close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Обзор и анализ рычажных механизмов преобразования движения для роторно-лопастных машин..pdf

код для вставкиСкачать
УДК211.334
М.А. До
нч
е
н
к
о
,к
а
нд
.т
е
х
н. н
а
у
к
,д
о
ц., (8112) 79-39-95,
donchenko2005@rambler.ru (Р
ос
с
и
я
, Пс
к
о
в
, ППИ),
А.Л. Пе
р
ми
но
в
, ин
ж.-э
л
е
к
т
р
о
нщи
к
, (8112) 72-40-37,
alp-mail@mail.ru (Ро
с
с
ия
, Пс
к
ов
, ППИ),
Д.В.Гр
ин
е
в
,а
с
с
и
с
т
., (8112) 79-39-95,
gr32-84@mail.ru (Ро
с
с
ия
, Пс
к
о
в
, ППИ),
А.Н. Ив
а
но
в
,а
с
с
и
с
т
., (8112)-73-73-28,
iwanbl4@list.ru (Ро
с
с
ия
, Пс
к
о
в
, ППИ)
ОБЗ
ОРИАНАЛИЗРЫЧАЖНЫХМЕХАНИЗМОВ
ПРЕОБРАЗ
ОВАНИЯДВИЖЕНИЯ
ДЛЯРОТОРНО-ЛОПАСТНЫХМАШ ИН
Прив
е
дены обз
орис
равните
ль
ныйанализрычажныхме
ханиз
мовпре
образ
ованиядв
иже
ниядляроторно-л
опас
тныхмашин. Ме
ханиз
мпре
дназ
наче
ндл
япре
образ
ов
аниякол
ебател
ь
но-в
ращател
ь
ног
одв
иже
ниялопатокводнонаправ
ле
нноерав
номе
рное в
ращениевых
одног
о вал
а машины. Те
оретиче
ск
ие ре
з
у
ль
таты пров
ере
ны
эк
спе
риме
нтал
ь
но.
Кл
юче
в
ыес
л
ова: роторно-л
опас
тнаямашина, ромбоид, пре
образ
ов
аниедв
иже
ния
, ку
лач
ок.
Ко
нс
т
р
у
к
ци
яр
о
т
о
р
н
о
-л
о
п
а
с
т
н
о
й ма
ши
ны пр
е
д
у
с
ма
т
р
ив
а
е
тме
х
а
низ
мс
в
я
з
и, к
о
т
о
р
ыйп
о
з
в
о
л
я
е
тр
от
о
р
а
мс
о
в
е
р
ша
т
ьк
о
л
е
б
а
т
е
л
ь
но
ед
в
и
же
ниед
р
у
го
т
н
о
с
и
т
е
л
ь
н
од
ру
г
аив
р
а
ща
т
е
л
ь
н
о
едв
иже
н
иео
т
н
ос
и
т
е
л
ь
н
оци
л
ин
др
а
, ат
а
к
жес
у
ммир
о
в
а
т
ьд
в
иже
н
иер
о
т
о
р
о
вио
б
е
с
пе
ч
ит
ьр
а
в
н
о
ме
р
но
е
в
р
а
ще
ни
ев
ых
о
д
н
о
г
ов
а
л
а
. Эт
аз
а
д
а
ч
ар
е
ша
е
т
с
яспо
мо
щь
юс
пе
ци
а
л
ь
н
о
г
о
ме
х
а
н
из
ма– ме
ха
н
из
мап
р
е
о
бр
а
з
о
в
а
ни
яд
в
и
же
ни
я
.
Попр
и
нц
ип
уде
й
с
т
в
ияр
ыч
а
жн
ыеме
х
а
ни
з
мыпр
е
о
б
р
а
з
о
в
а
нияд
в
и
же
ни
ямо
жн
ок
л
а
с
с
ифи
ци
р
о
в
а
т
ьс
л
е
ду
ющи
мо
б
р
а
з
о
м:
– рыч
а
жныеме
х
а
низ
мы, с
о
с
т
о
я
щиеи
зс
о
в
о
к
у
пн
о
с
т
и ша
р
н
ир
н
о
с
о
е
д
ин
е
нн
ыхр
ыч
а
г
о
в
,р
а
з
ме
р
ыир
а
с
п
о
л
о
же
ни
ек
о
т
о
р
ыхо
пр
е
д
е
л
я
ютт
р
а
е
к
т
о
р
и
юихд
в
и
же
ни
я
;
– рыча
жно
-ку
ла
чко
выеме
х
а
низ
мы, с
о
с
т
о
я
щиеи
зс
о
в
о
к
у
пн
о
с
т
и
ша
р
ни
рн
ос
о
е
д
ин
е
нн
ыхр
ыч
а
г
о
вик
у
л
а
ч
к
а
,к
о
т
о
р
ыйо
пр
е
д
е
л
я
е
тт
р
а
е
к
т
о
ри
юд
в
и
же
ни
яр
ыч
а
г
о
в
.
Рыча
жный ме
х
а
низ
м. В о
с
но
в
ут
а
к
о
г
оме
х
а
ни
з
мапо
л
о
же
низ
в
е
с
т
н
ыйме
х
а
н
из
мР
е
й
с
не
р
а[1].
Дл
яис
п
о
л
ь
з
о
в
а
ни
явр
о
т
о
р
н
о
-л
о
п
а
с
т
н
о
йма
ши
неэ
т
отме
х
а
ни
з
мн
е
с
к
о
л
ь
к
омо
д
и
фиц
ир
у
е
т
с
яп
у
т
е
мд
о
б
а
в
л
е
н
ияв
т
о
р
о
г
ов
р
а
ща
юще
г
о
с
яр
ыч
а
г
а
. Упр
о
ще
н
на
як
и
не
ма
т
ич
е
с
к
а
яс
х
е
мапр
е
д
с
т
а
в
л
е
нанар
и
с
. 1.
Ме
х
а
ни
з
мс
о
с
т
о
и
тизд
в
у
хр
ыч
а
г
о
в
-л
о
п
а
с
т
е
й(B1-B3 иB2-B4), к
о
т
о
рыемо
г
у
тв
р
а
ща
т
ь
с
яо
т
но
с
ит
е
л
ь
ноц
е
нт
р
аO. C к
о
нц
а
мир
ыч
а
г
о
в
-л
о
па
с
т
е
й
ша
р
ни
рн
ос
о
е
ди
не
н
ыд
в
ет
я
г
и
-пл
е
ч
и(A-B1, A-B2). Дв
ав
р
а
ща
ющи
х
с
яр
ы28
ро
в
а
ны па
л
ь
цы 7, о
б
к
а
т
ыв
а
ющи
е
с
яп
оне
п
о
д
в
ижно
мук
у
л
а
ч
к
у8, з
а
к
р
е
п
л
е
н
но
мун
ав
ых
о
д
но
мв
а
л
у9.
Ме
х
а
ни
з
мс
о
д
е
р
житч
е
т
ыр
е
х
з
в
е
нн
ики к
у
л
а
ч
о
к
. Че
т
ыр
е
хз
в
е
н
ни
к
с
о
с
т
о
итизша
р
ни
р
нос
в
я
з
а
н
ныхп
л
е
чо
д
ин
а
к
о
в
о
йдл
ин
ыL=2l (AB, BC, CD,
DA). К с
е
р
е
д
и
на
мпл
е
чша
р
н
ир
н
оз
а
к
ре
п
л
е
ны р
ыч
а
г
ил
о
па
с
т
е
й(С1-С3 и
С2-С4).
Вк
а
ч
е
с
т
в
еос
н
о
в
н
о
г
оу
г
л
адл
яр
а
с
ч
е
т
о
в пр
и
ня
ту
г
о
лп
о
в
о
р
о
т
а
ме
жд
уд
иа
г
о
на
л
ь
юAC ио
с
ь
юх
.
З
в
е
н
о
м, о
пр
е
д
е
л
я
ющимз
а
к
о
нд
в
и
же
ни
яд
а
н
но
г
оме
х
а
ни
з
ма
,я
в
л
я
е
т
с
як
у
л
а
ч
о
к
,п
р
о
фил
ьк
о
т
о
р
о
г
оо
п
ис
ыв
а
е
т
с
яфо
р
му
л
о
й[3]
  min 


() L sin  
cos 
2 
,

 

(7)
2 
4 4

г
д
еmin – мин
има
л
ь
ныйу
г
о
лме
жд
ул
о
п
а
с
т
я
ми.
Ко
о
р
ди
на
т
ыт
о
ч
е
кме
х
а
низ
мао
пр
е
д
е
л
я
ют
с
яс
л
е
д
у
ющимис
о
о
т
н
о
ше
ни
я
ми
:
   

A () L sin    min 
cos 
2 
,
2 
4 4

x A 
 A 
 cos 
 , y A 
 A 
 sin 
,
   

(8)
B () L sin    min 
cos 
2 
,
2 
4 4

x B 
 B 
 sin 
 y B 
 B 
 cos 
,
x C 
 x A 
 , y C 
 y A 
,
x D 
 x B 
 , y D 
 y B 
.
Ко
о
р
ди
на
т
ыт
о
ч
е
кC1, C2, C3, C4:
x C1 
 Lcos
1

, y C1
 Lsin
1

,
x C2 
 Lcos
2 

, y C2 
 Lsin 
2 

,
x C3 
 x C1
 , y C3 
 yC1 
,
x C4 
 x C2 
 , y C4 
 y C2 
.
Уг
о
лме
жд
ул
оп
а
с
т
я
ми:
 

()  
cos 
2 
.
 min 
(9)
2 2

Да
н
ныеа
н
а
л
и
т
ич
е
с
к
иез
а
в
ис
имо
с
т
ио
пи
с
ыв
а
ютг
е
о
ме
т
р
и
ю ме
х
а
низ
маи я
в
л
я
ют
с
яи
с
х
о
дн
ыми дл
як
ин
е
ма
т
и
ч
е
с
к
о
г
оа
н
а
л
из
а
. Ме
ха
н
из
м
об
е
с
пе
ч
и
в
а
е
то
с
н
о
в
н
ыефу
нк
ц
ио
н
а
л
ь
н
ыет
р
е
б
ов
а
ни
якп
р
е
об
р
а
з
о
в
а
т
е
л
ю
дв
иже
н
ия
.З
а
к
о
низ
ме
не
ни
яу
г
л
аме
ждул
о
п
а
с
т
я
миг
а
р
мо
ни
че
с
к
и
й. Гра
фи
к
ис
к
о
р
о
с
т
е
йиу
с
к
о
р
е
ни
йл
ише
н
ыр
е
з
к
ихс
к
а
ч
к
о
в
,п
о
э
т
о
муво
т
л
ич
и
ео
т
ме
х
а
н
из
мо
в
,р
а
с
с
мо
т
р
е
н
ныхв
ыше
,д
о
с
т
иг
а
ют
с
япл
а
в
н
о
с
т
ьиб
е
з
у
да
р
н
о
с
т
ь
ра
б
о
т
ы. Ко
нс
т
р
у
к
ц
иял
ише
н
ане
д
о
с
т
а
т
к
о
в
, с
в
я
з
а
н
ныхсис
п
о
л
ь
з
о
в
а
н
ие
м
з
у
б
ч
а
т
ыхк
о
л
е
с
. Пр
о
с
т
о
т
аиз
г
о
т
о
в
л
е
н
ияо
п
р
е
д
е
л
я
е
т
с
яо
т
с
у
т
с
т
в
ие
мс
л
о
ж32
Ис
с
л
е
д
о
в
а
н
и
ема
к
е
т
аме
х
а
н
из
мапр
е
о
б
р
а
з
о
в
а
ни
яп
о
д
т
в
е
р
жд
а
е
тп
о
л
н
о
е
с
о
г
л
а
с
о
в
а
н
и
ет
е
о
р
е
т
ич
е
с
к
и
хр
а
с
ч
е
т
о
всэ
к
с
п
е
р
и
ме
нт
а
л
ь
н
ымид
а
н
ными[6].
Рис
. 4. Ма
к
е
т пр
е
о
б
р
а
з
ов
а
те
л
яд
в
иже
ния
По
л
у
ч
е
нн
ыевна
с
т
о
я
ще
йс
т
а
т
ь
ер
е
з
у
л
ь
т
а
т
ыпо
л
о
же
н
ыво
с
н
о
в
ур
а
бо
тп
ос
о
з
д
а
ни
ю ме
т
о
д
ик
ир
а
с
ч
е
т
аипр
о
е
к
т
и
р
о
в
а
ни
яро
т
о
р
н
о
-л
о
п
а
с
т
н
о
г
о
дв
иг
а
т
е
л
ясв
не
шн
импо
д
в
о
д
о
мт
е
пл
о
т
ы.
Спис
о
клит
е
р
а
т
у
ры
1. Гу
с
ь
к
о
вГ. Г. Не
о
б
ыч
н
ыедв
иг
а
т
е
л
и
. M. : З
на
ни
е
. 1971.
2. Ав
т
о
р
с
к
о
е с
в
ид
е
т
е
л
ь
с
т
в
о №724850. З
а
я
в
л
е
н
о 30.05.78 /
Ю.Н. Лу
к
ь
я
но
в
, В.Н. Ко
т
л
я
р
о
в// Оп
у
б
. 30.03.80. Бюл
. №12.
3. З
а
я
в
к
анап
а
т
е
н
т№2007136002/ Ю.Н. Лу
к
ь
я
но
в[и д
р
.]; з
а
я
в
л
.
01.10.07.
4. Син
т
е
зик
ин
е
ма
т
и
ч
е
с
к
и
йа
на
л
изр
ыч
а
жн
о
-к
у
л
а
ч
к
о
в
о
г
оме
х
а
н
из
мап
ре
о
б
р
а
з
о
в
а
ни
яд
в
и
же
ни
яр
о
т
о
р
но
-л
о
па
с
т
но
г
од
в
и
г
а
т
е
л
ясв
н
е
шни
м
по
д
в
о
д
о
мт
е
пл
а/ Д.В. Гр
ин
е
в[идр
.]. // Сп
р
а
в
о
ч
н
ик
. Инже
н
е
р
н
ыйжу
р
н
а
л
.
2008. №12. С. 30-35.
5. Гр
ин
е
вД.В. , До
нч
е
нк
оМ.А. , Жу
р
а
в
л
е
вЮ.Н. Ки
не
ма
т
ич
е
с
к
и
й
а
н
а
л
изр
ыч
а
жн
о
-к
у
л
а
ч
к
о
в
о
г
оме
х
а
ни
з
мапр
е
о
б
р
а
з
о
в
а
ни
яд
в
и
же
н
ияр
о
т
ор
но
-л
о
п
а
с
т
н
о
г
од
в
и
г
а
т
е
л
ясв
н
е
шни
мп
о
дв
о
д
о
мт
е
п
л
а// Сб
. н
а
у
ч
.т
р
. XV
Ме
жд
у
н
а
р
о
д
н
о
й на
у
чн
о
-т
е
х
ни
ч
е
с
к
о
йк
о
нфе
р
е
нц
ии «Ма
ши
но
с
т
р
о
е
ни
еи
34
т
е
х
н
о
с
фе
р
аXXI в
е
к
а
» вг
. Се
в
а
с
т
о
п
о
л
е15-20 с
е
нт
я
б
ря2008 г
. До
не
ц
к
:
До
нНТУ, 2008. Т. 1. С. 264-268.
6. Ра
з
р
а
б
о
т
к
ама
т
е
ма
т
ич
е
с
к
о
ймо
д
е
л
ипр
о
т
е
к
а
ни
ят
е
р
мо
д
ина
ми
ч
е
с
к
о
г
оци
к
л
асв
не
шн
имп
о
д
в
о
д
о
мт
е
п
л
а
,п
о
з
в
ол
я
юще
йс
о
з
д
а
т
ьэ
к
о
л
о
г
ич
е
с
к
ич
ис
т
ыйд
в
и
г
а
т
е
л
ьр
о
т
о
р
но
-л
о
па
с
т
но
г
от
и
па
: От
ч
е
т(з
а
к
л
юч
.) поНИР//
ФГУП«ВНТИЦ»; Ру
к
о
в
о
д
ит
е
л
ьИ.В. Пл
о
х
о
в
. УДК621.486, № г
о
с
р
е
г
и
с
т
ра
ц
ии01200850182. 2008.
M. Donchenko, A. Perminov, D. Grinev, A. Ivanov
Review and comparative analysis of the hook mechanisms for transformation
of the motion for a rotor-and-blade machines
Review and comparative analysis of the hook mechanisms for transformation
of the motion for rotor-and-blade machines are considered. This mechanism is used to transform the oscillatory angular motion of blades into the one-way uniform angular resulting motion of the engine shaft. Theoretical results are verified experimentally.
По
л
у
ч
е
н
о19.01.09
УДК62.229.74:621.9
В.И. З
о
л
от
у
хи
н,д
-рт
е
х
н
. на
у
к
,п
р
о
ф., (4872) 35-84-77,
prodmyt@rambler.ru (Р
ос
с
и
я
, Ту
л
а
, Ту
л
ГУ),
Д.А. Пр
о
в
о
т
о
ро
в
,а
с
п
., (4872) 35-84-77,
prodmyt@rambler.ru (Р
ос
с
и
я
, Ту
л
а
, Ту
л
ГУ)
ИССЛЕДОВАНИЕУСТОЙЧИВОСТИ ПЕРЕМЕЩ АЕМЫХ
СТАКАНОВ-ДОЗ
АТОРОВПОДВОЗ
ДЕЙСТВИЕМ УПРУГИХСИЛ
Пров
е
деноисс
л
едов
аниенаде
жнос
тисис
те
м бе
с
стопорнойраз
л
ив
кис
тал
и
сав
томатиче
ск
ойсменойс
таканов
, обос
нованы с
пособы пов
ышенияу
с
тойчив
ос
ти
ог
не
упорныхс
таканов
-доз
аторовподде
йс
тв
иему
пруг
ихс
ил
.
Кл
юче
в
ыесл
ов
а: стакан-доз
атор, с
ис
те
мабе
сс
топорнойраз
лив
к
ис
тали, ав
томатиче
ск
аяс
ме
настаканов
, те
мпе
рату
рнаяде
формация,у
пру
г
ийэ
ле
ме
нт.
Ко
б
о
р
у
д
о
в
а
ни
ю, спо
мо
щь
юк
о
т
о
р
о
г
оо
с
у
ще
с
т
в
л
я
е
т
с
япр
о
це
с
сн
е
пр
е
р
ыв
но
йр
а
з
л
ив
к
ис
т
а
л
и, в
ыд
в
иг
а
ют
с
яд
о
с
т
а
т
о
ч
ножё
с
т
к
и
ет
р
е
б
о
в
а
ни
я
,
с
о
г
л
а
с
н
ок
о
т
о
р
ым шиб
е
р
ныес
и
с
т
е
мы д
о
з
и
р
о
в
а
ни
ян
о
в
о
г
оп
о
к
о
л
е
н
ияи
с
и
с
т
е
мыб
е
с
с
т
о
по
р
но
йр
а
з
л
ив
к
ис
т
а
л
иса
в
т
о
ма
т
и
ч
е
с
к
о
йс
ме
но
йс
т
а
к
а
н
о
в
(р
ис
. 1) д
ол
жныо
б
л
а
да
т
ьв
ыс
о
к
ойна
д
ё
жн
о
с
т
ь
ю, ч
т
о
быпо
л
н
о
с
т
ь
юис
к
л
ючи
т
ьа
в
а
р
ий
ныес
и
т
у
а
ции
,с
в
я
з
а
нн
ыесу
т
е
ч
к
о
йжи
д
к
о
г
оме
т
а
л
л
а
.
Вк
а
ч
е
с
т
в
еме
р
, на
п
р
а
в
л
е
нн
ыхнау
лу
ч
ше
ни
еу
с
л
о
в
ийр
а
б
о
т
ыо
г
н
е
у
по
р
н
ыхэ
л
е
ме
нт
о
в
,р
е
к
о
ме
нд
у
е
т
с
япр
и
ме
ня
т
ьк
о
н
с
т
р
у
к
т
и
в
н
ыер
е
ше
ни
я
,
по
з
в
о
л
я
ющи
ео
б
е
с
пе
ч
ит
ьр
а
в
н
о
ме
р
но
с
т
ьп
р
ижа
т
и
як
о
н
т
а
к
т
н
ыхп
о
в
е
р
х
н
о
с
т
е
й[1]
35
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
4
Размер файла
1 281 Кб
Теги
анализа, рычажных, движение, обзор, pdf, механизм, роторное, преобразование, лопастные, машина
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа