close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Программа Барманкуловские чтения 25 февраля 2011 года

код для вставкиСкачать
Международный круглый стол «Электронные СМИ в условиях информационного общества: национальные и глобальные вопросы, перспективы развития»
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ
MINISTRY OF EDUCATION AND
SCIENCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY
Барманқұлов оқулары «Ақпараттық қоғам жағдайындағы
электронды БАҚ: ұлттық және жаһандық мәселелері,
таяу болашағы»
халықаралық дөңгелек үстел
БАҒДАРЛАМАСЫ
2011 жыл 25 ақпан
ПРОГРАММА
Барманкуловские чтения
Международный круглый стол
«Электронные СМИ в условиях информационного общества:
национальные и глобальные вопросы, перспективы развития»
25 февраля, 2011
PROGRAMME
Barmankulov readings
International Round table
‘Electronic mass-media in the conditions of an
informational society: national and global queries,
perspectives of development’
February 25th, 2011
Құрметті ________________________________!
Сізді Барманқұлов оқулары аясында өтетін «Ақпараттық қоғам
жағдайындағы электронды БАҚ: ұлттық және жаһандық мәселелері, таяу
болашағы» атты халықаралық дөңгелек үстел жұмысына шақырамыз.
Халықаралық дөңгелек үстел сағат 9.30-да 25 ақпан 2011 жылы әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультеті Ғылыми
Кеңесінің мәжіліс залында ашылады (230-аудитория).
Ұйымдастыру алқасы
Қазақстан Республикасы, 050040,
Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
тел: +7(7272) 377-33-40 (1349)
Уважаемый (-ая)____________________________!
Приглашаем Вас принять участие в работе Барманкуловских чтений на
тему «Электронные СМИ в условиях информационного общества:
национальные и глобальные вопросы, перспективы развития»
Открытие Международного круглого стола состоится 25 февраля 2011
года в 9.30 в зале Ученого совета факультета журналистики Казахского
национального университета имени аль-Фараби (230 аудитория).
Оргкомитет
Республика Казахстан, 050040,
г. Алматы, пр. аль-Фараби, 71,
КазНУ имени аль-Фараби,
тел: +7(727) 377-33-40 (1349)
3
ҰЙЫМДАСТЫРУ АЛҚАСЫ
Төраға: Мұтанов Ғ.М., техника ғылымдарының докторы, профессор,
академик, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ректоры.
Төрағаның орынбасарлары: Рамазанов Т.С., физика-математика
ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың
ғылыми жұмыстар жөніндегі проректоры; Жаманбалаева Ш.Е., социология
ғылымдарының докторы, профессор, тіл және тәрбие жұмыстары жөніндегі
проректоры; Ибраева Ғ.Ж., саясаттану ғылымдарының докторы, профессор,
журналистика факультетінің деканы.
Мүшелері: тарих ғылымдарының докторы, профессор, журналистика
тарихы кафедрасының меңгерушісі Қозыбаев С.Қ.; тарих ғылымдарының
докторы, профессор, ЮНЕСКО кафедрасының меңгерушісі Ахметова Л.С.;
филология ғылымдарының докторы, профессор, баспасөз және Интернет
журналистика кафедрасының меңгерушісі Нұрғожина Ш.Ы.; саяси
ғылымдарының докторы, доцент, телевизиялық және радиожурналистика
кафедрасының меңгерушісі Сұлтанбаева Г.С.; тарих ғылымдарының докторы,
профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ТРК меңгерушісі Барлыбаева С.Х.,
филология ғылымдарының кандидаты, доцент, баспа ісі және БАҚ дизайны
кафедрасының меңгерушісі Медеубек С.М.; филология ғылымдарының
кандидаты, доцент, халықаралық журналистика кафедрасының меңгерушісі
Дудинова Е.И.; филология ғылымдарының кандидаты, доцент, қоғаммен
байланыс және жарнама кафедрасының меңгерушісі Рожков А.В.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель: Мутанов Г.М., доктор технических наук, профессор,
академик, ректор КазНУ имени аль-Фараби.
Заместители председателя: Рамазанов Т.С., доктор физикоматематических наук, профессор, проректор по научной работе КазНУ имени
аль-Фараби; Джаманбалаева Ш.Е., доктор социологических наук, профессор,
проректор по языкам и воспитательной работе; Ибраева Г.Ж., доктор
политических наук, профессор, декан факультета журналистики.
Члены оргкомитета: Козыбаев С.К., доктор исторических наук,
профессор, заведующий кафедрой истории журналистики.; Ахметова Л.С.,
доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой ЮНЕСКО;
Нургожина Ш.И., доктор филологических наук, профессор, заведующая
кафедрой печати и Интернет-журналистики; Султанбаева Г.С., доктор
политических наук, доцент, заведующая кафедрой телевизионной и
радиожурналистики; Барлыбаева С.Х., доктор исторических наук, профессор,
заведующая ТРК КазНУ; Медеубек С.М., кандидат филологических наук,
доцент, заведующий кафедрой издательского дела и дизайна СМИ; Дудинова
Е.И., кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой
международной журналистики; Рожков А.В., кандидат филологических наук,
доцент, заведующий кафедрой связи с общественностью и рекламы
4
Халықаралық дөңгелек үстелдің жұмыс істейтін бағыттары:
1. Ақпараттық қоғам жағдайында электронды БАҚ-тың дамуы;
2. Ақпараттық қоғамдағы жаңа БКҚ дамуы;
3. Қазақстандағы телекоммуникациялық индустрияның дамуы: мобильдік
телефония, Интернет-пайдалану,
коммуникациялық желілер және
қызметтер;
4. Қазақстанның 2015 жылға сандық хабар тарату форматына көшуі;
5. ҚазақтілдіИнтернет-басылымдардың дамуы;
6. Дәстүрлі және жаңа медиа: жаһандану үдерісіндегі өзара әрекеттесу
жолдары;
7. Сандық дәуірдегі электрондық журналист мамандарын даярлаудағы жаңа
үндеулер мен жаңа талаптар;
8. Электронды БАҚ-тың жастардың рухани-мәдени өміріне ықпалы;
9. ҚР ақпараттық қоғамның дамуы: проблемасы және таяу болашағы;
10. «Ақпараттық қоғам» немесе «Білім қоғамы»
Направления работы международного круглого стола:
1. Развитие электронных СМИ в условиях информационного общества;
2. Развитие новых СМК в информационном обществе;
3. Развитие телекоммуникационной индустрии в Казахстане: мобильная
телефония, Интернет-сервис, коммуникационные сети и услуги;
4. Переход Казахстана к 2015 году к цифровому формату вещания;
5. Развитие Интернет-изданий на казахском языке;
6. Традиционные
и новые медиа: пути взаимодействия в процессе
глобализации;
7. Новые требования к подготовке мультимедийных журналистов;
8. Влияние электронных СМИ на духовно-культурную жизнь молодежи;
9. Развитие информационного общества в РК: проблемы и перспективы;
10. «Информационное общество» или «общество знания».
ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ
9 00
-
1000
Дөңгелек үстелге қатысушыларды тіркеу
Халықаралық дөңгелек үстелдің ресми ашылуы
1000
-
1010
Мұтанов Ғ.М., техника ғылымдарының докторы,
профессор, академик, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
ректоры
Ибраева Ғ.Ж., саяси ғылымдарының докторы, профессор,
журналистика факультетінің деканы
Модераторлар:
5
Сұлтанбаева Г.С., саяси ғылымдарының докторы,
доцент,
телевизиялық
және
радиожурналистика
кафедрасының менгерушісі;
Барлыбаева С.Х., тарих ғылымдарының докторы,
профессор.
Профессор М. Барманқұловтың өмірі, қызметіне
арналған фильмдердің көрсетілімі
10 10
- 10 20
Журналистика факультеті телестудиясы әзірлеген фильм.
10 20
- 10 30
10 30
10 35
- 10 35
- 10 40
10 40
- 11 00
11 00
- 11 05
11 05
- 11 10
11 10
- 11 15
11 15
- 11 20
11 20
- 11 25
11 25
- 11 30
11 30
11 35
- 11 35
- 1140
11 40
- 11 45
11 45
- 11 50
Т.Жургенов атындағы Өнер академиясы студенттері
әзірлеген фильм.
Барманқұлова И., «Апорт» телеарнасының жетекшісі.
Ибраева
Ғ.Ж.,
Барманқұлов
Е.М.,
Студенттік
телефестиваль жеңімпаздарын марапаттау.
АҚШ, Оклахома университетінің ғалымдарымен
онлайн-сұхбат
Карпов С., Алматы қ. ЮНЕСКО Кластерлік бюросының
Ұлттық маманы - «Білім қоғамы қалыптасуы жағдайында
БАҚ дамуының көрсеткіші».
Павленко В.Н., «Советник» журналының Қазақстандағы
өкілі (Ресей)- «Электронды БАҚ-та ПР технологияларды
пайдалану үлгілері».
Ахметова Л.С., тарих ғылымдарының докторы,
профессор, ЮНЕСКО кафедрасының меңгерушісі «ЮНЕСКО кафедрасының веб-сайты: проблемалары
және таяу болашағы».
Құлсариева А.Т., философия ғылымдарының докторы,
профессор, философия және саясаттану факультетінің
деканы - «Электронды БАҚ-тың жастардың руханимәдени әлеміне ықпалы».
Молдабеков Ә., филология ғылымдарының кандидаты «М.Барманқұлов туралы киноестелік – көрсетілім».
Ляхов А. – «Қазақстан Интернет-ассоциациясының
атқарушы директоры».
Ельшибаева М., «Интерньюс-Казахстан» директоры
Исмаилов М., «Астана» арнасы Алматы бөлімшесінің
директоры
Алдабергенов Қ., тарих ғылымдарының докторы,
профессор, С. Торайғыров атындағы Павлодар
мемлекеттік университеті журналистика кафедрасының
меңгерушісі - «М.К. Барманқұлов әлемі».
Акчалов Е., Жургенов атындағы Өнер академиясы
телевизия кафедрасының меңгершуісі - «Сандық
6
1150
- 1155
1155
- - 12
110040
1200
- - 12
110540
1205
- 12 10
12 10
- 12 15
1215
- 12 25
1225
- - 12
123520
1235
- - 12
124020
1240
-
1250
1250
-
1300
1300
- 1400
9
00
1000
00
-
10
-
1010
телевизия «культуркиллерден» құтқрау құралы ретінде».
Мұсатаев С., саяси ғылымдарының докторы, доцент
Абай атындағы ҚазҰПУ теориялық және қолданбалы
саясат, әлеуметтану кафедрасының меңгерушісі «Ақпараттық қоғамның мәні мен маңызы».
Тюлькин
Тюлькин
В. Режиссер,
В.6 Режиссер-документалист
«CaspioNet» арнасы.
Телеканала
«CaspioNet
Тастүлекова
Тюлькин В.6С., Режиссер-документалист
«Образование» арнасының
Телеканала
бас
директоры
«CaspioNet
– «Тұлғаның рухани қалыптасуында балалар
бағдаралмасының ерекшеліктері».
Сүлейменова Ж., Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ PhD
докторы - «Түркі мәдени ескерткіштері – БАҚ мұрағаты
ретінде».
Жусупова К.,
«Медиастандарт» институтының
директоры
Еркімбай А., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ журналистика
факультетінің оқытушысы - «Дәстүрлі және жаңа медиа:
жаһандану үдерісіндегі өзара әрекеттесу жолдары»
презентация.
Куйгелдинова
Жусупова К., «Медиастандарт»
Т., Абылай ханинституының
атындағы директоры
Қазақ
мемлекеттік
«»
халықаралық қатынастар мен әлем тілдері
университеті халықаралық коммуникация кафедрасының
меңгерушісі
Кәпқызы
Жусупова
Е. К.,
- «Қазақстандағы
«Медиастандарт»
Интернет-басылымдардың
институының директоры
дамуы»
» - презентация.
Торпакова Е., «Тұран» университеті журналистика және
аударма кафедрасының меңгерушісі
Азанбек Е., «Ақпараттық агенттіктердің электронды
ресурстары: ұлттық және жаһандық тәжірибесі» презентация.
Үзіліс
ПОРЯДОК РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА
Регистрация участников круглога стола
Открытие международного круглого стола
Мутанов Г.М., доктор технических наук, профессор,
академик, ректор КазНУ имени аль-Фараби.
Ибраева Г.Ж., доктор политических наук, профессор,
декан факультета журналистики.
Модераторы:
Султанбаева Г.С., доктор политических наук, доцент,
заведующая
кафедрой
телевизионной
и
7
радиожурналистики.
Барлыбаева С.Х., доктор исторических наук, профессор,
заведующая ТРК КазНУ.
10 10
- 10 20
10 20
10 30
10 35
- 10 30
- 10 35
- 10 40
10 40
- 11 00
11 00
- 11 05
11 05
- 11 10
11 10
- 11 15
11 15
- 11 20
11 20
- 11 25
11 25
- 11 30
11 30
11 35
- 11 35
- 1140
11 40
- 11 45
11 45
- 11 50
1150
- 1155
Показ фильмов о жизни и деятельности профессора
М. Барманкулова
Фильм телестудии факультета журналистики КазНУ
имени аль-Фараби
Фильм студентов Академии искусств имени Т. Жургенова
Барманкулова И, руководитель телеканала «Апорт»
Ибраева Г.Ж.,
Барманқұлов Е.М. Награждение
победителей студенческого телефестиваля
Онлайн-диалог
с
учеными
Департамента
журналистики Оклахомского университета США
Карпов С., национальный специалист Кластерного Бюро
ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, Кыргызстану,
Таджикистану и Узбекистану. «Показатели развития
СМИ в контексте формирующегося общества знаний».
Павленко В.Н., представитель журнала «Советник» в
Казахстане (Россия) - «Примеры использования ПР
технологии в электронных СМИ» .
Ахметова Л.С., доктор исторических наук, профессор,
заведующая кафедрой ЮНЕСКО КазНУ имени альФараби - «Веб-сайт кафедры ЮНЕСКО: проблемы и
перспективы».
Кулсариева А.Т., доктор философских наук, профессор,
декан факультета философии и политологии «Воздействие электронных СМИ на духовно-культурный
мир молодежи».
Молдабеков А., кандидат филологических наук, доцент «Кино-эссе о М.Барманкулове».
Ляхов А., испольнителный директор казахстанской
интернет-ассоциации -«Роль Интернета в Казахстане».
Ельшибаева М., директор - «Интерньюс-Казахстан» .
Исмаилов М., директор алматинского филиала
телеканала «Астана».
Алдабергенов К., доктор исторических наук, профессор,
заведующий кафедрой журналистики Павлодарского
государственного университета имени С. Торайгырова «Мир М.К. Барманкулова».
Акчалов Е., зафедующий кафедрой телевидения академии
искуств имени Жургенова - «Цифровое телевидение как
спасение от «культуркиллеров».
Мусатаев С., доктор политических наук, доцент,
заведующий кафедрой теоретической и прикладной
8
1155
- - 12
110040
1200
- - 12
110540
1205
- 12 10
12 10
12 15
- 12 15
- 12 25
1225
- 12 30
1230
- - 12
124020
1245
- - 12
125020
1300
политологии, социологии КазНПУ имени Абая «Информационное общество: понятие и значение»
Тюлькин.,
Тюлькинрежиссер
В.6 телеканала
Режиссер-документалист
«CaspioNet». Телеканала
«CaspioNet
Тастулекова
Тюлькин В.6
С., директор
Режиссер-документалист
телеканала «Образование»
Телеканала
«Специфика
«CaspioNet детских программ в духовном становлении
личности».
Сүлейменова Ж., PhD докторант КазНУ имени альФараби - «Тюрское культурное наследие как источник
СМИ».
Жусупова К., директор института «Медиастандарт»
Еркимбай А., преподаватель факультета журналистики
КазНУ имени аль-Фараби - «Традиционные и новые
медиа: пути взаимодействия в процессе глобализации» .
Куйгельдинова Т., заведующая кафедрой международных
коммуникаций
Казахского
государственного
университета международных отношений и мировых
языков имени Абылай хана.
Капқызы
Жусупова
Е.,К.,кандидат
«Медиастандарт»
филологических
институының
наук, директоры
старший
преподаватель
«»
факультета журналистики КазНУ имени
аль-Фараби - «Развитие Интернет-изданий на казахском
языке» .
Торпакова
Жусупова Е.,
К., «Медиастандарт»
заведующая кафедрой
институының
журналистики
директоры
и
переводческого
«»
дела университета «Туран»
Азанбек Е. - «Электронные ресурсы информационных
агентств: национальный и зарубежный опыт».
1250
-
1300
- 1400
Перерыв
1400
- 1700
Халықаралық дөңгелек үстелдің секциялық мәжілісі –
қазақ тілінде
Модератор:
Әбдіжәділқызы Ж., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
филология ғылымдарының кандидаты, доцент
Журналистика факультеті 230 аудитория
1. Шаймерден С., ҚР Парламенті мәжілісі баспасөз
қызметінің жетекшісі - «Ақпараттық қоғам жағдайындағы
үкіметтік баспасөз-қызметіндегі жаңа үрдістер».
2. Көпбаев Т., «Қазығұрт» баспасының директоры,
филология ғылымдарының кандидаты - «Қазақ
радиосының «Алтын қоры» - ұлттық рухани мұра».
3. Тұржан О.І., филология ғылымдарының кандидаты,
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ телерадио және қоғаммен
9
байланыс кафедрасының доценті - «PR-дың қазақ
тарихындағы көріністері».
4. Тұрғанбаев А., «Қазақстан» ұлттық арнасының бас
маманы - «Қазақстандық телевизия: мамандар біліктілігін
арттыру - бәсекеге қабілеттілік өлшемі».
5. Мұсатаева
Ф.С.,
Абай
атындағы
ҚазҰПУ
журналистика кафедрасының оқытушысы - «Ақпараттық
қоғамның электронды БАҚ-ты дамытудағы ықпалы».
6. Әбжанов Қ., филология ғылымдарының кандидаты,
доцент, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ телевизиялық және
радиожурналистика
кафедрасының
доценті
«Телевизиялық фильмдер» .
7. Ошанова
О.Ж.,
филология
ғылымдарының
кандидаты, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ телевизиялық
және радиожурналистика кафедрасының доценті «Қазіргі электрондық БАҚ-тардың көрермендердің
сөйлеу мәдениетін қалыптастырудағы рөлі».
8. Медеубек
С.М.,
филология
ғылымдарыынң
кандидаты, доцент, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ баспа ісі
және БАҚ дизайны кафедрасының меңгерушісі - «Қазіргі
қазақ
телерадиожурналистикасындағы
шешенсөз
аталымдары».
9. Жәпек М.С., Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды
Мемлекеттік университеті, журналистика кафедрасының
аға оқытушысы - «Интернет кеңістігінде ұлттық мұраның
насихатталуы».
10. Қабылғазина
К.,
филология
ғылымдарының
кандидаты, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ телевизиялық
және радиожурналистика кафедрасының доценті «Электрондық БАҚ-тағы мәдениет насихаты».
11. Шыңғысова
Н.Т.,
филология
ғылымдарының
кандидаты, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ қоғаммен
байланыс және жарнама кафедрасының доценті «Қазақстандағы PR-дың даму тенденциялары».
12. Майкотова
Ғ.Т.,
филология
ғылымдарының
кандидаты, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ бұқаралық
коммуникация теориясы мен тарихы кафедрасының
доценті, «Журналист ақпарат іздеу үстінде» пәнін
оқытудың әдіс-тәсілдері.
13. Әбдіжәділқызы Ж., филология ғылымдарының
кандидаты,
әл-Фараби
атындағы
ҚазҰУ
телерадиожурналистика
кафедрасының
доценті
«Фактілерді іріктеудегі журналистік позицияның ролі».
14. Сұлтанбаева Э. – «Қазақстан» ұлттық арнасы:
ақпаратты қоғам талаптары» .
10
15. Қожахметова Л.Т., Е.А. Бөкетов атындағы
Қарағанды Мемлекеттік университеті, журналистика
кафедрасының
аға
оқытушысы
–
«Құқықтық
журналистиканың имиджі» .
16. Zhumashova Zh., Chair of foreign language philology
KaznU al-Farabi - «Image of Kazakhstan in foreign massmedia».
17. Алибаева И.Н. - «Публицистикалық стильдегі
коннотациялар».
18. Жақсылықбаева Р.С., Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ,
Баспасөз және интернет журналистика кафедрасының
доценті - «Электронды БАҚ-тағы журналист әдебі мен
құқықтық міндеттері».
19. Жүнісова Э.А., Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-дың
«Шипагер» газетінің бас редакторы - ««Қазақстан-1»
телеарнасындағы жаңалықтар желісінің кәсіби деңгейі».
20. Олжай А., «7 - арна» телеарнасының қазақ тобының
жетекшісі, кәсіби тележурналист -«Ақпараттық саясат
және ұлттық тележурналистика: проблемалар мен
перспективалар».
21. Абдраев М.К., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ,
Телевизиялық және радиожурналистика кафедрасының
аға оқытушысы - «Телехабар жасауда режиссер мен
операторлық шеберліктің үйлесімділігі».
22. Құрманбаева А.А., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Баспа
ісі және БАҚ дизайны кафедрасының доценті «Ақпараттық қоғамдағы электронды БАҚ-тың тиімділігі
мен түйткілдері».
23. Садуақасов А., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ,
Халықаралық журналистика кафедрасының оқытушысы «Ақпараттық қоғам жағдайындағы «Шалқар» радиосы:
ақпарат таратудағы ерекшеліктері».
24. Әсембаева Б., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Баспа ісі
және БАҚ дизайны кафедрасының оқытушысы - «Қазақ
кітабының ақпараттық қоғамдағы даму тенденциялары».
25. Сыдықова Д,. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, ЮНЕСКО
кафедрасының ғылыми қызметкері - «Қазақстандық
баспасөз веб-сайттарының дизайны, контенті».
26. Байғожина Д.Ө., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ,
журналистика факультетінің магистранты - «Қазіргі қазақ
газеттері: проблемасы және таяу болашағы».
27. Асанов Қ.Д., Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды
Мемлекеттік университеті, журналистика кафедрасының
доценті – «Ақындар айтысындағы ұлттық мүдде
айшықтары» .
11
28. Төлепбекова А.М., Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды
Мемлекеттік университеті, журналистика кафедрасының
аға оқытушысы – «Азаматтық журналистиканы
дамытудағы айтыс өнерінің функционалдық қызметі».
29. Аманқұлов Б., саясаттану магистрі Әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ оқытушысы «БАҚ-тағы сән
үлгілерінің көрінісі».
30. Килыбаев Т.Б., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
магистранты - «Әлеуметтік капиталдың ақпараттық
қоғамдағы дамуы».
31. Сейдіғазимова Ш., Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды
Мемлекеттік университеті - «Қазақстан радиосының
қазіргі форматы».
32. Ибраева Г., Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды
Мемлекеттік университеті - «Қазақ блоктарының тілі».
33. Әлиманов Ж., Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды
Мемлекеттік университеті - «Орталық қазақстандағы
бұқаралық ақпарат құралдарының бүгінгі келбеті».
34. Қаппарова П,. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды
Мемлекеттік университеті - «Мартбек Тоқмырза –
тележурналист».
35. Сарсенбекова Д., Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
ізденуші - «Мұқан Иманжановтың публицистикалық
теориялық мақалалары».
1400
- 1700
Секционное заседание международного круглого
стола на русском языке
Модератор:
Ниязгулова А.А., кандидат филологических наук, доцент
КазНУ имени аль-Фараби.
Факультет журналистики , аудитория 230
1. Куин С., доктор PhD, профессор журналистики,
руководитель отделения Международных коммуникаций
университета Ноттингема Нинбо, Китай - «Мобильная
телефония».
2. Гавра Д.П., доктор филологических наук, профессор,
заведующий кафедрой теории коммуникации СанктПетербургского государственного университета - «Роль
электронных
СМИ
в
формировании
имиджа
государства».
3. Ибраева Г.Ж. , доктор политических наук, профессор,
декан факультета журналистики - «Информационное
общество или «общество знания».
12
4. Барлыбаева С.Х., профессор, доктор исторических
наук, профессор, директор ТРК КазНУ имени альФараби - «Цифровые возможности ТВ-вещания в
развитии информационного общества»
5. Масалимова А.Р., доктор философских наук,
профессор кафедры культурной антропологии КазНУ
имени аль-Фараби - «Влияние СМИ на ценностные
ориентации молодежи».
6. Санжар Н., заведующий кафедрой сценарного
мастерства Академии Искусств имени Жургенова «Глобальное
информационно-коммуникативное
пространство и вызовы современного времени».
7. Адильбеков С.С.,
кандидат политических наук,
доцент кафедры журналистики КазНПУ имени Абая «Интернет-журналистика в политическом процессе».
8. Дудинова Е.И., кандидат филологических наук,
доцент,
заведующая
кафедрой
международной
журналистики КазНУ имени аль-Фараби - «Проблемы
этического
регулирования
современных
СМИ
Казахстана».
9. Нургожина Ш.И,. доктор филологических наук,
профессор,
заведующая
кафедрой
Интернетжурналистики и печати КазНУ имени аль-Фараби «Инновации в журналистском образовании: проблемы и
перспективы».
10. Рожков А.В. кандидат филологических наук, доцент,
заведующий кафедрой связи с общественностью и
рекламы КазНУ имени аль-Фараби - «Рекламные
технологии на телевидении».
11. Мукашева М.Т., кандидат филологических наук,
доцент, зам. декана ЕНУ им. Е. Гумилева - «Расширение
функций журналистских текстов».
12. Есдаулетов А., кандидат филологических наук,
доцент ЕНУ им. Е. Гумилева - «Визуальная
коммуникация в условиях информационного общества».
13. Абишева В.Т., доцент кафедры журналистики
Карагандинского государственного университета имени
Е. Букетова - «К проблеме журналистской деонтологии».
14. Сарсекеева Н.К., доцент кафедры русской и мировой
литературы КазНУ имени аль-Фараби - «Функции СМИ в
аспекте профессионально-направленной подготовки
студентов».
15. Ибрагимов
Н.А., старший
преподаватель
университета иностранных языков и деловой карьеры «Факторы эффективного функционирования Интернет13
СМИ в новой информационной среде».
16. Кажимуратова С., КИМЭП - «Подготовка
журналистов для англоязычных СМИ»
17. Ниязгулова А.А., кандидат филологических наук,
доцент кафедры телевизионной и радиожурналистики
КазНУ имени аль-Фараби - «Специфика подготовки
электронных журналистов в цифровом веке».
18. Нода Л., старший преподаватель кафедры теории и
истории массовых коммуникаций - «Эволюция
электронных СМИ: новые этапы развития».
19. Негизбаева М., кандидат филологических наук,
старший
преподаватель
кафедры
связи
с
общественностью и рекламы КазНУ имени аль-Фараби «Управление маркетинговыми процессами».
20. Ложникова О.П., старший преподаватель кафедры
телевизионной и радиожурналистики КазНУ имени альФараби - «Современные коммерческие радиостанции в
Казахстане».
21. Аргынбаева М.Х., старший преподаватель кафедры
телевизионной и радиожурналистики КазНУ имени альФараби - «ТВ Казахстана в глобальном мире: Kaspionet».
22. Альжанова А., КазНУ имени аль-Фараби
«Цифровое вещание в Республике Казахстан - изучая и
внедряя новые технологии».
23. Голубцова Т.А., старший преподаватель кафедры
журналистики КарГУ имени Е. Букетова - «Развитие
сайтов региональных медиа».
24. Жолдубаева А.К., доцент кафедры культурной
антропологии
КазНУ
имени
аль-Фараби
«Антропологические перспективы информационного
пространства».
25. Бектурова Ж.Б., кандидат филологических наук,
профессор ИнЕУ, доцент кафедры журналистики и
русской филологии
26. Жанибек А., докторантка КазНУ имени аль-Фараби «Роль электронных СМИ в продвижении имиджевой
политики РК».
27. Щеглов В., Огнева Ю., Ященко А., ИнтерньюсКазахстан - «ТВ программа «Матрица».
28. Амандосов А., магистрант факультета журналистики
КазНУ имени аль-Фараби - «Влияние ТВ на молодежную
аудиторию».
29. Сабитов Д., магистр университета «Туран»,
корреспондент журнала «Центр Азии» - «Проблемы
использования Интернет-СМИ в качестве источника
14
информации».
30. Попов В.С., магистрант факультета журналистики и
политологии ЕНУ имени Л.Н. Гумилева - «Невидимые
«атаки» киномифологем в информационном поле
Казахстана».
15
Қорытынды пленарлық мәжіліс.
«Ақпараттық қоғам жағдайындағы электронды БАҚ:
ұлттық және жаһандық мәселелері, таяу болашағы»
атты халықаралық дөңгелек үстел ұсыныстары
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛГЕ ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ
СӨЗ СӨЙЛЕУ РЕГЛАМЕНТІ
Пленарлық мәжілістегі баяндама
Секция мәжілісіндегі баяндама
Талқылау ретінде сөз сөйлеу
5-7 мин.
5-7 мин.
3-5 мин.
Заключительное пленарное заседание
Рекомендации международного круглого стола
«Электронные СМИ в условиях информационного
общества: национальные и глобальные вопросы,
перспективы развития»
РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Доклад на пленарном заседании
Доклад на заседании секции
Выступление в порядке обсуждения
5-7 мин.
5-7 мин.
3-5 мин.
16
Автор
skivs
Документ
Категория
Искусство, Культура, Литература
Просмотров
243
Размер файла
208 Кб
Теги
программа, барманкуловские, чтения
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа