close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Влияние параметров феромагнитного сердечника на эффективность индукционно-динамического двигателя..pdf

код для вставкиСкачать
621.313:536.2.24:539.2
.
,
.
,
.
.
,
-
.
.
,
-
30-40%.
,
.
.
.
,
.
.
,
30-40%.
,
.
-
.
(
),
-
,
.
,
,
-
,
[1-4].
,
),
(
,
[15].
,
-
,
,
. 1,
,
. 1, ?
.
[5-7].
,
[8].
,
.
,
,
.
,
,
.
,
,
-
,
.
-
[9-14].
.
.1
,
,
(
),
20
.
B
.
,
. 1,
ISSN 2074-272X.
.
. 2012.
6
-
1,
(
)
,
-
,
.
.
),
(
)
.
2.
1,6
.
.
3*),
4(
).
.
-
5
,
-
,
(
6?
.
. 1.
1
Dex1
Din1
H1
Dex2
Din2
H2
100
10
10
100
10
3
1
N1
a b
46
1,8�8
.3
2
COMSOL Multiphysics 4.3,
,
C
U0
.
.2
j1 ,
j2 ,
fz
.
-
.4
.
-
2850
400
Fz
A
.
,
-
:
[16].
,
1,3
-
,
:
.
1
r r ( B)
( ) ?
Fz.
rA
r
1
A
( B) z
z
A
t
0,
,
, ?
.
Bz
1 d rA
; Br
r dr
:
dA
.
dz
.2
.4
. 3
.
-
n A=0,
0,4
ISSN 2074-272X.
. 2012.
6
n?
.
21
:
A
.
t
j
,
3a
H 3b
;
H1
;
1
,
3c
H1
Din3c
;
Din1
(
;
:
Dex3b
.
Dex1
),
( . 6).
0,5 ( H ( B n)) B ( H n) n( H B))dS ,
fz
H ?
,
,
.
-
B=f(H)
,
,
-
Fz ?
t*,
21%.
-
:
,
t
Fz
:
17 %,
fzm
20%,
?
f z dt.
2,1%.
-
0
.10.
,
,
,
,
-
.
.
.
,
,
.10.
,
3
.
1
,
3 (
3b
4(
.
.
3 ,
. 5,
-
. 5).
. 7
,
1,
2
.
I
. 1)
;
i
,
;
-
:
IV ?
;
i={a, b, c},
Dex3i,
V ?
Din3i
H3i
VI ?
-
;
.
=1
-
III ?
.
,
II ?
;
,
.5 ?
z
3
,
.
.
.2
,
,
,
(
I),
II).
t*.
0
,
,
.
2
0
I
II
III
IV
V
VI
Dex3c,
Hm,
Fzm,
fzm,
j1m,
100
120
120
120
120
120
100
14
30
45
30
30
30
30
7,09
10,56
10,76
8,85
9,47
10,03
7,11
14,12
16,85
17,10
16,64
16,71
17,09
14,37
561
573
475
464
464
469
561
t*,
2
1,28
1,68
1,94
1,04
1,14
1,28
1,18
.5
22
ISSN 2074-272X.
. 2012.
6
fzm
Fz
27 %).
,
(t*
,
,
.
.9
( .
.
. 3),
0,4
-
,
,
,
.
.
0,8
-
,
.
2
.
.7
,
(
III
,
,
IV),
.
(
(
V),
. 1).
VI),
.
(
.
I?V
.9
,
,
,
-
,
.
,
.
.
.
-
,
,
.8
-
-
.
I,
.
*
5
Kn ,
n 1
,
,
K1
1 (1
K3
K5
.8
ISSN 2074-272X.
:
*
Fzm
Fzm );
K2
2 (1
*
3 j1m
K4
4
5
j1m ;
D
0,4 ex3b
Dex1
H3m=max{H3b, H3c, (H1 + H2)};
. 2012.
6
*
f zm
f zm );
m*
0,6
m* m3
H 3m
;
,
H1
, i={a, b, c}:
23
3
2
( Dex
3i
0,25
m3
Din2 3i )H 3i
i 1
3
2
( Dex
3i
Din2 3i )H 3a ;
i 2
Fzm ?
-
; fzm ?
; j1m ?
; m* ?
; ?
;
i
?
,
-
:
5
1.
i
i 1
.
K1
-
, K2 ?
, K3 ?
, K4 ?
, K5 ?
.
:
4=0,2;
1=0,4;
2=0,1;
3=0,05;
. 10
5=0,2.
3
.
-
: =0,8; =1,18; =2,5; =3,0.
H3a,
. 10
,
.
0,05
Fzm
1,5
35,1%,
-
fzm
?
12,3 %.
,
-
,
t*
23,5%,
.
.
*
. 11
26,1%
.
-
*
0,05
1,0.
=1,1,
-
.
H3 ,
24
H3
-
( =2,5)
*
,
,
.
. 11
,
-
.
.
3
Fzm
fzm
H3
,
.
2,5.
.
ISSN 2074-272X.
. 2012.
6
3b
.
H3b,
. 12
,
.
-
( =0)
.
.
,
=2,15
-
(
).
=2,5
(
).
Fzm
fzm ?
-
=3,0.
18,5%,
t* ?
10,5,
*
?
9,2%
22,5%.
.
. 13
(1,2
)
,
.
. 14
( )
-
( ).
:1?
,2?
,3?
,4?
.
1
3
4
. 14
,
.
. 12
. 1, )
.
-
Dex3b
3b
.
,
-
,
. 15
. 13
,
(
)
(
.
).
.
1,02
,
Dex3b
fzm.
(
t
Fzm,
*
) 1,
2,
3
4.
*
.
ISSN 2074-272X.
. 16,
-
1,1.
. 2012.
6
25
. 15
. 17
,
.
.
.
,
-
30-40%
.
,
=1,18, =2,5
=3,0,
: =1,0, =0,8,
.
. 16
.
-
5.
-
,
7
=20�0=6600
8.
-
9
4.
. 17
(
. 17, )
(
,
.
,
. 17, ).
,
,
,
,
-
.
.
26
1.
? 2002. ?
2.
.,
//
2. ? . 152-155.
.,
//
? . 25-26.
3.
.,
.
.
.
.,
.
. ? 1989. ?
.
1.
.
//
. ? 1988. ?
2. ? . 22-25.
4. Walls W.A., Weldon W.F., Pratap S.P. et al. Application of
electromagnetic guns to future naval platforms // IEEE Transactions on Magnetics. ? 1999. ? Vol. 35, 1. ? P. 262-267.
5. Balikci A., Zabar Z., Birenbaum L. et al. Improved performance of linear induction launchers // IEEE Transactions on
Magnetics. ? 2005. ? Vol. 41, 1. ? P. 171-175.
6.
.
-
ISSN 2074-272X.
. 2012.
6
//
. ? 1998. ?
9. ? . 52-58.
7.
.,
.
//
2. ? . 101-104.
. ? 1988. ?
.
8.
//
,
. ?
:
. ? 1978. ? . 127-128.
.
.
9.
.,
//
? 8. ? . 30-33.
10.
. ? 1981.
.,
.
-
//
. ? 1979. ?
11.
1. ? . 33-37.
.,
.
.,
//
. ? 1982. ?
? . 76-81.
12.
.,
4.
.
-
( =const) //
1. ? . 16-21.
.,
.
,
//
.
5. ? . 81-85.
.
-
. ? 1980. ?
13.
.,
. ? 1984. ?
14.
//
. 60-65.
15.
.,
. ? 1988. ?
.,
.,
//
. 46-53.
16.
.,
. ? 2011. ?
.,
. ? 2009. ?
.,
//
2. ? . 9-14.
-
29.10.2012
11. ?
,
.
-
.,
.,
,
,
.
2. ?
Bibliography (transliterated): 1. Mazurenko M.I., Petuhov V.A.,
Povedajlo V.A. i dr. `Elektrodinamicheskij impul'snyj klapan dlya
polucheniya molekulyarnyh puchkov // Pribory i tehnika `eksperimenta.
- 2002. 2. - S. 152-155. 2. Kuznecov P.V., Tolmachev N.S., Haritonov V.D. i dr. Indukcionno-dinamicheskaya sistema ochistki
sushil'nogo oborudovaniya // Molochnaya promyshlennost'. - 1989. 1. - S. 25-26. 3. Anisimov G.I. Impul'snye sposoby zachistki ostatkov
smerzshihsya gruzov // Promyshlennyj transport. - 1988. 2. - S. 2225. 4. Walls W.A., Weldon W.F., Pratap S.P. et al. Application of
electromagnetic guns to future naval platforms // IEEE Transactions on
Magnetics. - 1999. - Vol. 35,
1. - P. 262-267. 5. Balikci A., Zabar Z.,
Birenbaum L. et al. Improved performance of linear induction launchers
// IEEE Transactions on Magnetics. - 2005. - Vol. 41, 1. - P. 171-175.
ISSN 2074-272X.
6. Cicikyan G.N. `Elektromagnitnoe pole i silovye vzaimodejstviya
cilindricheskogo induktora s provodyaschej plastinoj pri impul'snom
toke // `Elektrichestvo. - 1998. - 9. - S. 52-58. 7. Chemeris V.T.,
Vas'kovskij Yu.N. Nelinejnaya diffuziya `elektromagnitnogo polya v
massivnyj yakor' indukcionnogo `elektromehanicheskogo preobrazovatelya // Tehnicheskaya `elektrodinamika. - 1988. 2. - S. 101104. 8. Miloradov I.A. K opredeleniyu naruzhnogo diametra cilindricheskogo ferromagnitnogo yakorya impul'snogo indukcionnodinamicheskogo preobrazovatelya // `Elektromagnitnye mashiny udarnogo
dejstviya. - Novosibirsk: In-tut gornogo dela, Sib. otd-nie AN SSSR. - 1978.
- S. 127-128. 9. Ivashin V.V., Karkovskij L.I. Vybor racional'noj geometrii magnitoprovoda indukcionno-dinamicheskogo dvigatelya s
nemagnitnym yakorem // `Elektrotehnika. - 1981. 8. - S. 30-33.
10. Vozdvizhenskij V.A., Sidorov V.A. Harakteristiki `elektrodinamicheskogo privoda so stal'nym magnitoprovodom // `Elektrotehnika.
- 1979. - 1. - S. 33-37. 11. Antonyuk O.A., Bondaletov V.N., Gusarov
A.A. Issledovanie indukcionno-dinamicheskih sistem s magnitoprovodom na `EVM // Tehnicheskaya `elektrodinamika. - 1982. 4. - S.
76-81. 12. Chemeris V.T., Podol'cev A.D. Issledovanie magnitoimpul'snogo vzaimodejstviya dvizhuschihsya provodyaschih tel pri nalichii
ferromagnitnoj sredy ( =const) // Tehnicheskaya `elektrodinamika. 1980. 1. - S. 16-21. 13. Ivashin V.V., Petunin Yu.P., Evdokimov
V.A. Issledovanie indukcionno-dinamicheskogo dvigatelya, podmagnichivaemogo postoyannym potokom // Izvestiya vuzov. `Elektromehanika. - 1984. 5. - S. 81-85. 14. Vas'kovskij Yu.N. Matematicheskoe modelirovanie indukcionno-dinamicheskogo dvigatelya s
uchetom nasyscheniya ego magnitoprovoda // `Elektrichestvo. - 1988. 11. - S. 60-65. 15. Bolyuh V.F., Luchuk V.F., Rassoha M.A., Schukin
I.S. Vysoko`effektivnyj `elektromehanicheskij preobrazovatel' udarnogo
dejstviya // `Elektrotehnika. - 2011. 2. - S. 46-53. 16. Bolyuh V.F.,
Markov A.M., Luchuk V.F., Schukin I.S. `Energeticheskie processy i
`effektivnost' indukcionno-dinamicheskogo preobrazovatelya udarnogo
dejstviya // Elektrotehn ka elektromehan ka. - 2009. - 2. - S. 9-14.
.,
.
"
"
Ltd",
61002,
, .
, 21
. (057) 7076427
e-mail: bolukh@kpi.kharkov.ua, tech@tetra.kharkiv.com
Bolyukh V.F., Oleksenko S.V., Schukin I.S.
Influence of ferromagnetic core parameters on
induction-type dynamic motor efficiency.
A mathematical model of a locked induction-type dynamic
motor with a ferromagnetic core is developed. A performance
criterion allowing for a set of the motor?s force and dimension
indices is introduced. Mathematical modeling of the motor?s
processes under various parameters of the ferromagnetic core is
carried out. It is shown that, under certain parameters, the core
increases the electric motor efficiency by 30-40 %. The core?s
geometrical parameters resulting in the maximum efficiency are
found. Experimental studies of the motor are made.
Key words ? induction-type dynamic motor, mathematical
model, ferromagnetic core.
. 2012.
6
27
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
4
Размер файла
1 399 Кб
Теги
эффективность, сердечником, феромагнитного, влияние, двигателей, pdf, индукционных, динамическое, параметры
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа