close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Термоупругие напряжения в полом осесимметричном водоохлаждаемом пуансоне горячего деформирования..pdf

код для вставкиСкачать
с
к
о
л
ь
же
н
ия
, к
от
о
р
ыми с
х
е
ма
т
и
з
и
р
у
ют мн
о
г
и
ет
е
х
н
о
л
о
г
и
че
с
к
и
ез
а
д
а
ч
и
пл
о
с
к
о
г
опл
а
с
т
ич
е
с
к
о
г
от
е
ч
е
н
ияпр
ии
с
с
л
е
д
о
в
а
н
иип
р
о
це
с
с
о
во
б
р
а
бо
т
к
и
ме
т
а
л
л
о
вд
а
в
л
е
ни
е
м.
Спис
о
клит
е
р
а
т
у
ры
1. Жу
р
а
в
л
е
в А.З
., Ур
а
жд
ин
а Л.С., Ур
а
жд
и
н В.И. При
ме
не
н
ие
оп
е
р
а
ци
о
нн
о
г
оме
т
о
д
акр
е
ше
н
ию на
ч
а
л
ь
н
о
йх
а
р
а
к
т
е
р
ис
т
ич
е
с
к
о
йз
а
д
а
ч
и
пл
о
с
к
о
йт
е
о
р
иипл
а
с
т
ич
н
о
с
т
и// Пр
ик
л
а
д
на
яма
т
е
ма
т
ик
аиме
х
а
н
ик
а
. 1975.
Т. 39, Вып
. 3. С. 564-567.
2. Па
нфи
л
о
вГ.В., Сма
р
а
г
д
о
вИ.А. Ан
а
л
и
т
ич
е
с
к
о
ео
п
ис
а
ни
еп
о
л
е
й
ха
р
а
к
т
е
р
ис
т
и
квт
е
х
н
о
л
о
г
и
ч
е
с
к
и
хз
а
д
а
ч
а
хпл
о
с
к
о
йд
е
фо
р
ма
ци
и// Из
в
.в
у
з
о
в
. Ма
шин
о
с
т
р
о
е
н
ие
. 1987. № 3. С. 157-160.
3. Па
н
фил
о
вГ.В. Ана
л
ит
и
ч
е
с
к
о
еи
нт
е
г
р
и
р
о
в
а
н
иеу
р
а
в
н
е
ни
йн
а
ча
л
ь
но
йх
а
р
а
к
т
е
р
ис
т
ич
е
с
к
о
йз
а
д
а
ч
ипл
о
с
к
о
йт
е
о
р
и
ип
л
а
с
т
и
ч
но
с
т
и// Из
в
.
в
у
з
о
в
. Ма
ши
но
с
т
р
о
е
ни
е
, 1987. № 11. С. 17-20.
4. Дит
к
и
н В.А., Пр
у
дн
ик
о
вА.П. Спр
а
в
о
ч
ни
кп
оо
пе
р
а
ци
о
нн
о
му
ис
ч
ис
л
е
ни
ю. М. : Выс
ша
яшк
о
л
а
, 1965. 232 с
.
G. Panfilov
Analytic descriptions of the technological problems with free circular plastic boundaries
Functions and operating relations of Laplace-Carson integral transformations that
allows determining stressed state in plastic domains via the slip-line method for wide range
of technological problems are described.
По
л
у
ч
е
н
о19.01.09
УДК621.73:621.96
В.И. Фа
т
е
е
в
,к
а
н
д. т
е
х
н
. на
у
к
,д
о
ц., (4872) 35-14-82,
mpf-tula@rambler.ru (Ро
с
с
и
я
, Ту
л
а
, Ту
л
ГУ)
ТЕРМОУПРУГИЕНАПРЯЖЕНИЯВПОЛОМ
ОСЕСИММЕТРИЧНОМ ВОДООХЛАЖДАЕМОМ ПУАНСОНЕ
ГОРЯЧЕГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
Пре
дл
оже
наметодик
аре
шенияз
адачиоре
г
у
л
ированиитемпе
рату
рныхнапряже
нийвпол
омос
е
симме
тричномпуанс
оневпроцес
с
еэ
к
спл
у
атации.
Кл
юче
в
ыесл
ов
а: те
мпе
рату
ра,напряже
ния,пу
анс
он,г
оря
чееде
формиров
ание,штамп.
Сл
о
жныет
е
мпе
р
а
т
у
р
но
-с
и
л
о
в
ыеу
с
л
о
в
и
яэ
к
с
п
л
у
а
т
а
ц
иишт
а
мпо
в
о
г
о
инс
т
р
у
ме
н
т
ад
л
яг
о
р
я
ч
е
йшт
а
мп
о
в
к
ия
в
л
я
ют
с
яв
а
жнымфа
к
т
о
р
ом, о
пр
е
д
е
л
я
ющим е
г
ос
т
о
йк
о
с
т
ь
. Те
мп
е
ра
т
у
р
н
ыепо
л
явт
е
л
ешт
а
мпао
п
р
е
д
е
л
я
ют
98
ха
р
а
к
т
е
рр
а
с
пр
е
д
е
л
е
н
ият
е
мпе
р
а
т
у
р
ныхна
п
р
я
же
н
ий
,к
от
о
рыепр
ииз
в
е
с
т
ныху
с
л
о
в
ия
хмо
г
у
тв
ыв
е
с
т
ии
нс
т
р
у
ме
нти
зс
т
р
о
я
. Ва
жн
о
с
т
ьр
е
ше
ни
яз
а
да
ч
иов
е
л
ич
и
неих
а
р
а
к
т
е
рер
а
с
п
р
е
де
л
е
н
ият
е
мпе
р
а
т
у
р
ныхн
а
пр
я
же
ни
йв
т
е
л
ешт
а
мпо
в
о
г
ои
нс
т
р
у
ме
нт
а
, р
а
б
о
т
а
юще
г
ову
с
л
о
в
и
я
хц
ик
л
и
ч
е
с
к
име
ня
ющи
х
с
ят
е
мп
е
ра
т
у
р
, о
ч
е
в
и
дн
а
. Од
н
а
к
оз
а
д
а
ч
ая
в
л
я
е
т
с
яд
о
с
т
а
т
оч
н
о
с
л
о
жно
йв
в
ид
ут
о
г
о
,ч
т
опо
дт
е
мп
е
р
а
т
у
рн
ымп
о
л
е
мшт
а
мп
ану
жноп
о
д
р
а
з
у
ме
в
а
т
ьс
о
в
о
к
у
п
но
с
т
ьмг
но
в
е
нн
ых з
на
ч
е
ни
йт
е
мп
е
р
а
т
у
р
ыв
ов
с
е
хе
г
о
т
о
ч
к
а
х
. Кр
о
мет
о
г
о
, пр
и
х
о
д
ит
с
яс
т
а
л
к
и
в
а
т
ь
с
яср
я
д
о
мфи
з
и
ч
е
с
к
и
хя
в
л
е
ни
й,
с
в
я
з
а
н
ныхспр
о
ц
е
с
с
о
мт
е
пл
о
п
е
р
е
д
а
ч
и. Во
з
ни
к
а
е
тн
е
о
бх
о
д
и
мо
с
т
ьр
е
г
у
л
и
ро
в
а
т
ьт
е
мпе
р
а
т
у
р
ныйр
е
жи
мэ
к
с
пл
у
а
т
а
ци
ишт
а
мпо
вд
л
яг
о
р
я
че
йшт
а
мпо
в
к
и. На
п
р
име
р
, пр
ииз
г
о
т
о
в
л
е
н
иид
е
т
а
л
е
йт
ип
а«с
т
а
к
а
н
» ме
нь
шу
юс
т
о
й
к
о
с
т
ь
, к
а
к пр
а
в
и
л
о
, име
е
т п
у
а
нс
о
н. С це
л
ь
ю р
е
г
у
л
ир
о
в
а
н
ия
т
е
мп
е
р
а
т
у
р
н
о
г
ор
е
жимаэ
к
с
п
л
у
а
т
а
ц
иип
у
а
нс
о
но
вмо
жн
оп
р
име
н
ит
ьп
р
е
д
в
а
р
ит
е
л
ь
ныйпо
д
о
г
р
е
вив
н
у
т
р
е
н
ни
йт
е
пл
о
о
т
в
о
д
.
Вэ
т
о
йс
в
я
з
ир
а
с
с
мо
т
р
имз
а
д
а
ч
уот
е
р
мо
у
п
р
у
г
и
хна
п
ря
же
н
ия
хп
ол
о
г
оцил
ин
др
и
ч
е
с
к
о
г
од
л
ин
ы пу
а
н
с
о
наl, к
о
т
о
р
ыйпов
не
шн
е
йпо
в
е
р
х
н
о
с
т
и
( r R a ) к
о
нт
а
к
т
ир
у
е
тсз
а
г
от
о
в
к
о
й, аиз
ну
т
р
и( r R В) о
х
л
а
жд
а
е
т
с
яв
о
д
о
й.
Пр
и
ме
мв
ов
н
има
н
ие
, ч
т
опу
а
н
с
о
нна
х
о
д
ит
с
яву
с
л
о
в
ия
хк
он
в
е
к
т
и
в
н
о
г
о
т
е
п
л
о
о
б
ме
н
асо
к
р
у
жа
юще
йс
р
е
д
о
йвмо
ме
нта
к
т
ив
но
г
ок
о
н
т
а
к
т
асн
а
г
р
е
т
о
йз
а
г
о
т
о
в
к
о
й
.
Дл
яо
п
ре
д
е
л
е
ни
ят
е
мп
е
р
а
т
у
р
н
о
г
опо
л
яT (r , z , t ) н
е
об
х
о
д
и
мор
е
шит
ь
у
р
а
в
не
ни
е
2
2T 1 
T
T T 

a 

(1)
r 2 r r z 2 
t


сна
ч
а
л
ь
н
ымиу
с
л
о
в
ия
ми
T (r , z , O ) T0
(2)
иг
р
а
ни
чн
ымиу
с
л
о
в
ия
ми

T
ha [T a (z , t)] 0
п
р
и r Ra ; 
r


T
hB [T B ( z, t )] 0
пр
и r R B ; 

r
(3)

T
hT 0
п
ри z 0; 
z

T
haT 0
пр
и z l , 

z
г
д
е
a ( z , t ) 1050 50t 10 x / l – т
е
мп
е
р
а
т
у
р
а
з
а
г
о
т
о
в
к
и
;
B (z , t) 14,3 z / l 20 – т
е
мп
е
р
а
т
у
р
ав
о
д
ы; ha , hВ, h – к
о
э
ффиц
ие
н
т
ыо
т
но
с
ит
е
л
ь
но
йт
е
пл
о
о
т
д
а
ч
и; а– к
о
э
ффиц
и
е
н
тт
е
мпе
р
а
т
у
р
о
пр
о
в
о
д
но
с
т
и.
З
а
д
а
чао
п
р
е
де
л
е
н
ият
е
мпе
р
а
т
у
р
но
г
оп
о
л
яр
е
ша
е
т
с
яме
т
о
д
о
мс
е
т
о
кс
ис
по
л
ь
з
о
в
а
ни
е
мл
о
к
а
л
ь
н
о
-г
л
о
б
а
л
ь
но
г
оме
т
о
д
а
. З
на
ч
е
ни
ят
е
мп
е
ра
т
у
р
н
о
г
о
по
л
яп
ол
у
ч
а
е
мвс
л
е
д
у
ющи
емо
ме
нт
ыв
р
е
ме
н
и: t 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5 c .
99
Те
р
мо
у
пр
у
г
и
ен
а
пр
я
же
ни
яп
р
ир
е
ше
ни
ик
в
а
з
и
с
т
а
т
и
че
с
к
о
йз
а
д
а
ч
и
т
е
р
мо
у
п
р
у
г
о
с
т
име
т
о
д
о
мГу
дь
е
р
ао
пр
е
д
е
л
я
ют
с
як
а
кс
у
ммыд
в
у
хт
и
по
вн
а
пр
я
же
ни
й[1, 2]:

rr rr rr , ; 
(4)

zz zz zz , rz rz rz ; 

2

1 

rr 2G 2 
, 2G

; 
r

r

r





(5)

2
2 



zz 2G

, rz 2G
;

z 2

rz



2G 
2 L 



rr 
L 
;

2
1 2z 

r 

 
2G 
1
L 

L 
;


1 2z 
r
r 

(6)
2 

2G 

zz 
(2 )L  
; 

2
1 2z 
z 



2 

2G 
L 
rz 
(1 )L 
, 


2
1 2
r

z



г
д
еG – мо
д
у
л
ьу
пр
у
г
о
с
т
и2-г
ор
о
д
а
; Ф– т
е
р
мо
у
пр
у
г
и
йп
о
т
е
н
ци
а
лпе
р
е
ме
ще
н
ий
,к
о
т
о
р
ыйя
в
л
я
е
т
с
яча
с
т
н
ымр
е
ше
ни
е
му
р
а
в
не
ни
я
; – о
пе
р
а
т
о
р
Ла
пл
а
с
а
; rr , , zz , rz – р
а
д
и
а
л
ь
н
ые
,т
а
нг
е
н
ци
а
л
ь
н
ые
,о
с
е
в
ыеик
а
с
а
т
е
л
ь
н
ыет
е
р
мо
у
пр
у
г
иена
п
ря
же
н
ия(шт
р
ихс
в
е
р
х
у– ч
а
с
т
н
о
ед
и
ффе
р
е
н
ци
ро
в
а
ни
еп
оп
а
р
а
ме
т
р
у
,у
к
а
з
а
н
но
мус
ни
з
у
); L – фу
н
к
ци
яЛя
в
а
.
1 

T ,
(7)
1 
г
д
е– к
о
э
ффиц
ие
н
тПу
а
с
с
о
на
; – к
о
э
ффиц
ие
нтл
и
не
йн
о
г
ор
а
с
шир
е
н
ия
;
T –т
е
мп
е
р
а
т
у
р
н
о
еп
о
л
е
.
Та
к
им о
б
р
а
з
о
м, ч
т
об
ы на
й
т
ит
е
р
мо
у
пр
у
г
иена
пр
я
же
н
ияпу
а
нс
о
н
а
,
не
о
б
х
о
д
имоз
н
а
т
ьт
е
р
мо
у
п
ру
г
ийп
от
е
н
ци
а
лпе
р
е
ме
ще
н
ийФ ифу
нк
цию
Ля
в
аL.
На
йд
е
мт
е
р
мо
у
пр
у
г
и
йпо
т
е
н
ци
а
лпе
р
е
ме
ще
н
ийФ, т
.е
.р
е
ши
му
ра
в
не
ни
е(7). Ди
ффе
р
е
н
ци
р
у
яе
г
оп
оt иу
ч
ит
ыв
а
я(1), по
л
у
ч
а
е
м

 1 
 
a.
(8)

t 1 
Ин
т
е
г
р
и
р
о
в
а
н
иеэ
т
о
г
оу
р
а
в
н
е
н
ияпр
и
в
о
д
иткз
а
в
ис
и
мо
с
т
и
100
1  t

a 
T (r , z , t )dt t1 0 ,
(9)
1  0
г
д
е (r , z ) – пр
о
и
з
в
о
л
ь
н
а
я г
а
р
мо
н
ич
е
с
к
а
я фу
нк
ц
ия 
0
;
0 (t 0) – по
т
е
нц
иа
л пе
р
е
ме
ще
ни
й, с
о
о
т
в
е
т
с
т
в
у
ющий н
а
ча
л
ь
н
о
й
т
е
мп
е
р
а
т
у
р
еT0 
r, z
. Та
кк
а
кп
ре
д
в
а
р
и
т
е
л
ь
н
оп
у
а
нс
о
нме
д
л
е
нн
оир
а
в
н
о
ме
р
н
оп
о
д
о
г
р
е
в
а
е
т
с
я
,т
ос
ч
и
т
а
е
м, ч
т
она
ч
а
л
ь
н
ыет
е
р
мо
у
п
р
у
г
и
ена
п
р
я
же
н
ия
от
с
у
т
с
т
в
у
ют
,т
.е
. 0 0 .
Ве
л
и
ч
инуи
нт
е
г
р
а
л
авв
ыр
а
же
н
ии(9) о
п
р
е
де
л
я
е
мч
и
с
л
е
нн
ымме
т
о
до
мсп
о
мо
щь
ю фо
р
му
л
ы Симпс
о
наи
,з
а
да
в
шис
ьпр
о
и
з
в
о
л
ь
н
о
йг
а
р
мо
ни
че
с
к
о
йфу
н
к
ц
ие
й1 (r , z ) z ln r , с
о
из
ме
р
имо
йсв
е
л
ич
и
но
йи
нт
е
г
р
а
л
а
,о
п
ре
д
е
л
им т
е
р
мо
у
пр
у
г
ий п
о
т
е
н
ци
а
л (r , z ) в т
е же мо
ме
н
т
ыв
р
е
ме
н
и
t 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5 c .
Пол
у
ч
е
н
но
епо
л
ен
а
п
р
я
же
ни
йда
е
то
т
л
ич
н
ыео
тну
л
яр
а
д
и
а
л
ь
н
ые
ик
а
с
а
т
е
л
ь
н
ыен
а
п
р
я
же
н
иян
ав
н
е
шне
йив
ну
т
р
е
нн
е
йц
ил
и
нд
р
и
ч
е
с
к
и
хп
о
в
е
р
х
но
с
т
я
хп
у
а
нс
о
н
аr Ra , r R В. Чт
о
б
ыу
с
т
р
а
ни
т
ьэ
т
ина
п
р
я
же
н
ия
,н
а
-
л
о
жимнап
ол
у
ч
е
н
но
ер
е
ше
н
иед
о
по
л
н
ит
е
л
ь
но
ен
а
п
р
я
же
нн
оес
о
с
т
о
я
ни
е,
оп
р
е
д
е
л
я
е
мо
еспо
мо
щь
ю фу
н
к
ц
ииЛя
в
а
, су
ч
е
т
омв
ыр
а
же
н
ия(6), к
о
т
о
р
о
е
до
л
жноу
д
о
в
л
е
т
в
о
р
я
т
ьб
иг
а
р
мо
н
ич
е
с
к
о
муу
р
а
в
не
н
ию
L 0 .
(10)
Во
з
ь
ме
мфу
н
к
ц
июЛя
в
авв
и
де
L C11 (r , z ) C 22 (r , z ) C33 (r , z ) C 44 (r , z ) .
(11)
г
д
е
1 (r , z ) 3r 2 z 2 2 z 4 ;
2 (r, z )  r 2 z 2 ; 3 (r , z) z ln r; 4 (r , z) 
1
r 2 z2
Ле
г
к
опо
к
а
з
а
т
ь
, ч
т
офу
нк
цияL у
д
ов
л
е
т
в
о
р
я
е
тб
и
г
а
р
мо
н
ич
е
с
к
о
му
у
р
а
в
не
ни
ю(10).
По
с
т
о
я
н
ныеC1 , C 2 , C 3 , C 4 о
п
р
е
де
л
я
ют
с
яи
зу
с
л
о
в
ияо
т
с
у
т
с
т
в
ия
на
пр
я
же
ни
йн
ав
н
у
т
р
е
н
не
йив
не
шн
е
йци
л
ин
д
р
ич
е
с
к
ихп
о
в
е
р
х
но
с
т
я
хпу
а
н
с
о
наи у
с
л
о
в
ия(12) с
а
мо
у
р
а
в
н
о
в
е
ше
нн
о
с
т
ик
а
с
а
т
е
л
ь
н
ыхна
п
р
я
же
н
и
й
(в
в
ид
уо
с
е
в
о
йс
и
мме
т
р
ииз
а
да
ч
и
):
rr rr 0 при r Ra , 
(12)

rz rz 0 при r RB . 
Ок
о
нч
а
т
е
л
ь
н
ор
е
з
у
л
ь
т
ир
у
ющи
ет
е
мпе
р
а
т
у
р
ныена
п
р
я
же
н
ияо
п
р
е
де
л
я
е
мпофо
р
му
л
а
м(4). Та
кк
а
кмыр
а
с
с
ма
т
р
ив
а
е
мч
ис
т
от
е
мп
е
р
а
т
у
р
н
ые
на
пр
я
же
ни
я
, т
о на
п
р
я
же
н
ия
, в
ыз
ыв
а
е
мыес
и
л
о
в
ыми в
о
з
д
е
йс
т
в
ия
ми, не
у
ч
ит
ыв
а
ют
с
я
,т
.е
.п
ри
ня
т
о
,ч
т
о
zz zz 0 при z 0 и z l .
(13)
101
Ка
с
а
т
е
л
ь
н
ыена
пр
я
же
н
ияrz н
ат
о
р
ца
хо
т
л
и
ч
ны о
тну
л
я
, ноо
б
р
а
з
у
ютб
л
а
г
о
да
р
яо
с
е
в
о
йс
и
мме
т
р
иир
а
в
н
о
в
е
с
ну
юс
ис
т
е
му(и
хр
а
в
н
о
д
е
й
с
т
в
у
юща
яр
а
в
н
ану
л
ю) и, с
о
г
л
а
с
ноп
р
ин
ци
пуСе
н-Ве
на
н
ав
л
ия
н
иед
е
й
с
т
в
у
ющихнат
о
р
ц
а
хин
а
х
о
д
я
щи
хс
явр
а
в
н
о
в
е
с
ии н
а
пр
я
же
ни
й неб
у
д
е
т
з
а
ме
т
нымнан
е
к
о
т
о
р
ому
д
а
л
е
н
иио
тт
о
р
цо
в
. Поу
с
л
о
в
и
юр
а
в
н
о
в
е
с
ияв
н
у
т
ре
н
ни
хив
не
шн
ихс
и
лг
л
а
в
н
ыйв
е
к
т
о
ру
с
и
л
ийвл
юб
о
мо
р
т
о
г
о
н
а
л
ь
н
омо
с
и
с
е
ч
е
ни
ици
л
ин
д
р
ад
о
л
же
нб
ыт
ьр
а
в
нымн
у
л
ю. Та
кк
а
кв
н
е
шни
ес
ил
ыр
а
в
ны н
у
л
ю ик
а
с
а
т
е
л
ь
н
ыена
п
р
я
же
н
ияво
р
т
о
г
о
на
л
ь
ныхо
с
ис
е
ч
е
н
ия
ху
ра
в
но
в
е
ше
н
ы поу
с
л
о
в
и
я
мс
имме
т
р
и
и, т
офо
р
му
л
ы (4) д
о
л
жныв
ыпо
л
н
я
т
ь
с
я
пр
ил
юб
омz ия
в
л
я
ют
с
яр
е
ше
ни
е
мд
а
нн
о
йз
а
д
а
ч
и.
Нижеп
р
ив
е
д
е
н
ы вв
ид
ег
р
а
фик
о
вр
е
з
у
л
ь
т
а
т
ыр
а
с
ч
е
т
ао
с
е
в
ыхzz ,
ра
д
и
а
л
ь
н
ыхrr ит
а
нг
е
н
ци
а
л
ь
н
ых  н
а
пр
я
же
н
ий(р
и
с
. 1 – 3) дл
яци
л
ин
др
и
ч
е
с
к
о
г
опу
а
нс
о
напр
ис
л
е
д
у
ющихис
х
о
д
н
ыхд
а
н
ных
: T0 400
C;
5
Ra 0, 045 м; R В0, 015 м; l 0,097 м; 0,3 ; 1,42 
10
г
ра
д-1 ;
E 18,65 
9,8 ГН/м; ha 4000 м-1 ; hВ 50 м-1 ; h 10 м-1 . Нар
и
с
. 1– 3
т
е
р
мо
у
п
р
у
г
и
ен
а
п
р
я
же
ни
яп
р
е
д
с
т
а
в
л
е
ны вз
а
в
ис
и
мо
с
т
ио
тбе
з
р
а
з
ме
р
ных
в
е
л
ич
и
н
r R B
z

и  .
Ra R B
l
Рис
. 1. Гр
а
фик
ир
а
с
че
тао
с
е
в
ыхна
пр
я
же
нийzz (t – в
р
е
мяк
о
нта
к
та
)
Ана
л
и
зр
е
з
у
л
ь
т
а
т
о
вр
а
с
ч
е
т
ап
о
к
а
з
а
л
,ч
т
овп
р
о
це
с
с
ео
д
но
г
оци
к
л
а
на
г
р
у
же
н
ият
е
р
мо
у
п
р
у
г
иена
п
р
я
же
н
ияrr , , zz ме
ня
ютз
н
а
к
. Вр
а
з
102
ныхз
о
н
а
хп
у
а
нс
о
нак
р
ив
ыена
п
р
я
же
н
ийвп
р
о
це
с
с
ер
а
б
о
т
ыиз
ме
ня
ют
с
яп
о
в
е
л
ич
и
неииме
ютр
а
з
л
и
ч
ну
ю на
пр
а
в
л
е
н
но
с
т
ь
. На
и
б
о
л
ь
шихз
н
а
ч
е
н
ийн
а
пр
я
же
ни
яrr , , zz д
о
с
т
иг
а
ютвк
о
н
цеци
к
л
ашт
а
мп
о
в
к
и
.
Ри
с
. 2. Гр
а
фик
ир
а
с
че
тар
ад
иа
л
ь
ныхн
ап
р
яже
нийrr r
(t – в
р
е
мяк
о
н
та
к
та
)
Рис
. 3. Гр
а
фик
ир
а
с
че
тата
нг
е
нциа
л
ь
ныхна
пр
я
же
н
ий
(t – в
р
е
мяк
о
н
та
к
та
)
Со
к
р
а
т
и
вв
р
е
мяпа
с
с
и
в
н
о
г
ок
о
нт
а
к
т
ад
о0,3...0,4 спо
с
л
епе
р
ио
д
а
в
ыд
а
в
л
ив
а
н
ия
, мо
жноз
н
а
ч
и
т
е
л
ь
н
оу
ме
нь
шит
ьт
е
р
мо
у
п
р
у
г
иен
а
п
р
я
же
ни
яв
об
ъ
е
меп
у
а
н
с
о
на
. Ма
к
с
има
л
ь
ныет
е
р
мо
у
п
р
у
г
иен
а
пр
я
же
ни
яrr , , zz
в
о
з
н
ик
а
ютвпо
в
е
р
х
но
с
т
ныхз
о
н
а
хп
у
а
нс
о
н
а
. Ес
л
иу
че
с
т
ь
,ч
т
он
а
иб
о
л
ь
ши
й
ра
з
о
г
р
е
вшт
а
мп
ов
о
г
ома
т
е
р
иа
л
адо600...650 °C п
р
о
ис
х
о
д
итвз
о
на
хс
о
пр
и
к
о
с
но
в
е
н
ияср
а
з
о
г
р
е
т
о
йз
а
г
о
т
о
в
к
о
йич
т
опр
ип
ов
ыше
нн
ыхт
е
мп
е
ра
т
у
р
а
х
фи
з
и
к
о
-ме
х
а
н
ич
е
с
к
иес
в
о
йс
т
в
ама
т
р
иа
л
о
впо
н
ижа
ют
с
я
,т
о
,о
ч
е
в
и
дн
о
, на
и
бо
л
е
ев
е
р
о
я
т
ноз
а
р
о
жде
н
иеир
а
з
в
ит
и
ер
а
з
г
а
р
ныхт
р
е
щинвп
ов
е
р
х
но
с
т
но
й
з
о
непу
а
н
с
о
н
а
.
103
Спис
о
клит
е
р
а
т
у
ры
1. Фа
т
е
е
вВ.И., Ки
с
у
р
ин
аН.А. Те
р
моу
пр
у
г
и
ена
п
р
я
же
н
иявп
о
л
о
м
ос
е
с
имме
т
р
и
ч
но
мп
у
а
н
с
о
не// Диффе
р
е
нц
иа
л
ь
н
ыеу
р
а
в
не
н
ияип
р
ик
л
а
д
н
ые
з
а
д
а
ч
и
. Ту
л
а
: Ту
л
ГУ, 2000. С. 46-51.
2. Фа
т
е
е
вВ.И. Те
р
моу
пр
у
г
и
ена
п
ря
же
н
иявпо
л
о
мо
с
е
с
имме
т
р
и
ч
но
мп
у
а
нс
о
нед
л
яг
о
р
я
че
йшт
а
мпо
в
к
и// Из
в
. Ту
л
ГУ. Се
р
. Диффе
р
е
нц
иа
л
ь
ныеу
р
а
в
не
н
ияип
р
ик
л
а
д
н
ыез
а
д
а
ч
и. Вып
.1. 2004. С. 188-197.
V. Phateev
Moving water-cooled cylindrical hollow punch’s thermal fields computation
Method of moving cylindrical hollow punch’s thermal fields computing is proposed.
The method is taking into account the punch’s velocity and depth of it’s plunging into the
warmed-up workpiece.
По
л
у
ч
е
н
о19.01.09
УДК539.374; 621.983
С.С. Як
о
в
л
е
в
,д
-рт
е
х
н
. на
у
к
,п
р
о
ф., (4872) 35-14-82,
mpf-tula@rambler.ru (Ро
с
с
и
я
, Ту
л
а
, Ту
л
ГУ),
А.В. Че
р
н
я
е
в
,к
а
н
д
.т
е
х
н. н
а
у
к
, до
ц
., (4872) 35-14-82,
mpf-tula@rambler.ru (Ро
с
с
и
я
, Ту
л
а
, Ту
л
ГУ)
МАТЕМАТИЧЕСКАЯМОДЕЛЬПРОЦЕССА
ОБРАТНОГО ВЫДАВЛИВАНИЯТОЛСТОСТЕННЫХТРУБНЫХ
ЗАГОТОВОКИЗАНИЗ
ОТРОПНОГОМАТЕРИАЛАВРЕЖИМЕ
КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПОЛЗ
УЧЕСТИ
Прив
е
денаматематиче
с
каямодел
ьопе
рацииобратног
ов
ыдавл
ив
аниявре
жиме к
ратков
ре
ме
нной пол
з
у
че
сти тол
стосте
нныхтру
бныхз
аг
отов
окизортотропног
о мате
риал
а, обл
адающег
о цил
индриче
с
кой аниз
отропие
й ме
ханич
ес
ких
св
ойс
тв
. Оце
неныс
илов
ыере
жимыопе
рацииобратног
овыдав
л
ив
анияаниз
отропных
тру
бныхз
аг
отов
ок.
Кл
юче
в
ыес
л
ова: обратноев
ыдав
лив
ание
, аниз
отропныймате
риал, кратковре
ме
ннаяполз
уч
ес
ть
.
Вр
а
з
л
и
ч
ныхме
х
а
н
из
ма
хима
шин
а
хшир
о
к
опр
и
ме
н
я
ют
с
яд
е
т
а
л
и
т
ип
апо
л
ыхци
л
и
нд
р
о
в
, име
ющи
хв
ну
т
р
е
н
н
иеп
о
л
о
с
т
и
. Де
т
а
л
ит
а
к
о
г
от
ип
а
мо
г
у
тбыт
ьп
о
л
у
ч
е
ныо
б
р
а
т
н
ымв
ыд
а
в
л
и
в
а
н
и
е
мт
р
у
б
н
о
йз
а
г
о
т
о
в
к
и[1]. З
а
г
о
т
о
в
к
и, к
а
кпр
а
в
ил
о
,о
б
л
а
д
а
юта
ни
з
о
т
р
о
пи
е
йме
х
а
н
ич
е
с
к
ихс
в
о
й
с
т
в
,о
б
у
с
л
о
в
л
е
н
но
йма
р
к
о
йма
т
е
р
и
а
л
а
,т
е
х
н
о
л
о
г
ич
е
с
к
и
мир
е
жи
ма
мие
епо
л
у
ч
е
ни
я
,
о
к
а
з
ыв
а
юще
йк
а
кп
о
л
о
жит
е
л
ь
н
о
е
,т
а
кио
т
р
и
ца
т
е
л
ь
н
о
ев
л
и
я
ни
енау
с
т
о
й
ч
ив
о
еп
р
о
т
е
к
а
н
иет
е
х
н
о
л
о
г
ич
е
с
к
и
хп
р
о
ц
е
с
с
о
во
б
р
а
б
о
т
к
име
т
а
л
л
о
вд
а
в
л
е
ни
е
м
пр
ир
а
з
л
и
ч
ныхт
е
мп
е
р
а
т
у
р
но
-с
к
о
р
о
с
т
н
ыхр
е
жи
ма
хд
е
фо
р
ми
р
о
в
а
н
и
я[2,3].
104
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
5
Размер файла
348 Кб
Теги
водоохлаждаемый, напряжения, деформирования, пуансоне, pdf, осесимметричных, термоупругих, полож, горячего
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа