close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Метод определения коэффициента потерь на основе полного факторного эксперимента.

код для вставкиСкачать
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
УДК 621.331
Т. І. КИРИЛЮК
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
імені. акад. В.А. Лазаряна, м. Дніпропетровськ
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ВТРАТ НА ОСНОВІ ПОВНОГО
ФАКТОРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
На основе имитационного моделирования определены средние значения потерь и
коэффициентов потерь электроэнергии для опытных участков. Получены уравнения
регрессии позволяющие определять коэффициенты потерь для участков постоянного
и переменного токов.
На основі імітаційного моделювання визначені середні значення втрат та
коефіцієнтів втрат електроенергії для дослідних ділянок. Отримані рівняння регресії,
що дозволяють визначення коефіцієнти втрат для ділянок постійного та змінного
струмів.
ȼɫɬɭɩ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚ ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ – ɫɤɥɚɞɧɚ ɡɚɞɚɱɚ. Ɍɚɤɿ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀ ɡɦɿɧɢ ɝɪɚɮɿɤɚ ɪɭɯɭ ɬɚ ɪɟɠɢɦɭ ɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨʀɡɞɭ [1].
Ɍɨɦɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɬɪɚɬ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ
ɿɦɿɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ. ɇɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɽ ɩɥɚɧ ɩɨɜɧɨɝɨ
ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɜɢɝɥɹɞɭ 2n.
Ɇɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɽ ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɭ ɜɬɪɚɬ.
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɮɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɭ ɜɢɞɿ ɦɨɞɟɥɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ
ɩɨɯɢɛɤɢ ɬɚ ɜɬɪɚɱɚɽɬɶɫɹ ɱɚɫɬɢɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɨɯɢɛɤɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɬɚ ɫɭɞɢɬɢ ɩɪɨ ʀʀ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɶ.
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ
ɉɪɨɰɟɫ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ɜɬɪɚɬ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɨɸ
ɮɭɧɤɰɿɽɸ:
ɨ ) ,(1)
kɜ = f (D S %; n; Vcɪ ; I ; tɧ.ɫ.
ɞɟ D S % – ɡɧɨɫ ɤɨɧɬɚɤɬɧɢɯ ɩɪɨɜɨɞɿɜ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ;
n – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨʀɡɞɿɜ ɧɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿɣ ɡɨɧɿ;
Vcɪ – ɫɟɪɟɞɧɹ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɟɥɟɤɬɪɨɜɨɡɭ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ;
I – ɫɬɪɭɦ ɟɥɟɤɬɪɨɜɨɡɭ;
ɨ – ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.
tɧ.ɫ.
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɥɹ ɞɿɥɹɧɤɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ (ɪɢɫ. 1 ɚ) ɬɚ ɡɦɿɧɧɨɝɨ (ɪɢɫ. 1 ɛ) ɫɬɪɭɦɿɜ.
ɚ)
ɛ)
Ɋɢɫ. 1. ɋɯɟɦɚ ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ:
ɚ – ɑ-ɋ2 ɉɪɢɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɨʀ ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ, ɛ – Ɂ-ɉ Ɉɞɟɫɶɤɨʀ ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ.
24
№11 (117) 2013 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ • ЭНЕРГЕТИКА • ЭНЕРГОАУДИТ
Ⱦɥɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɜɢɯɿɞɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ (ɬɚɛɥ. 1)
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1
ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ
ɉɚɪɚɦɟɬɪ
Ⱦɿɥɹɧɤɚ
ɑ-ɋ2
ɉɪɢɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤ
ɨʀ ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ
Ɂ-ɉ
Ɉɞɟɫɶɤɨʀ
ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ
ɋɯɟɦɚ
ɠɢɜɥɟɧɧɹ
Ⱦɨɜɠɢɧɚ
ɞɿɥɹɧɤɢ, ɤɦ
ɉɿɞɜɿɫɤɚ
Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ
ɦɿɠɩɨʀɡɧɢɣ
ɿɧɬɟɪɜɚɥ, ɯɜ
6
ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɹ
18
Ɇ-120+2ɆɎ100+Ⱥ-185
ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɹ
ɪɨɡɞɿɥɶɧɚ
50
Ɇ-95+ɆɎ-100
10
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɦɟɠɿ ɡɦɿɧɢ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɞɥɹ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɭ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɥɿɱɢɥɶɧɢɤɚ ɜɬɪɚɬ (ɡɧɨɫ ɤɨɧɬɚɤɬɧɢɯ ɩɪɨɜɨɞɿɜ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ,
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨʀɡɞɿɜ ɧɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿɣ ɡɨɧɿ, ɫɟɪɟɞɧɹ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɟɥɟɤɬɪɨɜɨɡɭ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ, ɫɬɪɭɦ
ɟɥɟɤɬɪɨɜɨɡɭ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ) (ɬɚɛɥ. 2).
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2
Ɇɟɠɿ ɡɦɿɧɢ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ
ɉɚɪɚɦɟɬɪ
DS%
ȼɟɪɯɧɹ ɦɟɠɚ
30*
25**
15*
12,5**
Vcɪ , ɤɦ/ɝɨɞ.
n , ɩɚɪ
0
tɧɨ.ɫ. , ɋ
I,Ⱥ
3*
900*
60
8**
120**
ɋɟɪɟɞɢɧɚ
2*
850*
55
5**
110**
ɇɢɠɧɹ ɦɟɠɚ
1*
800*
0
50
2**
100**
* ɞɥɹ ɞɿɥɹɧɤɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɭɦɭ, **ɞɥɹ ɞɿɥɹɧɤɢ ɡɦɿɧɧɨɝɨ ɫɬɪɭɦɭ.
30
5
-20
ȱɦɿɬɚɰɿɣɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɦɭ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ Matrix
(ɬɚɛɥ. 3).
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3
Ɏɪɚɝɦɟɧɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɞɿɥɹɧɤɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɭɦɭ
ʋ
ɟɤɫɩɟɪ.
1
2
3
4
5
6
7
433.9 77.2 92.657 114.78
299.3
500.03
492.2
19.02 9.75
17.7
19.5
21.6
8
9
10
11
133
328.7
12.5
19.5
ɜɬɪɚɬɢ,
ɤȼɬ·ɝɨɞ.
88.9 87.5
ɜɬɪɚɬɢ,
%
ɤɜɚɞɪɚɬ
ɫɬɪɭɦɭ,
ɬɢɫ.
2
Ⱥ · ɝɨɞ
455,0
64
9.75
12.1
76.832
76.83
346.55 575.87 455.01
10
11.1
81
64
97.24 346.55
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɛɿɥɶɲ ɞɨɤɥɚɞɧɨ ɩɨɜɧɢɣ ɮɚɤɬɨɪɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɞɥɹ ɞɿɥɹɧɤɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ
ɫɬɪɭɦɭ.
№11 (117) 2013 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ • ЭНЕРГЕТИКА • ЭНЕРГОАУДИТ
25
ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɬɚɛɥɢɰɹ, ɜ ɹɤɿɣ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɜɫɿɯ
ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹɯ. ɉɪɢɣɧɹɬɿ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ, ɳɨ ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɭ ɜɬɪɚɬ ɥɿɧɿɣɧɚ.
ɇɚɞɚɥɿ, ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡ ɬɪɢɞɰɹɬɢ ɞɜɨɯ ɪɿɜɧɹɧɶ
(25 = 32) ɡ ɩ’ɹɬɶɦɚ ɡɦɿɧɧɢɦɢ. Ɇɚɬɪɢɰɸ ɞɚɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɧɚɡɜɟɦɨ ɦɚɬɪɢɰɟɸ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.
Ɏɪɚɝɦɟɧɬ ɦɚɬɪɢɰɿ ɩɨɜɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ
x0
x1
x2
x3
x4
x5
y1
y2
y3
1
30
3
50
800
Ͳ20
0.955
0.953
0.956
1
30
1
60
800
Ͳ20
1.201
1.199
1.219
1
30
1
50
800
Ͳ20
1.212
1.211
1.215
1
30
1
50
800
30
1.501
1.496
1.506
ɍ ɦɚɬɪɢɰɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɞɪɭɝɢɣ, ɬɪɟɬɿɣ, ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ, ɩ’ɹɬɢɣ ɿ ɲɨɫɬɢɣ ɫɬɨɜɩɰɿ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɫɶɨɦɢɣ, ɜɨɫɶɦɢɣ ɿ ɞɟɜ’ɹɬɢɣ ɫɬɨɜɩɰɿ – ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɜɿɞɝɭɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɚ ɩɟɪɲɢɣ ɫɬɨɜɩɟɰɶ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɨɞɢɧɢɱɧɢɦ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚɦ
ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɦɨɞɟɥɿ. Ȼɭɞɟɦɨ ɜɜɚɠɚɬɢ ɰɟɣ ɫɬɨɜɩɟɰɶ ɞɟɹɤɢɦ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɹɤɢɣ
ɡɚɜɠɞɢ ɩɪɢɣɦɚɽ ɨɞɢɧɢɱɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ.
ɇɚ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɞɥɹ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪɿɜ.
ȼɟɪɯɧɿɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɩɪɢɫɜɨɽɧɿ ɧɨɪɦɨɜɚɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ +1, ɧɢɠɧɿɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ – -1,
ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɸ –0.
ʋ
ɪɹɞɤɚ
ɦɚɬɪɢɰɿ
Ɏɪɚɝɦɟɧɬ ɧɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɦɚɬɪɢɰɿ ɩɨɜɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ
~
~
~
~
~
~
xo
x1
x2
x3
x4
x5
y2
y1
y3
1
1
1
1
-1
-1
-1
0.955
0.953
0.956
2
1
1
-1
1
-1
-1
1.201
1.199
1.219
3
1
1
-1
-1
-1
-1
1.212
1.211
1.215
4
1
1
-1
-1
-1
1
1.501
1.496
1.506
ȼɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɢɫɩɟɪɫɿɹ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ [2] ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ
ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɪɢɬɟɪɿɸ Ʉɨɯɪɟɧɚ.
Ⱦɥɹ ɧɚɲɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ V
0.162. [3], ɚ ɬɚɛɥɢɱɧɟ
ɪɨɡɪɚɯ
V
0.198 [4].
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ V
V
, ɬɨ ɪɹɞ ɞɢɫɩɟɪɫɿɣ ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɣ.
ɪɨɡɪɚɯ
ɬɚɛɥ
ɬɚɛɥ
Ɇɨɞɟɥɶ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ɜɬɪɚɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦɨ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹɧɧɹ
y b0 x0 b1 x1 b2 x2 b3 x3 b4 x4 b5 x5 b6 x1 x2 b7 x1 x3 b8 x1 x4 b9 x1 x5 b10 x2 x3 b11 x2 x4 b12 x2 x5 b13 x3 x4 b14 x3 x5 b15 x4 x5 b16 x1 x2 x3 b17 x1 x2 x4 b18 x1 x2 x5 b19 x1 x3 x4 b20 x1 x4 x5 b21 x2 x3 x4 b22 x2 x4 x5 b23 x3 x4 x5 b24 x1 x3 x5 b25 x2 x3 x5 b26 x1 x2 x3 x4 b27 x1 x2 x3 x5 b28 x1 x3 x4 x5 b29 x1 x2 x4 x5 b30 x2 x3 x4 x5 b30 x1 x2 x3 x4 x5 . (2)
Ⱦɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ ɪɟɝɪɟɫɿʀ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɚ ɦɚɬɪɢɰɹ, ɹɤɚ ɜɪɚɯɨɜɭɽ
ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨʀ ɡɧɚɣɞɟɧɿ ɜɫɿ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ.
26
№11 (117) 2013 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ • ЭНЕРГЕТИКА • ЭНЕРГОАУДИТ
1
1
-1
-1
-1
1
-1
-1
-1
1
1
1
-1
1
-1
-1
1
1
-1
1
-1
-1
1
1
-1
1
-1
1
1
1
-1
-1
1.494
1
1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
-1
-1
1
-1
-1
-1
-1
-1
1
1
1.206
1
1
-1
1
-1
-1
-1
1
-1
-1
-1
1
1
-1
-1
1
-1
1
1
-1
1
1
-1
1
-1
1
1
1
1
-1
-1
-1
1.206
1
1
1
-1
-1
-1
1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
1
1
1
-1
-1
-1
1
1
1
1
-1
1
1
1
1
-1
1
-1
-1
0.954
x0
x1
x2
x3
x4
x5
x1x2
x1x3
x1x4
x1x5
x2x3
x2x4
x2x5
x3x4
x3x5
x4x5
x1x2x3
x1x2x4
x1x2x5
x1x3x4
x1x4x5
x2x3x4
x2x4x5
x3x4x5
x1x3x5
x2x3x5
x1x2x3x4
x1x2x3x5
x1x3x4x5
x1x2x4x5
x2x3x4x5
x1x2x3x4x5
y
Ɏɪɚɝɦɟɧɬ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨʀ ɦɚɬɪɢɰɿ ɩɨɜɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ
13.165·10-5
9.314·10-5
1.636·10-5
b31 Ͳ0.002ͼ10Ͳ5
0.014ͼ10Ͳ5
b30 Ͳ0.056ͼ10Ͳ5
-5.755·10-5
40.948·10-5
-0.001
Ͳ0.515ͼ10Ͳ5
Ͳ0.138ͼ10Ͳ5
3.653ͼ10Ͳ5
0.239ͼ10Ͳ5
0.002
-2.714·10-5
1.283·10-5
23.342·10-5
b27 b28 b29
0.405ͼ10Ͳ5
0.874ͼ10Ͳ5
b23 b24 b25 b26 Ͳ0.091ͼ10Ͳ5
-0.001
0.003
b21 b22
Ͳ2.222ͼ10Ͳ5
0.001
0.028ͼ10Ͳ5
Ͳ0.229ͼ10Ͳ5
0.005
-0.176
b18 b19 b20
Ͳ1.106ͼ10Ͳ5
b17
0.701ͼ10Ͳ5
0.002
ɉɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɞɨ ɧɟɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɡɜɨɪɨɬɧɢɦ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɦ [5]. ȼɢɡɧɚɱɟɧɿ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ɦɨɞɟɥɿ ɜ ɞɿɣɫɧɢɯ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɯ (ɬɚɛɥ. 4)
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɪɟɝɪɟɫɿʀ ɜ ɞɿɣɫɧɢɯ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɯ
b1
b2
b3 b4
b5
b6
b7
b8 b9 b10
b11 b12 b13 b14 b15 b16
Ʉɨɥɢɜɚɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɶ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɿɞɝɭɤɭ ɩɪɢ ɞɭɛɥɸɜɚɧɧɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɿ
ɜɧɨɫɢɬɶ ɩɨɯɢɛɤɭ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ ɪɟɝɪɟɫɿʀ. ɉɪɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɦɚɥɢɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ bi ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ ɩɨɯɢɛɤɚ ʀɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɩɨɯɢɛɤɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɶ
ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɿɞɝɭɤɭ, ɦɨɠɟ ɜɢɹɜɢɬɢɫɶ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɜɟɥɢɤɨɸ.
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɪɟɝɪɟɫɿʀ, ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɹɤɢɯ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɞɨɜɿɪɱɨɦɭ ɿɧɬɟɪɜɚɥɭ
ɚɛɨ ɛɿɥɶɲɟ ɣɨɝɨ, ɛɭɥɢ ɜɢɡɧɚɧɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɡɧɚɱɢɦɢɦɢ ɿ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɞɨ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹɧɧɹ [5].
ȱɡ ɬɚɛɥ. 4 ɜɢɛɪɚɧɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɡɧɚɱɢɦɿ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɪɟɝɪɟɫɿʀ, ɚ ɫɚɦɟ b0 , b1 , b2 ,
b3 , b5 , b10 .
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜɢɳɟ ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɬɪɢɦɚɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɜ ɞɿɣɫɧɢɯ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɯ.
Ɋɿɜɧɹɧɧɹ ɪɟɝɪɟɫɿʀ ɦɚɽ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɜɢɝɥɹɞ
ɨ + 0.002nV
kȼ = 0.748 + 0.002D S % - 0.176n - 0.005Vcɪ + 0.003tɧ.ɫ.
(3)
cɪ
№11 (117) 2013 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ • ЭНЕРГЕТИКА • ЭНЕРГОАУДИТ
27
Ɇɨɞɟɥɶ (3) ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɚ ɧɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ Ɏɿɲɟɪɚ.
Fɪɨɡɪɚɯ
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿɸ Ɏɿɲɟɪɚ
938.431 ,
ɬɚɛɥɢɱɧɟ
–
Fɬɚɛɥ =1.68 [4]. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɭɦɨɜɚ Fɪɨɡɪɚɯ Fɬɚɛɥ ɧɟ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ, ɨɬɠɟ ɦɨɞɟɥɶ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ
ɜɢɡɧɚɧɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɸ.
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɥɚɧ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɛɭɜ ɞɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɞɨ ɩɥɚɧɭ
ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ (ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɣ ɩɥɚɧ) ɬɚ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɜɿɞɝɭɤɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɨɜɧɨɝɨ
ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɥɿɧɨɦɭ, ɛɟɡ ɜɬɪɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɡɪɨɛɥɟɧɿ ɞɨɫɥɿɞɢ.
1
1
-1
-1
-1
1
-1
-1
-1
1
1
1
-1
1
-1
-1
1
1
-1
1
-1
-1
1
1
-1
1
-1
1
1
1
-1
-1
0.137
0.137
0.137
0.137
0.137
1
1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
-1
-1
1
-1
-1
-1
-1
-1
1
1
0.137
0.137
0.137
0.137
0.137
1
1
-1
1
-1
-1
-1
1
-1
-1
-1
1
1
-1
-1
1
-1
1
1
-1
1
1
-1
1
-1
1
1
1
1
-1
-1
-1
0.137
0.137
0.137
0.137
0.137
1
x0
1
x1
1
x2
-1
x3
-1
x4
-1
x5
1
x1x2
-1
x1x3
-1
x1x4
-1
x1x5
-1
x2x3
-1
x2x4
-1
x2x5
1
x3x4
1
x3x5
1
x4x5
-1
x1x2x3
-1
x1x2x4
-1
x1x2x5
1
x1x3x4
1
x1x4x5
1
x2x3x4
1
x2x4x5
-1
x3x4x5
1
x1x3x5
1
x2x3x5
1
x1x2x3x4
1
x1x2x3x5
-1
x1x3x4x5
1
x1x2x4x5
-1
x2x3x4x5
-1 x1x2x3x4x5
0.137 x6=x12-a
0.137 x7=x22-a
0.137 x8=x32-a
0.137 x9=x42-a
0.137 x10=x52-a
Ɏɪɚɝɦɟɧɬ ɦɚɬɪɢɰɿ ɨɪɬɨɝɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨ-ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɳɨ ɫɟɪɟɞɧɿ ɜɬɪɚɬɢ ɞɥɹ ɞɿɥɹɧɤɢ ɉɪɢɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɨʀ ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ
ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɫɤɥɚɥɢ 12,4 %, ɚ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɜɬɪɚɬ – 1,16 Ɉɦ.
Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɡ ɭɬɜɨɪɟɧɨɸ ɦɚɬɪɢɰɟɸ ɨɪɬɨɝɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɪɿɜɧɹɧɧɹ (4)
ɨ .
kȼ = 1.439 + 0.021n 2 - 0.378n + 0.003nVcɪ + 0.004D S % + 0.005tɧ.ɫ.
(4)
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɦɨɞɟɥɿ (4) ɧɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɶ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿɸ
Ɏɿɲɟɪɚ Fɪɨɡɪɚɯ 1.091 . Ⱦɥɹ ɡɚɞɚɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ Fɬɚɛɥ =1.6 [4]. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ
ɭɦɨɜɚ
Fɪɨɡɪɚɯ Fɬɚɛɥ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ, ɨɬɠɟ ɦɨɞɟɥɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ.
Ɂɚ ɬɚɤɢɦ ɠɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɥɹ ɞɿɥɹɧɤɢ ɡɦɿɧɧɨɝɨ ɫɬɪɭɦɭ (ɬɚɛɥ. 5).
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5
Ɏɪɚɝɦɟɧɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɞɿɥɹɧɤɢ ɡɦɿɧɧɨɝɨ ɫɬɪɭɦɭ
ʋ ɟɤɫɩɟɪ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ɜɬɪɚɬɢ, ɤȼɬ·ɝɨɞ.
997.7
110.5
137.8
172.3
675.9
1341.2
1165.8
147.8
128.4
8.3
2.49
2.6
3.25
7.34
9.29
9.7
2.77
2.89
154.9
14.9
18.4
18.4
113
223
154.9
21.5
14.9
ɜɬɪɚɬɢ, %
ɤɜɚɞɪɚɬ ɫɬɪɭɦɭ,
ɬɢɫ. Ⱥ2 ·ɝɨɞ
ɋɟɪɟɞɧɿ ɜɬɪɚɬɢ ɞɥɹ ɡɚɞɚɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɥɢ 6,3 %, ɚ
ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɜɬɪɚɬ – 5,58 Ɉɦ.
28
№11 (117) 2013 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ • ЭНЕРГЕТИКА • ЭНЕРГОАУДИТ
Ɉɬɪɢɦɚɧɟ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɪɟɝɪɟɫɿʀ ɦɚɽ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɜɢɝɥɹɞ
ɨ .
kɜ = 9.022 + 0.056n 2 - 0.72n + 0.024D S % + 0.033tɧ.ɫ.
(5)
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɦɨɞɟɥɿ (5) ɧɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɶ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿɸ
Ɏɿɲɟɪɚ Fɪɨɡɪɚɯ 1.192 . Ⱦɥɹ ɡɚɞɚɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ Fɬɚɛɥ =1.6 [4]. ɍɦɨɜɚ Fɪɨɡɪɚɯ Fɬɚɛɥ
ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ, ɨɬɠɟ ɦɨɞɟɥɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ.
Висновки
1. Математичне моделювання для ділянок Придніпровської (постійного струму)
та Одеської (змінного струму) залізниць показало, що середні втрати електроенергії
в контактній мережі на представлених ділянках складають 12,4 % та 6,3 % відповідно.
2. На основі повного факторного експерименту отримані рівняння регресії для
визначення коефіцієнту втрат для ділянок постійного та змінного струмів. На основі
імітаційного моделювання визначено, що середній коефіцієнт втрат для ділянки
постійного струму 1,16 Ом, а для ділянки змінного струму 5,58 Ом для прийнятих схем
живлення.
Список літератури
1. Кузнецов В. Г. Експериментальне дослідження «умовних втрат» електроенергії в
тяговій мережі / В. Г. Кузнецов, Ю. М. Сергатий, Т. І. Кирилюк // Восточно-Европейский
журнал передовых технологий. – 2011. – № 4/8. – С. 29–33.
2. Бродский В. З. Введение в факторное планирование эксперимента / В. З.
Бродский – М. : Наука, 1976. – 223 с.
3. Монтгомери Д. К. Планирование эксперимента и анализ данных: пер. с англ. /
Д. К. Монтгомери – Л. : Судостроение, 1980. – 384 с.
4. Табличные значения критериев / Режим доступа: www.chem.ssti.ru/files /subjects/
OMS/tablichnye_znacheniya_kriteriev.pdf: 2012.
5. Налимов В. В. Статистические методы планирования экстремальных
экспериментов / В. В. Налимов , Н. А. Чернова – М.: Наука, 1965. – 340 с.
METHOD FOR DETERMINATION OF LOSS COEFFICIENT USING
COMPLETE FACTORIAL EXPERIMENT
T. I. Kirilyuk, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport
Average values of electric power losses and the loss coefficient for trial areas were determined using simulation modeling. Regression equations that allow determining loss coefficients were received for the areas of direct and alternating current.
Поступила в редакцию 26.08 2013 г.
№11 (117) 2013 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ • ЭНЕРГЕТИКА • ЭНЕРГОАУДИТ
29
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
4
Размер файла
352 Кб
Теги
факторного, метод, полного, эксперимент, потерь, основы, определение, коэффициента
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа