close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

3 kl mova test 1 movlennia v 2

код для вставкиСкачать
 Презентацію підготувала вчитель
-
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
Біляче
нко Ольга Василівна Напиши орфографічно слова.
*В Й Е+, [ З Й І Д У+.
В
’
є
, з
’ ї
д
у
.
Встав пропущені буквосполучення, випиши слова з ЙО.
Бо..вий, міль..н, кол..ри, т..хкає, буль..н, зна..мий, пол..вий, чотир..х.
Б
о
й
о
в
и
й
, м
і
л
ь
й
о
н
, б
у
л
ь
й
о
н
, з
н
а
й
о
м
и
й
.
Утвори словосполучення на правило написання ЬО.
у, політ, космічний. біля, цей, будинок. для, домашнє, робота.
У
к
о
с
м
і
ч
н
о
м
у
п
о
л
ь
о
т
і
. Б
і
л
я
ц
ь
о
г
о
б
у
д
и
н
к
у
. Д
л
я
д
о
м
а
ш
н
ь
о
ї
р
о
б
о
т
и
.
Добери звукову модель до слова взуття.
]
[
[
]
[
]
Спиши слова, познач кількість букв і звуків.
Україна, ґудзик, Київ, герої, кущ.
У
к
р
а
ї
н
а
(8 з
в
., 7 б
.), ґ
у
д
з
и
к
(5 з
в
., 6 б
.), К
и
ї
в
(5 з
в
., 4 б
.), г
е
р
о
ї
(6 з
в
., 5 б
.), к
у
щ
(4 з
в
., 3 б
.).
Спиши слова, познач приголосні, що позначають м'які звуки.
Дядько, лось, день. Д
я
д
ь
к
о
, л
о
с
ь
, д
е
н
ь
.
Визнач і запиши слова, в яких пишеться апостроф.
Солов..ї, р..ясно, бур..я, бур..як, узгір..я.
С
о
л
о
в
’ ї
, у
з
г
і
р
’
я
.
Від поданих слів утвори інші, які б відповідали на запитання який?
Дерево -
..., соловей -
... .
Д
е
р
е
в
о
-
д
е
р
е
в
’
я
н
и
й
, с
о
л
о
в
е
й
–
с
о
л
о
в
’ ї
н
и
й
.
Що означають такі слова? Добери синоніми.
Гаряча (зустріч) -
... (приємна, весела, радісна). Лагідний (голос) -
... (веселий, сумний, ніжний).
Г
а
р
я
ч
а
з
у
с
т
р
і
ч
-
р
а
д
і
с
н
а
. Л
а
г
і
д
н
и
й
г
о
л
о
с
-
н
і
ж
н
и
й
.
Спиши, постав наголоси в словах.
Завдання, предмет, добуток.
З
а
в
д
а
н
н
я
, п
р
е
д
м
е
т
, д
о
б
у
т
о
к
.
Розташуй слова в алфавітному порядку.
Каштан, абрикос, журба, горобина, гумка, дуб, бук, ірис, кит, береза, айстра, весло.
А
б
р
и
к
о
с
, а
й
с
т
р
а
, б
е
р
е
з
а
, б
у
к
,
в
е
с
л
о
, г
о
р
о
б
и
н
а
, г
у
м
к
а
, д
у
б
,
ж
у
р
б
а
, і
р
и
с
, к
а
ш
т
а
н
, к
и
т
.
Як правильно перенести слова з рядка в рядок? Вибери правильну відповідь і запиши.
а) о
-
лень; б) збіж
-
жя; в) м'
-
ясо; г) рай
-
он; д) май
-
ка.
З
б
і
ж
-
ж
я
, м
а
й
-
к
а
.
Випиши слова, в яких букви я, ю, є
позначають два звуки.
Ягоди, буряк, Євгенія, Валер'ян, хатнє, співаю, любов, в'юн, заєць, працюй, малюй, розповідають, тюлень, яблуко, рясно, бабуся.
Я
г
о
д
и
, Є
в
г
е
н
і
я
, В
а
л
е
р
'
я
н
, с
п
і
в
а
ю
, в
'
ю
н
, з
а
є
ц
ь
, я
б
л
у
к
о
, р
о
з
п
о
в
і
д
а
ю
т
ь
. Спиши слова, підкресли приголосні
букви, що позначають тверді звуки.
Бігти, мужній, думати, сьогодні, друг, трьох, свіжість, кольори, блакить.
Б
і
г
т
и
, м
у
ж
н
і
й
, д
у
м
а
т
и
, с
ь
о
г
о
д
н
і
, д
р
у
г
, т
р
ь
о
х
, с
в
і
ж
і
с
т
ь
, к
о
л
ь
о
р
и
, б
л
а
к
и
т
ь
.
Поділи слова на склади для переносу, запиши.
Галуззя, обличчя, вбрання.
Г
а
-
л
у
з
з
я
, г
а
л
у
-
з
з
я
, г
а
л
у
з
-
з
я
, о
б
-
л
и
ч
ч
я
, о
б
л
и
-
ч
ч
я
, о
б
л
и
ч
-
ч
я
, в
б
р
а
-
н
н
я
,
в
б
р
а
н
-
н
я
.
Шаблон: Доброгорська Г.В.
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
635
Размер файла
630 Кб
Теги
mova, movlennia, test
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа