close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Анализ комбинаторного алгоритма в задачах расписания работы группы установок СО2-экстракции.

код для вставкиСкачать
ןננ
XY^[ONXA ^MYR^ע QXG[^`A N[KSRUR]XAפ g כ ךפ מננט
ךלןעכמלעךזךךלעכ
`S`UXY VRT_XS`NRPSR]R `U]RPXNT` ^ Y`\`I`K
P`OQXO`SXA P`_RNE ]PMQQE MON`SR^RV OR מףCVONP`VJXX
`ע]ע Q[PR^ ןפ ^עOע VRO`I[^ מפ [עQע VRH[^RW מ
ן
`6@<;48! 4@06;.83=@ 8 /2*8@5$32ף83,204@*8233%+ .;+3252=87פ
םכננןנפ =ע V0@/32<@0פ -5ע Y812>/6@!פ כו #5;6.0233@! 12).@ז ·³-·¬א·³-·¬ע®«
מ
V-?@3/687 =2/-<@0/.>;33%7 .;+3252=8);/687 -38>;0/8.;.פ
םכננימפ =ע V0@/32<@0פ -5ע T2/62>/6@!פ מו #5;6.0233@! 12).@ז ·²¬®»´אµ«¾-¬«ע®«
Q0;<52:;32 8/125$92>@38; 624?83802>@332=2 12<+2<@ <5! 0;(;38! /52:3%+ 432=24;03%+ 9@<@) *;52)8/5;3327 21ף
.8489@*88 0@?2. 4@52.233@:32=2 #6/.0@6*82332=2 10289>2</.>@ע Y3@)8.;5$32; /260@';38; 9@.0@. 3@ 10289>2</.>2 >
102*;//; 125-);38! 18';>6-/2>%+ <2?@>26 4;.2<24 �� מף#6/.0@6*88 />!9@32 / 21.84@5$3%4 0@/);.24 =0@,86@ 8+ 0@ף
?2.%ע Q0;<52:;3 @5=208.4 0;(;38! 9@<@)8 -120!<2)8>@38! 0@/18/@387פ 2/32>@33%7 3@ 125324 1;0;?20; >@08@3.2>ע
M/.@32>5;3% =0@38*% 1084;3842/.8 4;.2<@ 12532=2 1;0;?20@ <5! 0;(;38! 9@<@)8 /2/.@>5;38! 21.84@5$32=2 0@/18ף
/@38! םף/.@<8732=2 432=2@//20.84;3.32=2 10289>2</.>@ע
V5");>%; /52>@ז ��מף#6/.0@6*8!פ -120!<2)8>@38; 0@/18/@387פ 3;0;6-0/8>3%7 @5=208.4פ 0@>324;032; 0@/10;<;5;ף
38;פ 4;.2< 12532=2 1;0;?20@פ *;52)8/5;33@! 21.8489@*8!ע
O2>0;4;33@! 18';>@! 1024%(5;332/.$ (80262
8/125$9-;. 18';>6-/2>%; <2?@>68פ 125-)@;4%; 4;.2ף
<24 ��מף#6/.0@6*88ע C.2. 102*;// 84;;. 0!< 2/2?;3ף
32/.;7פ />!9@33%+ / 8/125$92>@38;4 @11@0@.2> >%/2ף
62=2 8 />;0+>%/262=2 <@>5;38!ע ^ ?25$(83/.>; 102ף
4%(5;33%+ -/.@32>26 .@62=2 .81@ 102*;// 20=@3892ף
>@3 1;082<8);/684 /12/2?24ע C.2 108>2<8. 6 93@)8ף
.;5$3%4 9@.0@.@4 0;/-0/2> 108 0;@589@*88 3; .25$62
2/32>32=2 .;+3252=8);/62=2 *865@פ 32 8 3@ 623*;>%+
/.@<8!+ 102*;//@ �ן�ע M)8.%>@! /;92332/.$ 12<2?3%+
10289>2</.> 8 93@)8.;5$32; 6258);/.>2 >8<2> 1;0;0@ף
?@.%>@;42=2 848 /%0$!פ 42:32 2.4;.8.$פ ).2 /260@';ף
38; 9@.0@. 3@ 10289>2</.>2 />!9@32 / 21.84@5$3%4
0@/);.24 =0@,86@ 0@?2.%ע
^ 3@/.2!';; >0;4! (80262 8/125$9-"./! .@68; 4;ף
.2<% 0;(;38! #.8+ 9@<@)פ 6@6 4@.;4@.8);/62; 102=0@4ף
4802>@38; ר3@1084;0פ *;52)8/5;332; 583;732; 102ף
=0@44802>@38;קפ 4;.2<% /5-)@732=2 128/6@ ר3@108ף
4;0פ =;3;.8);/68; @5=208.4% 128/6@ 0;(;38!קע R?8ף
58; 10;<5@=@;4%+ @5=208.42> 8 2?'8+ 12<+2<2> />8ף
<;.;5$/.>-;. 2? 2./-./.>88 2?';=2 0;(;38! <5! .@68+
9@<@) ?25$(27 0@94;032/.8ע ^ .2 :; >0;4! /1;*8,86@
0@//4@.08>@;42=2 102*;//@ 129>25!;. /-';/.>;332
-102/.8.$ 12/.@32>6- 9@<@)8 21.8489@*88 0;@5$32=2
10289>2</.>;332=2 102*;//@פ @ 02/. >%)8/58.;5$3%+
42'32/.;7 /2>0;4;33%+ 6241$".;03%+ .;+3252=87
129>25!;. 8/125$92>@.$ 4;.2< 12532=2 1;0;?20@ <5!
128/6@ 12<432:;/.>@ 21.84@5$3%+ 0;(;387 > <@3327
12/.@32>6;ע
J;5$ 3@/.2!';7 0@?2.% ? 8//5;<2>@38; =0@38*
1084;3842/.8 4;.2<@ 12532=2 1;0;?20@ <5! 0;(;38!
9@<@)8 /2/.@>5;38! 21.84@5$32=2 0@/18/@38! םף/.@ף
<8732=2 432=2@//20.84;3.32=2 10289>2</.>@ע
X4;;./! 1!.$ 12/5;<2>@.;5$3%+ 21;0@*87 10;2?ף
0@92>@38! /%0$! > =2.2>-" 102<-6*8"ז ן ? <02?5;38;פ
מ ? 9@=0-96@ 6@/6@<@פ ם ? #6/.0@6*8!פ ל ? /58>פ כ ? 2)8/.ף
6@ 6@/6@<@ע O%0$; 12/.-1@;. 3@ 1;0;0@?2.6- > >8<;
432:;/.>@ 0@958)3%+ 1@0.87פ 2.58)@"'8+/! >0;4;ף
3;4 8+ 1;0;0@?2.68 3@ 6@:<27 /.@<88ע S@1084;0פ 108ף
3!.2 );.%0; >8<@ /%0$!ז ן? +4;5$פ מ ? 6208@3<0פ ם ? -6ף
021פ ל ? =>29<86@ע X/+2<3%; <@33%; <5! 0@/18/@38!
כף/.@<8732=2 לף@//20.84;3.32=2 10289>2</.>@ 108>;ף
<;3% > .@?5ע ןע
N@?58*@ ן
T@.08*@ <58.;5$32/.;7 �·פ¶פ
ן · כו ן ¶ ל
^8< /%0$! ר1@0.88ק
ן
מ
ם
ל
מכ
ןנ
ןכ
מנ
מ Y@=0-96@ 6@/6@<@פ 483
ןנ
ןנ
ןנ
ןנ
ם C6/.0@6*8!פ 483
ןמנ
ךנ
חנ
חנ
ל O58>פ 483
כנ
כנ
כנ
כנ
ןמנ
ןמנ
ןמנ
ןמנ
ן \02?5;38;פ 483
כ R)8/.6@ 6@/6@<@פ 483
R1.84@5$3%7 >@08@3. 12<@)8 /%0$! 3@ 1;0;0@?2.ף
6- 8 >0;4!פ 9@.0@);332; 3@ 1;0;0@?2.6- >/;+ 1@0.87פ
5;=62 42:;. ?%.$ 210;<;5;32 3@ 2/32>@388 .@?58*%
1;0;/.@32>26 >/;+ >@08@3.2> 0@/18/@387 �מ�ע
^ 0;9-5$.@.; 12532=2 1;0;?20@ >/;+ >2942:3%+ >@ף
08@3.2> ?%52 125-);32 מל 0@/18/@38!פ 89 62.20%+ ך
2.58)@58/$ 48384@5$327 <58.;5$32/.$" >%1253;38!
1@6;.@ 9@<@387ע R<32 89 .@68+ 0@/18/@387 10;</.@>5;ף
32 > .@?5ע מע
N@?58*@ מ
C.@1 >%1253;38!
21.84@5$32=2
0@/18/@38!
^0;4! 3@/.-15;38! /2?%.87 21.84@5$32=2
0@/18/@38!פ 483פ <5! >8<2> /%0$!
מ
ן
ם
ל
\02?5;38;
נסןנ
ןנסםכ
םכסכנ
כנסינ
Y@=0-96@ 6@/6@<@
ןנסמנ
םכסלכ
כנסךנ
ינסטנ
C6/.0@6*8!
מנסטנ
טנסמננ
מננסמחנ
מחנסםטנ
O58>
R)8/.6@ 6@/6@<@
טנסןםנ
מננסמכנ
מחנסםלנ
םטנסלםנ
ןםנסמכנ
מכנסםינ
םינסלחנ
לחנסךןנ
Q084;)@38;ז )8/58.;5$ ? 3@)@52 #.@1@פ 93@4;3@.;5$ ? 9@>;0(;ף
38;ע
XY^[ONXA ^MYR^ע QXG[^`A N[KSRUR]XAפ g כ ךפ מננט
ןנן
N@684 2?0@924פ <@:; > 102/.;7(;4 /5-)@; 84;;4
12<432:;/.>2 21.84@5$3%+ 0;(;387פ 62.202; 2/.@;.ף
/! 3;<2/.8:84%4 108 8/125$92>@388 4;.2<2> 12(@=2ף
>27 21.8489@*88 �ם�ע R);>8<32פ ).2 0;(;38; 9@<@)8
<5! 10289>25$32=2 )8/5@ 1@0.87 .0;?-;. 93@)8.;5$32
?25$(; >%)8/58.;5$3%+ 9@.0@.ע R?';; )8/52 0@/18/@ף
387 � 9@>8/8. 2. )8/5@ 1@0.87 ²פ 12/.-18>(8+ 3@ 1;0;ף
0@?2.6-ז
�
²�
רןק
^ 6@);/.>; =;3;0@.20@ .@68+ 1;0;/.@32>26 8/125$ף
9-;4 @5=208.4פ /.02!'87 89 12/5;<2>@.;5$32/.8 1;0;ף
/.@32>26 12 2);0;<327פ -:; 12/.02;3327 1;0;/.@32>ף
6;ע R?%)32 .@627 12<+2< 10;<125@=@;. 8/125$92>@38;
0;6-0/88פ ).2 108>2<8. 6 =;3;0@*88 >/;7 12/5;<2>@ף
.;5$32/.8 1;0;/.@32>26 8 93@)8.;5$324- 2?&;4- 8/ף
125$9-;427 1@4!.8ע Q2#.24- 10;<5@=@;./! 8/125$92ף
>@38; 3;0;6-0/8>32=2 @5=208.4@ / 12/.02)327 >%<@ף
);7 8/624%+ >@08@3.2> 1;0;/.@32>26ע
U8/.83= =;3;0@.20@ >@08@3.2> ר�ץץק
·²¬ ³�·²רק¥
·²¬ ²ו
½±«¬ הה �«- ר‏)8/52 1;0;/.@>5!;4%+ #5;4;3.2> 0@>32‏ק הה ש�¬שו
½·² גג ²ו
·²¬ צ� ד ²»© ·²¬ �² ץ ן�ו סס 4@//8> 1;0;/.@>5!;4%+ #5;4;3.2>
·²¬ צ� ד ²»© ·²¬ �² ץ ן�ו סס 4@//8> 1298*88 1;0;/.@>5!;4%+
#5;4;3.2>
¾±±´ צ �� ד ²»© ¾±±´ �² ץ ן�ו סס 4@//8> 3@10@>5;387 1;0;/.@32>26
סס 838*8@589@*8! 4@//8>2>
÷±® ר·²¬ · ד נו · ה ד ²ו ·ץץק¥
� �·� ד ·ו � �·� ד ןו �� �·� ד ¬®«»ו
£
��²� ד ²ו
סס 1;)@.$ 3@)@5$327 1;0;/.@32>68
÷±® ר·²¬ ³ ד ןו ³ ה ד ²ו ³ץץק ½±«¬ הה ��³� הה ששו
½±«¬ הה »²¼´ו
· ד ןו
·²¬ ¨פ µפ °±³ו
©¸·´» ר· ה ²ק¥
· ד ןו ¨ ד נו
©¸·´» ר��·� ד ד ² ? · ץ ןק¥
�� �·� ד ��� �·�ו
� �·� ד ןו
·÷ ר�� �·�ק ¨ץץו
·ץץו
£
·÷ ר· ה ²ק¥
·÷ ר�� �·�ק µ ד ��·� ץ ¨ו
»´-» µ ד ² ? · ץ ן ? ��·� ץ ¨ו
°±³ ד ��µ�ו ��µ� ד ��µ ץ ן�ו ��µ ץ ן� ד °±³ו
סס 1;)@.$ 2);0;<327 1;0;/.@32>68
÷±® ר·²¬ ³ ד ןו ³ ה ד ²ו ³ץץק ½±«¬ הה ��³� הה ששו
½±«¬ הה »²¼´ו
��·� ד ��·� ץ ןו
£
£
®»¬«®² ןו
£
½¸�®צ �«- ר½±²-¬ ½¸�®צ ¬»¨¬ק¥
�¸�®�±�»³ ר¬»¨¬פ ¾«÷�«-קו
®»¬«®² ¾«÷�«-ו
£
Q0;</.@>5;33%7 @5=208.4 129>25!;. =;3;0802>@.$
3;2?+2<842; )8/52 1;0;/.@32>26 > 9@>8/842/.8 2.
)8/5@ 1;0;/.@>5!;4%+ #5;4;3.2> ²ע ^0;4!פ 9@.0@)8>@;ף
42; 3@ .@6-" =;3;0@*8"פ 42:32 10;</.@>8.$ 108?58ף
:;3327 9@>8/842/.$"פ 62.20@! 8 210;<;5!;. 3;2?+2<8ף
42; >0;4! <5! 128/6@ 12<432:;/.>@ 21.84@5$3%+ 0@/ף
18/@387ע V@6 >8<32 89 10;</.@>5;33%+ <@33%+פ =0@38ף
*% 1084;3842/.8 <@332=2 @5=208.4@ 2=0@38)8>@"./!
ןל >8<@48 1;0;0@?@.%>@;42=2 /%0$!פ 129>25!! 125-ף
)@.$ >/; >2942:3%; 21.84@5$3%; >@08@3.% 0;(;38! >
108;45;42; >0;4!פ 93@)8.;5$32 4;3$(;;פ );4 >0;4!
.;+3252=8);/62=2 *865@ע Q08 3@58)88 ןכ 8 ?25;; >8ף
<2> 1;0;0@?@.%>@;42=2 /%0$! >0;4! 0@/);.@ 0;962 >29ף
0@/.@;. 8 /.@32>8./! /0@>384%4 /2 >0;4;3;4 1;0;0@ף
?2.68 /%0$!פ ).2 !>5!;./! 3;108;45;4%4 / 10@6.8);ף
/627 .2)68 90;38!ע ^ #.24 /5-)@; >2942:32 8/125$92ף
>@38; 4;.2<2> 12(@=2>27 21.8489@*88פ 2/32>@33%+
3@ 4@.;4@.8);/624 102=0@44802>@388 ר3@1084;0פ *;ף
52)8/5;332; 583;732; 102=0@44802>@38;קפ 4;.2<@+
/5-)@732=2 128/6@ ר3@1084;0פ =;3;.8);/68; @5=208.ף
4% 128/6@ 0;(;38!קע
]0@,86 >0;4;38 21.8489@*88 0@/18/@38! 4;.2<24
12532=2 1;0;?20@ 10;</.@>5;3 3@ 08/-36;ע
P@//42.084 >2942:32; 894;3;38; <58.;5$32/.8
0@/18/@387 3@ 12/5;<2>@.;5$324 432:;/.>; 4@(83
108 894;3;388 (8083% ר� ¨ ¾ק #.2=2 0@>324;032=2
0@/10;<;5;38!ע [/58 (8083@ 263@ /.0;48./! 6 3-5"
ר>/; <58.;5$32/.8 2?0@?2.26 0@>3%קפ .2 >%1253;38;
>/;=2 2?&;4@ 0@?2. 42:;. ?%.$ >%)8/5;32 12 ,204-5;
� ר¬ פ ²פ ³ ק
¬²
ר³ ןק ¬ פ
רמק
=<; ¬ ? >0;4! >%1253;38! 2<327 0@?2.% ר0@94@+ 2./-./.>-;.קו ² ? 62ף
58);/.>2 2?0@?@.%>@;4%+ 4@.;08@52>ו ³ ? )8/52 /.@<87 2?0@?2.68ע
\@33@! ,204-5@ 129>25!;. 210;<;58.$ 38:3"" 8
>;0+3"" =0@38*% <58.;5$32/.8 0@/18/@387ע Q08 12<ף
/.@32>6; 2?0@?2.68 48384@5$327 8 4@6/84@5$327
<58.;5$32/.;7 0@?2. 89 4@.08*% 0@/18/@38! 125-)@;4
/22.>;./.>;332 -«° � 8 ·²÷ � 3@ 2/32>; #.8+ 126@9@.;ף
5;7ז
-«°� ² פ ³
³�¨ ¬ · פ ¶ ²
³ ן ³�¨ ¬ · פ ¶ ו
רםק
·²÷ � ² פ ³
³·² ¬ · פ ¶ ²
³ ן ³·² ¬ · פ ¶ ע
רלק
N@684 2?0@924פ 10;</.@>5;33%; ,-36*88 42=-.
?%.$ 8/125$92>@3% 108 2*;36; -<@5;332/.8 .;6-';7
1;0;/.@32>68 2. 21.84-4@ע \5! #.2=2 8/125$9-;4 102ף
89>2</.>;33%; <@33%; ר.@?5ע ןקע
Q25-);33%; 0;9-5$.@.% 126@9%>@".פ ).2 >/;=2 #.@ף
12> 1;0;0@?2.68 /%0$! ? 1!.$ע T8384@5$3@! <58.;5$ף
ןנננננ
ןננננ
¬ר²ק ד לפנחכ�
מ
ןנננ
� ד חפחחל�
מ םפ ט²ם
ןמ»
נן
ןננ
ןנ
ן
נפן
ןנפנ
ןןפנ
ןמפנ
ןםפנ
ןלפנ
I8/52 #5;4;3.2> 432:;/.>@
^0;4! 0@?2.% =;3;0@.20@פ /
ןכפנ
P@/);.
ןךפנ
ןנמ
XY^[ONXA ^MYR^ע QXG[^`A N[KSRUR]XAפ g כ ךפ מננט
32/.$ #.@1@ ןנ 483 ר9@=0-96@קפ 4@6/84@5$3@! <58.;5$ף
32/.$ ןמנ 483 ר2)8/.6@ 6@/6@<@קפ )8/52 2?0@?@.%>@;ף
4%+ 4@.;08@52> ? );.%0;ע N2=<@ 38:387 -02>;3$ <58ף
.;5$32/.;7 >/;+ 0@/18/@387 <@332=2 10289>2</.>@
·²÷ � /2/.@>8. טנ 483 רלקפ @ >;0+387 -«° � ? חךנ 483 רםקע
N@684 2?0@924פ 84;"./! 93@)8.;5$3%; >0;4;33%; 0;ף
9;0>% 12>%(;38! #,,;6.8>32/.8 0@?2.% <@332=2 102ף
89>2</.>@ע
^E^R\E
Q0;<52:;3 @5=208.4 0;(;38! 9@<@)8 -120!<2)8>@ף
38! 0@/18/@387פ 2/32>@33%7 3@ 125324 1;0;?20; >@ף
08@3.2>ע M/.@32>5;3% =0@38*% 1084;3842/.8 <@332ף
=2 @5=208.4@ <5! 128/6@ 12<432:;/.>@ 21.84@5$3%+
0@/18/@387ע Q0;<52:;32 8/125$92>@38; 624?83802ף
>@332=2 12<+2<@ <5! 0;(;38! /52:3%+ 432=24;03%+
9@<@) *;52)8/5;3327 21.8489@*88 0@?2. 4@52.233@:ף
32=2 #6/.0@6*82332=2 10289>2</.>@ע
UXN[P`NMP`
ןע V2(;>27 [עQעפ _5!=29 KעPע C6/.0@6*8! <>-268/$" -=ף
5;02<@ > 18';>27 .;+3252=88ע ? T@7621ז X9<ף>2 T]NXפ מנננע ?
לחכ /ע
מע V23>;7 Pע^עפ T@6/>;55 ^עUעפ T855;0 Uע^ע N;208! 0@/ף
18/@387ע ? Tעז S@-6@פ ןחיכע
םע T80;*687 XעBע O83.;9 /-?21.84@5$3%+ 0@/18/@387
<5! /8/.;4 12/5;<2>@.;5$32=2 .81@ סס X9>ע P`Sע N8OMע ? מננמע ? g ןע
Q2/.-185@ מחענכענט =ע
������‗����‗� ‗�������� ‗�‗����� �� ��� �������� �� ��� ��������
�� ORמף����‗����� ‗��‗�‗��� ����� ����‗����
‗ע�ע ����� ןפ �ע�ע ���‗���� מפ �ע�ע �������� מ
ן
‗½�¼»³§ ±÷ ��®µ»¬·²¹ �²¼ �±½·�´ �²¼ �½±²±³·½ �»½¸²±´±¹·»-פ
כפ �·° -¬עפ �®�-²±¼�®פ םכננןנו »ף³�·´ז ·³-·¬א·³-·¬ע®«
מ
�«¾�² �¬�¬» �»½¸²±´±¹·½�´ �²·×»®-·¬§פ
מפ �±-µ±×-µ�§� -¬עפ �®�-²±¼�®פ םכננימו »ף³�·´ז ·²¬®»´אµ«¾-¬«ע®«
�¸» «-» ±÷ ½±³¾·²»¼ �°°®±�½¸ ¬± -±´×·²¹ ½±³°´»¨ ³«´¬·ף´»×»´ ¬�-µ- ±÷ ·²¬»¹®�´ף×�´«»¼ ±°¬·³·¦�¬·±² ±÷ ±°»®�¬·²¹ -³�´´ ½�°�½·¬§
»²¬»®°®·-» ©�- ±÷÷»®»¼ע �±²-·¼»®�¾´» °®±¼«½¬·±² ½±-¬ ®»¼«½¬·±² ·² ¬¸» °®±½»-- ±÷ °®±¼«½·²¹ ÷±±¼ ÷´�×±«® �¼¼·¬·×»- ¾§ ³»�²- ±÷
��מף»¨¬®�½¬·±² ³»¬¸±¼ ·- ¼«» ¬± ±°¬·³�´ ½�´½«´�¬·²¹ ¬¸»·® ±°»®�¬·±² -½¸»¼«´»ע �¸» �´¹±®·¬¸³ ±÷ -±´×·²¹ ¬¸» ¬�-µ ±÷ ¬¸»·®
-½¸»¼«´» ½±´´�¬·±² ¾�-»¼ ±² ¬¸» ½±³°´»¬» -»�®½¸ ±÷ ±°¬·±²- ©�- ±÷÷»®»¼ע �¸» -½±°» ±÷ �°°´·½�¬·±² ±÷ ¬¸» ½±³°´»¬» -»�®½¸ ³»¬¸±¼
÷±® -±´×·²¹ ¬¸» °®±¾´»³- ±÷ ½±³°·´·²¹ ±°¬·³�´ -½¸»¼«´» ±÷ ¬¸» ¬¸®»» -¬�¹» ³«´¬·ף®�²¹» °®±¼«½¬·±² ©�- »-¬�¾´·-¸»¼ע
�»§ ©±®¼-ז ��מף»¨¬®�½¬·±²פ -½¸»¼«´» ½±´´�¬·±²פ ²±²ף®»½«®-·×» �´¹±®·¬¸³פ «²·÷±®³ ¼·-¬®·¾«¬·±²פ ½±³°´»¬» -»�®½¸ ³»¬¸±¼פ
·²¬»¹®�´ף×�´«»¼ ±°¬·³·¦�¬·±²ע
ךםיעןלךעםמזכםמעןםכעננןעכי
T`N[T`NXI[OVR[ TR\[UXPR^`SX[
P[RUR]XI[OVR]R QR^[\[SXA OT[N`SE
`עSע QXPR]R^פ Xע`ע UXN^XSR^`פ `ע^ע HXUR^
V;4;02>/687 .;+3252=8);/687 83/.8.-. 18';>27 1024%(5;332/.8פ
ךכננכךפ =ע V;4;02>2פ ?ף0 O.028.;5;7פ ליו ,@6/ז רםטלףמק יםףלנףניפ #5;6.0233@! 12).@ז ±÷÷·½»א�»³¬·°°ע®«
P@//42.0;32 894;3;38; 0;252=8);/68+ +@0@6.;08/.86 /4;.@3% 0@958)327 :8032/.8 > 9@>8/842/.8 2. .;41;0@.-0% 8
83.;3/8>32/.8 4;+@38);/62=2 >29<;7/.>8!ע Q0;<52:;3@ 4;.2<86@פ 108 1242'8 62.2027 608>%; .;);38! > 6220<83@ף
.@+ u3@10!:;38; /<>8=@ ? /6202/.$ /<>8=@ ?e *;5;/22?0@932 @11026/84802>@.$ <>-4! 0;252=8);/6848 42<;5!48ע
R10;<;5;32 >58!38; 3@ 0;252=8);/68; />27/.>@ /4;.@3% 6@:<2=2 89 8//5;<2>@33%+ 1@0@4;.02>ז /2<;0:@38! :80@פ
4;+@38);/62=2 >29<;7/.>8!פ .;41;0@.-0% 8 8+ >9@8432=2 >58!38!ע ^%1253;32 .@6:; 4@.;4@.8);/62; 42<;5802>@38; /
8/125$92>@38;4 4@.08*% 12532,@6.2032=2 #6/1;084;3.@ע
V5");>%; /52>@ז 0;252=8);/68; />27/.>@ /4;.@3%פ 3@10!:;38; /<>8=@פ /6202/.$ /<>8=@ע
Q0289>2</.>2 /4;.@3% 0@958)327 :8032/.8 >65"ף
)@;. 0!< .;+3252=8);/68+ 21;0@*87פ > .24 )8/5; 1;0;ף
4;(8>@38;פ =242=;389@*8"פ 2+5@:<;38;פ .;);38; 12
.0-?2102>2<@4פ 1;0;6@)8>@38; 3@/2/@48פ <29802>@ף
38;פ .0@3/120.802>@38; > .20=2>-" /;.$ 8 <0ע �ןפ מ�ע
Q2#.24- >2102/%פ />!9@33%; / 4;+@38);/684 >29<;7ף
/.>8;4 3@ /.0-6.-0- /4;.@3%פ 10;</.@>5!". 3@-)3%7
8 10@6.8);/687 83.;0;/ע
X//5;<2>@58 /4;.@3-פ >%0@?2.@33-" / 8/125$92>@ף
38;4 3204@5892>@33%+ /58>26 8 9@6>@/68פ /2<;0:@ף
38;פ =סןננ = 102<-6.@ז 2?0@9;* ן ? :802> ? ןנו ?;562> ?
מפחו -=5;>2<2> ? םפנו 2?0@9;* מ ? /22.>;./.>;332 ןכו מפטו
םפךו 2?0@9;* ם ? /22.>;./.>;332 מנו מפךו םפל ר<@5;; 12
.;6/.- :8032/.$ /4;.@3% ? ןנ� Zפ ןכ� Zפ מנ� Zקע
X//5;<2>@38! ?%58 >%1253;3% 3@ 02.@*823324
>8/62984;.0; �»±¬»-¬ףמ / 8/125$92>@38;4 *8583<08);ף
/627 894;08.;5$327 /8/.;4% �ס�מע O6202/.$ /<>8=@ 89ף
4;3!58 > <8@1@923; 2. ןפנ <2 לםיפל / ?ןע ^/; 894;0;38!
?%58 >%1253;3% > .0;+ 12>.2032/.!+ 108 ,86/802>@3ף
3%+ 93@);38!+ .;41;0@.-0%ז ךפ ןךפ מכ 8 םןpOע \5! .;0ף
42/.@.802>@38! 8/125$92>@58 :8<62/.327 -5$.0@.;0ף
42/.@.ע Q;0;< 9@10@>627 108?20@ /4;.@3- <5! 125-);ף
38! 2<3202<327 /.0-6.-0% .'@.;5$32 =242=;389802ף
>@58 (1@.;5;4 > .;);38; ןכ /ע
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
8
Размер файла
101 Кб
Теги
анализа, со2, установок, алгоритм, расписание, группы, комбинаторного, работа, экстракции, задача
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа