close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

3 kl mova testy 4 slovo v 2

код для вставкиСкачать
 Презентацію підготувала вчитель
-
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
Біляче
нко Ольга Василівна Добери до прикметників протилежні за значенням.
Мілке озеро -
...
.
Густий чагарник -
... .
М
і
л
к
е
о
з
е
р
о
-
г
л
и
б
о
к
е
. Г
у
с
т
и
й
ч
а
г
а
р
н
и
к
-
р
і
д
к
и
й
.
Добери до поданих слів близькі за значенням.
Прибув -
...,
чудово -
...
.
П
р
и
б
у
в
-
з
'
я
в
и
в
с
я
, п
р
и
б
и
в
с
я
,
п
р
и
л
и
н
у
в
; ч
у
д
о
в
о
–
г
а
р
н
о
, д
и
в
о
в
и
ж
н
о
, ч
у
д
е
р
н
а
ц
ь
к
о
, п
р
е
к
р
а
с
н
о
.
Правопис яких слів можна перевірити за допомогою поданих?
Берег -
... .
•
а) бережок; •
б) береза;
•
в) узбережжя.
Рибка -
... . •
а) риба; •
б) рибалка; •
в) порибалити.
Б
е
р
е
г
–
б
е
р
е
ж
о
к
, у
з
б
е
р
е
ж
ж
я
.
Р
и
б
к
а
-
р
и
б
а
л
к
а
, п
о
р
и
б
а
л
и
т
и
.
Спиши, підкресли в словах орфограми.
Польовий, в'язати, ґудзик, степовий, майорить, район, п'ять, джміль.
П
о
л
ь
о
в
и
й
, в
'
я
з
а
т
и
, ґ
у
д
з
и
к
, с
т
е
п
о
в
и
й
, м
а
й
о
р
и
т
ь
, р
а
й
о
н
,
п
'
я
т
ь
, д
ж
м
і
л
ь
.
Випиши словосполучення, які вживаються в переносному значенні.
Вдарив мороз; міцна рука; вдарив по м'ячу; міцний мороз; золоте колосся; золота обручка.
В
д
а
р
и
в
м
о
р
о
з
, м
і
ц
н
и
й
м
о
р
о
з
, з
о
л
о
т
е
к
о
л
о
с
с
я
.
3 поданих слів добери близькі за значенням до слова мерзнути.
•
а) холонути; •
б) веселити; •
в) клякнути; •
г) дубіти.
М
е
р
з
н
у
т
и
–
х
о
л
о
н
у
т
и
, к
л
я
к
н
у
т
и
, д
у
б
і
т
и
.
До поданих слів добери антоніми. День -
…, твердий -
…, початок -
... .
Д
е
н
ь
–
н
і
ч
, т
в
е
р
д
и
й
–
м
'
я
к
и
й
, п
о
ч
а
т
о
к
–
к
і
н
е
ц
ь
.
Кожне із словосполучень заміни одним словом. Дрібний дощ -
... .
•
а) злива; •
б) мряка; •
в) повінь. Дощ з блискавкою і громом -
... .
•
а) блискавка; •
б) дощ; •
в) гроза.
Д
р
і
б
н
и
й
д
о
щ
–
м
р
я
к
а
. Д
о
щ
з
б
л
и
с
к
а
в
к
о
ю
і
г
р
о
м
о
м
-
г
р
о
з
а
.
Заміни вислови одним словом
-
синонімом.
Вертітися під ногами -
... .
•
а) побігти; •
б) забути; •
в) заважати.
В
е
р
т
і
т
и
с
я
п
і
д
н
о
г
а
м
и
-
з
а
в
а
ж
а
т
и
.
Добери до слів протилежні за значенням.
Свіжий хліб -
... . •
а) новий;
•
б) молодий;
•
в) черствий. Повний місяць -
... . •
а) старий; •
б) молодий;
•
в) порожній.
С
в
і
ж
и
й
х
л
і
б
-
ч
е
р
с
т
в
и
й
. П
о
в
н
и
й
м
і
с
я
ц
ь
–
м
о
л
о
д
и
й
.
Які відомі тобі частини мови
можуть бути антонімами?
•
а) іменники;
•
б) сполучники; •
в) прикметники;
•
г) дієслова.
Зроби звуко
-
буквений аналіз слів.
Віє, п'ють.
В
і
є
, п
' ю
т
ь
. [
в
' і
й
е
] –
4 з
в
., 3 б
., 2 г
о
л
., 2 п
р
и
г
., 2 с
к
л
.
[
]
В
і
є
, п
' ю
т
ь
. [
п
й
у
т
'] –
4 з
в
., 4 б
., 1 г
о
л
.,
3 п
р
и
г
., 1 с
к
л
.
[
]
Визнач члени речення, частини мови, зв'язок між членами.
Діти купаються в теплій річці.
Д
і
т
и
к
у
п
а
ю
т
ь
с
я
в
т
е
п
л
і
й
р
і
ч
ц
і
.
Д
і
т
и
к
у
п
а
ю
т
ь
с
я
в
т
е
п
л
і
й
р
і
ч
ц
і
.
п
р
и
с
., д
і
є
с
л
.
п
і
д
м
.,
і
м
.
о
з
н
., п
р
и
к
м
.
д
о
д
., і
м
.
п
р
.
Д
і
т
и
(
щ
о
р
о
б
л
я
т
ь
?) к
у
п
а
ю
т
ь
с
я
;
к
у
п
а
ю
т
ь
с
я
(
в
ч
о
м
у
?) в
р
і
ч
ц
і
;
в
р
і
ч
ц
і
(
я
к
і
й
?) т
е
п
л
і
й
.
Запиши перевірні слова.
Зерно -
..., наближались -
... .
З
е
р
н
о
-
з
е
р
н
а
, н
а
б
л
и
ж
а
л
и
с
ь
-
б
л
и
з
ь
к
о
.
Шаблон: Доброгорська Г.В.
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
871
Размер файла
844 Кб
Теги
mova, test, slovo
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа