close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Разработка математической модели температурного поля ротора частотно-управляемого асинхронного двигателя на основе дифференциальных уравнений теплопроводности.

код для вставкиСкачать
621.313.333
.
,
.
,
.
.
.
.
-
.
(
),
-
,
;
,
.
3)
,
,
;
4)
.
,
[1],
-
,
,
,
.
;
5)
(
,
-
).
6)
(
.
-
.;
.
7)
29 % (
) [2, 3].
"
-
SAl.
-
65 %
.
.
S .,
..
) – S .,
–
8)
)
-
.
–
(
,
..
(
;
9)
(
,
.
-
:
.
1–
2–
3–
4–
5–
.
,
.
S
SFe
,
) [2-4].
-
)
-
;
;
;
;
.
,
. 1.
,
3-
-
,
.
1,
.
[2-4].
i-
dVi
dxi.
[5]:
.
1)
(0,5-1,0)
,
;
2)
46
©
ISSN 2074-272X.
.
,
.
,
.
. 2013.
6
1, 2, 3
.
1Q x1 dx1 dQ 1 ; 0
Q x1
,
d 2T2
:
(1)
; Qx1 –
dV1; Qx1+dx1 –
dV1; dQ 1 –
dV1
x1
l1 –
l1 ,
,
.
Qx1
dx1
Sp.
Al
dQ 1
.
Al
.
.
p. .
dT1
;
dx1
.
d
T1
dx1
dx1 T1
dT1
dx1 ;
dx1
1 . ,
–
(2)
Q x3
dx12
.
S
.
.
1
.
Al
,
dT1
Al
(
,
S Fe
Fe
dQ
;
dx3 T3
P3 Fe
Q3 Fe
(1)
P3 Al
l3
(12)
;
(13)
,
(14)
l3
Q3 Al
(10)
dT3
dx3 ; (11)
dx3
d
T3
dx3
S Al )
Al
dT3
;
dx3
S Al )
Al
P3Fe –
.
Al
,
:
( Fe S Fe
Qx3 dx3
:
d T1
(9)
).
2
,
. (8)
.
Fe
,
[2, 3].
(2), (3), (4)
dQ
S
Al
(9)
(4)
-
–
Q2
Fe
-
(3)
.
1
3:
Q3 Al dx3 Qx3 dx3
0 x3 l3 .
l3
(
:
Sp.
.
.
Q3 Fe
.
Qx1
.
2
S
Al
dV3
Qx 3
,
,
.
dx22
0
dx1
S
,
1
.
;
P3Al –
–
;
-
(5)
.
.
;
:
x1
.
0.
,
.
–
,
[2, 3].
dV2
–
2:
Qx 2 Q2 dx2 Qx 2 dx 2 dQ 2 ;
(6)
0 x2 l2 ,
Qx2, Qx2+dx2, dQ 2 –
Qx1, Qx1+dx1, dQ 1; Q2
(
)
.
(9)
:
d 3T3
dx32
Fe
S Fe
Al
Q3 Fe
3
S Al
S Fe
Fe
dV4
(6),
Al
Q3 Al (15)
.
S Al
4-
-
(7):
2
d T4
.
dx42
Al
.
.
S
.
Al
0
x4
dV5
(1),
2
d T5
dx52
Q2
.
Q2
.
S
; (16)
.
l4 .
5-
-
;
.
(6)
Al
.
S
.
.
5
.
Al
x5
S
2
.
;
(17)
.
l5 .
-
(7)
(5), (7), (15) – (17)
1)
-
l2 –
.
0
P .
,
l2
–
ISSN 2074-272X.
2
(5):
. 1.
P
.
4
-
T1 T2
dT1 dT2
dx2
dx
1
. 2013.
6
:
x1
l1;
x2
0;
T2
dT2
dx2
T3
dT3
dx3
x2
x3
l2 ;
0;
47
T3
T4
dT3
dT4
dx4
dx3
x3
l3 ;
x4
0;
T4
8.
T5
x4
x5
dT5
dx5
dT4
dx4
0
.
-
.
:
dT5
dx5
0;
x1
0
l5 .
x5
,
.
.
)
90 4 [6-9].
,
,
160S4
.
-
90 4,
.
.
1.
.
2.
.
1.
,
(45). – C. 61-64.
9.
.
dT1
dx1
[
l4 ;
0.
2)
,
.
.
,
.
//
. – 2010. –
.
[
,
.
//
. – 2011. – 5. – . 39-42.
] /
,
. – 2009. –
.
2.
.
]/
-
.
//
3. – . 37-41.
] /
.
,
.
.
.
". – 2009. – . 266-270.
.
[
//
]/
"
.–
6.
.
,
.
.
//
. – 2010. –
7.
[
]/
] /
.
.
,
,
.
.
,
-
,
. – 2010. –
48
-
75. – . 46-51.
.
.
-
16. – . 89-102.
[
] //
. – 2010. – 5. – . 21-23.
.
/
.
,
.:
, 1974. – 560 .
.
[
.
,
.,
.,
2
,
"
.,
.,
.
",
61002,
, .
, 21,
e-mail: viktorshayda08@rambler.ru
.
-
.
5.
,
2
".
". – 2010. –
.
-
.
"
4.
1
1
//
3.
1
",
[
.
,
-
(received) 12.07.2013
[
.
.
Bibliography (transliterated): 1. Ostashevskij N.A. Poteri chastotnoupravlyaemogo asiinhronnogo dvigatelya v pri razlichnyh zakonah
regulirovaniya i tipah preobrazovatelej [Tekst] / N.A. Ostashevskij, V.N.
Ivanenko, A.N. Petrenko // Elektrotehn ka elektromehan ka. - 2009. 3. - S. 37-41. 2. Ostashevskij N.A. Matematicheskaya model'
teplovogo
sostoyaniya
chastotno-upravlyaemogo
asinhronnogo
dvigatelya v stacionarnyh rezhimah [Tekst] / N.A. Ostashevskij, A.N.
Petrenko // Problemy avtomatizirovannogo `elektroprivoda. Teoriya i
praktika. Tematich. vyp. nauch-tehn. zhurnala "`Elektroinform". - 2009.
- S. 266-270. 3. Ostashevskij N.A. Issledovanie teplovogo sostoyaniya
chastotno-upravlyaemogo asinhronnogo dvigatelya pri razlichnyh zakonah
regulirovaniya [Tekst] / N.A. Ostashevskij, A.N. Petrenko // Vestnik NTU
"HPI". Sbornik nauchnyh trudov. Tematicheskij vypusk "Problemy
sovershenstvovaniya `elektricheskih mashin i apparatov". - 2010. - 16. - S.
89-102. 4. Petrenko A.N. `Eksperimental'noe issledovanie nagreva
chastotno-upravlyaemogo asinhronnogo dvigatelya pri razlichnyh istochnikah pitaniya [Tekst] // Elektrotehn ka elektromehan ka. - 2010. 5. - S. 21-23. 5. Borisenko A.I. A`erodinamika i teploperedacha v `elektricheskih mashinah / A.I. Borisenko, V.G. Dan'ko, A.I. Yakovlev. M.: `Energiya, 1974. - 560 s. 6. Ostashevskij N.A. Matematicheskaya
model' teplovogo sostoyaniya chastotno-upravlyaemogo asinhronnogo
dvigatelya v nestacionarnyh [Tekst] / N.A. Ostashevskij, V.P. Shajda,
A.N. Petrenko // Elektromashinobuduvannya ta elektroobladnannya. 2010. - 75. - S. 46-51. 7. Ostashevskij N.A. Issledovanie teplovogo sostoyaniya chastotno-upravlyaemogo asinhronnogo dvigatelya pri izmenenii
nagruzki [Tekst] / N.A. Ostashevskij, A.N. Petrenko // Elektrotehn ka
elektromehan ka. - 2010. 3. - S. 25-29. 8. Ostashevskij N.A. Nagrev
chastotno-upravlyaemogo
asinhronnogo
dvigatelya
v
peremezhayuschemsya rezhime [Tekst] / N.A. Ostashevskij, V.P.
Shajda, A.N. Petrenko // Vostochno-evropejskij zhurnal peredovyh
tehnologij. - 2010. 3/5 (45). - C. 61-64. 9. Ostashevskij N.A.
Issledovanie
teplovogo
sostoyaniya
chastotno-upravlyaemogo
asinhronnogo dvigatelya s pomosch'yu metoda konechnyh `elementov
[Tekst] / N.A. Ostashevskij, V.P. Shajda, A.N. Petrenko //
Elektrotehn ka elektromehan ka. - 2011. - 5. - S. 39-42.
.
,
] /
3/5
.
//
3. – . 25-29.
.
,
,
61002,
,
.
1
, 12
1
Ostashevskiy N.A. , Shayda V.P. , Petrenko A.N.2
1
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
21, Frunze Str., Kharkiv, 61002, Ukraine
2
O.M. Beketov Kharkiv National University of Municipal Economy
12, Revolution Str., Kharkiv, 61002, Ukraine
Development of a mathematical model for a
frequency-controlled asynchronous motor rotor
temperature field on the basis of differential equations
of heat conduction.
A mathematical model of the temperature field of a frequencycontrolled asynchronous motor rotor is made out on the basis of
differential equations of heat conduction. The model developed
is approved in the course of experimental research on the motors
examined.
Key words – frequency-controlled asynchronous motor,
method of equivalent thermal charts, thermal field of rotor.
-
ISSN 2074-272X.
. 2013.
6
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа