close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Демографія

код для вставкиСкачать
Тема 1: Сучасні особливості демографічного розвитку
Демографічна політика - це цілеспрямована діяльність державних органів і інших соціальних інститутів у сфері регулювання процесів відтворення населення, покликана зберігати або змінювати тенденції динаміки чисельності, структури, розселення і якості населення. Вона розглядається як органічна частина соціальної політики, специфічна за своїми цілями і частково за методами їх досягнення, але узгоджена з іншими сферами, такими, як регулювання умов зайнятості і праці, а також рівня життя і соціального забезпечення населення, освіти, охорона здоров'я тощо.
Найбільш поширений і близький за вживанням термін - політика народонаселення. Нерідко ці поняття використовують як тотожні, як синоніми, не надаючи їм різного значення. У широкому сенсі демографічна політика іноді ототожнюється з політикою народонаселення, у вузькому сенсі - розглядається як одна з її складових, разом з регулюванням умов праці працездатного населення і умов життя всього населення.
Людське суспільство протягом своєї історії мало безпосередній вплив на навколишнє природне середовище, величина якого змінювалась у різні епохи, Одночасно змінювалося місце природи у житті людини. На сучасному рівні розвитку людства під його безпосереднім впливом знаходяться усі компоненти природи: літосфера, повітряний простір, води суходолу і океанів, рослинний та тваринний світ.
Населення планети складає основне її багатство, але його чисельність безпосередньо залежить від ресурсного потенціалу Землі, економічних і соціальних умов. Нинішні темпи приросту населення, а на початок 21 сторіччя кількість мешканців Землі перевершила 6 млрд., не можуть зберігатися довгий час. Існує загроза неспроможності держав забезпечити своїм громадянам продовольчу програму, освіту, культуру та охорону здоров'я. За підрахунками М.О. Агаджаняна, якщо гіпотетично прийняти за критерій забезпечення життя мінімально необхідний денний раціон харчування близько 2500 ккал. то при використанні всієї площі Землі, яка може використовуватися у сільськогосподарському виробництві, а це близько 365 млн. гектарів, при таких витратах на виробництво продуктів харчування, яких досягнуто у штаті Айова (США), можна прогодувати 76 млрд. осіб. Цей приклад свідчить про значні ресурсні перспективи вдосконалення світових технологій у виробництві продуктів харчування, але людині потрібна не тільки їжа, а цілий комплекс наукових, виробничих, культурно-освітніх та інших соціальних заходів для гармонійного співіснування з довкіллям та самодосконалістю.
У найважливіших теоретичних монографіях 70-х - 80-х рр. також пропонувалося розмежовувати вказані поняття, розглядати одне як частина іншого. Так, в першому виданні "Системи знань про народонаселення" (1976) політика народонаселення визначалася як частина соціально-економічної політики, як діяльність, спеціально направлена на регулювання виробництва і Відтворення головної продуктивної сили суспільства, суб'єкта суспільного виробництва, тобто людини, населення. Її сфера - умови праці і життя людей. Суб'єкт демографічної політики
Суб'єкт демографічної політики - держава як засіб державного впливу на відтворення населення в потрібному для суспільства напрямі. Об'єкт - складні і важкозавбачувані демографічні процеси - народжуваність і смертність, заходи щодо оптимізації їх співвідношення з точки зору досягнення найтривалішого періоду активної творчої діяльності і середньої тривалості життя людини. Більшість здійснюваних у сфері демографічних відносин явищ: шлюбність, розлученість, міграція були і залишаються, в основному, особистою справою індивіда, подружньої пари, сім'ї. Тому управління демографічною поведінкою не може спиратися на будь-яке адміністрування, примус чи заборони.
Вплив демографічної політики на демографічні процеси в суспільстві може бути прямим (обмеження законодавчим шляхом міграції, оформлення шлюбів чи народження дітей, планування підготовки спеціалістів) або непрямим (підвищення рівня життя, залучення населення до створення умов для збільшення кількості дітей у сім'ї, пропаганда тих чи інших професій). Для обґрунтування політики важливо постійно вивчати й оцінювати демографічну ефективність і наслідки заходів, що здійснюються. Одним з головних її напрямів є розробка політики, яка буде оптимальною з точки зору відтворення населення, врахування джерел засобів існування, становища жінки, типу стосунків між подружжям.
Тема 2: Демографічне прогнозування
Демографічний прогноз - це обгрунтоване передбачення головних параметрів руху населення та майбутньої демографічної ситуації: чисельності, статево-вікової, сімейної та інших структур населення, процесів природного, механічного і соціального руху населення. Прогноз грунтується на певних гіпотезах стосовно динаміки демографічних процесів і соціально-економічних умов життя населення. Проте сам термін "прогнозування населення" має декілька тлумачень. Різні класифікації прогнозів існують через різні методи прогнозування, контингенти прогнозів (чисельність всього населення чи його структурних груп ), час, на який вони обраховуються, цілі, заради яких оцінюють майбутнє, та ін. Демографічні прогнози лежать в основі будь-якого соціального прогнозування і планування. Справді, що б ми не планували на перспективу: розвиток виробництва конкретних товарів або послуг, соціальної структури суспільства, включаючи її структуру за розмірами і складом сімей, будь-які соціальні процеси - у всіх випадках, очевидно, нам перш за все потрібно буде дізнатися число і склад майбутніх учасників цих соціальних процесів за статтю та віком, оскільки ці "параметри" людей роблять сильний вплив на характер та інтенсивність їх діяльності і, відповідно, на характер та інтенсивність соціальних процесів. Як вже говорилося раніше, чисельність населення - найменш цікавий показник, в усякому разі для демографів. Як правило, він є лише пасивним підсумком зміни структури населення за різними параметрами. Разом з тим прогноз загальної чисельності населення може представляти певний інтерес, головним чи ном для оцінки віддалених наслідків демографічної ситуації, що склалася на початок прогнозного періоду (тобто періоду, на який робиться прогноз). Найчастіше в основу такого прогнозу закладається гіпотеза про незмінний спостерігається або передбачуваним коефіцієнті приросту населення. У такому разі чисельність населення змінюється в геометричній прогресії за формулою: Для розрахунку бажано використовувати найпростіший калькулятор, який має функцію зведення в ступінь. Технічно такий прогноз нескладний. Він проводиться методом так званої "вікової пересування" (або "пересування віків"). Метод полягає в тому, що вихідна чисельність і структура населення "пересувається" у майбутнє, зменшуючись при цьому за рахунок померлих (і тих, хто виїхав) і поповнюючись за рахунок народжених (і приїхали). Отже, для прогнозу вихідними даними служать чисельність і структура населення (зазвичай за переписом населення) і гіпотези щодо тенденцій відтворення та міграції населення в прогнозному періоді. Математично вона виглядає наступним чином: де Рх + п - прогнозована чисельність населення у віці "x + n"; Рх - вихідна чисельність населення у віці "x"; п - довжина вікового інтервалу (і одночасно - довжина прогнозного кроку); Lхі Lх + n - тих, що живуть з таблиць смертності для двох суміжних вікових груп; МПХ - міграційний приріст відповідної статі і віку з позитивним чи негативним знаком.
Види демографічного прогнозування Демографічний прогноз - це обгрунтоване передбачення головних параметрів руху населення та майбутньої демографічної ситуації: чисельності, статево-вікової, сімейної та інших структур населення, процесів природного, механічного і соціального руху населення. Прогноз грунтується на певних гіпотезах стосовно динаміки демографічних процесів і соціально-економічних умов життя населення. Проте сам термін "прогнозування населення" має декілька тлумачень. Різні класифікації прогнозів існують через різні методи прогнозування, контингенти прогнозів (чисельність всього населення чи його структурних груп ), час, на який вони обраховуються, цілі, заради яких оцінюють майбутнє, та ін. З точки зору часу, прогнози, як правило, поділяють на короткострокові, середньострокові і довгострокові. Не існує універсальних обгрунтованих критеріїв визначення оптимального горизонту прогнозування для демографічних прогнозів. Демографічні явища характеризуються повільною мінливістю. Тому найбільш точними прогнозами вважаються 5-10 -річні прогнози, тобто короткострокові. Зрушення у рівнях народжуваності, що доведено емпірично, можуть відбутися, коли молодші покоління досягнуть дітородного віку. Практично це спостерігається кожні 25-26 років, що дорівнює довжині покоління (середньому віку матері при народженні дітей). Тенденції зміни смертності ще стабільніші. На відміну від процесів природного руху, міграції є більш мінливими, з коротшими циклами змін, і переважно вони складають основну проблему прогнозування. На думку Б. Урланіса, середньостроковим прогнозом вважається горизонт - 15 - 20 років, а довгостроковим - 30 - 50 років. А. Боярський висловлює іншу думку, вважаючи довгостроковим прогнозом прогноз на 20 років. Довгострокове і екст-радовгострокове прогнозування тісно, пов'язані з аналізом глобальних проблем. Значну роль у розумінні й формулюванні глобальних проблем сучасності відіграла діяльність Римського клубу, провідне місце в доповідях якого займав аналіз демографічної, енергетичної, сировинної, продовольчої та екологічної проблем з точки зору перспектив розвитку людства. Безперечно, демографічні прогнози на період, що перевищує 15 -20 років, являють неабиякий інтерес. Проте зі збільшенням прогнозованого періоду послаблюється інерція та вплив стійких тенденцій розвитку. Тому такі прогнози за сутністю - прогнози-здогадки. Прогнозування населення на довгу перс­пективу має великий досвід помилок, що відзначало багато демографів (Б. Урланіс, А. Боярський, Д. Валентей, І. Венецький, О. Волков та ін). З точки зору методології прогнозів, а саме використання математико-статистичних методів у прогнозуванні, найбільш розгорнуту схему типологізації прогнозів представив А. Боярський.
Тема 3: Демографія як наука: визначення, об'єкт і предмет демографії
Демографія (дав.-гр. ????? - народ та лат. graphe - письмо, описання) - наука, що вивчає склад і рух людності (населення) та закономірності його розвитку.Зміст [сховати]
Демографія вивчає такі емпіричні дані про населення, як: кількість, статево-вікова структура, приріст (скорочення) населення та фізичне переміщення населення (міграція). До задач демографії належить: аналіз статистичних даних про рівні народжуваності і смертності, шлюбів і розлучень, тривалості життя; короткочасні та довгострокові прогнози стану та динаміки руху населення. Сім'я та шлюб - як соціальні інститути, соціалізація конкретно-історичних індивідів як масовий процес - також належать до комплексу об'єктів демографії. Основною ціллю демографії можна вважати - виведення закономірностей та законів розвитку людності.
Людність як об'єкт демографії
Демографія вивчає не просто людність або населення як таке (людність є об'єктом багатьох інших наук - від статистики до соціології), а саме процесс відтворення, репродукції людності. Процеси народження, старіння, смертності, зміни генерацій (поколінь) - у демографії звуться природним рухом людності (населення). На відміну від нього - міграція являє собою механічний рух людності (населення). Демографія вивчає не тільки кількість, як це вважалося раніше, але і якість людності (населення). До якості людності в першу чергу належить потенція до самовідтворення - "демографічний потенціал".
Демографія як комплекс наук про людність (населення) вміщує в себе групи наукових дисциплін різних за рівнем теоретичної абстракції:
Демографічний аналіз в широкому розумінні - як конкретно-дисциплінарна так і загально-наукова методологія, охоплює різні рівні наукової теоретичної думки: від розгляду статистично-аналітичних показників - "Нетто- та Брутто-коефіцієнтів" народжуваності (відтворення населення), "очікуваної середньої тривалості життя", далі через такі теоретичні побудови як - Теорія "Нульового-росту" і врешті решт - до виведення фундаментальних Законів існування та розвитку суспільства-людності (об'єкт Демології).
У найзагальнішому вигляді демографію часто визначають як науку про населення. Однак цього загального визначення недостатньо для розуміння того, що є демографія, які її власні, відмінні від інших наук об'єкт і предмет. Об'єкт науки - певна область реальності (природної або соціальної), на яку спрямований процес наукового пізнання. Як відомо, під об'єктом науки зазвичай розуміють певну область реальності (природної або соціальної), на яку спрямований процес наукового пізнання. Під предметом ж розуміють найбільш значимі властивості, сторони, характеристики, особливості об'єкта, які підлягають безпосередньому вивченню або пізнання яких особливо важливо для вирішення тієї чи іншої проблеми (теоретичної або практичної) [10]. На відміну від об'єкта науки, зміст якого не залежить від дослідника та дослідницької процедури, предмет науки - це результат взаємодії дослідника і реальності, та її частина, яка виділяється суб'єктом пізнання з метою вирішення тих чи інших конкретних наукових або практичних завдань. Саме тому предмет науки носить історичний характер і може змінюватися у відповідності з тими завданнями, яке ставить перед собою і вирішує наука, суспільство в цілому. Предмет науки - найбільш значимі властивості, сторони, характеристики, особливості об'єкта, які підлягають безпосередньому вивченню або пізнання яких особливо важливо для вирішення тієї чи іншої проблеми (теоретичної або практичної). Населення як об'єкт наукового пізнання цікавить багато наук - і природні, і гуманітарні. Можна навіть сказати, що населення є загальним і універсальним об'єктом дослідження для дуже багатьох наук. Але кожна з них виділяє в цьому спільному для них об'єкті ті сторони, аспекти і відносини, які цікавлять саме цю науку і ніяку іншу і які утворюють предмет саме цієї науки. Перша трудність, з якою доводиться стикатися в логіко-теоретичному аналізі термінів "об'єкт" і "предмет", - це нестрогое їх вживання в повсякденній мові, перейшла потім і у наукову свідомість. Тривалий час і в самій історії ці два терміни означали, по суті, одне і те ж ... [...] Предмет ... виступає як щось вже захоплене (людським розумом або досвідом), розгорнуте зовні, нарешті, як представлене споглядає суб'єкту, і в цьому своєму значенні. поняття предмет близько латинського дієслова "prehendo" (схоплювати розумом, обійняти, ясно розуміти, осягати). Поняття ж "об'єкт" з часом перестає бути синонімом предмета і за значенням наближається до поняття "річ". Об'єкт, як і річ, залишається нерозгорнуті зовні буттям. Воно, це буття речі, існує незалежно від нашого пізнання, від дії вченого і назавжди таким залишиться. [.] Таким чином, предмет - це пропущений через призму нашого розуму об'єкт. Сам об'єкт функціонує за своїми власними, незалежним від нас законами. На відміну від нього, предмет існує і діє за законами, якими наділяє його пізнає розум. Предмет - це пізнавальна модель реально існуючого об'єкта, а в соціології - навіть декількох об'єктів.
Існують також різноманітні "предметно-споріднені" та "галузеві" демографічні дисципліни:
1. Соціальна демографія
2. Економічна демографія
3. Історична демографія
4. Медична демографія
5. Етнодемографія
6. Демографія міського- та сільського населення та ін.
Тема 4: Режим відтворення населення
Відтворення населення - процес збереження в часі та просторі конкретно-історичної міри даного населення, його кількості та якісного складу. Воно являє собою процес неперервного відновлення поколінь людей внаслідок взаємодії народжуваності та смертності. Для кількісної характеристики відтворення населення користуються показниками режиму відтворення населення, серед яких найбільш узагальнений - нетто-коефіцієнт (Р) відтворення населення (харак­теризує міру заміщення одного покоління наступним). Відтворення населення буває: 1) простим, коли кількість населення не змінюється (кількість народжених дорівнює кількості померлих, а нове покоління дочок заміщає покоління матерів або відповідно сини - батьків); вікова структура в різних країнах з різними типами його відтворення дуже різна; (Див. дод. ст. мал.).
2) розширеним, коли населення збільшується (Р, більше 1); 3) звуженим (Рд менше 1). У Європі нетто-коефіцієнт відтворення населення менше 1, тобто не відбувається навіть простого заміщення поколінь. В Азії, Африці, Південній Америці та Австралії має місце розширене відтворення населення, у Північній Америці та Східній Азії (Японія) - звужене.
Демографічний перехід - концепція, що застосовується в сучасній демографії для пояснення типів відтворення населення. Цей термін запропонував 1945 p. американський демограф Ф. Наутстайн.
Наприкінці XIX ст. було встановлено, що рівні народжуваності та смертності людей зумовлюються не біологічними законами, а соціальними умовами. Вирізняють чотири фази демографічного переходу, кінцева межа якого - стабілізація населення. В першій фазі, яку до середини XX ст. завершили промислове розвинені країни, зниження коефіцієнта смертності випереджає зниження коефіцієнта народжуваності, завдяки чому коефіцієнт природного приросту населення зростає до найвищого значення. У другій фазі коефіцієнт смертності знижується далі та досягає найменшого значення, але коефіцієнт народжуваності знижується ще швидше, і приріст населення поступово сповільнюється. Для третьої фази характерне підвищення коефіцієнта смертності, обумовлене демографічним старін­ням, з одночасним сповільненням зниження народжуваності. Врешті-решт коефіцієнт народжуваності наближається до рівня простого відтворення населення, а коефіцієнт смертності залишається нижчим від цього рівня, оскільки вікова структура ще не стабілізована і має побільшену частку вікових груп із низькою смертністю. В четвертій фазі коефіцієнт смертності підвищується, зближуючись із коефіцієнтом народжуваності, процес демографічної стабілізації закінчується. Економічно розвинені країни у 80-х pp. були близькі до завершення третьої фази демографічного переходу, тоді як більшість країн, що розвиваються, знаходяться в першій - на початку другої фази.
Теорія демографічного переходу корисна для вивчення деяких історичних умов, але нею не можна пояснити всі випадки зміни населення.
Статево-віковий, етнічний, релігійний склад (структура) населення.
Співвідношення чоловіків і жінок віддзеркалює статевий склад (структуру) населення. В цілому у світі чоловіків більше, ніж жінок, переважно за рахунок країн Азії. Приблизно в половині країн світу жінки кількісно переважають над чоловіками. Це пояснюється тим, що середня тривалість життя жінок на 5-8 років більша, ніж чоловіків. У деяких країнах переважання жінок є результатом Другої світової війни та сучасних воєнних конфліктів. Але з появою нових поколінь розрив у співвідношенні чоловіків і жінок поступово скорочується. (Див. дод. ст. мал.).
Кількісне переважання чоловіків над жінками спостерігається в країнах, де становище жінок історично було несприятливе (ранні шлюби, численні й ранні народження дітей), а також у тих країнах, де великий приплив чоловічої робочої сили. Найбільше кількісне переважання чоловіків в Індії та Китаї.
Віковий склад населення залежить від показників народжуваності, смертності та природного приросту. Тому основні типи вікового складу населення на початку 90-х років XX ст. загалом відповідають типам його відтворення (Див. дод. ст. мал.).
Статевий склад населення - співвідношення чисельності чоловіків і жінок у складі населення. Формується під впливом процесів народжуваності, смертності, міграцій і війн (оскільки втрати у війнах особливо значні серед чоловіків). У цілому чисельність чоловіків на Землі перевищує чисельність жінок на 33,9 млн.. У 101 країні світу більше жінок, у 84 - більше чоловіків, у 24 їх кількість приблизно однакова. Як і інші демографічні показники, статева структура неод­накова в розвинених країнах і тих, що розвиваються (в перших частка чоловіків становить 48,2%, у других - 50,9%). Чисельність чоловіків перевищує чисельність жінок у переважній більшості азійських країн. В Індонезії, М'янмі, В'єтнамі, Японії чоловіків менше, ніж жінок. Переважання чисельності чоловіків у багатьох азійських країнах пояснюється способом їх життя. У країнах Південної Азії та в Китаї чоловіків на 63,4 млн.. більше, ніж жінок (у тому числі в Китаї на 31,2 млн.., в Індії - на 24,4 млн.., в Пакистані - на 4,5 млн., в Бангладеш - на 2,8 млн.). В Африці в цілому чисельність чоловіків і жінок приблизно однакова, але в країнах Північної Африки, де панує іслам, чоловіків більше, ніж жінок (у Лівії вони становлять 53,0% населення, в Єгипті - 50,9, в Тунісі - 50,4%). В Латинській Америці чисельність чоловіків і жінок також приблизно однакова. У Європі чоловіків дещо менше порівняно з жінками. Такі тенденції характерній для Північної Америки. В Австралії та Океанії дещо переважають чоловіки. У більшості країн на 100 дівчаток народжується в середньому 104-107 хлопчиків. Але вища смертність серед хлопчиків приводить до того, що у віці 15-20 років числове співвідношення між статями вирівнюється. Вища смертність чоловіків похилого віку впливає на статеву структуру. В деяких азійських країнах (Індії, Пакистані, Бангладеш та ін.) середня тривалість життя у жінок на 0,5-2,2 року менша, ніж у чоловіків, що також порушує статеву структуру населення. Слід зазначити, що причини диспропорції статей у населенні різних країн ще й досі остаточно не з'ясовані.
Вікова структура населення - розподіл його за віковими групами і віковими контингентами з метою вивчення демографічних і соціально-економічних процесів. У віковій структурі населення зазвичай розподіляється за одно- або п'ятирічними групами. Для оцінки загальних структурних зрушень застосовують і розподіл на три вікові групи: 0-14 років, 15-59 років, 60 років та більше. У міжнародних порівняннях застосовують поділ населення на дві групи: до 14 років, 15-64 роки. Графічно вікова структура населення зображується віковою пірамідою: по горизонталі відкладаються пропорційні чисельності (частки) окремих вікових груп, а по вертикалі - вік. У 1990 р. в світі спостерігалася така вікова структура населення: до 14 років - 32,0, 15-64 роки - 61%; у країнах із високим доходом відповідно - 20,5 і 66,8%; у країнах із середнім доходом - 36,2 і 58,7%; у країнах із низьким доходом - 33,5 і 60,0%.(Див. дод. ст. мал.)
Головні причини міграції населення - соціально-економічні, політичні, воєнні, екологічні. Міграція населення зіграла велику роль у розвиткові людства. Значний вплив на походження багатьох народів Європи та Азії справило велике переселення народів (масові міграції гунських, німецьких, слов'янських, аланських та інших племен переважно в IV-VII ст.). Великі географічні відкриття мали наслідком інтенсивні міграційні потоки зі Старого Світу до Америки. Значні міграційні потоки були спричинені першою та другою світовими війнами, а нещодавно - розпадом СРСР. Нинішні переміщення людей мають насамперед соціально-економічні, політичні та релігійні причини. Набула поширення мігра­ція спеціалістів до розвинених країн із менш розвинених ("відплив інтелектів").
Постіндустріальним та індустріальним країнам притаманний значний розвиток галузей невиробничої сфери на базі високорозвинутої промисловості, особливо її обробної ланки. Чим нижчий рівень промислового розвитку, тим менша частка населення зайнята у невиробничій сфері. Цей загальний баланс галузевої структури зайнятості може мати варіації, пов'язані з національними традиціями або політичними умовами на певний час. У цьому можна впевнитись навіть порівнюючи США та Японію, Індію та Китай за даними. Але загалом за динамікою галузевої структури зайнятості можна простежити зміни в галузевій структурі виробництва та перебіг в напрямі розвитку господарства окремої країни.
о Америки. Значні міграційні потоки були спричинені першою та другою світовими війнами, а нещодавно - розпадом СРСР. Нинішні переміщення людей мають насамперед соціально-економічні, політичні та релігійні причини. Набула поширення мігра­ція спеціалістів д
Автор
sonyshko09
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1 681
Размер файла
99 Кб
Теги
демограф
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа