close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Обзор и анализ зубчатых механизмов преобразования движения для роторно-лопастных машин..pdf

код для вставкиСкачать
Спис
о
клит
е
р
а
т
у
ры
1. Пр
е
йсВ.В., Ус
е
нк
оН.А., Да
в
ыд
о
в
аЕ.В. Ав
т
о
ма
т
ич
е
с
к
иез
а
г
ру
з
о
ч
но
-о
р
ие
н
т
и
р
у
ющиеу
с
т
р
о
йс
т
в
а
. Ч. 1. Ме
х
а
н
ич
е
с
к
иебу
нк
е
р
н
ыез
а
г
р
у
з
о
ч
ныеу
с
т
р
о
йс
т
в
а
. Ту
л
а
: Из
д-в
оТу
л
ГУ, 2006. 125 с
.
E. Davidova, I. Davidov
Problems of automatic feeding of piece subjects of processing by mechanical centrifugal hopper feeding devices
Problems of automatic feeding of piece subjects of processing by the mechanical
centrifugal hopper feeding devices, consisting in a choice of optimum values of frequencies of
rotation and overall dimensions of a disk of the mechanical centrifugal hopper feeding device,
level filling the hopper subjects of processing, a material of a disk and a tray, factor of overflow and capacity of a tray of the store, subjects of processing of demanded quality providing
giving with the set productivity in the automatic machine are considered.
По
л
у
ч
е
н
о19.01.09
УДК621.01:211.333
М.А. До
нч
е
н
к
о
,к
а
нд
.т
е
х
н. н
а
у
к
,д
о
ц., (8112) 79-39-95,
donchenko2005@rambler.ru (Р
ос
с
и
я
, Пс
к
о
в
, ППИ),
А.Л. Пе
р
ми
но
в
, ин
ж.-э
л
е
к
т
р
о
нщи
к
, (8112) 72-40-37,
alp-mail@mail.ru (Ро
с
с
ия
, Пс
к
ов
, ППИ),
Д.В. Гр
ин
е
в
,а
с
с
ис
т
., (8112) 79-39-95,
gr32-84@mail.ru (Ро
с
с
ия
, Пс
к
о
в
, ППИ),
А.Н. Ив
а
но
в
,а
с
с
и
с
т
., (8112)-73-73-28,
iwanbl4@list.ru (Ро
с
с
ия
, Пс
к
о
в
, ППИ)
ОБЗ
ОРИАНАЛИЗЗ
УБЧАТЫХМЕХАНИЗМОВ
ПРЕОБРАЗ
ОВАНИЯДВИЖЕНИЯДЛЯРОТОРНО-ЛОПАСТНЫХ
МАШИН
Прив
е
дены обз
орианал
изз
у
бчатыхмех
аниз
мовпре
образ
ов
аниядв
иже
ния
дл
яроторно
-лопас
тныхмашин. Мех
аниз
м пре
дназ
наче
ндляпре
образ
ов
анияк
оле
бате
ль
но
-в
ращате
л
ьног
одв
ижениял
опатокводнонаправ
ле
нноеравноме
рноев
ращение
вых
одног
ов
ал
амашины.
Кл
юче
в
ыесл
ов
а: роторно-л
опас
тнаямашина,пре
образ
ов
аниедв
ижения
.
Впо
с
л
е
д
не
ев
р
е
мяа
к
т
у
а
л
ь
нымс
т
а
лв
о
пр
о
ср
а
з
р
а
б
о
т
к
иипр
о
е
к
т
и
ро
в
а
ни
яр
о
т
о
рн
о
-л
о
п
а
с
т
н
ых ма
шин
. Ак
т
у
а
л
ь
н
о
с
т
ьп
о
д
о
б
но
йп
ро
б
л
е
мы
с
в
я
з
а
н
асна
л
и
ч
ие
мума
шинд
а
нн
о
г
от
ип
ас
у
ще
с
т
в
е
нн
ыхп
ре
и
му
ще
с
т
вв
с
р
а
в
не
ни
исша
т
у
нн
о
-п
о
р
шне
в
о
йк
о
н
с
т
р
у
к
ци
е
й
: ме
нь
ше
ек
о
л
ич
е
с
т
в
од
е
т
а
л
е
й
;к
о
мп
а
к
т
н
о
с
т
ь(от
н
о
ше
ни
еэ
к
в
и
в
а
л
е
нт
но
г
ор
а
б
о
ч
е
г
оо
б
ъ
ё
мако
б
ъ
ё
му
ма
шин
ы); о
т
с
у
т
с
т
в
и
ес
л
о
жныхде
т
а
л
е
й, т
а
к
их
,к
а
кк
о
л
е
нч
а
т
ыйир
а
с
пр
е
д
е
61
л
ит
е
л
ь
н
ыйв
а
л
ы; т
е
хн
о
л
о
г
и
ч
на
яд
л
яиз
г
о
т
о
в
л
е
н
ияфо
р
маци
л
ин
д
ра
; ми
ни
ма
л
ь
н
ыйу
р
о
в
е
н
ьв
и
б
р
а
ц
ииз
ас
ч
е
тс
имме
т
р
и
ч
но
с
т
ик
о
нс
т
р
у
к
ц
ии
; ме
н
ь
шие
ме
х
а
н
ич
е
с
к
иеп
о
т
е
р
ин
ат
ре
н
ие[1]. Ро
т
о
р
но
-л
о
па
с
т
на
як
о
нс
т
р
у
к
ц
иямо
же
т
быт
ьпр
и
ме
не
над
л
яд
в
и
г
а
т
е
л
е
йв
н
у
т
р
е
нн
е
г
оив
н
е
шн
е
г
ос
г
о
р
а
н
ия
,т
е
п
л
о
в
ыхна
с
о
с
о
в
,к
о
мп
р
е
с
с
о
р
о
в
, х
о
л
о
д
и
л
ь
н
ыху
с
т
а
н
о
в
о
кидр
. На
и
бо
л
е
еп
е
р
с
п
е
к
т
ив
нымдл
яр
е
ше
ни
яп
р
о
бл
е
мы, с
в
я
з
а
н
но
йсн
е
о
бх
о
д
и
мо
с
т
ь
юу
ме
нь
ше
ни
ят
о
к
с
и
ч
ных в
ыб
р
о
с
ов в а
т
мо
с
фе
р
у
, я
в
л
я
е
т
с
яс
о
з
да
н
ие р
о
т
о
р
н
о
л
о
па
с
т
н
о
г
одв
иг
а
т
е
л
ясв
не
шн
импо
д
в
од
о
мт
е
пл
о
т
ы. Вк
л
юч
е
ни
епо
д
о
б
н
о
г
од
в
и
г
а
т
е
л
явс
о
с
т
а
вэ
л
е
к
т
р
о
г
е
не
р
и
р
у
юще
йу
с
т
а
н
о
в
к
иа
к
т
у
а
л
ь
н
ост
о
ч
к
и
з
р
е
ни
яэ
не
р
г
о
с
б
е
р
е
же
ни
я[2].
Вк
он
с
т
р
у
к
ци
ир
о
т
о
р
н
о
-л
о
па
с
т
но
йма
шин
ын
е
о
бх
о
д
и
м ме
ха
н
из
м
с
в
я
з
и– ме
х
а
н
из
мп
р
е
о
бр
а
з
о
в
а
ни
яд
в
и
же
ни
я
,к
о
т
о
р
ыйд
о
л
же
нп
о
з
в
о
л
я
т
ь
л
о
па
с
т
я
мс
о
в
е
р
ша
т
ьк
о
л
е
б
а
т
е
л
ь
но
ед
в
и
же
ни
ед
ру
го
т
но
с
и
т
е
л
ь
нодр
у
г
аи
в
р
а
ща
т
е
л
ь
но
ед
в
иже
ни
ео
т
но
с
ит
е
л
ь
ноци
л
ин
д
р
ич
е
с
к
о
г
ок
о
р
пу
с
а
, ат
а
к
же
с
у
ммир
о
в
а
т
ьн
е
ра
в
но
ме
р
н
о
ед
в
и
же
ни
ел
о
п
а
с
т
е
йио
б
е
с
п
е
ч
ит
ьр
а
в
н
о
ме
р
но
е
в
р
а
ще
ни
ев
ых
о
дн
о
г
ов
а
л
а
. Напр
о
т
я
же
н
ии мн
о
г
и
хл
е
тс
д
е
р
жив
а
ющи
м
фа
к
т
о
р
о
мс
о
з
д
а
н
ияир
а
с
п
р
о
с
т
р
а
н
е
нияр
о
т
о
р
н
о
-л
о
па
с
т
ныхма
ши
ня
в
л
я
е
т
с
я
не
с
о
в
е
р
ше
нс
т
в
ок
о
н
с
т
р
у
к
ци
йп
р
е
д
л
а
г
а
е
мыхпр
е
о
б
р
а
з
о
в
а
т
е
л
е
йдв
иже
ни
я
.
В на
с
т
о
я
ще
ев
р
е
мяс
у
ще
с
т
в
у
ютр
а
з
л
и
чн
ыепоп
р
ин
ци
пуде
й
с
т
в
ия
ме
х
а
н
из
мы п
ре
о
б
р
а
з
о
в
а
ни
яд
в
иже
ни
яд
л
яр
о
т
о
р
но
-л
о
па
с
т
ныхма
ши
н, к
о
т
о
р
ыемо
жн
ок
л
а
с
с
и
фиц
ир
о
в
а
т
ьназ
у
бч
а
т
ыеир
ыч
а
жн
ые
. Ср
е
д
из
у
б
ч
а
т
ых
ме
х
а
н
из
мо
вмо
жн
ов
ыд
е
л
ит
ь
:
–з
у
бч
а
т
ыеме
х
а
низ
мысэ
л
л
ипт
и
ч
е
с
к
имик
ол
е
с
а
ми
;
– пл
а
н
е
т
а
р
н
ыеме
х
а
н
из
мы;
–з
у
бч
а
т
о
-р
ыч
а
жныеме
х
а
ни
з
мы.
З
у
бч
а
т
ыйме
х
а
низ
м сэ
ллипт
иче
с
кимико
ле
с
а
мис
о
с
т
о
итизк
о
л
е
с
,н
о
мин
а
л
ь
н
а
яфо
р
мак
о
т
о
р
ых– э
л
л
и
пс
ы. Та
к
а
япе
р
е
д
а
ч
аиме
е
тпе
р
е
ме
н
но
е(пе
р
ио
д
и
ч
е
с
к
ое
) пе
р
е
д
а
т
о
ч
н
о
ео
т
но
ше
н
ие
,з
а
в
ис
я
ще
ео
ту
г
л
апо
в
о
ро
т
авз
а
ц
е
п
л
е
ни
и. Ме
х
а
ни
з
м сэ
л
л
ип
т
ич
е
с
к
имик
о
л
е
с
а
мипр
е
д
л
о
же
нв
па
т
е
нт
ене
ме
цк
о
г
оин
же
н
е
р
аСт
е
р
к
аМа
р
т
ин
а[3]. Уп
р
о
ще
нн
а
яс
х
е
мат
а
к
о
г
оме
х
а
ни
з
мапр
и
в
е
д
е
нанар
и
с
. 1.
Ка
кв
и
д
ноизр
и
с
. 1, ме
х
а
низ
мс
о
с
т
о
и
ти
здв
у
ход
и
на
к
о
в
ыхпок
о
н
с
т
р
у
к
ц
иир
а
б
о
ч
ихц
ил
и
нд
р
о
в1. Вк
а
ждо
мци
л
ин
д
р
ер
а
с
п
о
л
а
г
а
ют
с
яд
в
ар
о
т
о
р
асл
о
п
а
т
к
а
ми2, 3. Ро
т
о
р
ысл
о
па
т
к
а
мии
ме
ютв
о
з
мо
жн
о
с
т
ьс
о
в
е
р
ша
т
ь
в
р
а
ща
т
е
л
ь
но
ед
в
иже
н
иев
н
у
т
р
ир
а
б
о
ч
е
г
оц
ил
и
нд
р
а
. Р
о
т
ор
ыи
ме
ютс
о
о
с
ныев
а
л
ы(о
д
и
нв
а
лв
ну
т
р
ид
р
у
г
о
г
о
), нак
о
н
ца
хк
о
т
о
р
ыхже
с
т
к
оз
а
к
р
е
п
л
е
ны э
л
л
и
пт
и
ч
е
с
к
иек
о
л
е
с
а(ше
с
т
е
р
н
и) 4. Та
к
жеиме
ют
с
яд
в
ад
о
по
л
н
ит
е
л
ь
ныхэ
л
л
ип
т
ич
е
с
к
ихк
о
л
е
с
а5, р
а
с
п
о
л
о
же
н
ныенав
ых
о
д
но
мв
а
л
у6, к
о
т
о
р
ые
ос
у
ще
с
т
в
л
я
ютс
ин
х
р
о
ни
з
а
ци
юв
р
а
ще
н
ияэ
л
л
и
пт
и
ч
е
с
к
и
хк
о
л
е
ср
о
т
о
р
ов
.
Вр
а
ща
т
е
л
ь
но
-к
о
л
е
б
а
т
е
л
ь
н
о
ед
в
и
же
ни
ер
о
т
о
р
о
ввт
а
к
о
мме
х
а
н
из
ме
до
с
т
иг
а
е
т
с
яз
ас
ч
е
тп
е
р
е
ме
н
но
г
опе
р
е
д
а
т
о
ч
н
о
г
ок
о
э
ффи
ци
е
нт
аз
у
б
ч
а
т
о
г
о
з
а
це
пл
е
н
ияк
о
л
е
с
,к
о
т
о
р
о
е
, вс
в
о
юо
ч
е
р
е
д
ь
,з
а
в
ис
ито
ту
г
л
ап
о
в
о
р
о
т
а
. Пу
т
е
мр
а
с
ч
е
т
ас
о
от
в
е
т
с
т
в
у
ющихпа
р
а
ме
т
ро
вэ
л
л
ип
т
ич
е
с
к
о
г
ок
о
л
е
с
амо
жно
62
об
е
с
пе
ч
и
т
ьт
р
е
б
у
е
му
юх
а
ра
к
т
е
р
и
с
т
и
к
уи
з
ме
н
е
н
ияр
а
б
о
ч
е
г
оо
б
ъ
е
маме
жд
у
л
о
па
т
к
а
миис
о
о
т
в
е
т
с
т
в
е
нн
ос
т
е
п
е
ньс
жа
т
ия
. Да
нн
ыйме
х
а
ни
з
мо
б
е
с
пе
ч
и
в
а
е
тпл
а
в
но
с
т
ьиз
ме
не
н
ияс
к
о
р
о
с
т
е
йиу
с
к
о
ре
н
ийз
в
е
нь
е
в
.
Рис
. 1. Зу
б
ч
а
тыйме
х
а
ни
з
м
сэ
л
л
ип
ти
че
с
к
имик
о
л
ё
с
амиСте
р
к
аМа
р
тин
а
Ме
х
а
ни
з
мы по
д
о
б
но
г
от
ип
а мо
г
у
т ис
п
о
л
ь
з
о
в
а
т
ь
с
явр
о
т
о
р
н
о
л
о
па
с
т
н
ыхма
ши
на
х
. Од
на
к
оимп
р
ис
у
щис
у
ще
с
т
в
е
н
ныен
е
д
о
с
т
а
т
к
и. Ме
ха
н
из
мы, ис
п
о
л
ь
з
у
ющиез
у
бч
а
т
о
ез
а
це
п
л
е
н
ие
, д
о
пу
с
к
а
ютс
р
а
в
н
ит
е
л
ь
н
о
ма
л
ыен
а
г
р
у
з
к
инав
а
л
ы ио
п
о
р
ы, т
р
е
б
у
ютв
ыс
о
к
о
йт
о
ч
но
с
т
ип
е
р
е
д
а
ч
и,
име
ютс
р
а
в
н
ит
е
л
ь
но б
о
л
ь
шу
юс
т
о
имо
с
т
ьиз
г
о
т
о
в
л
е
ни
я
. Эл
л
ип
т
и
ч
е
с
к
ие
з
у
б
ч
а
т
ыек
о
л
е
с
ане
т
е
х
но
л
ог
ич
н
ы, т
.к
.т
р
е
бу
ютд
л
яиз
г
о
т
о
в
л
е
н
ияс
л
о
жн
о
г
о
с
п
е
ци
а
л
ь
н
ог
оо
бо
ру
д
о
в
а
н
ия
. По
д
о
б
нымме
х
а
ни
з
ма
мп
р
ис
у
щишу
м, в
и
б
р
а
ци
и, ни
з
к
а
яд
е
мпфи
ру
юща
яс
п
о
с
о
б
но
с
т
ь
, не
д
о
с
т
а
т
о
ч
н
ома
л
ыйу
г
о
лс
х
о
жо
де
н
иял
о
п
а
т
о
к(60 ), ч
т
ос
ни
жа
е
тКПДма
шин
ы.
Пла
не
т
а
рныеме
х
а
низ
мы с
о
с
т
о
я
ти
зп
л
а
не
т
а
р
но
йз
у
б
ч
а
т
ойше
с
т
е
р
н
и, в
р
а
ща
юще
йс
яв
о
к
р
у
гг
л
а
в
но
г
оне
п
о
дв
ижно
г
оз
у
бч
а
т
о
г
ок
о
л
е
с
аи
од
н
о
г
оил
ине
с
к
о
л
ь
к
ихр
ыч
а
г
о
вд
л
яс
в
я
з
иср
о
т
о
р
а
ми. Ва
р
иа
нт
о
впл
а
н
е
т
а
р
н
о
-р
ыч
а
жныхме
х
а
ни
з
мовд
о
с
т
а
т
о
ч
н
омн
о
г
о
. Хо
т
яв
с
ео
нио
т
л
ич
а
ют
с
я
к
о
нс
т
р
у
к
т
ив
ными
с
по
л
н
е
н
ие
м, вт
ожев
р
е
мяи
ме
юто
б
щи
еп
р
ин
ци
пып
о
с
т
р
о
е
ни
я
. Об
щимя
в
л
я
е
т
с
яиз
а
к
о
нд
в
и
же
ни
я– о
но
п
ис
ыв
а
е
т
с
яу
р
а
в
не
н
ия
миэ
пи
ци
к
л
о
ид
ы.
Уп
ро
ще
н
на
як
о
нс
т
р
у
к
т
и
в
на
яс
х
е
мап
о
д
о
б
ныхме
х
а
н
из
мо
впр
е
о
б
р
а
з
о
в
а
н
ияп
р
ив
е
д
е
н
анар
ис
. 2.
Вме
ха
н
из
мепр
е
д
у
с
мо
т
р
е
н
апл
а
не
т
а
р
на
япе
р
е
д
а
ча
,к
о
т
о
р
а
яс
о
с
т
о
ит
изд
в
у
хз
у
б
ч
а
т
ыхше
с
т
е
р
е
н
:г
л
а
в
но
й1 не
по
д
в
ижн
о
йише
с
т
е
р
н
и-с
а
т
е
л
л
ит
а
2, к
о
т
о
р
а
яв
р
а
ща
е
т
с
яв
о
к
р
у
гг
л
а
в
но
йше
с
т
е
р
н
и. Ос
ьше
с
т
е
р
н
и-с
а
т
е
л
л
ит
а
же
с
т
к
ос
в
я
з
а
насо
д
н
имизр
о
т
о
р
о
всл
о
па
т
к
а
ми4. Кр
о
мет
о
г
о
,н
аше
с
т
е
р
63
не
-с
а
т
е
л
л
и
т
еша
р
н
ир
н
оз
а
к
р
е
п
л
е
н
ав
е
р
шинар
ыч
а
г
а3, в
т
о
р
а
яв
е
р
шин
ас
о
е
д
и
не
насд
р
у
г
и
мр
о
т
о
р
о
м5.
4
5
3
2
1
Рис
.2. Уп
ро
щё
нна
як
о
нс
тр
у
к
тив
на
яс
х
е
ма
пл
а
не
та
р
но
-р
ыч
а
жн
о
г
оме
х
а
ни
з
ма
Ос
но
в
нымип
а
ра
ме
т
р
а
ми, в
л
и
я
ющи
мин
ах
а
ра
к
т
е
рд
в
и
же
н
ияр
о
т
о
ро
в
, я
в
л
я
ют
с
яр
а
д
иу
с
ыг
л
а
в
но
й ше
с
т
е
р
нии ше
с
т
е
р
н
и-с
а
т
е
л
л
ит
а
, д
л
и
на
рыч
а
г
а
, ат
а
к
жер
а
с
п
о
л
о
же
ни
ет
о
ч
к
ис
ое
д
и
не
ни
яр
ыч
а
г
асше
с
т
е
р
не
й
с
а
т
е
л
л
ит
о
м.
Уп
ро
ще
н
на
як
ин
е
ма
т
ич
е
с
к
а
яс
х
е
ма п
л
а
не
т
а
р
но
-р
ыч
а
жн
о
г
оме
х
а
низ
мап
р
е
д
с
т
а
в
л
е
н
анар
ис
. 3.
Ме
х
а
ни
з
мс
о
с
т
о
ити
зпл
а
н
е
т
а
р
н
о
йпе
р
е
да
ч
и– в
н
е
шне
й(г
л
а
в
но
й
)и
в
ну
т
р
е
н
не
й(с
а
т
е
л
л
ит
) ше
с
т
е
р
е
нсз
у
бч
а
т
ым з
а
це
п
л
е
ни
е
м, ша
т
у
на
, че
т
ыре
х
з
в
е
нн
о
г
ор
а
в
но
п
л
е
ч
но
г
ор
о
мб
о
ид
аид
в
у
хрыч
а
г
о
в
-л
о
па
с
т
е
й.
Вну
т
р
е
нн
я
яше
с
т
е
р
няпл
а
н
е
т
а
р
н
о
йпе
р
е
д
а
ч
ис
о
в
е
р
ша
е
тв
р
а
ща
т
е
л
ь
но
ед
в
иже
ни
ео
т
н
о
с
ит
е
л
ь
н
оо
с
но
в
н
о
г
оц
е
н
т
р
аме
х
а
н
из
ма(т
о
ч
к
аО). Кр
о
ме
т
о
г
о
, в
н
у
т
р
е
н
ня
я ше
с
т
е
р
няс
ов
е
р
ша
е
тв
р
а
ща
т
е
л
ь
но
едв
иже
н
иео
т
но
с
и
т
е
л
ь
нос
в
о
е
г
оц
е
н
т
р
а(т
о
ч
к
аО1). Ра
д
и
у
с
ыше
с
т
е
р
е
н– R1 иR2 д
л
яв
н
е
шне
йив
ну
т
р
е
н
не
й ше
с
т
е
р
е
нс
о
о
т
в
е
т
с
т
в
е
нн
о. Це
н
т
рме
х
а
низ
маи ц
е
н
т
р
в
ну
т
р
е
н
не
йше
с
т
е
р
н
ис
о
е
д
и
не
н
ыже
с
т
к
о
йс
в
я
з
ь
ю– в
о
д
и
л
о
м(O-O1), ч
е
р
е
з
к
о
т
о
ру
ю мо
же
то
с
у
ще
с
т
в
л
я
т
ь
с
япе
р
е
д
а
чаме
х
а
ни
ч
е
с
к
о
г
омо
ме
н
т
ан
ав
ыхо
дн
о
йв
а
лме
х
а
н
из
ма
.
Нав
н
у
т
р
е
н
не
йше
с
т
е
р
н
еи
ме
е
т
с
ят
о
ч
к
аз
а
к
р
е
п
л
е
н
ияша
т
у
на(т
о
ч
к
аК), к
о
т
о
р
а
яна
х
о
д
ит
с
янар
а
с
с
т
о
я
н
ииR3 о
тце
н
т
р
аО1. Др
у
г
а
яв
е
р
ши
на
ша
т
у
наиме
е
тс
ое
д
и
не
ни
ево
д
но
йизв
е
р
ши
нр
о
мб
о
и
да(т
о
ч
к
аC). Ко
н
с
т
ру
к
ци
яO1-K-C п
р
е
д
с
т
а
в
л
я
е
тс
о
б
о
йк
р
ив
о
шип
ныйме
х
а
ни
з
м.
Дв
ар
ыч
а
г
а
-л
о
п
а
с
т
из
а
к
р
е
пл
е
н
ы вс
е
р
е
д
и
на
хпл
е
чр
о
мб
о
и
д
а
. Че
р
е
з
рыч
а
г
ио
с
у
ще
с
т
в
л
я
е
т
с
яп
е
ре
д
а
ч
ав
х
о
д
но
г
омо
ме
нт
ач
е
ре
зв
е
р
шин
уро
мбо
и
д
ав
н
у
т
р
е
н
не
йше
с
т
е
р
неп
л
а
не
т
а
рн
о
йпе
р
е
д
а
ч
и. Дл
яо
п
ис
а
ни
як
ин
е
ма
т
и
ч
е
с
к
о
йс
х
е
мыи
с
по
л
ь
з
у
ют
с
яс
л
е
д
у
ющиефо
р
му
л
ы.
64
 
Рис
. 3. Кине
ма
тич
е
с
к
аяс
х
е
мапл
а
н
е
та
р
н
о
-р
ыч
а
жно
г
оме
х
а
н
из
ма
Ко
э
ффи
ци
е
нтс
о
о
т
н
о
ше
ни
яр
а
д
и
у
с
аR1 г
л
а
в
н
о
йше
с
т
е
р
ниир
а
д
иу
с
а
R2 с
а
т
е
л
л
ит
ао
пр
е
д
е
л
я
е
т
с
яс
о
о
т
н
о
ше
ни
е
м
k R1 R 2 .
Дл
яр
а
с
с
ма
т
р
и
в
а
е
мо
г
ов
а
р
иа
нт
аk=2.
Дл
як
о
о
р
д
и
на
тце
н
т
р
ас
а
т
е
л
л
ит
ас
пр
а
в
е
д
л
и
в
ыс
л
е
д
у
ющи
ес
о
о
т
н
о
ше
ни
я
:
x О1 
 
R1 - R2 
cos
 , y О1
 
R1 - R2 
sin
.
Ко
о
р
ди
на
т
ыт
о
ч
к
иK к
р
ив
ошип
ао
п
р
е
д
е
л
я
ют
с
япос
л
е
д
у
ющи
мфо
р
му
л
а
м:
x K 
 x O1
 x K1
cos
 y K1
sin 
,
yK 
 y O1
 x K1
sin 
 yK1
cos
,
г
д
еx K1
 R3 
cos
k
; y K1
 R3 
sin 
k
.
Зд
е
с
ьR3 – ра
с
с
т
о
я
н
иео
тц
е
нт
р
ас
а
т
е
л
л
и
т
а(O1) д
от
о
ч
к
иK с
о
е
д
ин
е
ни
яс
ша
т
у
но
м. Фа
к
т
ич
е
с
к
иэ
т
опл
е
ч
ок
р
и
в
о
шип
а
.
Уг
о
лме
жд
ул
оп
а
с
т
я
ми
L S cos


R2 - x K1


 2 arccos

(1)

,
2L


1
г
д
еL S – д
л
ин
аша
т
у
н
а
; L1 – д
л
ин
ар
ыч
а
г
а
-л
о
па
с
т
и.
Уг
л
ыме
ждуд
иа
г
о
н
а
л
я
миAC, BD ио
с
ь
юх
1
 
 2 , 2 
 

2 .
(2)
65
Те
п
е
р
ьмо
жноо
пр
е
д
е
л
ит
ьд
л
и
ны д
иа
г
о
н
а
л
е
йAC иBD, с
о
о
т
в
е
т
с
т
в
е
нн
о
:
D1
 2L1cos
1 

, D2
 2L1cos
2 

.
Че
р
е
зд
и
а
г
о
на
л
ин
а
й
д
ё
мк
о
о
р
д
и
на
т
ыт
о
ч
е
кA, B, C, D:
x A 
 D1
cos
 , y A 
 D1
sin 
,
x C 
 x A 
 , y C 
 y A 
,
(3)
x B 
 D2
 cos
2
, yB 
 D2
sin 
2
,
x D 
 x B 
 , y D 
 y B 
.
Ко
о
р
ди
на
т
ыв
е
р
ши
нрыч
а
г
о
в
-л
о
па
с
т
е
й(т
о
чк
иB1, B2, B3, B4) в
ычи
с
л
импофо
р
му
л
а
м
x B1
 L1 cos

 2
, y B1
 L1sin 

 2
,
x B3 
 x B1
 , y B3 
 y B1 
,
(4)
x B2 
 L1 cos

 2
, y B2 
 L1 sin 

 2
,
x B4 
 x B2 
 , y B4 
 y B2 
.
Да
н
ныеа
на
л
и
т
ич
е
с
к
иез
а
в
и
с
имо
с
т
ипо
с
л
у
жил
ио
с
но
в
о
йд
л
япр
о
в
е
де
н
ияк
ин
е
ма
т
и
ч
е
с
к
о
г
оиг
е
о
ме
т
р
и
ч
е
с
к
о
г
оа
н
а
л
из
о
вме
х
а
ни
з
ма
,ч
т
оп
о
з
в
о
л
ил
ов
ыя
в
и
т
ьс
о
о
т
в
е
т
с
т
в
у
ющи
ене
д
о
с
т
а
т
к
и
. Ме
х
а
ни
з
мо
бе
с
пе
ч
и
в
а
е
тт
р
е
бу
е
мо
епр
е
о
б
р
а
з
о
в
а
н
иед
в
иже
ни
я
. Но из
-з
ат
о
г
о
, ч
т
од
в
и
же
ни
ет
о
ч
е
к
ро
мб
ои
д
аA иСит
о
ч
е
кB иD пр
о
и
с
х
о
ди
тпор
а
з
л
ич
н
ымт
р
а
е
к
т
о
р
ия
м, н
а
бл
юд
а
е
т
с
ян
е
с
и
мме
т
р
ич
н
о
с
т
ьц
ик
л
ов
. Кр
омет
о
г
о
,в
с
яме
х
а
ни
ч
е
с
к
а
яэ
н
е
р
г
ия о
тл
о
п
а
с
т
е
й пе
р
е
д
а
е
т
с
яч
е
ре
зе
д
ин
с
т
в
е
нн
оес
о
е
д
ин
е
ни
ер
о
мб
о
ид
а
сп
л
а
не
т
а
р
но
йпе
р
е
д
а
ч
е
й– ша
т
у
н
. Вт
р
а
е
к
т
о
р
иид
в
и
же
ни
ят
оч
е
кB иD пр
и
0
0
у
г
л
а
х90 и270 (сп
е
р
ио
д
о
м ) н
а
б
л
юд
а
ют
с
яр
е
з
к
и
ес
к
а
ч
к
ис
к
о
р
о
с
т
е
йи
у
с
к
о
ре
н
ий
, ч
т
ог
о
в
о
р
ито
бот
с
у
т
с
т
в
и
ип
л
а
в
н
ос
т
ииб
е
з
у
да
р
н
о
с
т
ир
а
б
о
т
ы
ме
х
а
н
из
ма
.
З
у
бч
а
т
о
-рыча
жныеме
ха
низ
мыс
о
с
т
о
я
ти
зс
о
в
о
к
у
п
но
с
т
из
у
б
ч
а
т
ых
к
о
л
е
с
, о
с
ив
р
а
ще
ни
як
о
т
о
р
ыхне
п
о
д
в
и
жны, ир
ыч
а
г
о
в
, о
б
е
с
пе
ч
ив
а
ющи
х
пе
р
е
да
ч
ус
о
о
т
в
е
т
с
т
в
у
ющи
хд
в
и
же
ни
й. В к
а
ч
е
с
т
в
еп
р
име
р
аз
де
с
ьмо
жн
о
пр
ив
е
с
т
име
х
а
н
из
мГр
и
д
ин
а(р
и
с
.4) [4].
Ме
х
а
ни
з
мв
ып
ол
не
нвв
и
дез
у
б
ч
а
т
о
йп
е
р
е
да
ч
исв
не
шн
имз
а
ц
е
п
л
е
ние
м, к
о
л
е
с
о1 к
о
т
о
р
о
йже
с
т
к
ос
в
я
з
а
носл
о
п
а
с
т
н
ымр
о
т
о
р
о
м. Ше
с
т
е
р
н
я4
ра
с
п
ол
а
г
а
е
т
с
яст
о
р
цад
в
иг
а
т
е
л
я
,и
ме
е
тне
п
о
дв
ижну
юо
с
ьв
р
а
ще
ни
яиже
с
т
к
ос
в
я
з
а
наск
р
ив
ошип
о
м 5, напо
л
у
о
с
и6 к
о
т
о
р
о
г
ок
р
е
пит
с
яп
ол
з
у
н
,
с
к
о
л
ь
з
я
щи
йпона
пр
а
в
л
я
юще
й7, же
с
т
к
оз
а
к
р
е
пл
е
н
но
йнав
а
л
у8, к
о
т
о
р
ый
име
е
тне
по
д
в
ижну
юо
с
ьв
р
а
ще
н
ия
, ик
и
не
ма
т
ич
е
с
к
о
ес
о
е
ди
не
н
иеч
е
р
е
з
з
у
б
ч
а
т
ыек
о
л
е
с
а9 и10 св
е
д
у
щимв
а
л
о
м11. Ме
х
а
ни
з
мл
ише
нв
иб
р
а
ци
й,
т
а
кк
а
кве
г
ок
о
н
с
т
р
у
к
ци
ив
с
ед
е
т
а
л
иу
р
а
в
но
в
е
ши
в
а
ют
с
я
.
Ко
с
но
в
ным н
е
до
с
т
а
т
к
а
м можноо
т
не
с
т
ио
т
с
у
т
с
т
в
и
епл
а
в
н
о
с
т
ии
бе
з
у
д
а
р
н
о
с
т
ир
а
б
о
т
ы, с
л
о
жн
о
с
т
ьк
о
н
с
т
р
у
к
ц
ии
, с
в
я
з
а
н
ну
ю с на
л
и
ч
ие
м
бо
л
ь
шо
г
ок
о
л
и
ч
е
с
т
в
аз
у
б
ч
а
т
ыхз
а
ц
е
п
л
е
ни
й.
66
Рис
. 4. Зу
б
ч
а
то
-р
ыча
жныйме
х
а
н
из
мГр
ид
ин
а
Ср
а
в
ни
т
е
л
ь
н
а
яо
ц
е
нк
аз
у
б
ч
а
т
ыхме
х
а
н
из
мо
впод
е
с
я
т
ио
с
но
в
ным
к
р
ит
е
р
ия
м, о
т
р
а
жа
ющим фу
нк
ц
ио
н
а
л
ь
н
ые
, к
и
не
ма
т
и
че
с
к
и
е
, д
и
на
ми
ч
е
с
к
и
е
, к
о
нс
т
р
у
к
т
ив
ные
, ма
с
с
о
г
а
б
а
р
ит
н
ыеи т
е
х
но
л
о
г
и
ч
е
с
к
иет
р
е
б
о
в
а
ни
я
,
пр
ив
е
д
е
н
авт
а
б
л
иц
е
.
Ре
з
у
ль
т
а
т
ыс
р
а
в
не
ни
япо
з
в
о
л
я
ютс
д
е
л
а
т
ьв
ыв
о
дот
о
м, ч
т
оз
у
б
ч
а
т
ые
ме
х
а
н
из
мы вне
д
о
с
т
а
т
оч
но
йс
т
е
п
е
н
иу
до
в
л
е
т
в
о
р
я
ютт
р
е
б
ов
а
ни
я
мн
а
д
е
жно
йид
о
л
г
о
в
е
ч
н
о
йр
а
б
о
т
ыро
т
о
р
н
о
-л
о
п
а
с
т
н
ыхма
шин
.
Ср
а
в
ни
те
л
ь
на
яо
це
н
каз
у
б
ч
а
тыхпр
е
о
б
р
а
з
о
в
а
те
л
е
йд
в
иже
ния
Пост
оя
нс
т
вос
корост
ивыходног
ова
ла
Ст
е
пе
ньс
жа
т
ия
Ре
ве
рс
ив
нос
т
ь
Обрат
имос
ть
Пла
вност
ьхода
Ура
внове
шеннос
т
ь
Прост
от
ас
хе
мыг
а
з
ора
с
пре
де
ления
Прост
от
аконс
т
рукции
Меха
низ
м
сэ
ллипт
иче
с
кими
колё
с
а
ми
Плане
та
рный
ме
ха
низ
м
Зубча
т
о
-рычажный
ме
ха
низ
м
Ра
ве
нст
воциклов
Ме
ха
низ
мпре
обра
з
ова
ния
дв
иже
ния
Та
кт
нос
т
ь
Крите
рии
+
+
+
–
+
+
–
+
–
–
+
–
+
+
+
–
–
–
–
–
+
–
+
+
+
–
–
–
–
–
67
Во
з
н
ик
а
е
т н
е
о
б
х
о
д
имо
с
т
ь п
р
о
в
е
д
е
ни
я и
с
с
л
е
д
о
в
а
н
ий д
р
у
г
и
х
поп
р
и
нц
ипуд
е
йс
т
в
и
яме
х
а
н
из
мо
вп
ре
о
б
р
а
з
о
в
а
ни
яд
в
иже
ни
я
, вч
а
с
т
н
о
с
т
и
рыч
а
жн
ыхир
ыч
а
жн
о
-к
у
л
а
ч
к
о
в
ых
.
Спис
о
клит
е
р
а
т
у
ры
1. Лу
к
ь
я
но
вЮ.Н., Пл
ох
о
вИ.В. Пр
и
ме
не
ни
ер
о
т
о
р
но
-л
о
па
с
т
ных
дв
иг
а
т
е
л
е
йв
не
шне
г
ос
г
о
р
а
н
ия// Сб
. на
у
ч
.т
р
. «Ав
т
о
ма
т
из
а
ц
ия
,э
не
р
г
е
т
ик
а
,
к
о
мпь
ют
е
р
н
ые т
е
х
но
л
о
г
и
и». Вып. 1. Пс
к
о
в : Из
д
-в
о ППИ. 2007.
С. 118-119.
2. Ра
з
р
а
б
о
т
к
ама
т
е
ма
т
ич
е
с
к
о
ймо
д
е
л
ипр
о
т
е
к
а
ни
ят
е
р
мо
д
ина
ми
ч
е
с
к
о
г
оци
к
л
асв
не
шн
имп
о
д
в
о
д
о
мт
е
п
л
а
,п
о
з
в
ол
я
юще
йс
о
з
д
а
т
ьэ
к
о
л
о
г
ич
е
с
к
ич
и
с
т
ыйд
в
иг
а
т
е
л
ьр
о
т
о
р
н
о
-л
о
па
с
т
но
г
от
ип
а
: о
т
ч
е
тпоНИР/ ФГУП
«ВНТИЦ»; р
у
к
о
в
о
д
ит
е
л
ьИ.В. Пл
о
х
о
в
. № г
ос
р
е
г
и
с
т
ра
ц
ии01200850182.
2008. Ч. 1-3.
3. Па
т
. DE19814742 ФРГ. Kreiskolben-Wärmemotor-Vorrichtung. /
Sterk Marktin.
4. Р
от
о
р
н
о
-л
о
п
а
с
т
н
о
йд
в
и
г
а
т
е
л
ьГр
и
д
ин
а// Эн
е
рг
е
т
и
к
аип
р
о
мышл
е
н
но
с
т
ьРо
с
с
ии
. № 10 (74). 2006.
M. Donchenko, A. Perminov, D. Grinev, A. Ivanov
Review and analysis of the toothed mechanisms for transformation of the motion for
a rotor-and-blade machines
Review and analysis of the toothed mechanisms for transformation of the motion for
rotor-and-blade machines are considered. This mechanism is used to transform the oscillatory angular motion of blades into the one-way uniform angular resulting motion of the engine
shaft.
По
л
у
ч
е
н
о19.01.09
УДК378.1(091):62
И.Л. Во
л
ч
к
е
в
и
ч
,к
а
нд
.т
е
х
н
.н
а
у
к
,д
о
ц., (499) 263-64-68,
vil@mx.bmstu.ru (Р
о
с
с
и
я
, Мо
с
к
в
а
, МГТУи
ме
ниН.Э. Ба
у
ма
н
а
)
ПРОБЛЕМАПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ-МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
И ОПЫТОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНОЙШ КОЛЫ
Расс
мотренамног
ос
ту
пенч
атаяс
ис
те
маобуч
ения
, су
ще
ств
овав
шаявс
ере
динеXIX в
е
кавпре
дше
с
тв
е
нникеМГТУиме
ниН.Э. Бау
мана– Мос
ков
с
комре
ме
с
ле
нному
че
бномз
ав
е
дении.Прив
е
де
ныоснов
ныеос
обе
нностинау
чно
-пе
даг
ог
иче
с
койшколы Импе
раторс
ког
о мос
ков
с
ког
о те
хнич
ес
ког
о уч
илища, полу
чив
ше
г
о наг
рады з
а
сис
те
муобу
че
ниянав
се
мирныхв
ыстав
кахвВе
не,Фил
аде
л
ьфиииПариже
.
Кл
юче
в
ыес
л
ов
а: машинос
трое
ние
, подг
отов
кас
пециал
ис
тов
, мног
оступе
нчатаясис
те
ма.
68
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
9
Размер файла
567 Кб
Теги
анализа, движение, обзор, pdf, механизм, роторное, преобразование, зубчатых, лопастные, машина
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа