close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Українська література 10-11 тести ключі Кубішин

код для вставкиСкачать
Лариса Кубішин, Людмила Олійник до зовнішнього оцінювання ЗАВДАННЯ ШАНОВНІ ВИПУСКНИКИ! Система освіти в нашій державі нині перебуває в стані структурної перебудови. Сьогодні вона є важливим засобом утвердження людини в суспільстві, її кар'єрного зростання і, як на-
слідок, матеріального та соціального добробуту. Водночас суспільство не має об'єктивної ін-
формації про якість здобутої освіти. Особливо актуальною є ця проблема для випускників за-
гальноосвітніх навчальних закладів. У наш час одним із завдань, які постали перед суспільст-
вом, є формування нового інформаційного простору, де важливу роль відіграватимуть здіб-
ності, ідеї й таланти кожної особистості. Отож на перший план сьогодні виступає якість осві-
ти. Шлях до вдосконалення освітньої системи вбирає в себе й створення об'єктивних техно-
логій, які забезпечували б неупереджене оцінювання знань випускників. Досвід більшості розвинених країн свідчить, що ефективним інструментом об'єктивного оцінювання є зовнішнє незалежне тестування. Україна вивчає зарубіжний досвід із цього пи-
тання й розробляє власну методику зовнішнього оцінювання випускників та абітурієнтів. Із 2004 року за підтримки міжнародних і громадських організацій система зовнішнього незале-
жного оцінювання формується в Україні. У 2006 році був створений Український центр оці-
нювання якості освіти та 9 його регіональних підрозділів. Наступні роки розширили як кіль-
кість регіонів України, охоплених цим видом оцінювання навчальних досягнень випускників, так і кількість предметів, винесених на зовнішнє незалежне оцінювання. Цього навчального року до переліку предметів, винесених для незалежного зовнішнього оцінювання, додано й українську літературу. Пропонований навчальний посібник допоможе повторити й систематизувати знання з української літератури та належно підготуватись до зовнішнього незалежного оцінювання. Бажаємо успіху! ПАМ'ЯТКА У 2008 році абітурієнти проходитимуть тестування з української мови та літератури Структура тестового зошита Тестовий зошит складатиметься з трьох частин: • Частина 1 міститиме 39 завдань з української мови (тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей, за-
вдання на встановлення відповідності, завдання на читання та розуміння тексту); • Частина 2 міститиме 25 завдань з української літератури (тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, тестові завдання з вибором кількох правильних відпові-
дей); • Частина 3 міститиме завдання відкритої форми — створення власного висловлювання. Крім тестового зошита, учасникам тестування також видаватимуть: • Бланк А для виконання частин 1 і 2; • Бланк В для виконання частини 3. Об'єднаний тест з української мови та літератури триватиме 180 хв. Перелік тем з української літератури, які виносяться на тестування: • Усна народна творчість • Давня українська література • Література кінця XVIII - поч. XX cm. • Література XX ст. • Творчість українських письменників-емігрантів • Сучасний літературний процес Слід звернути увагу на те, що в тестових завданнях з літератури учні повинні виявити не лише знання змісту творів, а й: • знання літературного процесу; • знання теорії літератури; • уміння знаходити в поданих уривках тропи, визначати віршові розміри, тип римування тощо; • уміння аналізувати художні твори чи їх уривки. За правильне виконання всіх завдань з української мови та літератури можна отримати 103 бали. Слід пам'ятати, що... Тестування — це метод вимірювання певних властивостей особи за допомогою тесту. Тест — це сукупність тестових завдань, дібраних за певними правилами для вимірюван-
ня певної властивості. Кожне тестове завдання покликане: • оцінювати досягнення важливої та суттєвої освітньої мети; • перевіряти відповідний рівень засвоєння знань. * 4 ПЕРЕДМОВА Завдання, пропоновані у посібнику, складені відповідно до чинної програми з українсь-
кої літератури для середньої загальноосвітньої школи за редакцією О. Бандури, Н. Волошиної (2001 p.). Матеріал поданий у послідовності, визначеній програмою. За основу взято система-
тичний курс, що вивчається у 9-11 класах, а також навчальний матеріал пропедевтичного ку-
рсу 5-8 класів для завдань розділу «Фольклор». При підготовці завдань враховано рекомендації щодо розподілу тестових завдань за те-
мами: • * Усна народна творчість 4% Давня українська література 4% Літературний процес кін. XVIII - поч. XX ст. 44% Літературний процес XX ст. 40% Творчість українських письменників-емігрантів 4% Сучасний літературний процес 4% У чинній програмі не виділено окремим розділом українську літературу за межами Укра-
їни (творчість ), тому автори посібника вважали за потрібне подати цей матеріал єдиним бло-
ком з літератури XX ст. (40%+4%). Не представлена у чинній програмі і сучасна «молода» українська література, тому автори посібника скористались матеріалом програми 2005 р. (за загальною редакцією Р. В. Мовчан). У посібнику вміщено завдання двох типів: перший — з вибором однієї правильної відпо-
віді, другий — з вибором кількох правильних відповідей (від 2 до 5). Відповідно до рекомен-
дацій завдання першого типу становлять 2/3, а другого — 1/3 загальної кількості завдань. За-
вдання мають на меті перевірити знання учнями літературного процесу, життєвого та творчо-
го шляху письменників; знання змісту творів та вміння їх аналізувати; знання понять з теорії літератури. Посібник складений у формі тестового зошита для зовнішнього оцінювання, наприкінці якого подані ключі до завдань, що дасть можливість учневі реально оцінити свої знання із предмета й сприятиме кращій підготовці до зовнішнього оцінювання. Перелік творів, рекомендованих чинною програмою й використаних у тестових завданнях Усна народна творчість Народні казки «Названий батько», «Мудра дівчина», «Про правду і кривду». Народні перекази та легенди «Боротьба з ординцями», «Запорожці в урочищі Сагайдачно-
му», «Богатирі», «Характерник Кравчина», «Козацьке жит-
ло», «Як Сірко переміг татар», «Шевченко на Хортиці», «Чу-
додійна криниця», «Кривий ріг». Народні пісні Колядки «Як ще не було початку світа», «Ой рано, рано кури запіли», «Були люди невірнії», «Ой пане господарю, на твоїм двору», «Ой над Дунаєм, над бережком». Щедрівки «За сіньми та за новими», «Ой у нашого господарика». Веснянки «З-за гори, з-за високої», «Ой ти, соловейку, ти ранній пташ-
ку», «Весно, весно, що ти нам принесла?», «Ой весна, вес-
на...». Жниварські пісні «Ой рано, рано женчики встали», «Жніте, женчики, жніте», «Нуте, нуте до межі», «Сидить ведмідь на копі», «Котився ві-
ночок по полю». 5 Історичні пісні «— Чи-спиш, чи чуєш, пане господарю», «Пісня про Байду», «Ой Морозе, Морозенку...», «Пісня про Устима Кармалюка», «Зажурилась Україна, бо нічим прожити», «Гей, не дивуйтесь, добрії люди», «Чи не той то хміль», «Єднайтесь, брати украї-
нці». Коломийки Народні думи «Дума про козака Голоту», «Дума про Марусю Богуславку», «Дума про Самійла Кішку», «Дума про Хвеська Ганжу Анди-
бера», «Хмельницький і Барабаш». Народні балади «Що сі в полі забіліло...», «Ой був в Січі старий козак...», «Ой чиє ж то жито, чиї ж то покоси...». Народна лірика «Віє вітер на долину». Народна драма «Весілля». Давня українська література «Велесова книга», Біблія. Літописи, «Поученія» Володимира Мономаха, «Слово про закон і благодать» Іларіона, «Слово о полку Ігоревім», «Гальцько-Волинський літопис». Іван Вишенський «Послання до єпископів». Козацькі літописи (огляд) «Літопис Самовидця», «Історія Русів». Драматургія. Історична драма. Інтермедії. Вертепна драма. Поезія. Віршова спадщина Климентія Зіновієва та Івана Некрашевича. Історичні вірші. Мандрівні дяки, їхня діяльність. Григорій Сковорода «Алфавит, или Букварь мира» (уривок), «Всякому городу нрав и права», «Ой ты, птичко жолтобоко», «De Libertate» («Про свободу»), «Кто сердцем чист и душею», «Пчела и Ше-
ршень. І ратура кінця XVIII - початку XX ст. Іван Котляревський «Енеїда», «Наталка Полтавка». Григорій Квітка-
Основ'яненко «Маруся», «Конотопська відьма», «Сватання на Гончарівці». «Руська трійця» Маркіян Шашкевич «Слово до чтителів руського язика», «Руська мова», «Веснів-
ка», «0, Наливайку». Тарас Шевченко 9 кл. «Причинна», «Катерина», «До Основ'яненка», «Іван Підко-
ва», «Гайдамаки», драма «Назар Стодоля», «Сон» («У всякого своя доля...»), «Єретик», «Великий льох», «Наймичка», «Кав-
каз», «І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам мо-
їм...», «Іржавець», «Мені однаково, чи буду...», «Я не незду-
жаю, нівроку...», «Ісаія. Глава 35», «Молитва»; інтимна лірика: «Не тополю високую...», «У широкую долину...», «Зацвіла в до-
лині...» 5-8 кл. «Мені тринадцятий минало», «Сон» («На панщині пшеницю жала...»), «На Великдень на соломі...», «Тополя», «І виріс я на чужині...», «Сонце заходить, гори чорніють...», «Заповіт», «Гамалія», «Минають дні, минають ночі». Пантелеймон Куліш «До кобзи», «Рідне слово», «Орися», «Чорна рада». Марко Вовчок «Інститутка». Юрій Федькович «Три, як рідні брати». Іван Нечуй-Левицький «Кайдашева сім'я», «Микола Джеря». 6 Панас Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Іван Карпенко-Карий «Хазяїн». Іван Франко «Гімн», «Народе мій, замучений, розбитий» (пролог до поеми «Мойсей»), «Гріє сонечко», «Декадент», «Червона калино, чого в лузі гнешся?», «Чого являєшся мені у сні?..», повість «Перехресні стежки» (уривки), «Захар Беркут». І Павло Грабовський 1 «До Русі-України», «До українців», «Орли», «Дітям», «Труді-
вниця», «До Н. К. С.» (огляд). * ! Михайло Коцюбинський «Тіні забутих предків», «Intermezzo». 1 Леся Українка «Contra spem spero», «Красо України, Подолля!..», «Давня ка-
зка», «І все-таки до тебе думка лине...», «Як я люблю оці го-
дини праці», «Стояла я і слухала весну», «Лісова пісня», «Бо-
яриня». Василь Стефаник «Камінний хрест», «Сини». 1 Ольга Кобилянська «Людина». Степан Васильченко (огляд творчості) «Талант». Володимир Винниченко «Солдатики!». Олександр Олесь «Печенізька облога Києва», «Рідна мова в рідній школі», «Айстри», «Коли б я знав, що розлучусь з тобою...». Володимир Самійленко «Українська мова», «Патріоти». Микола Вороний «Євшан-зілля». Павло Тичина «Ви знаєте, як липа шелестить...», «Коли в твої очі дивлю-
ся...», «Я сказав тобі лиш слово...», «Арфами, арфами...», «Зо-
лотий гомін», «Скорбна мати», «Гей, вдарте в струни, коб'за-
рі...». Література XX cm. Творчість письменників-емігрантів Микола Хвильовий «Я (Романтика)». Остап Вишня «Моя автобіографія», «Мисливські усмішки». Євген Маланюк «Сучасники», «Шевченко», «Одна пісня», «Пам'яті Т. Осьма-
чки». Творчість Олени Теліги та Олега Ольжича (огляд) Тодось Осьмачка «Україна» («Шляхи мої неміряні...»), «Незмінність». Василь Барка (огляд творчості) «Жовтий князь». Юрій Яновський «Вершники». Микола Куліш «Мина Мазайло». Іван Кочерга «Ярослав Мудрий». Олександр Довженко «Зачарована Десна», «Україна в огні», «Щоденник». Улас Самчук «Марія», «Нарід чи чернь». Іван Багряний «Тигролови». Андрій Малишко «Хмаринка в небі голубім», «Палають огні при дорозі...», «Лист до гречки», «Правда», «Пісня про рушник», «Важкі ві-
три не випили роси...» (огляд). Олесь Гончар «Собор». Василь Симоненко «Лебеді материнства», «Де зараз ви, кати мого народу?», «Кирпатий барометр», «Кривда», «Вона прийшла», «Є в ко-
ханні і будні, і свята...», «Ти знаєш, що ти — людина?». 7 Дмитро Павличко «Коли помер кривавий Торквемада», «0 рідне слово, хто без тебе я?», «Коли ми йшли удвох з тобою...», «Два кольори», «Дзвенить у зорях небо чисте», «Я стужився, мила, за то-
бою...», цикл «Вірші з Монголії» («Полечу я до Монголії», «Між горами в долині білі юрти»). Олексій Коломієць «Дикий Ангел». Юрій Мушкетик «Суд». Ліна Костенко «Пастораль XX сторіччя», «Тут обелісків ціла рота», «Життя іде і все без коректур», «Світлий сонет», «Вже почалось, ма-
буть, майбутнє», «Розкажу тобі думку таємну...», «Маруся Чурай». Григір Тютюнник «Зав'язь», «Три зозулі з поклоном». Василь Стус «Не одлюби свою тривогу ранню...», «Весняний вечір. Молоді тумани», «За літописом Самовидця», «Останній лист Довже-
нка», «0 земле втрачена, явися...», «Ярій, душе. Ярій, а не ри-
дай...», «Не можу я без посмішки Івана...», «У цьому полі, си-
ньому, як льон...», «На Колимі запахло чебрецем...», «Верни до мене, пам'яте моя...». Сучасна «молода» українська література Літературні угруповання 90-х pp. XX ст. Утворення АУП (Асоціації українських письменників) Ігор Римарук , Юрій Андрухович Віктор Неборак Олександр Ірванець Василь Слапчук Сергій Жадан Галина Пагутяк Оксана Забужко Сучасна поезія Сучасна проза 8 За чинною програмою з української літератури УЧЕНЬ ПОВИНЕН ЗНАТИ: • взаємозв'язок літератури з життям, характерні риси епохи, відображені у вивченому творі; суспільну роль художньої літератури; • основні етапи розвитку української літератури; найважливіші факти літературного процесу; • світове значення української-літератури; * • найважливіші відомості про творчі методи та літературні напрями: • основні етапи життєвого і творчого шляху письменників; • ідейно-тематичну основу, особливості композиції, сюжет вивчених творів; • проблематику та ідейний зміст творів; • місце і значення кожного твору у доробку письменника та в літературному процесі да-
ного періоду; • визначальні ознаки понять: народність літератури, художній образ, літературний хара-
ктер, типові характери, конкретно-історичне та загальнолюдське в них; літературні роди та їх основні жанри як своєрідні способи образного відтворення дійсності; • визначальні ознаки силабо-тонічної та тонічної системи віршування. УЧЕНЬ ПОВИНЕН УМІТИ: • знаходити ознаки роду та жанру художнього твору і розрізняти твори різних жанрів; • визначати елементи сюжету і позасюжетні елементи та їх роль у художньому творі; • виявляти основні проблеми, поставлені у творі, що вивчається; • визначати роль героїв у розкритті ідейного змісту твору та їхню авторську оцінку; • характеризувати героїв твору; • з'ясовувати взаємозв'язок світогляду і творчості письменника; • виявляти найхарактерніші ознаки творчого методу та літературного напряму; • аналізувати твір з урахуванням його художньої, естетичної та ідейної цілісності й ав-
торської позиції. 5* Кубішин JI. Тестові завд. для підгот. до ЗНО 9 УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ 1. Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді Казки, легенди, пісні — це види (жанри): А музичного мистецтва; Б живопису; В кіно; Г фольклору; Д театру. А Б В Г д 2. У якій казці протиставляється мудрість, кмітливість, винахідливість простих людей і пихатість, жадібність, духовна убогість користолюбців? А «Названий батько»; Б «Мудра дівчина»; В «Про правду і кривду»; Г «Кирило Кожум'яка»; Д «Як заєць ошукав ведмедя». 3. У якій казці проста дівчина виявилася мудрішою від пана? А «Як заєць ошукав ведмедя»; Б «Кирило Кожум'яка»; В «Названий батько»; Г «Мудра дівчина»; Д «Про правду і кривду». 4. Яким жанром є «Боротьба з ординцями», «Шевченко на Хортиці»? А народними переказами; Б народними казками; В літературними казками; Г народними піснями; Д народними думами. А Б В Г Д А Б В Г д А Б В Г д 5. Яким жанром є «Богатирі», «Характерник Кравчина», «Як Сірко татар переміг», «Чудодійна криниця»? А народні перекази; Б народні легенди; В народні казки; Г літературні казки; Д народні пісні. А Б В Г д 6. Ознаками якого жанру фольклору є надприродні явища, чудодійні предмети, перевтілення? А народного переказу; Б народної легенди; В народної пісні; Г побутової казки; Д загадки. А Б В Г д 7. У яких піснях звучать мотиви любові матері до дитини, роздуми про майбутнє дитини, побажання, щоб дитина була здоровою, щасливою, доброю? А у веснянках; Б у русальних піснях; В у жниварських піснях; Г у колискових піснях; Д у щедрівках. А Б В Г д 10 Яка колядка відтворює язичницькі уявлення наших далеких предків про створення неба і землі, про єдність Всесвіту? А «Як ще не було початку світу»; Б «Ой рано, рано кури запіли»; В «Були люди невірнії»; Г «Ой пане господарю, на твоїм двору»; Д «Ой над Дунаєм, над бережком». А Б В Г Д 9. У якій колядці є спогад про давні язичницькі вірування і протиставлення їм християнських? А «Як ще не було початку світу»; Б «Ой над Дунаєм, над бережком»; В «Ой пане господарю, на твоїм двору»; Г «Були люди невірнії»; Д «Ой рано, рано кури запіли». А Б В Г Д 10. У якій з пісень уславлення щедрот весни є мотивом, що традиційно присутній у піснях обрядової лірики? А «Весно, весно, що ти нам принесла?»; Б «Ой ти, соловейку, ти ранній пташку»; В «Ой у нашого господарика»; Г «Ой над Дунаєм, над бережком»; Д «Нуте, нуте до межі». А Б В Г Д 11. У якій з наведених пісень є поетичне висловлення думки про безперервну циклічність сільськогосподарсь-
ких робіт на полі? А «За сіньми та за новими»; Б «З-за гори, з-за високої»; В «Ой рано, рано кури запіли»; Г «Котився віночок по полю»; Д «Ой весна, весна». А Б В Г Д 12. Назвіть думу, в якій ідеться про те, що «татарин сидить бородатий, по горниці походжає, до татарки сло-
вами промовляє...»: А «Дума про Марусю Богуславку»; Б «Дума про козака Голоту»; В «Дума про Самійла Кішку»; Г «Дума про Івана Богуна»; Д «Дума про Хвеська Ганджу Андибера». А Б В Г Д 13. Вкажіть назву думи, в якій так описано турецьку галеру: «трьома цвітами процвітана,. дяками пооббивана,... гарматами арештована,... турецькою білою габою покривана...»: злато-синіми кин-
А «Дума про Івана Богуна»; Б «Дума про Марусю Богуславку»; В «Дума про козака Голоту»; Г «Дума про Самійла Кішку»; Д «Дума про Хвеська Ганджу Андибера». А Б В Г Д 14. Хто з персонажів дум відчуває роздвоєність: глибоку любов до рідного краю, тугу за ним, уболівання за ув'язнених співвітчизників та вірність новому життю на чужій землі? А Самійло Кішка; Б Маруся Богуславка; В козак Голота; Г Іван Богун; Д Хвесько Ганджа Андибер. А Б В Г Д 11 15. У якій з народних балад розповідається про вірність січових козаків своєму народові? А «Що сі в полі забіліло...»; Б «Ой був в Січі старий козак»; В «Ой чиє ж то жито, чиї ж то покоси...»; Г «Ой у полі криниченька»; Д «Три явори зелененькі на яр похилились». 16. Визначте жанр фольклорного твору «Ой чиє ж то жито, чиї ж то покоси...»: А обрядова жниварська пісня; Б історична пісня; В дума; Г балада; Д колядка. 17. У якій з народних пісень висловлена віра в сили українського народу, його можливість побудувати само стійну державу? А «Вилітали орли з-за крутої гори»; Б «Розлилися круті бережечки»; В «Віє вітер на долину»; Г «Ой та зажурились стрільці січовії»; Д «Ой ясне сонце високо сходить». 18. Яким видом народної пісні є твір «Розлилися круті бережечки»? А зразком численних козацьких пісень; Б історичною піснею; В народною баладою; Г жартівливою піснею; Д типовим зразком рекрутських пісень. 19. У якій з пісень солдатчина трактується як велике лихо, гірше, ніж кріпацтво, поневолення людей, перетво рення їх на бездушних автоматів, сліпих виконавців чужої волі? А «Вилітали орли з-за крутої гори»; Б «Ой та зажурились стрільці січовії»; В «Із-за гори вітер віє»; Г «Розлилися круті бережечки»; Д «Віє вітер на долину». 20. Зразком якого виду фольклору є «Весілля»? А народної драми; Б літературної драми; В народної балади; Г історичної пісні; Д жартівливої пісні. Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 21. Позначте рядки, в яких записані жанри фольклору: 1 поеми; 2 казки, легенди, перекази; 3 прислів'я та приказки; 4 пісні та балади; ^ 5 кіносценарії; 6 новели; 7 думи. А Б В Г д А Б В Г Д А Б В Г д А Б В Г д А Б В Г д А Б В Г д 2 _4 _5 6 12 22. Позначте народні казки: 1 «Названий батько»; 2 «Кирило Кожум'яка»; 3 «Шевченко на Хортиці»; 4 «Чудодійна криниця»; 5 «Ой весна, весна...»; 6 «Мудра дівчина»; 7 «Про правду і кривду». 23. До обрядових пісень належать: 1 історичні; 2 суспільно-побутові; 3 веснянки; 4 колядки і щедрівки; 5 жниварські та обжинкові; 6 козацькі; 7 наймитські. 24. До суспільно-побутових пісень належать: 1 щедрівки; 2 козацькі; 3 історичні; 4 чумацькі; 5 кріпацькі; 6 рекрутські; 7 бурлацькі. 25. Позначте рядки, в яких записані назви історичних пісень: 1 2 3 4 5 6 7 Пісня про Байду»; Зажурилась Україна, бо нічим прожити»; Ой та зажурились стрільці січовії»; Ой Морозе, Морозенку...»; Чи не той то хміль»; Дума про Івана Богуна»; Ой був в Січі старий козак...». 26. Дійовими особами історичних пісень є: 1 свекруха і невістка; 2 три брати; 3 Богдан Хмельницький; 4 Нестор Морозенко; 5 Байда; 6 Маруся Богуславка; 7 рекрути. 27. Найчастіше в історичних піснях звучить: 1 прославлення героїв, оборонців рідної землі; 2 заклик об'єднуватись перед зовнішніми ворогами; 3 радість з приводу перемог; 4 презирство, ненависть до ворогів-загарбників; 5 побажання добра господарям дому; 6 заклик до весни швидше приходити; 7 радість від хорошого урожаю. 28. Позначте рядки, в яких записані особливості народних дум як виду фольклору: 1 виконуються речитативом; 2 мають героїчний зміст; 3 розповідають про кохання персонажів; 4 містять нерівноскладові рядки, переважно дієслівне ри-
мування; 5 містять постійні епітети, порівняння, тавтологічні зворо-
ти; 6 мають чіткий маршовий ритм; 7 мають коломийковий розмір. 29. Мотивами думи «Хмельницький і Барабаш» є: 1 схвалення прагнень Хмельницького об'єднати всі сили народу для боротьби за визволення України; 2 осуд зради «своїх», яка для народної справи страшніша за будь-якого зовнішнього ворога; 3 змалювання страждання народу від нападів турецько-
татарських орд; 4 змалювання страждання народу від голоду; 5 змалювання нищівної поразки ворожого війська; 6 утвердження думки про захист самостійного державного існування України; 7 виправдання жорстоких дій Хмельницького, вимушених обставинами. 30. «Весілля» як народна драма поділяється на своєрідні акти: 1 сватання, заручини; 2 плетіння вінка, дівич-вечір; 3 купівля одягу для молодої; 4 саме весілля; 5 покриття молодої; 6 купівля одягу для молодого; , 7 підготовка приміщень для проведення свята. * 14 ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 1. Чим для українського народу є «Велесова книга»? А скрижалями буття єврейського народу, даними йому Мойсеєм; Б історичною пам'яткою про життя давніх греків; В скрижалями буття українського народу в стародавні ча-
си (І тис. до н. е. - Г тис. н. е.); Г розповіддю про давню єгипетську цивілізацію; Д розповіддю про шумерську цивілізацію. 2. Що таке псалом
1? А Б В Г Д 3. 4. А різновид афоризму; А Б жанр епосу; Б В жанр лірики; В Г драматичний твір; Г Д жанр ліро-епосу. д Як називаються перші оригінальні літературні пам'ятки українського народу? А хроніки; А Б літописи; Б В думи; В Г історичні пісні; Г Д притчі. д Що таке літописи? А записи давніх письменників, що робилися кожного літа; Б хронологічний запис важливих історичних подій, очеви-
дцем яких був сам літописець або чув розповіді очевид-
А ців чи вичитав у письмових джерелах; В довільний переказ розповідей людиною, яка має дар ху-
дожнього відтворення подій; Г укладання в хронологічному порядку розрізнених запи-
сів інших авторів; Д щорічний (щоліта) перегляд попередніх записів з огляду на особу князя, який був при владі в даний час. Б ців чи вичитав у письмових джерелах; В довільний переказ розповідей людиною, яка має дар ху-
дожнього відтворення подій; Г укладання в хронологічному порядку розрізнених запи-
сів інших авторів; Д щорічний (щоліта) перегляд попередніх записів з огляду на особу князя, який був при владі в даний час. В ців чи вичитав у письмових джерелах; В довільний переказ розповідей людиною, яка має дар ху-
дожнього відтворення подій; Г укладання в хронологічному порядку розрізнених запи-
сів інших авторів; Д щорічний (щоліта) перегляд попередніх записів з огляду на особу князя, який був при владі в даний час. Г ців чи вичитав у письмових джерелах; В довільний переказ розповідей людиною, яка має дар ху-
дожнього відтворення подій; Г укладання в хронологічному порядку розрізнених запи-
сів інших авторів; Д щорічний (щоліта) перегляд попередніх записів з огляду на особу князя, який був при владі в даний час. д ців чи вичитав у письмових джерелах; В довільний переказ розповідей людиною, яка має дар ху-
дожнього відтворення подій; Г укладання в хронологічному порядку розрізнених запи-
сів інших авторів; Д щорічний (щоліта) перегляд попередніх записів з огляду на особу князя, який був при владі в даний час. 5. Про що розповідає найдавніша пам'ятка давньоукраїнської літератури «Слово о полку Ігоревім»? А про похід київського князя Святослава на половців та хозарів; Б про похід новгород-сіверського князя Ігоря Святослави-
ча на половців у 1183 році; В про невдалий похід новгород-сіверського князя Ігоря Святославича на половців у 1185 році; Г про похід у 1185 році об'єднаних сил усіх руських князів на половців під керівництвом новгород-сіверського князя Ігоря; Д про похід у 1185 році об'єднаних сил усіх руських князів на половців під керівництвом київського князя Святослава. 6. Який образ у«Слові о полку Ігоревім» є центральним? А Б В Г Д А образ князя Ігоря; Б образ князя Святослава; В образ князя Всеволода; Г образ руської землі; Д образ автора. А Б В Г д 15 7. Вкажіть головну думку «Слова о полку Ігоревім»: А захоплення образами руських князів, зокрема Ігорем; Б заклик руських князів до єднання для спільної боротьби проти зовнішніх ворогів; В висміювання Ігоря за його непродумані дії; Г протиставлення мудрості Святослава недалекоглядності Ігоря; Д прославлення жіночої вірності (образ Ярославни). А Б В Г д 8. Якою книгою, виданою в Україні, Іван Федоров «друкування книг занедбане відновив»? А «Апостол» (Львів, 1574 p.); Б Біблія (Острог); В «Пересопницьке Євангеліє»; Г «Граматика словенська»; Д Часослов. А Б В Г д 9. Яку роль виконували братства? А організовували початкові школи для міщан; Б давали релігійну освіту юнакам; В організовували школи, відкривали бібліотеки, друкарні, розшукували історичні документи; Г відшукували бажаючих стати запорізькими козаками; Д навчали друкарському ремеслу. А Б В Г д ДО. Вкажіть назву запису в «Галицько-Волинському літописі» під 1250 роком? А «Данило у хана Батия»; Б «Поклін хану Батию»; В «Мужній Данило Романович»; Г «Поїздка князя Данила Романовича до хана Батия»; Д «Поїздка хана Батия до Данила Романовича». -11. Що було причиною виникнення полемічної літератури? А Б В Г д А сварка між духовними особами на побутовому ґрунті; Б сварка між духовними особами на релігійному ґрунті; В дискусія між противниками та прихильниками Брестсь-
кої унії; Г дискусія з приводу підпорядкування церков; Д дискусія з приводу сплати податків церквами. А -
Б В Г д 12. Хто так оцінив особу та творчість Івана Вишенського: «Була се натура проста й сильна, що не вміла криви-
ти душею... Яка то щира і сміла душа і яке живе та міцне слово було у нашого письменника! Мужній огонь, який горить у писаних словах Вишенського, не перестає й досі промовляти до нашого серця»? А Іван Нечуй-Левицький; Б Григорій Сковорода; В Тарас Шевченко; Г Іван: Франко; Д Григорій Квітка-Основ'яненко. 13. У якому з названих творів є запи^під 1663 роком — «Чорна рада в Ніжині»? А в історичному романі П. Куліша «Чорна рада»; Б у «Літописі Самовидця»; В в «Історії Русів»; Г у «Літописі Самійла Величка»; Д у «Літописі Граб'янки». 16 А Б В Г Д А Б В Г д 14. Про що вдеться в літописному фрагменті «Чорна рада в Ніжині»? А про вибори гетьмана Правобережної України; Б про вибори гетьмана Лівобережної України; В про два ворожі табори — Сомка і Брюховецького — та їхню боротьбу за булаву; Г про романтичне кохання Сомка на тлі історичних подій; Д про перемогу на раді Сомка та його прихильників. 15. Вкажіть головну думку «Історії Русів»: А усі племена Київської Русі повинні жити в мирі; Б Київська Русь — першодержава тільки українського на-
роду; В український народ повинен берегти свої духовні багатс-
тва; Г київська Русь — першодержава усіх слов'ян; Д, козаки — захисники Батьківщини. 16. Вкажіть рядОк із прізвищами представників давньої віршованої літератури: А Климентій Зіновіїв та Іван Некрашевич; Б Феофан Прокопович та Митрофан Довгалевський; В Гриюрій Граб'янка та Самійло Величко; Г Іван Вишенський та Герасим Смотрицький; Д Мелетій Смотрицький та Якуб Гаватович. 17. Яку роль відіграли мандрівні дяки у розвитку української літератури? А започаткували силабо-тонічне віршування; Б використовували для своїх творів народну мову; В продовжували творити силабічний вірш; Г започаткували тонічне віршування; Д започаткували та утвердили силабо-тонічну систему ві-
ршування та літературну мову на народній основі. 18. З якого твору Григорія Сковороди узято рядки? Знаю, що смерть — як коса замашна, Навіть царя не обійде вона. Байдуже смерті, мужик то чи цар, — Все пожере, як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь? Той, в кого совість, як чистий кришталь.
.. А «Пчела и Шершень»; Б «Кукушка и Косик»; ' В «Всякому городу нрав и права»; Г «Ой ты, птичко жолтобоко»; Д «De übertäte». 19. Вкажіть провідний мотив вірша Г. Сковороди «De übertäte»: А вияв громадянської мужності поета в період посилення кріпацтва; Б утвердження думки про цінність особистої свободи лю-
дини; В уславлення найвищих якостей людини: розуму, совісті, волелюбства; Г проповідь життя близького до природи; Д осуд негативних моральних якостей людини. А Б В Г д х А Б В Г Д А Б В Г . у д А Б В Г д А Б В Г Д А Б В Г Д З* Кубішин Л. Тестові завд. для підгот. до ЗНО 20. Кому належать слова «Світ ловив мене-, та не впіймав»? А Т. Шевченку; Б П. Грабовському; В I. Франку; Г Г. Сковороді; Д Г. Квітці-Основ'яненку. А Б В Г Д Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 21. Як поводився князь Данило, перебуваючи у таборі Батия (за «Галицько-Волинським літописом»)? 1 як покірний васал; 2 дипломатично; 3 стійко і мужньо; 4 злякався смертельної небезпеки; 5 знайшов вихід зі складного становища; 6 так, що це ще більше ускладнило становище українських земель; 7 не зумів відстояти інтереси рідної землі. v 22. Позначте козацькі літописи: 1 «Початковий літопис»; 2 «Галицько-Волинський літопис»; 3 «Літопис Самовидця»; 4 «Літопис Граб'янки»; 5 «Літопис Самійла Величка»; 6 «Історія Русів»; 7 «Велесова книга». 23. Позначте рядки, у яких сформульована тема «Історії Русів», подана характеристика цього твору: 1 найдавніша пам ятка української політичної думки кінця XVIII ст.; трактат про історичний розвиток України; твір, що виводить історію південно-східних слов'ян від часів Яфета; пристрасне викриття католицького та уніатського духо-
венства; вірш бурлескно-травестійного характеру; інтермедія; твір, який стверджує думку, що Київська Русь — пер-
шодержава тільки українського народу. 24. У «Прокламації гетьмана Мазепи» провідними є такі мотиви і думки: 1 2 3 4 гншне викриття колоніальної політики московського са-
модержавства; натяк на безглузді мрії Перта І підкорити цілий світ; осуд неробства, паразитизму; критика нехтування російською стороною договорів між Україною та Московським царством 1659 p.; біль від упослідження та пограбування українського на-
роду московською вояччиною; сатиричне зображення купців; прославлення Петра І як державотрворця. і 2 3 4 5 6 -
7 18 25. Які види драматичних творів були в давній літературі? 1 шкільні драми; 2 послання; 3 байки; 4 інтермедії; 5 вертепна драма; 6 драматичні поеми; 7 драми-феєрії. 26. Вкажіть прізвища представників давньої віршованої літератури? 1 Ф. Прокопович; 2 Г. Граб'янка; 3 Самовидець; 4 І. Вишенський; 5 К. Зіновіїв; 6 І. Некрашевич; 7 Г. Сковорода. 27. Які з названих творів є історичними віршами? 1 2 З 4 5 6 7 1 2 З 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Висипався хміль із міха»; Про битву на Жовтих Водах»; На жалісний погреб... Сагайдачного»; Хмельницький і Барабані»; Владимир»; Чи не той то хміль»; Гей, не дивуйтесь, добрії люди». 1 2 3 4 5 6 7 28. Позначте визначення, що характеризують Григорія Сковороду та його погляди: 1 мандрівний філософ; 2 прихильник ідеї «сродної праці»; 3 просвітитель-демократ; 4 відданий прихильник конституційної монархії; 5 перший український байкар; 6 романтик; 7 ідеаліст. 29. Вкажіть книги (збірки) Г. Сковороди: 1 2 3 4 5 6 7 Алфавит, или букварь мира»; Владимир»; Цар Ірод»; Басни Харковскія»; Сад божественных песней»; Історія Русів»; Послання до єпископів». 1 2 З 4 5 6 7 ЗО. Вкажіть афоризми, автором яких є Григорій Сковорода: 1 «З усіх утрат втрата часу найтяжча»; 2 «Визначай смак не за шкаралупою, а за ядром»; 3 «Лиш боротись — значить жить»; 4 «Караюсь, мучусь, але не каюсь»; 5 «Пісня та праця — великі дві сили»; 6 «Краще голий та правдивий, ніж багатий та беззакон-
ний»; 7 «Моя хата скраю
...». 1 2 3 4 5 6 7 19 ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XVIII СТ. - ПОЧАТКУ XX СТ. ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 1. Кого вважають зачинателем нової української літератури? А І. Вишенського; Б Т. Шевченка; В М. Шашкевича; Г Г. Сковороду; Д І. Котляревського. 2. Вихід друком якого твору сповістив про народження нової української літератури? А «Енеїди» І. Котляревського; Б «Наталки Полтавки» І. Котляревського; В «Кобзаря» Т. Шевченка; Г альманаху «Русалка Дністровая»; ,Д «Марусі» Г. Квітки-Основ'яненка. 3. Кому належать подані поетичні рядки про І. П. Котляревського? Будеш, батьку, панувати, Поки живуть люди, Поки сонце з неба сяє, Тебе не забудуть! А М. Шашкевичу; Б Т. Шевченку; В І. Франку; Г Лесі Українці; Д П. Кулішу. 4. Кого у творі «Ене'іда» І. П. Котляревський описує, використовуючи подані епітети і порівняння: «...моторний, ...проворний», «гострий, як на бритві сталь»? А Турна; Б Евріала; В Низа; Г Зевса; Д Енея. - 5. Про кого з персонажів поеми І. П. Котляревського «Енеїда» йдеться? .. .Тоді кружляв сивуху, І оселедцем заїдав. Він, сьому випивши восьмуху, Послідки з кварти виливав. А про Енея; Б про Зевса; В про Евріала; Г про Латина; Д про Низа. 6. Хто з героїв поеми І. П. Котляревського «Енеїда» каже побратиму, який вирішив пробратись у ворожий та-
бір: «З тобою рад в огонь і в воду, на сто смертей піду з тобой»? А Евріал; Б Низ; В Турн; Г Еней; Д Латин. А Б В Г Д А Б В Г д -
А Б В Г Д А Б В Г д А Б В Г д А Б В Г д 20 7. Хто з персонажів поеми І. П. Котляревського «Енеїда» виголошує слова? Де общее добро в упадку, Забудь отця, забудь і матку, лети повинность ісправлять. А Еней; Б Латин; В Турн; Г Низ; Д Евріал. • * 8. Який засіб творення комічного використовує І Котляревський, описуючи панів у пеклі (За поемою «Енеї-
да»)? Панів за те там мордували . І жарили зо всіх боків, Що людям льгота не давали , І ставили їх за скотів. А гумор; Б іронію; В сатиру; Г сарказм; Д гротеск. 9. Хто дає таку характеристику Наталці (п'єса І. Котляревського «Наталка Полтавка»): «Золото — не дівка! Окрім того, що красива, розумна, моторна і до всякого діла дотепна, яке у неї добре серце, як вона поважає матір свою, шанує всіх старших...»? А виборний; Б Петро; В Микола; Г возний; Д сусід Наталки. 10. Хто з персонажів п'єси «Наталка Полтавка» так нарікає на свою долю: «Один живу на світі, як билинка на полі. Сирота — без роду, без племені, без талану, без приюту... Що робить — і сам не знаю. Був у городі, шукав місця, але скрізь опізнився»? А Микола; Б Петро; В виборний; Г возний; Д один з епізодичних персонажів. 11. Хто з персонажів п'єси І. Котляревського «Наталка Полтавка»продонує всі свої гроші засватаній дівчині, щоб нелюб не докоряв їй своїм багатством? А Микола; Б Петро; В виборний; Г один з епізодичних персонажів; Д далекий Наталчин родич. 12. Хто з богів у поемі І. Котляревського «Енеїда», одержавши хабара, зібрав підвладні йому вітри і «звелів поганій буть погоді»? А Юпітер; Б Венера; В Зевс; Г Нептун; Д Еол. А Б В Г д А Б В Г Д А Б В Г Д А Б В Г д А Б В Г Д А Б В Г д 21 13. Про кого вдеться в наведених рядках поеми І. Котляревського «Енеїда»? Розумна пані і моторна, Для неї трохи сих імен. Трудяща, дуже працьовита, »-
Весела, гарна, сановита... Біднятка, що була вдова... А Б В Г д про Гебу; про Дідону; про Юнону; про Венеру; про Сивіллу. А Б В Г д 14. Яким віршовим розміром написана поема І. П. Котляревського «Енеїда» А чотиристопним ямбом; Б чотиристопним хореєм; В тристопним дактилем; Г тристопним амфібрахієм; Д п'ятистопним анапестом. А Б В Г д Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей \5. Які ознаки притаманні творчості І. П. Котляревського? 1 слідування правді в зображенні історичного минулого і сучасного йому національного життя; 2 пройнятість творчості письменника оптимізмом, гуман-
ністю, душевним благородством; 3 прояв рис натуральної школи; 4 використання елементів просвітительського реалізму; 5 відступ від правди життя на користь зображення ідеаль-
них героїв; 6 байдужість до суспільних проблем; 7 пройнятість творчості письменника трагічним відчуттям наближення кінця світу. 16. Художнім вираженням яких ідей є поема І. П. Котляревського «Енеїда»? 1 ідей гуманізму; 2 ідей анархізму; 3 ідей моральності; 4 ідей справедливості; 5 ідей природної рівності між людьми; 6 ідей свободи совісті; 7 ідей беззастережного виконання наказів старших. 1 2 ' 3 4 5 6 7 17. Які риси характеру притаманні Наталці (п'єса І. П. Котляревського «Наталка Полтавка»)? 1 вірність у коханні; 2 доброта; 3 любов до матері; -4 . здатність до самозречення; 5 безвольність; 6 конфліктність; 7 надмірна чутливість. 18. Вкажіть твори І. П. Котляревського: 1 «Сватання на Гончарівці»; 2 «Наталка Полтавка»; 3 «Енеїда»; 4 «Конотопська відьма»; 5 «Москаль-чарівник»; 6 «Катерина»; 7 «Маруся». 22 19. Серед імен персонажів поеми І. Котляревського «Енеїда» вкажіть земних героїв: 1 Еол; Дідона; Зевс; Юнона; Еней; Турн; 7 Лавінія. 20. Вкажіть ознаки мови «Енеїди» І. Котляревського: бездоганне дотримання літературної норми; лексичні прийоми гумору (церковнослов'янізми, мака-
ронізми і т. д.); використання засобів народної поезії (постійні епітети, опис обрядів, наслідування народних жартів); ускладненість професіоналізмами; наявність великої кількості синонімів; використання народних фразеологізмів; нагромадження однорідних членів речення. 21. Вкажіть рядки, у яких ідеться про І. П. Котляревського: 1 прозаїк; -
2 перекладач; 3 театральний діяч; 4 педагог; 5 поет; 6 драматург; 7 громадський діяч. 22. Вкажіть пісні, які виконуються у п'єсі І. П. Котляревського «Наталка Полтавка»: 1 2 3 4 5 6 7 Заповіт»; Повій вітре на Вкраїну»; 1 Віють вітри, віють буйні»; Ой я дівчина Полтавка»; Стоїть гора високая»; Чорні очка, як терен...»; Всякому городу нрав і права». 1 2 3 4 .5 6 -
7 23 ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 23. Основоположником нової української прози вважають: А І. П. Котляревського; Б Т.Г.Шевченка; В М. Шашкевича; Г Григорія Квітку-Основ'яненка; Д Є. Гребінку. 24. Справжнє прізвище Григорія Квітки-Основ'яненка: А Квітка; Б Основ'яненко; В Квітка-Основ'яненко; Г Рудий Панько; Д Грицько Основ'яненко. 25. Хто сказав про Григорія Квітку-Основ'яненка такі слова? .. .Тебе люди поважають, — Добрий голос маєш, Співай же, мій голубе... Утни, батьку, щоб нехотя На весь світ почули... А І. Котляревський; Б М. Шашкевич; В Є. Гребінка; Г Т. Шевченко; Д М. Костомаров. 26. Вкажіть характер повісті Григорія Квітки-Основ'яненка «Маруся»: А бурлескно-сатиричний; Б сентиментально-реалістичний; В жартівливий; Г публіцистичний; Д романтично-героїчний. 27. Що в повісті Григорія Квітки-Основ'яненка «Маруся» відтворено реалістично? А життя сім'ї Наума Дрота; Б знайомство Марусі та Василя; В сватання; Г солдатчина; Д смерть Марусі. 28. Кого в повісті Григорія Квітки-Основ'яненка описано такими словами: «Висока, прямесенька, як стрілоч-
ка, чорнявенька, очиці — як тернові ягідки, брівоньки — як на шнурочку, личком червона, як панська ро-
жа, що в саду цвіте»? А дружина Наума Дрота; Б Одарка В Маруся; Г Олена Кубраківна; Д Явдоха. 29. Який літературний напрям найбільше позначився на повісті «Маруся» Григорія Квітки-Основ'яненка? А реалізм; Б натуралізм; В імпресіонізм; Г класицизм; Д сентименталізм. А Б В Г Д А Б В Г д • А Б В Г д А Б В Г д А Б В Г д А Б В Г д А Б В Г Д 24 ЗО. Вкажіть головну думку твору Григорія Квітки-Основ'яненка «Конотопська відьма: А правдивий показ сучасного письменникові життя; Б сатира на козацько-старшинський устрій в період його занепаду; В ідеалізація панів та життя кріпаків; Г втілення товариської солідарності; Д показ життя військових того часу. А Б В Г д 31. Вкажіть жанровий різновид твору Григорія Квітки-Основ'яненка «Конотопська відьма»: * сатирично-гумористична повість; сентиментально-реалістична повість; фантастична повість; романтично-реалістичне оповідання; бурлескно-сатиричний роман. А Б В Г д А Б В Г д 32. У чому полягає новаторство п'єси Григорія Квітки-Основ'яненка «Сватання на Гончарівці» А у правдивому показі подій; Б у створенні першого в українській літературі образу крі-
пака-робітника; В в ідеалізації панів; Г у реалістичному відтворенні природи; Д у використанні народних жартів. А Б В Г д Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 33. Позначте рядки, в яких записані твори Григорія Квітки-Основ'яненка: 1 2 3 4 5 6 7 Наталка Полтавка»; Маруся»; Енеїда»; Конотопська відьма»; Сватання на Гончарівці»; Салдацький патрет»; De libertate». 1 2 / 3 4 5 6 7 34. Вкажіть імена персонажів повісті Григорія Квітки-Основ'яненка «Маруся»: 1 Василь; 2 Наум Дрот; 3 дружина Дрота; 4 Стецько; 5 сотник Забрьоха; 6 писар Пістряк; 7 Маруся. 35. Які риси селян прославляє, ідеалізує Григорій Квітка-Основ'яненко в повісті «Маруся»? 1 щирість; 2 вміння відстояти себе; 3 чесність; 4 хитрість; 5 покірність долі; 6 непокірність; 7 пасивність. 36. Що є характерним для п'єси Григорія Квітки-Основ'яненка «Сватання на Гончарівці»? 1 правдивий показ окремих сторін тогочасної дійсності; 2 романтичний характер відтворення подій; 3 створення образу кріпака-робітника; 4 тенденція до ідеалізації панів та кріпацького життя; 5 засудження панів-кріпосників; 6 заклик до кріпаків звільнитися; 7 жартівливий характер відтворення подій. 25 5* Кубішин JI
. Тестові завд. для підгот. до ЗНО ТАРАС ШЕВЧЕНКО Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 37. Хто є основоположником нової української літератури? А І. П. Котляревський; Б Г. Ф. Квітка-Основ'яненко; В Є. Гребінка; Г М. ИІашкевич; Д Т. Г. Шевченко. 38. Де і коли народився Т. Г. Шевченко? А у Моринцях 1814 p.; Б у Кирилівці 1814 р.; В у Черкасах 1816 p.; Г у Каневі 1815 p.; Д у Петербурзі 1861 р. 39. У якому році було викуплено Т. Шевченка з кріпацтва? А 1838 р.; Б 1840 р.; В 1841р.; Г 1836 р.; Д 1839 р. 40. Як називалась і коли була видана перша збірка Т. Шевченка? А «Кобзар» 1840 p.; Б «Твори» 1840 p.; В «Гайдамаки» 1841 p.; Г «Причинна» 1838 p.; Д «Іван Підкова» 1839 р. 41. Де було видрукуване перше видання «Кобзаря» Т. Шевченка? А у Києві; Б у Санкт-Петербурзі; В у Москві; Г у Львові; Д в Женеві. 42. Який твір відкриває перше видання «Кобзаря» Т. Шевченка? А «Причинна»; Б «Думи мої, думи мої...»; В «Тополя»; Г «Перебендя»; Д «Катерина». А Б В Г д А Б В Г Д А Б В Г д А Б В Г Д А -
Б В Г Д А Б В Г д 43. Хто сказав про Т. Шевченка: «Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури...»? А І. Франко; Б М. Коцюбинський; В Марко Вовчок; Г П. Куліш; Д Леся Українка. А Б В Г д 44. Яким позасюжетним елементом розпочинається балада Т. Г. Шевченка «Причинна»? * А роздумами автора про поезію; Б портретом дівчини — героїні твору; В портретом козака — коханого дівчини; Г ліричним відступом «Така її доля»; Д пейзажною картиною «Реве та стогне Дніпр широкий». А Б В Г д 26 45. Ознаки якого літературного напряму наявні в баладі «Причинна» Т. Шевченка? А Б В Г д А класицизму; Б романтизму; В сентименталізму; Г реалізму; Д імпресіонізму. 46. Яку проблему порушує Т. Шевченко в поемі «Катерина»? А виїзду українців за кордон; і Б наслідків переселення народів; В утримання військових цивільним населенням; Г соціальної нерівності і трагічної долі селянки в тогочас-
ному суспільстві; Д легковажності дівчат. 47. Якої пори року загинула Катерина (Т. Шевченко «Катерина»)? А навесні; Б пізньої весни; В пізньої осені; Г взимку; Д ранньої весни. 48. У якому творі Т. Шевченко зобразив похід запорожців до Туреччини з метою визволення бранців? А Б В Г д А Б В Г д А «До Основ'яненка»; Б «Гамалія»; В «Назар Стодоля»; -
Г «Кавказ»; Д «Неофіти». 49. Що стало основою для написання Т.-
Шевченком поеми «Гайдамаки»? А народні перекази; Б історичні пісні та перекази; В матеріали петербурзьких архівів; Г особисті вражання від розповідей діда та фольклорні твори; Д спогад про особисту участь. 50. Коли вперше була надрукована поема Т. Шевченка «Гайдамаки»? А 1841 р. окремим виданням; Б 1844 р. у другому виданні «Кобзаря»; В 1841 р. в альманасі «Ластівка»; Г 1861 р. в журналі «Основа». Д 1847 р. в журналі «Зоря». 51. В основі якого твору Т. Шевченка лежить тема селянського повстання? А комедії «Сон»; Б поеми «Гамалія»; • ~ В поеми «Гайдамаки»; Г поеми «Кавказ»; Д поеми «Єретик». 52. Хто є головним героєм поеми Т. Шевченка «Гайдамаки»? А Ярема; Б М. Залізняк; В І. Гонта; Г титар; Д повсталий народ. А Б В Г д А Б В Г Д А Б В Г д А Б В Г Д А Б В Г Д 27 53. 54. 55. 56. 58. Вкажіть головну думку поеми Т. Шевченка «Гайдамаки»: А заклик до єднання слов'янських народів; Б оспівування кохання, що долає на своєму шляху всі пе-
Вкажіть головну думку поеми Т. Шевченка «Гайдамаки»: А заклик до єднання слов'янських народів; Б оспівування кохання, що долає на своєму шляху всі пе-
А Вкажіть головну думку поеми Т. Шевченка «Гайдамаки»: А заклик до єднання слов'янських народів; Б оспівування кохання, що долає на своєму шляху всі пе-
Б решкоди; В осуд жорстокості конфедератів; Г захоплення мужністю титаря; Д захоплення гайдамаками — народними месниками. В решкоди; В осуд жорстокості конфедератів; Г захоплення мужністю титаря; Д захоплення гайдамаками — народними месниками. Г решкоди; В осуд жорстокості конфедератів; Г захоплення мужністю титаря; Д захоплення гайдамаками — народними месниками. д решкоди; В осуд жорстокості конфедератів; Г захоплення мужністю титаря; Д захоплення гайдамаками — народними месниками. Вкажіть жанр твору Т. Шевченка «Назар Сто доля»: А трагедія; А Б історична драма; Б В комедія; В Г трагікомедія; Г Д соціально-побутова драма. Д Де Т. Шевченко написав «Заповіт»? А у Петербурзі; А Б у Переяславі; Б В на засланні; В Г в Яготині; Г Д в Києві. д Хто написав музику широковідомого варіанту пісні «Заповіт»? А М. Лисенко; А Б І. Гладкий; Б В К. Стеценко; В Г М. Леонтович; Г Д Я, Степовий. д Членом якого політичного товариства був Т. Г. Шевченко? А «Руська трійця»; Б «Народна воля»; А А «Руська трійця»; Б «Народна воля»; Б В «Стара громада»; В Г «Чорний переділ»; Г Д Кирило-Мефодіївське братство. д Вкажіть ідею вірша Т. Шевченка «Заповіт»: А поет закликає бути вірним Російській державі; А Б закликає до утворення незалежної Української держави; Б В закликає до створення демократичного союзу слов'янських народів; Г прямо закликає повалити владу царя; Д закликає до миру і любові між всіма народами світу. В В закликає до створення демократичного союзу слов'янських народів; Г прямо закликає повалити владу царя; Д закликає до миру і любові між всіма народами світу. Г В закликає до створення демократичного союзу слов'янських народів; Г прямо закликає повалити владу царя; Д закликає до миру і любові між всіма народами світу. д В закликає до створення демократичного союзу слов'янських народів; Г прямо закликає повалити владу царя; Д закликає до миру і любові між всіма народами світу. Як сам Т. Шевченко визначив жанр твору «Сон» («У всякого своя доля...»)? А поема; А Б послання; Б В комедія; В Г трагедія; Г Д драма. д 60. Про кого з гетьманів України вдеться у вірші Т. Шевченка «Стоїть в селі Суботові»? Стоїть в селі Суботові На горі високій Домовини України, Широка, глибіка. А про П. Полуботка; Б про П. Дорошенка; В про І. Мазепу; Г про Б. Хмельницького; Д про І. Виговського. А Б В Г Д • 28 61. Вкажіть, з якого твору Т. Шевченка узято подані рядки та ідею, яку втілює автор цими словами: ...Лягло костьми Людей муштрованих чимало. А сльоз, а крові? напоїть Всіх імператорів би стало З дітьми і внуками втопить В сльозах удов
'їх. А гнівний осуд загарбницької політики російського само-
державства («Кавказ»); Б співчуття нещасним («Кавказ»); В оспівування могутності російської армії («Сон»); Г зображення страждань нещасних («Сон»); Д захоплення політикою російського імператора («Єре-
тик»). 62. Які художні засоби використав Т; Шевченко, щоб яскравіше передати ідею цих слів? А тюрм, а люду! Що й лічить! Од молдованина до фінна, На всіх язиках все мовчить, Бо благоденствує. А -
Б В Г Д А іронію; Б анафору; В риторичні запитання; Г епітети; Д порівняння.. 63. З якого твору Т. Шевченка ці слова? Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, И свого не цурайтесь.
.. А Б В Г д А «Великий льох»; А Б «Кавказ»; Б В «Сон»; В Г «Іржавець»; Г д «І мертвим, і живим...». д 64. З якого твору Т. Шевченка подані рядки? Борітеся — поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава І воля святая? А «Сон»; Б «Єретик»; В «Кавказ»; Г «Іржавець»; Д «Великий льох». А Б В Г д 65. Як назвав Т. Шевченко цикл віршів, написаних під час ув'язнення в Петропавловській фортеці? А Б В Г «Думи мої...»; «Три літа»; «В казематі»; «На чужині»; Д «Невольнича лірика». А Б В Г Д 66. З якого твору Т. Шевченка ці рядки? * І на оновленій землі Врага не буде, супостата, А буде син, і буде мати, І будуть люди на землі... А «О люди! люди небораки!»; Б «І Архімед, і Галілей»; В « Не нарікаю я на Бога»; Г «Світе ясний! Світе тихий!»; Д «Ісаія. Глава 35». 67. З якого твору Т. Шевченка ці рядки? ...Возвеличу Малих отих рабів німих! Я на сторожі коло їх Поставлю, слово? А «Подражаніє 11 псалму»; Б «Не нарікаю я на Бога»; В «О, люди! люди небораки!»; Г «Я не нездужаю, нівроку...»; Д «Царі». А Б В Г д А Б В Г Д Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 68. У яких творах Т. Шевченко виводить образ матері? 1 2 3 4 5 6 7 Катерина»; Наймичка»; Єретик»; Гайдамаки»; Неофіти»; Іржавець»; І Архімед, і Галілей». і 2 3 4 5 6 7 69. Основними мотивами поеми Т. Шевченка «Сон» («У всякого свою доля») є: 1 сатира на царизм; 2 підтримка політики царизму; > 3 протест проти колонізації України; 4 показ ганебної ролі Петра І та Катерини II в процесі ко-
лонізації України; 5 патріотизм поеми; 6 космополітизм поеми; 7 заклик до боротьби проти самодержавного ладу. 70. Основними мотивами містерії «Великий льох» Т. Шевченка є: відображення трагічних епізодів української історії; негативна оцінка акту приєднання України до Росії; позитивна оцінка договору між Україною та Московсь-
ким царством 1654 p.; засудження зради старшинської верхівки інтересам української нації; схвалену поведінки української старшини; оцінка державної діяльності Хмельницького та Мазепи; відображення особистого життя І. Мазепи. 1 2 3 4 5 6 7 ЗО 71. Тематика твору Т. Шевченка «Іржавець» охоплює: \ правильне тлумачення автором причин поразки україн-
ського війська під Полтавою 1709 p.; 2 неправильне тлумачення автором причин поразки украї-
нського війська під Полтавою 1709 p.; " 3 згадки про загибель десятків тисяч українських козаків на будівництві Петербурга; 4 згадки про загибель українських козаків в боях Північ-
ної війни Росії проти Швеції; & 5 згадки про участь козаків України в російсько-турецькій війні; 6 суперечливе ставлення автора до Петра І та Катерини II; 7 ставлення Т. Шевченка до християнських святинь. 72. Вкажіть вірші Т. Шевченка, що входять до циклу «В казематі»: 1 2 3 4 5 6 7 Мені однаково, чи буду...»; Ще як були ми козаками»; Садок вишневий коло хати»; У Бога за дверима лежала сокира...»; І виріс я на чужині»; Я не нездужаю, нівроку...»; Молитва». 73. Вкажіть твори Т. Шевченка, які репрезентують його інтимну лірику: 1 2 3 4 5 6 7 У Бога за дверима лежала сокира...»; Не тополю високую...»; І широкую долину..»; Ісаія. Глава 35»; Я не нездужаю, нівроку...»; Зацвіла в долині...»; І Архімед, і Галілей». 74. Вкажіть жанри, характерні для творчості Т. Шевченка: 1 2 3 4 5 6 7 балада; трагікомедія; думка; поема; містерія; послання; кіносценарій. 75. Вкажіть мотиви циклу віршів Т. Шевченка «В казематі»: 1 співчуття жінкам, що зазнали трагічної долі покритки; 2 почуття громадянської мужності, духовної стійкості і незламності, відданості батьківщині і народові; 3 туга ув'язненого поета за рідним краєм; 4 мрії про щасливе сімейне життя; 5 болючі роздуми автора над своїм важким становищем; 6 осмислення своєї недолі як частки страждань уярмлено-
го народу; 7 осуд зради побратимів. 76. Вкажіть імена персонажів поеми Т. Шевченка «Гайдамаки»; 1 Ярема; 2 Оксана; 3 Гамалія; 4 Іван Підкова; 5 Максим Залізняк; 6 Іван Гонта; 7 Катерина. 31 77. Вкажіть твори Т. Шевченка періоду «трьох літ»: 1 2 3 4 5 6 7 Гамалія»; Розрита могила»; Заповіт»; Сон» («У всякого своя доля...»); Я не нездужаю, нівроку...»; Молитва»; Кавказ». 1 2 3 4 5 6 7 78. Вкажіть твори Т. Шевченка, написані в ранній період творчості: 1 2 3 4 5 6 7 Перебендя»; Сон» (комедія); Думи мої, думи мої...»; Варнак»; Іван Підкова»; Неофіти»; Гамалія». 79. Серед названих творів Т. Шевченка вкажіть поеми: 1 2 3 4 5 6 7 Причинна»; Мені тринадцятий минало...»; Гайдамаки»; Катерина»; Кавказ»; Лілея»; Наймичка». 80. Вкажіть твори Т. Шевченка, у яких ідеться про роль поета і поезії в житті народу і суспільства: 1 2 3 4 5 6 7 Катерина»; Причинна»; Перебендя»; Думи мої, думи мої.
..»; Гайдамаки»; Сон»; На вічну пам'ять Котляревському».! 81. Серед названих творів Т. Шевченка вкажіть балади: 1 «Причинна»; 2 «Тополя»; 3 «Лілея»; 4 «Русалка»; 5 «Молитва»; 6 «Гоголю»; 7 «Утоплена». 32 ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 82. Який журнал заснував Пантелеймон Куліш разом з Василем Білозерським? А «Основа»; Б «Современник»; В «Украинская старина»; Г «Русалка Дністровая»; J Д «Ластівка». 83. Темою вірша П. Куліша «До кобзи» є: А роль поета й літератури в суспільному житті; Б роль поезії в завоюванні серця коханої дівчини; В роль поезії в особистому житті кожної людини; Г роль музики в житті народу; Д роль музичних інструментів в організації дозвілля молоді. 84. Головною думкою вірша П. Куліша «Рідне слово» є: А мова — засіб спілкування між людьми; Б мова — засіб передачі інформації; В мова — засіб збереження інформації; Г мова — засіб генетичної ідентифікації людини; Д мова — найцінніший скарб у житті людей, найважливі-
ший засіб збереження самобутності, індивідуальної своєрідності нації. 85. Вкажіть жанр твору П. Куліша «Орися»: А балада; Б ідилія; В казка; Г новела; Д есе. 86. Який різновид роману започаткував П. Куліш в українській літературі? А філософський; Б історичний; В утопічний; Г фантастичний; Д психологічний. 87. Події якого року змальовано у романі П. Куліша «Чорна рада»? А 1654 р.; Б 1650 р. В 1663 р. Г 1667 р. Д 1659 р. 88. Вкажіть центральний конфлікт роману П. Куліша «Чорна рада»: А між соціальним групами; Б між козаками-запорожцями і міщанами; В між державобудівничим і руїнницьким началами в укра-
їнській політиці того часу; Г між гетьманом Сомком і козаками; Д між претендентами на булаву на особистому грунті. А Б В Г Д А Б В Г д А Б В Г Д А Б В Г Д А Б В Г д А Б В Г Д 5 А Б В Г Д 5* Кубішин JI. Тестові завд. для підгот. до ЗНО 33 89. Хто такий Шрам (за романом П. Куліша «Чорна рада»)? А звичайний козак; Б писар; В піп; Г полковник; Д піп і полковник водночас. 90. Хто вкрав Лесю (за романом П. Куліша «Чорна рада»)? А Петро Шраменко; Б Богдан Чорногор; В Сомко; Г Кирило Тур; Д невідомий чоловік. А Б В Г д А Б В Г д 91. Хто назвав роман «Чорна рада» П. Куліша «найліпшою історичною повістю в нашій літературі»? А І. С. Нечуй-Левицький; Б Т.Г.Шевченко; В І. Я. Франко; Г В. Білозерський; Д М. Костомаров. 92. Хто з персонажів роману П. Куліша «Чорна рада» каже такі слова: «Як треба рятувати Україну, байдуже мені і літа, і роки»? А Брюховецький; Б Сомко; В Гвинтовка; Г Шрам; Д Черевань. А Б В Г д 93. Про кого з персонажів роману П. Куліша «Чорна рада» йдеться: «Він добрий був син і щирий козак, лучч< йому з нудьги загинути, ніж панотця навік преогорчити і золоту свою славу гряззю закаляти». А про Кирила Тура; Б про Петра Шраменка; В про Богдана Чорногора; Г про Якима Сомка; Д про Матвія Гвинтовку. А Б В Г д 94. Хто писав так П. Кулішеві: «Спасибі тобі, Богу, милий друже мій великий, за твої подарунки і особливо — за «Чорну раду», я вже її двічі прочитав, прочитаю і третій раз і все-таки не скажу більше нічого, як спаси бі». А І. Франко; Б М. Костомаров; В В. Білозерський; Г Т. Шевченко; Д І. Нечуй-Левицький. А Б В Г д Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 95.
Визначте риси характеру І. Брюховецького (за романом П. Куліша «Чорна рада»): 1 патріот; 2 демократ; 3 аванткфист; 4 владолюб; 5 підступник; 6 демагог; 7 щира та добра людина. 34 96. До очевидних здобутків П. Куліша в романі «Чорна рада» належить: 1 масштабність художніх узагальнень; 2 епічна монументальність; 3 правильна громадянська позиція осуду міжусобних уст-
ремлінь гетьманів; 4 підтримка проросійської позиції Брюховецького; 5 збагачення української літературної мови лексичними та стилістичними засобами; 6 вдале, доречне використання фольклору; t 1 повне відкидання засобів фольклору та етнографізму. 97. Вкажіть поетичні збірки П. Куліша: 1 2 3 4 5 6 7 Досвітки»; Орися»; Дзвін»; Чорна рада»; Позичена кобза»; Заворожена криниця»; Хуторна поезія». 98. Вкажіть грані діяльності П. Куліша: 1 сходознавець; 2 поет, прозаїк, драматург; 3 антрополог; 4 перекладач; 5 критик і публіцист; 6 історик і етнограф; 7 музикознавець. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 З 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 35 МАРКІЯН ШАШКЕВИЧ Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 99.
Девізом якого гуртка були слова: «Світи, зоре, на все поле, закіль місяць зійде»? А «Молода громада»; Б Кирило-Мефодіївське братство; В «Руська трійця»; Г «Земля і воля»; Д «Чорний переділ». А Б В Г Д 100. Риси якого творчого методу найяскравіше.проявились у творчості М. Шашкевича? А романтизму; Б реалізму; В класицизму; Г футуризму Д імпресіонізму. 101. З якого вірша М. Шашкевича узято ці рядки? Дайте руки, юні други, Серце к серцю най припаде, Най щезають тяжкі туги, Ум, охота най засяде. А «Слово до чтителей руського язика»; Б «Ярослав»; В «Хмельницького обступлення Львова»; Г «О Наливайку»; Д «Веснівка». 102. Хто є автором цих рядків? Руська мати нас родила... Чому ж мова єй немила? А І. Франко; Б Ю. Федькович; В І. Вагилевич; Г Я. Головацький; Д М. Шашкевич. 103. Вкажіть ідею вірша М. Шашкевича «Веснівка»: А радість від приходу весни; Б сподівання на зміну в особистому житті; В вираження громадської туги, породженої багатовіковим національним і соціальним гнобленням; Г сподівання на зміну в суспільному житті; Д сподівання на зміну як в особистому, так і в суспільному житті. А Б В Г д А Б В Г Д А Б В Г д А Б В Г д Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 104. У яких творах М. Шашкевич порушує тему минулого України? 1 «Веснівка»; 1 2 «Слово до читателей руського язика»; 2 3 «О Наливайку»; 3 4 «Ярослав»; 4 5 «Хмельницького обступлення Львова»; 5 6. «Руська мова»; 6 7 «Олена». 7 36 105. Які мотиви звучать у віршах М. Шашкевича «Слово до читателей руського язика», «Руська мова»? 1 захисту національної культури; 2 утвердження рівноправності української мови з іншими; 3 захисту прав найманих робітників; 4 захоплення героїзмом предків; 5 заклик до єднання всіх сил нації та відродження краю; 6 заклик до всіх людей світу об'єднатися задля збережен-
ня природи; 7 заклик відстоювати фонетичний принцип правопису.* 37 МАРКО ВОВЧОК Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 106. Вкажіть справжнє прізвище Марка Вовчка: А Марія Вілінська; Б Лариса Косач; В Ольга Косач; Г Олександра Білозерська; Д Костянтина Малицька. 107. Вкажіть тему твору Марка Вовчка «Інститутка»: А показжиття головної героїні; Б показ нестерпного становища селян, наростання стихій-
ного протесту проти панів; В зображення солдатських буднів; Г зображення життя міщан; Д розповідь про життя інтелігенції. 108. Вкажіть різновид повісті Марка Вовчка «Інститутка»: А історична повість; Б реалістична соціальна повість; В філософська повість; Г містична повість; Д етнографічна повість. 109. Від чийого імені ведеться оповідь у повісті Марка Вовчка «Інститутка»? А Катрі; Б інститутки; В автора; Г кріпачки Устини; Д старенької бабусі. 110. Чий це портрет (за повістю Марка Вовчка «Інститутка»): «Славна була та жіночка... білявенька собі, трохи кирпатенька, очиці голубоцвітові, яснесенькі, а сама кругленька і свіжа, як яблучко»? А Устини; Б панночки; В пані; Г Катрі; Д бабусі в молодості. 111. Чий це портрет (за повістю Марко Вовчка «Інститутка»): «Що за хороша з лиця була! І в кого вона така вдалася! Здається, і не змалювати такої кралі!
..»? А Устини; _А Б панночки; Б В Катрі; JB
. • Г панночки із сусіднього маєтку; Г Д нової служниці. д 112. Про кого йдеться в повісті Марка Вовчка «Інститутка»: «Стоока наче була, все бачила, всюди, йк та ящірка, по хутору звивалась, і Бог її знає, що в їй таке було: тільки погляне, то неначе за серце тебе рукою зда-
вить»? » . А про стару пані; Б про панночку; В проУстину; Г про Катрю; Д про сусідську пані. А Б В Г д А Б В Г Д А Б В Г д А Б В Г Д А Б В Г д А Б В Г д А Б В Г Д 38 113. Хто каже про себе у творі Марка Вовчка «Інститутка»: «Люди дивуються, що я весела: надійсь, горя-біди не знала. А я зроду така вдалася»? т А' Устина; Б панночка; В стара пані; Г Катря; Д нова служниця. 114. Про кого з персонажів повісті Марка Вовчка «Інститутка» сказано: ^Добрий пан, не б'є, не лає, та нічим і не дбає»? А про чоловіка Устини; Б про чоловіка панночки; В про покійного чоловіка старої пані; Г про чоловіка Катрі; Д про сусідського пана. 115. Який твір Марко Вовчок присвятила Т. Шевченкові? А «Козачка»; Б «Два сини»; В «Інститутка»; Г «Кармелюк»; Д «Маруся». 116. Яке видання творів Т. Шевченка було надруковане з присвятою Марку Вовчку? А «Гайдамаки» 1841 p.; Б «Кобзар» 1840 p.; В «Кобзар» 1860 р; Г «Букварь южнорусский» 18(51 p.; Д «Живописна Україна». Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 117. Вкажіть персонажів повісті Марко Вовчка «Інститутка»: 1 Прокіп; 2 Устина; 3 Ярема Галайда; 4 Назар; 5 Катря; 6 Іван Підкова; 7 бабуся. 118. Вкажіть назви творів Марко Вовчка: 1 «Кармелюк»; 2 «Пісня про Устима Кармелюка»; 3 «Маша»; 4 «Катерина»; 5 «Інститутка»; 6 «Ігрушечка»; 7 «Єретик». А Б В Г д А Б В Г д А Б В Г д А Б В Г д _2 _3 _5 б 2 .3 ± 5_ б 39 ЮРІЙ ФЕДЬКОВИЧ Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 119. Де народився і жив Юрій Федькович? А на Буковині; Б на Поділлі; В на Поліссі; Г на Слобожанщині; Д в Галичині. 120. Чия поезія мала найбільший вплив на поетичну творчість Ю. Федьковича? А І. Котляревського; Б Т. Шевченка; В М. Шашкевича; Г К. Устиновича; Д П. Куліша. 121. Вкажіть тему твору Ю. Федьковича «Три, як рідні брати»: А важка працю селян; Б бідування у місті робітників; В трагічна доля жовніра в цісарській армії; Г ворогування братів через любов до однієї дівчини; Д справжня братерська любов. А Б В Г д А Б В Г д А Б В Г 'Д Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 122. В оповіданні Ю. Федьковича «Три, як рідні брати» йдеться про: 1 трагічну долю жовніра; 2 безправність і зубожіння народу; 3 народних ватажків; 4 сільського хлопця, що хотів стати жовніром; 5 представників цісарської влади та їхніх спільників, засу-
дження їхніх дій; 6 те, як брати пішли жити до міста; 7 те, як брати поїхали до Америки. 123. Вкажіть основні мотиви поетичної творчості Ю. Федьковича: 1 роль поезії в суспільному житті; 2 захоплення природою; 3 засудження цісарської вояччини; 4 протест проти принизливого становища жовніра; 5 оспівування визвольного руху, народних вожаків; 6 захоплення службою в армії; 7 оспівування батьківщини. 2 3_ _4 _5 6 2 З ± _5 6 « 40 ІВАН НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 124. Вкажіть справжнє прізвище Івана Нечуя-Левицького: А Нечуй; Л Левицький; В Рудченко; Г Панасенко; Д Фітільов. А Б В Г Д 125. Чому Іван Нечуй-Левицький відмовився від духовної кар'єри і вибрав шлях викладача та українського письменника? А бо пішов за порадою батька; Б бо випадково обрав цей шлях; В бо вважав, що таким чином принесе більше користі своєму народові; Г бо послухав маму; Д бо змушений був так вчинити, адже не було вільної па-
рафії, де він міг би служити. 126. Де вперше була надрукована повість І. С. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я»? А Б В Г д А у щомісячнику «Киевская старина»; Б у львівському журналі «Правда»; В у Полтаві, в журналі «Рідний край»; Г у Женеві, в збірнику «Громада»; Д у львівському журналі «Громадський друг». А Б В Г Д 127. Події якого періоду змальовано в повісті І. С. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я»? А часів Київської Русі; Б кріпаччини; В XIV ст.; Г перших десятиліть після реформи 1861 p.: Д початку XX ст. А Б В Г д 128. Хто з українських письменників сказав, що повість І. С. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я» «належить до найкращих оздоб українського письменства»? А І. Франко; Б М. Коцюбинський; В М. Старицьрш; Г Б. Грінченко; Д І. Карпенко-Карий. А Б В Г д 129. Хто сказав, що повість І. С. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я» — «сміх крізь сльози»? А Панас Мирний; Б Іван Франко; В Михайло Драгоманов; Г Іван Білик; Д Олена Пчілка. 130. Зразком якого жанру є твір Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я»? А історичної повісті; Б філософського роману; В історичного роману; Г реалістичної соціально-психологічної повісті; Д реалістичної соціально-побутової повісті. А Б В Г д А Б В Г д 41 5
* Кубішин JI
. Тестові завд. для підгот. до ЗНО 131. Хто і кому з персонажів повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я» дав саме таку образну характерис-
тику: «На словах, як на цимбалах грає, а де ступить, то під нею лід мерзне, а як гляне, од її очей молоко ки-
сне»? А Мелашка свекрусі; Б Кайдашиха Мелашці; В Кайдашиха Мотрі; Г Мотря свекрусі; Д Мелашка Мотрі. А Б В Г Д 132. Хто з персонажів повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я» вважав, що вісь воза зламалася тільки тому, що він поїхав по снопи в неділю? А Омелько Кайдаш; Б Карпо; В Лаврін; Г Кайдашиха; Д Мотря. А Б В Г д 133. Чий це портрет: «Під старою грушею, на зеленій траві спав молодий парубок, підклавши під голову білу свиту... Чорне волосся на голові, чорні рівні брови дуже виразно блищали на білій свиті. Запалене лице бу-
ло чорне, але дуже молоде»? А Карпа (І. Нечуй-Левицький, «Кайдашева сім'я»); Б Лавріна (І. Нечуй-Левицький, «Кайдашева сім'я»); В Миколи Джері (І. Нечуй-Левицький, «Микола Джеря»); Г Максима Беркута (І. Франко, «Захар Беркут»); Д Чіпки (Панас Мирний, «Хіба ревуть воли, як ясла по-
вні?»). 134. Як називається твір І. Нечуя-Левицького, центральна постать якого — онук запорізького лицаря Байди? А Б В Г д А «Іван Виговський»; Б «Хмари»; В «Афонський пройдисвіт»; Г «На Кожум'яках»; Д «Князь Ієремія Вишневецький». 135. У центрі уваги повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я» перебуває: А сім'я як осередок суспільства; Б кожен член сім'ї — індивідуальність; В Маруся Кайдашиха як голова сім'ї; Г сини Кайдашів як господарі землі, за якими майбутнє; Д невістки Кайдашів як ідеальні образи українських жінок. А Б В Г д А Б В Г д Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 136. Вкажіть ознаки творчості І. С. Нечуя-Левицького: 1 правдиве змалювання побуту, пейзажу, інтер'єру; 2 сентиментально-ідилічне змалювання побуту, обрядів, природи України; 3 вираження просвітительських ідей; 4 розширення зображально-виражальних можливостей українського слова; 5 використання об'єктивно-епічного стилю повісвтування; 6 використання розповіді від першої особи; 7 присутність яскраво вираженої особи оповідача. 1 2 3 4 5 6 7 42 137. Серед художньої спадщини І. С. Нечуя-Левицького є твори такої тематики: 1 історичні; 2 життя українських селян до та після реформи 1861 p.; 3 про життя інтелігенції; 4 про життя духовенства; 5 про життя українців в еміграції; 6 про тягар солдатчини; 7 про почесний обов'язок служби в російській царській армії українських селян. > 138. Вкажіть персонажів повісті І. С. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я»: 1 Омелько Кайдаш; 2 Микола Джеря; 3 Маруся Кайдашиха; 4 Панас Круть; 5 Лаврін; 6 Карпо; 7 Мелашка. 139. Вкажіть твори І. С. Нечуя-Левицького: 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Рибалка Панас Круть»; Дві московки»; Лихий попутав»; П'яниця»; Афонський пройдисвіт»; Хмари»; Перехресні стежки». 140. Які прийоми застосовує І. Нечуй-Левицький у повісті «Кайдашева сім'я» для розкриття характерів персо-
нажів? 1 майстерно будує діалоги, що рухають дію; 2 дає лише авторську характеристику дійовим особам, зо-
всім не використовує діалогів; 3 вдало підбирає побутову лексику, в тому числі вульга-
ризми; 4 вдало добирає слова із зменшено-пестливими суфіксами, які відображають характери персонажів; 5 створює комічні ситуації, які розкривають духовну по-
рожнечу персонажів; 6 в уста персонажів вкладає мову штучну, що не відобра-
жає їхнього становища, характеру; 7 малює гротескові картини. 141. Позначте рядки, в яких записано своєрідність розгортання сюжету повісті І. С. Нечуя-Левицького «Кайда-
шева сім'я»: 1 автор використовує принцип нагнітання епізодів, сцен, ситуацій, колізій; розгортання сюжету відбувається у психологічному плані через показ етапів у житті персонажів; використання діалогів, що рухають сюжет; характер конфлікту дозволяє розкриватися прихованим пружинам безперервних сімейних сварок; суб'єктивізм автора в окресленні конфлікту; органічне переплетення двох світів — природи і людини; використовує вставні епізоди (сон, спогад і т. д.), що уповільнює дію. 43 142. Позначте рядки, в яких записана тематика повісті І. С. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім 1 суспільні процеси в тогочасному селі, розпад патріарха-
льних норм родинного життя; 2 змалювання буднів родини Кайдашів; 3 індивідуалізм егоїстичних натур; 4 життя села за кріпаччини; 5 участь українських селян у російсько-турецькій війні; 6 відображення народницького руху; 7 відображення стосунків у сім'ї між чоловіком і дружиною. 1 2 3 4 5 6 7 44 ПАНАС МИРНИЙ Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 143. Вкажіть справжнє прізвище Панаса Мирного: А Рудченко; Б Руденко; В Руданський; Г Білик; Д Левицький. - * 144. Кому належать слова: «Вся моя слава — Україна, якби я їй добра хоч на мачину зробив, то б мені і була слава, я більшої не хочу»? А І. С. Нечую-Левицькому; Б І. Я. Франку; В Панасу Мирному; Г Іванові Білику; ' Д Б. Грінченку. 145. Яку з названих драм написав Панас Мирний? А «Безталанна»; Б «Сава Чалий»; * В «Лимерівна»; Г «Назар Стодоля»; Д «На Кожум'яках». 146. Де вперше окремою книжкою було видрукувано роман Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»? А у Женеві; Б у Відні; В у Санкт-Петербурзі; Г у Варшаві; Д уЛьвові. 147. Під якою ще назвою, крім «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», друкувався цей твір Панаса Мирного? А «Подоріжжя од Полтави до Гадячого»; Б «Чіпка»; В «Пропаща сила»; Г «Лихі люди»; Д «П'яниця». 148. У якому з цих творів Панас Мирний змальовує учасників народницького руху? А «Лихий попутав»; Б «Лихі люди»; В «Чіпка»; Г «П'яниця»; Д «Повія». 149. Вкажіть новий жанровий різновид роману, започаткований Панасом Мирним? А історичний; Б соціально-побутовий; В соціально-психологічний; Г філософський; Д фантастичний. 150. Який із цих епізодів є кульмінацією роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»? А поразка Чіпки в боротьбі із земством; Б арешт Чіпки після злочину; В трагічна смерть Галі; Г знайомство Чіпки і Галі; Д одруження Чіпки. А Б В Г д А Б В Г Д А Б В Г Д А Б В Г Д А Б В Г д А Б В Г д А Б В Г д А Б В Г д 45 151. Кому з персонажів твору Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» належать слова: «Скрізь не-
правда... Скрізь!.. Живеш, нудишся, тратиш силу, волю, щоб куди заховатись від неї, втекти від неї, плута-
єшся в темряві, падаєш, знову встаєш, знову простуєш, знову падаєш... коли б можна, — увесь світ випо-
лонив, а виростив новий... тоді б, може, й правда настала!..»? А Чіпці; Б Максиму; В Грицькові; Г батькові Чіпки; Д Лушні. 152. Хто з персонажів твору Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» висловлює такі думки «Ні, краще тихо, мирно, чесно заробляти й поживати... А дасть Господь діток діждати, — вигодуємо, виростимо їх на добрі і до школи віддамо... Хай змалку вчаться... Може, вони в книжках тих вичитають, як ще краще жити, ніж ми з тобою!»? А Чіпка; Б Галя; В Грицько; Г Христя. Д батько Максима. 153. Хто з персонажів твору Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», дізнавшись про страшний зло-
чин Чіпки, іде до волості, щоб заявити на нього? А Галя; Б Мотря; В Христя; Г Грицько; Д сусід. 154. Хто з персонажів твору Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» часто вживає такі прислів'я: «Своя сорочка ближче до тіла. Дарованому коню в зуби не дивляться. Як багатство, то й щастя»? А Чіпка; Б Максим; В Христя; Г Галя; Д Грицько. 155. Чий це портрет (за романом Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»): «Ішов справді парубок. На перший погляд, йому, може, літ двадцятка назбиралося. Чорний шовковий пух тільки що висипав на верхній губі, де колись малося бути вусам. Ніс невеличкий, тонкий, трохи згорблений, темні карі очі — теж гострі; лице довгообразе, козаче...»? А Грицька; Б Максима; В Остапа Хруща; Г Чіпки; Д Мирона Гудзя. 156. Кого так описує Панас Мирний у романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»: «Високого зросту, статний, бравий, широкоплечий, як із заліза збитий, а до того ще й меткий, як заєць, співун, реготун...»? А Максима Гудзя; Б Мирона Гудзя; В Чіпку; Г Грицька; Д Остапа Хруща. 157. Для характеристики якого образу в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панас Мирний вживає епіте-
ти «висохла», «згорблена», »почорніла»? А баби Оришки; Б Явдохи; В Христі; Г Мотрі; Д Галі. А Б В Г д А Б В Г д А Б В Г д А Б В Г Д А Б В Г д А Б В Г д А Б В Г д 46 158. Хто з персонажів роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» названий «польовою царівною» А Галя; Б Христя; В Мотря; Г Явдоха; Д баба Оришка в молодості. . А Б В Г Д 159. Хто є співавтором Панаса Мирного в написанні роману «Хіба ревуть воли, ж ясла повні?»? А Іван Білик; Б Іван Нечуй-Левицький; В Іван Франко; Г Борис Грінченко; Д Михайло Драгоманов. А Б В Г Д " Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 160. Вкажіть основні риси творів Панаса Мирного: 1 увага до соціальної проблематики; 2 висвітлення порочної буржуазної моралі; 3 зображення типів «нових людей» епохи, вмотивованість їх поведінки і вчинків; 4 ідеалізація відсталих, консервативних рис селянства; 5 гуманізм, розкриття духовного світу персонажів; 6 романтизація усіх персонажів; 7 проведення ідей просвітительського реалізму. 161. Позначте рядки, в яких записано своєрідність композиції роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, ясла повні?»: 1 принцип послідовного викладу подій; г-
2 багатоплановість сюжету; 3 органічне переплетення світу природи і людини; 4 екскурси в минуле; 5 публіцистичні відступи; 6 лаконізм зображених подій; 7 наукові відступи. 162. Вкажіть твори Панаса Мирного: 1' 2 3 4 5 6 7 Хіба ревуть воли, як ясла повні?»; Кайдашева сім'я»;» Микола Джеря»; Повія»; Лихо давнє й сьогочасне»; Лихі люди»;. П'яниця». 163. Вкажіть дійових осіб роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»: 1 Мирон Гудзь; 2 Матня; 3 Микола Джеря; 4 Нимидора; 5 Остап Хрущ; 6 Лушня; 7 Максим Беркут. ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ МАРКО КРОПИВНИЦЬКИЙ, МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ Б В Г Д А Б В Г д Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 164. Який вплив на українську літературу, театр і національну науку мав Емський указ 1876 p.? А сприяв розвитку художньої літератури, театру і націона-
льної науки; сприяв розвитку тільки художньої літератури, забороняв розвиватись українській науці; гальмував розвиток і художньої літератури, і театру, і національної науки; забороняв театральні постановки українською мовою; дозволяй розвиток науки, але забороняв друк художньої літератури українською мовою. 165. Від постановки якої п'єси бере свій початок новий український театр? А «Назар Стодоля» Т. Шевченка; Б «Наталка Полтавка» І. Котляревського; В «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ'яненка; Г «Ой не ходи Грицю...» М. Старицького; Д «Хазяїн» І. Карпенка-Карого. 166. Хто створив першу професійну українську трупу в 1882 р. в Єлисаветграді А Б В Г Д А М. Кропивницький; Б М. Старицький; В П. Саксаганський; Г І. Карпенко-Карий; Д М. Садовський. А Б В Г д 167. При якому товаристві була створена на західноукраїнських землях постійна театральна трупа? А «Тернопільські театральні вечори»; Б «Руська бесіда»; В «Український театр»; Г «Українська бесіда»; Д «Зелена лампа». А Б В Г д А Б В Г Д 168. Кого з українських композиторів К. Станіславський назвав «сонцем української музики»? А П. Ніщинського; Б С. Гулака-Артемовського; В М. Аркаса; Г М. Лисенка; Д К. Стеценка. 169. Яка родина дала українському театру плеяду діячів? А Тобілевичів; Б Старицьких; В Кропивницьких; Г Лисенків; Д Косачів. А Б В Г д 170. Які урядові обмеження і заборони були спрямовані проти українського професійного театру? А не можна було виставляти твори про інтелігенцію та на історичну тему; Б дозволялись твори про селян без порушення соціа-
льної проблеми; В не можна було виставляти п'єси іноземних авторів в українському перекладі; Г разом з україномовною п'єсою побутового характе-
ру обов'язковим було виконання російськомовної п'єси; Д усі вище названі варіанти. 48 А Б В Г д 171. М. Старицький увійшов в історію української культури як: А громадський діяч; Б організатор театральної справи; В письменник; Г перекладач; Д багатогранна постать, у якій поєдналися усі названі іпостасі. 172. З ким із композиторів тісно співпрацював драматург М. Старицький? * А з С. Гулаком-Артемовським; Б з М. Лисенком; В з П. Ніщинським; Г з М. Аркасом; Д з К. Стеценком. 173. М. Кропивницький увійшов в історію української культури як: А поет; Б перекладач; В драматург, театральний діяч, актор; . Г громадський діяч; Д прозаїк. 174. Вкажіть справжнє прізвище І. Карпенка-Карого: А Садовський; Б Саксаганський; В Тобілевич; Г Кропивницький; Д Старицький. 175. Як називається драматичний твір, у якому засобами гумору і сатири розвінчуються негативні соціальні й побутові явища, розкривається смішне в навколишній дійсності? А трагедія; Б драма; * В комедія; Г трагікомедія; Д водевіль. 176. Яка п'єса І. Карпенка-Карого 22 рази ставилась упродовж одного сезону й мала «тріумф українського сло-
ва, якого більше ніколи воно не зазнало»? А «Сава Чалий»; Б «Наймичка»; В «Сто тисяч»; Г «Мартин Боруля»; Д «Хазяїн». 177. Вкажіть жанр п'єси І. Карпенка-Карого «Сава Чалий»: А трагікомедія; Б історична трагедія; В водевіль; Г комедія; Д драма. 178. Вкажіть назву твору, автором якого є І. Карпенко-Карий: А «Ой не ходи Грицю...»; Б «Глитай, або ж Павук»; В «Мартин Боруля»; Г «Дай серцю волю, заведе в неволю»; Д «Назар Сто доля». 49 А Б В Г д А Б В Г Д А Б В Г д А Б В Г д А Б В Г д А Б В Г д А Б В Г д А Б В Г д 5* Кубішин JI
. Тестові завд. для підгот. до ЗНО 179. Кому з персонажів п'єси І. Карпенка-Карого «Хазяїн» належать слова: «Поети єсть соль землі, гордість, слава того народу, серед котрого з'явились; вони піднімають народний культ»? А Пузиреві; Б Ліхтаренкові; В Маюфесові; Г Золотницькому; • Д Зеленському. 180. Персонаж якої п'єси І. Карпенка-Карого відмовився пожертвувати гроші на пам'ятник І. Котляревському, бо той йому «без надобності»? А Калитка з п'єси «Сто тисяч»; Б Мартин Боруля з однойменної комедії; В Пузир з п'єси «Хазяїн»; Г Ліхтаренко з п'єси «Хазяїн»; Д Феноген з п'єси «Хазяїн». 181. «Я люблю Софію Терентіївну, а не ваше багатство! До цього треба вам знать, що я лічу вас далеко бідні-
шим за себе». Хто з персонажів п'єси І. Карпенка-Карого «Хазяїн» каже ці слова? А син Чобота; Б учитель Калинович; В Феноген; Г Маюфес; Д Зозуля. 182. Хто з персонажів п'єси І. Карпенка-Карого «Хазяїн» каже слова: «У мене все тіло труситься від жаху, що у нас таким хлібом годують людей»? А Феноген; Б- Пузир; В Соня; Г Марія Іванівна; Д Ліхтаренко. 183. Що спричинило невдоволення найманих робітників у маєтку Пузиря та їхній прихід до хазяїна (за п'єсою І. Карпенка-Карого «Хазяїн»)? А низька заробітна плата; Б вкрай погане харчування; В жорстоке знущання управителя; Г важкі умови праці; Д усі ці чинники разом узяті. 184. У якому епізоді п'єси І. Карпенка-Карого «Хазяїн» розкрито жадібність головного персонажа? А в епізоді з халатом; Б в епізоді з лікарем; В в епізоді з вівцями; Г в епізоді з орденом; Д в епізоді з пам'ятником І. Котляревському. 185. Назвіть рису характеру Пузиря (комедія І. Карпенка-Карого «Хазяїн»), розкриту в епізоді з орденом: А некультурність; Б жадібність; В жорстокість; Г честолюбство; Д лицемірність. 186. Що порадувало хазяїна в останні хвилини його життя (за п'єсою І. Карпенка-Карого «Хазяїн»)? % А вівці; Б гроші; В Соня; Г дружина; Д звістка про арешт Петра Михайлова. А Б В Г д А Б В Г д А -' , Б В Г д А Б В Г Д А Б В Г Д А Б В Г -
д А Б В Г д А Б В Г д 50 187. Вкажіть інтригу, на якій Іван Карпенко-Карий будує п'єсу «Хазяїн»: А бажання дочки вийти заміж всупереч волі батька; Б купівля фальшивих грошей; В конфлікт з донькою Сонею; Г особисті стосунки з дружиною; - Д прикривання банкрутства, що має принести Пузи-
реві нечесний заробіток. 188. Хто з помічників Пузиря став його «правою рукою»? - . * А Ліхтаренко; Б Зозуля; В Феноген; Г Клим; Д Зеленський. А Б В Г д А Б В Г д 189. Ідеєю якої п'єси Карпенка-Карого є слова:«Зла сатира на чоловічу любов до стяжання без жодної іншої ме-
ти»? А «Наймичка»; А Б «Безталанна»; Б у В «Сава Чалий»; В Г «Хазяїн»; Г Д «Сто тисяч». Д 190. Вкажіть різновид комедії І. Карпенка-Карого «Сто тисяч»: А історична; Б гумористична; В побутова; Г соціально-сатирична; Д психологічна. 191. Як називають мову автора в п'єсі? А репліка; Б монолог; В діалог; Г полілог; Д ремарка. А Б В Г д А Б В Г Д ' Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 192. Які з названих драматичних творів належать перу М. Старицького? 1 «Ой не ходи Грицю.
..»; 2 «Дай серцю волю, заведе в неволю»; 3 «У темряві»; 4 «Талан»; 5 «Мартин Боруля»; 6 «Сто тисяч»; 7 «Не судилось». 1 2 3 4 5 6 7 193. Які проблеми порушує М. Старицький у драматичному творі «Не судилось»? 1 стосунки панів і селян; 2 фальш поміщицького лібералізму; 3 важкі наслідки кріпосництва; 4 важкі наслідки колоніалізму; 5 моральні недоліки селян; 6 моральні недоліки поміщиків; 7 причини поразки українців у національно-визволь-
них змаганнях. 51 194. Вкажіть ознаки драматичної творчості Марка Кропивницького: 1 новаторський підхід до побудови діалогів; 2 поєднання традицій української драматургії та но-
ваторства; 3 злободенність тематики; 4 тематика, що повертає читача чи глядача в дуже да-
лекі часи; V 5 поєднання реалізму з мелодраматизмом; 6 побудова п'єс за чіткими канонами класицизму; 7 широке застосуванням романтизму. 195. Вкажіть твори М. Кропивницького: 1 «Мартин Боруля»; 2 «Доки сонце зійде, роса очі виїсть»; 3 «Хазяїн»; 4 «Дай серцю волю, заведе в неволю»; 5 «Глитай, або ж Павук»; 6 «Талан»; 7 «У темряві». 196. Серед поданих прізвищ театральних діячів вкажіть представників родини Тобілевичів: 1 М. Заньковецька; ч . ' 2 М. Садовська-Борілотті; ' ~ -
3 М. Садовський; 4 М. Кропивницький; 5 І. Карпенко-Карий; 6 П. Саксаганський; ~ 7 Г. Борисоглібська. 197. Вкажіть ознаки драматичної творчості І. Карпенка-Карого: 1 актуальність тематики п'єс; 2 дотримання усіх канонів класицизму; 3 широта охоплення тогочасної дійсності; 4 зосередження уваги лише на житті селян; 5 художнє осмислення соціальних тенденцій епохи; 6 майстерне втілення у психологічно переконливі об-
рази подій, ситуацій епохи; 7 надмірне захоплення етнографізмом. -
1 2 3 4 5 6 7 198. Вкажіть твори І. Карпенка-Карого: 1 2 3 4 5 6 7 Мартин Боруля»; Талан»; Суєта»; ; Сава Чалий»; Наймичка»; Розумний і дурень»; Не судилось». 199. Вкажіть персонажів п'єси І. Карпенка-Карого «Хазяїн»: 1 Михайло Окунь; 2 Феноген; 3 Маюфес; 4 Мартин ,роруля; 5 Марія Іванівна; 6 Ліхтаренко; 7 Пузир. 52 200. Визначте особливості мови п'єси І. Карпенка-Карого «Хазяїн»: 1 персонажі розмовляють соціальним жаргоном, що індивідуалізує їх; 2 мова персонажів відповідає усім вимогам українсь-
кої літературної мови того часу; 3 діалоги насичені запитальними та окличними інто-
націями, характерна уривчастість, повтори найважливіших частин фрази; "4 діалоги спокійні та розмірені; * 5 лексика урізноманітнена жаргонізмами; 6 використання фігуральних засобів, характерних для усного мовлення; 7 використання наукової лексики. 201. Визначте риси характеру Терентія Пузиря (
за п'єсою І. Карпенка-Карого «Хазяїн»): 1 жадібність; 2 щирість; 3 честолюбство; 4 жорстокість; 5 милосердя; 6 вміння господарювати; 7 працьовитість. 202. Які жанри утвердились в українському театрі другої половини XIX ст. як основа репертуару кращих теат-
ральних труп? 1 реалістична соціальна п'єса; 2 соціально-побутова психологічна драма; 3 трагікомедія; 4 соціальна комедія; 5 водевіль; 6 історична трагедія; ,7 драматична поема. 2 3 4 5_ 6 1 2 3 4 5 6 7 2 З ± _5 6 53 ІВАН ФРАНКО Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 203. Про кого М. Коцюбинський сказав: «Вам стане тепло і ясно од світла його очей, а мова здається не словом, а сталлю, що б'є об кремінь і сипле іскри»? А П. Грабовського; і Б Б. Грінченка; В Л. Глібова; Г І. Франка; Д М. Павлика. А Б В Г д 204. І. Я. Франко народився: А у Бориславі; Б у Нагуєвичах; В у Львові; Г у Івано-Франківську; Д у Дрогобичі. 205. Батько І. Франка був: А ковалем; Б священиком; В учителем; Г адвокатом; Д столяром. 206. Що беріг І. Франко на дні своїх споминів протягом усього життя? А смак маминих вареників; Б батькові настанови; В мамині повчання; Г «маленький, але міцний огонь» у кузні батька; Д прогулянки з батьком в поле. А 1 Б В Г д А Б В Г «Д А Б В Г д 207. Скільки томів нараховувала бібліотека І. Франка під час його навчання у Дрогобицькій гімназії? А 500; А Б 1000; Б В 50; В Г 3000; Г Д 300. д 208. Якою була тема докторської дисертації І. Франка? А «Наймичка» Тараса Шевченка; Б «Варлаам та Йосааф», старохристиянський духовний роман та його літературна історія; В «Література, її завдання та найважніші ціхи»; Г «Нарис історії українсько-руської літератури...»; Д «Студії над українськими народними піснями». 209. Якими ідеями наснажувалась праця І. Я. Франка? А служити інтересам рідного народу та загальнолюдського поступу; Б здійснити соціалістичну революцію у своєму-краю, а по-
тім у всесвітньому масштабі; В зробити кар'єру вченого і об'їхати весь світ; Г створити свою релігію і поширити її на все людство; Д об'єднати всю українську інтелігенцію Львова в одній партії. А Б В Г д А Б В Г д 54 210. Як Іван Франко практично втілював свої суспільно-політичні погляди? А друкувався в польських та німецькомовних виданнях; Б став одним із засновників Русько-української радикаль-
ної партії; В вів розмови на політичні теми зі своїми друзями; Г переконував опонентів у своїй правоті; Д виховував дітей у руслі своїх поглядів. А Б В Г Д 211. Яка з цих праць репрезентує І. Франка як науковця? А Б В Г «Студії над українськими народними піснями»; «Захар Беркут»; «Перехресні стежки»; «Мойсей»; Д «Зів'яле листя». 212. На яких засадах, на думку І. Франка, повинна творитися література? А Б В Г Д А народності; А Б оспівування краси; Б В заборони порушувати проблеми селянства; В Г показу не реального життя, а бажаного; s Г -
Д написання творів тільки про вищі прошарки суспільства д і для них. д 213. Який твір І. Франка став основою ідеї для створення пам'ятника на могилі поета? А «Вічний революціонер»; Б «Мойсей»; В «Декадент»; «Гримить!»; «Каменярі».
. Г Д А Б В Г д 214. Яким фактом особистого життя І. Франко втілює мрію про Україну як єдину державу? А перебирається жити до Києва; Б перебирається жити до Харкова; В одружується з українкою з Києва; Г пише листи як до російського, так і до австрійського урядів з вимогою визнання України як держави; Д проводить активну агітацію серед населення за об'єднання. А Б В Г д 215. Які зі своїх ранніх творів І. Франко назвав «документом молодечого романтизму»? повість «Захар Беркут»; повість «Борислав сміється»; збірку «Баляди і розкази»; збірку «З вершин і низин»; цикл «Бориславські оповідання». А Б В Г д А Б В Г Д А Б В Г Д 216. Ім'я якого видатного українського письменника-полеміста XVI-XVII ст. стало назвою поеми І. Франка? А Герасим Смотрицький; Б Василь Острозький; В Захарія Копистенський; Г Іван Вишенський; Д Христофор Філалет. 217. Ім'я якого біблійного персонажа стало назвою поеми І. Франка? А Самсон; Б Мойсей; В Варлаам; Г Йосааф; ; Д Петро. А Б В Г д 218. Вкажіть головну думку вірша І. Франка «Гріє сонечко»: А віра в перемогу людського поступу над світом гніту; Б очікування суспільних зрушень, передчуття оновлення суспільства і людини; В тільки та людина духовно сильна, яка не пориває зв'язку з рідною землею; Г утвердження активного життя-боротьби; Д поетичне звертання до передових кіл сучасного авторові суспільства із закликом сіяти в народі «золоте зерно» прогресивних ідей. 219. Який різновид лірики представляє вірш І. Я. Франка «Гімн»? А філософської; Б інтимної; В революційно-патріотичної; Г пейзажної; Д це не ліричний, а епічний твір. 220. З якого твору І. Франка ці рядки? Я син народа,' Що вгору йде, хоч був запертий в льох. Мій поклик: праця, щастя і свобода, Я єсть мужик, пролог, не епілог. А «Декадент»; Б «Товаришам із тюрми»; В «Беркут»; Г «Гімн»; Д «Каменярі». 221. З якого твору І. Франка ці рядки? Та прийде час, і ти огнистим видом Засяєш у народів вольних колі... ...І глянеш, як хазяїн домовитий, По своїй хаті і по своїм полі. А «Гімн»; Б «Гріє сонечко»; В «Каменярі»; Г «Мойсей»;
' Д «Декадент». 222. Персонаж якого твору І. Франка виголошує ці слова? Бо люблю я тебе не лише За твою добру вдачу, А й за хиби, за злоби твої, Хоч над ними і плачу. А Микола з драми «Украдене щастя»; ' Б Мойсей з поеми «Мойсей»; В Рафалович із повісті «Перехресні стежки»; Г Михайло з драми «Украдене щастя»; Д ліричний герой збірки «Зів'яле листя». 223. Вірш «Декадент» І. Я. Франка з'явився: А як протест проти зарахування збірки «Зів'яле листя» до декадентської літератури; Б як деклараі#я декадентських поглядів автора^, В як солідарність з поетами-декадентами; Г як свідчення епізодичного захоплення декадентською літературою; Д випадково. А Б В Г д А Б В Г д А Б В Г д А Б В Г д А Б В Г д А Б В Г д 56 224. Який стиль характерний для вірша І. Я. Франка «Декадент»? А романтичний; Б діловий; В офіційний; Г науковий; Д публіцистичний. 225. Вкажіть роль риторичного запитання, яким завершується вірш І. Франка «Гімн»: І де в світі тая сила, . * Щоб в бігу її спинила, Щоб згасила, мов огень, Розвидняющийся день? А піднімає дух народу; Б стверджує думку, що дух народу («вічний революцьо-
нер») непереможний; В викликає захоплення в читачів; Г висловлює заклик іти за «вічним революціонером»; Д передає читачам силу цього образу. А Б В Г Д А Б В Г Д -
226. Які народні символи використовує І. Я. Франко у вірші «Червона калино, чого в лузі гнешся?»? А явора і яворини; Б чорнобривців і білої хати; В голуба і голубки; Г калини і дуба; Д верби і тополі. 227. Вкажіть головну думку вірша І. Франка «Чого являєшся мені у сні?..»: А Б В Г д А поетичне звертання до передових кіл інтелігенції; Б співчуття автора долі народу; В художнє відтворення почуття великої любові та пережи-
вань, викликаних неподіленим коханням; Г поетичне вираження прагнень до світла, сонця; Д поетичне вираження одвічного прагнення українського народу до волі. 228. Яку особливість віршування використав І. Франко у поезії «Чого являєшся мені у сні?..»? А Б В Г д А коломийковий вірш; Б форму, коли між багатостопними рядками є одностопні; /, В наявність ритмічної групи; Г цезурований чотиристопний амфібрахій; Д дієслівні та неточні рими. А Б В Г д 229. Вкажіть головну думку прологу «Народе мій, замучений, розбитий» до поеми І. Франка «Мойсей»: А віра в гуманізм і оновлення життя; Б заклик рвати кайдани; В туга та страждання, породженні особистими обставинами; Г туга та страждання, породженні суспільними обставинами; Д роздуми над долею рідного народу. А Б В Г д 230. У повісті І. Франка «Перехресні стежки» зображено становище українського селянства в умовах: А Австро-Угорської імперії; Б зверхності польської шляхти; В румунізації; Г русифікації; Д онімечення. А Б В Г д З
* Кубішин Л. Тестові завд. для підгот. до ЗНО 231. Хто є захисником народних прав у повісті І. Франка «Перехресні стежки»? А Ватман; А Б Стальський; Б В Рафалович; В Г Брикальський; Г Д Регіна. д 232. За сюжетом якої народної пісні написана драма І. Франка «Украдене щастя»? А «Ой не ходи Грицю...»; А Б «Пісня про шандаря»; Б В «Ой у полі три криниченьки»; В Г «Чорні очка, як терен»; Г Д «Ой чий то кінь стоїть». д 233. Вкажіть жанр твору І. Франка «Украдене щастя»: А соціально-психологічна драма; А Б соціально-побутова драма; Б В філософська драма; В Г сатирична драма; Г Д побутова драма. д 234. Вкажіть жанр твору І. Франка «Декадент»: А молитва; А Б гімн; Б В послання; В Г ораторія; Г Д ода. д 235. Вкажіть жанр твору І. Франка «Мойсей»: А лірична поема; А Б епічна поема; Б В ліро-епічна поема; В Г притча-алегорія; Г Д містерія. Д 236. Вкажіть тему повісті І. Франка «Перехресні стежки»: А відтворення почуття великої любові та переживань, ви-
кликаних неподіленим коханням; Б розповідь про бажання кожного з персонажів повернути А кликаних неподіленим коханням; Б розповідь про бажання кожного з персонажів повернути Б своє щастя; В розповідь про боротьбу справедливості з жорстокістю і насильством; Г розповідь про зародження робітничого руху; Д розповідь про систему судочинства в Австро-Угорщині. В своє щастя; В розповідь про боротьбу справедливості з жорстокістю і насильством; Г розповідь про зародження робітничого руху; Д розповідь про систему судочинства в Австро-Угорщині. Г своє щастя; В розповідь про боротьбу справедливості з жорстокістю і насильством; Г розповідь про зародження робітничого руху; Д розповідь про систему судочинства в Австро-Угорщині. Д своє щастя; В розповідь про боротьбу справедливості з жорстокістю і насильством; Г розповідь про зародження робітничого руху; Д розповідь про систему судочинства в Австро-Угорщині. 237. Персонажами якого твору І. Франка є Анна і Микола Задорожні, Михайло Гурман? А повісті «Перехресні стежки»; А Б драми «Украдене щастя»; Б В поеми «Мойсей»; В Г ліричної драми «Зів'яле листя»; Г Д оповідання «Ліси і пасовиська». д 58 Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 238. Які римо-ритмічні особливості наявні у вірші І. Франка «Гімн»? 1 анафори, поєднанні з перерахуванням та градацією; 2 чотиристопний хорей; 3 чотиристопний ямб; 4 закінчення кожної строфи вірша чоловічими римами; 5 закінчення кожної строфи вірша жіночими римами; 6 твір побудований на паралелізмі; ß 7 подовжена десятирядкова строфа. 239. Які засоби використовує І. Я. Франко у вірші «Декадент» для вираження авторської непохитності, демок-
ратичних переконань? 1 постійну цезуру; 2 астрофічну побудову твору; 3 відсутність заміни стоп, пірихіїв і спондеїв; 4 строфа катрен з перехресним римуванням; 5 відсутність цезури; 6 риторичні фігури; 7 використовує публіцистичний стиль. 240. Що уособлює образ «вічного революцьонера» з вірша І. Я. Франка «Гімн»? могутність та нездоланність трудового народу; одвічне поривання народу до перебудови суспільства на основі соціальної справедливості; одвічне поривання народу до легкого та розкішного життя; силу «науки, думки, волі»; безправність, приниженість народу, невміння знайти шляхи для виходу з такого становища; консервативність, нездатність будь-що змінити в своєму житті; ідеал героя. 241. Які моральні проблеми порушує І. Я. Франко у повісті «Перехресні стежки»? 1 добра і зла; 2 ренегатства та служби ворогам; 3 справедливості і безчестя; 4 патріотизму та космополітизму; 5 вірності та зради батьківщині; 6 людяності і жорстокості; 7 любові і ненависті. \ 242. Які суспільні проблеми порушує І. Франко у повісті «Перехресні стежки»? 1 безправності, темноти селянства; 2 обов'язків міських ремісників; 3 обов'язку інтелігенції перед народом; 4 фізичного здоров'я народу; 5 морального вибору; 6 особистого щастя і громадського обов'язку; 7 ведення сільського господарства за новітніми технологіями. 59 243. У чому полягає художнє новаторство І. Я. Франка? 1 у звільненні тексту від описовості, побутовизму; 2 у позбавленні творів моралізаторства, псевдоромантики; 3 у розширенні та збагаченні тематики, проблематики та жанрів літератури; 4 у створенні та використанні неологізмів; 5 у використанні діалектизмів; 6 у створенні образу нового, активного героя, який замис-
люється над своєю роллю у житті; 7 у створенні образу героя, вільного від впливу моральних законів суспільства. 244. Позначте рядки, в яких записані особливості вірша І. Франка «Чого являєшся мені у сні? текст астрофічний; строфа — децина; римування невпорядковане; римування послідовне; вільна побудова обумовлена змістом —
ліричним вира-
женням страждань людини, викликаних нерозділеним коханням; закличний, бойовий ритм; діалогічна форма. 245. Вкажіть імена персонажів повісті «Перехресні стежки» І. Франка: 1 Брикальський; 2 Захар Беркут; 3 Ватман; 4 Рафалович; 5 Михайло Гурман; 6 Регіна; 7 Стальський. 246. Вкажіть імена персонажів драми І. Франка «Украдене щастя»: 247. Вкажіть оповідання І. Франка, які мають автобіографічну основу: 1 2 З 4' 5 6 7 До світла»; Ліси і пасовиська»; Малий Мирон»; У кузні»; Грицева шкільна наука»; Олівець»; Отець-гуморист». 248. Які вірші І. Франка стали популярними піснями? «Ой ти дівчино, з горіха зерня...»; 1 2 3 4 5 6 7 Не пора, не пора»; Декадент»; Гріє сонечко»; Як почуєш колись...»; Каменярі»; Беркут». 1 2 3 4 5 6 7 1 Анна; 1 2 Регіна; 2 3 Євгеній; 3 4 Микола; 4 _ 5 Михайло; 5 6 Максим; б 7 Захар. 7 60 249. Які з цих висловів належать І. Франкові? 1 2 3 4 5 6 7 Світ ловив мене, та не впіймав»; Лиш боротись — значить жить»; Пісня і праця — великі дві сили»; Троянди й виноград, красиве і корисне»; Дай працювать, працювать, працювати, в праці сконать»; Книги — морська глибина»; Караюсь, мучусь, але не каюсь». 250. У яких навчальних закладах здобував вищу освіту І. Франко? Львівський університет; Київський університет; Московський університет; Чернівецький університет; Віденський університет; 6 Берлінський університет; 7 Харківський університет. 251. Вкажіть поетичні збірки І. Я. Франка: Зів'яле листя»; Троянди й виноград»; З вершин і низин»; Мій Ізмарагд»; Синя далечінь»; Сад божественних пісень»; Тиша і грім». 252. Вкажіть прозові твори І. Я. Франка: 1 «Тіні забутих предків»; 2 «Коли ще звірі говорили»; 3 «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»; 4 «Кайдашева сім'я»; 5 «Ліси і пасовиська»; 6 «Перехресні стежки»; 7 , «Захар Беркут». 253. Вкажіть наукові, критичні чи публіцистичні праці І. Франка: 1 «Література, її завдання і найважливіші ціхи»; 2 «Захар Беркут»; 3 «Зів'яле листя»; 4 «Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р.»; - 5 «З останніх десятиліть XX віку»; 6 «Студії над українськими народними піснями»; 7 «Украдене щастя». J_ _2_ _3_ _5_ 6_ 7 J_ _2_ _3_ _6_ 7 J_ _2_ 3_ 7 J_ _2_ _3_ _4_ _5_ 7 J_ _3_ _5_ 7 61 ПАВЛО ГРАБОВСЬКИЙ Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 254. Девізом життя П. Грабовського були слова: А «Лиш боротись — значить жить»; Б «Світ ловив мене, та не піймав»; В «Все зроби, що змога, на користь країни»; Г «Караюсь, мучусь, але не каюсь»; Д «Моя хата скраю...». 255. Де Павло Грабовський заповів його поховати? А на кручі над Дніпром; Б у родовому маєтку; В у рідному селі; Г поряд з могилою дружини; Д поряд з могилами декабристів. А Б В Г Д А Б В Г д 256. Хто з класиків літератури допомагав П. Грабовському друкувати його вірші, написані на засланні? А І. Франко; Б Б. Грінченко; В Панас Мирний; Г М. Чернишевський; Д Марко Вовчок. 257. Вкажіть головну думку вірша П. Грабовського «До українців»: А бажання поета бачити вільних від чужоземного понево-
лення українців; Б заклик до всіх українців, у тому числі і тих, що живуть далеко від рідної землі, єднатися у боротьбі за спільну мету — відродження рідного краю; В переживання поета, спричинені тяжкою долею України; Г звеличення подвигу народної вчительки; Д звеличення революціонерів. 258. З якого вірша П. Грабовського ці слова? Змалку кохайтесь в освіті, Змалку розширюйте ум, Бо доведеться у світі Всяких навчатися дум. А Б В Г д А Б В Г д А «Трудівниця»; А Б «Швачка»; Б В «Дітям»; В Г «Орли»; Г д «До українців». д 259. Як називається цикл поезій П. Грабовського, присвячений вчительці-патріотці, революціонерці Надії Сигиді? А «Веснянки»; Б «До Б. С-го»; В «До Н. К. С.»; Г «З півночі»; * Д «Справжні герої». А Б В Г д 62 260. У чому полягає своєрідність стилю П. Грабовського? А у поєднанні революційного пафосу з глибоким ліриз-
мом; Б у публіцистичності; В у романтизмі; Г у сентименталізмі; Д у використанні великої кількості неологізмів. А Б В Г д Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 261. Вкажіть поезії Павла Грабовського: 1 2 3 4 5 6 ;7 До Руси-України»; Моя любов»; До українців»; Орли»; Беркут»; Дітям»; Трудівниця». МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 262. Як називалися літературні читання молодих талантів, що збиралися на квартирі М. Коцюбинського? А літературні дискусії; Б засідання молодих; В літературні суботи; Г літературні понеділки; Д літературні вівторки. а б в г д 263. Вплив яких ідей відчутний у перших творах М. Коцюбинського («Андрій Соловейко», «П'ятизлотник» та інших)? А соціалістичних; Б народницьких; В комуністичних; Г націоналістичних; Д космополітичних. а б в г д 264. У яких оповіданнях М. Коцюбинський зображує бурхливу добу революційного оновлення? А «Андрій Соловейко», «Дядько та тітка»; Б «Невідомий», «В дорозі», «Лист»; В «Дорогою ціною»; Г «Intermezzo»; Д «Коні не винні». А б в г д 265. У якому оповіданні М. Коцюбинський створює метафоричний образ народу -
було покладене ярмо? • буйного тура, на шию якого А «Коні не винні»; Б «Ціпов'яз»; В «Intermezzo»; Г «Дорогою ціною»; Д «Лист». А б в г д 266. Що наснажило втомлену душу митця в новелі М. Коцюбинського «Intermezzo»? А революція; Б мрія; В природа; Г жінка; Д тиша. А б в г д 267. Пейзажі, створені М. Коцюбинським у літературних творах, за творчою манерою нагадують малярські ро-
боти: А українських реалістів; Б російських передвижників; В французьких імпресіоністів; Г німецьких експресіоністів; Д українських іконописців. а б в г д 268. Вкажіть твір, у якому М. Коцюбинський викриває реакційну суть псевдолібералізму: «Лист»; Андрій Соловейко»; А Б В «Коні не винні»; Г «Дорогою ціною»; Д «Тіні забутих предків». а б в г д 64 269. Вкажіть ідею твору М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»: а б в г д А прославлення революціонерів; Б шана хліборобам; - В уславлення світлого, здорового життя гуцулів, яке пере-
буває в постійній гармонії з природою; Г оспівування славного минулого; Д захоплення сучасним автору життям. 270. Що М. Коцюбинський відображає у творі «Тіні забутих предків»? f А своєрідність міфологічного світовідчуття і світосприй-
мання гуцулів; Б особливості сприйняття світу степовиками; В життя селян Волині у повній гармонії з природою; Г своєрідність світовідчуття галичан; Д адаптацію циган на території України. 271. Як М. Коцюбинський досягає правдивого відтворення способу життя гуцулів у «Тінях забутих предків»? а б в г д А науковим підходом; Б майстерним показом побуту, повір'їв, звичаїв; В майстерним переказом фольклорних творів; Г ^романтизацією описаного; Д достовірним реалістичним показом кожної деталі. а б в г д 272. Хто є уособленням грубої, обмеженої особи, чиїм єдиним прагненням є сите життя (за повістю «Тіні забу-
тих предків» М. Коцюбинського)? А Марічка; Б рід Гутенюків; В мольфар Юра; Г Іван; Д Палатна. А б в г д Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 273. Міфічними персонажами повісті «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського є: Чугайстр; Марічка; нявка; мольфар Юра; щезник; Іван; Палатна. 274. Вкажіть твори М. Коцюбинського: 1 «Кайдашева сім'я»; 2 «Перехресні стежки»; 3 «Intermezzo»; 4 «Коні не винні»; 5 «Тіні забутих предків»; 6 «В дорозі»; 7 «Дорогою ціною». 65 5* Кубішин JI
. Тестові завд. для підгот. до ЗНО 275. Вкажіть мотиви оповідання М. Коцюбинського «Intermezzo»: 1 виступ проти ренегатства і занепадницьких настроїв у часи реакції; 2 заклик до спокою та примирення із становищем, що склалося; 3 вираження ідеї служіння митця народові; 4 думка, що митець повинен бути незалежним від суспіль-
ства, жити серед природи; 5 заклик до боротьби проти царизму; 6 заклик створити справедливий суспільний лад; 7 заклик молоді вчитися, щоб бути свідомими громадяна-
ми. 276. Своєрідність новели М. Коцюбинського «Intermezzo» полягає у використанні: 1 значної кількості образотворчих засобів у змалюванні пейзажів; 2 мінімальної кількості образотворчих засобів; 3 пейзажу для розкриття психології митця; 4 внутрішнього монологу як засобу відтворення душевно-
го стану героя; 5 плавної, послідовної розповіді про події; 6 драматично напруженого діалогу; 7 викладу матеріалу від третьої особи. 277. М. Коцюбинський у повісті «Тіні забутих предків»: 1 поєднує романтичне забарвлення оповіді з одночасним правдивим відтворенням життя гуцулів; 2 ідеалізує життя на лоні природи; 3 не ідеалізує життя на лоні природи; 4 не використовує діалектизмів, щоб не ускладнювати чи-
тання твору; 5 використовує діалектизми та художні засоби, оперті на гу-
цульський фольклор, для створення місцевого колориту; 6 відтворює стосунки між закоханими у стилі сентимента-
лізму; 7 описує кохання в дусі реалізму. 2 З _4 _5 6 2 З _4 _5 6 66 ЛЕСЯ УКРАЇНКА Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 278. Вкажіть справжнє прізвище Лесі Українки: А Олександра Білозерська; Б Ольга Драгоманова; В Лариса Косач; Г Марія Вілінська; Д О. Є. Судовщикова.* 279. Хто з родичів Лариси Косач допоміг їй визначитися із псевдонімом? А батько; Б мати; В брат Михайло; Г дядько М. Драгоманов; Д сестра Ольга. 280. Вкажіть назву твору, написаного Ларисою Косач у 9 років, який вважають її першим віршем: А «Конвалія»; Б «Красо України, Подолля»; В «Надія»; Г «Сім струн»; Д «Дим». У 281. Під яким псевдонімом увійшла в літературу мати Лесі Українки? А Марко Вовчок; Б Грицько Григоренко; В Ганна Барвінок; Г Любов Яновська; Д Олена Пчілка. 282. Яку освіту здобула Леся Українка? А гімназійну; Б університетську; В загальноосвітню (масова школа); Г теологічну; Д домашню. 283. Кому належить така оцінка творчості Лесі Українки: «Від часу Шевченкового «Поховайте, та вставайте, кайдани порвіте» Україна не чула такого сильного, гарячого та поетичного слова, як з уст сеї слабосилої, хорої дівчини...»? А М. Драгоманову; Б М. Павлику; В І. Франкові; Г М. Старицькому; Д Б. Грінченкові. 284. В основі автобіографічної поезії в прозі Лесі Українки «Твої листи завжди пахнуть зів'ялими трояндами» лежать стосунки поетеси з: А К. Квіткою; Б М. Старицьким; В М. Павликом; Г невідомим чоловіком; Д С. Мержинським. а б в г Д а б в г Д А б в г д А б в г д а б в г д а б в г д а б в г д 67 285. Де зустріла свої останні дні Леся Українка?' А у м. Сурамі (Грузія); А Б в Єгипті; б В вс. Колодяжному; В Г в Києві; г Д у Новограді-Волинському. Д • 286. Як оцінив першу збірку Лесі Українки «На крилах пісень» І. Франко? А назвав її найважливішим здобутком літератури за той рік; А Б сказав, що це мужня книжка; б В оцінив як найсильнішого українського поета; В Г підкреслив різносторонність таланту; г Д звернув увагу на жіночність віршів. д 287. Вкажіть першу збірку поезій Лесі Українки: А «Відгуки»; А Б «На крилах пісень»; б В «Думи і мрії»; В Г «Стародавня історія східних народів»; г Д «Бояриня». д 288. Який образ проходить через увесь цикл Лесі Українки «Подорож до моря? А образ моря; А Б образ моря і неба; б В образ природи рідного краю; В Г образ України; г Д образ пісні-думи. д 289. Вкажіть жанр твору Лесі Українки «Красо України, Подолля!..»: А медитація; А Б молитва; б В дума; В Г ліричний пейзаж; г Д ода. д 290. Вкажіть назву вірша Лесі Українки, з якого взяті рядки: Так! Я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні; Без надії таки сподіватись, Буду жити! — Геть, думи сумні! А «Як я люблю оці години праці»; А Б «Стояла я і слухала весну»; б В «І все-таки до тебе думка лине»; В Г «Contra spem spero»; г Д «Слово, чому ти не твердая криця?». д 291. Що передає Леся Українка у вірші «Contra spem spero»? А почуття і роздуми людини, яка наперекір долі прагне до повноцінного життя; А почуття і роздуми людини, яка наперекір долі прагне до повноцінного життя; А Б почуття поета під час творчого натхнення; б В заперечення пасивного співчуття стражданням народу; В Г заклик до активної боротьби; г Д переживання ліричної героїні, навіяні красою рідного д краю. 68 292. Який алегоричний образ, що уособлює творче натхнення, створює Леся Українка у вірші «Як я люблю оді години праці»? А щезника; Б мавки; В русалки; Г водяника; Д перелесника. а б в г д 293. Яку думку обґрунтовує Леся Українка в поезії «Напис у руїні»? $ А народові потрібен цар; Б народ не здатен на жоден крок без провідника, вождя; В народ — творець матеріальних і духовних цінностей, основна рушійна сила історії; Г народ — робоча сила; >. Д народові потрібна освіта. 294. З якого твору Лесі Українки взяті слова? Не поет, хто забуває Про страшні народні рани, Щоб собі на вільні руки Золоті надіть кайдани!? А «Слово, чому ти не твердая криця?»; Б «Як я люблю оці години праці»; В «Давня казка»; Г «Contra spem spero»; Д «Напис в руїні». а б в г д А б в г д 295. Який світовий «мандрівний сюжет» інтерпретує Леся Українка у драмі «Камінний господар? А про слугу двох панів; Б про кохання дітей ворогуючих сімей; В про Робіна Гуда; Г про Дон Жуана; Д про Прометея. 296. Вкажіть жанр твору Лесі Українки «Лісова пісня»: А трагедія; Б драматична поема; В драматичні діалоги; Г водевіль; Д драма-феєрія. 297. Де відбуваються події у творі Лесі Українки «Лісова пісня»? А в Карпатах; Б в Криму; В на Волині; Г в Галичині; Д в українському степу. 298. Хто і кому в «Лісовій пісні» Лесі Українки каже: «Ну, як таки, щоб воля -
тер пропаде!»? А Лукашева мати дядькові Левові; Б Лукаш матері; В Мавка Лісовику; Г Мавка дядькові Леву; Д Лукаш Мавці. а б в * г д а б в г д а б в г д - та пропала? Се так колись і ві-
а • б в г д 69 а б в г д 299. Хто і кому каже слова (за твором Лесі Українки«Лісова пісня»)? Ні! Я жива! Я буду вічно жити! Я маю в серці те, що не вмирає. А мати Лукашеві; Б Килина Лукашеві; В Килина Мавці; Г Мавка «Тому, що в скалі сидить»; Д Мавка Лукашеві. 300. Вкажіть основну проблему драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня»: А невірність у коханні; Б екологічна; В здатність людини виживати серед дикої природи; Г боротьба за вільне, красиве, духовно багате життя лю-
дини проти дрібновласницької захланності, бездуховно-
сті; Д матеріальне забезпечення сім'ї. 301. Що повертає Лукаша з вовкулаки в людину (за «Лісовою піснею» Лесі Українки)? А б в г д А молитви матері; Б сила Лісовика; В чарівне слово (любов) Мавки; Г вогонь Перелесника; Д чаклування дядька Лева. а б в г д 302. Який мотив звучить в останньому монолозі Мавки (за «Лісовою піснею» Лесі Українки)? А журний; Б трагічний; В оптимістичний; Г і радісний, і сумний; Д байдужості до власної долі. 303. Які проблеми порушує Леся Українка у драмі «Бояриня»? А сучасності, що актуальні для всього суспільства; Б місця особистості у суспільстві; В стосунків у сім'ї; Г використання природних ресурсів; Д національної історії. 304. Що художньо відтворює Леся Українка у драмі «Бояриня»: А сучасну їй Україну; Б Україну часів національно-визвольної війни під керів-
ництвом Богдана Хмельницького; В стародавній Рим; Г стародавню Грецію; Д Україну часів Руїни (друга половина XVIII ст.). А б в г д а б в г д а б в г д 305. Хто з персонажів драми Лесі Українки «Бояриня» іде на компроміс з власною совістю, зневажає свою ж людську гідність та честь? а Оксана; а Б мати Степава; б В Степан; в Г молодший брат Оксани Іван; г Д Олекса Перебійний. Д 70 306. Хто з персонажів драми Лесі Українки «Бояриня» виголошує слова «Я гину, в'яну, жити так не можу!» на підтвердження своєї смертельної туги за рідним краєм? 307. У чому полягає особливість творчого методу Лесі Українки? А у використанні засобів імпресіонізму; • Б у поєднанні реалізму і романтизму; В у використанні засобів експресіонізму; Г у строгому дотриманні традицій реалізму; Д у поєднанні реалізму і сентименталізму. 308. За що присуджують літературну премію імені Лесі Українки? А Б В Г Д за кращу поезію року; за кращу драму-феєрію року; за кращі твори для дітей; за кращі публіцистичні твори; за кращі переклади. А Оксана; А Б Ганна; б В мати Степана і Ганни; в Г Іван; г д Степан. ; д А б в г д А б в г д Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 309. Вкажіть вірші Лесі Українки: 1 2 3 4 5 6 7 Красо України, Подолля!»; Декадент»; Мені тринадцятий минало»; Contra spem spero»; Стояла я і слухала весну»; Як я люблю оці години праці»} Трудівниця». 1 2 3 4 5 6 7 310. Вкажіть особливості вірша Лесі Українки «І все-таки до тебе думка лине...»: 1 використання різностопного ямбу; 2 форма вірша підпорядкована ідейному змісту; 3 застосування градації; 4 застосування анафори; 5 використання поетичних звертань; 6 використання засобів звукопису; 7 використання риторичних запитань. 311. Вкажіть твори Лесі Українки: «Одержима»; Мойсей»; Камінний господар» 1 2 3 4 5 6 7 Іван Вишенський»; Давня казка»; Роберт Брюс, король шотландський»; Кавказ». 312. Вкажіть персонажів — осіб «Лісової пісні» Лесі Українки: Лукаш; дядько Лев; мати Лукаша; Мавка; Чугайстр; Нявка; Килина. 71 313. Вкажіть персонажів — міфічних істот ^Лісової пісні» Лесі Українки: 1 Лісовик; 2 потерчата; 3 мати Лукаша; 4 Водяник; 5 Килина; 6 Той, що в скалі сидить; 7 Лукаш. 314. Хто з персонажів «Лісової пісні» Лесі Українки живе вільним, духовно багатим життям? 1 Лукаш; 2 мати Лукаша; 3 Килина; 4 Мавка; 5 дядько Лев; 6 потерчата; 7 Той, що греблі рве. 315. Вкажіть персонажів драми Лесі Українки «Бояриня»: 1 Лукаш; 2 Іван; 3 Мавка; 4 Оксана; 5 мати Степана; 6 мати Лукаша; 7 Степан. 316. Хто з персонажів драми Лесі Українки «Бояриня» асимілювався в російській столиці, знайшов собі місце в чужому середовищі? 1 Степан; 2 Оксана; 3 Олекса Перебійний; 4 мати Степана; і 5 Ганна; 6 Іван; 7 подруги Оксани. 317. Вкажіть грані художнього таланту Лесі Українки: 1 поетеса; 2 кінодраматург; 3 драматург; 4 прозаїк; 5 художник; 6 публіцист і критик; -
7 вишивальниця. 318. Тематика драми «Бояриня» Лесі Українки охоплює: 1 художнє відтворення звичаїв та побуту козацької стар-
шини на тлі сімейного життя; 2 зображення побуту польської шляхти; 3 зображення побуту російського боярства; 4 розвінчання соціально-політичної атмосфери Росії XVIII ст.;, 5 показ російського суспільства, у якому зневажаються елементарні права людини, створена система доносів, хабарництва, катувань; 6 показ стосунків між польською шляхтою та народом; 7 зображення стосунків України з Туреччиною. 1 2 3 4 5 6 7 72 319. У вірші Лесі Українки «Стояла я і слухала весну» відображено: 1 весняне відродження природи; 2 тугу за рідним краєм; 3 глибину, щирість переживань ліричної героїні; 4 завмирання природи восени; 5 світле передчуття сподіваного щастя; 6 почуття, навіяні красою рідного краю; 7 заклик до революційного повалення самодержавства. $ 320. Вкажіть жанри творів Лесі Українки: 1 роман; 2 містерія; 3 казка; 4 вірш; 5 драма; 6 комедія; 7 байка. 2_ 3_ 4_ 5_ 6 2 З ± £ 6 5
* Кубішин JI
. Тестові завд. для підгот. до ЗНО 73 ВАСИЛЬ СТЕФАНИК Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 321. Василь Стефаник народився у селі: а Криворівня; а Б Колодяжне; б В Нагуєвичі; в Г Косів; г д Русів. Д • 322. Хто з українських письменників так сказав сам про себе і своє сприйняття світу: «Людський біль цідиться крізь серце моє, як крізь сито, і ранить до крові»? А Михайло Коцюбинський; А Б Степан Васильченко; б В Василь Стефаник; в Г Борис Грінченко; г Д Марко Черемшина. д 323. Хто так образно передбачив долю В. Стефаника: «Цей хлопець буде сонечком села гріти і землю дощиком росити»? А Іван Франко; Б Марко Черемшина; /,, В Лесь Мартович; Г Михайло Коцюбинський; Д Осип Маковей. а б в г Д 324. Який фах отримав Василь Стефаник, закінчивши Краківський університет? А адвоката; Б лікаря; В вчителя; Г художника; Д музиканта. 325. Новела «Камінний хрест» В. Стефаника змальовує: А трагедію переселення галицьких селян до Канади; Б радісні передчуття щасливого життя на чужині; В масове переселення селян до міста; Г депортацію селян через політичні погляди; Д тимчасовий виїзд селян на заробітки. 326. Що символізує камінний хрест в однойменній новелі В. Стефаника? А могили предків; Б межі села; В центральне місце села; Г майстерність народних умільців; Д трагічну долю селянина-бідняка. 327. Який заповіт дає батько синам у новелі В. Стефаника «Сини»? А берегти сімейне майно; Б любитися, турбуватися один про одного; В берегти і захищати свою честь і Україну; Г берегти свою землю від сусідів; Д примножувати матеріальні статки родини. А б в г д а б в г д а б в г Д а б в г Д 74 328. У якому жанрі найчастіше творив Василь Стефаник? А казки; А Б поеми; Б В роману; В Г психологічної новели; Г Д віршів. д 329. До якого мистецького напряму близька творчість Василя Стефаника? Ä неоромантизму; Б імпресіонізму; В експресіонізму; Г футуризму; Д імажизму. А Б В Г Д 330. Персонажі якої новели В. Стефаника прощаються з рідною землею перед еміграцією? А «Новина»; А Б «Сини»; Б В «Вона — земля»; В Г «Камінний хрест»; Г Д «Палій». д Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 331. Вкажіть письменників, що складали «покутську трійцю»: 1 Іван Франко; 2 Василь Стефаник; 3 Марко Черемшина; 4 Осип Маковей; 5 Лесь Мартович; 6 Юрій Федькович; 7 Станіслав Пшибишевський. 332. Вкажіть збірки новел Василя Стефаника: > 1 2 3 4 5 6 7 Сині етюди»; Синя книжечка»; Камінний хрест»; Зів'яле листя»; Дорога»; Земля»; Київські оповідання». 333. Вкажіть характерні особливості індивідуального стилю В. Стефаника: 1 надзвичайний лаконізм; 2 широка, розлога фраза; 3 драматично-трагічне напруження психологічних конф-
ліктів; 4 відстороненість автора від долі персонажів; 5 дух співчуття автора людині, яка страждає під тягарем соціальної несправедливості; 6 детально виписані пейзажні картини; 7 любов до етнографічних деталей. 75 334. Вкажіть новели Василя Стефаника: 1 2 3 4 5 6 7 Камінний хрест»; Коні не винні»; Сини»; Intermezzo»; Дорогою ціною»; Новина»; Палій». 335. Вкажіть художні прийоми, використані Василем Стефаником в оповіданні «Камінний хрест», що зближу-
ють його з експресіонізмом: 1 використання конкретних подробиць, деталей; 2 широка описовість зображуваного; 3 щира повінь ліризму в прощальному слові персонажа; 4 перевага епічного над ліричним; 5 уривчаста, «нервова», динамічно-експресивна фраза; 6 спокійна, виважена фраза; 7 показ зовнішніх дій без проникнення у психологію. 76 ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 336. Де народилася Ольга Кобилянська? а на Слобожанщині; а Б на Волині; б В на Буковині; в Г у Галичині; jf г Д на Поділлі. д 337. Яка ідея пронизує твори О. Кобилянської «Гортензія», «Людина», «Царівна»? А соціальної рівності; Б емансипації жінки; В вільного кохання; Г захисту природи; Д відновлення прав української мови на Буковині. А Наталя Кобринська; Б Софія Окуневська; В Леся Українка; Г сама О. Кобилянська; Д близька знайома О. Кобилянської. а б в г д ? а б в г д 339. Чиє кредо передають слова з повісті О. Кобилянської «Людина»: «В мене живе любов до свободи і непохи-
тна рішучість не дати нікому себе поневолити; ніколи не схилити своєї голови, коли проти цього протестує моя совість...»? А старої вчительки Маргарита; Б матері Олени; В Олени; Г лісника Фельса; Д студента Стефана Лієвича. а б в г д 340. Хто з персонажів повісті О. Кобилянської «Людина» висловлює такий погляд на чоловіка: «Щоб був дійс-
но цілою людиною, не дробився в кусники для всіх і нікого, не гнувся, а прямував безвзглядно до одного, до праведного; що задивлювався на жінок не очима нинішнього брудного егоїзму, а людини людяної...»? А Стефан Лієвич; Б лісник Фельс; В Олена; Г мати Олени; Д сестра Олени. а б в г д 341. Що стало причиною матеріальної катастрофи сім'ї австрійського чиновника, радника Ляуфлера? А програш усього маєтку в карти; Б смерть сина; В розтрата державних грошей і звільнення з роботи; Г відмова Олени вийти заміж за судового ад'юнкта; Д невдале заміжжя сестри Олени. а б в г д 342. Хто з персонажів повісті О. Кобилянської «Людина» висловлює думку, що жінці не потрібна освіта, її міс-
це — при горшках і мисці? А мати Олени; Б батько Олени; В приятель батька Олени; Г Стефан Лієвич; Д стара вчителька Маргарита. а б в г Д 77 343. Вкажіть тему повісті О. Кобилянської «Людина»: А нещасливе кохання Олени Ляуфлер; Б безрадісне, безперспективне життя жінки з незаможної інтелігентної родини; В розповідь про зародження феміністичного руху на Буко-
вині; Г виклад поглядів О. Кобилянської на виховання дітей; Д пошуки Оленою Ляуфлер кандидатури для матеріально забезпеченого шлюбу. 344. Задля чого Олена Ляуфлер (О. Кобилянська «Людина») пожертвувала своїми мріями? А задля матеріального забезпечення власного життя; Б задля матеріального забезпечення майбутніх дітей; В задля блага ближніх; Г задля свого духовного розвитку; Д задля кохання лісника Фельса. а б в г Д а б в г Д 345. Вкажіть жанр твору О. Кобилянської «В неділю рано зілля копала»: А соціально-побутовий роман; Б психологічний роман; В філософська повість; Г романтично-лірична повість; Д сатирична повість. А б в г д 346. Мотив та образність якої пісні стали основним джерелом твору О. Кобилянської «В неділю рано зілля ко-
пала»? А «Ой не ходи Грицю...»; Б «Ой у полі три криниченьки»; В «Ой чий то кінь стоїть»; Г «Ой не шуми, луже»; Д коломийки. а б в г д Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 347. Вкажіть джерела творчості О. Кобилянської: 1 антична література; 2 духовна культура українського населення Буковини; 3 історичне минуле України; 4 архівні історичні матеріали; 5 тяжка соціальна дійсність; 6 своєрідна краса Карпат; 7 класична українська література. 348. Вкажіть твори Ольги Кобилянської: 1 2 3 4 5 6 7 В неділю рано зілля копала»; Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці»; Людина»; Царівна»; Лісова пісня»; Тіні забутих предків»; Гортензій». 1 2 3 4 5 6 7 78 349. Вкажіть імена персонажів повісті О. Кобилянської «Людина»: 1 Микола Джеря; 2 Стефан Лієвич; 3 лісник Фельс; 4 Лісовик; 5 Олена Ляуфлер; 6 Оксана Перебійна; 7 вчителька Маргарита. 350. Вкажіть твори О. Кобилянської, які порушують проблему ролі, місця, прав жінок 1 2 3 4 5 6 7 В неділю рано зілля копала»; Царівна»; Людина»; Гортензія»; Земля»; Через кладку»; Природа». СТЕПАН ВАСИЛЬЧЕНКО Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 351. Чим була викликана посилена увага С. Васильченка до теми життя і праці вчителів та виховання дітей? А сам був учителем; Б проніс через усе життя любов до першої вчительки; В мріяв стати вчителем; Г походив з сім'ї вчителів; Д мав серед вчителів найкращих друзів. 352. Вкажіть жанр твору С. Васильченка «Мужицька арифметика»: А оповідання; Б новела; В гумореска; Г байка; Д повість. а б в г д а б в г д 353. Кому з персонажів повісті С. Васильченка «Талант» належать ці слова: «Справжнє життя — з хріном, з кропивою жалючою, з полином. Нічого, що горенить, нічого, що часом запече так, що й сльози з очей бри-
знуть — бадьоріше будеш, не заснеш, не закиснеш!»? А Тетяні; Б Андрію Марковичу; В учителю-розповідачу; Г отцю Василеві; Д поміщиці Лідії Віталіївні. а б в г д 354. Хто з персонажів повісті С. Васильченка «Талант» висловлює таку думку: «Коли є у мене той талант, то не продам же його ні за гроші, ані за тую славу!»? А Андрій Маркович; Б дяк Запорожець; В отець Василь; Г новоприбулий вчитель; Д Тетяна. а б в г д 355. Хто з персонажів повісті «Талант» С. Васильченка не здається і вірить у нове радісне життя? А Андрій Маркович та оповідач; Б дяк Запорожець; В отець Василь; Г поміщиця; Д ще один учитель, який працював у школі. а б в г Д Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 356. Вкажіть серед творів С. Васильченка оповідання і повісті про життя дітей та підлітків: 1 «Приблуда»; 2 «Гріх»; Авіаційний гурток»; Олив'яний перстень»; Кармелюк»; Талант»; Басурман». 80 357. Вкажіть серед творів С. Васильченка оповідання і повісті про життя вчителів та їхню працю: 1 «Вова»; 2 «Вечеря»; 3 «Минають дні»; 4 «Божественна Галя»; 5 «Над Россю»; 6 «В холодку»; 7 «Гріх». * 358. Вкажіть серед творів С. Васильченка драматичні: 1 «На перші гулі»; 2 «Кармелюк»; 3 «Талант»; 4 «Олив'яний перстень»; 5 «Басурмен»; 6 «Під Тарасове свято»; 7 «В холодку». 2 3 4 £ 6 2 З 5_ 6 ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 359. Хто з українських письменників є і відомим політичним діячем (1917 р. був одним з організаторів і керів-
ників Центральної Ради, а згодом — головою Генерального Секретаріату)? А М. Вороний; Б В. Самійленко; В В. Винниченко; Г О. Олесь; Д В. Сосюра. 360. Хто так сказав про В. Винниченка: «І відкіля ти такий узявся? — так і хочеться запитати у Винниченка... Серед млявої, тонко артистичної та малосилої генерації сучасних українських письменників раптом вири-
нуло щось таке дуже, рішуче, мускулисте і повне темпераменту, щось таке, що не лізе в кишеню за словом, а сипле його потоками...»? а б в г Д А Леся Українка; Б Іван Франко; В М. Коцюбинський; Г М. Вороний; Д В. Самійленко. 361. З якої причини твори В. Винниченка були вилучені з читацького вжитку за авторитарного радянського режиму? А через їхню низьку художню вартість; Б через використання в них вульгаризмів; В через застарілу тематику; Г через політичну діяльність автора; Д безпідставно. 362. Хто сказав такі слова: «Кого у нас читають? — Винниченка. Про кого скрізь йдуть розмови, як тільки інте-
реси сходяться на літературі? — Винниченка. Кого купують? — Знов Винниченка»? А М. Коцюбинський; Б І. Франко; В Леся Українка; Г М. Вороний; Д В. Самійленко. 363. Про що йдеться в оповіданні В. Винниченка «Салдатики!»? А про щоденне життя солдатів; Б про похід солдатів у село; В про одну з типових подій, пов'язаних з придушенням селянських заворушень на початку XX ст.; Г про виконання солдатами сільськогосподарських робіт; Д про військові маневри. 364. Хто з персонажів оповідання В. Винниченка «Салдатики!» взяв на себе роль організатора й керівника са-
мочинних дій селян? А Микола; Б староста; В соцький; Г Явтух; Д Ярина. $ А б в г д а б в г д а б в г Д а б в г Д а б в г Д 82 365. Що викликає занепокоєння селян, які зібрались на вигоні (за оповіданням В. Винниченка «Солдатики!»)? А відберуть назад хліб, що вони забрали в пана; Б арештують Явтуха; В солдати поб'ють їх; Г солдати стрілятимуть; Д на них накладуть штраф. а б в г д 366. Як поводяться солдати після промови Явтуха (оповідання В. Винниченка «Солдатики!»)? А повертають назад; " Б братаються з селянами; В виконують наказ офіцера і стріляють; Г стурбовано переглядаються між собою, сумніваються; Д відмовляються виконувати наказ офіцера — стріляти в беззбройних селян. а б в г д 367. Про кого з персонажів оповідання В. Винниченка «Салдатики!» йдеться: «Але ні плачі, ні цей понурий мо-
крий ранок не можуть зігнати з... (його) лиця того спокою й твердої віри, що світиться в маленьких, сірень-
ких очах. І всі вірять, хотять вірити йому. І ніхто вже не дивується тому, ніхто не питається, як то так ста-
лося...»? А Б В Г Д про Явтуха; про Миколу; про старосту; про офіцера; про пана. а б в г д Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 368. У своїх творах В. Винниченко порушує такі теми: 1 реалістичне зображення тяжкого становища селянства; 2 зображення жорстокої експлуатації заробітчан; 3 зображення добрих умов праці сезонних робітників у поміщицьких економіях; 4 зображення життя та праці учительства; 5 перші спалахи соціального протесту; 6 викриття фальшивого народолюбства лібералів; 7 зображення життя соціальних низів. 369. Вкажіть твори Володимира Винниченка: 1 2 3 4 5 6 7 Краса і сила»; Олив'яний перстень»; Раб краси»; Малорос-європеєць»; Басурмен»; Вова»; Солдатики!». 370. Вкажіть особливості індивідуального стилю В. Винниченка: 1 крайня загостреність конфлікту; 2 лаконізм зображення подій; 3 описовість зображених подій; 4 підвищена увага до етнографічних деталей; 5 психологічна вмотивованість вчинків персонажів; 6 використання діалектизмів; 7 використання розмовної лексики та русизмів. 83 ПАВЛО ТИЧИНА Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 371. Хто з класиків української літератури одним з перших оцінив і підтримав молодого Павла Тичину? А Б. Грінченко; Б М. Коцюбинський; В Іван Нечуй-Левицысий; Г І. Франко; Д М. Вороний. 372. Який вірш, прочитаний П. Тичиною на літературній «суботі» М. Коцюбинського, дав можливість остан-
ньому оголосити про присутність серед учасників зібрання справжнього поета? А «Ви знаєте, як липа шелестить...»; Б «Розкажи, розкажи мені, поле...»; В «Гаї шумлять»; Г «Ой не крийся, природо, не крийся»; Д «Світає». 373. Яку назву має перша збірка поезій П. Тичини? А «Замість сонетів і октав»; Б «Вітер з України»; В «Плуг»; Г «Сонячні кларнети»; Д «Перемагать і жить». 374. У ранній збірці віршів П. Тичини «Сонячні кларнети» є тенденції: А імпресіоністичні; Б експресіоністичні; В футуристичні; Г неоромантичні; Д усі названі. 375. Як називається вірш-гімн весні, у якому П. Тичина славить прихід «квітами-перлами закосиченої» весни? А «Гаї шумлять»; Б «Ви знаєте, як липа шелестить...»; В «Десь на дні мого серця...»; Г «Я сказав тобі лиш слово...»; Д «Арфами, арфами...». 376. До якого жанру лірики належить вірш П. Тичини «Ви знаєте, як липа шелестить...»? А громадянської; Б філософської; В інтимної; Г пейзажної; Д політичної 377. З якого вірша П. Тичини ці рядки? Ви знаєте, як сплять старі гаї? Вони все бачать крізь тумани. А «Коли в твої очі дивлюся...»; Б «Десь на дні мо?о серця»; В «Я сказав тобі лиш слово»; Г «Ви знаєте, як липа шелестить...»; Д «Арфами, арфами...». а б в г д а б в г д а б в г 1 д а б в г д а б в г д а б в г д а б в г д 84 378. Які образи переважають у поезії П. Тичини «Арфами, арфами...» А слухові; А Б зорові; Б — В однаковою мірою зорові й слухові; В Г гумористичні; Г Д сатиричні. Д 379. Яку проблему порушує П. Тичина в поемі «Золотий гомін»? . .... ... * А порозуміння між різними класами українців; Б стосунків українців з іншими народами; В національного відродження українського народу; Г національного лідера; Д взаєморозуміння українців між собою. 380. «Скорбна мати» П. Тичини — це розповідь про: А соціальне та національне визволення України; Б крах надій на утвердження України як суверенної держави; В перемогу українського війська та проголошення УНР; Г Матір-Україну в тяжкі часи, біль і тривогу за її майбутнє; Д спалахи національного відродження в Україні (1917-1920). а б в ! г Д а б в г Д 381. У якому вірші П. Тичина висловлює радість з приводу проголошення УНР, перемог українського війська? А «Золотий гомін»; Б «Скорбна мати»; В «Гей, вдарте в струни, кобзарі...»; Г «Хто ж це так із тебе насміяться смів?»; Д «До кого говорить?» а б в г Д 382. У якому вірші П. Тичина висловлює гнівний осуд кривавої грабіжницької війни, коли «курки спустили в матір і отця», «йшли брат на брата»? А «Скорбна мати»; Б «Гей, вдарте в струни, кобзарі...»; В «Хто ж це так із тебе насміяться смів?»; Г «Золотий гомін»; Д «До кого говорить?». 383. Вкажіть основний мотив вірша П. Тичини «До кого говорить?»: А радість з приводу об'єднання всіх українських земель; Б гнівний осуд кривавої громадянської війни; В радість з приводу перемог українського війська; Г відтворення настроїв закоханості, меланхолійності; Д обурення і відчай поета з приводу нового, ще тяжчого колоніального гніту, під який потрапила Україна в 20-ті роки XX ст. 384. В основу якої поеми П. Тичини лягла трагічна подія — загибель солдата? А «Золотий гомін»; Б «Сковорода»; В «Скорбна мати»; Г «Похорон друга»; Д «Ронделі». А б в -
г д а б в г д а б в г д 85 385. Як називається філософська поема-реквієм П. Тичини? А «Золотий гомін»; Б «Сковорода»; В «Похорон друга»; Г «Скорбна мати»; Д «За всіх скажу». 386. Які події стали поштовхом до написання П. Тичиною поеми «Золотий гомін»? А лютнева революція 1917 р.; Б жовтнева революція 1917 р.; В проголошення Центральною Радою 1 Універсалу; Г проголошення Центральною Радою 4 Універсалу; Д перемога у Великій Вітчизняній війні. Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 387. Вкажіть слабкі сторони, властиві частині поезій П. Тичини: 1 оригінальна образність; 2 «пряма» публіцистичність; 3 ілюстративність; « 4 творення авторських неологізмів; 5 спрощеність вислову; 6 музичність, пісенність; 7 уведення в поетичний текст актуальних гасел дня. 388. Вкажіть твори П. Тичини, що замовчувались у радянські часи: 1 «Гей, вдарте в струни, кобзарі...»; 2 «Арфами, арфами...»; 3 «Ой що в Софійському заграли дзвони, затремтіли...»; 4 «Гаї шумлять»; 5 «Ви знаєте, як липа шелестить...»; 6 «Похорон друга»; 7 «Коли в твої очі дивлюся..». 389. Вкажіть мотиви поеми П. Тичини «Золотий гомін»: 1 2 3 4 5 6 7 390. Вкажіть збірки поезій П. Тичини: 1 «Сині етюди»; 2 «На білих островах»; 3 «Сонячні кларнети»; 4 «Вітер з України»; 5 «Плуг»; 6 «Літо»; 7 «Перемагать і Жить». а б в г д А б в г д 2 З •4 _5 6 2 3 4 5 6 відтворення почуття закоханості; показ національного відродження українського народу; дружні почуття до інших народів; радість з приводу возз'єднання земель України; біль і тривога за майбутнє України; обурення з приводу ще тяжчого гніту, під який потрапи-
ла Україна; віра у неминучість загибелі ворога. 2 З ± 5_ 6 86 МАКСИМ РИЛЬСЬКИЙ Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 391. Вкажіть першу збірку М. Рильського: А «Зимові записи»; Б «Літо»; В «Сині етюди»; Г «Сонячні кларнети»; Д «На білих островах». * 392. Вкажіть літературне угруповання, учасником якого був М. Рильський: А «Плуг»; Б «Гарт»; В «МАРС»; Г неокласики; Д ВАПЛІТЕ. 393. У якому творі М. Рильський використав образи з уснопоетичних творів та «Слова о полку Ігоревім»? А «Яблука доспіли»; Б «Пісня»; В «Слово про рідну матір»; Г «Розмова з другом»; Д «Художник». 394. У якому творі М. Рильський обґрунтовує позитивну роль мистецтва, краси, естетичних переживань у пов-
ноцінному формуванні людини? А «Діалог»; Б «Шопен»; В «Яблука доспіли»; Г «Слово про рідну матір»; Д «Гімн труду і сонцю». 395. Вкажіть жанр твору М. Рильського «Слово про рідну матір»: А вірш-притча; Б сповідь; В епістола; Г ода; Д вірш-ораторія. Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 396. Вкажіть учасників групи неокласиків: 1 П. Тичина; 2 М. Рильський; 3 М. Зеров; 4 В. Сосюра; 5 Ю. Клен; 6 М. Драй-Хмара; 7 П. Филипович. 397. Вкажіть збірки поезій Максима Рильського: 1 «На білих островах»; 2 «Сонячні кларнети»; 3 «Літо»; 4 «Слово про рідну матір»; 5 «Голосіївська осінь»; 6 «Близька далина»; 7 «Зимові записи». а б в г Д а б в г Д а б в г д А б в г д а б в г д _2 ± 5_ 6 2 3 4 5_ 6 87 398. Вкажіть грані таланту М. Рильського: 1 поет; 2 драматург; 3 фольклорист; 4 перекладач; 5 літературознавець; 6 співак; 7 художник. 399. Які художні засоби використовує М. Рильський у творі «Слово про рідну матір» (за даним фрагментом)? Хто може випити Дніпро, Хто властен виплескати море, Хто наше злато-серебро Плугами кривди переоре, Хто серця чистого добро Злобою чорною поборе? 1 риторичні афористичні запитання; 2 риторичні звертання; 3 анафори; 4 змістовні паралелізми; 5 невиправдану тавтологію; 6 продумані повтори; 7 гіперболу. 400. Вкажіть слабкі сторони творів М. Рильського, породжені спрощеними, вузькоутилітарними настановами і вимогами літературної критики 40-х - поч. 50-х років XX ст.: 1 декларативність; 2 образність; 3 дидактизм коментування відображеної дійсності; 4 багатство ритмомелодики і строфіки; 5 пласкість образу в газетних віршах «на злобу дня»; 6 музичність; 7 жанрова і тематична різноманітність. % 88 ВОЛОДИМИР СОСЮРА Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 401. Який регіон представляє Володимир Сосюра в українській літературі? А Буковину; Б Галичину; В Волинь; Г Донеччину; f Д Крим. 402. Вкажіть наскрізну думку поезії В. Сосюри «До брата»: А рідна природа — середовище для комфортного життя людини; Б рідна мова — душа нації, і забуття мови призводить до зникнення народу, В рідне поле — місце для вирощування урожаю, що дасть матеріальне забезпечення; Г рідна пісня — основа душевного задоволення людини; Д людина почувається найкраще на рідній землі. 403. Вкажіть ознаку, що характеризує вірш В. Сосюри «Любіть Україну»: А висока пафосність мови; Б іронічність; В тонкий ліризм; Г гумор; Д усі названі параметри. 404. Який патріотичний твір В. Сосюри був у роки сталінщини розкритикований і вилучений з його творчого доробку? А «До брата»; Б «Любіть Україну»; В «Білі акації будуть цвісти»; Г «Червона зима»; Д «Два Володьки». 405. У якому творі В. Сосюра створив і оспівав образ малої батьківщини — Донеччини? А «Як я люблю тебе, мій краю вугляний»; Б «До брата»; В «Так ніхто не кохав»; Г «Білі акації будуть цвісти»; Д «Червона зима». 406. Вірш В. Сосюри «Як я люблю тебе, мій краю вугляний» — це поетичне вираження: А родинних почуттів; Б пекучого болю, спричиненого принизливим становищем рідної мови; В синівської любові до рідного краю, землі — життєдай-
ного джерела пісень; Г радості зустрічі і болю розлуки з коханою; Д своїх завдань як поета. а б в г Д а б в г Д А б в г д а б в г д а б в г д а б в г д 89 407. Вкажіть основний конфлікт поеми В. Сосюри «Мазепа»: А особистостей — І. Мазепи та Петра І; Б між козацькою республікою Україною та самодержавно-
кріпосницькою Росією; В між народом та керівництвом; Г між І. Мазепою та козацькою старшиною; Д у середині козацької старшини між прихильниками та противниками І. Мазепи. 408. Вкажіть ідею поеми В. Сосюри «Мазепа»: А утвердження думки про те, що тільки разом з народом можна добитися визволення рідного краю; Б висловлення думки, що хід історії залежить від провід-
ника; В думка, що суперечності між особистостями рухають іс-
торію; Г тільки народ — творець історії; Д народ сам повинен вибирати своїх керівників. 409. Вірш В. Сосюри «Так ніхто не кохав.
..» — це зразок: А патріотичної лірики; Б інтимної лірики; -
В філософської лірики; Г пейзажної лірики; Д громадянської лірики. Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 410. Вкажіть автобіографічні твори В. Сосюри: 1 «Червона зима»; 2 «Мазепа»; 3 «Білі акації будуть цвісти»; 4 «Третя Рота»; 5 «Два Володьки»; 6 «Так ніхто не кохав»; 7 «Любіть Україну». 411. Вкажіть твори В. Сосюри, які замовчувались протягом тривалого часу і з'явилися на світ лише наприкінці 80-х років XX ст.: 1 «Червона зима»; 2 «Так ніхто не кохав»; 3 «Третя Рота»; 4 «Розстріляне безсмертя»; 5 «Мазепа»; 6 «Білі акації будуть цвісти...»; 7 «Як я люблю тебе, мій краю вугляний». а б в г Д а б в г Д а б в г Д 2 3_ _4 _5 6 і 2 3 4 5 6 7 90 412. Вкажіть мотиви поезііВ. Сосюри ".ГДо брата»: 1 вираженнн^ііекучого болю, викликаного приниженим, упо-
слідженим становищем уіфаїнської мови в обставинах тота-
літарно-більшовицького режиму.; 2 уславлення краси нашої мови; 3 заклик берегти рідну мову; 4 тверда упевненість поета в тому, що Україна стане самостій-
ною державою; 5 захоплення рідною природою; * 6 пошуки шляху виходу поета з творчої кризи; 7 поетичне вираження почуття кохання до дівчини. 413. Вкажіть поетичні збірки В. Сосюри: 1 2 3 4 5 6 7 Щоб сади шуміли»; Голосіївська осінь»; Літо»; Сонячні кларнети»; Перемагать і жить»; Близька далина»; Червона зима». 414. Вкажіть поеми В. Сосюри: 1 2 3 4 5 6 7 Червона зима»; Похорон друга»; Мойсей»; Перстень»; Мазепа»; Любіть Україну»; Два Володьки». 1 2 3 4 5 6 7 91 МИКОЛА ВОРОНИЙ, ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ, ВОЛОДИМИР САМІЙЛЕНКО Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 415. Автором поеми «Євшан-зілля» є: А Олександр Олесь; Б Павло Тичина; В Микола Вороний; Г Максим Рильський; Д Володимир Самійленко. а б в г д 416. З якого твору ці рядки? Краще в ріднім краї милім Полягти кістьми, сконати, Ніж в землі чужій, ворожій В славі й шані пробувати. А «За Україну» М. Вороного; Б «Євшан-зілля» М. Вороного; В «Українська мова» В. Самійленка; Г «Патріоти» В. Самійленка; Д «Яка краса: відродження країни» О. Олеся. 417. Вірш В. Самійленка «Українська мова» присвячений пам'яті: А І. Франка; Б Г. Сковороди; В І. Котляревського; Г Т. Шевченка; Д І. Вишенського. 418. Олександр Іванович Кандиба увійшов у літературу під псевдонімом: А Олег Ольжич; Б Олександр Олесь; В Сивенький; Г Василь Лимансысий; Д ІванНечуй. а б в г Д а б в г д а б в г д Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 419. Вкажіть твори Миколи Вороного: 1 «За Україну»; 2 «Червона зима»; 3 «Євшан-зілля»; 4 «Гаї шумлять»; 5 «Легенда»; 6 «Патріотки»; 7 «Слово про рідну матір». 420. Вкажіть твори Олександра Олеся: 1 «Айстри»; 2 «Так ніхто не кохав»; 3 «Рідна мова в рідній школі»; 4 «Білі акаїїії будуть цвісти»; 5 «О слово рідне! Орле скутий!»; 6 «Два Володьки»; 7 «Червона зима». 2 З •4 _5 6 2_ З •4 _5 6 92 Вкажіть твори Володимира Самійленка: 1 «Патріоти»; 2 «Похорон друга»; 3 «Гаї шумлять»; 4 «Арфами, арфами...»; 5 «Українська мова»; 6 «Ельдорадо»; 7 «Золотий гомін». ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯ ТВОРЧІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 1. Хто був ініціатором проведення літературної дискусії 1925-1928 років? А А. Головко; Б В. Винниченко; В Ю. Смолич; Г Ю. Яновський; Д М. Хвильовий. 2. До якого літературного угруповання належав М. Хвильовий? А «Плуг»; Б «Гарт»; В В АПЛІТЕ; Г «Молодняк»; Д «МАРС». 3. Назвіть справжнє прізвище Миколи Хвильового: А Губенко; Б Фітільов; В Елланський; Г Сивенький; Д Очерет. 4. Яку назву має перша збірка оповідань М. Хвильового? А «Я (Романтика)»; Б «Кіт у чоботях»; В «Сині етюди»; Г «Червона хустина»; Д «Мати». 5. Про кого з персонажів новели Миколи Хвильового «Я (Романтика)» йдеться: «...Низенький лоб, чорна копа розкуйовдженого волосся й приплюснутий ніс... Він нагадує каторжника, і... не раз мусив стояти у відділі кримінальної хроніки»? А про «я»; Б про доктора Тагабата; В про дегенерата; Г про виконавця смертних вироків; Д про Андрюшу. 6. Хто з персонажів новели Миколи Хвильового «Я (Романтика)» каже: «...I я, зовсім чужа людина, бандит — за одною термінологією, інсургент — за другою, я просто і ясно дивлюсь на ці портрети і в моїй душі нема й не буде гніву. І це зрозуміло: я — чекіст, але і людина»? А доктор Тагабат; Б «я»; В Андрюша; Г дегенерат; Д епізодичний персонаж без імені. а б в г д а б в г д а б в f д а б в г д а б в г д а б в г д 94 7. Про кого з персонажів новели Миколи Хвильового «Я (Романтика)» тут ідеться: «...Розвалився на широкій канапі вдалі від канделябра, і я бачу тільки білу лисину й надто високий лоб»? 8. 9. 10. А про доктора Тагабата; Б про Андрюшу; В про випадкового свідка подій; Г про «я»; Д про дегенерата. а б в г д Хто з персонажів новели Миколи Хвильового «Я (Романтика)» «...Сірить з розрубленим обличчям і зрідка тривожно поглядає... Цей невеселий комунар, коли треба енергійно розписатись під темною постановою — «розстрілять», завше мнеться...»? А секретар трибуналу; Б доктор Тагабат; В «я»; Г дегенерат; Д Андрюша. а б в г д Хто з персонажів новели Миколи Хвильового «Я (Романтика)»: «Жорстока людина з холодним розумом і ка-
менем замість серця, п'яничка і людожер з інтелігентною зовнішністю»? А «я»; Б доктор Тагабат; В Андрюша; Г випадковий свідок подій; Д дегенерат. а б в г д Хто з персонажів новели Миколи Хвильового «Я (Романтика)» «Вірний пес революції, вартовий з черепом дегенерата й душею «палача з гільйотини»? А «я»; Б Андрюша; В безіменний член трибуналу; Г дегенерат; Д доктор Тагабат. а б в г д 11. Хто з персонажів новели Миколи Хвильового «Я (Романтика)» «Чекіст мимоволі», людина із нормальною психікою і чутливим серцем, який серед звірів сам фактично став звіром»? А Андрюша; Б «я»; В доктор Тагабат; Г дегенерат; Д вартовий. а б в г д 12. Хто з персонажів новели Миколи Хвильового «Я (Романтика)» «Людина із суперечливою психологією повс-
танця, трагічно роздвоєна між уявленнями про норми моральної людської поведінки та обов'язком викону-
вати «чорне брудне діло»? А дегенерат; Б «я»; В доктор Тагабат; Г Андрюша; Д мешканець палацу. а б в г д 95 Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 13. Вкажіть твори Миколи Хвильового: Я (Романтика)»; Мазепа»; Мати»; Як варити і їсти суп з дикої качки»; Вальдшнепи»; Нарід,чи чернь»; Україна чи Малоросія». 14. Вкажіть персонажів новели Миколи Хвильового «Я (Романтика)»: 1 «я»; 2 дегенерат; 3 товариш Жучок; 4 доктор Тагабат; 5 Андрюша; 6 Андрій Половець; 7 Панас Половець. 15. Вкажіть ідеї новели Миколи Хвильового «Я (Романтика)»: 1 розвінчання романтики більшовицької революції та кри-
вавої громадянської війни; вираження пекучого болю, викликаного становищем української мови; заклик берегти природу; біль від трагічних результатів намагання втілити в життя марксизм-ленінізм; вираження першого романтичного почуття кохання; вираження родинних почуттів; біль від втрати кохання. 16. Вкажіть твори М. Хвильового, якими він засвідчив свою участь у літературній дискусії 1925-1928 років: 1 2 3 4 5 6 7 Камо грядеши»; Я (Романтика)»; Думки проти течії»; Україна чи Малоросія»; Вальдшнепи»; Про критику і критиків у літературі»; Про «сатану в бочці», або про графоманів, спекулянтів та інших «просвітян». 1 2 3 4 5 6 7 17. Які гасла виголошував і обстоював М. Хвильовий у ході літературної дискусії 1925-1928.років? 1 «З Росією навіки разом!»; 2 «Геть від Москви!»; 3 «Дайош психологічну Європу!»; 4 «Своя сорочка ближча до тіла»; 5 «Європа чи просвіта?»; 6 «Народ і партія єдині!»; 7 «Якщо ворог не здається, його знищують». f 96 ОСТАП ВИШНЯ 18. Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді Про кого так сказав Володимир Гжицький: «Його фейлетони і гуморески робили тираж газетам, у яких друкувались. Він скоро завоював село, його ім'я стало чи не найпопулярнішим після Тараса Шевченка»? А про Івана Франка; Б про Миколу Хвильового; В про Василя Барку; Г про Остапа Вишню; Д про Євгена Маланюка. а б в г д 19. Хто з названих письменників був підданий репресіям у роки сталінського режиму і відбув свою «десятирі-
чку» у концтаборах та на засланні? А Остап Вишня; А Б Євген Маланюк; б В Василь Барка; в Г Володимир Сосюра; г д Микола Хвильовий. д 20. Про кого М. Рильський сказав: «Він світить, як сонце, до нього люди тягнулись, як до сонця. Він умів і гриміти, як грім, і того голосу боялися усі плазуни і негідники»? А про Остапа Вишню; Б про Миколу Хвильового; В про Євгена Маланюка; Г про Василя Барку; Д про Степана Васильченка. 21. З яким гаслом збирався Остап Вишня на полювання? А «Хай завжди буде сонце!»; Б «Хай живуть зайці!»; В «Хай літають соколи!»; Г «Хай бігають білки!»; Д «Хай сміються люди!». А б в г д а б в г д 22. Хто сказав слова: «Коли входиш у літературу, чисть черевики! Не забувай, що там був Пушкін, був Гоголь, був Шевченко! Обітріть черевики!»? А Василь Барка; Б Іван Франко; В Євген Маланюк; Г Микола Хвильовий; Д Остап Вишня. а б в г д 23. Як Остап Вишня назвав новий різновид гумористичного оповідання, яке увів в українську літературу? а посмішкою; а Б насмішкою; б В жартом; в Г усмішкою; г д анекдотом. Д 24. Хто сказав про себе: «Умираючи, кажу вам усім: ніколи не сміявся без любові до вас усіх, до сонця, до віт-
ру, до зеленого листу!»? А Євген Маланюк; А Б Василь Барка; б В Микола Куліш; в Г Остап Вишня; Г Д Микола Хвильовий. д 97 25. Кого у 20-х роках XX ст. називали «королем українського тиражу»? А Миколу Хвильового; Б Остапа Вишню; В Олександра Олеся; Г Василя Барку; Д Євгена Маланюка. а б в г д 26. У якому із творів Остап Вишня згадує, що його «...батьки були нічого собі люди. Підходящі»? А «Отак і пишу»; Б «Думи мої, думи мої.
..»; В «Як ми колись учились»; Г «Моя автобіографія»; Д «У ніч під Новий рік». 27. Вкажіть справжнє прізвище Остапа Вишні: А Фітільов; Б Очерет; В Лозов'яга; Г Губенко; Д Рудченко. а б в г д а б в г д Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 28. Вкажіть жанри творів, які писав Остап Вишня: 1 романи; 2 казки; 3 усмішки; 4 фейлетони; 5 білі вірші; 6 автобіографічні оповідання; 7 поеми. .29. Вкажіть збірки Остапа Вишні: 1 2 3 4 5 6 7 Вишневі усмішки сільські»; Вишневі усмішки тернопільські»; Вишневі усмішки полтавські»; Моя автобіографія»; Українізуємось»; Веселі усмішки»; Сумні усмішки». ЗО. Усмішкам Остапа Вишні притаманні: 1 лаконізм; 2 3 4 5 6 сум; дотепність; іронічність; науковість; слізливість; і 2 3 4 5 6 7 7 сарказм. 98 31. Вкажіть різновиди комічного: 1 гумор; 2 драматизм; 3 сатира; 4 сарказм; 5 сентименталізм; 6 травестія; 7 гротеск. 32. Вкажіть твори Остапа Вишні: 1 «Зенітка»; 2 «Вальдшнепи»; 3 «Моя автобіографія»; 4 «Кіт у чоботях»; 5 «Заєць»; 6 «Вершники»; 7 «Як варити і їсти суп з дикої качки». 2 .3 _5 6 2 З _4 5_ 6 99 ЄВГЕН МАЛАНЮК 33. Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді Кому належать слова: «Як в нації вождів нема, Тоді вожді її поети»? А Василю Барці; Б Олегу Ольжичу; В Євгену Маланюку; Г Олені Телізі; Д Миколі Хвильовому. 34. Чому Є. Маланюк опинився в еміграції? А покинув Батьківщину з частинами Армії УНР; Б поїхав на заробітки; В виїхав як турист; Г поїхав до коханої дівчини; Д вирішив піти до армії іншої держави. 35. Де навчався Є. Маланюк після завершення Першої світової війни? А у Віденському університеті (Австрія); Б у Краківському університеті (Польща); В в Українській господарській академії (Чехословаччина); Г у Московському університеті (Росія); Д у Київському університеті (Україна). 36. Центральним образом поезії Євгена Маланюка є: А Б В Г Д Україна; сонце; мати; кохана; небо. 37. Є. Маланюк належав до літературного угруповання: А неокласиків; Б футуристів; В «Празької школи»; Г ВАПЖГЕ; Д «Нової генерації». 38. Кому Є. Маланюк присвятив твір «Сучасники»? А товаришам по «празькій школі»; Б Олені Телізі та Михайлу Телізі; В М. Рильському; Г П. Тичині; Д М. Рильському і П. Тичині. а б в г д а б в г Д а б в г д а б в г Д а б в г д А б в г д 39. У якому вірші Є. Маланюк розмірковує над сутністю творчості Великого Кобзаря? А «Сучасники»; Б «Одна пісня»; В «Під чужим небом»; Г «Безкровна муза — нежива»; Д «Шевченко». « а б в г д 100 40. Що стало поштовхом до написання Є. Маланюком вірша «Пам'яті Т. Осьмачки»? А особисте знайомство поетів; Б заочне знайомство поетів; ч В смерть Т. Осьмачки; Г визнання творчості Т. Осьмачки в Україні; » Д визнання творчості Т. Осьмачки за кордоном. 41. Вкажіть основний мотив вірша Є. Маланюка «Одна пісня»: "... .
і А трагічні переживання на чужині поета-вигнанця; Б непереборна туга за втраченим коханням; В радість від споглядання природи; Г передчуття зустрічі з коханням; Д вираження любові до матері. 42. Вкажіть жанр твору Є. Маланюка «Сучасники»: А думка; Б епіграма; В ідилія; Г медитація; Д епістола. 43. Вкажіть основну рису характеру ліричного героя творів Є. Маланюка: А слабкодухість; Б сила волі; В чесність; Г безпринципність; Д милосердність. А Б В Г Д А Б В Г д А Б В Г д А Б В Г д 44. Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей Вкажіть збірки Є. Маланюка: 1 2 3 4 5 6 7 Стилет і стилос»; Зів'яле листя»; Земля і залізо»; Влада»; Українізуємось»
; Серпень»; Перстень і посох. Епілог». 45. Вкажіть країни перебування Є. Маланюка в еміграції: б) СІЛА; 2 Аргентина; Ф Чехословаччина; 4 Австралія; 5 Іспанія; 6 Німеччина; 7 Росія. 46. Вкажіть тези естетичної концепції «празької школи»: 1 силове поєднання романтизму і догматизму; 2 відповідальність письменника за долю нації; 3 література непідлегла іншим сферам духовного життя; 4 мистецтво — віддзеркалення дійсності; 5 формування нового типу українця; 6 «мистецтво для мистецтва»; 7 ідея «сродної праці». і 2 3 4 5 6 7 101 47. Вкажіть літературні угруповання українських письменників, що діяли за межами України: 1 «Гарт»; 2 МАРС; 3 «Празька школа»; 4 ВАШПТЕ; 5 МУР; 6 «Слово»; 7 «Танк». 48. Вкажіть думки, наявні у вірші Є. Маланюка «Пам'яті Т. Осьмачки»: 1 упевненість у тому, що український народ ніколи не за-
буде свого бунтівливого співця; жаль, що Україна не зуміла захистити поета; переконаність у незнищенності нації, неминуче її утвер-
дження в прийдешніх поколіннях; розчарування в щасливому і вільному майбутньому України; пекучий біль, викликаний передчасною смертю поета; радість від спілкування з поетом; радість від читання його творів. 49. Вкажіть основні прикмети творчої манери Є. Маланюка: 1 неповторна оригінальність епітетів та метафор; 2 особливість синтаксичних конструкцій; 3 лаконізм фрази; 4 широке використання алегорії; 5 декоративність, ілюстративність; 6 циклічне розміщення поезій у збірках; 7 хронологічне розміщення поезій у збірках. 50. Вкажіть учасників «празької школи»: 1 Олена Теліга; 2 Євген Маланюк; 3 Тодось Осьмачка; 4 Олег Ольжич; 5 Юрій Дараган; 6 Василь Барка; 7 Юрій Клен. 51. Вкажіть твори Є. Маланюка: 1 2 3 4 5 6 7 Сучасники»; Золотий гомін»; Українська мова (Пам'яті Т. Шевченка)»; Шевченко»; Червона зима»; Одна пісня»; Пам'яті Т. Осьмачки». 1 2 3 4 5 ' 6 7 52. Вкажіть учасників «празької школи»: 1 Євген Маланюк; 2 Максим Рильський; 3 Павло Тинина; 4 Олена Стефанович; 5 Оксана Лятуринська; 6 Юрій Липа; 7 Володимир Сосюра. 1 2 3 4 5 * 6 7 102 ТОДОСЬ ОСЬМАЧКА, ОЛЕНА ТЕЛІГА, ОЛЕГ ОЛЬЖИЧ 53. Вкажіть твори Тодося Осьмачки: 1 2 3 4 5 6 7 Україна («Шляхи твої неміряні»)»; Україна («Задивляюсь у твої зіниці»)»; Незмінність»; Неповторність»
; Пісня з півночі»; Пісня про матір»; Слово матері». 54. Вкажіть твори Олени Теліги: 1 2 3 4 5 6 7 Літо»; Я (Романтика)»; Собор»; Горять очі, розкриті в морок»; Вечірня пісня»; Хор лісових дзвіночків»; Арфами, арфами...». 55. Вкажіть твори Олега Ольжича: 1 2 3 4 5 6 7 Був же вік золотий...»; Вечірня пісня»; Літо»; Рінь»; Вершники»; За літописом Самовидця»; О земле втрачена, явися...». J _ _2_ 4_ _5_ 7 J _ _2_ А_ _5_ 7 j _ _2_ _4_ 7 103 ВАСИЛЬ БАРКА Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 56. Вкажіть тему твору Василя Барки «Жовтий князь»: А майстерне змалювання рідної природи та заклик до її збереження; Б духовне оновлення людини і суспільства; В художнє відтворення нечуваного в історії людства голо-
домору 33-го року як найстрашнішої трагедії українсько-
го народу; Г відображення післявоєнної відбудови села, трудового по-
двигу народу; Д відображення голоду 1947 року. 57. Що стало причиною знищення хліборобської сім'ї Катранників (за твором В. Барки «Жовтий князь»)? А радянська влада; Б природній катаклізм; - В епідемія тифу; Г голод, спричинений неврожаєм; Д невідомі причини. 58. Через який образ твору «Жовтий князь» В. Барка проводить ідею збереження вічного всеперемагаючого духу людини, невмирущої української нації? А син Андрійко Катранник; Б голова сім 'ї Мирон Катранник; В бабуся Харитина Катранник; Г мама Дарія Катранник; Д діти Миколка та Оленка. 59. Вкажіть першу поетичну збірку В. Барки: А «Апостоли»; Б «Білий світ»; В «Цехи»; Г «Шляхи»; Д «Єонячні кларнети». 60. Вкажіть справжнє прізвище Василя Барки: А Лозов'ягін; Б Очерет; В Фітільов; Г Губенко; Д Елланський. 61. Де відбуваються події роману В. Барки «Жовтий князь»? А на Кубані; Б ус. Кленоточі; В у Зеленому Клину; Г ус. Колодяжному; Д у безіменному селі на Україні. 62. У якому творі описана ця жахлива картина: «Селяни у Кленоточах, як і скрізь по Україні, мерли, як мухи»? А «Вершнийі» Ю. Яновського; Б «Чотири броди» М. Стельмаха; В «Марія» У. Самчука; Г «Жовтий князь» В. Барки; Д «Сад Гетсиманський» І. Багряного А Б В Г у Д А Б В Г д А Б В Г д А Б В Г д А Б В Г д А Б В Г д А Б В Г д 104 63. Який колір у романі В. Барки «Жовтий князь» відіграє символічну роль? А жовтий; А Б білий; б В червоний;
1 в Г чорний; г д зелений. Д Символом чого виступає у романі В. Барки «Жовтий князь» жовтий колір? % ' А хліба; • • • * А Б сонця; б В золота; в Г щастя; г Д смерті. ~ Д Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 65. Вкажіть персонажів роману В. Барки «Жовтий князь»: 1 Г. Отроходін; 2 Г. Многогрішний; 3 Мирон Катранник; 4 Медиин; 5 Андрійко, син Мирона; 6 бабуся Харитина; 7 мама Дарія. 66. Вкажіть книги В. Барки, написані в еміграції: 1 2 3 4 5 6 7 Земля і залізо»; Апостоли»; Цехи»; Білий світ»; Рай»; Свідок для сонця шестикрилих»; Шляхи». 67. Вкажіть грані художнього таланту В. Барки: 1 поет; 2 прозаїк; 3 художник; 4 літературознавець; 5 перекладач; 6 музикант; 7 есеїст. і 105 ЮРІЙ яновський Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 68. Хто мав найбільший вплив на п'ятирічного Ю. Яновського? а нянька; а Б мама; б В дід Микола, сільський коваль і тесля; в Г бабуся; г Д батько. д а б в г д 69. Що ви знаєте про навчання Юрія Яновського в Єлисаветградському реальному училищі? А закінчив навчання зі срібною медаллю; Б закінчив навчання із золотою медаллю; В виключили з училища за громадсько-політичну діяль-
ність; Г виключили з училища за неуспішність; Д змушений був сам залишити навчання через матеріальні нестатки. 70. Чому Юрій Яновський пішов учитися до Київського політехнічного інституту? А хотів бути морським інженером, будувати кораблі і па-
роплави; Б хотів будувати залізничні дороги, бо любив мандрувати поїздом; В хотів стати інженером-автомобілебудівником; Г хотів навчитись працювати з новою на той час кінотехнікою; Д хотів виконати побажання батьків. 71. Членом якого літературного угруповання був у 20-ті роки XX ст. Ю. Яновський? а б в г Д А Б В Г д «Плуг»; МАРС; ВАПЛІТЕ; «Гарт»; ВУСПП. а б в г д 72. Ким був Юрій Яновський за типом світобачення? А реалістом; Б прагматиком; В романтиком; Г міщанином-обивателем; Д войовничим атеїстом. 73. Чому Юрія Яновського звільнили з Одеської кіностудії? А не міг впоратися з роботою; Б був дуже конфліктною людиною; В був творчою яскравою особистістю на тлі загальної маси; Г не мав творчих ідей; Д зловживав службовим становищем. а б в г д а б в г д 74. Кому із персонажів новели «Подвійне коло» (роман «Вершники» Ю. Яновського) належать такі слова: «Рід наш великий, голови не щитані, крім нас двох, іще троє рід носять. Рід — це основа, а найперше — держа-
ва, а коли ти на державу важиш, тоді рід хай плаче, тоді брат брата зарубає, он як!»? А Андрієві Половцю; Б Оверкові Половцю; В Панасові Половцю; Г Іванові Половцю; Д Сашкові Половцю. а б в г Д 106 33. Кому з персонажів новели «Подвійне коло» (роман «Вершники» Ю. Яновського) належать такі слова: «Рід наш рибальський, на морі бувальський, рід у державу вростає, в закон та обмеження, а ми анархію несемо на плечах, нащо нам рід, коли не треба держави, не треба родини, а вільне співжиття?»? А Панасу Половцю; Б Андрієві Половцю; В Оверку Половцю; Г Сашкові Половцю; Д Івану Половцю. а б в г д 76. Кому з персонажів новели «Подвійне коло» (роман «Вершники» Ю. Яновського) належать такі слова: «А згадується мені, згадується батько Половець і його старі слова... І його старі слова: тому роду не буде пере-
воду, в котрому браття милують згоду... Проклинаю тебе моїм руським серцем, ім'ям великої Росії-
матінки...»? А Іванові Половцю; Б Андрієві Половцю; В Оверкові Половцю; Г Сашкові Половцю; Д Панасові Половцю. а б в г Д 77. Кому з персонажів новели «Подвійне коло» (роман «Вершники» Ю. Яновського) належать такі слова: «Рід наш роботящий, та не всі в роді путящі. Є горем горьовані, свідомістю підкуті, пролетарської науки люди, а є злодюги й несвідомі, вороги й наймити ворогів. От і бачиш сам, що рід розпадається, а клас стоїть, і весь світ за нас, і Карл Маркс»? А Сашкові Половцю; Б Андрієві Половцю; В Панасу Половцю; Г Оверкові Половцю; Д Іванові Половцю. 78. У якому творі Ю. Яновський розкриває трагедію братовбивчої війни? А «Чотири шаблі»; Б «Майстер корабля»; В «Рейд»; Г «Вершники»; Д «Кров землі». а б в г Д а б в г Д 79. Вкажіть твір Ю. Яновського про громадянську війну, суть людського життя та велич творчої праці: А «Мир»; Б «Київські оповідання»; В «Вершники»; Г «Земля батьків»; Д «Чотири шаблі». а б в г Д 80. Якийрізновид роману започаткував Ю. Яновський в українській літературі? - 7 А історичний роман; Б роман у віршах; В роман у новелах; Г психологічний роман; Д філософський роман. а б в г Д 81. За яким принципом розташовані новели в романі Ю. Яновського «Вершники»? А у хронологічному порядку описаних подій; Б за внутрішньозмістовою логікою; В розташовані довільно; Г за віком персонажів; ' Д в алфавітній послідовності їхніх назв. а б в г д 107 82. Вкажіть твір Ю. Яновського, в якому автор відображає післявоєнну відбудову села, трудовий подвиг народу: А «Мир»; Б «Чотири шаблі»; В «Рай»; Г «Майстер корабля»; Д «Кров землі». Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 83. Вкажіть новели роману Ю. Яновського «Вершники»: 1 «Подвійне коло»; 2 «Intermezzo»; 3 «Шаланда в морі»; 4 «Я (Романтика)»; 5 «Новина»; 6 «Лист у вічність»; 7 «Сини». 84. Вкажіть драматичні твори Ю. Яновського: 1 «Дочка прокурора»; 2 «Мир»; 3 «Рай»; 4 «Байгород»; 5 «Дума про Британку»; 6 «Вершники»; 7 «Чотири шаблі». 85. Вкажіть основні ознаки перших збірок новел Ю. Яновського «Мамутові бивні» (1925 р.) та «Кров землі» (1927 p.): 1 автор порушує проблеми духовного оновлення людини і суспільства; 2 Ю. Яновський розв'язує проблему відтворення природ-
них явищ у літературі; 3 новеліст показує специфіку громадянської війни в Укра-
їні; 4 у новелах Ю. Яновського присутній новий герой — си-
льний, вольовий, яскрава особистість, якою керує рево-
люційна ідея; 5 герой ранніх новел Ю. Яновського — авантюрист, лю-
битель пригод; 6 автор відтворює реалії життя з етнографічною точністю; 7 тон розповіді сатиричний. 86. Якими творами Ю. Яновський намагається самореабілітуватися після несправедливих нападів тогочасної критики на його романи «Майстер корабля» та «Чотири шаблі»? 1 п'єсою «Завойовники»; . 2 романом «Вершники»; _2 3 сценарієм до фільму «Гамбург»; _3 4 п'єсою «Дума про Британку»; _4 5 романом «Байгород»; 5 6 збіркою поезій «Прекрасна УТ»; 6 7 збіркою «Кров землі». і • а б в г д 1 2 3 4 5 6 7 2 .3 _4 _5 6 2 З ± 5_ 6 108 87. Як тогочасна критика у 20-х роках XX ст. оцінювала Ю. Яновського як особистість та письменника? 1 2 3 4 5 6 7 88. За що Ю. Яновського було звільнено з посади головного редактора журналу «Вітчизна»? 1 за націоналізм; 2 недбальство у роботі; 3 порушення трудового законодавства; 4 міщансько-обивательські погляди; 5 друк помилкових і порочних творів; 6 друк творів з орфографічними та пункіуаційними помилками; 7 аполітичність. як «попутника»; _L як «щирого українця»
; як «справжнього комуніста»; _3_ як «запеклого націоналіста»; _4_ як «від даного хвильовіста»; _5_ як «щирого патріота»; 6 як «космополіта». , 7 1 3 4 5_ 6 109 МИКОЛА КУЛІШ Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді Кому з письменників належать ці рядки: «Я люблю революцію й боротьбу. Я люблю партію, бо тільки на її шляхах зачатки нового життя (хоч яке далеке від нас це життя)»? А М. Кулішу; Б М. Хвильовому; В Ю. Яновському; Г Лесю Курбасу; Д П. Кулішу. 90. Чим була спричинена рання смерть Миколи Куліша? А сталінськими репресіями проти українським письменників; Б нещасним випадком; В тяжкою задавненою хворобою; Г самогубством; Д важкими умовами життя та шкідливим виробництвом. а б в г Д а б в г д 91. «У певному розумінні М. Куліш був глибоко релігійною людиною». У чому полягала релігійність пись-
менника? А вірив в Ісуса Христа; Б вірив у революцію, партію (більшовицьку), соціалізм; В не вірив узагалі; Г був буддистом; Д поклонявся поганським (язичницьким) богам. а б в г Д 92. Що допомогло М. Кулішу, вихідцеві з бідної селянської родини, здобути освіту? А бажання батьків, щоб син став освіченою людиною; Б кмітливість, наполегливість, прекрасна пам'ять, жадіб-
ність до книжок; В закон про обов'язкову початкову освіту; Г можливість, як сину селян, отримати освіту безкоштовно; Д підтримка друзів. а б в г Д 93. Яким елементом сюжету п'єси М. Куліша «Мина Мазайло» є сцена опублікування в газеті оголошення про зміну прізвища та звільнення з посади Мини Мазайла? А епілогом; А Б зав'язкою; Б В розв'язкою; В Г кульмінацією; Г Д експозицією. Д 94. Яким сюжетним елементом п'єси Миколи Куліша «Мина Мазайло» є сцена зустрічі та розмови Рини та Улі (перша дія, 1)? А кульмінацією; Б експозицією; В прологом; Г зав'язкою; Д розв'язкою. а . б в г Д 95. Чому Мина Мазайло (персонаж однойменної п'єси Миколи Куліша) хоче змінити своє українське прізвище на російське в час проведення українізації? А не знає про українізацію; Б не вірить в результативність українізації (про це йому каже серце); В вважає, що зміна прізвища його особиста справа і не має жодного стосунку до українізації; Г задовольняє бажання членів своєї сім'ї; Д піддається загальній, поширеній у той час тенденції до зміни прізвищ. 96. Хто з персонажів п'єси «Миколи Куліша Мина Мазайло» уособлює стару дореволюційну інтелігенцію? а б в г д А Баронова-Козино; Б Мазайлиха; В тьотя Мотя; Г Мина Мазайло; Д дядько Тарас. а б в г д 97. За ким, на думку Миколи Куліша (за п'єсою «Мина Мазайло»), майбутнє України? А за дядьком Тарасом; Б за українськими комсомольцями; В за Мокієм; Г за Миною, що зрозуміє і виправить свої помилки; Д за Улею і Риною. 98. Чому Мина Мазайло, на думку тьоті Моті, хоче змінити прізвище? А щоб отримувати більшу зарплату; Б щоб остаточно зректися своїх національних коренів; В щоб стати «ну просто порядочним человеком»; Г щоб полегшити життя своїм дітям; Д бо так було модно. а б в г д а б в г д 99. Які чиновники, за визначенням Мини Мазайла (за п'єсою Миколи Куліша «Мина Мазайло»), працюють в українським установах? А ввічливі; Б співчутливі; В байдужі; Г відповідальні; Д «арихметично середні». а б в г д 100. Хто з персонажів п'єси Миколи Куліша «Мина Мазайло» є найяскравішим представником міщанства, ву-
льгарності та обивательської глупоти? А Мина Мазайло; Б дядько Тарас; В тьотя Мотя; Г Баронова-Козино; Д Мазайлиха. а б в г д 101. Який твір М. Куліша був спрямований проти войовничого шовіністичного міщанства, що чинило опір спробам національного відродження в Україні в 20-ті роки XX ст.? А «Маклена Граса»; Б «Народний Малахій»; В «Патетична соната»; Г «97»; Д «Мина Мазайло». а б в г Д 111 102. Хто каже такі слова (за п'єсою Миколи Куліша «Мина Мазайло»): «Подумай, Мино! Подумай, що скажуть на тім світі діди й прадіди наші, почувши, що ми міняєм прізвище»? А Б В Г Д Баронова-Козино; тьотя Мотя; дядько Тарас; дружина Мини Мазайла — Килина Трохимівна; один з комсомольців. а б в г Д 103. Хто (за п'єсою Миколи Куліша «Мина Мазайло») каже такі слова: «їхня українізація • всіх нас, українців, а тоді знищити разом, щоб і духу не було... Попереджаю!..»? • це спосіб виявити А МинаМазайло; А -
Б Мокій Мазайло; б В дядько Тарас; в Г тьотя Мотя; г д Рина Мазайло. Д Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 104. У чому виявилась діяльність Миколи Куліша як військового? 1 2 З навчався у вищому військовому училищі; був на фронті у складі російської царської армії; перейшов у революційний табір, сформував Дніпровсь-
кий селянський полк; воював у складі Червоної Армії проти денікінців, сфор-
мував повстанські революційні загони; був в армії Денікіна; був в армії УНР; був у загонах Нестора Махна. 105. У чому полягала педагогічна діяльність Миколи Куліша? . 1 організовує дитячі садки, школи; 2 укладає український буквар «Первинка»; 3 працює директором школи; 4 працює вихователем у дитячому садку; 5 укладає підручник математики для початкової школи; 6 працює інспектором губернського відділу освіти; 7 викладає у вищій школі. 106. Які традиції використовує та розвиває Микола Куліш-драматург? 1 вертепних дійств та інтермедій старої української літе-
ратури; 2 кращих зразків східної (японської та китайської) драма-
тургії; 3 кращих зразків української побутової комедії XIX ст.; 4 кращих зразків західноєвропейської драматургії; 5 усіх названих; 6 відкидав будь-який попередній досвід; 7 орієнтувався лише на сучасну йому драматургію. 112 107. Чим була зумовлена висока сценічність п'єси Миколи Куліша «Мина Мазайло»? 1 іменами популярних акторів, що грали у виставі; 2 акробатичними трюками; 3 жвавістю діалогів та дотепністю реплік; 4 комічними ситуаціями; 5 яскравістю декорацій, костюмів, що було обов'язковою умовою постановок п'єси; 6 гостротою «філологічного» конфлікту та динамічним розвитком сюжету; , 7 динамічним розвитком сюжету. 108. Вкажіть п'єси М. Куліша, що складають драматичну трилогію про село: 1 2 3 4 5 6 7 97»; Народний Малахій»; Комуна в степах»; Прощай, село»; Отак загинув Гуска»; Мина Мазайло»; Патетична соната». 109. Вкажіть дійових осіб п'єси М. Куліша «Мина Мазайло»: 1 Рина; 2 Оксана Перебійна; 3 Уля; 4 Лукаш; 5 Мокій; 6 Килина Трохимівна; 7 Ярослав Мудрий. 1 2 З 4 5 6 7 1 2 3 • 4 5 6 7 1 2 З 4 5 6 7 ІВАН КОЧЕРГА Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 110. На ранніх творах Івана Кочерги («Фея гіркого мигдалю» та «Алмазне жорно») позначився вплив: А американської пригодницької літератури; Б творів часів Київської Русі; В народної фантастики; Г релігійних притч; Д народних байок та анекдотів. 111. Літературну діяльність І. Кочерга розпочинає як: А прозаїк; Б драматург; В перекладач; Г поет; Д театральний критик. 112. У якому драматичному творі І. Кочерги відображені героїчні й трагічні сторінки історії України XV-
XVI ст.? А «Ярослав Мудрий»; Б «Алмазне жорно»; В «Фея гіркого мигдалю»; Г «Свіччине весілля»; Д «Майстри часу». 113. Рання п'єса Івана Кочерги про боротьбу українців з польською шляхтою має назву: А «Пророк»; Б «Алмазне жорно»; В «Майстри часу»; Г «Свіччине весілля»; Д «Фея гіркого мигдалю». 114. Чому з довгого життя Ярослава Мудрого увагу Івана Кочерги привернули саме 1030-1036 роки? А випадково; Б автор вважав їх найцікавішими в біографії Ярослава Мудрого; В це був час, коли князь змінив меч вояка на плідну дер-
жавно-культурну. працю будівничого; саме це відповіда-
ло задуму автора; Г письменник мав про цей період найбільше історичного матеріалу; Д цей час малодосліджений, тому давав простір для худож-
нього вимислу. 115. Яке генетичне коріння найбільше цінує в собі князь (за п'єсою І. Кочерги «Ярослав Мудрий»)? А варязьке; Б німецьке; В українське народне; Г українське князівське; Д візантійське. 116. У чому полягає актуальність^звучання п'єси І. Кочерги «Ярослав Мудрий»? А в образі князя Ярослава Мудрого —
державця-патріота; Б в зображенні побуту того часу; В в зображенні стосунків між членами князівської родини; Г в пізнавальному значенні; а б в --
г Д а б в г Д А б в г д А б в г д а б в г Д А б в г д а б в г 114 Д в образах князівських слуг. 117. Вкажіть головну думку п'єси Івана Кочерги «Ярослав Мудрий»: А ствердження думки, що приватне життя є для людини найціннішим; Б утвердження думки про незламність народного духу, любові та відданості вітчизні; В смисл життя людини лише у повній віддачі суспільству; Г людина повинна вчитись знаходити для себе вигоду у будь-якій ситуації; - * Д дбаючи про вітчизну, люди не повинні забувати про себе. 118. Кому з персонажів п'єси Івана Кочерги «Ярослав Мудрий» належать ці слова? Стужився я цвітом рути-м'яти, За Києвом знудився у сльозах... Ладен я свині пасти в цих ярах, Ладен свічки гасити по церквах, Ніж рицарем вельможним і багатим Розкошувати по чужих краях! А Свічкогасу; Б Ярославові Мудрому; В, Микиті; Г Журейкові; Д Турвальду. 119. Кому з персонажів п'єси І. Кочерги «Ярослав Мудрий» належать такі слова: «Раніш закон, а потім благо-
дать»? А Ярославу Мудрому; Б Микиті; В Свічкогасу; Г Журейку; Д Турвальду. 120. Хто каже Ярославу Мудрому такі слова? Раніш, ніж храми будувать святі, годиться правду ствердити в житті. А Журейко; Б Свічкогас; В Микита; Г Інгігерда; Д Добринич Коснятин. 121. Як називаються вислови «черлені щити», «златоглавий», «часто книги чтяще», «яко тать», «зело прехитрий майстер», які використовує І. Кочерга у п'єсі «Ярослав Мудрий» для передачі колориту епохи? А діалектизми; Б архаїзми; В професіоналізми; Г афоризми; Д наукові терміни. 122. Кого Ярослав Мудрий (з однойменної п'єси І. Кочерги) називає «чесним ворогом і таємним другом»? А Журейка; Б Турволода; В Інгігерду; Г Микиту; Д доньку Анну. & а б в г д а б в г Д а б в г Д а б в г д а б в г Д А б в г д 115 Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 123. Вкажіть сюжетні лінії, наявні в п'єсі Івана Кочерги «Ярослав Мудрий»: 1 Свічкогас — Турвальд; 2 Турвальд — Микита; 3 Милуша — Єлизавета; 4 Ярослав — його дружина; 5 Ярослав — Журейко; 6 князь — Микита; 7 Свічкогас — Микита. 2 .3 ± 5_ 6 124. Вкажіть жанри драматичних творів І. Кочерги: 1 комедія; 1 2 трагедія; 2 3 трагікомедія; 3 4 драма-феєрія; 4 5 драматична поема; 5 . 6 водевіль; 6 7 драматичний діалог. 7 125. Драмою «Ярослав Мудрий» І. Кочерга продовжив традиції української історико-романтичної драматургії. Вкажіть жанри творів та прізвища письменників, чиї традиції продовжив І. Кочерга: 1 народний вертеп; 2 М. Костомаров; 3 П. Куліш; 4 шкільна драма; 5 І. Франко і М. Старицький; 6 інтермедії; 7 Леся Українка. 1 2 3 4 5 6 7 126. Вкажіть твори Івана Кочерги: 1 2 3 4 5 ,6 7 Свіччине весілля»; Ярослав Мудрий»; Зачарована Десна»; Україна в огні»; Дума про Британку»; Алмазне жорно»; Земля». 127. У чому виявляється мистецька досконалість драми «Ярослав Мудрий» Івана Кочерги? 1 у створенні та використанні авторських слів-неологізмів; 2 у використанні дієслів наказового способу (у прямих за-
кликах любити Батьківщину); 3 у символічних назвах дій; 4 у символічних назвах відмін; 5 у вправному і продуманому веденні нитки-мотиву; 6 у використанні великої кількості слів із зменшено-
пестливими суфіксами; 7 у майстерному розгортанні плетива конфліктів. 1 2 3 4 5 6 7 116 128. Вкажіть риси характеру Ярослава Мудрого з однойменної п'єси Івана Кочерги: 1 сильний князь, який залізними полками забезпечив дер-
жаві мир; 2 тиран, що не зважає ні на чию думку; 3 спраглий Софії-мудрості, книгочтитель; меценат куль-
тури; 4 милосердний та настирливий; 5 володар, який упровадженням твердого закону рівняє шляхи благодаті освіти, народного добробуту; f 6 батько, що використовує дітей для державницьких справ; 7 люблячий батько. 129. Вкажіть персонажів п'єси І. Кочерги «Ярослав Мудрий»: 1 Милуша; 2 Мавка; 3 Журейко; 4 Свічкогас; 5 Лісовик; 6 Микита; , 7 Інгігерда. 2 •4 5_ 6 2 З ± 5_ 6 117 ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 130. Кому належать слова : «Слов'янство поки що дало світові в кінематографії одного великого митця, мисли-
теля і поета — Олександра Довженка»? а б в г д А Чарлі Чапліну; Б У. Черчілю; В О. Пудовкіну; Г Ф. Фелліні; Д 10. Яновському. 131. Де помер і похований Олександр Довженко?: А у Москві; Б у Львові; В у Києві; Г в Одесі; Д у Чернігові. 132. Хто із сім'ї Довженків найбільше любив саджати що-небудь в землю, «щоб проізростало» (за кіноповістю «Зачарована Десна»)? А б в г д А мама; Б баба Марусина; В сестра; Г прабаба; Д дід Тарас. А б в г д 133. Вкажіть фільм О. Довженка, який у 1958 році на підсумковому кінофестивалі Всесвітньої виставки в Брюс-
селі серед 12 найкращих фільмів було названо фільмом «усіх часів і народів»: А «Щорс»; Б «Сумка дипкур'єра»; В «Зачарована Десна»; Г «Повість полум'яних літ»; Д «Земля». а б в г д 134. Хто і про кого (за кіноповістю Олександра Довженка «Україна в огні») сказав такі слова: «У них немає держав-
ного інстинкту... Ти знаєш, вони не вивчають історії. Вони вже двадцять п'ять літ живуть негативними лозунга-
ми одкидання Бога, власності, сім'ї, дружби! У них від слова «нація» остався тільки прикметник»? А Лаврін Запорожець про італійців; Б Григорій Заброда про українців; В німецький офіцер фон Крауз про українців; Г італійський офіцер Пальме про українців; Д італійський офіцер Пальме про німців. 135. Якою була перша слава про Олександра Довженка на батьківщині? А як про поета; Б як про карикатуриста; В як про режисера; Г як про актора; Д як про сценариста. а б в г д А б в г д 136. Твором, через який О. Довженко потрапив у немилість партії, уряду та Сталіна, була кіноповість: * А «Щорс»; Б «Земля»; В «Україна в огні»; Г «Зачарована Десна»; Д «Повість полум 'яних літ»
. а б в г д 118 137. Хто, на думку Ö. Довженка, був найгарнішою людиною на землі (за кіноповістю «Зачарована Десна»)? А Самійло-косар; Б його батько; В його дід Семен; Г його мати; Д дід Тарас. 138. Олександр Довженко відомий у світі як: А поет; Б співак; В кіномитець; Г актор театру; Д актор цирку. а б в г д а б в г д 139. Хто був прокурором у партизанському загоні (за кіноповістю О. Довженка «Україна в огні»)? ' А голова колгоспу Лаврін Запорожець; Б куркуль Максим Заброда; В воїн Василь Кравчина; Г партизан Роман Запорожець; Д працівник райкому партії Лиманчук. 140. Вкажіть жанр твору О. Довженка «Україна в огні»: а б в г д А оповідання; А Б кіноповість; б В повість; в Г кінороман; г Д кіносценарій. д 141. Який новийжанр започаткував Олександр Довженко в українській літературі? А кінороман; Б кіносценарій; В кіноповість; Г психологічна новела; Д усмішка. 142. Як підписував О. Довженко свої перші карикатури? А Олександр; Б Десняк; В Художник; Г Довжик; Д Сашко. 143. Біля якої кіностудії О. Довженко посадив яблуневий сад? а б в г д а б в г д А Одеської; А Б Київської; б В «Мосфільм»; в Г Ялтинської; г д «Ленфільм». д 119 Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 144. Вкажіть риси характеру ліричного героя — малого Сашка — з кіноповісті О. Довженка «Зачарована Десна»: 1 жвавість; 2 непосидючість; 3 розвинена уява; 4 романтичність; 5 мрійливість; 6 брехливість; 7 байдужість. 145. З якої причини кіноповість «Україна в огні» О. Довженка була заборонена в радянські часи? 1 бо трагічна доля родини Запорожців уособлює долю всього українського народу; бо твір мав низку мистецьких недоліків; бо жодного слова не було в творі про «натхненника ге-
роїчних зусиль радянського народу Сталіна»; бо автор посмів виокремити Україну з-поміж інших ра-
дянських республік; бо автор заговорив про Україну зболеним голосом сина; був недосконалий сценарій; бо твір мав низку принципових недоліків. 146. У яких жанрах творив О. Довженко? 1 вірші; 2 ліро-епічні поеми; 3 оповідання; 4 публіцистичні статті; 5 прозові байки; 6 документальні фільми; 7 кіносценарії та кіноповісті. 147. Твір Олександра Довженка «Зачарована Десна» є: 1 дослідженням власного дитинства; 2 спогадом; 3 сповіддю; 4 казкою; 5 фантастикою; 6 виправданням; 7 містифікацією. 148. Вкажіть твори О. Довженка: 1 2 З 4. 5 6 7 Зачарована Десна»; Думи мої, думи мої...»; Щоденник»; Марія»; Україна в огні»; Повість полум'яних літ»; Тигролови». 149. Вкажіть дійових осіб кіноповісті О. Довженка «Зачарована Десна»: 1 Христя; 2 Лаврін Запорожець; 3 дядько СаМійло-косар; 4 баба Марусина; 5 Олеся; 6 Лиманчук; 7 Іван Карналюк. 120 УЛАС САМЧУК Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 150. У якій сім'ї народився Улас Самчук? А бідного селянина; А Б заможного селянина; б В бідного ремісника; в Г священика; г Д вчителя. д У. Самчук провів останні роки свого життя і помер? А у США; А Б у Бразилії; б В в Аргентині; в Г у Німеччині; і г Д у Канаді. д 152. Кому з українських письменників належать такі слова: «Маю сорок років життя. Народився під час війни і революції, 15 років зигнання, 14 миру. Польська, німецька, мадярська в'язниці. Тричі нелегальний перехід кордонів. Свідок повстання України, Польщі, Чехословаччини, Карпатської України, протекторату, Гене-
рального губернаторства, Рейхскомісаріату України, Другого Рейху, Третього Рейху. Свідок їх упадку. Свідок двох найбільших воєн в історії світу. Царі, королі, імператори, президенти, диктатори. Муссоліні, Гітлер, Сталін. Голод 1932-1933, концентраційні табори... І вічне вигнання»? А Іванові Багряному; Б Андрієві Малишку; В Олесеві Гончару; Г Уласові Самчуку; Д Олександрові Довженку. 153. Вкажіть, де перебував Улас Самчук під час Другої світової війни: А в радянській армії; Б в ОУН; , В на окупованій території; Г в евакуації; Д в німецькій армії. А б в г д а б в г Д 154. Який твір Уласа Самчука вперше приніс йому славу в Україні та популярність у світі? А «Волинь»; Б «Планета Ді-Пі»; В «На твердій землі»; Г «Чого не гоїть огонь»; Д «Марія». а б в г Д 155. Учасником якого творчого угруповання був Улас Самчук у післявоєнний період? А МУР; А Б МАРС; б В ВАШПТЕ; в Г ВУСПП; г Д «Плуг». д 156. У якому творі Улас Самчук першим в українській літературі порушив тему діяльності УПА? А «Волинь»; Б «Марія»; В «Кулак»; Г «Чого не гоїть вогонь»; Д «Гори говорять». а б в г д 121 157. Кого з українських письменників називали «Гомером українського життя XX ст.» А Івана Багряного; Б Уласа Самчука; В Василя Барку; Г Тодося Осьмачку; Д Олеся Гончара. 158. Який твір має підзаголовок «Хроніка одного життя»? А «Тигролови» І. Багряного; Б «Сад Гетсиманський» І. Багряного; В «Жовтий князь» В. Барки;, Г «Волинь» У. Самчука; Д «Марія» У. Самчука. а б в г д а б в г д 159. Який твір У. Самчука присвячено «матерям, що загинули голодною смертю на Україні в роках 1932-1933»? А «Волинь»; А Б «Чого не гоїть огонь»; б В «Марія»; в Г «Ост»; г Д «На твердій землі». д 160. Твір У. Самчука «Нарід чи чернь» за жанром є: А пригодницьким романом; Б науковим трактатом; В публіцистичною статтею; Г щоденниковими записами; Д посланням до нащадків. 161. Образ Марії з однойменного роману У. Самчука є: А символом багатостраждальної України; Б образом звичайної української жінки; В образом звичайної української жінки з незвичайною долею; Г образом бідної наймички; Д образом першої красуні на селі. а б в г д А б в г д Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 162. Які проблеми порушує У. Самчук у романі «Марія»? 1 трагедії однієї селянської родини як частини трагедії всі-
єї української нації; 2 умов творчої праці у вільному й тоталітарному суспільс-
тві; \ 3 руїнницького впливу російської солдатчини на молоду людину; 4 стосунків між міськими робітниками та селянами; 5 виживання людей в умовах тайги Далекого Сходу; 6 деформації українського національного характеру під впливом більшовицької ідеології; 7 батьків і дітей, любові та сімейного щастя. 2_ 3_ ± 5_ 6 « 122 163. Творчість Уласа Самчука охоплює таку тематику: 1 життя вчителів; 2 насильницька колективізація та голодомор 1933 року; 3 міркування про людську гідність та національну само-
свідомість; 4 розповідь про освоєння українцями Далекого Сходу; 5 спогади про дитинство; 6 події Другої світової війни, зокрема діяльність УПА; 7 життя українців в еміграції. * 1 2 3 4 5 6 7 ' 164. Вкажіть твори Уласа Самчука: 1 2 3 4 5 6 7 Марія»; Волинь»; Тигролови»; Огненне коло»; Нарід чи чернь»; Сад Гетсиманський»; Ост», о 165. Через образ Марії (за однойменним твором У. Самчука) автор проводить усі основні мотиви роману. Вка-
жіть їх: і 1 мотив праці; 2 мотив любові; 3 мотив страждання; 4 мотив байдужості; 5 мотив бездушності; 6 мотив гріховності й кари за гріх; 7 мотив віри в Бога. 166. Вкажіть начальні заклади, де здобував освіту Улас Самчук: 1 Київський художній інститут; 2 Єлисаветградське реальне училище; 3 Народна школа в Тилявці, Дерманська двокласна школа при семінарії; 4 Глухівський учительський інститут; 5 Крем'янецька гімназія імені І. Стешенка; 6 Бреславський (Врондавський) університет; 7 Петербурзький політехнічний інститут. 167. Вкажіть персонажів роману У. Самчука «Марія»: 1 Марія; 2 Григорій Многогрішний; 3 Гнат; 4 Корній; 5 Медвин; 6 Володька; 7 Матвій. 1 2 3 4 5 6 7 123 ІВАН БАГРЯНИЙ Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 168. Яким є справжнє прізвище Івана Багряного? А Губенко; Б Фітільов; В Рудченко; Г Лозов'яга; Д Очерет. 169. До якого фаху готувався Іван Багряний, навчаючись у школі та інституті? А інженера; Б вчителя; В музиканта; Г письменника; Д художника. 170. Чому Іван Багряний не завершив навчання у Київському художньому інституті? А пропускав заняття; Б був «політично неблагонадійним»; В не міг здати екзаменів; Г змінились професійні плани; Д через матеріальну скруту. 171. Вкажіть жанр твору Івана Багряного «Тигролови»: А автобіографічний роман; Б автобіографічна повість; В роман у віршах; Г пригодницький роман; Д роман-хроніка. 172. За що було заарештовано Івана Багряного? А за контрреволюційну і націоналістичну діяльність; Б за розтрату державного майна; В за нелегальний перехід кордону; Г за кримінальний злочин; Д за порушення трудового законодавства. 173. Присвятою до якого твору І. Багряного були слова: «Всім бунтарям і протестантам, всім, хто родився рабом і не хоче бути ним, всім скривдженим і зборканим і своїй бідній матері — крик свого серця присвячую»? А збірка поезій «До меж заказаних»; Б роман у віршах «Скелька»; В поема «Аве Марія»; Г роман «Тигролови»; Д стаття «Чому я не хочу вертатися до СССР?». 174. Який факт із власної біографії використав Іван Багряний при написанні роману «Тигролови»? А перебування на Далекому Сході та в БАМ-
Лагу за виро-
ком суду; Б навчання в Київському художньому інституті; В участь у створенні підпільного уряду Української голо-
вної визвольної ради; Г створення і редагування газети «Українські вісті»; Д навчання в російській церковно-приходській школі. а б в г д а б в г д а б в г д а б в г д а б в г д а б в г д а б в г д 124 175. Символом чого виступає образ поїзда (картина, з якої розпочинається твір) у романі Івана Багряного «Тиг-
ролови»? А тоталітарної сталінської системи; Б науково-технічного прогресу; В справедливого суспільства, де віддані владі громадяни насолоджуються життям; Г швидкоплинності життя; Д суспільства, де вороги радянської влади отримують за-
конне покарання. . * 176. Де відбуваються події роману Івана Багряного «Тигролови»? , А в Україні; Б на Півночі; В на Далекому Сході; Г на Близькому Сході; Д у Західній Європі. а б в г д а б в г д 177. Хто був ворогом Григорія Многогрішного (за романом Івана Багряного «Тигролови»)? а б в г д а б в г д А Грицько; Б Наталка; В сусід Сірків; Г Медвин; Д Сірко. 178. Хто є автором памфлету «Чому я не хочу вертатись до СССР»? А Іван Багряний; Б Улас Самчук; В Василь Барка; Г Тодось Осьмачка; Д Олег Ольжич. 179. Вкажіть головну думку роману Івана Багряного «Тигролови»: А упевненість у тому, що Григорій і Наталка дістануться до України; Б людина завжди повинна думати, як врятувати своє жит-
тя; В людина повинна зберегти своє життя будь-якою ціною; Г людське життя — безцінне; Д за будь-яких обставин людина найперше має бути Лю-
диною. Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 180. Яку роль відіграє символічна картина, якою розпочинається роман Івана Багряного «Тигролови»? а б в г д 1 задає ритм усьому твору; 2 має на меті залякати читача; 3 є ключем для розуміння ідейного задуму твору; 4 передає майстерність письменника (передусім викорис-
танням персоніфікації); 5 викликає в читача бажання поїхати до Сибіру; 6 викликає в читача бажання стати машиністом; 7 не відіграє ніякої ролі. 125 181. Вкажіть твори Івана Багряного: 1 2 3 4 5 6 7 Собор»; Чому я не хочу вертатись до СССР?»; Нарід чи чернь»; Сад Гетсиманський»; Огненне коло»; Марія»; Чого не гоїть огонь». 182. Вкажіть дійових осіб роману Івана Багряного «Тигролови»: 1 Медвин; 2 Мирослава; 3 Максим; 4 Григорій; 5 Грицько; 6 Наталка; 7 батьки Наталки і Грицька. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 183. Вкажіть риси характеру Григорія Многогрішного (за романом Івана Багряного «Тигролови»): 1 відчайдушний і сміливий, мужній; 2 чесний, борець за справедливість; 3 малодушний; 4 здатний задля збереження власного життя піти на зраду; 5 любить Україну; 6 безкомпромісний; 7 здатний на компроміс. 1 2 3 4 5 6 7 * 126 ОЛЕСЬ ГОНЧАР Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 184. Де виховувався Олесь Гончар після смерті матері? А в інтернаті; Б у бабусі та дідуся; В у сім'ї дядька; Г у чужих людей; . Д у сім'ї батька та мачухи. 185. Де перебував Олесь Гончар під час Другої світової війни? А у радянській армії; Б в УПА; В у військах вермахту; Г у народному ополченні; Д у партизанському загоні. 186. Який вчинок Олеся Гончара (1991 p.) був сприйнятий громадськістю як виклик усій радянській системі? А виступ на Установчому з'їзді Народного Руху України; Б виступ на відкритті установчої конференції Товариства української мови ім. Т. Г. Шевченка; В підтримка голодуванніючих студентів на знак рішучого протесту проти уряду УРСР; Г вихід з КПРС; Д друкування гострих статей у пресі. 187. Вкажіть найзначніший твір О. Гончара про Другу світову війну: А «Модри Камень»; Б «Циклон»; В «Прапороносці»; Г «Собор»; Д «Твоя зоря». 188. Який роман Олеся Гончара несе в собі філософські роздуми про духовні скарби? А «Собор»; Б «Твоя зоря»; В «Тронка»; Г «Циклон»; Д «Прапороносці». 189. Який твір О. Гончара був вилучений з літературного процесу внаслідок тенденційної вульгаризаторської критики? А «Прапороносці»; Б «Людина і зброя»; В «Циклон»; Г «Собор»; Д «Твоя зоря». 190. Який образ роману О. Гончара «Собор» є центральним, стає символом духовної краси людини? А Микола Баглай; Б собор; В. Ізот Лобода; Г Володька Лобода; Д Єлька. а б в г д А б в г д а б в г д А б в г д А б в г д а б в г д а б в г д 127 191. Хто з персонажів роману О. Гончара «Собор» ділить усіх людей на «майстрів і браконьєрів»? А Микола Баглай; Б Вірунька; В Ізот Лобода; Г Іван Баглай; Д Шпачиха. 192. Хто з персонажів роману О. Гончара «Собор» звертається до кожного з нас: «Собори душ своїх бережіть, друзі... Собори душ!»? А Ізот Лобода; Б Микола Баглай; В Іван Баглай; Г учитель Хома Романович; Д Вірунька. 193. Кому з персонажів роману О. Гончара «Собор» належать слова: «Руйнуємо тим, що осторонь стоїмо. Руй-
нуємо своєю байдужістю».? А Володьці Лободі; Б Миколі Баглаю; В Івану Баглаю; Г Ізоту Лободі; Д Єльці. 194. Кого з персонажів роману О. Гончара «Собор» названо «юшкоїдом» і «батькопродавцем»? А Миколу Баглая; Б Івана Баглая; В Романа Орляченка; Г Ізота Лободу; Д Володьку Лободу. Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 195. Вкажіть навчальні заклади, де здобував знання Олесь Гончар: 1 сільська семирічка; 2 Крем'янецька гімназія ім. І. Стешенка; 3 Харківський технікум журналістики; 4 Дерманська двокласна школа при семінарії; 5 Харківський університет; 6 Дніпропетровський університет; 7 Київський художній інститут. 196. Талант Олеся Гончара розвивався під впливом: 1 надбань світової літератури; 2 надбань вітчизняної літератури; 3 проникнення в таємниці творчої лабораторії класиків; 4 скарбів національного фольклору; 5 фольклору північних народів; 6 давньої культури народів Мексики; 7 наполегливої і копіткої праці над словом. 197. Вкажіть персонажів роману О. Гончара «Собор»: 1 Єлька; 2 Вірунька; , 3 Мавка; 4 Микола Баглай; 5 Микола Джеря; 6 Роман Орляченко; 7 Григорій Многогрішний. а б в г д а б в г Д а б в г д а б в г д 2 З ± _5 6 2 З 5_ 6 2_ З 5_ 6 128 198. Вкажіть твори Олеся Гончара: 1 «Марія»; 2 «Тронка»; 3 «Тигролови»; 4 «Собор»; 5 «Прапороносці»; 6 «Україна в огні»; 7 «Модри Камень». і 199. Вкажіть визначальні риси таланту О. Гончара: 1 чутливість до внутрішніх струменів духовного життя су-
спільства; 2 байдужість до духовного життя суспільства; 3 увага до життя сучасника, до всього доброго і красивого в ньому; 4 переважання епічного; 5 поетичний ліризм у поєднанні з суворою правдою і ма-
сштабністю зображення; 6 майстерне володіння мовою; 7 лаконізм і художня місткість вислову. 200. Вкажіть проблеми, які порушує О. Гончар у романі «Собор»: 1 порушення принципів демократії в суспільстві; 2 руйнування моральних цінностей, громадянська пасив-
ність, що породжують національний нігілізм; 3 перебування людей старшого віку у спеціальних закла-
дах; 4 дозвілля людей старшого віку; 5 захист красивого і корисного, моральних цінностей; 6 збереження кращих надбань національної історії; 7 зв'язок поколінь. 2 3_ 4 5_ 6 2 4_ _5 6 2_ Ъ_ 4_ _5 6 129 АНДРІЙ МАЛИШКО Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 201. Вкажіть автора слів «Пісні про рушник»: А Б В Г д Д. Пав личко; П. Воронько; A. Малишко; B. Симоненко; В. Стус. а б в г Д 202. Про кого Олесь Гончар сказав: «Вогнистий син України, улюбленець народу, він мав право називати себе сурмачем. Сурмач походів, співець життя, молодості, любові — такий він для нас, незабутній...»? А про А. Малишка; Б про В. Симоненка; В про П. Воронька; Г про В. Сосюру; Д про П. Тичину. а б в г Д 203. Який твір А. Малишка є поетичним висловленням синівської вдячності матері за її турботу, вірну любов і ласку? А «Ми підем, де трави похилі»; Б «Важкі вітри не випили роси»; В «Ранки солов'їні»; Г «Стежина»; Д «Пісня про рушник». а б в г Д Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 204. Вкажіть твори Андрія Малишка: «Хмаринка в небі голубім.
..»; «Палають огні при дорозі.
..»; цикл «Запорожці»; «Потомки запорожців»; «Лист до гречки»; «Правда»; «Правда кличе». 1 2 3 4 5 6 7 205. Вкажіть пісні, що були написані на слова віршів А. Малишка: 1 2 3 4 5 6 7 Два кольори»; Київський вальс»; Я стужився, мила, за тобою..
.>; Стежина»; Пісня про рушник»; Ранки солов'їні»; Лебеді материнства». % 130 ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 206. У якому навчальному закладі здобув вищу освіту В. Симоненко? А у Львівському державному університеті; Б у Київському державному університеті; В у Харківському авіаційному університеті; Г у Харківському технікумі журналістики; • Д у Київському інституті іноземних мов ім. М. Драгоманова. а б в г Д 207. Які народнопоетичні символи наявні в поезії Василя Симоненка «Лебеді материнства»? А калина і тополя; Б верба і тополя; В барвінок; Г лебеді, верби і тополі; Д голуби. 208. Який із вказаних віршів Василя Симоненка є сюжетним? А «Вона прийшла»; Б «Є в коханні і будні, і свята...»; В «Кривда»; Г «Ти знаєш, що ти — людина?»; Д «Лебеді материнства». А б в г д а б в г Д 209. Кого з українських письменників Олесь Гончар назвав «витязем молодої української поезії»? А А. Малишка; Б Д. Павличка; В В. Симоненка; Г І. Драча; Д М. Вінграновського. а б в г д 210. У чому полягає історична місія людини на землі (за віршем Василя Симоненка «Ти знаєш, що ти — людина?»)? А б в г д А творити добро, жити за законами людської моралі; Б охороняти природу; В залишити після себе нащадків; Г вивчати досвід минулих поколінь; Д жити для власного задоволення, бо життя надто коротке. 211. Яка головна думка вірша «Кривда» Василя Симоненка? А осуд легковажності хлопців, які кривдять дівчат; Б осуд матерів, які не дбають про своїх дітей; В засудження чиновників, для яких параграфи та цирку-
ляри важливіші за людину; Г осуд слабодухих людей, які дозволяють усім кривдити себе; Д засудження жорстокості людей, їхнього свідомого мора-
льного знущання над беззахисною дитиною. 212. У якому народнопоетичному жанрі написаний вірш Василя Симоненка «Лебеді материнства»? а б в г д А Б колискова; балада; В коломийка; Г щедрівка; Д веснянка. а б в г д 131 J 213. Чому рядки «Коли б я міг забуть убоге рідне поле, За шмат тії землі мені б усе дали, До того ж і стерня ні-
коли ніг не коле Тим, хто взував холуйські постоли» з вірша Василя Симоненка «Є тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок» у радянських виданнях вилучалися? А строфа вважалася художньо недосконалою; Б було використано грубу лексику; В бо тут засуджувалася шовіністична політика радянсько-
го уряду, спрямована на виродження українства та осуд психології перекинчиків; Г не було показано керівної ролі КПРС; Д не було показано героїзму комсомольців. 214. Вкажіть головну думку вірша Василя Симоненка «Ти знаєш, що ти — людина?»? А утвердження думки, що сила кохання все переможе; Б утвердження неповторності кожної особистості; В захоплення всесильною материнською любов'ю; Г засудження паліїв нової війни; Д моральна підтримка ображеної дитини. 215. Чому рядки «Ради тебе перли в душу сію, Ради тебе мислю і горю. Хай мовчать Америки й Росії, Коли я з тобою говорю» з вірша В. Симоненка «Україні» («Задивляюсь у твої зіниці») у радянських виданнях вилу-
чалися? а б в г д а б в г д А строфу вважали художньо недосконалою; Б ці слова ображають національні почуття американців та росіян; В містять антиросійські та антиамериканські вислови; Г позначені чуттям високої національної гідності; Д випадково були пропущені. а б в г д 216. У якій поезії В. Симоненко закликає читача до самоповаги, стверджуючи, що кожна людина неповторна? А «Лебеді материнства»; Б «Кривда»; В «Баба Онися»; Г «Ти знаєш, що ти — людина?»; Д «Є в коханні і будні, і свята...». 217. Вкажіть прижиттєву збірку творів В. Симоненка: А «Вина з троянд»; Б «Тиша і грім»; В «Земне тяжіння»; Г «Лебеді материнства»; Д Вибране. а б в г д а б в г д 218. У якому вірші Василя Симоненка теза «Вибрати не можна тільки Батьківщину...» звучить як неспростовна істина? А «Баба Онися»; Б «Україні»; В «Матері»; Г «Лебеді материнства»; Д «Ти знаєш, що ти — людина?». а б в г д * 132 Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 219.
У чому полягає новаторство поезії Василя Симоненка? 1 в інтересі до внутрішнього світу простої людини; 2 в розумінні і художньому відтворенні гідності, самопо-
ваги так званої простої людини; 3 у використанні нових засобів образотворення та склад-
ної тропіки; 4 у використанні новітніх символів; 5 у використанні реалій, що принесла науково-технічна революція; • * 6 в розумінні неповторності кожної особистості, праві на пошану, любов, на звичайне людське щастя за життя; 7 у застосуванні сленгу. 220. Якими гранями розкрився талант Василя Симоненка? 1 лірик; 2 сатирик і гуморист; 3 кіносценарист; 4 прозаїк; 5 драматург; 6 есеїст; 7 журналіст. 221. Вкажіть збірки поезій Василя Симоненка: 1 «Моя мова»; 2 «Земне тяжіння»; 3 «Тиша і грім»; 4 «Зів'яле листя»; 5 «Лебеді материнства»; 6 «Голосіївська осінь»; 7 «Перемагать і жить». 222. Вкажіть вірші В. Симоненка: 1 2 3 4 5 6 7 Де зараз ви, кати мого народу?»; Світлий сонет»; Є в коханні і будні, і свята...»; Кривда»; Пісня про матір»; Балада про соняшник»; Вона прийшла». 223. Вірш В. Симоненка «Де зараз ви, кати мого народу?»: 1 пройнятий вірою в невмирущість українського народу, у велич його духу і лагідну душу; 2 проводить думку, що тоталітарна держава залишається тюрмою народів навіть тоді, коли помирає тиран; 3 містить осуд і зневагу до перевертнів, завойовників-
заброд, які віками поневолювали Україну; 4 містить осуд паліїв нової війни; 5 утверджує думку про силу і міць історичних коренів нашої древньої нації; 6 осуджує жорстокість людей, які знущаються над дитиною; 7 відтворює силу кохання. 224. Вкажіть вірші В. Симоненка: 1 2 3 4 5 6 7 Я син простого лісоруба»; Лебеді материнства»; Дід умер»; Де зараз ви, кати мого народу?»; Кривда»; Баба Онися»; Якби я втратив очі, Україно...». _2 З £ 5_ 6 2 ± _5 6 1 2 3 4 5 6 7 2_ Ъ_ ± 5_ 6 2 З ± 5 6 1 2 3 4 5 6 7 ДМИТРО ПАВЛИЧКО Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 225. Яка зі збірок Д. Павличка була заборонена за радянських часів? А «Любов і ненависть»; Б «Правда кличе!»; В «Бистрина»; Г «Гранослов»; Д «Таємниця нового обличчя». 226. Хто опублікував українською мовою антологію «Світовий сонет»? а б в г д А Б В Г д І. Франко; І. Драч; В. Симоненко; Д. Павличко; Л. Костенко. а б в г д 227. У якому вірші Д. Павличка звучить осуд національного нігілізму? А «Я стужився, мила, за тобою»; Б «Полечу я до Монголії»; В «Коли ми йшли удвох з тобою...»; Г «О рідне слово, хто без тебе я?»; Д «Два кольори». 228. Вкажіть тему вірша Д. Павличка «Коли помер кривавий Торквемада»? а б в г д А Б В д віра в невмирущість українського народу; переживання покинутої і обдуреної дитини; художнє відтворення нищівного режиму тоталітаризму, який паралізував думку і волю народу; поетичне розкриття складності і суперечливості інтим-
них почуттів людини; вболівання поета за історичні пам'ятки культури, зни-
щенні в часи тоталітаризму. а б в г д 229. Яка авторська інтонація переважає у вірші Дмитра Павличка «Між горами в долинах — білі юрти»? А патетична; А Б заклична; б В мінорна; в Г лагідна; г Д мажорна. д 230. Вкажіть основні мотиви циклу віршів Д. Павличка «Вірші з Монголії»: А зображення і захоплення екзотичною, як для українця, природою Монголії; Б любов до рідного народу та почуття інтернаціонального братерства з трудовими людьми всього світу; В поетичне відтворення історії Монголії; Г життя українців у Монголії; Д життя монголів в Україні. 231. Яке почуття проходить через увесь вірша Дмитра Павличка «Полечу я до Монголії»? А б в г д А гнівний пафос; Б лагідне замилування; В спопеляюча ненависть; Г всеперемагаюча любов; Д цілковита байдужість. А б в г д 134 232. У якому вірші Д. Павличка йдеться про значення української мови для ліричного героя? А «Я стужився, мила, за тобою»; Б «Коли помер кривавий Торквемада»; В «Якби я втратив очі, Україно...»; Г «Коли ми йшли удвох з тобою...»; Д «Дзвенить у зорях небо чисте...». А Б В Г д Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей і 233. Вкажіть поезії Д. Павличка, що стали популярними піснями: 1 «Два кольори»; 2 «Коли помер кривавий Торквемада»; 3 «Полечу я до Монголії»; 4 «Лелеченьки»; 5 «Я стужився, мила, за тобою»; 6 «Дзвенить у зорях небо чисте...»; 7 «Коли ми йшли удвох з тобою
...». 234. Вкажіть риси творчого стилю Д. Павличка: 1 чутливість до найгостріших ідеологічних конфліктів су-
часності, суворої правди житЧя; 2 відкидання актуальних проблем, заглибленість в дуже далекі минулі часи; 3 експресивність думки, вогниста пристрасність; 4 спокійний плин думки, лагідність слова; 5 непримиренність до штампів, декларативності; 6 захоплення штампами, декларативністю; 7 захоплення новітньою науковою та технічною терміно-
логією. 235. Вкажіть збірки Дмитра Павличка: 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Любов і ненависть»; Тиша і грім»; Моя земля»; Земне тяжіння»; Бистрина»; Неповторність»
; Зимові дерева». 1 2 3 4 5 6 7 236. Вкажіть основні мотиви вірша Дмитра Павличка «Між горами в долинах — білі юрти»: 1 2 уболівання поета за історичні пам'ятки культури; мова — не тільки засіб спілкування, а й носій духовної культури; викриття розтлінної суті тих, хто зрікається рідного сло-
ва; мова — «щоденне чудо»; повага до хліборобів; закоханість — чудесний стан душі; батьки відповідають за виховання дітей. 237. Вкажіть поезії Д. Павличка циклу «Вірші з Монголії»; 1 «О рідне слово, хто без тебе я?»; 2 «Коли ми йшли удвох з тобою...»; 3 «Полечу я до Монголії.
..»; 4 «Коли помер кривавий Торквемада»; 5 «Я стужився, мила, за тобою...»; 6 «Між горами в долинах — білі юрти...»; 7 «Два кольори». ОЛЕКСІЙ КОЛОМІЄЦЬ Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 238. Яким твором Олексій Коломієць увійшов у літературу? А збіркою оповідань «Біла криниця»; Б комедією «Фараони»; В п'єсою «Голубі олені»; Г п'єсою «Горлиця»; Д п'єсою «Планета Сперанта». 239. У якому роді літератури працював Олексій Коломієць? А ліричних поем; Б великих епічних полотен; В ліро-епічних поем; Г драматичних творів; Д художньої публіцистики. 240. Вкажіть жанр і тему твору О. Коломійця «Фараони»: А трагедія з історії давнього Єгипту; Б комедія про переміщення в часі: давньоєгипетський фа-
раон потрапляє в наш час; В трагедія про життя селян в часи кріпацтва; Г комедія з життя селян (жінки та чоловіки помінялись обов'язками); Д драма-феєрія про майбутнє. 241. Вкажіть тему п'єси Олексія Коломійця «Дикий Ангел»: А релігійна тематика; Б дріб'язкові проблеми сучасності; В болючі проблеми сучасності; Г атеїстичне спрямування; Д автобіографічна. 242. У якій п'єсі О. Коломієць порушує проблему стосунків батьків і дітей? А «Планета Сперанта»; Б «Кравцов»; В «Голубі олені»; Г «Фараони»; Д «Дикий Ангел». 243. Який твір О. Коломієць назвав «повістю про сім'ю»? А «Дикий Ангел»; Б «Фараони»; В «Голубі олені»; Г «Кравцов»; Д «Планета Сперанта». а б в г Д А б в г д а б в г д а б в г Д а б в г д А б в г д 244. Хто з персонажів п'єси О. Коломійця «Дикий Ангел» так розповідає про свою трудову діяльність: «З двох років... штанці сам одягнув, потім іграшки собі майстрував, потім по господарству, потім школа, потім за-
вод...»? А Крячко; Б Платон Ангел; В Петро Ангел; Г Павлик Ангел; Д Федір Ангел. а б в г д 136 245. Хто з персонажів п'єси О. Коломійця «Дикий Ангел» так розмірковує про суть людського життя: «Пташ-
ка — і та гніздо в'є, щоб і вітер не звалив, щоб дощ не залив, щоб і тепло пташенятам там було. Крячко і пташці сказав би: багатієш! Народилася людина — то й живи! І добре гніздо своє клади, щоб і дощ, і вітер, і холод не страшні були тобі»? А Платон Ангел; Б його дружина Уляна; В дочка Таня; Г син Федір; Д син Павлик. 246. Яким батьком був Платон Ангел (
за п'єсою О. Коломійця «Дикий Ангел»)? А мудрим, відповідальним, голова сім'ї; Б родинним деспотом, що тримав усю сім'ю в панічному страху; В безвідповідальним, байдужим до долі своїх дітей; Г неспроможним виховати дітей гідними громадянами; Д батьком, що постійно конфліктував з дітьми, не мав у них авторитету. Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 247. Які проблеми порушує Олексій Коломієць в драмі «Дикий Ангел»? 1 єдність особистого і громадського; 2 відповідальність кожної людини за свою працю, поведі-
нку, спосіб життя перед майбутнім поколінням; 3 трудове виховання дітей у сім'ї; 4 естетичне виховання дітей у сім'ї; 5 релігійне виховання дітей у сім'ї; 6 взаємини між батьками і дітьми, відповідальність батьків за виховання своїх дітей справжніми громадянами; 7 взаємини родини із сусідами. 248. У чому полягає створена Платоном Ангелом система виховання (за п'єсою О. Коломійця «Дикий Ангел»)? 1 батько — голова сім'ї; 2 головне в сім'ї — демократія; 3 виховання працею; 4 повага до старших; 5 батьки повинні виконувати всі забаганки дітей, що дасть змогу виховати незакомплексовану особистість; 6 чесність і порядність — основні принципи життя; 7 роль батьків зводиться до того, щоб нагодувати й одяг-
нути дітей. а б в г д а б в г д 2 З 5 6 2 3 4 5_ 6 137 ЮРІЙ МУШКЕТИ К Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 249. Які з названих творів (дилогія) Юрія Мушкетика відображають події Другої світової війни? А «Вогні серед ночі», «Чорний хліб»; Б «Семен Палій», «Гайдамаки»; В «Біла тінь», «Крапля крові»; Г «Суд», «Рубіж»; Д «Яса», «Серце і камінь». 250. Вкажіть тему оповідання Юрія Мушкетика «Суд»: А розповідь про життя робітничого селища; Б розповідь про вибори голови колгоспу; В історична розповідь про часи гетьмана Івана Мазепи; Г розповідь про трагічне становище нашого народу в умо-
вах командно-бюрократичного управління державою; Д розповідь про участь українців у Другій світовій війні. а б в г д а б в г д 251. Якою композиційною особливістю характеризується оповідання Юрія Мушкетика «Суд» А твір має традиційну побудову, жодних особливостей; Б є значна кількість позасюжетних елементів; В наявність прологу; Г наявність обрамлення; Д наявність епілогу. 252. Головним персонажем якого твору Ю. Мушкетика є Ганна Розсоха? А «Біла тінь»; Б «Крапля крові»; В «Яса»; Г «Обвал»; Д «Суд». а б в г д А б в г д Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 253. Вкажіть історичні твори Ю. Мушкетика: 1 2 3 4 5 6 7 Яса»; Суд»; Рубіж»; Гайдамаки»; Семен Палій»; Серце і камінь»; Крапля крові». 254. Про що розповідається в оповіданні Юрія Мушкетика «Суд»? 1 про події Другої світової війни та героїчні вчинки наших людей на фронті; 2 про героїзм українських партизан під час Другої світової війни; 3 про трагічне становище українського народу в умовах командно-бюрократичного управління державою; 4 про безправ'я селян, повну залежність від сільських на-
чальників; , 5 про розгул беззаконня, черствість, кар'єризм як характерні явища часів сталінського режиму та брежнєвського застою; 6 про щасливе життя селян під мудрим керівництвом К ГІР С і радянського уряду; 7 про співчутливість, людяність сільських начальників. 1 2 3 4 5 6 7 138 255. Які кращі риси трудового народу втілені в образі колгоспниці Ганни Розсохи (за оповіданням Ю. Мушке-
тика «Суд»)? 1 працьовитість; 2 обмеженість; 3 зацикленість тільки на своїх проблемах; 4 любов до пліткування; 5 любов до грошей; 6 любов до пісні і усього красивого; 7 сердечна доброта, вірність, відданість. 256. Вкажіть твори Юрія Мушкетика: 1 2 3 4 5 6 7 Яса»; Марія»; Суд»; Собор»; Біла тінь»; Маруся Чурай»; Крапля крові». 139 ЛІНА КОСТЕНКО Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 257. Вкажіть навчальний заклад, де Ліна Костенко здобула письменницьку освіту: А Київський педагогічний інститут; Б Літературний інститут ім. М. Горького в Москві; В Київський інститут іноземних мов ім. М. Драгоманова; Г Московський державний університет; Д Київський державний університет. 258. Вкажіть тему вірша Ліни Костенко «Пастораль XX сторіччя»: А розповідь про післявоєнне життя; Б розваги дітей, що живуть у селі; В небезпека, яку залишила минула війна; Г необережність дітей, що призвела до трагічних наслідків; Д вічність, безперервність життя на землі. а б в г Д а б в г д 259. Вкажіть головну думку вірша Ліни Костенко «Вже почалось, мабуть, майбутнє»: А заклик збагачуватись духовними цінностями; Б заклик збагачуватись матеріальними цінностями; В захоплення людьми, які підлаштовують своє життя до віянь скороминущої моди; Г відкидання моральних цінностей, бо вони — гальмо про-
гресу; Д ствердження думки, що кожна епоха має свої мистецькі та життєві цінності. 260. Вірш Ліни Костенко «Життя іде і все без коректур» — це: А розповідь про владу фатуму над життям людини; Б міркування про те, що людина — господар своєї долі; В думка, що будь-яку життєву помилку можна виправити; Г думка, що кожен у своєму житті заплатить за свої поми-
лки; Д роздуми поетеси над швидкоплинністю часу, безперерв-
ною змінюваністю суспільних структур. 261. Чим було зумовлене шістнадцятирічне творче мовчання Ліни Костенко? А б в г д А б в г д А задушливою, позбавленою творчої свободи атмосферою; Б поетеса вивіряла свої твори часом; В тимчасовою втратою таланту; Г були малі гонорари, чекала кращих років; Д перебуванням за кордоном. А б в г д 262. Виданням якої збірки було перерване шістнадцятилітнє творче мовчання Ліни Костенко? А «Маруся Чурай»; Б «Сад нетанучих фігур»; В «Вибране»; Г «Неповторність»; Д «Над берегами вічної ріки». а б в г д 140 263. Вкажіть тему вірша Ліни Костенко «Світлий сонет»: А поетичне відображення світлої любові дівчини, що знай-
шла відгук в юнацькому серці; Б розповідь про велику взаємну любов; В поетичне відображення перших розчарувань і болю в житті юної дівчини, зумовлених нерозділеним коханням; Г розповідь про те, що не варто закохуватись у ранньому віці; Д розповідь про те, що любов — це завжди стражданню. 264. Вкажіть перші збірки Ліни Костенко: А «Проміння землі», «Вітрила», «Мандрівки серця»; Б «Над берегами вічної ріки», «Зоряний інтеграл», «Княжа гора»; В «Неповторність», «Сад нетанучих скульптур», «Вибра-
не»; Г «Проміння землі», «Зоряний інтеграл», «Вибране»; Д «Вітрила», «Княжа гора», «Неповторність». 265. У якому творі Ліна Костенко утверджує думку про безсмертя народу та його пісні? А «Пастораль XX сторіччя»; Б «Світлий сонет»; В «Життя іде і все без коректур»; Г «Маруся Чурай»; Д «Тут обелісків ціла рота». 266. Вкажіть жанр твору Ліни Костенко «Маруся Чурай»: А історичний роман у віршах; Б історична повість; В психологічна повість; Г ліро-епічна поема; Д романтична балада. 267. Події якого історичного періоду описані Ліною Костенко в романі «Маруся Чурай»? А доби Руїни; Б Хмельниччини; В початку козаччини; Г роздроблення Київської Русі.; Д після відміни кріпацтва. Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 268. Вкажіть рядки, в яких схарактеризовано Марусю Чурай (за однойменним твором Ліни Костенко): 1 Воно ж дівча. Нагуляна теличка; 2 ...а жінка, як подорожник, до всіх виразок приклалася; 3 ...любов (її) чолом сягала неба; 4 Це — голос наш. Це — пісня. Це — душа; 5 Ця дівчина... Обличчя, як з ікони; 6 А я прийшла сюди аж з Балаклії, Хоч я людина вже не при здоров'ю; 7 Така була красива молодичка, Вуста сміються, а в очах печаль. а б в г Д а б в г Д а б в г Д а б в г Д А б в г д 2 З ± 5_ 6 269. Вкажіть риси творчості Ліни Костенко: 1 громадянська одухотвореність поезії; 2 аполітичність; 3 висока художня культура; 4 багата образність; 5 простота, майже повна відсутність образності; 6 глибина думки, афористичність вислову; 7 надмірна насиченість лексики науковими термінами. 270. У чому полягає цінність Марусиних пісень (за романом Ліни Костенко «Маруся Чурай»)? 1 піднімають дух козаків; 2 заколисують козаків; 3 бережуть пам'ять про історичні події; 4 цінні як твори мистецтва; 5 є зразками для навчання співу; 6 є зразками для навчання складання віршів; 7 в усьому названому разом. 271. Вкажіть персонажів роману у віршах Л. Костенко «Маруся Чурай»: 1 Іван Іскра; 2 Ярема Вишневецький; 3 Гордій Чурай; 4 Вишняк; 5 Семен Палій; 6 Лесько Черкес; 7 Григорій Многогрішний. 142 ГРИГІР тютюнник Глэнме жтммжх з вибором однієї правильної відповіді 272. Кому з ^тажшеьвшв і к у в шшз звшєзеть такі слова: «І що я в Господа за людина!
!! Ні в чому немає мені ані j e t. .ті и и
д
и — к-
1. ливі£ві.- el
г стражданні, ні в захопленнях, ні в сумі пекельному. Неприкаяний я»? А BSmratnw« ї Г^аклфияш Гігзсєнгк} 5 Лш. Жлгзезжс.. Г jsBSJei JSpFT«" JE 5»ишас;ш: Сашнгху. 273. Хто з тгасшйквшЕв дхз н. не секрет творчості — це «повна душа болю»? Л Засаі ь Стус: ї .I s t Костенко; 5 S:oec Олійник; Г
Isze
Драч: Z. Ггагір Тютюнник. 274. К: у. з }хг<езгіжжх письменників належать слова: «Іноді я відчуваю людину, як рана сіль»? А Ізанові Драчу; Б Тригерові Тютюннику; В Григорієві Тютюннику; Г Ліш Костенко; Л Василеві Стусу. 275. «Любові всевишній присвячується» — такий епіграф одного з творів Григора Тютюнника. Якого саме? А «Климко»; Б «Вогник далеко в степу»; _В «Три зозулі з поклоном»; Г «Зав'язь»; Д «Оддавали Катрю». 276. Щира і віддана любов, людська чесність і порядність є темою новели Гр. Тютюнника: А «Печена картопля»; Б «Оддавали Катрю»; В «Зав'язь»; Г ^ «Три зозулі з поклоном»; Д «Смерть кавалера». 277. У якому оповіданні Гр. Тютюнника йдеться про зародження перших чистих почуттів? (А «Зав'язь»; Б «Три зозулі з поклоном»; В «Оддавали Катрю»; Г «Смерть кавалера»; Д «Печена картопля». 278. В основу якого автобіографічного твору ліг факт з дитинства Григора Тютюнника? А «Зав'язь»; Б «Оддавали Катрю»; В «Климко»; Г «Печена ^артопля»; Д «Крайнебо». а б в г д а б в г д А б в г д а б в г д а б в г д А б в г д а б в г д 143 Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 279. У новелі Григора Тютюнника «Три зозулі з поклоном» розповідається про: 1 щиру і віддану любов; 2 людську чесність; 3 подружню зраду; 4 безтактність персонажів у ставленні один до одного; 5 порядність; 6 обман; 7 нечесність. 280. Вкажіть новели Григора Тютюнника: 1 2 3 4 5 6 7 Зав'язь»; На косі»; Три зозулі з поклоном»; Оддавали Катрю»; Модри Камень»; Печена картопля»; Цвіт яблуні». 281. Вкажіть повісті для дітей Гр. Тютюнника: 1 2 3 4 5 6 7 Климко»; Зав'язь»; Три зозулі з поклоном»; Вогник далеко в степу»; Печена картопля»; Деревій»; Оддавали Катрю». 144 ВАСИЛЬ СТУС Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 282. Як називається перша збірка Василя Стуса, надрукована в Україні після смерті поета? А «Птах душі»; Б «Дорога болю»; В «Круговерть»; Г «Зимові дерева»; Д «Веселий цвинтар». а б в г д А б в г д 283. Який вчинок Василя Стуса поклав початок його страдницькому життєвому шляху? А підтримав акцію протесту проти арештів української на-
ціонально свідомої інтелігенції; Б протягом тижня не з'являвся на роботі, а писав вдома ві-
рші; В написав статтю в газету, яка була потрактована як анти-
радянська; Г систематично з'являвся на роботі у нетверезому стані; Д обрав тему наукової роботи, яка не вкладалася у дозво
: лен: офіційною ідеологією рамки. 284. Де вперше були надруковані твори Василя Стуса? А' в Україні; Б за кордоном; В в CPGP, але поза межами України; Г виходили у «самвидаві»; Д взагалі не були надруковані за життя поета. а • б в ґ д 285. Вкажіть головну думку вірша Василя Стуса «На Колимі запахло чебрецем»: А осуд брехні і хвала життю; Б сум за раннім дитинством; В біль від зради товариша; Г жаль з приводу нищення природи; Д хвала чиновникам. А б в г д 286. Як радянська система покарала Василя Стуса за волелюбство та правдолюбство? А вислала за кордони СРСР; • Б позбавила права працювати за фахом, а тоді арештувала; В відправила працювати на комсомольську будову в Си-
бір; Г відправила працювати на підприємство хімічної проми-
словості зі шкідливими умовами праці; Д заборонила проживати у великих культурних центрах. а б в г д 287. Вкажіть основний мотив вірша Василя Стуса «О земле втрачена, явися.. А біль і туга за рідною землею; Б біль і туга за коханою жінкою; В любов до рідного краю; Г любов до рідної природи; Д щира відданість у дружбі. а б в г д 288. У якій із поезій В. Стуса висловлено його життєве кредо, духовні принципи? А «Не одлюби свою тривогу ранню»; Б «За літописом Самовидця»; В «Як добре те, що смерті не боюсь я...»; Г «Верни до мене, пам'яте моя»; Д : «Не можу я без посмішки Івана». а б в г д Тестові завдання з-вибором кількох правильних відповідей 289. Вкажіть збірки Василя Стуса, які були видані за кордоном у період «застою»: 1 2 3 4 5 6 7 Дорога болю»; Птах душі»; Під тягарем хреста»; Зимові дерева»; Вікна в позапростір»; Палімпсести»; Свіча в свічаді». 290. Як склалася доля творів Василя Стуса за його життя? 1 деякі збірки виходили за кордоном; 2 все, що писав, друкувалось в Україні; 3 частина збереглась у рукописному варіанті; 4 сам поет не друкував свої вірші, вважаючи їх ще не до-
вершеними; 5 частина загубилась за іржавими таборовими дротами; 6 усе, що писав, друкував у Москві; 7 усе, що писав, виходило в «самвидаві». 291. Вкажіть збірки Василя Стуса: 1 2 3 4 5 6 7 Дорогою болю»; Корінь і крона»; Любов і ненависть»; Неповторність»; Свіча в свічаді»; Зимові дерева»; Над берегами вічної ріки». а б в г д 1 2 3 4 5 6 7 146 ІВАН ДРАЧ 7яятт шмш з вибором однієї правильної відповіді 292. Вкажіть го
дину j g—
y
"зещр* 1 Jgar a «Етюд про хліб»: А л э с с х ч ир
м яро вишхання хліба; і а —
у м вт fewwH
ü
процес випікання хліба в селян-
3
морсумгж job
історії процес випікання хліба в старо-
Г у
г а и
мс д яро повсякденну жіночу роботу; Z ж ш г х молодь обирати професію хлібопекаря. 293. Про що жжгхж у таврі т»д*
о
Драча «Балада про соняшник»? А про х з ш і поезію; і про дютщж. шо хоче стати поетом; В про кахгоспні поля, на яких цвіте соняшник; Г яро прекрасну українську природу; Л про соняшник як технічну культуру. 294. Вкажіть пеетримнй образ поеми І. Драча «Чорнобильська мадонна» (у тому числі розділів «Солдатська мадонна.» і «
Вічна материнська елегія»): А матері; Б лшвідаторки; В медсестри; Г селянки; Д туристки. 295. Вкажіть першу поетичну збірку Івана Драча: А «Корінь і крона»; Б «Теліжинці»; В «Київське небо»; Г «Ніж у сонці»; Д «Соняшник». 296. На якому тропі базується модернізований жанр балади у творчості Івана Драча? А оксюмороні; Б метонімії; В алегорії; Г гіперболі; Д уособленні. 297. Одна зі збірок І. Драча має назву села, де народився поет. Як називається це село? А Кленоточі; Б Сосниця; В Тилявка; Г Теліжинці; Д Біївці. А Б В Г Д А Б В Г д А Б В Г д А Б В Г д А Б В Г д А Б В Г д 147 Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 298. Вкажіть риси індивідуального стилю Івана Драча: 1 наявність ліро-епічної описовості в поемах; 2 чітка традиційна композиція поем; 3 відсутність епічної описовості та традиційної композиції творів; 4 використання ускладнених метафор; 5 показ традиційних мотивів через естетику модернізму та власного світосприйняття; 6 виклад філософських роздумів за допомогою модерної символіки; 7 використання лише традиційної образності. 299. Вкажіть балади Івана Драча: 1 2 3 4 5 6 7 Тополя»; Причинна»; Балада про соняшник»; Балада про мій осколок»; Крила»; Лілея»; Балада про творчість». 300. Вкажіть драматичні твори Івана Драча: Дума про Вчителя»; Платон Ангел»; Планета Сперанта»; Соловейко-Соловейг»; Зоря і смерть Пабло Неруди»; Крила»; Чорнобильська мадонна». « 148 БОРИС ОЛІЙНИК Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 301. Хто з \"країзс0жжх письменників висловив таке поетичне кредо: «Коли вже народився ти поетом, — За все відлові лай у дім житті»? А Ліна Костенко; Б Іван Драч; В Василь Симоненко; Г Борис Олійник; Д Василь Стус. 302. Про шо розповідає поема-казка Б. Олійника «Крило»? А про народні традиції; Б про моральні риси людини; В про взаємозв'язок людини з природою; Г про взаємозв'язок минулого з сучасним; Д про людей-трудівників, хліборобів. 303. У якій книзі Б. Олійника вміщені твори про матір? А «Стою на землі»; Б «Гора»; В «Сім»; Г «Сива ластівка»; Д «У дзеркалі слова». 304. Якою є форма викладу художнього матеріалу у вірші Б. Олійника «Пісня про матір»? А монолог сина; Б діалог матері з сином; В монолог матері; Г діалог матері та бабусі з дітьми й онуками; Д розмова малих онуків з бабусею. Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 305. Що притаманне матері з твору Бориса Олійника «Пісня про матір»: 1 мудрість і доброта; 2 щедрість; 3 врода; 4 ділові якості, кар'єризм; 5 свідомий вибір; 6 працелюбність; 7 опікування родиною і продовження роду людського. 306. Теплоти та щирості авторовому слову у вірші Бориса Олійника «В оборону хліба» надає: 1 введення в поетичний текст прозаїзмів; 2 використання слів із зменшено-пестливими суфіксами; 3 використання побутових висловів; 4 використання патетичних висловів; 5 пряма діалогічна мова; 6 психологічні паузи; 7 використання наукових термінів. А Б В Г д А Б В Г д А Б В Г д А Б В Г д 2 З ± 5_ 6 2_ 3_ 5_ 6 149 СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА і. Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді Який художній напрям набув поширення в сучасній «молодій» українській літературі? А модернізм; Б експресіонізм; В реалізм; Г футуризм; Д постмодернізм. А Б В Г д 2. Яка спілка письменників виникла як альтернативна СПУ (Спілці письменників України)? А АУП (Асоціація письменників України); Б «Молоді письменники»; В «Спілка української молоді»; Г «Пласт»; Д «Нова генерація» А Б В Г д 3. Яку народну казку по-новому осмислює О. Забужко у творі «Казка про калинову сопілку»? А «Чарівна сопілка»; Б «Про вбиту сестру і калинову сопілку»; В «Чарівне горнятко»; Г «Ненькова сопілка і батіжок»; Д «Дідова дочка і бабина дочка». А Б В Г д Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей 4. Вкажіть сучасні (кін. XX ст. - поч. XXI ст.) літературні часописи: 1 2 3 4 5 6 7 Вітчизна»; Основа»; Дніпро»; Прапор»; Київ»; Русалка Дністрова»; Дзвін» («Жовтень»), 5. Вкажіть літературні угруповання 90-х pp. XX ст.: 1 «Бу-Ба-Бу»; 2 ВАПШТЕ; 3 «Нова дегенерація»; 4 «Пропала грамота»; 5 «Гарт»; 6 «Молодняк»; 7 «ЛуГоСад» 6. Вкажіть прізвища сучасних поетів: 1 В. Герасим'юк; 2 В. Сосюра; 3 І. Малкович; 4 В. Махно; 5 П. Тичина; 6 Т. Осьмачка; * 7 Олександр Олесь. 150 7. Вкажіть твори Ігоря Римарука: 1 «Різдво»; 2 «Маруся Чурай»; 3 «Арфами, арфами...»; 4 «Зірка»; 5 «Слово про рідну матір»; 6 «Обнови»; 7 «Так ніхто не кохав». 8. Вкажіть представників групи Бу-Ба-Бу: 1 Юрій Андрухович; 2 Юрій Винничук; 3 Віктор Неборак; 4 Віктор Морозов; 5 Олександр Ірванець; 6 Сергій Жадан; 7 Василь Слапчук. 9. Вкажіть твори Юрія Андруховича: 1 «Пісня мандрівного спудея»; 2 «Казкар»; 3 «Астролог»; 4 «Балада повернення»; 5 «Балада про соняшник»; 6 «Пісня про рушник»; 7 «Казка про калинову сопілку». 10. Вкажіть твори Віктора Неборака: 1 «Сад»; 2 «Сад нетанучих скульптур»; 3 «Генезис літаючої голови»; 4 «Гра»; 5 «Сучасники»; 6 «Я (Романтика)»; 7 «Вершники». 11. Вкажіть твори Олександра Ірванця: 1 «До французького шансоньє»; 2 «Тінь великого класика»; 3 «Пам'яті Т. Осьмачки»; 4 «О земле втрачена, явися...»; 5 «Вже почалось, мабуть, майбутнє...»; 6 «Ви знаєте, як липа шелестить...»; 7 «Стилет чи стилос». 12. Вкажіть твори Василя Слапчука: 1 «Місто»; 2 «Задивляюсь у твої зіниці»; 3 «Лебеді материнства»; 4 «Село»; 5 «Два кольори»; 6 «Кривда»; 7 «Тлумачення поезії». 2 З _5 б _2 З _4 _5 б 2 3 4 5_ б 2_ З ± 5_ 6 2_ _4 5_ б 2^ £ _5 б 151 13. Вкажіть твори Сергія Жадана: 1 2 3 4 5 6 7 Музика, очерет...»; На цьому майдані.
..»; Вже почалось, мабуть, майбутнє...»; Тут, певно, було колись море...»; Є тисячі доріг...»; Ну скажи, хіба не фантастично...»; Крила». 14. Вкажіть сучасних прозаїків: 1 М. Хвильовий; 2 О. Довженко; 3 Ю. Андрухович; 4 О. Ульяненко; 5 Є. Пашковський; 6 Є. Кононенко; 7 М. Матіос. 15. Вкажіть твори Галини Пагутяк: 1 «Ранок без вечора»; 2 «Вечірнє»; 3 «Зав'язь»; 4 «Потрапити в сад»; 5 «Душа метелика»
; 6 «Деревій»; 7 «Климко». 16. Вкажіть ознаки новелістики Галини Пагутяк: 1 прихована гра уяви з буденними епізодами; 2 орнаментальність; 3 класичні сюжети; 4 притчевість; 5 філософічність; 6 буденні реалістичні оповіді; 7 модерністичне розгортання наскрізної метафори. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 17. Які філософські категорії осмислює О. Забужко у творі «Казка про калинову сопілку»? 1 життя і смерті; 2 добра і зла; 3 праці та ледарства; 4 милосердя та жорстокості; 5 любові й ненависті; 6 егоїзму та альтруїзму; 7 патріотизму та космополітизму. 1 2 3 4 5 6 7 152 КЛЮЧІ ДО ЗАВДАНЬ Усна народна творчість 1. Г; 2. Б: 5. Г;
А.
А:
5. Б:
6. Б; 7. Г; 8. А; 9. Г; 10. А; 11. Г; 12. Б; 13. Г; 14. Б; 15. Б; 16. Г; 17. Г; 18. А; 19. А; 20. А. 21) 2. 3. 4. 22) 1. 2. 6. 7: 23) 3, 4, 5; 24) 2, 4, 5, 6, 7; 25) 1, 2, 4, 5; 26) 3, 4, 5; 27) 1, 2, 3, 4; 28) 1, 2, 4, 5; 29)1,2, 6. 7: ЗОї
1
1. 2- 4. 5. Давня література * 1. В: 2. В: 3. Б: 4.
Б: 5. В; 6. Г; 7. Б; 8. А; 9. В; 10. Г; 11. В; 12. Г; 13. Б; 14. В; 15. Б; 16. А; 17. Д; 18. В; 19. А; 20. Г. 21) 2. 3. 5: 22
1 3. 4. 5: 23) 1, 2, 3, 7; 24) 1, 2, 4, 5; 25) 1, 4, 5; 26) 5, 6, 7; 27) 1, 2, 3; 28) 1, 2, 3, 5; 29) 1, 4, 5; 30) 1, 2. 6. Література кінця XVIII - початку XX cm. Іван Котляревський 1. Д: 2. А:
3. Б: 4. Д: 5 Б; 6. А; 7, Д; 8. В; 9, А; 10. А; 11, Б; 12. Д; 13, Б; 14, А, 15) 1. 2. 4: 16) 1, 3, 4, 5, 6; 17) 1, 2, 3,4; 18) 2, 3, 5; 19) 2,5, 6, 7; 20) 2, 3, 5, 6, 7; 21) 4, 5, 6,7; 22) 3, 4, 7. Григорій Квітка-Основ'яненко 23. Г: 24. А: 25. Г; 26. Б; 27. В; 28. В; 29. Д; ЗО. Б; 31. А; 32. Б. 33) 2. 4. 5. 6; 34) 1, 2, 3, 7; 35) 1, 3,5,7; 36) 1, 3,4. Тарас Шевченко 37. Д: 38. А; 39. А; 40. А; 41. Б; 42. Б; 43. А; 44. Д; 45. Б; 46. Г; 47. Г; 48. Б; 49. Г; 50. А; 51. В; 52. Д; 53. А; 54. Б: 55. Б: 56. Б; 57. Д; 58. В; 59. В; 60. Г; 61. А; 62. А; 63. Д; 64. В; 65. В; 66. Б; 67. А. 6S) 1. 2, 5; 69) 1, 3, 4, 5, 7; 70) 1, 2, 4, 6; 71) 1, 3, 4, 7; 72) 1, 3; 73) 2, 3, 6; 74) 1, 3, 4, 5, 6; 75) 2, 3, 5, 6; 76) 1, 2.5, 6; 77) 2, 3,4, 7; 78) 1,3, 5, 7; 79) 3,4, 5, 7; 80) 3,4, 7; 81) 1,2, 3, 4, 7. Пантелеймон Куліш 82. А; 83. А; 84. Д; 85. Б; 86. Б; 87. В; 88. В; 89. Д; 90. Г; 91. В; 92. Г; 93. Б; 94 Г. 95) 3, 4, 5, 6; 96) 1, 2, 3,5, 6; 97) 1, 3,5, 7; 98) 2,4,5, 6. Маркіян Шашкевич 99. В; 100. А; 101. А; 102. Д; 103. В. 104) 2, 3, 4, 5; 105) 1, 2, 5. Марко Вовчок 106. А; 107. Б; 108. Б; 109. Г; 110. Г; 111. Б; 112. Б; 113. А; 114. Б; 115. В; 116. В. 117) 1, 2, 4, 5, 7; 118) 1, 3,5,6. Юрій Федькович 119. А; 120. Б; 121. В. 122) 1, 2, 5; 123) 1, 3,4, 5,7. Іван Нечуй-Левицький 124. Б; 125. В;126. Б; 127. Г; 128. А; 129. Б; 130. Д; 131. Г; 132. А; 133. В; 134. Д; 135. А. 136) 1,4,5; 137) 1, 2, 3, 4, 6; 138) 1, 3,5, 6, 7; 139) 1, 2, 5, 6; 140) 1, 3,5, 7; 141) 1, 3, 4; 142) 1, 2, 3. Панас Мирний 143. А; 144. В; 145. В; 146. А; 147. В; 148. Б; 149. В; 150. Б; 151. А; 152. Г; 153. Б; 154. Д; 155. Г; 156. А; 157. Г; 158. А; 159. А. 160) 1,2, 3, 5; 161) 2, 4, 5; 162) 1,4, 5, 6,7; 163) 1, 2,5, 6. 153 I. Карпенко-Карий, *M. Кропивницький, М. Старицький 164. В; 165. Б; 166. А; 167. Б; 168. Г; 169. А; 170. Д; 171. Д; 172. Б; 173. В; 174. В; 175. В; 176. Б; 177. Б; 178. В; 179. Г; 180. В; 181. Б; 182. В; 183. Б; 184. А; 185. Г; 186. А; 187. Д; 188. В; 189. Г; 190. Г; 191. Д. 192) 1, 3, 4, 7; 193) 1, 2, 3; 194) 2, 3, 5; 195) 2, 4, 5; 196) 2, 3, 5, 6; 197) 1, 2, 3, 5, 6; 198) 1, 3, 4, 5, 6; 199) 2, 3, 5, 6, 7; 200) 1, 3, 5, 6; 201) 1, 3,4, 6, 7; 202) 1, 2, 4, 6. Іван Франко 203. Fr 204. Б; 205. А; 206. Г; 207. А; 208. Б; 209. А; 210. Б; 211. А; 212. А; 213. Д; 214. В; 215. В; 216. Г; 217. Б; 218. Д; 219. В; 220. А; 221. Г; 222. Б; 223. А; 224. Д; 225. Б; 226. Г; 227. В; 228. Б; 229. Д; 230. А; 231. В; 232, Б; 233. А; 234. Г; 235. Г; 236. В; 237. Б. 238) 1,2,4,7; 239) 1,3,4,6,7; 240) 1,2,4,7; 241) 1,3,6,7; 242) 1,3,5,6; 243) 1,2,3,6; 244) 1,3,5; 245) 1,3,4, 6,7; 246) 1,4,5; 247) 3,4,5,6; 248) 1,2,5; 249) 2,3,5,6; 250) 1,4,5; 251) 1,3,4; 252) 2,5,6,7; 253) 1,4,5,6. Павло Грабовський 254. В; 255. Д; 256. А; 257. Б; 258. В; 259. В; 260. А. 261) 1, 3, 4, 6, 7. Михайло Коцюбинський 262. Г; 263. Б; 264. Б; 265. Г; 266. В; 267. В; 268. Г; 269. В; 270. А; 271. Б; 272. Д. 273) 1, 3, 5; 274) 3, 4, 5, 6, 7; 275) 1, 3, 5, 6; 276) 1, 3, 4, 6; 277) 1, 3, 5, 7. Леся Українка 278. В; 279. Г; 280. В; 281. Д; 282. Д; 283. В; 284. Д; 285. А, 286. А; 287. Б; 288. Г; 289. Г; 290. Г; 291. А; 292. Д; 293. В; 294. В; 295. Г; 296. Д; 297. В; 298. Г; 299. Г; 300. Г; 301. В; 302. В; 303. Д; 304. Д; 305. В; 306. А; 307. Б; 308. В. 309) 1, 4, 5, 6; 310) 1, 2, 5, 6; 311) 1, 3, 5, 6; 312) 1, 2, 3, 4, 7; 313) 1, 2, 4, 6; 314) 4, 5; 315) 2, 4, 5, 7; 316) 1, 4, 5; 317) 1, 3, 4, 6; 318) 1, 3,4, 5; 319) 1, 3, 5, 6; 320) 3, 4, 5. Василь Стефаник 321. Д; 322. В; 323. Б; 324. Б; 325. А; 326. Д; 327. В; 328. Г; 329. В; 330. Г. 331) 2, 3, 5; 332) 2, 3, 5, 6; 333) 1, 3,5; 334) 1, 3, 6 ,7; 335) 1, 3, 5. Ольга Кобилянська 336. В; 337. Г; 338. Г; 339. В; 340. В; 341. В; 342. В; 343. Б; 344. В; 345. Г; 346. А. 347) 2, 3, 5, 6; 348) 1, 3, 4, 7; 349) 2, 3, 5, 7; 350) 2, 3, 4, 6. Степан Васильченко 351. А; 352. А; 353. Б; 354. Д; 355. А. 356) 1, 3, 4, 7; 357) 1, 2, 4, 5,7; 358) 1, 2, 6. 7. Володимир Винниченко 359. В; 360. Б; 361. Г; 362. А; 363. В; 364. Г; 365. Г; 366. Д; 367. А. 368) 1, 2,5, 6, 7; 369) 1, 3, 4,7; 370) 1, 2, 5, 7. Павло Тичина 371. Б; 372. Б; 373. Г; 374. А; 375. Д; 376. В; 377. Г; 378. В; 379. В; 380. Г; 381. А; 382. В; 383. Д; 384. Г; 385. В; 386. В. 387) 2, 3, 5, 7; 388) 1, 3; 389) 2, 3, 4; 390) 3, 4, 5, 7. Максим Рильський 391. Д; 392. Г; 393. В; 394. Д ; 295. Г. 396) 2, 3, 5, 6, 7; 397) 1, 4, 5, 7; 398) 1, 3, 4, 5; 399) 1, 3, 4, 6; 400) 1, 3, 5. Володимир Сосюра 401. Г; 402. Б; 403. А; 404. Б; 405. А; 406. В; 407. Б; 408. А; 409. Б. 410) 1, 4, 5; 411) 3, 4,5; 412) 1, 2, 3,4; 413) 1, 6, 7; 414) 1, 4, 5, 7. 154 Микола Вороний. Олександр Олесь. Володимир Самійленко 415. В; 416. Б; 417. Г; 418. Б. 419) 1, 3, 5; 420) 1, 3, 5; 421) 1, 5, 6. Література XX cm. Творчість письменників-емігрантів Микола Хвильовий 1. Д; 2. В; 3. Б; 4. В; 5. В; 6. Б; 7. А; 8. В; 9. Б; 10. Г; 11. А; 12. Б. * 13) 1, 3, 5, 7; 14) 1, 2, 4, 5; 15) 1, 4; 16) 1, 3, 4, 7; 17) 2, 3, 5. Остап Вишня 18. Г; 19. А; 20. А; 21. Б; 22. Д; 23. Г; 24. Г; 25. Б; 26. Г; 27. Г. 28) 3, 4, 6; 29) 1, 4, 5; ЗО) 1, 3, 4; 31) 1, 3, 4, 7; 32) 1, 3, 5. 7. Євген Маланюк 33. В; 34. А; 35. В; 36. А; 37. В; 38. Д; 39. Д; 40. В; 41. А; 42. Д; 43. Б. 44) 1, 3, 4, 6, 7; 45) 1, 3, 6; 46) 2, 3, 5; 47) 3, 5, 6, 7; 48) 1, 3, 5; 49) 1, 2, 4, 6; 50) 1, 2, 4, 5, 7; 51) 1, 4, 6, 7; 52) 1, 4, 5, 6. Тодось Осьмачка, Олена Теліга, Олег Ольжич 53) 1, 3, 5; 54) 1, 4, 5; 55) 1,4. Василь Барка 56. В; 57. А; 58. А; 59. Г; 60. Б; 61. Б; 62. Г; 63. А; 64. Д. 65) 1, 3, 5, 6, 7; 66) 2, 4,5, 6; 67) 1, 2. 4,5, 7. Юрій Яновський 68. В; 69. Б; 70. А; 71. В; 72. В; 73. В; 74. Б; 75. А; 76. Б; 77. Д; 78. Г; 79. Д; 80. В; 81. Б; 82. А. 83) 1, 3, 6; 84) 1, 5; 85) 1, 3, 4; 86) 1, 2,4; 87) 1, 4, 5; 88) 1, 4, 5, 7. Микола Куліш 89. А; 90. А; 91. Б; 92. Б; 93. В; 94. Г; 95. Б; 96. А; 97. Б; 98; В; 99. Д; 100. В; 101. Д; 102. В; 103. В. 104) 2, 3, 4; 105) 1, 2, 6; 106) 1, 3,4; 107) 3, 4, 6, 7; 108) 1, 3, 4; 109) 1, 3, 5, 6. Іван Кочерга 110. В; 111. Д; 112. Г; 113. Б; 114. В; 115. В; 116. А; 117. Б; 118. А; 119. А; 120. А; 121. Б; 122. Г. 123) 4,5, 6; 124) 1, 4, 5; 125) 2, 3,5, 7; 126) 1, 2, 6; 127) 3, 4,5, 7; 128) 1, 3, 5, 7; 129) 1, 3,4, 6, 7. Олександр Довженко 130. А; 131. А; 132. А; 133. Д; 134. В; 135. Б; 136. В; 137. Б; 138. В; 139. Д; 140. Б; 141. В; 142. Д; 143. Б. 144) 1, 2, 3, 4, 5; 145) 1, 3, 4, 5; 146) 3,4, 6, 7; 147) 1, 2, 3. 6; 148) 1, 3, 5, 6; 149) 1, 2,5, 6. Улдс Самчук 150. Б; 151. Д; 152. Г; 153. Б; 154. А; 155. А; 156. Г; 157. Б; 158. Д; 159. В; 160. В; 161. А. 162) 1, 3, 6, 7; 163) 2, 3, 5, 6, 7; 164) 1, 2, 5, 7; 165) 1,2, 3, 6, 7; 166) 3,5, 6; 167) 1,3,4. Іван Багряний 168. Г; 169. Д; 170. Б; 171. Г; 172. А; 173. В; 174. А; 175. А; 176. В; 177. Г; 178. А; 179. Д. 180) 1, 3, 4; 181) 2, 4, 5; 182) 1, 4, 5, 6, 7; 183) 1, 2, 5, 6. Олесь Гончар 184. Б; 185. А; 186. Г; 187. В; 188. А; 189. Г; 190. Б; 191. В; 192. Г; 193. Б; 194. Д. 195) 1, 3, 5, 6; 196) 1, 2, 3, 4, 7; 197) 1, 2, 4, 6; 198) 2,4, 5, 7; 199) 1,3, 5, 6, 7; 200) 1, 2,5, 6, 7. 155 Андрій Малишко 201. В; 202. А; 203. Д. 204) 1,2, 5, 6; 205) 2,4, 5, 6. Василь Симоненко 206. Б; 207. Г; 208. В; 209. В; 210. А; 211. Д; 212. А; 213. В; 214. Б; 215. Г; 216. Г; 217. Б; 218. Г. 219) 1, 2, 6; 220) 1, 2, 4, 7; 221) 2, 3, 5; 222) 1, 3, 4, 7; 223) 1,3,5; 224) 2, 3, 5, 6. Дмитро Павличко 225. Б; 226. Г; 227. -Г; 228. В; 229. В; 230. Б; 231. А; 232. В. 233) 1, 4,5, 6; 234) 1,3, 5; 235) 1, 3,5; 236) 2,3,4; 237) 3,6. Олексій Коломієць 238. А; 239. Г; 240. Г; 241. В; 242. Д; 243. А; 244. Б; 245. А; 246. А. 247) 1, 2, 3, 6; 248) 1, 3,4, 6. Юрій Мушкетик 249. А; 250. Г; 251. Г; 252. Д. 253) 1, 4,5; 254) 3, 4, 5; 255) 1, 6, 7; 256) 1, 3, 5, 7. Ліна Костенко 257. Б; 258. Д; 259. А; 260. Д; 261. А; 262. Д; 263. В; 264. А; 265. Г; 266. А; 267. Б. 268) 3, 4,5; 269) 1, 3,4, 6; 270) 1, 3,4; 271) 1, 3, 4, 6. Григір Тютюнник 272. Б; 273. Д; 274. Б; 275. В; 276. Г; 277. А; 278. В. 279) 1, 2,5; 280) 1, 3,4, 6; 281) 1,4. Василь Стус 282. Б; 283. А; 284. Б; 285. А; 286. Б; 287. А; 288. В. 289) 4,6, 7; 290) 1, 3,5; 291) 1, 5, 6. Іван Драч 292. Б; 293. А; 294. А; 295. Д; 296. В; 297. Г. 298) 3,4, 5, 6; 299) 3,4, 5, 7; 300) 1, 4,5. Борис Олійник 301. Г; 302. В; 303. Г; 304. Г. 305) 1, 2, 6, 7; 306) 1, 3, 5, 6. Сучасна література 1.Д;2.А;З.Б. 4) 1, 2,4, 5, 7; 5) 1, 3, 4, 7; 6) 1, 3, 4; 7) 1,4, 6; 8) 1,3,5; 9)1,2, 3,4; 10) 1, 3,4; 11) 1, 2; 12) 1, 4, 7; 13) 1, 2, 4; 14) 3,4,5, 6, 7; 15) 1, 4,5; 16) 1, 4, 5,7; 17) 1,2,5. 156 ЗМІСТ ^ Т Т Д 5 УСНА ""'ЛІ Г*'
1 ' І І
10 ДАВНЯ І ПИНВР Мі
15 ЛГГЕРАТ9*&ШНІ ЖІШ CT. - ПОЧАТКУ XX CT
А
20 Гр
иг
аед
І Е а п и О н в ш я в и в _ 24 Тарас "Тіа
—
яіри
ї
' 25 Пант ывювни С ждщ
у „ ,„.. 33 Мя
ргтяг Жші
шіі
в
—
i
n
36 Марс*- Вивчиш;
38 Юріж Ф е з и о я к 40 Іван Тиимг мя
м
41 Пакас Мшдявнш» 45 Іван Каяшявш--5дв8вй Мг к о Кропивницький, Михайло Старицький
48 Іван Озаяв...
54 Павле Г
гшосисьені
62 Михауі
і' ЇС^ежсєбсзй'ІЙ
. 64 Л ecu Узсдветпь .....67 В ас й
-tä С т г ВйЕгж 73 Ольга КосахЕнська
77 Степан Васг льченко
80 Вололнмг г Винниченко
82 Павло Тичї ша
84 Максим Рильський
87 Володимир Сосюра
89 Микола Вороний, Олександр Олесь, Володимир Самі йленко
92 ЛІТЕРАТУРА XX CT. ТВОРЧІСТЬ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ
94 Микола Хвильовий
94 Остап Вишня
97 Євген Ма ла нюк
100 Василь Барка
104 Юрі й Яновський
106 МИкола Кулі ш
110 І ван Кочерга
114 Олександр Довженко
118 Улас Самчук
121 І ван Багряний
124 Олесь Гончар
..127 157 Андрій Малишко
130 Василь Симоненко
131 Дмитро Павличко
134 Олексій Коломієць
136 Юрій Мушкетик
138 Ліна Костенко
140 Григір Тютюнник
143 Василь Стус
145 Іван Драч
147 Борис Олійник
149 СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА
150 ВІДПОВІДІ
153 t 158 
Автор
231   документ Отправить письмо
Документ
Категория
Образование
Просмотров
22 411
Размер файла
56 361 Кб
Теги
українська, література, кубішин, тест, ключа
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа