close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Літ.диктанти 9 клас

код для вставкиСкачать
ЧИСЛО 40 (728), 2011 3
ЛІТЕРАТУРНІ ДИКТАНТИ
9-й клас
Руслана ГІРШ, учитель української мови та літератури Чернівецької гімназії № 1
Запропонуйте учням
Літературний диктант — добре знаний вид вправ, який, попри зміни в класичному ре­
єстрі форм і методів, залишається актуальним і не втрачає своєї привабливості завдяки чіткос
­
ті структури та здатності до якісної трансфор
­
мації. Цей вид завдань може бути використаний на різних етапах уроку залежно від мети для:
•
перевірки та корекції засвоєних знань;
•
їх актуалізації;
•
створення передумов для налагоджен
­
ня інтерактивної, творчо­пошукової та іншої діяль ності;
•
закріплення вивченого;
•
вироблення й тренінгу навичок роботи із завданнями, передбаченими ЗНО.
Завдяки своїй мобільності така діяльність сприяє еко
­
номії часу на уроці, дозволяє застосовувати різноманітні підходи до перевірки (фрон
­
тальна, вибіркова, само­ та взаємоперевірка), забезпечує прозорість оцінювання знань і може легко трансформува
­
тися вчителем в інші види завдань (картку для індиві
­
дуального опитування, тестові зав дання тощо).
Літературні диктанти здебільшого застосову
­
валися у філологічній практиці для моніторингу запам’ятовування учнями певного обсягу мате
­
ріалу. На нашу думку, вони можуть вдало вико
­
ристовуватися й для розвитку мислення, твор
­
чих здібностей школярів.
Ми виділили три різновиди літературних дик
-
тантів
:
1. Рефлективні:
•
класичний, хронологічний, які вимагають формулювання чіткої короткої відповіді на по
­
ставлене запитання;
•
«Вірю — не вірю», який передбачає аль
­
тернативну відповідь;
•
диктант­тест, що має на меті вибір або до
­
повнення правильної відповіді;
•
вибірковий;
•
розподільний;
•
«Незакінчене речення»;
•
термінологічний, цитатний, які пов’язані з відомостями з теорії літератури, змістом ху
­
дожніх творів;
•
комбінований, який містить елементи як класичного, так і диктанту «Незакінчене ре­
чення».
2. Пошуково-творчі:
•
«Асоціативний ланцюжок», що спрямо
­
ваний на розвиток асоціативного мислення та вміння узагальнювати;
•
«Трійка», «Третє (четверте) зайве», які пе
­
редбачають виявлення зв’язків у виучуваному матеріалі.
3. Змішані (диктанти, що мають на меті глибинне засвоєння знань завдяки процесу синтезування):
•
«Диктант із ключем»;
•
«Злови помилку»;
•
«Установи істину».
Оскільки переважна більшість форм добре відома вчителям­
філологам, немає потреби детально описувати особливості кожної з них, тому зупинимося лише на деяких.
Диктанти, пов’язані з асоціація­
ми, передбачають довільність від
­
повідей. Учитель повинен бути го
­
товим до цього. Так, створення «асо­
ціативного ланцюжка» вимагає доповнення вже готового ряду тверджень власними та їх узагаль
­
нення. Диктант «Установи істину» побудований на твердженні, що має дві частини. Потрібно погодитися з двома варіантами твердження чи лише з одним із них або не погодитися з жод
­
ним.
Для зручності всі завдання розподілено за розділами, передбаченими чинною програмою з української літератури для 9­го класу. Перед кожним із диктантів зазначено його тему та вид. Правильні відповіді (їх можливі варіанти) по
­
дано в дужках або після диктанту. Завдання мо
­
жуть містити 12 чи 6 пунктів, за правильну від
­
повідь на кожен із яких відповідно передбачено 1 чи 2 бали. Диктанти можуть доповнюватися додатковим завданням. Після тематичних дик
­
тантів є побудовані на матеріалі всього розді
­
лу, що дозволяє систематизувати й узагальнити виучуване.
4
ЧИСЛО 40 (728), 2011 Родинно-побутові пісні
Диктант-тест
1. Фольклор — це
А
лише народні казки
Б
лише народні пісні
В
усна народна творчість
Г
лише прислів’я та приказки
2. До народного ліро­епосу належать
А
казки, байки, календарно­обрядові пісні
Б
думи, балади, історичні пісні
В
вертеп, народні пісні­ігри, хороводи
Г
легенди, перекази, загадки
3. Монологом закоханої дівчини, яка чекає свого козаченька, є пісня
А
«В кінці греблі шумлять верби»
Б
«Лугом іду, коня веду»
В
«За городом качки пливуть»
Г
«Місяць на небі, зіроньки сяють»
4. Мотив зради, соціальної нерівності закоха
­
них об’єднує пісні
А
«В кінці греблі шумлять верби» і «За горо
­
дом качки пливуть»
Б
«Місяць на небі, зіроньки сяють» і «Лугом іду, коня веду»
В
«Цвіте терен, цвіте терен» і «В кінці греблі шумлять верби»
Г
«Світи, світи, місяченьку, та й на той пере
­
лаз» і «Лугом іду, коня веду»
5. Ідея торжества кохання наперекір соці
­
альній нерівності звучить у пісні
А
«Цвіте терен, цвіте терен»
Б
«Місяць на небі, зіроньки сяють»
В
«В кінці греблі шумлять верби»
Г
«За городом качки пливуть»
6. І. Котляревський переробив і ввів до п’єси «Наталка Полтавка» пісню
А
«Лугом іду, коня веду»
Б
«Сонце низенько, вечір близенько»
В
«Цвіте терен, цвіте терен»
Г
«За городом качки пливуть»
7. На думку вчених, літературне походження має пісня
А
«Світи, світи, місяченьку, та й на той пере
­
лаз»
Б
«В кінці греблі шумлять верби»
В
«Місяць на небі, зіроньки сяють»
Г
«Цвіте терен, цвіте терен»
8. Частина народної пісні, яка періодично повторюється
А
рефрен
Б
поетика
В
поетичний паралелізм
Г
символ
9. У пісні «За городом качки пливуть» обра
­
зи тварин (коня, корови, волів) є
А
образами­символами
Б
образами­персонажами
В
образами­пейзажами
Г
образами­речами
10. У рядку з народної пісні «Іще очі не дріма
-
ли, а вже сходить сонце»
використано
А
гіперболу
Б
постійний епітет
В
антитезу
Г
оксиморон
11. У рядку «Прийди, прийди, мій миленький, до мене ще хоч раз»
використано
А
символ і антитезу
Б
гіперболу й постійний епітет
В
риторичне звертання й алегорію
Г
риторичне звертання й тавтологію
12. До родинно­побутових пісень належать
А
пісні про кохання та сімейне життя
Б
пісні про козаків
В
пісні­хороводи
Г
весільні пісні та колискові
Відповіді:
1— В
; 2 — Б
; 3 — А
; 4 — Г
; 5 — Г
; 6 — Б
; 7 — В
; 8 — А
; 9 — А
; 10 — В
; 11 — Г
; 12 — А
. Українське весілля
Диктант «Вірю — не вірю»
1. Українське весілля — різновид народного ліро­епосу. (
Ні.
)
2. Бояри (дружби) — найближчі вже одруже
­
ні товариші молодого. (
Ні.
)
3. Етап заручин належить до передвесільно
­
го періоду. (
Так.
)
4. Гільце на весіллі символізує започатку
­
вання нової родини. (
Так.
)
5. Основний весільний ритуальний хліб на
­
зивається шишкою. (
Ні.
)
6. Пісня «Летять галочки у три рядочки» су
­
проводжує завершальний етап весілля — поділ короваю. (
Ні.
)
7. Основні періоди весілля — це передвесіль
­
ний, власне весілля та оглядини. (
Ні.
)
8. Дівич­вечір символізував прощання дів­
чини з подругами, дівоцтвом. (
Так.
)
УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ
ЧИСЛО 40 (728), 2011 5
9. Під час обряду розплітання коси пісні ви
­
конувалися безперервно жінками й дівчатами. (
Так.
)
10. Традиційно вінок для короваю та для на
­
реченої плели із хмелю та чорнобривців. (
Ні.
)
11. Побажання молодим гості виголошували після отримання короваю. (
Так.
)
12. І. Котляревський, Г. Квітка­Основ’я нен­
ко, М. Гоголь, Т. Шевченко у своїх творах ви
­
користовували описи елементів весілля. (
Так.
)
Диктант із ключем
У словах­відповідях підкресліть другу від по
­
чатку літеру й прочитайте ключове слово.
1. Ритуальна дія, яка виконувалася, зокрема, і під час весілля. (
О
б
ряд.
)
2. Етап весілля, який часто об’єднували зі сватанням. (
З
а
ручини.
)
3. Рід усної народної творчості, до якого на
­
лежить весілля. (
Д
р
ама.
)
4. Дівчата з боку молодого. (
С
в
ітилки.
)
5. Головний убір молодої. (
В
і
нок.
)
6. Як у сцені про мисливців, яку розігрували під час сватання, називали нареченого? (
К
н
я
-
зем.
)
7. Етап весілля, під час якого молодий зні
­
має віночок із нареченої. (
П
о
кривання.
)
8. Вид меблів, який після весілля молода пе
­
ревозила в дім чоловіка. (
С
к
риня.
)
Ключове слово:
барвінок.
Додаткове завдання:
розкрийте символічне значення цієї рослини у весільному обряді. Диктант «Трійка»
1. Назвіть три періоди весілля. (
Передвесіль
-
ний, власне весілля, післявесільний.
)
2. Укажіть три етапи першого періоду весіл
­
ля. (
Наприклад, сватання, заручини, оглядини.
)
3. Назвіть три весільних пісні. (
Наприклад, «До бору, дружечки, до бору», «Горіла сосна, па
-
лала», «Летять галочки у три рядочки».
)
4. Назвіть трьох учасників весілля. (
Напри
-
клад, боярин, дружка, світилка.
)
5. Назвіть три образи­символи, які викорис
­
товуються у весільних піснях. (
Наприклад, кали
-
на, хрещатий барвінок, вінок.
)
6. Назвіть три побажання молодим. (
Напри
-
клад, «Вітаю вас у парі! Хай на вас добрая година та грошей торбина, а до того ж дітвори сотні півтори», «Дарую мішок глини, щоб просили на хрестини», «Даруємо хустину, щоб закутали до року дитину».
)
Українські народні балади
Диктант «Незакінчене речення»
1. Балади належать до проміжного роду фольклору, який називається … (
ліро-епосом
).
2. Прийом перетворення людей на птахів, тварин, рослин, який часто використовується в баладах, має назву … (
метаморфоза
).
3. Балада «Бондарівна» належить до такої жанрово­тематичної групи, як … (
історична
).
4. Прикладом родинно­побутової балади є твір … (
«Ой летіла стріла»
).
5. Образ червоної китайки в баладі «Ой на горі вогонь горить» символізує … (
козацьку славу
).
6. Першим записом української народної балади вважають твір … (
«Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?»
).
7. У баладі «Ой летіла стріла» розповідається про вбитого стрілою … (
вдовиного сина
).
8. Переживання дівчини, викликані втратою коханого, розкриваються в баладі … (
«Козака несуть»
).
9. Пан Каньовський — герой балади … (
«Бон дарівна»
).
10. Баладу «Ой не ходи, Грицю, та й на ве
­
чорниці» створила … (
Маруся Чурай
).
11. Літературні балади активно створювалися в добу … (
Романтизму
).
12. Літературні балади «Лілея», «Тополя», «Русалка» написав … (
Т. Шевченко
).
Усна народна творчість. Узагальнення
Диктант «Четверте зайве»
1. Весілля, балада, народні ігри, хороводи. (
Балада — жанр ліро-епосу, решта — різновиди народної драми.
)
2. «Бондарівна», «Цвіте терен, цвіте терен», «В кінці греблі шумлять верби», «На городі вер
­
ба рясна». (
Твір «Бондарівна» є баладою, інші — родинно-побутовими піснями.
)
3. Молодий, світилки, заручини, дружки. (
Заручини — один з етапів весілля, решта — учас
-
ники цього дійства.
)
4. Сватання, оглядини, заручини, посад. (
Посад — етап власне весілля, решта — етапи передвесільного періоду.
)
5. «Летять галочки у три рядочки», «Горіла сосна, палала», «За городом качки пливуть», «До бору, дружечки, до бору». (
«За городом кач
-
ки пливуть» — родинно-побутова пісня, решта — весільні.
)
6. Міфологічні, історичні, родинно­побутові, календарно­обрядові. (
Календарно-обрядові — жан рово-тематична група народних пісень, ін -
ші — жанрово-тематичні групи народних балад.
)
7. Бондарівна, вдовиний син, пан Каньов
­
ський, жовніри. (
Вдовиний син — персонаж ба
-
лади «Ой летіла стріла», інші — образи твору
«Бондарівна».
)
8. «Білі рученьки»
,
«пишная пані»
,
«хрещатий барвінок»
, «скрипка витинає».
(
«Скрипка вити
-
нає» є метафорою, інші — приклади епітетів.
)
6
ЧИСЛО 40 (728), 2011 9. «Серденько мре»
, «моє серденько»
, «сестро рідненькая»
, «козаченьку».
(
«Серденько мре» — приклад персоніфікації, решта — риторичних звертань.
)
10. «Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь го
­
рить», «А брат сестрицю та й розплітає», «Ко
­
зака несуть». (
«А брат сестрицю та й розплі-
тає»
— назва весільної пісні, решта — назви на
-
родних балад.
)
11. Гарбуз, ворон, барвінок, гільце. (
Ворон — образ-символ, який часто зустрічається в на-
родних баладах, решта — символи весільної драми.
)
12. Метаморфози; фантастичні елементи; на явність великої кількості пісень, танців, які супроводжують дійство; спорідненість із каз
­
ками, міфами, легендами. (
Наявність великої кількості пісень, танців, які супроводжують дійст во, — ознака, характерна для весілля, решта ознак характеризують балади.
)
Термінологічний диктант
1. Фольклор — це … (
твори, складені наро
-
дом, що виникли в давні часи ще до появи літе
-
ратури
).
2. Що таке поетика? (
Поетика — це особли
-
вості художнього твору, його композиції, худож
-
ніх засобів, ритміки тощо.
)
3. Поетичним паралелізмом називається … (
художній засіб, який полягає в зображенні явищ із різних сфер життя, наприклад, стану природи й особливостей настрою людей
).
4. Символ — це … (
художній образ, за допо
-
могою якого умовно позначається сутність пев
-
ного явища
).
5. Куплетом називається … (
строфа в народ
-
ній пісні
).
6. Що таке рефрен? (
Рефрен — це частина пісні, яка повторюється.
)
7. Назвіть періоди українського весілля. (
Пе
-
редвесільний, власне весілля, післявесільний.
)
8. Родинно­побутовими називаються пісні, у яких … (
зображуються дошлюбні стосунки, а також життя та родинні відносини людей
).
9. Що таке балада? (
Балада — це ліро-епіч-
ний твір, у якому йдеться про незвичайні події родинно-побутового чи легендарно-історичного змісту, а також відтворено гострі переживання героїв.
)
10. Пісні про кохання належать до групи … (
родинно-побутових пісень
).
11. Родинно­побутовими є балади, у яких
розкривається … (
родинно-побутова сфера жит
-
тя людей
).
12. Українське весілля є різновидом … (
на
-
родної драми
).
ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Українська література ХІ—Х
V
ст.
Диктант «Злови помилку»
1. Найдавнішими писемними пам’ятками є друковані
книги. (
Рукописні
.)
2. Своєрідною рукописною хрестоматією, що має енциклопедичний зміст, є Остромирове Євангеліє.
(
Ізборник Святослава
(
1073 р.
).)
3. Головним осередком переписування книг були школи.
(
Монастирі.
)
4. Князі бралися за переписування книг, щоб пропагувати освіту.
(
Бо така праця вважалася богоугодною.
)
5. Ярослав Мудрий зібрав у Києві багатьох переписувачів, щоб хвалитися ними перед іно
-
земцями.
(
Створити бібліотеку.
)
6. Засновником українського друкарства є Іван Федоров.
(
Святополк Фіоль.
)
7. Коли виникло друкарство, переписувачі зустріли його схвально
. (
Переписувачі вважали, що лише переписані книги є богоугодним ділом, тому не визнавали друкарства.
)
8. Іван Федоров тікав в Україну з Москви, бо там його переслідували за недобросовісне пе
-
реписування книг.
(
Книгодрукування, яке вважа
-
лося диявольською вигадкою.
)
9. Іван Федоров видрукував Біблію в Києві.
(
В Острозі.
)
10. Першою датованою рукописною пам’ят­
кою є «Слово про похід Ігорів».
(
Остомирове Євангеліє.
)
11. «Повість минулих літ» належить до доби орнаментального стилю.
(
Монументального сти
-
лю.
)
12. Доба монументального стилю охоплюва
­
ла ХІІ—ХІІІ ст.
(
ХІ ст.
)
Біблія
Диктант «Вірю — не вірю»
1. Біблія складається із двох частин: Старого й Нового Заповітів. (
Так.
)
2. Автором Біблії є Мойсей. (
Ні.
)
3. Старий Заповіт складають 50 книг. (
Так.
)
4. Легенда про Вавилонську вежу міститься в Старому Заповіті. (
Так.
)
5. Основою Нового Заповіту є П’ятикнижжя Мойсеєве. (
Ні.
)
6. Біблійний твір про сіяча за жанром є прит ­
чею. (
Так.
)
7. Автор більшості псалмів — цар Соломон. (
Ні.
)
8. Авторами Євангелій, що складають Но
­
вий Заповіт, є апостоли Лука, Матвій, Марко та Петро. (
Ні.
)
ЧИСЛО 40 (728), 2011 7
9. Кінець світу, що може статися через за
­
непад віри, зображений у книзі «Царств». (
Ні.
)
10. Образ зерна в оповіді про сіяча уособлює свідомість людини. (
Ні.
)
11. Святе Письмо — одна із назв Біблії. (
Так.
)
12. Першу спробу перекласти Біблію укра
­
їнською мовою здійснив Пантелеймон Куліш. (
Так.
)
«Повість минулих літ»
Диктант «Незакінчене речення»
1. Хронологічний опис важливих історичних подій називається … (
літописом
).
2. Ще одна назва «Повісті минулих літ» — … (
«Початковий літопис»
).
3. Автором «Повісті минулих літ» вважають … (
Нестора-літописця
).
4. На думку автора пам’ятки, слов’яни по
­
ходять від … (
сина Ноя Яфета
)
.
5. Один із апостолів Ісуса Христа, який на
­
пророкував виникнення Києва, — це … (
Андрій Первозванний
).
6. Вислів «Іду на Ви!»
належить … (
князю Святославу
).
7. Князь Ігор загинув, збираючи данину із … (
племені древлян
).
8. Князь, який загинув через свого коня, — … (
Олег
).
9. Рукописна копія пам’ятки називається … (
списком
).
10. «Повість минулих літ», «Київський літо
­
пис», «Галицько­Волинський літопис» разом складають … (
«Літопис руський»
).
11. Пам’ятка «Повість минулих літ» належить до доби … (
монументального стилю
).
12. За жанром твір «Повість минулих літ» є … (
літописом
).
«Києво-Печерський патерик»
Вибірковий диктант із завданням
Випишіть вислови, які стосуються пам’ятки. Аргументуйте свій вибір.
Житійний твір
, Нестор­літописець, бароко, доба орнаментального стилю
, Лаврентіївський список, Полікарп
, апостол Андрій, Яфет,
вико
-
ристання релігійної лексики
, «Літопис руський»,
Прохор-чорноризець
, перекладна пам’ятка, Анто
-
ній Печерський
. Українська література ХІ—Х
V
ст. Узагальнення
Хронологічний диктант
1. Давня українська література охоплює пе
­
ріод … (
ХІ—Х
V
ІІІ ст.
).
2. Доба монументального стилю тривала в рамках … ст. (
ХІ.
)
3. Доба орнаментального стилю охоплювала період … (
ХІІ—ХІІІ ст.
).
4. Остромирове Євангеліє датується … (
1056—1057 рр.
).
5. Ізборники Святослава були переписані … та … рр. (
1073; 1076.
)
6. Найдавніші книги, які дійшли до нас, були створені в … ст. (
ХІ.
)
Диктант «Третє зайве»
1. Остромирове Євангеліє, Пересопницьке Євангеліє, Ізборники Святослава. (
Пересопниць
-
ке Євангеліє не є пам’яткою ХІ ст., на відміну від інших зазначених.
) 2. Бароко, ренесанс, романтизм. (
Романтизм є напрямом нової української літератури, реш -
та — стосуються давньої української літератури.
)
3. Митрополит Іларіон, Іван Величковський, Григорій Сковорода. (
Творчість митрополита Іларіона не належить до доби бароко.
)
4. Урочистість, тяжіння до контрастів, уславлення «великодержавництва». (
Уславлення «великодержавництва» — ознака доби монумен
-
тального стилю, інші названі риси характерні для барокових творів.
)
5. Григорій Сковорода, Павло Русин, Се
­
бастіан Кльонович. (
Григорій Сковорода є пред
-
ставником українського бароко, творчість інших письменників має риси стилю ренесансу.
)
6. «Повість минулих літ», «Слово про похід Ігорів», «Галицько­Волинський літопис». (
«Сло
-
во про похід Ігорів» не є літописом, на відміну від решти творів.
)
Автор
231   документ Отправить письмо
Документ
Категория
Образование
Просмотров
6 834
Размер файла
2 939 Кб
Теги
літ, диктант, класс
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа