close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 10 открытие и изучение сверхпроводимости материалов

код для вставкиСкачать
.
.
621.3:537.311:910.4
.
.
10:
,
.
,
.
"
1894
-
.
".
,
,
2003
.
.
, 2009
(
),
)
(T)
(
TC,
[1].
,
,
. 1.
.
1000
(1853-1926
(
,
),
[1, 2].
-
,
.)
1892
(1842-1923
.)
-
("
,
,
,
(
.
-
)
(
)
,
,
-
1898
H (
20,3
He,
) [2].
-
19"
"
-
.
-
.
"
"
O(
1906
.
"),
90,2
H
200
-
4
.
[2].
-
,
He
H,
.
)
.
.
1.
360
,
1908
,
,
-
,
(
1882
. 1),
1923
:
H,
4,2
-
,
60
He (
3
[2].
-
.
He
[2].
ISSN 2074-272X.
)
[2]: "...
".
. 2012.
5
-
3
He
:
-
".
"...
-
[2].
,
,
"
-
,
,
.
.
1912
Sn
.
,
,
1913
Pb,
1919
Tl,
U
In [1, 4].
.
" -
.
"
[2].
,
.
1908
1910
[2, 5].
0,83
,
1922
1,04 ,
. 2
,
.
(1886-1968
.)
1911
Hg
TC=4,19
[2, 3].
. 3.
. 3.
.
.
1911
-
,
Hg [2]
.
,
,
He,
,
,
T
0
. 2.
1922
),
,
Cu.
T,
1932
.
[2]
. 4
.4
,
-
,
.3
-
(
Hg
He
(
2
1
,
)
,
.
2
,
1
,
,
-
,
(
-
)
)
.
,
(
),
0.
Hg,
,
,
.
.
-
Au,
Pt
-
Cu,
-
,
,
.
[2]: "...
4,21 4,19
.
4,19
4
-
,
,
ISSN 2074-272X.
. 2012.
5
(
. 5).
"
"
.
"
-
.
1911
He
.
"(
),
1924
2,19
-
-
,
.
"
[2].
.
-
He
:
2,19
I,
II.
He
1928
.
1956
.),
(1876-
1935
. 4.
.
(T)
1913
Cu
T [4]
II (
.
-
),
"
"
"
(
) [2, 6].
-
" [2].
,
1914
(
)
1925
.
-
,
,
.
.
.
1922
Pb
,
TC=7,26
1926
,
[2].
. 5.
(T)
(
"
"
1
"
2) [4]
.5
-
,
-
TC
.
.
.
.
-
5
-
TC0,
TCe.
,
400
.
,
=0,04
-
.
,
.
1933
(1882-1974
.),
. 6,
[2].
1914
-
(1901-1993
.) [2, 7].
.
,
(
[2].
-
. 7).
,
-
,
[7].
1911 1926
.
(1900-1954
,
ISSN 2074-272X.
(1907-1970
. 2012.
5
.)
.)
-
5
1935
,
10
(
[7, 8].
-
)
,
[2, 7, 8].
[8].
,
. 8.
. 6.
,
N(
(1882-1974 .)
.
.
77,4 )
[7]
-
,
,
,
0,01
-
,
[7, 8].
[8].
HC),
-
,
BC (
(
. 9).
,
T
HC
9]: HC =H0[1 (T/TC)2],
[1,
H0
.
. 7.
B
T>TC)
(
T<TC)
[7]
,
-
. 8 [7, 8].
(
,
TC=100
,
. 9.
HC
[1, 9]
T
,
,
[8])
-
BC
( -
N)
-
.
[8].
-
.
,
.
TC
,
(
9).
,
.
,
.
.
,
,
"
"
"
.
"
,
.
,
. 8,
,
H0
[1].
,
-
0,001
6
ISSN 2074-272X.
.
. 2012.
5
,
,
2.
.
-
(
:
)
.
"
-
(
. 10).
.
[9],
,
TC
-
,
.
,
,
[7, 8].
1935
.
,
. 10.
,
.
[9]
-
[9].
,
,
,
,
"
,
10
10
,
.
.
"
,
.
1991
.)
,
TC
,
[1, 2].
(
-
)
(1930
)
,
,
.
(
50·10
9
10
6
-
[9]).
-
,
.
,
3
1
1020 [9].
,
1956
.
(
)
,
,
,
"
"
.
,
,
(
) [2, 9].
[2, 9]),
"
"
,
.
,
,
,
[2,
-
.
1972
.
9].
1957
,
,
.
.
.
,
.
"
-
,
-
,
.
ISSN 2074-272X.
,
,
( 1957
(1908-1991 .),
)
-
)
(1931
")
1950 (1905,
,
[2, 9].
-
,
"
("
:
,
-
"
"
,
"
".
. 2012.
5
(
-
7
"
")
300
[2].
-
[9],
,
.
-
.
(
1960
.
2)
-
[2, 11].
"
"
(
.
.
)
.
,
(
)
,
.
-
,
1966
1958
,
.
(
. 11)
(1933
,
,
[2, 9].
3.
1990
[2, 11].
)
-
,
1950
1968
2010
(1908(1916-
.)
.)
.
2003
(
),
.
.
[2].
-
[2, 10].
2-
.
.
-
1952
,
(1928
)
1987
-
2[2].
.
,
"
2-
. 11.
1957
-
,
(1916-2010
1960
.)
.
-
"
II
(
) [2].
"
2-
-
"
.
) [2].
1964
(
)
.
.
-
,
[12-14].
("
" [2]),
,
-
.
.
1941
[11].
2-
(
1940)
II [2, 6],
.
1966
.
1956
,
[2].
,
.
1960
[1, 2].
(1929
1987
1962
.
,
)
-
.
[2].
1968-1970
.
,
-
(1930
2000
8
)
,
,
1939
(1894-1984
.),
1937
ISSN 2074-272X.
. 2012.
5
2,19
.
.
,
II [2, 6].
-
2-
-
,
II
(
.
.
.
1978
.
3
"
").
.
-
(
),
,
.
[2, 6].
"
"
4.
.
[1, 2, 9]:
1-
2,
(
-
.
HC2>HC1
1,
,
-
)
2-
.
( -
HC
,
.
TC
HC
.
TC
HC=65
),
, HC=0,1
HC
HC2)
,
-
HC
.
HC2
PbMo6S
,
2-
105
Nb3Sn
) [1, 9].
,
2,
,
(8,35
Pb (TC =7,2 ,
W (TC =0,01
TC
) [1,9].
1.
-
1(
.
.
1).
HC
-
),
[1, 9].
1.
2( "
-
,
-
3-
.
"
"
.
13
.
[1, 9]:
Te,
Si,
.
Sb
(
Ge,
Se,
21[1, 9].
-
,
)
,
,
TC
1-
HC
Nb
Nb-Ti, V-Ga, Nb-Ge [9-11].
Nb
V:
,
Al,
"
"
Bi
-
.
.
"
"
,
,
.
2-
,
-
HC1
.
HC2.
HC1
-
-
.
,
.
HC1,
.
,
)
(
),
,
ISSN 2074-272X.
-
,
V2Ga
,
( -
.
Nb3Sn [1, 9].
,
[1, 9]:
.
25
(TC
)
. 2012.
:
5
,
9
88
NbN
TaC.
-
Cu (
, Tl2Ca2Ba2Cu3O10
[9])
(
8,8
1
1911
,
2
)
[2, 11].
-
1986
TC=127
.
,
,
-
23,2
Nb3Ge) [8, 9].
-
TC
,
O
.
-
.
-
,
.
[3, 12-14].
1986
(
5.
(
)
),
IBM,
,
2,
,
[9, 10].
,
Ba,
Cu
TC
36
[10].
,
,
(
-
)
La,
.
,
1987
Ba,
,
Y,
(
)
,
,
-
(
Cu,
Ag
TC .
Au)
[9].
TC
100
[9],
2200
(
20
.
[8, 9].
Cu
135
.
164
[1]).
1988
[10].
,
.
SrTiO3,
O,
[10].
TC
,
90
Bi-Sr-Ca-Cu-O,
TC =120
[12].
2003
Hg,
Ba,
TC
350·103
-
2006
TC
,
,
-
-
-
,
TC
.
.
,
YBa2Cu3O7
[9, 10, 12].
93
),
O,
O
-
.
(
Cu
-
N.
6.
[8, 9].
-
-
,
.
-
Nb3Sn
H
[12].
(1923
[2].
Nb3Sn
T=4,2
10
),
,
Nb3Ge,
21
1978
1960
"
-7",
,
ISSN 2074-272X.
,
. 2012.
5
.
[2].
(
)
-
70,
XX
-2" (
. 12)
"
.
-
[2, 15].
,
(18-20)
[8, 9].
,
-
,
-15",
150 ,
600
[16],
(CERN,
[9, 17].
-
.
.
1-
2-
)
(
),
27
,
,
(
. 12.
"
"Maglev" (
(
.
-2" [2]
),
. 8) [16].
-
.
Superconductor
HTS) [16].
HTS
(High Temperature
-
2008
,
.
"
).
774
[16].
"
,
15·103
1,5
,
American Superconductor (AMSC)
(
(
)
500
-
.
-
,
. 13)
85
(
) [8, 9].
(30-40)
(3-4
)
4
-
.
,
,
. 13.
,
.
CERN
-
;
.
(
17
) [9, 17]
170 ) [8, 9]. 1963
,
Tres Amigas Project,
HTS
.
.
,
market hub") [16].
250
(
25
,
) [11].
LS Cable
ISSN 2074-272X.
. 2012.
5
("renewable energy
[16]
HTS
.
11
.
.
(
.
-
)
100
,
10. http://ru.wikipedia.org/wiki/
11. http://elementy.ru/lib/430825/430827.
12.
.
//
2009.
4.
. 62-68.
13.
.,
.
.
.:
14.
.,
.
.:
, 2006. 240 .
15.
.,
.,
.
.
, 1977.
400 .
.
.
.
-
.
He
,
-
.
4·1011
[18].
-
//
. 2003.
2.
. 81-89.
16. http://www.ibm.com/news/ru/ru/2011/04/18/r727593j41411
x46.htm.
17.
.
.
8:
//
. 2012.
3.
. 3-10.
18. http://www.physbook.ru/index.php/M.
:
-
[8, 9].
MRI,
.
-
,
[16].
,
"
" ("billet heater"),
.
-
1000
.
,
Zenergy Power
Bultmann GmbH
[16].
80 %-
Bibliography (transliterated): 1. Yavorskij B.M., Detlaf A.A. Spravochnik po fizike. M.: Nauka, 1990. 624 s. 2. Hramov Yu.A. Istoriya fiziki. Kiev: Feniks, 2006. 1176 s. 3. Ginzburg V.L. K istorii
otkrytiya i izucheniya sverhprovodimosti // Voprosy istorii estestvoznaniya i tehniki. 1980.
1. S. 44-56. 4. http://biographera.net/
biography.php?id=176. 5. Kamerling-Onnes H. O nainizshej temperature, dostignutoj do nastoyaschego vremeni // Uspehi fizicheskih nauk.
1924. Tom 4. S. 240. 6. Baranov M.I. Izbrannye voprosy `elektrofiziki: Monografiya v 2-h tomah. Tom 1: `Elektrofizika i vydayuschiesya fiziki mira.
Har'kov: Izd-vo NTU "HPI", 2008.
252 s.
7. http://ru.wikipedia.org/wiki/B5. 8. http://bibliotekar.ru/100otkr/
34.htm. 9. http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/tehnologiya_i_
promyshlennost/sverhprovodimost.html. 10. http://ru.wikipedia.org/
wiki/Sverhprovodimost'. 11. http://elementy.ru/lib/430825/430827.
12. Golovashkin A.I. `Eksperimental'nye issledovaniya po sverhprovodimosti v FIANe // Istoriya nauki i tehniki. 2009.
4. S. 62-68.
13. Ginzburg V.L., Kirzhnic D.A. Problema vysokotemperaturnoj
sverhprovodimosti.
M.: Nauka, 1977. 400 s. 14. Ginzburg V.L.,
Andryushin E.A. Sverhprovodimost'.
M.: Al'fa, 2006.
240 s.
15. Yuferov V.B., Druj O.S., Skibenko E.I. i dr. Sverhprovodyaschie
magnitnye sistemy slozhnoj formy i vysokoj plotnosti transportnogo
toka // Elektrotehn ka elektromehan ka. 2003.
2. S. 81-89.
16. http://www.ibm.com/news/ru/ru/2011/04/18/r727593j41411x46.htm.
17. Baranov M.I. Antologiya vydayuschihsya dostizhenij v nauke i
tehnike. Chast' 8: Sozdanie uskoritelej zaryazhennyh chastic //
Elektrotehn ka
elektromehan ka.
2012.
3.
S. 3-10.
18. http://www.physbook.ru/index.php/M.
.
17.06.2011
,
1.
.:
2.
1176 .
3.
.,
, 1990. 624 .
.
.
.
.
:
, 2006.
.
//
. 1980.
1.
. 44-56.
4. http://biographera.net/biography.php?id=176.
5.
.
,
//
1924.
4.
. 240.
6.
.
:
2.
1:
.
:
"
", 2008. 252 .
7. http://ru.wikipedia.org/wiki/B5.
8. http://bibliotekar.ru/100otkr/34.htm.
9. http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/tehnologiya_i
_promyshlennost/sverhprovodimost.html.
12
"
.,
.
"
"
61013,
, .
, 47
. (057) 7076841, e-mail: eft@kpi.kharkov.ua
Baranov M.I.
An anthology of outstanding achievements in science and
technology. Part 10: Discovery and research on
superconductivity of materials.
A brief scientific and historical essay on the history of discovery
and research on the phenomenon of superconductivity of materials widely applied in various fields of science and technology
is given.
Key words – history, superconductivity of materials,
application domains.
ISSN 2074-272X.
. 2012.
5
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
5
Размер файла
948 Кб
Теги
сверхпроводимость, достижения, техника, выдающихся, открытие, науки, материалы, изучения, часть, антология
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа