close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Використання ІКТ в поч. шк.

код для вставкиСкачать
Впровадження інновації
Проект впровадження педагогічної інновації
Впровадження ІКТ на уроках в початкових класах
Тип
–
інноваційний
Вид –
науково
-
методичний
Цільове призначення –
впровадження технології (ІКТ)
Тривалість
–
довготривалий
Лукинюк
Олександра Михайлівна, спеціаліст вищої категорії,
вчитель початкових класів Чернятинської
ЗОШ І
-
ІІІ ступенів, с.Чернятин
, Городенківського
р
-
ну, Івано
-
Франківської обл.
•
Використання інформаційно
-
комунікаційних технологій на уроках в початковій школі
Мета: самостійно виявити проблему у професійній роботі
•
Розроблення
даного
проекту
зумовлено
необхідністю
вносити
вчителем
в
навчальний
процес
нових
методів
подачі
інформації
,
пошуку
нових
підходів
до
подачі
знань
учням
.
‡
З
приходом
дитини
до
школи
змінюється
її
соціальний
статус
.
Головним
обов’язком
стає
навчання,
а
ігрова
діяльність
відходить
на
другий
план
.
На
жаль,
інтерес
до
навчання
поступово
знижується
.
Відзначається
й
низька
мотивація
та
самодисципліна
.
‡
Вчитель
повинен
організувати
процес
навчання
так,
щоб
дитина
активно,
з
цікавістю
і
захопленням
працювала
на
уроці
,
бачила
плоди
своєї
праці
і
могла
їх
оцінити
.
‡
Допомогти
у
вирішенні
цього
непростого
завдання
може
поєднання
традиційних
методів
навчання
та
сучасних
інформаційних
технологій
,
у
тому
числі
і
комп'ютерних
.
‡
‡
Мета:
формувати готовність до впровадження
інформаційно
-
комуні
-
каційних
технологій
Завдання
1.
Зібрати
та
систематизувати
науково
-
методичний
матеріал
щодо
застосування
ІКТ
на
уроках
у
початковій
школі
2.
Ознайомитися
з
досвідом
колег,
які
застосовують
ІКТ,
апробувати,
адаптувати
та
впровадити
її
в
практику
роботи
3.
Узагальнити
власний
досвід
застосування
даної
технології
4.
Виготовити
та
зібрати
дидактичний
матеріал
щодо
організації
і
проведення
уроків
з
використанням
ІКТ
.
Мета: обгрунтувати
спосіб
вирішення проблеми з допомогою інновації.
•
Концептуальні ідеї .
1.
Забезпечує доступ учнів до нетрадиційних джерел інформації.
2.
Підвищує мотивацію навчання учнів.
3.
Створює можливості для творчої діяльності в інформаційному просторі, формує професійні навички.
4.
Дає можливість реалізувати нові форми та методи навчання.
•
Висвітлення
проблем,
пов'язаних
із
використанням
сучасних
інформаційних
технологій
у
навчальному
процесі
початкової
школи,
розкрито
в
роботах
вітчизняних
та
російських
дослідників
М
.
М
.
Левшина
.
,
М
.
І
.
Жалдака
,
Ф
.
М
.
Ривкінд
,
М
.
К
.
Гольцмена
,
Н
.
В
.
Макарової,
В
.
І
.
Варченко
.
•
Інформаційно
-
комунікаційні
технології
розглядаються
як
важливі
-
•
ший
компонент
загальної
освіти,
що
відіграє
велику
роль
у
роз
-
•
в’язанні
пріоритетних
завдань
навчання
та
виховання
–
у
фор
-
•
муванні
цілісного
світогляду,
навчальних,
комунікативних
та
•
комунікаційних
навичок,
основних
психічних
якостей
учнів
.
•
•
Основною
метою
всіх
інновацій
в
освітній
галузі
є
сприяння
переходу
від
механічного
засвоєння
учнями
знань
до
формування
вмінь
і
навичок
самостійно
здобувати
знання
.
Успішність
розв’язання
цього
завдання
значною
мірою
залежить
від
мети
використання
комп’ютера
в
навчальному
процесі,
якості
й
можливостей
програмного
забезпечення
та
від
того,
яке
місце
посяде
комп’ютер
в
системі
дидактичних
засобів
.
•
Інформаційно
-
комунікаційна
технологія
навчання
(ІКТ)
–
це
сукупність
методів
і
технічних
засобів
реалізації
інформаційних
технологій
на
основі
комп’ютерних
мереж
і
засобів
забезпечення
ефективного
процесу
.
•
Об'єктом
методики використання
інформаційно
-
комунікаційних
технологій
у навчальному
процесі
початкової
школи
є
процес
навчання
молодших
школярів
в умовах
сучасних
загальноосвітніх
навчальних
закладів
.
Предметом
методики використання
інформаційно
-
комунікаційних
технологій
у навчальному
процесі
початкової
школи
є
педагогічні
, санітарно
-
гігієнічні
та технічні
умови
, за яких
застосування
інформаційно
-
комунікаційних
технологій
підвищує
ефективність
навчання
.
Застосування сучасних інформаційних технологій у початковій школі сприяє більш активному і свідомому засвоєнню учнями навчального матеріалу .
Також
ІКТ сприяє
розвитку
самостійності
і
творчих
здібностей
учнів
, забезпечує
зворотній
зв’язок
в процесі
навчання
, робить
навчання
цікавішим
, а головне, ефективним
. ІКТ дозволяє
моделювати
досліджувані
процеси
або
явища,створювати
сприятливу
атмосферу для спілкування
, посилює
міжпредметні
зв'язки
, робить
урок більш
наочним
і
цікавим
. Грамотне використання будь
-
яких засобів інформаційних технологій на уроках тягне за собою розвиток особистості дитини: інтелекту, пам'яті, уваги , є для дітей потужним мотиваційним стимулом. –
Тому комп’ютер має великі можливості щодо вдосконалення навчального –
процесу.
•
Дана
технологія
використовується
вчителями
епізодично,
зокрема
надається
перевага
її
елементам
.
Це
–
окремі
методи,
форми
роботи,
які
вчитель
застосовує
на
традиційному
уроці
.
Основним
видом
використання
комп’ютерно
-
орієнтованих
засобів
навчання
є
їх
органічна
інтеграція
в
певні
уроки
.
•
Комп'ютер
може
використовуватися
на
всіх
етапах
:
як
при
підготовці
уроку,
так
і
в
процесі
навчання
:
при
поясненні
нового
матеріалу,
закріпленні,
повторенні,
контролі
.
Як показує практика, застосування комп’ютера на уроках у початковій школі має декілька режимів:
•
-
демонстраційний (демонстрація певної навчальної інформації);
•
-
індивідуальний (організація індивідуальної роботи учнів);
•
-
комбінований (застосування на одному уроці і демонстрації
і індивідуальної роботи). •
Для роботи в демонстраційному режимі вчителю достатньо мати на уроці один комп’ютер і мультимедійний проектор, за допомогою якого потрібна інформація виводиться на екран, як правило, у вигляді слайдів. •
Щоб організувати індивідуальну роботу, кожний учень має бути забезпечений персональним комп’ютером. •
Як показують дослідження, якість знань учнів підвищувалася, коли вони самостійно •
засвоювали навчальний матеріал, використовуючи ПК, а вчитель при цьому •
виконував роль організатора і координатора навчального процесу. •
Кількісні показники
•
Збільшення кількості школярів, які обиратимуть доступ до нетрадиційних джерел інформації в процесі навчальної діяльності, обиратимуть активну життєву позицію
.
Якісні показники
•
Розвиток особистісних якостей учнів у процесі навчальної діяльності.
Очікувана результативність
Для учнів:
•
формування вміння свідомо й творчо працювати в інформаційному просторі;
•
підвищення зацікавленості та у мотивації до навчання;
•
ініціативність і відповідальність;
•
вміння ставити цілі і їх досягати;
формування ціннісного ставлення до знань.
Для вчителя:
•
співпраця вчителя і учнів на уроці;
•
підвищення ефективності уроку;
•
можливість реалізувати нові форми і методи навчання.
•
Мета: розробити персонал
-
технологію досягнення передбачуваного результату.
•
Впровадження ІКТ на уроках в початкових класах
Розробка фрагментів уроків з викорис
-
Вивчення законодавчих танням
ІКТ документів стосовно ІКТ
Використання ресурсів Інрернету
Створення Опрацювання теоре
-
презентацій тичного
матеріалу
Створення конструктора уроку Самовдосконалення
навичок роботи з ІКТ
Організація і
проведення уроків
І технологічний етап
. Визначеня
місця технологічного уроку в системі уроків за календарно
-
тематичним плануванням.
ІІ технологічний етап
.
Розробка поурочних планів уроків з використанням даної даної
технології.
ІІІ технологічний етап
.
Апробація на практиці розроблених технологічних уроків.
І
V
технологічний етап.
Здійснення самоаналізу ефективності застосування ІКТ на на
практиці.
•
•
V
технологічний етап
.
Узагальнення власного досвіду упровадження даної технології.
•
Мета: упровадити інновацію в практику
І етап. Підготовчий (2013рік)
ІІ етап. Моделювальний (2014
-
2015рік)
ІІІ етап. Узагальнювальний
(2016рік)
№ п/
п
Назва заходу
Термін виконання
Примітка
1.
Здійснити самодіагностику готовності до впровадження інформаційних технологій навчання
† Вересень -
травень
2.
Опрацювати технологію векторного аналізу готовності вчителя до проектно
-
впроваджувальної діяльності (О. Мариновська
. Школа векторного проект
-
дизайну. –
Івано
-
Франківськ: Гостинець, 2008.)
Вересень
3.
Зібрати та систематизувати теоретичний матеріал про інформаційні технології навчання
†††
Упродовж року
4.
Опрацювати
статті: Л .Пономаренко
. Мультимедійна підтримка навчального процесу / Початкова освіта, №1
-
2, 2012, ст.16
Вересень
5.
М.
Кітаєва
. Використання мультимедійних технологій / Початкова освіта, №38, 2011, ст.7
Жовтень
6.
Н.
Петлюшенко
. Упровадження комп’ютерних технологій у початковій школі./ Початкове навчання і виховання, №1, 2012, ст.12
Жовтень
7.
Ознайомитися з досвідом застосування ІКТ на практиці.
Листопад
№ п/
п
Назва заходу
Термін виконання
?ý???????3? ????
8.
Розробити поурочні плани технологічних уроків та апробувати їх на практиці.
† Жовтень -
травень
9.
Укласти технологічне портфоліо
.
Упродовж
року
10.
Поділитися досвідом застосування інформаційних технологій навчання на засіданні шкільного МО
.
Травень
11.
Здійснювати відстеження сформованості мотивації учнів до
навчання з допомогою анкетування.
††† Упродовж року
12.
Упорядкувати дидактичні матеріали до технологічних уроків.
Квітень
-
травень
http://internet
-
net.ru/wp
-
content/uploads/2011/03/Informatsionnyie
-
tehnologii
-
300x214.jpg
http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2008/03/1
3/77053.jpg
Автор
oleks.luk
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
5 556
Размер файла
6 573 Кб
Теги
поч, використання, ікт
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа