close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Применение нетрадиционных регуляторов скорости для улучшения динамических характеристик стрелочного железнодорожного перевода..pdf

код для вставкиСкачать
62.83
.
,
.
,
.
.
.
.
-
.
1
(
) [6, 7].
(
)
d, q,
[5].
,
.
[4]
,
,
-
2
KO
-
,
2
12
W ( )
p ( 2T p 1)
= 1,5 Zp Kr
;K –
-
1
;
;T –
J = J1 + J2 –
;
-
,
(
[4].
-
[2, 3].
( )
Q( p)
W ( )
. 1),
-
1 / KT
.
(2T p 1)
-
(2)
+(
.
,
= (J1 + J2)/J1 –
,
; 122 = c12 /J2 –
.
.
.
( p)
(2)
; Kr –
.
W
2
12
2
–
–
r0
,
1
/K J –
r0
;
;
1
; Zp –
,
-
:
Q
), Q +( ) –
(3)
; P–(p), Q–
-
,
,
(p) –
( ) n ( p) P ( p)
,
( )Qn ( p)Q ( p) p s
,
,
; Pn+(p), Qn+(p) –
,
,
(1)
=0,
;s–
=0.
. 1.
70
ISSN 2074-272X.
. 2012.
3
(3) (2)
,
+( )=1; Pn+(p)=1;
P ( p)
2
2
12 ) p
(
Qn+(p)=1; Q ( p)
(8)
1 ; Q +( )= 2T p 1 ;
2
2
12 )
(1
(4)
n2
n1
6
2
12
2
12
1 ; s = 1.
-
m1
n1
2
12
( )
Q
W pc ( p)
( )
,
s
( ) N ( p) p
0
6 6
6T0 p
3 3
3T0 p
(5)
= 2
;
M ( p)
mi p i
N ( p)
j
i
njp
( ), N( ) –
mi 1 p i 1 ... m0 ;
nj 1p
j 1
j–
m2
p3
m0
5 5
5T0 p
2 2
2T0 p
n2 p 2
m2
2
12
p4
n2
2
12
2
12
m1 p m0
4 4
4T0 p
1T0 p
0.
(9)
mi 1, nj
1
( ), N( )
;
-
(6)
(9):
2
12
n2
.
N( )
-
m2
[3]
G( p) , (7)
6
0;
1(
m1
n1
2
12
5
2
12
6
0
0 ; m0
1
2
12
[3]
2
12
m2
3
3
0
n1
(9)
,
(11)
0
,
(4)
(3),
(2)
:
0
(10)
;
p
[2, 3].
,
2
2
12
2
12
0
3
-
,
2
0
2
0
2
0 ; n0
m1
,
5
0;
1)
4
0
4
M ( p)P ( p) Pn ( p) N ( p)Q ( p)Qn ( p) p
G(p) –
,
n0
p5
-
... n0 ,
( )
=2;
Q
-
:
2
12
3
01, 2,3,4
2
2
12
3
2
1
2
4
12
5
1
. (12)
1
(11)
,
=0; n+ =0; – =2; Q =4;
=1; Qn+ =0; Q– =2; s=1.
-
+
+
,
(7):
( ), N( )
G( )
:
i-1=[ Q– + Qn+ + -1]-1=[2+0+2-1]-1=3-1=2;
j-1=[ Q - P + -1]-1=[4-0-1]-1=3-1=2;
n-1=[i+j+1]- -1=[3+3+1]-1=6.
-
2
12
3
2
2
1
c12
-
0
,
,
0=1/ 0
G(p).
0
.
n2 p
n1 p n0
6 6
6T0 p
3 3
3T0 p
0… 6
–
5 5
5T0 p
2 2
2T0 p
2
12
1
p
2
(13)
,
4=20.8;
3=12.5;
2,59 2,77.
2=5;
[2],
1=6;
:
0=1
6=1;
5=7;
(13)
(10)
( ), N( )
(5):
1
WPC ( p )
2
2
12
1
p
2
(8)
4 4
4T0 p
1T0 p
K rs 2
1
(
KPC = m0/n0KO; T12
T4 = n1/n0.
1
2 2
T2 p 1
,
(14)
1) p
= m2/m0; T2 = m1/m0; T32 = n2/n0;
2 2
3
4
,
0,
,
.
ISSN 2074-272X.
.
5
-
m1 p m0
2
J2 .
=2.59,
1
-
:
m2 p
4
2
(13),
(7)
2
3
0
1
,
n-1-
4
12
5
( . 2): Kr =
0.9485; K = 0.033; K = 1.42; K = 30.15; K = 19; Rsr =
7.33
; Tsr = 0.0026 c; Tr = 0.1093 c; R0 = 0.3316 ; LS
. 2012.
3
71
= 0.1934 ; L = 0.1835 ; = 0.1004; U = U =
2
2
10 ; J1 = 0.0004
; J2 = 0.00063
; c12 = 281.03
; T = 0.0002 c; ZP = 1; = 2.59; 12 = 1068.9 c 1.
. 2 :
WPT 1 ( p) WPT 2 ( p)
W
1.78 0.0026
0.0026
12.82 0.1093
0.1093
( p)
1
1
;
=2.59
(10)
WPC ( p)
W PC ( p)
48
r0
(2.46 10 5 p 2 0.1544p 1) p
.
-
. 3, 4.
/
= 0,12 ,
Fc = 2000 ,
= 2,38
.
Kr
0.000571 (0.0016 p 1)
(15)
;
2.023 10 8 p
1
1
.
W ( p)
8T
1 (0.0016 p 1)
. 2.
,
( )
72
.
.
1
T2 Zp K
-1
1.04 106 (4 10 4 p 1)(4.77 10 5 p 2 0.0056p 1)
tp = J
:
J K T 8T
0=895.3
( ), N( ): n2 = 2.21 10 12 c2; n1 =
1.39 10 8 c; n0 = 9.0 10 8; m2 = 1.32 10 5 c2; m1 = 0.0056 c;
m0 = 1.
:
,
(12)
( )
ISSN 2074-272X.
. 2012.
3
(2) [1, 2].
,
,
-
,
,
.
-
.
,
,
.
-
. 5.
. 3.
(
)
(
,
)
. 4.
(
)
,
(
)
4
. 3, 4
,
,
.
-
,
.5
.
,
Mc = const,
ISSN 2074-272X.
. 2012.
3
73
(
. 5)
,
-
,
.
M12
-
,
M23.
-
,
.
[6].
1.
-
,
.
2.
-
7.
.,
.,
. .,
.,
.
//
.
.-
.
. "
" //
:
, 2009. –
4. – . 105-108.
Bibliography (transliterated): 1. Klyuchev V.I. Teoriya `elektroprivoda. - M.: `Energoatomizdat, 2001. - 704 s. 2. Akimov L.V., Kolotilo V.I., Markov V.S. Dinamika dvuhmassovyh sistem s netradicionnymi regulyatorami skorosti i nablyudatelyami sostoyaniya. - Har'kov:
HGPU, 2000. - 93 s. 3. Akimov L.V., Dolbnya V.T., Klepikov V.B., Pirozhok A.V. Sintez uproschennyh struktur dvuhmassovyh `elektroprivodov s
nelinejnoj nagruzkoj. - Har'kov: NTU "HPI", 2002. - 159 s. 4. Akimov L.V.,
Litvinenko D.G., Vakulenko A.A. Uluchshenie dinamiki astaticheskoj
sistemy vektornogo upravleniya dvuhmassovogo asinhronnogo `elektroprivoda s postoyannoj nagruzkoj // Sb. XVIII mezhdunar. nauchn.-tehn.
konf. "Problemy avtomatizirovannogo `elektroprivoda" // K: "Tehnika",
2011. - S. 92-97. 5. Sinamics Function Manual, (FH1), 01/2011,
6SL3097-4AB00-0BP1. 6. Buryakovskij S.G., Obruch I.V., Smirnov V.
V. Razrabotka skalyarnogo i nejrosetevogo upravleniya strelochnym
perevodom // Sb. XVII mezhdunar. nauchn.-tehn. konf. "Problemy avtomatizirovannogo `elektroprivoda" // Har'kov: NTU HPI, 2010. - S.
574-576. 7. Buryakovs'kij S.G., Sm rnov V. V., Mojse nko V. ., Semchuk
R.V., Demchenko F.O. Zastosuvannya kerovanogo chastotnogo
elektroprivoda v str lochnomu perevod // Zb rnik XVII m zhnar. nauk.tehn. konf. " nformac jno-keruyuch sistemi na zal znichnomu transport "
// Hark v: UkrDAZT, 2009. - 4. - S. 105-108.
05.11.2011
.
3.
,
-
46 ,
,
.
.,
2.
.
, 2001. – 704 .
.,
.–
.:
.,
61002,
. 7050356
"
,
.
, 21
2000. – 93 .
3.
.,
.,
.–
4.
:
.,
"
.,
//
:
.,
. XVIII
,
.
"
"
61001,
,
. 0503012069
.
,7
.
", 2002. – 159 .
.
.
..
" //
. "
:"
", 2011. – . 92-97.
5. Sinamics Function Manual, (FH1), 01/2011, 6SL30974AB00-0BP1.
6.
.,
.,
. .
// . XVII
.
..
."
" //
:
, 2010. – . 574-576.
74
.,
.
. –
.
"
"
,
1.
XVII
"
"
61070,
,
. 0638642443
.
, 1,
12
Akimov L.V., Byrakovskiy S.G., Smirnov V.V.
Unconventional speed control application to railway switch
dynamic characteristics improvement.
The paper shows a method of designing an astatic speed control
system for a two-mass asynchronous vector-control AC railway
switch drive. A possibility of improving the drive dynamics with
a second-order speed regulator synthesized by means of a polynomial equations method is shown.
Key words – railway switch, vector control AC drive,
method of polynomial equations, astatic regulator,
two-mass structural scheme, drive dynamics.
ISSN 2074-272X.
. 2012.
3
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа