close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 7 создание ядерного и термоядерного оружия.pdf

код для вставкиСкачать
.
.
621.3:537.311:910.4
.
.
7:
,
,
.
,
,
-
.
1942
.
(1901 1954
.)
,
,
-
[5, 6].
(
. 1),
57
385
-
,
.
,
2
(
) 6
6,2
238
92 U,
.
[1]
160
-
,
1998-2009
.
(
)
17.02.1995 .
7,8
[5, 6].
238
92 U
,
.
-
112
48 Cd,
-
11
.
"
" [2].
235
92 U,
0,71 %,
3
"
40
238
92 U
5
( .
,
. 1) [5, 7].
1996
),
1997-2003
. [3],
"
",
1995-1998
.
16
-
[4].
. 1.
.
.
,
235
92 U
1.
[7]
.
1.
.
235
92
1942
,
[8]: "2
46-
.
1942
".
1943
,
2
3
[5, 6].
,
1942
239
235
92 U
(
)
.
239
94 Pu
ISSN 2074-272X.
94
-
,
(
.
-
U.
).
. 2012.
Pu
.
,
12
,
;
235
239
94
92
" [8].
U,
"
Pu)
,
-
2200
"
-
"
.
.
,
-
,
.
39(1904-1967
.
(
.).
"
"
. 2)
-
"
"
"
",
"
. 3.
"
[9],
18
-
,
"
1945
16
(
[2, 8, 10].
"
) [7]
.
.
-
1956
[10]: "
. 2. "
".
"
.
20-
(
.
)
(
) [10]
,
450
,
-
(
)
"
"
"(
"),
3,5
5,4
(
.
. 4.
"
"
18
", 16
1945
3) [8, 10].
1944
, .
239
94
[10].
"
2
,
) [7]
(
. 5)
-
Pu
"
[8]: "
!
,
"
[8, 10]. 16
1945
5
30
(
30
. 4) [8, 10].
(
,
"
,
"
-
,
,
,
-
.
,
.
,
1,5
;
,
1,5
;
-
[8, 10].
-
,
4
ISSN 2074-272X.
-
[8].
,
!".
"
)
-
.
1938
, "
(
,
. 2012.
2
,
,
-
,
,
18
[5, 8, 9].
. 7.
" ("
4500
5
")
3,25 ,
,
20
(
1,5
239
94
Pu),
600
9
(
.
1945
) [8, 11]
.8
13
"
"
-
"
",
29,
29
. 5.
,
.
(A
).
[5,6]
,
,
1945
,
17
[5, 8].
-
17
.
.
.
.
.
.
,
1945
-
(
.
. 8.
600
-
)
"
"
(
1942
)
" (9
1945
,
) [12]
1943
[1-4].
"
"
.
, .
-
",
,
.
.
( -
.)
("
")
A
[5, 6, 10].
"
"
-
,
1945
(6
)
(9
),
.
.
-
("
")
.
29
"
" ("
",
. 6),
"
" ("
",
-
. 7).
.
.
-
.9
(
.
. 8)
1955
[13-18].
2.
.
(H
)
A
,
. 6.
" ("
")
13
3 ,
(
0,7
235
92 U),
600
ISSN 2074-272X.
6
.
(
"
4100
50
1945
) [8, 11]
(
,
,
3
1 H
)
4,2
,
(
. 2012.
2
1 H
,
2
235
92
U
-
5
239
94 Pu)
[2, 10, 13].
[13, 15].
-
1946
(1908-2003
.).
239
1951
94
,
[13, 15].
A
H
("
"),
106
Pu,
A
238
2
1 H,
U,
92
[2, 13].
.
1951
( . 10)
H
-
(1909-1984
1933
) [14].
H
"
(
.),
.
-
(
.
(
. 11)
"
3
1 H)
2
,
1
H
[13, 14].
,
. 11.
"
"
.
,
[14]
2
H
1
.
-
[13].
,
H
2
1 H
3
1012
100
-
,
A
.
,
-
[13, 15].
,
(
"
"
,
H
;
H
,
238
92
U,
,
-
. 9.
) [13, 15].
1955 .
10
-
(
[18]
)
(
2
1
2
1
[2, 13, 15]:
.
(1)
(1)
-
H + 12H = 23He + 01n + 3,27
2
1 H
3
2 He,
3,27
,
H)
1
0 n
[13, 15].
H
2
1 H
. 10.
"
-
,
H
.
4
2 He
[14]
,
80 %
20 %
-
6
3
1 H,
ISSN 2074-272X.
(1)
[2, 13, 15]:
H + 13H = 24He + 01n + 17,6
1
1952
"
"
2
1
.
(2)
-
. 2012.
2
,
6
.
[13, 16].
( . 12)
74 ;
(2,4
(
10,4
2 )
3
8 ;
6
8
500
3
-
1
4,5
2
n,
He
-
[2, 16-19]:
.
(3)
Li + 01n = 13 + 24He + 4,6
(1) (3)
,
,
2
(
)
1 H,
,
(
)
3
2
1 H.
1 H
3
,
,
(3)
1 H
2
1 H,
H
[2, 16-19].
-
[16].
1954
"Castle Bravo"
H
-6 [16].
"
"
60 %
-7 [16].
"
-
6
"
,
H
0
3
-
15
4
6
H
,
-6
" A
4
238
92 U
40 %
Pu ("
1
1945
,
1
239
)
2
100
H [19].
Li,
3
1
3
1 H
1
94
H
A
9
[1, 8, 16].
Li
238
92 U),
,
3
[1619].
10
238
92 U
1960
W47
0,5 ),
5
[15-18].
,
(
-
[16-19].
320
;
"
H
"
-
. 13
,
.
,
"
-II"
-
W88 [16-19].
. 12.
1952
"
"
10,4
[16, 18]
,
"
10,5
"
4,5
1,35
[16, 17].
75
"
. 13.
"
2
-
[16-18].
2.
"
-7,
3
1
,
-
H.
-6
2
1
Li
7,4 %
,
3
,
7
3
Li
-6
ISSN 2074-272X.
1.
.
1945
,
H,
6
7 [16-19].
2
1
-II",
W88 [17]
28
1942
,
1941-1945
H
. 2012.
2
[1-4].
.
-
7
, .
),
.
[1-4, 23].
A
[1-4, 20, 21].
(
,
239
94
235
Pu
92
-
-
-11 (
,
. 15) [14, 20, 24].
.
(
:
(
);
-
.
U
)
.
,
-
,
[1-4].
.
.
,
1946
.
-
.
2
"
")
-
;
[1-4, 14].
)
817 (
"
")
(.
;
(
"
)
.) 20
.
,
"
1945
1948
-
239
94 Pu
(
),
.
[1-4, 23].
-
:
.
(
,
. 14)
1945
.
(
[22]),
.
(
-
(
)
)
.
( .
) [1-4, 22, 23].
. 15.
,"
(1904-1996
"
,
.) [14]
1949
239
94
Pu (
10
-
)
-11
. 14.
-1
[1-4, 23]. 29
,
,
(1903-1960
22
1949
(
)
.) [14]
-1
11,
8
1946
.
)
"
(
. 16) [1-4, 20, 22, 25].
,
-16"
(
(
ISSN 2074-272X.
,
-
,
. 2012.
2
,
-
.
[1, 24]:
A
[1])
.
,
"
,
-
".
,
-
(
12000
A
.
,
.
,
(
,
)
(
(
)
"
-
,
("
239
94
235
92 U
Pu
")
.)
,
A
(
,
.
[1, 21].
-
(
.
) 10
.
.
(
1932
1932
,
)
.
-
.
,
1951
) [1, 23].
[14])
7
3 Li
,
-
2,5
"
"
"
20-
50-
-
"(
(
.
"
1939-1941
[1, 8, 23]).
22
)
1932
,
) [1, 5].
.
.
[9, 14]
65
235
92
.
,
.
.
-
U [1, 2, 14].
(
0,025 ,
,
1
)
0
-
n,
235
92 U
[1-4, 23].
142
(
,
91
36
1
0
56
235
U
92
1
0 n [5,
235
U
92
. 17.
1
0 n,
n(
,
2,47
.
-
26]).
,
A
238
92
U,
2,3
[1, 23].
239
94
A
Ba
Kr [2, 7, 14])
Pu [2, 7, 26].
,
A
.
. 17.
. 16.
22
ISSN 2074-272X.
235
92 U
-1
[2, 25]
(
. 2012.
2
)
(
U)
1
0 n
(
n) [14, 26]
9
t
-
n
238
92 U
)
235
92 U
,
0,71
235
92 U
%
239
94 Pu
0,025
(
A
-
,
80 [1, 22, 23].
.
,
,
),
1946
.
)
)
1941
.
n )
n
,
(
[2, 10, 23]),
0,7
( .
, .
(
, .
,
239
94 Pu [14, 26].
)
1968
235
92 U,
(1908-
.) [5, 27].
.
.
-
,
235
92
[22].
U
.
,
197
,
(165
(5
A
-
)
),
(5
),
(11
26].
),
)
ve (11
)
(
) [1, 2,
(
[22].
,
A
[14, 22].
,
.
[22, 28]: "
238
92 U,
235
92 U
:
0,71 %
.
".
238
,
U
92
A
(
1
0 n
)
.
,
-
1
238
92 U
,
-
"
",
"
"
(
,
[9]),
10
(
(
(1)
,
)
-
(2)) [2, 26].
235
92 U
[2, 14].
-
,
A
235
92 U
.
.
,
(
-
)
)
239
94 Pu [2, 13, 15].
239
94 Pu,
(
[1, 2]:
235
92 U
-
,
,
235
92 U
1
0 n
A
-
90 %;
,
235
92 U
(
);
,
.
[13, 15]
A
-
0,5
70-80
.
.
"
.
-
,
1940
"
.
,
10 %
[14].
239
94 Pu
,
235
92 U,
40[13, 15].
.
,
,
29
40,
-1 [22].
t
500
10
1949
[1, 2, 14, 15].
ISSN 2074-272X.
25
1949
. 2012.
2
"
" [22].
.
,
,
,
(
-
.
, 1958
1949
[22].
-
,
[14])
.
.-
.,
(1895-1971
.,
1946
[22, 23].
-
-
,
:
,
,
.
.
.
. 18) [1, 2].
-
,
.)),
.
.
-
(
, 2003
[14])
.
[1, 29, 30].
)
-
.
2.
.
(
.
(1914-1987 .) [9, 14]
,
2
1 H,
t
1950
,
.
10·109
,
,
[2, 21, 29,
t ,
,
-
30
30].
.
-
t
,
H
,
.
"
" [1, 2, 13].
20
"
.
.
A
[2, 29, 30].
(
(
[2, 22, 29, 30].
)
. 18.
)
,"
,
(1921-1989
-
1950
,
"
.) [14]
A
-
109
[2, 21, 29, 30].
10
-11",
H
1948
"
-
,
H
[1, 2].
,
H
1945
-6 [1, 2, 29, 30].
,
,
A
.
"
,
.
" (
.
,
"
" (
.
) [1].
.
,
.
238
92 U
2
1 H),
)
.
H
.
-
A
-
-6 ("
(
),
H
") [1, 2, 13, 30].
,
[1, 2].
,
.
1948
.
-
-
H
"
":
)
ISSN 2074-272X.
-
-
.
. 2012.
2
11
1952
32[31]: "
H
2
1
"
3
H
1
,
!".
":
,
H
-
H [1, 2, 13, 29].
( A
-
[31].
)
"
-
-
[1, 2].
,
1949
.
,
,
.
. 20
.
,
H
,
-
A
2
1
3
H
1
238
U [1, 2,
92
H,
29, 30].
-6 ("
,
") [1, 2, 21, 29].
H
[1, 2, 31]: )
. 19.
("
10,
3
1 H
; )
3
1
")
2
1
"
"
H
.
H
,
-
-
,
,
.
.
"
-
"
(
)
-6 (
.
) [2, 31, 32].
.
-
.
.
-6
.
H
(
92
(
2
1
3
1 H)
H
-
[31].
-6
")
-
-6
.
.
.
1953
1957
,
-6 (
. 19),
1955
H
-16 [2, 20, 31].
3
1
92
[21, 29, 30].
H
"
U),
1956
1954
.
H
(40
"
20
,
"
-
"
H,
21
[31].
.
(
238
[31]. 6
1961
.
.
400
-
"
-6
[2, 21, 29]. 12
-
[31],
[3, 17].
[2, 29, 30].
,
U
.
.
.
-6 ("
1950
-
7 ,
1
(3)).
.
"
,
-6
"
; 80
; 280
"
.
238
1950
.-
.
[14, 31].
,
-6
"
.-
1947
[14]
12
[2, 15, 17, 31]
-
(
); )
A
400
"A
H
) [2, 22, 31]. 22
-
1955
-
.
ISSN 2074-272X.
. 2012.
2
-16
,
-
1,6
-37
" [2, 15, 22, 31].
"
"
100
(
.
).
112
27 ;
,
50
"(
"
2 ),
20,
11
"
"(
. 22) [2, 15-18].
32
10
,
-
"
1961
10
1961
-
-49 [21].
.
30
1000
.
300
.
.
"
-
65
[2, 15-18].
[16].
1
8 ;
.
(
,
) [2, 16, 17].
. 22.
"
"
4000
(
)
.
1961
50
. 20.
"
")
50
[2, 16, 17, 31]
(
"
-95 ( . 21)
)
-95
[17, 18]
,
"
[2, 16, 17]. 30
1961
10,5
4
.
188
"
(
40
[17, 21].
27
) [16-
.
,
H
.
.
("
).
36
18].
-95
"
(
")
50
,
.
3.
,
1957
Herald"
.
"Orange
700
[15, 33].
,
. 21.
("
ISSN 2074-272X.
300
1961
.
(
50
[15, 33].
"Short Granite"
-95
"),
117
239
Pu
94
120
,
[15, 17]. 28
"Grapple Y"
.
)
[16, 17, 21]
. 2012.
2
1958
13
3
1.
-
,
20-
[13, 15].
"
1968
2,6
"
.
,
[13, 15, 17].
"
. 23
-
24
-
.
"
[17,
18].
.
-
("
.
")
"
"
,
.
2.
-
,
,
,
,
. 23.
1968
2,6
"
.
"
[17, 18]
1.
. 24.
1968
2,6
"
"
[17, 18]
1967
3,3
,
[13, 15].
-
,
32
-
[15].
"
"
[15, 17, 33].
14
.
1953 . (
1) //
. 2010.
8.
. 36-46.
2.
.
:
3
/
.
.
.
.
. 1, 1938-1945: 2
. . 1 /
.
;
.
.
.
.
.:
,
, 1998. 432 .; . 2: .:
, 2002. 800 ; . 2 7
.
. 1945-1954: . 1, 1999. 719 .; . 2, 2000. 640 .; .
3, 2003. 896 .; . 4, 2003. 816 .
. 5, 2005. 976 .;
. 6, 2006. 896 .;
. 7, 2007. 696 . /
.
;
.
.
.
.
:
, .:
; . 3 2
.
. 1945-1956.
. 1, 2008. 736 .;
. 2,
2009. 600 . /
.
.
.
.
.
.
.
.
3.
:
(40-50
)/
96. 3
.
.:
: . 1, 1997. 608 .; . 2, 1999.
528 .; . 3, 2003. 416 .
4.
.
.
.:
" ", 1995-1998.
. 1-16.
5.
.
:
2.
1:
.
:
"
", 2008. 252 .
6.
.
/
.
.
.
.
.
. – .:
, 1973. – 324 .
7.
.
.
:
,
2010. 160 .
8.
.
.
.:
,
1991. 399 .
9.
.
.
4:
//
. 2011.
ISSN 2074-272X.
.
. 2012.
2
5.
10.
.
11.
224 .
12.
. 3-9.
.
.:
.
/
, 1965.
.
150 .
.:
.
, 1961.
.,
.
.
:
, 2009. 144 .
13. http://www.ng.ru/ideas/2003-08-12/11_bomb.html.
14.
.
.
:"
", 2006.
1176 .
15. http://rocketpolk44.narod.ru/h-bomb.htm.
16. http://nature.web.ru/db/simg.html?mid=1173455&n=0.
17. http://ru.wikipedia.org/wiki/
.
18. http://votrube.ru/15501-vodorodnaja-bomba.html.
19. http://ricolor.org/history/rsv/aft/1/
.
20.
.,
.
.
-16:
,
1994. 72 .
21.
.
.
1953 . (
2) //
. 2010.
10.
. 18-30.
22.
.
2- :
.
(1946-1953
.)
.
2:
//
. 2010.
4.
. 49-64.
23.
/
.
.
.
.:
, 1995. 448 .
24.
:
/
..
.:
, 2005. 557 .
25. www.dominating.ru/atombomb/teory/history.htm.
26.
.
/
.
.
.
.
:
, 1989. 864 .
27.
.
//
. 2008.
1.
. 5-14.
28. http://www.Berkovich-zametki.com/Zametki/Nomer
19/Gorelik.htm.
29.
.,
.,
.
(
)
//
. 1996.
2.
. 201-205.
30.
.
//
. 1996.
10.
. 1095-1104.
31. http://n-t.ru/tp/it/bs.htm.
32. http://www.idelo.ru/346/1.html.
33. http://ru.wikipedia.org/wiki/
.
Bibliography (transliterated): 1. Gorobec B.S. Vodorodnaya bomba i
L.P. Beriya na povorote istorii SSSR letom 1953 g. (Chast' 1) // Istoriya
nauki i tehniki. 2010.
8. S. 36-46. 2. Atomnyj proekt SSSR.
Dokumenty i materialy: V 3 Tomah / Pod obsch. red. L.D. Ryabeva.
T. 1, 1938-1945: v 2 Chastyah. Ch. 1 / M-vo RF po atom. `energii; Otv.
sost. L.I. Kudinova. M.: Nauka, Fizmatlit, 1998. 432 s.; Ch. 2: M.:
Izd-vo MFTI, 2002. 800 s; T. 2 v 7 Knigah. Atomnaya bomba. 19451954: Kn. 1, 1999. 719 s.; Kn. 2, 2000. 640 s.; Kn. 3, 2003. 896 s.;
Kn. 4, 2003. 816 s. Kn. 5, 2005. 976 s.; Kn. 6, 2006. 896 s.; Kn. 7,
2007. 696 s. / Federal'noe agentstvo RF po atom. `energii; Otv. sost.
G.A. Goncharov. Sarov: RFYaC VNII`EF, M.: Fizmatlit; T. 3 v 2 Knigah. Vodorodnaya bomba. 1945-1956. Kn. 1, 2008. 736 s.; Kn. 2,
2009. 600 s. / Gos. ros. korporaciya po atom. `energii. Otv. sost. G.A.
ISSN 2074-272X.
Goncharov. 3. Nauka i obschestvo: istoriya sovetskogo atomnogo
proekta (40-50 gody) / Trudy mezhdunarodnogo simpoziuma ISAP-96.
V 3 Tomah. M.: IzdAT: T. 1, 1997. 608 s.; T. 2, 1999. 528 s.; T. 3,
2003. 416 s. 4. Kurchatovskij institut. Istoriya atomnogo proekta.
M.: RNC "KI", 1995-1998. Vyp. 1-16. 5. Baranov M.I. Izbrannye
voprosy `elektrofiziki: Monografiya v 2-h tomah. Tom 1: `Elektrofizika
i vydayuschiesya fiziki mira. Har'kov: Izd-vo NTU "HPI",2008. 252s.
6. Segre `E. `Enriko Fermi fizik / Per. s angl. pod red. akad. B.M.
Potekorvo. - M.: Mir, 1973. - 324 s. 7. Klimov A.A. Bol'shaya kniga
znanij. Har'kov: Vesta, 2010. 160 s. 8. Iojrysh A.I. O chem zvonit
kolokol. M.: Politizdat, 1991. 399 s. 9. Baranov M.I. Antologiya
vydayuschihsya dostizhenij v nauke i tehnike. Chast' 4: Izobretenie
himicheskih vzryvchatyh veschestv // Elektrotehn ka elektromehan ka.
2011.
5. S. 3-9. 10. Ruze M. Robert Oppengejmer i atomnaya
bomba / Per. s franc. M.: Atomizdat, 1965. 150 s. 11. Yung R. Yarche tysyachi zvezd. M.: Gosatomizdat, 1961. 224 s. 12. Sklyarenko
V.M., Syadro V.V. Otkrytiya i izobreteniya. Har'kov: Vesta, 2009.
144
s.
13.
http://www.ng.ru/ideas/2003-08-12/11_bomb.html.
14. Hramov Yu.A. Istoriya fiziki. Kiev: "Feniks", 2006. 1176 s.
15. http://rocketpolk44.narod.ru/h-bomb.htm. 16. http://nature.web.ru/
db/simg.html?mid=1173455&n=0. 17. http://ru.wikipedia.org/wiki/Ter
moyadernoe_oruzhie.
18.
http://votrube.ru/15501-vodorodnajabomba.html. 19. http://ricolor.org/history/rsv/aft/1/ Stalin i vodorodnaya
bomba. 20. Hariton Yu.B., Smirnov Yu.N. Mify i real'nost' sovetskogo
atomnogo proekta. Arzamas-16: VNII`EF, 1994. 72 s. 21. Gorobec
B.S. Vodorodnaya bomba i L.P. Beriya na povorote istorii SSSR letom
1953 g. (Chast' 2) // Istoriya nauki i tehniki. 2010.
10. S. 18-30.
22. Gorobec B.S. Mif 2-j: Opala P.L. Kapicy (1946-1953 gg.)
kriticheskij analiz prichin i form. Chast' 2: Vyhod iz atomnogo Speckomiteta i ego posledstviya // Istoriya nauki i tehniki. 2010.
4. S.
49-64. 23. Sozdanie pervoj sovetskoj yadernoj bomby / Pod red. V.N.
Mihajlova i dr. M.: `Energoatomizdat, 1995. 448 s. 24. Yulij Borisovich Hariton: put' dlinoyu v vek / In-t him.-fiziki. M.: Nauka, 2005.
557 s. 25. www.dominating.ru/atombomb/teory/history.htm. 26.
Kuz'michev V.E. Zakony i formuly fiziki / Otv. red. V.K. Tartakovskij.
Kiev: Naukova dumka, 1989. 864 s. 27. Baranov M.I. Lev Davidovich Landau
osnovopolozhnik Har'kovskoj nauchnoj shkoly teoreticheskoj fiziki i kvantovoj fiziki kondensirovannogo sostoyaniya
materii // Elektrotehn ka elektromehan ka. 2008.
1. S. 5-14.
28. http://www.Berkovich-zametki.com/Zametki/Nomer19/Gorelik.htm.
29. Hariton Yu.B., Adamskij V.B., Smirnov Yu.N. O sozdanii sovetskoj
vodorodnoj (termoyadernoj) bomby // Uspehi fizicheskih nauk. 1996.
2. S. 201-205. 30. Goncharov G.A. Osnovnye sobytiya istorii
sozdaniya vodorodnoj bomby v SSSR i SShA // Uspehi fizicheskih
nauk. 1996.
10. S. 1095-1104. 31. http://n-t.ru/tp/it/bs.htm. 32.
http://www.idelo.ru/346/1.html. 33. http://ru.wikipedia.org/wiki/Yader
noe_oruzhie.
04.03.2011
,
"
.,
.
"
".
61013,
, .
, 47
. (057) 707-68-41, e-mail: eft@kpi.kharkov.ua
Baranov M.I.
An anthology of outstanding achievements in science and
technology. Part 7: Nuclear and thermonuclear weapon
creation.
A brief scientific and historical essay on the history of development of first samples of nuclear and thermonuclear weapon, it
being both the acme of the human mind and ominous threat of
the mankind extermination.
Key words – history, essay, nuclear and thermonuclear
weapon.
. 2012.
2
15
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
6
Размер файла
1 031 Кб
Теги
создание, ядерного, достижения, техника, выдающихся, оружие, науки, pdf, часть, антология, термоядерного
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа