close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

3 kl mova test 5 budova slova v 1

код для вставкиСкачать
 Презентацію підготувала вчитель
-
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
Біляче
нко Ольга Василівна Доповни речення.
•
Змінна частина слова називається ... .
•
а) префіксом;
•
б) суфіксом;
•
в) закінченням. •
Що треба зробити із словом, щоб знайти закінчення?
•
а) прочитати; •
б) змінити; •
в) записати. Доповни речення.
•
Для чого служать закінчення в словах?
•
а) для утворення нових слів;
•
б) для зв'язку слів;
•
в) для запитань. •
Частина слова без закінчення називається
...
•
а) префікс; •
б) корінь;
•
в) основа.
Доповни речення.
•
Як ще називають споріднені слова?
•
а) антоніми;
•
б) спільнокореневі;
•
в) синоніми. •
Частина слова, що стоїть перед коренем, називається… .
•
а) суфікс; •
б) закінчення;
•
в) префікс. Доповни речення.
•
Частина слова, що стоїть після кореня, називається … .
•
а) корінь;
•
б) суфікс; •
в) закінчення.
•
За допомогою чого утворюються нові слова? •
а) кореня; •
б) суфікса; •
в) префікса. Склади й запиши словосполучення, змінюючи закінчення у підкреслених словах.
Лежати, на, вікно
. Взяти, книжка.
Л
е
ж
а
т
и
н
а
в
і
к
н
і
. В
з
я
т
и
к
н
и
ж
к
у
.
Випиши тільки споріднені слова.
Казати, співати, говорити, співець, балакати, співучий, заспів, розмовляти, розповідати, співак. С
п
і
в
а
т
и
, с
п
і
в
е
ц
ь
, с
п
і
в
у
ч
и
й
, з
а
с
п
і
в
, с
п
і
в
а
к
.
Розбери за будовою слова. Розписка, шахтар.
Р
о
з
п
и
с
к
а
, ш
а
х
т
а
р
.
Утвори за допомогою суфікса -
ець
споріднені слова.
Хліб -
...;
камінь -
...; прапор -
... .
Х
л
і
б
-
х
л
і
б
е
ц
ь
; к
а
м
і
н
ь
-
к
а
м
і
н
е
ц
ь
; п
р
а
п
о
р
-
п
р
а
п
о
р
е
ц
ь
.
Додаючи до слова шити
префікси
під
-
, ви
-
, при
-
, за
-
запиши, яку роботу можна виконати. Дірку на штанях … . Кофточку квітами ... .
Д
і
р
к
у
н
а
ш
т
а
н
я
х
з
а
ш
и
т
и
. К
о
ф
т
о
ч
к
у
к
в
і
т
а
м
и
в
и
ш
и
т
и
.
Встав потрібні букви, випиши слова з префіксом роз
-
.
Ро..казати, бе..турботний, ро..питати, бе..душний, ро..бігтися, бе..хмарний, ро..дягнутися, бе..водний.
Р
о
з
к
а
з
а
т
и
, р
о
з
п
и
т
а
т
и
,
р
о
з
б
і
г
т
и
с
я
, р
о
з
д
я
г
н
у
т
и
с
я
.
Встав потрібні префікси роз
-
, без
-
,
випиши слова з без
-
. ...казав про зустріч; ...клеїти оголошення; ...малював сторінку; ...людний берег; ...культурна поведінка; ...клював шишку.
Б
е
з
л
ю
д
н
и
й
б
е
р
е
г
; б
е
з
к
у
л
ь
т
у
р
н
а
п
о
в
е
д
і
н
к
а
.
Встав потрібні префікси с
-
, з
-
, випиши слова з с
-
. ...фальшивити, ...сипати, ...робити, ...питати, ...клеїти, ...ходити, ...творити.
С
ф
а
л
ь
ш
и
в
и
т
и
, с
п
и
т
а
т
и
, с
к
л
е
ї
т
и
, с
х
о
д
и
т
и
, с
т
в
о
р
и
т
и
.
Встав ненаголошені [Е], [И],
випиши
слова з ненаголошеним [Е].
С..стра, з..ма, ш..рокий, в..сняний, в..селий, в..шневий, гл..бокий, ш..поче, к..слиця.
С
е
с
т
р
а
, в
е
с
н
я
н
и
й
, в
е
с
е
л
и
й
, ш
е
п
о
ч
е
.
Допиши перевірні слова.
Моло.ьба -
…, про.ьба -
…, ле..ко -
... .
М
о
л
о
т
ь
б
а
-
м
о
л
о
т
и
т
и
, п
р
о
с
ь
б
а
-
п
р
о
с
и
т
и
, л
е
г
к
о
-
л
е
г
е
н
ь
к
а
.
Встав потрібні літери, випиши слова, де відбулося чергування І –
О. Кріль -
кр..лик; кінь -
к..ні; піч -
п..чі; річ -
р..чі. К
р
і
л
ь
-
к
р
о
л
и
к
; к
і
н
ь
–
к
о
н
і
.
Відгадай і запиши слова, які
створиш, розбери за будовою.
Корінь мій -
у слові дубина,
суфікс -
у слові садочок,
а звуть мене... .
Д
у
б
о
ч
о
к
.
Відгадай і запиши слова, які
створиш, розбери за будовою.
Корінь мій -
у слові писати,
префікс -
у слові зайшов,
а суфікс і закінчення -
у слові діжка.
З
а
п
и
с
к
а
.
Встав літери, підкресли, яке
чергування відбулося.
Рука -
ру..і, ру..а; око -
в о..і, о.ко; ріка -
у рі..і, рі..ка.
Р
у
к
а
-
р
у
ц
і
, р
у
ч
к
а
; о
к
о
-
в
о
ц
і
, о
ч
к
о
; р
і
к
а
-
у
р
і
ц
і
, р
і
ч
к
а
.
Встав, де потрібно, апостроф, спиши.
П..ятниця, м..який, р..яд, з..явитися.
П
’
я
т
н
и
ц
я
, м
’
я
к
и
й
,
з
’
я
в
и
т
и
с
я
.
Шаблон: Доброгорська Г.В.
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
1 607
Размер файла
1 090 Кб
Теги
mova, test, budova, slovo
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа