close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

3 kl mova test 5 budova slova v 2

код для вставкиСкачать
 Презентацію підготувала вчитель
-
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
Біляче
нко Ольга Василівна Доповни речення.
•
Змінна частина слова називається ....
•
а)
префіксом;
•
б)
закінченням;
•
в)
суфіксом. •
Що треба зробити із словом, щоб знайти закінчення?
•
а) змінити;
•
б) прочитати;
•
в) записати. Доповни речення.
•
Для чого служать закінчення в словах?
•
а) для запитань;
•
б) для утворення нових слів; •
в) для зв'язку слів.
•
Частина слова без закінчення називається ... .
•
а) корінь; •
б) основа; •
в) префікс.
Доповни речення.
•
Як ще називають споріднені слова?
•
а) спільнокореневі;
•
б) антоніми; •
в) синоніми.
•
Частина слова, що стоїть перед коренем, називається… .
•
а) суфікс;
•
б) префікс;
•
в) основа.
Доповни речення.
•
Частина слова, що стоїть після кореня, називається ...
•
а) префікс;
•
б) корінь;
•
в) суфікс.
•
За допомогою чого утворюються нові слова? •
а) суфікса; •
б) кореня;
•
в) префікса.
Склади й запиши словосполучення, змінюючи закінчення у підкреслених словах.
•
Розмовляти, з, подруга
. Розповідати, мама
.
Р
о
з
м
о
в
л
я
т
и
з
п
о
д
р
у
г
о
ю
.
Р
о
з
п
о
в
і
д
а
т
и
м
а
м
і
.
Випиши тільки синоніми.
•
Казати, співати, говорити, співець, балакати, співучий, заспів, розмовляти, розповідати, співак.
К
а
з
а
т
и
, г
о
в
о
р
и
т
и
, б
а
л
а
к
а
т
и
, р
о
з
м
о
в
л
я
т
и
, р
о
з
п
о
в
і
д
а
т
и
.
Розбери за будовою слова
.
Прохолода, льонар.
П
р
о
х
о
л
о
д
а
, л
ь
о
н
а
р
.
Утвори за допомогою суфікса -
ец
ь
споріднені слова.
Папір -
... ; вітер -
... ; корінь -
... .
П
а
п
і
р
е
ц
ь
, в
і
т
е
р
е
ц
ь
, к
о
р
і
н
е
ц
ь
.
Додаючи до слова шити префікси під
-
, ви
-
, при
-
, за
-
запиши, яку роботу можна виконати. Низ у плаття… . Ґудзик до сорочки ... .
Н
и
з
у
п
л
а
т
т
я
п
і
д
ш
и
т
и
. Ґ
у
д
з
и
к
д
о
с
о
р
о
ч
к
и
п
р
и
ш
и
т
и
.
Встав потрібні букви, випиши слова з префіксом без
-
.
Ро..казати, бе..турботний, ро..питати, бе..душний, ро..бігтися, бе..хмарний, ро..дягнутися, бе..водний.
Б
е
з
т
у
р
б
о
т
н
и
й
, б
е
з
д
у
ш
н
и
й
, б
е
з
х
м
а
р
н
и
й
, б
е
з
в
о
д
н
и
й
.
Встав потрібні префікси с
-
, з
-
,
випиши слова із з
-
. ...фальшивити; ...сипати; ...робити; ...питати; ...клеїти; ...ходити; ...творити.
З
с
и
п
а
т
и
; з
р
о
б
и
т
и
.
Встав потрібні префікси роз
-
, без
-
, випиши слова з роз
-
. ...казав про зустріч; ...клеїти оголошення; ...малював сторінку; ...людний берег; ...культурна поведінка; ...клював шишку.
Р
о
з
к
а
з
а
в
п
р
о
з
у
с
т
р
і
ч
; р
о
з
к
л
е
ї
т
и
о
г
о
л
о
ш
е
н
н
я
; р
о
з
м
а
л
ю
в
а
в
с
т
о
р
і
н
к
у
; р
о
з
к
л
ю
в
а
в
ш
и
ш
к
у
.
Встав ненаголошені [Е], [И], випиши слова з ненаголошеним [И]. С.стра, з..ма, ш.рокий, в..сняний, в..селий, в..шневий, гл..бокий, ш..поче, к..слиця.
З
и
м
а
, ш
и
р
о
к
и
й
, в
и
ш
н
е
в
и
й
,
г
л
и
б
о
к
и
й
, к
и
с
л
и
ц
я
.
Допиши перевірні слова.
Боро..ьба -
…, ко..ьба -
…, ні..ті -
… .
Б
о
р
о
т
ь
б
а
-
б
о
р
о
т
и
с
я
, к
о
с
ь
б
а
-
к
о
с
и
т
и
, н
і
г
т
і
–
н
і
г
о
т
ь
.
Встав потрібні літери, випиши слова,
де відбулося чергування І
-
Е
.
Кріль -
кр.лик; кінь -
к.ні; піч -
п..чі; річ -
р..чі.
П
і
ч
-
п
е
ч
і
; р
і
ч
-
р
е
ч
і
.
Відгадай і запиши слова, які одержиш, розбери за будовою.
Корінь мій -
у слові зимова,
закінчення -
у слові школа люблять мене діти і називають ... . З
и
м
а
.
Відгадай і запиши слова, які одержиш, розбери за будовою.
Корінь мій -
у слові кладочка,
префікс -
у слові зав'язати
, а суфікс і закінчення -
у слові книжка.
З
а
к
л
а
д
к
а
.
Встав літери, підкресли, яке чергування відбулося.
Рух -
у ру..і, ру..ати; вухо -
у ву..і, ву..ко; муха -
му..і, му..ка.
Р
у
х
-
у
р
у
с
і
, р
у
ш
а
т
и
; в
у
х
о
-
у
в
у
с
і
, в
у
ш
к
о
; м
у
х
а
-
м
у
с
і
, м
у
ш
к
а
.
Встав, де потрібно, апостроф, спиши.
З.їзд, в.їдливий, роз.їзд, Ки.їв, солов.їний.
З
’
ї
з
д
, в
’
ї
д
л
и
в
и
й
, р
о
з
’
ї
з
д
, с
о
л
о
в
’
ї
н
и
й
.
Шаблон: Доброгорська Г.В.
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
1 116
Размер файла
632 Кб
Теги
mova, test, budova, slovo
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа