close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Професор Баринов Едуард Федорович.

код для вставкиСкачать
„Світ медицини та біології”, номер 2 2009 рік
ПОДІЇ І ДАТИ
IVENTS AND DATES
ПРОФЕСОР
БАРИНОВ ЕДУАРД ФЕДОРОВИЧ
17
травня
морфологи,
топографоанатоми та патофізіологи Донеччини святкують день
народження видатного вченого
України – Барінова Едуарда
Федоровича. Цієї весни Едуарду
Федоровичу
виповнюється
60
років, кожен з яких насичений
напруженою працею, яскравими
подіями, новими досягненнями.
Академік Академії наук Вищої
школи України, доктор медичних
наук, Соросовський професор,
професор, завідувач кафедри
гістології, цитології та ембріології
Донецького Національного медичного університету ім. М.Горького –
Барінов Едуард Федорович є
автором 548 наукових робіт, в
тому числі 13 монографій і 72
робіт з педагогіки Вищої Школи,
має 60 патентів на винаходи. Але
заслуги та авторитет Едуарда
Федоровича
визначаються
не
словами та цифрами, а ділами,
його доброзичливим відношенням
до колег та студентів, щирою
допомогою, яку він надає всім в
професійному рості та житті.
Унікальність професора Барінова Е.Ф. як науковці полягає в його універсальності, яка включає
вільне володіння такими галузями медицини, як топографічна анатомія, хірургія, патологічна
фізіологія, біохімія, молекулярна біологія, гістологія, цитологія та ембріологія. Своє наукове життя
Едуард Федорович починав ще в бутність студентом, ставши керівником студентського наукового
товариства на кафедрі топографічної анатомії та оперативної хірургії. Після закінчення в 1973 році
Донецького медичного інституту Е.Ф. Барінов продовжив роботу, яка була втілена в його кандидатську
дисертацію «Пластика стенок предсердий различными аутотрансплантатами», виконану під
керівництвом доц. Кір‘якулова Г.С. та професора Андрюшина Ю.Н. на кафедрі топографічної анатомії.
Після її блискучого захисту в м. Горькому в 1975 році асистент Е.Ф.Барінов продовжив наукові пошуки
разом зі своїми учнями та помічниками. Створений під його керівництвом колектив СНТ того часу й
донині є гордістю кафедри топографічної анатомії, з якого вийшло багато відомих вчених та високо
кваліфікованих спеціалістів-лікарів та професорів. Творчі роботи та операції, які вони розробляли та
виконували під керівництвом Едуарда Федоровича, стали легендами, які студенти й досі з 1 курсу
передають один іншому. Результатом багаторічної роботи, безсонних ночей, аналізу досвіду
попередників та власних розробок стало народження дослідника Барінова Е.Ф. як патофізіолога:
хірург та рукотворець перетворився на фундаменталіста теоретика, який самотужки створив себе як
вчений. Дзеркалом цього перевтілення стала докторська дисертація «Биологическая консервація
сердечно-легочного препарата», яка з блиском була захищена в Москві в університеті дружби народів
ім. П. Лумумби в 1984 році, і була оцінена як найкраща дисертація року в СРСР.
Але судьба підготувала ще багато перевтілень для цієї Людини. Наукові досягнення та могутні
організаторські здібності привели професора Е.Ф.Барінова на посаду Проректора з наукової роботи
Донецького державного медичного інституту, яку він займав протягом 8 років. Завдяки його
напруженій та творчій праці в вузі в одному з перших в Україні були впроваджені комп‘ютерні
133
„Світ медицини та біології”, номер 2 2009 рік
технології, рейтингова система, заснована ЦНДЛ, була розроблена система підтримання наукових
досліджень на кафедрах та наукового росту молодих співробітників. З 1990 року професор Барінов
Е.Ф. очолив кафедру гістології, цитології та ембріології, поповнивши свій науковий арсенал ще трьома
новими дисциплінами.
З метою підвищення ефективності навчання студентів-медиків, досягнення Європейського
стандарту медичної освіти в Україні професор Е.Ф. Барінов розробив систему оновлення банку
учбової інформації досягненнями сучасної медицини та впровадження новітніх технологій навчання.
За роки роботи на кафедрі гістології професор Е.Ф.Баринов збагатив зміст навчальної програми з
дисципліни за рахунок залучення гістофізіологічного підходу, впровадження фактичного матеріалу із
сфери клінічної морфології, біохімії, молекулярної біології та генетики. Під його керівництвом була
модифікована методологія викладання курсу загальної та спеціальної ембріології людини, гістології та
ембріології органів ротової порожнини, що поглибило профілізацію навчальної програми для студентів
педіатричного та стоматологічного факультетів.
Професор Е.Ф.Барінов є новатором в розробці нової технології навчання, що базується на
принципах диференціації та індивідуалізації когнітивного процесу. Ця технологія реалізується шляхом
оптимізації самостійної роботи студентів, переходу від інформаційного до проблемного навчання;
підвищення кваліфікації та професійної майстерності науково-педагогічних кадрів; впровадження
засобів міждисциплінарної інтеграції; залучення методів дистанційного навчання шляхом розробки
учбових посібників керуючого типу та комп‘ютеризації навчального процесу. Видані під редакцією
професора Е.Ф. Барінова «Практикуми…» з всіх тем предмету і «Атлас електронної мікроскопії
органів» (в 2-х томах) є базовими учбово-методичними посібниками не тільки в вузах України, але й в
країнах СНГ.
В рамках впровадження кредитно-модульної технології навчання під керівництвом професора
Е.Ф. Барінова видано 6 учбових посібників керуючого типу. Інструментом дистанційного керування
якістю навчання студентів є пакет електронних учбових посібників, що включають навчальний та
контролюючий блоки і забезпечують зворотній зв‘язок протягом поточного засвоєння предмету;
навчальні та контролюючі діагностичні програм з усіх розділів гістології, цитології та ембріології, які
створені згідно з вимогами кредитно-модульної технології навчання; креативні навчальні анімаційні
програми та індивідуальні завдання.
Крім того, до учбового процесу залучені тестові завдання з інформаційних баз провідних вузів
України, Росії, країн Європи та США, що забезпечують контроль якості та досягнення євростандарту
навчання з гістології, цитології та ембріології. Розроблена стратегія освіти, що використовується на
кафедрі гістології, цитології та ембріології ДонНМУ, дозволила перейти до якісно нового рівня
навчання, максимально наближеного до потреб сучасної медицини.
На сьогодні професор Барінов Едуард Федорович посідає почесне місце серед морфологів та
патофізіологів України, його наукова школа включає 19 кандидатів і 1 доктора медичних наук.
Науковий рівень, організаторський талант, щирість душі, консультативна допомога у виконанні
клінічних досліджень Едуарда Федоровича визначили високий авторитет та повагу колег всіх
спеціальностей.
Професіоналізм та творче натхнення професора Барінова Е.Ф. в роботі зі студентами
визначили їх любов та пошану до цього Вчителя, Людини та Особистості, достойної наслідування.
Прийміть щірі вітання з ювілеєм від редакції журналу,
співробітників, членів наукового товариства анатомів,
гістологів та топографоанатомів України!
Бажаємо здоров’я, творчих успіхів та талановитих послідовників!
134
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
293 Кб
Теги
едуард, федорович, професор, баринов
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа