close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 13 нанотехнологии

код для вставкиСкачать
.
.
621.3:537.311:910.4
.
.
13:
,
.
,
.
"
,
,
".
(1837-1923
(1908-2003 .)
"
.
.),
,
[1] "
"
,
,
-
,
,
,
,
.
"
-9
",
)
10 (
"nannos"
"
"
,
.
,
-
,
" [1].
",
( ,
(
-
)
[4].
1.
),
1974
-
.
,
,
-
[2].
,
,
"
".
,
[2, 3]
,
100
),
(
)
(
(
(
,
,
,
,
,
,
,
.
"
"
.
1931
20
1986
(1906-1988
-
,
.)
.
,
.
,
"
,
-
[5].
"
-
[4].
"
,
,
,
"
"
,
,
.
.
-
,
-
)
"
,
,
100
,
(
. "
,
.
[2,
3].
-
,
,
,
),
)
).
,
"
-
[2, 3].
-
,
.
ISSN 2074-272X.
,
©
. 2013.
2
.
3
(
)
(G. Bennig, G. Rohrer, 1982
( .
.
)
1986
,
(G. Bennig, . Kuatt, . Gerber, 1986
),
-
"
)
) [2, 5].
.
-
"(
-
.
-
.
-
,
.3
.
-
( )
( ) [2].
(
[6])
-
.
,
[2, 3].
)
-
(
,
,
0,1
.
,
(
-
)
(1904-1968
.)
. 1.
1928
[2, 5].
,
.
[8]
,
.
,
-
,
,
.
,
.
,
,
-
,
.
(
. 1
)
[7, 8].
-
,
. 2.
Ni
"IBM"
35
(110)
Xe,
[2]
,
(
)
-
.
(
-
)
.
.2
"IBM"
Xe
-
Ni [2].
. 3.
( )
( ),
-
.
,
-
[2]
. 3,
6,
6
2
. 3,
("
")
.
,
)
19-
4
ISSN 2074-272X.
. 2013.
2
.
(1829-1896
"
.) [9].
.
,
".
.
,
.
,
-
.
.
,
,
,
[2].
(
,
,
,
,
.) [4].
,
-
,
-
,
,
,
[3].
-
1-
2.
(
,
-
,
1
100
,
.
)
[2-4].
)
100
(
-
(
(
)
,
[4].
(
)
.
-
-
,
,
"
1-
-
-
".
[4].
1-
.
"
2-
-
. 4)
.
",
,
(
-
[4].
-
)
,
.
(
,
e
[10]).
,
-
,
.
[2, 3].
,
,
,
.
12070-
.
.
(
)
[4].
(
)
-
. 4.
1-
Al,
180
) [4]
-
.
,
1-
,
.
,
-
.
,
-
[4].
.
ISSN 2074-272X.
(
).
,
[3, 4,
-
11]:
;
;
;
,
. 2013.
2
-
5
-
;
.
-
,
[13].
,
12
6
C
.
1-
.
,
[2,
,
,
-
,
Si
Ge [6, 14].
4].
-
,
(
)
-
,
.
,
.
2010
.
2-
[13].
,
1-
-
.
"
-
(
. 5).
,
.
2-
,
-
[4]:
,
-
(
);
,
(
);
,
;
,
-
.
(
-
) 612C [3, 6].
. 5.
.
1
(
.
),
1
(
,
),
2-
,
.
,
.
)
,
.
[4]
[3, 4].
-
(
-
,
(
).
)
0,1
-
(
"
" [3, 4].
2004
[2, 4].
,
-
,
.
).
,
,
-
.6
.
,
.
,
.
-
12
6
C
,
-
"
-
".
-
.
"
[13].
" [4].
6
ISSN 2074-272X.
-
. 2013.
2
2;
60,
[3, 4]:
-
;
,
-
;
;
"(
[2].
;
. 7)
.
. 6.
21
0,1
1
. 7.
,
"
[4]
2-
(
",
,
) [4]
,
2,
"
,
" [2-4, 12].
12
60
6
(
,
.8
-
C
-
).
(
,
,
Rb,
(
20
1
,
3
,
.
12
TC
60
20-40
[2].
,
-
C
( )
,
( . Kroto, J. Health, S.
O'Brien, R. Curl, R. Smalley, 1985 r )
.
,
6
,
(1858-1947
.),
.
-
(
) [12].
-
,
[15]
(
,
18-
.
(
)
,
9000
[2,12].
-
,
2-
,
-
)
1997
2-
12
60.
-
60.
:
Cs),
)
20
?
,
-
-
[2].
[2].
.
,
12
,
6
.
-
C
,
!),
-
.
60
.
(
.
)
,
[2, 12].
"
,
".
-
-
("
")
.
-
.
.
,
1990
(
[2].
21-
)
-
,
:
,
(
-
),
,
.,
ISSN 2074-272X.
.
.
1996
[5].
-
-
.
. 2013.
2
7
Mn12O12(CH3COO)16(H2O)4.
n4+
3/2,
2,
n3+
,
.
.
n4+
n3+
,
10.
n12
.
.
,
,
,
,
-
.
. 8.
10
,
2-
[4]
10
2
,
,
[2].
-
,
2007
(
1
)
GMR-
.
-
(
-
),
.
,
[2, 12].
,
,
,
3.
.
,
-
,
,
-
,
20
[2-4, 7, 8, 12],
,
.
,
:
-
.
"
"
,
,
(
).
-
,
.
-
.
,
.
.
,
.
,
.
-
,
.
,
,
,
,
.
.
,
,
,
-
,
.
,
,
.
,
-
.
8
.
.
,
,
,
,
,
.
ISSN 2074-272X.
. 2013.
2
4.
.
-
,
,
.
-
.
-
[8],
.
.
"
+
,
.
,
.
-
".
.
,
-
,
.
.
,
.
,
,
-
,
,
,
-
,
-
.
[8].
.
-
?
(
.
)
?")
("
.
.
-
20
.
.
[8].
-
-
[7, 8]
,
,
-
(
),
"
.
-
,
"
-
,
-
,
(
-
,
.
.
,
-
1).
,
,
.
.
.
"
.
.
-
"
-
,
,
.
[7, 8].
.
.
.
.
-
" [8].
,
2007
.
(GMR
.
,
.
2)
,
-
.
[2, 8].
.
,
-
.
ISSN 2074-272X.
. 2013.
2
-
9
(
,
,
-
,
,
[8].
,
(
[8]
(
-
5) [2-4].
12
6
.
.
.
. 6).
-
,
.
.
C
(
,
.
.
-
)
,
,
"
. 9),
",
«
»"
"
"
",
,
-
",
,
(
,
"
"
,
"
"
),
.
"
"
,
,
15
-
,
. 9.
1
[16]
.
,
-
(
.
),
.
(
5.
-
)
,
,
.
.
-
-,
50.
,
.
,
,
2-
,
-
,
.
-
?
.
[2, 12]:
12
6
C,
0,1
20
(
.
[2].
[2-4].
2).
,
(
)
-
-
,
[6, 12].
,
,
Si
.
,
12
6
.
C
1
. 8) [2-4].
-
,
,
NO2 [12].
.
.
-
,
,
NO2.
-
-
10
ISSN 2074-272X.
. 2013.
2
,
,
.
;
,
-
,
;
.
;
-
,
.
,
.
,
.
,
:
-
-
.
(
),
,
-
,
,
.
;
-
;
.
,
.
:
.
(
1
).
1
1
-
,
1
;
"
,
.
:
;
.
-
;
-
;
.
,
:
.
;
-
.
";
,
;
.
(
TC
52
-
[2])
,
.
[2].
,
"
"
"
,
-
-
,
,
,
.
,
"
( .
)
.
,
.
,
[12]:
.
-
,
-
.
,
(
,
,
)
,
.
,
-
,
,
,
-
,
.
.
(
-
)
.
.
.
.
"
-
"
:
,
;
(
) [17].
.
,
ISSN 2074-272X.
-
. 2013.
2
11
,
,
.
)
-
(
5
[12].
,
"Intel"
"AMD"
,
,
"IBM".
.
SOI,
. Drexler R. Merkle IMM (Institute for Molecular
Manufacturing, Palo Alto) [2]. "
"
,
6
6
"
( .
(
,
-
.
"
1
).
32
-
22
[2, 12].
.
(
. 10)
.
,
"
20
-
"Intel"
.
.
)9
-
2005
"
"
1
-
"
[2].
-
5
.
-
.
2005
"Altair Nanotechnologies" (
1,49
) [2].
,
[2, 12].
.
(Shiga University of Medical Science)
"
",
.
Li4Ti5O12
.
15
.
1
2006
(
[18].
,
(
"
).
"
-
" -
[1])
,
.
2006
2006
"Altair Nanotechnologies"
"
"cheir"
,
.
-
-
.
"Altairnano"
2006
"Boshart Engineering"
2007
-
,
.
-
.
.
,
.
.
.
-
[2, 12].
. 10.
,
-
.
[2]
.
"Intel" 15
2007
,
45
12
-
-
-
,
.
[2].
ISSN 2074-272X.
. 2013.
2
10.
,
,
:
1.
,
,
-
.
,
,
,
-
,
-
,
.
2.
.
-
,
3.
-
,
,
,
-
.
1.
.
– .:
, 2004. – 957 .
2. http://www.fund-intent.ru/science/sinr003.shtml.
3.
.,
.
/
.
.
.
.
.
.:
, 2007. 376 .
4.
.
//
. 2007.
6 (95).
. 96-99.
5.
.
.
:
, 2006.
1176 .
6.
.
/
.
.
.
.
:
, 1989. 864 .
7. http://www.zn.ua/3000/3100/63683/.
8.
.,
.,
.
/
"
",
29 (708) 9-15
2008 .
9.
.,
.
.
:
, 2009. 144 .
ISSN 2074-272X.
.
.:
11.
.
, 1972.
.
:
391 .
,
...
.
,
.
.
(01.04.07).
, 2007. 31 .
12. http://nano.com.ua/content/view/56/32/.
13.
.
/
. 2011.
1.
. 65-66.
14.
.
.
1:
//
.
2011.
2.
. 3-9.
15.
.
.
11:
//
. 2012.
6.
. 3-13.
16. http://prostonauka.com/uglerodnye-nanotrubki-pozirovalipered-kameroj.
17. http://www.ukrsmb.info/vita-1.html.
18. http://www.nanonewsnet.ru/articles/2007/khimicheskii.
Bibliography (transliterated): 1. Bol'shoj illyustrirovannyj slovar'
inostrannyh slov. - M.: Russkie slovari, 2004. - 957 s. 2.
http://www.fund-intent.ru/science/sinr003.shtml. 3. Pul Ch., Ou`ens F.
Nanotehnologii / Per. s angl. pod red. Yu.I. Golovina. M.: Tehnosfera,
2007. 376 s. 4. Shulaev V.M. O prirode neorganicheskih nanomaterialov
// Oborudovanie i instrument. 2007.
6 (95). S. 96-99. 5. Hramov
Yu.A. Istoriya fiziki. Kiev: Feniks, 2006. 1176 s. 6. Kuz'michev
V.E. Zakony i formuly fiziki / Otv. red. V.K. Tartakovskij.
Kiev:
Naukova dumka, 1989. 864 s. 7. http://www.zn.ua/3000/3100/63683/.
8. Yakimenko Yu., Narytnik T., Cendrovskij V. Mesto Ukrainy v mire
nanotehnologij / Gazeta "Zerkalo nedeli",
29 (708) ot 9-15 avgusta
2008 g. 9. Sklyarenko V.M., Syadro V.V. Otkrytiya i izobreteniya.
Har'kov: Vesta, 2009. 144 s. 10. Knopfel' G. Sverhsil'nye impul'snye
magnitnye polya. M.: Mir, 1972. 391 s. 11. Lerner M.I. `Elektrovzryvnye nanoporoshki neorganicheskih materialov: tehnologiya proizvodstva, harakteristiki, oblasti primeneniya. Avtoreferat dis ... dokt.
tehn. nauk (01.04.07). Tomsk, 2007. 31 s. 12. http://nano.com.ua/
content/view/56/32/. 13. Shakirzyanov F.N. Grafen i fotorezistivnyj
`effekt / `Elektrichestvo. 2011.
1. S. 65-66. 14. Baranov M.I.
Antologiya vydayuschihsya dostizhenij v nauke i tehnike. Chast' 1:
Otkrytie periodicheskogo zakona himicheskih `elementov //
Elektrotehn ka elektromehan ka. 2011.
2. S. 3-9. 15. Baranov
M.I. Antologiya vydayuschihsya dostizhenij v nauke i tehnike. Chast'
11: Klassicheskaya mehanika // Elektrotehn ka elektromehan ka.
2012.
6.
S. 3-13. 16. http://prostonauka.com/uglerodnyenanotrubki-pozirovali-pered-kameroj. 17. http://www.ukrsmb.info/vita1.html. 18. http://www.nanonewsnet.ru/articles/2007/khimicheskii.
29.08.2011
,
"
.,
.
"
".
61013,
, .
, 47
. (057) 707-68-41, e-mail: eft@kpi.kharkov.ua
Baranov M.I.
An anthology of outstanding achievements in science
and technology. Part 13: Nanotechnologies.
A brief scientific and historical essay on the state-of-the-art
research on nanotechnologies and accomplishments in this field
implemented in various fields of science and technology.
Key words – essay, nanotechnologies, accomplishments,
implementations.
. 2013.
2
13
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
4
Размер файла
749 Кб
Теги
достижения, техника, выдающихся, нанотехнологии, науки, часть, антология
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа