close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Національно-патріотичне виховання особистості у навчальному закладі як стратегічне завдання школи: здобутки, пошуки та перспективи

код для вставки
Національно-патріотичне виховання особистості у навчальному закладі як стратегічне завдання школи: здоб
та перспективи
Виховання в сучасній освіті займає особливе місце, адже сьогодні Українська держава та її громадяни стають б
учасниками процесів, які мають надзвичайно велике значення для подальшого визначення, першою чергою, своєї долі, до
подальшого світового порядку на планеті. «Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступают
громадянське виховання… Тому нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як почуття і як
особистості», - зазначено в Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
В сучасних важких і болісних ситуаціях викликів та загроз і водночас великих перспектив розвитку, кардинальних
економіці, соціальній сфері пріоритетним завданням суспільного поступу, поряд з убезпеченням своєї суверенності й
цілісності, пошуками шляхів для інтегрування в європейське співтовариство, є визначення нової стратегії виховання як багат
та багатовекторної системи, яка великою мірою формує майбутній розвиток Української держави.
Тому нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особист
Патріотизм – це основа, головний критерій оцінки громадянськості, ступінь її розвиненості. Його змістом є почу
Вітчизни, до України, відданість їй, народу, гордість за його минуле і сучасне, прагнення захистити його інтереси.
На виклики суспільства ще з 2008 року у навчальних закладах району реалізується районна Програма національн
учнівської молоді на 2008-2020 роки (далі Програма), яка визначає пріоритети в системі національного виховання учнівсько
формування системи життєвих цінностей.
Кожного року проводиться моніторинг рівнів сформованості ціннісних ставлень особистості для удосконале
педагогічних колективів з учнями.
Цьогоріч важливим завданням для педагогів була розробка механізму реалізації Концепції національно-патріотичн
дітей та молоді, яка затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16 червня
2015 року № 64
Програми, так і в основі системи національно-патріотичного виховання покладено ідею розвитку української державності як
чинника розвитку українського суспільства та української політичної нації, а також створення інформаційно-методичного заб
здійснення національно-патріотичного виховання дітей та молоді та інформаційного ресурсу, присвяченого національ
тематиці.
Запорукою ефективності виховного процесу є органічне поєднання принципів національно-патріотичного
цілісну систему, яка забезпечує досягнення відповідних результатів. Розвиток патріотичного виховання слід починат
дитиною азбучних істин того, що процес цей довготривалий та нелегкий. Для того щоб він був результативним, необхідно
певних принципів: зацікавленість дитини; безпосередня участь кожного учня у підготовці та проведенні заходів; сист
системність; різноманітність тематики; урахування вікових особливостей .
У методичних рекомендаціях МОН України щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчал
говориться, що важливо, щоб кожен навчальний заклад став для дитини осередком становлення громадянина-патріота Ук
брати на себе відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціа
забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності української політичної нації та встановленню громадянського ми
суспільстві.
У молодшому шкільному віці у дитини формується здатність пізнавати себе як члена сім’ї, родини, дитячого об’єд
виховується любов до рідного дому, школи, своєї країни, її природи, до рідного слова та державної мови, побуту. У пі
виховується духовно осмислений, рефлексивний патріотизм, любов до свого народу, нації, Батьківщини, почуття поваги до
своїх і чужих прав та свобод. У старшому шкільному віці виховується прагнення жити в Україні, пов’язати з нею свою
Вітчизні на шляху її національного демократичного відродження; працювати на її благо, захищати її, поважати Констит
дотримуватися законів; володіти рідною та державною мовою, визнавати пріоритети прав людини, поважати свобод
справедливість.
На думку В. Сухомлинського, патріотичне виховання – «це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, уз
чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується. Патріотизм як діяльна спрямованість свідомості, волі, почу
думки і діла дуже складно пов’язаний з освіченістю, етичною, естетичною, емоційною культурою, світоглядною стійкістю, тво
(Сухомлинський В. О. Вибрані твори: у 5 т. /
В. О. Сухомлинський. – К.: Рад. шк., 1976. – Т.1. – 654 с.; Т.2. – 670 с.).
Виявляє внутрішній зв’язок з поняттям «патріотизм» та набуває широкого сенсу поняття «громадянськість». У педа
громадянськість містить в собі знання, переживання й вчинки. Ці складові знаходяться у певних зв’язках і взаємодії за п
певних етапах розвитку індивіда емоційного компонента, формування почуттєвої сфери. Отже, ці значення громадянськос
одне одного.
Школа має невичерпні можливості для здійснення громадянського, патріотичного виховання учнів, формування у н
знань, цінностей, моделей поведінки. Вступаючи у численні взаємини в шкільному колективі, дитина навчається вирішу
ненасильницькими способами, доходити розуміння з оточуючими за допомогою діалогу, вчиться захищати права людини
права.
Із цією метою варто ознайомити педагогів, зокрема, класних керівників із матеріалами програми «Організація
попередження насилля серед учнів у школі» та «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція». Доречно
В. Сухомлинського про те, що «громадянськiсть – це насамперед вiдповiдальнiсть, обов’язок – та вища сходинка в д
людини, на якiй вона вiддає себе служiнню ідеалові». Саме тому варто наголосити на тому, що національно-патріоти
патріотичне і громадянське виховання молодi в загальноосвiтнiх навчальних закладах мають зiграти значну роль у вихо
основних якостей, які характернi для громадянина Украïни.
У навчально-виховний процес мають впроваджуватися форми і методи виховної роботи, що лежать в основі козацької
Є необхідність звернути особливу увагу на результативність виховних заходів у загальноосвiтнiх навчальних закладах
Виховні заходи мають проводитись із максимальним залученням учнів до їх підготовки. Важливо звертати увагу на міс
заходу та розміщення його учасників. Процес виховання не має повторювати процес навчання зовнішньо, тобто, при пр
спілкування чи інших заходів класного колективу учні не мають сидіти як на уроці – один за одним, а мають бачити вираз
одного при спілкуванні, контактувати очима і таке інше.
Проведення виховних заходів мають показати наявність сильних стимулів, до яких необхідно наближати молодих
використання нетрадиційних і розвитку традиційних педагогічних технологій. Найбільш дієвим методом має стати залу
різноманітної військово-патріотичної діяльності, що дасть змогу перетворити знання, одержані на уроці, на норму поведін
переконання кожного учня та співпраця педколективів із військовими комісаріатами у позакласній та позашкільній військо
діяльності.
Виховання учнів на бойових традиціях старшого покоління є важливою складовою виховної роботи. Під бойови
розуміються історично складені моральні правила і звичаї, норми поведінки людей, які спонукають їх зразково виконувати
обов’язок, чесно і добросовісно служити Вітчизні.
Міністерство освіти і науки України рекомендує актуалізувати:
організацію збирання та поширення інформації про героїчні вчинки українських військовослужбовців, бійців
батальйонів у ході російсько-української війни, волонтерів та інших громадян, які зробили значний внесок у зміцнення об
України;
оновлення експозицій шкільних музеїв, заповідників та кімнат бойової слави, зокрема щодо інформації про у
та волонтерів з даної території;
шефство над родинами учасників ATO, які цього потребують,у зв’язку з героїчними й водночас драматичними й на
подіями останнього часу;
формування засобами змісту навчальних предметів якостей особистості, що характеризуються ціннісним ставленням
держави, самої себе та інших, природи, праці, мистецтва.
З огляду на це варто:
По-перше, виокремити як один з найголовніших напрямів виховної роботи, національно-патріотичне виховання –
своїм значенням є стратегічним завданням. Не менш важливим є повсякденне виховання поваги до Конституції держави,
державних символів - Герба, Прапора, Гімну.
По-друге, необхідно виховувати в учнівської молоді національну самосвідомість, налаштованість на осмислення
культурних цінностей, історії, систему вчинків, які мотивуються любов'ю, вірою, волею, усвідомленням відповідальності.
По-третє, системно здійснювати виховання в учнів громадянської позиції; вивчення та популяризацію істор
козацтва, збереження і пропаганду історико-культурної спадщини українського народу; поліпшення військово-патріотичн
молоді, формування готовності до захисту Вітчизни.
По-четверте, важливим аспектом формування національно самосвідомої особистості є виховання поваги та любов
мови. Володіння українською мовою та послуговування нею повинно стати пріоритетними у виховній роботі з дітьми. Мов
повинно впливати на формування учня-громадянина, патріота України.
По-п’яте, формувати моральні якості особистості, культуру поведінки, виховувати бережливе ставлення до прир
мотивацію до праці.
Для реалізації цих глобальних завдань необхідна системна робота, яка передбачає забезпечення гармонійного
різних напрямів, засобів, методів виховання дітей у процесі навчання і позакласної діяльності.
У навчально-виховний процес мають впроваджуватися форми і методи виховної роботи, що лежать в основі козацької
Щоб наша учнівська молодь мала стійкі сформовані патріотичні цінності, методична служба має виконати досить ва
саме: знаючи, що дитина виховується прикладом тих, хто її оточує, важливо сформувати у педагогів патріотичні цінн
передавати та демонструвати їх. Для цього необхідно, плануючи методичну діяльність із педагогами різних категорій, ви
різноманітні активні та інтерактивні форми роботи, так як виховання патріотизму молоді не може бути реалізоване в одноман
Необхідно будувати таким чином засідання методичних об’єднань, щоб педагоги могли оволодівати особистим до
колективній організаторській діяльності, колективних творчих справах педагогічних колективів.
Величезний вплив на виховання патріотичних цінностей особистості мають батьки.
Адже, виховання громадянськості, патріотизму дитини відбувається в двох одночасно діючих і впливаючих на неї
площині сім’ї та в площині школи. Тотожність змістового наповнення кожної з них забезпечує цілісність громадянськог
особистості. Натомість, розбіжність настановлень батьків і вчителів (як представників офіційного погляду на сутність гром
патріотизму) може не лише загальмувати належний розвиток у зростаючої особистості громадянських та патріотичних якос
а й спричинити формування байдужої людини, навіть такої, котра має викривлені погляди щодо сутності громадянськості.
З огляду на це, важливого значення набуває певна узгодженість змістового аспекту національно-патріотичного вихов
його взаємодоповнюваність діями з боку батьків і вчителів. Ефективним засобом вирішення цього завдання є взаємодія
інтеракція, аспект спілкування, що виявляється в організації людьми (соціальними інститутами) взаємних дій, спрямованих
спільної діяльності, досягнення певної спільної мети, регулювання внутрішньої організації, узгодження видів діяльності окрем
Взаємодію сім’ї і школи розглядаємо як координатора спільної діяльності батьків і педагогів з проблем виховання д
віку, завдяки якому відбувається взаємне стимулювання, здійснюється взаємний контроль та взаємодопомога, спрямовані
спільного завдання, що забезпечує більшу ефективність, порівняно з простою сумою індивідуальних дій кожного з ц
інститутів. Запровадження означеної взаємодії як координатора виховання школярів потребує відповідного змістового т
забезпечення.
Також навчальні заклади мають проводити інформаційно-просвітницьку роботу з батьками, спрямовану н
толерантності, поваги до культури, історії, мови, звичаїв та традицій як українців так і представників різних національно
психологів, істориків, працівників кримінальної міліції.
Водночас
необхідно
активізувати співпрацю
педагогічних
колективів
з
органами
учнівського
та
самоврядування щодо формування у дітей та молоді духовності, моральної культури, толерантної поведінки, у
громадянському суспільстві; діяльність шкільного батьківського всеобучу з питань формування патріотичних цінностей в
Робота з батьками завжди є нелегкою, потребує від педагогів знань методики роботи з батьками. Питання навчан
громадськості стоїть на порядку денному методичних об’єднань класних керівників уже два роки. У наступному навчально
продовжити роботу за даним напрямом виховної діяльності.
Слід визнати, що поміж інших джерел впливу на становлення й розвиток дитини (сім’я, однолітки, позашкільні освітні
школа посідає домінантні позиції, тож і відповідальності на неї покладається більше, і можливостей перед нею відкрив
Завдяки результатам педагогічних досліджень достеменно встановлено, що 40 відсотків від загального обсягу виховн
особистість дитини здійснює освітнє середовище, в якому вона перебуває, про що говориться у методичних рекомендація
освіти і науки України щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, зокрема, на
предметів, що дає можливість більш ефективно проводити виховну діяльність.
У сучасному світі дедалі усе більшої ваги набуває одна з основних цінностей людства – цінність здоров’я. Забезпеч
дітей та їх здатності навчатися є суттєвою складовою ефективної системи освіти. Не викликає сумнівів твердження
повсякденні поведінкові практики міцно пов¢язані між собою. Освіта та здоров¢я також є взаємодоповнюючими компонен
повсякденного буття дітей та молоді. Все більш актуальною стає необхідність розповсюдження знань, створення відпові
набуття необхідних навичок та розвитку міцних переконань щодо здорового способу життя в підлітковому та молодіжному
також серед педагогів і батьківської громадськості.
Одним із основних завдань сучасної школи є створення освітнього середовища для розвитку здорової дитини
свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки. Пріори
задоволення потреб індивідуального розвитку - це відповідь на виклик часу і тому цей напрям діяльності навчальних заклад
необхідної уваги.
Одним із пріоритетних напрямів діяльності загальноосвітніх навчальних закладів є правопросвітницька діяльність
удосконалення, урізноманітнення та осучаснення форм виховних заходів.
Загальноосвітнім та позашкільним навчальним закладам необхідно також сприяти створенню:
-
системи національно-патріотичного виховання у навчальних закладах;
-
поповнення інформаційних ресурсів навчальних закладах із національно-патріотичного виховання;
-
банку педагогічного досвіду національно-патріотичного виховання;
-
моделей національно-патріотичного виховання у навчальних закладах.
Нормативно-правова база з питань патріотичного виховання
Указ Президента України від 24.03.2015 № 169 «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нац
та 70-ї річниці завершення Другої світової війни»;
Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 «Про День Гідності та Свободи»;
Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 «Про День Соборності України»;
Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 «Про День захисника України»;
Указ Президента України від 24.09.2014 № 744 «Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороно
Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, схвалена Указом Президента України
2002 року № 948;
Стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затверджена Указом Президе
24 березня 2012 року № 212;
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 41 «Про затвердження Державної цільової соціальної прог
України» на 2009-2015 роки»;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2009 № 1494 «Про затвердження Плану заходів щодо під
патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з
об’єктів культурної спадщини»;
Доручення Кабінету Міністрів України від 05.05.2009 № 22966/1/1-09 та План організації виконання положень Ука
України від 27.04.2009 № 272 «Про проведення Всеукраїнської молодіжної акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти»;
Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджена наказом Міністерства освіти і науки
червня
2015 року № 641;
наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посиленн
патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»;
наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011
№ 1243 «Про Основні орієнтири вихова
класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;
наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку
державної символіки в навчальних закладах України»;
лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 № 1/9-412 «Про проведення Уроків мужності»;
лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.07.12 № 1/9-530 «Щодо виховання сучасного
полікультурному середовищі засобами позакласної роботи».
Програма національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки.
Інтернет-ресурси з питань патріотичного виховання
Інститут проблем виховання НАПН України ipv.org.ua/publications/zbirnuk.html
Український науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи psyua.com.ua
Український інститут національної пам’яті memory.gov.ua/publication
Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка uisr.org.ua
Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського nuou.org.ua/nauka/naukovi-publikatsii.html
Рада Європи (посібник «Демократичне управління школою) http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Resources/EDCPACK_
Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді ukrjuntur.org.ua
Пластовий портал plast.org.ua
Благодійний фонд «Героїка» http://geroika.org.ua/
Всеукраїнська громадська організація «Закінчимо війну» http://stop-war.org.ua/rekom.php; http://stop-war.org.ua/view_new
Історична правда istpravda.com.ua
Лікбез likbez.org.ua
Пам’ятаємо загиблих memorybook.org.ua
Центр досліджень визвольного руху cdvr.org.ua
Документальний серіал «Наша Скриня» www.fayloobmennik.net/3781087
Список літератури
1. Бака М. М. Фізичне і військово-патріотичне виховання молоді : навч.-метод.посібн. / М. М. Бака, В. П. Корж. – К.
України, 2004. – 460 с.
2. Бех І. Д., Чорна К. І. Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. – Київ, 2014. – 29 с.
3. Жаровська О. П. Національна свідомість як складова патріотичного виховання студентів педагогічних університет
методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб.наук.праць. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – Вип. 18, кн. 1. – С
4. Жеребцова М. В., Бородін С. Е., Ніколаєв О. С. Скаутинг та краєзнавство – система патріотичного виховання м
статей з історії українського скаутингу. – К. ПП «Стародавній світ», 2013. – 312 с.
5. Завалевський Ю. І. Громадянське виховання старшокласників: проблеми, досвід, перспективи / Ю. І. Завалевський.
104 с.
6. Івженко Ю. В. Молодіжні громадські організації як інститут формування соціальної активності особистості / Теоре
проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб.наук.праць. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – Вип. 18, кн. 1. – С. 289 – 296
7. Карпач Н. І., Олешак С. П. Особливості розвитку молодіжної участі у волонтерській діяльності / Теоретико-метод
виховання дітей та учнівської молоді : зб.наук.праць. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – Вип. 18, кн. 1. – С. 351 – 360.
8. Окушко Т. К. Методика формування соціальної ініціативності підлітків у дитячому громадському об’єднанні / Теоре
проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб.наук.праць. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – Вип. 18, кн. 2. – С. 51 – 60.
9. Оржеховська В. М., Кириченко В. І., Ковганич Г. Г. Взаємодія навчального закладу і сімї: стратегії, технології, модел
практико зорієнтований посібник. – Х. : Точка, 2007. – 192 с.
10. Сіренко С. М. Удосконалення системи підготовки класних керівників до здійснення виховної діяльності в умовах п
освіти : [Електронний ресурс], режим доступу www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/elits/2011/29
« назад
Автор
Документ
Категория
Образование
Просмотров
51
Размер файла
83 Кб
Теги
консультація, національно
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа