close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Моделирование внутрикамерных процессов при срабатывании бессоплового ракетного двигателя на твердом топливе. Результаты расчетов.pdf

код для вставкиСкачать
 .
. 2012. ヽ 33
519.9, 629.7
.
.
. .
«
-
», .
.
2
,
(
.
.
,
-
.
-
.
,
,
,
,
,
-
,
.
2
(
30
.
.
:
,
)
–
-
,
.
(
.
)–
.
.
ヽ11-01-96002- _
_ ).
.
M.Yu. Egorov
Perm National Research Politechnic University
D.M. Egorov
Research Institute of Polymeric Materials OJSC, Perm
MODELING OF THE PROCESSES WITHIN
THE COMBUSTION CHAMBER WHEN TRIGGERING
THE NOZZLELESS SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINE.
RESULTS OF CALCULATIONS
The process of triggering nozzleless solid propellant rocket engine has its own peculiarities,
connected with the peculiarities of the design of this type of rocket engine. Numerical modeling of processes within the combustion chamber in nozzleless solid propellant rocket engine is carried out by
Davydov method (particle-in-cell method) – method of setting the computing experiment. It is considered a full cycle of operation of the rocket engine – from triggering the igniter to complete burnout of
solid propellant web. It is taken into account the movement of the surface when burnout of solid propellant. The surface of the combustion is considered as a mobile and active boundary of the computational
domain. It is given the calculation results of processes within the combustion chamber when triggering
the nozzleless solid propellant rocket engine. It is analyzed the modes of ignition and burning of solid
propellant and the process of burnout of solid propellant web. It is studied in detail the homogeneousheterogeneous gas dynamics in the combustion chamber when operation the rocket engine. It is given
gas flow rate and propulsion characteristics of nozzleless solid propellant rocket engine. The fields of
parameters change (pressure, temperature, axial flow velocity) in combustion chamber at different moments of time when burnout of solid propellant are shown.
Keywords: results of calculations, intrachamber processes, homogeneous-heterogeneous gas
dynamics, nozzleless solid propellant rocket engine, complex numerical modeling, depressurization of
rocket engine, burnout of solid propellant web, Davydov method.
(
)
,
[1, 2].
(
.
) –
–
[3–11].
.
.
-
.
31
.
.
, . .
– ∆r = ∆z = 1,0 ⋅ 10−3 ;
:
(
,
) – ∆t = 1,0 ⋅10−7 c,
(
−7
) – ∆t = 2,0 ⋅10 c .
-
~120 000
.
:
AMD Phenom II X4 965BE,
GA-MA790GPT-UD3H,
DDR3
~ (0,05...0,1)
1333MHz 4Gb,
-
~34 000
.
-
. 1.
. 1.
3–
;2–
;1–
:
;4–
.2
.
.

v 
v = 

vk 

vk = v0 pv ,
; v0 ,v −
,
32
.
k
p
,
–
.
-
,
.
.
,
,
.
,
-
.
. 2.
(
)
. 3
-
.
.
,
,
.
,
,
-
(
)
.
.
,
.
. 4
.
,
. 1.
33
.
.
, . .
.
,
.
,
–
,
,
,
.
.
. 3.
. 4.
34
.
.
-
-
.
.5
. 1.
.
,
.
,
–
.
.
,
,
-
.
.
-
–
,
.
. 5.
35
.
.
, . .
.6
.
.
.
,
.
-
-
.
.
.
.
. 6.
.
,
.
36
. 7.
-
.
. 7.
1,00 0,94 0,88 0,81 0,75 0,69 0,63 0,56 0,50 0,44 0,38 0,32 0,25 0,19 0,13 0,07 0,00
t = 0,004 c
1,00 0,94 0,88 0,82 0,76 0,70 0,64 0,58 0,52 0,46 0,40 0,34 0,28 0,22 0,16 0,10 0,04
t = 0,899 c
1,00 0,94 0,89 0,83 0,77 0,72 0,66 0,60 0,55 0,49 0,43 0,38 0,32 0,26 0,21 0,15 0,09
. 8.
t = 2,099 c
37
.
.
, . .
. 8–10
(
)
,
.
.
.
.
-
.
1,00 0,94 0,89 0,83 0,78 0,72 0,66 0,61 0,55 0,50 0,44 0,38 0,33 0,27 0,22 0,16 0,10
t = 0,004 c
1,00 0,98 0,96 0,95 0,93 0,91 0,89 0,87 0,86 0,84 0,82 0,80 0,78 0,77 0,75 0,73 0,71
t = 0,899 c
1,00 0,99 0,97 0,96 0,94 0,93 0,91 0,90 0,89 0,87 0,86 0,84 0,83 0,82 0,80 0,79 0,77
t = 2,099 c
. 9.
38
.
1,85 1,70 1,56 1,41 1,26 1,11 0,96 0,82 0,67 0,52 0,37 0,22 0,08 -0,08 -0,22 -0,37 -0,52
t = 0,004 c
1,71 1,60 1,48 1,37 1,26 1,14 1,03 0,92 0,81 0,69 0,85 0,47 0,35 0,24 0,13 0,02 -0,10
t = 0,899 c
1,34 1,25 1,17 1,09 1,00 0,92 0,83 0,75 0,67 0,58 0,50 0,41 0,33 0,25 0,16 0,08 -0,00
t = 2,099 c
. 10.
[
1.
.];
2.
[
.];
3.
. . .
/
. .
. – .:
. .
/
. . .
. .,
,
. – .:
. .
. .
. .
,
. .
;
.
.
, 2007. – 504 .
, . .
, 2006. – 343 .
-
//
.
.–
, 2012. – ヽ 32. – . 36–49.
4.
. .
//
. – .:
, 1982. – . 3. – . 125–129.
5.
. .,
. .,
. .
//
. – 1999. – . 368, ヽ 1. – . 45–49.
39
.
.
, . .
6.
/
. .,
.
.
.
7.
.
.–
. .
. .,
., 1999. – 272 .
. – 2001. – . 377, ヽ 2. – . 194–197.
. .,
. .,
. .
/
. – ., 2002. – 303 .
. .,
. .,
. .
8.
9.
2004. – . 398, ヽ 2. – . 194–197.
10.
//
//
.
.
.–
/ . .
, . .
, . .
//
. – 2010. – . 3, ヽ 3. – . 5–17.
. .,
. .
. – 2011. – . 439, ヽ 2. – . 188–191.
,
11.
//
.
.
, . .
. .,
References
1. Aliev A.V., Amarantov G.N. and others. Vnutrennyaya ballistika
RDTT [Internal ballistics of SPRM]. Ed. A.M. Lipanov, Yu.M. Milekhin.
Moscow: Mashinostoenie, 2007, 504 p.
2. A.B. Aleksandrov, V.M. Bytskevich, Verkholomov V.K. and others. Integralnye pryamotochnye vozdushno-reaktivnye dvigateli na tverdom
toplive [Integrated ramjets with solid propellant]. Ed. L.S. Yanovskiy. Moscow: Akademkniga, 2006, 343 p.
3. Yegorov M.Yu., Yegorov D.M. Chislennoe modelirovanie vnutrikamernykh protsessov v bessoplovom RDTT [Numerical modeling of the
processes in the combustion chamber of nozzleless solid propellant rocket engine]. Vestnik Permskogo natsionalnogo issledovatelskogo politekhnicheskogo
universiteta. Aerokosmicheskaya tekhnika, 2012, no. 32, pp. 36–49.
4. Davydov Yu.M. Krupnykh chastits metod [Particle-in-cell method].
Matematicheskaya entsiklopediya. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya,
1982, vol. 3, pp. 125–129.
40
.
5. Davydov Yu.M., Yegorov M.Yu., Shmotin Yu.N. Nestatsionarnye
effekty techeniya v turbine reaktivnogo dvigatelya [Non-stationary effects of
flow in the jet engine turbine]. Doklady akademii nauk, 1999, vol. 368, no. 1,
pp. 45–49.
6. Davydov Yu.M., Egorov M.Yu. Chislennoe modelirovanie nestatsionarnykh perekhodnykh protsessov v aktivnykh i reaktivnykh dvigatelyakh [Computational modeling of non-stationary transient processes in
the active and jet engines]. Moscow: Natsionalnaya akademiya prikladnykh
nauk Rossiyskoy Federatsii, 1999, 272 p.
7. Davydov Yu.M., Yegorov M.Yu. Neustoychivost rabochego protsessa v kamere sgoraniya raketnogo dvigatelya na tverdom toplive [Instability of intrachamber processes of solid propellant rocket motor]. Doklady
akademii nauk, 2001, vol. 377, no. 2, pp. 194–197.
8. Davydov Yu.M., Davydova I.M., Egorov M.Yu. Sovershenstvovanie i optimizatsiya aviatsionnykh i raketnykh dvigateley s uchetom nelineynykh nestatsionarnykh gazodinamicheskikh effektov [Improvement and
optimization of aircraft and rocket engines, with consideration of non-linear
non-stationary gas-dynamic effects]. Moscow: Natsionalnaya akademiya
prikladnykh nauk Rossiyskoy Federatsii, 2002, 303 p.
9. Davydov Yu.M., Davydova I.M., Yegorov M.Yu. Vliyanie poletnoy
peregruzki na neustoychivost rabochego protsessa v kamere sgoraniya
raketnogo dvigatelya na tverdom toplive [Influence of flight overload on
instability of intrachamber processes of solid propellant rocket motor]. Doklady akademii nauk, 2004, vol. 398, no. 2, pp. 194–197.
10. Amarantov G.N., Yegorov M.Yu., Yegorov S.M., Yegorov D.M.,
Nekrasov V.I. Chislennoe modelirovanie vnutrikamernykh protsessov pri
vykhode na rezhim raboty raketnogo dvigatelya tverdogo topliva [Computational modeling of intrachamber processes when operating start-up phase of
solid propellant rocket motor]. Vychislitelnaya mekhanika sploshnykh sred,
2010, vol. 3, no. 3, pp. 5–17.
11. Davydov Yu.M., Davydova I.M., Yegorov M.Yu. Neustoychivost
rabochego protsessa v dvukhkamernom raketnom dvigatele na tverdom toplive [Instability of processes in twin-cam solid propellant rocket motor].
Doklady akademii nauk, 2011, vol. 439, no. 2, pp. 188–191.
41
.
.
, . .
(
) –
,
,
«
(614990, .
e-mail: egorov-m-j@yandex.ru).
,
(
.
,
.
,
»
., . 29,
) –
015
(614113,
, . 16, e-mail: egorovdimitriy@mail.ru).
About the authors
Egorov Michail Yuryevich (Perm, Russian Federation) – Doctor of
Physical and Mathematical Sciences, Professor, Department of Higher Mathematics, Perm National Research Polytechnic University (29, Komsomolsky av.,
Perm, 614990, Russian Federation, e-mail: egorov-m-j@yandex.ru).
Egorov Dmitriy Michaylovich (Perm, Russian Federation) – Senior
Staff Scientist of Department 015, Research Institute of Polymeric Materials
OJSC (16, Chistopolskaya st., Perm, 614113, Russian Federation, e-mail:
egorov-m-j@yandex.ru).
3.09.2012
42
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа