close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 14 изобретение двигателей.pdf

код для вставкиСкачать
.
.
621.3:621.43:537.311:910.4
.
.
14:
,
"
"
.
,
"
.
1.
,
,
)
"
"
".
(
,
-
"
-
,
,
[5].
,
.
,
?
)
(
,
,
,
.
?
,
-
,
?
,
(
)
.
?
-
,
(
,
19-
),
,
-
.
,
1681
-
.
,
"
"
(
-
.
: 1)
)
,
,
[5].
,
-
.
-
.
-
,
.
; 2)
1698
-
,
,
(
287-212
,
-
.
(
)
,
.
.
,
-
,
1705
,
),
,
1519
1766
1452,
.
[1, 5].
1642-1727
)
.
-
,
1768
(
)
.).
"
"
"
1784
(1736-1819
.
.
-
,
,
,
-
[1-3].
,
(
(
(
),
),
(
)
. 1).
.
-
,
[5, 6].
,
"
"
,
,
,
.
-
,
,
.
.
.
,
"evolutio"
"
" [4])
.
,
.
ISSN 2074-272X.
,
.
-
©
. 2013.
3
.
3
[8].
19(1808-1890
,
1843
-
,
.) [1, 5].
,
1804
-
.
.
-
,
(
. 2) [1, 6].
(
,
-
) [8].
,
.
,
,
1860
(1822-1900
,
-
.)
[7, 9].
(
. 1.
.
[1]
,
"
-
5 % [9])
"
.
,
,
. 3),
,
,
.
-
,
.
19[1, 6].
,
-
,
,
[9].
. 3.
(
(
1862
) [9]
)
(1832-1891
15 %.
. 2.
.
1866
,
. 4) [10, 11].
")
.
[1]
,
-
19-
,
.),
-
.
("
-
,
.
,
.
-
2.
1867
[11].
,
-
-
(
,
10 %,
),
,
.
-
("
,
,
":
1876
),
,
,
-
.
(
19-
)
[7]. 1801
(1769-1804
[11].
[10].
.)
,
-
1897
"
"
42
(
4
ISSN 2074-272X.
. 5).
.
. 2013.
3
-
,
.
,
,
.
-
,
,
[9].
,
(
"carburateur"
,
" [4])
"
(
)
-
,
(
).
.
,
,
-
.
[10].
. 4.
.
1893
,
. 7
.
[11]
.
,
.
,
.
-
.
,
-
. 5.
.
.
[11]
,
15
.
.
1
1872
.
.
. [10].
.
(
»
«
-
18:1),
12:1) [10, 11].
,
,
,
.
(
. 6),
19-
. 7.
[10].
[10]
"
"
"
.
"
-
,
-
,
(
) [9].
-
,
. 6.
,
[10]
.
,
1885
ISSN 2074-272X.
.
,
:
,
-
.
,
.
.
(
. 2013.
3
.
.
. 8) [10].
5
800
.(
590
) [12].
1500
1100
).
60
2200 C [12].
. 8.
.
.
.
(
,
,
(
,
4150
. 3)
(
[10]),
,
.
,
,
)
) [10, 11]
(
.
,
. 4,
-
,
(
.
5)
.
.
,
,
,
.
(
3000
7000
).
,
15000
[12].
-
,
,
.
,
-
"
" 99,9 %
,
.9
.
,
[12].
3.
,
,
,
.
-
(1858-1913
. 9.
.) [13].
,
,
.
-
,
[13]: "
[12]
:
. 3-5
"
9
[6-12]
-
"
(
,
,
,
,
[10])
,
"
.
,
,
,
.
,"
-
,
"),
,
,
("
(
. 10).
,
,
,
-
".
19,
.
(
)
,
21 %
(
),
.
,
,
,
-
,
. 10.
[12]
5
.(
6
3,7
15
[12].
),
ISSN 2074-272X.
. 2013.
3
.
1897
,
.
(
. 13)
.
20
.
,
1892
,
11),
15
),
29 %.
260
1
,
.
(
,
(
[14].
.
)
.
,
[12].
. 13.
,
,
[14]
,
(
100
300
,
)
-
,
(
. 10).
.
.
. 11.
67207
,
( -
23.02.1893 .
.
[13]
19.
21).
35 % (
-
"
-
44 %) [13].
(
. 12) [13].
-
.
,
,
,
-
(
) ,
,
"
.
,
.
.
,
,
1900
-
,
[14].
.
1908
.
.
,
.
.
29
1913
. 12.
DM-12
19.
(
ISSN 2074-272X.
12
, .
.(
9
, 1893
"Benz & Cie".
)
) [13]
.
,
[14].
. 2013.
203
,
.
,
1909
-
20-
7
,
.
"
-
.
,
.
54-
"Benz 5K3",
8,8
50 . (
1000
37
"
,
.
"
,
1923
-
"
-
"
"
,
[14].
)
,
-
.
.,
.
.
[17].
,
,
.
,
-
,
(
-
),
,
4.
.
,
.
,
,
40 %
98 %
[14].
.
.) [15, 18].
,
,
(1902-1988
( . 15)
.
,
)
.
1934
,
)
,
[15].
.
,
,
-
[18].
[14].
. 14
.
,
.
. 15.
. 14.
[15]
(
)
(
)
20-
1957
"NSU Motorenwerke AG"
"Prinz" [15].
,
,
[14, 15]
DKM-54
,
"
2011
"
100-
,
"
-
".
-
[16].
,
1885
,
"
".
,
-
?
,
),
,
(
. 16)
[15, 18].
,
.
-
.
(
-
)
-
,
.,
.
.
.
,
8
ISSN 2074-272X.
.
. 2013.
3
,
; 4)
.
5.
,
( )
1834
(1801-1874
.) [3, 19, 20].
.
1860
(1841-1912
.)
[19, 20].
. 16.
-
[15]
,
-
(
. 17).
4.
,
,
.
,
,
,
,
-
[15, 18].
,
,
.
(
. 17.
)
,
[21]
,
(
-
).
,
,
.
.
.
.
7035-40 %
[18]: 1)
; 2)
.
; 4)
; 5)
; 6)
,
,
1867
-
.).
.
-
1869
(1826-1901
-
.),
(
) [3, 19].
1873
-
,
,
(1816-1892
; 3)
.
-
(1845-1904
,
.)
-
[3, 19].
-
[15, 18].
(1856-1943
[18]: 1)
; 2)
; 3)
ISSN 2074-272X.
-
)
.),
1888
[3, 19].
(
. 1890
(1862-1919
. 2013.
3
.)
-
9
.
-
(
,
,
,
.),
[19, 20].
,
1870
19.
-
.
(
. 21),
.
)
[21].
-
,
,
.
. 18
-
FIMET.
. 19.
(1 –
;3–
;5–
4–
;2–
;
;6–
;7–
;8–
;9–
;
10 –
) [23]
. 18.
FIMET
11
[22]
,
19-
,
. 20.
(
)
GEJ85 (
"General Electric" (
.
)
) [23]
,
.
6.
(
)
)
,
,
-
. 21.
[23].
GEJ79 (
)
,
"General Electric" (
. 21
.
. 19),
.
) [23]
,
-
,
,
,
.
.
(
:
. 20)
,
,
,
,
,
-
,
(
(
,
)
(
6
,
) [23].
-29,
-27
10
[23].
,
-
33,
ISSN 2074-272X.
-31
F-404)
25 [23].
. 22).
4-
F-16)
(
104
50 %,
,
,
,
,
.
.
-
-
,
1400 ,
. 2013.
3
[24].
(
. 25)
-
.
,
-
,
,
. 22.
(
)
[24].
-21 [23]
,
(
),
,
,
4-
,
,
-
,
[23].
7.
.
(
),
-
,
(
. 23),
[23].
,
.
,
600
,
[23].
800
-
.
,
. 24.
CFM56-5C
"General Electric" (
) [23]
.
. 23.
[23]
)
.
(
. 24)
-
,
.
.
.
. 25.
-107
"
",
1957
[23].
-
1961
-
[1, 24]
.
8.
.
(
26) [1, 24].
)
,
(
.
-
,
.
ISSN 2074-272X.
,
. 2013.
3
11
(
,
(N2O4) [24].
. 29)
,
,
. 27
(
-
,
",
[26])
.
),
[26]
(
)
(
[24].
,
,
).
(
,
,
NERVA).
[26].
-0410
3,6
-100
(
19500410),
(
,
. 26.
[26].
,
-
3000
[25]
170
.
,
,
800
-170)
[24].
4500 c,
.
. 27.
"
"
1300
(
) [24]
. 28
)
)
-
,
5
(
5500
[25].
. 29.
-0410,
[26]
10.
(
,
. 28.
,
NASA
X-43 (
) [25]
(
),
(
9.
[27].
:
)
(
(
)
(
(
(
)
)
) [26].
).
,
[26].
,
)
-
(
12
)
ISSN 2074-272X.
.
.
,
.
,
-
,
(
[28].
)
-
. 2013.
3
(
,
,
).
-
,
PPS-1350,
2003
"
",
-
SMART-1,
.
2005
. "
(
,
(
-
[28].
,
. 30).
"
.
)
[28].
,
-
,
.
.
,
[27].
,
-
.
(
50
3
5
)
,
.
30
).
,
.
(
. 32.
-
. 31
,
1970-
[27].
. 32.
[28]
,
,
,
50
-
,
100
5
.
10
[28].
,
,
. 30.
-
[28]
.
. 33
[28].
. 33.
. 31.
,
,
1971
.
.
,
[28]
. 30
) [27, 28]
33
,
1974
"
[28].
.
-1"
1994
-100 (
. 35
±45
50 %)
1" [28].
ISSN 2074-272X.
. 34
NSTAT.
"
NSTAT
.
. 2013.
3
13
18. http://gizmod.ru/2009/06/23/motor_vankelja.
19.
.
.
:
, 2006.
1176 .
20.
.
.
5:
//
. 2011.
6.
. 3-14.
21. http://www.submarine.itishistory.ru/1_lodka_2.php.
22. http://www.promelmach.ru/pages/fimet/catalog/1m.pdf.
23. http://ru.wikipedia.org/wiki/
.
24. http://ru.wikipedia.org/wiki/
.
25. http://vakul.ru/istoriya-aviacii/nachalo-reaktivnogo-veka.
26. http://ru.wikipedia.org/wiki/
.
27. http://ru.wikipedia.org/wiki/
.
28. http://galspace.spb.ru/orbita/ximdv.htm.
. 34.
NSTAT,
Deep Space 1 (
NASA
1998
) [28]
. 35.
NSTAT,
Deep Space 1 (
, 1998
1.
.,
, 2009.
.
:
2.
2010.
3.
.
.
144 .
.
:
,
160 .
.
:
:
) [28]
"
", 2011.
2311 .
.
1.
-
4.
.
– .:
, 2004. – 957 .
5. http://www.3dnews.ru/editorial/dvizhimie_parom_istoriya_p
arovih_mashin.
6. http://www.engine-market.ua/page/history
7. http://www.avto-okey.ru/article9.html
8. http://ru.wikipedia.org/wiki/
9. http://1interesnoe.info/2011/01/energeticheskie_ustanovki_d
vigateli_vnutrennego_sgoraniya.
10. http://ru.wikipedia.org/wiki/
.
11. http://ru.wikipedia.org/wiki/
.
12. http://ru.wikipedia.org/wiki/
.
13. http://www.dizelist.ru/index.php/istoriya-sozdaniyabiografiya-izobretatelya/14-biografiya-rudolfa-dizelya.
14. http://www.avto.ru/review/post_11375.html.
15. http://amastercar.ru/articles/engine_car_48.shtml.
16.
. 100
//
" 23 (2373)
30
2011 ., 1 .
17.
.,
.,
.
.
:
1-6.
:
, 2004.
14
Bibliography (transliterated): 1. Sklyarenko V.M., Syadro V.V. Otkrytiya i
izobreteniya. Har'kov: Vesta, 2009. 144 s. 2. Klimov A.A. Bol'shaya
kniga znanij. Har'kov: Vesta, 2010. 160 s. 3. Baranov M.I. Antologiya
vydayuschihsya dostizhenij v nauke i tehnike: Monografiya v 2-h tomah.
Tom 1. Har'kov: Izd-vo "NTMT", 2011. 311 s. 4. Bol'shoj illyustrirovannyj slovar' inostrannyh slov. - M.: Russkie slovari, 2004. - 957 s. 5.
http://www.3dnews.ru/editorial/dvizhimie_ parom_istoriya_parovih_mashin.
6. http://www.engine-market.ua/ page/history. 7. http://www.avtookey.ru/article9.html. 8. http://ru.wikipedia.org/
wiki/Lebon_Filipp.
9.
http://1interesnoe.info/2011/01/energeticheskie_ustanovki_dvigateli_
vnutrennego_sgoraniya. 10. http://ru.wikipedia.org/wiki/Istoriya_sozdaniya_
dvigatelej_ vnutrennego_sgoraniya. 11. http://ru.wikipedia.org/wiki/Otto_
Nikolaus. 12. http://ru.wikipedia.org/wiki/Dvigatel'_vnutrennego_sgoraniya.
13.
http://www.dizelist.ru/index.php/istoriya-sozdaniya-biografiyaizobretatelya/14-biografiya-rudolfa-dizelya. 14. http://www.avto.ru/ review/post_11375.html. 15. http://amastercar.ru/articles/ engine_car_48.shtml.
16. Samojlenko D. 100 rok v dizelebuduvannya // Gazeta "Pol tehn k" 23
(2373) v d 30 listopada 2011 r., 1 s. 17. Marchenko A.P., Tovazhnyans'kij
L.L., Shehovcov A.F. ta nsh . Dviguni vnutr shn'ogo zgorannya: Tom 1-6.
Hark v: Prapor, 2004. 18. http://gizmod.ru/2009/06/23/motor_vankelja.
19. Hramov Yu.A. Istoriya fiziki. Kiev: Feniks, 2006. 1176 s. 20. Baranov M.I. Antologiya vydayuschihsya dostizhenij v nauke i tehnike. Chast' 5:
`Elektrotehnika // Elektrotehn ka elektromehan ka. 2011.
6. S. 3-14.
21.
http://www.submarine.itishistory.ru/1_lodka_2.php.
22.
http://
www.promelmach.ru/pages/fimet/catalog/1m.pdf. 23. http://ru.wikipedia.org/
wiki/Gazoturbinnyj_dvigatel'. 24. http://ru.wikipedia.org/wiki/Raketnyj_
dvigatel'.
25.
http://vakul.ru/istoriya-aviacii/nachalo-reaktivnogo-veka.
26. http://ru.wikipedia.org/wiki/Yadernyj_raketnyj_dvigatel'. 27. http://
ru.wikipedia.org/wiki/`Elektricheskij_raketnyj_dvigatel'.
28.
http://
galspace.spb.ru/orbita/ximdv.htm.
30.03.2012
,
.,
.
"
61013,
, .
, 47,
. (057) 7076841, e-mail: eft@kpi.kharkov.ua
"
"
"
Baranov M.I.
An anthology of outstanding achievements in science and
technology. Part 14: Invention of engines.
A brief scientific essay on the history of invention of variouskind engines is presented, they having become the “power
heart” of all transportation means on our planet.
Key words – history, invention of engines, transport.
ISSN 2074-272X.
. 2013.
3
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
10
Размер файла
1 023 Кб
Теги
изобретение, достижения, техника, выдающихся, науки, двигателей, pdf, часть, антология
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа