close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Распределение магнитной индукции в воздушном зазоре коаксиально-линейного синхронного двигателя с аксиальным и радиальным направлением намагничивания постоянных магнитов на бегуне..pdf

код для вставкиСкачать
621.313.33
.
,
.
-
.
.
,
,
,
,
[1].
[2].
. 2.
:
,
(3)
,
.
[3]
(
-
,
. 1),
-
.
(6).
-
(4)
(9)
,
[
].
,
,
.
,
,
,
,
30
-
[2] .
[4],
4,8
.
110
.
,
.
250
. 1.
(
– 5;
7;
) – 1;
– 3;
– 6;
.1)
[ 5].
[6],
:
-
– 2;
– 4;
(NdFeB)
–
– 9; -
– 8;
– 10.
. 3.
(
.
.3)
–1
– 2.
. 2.
ISSN 2074-272X.
©
. 2013.
1
.,
.
17
3
;
7
5
2
0,635
.
10
1
;
;
-
;
,
)
(
-
=0,32.
. 3.
.5
(
, ,
,
-
);
).
.
[7]
:
-
-
–
(
–
,
–
)
– 1;
(
5, )
2;
–
).
.
(
– 1;
:
,
.
:
– 2;
) (
3
5, )
– 3.
.
.
= f(x)
-
. 5.
.
,
.
= f(x)
-
.
COMSOL Multiphysics (
– 1;
– 3;
– 4;
) – 5;
:
(
)
(
(
,
– 1;
-
– 7;
. 6),
– 2;
) – 6;
– 8.
– 2;
– 3,
. 4.
. 6.
COMSOL Multiphysics
(
. 6)
-
:
– 8: µr =1,0
. 4.
(
164
;
60
18
/ ;
-
112
;
;
0,51
;
-
) – 5: µr =1,0
– 3
/ ;
;
Soft Iron
-
ISSN 2074-272X.
– 6: µr =1,06
r=1,20
SN).
/ ;
(
. 2013.
1
.
(z0r).
,
. 1-3 (
.
.6.).
-
. 8.
. 9.
.
. 9
-
= f(x)
-
COMSOL Multiphysics (
– 1;
– 3;
– 4;
) – 5;
:
(
(
.
. 7),
– 2;
) – 6;
– 7;
– 8.
. 7.
COMSOL Multiphysics
(
,
. 7)
. 9.
= f(x)
-
: –
= f(x)
,
;
.
,
–
= f(x),
-
,
,
.
(B = 0,16
),
-
,
(B = 0,20
.10
. 10.
),
20 %.
= f(x)
.
(
. 8).
.
,
:
– 1;
– 3;
( 1-8) – 4;
) – 2;
(
-
-
(B = 0,211
(B = 0,216
. 11.
) – 5.
1-8
-
),
2,3 %.
= f(x)
.
x= 2,5
(
. 9).
-
.
.11)
(B = 0,21
,
.
ISSN 2074-272X.
),
,
),
(B = 0,16
),
23 %.
. 2013.
1
19
. 10.
= f(x)
:
–
.12.
= f(x)
,
;
–
= f(x),
:
. 12, )
(
f = 50
,
-
2
J=3
.
x = 2,5
.
[8, 9],
[9]
. 11.
= f(x)
.
(
-
= f(x)
( )
( )
:
)
= 4,44 f1 w
max,
,
; w –
; max –
, .
f1 –
(
)
(1)
-
:
,
=
,
,
,
. 6, 7,
,
S –
( S = 25 10 6),
.13
2
max
S ,
.
= f(x)
.
r=0.
,
(2)
-
,
COMSOL Multiphysics.
. 13, 14.
. 12
:
–
;
,
–
-
.
(
(
OSC – 5;
20
(
) – 1;
) – 3;
.
:
– 2;
1 – 4;
11)
–
.
. 13.
= f(x)
:
–
= f(x)
,
;
–
ISSN 2074-272X.
= f(x),
. 2013.
1
2.
.,
.
.
,
(B = 0,032
),
,
(B = 0,026
. 14
),
.
-
18 %.
= f(x)
.
//
. – 2007.
2. – . 54-59.
.
.
.,
.
. . 2. –
. 14.
.
, 1973. – 648 .
:
–
.
3.
24757
.
02D7/10(2007.01). 02D7/18(2007.01). 02D7/20(2007.01).
.,
,
.,
.,
. 10.07.2007,
10.
4.
57744.
,
, EO2D 7/20(2006.01),
,
,
,
,
,
, 10.30.2011,
. 5.
5. www.vltar.ru, www.neomagnetics.com.
6.
93168
,
(2011.01) HD2K33/00
H02K41/025,
.,
,
.,
. 10.01.2011,
1.
7.
.,
.,
.,
.,
.
–
8.
9.
= f(x)
.:
., 1977. – 255 c.
.
.
, 1964. – 774 .
.
. 3. .:
= f(x)
,
;
–
= f(x),
,
(B = 0,029
),
-
,
(B = 0,028
),
3,4 %.
(
),
-
.
Bibliography (transliterated): 1. Blehman I.I. Chto mozhet vibraciya? O
"vibracionnoj mehanike" i vibracionnoj tehnike. - M.: Nauka. Gl. red.
Fiz.-mat.lit.,1988. - 208 s. 2. Bauman V.A., Byhovskij I.I. Vibracionnye
mashiny i processy v stroitel'stve. Uchebnoe posobie dlya studentov
stroitel'nyh i avtomobil'no-dorozhnyh vuzov. M.: Vyssh. shk., 1977. 255 c. 3. Patent na korisnu model'
24757 Vibrovozbuditel'.
E02D7/10(2007.01).E02D7/18(2007.01).E02D7/20(2007.01).Boga nko
M.V., Golenkov G.M, Golub V.P., Popkov V.S., Parhomenko D.I.
10.07.2007, Byul
10. 4. Patent na korisnu model'
57744. Pristr j
dlya zanuryuvannya bud vel'nih element v, MPK, EO2D 7/20(2006.01),
Boga nko M.V, Golenkov G.M, Golub V.P, Popkov V.S, Sidra A.M ,
Sr bnij V.O, 10.30.2011, Byul.
5. 5. www.vltar.ru,
www.neomagnetics.com. 6. Patent na vinah d
93168 L jnij
elektrodvigun
zvorotno-postupal'nogo ruhu,
MPK
(2011.01)
HD2K33/00 H02K41/025, Boga nko M.V., Golenkov G.M, Golub V.P.,
Popkov V.S. 10.01.2011, Byul
1. 7. Golenkov G.M., Bondar' R.P.,
Makogon S.A., Boga nko M.V., Popkov V.S. Modelirovanie raboty
`elektricheskogo vibratora s koaksial'no-linejnym dvigatelem pri raznyh
zakonah regulyacii // Tehnicheskaya `elektrodinamika. - 2007. 2. S. 54-59. 8. Shimoni K. Teoreticheskaya `elektrotehnika. Mir, 1964. - 774 s.
9. Kostenko M.P., Piotrovskij L.M. `Elektricheskie mashiny. Ch. 2. Mashiny peremennogo toka. Uchebnik dlya studentov vysshih tehn.
ucheb. zavedenij. Izd. 3-e pererab. L.: `Energiya, 1973. - 648 s.
,
24.10.2012
,
3
,
15 %,
,
-
,
-
03680,
,
e-mail: mohsen12849@yahoo.com
-
Golenkov G.M., Abbasian Mohsen
Airgap magnetic induction distribution in a coaxially-linear
synchronous motor with axial and radial direction of the
runner permanent magnets magnetization.
Results of theoretical and experimental research on magnetic
induction distribution in the air gap of a coaxially-linear
synchronous motor with reciprocal motion within the pole pitch
and axial and radial direction of the permanent magnets
magnetization are presented.
Key words – magnetic induction, airgap distribution,
coaxially-linear synchronous motor, permanent magnets.
.,
.,
.
, 31
,
.
B
2 3%.
1.
.
"
.-
?
. –
.,1988. – 208 .
ISSN 2074-272X.
"
.:
.
.
.
. 2013.
1
21
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа