close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Моделирования асинхронных режимов синхронного двигателя с конденсаторами в цепи обмотки возбуждения.

код для вставкиСкачать
621.313.32
.
,
.
,
.
.
,
.
-
.
,
.
(
,
)
,
(
-
,
,
).
,
d, q,
.
,
[1],
.
,
,
,
.
D Q.
)
(
-
.
,
,
,
,
[1].
d
-
,
dq
1 s
dt
,
,
dq
,
,
idq
,
.
id , iq , i D , iQ , i f
(d, q)
"
-
d,
(1)
q,
; udq
;
, 0 0 0
0
0 0 0
[2, 4, 6],
.
U dq ,
0 0 0
0
diag
dq
Rdq idq
dq dq
D,
Q,
f
;
u d , u q ,0,0, u C
,
(D, Q, f); s –
"); Rdq
;–
-
(
""
diag r , r , rD , rQ , r f –
[2, 6].
.
.
-
-
udq
,
,
.
ud
,
2U sin , uq
1
i f dt ,
C
; –
2U cos , uC
U–
,
,
,
,
;C–
.
-
-
.
s
-
,
,
,
,
-
.
,
s
.
-
,
.
0
1 st.
-
.
ISSN 2074-272X.
(1)
. 2012.
5
31
Z
if
duC
dt
C
.
(2)
(1), (2)
-
m = 6dy x , t
dt
y
z1
z3
; x
dq , u C
idq , uC ; z
ud ; z2
rid
q
rD iD ; z 4
z y, x , t ,
uj
riq
F
2U sin j ,
.
,
Y
F
Y
H
s
2 /s,
-
T = 2 /( 0s).
(3)
xt T ,
F
,
Y
Y
,
X
–
f
y
(3)
.
.
T
N+1
(3)
N
HY
Z,
y1 ,..., y N
, Z
y, z
–
0
0
idq
x
x1 ,..., x N
N
Ldqj
0
1
0
,
0
,
1
–
;
r
r
f
x
rD
rQ
j
rf
1C
[5];
1
-
X
,
.
(6)
(4)
X
0 0 0
,
0 0 0
,
j
,
N
-
,
(4)
z1 ,..., z N
,
,
mN
,
Y
dq
-
H–
(6)
:
-
.
(3)
U,
,
j
,
-
.
F Y, X,
F
–
X
diag
Ldqj
.
(5)
.
F
–
X
y
x j
-
[5],
Y
X
U.
X
W
W
xt
HY F
(5)
Y X, , F
if C .
,
,
u1 ,...,u N
2U cos j ,0,...,0
uq ;
u C ; z6
, U
f1,..., f N
U
;
z1 ,..., z m
rf i f
F U,
(3)
d
rQ iQ ; z5
Z
=0
= 1 [8],
.
,
(5)
,
(
).
.
.
-
,
(4)
,
-
,
,
W
.
s,
,
.
C
f
C
f
s
F
.
N
0,...,0, i fj C 2 ,
qj ,
(7)
F
=C
C
.
dX
d
dj ,0,...,0
= s–
, (j = 1,…,N).
Ldqj
,
C.
.
32
ISSN 2074-272X.
. 2012.
5
,
[7].
. 1
(
-2-19-49-24 (P = 1600
; if = 230 ; n = 250
)
C = 15
I = 180
)
,U=6
,
-
.
1.
.
//
. 70. – . 19-21.
.
– 2003. –
2.
.
-
//
. – 1973. –
.,
3.
12. – . 35-36.
.,
. –
.
4.
5.
., 1988. – 197 .
.,
.,
.
. – 2003. –
.
.
. .
.
-
.
//
6[64] – . 38-40.
//
. – 1998. –
6.
.
.:
. 5. – . 11-14.
.,
.,
7.
//
". – 2002, . 2. – C. 62-65.
.,
.
8.
.
.
.
.–
:
.
.
, 1991. – 176 .
//
, .4. – 1964. –
M*
. 1.
I*
C = 15
(
s)
-
(
x
idq , uC ).
. 2
if
-
.
1. – . 146-149.
Bibliography (transliterated): 1. Borodaj V.A. Ocenka dinamiki
privoda gornyh mashin s tyazhelim puskom // Gornaya `elektromehanika i avtomatika. - 2003. - Vyp. 70. - S. 19-21. 2. Velin N.V.
Staticheskij vozbuditel' sinhronnogo dvigatelya s gluho podklyuchennym kondensatorom // `Elektrotehnika. - 1973. 12. - S. 35-36.
3. Glebov I.A., Shulakov N.V., Krutyakov E.A. Problemy puska sverhmoschnyh sinhronnyh mashin. - L.: Nauka. Leningr. otd., 1988. - 197 s.
4. Kirichenko V. ., Borodaj V.A., Yalans'kij A.A. Uluchshenie puskovyh
svojstv krupnyh sinhronnyh mashin // V snik Sh dnoukr. nac. un-tu m. V.
Dalya. - 2003. - 6[64] - S. 38-40. 5. Malyar V.S. Osnovnye polozheniya
splajn-metoda rascheta periodicheskih rezhimov raboty `elektricheskih
cepej // `Elektronika i svyaz'. - 1998. - Vyp. 5. - S. 11-14. 6. Pivnyak
G.G., Kirichenko V.I., Borodaj V.A. O novom napravlenii usovershenstvovaniya krupnyh sinhronnyh `elektrodvigatelej // Tehn chna
elektrodinam ka. Temat. vip. "PSE". - 2002, ch. 2. - C. 62-65. 7. Fil'c
R.V., Lyabuk N.N. Matematicheskoe modelirovanie yavnopolyusnyh sinhronnyh mashin. - L'vov: Sv t, 1991. - 176 s. 8. Yakovlev M.N. K resheniyu
sistem nelinejnyh uravnenij metodom differencirovaniya po parametru //
ZhVM i MF, T.4. - 1964. - 1. - S. 146-149.
30.05.2012
.,
.,
.
. (032) 258-21-19, e-mail: svmalyar@polynet.lviv.ua
,
.,
.
. (032) 258-26-20, -mail: svmalyar@lp.edu.ua
. 2.
if
:
s = 1,0 (1), s = 0,9 (2), s = 0,8 (3), s = 0,7 (4)
. (032) 258-21-52
"
79013,
-
,
.
,
.
.
ISSN 2074-272X.
,
,
.
"
, 12
Malyar V.S., Malyar A.V., Dobushovska I.A.
Simulation of asynchronous modes of synchronous motors
with capacitors in the excitation circuit.
A problem of calculating asynchronous modes of synchronous
motors with capacitors in the excitation circuit is considered.
The problem is solved as a boundary one for a non-linear system
of differential equations of electric balance with flux linkages
estimation by means of the motor magnetic field calculation
based on the magnetic circuit theory.
Key words – synchronous motor, starting characteristics,
excitation winding, capacitors, electromagnetic torque.
. 2012.
5
33
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
137 Кб
Теги
моделирование, асинхронный, режимов, двигателей, синхронного, возбуждение, обмотка, цепи, конденсаторами
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа