close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Применение аппарата алгебраических моделей конструктивной (интуитивисткой) логики для обнаружения атак на АСОИ.

код для вставкиСкачать
УДК519.68
Д.А. На
у
мо
в
, В.Л. То
к
а
р
е
в(Ту
л
а
, Ту
л
ГУ)
ПРИМЕНЕНИЕАППАРАТААЛГЕБРАИЧЕСКИХМОДЕЛЕЙ
КОНСТРУКТИВНОЙ (ИНТУИТИВИСТКОЙ) ЛОГИКИ
ДЛЯОБНАРУЖЕНИЯАТАКНААСОИ
Пров
е
денапопытк
арасширитьме
тоды приме
няе
мыхвс
ис
те
махз
ащиты
информационныхре
су
рс
овсцел
ь
ю пов
ышенияихинте
л
ле
к
ту
аль
нос
ти, атакжес
низ
итьв
ычис
лите
ль
ну
юнаг
ру
з
куотихпримене
ния
. Вч
астности, пре
дл
оженаме
тодика приме
не
ния срав
нител
ьно нов
ог
о аппарата ал
г
е
браиче
ск
их моде
ле
й
конс
тру
ктив
нойл
ог
ик
и.
Вп
о
с
л
е
дн
е
ев
р
е
мямн
о
г
иеи
с
с
л
е
д
о
в
а
т
е
л
ис
х
о
д
я
т
с
яв
омне
н
ии
,ч
т
о
с
о
в
р
е
ме
н
но
ео
бще
с
т
в
опе
р
е
шл
овпо
с
т
ин
д
у
с
т
р
и
а
л
ь
н
у
юс
т
а
д
ию. В б
о
л
ь
шин
с
т
в
еис
т
о
ч
н
ик
о
ве
ен
а
з
ыв
а
юти
нфо
р
ма
ц
ио
н
но
й
. Вд
а
н
ныймо
ме
нто
д
нимизв
а
жне
йшихр
е
с
у
р
с
о
вп
р
из
на
н
ыз
на
н
ияиин
фо
р
ма
ци
я
. По
с
л
е
д
н
я
я
с
т
а
л
ан
а
и
б
о
л
е
ев
о
с
т
р
е
б
ов
а
навр
а
з
л
ич
ныхк
р
у
г
а
хио
р
г
а
н
из
а
ц
ия
х
. Ва
жн
о
от
ме
т
и
т
ь
, ч
т
о, на
п
р
име
р
, име
яин
фо
р
ма
цию опл
а
н
а
хк
о
нк
у
ри
р
у
юще
й
фи
р
мы, о
с
о
б
е
нн
о
с
т
я
хпр
о
из
в
о
дс
т
в
ат
е
хил
иин
ыхт
о
в
а
р
о
в
, мо
жноз
а
р
а
б
о
т
а
т
ьв
п
о
л
нео
щу
т
имыес
у
ммыде
н
е
г
. Че
мб
о
л
ь
шу
юв
ыг
о
д
умо
жнои
з
в
л
е
ч
ь
изи
нфо
р
ма
ц
ио
н
но
г
ор
е
с
у
р
с
а
,т
е
мб
ол
ь
шеже
л
а
ющихе
г
он
е
с
а
нк
ци
о
ни
р
о
в
а
нн
оп
о
л
у
ч
ит
ь
, пр
и
л
о
живмин
има
л
ь
но
ек
о
л
ич
е
с
т
в
оз
а
т
р
а
т
.
Бл
а
г
о
д
а
р
яв
ыс
о
к
о
муу
р
о
в
н
юи
нфо
р
ма
т
из
а
ци
ио
б
ще
с
т
в
ав
с
еб
о
л
ь
ше
ин
фо
р
ма
ц
иио
б
р
а
б
а
т
ыв
а
е
т
с
явэ
л
е
к
т
р
о
нн
о
мв
и
д
е
,з
на
ч
ит
е
л
ь
нор
а
с
ши
р
я
ют
с
як
а
н
а
л
ып
е
р
е
да
ч
ид
а
нн
ых
. Уч
и
т
ыв
а
яп
о
с
л
е
д
н
иео
б
с
т
о
я
т
е
л
ь
с
т
в
а
,н
е
о
б
хо
ди
моп
о
дч
е
р
к
н
у
т
ь
,ч
т
од
л
яо
б
р
а
б
о
т
к
ии
нфо
р
ма
ц
иит
е
п
е
р
ьн
ео
бя
з
а
т
е
л
ь
н
о
на
х
о
д
ит
ь
с
явн
е
по
с
р
е
д
с
т
в
е
н
н
ойб
л
из
о
с
т
ио
тфиз
ич
е
с
к
о
г
ох
р
а
н
ил
ищада
н
ных
. Та
к
,н
а
пр
и
ме
р
,н
а
х
о
дя
с
ьвРо
с
с
ии
, мо
жн
опо
л
у
ч
а
т
ьд
а
н
ныеизКа
н
а
ды, с
ид
яд
о
ма
, мо
жн
оч
и
т
а
т
ьд
о
к
у
ме
н
т
а
ци
ю, х
р
а
ня
щу
юс
янар
а
б
о
т
е
,у
з
н
а
т
ь
к
о
мме
р
ч
е
с
к
иеп
л
а
ны р
а
з
в
ит
и
як
а
к
о
й-л
иб
ок
о
р
по
р
а
ц
ии
, неп
о
д
ни
ма
я
с
ьс
о
с
в
о
е
г
ок
р
е
с
л
а
, ит
а
кд
а
л
е
е
. Вс
еб
о
л
ь
ше
ек
о
л
и
ч
е
с
т
в
ов
ыс
о
к
о
к
в
а
л
ифи
ци
р
о
в
а
нн
ыхс
пе
ци
а
л
ис
т
о
вр
е
ша
ютп
о
д
з
а
р
а
б
от
а
т
ь
, с
к
о
пи
р
о
в
а
вч
ь
ю-т
ок
о
нфи
де
н
ци
а
л
ь
н
у
ю ин
фо
р
ма
ци
ю. Вв
и
д
уэ
т
о
г
ов
с
еч
а
щевс
р
е
д
с
т
в
а
хма
с
с
о
в
о
й
ин
фо
р
ма
ц
иимо
жн
ов
с
т
р
е
т
и
т
ьс
в
е
д
е
ни
яофа
к
т
а
х«в
з
л
ома
» р
а
з
но
г
ор
о
д
а
фи
р
м, п
р
е
д
п
р
ия
т
ий
,о
р
г
а
ни
з
а
ц
ий
. Воз
ни
к
а
е
тп
р
е
дп
о
л
о
же
ни
еот
о
м, ч
т
ои
х
чи
с
л
овб
л
и
жа
йше
ев
р
е
мяб
у
д
е
тр
а
с
т
и[1]. Вс
ев
ыше
п
е
р
е
ч
и
с
л
е
н
но
ед
е
л
а
е
т
з
а
д
а
ч
уо
б
е
с
пе
ч
е
ни
яи
нфо
р
ма
ц
ио
н
но
йбе
з
о
па
с
но
с
т
ио
д
н
о
йи
зв
а
жне
йших
з
а
д
а
чр
а
з
в
и
т
ият
е
х
н
о
л
о
г
ий
.
Мн
о
же
с
т
в
опр
о
д
у
к
т
о
вп
р
е
д
на
з
н
а
ч
е
н
од
л
яо
б
е
с
п
е
ч
е
н
ияз
а
щи
т
ыо
т
ин
фо
р
ма
ц
ио
н
ныха
т
а
к
. Од
н
им и
зна
и
бо
л
е
ев
о
с
т
р
е
бо
в
а
нн
ыхвпо
с
л
е
д
не
е
в
р
е
мямо
жн
ос
ч
ит
а
т
ьс
ис
т
е
мы о
б
на
р
у
же
ни
яа
т
а
к(СОА, IDS – Intrusion
Detection System). Хо
т
е
лб
ыо
т
ме
т
ит
ь
,ч
т
ок
а
жда
яи
зни
химе
е
тк
а
кд
о
с
т
о
263
инс
т
в
а
, т
а
кине
д
о
с
т
а
т
к
и
,о
п
р
е
д
е
л
я
е
мыес
пе
ци
фик
ойр
а
б
от
ы. Эт
ов
ыз
в
а
н
о
не
по
в
т
о
р
имо
с
т
ь
юв
с
е
ха
т
а
к
, ши
р
о
т
о
йв
оз
мо
жн
о
с
т
е
йз
л
о
у
мышл
е
нн
ик
о
в
,а
т
а
к
жене
по
в
т
о
р
имо
с
т
ь
юс
х
е
мфу
нк
ци
о
ни
р
ов
а
ни
як
а
жд
о
йи
за
в
т
о
ма
т
и
з
и
ро
в
а
нн
ыхс
ис
т
е
мо
б
р
а
б
о
т
к
иин
фо
р
ма
ци
и(АСОИ). По
с
л
е
дн
ийфа
к
тпр
а
к
т
и
че
с
к
ис
в
о
д
ит на не
тв
с
еп
о
пыт
к
ии
с
с
л
е
д
о
в
а
т
е
л
е
йс
о
з
д
а
т
ьс
р
е
д
с
т
в
а
,
г
а
ра
н
т
ир
у
ющи
е100%-ну
юз
а
щит
ус
ис
т
е
мо
б
р
а
б
о
т
к
иин
фо
р
ма
ци
ио
тв
с
е
х
в
о
з
мо
жныха
т
а
к
.
Вд
а
н
но
йр
а
б
о
т
ес
д
е
л
а
нап
о
пыт
к
ар
а
с
шир
и
т
ьме
т
о
д
ы, п
р
име
н
я
е
мы
евс
ис
т
е
ма
хз
а
щит
ыин
фо
р
ма
ци
о
нн
ыхр
е
с
у
р
с
о
в
, ат
а
к
жес
н
из
ит
ьв
ыч
ис
л
и
т
е
л
ь
ну
ю на
г
р
у
з
к
уо
тихпр
и
ме
не
н
ия
. Ва
жноп
о
дч
е
р
к
н
у
т
ь
,ч
т
овр
а
б
о
т
е
пр
е
д
л
о
же
ны н
е
к
от
о
рыен
ов
ыен
а
у
ч
ныеме
т
о
ды, по
з
в
о
л
я
ющи
епо
в
ыс
ит
ь
з
а
щище
нн
ос
т
ьр
а
з
л
и
ч
ныхс
и
с
т
е
мо
б
р
а
б
о
т
к
иин
фо
р
ма
ци
и. В ч
а
с
т
но
с
т
и,
а
в
т
о
р
омпр
е
д
л
о
же
н
аме
т
о
д
ик
ап
р
име
н
е
ни
яс
р
а
в
н
ит
е
л
ь
н
оно
в
о
г
оа
пп
а
р
а
т
а
а
л
г
е
б
р
а
и
че
с
к
и
хмо
д
е
л
е
йк
о
н
с
т
р
у
к
т
и
в
н
о
йл
о
г
и
к
и
. Вк
а
ч
е
с
т
в
ео
д
н
о
йи
зп
р
о
в
е
р
я
е
мыхг
и
по
т
е
зв
ыд
в
ину
т
опр
е
д
по
л
о
же
н
иеот
о
м, ч
т
од
а
нн
ыйа
пп
а
р
а
т
мо
же
тп
р
име
н
я
т
ь
с
яна
р
а
в
неса
пп
а
р
а
т
о
мне
й
р
о
нн
ыхс
е
т
е
й[2].
Апп
а
р
а
та
л
г
е
б
р
а
ич
е
с
к
ихмо
д
е
л
е
йк
о
нс
т
р
у
к
т
ив
но
йл
ог
ик
ие
щес
р
а
в
нит
е
л
ь
нос
л
а
б
ои
з
у
ч
е
нип
р
о
р
а
б
от
а
н
. Дос
ихпо
рэ
т
амо
д
е
л
ьпр
и
ме
ня
л
а
с
ь
т
о
л
ь
к
овх
и
мич
е
с
к
о
йпр
о
мышл
е
нн
о
с
т
и[3] име
д
иц
инс
к
о
йс
т
а
т
и
с
т
и
к
е[4].
Ос
н
о
в
н
ым пр
е
и
му
ще
с
т
в
о
м ме
т
о
д
амо
жнос
ч
ит
а
т
ь с
р
а
в
н
ит
е
л
ь
нобо
л
е
е
низ
к
и
ев
ыч
ис
л
и
т
е
л
ь
н
ыез
а
т
р
а
т
ыд
л
яо
п
р
е
де
л
е
н
ияс
о
с
т
оя
н
ияАСОИ.
Ос
но
в
но
йи
де
е
йме
т
о
д
ая
в
л
я
е
т
с
яв
ыч
и
с
л
е
н
иемо
д
е
л
ис
и
с
т
е
мы на
ос
н
о
в
а
ни
ина
б
о
р
ав
х
о
д
ныхд
а
нн
ыхxi X , y i Y , г
деX – мн
о
же
с
т
в
опо
к
а
з
а
т
е
л
е
й, х
а
р
а
к
т
е
р
из
у
ющи
хс
о
с
т
о
я
н
иеАСОИ; Y – мно
же
с
т
в
оце
л
е
в
ыхз
на
ч
е
ни
й (з
д
е
с
ьи д
а
л
е
е по
дц
е
л
е
в
ым с
о
с
т
о
я
н
ие
м о
б
ъ
е
к
т
а по
н
има
е
т
с
я
но
р
ма
л
ь
но
ес
о
с
т
о
я
н
иеАСОИ. Дл
яе
г
оо
т
ме
т
к
ивс
т
о
л
б
цеце
л
из
а
п
ис
а
н«0»,
пр
ио
б
на
р
у
же
н
ииа
но
ма
л
ь
но
йа
к
т
и
в
н
о
с
т
ивс
ис
т
е
меп
р
о
с
т
а
в
л
я
е
т
с
я1). По
с
т
р
о
е
ни
емо
д
е
л
е
й(вт
е
р
мин
а
хд
и
с
к
р
е
т
н
о
йма
т
е
ма
т
и
к
и— т
у
п
ик
о
в
о
йд
из
ъ
юн
к
т
ив
но
й н
о
р
ма
л
ь
н
о
й фо
р
мы) на
ч
ин
а
е
т
с
яск
в
а
н
т
о
в
а
н
ия с
т
о
л
б
ца
це
л
е
в
ыхз
на
ч
е
ни
йY ипр
е
д
с
т
а
в
л
е
ни
яи
хвв
и
дез
н
а
ч
е
н
ийk-з
на
ч
но
йл
о
г
ик
и
(0, 1, 2,…, k). Вд
а
нн
о
мс
л
у
ч
а
еп
р
о
из
в
о
д
ит
с
яр
а
з
б
ие
н
иеY н
абу
л
е
в
ыз
на
ч
е
ния0 и1. Ка
жд
о
еце
л
е
в
о
ес
о
с
т
о
я
н
иео
б
ъ
е
к
т
а(с
т
р
о
к
ама
с
с
и
в
ад
а
нн
ых) в
н
а
ча
л
ес
р
а
в
ни
в
а
е
т
с
ясб
л
ижа
й
ше
йс
в
о
е
йо
к
р
е
с
т
но
с
т
ь
юн
е
це
л
е
в
ыхс
о
с
т
о
я
н
и
й
(ид
а
л
е
ед
ог
ра
н
ицма
с
с
ив
а
). Вр
е
з
у
л
ь
т
а
т
ев
ыч
ис
л
я
е
т
с
ян
а
б
о
рч
а
с
т
ныхмо
де
л
е
й(к
о
н
ъюнк
ци
йK), и
мс
о
о
т
в
е
т
с
т
в
у
юто
т
д
е
л
ь
н
ыес
и
т
у
а
ци
и, вк
от
о
р
ых
на
х
о
д
ит
с
яо
б
ъ
е
к
тик
от
о
р
ыепе
р
е
ч
ис
л
я
ют
с
ян
ав
х
о
д
е(л
о
г
и
ч
е
с
к
а
яс
в
я
з
к
а
«ил
и
») впо
р
я
дк
еу
ме
нь
ше
н
ияи
хо
ц
е
нк
и|Г| (в
с
т
р
е
ч
а
е
мо
с
т
ьви
с
х
о
дн
о
м
ма
с
с
ив
ед
а
н
ных
). Вс
еэ
т
ол
о
г
и
ч
е
с
к
о
ев
ыр
а
же
н
иеи
мпл
и
ци
р
у
е
т(не
п
р
о
т
ив
о
ре
ч
и
в
ос
о
о
т
в
е
т
с
т
в
у
е
т
) ц
е
л
ии
с
с
л
е
д
о
в
а
н
ия(л
о
г
и
ч
е
с
к
а
яс
в
я
з
к
а«е
с
л
и
…, т
о
…»). Да
л
е
ев
ыч
и
с
л
я
ют
с
яо
ц
е
н
к
ид
л
як
а
жд
о
йК(ч
и
с
л
ов
к
л
юч
е
н
ий и
хв
ма
с
с
ив
), э
т
ио
ц
е
нк
иу
п
о
р
я
д
о
ч
ив
а
ют
с
яив
ыб
и
р
а
е
т
с
яихн
а
име
нь
ше
ек
о
л
и
че
с
т
в
о(о
т
б
р
а
с
ыв
а
ют
с
ят
еи
зни
х
,к
о
т
о
р
ыеп
о
к
р
ыв
а
ютт
ежес
т
р
о
к
и, ч
т
ои
Ксб
о
л
ь
шимио
ц
е
нк
а
ми
).
264
Выч
и
с
л
е
н
на
яа
л
г
е
б
р
а
ич
е
с
к
а
ямо
д
е
л
ьк
о
нс
т
р
у
к
т
и
в
н
о
й(и
нт
у
и
ци
о
ни
с
т
с
к
о
й
)л
о
г
и
к
и(АМКЛ) п
р
иг
е
о
ме
т
р
и
че
с
к
о
йин
т
е
р
п
р
е
т
а
ц
иипр
е
д
с
т
а
в
л
я
е
т
с
о
б
о
йна
б
о
р
ыма
л
о
г
оч
ис
л
ая
ч
е
е
к— па
р
а
л
л
е
л
е
п
ип
е
д
о
вK ма
л
ойр
а
з
ме
р
н
о
с
т
и
,в
ып
о
л
не
н
июце
л
из
д
е
с
ьс
о
о
т
в
е
т
с
т
в
у
е
т«п
о
па
д
а
ни
е
»в
ну
т
рьK | Г| т
о
че
к
-с
о
с
т
о
я
ни
й(р
ис
.1). Др
у
г
а
яп
о
л
е
з
на
яи
нт
е
р
пр
е
т
а
ци
яэ
т
ихмод
е
л
е
й— э
т
о
ра
з
л
о
же
ни
еис
х
о
д
но
йс
л
о
жно
йс
и
с
т
е
мы нама
л
о
еч
ис
л
об
о
л
е
еп
р
о
с
т
ых
по
д
с
ис
т
е
м K, п
оо
т
н
о
ше
ни
ю кк
о
т
о
р
ым бо
л
е
еу
д
о
бн
оис
по
л
ь
з
о
в
а
т
ь
, н
а
пр
име
р
,т
р
а
д
иц
ио
нн
ыеме
т
о
д
ыс
т
а
т
и
с
т
ич
е
с
к
о
г
оа
н
а
л
из
а
.
Рис
. 1. Диа
г
р
а
мма
, ил
л
юс
три
р
у
юща
яо
с
но
в
ныеи
д
е
иимпл
ик
а
цийАМКЛ
Да
н
на
ямо
д
е
л
ьис
по
л
ь
з
у
е
т
с
япо
с
л
еп
р
е
дв
а
р
ит
е
л
ь
н
о
й«на
с
т
р
о
йк
и
»
не
йр
о
с
е
т
е
в
о
г
оме
т
о
д
а
. Эт
ов
ыз
в
а
нот
е
м, ч
т
одл
яд
а
нн
о
г
оме
т
о
д
анап
е
р
в
о
м
э
т
а
п
ене
о
б
х
о
д
имы це
л
е
в
ыед
а
н
ные
, ао
н
и мо
г
у
тб
ыт
ьп
о
л
у
ч
е
ны т
о
л
ь
к
о
пр
име
н
ит
е
л
ь
нокт
е
к
у
ще
йа
в
т
о
ма
т
из
ир
о
в
а
нн
о
йс
и
с
т
е
месу
ч
е
т
о
ме
ес
п
е
ци
фи
к
и
.
Вр
е
з
у
л
ь
т
а
т
ео
б
у
ч
е
н
иямо
д
у
л
яа
л
г
е
б
р
а
и
ч
е
с
к
и
хмо
д
е
л
е
йк
о
н
с
т
р
у
к
т
и
в
н
о
йл
о
г
ик
ис
т
р
о
и
т
с
яма
с
с
иви
мпл
и
к
а
нт
, о
т
р
а
жа
ющийо
с
но
в
ныео
с
о
бе
н
но
с
т
и фу
нк
ц
ио
н
ир
о
в
а
ни
яа
в
т
ома
т
и
з
и
р
о
в
а
н
но
йс
ис
т
е
мы о
б
р
а
б
о
т
к
и
ин
фо
р
ма
ц
ии
. Нао
с
н
о
в
ео
п
ис
а
нн
о
йв
ышев
ыбо
р
к
иб
у
д
е
тпр
о
и
з
в
о
д
ит
ь
с
я
оц
е
нк
ат
е
к
у
ще
г
ос
о
с
т
о
я
н
ияс
и
с
т
е
мы. Дл
яэ
т
о
г
он
ав
х
о
дмо
д
у
л
япо
д
а
е
т
с
я
мно
же
с
т
в
оп
о
к
а
з
а
т
е
л
е
йт
е
к
у
ще
г
ос
о
с
т
о
я
ни
яс
и
с
т
е
мы xi X . Де
л
а
е
т
с
яз
а
пр
о
скб
а
з
еи
мпл
ик
а
ци
йсце
л
ь
юн
а
й
т
ит
у
,к
о
т
о
р
о
йу
д
о
в
л
е
т
в
о
р
я
е
тда
н
но
е
с
о
с
т
о
я
ние
. Ес
л
ижеимпл
и
к
а
ци
янеб
ыл
ан
а
й
д
е
на
,т
омо
д
у
л
ьАМКЛпр
и
нима
е
тр
е
ше
н
иео
ба
но
ма
л
ь
но
мс
о
с
т
о
я
н
ииа
в
т
о
ма
т
из
ир
о
в
а
нн
о
йс
и
с
т
е
мы.
265
Дл
яп
р
о
в
е
р
к
ип
р
е
д
л
о
же
нн
о
г
оп
о
дх
о
дас
о
з
да
нпр
о
г
ра
ммныйк
о
мпл
е
к
с«AutoIDS». Ос
н
ов
на
яс
х
е
мао
б
р
а
бо
т
к
ид
а
нн
ыхис
т
р
у
к
т
у
р
ар
а
з
р
а
бо
т
к
ип
р
ив
е
д
е
н
ынар
ис
. 2. Вк
а
ч
е
с
т
в
ев
х
о
д
ныхп
а
р
а
ме
т
р
о
вX в«AutoIDS»
пе
р
е
да
ют
с
яп
а
р
а
ме
т
р
ы, х
а
р
а
к
т
е
р
из
у
ющи
ес
о
с
т
о
я
ни
е АСОИ (з
а
г
р
у
же
н
но
с
т
ьце
нт
р
а
л
ь
но
г
опр
о
ц
е
с
с
о
р
а(ил
ип
р
о
це
с
с
о
р
о
вп
р
имно
г
оп
р
о
це
с
с
о
р
но
й
а
р
х
и
т
е
к
т
у
р
е
), ин
т
е
нс
ив
но
с
т
ьч
т
е
ни
я
/з
а
пи
с
инано
с
ит
е
л
я
хи
нфо
р
ма
ц
ии
,п
о
к
а
з
а
т
е
л
ир
а
б
о
т
ык
о
мму
ни
к
а
ци
о
нн
ыху
с
т
р
о
йс
т
в(с
е
т
е
в
а
як
а
р
т
а
, мо
де
м) и
т
.д
.).
Рис
. 2. Сх
е
мао
б
р
а
б
о
тк
ид
а
нныхп
рир
а
б
о
теАСОИ
Вс
в
я
з
исб
о
л
ь
ши
мк
о
л
и
ч
е
с
т
в
о
мс
т
р
у
к
т
у
р
н
оо
б
о
с
о
бл
е
н
ныхэ
л
е
ме
н
т
о
вк
о
мпл
е
к
ср
а
з
р
а
бо
т
а
нвв
ид
ер
я
д
амо
д
у
л
е
й
. Од
ними
зни
хя
в
л
я
е
т
с
ямо
ду
л
ьа
л
г
е
бр
а
ич
е
с
к
и
хмо
д
е
л
е
йк
о
н
с
т
р
у
к
т
и
в
н
о
йл
о
г
и
к
и.
Дл
яо
б
у
ч
е
ни
яит
е
с
т
и
р
о
в
а
ни
яа
в
т
ома
т
и
з
и
р
о
в
а
н
но
г
оп
р
о
г
р
а
ммн
о
г
о
к
о
мпл
е
к
с
а«AutoIDS» ис
по
л
ь
з
о
в
а
л
с
яр
я
дс
т
а
н
да
р
т
н
ыхп
р
о
г
р
а
ммн
ыхп
а
к
е
т
о
в
:
- ОСMicrosoft Windows XP SP2 c о
т
к
л
юч
е
н
нымб
р
а
н
дма
у
э
р
о
м;
- Microsoft Office 2003;
- ICQ – к
л
ие
н
т
ы(Miranda, QIP).
Пр
о
це
с
со
б
у
ч
е
ни
яшт
а
т
но
муфу
нк
ц
ио
н
ир
о
в
а
ни
юс
и
с
т
е
мыпр
о
и
з
в
о
ди
л
с
яв
ов
р
е
мян
е
п
о
с
р
е
д
с
т
в
е
н
но
йр
а
б
о
т
ыпо
л
ь
з
о
в
а
т
е
л
ян
ар
а
б
о
ч
е
мме
с
т
е
.
Дл
яи
мит
а
ц
иид
е
й
с
т
в
ийз
л
о
у
мышл
е
н
ни
к
ап
р
име
н
я
л
и
с
ьс
л
е
д
у
ющие
266
с
р
е
д
с
т
в
а
:
- Internet Security Systems с
е
т
е
в
о
ймо
н
ит
о
рRealSecure;
- ISS Internet Scanner;
- TFN (Tribe Flood Net Project) – п
р
ог
р
а
ммад
л
яг
е
н
е
ра
ц
ииDDoS
а
т
а
к
;
-с
к
а
н
е
р
ыNessus, STACHELDRAHT, Satan.
Пр
о
в
е
р
к
ап
р
о
из
в
о
д
ил
а
с
ьпо
с
р
е
д
с
т
в
о
мз
а
п
у
с
к
апе
р
е
ч
ис
л
е
н
ныхв
ыше
ра
з
р
а
бо
т
о
киихфу
н
к
ци
о
ни
р
о
в
а
ни
явт
е
че
н
иене
с
к
о
л
ь
к
ихмин
у
т
.
Кс
о
жа
л
е
н
ию, е
щен
еп
р
о
в
е
д
е
ны в
с
е
с
т
о
р
о
н
ни
еи
с
п
ыт
а
н
ияп
р
е
дл
о
же
нн
о
йме
т
о
д
ик
и
,н
оу
жепр
о
в
о
д
ил
и
с
ьп
ре
д
в
а
р
и
т
е
л
ь
н
ыеи
с
п
ыт
а
н
ияр
а
з
р
а
бо
т
а
н
но
г
ок
о
мп
л
е
к
с
а
. Они в
ып
о
л
ня
л
ис
ьн
е
п
о
с
р
е
дс
т
в
е
н
но на р
а
б
о
ч
е
м
ме
с
т
епо
л
ь
з
о
в
а
т
е
л
я
, по
д
к
л
юч
е
н
но
г
окл
о
к
а
л
ь
но
йв
ыч
и
с
л
ит
е
л
ь
но
йс
е
т
ио
р
г
а
низ
а
ци
и.
Дл
яп
р
ов
е
р
к
ик
о
р
р
е
к
т
но
с
т
и фу
нк
ц
ио
н
ир
о
в
а
н
ияву
с
л
о
в
ия
ха
т
а
к
и
пр
о
в
о
д
и
л
с
яр
я
ди
н
фо
рма
ц
ио
н
ныха
т
а
кназ
а
щи
ща
е
мыйэ
л
е
ме
н
тв
ыч
ис
л
и
т
е
л
ь
но
йс
е
т
и. Пр
а
к
т
и
ч
е
с
к
ис
р
а
з
упо
с
л
ена
ч
а
л
аа
т
а
к
иа
в
т
о
ма
т
и
з
и
р
о
в
а
нн
ый
пр
о
г
р
а
ммн
ый к
о
мп
л
е
к
с «AutoIDS» в
ыд
а
лс
о
о
бще
ние о
бо
б
н
а
р
у
же
ни
и
а
н
о
ма
л
ь
н
о
г
оп
о
в
е
д
е
ни
яив
оз
мо
жн
о
с
т
иа
т
а
к
и. Хо
т
е
л
о
с
ьб
ыо
т
ме
т
ит
ь
,ч
т
ои
не
йр
о
н
на
яс
е
т
ьимо
ду
л
ьАМКЛз
а
р
е
г
и
с
т
р
и
р
о
в
а
л
ифа
к
тв
о
з
мо
жно
йа
т
а
к
и
од
н
о
в
р
е
ме
н
но
. Та
к
имо
б
р
а
з
о
м, можнос
д
е
л
а
т
ьв
ыв
о
д
,ч
т
оиа
л
г
о
р
ит
ма
л
г
е
бр
а
и
ч
е
с
к
и
хмо
де
л
е
йк
о
н
с
т
ру
к
т
ив
н
о
йл
о
г
и
к
имо
же
тпр
име
н
я
т
ь
с
яд
л
яо
б
на
р
у
же
ни
яи
нфо
р
ма
ци
о
нн
ыха
т
а
кн
а
р
а
в
неса
пп
а
ра
т
о
мне
й
р
о
нн
ыхс
е
т
е
й.
Дл
яб
о
л
е
ет
о
ч
но
йиг
л
у
б
о
к
о
йпр
о
в
е
р
к
ине
о
б
х
о
д
имыдл
и
т
е
л
ь
н
ыеис
пыт
а
ния
.
Библ
ио
г
ра
фиче
с
кийс
пис
о
к
1. Гу
р
к
инЮ.Н. Мо
де
л
ь
ныйп
р
о
г
н
о
зд
л
яч
ис
л
ас
е
т
е
в
ыхв
т
о
р
же
н
и
й
на б
л
и
жа
йши
е г
о
д
ы /
Ю.Н.
Гу
р
к
и
н,
Ю.А.
Се
ме
но
в
.
www.aturn.itep.ru/intr_forecast .htm.
2. Кр
у
г
л
о
вВ.В. Не
ч
е
т
к
а
ял
о
г
ик
аии
с
к
у
с
с
т
в
е
нн
ыене
й
р
о
нн
ыес
е
т
и/
В.В.Кру
г
л
о
в
, М.И. Дл
и. М., 2002. – 224 с
.
3. Ще
г
л
о
вВ.Н. Ал
г
е
б
р
а
ич
е
с
к
иемод
е
л
ик
о
нс
т
р
у
к
т
и
в
н
ойл
о
г
и
к
ид
л
я
у
пр
а
в
л
е
ни
яио
п
т
ими
з
а
ц
иих
и
мик
о
-т
е
х
но
л
о
г
и
ч
е
с
к
ихс
и
с
т
е
м: а
в
т
о
р
е
ф. д
и
с
.
к
а
н
д
. т
е
х
н
.н
а
у
к/ В. Н. Ще
г
л
о
в
. – Л.: Те
х
н
о
л
о
г
и
ч
е
с
к
и
йи
н-ти
м. Ле
н
с
о
в
е
т
а
, 1983.- 20 с
.
4. Хр
о
му
шин В. А. Инфо
р
ма
т
и
з
а
ци
я з
д
р
а
в
о
о
х
р
а
не
ни
я
. Уч
е
б
но
е
по
с
о
б
ие
./ В. А. Хр
о
му
шин
, А. В. Че
р
е
шне
в
, Т. В. Че
с
т
но
в
а//Ту
л
а
: Из
д-в
о
Ту
л
ГУ, 2007. – 207 с
.
По
л
у
ч
е
н
о24.10.08
267
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа