close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Владимир Жданов, Светлана Троицкая - Алкогольный террор (2010 г.)

код для вставкиСкачать
ʦ̨̛̛̣̥̬̦̌̔̔̌̏, ˁ̖̯̣̦̏̌̌˃̶̨̡̛̬̌́ _____________________________ ɢɬɶɢɥɢɠɢɬɶ? + DVD . . Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ! Ŷ " Ŷ#$ Ŷ 2010 ʥʥʶ 88.49 ˄ʶ 159.9.018 , ʤ̡̨̨̨̣̣̦̼̜̯̖̬̬̬̐̽ +DVD ʸ̶̴̡̨̨̨̛̛̖̪̬̖̭̭̬̦̌̔̌̏̌ %&'( . ) . #* . #**& . . " , 42 ʤ̡̨̨̨̣̣̦̼̜̯̖̬̬̬̐̽ +DVD ʸ̶̴̡̨̨̨̛̛̖̪̬̖̭̭̬̦̌̔̌̏̌. — ˁʿ̍.: ʿ̛̯̖̬, 2010. — 256 ̭.: ̛̣. — (ˁ̛̖̬́ «ʦ̛̛̦̖̭̖̬ ») ISBN 978-5-49807-547-1 *!+ — !,-
, *$&,$),&,$, *$'-
( «-,((», +*.**& !). */ -( — *$0* -
«1*),(», *$-
,(,*(. 2)): **,! — .*,$
!. -
)*+(**,! — *$(, ,*$-
(*$(***(0*(. , !3&'(&'-
), ,*!+*&, &'&(+!&)3-
0. 4+*$*$(,!$!'$&*! DVD $, *)3$, +$, !)*$, !)$, ,$ !*(**, )(,!((*,! *(!
. 5666 «», 2010 ,''). (+$!)$,-
))*
!,$!,3(**$-
0. ((*((+!!. !*) )$*)*+'!+!. ISBN 978-5-49807-547-1 666 «». 194044, , 7. !.. . 29. +$ 20.08.09. 8! 60x88/16. 4*. . *. 16. - 4000. %, 17998. 6+ 0* CtP 626 «+)» !. 2. . $. 197110, , 9*., . 15. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 60 ………………………………………………………...4 * …...………………...……..………………………... 5 * 1. 7)$*$? ………………….……………..…........6 * 2. !!*+$! ………………………….…….……11 * 3. «+!*&!&(?» ……..……..…..29 * 4. 6 «*$,» !*)0,!( …..…50 * 5. «*3!()...» ……………...……..58 * 6. «:$&*(,(, *(((...» …...71 * 7. *! ………………………………..…….79 * 8. **? ……………………………84 * 9. 0,: ,* …………………….…..96 * 10. …………………………...………….104 * 11. %),,! ………………..….114 * 12. "!.)? …………………………...……122 * 13. *)'&? …..…138 * 14. 7*$$(! ……………….………149 * 15. *$**!, *$? ………………………..………….. 161 * 16. — )? ……….………195 * 17. !****$? …………………...……...201 * 18. 7* ………………………….…………..205 * 19. 2*), ……………..………………..226 %*&+ ………………………………………………..…....250 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ — ,!!+0 , *(!, *$ &, $), & ,-
$, *$'-
( «-,( (», +*.!)-
8. ! — +* *( 6-
'';-
( «6!- *», -
*$-
,(,*&, -
*$0* -
«1*),(», '&' !* 2* ). %-
!*$,) «-,». "
-
*
0 ( 2004 ,'*& ! «%$*$)
!»). 2 !0+)0(, !+* «4*+-
3!,!», «/,$(+-
», «+,( +DVD», <,!+*,!7» 0. !
"#
. $. %$. . &!'( "# ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ *, *$)*),$-
!, !*(!. * 7, '!)0 !)0, !**$)0*-
++0)0, -
,)&'0, +***(*&! *+. 7!, +*$3,.0*-
)+, *)0!+)!(,)! !*())*((+-
*(. .!&,+!)!!, +)!-
,$
!&,!0!0-
*, *$*$ *(*&+*. 3*$ — ,$ **$)0!
0)!)*0,!!, !. ,!(, ), )-
)0*$,)., ,)$(-
&'!)*!. , !)!$() *&()+)!-
* (*$ ,+! . / ),,$++)(,-
*+)00**$(, *) !$(*$)!(!,,30-
! )! , + 1*),(, ) (!(+&'-
0. . . ) ,
'*
-
1. $%&
'&? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ # — +,#
-
-
. .
'!
, !/'-/, !
0
-
+. . . %, 0* =+(, *$ 2009 ) 8,, 3 -
( *( +*, , !!, ) $&. ! ) *+( **,!, *+, ( 0 +)0 **, *( !. >*$(, ,-
*$(*$(***-
(0*(+*, !$'. +! .*)$),*$,$, )+, !*. )*)!$(.
-
!*,(, +*3-
!)!)!, *)*()!-
*+)0)0-
!. -0, !28. . 4*, 3!*!, -
*$)*+). 2. 1+-
**)+?. 2. *, . 2. 0*, /. ʧ̣̌̏̌ 1. ʥ̛̛̛̼̯̣̪̯̽̽ 7 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ". 7&, . 2. @). .*& *,)(+!*&,**&*( 0!+*)0**. !'$&*,*(0,-
)+, !0, . /. $, 21 ,**(&'-
),)0,!+*. 7++*!*,)!, /+ !'$&0&, *,*!'$*+! 25 )(+!'0. /,($&-
'0, ('0+,!)0*&* ($(
!(, ,*(, , !*$)! ! !2. . . 6 !&!+*& &'&( +!&,!
. . . +*( ( +*
-
!$('+* 80-0, -
(*$!
),3-
&'!(&')!*(! (' *)0 0). 6 & ,-
$*($*!+-
* *( ! DVD ,(! )0* «2**$)» « ». >*03! *!0((! — *$+, .,**, +,!-
*)000, +, +,)!!/. (, '(.0)*-
(0, &*$3&', +)*-
3*,*,!&0, *((!$; !* 8 ʧ̣̌̏̌ 1. ʥ̛̛̛̼̯̣̪̯̽̽ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ $! +, ( !& *$$ , '!)0 .. 6 -
3)!&(!. >))$+, + !*$ 3& -
&, (( «,!» *-
(0 0!+*)0 ,3. ,$, +((*((,-
)!*!,$&*. . , *$!! 0! -0 =1) ! *$)! *!, -
,)!!*!0 «6'-
*». +. *! $ * <(», -. !(*.3 — ' (, !(*)3-
*!,!$,*(),&,-
&*3(,*+*. <$3!,,*$!3-
+, — ,*, )(-
0+(0, !!!-
)(, '
*$! «*$!. -
,» -0. — /!(!( ,$&*
, (), -
, ,(*(,.. #(*)!$(-
!0*&!)*$**$, ,(* *(!)(*$30,((,*. -$(, +*&$&0(0, -
!+,&)**. /(& ,&!&!, +)!-
!!',(, !(-
0,*, $*&.3& . ʧ̣̌̏̌ 1. ʥ̛̛̛̼̯̣̪̯̽̽ 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ,)! «6'*» *-
*$.!'$&!0, (0*$)0* ,**(,))+*-
, ,$, ,$' (0,-
* 80), !'$&*$,-
)03, !&'0**$-
*!) *(!!** * =)*,)6- 28 *(, 14 !, 27 &( 3 &*( 2009 . —1!. ).,+ 0,*$!$& ), *$!*(, (,&(-
!». $0$,!, 0-
!-0, ),!)+*! )$ &,& 3**$ -
. !!*$),!-
, *3$*(*
! .!,*!. /,!, ,*$), *+)!!, «$*$?» , , «$*)$?» — !, 3 , !!'. -!,!, .(((-
!: «$*$?» — *$3!$3. ,'($!&+*%, !) )*, +*&$&*$
-
!, , +*$3* **),'$&*-
*), +!*&!&, *-
+!*)00 .!. 9'+*!, -
!(.(-
0!). ",!)(,-
, +*&+*$*$,*('
-
!0)0**$)0!
, 10 ʧ̣̌̏̌ 1. ʥ̛̛̛̼̯̣̪̯̽̽ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ *(!!,*(! ,+&'*($(**!. +!, . (' *!! $(**,!, !!!**&, -
)*(*$3*&(*((!)!-
! , ,*. /*&+*$ *-
*$*)!3!!3 ,. *)!,+!, +, *!+! /$&!*($(!(!,-
)0+)0, *, +.. +! )*)+)!) ),*'*!3*! — 100 ** ,. /0!)***3$.!*$ * **,(*( )) -
*&)0,!. /, +*($,!!'$& *! DVD $, *)3$, +$!)*$*(**, )(,!((*,!.! ,!!
2. ʻ̸̨̨̖̥̱̥̣̯̐̌̽! ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ — *!+, +* — -
, — $($ ( + *! ,? (*!*!*$),& ,$, +*.! $()!!*$!,), "0? — 3, *, !*!3-
*,-, )*! !( 3*;,&,$), &,$*: «*!+, +*($,,$ — 0*-
?» :!*, , *&+$: « *+*, , ,(, ', , 3, '), , !* .!!3$, ,0 .!?» — #3, !!: +*-
*)!*+!*(, +)$.$ — , $($&!,!* $.*!)$? — !!*, )!+*!, )** .,,!(, )**+* +) — !28$+ 4*. .)*. 12 ʧ̣̌̏̌ 2. ʻ̸̨̨̖̥̱̥̣̯̐̌̽! ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ . $. %
(5 , 1904 – 22 /
2008
)
%#('
) 1981 ,-
$* -
*$
(-
)! ,!: «
* **,!!)3*!-
». 8. . 4***,( +.
*! «>,) .-
)
)!-
(!». !-
***3. !*, +! !), ! ,) 0 , & **,!. 2 0*+*-
*, ),+*(,(, — «6!0-
*$)0 *(0 *( **( ». *,*.
.
,-
3(!). 24*)*+ )!, !**!. %-
+*)*8$+
,: < *(!!,*(), *(,);($, !(0 )30*!)+!!**30 , *!)(+*$)0, 0*.*(3?» +*4*,*0-
&'0+, *
*-
$,0,. /*(&'*$3 +*!.***! ʦ̡̡̛̛̼̭̯̱̪̣̖̦̖̖̥̌̌̔̌˄̨̣̐̏̌ 13 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ >)*), +$*$)). * * ,* 4* «!33!» !!. )*,+), 0+), (*. ! )*;(*. **, )*(-
,(,(, ,* !*& 4* !$*(0, +)!*)-
3*,*. 3*$), ),**4-
*!
, +*+*-
($. /( 1983 .**-
2!. +( +('$, ('-
*2!, (*, +.(&'(-
!(. 4* ! *,+ ,*: <3, 2!, ,*$, -
**+&**!. (**$( **.». 9(, !(*+)0!0** .*(. ),*, + +*.!**$ *!, +*0, !)*-
$!*. +*3*, +.(
*$-
3. * ), ),*$-
*$)!. **$3+*-
.*+*$,*,-
*. -0*,*(! *$)! ,!)!. > !** 3 *$3*!. *,!*)+**$)0!-
30, +*$.0*$3. *$+%)* *! 3 ' «%» 14 ʧ̣̌̏̌ 2. ʻ̸̨̨̖̥̱̥̣̯̐̌̽! ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2!, ()*!)!*+*,! .'. ), (,
,!, * $+) -
*$, ()&, (!-
+ * 4* *!: «,!$$, !*(&'!» ,$, .*+$!0*&,-
*, !+*!(, *($+. ) +*!$, +!*$. ()* (. (, + (( *, ( + 3, *0-
0, &+*,(+$3. <), +! )) , , !-
(, — ,+, )+, !-
!), ! ")$*"». 2!-
!) !* )$ 3 ), ,*$!'3( !( * -
, ) (* & -
!&**. )3*$*' «%». +!*!)*(.. )-
* * *, ( ,* * 4*. ,)*(3,$&-
,. >)*(( * ' «%», !* **). !*$,$!')*(. / !)+*.
!&($. >)* 1983 . 2'')*, + 3*, ,*$, +3+-
,!(*+3&. ʻ̸̸̨̡̨̨̛̣̯̬̖̖̦̦̖̭̌̌̏̐̚ ̛̛̙̖̦̔̏́ 15 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ * #
+ %,!!2! *$**$&. /-
!.*!, (*)* ,!')0 ,+ ( 2-
!, 3&&*4* +*.,!*(0+*! !!, +)),*!.! !*. ), +, 3, — . *!( !. )* + *$3 3$: *, +, +. +*.*$ — 3+*. *,*: <+?» — (. .!!*)(*(*$ !') ,. ((*)* !'3! *+)!
! ,*( 3). , +)!!-
3!)*(,. /, 13 )30 11 **!4-
*. 4*(!*,*)*,*: -
+), $,3 ,$3). "!!)(* 3$$!@"") *$. 3*()* ): *$ 0,0*!8. . 4*, ($ !!,*(, + 2—3 * 0,. 6 ! 8. . 4* !)*;($!33!, 93 !! /!.*!;($!-
33!)**$,(. -$!)* 16 ʧ̣̌̏̌ 2. ʻ̸̨̨̖̥̱̥̣̯̐̌̽! ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ *)@"")0, 02!. /*(.!$!!?. . 2-
)*),$!&@"", -
(,(*$ *( $, ,$3. ,-
#.
!» -!!!!)3*)($, -
!4*. +,*. /!( (*,)$.*$,-
! + +. )! !, !($!!!, !(+!- +& &, *, *, ' !, ,**2!, (0* ($,. ** 3 (( 1983 +,,!)0 ,)**
8$+4*. 6)* +. %&: — 8$+, ,! :, !( *,$, ***)* 1981 *-
*,!. — , **. — 3**!2!, !) +*, !. — , 03, 03. — 30!*!) ,* +-
!+&&' «%», !*. — , , 03. — , $!!!,-
, )*,,!!),*(3 ). — !!! )0$? :+3-
!! ʦ̨̨̖̬̭̜̦̬̀̏̏̌̔ » 17 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ *(, +***+3,*(-
, *+3 — *$'. / *)3*, +0(*-
+!*, *-
( *!(!' ,+ , + , ,)(, $ !(, *+( — , . . ( , !, *(* , )*$, 0$+$( !!*. !)*)$, (**$(,. , +, *$$+*, ) *,*!( & ,$, !)0*4*)!. *!) . / *$, +!) *! 8 $+ 2!. : ,!)*(, +!)* 79 *, *$, +.!.+!+*-
+ 80, *(*.*3. "!4***!, 9 , +*,!+*$-
)*!+)0: «!*!)» <2**$!,». ,3*8-
$+*(,**!, ) !(),*. — <:&, (&, +(-
+$**!, +)**. :&, +*)*($. — , , — $. 7*, (&, +*-
+$,, +)*. /*&$ !» :*)*((. , !&, 8-
$+, ,. 18 ʧ̣̌̏̌ 2. ʻ̸̨̨̖̥̱̥̣̯̐̌̽! ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3* 26 *. )(+*& — ) 3 , (. &) $*+*, +)*($.-
*, — .*&!(. .!!)* 8. . 4*,*(+$,*)!. !(& $+*, 3, *, +. !. /
$! *,8$+ +*$!,. 6,*( 6- — *$',. -
,$, +***$.!()*,-
, «*&*», -2" — -'-
**, !*$'. >)* ),$&'&!,&. ,(,0**$, 0( **$!*+. !06-!)*!!(-
, **+$!*,)0, )0*. )-
(++**$3
. 2+ *!)!!')!
2-
!, !!! !(6-*,+-
)0)0*+0*(3-
**(). /!)), +!0(0 +&,)*&. !+,$ !*$ — .
!0, .!+ *+ ,(, ! ( *$. 2
,!6-(*$ 1988 2!&,
, )* , &, $), & ,$ =7-). *!&,.
)*,!8. . 4*, ) ʽ̯ʽ˃̨̌̔ˁʥʰ˃ 19
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 (!8$+& 2008 ) (*(*(3!*!. .
)*(3,&,0 ,(6+, ),!)*
*$ ,. ,7- — ,, +(' ,(0,, (*$*$-
!
*$!',67- (-
&,*$'$),,$), -
!!)*$(+. 1988 — .+*!'3! (3. >!(( (*$,+,, 0-
*$0 !, ) *&( -
(3(. 37- — ('(,-
(, (*. )(3-
( — &,(,(. 3!-
((, !), *) ,& * 4), 7*, ",0, *0-
*. )!,!. 1990 )*)-
' 200 )(+,+7-. 6),-
+*$. > !, + ! ! &,$3, 3,. >-
*, **$*$3(. , *( ,+ (, $!*,. 4*$ +**$0*,+ *(. )* 0*&,*(, +3(. 2**$ — .!)), ) +*)). /,)+)*&, *&', , *) $. !3
!! — **,!. 20 ʧ̣̌̏̌ 2. ʻ̸̨̨̖̥̱̥̣̯̐̌̽! ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3,.)+$*$3-
*$. ,$, +.*(-
*$!*$)!),*()(!, )!!**+(!*$,(. 0#
'
# )!')!*$,-
+0,*(3*(!(-
*!(*( « *$**», +-
(+ «». >*& $!,*!
, +-
)!!,!*(. !*,!*(-
*, **
. , ),-
)*.*&, **((. 2-
(*, +*$,(!, +*,!$ $)0&'!. +, ,, )0* *&), ,,*.*&,-
)*&,. -!,!,***-
, & /! +*'. *)(, !(, (*!)**-
, !*,)!+*,!$-
($. ( * ; «!*$». .!;* 60 )(++*. 40-
*$)*$!)0)!!, !+ !!,(!!*030 0!*$($30). !'*$-
, )(*$.*, *-
*,$*(,!*(! !;(. *$),-
**(0!*,-
3(**$!(. ˌ̨̛̖̭̯̖̪̭̯̬̦̖̏̌ 21
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2!()3*$( «/,(0» -
,! «7)$*$?», +*$,-
),$
*$)00. "!* . /(: *-
&'*$**)030! !!&$ «)0*0», *&-
+$!!&(,$, *&+$!
) — -
*'. !+(! ,*30! «*)» )**&-
+**&. 6 «» ,*$0300 *0!(. &3*, +.
-
*$(
!(, *. +*$ !!, ($!!. +*'**!( * +$ *) '$( *&$!. *!(*, )**, *,"7,)!$*&!&*&. 2-
+*,)!$, '*$3!! +*.
!&($. !$-
(, + *+3 0 *( (( *( *$,()*!$. , 3*$ +*!$, )*)3**&. -, 2! * ( * +*$30), 3* 15 .0*-
, *)0*(,+. -!,!, *!(**! *$3&*. *(: *$*&,)-
!&, ,+, +$. 6* +*$.*. /,!$(, 0*, "!+!3** !. !**$(: /, "(*$3,. $!0* ,)0!, ,2
, !+**&)!*(0. 22 ʧ̣̌̏̌ 2. ʻ̸̨̨̖̥̱̥̣̯̐̌̽! ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. . (27 , 1940 – 23
,
200
1
)
)+**$(,. &, )**$!&*&, * !*$ ,+ (, ,*
!*$+!&, $),&,$. '1
&
6+$ *$3 !*$ ,+ ,!+*$) +*, @ ! , ? 2*+ -
*. ! *$ ,$ ! ( 2+ 1+, * — *$ .!)!-
+!!!+-
*. *!-
1+ +* 3-
. )+**$.!!, !(*&)!)!*+$ !**. >$*(,+*-
*$+!
— ,$' +*, +,!!)*+$: «, *$ — !()*+, $+». !)*, +!*&, 33+, )!1+, *$*$-
)!!,,$. >)**$ *+0'30!. ), -
, 0*.!, +*3-
($. /,.!-
*$'' ! «6!*». ˁ̨̨̛̪̖̹̯̖̖̣̯̬̔̌̽̔̍ 23
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ $. .. *
>)**,+-
(, ,(* ( )! *&$!, *&'!,$(!, $ $,,,. /!*, +!! $, $(,,),, '. $.! — $30,- !*, !*)0!2+! 1+. 9 ɩɟɲɢɬɟɞɟɥɚɬɶɞɨɛɪɨ! 9 ɵɛɪɚɥɫɹɫɚɦ — ɩɨɦɨɝɢɞɪɭɝɨɦɭ! 9 ɫɥɢɧɟɹ, ɬɨɤɬɨɠɟ?! .,!&*&(!($: 0+3$ !$, — $, +)*,. > +*$+,-
+(), !)+!-
: 7- «6!*». (!)7-,!+),): .3 (!(+(, «», «)!*-
)» — *$**(!* «-
$» — !+ *( * . 3&,$),&,$(*(-
!,(*)0,. - ,) !00, *(0!) ,! , «-,». & & ,-
*$&-
,!*$ -
*( 7-, ,!+*$-
) +* . /. -0. 24 ʧ̣̌̏̌ 2. ʻ̸̨̨̖̥̱̥̣̯̐̌̽! ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6; «6!*» ) & !(+&, «6!*», ! (*(( . . 7. 6!& *($ *+* 3 ) 3*)*), !)+*,-(, $, *+9*(*. 3,5 )(+)3&,-
,& 20 *! ! 8 *+!*. !), !), +!, !*, + , )0!. $: *$
*$)(++*, 8 , ,.!() )*, , 0* *)3. >!!,!, +, +! ',*&!*. !(*(3,+(3$ — $0($,$. 0($!& ,. !+,*) — .-
*!*+(. 23(+$! * $*+(*() — ,$ &!+!(. )-
*$.,*,*. !, +*$(( $(*, *$, ,*$&-
*!, 0((,,$. /,$3!, 3),,!: «, ,$! , ,)*&, ) (*,+*. , )0,. $(*!» :, &$,.!*!, +-
*+3(. /( ,!!'!, '3!,. -
!+*$). ˃̶̨̡̨̨̛̛̯̣̦̣̣̭̯̬̦̼̌̽̌́̌̐̌́̌̚ 25
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ &
*
#% — +!)*3*, *-
!+, +!**$*$3*( *&? — ',*4*(,*, ++( 50-03**!*-
$(+,!... I960 !$*(* 6 +* )(+. !, 1985 , !$! &,8+*+$*$$ 1985 * 12 +*)(+, $*-
+*$,! !(*!$3*$!$. * 1960 !*$ 20-22 +*-
)(+, 1985 !$-
0*(0 * 14 +* )(+. !$!$+(*$, *(*(. !( 1980 3)3*-
$,**( 10,8 *3-
*(, ).!!$, **(+ 2,5 ,. 1983 ,*$ 12 **&**(3*(. > 30 *! >,+, + 1983 +* — !*, -
3, !*$!, 0 — )* )' 60 )*. ()*)*-
!,0, ). *(**,*(-
)*,!)0(0, +*$ ('(**$(,0. !0(0-
( $& *& , +( *( +(&0!. ')$&. +*$. 26 ʧ̣̌̏̌ 2. ʻ̸̨̨̖̥̱̥̣̯̐̌̽! ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ !)!3)!!.,!((*((, +,!)3, &+$, $(-
(* ,!0 *$ (. !-
)!!!*+*$)0. ,))!)!2!!0, 1983 3,5% 30(3!* (*)*(0+!
,+!,-
. >), &'(,+, ,-
, *, ,,!. 2' 13% *$-
*(!(. -$)3 3( — !*$). +!!)-
*+!(,**$! >!*$)&(*$*-
*, «!*$$&'0» *. -
!)!+)!*(!, **$( ,!+* 8 28 , ,3(, + !$, &+$!,, )'( ,!(. +!, (,)!$(!, 3 *!**+*. >( 0!0! «» , +, )!)03! )#1-2
## — *,!.!)!)!* $(.!)!*)$ *(!!**$, ? — , ($3+*,*+)**-
)'!. %$(! !*+$*, !), ,;,$ !(!, )+**,! .!... ˄̡̛̛̭̯̬̹̺̭̯̯̭̯̌̌̀̌́̌̌ 27
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6(,(*.
)? /0 <
0
0, 1983 ». $,-
*,*(-
(. /*((+!,)( «, **$)0,*3*(». @
), -
)!, (!,(. /,.0
*, +,**(, 40 *,*+$* 8 ,. *)-
* 35%! )!!,,0(, **! 17-20 *!$3, +! *& ,). /. *$$. -
!: (0!0,-
. 6&, (*)*-
($((+*$!0. !(***7,-
*. 7*$3*, !3* 800 +*, '!(. :-
*!&*&$*$+30 *. -, ,3*$+)030*-
*$ 17 +*... :+**(00*&'0*&. *.*$*$ — *+. 6,)-
(, ,.0*0, !)03*-
1. ,**$)0,*3*( "*#
&%
*. 3
(1(
#)
1940
1,0
1960
2,0
1970
4,4
1975
6,0
1980
7,8
28 ʧ̣̌̏̌ 2. ʻ̸̨̨̖̥̱̥̣̯̐̌̽! ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ *$!
0)0)0*!* 18 +*. — 2*$*$,.? — *(. — -... — *$& ***$. 3. ʿ̸̨̛̖̥̱̣̀̔ ̨̛̱̬̥̦̯̭̔̌̏̌̀́ ? » ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3'-
-': 1
, !, '#
, ', 4
, -,#, #, *, , #
-, -, 1!-, -, -, %'*, , !
. .''-
— ,#'!
. . 6*+*$!. 3 *$, +! *& $& !& ( ,*+)! +! ,*(!? $ *$, ,*$), +, (, ,+, , )(*&(!**$-
! +!,!)*&&,!, ,!,(, +&(-
,!? *!. '*)(+* , +
*
) 0 2
0 ,*, 330-
$!, !, +!($&-
3&(,$)(&*$: -
+!*&, ,(, $03, *, &*0, ? !,)0,!*(.!*-
*$, *
)36-
+. . -*. !!*$)0,-
, -**!(0*+-
30 ʧ̣̌̏̌ 3. «ʿ̸̨̨̛̛̖̥̱̣̱̬̥̦̯̭̀̔̔̌̏̌̀́?» ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0, )0)*()+) ))(. <!$(!», «,'(», «-
+!*&!&(?», «7*!!?» — *3$,(.0(0-
!*$*+!,+. +-*-
, +, 3$ «+!*&!-
&(?»
1
<+*, ,+!+*$$. 6!: «(, $&», ': <*(*$(». ), , ),* !$!, 03*, + $&, (', +,, *), $, *$+)! ,. *$', ,+!+*$ $, : «, , -
(». ...4*.0'+, ,-
3), ! ,)! ,!) (, )0*$3*&, +!0 ,,)0*,!. /*&,&.; +!)$, +.**$, , *(-
*$(, *$, +.*&». ((.!*$) *( -
!)00**, . . -*-
, + «
, -, #-
!
, -0'!
'
-
,, -',
- ,#
». /,**$+)0+0,-
*, !&**(, )( *$,0,$(, *$!-
*!0$ «
-
-, ,*-
1
ɨɥɫɬɨɣ. . ɨɥɧɨɟɫɨɛɪɚɧɢɟɫɨɱɢɧɟɧɢɣ. . 13. ., 1913. ʶ̡̨̛̛̯̭̯̱̬̥̦̌̍̌̏̽́̔̌̌̚? 31
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ $. . &!
(18 1922 — 3 ,
1986
)
'-
, #
, '-
'-,
, -#
-#'- + , #
',
/(* -
(». !$*, *$)-
(: «..., 0, /
0 !
'!0,
-
''». (
*&#? , * , *-
3. . -*, * *$ * + ( 2+ 1+. " )3 , 3*-
!, +*, 3 *+& ! $ $,) (, 2+ !!$(!, +*&, )-
3*(03-
), ! ( +&-
3!(!!. (*!/-
.!*$!) !. 70, *+0. 2. 1+-
(*&,$,!, ,*(& -
'($, +!*&$&, !+$, +), +,!&()! !+!. % 17 **3* .++,(, ,* +& & ,*( $( **,!, +* !($ , !(*&(!$(.!! 32 ʧ̣̌̏̌ 3. «ʿ̸̨̨̛̛̖̥̱̣̱̬̥̦̯̭̀̔̔̌̏̌̀́?» ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ,!!0*,! 0. /*()(. 2. 1+,*) +)00, )0(-
( «" )3 (*$ ,* +*» !*$(!
( <(*$(!
,*+!-
0,!)». 6 )* !, !+)! +)! .!!, +)!, *)! +*-
+!. !!+(*$, -
2+,,!*!, !-
'*(, *+***-
*,!(0-
!*. *,!(2+ 1986 )!+*(*$*$* +*(. -)*,!, )* 20 *!)(+!*&, *$!( &.
$$. "
,**!,, . 2. 1+-
,*)0+)0, )'+* *(,*$*(*-
*$(*(!,,!+*. ' 1913 ;,0++)0 **$)*,! ʋ 1. !$, +!(,(,0(
-
*$*.330+ *$ 1975 . +! *$$,0. 2. 1+? )0, !**,!-
*,$, 0*+, ! $ ,( * ˋ̨̡̨̯̯̖̌ «̡̨̨̛̛̭̙̖̦̦̭̯̭̦̦̌̽̌́̚ »? 33
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ !**. )0, (. ,!$!&'!,!+-
*$,&*+$,0* !0, 0!+00+0,-
(,!. "!+*. 2. 1+, (*(, *&+(,!)
!),(, *3$!!,&**(, ,(*))*+. 2**,!, !&, ,+*$(*((-
0*+!*$)!(*!. /*3$ *(! — *+!, $,*$-
!+*(.*!0
!-
*+)0)-
+, ,&'0 ,3( *+. 4
«#+#&
#*»? "!*0*+0+, ,*(&'0+-
* * **(, . 2. 1+ ,* '-
#'
-/. 9 *&+(? 6+$!&0!1+*-
) «0*0» /. ". 7& 8. . . <!
!*(2+1+-
,++: **$(,!!-
$$$,(+**)! *(!**. 9*+)3',((, . . , $+*!*!!)*, *-
*$$&)$!*+ !. ,)-,0*(*(&( *+!,!, !++*, )!)3, ',*$,-
34 ʧ̣̌̏̌ 3. «ʿ̸̨̨̛̛̖̥̱̣̱̬̥̦̯̭̀̔̔̌̏̌̀́?» ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ $'*&+$,$. -
!*!, +*+)3!$+*! *$'*&, &'!!* — * !. "*$+,$(, , *, *(*!**(-
*(!!,)0). <*$» $&' !$ -
((**(*+, ! — *. **$(**( !+(,!*-
0*+* — «», ((*(( *$& ,( **$! * *$!(&(*. )*, *, *, (*(&()!!,-
. >!,3( 6-7 !, -
0,*$!+&». 9)$(.*(, -
!,*$*(, !(-
,*!)*!!! **, *, *$*-
*, !!*, ! /. . 7!* «+(*-
*,(». <!))+), ,()3* «-
*» , *+,3*$), * (3, ,&*, +*. )( -
*$, +,&!+-
,$, (,*)*&, $&(. *-
&': **? )((-
(, +*+*!*$++ $+, — +$!*$+((+$ +. '!, )(*$: 3!,*$-
3!*$++*+,& ». ˋ̨̡̨̯̯̖̌ «̡̨̨̛̛̭̙̖̦̦̭̯̭̦̦̌̽̌́̚ »? 35
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6!!, + ).!) *$ ,)!!0*!,!( ,)00. .!()
*$!)-
)*+*(. ,*$)-
)0.!(&(*$+-
$&. !!!*$0(3*,$ *,,$,. !-
,*,*$, *(***(!, () **,0++*+$(. 9,!(*, 3)-
*(, !,*, !& 0, *(*!+*, -
,**. &'(*(*$0 , ,!, +*,,$: -
$, $(, 0)*,-
. /. . 7.!-
&*&, (, +*)* , 0(),*, +* ),, !0*$-
$
*,, (.)*) 9. <**!. ",!*$++-
, +*,!*, -
0)*!, )*(**, * ,*,!0**$, , . . 2 — , !, $!,+*$(+$, — ;(*(, +!*$!**-
,*,0. /!!$(, +*$*)!030(. -
$ , *$ !! )$ -
*, ,*$), **)0! $(!*&». 36 ʧ̣̌̏̌ 3. «ʿ̸̨̨̛̛̖̥̱̣̱̬̥̦̯̭̀̔̔̌̏̌̀́?» ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ -,(*(*!)*)-
*.!, *)*$ !+*)! +)! *(!. +-
, 0*+0. /. + ,:**( «*$0*- +
) (**$,!-
» 3*&'. <7*(*+,, -
)!'!!***$, *-
, ),)*!!-
. — +.,*,+'-
, ,!(*&$!. /* *(*3!((-
)0'', *+
!(! !*(**(, !, +-
*!$,$&. >,-
(
!)0**-
**$3!». #
'*%
? *(!)3)0* **(** *(! *)0 — )***$*!(0 *$)0,!$, *!-
. +!, ,)&), * **(+'),)*$)''(. ), ). /. +-
,:**(. < 12-14-*0( !, 15-16-*0 **$) )''(!+& 10,3%, — 26%. -!,!, *$*-
*(**(0)-
+(
!)+». ʦ̶̨̛̛̛̛̭̖̣̪̣̖̦̼̯̬̐̔̌̌̔̚? 37
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9,*(*$ !)!''(!()!
-
,*+!((!, )*&,)! (!? 0*), ++ .,*$!!*$ ,*)!*&(!. , !*+*)*$-
!(,!!!)3*(, *(&'! : ,&(,) *$, (+!0? &( — (0+*$)0-
$. / ( ), !)*!*$+*. . 4***(((+* *,')0, *)0)0*(+* . 7*( (! &,-
!)*(+*,((&-
**$$, *), !+*)-
!),0(',, & *. 9*)*(,*&!!! *)0', !, !! ,,(!*(,') $),!,3&(, !(+-
(,!$)+, *$3! — , *+ '. ( ,( *)! -
!$!(*(+*, (-
!&'(, ,(!, *-
&'030*)0. & * , *, 3, $$-
*)!,!0*)0(*$0. %( 38 ʧ̣̌̏̌ 3. «ʿ̸̨̨̛̛̖̥̱̣̱̬̥̦̯̭̀̔̔̌̏̌̀́?» ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ., !,$+*-
'! — !, ,* ,*$(. +3.!/. . 7-
. </!,30($* 0, +*3!, )** +!&0, (-
*+*3(*$3!
-
,*+!*0*+!*(!. -+,30(,,+)! *!,!)(!, +**, *)!*!!(,*$(, !,)33, +** ()***
)0». 6)! «'!» !*)3 !, !+**
, (*(&( *$*$$&', «!» )&' *&. !*! *$: 90% *$)0 (3 (*(&( $! ,! $&'0*. &
%? **$($'*-
**(!*$, +! «» *,0-
**(& «*$» $(. >*&2+1+ <*$» *+,( **,!, !0 «*$$&'0» !-
' ʋ 1. ' XIX +2. . "!+*: «1--
' ,
-
, 0, !'
,#
. )0 -*,-(». *(&**,!)0*+-
, ***, +*$3+* ˃̨̡̨̡̨̨̡̨̛̛̛̛̣̣̣̣̦̯̼̽̌̐̏̏̌? 39
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ** )0 , ! «*$ $&'0». ? +$! ,)0!$(0(**$-
($, !$(0**+ *&(*$)!(*(!$( =*), . .), +),).
«!-
» !*$&$ **&. «*$» $&'0!$(0*-
&(**!!,*$(: &'(!!, &' ( , () ,), '( «$» *0. /, «$» $), .*!**$!!). *$3&-
*,, *$!), $), *), &!!*$
*$!), )(,))-
. *, !, *
*$!, *&))( ($*0), !*-
, *&$*$) &(**$-
)!,*((!, .*&+!,*. "!, )*(,') (
*$! «» *-
$ «!)$($0» ... ((!)
!&-
$ — &!,*(, * , & + ;)0 ,,). *+*+ .!)!, *$ )!,, 3!( , +, +!
!*$*-
*$(**(, «,*(!» !* *$'. !.!0 (
-
-, , ,0
-)*(& «,-
40 ʧ̣̌̏̌ 3. «ʿ̸̨̨̛̛̖̥̱̣̱̬̥̦̯̭̀̔̔̌̏̌̀́?» ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ !!$» **$&,!$, -
(!'$+*' *(**(. +3/. ". 7&. </, )!.*!!,!!(-
*(($ — +, !,,. 2,-
!$!,,),+&*, +!)-
*+$ & *,$. / $ + <,! !)*», + ,) ! **$ ((+*+!
'(%!*. ++()!!-
*'2. . 3!0 «». <$(», — ,*!), !*+**!0$. *$)!,,$, #**,!)*). , , ,)*+ !!($!: $),!*0, 6(!)**. *$, , & ! (, + $ <*$» !, (!) /. . *, +&', +,)0,*-
*()». +!*, (,)$-
0, 3&' )03!? 7!, +, *, !&$!-
*)+),(!!*)3, *$)0-
0, 0('0)0*, , )3+*,$!-
$,&,$(. ,!,0*&(&(-
!)*)((, '(-
˃̨̡̨̡̨̨̡̨̛̛̛̛̣̣̣̣̦̯̼̽̌̐̏̏̌? 41
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. .. $,!
!)!*++,(. !, +-
*),,),,, *( **$. +, +**$ — .,*, -
*$30,0*,*(,$(. 9*,, + +$(, !(+, + — .*!,. . +!0, +!+.3-
,+*? 9)$., ,), . /. +**-
+ *, 0 )*3 88 -
* +'0( 4-10 * 03*:**(. /,03)0*&-
)! ,!, , *(3! *-
*$, ,*( +* , 88. 92% ) * **$ 17-20 *, 5% — * ! ,, -
3( 3% ***$)* 20 *. & ,& 3& **&-
3)
!***&'!,!: 45% +-
&,+, *$)(, «*$-
» . +$*, ++&( ,!, !!, *(&**$, *0*$**$))+. + 100% *(& ,& ,$, &*(**$)0,-
*. 6+&, +. — !*$, (*(+*, !&'0$,-
$, ,$0($+. 42 ʧ̣̌̏̌ 3. «ʿ̸̨̨̛̛̖̥̱̣̱̬̥̦̯̭̀̔̔̌̏̌̀́?» ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ˃̨̡̨̡̨̨̡̨̛̛̛̛̣̣̣̣̦̯̼̽̌̐̏̏̌? 43
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4 0 ),)& *& ',) ,,. .3,**$, ), (*$3+. -, 31% *, ,*(&'0 ,+ -
, +&, + *( ,$ — . -
$, 25% ),)&(,, +. — *3 )0,)0*$. .!*$3**), +3!-
— ., ', )+)**$)(, . .!3+* +$, + 3& * -
*$&0,(. 95% ,+*3)0 *(!, +*&),)**(-
(,$&, 17% ,0.!3-
!$, +*$30,0*,. -
!*3)0*!( ++, +)$!, ,$ — . $. /, ,*$3*!-
'&+',*()*-
*, ) *+! * *) )*),!+$. +!+ .? !& *(, ! *) ,*()**)+, -
! + &( *( -
*&. , 90% 3)0*&+&, +,-
$))+, !+*-
***(. /!!, .*&*-
&, +*, — .((-
(, $. 9*,)(*; ,!)-
(, )&',*$, +
! 44 ʧ̣̌̏̌ 3. «ʿ̸̨̨̛̛̖̥̱̣̱̬̥̦̯̭̀̔̔̌̏̌̀́?» ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ **, 3$(. -(-
+(,(0*( 60—70% *. 9$(0, +$($ ,*)!3! ** 3: *(&' *$3*&)'&( **& ,, 0 )0 * +0 . *,0!)-
+&'0(*$*$!*, «-
!», '(!*&-
, )!(($)-
*((!)!,, 0'(-
(. *(., +, ,*). *( * «)*($,*)!» — .-
(
!!(. 7,,-
!!*$,0. <,*)$&, +!!*$,(?» - «;(» )+&3*-
, *),!*!* ,,*+)3(. /.!$ (*. *$, +!*$,($ *&(!, )0!(,, ,'(,!? **+!!, 63,8% + 36% + 7-**!-
«!*+$&'0», *$+)-
!,+03,**-
*(. (!*.
)!&(-
93,9% *(&3 86,6% *(-
3. +! 4* ('-
3**) *(&'0*-
*$!(+, +! 90% (
ʿ̸̨̛̖̥̱̣̪̯̀̔̽̀? 45
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ *(*$!!)!! ! «!(». .!)(*$, +*(&'*$3 !*)0*&'*$**&$, !!$, +!,+*$+,. *$3&&!+* *... /,!!, $(-
+, )0&(, <!+&(» )*. /,!*, ,'30 &'!*&(, !... -
, +! 0 0 !$ <,**$)0 ». (.! *&(! !, +! *& * *-
*!*$ «» . *-
+*(*$,)&: *-
*)!*((**,!!+, . -!,!, **+'(+* , ,!!!$ *$*, ),!**$! (!,. /, !),***$0*+&-
+!$(*&. %+$. **+!!,, ) ,!. " (
-
'&-? — *!+, )+: +! *&$&? — + +,(, '& +) +)*(**$)0, +)00 ... 46 ʧ̣̌̏̌ 3. «ʿ̸̨̨̛̛̖̥̱̣̱̬̥̦̯̭̀̔̔̌̏̌̀́?» ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ '
#
#1
' — -
'
-.(3$
+( $**(, )**! 3*)*!*$). "!!) — (!, *)+-
(,**$)!,*!. *$, **,!, +)!***-
*$(!
(. 0, , -
*!**,!. -!*!)0!, -
)!+((3. +& * , !()(++*, *-
*$!)(+!**( . !$()(+!$ — !3-
**$**$!. &$, 0, $**( *&, **,!, 0 !, -
*$)0. -0, 0 ,, !*. 40**$
*$ !, ,',, -
, *!, ,*-
*&,)&. ' ',
— ,0-
-/ , !
'--.> $ +
!. ., ,*, '*+(**$, +-
, +!
. 2.$. *(, , *, ,*&(!3(: **$, — .03, 0!'$&**(&(, *&(, ,*&(... / . , !*-
$. ʿ̸̨̛̖̥̱̣̪̯̀̔̽̀? 47
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .!, *$$, -
, *&0(,). :*!,*, +**, )0&&$!, ,*(-
&(**,!. -!,!, +-
**( — .*$)3&!*-
**&3. &
' — !#-. "*$+*+**($.3),-
*(, +$
!(+(,-
!$, **(0. 5-( ' . 6# -
/ .6((*((-
!. !, ('!, (') )(*. — . -
3$ — *$. , $, ,!!*$. 3 , + !
( + 3* +!. )*!)!.!-
*!!!. -0*+*(, )0 — &, . 6+$ **. 40*'&!*$ !. /' 10-12 *,)0! *&*$. 4**,, **, , +-
),!: ((, *, +0+3$, !. /,, +3$!* *,, )0* *. / , *)0 + *( *&$!**((*((3(*&(!,-
$!*)0,, (,(,,-
! «*$», «!» *(*-
*(. 48 ʧ̣̌̏̌ 3. «ʿ̸̨̨̛̛̖̥̱̣̱̬̥̦̯̭̀̔̔̌̏̌̀́?» ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ "!(&(**$)(0,( 0+, !$,-
+, ),3$& *. %'#
*
"(3$+**&? 6+&: ,,-
*+, 3. 4!('(, , ,*). *(!('. : +&!. !&, , +,!0$(,, .*$ *+3!. (*$, *$$, ,-
!*$3!!'! — **$-
&. **$3*($!(!,-
$&, ,,, &'!. (*$$ +3(, +*,,. / .*$3(, . . @*$*, ,*$)!&(, -
(*). >,*(0,-
*&+()0,*, 3*$),0 *,*$)0*. , &*, , — ,**(. -,$ — )+), 0!), )),,, .(3-
((*$$,*$)!(*-
!. -.
4. «'&*» %
*
(
' ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ #
, -
, !, ',
,',
-
. . . , !,!* * *) (-
$, )3!((! ** (28 *( 2009 ) *$!0!-
-0 (1) «**$». >)*-
@*(
*$*$-
)(**(!,. )+, ,(*, +, -
*$, ** — .*$), -
*$)), )& 40 *, & ,!, *('+. 6 !,0(8,(*(, +)$ 3-4 $ — .!*$, *! **, *$*(. <>*$!» — ,*), +*)0)*,)*20 *$ *( «%) -
)» 2*13, (!,3)&' *!**$!
, )(( <+$3)». +$!3$.(, , **$&*&, ,)(, +$!-
— ,*(,!. $-
ʧ̣̌̏̌ 4. ʽ «̨̪̣̖̽̚ » ̵̨̨̨̛̛̛̥̣̼̱̥̖̬̖̦̦̪̯̌̔̐́̚? 51 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ !($. . -* «+!*&!-
&(? ». «..., *(*(**(, !-
33), ,(*(*( ', +&'(,)!, !-
*(, , , !-
(*$3*&, ,)-
!),)*)3!. >*( *))$), *,$, +*$,( ,$: +(('((*$$' — (*$$*+(, *(, +(, *-
(, 0( — ,(*$3&+-
$&*&$!, 0('!(!*$!(, *&$!$()!. 9*, )3)* , * , 0( )+!((, *&',,-
!, !!*!(, *('!». 3,+),)*(00 *((!*)0,**(+* !8. . 4*. ,, « *$,3)00», !)3*!(. <*$)!)!*&(! ,*&$!, )3!*)&!, -
*, +0,*&+(*+(0**$-
: ,!*(,(!)-
). .!$3 0 &**) 0+)*$30(&(3 !)**$)
. /,!(+*$)0, !-
)0 *$)0
(0, ),)!) *-
*!, ;((&!,(, ,!* !*)0'. /!.;-
((3*$!)*)3, *$-
!*$)!(!, *-
!!,!. 52 ʧ̣̌̏̌ 4. ʽ «̨̪̣̖̽̚ » ̵̨̨̨̛̛̛̥̣̼̱̥̖̬̖̦̦̪̯̌̔̐́̚?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ +,(+
,*+, ,!(, -
0('!,*&, *(&'0**$, *$-
,($+, )!+,!-
(, )**&)&*$)0 !, 03& ) *$ !)». .!!
,!*)0, — ,**&, ),*$*-
!0(,*($*(,-
)0+)0.!. , !, +*!)+). . 70, +$!(03,!!!$&'!*-
!+*!0!: «... !,, +*)++(!*)0 ,**(, +,!.!*),)0( *$3. %$0(+$('!! +0(: +$ 2-3 $, ((,!0& 5-20 $, . . (,,()!*$'-
!; +)$!
!*)0,0, , *!(*, *( !
!. -***!. %$ $!*)0**$30,0, ' 0))*,0, ,)!)+*& )!)**(, +*,!*(( '( 0+ **. "+, * 0(, , ,!-
+*)0*&+; 00, -
, )+*,*,, +-
)$*$)0), )0'!, *); !,, +*!( *+**,!$ *(+,)+*(, *(!0-
, ,+)!*&(!, + ) &!, +) ,*$ *! *+**&, +*, )!)$'-
ʧ̣̌̏̌ 4. ʽ «̨̪̣̖̽̚ » ̵̨̨̨̛̛̛̥̣̼̱̥̖̬̖̦̦̪̯̌̔̐́̚? 53 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ *,)!+*!', (0-
+!$(*&'!,!-
***$
)
,+-
. 6&(, +$*$ ,**! )! !, -
*!0', !*, +$* '0; *$)!
+ ,* *, $ )& )+ )&. -*$+!)! +)$. /, ($,*!, (+-
! * ,*& *( ,;(&**(,*$, +!0-
!!!$(0,*(*-
(». -. . 70*,)-
*, +!*),)**(**(&!-
). /))+0, +) '+*3**$*, + 7
'80
-, '
-
!',!--
!
,-
*. , 1913 '*-
!,-
'' 10 210 ,--
*". )'(
0'
*
' ' #'
#!
,--
*: 1914 *'',-
6300, 1915 — 911, 1916 *
''-
...» )*&)+). . -
),)*(.!,+-
. <($+*,!,*( **(3,!, ,-
)00,)(!, !!)-
3!, !*( — *!!,, 54 ʧ̣̌̏̌ 4. ʽ «̨̪̣̖̽̚ » ̵̨̨̨̛̛̛̥̣̼̱̥̖̬̖̦̦̪̯̌̔̐́̚?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ **$*$30,0) *,&'*(. +!, !,&'0 **&,*$*,*$.-
&(. /, $!*,-
*()030(. -, +**$'(*((0)0* — .*+$(*)!. (*$$!+ , ,(' **$0, '(, *-
*$*(((', ». — '2.
'(? — *!+, +)! !*)0,? — 9)$., + *($ — +**$... ' 1975 28-((!, ,0(
*$,***$-
!, ,3&'!+*+,$. -+-
!!, , !0, 33. 4 ,( «'))» (&. +*+!,!, )) * **$. ,(3)!,. )!!-
0"*, * 30% )**( ,(*!!,, *(&*3$ 2% 3*. 9!*$3)**( +!+, !*(!,. 2**$,3*!,, -
0(!)**$((*$$+*, ,-
*!($, +, $. "-
*!4*: «
', ! '-
'/ !-''
, ʤʸʶʽʧʽʸː – ̨̨̡̛̪̺̖̜̪̬̱̯̏̔? 55 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ -. 30!--
,
». +$$ — ,+*3$.-
,!, $+*,!)*(''-
+, **$!. 4 ***$ — $(,)$(. — 2(*(0-
0, 8(/*(, )0*3-
*? — )/*8$&, !, 0 , 0*3** !!!*+**, ! + **(, !*$)0. 8,-
++(!,+', +!0-
00. +.!,*(!!)0 *$!0*. 8(, , *+, !-
$**$)!!)& *(**(. * 1917 )* 22 *3*(, 1980 .
-
,*$ 18 *. -!!, )!30+)0!, **!8 , 8**$( 100 )-
(+*, +(!*+* !*)0(*&. **+*,, ),)0*! .0(, 0((,8 18 !****. 8,+)(*,-
)*(*((-
) — !, !, !,)&, +, *&+(, ) 56 ʧ̣̌̏̌ 4. ʽ «̨̪̣̖̽̚ » ̵̨̨̨̛̛̛̥̣̼̱̥̖̬̖̦̦̪̯̌̔̐́̚?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ *)**(. 6,*0*-
,!'
,!!,-
/. /!)+)+* !!$(0*( !*$!,!!. ,$!!!. **)!*$-
!)(+*(!,**(, +*0 .0. /*0$*&&, 0, *,*$)!), +&'***(, 3$!*)*0()&'0 3( 0 . / *$ 3+!((*&)0+, (,)0*!**(, +(.-
3!&. %'#
*
3*!+). >)*)-
(, +(, 3(( 0!. 7)* ( *,,. (, ! ,! , ,,! )*$-
,,$)**$&,*)*$ .!. **,!3(,*. 6,,-
+ — 0$*0,(. +, +! *), ( !&, +.,) . *)*)+, *)(-
)!. :!*, +)$+$!*'-
*(!(*0. )0, (,!&,)-
&*, ,)&, +0*,$. )0, ! <)» ))*)-
*$3*+, !(&', ),)$ 0**!))0*$. ʦ̡̡̨̛̛̛̛̼̪̭̦̖̦̔̏̏̚ 57 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ **,!, ,)0, )($*)0(0, *. $( ,&**,!. :,&, + . )*(+(!): 1. 7), *+$+$, *(*$(. 2. *, 3+$+$. &! — +. 3. &! — !$(, +3-
. 4. 4)*; *$3, !$3 — (,?.. 2!: (, 3, !,(*0!-
!. (+,($. :,&, (!*. :,+* .. 6,!
!*$, *(( (. ".,! -$, ,!)3*((+00), (-
!&, +$(!, +!$, !$, +$
!& !!. /!*$),&*! . /!!*$3+$ +*. -
.
5. ,
1. #%...» ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /!.
,)+*!
,-
)*'2*!(,-
+**$, ,!* 14 ! 2009 ». '!!) «"*( 0» ,)*, +!!3$ — $ !*$. &',-
*, *$*0)0,-
,(0. $&'+*, $**! *$, ,(,-
!)!**($, +!-
3, !)$, +*& !). «#+$&, 0+!» — , ,(*(. /&! **$!*&+0
— !,)), ), 0, ), *$-
)... (!, +0(*$$-
,!,, ,(,*$)0+-
0, ,'(+.*) ,&'0'. 4), +! , 0 0+,$, *$,)0, **)0*&3*,, $3*$,,0)0. 13, *$, ), -, , 8*, 2*, ", ! — +$-
**!,)0!!)$+)!. /(*&-
ʧ̣̌̏̌ 5. «ʻ̨̨̛̖̣̹̜̯̖̥̖̦̭̼̌́̏̍̔ » 59 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ *($(**!!, !!!. ***$+? — *! +, ! (* *$) &, + **$ *+ 0 + , !*(
,&. — , **$!,!$+-
. !,+*3&(*)0+ ) — , )&. -
)0, 0,,!* **, -
)0, ' ,!(( 0 +: ! 0 + (*(&( 3, ), ),-
+, *+! 3! 0 !. *( +(00+0
, $&**$!((*((0,-
'. ,!!**(, *-
*+!*(!, $)3 (*$( 8 20 . * * **! 0 !+, !)3*(3*)!, *3($ *$. ,*$**$$&'0*&-
,3(!*$, ((-
)!*$+, ' !+!& $(. 6+*$*(&( +!!)3*&, ,, *$3!. )3 +*+!, +,& . 0(*+. "&**$+, !-
)*&, *(-
60 ʧ̣̌̏̌ 5. ʻ̨̨̛̖̣̹̜̯̖̥̖̦̭̼̌́̏̍̔ » ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ,*/. ". 7&8. . <0*0». <*(!*$)!*!3*-
((*, ), (($,-
*+)!'!, *(!0!&*(-
).&. $**$. .*0!+-
), +!+(-
$, ($*$*)*$ (.-
)*)), ,*$+**(&( )0 ()0 3, ) )+,). *$!) **()0()!*! (-
!), 0*$
+!!, *$ .!). ! *$3 *+ 0( , ,, !,. .!,)&**$-
)()!. 6!!**(, 3 !,, 200 . *.-
)+)!**$),), 100 !!( * 7500 &'0)0*. !-
*$+(
!* . -!,!, )!*(',*$( — .*$)!3)(+!. ,(*-
+). 2. 1+*,0 &'&
,: «3!,**, 0)!*$&*». 2,)
,* /. . **, + «$()-
!, *)*3()*!,». 6*!0 «3(» — , !)$, !3,*(-
!***()0*. !(-
**((,)!!*-
*( — ($). *!, +!)!-
)*+3,!,'')-
(0,*+)0!,' ˋ̨̡̨̨̯̯̖̯̦̣̌̾̌? 61 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (*) *+. *$3!*+-
) **( )!!) -
(&(!**!, *!-
. >)(***' XIX -
*(. *+*$***$),*(-
*$3!(!, *(* 0, ++((*&-
*+($*, **$+,-
3$!**(!. 2**$)!),, 0,(($!. -!**)*-
*()(+(, *$,&(-
*, — ', )0$0,-
*. **$ 4000 ,!**(-
(!,, +!+, (&-
,&
&&,! **$(. 4
5? 6*(($, **$''&,& *,&)&. 6)(, *!*+, ,)( !, *(,. +!* !**(+*,(! «(-
'0» )3+). 70!+-
«,» **(3&*-
!, +'**((*. *!,)++**-
!*& — !(*!,, **$ 3( ! !)! ! $ ,. 3$(*, 0( «» !!(*$ ()0!!)), !****(!,* , +!+*. 6! 62 ʧ̣̌̏̌ 5. ʻ̨̨̛̖̣̹̜̯̖̥̖̦̭̼̌́̏̍̔ » ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ,!$
!&!!, ),$!-
&. .!,)&**$!)!(!. ,!,$, +!(-
,0 «((()0» * — )+*,-
$& *,*+0*$&, !, -
*$!, 3!*!!*$)-
+**++,( (*-
+,)!). !!**(,)&*! -*$*+*$, )** (+-
, !,) ,(!*+ 100 ,, 100 — $(!)$,*+, *(()!. !, +*+*, **$-
&*'!-
)0(, !&,.0 «0,» *+-
$,*+)0,, !. *+$, +($((+-
* *+ + *$ ! <,», )$!*-
+!, +)($, *$ «!)*('» !*+ '& )(%!*. ,;&,'*+-
**$ (*, !& 0!, .*) ,)&(!*,!+!. 6&*,+)), ,)+-
)!!!!: «.* (.*)*-
) ) — .), *,!- +-
!)(. , ,&' & !)+* ,3&' 0 ) *+! !*-
*(!». ʶ̡̨̥̖̦̯̭̦̖̜̬̦̼̌́̀́? 63 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 73-
',
' '0
/
, !-
,
#
'#!», — 3!8. . 4*. /+!)3( **(!,, !)*( ., ,*$+), -
&' ) *, ,&( ()! !. **!'(, ***( 5-10 !, * . )( «!$&'0» *&,-
*, +0!, — *)*',30-
)0*. 90!, $)0-
**$? -,))* )*)*($
, -
(+!. *(+),$( )0!, !,0!, * !))+,&-
!. .,! 3—4 *$!+ 72 (!) '. !($ +3! **(!, , )0 ()0 *(&,!0 . -#
.%? — *! +, ,$!) ),* + ,(++)0. 2+
,( (**(? — 0,!,3()* !,
,!' 1961 , !0+)0
, (*, - ) !*,*)!*
-
)!+*+*,. 6+,,+ *$!*$+300+*,, 64 ʧ̣̌̏̌ 5. ʻ̨̨̛̖̣̹̜̯̖̥̖̦̭̼̌́̏̍̔ » ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ * , ,! ) *$,*($$+*-
$, !+$... 9*
,? 6*, )!*$, **) (*)-
()*$) .) ()()*$), )(**0(!, *-
*), — !*
2
. ,
,*!+-
*, ,*(*!*, — 0*. 4+-
**(*!): *.. 4+) 0, ,* )! ,$(!. 8,*$, +* — +-
. 4, $ — !*$, + ($!). +*)(($, +!*, — -
*, +.)*. -
,3*.!. -,!+*, 0)*-
!*$, *)$. 9, 15 ! )3,+*(*$**$) *.! 8,3*, +3**+3-
+) — (!& ,*, + **$ +$0+*, *$-
, )*,,). >), )$3,)*3* 9-! *0*, ,*&+(*&'!. 2
ɗɪɢɬɪɨɰɢɬɵ (ɨɬɝɪɟɱɟɫɤɨɝɨ erythros — ɤɪɚɫɧɵɣ, ɢ kytos — ɜɦɟɫɬɢɥɢɳɟ; ɯɨɬɹɜ ɞɚɧɧɨɦɫɥɭɱɚɟ kytos ɨɡɧɚɱɚɟɬ «ɤɥɟɬɤɚ») — ɛɟɡɴɹɞɟɪɧɵɟɤɥɟɬɤɢɤɪɨɜɢɠɢɜɨɬɧɵɯɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɝɟɦɨɝɥɨɛɢɧ. ɟɪɟɧɨɫɹɬɤɢɫɥɨɪɨɞɨɬɥɟɝɤɢɯɤɬɤɚɧɹɦɢɞɜɭ-
ɨɤɢɫɶɭɝɥɟɪɨɞɚɨɬɬɤɚɧɟɣɤɨɪɝɚɧɚɦɞɵɯɚɧɢɹ. ɛɪɚɡɭɸɬɫɹɜɤɨɫɬɧɨɦɦɨɡɝɟ. ɨɞ-
ɧɨɦɦɦ
3
ɤɪɨɜɢɡɞɨɪɨɜɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ 3,9 – 5,0 ɦɥɧ. ɷɪɢɬɪɨɰɢɬɨɜ. ɪɨ -
ɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɠɢɡɧɢɷɪɢɬɪɨɰɢɬɨɜɱɟɥɨɜɟɤɚɜɫɪɟɞɧɟɦ 125 ɫɭɬɨɤ (ɟɠɟɫɟɤɭɧɞɧɨ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹɨɤɨɥɨ 2,5 ɦɥɧ. ɷɪɢɬɪɨɰɢɬɨɜɢɬɚɤɨɟɠɟɢɯɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɪɭɲɚɟɬɫɹ). ɪɟɞɧɢɣɞɢɚɦɟɬɪɷɪɢɬɪɨɰɢɬɨɜɱɟɥɨɜɟɤɚ 7-8 ɦɤɦ., ɱɬɨɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨɪɚɜɧɨɞɢɚ-
ɦɟɬɪɭɤɪɨɜɟɧɨɫɧɵɯɤɚɩɢɥɹɪɨɜ. ʶ̡̨̥̖̦̯̭̦̖̜̬̦̼̌́̀́? 65 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ *((*$-
*$. *!)3(( ). -.*((-
*$*$ — (!*,0$-
+(0*$(!. 6,*$, *$, 0**$+$. (*+
,*$! .* — ,!*!*, +!-
! * + **$ +!, )! *,!+! (!, ,-
3&'!3&&*+! !**(!(0. /,, +*$3!-
((!)3*,**, -
*, (0!+0, — *(, , + + +. .! 0!(&*(,(0-
. $, $, !(-
! 90, **$$? )+!( 3((0$.-
))!*!!,, ( .*,(. ") , .*()*$) ,(, .! !& ,+*$ -
*$(. '($*(.,') *!.*+(. ,*$ .), !+)*$(, +& *$(!, ,(*),-
!!3. !)0!, ,!)0*+!). !**(*$)0+(0* (!,, +*,) *$!*, +.) 66 ʧ̣̌̏̌ 5. ʻ̨̨̛̖̣̹̜̯̖̥̖̦̭̼̌́̏̍̔ » ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ *$ «&(» ! +, -
,(.!**(. !$-
3 ! **( 8 !! ( 50 , $3 +*+ *), !$3 ! . — 7 !! (0,007 !!). :, +,, '*$.-
, $(**(!. ($ ('!((!!$3!, -
*), !&'!, !$3 ! , ) . "-
*$)0 *!, '(. /,, , + * ' $ *! *!,, +( ( (-
* *). /! ( -
!(+*!(),($(-
(. 2. «!&», !!-
&+*!,. .;-
!()3! «» 3!, 0(.
. *$+$* !,*&+((( ,+&(
!,. -*!,*&(, ! 30 ))0 * +-
,&( ), !, !'( +( (. +)*$,*, + +, +) *( **( +* *&((*, *((+-
! — «!')!,» ( ,$, ʋ 10, 1985). #, + (* «!'!,», *&(!+)0, ( 96% *+ *$$&'0*& 85% — ,)!)0 *$'. ʶ̡̨̥̖̦̯̭̦̖̜̬̦̼̌́̀́? 67 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2*!+((-
)*!,!)0,+)0 ,**(: «/,!(*)0*(0) ,!: ,*) *), ), !!*0 ,*(. !! )), ,*),$&. " !,!,!*&*, * !) — (0. %$()-
* *...» (. 2. (,, 0*, <7),», ": )3(3*, 1987). !!, +,!*++ ), *+)30 !, (*$-
*( 8 28 . )0)0 +.0 *(. -!,!, *&, $&'! 2 ,!-
(, *)!!)!-
(!, $!*$!!)3*& **((, ,!(( **, ,0& *) 0+ ). , + ((,!)!. — *! +, + 0 *$-
3!.!)!*!!,? — > * +& $ ,*$(. 9) &'**!,!, ,!)-
,+$+!*+-
. .$*'!* !, «(*». .!$+-
**0!*$(... *(*(30**!, ,()3*,+*-
+(!
,*+ <!)(» *!,. /!.!(, 68 ʧ̣̌̏̌ 5. ʻ̨̨̛̖̣̹̜̯̖̥̖̦̭̼̌́̏̍̔ » ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ !+&'( ! . > $ -
**$!;!*(!)30 !,)0*. !0!*$( — +, , (-
,)*!,*!,30,, ((. 6,!-
3*, )0+,!+*&-
!, +**0!,. .! '+)+)
,!: <-, $, , !+(-
)!!,!». — , )* — !!, ,*$. *, )* — !* !,*$. *$*&!*+, $,(.+( — **(. — 2(,)(**$(.
(? ʶ̡̨̥̖̦̯̭̦̖̜̬̦̼̌́̀́? 69 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ — (,( — .
&, ,&'& ! )0 ,*, ! ** )&. (,, -
0,*!, *+,$*!!,'(. >
(,(,*$,(-
, )33,*()*!,. >.
( + *&+ ,!$ +3( , $ *$. >!;(((*-
(00+0-
, (;)!,*(!-
*$. )3+*+$3*)*-
, !)*3*(&(, +&( ) ,!(. / *$: * ) * !,, )),), ,$!-
*$, «**» **$. ,!, ++*+) +)0*', *&-
*$ ! 0!)*-
*$)0+*''&. -, * *!, ,)
,, ! *!!+*, +))) 3! )*&+ , + (*$ *$ *$. &, *, +&, +0!!!,*, .! *(,,+)!*!
,, (&'( ,*$) ): « +, +!(!» 2 +**(: «6, 3'», — ''(, !!&(*) .)+3!!!, 70 ʧ̣̌̏̌ 5. ʻ̨̨̛̖̣̹̜̯̖̥̖̦̭̼̌́̏̍̔ » ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ +!*&(!) !)*+. 4), ,(''(. (, *&$$.*$ !3, )($.!
*!-
). /)*($, +, ). " !, 6!#(!, ), (), *$ **, +**(*). .!,-
+$. * 0+(!! ,)! ,!.. 6, )3*&, ,!$&'. %'#
*
+!)*&$&? 6)*-
$(, ,0$)*()0 . +$ 03* </» (+, ( '&, $ — ). (, (
(, !)*
), .(,*(&30). 6-
*, — +$,0. -
. 6. ,6
'&-
*, #
###...» _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ >!+'( «!» -
!$&'*&. *$, *! *$30,**(,+.
, -
&+*!,**. 6 *+**(*+*-
, )*'3(*!), ,(!). <)*» , ,&' (-
, — *+. *.!**&,-
«*+» +(,'! (*)!, $-
)((*((*)!,3*!-
!). *!.!3(, 0+*-
$!)!((. .!, ))* * , ),)!) **! !,, *) ,!( 0( 0 0 $&'+*. >,&)+), .,!-
+&*,$&'+*. 6(* '!, ))0*,!,*-
!+, ))$)0 3 , +' -
'($&'+*. ) +
(#
#% , +!+& +) $&'0 *&, — . , 3 72 ʧ̣̌̏̌ 6. ˔̡̛̪̣̬̬̽̀̔́̌́̔̚, ̛̣̭̦̯̭̯̬̖̭̭̔́́́̌ …» ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ )+(!*, !*&(!+*!-
!$. "3!4*: <3)3!)!(!-
0+$ , ' ,! ! !)**$
... 4)( ), ,(*$ +, $. " +* !!)0 * (*+*!$-
3». *+!), '&' $(3, *$,)-
&, +***$,$. $++), (*((*-
)!+*!,+*. > (!*. . -*. !($ «*(+*&!-
&(?». «...-,!, +$(!... -
*+*0+*$, )$-
'!, !(. ($()0-
*3(: «*(!*)$»... * , + *& !!&(, +),*3$ &$, ,(, , , *(,-
$0*&*$, )0-
, !&0, +)*3$0. ,*)*$03!0 )*)$()!. !,)*&, 3( !**, !+300$. !,!$, +',*&* 0*)!&'!'!. ,-
+$, 3, — ,. ...((&+, *+&'& *&, &'0(!&, *&, )0 : +!*!(, !*-
˄̸̸̨̨̨̛̦̯̙̖̦̱̭̯̭̯̼̏̏̔̌ 73 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ... 6.3,* .0,+*+». *),)!) «!» **,!, $**,!*)0*&-
)0, )3*!!, -
!+*&$&*(,*&+(*. ), +-
* *+*( ($,(, ,& *. +3))*() , *+, *, + **),). "*&, *+*3 +!!: ,&'-
+),$(, -
(+'&0, +$*!*+$ )!, 03,), ),. . '(*((*$3*&, -
) + )0 * ,, *( . *+',+*$+* <*!*$)0» *&,*$!-
*,&'*(. 6*'0*(0*(**( 3', -
)0*))!!-
!, +!!($. $&'0*&(*(( **!+,0+, * ,!. +*$ -
!)!, +)+*, 0('(*, *$-
,*(&*(*+(*+)0*. ) *3$(!*&!*
-
)! +! *, ) *$,& &*$*(*+(,(, ( *((0, *$+, ,-
74 ʧ̣̌̏̌ 6. ˔̡̛̪̣̬̬̽̀̔́̌́̔̚, ̛̣̭̦̯̭̯̬̖̭̭̔́́́̌ …» ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ )0 — ,**! *$+$*. 6,!(*((!, +$&-
'+*, )(, !,$( ')0!0,! !'$(!, +)!,! ). !*0, *(!)0*(0 , )0+,'-
!. 6*$()0,,( 3)*!,$( **(**(, ,! *$!!,$ — ... $&'+*$, (3+,!, 3* ! ,! * -
!+*, )!, *$, $),*+$* ). +, * +! $(!, — .+0, +, !&0, ! *+$,)*$)0+-
*(. ,$ ' *&' ,!( +$&'0*&: ¾ ɪɚɞɨɫɬɶɱɚɫɬɨɥɢɲɟɧɚɫɜɨɟɝɨɱɢɫɬɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɮɨɪɦɭɧɟɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɥɟɝɤɨɦɵɫɥɢɹ ɢɛɟɡɡɚɛɨɬɧɨɫɬɢ; ¾ ɱɭɜɫɬɜɨɱɟɫɬɢɢɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚɬɟɪɹɟɬ ɫɜɨɣɜɵɫɨɤɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɩɪɢɧɢɦɚɟɬɮɨɪɦɭɝɨɪɞɨ-
ɫɬɢ, ɡɚɡɧɚɣɫɬɜɚɢɫɚɦɨɦɧɟɧɢɹ; ¾ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɥɚɫɤɚ, ɥɸɛɨɜɶ ɥɟɝɤɨ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬ ɜ ɧɟɩɪɢɹɡɧɶ, ɝɪɭɛɨɫɬɶɢɰɢɧɢɡɦ, ɤɨɬɨɪɵɣɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɭɩɶɸɳɢɯɥɸɞɟɣɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟɢɧɟɪɟɞɤɨɨɬɜɪɚ-
ɬɢɬɟɥɶɧɵɟɮɨɪɦɵ; ˄̸̸̨̨̨̛̦̯̙̖̦̱̭̯̭̯̼̏̏̔̌ 75 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ¾ ɝɧɟɜɧɟɪɟɞɤɨɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɜɢɞɟɡɜɟɪɫɤɨɣɚɝɪɟɫ-
ɫɢɢɢɡɥɨɫɬɢ. .,!(+&,!0 , !+$, &!$, +$ ,*$$. (*(&( +) !) -
, .!' +*! ( ,)!. *+$0!(&-
(, (*(&(.*!) , )! )$!), **&*$!( (. /. . *$ «(.(
-
,**$0»
3
*: «...!!) 3**, 3*, )3,(0!, -
)+&(3,
, +$!&-
) +*$$((. 6& **$!,+()+(*-
$*,), *$, ,*3((+*$-
$, *$». *+!0+0, ) 12, **$(+,-
(0+0,*. /!*&, !,*!($)!-
! ,,! 3 +, 0+28*(. $&' *&, *, +$ *), *&( $!(,,(&, !(*!(&)(*$, * **$3,!. +!, )(*$($-
&'0*&*+)!, *&( ,!***$)0
. !($ 3
ɚɜɥɨɜ. .ɨɥɧɨɟɫɨɛɪɚɧɢɟɫɨɱɢɧɟɧɢɣ. . 3. ., 1937. 76 ʧ̣̌̏̌ 6. ˔̡̛̪̣̬̬̽̀̔́̌́̔̚, ̛̣̭̦̯̭̯̬̖̭̭̔́́́̌ …» ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0*, (!((, !( ,!*((, ,( )*(&( . 6!+( )( !*(!$ , 3*)0. $+! (*!+(. 0) 0,& *+$ $&'0 *& *&'! +!: .,!, *( -
*(!$(!!(*+(, ((-
*((*+!!0,!(0, , +&'&* !&. 6*!30*(!*-
*(+*!$&'0. )!6%, 80 ,)3+*!-
,. +! ! $&'0*&!&3) ,')
!). -*!$(-
!!*$)!!, !!'!,-
3&*+, ,!&0 0.!*$
)? $, ,$,,*$3!*+-
!(*!!(0'', * +* + $ ), -
)+, , , +((, , *&. &7, ,, ! *&(!. 9*, '*&$&, -
*, ! ) <$(,)$(» *!**$!-
!! %'#
*
-,, *, ,*$, +& $* — $,. -$ )$. ʦ̡̡̨̛̛̛̛̼̪̭̦̖̦̔̏̏̚ 77 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ $*+!)$!), ( +&,*(. *+$0*$**$, *$. "((-
— !3$*, !(, . +, )+, ! 0*$ $+$ !**(. 6!! .!((-
!*!, , +., ,*!)*!, +(0+ ,!! , .+*),*(? 2 !, *($. :&$*-
(+(*$. *!( (0*+() !( 0!*$((*$,&,$, ((*$ *$, *$*0)*(. *-
(+!,))**. --
$(&$!!*$!!-
+&. +!, 0(0*&$&. *-
(*, (!!$, +*&$&-
0. :+&, +$&, +),*$!( *(... /'! -!(. +3+-
**)*. 6 !,*, +)+ )*+, !3& *$ , !0, &+,*!. <%», — ... 70 *, ,+! **,(? :)*., !+ +&, +: 1. /,!(((. 2. ,*0$* (,). 3. (!*!, ) )))0$+**$)(. 78 ʧ̣̌̏̌ 6. ˔̡̛̪̣̬̬̽̀̔́̌́̔̚, ̛̣̭̦̯̭̯̬̖̭̭̔́́́̌ …» ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /, *&, +.(, +!! !, ,+*$)!*$(!! **(. -
. @*$*. !3*!, *),*$)$. 23 *(, 8 , 19 ! ($ ) — . ,+) ) $3!+*$3, ,!0!, (,*$)! !,)***$: , !, !. 7,!)*!)*$ ,. +3*$,, +! *$ — +*+*$. -
, (!*!*,!, *(($, +!. **$$3. /(, *(, *(... $3!$(!, ,!($0,(-
)!*!, *(!*((!*$ 0*, !,*$, +!*, -
*(*. *&' — *(*$, *$-
, *0!*$(. +-
!, ,. /+3, ,*$) ), !*$)0), 03, *, ,!, 3,), !*!. /+,*' ,$, ,*$$, *$ !. +!*(. $3($, *+, +-
))**,, !+, )*$, !! (* !,. + !. / $!((, !,0, ,**(, ',+&, ,( (, *(. ,*$? "+. , !)!,*$!, -
&$(*,(. .
7. '(
( _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ))3**(*( 0*!)*)$, -
+, +)*3!'&, *) !)**&+$*.* — +&. %!$, ,!(-
)+**$!(,*$-
, +!+*$ $ «*(». )*!)0!-
*&.!!!-
0,!)0*&. +0-
0 **( ,!*+(, ,! -
((!
*$, ! *( . -!!, !30+ +)0,*+&**(, *$) !) * «,-
+)» . !(, +*&!!)*('! +*!$+!)-
*(!, +))$(,* **&,, )*$**$ ,. &
##
#
! *$*$,,)0
-
,*. . . «6!(!*-
*»
1
3: 1
ɜɟɞɟɧɫɤɢɣ. .ɜɦɟɧɹɟɦɨɫɬɢɚɥɤɨɝɨɥɢɤɨɜ. ., 1935. 80 ʧ̣̌̏̌ 7. ʦ̪̣̖̦̱̱̬̥̦̔̌̌ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Автор
sendems
Документ
Категория
Рецепты, меню
Просмотров
226
Размер файла
6 841 Кб
Теги
наркотики, курение, россия, жданов, алкоголь, табак, шичко, славяне, террор
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа