close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Бібліографія як джерело інформації

код для вставкиСкачать
Бібліотечний урок 11 клас
Бібліотечний
урок
11 клас
Підготувала бібліотекар ЗОШ № 5
м. Токмака Симоненко Галина Вікторівна познайомити учнів з поняттям “бібліографія”;
розкрити роль бібліографії в підборі необхідних джерел інформації;
познайомити учнів із бібліографічним описом документа;
навчити складати бібліографічні списки літератури. Мета уроку:
І. Повідомлення теми і мети уроку.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
•
Поняття “бібліографія”.
•
Роль бібліографії в підборі книг, у розкритті їх змісту.
•
Бібліографічні посібники.
•
Бібліографічний опис як “паспорт” документа.
IV. Практична робота.
V. Закріплення вивченого матеріалу
.
VI. Підсумок уроку.
VI
І
. Домашнє завдання.
1.
Що означає слово “бібліотека”?
2.
У бібліотеці книги розставлені на…
3.
Як розташовані книги на стелажах у бібліотеці?
4.
Що допоможе читачу дізнатися про наявність необхідної книги в бібліотеці?
5.
Чим відрізняється абетковий каталог від систематичного?
6.
Що називають “паспортом книги”?
7.
Цифри і букви в лівому кутку каталожної картки і бібліотечної книги означають…
8.
Короткий зміст книги –
це…
Бібліографія (
грец
.
biblion
—
книжка і grapho
—
пишу)
—
галузь знання про
книгу
, газету
або інший
бібліотечний документ
,
завданнями
якої є:
•
виявлення, облік, опис, систематизація і якісний аналіз творів друку; •
складання різних бібліографічних посібників, які полегшують і сприяють кращому використанню друкованої продукції.
Бібліографія –
це книгоопис. Вона інформує про друковані видання і пропагує їх .
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
-
один з головних бібліографічних центрів України
. •
“Бібліографія –
ключ до знань, вона здатна відкривати комори знань”. (С. О. Венгеров)
•
“... Бібліографія домагається, щоб кращі книги були відомі широким народним масам, щоб краща література могла бути використана там, де вона принесе максимальну користь, тоді, коли в ній буде нагальна необхідність, і тими читачами, для яких вона призначена в першу чергу”. (Бріскман М. А.)
•
“.. Бібліографія є азбука всякої науки. Без неї немислима ніяка наукова праця. Кожен, хто береться за будь
-
яке серйозне дослідження, якщо в пам'яті не має цілого запасу необхідних дня нього джерел і відомостей, повинен неодмінно звернутися до посібника бібліографії; і чим повніше і ґрунтовніше складений він, тим більше має для нього цінність і тим більше задовольняє його”. (Межов В. І.)
•
“... Бібліографія набула значення помічниці розвитку всіх наук, з одного боку, а з іншого -
керівниці у виборі книг для читання”. (Соловйов О. М.)
•
Бібліографія –
дивовижна область діяльності: вона виховує абсолютну точність, ерудицію і ґрунтовність у всіх поняттях”. (Д. С. Ліхачов)
•
Бібліографічний запис
–
це розгорнута бібліографічна характеристика видання, у якій бібліографічний опис доповнено тими чи іншими елементами: заголовком, анотацією, класифікаційними індексами, предметними рубриками тощо.
Зубков, М. Сучасна українська ділова мова [
Текст
]
: підруч. для вищ. та серед. спец. навч. закладів / М. Зубков. –
9
-
те вид., випр. і доп. –
Х. : Співак Т. К., 2009. –
400 с. –
І
SBN 978
-
966
-
8896
-
38
-
5.
Підручник допоможе орієнтуватися у стильовому розмаїтті сучасної літературної мови, оскільки подає та характеризує всі її стилі й підстилі. У зручній табличній формі подано критерії класифікації документів та поділ їх за призначенням і найменуванням. Уміщено значну кількість формулярів
-
взірців сучасних документів та їх складників із детальною характеристикою. Добрими порадниками будуть словнички наведені в додатках.
ББК 74.25
•
Бібліографічний посібник –
це перелік бібліографічних записів, тобто відомостей про книгу або статтю з газети, журналу, збірника упорядкованих по визначеному принципу. •
Так само, як каталоги й картотеки, бібліографічні посібники є джерелами інформації
про друковані видання.
•
Бібліографічний посібник
–
це також книга, але особлива, це книга про книги, вона є картою книжкового моря, яка допомагає зорієнтуватися, щоб не потонути в книжковому потоці, тобто знайти для себе дійсно саме потрібне й цікаве, щоб не пропали даремно крихти вільного часу. Людина за все життя здатна прочитати тільки порядку 5000 книг, але ж випускаються ще сотні журналів і газет.
Три основні типи бібліографічних посібників
Бібліографічний покажчик
Бібліографічний список
Бібліографічний огляд
•
Бібліографічний покажчик
відображає книги, статті та інші матеріали, що розкривають вузьку, конкретну тему (проблему), або широку, багатоаспектну –
навіть галузь знання. Це й зумовлює складність його структури (наявність розділів і підрозділів).
•
Бібліографічні покажчики
у своїй більшості мають науково
-
довідковий апарат (передмова, допоміжні покажчики).
•
Варіантами бібліографічного покажчика
є бібліографічні довідники, типові каталоги, плани і каталоги видавництв, бібліографічні бюлетені, літописи книжкових палат.
Бібліографічний список –
це простий алфавітний або хронологічний перелік бібліографічних записів про твори, як правило, з вузької, конкретної теми чи питанню. Він зазвичай невеликий за обсягом, простий за структурою, не має довідкового апарату. Одним із різновидів бібліографічного списку є пам
’
ятки читачеві, створювані переважно бібліотекарями.
•
Бібліографічний огляд –
це бібліографічний посібник, що являє собою зв
’
язну розповідь про документи (твори друку). •
У бібліографічному огляді характеристика літератури доповнюється необхідними роз
’
ясненнями (анотаціями) і фактичними відомостями.
•
Цільове і читацьке призначення, характер теми визначають кількість творів, про які йде мова в огляді, його структуру, що може бути як простою, так і складною.
•
Варіантами бібліографічного огляду є бесіди і розповіді про книги. Основним структурним елементом кожного бібліографічного посібника є бібліографічний опис.
•
Бібліографічний опис –
це записана за певними правилами сукупність бібліографічних даних , що дають можливість ідентифікувати документ і дозволяють знаходити його серед багатьох інших.
•
Бібліографічні дані
є конкретними відомостями про назву, автора твору, місце і рік видання та багато інших. •
Джерелом
для складання опису виступає документ у цілому.
•
Бібліографічний опис
є основою
для створення каталогів, бібліографічних покажчиків, списків літератури.
Титульна сторінка книжки
Обкладинка книжки
Зворотна сторона титульної сторінки
Остання сторінка книжки
Правила складання бібліографічного опису регламентовані Державним стандартом України ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.
•
Основна назва *
Загальне позначення матеріалу
] = Паралельна назва
: відомості, що стосуються назви
/ перші відомості про відповідальність
; відомості про інших осіб чи установи, які несуть інтелектуальну відповідальність за видання
.
—
Відомості про повторність видання / Відповідальність за повторне видання.
—
Зона специфічних відомостей.
—
Місце видання
: Видавництво, рік.
—
Фізична (кількісна) характеристика.
—
(Серія. Підсерія
; №, т.).
—
Примітки
.
—
Стандартний номер та умови доступності.
•
Напівжирним позначені факультативні елементи.
Бібліографічний опис складається мовою тексту видання.
84.4УКР6
Колодій
чук, Є. К 61
Роса на серці [
Текст
]
: вірші різних
років /
Є. Колодійчук. –
К. : Комп
’
ютерпрес,
2011. -
244 с. –
ISBN 978
-
966
-
8846
-
31
-
1.
До складу бібліографічного опису входять
такі зони:
1 зона назви і відомостей про відповідальність;
2 зона видання;
3 зона специфічних відомостей;
4 зона вихідних даних;
5 зона фізичної характеристики;
6 зона серії;
7 зона приміток;
8 зона стандартного номера та умов доступності.
Зони та елементи наводяться у визначеній послідовності.
У бібліографічному описі зонам та елементам передують такі граматичні та математичні знаки
:
. –
крапка і тире
. крапка
,
кома
:
двокрапка
;
крапка з комою
…
три крапки
/
похила риска
//
дві похилі риски
( )
круглі дужки
[ ]
квадратні дужки
+ знак плюс
=
знак рівності
Наприкінці бібліографічного опису
ставиться крапка.
Кожній зоні
бібліографічного опису, крім першої, передує знак крапка і тире (. -
).
Для розмежування зон і елементів застосовуються пробіли в один друкарський знак до та після приписаного знака. Винятком є крапка і кома
–
пробіли ставляться тільки після них.
Запис під заголовком індивідуального автора
Сосюра
,
В. Червона зима [
Текст
]
: вибрані твори / В. Сосюра ;
передмова В. В. Бичка
. –
Київ :
Веселка
,
1978
. –
170 с. :
іл
. –
(
Шкільна бібліотека
).
Запис під заголовком двох авторів
Мовчун
,
А. І. Етика [
Текст
]
: підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. /
А. І. Мовчун
,
Л. Л. Хоружа
. –
Київ : Навчальна книга
,
2006
. –
240 с. : іл
. –
ISBN 966
-
329
-
070
-
6
.
Запис під назвою
Українська ділова мова [
Текст
]
: практич. посібник /
за ред. М. Д. Гінзбурга
. –
2
-
вид.
,
доп
. -
Харків :
Торсінг
, 2003
. –
592 с
.
Скласти бібліографічний опис на одну книгу
за схемою:
Автор. Назва [
Текст
]
: відомості, що стосуються назви. –
Місце видання : Видавництво, Рік видання. –
Кількість сторінок. –
ISBN.
1.
Наука, що займається описом, систематизацією, інформацією друкованих творів (чи інших документів) називається…
2.
Для чого потрібна бібліографія?
3.
Які типи бібліографічних посібників допомагають у підборі необхідної інформації, літератури?
4.
Що є основним структурним елементом бібліографічного посібника?
5.
Завдяки чому ми можемо ідентифікувати документ, знаходити його серед багатьох інших?
6.
Джерелом для складання бібліографічного опису виступає…
7.
З якою метою в кінці книги, статті в довідковому виданні, наукової роботи, учнівського реферату, повідомлення розміщують бібліографічний список літератури?
Головною метою
вивчення
основ бібліографії в школі є те, щоб учень сам дійшов висновку, що жоден вид діяльності неможливий без постійного пошуку інформації, вироблення вміння користуватися всіма “ключами” до книжкових багатств, орієнтуватися у комплексі джерел.
Скласти бібліографічний список літератури за вибраною темою.
1.
Упровадження в практику роботи бібліотек освітянської галузі ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” та ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 “Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання” [
Текст
]
: практ. посіб. / уклад. І. Г. Лобановська, О. Г. Помчалова, І. С. Хибник // Шкільна бібліотека плюс. –
2010. -
№ 15/16. -
95 с.
2.
Бібліографічний опис [
Текст
]
: бібліотечний урок. 11 клас / упоряд. Н. П. Крупенко // Шкільна бібліотека плюс. –
2010. -
№ 12/13. –
С. 31
-
36.
3.
Інформаційне серце бібліотеки [
Текст
]
/ М. П. Гайдай [
та ін.
]
// Шкільна бібліотека. –
2011. -
№ 5. –
С. 118
-
127. –
(Колективний бібліотечний урок).
4.
Формування інформаційної культури читачів [
Текст
]
// Шкільна бібліотека як інформаційний соціокультурний центр : навч.
-
метод. посіб. / уклад. О. Є. Матвійчук. –
К., 2008. –
С. 94
-
118.
5.
Бібліографія [
Електронний ресурс
]
. –
Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%B
E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
. –
Назва з екрана
.
6.
Бібліографічна продукція [
Електронний ресурс
]
. –
Режим доступу : htt://www.bestreferat.ru/referat
-
104309.html
. –
Назва з екрана.
7.
Розвиток бібліографії в Україні [
Електронний ресурс
]
. –
Режим доступу : http://www.info
-
works.com.ua/kursovi/literatura/1854.html
. -
Назва з екрана
.
8.
Ермолаева, И. А. Шаблон презентации [
Электронный ресурс
]
/ И. А. Ермолаева . –
Режим доступа : http://pedsovet.su/.
Автор
simonenko12
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
1 007
Размер файла
23 094 Кб
Теги
інформації, джерело, бібліогрфія
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа