close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

2 kl dieslovo testy 7 v 1

код для вставкиСкачать
 Презентацію підготувала вчитель
-
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
Біляче
нко Ольга Василівна Добери потрібні дієслова.
Журавель ... .
а) ґелґоче; б) курличе; в) кує. Горобець ... . а) цвірінькає; б) кує; в) курличе.
Ж
у
р
а
в
е
л
ь
к
у
р
л
и
ч
е
. Г
о
р
о
б
е
ц
ь
ц
в
і
р
і
н
ь
к
а
є
.
Добери потрібні дієслова, напиши, хто як пересувається.
Ластівка ... . а) стрибає; б) літає; в) повзає. Гадюка ... . а) повзає; б) плаває; в) бігає.
Л
а
с
т
і
в
к
а
л
і
т
а
є
. Г
а
д
ю
к
а
п
о
в
з
а
є
.
До поданих висловів добери слова.
Дерти носа —
... .
а) реготати; б) плакати; в) зазнаватися. На вус намотувати -
… .
а) перебільшувати;
б) запам'ятовувати;
в) сміятися.
Д
е
р
т
и
н
о
с
а
—
з
а
з
н
а
в
а
т
и
с
я
. Н
а
в
у
с
н
а
м
о
т
у
в
а
т
и
-
з
а
п
а
м
'
я
т
о
в
у
в
а
т
и
.
Доповни речення.
Сік п'ють, а тістечка ... . Пампушки печуть, а суп ... .
С
і
к
п
'
ю
т
ь
, а
т
і
с
т
е
ч
к
а
... .
П
а
м
п
у
ш
к
и
п
е
ч
у
т
ь
, а
с
у
п
... .
Добери потрібні слова.
Ножицями ... . а) пиляють;
б) ріжуть; в) жнуть.
Граблями ... . а) згрібають; б) косять; в) орють.
Н
о
ж
и
ц
я
м
и
р
і
ж
у
т
ь
. Г
р
а
б
л
я
м
и
з
г
р
і
б
а
ю
т
ь
. Добери і запиши до дієслів протилежні за значенням слова.
Руйнувати —
... , говорити —
..., шепотіти —
... .
Р
у
й
н
у
в
а
т
и
—
б
у
д
у
в
а
т
и
, г
о
в
о
р
и
т
и
—
м
о
в
ч
а
т
и
, ш
е
п
о
т
і
т
и
—
к
р
и
ч
а
т
и
, г
а
л
а
с
у
в
а
т
и
.
Добери і запиши до дієслова близькі за значенням слова.
Йти —
...
. Й
т
и
—
к
р
о
к
у
в
а
т
и
, р
у
х
а
т
и
с
ь
, ч
а
л
а
п
а
т
и
, ч
и
м
ч
и
к
у
в
а
т
и
, п
л
е
н
т
а
т
и
с
ь
.
Яке слово зайве? Запиши його.
а) заєць;
б) сорока; в) соловей;
г) ворона. а) півень;
б) соловей; в) горобець; г) ворона; д) дрізд.
З
а
є
ц
ь
, п
і
в
е
н
ь
. Випиши тільки власні іменники.
ХЛОПЧИК, ДІВЧИНКА, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ГАЛИНКА, АНДРІЙКО, БІБЛІОТЕКА, СПОРТ.
Д
н
і
п
р
о
п
е
т
р
о
в
с
ь
к
, Г
а
л
и
н
к
а
, А
н
д
р
і
й
к
о
.
Визнач члени речення, частини мови, встанови зв'язок між словами.
На небі горіли зорі.
Н
а
н
е
б
і
г
о
р
і
л
и
з
о
р
і
.
З
о
р
і
(
щ
о
р
о
б
и
л
и
?) г
о
р
і
л
и
;
г
о
р
і
л
и
(
н
а
ч
о
м
у
?) н
а
н
е
б
і
.
п
р
.
д
о
д
., і
м
.
п
р
и
с
., д
і
є
с
л
.
п
і
д
м
.,
і
м
.
Випиши зайве слово, визнач число, рід.
а) троянда; б) фіалка; в) яблуня; г) синій; д) груша. а) синій; б) зелений; в) блакитний; г) чесна; д) чорний. а) чорне; б) чорніти;
в) читати; г) гавкати.
С
и
н
і
й
(
о
д
н
., ч
.
р
.), ч
е
с
н
а
(
о
д
н
., ж
.
р
.), ч
о
р
н
е
(
о
д
н
., с
.
р
.). На які питання відповідають дієслова?
•
а) що робить? що робив? •
що зробить?
•
б) який?, яка?, яке?, які? •
в) хто? що?
З якими словами в реченні зв'язані прикметники?
•
а) з іменниками;
•
б) з дієсловами;
•
в) з прийменниками.
Випиши дієслова.
Праця, працювати, працьовитий, лікар, ліки, лікувати, пекар, пекти, пекучий, точило, точити, точильний.
П
р
а
ц
ю
в
а
т
и
, л
і
к
у
в
а
т
и
, п
е
к
т
и
,
т
о
ч
и
т
и
.
Шаблон: Доброгорська Г.В.
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
797
Размер файла
1 018 Кб
Теги
test, dieslovo
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа