close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Формирование эквивалентного источника теплоты для расчетов деформаций конструкций на основе теоретического моделирования воздействия электронного луча на металл.

код для вставкиСкачать
МАШ ИНЫ, ТЕХНОЛОГИИ ИМОДЕЛИРОВАНИЕ
СВАРОЧНЫХПРОЦЕССОВ
УДК621.791
В.А. Ер
о
фе
е
в
, Р.В. Ло
г
в
и
но
в(Ту
л
а
, Ту
л
ГУ),
В.М. Не
с
т
е
р
е
н
к
о
в(Ук
р
а
и
на
, Кие
в
, ИЭСи
м. Е.О. Па
т
о
н
а
),
В.В. Пл
о
ши
х
и
н(Ге
рма
н
ия
, Ба
йр
о
й
т
, «Нов
ыема
т
е
р
и
а
л
ыБа
й
р
о
йтГмб
Х»)
ФОРМИРОВАНИЕЭКВИВАЛЕНТНОГОИСТОЧНИКАТЕПЛОТЫ
ДЛЯРАСЧЕТОВДЕФОРМАЦИЙКОНСТРУКЦИЙНАОСНОВЕ
ТЕОРЕТИЧЕСКОГОМОДЕЛИРОВАНИЯВОЗДЕЙСТВИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО ЛУЧАНАМЕТАЛЛ
Раз
работанау
прощё
ннаяте
оретиче
ск
аямоде
л
ьв
оз
де
йств
ияэл
е
ктронног
о
лу
чанаме
тал
лиформиров
анияпарог
аз
ов
ог
ок
аналаив
аннырас
пл
ав
а, вк
оторойг
лу
бинаканал
аопреде
л
яе
тс
япорав
е
нс
тв
уз
нач
ениятемпературыканал
атемпературе
кипе
ниял
е
г
коис
паряюще
г
ос
якомпонентас
плав
а.
По
с
та
но
в
к
аз
а
д
а
ч
и. Ре
ше
н
иеп
р
о
бл
е
мк
о
р
о
бл
е
н
ия
,о
с
т
а
т
о
ч
н
ыхн
а
пр
я
же
ни
йид
е
фо
р
ма
ц
ийв
н
у
т
р
иив
о
к
р
у
гс
в
а
р
но
г
ошв
ая
в
л
я
е
т
с
яо
д
но
йи
з
з
а
д
а
чпр
о
е
к
т
и
р
о
в
а
ни
яс
в
а
р
ныхк
о
нс
т
р
у
к
ци
йит
е
х
но
л
о
г
и
ис
в
а
р
к
и[1,2]. Дл
я
т
о
ч
н
о
г
ов
о
с
пр
о
и
з
в
е
д
е
ни
ят
е
мпе
р
а
т
у
р
ныхпо
л
е
йпр
ис
в
а
р
к
е
, пр
е
жд
ев
с
е
г
о,
не
о
б
х
о
д
имопр
а
в
ил
ь
ноо
пи
с
а
т
ьис
т
о
ч
ни
кт
е
п
л
о
т
ы. Пр
и
е
мл
е
мо
ес
о
о
т
в
е
т
с
т
в
иер
е
з
у
л
ь
т
а
т
о
вр
а
с
ч
ё
т
ао
п
ыт
н
ымд
а
н
н
ымд
ос
т
и
г
а
е
т
с
яп
р
ии
с
по
л
ь
з
о
в
а
ни
и
об
ъ
ё
мн
ыхр
а
с
пр
е
д
е
л
ё
н
ныхис
т
о
ч
ни
к
о
в[3]. Эт
иис
т
о
ч
ни
к
ио
п
ис
ыв
а
ютр
а
с
пр
е
д
е
л
е
н
иемо
щно
с
т
ив
н
у
т
р
ио
бъ
ё
ма
, фо
р
мак
о
т
о
р
о
г
оп
р
иб
л
иже
накфо
р
ме с
в
а
р
о
ч
н
о
йв
а
н
ны [4], а т
а
к
же пр
и ис
п
ол
ь
з
о
в
а
ни
ин
о
р
ма
л
ь
н
о
г
о
ра
с
п
р
е
д
е
л
е
ни
ямо
щно
с
т
ивп
р
ос
т
р
а
нс
т
в
е[5]. Пр
е
д
л
о
же
нот
а
к
жеис
п
ол
ь
з
о
в
а
т
ьис
т
о
ч
ни
кт
е
пл
о
т
ы вфо
р
меиз
о
т
е
рмич
е
с
к
о
йп
ов
е
р
х
но
с
т
ис
в
а
р
о
ч
но
й
в
а
нн
ы [6]. Па
р
а
ме
т
р
ыис
т
о
ч
ни
к
ао
пр
е
д
е
л
я
ютп
ор
а
з
ме
р
а
мс
в
а
р
о
ч
но
йв
а
н
ны, п
о
л
у
ч
а
е
мо
йпр
ив
ып
ол
н
е
ни
ио
п
ыт
н
ыхс
в
а
р
о
к
. Не
д
о
с
т
а
т
к
о
мэ
т
и
хме
т
о
до
в о
пр
е
д
е
л
е
н
ия па
р
а
ме
т
р
о
в э
к
в
и
в
а
л
е
нт
н
о
г
о ис
т
о
ч
ни
к
а я
в
л
я
е
т
с
я
не
о
б
х
о
д
имо
с
т
ьв
ыпо
л
н
е
ни
яо
п
ыт
н
ыхс
в
а
р
о
к
. Поэ
т
о
мупе
р
с
пе
к
т
и
в
н
ор
а
с
с
мо
т
р
е
т
ьв
о
з
мо
жн
о
с
т
ьп
ол
у
ч
е
н
ияпа
р
а
ме
т
р
о
вэ
к
в
ив
а
л
е
нт
н
ог
оис
т
о
ч
ни
к
а
155
нао
с
н
о
в
ет
е
о
р
е
т
ич
е
с
к
о
г
омо
д
е
л
ир
о
в
а
н
ияфиз
и
ч
е
с
к
ихпр
о
ц
е
с
с
о
вп
р
ив
о
з
де
й
с
т
в
ииэ
л
е
к
т
р
о
н
но
г
ол
у
ч
ан
аме
т
а
л
л
.
Ис
х
о
дн
ымид
а
нн
ымид
л
ят
е
о
р
е
т
ич
е
с
к
о
г
омо
д
е
л
ир
о
в
а
н
ияя
в
л
я
ют
с
я
па
р
а
ме
т
р
ыэ
л
е
к
т
р
о
нн
о
г
ол
у
ч
а(у
с
к
о
р
я
юще
ен
а
пр
я
же
ни
е
,т
о
кид
иа
ме
т
рл
у
ча
), г
е
о
ме
т
р
ич
е
с
к
иепа
р
а
ме
т
р
ыс
т
ык
аит
е
п
л
о
физ
ич
е
с
к
иес
в
о
йс
т
в
ас
в
а
р
и
в
а
е
мо
г
о с
п
л
а
в
а
, к
о
не
ч
н
о
й це
л
ь
ю мо
д
е
л
и
р
о
в
а
ни
я – па
р
а
ме
т
р
ы
э
к
в
и
в
а
л
е
нт
н
ог
ол
и
н
е
й
но
г
ои
с
т
оч
н
ик
а
. Па
р
а
ме
т
р
ыи
с
т
о
ч
н
ик
ад
о
л
жн
ыб
ыт
ь
оп
р
е
д
е
л
е
н
ынао
с
но
в
ер
е
ше
н
ияу
р
а
в
н
е
ни
йма
т
е
ма
т
ич
е
с
к
о
йфи
з
и
к
и
,о
п
ис
ыв
а
ющи
хя
в
л
е
ни
я
,в
о
з
ни
к
а
ющи
евме
т
а
л
л
епр
ив
о
з
д
е
й
с
т
в
иил
у
ч
анаме
т
а
л
л
,
ио
п
ре
д
е
л
я
ющи
ев
ыде
л
е
н
иет
е
пл
о
т
ыие
г
ор
а
с
пр
о
с
т
р
а
не
ни
евме
т
а
л
л
е
. Од
на
к
оу
ч
е
с
т
ьв
с
ея
в
л
е
н
ия
, с
о
п
р
о
в
о
жд
а
ющиеп
р
оц
е
с
сс
в
а
р
к
и
, н
е
в
о
з
мо
жн
о.
Це
л
е
с
о
о
б
р
а
з
ноу
ч
е
с
т
ьт
о
л
ь
к
ог
л
а
в
ныеизн
их
,к
о
т
о
р
ыео
пр
е
д
е
л
я
ютг
л
у
би
нуишир
и
нус
в
а
ро
чн
о
йв
а
н
ныишв
а
. Вл
ия
ни
ен
е
у
чт
ё
н
ныхфа
к
т
о
р
о
вл
у
ч
ше к
о
мп
е
нс
и
р
о
в
а
т
ьв
в
е
де
н
ие
м в мо
д
е
л
ь не
с
к
о
л
ь
к
их э
мп
ир
и
ч
е
с
к
и
х
(«к
а
л
иб
р
о
в
о
ч
ных
») к
о
э
ффиц
ие
н
т
о
в
, о
б
е
с
пе
ч
и
в
а
ющихс
о
в
п
а
д
е
н
иер
е
з
у
л
ь
т
а
т
о
вр
а
с
ч
ё
т
о
всо
п
ыт
н
ымид
а
нн
ыми
. Эт
опо
з
в
о
л
итн
а
иб
о
л
е
еэ
ффе
к
т
ив
н
о
ре
шит
ьпр
о
б
л
е
мупо
л
у
ч
е
н
ияэ
к
в
и
в
а
л
е
нт
н
ог
оис
т
о
ч
ни
к
ад
л
ят
е
р
мо
д
е
фо
р
ма
ц
ио
н
ныхра
с
ч
ё
т
о
в
.
Физ
ич
е
с
к
ие я
в
л
е
ни
я. Диа
ме
т
рэ
л
е
к
т
р
о
нн
о
г
ол
у
ч
а (0,2–0,5 мм)
мно
г
оме
н
ь
шет
о
л
щин
ыс
в
а
р
и
в
а
е
мыхл
и
с
т
о
в(10–50 мм) ие
г
од
о
п
у
с
т
и
мо
ра
с
с
ма
т
р
ив
а
т
ьк
а
кл
ин
е
й
ныйи
с
т
о
ч
никт
е
п
л
о
т
ы. Эт
о
тис
т
о
ч
ни
кфо
р
ми
ру
е
т
с
явр
е
з
у
л
ь
т
а
т
епо
г
л
още
нияэ
не
р
г
и
иэ
л
е
к
т
р
о
н
о
впо
в
е
р
х
но
с
т
ь
юпа
р
о
г
а
з
о
в
о
г
ок
а
на
л
а
. Эт
о
тк
а
на
лфо
р
мир
у
е
т
с
явр
е
з
у
л
ь
т
а
т
еп
л
а
в
л
е
ни
яме
т
а
л
л
аи
в
ыд
а
в
л
ив
а
н
ияр
а
с
п
л
а
в
ас
ил
о
йр
е
а
к
т
ив
но
йо
т
д
а
ч
ипа
р
аме
т
а
л
л
авт
о
ч
к
е
в
о
з
д
е
йс
т
в
иял
у
ч
а
. Ка
н
а
ля
в
л
я
е
т
с
ян
е
у
с
т
о
й
ч
ив
ымо
б
р
а
з
о
в
а
ни
е
м. На
бл
юд
а
ют
с
яб
ыс
т
р
ые(сп
е
р
ио
д
о
мп
о
р
я
д
к
а0,2–2 мс
) фл
у
к
т
у
а
ц
ииг
л
у
б
ин
ып
р
о
ник
но
в
е
н
иял
у
ч
авме
т
а
л
л
. Во
з
ни
к
но
в
е
ниеа
в
т
о
к
о
л
е
б
а
н
ийв
ыз
в
а
нот
е
м, ч
т
о
з
о
наин
т
е
н
с
ив
но
г
оис
п
а
ре
н
ияс
о
с
р
е
д
о
т
оч
е
н
ан
ад
нек
а
на
л
а
, б
о
к
о
в
а
яп
о
в
е
р
х
но
с
т
ьк
о
т
о
р
о
г
ов
ыв
о
д
ит
с
яизз
о
ны д
е
йс
т
в
иял
у
ч
ап
р
из
а
г
л
у
б
л
е
ни
ив
ме
т
а
л
л
. По
э
т
о
мус
и
л
ыпо
в
е
р
х
но
с
т
но
г
он
а
т
я
же
н
иявг
о
р
л
о
в
ин
ек
а
на
л
ас
т
я
г
ив
а
ютв
х
о
д
но
ео
т
в
е
р
с
т
и
ек
а
н
а
л
а
,к
о
г
д
аи
с
па
р
е
ни
евг
о
рл
о
в
ин
еп
р
е
к
р
а
ща
е
т
с
яи с
о
с
р
е
д
о
т
а
ч
ив
а
е
т
с
яв г
л
у
б
и
не ме
т
а
л
л
а
. Ст
я
г
и
в
а
ни
ег
о
р
л
о
в
и
ны
пе
р
е
ме
ща
е
тз
о
нуи
с
п
а
р
е
н
иян
ап
о
в
е
р
х
н
ос
т
ьл
ис
т
о
в
, по
с
л
еч
е
г
ос
л
е
д
у
е
тно
в
о
ез
а
г
л
у
бл
е
н
иел
у
ч
а
. Ос
н
ов
нымфа
к
т
о
р
о
мэ
т
о
г
оя
в
л
е
ни
яя
в
л
я
е
т
с
яр
а
в
н
о
в
е
с
и
еме
ждук
а
пи
л
л
я
р
ным д
а
в
л
е
н
ие
м вк
а
н
а
л
еид
а
в
л
е
н
ие
мр
е
а
к
т
и
в
но
й
от
д
а
ч
ипа
р
а(р
и
с
. 1). Об
афа
к
т
о
р
аз
а
в
и
с
я
то
тт
е
мп
е
р
а
т
у
р
ы ме
т
а
л
л
а
,о
с
о
бе
н
нод
а
в
л
е
ни
епа
р
а
. Пр
ис
в
а
р
к
ес
пл
а
в
о
вэ
т
ода
в
л
е
ни
ез
а
в
ис
ито
тк
о
л
ич
е
с
т
в
ал
е
г
к
о
к
и
пя
щи
хп
р
име
с
е
й. В с
п
л
а
в
а
ха
л
юмин
ия л
е
г
к
о
к
ип
я
щими
к
о
мпо
н
е
нт
а
мия
в
л
я
ют
с
яци
нкима
г
ни
й. Пр
ии
хс
о
д
е
р
жа
ни
иб
о
л
е
е5 %
да
в
л
е
н
иепа
р
ао
пр
е
д
е
л
я
е
т
с
ят
е
мпе
р
а
т
у
р
о
йк
ип
е
ни
яэ
т
ихк
о
мп
о
не
н
т
. Эт
а
т
е
мп
е
р
а
т
у
р
ао
пр
е
д
е
л
я
е
тт
е
мп
е
р
а
т
у
р
уме
т
а
л
л
анапо
в
е
р
х
н
о
с
т
ик
а
н
а
л
а
,к
о
т
о
р
а
яв
ыр
а
жа
е
т
с
яс
оо
т
н
о
ше
ни
е
м ме
жд
уи
нт
е
нс
ив
но
с
т
ь
ют
е
п
л
о
в
ыд
е
л
е
н
ия
вз
о
н
еп
а
д
е
н
иял
у
ч
а
,т
е
п
л
о
пр
о
в
о
д
но
с
т
ь
юит
е
пл
о
ё
мк
о
с
т
ь
юме
т
а
л
л
а
. Нат
е
156
пл
о
п
е
р
е
д
а
ч
у вр
а
с
пл
а
в
ес
у
ще
с
т
в
е
н
но
ев
л
ия
ни
ео
к
а
з
ыв
а
е
тп
е
р
е
ме
ще
н
ие
ра
с
п
л
а
в
а
, в
ыз
в
а
н
но
еп
е
р
ио
д
и
ч
е
с
к
и
м из
ме
н
е
ни
е
мг
л
у
би
ны к
а
н
а
л
а
. Пр
и
у
в
е
л
ич
е
ни
иг
л
у
б
и
ны в
о
з
ни
к
а
е
тд
в
и
же
ни
ер
а
с
п
л
а
в
ап
он
а
п
р
а
в
л
е
ни
юк
в
х
о
д
но
муо
т
в
е
р
с
т
и
юк
а
на
л
а
. Кр
о
мет
о
г
о
, уг
о
р
л
о
в
ин
ык
а
на
л
анат
е
пл
о
п
е
ре
д
а
ч
уо
к
а
з
ыв
а
е
тд
в
иже
н
иеме
т
а
л
л
а
,в
ыз
в
а
нн
о
ет
е
р
мо
к
а
пи
л
л
я
р
н
ымэ
ффе
к
т
о
м.
До
пу
ще
н
ия
. Па
р
о
г
а
з
о
в
ыйк
а
на
л
, вк
о
т
о
р
омэ
н
е
р
г
ияэ
л
е
к
т
р
о
нн
о
г
о
лу
ч
ап
р
е
в
р
а
ща
е
т
с
явпо
т
о
кт
е
п
л
о
т
ы, име
е
тма
л
ыйди
а
ме
т
р, к
о
т
о
р
ыймн
о
г
о
ме
н
ь
шее
г
од
л
и
ны. Эт
оп
о
з
в
о
л
я
е
тис
п
о
л
ь
з
о
в
а
т
ьвк
а
ч
е
с
т
в
еэ
к
в
и
в
а
л
е
нт
н
о
г
о
ис
т
о
ч
ни
к
ат
е
пл
о
т
ыл
и
не
й
но
ер
а
с
пр
е
д
е
л
е
ни
емо
щн
о
с
т
ил
у
чаq (z ) (Вт
/с
м).
Та
кк
а
кк
а
на
лфл
у
к
т
у
и
р
у
е
т
, т
ор
а
с
п
р
е
де
л
е
н
иемо
щн
о
с
т
иэ
к
в
и
в
а
л
е
нт
н
о
г
о
ис
т
о
ч
ни
к
апод
л
ин
ек
а
на
л
ао
пр
е
д
е
л
имк
а
кс
р
е
д
не
ео
тмг
но
в
е
нн
о
г
ор
а
с
п
р
е
де
л
е
ни
я
.Р
а
з
ме
р
ы ир
а
с
по
л
о
же
н
иек
а
на
л
ао
п
р
е
д
е
л
я
е
т
с
яр
а
в
н
о
в
е
с
ие
мда
в
л
е
н
ийпа
р
аме
т
а
л
л
аис
у
ммы к
а
пи
л
л
я
р
н
о
г
оиг
р
а
в
и
т
а
ц
ио
н
ныхд
а
в
л
е
ни
й.
Ка
п
ил
л
я
р
но
ед
а
в
л
е
ни
еир
а
с
пр
е
д
е
л
е
ни
еи
нт
е
н
с
и
в
н
о
с
т
ит
е
пл
о
в
ыд
е
л
е
ни
яп
о
дл
и
нек
а
на
л
аоп
р
е
д
е
л
им, с
ч
ит
а
я
,ч
т
ок
а
н
а
ли
ме
е
тфо
р
мупа
р
а
б
о
л
о
ид
ав
р
а
ще
ни
ясд
иа
ме
т
р
о
мо
с
н
о
в
а
ни
яd, р
а
в
н
ым д
и
а
ме
т
р
ул
у
ч
ан
апо
в
е
р
х
н
о
с
т
и
л
ис
т
а
. Вл
ия
ни
едв
иже
ни
яр
а
с
пл
а
в
а
, с
о
з
д
а
в
а
е
мо
г
ок
о
л
е
б
а
ни
я
ми г
л
у
би
ны
к
а
н
а
л
а
, в
ыд
а
в
л
ив
а
ни
е
мр
а
с
пл
а
в
ат
е
р
мич
е
с
к
и
мр
а
с
ши
р
е
ни
е
м ме
т
а
л
л
аи
т
е
р
мо
к
а
п
ил
л
я
р
нымэ
ффе
к
т
о
м, у
ч
т
ё
мфо
рма
л
ь
н
ыму
в
е
л
ич
е
ни
е
мт
е
пл
о
п
р
о
в
о
д
но
с
т
ира
с
п
л
а
в
аип
е
р
е
р
а
с
пр
е
д
е
л
е
ни
е
мт
е
п
л
о
т
ыр
а
с
пл
а
в
ав
д
о
л
ьк
а
н
а
л
ав
с
о
о
т
в
е
т
с
т
в
и
исп
е
р
е
ме
ще
н
ие
мра
с
п
л
а
в
ап
р
ииз
ме
н
е
ни
иг
л
у
б
ин
ык
а
н
а
л
а
.
a
б
в
г
д
Рис
. 1. Фи
з
ич
е
с
к
и
ея
в
л
е
нияпр
иЭЛС:
а- з
а
г
л
у
б
л
е
ниел
у
ч
ап
о
дд
е
йс
тв
ие
мд
а
в
ле
ни
япа
р
; б- п
ре
к
р
а
ще
н
ие
и
с
п
а
р
е
н
ия
; в- cтя
г
ив
а
ниек
а
на
л
ак
а
пи
лл
я
р
нымд
а
в
л
е
ние
м;
г- о
с
та
то
чн
ыйк
а
на
лвк
о
р
нешв
а
; д- фик
с
а
ц
ияпу
с
то
ты
к
р
ис
та
л
л
из
у
ющимс
яме
та
л
л
о
м
( 1 – тв
ё
р
д
ыйме
та
лл
;2– с
ил
ар
е
а
к
тив
но
йо
тд
а
ч
ипа
р
а
;
3 –э
л
е
к
тр
о
нныйл
у
ч
; 4– р
а
с
пл
а
в
; 5 – те
р
мо
к
а
пил
л
я
р
но
ете
ч
е
ние
;
6– с
ил
ыине
р
ции
; 7– к
а
пи
лл
я
р
ныес
ил
ы)
Ма
те
ма
тич
е
с
к
а
я мо
д
е
л
ь
. Ис
п
о
л
ь
з
о
в
а
л
и де
к
а
р
т
о
в
уп
о
д
в
ижну
ю
с
и
с
т
е
мук
о
о
р
д
ин
а
тx,y,z, це
н
т
рк
о
т
о
р
о
йр
а
с
по
л
а
г
а
л
ивт
о
ч
к
епе
р
е
с
е
ч
е
н
ия
ос
ил
у
ч
аспо
в
е
р
х
н
о
с
т
ь
юл
ис
т
а
. Си
с
т
е
мак
о
о
р
ди
на
тдв
иже
т
с
яс
ос
к
о
р
о
с
т
ь
ю
157
с
в
а
р
к
иvx вна
п
р
а
в
л
е
ни
ио
с
иx. Ос
но
в
ныму
р
а
в
не
н
ие
ммо
д
е
л
ия
в
л
я
е
т
с
ян
е
с
т
а
ц
ио
на
р
н
о
ен
е
л
и
не
й
но
еу
р
а
в
не
н
иет
е
п
л
о
пр
о
в
о
дн
о
с
т
и(1) сг
р
а
н
ич
н
ыми
у
с
л
ов
ия
ми (2), о
п
р
е
де
л
я
юще
ес
к
о
р
о
с
т
ьи
з
ме
н
е
н
ияэ
нт
а
л
ь
пи
и ме
т
а
л
л
ав
ра
з
ныхт
о
ч
к
а
хс
в
а
р
ив
а
е
мо
г
оме
т
а
л
л
а
:
H  T   T   T 
H
   
 
  v x
q
x , y, z 
;



t 
x 
x  y  
y  z  z 
x
z для x x0 
z  y y0 
z;
q
q
x, y , z 
z  y y0 
z,
 0 для x x0 
(1)
г
д
еH – о
бъ
ё
мн
а
яэ
нт
а
л
ь
п
ия
, Дж/с
м; (T ) – к
о
э
ффиц
ие
нтт
е
п
л
о
п
ро
в
о
д
но
с
т
и, Вт
/(с
м
К); Т– т
е
мп
е
р
а
т
у
р
а
; vx – с
к
о
р
о
с
т
ьс
в
а
р
к
и, на
п
р
а
в
л
е
нн
а
я
пок
оо
р
ди
на
т
ех
,с
м/с
; q
z – ис
к
о
мо
ер
а
с
пр
е
д
е
л
е
ни
еэ
к
в
и
в
а
л
е
нт
н
о
г
ои
с
т
о
ч
н
ик
а
, Вт
/с
м; x0 
z , y0 
z –к
о
о
р
д
ин
а
т
ыо
с
ил
у
ч
а(ис
т
о
ч
н
ик
ат
е
п
л
о
т
ы).
Энт
а
л
ь
п
ияит
е
пл
о
п
р
о
в
о
д
н
ос
т
ья
в
л
я
ют
с
ян
е
л
ин
е
йн
ымифу
н
к
ци
я
ми
т
е
мп
е
р
а
т
у
р
ы.
Гр
а
ни
ч
ныеу
с
л
о
в
и
я
:
T
0 для z 0 z s ;
z
(2)
T T0 для x  y .
Пр
ин
я
т
о
,ч
т
ов
с
ямо
щно
с
т
ьл
у
ч
ап
о
г
л
о
ща
е
т
с
ян
ад
н
ек
а
на
л
а
. Ра
с
пр
е
д
е
л
е
н
иемо
щно
с
т
ил
у
ч
апод
л
и
нек
а
на
л
ао
п
ис
а
нофу
нк
ц
ие
й

 z2 
3 Q 




q
x0 , y 0 , z 
1 1 
,
(3)
2
2




2 z c rc
z
  c 

г
д
еQ - мо
щн
о
с
т
ьл
у
ч
а
; zc - т
е
к
у
ще
ез
н
а
ч
е
н
иег
л
у
б
и
нык
а
н
а
л
а
; - к
о
э
ффи
цие
н
тп
о
г
л
о
ще
ни
яэ
н
е
р
г
ииэ
л
е
к
т
р
о
но
вп
о
в
е
р
х
н
ос
т
ь
юк
а
на
л
а
.
Ра
д
иу
ск
а
на
л
ап
р
ин
я
тр
а
в
нымр
а
д
и
у
с
ул
у
ч
авме
т
а
л
л
е
:
2 2
rc  rF2 
z z F 
tg dz ,
(4)
2
г
д
еrF , z F – р
а
д
и
у
слу
ч
авфок
у
с
еик
о
о
р
д
ин
а
т
афо
к
у
с
а
; - у
г
о
лр
а
с
х
о
жд
е
ниял
у
ч
а
.З
ар
а
д
иу
сл
у
ч
ап
р
ин
я
тр
а
д
иу
ск
р
у
г
а
, вк
от
о
р
ыйп
о
па
д
а
е
т95 %
мо
щно
с
т
ил
у
ч
а
.
Гл
у
б
ин
ак
а
н
а
л
аz c о
п
р
е
д
е
л
я
е
т
с
яизу
с
л
о
в
ияр
а
в
но
в
е
с
и
яме
жд
уда
в
л
е
н
ие
мпа
р
асс
у
ммо
йг
р
а
в
и
т
а
ц
ио
н
но
г
оик
а
п
ил
л
я
р
но
г
од
а
в
л
е
ни
й.
Ка
п
ил
л
я
р
но
еиг
р
а
в
и
т
а
ц
ио
н
но
ед
а
в
л
е
ни
янад
н
ек
а
на
л
а

p
z  gz cos ,
(5)
2rc
г
д
е- к
о
э
ффиц
ие
н
тп
ов
е
р
х
но
с
т
но
г
он
а
т
я
же
ни
я
, Н/с
м; rc - р
а
д
иу
слу
ч
ана
3
2
по
в
е
р
х
н
о
с
т
име
т
а
л
л
а
; - пл
о
т
н
о
с
т
ьме
т
а
л
л
а
,г
/с
м; g = 981 с
м/с; - у
г
о
л
па
д
е
н
иял
у
ч
а
.
3
158
Да
в
л
е
н
иер
е
а
к
т
и
в
н
о
йо
т
да
ч
ип
а
ра(Н/с
м2)
p v 
z exp( BTC 
z A) ,
(6)
г
д
еTC(z)- р
а
с
п
р
е
де
л
е
н
иет
е
мп
е
р
а
т
у
р
ыме
т
а
л
л
апод
л
ин
еп
а
р
о
г
а
з
о
в
о
г
ок
а
на
л
а
, K; A, B - к
о
э
ффи
ци
е
нт
ы, з
а
в
и
с
я
щи
ео
тт
и
пас
в
а
р
ив
а
е
мо
г
ос
пл
а
в
а
.
Гл
у
б
ин
ак
а
на
л
ао
пр
е
д
е
л
я
л
а
с
ьпоу
с
л
о
в
и
ю
z 0  z c при pv 
z p
z .
(7)
Со
г
л
а
с
ноэ
т
о
муу
с
л
о
в
и
юа
на
л
и
з
и
р
у
е
т
с
яз
на
ч
е
ни
ет
е
мп
е
р
а
т
у
р
ы (1)
поо
с
ил
у
ч
ао
тпо
в
е
р
х
н
о
с
т
и(z=0) вг
л
у
б
ин
уме
т
а
л
л
а
,о
пр
е
д
е
л
я
ют
с
яз
на
ч
е
нияк
а
пи
л
л
я
р
н
о
г
оиг
р
а
в
ит
а
ци
о
нн
о
г
од
а
в
л
е
ни
й(5), к
о
т
о
р
ыес
р
а
в
н
ив
а
ют
с
я
сд
а
в
л
е
ни
е
мп
а
р
а(6) пр
ис
о
о
т
в
е
т
с
т
в
у
юще
йт
е
мп
е
р
а
т
у
р
е
.
Ес
л
ик
а
н
а
лд
о
с
т
иг
а
е
то
б
р
а
т
но
йс
т
о
р
о
ныл
и
с
т
а
,т
ов
о
з
ни
к
а
е
тс
к
в
о
з
но
ео
т
в
е
р
с
т
ие
. Лу
чв
ых
о
д
итч
е
р
е
зэ
т
оо
т
в
е
р
с
т
ие
. Мо
щн
о
с
т
ьвк
а
н
а
л
ене
по
г
л
о
ща
е
т
с
я
.
Пр
ил
у
ч
е
в
ыхс
по
с
о
б
а
хс
в
а
р
к
ин
а
б
л
юд
а
е
т
с
яв
ыд
а
в
л
ив
а
ни
ер
а
с
пл
а
в
а
,
с
л
е
д
с
т
в
и
е
мч
е
г
оя
в
л
я
е
т
с
яфо
р
мир
о
в
а
ни
ев
ып
у
к
л
о
с
т
ишв
а(р
ис
. 1). Пр
ив
ыда
в
л
ив
а
н
иир
а
с
пл
а
в
ач
а
с
т
ьт
е
пл
о
т
ыв
а
н
ны в
ын
ос
и
т
с
явв
ыпу
к
л
о
с
т
ь
. Эт
о
пр
ив
о
д
иткр
а
с
ши
р
е
н
июшир
и
ныв
а
н
н
ыуп
о
в
е
р
х
но
с
т
и.
Ко
л
ич
е
с
т
в
о ме
т
а
л
л
а
, в
ыда
в
л
ив
а
е
мо
г
оизр
а
с
пл
а
в
ав в
ып
у
к
л
о
с
т
ь
,
оп
р
е
д
е
л
я
е
т
с
япоиз
ме
н
е
ни
юпл
о
т
н
о
с
т
и
 B 
V V 
1 
(8)

,
 L 
г
д
еV – о
б
ъё
мр
а
с
пл
а
в
а
; B , L - з
н
а
ч
е
н
ияпл
о
т
н
о
с
т
ир
а
с
п
л
а
в
аиме
т
а
л
л
а
пр
ит
е
мп
е
р
а
т
у
р
ез
а
т
в
е
р
д
е
в
а
ни
я
. Пл
о
т
но
с
т
ьр
а
с
пл
а
в
ана
х
о
д
и
т
с
япо е
г
о
с
р
е
д
не
йт
е
мпе
р
а
т
у
р
еTB, к
о
т
о
р
а
яо
п
р
е
д
е
л
я
е
тк
о
л
и
ч
е
с
т
в
от
е
пл
а
,в
ыно
с
имо
г
овв
ып
у
к
л
о
с
т
ь
,
QB VcL TB ,
(9)
г
д
еc - у
д
е
л
ь
н
а
ят
е
п
л
о
ё
мк
о
с
т
ьс
п
л
а
в
а
.
Мо
щно
с
т
ь
, пе
р
е
но
с
има
яв
ып
у
к
л
о
с
т
ь
ю,
b
b
PB Q B v w B V B v wcLTB ,
(10)
S
S
г
д
еbB , S - шир
инашв
аип
л
о
ща
дьпо
в
е
р
хн
о
с
т
ир
а
с
п
л
а
в
а
,о
п
ре
д
е
л
я
е
мыев
хо
дер
е
ше
н
ияу
р
а
в
не
н
ияэ
н
е
р
г
ии(1).
Со
с
т
а
в
л
я
юща
ят
е
пл
о
п
е
р
е
н
о
с
ау
ч
и
т
ыв
а
е
т
с
яп
р
имо
д
е
л
и
р
ов
а
ни
ип
о
в
е
р
х
но
с
т
ным ис
т
о
ч
н
ик
о
м, д
е
й
с
т
в
у
ющим н
ап
о
в
е
р
х
н
о
с
т
ир
а
с
п
л
а
в
а
, син
т
е
н
с
ив
н
о
с
т
ь
ю
P
qB  B .
(11)
S
Дл
яс
о
бл
юд
е
ни
яб
а
л
а
н
с
амо
щно
с
т
ьп
о
в
е
р
х
н
ос
т
н
о
г
оис
т
о
ч
ни
к
ав
ычи
т
а
е
т
с
яи
змо
щно
с
т
ил
у
ч
а
159
 z 2 
3 PL PB 


q
x0 , y 0 , z 
1 
1  2 .
2


2 z c rc 
  z c 
(12)
Та
кк
а
кин
т
е
нс
ив
но
с
т
ьи
с
т
о
ч
н
ик
а(12) р
а
в
но
ме
р
нор
а
с
пр
е
д
е
л
е
н
ап
о
по
в
е
р
х
н
о
с
т
ир
а
с
п
л
а
в
а
, т
ок
о
с
в
е
нн
оу
ч
и
т
ыв
а
е
т
с
ят
е
пл
о
п
е
р
е
н
о
с
, с
о
з
д
а
в
а
е
мыйт
е
р
мо
к
а
п
ил
л
я
р
нымт
е
ч
е
ни
е
м.
Фо
р
ми
р
о
в
а
н
ие э
к
в
ив
а
л
е
нтно
г
о ис
то
чн
ик
а
. Си
с
т
е
мау
р
а
в
н
е
н
и
й
(1) с
о
д
е
р
житне
л
и
не
йн
у
ю фу
н
к
ци
ю, по
э
т
о
муэ
т
ас
и
с
т
е
манеиме
е
ту
с
т
а
н
о
в
ив
ше
г
о
с
яр
е
ше
н
ия
. Гл
у
б
и
нак
а
на
л
а
,о
пр
е
д
е
л
я
е
мо
г
оп
оу
с
л
о
в
ию (7), н
е
пр
е
р
ыв
ноиз
ме
ня
е
т
с
яв
ов
р
е
ме
ни
. По
э
т
о
муэ
к
в
и
в
а
л
е
нт
н
о
ер
а
с
п
р
е
д
е
л
е
н
ие
мо
щно
с
т
ипод
л
и
нек
а
на
л
аqeqv(z) о
пр
е
д
е
л
я
е
т
с
як
а
кс
р
е
д
н
е
ез
на
ч
е
ни
емг
н
о
в
е
нн
ыхз
на
ч
е
н
иймо
щн
о
с
т
иq(z) (3) вт
е
че
н
иев
р
е
ме
н
ипо
с
л
емо
ме
н
т
аt0
до
с
т
иже
ни
яу
с
т
а
н
о
в
и
в
ше
йс
яд
л
и
ныL с
в
а
р
о
ч
но
йв
а
нн
ы:
t0 
1
qeqv 
z  
q ( z )dt .
(13)
t
0
Кр
о
мет
ог
о
, у
ч
и
т
ыв
а
е
т
с
яд
е
й
с
т
в
иеп
о
в
е
р
х
но
с
т
но
г
оис
т
о
ч
ни
к
а(9),
(10), к
о
т
о
р
ыйз
а
ме
н
я
е
т
с
ят
о
че
ч
н
ымнап
о
в
е
р
х
но
с
т
ил
ис
т
а(z=0) смо
щн
о
с
т
ь
юP B (9).
Ме
то
ди а
л
г
о
р
итм ч
ис
л
е
н
но
г
ор
е
ше
ни
я. Дл
ян
е
с
т
а
ци
о
на
р
н
о
г
о
у
р
а
в
не
ни
ят
е
пл
о
пр
о
в
о
д
н
о
с
т
и(1) и
с
по
л
ь
з
о
в
а
л
име
т
о
дк
о
н
е
ч
ныхр
а
з
но
с
т
е
й.
Ра
з
ме
рс
е
т
к
ив
ыб
р
а
нвз
а
в
ис
имо
с
т
ио
тра
д
и
у
с
ав
х
о
д
но
г
оо
т
в
е
р
с
т
ияп
а
р
о
г
а
з
о
в
о
г
ок
а
н
а
л
а
x y 2rF .
(14)
Ра
с
пр
е
д
е
л
е
н
иеэ
н
т
а
л
ь
пи
иит
е
мпе
р
а
т
у
р
ы пр
е
д
с
т
а
в
л
е
нома
с
с
ив
а
ми
з
на
ч
е
ни
й H i , j ,k , Ti, j ,k , вк
о
т
о
р
ыхi,j,k - н
у
ме
р
а
ц
ияу
з
л
о
вс
е
т
к
и. Ис
к
о
мо
е
ра
с
п
р
е
д
е
л
е
ни
емо
щн
о
с
т
иэ
к
в
ив
а
л
е
н
т
но
г
оис
т
о
ч
ни
к
ап
р
е
д
с
т
а
в
л
е
нома
с
с
и
в
о
мз
на
ч
е
н
ийqk ик
о
о
р
ди
на
т
а
мио
с
ил
у
ч
аi0, j(k), з
а
в
ис
я
щимио
тно
ме
р
а
с
л
о
яk. Пр
ир
е
ше
ни
ипо
с
л
е
д
о
в
а
т
е
л
ь
н
ор
а
с
с
ч
ит
ыв
а
л
ипр
и
р
а
ще
ни
яэ
нт
а
л
ь
пи
из
аша
гв
р
е
ме
н
иt отд
е
йс
т
в
и
яис
т
о
ч
ни
к
аив
с
л
е
дс
т
в
иемол
е
к
у
л
я
р
н
о
й
т
е
п
л
о
пр
о
в
о
дн
о
с
т
и. Ша
гп
ов
р
е
ме
н
ив
ыб
р
а
низу
с
л
о
в
и
яне
д
о
пу
с
т
и
мо
с
т
и
у
в
е
л
ич
е
ни
ят
е
мпе
р
а
т
у
р
ыу
з
л
ас
е
т
к
ид
от
е
мп
е
р
а
т
у
ры п
л
а
в
л
е
ни
яз
ао
д
и
н
ша
гв
р
е
ме
н
и:
H xyz
t  L
.
(15)
Q
Ре
ше
ни
ев
ып
о
л
ня
е
т
с
яп
о
с
л
еп
о
л
у
ч
е
ни
яу
с
т
а
н
о
в
и
в
ше
г
о
с
яз
н
а
ч
е
н
ия
дл
и
ныL в
а
н
ныр
а
с
п
л
а
в
ан
апо
в
е
рх
но
с
т
име
т
а
л
л
а
.
Вр
е
з
у
л
ь
т
а
т
емо
д
е
л
ир
о
в
а
н
ияо
п
р
е
де
л
я
ют
с
яп
р
е
д
е
л
ь
но
ет
е
р
ми
ч
е
с
к
о
е
с
о
с
т
о
я
ниеик
о
нт
у
р
ыпо
пе
р
е
ч
н
о
г
ос
е
ч
е
ни
яшв
а
.
Ре
з
у
л
ь
та
т те
о
р
е
тич
е
с
к
о
г
омо
д
е
л
ир
о
в
а
ния
. Си
с
т
е
мау
р
а
в
н
е
н
и
й
(1) - (12) б
ыл
ар
е
ше
н
ад
л
яс
л
у
ч
а
яэ
л
е
к
т
р
о
нн
о
-л
у
ч
е
в
ойс
в
а
р
к
ип
л
а
с
т
и
н
т
о
л
щин
о
й 20 мм и
за
л
юмин
ие
в
о
г
ос
пл
а
в
аАА7055 с
ос
к
о
р
о
с
т
ь
ю 10 160
25 мм/спр
ит
ок
ел
у
ч
а100 - 200 мА иу
с
к
о
р
я
юще
мн
а
пр
я
же
ни
и60 к
В. Ре
з
у
л
ь
т
а
тр
е
ше
ни
яп
о
л
у
ч
е
нвв
ид
ег
р
а
фик
аи
з
ме
н
е
н
ияг
л
у
б
и
ныпа
р
о
г
а
з
о
в
о
г
о
к
а
н
а
л
аир
а
с
п
р
е
де
л
е
ни
ят
е
мпе
р
а
т
у
р
ы по
с
л
епо
л
у
че
н
ияу
с
т
а
н
о
в
и
в
ше
г
о
с
я
з
на
ч
е
ни
яд
л
ин
ыв
а
н
ныр
а
с
пл
а
в
анапо
в
е
р
х
н
о
с
т
ил
ис
т
о
в(р
и
с
. 2).
Рис
. 2. Из
ме
не
ниег
лу
б
ин
ыZC п
а
р
о
г
а
з
о
в
о
г
ок
а
на
л
ап
р
имо
д
е
ли
р
о
в
а
н
ии
э
л
е
к
тр
о
нно
-л
у
ч
е
в
о
йс
в
а
р
к
ис
пл
а
в
аАА7055 с
ос
к
о
р
о
с
ть
ю16 мм/с
пр
ито
к
ел
у
ча155 мА
Ре
ше
ни
еу
р
а
в
н
е
н
иймо
д
е
л
ии
ме
е
тк
о
л
е
ба
т
е
л
ь
н
ыйх
а
р
а
к
т
е
р
. Гл
у
б
и
нак
а
н
а
л
ане
п
р
е
р
ыв
ноиз
ме
ня
е
т
с
яп
оз
а
к
о
ну
,б
л
и
з
к
о
мукпи
л
о
о
б
р
а
з
но
му
.
Лу
ч
, па
д
а
янад
нок
а
н
а
л
а
, ра
з
о
г
р
е
в
а
е
тме
т
а
л
лип
о
с
т
е
п
е
нн
оз
а
г
л
у
б
л
я
е
т
с
я
.
Та
кк
а
кнаб
о
к
о
в
у
ю по
в
е
р
х
но
с
т
ьк
а
н
а
л
ал
у
чн
еп
о
па
д
а
е
т
,э
т
ов
ыз
ыв
а
е
тп
о
с
т
е
пе
н
но
еи
хо
х
л
а
жд
е
ни
еи п
ре
к
ра
ще
н
иеи
с
па
р
е
ни
я
. Па
р
ы ме
т
а
л
л
ане
у
д
е
р
жи
в
а
ютс
ил
ыпо
в
е
р
х
н
о
с
т
н
о
г
она
т
я
же
ни
я
, ик
а
н
а
лз
а
л
и
в
а
е
т
с
явв
е
р
х
не
йча
с
т
и. Гл
у
б
и
нак
а
н
а
л
ау
ме
н
ь
ша
е
т
с
яс
к
а
ч
к
о
м, з
а
т
е
мпр
о
ц
е
с
сз
а
г
л
у
б
л
е
ния л
у
ч
а по
в
т
о
р
я
е
т
с
я
. Не
с
мо
т
р
ян
а бо
л
ь
шу
ю а
мпл
и
т
у
ду к
о
л
е
б
а
ни
й,
ра
з
ме
р
ыв
а
н
ны из
ме
ня
ют
с
ян
е
з
н
а
ч
и
т
е
л
ь
н
ов
с
л
е
д
с
т
в
иев
ыс
о
к
о
йч
а
с
т
от
ы
э
т
и
хк
о
л
е
б
а
н
ийии
не
р
ц
ио
н
но
с
т
ит
е
п
л
о
в
ыхп
р
о
це
с
с
о
в
. Мо
жн
оо
т
ме
т
ит
ь
т
о
л
ь
к
оп
е
р
ио
д
ич
е
с
к
у
юк
р
и
с
т
а
л
л
и
з
а
ци
ю вк
о
р
н
ешв
а
. Та
кк
а
кз
апе
р
и
о
дк
о
л
е
б
а
ни
йл
у
чпе
р
е
ме
ща
е
т
с
янан
е
б
о
л
ь
шо
ер
а
с
с
т
о
я
ни
е
,к
о
т
о
р
о
еме
нь
шед
л
и
ны с
в
а
р
о
ч
н
о
йв
а
н
н
ы, шир
и
нашв
аиг
л
у
б
ин
ап
р
о
пл
а
в
л
е
н
ияо
пр
е
д
е
л
я
ют
с
я
ма
к
с
и
ма
л
ь
н
ымир
а
з
ме
р
а
мис
в
а
р
о
ч
но
йв
а
н
ныз
ап
е
р
ио
дк
о
л
е
ба
н
ий
.
Те
мп
е
р
а
т
у
р
н
о
епо
л
ез
ап
р
е
де
л
а
мис
в
а
р
о
ч
но
йв
а
нн
ыз
апе
р
и
о
дк
о
л
е
ба
н
ийнеи
з
ме
н
я
е
т
с
я(р
ис
. 3), ч
т
опо
з
в
о
л
я
е
тв
о
с
пр
о
и
з
в
о
ди
т
ьэ
т
опо
л
ес
т
а
ци
он
а
р
ным э
к
в
ив
а
л
е
н
т
ным и
с
т
о
ч
н
ик
о
м. Эк
в
и
в
а
л
е
нт
н
о
ер
а
с
п
р
е
де
л
е
н
ие
мо
щно
с
т
ил
ин
е
йн
о
г
оэ
к
в
ив
а
л
е
н
т
но
г
ои
с
т
оч
ни
к
аб
ыл
оп
о
л
у
ч
е
ноп
у
т
ё
му
с
ре
д
н
е
н
иямг
н
о
в
е
нн
ыхз
на
ч
е
ни
ймо
щн
о
с
т
ил
у
ч
аз
ан
е
б
о
л
ь
шо
йп
р
о
ме
жу
т
о
к
в
р
е
ме
нип
о
с
л
ед
о
с
т
и
же
ни
як
в
а
з
иу
с
т
а
но
в
ив
ше
г
о
с
яс
ос
т
о
я
ни
я
.
Об
е
с
п
е
ч
е
ниес
о
о
тв
е
тс
тв
ияр
е
з
у
л
ь
та
то
вмо
д
е
л
ир
о
в
а
нияо
пытным д
а
нн
ым. Пр
ис
о
з
д
а
ни
имо
д
е
л
ифо
р
ми
р
о
в
а
н
иек
а
н
а
л
ао
п
ис
а
ноу
п
р
о
щё
нн
о.
По
э
т
о
му р
е
з
у
л
ь
т
а
т р
е
ше
ни
я б
у
д
е
т о
т
л
ич
а
т
ь
с
я о
т
э
к
с
п
е
р
име
н
т
а
л
ь
ныхда
н
ных
. Дл
яу
ме
нь
ше
н
ияп
о
г
р
е
шно
с
т
имо
д
е
л
ир
о
в
а
н
ия
вс
ис
т
е
муу
р
а
в
не
н
ий мо
д
е
л
ив
в
е
д
е
н
ыэ
мп
ир
и
ч
е
с
к
и
е(«к
а
л
и
бр
о
в
о
ч
ные
»)
161
к
о
э
ффиц
ие
нт
ы. По
г
р
е
шн
о
с
т
ьмо
д
е
л
ир
о
в
а
ни
яо
це
н
ив
а
л
ипог
л
у
би
неп
р
о
пл
а
в
л
е
н
ияиши
р
ин
ешв
а
.
Рис
. 3. Ре
з
у
ль
та
тыте
о
р
е
тич
е
с
к
о
г
омо
д
е
ли
р
о
в
а
н
ияв
о
з
д
е
й
с
тв
ия
э
л
е
к
тр
о
нно
г
ол
у
ч
анас
пл
а
вАА7055: а- пр
е
д
е
л
ь
но
ера
с
пр
е
д
е
л
е
ние
те
мпе
р
а
ту
р
; б- р
а
с
пр
е
д
е
л
е
н
иете
мп
е
р
а
ту
рнапо
в
е
р
х
н
о
с
тил
ис
та
;
в- р
а
с
п
р
е
д
е
л
е
ниеу
д
е
л
ь
но
ймо
щно
с
тиэ
к
в
ив
а
л
е
н
тно
г
ои
с
то
ч
ник
а
те
пл
о
ты
На
иб
о
л
ь
ше
ев
л
и
я
н
иен
аг
л
у
б
и
нупр
о
пл
а
в
л
е
ни
яо
к
а
з
ыв
а
е
тз
н
а
ч
е
н
ие
т
е
мп
е
р
а
т
у
р
ы фор
мир
о
в
а
н
ияпа
р
о
г
а
з
о
в
о
г
ок
а
на
л
а
, о
п
ре
д
е
л
я
е
мо
г
ос
о
о
т
н
о
ше
ни
я
ми(5) - (7), т
.е
.з
н
а
че
н
ия
мик
о
э
ффиц
ие
нт
ап
о
в
е
р
х
но
с
т
но
г
она
т
я
же
нияид
а
в
л
е
ни
е
мп
а
ро
вк
о
мп
о
не
н
тс
пл
а
в
а
.З
ан
омин
а
л
ь
н
ыеб
ыл
ип
р
ин
я
т
ы
з
на
ч
е
ни
як
о
э
ффиц
ие
н
т
о
в АZn =27,7, ВZn=0,025, к
о
т
о
р
ые с
оо
т
в
е
т
с
т
в
у
ют
ис
па
р
е
ни
ю ци
нк
а
, име
юще
му на
и
ме
нь
шу
ют
е
мпе
р
а
т
у
р
ук
и
пе
ни
я
. Дл
я
об
е
с
пе
ч
е
ни
яр
а
с
ч
ё
т
н
о
йг
л
у
б
ин
ып
р
о
пл
а
в
л
е
ни
яэ
к
с
п
е
р
име
н
т
а
л
ь
но
муз
н
а
че
н
июц
е
л
е
с
о
о
б
р
а
з
н
оу
т
о
ч
н
я
т
ьз
на
ч
е
ни
ек
о
э
ффи
ци
е
н
т
аA = kvap AZn вфо
р
му
л
е(6).
Шир
и
нашв
аз
а
в
ис
и
тк
а
ко
тт
е
мпе
р
а
т
у
р
ып
а
р
о
г
а
з
о
в
о
г
ок
а
н
а
л
а
,т
а
ки
отт
е
п
л
о
пе
р
е
д
а
ч
ивр
а
с
п
л
а
в
е
. Ву
с
л
о
в
и
я
хбыс
т
р
о
из
ме
ня
юще
й
с
яг
л
у
би
ны
к
а
н
а
л
ад
в
и
же
ни
ер
а
с
п
л
а
в
амо
же
тс
у
ще
с
т
в
е
н
ноу
с
и
л
ит
ьт
е
пл
о
п
е
ре
д
а
ч
у
. По
э
т
о
муд
л
яо
б
е
с
пе
ч
е
ни
яр
а
с
ч
ё
т
н
о
йшир
и
нышв
аэ
к
с
пе
р
име
н
т
а
л
ь
н
ымз
на
ч
е
ния
мце
л
е
с
о
о
бр
а
з
нок
о
р
р
е
к
т
ир
о
в
а
т
ьт
е
п
л
о
пр
о
в
о
дн
о
с
т
ьр
а
с
п
л
а
в
а
162
L k для T TL ,
(16)
г
д
е - мо
л
е
к
у
л
я
р
на
ят
е
пл
о
п
р
о
в
о
д
н
о
с
т
ь
; k - к
а
л
и
бр
о
в
о
ч
ныйк
о
э
ффи
ци
е
н
т
,у
ч
ит
ыв
а
ющийт
е
пл
о
п
е
р
е
д
а
ч
ув
с
л
е
дс
т
в
и
ед
в
и
же
н
ияр
а
с
пл
а
в
а
.
Дл
я п
о
л
у
ч
е
н
ия с
о
о
т
в
е
т
с
т
в
ия р
е
з
у
л
ь
т
а
т
о
в т
е
о
р
е
т
ич
е
с
к
о
г
о
мо
д
е
л
и
р
о
в
а
н
ия э
к
с
п
е
р
име
н
т
а
л
ь
ным д
а
нн
ым по
д
о
б
р
а
л
и з
на
ч
е
ни
я
к
а
л
иб
р
о
в
о
ч
н
ыхк
о
э
ффиц
ие
н
т
овkvap, k, к
о
р
р
е
к
т
ир
у
ющихд
а
в
л
е
ни
япа
р
а(6)
ит
е
п
л
о
пр
о
в
о
дн
о
с
т
ьр
а
с
п
л
а
в
а(16).
Пр
ис
о
з
да
н
иимо
д
е
л
ир
а
с
пр
е
д
е
л
е
ниеи
нт
е
н
с
и
в
н
о
с
т
ит
е
пл
о
в
ыд
е
л
е
нияпод
л
и
нек
а
на
л
а(3) б
ыл
оп
р
ин
я
т
опа
р
а
б
о
л
ич
е
с
к
и
м. Дл
япр
о
в
е
рк
из
н
а
чи
мо
с
т
из
а
к
о
н
ар
а
с
п
р
е
де
л
е
ни
яб
ыл
ов
ыпо
л
н
е
номо
де
л
и
р
о
в
а
ни
ед
л
яд
в
у
х
пр
е
д
е
л
ь
н
ов
о
з
мо
жн
ыхр
а
с
пр
е
д
е
л
е
н
ий
:
а
)л
ине
й
но
г
ор
а
в
н
о
ме
р
но
г
ор
а
с
пр
е
д
е
л
е
н
ияи
нт
е
нс
и
в
н
о
с
т
и
P
q
x 0 , y0 , z 
 2L ;
(17)
rc z c
б
)т
о
че
ч
н
о
г
от
е
п
л
о
в
ыде
л
е
н
иян
ад
нек
а
на
л
а
P
q
x 0 , y 0 , z c  L .
(18)
rc3
Ре
з
у
ль
т
а
т
ы к
а
л
иб
р
о
в
к
и п
р
и ис
п
о
л
ь
з
о
в
а
ни
и э
т
их и
с
т
о
ч
н
ик
о
в
пр
е
д
с
т
а
в
л
е
н
ы н
ар
ис
. 4. Они по
к
а
з
ыв
а
ют
, ч
т
о пр
ил
юб
о
м з
а
к
о
не
ра
с
п
р
е
д
е
л
е
ни
я мо
жн
о о
б
е
с
пе
ч
ит
ьс
о
о
т
в
е
т
с
т
в
и
ер
а
с
ч
ё
т
ных ра
з
ме
р
о
в
по
пе
р
е
ч
н
о
г
ос
е
ч
е
ни
я шв
ап
р
о
фил
ю ма
к
р
о
шл
и
фа
. Пр
ир
а
в
но
ме
р
н
о
м
ра
с
п
р
е
д
е
л
е
ни
и мо
щно
с
т
ип
од
л
и
нек
а
на
л
анена
б
л
юда
ют
с
як
о
л
е
б
а
н
ия
г
л
у
б
ин
ык
а
н
а
л
аи н
е
тне
о
х
о
д
имо
с
т
ик
о
р
р
е
к
т
ир
о
в
а
т
ьт
е
пл
оп
р
о
в
о
д
н
о
с
т
ь
ра
с
п
л
а
в
а и k =1. Пр
ит
о
ч
е
ч
н
о
м и
с
т
о
ч
н
ик
е на д
н
ек
а
на
л
аг
л
у
б
и
на
пр
о
пл
а
в
л
е
ни
яр
а
в
нао
п
ыт
н
о
муз
на
ч
е
ни
ю пр
ис
у
ще
с
т
в
е
нн
о
му
в
е
л
и
ч
е
ни
и
т
е
п
л
о
пр
о
в
о
дн
о
с
т
ир
а
с
п
л
а
в
аиk=2.
На
ил
у
ч
ше
ес
о
от
в
е
т
с
т
в
ие р
е
з
у
л
ь
т
а
т
ар
а
с
ч
ё
т
а ма
к
р
о
шл
и
фа
мд
л
я
с
п
л
а
в
а АА7055 п
о
л
у
ч
е
но
, (с
м. р
ис
. 4) пр
из
н
а
ч
е
н
ии к
а
л
иб
р
о
в
о
ч
н
о
г
о
к
о
э
ффиц
ие
нт
аkvap,= 1,1 вфо
р
му
л
е(6), ч
т
ос
о
о
т
в
е
т
с
т
в
у
е
тт
е
мпе
р
а
т
у
р
ек
а
на
л
а900 – 950 
С. Эт
оз
н
а
ч
е
н
иет
е
мп
е
р
а
т
у
р
ыб
л
и
з
к
ок т
е
мп
е
р
а
т
у
р
е
к
ип
е
н
ия ц
и
нк
а (908 
С), с
о
д
е
р
жа
ни
ек
о
т
о
р
о
г
овс
п
л
а
в
е АА7055
з
на
ч
и
т
е
л
ь
н
о(
7 %).
Ср
а
в
н
е
ни
еп
а
р
а
ме
тр
о
вэ
к
в
и
в
а
л
е
нтн
ыхис
то
чн
ик
о
в
, по
л
у
че
нн
ых
те
о
р
е
тич
е
с
к
иммо
д
е
л
ир
о
в
а
ние
м име
то
д
о
мр
е
ше
нияо
б
ра
тн
о
йз
а
д
а
ч
и
те
п
ло
п
р
о
в
о
д
н
о
с
ти. Был
ар
е
ше
нао
б
р
а
т
н
а
яз
а
д
а
ч
ат
е
пл
о
п
р
о
в
о
д
н
о
с
т
идл
я
оп
р
е
д
е
л
е
н
ияр
а
с
пр
е
д
е
л
е
н
иямо
щно
с
т
ил
ин
е
й
но
г
оэ
к
в
и
в
а
л
е
н
т
н
о
г
ои
с
т
о
ч
ник
а
,п
р
ик
о
т
о
р
о
мр
а
с
че
т
н
ыйп
ро
фи
л
ьпо
п
е
р
е
ч
н
о
г
ос
е
ч
е
ни
яшв
ас
о
в
п
а
да
е
т
сма
к
р
о
шл
ифо
м(ри
с
. 5). Вып
о
л
не
н
омо
д
е
л
и
р
о
в
а
н
иепр
иу
к
а
з
а
н
ныхпа
р
а
ме
т
р
а
хио
п
р
е
д
е
л
е
н
ыт
е
о
р
е
т
ич
е
с
к
ийпр
о
фи
л
ьп
о
пе
р
е
ч
но
г
ос
е
ч
е
ни
яшв
аи
у
с
р
е
д
нё
н
но
ер
а
с
п
р
е
де
л
е
ни
емо
щно
с
т
ил
у
ч
ав
до
л
ьос
ил
у
ч
а
.
163
Ри
с
. 4. Ре
з
у
ль
та
ты к
а
л
иб
р
о
в
к
имо
д
е
л
ипр
иэ
ле
к
тр
о
нн
о-л
у
че
в
о
й
с
в
а
р
к
ес
пл
а
в
а7055 то
л
щино
й20 ммпр
иу
с
к
о
р
я
юще
мна
пр
я
же
нии
о
60 к
В, н
ак
л
о
нел
у
ч
а40 , с
к
о
р
о
с
ти16 мм/сир
а
з
но
м то
к
елу
ч
а
(в
е
р
х
н
яяпа
р
ар
и
с
у
нк
о
впр
и100 мА, ни
жня
я– пр
и120 мА)
Ри
с
. 5. Ра
с
пр
е
д
е
л
е
ни
япо
г
л
о
щё
нно
ймо
щно
с
тиqeqv поо
с
ил
у
ч
а
,
п
ол
у
ч
е
н
ныепр
ир
е
ше
н
ииоб
р
а
тно
йз
а
д
а
ч
и(Inv),
пр
имо
д
е
л
ир
о
в
а
ниисли
не
йным(Line) ито
че
ч
ным(Pset)
ис
то
чн
ик
а
мите
пл
о
ты. Ли
с
т то
л
щи
но
й20 мм
иза
л
юмин
ие
в
о
г
ос
пл
ав
аАА7055
164
Пр
ис
к
в
о
з
но
мп
р
о
пл
а
в
л
е
н
иич
а
с
т
ьмо
щно
с
т
ил
у
ч
ат
е
р
я
е
т
с
яч
е
р
е
з
с
к
в
о
з
н
о
ео
т
в
е
р
с
т
ие
. Пр
ио
п
р
е
д
е
л
е
н
иимо
щн
о
с
т
иPinv п
ома
к
р
о
шл
и
фур
е
ша
е
т
с
яо
бр
а
т
н
а
яз
а
д
а
ч
ат
е
п
л
о
пр
о
в
о
д
но
с
т
и, к
о
т
о
р
а
яу
ч
и
т
ыв
а
е
тт
о
л
ь
к
опо
г
л
о
щё
нну
ю мо
щн
о
с
т
ь
. Прио
п
ре
д
е
л
е
ни
имо
щно
с
т
иPsim п
р
имо
д
е
л
ир
о
в
а
ни
и
э
т
оу
ч
и
т
ыв
а
е
т
с
я мод
е
л
и
р
о
в
а
ни
е
м пе
р
ио
ди
ч
е
с
к
о
г
ов
ых
о
д
ал
у
ча ч
е
р
е
з
с
к
в
о
з
н
о
ео
т
в
е
р
с
т
и
е
.З
н
а
ч
е
н
иямо
щно
с
т
иэ
к
в
и
в
а
л
е
нт
н
о
г
оис
т
о
ч
ни
к
а
,о
п
р
е
де
л
ё
нн
ыед
в
у
мяс
п
о
с
о
ба
ми
, по
ч
т
ис
о
в
п
а
да
ют
: Psim P inv.
Выво
д
ы
1. Р
а
з
р
а
б
о
т
а
нау
п
р
о
щё
н
н
а
ят
е
о
р
е
т
и
ч
е
с
к
а
ямо
д
е
л
ьв
о
з
д
е
йс
т
в
и
яэ
л
е
к
т
р
о
н
но
г
ол
у
ч
анаме
т
а
л
лифо
р
ми
р
о
в
а
ни
яп
а
р
о
г
а
з
о
в
о
г
ок
а
на
л
аив
а
нн
ыр
а
с
пл
а
в
а
, вк
о
т
о
р
о
йг
л
у
б
и
н
ак
а
н
а
л
ао
пр
е
д
е
л
я
е
т
с
я по р
а
в
е
н
с
т
в
уз
н
а
ч
е
н
ия
т
е
мп
е
р
а
т
у
р
ык
а
н
а
л
ат
е
мп
е
р
а
т
у
р
ек
и
п
е
ни
ял
е
г
к
о
и
с
п
а
р
я
юще
г
о
с
як
о
мпо
не
н
т
а
с
пл
а
в
а
.
2. Ре
ше
н
иеу
р
а
в
не
н
ийэ
т
о
ймод
е
л
ии
ме
е
тк
о
л
е
б
а
т
е
л
ь
н
ыйх
а
р
а
к
т
е
р
от
н
о
с
ит
е
л
ь
н
ог
л
у
б
ин
ык
а
на
л
а
, нов
с
л
е
д
с
т
в
иев
ыс
о
к
о
йч
а
с
т
о
т
ык
о
л
е
б
а
н
ийи
ине
р
ц
ио
н
но
с
т
ит
е
п
л
о
в
ыхпр
о
ц
е
с
с
о
вт
е
мп
е
р
а
т
у
р
н
о
епо
л
ез
ап
р
е
де
л
а
мис
в
а
ро
чн
о
йв
а
н
нын
еиз
ме
ня
е
т
с
яз
ап
е
р
ио
дк
о
л
е
ба
н
ий
.
3. Дл
яо
б
е
с
пе
ч
е
ни
яс
о
о
т
в
е
т
с
т
в
ияр
а
с
ч
ё
т
н
ыхпр
о
фи
л
е
йпо
п
е
р
е
ч
н
о
г
о
с
е
ч
е
ни
яшв
ама
к
р
о
шл
и
фа
мвмо
д
е
л
ьв
в
е
д
е
нык
а
л
и
бр
о
в
о
ч
ныек
о
э
ффиц
ие
н
т
ы, п
о
з
в
о
л
я
ющиес
к
о
мп
е
н
с
ир
о
в
а
т
ьв
л
и
я
н
иепе
р
е
ме
ши
в
а
ни
яр
а
с
пл
а
в
а
,к
о
т
о
р
о
е не у
ч
т
е
но в мо
де
л
и
, у
в
е
л
и
че
н
ие
мт
е
п
л
о
пр
о
в
о
д
но
с
т
ир
а
с
пл
а
в
а
.
Зн
а
ч
е
н
ияк
о
э
ффи
ци
е
нт
о
вмог
у
тб
ыт
ьо
пр
е
д
е
л
е
ныд
л
як
о
нк
р
е
т
но
г
ос
пл
а
в
а
пр
ис
р
а
в
н
е
н
иир
а
с
ч
ё
т
ныхио
п
ыт
н
ыхз
н
а
ч
е
н
ийшир
и
ны шв
аиг
л
у
би
ны
пр
о
пл
а
в
л
е
ни
я
.
4. Эк
в
и
в
а
л
е
нт
н
о
ер
а
с
п
р
е
д
е
л
е
ни
емо
щн
о
с
т
ил
и
н
е
йн
о
г
оэ
к
в
и
в
а
л
е
нт
но
г
ои
с
т
о
ч
н
ик
амо
жноп
о
л
у
ч
и
т
ь
,у
с
р
е
д
ни
вмг
н
о
в
е
нн
о
ез
на
ч
е
ни
емо
щно
с
т
ил
у
ч
авт
е
ч
е
н
и
ен
е
с
к
о
л
ь
к
их пе
р
ио
д
о
вк
о
л
е
б
а
ни
йг
л
у
б
и
ны к
а
н
а
л
ап
о
с
л
е
д
о
с
т
и
же
н
ияу
с
т
а
н
о
в
ив
ше
г
о
с
яз
н
а
ч
е
н
и
яд
л
и
н
ыс
в
а
р
о
ч
н
о
йв
а
н
н
ы.
5. По
к
а
з
а
но
,ч
т
опа
р
а
ме
т
р
ыэ
к
в
ив
а
л
е
нт
но
г
оис
т
о
ч
ни
к
амо
жноп
о
л
у
чи
т
ьнао
с
но
в
ет
е
о
р
е
т
и
ч
е
с
к
ог
омо
д
е
л
и
р
о
в
а
ни
яэ
л
е
к
т
р
о
нн
о
-л
у
ч
е
в
о
йс
в
а
р
к
и
бе
зв
ып
о
л
не
ни
яс
пе
ц
иа
л
ь
н
ыхо
п
ыт
о
в
.
Библ
ио
г
ра
фиче
с
кийс
пис
о
к
1. Radaj D. Wärmewirkungen des Schweißens: Temperaturfeld, Eigenspannung, Verzug / D. Radaj. – Berlin: Springer, 1988. – 206 p.
2. Radaj D. Heat effects of welding - Temperature field, Residual
stresses, Distortion / D. Radaj. - Berlin: Springer -Verlag, 1992. – 348 р
.
3. Со
в
р
е
ме
н
ныеа
с
п
е
к
т
ык
о
мпь
ют
е
р
н
о
г
омо
д
е
л
ир
о
в
а
н
ият
е
пл
о
в
ых
,
де
фо
р
ма
ц
ио
н
ныхп
р
о
це
с
с
овис
т
р
у
к
т
у
р
о
о
б
р
а
з
о
в
а
н
ияп
р
ис
в
а
р
к
еис
о
п
у
т
с
т
в
у
ющихт
е
хн
о
л
о
г
и
я
х/ С.Н. Кис
е
л
ё
в[идр
.] // Св
а
р
о
ч
н
о
епр
о
и
з
в
о
дс
т
в
о
.–
1998. – №10. – С. 16-24.
165
4. Goldak J. A new finite element model for welding heat sources / J.
Goldak, A. Chakravarti, M. Bibby // Metallurgical Transactions. – 1984. - Vol.
15B - P. 299-305.
5. Computer modelling of heat flow in welds / J. Goldak [et al.] // Metallurgical Transactions. – 1986. - Vol.17B. - P. 587-600.
6. Sudnik W. Computerised simulation of laser beam welding, modelling
and verification / W. Sudnik., D. Radaj, W. Erofeew // J. Phys. D. – 1996 №29. - P. 2811-2817.
По
л
у
ч
е
но24.10.08.
УДК539.538 : 004.94
Д.А. Ан
т
о
нюк(Ук
р
а
ин
а
,З
а
по
р
о
жь
е
,З
а
по
р
о
жс
к
ийн
а
ц
ио
н
а
л
ь
н
ый
т
е
х
н
ич
е
с
к
ийу
нив
е
р
с
и
т
е
т
)
ТРИБОКОМПЬЮТЕРИНГКАКАКТУАЛЬНОЕНАПРАВЛЕНИЕ
ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХИССЛЕДОВАНИЙ
Пре
дс
тав
л
ены ос
нов
ныеас
пе
кты нов
ог
оактуал
ьног
онаправ
л
ениятриболог
иче
ск
ихис
с
л
едов
аний– трибок
омпьюте
ринг
а.
Выс
о
к
а
яи
нт
е
н
с
и
в
н
о
с
т
ьр
а
з
в
ит
ият
р
иб
о
т
е
х
ни
к
и, с
в
а
р
о
ч
но
г
оир
о
д
с
т
в
е
н
ныхп
р
о
из
в
о
д
с
т
вт
р
е
бу
е
то
тс
пе
ц
иа
л
и
с
т
о
вво
б
л
а
с
т
ис
в
а
р
к
и
,т
р
и
б
о
л
о
г
о
вима
т
е
р
и
а
л
о
в
е
д
о
вр
е
ша
т
ьк
о
мпл
е
к
сз
а
да
ч
,с
в
я
з
а
н
ныхср
а
ц
ио
н
а
л
ь
н
ым,
к
а
ч
е
с
т
в
е
н
ным п
р
о
е
к
т
ир
о
в
а
н
ие
м, р
а
з
р
а
б
о
т
к
о
й
,в
о
с
с
т
а
н
о
в
л
е
ни
е
м ив
не
д
р
е
ние
мт
е
х
н
ол
о
г
ийу
пр
о
ч
н
е
нияд
е
т
а
л
е
йма
шин
,п
о
дв
е
р
же
нн
ыхи
нт
е
нс
и
в
н
о
муиз
н
а
шив
а
ни
ю вр
а
з
л
и
ч
ныха
б
р
а
з
ив
ных с
р
е
д
а
х. Пр
о
б
л
е
мас
о
с
т
ои
тв
по
с
т
о
я
н
но
мр
а
с
ши
р
е
ни
ик
о
л
и
ч
е
с
т
в
аз
а
щища
е
мыхд
е
т
а
л
е
й
,р
а
з
р
а
б
о
т
к
ен
о
в
е
йши
хв
ыс
о
к
о
из
но
с
о
с
т
о
йк
и
хма
т
е
р
и
а
л
ов
,р
а
з
в
ит
и
ип
р
ог
р
е
с
с
и
в
н
ыхме
т
о
до
вн
а
н
е
с
е
н
ияп
о
к
р
ыт
и
й. От
с
у
т
с
т
в
иек
о
мпл
е
к
с
ныха
л
г
о
р
и
т
мо
вр
е
ше
н
ия
т
е
х
н
о
л
о
г
ич
е
с
к
и
х
, пр
о
и
з
в
о
д
с
т
в
е
н
ных
, на
у
ч
ныхз
а
д
а
чсу
ч
е
т
о
михв
з
а
имо
с
в
я
з
ит
о
р
мо
з
итд
а
л
ь
не
йше
ер
а
з
в
и
т
иео
т
р
а
с
л
и
. Вда
н
но
мс
л
у
ч
а
ен
е
з
а
ме
ни
мым э
л
е
ме
н
т
о
м ин
жи
ни
р
ин
г
амо
г
у
тв
ыс
т
у
п
ит
ьд
ос
т
и
же
ни
яс
о
в
р
е
ме
н
но
й
к
о
мпь
ют
е
р
н
о
йт
е
х
ни
к
и(с
ис
т
е
мы г
р
а
фи
ч
е
с
к
ог
омо
де
л
и
р
о
в
а
ни
я
,р
а
с
ч
е
т
аи
пр
о
е
к
т
ир
о
в
а
ни
як
о
н
с
т
р
у
к
ц
ий
, в
о
с
с
т
а
но
в
л
е
ни
яиз
но
ше
н
ныхпо
в
е
р
х
но
с
т
е
й
имно
г
и
ед
р
у
г
ие
) [1]. Мно
г
о
ч
ис
л
е
нн
ыепу
б
л
и
к
а
ц
ииит
е
ма
т
и
к
ап
ре
д
с
т
а
в
и
т
е
л
ь
ныхме
жду
на
р
о
д
ныхк
о
н
фе
р
е
н
ци
йс
в
и
де
т
е
л
ь
с
т
в
у
ютов
с
е
в
о
з
р
а
с
т
а
юще
ми
нт
е
р
е
с
ек п
р
о
б
л
е
мек
о
мп
ь
ют
е
р
из
а
ц
ии с
в
а
р
о
ч
н
ыхи на
п
л
а
в
о
ч
ных
т
е
х
н
о
л
о
г
ий
. Ба
н
к
ид
а
н
ных
, ин
фор
ма
ц
и
он
но-по
и
с
к
о
в
ыеид
о
к
у
ме
н
т
а
л
ь
н
ые
с
и
с
т
е
мы, и, на
к
о
н
е
ц, э
к
с
пе
р
т
ныес
ис
т
е
мы, о
б
ъ
е
д
и
ня
ющиевр
а
мк
а
хе
д
и
но
й
к
о
мпь
ют
е
р
н
о
йс
ис
т
е
мы б
а
з
ыда
н
ныхиб
а
з
ыз
на
н
ий– э
т
од
а
л
е
к
он
еп
о
л
ныйпе
р
е
ч
е
н
ьр
а
з
р
а
б
о
т
о
к
.
166
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа