close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Benz Thomas. 2D Seismic Data Processing with Seismic Unix. AppendixA

код для вставкиСкачать
$SSHQGL[ý$
/LQX[ýDQGý6HLVPLFý8Qó[
1Rý GRXEWñý WKHý ,QWHUQHWý FKDQJHGý WKHý FRPSXWHUý ZRUOGý LQý PDQ\ý ZD\Vïý 6HOGRPý UHFRJð
QL]HGý DQGý RIWHQý XQGHUHVWLPDWHGý LVý KRZý WKHý QHZý ZD\ý RIý FRPPXQLFDWLRQý IXHOHGý WKH
GHYHORSPHQWý RIý IUHHý VRIWZDUHïý )UHHñý QRWý RQO\ý LQý Dý PRQHWDU\ý VHQVHñý EXWý DOVRý IUHHý WR
FRS\ñýGLVWULEXWHñýUXQñýVWXG\ñýFKDQJHñýDQGýLPSURYHï
3UREDEO\ýWKHýPRVWýIDPRXVýIUHHýVRIWZDUHýSDFNDJHýLV
/LQX[ñý Dý 81,;ý FORQHý ZULWWHQý E\ý /LQXVý 7RUYDOGVï
/LQX[ýZDVýILUVWýUHOHDVHGýLQýìääéýDQGýZDVýRULJLQDOO\
GHVLJQHGý IRUý ,QWHOý &38Vý õêåçý DQGý éåçôïý ,Qý WKH
PHDQWLPHñý /LQX[ý ZDVý SRUWHGý WRý PDQ\ý RWKHUý SODWð
IRUPVñýIRUýH[DPSOHý6SDUFñý3RZHU3&ñý$PLJDñý$WDULñ
DQGý$OSKDï
7KHý/LQX[ý0DVFRW
+RZHYHUñý /LQX[ý DORQHý GRHVý QRWý FRQYHUWý Dý FRPð
SXWHUý WRý Dý IXOOý IHDWXUHGý 81,;ý ZRUNVWDWLRQïý /LQX[
QHHGVý WRý EHý FRPELQHGý ZLWKý RWKHUý IUHHý VRIWZDUH
IURPýWKHý)UHHý6RIWZDUHý)RXQGDWLRQñýRUý*18ýSURMð
HFWïý 7KLVý LQFOXGHVý DQý ;ð:LQGRZVý V\VWHPñý 7H;ñ
*KRVWVFULSWý DQGý PDQ\ý RWKHUý 8QL[ý ELWVý DQGý SDUWVñ
ZKLFKñý OLNHý /LQX[ñý DUHý SXEOLVKHGý XQGHUý Dý *18
SXEOLFýOLFHQVHï
$OWKRXJKý DOOý FRPSRQHQWVý IRUý Dý /LQX[ý EDVHGý RSHUDWLQJý V\VWHPý FDQý EHý HDVLO\ý GRZQð
ORDGHGý IURPý WKHý ,QWHUQHWñý WKHý FRPSLODWLRQý DQGý LQVWDOODWLRQý RIý WKHý V\VWHPý UHTXLUHVý D
JUHDWýGHDOýRIýWLPHý DQGý NQRZOHGJHïý $ý PRUHý FRQYHQLHQWý ZD\ý WRý LQVWDOOý /LQX[ý DQGý LWV
FRPSRQHQWVý LVý WRý SXUFKDVHý Dý &'ý GLVWULEXWLRQñý IRUý H[DPSOHý 5HGý +DWý /LQX[ïý 7KHVH
FRPSLODWLRQVý XVXDOO\ý FRPHý ZLWKý Dý JUDSKLFDOý EDVHGý LQVWDOODWLRQý DQGý VHWXSý IHDWXUHñ
ZKLFKýPDNHVý/LQX[ýHDVLHUýWRýLQVWDOOýIRUýEHJLQQHUVï
7KHý /LQX[ý EDVHGý RSHUDWLQJý V\VWHPý LQý LWVý FXUUHQWý YHUVLRQý ëïëïìý VXSSRUWVý WUXHý PXOWLð
WDVNLQJñýYLUWXDOýPHPRU\ñýVKDUHGý OLEUDULHVñý PXOWLý XVHUý FDSDELOLWLHVñý DOOý WKHý PRVWý FRPð
äæ
$33(1',;ý$ïý/,18;ý$1'ý6(,60,&ý81ó;
äå
PRQý,QWHUQHWýSURWRFROVýDQGýDQ\WKLQJýHOVHýRQHýH[SHFWVýIURPýDýPRGHUQýRSHUDWLQJýV\Vð
WHPý¤ýHYHQýV\PPHWULFDOýPXOWLSURFHVVLQJýLVý VXSSRUWHGïý /LQX[ý LVý GHYHORSLQJý ZLWKý DQ
LQFUHGLEOHý KLJKý VSHHGý DQGý XVHUVý VKRXOGý RIWHQý FKHFNý IRUý WKHý QHZHVWý NHUQHOý XQGHU
IWSãîîIWSïFVïKHOVLQNLïILîSXEî6RIWZDUHî/LQX[î.HUQHO
$IWHUýGRZQORDGLQJýDýQHZýNHUQHOýWKHýXVHUýPXVWýFRPSLOHýLWïý7KLVýLVýVRPHWKLQJýXQLTXH
DERXWý/LQX[ãýXVHUVýFDQýDGMXVWýWKHýNHUQHOýRIýWKHýRSHUDWLQJýV\VWHPýWRýWKHLUýQHHGVïý1R
XQQHFHVVDU\ýKDUGZDUHýVXSSRUWýQHHGVýWRýEHýFRPSLOHGýLQWRýWKHýNHUQHOñýDVýRIWHQýIRXQGýLQ
FRPPHUFLDOýRSHUDWLQJýV\VWHPVñýZKHUHýWKHýYHQGRUýKDVýWRýSURYLGHýDýNHUQHOýWKDWýZRUNV
RQý DQ\ý KDUGZDUHý DQGý QRWý RQO\ý RQý RQHý VSHFLILFý PDFKLQHïý 7KHý VPDOOý NHUQHOý DQGý WKH
YHU\ý IDVWý GULYHUVý WKDWý FRPHý ZLWKý /LQX[ý PDNHý LWý Dý SRZHUIXOý DQGý UHOLDEOHý RSHUDWLQJ
V\VWHPñýZKLFKýVTXHH]HVýWKHýPD[LPXPýSHUIRUPDQFHýRXWýRIýWKHýKDUGZDUHïý/LQX[ýRQýD
3&ýFDQýRIWHQýRXWSHUIRUPýDýPRUHýSRZHUIXOýKDUGZDUHýPDQDJHGýE\ýDýGLIIHUHQWýRSHUDWð
LQJýV\VWHPý¤ýDVýREVHUYHGýGXULQJýWHVWLQJýRIýWKHýVFULSWVýIRUýWKLVýUHSRUWã
$ý68ýVFULSWýVLPLODUýWRýVFULSWýDFTXLVLWLRQ-ýLQý7DEOHýêïéñýEXWýZLWKýIHZHUýUHIOHFð
WRUVñýZDVýUXQýRQýDý3&ýXQGHUý/LQX[ýõ3HQWLXPýìêêý0+]ôýDQGýRQýDý6XQý8OWUDýëý0RGHO
ëìæíý õëý [ý ìçæý 0+]ôý ZRUNVWDWLRQý XQGHUý 6RODULVïý 7KHý EHQFKPDUNý WHVWý 63(&äèý UHð
SRUWHGýDýPXFKýKLJKHUýSHUIRUPDQFHýIRUýWKHý6XQýWKDQýIRUýWKHý3&ýõ63(&BLQWäèãý6XQýçïê
îý3&ýéïíâý63(&BISäèãý6XQýäïêýîý3&ýêïèôý¤ýDVýZRXOGýVHHPýUHDVRQDEOHï
+RZHYHUñýWKHý6XQýQHHGHGýDERXWýWZLFHýWKHýWLPHýõìíKôýWRýH[HFXWHýWKHýPRGHOLQJýVFULSW
WKDQýWKHý3&ýõèKôïý)XUWKHUýWHVWLQJýVKRZHGýWKDWýWKHýKLJKýQXPEHUýRIýH[WHUQDOýVKHOOýSURð
JUDPýFDOOVñýDERXWýêçííííýLQýWKLVýVFULSWñýZDVýUHVSRQVLEOHýIRUýWKHýORZýSHUIRUPDQFHýRI
WKHý6XQýZRUNVWDWLRQýXQGHUý6RODULVïý/LQX[ñýRQýWKHýRWKHUýKDQGñýKDQGOHVýWKHýWDVNýRIýH[ð
WHUQDOý VKHOOý SURJUDPý FDOOVñý ZKLFKý LVý YHU\ý LPSRUWDQWý IRUý XVLQJý 68ñý PXFKý IDVWHUý WKDQ
6XQ26ïý7KHUHIRUHñý/LQX[ýPD\ýRIWHQýEHýWKHýEHWWHUýFKRLFHýIRUý68ü
)XUWKHUýLQIRUPDWLRQýDERXWý/LQX[ýFDQýEHýIRXQGýRQýWKHýIROORZLQJýZHEýSDJHã
KWWSãîîZZZïOLQX[OLQNVïFRP
û:HýDOOýNQRZý/LQX[ýLVýJUHDWïïïLWýGRHVýLQILQLWHýORRSVýLQýèýVHFRQGVïûýððý/LQXV
û6RPHýSHRSOHýKDYHýWROGýPHýWKH\ýGRQöWýWKLQNýDýIDWýSHQJXLQýUHDOO\ýHPERGLHVýWKHýJUDFH
RIý/LQX[ñýZKLFKýMXVWýWHOOVýPHýWKH\ýKDYHýQHYHUýVHHQýDýDQJU\ýSHQJXLQýFKDUJLQJýDWýWKHP
LQýH[FHVVýRIýìííPSKïý7KH\öGýEHýDýORWýPRUHýFDUHIXOýDERXWýZKDWýWKH\ýVD\ýLIýWKH\ýKDGïûýðð
/LQXV
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
8
Размер файла
1 052 Кб
Теги
data, benz, seismic, unix, appendixes, thomas, processing
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа