close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 4 изобретение химических взрывчатых веществ

код для вставкиСкачать
.
.
621.3:537.311:910.4
.
.
4:
,
-
.
,
.
[8] (
,
. 1).
-
,
,
,
(
.
)
,
-
[1]: "
.
,
,
,
,
,
,
,
".
-
.
.
.
,
-
.
18,
.
(1711-1765
(
.)
"
).
"
[1, 2]:
"
".
-
"
-
"
,
-
,
)
(
[3].
(
,
)
-
.
,
(
. 1.
"
[4]),
(
(717
,
"
. .) [8]
,
[5]),
(
-
(
-
)
(
"
[6])
,
,
,
,
",
[1, 8].
,
-
,
[7]).
-
,
(
. 2)
650
. . [8].
.
1.
,
( 7
ISSN 2074-272X.
.
. .)
"
,
,
,
11-
"
,
,
.
. 2011.
5
12-
3
,
(
-
19.
,
) [1, 8].
18,
-
"
-
).
.
.
("
[1, 2].
"),
.
"
1751 .
[1]: "
(
)
(
,
,
".
. 2.
(
,
),
(
)
,
[1, 9].
.
.
1226
(
[1].
13,
)
.
-
)
,
,
[1].
)
,
(
.
(
"detonare"
1382
,
(
-
,
-
16.
1552 .
-
,
.
.
[1, 6].
,
.
-
(
[1, 6].
,
.
1863
m3
; W3
.
W3.
ISSN 2074-272X.
,
-
.
[1, 6].
,
-
,
-
Q3
,
-
)
-
"
,
[1]: Q3 = m3稺3,
)
,
-
.
,
Q3
-
.
[1].
,
1628 .
"
"
"
[10])
,
,
[1, 6].
.
,
4
,
-
)
[8]
1872-1886
[8].
)
.
.
1845
.
1846
) [1].
(
. 2011.
5
)
,
-
.
,
(
180
) [1, 6].
)
9150
83,91
,
,
.
.
(
.
).
-
[1].
.
.
.
,
,
-
.
,
. 3.
,
-
(1833-1896
.
.
,
.
,
1854-1855
,
-
(
-
.
1901
),
-
.
,
.
.
.
.
1856
1867
,
[1, 6].
.
.
,
,
.
-
.
,
.
1859
)
.
(
1867
.
,
-
,
20[1].
,
72 %
,
)
.
(
, 23,5 %
4,5 %
3(
-
[1, 6].
. 3)
-
)
1(
,
,
-
.
62 %
, 27 %
[1, 6].
10 .
62 %25 %
8%
).
( 3120
1874
,
14 [1]).
(
62 %, 3 %
)
(
-
-
),
20
[1].
[1, 6]:
ISSN 2074-272X.
,
) [1].
,
,
-
) [1].
,
.)
.
1879
,
.
-
.
12
,
,
,
(75 %
) [1,6]. ,
-
(25 %
.
(1833-1896
,
.)
. 2011.
5
5
15
-2
-7 (15 %
(8 %
);
);
);
6, 10
1
15
);
6 , 10
15 %
).
(10%
,
,
);
);
-3 (35 %
2 (5 %
(
-
-4 (9 %
.
.
1909
-
,
1919
[1].
,
1904
1927
,
,
,
[1, 6].
1928
.
[1]:
1.
-5
10 %
5, 7
1;
;
7- ;
3-
1931
-31
1934
,
-34,
;
-
,
[1].
,
,
20[1, 6]:
,
.
",
"
"
"
.
-
-3,
(
.
,
.
,
12
)
,
.
-
(1845 .)
-135,
(
).
19(1834 1907
-180 (
),
-
.) [11].
),
-200 (
-1
12
(
-
,
,
(
35
.
)
)
[1, 7].
,
,
(
(
,
-
-2 (
) [1].
)
) [1, 6].
1892
1
,
.
,
.
(
-
(
,
,
) [1].
,
-
(
)
.
"
,
"
(
0,5
, 0,2
0,1
) [1].
.
)
,
[11]
)
,
.
(
(
"
)
[1]:
-
)
.
-
,
,
,
,
.
-
,
,
,
".
,
(
-
)
,
1877
-
[1].
.
.
-
.
1879
.
,
.
,
[1, 6].
1890
-
);
);
6
ISSN 2074-272X.
88-
(
[1, 6]:
);
8(
. 2011.
885
).
[1, 7].
-
.
.
-
(
[1, 6]: 1)
; 2)
),
[1, 7]:
),
-8
-8
( );
25-250
1515(
20-
.
-8 (
),
),
-83
,
(
-15 (
(
-15
120 ),
1000 );
0,5-10 ).
-8- ,
-25
,
,
.
,
(
)
vd ,
.
(
[1, 6])
.
331,2
[1, 7].
-
.
,
-
[3].
,
0
,
,
.
,
1
,
,
,
,
,
-
[1, 6].
(
,
vd )
,
.
,
2
9
[1, 6].
-
,
2.
)
"
",
(
,
-
)
,
)
(
).
-
,
.
"
( ,
,
"
"
",
[1, 6].
[1]
,
,
,
,
).
0,1 0,1 0,1
10
.
3
.
,
"
1
)
[13].
,
-
,
-
-
.
,
.
,
,
ISSN 2074-272X.
"
.
-
,
,
,
[12].
(
-
.
,
3
-
.
,
1010
-
,
,
,
,
-
1
. 2011.
5
,
-
7
(
0
.,
600-1000
3200
760
,
.
-
.
[3])
[1].
-
[1, 6],
.
1956
[16].
-
,
,
,
.
600
1600
[1, 6].
(
,
11000
,
10500
[3])
. 4.
.
.
.
,
1
,
[1, 3].
(
) 20
3�8
. = 2,2�11
,
)
(1904(1914-1987
[1, 16].
,
,
,
-
,
1996
.),
5
1
)
.)
.
(
RL
(
,
[1, 16].
-
).
)
(
. 5)
,
[14, 15].
(
.)
,
(
(1896-1986
,
(
,
).
,
(
,
),
-
(
)
[1, 6].
,
(1896-1986
.)
1932
[1, 16].
. 5.
-
.
(1904-1996
-
.)
,
-
[1, 16]:
.
.
"
)
8
"
,
( . 4)
" (1936
" (1940
),
1941 1949
,
.
-
(
)
-
.
.
ISSN 2074-272X.
(
,
. 6)
,
-
.
.
-
. 2011.
5
.
-
.
.
.
-
,
.
.
-
, 1973.
8.
:
9.
2010.
10.
? .:
11.
.
.
144 .
.
.
.
.
1:
//
2.
.
. 3-9.
.
:
.
2,
1:
:
.
2009.
13.
.,
2008.
14.
.,
, 1990. ? 208 .
.
:
2.
16.
", 2006.
.
-
.
20,
[1, 6].
,
(
,
)
-
,
,
.
(
)
.
.
-
//
. 81-85.
3.
:
15.
.)
.
.
.?
(1914-1987
"
",
384 .
.
.
,
, 2004. ? 957 .
2-
. 6.
:
160 .
2011.
12.
[16].
270 .
.,
, 2009.
.
.
-
1:
:
"
.
1176 .
.
", 2008.
:
252 .
" -
Bibliography (transliterated): 1. Vovk A.A. Ukroschenie vzryva.
Kiev: Naukova dumka, 1979. 176 s. 2. Kudryavcev P.S. Kurs istorii
fiziki. M.: Prosveschenie, 1974. 312 s. 3. Kuhling H. Spravochnik
po fizike / Per. s nem. M.: Mir, 1982. 520 s. 4. Tkachuk K.N., Fedorenko P.I. Vzryvnye raboty v gorno-rudnoj promyshlennosti. Kiev:
Vischa shkola, 1978. 270 s. 5. Baranov M.I. Progressivnye impul'snye
tehnologii obrabotki materialov: istoriya, fizicheskie osnovy i tehnicheskie vozmozhnosti // Elektrotehn ka elektromehan ka. - 2009. - 1. - S.
42-54. 6. Pokrovskij G.I. Vzryv. M.: Nedra, 1967. 254 s. 7. Lur'e
A.I. `Elektricheskoe vzryvanie zaryadov. M.: Nedra, 1973. 270 s.
8. Sklyarenko V.M., Syadro V.V. Otkrytiya i izobreteniya. Har'kov:
Vesta, 2009. 144 s. 9. Klimov A.A. Bol'shaya kniga znanij. Har'kov:
Vesta, 2010. 160 s. 10. Bol'shoj illyustrirovannyj slovar' inostrannyh
slov. - M.: Russkie slovari, 2004. - 957 s. 11. Baranov M.I. Antologiya
vydayuschihsya dostizhenij v nauke i tehnike. Chast' 1: Otkrytie periodicheskogo zakona himicheskih `elementov // Elektrotehn ka
elektromehan ka. 2011.
2. S. 3-9. 12. Baranov M.I. Izbrannye
voprosy `elektrofiziki: Monografiya v 2-h tomah. Tom 2, Kniga 1: Teoriya `elektrofizicheskih `effektov i zadach.
Har'kov: Izd-vo NTU
"HPI", 2009. 384 s. 13. Baranov M.I., Koliushko G.M., Kravchenko
V.I. i dr. Generator toka iskusstvennoj molnii dlya naturnyh ispytanij
tehnicheskih ob`ektov // Pribory i tehnika `eksperimenta. 2008.
3.
S. 81-85. 14. Gulyj G.A. Nauchnye osnovy razryadno-impul'snyh
tehnologij.- Kiev: Naukova dumka, 1990. - 208 s. 15. Baranov M.I.
Izbrannye voprosy `elektrofiziki: Monografiya v 2-h tomah. Tom 1:
`Elektrofizika i vydayuschiesya fiziki mira.
Har'kov: Izd-vo NTU
"HPI", 2008. 252 s. 16. Hramov Yu.A. Istoriya fiziki. Kiev: Izd-vo
"Feniks", 2006. 1176 s.
14.01.2011
1.
1979. 176
2.
, 1974.
3.
, 1982.
4.
.
.
.
312 .
.
520 .
.,
.
/
.
:
.:
,
//
1. ? . 42-54.
.
.
.
.
.:
, 1978.
270 .
ISSN 2074-272X.
,
.:
.
, 1967.
.,
.
"
-
.
:
? 2009. ?
6.
7.
,
"
.
5.
:
.
254 .
.
.:
"
61013,
, .
, 47
. (057) 707-68-41, e-mail: eft@kpi.kharkov.ua
Baranov M.I.
An anthology of outstanding achievements in science and
technology. Part 4: Invention of chemical explosives.
A brief outline from the global history of invention of chemical
explosives widely applied to solving military-engineering and
national-economy tasks is given.
Key words ? history, invention of chemical explosives.
. 2011.
5
9
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
5
Размер файла
443 Кб
Теги
изобретение, достижения, техника, выдающихся, науки, часть, взрывчатых, веществ, антология, химические
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа