close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Із досвіду роботи Волошина Валерія Борисовича

код для вставки
Опис досвіду роботи
вчителя інформатики Бобринецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5
Бобринецької міської ради Кіровоградської області
Волошина Валерія Борисовича
Мета знання – не запам’ятовування величезного
фактичного
матеріалу
в
найдрібніших
подробицях, а здатність легко і швидко
орієнтуватися в цій області.
А. Н. Теренін
1. Назва проблеми, над якою працюю
«Візуалізація уроків інформатики шляхом використання сервісів Веб 2.0».
2. Умови виникнення проблеми, становлення досвіду
Сьогодні процес інформатизації охопив усі сторони життя сучасного
суспільства. Цей процес має кілька пріоритетних напрямків, до яких, безумовно,
слід віднести інформатизацію освіти. Вона є першоосновою глобальної реалізації
інтелектуальної діяльності людини за рахунок використання інформаційнокомунікативних технологій. Інформаційні технології не тільки полегшують доступ
до інформації і відкривають можливості варіативності навчальної діяльності, її
індивідуалізації та диференціації, але й дозволяють по-новому організувати
взаємодію всіх суб’єктів навчання, побудувати освітню систему, в якій учень був би
активним і рівноправним учасником освітньої діяльності.
3. Актуальність досвіду, його практична значимість для підвищення
якості навчально-виховного процесу
В умовах модернізації системи освіти та в зв’язку з обвальним процесом
розвитку інформатизації, який характеризується широким впровадженням сучасних
інформаційних технологій в освітній процес, з’являються нові проблеми і завдання,
над вирішенням яких доводиться працювати вчителеві. Одна з таких проблем - це
падіння в учнів інтересу до навчання. У даний час лідируюче положення в Інтернет
технологіях займають сервіси Веб 2.0. Саме вони дозволяють зробити уроки більш
ефективними, привабливими і такими, що запам’ятовуються для учнів, а, отже,
підвищити інтерес до навчання; розвинути учнів всебічно; виховати самостійність і
відповідальність при отриманні нових знань. Такі уроки дають можливість
багатосторонній і комплексної перевірки знань.
За допомогою сервісів Веб 2.0 учні можуть набагато ефективніше реалізувати
себе соціально, працювати колективно чи індивідуально кожен у своєму темпі, а
вчитель - застосовувати творчі підходи до навчання.
4.
Теоретична база досвіду
Нові задачі породжують необхідність конструювання нового змісту освіти,
методів, форм і засобів. Проблемою засобів навчання займалися такі вчені та
науковці як А. Алексюк, Ю. Бабанський, В. Гриценко, І. Лернер, М. Махмутов, Н.
Морзе, А. Семенова, М. Скаткін, В. Онищук та ін. Засоби навчання за Н. В. Морзе
поділяють на інформаційні засоби (підручники і навчальні посібники); дидактичні
засоби (таблиці, плакати, відеофільми, програмні засоби навчального призначення);
технічні засоби навчання (аудіовізуальні засоби, комп'ютер, засоби телекомунікацій,
мультимедія, віртуальна реальність). Разом з тим засоби навчання інформатики
можна умовно поділити на дві групи: традиційні та нові інформаційні технології.
В якості нових інформаційних засобів доцільно використати так звані сервіси
Веб 2.0, вперше описані у статті Тіма О‘Рейлі «Що таке Веб 2.0». Використання
соціальних сервісів Веб 2.0 в якості засобів освітньої діяльності лежить в центрі
уваги статті Є. Патаракіна «Створення учнівських, студентських і викладацьких
спільнот на базі мережевих сервісів Веб 2.0». Однак практичні вчителі майже не
використовують ці сервіси у навчально-виховному процесі. Однією з причин є той
факт, що в цих та деяких інших проаналізованих публікаціях недостатньо
конкретних пропозицій і порад щодо використання потенціалу мережевих спільнот і
соціальних сервісів для навчання. Отже, метою досвіду є створення прикладів
практичного застосування сервісів Веб 2.0. у навчально-виховній діяльності.
5.



Завдання досвіду
розвиток творчих здібностей учнів;
розвиток навичок критичного мислення;
формування вміння орієнтуватися в соціально-інформаційному просторі.
6.
Гіпотеза
Нові технології + Самоосвіта вчителя + Ефективний урок = Творчий успішний
думаючий учень.
7.
Технологія досвіду (шляхи вирішення проблеми)
Сервіси Веб 2.0 можна використовувати як на уроках, так і в позакласній
роботі, але при цьому необхідно враховувати вікові особливості та рівень
підготовленості учнів. При цьому використання сервісів повинно розглядатися не як
мета, а як засіб підвищення якості навчання, розвитку та інтересу учнів.
Починаючи з початкової школи, на уроках інформатики учні знайомляться з
мережею Інтернет та її можливостями для навчання. Значна увага приділяється
питанню безпеки в Інтернеті. Учні здійснюють пошук інформації у мережі, вчаться
зберігати малюнки на комп’ютері, працювати з веб-енциклопедіями, сервісами для
онлайн малювання тощо.
Починаючи з 5 класу привчаю учнів працювати зі шкільним сайтом, який було
створено за допомогою безкоштовного конструктора сайтів uCoz. Даний веб-сервіс
працює за принципами Веб 2.0 і дозволяє використовувати хмарні технології.
Так на сторінці сайту «До уроків інформатики» можна знайти інтерактивні
вправи для учнів 2-11 класів, створені за допомогою різноманітних сервісів,
наприклад, learningapps.org. Ці вправи можна використовувати як на етапі перевірки
домашнього завдання, так і під час закріплення нового матеріалу.
Заслуговує на увагу сервіс http://www.purposegames.com/, який дає змогу не
лише створити інтерактивну вправу, але й оцінити знання учнів.
Для створення навчальних коментованих відео користуюся сервісом
www.zaption.com. Дітям дуже цікаво працювати, коли у відео розповідається про
різні пристрої, історичні відомості тощо, а потім у морі побаченої інформації вони
повинні знайти відповіді на тестові запитання, відповіді на які можна потім
роздрукувати на папері.
При вивченні комп’ютерної графіки у середніх класах учні користуються
форумом шкільного сайту, на якому створені спеціальні розділи «Растровий
графічний редактор Gimp» та «Векторний графічний редактор Inkscape». Учні
мають можливість самостійно опрацьовувати теоретичний матеріал, виконувати
завдання за електронною інструкцією та розміщувати у відповідній темі форуму
власні роботи. Електронний варіант практичної роботи сприяє кращому опануванню
навчального матеріалу, стимулює до якісного виконання практичної роботи та
підвищує самооцінку учнів.
У своїй роботі на уроках використовую сервіси Google, тому що вони прості у
використанні та надають широке коло можливостей. При роботі з даними сервісами
учням надається доступ до документа, з яким їм доведеться працювати. Так, вже
стало доброю традицією під час вивчення у 11 класі теми «Спільна робота з
онлайновими документами» створювати спільну візитку класу та заповнювати
анкету випускників. Учні працюють з двома видами Google Документів:
презентацією та електронною таблицею. При роботі з такими документами відіграє
роль і виховний момент. Учні вчаться акуратності при роботі з документами,
толерантному відношенню до своїх однокласників, усвідомленню того, що це є
колективна праця і недопустимо псувати роботу інших.
З метою ознайомлення учнів з дистанційною формою навчання, апробації
методики «перевернутого класу», презентації прикладу сайту, створеного на
платформі Google Sites, використовую дистанційний курс «Інформаційні технології
персональної
та
колективної
комунікації:
https://sites.google.com/site/voloshinolen/home. Дистанційний курс складається з 10
уроків і відповідає останньому розділу інформатики в 11 класі «Інформаційні
технології». Учні заздалегідь вивчають новий матеріал, а на уроці з’ясовують
незрозумілі питання та виконують практичні завдання.
Важливою рисою Веб 2.0 є принцип залучення користувачів до наповнення і
багаторазового використання контенту. Так можна використати сервіси «Віртуальні
дошки» для групової роботи. Цими сервісами зручно користуватися для колективної
роботи при організації проектної та дослідницької діяльності, для дистанційного
навчання, обговорення. У своїй роботі активно використовую сервіс http://linoit.com.
Прикладом використання є віртуальна стіннівка «Очікування від дистанційного
курсу».
Одним із головних напрямків своєї роботи вважаю роботу з обдарованими
дітьми. Є керівником гуртка «Програмуємо правильно», до якого залучено учнів 811 класів.
Щороку мої учні приймають участь у Міжнародному конкурсі з інформатики
та комп’ютерної вправності «Бобер», демонструючи відмінний та добрий результат.
Другий рік поспіль разом з учнями приймаємо участь у «Годині коду», про що
свідчить отримання ними електронних сертифікатів.
Зміни в інформаційному суспільстві відбуваються стрімкими темпами й
пред’являють будь-якому фахівцеві, і особливо вчителеві, вимоги щодо постійної
самоосвіти. З метою підвищення фахової майстерності активно займаюся власною
самоосвітою. Це не лише проходження курсів при ОІППО, а й навчання на
різноманітних дистанційних курсах. Лише у цьому році отримав сертифікати
проходження навчання за дистанційними курсами в рамках ІІІ міжнародної
освітньої онлайн конференції Intel для України та країн СНД «Нові горизонти ІКТ
для сталого розвитку та освіти»: «Хмарне портфоліо педагогічної діяльності»,
«Візуалізація: зробимо урок яскравішим, цікавішим та доступнішим»,
«Використання Prezzi в діяльності педагога», «Веб-квест PinkStar», «Блог – сучасне
середовище вчителя».
Є учасником обласних конференцій:
- обласний ярмарок педагогічних ідей «ІКТ педагогів як умова забезпечення
якісної освіти» (Виступ у номінації «Особливості використання хмарних технологій
та соціальних сервісів Веб 2.0» на тему: «Використання шкільного сайту на уроках
інформатики»), 2014 р.;
- обласна науково-практична конференція «Безпека дітей в Інтернеті:
попередження, освіта, взаємодія» (Виступ на тему «Дослідження проблеми
формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті»), 2015 р.
Активно приймаю участь у методичній роботі району.
З 2012 року — керівник районної творчої групи вчителів інформатики, яка
працює над проблемою «Технологічні особливості сучасного уроку інформатики».
Вся робота творчої групи систематично висвітлюється на сторінках створеного
блогу творчої групи: http://tginform.blogspot.com/. З даним блогом приймав участь в
обласному огляді освітніх блогів «Педагогічна блогосфера» (2015 р.).
У 2012 році в рамках районного семінару-практикуму для вчителів
інформатики з проблеми «Реалізація змістових ліній курсу інформатики в
навчальному процесі» провів відкритий урок у 9 класі на тему «Створення колажів.
Робота з шарами на зображеннях».
Є активним учасником засідань районного методичного об’єднання вчителів
інформатики. Постійно приймаю участь в обговореннях та обміні досвідом з
колегами району, зокрема з питань роботи у візуальному середовищі програмування
Лазарус та роботи з вільними графічними редакторами GIMP, Inkscape.
Керівник шкільної творчої групи, яка розробляє методичні матеріали з
використання мультимедійної дошки в навчально-виховній роботі. В рамках тижня
педагогічної майстерності провів майстер-клас «Я роблю це так», під час якого
поділився досвідом використання на уроках інформатики дидактичного матеріалу,
створеного за допомогою сервісів Веб 2.0.
8. Результативність (стійкі позитивні результати діяльності)
Аналізуючи досвід роботи над проблемою, виявив наступні результати: в
учнів підвищився рівень пізнавального інтересу до предмету, покращилися
практичні вміння та навички, якість знань. Середній бал навчання з інформатики
знаходиться на достатньому рівні в межах 8-9 балів.
Маю призерів ІІ (районного) та учасників ІІІ (обласного) етапів
Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій
Навчальний Прізвище, ім’я учня Клас Зайняте місце на Зайняте місце на
рік
ІІ
(районному) ІІІ
(обласному)
етапі
етапі
2011/2012
Святокум Анастасія 11
І
учасник
2012/2013
2013/2014
Сердюк Вікторія
10-Б ІІ
2014/2015
Турчак Сніжана
10
ІІ
учасник
2015/2016
Скрипник Дмитро
8-А
ІІІ
Жосан Владислав
9-Б
І
учасник
Турчак Сніжана
11
ІІ
учасник
9. Висновок
Використання сервісів Веб 2.0 на уроках інформатики та в позакласній роботі
сприяє вдосконаленню практичних умінь і навичок, що дозволяє ефективно
організувати самостійну роботу та індивідуалізувати процес навчання, підвищенню
інтересу до уроків інформатики, активізує пізнавальну діяльність учнів, робить урок
сучасним.
Автор
wowlawal
Документ
Категория
Образование
Просмотров
24
Размер файла
35 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа