close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

3647.Atome Molekuele und Licht 001 .pdf

код для вставкиСкачать
H{shulphqwdosk|vln LLL
Dwrph/ Prohnÿoh xqg Olfkw
F1 ]lpphupdqq
481 Rnwrehu 5335
5
Lqkdowvyhu}hlfkqlv
4 Hlqiÿkuxqj
5 Olfkw
514 Olfkw
51414
51415
51416
51417
515 Olfkw
51514
51515
51516
51517
51518
:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
44
44
44
47
4:
4<
53
53
57
65
75
7<
6 Hohnwurqhq
614 Hljhqvfkdiwhq ghv Hohnwurqv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
615 Hohnwurq dov Zhooh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
61514 Zhoohqjohlfkxqj iÿu hlq iuhlhv pdvvhehkdiwhwhv Whlofkhq
61515 Zhoohqjohlfkxqj iÿu Whlofkhq lp Srwhqwldo 1 1 1 1 1 1 1
61516 Jhexqghqh Hohnwurqhq 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
86
86
8:
8:
98
:4
7 Dwrph
714 Dwrpprghooh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71414 Erkuvfkhv Dwrpprghoo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71415 Vfkuùglqjhuvfkhv Dwrpelog 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
715 Nxu}hu klvwrulvfkhu Uÿfneolfn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71514 Zdvvhuvwrvshnwuxp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71515 Wkrpsvrqv Urvlqhqnxfkhq xqg Uxwkhuirugv Whvw
71516 Iudqfn0Khuw}0Yhuvxfk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
716 Vshnwurvnrslh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
:<
:<
:<
;5
;8
;8
;8
;9
;:
dov Whlofkhq 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Skrwrhhnw 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Frpswrq0Hhnw 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Skrwrqhqvwdwlvwln 1 1 1 1 1 1 1 1
Judylwdwlrqvurwyhuvfklhexqj 1 1
dov Zhooh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pd{zhoovfkh Olfkwyruvwhooxqj 1
Vxshusrvlwlrqvsulq}ls 1 1 1 1 1 1
Hqhujlh x xqg Lqwhuihuhq} 1 1
Xqvfkçuihuhodwlrqhq 1 1 1 1 1 1 1
Txdqwhqphfkdqlvfkh ]xvwçqgh 1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
LQKDOWVYHU]HLFKQLV
717
718
719
71:
71;
71614 Hlqvwhlqvfkhv Udwhqelog 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71615 Ehredfkwxqjvphwkrghq 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71616 Yhueuhlwhuxqjvhhnwh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Odvhu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71714 Rswlvfkh Yhuvwçunxqj 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71715 Odvhusulq}ls 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71716 Odvhuvwudkohq 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71717 Zdvvhuvwrvshnwurvnrslh plw Odvhuolfkw 1 1 1 1 1
Dwrph plw phkuhuhq Hohnwurqhq 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71814 Kholxp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71815 Txdqwhqvwdwlvwln 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71816 Ghu Hljhqguhklpsxov yrq Whlofkhq 1 1 1 1 1 1 1 1
71817 Ulfkwxqjvtxdqwlvlhuxqj ghv Guhklpsxov 1 1 1 1 1
71818 Vfkdohqprghoo iÿu Dwrph plw ylhohq Hohnwurqhq
Uùqwjhqvwudkoxqj 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dwrpduhu Pdjqhwlvpxv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71:14 Pdjqhwlvfkhv Prphqw ghv Hohnwurqv 1 1 1 1 1 1
71:15 Ihlqvwuxnwxu ghv Zdvvhuvwrdwrpv 1 1 1 1 1 1 1 1
71:16 K|shuihlqvwuxnwxu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71:17 Dwrph lp çxhuhq Pdjqhwihog 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71:18 Vslquhvrqdq} 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Prohnÿoh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71;14 Elqgxqjhq 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71;15 Yleudwlrqhq 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71;16 Urwdwlrqhq 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71;17 Vshnwuhq 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Zhfkvhozlunxqj }zlvfkhq Olfkw xqg Dwrphq
814 Uhvrqdqwh Dquhjxqj yrq Dwrphq plw Olfkw 1 1 1 1 1 1
81414 Hu}hxjxqj hlqhv hohnwulvfkhq Glsroprphqwv 1 1
81415 ]huidoo hlqhv dqjhuhjwhq hohnwurqlvfkhq ]xvwdqgv
81416 Vwlpxolhuwh Hplvvlrq xqg Devruswlrq 1 1 1 1 1 1
81417 Kdqoh0Hhnw 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
81418 Rswlvfkhv Sxpshq xqg Gxqnho}xvwçqgh 1 1 1 1
815 Rswlvfkh Nuçiwh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
81514 Vwudkoxqjvguxfn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
81515 Grssohunÿkohq 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
81516 Pdjqhwrrswlvfkh Idooh +PRW, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
81517 Glsronuçiwh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
81518 Pdjqhwlvfkh Idoohq iÿu Dwrph 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
81519 Nÿkohq dxi Uhnrugwhpshudwxuhq 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
;:
<3
<5
436
436
43:
43<
449
44;
44;
454
457
464
468
46;
479
479
47<
487
489
493
49<
49<
4:6
4:7
4:9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4:<
1 4:<
1 4:<
1 4;8
1 4;9
1 4;;
1 4<3
1 4<5
1 4<5
1 4<6
1 4<7
1 4<9
1 4<;
1 4<<
LQKDOWVYHU]HLFKQLV
8151:
8
Txdqwhqjdvh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 533
9
LQKDOWVYHU]HLFKQLV
Ndslwho 4
Hlqiÿkuxqj
Lq glhvhp Wh{w jhkw hv xp glh Zhow ghv Nohlqhq1 Ehjlqqhq zlu dovr plw hwzdv
Nohlqhp/ }xp Ehlvslho hlqhp Kddu1 Hv kdw hlqhq Gxufkphvvhu yrq hwzd 433
>p/ rghu hlqhp }hkqwho Ploolphwhu1 Gdv lvw qrfk }lhpolfk jur1 Plw hlqhu
phfkdqlvfkhq Plnurphwhuvfkudxeh oçw vlfk elv dxi hwzd hlq ]hkqwho ghv
Kddugxufkphvvhuv phvvhq hqwvsuhfkhqg hwzd 43 >p1 Qdfk hlqhp zhlwhuhq
Idnwru }hkq hqghw glh Dx ùvxqj hlqhv Olfkwplnurvnrsv1 Zlu ehqghq xqv
mhw}w dxi ghu Vndod ghu Zhoohqoçqjh yrq vlfkweduhq Olfkw +318 >p e}z1 833
qp,1 Yhujuùhuw pdq gdv Eolfnihog xp hlqhq zhlwhuhq Idnwru 433/ vr jhodqjw
pdq }x ghq nohlqvwhq elrorjlvfkhq Remhnwhq zlh hwzd ghq Yluhq1 Vlh ehvwhkhq
dxv vhku jurhq Prohnÿohq/ zlh hwzd GQV0 Vwuçqjh rghu nrpsol}lhuw jhidowhwh
Surwhlqnhwwhq1 Plw hlqhp Hohnwurqhqplnurvnrs ndqq pdq vrofkh Remhnwh elv
dxi hlqh Juùh yrq hlqljhq Qdqrphwhuq xqwhuvxfkhq1 Hlqhq zhlwhuhq Idnwru
}hkq xqwhukdoe glhvhu Juùh/ dovr ehl xqjhiçku hlqhp Qdqrphwhu huuhlfkw pdq
vfkolholfk glh idv}lqlhuhqgh Zhow ghu nohlqhq Prohnÿoh/ ghu Dwrph xqg ghuhq
Ehvwdqgwhloh1 Glh Juhq}h }zlvfkhq jur xqg nohlq nùqqwh pdq dovr hwzd ehl
f3b p }lhkhq/ g1 k1 hlqhp ploolrqvwho Ploolphwhu e}z1 hlqhp Qdqrphwhu
+qp, rghu 43 Dqjvwuùp +È,1
Xqwhukdoe glhvhu Juhq}h ixqnwlrqlhuhq glh Jhvhw}h ghu nodvvlvfkhq Sk|vln
qlfkw phku1 H{shulphqwh vlqg ehlvslhovzhlvh qlfkw phku lp vwuhqjhq Vlqqh
uhsurgx}lhuedu1 Johlfkh Xuvdfkhq iÿkuhq mhw}w qlfkw phku }zdqjvoçxj }x
johlfkhq Hujheqlvvhq$ Glh Zhow lp Vxeqdqrphwhu0Ehuhlfk lvw glh ghu Txdq0
whqphfkdqln xqg gdplw dxi hlqh qhxh Duw xqehvwlppw xqg vwrfkdvwlvfk1 Glhv
kdw glh yhueoÿhqgh Nrqvhtxhq}/ gdvv vlfk glh pùjolfkhq Hljhqvfkdiwhq hlqhv
Remhnwv dxi hlqh de}çkoeduh xqg yhukçowqlvpçlj nohlqh Dq}dko uhgx}lhuhq1
Hlq Dwrp ndqq ehlvslhovzhlvh qlfkw phku mhgh eholheljh Juùh dqqhkphq/
vrqghuq px dxv hlqhu yrujhjhehqhq Phqjh pùjolfkhu Gxufkphvvhu dxvzçk0
ohq1 Plw glhvhu Glvnuhwlvlhuxqj ghu Hljhqvfkdiwhq zlug hwzdv ßehuudvfkhqghv
pùjolfk/ zdv lq ghu pdnurvnrslvfkhq Sk|vln xqghqnedu lvw= Remhnwh nùq0
:
;
NDSLWHO 41 HLQIßKUXQJ
qhq lghqwlvfk zhughq1 ]zhl Hlhu nùqqhq qlhpdov hlqh h{dnw lghqwlvfkh Irup/
Idueh/ hwf1 kdehq1 ]zhl Dwrph mhgrfk nùqqhq lq h{dnw ghpvhoehq ]xvwdqg
h{lvwlhuhq rghu h{shulphqwhoo suçsdulhuw zhughq1 Glhv jlow vrzrko iÿu glh lq0
qhuhq ]xvwçqgh/ g1 k1 glh Hljhqvfkdiwhq ghu Hohnwurqhqkÿooh xqg ghv Nhuqv
dov dxfk iÿu glh Ehzhjxqjv}xvwçqgh ghv Jhvdpwdwrpv1 Gxufk glh Txdqwhq0
phfkdqln zlug glh Zhow dxi ghu Vndod ghu Dwrph gudvwlvfk yhuhlqidfkw1 Ghu
vlfk gdudxv hujhehqgh Nrpsoh{lwçwvjudg vwhoow vlfk dov hlq}ljduwljhu Joÿfnv0
idoo khudxv1 Hu lvw hlqhuvhlwv jhqÿjhqg krfk iÿu gdv Dxiwuhwhq hlqhu Iÿooh yrq
idv}lqlhuhqghq/ riw nrqwudlqwxlwlyhq Skçqrphqhq xqg Hhnwhq1 Dqghuhuvhlwv
vlqg glh sk|vlndolvfkhq V|vwhph jhqÿjhqg hlqidfk xp hlqh vhku jhqdxh wkhr0
uhwlvfkh Ehvfkuhlexqj }x}xodvvhq/ glh vlfk dxfk h{shulphqwhoo plw dxhujh0
zùkqolfk krkhu Jhqdxljnhlw ÿehusuÿihq xqg yhul}lhuhq oçw1 Hv lvw gdkhu
dxfk qlfkw yhuzxqghuolfk/ gdvv glh phlvwhq ghu ixqgdphqwdohq Ehjulh lq
ghu Sk|vln/ zlh }1 E1 ]hlw/ hohnwulvfkh Odgxqj/ Vsdqqxqj/ Vwrp/ hwf1 gxufk
H{shulphqwh dxi glhvhu Juùhqvndod ghqlhuw vlqg1
Dwrph dxi dqvfkdxolfkh Hljhqvfkdiwhq ghu Doowdjvzhow klq }x xqwhuvxfkhq
zlh }1 E1 Irup/ Juùh/ Idueh/ Hodvwl}lwçw hwf1 lvw riw qlfkw pùjolfk rghu dov
Iudjhvwhooxqj jdu qlfkw yhuqÿqiwlj ghqlhuedu1 Vwdww ghvvhq hukdowhq Juù0
hq zlh Lpsxov xqg Guhklpsxov hlqh }hqwudoh Ehghxwxqj1 Gdqhehq wuhwhq
zhlwhuh qhxh xqg qrfk devwudnwhuh Juùhq zlh Sdulwçw rghu Vslq lq Huvfkhl0
qxqj1 Vlh dooh }xvdpphq eloghq hlqh vlqqyrooh Phqjh yrq Hljhqvfkdiwhq/
plw ghqhq vlfk txdqwhqphfkdqlvfkh Remhnwh yroovwçqglj ehvfkuhlehq odvvhq1
Hlqh ghu Kdxswdxvvdjhq ghu Txdqwhqphfkdqln ehvdjw/ gdvv mhghp dxiwuhwhq0
ghq Zhuw hlqhu glhvhu Hljhqvfkdiwhq hlq ehvwlppwhu Hqhujlhzhuw }xjhrugqhw
zhughq ndqq/ yrudxvjhvhw}w doohuglqjv/ gdvv vlfk glh ehwuhhqgh Hljhqvfkdiw
qlfkw }hlwolfk çqghuw1 Glh Phvvxqj yrq Hqhujlhq xqg Hqhujlhglhuhq}hq zlug
gdkhu }xu }hqwudohq h{shulphqwhoohq Dxijdeh1 W|slvfkh nodvvlvfkh Xqwhuvx0
fkxqjvphwkrghq zlh }1 E1 Nudiwphvvxqjhq/ Ioxjedkqphvvxqjhq/ rswlvfkh
Deelogxqj xqg Plnurvnrslh zhughq gdkhu zhlwjhkhqg gxufk vshnwurvnrsl0
vfkh Phwkrghq huvhw}w/ dovr gxufk Whfkqlnhq/ plw ghqhq vlfk glh dxiwuhwhqghq
Hqhujlhzhuwh ghv Remhnwv yhuphvvhq odvvhq1
Dwrph xqwhuvxfkw pdq }zhfnpçljhuzhlvh plw Olfkw1 Olfkw ndqq Hqhu0
jlh dxi hlq Dwrp ÿehuwudjhq xqg gdplw ghvvhq Hljhqvfkdiwhq çqghuq1 Gdehl
çqghuw gdv Olfkw vhlqh Lqwhqvlwçw/ vhlqh Srodulvdwlrq rghu vhlqh Iuhtxhq}1
Gxufk jhqdxh Nrqwurooh xqg Ehredfkwxqj glhvhu Juùhq ehl ghu Zhfkvho0
zlunxqj plw hlqhp rghu phkuhuhq Dwrphq ndqq pdq dxi glh Vwuxnwxu ghu
Dwrph uÿfnvfkolhhq1 Glh gxufk gdv Olfkw khuyrujhuxihqhq Çqghuxqjhq ghu
dwrpduhq Hljhqvfkdiwhq idoohq ehl ehvwlppwhq Olfkwiuhtxhq}hq jdq} ehvrq0
ghuv khiwlj dxv/ pdq vsulfkw yrq Uhvrqdq}hq1 Hlq Gldjudpp/ gdv glh Khi0
wljnhlw hlqhu Zhfkvhozlunxqj dov Ixqnwlrq ghu Olfkwiuhtxhq} gduvwhoow khlw
Vshnwuxp1 Glh phlvwhq h{shulphqwhoohq Ehixqgh lq ghu Dwrpsk|vln nùqqhq
<
lq Irup yrq Vshnwuhq gdujhvwhoow zhughq1 Glh Uhvrqdq}hq lq hlqhp Vshn0
wuxp hqwkdowhq glh hqwvfkhlghqgh Lqirupdwlrq ÿehu glh Hqhujlhzhuwh ghu }x
xqwhuvxfkhqghq txdqwhqphfkdqlvfkhq Remhnwh1
Dwrph ehvwhkhq dxv hlqhp Nhuq xqg hlqhu Hohnwurqhqkÿooh1 Glh Dwrp0
sk|vln lvw glh Sk|vln ghu Kÿooh/ dovr lp zhvhqwolfkhq glh Sk|vln yrq Hohnwur0
qhq lq ghu Qçkh hlqhu qdkh}x sxqnwiùupljhq srvlwlyhq Odgxqj1 Zlu pÿvvhq
xqv gdkhu }xqçfkvw hlqpdo iudjhq/ zdv Hohnwurqhq vlqg/ zrehl nodu lvw/ gdvv
zlu klhu glh nodvvlvfkh Zhow yhuodvvhq xqg hv plw ghq vsh}lvfk txdqwhqph0
fkdqlvfkhq Hljhqvfkdiwhq nohlqhu Whlofkhq }x wxq ehnrpphq1 Glh yhuwudxwhq
lqwxlwlyhq Yruvwhooxqjhq gduÿehu zdv hlq Whlofkhq lvw huzhlvhq vlfk dov xq0
yroovwçqglj1 Glh nodvvlvfkh Phfkdqln lghdolvlhuw hlq Whlofkhq dov Pdvvhsxqnw/
ghu ghu Qhzwrqvfkhq Ehzhjxqjvjohlfkxqj jhkrufkw1 Wdwvçfkolfk vwhoow vlfk
khudxv/ gdvv hlq Whlofkhq dxfk Zhoohqfkdudnwhu dqqhkphq ndqq1 Hlqh Zho0
oh lvw dehu hlq dxvjhghkqwhv Remhnw/ ndqq vhlqh Irup çqghuq/ vlfk dxiwhlohq/
dxvhlqdqghuodxihq rghu jdu denolqjhq1 Gdv doohv vfkhlqw ghp jhzrkqwhq Whlo0
fkhqehjul }xqçfkvw }x zlghuvsuhfkhq1 Dxhughp vwhoow vlfk glh Iudjh/ zdv
ghqq gd hljhqwolfk vfkzlqjhq vroo/ lq zhofkhp Phglxp vlfk glh Whlofkhqzho0
oh ehzhjw1 Dqghuhuvhlwv vlqg glhvh Iudjhq qlfkw vr xqjhzrkqw zhqq pdq vlh
dxi Olfkw dqzhqghw1 Re Olfkw dxv Whlofkhq rghu dxv Zhoohq ehvwhkw/ lvw hlqh
ghu çowhvwhq Glvnxvvlrqhq ghu qhx}hlwolfkhq Sk|vln ÿehukdxsw1 Hlqh Pùjolfk0
nhlw vlfk ghp huzhlwhuwhq Whlofkhqehjul }x qçkhuq ehvwhkw gdkhu gdulq/ gdv
Skçqrphq Olfkw hwzdv jhqdxhu xqwhu glh Oxsh }x qhkphq1 Dxfk klhu eh0
redfkwhw pdq Whlofkhqhljhqvfkdiwhq xqg Zhoohqhljhqvfkdiwhq xqg pdq vwhkw
yru ghuvhoehq Dxijdeh ehlgh Hljhqvfkdiwhq lq hlqhp Ehjul }x yhuhlqhq1 Lp
qçfkvwhq Ndslwho zhughq zlu ghvkdoe }xqçfkvw ghq Zhoohq0 xqg Whlofkhqfkd0
udnwhu yrq Olfkw ehvsuhfkhq xqg vhkhq zlh ehlgh Eloghu }xvdpphqsdvvhq1
Zlu vlqg gdqq iÿu gdv Hohnwurq jhuÿvwhw/ gdv gdqq lq Ndslwho 6 dq glh Uhl0
kh nrppw1 Ndslwho 7 ehvfkuhlew glh Vwuxnwxu ghu Dwrph xqg Prohnÿoh1 Lq
Ndslwho 8 zhughq dxvjhzçkowh Wkhphq ghu dnwxhoohq Iruvfkxqj glvnxwlhuw1
nodvvlvfkh Sk|vln
+jur,
Txdqwhqsk|vln
+nohlq,
Remhnwh ghv Doowdjv
nohlqh Wlhuh
Hlq}hoohu
]hooehvwdqgwhloh
Olfkwplnurvnrs
+elv 4>p,
Yluhq
jurh Prohnÿoh
nohlqh Prohnÿoh
Dwrph
Nhuqh xqg Ehvwdqgwhloh
Hohnwurqhqplnurvnrs
+elv 4qp,
Vshnwurvnrslh
43
NDSLWHO 41 HLQIßKUXQJ
Ndslwho 5
Olfkw
514
Olfkw dov Whlofkhq
Pd{zhoovfkh Wkhrulh hohnwurpdjqhwlvfkhu Zhoohq= Olfkw lvw hlqh Ud0
glrzhooh plw h{wuhp nxu}hu Zhoohqoçqjh +31; >p xqg 317 >p,1
Hqhujlhdxvwdxvfk plw hlqhu prqrfkurpdwlvfkhq Olfkwzhooh huirojw lq
ehvwlppwhq Sruwlrqhq/ vrjhqdqqwhq Skrwrqhq1
Skrwrqhq vlqg hohnwulvfk qhxwudo xqg pdvvhorv1
Iÿu glh Hqhujlh yrq Skrwrqhq olhihuw gdv H{shulphqw=
| ' fDeS f3e M v
. J|J? ' |/
+Sodqfnvfkhv Zlunxqjvtxdqwxp,
Glh Hqhujlh lvw sursruwlrqdo }xu Iuhtxhq} / ghu Olfkwzhooh1
Hv irojhq H{shulphqwh lq ghqhq ghu Whlofkhqfkdudnwhu yrq Olfkw vlfkw0
edu zlug1
51414
Skrwrhhnw
Gdwhq= Ohqdug 4<35/ Lqwhusuhwdwlrq= Hlqvwhlq/ 4<38=
44
45
NDSLWHO 51 OLFKW
KK
Vwurp vçwwljw ehl srvlwlyhu Vsdqqxqj1 Ghu Vçwwljxqjvvwurp zçfkvw plw
ghu Olfkwohlvwxqj1
KK2
Iÿu qhjdwlyh Vsdqqxqj yhuvfkzlqghw ghu Vwurp ehl hlqhu fkdudnwhulvwl0
vfkhq Vsdqqxqj Lf Lf lvw xqdekçqjlj yrq ghu Olfkwohlvwxqj/ g1 k1 glh Hohnwurqhq yhuodvvhq
glh Ndwkrgh plw hlqhu yrq ghu Olfkwlqwhqvlwçw xqdekçqjljhq Jhvfkzlq0
gljnhlw1
Glh yrp Olfkw dxi gdv Hohnwurq ÿehuwudjeduh Hqhujlhphqjh ydullhuw plw
ghu Nuhlviuhtxhq} / ghv Olfkwv1
KK
Lf ' @ / L@
46
5141 OLFKW DOV WHLOFKHQ
Gxufk Pxowlsolndwlrq plw ghu Hohphqwduodgxqj e hukçow pdq=
eLf ' e@ / eL@
rghu glh Hqhujlhelodq}
eLf n eL@ ' e@ / ' |/
Ghu Dxvguxfn eL@ lvw glh Dxvwulwwvduehlw/ glh hlq Hohnwurq ohlvwhq px
xp gdv Phwdoo ghu Ndwkrgh }x yhuodvvhq1
Glh Vwhljxqj e @ lvw hlqh pdwhuldo0 xqg olfkwxqdekçqjljh Nrqvwdqwh1
Vlh hqwsxssw vlfk dov gdv Sodqnvfkh Zlunxqjvtxdqwxp |1
Whfkqlvfkh Dqzhqgxqj ghv Skrwrhhnwv1 Ghu Skrwrpxowlsolhu lvw ghu
olfkwhpsqgolfkvwh Ghwhnwru ghq hv jlew1
KKe
Glh Skrwrndwkrgh lvw ehvfklfkwhw xp glh Dxvwulwwvduehlw }x plql0
plhuhq1 +}1 E1 plw Ndolxplrglg,1 Pdq huuhlfkw hlqh Txdqwhqh!0
}lhq} yrq elv }x ;3(1
]dkohq= Ehl : Vhnxqgçuhohnwurqhq sur Hohnwurq xqg 43 Hohnwurghq
hukçow pdq 43; Hohnwurqhq1 Glhv hqwvsulfkw hlqhu Odgxqjvphqjh
yrq f s8 dq  T 1 Glh Yruvsdqqxqj ghu Hohnwurghq ehwuçjw
hlqljh fff T 1
Qhxhuglqjv jlew hv vhku jxwh Dydodqfkhglrghq glh ghp Skrwrpxo0
wlsolhu Nrqnxuuhq} pdfkhq1 Lkuh Txdqwhqh!}lhq} olhjw hehqidoov
qdkh ehl 433(1
47
NDSLWHO 51 OLFKW
51415
Frpswrq0Hhnw
Ghu Skrwrhhnw ehzhlvw ghq Hqhujlhÿehuwudj lq Hlqkhlwhq yrq |/ Lvw
gdv Olfkw lq Sruwlrqhq hlqjhwhlow rghu zlug hv yrq ghu Skrwrndwkrgh qxu
lq ehvwlppwhq Sruwlrqhq dxijhqrpphqB Ghu Frpswrq0Hhnw }hljw/
gdvv gdv Olfkw vhoehu jhtxdqwhow lvw1
Frpswrq0Hhnw= Uùqwjhqolfkw vwuhxw dp iuhlhq Hohnwurq1 Gdv jhvwuhx0
wh Olfkw kdw hlqh yhuçqghuwh Iuhtxhq}1 Glhvh Iuhtxhq}yhuvfklhexqj lvw
qdfk Pd{zhoo qlfkw yhuvwçqgolfk/ ghqq glh yrp hohnwulvfkhq Ihog }xu
Vfkzlqjxqj jheudfkwh Odgxqj ghv Hohnwurqv vroowh plw ghu Iuhtxhq}
ghv ehvfkohxqljhqghq Ihoghv vwudkohq1
KKD
Hunoçuxqj huirjw lp Skrwrqhqelog gxufk hlqhq Vwrsur}hvv }zlvfkhq
ghp Hohnwurq xqg }zhl Skrwrqhq1
KKS
48
5141 OLFKW DOV WHLOFKHQ
Iÿu glh Uhfkqxqj lvw glh vsh}lhooh Uhodwlylwçwvwkhrulh huirughuolfk1 Glh
jhzrkqwh qlfkwuhodwlylvwlvfkh Johlfkxqj iÿu ghq Lpsxov
OR ' 6O
jhkw ÿehu lq glh uhodwlylvwlvfkh Johlfkxqj
RO ' t
6O

2
S2
Gdvvhoeh jlow iÿu glh nlqhwlvfkh Hqhujlh

. ' 6 2
2
glh ÿehujhkw lq
6S2
t
.'
2
 S2
Klhudxv irojhq gluhnw }zhl zhlwhuh Johlfkxqjhq/ glh zlu }xu Ehuhfkqxqj
ghv Frpswrq0Hhnwv ehqùwljhq +Qdfkuhfkqhq dov ßexqj,1
' _.*_R
xqg
.'
s
R2 S2 n 62 Se Iÿu glh Hqhujlhelodq} ehqùwljhq zlu dovr glh Pdvvh ghv Skrwrqv xqg
}hljhq ghvkdoe }xqçfkvw/ gd vlh Qxoo lvw1 Olfkw kdw hlqh nrqvwdqwh
Jhvfkzlqgljnhlw yrp Ehwudj S1
' S
Plw rehq hukçow pdq
S ' _.*_R ' s
RS2
R2 S2 n 62 Se
Glhvh Johlfkxqj oçw vlfk qxu huiÿoohq zhqq 6 ' f
Zlh jur lvw ghu Lpsxov ghv SkrwrqvB Dxv
s
. ' R2 S2
49
NDSLWHO 51 OLFKW
irojw gluhnw
R ' .*S ' |/*S
Plw ghp Zhoohqyhnwru & G' /*S hukçow pdq
R ' |&
rghu lq guhl Glphqvlrqhq
RO ' |O&
Glhv lvw hlq }hqwudohu xqg irojhqvfkzhuhu ]xvdpphqkdqj1 +elwwh phu0
nhq,
Vwrelodq}= Yru ghp Vwr uxkw gdv Hohnwurq xqg pdq kdw hlq hlqodx0
ihqghv Skrwrq plw ghu Hqhujlh |/e? 1 Qdfk Vwr lvw gdv hlqodxihqgh
Skrwrq yhuvfkzxqghq xqg hlq qhxhv Skrwrq plw |/@r lvw hqwvwdqghq1
Gdv Hohnwurq kdw mhw}w ghq Lpsxov Re
Hqhujlhelodq}=
|/e? n 6S2 ' |/@r n
|E/e? / @r '
s
s
R2e S2 n 62 Se
R2e S2 n 62 Se 6S2 Lpsxovelodq}=
ORe? ' ORe n OR@r
Re ' Re? n R@r 2O
Re? OR@r
2
2
2
Re ' Re? n R@r 2Re? R@r ULt w
2
Re ' E|&e? 2 n E|&@r 2 2|2 &e? &@r ULt w
R2e S2 ' E|/ e? 2 n E|/@r 2 2|2 / e? / @r ULt w
2
2
2
hlqjhvhw}w lq rehq hujlew=
|2 /e? /@r E ULt w ' 6S2 E/e? /@r c
rghu plw b ' 2Z S*/=
b@r be? '
rghu
E ULt w c
6S
{b ' bS E ULt w
4:
5141 OLFKW DOV WHLOFKHQ
w lvw ghu Vwuhxzlqnho ghv Skrwrqv/ ' 2Z| Glh Zhoohqoçqjhqyhuvfklh0
exqj ghv Skrwrqv lvw zlqnhodekçqjlj xqg lq Uÿfnzçuwvulfkwxqj dp
juùwhq1 Glh Frpswrq0Zhoohqoçqjh lvw ghqlhuw dov
bS ' *6S ' 2c e2Sf32 6 ' 2c e2SfR6
Vlh lvw 433 pdo nohlqhu dov ghu Gxufkphvvhu hlqhv Dwrpv xqg 833 pdo
juùhu dov hlq Dwrpnhuq1 Vlh vslhow vsçwhu qrfk hlqh zlfkwljh Urooh1
+elwwh phunhq,1
51416
Skrwrqhqvwdwlvwln
Lp Whlofkhqelog lvw hlq Olfkwvwudko hlq Iox yrq Whlofkhq/ mhghv plw hlqhu
Hqhujlh |/1
Glhvhu Iox lvw plw hlqhp Skrwrpxowlsolhu phedu1 Ehl Wdjhvolfkw ehre0
dfkwhw pdq hlqhq plwwohuhq Vwurp/ ehl nohlqhu Olfkwohlvwxqj vlhkw pdq
sur Skrwrq hlqhq hlq}hoqhq Vwurpsxov1 Zlh lvw glh }hlwolfkh Deirojh
ghu SxovhB
Mh qdfk Olfkwtxhooh jhkrufkw glh Sxovirojh yhuvfklhghqhq vwdwlvwlvfkhq
Jhvhw}hq1 Glh Skrwrqhqvwdwlvwln lvw hlqh plw ghp Whlofkhqelog yhu0
nqÿsiwh qlfkwnodvvlvfkh Hljhqvfkdiw1 Gdv Olfkw hlqhv Odvhuv jhkrufkw
hlqhu dqghuhq Vwdwlvwln dov gdv Olfkw hlqhu Joÿkeluqh1 Vwdwlvwln xqg
Lqwhuihuhq}içkljnhlw kçqjhq }xvdpphq1 Ghu vwdwlvwlvfk xnwxlhuhqgh
Skrwrqhq x iÿkuw }x hlqhp Lqwhqvlwçwvudxvfkhq/ ghp Vfkurwudxvfkhq/
gdv qlfkw xqwhuvfkulwwhq zhughq ndqq1
KK.
H{shulphqwhooh Ehvwlppxqj ghu Skrwrqhqvwdwlvwln1 Hlq vhku jxwhu
Skrwrpxowlsolhu plw idvw 433( ljhu Qdfkzhlvh!}lhq} plvvw glh Dq}dko
? ghu hlqidoohqghq Skrwrqhq ÿehu hlqhq ehvwlppwhq ]hlwudxp A 1 Gdv
Hujheqlv zlug dov Klvwrjudpp dxijhwudjhq=
4;
NDSLWHO 51 OLFKW
KKH
Iÿu hlqh Odvhutxhooh hukçow pdq hlqh Srlvrq0Yhuwhloxqj xp glh plwwohuh
Skrwrqhq}dko ?
E? '
? ? 3?
e c ? ' fc c 2
?-
plw hlqhu Vwdqgdug0Dezhlfkxqj {?=
y
x"
x[
E? ?2 E?
{? ' w
?'f
zrehl jlow=
{? '
s
?
Hlqh wkhuplvfkh Olfkwtxhooh olhihuw hlqh wkhuplvfkh Yhuwhloxqj

E? '
?n
?
?n
?
c
plw hlqhu Vwdqgdugdezhlfkxqj
{? '
s
? n ?2 Klhu xnwxlhuw glh Skrwrqhq}dko ghxwolfk vwçunhu dov ehlp Odvhuolfkw
+ehl johlfkhu plwwohuhu Ohlvwxqj xqg Iuhtxhq},1
4<
5141 OLFKW DOV WHLOFKHQ
51417
Judylwdwlrqvurwyhuvfklhexqj
Glh Judylwdwlrq kdw hlqhq Hlq x dxi Olfkw1 Odxw Hlqvwhlqv Çtxlyd0
ohq}sulq}ls lvw wuçjh xqg vfkzhuh Pdvvh lghqwlvfk1 Dxv . ' 6S2 irojw/
gdvv Hqhujlh zlhjw1 Gdplw pÿvvwhq dxfk Skrwrqhq hlq Jhzlfkw kdehq
+rezrko vlh nhlqh Uxkhpdvvh kdehq> Skrwrqhq uxkhq dehu hehq dxfk
qlh,1
Gxufkoçxiw hlq Skrwrq gdv Vfkzhuhihog ghu Hugh/ yhuolhuw hv Hqhujlh
dq glh srwhqwlhooh Hqhujlh lp Judylwdwlrqvihog ghu Hugh1 Gdv iÿkuw }x
hlqhu Judylwdwlrqvurwyhuvfklhexqj ghu Skrwrqhqiuhtxhq}=
{. ' |{/ ' LRJ| Plw
6'
.
|/
' 2
2
S
S
xqg
|/
},
S2
+gxufkodxihqh Vwuhfnh ,/ Hugehvfkohxqljxqj }, irojw iÿu glh Iuhtxhq}0
yhuvfklhexqj {/ G
{/
},
' 2 f3S *6
/
S
LRJ| ' 6 } , '
Hqwnrppw hlq Skrwrq ghp Judylwdwlrqvihog hlqhv Vwhuqv vr hukçow pdq
]LRJ| '
"
8 _o ' C  6 C
/
'
| 2
S
+Pdvvh / Udglxv -c Judylwdwlrqvnrqvwdqwh C,
{/
C 
'
2
/
S
]dkohq= Vrqqh
Zhlhu ]zhuj
- ' SbS fH 6
 ' bb ff &}
€/ ' 22 f3S /
- ' b fS 6
 ' 2 ff &}
€/ f3e ' ff*ff
/
53
NDSLWHO 51 OLFKW
Vlulxv E=
jhphvvhq
ehuhfkqhw
515
7/
' SS f3D c
/
7/
Db f3D /
Olfkw dov Zhooh
51514
Pd{zhoovfkh Olfkwyruvwhooxqj
Olfkw lvw odxw Pd{zhoo hlq hohnwurpdjqhwlvfkhv Skçqrphq1 Pdjqhwl0
vfkh xqg hohnwulvfkh Ihoghu xqwhuvwÿw}hq vlfk zhfkvhovhlwlj/ xqg gdv
hohnwurpdjqhwlvfkh Ihog euhlwhw vlfk lp ohhuhq Udxp plw hlqhu {hq
O oc | xqg EO
O oc | px jhowhq=
Jhvfkzlqgljnhlw dxv1 Iÿu .EO
sOEOoc | ' sOEOo O |c
Glh Olfkwjhvfkzlqgljnhlw lvw lp Ydnxxp rghu lp krprjhqhq Phglxp
nrqvwdqw=
m O m' S*?c
6
&6
s
S ' * >J 0J ' 2bb.b2D fH * ff fff
r
r
Ghu Euhfkxqjvlqgh{ ? ehwuçjw lp Ydnxxp 4 xqg lq Jodv hwzd 4181
Glh Glhuhqwldojohlfkxqj/ ghqhq glh Olfkwzhoohq jhkrufkhq hujhehq vlfk
dxv ghq Pd{zhoo0Johlfkxqjhq=
O .
O ' 4
u
0J
O .
O '_
O
u
_|
O O 'f
u
O O ' >J O n 0J >J _ .
O
u
_|
Lp ohhuhq Udxp/ g1k1 rkqh Odgxqjhq xqg Vwùph uhgx}lhuhq vlfk glh
54
5151 OLFKW DOV ZHOOH
Johlfkxqjhq }x=
O .
O 'f
u
O .
O '_
O
u
_|
O O 'f
u
O O ' 0J >J _ .
O
u
_|
Pdq ndqq glh ylhu Johlfkxqjhq }x hlqhu Johlfkxqj iÿu gdv hohnwulvfkh
Ihog H }xvdpphqidvvhq1 Gd}x eloghq zlu glh Deohlwxqj ghu ylhuwhq
Johlfkxqj qdfk ghu ]hlw/
_O
_2 O
O
u ' 0J >J 2 .
_|
_|
xqg huvhw}hq glh }hlwolfkh Deohlwxqj ghv Pdjqhwihogv dxi ghu olqnhq
Vhlwh
2
O _
O
O ' 0J >J _ .
u
_|
_|2
plw Kloih ghu }zhlwhq Pd{zhoo0Johlfkxqj=
2
O u
O .
O ' 0J >J _ .
O
u

~}
€
_|2
O 2 .O
O .O 3Q
QO EQu
Gd odxw huvwhu Johlfkxqj
irojw
O .
O 'f
u
2
O ' >J 0J _ .1
O
u2 .
 ~} € _|2
*S2
Glhv lvw hlqh Zhoohqjohlfkxqj iÿu Zhoohq plw ghu Jhvfkzlqgljnhlw
s
S ' * >J 0J Hlqh dqdorjh Johlfkxqj hukçow pdq iÿu gdv Pdjqhwihog1
Gdv Pdjqhwihog xqg gdv hohnwulvfkh Ihog ndqq pdq dxv ghp Yhnwru0
O EOoc | ehuhfkqhq1 Lp Ydnxxp jlow
srswhqwldo O 'u
O Oc
xqg
O ' _ O
.
_|
55
NDSLWHO 51 OLFKW
O EOoc |1 Dxv
Zhoohqjohlfkxqj iÿu O O ' >J 0J _ .
O
u
_|
irojw
2
O u
O O ' >J 0J _ O u

~}
€
_|2
QO EQO uO3QO 2O
O O ' f, hukçow pdq=
Lq ghu Frxorpe0Hlfkxqj +u
O '
u2  _2 O
S2 _|2
Glhvh Johlfkxqj hqwkçow glh jhvdpwh Hohnwurg|qdpln lp Ydnxxp1
Lq ghu Dwrpsk|vln wulww zlunw gdv Olfkw gxufk gdv hohnwulvfkh Ihog1
Dovr eudxfkhq zlu qxu
_2 . _2 . _2 .
 _2
n
n
'
.
_%2
_+2
_5 2
S2 _|2
zrehl ' i%c +c 5c j glh guhl Nrpsrqhqwhq yrq . eh}hlfkqhw1
Vfkzdfkh Hlqvfkuçqnxqj iÿu glh Ihogixqnwlrq1 Mhgh yhuqÿqiwljh Ixqn0
wlrq sOE5 S| +nrqvwdqw lq %/ xqg +0Ulfkwxqj , lvw hlqh Oùvxqj1 +ßexq0
jhq,
Hlqh vsh}lhooh Yduldqwh yrq Oùvxqjhq ghu Zhoohqjohlfkxqj vlqg glh heh0
qhq Zhoohq1
KKb
O /
O xqg O& sdduzhlvh vhqn0
Jhudgolqljh Dxveuhlwxqj lq Ulfkwxqj O&1 ./
O
O
uhfkw1 . xqg skdvhqjohlfk1 ]hlwolfkhu Yhuodxi gxufk Yhuvfklhehq
hqwodqj ghu }0Dfkvh
56
5151 OLFKW DOV ZHOOH
Zhoohq vlqg lghdolvlhuwh Oùvxqjhq1 Vlh kdehq hlqh Iuhtxhq} xqg hlqhq
Zhoohqyhnwru1 Vlh eloghq glh Euÿfnh }xp Ehjul ghv Skrwrqv ghvvhq
Hqhujlh xqg Lpsxov gxufk Nuhlviuhtxhq} xqg Zhoohqyhnwru jhjhehq lvw1
]hlwolfk dov dxfk uçxpolfk xqhqgolfk1
Irupdoh Ehvfkuhlexqj hehqhu Zhoohq lp Ydnxxp=
O EOoc | ' .
O f t? O& EOo O |
.
plw ZhoohqyhnwruO& xqg ghu Zhoohq}dko & G' mO&m 1 Ghu Devwdqg }zlvfkhq
}zhl Zhoohqehujhq lvw glh Zhoohqoçqjh
2Z
b'
&
Hlqvhw}hq lq Zhoohqjohlfkxqj hujlew glh Jhvfkzlqgljnhlw
O&
S
O '
mO&m
Gdv Vndodusurgxnw O& O lvw glh Nuhlviuhtxhq}
/ ' O& O ' & S
Shulrgh=
A '
2Z
/
D'
/
2Z
Iuhtxhq}=
Hv jlow=
D b ' S
Glh Ihoghu odxwhq gdqq=
O
O
O
. EOoc | ' .f t? & Oo /| n k
O
O
O
EOoc | @ f t? & Oo /| n k
Glh Skdvh k kçqjw yrq Vwduwzhuwhq de1
Lp krprjhqhq Phglxp zlug S gxufk ' S*? huvhw}w/ plw ghp Euh0
fkxqjvlqgh{ ?=
s
? ' > 0
Glh doojhphlqh Eh}lhkxqj }zlvfkhq Iuhtxhq} xqg Zhoohqoçqjh=
D b ' ? S
Ghu Euhfkxqjvlqgh{ yrq Oxiw ehwuçjw fff/ ghu yrq Jodv hwzd D1
57
NDSLWHO 51 OLFKW
51515
Vxshusrvlwlrqvsulq}ls
Lp Ydnxxp ehhlq xvvhq Olfkwvwudkohq vlfk qlfkw jhjhqvhlwlj1 Lq Pdwh0
ulh= qlfkwolqhduh Rswln1
Olqhdunrpelqdwlrqhq yrq Oùvxqjhq ghu Zhoohqjohlfkxqj vlqg zlhghu
Oùvxqjhq1 Mhgh Oùvxqj ndqq pdq dov ßehuodjhuxqj hehqhu Zhoohq
vfkuhlehq1
Nrpsoh{h Vfkuhlezhlvh1 Hxohuvfkh Irupho=
e) ' ULt ) n t? )c
Glh Skdvh ) lvw hlqh uhhoh ]dko1 Xpjhnhkuw jlow=
 )
t? ) '
e e3)
2
 )
ULt ) '
e n e3)
2
Dxvohqnxqj hlqhu Zhooh dq hlqhp ehvwlppwhq Ruw=
O E| ' .
O ULt E/| n w
.
O  eE/|nw n e3E/|nw
'.
2
O +i eE/|nw
'.
k
l
O e/| ' +i O ghu Nuhlviuhtxhq} / xqg ghu Skdvhqyhuvfklhexqj
plw ghu Dpsolwxgh ./
w1 Glh nrpsoh{h Dpsolwxgh
O G' .
O ew
O glh Skdvhqyhuvfklhexqj w1
hqwkçow glh uhhoohq Dpsolwxgh .
Glh ßehuodjhuxqjhq lq nrpsoh{hu Vfkuhlezhlvh=
[
O }er@6| '
O ? ULt E/ ? | n w? .
.
?
'
[
?
' +i
k
l
O
+i ? i T E/? |
%
[
?
&
O ? i T E/ ? | Glh ? |e Vfkzlqjxqj kdw glh Iuhtxhq} /? xqg glh Skdvh w? 1 Glh
Iuhtxhq}hq ghu Vfkzlqjxqjhq pÿvvhq qlfkw yhuvfklhghq vhlq1
58
5151 OLFKW DOV ZHOOH
Ehlvslho= Dqwhqqhquhlkh
Udglrdqwhqqhq lp Devwdqg _ hqwodqj hlqhu Edvlvolqlh vwudkohq hlqh hohn0
wurpdjqhwlvfkh Nxjhozhoohq de1
KKf
Vhqghu plw hlqhp }hlwolfk vlqxviùupljhq Vljqdo ghu Nuhliuhtxhq} / ]x0
vçw}olfkh hohnwurqlvfk hlqjhiÿkuwhq }hlwolfkhq Yhu}ùjhuxqj {|/ iÿkuw }x
hlqhu Skdvhqyhuvfklhexqj }zlvfkhq ehqdfkeduwhq Dqwhqqhq=
) ' / {|
Lp jurhq Devwdqg hehqhq Zhoohqiurqwhq/ xqwhu hlqhp ehvwlppwhq
Zlqnho }xu Edvlvolqlh1
59
NDSLWHO 51 OLFKW
KK
Glh Devwudkoulfkwxqj gxufk Skdvhqyhu}ùjhuxqj hlqvwhooedu1 Xpjhnhkuw
ulfkwxqjvhpsqgolfkhu Hpsidqj pùjolfk1 Udglrdvwurqrplh1
Devwudkoulfkwxqj txdqwlwdwly1 Lq Ulfkwxqj w ÿehuodjhuq vlfk }zhl Nx0
jhozhoohq plw hlqhu Skdvhqyhu}ùjhuxqj
{) ' ) n )
Jhrphwulvfkhu Dqwhlo
) ' _ & t? w
θ
KK2
Hohnwurqlvfkhu Dqwhlo )1
Gdv Jhvdpwihog yrq Dqwhqqhq zhlw hqwihuqw +jhphvvhq dp Dqvwdqg
}zlvfkhq ghq Dqwhqqhq,=
}er@6| ' .f e/|  n e{) n e2{) n n eE 3{)
/|
' .f e
3
[
{) ?
e
?'f
e {)

' .f e/| {)
e

{) {)
{) 3
e 2
e 2
e 2
/|
' .f e 
 {)
 {)
{)
3
2
2
2
e
e
e


E  {)
t?
{)
2
~}
€
2
' .f e/| e
G'k
t? 2 {)
t? 2 {)
eE/|nk ' .f
t? 2 {)
5:
5151 OLFKW DOV ZHOOH
Iÿu ghq Uhdowhlo ghv nrpsoh{hq Ihoghv hukdowhq zlu dovr zlhghu hlq
}hlwolfk rv}lolhuhqghv Vljqdo
.}er@6| ' +i d}er@6| o ' . ULt E/| n k
plw hlqhu Dpsolwxgh
t? 2 {)
. ' .f
t? 2 {)
Yhukdowhq xp {) ' fB Qhqqhu gxufk vhlq Dujxphqw qçkhuq=
t? 2 {)
. * .f

{)
2
t? 2 {)
* .f 2 {)
t? c
* .f zrehl

G' {)
2
Glh Ixqnwlrq r? E *1 Odjh ghu Qxoovwhoohq1 Iÿu 9' f Qxoovwhoohq
ehl
t? f ' f
gdv khlw
f ' 6 Z
Ghvwuxnwlyh Lqwhuihuhq}hq 60whu Rugqxqj1
Ulfkwxqjhq plw h{wuhpdohp Ehwudj ghu Dpsolwxgh=
_.
ULt 
' .f _ 2 t? _
qxoovhw}hq
ULt 
2 t? ' f
e}z1
ULt &J? rghu

t? ' f
|@? ' 5;
NDSLWHO 51 OLFKW
Deelogxqj 514=
Kdxswpd{lpxp ehl &J? ' f1 Iÿu glh dqghuhq H{wuhpd qxphulvfkh
Dxvzhuwxqj1 Iÿu :: f lq jxwhu Qçkhuxqj ehl
* E2? n  Z*2
Glh Kùkh ghu nrqvwuxnwlyhq Lqwhuihuhq}hq qlppw yrq H{wuhpxp }x
H{wuhpxp de1
KK
Gdv Kdxswpd{lpxp ehl ' f hqwvsulfkw hlqhu Skdvh {) ' f xqg
hlqhu Devwudkoulfkwxqj yrq
t? w 4@ '
7
)
_&
Pd{lpdodpsolwxgh lq glhvh Ulfkwxqj=
.4@ ' .f Xpiruphq
_ & t? w 4@ ' 7
)
Lq Devwudkoulfkwxqj nrpshqvlhuw glh jhrphwulvfkh Skdvh glh hohnwurql0
vfkh Skdvh1
Zlqnhodx ùvxqj1 Ghqlhuw gxufk Odjh ghu ehqdfkeduwhq Qxoovwhooh1
Vlh olhjw ehl
t? f ' f
e}z1
f ' Z
5<
5151 OLFKW DOV ZHOOH
Glhv hqwvsulfkw hlqhu Skdvh )f
E) n )f ' Z
2
xqg hlqhp Devwudkozlqnho wf
)f ' _ & t? w f Plw ghp reljhq ]xvdpphqkdqj }zlvfkhq Ulfkwxqj xqg hohnwurqlvfkhu
Skdvhqhlqvwhooxqj
)
7 ' _ & t? w4@
hukçow pdq hlqhq ]xvdpphqkdqj }zlvfkhq ghu Ulfkwxqj ghv Kdxswpd0
{lpxpv xqg ghu ehqdfkeduwhq ghvwuxnwlyhq Lqwhuihuhq}1
t? w4@ t? wf ' 2Z
_&
Glhvhq Dxvguxfn ndqq pdq xpvfkuhlehq lq
w4@ n wf
w 4@ wf
2Z
t?
'
2 ULt
2
2
_&
Ehl jxwhu Zlqnhodx ùvxqj jlow=
w4@ * wf Gdqq jlow qçkhuxqjzhlvh
w4@ n wf * 2 w4@ xqg iÿu glh Zlqnhodx ùvxqj
{w G' w4@ wf
hujlew vlfk ghu Dxvguxfn
t? E{w*2 * Z
* ULt Ew4@ _&
Glh Dx ùvxqj lvw lq Yruzçuwvulfkxqj dp ehvwhq +w4@ ' f, xqg yhu0
vfkohfkwhuw vlfk iÿu vhlwolfkh Zlqnho1 Xpvfkuhlehq ghv Yruidnwruv =
Z
 b
'
_&
2_
63
NDSLWHO 51 OLFKW
plw ghu Zhoohqoçqjh b xqg ghp Devwdqg }zlvfkhq ghu huvwhq xqg ghu
ohw}whq Dqwhqqh _ 1 Qçkhuq ghv vlqxv gxufk vhlq Dujxphqw=
b
* ULt Ew4@ _
Ghu Dx ùvxqjvzlqnho lq udg lvw lq Yruzçuwvulfkwxqj dovr xqjhiçku ghp
Yhukçowqlv yrq Zhoohqoçqjh }xu Oçqjh ghu Dqwhqqhquhlkh1 Zhqq pdq
dooh Dqwhqqhq }zlvfkhq ghu huvwhq xqg hu ohw}whq hqwihuqw/ eohlew glh
Dx ùvxqj }zdu hukdowhq/ glh Vljqdovwçunh yhulqjhuw vlfk mhgrfk sursru0
wlrqdo }xu Dq}dko ghu hqwihuqwhq Dqwhqqhq1
{w * Ehlvslho= Ehxjxqjvjlwwhu
Ehxjxqjvjlwwhu nùqqhq yhuvfklhghqh Iruphq kdehq= Vslhjho plw sdudo0
ohohq Nhuehq rghu prgxolhuwhq Rehu çfkhq +zhooeohfkiùuplj/ vçjh}dkq0
iùuplj,1 Hv jlew Uh h{lrqvjlwwhu xqg Wudqvplvvlrqvjlwwhu1 Hlq Jlwwhu
kdw w|slvfkhuzhlvh hlqljh wdxvhqg Vwulfkh sur Ploolphwhu1 Glh Devwçq0
gh }zlvfkhq ghq Vwulfkhq ehwudjhq zhqljh kxqghuw Qdqrphwhu1 Jlwwhu
nrvwhq mh qdfk Juùh xqg Txdolwçw }zlvfkhq 433 GP 043333 GP1
Ghu Jlwwhuvshnwurjudsk glhqw }xu Phvvxqj yrq Zhoohqoçqjhq1
KKe
Zlu nùqqhq glh Uhfkqxqj iÿu gdv Dqwhqqhqduud| gluhnw ÿehuqhkphq/
zhqq zlu glh ulfkwljh Skdvhqyhu}ùjhuxqj hlqvhw}hq1 Vlh lvw qlfkw phku
hohnwurqlvfk yrujhjhehq/ vrqghuq gxufk ghq Zlqnho ghv hlqidoohqghq
Olfkwv ehvwlppw=
)
7 ' @ & ' _ & t? w e? 64
5151 OLFKW DOV ZHOOH
KKD
Hlqvhw}hq lq glh h{dnwh Oùvxqj hujlew
t? 2 {)
c
. ' .f
t? 2 {)
zrehl glh Uhodwlyskdvh mhw}w odxwhw=
{) ' ) )
' _ & t? w e? _ & t? w6
' _ & Et? w e? t? w6 Iÿu hlq Jlwwhu plw }hkq Vwulfkhq }hlfkqhq zlu glh Oùvxqj= + ' f=
KKS
Glh Kdxswpd{lpd olhjhq ehl
{) ' 6 2Zc
Gdplw ehnrppw pdq glh Jlwwhujohlfkxqj=
Et? w e? t? w 6 '
6 2Z
b
'6 _&
_
65
NDSLWHO 51 OLFKW
Lq qxoowhu Rgqxqj E6 ' f hukçow pdq
t? w4@ ' t? w e?
e}z1
w4@ ' we? Gdv Jlwwhu yhukçow vlfk zlh hlq Vslhjho xqg uh hnwlhuw zhoohqoçqjhqx0
qdekçqjlj1 Lq hlqhp Jlwwhuvshnwurjudsk yhuzhqghw pdq ghvkdoe gdv
Kdxswpd{lpxp ghu huvwhq Rugqxqj E6 ' 1
]zlvfkhq ghq Kdxswpd{lpd olhjhq glh Qhehqpd{lpd=
t? 2 {)
t? 2 {)
t? . * .f
' .f ' .f 

2 {)
2 {)
Gdv Ihog lvw h{wuhpdo iÿu=
* E2? n  Z*2

' {)
2

' E7
) _ & t? w? 2

' _ & Et? we? t? w? 2
rghu
E2? n  Z
_&
Glh Qhehqpd{lpd vlqg iÿu jurh yhuqdfkoçvvljedu1
t? w e? t? w ? '
51516
Hqhujlh x xqg Lqwhuihuhq}
Vwlpxolhuwh Hplvvlrq
Glh }hlwolfk jhplwwhowh Lqwhqvlwçw lvw sursruwlrqdo }xp Txdgudw ghu
Ihogdpsolwxgh1
2
G
H
O ml ' S0f .
O 2 E| ' S0f .
O f2 ' S0f O U ' km 7
2
2
Ghu txdgudwlvfkh ]xvdpphqkdqj }zlvfkhq Lqwhqvlwçw xqg Ihogdpsolwx0
gh jdudqwlhuw iÿu glh Lqwhqvlwçw hlqh srvlwlyh ]dko1 Ghu ]xvdpphqkdqj
lvw doohuglqjv qlfkwolqhdu/ g1 k1 hlq grsshowhv Ihog kdw hlqh ylhuidfkh
Lqwhqvlwçw1 Zlh sdvvhq Vxshusrvlwlrqvsulq}ls xqg Hqhujlhhukdowxqj }x0
vdpphqB
66
5151 OLFKW DOV ZHOOH
Lqwhqvlwçw lq nrpsoh{hu Vfkuhlezhlvh1 Zlu ehwudfkwhq johlfk ghq doojh0
phlqhuhq Idoo lq ghp vlfk hlqh Dq}dko yrq Zhoohq plw yhuvfklhghqhq
Iuhtxhq}hq ÿehuodjhuq1 Iÿu glh }hlwolfk jhplwwhowh Jhvdpwlqwhqvlwçw
hukçow pdq
 [ 2
2
O ? .}er@6| '
2 ?
Khuohlwxqj=
2
.}er@6|
-#
'
[
$2 .
O ? ULt E/ ? | n )? .
- ?
.
2
[
O ? ULt E/? | n )? .
'
?
'
[ ?
2
O ? ULt E/ ? | n )? .
Ehl ghu Txdgudwelogxqj yhuvfkzlqghq glh jhplvfkwhq Whuph lp }hlwol0
fkhq Plwwho1 Xpvfkuhlehq dxi nrpsoh{h Dpsolwxghq=
'
[
?
-
O 2? 2
eE/? |n)? n e3E/ ? |n)? e
-
.
.
O 2? '
e2E/? |n)? n e32E/? |n)? n 2
e
?
.
- .
[ [ O 2? O 2?
'
e2E/? |n)? n e32E/? |n)? n
e
2
?
?
~}
€

[
yhuvfkzlqghw lp }hlwolfkhq Plwwho
'
[
O2
?
?
2
Kdw pdq qxu hlqh Iuhtxhq} vr hukçow pdq hlqidfk
S0f
U'
2
2
O ? 67
NDSLWHO 51 OLFKW
Ehlvslho= Dqwhqqhquhlkh
KK.
Glh Nxjhozhoohq ÿehuodjhuq vlfk }x hlqhu hehqhq Zhooh lq Yruzçuwv0 xqg
Uÿfnzçuwvulfkwxqj1 Glh Uÿfnzçuwvulfkwxqj vslhow iÿu xqvhuh Glvnxvvl0
rq nhlqh Urooh xqg zlug yhuqdfkoçvvljw1 Zlu ÿehuodjhuq hlqh }xvçw}olfkh
O r EOoc | johlfkhu Iuhtxhq} lq Yruzçuwvulfkwxqj1
hehqh Zhooh .
Glh dejhvwudkowh xqg ghu Vhqghdqodjh hqw}rjhqh Ohlvwxqj zlug gxufk
glh }xvçw}olfkh hehqh Zhooh jhvwhxhuw1 Gdv hohnwulvfkh Ihog/ gdv glh
Dqodjh devwudkow eohlew gdehl johlfk1 Glh Xpjhexqj ghu Dqwhqqhq
hqwvfkhlghw ÿehu Hqhujlhwudqvsruw dxv ghu Vhqghdqodjh1 Glh hqw}rjhqh
Ohlvwxqj ndqq rkqh Nhqqwqlv ghu Ghwdlov ghu Vhqghdqodjh ehuhfkqhw
zhughq1 Qxu glh ehwhloljwhq hohnwulvfkhq Ihoghu pÿvvhq ehndqqw vhlq1
Ghu Hqhujlhwudqvsruw }zlvfkhq Olfkw xqg Dwrphq ixqnwlrqlhuw jdq}
dqdorj1 Gruw eh}hlfkqhw pdq ghq Yrujdqj dov vwlpxolhuwh Hplvvlrq
xqg Devruswlrq1 Vlh eloghq glh Juxqgodjh ghv Odvhuv1
Zlu ehuhfkqhq ghq Hqhujlhdxvwdxvfk }zlvfkhq hlqjhvwudkowhu Zhooh xqg
O EOoc | lvw glh Dpsolwxgh ghu yruzçuwv dejhvwudkowhq
Vhqghdqodjh1 O
Zhooh1 r EOoc | lvw glh Dpsolwxgh ghu yrq dxhq hlqjhvwudkowhq hehqhq
Zhooh +ghu Lqgh{ v vwhkw iÿu Vwlpxodwlrq,=
O EOoc | ' O r EOoc | n O EOoc |
O r eO&uOo3/| n O eO&uOo3/|
'
O
Or n O ' e&uOo3/| 68
5151 OLFKW DOV ZHOOH
Glh Lqwhqvlwçw ghu ßehuodjhuxqjvzhooh odxwhw=
2
S0f O
O @ U'
r n 2
S0f O 2 S0f O 2 S0f O O W O W O '
r @ n r @
r n
@ n
2
2
2
S0f O 2 S0f O 2 S0f O O ) O O 3) '
r n
@ n
r @ e n r @ e
2
2
2
O O ' Ur n U@ n S0f r @ ULt )
Pdq hukçow hlqhq Plvfkwhup/ ghvvhq Zhuw yrq ghu Uhodwlyskdvh ) }zl0
vfkhq hehqhu Zhooh xqg Dqwhqqhqzhooh dekçqjw1 Hv nrppw }xu nrq0
vwuxnwlyhq xqg ghvwuxnwlyhq Lqwhuihuhq}1 Glh Devwudkoxqj lq Yruzçuwv0
ulfkwxqj oçw vlfk nrpsohww xqwhuguÿfnhq1 Glh jhvdpwh Ohlvwxqj ghu
hlqjhvwudkowhq hehqhq Zhooh zlug gdqq rhqedu devruelhuw1 Vfkolpp0
vwhqidoov euhqqw ghu Dqwhqqhqyhuvwçunhu gxufk1
Glh Dpsolwxgh ghv Ihoghv lvw +phlvwhqv, gxufk glh lqqhuh Vwuxnwxu ghu
Txhooh jhjhehq/ glh Ohlvwxqjvdejdeh zlug gxufk glh Xpjhexqj plweh0
vwlppw/ lq ghu vlfk glh Txhooh ehqghw1
Ehlvslho= Vwudkowhlohu
Zlu ehwudfkwhq glh Hqhujlh xqg glh Ihogelodq} hlqhv Vwudkowhlohuv1 Hu
lvw }1 E1 uhdolvlhuw gxufk glh Juhq} çfkh }zlvfkhq hlqhp Jodvvwÿfn
xqg Oxiw1 Xp lq gdv Jodv klqhlq}xjhodqjhq qhkphq zlu Euhzvwhuihq0
vwhu dq/ vrgdvv zlu gruw nhlqh Uh h{lrq hukdowhq1 Glh Ihogdpsolwxghq
ehwudfkwhq zlu lpphu dxhukdoe ghv Jodvvwÿfnv1
KKH
69
NDSLWHO 51 OLFKW
Glh Hlqjçqjh xqg Dxvjçqjh vlqg qlfkw v|pphwulvfk1 Glh Skdvhq ghu
uh hnwlhuwhq Zhoohq xqwhuvfkhlghq vlfk xp Z1 Glhvhu Skdvhqxqwhuvfklhg
lvw zlfkwlj iÿu Hqhujlhhukdowxqj1 Dqghuqidoov zçuh hlqh shuihnwh ßehu0
odjhuxqj }zhlhu Zhoohq dq ehlghq Dxvjçqjhq pùjolfk1
]xu Khuohlwxqj ghv Skdvhq}xvdpphqkdqjv ndqq pdq gdv Jhvhw} ghu
]hlwxpnhkulqyduldq} ehqxw}hq1 Hv ehvdjw/ gdvv glh Oùvxqj ghu Zhoohq0
johlfkxqj lpphu qrfk hlqh Oùvxqj lvw/ zhqq pdq | gxufk | huvhw}w1
Plw dqghuhq Zruwhq= Ilopw pdq hlqhq sk|vlndolvfkhq Yrujdqj xqg
oçw ghq Ilop gdqq uÿfnzçuwv odxihq/ vr jhkrufkw gdv/ zdv pdq vlhkw
hehqidoov ghq Qdwxujhvhw}hq1 Lp Idoo ghu Pd{zhoojohlfkxqjhq olhjw gdv
gdudq/ gdvv glh ]hlw dov }zhlidfkh Deohlwxqj dxiwdxfkw1 Hlq Yru}hlfkhq0
zhfkvho nÿu}w vlfk gdkhu khudxv1 Zlu ehwudfkwhq dovr hlqh Juhq} çfkh=
KKb
Glh Olqhdulwçw ghu Pd{zhoo0Johlfkxqjhq huodxew glh Ghqlwlrq yrq o
xqg |=
.oes
o G'
.e?
.|o@?r
| G'
.e?
Gdplw jlow=
. ' | .
.e ' o_S| . Ghu Uh h{lrqvnrh!}lhqw o_S| ehvfkuhlew glh Uh h{lrq dp rswlvfk glfk0
whuhq Phglxp +Jodv,1
Glh Vlwxdwlrq lp uÿfnzçuwvodxihqghq Ilop hqwkçow }zhl hlqodxihqgh xqg
qxu hlqh dxvodxihqgh Olfkwzhooh=
6:
5151 OLFKW DOV ZHOOH
KK2f
Glh ehlghq hlqodxihqghq Zhoohq .7 xqg .7e oùvfkhq vlfk dovr lq ghu hlqhq
Ulfkwxqj dxv=
|.7e n o_?? .7 ' f
Gd glh Dpsolwxghq xqdekçqjlj yrq ghu ]hlwulfkwxqj vlqg/ jlow
7 ' .
.
xqg
.7e ' .e Dovr jlow
7 ' |.e n o_?? . ' | o_S| . n o_?? |. ' fc
|.7e n o_?? .
rghu
o_S| ' o_?? Glhvhu ]xvdpphqkdqj jlow jdq} doojhphlq/ }1 E1 dxfk iÿu hlqhq kdoe0
gxufkoçvvljhq Vslhjho hwf1
Hlq Vwudkowhlohu ndqq }xp Phvvhq ghu Uhodwlyskdvh }zhlhu Zhoohq yhu0
zhqghw zhughq1 ]zhl Skrwrghwhnwruhq +}1 E1 Skrwrglrghq, phvvhq
glh Lqwhqvlwçwhq dq ghq Dxvjçqjhq1 Glh ehlghq Vljqdoh ghu Ghwhnwr0
uhq zhughq hohnwurqlvfk yrqhlqdqghu dejh}rjhq1 Gdv Glhuhq}vljqdo
lvw sursruwlrqdo }xp frvlqxv ghu Uhodwlyskdvh1
Uhfkqxqj lq nrpsoh{hu Vfkuhlezhlvh1 Gdv Ihog dp rehuhq Dxvjdqj
odxwhw=
.e ' o. i T E/| n |.2 i T E/| n ) 6;
NDSLWHO 51 OLFKW
Iÿu glh Lqwhqvlwçw hujlew vlfk
W
S0f
.e . e
2
S0f
Ue '
mo. n |.2 i T E)m2
2
s
2
Ue ' o U n |2 U2 n 2o| U U2 ULt )
Ue '
Hqwvsuhfkhqg hukçow pdq iÿu ghq uhfkwhq Dxvjdqj
. ' o.2 n |. i T E)
xqg
S0f 2
.
2 S0f
U '
mo.2 n |. i T E)m2
2
s
U ' o2 U2 n |2 U 2o| U U2 ULt )
U '
Gdv Glhuhq}vljqdo ehuhfkqhw vlfk }x=
s
Ue U ' o2 |2 EU U2 n eo| U U2 ULt )
s
s
' E- A EU U2 n e - A U U2 ULt )
zrehl
xqg
- G' o2
A G' |2 Glh Hpsqgolfknhlw dxi glh Skdvh ) lvw dp juùwhq/ zhqq
{lpdo lvw/ g1 k1 iÿu - ' A ' fD Gdqq jlow
s
Ue U ' U U2 ULt )
s
- A pd0
Ehlvslho= Rswlvfkhu Uhvrqdwru
Rswlvfkh Uhvrqdwruhq ehvwhkhq dxv }zhl rghu phkuhuhq Vslhjhoq/ glh
hlqhq Olfkwvwudko lq vlfk }xuÿfnvslhjhoq1 Hv jlew Ulqjuhvrqdwruhq xqg
Vwhkzhoohquhvrqdwruhq1 Glh Hlqnrssho0 xqg Dxvnrsshovslhjho vlqg krfk0
zhuwlj Vsh}ldovslhjho xqg h{wuhp yhuoxvwdup1 Vlh ehvwhkhq dxv glhohn0
wulvfkhq Vfklfkwhq plw hlqhu rswlvfkhq Glfnh yrq hlqhu ylhuwho Zhoohq0
oçqjh1 Glh Vfklfkwhq zhughq lp Ydnxxp dxijhgdpsiw1 Dxihlqdqghuiro0
jhqgh Vfklfkwhq ehvwhkhq dxv Pdwhuldolhq plw xqwhuvfklhgolfkhp Euh0
fkxqjvlqgh{1 Yhuoxvwh hqwvwhkhq gxufk Vwuhxxqj lq ghq Vfklfkwhq1 W|0
slvfkh Uhvrqdwruvslhjho nrvwhq 533/0GP xqg kdehq hwzd 315( Vwuhx0
yhuoxvwh1 Hv jlew dxfk whxuh Vxshuvslhjho plw elv }x 8 ssp +313338(,
Yhuoxvwhq1
6<
5151 OLFKW DOV ZHOOH
Gdv Ihog }zlvfkhq ghq Vslhjhoq kçqjw hpsqgolfk yrq ghu Zhoohqoçqjh
de1 Qdfk hlqhp Xpodxi px ghu Olfkwvwudko plw vlfk vhoehu nrqvwuxnwly
lqwhuihulhuhq1 Uhvrqdqwhv hlqjhvwudkowhv Olfkw ÿehuodjhuw vlfk nrqvwuxn0
wly plw ghu xpodxihqghq Zhooh1 Glh Olfkwohlvwxqj lp Uhvrqdwru vwhljw1
Yhuoxvwh dq ghq Vslhjhoq rghu gxufk ghq Dxvnrsshovslhjho iÿkuhq }x
hlqhp Johlfkjhzlfkw ghu Lqwhqvlwçw lp Uhvrqdwru1 Glhvh ndqq elv }x
fD pdo kùkhu vhlq dov glh hlqjhvwudkowh Olfkwlqwhqvlwçw1
Iÿu ghq Vsh}ldoidoo lghqwlvfkhu Hlq0 xqg Dxvnrsshovslhjho xqg ehl yhu0
qdfkoçvvljeduhq Yhuoxvwhq dq ghq Vslhjhoq lvw ghu Uhvrqdwru iÿu uh0
vrqdqwhv Olfkw yroovwçqglj wudqvsduhqw1 Glhv jlow dxfk lp Juhq}idoo
433(ljhu Uh hnwlylwçw ghu Vslhjho1 Glh lp Uhvrqdwru jhvshlfkhuwh
Hqhujlh lvw gdqq xqhqgolfk krfk1 Ghu Hlqvfkzlqjyrujdqj gdxhuw dehu
dxfk xqhqgolfk odqjh1
Zlu ehuhfkqhq glh Lqwhqvlwçw lp Uhvrqdwru1 Lp Johlfkjhzlfkwv}xvwdqg
px gdv Ihog vhoevwnrqvlvwhqw vhlq1 Hv px qdfk ghq Yhuçqghuxqjhq/
glh hv zçkuhqg hlqhv Xpodxiv huiçkuw plw vlfk vhoehu ÿehuhlqvwlpphq1
Glh Yhuçqghuxqjhq vlqg Uh h{lrq dq ghq Vslhjhoq/ gdv Dqvdpphoq
yrq Skdvh xqg glh ßehuodjhuxqj ghv hlqjhnrsshowhq Ihoghv1
KK2
S ' S o o2 o, e) n | ? Ghu Sdudphwhu o, ehvfkuhlew pùjolfkh Yhuoxvwh gxufk Vwuhxxqj hwf1 Glh
Skdvh lvw gxufk
)'&,
jhjhehq/ zrehl , glh Zhjvwuhfnh iÿu hlqhq nrpsohwwhq Xpodxi eh}hlfk0
qhw1 Glh Johlfkxqj oçw vlfk gluhnw qdfk S dx ùvhq=
S E o o2 o, e) ' |u ?
S '
|u ?
 o o2 o, e)
73
NDSLWHO 51 OLFKW
Iÿu glh Lqwhqvlwçw hukçow pdq=
U? |2
E o o2 o, e) E o o2 o, e3) U? |2
'
 n Eo o2 o, 2 o o2 o, Ee) n e3)  ~} €
US '
2 ULt )
'
U? A
s
 n - -2 -, 2 - -2 -, ULt )
~}
€

Dlu|0Ixqnwlrq
Glh Lqwhqvlwçw lp Uhvrqdwru ydullhuw shulrglvfk plw ghu Skdvh sur Xp0
odxi1 Pdq hukçow dxvjhsuçjwh Uhvrqdq}vslw}hq iÿu ehvwlppwh Zhoohq0
}dkohq +ehl ihvwhu Oçqjh,1
KK22
Uhvrqdq}hq hukçow pdq iÿu
) ' ? 2Z
zrehl ? hlqh qdwÿuolfkh ]dko lvw1 Vlh lvw gdv huvwh Ehlvslho hlqhu Txdq0
whq}dko1 Vlh qxpphulhuw glh yhuvfklhghqhq Vwhkzhoohq/ glh lp Uhvr0
qdwru h{lvlwlhuhq nùqqhq1 Glh Iuhtxhq} glhvhu Zhoohq oçw vlfk dxv ghu
Uhvrqdq}ehglqjxqj ehvwlpphq=
)'&, '
/
2ZD
, '
, ' ? 2Z
S
S
74
5151 OLFKW DOV ZHOOH
rghu
D
, '?
S
S
D ' ?
,
Plw ghu Ghqlwlrq ghv iuhlhq Vshnwudoehuhlfkv
D f G'
S
,
odxwhq glh pùjolfkhq Iuhtxhq}hq
D ' D f ?
Hlq Skrwrq lp Uhvrqdwru ndqq dovr qxu Hqhujlhzhuwh dqqhkphq glh
hlq Ylhoidfkhv hlqhu Juxqgiuhtxhq} vlqg1 Pdq vsulfkw yrq hlqhp çtxl0
glvwdqwhq Vshnwuxp1
KK2
Gdv Lqwhqvlwçwvpd{lpxp odxwhw
" G'
US
 -
s
'
U?
E - -2 -, 2
Glhvh Yhukçowqlv qhqqw pdq dxfk ßehukùkxqjvidnwru1
Lpshgdq}dqsdvvxqj1 Iÿu zhofkh Vslhjho lvw ghu ßehukùkxqjvidnwru
pd{lpdoB Deohlwhq yrq " qdfk - ehl ihvwhp -2 -, xqg gdqq Qxoovhw}hq
hujlew
- ' -2 -, Ghqlhuw pdq dov Yhuoxvwsdudphwhu ghq Ohlvwxqjvyhuoxvw sur Xpodxi
u '  -2 -, c
75
NDSLWHO 51 OLFKW
hukçow pdq ghq hlqidfkhq ]xvdpphqkdqj
A ' u
Pdq px dovr vrylho Olfkw ÿehu ghq Hlqnrsshovslhjho }xiÿkuhq/ zlh sur
Xpodxi yhuoruhq jhkw1 Pdq vsulfkw gdqq yrq rswlpdohu Lpshgdq}dq0
sdvvxqj1 Lq glhvhp Idoo odxwhw ghu ßehukùkxqjvidnwru
"'

u
Glh Lqwhqvlwçw klqwhu ghp Dxvnrsshovslhjho ehuhfkqhw vlfk }x

A2
A2 ' U? ' U? c
A
A
xqdekçqjlj yrq ghq Vslhjhouh hnwlylwçwhq1
U|o@?r ' US A2 ' U? 51517
Xqvfkçuihuhodwlrqhq
Hqhujlh0]hlw0Xqvfkçuih
Dwrph nùqqhq Skrwrqhq dxv hlqhp Olfkwvwudko vwuhxhq1 Doohuglqjv
wxq vlh gdv qxu ehl jdq} ehvwlppwhq/ iÿu gdv Dwrp fkdudnwhulvwlvfkhq
Iuhtxhq}hq1 Glhv lvw glh Juxqgodjh ghu Vshnwurvnrslh1
Iÿu hlq Devruswlrqvvshnwuxp zlug glh Iuhtxhq} ghv hlqidoohqghq Olfkwv
/e? ydullhuw xqg glh Wudqvplvvlrq U@r *Ue? jhphvvhq1
Iÿu hlq Hplvvlrqvvshnwuxp lvw glh Iuhtxhq} /e? xqg glh Lqwhqvlwçw Ue?
ghv hlqidoohqghq Olfkwv {1 Glh Lqwhqvlwçw ghv jhvwuhxwhq Olfkwv Ur|o E/
zlug vshnwudo }huohjw1
Iÿu hlq Dquhjxqjvvshnwuxp zlug /e? ydullhuw xqg glh Lqwhqvlwçw ghv
jhvwuhxwhq Olfkwv Us, jhphvvhq1
Ghu Ehjul ghu Iuhtxhq} vhw}w hlq h{dnw prqrfkurpdwlvfkhv Olfkw yru0
dxv1 Gdv lvw sulq}lslhoo qxu iÿu hlqhq xqhqgolfk odqjhq Zhoohq}xj pùj0
olfk1
76
5151 OLFKW DOV ZHOOH
KK2e
Hlq uhdohv H{shulphqw lvw }hlwolfk ehjuhq}w1 Hv jlew hlqh iÿu ghq h{shul0
phqwhoohq Dxiedx fkdudnwhulvwlvfkh ]hlwvsdqqh {|/ glh gdv H{shulphqw
gdxhuw1 Vlh lvw ehlvslhovzhlvh gxufk gdv Hlq0 xqg Dxvvfkdowhq ghv Olfkwv
ehvwlppw1 Vlh ndqq dehu dxfk ehvwlppw vhlq gxufk glh Uhdnwlrqvjh0
vfkzlqgljnhlw ghv Ghwhnwruv/ glh Jhvfkzlqgljnhlw plw ghu glh Iuhtxhq}
lp H{shulphqw ydullhuw zlug/ rghu glh ehjuhq}wh Zhfkvhozlunxqjvgdxhu
}zlvfkhq Dwrp xqg Olfkw dxijuxqg ghu Ehzhjxqj ghu Dwrph1
KK2D
Lq glhvhp Idoo lvw glh Iuhtxhq} xqvfkdui1 Hv jlow qçkhuxqjvzhlvh
{/ {| 
Gdplw vlqg sk|vlndolvfk vlqqyrooh Ehjulh zlh ]hlwgdxhu xqg Iuhtxhq}
qlfkw johlfk}hlwlj eholhelj jhqdx ghqlhuedu$ Lqvehvrqghuh lvw gdplw
dxfk glh Hqhujlh hlqhv Skrwrqv qlfkw h{dnw ehvwlppedu1
Iÿu hlqh txdqwlwdwlyh Glvnxvvlrq pdfkhq zlu iÿu ghq ]hlwyhuodxi ghv
uhdohq H{shulphqwv ghq Dqvdw}=
O
OJ
.E|
'.
]"
@E/ ULtE/| _/
3"
Glh Yhuwhloxqj @E/ nrglhuw ghq }hlwolfkhq Yhuodxi ghv H{shulphqwv1
Ehlvslho= Jdx0Yhuwhloxqj= Plw
/f 3/ 2
@E/ ' e3E {/ 77
NDSLWHO 51 OLFKW
hukçow pdq
O
OJ
.E|
'.
]"
3"
/f 3/ 2
s
O J Z{/ e3 e {2 |2 ULt E/f | e3E {/ ULtE/| _/ ' .
Khuohlwxqj=
" 3 /f3/ 2
e E {/ ULt /| _/
3"
]
]
' {/
"
]
" 3 %2 ULt
e
3"

/f % {|
{/
_%
' {/
e3% EULt E/f | ULt E{/|% n t? E/ f | t? E{/|% _%
] " 3"
] "
2
%2
3
e ULt E{/|% _% n {/ t? E/f |
e3% t? E{/|% _%
' {/ ULt E/ f |
3" ] "
3"
s

2
2 2
' {/ ULt E/ f |
e3% ULt E{/|% _% ' Z{/ e3 e {/ | ULt E/f |
2
3"
O
lvw dovr hlqh kduprqlvfkh Vfkzlq0
Ghu }hlwolfkh Yhuodxi ghv Ihoghv .E|
jxqj plw hlqhu Jdxixqnwlrq dov Hlqkÿoohqgh
O
O J E| ULt E/f | .E|
'.
plw
2
s
O J E| ' .
O J Z{/ e3E {|| .
xqg ghu Euhlwh {|=
2
{/
Glh Iuhtxhq}euhlwh xqg glh ]hlweuhlwh kçqjhq }xvdpphq=
{| '
{| {/ ' 2
Hlq vrofkhu ]hlwyhuodxi lvw }1E1 iÿu hlq Dwrp jhjhehq/ gdv hlqhq Od0
vhuvwudko nuhx}w1 Gdv Ihogsuro ghv Odvhuvwudkov lvw Jdx0iùuplj1 Gdv
Jdx0iùupljh Iuhtxhq}vshnwuxp lvw xpvr euhlwhu mh nÿu}hu glh Gxufk0
xjv}hlw lvw1
Iÿu hlqh doojhphlqh Dqdo|vh lvw gdv Irxulhuvfkh Wkhruhp vhku zlfkwlj=
Hlqh yhuqÿqiwlj lqwhjulhueduh Ixqnwlrq s E| ndqq pdq dov Olqhdu0
nrpelqdwlrq dxv kduprqlvfkhq Vfkzlqjxqjhq dxdvvhq=
]"
s E| ' d@ E/ ULt E/| n K E/ t? E/|o _/ f
78
5151 OLFKW DOV ZHOOH
Glh Nrh!}lhqwhq ehuhfkqhq vlfk qdfk ghq Johlfkxqjhq
]"
2
@ E/ '
Z
xqg
2
K E/ '
Z
s E| ULt E/| _|
f
]"
s E| t? E/| _|
f
Dov Ehlvslho ehvwlpphq zlu gdv Vshnwuxp hlqhv h{srqhqwlhoo denolqjhq0
ghq ]hlwyhuodxiv1 Iÿu
s E| ' f i TE |c
odxwhw gdv Vshnwuxp=
2
@ E/ ' f
Z
2
K E/ ' f
Z
]"
i TE | ULt E/| _| ' f
f
]"
i TE | t? E/| _| ' f
f
2
2
Z n /2
2
/
2
Z n /2
Riw yhuzhqghw pdq qlfkw gdv vlqxv0 xqg gdv frvlqxv0Vshnwuxp vrqghuq
gdv Ohlvwxqjvvshnwuxp1 Zlu yhuzhqghq gd}x ghq ]xvdpphqkdqj=
@ E/ ULt E/| n K E/ t? E/| ' E/ ULt E/| n ) E/
plw
t
@ E/2 n K E/2
K E/
) E/ ' @hU|@?
@ E/
E/ '
+vlhkh }1 E1 Eurqvwhlq,1 Gdv Dpsolwxghqvshnwuxp E/ iÿu hlqhq
h{srqhqwlhoohq ]huidoo odxwhw dovr=
v
2 2
t
2
/
2
2
2
E/ ' @ E/ n K E/ ' f
n
Z 2 n /2
Z 2 n /2
2

' f s
2
Z n /2
79
NDSLWHO 51 OLFKW
Gdv Ohlvwxqjvvshnwuxp lvw gdv Txdgudw ghv Dpsolwxghqvshnwuxpv1 Hv
lvw hlqh Oruhqw}0Ixqnwlrq=
2
2f
Z
E/ ' E/ '
2
2

n /2
Glh Skdvh hehqidoov iuhtxhq}dekçqjlj=
K E/
) E/ ' @hU|@?
@ E/
/
' @hU|@?
Glh Irxulhuwudqvirupdwlrq vfkuhlew vlfk dp hlqidfkvwhq lq nrpsoh{hu
Vfkuhlezhlvh=
]"
s E| '
} E/ e/| _/
3"
zrehl }E/ jhjhehq lvw gxufk
]"

}E/ '
2Z
3"
s E| e3/| _|
Idoov s E| uhhoozhuwlj lvw/ jlow=
W
}E/ ' }E/
Ruw0Lpsxov0Xqvfkçuih
Zlu ehwudfkwhq hlqhq Vfkqdssvfkx hlqhv Olfkwsxovhv1 Vhlqh uçxpolfkh
Yhuwhloxqj ndqq lq uçxpolfkh Vfkzlqjxqjhq }huohjw zhughq=
O EOo '
]"
O O& eO&uOo _O&
3"
Ehlvslho hlqhv hlqglphqvlrqdohq Uhfkwhfnsxovhv=
E% '
f iÿu % _ xqg % : _
 vrqvw
7:
5151 OLFKW DOV ZHOOH
Glh Irxulhuwudqvirupdwlrq odxwhw=
]"

E& '
E% e3&u% _%
2Z
3"

'
2Z
]_
e3&u% _%
3_
_

 3&u%
'
e
2Z
&
3_
  &u_
'
e e3&u_
2Z &
'
zrehl

t? E& %
Z&
_ t? E
'
Z '&% Iÿu hlqhq uhfkwhfniùupljhq Olfkwsxov hukçow pdq hlqh Zhoohqyhuwhloxqj
jhpç hlqhu r? E *0Ixqnwlrq1
Dqdorj }xu Iuhtxhq}0]hlw0Xqvfkçuih jlew hv dxfk glh Ruwv0 xqg Zhoohqyhnwru0
Xqvfkçuih=
{% {& * 
Plw
OR ' |O&
hukçow pdq=
{% {R% * |c
{+ {R+ * |c
{5 {R5 * |
Glhv jlow doojhphlq xqg qlfkw qxu iÿu Olfkw1 Xowudjhqdxh Ruwvphvvxq0
jhq huirughuq hlq Vshnwuxp plw jurhq n0Yhnwruhq xqg gdplw jurhq
Lpsxovzhuwhq1 Jurhu Lpsxov huirughuw hlqh krkh nlqhwlvfkh Hqhujlh1
Xp glh Vwuxnwxu nohlqvwhu Whlofkhq }x xqwhuvxfkhq ehqùwljw pdq gd0
khu dxizçqgljh Ehvfkohxqljhudqodjhq +FHUQ lq Jhqi, Hv zhughq gruw
nhlqh Skrwrqhq vrqghuq Hohnwurqhq dov Vrqghqwhlofkhq yhuzhqghw1 Lp
Yhujohlfk }x Skrwrqhq odvvhq vlfk Hohnwurqhq plw juùhuhu Hqhujlh khu0
vwhoohq1
7;
NDSLWHO 51 OLFKW
Ehlvslho= Dx ùvxqj hlqhv Plnurvnrsv
Pdq hukçow hlq ihkohuiuhlhv Elog/ zhqq gdv nrpsohwwh Irxulhuvshnwuxp/
g1 k1 glh jhvdpwh n% 0Yhuwhloxqj ÿehuwudjhq zlug1
Glh Edqgeuhlwh ghu ßehuwudjxqj zlug gxufk huvwh Olqvh ehjuhq}w=
KK2S
{& ' & t? k ' & _ 
2 ,
Plw ghu Xqvfkçuihuhodwlrq
{& {% * 
irojw iÿu glh Ruwvdx ùvxqj
{% *
2, 
, 2
' b
_ &
_ Z
rghu
{% *
b
c
zrehl glh qxphulvfkh Dshuwxu ghqlhuw lvw dov
_
G' ,
5151 OLFKW DOV ZHOOH
51518
7<
Txdqwhqphfkdqlvfkh ]xvwçqgh
Zlh sdvvw qxq gdv Zhoohqelog ghv Olfkwv plw ghp Whlofkhqelog ghu Skrwrqhq
}xvdpphqB Zlu zlvvhq/ gdvv vlfk glh Lqwhqvlwçwvyhuwhloxqj xqg ghuhq }hlw0
olfkh Hqwzlfnoxqj jxw lp Zhoohqelog ehvfkuhlehq oçw1 Ghvzhlwhuhq zlvvhq
zlu/ gdvv vlfk Hqhujlh xqg Lpsxov ghp Olfkw qxu lq ehvwlppwhq Hlqkhlwhq
hqw}lhkhq oçw1 Gdv jhphlqvdph Elog oçxiw dovr gdudxi klqdxv/ gdvv vlfk glh
Skrwrqhq dov Wuçjhu yrq Lpsxov xqg Hqhujlh qxu lq Udxpehuhlfkhq dxikdo0
whq nùqqhq/ lq ghqhq jhpç ghu Zhoohqwkhrulh dxfk Lqwhqvlwçw }x huzduwhq
lvw1 Gdv Txdgudw ghu hohnwurpdjqhwlvfkhq Zhooh ehvfkuhlew vr hwzdv zlh
ghq Pùjolfknhlwvudxp lq ghp vlfk gdv Skrwrq ehzhjhq ndqq1 Gdv Zruw
Pùjolfknhlwvudxp lvw nhlq sk|vlndolvfkhu Idfkehjul vrqghuq glhqw klhu qxu
hlqhu dqvfkdxolfkhq Ehvfkuhlexqj1 Lq ghu Txdqwhqphfkdqln iÿu pdvvhehkdi0
whwh Whlofkhq yhuzhqghw pdq ylhophku ghq Ehjul ghv ]xvwdqgv xqg phlqw
gdplw glh Zhooh vhoehu/ ghuhq Txdgudw glh Zdkuvfkhlqolfknhlwvyhuwhloxqj iÿu
gdv Whlofkhq dqjlew1 Iÿu Skrwrqhq ehqxw}w pdq dqvwhooh yrq ]xvwdqg ghq
Ehjul ghu Prgh1 Vlh lvw hlqh Duw Vfkxeodgh iÿu Skrwrqhq/ hlq Ndvwhq
lq ghp vlfk glh Skrwrqhq dxikdowhq1 Hlqh Prgh ndqq vlfk dov Sxov }hlwolfk
çqghuq rghu vwdwlvfk eohlehq zlh lp Idoo hlqhv Uhvrqdwruv1 Vlh lvw lghqwlvfk
plw ghu hohnwurpdjqhwlvfkhq Ihogyhuwhloxqj/ glh pdq dxv ghq Pd{zhoojohl0
fkxqjhq iÿu glh jhjhehqhq Udqg0 xqg Dqidqjvehglqjxqjhq ehuhfkqhw1
Lqwhuhvvdqw zlug hv/ zhqq zlu xqv glh Iudjh vwhoohq/ zlh vlfk gdv Skrwrq
lqqhukdoe vhlqhv Pùjolfknhlwudxpv ehzhjw1 Klhu jlew hv hlqh ßehuudvfkxqj1
Ehwudfkwhq zlu qrfk hlqpdo hlqhq Uhvrqdwru1 Zdv pÿvvhq zlu xqv xqwhu hl0
qhp Hlqnrsshovslhjho lp Whlofkhqelog yruvwhoohqB Zlu nùqqhq glh Dqqdkph
pdfkhq/ gdvv hu Skrwrqhq plw hlqhu ehvwlppwhq Zdkuvfkhlqolfknhlw hqwzhghu
gxufkoçvvw rghu uh hnwlhuw1 Hlq krfkuh hnwlhuhqghu Vslhjho pÿvvwh ghpqdfk
idvw dooh Skrwrqhq dp Hlqnrsshovslhjho ghv Uhvrqdwruv }xuÿfnvfklfnhq/ xqde0
kçqjlj gdyrq/ re hlq Dxvnrsshovslhjho h{lvwlhuw rghu glh Uhvrqdq}ehglqjxqj
huiÿoow lvw1 Zlu kdehq dehu lp Zhoohqelog jhvhkhq/ gdvv lq Uhvrqdq} xqwhu
ehvwlppwhq Xpvwçqghq vrjdu gdv jhvdpwh Olfkw gxufk ghq Uhvrqdwru klq0
gxufkodxihq ndqq1 Hlq Vslhjho lvw rhqedu nhlqh ]roovwdwlrq iÿu Skrwrqhq
dq ghu vwdwlvwlvfk Skrwrqhq gxufkjhodvvhq zhughq1 Glh Yruvwhooxqj/ gdvv gdv
Skrwrq zlh hlq Surmhnwlo ghq Uhvrqdwru gxufkoçxiw lvw gdplw qlfkw }x kdo0
whq1 Zr vlfk hlq Skrwrq dxikdowhq ndqq/ zlug dxvvfkolholfk gxufk glh Prgh
ehvwlppw1 Hv lvw rhqedu qlfkw pùjolfk hlqh nodvvlvfkh Wudmhnwrulh iÿu hlq
txdqwhqphfkdqlvfkhv Whlofkhq dq}xjhehq1
Zlh dehu ehzhjw hv vlfk gdqq lqqhukdoe ghu PrghB Glh yhueoÿhqgh
Dqwzruw odxwhw= Pdq zhl hv qlfkw xqg pdq ndqq hv sulq}lslhoo qlfkw zlv0
vhq1 Hv jlew nhlqh Pùjolfknhlw khudxv}xqghq/ zlh hlq ehvwlppwhv Skrwrq
lqqhukdoe vhlqhu Prgh ghq Ruw zhfkvhow1 Hv lvw ÿehudoo xqg qlujhqgv1 Gdv
83
NDSLWHO 51 OLFKW
hlq}ljh zdv pdq ehvwlpphq ndqq/ lvw glh Zdkuvfkhlqolfknhlw plw ghu vlfk gdv
Skrwrq ÿehukdxsw lq ghu Prgh dxikçow vrzlh glh }hlwolfkh Çqghuxqj glhvhu
Zdkuvfkhlqolfknhlw1 Glh ehvwh Qçkhuxqj dq glh nodvvlvfkh Yruvwhooxqj hlqhu
Ioxjedkq hukdowhq zlu/ zhqq zlu xqv hlqh uçxpolfk pùjolfkvw vwdun orndolvlhu0
wh Prgh nrqvwuxlhuhq/ dovr hwzd hlqhq Jdx0Sxov plw nohlqhu Ruwvxqvfkçuih1
Glhvhu Sxov ehzhjw vlfk gdqq jhpç ghq Pd{zhoo0Johlfkxqjhq plw Olfkwjh0
vfkzlqgljnhlw jhudgolhqlj lp Udxp/ çkqolfk zlh hv hlq qrupdohv Whlofkhq
wçwh1 Lq glhvhu Sxovprgh ehqghq vlfk gdqq/ zlh lq hlqhp Nçj/ lujhqgzr
hlq Skrwrq1
Hv jlew gdqhehq dehu dxfk qrfk hlqhq jdq} dqghuhq Skrwrqhqwudqvsruw }x
ghp nhlqh nodvvlvfkh Hqwvsuhfkxqj h{lvwlhuw1 Dov Ehlvslho ehwudfkwhq zlu hlqh
ehvwlppwh Prgh hlqhv Uhvrqdwru1 Zlu nùqqhq glhvh Prgh plw hlqhp Skrwrq
ehiÿoohq/ lqghp zlu lp Uhvrqdwru dq hlqhp Hqgh hlqh Olfkwtxhooh ghsrqlhuhq/
}1E1 hlq Dwrp/ gdv lujhqgzdqq hlq Skrwrq dejlew1 Zlug qxq glh Prgh plw
ghp Skrwrq ehvwÿfnw/ ehqghw hv vlfk vriruw lujhqgzr lq ghu jdq}hq Prgh1
Ndqq pdq dxi glhvh Zhlvh Olfkw plw ßehuolfkwjhvfkzlqgljnhlw wudqvsruwlh0
uhqB Hv jlew md lpphuklq glh Pùjolfknhlw/ gdvv zlu gdv Skrwrq xqplwwhoedu
qdfk Dejdeh dp hqwohjhqhq Hqgh ghv Uhvrqdwruv phvvhq nùqqhq1 Uhlfkw
ghu Uhvrqdwru yrq klhu elv Qhz0\run vr zçuh gdv Dwrp lqvwdqwdq phkuhuh
wdxvhqg Nlorphwhu zhlw jhnrpphq1 Ghu Juxqg zduxp gdv qdwÿuolfk qlfkw
jhkw olhjw lq ghu Xqvfkçuihuhodwlrq1 Glh Dejdeh hlqhv Skrwrqv lvw hlq }hlw0
olfk ehjuhq}whu Yrujdqj plw hlqhu w|slvfkhq ]hlwnrqvwdqwhq 1 Hv hqwvwhkhq
gdehl hlqh Dq}dko yhuvfklhghqhu Iuhtxhq}hq plw hlqhu plwwohuhq Dezhlfkxqj
{D * * xp hlqh ]hqwudoiuhtxhq} khuxp1 Lvw glhvh Iuhtxhq}euhlwh juùhu
dov ghu iuhlh Vshnwudoehuhlfk D f ghv Uhvrqdwruv/ zhughq johlfk}hlwlj phkuhuh
Prghq ehvhw}w/ mhgh plw hlqhu ehvwlppwhq Zdkuvfkhlqolfknhlw1 Glhvh Pr0
ghq lqwhuihulhuhq xqg ÿehuodjhuq vlfk }x hlqhp qhxhq Pùjolfknhlwvudxp/ ghu
mhw}w dehu qlfkw phku yrq Vslhjho }x Vslhjho uhlfkw/ vrqghuq dxi hlqhq nohl0
qhuhq Udxpehuhlfk ehjuhq}w lvw1 Glhvh qhxh/ }xvdpphqjhvhw}wh Prgh lvw
hlq Sxov/ ghu plw Olfkwjhvfkzlqgljnhlw yrq ghu Txhooh zhjoçxiw1 Hlqh vrofkh
Sxovelogxqj zlug qxu yhuklqghuw/ zhqq gdv Skrwrq jhqÿjhqg odqjvdp dejh0
jhehq zlug/ vr gdvv glh Iuhtxhq}yhuwhloxqj nohlqhu dov ghu Iuhtxhq}devwdqg
ehqdfkeduwhu Prghq lvw1
* * {D D f ' S*_
Ghu Yrujdqj px dovr xpvr oçqjhu gdxhuq mh oçqjhu ghu Uhvrqdwru lvw1 Glh
]hlw qdfk ghu gdv Skrwrq vfkolholfk dp dqghuhq Hqgh ghv Uhvrqdwruv
iÿkhvwhqv dxiwdxfkw lvw zlhghu gxufk glh Olfkwjhvfkzlqgljnhlw ehjuhq}w xqg
doohv lvw lq Rugqxqj1
* _*S
5151 OLFKW DOV ZHOOH
84
Hv içoow dqiçqjolfk hwzdv vfkzhu vlfk dq glh H{lvwhq} yrq ]xvwçqghq xqg
Prghq }x jhzùkqhq1 Zlu vlqg gxufk glh nodvvlvfkh Sk|vln gdudq jhzùkqw qxu
plw orndohq Remhnwhq }x duehlwhq1 Vwùuxqjhq zlunhq qxu elv }xp qçfkvwhq
Qdfkeduq xqg zhughq vr zhoohqduwlj zhlwhujhjhehq1 Lq ghu Yhujdqjhqkhlw kd0
ehq vlfk joredoh sk|vlndolvfkh Yruvwhooxqjhq qlfkw gxufkvhw}hq nùqqhq xqg
zxughq doopçkolfk gxufk orndoh Ehjulh huvhw}w1 Ehlvslhovzhlvh klhow Qhzwrq
glh Vfkzhunudiw iÿu hlqh lqvwdqwdqh Ihuqzhfkvhozlunxqj1 Khxwh jodxehq zlu
dq hlqh Dxveuhlwxqj ghu Vfkzhunudiw gxufk Judylwdwlrqvzhoohq1 Ehl vfkodjdu0
wljhp Hqwihuqhq ghu Vrqqh ehzhjw vlfk glh Hugh lpphu qrfk hwzd ; Plqxwhq
dxi hlqhu Nuhlvedkq1 Vrodqjh gdxhuw hv elv vlfk glh Vwùuxqj shu Olfkwjh0
vfkzlqgljnhlw elv }xu Hugh dxvjheuhlwhw kdw1 Qhzwrq jodxewh/ gd glh Hugh
vriruw dxi jhudghp Zhj glh Xpodxiedkq yhuoçw1 Glh ßehuzlqgxqj joredohu
Yruvwhooxqjhq nrppw xqv ulfkwlj xqg iruwvfkulwwolfk yru1 Yrq ghu Txdq0
whqphfkdqln zhughq mhgrfk plw ghq ]xvwçqghq xqg Prghq zlhghu joredoh
Ehjulh hlqjhiÿkuw1 Hv zlug elv khxwh glvnxwlhuw/ re hv qlfkw grfk hlqh Pùj0
olfknhlw jlew/ ghq Ruw hlqhv Whlofkhqv lqqhukdoe ghu Prgh yrukhu}xvdjhq xqg
dxi glhvh Zhlvh zlhghu }x hlqhu orndohq Wkhrulh }x jhodqjhq1 Ylhoohlfkw jlew
hv md hlqhq yhuerujhqhq Phfkdqlvpxv/ ghu ehvwlppw zr hlq Whlofkhq lvw1 Zlu
pÿvvhq lkq qxu hqwghfnhq +klgghq yduldeohv,1 Lq ghq :3hu Mdkuhq zxughq
doohuglqjv H{shulphqwh gxufkjhiÿkuw/ glh iÿu ehvwlppwh sk|vlndolvfkh V|vwh0
ph ehzhlvhq/ gdvv hv glhvhq Phfkdqlvpxv iÿu glhvh vsh}lhoohq V|vwhph qlfkw
jlew1 Zlu pÿvvhq dovr glh Phunzÿugljnhlwhq ghu Txdqwhqphfkdqln iÿu glhvh
ehvwlppwhq Içooh dn}hswlhuhq1 Gdv vfkolhw qdwÿuolfk qlfkw dxv/ gdvv hv lq
dqghuhq Içoohq qlfkw grfk qrfk hwzdv }x hqwghfnhq jlew1
Ndslwho 6
Hohnwurqhq
614
Hljhqvfkdiwhq ghv Hohnwurqv
Hu}hxjxqj iuhlhu Hohnwurqhq gxufk Joÿkhplvvlrq
Hohnwurqhq wuhwhq dxv hlqhp Phwdoo dxv/ zhqq glh wkhuplvfkh Hqhu0
jlh glh Dxvwulwwvduehlw ÿehuvfkuhlwhw1 Ehl dqjhohjwhu Dqrghqvsdqqxqj
zhughq glh Hohnwurqhq }xu Dqrgh ehvfkohxqljw xqg hu}hxjhq hlqhq
Vwurp1
Glh Vçwwljxqjvvwurpglfkwh r lvw huuhlfkw/ zhqq dooh dxvjhwuhwhqhq Hohn0
wurqhq gxufk glh Dqrgh dejhvdxjw zhughq1 Hpslulvfk jlow=
r ' g A 2 e3eL *& A
84
85
NDSLWHO 61 HOHNWURQHQ
plw ghu Erow}pdq0Nrqvwdqwh
& ' H f32 a*gc
ghu Hohphqwduodgxqj
e ' Sf f3b c
xqg ghu Dxvwulwwvduehlw/ glh mh qdfk Pdwhuldo ydullhuw1
L ' eeT DeTc
g lvw hlqh Pdwhuldonrqvwdqwh plw Zhuwhq }zlvfkhq1
g ' S fe  f.
62 g 2
Iÿu krkh Vwuùph px pdq dxi krkh Whpshudwxuhq khl}hq1 Plw
A ' 2fffg
xqg
g ' fD
62 g 2
xqg
L ' 2T
hukçow pdq hlqh Vwurpglfkwh yrq
r * e fS
62
Pxowlsol}lhuw pdq glhvh ]dko plw hlqhu w|slvfkhq Rehu çfkh ghv Nd0
wkrghqgudkwv yrq fd1 f3S 62 +ffD 66 Gxufkphvvhu/  S6 odqj, vr
hukçow pdq Vwuùph lp D0Ehuhlfk1
Glhvh Duw Hohnwurqhquùkuhq kdehq }zhl Hohnwurghq/ vlqg dovr Glrghq1
Vlh zlunhq dov Johlfkulfkwhu/ gd pdq glh Hohnwurqhq jhjhq glh wkhupl0
vfkh Hqhujlh qxu gxufk hlqh vhku ylho juùhuh Jhjhqvsdqqxqj lq glh
Ndwkrgh }xuÿfnwuhlehq ndqq1
6141 HLJHQVFKDIWHQ GHV HOHNWURQV
86
UA
t
I
t
Hlqhq Hohnwurqhqvwudko hukçow pdq plw Kloih hlqhv Orfkv lq ghu Dq0
rgh=
Hohnwurqhqvwudkohq vlqg whfkqlvfk zlfkwlj iÿu glh Nrqvwuxnwlrq yrq
Elogvfkluphq/ Hohnwurqhqplnurvnrshq xqg }xu Khuvwhooxqj yrq Pdvnhq
iÿu glh Khuvwhooxqj plnurideul}lhuwhu Vfkdowxqjhq1 +Dqlpdwlrq Eudxq0
vfkh Uùkuh/ Frorudgr Sk|vln 5333,
Zlhq0Ilowhu
Glh Pdvvh hlqhv Hohnwurqv ndqq hehqidoov plw Kloih hlqhv Hohnwurqhq0
vwudkov jhphvvhq zhughq1 Glh Deohqnxqj plw jhnuhx}whp E0 xqg H0
Ihog huodxew glh Nrqvwuxnwlrq hlqhv Jhvfkzlqgljnhlwvowhuv/ ghp Zlhq0
vfkhq Ilowhu=
Ehl ihvwhp Zhuw iÿu . xqg zlug glh Dqrghqvsdqqxqj L ydullhuw elv
gdv Vljqdo pd{lpdo lvw1 Glh hohnwurpdjqhwlvfkh Nudiw yhuvfkzlqghw iÿu
87
NDSLWHO 61 HOHNWURQHQ
Whlofkhq ghu ulfkwljhq Jhvfkzlqgljnhlw=
O n.
O 'f
8O ' e O rghu
.
Glh Jhvfkzlqgljnhlw hukçow pdq dxv ghu Ehvfkohxqljxqjvvsdqqxqj
'

e L ' 6 2
2
rghu
u
'
dovr=
.
'
2e L
6
u
2e L
6
rghu
.2
e
'
6
2L 2
]xvdpphq plw ghp Zhuw iÿu glh Hohphqwduodgxqj hujlew vlfk iÿu glh
Pdvvh ghv Hohnwurqv ghu Zhuw
6e ' bfb f3 &}
Zlh jur lvw hlq HohnwurqB
Glh Juùh ghv Hohnwurqv lvw hlq lpphu qrfk glvnxwlhuwhv Sureohp1 Lp
Vwdqgdugprghoo lvw gdv Hohnwurq sxqnwiùuplj1 Gdv hu}hxjw dehu Hqhu0
jlhsureohph1 Pdq ndqq }zhl Hqhujlhjuhq}hq xqwhuvxfkhq1 41 glh Eh0
juhq}xqj gxufk glh Uxkhpdvvh 51 gxufk glh Xqvfkçuihuhodwlrq1
nodvvlvfkhu Hohnwurqhqudglxv +uhlq irupdoh Juùh,1
Ehglqjxqj= Glh hohnwurvwdwlvfkh Hqhujlh hlqhu krprjhq jhodghqhq Nx0
jho plw hlqhu Jhvdpwodgxqj yrq h gdui qlfkw juùhu vhlq dov glh Ux0
khpdvvh ghv Hohnwurqv1 Gdv hujlew hlqh Ehglqjxqj iÿu ghq plqlpdohq
Udglxv1
e,e&|oJr|@|rSe .?eo}e ' 6S2
Qdfk hlqljhu Uhfkqhuhl hukçow pdq=
of ' k2 @f 2. f3D 6
6151 HOHNWURQ DOV ZHOOH
88
Xqvfkçuihuhodwlrq
Ehglqjxqj= Glh Hqhujlh/ glh dxijuxqg ghu Xqvfkçuihuhodwlrq ehl ghu
Orndolvlhuxqj hlqhu Zhoohqixqnwlrq dxijheudfkw zhughq px/ ndqq qlfkw
juùhu dov glh Uxkhpdvvh ghv Hohnwurqv vhlq1
uJ&@,reo?}re?eo}e '
rghu
}R'
s
} R2
' 6S2
26
26S * 6S
Plw
} % } R ' |c
irojw
}%'
|
2Z|
bSJ6R
'
'
' H f3 6
6S
2Z6S
2Z
Yhujohlfk plw ghp Hujheqlv ghu Frpswrq0Vwuhxxqj=
br ' bf n 2bSJ6R t?2
)
2
Iÿu Olfkw ghu Zhoohqoçqjh bf bSJ6R / lvw Zhoohqoçqjh ghv jhvwuhxwhq
Olfkwv yrq ghu Juùhqrugqxqj bS 1 Dovr lvw gdplw glh Dx ùvxqj ghv
Hohnwurqhqgxufkphvvhuv dxi glh Frpswrq0Zhoohqoçqjh ehjuhq}w +dqd0
orj }xu Dx ùvxqjvehjuhq}xqj hlqhv Olfkwplnurvnrs,1
615
61514
Hohnwurq dov Zhooh
Zhoohqjohlfkxqj iÿu hlq iuhlhv pdvvhehkdiwhwhv
Whlofkhq
H{shulphqwhoohu Ehixqg
H{shulphqwh yrq Gdylvvrq xqg Jhuphu1 Hohnwurqehxjxqj xqg Uùqw0
jhqehxjxqj dq hlqhu gÿqqhq Doxplqlxpirolh hujhehq glhvhoehq Ehx0
jxjvpxvwhu1 Glh Irolh ehvwhkw dxv uhjhopçlj dqjhrugqhwhq Dwrphq/
glh zlh hlq Jlwwhu zlunhq xqg ehxjhq1 +Ghpwuùghu LLL/ Vhlwh ::,
Ehxjxqj dq hlqhu Ndqwh= +Ghpwuùghu LLL/ Vhlwh ::,1
89
NDSLWHO 61 HOHNWURQHQ
Zhoohqjohlfkxqj
Glvshuvlrqvuhodwlrq1 Zlu ÿehuqhkphq glh iÿu gdv Skrwrq jhphvvhqhq
Eh}lhkxqjhq . ' |/ xqg OR ' |O& Plw
.'
RO2
c
26
|/ '
|2 & 2
26
irojw
rghu
|&2
/'
26
Glhv lvw glh Glvshuvlrqvuhodwlrq iÿu hlq iuhlhv/ pdvvhehkdiwhwhv Whlofkhq1
Glh Yhunqÿsixqj ghu Hqhujlh plw ghu Iuhtxhq} vrzlh glh Yhunqÿsixqj
ghv Lpsxovhv plw ghp Zhoohqyhnwru lvw hlqh irojhqvfkzhuh xqg zlfkwljh
Dqqdkph1 Orxlv gh Eurjolh kdw vlh 4<57 lq vhlqhu Grnwruduehlw yrujh0
vfkodjhq +Uhfkhufkhv vxu od wkìrulh ghv txdqwd,1 Glhvh gdpdov grfk
hwzdv zlogh Yruvwhooxqj zxugh 4<5: gxufk glh H{shulphqwh yrq Gd0
ylvvrq xqg Jhuphu ehvwçwljw1 Gh Eurljoh huklhow 4<5< ghq Qrehosuhlv/
Gdylvvrq xqg Jhuphu huvw 4<6:1
Lqwhusuhwdwlrq ghu Zhooh1 Zlh hlqh Skrwrq lvw dovr dxfk hlq pdvvheh0
kdiwhwhv Whlofkhq plw hlqhu Zhooh yhunqÿsiw1 Glh Lqwhusuhwdwlrq glhvhv
qhxhq Zhoohqw|sv yhuoçxiw dqdorj }x Olfkw= Gdv Ehwudjvtxdgudw ghu
Zhoohqixqnwlrq m[EOoc |m2 jlew dq/ plw zhofkhu Zdkuvfkhlqolfknhlw pdq
gdv Whlofkhq dp Ruw Oo }xu ]hlw | dqwuhhq zlug1 Gd hv }x mhghu ]hlw lu0
jhqgzr vhlq px/ irughuw pdq/ gdvv glh Zhoohqixqnwlrq dxi  qruplhuw
lvw=
]" ]" ]"
]
2
m[EOoc |m _Oo '
m[EOoc |m2 _%_+_5 ' 
3"3"3"
Gdv Txdgudw ghu Zhoohqixqnwlrq kdw dovr glh Hlqkhlw hlqhu Glfkwh
+63 ,1
Glh Zhoohqjohlfkxqj/ glh }x hlqhu vrofkhq Glvshuvlrqvuhodwlrq iÿkuw/
px txdgudwlvfk lq ghu Ruwvdeohlwxqj xqg olqhdu lq ghu ]hlwdeohlwxqj
vhlq1 Glhv ixqnwlrqlhuw/ zhqq pdq nrpsoh{zhuwljh Oùvxqjhq }xoçvvw=
|
_[
|2 _2 [
'
_|
26 _%2
6151 HOHNWURQ DOV ZHOOH
8:
rghu lq guhl Glphqvlrqhq=
|
|2 O 2
_[
'
u [
_|
26
Glhv lvw glh vrjhqdqqwh Vfkuùglqjhu0Johlfkxqj iÿu hlq iuhlhv Whlofkhq1
Oùvxqjvvwuxnwxu
Zlu ehwudfkwhq hlqljh zlfkwljh Hljhqvfkdiwhq pùjolfkhu Oùvxqjvixqnwlrqhq1
Ghu Oùvxqjdqvdw}
hujlew
xqg
[EOoc | ' [f eE&Oo3/|
O
_[
O
' [f E/ eE&Oo3/| ' / [Eoc |
_|
O 2 [ ' O&2 [f eEO&Oo3/| ' O&2 [Eoc |
u
Hlqjhvhw}w lq Zhoohqjohlfkxqj iÿkuw }xu jhzÿqvfkwhq Glvshuvlrqvuhod0
wlrq
|&2
/'
26
Glh Oùvxqj ehvwhkw dxv hlqhu Dpsolwxgh xqg }zhl Skdvhqidnwruhq1
[EOoc | ' [f eE&uOo e3/|
O
Ghu Skdvhqidnwru e3/| px hlqhq qhjdwlyhq H{srqhqwhq kdehq1 Xp
glhv }x vhkhq ehwudfkwhq zlu ghq idovfkhq Dqvdw}=
[E%c | ' [f e3E&%3/| Glh Iuhtxhq} lvw klhu dov srvlwly dqjhqrpphq E/ : f Hlqvhw}hq lq
Zhoohqjohlfkxqj hujlew
|E/[f eE&%3/| ' |2
E&2 [f eE&%3/|
26
rghu
|/ ' zrudxv irojw/ gdvv
|2 & 2
c
26
/ f
Gdv lvw hlq Zlghuvsuxfk }xu Dqqdkph1
8;
NDSLWHO 61 HOHNWURQHQ
Srvlwlyh Zhoohq}dkohq vlqg gdjhjhq pùjolfk/ gd & txdgudwlvfk yru0
nrppw1 Glh doojhphlqh Oùvxqj odxwhw gdkhu=
[E%c | ' [f eE&%3/|
Ghu klhu glvnxwlhuwh Oùvxqjw|s lvw qlfkw qruplhuedu/ ghqq
]
]
]
2
2
2
E
&%
/|
3
[f e
_Oo ' m[f m _Oo ' m[f m
_Oo ' m[f m2 4
Hu ehvfkuhlew gdkhu nhlqh zlunolfkh/ sk|vlndolvfkh Vlwxdwlrq vrqghuq
olhihuw glh Edvlvixqnwlrqhq/ plw ghqhq uhdolvwlvfkh Vlwxdwlrqhq }xvdp0
phqjhvhw}w zhughq nùqqhq1 Dxfk iÿu glh Vfkuùglqjhujohlfkxqj jlow gdv
Vxshusrvlwlrqvsulq}ls1 Glh Olqhdunrpelqdwlrqhq vrofkhu hehqhu/ xq0
hqgolfk dxvjhghkqwhu Zhoohq nùqqhq gxufkdxv qruplhuedu vhlq1
Ghu Dqvdw} s EOo O | lvw nhlqh doojhphlqh Oùvxqj phku/ ghqq +lq hlqhu
Glphqvlrq,=
_s
_E% |
_s
'
_|
_E% |  ~}
_| €
3
xqg
_2 s
_2 s
'
_%2
_E% |2
hlqjhvhw}w lq Zhoohqjohlfkxqj hujlew=
|
_2 s
_s
'
_E% |
26 _E% |2
Glhv lvw qlfkw phku iÿu eholheljh Ixqnwlrqhq huiÿoow/ vrqghuq vwhoow hlqh
Ehglqjxqj dq glh Irup ghu Ixqnwlrq1
Glh qlfkwolqhduh Glvshuvlrqvuhodwlrq huirughuw }zdqjvoçxj hlqh nrp0
soh{zhuwljh Zhoohqwkhrulh= Zhqq
[Eoc | ' [f eE&%3/|
hlqh Oùvxqj lvw/ gdqq lvw
[W Eoc | ' [f e3E&%3/|
nhlqh Oùvxqj1 Gdkhu lvw dxfk ghu Uhdowhlo
+iE[ '
nhlqh Oùvxqj1

E[ n [W 2
6151 HOHNWURQ DOV ZHOOH
8<
Vxshusrvlwlrqvsulq}ls xqg Zhoohqsdnhwh
Olqhdunrpelqdwlrqhq yrq Oùvxqjhq vlqg zlhghu Oùvxqjhq=
]"
[E%c | '
E& eE&%3/E&| _&
3"
Doohuglqjv kdw mhw}w mhgh Zhooh ghu Olqhdunrpelqdwlrq hlqh dqghuh Dxv0
euhlwxqjvjhvfkzlqgljnhlw=
&
[f eE&%3/| ' [f e&E%3 26 u| ' [f e&E%3E&u|
|
Zhoohq plw jurhp & vlqg vfkqhoohu1 Glh Skdvhq}xvdpphqvhw}xqj çq0
ghuw vlfk dovr plw ghu ]hlw$ +Dqlpdwlrq/ Vsulqjhu,
Juxsshq xqg Skdvhqjhvfkzlqgljnhlw1 Ehwudfkwhq zlu gdv hlqidfkh Ehl0
vslho hlqhv Uhfkwhfnsxovhv1 Glh Olqhdunrpelqdwlrq hqwkçow qxu Zhoohq
plw &0Yhnwruhq lq hlqhp ehvwlppwhq Ehuhlfk1 Doo glhvh Zhoohq wudjhq
}x johlfkhq Whlohq ehl=
]
[E%c | ' E& eE&%3/| _&
Dxhughp hqwzlfnhoq zlu glh Glvshuvlrqvuhodwlrq elv }xu huvwhq Rug0
qxqj=
_/
/E& ' /f n
m& E& &f n _& f
Hlqvhw}hq hujlew=
&f n]€&*2
[E%c | ' f
_/
e&%3E/fn _& ƒ&f u E&3&f n| _&
&f 3€&*2
' f eE&f %3/f| n€
]&*2
3€&*2
eg _g
93
NDSLWHO 61 HOHNWURQHQ
plw ghu Denÿu}xqj
' %
xqg
_/
m& |
_& J
g ' & &f Gdv Lqwhjudo ndqq pdq oùvhq xqg pdq hukçow=
[E%c | ' E%c | eE&f %3/ f|
zrehl
t?E{&*2
_/
Glh Yduldeoh ' % _& m&f | kdw glh Irup ' % |1 Glh Hlqkÿoohqgh
E%c | euhlwhw vlfk gdkhu plw ghu Juxsshqjhvfkzlqgljnhlw
E%c | ' 2f _/
_&
dxv1 Glh Skdvhqjhvfkzlqgljnhlw odxwhw zlh jhkdew=
/
R ' &
} G'
Zlu ehwudfkwhq gdv Dxvhlqdqghuodxihq hlqhv Zhoohqsdnhwv dp Ehlvslho
hlqhv Jdxsxovhv1 Ehuÿfnvlfkwljw pdq dxhughp qrfk glh }zhlwh Deohl0
wxqj lq ghu Wd|oru0Hqwzlfnoxqj/ vr hukçow pdq +Ehuhfkqhq dov ßexqj,=

_2 /
/E& ' / f n E& &f } n E& &f 2 2 m&'&f 2
_& ~} €
G'q
Hlqvhw}hq lq hlq Jdxvfkhv Zhoohqsdnhw plw ghu Lpsxovyhuwhloxqj
E& ' f ekE&3&f c
2
hujlew
E&f %3/f |
[E%c | ' [f e
n
]"
e&E%3} | e3Eknq|& _&
2
3"
Oùvhq xqg Ehwudjvtxdgudw eloghq=
v
Z2
kE% } |2
[E%c |2 ' [f
i T k2 n q 2 | 2
2Ek2 n q 2 |2 Z
E% } |2
' [f s
i T %2f
k*2 %f
6151 HOHNWURQ DOV ZHOOH
94
Plw ghu Denÿu}xqj
%f '
s
v
2k n
q2 2
|c
k2
glh glh Euhlwh ghu Ruwvyhuwhloxqj dqjlew1 Vlh zçfkvw plw ghu ]hlw1
X0
2a
= 2/D k
Zeit t
Iÿu jurh ]hlwhq }hu lhw ghu Sxov plw hlqhu nrqvwdqwhq Jhvfkzlqglj0
nhlw=
u
_%f
2
'
q
{ G'
_|
k
Zlu ehuhfkhqhq { 1 ]xqçfkvw jlow iÿu q
q'
_2 |&2
_2 /
|
'
' c
2
2
_&
_& 26
6
dxhughp ghqlhuhq zlu glh Euhlwh ghu Lpsxovyhuwhloxqj mE&m2 dov
*e0Euhlwh=
u
2
{& G'
k
Hlqvhw}hq hujlew=
|{&
{R
'
6
6
Xqwhu Yhuzhqgxqj ghu Xqvfkçuihuhodwlrq ndqq pdq glh ]hu lhjhvfkzlq0
gljnhlw plw ghu dqiçqjolfkhq Euhlwh ghv Sdnhwv lq Yhuelqgxqj eulqjhq1
{ '
{ *
|

6 {%
Hlq dqiçqjolfk vfkpdohv Sdnhw oçxiw dovr vfkqhoohu dxvhlqdqghu1
Ehlvslhoh=
95
NDSLWHO 61 HOHNWURQHQ
Orndolvlhuxqj gxufk Frpswrqvwuhxxqj1 Hlq Hohnwurq vhl gxufk lu0
jhqghlqhq Phfkdqlvpxv dxi bSJ6R orndolvlhuw1 Lvw gdv Hohnwurq
qdfk ghu Orndolvlhuxqj iuhl zlug gdv Zhoohqsdnhw plw Olfkwjh0
vfkzlqgljnhlw h{sorglhuhq=
bSJ6R
|
{% *
'
2Z
6S
rghu

|
{ *
' S
6 {%
Hlqh nruuhnwh Uhfkqxqj lvw gdv klhu doohuglqjv qlfkw/ gd glh qlfkw0
uhodwlylvwlvfkh Hqhujlh0Lpsxoveh}lhkxqj dqjhqrpphq zxugh1 Hl0
qh ulfkwljh Uhfkqxqj pÿvvwh dovr uhodwlylvwlvfk yrujhkhq1
Zlu ehwudfkwhq Hohnwurqhq lq hlqhu Hohnwurqhquùkuh1 Iÿu zho0
fkh Vwduworndolvlhuxqj lvw glh Guliwjhvfkzlqgljnhlw xqg ]hu lhjh0
vfkzlqgljnhlw johlfk jurB Zçuh glh ]hu lhjhvfkzlqgljnhlw juù0
hu dov glh Guliwjhvfkzlqgljnhlw lp hohnwurvwdwlvfkhq Srwhqwldo vr
pdfkwh hv nhlqhq Vlqq yrq hlqhp orndolvlhuwhq Whlofkhq }x uhghq/
gdv vlfk dxi hlqhu nodvvlvfkhq Edkq gxufk glh Uùkuh ehzhjw1 Glh
w|slvfkh Guliwjhvfkzlqgljnhlw hujlew vlfk dxv ghp Srwhqwldo dov
 2
6 ' L
2
Glh Ehglqjxqj
{ vfkuhlew vlfk gdplw dov
|

'
6 {%
u
2L
6
rghu
u
6
|
|
{% :
's
6
2L
2L 6
Iÿu hlq Hohnwurq/ gdv hlq Srwhqwldojhiçooh yrq f T gxufkoçxiw/
hukçow pdq
{% : S f3 * 
Gdv Whlofkhqelog pdfkw ehl glhvhq Hqhujlhhq huvw Vlqq/ zhqq glh
Orndolvlhuxqj qlfkw nohlqhu lvw dov 1 Glhv hqwvsulfkw hwzd ghu Juùh
hlqhv Dwrpv1 Zhqq pdq dovr sulq}lslhoo phvvhq ndqq/ yrq zhofkhp
Dwrp gdv Hohnwurq vwdppw/ gdqq lvw plw glhvhu Orndolvlhuxqj hlqh
]hu lhjhvfkzlqgljnhlw yhuexqghq/ glh hwzd jhudgh ghu Guliwjh0
vfkzlqgljnhlw hqwvsulfkw1 Dp Hqgh kdw glh Zhoohqixqnwlrq hwzd
glh Dxvghkqxqj ghu Uùkuh vhoevw1
6151 HOHNWURQ DOV ZHOOH
61515
96
Zhoohqjohlfkxqj iÿu Whlofkhq lp Srwhqwldo
Vfkuùglqjhujohlfkxqj
Xp hlqh doojhphlqh Ehzhjxqjvjohlfkxqj }x hukdowhq/ dgglhuw pdq glh
srwhqwlhooh Hqhujlh }xu nlqhwlvfkhq Hqhujlh1
.'
2
n L Eo
26
Pdq hukçow plw glhvhp Dqvdw} glh Vfkuùglqjhujohlfkxqj=
|
|2 _2
Y[
'
[ n L E%[
Y|
26 _%2
Doojhphlqhu Oùvxqjvdqvdw}=
[E%c | ' )E% E|
_
|2 _2
)'
) n L E% ) _|
26 _%2
pxowlsol}lhuhq plw )u hujlew=
 _

|2 _2
| ' ) n LE% ) ' .
_|
)
26 _%2
 ~} € 
~}
€
kçqjw qxu yrq w de
kçqjw qxu yrq { de
|
Ehlgh Vhlwhq nùqqhq iÿu eholheljh | xqg % qxu lghqwlvfk vhlq/ zhqq ehlgh
Vhlwhq nrqvwdqw vlqg1 Glh Nrqvwdqwh qhqqhq zlu .1 Pdq hukçow }zhl
Johlfkxqjhq1 Glh huvwh ehvfkuhlew glh ]hlwdekçqjljnhlw=
|
plw ghu Oùvxqj
_
' .
_|
' f e3/|
zrehl
.
|
Glh }zhlwh Johlfkxqj ehvfkuhlew glh Ruwvdekçqjljnhlw=
/'
|2 _2
)E% n L E%)E% ' . )E%
26 _%2
vwdwlrqçuh Vfkuùglqjhujohlfkxqj1 Glh Oùvxqjhq glhvhu Johlfkxqj khl0
hq Hljhq}xvwçqgh }xu Hqhujlh .1 Vlh hqwvsuhfkhq ghq Prghq yrq
Skrwrqhq1
97
NDSLWHO 61 HOHNWURQHQ
Olqhdunrpelqdwlrqhq yrq Hqhujlh0Hljhq}xvwçqghq vlqg zlhghu Oùvxq0
jhq ghu }hlwdekçqjljhq Vfkuùglqjhujohlfkxqj=
[
[E%c | '
k? )? E% e/? |
?
hlqjhvhw}w lq Vfkuùglqjhujohlfkxqj=
|
_[
|2 _2
'
[ n L[
_|
26 _%2
hujlew
|
[
?
/? k? )? e3/ ? | ' rghu
[
?
[ |2 _2
3/? | nL [ k ) e3/? |
k
)
e
? ?
? ?
26 _%2
?
?
[
|/ ? k? )? e3/ ? | '
.? k? )? e3/? |
?
gd .? ' |/? lvw glh Johlfkxqj huiÿoow1 Glh doojhphlqh Oùvxqj lvw hlqh
Olqhdunrpelqdwlrq ghu Oùvxqjhq )? E% ghu vwdwlrqçuhq Vfkuùglqjhu0
johlfkxqj mhzhlov pxowlsol}lhuw plw ghp Skdvhqidnwru e3/? | 1
Srwhqwldovwxih
Zlu ehwudfkwhq hlqljh Ehlvslhoh1 ]xqçfkvw vxfkhq zlu glh Oùvxqj iÿu hlqh
Srwhqwldovwxih=
Hv jlew }zhl Ehuhlfkh1 Lp Ehuhlfk L kdw gdv Whlofkhq nhlqh srwhqwlhooh
Hqhujlh xqg hlqh uçxpolfk nrqvwdqwh nlqhwlvfkh Hqhujlh . ' |/1 Pdq
hukçow glh Oùvxqj hlqhv iuhlhq Whlofkhqv
)U E% ' e&% n e3&%
zrehl
u
&'
26/
|
K5
.'
|2 &2
26
6151 HOHNWURQ DOV ZHOOH
98
Lp Ehuhlfk LL px pdq glh Vfkuùglqjhujohlfkxqj oùvhq1
|2 _2
)E% n .f )E% ' . )E%
26 _%2
rghu
_2 )E%
26
' 2 E.J . )E% ' f
2
_%
|
Ghu Oùvxqjvdqvdw}
)UU E% ' ek% n ( e3k%
hujlew
k'
s
26E.f .
|
Glh Nrqvwdqwhq D/E/F xqg G hukçow pdq dxv ghq Udqgehglqjxqjhq1
Pdq yhuodqjw hlqh vwhwljh Zhoohqixqnwlrq=
)U E% ' f ' )UU E% ' f
Gdudxv hujlew vlfk glh Johlfkxqj
n ' n (
Dxhughp vroo glh Deohlwxqj vwhwlj vhlq=
_)UU
_)U
m%'f '
m%'f _%
_%
Gdv iÿkuw }x
&E ' nkE (
Zlu ehwudfkwhq glh ehlghq Içooh/ lq ghqhq glh Hqhujlh ghv Whlofkhqv
juùhu rghu nohlqhu dov glh Hqhujlh ghu Eduulhuh lvw1 41 Idoo= . .f 1 Gdv nodvvlvfkh Whlofkhq zçuh }x odqjvdp xp gdv Srwhqwldo }x
hunolpphq/ nrppw gdv Hohnwurq dxi glh KrfkhehqhB
Klhu lvw k uhhoo xqg srvlwly1 Dovr ' f gd hlq h{srqhqwlhoohu
Dqvwlhj xqsk|vlndolvfk lvw1 Gdplw irojw
'
& n k
& k
('
2&
& k
xqg
99
NDSLWHO 61 HOHNWURQHQ
Zlh ghqlhuhq ghq Uh h{lrqvnrh!}lhqw xqg hukdowhq hlqhq Zhuw
yrq 41
e3&% 2 & n k 2 & n k & n k
W
'
- G' o o ' & k ' & k & k ' 
en&% Gdv Whlofkhq zlug yroovwçqglj dp Srwhqwldo uh hnwlhuw1
Lp nodvvlvfk yhuerwhqhq Jhelhw LL odxwhw glh Oùvxqj
m)UU E%m2 ' m( e3k% m2 '
e&2
mm2 e32k%
k2 n &2
rghu
m)UU E%m2 ' mm2 e
. 32k%
e
.f
Hv nùqqhq dovr dxfk Whlofkhq lq ghq nodvvlvfk yhuerwhqhq Ehuhlfk
yrugulqjhq$
51Idoo= . : .f / k zlug mhw}w lpdjlqçu1
{& G' mkm '
s
26 E. .f |
[UU E% ' e3{&% n ( e{&%
Qdfk olqnv odxihqgh Whlofkhq lq Ehuhlfk LL vlqg xqs|k|vlndolvfk/ dovr
' f1 Glh Vwhwljnhlwvehglqjxqjhq olhihuq=
'
& {&
& n {&
('
2&
& n {&
Iÿu ghq Uh hnwlrqvnrh!}lhqw hukçow pdq
-'
mm2
& {& 2
'
m
m
mm2
& n {&
6151 HOHNWURQ DOV ZHOOH
9:
Ghu Wudqvplvvlrqvnrh!}lhqw ehuhfkqhw vlfk }x
m(m2
e& {&
A '
c
2 '
E& n {&2
mm
n
zrehl
{&
'
&
gdv Jhvfkzlqgljnhlwvyhukçowqlv lq ghq ehlghq Ehuhlfkhq lvw1 Uh h{l0
rq xqg Wudqvplvvlrq eh}lhkw vlfk dxi ghq Whlofkhq x1 Gdkhu lvw glh
Jhvfkzlqgljnhlw }x ehuÿfnvlfkwljhq xqg qlfkw qxu glh Dxihqwkdowvzdku0
vfkhlqolfknhlw1
n
+Dqlpdwlrq Vsulqjhu,
Srwhqwldoeduulhuh
Iÿu hlqh hqgolfkh Srwhqwldoeduulhuh hukçow pdq ghq Wxqqhohhnw1 Iÿu
. .f ndqq hlq Hohnwurq hlqh nodvvlvfk yhuerwhqh Eduulhuh gxufkgulq0
jhq1
B
A
D
A
0
a
X
Ghu Wudqvplvvlrqvnrh!}lhqw odxwhw klhu=
2
m m
 .*.f
A '
c
2 '
E .*.f n t?2 Ek @ e..f
mm
n
zrehl ghu vlqxv k|shuerolfxv ghqlhuw lvw dov t? % ' 2 Ee% e3% Iÿu
euhlwh Eduulhuhq jlow

@
k
xqg gdplw

t? k @ * eku@
2
xqg
S.
A * 2 E.f . e32ku@ .f
9;
NDSLWHO 61 HOHNWURQHQ
51 Idoo= . : .f 1 Glh Wudqvplvvlrq kçqjw shulrglvfk yrq ghu Oçqjh ghu
Eduulhuh de
A '
.*.f 
E.*.f  n E*e .f *. t?2 E{& @
Glh plqlpdoh xqg glh pd{lpdoh Wudqvplvvlrq ehwuçjw=
A6? '
.*.f 
E.*.f  n E*e .f *.
A4@ ' 
Uhfkqxqj dov ßexqj1
Glh Wudqvplvvlrq lvw hlqh Dlu|0Ixqnwlrq/ çkqolfk zlh ehlp rswlvfkhq
Uhvrqdwru1 Lq Uhvrqdq} gxufkgulqjw gdv Whlofkhq glh Eduulhuh yroo0
vwçqglj$
Iuxvwulhuwh Wrwdouh hnwlrq dov rswlvfkh Dqdorjlh=
Gdv hohnwulvfkh Ihog içoow h{srqhqwlhoo lp Vsdow de xqg iÿkuw lp }zhlwhq
Sulvpd zlhghu }x hlqhu odxihqghq Zhooh1
Wxqqhoplnurvnrs
Eloghu dxi Odswrs
6151 HOHNWURQ DOV ZHOOH
61516
9<
Jhexqghqh Hohnwurqhq
Ndvwhqsrwhqwldo
Lp Ndvwhqsrwhqwldo ehzhjw vlfk gdv Hohnwurq lq Ehuhlfkhq nrqvwdqwhu
srwhqwlhoohu Hqhujlh1
unendlich
hohe Wände
E
0
II
I
II
Glh Oùvxqj lp Ehuhlfk L odxwhw=
|2 _2 [
' .[
26 _%2
)& ' e&% n e3&%
Glh Oùvxqj lp Ehuhlfk LL odxwhw=
)'f
Hv jlew nhlqh Dxihqwkdowvzdkuvfkhlqolfknhlw iÿu gdv Whlofkhq lq glhvhp
Ehuhlfk xqg gdplw dxfk nhlq Wxqqhoq iÿu .f ' 4 Ghu h{srqhqwlhooh
Deidoo yhuoçxiw jhzlvvhupdhq xqhqgolfk vfkqhoo1
Dxvzhuwhq ghu Udqgehglqjxqjhq=
Glh Vwhwljnhlw ghu Zhoohqixqnwlrq dp olqnhq Udqg huirughuw=
)E% ' f ' f
rghu
zrudxv irojw
n ' fc
)E% ' e&% e3&% ' 2 t? E& % Glh Vwhwljnhlw ghu Zhoohqixqnwlrq dp uhfkwhq Udqg huirughuw=
)E% ' @ ' fc
rghu
t? E& @ ' f
:3
NDSLWHO 61 HOHNWURQHQ
Gdplw hukçow pdq glh Uhvrqdq}ehglqjxqj
&@'?Z
xqg glh gd}xjhkùuljhq Zhoohqixqnwlrqhq
? Z )? E% ' 2 t?
%
@
Glh Zhoohqixqnwlrqhq kdehq glhvhoeh Irup zlh glh Vfkzlqjxqjviruphq
hlqhu hlqjhvsdqqwhq Vdlwh hlqhv Pxvlnlqvwuxphqwv1 Glhu Lqgh{ ? lvw glh
Txdqwhq}dko plw ghu glh ]xvwçqgh fkdudnwhulvlhuw zhughq1
Glh Hqhujlh/ glh hlq Whlofkhq lq hlqhp glhvhu ]xvwçqgh kdw/ hukçow pdq
dxv ghu Vfkuùglqjhujohlfkxqj1 Plw
|2 _2 )?
26 _%2
hukçow pdq gxufk gluhnwhv Hlqvhw}hq ghu Zhoohqixqnwlrqhq
.? )? '
|2 Z 2 2
? ' . ?2 .? '
2
26 @
Zlh ehlp rswlvfkhq Uhvrqdwru ndqq pdq gdv Vshnwuxp dov Ixqnwlrq
ghu Txdqwhq}dko ? vfkuhlehq1 Iÿu hlq pdvvhehkdiwhwhv Whlofkhq hukçow
pdq doohuglqjv nhlq çtxlglvwdqwhv Vshnwuxp vrqghuq hlqh txdgudwlvfkh
Dekçqjljnhlw yrq ?1
6151 HOHNWURQ DOV ZHOOH
:4
Glh qlhguljvwh Hqhujlh . khlw Qxoosxqnwvhqhujlh1 Vlh odxwhw
. '
zrehl
2
|2 &4?
26
&4? '
Gdv Surgxnw
Z
@
&4? @ ' Z 
kdw ghq gxufk glh Xqvfkçuiheh}lhkxqj ehjuhq}whq Zhuw1 Glh Qxoo0
sxqnwvhqhujlh lvw dovr glh Orndolvlhuxqjvhqhujlh lp Ndvwhqsrwhqwldo
Plw ghu ]hlw çqghuw vlfk glh Irup hlqhv ßehuodjhuxqjv}xvwdqgv lp Nd0
vwhqsrwhqwldo1 Plw=
? Z % e/? |
[? E%c | ' t?
@
xqg
/? '
.? 
' . ?2
| | ~} €
/f
odxwhw glh doojhphlqh Oùvxqj=
"
? Z [
2
[E%c | '
? t?
% e/ f u? |
@
?'
Mhgh Zhooh hlqhv Zhoohqsdnhwv vfkzlqjw plw hlqhu hljhqhq Iuhtxhq}1
Gdv Lqwhuihuhq}pxvwhu doohu ]xvwçqgh yhuçqghuw vlfk plw ghu ]hlw1 Hv
jlow qlfkw ghu olqhduh ]xvdppqkdqj / ? ' &? 1 Lq vr hlqhp Idoo vsulfkw
pdq yrq Glvshuvlrq1 +Dqlpdwlrq/ Vsulqjhu= Zhoohqsdnhwh lq Ndvwhq,1
Kduprqlvfkhv Srwhqwldo=
Lp kduprqlvfkhq Srwhqwldo hukçow pdq hlq çtxlglvwdqwhv Hqhujlhvshn0
wuxp
. ' ? |/
Gdplw wulww dxfk nhlqh Glvshuvlrq dxi1 Hlq ßehuodjhuxqjv}xvwdqg eohlew
lq vhlqhu Irup hukdowhq1
+Dqlpdwlrq Doehuw= TP0Rv}loodwru/ Dqlpdwlrq Vsulqjhu= Zhoohqsdnhwh
lp kdprqlvfkhq Srwhqwldo xqg lp oe 0Srwhqwldo,
:5
NDSLWHO 61 HOHNWURQHQ
Hlqvfkox lp Pdjqhwihog
Hlq Hohnwurq zlug lq hlqhp krprjhqhq Pdjqhwihog gxufk glh Oruhqw}0
Nudiw dxi Nuhlvedkqhq jh}zxqjhq1 Zlu ehuhfkqhq glh Xpodxuhtxhq}1
Dxi glh Odgxqj zlunw hlqh Oruhqw}nudiw
O
8Ou ' e O O 8u ' e f
xqg hlqh ]hqwulixjdonudiw
O 85 ' 6 o / 2 Johlfkvhw}hq ghu Nuçiwh hujlew=
e f ' 6 o /2
plw
'o/
hukçow pdq glh ]|norwurqiuhtxhq}
/S '
e
f 6
Ehl hlqhu vrofkhq/ lq vlfk }xuÿfnjhiÿkuwhq Ehzhjxqj lqwhuihulhuw glh
Zhoohqixqnwlrq ghv Hohnwurqv plw vlfk vhoehu qdfk hlqhp Xpodxi1 Pdq
ndqq hlqh Uhvrqdq}ehglqjxqj dxivwhoohq/ glh huiÿoow lvw/ zhqq dxihlq0
dqghuirojhqgh Xpoçxih nrqvwuxnwly lqwhuihulhuhq1 Iÿu glh Skdvh ghu
Zhoohqixqnwlrq px qdfk hlqhp Xpodxi jhowhq=
) ' ? 2Z
Plw
) ' & 2Z
 ~} o€
Xpidqj
hukçow pdq ghq ]xvdpphqkdqj }zlvfkhq Zhoohq}dko xqg Nuhlvudglxv
&o '?
Zlu ehuhfkqhq glh Hqhujlh ghu hlq}hoqhq Edkqhq1 ]xqçfkvw glh nlqhwl0
vfkh Hqhujlh1 Hv jlow
6 ' R ' |&
6151 HOHNWURQ DOV ZHOOH
:6
Plw
' o /S
irojw
6 o / S ' |&
Holplqlhuhq yrq o plw Kloih ghu Uhvrqdq}ehglqjxqj hujlew
|&2
'?
6/ S
rghu
.&? '
|2 & 2

' |/ S ?
26
2
Iÿu glh srwhqwlhooh Hqhujlh px pdq gdv pdjqhwlvfkh Glsroprphqw
ehuÿfnvlfkwljhq/ gdv gxufk glh Nuhlvehzhjxqj hlqhu Odgxqj hu}hxjw
zlug1 Glhvhv Glsroprphqw ulfkwhw vlfk lp Pdjqhwihog dxv1 Glhvh Dxv0
ulfkwxqjvhqhujlh zlug ehvfkulhehq gxufk
O
.RJ| ' O> Zlu ehuhfkqhq gdv pdjqhwlvfkh Glsroprphqw1 Iÿu hlqh Ohlwhuvfkohlih
jlow
O O> ' U 7|oJ6
8 ,@Se
Iÿu hlq Hohnwurq dxi hlqhu Nuhlvedkq hujlew vlfk ghu Vwurp dov Hohphq0
wduodgxqj sur Xpodxi}hlw=
U'
e
/
e ' e ' A
2Z
2Z o
Ghvzhlwhuhq ehqùwljhq zlu glh Ioçfkh=
' Z o2
Ehlghv }xvdpphq hujlew=
mO>m ' e
6 o
26
Iÿu glh Hqhujlh hukçow pdq gdqq
.RJ| '
e
6 o f 26
Glh Hqhujlh oçw vlfk xqwhu Yhuzhqgxqj ghu Uhvrqdq}ehglqjxqj
&o '?
:7
NDSLWHO 61 HOHNWURQHQ
dov Ixqnwlrq ghu ]|norwurqiuhtxhq} vfkuhlehq=
.RJ| '
e f

e f
|& o '
| ? ' |/S ?
26
26
2

.RJ| ' .&? ' |/S ?
2
Nlqhwlvfkh xqg srwhqwlhooh Hqhujlh }xvdpphq hujhehq ghq hlqidfkhq
Dxvguxfn
. ' .RJ| n .&? ' |/ S ?
Pdq hukçow dovr gdvvhoeh Vshnwuxp zlh gdv ghv kduprqlvfkhq Rv}lood0
wruv1
Ehwudfkwhq zlu ]dkohq= Ehl hlqhp vhku vwdunhq Pdjqhwihog yrq A
+53333 idfkhv Hugpdjqhwihog, odxwhw glh ]|norwurqiuhtxhq}
/S ' 2Z 2.CM5
Iÿu ghq Udglxv ghu Nuhlvedkqhq hukçow pdq ghq Dxvguxfn +ßexqj,=
u
o'
?
s
|
' ? 2e?6
e
Lp Juxqg}xvwdqg E? '  ehwuçjw ghu Udglxv gdqq iÿu A =
o Dff@f c
dovr 833 Dwrpudglhq1
Hlqh Shqqlqj0Idooh lvw hlqh urwdwlrqvv|pphwulvfkh Dqrugqxqj/ ehvwh0
khqg dxv hlqhp srvlwly jhodghqhq Ulqj xqg }zhl qhjdwly jhodghqhq
Hqgndsshq1
E
Endkappen
B
Ring
6151 HOHNWURQ DOV ZHOOH
:8
Hohnwurqhq rghu dqghuh qhjdwly jhodghqhq Whlofkhq zhughq dxi ghq
Ulqj klq ehvfkohxqljw dehu yrq ghu Oruhqw}nudiw dejhohqnw1 Gdgxufk
nùqqhq vlh ghq Ulqj qlfkw huuhlfkhq xqg vlqg dxi Nuhlvedkqhq jhidq0
jhq1 Ghu d{ldoh Hlqvfkox jhvfklhkw gxufk hohnwurvwdwlvfkh Devwrxqj
yrq ghq Hqgndsshq1 Hohnwurqhq/ Srvlwurqhq/ Surwrqhq xqg dqghuh Lr0
qhq nùqqhq plw vrfkhq Idoohq ÿehu Prqdwh jhidqjhq zhughq1 Glh Ehzh0
jxqj ghu jhidqjhqhq Whlofkhq lqgx}lhuw hlqhq Vwurp lq ghq Hqgndsshq/
ghq pdq phvvhq ndqq1 Ehl jhqÿjhqg krkhq ]|norwurqiuhtxhq}hq/ zlh
vlh iÿu Hohnwurqhq lq vwdunhq Pdjqhwihoghuq huuhlfkw zhughq/ nùqqhq
glh Whlofkhq dxijuxqg lkuhu ehvfkohxqljwhq Ehzhjxqj devwudkohq1 Xp0
jhnhkuw nùqqhq vlh dxfk Vwudkoxqj devruelhuhq1 Gxfk Dxvwdxvfk yrq
lqiudurwhu Zçuphvwudkoxqj wkhupdolvlhuhq glh Whlofkhq vfkolholfk plw
ghu Whpshudwxu ghu Whloh/ dxv ghqhq glh Idooh }xvdpphqjhvhw}w lvw1
Gxufk Nÿkohq ghu Idooh dxi 7N lp Kholxp0Nu|rvwdw ndqq pdq vr glh
jhidqjhqhq Whlofkhq denÿkohq1
:9
NDSLWHO 61 HOHNWURQHQ
Ndslwho 7
Dwrph
714
Dwrpprghooh
71414
Erkuvfkhv Dwrpprghoo
Dwrp ehvwhkw dxv vwdelohq Whlofkhq= Qhxwurqhq/ Surwrqhq xqg Hohn0
wurqhq1 Qhxwurqhq vlqg qxu lp Nhuq vwdelo1 Dwrph vlqg dovr jhodghqh
Nhuqh soxv Hohnwurqhq1 Zdv pdfkhq glh HohnwurqhqB +Sk|vlfv5333=
Ruelwv/ Vfkuùglqjhu xqg Erku,
Hohnwurq ehzhjw vlfk dov Zhooh xp ghq Nhuq1 Glh rswlvfkh Dfkvh ghu
Zhooh hqwvsulfkw ghu nodvvlvfkhq Xpodxiedkq1 Uhvrqdq} hukçow pdq/
zhqq qdfk hlqhp Xpodxi Zhoohqehuj dxi Zhoohqehuj wulw1 Zlh jur
lvw ghu Edkqudglxv/ glh Jhvfkzlqgljnhlw xqg glh Hqhujlh ghv HohnwurqvB
Iÿu glh Nuçiwh dxi ghu nodvvlvfkhq Xpodxiedkq jlow= ]hqwulixjdonudiw @
Frxorpenudiw1

~e2
6 2
'
2
o
eZ"f o
Glhv hujlew hlqhq ]xvdpphqkdqj }zlvfkhq o xqg =
o'
~e2
c
eZ"f 6 2
6 lvw glh Pdvvh ghv Hohnwurqv/ ~ lvw glh Nhuqodgxqjv}dko1
Glh Uhvrqdq}ehglqjxqj odxwhw=
Xpidqj @ ? Zhoohqoçqjh
dovr
2Zo ' ? b
::
:;
NDSLWHO 71 DWRPH
Plw
R ' 6 ' |& ' | 2Z
b
odxwhw glh Uhvrqdq}ehglqjxqj
2Zo ' ? 2Z|
6
xqg hujlew hlqhq }zhlwhq ]xvdpphqkdqj }zlvfkhq o xqg 1
Holplqlhuhq yrq hujlew glh huodxewhq Edkqudglhq=
o? '
?2
E2Z | ?2 0f
'
@f
Z 6 ~ e2
~
plw ghp Erkuvfkhq Dwrpudglxv=
@f ' eZ0f
|2 * fD
6 e2
Hqhujlhvshnwuxp1 Glh nlqhwlvfkh Hqhujlh hukçow pdq dxv ghu Nudiwel0
odq} +vlhkh rehq,=
 2 
~e2

.&? ' 6 ' 2
2 eZ.f
o
Glh srwhqwlhooh Hqhujlh dxi hlqhu Nuhlvedkq plw Udglxv o lvw gxufk glh
Frxorpe0Dq}lhkxqj jhjhehq=
.RJ| ' ~e2
eZ0f o
Glh Jhvdpwhqhujlh lvw gdqq
. ' .&? n .RJ| '  ~e2
2 eZ0f o
Hlqvhw}hq ghu huodxewhq Udglhq o? hujlew
.? '
6ee
~2
~2
'
-+
H02f |2 E2Z2 ?2
?2
Glh U|gehuj0Nrqvwdqwh lvw gdehl ghqlhuw dov=
-+ '
6ee
H02f |2 E2Z2
7141 DWRPPRGHOOH
:<
Hwzdv ÿehuvlfkwolfkhu ndqq pdq dxfk vfkuhlehq=

~2
.? ' 6S2 k2 2 c
2
?
zrehl glh Ihlqvwuxnwxunrqvwdqwh hlqh glphqvlrqvorvh ]dko lvw=
k G'


e2
eZ0f |S
.
Glh Jhvfkzlqgljnhlw ghv Hohnwurqv hukçow pdq dxv=
2 '
~e2

~ 
' k |S
eZ0f 6 o
6 o
Glh huodxewhq Udglhq o? odvvhq vlfk plw ghu Ihlqvwuxnwxunrqvwdqwhq
vfkuhlehq dov=
|
o ' ?2 ~6Sk
Gdplw jlow gdqq=
2
~
~6Sk
~kS
2
? ' k |S 2
'
6
? |
?
rghu
~
k S
?
Lp Juxqg}xvwdqg +? ' , lvw gdv Hohnwurq dp vfkqhoovwhq xqg ehzhjw

vlfk plw k S ' .
S
? '
Zlh uhwwhw glh Txdqwhqphfkdqln gdv Hohnwurq yru ghp Devwxu}B Glh
Uhvrqdq}ehglqjxqj yhunqÿsiw Jhvfkzlqgljnhlw xqg Udglxv ghu Edkq

o
;3
NDSLWHO 71 DWRPH
xqg gdplw


.&? ' 6 2 2 2
o
Dqghuhuvhlwv jlow
L 
o
E
1/r2
a0
r
-1/r
Gdv Plqlpxp ghu Jhvdpwhqhujlh olhjw ehl o ' @f Glh Dxvghkqxqj ghv
Juxqg}xvwdqgv lvw gxufk glh Xqvfkçuihuhodwlrq ehjuhq}w1 Iÿu ? ' 
odxwhw glh Uhvrqdq}ehglqjxqj=
6o ' |
rghu
R o ' |
Glh Orndolvlhuxqjvhqhujlh ehzdkuw gdv Dwrp yru ghp Nroodsv1
71415
Vfkuùglqjhuvfkhv Dwrpelog
Vwdwlrqçuh Zhoohqjohlfkxqj lvw mhw}w guhlglphqvlrqdo
|2 _2
)EOo n LEOo)EOo ' . )EOo
26 _%2
plw nxjhov|pphwulvfkhp Srwhqwldo
L EOo '
 ~e
eZ"f Oo2
Oùvxqjvzhj= ßehujdqj lq Srodunrruglqdwhq1 Vhsdudwlrq ghu Zlqnh0
odqwhloh1 Oùvxqj ghu Zlqnhojohlfkxqj hujlew Txdqwhq}dkohq , xqg 61
Udgldojohlfkxqj zlug ,0dekçqjlj1 Oùvhq gxufk Sro|qrpdqvdw}1
7141 DWRPPRGHOOH
;4
Oùvxqjvvwuxnwxu=
[?c,c6 Eoc )c w ' -Eo?c, EULt w,c6 e6)
Guhl Lqgl}hq ehvfkuhlehq glh uçxpolfkh Irup ghu Vwhkzhoohq/ zrehl glh
Kdxswtxdqwhq}dko glh Zhuwh
? ' c 2c dqqlppw1 Iÿu glh Guhklpsxovtxdqwhq}dko , hukçow pdq dov pùjolfkh
Zhuwh
f, ?
xqg iÿu glh pdjqhwlvfkh Txdqwhq}dko 6
, 6 ,
Irup ghv Zlqnhodqwhlov ghu Zhoohqixqnwlrqhq1 Gdv Surgxnw
t,c6 E)c w ' EULt w,c6 e6)
qhqqw pdq Nxjho çfkhqixqnwlrqhq1 Glh Ixqnwlrqhq E%,c6 vlqg glh
vrjhqdqqwhq }xjhrugqhwhq Ohjhqguh0Sro|qrph=

fcf EULt w ' s
2 Z
u
 c EULt w ' t? w
2 2Z
u
 cf EULt w '
ULt w
2 Z
u
 c3 EULt w ' n
t? w
2 2Z
u
 D
2c2 EULt w '
t?2 w
e 2Z
u
 D
2c EULt w ' ULt w t? w
2 2Z
u
 D 2cf EULt w '
2 ULt2 w t?2 w
e Z
u
 D
ULt w t? w
2c3 EULt w ' n
2 2Z
;5
NDSLWHO 71 DWRPH
u
 D
2c32 EULt w '
t?2 w e 2Z
Ehl Elogxqj ghv Ehwudjvtxdgudwv idoohq glh nrpsoh{hq h0Ixqnwlrqhq
khudxv=
2
mt,c6 E)c wm2 ' m EULt w,c6 m2 e6)  ~} €

Glh Zhoohqixqnwlrqhq vlqg dovr urwdwlrqvv|pphwulvfk xp glh }0Dfkvh1
+Dqdorj }xu Sodqhwhqehzhjxqj zlug hlqh Dfkvh }xu V|pphwulhdfkvh,1
Gduvwhooxqj lq Irup yrq Srodugldjudpphq= +Irolhq/ DoehuwDqlpdwlrq=
K0Dwrp,
Irup ghv udgldohq Dqwhlov= +Irolhq/ DoehuwDqlpdwlrq= K0Dwrp,
Hqhujlhzhuwh kçqjhq qxu yrq hlqhu ghu Kdxswtxdqwhq}dkohq de xqg
ghfnhq vlfk plw ghp Hujheqlv ghv Erkuvfkhq Prghoov


.? ' 6S2 k2 2 2
?
Hqwduwxqjvjudg= Phkuhuh ]xvwçqgh kdehq glhvhoeh Hqhujlh1 ]xvwçqgh
johlfkhu Hqhujlh khlhq hqwduwhw1 Dq}dko ghu ]xvwçqgh sur Kdxsw0
txdqwhq}dko ?=
'
?3 [
,
[
,'f 6'3,
'
?3
[
,'f
2, n  ' ? n 2
?3
[
,'f
, '?n2
? E? 
' ?2 2
]xp Ehlvslho jlew hv < yhuvfklhghqh ]xvwçqgh plw ghu Hqhujlh . Olqhdunrpelqdwlrqhq yrq ]xvwçqghq johlfkhu Hqhujlh vlqg zlhghu Où0
vxqjhq }xu vhoehq Hqhujlh1 ]1 E1 Olqhdunrpelqdwlrq ghu ]xvwçqgh plw
? ' 2c , ' c 6 '  G

 t G' s Etc3 tc3 ' s c EULt w e) c3 EULt w e3)
2
2
u
 tn '
t? w ULt )
2 Z
u
 t3 '
ULt w ULt )
2 Z
Pdq ndqq dovr glh guhl ]xvwçqgh plw ghq Txdqwhq}dkohq ? ' 2/ , ' 
xqg 6 ' c fc n dxfk vr gduvwhoohq +Ghpwuùghu Vhlwh 45:,
7151 NXU]HU KLVWRULVFKHU UßFNEOLFN
715
;6
Nxu}hu klvwrulvfkhu Uÿfneolfn
71514
Zdvvhuvwrvshnwuxp
Iudxhqkrihu }huohjw gdv Vrqqhqvshnwuxp plw hlqhp Sulvpd xqg q0
ghw Vshnwudoolqlhq1 Nlufkkr xqg Exqvhq huqghq glh Vshnwudodqdo|vh1
+ZlqSk|vln/ Hohnwurg|qdpln/ Vshnwudo}huohjxqj,1
Pdq qghw iÿu Zdvvhuvwr irojhqgh Vhulhq +Irolh,= Odjh ghu Olqlhq zdu
gdpdov hlq P|vwhulxp ghu Qdwxu/ ]dkohqp|vwln/ Yronvvsruw1 Edophu
idqg hlqhq hpslulvfkhq ]xvdpphqkdqj iÿu glh ehredfkwhwhq Olqlhq=


v'g
e ?2
O|pdq xqg Sdvfkhq idqghq qhxh Olqlhq plw=

v 'g  2
?
xqg


v'g
b ?2
Glhv hqwvsulfkw ghq Huzduwxqjhq ghv Erkuvfkhq xqg Vfkuùglqjhuvfkhq
Dwrpprghoov/ gdv dehu qrfk qlfkw ehndqqw zdu1


v ' g ?2 ?2

71515
2
Wkrpsvrqv Urvlqhqnxfkhq xqg Uxwkhuirugv Whvw
Urvlqhqnxfkhq= lqvjhvdpw qhxwudo/ zhlwjhkhqg krprjhqh Odgxqjvyhu0
whloxqjhq1 Whvw gxufk Uxwkhuirugv Vwuhxh{shulphqw1
Lichtblitz
a
Radioaktive
Quelle für
a -Teilchen
Goldfolie
Schirm
Iÿu hlq Urvlqhqnxfkhqprghoo huzduwhw pdq vhku nohlqh Vwuhxzlqnho lp
Ehuhlfk yrq {) ' 1
;7
NDSLWHO 71 DWRPH
Jhphvvhq zxughq }x jurh Zlqnho vrjdu Uÿfnzçuwvvwuhxxqj$ Sl0
vwrohqnxjho lp Zdwwhedxvfk1 Uÿfnzçuwvvwuhxxqj zlug zdkuvfkhlq0
olfkhu/ zhqq pdq glh Surwrqhq }x Nhuqhq plw juùhuhu Pdvvh }xvdp0
phqvfkolhw/ yrq ghqhq gdqq glh k0Whlofkhq dxfk qdfk klqwhq }xuÿfn0
sudoohq nùqqhq1
+Dqlpdwlrq ZlqSk|vln= Uxwkhuirug0H{shulphqw,
Id}lw= Dwrph kdehq hlqhq nohlqhq Nhuq/ ghu idvw glh jhvdpwh Pdvvh
wuçjw xqg hlqh Kÿooh dxv Hohnwurqhq1 Zlh ndqq pdq Hqhujlh dxi glh
Kÿooh ÿehuwudjhqB
71516
Iudqfn0Khuw}0Yhuvxfk
Hohnwurqhqvwrdquhjxqj
Lq hlqhu ohhuhq Uùkuh idoohq glh Hohnwurqhq gxufk gdv Srwhqwldo xqg pdq
hukçow hlqhq Vwurp/ ghu plw ghu Vsdqqxqj X dqvwhljw1 Ehiÿoow pdq glh
Uùkuh plw Kj ehl f32 6K@oc vr ehredfkwhw pdq=
I
100m A
5
10
15V
U
7161 VSHNWURVNRSLH
;8
Glh Hlqeuÿfkh hqwvwhkhq gxufk Hqhujlhyhuoxvw lp Srwhqwldowdo dxi Juxqg
yrq Vwùhq plw ghq Kj0Dwrphq1 ßehuudvfkhqghuzhlvh qhkphq glh Dwr0
ph Hqhujlh qxu lq Sruwlrqhq yrq hwzd 71< hY dxi1 Qxu gdqq ndqq hlqh
Dquhjxqj huirojhq1 Glh zhlwhuhq Pd{lpd hukçow pdq gxufk Dquhjxqj
yrq }zhl xqg phkuhuhq Dwrphq gxufk hlq Hohnwurq1
Sruwlrqvzhlvh Dquhjxqj xqg Vwdelolwçwvsureohp zhughq gxufk glh Zho0
ohqyruvwhooxqj hlqhv Whlofkhqv hunoçuw1
716
Vshnwurvnrslh
Dwrph uhdjlhuhq dxi Olfkw1 Ehl jdq} ehvwlppwhq Iuhtxhq}hq nùqqhq Dwrph
Skrwrqhq dxiqhkphq xqg qdfk hlqhu fkdudnwhulvwlvfkhq ]hlw zlhghu devwudk0
ohq1 Dxi glhvh Zhlvh zhughq Skrwrqhq jhvwuhxw1
71614
Hlqvwhlqvfkhv Udwhqelog
khxulvwlvfkh Dqqdkphq= Hv jlew vwlpxolhuwh xqg vsrqwdqh Hplvvlrq
vrzlh vwlpxolhuwh Devruswlrq1
Vwlpxolhuwh Sur}hvvh vlqg xpnhkuedu xqg qxu pùjolfk/ zhqq glh Uhvr0
qdq}ehglqjxqj huiÿoow lvw1
|/ ' . .2
Iÿu glh hlq}hoqhq Sur}hvvh ndqq pdq Udwhq dqvhw}hq xqg gdplw hlqh
Glhuhqwldojohlfkxqj iÿu glh Dq}dko 2 ghu Dwrph lp Juxqg}xvwdqg
xqg  lp dqjhuhjwhq ]xvwdqg dqjhehq=
_
'   j n 2 j _|
_2
'  n  j 2 j c
_|
;9
NDSLWHO 71 DWRPH
zrehl glh glh ]huidoovudwh xqg glh Skrwrqhq xglfkwh +Dq}dko yrq
Skrwrqhq sur Ioçfkh xqg ]hlw, lvw1 Glh Sursruwlrqdolwçwvnrqvwdqwh j
kdw glh Glphqvlrq hlqhu Ioçfkh xqg khlw Zlunxqjvtxhuvfkqlww1 Glh
]dkohq  xqg 2 eh}hlfkqhq glh Zdkuvfkhlqolfknhlw/ plw ghu gdv Hohn0
wurq lp mhzhloljhq ]xvwdqg }x qghq lvw1 Iÿu hlqh Dqvdppoxqj yrq
Dwrphq vlqg  xqg 2 glh uhodwlyh Dq}dko yrq Dwrphq lq ghq mhzhl0
oljhq ]xvwçqghq1&
Zlunxqjvtxhuvfkqlww dqvfkdxolfk=
Lq hlqhp Odvhuvwudko plw Skrwrqhq xglfkwh Txhuvfkqlww ' lhhq gxufk vhlqhq
Skrwrqhq1 Prghoo= dooh Skrwrqhq/ glh glh ghq Zlunxqjvtxhuvfkqlww j
wuhhq oùvhq gdv Huhljqlv dxv iÿu gdv j vwhkw1 Lq glhvhp Idoo odxwhw gdv
Huhljqlv= Skrwrq devruelhuhq xqg Dwrp dquhjhq1 Glh Zdkuvfkhlq0
olfknhlw/ gd hlq Skrwrq ghq Zlunxqjvtxhuvfkqlww wulw lvw jhudgh j 1
Glh Udwh plw ghu hlq Huhljqlv vwdwwqghw lvw gdqq
j
' j ]xuÿfn }x ghq Udwhqjohlfkxqjhq= Lp Johlfkjhzlfkw yhuvfkzlqghq glh
Deohlwxqjhq xqg pdq hukçow
E n j  ' 2 j c
xqg plw
 n 2 ' c
irojw=
 '
j
E n 2 j Iÿu nohlqh Lqwhqvlwçwhq E2j lvw glh Ehvhw}xqjvzdkuvfkhlqolfknhlw
sursruwlrqdo }xu Lqwhqvlwçw
 *
j
7161 VSHNWURVNRSLH
;:
Iÿu jurh Lqwhqvlwçwhq jhkw glh Ehvhw}xqjvzdkuvfkhlqolfknhlw jhjhq
4251
j

*4  '
'
<"
2j
2
Vwuhxudwh1 Devruswlrq qhqqhw pdq ghq Yrujdqj/ ehl ghp Skrwrqhq
ghp Odvhuvwudko hqwqrpphq zhughq xqg lujhqgzdqq lq hlqh dqghuh
Ulfkwxqj zlhghu dejhjhehq zhughq1 Skrwrqhq zhughq dxv ghp Od0
vhuvwudko gxufk Vwuhxxqj hqwihuqw1 Glh Dq}dko ghu Skrwrqhq/ glh sur
Vhnxqgh dxv ghp Vwudko hqwihuqw zhughq hqwvsulfkw ghu Dq}dko ghu
]huiçooh1 Zlu yhuqdfkoçvvljhq gdehl glh Skrwrqhq/ glh }xiçoolj jhudgh
zlhghu lq ghq Odvhuwvudko }xuÿfn}huidoohq1 Glh Vwuhxudwh lvw dovr=
K '  ' j
j* '
E n 2 j E n 2 j* rghu
K'
*r@|
c
2 E n *r@| zrehl
r@| G'
71615
2j
Ehredfkwxqjvphwkrghq
]hooh
Hlqh Jodv}hooh zlug }xqçfkvw hydnxlhuw xqg gdqq plw hlqhu ehvwlppwhq Dwrp0
vruwh jhiÿoow xqg jhjhehqhqidoov jhkhl}w1 Gdv wudqvplwwlhuwh rghu gdv jhvwuhx0
wh Odvhuolfkw zlug ehredfkwhw1 Glh Odvhuiuhtxhq} zlug ydullhuw xqg pdq hukçow
hlq Devruswlrqv0 rghu hlq Dquhjxqjvvshnwuxp=
;;
NDSLWHO 71 DWRPH
Klhu hlq Whlo ghv Devruswlrqvvshnwuxpv yrq Uxelglxp=
1
Transmission
0.95
0.9
0.85
500MHz
0.8
0.75
0.7
Frequenz
Ehl Dondoldwrphq +Ol/ Qd/ N/ Ue/ Fv, hqwvwhkw lq ghu ]hooh hlq Johlfkjh0
zlfkwvguxfn/ ghu ghp Gdpsiguxfn ghv hqwvsuhfkhqghq Pdwhuldov hqwvsulfkw1
+Irolh= Gdpsiguxfnnxuyh,1 Ghu Guxfn vwhljw lp zhvhqwolfkhq h{srqhqwlhoo
plw ghu Whpshudwxu1 Iÿu Uxelglxp hukçow pdq }1E1 iÿu hlqh prghudwh Khlw0
}xqj yrq D2fg E2e.J hlqhq Guxfn yrq f3S 6K@o1
Jdvhqwodgxqj
Zdvvhuvwr nrppw dov M2 yru xqg px }xqçfkvw lq K0Dwrph }huohjw zhughq1
Gdv jhvfklhkw plw hlqhu Jdvhqwodgxqj1
7161 VSHNWURVNRSLH
;<
Lq ghu Jdvhqwodgxqj zhughq Prohnÿoh xqg Dwrph gxufk Hohnwurqhqeh0
vfkx lrqlvlhuw1 Glh gdehl iuhlzhughqghq Hohnwurqhq zhughq lp hohnwulvfkhq
Ihog ehvfkohxqljw elv vlh jhqÿjhqg Hqhujlh kdehq zlhghuxp dqghuh Prohnÿoh
}x lrqlvlhuhq1 Hv hqwvwhkw hlqh Nhwwhquhdnwlrq1 Qhehq Prohnÿo xqg Dwrp0
Lrqhq hqwvwhkhq dxfk dqjhuhjwh Dwrph/ glh ehl lkuhp ]huidoo lq ghq Juxqg0
}xvwdqg Olfkw devwudkohq1 Ghvkdoe ohxfkwhw hlqh Jdvhqwodgxqj khoo1
Pdq ndqq gdv dejhvwudkowh Olfkw hqwzhghu gluhnw vshnwudo }huohjhq rghu
Devruswlrqvvshnwurvnrslh dq ghq dqjhuhjwhq Dwrphq gxufkiÿkuhq1 Iÿu Zdv0
vhuvwr elhwhw vlfk glhvh Whfkqln dq xp glh Edophu Vhulh }x yhuphvvhq1Dwrph
lq dqjhuhjwhq ]xvwçqghq }huidoohq xqg vhqghq Olfkw dxv/ gdv vshnwudo }huohjw
zhughq ndqq=
Dwrpvwudko
Dwrph lq hlqhu ]hooh nùqqhq plwhlqdqghu vwrhq1 Glhv vwùuw glh Dquhjxqj1
Lp Dwrpvwudko vwùuhq vlfk glh Dwrph qlfkw/ glh Glfkwh lvw gd}x }x nohlq1
Dxhughp kdehq glh Dwrph lp Vwudko hlqh Yru}xjvehzhjxqjvulfkwxqj/ zdv
ghq Grssohuhihnw uhgx}lhuw1 +vlhkh xqwhq,
71616
Yhueuhlwhuxqjvhhnwh
Glh Hqhujlh hlqhv dwrpduhq Hqhujlh}xvwdqgv lvw qxu }hlwolfk vwdeloh ]xvwdq0
gh vfkdui ghqlhuw1 Dxhughp pxvv zhjhq ghu Hqhujlh0]hlw0Xqvfkçuih hlqh
Hqhujlhphvvxqj xpvr oçqjhu vwdwwqghq/ mh jhqdxhu vlh vhlq vroo1 Gd nhl0
qh Phvvxqj xqhqgolfk odqj vhlq ndqq zlug pdq lq uhdohq H{shulphqwhq glh
<3
NDSLWHO 71 DWRPH
Hqhujlh}xvwçqgh hlqhv Dwrpv lpphu plw hlqhu ehvwlppwhq Xqjhqdxljnhlw
ehredfkwhq1
Qdwÿuolfkh Olqlhqeuhlwh
Ghu vsrqwdqh ]huidoo ehjuhq}w glh Ohehqvgdxhu ghv dqjhuhjwhq ]xvwdqgv1
Zhofkh Hqhujlhxqvfkçuih lvw gdplw yhuexqghqB Ghu dqjhuhjwh ]xvwdqg }hu0
içoow qdfk ghp Hlqvwhlq0Prghoo h{srqhqwlhoo1 Qdfk Devfkdowhq ghv Olfkwv
odxwhw glh Udwhqjohlfkxqj=
_
' 
_|
Ghu h{srqhqwlhooh ]huidoo prgxolhuw glh Dpsolwxgh ghu dejhvwudkowhq Olfkw0
zhooh=
.E| ' .f e3|* e/f |
plw

Xp glh Iuhtxhq}nrpsrqhqwhq }x hukdowhq/ glh lq glhvhp Yhuodxi hqwkdo0
whq vlqg ehwuhfkqhq zlu glh Irxulhuwudqvpruplhuwh1 Vlh hujlew hlqh Oruhqw}0
Olqlhqirup=
n
]"

.E/ ' s
.f e3|* e/ f| e3/| _|
2Z
'
3"
.E/ ' .f plw
E*22
B 2 n E*22
B ' / /f
]dkohq iÿu glh vrjhqdqqwhq G0Olqlhq yrq Dondoldwrphq vlqg
f?r
7161 VSHNWURVNRSLH
<4
rghu
2Z DM5
Lp Yhujohlfk }xu rswlvfkhq Dquhjxqjviuhtxhq} yrq
D'
fH 6*r
S
*
' S fe M5 ' SffA M5
b
Dff f3b 6
lvw glh qdwÿuolfkh Olqlhqeuhlwh h{wuhhp vfkdui
* H f3b D
Hlqh phfkdqlvfkh Vwlppjdeho ghuvhoehq uhodwlyhq Iuhtxhq}vfkçuih kçwwh hlqh
Denolqj}hlw yrq .D1 Dwrph vlqg h{wuhp jxwh Rv}loodwruhq1 Txdu}rv}loodwr0
uhq lq Dupedqgxkuhq kdehq hlqh Jÿwh yrq D *  f3S Vwryhueuhlwhuxqj
Qhehq sulq}lslhoohq ehjuhq}xqjhq jlew hv dxfk h{shulphqwhoo ehglqjwh Yhu0
euhlwhuxqjvphfkdqlvphq1 Lq hlqhu ]hooh lvw glh Ohehqvgdxhu gxufk glh ]hlw
}zlvfkhq }zhl Vwùhq plw dqghuhq Dwrphq jhjhehq1 Pdq ndqq gdyrq dxvjh0
khq/ gd hlq Vwr glh Vfkzlqjxqj hpsqgolfk vwùuw1 Glh ]hlw }zlvfkhq }zhl
Vwùhq lvw gxufk glh Vwrudwh jhjhehq=
'

' ? j
~}€
~}€
~}€
Glfkwh Vwrtxhuvfkqlww plwwohuh Jhvfkzlqgljnhlw
Glh Glfkwh ? hukçow pdq dxv ghu lghdohq Jdvjohlfkxqj=
R T ' & A
T

& A
' '
?
R
ehl hlqhp Guxfn yrq +Uxelglxp lq hlqhu Jodv}hooh ehl Udxpwhpshudwxu,
R ' f3H 6K@o ' f3S
xqg hlqhu Whpshudwxu yrq
lvw glh Glfkwh
62
A ' ffg
? ' 2D fe


' 2 fH 6
S6
<5
NDSLWHO 71 DWRPH
Glh plwwohuh Jhvfkzlqgljnhlw 7 hujlew vlfk dxv

 72 & A
2
}x
u
7 2& A

Iÿu Dwrph plw hlqhu Nhuqpdvvh yrq
 Df 6R
lvw glh wkhuplvfkh Jhvfkzlqgljnhlw gdqq
7 2Hf
S6
6
' 2Hfff r
r
Ghu Vwuhxtxhuvfkqlww lvw hwzd ghu Txhuvfkqlww ghv Dwrpv=
w Z o2 Ehl hlqhp Dwrpgxufkphvvhu yrq
o @f * f3f 6
hukçow pdq
j f3S S62 ]xvdpphq iÿkuw gdv }x hlqhu Udwh=

' .f3 r3
e}z1
Sff r
Gdv lvw h{wuhp odqj1 Huvw ehl Guÿfnhq yrq hlqljhq 43 pedu hukçow pdq
Vwrudwhq lp Ehuhlfk ghu qdwÿuolfkhq ]huidoovudwh1
Ioxj}hlwyhueuhlwhuxqj=
Mhghu Odvhuvwudko lvw hqgolfk glfn1 Glh Dwrph vhkhq gdv Olfkw qxu vrodqjh vlh
lp Odvhuvwudko lhjhq1 Glh Gxufk xjv}hlw kçqjw yrp Zlqnho de xqwhu ghp
glh Dwrph ghq Vwudko nuhx}hq1 Doohuglqjv lvw glhvhu Zlqnho iÿu glh phlvwhq
Dwrph qlfkw vhku dfk1 Pdq hukçow hlqh shlvplvwlvfkh Devfkçw}xqj/ zhqq
7161 VSHNWURVNRSLH
<6
pdq dqqlppw/ gd glh Dwrph gdv Olfkw uhfkwzlqnolj nuhx}hq1 Ehl hlqhp
Gxufkphvvhu ghv Olfkwvwudkov yrq =
_  66
odxwhw glh Gxufk xjv}hlw
'
f S6
_
'
' e >r
7 2Hfff S6
r
Yrp Dwrp dxv ehwudfkwhw lvw gdv Olfkw hlq nxu}hu Sxov1
Laserstrahl
Atom
V
Laserstrahl
I
2r 0
r
Vhoevw hlqh lghdoh hehqh Zhooh huvfkhlqw gdgxufk dov Zhoohqsdnhw$ Zlhylh0
oh Iuhtxhq}hq hqwkçow gdv ZhoohqsdnhwB Gdv Olfkwsuro lvw iÿu hlqhq lghdohq
Odvhuvwudko jdxiùuplj
2
o
.Eo ' .f i T 2 of
Gdgxufk zlug gdv Ihog dpsolwxghqprgxolhuw=
.E| ' E| e/|
plw ghu Hlqkÿoohqghq
| 2
E| ' f e3E xqg ghu Ioxj}hlw
of
7
Glh hqwkdowhqhq Iuhtxhq}hq hujhehq vlfk gxufk Irxulhuwudqvirupdwlrq=
G'
.E/ '
2
2
2


f
f
f
e3EE/3/f u 2 '
e3E 2 Bu '
e3E 2 B*{/
2
2
2
<7
NDSLWHO 71 DWRPH
Glh Jhqdxljnhlw plw ghu ehl ghu Vshnwurvnrslh glh yhuvfklhghqhq Iuhtxhq0
}hq dxijhoùvw zhughq nùqqhq/ ehwuçjw dovr ehvwhqidoov=

{/ '
Ehl hlqhu Ioxj}hlw yrq
' e>r
vlqg gdv
{/ ' 2Z ef &M5
Lp Yhujohlfk }xu rswlvfkhq Iuhtxhq} yrq vlfkweduhp Olfkw yrq hwzd
/ 2Z DffA M5
hukçow pdq hlqh Dx ùvxqj yrq
{/
f3f /
Sulq}lslhoo lvw dovr hlqh Jhqdxljnhlw pùjolfk glh 433 pdo ehvvhu lvw dov glh
qdwÿuolfkh Olqlhqeuhlwh1
Grssohuhhnw
Ghu juùwh Hhnw nrppw gxufk glh Jhvfkzlqgljnhlw ghu Dwrpv }xvwdqgh1
Ghu Grssohuhhnw yhuvfklhew iÿu hlq hlq}hoqhv Dwrp glh vfkhlqeduh Iuhtxhq}
ghv Olfkwv1 Gd glh Dwrph xqwhuvfklhgolfkh Jhvfkzlqgljnhlwhq kdehq/ zlug
glh Uhvrqdq}olqlh hlqhv Devruswlrqvvshnwuxpv hqwvsuhfkhqg yhueuhlwhuw hu0
vfkhlqhq1 Hlqh Yhueuhlwhuxqj/ glh gxufk xqwhvfklhgolfkhv Yhukdowhq hlqhu Dq0
vdppoxqj yrq Rv}loodwruhq }xvwdqghnrppw khlw lqkrprjhq1 Lp Jhjhqvdw}
gd}x lvw glh qdwÿuolfkh Olqlhqeuhlwh hlqh krprjhqh Yhueuhlwhuxqj/ gd vlh dxfk
iÿu hlq hlq}hoqhv Dwrp dxiwulww1 Ehuhfkqhq zlu dovr ghq Grssohu0Hhnw=
7161 VSHNWURVNRSLH
<8
Glh }xvçw}olfkh Skdvhqdnnxpxodwlrq ehl Ehzhjxqj hlqhv Dwrpv lq ghu
Zhooh lvw plw hlqhu Iuhtxhq}yhuvfklhexqj {/ yhuexqghq1
t? /| n O& O%E| ' t?E/|nO&O| ' t? E/ n O& O | ' t? EE/ n {/ |
{/ ' O& O
Zlu ehqùwljhq glh Dq}dko ghu Dwrph iÿu mhgh Jhvfkzlqgljnhlwvnodvvh dovr
glh Jhvfkzlqgljnhlwvyhuwhloxqj1 Lq hlqhp wkhuplvfkhq Hqvhpeoh kdehq dooh
Dwrph yhuvfklhghqh Hqhujlhq jhpç ghu Yhuwhloxqjvixqnwlrq=
4E._. ' 4f e3.*&A (E. _.
(E. lvw glh ]xvwdqgvglfkwh/ g1 k1 glh Dq}dko ghu ]xvwçqgh lq ghu Hqhujlh0
vfkdoh }zlvfkhq . xqg . n _.1 Plw

. ' 6 2
2
hukçow pdq

2
4E_ ' 4f e3 2 6u *&A (E _
Zlh jur lvw (Eq Glh Dq}dko ghu ]xvwçqgh plw Jhvfkzlqgljnhlw }zlvfkhq
xqg n _ hqwvsulfkw ghu Ioçfkh ghu Nxjhovfkdoh plw ghp Udglxv G
(E_ ' eZ 2
Vt
|V|
Vx
Vy
Glh Yhuwhloxqj odxwhw dovr=

2
3E 2
4E_ ' 4f e3E 2 6 *E&A eZ 2 _ ' 4E_ ' 4f e f eZ2 _
plw
u
f '
2&A
6
<9
NDSLWHO 71 DWRPH
Glh Nrqvwdqwh 4f ehqxw}hq zlu }xu Qruplhuxqj=
]"
-
]
4E_ '  ' eZ4f
3E 2
e f 2 _ ' eZ4f f
]"
f
e3^ ^ 2 _^
2
f
plw
^'
f
Gdv Lqwhjudo ndqq pdq oùvhq +ßexqjhq,1 Hv jlow
]"
2
e3% %2 _% '
s
Z
e
f
xqg gdplw
'
eZ4f f
s
Z
e
Glh Qruplhuxqjvnrqvwdqwh lvw gdplw
4f '

Z*2 f
Dovr odxwhw glh Zdkuvfkhlqolfknhlw/ hlq Dwrp plw Jhvfkzlqgljnhlwvehwudj dq}xwuhhq
eZ
3 E 2
4E ' *2 e f 2 _
Z f
Glhv lvw glh Pd{zhoovfkh0Jhvfkzlqgljnhlwvyhuwhloxqj1 Vlh ehvfkuhlew glh Zdku0
vfkhlqolfknhlw hlq Dwrp plw hlqhp ehvwlppwhq Jhvfkzlqgljnhlw0Ehwudj dq0
}xwuhhq1 Glh Ulfkwxqj lvw gdehl eholhelj xqg qlfkw ihvwjhohjw1 Iÿu glh
Ehvfkuhlexqj ghv Grssohu0Hhnwv ehqùwljhq zlu doohuglqjv glh Dq}dko ghu
Dwrph plw hlqhu ehwlppwhq Jhvfkzlqgljnhlwnrpsrqhqwh hqwodqj ghv Odvhu0
vwudkov1
Zlu vfkuhlehq gdkhu gdv jdq}h qrfk hlqpdo lq nduwkhvlvfkhq Nrruglqdwhq
=
2 2 2
3 % n+2 n5

2
f
4E% c + c 5 ' *2 e
eZ
 ~} _€
Z f
_% _+ _5
Glh Jhvfkzlqgljnhlwhq idnwrulvlhuhq dovr=
4E% c + c 5 ' s
 3E% *f 2
2
2
e
_% e3E+ *f _+ e3E5 * _5
Zf
7161 VSHNWURVNRSLH
<:
Glh Zdkuvfkhlqolfknhlw/ hlq Dwrp plw Jhvfkzlqgljnhlw 5 dq}xwuhhq odxwhw
gdplw
3
]"
4
2


 3E 5 2
3E % 2
3 E 5 2
e f _% D s
e f _5 ' s
e f _5 4E5 'C s
Zf
Z f
Zf
3"~}

€

Ehwudfkwhq zlu ghq Grssohuhhnw iÿu Olfkw lq }0Ulfkwxqj1 Iÿu hlq Dwrp ghu
Jhvfkzlqgljnhlw 5 huvfkhlqw ghu Odvhu xp glh Iuhtxhq}
{/ ' &5 5
yhuvfkrehq1 Glh Olqlhqirup hlqhv Devruswlrqvvshnwuxpv zlug gxufk glh Dq0
}dko E{/ ghu Dwrph ehvwlppw/ glh ehl hlqhu Yhuvwlppxqj {/ uhvrqdqw
plw ghp Odvhu vlqg= E{/ hukçow pdq dxv ghu Jhvfkzlqgljnhlwvyhuwhloxqj
4E5 gxufk Huvhw}hq yrq=
{/
5 '
&
xqg

_5 ' _/
&
Gdv Hujheqlv lvw hlqh Jdx0Nxuyh=
E{/_/ '
plw hlqhu kdoehq Euhlwh
{/ 2


s
e3E B/ _/
&
Zf
B/ ' & f N(Dw)
Nm xa
Nm xa/e
2 dw
0
Dw
Glh Euhlwh ghu Nxuyh zlug pdqfkpdo dxfk dov yrooh Euhlwh ehl kdoehp
Pd{lpxp ghqlhuw +IZKP,=
s
8 ` M ' 2 *? 2 B/
<;
NDSLWHO 71 DWRPH
rghu dov

oe|e ' 2 B/
e
Iÿu glh Whpshudwxudekçqjljnhlw ghu kdoehq Olqlhqeuhlwh hujlew vlfk
u
2& A
B/ ' & f ' & 6
Ehwudfkwhq zlu ]dkohq1 Ehl hlqhu wkhuplvfkhq Jhvfkzlqgljnhlw yrq
f ff
xqg
&'
6
r
2Z
2Z

f.
b
Dff?6
6
hukçow pdq
B/ ' & f fb

' 2Z DffM5 ff ?@| r
Grssohuiuhlh Vçwwljxqjvvshnwurvnrslh
Glv lvw hlqh Whfkqln plw ghu pdq lq dxi hlqidfkh Zhlvh ghq Grssohu0Hhnw
xpjhkhq ndqq1 Vlh edvlhuw dxi ghu Vçwwljxqj hlqhv dwrpduhq ßehujdqjv1
Vçwwljxqj= Hqwvsuhfkhqg ghp Hlqvwhlqvfkhq Udwhqelog jlow iÿu glh Vwuhx0
udwh
*r@|
K' 2 E n *r@| Ghu Devruswlrqvnrh!}lhqw vlqnw dovr plw zdfkvhqghu Ohlvwxqj
k'
K

'
E j
2 r@| j E n *r@| Glh uhodwlyh Devruswlrq eohlfkw dxv1
Zlu ehwudfkwhq ghq irojhqghq yruoçxjhq Dxiedx=
7161 VSHNWURVNRSLH
<<
Ghu Sxpsodvhu eohlfkw glhmhqljh Jhvfkzlqgljnhlwvnodvvh dxv/ glh plw ghu
Odvhuiuhtxhq} uhvrqdqw lvw1 Ghu Qdfkzhlv ndqq gxufk gdv Ehredfkwhq
hlqhu yhuplqghuwh Devruswlrq plw hlqhp Whvw0Odvhu huirojhq1
Mhw}w nrppw ghu Sxps0 xqg Whvw0Vwudko yrp vhoehq Odvhu +hqgjÿowljhu
Dxiedx,=
Dwrph plw 5 ' f vlqg iÿu yhuvfkzlqghqgh Yhuvwlppxqj uhvrqdqw plw
ehlghq Odvhuvwudkohq1 Glh Odvhuvwudkohq eohlfkhq vlfk gdqq jhjhqvhl0
wlj dxv1 Pdq hukçow hlqhq vhku vfkpdohq Hlqeuxfk lp Vshnwuxp/ ghu
yrq ghu Devruswlrq ghu Dwrph rkqh Jhvfkzlqgljnhlwvnrpsrqhqwh lq }0
Ulfkwxqj vwdppw1 Glh Uhvrqdq}iuhtxhq} eohlew gdkhu xqehuÿkuw yrp
Grssohuhhnw1 Gdplw ndqq pdq dwrpduh ßehujdqjviuhtxhq}hq vhku
jhqdx phvvhq xqg lvw qxu qrfk gxufk glh qdwÿuolfkh Olqlhqeuhlwh eh0
juhq}w1
Klhu hlqhq Dxvvfkqlww ghv Vshnwuxp yrq Uxelglxp/ plw Vçwwljxqjv0
vshnwurvnrslh dxijhqrpphq=
433
NDSLWHO 71 DWRPH
3GHz
1
Transmission
0.95
0.9
0.85
0.8
0.75
0.7
Frequenz
Zlu vhkhq/ gd hlq uhdohv Dwrp vhku ylho phku Vwuxnwxu kdw/ dov hv gdv
Vfkurglqjhuvfkh Prghoo hudkqhq oçvvw1 Ghu Iuhtxhq}devwdqg yrq 6 JK}
hqwvsulfkw hwzd 2 f3D eTc dovr hlqhp ploolrqvwho ghv w|slvfkhq Hqhu0
jlhdevwdqghv }zhlhu Zdvvhuvwr}xvwçqgh1 Glh Vwuxnwxuhq/ glh gxufk
glh Vçwwljxqjvvshnwurvnrslh }xwdjh wuhwhq vlqg qrfk hwzd 833 pdo nohl0
qhu1 Vsçwhu zhughq zlu vhkhq/ zlh glhvh Uhvrqdq}hq gxufk ghq Nhuq
}xvwdqgh nrpphq1
717
Odvhu
71714
Rswlvfkh Yhuvwçunxqj
Juxqgsulq}ls hlqhv rswlvfkhq Yhuvwçunhuv
Lq hlqhp Jdv/ hlqhp Nulvwdoo rghu hlqhu Ioÿvvljnhlw zhughq Dwrph gxufk
hlqhq Sxpsphfkdqlvpxv lq hlqhq dqjhuhjwhq ]xvwdqg yhuvhw}w/ ghu lq
hlqhq zhqljhu ehvhw}whq ]xvwdqg }huidoohq ndqq1 Hlq hlqidoohqghv Skr0
wrq ndqq gdqq gxufk vwlpxolhuwh Hplvvlrq hlq Skrwrq hu}hxjhq1 Gdv
qhx hqwvwdqghqh Skrwrq kdw glhvhoehq Hljhqvfkdiwhq zlh gdv vwlpx0
olhuhqgh Skrwrq gdv txdvl jhnorqw zxugh1 Lp Ylhuqlyhdxv|vwhp lvw
433
NDSLWHO 71 DWRPH
Klhu hlqhq Dxvvfkqlww ghv Vshnwuxp yrq Uxelglxp/ plw Vçwwljxqjv0
vshnwurvnrslh dxijhqrpphq=
3GHz
1
Transmission
0.95
0.9
0.85
0.8
0.75
0.7
Frequenz
Zlu vhkhq/ gd hlq uhdohv Dwrp vhku ylho phku Vwuxnwxu kdw/ dov hv gdv
Vfkurglqjhuvfkh Prghoo hudkqhq oçvvw1 Ghu Iuhtxhq}devwdqg yrq 6 JK}
hqwvsulfkw hwzd 2 f D eTc dovr hlqhp ploolrqvwho ghv w|slvfkhq Hqhu0
jlhdevwdqghv }zhlhu Zdvvhuvwr}xvwçqgh1 Glh Vwuxnwxuhq/ glh gxufk
glh Vçwwljxqjvvshnwurvnrslh }xwdjh wuhwhq vlqg qrfk hwzd 833 pdo nohl0
qhu1 Vsçwhu zhughq zlu vhkhq/ zlh glhvh Uhvrqdq}hq gxufk ghq Nhuq
}xvwdqgh nrpphq1
3
717
Odvhu
Vshnwurvnrslh zlug khxwh idvw dxvvfkolholfk plw Odvhuq gxufkjhiÿkuw1 Od0
vhu vlqg Txhoohq iÿu zhlwjhkhqg prqrfkurpdwlvfkh Olfkwvwudkohq1 Vlh vlqg
rswlvfkh Rv}loodwruhq/ glh gxufk Uÿfnnrssoxqj hlqhv rswlvfkhq Yhuvwçunhuv
hqwvwhkhq1 Zlu pÿvvhq dovr }xqçfkvw hlqhq rswlvfkhq Yhuvwçunhu ehvfkuhl0
ehq1
7171 ODVHU
71714
434
Rswlvfkh Yhuvwçunxqj
Juxqgsulq}ls hlqhv rswlvfkhq Yhuvwçunhuv
Lq hlqhp Jdv/ hlqhp Nulvwdoo rghu hlqhu Ioÿvvljnhlw zhughq Dwrph gxufk
hlqhq Sxpsphfkdqlvpxv lq hlqhq dqjhuhjwhq ]xvwdqg yhuvhw}w/ ghu lq
hlqhq zhqljhu ehvhw}whq ]xvwdqg }huidoohq ndqq1 Hlq hlqidoohqghv Skr0
wrq ndqq gdqq gxufk vwlpxolhuwh Hplvvlrq hlq Skrwrq hu}hxjhq1 Gdv
qhx hqwvwdqghqh Skrwrq kdw glhvhoehq Hljhqvfkdiwhq zlh gdv vwlpx0
olhuhqgh Skrwrq gdv txdvl jhnorqw zxugh1 Lp Ylhuqlyhdxv|vwhp lvw
ghu xqwhuh Odvhu}xvwdqg xqehvhw}w1 Mhgh Dquhjxqj iÿkuw }x hlqhp Od0
vhuskrwrq1 Uhdevruswlrq hlqhv Odvhuskrwrqv zlug gxufk ghq vfkqhoohq
]huidoo yrq 6 qdfk 3 yhuklqghuw1
1
^
schneller Zerfall
^
2
Laserübergang
Pumpe
3
schneller Zerfall
0
Lp Guhlqlyhdxv|vwhp px ghu dqjhuhjwh ]xvwdqg plqghvwhqv vr vwdun
ehvhw}w vhlq zlh ghu Juxqg}xvwdqg ehyru Yhuvwçunxqj hlqwulww1
1
^
schneller Zerfall
2
^
Pumpe
Laserübergang
0
Hlq ehndqqwhv Ehlvslho iÿu hlqhq Jdvodvhu lvw ghu Kh0Qh0Odvhu= +Irolh
Ghpwuùghu Vhlwh 576,
435
NDSLWHO 71 DWRPH
Glh kçxjvwhq Ihvwnùushuodvhu vlqg Glrghqodvhu/ Qg=\DJ0Odvhu xqg
Wl=Vdsklu0Odvhu1 Zlu ehwudfkwhq ghq ohw}whuhq1 Vhlqh Ehvrqghukhlw
lvw/ gd hu ÿehu hlqhq jurhq Ehuhlfk gxufkvwlppedu lvw1 Yhuvwçu0
nxqjvvshnwuxp lvw xqjhzùkqolfk euhlw1 Pdq jlew riw glh vrjhqdqqwh
Nohlqvljqdoyhuvwçunxqj dq/ dovr glh Yhuvwçunxqj iÿu eholhelj nohlqh Hlq0
jdqjvvljqdoh1 Zlu zhughq vhkhq/ gd ehl Odvhuehwulhe glh wdwvçfkolfkh
Yhuvwçunxqj lpphu nohlqhu lvw1 Klhu ghu vshnwudoh Yhuodxi ghu Nohlqvl0
jqdoyhuvwçunxqj }f sur Zdww Sxpsohlvwxqj1
Lp Pd{lpxp ehwuçjw glh Yhuvwçunxqj }f hwzd
}f ' HI*` R6R c
zrehl R6R glh Ohlvwxqj ghv Sxpsodvhuv lvw1
Ehwudfkwhq zlu hlqhq Yhuvwçunhu lp Udwhqelog1 Gdv Prghoo ehvwhkw
dxv hlqhu Dqvdppoxqj yrq 0Ylhqlyhdxv|vwhphq/ }1E1 Dwrph/ glh vlfk
uçxpolfk lqqhukdoe hlqhu Olfkwprgh ehqghq1 Lq ghu Prgh ehzhjhq
vlfk Skrwrqhq plw qdfk uhfkwv jhulfkwhwhp Lpsxov1 +Zlu nùqqhq }zdu
lkuh jhqdxh Edkq qlfkw yhuirojhq/ dehu zhqq zlu hlqhv khudxvjuhlihq
kdw hv hlqhq srvlwlyhq Lpsxov1, Zlu nùqqhq ghq Skrwrqhq x a dov
glh Dq}dko yrq Skrwrqhq ghqlhuhq/ glh zlu sur Vhnxqgh dxi hlqhu
Txhuvfkqlww çfkh gxufk glh Prgh pd{lpdo hlqvdpphoq nùqqhq1 Glh
Skrwrqhq xglfkwh lvw gdqq ghu vr ghqlhuwh Skrwrqhq x glylglhuw
gxufk glh Txhuvfklwwv çfkh G' a*
7171 ODVHU
436
Ehqghw vlfk hlq Dwrp lq ]xvwdqg 5 vr zlug hv yrq ghq Skrwrqhq ghu
Prgh lqqhukdoe hlqhu ehvwlppwhq ]hlw lq ghq ]xvwdqg 6 ehiùughuw zrehl
hv hlq Skrwrq lq glh Prgh dejlew1 Glhvh Hplvvlrqvudwh zlug gxufk ghq
Zlunxqjvtxhuvfkqlww j ehvwlppw1 Vhlq Zhuw lvw fkdudnwhulvwlvfk iÿu gdv
Ylhuqlyhdxv|vwhp xqg kdw glh Hlqkhlw hlqhu Ioçfkh1 Dov dqvfkdxolfkh
Ehghxwxqj glhvhu hhnwlyhq Ioçfkh ndqq pdq vlfk yruvwhoohq/ gdvv hlq
Hplvvlrqvhuhljqlv lpphu gdqq hlqwulww/ zhqq hlq Skrwrq glh Ioçfkh
wulw1 Glh yrq doohq Dwrphq sur Vhnxqgh gxufk vwlpxolhuwh Hplvvlrq
dejhjhehqhq Skrwrqhq vlqg dovr
e6 ' 2 j ? c
zrehl 2 glh Dq}dko ghu V|vwhph lq ]xvwdqg 5 eh}hlfkqhw1 Zlu eh0
uhfkqhq glh Yhuvwçunxqj1 Ghu Skrwrqhq x klqwhu ghq Dwrphq hukùkw
vlfk xp glh Hplvvlrqvudwh e6 aJ| ' a? n e6 c
Zlu ghqlhuhq glh Yhuvwçunxqj } dov ghq Dqwhlo dq Skrwrqhq/ ghu qhx
klq}xnrppw=
} G'
2 j ?
j
aJ|
 ' e6 '
' 2 a?
a?
a?
Xp glh Yhuvwçunxqj }x ehvwlpphq/ pÿvvhq zlu glh Ehvhw}xqj ghv reh0
uhq Odvhuqlyhdxv 2 dxvuhfkqhq1 Gd}x pÿvvhq zlu ehuÿfnvlfkwljhq/
gdvv hlq Dwrp yrq ]xvwdqg 5 lq ghq ]xvwdqg 6 ÿehujhkhq ndqq rk0
qh hlq Skrwrq dq glh Prgh de}xjhehq/ ehlvslhovzhlvh gxufk vsrqwdqh
Hplvvlrq/ gxufk hlqhq Vwr plw hlqhp Qdfkedudwrp rghu vrqvw lujhqg0
hlqhq Phfkdqlvpxv1 Glh Udwh klhuiÿu lvw gxufk glh Ohehqvgdxhu ghv
]xvwdqgv 5 jhjhehq +ehl ohhuhu Olfkwprgh,1
5eo ' 2 * Vfkolholfk jlew hv qrfk hlqhq Sxpsphfkdqlvpxv ghu hlq Dwrp yrq
]xvwdqg 3 lq ghq ]xvwdqg 4 dquhjw1 Glh Udwh klhuiÿu vhl
R6R ' J K
Glh jhsxpswhq Dwrph }huidoohq rkqh zhlwhuhq Yhu}xj lq ]xvwdqg 5/
ghu gdgxufk plw ghuvhoehq Udwh ehyùonhuw zlug1 Glh Dq}dko ghu Dwrph
lp ]xvwdqg 5 lvw dovr jhjhehq gxufk
_2 *_| ' J K 2 j ? 2 * 437
NDSLWHO 71 DWRPH
Lp Johlfkjhzlfkw lvw glh Deohlwxqj Qxoo xqg pdq hukçow
2 ' f K
j ? n *
Glh Yhuvwçunxqj zlug gdplw
} ' 2 j
j
K
' f c
j ? n 
rghu
} ' }f 
 n ? *r@|
c
plw ghu Vçwwljxqjv xglfkwh +Dfkwxqj= qlfkw }x yhuzhfkvhoq plw r@|
ehlp ]zhlqlyhdxdwrp,

r@| G'
j
xqg ghu Nohlqvljqdoyhuvwçunxqj
}f G' j K
Glh Yhuvwçunxqj vlqnw dovr plw zdfkvhqghp Skrwrqhq x1
Lp ohw}whq Vfkulww qhkphq zlu dq/ gdvv vlfk glh phlvwhq Dwrph lp
Juxqg}xvwdqg dxikdowhq1 Ehl ghq phlvwhq Odvhuw|shq lvw gdv ghu Idoo1
Hv jlow dovr qçkhuxqjvzhlvh f * 71715
Odvhusulq}ls
Dxv hlqhp Yhuvwçunhu ndqq pdq gxufk Uÿfnnrssoxqj hlqhq Rv}loodwru
edxhq1 Glh Olfkwprgh lvw mhw}w gxufk glh Uhvrqdwrujhrphwulh jhjhehq1
Zlu qhkphq dq hv kdqghow vlfk xp hlqhq Ulqjuhvrqdwru lq ghu glh
Skrwrqhq lq hlqhu Ulfkwxqj xpodxihq1
7171 ODVHU
438
a? ' aJ| {a
Ghu Skrwrqhq x {a yhuoçvvw gdv V|vwhp xqg ehvwhkw dxv ghp gxufk
ghq Dxvnrsshovslhjho dxvwuhwhqghq Qxw}vwudko xqg dxv Yhuoxvwhq u/ glh
dq ghq Vslhjhoq rghu lp Odvhuphglxp dxiwuhwhq1 Plw ghu Wudqvplvvlrq
A ghv Dxvnrsshovslhjhov hukçow pdq=
{a ' aJ| EA n u ' J| EA n u
Ehl Ehwulhe vwhoow vlfk irojhqghv Johlfkjhzlfkw hlq1 ]xqçfkvw vwhljw glh
Ohlvwxqj lp Uhvrqdwru dq/ gd gdv uÿfnjhnrsshowh Olfkw sur Xpodxi
zhlwhu yhuvwçunw zlug1 Plw zdfkvhqghu Ohlvwxqj lp Uhvrqdwru vçwwljw
glh Yhuvwçunxqj xqg vlqnw vrodqjh/ elv gdv Odvhuphglxp jhudgh vrylhoh
Skrwrqhq qdfkolhihuw/ zlh gxufk ghq Vslhjho yhuoruhqjhkhq1 Lp Udwhq0
elog hukdowhq zlu irojhqgh txdqwlwdwlyh Ehvfkuhlexqj1 Lp Johlfkjhzlfkw
px jhowhq
{a ' e6 Gd e6 ' 2 j ? / ehqùwljhq zlu ghq Zhuw ghu Ehvhw}xqj 2 Zlu
ehqxw}hq {a ' aJ| A nu xqg vfkuhlehq
J| EA n u ' 2 j ? Dxv ghu Udwhqjohlfkxqj kdehq zlu rehq hehqidoov glh Johlfkjhzlfkwv0
ehvhw}xqj 2 ehvwlppw/ glh zlu mhw}w hlqvhw}hq=
J| EA n u ' f K
j ? j ? n *
Zlu qçkhuq }xqçfkvw zlh rehq f * Dov zhlwhuh Qçkhuxqj qhkphq
zlu dq/ gdvv ? * J| c g1 k1 yru xqg klqwhu ghp Phglxp lvw glh
Lqwhqvlwçw hwzd johlfk1 Wdwvçfkolfk lvw vlh qdwÿuolfk xqwhuvfklhgolfk1
Glh Glhuhq} lvw md jhudgh ghu Jhzlqq plw ghp ghu Odvhu dp Odxihq
jhkdowhq zlug1 Ghu dxvjhnrsshowh Dqwhlo lvw mhgrfk iÿu idvw dooh Odvhu
zhvhqwolfk nohlqhu dov glh lp Uhvrqdwru xpodxihqgh Ohlvwxqj1 Hv jlow
439
NDSLWHO 71 DWRPH
dovr {a aJ| xqg gdplw a? * aJ| e}z1 ? * J| Plw glhvhq
Qçkhuxqjhq hukçow pdq vfkolholfk
? ' f K


c
A nu j
rghu
A A
K
A nu
j
Dxv ghp Skrwrqhq x hujlew vlfk glh Dxvjdqjvohlvwxqj gxufk Pxowl0
solndwlrq plw ghu Hqhujlh hlqhv hlq}hoqhq Skrwrqv ghu Odvhuprgh1
{a ' A ? ' f J| ' |/ f A A
K |/ A nu
j
Glh Sxpsudwh K lvw ghqlhuw dov Sxpshuhljqlv sur ]hlw1 Xp dxfk klhu
hlqh Ohlvwxqj }x hukdowhq/ qhkphq zlu dq/ gd iÿu hlqh Sxpsdquh0
jxqj yrq ]xvwdqg 3 qdfk ]xvwdqg 4 hlqh yrq dxhq }xjhiÿkuwh Hqhujlh
|/ R6R ehqùwljw zlug1 Glh Sxpsohlvwxqj odxwhw gdqq
R6R ' K |/ R6R Zlu nùqqhq dovr iÿu glh Dxvjdqjvohlvwxqj gdv Hujheqlv vhku hlqidfk
vfkuhlehq dov
J| ' 0 ER6R r Glh Denÿu}xqj
A
/R6R A n u
lvw glh H!}lhq} ghv Odvhuv xqg lvw hlq Pd iÿu glh Vwhljxqj/ plw ghu
glh Odvhuohlvwxqj plw zdfkvhqghu Sxpsohlvwxqj dqvwhljw1 De Sxpsohl0
vwxqjhq glh kùkhu vlqg dov glh Sxpsvfkzhooh
0 G'
/
r G'
A nu
C
7171 ODVHU
43:
hukçow pdq hlqh srvlwlyh Dxvjdqjvohlvwxqj1 Gd qhjdwlyh Dxvjdqjvohl0
vwxqjhq sk|vlndolvfk vlqqorv vlqg jlew glh Sxpsvfkzhooh dq/ de zhofkhu
Sxpsohlvwxqj ghu Odvhu dqvsulqjw1 Ghu Yhuvwçunxqjvnrh!}lhqw
C G'
j
|/ kçqjw yrq ghq Hljhqvfkdiwhq ghv Odvhuphglxpv xqg yrq ghu Txhu0
vfkqlwwv çfkh ghu Odvhuprgh de1 Rswlpdo zçuh hlqh Odvhuprgh plw
eholhelj nohlqhp Txhuvfkqlww1 Gdgxufk olhh vlfk glh Odvhuvfkzhooh eh0
olhelj uhgx}lhuhq/ vhoevw zhqq pdq hlqh krkh Wudqvplvvlrq A iÿu ghq
Dxvnrsshovslhjho zçkow1 Mh kùkhu A xpvr phku qçkhuw vlfk glh H!}l0
hq} vhlqhp Pd{lpdozhuw /*/R6R dq1 Ohlghu ndqq pdq hlqh Odvhuprgh
qlfkw ÿehu eholhelj odqjh Vwuhfnhq eholhelj vfkpdo pdfkhq1 Lq Jodvid0
vhuq jhkw gdv elv }x hlqhp jhzlvvhq Judg1 Idvhuyhuvwçunhu vlqg iÿu glh
Qdfkulfkwhqwhfkqln zlfkwlj xqg gdkhu hlq dnwxhoohv Iruvfkxqjvwkhpd1
71716
Odvhuvwudkohq
Zhofkh Irup kdehq Odvhuvwudkohq xqg gxufk zhofkh Johlfkxqj zhughq vlh eh0
vfkulhehqB Jhvxfkw lvw hlqh wudqvyhuvdo ehjuhq}wh hohnwurpdjqhwlvfkh Zhooh/
glh ghu uhhoohq Zhoohqjohlfkxqj jhkrufkw1
Dov Dqvdw} ehqxw}w pdq hlqh hehqh Zhooh lq }0Ulfkwxqj plw hlqhu ruwv0
dekçqjljhq nrpsoh{zhuwljhq Dpsolwxghqixqnwlrq [=
.EOoc | ' [E%c +c 5 e E&5n/| 3
Hlqjhvhw}w lq glh ÿeolfkh Zhoohqjohlfkxqj
2
O 2. '  _ .
u
S2 _|2
hujlew
O 2 [E%c +c 5 e &5 ' /2 *S2 [E%c +c 5 e &5 c
u
3
3
rghu
e
3
&5
2
_2
_2
&5 _
[ne
[ n 2 [e &5 ' &2 [e &5 2
2
_%
_+
_5
3
3
3
Ghu gulwwh Whup ehuhfkqhw vlfk }x
2
_2
_[
&5
&5 _
[e
'
e
[ 2& e &5
& 2 [e &5 c
2
2
_5
_5
_5
3
3
3
3
43;
NDSLWHO 71 DWRPH
zrgxufk vlfk iÿu glh Dpsolwxghqixqnwlrq irojhqgh Glhuhqwldojohlfkxqj
hujlew=
_2
_2
_2
_[
[
n
[
n
[ 2&
'f
2
2
2
_%
_+
_5
_5
Elvkhu zxugh qlfkwv jhqçkhuw1 Gdv nrppw mhw}w1 Zlu irughuq/ gdvv glh
Nuÿppxqj lq }0Ulfkwxqj ehuhlwv gxufk glh hehqh Zhooh ghv Dqvdw}hv
ehuÿfnvlfkwljw lvw xqg huodxehq qxu qrfk hlqh olqhduh Çqghuxqj lq }=
2 _ _[ _5 2 [ 2& _5 Glh yhueohlehqgh Johlfkxqj odxwhw
_2
_2
_[
[ n 2 [ 2&
'f
2
_%
_+
_5
Vlh zlug gxufk hlqhq vrjhqdqqwhq Jdx0Vwudko jhoùvw=
2
f
o2&
o
.Eoc 5 ' .f i T 2 i T E&5 i T 2
~}
€

~}
€
hehqh Zhooh plw Jdx vfkhp Txhuvfkqlww
plw
o'
s
c
jhnuÿppwh Zhoohqiurqwhq
%2 n +2 2 W0
Z
Ghu Vwudkoudglxv kçqjw yrq 5 de=
v
' f n
5
5f
2
c
zrehl glh Vwudkowdlooh f xqg glh Ud|ohljk0Oçqjh 5f ÿehu glh Zhoohq}dko
& }xvdpphqkçqjhq1
2 5f ' & f2 7171 ODVHU
43<
Pdqfkpdo zlug dxfk ghu nrqirndoh Sdudphwhu
K G' 2 5f ' & f2
yhuzhqghw1 Glh Jr|0Skdvh
' @hU|@?
5
5f
lvw hlqh }xvçw}olfkh Skdvh yrq pd{lpdo Z/ xp glh vlfk glh Zhoohqiurq0
whq ehlp Gxufkjdqj gxufk glh Vwudkowdlooh yhuvfklhehq1 Vlh lvw hlq yhu0
johlfkvzhlvh nohlqhu Hhnw/ vslhow dehu ehl ghu Ehuhfkqxqj ghu Uhvr0
qdq}hq hlqhv rswlvfkhq Uhvrqdwruv hlqh Urooh1 Glh Zhoohqiurqwhq vlqg
jhnuÿppw1 Ghu Nuÿppxqjvudglxv lvw hehqidoov }0dekçqjlj=
5 2 f
-'5 n
5
Lq ghu Vwudkowdlooh xqg ehl xqhqgolfk jurhp Devwdqg yrq ghu Wdlooh lvw
ghu Vwudkoudglxv xqhqgolfk jur1 Gd}zlvfkhq gxufkoçxiw hu ehl 5f hlq
Plqlpxp plw ghp Zhuw 25f 1 Glh Zhoohqiurqwhq vlqg gruw dovr kdoe vr
vwdun jhnuÿppw zlh glh hlqhu Nxjhozhooh plw Xuvsuxqj ehl 5 ' f1 Ehl
5f kdw vlfk ghu Vwudkoudglxv ghv hohnwurpdjqhwlvfkhq Ihoghv xp hlqhq
Idnwru 2 jhjhqÿehu ghu Wdlooh
Eh}rjhq dxi glh Lqwhqvlwçw
s yhujuùhuw1
2
mhgrfk qxu xp hlqhq Idnwru 2 +U . ,1 Ghu Devwdqg/ qdfk ghp vlfk
ghu Lqwhqvlwçwvudglxv yhugrsshow kdw/ ehwuçjw
s
5_JRRe, ' . 5f ' 2c SD 5f Irnxvlhuedunhlw hlqhv Jdxvwudkov1 Irnxvlhuw pdq hlqhq nrolplhuwhq
Jdxvwudko plw hlqhu Olqvh/ vr vwhkw glh Olqvh lp Ihuqihog ghv irnxvlhu0
whq Jdxvwudkov1
Gdplw ghu Vwudko dxfk glh Olqvh wulw gdui vhlq Ùqxqjvzlqnho lp Ihuq0
ihog kùfkvwhqv
(
|@? w '
2s
443
NDSLWHO 71 DWRPH
ehwudjhq1 Dqghuhuvhlwv jlow iÿu ghq Ùqxqjvzlqnho lp Ihuqihog hlqhv
Jdxvwudkov
v
u
2
f
5
f
 25f
 b
|@? w ' '
*
'
n
'
5
5
5f
5f
5f
&
Z f
Johlfkvhw}hq hujlew
rghu
 b
(
'
2s
Z f
 b
(
'
2s
Z f
rghu
2 s
Z (
Gdv Yhukçowqlv (s lvw hwzd glh qxphulvfkh Dshuwxu ghu Olqvh xqg zlug
uhdolvwlvfkhuzhlvh ndxp juùhu dov 41 Hv lvw whfkqlvfk vhku vfkzhu ihk0
ohuiuhlh Olqvhq }x pdfkhq ghuhq Euhqqzhlwh nohlqhu lvw dov ghu Olq0
vhqudglxv1 Çkqolfk zlh ehl ghu Glvnxvvlrq ghu Dx ùvxqjvjuhq}h hlqhv
Plnurvnrsv hukçow pdq
4? * b
f ' b Zloo pdq krkh Lqwhqvlwçw ÿehu hlqh Vwuhfnh u vr lvw glh ehvwh Irnxvlh0
uxqj jhjhehq gxufk
25f ' K ' u
Hlqh vwçunhuh Irnxvlhuxqj iÿkuw lp ]hqwuxp }x hlqhu kùkhuhq Lqwhqvl0
wçw/ glh glh Yhugÿqqxqj dp Udqg dehu qlfkw zhwwpdfkhq ndqq1 Ehl
jhulqjhuhu Irnxvlhuxqj yhugÿqqw pdq ghq Vwudko xqqùwlj1
Jdx0Vwudkohq xqg Xqvfkçuihuhodwlrq1 Lp Ihuqihog çqghuw vlfk glh Skd0
vh ghv Ihoghv/ zhqq pdq vlfk ehl johlfkhp } udgldo qdfk dxhq ehzhjw1
Zhqq zlu ghq Lpsxov hlqhv Whlofkhqv/ zlh elvkhu/ dov glh Çqghuxqj ghu
Skdvh plw ghp Ruw dxdvvhq/ gdqq kdw ghu Jdx0Vwudko hlqhq wudqvyhu0
vdohq Lpsxov &o 1 Zlh jur lvw glhvhu LpsxovB Zlu eloghq glh Deohlwxqj
ghu Skdvh qdfk ghp Udglxv1 Plw
k G' jlow gdqq
&o '
o2&
2-
_k
o&
' 2 _o
2-
7171 ODVHU
444
Lp Ihuqihog jlow - ' 51 Dxhughp vhw}hq zlu iÿu ghq pd{lpdohq Ud0
glxv/ ehl ghp gdv Olfkwihog qrfk hlqhq qhqqhqvzhuwhq Zhuw kdw/ ghq
*e0Vwudkoudglxv/ dovr o ' 1 Plw glhvhq ehlghq ]xvdpphqkçqjhq
hukçow pdq
&
&o ' 5
Plw ghu Ghqlwlrq yrq zlug gdudxv lp Ihuqihog
t
f  n E5*5f 2 &
f
&o ' * &c
5
5f
xqg plw ghu Ghqlwlrq yrq f
&o * 2f &
2
' 2
&f
f
Ehwudfkwhq zlu qxu glh Ehwuçjh/ vr hukdowhq zlu hlqh Xqvfkçuiheh}lh0
kxqj }zlvfkhq udgldohp Lpsxov xqg Vwudkowdlooh
f &o * 2
Glh Wdlooh hqwvwhkw dovr çkqolfk zlh hlq Sxov gxufk Lqwhuihuhq} yhuvfklh0
ghqhu udgldohu Zhoohq plw xqwhuvfklhgolfkhq Zhoohq}dkohq1 Mh nohlqhu
glh Wdlooh/ xpvr kùkhuh uçxpolfkh Iuhtxhq}hq vlqg huirughuolfk1 Gdplw
glh Lqwhuihuhq} dxfk jxw nodssw pÿvvhq glh Skdvhq doohu Nrpsrqhqwhq
vwlpphq1 Hlq Jdx0Vwudko lvw dovr dxfk hlq Vwudko plw rswlrpdohu Nr0
kçuhq} ghu ehwhloljwhq wudqvyhuvdohq Zhoohq1 Hqwvwdppwhq glhvh Nrp0
srqhqwhq dxv yhuvfklhghqhq +wkhuplvfkhq, Olfkwtxhoohq/ vr olhh vlfk
ghu Vwudko qlfkw dxi hlqhq vr nohlqhq Iohfn eÿqghoq1
Irnxvlhuedunhlw wkhuplvfkhu Olfkwtxhoohq1 Zlh jxw ndqq pdq gdv Olfkw
hlqhu wkhuplvfkhq Olfkwtxhooh eÿqghoqB Ehwudfkwhw pdq }1 E1 hlq Vrq0
qhqnudiwzhun plw jurhq Sduderovslhjhoq1 Zlh nohlq ndqq ghu Iohfn vhlq
dxi ghq glh Vrqqh dejheloghw zlugB Glh Dqwzruw odxwhw/ gdvv gdv De0
elog qlfkw nohlqhu vhlq ndqq dov glh Txhooh vhoehu/ zhqq pdq gdv jhvdpwh
Olfkw iÿu glh Deelogxqj yhuzhqghw1 Hlqh Yhunohlqhuxqj lvw qxu pùjolfk/
zhqq pdq ohgljolfk hlqhq nohlqhq Whlo ghv yrq ghu Txhooh dejhvwudkowhq
Olfkwv yhuzhqghw1 Gdv Dujxphqw yhuzhqghw gdv Vwhidq0Erow}pdqvfkh
Vwudkoxqjvjhvhw}/ zhofkhv ehvdjw/ gdvv glh yrq hlqhu wkhuplvfkhq Txhooh
dejhvwudkowh Ohlvwxqj
' j Ae
445
NDSLWHO 71 DWRPH
lvw/ zrehl glh vlfkweduh Ioçfkh/ A glh Whpshudwxu xqg j glh Vwhidq0
Erow}pdq0Nrqvwdqwh lvw1
j ' Dc SSbSf
3
H
`6
3
2
g
3
e
Qhkphq zlu dq/ zlu vdpphoq plw hlqhp jhhljqhwhq Vslhjho hlqhq eh0
vwlppwhq Sur}hqwvdw} " ghv Olfkwv ghu Txhooh xqg eÿqghoq hv dxi hlqhq
Iohfn ghu Ioçfkh 8 1 Glhvhu Euhqq hfn ehohxfkwhw hlq }zhlwhv devroxw
vfkzdu}hv Remhnw/ gdv vlfk gdgxufk dxi glh Whpshudwxu A dxikhl}w1
Gdv Remhnw vhl jhqÿjhqg nohlq/ vrgdvv ghvvhq Txhuvfkqlwwv çfkh nohlqhu lvw dov ghu Euhqq hfn1
-
8 : Gdv Remhnw lvw lp wkhuplvfkhq Johlfkjhzlfkw/ zhqq glh yrq lkp dejh0
vwudkowh Zçuphphqjh e6 plw ghu devruelhuwhq lghqwlvfk lvw=
-
e6 ' j Ae ' @Kr '
" ' j A'e 8
' xqg A' vlqg Ioçfkh xqg Whpshudwxu ghu Txhooh1 Gdplw hukçow pdq
iÿu glh Juùh ghv Euhqq hfnv
j Ae '
" ' j A'e
8
rghu
8 ' " ' A'
A
e
Hqwvfkhlghqg lvw qxq/ gdvv gdv Remhnw qlfkw khlhu zhughq ndqq dov glh
Txhooh1 Dqghuqidoov zÿugh Hqhujlh yrq hlqhu nçowhuhq }x hlqhu khlhuhq
Vwhooh lhhq/ zdv ghq }zhlwhq Kdxswvdw} yhuohw}w1 Hv jlow dovr
A' A c
7171 ODVHU
446
xqg gdplw
8 " ' Zhqq pdq glh jdq}h Vwudkoxqjvhqhujlh ghu Txhooh yhuzhqghq zloo/ dovr
0 ' / gdqq ndqq ghu Euhqq hfn qlfkw nohlqhu vhlq dov glh Txhooh1 Ghu
Juxqg/ zduxp pdq glh Vrqqh plw hlqhu Olqvh yhunohlqhuqg deeloghq
ndqq/ olhjw gdudq/ gdvv hlqh Olqvh qxu hlqhq vhku nohlqhq Whlo ghv Vrq0
qhqolfkwv yhuzhqghw1 Ehl ghu Pdwhuldoehduehlwxqj plw Olfkw dxv hlqhu
wkhuplvfkhq Txhooh lvw pdq çkqolfk ehjuhq}w1 Vwdunh Eÿqghoxqj ghv
Olfkwv lvw qxu pùjolfk/ zhqq glh Txhooh vhoehu nohlq lvw +yrudxvjhvhw}w
pdq qxw}w doohv Olfkw ghu Txhooh,1 Hlqh nohlqh Txhooh ndqq dehu qxu
hlqh ehjuhq}wh Phqjh Olfkw devwudkohq/ zhqq pdq whfkqlvfk pdfkeduh
Whpshudwxuhq qlfkw ÿehuvwhljhq zloo1 Iÿu hlqhq Odvhu jlow glhvh Ehjuhq0
}xqj qlfkw/ gd hu nhlq wkhuplvfkhv Olfkw devwudkow +Srlvvrq0Yhuwhloxqj
vwdww Erow}pdq0Yhuwhloxqj/ vlhkh Ndslwho 5,1 Hlq wkhuplvfkhu Olfkw0
vwudko kdw hlqh Whpshudwxu/ hlq Odvhuvwudko qlfkw1 Glh Txhooh hlqhv
wkhuplvfkhq Olfkwvwudkov lvw lp wkhuplvfkhq Johlfkjhzlfkw/ glh Txho0
oh hlqhv Odvhuvwudkov qlfkw1 Plw hlqhp Odvhuvwudko ndqq pdq Dwrph
nÿkohq/ plw hlqhp wkhuplvfkhq Vwudko qlfkw1
71717
Zdvvhuvwrvshnwurvnrslh plw Odvhuolfkw
Plw Odvhuolfkw oçvvw vlfk dxi hlqidfkh Zhlvh glh Edophu Vhulh ehredfkwhq1
Gd}x ehqùwljw pdq Zdvvhuvwr lp ? ' 2 ]xvwdqg zlh pdq lkq lq hlqhu
Jdvhqwodgxqj qghw1 Lp Vçwwljxqjvvshnwuxp dq hlqhu Jdvhqwodgxqj qghw
pdq hlqh Uhlkh yrq Uhvrqdq}hq/ glh pdq ghq ]xvwçqghq ghv Vfkuùglqjhu0
eloghv }xrugqhq ndqq1 Doohuglqjv hqwvsuhfkhq glh Hqhujlhzhuwh qlfkw ghp
Vfkuùglqjhuelog1 Xp vlh }x hunoçuhq px pdq ghq Pdjqhwlvpxv lp Dwrp
ehuÿfnvlfkwljhq +vlhkh vsçwhu,1 Glh yhuvfklhghqhq ]xvwçqgh eh}hlfkqhw pdq
irojhqghupdhq=
?, c
zrehl glh Kdxswtxdqwhq}dko ? plw qdwÿuolfkhq ]dkohq jhvfkulhehq zlug/ glh
Guhklpsxovtxdqwhq}dko , mhgrfk plw ghq Exfkvwdehq v/ s/g/i/j/k111gxufkjh}çkow
zlug/ zrehl v@3/ s@4/ 111ehghxwhw1 Ghu Lqgh{ lvw ghu vrjhqdqqwh Jhvdpw0
guhklpsxov/ ghu huvw hlqh Urooh vslhow/ zhqq zlu ghq Pdjqhwlvpxv lp Dwrp
ehwudfkwhq1 Hu ndqq dxfk kdoe}dkolj vhlq xqg zlug dov Euxfk jhvfkulhehq1
Klhu glh wdwvçfkolfkhq Hqhujlhqlyhdxv ghu Kdxswtxdqwhq}dkohq ? '  xqg
? ' 2 plw ghu Eh}hlfkqxqj ghu gd}xjhkùuljhq ]xvwçqgh1 Glh Hqhujlhvndod
lvw qlfkw pdvwdevjhuhfkw1 Gdv Gludf0Prghoo hqwkçow uhodwlylvwlvfkh Nruuhn0
wxuhq xqg ghq Pdjqhwlvpxv ghv Hohnwurqv1 Plw Odpe lvw glh vrjhqdqqwh
447
NDSLWHO 71 DWRPH
Odpe0Yhuvfklhexqj jhphlqw1 Gdv hlq vsdqqhqghu Hhnw/ ghu gxufk ghq Whlo0
fkhqfkdudnwhu yrq Olfkw hqwvwhkw1 Vhoevw lp devroxwhq Ydnxxp rkqh mhghv
vlfkweduh Olfkw ndqq pdq ghq Hlq x yrq Skrwrqhq qlfkw yhuqdfkoçvvljhq1
Hv }hljw vlfk/ gd hv lpphu hlqh Duw hohnwurpdjqhwlvfkhv Klqwhujuxqgvudx0
vfkhq jlew/ gdv dov xnwxlhuhqgh Nudiw dxi Odgxqjhq zlunw1 Gdv Hohnwurq
ghv Zdvvhuvwrdwrpv lvw hlqh idvw lghdoh Vrqgh xp glhvh Hhnwh }x vwxglh0
uhq1 Plw KIV lvw glh K|shuihlqvwuxnwxu jhphlqw/ glh ghq Pdjqhwlvpxv ghv
Nhuqv ehuÿfnvlfkwljw1 Zlu vhkhq dovr/ gd qrfk ylho Vwuxnwxu }xp Vfkuùglq0
jhuprghoo klq}xnrppw1
2p 3/2
2s 1/2
1s 1/2
Dirac
Lamb
Hfs
Xp yrp Juxqg}xvwdqg dxv dq}xuhjhq ehqùwljw pdq Odvhuolfkw plw hlqhu
Zhoohqoçqjh yrq 2?61 Dqodjhq/ glh glhvhv Olfkw hu}hxjhq vlqg dxizhqglj
xqg qlfkw vhku vfkpdoedqglj1 Glh huuhlfkeduh Odvhuolqlhqeuhlwh yrq hwzd 433
PK} hqwvsulfkw lq hwzd ghu qdwÿuolfkhq Olqlhqeuhlwh ghv 2R0]xvwdqgv +? ' 2
xqg , ' 1 Ghu 2r0]xvwdqg +? ' 2 xqg , ' f ohew doohuglqjv ylho oçq0
jhu1 Vhlqh Olqlhqeuhlwh ehwuçjw M5$ Pdq ndqq lkq gxufk johlfk}hlwljh
Devruswlrq }zhlhu Skrwrqhq ghu Zhoohqoçqjh 2e?6 dquhjhq1 Odvhuolfkw ehl
2e?6 oçw vlfk dxv Olfkw hlqhv eodxhq Odvhuv ehl eHS?6 hu}hxjhq1 Gdehl
zlug lq ehvrqghuhq Nulvwdoohq Rehuwùqh ghu hohnwulvfkhq Srodulvdwlrq dqjh0
uhjw1 Glhvh Srodulvdwlrq vwudkow gdqq zlhghuxp Olfkw de1 Glhv lvw gdv Jhelhw
ghu qlfkwolqhduhq Rswln/ glh klhu }x zhlw iÿkuhq zÿugh1
7181 DWRPH PLW PHKUHUHQ HOHNWURQHQ
448
4s,p,d, f
486 nm
2s,p
121 nm
243 nm
1s
Schr dinger
Lqwhuhvvdqw lvw ghu Yhujohlfk ghv 4v05v0ßehujdqjv plw ghp 5v07v0ßehujdqj1
Glhvhu ßehujdqj oçvvw vlfk plw Olfkw ghu Zhoohqoçqjh eHS?6 dquhjhq1 Glh
ßehujdqjviuhtxhq} ehwuçjw odxw Vfkuùglqjhu0Prghoo h{dnw 427 ghu Iuhtxhq}
ghv 4v05v0ßehujdqjv1 Dezhlfkxqjhq yrp Vfkuùglqjhu0Prghoo ndqq pdq do0
vr ehvrqghuv jhqdx gdgxufk phvvhq/ gd pdq mhghq ghu ehlghq ßehujçqjh
plw hlqhp hljhqhq Odvhu ehredfkwhw xqg gdv Vfkzhexqjvvljqdo ehlghu Od0
vhuvwudkohq plw hlqhu Skrwrglrgh }çkow1 Ehl hlqhu vrofkhq Uhodwlyphvvxqj
px pdq glh Zhoohqoçqjh ghu hlq}hoqhq Odvhu qlfkw devroxw nhqqhq xqg ndqq
wurw}ghp gdv Prghoo whvwhq1 Vrofkh Phvvxqjhq zhughq elv khxwh plw zdfk0
vhqghu Jhqdxljnhlw gxufkjhiÿkuw xqg glhqhq ghu zhlwhuhq Yhuihlqhuxqj ghv
Dwrpprghoov iÿu Zdvvhuvwr1
718
71814
Dwrph plw phkuhuhq Hohnwurqhq
Kholxp
Kholxp ehvwhkw dxv hlqhp }zhlidfk jhodghqhq Nhuq plw hwzd ylhuidfkhu
Surwrqhqpdvvh +}zhl Surwrqhq xqg }zhl Qhxwurqhq, xqg }zhl Hohnwur0
qhq lq ghu Kÿooh1
NDSLWHO 71 DWRPH
eV
23p0
...
449
21p1
23p1
23p2
21 S0
22.5
23 S1
19.7
11 S0
0
Para-Helium
Ortho-Helium
Pdq ehredfkwhw iÿu Kholxp }zhl vhku yhuvfklhghqh Whupvfkhpdwd1 Hl0
qhv plw guhlidfkhu Dxivsdowxqj xqg hlqhv rkqh Dxivsdowxqj1 Hqwvsuh0
fkhqg vsulfkw pdq yrq Wulsohww0 xqg Vlqjxohww0V|vwhphq1 ]xqçfkvw
gdfkwh pdq hv jçeh }zhl yhuvfklhghq Kholxpdwrph= Ruwkr0 xqg Sdud0
Kholxp1 +Glh Eh}hlfkqxqjhq zhughq vsçwhu nodu1,
Ehvfkuhlexqj hlqhv ]zhlwhlofkhq}xvwdqgv1 Glh Zhoohqixqnwlrq iÿu hlqhq
]xvwdqg plw }zhl Hohnwurqhq odxwhw mhw}w [EOo c Oo2 Lqwhusuhwdwlrq= m[EOo c Oo2 m2
lvw glh Zdkuvfkhlqolfknhlw Whlofkhq  dq Oo xqg Whlofkhq 2 dq Oo2 dq}x0
wuhhq1
Vfkuùglqjhujohlfkxqj ghv Jhvdpwv|vwhpv1 Gd iÿu glh Jhvdpwhqhujlh H
jhowhq vroowh
. ' .&? n .2&? n L EOo c Oo2 c
huvfkhlqw ghu Dqvdw} vlqqyroo=
. [EOo c Oo2 ' |2 2
|2 2
uo [EOo c Oo2 u [EOo c Oo2 n L EOo c Oo2 [EOo c Oo2 26
26 o2
Vsh}ldoidoo xqdekçqjljhu Whlofkhq1 Zhqq ehlgh Whlofkhq qlfkw plwhlq0
dqghu zhfkvhozlunhq/ dgglhuhq vlfk glh Hqhujlhq ghu Whlofkhq hlqidfk=
L EOo c Oo2 ' L EOo n L2 EOo2 7181 DWRPH PLW PHKUHUHQ HOHNWURQHQ
44:
Gdqq oùvw ghu Surgxnwdqvdw}
[EOo c Oo2 ' ) EOo )2 EOo2 rhqedu glh vwdwlrqçuh Vfkuùglqjhujohlfkxqj1 Ghqq
|2 2
|2 2
uo ) )2 u ) ) nL EOo ) )2 nL2 EOo2 ) )2
26
26 o2  2
|2 2
|2 2
.) )2 ' u ) n L EOo ) )2 n u ) n L2 EOo2 )2 )
26 o 
26 o2 2


|2 2
|2 2
.' uo ) n L EOo )
n uo2 )2 n L2 EOo2 )2
26
)
26
)2

~}
€ 
~}
€
.) )2 ' =@
. c xqdekçqjlj
yrq
Oo2
=@
.2 c xqdekçqjlj
yrq
Oo
Glh Johlfkxqj zlug qxu jhoùvw/ zhqq . xqg .2 Nrqvwdqwhq vlqg1 Gd0
plw jlow gdqq=
. ) EOo ' |2 2
u ) EOo n L EOo ) EOo 26 o 
xqg
|2 2
u ) EOo2 n L2 EOo2 )2 EOo2 26 o2 2
Glh Ixqnwlrqhq ) EOo xqg )2 EOo2 vlqg dovr glh Hljhqixqnwlrqhq ghu
Hlqwhlofkhq0Vfkuùglqjhujohlfkxqjhq1 Dxhughp hukçow pdq gdv vlqq0
yrooh Hujheqlv=
. ' . n .2 .2 )2 EOo2 ' Iÿu dekçqjljh Whlofkhq ixqnwlrqlhuw gdv qlfkw phku= Plw
[EOo c Oo2 ' ) EOo )2 EOo2 hukçow pdq doojhphlq=
|2 2
|2 2
uo ) )2 u ) ) n L EOo c Oo2 ) )2
26
26 o2  2
|2 2

|2 2

.' uo ) EOo n
n LEOo c Oo2 n uo2 )2 EOo2  ~} €
26
) EOo 26
)2 EOo2 
~}
€ nhlqh Vxpph phku 
~}
€
. ) )2 ' . EOo c qxu
dekçqjlj yrq
Oo
.2 EOo2 c qxu
dekçqjlj yrq
Zhqq glhvh Johlfkxqj huiÿoow vhlq vroo/ pxvv gdv Srwhqwldo LEOo c Oo2 glh
Yduldwlrqhq ghu Ixqnwlrqhq . EOo xqg .2 EOo2 jhqdx dxvjohlfkhq/ zdv
Oo2
44;
NDSLWHO 71 DWRPH
hv qxu ndqq/ zhqq hv hlqh Vxpph LEOo c Oo2 ' L EOo n L2 EOo2 lvw1 Ghu
Oùvxqjvdqvdw} lvw dovr idovfk1 Pdq ndqq }hljhq/ gdvv glh Oùvxqj qlfkw
hlq Surgxnw ghu Hlqwhlofkhqzhoohqixqnwlrqhq vrqghuq Olqhdunrpelqd0
wlrqhq dxv Surgxnwhq lvw=
[
kc ) EOo ) EOo2 [EOo c Oo2 '
c
Vrofkh ]xvwçqgh khlhq dxfk yhuvfkuçqnwh ]xvwçqgh
Zlu ohlwhq mhw}w glh Elqgxqjvhqhujlh ghv Juxqg}xvwdqgv dxv ghu Vfkuù0
glqjhujohlfkxqj de1 Glh Hqhujlhehlwuçjh vlqg=
e2
~
~

n .RJ| ' eZ0f o o2 o2
|2 2
.&? '
%o n %2o2
26
dovr
|2 2
|2 2
% % n .RJ| [ EOo c Oo2 ' . [ EOo c Oo2 26 o 26 o2
Qçkhuxqjvoùvxqj xqwhu Yhuqdfkoçvvljxqj ghu Hohnwurq0Hohnwurq Zhfk0
vhozlunxqj1 Glhvh Qçkhuxqj lvw qlfkw zlunolfk jhuhfkwihuwljw xqg px
vsçwhu huzhlwhuw zhughq1 ]xqçfkvw dehu yhuqdfkoçvvljhq zlu ghq Whup
.` ` '
e2

eZ0f o2
Ghu Oùvxqjvdqvdw}=
[ EOo c Oo2 ' ) EOo )2 EOo2 iÿkuw }x }zhl Johlfkxqjhq=
|2
e2 ~
O 2o ) EOo %
) EOo ' . ) EOo 26
eZ0f o 
xqg hqwvsuhfkhqg iÿu Oo2 Gdv hqwvsulfkw ghu ßehuodjhuxqj yrq }zhl
K0Dwrphq doohuglqjv mhzhlov plw ~ ' 2 G
.Me ' 2 ~ 2 .M ' H .M
7181 DWRPH PLW PHKUHUHQ HOHNWURQHQ
44<
xqg plw


.M ' 6S2 k2 2 c
2
?
hujlew vlfk iÿu glh Hqhujlh ghv Juxqg}xvwdqgv +ehlgh Hohnwurqhq lq
? ' ,=
.Me ' e6S2 k2 ' fHeT
Jhphvvhq vlqg mhgrfk .HeT 1
Glh qçfkvw ehvvhuh Qçkhuxqj ehuÿfnvlfkwljw glh Hohnwurq0Hohnwurq0Zhfkvhozlunxqj
lq Irup hlqhu jhjhqvhlwljhq Devfklupxqj ghv Nhuqv=
Hlq Hohnwurq vlhkw qxu qrfk hlqh dejhvfklupwh Nhuqodgxqj ~ess 1 Ehl
yroovwçqgljhu Devfklupxqj lvw glh Nhuqodgxqj iÿu gdv Hohnwurq e2 gdqq
qxu qrfk ~ess ' 1 Hqwvsuhfkhqg odxwhw glh Hqhujlh mhw}w
2
.Me ' ~ 2 .M ~ess
.M ' .M E~ 2  ' D.M ' S.c DeT
Glh Devfklupxqj lvw dovr qlfkw yroovwçqglj1 Jhqdxh Ehuhfkqxqj huiru0
ghuw phku Nhqqwqlv ghu TP0Wkhrulh1 Ehl ghu Hunoçuxqj ghu dqghuhq
Whuph nrppw hlqh qhxh Hljhqvfkdiw ghv Hohnwurqv lqv Vslho1
71815
Txdqwhqvwdwlvwln
Ndqq hv }zhl lghqwlvfkh Whlofkhq jhehq/ glh vlfk gxufk qlfkwv phku
xqwhuvfkhlghqB Nodvvlvfk qhlq/ nhlqh }zhl Whlofkhq nùqqhq dp vhoehq
Ruw vhlq1 Txdqwhqphfkdqlvfk lvw ghu Ruw xqvfkdui$ Zdv dovr sdvvlhuw
zhqq vlfk }zhl Sxovh vrqvw yùoolj lghqwlvfkhu Whlofkhq gxufkgulqjhqB
Elektron 1 in seinem
quantenmechanischen Zustand
Elektron 2 in seinem
quantenmechanischen Zustand
Wo ist Elektron 1, wo ist Elektron 2?
453
NDSLWHO 71 DWRPH
Glh Skdvh lvw hlq qhxhu Iuhlkhlwvjudg lq ghu Txdqwhqphfkdqln1 Glh
Skdvh yrq [EOo c Oo2 ndqq vlfk çqghuq/ rkqh gd vlfk glh Zdkuvfkhlq0
olfknhlw çqghuw1 Iÿu hlqh eholheljh Skdvh ) jlow=
m[m2 ' [ [ ' [ e) [ e ) ' m[ e) m2
W
W
3
Nhlq nodvvlvfkhv Skçqrphq ndqq dovr glh Skdvh çqghuq1 Glh Pdwkhpd0
wln ghu Txdqwhqphfkdqln ehvfkuhlew dovr phku dov pdq lq ghu nodvvl0
vfkhq Sk|vln huzduwhw1 Zlug glh pdwkhpdwlvfkh Ehvfkuhlexqj yrq ghu
Qdwxu yroo dxvjhqxw}w xqg gxufk zhofkhv txdqwhqphfkdqlvfkh Skçqr0
phqB Glh Dqwzruw odxwhw= Md/ hlq Dxvwdxvfk ghu ehlghq Whlofkhq çq0
ghuw glh Skdvh1 Ehl }zhlpdoljhp Dxvwdxvfk px ghu Dqidqjv}xvwdqg
zlhghukhujhvwhoow vhlq1 Pùjolfkh Skdvhqzhuwh vlqg gdkhu Z xqg f
41 Pùjolfknhlw/ Skdvhqyhuvfklhexqj f/ Zhoohqixqnwlrq lvw v|pph0
wulvfk xqwhu Whlofkhqdxvwdxvfk=
[EOo c Oo2 ' [EOo2 c Oo 51 Pùjolfknhlw/ Skdvhqyhuvfklhexqj Zc Zhoohqixqnwlrq lvw dqwl0
v|pphwulvfk xqwhu Whlofkhqdxvwdxvfk=
[EOo c Oo2 ' [EOo2 c Oo Ghu Dqvdw}
[EOo c Oo2 ' ) EOo )2 EOo2 ndqq dovr iÿu lghqwlvfkh Whlofkhq qlfkw vwlpphq1 Iÿu eholheljh Ixqn0
wlrqhq )EOo lvw glh V|pphwulhehglqjxqj qlfkw qrwzhqgljhuzhlvh huiÿoow1
]1 E1 plw
) Eo ' eo
xqg
)2 Eo ' e2o
jlow
[Eo c o2 ' eo e2o2 ' eo2 e o eo2 e2o ' eo2 e o [Eo2 c o 9' [Eo2 c o 3
3
Ehvvhu vlqg glh Olqhdunrpelqdwlrqhq=
dqwlv|pphwulvfk

[@ EOo c Oo2 ' s E) EOo )2 EOo2 ) EOo2 )2 EOo 2
7181 DWRPH PLW PHKUHUHQ HOHNWURQHQ
454
v|pphwulvfk

[r EOo c Oo2 ' s E) EOo )2 EOo2 n ) EOo2 )2 EOo 2
Nrqvhtxhq}= ]zhl Ihuplrqhq nùqqhq qlh lp vhoehq ]xvwdqg vhlq1
Plw ) G' ) ' )2

[EOo c Oo2 ' s E)EOo )EOo2 )EOo2 )EOo ' f
2
Glhvhu ]xvwdqg h{lvwlhuw dovr qlfkw1
Zlghuvsuxfk plw Hqhujlhdevfkçw}xqj iÿu Kholxp= Zhqq qlfkw ehlgh
Hohnwurqhq lp ]xvwdqg plw ? '  vhlq gÿuihq/ px hlqhv ghu ehlghq
dqjhuhjw vhlq1 Glh Hqhujlh odxwhw gdqq +xqwhu Yhuqdfkoçvvljxqj ghu
Devfklupxqj,=


2
.Me E? ' c ?2 ' 2 ' ~ .M n
' D.M ' S.c DeT
 22
Plw Devfkulpxqj zçuh glh Hqhujlh qrfk nohlqhu1 Glhv vwhkw lq ghxwol0
fkhp Zlghuvsuxfk }xp H{shulphqw1 Glh Dx ùvxqj ghv Sureohpv odx0
whwh/ gdvv vlfk glh ehlghq Hohnwurqhq lp Juxqg}xvwdqg xqwhuvfkhlghq1
Glh Hljhqvfkdiw lq ghu vlh vlfk xqwhuvfkhlghq lvw lku Hljhqguhklpsxov
rghu Vslq1 Lp Juxqg}xvwdqg ehqghq vlfk ehlgh Hohnwurqhq lq ghu Wdw
lp ]xvwdqg plw ? '  dehu vlh kdehq hlqhq xqwhuvfklhgolfkhq Vslq1
71816
Ghu Hljhqguhklpsxov yrq Whlofkhq
Srodulvdwlrq yrq Olfkw
]lunxodusrodulvdwlrq1 Glh Olqhdunrpelqdwlrq yrq }zhl olqhdu srodulvlhu0
whq Zhoohq hujlew hqwzhghu zlhghu hlqh olqhdu srodulvlhuwh Zhooh/ ehl ghu
glh {0 xqg glh |0Nrpsrqhqwh lq Skdvh vfkzlqjhq$
Ey
y
E
t
x
Ex
t
Rghu ehlgh Nrpsrqhqwhq vfkzlqjhq xp <3 dxhu Skdvh= Lq glhvhp
Idoo hukçow pdq hlqh }lunxodu srodulvlhuwh Zhooh1
455
NDSLWHO 71 DWRPH
Ey
y
t
E
Ex
x
t
Hlqh ]lunxoduzhooh lvw hlqh Olqhdunrpelqdwlrq yrq Oùvxqjhq ghu Pd{0
zhoojohlfkxqj xqg gdplw vhoehu Oùvxqj ghu Pd{zhoojohlfkxqj1
Khuvwhooxqj yrq ]lunxoduzhoohq gxufk Yhu}ùjhuxqjvsoçwwfkhq=
b*e0Soçwwfkhq=
Gdv Soçwwfkhq ehvwhkw dxv grsshoeuhfkhqghp Pdwhuldo1 Hv jlew
hlqh vfkqhooh xqg hlqh odqjvdph Dfkvh1 Vlh xqwhuvfkhlghq vlfk
lp Euhfkxqjvlqgh{1 Glh Glfnh ghv Soçwwfkhqv lvw vr jhzçkow/ gdvv
glh Skdvh }zhlhu olqhdu srodulvlhuwhq Olfkwzhoohq plw Srodulvdwlrqv0
ulfkwxqj mhzhlov hqwodqj hlqhu ghu Dfkvhq uhodwly }xhlqdqghu xp
b*e yhuvhw}w lvw1 Ehl uhodwlyhu Rulhqwlhuxqj yrq eD zlug }lunxodu
srodulvlhuwhv Olfkw lq olqhdu srodulvlhuwhv Olfkw xpjhzdqghow xqg
xpjhnhkuw1
Ehl hlqhp b*20Soçwwfkhq lvw glh Glfnh vr jhzçkow/ gd glh Yhu}ù0
jhuxqj bf ehwuçjw1 Glh Zlunxqj hqwvsulfkw hlqhu Guhkxqj xp 2
plw dqvfkolhhqghu Vslhjhoxqj xp glh {0Dfkvh=
y
schnelle Achse
f
x
7181 DWRPH PLW PHKUHUHQ HOHNWURQHQ
456
Dov zhlwhuhv Hohphqw ehqxw}w pdq Srodulvdwlrqvvwudkowhlohu1 Hu }hu0
ohjw gdv hlqidoohqgh Olfkw lq }zhl olqhdu srodulvlhuwh Nrpsrqhqwhq/ glh
uhfkwzlqnolj }xhlqdqghu vwhkhq1
Hlq Skrwrq ndqq Guhklpsxov ÿehuwudjhq1 H{shulphqw yrq U1 Ehwk/
4<691 Olqhdu srodulvlhuwhv Olfkw zlug gxufk hlqh Nrpelqdwlrq yrq Yhu0
}ùjhuxqjvsoçwwfkhq jhvfklfnw xqg zhfkvhow gdehl ehl Gxufkjdqj gxufk
hlq ehzhjolfk dxijhkçqjwhv b*2Yhu}ùjhuxqjvsoçwwfkhq }zhlpdo vhlqhq
Guhkvlqq1 Gdehl ÿehuwuçjw hv Guhklpsxov dxi gdv Soçwwfkhq/ ghu plw
hlqhp Wruvlrqvshqgho jhphvvhq zhughq ndqq1
Quarzfaden
Spiegel
l -Plättchen
4
l
2
l
4
reflektiertes Licht
linear polarisiert
-Plättchen (beweglich)
-Plättchen mit Drehwinkel j
einfallendes Licht
linear polarisiert
Dekçqjlj yrp Guhkzlqnho ghv b*eSoçwwfkhqv zlug gdv Olfkw }lunxodu
srodulvlhuw rghu eohlew olqhdu srodulvlhuw1 Hqwvsuhfkhqg ehredfkwhw pdq
lp huvwhq Idoo hlqhq Guhklpsxovÿehuwudj xqg lp }zhlwhq qlfkw1
Drehmoment
-135°
45°
-45°
0
-90°
0
Winkel
j
457
NDSLWHO 71 DWRPH
Lp Plwwho zlug sur Skrwrq hlq Guhklpsxov yrq e| dxi glh b*2Yhu}ùjhuxqjvsodwwh
ÿehuwudjhq1 Hlq }lunxoduhv Skrwrq wuçjw dovr ghq Guhklpsxov |
Zhofkhq Hljhqguhklpsxov kdw hlq olqhdu srodulvlhuwhv SkrwrqB Zlu
nrqvwuxlhuhq lq Jhgdqnhq hlqhq Ghwhnwru iÿu ghq Guhkvlqq hlqhv Skr0
wrqv=
Hlq uhfkwvguhkhqghv Skrwrq iÿkuw }x hlqhp Vljqdo dp Dxvjdqj 4 xqg
hlq olqnvguhkhqghv }x hlqhp Vljqdo dp Dxvjdqj 51 Hu hqwoçvvw uhfkwv0
}lunxoduh Skrwrqhq dxv Dxvjdqj 4 xqg olqnv}lunxoduh dxv Dxvjdqj 51
Gdplw kdw pdq ghq jhzÿqvfkwhq Ghwhnwru1 Zhofkhv Vljqdo hu}hxjw hlq
olqhduhv SkrwrqB Hv nrppw plw johlfkhu Zdkuvfkhlqolfknhlw dxv Dxv0
jdqj 4 zlh dxv Dxvjdqj 51 Hv kdw dovr hlqhq Guhklpsxov | dehu hqwkçow
ehlgh Guhklpsxovulfkwxqjhq dov olqhduh ßehuodjhuxqj1
Pdwkhpdwlvfkh Ehvfkuhlexqj ghu Srodulvdwlrq lp Mrqhv0Irupdolvpxv1
Glh ehlghq Srodulvdwlrqvyhnwruhq

Oe% '
f
xqg
Oe+ '
f

kdehq glh Oçqjh 4 xqg eloghq hlqh Edvlv/ lq glh vlfk mhgh Srodulvdwlrq
}huohjhq oçw1 Uçxpolfk }hljhq glh Yhnwruhq lq {0 e}z1 |0Ulfkwxqj1
Hlqh hehqh Zhooh vfkuhlew vlfk gdqq dov
O oc | '
.EO
O
Oe eE/|n&O% n SS
2
plw ghp Srodulvdwlrqvyhnwru
Oe ' kOe% n k2Oe+ '
k
k2
Glh Nrh!}lhqwhq k xqg k2 nùqqhq nrpsoh{zhuwlj vhlq/ zrehl jhowhq
px
mk m2 n mk2 m2 ' 
7181 DWRPH PLW PHKUHUHQ HOHNWURQHQ
458
Iÿu olqhduh Srodulvdwlrqhq vlqg glh Nrh!}lhqwhq uhhozhuwlj1 Ehl hlqhu
uhfkwv}lunxoduhq Zhooh oçxiw glh |0Srodulvdwlrqvulfkwxqj xp <3 yrudxv=




's
Oen ' s
n Z2
e
2
2 hqwvsuhfkhqg klqnw ehl hlqhu olqnv}lunxoduhq Zhooh glh |0Srodulvdwlrq
xp <3 klqwhukhu=




Oe ' s
's
Z
2 e 2
2 3
3
Hlqh olqhduh Srodulvdwlrq lvw hlqh Olqhdunrpelqdwlrq yrq }lunxoduhq
Zhoohq

Oe% ' s EOen n Oe 2
Oe+ ' s EOen Oe 2
xqg xpjhnhkuw

Oen ' s EOe% n Oe+ 2

Oe ' s EOe% Oe+ 2
3
3
3
Srodulvdwlrqvvwudkowhlohu1 Ghu Ihog0Wudqvplvvlrqvnrh!}lhqw | iÿu Dxv0
jdqj 4 hqwvsulfkw ghu Nrpsrqhqwh ghv Olfkwv lq Ulfkwxqj ghu Gxufk0
odvvsrodulvdwlrq yrq Dxvjdqj 41 Hqwsuhfkhqg Dxvjdqj 51
| ' Oe Oe c
|2 ' Oe Oe2 Iÿu olqhdu srodulvlhuwhv Olfkw jlow=
| ' Oe Oe ' ULt c
|2 ' Oe Oe2 ' t? c
zrehl ghu Zlqnho }zlvfkhq ghu Olfkwsrodulvdwlrq xqg ghu Ulfkwxqj
ghv Vwudkowhlohuzÿuihov lvw1 Glh Ohlvwxqjv0Wudqvplvvlrq lvw gdqq=
A ' |2 ' ULt2 c
A2 ' |22 ' t?2 Zlh ehlp Vwudkowhlohu lvw glh Ohlvwxqj hukdowhq/ gdv Ihog dehu qlfkw=
A n A2 ' c
| n |2 9' 
459
NDSLWHO 71 DWRPH
Srodulvdwlrq xqg Whlofkhqelog= mk m2 lvw Zdkuvfkhlqolfknhlw/ gdv Skrwrq
lq ghu Srodulvdwlrq Oe% dq}xwuhhq1 Hqwvsuhfkhqghv jlow iÿu mk2 m2 Glh
Dpsolwxgh k e}z1 k2 ehuhfkqhw vlfk iÿu hlqhq eholheljhq Srodulvdwl0
rqvyhnwru dov Vndodusurgxnw=
k ' Oe Oe%
jhqdxvr
k2 ' Oe Oe+ Hlq Srodulvdwru çqghuw glh Zdkuvfkhlqolfknhlwhq gxufk Surmhnwlrq1
Mrqhv Pdwul}hq1 Glh Zlunxqj yrq Yhu}ùjhuxqjvsoçwwfkhq ndqq gxufk
Pdwul}hq ehvfkulhehq zhughq1 Vwhkw glh vfkqhooh Dfkvh lq |0Ulfkwxqj
vr zlug glh |0Nrpsrqhqwh ghv Ihoghv xp hlqhq Zlqnho i jhjhqÿehu
ghu {0Nrpsrqhqwh ehvfkohxqljw1 Gdv oçw vlfk plw irojhqghu Johlfkxqj
dxvguÿfnhq=
 f
Oe '
Oe
f eni
Iÿu eholheljh Rulhqwlhuxqjhq ghv Soçwwfkhqv/ guhkw pdq huvw glh Olfkw0
srodulvdwlrq lq glh Dfkvh ghv Soçwwfkhqv/ zhqghw glh Pdwul{ iÿu gdv
Soçwwfkhq dq xqg guhkw gdqq }xuÿfn1 Glh Jhvdpwpdwul{ odxwhw gdqq=
ULt t?  f
ULt t? i '
t? ULt f eni
t? ULt 
~}
€
~}
€
~}
€
Uÿfn0Guhkxqj
Yhu}ùjhuxqj
Klq0Guhkxqj
b*20Soçwwfkhq1 Iÿu ghq Vsh}ldoidoo i ' Z hukçow pdq=
ULt 2 t? 2
 f
ULt 2
t? 2
b*2 '
'
t? 2 ULt 2
f 
t? 2 ULt 2


~}
€
~}
€
Vslhjhoxqj dq ghu {0Dfkvh
Guhkxqj xp
2
Glhv hqwvsulfkw hlqhu Guhkxqj hlqhu eholheljhq Hlqjdqjv0Srodulvdwlrqvulfkwxqj
xp ghq Zlqnho 2 plw dqvfkolhhqghu Vslhjhoxqj dq ghu {0Dfkvh1
b*e0Soçwwfkhq=
b*e '
 n E  t?2 E t? ULt E t? ULt  n E  ULt2 Iÿu ghq Vsh}ldoidoo hlqhv xqwhu 78 jhguhkwhq Soçwwfkhqv + ' Z*e
odxwhw glh Pdwul{=

Z

b*e ' s e e 
2
7181 DWRPH PLW PHKUHUHQ HOHNWURQHQ
45:
Hlqhq jhphlqvdphq Skdvhqidnwru ndqq pdq yhuqdfkoçvvljhq/ vr
gdvv pdq dxfk

 b*e ' s 
2
ehqxw}hq ndqq1 Hlqh olqhduh Srodulvdwlrq lq {0Ulfkwxqj zlug }x
olqnv}lunxoduhp Olfkw=



 

's 's c
b*e
f

f
2
2
xqg hlqh olqhduh Srodulvdwlrq lq |0Ulfkwxqj zlug }x uhfkwv}lunxod0
uhp Olfkw=


f
 f

b*e
's 's 's
c




2
2
2 +soxv hlqhp jhphlqvdphq Skdvhqidnwru ' e Z*2 ,1
3
Hlq Srodulvdwlrqvvwudkowhlohu zlug gxufk glh Pdwul{
ULt2 t? ULt  J, '
t? ULt t?2 ehvfkulhehq/ zrehl ghu Zlqnho }zlvfkhq ghu Wudqvplvvlrqvdfkvh ghv
Srodulvdwlrqvvwudkowhlohuv xqg ghu {0Dfkvh lvw1 +ßexqj,1
Dqlpdwlrq Irolhqsrodulvdwru= 1112srodul}dwlrq2prohfxodubylhz1kwpo
Dqlpdwlrq Srodulvdwruhq lq Uhlkh=1112srodul}dwlrq2eorfnlqjboljkw1kwpo
Dqlpdwlrq Ioÿvvljnulvwdoodq}hljh=112odswrsv2fdofxodwru1kwpo
Hljhqguhklpsxov yrq pdvvhehkdiwhwhq Whlofkhq
Vslq0Vwdwlvwln Wkhruhp= Whlofkhq plw jdq}}dkoljhp Hljhqguhklpsxov
vlqg Ervrqhq xqg Whlofkhq plw kdoe}dkoljhp Hljhqguhklpsxov vlqg Ihu0
plrqhq1 Hohnwurqhq/ Surwrqhq xqg Qhxwurqhq vlqg Ihuplrqhq1 Gdv
Skrwrq lvw hlq Ervrq1
Ihuplrqhq vlqg glh Edxvwhlqh ghu Pdwhulh/ Ervrqhq vlqg Dxvwdxvfkwhlo0
fkhq xqg yhuplwwhoq glh Nuçiwh/ glh dxi glh Pdwhulh zlunhq1 Gdv Skrwrq
yhuplwwhow glh hohnwurpdjqhwlvfkh Nudiw/ Joxrqhq glh vwdunh Nudiw xqg
glh Whlofkhq ` n / ` xqg ~f vlqg glh Whlofkhq ghu vfkzdfkhq Zhfk0
vhozlunxqj1
3
45;
NDSLWHO 71 DWRPH
Lq zlh zhlw glh Vfkzhunudiw gd plwvslhow lvw xqnodu1 Hv vfkhlqw mhghq0
idoov Judylwrqhq }x jhehq/ glh }zdu Ervrqhq vlqg/ doohuglqjv dov hlq}l0
jh Whlofkhq hlqhq Hljhqguhklpsxov yrq 2| kdehq1 Glh Txdqwlvlhuxqj
ghu Vfkzhunudiw lvw hlqh ghu jurhq Iudjhq ghu prghuqhq wkhruhwlvfkhq
Sk|vln1
71817
Ulfkwxqjvtxdqwlvlhuxqj ghv Guhklpsxov
Ghu Guhklpsxov hlqhv Hohnwurqv dxi hlqhu Nuhlvedkq ndqq qlfkw eholh0
eljh Zhuwh dqqhkphq vrqghuq hv px glh Uhvrqdq}ehglqjxqj huiÿoow
zhughq +vlhkh Erkuvfkhv Dwrpprghoo,
& 2Z o ' 6 2Z
Vlh oçw vlfk xpiruphq }x
|& o ' 6 |
rghu
u5 ' 6 |
Glh }0Nrpsrqhqwh ghv Guhklpsxov lvw dovr txdqwlvlhuw1 Glh Txdqwhq0
}dko 6 khlw pdjqhwlvfkh Txdqwhq}dko1
Guhklpsxov xqg Xpvfkçuihuhodwlrq1 Dxv ghu Ruwv0Lpsxov0Xqvfkçuih
irojw/ gdvv ghu Guhklpsxov hehqidoov xqvfkdui lvw1 Vhlqh Oçqjh oçw vlfk
O rswlpdo
jhqdx ehvwlpphq/ qlfkw dehu vhlq Ulfkwxqj1 Vhoevw zhqq u
hqwodqj ghu }0Ulfkwxqj rulhqwlhuw lvw/ lvw glh Oçqjh ghv Guhklpsxovhv
juùhu dov glh Oçqjh ghu }0Nrpsrqhqwh1 Hv jlow phunzÿugljhuzhlvh
O 2 ' u25 n |u5 u
Ghu }xvçw}olfkh Dqwhlo qhehq ghu }0Nrpsrqhqwh hqwvwhkw gxufk hlqh/
dxijuxqg ghu Xqvfkçuihuhodwlrq qlfkw yùoolj }x holplqlhuhqgh Guhklp0
sxovnrpsrqhqwh uhfkwzlqnolj }xu }0Dfkvh1 Iÿu hlqh Nuhlvehzhjxqj
ndqq pdq glhv rkqh dxizhqgljhq Irupdolvpxv khuohlwhq= Zlu zroohq
ghq Guhklpsxov rswlpdo lq }0Ulfkwxqj rulhqwlhuhq/ g1 k1 glh udgldoh
Nrpsrqhqwh vr nohlq zlh pùjolfk pdfkhq/ rkqh glh Xqvfkçuihuhodwlr0
qhq }x yhuohw}hq1 Gdv Txdgudw ghu udgldohq Nrpsrqhqwh odxwhw=
u2o ' u2% n u2+
' E+R5 5R+ 2 n E%R5 5R% 2
' %2 n +2 R25 n R2% n R2+ 5 2 2 E+5R+ R5 n %5R% R5 7181 DWRPH PLW PHKUHUHQ HOHNWURQHQ
45<
Xpiruphq lq ]|olqghunrruglqdwhq
%
+
R%
R+
hujlew=
'
'
'
'
o t? )o
o ULt )o
Ro t? )R
Ro ULt )R
u2o ' o2 R25 n R2o 5 2 25oRo R5 ULtE)o )R Zlu ehvfkuçqnhq xqv dxi Nuhlvedkqhq/ g1 k1 )o )R ' Z*21 Gdplw
jlow
u2o ' o2 R25 n R2o 5 2 Plw
u5 ' o Ro
ndqq pdq vfkuhlehq=
2
uo ' u5
Ro 2
o
2
R n
5 Ro 5
o
Elv klhukhu zdu doohv qxu hwzdv Xpirupxqjvj|pqdvwln ghu ehndqqwhq
nodvvlvfkhq Johlfkxqjhq1 Xp qxq glh Udgldonrpsrqhqwh u2o }x plql0
plhuhq px 5 xqg R5 vr nohlq zlh pùjolfk zhughq1 Dq o xqg Ro ndqq
pdq qlfkw guhkhq/ gd dxi hlqhu Nuhlvedkq ehlgh gxufk u5 yùoolj ihvw0
jhohjw vlqg1 Glh Zhuw iÿu 5 xqg R5 ndqq pdq plqlplhuhq/ dehu qxu lp
Udkphq ghu Xqvfkçuihuhodwlrq=
{R5 {5 ' |*2
Elvkhu zdu glh uhfkwh Vhlwh ghu Xqvfkçuihuhodwlrq qlfkw jhqdx ihvwjh0
ohjw1 Lq glhvhu mhw}ljhq Irup kdehq glh Yduldq}hq {R5 xqg {5 hlqh
noduh wkhruhwlvfkh Ehghxwxqj/ ghuhq Hunoçuxqj klhu dehu }x zhlw iÿkuw1
Zlu qhkphq glh Xqvfkçuihuhodwlrq klhu dov Ghqlwlrq iÿu glh Yduldq}hq1
Hlqjhvhw}w lq rehq hujlew=
2
| o

Ro
2
2
{uo ' u5
n
{5
e Ro {5 2
o
rghu
2
{uo ' u5
plw
k G'
|2 
nk c
e k
Ro
{5 2 o
463
NDSLWHO 71 DWRPH
Glh Nrpsrqhqwh u2o dxijhidw dov Ixqnwlrq yrq k zlug plqlpdo/ zhqq
k ' |*2 Gdplw jhodqjw pdq vfkolholfk }x
2
| 2 |
2
n
' u5 |
{uo ' u5
e | 2
Glh Oçqjh ghv Guhklpsxovhv lvw gdqq
u2 ' u25 n {u2o ' u25 n u5 | ' |2 ,E, n 
zrehl , ghu Pd{lpdozhuw yrq u5 lvw=
, ' 66@% Glhvhv Hujheqlv jlow dxfk jdq} doojhphlq rkqh glh Hlqvfkuçqnxqj dxi
Nuhlvedkqhq1
Ehlvslho= Pùjolfkh Zhuwh iÿu u5 c ehl , ' G
Lz
3
2
1
12
Lx
-1
-2
Ly
-3
Ehlvslho= Pùjolfkh Zhuwh iÿu 75 c ehl r ' *2 G
Glh udgldoh Xqvfkçuih lvw klhu juùhu dov ghu Zhuw ghu }0Nrpsrqhqwh=
{7o2 ' 75 | ' *2 |2
rghu
|
{7o ' s 2
7181 DWRPH PLW PHKUHUHQ HOHNWURQHQ
464
Dgglwlrq yrq Guhklpsxovhq ndqq nrpsol}lhuw vhlq xqg huirughuw hlqhq
juùhuhq irupdohuhq Dqodxi1 Klhu qxu nxu} glh zhvhqwolfkhq Hujheqlvvh=
]zhl Guhklpsxovh dgglhuhq vlfk mh qdfk lkuhu uhodwlyhq Rulhqwlhuxqj }x
yhuvfklhghqhq qhxhq Guhklpsxovyhnwruhq1
O n u
O 2
O, ' u
u
Glhvh odvvhq vlfk qdfk lkuhu Oçqjh nodvvl}lhuhq=
O 2, ' |2 ,E, n 
u
Glh Guhklpsxov0Txdqwhq}dko , ndqq gdehl glh Zhuwh
m, ,2 m , m, n ,2 m
dqqhkphq/ zrehl , xqg ,2 glh pd{lpdohq Zhuwh iÿu glh pdjqhwlvfkhq
Txdqwhq}dkohq ghu Nrpsrqhqwhq u5 xqg u25 vlqg1 ]zhl Guhklp0
sxovh plw , ' xqg ,2 ' D nùqqhq dovr }x : qhxhq Guhklpsxovhq
nrpelqlhuhq plw , ' H2 Glh pdjqhwlvfkh Txdqwhq}dko glhvhu qhxhq
Guhklpsxovyhnwruhq ndqq zlhghuxp glh Zhuwh
, 6 ,
dqqhkphq1 Gdvvhoeh jlow iÿu ghq Vslq/ qxu gdvv , plw r xqg 6 plw 6r
eh}hlfkhqw zlug1
Eh}hlfkqxqj iÿu glh Guhklpsxov}xvwçqgh hlqhu Nrpelqdwlrq yrq Hohn0
wurqhq
27 n
ua c
zrehl 7 glh Guhklpsxovtxdqwhq}dko ghv Jhvdpwvslqv xqg u glh Guh0
klpsxovtxdqwhq}dko ghv Jhvdpwedkqguhklpsxovhv lvw1 Glh Txdqwhq0
}dko a lvw glh Guhklpsxovtxdqwhq}dko ghv Jhvdpwguhklpsxovhv
O n 7
O
aO ' u
}1 E1 Eh}hlfkqxqj ghu Kholxp}xvwçqgh1 ]zhl Hohnwurqhq plw r ' *2
xqg r2 ' *2 nrpelqlhuhq }x hlqhp Jhvdpwvslq 7 '  xqg 7 ' f1
4,Vlqjxohww E7 ' f=
41 Hohnwurq
51 Hohnwurq
Whup
?'
6r ' *2
?'
6r ' *2
 7f
?'
6r ' *2
?'2
6r ' *2
,'f
2 7f
?'
6r ' *2
?'2
6r ' *2
,'
2 
465
NDSLWHO 71 DWRPH
5, Wulsohww E7 ' =
41 Hohnwurq
51 Hohnwurq
Whup
71818
?'
6r ' *2
?'
6r ' *2
yhuerwhq
?'
6r ' *2
?'2
6r ' *2
,'f
2 7
?'
6r ' *2
% ?'2
6r ' *2
,'
2 f
?'
6r ' *2
% ?'2
6r ' *2
,'
2 
Vfkdohqprghoo iÿu Dwrph plw ylhohq Hohnwurqhq
Ehwudfkwhq zlu }xu Rulhqwlhuxqj ghq Kdplowrqrshudwru iÿu hlq Dwrp
plw ylhohq Hohnwurqhq=
3
4
~ E
[
E R2
~ e2
E
E 26
eZ0
f
C
~}€
'
 ~}
Hn l q
F
[
F

e2
F
n
F
o
eZ0
mo
o
m
f
D
:
€

~}
€
Nhuqsrwhqwldo
K z z = h0h0Zhfkvhoz1
Zlh ehlp Kholxp yhuqdfkoçvvljhq zlu }xqçfkvw glh Zhfkvhozlunxqj
}zlvfkhq ghq Hohnwurqhq M 1 Pdq kdw gdqq iÿu mhghv Hohnwurq hlq
zdvvhuvwrçkqolfkhv Sureohp plw ghu Nhuqodgxqjv}dko ~1 Glh Jhvdp0
whqhujlh lvw glh Vxpph ghu zdvvhuvwrçkqolfkhq Oùvxqjhq
2
~
[
 2 ~k
.'
6S
2
?
'
Gdv Hohnwurq ndqq lq hlqhp Hqhujlhqlyhdx qrfk yhuvfklhghqh Guhklp0
sxovzhuwh kdehq1 Hv jlew dovr phkuhuh ]xvwçqgh plw ghuvhoehq Hqhujlh1
Hv nùqqhq dovr gxufkdxv }zhl rghu phkuhuh Hohnwurqhq lq hlqhp Dwrp
glhvhoeh Hqhujlh kdehq/ rkqh gdv Sdxol0Sulq}ls }x yhuohw}hq +Hohnwur0
qhq nùqqhq mhghq ]xvwdqg qxu hlqidfk ehvhw}hq,1 Xp ghq hqhujhwlvfkhq
Juxqg}xvwdqg hlqhv Dwrpv plw Nhuqodgxqjv}dko ~ }x ehvwlpphq/ pÿv0
vhq ~ Hohnwurqhq dxi pùjolfkvw wlh lhjhqgh ]xvwçqgh yhuwhlow zhughq1
Vlqg dooh ]xvwçqgh hlqhv Hqhujlhqlyhdxv plw mhzhlov hlqhp Hohnwurqhq
ehiÿoow/ px pdq glh ]xvwçqgh ghv qçfkvw kùkhuhq Qlyhdxv dxÿoohq1
Zdvvhuvwr xqg Kholxp ehiÿoohq glh ]xvwçqgh ghu 4v0Vfkdoh/ Olwklxp
xqg Ehu|olxp glh ]xvwçqgh ghu 4v0Vfkdoh xqg ghu 5v0Vfkdoh hwf1
?'
6r ' *2
% ?'2
6r ' *2
,'
2 2
7181 DWRPH PLW PHKUHUHQ HOHNWURQHQ
466
Ehuÿfnvlfkwljw pdq mhw}w glh Hohnwurq0Hohnwurq0Zhfkvhozlunxqj/ vr hu0
kçow pdq zlh ehlp Kholxp hlqh Devfklupxqj1 Txdolwdwly kdw gdv Sr0
whqwldo lq ghp vlfk hlq Hohnwurq ehzhjw irojhqghq Yhuodxi=
Ehl nohlqhq Devwçqghq yrp Nhuq vfkluphq glh dqghuhq Hohnwurqhq ghq
Nhuq vfkohfkwhu de dov ehl jurhq Devwçqghq1 ]xvwçqgh plw jhulqjhu
Dxihqwkdowvzdkuvfkhlqolfknhlw dp Nhuqruw olhjhq gdkhu hqhujhwlvfk kù0
khu1
}1 E1= Olwklxp
Hv jlow .2r .2R xqg .r .R ._ Glh Guhklpsxovhqwduwxqj ghv
Vfkuùglqjhuprghov lvw rhqedu dxijhkrehq1 Glh Devfklupxqj lvw hlq
jurhu Hhnw1
467
NDSLWHO 71 DWRPH
Shulrghqv|vwhp
Glh Vfkdohq zhughq qdfk irojhqghp Vfkhpd ehvhw}w=
7s
6s
5s
4s
3s
2s
1s
l=0
7p
6p
5p
4p
3p
2p
1
6d
5d
4d
3d
Aktiniden
5f
4f
Lanthaniden
(seltene Erden)
}
Q
P
O
N
M
L
K
Übergangselemente
2
3
Qdfk yroovwçqglj ehiÿoowhu R0Vfkdoh nrppw hv }x hlqhu Ehvhw}xqjvdq0
rpdolh1 Gd .er .e_ / zlug er }xhuvw ehvhw}w +N/ Fx,1 Çkqolfkh
Dqrpdolhq wuhwhq ehl Ue+8v,/ Fv+9v, xqg Iu+:v, dxi1
Shulrghqv|vwhp +Irolh/ Dqlpdwlrq,1
Ehl ghq guhlzhuwljhq Lrqhq ghu vhowhqhq Hughq jlew hv hlqhq Devfklu0
pxqjvhhnw qdfk dxhq1 Glh 8v0/ 8s0Vfkdohq kdehq jurh Dqwhloh ghu
Zhoohqixqnwlrq dxhukdoe ghu 7i0]xvwçqgh xqg vfkluphq glhvh qdfk dx0
hq de1 Rswlvfkh ßehujçqjh lqqhukdoe ghu 7i0Vfkdoh vlqg hljhqwolfk
qlfkw huodxew/ gd vlfk ghu Guhklpsxov qlfkw çqghuw1 Qxu gxufk Vwù0
uxqj hlqhv çxhuhq Nulvwdooihoghv zhughq glh ßehujçqjh huodxew1 Vwdu0
nh Devfklupxqj iÿkuw }x odqjhu Ohehqvgdxhu ghv dqjhuhjwhq ]xvwdqgv1
Qhrg|p lp \wulxp0Doxplqlxp0Judqdw +Qg=\DJ, lvw }1 E1 hlq khuyru0
udjhqghv Odvhupdwhuldo1
Lrqlvdwlrqvhqhujlh qlppw plw zdfkvhqghu Hohnwurqhq}dko }x/ gd glh
Nhuqodgxqj vwhljw1 +Irolh plw Lrqlvdwlrqvhqhujlhhq,1 Qdfk yroovwçqgl0
jhu Ehvhw}xqj ghu s0Vfkdoh huirojw hlq Hqhujlhvsuxqj1 Hghojdvh vlqg
fkhplvfk lqhuw/ gd hlqh Çqghuxqj ghu Hohnwurqhqkÿooh glh Dquhjxqj
plqghvwhqv hlqhv Hohnwurqv lq ghq qçfkvw kùkhuhq ]xvwdqg huirughuw1
Gd}x lvw ehl fkhplvfkhq Uhdnwlrqhq glh Hqhujlh qlfkw yrukdqghq1
Glh Hghojdvvfkdoh lvw uxqg=
,
[
6'3,
t,6 E)c X '
,E, n 
eZ
Glhv lvw hlqh nrqvwdqwh Ixqnwlrq xqg kçqjw qlfkw phku yrq ghq Zlqnhoq
de1
7191 UÙQWJHQVWUDKOXQJ
468
Dondoldwrph1 Vlh ehvwhkhq dxv hlqhu Hghojdvvfkdoh xqg hlqhp Ydohq0
}hohnwurq1 Vlh vlqg zdvvhuvwrçkqolfk1 Pdq pdfkw ghq hpslulvfkhq
Dqvdw}=

k2
.?c, ' 6oe_ S2 2
E? n {E?c ,2
zrehl 6oe_ glh uhgx}lhuwh Pdvvh eh}ÿjolfk ghv Hghojdvuxpsihv lvw1 Ghu
vrjhqdqqwh Txdqwhqghihnw {E?c , lvw wdehoolhuw1 Iÿu jurh , yhuvfkzlq0
ghw ghu Txdqwhqghihnw1 }1 E1 Qdwulxp=
q@6
v 416:
s 31;;
g 3143
i 0
7
4169
31;:
3144
3133
8
4168
31;9
3146
03134
9
4167
31;9
3144
3133;
Iÿu jurh Txdqwhq}dkohq zlug gdv Dwrp lpphu zdvvhuvwrçkqolfkhu/
gd gdv Hohnwurq lpphu zhlwhu dxhq olhjw xqg qxu qrfk hlqhq Lrqhq0
uxpsi vlhkw1
719
Uùqwjhqvwudkoxqj
+Dqlpdwlrq= Sk|vlfv53332sk|vlfv253332{ud|2pdnlqjb{ud|v1kwpo,
Uùqwjhqvwudkoxqj lvw nxu}zhooljh/ hohnwurpdjqhwlvfkh Vwudkoxqj plw hl0
qhu Zhoohqoçqjh yrq f f 6c e}z  1 Glhvh Vwudkoxqj ndqq lq hlqhu
hydnxlhuwhq Uùkuh gxufk Euhpvvwudkoxqj yrq Hohnwurqhq khujhvwhoow
zhughq1 Zhqq glh Hohnwurqhq jhqÿjhqg vfkqhoo vlqg/ zhughq vlh ehlp
Dxiwuhhq dxi glh Dqrgh vhku vwdun yhu}ùjhuw1 Gdehl vwudkohq vlh hlq
krfkhqhujhwlvfkhv Skrwrq de1
3
°
l =0,2-2 A
e
+
10-1000 kV
Gdv Vshnwuxp yrq vr hu}hxjwhp Uùqwjhqolfkw vlhkw vr dxv=
469
NDSLWHO 71 DWRPH
Ghu nrqwlqxlhuolfkhu Dqwhlo hqvwhkw gxufk Euhpvvwudkoxqj lq ghu Qçkh
hlqhv Nhuqv ghv Dqrghqpdwhuldov1
Glh nxu}zhooljh Juhq}zhoohqoçqjh gxufk Ehvfkohxqljxqjvvsdqqxqj L
jhjhehq=
eL Nv
rghu
bN
]dkohq=
S
eL
f&T 2 Klq}x nrppw qrfk glh fkdudnwhulvwlvfk Vwudkoxqj1 Vlh hqwvwhkw lq }zhl
Vfkulwwhq=
41 Vfkulww= Hohnwurq zlug dxv hlqhu lqqhuhq Vfkdoh khudxvjhvfkod0
jhq1
besetzte Zustände
e
e
e
7191 UÙQWJHQVWUDKOXQJ
46:
51 Vfkulww= Gdv Hohnwurq ghu çxhuhq Vfkdoh içoow lq glh iuhljhzru0
ghqh lqqhuh Vfkdoh xqwhu Dejdeh hlqhv Skrwrqv1
e
th
w
rghu gdujhvwhoow dov ßehujçqjh lq hlqhp Whupvfkhpd= +Irolh/ Ghp0
wuùghu LLL,1
Rswlvfkh Hohphqwh iÿu Uùqwjhqolfkw
Ghu Euhfkxqjvlqgh{ lvw lq Pdwhulh nohlqhu dov dq Oxiw1 Ghu Euh0
fkxqjvlqgh{ lvw hlq Uhvrqdq}skçqrphq +Ghpwuùghu Eg15/ ;1714,1
]xu Hulqqhuxqj= Hohnwurqhq vlqg lp Ihvwnùushu lq qçkhuxqjvzhl0
vh kduprqlvfkhq Srwhqwldohq jhexqghq xqg kdehq hlqh ehvwlppwh
Hljhqvfkzlqjxqjviuhtxhq}1 Olfkw uhjw Hohnwurqhq }x Vfkzlqjxq0
jhq dq1 Glh Hohnwurqhq zlunhq zlh Dqwhqqhq/ glh vhoehu zlhghu
Olfkw ghuvhoehq Iuhtxhq} dejhehq1 Glh yrq ghq Hohnwurqhqdq0
whqqhq dejhjhehqhq Zhoohq ÿehuodjhuq vlfk plw ghu hlqjhvwudko0
whq Zhooh1 Glh Skdvh ghu uhvxowlhuhqghq Jhvdpwzhooh kçqjw yrq
ghu uhodwlyhq Skdvh }zlvfkhq ghu hlqidoohqghq Zhooh xqg ghu Dq0
whqqhqzhooh de1 Plw mhghu Odjh yrq Hohnwurqhq ndqq vlfk vr glh
Skdvh ghu Olfkwzhooh hwzdv çqghuq1 Xqwhukdoe ghu Uhvrqdq}iuh0
txhq} ghu Hohnwurqhq yhu}ùjhuw vlfk glh Skdvhqiurqw +q:4,/ rehu0
kdoe ehvfkohxqljw vlfk glh Skdvhqiurqw +q4,1 Pdq hukçow iÿu ghq
Euhfkxqjvlqgh{ gdkhu irojhqgh Iuhtxhq}dekçqjljnhlw
~e2
? E/ '  n
0f 6e E/2f /2 2
Glh Uhvrqdq}iuhtxhq} ghu Hohnwurqhq lp Pdwhuldo
/f 2Z 2 fH M5
hqwvsulfkw hlqhu Zhoohqoçqjh yrq
bf 2 46;
NDSLWHO 71 DWRPH
Gd iÿu Uùqwjhqolfkw / : /f c lvw lq Pdwhulh ? 1 Iÿu Uùqwjhq0
olfkw lvw Pdwhulh rswlvfk gÿqqhu dov gdv Ydnxxp1
Pdq ndqq dovr Vslhjho iÿu Uùqwjhqolfkw nrqvwuxlhuhq glh dxi Wr0
wdouh hnwlrq dp Pdwhuldo ehuxkhq1 Ghu Juhq}zlqnho lvw doohuglqjv
vhku dfk1
?2
  f D
'
t?Ebf )} '
?

3
rghu
)} ' f Glh Uh h{lrq ixqnwlrqlhuw qxu ehl vhku vwuhlihqghp Hlqidoo1
Wur}ghp lvw hv pùjolfk Sduderovslhjho dov deeloghqgh Hohphqwh }x
yhuzhqghq1 Glhv lvw ehvrqghuv lqwhuhvvdqw iÿu vdwhoolwhqjhvwÿw}wh
Uùqwjhqwhohvnrsh +URVDW/ Wÿelqjhq xqg dqghuh,
Olqvhq iÿu Uùqjhqolfkw ixqnwlrqlhuhq xpjhnhkuw zlh ehl qrupd0
ohp Olfkw1 Hlqh Nrqyh{olqvh }huvwhxw xqg hlqh Nrqndyolqvh vdp0
phow1
7191 UÙQWJHQVWUDKOXQJ
46<
Ehl ?  nhkuw vlfk glh Zlunxqj ghu Udglhq lq ghu Olqvhqjohl0
fkxqj xp=





' E?  'E ?  ~} €
s
- -2
- -2
:f
Skdvhq xqg Juxsshqjhvfkzlqgljnhlw1 Ghu Euhfkxqjvlqgh{ ehvwlppw
glh Zhoohq}dko/
& ' ? /*S
xqg gdplw glh Skdvhqjhvfkzlqgljnhlw
/
) ' ' S*?
&
Iÿu ?  ndqq glh Skdvhqjhvfkzlqgljnhlw lq Pdwhulh vfkqhoohu dov
Olfkwjhvfkzlqgljnhlw vhlq/ glh Juxsshqjhvfkzlqgljnhlw mhgrfk qlfkw=
_/
_&
Glhv zroohq zlu jhqdxhu ehwudfkwhq xqg glh Juxsshqjhvfkzlqgljnhlw
dxvuhfkqhq1 Dqvwhooh ghu Vwhljxqj _/*_& ndqq pdq dxfk ghq Nhku0
zhuw ghu Vwhljxqj _&*_/ ehvwlpphq1 Gdv lvw hwzdv hlqidfkhu1 Iÿu glh
Ixqnwlrq &E/ hukçow pdq plw ?E/ +vlhkh rehq,=
/
& '
? E/
S
*2
/
~e2
n
'
S
0f 6e E/ 2f /2 *2

~e2

2
'
/ n
S
0f 6e E/ 2f */2 
C '
473
NDSLWHO 71 DWRPH
Glhvh Ixqnwlrq ohlwhq zlu de1
*2 _&
 

~e2
~e2 2/2f */
2
'
/ n
2/ n
_/
S 2
0f 6e E/2f */ 2 
0f 6e E/ 2f */2 2

~}
€
3

'
S

'
S

2/?

~e2
/ 2f */e
2/  n
2/?
0f 6e E/ 2f */2 2

~e2
/ 2f */e
n
?
0f 6e E/ 2f */2 2
Glh Juxsshqjhvfkzlqgljnhlw odxwhw gdqq=
C '


S
' S ~}€
? 2
/2f */e
~e
_&*_/
 n 0f 6e E/2*/2 2

~} f
€

u
3

Uùqwjhq0Olfkw zlug dq Oxiw vfkqhoo devruelhuw1 Hv uhlfkw zhqljhu zhlw
dov vlfkweduhv Olfkw1 Lq elrorjlvfkhq Pdwhuldolhq zlug hv zhqljhu vwdun
devruelhuw xqg hljqhw vlfk iÿu phgl}lqlvfkh Dqzhqgxqjhq1 Dqghuv dov
vlfkweduhv Olfkw jhvfklhkw glh Devruswlrq ehl qlhguljhuhq Hqhujlhhq
gxufk Frpswrq0Vwuhxxqj xqg gxufk ghq Skrwrhhnw1 Dwrph zhughq
dovr lrqlvlhuw rghu gdv Uùqwjhqskrwrq zlug dq ghq Hohnwurqhq ghu Dwr0
ph dejhohqnw1 Ehl krkhq Hqhujlhq nùqqhq Hohnwurq0Srvlwurq0Sdduh
hqwvwhkhq1
41 Glh Frpswrq0Vwuhxxqj lvw lqhodvwlvfk1 Hlq Whlo ghu Hqhujlh jhkw
dxi gdv Hohnwurq ÿehu1 Zhjhq ghu Hqhujlh0Lpsxov0Hukdowxqj lvw
hlqh yroovwçqgljh Devruswlrq ghu Skrwrqhqhqhujlh qlfkw pùjolfk1
Hv jlew dovr lpphu hlq dxvodxihqghv Skrwrq/ gd glh Zhoohqoçqjh
7191 UÙQWJHQVWUDKOXQJ
474
ghv dxvodxihqghq Skrwrqv qlfkw xqhqgolfk zhughq ndqq1 Ehwudfk0
whq zlu ghq Dxvguxfn iÿu glh Zhoohqoçqjh ghv jhvwuhxwhq Olfkwv=
b@r be? '
E ULt X
6S
Hv jlow dovr
b@r be? rghu
b@r 2
6S
2
4
6S
51 Skrwrhhnw= Lq Dqzhvhqkhlw hlqhv Nhuqv lvw yroovwçqgljh De0
vruswlrq ghv Uùqwjhqskrwrqv pùjolfk1 Gdv Hohnwurq zlug gdqq
dxv ghp Dwrp jhvfkohxghuw xqg ghu Nhuq ÿehuqlppw ghq Lp0
sxov1
61 Sdduelogxqj= Ehl Hqhujlhq rehukdoe ghu grsshowhq Uxkhhqhu0
jlh hlqhv Hohnwurqv ndqq hlq Uùqwjhqtxdqw hlq Hohnwurq0Srvlwurq0
Sddu hu}hxjhq1
. : 26e S2 ' eT
Glh Hqhujlh0Lpsxov0Hukdowxqj huirughuw glh Dqzhvhqkhlw hlqhv Nhuqv/
ghu ghq Lpsxov dxiqlppw1
Uùqwjhqvshnwurvnrslh dq Dwrphq ehl nohlqhq Hqhujlhq +43nY,1
Absorption
LI
L II
L III
Photoeffekt
l
3
K
15A
l
475
NDSLWHO 71 DWRPH
Ehl nxu}hq Zhoohqoçqjhq wudjhq dooh ßehujçqjh }xu Lrqlvdwlrq ehl xqg
pdq hukçow hlqh krkh Devruswlrq1 Xqwhuvfkuhlwhw glh Skrwrqhqhqhujlh
fkdudnwhulvwlvfkh Iuhtxhq}hq v& c v? c vr vlqnw glh Devruswlrq vfkodj0
duwlj/ gd glhvh ßehujçqjh mhw}w qlfkw phku ehlwudjhq1 Gd}x nrppw glh
bDekçqjljnhlw ghv Lrqlvdwlrqv0Zlunxqjvtxhuvfkqlwwv j@ b Dxjhu0Hhnw= Qdfk Skrwrlrqlvdwlrq hlqhu lqqhuhq Vfkdoh içoow hlq jh0
exqghqhv Hohnwurq lq glh ohhuh Vfkdoh xqg jlew vhlqh Hqhujlh dq hlq
dqghuhv jhexqghqhv Hohnwurq de/ gdv lrqlvlhuw zlug1
Jhphvvhq zlug glh nlqhwlvfkh Hqhujlh ghv lrqlvlhuwhq Dxjhu0Hohnwurqv1
.&? ' {. .
Nhqqw pdq glh Elqgxqjvhqhujlh . ghv Dxjhuhohnwurqv/ vr hujlew hlqh
Phvvxqj yrq .&? hlqhq Zhuw iÿu {.1 Glh nlqhwlvfkh Hqhujlh .&? plw
pdq plw hlqhu Srwhqwldoudpsh1
Frpsxwhuwrprjudsklh +Dqlpdwlrq= Sk|vlfv5333,
71:
71:14
Dwrpduhu Pdjqhwlvpxv
Pdjqhwlvfkhv Prphqw ghv Hohnwurqv
Plw ehzhjwhq Odgxqjhq vlqg Vwuùph yhuexqghq1 Vwuùph hu}hxjhq Pdjqhwiho0
ghu/ glh ÿehu glh Oruhqw}0Nudiw dxi glh Odgxqjhq zlunhq1 Pdq huzduwhw dovr
475
NDSLWHO 71 DWRPH
Ehl nxu}hq Zhoohqoçqjhq wudjhq dooh ßehujçqjh }xu Lrqlvdwlrq ehl xqg
pdq hukçow hlqh krkh Devruswlrq1 Xqwhuvfkuhlwhw glh Skrwrqhqhqhujlh
fkdudnwhulvwlvfkh Iuhtxhq}hq v& c v? c vr vlqnw glh Devruswlrq vfkodj0
duwlj/ gd glhvh ßehujçqjh mhw}w qlfkw phku ehlwudjhq1 Gd}x nrppw glh
bDekçqjljnhlw ghv Lrqlvdwlrqv0Zlunxqjvtxhuvfkqlwwv j@ b Dxjhu0Hhnw= Qdfk Skrwrlrqlvdwlrq hlqhu lqqhuhq Vfkdoh içoow hlq jh0
exqghqhv Hohnwurq lq glh ohhuh Vfkdoh xqg jlew vhlqh Hqhujlh dq hlq
dqghuhv jhexqghqhv Hohnwurq de/ gdv lrqlvlhuw zlug1
Jhphvvhq zlug glh nlqhwlvfkh Hqhujlh ghv lrqlvlhuwhq Dxjhu0Hohnwurqv1
.&? ' {. .
Nhqqw pdq glh Elqgxqjvhqhujlh . ghv Dxjhuhohnwurqv/ vr hujlew hlqh
Phvvxqj yrq .&? hlqhq Zhuw iÿu {.1 Glh nlqhwlvfkh Hqhujlh .&? plw
pdq plw hlqhu Srwhqwldoudpsh1
Frpsxwhuwrprjudsklh +Dqlpdwlrq= Sk|vlfv5333,
71:
71:14
Dwrpduhu Pdjqhwlvpxv
Pdjqhwlvfkhv Prphqw ghv Hohnwurqv
Plw ehzhjwhq Odgxqjhq vlqg Vwuùph yhuexqghq1 Vwuùph hu}hxjhq Pdjqhwiho0
ghu/ glh ÿehu glh Oruhqw}0Nudiw dxi glh Odgxqjhq zlunhq1 Pdq huzduwhw dovr
71:1 DWRPDUHU PDJQHWLVPXV
476
iÿu glh Hohnwurqhq ghu Kÿooh hlqhq dxvjhsuçjwhq Pdjqhwlvpxv/ ghu glh Odjh
ghu Hqhujlhqlyhdxv yhuvfklhew1 Gdv plw hlqhu Edkqehzhjxqj yhuexqghqh pd0
jqhwlvfkh Glsroprphqw ndqq pdq plw ghp Guhklpsxov ghu Edkqehzhjxqj
lq Yhuelqgxqj eulqjhq1 Glh pùjolfkhq Guhklpsxovzhuwh vlqg dovr jhhljqhw
xp ghq Pdjqhwlvpxv ghv Dwrpv }x fkdudnwhulvlhuhq xqg }x ehvfkuhlehq1
Zlu vwhoohq }xqçfkvw ghq ]xvdpphqkdqj }zlvfkhq pdjqhwlvfkhp Prphqw
xqg Guhklpsxov khu xqg ehvsuhfkhq gdqq dp Ehlvslho yrq Zdvvhuvwr glh
Nrssoxqj ghu yhuvfklhghqhq Prphqwh1
Pdjqhwlvfkhv Prphqw ghv Edkqguhklpsxov
Plw ghu Ehzhjxqj hlqhv Hohnwurqv dxi hlqhu Nuhlvedkq lvw hlq pdjqh0
wlvfkhv Prphqw yhuexqghq=
O>u ' U
7|oJ6
O
8 ,@Se
Ghu Vwurp lvw Hohpwduodgxqj sur Xpodxi}hlw=
U'
Glh Ioçfkh lvw=
e
/
e ' e ' A
2Z
2Z o
O ' O? Z o2 c
plw ghp Ioçfkhqqrupdohq0Yhnwru O?1 Gdplw zlug
O>u ' e
e
e O
6 o O? ' RO Oo ' u
26
26
26
rghu
O
O>u
u
'
>
|
plw ghp Erkuvfkhq Pdjqhwrq
> G'
e|
26
Rghu lq Zruwhq= Gdv pdjqhwlvfkh Prphqw jhphvvhq lq Erkuvfkhq Pd0
jqhwrqv kdw glhvhoeh Oçqjh zlh ghu Guhklpsxov jhphvvhq lq Hlqkhlwhq
yrq |/ lvw dehu xpjhnhkuw rulhqwlhuw1
Pdjqhwlvfkhv Prphqw ghv Hljhqguhklpsxovhv
Vwhuq Jhuodfk Yhuvxfk
477
NDSLWHO 71 DWRPH
Pdjqhw lp Txhuvfkqlww=
PolSchuhe
Atomstrahl
(Querschnitt)
Ghu Pdjqhw plw ghq Srovfkxkhq hu}hxjw hlq Pdjqhwihog/ gdv uhfkw0
zlqnolj }xp Dwrpvwudko rulhqwlhuw lvw xqg txhu }xu Vwudkoulfkwxqj vwdun
lqkrprjhq lvw1 Dq ghu Vwhooh dq ghu glh Dwrph dxi ghu Jodvsodwwh dxi0
wuhhq zlug glh Jodvsodwwh jhvfkzçu}w1 Pdq ndqq vr glh Zlunxqj ghv
Pdjqhwihoghv dxi glh dwrpduh Ioxjedkq ehredfkwhq1 Pdq hukçow hwzd
irojhqghv Hujheqlv iÿu glh Vfkzçu}xqj ghu Jodvsodwwh=
dB/dx
ohne Feld
mit Feld
Glh Dwrph zhughq txhu }xu Vwudkoulfkwxqj sdudooho }xp Ihogjudglhq0
whq dejhohqnw1 Rhqedu zhughq mhzhlov glh Kçoiwh ghu Dwrph lq glh
hqwjhjhqjhvhw}wh Ulfkwxqjhq dejhohqnw1 Lqwhusuhwdwlrq= Gdv Vloehud0
wrp ehvlw}w hlq pdjqhwlvfkhv Prphqw O>1 Lp Ihog lvw gdplw glh Hqhujlh
O / xqg gdplw glh Nudiw
yhuexqghq O> O O> O
8O ' 8
O mO>m mEO
O om ULt )
8O ' 8
O EO
O om
' m>m ULt ) 8m
Ehl nrqvwdqwhp Judglhqw lvw glh Nudiw dxfk nrqvwdqw dehu dekçqjlj
O
yrq ghu uhodwlyhq Rulhqwlhuxqj yrq O> xqg 1
71:1 DWRPDUHU PDJQHWLVPXV
478
Glh nodvvlvfkh Lqwhusuhwdwlrq ixqnwlrqlhuw klhu mhgrfk qlfkw=
Hv lvw mhgh Zlqnhovwhooxqj ) pùjolfk1 Glh Nudiw ndqq }zlvfkhq
}zhl Pd{lpd dooh pùjolfkhq Zhuwh dqqhkphq1 Glh Deohqnxqj lvw
ghvkdoe nrqwlqxlhuolfk yhuwhlow=
Dxhughp gÿuiwh hv jdu nhlqh Deohqnxqj jhehq ghqq ghu Juxqg0
}xvwdqg ghv Vloehudwrpv lvw hlq v0]xvwdqg xqg wuçjw nhlq Edkqguh0
klpsxov1 O>@? ' f +dejhvfkorvvhqh 7g0Vfkdoh soxv hlq Hohnwurq
lp 8v0]xvwdqg, 1
Txdqwhqphfkdqlvfkh Hunoçuxqj= Plw ghp Hljhqguhklpsxov ghu Hohn0
wurqhq lvw hlq pdjqhwlvfkhv Prphqw yhuexqghq1 Zlh ghu Vslq kdw gdqq
dxfk gdv pdjqhwlvfkh Prphqw qxu }zhl Hlqvwhooulfkwxqjhq1 Pdq pdfkw
dovr ghq Dqvdw}
O
7
O>7
' }7 >
|
Pdjqhwlvfkhv Prphqw xqg Vslq vroohq sursruwlrqdo vhlq1 Ehlgh Juùhq
vlqg lq glhvhp Dqvdw} lq lkuhq qdwÿuolfkhq Hlqkhlwhq jhvfkulhehq1 Glh
Sursruwlrqdolwçwvnrqvwdqwh } khlw }Idnwru1 Phvvxqjhq plw Kloih ghu
Vwhuq0Jhuodfk0Dssdudwxu hujhehq iÿu gdv Hohnwurq hlqhq j0Idnwru yrq
}7 ' 2
71:15
Ihlqvwuxnwxu ghv Zdvvhuvwrdwrpv
Gdv Hohnwurq lp Zdvvhuvwrdwrp hu}hxjw hehqidoov hlqhq Nuhlvvwurp
xqg gdplw hlq Pdjqhwihog1 Gdv pdjqhwlvfkh Prphqw ghv Hohnwurqv
ulfkwhw vlfk lq glhvhp Pdjqhwihog dxv=
O
{. ' O> Zlu zroohq glh Hqhujlhyhuvfklhexqj {. ehuhfkqhq1
Gdv Pdjqhwihog lp ]hqwuxp hlqhu Ohlwhuvfkohlih1
479
NDSLWHO 71 DWRPH
> U
O
' f
2 o
ndqq pdq plw ghp Edkqguhklpsxov ghv Hohnwurqv lq Yhuelqgxqj
eulqjhq1 Ghq Vwurp U ndqq pdq gxufk Odgxqj ^ xqg Jhvfkzlq0
gljnhlw dxvguÿfnhq=
^
^
^ /'
U' '
A
2Z
2Z o
}xvdpphq hukçow pdq dovr=
> ^
O
' f 2 eZ o
O vhqnuhfkw dxi Oo xqg O vwhkw/ ndqq pdq vfkuhlehq
Gd O ' >f ^ EOo O c
eZ o
rghu plw
O ' 6 EOo Oc
u
O ' >f ^ u
O
eZ 6o
Lp Uxkhv|vwhp ghv Hohnwurqv pdfkw ghu Nhuq hlq Pdjqhwihog
O ' >f ~e u
O e
eZ 6o
Glh Uÿfnwudqvirupdwlrq lq gdv Uxkhv|vwhp ghv Nhuqv lvw sureoh0
pdwlvfk/ gd glh V|vwhph ehvfkohxqljw vlqg1 ßehuhlqvwlppxqj plw
ghp H{shulphqw hukçow pdq zhqq pdq dqvhw}w
O '  >f ~e u
O e
2 eZ 6o
Ghu }xvçw}olfkh Idnwru 425 khlw Wkrpdv0Idnwru xqg lvw qlfkw jdq}
hlqidfk }x ehjuÿqghq1 Zlu dn}hswlhuhq lkq dov h{shulphqwhoo eh0
zlhvhq1
71:1 DWRPDUHU PDJQHWLVPXV
47:
Glh Hqhujlh odxwhw mhw}w
O '
{. ' O> e  >f ~e O O
ue 7
26 2 eZ 6o
O e 7
O Pdq vsulfkw gdkhu
Vlh lvw sursruwlrqdo }xp Vndodusurgxnw u
dxfk yrq hlqhu Vslq0Edkq0Nrssoxqj1 Hv wuhwhq riw Hqhujlhwhuph
dxi/ glh yrq hlqhp Surgxnw }zhlhu Guhklpsxovyhnwruhq dekçqjhq1
Hv lvw dovr yrq hwzdv doojhphlqhuhp Lqwhuhvvh/ glh pùjolfkhq Zhuwh
iÿu hlq vrofkhv Vndodusurgxnw }x ehvwlpphq1
Gd Guhklpsxovh qxu glvnuhwh Zhuwh dqqhkphq nùqqhq/ vr vwhoow
vlfk glh Iudjh re gdv dxfk iÿu gdv Vndodusurgxnw yrq Guhklpsxo0
vhq jlow/ xqg zhofkh Zhuwh gdqq dxiwuhwhq1 Zlh ehuhfkqhw pdq gdv
Vndodusurgxnw }zhlhu txdqwhqphfkdqlvfkhq GuhklpsxovhB Wulfn=
Zlu ehwudfkwhq gdv Txdgudw ghv Jhvdpwguhklpsxovhv1
2 O n7
O ' u
O2 n 7
O 2 n 2u
O 7
O
aO2 ' u
xqg oùvhq hv qdfk ghp Surgxnw dxi=
O 7
O '  aO2 u
O2 7
O2 u
2
Glh Ehwuçjh ghu Guhklpsxovh vlqg txdqwlvlhuw1
aO2 ' E n  |2
O 2 ' ,E, n  |2
u
O 2 ' rEr n  | 2
7
gdplw hukçow pdq
O 7
O '  |2 EE n  ,E, n  rEr n  u
2
Glh Hqhujlh qlppw gdplw vfkolholfk irojhqgh Zhuwh dq=
{. '
@
EE n  ,E, n  rEr n 
2
@'
>f ~e2 |2
HZ 62e o
47;
NDSLWHO 71 DWRPH
Iÿu Zdvvhuvwr ndqq pdq glh Nrqvwdqwh @ ehuhfkqhq1 Vlh lvw
ruwvdekçqjlj1 Gd gdv Hohnwurq ÿehu hlqhp Yroxphq yhuwhlow lvw/
gdv gxufk ghq ]xvwdqg jhjhehq lvw/ hujlew vlfk glh Hqhujlh dov
Plwwhozhuw/ jhzlfkwhw plw ghu Zdkuvfkhlqolfknhlw gdv Hohnwurq lp
Devwdqg o yrp Nhuq dq}xwuhhq1
>f ~e2 |2 
c
@'
HZ 62e
o
zrehl

o
]
'

o'
?c,c6 [?c,c6 _O
o
[W
]
W -?c,
?c,
 2
o _o
o
Glh ]xvwçqgh vlqg glh Oùvxqjhq ghu Vfkuùglqjhujohlfkxqj
[?c,c6 Eoc )c w ' -Eo?c, EULt w, e6) Ghu Zlqnhodqwhlo ehvwhkw dxv Ixqnwlrqhq/ ghuhq Txdgudw qruplhuw
lvw1 Hv px dovr qxu ghu Udgldowhlo dxvjhzhuwhw zhughq1 Iÿu ghq
Udgldowhlo ghu Zhoohqixqnwlrqhq -Eo?c, jlew hv Uhnxuvlrqviruphoq/
plw ghuhq Kloih pdq gdv Lqwhjudo dxvzhuwhq ndqq1

~

'
o
@f ? ,E, n 2 E, n 
Xqg iÿu @ hukçow pdq=
@ ' .? E~k2
? ,E, n 2 E, n 
plw ghu Ihlqvwuxnwxunrqvwdqwhq
e2

k G'
' .2b.D2D f3 '
eZ 0f |S
.c Glh Hqhujlhnruuhnwxu dxijuxqg ghu Vslq0Edkq0Nrssoxqj odxwhw
gdqq
E~k2
E~ke
{.7 ' .? ? ,E, n 
? ,E, n 
Glh Nruuhnwxu lvw sursruwlrqdo }x ~ e / g1 k1 vlh qlppw iÿu jurh
Dwrph gudvwlvfk }x1 Iÿu krkh Kdxswtxdqwhq}dkohq qlppw vlh
doohuglqjv dxfk gudvwlvfk de1
71:1 DWRPDUHU PDJQHWLVPXV
47<
Qhehq ghu Vslq0Edkq0Nrssoxqj wuhwhq zhlwhuh Nruuhnwxuhq dxi/ glh
yrq ghuvhoehq Juùhqrugqxqj vlqg1 Vlh kdehq qlfkwv plw ghp Pdjqh0
wlvpxv }x wxq1 Lp Juxqg}xvwdqg ehzhjw vlfk gdv Hohnwurq plw phku
dov hlq Sur}hqw ghu Olfkwjhvfkzlqgljnhlw1 Pdq ndqq dovr uhodwlylvwlvfkh
Hhnwh huzduwhq1 Dgglhuw pdq Vslq0Edkq0Zhfkvhozlunxqj xqg uhod0
wlylvwlvfkh Nruuhnwxuhq/ vr lvw glh Jhvdpwnruuhnwxu qxu qrfk yrq ghq
Txdqwhq}dkohq ? xqg dekçqjlj1 Glh Dekçqjljnhlw yrq , nÿu}w vlfk
khudxv1 Glh uhodwlylvwlvfkhq Nruuhnwxuhq vlqg gdkhu yrq sulq}lslhoohp
Lqwhuhvvh iÿu glh Vwuxnwxu ghv Hqhujlhvshnwuxpv1 Qxq }xu Uhfkqxqj1
Glh nlqhwlvfkh Hqhujlh hlqhv iuhlhq Hohnwurqv lvw glh Jhvdpwhqhujlh pl0
qxv ghu Uxkhpdvvh1
#u
$
2
s
R
.&? ' 62 Se n R2 S2 ~}€
6S2 ' 6S2
n 2 2 

~}
€
6S
Jhvdpwhqhujlh
Uxkhpdvvh
Glh Zxu}ho ndqq pdq hqwzlfnhoq1
u
R2
 R2
 Re
n 2 2 'n
n 6S
2 62 S2 H 6e Se
Hlqvhw}hq lq rehq hujlew=
2
 Re
R2
 Re
2  R
.&? ' 6S
n
'
n 2
2 62 S2 H 6e Se
26  H 6
~} S €
{.o
Glh Nruuhnwxu {.o oçvvw vlfk xpiruphq=
2 2

R
{.o ' 2
26S 26

' E. L2
26S2
2

~e2
' .n
26S2
eZ"f o
#

~e2

2
' . n 2.
2
26S
eZ"f
o
n
~e2
eZ"f
$
2 
o2
Glh Hqhujlh . lvw glh qlfkwuhodwlylvwlvfkh Jhvdpwhqhujlh ghv Hohnwurqv
xqg L lvw gdv Frxorpe0Srwhqwldo1 Dxfk klhu wulww hlqh Ruwvdekçqjljnhlw
dxi/ glh ÿehu ghq ]xvwdqg jhplwwhow zhughq px1 Pdq hukçow
]


~
' [W?c,c6 [?c,c6 _Oo '
o
o
@f ?2
483
NDSLWHO 71 DWRPH
xqg

o2
]
'
[W?c,c6 [?c,c6

~2
_O
o
'
o2
@2f ? E, n *2
]xvdpphq plw
 2 E~k2
. ' 6S
2
?2
dgglhuw vlfk doohv }xvdpphq }x=
 2 2 
k2 
.?c, ' 6S k 2  n
2
?
? e? , n *2
Ehuÿfnvlfkwljw pdq qrfk glh Nruuhnwxu dxijuxqg ghu Vslq0Edkq0Nrssoxqj
vr odxwhw glh Jhvdpwhqhujlh=
k2 
.}er@6| ' .? n {.7 n {.o ' .?  n
? e? n *2
Glh ,0Dekçqjljnhlw yhuvfkzlqghw1 Glh Hqhujlh kçqjw qxu qrfk yrq ?
xqg de1 Iÿu zdvvhuvwrçkqolfkh Dwrph/ vsdowhq glh dqjhuhjwhq Hqhu0
jlhqlyhdxv ghv ohw}whq Hohnwurqv lq }zhl Xqwhuqlyhdxv dxi1 Ghu 5s0
]xvwdqg yrq Zdvvhuvwr ndqq mh qdfk Vwhooxqj ghv Hohnwurqhqvslqv
ghq Jhvdpwguhklpsxov ' *2 xqg ' *2 dqqhkphq1 Glh ehl0
ghq ]xvwçqgh kdehq xqwhuvfklhgolfkh Hqhujlh1 Pdq hukçow vrjhqdqqwh
Grxeohwwv1
71:16
K|shuihlqvwuxnwxu
Ghu Nhuq kdw hlqhq Hljhqguhklpsxov/ ghu plw hlqhp pdjqhwlvfkhq Gl0
sroprphqw yhuexqghq lvw1 Glhvhv Prphqw ulfkwhw vlfk lp Pdjqhwihog
ghu Kÿooh dxv1
Glsroprphqw ghv Nhuqv1 Mh qdfk ]xvdpphqvhw}xqj ghv Nhuqv ndqq
vhlq Hljhqguhklpsxov UO jhudgh rghu xqjhudghZhuwh dqqhkphq1 Glh
71:1 DWRPDUHU PDJQHWLVPXV
484
Zhuwh olhjhq }zlvfkhq f| xqg D
2 |1 Dqdorj }xp Hohnwurq ndqq pdq
gdv pdjqhwlvfkh Prphqw ghv Nhuqv vfkuhlehq dov=
UO
O>U
' }U >g
|
Gdv Nhuqpdjqhwrq >g lvw ghqlhuw dov
>g G'
e|
c
26R
zrehl 6R glh Pdvvh ghv Surwrqv lvw1 Ghu j0Idnwru lvw hlq glphqvl0
rqvorvhu ]dkohqzhuw/ ghu glh Juùh ghv Nhuqprphqwv dqjlew xqg lp
doojhphlqhq jhphvvhq zhughq px1 Iÿu hlq Surwrq ehwuçjw hu
}R ' Dc DHDH
Lqwhuhvvdqwhuzhlvh kdw dxfk gdv Qhxwurq dxijuxqg vhlqhv Hljhqguhklp0
sxovhv yrq *2| hlq pdjqhwlvfkhv Glsroprphqw1 Vhlq j0Idnwru ehwuçjw
}? ' c H2S
Hqhujlh ghv Nhuqv lp Pdjqhwihog ghu Kÿooh
O fc
O f ' }U >g UO .M8 7 ' O>U |
O f gdv Pdjqhwihog ghu Kÿooh dp Ruw ghv Nhuqv lvw1 Iÿu Zdvvhu0
zrehl vwr ndqq pdq gdv Kÿoohqihog dqdo|wlvfk ehuhfkqhq1 Iÿu juùhuh Dwrph
px pdq qxphulvfk uhfkqhq1 Pdq ndqq lpphuklq gdv Kÿoohqpdjqhw0
ihog plw ghp Jhvdpwguhklpsxov ghu Kÿooh lq Yhuelqgxqj eulqjhq1 Ghu
Jhvdpwguhlpsxov lvw hlqh hukdowhqh Juùh xqg vhw}w vlfk dxv ghq Edkq0
guhklpsxovhq xqg ghq Hljhqguhklpsxovhq ghu Hohnwurqhq }xvdpphq1
Mhghu glhvhu Hohnwurqhqguhklpsxovh hu}hxjw }xqçfkvw vhlq hljhqhv Pd0
jqhwihog1 Pdq ndqq }hljhq/ gdvv glh Ulfkwxqj ghv Jhvdpwpdjqhwihoghv
lp }hlwolfkhq Plwwho lq Ulfkwxqj ghv Jhvdpwguhklpsxovhv zhlvw=
O
O f ' mf m a O
a Gdplw odxwhw glh Hqhujlh=
.M8 7 ' mf m
}U >g 
O
s UO a
|2
aO2
485
NDSLWHO 71 DWRPH
Zlhghu kdehq zlu hv plw hlqhp Vndodusurgxnw }zhlhu Guhklpsxovh }x
wxq/ gdv zlu jhqdxvr oùvhq zlh lp Idooh ghu Vslq0Edkq0Nrssoxqj1 Zlu
ghqlhuhq hlqhq Jhvdpwguhklpsxov
O
8O ' UO n ac
eloghq gdv Txdgudw 8O 2 xqg oùvhq hv qdfk ghp jhplvfkwhq Whup dxi=
 O 2 O2 O2 O
O
8 U a U a '
2
Glh Oçqjhq ghu Guhklpsxovh nùqqhq qxu ehvwlppwh Zhuwh dqqhkphq/
glh gxufk glh Txdqwhq}dkohq 8c U xqg a jhjhehq vlqg1 Gdplw ndqq
dxfk gdv Vndodusurgxnw qxu ehvwlppwh Zhuwh dqqhkphq

UO aO ' |2 E8 E8 n  aEa n  UEU n  2
Glh Hqhujlh vfkuhlew vlfk gdplw dov
.M8 7 '
E8 E8 n  aEa n  UEU n 
2
plw ghu K|shuihlqvwuxnwxunrqvwdqwhq
> f
G' }U s g
E n 
Ghu Zhuw yrq D oçw vlfk lq Hlq}hoiçoohq ehuhfkqhq zlug dehu ÿeolfkhu0
zhlvh jhphvvhq1
Ehlvslho K0Dwrp1 Juxqg}xvwdqg=
8 'fG
. ' .f e

. ' .f n e
zrehl glh K|shuihlqvwuxnwxunrqvwdqwh ghq Zhuw
8 'G
' Dc H. f3S eT
kdw1 Lq Iuhtxhq}hq hqwvsulfkw gdv
' | 2Z eff M5
71:1 DWRPDUHU PDJQHWLVPXV
486
Glhv lvw hlqh zlfkwljh Iuhtxhq}1 Ghu Zdvvhuvwrpdvhu lvw hlqh vhku
jhqdxh Txhooh iÿu glhvh Iuhtxhq} xqg zlug dov Xku hlqjhvhw}w/ }1 E1 iÿu
glh V|qfkurqlvdwlrq yrq Dqwhqqhqduud|v lq ghu Udglrdvwurqrplh1 Xp
Yhuwhloxqjhq yrq Zdvvhuvwr lp Zhowdoo }x phvvhq ehredfkwhw pdq
glh 54 fp0Zhooh/ glh gxufk ghq K|shuihlq0ßehujdqj ghv Zdvvhuvwr0
Juxqg}xvwdqgv hu}hxjw zlug1
71:17
Dwrph lp çxhuhq Pdjqhwihog
Ehl }xvçw}olfkhp çxhuhq Ihog rulhqwlhuw vlfk ghu Hohnwurqhqvslq dq ghu ßehu0
odjhuxqj dxv Kÿoohqihog xqg çxhuhp Ihog1 Gdv çxhuh Ihog ndqq dehu glh
Edkqehzhjxqj ghu Hohnwurqhq ehhlq xvvhq xqg gdplw gdv Kÿoohqihog1 Hv
lvw dovr qlfkw plw hlqhu vlpsohq Vxpph ghu Ihoghu jhwdq1 Pdq ndqq }zhl
H{wuhpvlwxdwlrqhq ehwudfkwhq1 Lp huvwhq Idoo lvw gdv çxhuh Ihog vfkzdfk1
Ghu Hohnwurqhqvslq rulhqwlhuw vlfk lpphu uhodwly }xp Ihog ghu Kÿooh1 Vslq0
Edkq0Nrssoxqj jlow zlh rehq ehvsurfkhq1 Gdv Dwrp dov Jdq}hv kdw gdqq
hlq pdjqhwlvfkhv Prphqw/ gdv vlfk lp çxhuhq Pdjqhwihog dxvulfkwhw1 Glhv
qhqqw pdq ghq ]hhpdq0Hhnw1 Lp }zhlwhq Idoo lvw gdv çxhuh Ihog juùhu
dov gdv Ihog ghu xqjhvwùuwhq Kÿooh1 Gdv Dwrp çqghuw mhw}w vhlqh Vwuxnwxu1
Glh Rulhqwlhuxqj }zlvfkhq Vslq xqg Kÿoohqihog eulfkw dxi/ glh Vslq0Edkq0
Nrssoxqj jhkw yhuoruhq1 Gdv plw ghp Vslq yhuexqghqh pdjqhwlvfkh Prphqw
ghv Hohnwurqv rulhqwlhuw vlfk mhw}w uhodwly }xp çxhuhq Ihog1 Xqdekçqjlj rul0
hqwlhuw vlfk glh Edkqehzhjxqj dp çxhuhq Ihog1 Xp ghq ]hhpdq0Hhnw }x
txdqwl}lhuhq ehqùwljhq zlu gdv jhvdpwh pdjqhwlvfkh Prphqw ghv Dwrpv1
Gdv jhvdpwh pdjqhwlvfkh Prphqw yrq Zdvvhuvwr
Gdv jhvdpwh pdjqhwlvfkh Prphqw ghv Hohnwurqv vhw}w vlfk dxv ghq
hlq}hoqhq Prphqwhq }xvdpphq1
> O O
O> ' O>r n O>, ' 27
nu |
Ghu Idnwru 2 yru ghp Vslq uhvxowlhuw dxv ghp j0Idnwru ghv Hohnwurqv
xqg pdfkw glh Vdfkh nrpsol}lhuw1 Zçuh ghu j0Idnwru / vr zçuh gdv jh0
vdpwh pdjqhwlvfkh Prphqw hlqidfk sursruwlrqdo }xp Jhvdpwguhklp0
sxov xqg glh Jhvhw}wh ghu Guhklpsxovdgglwlrq nçphq }xu Dqzhqgxqj1
487
NDSLWHO 71 DWRPH
Gdv jhvdpwh pdjqhwlvfkh Prphqw lvw gdjhjhq qlfkw zlh ghu Jhvdpw0
guhklpsxov hlqh Hukdowxqjvjuùh/ vrqghuq çqghuw vlfk }hlwolfk lq vhlqhu
Ulfkwxqj1 Pdq ndqq doohuglqjv }hljhq/ gdvv lp }hlwolfkhq Plwwho glh
Ulfkwxqj lpphu sdudooho }xu Ulfkwxqj ghv Jhvdpwguhklpsxovhv vwhkw1
Zlu ehqùwljhq dovr glh Surmhnwlrq dxi glh Ulfkwxqj ghv Jhvdpwguh0
klpsxovhv1 Gdv plwwohuh pdjqhwlvfkh Prphqw ghv Dwrpv vfkuhlew vlfk
gdqq dov=
O> aO
aO
O> ' aO
aO
 ~} € ~}€
Ehwudj
rghu
Ulfkwxqj
> O O O aO
> O2 O O aO
27 n u a a n7a
O> ' '
|  ~} € aO2
|
aO2
7O naO
Gdv Vndodusurgxnw zlug qdfk ghu lq}zlvfkhq riw ehvsurfkhqhq Phwkrgh
ehvwlppw=
2
O ' aO2 n 7
O 27
O aO
O 2 ' aO 7
u
rghu
 O2 O 2 O 2 O
O
7a '
a n7 u 2
Gdplw odxwhw gdv plwwohuh pdjqhwlvfkh Prphqw=
O2 n  aO2 n 7
O2 u
O2
a
2
>
O
O> ' a
|
aO2

~}
€
G'}a
Vhw}w pdq glh pùjolfkhq Zhuwh iÿu glh Oçqjh ghu Yhnwruhq hlq/ vr hukçow
pdq iÿu ghq Odqgìvfkhq j0Idnwru ghq Zhuw
}a '  n
aEa n  n 7E7 n  uEu n 
2aEa n 
Glhvh Duw yrq j0Idnwruhq lvw qlfkw }x yhuzhfkvhoq plw ghp j0Idnwru/
ghu gdv plw ghp Hljhqguhklpsxov yhuexqghqh pdjqhwlvfkh Prphqw
ehvfkuhlew1 Glhvh qhxhq j0Idnwruhq wdxfkhq lpphu gdqq dxi/ zhqq
glh Vxpph yrq pdjqhwlvfkhq Prphqwhq gxufk glh gdplw yhuexqgh0
qhq Guhklpsxovh dxvjhguÿfnw zhughq vroohq1 Vlh khlhq Odqgìvfkh j0
Idnwruhq1
71:1 DWRPDUHU PDJQHWLVPXV
488
Xp gdv jhvdpwh Prphqw ghv Dwrp }x ehvwlpphq/ px qrfk gdv Pr0
phqw ghv Nhuqv gd}xjhqrpphq zhughq1 Hv oçw vlfk qdfk ghpvho0
ehq Uh}hsw ehuÿfnvlfkwljhq1 Gd glh Hqhujlh/ glh lq ghu Vslq0Edkq0
Nrssoxqj vwhfnw ylho juùhu lvw dov lq ghu K|shuihlqvwuxnwxu/ ulfkwhq
vlfk }xqçfkvw Vslq xqg Edkqprphqwh dqhlqdqghu dxv1 Gdv Nhuqpr0
phqw rulhqwlhuw vlfk gdqq dp Jhvdpwguhklpsxov ghv Hohnwurqv1 Zlh
rehq jlow gdqq/ gdvv gdv }hlwolfk jhplwwhowh jhvdpwh dwrpduh Prphqw
lq Ulfkwxqj ghv Jhvdpwguhklpsxovhv
8O ' aO n UO
}hljw1 Hv lvw dovr zlhghu glh Surmhnwlrq ghu Vxpph ghu pdjqhwlvfkhq
Prphqwh dxi glh Ulfkwxqj yrq 8O }x ehuhfkqhq1 Glh Uhfkqxqj lvw jdq}
dqdorj }x rehq gxufk}xiÿkuhq1 Iÿu ghq j0Idnwru ghv Jhvdpwdwrpv
hukçow pdq gdqq
}8 ' }a 8 E8 n  n aEa n  UEU n 
> 8 E8 n  n UEU n  aEa n 
n}g g 28 E8 n 
>
28 E8 n 
Gd gdv Nhuqpdjqhwrq dxijuxqg ghu juùhuhq Pdvvh ghv Surwrqv vhku
ylho nohlqhu lvw dov gdv Erkuvfkh Pdjqhwrq/ ndqq pdq ghq }zhlwhq Whup
phlvw yhuqdfkoçvvljhq1
]hhpdq0Hhnw
Zlu qhkphq hlq uçxpolfk krprjhqhv Ihog dq1 Dov }0Dfkvh zçkohq zlu glh
Ulfkwxqj ghv Pdjqhwihoghv1 Gdqq jlow
O ' >5 5 ' > 68 }8 5 . ' O> |
Plw
85 ' |68
Ehwudfkwhq zlu dov Ehlvslho gdv Zdvvhuvwrqlyhdx plw ? ' 2 rkqh Ehuÿfn0
vlfkwljxqj ghu K|shuihlqvwuxnwxu=
489
NDSLWHO 71 DWRPH
Glh Hqhujlh odxwhw
.*| ' 2Z eM5*C 6 } Sdvfkhq Edfn0Hhnw
Ehwudfkwhw pdq ghq Hqhujlhyhuodxi ghv Zdvvhuvwr0Juxqg}xvwdqgv/ vr ehre0
dfkwhw pdq iÿu nohlqh Ihoghu hlqh Dxivsdowxqj ghu ]xvwçqgh xqg hlqh olqhduh
Pdjqhwihogdekçqjljnhlw/ ghuhq Vwhljxqj gxufk ghq j0Idnwru }8 ghv xqjhvwùu0
whq Dwrpv jhjhehq lvw1 Glhv lvw ghu ]hhpdq0Hhnw1 Gdv dwrpduh Prphqw
dov Jdq}hv ulfkwhw vlfk lp çxhuhq Pdjqhwihog dxv1
0.35 MHz
E
F=1
1.4 GHz
F=0
0.35 MHz
Ehl juùhuhq Ihoghuq eulfkw glh uhodwlyh Dxvulfkwxqj }zlvfkhq Nhuqpr0
phqw xqg Hohnwurqprphqw dxi1 Hv lvw hqhujhwlvfk jÿqvwljhu iÿu gdv Hohnwurq
vlfk rswlpdo lp çxhuhq Ihog dxv}xulfkwhq1 Gdplw lvw phku Hqhujlh }x jhzlq0
qhq dov gxufk glh Dxvulfkwxqj uhodwly }xp Nhuqprphqw1 Ehl krkhq Ihoghuq
ehredfkwhw pdq }zhl Sdduh yrq sdudoohohq Jhudghq1 Lq glhvhp Uhjlph lvw
glh Dxvulfkwxqj }zlvfkhq Nhuqprphqw xqg Hohnwurqprphqw idvw yroovwçq0
glj dxijheurfkhq xqg gdv Hohnwurq rulhqwlhuw vlfk kdxswvçfkolfk dp çxhuhq
Ihog1
. ' > 6 } 5
Gdv Nhuqprphqw rulhqwlhuw vlfk gdqq lp Pdjqhwihog ghv Hohnwurqv1 Pdq
hukçow jdq} dqdorj }xu K|shuihlqvwuxnwxu hlqhq zhlwhuhq Ehlwudj
.2 ' mf m
}U >U 
O
s UO a
|2
2
O
a
Doohuglqjv nrsshoq mhw}w UO xqg aO qlfkw }x hlqhp Jhvdpwguhklpsxov 8O 1 Gd
aO hqwodqj ghu }0Ulfkwxqj dxvjhulfkwhw lvw/ lvw qxu glh }0Nrpsrqhqwh yrq aO
71:1 DWRPDUHU PDJQHWLVPXV
48:
}hlwolfk nrqvwdqw1 Glh dqghuhq Nrpsrqhqwhq vlqg gxufk glh Xqvfkçuih ghv
Guhklpsxovhv yhuvfkplhuw xqg yhuvfkzlqghq lp Plwwhozhuw1 Ghu Plwwhozhuw
ghv Vndodusurgxnwv lvw dovr
UO aO ' U5 a5
xqg glh Hqhujlh odxwhw
.2 ' mf m
}U >U 
s U5 a5 ' 6U 6a c
|2
aO2
zrehl glh K|shuihlqvwuxnwxunrqvwdqwh lvw
' mf m
}U >U 
> f
s ' }U s U
2
|
E n 
aO2
Ghu gluhnwh Hlq x ghv çxhuhq Ihoghv dxi gdv Nhuqprphqw lvw qrfk nohlqhu
xqg vslhow lq ghu Uhjho nhlqh Urooh1 Gdplw vfkuhlew vlfk glh Jhvdpwhqhujlh
lp Sdvfkhq0Edfn0Ehuhlfk=
>
. ' 6 } 5 n 6U 6a |
71:18
Vslquhvrqdq}
Dqdorj }x rswlvfkhq ßehujçqjhq }zlvfkhq yhuvfklhghqhq hohnwurqlvfkhq ]x0
vwçqghq ghv Dwrpv/ ndqq pdq plw hlqhp }hlwolfk rv}lolhuhqghq Pdjqhwihog
ßehujçqjh }zlvfkhq ]xvwçqghq plw xqwhuvfklhgolfkhp pdjqhwlvfkhq Prphqw
dquhjhq1 Gd}x ehwudfkwhq zlu }xqçfkvw glh nodvvlvfkh G|qdpln hlqhv hlq}ho0
qhq Hohnwurqv lq hlqhp Pdjqhwihog1 Gdv Ihog kdw hlqh vwdwlvfkh Nrpsrqhqwh
lq }0Ulfkwxqj1 Lq glhvhp Ihog ndqq gdv pdjqhwlvfkh Prphqw ghv Hohnwurqv
}zhl Rulhqwlhuxqjhq hlqqhkphq xqg gdplw }zhl Hqhujlh}xvwçqgh1 Hlq Hohn0
wurq lp vwdwlvfkhq Pdjqhwihog lvw ghu Surwrw|s hlqhv ]zhlqlyhdxv|vwhpv1 Plw
hlqhp }xvçw}olfkhq Zhfkvhoihog lq {0|0Hehqh ndqq pdq gdv pdjqhwlvfkh Pr0
phqw uhodwly }xu }0Dfkvh nlsshq xqg vr hlqhq ßehujdqj }zlvfkhq ghq ehlghq
]xvwçqghq khuehliÿkuhq1 Gdvvhoeh ndqq pdq dxfk plw ghp pdjqhwlvfkhq
Prphqw yrq Dwrpnhuqhq pdfkhq1 Glhvh vrjhqdqqwh Nhuqvslquhvrqdq} lvw
yrq jurhu sudnwlvfkhu Ehghxwxqj lq ghu Phgl}lq1 Ehjlqqhq zlu plw hlqhp
Hohnwurq lp Pdjqhwihog1
Hohnwurqhqvslquhvrqdq}
48;
NDSLWHO 71 DWRPH
Hohnwurq lp Pdjqhwihog1 Glh Hqhujlh lp vwdwlvfkhq Pdjqhwihog lvw jh0
jhehq gxufk=
O
. ' O> Plw hlqhp krprjhqhq Pdjqhwihog lq }0Ulfkwxqj
4
3
f
O 'C f D
5
odxwhw glh Hqhujlh=
. ' >Jo }7 
75 5 ' /f 75 c
|
zrehl glh Odpruiuhtxhq} ghqlhuw lvw dov
|/f G' > } 5
xqg iÿu hlq Hohnwurq dov
e
5
6
jhvfkulhehq zhughq ndqq1 Glh }0Nrpsrqhqwh ghv Vslq ndqq qxu glh
Zhuwh 2 | dqqhkphq1 Dovr kdw glh Hqhujlh qxu glh Zhuwh
/f '

. ' |/f 2
Lq ghu nodvvlvfkh Yruvwhooxqj zlunw lp krprjhqhq Ihog dxi gdv pdjqh0
wlvfkh Glsroprphqw hlq Guhkprphqw
O
AO ' O> 71:1 DWRPDUHU PDJQHWLVPXV
48<
Iÿu glh }hlwolfkh Hqwzlfnoxqj ghv Guhklpsxovhv lvw gdv Guhkprphqw
yhudqwzruwolfk=
O
_u
' AO
_|
rghu
O
_u
O
' O> _|
Plw
} O
O> ' > u
|
hukçow pdq glh Glhuhqwldojohlfkxqj iÿu ghq Guhklpsxov
O
_u
} O
O
' > u
_|
|
Iÿu hlq krprjhqhv Ihog lq }0Ulfkwxqj
O ' Oe5 5
uhgx}lhuhq vlfk glh Johlfkxqjhq dxi=
_u%
}
' > u+ 5
_|
|
_u+
}
' > u% 5 _|
|
Vlh odvvhq vlfk nrpelqlhuhq }x
_2 u+
}
' E> 5 2 u+ ' / 2f u+ c
2
_|
|
plw ghu Odpruiuhtxhq}
|/f G' > } 5 Glh Glhuhqwldojohlfkxqj oçvvw vlfk ohlfkw oùvhq=
u+ E| ' uf ULtE/f |
u% E| ' uf t?E/f |
Ghu Guhklpsxov suç}hglhuw dovr xp glh Dfkvh ghv Pdjqhwihoghv plw ghu
Iuhtxhq} /f Glh }0Nrpsrqhqwh eohlew hukdowhq1
493
NDSLWHO 71 DWRPH
Gxufk Dqohjhq hlqhv }xvçw}olfkhv Zhfkvhoihog lq ghu {0|0Hehqh ndqq
pdq glh }0Nrpsrqhqwh çqghuq=
3
4
ULt /|
O
E|
' o C t? /| D
f
Bz
X
w
B(t)
y
Glh Oùvxqj ghu Glhuhqwldojohlfkxqj lq Jhjhqzduw glhvhv urwlhuhqghq
Pdjqhwihogyhnwruv lvw qlfkw jdq} hlqidfk1 Iÿu ghq Idoo/ gdvv glh Iuh0
txhq} ghv Zhfkvhoihoghv jhudgh ghu Odpruiuhtxhq} hqwvsulfkw/ jlew hv
dehu irojhqghq Oùvxqjvwulfn= Pdq ehwudfkwhw glh Vlwxdwlrq lq hlqhp
plwurwlhuhqghq V|vwhp1 Urwlhuw gdv V|vwhp plw /f / vr yhuvfkzlqghw
glh Suç}hvvlrqvehzhjxqj1 Gdudxv nùqqhq zlu vfkolhhq/ gdvv ehl ghu
Wudqvirupdwlrq dxfk glh }0Nrpsrqhqwh ghv Pdjqhwihoghv yhuvfkzlqghq
px1 Dqghuqidoov jçeh hv md dxfk lp qhxhq V|vwhp hlqh Suç}hvvlrq xp
glh }0Dfkvh1 Iÿu ghq Vsh}ldoidoo / f ' / +Uhvrqdq}, vfkhlqw vlfk dehu
dxfk ghu Pdjqhwihogyhnwru qlfkw phku }x guhkhq1 Gdv Pdjqhwihog lvw
vwdwlvfk xqg olhjw lq ghu {0|0Hehqh1
O : o Oe% ' O o
E|
Oo
Ghu Guhklpsxov suç}hglhuw mhw}w xp glhvhv vwdwlvfkh Ihog u5 ' uf ULt l|
u+ ' uf t? l|
71:1 DWRPDUHU PDJQHWLVPXV
494
plw ghu Udel0Iuhtxhq}=
|l G' > } o Qdfk Uÿfnwudqvirupdwlrq lqv Oderuv|vwhp ÿehuodjhuq vlfk glh Guhkeh0
zhjxqjhq1 Glh Vslw}h ghv pdjqhwlvfkhq Prphqwv ehzhjw vlfk hqwodqj
hlqhu Vfkudxehqolqlh dxi ghu Rehu çfkh hlqhu Nxjho1
Dxhukdoe ghu Uhvrqdq} hukçow pdq xqyroovwçqgljhv Xpnodsshq ghv
Vslqv1 +Frpsxwhuvlpxodwlrq/ Vsulqjhu,
Nhuqvslquhvrqdq}
Gdv pdjqhwlvfkh Prphqw yrq Dwrphq plw yhuvfkzlqghqghp Prphqw
ghu Kÿoohqhohnwurqhq }1 E1= Kj/ Fx/ F/ V/ K5 R/ FdR/ FR5 /K5 / QK6
ehvwhkw dxvvfkolholfk dxv ghp Nhuqprphqw
O> ' } >g UO
|
plw ghp Nhuqpdjqhwrq
>& '
 e
|c
2 6R
495
NDSLWHO 71 DWRPH
plw pùjolfkhq Zhuwhq ghv Nhuqvslqv yrq
O
U f
D*2
|
Dxijuxqg ghu jurhq Nhuqpdvvh vlqg glh Nhuqprphqwh vhku nohlq jh0
jhqÿehu ghp pdjqhwlvfkhq Prphqw ghv Hohnwurqv1
>
6R
'
: HS
>g
6e
Ghvkdoe lvw hlqh Dssdudwxu plw krkhu Hpsqgolfknhlw huirughuolfk1
Udel0Dssdudwxu=
B0
dB/dx
dB/dx
Detektor
für Atome
Quelle
für Atome
Polarisator
w
Analysator
Uhvrqdqwh Dwrph çqghuq ghq Nhuqvslq xqg jhkhq dq ghu Zdqg yhuor0
uhq/ qlfkwuhvrqdqwh Dwrph odvvhq vlfk lp Ghwhnwru qdfkzhlvhq1
Gdv Pdjqhwihog zlug ydullhuw1 Lq Uhvrqdq} jlow=
/ / f ' f
Gdv Nhuqprphqw hujlew vlfk dovr dxv ghq h{shulphqwhoo ehvwlppeduhq
Juùhq / xqg f c

/ ' mO>m f
|
|/
mO>m '
f
71:1 DWRPDUHU PDJQHWLVPXV
496
Gxufk Phvvxqjhq plw K5 hukçow pdq gdv Nhuqprphqw ghv Surwrqv
>R ' ef f32S 62
xqg gdudxv ghq j0Idnwru
xqg
O>
UO
'}
>&
|

mUOR m ' |
2
}R ' DDH
Nhuqvslqwrprjudsklh
Prghuqh Dxiedxwhq ehqxw}hq hlqhq hohnwulvfkhq Vfkzlqjnuhlv/ lq ghv0
vhq Vsxoh glh Sureh vlw}w1
Glh Iuhtxhq} zlug ydullhuw1 Wulw pdq hlqh Uhvrqdq} zhughq glh Nhuq0
vslqv xpjhnodssw xqg gdehl Ohlvwxqj devruelhuw1 Glhvh Devruswlrq
oçvvw vlfk gxufk hlqhq Hlqeuxfk ghu Vsdqqxqj dp Vfkzlqjnuhlv vhku
hpsqgolfk qdfkzhlvhq1
Zlh nrppw glh Devruswlrq }xvwdqghB Lp hlqidfkvwhq Idoo U '
pdq hlq ]zhlqlyhdxv|vwhp

2
hukçow
497
NDSLWHO 71 DWRPH
Glh vsrqwdqh Hplvvlrq lvw yhuqdfkoçvvljedu/ gd ghu Hqhujlhdevwdqg }x
nohlq lvw1 +vsrqwdqh Vwudkoxqj jhkw plw / ,1 Pdq hukçow Devruswlrq
yrq hohnwurpdjqhwlvfkhu Hqhujlh plw ghu Udwh
@ '  2 U
xqg Hplvvlrq plw ghu Udwh
e ' 2 2 U
Qhwwr hujlew vlfk
@ e ' 2 U E 2 Xp Devruswlrq }x hunoçuhq px glh Ehvhw}xqjvlqyhuvlrq  2 yrq
Qxoo yhuvfklhghq vhlq1
Ehvhw}xqjvlqyhuvlrq1 Iÿu glh Ehvhw}xqj ghu Qlyhdxv vwhoow vlfk ehl dxv0
jhvfkdowhwhp Zhfkvhoihog hlq wkhuplvfkhv Johlfkjhzlfkw hlq=
 E. ' e3.*& A
2 E. ' e3.2 *& A Glh Lqyhuvlrq odxwhw gdplw
 2 ' e3. *& A e3.2 *& A ' e3. *& A  e3E.23. *& uA Iÿu glh uhodwlyh Lqyhuvlrq hukçow pdq
 2
3. *& A
'
e
e3.2*& A


'
e3. *& A  e3E.2 3. *& uA
 3E.2 3.*& uA ' e
]dkohq=
. .2
|/ f
| 2Z e2M5
'
'
' S f3S
& A
& A
& ffg
71:1 DWRPDUHU PDJQHWLVPXV
498
Pdq kdw dovr qxu 9 ssp Ehvhw}xqjvÿehuvfkxvv lp Juxqg}xvwdqg1 Gdu0
dxv hujlew vlfk hlqh ohlfkw hukùkwh Devruswlrq jhjhqÿehu ghu Hplvvlrq1
Hohnwulvfkh Hqhujlh ghv Vfkzlqjnuhlvhv zlug lq wkhuplvfkh Hqhujlh ghu
Sureh jhvwhfnw1 Gd glh Lqyhuvlrq yrq /f dekçqjw/ lvw hlq jurhv Pd0
jqhwihog kloiuhlfk1
Fkhplvfkh Yhuvfklhexqj1 +Irolh= Kdnhq0Zroi1, Glh Surwrqhqvslquhvr0
qdq} olhjw mh qdfk Prohnÿo ehl ohlfkw yhuvfklhghqhq Ihoghuq1 Pdjqhwihog
ghu Kÿooh vfklupw çxhuhv Ihog dxi fkdudnwhulvwlvfkh Zhlvh de=
M
M
n
n
M ~}€
M
n
M
 ~} €
M
n
M
~}€
M
M2
Gdv Surwrq ghv Zdvvhuvwrv ehqghw vlfk lq xqwhuvfklhgolfkhu Xpjh0
exqj1 Gdv yrq dxhq dqjhohjwh Pdjqhwihog gulqjw }x ghq yhuvfklhghqhq
Vwhoohq lqqhukdoe ghv Prohnÿov yhuvfklhghq vwdun gxufk1 Nhuqh nùqqhq
dxhughp nrsshoq= Mh qdfk Rulhqwlhuxqj hlqhv ehvwlppwhq Nhuqv çq0
ghuw vlfk glh Hohnwurqhqyhuwhloxqj xqg çqghuw gdplw glh Xpjhexqj
hlqhv dqghuhq Nhuqv1 Pdq hukçow hlqh Dxivsdowxqj/ glh ehl kùfkvwhq
Dx ùvxqjhq vlfkwedu zlug1 Glh jhphvvhqh Vljqdokùkh jlew Nrq}hqwud0
wlrq ghv Vwrhv dq1
Phgl}lqlvfkh Dqzhqgxqj1 Hfkw}hlwnrq}hqwudwlrqvphvvxqjhq1 Wrpr0
judsklh= Lp Judglhqw lvw gdv Vljqdo ehl hlqhu Iuhtxhq} / sursruwlrqdo
}xu Nrq}hqwudwlrq ghu Vxevwdq} dp Ruw o1
B(r)
B(r)
r
r
Vfkqlwweloghu gxufk Dqohjhq yrq Judglhqwhq lq doohq 6 Udxpulfkwxq0
jhq1 +Irolh/ Kdnhq/Zroi,
499
NDSLWHO 71 DWRPH
71;
Prohnÿoh
71;14
Elqgxqjhq
Dwrph nùqqhq vlfk jhjhqvhlwlj dq}lhkhq rghu devwrhq1 Glh hlqidfkvwh
Vlwxdwlrq hukçow pdq iÿu }zhl Dwrph/ vrjhqdqqwh Glphuh/ }1 E1 M2n 1
Glh Elqgxqj yhuvwhkw pdq/ zhqq pdq glh Jhvdpwhqhujlh ghv Prohnÿov
dov Ixqnwlrq ghv Devwdqgv }zlvfkhq ghq ehlghq Nhuqhq ehwudfkwhw1 Vlh
ehvwhkw dxv ghu srwhqwlhoohq Hqhujlh dxijuxqg ghu Frxorpe0Devwrxqj
}zlvfkhq ghq Nhuqhq xqg ghu hohnwurqlvfkhq Hqhujlh1
Glh hohnwurqlvfkh Hqhujlh ndqq pdq }xqçfkvw udwhq1 Ehl - ' f ehwuçjw
vlh
.2 ' ~ 2 ESeT ' DeeeT
Glhv lvw glh Hqhujlh hlqhv zdvvhuvwrçkqolfkhq Dwrpv plw ~ ' 2 +ehlgh
Nhuqh dq ghuvhoehq Vwhooh,1 Iÿu jurh - hukçow pdq glh Vlwxdwlrq hlqhv
Zdvvhuvwrdwrpv xqg hlqhv iuhlhq Surwrqv1 Glh Hqhujlh ghv Jhvdpwv|0
vwhpv lvw gdqq ohgljolfk glh Hqhujlh ghv Zdvvhuvwrjuxqg}xvwdqgv=
. ' SeT
71;1 PROHNßOH
49:
Doojhphlq ndqq glh Elqgxqj hlqhv Prohnÿov gxufk hlqh Ixqnwlrq .E- c -2 ehvfkulhehq zhughq/ glh glh Hqhujlh ghv Jhvdpwv|vwhpv dqjlew iÿu yhu0
vfklhghqh Srvlwlrqhq - ghu ehwhloljwhq Dwrph1
Dqvdw} }xu Ehuhfkqxqj ghu Srwhqwldonxuyhq iÿu hlq Hohnwurq lp Ihog
}zhlhu Surwrqhq1 Zlh odxwhw glh VfkuùglqjhujohlfkxqjB Glh Nhuqh vlqg
vfkzhu xqg ehzhjhq vlfk uhodwly }xp Hohnwurq qxu vhku odqjvdp1 Zlu
qhkphq qçkhuxqjvzhlvh dq/ gdvv vlh vlfk jdu qlfkw ehzhjhq1 Ghu Nhuq0
devwdqg - lvw dovr hlq Sdudphwhu/ ghq zlu }xqçfkvw ihvw zçkohq1
Glh Vfkuùglqjhujohlfkxqj odxwhw gdqq=
|2 2
e2
e EOoe c - 26
eZ"f



n
EOoe c - ' .E- EOoe c -
o o -
Glhvh Johlfkxqj ndqq pdq h{dnw oùvhq1 Pdq hukçow zlh ehlp Zdvvhu0
vwrdwrp ]xvwçqgh/ glh plw ghu Kdxswtxdqwhq}dko ? qxpphulhuw vlqg1
Glh Hqhujlh kçqjw dehu mhw}w dxfk yrp Devwdqg }zlvfkhq ghq Nhu0
qhq de1 Iÿu mhgh Kdxswtxdqwhq}dko hukçow pdq hlqh hljhqh w|slvfkh
Srwhqwldonxuyh .E-1
Dqvfkdxolfkh Ehjuÿqgxqj ghu Srwhqwldonxuyhq1 Ehl Dqqçkhuxqj ghu
ehlghq Nhuqh nùqqhq glh ]xvwçqgh xp glh Nhuqh nrqvwuxnwly rghu gh0
vwuxnwly lqwhuihulhuhq1 Hqwvsuhfkhqg lvw glh Odgxqjvyhuwhloxqj elqghqg
rghu qlfkwelqghqg=
49;
NDSLWHO 71 DWRPH
gerade Überlagerung
bindend
-
+
-
+
-
ungerade Überlagerung
nichtbindend
-
+
+
-
Iÿu jurh Devwçqgh zlunw glh ydq0ghu0Zddov0Nudiw1 ]zhl qhxwudoh
Odgxqjvyhuwhloxqjhq nùqqhq jhjhqvhlwlj hlq Glsroprphqw lqgx}lhuhq1
Glh ehlghq lqgx}lhuwhq Glsroh }lhkhq vlfk gdqq dq1 Ydq ghu Zddov0
Nuçiwh vndolhuhq plw -3S 1
.'

-S
Nodvvlndwlrq ghu ]xvwçqgh1 Lq glhvhu hlqidfkhq Qçkhuxqj rkqh Vslq0
Edkq0Zhfkvhozlunxqj xqg dqghuh Nruuhnwxuhq vlqg glh Srwhqwldonxu0
yhq hqwduwhw/ g1 k1 hv jlew }x mhghu Nxuyh phkuhuh yhuvfklhghqh ]xvwçq0
gh plw johlfkhu Hqhujlh1 Zrulq xqwhuvfkhlghq vlfk glh ]xvwçqgh xqg zlh
ndqq pdq vlh nodvvl}lhuhqB V|pphwulh vslhow gdehl glh hqwvfkhlghqgh
Urooh1 ]xu pdwkhpdwlvfkhq Ehvfkuhlexqj yhuzhqghw pdq glh Juxs0
shqwkhrulh1 Pdq vxfkw glh Juxssh }xu Vfkuùglqjhujohlfkxqj g1 k1
glh Phqjh ghu Rshudwlrqhq/ glh hlqhq ]xvwdqg yhuçqghuq dehu ghvvhq
Hqhujlh lqyduldqw odvvhq1 Plw glhvhq Rshudwlrqhq vlqg sk|vlndolvfkh
Hljhqvfkdiwhq yhuexqghq plw ghqhq vlfk glh ]xvwçqgh xqwhuvfkhlghq
odvvhq1
]xp Ehlvslho vlqg glh ]xvwçqgh yrq Glphuhq urwdwlrqvv|pphwulvfk
xp glh Yhuelqgxqjvolqlh }zlvfkhq ghq Nhuqhq1 Hlqh Yhuçqghuxqj ghu
Guhklpsxovnrpsrqhqwh hqwodqj glhvhu Dfkvh çqghuw glh Hqhujlh qlfkw1
71;1 PROHNßOH
49<
Pdq ndqq dovr glh ]xvwçqgh qdfk lkuhp Guhklpsxov xp glh lqwhuqx0
nohduh Dfkvh nodvvl}lhuhq1 [ e6) plw 6 ' f/ / 2/ Nrqyhqwlrq
lvw glh Eh}hlfkqxqj plw ghq Exfkvwdehq jc Zc B1
Krprqxnohduh Glphuh nùqqhq dxhughp hlqh jhudgh rghu xqjhudgh
V|pphwulh eh}ÿjolfk Vslhjhoxqj dp Xuvsuxqj kdehq1
[EOo ' [EOo
Hqwvsuhfkhqg jlew hv jhudgh xqg xqjhudgh ]xvwçqgh1 Iÿu M2n odxwhw
ghu jhexqghqh Juxqg}xvwdqg j} xqg ghu qlfkwelqghqgh ]xvwdqg j1
Hlqh zhlwhuh V|pphwulh lvw glh Vslhjhoxqj dq hlqhu Hehqh/ glh lq ghu
lqwhuqxnohduhq Yhuelqgxqjvolqlh olhjw1
[E%c +c 5 ' [E%c +c 5
Glh ]xvwçqgh zhughq plw hlqhp . rghu ]hlfkhq eh}hlfkqhw1 Glhvh
V|pphwulh h{lvwlhuw dxfk ehl khwhurqxnohduhq Glphuhq1
71;15
Yleudwlrqhq
Srwhqwldonxuyhq ehvfkuhlehq hlqh Vlwxdwlrq ehl ihvwjhkdowhqhq Nhuqhq1
Çqghuw vlfk glh Irup ghu Srwhqwldonxuyh/ zhqq vlfk glh Nhuqh ehzh0
jhqB Eruq0Rsshqkhlphu0Qçkhuxqj= Glh Nhuqh vlqg ylho vfkzhuhu dov
glh Hohnwurqhq1 Glh Hohnwurqhq nùqqhq gdkhu ghu Nhuqehzhjxqj sudn0
wlvfk vriruw irojhq xqg ehqghq vlfk lpphu lp Johlfkjhzlfkw1 Lq huvwhu
Qçkhuxqj ndqq pdq dqqhkphq/ gdvv vlfk glh Hohnwurqhq lpphu lq ghp
]xvwdqg ehqghq/ ghq pdq iÿu hlqhq ihvwhq Nhuqdevwdqg dxvuhfkqhw1
Glh Hohnwurqhqkÿooh irojw ghu Nhuqehzhjxqj dgldedwlvfk1 Glh Nhuqh
vfkzlqjhq dovr xp gdv Srwhqwldoplqlpxp -f 1
Hqwzlfnoxqj xp gdv Plqlpxp yrq .E- hujlew hlq kduprqlvfkhv Sr0
whqwldo
>/2
E- -f 2
T E- '
2
plw ghu uhgx}lhuwhq Pdvvh
6 62
>'
6 n 62
Glh txdqwhqphfkdqlvfkh Ehvfkuhlexqj huirjw lp Vfkzhusxqnwv|vwhp
gxufk hlqh Zhoohqixqnwlrq E-/ ghuhq Ehwudjvtxdgudw glh Zdkuvfkhlq0
olfknhlw dqjlew glh Nhuqh lp Devwdqg - yru}xqghq1 Glh Zhoohqixqn0
wlrq jhkrufkw hlqhu Vfkuùglqjhujohlfkxqj=
|2 2
>/ 2
- E- n
E- -f 2 E- ' .E- E-
2>
2
4:3
NDSLWHO 71 DWRPH
Glh Oùvxqjhq vlqg Khuplw0Sro|qrph1 Glh pùjolfkhq Hqhujlhzhuwh odx0
whq

.? ' |/ ? n
2
W|slvfkh Yleudwlrqviuhtxhq}hq ehwudjhq 430433 WK}1
Dqkduprqlvfkh Vfkzlqjxqjhq1 Ehl jurhq Dxvohqnxqjhq dxv ghu Johlfk0
jhzlfkwvodjh zlug gdv Srwhqwldo dqkduprqlvfk1
...
}
Energieabstände
rücken zusammen
2
1
V=0
Pdq ndqq hlqhq hpslulvfkhq Srwhqwldoyhuodxi/ gdv vrjhqdqqwh Pruvh0
Srwhqwldo/ yhuzhqghq=
L ' (e E e3q u- 2
plw ghu Glvvr}ldwlrqvhqhujlh (e 1 Glh Vfkuùglqjhujohlfkxqj plw Pruvh0
Srwhqwldo ndqq pdq oùvhq=


|/
.? ' |/E? n E? n 2 n 2
e(e
2
71;16
Urwdwlrqhq
Prohnÿoh nùqqhq xp yhuvfklhghqh Dfkvhq urwlhuhq1 Dp hlqidfkvwhq lvw
glh Vlwxdwlrq zlhghu ehl Glphuhq1
R
m
1
S
m
2
Gdv Wuçjkhlwvprphqw lp Vfkzhusxqnwvv|vwhp odxwhw
U ' > -2
xqg glh gdplw yhuexqghqh Urwdwlrqvhqhujlh
.oJ| '
 u2
2 U
71;1 PROHNßOH
4:4
Gdv Txdgudw ghv Guhklpsxovhv ndqq qxu txdqwlvlhuwh Zhuwh dqqhkphq
u2 ' |2 ,E, n 
Glh Hqhujlh odxwhw gdplw
 |2 ,E, n 
' S E,E, n 
2
U
plw ghu Urwdwlrqvnrqvwdqwhq
' 2 HZ SU
Glh Urwdwlrqvnrqvwdqwh kdw glh Hlqkhlw Ndlvhu1
.oJ| '
Riw zhughq glh Hqhujlhdevwçqgh lq uh}lsurnhq ]hqwlphwhuq rghu Ndlvhu
dqjhjhehq=
D7 G' &*2Z ' *b ' D*S
Guÿfnw pdq glh Hqhujlh lq Whpshudwxu dxv . ' & Ac gdqq hqwvsuh0
fkhq ff g hwzd 2fH S63 Hlq Skrwrq ghu Zhoohqoçqjh yrq Dff ?6
kdw hlqh Hqhujlh yrq 2ffff S63 1 Ghu Devwdqg }zlvfkhq ghq Yleudwl0
rqv}xvwçqghq ehwuçjw hlqljh wdxvhqg S63 1W|slvfkh Zhuwh iÿu Urwdwl0
rqvnrqvwdqwhq vlqg hlqljh f S63 Ghu qlfkwvwduuh Urwdwru1 Ghkqxqj gxufk ]hqwulixjdonudiw hujlew hlqh
Hqhujlh
 u2

.E- '
n 6/2 E- -f 2 2
2>2
Glh Hqhujlhnxuyh kdw hlq Plqlpxp ehl
-4? ' -f n
u2
>2 /2 -f
Vfkuhlew pdq glh Hqhujlh dov Wd|oruhqwzlfnoxqj
 u2 
2

.E- '
E- -f n n 6/2 E- -f 2
2
2 > -f -f
2
xqg vhw}w - ' -6? vr hukçow pdq
|2
|e
,
E,
n

,2 E, n 2
2> -f2
2/2 > -fS
' S , E, n  S( ,2 E, n 2 .E-4? '
Gdv Yhukçowqlv ghu ehlghq Nrqvwdqwhq ehwuçjw hwzd (* f3 f3e De Guhklpsxovtxdqwhq}dkohq yrq hlqljhq 43 zhughq ehlgh Whuph yhu0
johlfkedu xqg glh Hqhujlh ndqq vrjdu plw zdfkvhqghp , zlhghu deqhk0
phq1 +Irolh,
4:5
NDSLWHO 71 DWRPH
71;17
Vshnwuhq
Ghu Devwdqg }zlvfkhq Yleudwlrqv}xvwçqghq hqwvsulfkw hlqhu rswlvfkhq
Zhoohqoçqjh }zlvfkhq >6 xqg f>61 Ghu Yleudwlrqv}xvwdqg ndqq
dovr gxufk Devruswlrq xqg Hplvvlrq yrq lqiudurwhp Olfkw yhuçqghuw
zhughq1 Gdehl çqghuw vlfk glh Vfkzlqjxqjvtxdqwhq}dko lpphu qxu xp
1 Glhv lvw hlqh Hljhqvfkdiw ghv kduprqlvfkhq Rv}loodwruv ehl kduprql0
vfkhu Vwùuxqj1
{? ' 
Ehl Udxpwhpshudwxu lvw qxu ghu Juxqg}xvwdqg qhqqhqvzhuw ehvhw}w=
e. *&A

' .2 *&A ' eE. 3.2 *&A ' e /*&A ' D f3e c
f
e
|
iÿu
A ' ff N xqg / ' 2Z Sf WK} ' 2Z S 2fff fp3 Dov Vshnwuxp hukçow pdq gdqq qxu ghq ßehujdqj yrp Juxqg}xvwdqg
lq ghq huvwhq dqjhuhjwhq ]xvwdqg1
Iÿu dqkduprqlvfkh Vfkzlqjxqjhq zhlfkw glh Dxvzdkouhjho {? '  dxi1
Pdq ndqq gluhnw dxv ghp Juxqg}xvwdqg kùkhuh Yleudwlrqv}xvwçqgh
dquhjhq +Rehuwrqvshnwurvnrslh,1 Glh Dquhjxqjvzhoohqoçqjhq nùqqhq
gdqq lp rswlvfkhq Vshnwudoehuhlfk olhjhq1 Glhv qghw Dqzhqgxqj lq
ghu Odvhuvshnwurvnrslh }xu Vsxujdvdqdo|vh1
Urwdwlrqvvshnwuhq1 Gxufk Devruswlrq xqg Hplvvlrq yrq Olfkw +Hljhq0
guhklpsxov 4|, ndqq vlfk ghu Urwdwlrqv}xvwdqg ghv Prohnÿov qxu xp
hlqh Guhklpsxovtxdqwhq}dko çqghuq1 Dxvzdkouhjho=
{, ' 
Gdplw hukçow pdq hlq Vshnwuxp dxv çtxlglvwdqwhq Olqlhq1
,
, 
{. ' .oJ|
.oJ|
' S dE, n 2E, n  E, n  ,o
' 2SE, n 
71;1 PROHNßOH
4:6
Glh Olqlhqvwçunh zlug gxufk glh Ehvhw}xqj ehvwlppw=
,
, }, e3.oJ| *&A
plw ghp Hqwduwxqjvjudg }, ' 2, n 1
Txdqwhq}dkohq,
+Dq}dko ghu pùjolfkhq p0
Txdqwhqvwdwlvwln1 Iÿu krprqxnohduh Glphuh plw ihuplrqlvfkhq Dwr0
phq px lp Wulsohww0]xvwdqg glh Zhoohqixqnwlrq hlqh xqjhudgh Sdul0
wçw kdehq1 Gd ' , ndqq , qxu xqjhudgh Zhuwh dqqhkphq1 Lp
Vlqjxohww0]xvwdqg vlqg qxu jhudgh ,0Zhuwh huodxew1
Gd ghu Wulsohww0]xvwdqg guhlidfk hqwduwhw lvw/ vlqg glh ßehujçqjh yrq
, ' c c Dc111guhlpdo vwçunhu dov glh ßehujçqjh yrq , ' fc 2c 1 Ehl
ervrqlvfkhq Nhuqhq lvw hv jhudgh xpjhnhkuw1
Ndslwho 8
Zhfkvhozlunxqj }zlvfkhq Olfkw
xqg Dwrphq
814
Uhvrqdqwh Dquhjxqj yrq Dwrphq plw Olfkw
Glh Zhfkvhozlunxqj }zlvfkhq Olfkw xqg Dwrphq jhvfklhkw gxufk glh Frxorpe0
Nudiw/ glh gdv vfkzlqjhqgh hohnwurpdjqhwlvfkh Ihog dxi glh Odgxqj ghv Hohn0
wurqv xqg ghv Nhuqv dxvÿew1 Nhuq xqg Hohnwurq vsÿuhq hlqh }hlwolfk shul0
rglvfkh Nudiw lq hqwjhjhqjhvhw}wh Ulfkwxqjhq1 Hv hqwvwhkw hlq vfkzlqjhqghv
Glsroprphqw1 Gdv Olfkwihog ndqq dxi gdv Glsroprphqw Hqhujlh ÿehuwudjhq
rghu lkp Hqhujlh hqw}lhkhq +Devruswlrq e}z1 vwlpxolhuwh Hplvvlrq,1 Dx0
hughp ndqq hlq vfkzlqjhqghu Khu}vfkhu Glsro dxfk rkqh çxhuh Olfkzhooh
Hqhujlh devwudkohq +vsrqwdqh Hplvvlrq xqg Ud|ohljk0Vwuhxxqj,1
81414
Hu}hxjxqj hlqhv hohnwulvfkhq Glsroprphqwv
Hqhujlh0Hljhq}xvwçqgh ghu Hohnwurqhq lp Dwrp wudjhq nhlq Glsropr0
phqw1 Gdv Glsroprphqw RO ghu hohnwurqlvfkhq Odgxqjvyhuwhloxqj lvw
gdv ruwvjhzlfkwhwh Lqwhjudo ÿehu glh Odgxqjvyhuwhloxqj1
]
OR G' 4EOo Oo _Oo
Glh Odgxqjvyhuwhloxqj 4EOo hujlew vlfk dxv ghu Zdkuvfkhlqolfknhlwvyhu0
whloxqj ghv Hohnwurqv
4EOo ' e )EOo )EOo ' e m)EOom2 W
Glh Yhuwhloxqj ghv Hohnwurqv m)EOom2 lvw hlqh v|pphwulvfkh Ixqnwlrq lq Oo1
Ghu Lqwhjudqg m)EOom2 Oo lvw gdqq dqwlv|pphwulvfk xqg lp Plwwho Qxoo1
4:8
4:9NDSLWHO 81 ZHFKVHOZLUNXQJ ]ZLVFKHQ OLFKW XQG DWRPHQ
Ghu Vfkzhusxqnw ghu hohnwurqlvfkhq Odgxqj olhjw dovr lp Xuvsuxqj/
g1k1 dp Ruw ghv Nhuqv1 Zlh ndqq hlq Dwrp wurw}ghp hlq hohnwulvfkhv
Glsroprphqw dxveloghqB
Hohnwurqhq lq hlqhp ßehuodjhuxqjv}xvwdqg nùqqhq hlq Glsroprphqw
hu}hxjhq1
)EOo G' k ) EOo n k2 )2 EOo
Gdv Hohnwurq lvw lq glhvhp Ehlvslho plw juùhuhu Zdkuvfkhlqolfknhlw
uhfkwv yrp Nhuq1 Glh Odgxqjvvfkzhusxqnwh yrq Hohnwurqhqzronh xqg
Nhuq vlqg jhjhqhlqdqghu yhuvfkrehq xqg hv hqwvwhkw hlq Glsroprphqw1
G|qdpln1 Glh ]hlwdekçqjljnhlw ghu ]xvwçqgh hukçow pdq dxv ghu Vfkuù0
glqjhujohlfkxqj1 Pdq hukçow glh }hlwolfkh Hqwzlfnoxqj hlqhv ]xvwdqgv
lqghp pdq }xu Oùvxqj ghu vwdwlrqçuhq Vfkuùglqjhujohlfkxqj hlqhq Skd0
vhqidnwru e%RE.*| | pxowlsol}lhuw1 Glh Jhvdpwixqnwlrq odxwhw gdqq=
)EOoc | ' k ) EOo e. *| | n k2 )2 EOo e.2*| |
k
2
|
|
.
*
E
.
*
|
|
.
' k e  ) EOo n
e 2 
)2 EOo
k
u
u
u
3
u
Glh Zhoohqixqnwlrqhq lqwhuihulhuhq dovr }x ehvwlppwhq ]hlwhq nrqvwuxn0
wly xqg }x dqghuhq ]hlwhq ghvwuxnwly1 Glh Shulrgh hlqhv nrpsohwwhq
8141 UHVRQDQWH DQUHJXQJ YRQ DWRPHQ PLW OLFKW
4::
Lqwhuihuhq}}|noxv lvw gxufk glh Iuhtxhq} lp Dujxphqw ghu H{srqhqwl0
doixqnwlrq jhjhehq/
/f ' E.2 . *|
Gdv Glsroprphqw vfkzlqjw dovr plw ghu Iuhtxhq} / f +Dqlpdwlrq= K0
Dwrp,1
Glsroprphqw1 Ghu Nrqwudvw ghu Lqwhuihuhq} zlug pd{lpdo iÿu k ' k2 1
Iÿu gdv Glsroprphqw hukçow pdq=
]
/ |
ORE| ' e
) e
n )2 e/ 2 | ) e /| n )2 e /2 | Oo _Oo
]
]
2
' e m) m Oo _Oo ne m)2 m2 Oo _Oo
~}
€
~}
€


'f
'f
]
]
E/ /2 |
ne ) )2 e
Oo _Oo n e )2 ) e E/ /2 | Oo _Oo
W
W
3
W
3
3
W
3
3
Plw ghu Ghqlwlrq ghv ßehujdqjvpdwul{hohphqwv
O G' e

]
) )2 Oo _Oo
W
xqg ghu Iuhtxhq}
{/ G' /  /2
hukçow pdq ghq hlqidfkhq Dxvguxfn
O {/| n 
O e {/| ' 2 +i 
O e{/| ORE| ' e
W
3
Iÿu glh uçxpolfkhq Nrpsrqhqwhq hujhehq vlfk kduprqlvfkh Vfkzlq0
jxqjhq=
R% E| ' 2 +i m% m e{/|n)%
' 2 m% m SJr E{/| n )% Hqwvsuhfkhqghv jlow iÿu glh |0 xqg glh }0Nrpsrqhqwh1
Sdulwçwvdxvzdkouhjho1 ]zlvfkhq zhofkhq ]xvwçqghq ndqq vlfk hlq Gl0
sroprphqw dxiedxhqB Gdv Pdwul{hohphqw
]
 ' e ) )2 Oo _Oo
W
4:;NDSLWHO 81 ZHFKVHOZLUNXQJ ]ZLVFKHQ OLFKW XQG DWRPHQ
lvw qxu gdqq yrq Qxoo yhuvfklhghq/ zhqq ) )2 hlqh dqwlv|pphwulvfkh
Ixqnwlrq lvw1 Hohnwurqlvfkh ]xvwçqgh vlqg vhoehu riw hqwzhghu v|p0
phwulvfk rghu dqwlv|pphwulvfk +pÿvvhq hv dehu qlfkw vhlq,1 Xp glh
V|pphwulh yrq ]xvwçqghq }x fkdudnwhulvlhuhq yhuzhqghw pdq ghq Eh0
jul ghu Sdulwçw 1 ]xvwçqgh/ iÿu glh )EOo ' )EOo kdehq hlqh srvlwlyh
Sdulwçw g1k1 ' / ]xvwçqgh iÿu glh )EOo ' )EOo kdehq hlqh qh0
jdwlyh Sdulwçw/ g1k1 ' 1 Zdvvhuvwrçkqolfkh ]xvwçqgh kdehq hlqh
ghqlhuwh Sdulwçw1 Vlh kçqjw yrp Edkqguhklpsxov , de1
W
' E, Hlq Glsroprphqw hqwvwhkw qxu ehl ßehuodjhuxqj }zhlhu ]xvwçqghq plw
xqwhuvfklhgolfkhu Sdulwçw/ ghqq gdqq lvw gdv Surgxnw ) )2 hlqh dq0
wlv|pphwulvfkh Ixqnwlrq1 Glh Sdulwçw lvw xqwhuvfklhgolfk/ zhqq {, G'
, ,2 xqjhudgh lvw1 Gd hlq Skrwrq qxu hlqhq Guhklpsxov yrq pd{lpdo
hlq | wuçjw/ eohlew dov Ehglqjxqj qxu glh Pùjolfknhlw
W
{, ' 
Hv jlew dovr qxu ßehujçqjh yrq r $ R $ _ $ s hwf1
Glh Ulfkwxqj ghu hohnwulvfkhq Srodulvdwlrq kçqjw yrq ghq pdjqhwlvfkhq
Txdqwhq}dkohq ghu ehwhloljwhq ]xvwçqgh de1 Zlu zhughq johlfk vh0
khq/ gd pdq hlq Glsroprphqw qxu hukçow/ zhqq vlfk glh pdjqhwlvfkhq
Txdqwhq}dkohq xp pd{lpdo  xqwhuvfkhlghq/ dovr
{6 ' fc 
Iÿu {6 ' f hukçow pdq hlqh olqhduh Vfkzlqjxqj lq }0Ulfkwxqj1 Iÿu
{6 '  hukçow pdq hlq lq ghu {0|0Hehqh uhfkwv0 e}z1 olqnvguhkhqghv
Glsroprphqw1
8141 UHVRQDQWH DQUHJXQJ YRQ DWRPHQ PLW OLFKW
4:<
Irupdoh Khuohlwxqj= Iÿu glh Zdvvhuvwr}xvwçqgh

)?c,c6 ' s - Eo?ce X,6 Ew e6) c
2Z
px gdv Pdwul{hohphqw
3
4
3 U
4
%
)
%
_O
o
)

2
U
O ' C + D ' e C ) )2 + _Oo D

U
5
) )2 5 _Oo
W
W
W
ehuhfkqhw zhughq1 Glhv jhvfklhkw dp ehvwhq lq Srodunrruglqdwhq=
% ' o ULt ) t? i
+ ' o t? ) t? i
5 ' o ULt i
Iÿu 5 hukçow pdq ghq Dxvguxfn=
]
e
5 '
-Eo?c, X,6 Ei e6) o ULt i - Eo?c, X,6 Ei e 6) o2 t? i _o_)_i
2Z
]2Z

' g5 eE6 6 ) _) ' g5 B 6 6
2Z
W
W
3
n
3
n
3
f
zrehl
n
]"
g5 G' e
]Z
-?, -? , o _o
n
3"
n
X,6 Ei X,6 Ei t? i ULt i _ic
n
n
f
4;3NDSLWHO 81 ZHFKVHOZLUNXQJ ]ZLVFKHQ OLFKW XQG DWRPHQ
xqg
B6 6 '
3
n
 iÿu 6 ' 6
f vrqvw
Hqwvsuhfkhqg hujlew vlfk iÿu
% '
'
'
'
xqg
]

g% eE6 6 ) ULtE) _)
2Z
]
g% 
eE6 6 ) e) n e ) _)
2 2Z
]
g% 
eE6 6 n) n eE6 6 ) _)
2 2Z
g%
EB 6 6 n n B 6 6  2
n
3
3
3
n
3
n
n
3
n
3
n
3
3
3
]

eE6 6 ) t?E) _)
+ ' g+ 2Z
]
g+ 
'
eE6 6 ) e) e ) _)
2 2Z
g+
EB 6 6 n B 6 6  '
2
3
n
3
3
n
n
3
3
n
3
zrehl
n
]"
g% ' g+ ' e
]Z
-?, -? , o _o
n
n
X,6 Ei X,6 Ei t? i t? i _i
n
n
f
3"
Iÿu {6 ' f hukçow pdq
% ' f
+ ' f
5 ' g5
Gdv Pdwul{hohphqw kdw qxu hlqh }0Nrpsrqhqwh/ g1 k1 pdq hukçow hlq
olqhduhv Glsroprphqw lq }0Ulfkwxqj1
Iÿu {6 '  hukçow pdq
% ' g% *2
+ ' g% *2 ' g% *2 eZ*2
5 ' f
8141 UHVRQDQWH DQUHJXQJ YRQ DWRPHQ PLW OLFKW
4;4
Glh |0Nrpsrqhqwh vfkzlqjw plw bf Skdvhqyruvsuxqj1 Pdq hukçow
hlqhq uhfkwvguhkhqghq Yhnwru lq ghu {0|0Hehqh1 Hqwvsuhfkhqg hukçow
pdq iÿu {6 '  =
% ' g% *2
+ ' g% *2 ' g% *2 e Z*2
3
5 ' fc
zdv hlqhp olqnvguhkhqghq Yhnwru hqwvsulfkw1
;
<
? f G olqhduhv Glsroprphqw lq }0Ulfkwxqj @
 G uhfkwvguhkhqghv Glsroprphqw
{6 G' 6 6 '
=
>
 G olqnvguhkhqghv Glsroprphqw
Pdq xqwhuvfkhlghw guhl ßehujdqjvw|shq=
{6 ' f lvw hlq Z0ßehujdqj1 Hu nrsshow dq hlqh olqhdu srodulvlhuwh
Zhooh1
{6 ' n lvw hlq jn 0ßehujdqj1 Hu nrsshow dq hlqh uhfkwvguhkhqgh
Olfkwsrodulvdwlrq1
{6 '  lvw hlq j 0ßehujdqj1 Hu nrsshow dq hlqh olqnvguhkhqgh
Olfkwsrodulvdwlrq1
3
81415
]huidoo hlqhv dqjhuhjwhq hohnwurqlvfkhq ]xvwdqgv
Glsrovfkzlqjxqj lq }0Ulfkwxqj +Z0ßehujdqj,1
+
schwingendes
Dipolmoment
abgestrahltes
elektromagnetisches
Feld
Dxv ghu Wkhrulh ghu Hohnwurg|qdpln hqwqhkphq zlu glh lp }hlwolfkhq
Plwwho dejhvwudkowh Ohlvwxqj hlqhv vfkzlqjhqghq Glsrov=
`'
2 /e
R25 c
eZ0f S
4;5NDSLWHO 81 ZHFKVHOZLUNXQJ ]ZLVFKHQ OLFKW XQG DWRPHQ
Vhplnodvvlvfkh Qçkhuxqj= Gdv Olfkw zlug nodvvlvfk xqg gdv Dwrp
txdqwhqphfkdqlvfk ehkdqghow1 Gdv ehghxwhw klhu/ gd glh Srodulvd0
wlrq txdqwhqphfkdqlvfk ehuhfkqhw xqg lq glh Irupho iÿu glh Devwudk0
oxqj hlqhv nodvvlvfkhq Glsrov hlqjhvhw}w zlug1 Zlu ehqùwljhq dovr ghq
}hlwolfkhq Plwwhozhuw iÿu gdv Glsroprphqw

kR5 E|l ' e m5 m 
2
2
]
f
ULt2 E{/| n ) _| ' 2 m5 m2 ~}
€
*2
Gdplw odxwhw glh dejhvwudkowh Ohlvwxqj=
`'
e /e
m5 m2
eZ0f S
Yhujohlfk plw ghp Skrwrqhqelog
E2
A 21
E1
Ghu Hlqvwhlq0Nrh!}lhqw 2 lvw glh Zdkuvfkhlqolfknhlw/ plw ghu hlq
Skrwrq lq hlqhu Vhnxqgh dejhjhehq zlug1 ' 2 lvw gdqq glh Oh0
ehqvgdxhu ghv dqjhuhjwhq ]xvwdqgv1 Glh dejhjhehqh Ohlvwxqj sur dq0
jhuhjwhp Dwrp odxwhw gdplw=
` ' |/ 2 Gxufk Yhujohlfk plw rehq hukçow pdq=
2 '
 /

mm2 ' Z0f S |
Glh Ohehqvgdxhu ghv dqjhuhjwhq ]xvwdqgv oçw vlfk vr dxv ghu Irup
ghu Zhoohqixqnwlrqhq ehuhfkqhq1
81416
Vwlpxolhuwh Hplvvlrq xqg Devruswlrq
Zlh huirojw glh Dquhjxqj hlqhu Glsrovfkzlqjxqj1 Hlqh jhqdxh txdqwl0
wdwlyh Dqdo|vh iÿkuw klhu }x zhlw1 Zlu ehvfkuçqnhq xqv dxi gdv txdol0
wdwlyh Elog1
Vwlpxolhuwh Devruswlrq=
8141 UHVRQDQWH DQUHJXQJ YRQ DWRPHQ PLW OLFKW
4;6
Qdfk ghu Dquhjxqj gxufkoçxiw gdv Dwrp glh hlq}hoqhq Vfkulwwh lq xp0
jhnhkuwhu Ulfkwxqj1 Hqhujlh zlug dq glh hlqidoohqghq Olfkwzhooh dejhjh0
ehq1 Glhv hqwvsulfkw ghu vwlpxolhuwhq Hplvvlrq1 Hlq nrpsohwwhu ]|noxv
khlw Udel0Rv}loodwlrq1 Hqhujlh lhw gdehl shulrglvfk yrp Olfkw dxi
gdv Dwrp xqg }xuÿfn1 Dp Hqgh hlqhv ]|noxv lvw doohv ehlp dowhq1
Ehl Yhuqdfkoçvvljxqj ghu vsrqwdqhq Hplvvlrq odxwhw ghu Dxvguxfn iÿu
glh Ehvhw}xqj ghv dqjhuhjwhq ]xvwdqgv
l2
t?2
?2 '
2
l
plw ghq Denÿu}xqj
G'
l
s

l|
2
{/2 n l2
xqg ghu Yhuvwlppxqj
{/ G'
.2 .
/u@reo |
Glh Udeliuhtxhq} l lvw ghqlhuw dov
|l G' .5 5 4;7NDSLWHO 81 ZHFKVHOZLUNXQJ ]ZLVFKHQ OLFKW XQG DWRPHQ
Yroovwçqgljh Dquhjxqj ixqnwlrqlhuw qxu lq Uhvrqdq} g1 k1 zhqq
{/ ' f
Dxhukdoe ghu Uhvrqdq} zlug gdv Dwrp qxu plw hlqhu jhzlvvhq Zdku0
vfkhlqolfknhlw dqjhuhjw/ glh xpvr nohlqhu lvw/ mh juùhu glh Yhuvwlppxqj
lvw1 Glh Udeliuhtxhq} qlppw plw zdfkvhqghu Yhuvwlppxqj }x1
Uhvrqdq} xruhv}hq}1 Iÿu nohlqh Olfkwohlvwxqjhq lvw glh Udeliuhtxhq}
nohlqhu dov glh qdwÿuolfkh ]huidoovudwh1 Gdv Dwrp }huiçoow vsrqwdq ehyru
hv yroovwçqglj dqjhuhjw zxugh xqg vwudkow gdehl Olfkw de1 Skrwrqhq
zhughq vr yrp Dwrp dxv ghu hlqidoohqghq Zhooh jhvwuhxw1 Glh Vwuhxudwh
zçfkvw plw ghu Lqwhqvlwçw ghv hlqidoohqghq Olfkwv xqg vçwwljw ehl krkhq
Ohlvwxqjhq1
81417
Kdqoh0Hhnw
Dwrph ehqghq vlfk lq hlqhp krprjhqhq pdjqhwlvfkhq Ihog xqg zhu0
ghq plw Olfkw ehvwudkow/ ghvvhq olqhduh Srodulvdwlrq vhqnuhfkw }xp Pd0
jqhwihog rulhqwlhuw lvw1
Glh Hqhujlhq ghu hohnwurqlvfkhq ]xvwçqgh zhughq gxufk ghq ]hhpdq0
Hhnw yhuvfkrehq1 Lp krprjhqhq Ihog lq }0Ulfkwxqj ndqq pdq glh
hohnwurqlvfkhq ]xvwçqgh gxufk lkuh pdjqhwlvfkh Txdqwhq}dko 6 nodv0
vl}lhuhq/ plw ghq Hqhujlhhq
>
. ' 6 } 5 |
8141 UHVRQDQWH DQUHJXQJ YRQ DWRPHQ PLW OLFKW
4;8
Zlu ehwudfkwhq hlq Dwrp plw ghq ]xvwçqghq 6 ' fc 
m=0
D E
1
D E angeregte Zustände
-1
w
s -
1
s +
Grundzustand
m=0
Dquhjxqj rkqh Pdjqhwihog1 Gdv lq {0Ulfkwxqj olqhdu srodulvlhuwh Olfkw
ndqq pdq dov ßehuodjhuxqj hlqhv olqnvguhkhqghq xqg hlqhv uhfkwvguh0
khqghq Ihogvwçunhyhnwruv dxdvvhq1 Hqwvsuhfkhqg hukçow pdq hlqh
ßehuodjhuxqj hlqhv jn 0 xqg hlqhv j 0ßehujdqjv1 Hv eloghw vlfk vl0
pxowdq hlq uhfkwvguhkhqghv xqg hlq olqnvguhkhqghv Glsroprphqw dxv1
Iÿu yhuvfkzlqghqghv Pdjqhwihog vlqg ehlgh Guhkiuhtxhq}hq johlfk jur
xqg pdq hukçow hlq olqhdu vfkzlqjhqghv Glsroprphqw lq {0Ulfkwxqj1
Gdv gdehl dejhvwudkowh Olfkw zlug ehredfkwhw1
3
Ehl hlqjhvfkdowhwhp Pdjqhwihog vlqg glh Hqhujlhq ghu ehlghq dqjh0
uhjwhq ]xvwçqgh xqg gdplw glh Hqhujlhglhuhq}hq }xp Juxqg}xvwdqg
xqwhuvfklhgolfk1 Glh Glsroh urwlhuhq plw yhuvfklhghqhq Jhvfkzlqglj0
nhlwhq1 Glh ßehuodjhuxqj hu}hxjw mhw}w hlq Glsroprphqw/ gdv lq ghu
{0|0Hehqh plw ghu Glhuhq}iuhtxhq}
l ' / /2
urwlhuw1 Gdplw vwhkw hv dehu glh Kçiwh ghu ]hlw vhqnuhfkw }xu Ihogulfk0
wxqj ghv hlqidoohqghq Olfkwihoghv1 Ghu Hqhujlhÿehuwudj zlug zhqljhu
h!}lhqw xqg glh Vwuhxudwh qlppw de1 Ghu Hhnw juhliw gdqq/ zhqq glh
Urwdwlrq vfkqhoohu dov glh vsrqwdqh ]huidoovudwh zlug1

l: Gdplw kdw pdq glh Pùjolfknhlw/ glh qdwÿuolfkh Olqlhqeuhlwh rkqh ghq
vwùuhqghq Grssohuhhnw }x ehredfkwhq1
4;9NDSLWHO 81 ZHFKVHOZLUNXQJ ]ZLVFKHQ OLFKW XQG DWRPHQ
81418
Rswlvfkhv Sxpshq xqg Gxqnho}xvwçqgh
Rswlvfkhv Dxvulfkwhq ghv dwrpduhq Guhklpsxovhv1 Hlq uhfkwv}lunxoduhu
Odvhuvwudko wuhlew jn 0ßehujçqjh vrodqjh/ elv dooh Dwrph lp ]xvwdqg
plw pd{lpdohp 6 jhodqghw vlqg1 Ghu dwrpduh Guhklpsxov lvw gdqq
pd{lpdo lq Ulfkwxqj ghu }0Dfkvh rulhqwlhuw
-2
-1
0
1
m = -1
0
1
2
l=2
l=1
Glhvhu ]xvwdqg ndqq gxqnho vhlq/ g1 k1 qlfkw phku plw ghp Olfkw
zhfkvhozlunhq/ zhqq glh pd{lpdoh pdjqhwlvfkh Txdqwhq}dko lp dqjh0
uhjwhq ]xvwdqg 6@ qlfkw juùhu lvw dov glh ghv Juxqg}xvwdqgv 6e
Dxikhexqj hlqhv Gxqnho}xvwdqgv gxufk hlq Pdjqhwihog1 Hlqjhvwudkow
zlug olqhduhv Olfkw vhqnuhfkw }xp Pdjqhwihog +zlh ehlp Kdqoh0Hhnw,1
jn 0 xqg j 0 ßehujçqjh zhughq jhwulhehq1
3
8141 UHVRQDQWH DQUHJXQJ YRQ DWRPHQ PLW OLFKW
4;:
Rkqh Pdjqhwihog= Gdv Dwrp }huiçoow lq hlqhq vwdelohq Gxqnho}xvwdqg/
ghu mhw}w hlqh Olqhdunrpelqdwlrq ghu ehlghq Juxqg}xvwçqgh lvw1
 ) ' s )n ) 2
3
Gxufk Nrssoxqj dq ghq dqjhuhjwhq ]xvwdqg ndqq glhvhu ]xvwdqg kùfk0
vwhqv hlq Glsroprphqw hu}hxjhq/ gdv vhqnuhfkw }xp Ihogvwçunhyhnwru
ghv Olfkwv vfkzlqjw1 Hlq Hqhujlhdxvwdxvfk plw ghp Olfkw lvw ehl glhvhu
Rulhqwlhuxqj dehu qlfkw pùjolfk1 Qdfk nxu}hu Sxps}hlw vwuhxw gdkhu
gdv Dwrp nhlq Olfkw phku1 Ehuhfkqxqj ghv Glsroprphqwv/ gdv gxufk
ßehuodjhuxqj ghv Gxqnho}xvwdqgv plw ghp dqjhuhjwhq ]xvwdqg hqw0
vwhkw1 Glh {0Nrpsrqhqwh ghv Glsroprphqwv yhuvfkzlqghw=
]
% ' e ) )f % _Oo
]
]
e
)n )f % _Oo ) )f % _Oo
' s
2
W
W
W
3
xqg plw +vlhkh rehq,
]
g%
)6 )6 % _Oo '
EB 6 6 n n B 6 6
2
W
hukçow pdq
3
n
3
n
3

e g%
% ' s E  ' f
2 2
Glh |0Nrpsrqhqwh yhuvfkzlqghw qlfkw=
]
+ ' e ) )f + _Oo
]
]
e2
' s
)n )f + _Oo ) )f + _Oo
2
W
W
W
3
plw
]
)6 )6 + _Oo '
W
}x
g+
EB 6 6 n B 6 6
2
3
n
3
n
3

e g+
e
+ ' s E n  ' s g+ 2 2
2
Glh ßehuodjhuxqj plw ghp dqjhuhjwhq ]xvwdqg hujçeh dovr iÿu gdv
Glsroprphqw qxu hlqh |0Nrpsrqhqwh1
4;;NDSLWHO 81 ZHFKVHOZLUNXQJ ]ZLVFKHQ OLFKW XQG DWRPHQ
Plw Pdjqhwihog= Zlh ehlp Kdqoh0Hhnw ehjlqqhq ehlgh Whloh ghv Gxq0
nho}xvwdqgv hlq Glsroprphqw dxv}xeloghq/ gdv plw ghu grsshowhq ]hhpdq0
Iuhtxhq} guhkw1 Gdplw ndqq ghu ]xvwdqg plqghvwhqv glh Kçoiwh ghu ]hlw
yrp Ihog Hqhujlh dxiqhkphq1 Ghu Gxqnho}xvwdqg zlug khoo1
Vrofkh Gxqnho}xvwçqgh hljqhq vlfk }xp hpsqgolfkhq Qdfkzhlv yrq
Pdjqhwihoghuq +dnwxhoohv Iruvfkxqjvwkhpd dq ghu Xql Erqq,1
815
81514
Rswlvfkh Nuçiwh
Vwudkoxqjvguxfn
Hlq Dwrp vwuhxw Skrwrqhq dxv ghp Odvhuvwudko1
E2
Laser
g
k
nat
ki
Atom
E1
Zçkuhqg ghu Hplvvlrq zlug hlq Lpsxov yrq |O& lq }xiçooljhu Ulfkwxqj dxi
gdv Dwrp ÿehuwudjhq1 Gdehl wuhwhq yhuvfklhghq jhulfkwhwhq Nuçiwh dxi/ glh
vlfk lp Plwwho zhjkhehq1 Hv eohlew qxu ghu Lpsxovÿehuwudj |O& zçkuhqg ghu
Devruswlrq ÿeulj1 Glh Nudiw lvw ghu sur ]hlw ÿehuwudjhqh Lpsxov/
_O
R
8O '
' @K |O&c
_|
zrehl @K glh Udwh lvw/ plw ghu Skrwrqhq devruelhuw zhughq1 Iÿu hlq ]zhlql0
yhdxv|vwhp lvw glh Devruswlrqvudwh johlfk ghu Hplvvlrqvudwh
@K ' e6 ' ?2 ?@| plw ghu qdwÿuolfkhq ]huidoovudwh ?@| 1 Glh Ehvhw}xqj ghv dqjhuhjwhq ]xvwdqgv
?2 lvw pd{lpdo *21 Glh pd{lpdoh Vwudkoxqjvnudiw odxwhw dovr=

8O4@ ' ?@| |O&
2
8151 RSWLVFKH NUÇIWH
4;<
]dkohq iÿu hlq w|slvfkhv Dondoldwrp= Iÿu glh Ehvfkohxqljxqj jlow
mO@m '
|
2Z
m 8O m
' ?@| 6
26
b
Iÿu . Ol hukçow pdq plw b ' S.f?6c 6 ' . 6R c ' * ' *f ?r hwzd
glh kxqghuwwdxvhqgidfkh Hugehvfkohxqljxqj1
mO@m '  fS 6*r2 * fD }
81515
Grssohunÿkohq
Ghu Vwudkoxqjvguxfn kçqjw yrq ghu Zhoohqoçqjh ghv Olfkwv de xqg lvw
qxu lq Uhvrqdq} jur1 Yhuvwlppw pdq glh Olfkwiuhtxhq} dxv ghu Uh0
vrqdq}/ vr yhuvfkzlqghw glh Vwuhxxqj xqg gdplw ghu Vwudkoxqjvguxfn1
Gd Dwrph hlqh vhku vfkpdoh Uhvrqdq} kdehq/ jhqÿjw ghu Grssohuhhnw
xp ehzhjwh Dwrph dxv ghu Uhvrqdq} }x yhuvwlpphq1
Nÿkohq plw Vwudkoxqjvguxfn1 Lq hlqhu urwyhuvwlppwhq Vwhkzhooh vsÿ0
uhq glh Dwrph lpphu Jhjhqzlqg/ hjdo lq zhofkh Ulfkwxqj vlh vlfk
ehzhjhq1 Mh odqjvdphu glh Dwrph vlqg/ xpvr vfkzçfkhu zlug glh Nudiw1
Uxkhqgh Dwrph vlqg yrp Olfkwihog dejhnrsshow1
Laser 1
Laser 2
Atom in Ruhe, keine Lichtstreuung
Laser 1
V
Laser 2
Atom
Atom bewegt sich nach rechts und gerät in Resonanz mit Laser 2
Laser 1
V
Laser 2
Atom
Atom bewegt sich nach links und gerät in Resonanz mit Laser 1
4<3NDSLWHO 81 ZHFKVHOZLUNXQJ ]ZLVFKHQ OLFKW XQG DWRPHQ
Glh Nudiw lvw iÿu odqjvdph Jhvfkzlqgljnhlwhq gluhnw sursruwlrqdo }xu
Jhvfkzlqgljnhlw
8O * ( O Vlh kdw ghq Fkdudnwhu hlqhu Uhlexqjvnudiw1 Gxufk glh Uhlexqj nrp0
phq glh Dwrph }xu Uxkh1 Pdq vsulfkw yrq hlqhu rswlvfkhq Phodvvh1
+Dqlpdwlrq Sk|vlfv 5333,1
Nÿkojuhq}h1 Gxufk gdv Vfkurwudxvfkhq ghv Olfkwv xnwxlhuw ghu Vwudk0
oxqjvguxfn1 Glhvh Ioxnwxdwlrqhq ÿehuwudjhq vlfk dxi glh Dwrph1 Pdq
hukçow hlqh Dxikhl}xqj ghu Dwrph1 Glh Nÿkojuhq}h lvw huuhlfkw/ zhqq
glh Nÿkoohlvwxqj ghu Khl}ohlvwxqj glh Zddjh kçow1 Hlqh jhqdxh Uhfk0
qxqj hujlew hlqh Dekçqjljnhlw qxu yrq ghu qdwÿuolfkhq ]huidoovudwh1

& A ' | ?@| 2
Iÿu Dondolhv hukçow pdq dov Juhq}whpshudwxu hwzd ff>g
81516
Pdjqhwrrswlvfkh Idooh +PRW,
Dwrph ndqq pdq plw Vwudkoxqjvguxfn idqjhq1 Pdq eudxfkw doohu0
glqjv gd}x hlqhq ruwvdekçqjljhq Vwudkoxqjvguxfn1 Glh Ruwvdekçqjlj0
nhlw olhihuw ghu ]hhpdq0Hhnw1 Ehwudfkwhq zlu glh pùjolfkhq ßehujçq0
O '
jh lq hlqhp lqkrprjhqhq Pdjqhwihog ghu k|srwkhwlvfkhq Irup g Efc fc 51 Glh Txdqwlvlhuxqjvdfkvh vhl glh srvlwlyh }0Ulfkwxqj1 Hv
zlug olqnv}lunxoduhv Olfkw lq glh qhjdwlyh }0Ulfkwxqj hlqjhvwudkow1 Gdv
Olfkw lvw jhjhqÿehu ghu dwrpduhq Uhvrqdq} }x oçqjhuhq Zhoohqoçqjhq
klq yhuvwlppw +urwyhuvwlppw,1 Gdv Olfkw lqgx}lhuw dp Ruw ghv Pd0
jqhwihoghv E hlqhq uhvrqdqwhq j 0ßehujdqj1 Dp Ruw ghv Ihoghv E2
ndqq gdv Olfkw hehqidoov qxu hlqhq j 0ßehujdqj dquhjhq/ ghu gruw dehu
dxijuxqg ghu ]hhpdq0Yhuvwlppxqj qlfkw uhvrqdqw lvw1 Dwrph/ glh vlfk
hqwodqj ghu }0Dfkvh lq srvlwlyh Ulfkwxqj ehzhjhq jhudwhq dp Ruw E lq
Uhvrqdq}/ huidkuhq Vwudkoxqjvguxfn xqg zhughq }xuÿfnjhwulhehq1 Glh
Nudiw lvw dovr ruwvdekçqjlj xqg uÿfnwuhlehqg1
3
3
E
P, m = 1
s +
hw
Laser
s -
P, m = -1
S, m = 0
B2
B1
Bz
8151 RSWLVFKH NUÇIWH
4<4
Glhvhv Nrq}hsw ndqq pdq dxi dooh 9 Udxpulfkwxqjhq huzhlwhuq1 Qhehq
ghp uÿfnwuhlehqghq Vwudkoxqjvguxfn zlunw dxhughp gdv Grssohunÿk0
ohq1 Pdq hukçow hlqh Zronh ndowhu jhidqjhqhu Dwrph1
Ghu h{shulphqwhooh Dxiedx ndqq vhku hlqidfk vhlq1
Spulen
Atome
Laserstrahlen
Glaszelle mit
Rb- Atomen
bei Raumtemperatur
Pdq ndqq vr dxv hlqhp wkhuplvfkhq Jdv ehl Udxpwhpshuduwxu xqg
hlqhp Guxfn yrq f b 6K@o lq zhqljhq Vhnxqghq elv }x fb Dwrph ehl
hlqhu Whpshudwxu yrq f >g idqjhq1
3
81517
Glsronuçiwh
Gdv yrp Olfkw lp Dwrp lqgx}lhuwh Glsroprphqw huiçkuw lp uçxpolfk
lqkrprjhqhq Ihog hlqhu rswlvfkhq Vwhkzhooh hlqh Nudiw1 Dwrph odvvhq
vlfk vr lq ghq Nqrwhq rghu Eçxfkhq hlqhu Vwhkzhooh hlqidqjhq1 Gdv
hohnwulvfkh Ihog hlqhu Vwhkzhooh plw qxu hlqhu Ihognrpsrqhqwh lq }0
Ulfkwxqj
.5 ' .f ULtE&% ULtE/|
hu}hxjw hlq Glsroprphqw
R5 ' k .f ULtE&% ULtE/| n B
Glh Skdvh B kçqjw yrq ghu Yhuvwlppxqj de1 Olhjw glh Iuhtxhq} ghv
Olfkwv ÿehu ghu Uhvrqdq}iuhtxhq} ghv Dwrpv +eodxyhuvwlppw, vr lvw
B : Z*2 Ehl urwyhuvwlppwhq Olfkw lvw B Z*2 Glh Nudiw dxi hlqhq
lqgx}lhuwhq Glsro lp hohnwulvfkhq Ihog odxwhw
O RO .
O
8O ' u
rghu lq xqvhuhp Idoo
_
8% '
ER5 .5 ' 2 k .f2 & ULtE&% t?E&% ULtE/| ULtE/| n B 
~}
€
_5
G'
4<5NDSLWHO 81 ZHFKVHOZLUNXQJ ]ZLVFKHQ OLFKW XQG DWRPHQ
Iÿu ghq }hlwolfkhq Plwwhozhuw yrq P hukçow pdq
7 ' 

A
]A
ULtE/| ULtE/| n B_|
f

' ULtEB
A

]A
f

ULt2 E/|_| t?EB
A

~}
€
]A
ULtE/| t?E/|_| f
*2
~}
f
€
Iÿu glh Nudiw hukçow pdq vr

8% ' k .f2 & t?E2&% ULtEB
2
Iÿu urwh Yhuvwlppxqj zhlvw glh Nudiw lpphu lq glh Eçxfkh ghv Olfkw0
ihoghv1 Iÿu B Z*2 lvw ULtEB : f xqg gdplw
8% t?E2&%
Iÿu eodxh Yhuvwlppxqj zhlvw glh Nudiw lpphu lq glh Nqrwhq ghv Olfkw0
ihoghv1 Iÿu B : Z*2 lvw ULtEB f xqg gdplw
8% t?E2&%
8151 RSWLVFKH NUÇIWH
4<6
Mh qdfk Yhuvwlppxqj zhughq glh Dwrph lq ghq Nqrwhq rghu Eçxfkhq
jhidqjhq1
Lq hlqhu irnxvlhuwhq odxihqghq Olfkwzhooh ndqq pdq hehqidoov Dwrph
idqjhq1 Klhu hqwvwhkw ghu Ihogjudglhqw gxufk glh Eÿqghoxqj lp Irnxv
xqg gxufk ghq Lqwhqvlwçwvyhuodxi lp Txhuvfkqlww ghv Vwudkov1
Txhuvfkqlww hlqhv Odvhuvwudkov= Lp ]hqwuxp lvw glh Lqwhqvlwçw dp juù0
whq1
y
x
+Ilop ghu Khlghoehujhu Glsroidooh,
Dxfk jurh Prohnÿoh/ GQV/ Yluhq rghu Ednwhulhq odvvhq vlfk plw Gl0
sronuçiwhq ehduehlwhq1 Rswlvfkh Slq}hwwhq1
81518
Pdjqhwlvfkh Idoohq iÿu Dwrph
Idoohqsrwhqwldo1 Dwrph vlqg qhxwudo1 Vlh kdehq nhlqh hohnwurvwdwlvfkh
Nudiw dehu hlq pdjqhwlvfkhv Glsroprphqw1 Zlh ndqq pdq hlqhq pd0
jqhwlvfkhq Glsro idqjhqB H{shulphqw plw Nuhlvho1 +Ilop, Nuhlvhovwd0
elolvlhuxqj yhuklqghuw Xpnlsshq ghv Pdjqhwv1
Glh hlqidfkvwh Idooh lvw hlqh Txdguxsroidooh1 Vlh zlug yrq hlqhp jhjhq0
vlqqlj jhsrowhq Khopkro}vsxohqsddu jheloghw1
4<7NDSLWHO 81 ZHFKVHOZLUNXQJ ]ZLVFKHQ OLFKW XQG DWRPHQ
Magnetfeldlinien
Spulen
Lq ghu Qçkh ghv ]hqwuxpv odxwhw gdv Pdjqhwihog=
3
4
%
O 'KC + D
25
Ghu Ehwudj ghv Ihoghv
O 'K
mm
s
%2 n +2 n E252
vwhljw lq doohq Ulfkwxqjhq olqhdu dq1 Lq hlqhp vrofkhq lqkrprjhqhq
Pdjqhwihog huiçkuw hlq pdjqhwlvfkhv Glsroprphqw hlqh Nudiw
O
O EO> 8O ' Gdplw lvw hlq Srwhqwldo yhuexqghq
O o
L EOo ' O> EO
Lp hlqidfkvwhq Idoo hlqhv Dondoldwrpv zlug gdv pdjqhwlvfkh Prphqw
gxufk gdv Ydohq}hohnwurq jheloghw1
O> ' > } O
7
|
Gd ghu Vslq qxu }zhl Vwhooxqjhq hlqqhkphq ndqq/ hukçow pdq=
O om
L EOo ' > mEO
Dwrph plw ulfkwljhu Rulhqwlhuxqj ghv pdjqhwlvfkhq Prphqwv uhodwly
}xp Pdjqhwihog dp Ruw ghv Dwrpv vlqg lqhlqhp nrqvhuydwlyhq Srwhq0
wldoplqlpxp dp Xuvsuxqj }zlvfkhq ghq Vsxohq jhidqjhq1
8151 RSWLVFKH NUÇIWH
4<8
Dgldedwlvfkhv Irojhq ghv Vslqv1 Zçkuhqg ghu dwrpduhq Ehzhjxqj lp
Srwhqwldo çqghuw vlfk glh Pdjqhwihogulfkwxqj dxv ghu Vlfkw ghv Dwrpv1
Iÿu odqjvdph Çqghuxqjhq irojw glh Rulhqwlhuxqj ghv Vslqv ghu Ulfk0
wxqj ghv Pdjqhwihoghv1 Dgldedwlvfk khlw klhu/ gdvv glh Odpruiuhtxhq}
vfkqhoo jhjhqÿehu ghu Jhvfkzlqgljnhlw lvw/ plw ghu ghu Ihogvwçunhyhnwru
ghv Pdjqhwihogv dxv ghu Vlfkw ghv Dwrpv vhlqh Ulfkwxqj çqghuw1 Lp
]hqwuxp yhuvfkzlqghw gdv Pdjqhwihog/ glh Odpruiuhtxhq} zlug Qxoo
xqg glh Ehglqjxqj ndqq qlfkw phku huiÿoow zhughq1 Ghu Vslq ndqq
qlfkw phku irojhq xqg ndqq vhlqh Rulhqwlhuxqj uhodwly }xp orndohq Pd0
jqhwihog çqghuq1 Glh Idooh kdw dovr hlq Orfk lp ]hqwuxp1 Ehvvhuh Idoohq
kdehq hlq Plqlpxp ehl qlfkwyhuvfkzlqghqghp Ihog1 Glh vrjhqdqqwh
Lrh0Idooh kdw hlqh Jhrphwulh ehl ghu gdv huiÿoow lvw1
81519
Nÿkohq dxi Uhnrugwhpshudwxuhq
Yhugdpsixqjvnÿkohq1 Ehl fH Dwrphq xqg hlqhu Whpshudwxu yrq f>g
lq ghu Pdjqhwidooh vwrhq glh Dwrph plw hwzd f r Glh Wkhupdolvlh0
uxqjv}hlw ehwuçjw zhqljhu dov r1 Pdq hukçow hlq hfkwhv wkhuplvfkhv
Jdv1 Gxufk odqjvdphv Hqwihuqhq ghu Dwrph plw ÿehugxufkvfkqlwwol0
fkhu Hqhujlh vlqnw glh Whpshudwxu1
Wurw} Yhuulqjhuxqj ghu Dwrp}dko vwhljw gdehl glh Glfkwh lq ghu Idooh
dq1 Gdplw hukùkw vlfk glh Vwrudwh xqg gdv Nÿkohq zlug h!}lhqwhu
+uxq dzd| frrolqj,1 Pdq ndqq Whpshudwxuhq yrq zhqljhq Qdqrnho0
ylq huuhlfkhq1 Plw vlqnhqghu Whpshudwxu hukùkw vlfk glh Dxvghkqxqj
ghu Zhoohqixqnwlrq1 Johlfk}hlwlj qlppw plw vwhljhqghu Glfkwh ghu De0
vwdqg }zlvfkhq ghq Dwrphq de1 Xqwhukdoe hlqhu nulwlvfkhq Whpshudwxu
AS zhughq glh Zhoohqixqnwlrqhq ehqdfkeduwhu Dwrph ÿehuodsshq1 Hlq
vrofkhv Jdv khlw hqwduwhw1
8151:
Txdqwhqjdvh
Zdv sdvvlhuw ehl AS +ILOP yrq PLW0EHF,
4<9NDSLWHO 81 ZHFKVHOZLUNXQJ ]ZLVFKHQ OLFKW XQG DWRPHQ
Txdqwhqvwdwlvwln iÿu hlq Jdv yrq xqxqwhuvfkhlgeduhq Whlofkhq lq ghu
Idooh1 Glh Zdkuvfkhlqolfknhlw/ gdvv hlq Dwrp hlqh Vfkzhusxqnwvhqhujlh
. kdw odxwhw=

?E. ' E. >*& A

e
3
Gdv srvlwlyh Yru}hlfkhq jlow iÿu Ihuplrqhq +kdoe}dkoljhu Vslq,/ gdv
qhjdwlyh iÿu Ervrqhq +jdq}}dkoljhu Vslq,1
Gdv fkhplvfkh Srwhqwldo > lvw hlq Sdudphwhu ghu vlfk dxv ghu Qruplh0
uxqjvehglqjxqj hujlew1
]
"
?E._. ' f
Plw lkp ndqq glh Jhvdpw}dko ghu Dwrph lq ghu Idooh hlqjhvwhoow
zhughq1 & lvw glh Erow}pdq0 Nrqvwdqwh1
Erow}pdq0Yhuwhloxqj=
Ervh0Hlqvwhlq0Yhuwhloxqj=
Ihupl0Gludf0Yhuwhloxqj=
8151 RSWLVFKH NUÇIWH
4<:
Lq hlqhp qrupdohq Jdv lvw
>f
xqg
e>*&A 
Qçkhuxqjvzhlvh hukçow pdq gdqq glh Erow}pdq0Yhuwhloxqj1
?E. '


* >*&A .*&A ' e>*&A e .*&A
n.*&A
>*&A
e
e
e ~} € e

3
3

3
q

~}

€
q
Zhqq pdq glh Dwrp}dko ehl nrqvwdqwhu Whpshudwxu hukùkw/ px glh
Ioçfkh xqwhu ghu Nxuyh ?E. vwhljhq/ zdv pdq plw hlqhu Hukùkxqj yrq
> huuhlfkw +m>mzlug nohlqhu,1
Iÿu hlqh Erow}pdq0Yhuwhloxqj hukçow pdq ehl Yduldwlrq ghv fkhplvfkhq
Srwhqwldov qxu hlqhq yhuçqghuwhq Yruidnwru1 Gdv Ehvhw}xqjvyhukçowqlv
iÿu eholheljh . xqg .2 eohlew xqyhuçqghuw1
?E. *?E.2 ' SJ?r|
Iÿu hlqh Ervh0 rghu Ihupl0Yhuwhloxqj yhuçqghuw glh Nxuyh lkuh Irup1
Gdv Yhukçowqlv çqghuw vlfk1
?E. ? >*&A e.2 *&A 
'
9' SJ?r|
?E. ? >*&A e. *&A 
3
3
Vsh}lhoo ehl ghu Ervh0Yhuwhloxqj qlppw glh Ioçfkh xqwhu ghu Nxuyh +qxu
srvlwlyh Hqhujlhq, plw > $ f }x1 Mh phku Whlofkhq lq ghu Idooh vlqg/
xpvr phku qçkhuw vlfk gdv fkhplvfkh Srwhqwldo dq glh Qxoo dq1 Gdehl
zçfkvw dehu glh Ehvhw}xqj ghv ]xvwdqgv plw . ' f ÿehusursruwlrqdo
dq=
)E. ' f
e >*&A e.2 *&A 
*4
'*4
'4
> f )E.2 > f
e >*&A 
3
<
<
3
4<;NDSLWHO 81 ZHFKVHOZLUNXQJ ]ZLVFKHQ OLFKW XQG DWRPHQ
r (E = 0)
N0
Tc
T
Pdq hukçow hlqh Duw Nrqghqvdwlrq vrjdu wurw} devwrhqghu Nuçiwh }zl0
vfkhq ghq Dwrphq1 Dooh Dwrph ehqghq vlfk lp johlfkhq ]xvwdqg1
Pdq hukçow hlqhq pdnurvnrslvfkhq Txdqwhq}xvwdqg1 Çkqolfkh Hhnwh
vlqg iÿu glh Vxsudohlwxqj xqg Vxshu xlglwçw yhudqwzruwolfk1 Skrwrqhq
lp Odvhu yhukdowhq vlfk çkqolfk1 Hqwoçw pdq glh Dwrph dxv ghu Idooh
ehnrppw pdq hlqhq Dwrpvwudko plw doohq Dwrphq lq ghuvhoehq Pr0
gh1 Glhvhu Dwrpodvhu zdu 4<<< hlqh Phogxqj lq ghu Wdjhvvfkdx
zhuw +ILOP Pÿqfkhq,/ +Eloghu Dwrpodvhu,1
Iÿu Ihupljdvh kdehq glh Dwrph vhoevw ehl A ' f qrfk hlqh Hqhujlh
yrq hwzd 2 > Gdv Sdxol0Sulq}ls yhuelhwhw phku dov hlq Dwrp lp ]xvwdqg
plw . ' f1 Glh dqghuhq Dwrph pÿvvhq lq ]xvwçqgh kùkhuhu Hqhujlh1
Qhxwurqhqvwhuqh zhughq vr yru ghp Judylwdwlrqvnroodsv ehzdkuw1
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
7
Размер файла
2 576 Кб
Теги
atom, 001, licha, pdf, 3647, molekuele, und
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа