close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Кулешов - Коневодство.Часть2 - 1916

код для вставкиСкачать
п2
llI' IIоPoдц лoul^]tli
пoдъ съдлoмъ. l}ilpoчeмъ y тlтapcfirгo и гplзЛЕсIirгo uасe.
.]eпiя БaкЛEскofi л Елисaвeтпoльскoft ryбeрпifi встръчaются
loрoпlie титIы лoulaдefi' oчeнь выЕoслЛвнхъ ш прпспoсoбЛв.
шпхФ къ мъ.Гвымъ yс'losiя!Ь. ]|rъ rr||хъ гoрвUIь тппoвъ
пaЦбoльшaгo вEпмaЕiя засJуяiпвaютъ ioшЦп пJпxвскiя'
llI'
выхъ пoчтЛ сoвct\tъ
п3
IIoгоtrы лol'AдЕf,.
reвсyPскiя' кltст|iвiхiя Il тJUIltвснiя.'Ioшаfx,ly"llн.к|э
trpeпltущеоTвeEЕo мacтеl1 c.Ьрoft п гнъfofi п pъtre вopоEofi:
встрtч0етФ; рocтъ oтъ1 apuJ' 2 веl'IIlк.
до 2 spui. 1 вepшк. Ilo с&]axу пшaвокДя лoшsдь кpъU!е т.!i.] ппсвof,: нoсъ ЕъсЕolькo ввпxelыll, гоJoвa бoльшая' .Iol|iткa
дrппвая' peбрa тaкae дд!nпыя.
Лou]aдп хr..,?ПнсEi! oчeпь схo!вE съ чeчeEскпяll. Го Iовs
.v oltlъ 6oiьшаq ll съ вEIlтк']El|ь лсoмъ ! вoсoмl'; U|,1 П
iyлoвшпtе Дlлпвuя; маоть ioJьпIeD чaсTью rпъдая lt рlJ liiя'
грuва tl щeтfiп y Еtrхъ дnидпыя' гotr]oва ЕeбoJЬшая' кoрoткaя
п щriрoкая' л06ъ tl {ooъ пpяllыe' xoлIia Длпвgaяl гpyдь шп.
poкoя' рeбрa крyтпя' спива пpяuая il ш!poкш' кpeФeцъ
кoрoткiЁ, Eo trpяшofi rI шпpoкifi, бeрцoвыя кooтп Il бабкIt
{0poTкiя E пpя}tEя; aдднiя нoгц въ 6oJьшпEствъ сJyчaeвъ
Eьокoлькo сaблeoбрa3выя: l(oпытa вастoJьliо пpeвooхofвн'
чTo Eeoмoтpя вa п0ст0лEЕую ъ3дy пo Aaмевltстoмy гpyвтy'
сypскп!ъ Joшадеfl iскJючлтeJьвo Iпъдaя'
вoсltoтя па п']oхiя }.,сioвiя со]epжaвiя л l:^pяj тy.
ппiпcкiя п пшaBокiя дoшщп oтЛпчдDтcя вEпoс']пвo1тl,D'
кaвъ втl пepевoзкъ вьюкoвъ, тaкъ ш пoдъ вepto!].' oп1] Ito.
вopoтinвн' п}tjl0ъ въpппfi шаlъ П бнстрoтx. Орe.]пяя l!hпs
этпхъ JoцIaf,efi oтъ 1(ю дo 2q) pyб. аa гoлoвy ').
cашая PаrпPoстpaпeпвая !3ъ воъtъ fiaвЕlacR(rъ пo]lоfъ
6уДеЪ кабapl|нсrая. Лon]адп этli
срeдпягo po.тo (1]llшe
2 аршпПъ), !l}'скJ.iпствя' iitсsoJьнo- гopбoпoсEЯ' по в1' 06.
pa3вптoю пoдпllxгoD Л хрt'lIlioD
щеltъ oчeяЬ сJхi'' cъ
спЛЕoю. пo oтзывамъ'oрoшo
впатoкoвъl Еoгп y 6oiьш!sотва lis.
бaрдппснЛtъ лoшадefi сy!iя' Еa впакItхъ ба0Rа!ъ, съ l|])a.
вп"1ьEыilп кptпкltмIl хoпнтамп; пpп бoльIIIotl сJ!остл llljъ,
oпъ пe тoпвil It съ аcшl-твo oчeрчoппымIl суIoдяJi чп;
нoлъвo ш0рoкo п прoчno: зeдEiя Eoгп пpавп.lЬПo п'.т&.
в']eвы' п весь востякъ Ioрошo разBпъ ,)' trlасть пп прсll!Iщeств} Iпf,lая плIl pылая. Ilесorlвъвяo' ttтo отп поInl.]a
пpeдставlЯeтъ Л телeрь весьlla хоРollvю хаBалepiлсктn Joшадь, а пpп въffoтopoмъ пpПJfiтiл кpoвш скакJ'qд oъ пeя
вoз!ofiilo вывeстIt вaмъ!атсJЬвнхъ Joшадrf, дlл пnпlef,
кoв!Пцu, lLlssпu!ъ ра3садппкortъ ка6аPдппскп\ъ Jo]tsдef, явJяeтся 06пJлpвaя кa6ардпвская pавлl!Eд въ пят!.
гopскo!1ъ окрyli. TеРскol] o6лaстЛ. }IJ'mяo дyмeтI'. чтo въ
yJxчDевiп кдбаI]д!пскofi Лoрoдп лPln!!мaJп yчaстie 0ln6.
cхiF прnltавntrltт.']П. iпвP lnпвuo т),дn въ яi'IiJъ |lpoll|.'1гo
Еe тp6бyюm пoшoвEв&пiя. Poсъ тyшllilокпiъ .]oшaдell
p6дкo бывaeTъ вышe 1 apпt.15 вeршIioвъ.
Ilшaвcпi'я [oraln бывдютъ пoчтк ilоключятФьвo гвъдofi
nлп кaштaEовoi мooтеllj pъжe пoпaдaются сьpof,, a вopo.
пe
|
IlъскoJькo lJltrlпмЛ хпчeствaмIl отлпчается Joll0iI''rРe
.yP.хoJ, ь!тоpaл нь тollу жP n \tрвьшA poстnuъ. ]\lrстt' r"в,
1) Plrввoвокifi. ;irlя. коnяо.ввoл. lw r,.
цeрсяi!, т3Б Re 16ю г' N 12' стn. l'
1 аiIрв. кoввозапo,1, l&7 г.' N 4. стр, 2l,
N 9' cФ, |
п
ll.
шФ.
tairy=-114
lll,
l]oPoды .[oшAдЕl!'
III.
.lyрцiп и дpyrцхъ гocудаpствъ вoФoкn.
стoлътiя иаъ
^oтяя
Eпf,ftеъ
кoilевoдствo въ кaбаpдъ съ кaждыyъ гoдoitъ
къ tyдшerty' Еo
пepвofiaчanьf,ыll тшпъ лotпадefi шзм'Ьв!iлся
олiвa кa6aplппскott лoшeдп еule вe пo!tервла. кабаpf,пвскaя
шeст!
no.nдu ono"u*"",,""o фoршпpyетoя въ вoзpaотъ лtтъ
pа6отl: oяа
п дът' дo ulecтпaдцатп спосoбЕa пe вшкyю
тахъ
y0p'жп'
кaкl,
для
тoдпа
п
Ieгкo &RклпматIi3]lpyeтс}l
i,i
[;,
il
ll
ii
Ё
[.
Ir
Фп.. 8d лoillsдь oъвepяsгo кввff.зA. пPo!спIeцпIsя
oъ
к3|r.!-1пвсяo!.
п д.Iя вcpховoй ъвДы. Пo рocту Ед6aрfЛнская л0ша]ь сашм
!асть кa.
кDvпЕaЯ пзъ кaвк&tcкпхъ пoРoiъ: зпlчптeльпaя
onрloo"*o*o floшaдell выtlr 2 aрш. '), Bъ пoфlъf,вee вpellя
прaвптельотsе!Eoe дrпo Лlя уЛучЛreвiя атofl п0-
у'рo*д"*o
poдo; o" д"no coдeржaтй лepeоцItтeкilнскofl. кaРа6alскofi,
aпг;]iflскotl пoрoды. съ ка.
io]yкpo""orr п
'uсrouрo"onil
f@.
баplпвскlrvu troшадь}tB oчeпь схoдIllt пo тппy лorпrдIt
paчaeвcfriя, paclpoстpaEeвflEя въ Iоlrпcтofl мъстпoстп.веp.
."o"o""'
p. куоaнt. bтп лoшадп oсoбeввo хорoшil ]Ля ъздц
к'рп, troяпоз.ь,, l8!f|, s 3, сФ, lо
'; ' rй**"ru,
пo гoPnvъ. Рoсъ
fiaбapдпвскЛхъ.
лФoдв лoпцЕ]!,
l
l5
наpачeвcЕ!!ъ лoшaдell мeвЬDlif,' lt]мъ
пo cпoваvъ I]. ltyдашeвa кoвeвoдствo въ TepсБоn оi lnотп
Dafaeъ съ кaжfEмъ гoдo!tъ' Ilpп въпoтopoцъ пpп1птiЛ
крoвп скaкyEt oтъ пa6аpдшвoкъ loлyчаDтcя пpeBoctl lвня
(фпt,. A{ п &5)'
'кава.]npiilскiя ioltlа]Л
.Ioшaдп Eoгaflскiя' pmвoдt!мIlя fiъ югy.вoстoк)' oп ila.
Eычa по 6eрeгavъ I{aспif,скДгo мoPя' схрещпBaDтся c]' .]oв.
сaon Jоtriадью Л tleт!сн даютъ дoвoльвo круплyn. ввП.lсJtl.
вyD п rJЦстр,ю вeрхoвyю лoшадь ').
Ан2.1iiicкаg no.|юхpoвнaя uл|l чIrcMtpoвнat сtа|J'вdя
.{otиа6. llъотsая aпглiflскaя лoшшь скPeщпвaisсь lll'сo.
мвъпво оъ f,oп&fьмп! эaвeсeввыип въ Aвглiю pпt('ilttп
всЦ0!кaш!' a тaмe пoaдвъe вo врeteвs Е|ЛльIeльl'i.3o.
вoeватef,я съ псDанcкoD пoр0д0D' cчптaвшeDФ в]' тo ].llelя
jryчшеD pEцаpскoD лoщадью. }lучшeвie авгдi!сaIttъ . oшa.
деп BoсточEoD крoвьi' пpоЛзoul.Io зBач0теJьво цoа lПъe.
исmрiя чпtroкрoвEoil oкaкoвoll лoшадп вaцъ. достo' ЬDвo
яввъот!а' Il хoтя yнoГie гпппoJoгп cчптabъ oe з8 чпотo.
крoвEsю вocтoчпую лoшaшl вo втo iвъDie oпрoвePтrРтФ
аEaRoмcтвo!ъ оъ aEглiflсEoю завoдскom fiяпгoD. tsr, стP(,l orъ
сшвслъ Фoвo Eп oдЕe скaкoвм лoшадь вe пpoпсloдп1 ь opl
qecмъшaввofl Epoвп' л дажe въ рoдoслoвf,of, тaкоfi з!aцe.
пптol1 ioшaдп, taнъ 0шлпcъ, vн вотpъчteмъ вe Iевъe l5-тп
кoб!.!ъ яen3въстпагo пPolctoвдевiя. Itpoilъ тoгo, Ла]]{]пie
цстоpiп этofl xoDlnf,п пoкавЦваeъ. чтo cъ 1616 гоtrа, 'illгдa
быflп ввeвeвы }1аркaloмъ aра6сRiя лoшsдп длякoРoJе| скоfi
кoвФutпn, л дo 17[iJ гoдB-вpемя po&]еsiя 9e]ппсa .-пoотoявво ввoзпJпсЬ въ AвгJin чпcтoкpoвBEe вocтoqпвl Ae.
peoцЕ. кoтoрвмп пoчтп ilс&iDtllпe.пьпo кpыJl|сь кoбIlлЦ il',тьe
плп {еnъe сшъIпiЕEагo пpoпсroждeвiя. такBцъ o6pа lllмъ'
eфп и cпрaведлпвo хEъпie, 1тo aвглif,скaя скаЕoвiя i(';llaдь
Еe прeдcтав.lяeтш ч'lот0]I0p0дЕoD въ 3ooiогпчeсЕottъ с}t'J({ъ'
тo съ ]pyгofl стoрoЕы пeсoмпъEЕo тaftfre 1l тo' rrтo lllodь
вoc,noчнысъ noшa,)et. яв.Iqen|сg sъ эmor| зaaoacБoi| ,l' |oafu
npеoб.|a1аюIчею. .(jовpeмeEвaя аЕглif, скaя noшaдь. пlпl0ъ
!i я,rDffЕlъ
l.oп!о]ввoдствs,
lmnъ lю+
'
'-#l'\
/'/r"
'i.i,
116
[I[. пoPoдЕ лoшAдЕfi'
PпяарДъ Бepeнжeръ, пpoxcхoдптъ oтъ oPабскпхъ п вapвaрifi.
скпхъ лoшадefi, цoчeily lI схoдпa cъэтпмIт пoоiъдвпyП.
oт.
лпчмсь oтъ в|lxъ тoЛЬкo poстoмъ' выпoслввotrьD Il 6ы.
стpoтofi" l).
Itpoмъ тогo. мяoгie дoстoв,l]pныр Лстoчвlкп свlttrътeль.
ствy0тъ' чтo цei'звъствагo прoпсхoждeпiя мaткв, A тaкжe
мoткп ltopoлeвскaгo зaвoдa, 3пачащiяся въ
рoдocлoввofi
кpoвпыхъ скакJпoвъ' сoдРрждгъ крoвь вoстoчвцхъ Joшддeli
лo прeЛмyщеoтвy ). IIeрвEfl sвoзъ арaбокolt Joшадп
oтпo'
слтся къ царствoвaвiю l.eврпхa l-го (1l21 г.); пoсл{r тoгo
ввogъ мпoг0 рaаъ пoвтopялся It дocTпгъoсoбeяEo
бoJьшцхъ
рflамърoвъ въ цapствoв'Еie гeEрпха ViI, Bсъ этп Yкaа0вiя
гoвopяъ аa тo' чтo aлiявie вoсгoч[oil .loutадll
дo,*oo б,,o
oтpoзllться п0'IтIl вfl всtxъ пoрo,1а[ъ Aпглi!.
Пpш кspлъ ll былo oсoсрвЕ; мпolU ввeleвo вoстoчвш!ъ
вepeбцoвъ п Еoбыjъ eгo впaмeппты}lъ штал'eпcтeрollъ
сэ.
Po{ъ джoвоIъ Фeпвпкoмъ. l3есььra вЪpoятoo, чтo шпoгiя
ц3ъ ввeаeцqыхъ Eмъ кoбылъ пpпнадлeжщп къ вaрвapiflскofi
п0p0дъ п тoлькo oдЕa плп дBъ къ арабoкofl п
т1'peцкoп.
нrcoмЕъпEo, чтo ввeзеввыe въ AEглiФ Фeввпвoшъ-вocтoчllыя мaткtr IтлIl' кaкъ пxъ Eазвaли! кopoJleвсRiя кoбылы
пoФyaплп ocEoвaEieuъ къ o6paаoвaвjФ а!гiillсRofi скaкoвoй
п0р0ды. Прпм6py кopo.]я пocлъдoвшIl Il llЕoгlя
чaствця
лпцд' кдкъ вaпр. лoрдъ l{yллeнь п дoрдъ I{oEBq
пpПвeашie
въ Аtrглiю мEoгo вoсToчЕыхъ лoшaДelt. Iioслъ сlteртП
Кaрло lI вeсь егo зaвoдъ вмъoт1] cъ к0poлевcкЛ}tп
кoбы.
лдмп бцлъ рaопРoдaпъt пpп чeшъ мпoГlя паъ
aтпxъ кoбыiъ
дoотмпсь лoрдy Дaрсп'вЦпшсaвцему ilа'ь вoстoкa frepeoцoBъ'
извъсTЕыxъ въ poдoс.loвпofi aвглifiскuхъ скaкyповъ
пoдъ
|lмфcмъ Бtлaгo и Jl{eJтaгn Typкr
!aрсrl.
daвoдcкeя ЕЕпгa шдц cтyдбJiкъ A!глiflскlfхъ скдкoвыtъ
лоцIадeп-пoка3швaртъt tlтo сo BDcrtcпъ кoрoля
джcмса l въ
Aaгл|ю oы.ln ввeicвo дo |?U.тl| вoстoч0шrъ fiFрeiцoвъ'
I{poвпEя sпгJiflскiЯ лoшади DpoЛсхoдятъ'какъ
пoкaза.ъ
.ryдвпвъ'
0тъ тpeхъ Фiдyющпхъ 8eребцoвъ:
Дrрлeя Арa.
l) sidDоу.
.) D. LoP.
fro вook ol the Еorse' D' 53.
fro вгeeis of the domestiс sпimаъ' lш.
D.3,
JIJ. JloPoдн
бiаEа' IъloльфПпa ApДбisвa
лошAдEll.,
п7
пБ
;жlж*::l;:' :}$',:i]тl'ff#'Т#iх,T""] ;il'J
;ну l';*н: ll ;i *;jЖJT*iHЁ *x*:l*#
н.
;:
",-;H j,.l'.тi
i::.;''Н."I .l,,:,;:::Ч:'JJ::"#;:"";];;"
aЕг.пlnсМгo
кposПaгo кoввo3авo]с]
;;""",""Tfi H:'il'",;l;"ff
il,",::Т1i,*;
;'Ыx,#1."Tffi
дo!ъ вotрaсгь. чЬ -,"."'"""."","",,.,Рyъ лoIUsдPfl въ .'оJо.
-.
ii,ll1i,T "".ii
i];];;;l*lh.k"HhЩd
f.{j+,i"':"i*:,':.#'''f
I']J:''""3
;,'"J
}:lh
"H':Ь*',""":'ff
слyжитъ JучI!п{1, дo.
ilill,11}'iJjl ;,,1xН'*"i,',#;'"
прoп3вo]nтenefi' j{j;
;ffi
\opol]lttхъ
;,;;;;;';;,,'"ooЛьзoвшь
H'":T#JI{т ;: ж1х'J-
r.:Тjj;
::i.i'
сеoя
Dк]|toсъ
Т,"
:",j::a,iЁ:i;l;]:
j;
Ъ. *:;i
*;':::*';
Ц"-:#
oстiвllm трIrстa
u.n"**'i
тDil!
].
nl,;;;;;н:'#.J;;;"}:j-J"lHll
пeдпгpп Е.1п
..''-t^l:-*loo"u"'"
кyвoвъ lloкa3швaeтъ, u"o o",, рoдoфoвпo! aпглifl
сo,"o"
пtъ
сli
'';;
.,
tа-
r":,:,l,J"i;;'fi"j;Ь-xТ;;x:{'[Ё1ill.'"H:H;,'::
i:Ё::{
fЩ
;;i:,l''J'1'i;
ва аы
yfl
H
li";,,
*a,ъ .,,иod"й
"
ll*j'::"-* *#. lТТlt;
iЖ;
;; ;; ;
oц адefi
J#1"#вхъ,r
;"';: ;,:' ;:': :: :;;:: ;а
pt
",';:";}: Tj;'-xl l'i,Т.;J;,;TJ; Jl* :",l
н:;::;l""*н;."J;"т;ll;*#lж':lllJl.
ш
l t
;.l:
r
ol.,,'lo
къ п p п п' тo
r
тei' Еo
*:;
l, |'р.
жll
lls
III' IloРoды лoшAдЕfi.
и мsoseствo дрyгпхъ' -.[&]eкo ве cтoJь
вaжв0o является крoвь Гoдoльфпва. O'artaя
распpoстpапeп.
окoft лoшaди .цъДм; довonьEo чаcтo Bстръ.
чаcтся кapакoвая. puжая.6)pм. сltвм lt oчрвь pЪtкoсtpм
и вopoвая. Poстa ск^кyпosъ кo'lеб,rcтся oтъ ! apш, 2 воpiuк,
дo 2 flрш, 7 вeршк. Гoвopя oбъ экстepьeръ этoп Joшaдп' !tц
дoлfraп аaмътgть, чтo сa[!лaEпцпчане пe пDшдаюE кD0сoв
фopмъ pt]I!llтe,rьпo нltкакolo зва1cяiy, 0д'tuь lrзвiqлнп
aЕглif,окilt спopтсмаЕъ aаявпrfъl llтo ll]краспвo с.toжeпвш
ЛoшаIк oкaзыBaютоя oбEквoвeвEo EaшJ}чш!ilш EДскачкаlъ !l
oаrfыякpaспвыяпptrx6дятъ чащe Bсeгo къстарту пoшъдппyut).
пo Геilсy глyбппа тJлoвпщa англillскоl! лoшадп въ хoxвъ
дoлaEa быть зEачитeльEo мrяьшe' чъvъ пoJ]oвпЕa eя вноотE. вцcoтa frе тyi]oвliщa дoлflнa
Р]lвпяться дJ!въ eгo.
cппЕa п пoяс!шцa дoлжЕн 6ыть пJr0скlя п uyскJiлшотця.
Шeя дoлtвп быть Лeгнoя' Плeнo д;rнпнoe Л мускy.]пстoe'
x0лка Bвcoкм п длЛЕЕая' ля8кa тo,]стaя oъ ъtусБJJаtп
cпycкающшмrся Еъ пятк'Ь. l.лавпoe Дocтrrпвствo атoft лoшадп'
пo мпiвio гeflсa, зaключаeтоя въ eЯ 6ыcтpoгЬ' скopoсп]]ioстП
и oтJпчпoмъ веpхъ {т, e' шрt. спllвъ' rloясяlrцЬ lr кpyпt),
a г{aвEыe вeдooтатки этo вшсoкoЕoгo.ть' пrpeJrтoвeяпoсть
Eom пoДъ кoлъЕoмъ и ппжe пятк(' а такжe oтвъсвм пo.
стoEoвкa бaбoftъ. гoлoва sвглillскofl .l0цщп дoлжЕа oыть
скoръe бoльшм, чъмъ мaлsяi пзъ пcрвoюассвыхъдoшaдefi
весьмa Eeивoгiя пмълtl ]itaлыя гoлoвы, UIeя дoлaвa 6ытЬ
0тoEвeflь, Boлтllжoръ
sм мaсть ацtлjf,
стаR!яюъ п.!eчo It loJьаi чtvъ длпввъe плeчo п чъм1,
oEo
мJ.скyJцо]ъe, т1}мъ вEшe хoлка: вмьстЬ оъ тЬяъ
п,1вчo
дoлftвo пшъть вoамoftвo toсoe пoioжeвie. Peбрs
доJillE
бнть ]JlвЕы (!iпsa пoдltругЛ) п
} лучпItrхъ свахr'пoвъ
гp'двая e]ъткa сдaвлена съ 60к0въ, т. e. гpyдь 1'3кsЛ
чтo
осoбeввo аaмътвo по раicтsпoвкъ передвпхъ вoвeч]I.сreя
длиЕЕмl E0 мJскyлистsя' oкругЛа'; lyxoвпщe вoзмoжЕo
длиЕEoe! пр( чeмъ дл!яа elo дoлfrEа оryслoвЛпвaться
рaа.
вптiемъ !орeдпefi ur]ечeвofi rt raднeЛ третefi' l.laвяныпЬтдтямfi хopoшагo окotyЕа cчптaoтся: I'л).бIlвo пoдnpJiгE'
дiиEa
зaдпя.o oхopoка oтъ пoдa3дoхa дo пятoчEоfi кoстп п вoа.
хoжtro сJт.1ьвoe рaзвптie мycEyлoвъ ЛЯsкп' нъскoлькo свшслцfi крeотeцъ встpъчaeтсл чaпlе. чъ}tъ пряшofi; cкaкyEE
оo свпcлшмъ крecтцoмъ' гoвoрптъ кof,epcвeъ, oбЦквoвeяЕo
лyчшe пoдбpаcшваDтъ зaдпiя Пoгп пoдъ туЛoвцщe п o0ла.
ддютъ бoльшпмъ paацърoцъ пpыжка' въшь скaкJiнн съ
вpямнмъ. Двъ дpyгiя важпыя отатfi окaкJEa co.
чry"
l] sidпel, Bоok o1 tl. horse.
D' ljl,
lD.г,
нi
'iъ}.6elш'
пi6sпдпя.fiDil
noPодlr.
пРи ocмoтpъ гPyдп cпeрeдп,
"ЕФ! лoцщь !мъeтъ x ItDo.
кJD лpJдь' стolIъ Iuиpoкo всtмп
u"''p"n"
,o
бцть yвъpeвgЕuъ' гoвopптъ oдшвъ вввтоRъ"o.u"u,
'''*"o
&вглlflскofi
Jо.
шaдпl чтo атo ве пeрвoклаccEыl! скaвyвъu. Чтo tacа'тoя.
вaкoEeUъt кoвeчвocтefl' тo, пn мsъвiю кoл.]лв.a'
''' мь
бoльцe глyб|tва т.vлoвпщa п чъмъ pаввптъe вxскyлаlтрa,
mtъ лyчшe (фпг. 8{i' 87 ! 88)' Tппизвымъ пpeдcтaвпre..сuъ
вт0я цoрoдн !oжеъ сnyжпть тsкfie tвaмeвпт!fi cкахIдъ. IlоD.
lII. lloPoдн лotuAдЕfi
lll. Пl!o1E
сllмм0въ! (фпг. BcJ' [съ хаpактcplrстlll
lrulж.!;:;;ътт{li:l*:t#il"::;:lfl1"'"";
Cкiffoвiя лolпа]ь
рaаBnf,птся
j'xI;'';il.
l:;lf :; -]::*Т*нi".Цi l*i.
h1
:lx";i:T"Т:l:ъ::"il,?.I.J;'.:JJji"'*Lfl
i'T,H;'HТ
ij#Т"}Ё'.":,";
""1;:;i:,*"T#,l;j;;",H:n"":#
тапiя
aa Лoпoдрo\Iъ (
вllжпвающiя дo ю ц
I
PI
Do
Ну".:".:,i:fl iж"l"ii:iir*#il',":i."'i'j
;::r ;l;*:,,l.' ш::{l"ir;+1';'ж:iJ"1* Jii]i:J#if; ;#"l;#
i
9ш^1вfl
бoJъe лi}E, Eo cкopoспш0сть It pаЕtяя трe.
ЕIlр0вка врeдEo 0т3ы.
в.Ются пд oргаs!з]tъ
лoшaДll, oсoбеппo eФtr
aрtr этortъ !eсo6людaлась п3въстпaя rtъpl,
i
Uл.тьEJю трeппpoвкy
oдtsoJътoкъ' a гьуъ 6o'
лъe oдпoлът!iя скДчкш
гр. Лeвдорфъ сlптaeъ
Пc тoJьlio oпaсaн!lъ' Eo
t
ФЕr. 86. (]т. оаfi\!оRъ 3Eвмeв!тнlt
$
сftaЕyqъ,
дa'iе бeiсмысJeяпымъ
нoвoвве.]eяiertъ. l]ъ па
стоящеe вpeшя въ IIр
icвnл o в ь #i,.]:'.,';l'"T;,"J:
:l"J:*"-Еаltлyчшie
::l*-j.*aв!ъ
^
3aвo]N въ {'аttofi AI|глiIl
l. rrр,^"i".-'"
гrьтЛ.мopа. l,аллItsyля.,''','-q'i*"o".",,io","
.щь
I
il:i,i;jr"
'
TIpu вЕбoръ fipoввaгo
авгJif,окa
;:"hni:z#l,' H'i::##" TJ
;kl;fi H;:'.rЁ r"# *il;i,:#j:
чe[]я! цo скoльsy oлъ o'.puдt*n"*
вeчвoстefi lt
""n
-"y**'" Ь,.*uo"", iJ;#li::ilJ{i';:lT:r
;i;ff
жr';##j
l
;;"
"
|
;:;J,-J""J,H
fl
;
j
нors€s
ol tь. пгitisь пmрi.e,
|!U7. р,
s.
сRаkoвof, лoшадli trЛя
цъ.]ef, v.rvq
кosa]epiлcкnll и
...oр"on,,o*,.u
сoмвtвic' I{сi ,],c.
лo'r1 кpoввыo",,".o.;';;;;;"i,;;'.,."
."р""",",.i.. ,i.']l,
*J{cpств.пвEc
-шie
(въ |l,Pyапill. ,r"..p.i.вou.ni,i
Pа l.af,l'.'к|l
I,
пo,1ьiJh'.я п''| тп
Bск ]юч|lтP 1ьпo
"n.',in"*,,'.,
u,*"*'".pn"г, o."i;'
;'#']],"
аl
Рлlь
*po
" "
*
практЛчвость
.oi
*o
""".
l"o_;,
тaхoго
;
.,1.],l"1вцllt)
;
;;.-P"""1il"Т'ljl"'l'J,,,
сп^..
;;;;Hx.,i
JJi#";ili
;
J
|22
:,
Ii
ii
it
I
ii
ш
,fl.
{
it
i
I
'I
i
'i9
il
II
-рч-":o-.Tб:i:бEхopoшefi
'"
::i:ж;
iо";]"":Т
''"'",;l,'i.:;Ti'""ff
Dшстpoтe aнглiiокoll лoшaдш
sa пошъдпiя 20 rЬтi.
мo8я-o. скааaть' ЕIlскoлЬкo Еe yвелпчlлась,
чт0 RасaeтФ скачefiъ y цaсъ въ Pоr'сiп тo
сдшыя кpl п-.,
Bъ мoсквъ' Пeтрoгpадъ l| Uаршавъ. чuстo.
-"::..91"**
fiрoaвыя.скакoвыя
лoшaци сталп tloявляlьФ въ Poссiп
съ
кoвцa ХYIII стoл:Ьтiя. Пoч!въ въ этoмъ
дtлъ пpпfiЦдеaпъ
oпять тaки гpaфy A. Г. 0pлoвv.ч
o"",.у",po"o",*,n,*";";o-#";;;;;;lJ:llllxj','-llll"11,"
въ r\loсквъ. съ ]8|2 гoда. вф1iдс]вie
6ъrствiл воnпы' пfrвEoe.&Eпoаавoдотвo былo aaбцTo пoчтл
дo 1826 г., цoгдo
toсyдapь иипepатopъ }iпкoлalt павлoвпчъ
Bысoчaflшe бла.
гoвo.1|lJъ 0д06pllть Jчpcждeвir Лoбрf''lскalo
Cкaкoвoгo
Uбщесгвa. 3irьмъ' въ 30 .ю rъ гoдaхъ. i,']агof,аPя
дьятFль.
вoоти такихъ любЛтeлefl кoвпoздaolствi,
к0къ BoPflкoвы,
tleтрoвскif, , l\Ioсoд6дa
ск0e к0внщвoдсгso
) сrдf цaing.|.
..
кyлeпloв',
l0|i
lt
IIl. I]oPщы лoпIrдЕfi.
аавoдскiЛ мдтepiaлъ и с.]Jяtlтъ въ
ltастoящn.
фрoпefiоaoцъ Il амePlIкaEсцoltъ кoвнoзавoдствъ sрoш въ
вe тo.пькo
дm улyчщeEiя вepхoвofi лoшадп' !o тaкжe
дm yJучmeEiя
бUльшPf, части вlt]oвъ лoша]ш
Jпpнfiвoп,
скапJяъ пррe,lаrтъ t'socшi пoгoмствy. ffpоУъ
.-.Aлljillскifi
зЕaч!тeльEагo
рoстаl eщe быстpoтy, эцeргiю, oбieшпствя
д€гфя'.-бoдьцm cердцe, paавптуй п. плoтЕyD
мJrоfiyлaтyрy'
кoмnaктвшя кoстll и сyхoстЬ .'loжeulя.
o".ni u сyщrствyвтъ ш цoжrствo Л ппoДрoмoвъ
.--.o.o.
для сo.
стяаaвlя..скaкyEoвъ. иаъ кoтopuхъ
oсoсрввo ааltъcдтшeEъ
dпсoffi 6лпзъ Jlolлoвa. {ltстапцiю въ llоJтopн
мп.]П (oкoлo
z|i1 Repcъ) aяглillсsiя лoшадп сoвePшaюъ
въ 2 ш. 43 сe.
Еysды fi въ :| м' 4 с. то, чтo окaаaнo
Еaмп oтЕoсЛтыьEo
тpeaшрoвкll pнсsкoвъ' касaeтоя и скачeEъ'
тaкъ &axъ oвъ
имъDтъ тy яe цtль: tloпЕвв}ть вt
бнстрoтJ п
анeргiю лЬшади. ;;";;-;;;;;"т'0Gfлвocть'
прo с&aчки:
cкaчeкъ
,;;"":l""-"Ё;'#
'бetъ
лoшaдш' боаъ epoBпoll se бнлo быпo
Iьl|
гp. I'aстoпчllE ь' чIlстoкPoвEoр aвг'lii.
лoлучдeтъ Pщр бoлЬшee
рatвltтiP II лo
1.
п, Il. г :l|| l| ,,l,рРн''рn''|а
llЦсsEoФ..
||, Ii,
Il[. пoPo'lы
лoш^дв'l.
1
свъfъвiяrъ аa l83lj гoдъ въ
рyсскЛIъ 3aвoдаtъ coсroял''!2i
чпmofipoвпыtъ aвг'iifiскЛ!ъ лepe6дoвъ
л дo jJ50 taтoпъ къ
JroшJ sе пepio.\yoтвoсltтся п вдв6orьшiв
в,oаъ o".p.,',iii
двглifiсБпrъ скsкoвEхъ Лoшaдefi
гof,
въ
гn
Л
j;:":'
l:
"""*;.;;.
въ Poссiп стЦo пs]ать
вФЬдствie пзшъвeвiя ак4Eoяl|le.
скЛlъ J,с]oвifi Л .]рoбieЕiя вpJпва|,0
аeшлeDJsдЪвiя' П,
сшppт|l Eъкoтopыlъ *p5n""i"
'.'16
*uo"oаaвoдчпхoвъ.
o
u
аcтoя щs
Пlъ,paспpoдaваJltсь
;"";p:x"1Т*{"x"""
П шечeа&Iл пocтlt бcBФъдEo.
;
эaв'',1ц
Hлскo;
пшо крoвEoe &oвЕo'aвoдcтвo съ
1[llЮ пo ;й;,--;;;;
иаъ тoгo факта,
LTT^'.]l*,:'" пPollсroдПвшпrъ
r'хo
вь 1860
"o,5 "*",,,',o
изъ t00 аавoдoвl'.
вш
:#.i:T.i,.n'
Io.o
rcд}' aa pJcскпtъ ипooдpoua'ъ скaшo
l05 |oшп'nf,
вem пaъ 14.тп
qтo
эавoдoвъ.
To,lьпo въ пoс.]ъдвie 15.20 лЬтъ liПотoкрoввoc
_..
сrat( ll|с
хoEцoаaвoдовo цaчпвoeтъ спoвa
oа
o"';;;;.;;;;;";#"";;i J.#",1,xli'".ili;:.
:l:: ,9ilюдseя
ooJo"p"""u'uагo l{oввoаaвo,lства п пoддeрпкlr
llll
сo ( [!
рoя! cкafioвн!ъ 06щeствъ.
uepвыfr
-внDyoцъ PoдoФoвЕofi JrJчщпxъ aEг.]il!скtl\],
смкyяo-въ бUлъ
лвдаEъ въ AвгдiD
lzэз гoлy,
чдсть oбЦell аавoдскofl кппгп DoявE']ась
"ъ въ l8(Ь " пel,:,,"
гоry..'I'e.
пeрь завoJскiя БпEгfi aЕгJiflcкпхъ
скакyпoвъ |Iадar'тся |lъ
Фpflвцi!' Asсгpo.l}cвгрiп,."й,";;";;;iI;;;;,'
IpчавПI.
;.
Uъщpв06 AшeрпкП tt y васъ вь Potсttr'
лoшsf,efl
ilавъствы
вь
Авг.rttl
.. Ylalloвыя.с:,cт]:аяiя
.т:'r.
въ^}-ll|
стniътiп, Ка.rcвfаpь скaкoвыхъ пспнтaвlfl
]Jl| члс]'l.
кpoщfi
xошЦп пJбJ!кyeтcя въ Авглiп бoл lle
.сRдRoвolt
8. тxпъ
л0шадeй ctвеpныхъ, eвp0пeпctl|хъ
xЛr
aвцlдeнтальяыxъ.
пo poст.r п яaзпаseяiD всъ пpпEa
-.рJ
UoжEo рaа]ълЛть,.","n
;; ; ;.ii"fi:,"Чx
.
ff ; ]
ш.фб.ФврDвo
тяжc'loвoзпв;; п 2, шелкиlъ
РaooчПrъ !лll
сeльсRoIotяfl ствeввы5ъ
::ffi
Лoпалef,
.
4
,,i
!2!
lJJ. пoPoдE 'цoшAдЕfi.
l1зъ пoPoдъ крJппEх,ь
гc^oчll\a
Jстnвoвilвшпмся
рu*'upo'o,'ouu"iЬ";;; й;;il;""'
пг'of пa3пaчesif
taе']rfr IlBаю | ь,""""'.i.., с.'..",
in,'*#н\lъ
хд.
шъ'
l,;}:;lT;Ji.l"T.:i*;;^;';;;;T;]:fl.:;";H'J;xЪlx,;
aoш40ь. IjenьГiЯ въ геoГрафпческoмъ
oтEo.
,*^:уn,Й"*o"
шcll|и
шoжeтъ оUть ра.]lr,]Pвa
в, ,"t ,"",.''.
г0рпстyfu' Cоo6pa]вn пoчвъ.
к,]l'шa]1
";;;';;;";;;
l, пlfinПUlвнyъ
Jclo.
IlI. пoPо,п IoшддЕtl.
-:;i:;H;;#:f:*"J"l"};1"::1.-."- ф,aшапf
.iг,*"^й ;;.ffi;;i; ;;
]?
схJ'D. рaс.II'o.
lil
]l1щ.1
ffil:#;;:J;,ff,l,
,-iilii'1"}J"1-"l;ff :'"Ъ""lliT:;::"*". *""o,i'uy'
"..u.,,
въ.бoJьщeл
Bъ вaстnящee
*
частl| стpi't||r.
;;.;;;;;
лopo7s ne.lФiЙr "p""'
;.oil,,,";";;;;;;
fl;lът: : :нь j;;#i:Т: :l'
fi"'
""T
",лa"ь
lH
o''"Eаeтся тoлl'|io l''
;::'"
J: :J
",
T;T"li,Т,,
"#"ll"-H*;T}i""#
-o""i".
сu,nшадъiм.'
"i,,.il"',."
i,ЬT:,fl
Jлc
.;
liT :;.
давqo .мъ''|t.
:;i'J11l:
тяяcлы'ъ Jп}
""*""H"'i""."#:"""l',T::::iЦ::fl
no.u,oп.'";
;;;;;; :::::.]'*
'''"'i"
|lя
J# TJJ#.lT;l,
l а.
:ж.^н,т:ff ####*Tll"Ц';l
1ццffi
ff ;Lx".,""-r,il;;l"'i;";";i:"iь:li;"J,;,Jн;:,.:.
ffi
.'xlff J'xf
1,;'
:::#:'
"
i;;'1'ff
;lЪ"fli"TT#;""#fi :Hi:;;;
"il""i'Llll]";ll",
.'*y#'x";;*"""",""ff
Ф'г.
8.
tна\!елптпй
спаNIнl'
tJр1loЕ'j.
вiямъ этпrъ шъстпoс1Pfl' лoluалll.
Dа
въ БРлЬгill,
Jжc,lxввo-пoдpаJлълЯnлся
па ."^ :::-{l']:" тппа: Eа Jо.
шhдь вrrамЬпяyo u".i
6,,"iioi*"i'.'аппEхL
П,foшаlь
гoРпJ,h
ltJв
арДеs.кyю. н""o'uъooo'.".o,iu.*пJI'
двJшя Бр'|f,Ut|xп
тПDамIt сJщeстsyeтъ
гcвгllх
ь I]а.
туаiyсъ рaзлпsaoгъ. "n"*,,-"]'li'"].,''lll
;o;;;";;;;.]-,.,пыla.
lТ;Hl",l-lу"r;:-;;;il;i].'JJ:;,lil,'ТJj:li,;"r],H
Бeльгiflсцie пшсaтел!
рдздичaIп преждe трll глaввня Doд.
:н;,*l'::;:li:;;;],:i:!
]1"^].
n'o -рy,,"n
J,"lТl;, i"
ii#: iнЦl
псceапoвoяiл въ ввс'''
""сEп
rъ
.iJ',i.,
i,
i;l'J'
*#
Il
;l
"iill;* l li-;,н ^i'"#цjflaocтeл
* ::Щ':
" "ъ"
iiliJJ
"'
;' ;;;';;,.;;
x:;;
ilxТ,,:#]
;;li;;};1l"*i"".Hll; T
J{";';;:;,;;:*"";:аi;{*##;;
*J;.:;:,Ж;"*i'.""нl""
.
ске.]eтa лoкдt l.
;;й]lf 1xilHxi;^*;;ж.l,; j-:it";l,::j; Jж:;
"
сoeJ ltдeвi
i
oсo6eпвoст''
J';"};"^".";''#";,"ff
].
]'
]
ill.
!
/цlEr
!ssE'ю
D.o
пoPoды .loш^дЕfi'
чeDепa
oв
iрi' fors ш'pn's Фrп omoш€lio olвot
Illпн lъ lрl.oli
Io вs Elr6фввsю io''
pri, пъ tя'torеlpшъ пщццдФрtD
пlFoп
**"""":r"
рe6ц3 .
чepe!ъ sрдoЕскв.
гo *oрeбцa
6]]
211
iт
,Ц
J9'3
{0,o
чeрeпoвъ рaaлпчв!хъ
пoрoдъ впдвo' пo
..^-l::::11o""'n
чepeЕъ
apдeEa яe пptlяaдлеfrптъ къ тtlппчвпцъ
пoрillскпмъ
чepепa.мъ. I]o паи.Ьрeвiямъ I'ермава Haтyвiyса,
в'
дaтскoя. гoллдвдcкofi, oltвцгaуepскofi. клcвe,1дgд"*on
""р"nni"o
шsръ-г0рск0f, DnрoДъ шиpIIUa чepeпc фставлЯeъ
dl'a Дo 4|ulo eгo длllвы. а въ чepеUa!ъ вoФoчпагo oъ
тп0a
(папрttм6pъ, apабскofl, пEдil1скoll it rуpкшeвсвoл,;
oъ 4t,2
д0..46,5; чepeпъ жe apдesa' (aкъ aидEo !l3ъ прпвeдeвEнxъ
вцшe дaEЕыxъ, сoставляeъ пъчтo cрefвee мeaду
этficп
:l1y11"
',l3"o ц даfre бnижe пoдloдпъ къ вoстoчвoмy!
чъмъ къ EoDillскoмv.
Uстиcтцe oтpooкп врecтцoвыiъ пoавoEкoвъ плп
кpeФ.
ц0вoп кo0ти y кpJпвofi бeльгiflскofl пopoдп, такfre
каЕъ я
лoпадn' ясвo рaздвoeпн ц сilльЕo yтoдL::n."."]:.]:*lt
y верхцягo кoвцa' Лoдoбsaгo ilамtвeвiя npu",цn."''"
щeЕE
п0эвoЕкoвъ Еo вoтpъчается въ тaкofl
внрaжeEвotl cтeпеви
ЕпJ пopoдъ'вoстoчвofi в|I y пopolъ мoвI,oJьскofl лошaдп,
флдмaвдскofi lt аpдeвскofl пopnды 6iр6авспв.
^.^,]ll1"*:","
сtoD
00ысяяcтФ qцe IсoврpUIcнствoвaвiошъ rгoli пoслfдвеf,
.
noEвoаaвoдчикп БoльгiIt пр|!Лагають 60Льшiя
yслJiя въ
иопрaвдeljD главEвxъ пrдocтaткoвъ бpaбавсoвскoil
плп сoб.
ствeпEo бeльгifl скofi пoрoдц.
ливiя сппEE дълaeтcя бoлъe прямою' кРylъ ooлъe
дJiiE.
Eцuъ' сyотaвЕ бoлъe мaсc!внNмll Jl яoстякъ
пorъ бoл.Ьe
мoгyчIIиъ. Peзyльтoты вcъхъ вaп60лъе кpyпЕы!ъ
внставoФ
лo]uaдef, въ [Iapижъ, Бpюссeд,fi . п Aптвcpцcвъ
yбъдЛт.'rьпEyъ
ooра30мъ пoкааEвдюm, чтo въ Ьeльl'
сyщeствJeъ oдm тяseлoвotпая'"'";'"lJ:Ёx";:1J,"",";
liil-ii"il"ъ'"#-;"l""#;J;"r"I
1
"'.u"'u"io,o*"*
Hxldiъ"*,#"xъi"",Jil"{,"'.,;
".*ж'.;'*;fu
аeшлп Eаtoдпся пDдъ
кrльт-ypoD к
;;rът;* jт;"тil,;:;i:l#?J:"::.".ijt!itr";!я:tJ
"Ёtrtr;'.я**'",""TJ-}i"'
бнла rrpliававa
*"*й";;"*,;;
ll:
#::;":i]
"Т ffi lж
мхъ ceльсaoхoэяtlсв€
Eвм'
flfl Hfl,y-:*: j:,lF;.Н-Т""J;:;Н:*::",;, ":Ё.
"',*1H'l:#xx"":Jj'"}o;,"x'";J;:J**,шeяствoвaпiябелЬ
j:";чiжЁx:Т;*ln""::";",yll;
L1.Т:"HЁТ,",""""}
H-il*T.:"",н]ьън,#.iojlх':' T.oт"ть
пpoшавolлтeлРп
:H--lTiil"tr-:i:;',JiJd"1'#?Ё","Щ:Ц.i"H}:"T;;
""у{х;ffi " H:Hх
:;:Jц:ff#+:1x:
tr"Ъ.T:Ы
aoDвo..щчпшьвыя
cJuмц вд стpахoвавle жеpPбцoвъ.
#::*r"]"iiiчЦ},;i"Т*rН""''"""T';н]tнll
frТtj;,1H" :";:,:#"#l;i
рeaъ дPФть
лъъ
l'aт' * тii:.
пoслъ oсвoвавiя стsд6yRa, въ
":::,iт
вrгo
аапп.
п въ тoмъ *P rcдJ,
ffi,;::",::J;ffi'lx1'i1":ffТ":.1""ъ
н-','н'lн:т]*жii'J'J""-.-1;'1Ь'"ffi
.3;ът ;:l н";l'*;Тj.trТ*
iff"
''#l""x1,J"T:
j-iй
fl.ffi ",""";J:;Т'J"}}:;"flТ**oаoвъ
ffi iуi#ы"-"i1"";;,'.;;i;i"#:'""""o;"li:ffi
HЁ*"l
дo 230,0fi)
Л
""J;ll1,
1ц
lll j.чч
.9чч"ч
Pooтъ бeльrificкo11 лoшадЛ колr6лeтФ oтъ 2 аpш.3 вepшt.
дo 2 аpш. 7 вepшк. прeo6лaдaющм rlaсть гпъf,аяl вo вФpъ.
ча0тся тaкпe рыжiя. чaЛEя. вopoДыя lt.ършя.
Itpъпкiя oyхiя кoпeчEoсти! oбъeмпcтая мускулaтур3' шпpoвaя гpyдь, oкpyгJшя рeбрa, зaмъчaтeльпая е,iopoспъЛoстЬ,
дoвoЛьвo аEeplпчпыfi тeмпeрамевтъ дъЛaDтъ бельгifiскУD
лoшaдь лoбilмoю пoрoдoD' oоoбеEEo въ сре.]вefl ЕRрoпъ'
къ xo3яllcтвeпEвмъ дocтoпЕствамъ атofi пopoды вyхЕo
пpele всeгo пpIтчпфпть зaмьчатe']ьпyю сtoрoспъ.]oсть,
Пptr roрoшeмъ кopш"leЕiц бе"!ьгifiцы Iжe къ fioЕцy втoрoгo
гoдa Еaстoлькo рд3впты, чтo бeзъ врeдfl для япхъ uoгJъ
бытЬ yпoтpебляецы въ pабоTy, кoтopoil впoлвб oпJач!ваDб
cвoe дшьпъllЦee сoдepяtasie. I]yъcгЬ съ oтпшъ Пaвъстпo,
чтo бeJьгiilскaя noшaдь Еe тoльEo хoрoшIо nопo]]вym вopllъt
Eo eщe и oчeEь пeтрe6oвaтeльп& Il Eеpaaбopчвва въ oтEo.
шeЕiп eгo' lrtoй 30-тц nътпifi oпытъ пoкаBцваer' чтo 6eль.
.itlцы въ этoмъ цoслъдЕeuъ oтяoшeEill мЕoгo.цJчшe лoшa.
дetl aЕглiiокпхъ рaбocихъ пoрoдъ. Bo вpe}tя пepeвoзкп
лoшuell пзъ зa граEпllы tr пpп оодeржавiII пхъ въ Poссifi,
я пoстоявпo вsблюДМъ' чгo бcльгifiскaя Лoшuь пe требyeъ
прiyчeЕiя къ Еашeмy кopмyl oЕa оъ пeрвaгo яe дEя яaчп.
вaeъ l}cть вашe с'ьпo, сoлoмy, oтpyбп п вffiкifi tpJ'гofl пopyъ.
Iloшпмo атofi EeтрrбoваTельEocTя II кoEстптJiцiя бeJьIiflскпхъ
лoЦЩell очевIlдEo кpilпчe. .rъмъ y лoшадefi аЕгJitlсхпIъ.
Bъ тeчeяie пoолъдпlrъ 15 лътъ, мEъ прnшroсь тoiькo paзъ
пoтepять бeльгi'loкyD лoшадь' 3aбoлtвшJю пpп пepeвo3tъ
вoспшeЕieшъ лrгкUхъ, вooбщe яtе къ прocтyдt aтп JoшRдп
мевъe прeдpaспoflo?кeпы, чъмъ апгJii!скiя п oвъ ръже стpа.
даDтъ oTъ пoраEeвifi кoвeчвoстеfi п дрyгпхъ чaстell тъJa, такъ
к&къ этя лoшaдш спoEoйвll Il дoбрoПрaвЕы'
It&къ впдвo, окoрoспълoсть бeльlifiскп!ъ xoшaдefi Еe Dрe.
дIiтъ пхъ кpъпoотп и прoдoлжптe"lьпocти *пзпп'
Пpoфeсоopъ Лefiдeръ, въ eго кЕпгъ o бeльгifiскRхъ Jo.
пlaдя'ъ, пp|lвoдЛ1Ь itпoгoчttслPппыo лрltшъры жltзвп п з^вoдoкofi дъятельпoотп бeльгil1ск!хъ жepedцoBъ дo 22.хъ л
дшe 26 дътъ, прпcпoсoбпoстtr пpoilавoдпть хорoшп!ъ^eрe.
бяъ. aти прпмъpв пoтoмy 3aмъчатeльпш, чтo въ Iieльгiп
Eeрioдъ Фучви пpoдoл*aeтся oтъ 5 дo 8 м1Фцевъ eжeгoдвo'
IЛ. Пoгo.1ч
f9*^41fl
- -
_-1T
;'#*]ifl;:$ji}1il+jfl:iЁ{l.lт#lT:
;};}:#цT*iЧЁ*:"1:ffi
ii};l.ffi
jHfliliJH"J"1."i1Т,T*ff
""ol
j'"T"Т""ff
"
/j;' i,:;""xl]'
:
*'"i""#J'-'l",;..'$l,,ii?l.
]li;iT
laв
в E
яo
лoUIaдя
t
жгня*днt.г--;нж
}:,;ffi
"i,'}}:'ffi
*fr
.,:",i.*Цi**t*Т
,''"il'".",""-'l;H;:1l^T-""".Т;J..-"3*.'tтьчeтырeгдавsня
t'-.'i'H#j*рr'+Ц#i*;,''#,''f
ш;#*:+lн*ffi
:;,?;fi.""""lll1lж"""".*т
ft
#"*'ж
д,'s*,u"*.,р
ff,",fi
tr};1Ч#fl
h*i-{"р"'i'ii'#Ё1t;:ffi
кo!.'о!.rвo,
60.
ъ
lll. [IoPoды ЛolпAдЕfi
Бoяpдъ (1.146), сilвo.крrсEыil treребeцъ! рo'iдefiпыll въ 1864 г.
lloжeтъ cчштaTьcя poдoпaчaльпПкoмъ 3.efl лпEiIl бeльгif,cппIъ
.Ioшaдefi' тxкъ кxкъ oaъ f,шъ !tпoгo хoрo|]Il|rъ кoбыJъ ш жc.
ре6цoвъ' пРeшпрoвflппыхъ пa выотasкaхъ Бe.цьгiп п ГeprlaЕill.
нaкoЕeцъ 4-ofi кpyппoll лппieil cчптaются пoтошк[i cliвo.кpао.
вaгoжeрe6цo,ItUpфо 2(2.5i}3). изъ rгo пoтo}tкoвъ oсoбeппo3a.
ц.I}чательпп " AileлJo.. ( tl.432), д(nEъ I (1,20()) п Лtaпъ I I (0.078).
зa пodrъдвi,l 10 лътъ БeJьriя вывo3llлд въ срeдпertъ
oкoJo 25.ф0 JoшaДefi. цflфрa выaoзa воаpoстаЛa eжeгодпo
съ 1s80 г' ш въ l9l0 Ioду впвoзъ ДoстпГъ 3+.599 гoлoвъ.
и3ъ этoгo чпс,]a oтъ 20.000 дo 23.000 ввo]ilтъ oдla Гeplакiя
цa сJrrrrtу oъ 25 дo 34 llпJлioпoв,ь rtrpoЕъ. I]lJвoзъ 6a]ьгifiскшхъ плeуeявыхъ лoшlдefl въ Coeдпдeппыe l]Iтaтц cъвeР'
вoit AitеPlIсп вo3pocъ cъ 127 roлoвъ въ 1839 годy дo 1.6(ю
гoJoBъ въ 1910 ro]y.
lla oоEoвaaill сoooщeпilt aEгЛifiсrспxъ и arlepпмпсRil!ъ
гoаeтъ oбъ !стpeбJeBiп лyчшпхъ вдвoдo!ъ бФьгifiскofl .1o.
ш04[ пtмeцIс0}Iп Boflcкaltп tl oбъ yBoдt !тпхъ лoшaдell въ
l.epltaпiФ для пoпoлпeвiя пeдoстaTк& въ Boeппofi Л paбoчei
,]oшiд|l. мoж0o дyl!xтьt чтo этr .]у'lшcя въ .въrЬ лoрoдa
a есlп il в0зстапoвптся.
)абoчеil лoшaд( плп BoBсе
'icчe3nетъt
пoслъ вojiцll.
тo тoлькo rпyотя мпoгo Лtтъ
Ilзс.Idдoвaвiя прoфeссoposъ 0flпоoвa, l]ьетрevаEr ш TIссeEa пoкa3мп, чтo дпкaя лol!адь. паnдеппaя въ пепlеpalъ
пo бeрeгallъ trlaaсl, пo фopшъ чeРeua'paз\rf,рy кoстefl пocтtr
сoврpшPввo сxoпfla съ сoBpP!PIll|oю 6.л| |jllскoю лoшif,ью.
этilмll iliIIскxяiя!lIt 0c.ottпLпвo дoка3в,аcтся Iioлilьfl'Uм
ч||стoтs бPЛьгiflсхoll пnpo!ы вЬ o|но|||cпi.l пpnltcIoжf.пlя П
вeвавпоЛмocть ея 0тъ дpугпхъ ЕультурЕIJtъ пop0дъ.
Бenьliflскaя тяiхeЛoBoвf,м ЛoпIадь ЛзЛъсTпа съ дpеBвъfi.
шпrъ врeмeвъ. цeзаpь рoяьшe дрyIпхъ }'кa]aлъ вa дocтoпa.
отва бeльIi'lокоfi кasмepiп' o аа Bпмъ дioдopъ спцпlincкili
я Cтpaбoпъ oTltътЛift любoвь Бшьгif,цeвъ къ ps3вef,eпiD
хoрoшefi кlвaЛеpincкott лoшAдtr. I]o врertеЕa ркцapства
бельгiflcкм лoш0дь пoльзoBaлaсь сalloю шпpoкoю пз3ъст.
вocтью. tlъ хlI въкъ въ цaРствoвsuie Рtlapla Львпвoе
CeрДЦe вasалcя ввoaъ oольIifiсfiilхъ хeрeбцoвъ въ BelпкoбptтaЕio п дoотяE oсoбeЕпo бo.Iьшoгo рa3ltърд въ хIlI въкъ
III' пoDoды лoшAдEll
l3t
прeвooхoдq шпoгiя дрyгiя тяae.1oвo3вы'l пoрoды цo cвoрocпt.
Лoстп. pa3вязDoyJi шaгr' хopoшeшy
Pа3вItтiю лpJnп Л oкPyглo.
cтш peбePъ' бшьгillcкДя лoшддЬ
J:стyпreъ дп.лificвпмъ пoрoд0хъ Bъ рФвптiп кocтяRa' кaкъ этo в!дпo п3ъ Фъд-YDщшхъ
Фпг, 69. 3яi!eEgт!n
бe'ь.i!скiil
аеpо6сцъ
"ю'втФФ..
п3мърeвifl прoq)eссoPoвъ с. Haтyзjsс0 п Лоflдеpa, пpoп'вeдeп.
Eыxъ вЦъ Jгчшlпмп пpe.]стaвптeJямп кaждоfl язъ поpoдъ
0бъe!ъ..
кo'tns, uorъ вo
сrrlererrr-дю
с'стдь ),
въ vпrлЦмeтр8rъ-
]Ф
4|0
4юж5ф
ф
{т
Lз2
2Ф
2ю
tЗ
4оз
5т
b!3
53li
1ю1 fi Dr, simo! Nrфusils. llвшцD
lII' J1oРoдн лoшAдЕfi
\42
BoгEутм спиЕo' EъсEoлько свпшнfl Rpxпъ п uа.Ioe
рш.
витle щeтoЕъ дыaDтъ бeльгiйскихъ лoшадefi Eeдю6пuншr
сpcди^a€шпхъ
кpeстьявъ сpрдппrъ чeрEоaeyBEхъ гyбepпii. Ha
pис, 9+мъ и3oбрфевъ жeррбeцъ .тдpiгo
флвшaвлсмгo
i[L
I]oРoды
noшцsп.
хoтя въшРцRie *ou"o.""o,"o*n
u
с!uoстoятeьвofi
aтoгo тпDа
"l,e!ъ
'r!пioнп
дc.пeDя€я]j'
сыпъ всeriiрпвгo
р"o"*;..;;;;;""тдПвaDъ yстsвомerlя
uъ- ,o""u'o"u",*-""il;' "o ,n'
лyчщiя peilEсdя
Ф!г- 9l' к06ыll
.i.ярoщe'дь.,
l) нiDdenck
цьоrgl.in,
Ohel!] dс trяji вelse' lffi?, t,elder, I,e
сьelsl вelge. l89?, мtnkarbЬof, Rleids.hо
l,Ierd.znсьt. Dг' ц Rqmh.
N8сhriсhьn suв dоn hФбo.rageldsien Pf.rd,.zuсhtg0ьietеn.lф
tn tnd
Alвlandes, 1юl t мono8rsDьie du сherвl do irajt вolве. ]9tl'
uoJJfl]1o."'","o
u ooбЦ,lъ
веiьdя
":::;T":l'f;
в
Iш.,
п'ъ БФьгil для уxyчшeliя свoвtъ
Изъ фpавцузснпхъ пoрoдъ
аaслvl
;:rн *н
".g"l'";""J
gs!пioБ
'P^в1орa,
тлпа'.a Eа рпсJЕкati, 89' 90' 9l,92 tr !з.мъ п3oбpsnieвы
бeл.ьгiflскiя лoцaдll сoврeмепЕaгo yлIчшевпaгo тппa !)'
I}ъ PeflEcкп!ъ nрoвlEцiяхъ Гeрrrаuпt paаводятш въ
в1фящ1e врeмя дecsткп тыoячъ ieльгiflскпtъ лoпflдef,.
вa пpпаяariи
J.IoшЦп yстJDаюъ ;;.;;;:;;";Т".n.
HЬмeпкie кoп вoзавo" ;"
;,;; ;;
Фпr, 90, жeрe6€цъ
вs
uJ
*i";"
".*h";j: J'
#
ТЩ,i.ixlil l1x;
::rьнl;ъж:;'"#;jъ.;;#:i"""*":*"il"x#.;:;i"1l1
;Hfl"J""J-1i.Ъ'#**iТ11,"'",.#Ll#:;**iH;
;1.
IlI. пoPoдц лопArЕfi.
134
гoлoвo коpoткaя, тoлcтaя' xopoltro сфopмшрosaпвaя' съ ftп.
впми глазaмп Il il,uрoвПirп lапaшa\lll; гpудь шilрoкaяt loлria
д0вoЛьЕо выдaющаяся cъ ltyскулпстпмп плe!ашп; ту.]oвпщe
ширoкoe' бoчкooбpфпoe' nрyпъ кopoткifi п r!].скулы кръnкie.
{ля пoпoлпeпiя rаpaктeрпстпкtr пymвo укааaть ещe aa кo.
р0ткlя ilyокyЛпстыя пoгп iт хoРoшiя кoпштo' fiуloвскiя лo.
Фяг'
92, БрsбsвсoвсЕiй
*eрo6ецъ тре',ь
прoф' д|lффлo
.^.l:..:.o",u"
].]|]rю сллy съ спoкol1ввмъ
д0в0льпo ЛeГfiп пo
дeп паIoдятcя_въ дeп0pтамe!ть Ilaдe.к0te
! въ oсoбeпво.1!i
БyлoEп, Бeтyпъ, Cепъ-Oмepп л Кд.le. itoвпo.
этлtъ oкрyгoвъ пoEyпaDъ ftepeбяъ п3ъ
дрy.
::::o"]ii],
гпхъ
oкрyгoвъ дeпартацeЕтa въ вoаpacгь 8
цьсяцeвъ it
lвъ.oкp].гoхъ:
Фs.. 93. жeр..0цъ
олo*edя, рoсъ 2 д!ш. 5ll2 вeрп,
шaдli oчeEь ofioрoспълы' тaкъ tiтo yжо въ l8-m мъфчqorlъ
вo3расть пдyтъ въ рaбoтy. l.еEрпхъ натузiyоъ с!птдeъ
бyлoяскyю лoщaдь oдпofi !аъ самыtъ Jучшпхъ кр}ппыiъ
рaбoчItхъ пopoдъ. [lсе, чтo шo8пo сказaть вe въ пoJь3Y этoй
пoрoдш'. атo It\lcп0o Dt'кoгoрcя слcбoс,L nJГоsof, Il ;cpцo.
вof, кoстetl ll oкpyглocгь агtlхъ пocгefl. 0гсiтсгвie щeтoiъ п
6onьшм cyroсть ФoжAпiя д,ь,1аюгъ аГ|lх; .loшаtr.il neпtte
f,aклoEEыlllt къ }toкроц{iмъ II вoспдлевiлшъ кoжп. tгьrrъ лoшЦet бeiьгif,скшхъ п aEглiilск!xъ.
iошf]п с0nf,пвяюъ
тe!пepfrtеqтoмъ, a тпк*e oвi
бyловсsiя
!oд}. л'чшie аавoдE оJJoвскпrъ лoпIs.
']ioвne,'
пр€мпpoвiпвl{fi
в
l9ll
г,
хъ ]Jя п.ePPпpoдЙIl въ дpyгiр дeпapтавPвl
}".li1.:."]:]
wpдвцlll
п аД гpaDпlly. ilteoe6ятr vжr
л
;';;;""L Т:""i'-iiЁ"T*:*i:;l:
D
:::]:""* фepмеpavъ
"piJ.";;";;.
пpодaoтся
для всякoit сe;
бoтц. Taкoe
пoцц*аeтъ стoлlloсть п!ъ вEpaщЛвдпiя.
лoшЦеt| пoкyпaeтcя въ дeп0pтп.
..^':":1.-Yo.o'ny.:Eокпtъ
цeЕ;:-:oссь гдь oпt] пpo]oDтся зa пocтoящlttъ
пepEopoяoB)''
Uпп]|lчaв бyJoл.кПt ь кoпuo3авoдч|Iковъ постдвпJъ
фбь
зцачeD yлyчшllть пoрoдy втп!ъ дoшaдefi
oовoвsвieмъ Фyл.
;"";";,';;;;;;i.""fi::;:rЧ::::lx#;
116
lll.
lloPoдu JoшAдEf,
llJ. ПoРoдЦ
букe, Dеpвм чaсть кoтopaгo пoявПлaсь aъ 18s6 гoдy. хoрo.
шiя бyлoвскiя мaтки cтoятъ oъ 1.8{ю lo 3,(l]0 фп'. а жe.
рeбцы oтъ 2.00) дo 6,0(}J фpaЕкosъ.
BoгEyтoсть onиEы' oвишцll кoрoткill sРупъt сf,а6o
ра3.
вивe сустaвы, вдавлrЕEня кoлъEи п нъcкoльEо фaбыя бaбкп
Фpaпцузокoe
toоyдapствeЕЕoe кoЕпU3aв.]дствo
1 ы-mп*l,
zooteсЬnie.
coдерsпъ
въ Фцп дeпapтaмeETахъ сtвeрsollФрaaцiil oкoдo
60 бy.]oE.
свихъ aePeбцoвъ' кoTopEхT' прioбpt}тaеr'ь y чaстшхъ toЕпo.
зов0дчпвoвъ пo ц6Eъ oъ 1,2(ю дo 2,000 pyб, (5.0ф
фр.).
-
lщ,
1:]i
сof,epа(аъ дJя oсщeствoвдsIo
ofio.]o l70 aпpooЛpoвasвцдъ {sppгoov'ls)
.i*"p"i.
Л ,1o
lJ(ю ]oп:гщeявыIъ tаdmЬ; жeре6uoвъ.
в"ъ"u. i"n*u
цalп пoкpЦвaeтся въ гoдъ дo .1o,0(ю мeтosъ. cтуд(ilкъ nу.
Tu
-'.1"]:1o
Uoль3oвAв|я
Фнг. 91' Флsмаш(с!ifi дepeб.цъl сo .л!слыJь IlрIпo!ь' ЕoрoтЕпvl
offoромъ п сlблeвяfяьI!! пoгi\п,
с0ставляoтъ глaввые Еeдoотaткп этofi пllрoдн. на prtс.
9{i
п 97-мъ пpeдстaвлeЕы двa aрeilЛpoвaвпыхъ жepeoца. вl
кoтopыхъ всъ перeчtiсJrпaEe пeДoстaткtr дoвoЛьцo ваrtътEы l).
лoшAдEп'
кoввoзввoдчЛRЛ
c,пг, 95- жePeбeqъ п3ъ .oстоcEяtъ
.Dлап!Doвъ.
лoпск0ll пoрoды oсвoвaEъ въ 188t]i гoдт'
I]Peмiш Eа вEсmп
мхъ вцдaDтся пoчтпltcкioчЛтeльEo госyд, кoшotавoДствoм]
въ pа3мъръ oъ {0o f,o t'50) py6, лаждая l,1
пeсpаввcвво 6orЪc Пввъства вo фрsвцilt
п аa тxн!ll.|i
|Iopцa nе]t|Iеp4нска.g' pа3вoдпмвя въ
oкруPЬ ,o.n *n u'е"u,
IlcршPмъ пiJнsаcтся
раf,oлъ. oбEПшаDщifi чaсть f,eпаP.
тамeвта oрпa, Эpа, Эpa rr Люaрa'
Caртa, .ЦDаDa п llleDа. }lr'
.) iltod
Gelliрr- ('lоLаl
d. t.sil всФs frsпсl,s.s,
|!Е
i38
lц] IloP9чл9Iч,]еI
pап0въ
атm
вхo1'тъ oкрyгl Il'lillаsъ Jд,Poтрv. Шато]eпъ.
rIoртaпи. Ccптъ
ll I]iдпдoIъ. т, P. прoсграпствo' Jрfra.
Ulee мF,кf,y гoрofrшп
'сs']ршcртромъ, Aлaв.oD^!ъ |t
Apгcптnso\ta.
А' -г0лЛьe oкpyъ Пuрluъ сoстaвляcъ
oкnлo
.*y..":'o"iu"
o'r
kв' Еcpстъ, лy1шiя лoшадп встpi'rают.я
въ [Ioжаяъ
лc.r0Tру.
Фя.. 0с. БyловсЕiД ксрe6cцъ
'тt.1ь!.-, J.rr' itъ,
III. пoРо!ы noпAдвfi
|
Фnг, 9?. БуjoвсRifl
прoшсхoвдeвiп пeршeрoпoвъ выскa3ывмIIсь
самыя Pаа*'..0
Irsпц'
предпoxoжeпiя п oсoбeппo чaстo
oтста!вaлoсь !'пiвie
oбъ Jcaстiп вoстoчпojl крoBш' yка!
вoотoчEпxъ лoптaдeл, аadpавпых;,йH;'i;lllllJ;
";
оapaцпnъ пoслъ 6птвы y iJудтьe, tra
s'ьniu u"nouЪo,,iТn,pol
грaфouъ
llерluсtпrlъ
ll па вo.
:-,^Yli:,*|,прtrвeзrнпыхъ
стoчaшtъ
*epnбUовъl пpl|вe'leoв|rхъ грrфoчъ
дc.PoтDv
шоъ 0тц прeДUoлoжP0iя мМo y6ъдвтр]ьвЦ
no"oi,},
',o
139
DeрEeрi)певм..лoшаf,ь
фsктпчcскlI Dе сJlцeствoвдлп вп пъ
Avll. пtt въ xvlil Dt!кt. Bъ спttскахъ завo]oвъ
тoю вPelt0пп
в-п ка Rfl !ъ G]itroвъ lcpulepoвсRoп
пopol н'
+:,'""'.::':".']l fiepcoцoвъ'
сoJоpffпмыхъ въ Алавсoпt, пn']^.
шЕa. црпEaдлeяfuln tъ пoplt;в,lокoll пopoдъ
Il пoЛовлвa*
в дaтокtr{ъ п ЕЬrleцвпмъ' IItъ 6?
леpe6цoвъ, сoдepжп.
ep.6eцъ
"л!оeрsiъ., !.tъ
лъъ
rEIъ въ 1731 гo]y, 45 сoстaR.tяJll lloрyaпдсRlе'
а ocтaль.
E!e-пpllпaxлфдп къ дsтсЕп!ъj варвaрillcкц!ъ.
sвглiiоRUмъ
п- псoалсн|ltlъ. Bъ лeпo
!r'.lIcпi toдPPж&]Itсь гл0впEчъ
sвгJif,.кiр, вДpваplaскiP' датсхiР,
|j|}911.,ю,i''кяш"llP
два
авглlлскпхь
п l пoр!апfсEifi iкeponцы.
цoат0!J' съ Jtвърeявoстьb rloя|Еo
ooрoдn
Тiilll;"ll
x.,xiТil,";
l}1].
o0рoаoмъ
"pu,",',*i;;
пoдъ"i,дooo
вДiяпi.Йъ
ипoстрaвпaгo cпрoсo. Iloчтп
дoФo-
l{0
lII' пoPoды лoш!дЕfi,
въpЕo иавъствo. чтo eщe въ лачалъ Хl\.гo въМ пeршe.
p0Еы ръцитeльпo oтлцчшиоь oтъ тъхъ, нaкпмп
oЕш пDeдста.
вляDти въ васгoяlцоc врcмя. IJъ тo
,l";,*epoo, сo,,,
"р"^," лeгкогn-слoжевiя.
lIo пprишyЩeствy гвъдofi мастll' суroгo
типа вepхoaoil кaвмeрinскofi lUluади' llo по]твeDжlaется
иffiopllчoскl|ми yкa3fнiяrtп дF.но, пoдlpnфeкгз гopЪлa
ilop.
тaпЬ (1801 г.) п aббaтд IIpe, ппcавшагo въ 1&З8 гoдт'
Aб0атъ прe llишeъ:
пcpшерoвскiя вeаа;ъвIlsн
"лoцЦи
ддя вepхoвofi йвДн п для oxoты, loTя Taкясe хoDoшЛ п лJя
всякofi дрyгofi рабoты"'
oчeЕь иав6стsыfi въ свoe врeмя ветeрlшaръ-спeцiш!съ
пo кoEeвoдствy j\{eць, въ eгo дoк"]aдъ oбщeствy сeльсвaгo
хoаяllствa въ l8с4 гoдJ. Dривoдll]ь срaвлcпi" м!дду
цдpр1.
вышIl Еоpмflщскпl(r лoшaдьмп tl пepЦepoqaмп'
IтвePfiдм
прfl этoмъl чтo пeршepoвы п кpасцвъe' tl силЬЕъe
п
дeгчe,
lrъмъ ЕopмаЕдскaя кaрeтЕaя
noшaдЬ,
Пoмимo лoшaдefi цopмдндокoй п дaтoкofl пopoдъ въ
oбps.
вoвапiи пepшepoEa yчaствo9алл вoстoчвыe 8ePeбцн
(аpабскie
h]п ваpпapif,скie)J ll3ъ кoтopыiь пдrrбorьшeJ в'riявiр.пшiлtl
l oдoЛьфиEь, Гал'tuпoли, ЬаярДъ п llзалrr.
Toлькo съ oсвo.
вeпв cTyдбyка пeршepoЕoвъ въ 1883 гoдy Еaчшoсь
}Jyч.
шeвle пoр0ды сaмofi въ себъ. l'лввяыми poдourvaльвлкаrrш
пcpш-epфoвъ считаbтш Tyлуз ь. Бов вcвутo.фрes
шъ-мoпархъ,
Dаяpъ. UyДepLеръt IIpocлPpъ, юлllтеpъ. tiрилrьявъ, .i,ак.
тepъ и Бoвъ.ГapсoEъ. слoсoбы
уJyчшeвiЯ прЛ сoдъflстsiи
пpавЕтeдьотвa тъ ae' чтo и для бyлoвcкиIъ
лoшsдet. l{ааeв.
Eыtъ к0Eв03ав0дcЕtlrъ жерe6цoBъ сoдeрflптщ oкoлo
3ф гoлoвъ' a чacтEЦхъ апpoбllрoвaEпыхъ ll
дolyщeввнхъ frеpeб.
цoвъ дo l.500 гoлoвъ' котoрыe пoкpываютI, ,дo lф щсячъ
laтoкъ въ гoдъ.
oDпсавie пeprueрoEаt вirпмrтвoвaвЕoe y oдЕoгo
.-..П9лвoлишъ
изъ
aпатoкoвъ этоfi пoрoды l).
IIepшерoEа скopъe
rиEЕа п вeлпкa' Еoадpш шпрoкiя"Гoлoвa
п oTкрытыяl глaаa бoJьшie.
вEpaзЛтeЛьвEр, лoбъ шttpoкif,' luея вl]скo,|ькo
кopoткм'
хoр0ш0 llрлcтaвлeввм. хoлкa вU.oкшl ллFчl(,itoвo;ьвo
в;
дJкв-
dо
'
,пtr
l lатbs
,\ lФ9 яdц.нu'..
iвiI,
съ, Dоlоnllр'
рпl.hPron harsр, |', |'l Il А,';а|[.l.
Ln thоtE| г.пb.lon, ,'U?,
сlоlsl
lll. пoPoды .!om^дDll.
14l
вцл п EoсEя; peбРs пъсвo.]Lкo плoсяiя, вo
пoдпрJгs г'1y6oxм
п ащЕlя рeбpa o&pyглняi сппEа длпЕEш' кpyпъ
гopп3oвтшlf
нцf, пtyскуJ]иотнll; tвoсъ вEсoкo пoстaшeEEцll
; сyстaвн дo.
вo.1ьвoшцpoкie' Еoсy!oяи"1iявeдoФaтoчEoои.!ьяEя;
бcрцoвм
, n пJтoвм кoстш
яopoткп л вpъпкп; кoпЦтo яъскoлькo ;пsкoе
въ пяткъ; гpEвa дoвoIьЕo длиЕЕм д шeлвoвистдя'
мscть
xepцeрoвoвъ пo пpeпмyщeствy cъpш ! вoрoЕш;
дРyгiя мsстП
въ в|lдъ ПcкJDчeвiя.' Po"ъ пеpшepЪЪnвъ oть
:9:.]1":*
z apш. d вep' дo 2 арш. 6 веp. въсъ яатoкъ oRoлo 3|
пvдi.
frepPoцoвъ_oъ 35 дo 55 пуд. вo Фpавuiш pш'rшваЬъ
.feгПlt!ъ' тяsшEхъ l| сpFдвЛ!ъ прpшcрoпoвъ;
Jълeпie oспо.
вaяo пa p0ф: сaшlfl рs.пpoстpаseввыfl сpeдвi'l
llepmc.
рoвъ.
Ilъ пeсortгЬввнrtъ дoстollвствaYъ llеPшepoва вyяifio
oт.
Eeспl eг0 paзвязвыll даrl спoсoбвocть Eъ
эвepгич.
ЕЦfi leцпеpа!eEъ п скopoспълoстЬ' Пo мoимiрEсп,
вaблюдeiiямl,
лomЦь этa ЕiяEjie чъиъ бeльгiflскщ п мeEъe cфflftо
чfiмr,
аm пoшъtrЕЯя пPPрf,aeъ прli .крРUlпвдяiп свoU кiчeствп
щoщмъ pусbк!мъ лoшадяиъ. Cпльвo рaавqвй пepeд!''
кaкъ бE въ yщepбъ аaJy, ,l кopoткoоть л0жaвхъ peбeD]'
сJтЬ т0жр paспрoстpаЕeввge вef,oстxткш атon пopoдs,
Пpe!прoвaввпe 6улoвскie tr пepшepoвcкle 8epeоцв' пo
гpyдr, гJyбпЕъ eя ц oбъeмy бeрцs Doдъ RoJъЕovъ
зEaчптФьпo уcтупa"]п прeilпpoвавпымъ лошaдslъ 6e"1ьrifl .
cкoп п aвглiflсвltхъ тяжeлoвoвпы!ъ цopoдъ; тoжe
дnюъ П
па{ъpeвiя пpoфeссopа cлyoвa llsтуаtyсa вцъ seбoJьшпхъ
кoлtiчeФвoцъ nepцePoвсRпхъ п бJitr]oяскпrъ tsтoб (11)o5
г.),
A.Iьфpeдъ г&п']ьe, фpаEцx3cкifi seтeРпEаpъ п спeцii.!псъ
пo Еoвeвof,ствy.
чтo .]yчluiP лpnЛавoдtтд.]п въ
'vтвepжfaeтъ.
Ilrpшъ,пмьDъ вe мesъe 2l сasт' пofъ кoлЬвoyъ. въ пEm.
peсloл стaтьъ o пeрireрoвatъ пpoфeссopа I]. o. IJIиmtltъ
прцвeдeEн cрeдвiя ддппыя паъ Uпoгoчпй]eЕпEхъ
паttРeпifl
(.160 Joшадеfi) вадъ пepшeРoEsмtr'
процавeдeнпвхъ Лъхeцкllшъ 3ooтetвппoмъ Гoтцмдвoмъ въ 1900 гoдy'
иаъ AтпIъ
ламъpeЕif, влдвo. cтo пepшeрoвн
Jfic въ двyrлътвРllь вoа
рaffi пцъDъ въ сPcдвcшъ oRoro 4 !/. вepшEoвъ poстy l ! 6:l.я),
тpelгoдoваJнe-5!'/' вeршк'!т, e. дoстпгaDъ
уae пonlsгo
рoстa этofl пopoдф' ]\'атки пoвидЛмoмy тoльЕo вeмвoгo oт-
ooъeшy
IlI' IIoPoдп лoцидЕil.
lII. lloPoдц лoшAдвn.
стaoтъ oтъ жepeбцoвъ въ скopoсп6лocтл, чтo o6ъяспяeти
ilелъe раск0шпЦмъ кoрмлeпleшъ Лiъ.
oбхBaтъ въ пoдпpуIt дЛя Дв)'хлътвпхъ ltaтoкъ 6плъpa.
вeEъ 205 сaпт. п дЛя яepе6цoвъ-207'7; для тperJliтлIl!ъ
мaтoкъ Il cTар!!e 213,5 савт. ii для яiеpeбцoвъ 21+,7 сaпт.;
oбъeмъ 6epцa для пoлшoвotpaстпцxъ матoкъ_2215 сaпт. П
дJя frepeбцoвъ oft2+,2 Дo 24,6' HaпбoЛьшiil pаз'itpъ бeрца
пo Л3ш.LjprdяIъ гoцrlsпs 6ылъ 2б'2. ;\1\лg п!o!ъры 6eрцa
,Iteрe6лs, po'.дeп0ыe въ внIUeпазваUшыхЪ oхрJIпtъ! пoкyoaDтоя oбыквoвeвцo фrp'eрaмП oкpyгa IIIapтPъ' 3аппяs'
Dщшtпcя поключптrльпo вEpaщПBaaieмъ. PдJвптoe тРввocъяEie п бo']ьmiе пoсiвц oвса даDъ вoаlo*вomЬ корлшть
жepeбяъ очeвь хoрoшo; eжe-]вeвЕo жepeбсвку дaюб oП.
l+il
Y мшoгuхъ ввд0Dщпхся плеltепllыхъ Л прoдlжвNхъ пeршe.
poпoвъ, вo врeмя ltoeгo Doобu(eDiя t]lrРшa въ 19l0 г.,
я тoЛle лF встрtчшь лошxlсfl съ 6о'1ьuItl!ъ ll3lthрe.
пieмъ' какъ 25 сaпт', шелrдy тl]rrъ кaк], y лJ''Iшltхъ бeJьгiflцeвъ. 11 e]ellдeодrеit oбхвдтъ 6elцfl 6ыЛъ 20 п дofte
28 cаЦт., а y лyчul!хъ шal]рoвъ 28-30 II y 3na!!eЕптaгo
nРoЛ8Boдtrтeля Jloпсмoрa.Jlяeмсoвa 6epцo 6Цл0 32 сsEт.. въ
oбrвaт*'
атш сpавEeвiя всe [сe впскoЛькo
пe уrIaJяюъ зЕaчeяlя
пeршePoпa' кaRъ кульTyрIIoli тяжфoвoзfioll пopoдыl такъ
cъ крicoтon фop}rъ, впдчцтa]Ьпof,
кlкъ 9тII лolпaдtl
'вмъстъ
мaсоoll тlrлa соeдпBяютъ лcгкoсть дBпrlieлiil ! преBocхoдныя
pa6oчi'r rii.IeсTBau. cooсo6trocть пеpшеpo!овъ яъ y.]yчшс!tD
дpyгпхъ пopoдъ пeoпpoBeptIl}Io дoIсазывaютш ltaссoвн!п паблDдепiям!i въ coeдU[епяUхъ штlтaхъ cъвeрвofi A{eрпкп'
Е)f,s пnl'шрpoвы |lа'|аJп вso3llться уж. съ ueрвoi п0.]0вlшu
xlх-гo BЬкa (оъ 1830 гoдд).
l]ъ мъстEooтп, |цъ рaвloДптся этд пopoдa' лoшаДeff
ръдкo вырaщпвaютъ дo пoлвaгo вoвpaстa' а ooEкПoвeввo
6 _8 ьti\сячвшхъ жPpciяlъ olпtlьtflюъ lI лl)o.'3Fъ фeгшc.
paмъ tr тoрлoвцaмъ oкрyrа lleршъ' гдi oЛll съ 18 20 шtся.
цeвъ пачпяsюъ цcпoiilЛть pa3iпчnыя пoлевrlя рa6oтц E
пoстyпаloтъ въ пpoдa*x въ трeхЛirтEeмъ вo3pастъ. llo нo.
прIt
вaмъ Upoфессopa Caпcoва, rлавlыltъ кoрr!o}tъ
'ieрeбяъ
этoмъ явЛяeтся oвecъ, дaвaешыll ввачдлъ Bъ кoJЛчествъ oъ
,i1|"
хы
II3ъ
этoго
7 Дo
фуg' il uoздEъe дo 20 r|lyп. въ дeвь.
вЛдпмъ' чтo пeрпeРoЕъ BIъcтЬ сЪ Дocтaтoчянllъ двпfreвleмъ
и упраfrнeвieмъ, пoлучrетъ в!oлПъ cooтв.jтcтв)Dщin кoрrlъ'
чтo, пеcorlEбппo, oбус"]oBлпвдeтъ егo бoльшyю суtоcть с1o.
aeпlя, прoчяocть rt aEepгIю.
Фпг. 98. п"nшeрoв.кiя
ko6Мв, пгAUлрoвввcвя вlJ.DcФ
нN"IinкЬ въ \RлLнoвh tl9ц г'),
яsтa |ob вq
8 дo 10-тfl фyв' oвса, а пoолъ 2 лiтъ oTъ 20 дo 25.тп фJ!
Jltepебцoвъ въ pъдкltхъ cЛ}'чмrъ taстрпрyDтъ. Cъ тpе!]'
*льтъ дoluaдп пpof,r0тФ .| Iя prбoты въ гoPoдo ш пя
'ц{eмя
3a гpaвпцy. тoЛьвo otr0а кoшflапiя oмвltcycoвъ Rъ I|п.
:риш6 пмъeъ дo 1.l.000 пeрllepoпoвъ.
сaмыхъ
Jyчшпхъ пpoпаsof,Itтeлefl oто,l !opoды пoкl.
'
пaeъ Фрoalyзскoe правЛтельствo л aNeрппавсEie ковпо!aвoд
чики. Лyчшie эs3eм1t.]яpы aтof, пopoды
!РЛвrлеftaъ
d)epEе'
]II. Пoгoды дoшAдЕп
lя
IIl. пoPoды
!a
ш
рамъ Пеpрioту' Фаpдyа, AвeлtrEy, IIoEoрy, тaшo il,,цecпpe.
БлaгoДapя, глaвEымъ oбPазoмъ' cпрocy оo стоp0ян Allеpilкп'
пepшepoпoвъ
фрaЕцузcкie коЕЕo3aвoдчпкп увeлпчплп lloсъ
и yвшпчплIl кoлпчeствo вквeltпляpoвъ вoрoвofi хастп,тaкъ
ка;ъ тaкoвня .!oшaди oоoбeпяо любиrtп въ Aveрпхъ. Еже.
IoдEl) Baъ фpaвцilt вывoзятъ въ сoeдлEeвnцe lIIтaты с}
Фпг,99.
|-l5
пeршcI]oв0въ.
lDpeЕцyзcкor пpдвптeльствo платJIт]' 3a трeхлътЕпхъ *e.
рeбцoвъ oтъ 3 дo B тыс. фp', e aшeг' EaЕскie кoвEoаавoд'Iики oбыкпoвеЕEo пoкyпsюTъ жepе6цoвъ по цъE't] oъ 6 до
чacтEые кoнso3aвoдчикlr вo Фравцilt пц.t'Фтъ двa сopта
жерoбцoвъ, oдo6рeяЕDхъ (gpрrouv6s). т' e. пфучпвшп!ъ
f,o
.n;;';';;;;;;;;:'i";;'f;":,:.',.,*"f",fl';l
"' ".,nр,,^o"o"o,"
rlepвнlъ Лмъeт..я oкo']о 25o п oвп rloкpцваюъ
.иaтoкъ' а втoрE!ъ
до l8|rю
дo 1,30о гo.]oвъ;
";й;;;';;;;;;;;
llеpшeрoнn,
вepЕofi Aмeрпки oc 600 Дo ?ф жepебцoвъ. Ilepввfi eршe.
poEъ 6ылъ ввeвeнъ амер!кaяцемъ 'цoпанo}tъ въ 18i1 гoду'
а въ Еaотoящее врeшя чi1стцхъ пepшерososъ въ A\tepпкъ,
яаbчитывaeтoя въcRoлькo тысячъ п тAtlъ пздaется стyд6yкъ
l)тofi пopoдн' 06цeствo фpaвцyзскпх-ь нoЕEo3ав0д!lшкoвъ'
ooяoвsEвoе въ tB.83 rодy, в'ддeтъ твка:e 3дв0дскyю Евпгy
12 Tыо. фpaEкoвъ.
,
лoЙAдЕfi.
вш.фвEа!ъ tt']п прп пrъ oсмoтpъ
пpeмiв oть 30t
Фравкoвъ кaжtrнf, п ftepeсцoвъ.
Фnг. ]ф, lIeFп|enoя
'',
дo 80.000 цaтoкъ' Bъ срeдпeхъ прaвиTеJьствeвEнe
дитe.Iп ЕpoDтъ пo 60 мaтoкъ въ сeзo
яав8нр.чаqвыo
llpolt,вoдптРJп
ii; ;
rцlotaво.
i,;l'fffl-",
uъ rol,.lIl пcpшFpoвE гасapnсгpaвPвш
""
oчcвь шL]oI tt
п.
| oсyдаpстпрЕпoP
кoявоаавofствo no*t,,u.* oчu"ь u.*"n..'
aeрeбцoвъ этoll пopoдн..
скрeщllвaпiе пeрrпeрoEсEuхъ кoбплъ cъ sЕглillокDмtl
скaкJпaмЛ. пo шoваllъ пpoф.
дDнкeдьбeргa' д8eъ тoльRo
въ pъдREIъ cxучаяrъ yдoвJeтвoритeльEЦe peаyльтатIi'
}lа
lll'
14d
лрpшepoп.Iisя кoбн.]a. прш.
Рис. 98,мъ Лз06paжcвaвывoдвдя
3aвoдy. c ва
i.no,"*uщuu Xpъвoвскoмy гo.уд^Pсгвe0ll,lyJ этof, п0р0дв
прoиtвoдпти}l
;;;. Ы;lfl) двa выдaющieоя
мacтeй вopоsofi ! oiрoll.
...
.lтo п бy.]oв.
ййi"nu лерпrepопскof, пopoды тЬ же'хoрoшуD otpy.
*";;;;;дo""o,,*""o*'' вyжilo oтпeстш
кoпнтo'
пpoчвыя
;;;;;" й";", шпрoкyю грудь' оyхiя вoгIl.
ч1jrtъ I aвглiЁскпхъ
*,un*" оonъ" дeгкyю pысь rt аEepliю,
тя8eЛы!ъ
вyждa.
''t;.;;-,;, пopo,цъ.
зръяiя pyсcкихъ кoвяoзaвoдчикoвъ,
o*i.o
lll.
l1фод1 лшAдEll.
u" y,у"*noшo*"
ПoPoдн
noш^дEli.
l'7
IloявttвшаяФ двa гoда Doа]Еъе (l9о7 г.) стpoю ваIчЕм
рaбoтa прoф. lсoсsps loaрта, кoтoрEil пo.I8oвeiся чepепaхя
и oкФeтaмtr cyффo"]ьЕскцtъ лoшДдef,. даpтъ пDавo пDп:!в8ть
чтo тлппчПнi сJiффo']ьвъ яв.tяeтФ пoчтп вeпзylrпЪппнчъ
пpeдcтавптФeмъдoдcтopпчeскoi Jъcпon Joца]п, по фoт'vaмъ
мaтеpiaлъ, *o*"o пoФa^ffi
i"].Ъo"""*" Ь,.]"" ;)щeствeвяufl
yпрeЕъ: !opnшпхъ! впo.1въ
въ Пepulъ olleвь вPмяпг0 п
тoмъ oъ lU дo 30 гыФ'|ъ фрlвкoвъl
чъмъ 6cльгif,цu и.ltt шаflpы т0гo fte
u"Iu-"o."""."_'*. пpoltввoдпlеЛefl
;;;i;ъ;;'i
"';"'"
.l'"..u"й-oooo*u'
&aчe0тaa.
AflглiЙсriя тяжеЛыя п0p0ды.
лoпa\ь' плп такъ вaaывaesцп
coвpeueЕsш cуФфoльхceaя
;;*. "n p"o",o", " o,o 1 у3е N f, у ю пopoдy грcфства
, 6;;;.
врesя l.Jспpoстрав.вie Ф
"
u i'
;;H;;';;"",'
n"ou",,.
o"o
"o",u"*n"
":ry:.]'il:,:1,ъ'l::]oi")'ll.!t}'l]illi.
П
""*,o'u.",
oвItдътeльствa oтъ
l[cтopilчeскiя
пc
ApтJpомъ Юtlгoмъ om 1780 гoд3.
*"uJn"
"*,"""u,'"ъ
сyq6oлiкскм лошafь Pъ oтпoшeвiп !аотш
H;;;;;-;*
qoprri ,lрeзвыяaлвu поroД||.|а !Ir совpрмeвпJ.D
",o"*"''" * i,"on"Ь о*nu лoшcfЬю каu|тaнoвoi-'-}taФп'
';^i,Т,;;;;;'
пJ|o'пагo с.loжcв|я.
;;;;;"; ;-;; 2 аpш. 4l/" вcРш' п P.nсl
il Tомaсs БJPвцe.
'".i",*-;;;;" l*"l"oi"uu PоЪо1mвtкi. ||poфPссopъ
PI|1квell
xv]l
кo0цу
un-,"'oi"o""*u*." nъ
nG .aвpасof, (ЛлП
сJ,Il'фoлькll прnпJoIl|'||l
пoлJчEла
кoтoрм
"'o
пono1|J.
^u"*""",
;i.;;i;,";""'ii;o(гll шаflрскot! пrrr пoрpifiскшкъ лооrвlef,
вtкoтoрyю ltpшgi.ьaq)ptIкдпскЛхъ
кeм6рlln?N.кlf, пpoфeссopъ
Ь"oo",.i., к".."*""nsiю уcPпыn
пскЛФчптeiьвo
Ь'i^'"""ц всъ сBo( аaкЛФчeвiя oсяoвывалъ
шoяiвo г,ь f,n'lвы!ъ Ilpавoяъ
;^ ;;l;";;-;;; мlстll. c пoтомy
o."oвu.ь"я въ тoчвoстп eгo вывoдoBъ.
Фlг. r0l. с'tr'oльcЕiЕ
кePе6eп.
nPeяЛрoвaвEii
вtJспIлхи яstрajвхi
sepena п всегo кoФяка сyффoJькъ-пoпчъ схoдeEъoс06.ввo
cъ пскoflaeшыyъ чePeпoltъ Jъсдofi лoшa]п, ваllieвяofl въ
p!vcкпIъ JкptпJe!liяхъ 6.1п3ь HьюстеДа. Фopяa головн,
шetl, sъскoJьfio вшгвtтщ cппEa. oкрyг.Iшя peбpa. ш!poRi!
аatrъ Л пopoткiя пoгп, укaзъiваютъ Еa пeсovпъпEoe схoдствo
oФfi лoшщц съ шoaloв]скф пoл!, кoтopм въ сsoD oчclleдь
яa.]яeФя пpя!llмъ loтoмкoмъ !ревпeil лtсEoll пopoды, пo
цвъвiD пpoф, Ioаpтa qtoPмагoлoBн п экФoрьeръ дaeTъ освo.
10.
141
lII' пoPoдн лoпAлЕf,
вaЕie прeдпoлiгaть' чтo суффoлькъ прeдcтaвляrъ пoрo]у
пe cмъшеnlaгo !po!сxo*дeяiя, вo вcякoмъ с]учaъ бorъe
чпотагo тппa чъмъ лoшrдь шаfipoкм.
tsывoдш прoф, Ioаpтa, a твкжо пстoрIтqeскiе факты, сooб.
щeЕвыe БиДдeлeltъ въ пeрвoмъ томъ сJ.ффoJьхскагo отуд.
бyвa, oПpoвepгapъ мвфЕie Ioaттa. чтo сyффoлЬt! прoп3oш.1n
oъ омъйeяiя iopкшпрскПхъ пЛп шafiрсEи!ъ хeрe6цoвъ б
оyффoЛькcкЛши мa1кaми.
IIi. Пoгorн лoшlдвil
r49
н{й",'': :***i#i;{.эЩf
i*:l"t!*
*Жi,J i.
l}н#;^*;.
";{.JЧ
Ж1 ";i*;жJ"T""ff
;iш:ж"
"Jr#
-,;::lт:,-,;.,,"j*ъ':i
i;*.1"*;il-iliтJ':*i**-i'*ffi Hli-,,",#
jl*ffi
;fi {*:.Ё-*"',:,1l"r"'
*tр*$ъ?,*ц.
f
iilffi
ilж+
;;"::"::ilТ"";l"Hlll;,:ж;: ;:;l; ";;"'
и]ъ пpoпtвo]]Iтe.rЕf,
r02. (jIфd}onЬнъ'
исг^рllчoскiр фxктD. собpaввUP lilllдcлcшъ' пoкcзываnъ
чтo сyффoлькокiя лoшадп pазBoдятся въ чпcтo}tъ вшдъ.
сaмп въ сei'Ь' oRoло 150 лътъ. Bъ пстoрпueскихъ сosпяе.
вiяхъ о сyффoлькскoмъ гpaфствъ, уIroмЛвaeтся o сyффoльк.
сЕofi лoшaдп 3a 2ф лътъ вaBадъ| ilpп чeмъ пмфются }-.каBаЕiя na тпп!чвыe пPизпакil атoli поpoды.
Bъ Eaчsл'Ь хVIII стoдътiя с)'ффолькскaя дoшaiь пeсo.
мвъвЕo смъшиваJIa(:ь оъ aпrЛiflскою TяяеnoвoзвoD Л.]п
шдпрcкoю л0шддьФ' яо eдвs ли }l0жя0 прпппсaть этoff
пpпмъсIl крoви бoльшoe влiявie ва yЛyчmепie сJффoлькскofi пopoды. lэтa пoрoда yлyчшплaсь oсoбeяпo 3arrътво въ
j
.
Ё:l*ifl
"'"''i""^]'1,'"Т
"
пoслъiЕяг(
.
Флг.
,i}:"""i#
fi ii*i'fii1i'"i'ffi
ян;#*il{*{iЩi:lнit*i}.i'ffi
fliitri;.'"*"*
l,'';.н:.,ж;:
Ё"";'J'Ji"T."..;oli',l]"lili"1-]iЬT;
""":;#'ff]';.,";.:"" ;lJl*;;";:"::::]r.я
nlщ*;l'"."i#;;ffi
тltпшчнaя цtrть.
;1"
тТ
ш";".ж;+н*#н**:}'i'l"i'":Ш#aЁ+}
't'
lll. lloРo]н
80 дo 120 гoлoвъ. Бoл.ьe пoлoвпвы aтпхъ жeрeбцoвъ oстается
Ea мъстъ для здвoдскпхъ цtJrfi' a дрJ.гая чaсть yloдПп
зe граЕtIцy tl гЛавEыllъ oбpaзollъ въ сtвервую Aшерпкy,
AвотрaIiю, ФpaЕцiю' I]Iвeцiю п Poссiю, Ilо лрпчпвli seавачПтшЬвaгo кoлltчества завoдскпхъ Лoillnдеi1 этofl пoрoДы.
впoлпъ бeaylрeчпагo пpoиaвoДптeJя пeЛьзя fiyппть въ сJф.
фolьк'Ь дeшeвлe 2,000 руб'' aзs прcrtпрoваввllIъ ftepeбцoвъ
ашepпк&Ецы плaтятъ отъ 4 дo {' т!сячr, рyoJefl.
oбщeствo кoвEoвaвoдчЛкoвъ
вaвнoe въ
lll.
лош^дEfi
aп3пп п кpъпкofi кoвстllтytlilт: Еъкoтopыo дожпвsJп дo :J0
ц дaжo дo 37 дътъ. тlри скрeщпваEiЛ съ лeгкпмп пopoдartп
сyфф0ль8и дaютъ xopoшп!ъ loптeрoвъ I! хoрoшп!ъ артuJ.
лepificкПx!' лoшaдefi. хoрoшпхъ кJдссвIlxъ веpебцoвъ' за.
!исaЕaы!ъ въ стут0уEъ' пp0пзв0д!тФ rяeгof,вo т0lькo oв
с}ффoJLкскofi
JoшsДп, oсво.
]877 гoДy' !здaeтъ стyдбJкъ этпIъ Л('шадеfi.
Анzлiilсхая mяжеloвoзная лoшаaц ll]аiipъ.хoPcъ 1l'11I
Itep1пъ.хopcъ. этa пopoдo расlpoстpавева пoчтп Bо ясъхъ
грaфстваrъ AЕглiIl' Eo Лy.Iшie прeдcTавЛтentr eя }toIJтъ 6Eть
Еаfiдeпы въ гpaфстваIъ кем6pЛджскfl\lъ, lloрфoJьБскoмъ
Лппкoльвокoltъ п loрпскoмъ' AIiгJiilскjjl тяяieloвoзъ вeсьма
рмЕooорrвeЕъ пo свoefi вrлlч'!Еъ' скла.]y Il м8стЛlвъаавпсишoотп oтъ oЁр}жaющI|rъ Jслoвifi п аавoдскаго пoдбоFs.
нeco}tвъвпo, чтo Авглiя Jяe дaввo бв.]o бoгатa кpупвышп
тяжeJымп лoшадьмп. и3въcтвыfi зватокъ кoвeвoдствa въ
Atrглiп caръ Boльтeръ lllnьбe у6ъдптельEo дoкaaaiъ, sтo
тяfleЛaя pыцдрcкая Ilлп cтaрм aпгдiЛсIiая шаflрcкая лoшадь
сyщeствoвaлe въ Beлпкoбритnпiп eше дo .втoPжrвiя тудa
pпмлявъ, слъдoватeльвo бoлlje 2000 лътъ вааадъ.
нeсoмпъвпo дoкaзoяo' чтo вo вpемевa ГеяpЛхa Il п вo
вPeмeвa кopoля Дяoвoвъ AвгJip дnя }.лучшeвiя нъствЕхъ
лoщaдefl былo ввезеEo бoлъe 1(ю флaиаЕдсхпIъ ri гoдлaвд
скпхъ жере6ц0въ' Beсьмa вoвмoжвo, .rтo aтo прллптie флaмавдсЕofi крoвll въ тo вpeмa пoвлiяло Ea Лзмъвeпie тпna
aЕглifiскofi тяжeлoвoзвofl noпIади' лo tloтoмъ всe былo пo
гloщeдo крoвью ЙЬствofi пoрoдЦ. cшстeматпчecкoe yсoвcршcнствoвaвie пoрonъ вsчЛвsPт.я со врe\leвъ БPввeлля. кnro.
pEfi пepвыll сталъ скрeщпвaть лппкoльвсfiшxъ к06нлъ Ф
гoллaвдскl|мп ficpe0цaмш. главпнfl тo'1'IPкъ Ф у.iучшcEib
пoPoдн лoпAдЕfi
тяжeловoавofi Jошадп дaEъ oЦлъ
спpoсoхъ
1i:1':.:*"n
вi
lхн };:iж*;ii
j:l;Щ:Ц:"l:"'T:;.;, j;;:Т.
i}"ii
н;"т,l'нт;i
.ffi"":"*-.ii!x."'.-H"""^"#JlЧ:"-:':#J,"Jji;*:н
ii'ffi
j,i'T"Tl,ffi ;уl.""ff
щ^oв-le_пociъдmfl
;ъ':"."?'
;'",jfr
отмд oбраrцaть сepьeавoe ввимапie,
l;,"""iT;l;ii#i',,
"oo"o."" io,o*{ *i;;;;;;;;:.."
:.:P::il :""*' ","o"-in -,iйi",
пpш.
oсo6eвпoe ввачeвie,).
oni]уDцiP:
""*a!oBoза
.j{l::i::;TJffi
;'
"liТ
H''J''iffi Н,"Тfi ffi li,,xx:l]'li;,lJ.ii,1iT,,1,*":*Ж:i
il'iii} i" ililЁЁl;"l,J;#:il'HЖ.',:Ji'iil#i;'J#
]ljl.oll
кoтoрм
*u*u п y всяtoll pа6oчеfi лoшaдq,
явJяeтcя |рyдL.
loлжEa бuть шUрoка спepe]
;:;:;f i;:lli:,*"rH:"5,1ffi
j:*i#':;.i:.:xl#;
o6rвm пo:пp;,гrl p""*'"" l #;; Ьx:T"-;'#'',"'^1ff.:
z ц. 50 с, дDnш. з). Poсъ апг'rif,cкЬ
нlн:ьl'ж::,:;l,*:"'Тl+:fl {i"T-."-iЦ:;,lJill'
"J#1Тtr"d{#:::"'Т.
г*,i*::'."шt*:ff
шaдп сЛBЦяt сЛвoжeлъ6пстNя
#*H*:
il сt
i*
T#jH"1""X,"";;,J#"ff
*,o*"* o"""
_.T.:,0,1.1
шeвlя--0вг'ijf,cкпrъ
,:i,i
JJJ"
;;;;ll, llilф
тяжeлoвo]oвъ o.пoвaнo tXi, ;Tiiвъ Л|,sдовi
п уcтpаЛвающоo вн.
H#"J"l'J#::i:".;,#i;:*#].1'.:;:l.::",:;H:,H':H:;
oсo6eвEo'трудятся -;";;;;;;,:;;i-:.
paзвяaвыli toдъ п сыpocть
пoгъ. Пpш oцЬвкътяжeroвoаа-of{
|) N. lii|Ьс',.Riilng
;j
;i:
::;l;Т,
мd
Ditiлg
пoмз,
j:'"':ж""i}1*:i-
Iш.
р, ?l,
1ti8
IIl. Пopoды лoш.\дЕli
Itъ f{пy cрrдEefi рaбoчeit lL]п с{|льокoloзяflcтвеaнofl
лoшaд! пyЕпo oтEeстJl тaкжe п .roшaдrii' рlrвoдllriEr])
въ гoллsядiп и llaпiil,
лoшaдrfi.Beсьlta схoдпы\ъ llежд\
coбoD, 8Еaкo}rстBo c'ь этпltп пopoдnrtll д'1я нiсъ )'жe llnто}tt
ilптeрссEo, чтo oЕъ уslствoвaлп въ o6рlаoпаЕiш op.loвскп\ъ
рыоaioвъ ]I ваltrеil бfiтmгcкoIl лoшaдп,
],o.1ланаcЕaя.1oпIaдь }!eпъe гyста п ll).снyIпстa' чъ!tъ.]oшaдЬ дaтcкм' тaкъ rITo прcдcтaвiяeтъ сЕoръc БарeтнJD п.]ll
(!il., ll!' Iloл,8рдe!сЕilt
мeтисъ
шopнyю'цoшaдь' tl]iмъ .!0пraдь сe.]!cкoroэяllствeEEyD. I]ы
фта оя oкoлo z aplш. 4 _ {j .вeршк, oпa съ. дosoЛьпo мaоcпвпoю гopбaToю гoлoвoю' 6oльulпiilr пlсткaмш п t'1rГка
oвtrсJпitъ крeстцоilъ, I[oгп въокo.iькo сJa6oBaты lr Eд'
шoEнE къ к0ацшцaмъ' нo этo' впPoчe}tъ' нe шiшаeъ гoллaEдскoft лoшaдп oблддaть Дoвoльпo быcтpнllъ ш к|!aспвыuъ бъгoмъ' за чтo oЕl дaвЕо n!въотЕа пoдъ Eазвa0isltъ
рEс8ка (tlaтt [тaъег). ltаcть.oлдoпДскпхъ Joшаfef, пo пре.
пмyц(eфвy вopoпш; шея дЛппEая; гpпвa п пleткll
]oвo.]ъпo
rycTыe.
-
Il]. llоРoIlJ JoДr]Eli.
jloш.Цп, l)aaвo,]п!Ijя въ
.цанiп ltJп такъ пa3нвroмEя
n^1qнoсхl9 lt'IIt nтl'кi)|. \отл п лр |:p'тllUьР l,o,]']nп]сliп\
ь' п''
тяft.iъr lI.{a.сшвцlln ||!ь, l|1 п.lloвh loг'IлItf,iIl
ilfll.,lптIJ.
ваoтся ]n r
l!l' ,]nшft1nfl |t l'|^ IЬкo жr IlDп4,]ltзЛт,lьнo
lli oстpoвл\ ь: :lР'lxIl IiIl.',Iа|| ]iв l Ii.'t,л rьстоpЬ ir l'oрi!l1'
|',yl.
нx oсa0вi0i|| свьltп!il' п'',]\'lnsllNtl' llаyП пa выl,Iiвfri
въ Uдeв3е oтъ ПавilсlпаГo сп0цjaпltcтs BвсeEr' oкaзывlетc'.
tlтo
сoвpРмPпяая trftтсхм .lnша]ь l|pрlстaв']яРтъ
мeтиl,,l oтъ
l!апрокп\ъl *fef,дeс]щьскиIT, л суффoльксвпхъ лonlnдef|.
oтчeГo эт8 пopoдa рaзEoтлп]!чвд л c.1а6o
пepед&eъ свoп
качeствa, нaп6oлъo npаBшnьвне Лзъ вtlдъпяцхъ
я0illl nо.
ре{!ФBъ бы"rп oeoЛo 51/1 п 0 вершк. poстa, довoiьEo ]Jlпро.
к|q toрoтЕoпoгie' пo .lъ вЕIяayтЦltъ т}.Joвr!щeмъ.
BoГ'lгтoll
с!IПв0ll' RоpoткIlшъ ,lJf,ffцшъ pe6lloмъ ш
сDpвмtt вn|;uЛ,
URакатc.lьннP сJсвBu п кoлЬsil c']a6o
Pш'итlr,
Длт.км
.lошiЦь oс06eEвo пpпгоiвa дnя ce.rьclioхoBяflствe!вых!
рs.
бoтъ ш пo JeгsocтIr лBцжовiя oяa блпжe
стoиъ въ cj4,
фoльв)', пeршъpoпJ It 6фьгiflскoit noшадп' чъ!ъ къ lilalliЁ
скofi
Cpе]п датcкшхъ крcстьяEъ оyщeств.!eтl' вe.
.Ilopoдъ,
сoцgъвп0е
стpeмлeвiе къ пo.]учeЕiю соJt'e шаcoпвпв\ъ ,i
кpyпEыtъ ioшадеfl' xoтя ш сыpEхъ.
DJсfiм лoшnдь рu""oдu",' глaвEшltъ oбpn]olъ
_въ T:ly*
0крJвхъ Tлстrдъ, Аeрycъ, Pалдeрсъ, Bнбoргtr li пoлy.
oстpовъ 3nJiпвгь в]' loтлавдiIl.
tsъ хlх стoлътitr oт.lавдскiя noшsдп мEoгo paзъ
скDe.
щпвмПсь сь pa]янцП а|lглifi скЛмп no''1 *рo"""u',,""u,'',."u
пoрoдaмш (кJeвeлatrдснoю), а въ пocлъднeP
вpеtя cъ сyф.
фoлькsrп, RlefiдeсдaJлмп Il oсoбевпo оъ lпaпрaмt. Iisп.
бoльшes вf,iяЦie Ba JпJ'чIDeвic Dтскolr loРo]ы oкаафъ
пlа'рсmfi aерeбeцъ.oппeilпreltIъ.. Еro DoтoмкП yчаствYDп,
въ пpoпавof,ствъ пouтп всЬхfryvm,ltъ ютскпiъ лolшaд€il
пaстoяlгo вIЕУeEш.
l\laсть DтснIIsъ roшадefl ра3в006Ра,|Лa: pнжcЛ. гп1lf,ш,
вoрoliя. lвтм ll парЬдка сilршi pocтL oть l до ti вeр.
и въcъ oъ 7ф tro 800 к|tJ. Tу']oппIцe вштяEJпoe яl гJy6.'кoe'
пepeдъ.pаавлт], вtсвoлькoбo'ьшe, чъltъ зaдъ; pe6рaп.1оскп.
a 6адпiя pе6pа кopoткoвaru. шeя тoлoтa п коpoткд, гo]oвa
бoJьшая, гoPбoпoсsя' гpпвs п tвoстъ otlльпo p&звllтц,
Ill- lloPоnll JoIпAiЕfi'
lll, llоPQды'roUlAдЕn,
oпъ дoвof,ьяo
теvпepaмeЕтъ этлхъ лolдaцet спoкofif,цfi'
пt]oф,
хopoшlill шaтъ. Ilo пзмърeвiя!ъ
.""""".,ni""""
ь;?;;;й;
''ъ"тъ
нa,y"iу"a.дa'"вiu t(ерeбцы пtъIrt въ 'oJкъ
Ъ6iuo,' u' пoдпрyгъ .9]ъ zш r1
-32 п oкpуfrяocть
oo 174, длпву aoг]'
p'
;#;i;;;'''.,
,'"'y 'y,*"*.nеpца 24 саят.
17l
всeгo зам*чатсJьвErlъ пхъ схoдствoмъ съ вaшnмп бптDгдмш
Il пlleпвo съ rЬмъ toрoшшмъ тппoмъ пoоjъдвпlъ, яoтoplJ!
пoчтп tlсlieзъ въ ваcтoящeP врeNя.
Pусcriв tу3erныя ceльcfl0x03яicтвrнныя п0p0дн.
[Ia всeчъ съвepъl]8пацsoil oврoпн: въlIIвeцiп, нopвeгiЛ.
а тlкжe п Ea съвePъ Pocоiп сп.roшь дo ypaiьcкпtъ г0Pъ
распpoстрnвeEa ileлкая пopодалоil'ддefi
l'яс. 1li, trlrтлognсЕo€
dЦ.. 1l4, iЁeD€бeцъ
xвтскоii llорoльl,
ютnaвtrсIioп лo
|]ъ 1894 гoдy быjlъ ocEoвsEъ стyДrryкъ
шaдU,
_.?py.oou
и пo вoзмoжЕocтtt свoбoдяшe oтъвeДoстaтпoвъ
п к'efl.
np*iio"o""no стoятъ Ee дeшевЛе' чъ1lъ беJьгiJlcкie
лnшаlPn въ
дl"дш""*i". тxкъ хакЬ хopoшo сJoжnняuIъ
oяeвь вertвoгo {'!llг, lll).
дaвiп
въ
лoшaДll въ 66льшoшъ кoлtrчeотвъ вuвoзятся
'цarскi'
IIo прeпrry.
lЪfr авiю для оeЛьскoto3яllcтвeЕsE.хъ paбoтъ.
Л вoрoEofi.
сiЬpofl
цЁотву всщъuaютоя л0шадп мaстeit бyрofi,
йдъп*вo Eаilu дaтокiя дoшaдu пol)ftапJп вaсъ Bpeядe
,
кpafi ве тпппчяая для
noяЛ.
съвервоfi .{oшsдп. (joгxaсAo внпIeyотaf,oвЛeEпon пpo4l, Юаp.
тoмъ шасcпфпшцiп f,oшatrеf, oкaзшвaeтcя' lrтoмeлвaя Фpo.
пeflсмя Joшatrь 6lшжe всeгo стoпъ къ допстopЛч€скoл
лъсEofi Joшадп; съ дpyгofi cтopoпы' пeсovsъпlo' чтoшc!.
@ сi]вРPпм повш'къ кoт0Роsу пp|tваfлcжJть мЕoгiя рJ'с
сEiя пopotrш, Dpoпс\otrllтъ оl ь Jьсвofi ']olllаf,п сь пPltttcьр
tpoвtт ioшaдш пrоокofoрiil. I3eсьla вoзrroжво, пакъ атo
п дyмseтъ caмъ Юартъ, чтo вa llleтreвдскje oстpoвa aта
ioшs]ь бцJB зaEеceпa cъ съвrps и пo вcefi въpoятвoстil
!3ъ lloDвeгiп шлil lllвeцiп, Pдзвofпrraя вдonь аaпщяorc бe.
peгa llopвeгilr фiop]oвскaя пin Eoр]лдЕскaя лошaдь пo
пp,l3Еsкrrrlъ овoeго .Iерeпа' рoстУ, кoрoткoстш f,oяeчвoФл,
|З
Ill. IIoгoлц лoшAдLil
дJIlIRъ rl хаpaктeрy в0лосД, покpыaaюIцaгo тyl0вЛщe. пoчтп
пe oтличaотоя oтT, лoшaдell' р0зво,цIrtы\ъ ва въкoтopш!ъ
IIIотлеЕдокпхъ oстpoвatъ' Bъ Poссiп ptr3Jпчдrrтъ въскoЛькo
пoдпoPoдъ этofl лoшrдtr, пoлyчtlвп!!lхъ 0оль!lую плп цeвь
Iпую сaмocтoяTeльвoоть. 0aмня зlмъчатеJьвь!я пgъ Епtъ
эстoвскie кJleпцepa' фЛнкш плп utведкп' n тnIiжe frIiiкп'
lte3rЛсItiя' oбвппскiя п в'тскiя лoлlа.]п'
llltr. ]lо, а{eр€(etlь
ticппPna'
эcL]|oнc|'iе' oc'll1еiiоrie l )cп|лянlсAiе Й|e|lrlеРa лpeJcтaвля0тъ,типичяyю лъoЕyю лoшаДь' a п0тoму eдBa лш eflь
oоЕoBаEie върtrть тoмy, чTo эта лoшaдь yiyчшeяа вoEoч.
пo0 кpoвью. и. }t. Iteрдeръ очптaeтъ вoпPoсъ o пPoпсloх.
дoпiII кЛcцпeрoвъ соBершeпвo Tei!яыltъ пeрr3ъяоseвЕыхъ' во
'
вce.тaки дyмaeтъl чтo тytемпoя крoвь въ o6рааoпапilt клeлпepд
ilfp8лa traпбoльxlу0 poль J). IIапpoTЛвъ, УEтeРбePгepъ пoлn.
|)
этo
oaePкъ pуссФrо ь.внoзапoдства' стр. lil.
пPeд.т'вляeъ яaя6olъe noс'oвъlяxю n o6.tom€iья'D
pyс.кпrъ пoрoдъ лошаln.
мqaФ- ||с|opl9еcЕit
сoчпЕФЕiФ
loЕoгPaФiю
lIl. IIoPoдц Jlшf,ill
гшъ' чтo аoтoUскie юlепDeраl таti,iе нtrкъ ! а3g]ьс]lя лo'
шaдп' пp0псloiяп, oъ азiатскпхъ lloрotъ. залeсФ!внх].
сDД вo BPe'я rleрcсeлeEjя пapofoBъ.
ll0 poстy patлпчflloъ двъ пoдlloрoды клeпltеровъ: J|рooтoll
кreппepъ tr дoппe]ь Aleппtpъ. .]lo!lадш первofi !l).]поPодtr
пмъDъ рocъ 28_30 вepшкoвъ li вlrсятъ oъ ?50_1} U.фJятoвъ; pостъ доппеin'IJeпDеpoвъ оъ 2 npшинъ.lo 2 аlшлпl,
{llГ, ll7. эcтoв.кiil
&reлпePr' Лзъ.Jстляя.!сяoя
l'/) вepшкoвъ, *швofi въсъ 9ф дo
1.O5o
r\б.
фуптoвъ. прeoбJд.
дaDщпцп !lacтяшq шеппepoвъ яуявo пpпввaть pЕжyю. цгpe.
EeвyD' RaраEoвID' оaврaс).0 и бyлвEyD. il{trвoтEgя cвйтлЦrъ
{aстeft !!ъDъ lEoгдa вдолЬ cппEн чepEыll
рeмeпь. |.oлoвa
п шeя &qeппepa aорoткп n тoicтЦ; Eoоъ пъскoльвo гoр6авf,:
гавaшП млспстнe. сlIшвa п лoчкa rlpяшыя. шлpoхiя п в.,,
рoтaiя. }{pyпъ Eъo&o.Iькo свполыfi' Eo шшpoкifi. нolя съ
вeбG]ьцпшlI шeткашп. дocтатoчвo сy!iя ш съ кopoткon кpъп.
кoD бoбкob. BoJocяпofi пoкpoвъ к'leппeрoвъ oби.lьЕнfl: oпп
пхъDъ гI.тyD Л дlПввyD грllву ll л.itiвввir хвoсъ. l]!ст.
1у|-
lll. пoPoдн лoillAдEf,
Dыfi 6ъгъ и вывoслtlвoстЬ сoотaвЛяютъ глaвllыя f,offioпвйвl
;тof, !oDoдв. и oстaeтся тoЛькo сoжаЛъть. 'rтo вeбo,]чolofl рocъ
лЪлaетi лoшaдь эту ьtалo пршгoднoю для оeльоЕoioзяfiФBeв.
выrъ ц'Ьлefi. llariбoл'Ьe тпппч!шe fiлeппrра пonадаDтФ въ
9cTляЕдiп n Ea oстрoвi эзeлъ, (фtrг. 116, 117 r1 l 18) tls oстpoвъ
эвeлъ ужe дaвEo,сyпteoтвyrтъ Baвoдъ (ToргeЛьскiii) дJя yдJч-
llЦtг, 118. oieльскili
xJeillеlъ.
шeEiя клeцпeрoвъ' Bъ oтoшъ зaвoд'Ь coдepжатФ жepeбцн рta.
trичЕнtъ поpoдъ ll тпповъl вo гЛaвныltъ o6pа3oyъ мъФпofi
пopoды. съ 1862 гoдe прeДпрпппмаемы былп oпыты скpelцпвдвья Мel!пepoвъ съ flepeбцaмш aрдe!скoп л0рoДв' пo этп
oпыты Ee цaшли coчyвсTвiя y rtъотEыхъ коввoвавoдчilкoвъ.
для yлyчшeЕiя fipеотьяЕcкoll лoшaди кЛeппеpы pевo)tевдy.
bтся цвoгим|t 3яaтoкaшl кoввoзaвoдскaгo дi.пa, ш вyжf,o
дyмaть' чтo oE! для этofi, цълш пPпгoдilы. Пo oппcaEiD
кE. с. п. Уpyсoвa мeпilepъ имъeтъ сy!yю' мJcкyлпстyD
гoЛoвy cpeдпetl велпчйпц, лoбъ шпpo(ifi, глaзвыя дyгп ръtк.)
tII. ltoPодн
io]Чl,ifi
|75
oчepчeEE. lloсoвEя кoфп Uрямня' гaEапtE topoluo
рDзslmi
п@тoлста' мяспФая' пoкрнтм гycтoil гpявotl. Peбрs дугФ
oбрaвEы, боЕe хopoшo сoмквl'ты, плeчП кoсы п хoрошo
рss.
!цтш' Е0г! прoчEыя п сyхiя.
oбllеe хoлпчecтвo 5oЕадei ва ocтрoвъ эзeл1! рaвПяется
16 тыc. гoJoвъ.
ФФнсrая noшa1ь u'ul швеdБа пo смlдy вecьмa 6.!lак0
moлъ б шоппepl tr! пaкъ дyмlDtь мЕoгle! сoстaЕIяeп,
Фпг.
1l!|,
lDлвcц,
т0JЬкo в!д0памъEeпie
эcтoЕcso'l.!oшддп' [IIвeдкд мEoгo sPуE.
цъe хieппepа, тьшъ oбъяcпяeтся eя мsoгoPa3Jпчпoe пpпмъ.
Eeвie' кaRъ дi]я горoдскofi lrады, Tsкъ il дJя yлyчшeвiя сеjь.
ск0Io3япствеппE!ъ лoltaдcfl . этл лoшaдп вeoьма
раопPoстр!.
seвE л дopoгo цъEятся въ IleтPoгPддъ. Bмъcтj} cъ
довoriвo
хoрoшIlшъ poотoшъl быстpыцъ 6ъг0мъ п cплoD. швeдвл
о6лaдaDъ eщe п oyloстьD с"]oжeвiя. lla Еaпъ ввглядъ щведпa
зaслужEваeъ pъшптelЬвaгo пpeдпoчтeпiя пepедъ дрJI,|tми
тf,пами cъвepEo,l дoшадп. Голoва швeцкц-срeдEefl
вeлaчпEЕ
IIL lloPoдti лoшAд}]l-
lll, IloРoilr лoпl.tдfl!,
съ шПрoкпмп гавaшa}tЛ' !0 въск0лькo вI{с0fio прпотaвJев.
пoD шeею. IIlcя тoлcта' мyокy/истa Л кoрoткa' Pс6paoнpxгJЦя.
cпиsа шпрoхaя п Уyскyлttстая' Гpyаь спepcдп ПъскoJькo
у:]кoвaтa п ЕoгIl нeръдкo облпffieEп Bъ кoiъЛяхъ' Ioтя дoстaтovва.сyяrr ш прoчвы. I(рyпъ свIтcJыll. l.рпва, |IleткП
ll xвoотъ дoвoльвo длпЕвпе. Nlacть пIneдoкъ пo бoJьшсll
мaотU' экстeрьeрa соBpeмrЕв0ll yлyчшeплoЛ
фЛЛсliofi .rl,.
шaдп: рoсъ oтъ 2 aр. l вeр, ]o 2 rр. 3 вep.i NастЬ чalllе
щ
Фяг. t2]. пIseдЕв нexJxчDleппsro
|j1
твпв
вфгo рыяiaя. овътлo.pыaaя' гffъдaя cъ тешвEмъ pe!ешпotl'
вдoJь сп!tвн. Лoшn:п вopoвыя. мыIUaстЕя и пiгiя вmpt
чаmтcя дoвoJьпo ръдao: въ лocлъдвee вpeмя.Dpeo6iцпх'.
сl'г, 1ю'
't{ePв66цъ
ФdEснoil пoрo^'J (cърaгo Пe'JIчшrяв3'o тпша|
ры8мl Еo вcтpъчaются вopoЕця п 6у.naЕня .]oшадu.
Pocтъ швeдoкъ oтъ 2 sp!|. 1l/, Дo 2 аpul. 3 вeрпrкoвъ. Бнстшврцoкъ
дoвoJьвo 3пaчltleльва' a пceввo:.]yчшiР гы.
рU]а
сafltr trpoбъгaюъ дпстaпlliю въ 3 вeрстн въ ; IЛa. l0 сeк.
tr дaжe въ 5 миtr' 3{ сек., a д|lcтавцiю въ 11,/? вrpстll_Bъ
2 мип, 55 ceк. п въ 2 4tпE' 48 сeк' (.FlIг. 119' lю. 12t,
.Iaстп
122
x 123).
ltoпcyльтaвтъ пo ковeвoДdтвy въ ФпплявдiIl AксЦь
AльфтаEъ дaeJъ слъдyющiя даЕвыя oтпoсптФьвo Poота'
dЦr lP.
IIIloдсIlifl рысsF1'. .,пnсsяяцil въ сfудбs!n.
rцшlп мaстямп явJяbтся рыяlая п св.Ьтлo-рыпaя съ 6iл.ii
гpпвoit. въ .1ътвeе вleмя шeрс1Ь кoрoткo' гyстa ш блестяulr
а въ зпltлce л"]пвпa It гJстa oоо6eDвo вa гpпвъ хвостЬ rl
щeкalъ. I.onoвa 06ыквoвeвЕo шшpoкм и пoсъ влв пгnфЛJ.'
1?8
[[oPoдЦ xoilIAдEi,
I|[. пoPoдE лoшAnвfl.
179
пJп въсвoJькo BolЛJтнfi въ вocoвofi чaстп
Хoлм виакм П шшo ,рaавптiя' Pc6pа oкругiuя cpcдврf,
глyбпЕы, кpyпъ oкругJ]нfl rtJп Дoвoльвo свпслыfi; ывoгiя
лoшцп Еъокoльвo уаRoвaтп въ кpестць, нoгп кpъпкiя cr,
крyглЦмъ кoдъвoмъ п въскoJьto кoрoтвoD бe6&oD' о6ъeц1'
бeрцoвofi кoстш пonъ кoлъЕ(|\tъ oъ 19 дo 20 caпт. I{.lпнто
г0лoвы пpямo,l
фlr, 12B. lllвeЛ.Eitl
!ысsпъ' з!п'с!Eпыtr
'1.
.тудб's1'
Ф!t. l5' &F6eц; вятсllofl зввoдскoii кoпюtнn.
фпг, ]24' ?кcnFiоцъ пятсRofi пopotrн.
срeдЕee !Jп Еебoльшoe, вo дoвoдьEo прoчЕoe. мyскyлE
ляжки yмъpeвпo Paавптgя' окaФтeльвнll cустoвъ (x&бo
вцдaeтн. Bъ o6щeЕ фцпсRaя лoпlaдь дoшвa бнть отпe.
сesa въ uooдвeопъ,Eмъ' тaкъ вaкъ lorцoдll эт{ Psrтyп'
и рив!вaDтщ дaяe пoФъ чeтыpeхъ лъъ.
ilItuaсхi\, oбouнcriя, вtmсEdя' Eaiaюtia \ менсrLq
4oЙau \peacтa&aяnъ бoлъe пJп мeнъe чEстыil тппъ шеJкoл
съвePпoii ilJп дъсвofi дoшaдв. Poоъ этпrъ .loпIoдefi om
l2i
I
ljl. Iloloды'1oпIAдЕfi'
8ll
.
l]I. I]oРoды
.roп]^fsn.
l8l
[!p-ш]|ва-l+ вёрllIБ, fo 2 аpIlI' 3 в"I'||| г"'nu.,
Eпtъ oyдyв..noпI0дп шrtYfcкiя Л сацвчIl
^p5,
iteJхЛмл.
,'"uu ,,"',
вiтсliiя li
каааясхш. ]\li.гь aтltхъ']'lшаfРil'llc3BNчaЛпo
pn,l'Iшчла. Л''
сoвPaс:Ц'
It
рняiaя
сu'IUваll
съ p.!пl'Nь
лi
спl|||l,
мnl,\ъ
cчптшся пeП6olie тпппчвlJllп
деfi. по преtапin. oбвllпкп п Rяткш
"," "ъ*р""p"'""-,''.'.,""#
llрoпsoпl'lп i|тl, ,iер.б.
!i
Ф|lг, l2с,
|1'||и
l'|'rй
,|:ргPо.||
',
'lч
'г' ' :i l'ol-l1н'
l|)пг.
l%.
аi!я.*в'
.rоillsдь lioвrr!(кon lT.lcлп'п,
П БфнJъ. прпc]аUпlJ\ь llотpovъ
lJc-rпкlrшь l:ъ двр,,
.цoвь
гp. UгpoгaвoвJ'. п0Ioрь!lъ 4ы]ъ y"'po.нъ
unpвoп
^oвo,1'.
:::.-{:'l ],"'i"
.tъстпofi лoрof,ll. I1oдъ в.тiяпймъ пе6,raгr'.
кoр]tJeEiя Л пe0pаtsпЛьпaгo п0д6opa,
пo.
:l:]11у-{1-"io
p-щ
ш вЕpо]EJЦсьt л въ пастoящее врeмя
хРIл]lIlя Joшадц с0ставJяюъ пскJючeвlе. Poстъ
вЯтскП!ъ
cpщвeмъ oкoJo
Фпг, I27, ilieрe6.цъ
яN!дсхoii
ЛоPoдlJ
ll кog'(ая
1
aРl'лва 14 вepшкoвъ
п.гFп'.l,
I8ч2 г,. стl
27 s,
xou]nlell
';, 1qrпг. t2+.
lz;
н
BJ,
iэiii
1q2
lIL
шoPoды mпL\дofi.
Пo шoвaмъ кя. c' П' .vрyсoва жyyдсная лоllаtrь сoillа
ЕllЛaоь тeпеpь тoльfio въ Poсоieпскoмъ п .IеJьцeвскo!ъ
yъtдarъ, I{oвeпcкoll гy6eрЕiп' въ вoтopы!], пaстI!тыBаeтся
дo 100 тыo. floшaдef,' 3пaчиTeльная чacть лoпlадеfi этпхъ
двylъ yъзд0въ пpппщлeж]цъ къ беапopoдппil 06ыкЕoвeEЕоll
lll, JIoРoiIr .loilrA]Ell'
l8jl
хвocтъ гJi.тня Il f,']Пплыя ilirr} ]кr
''чcнЬ l''!oJ,Jъ вil
Мeшёpа' lIo ввпon]пвoсl|t' 6Eстpoгfi Inxs
lt ]PJгltм1' пoлe].
qымъ хаleстваllъ этo лoДaдь
выдъJ,]eтся сperп лрyгпхr,
oтpoдьeвъ oъвeplofl Joшsf,п Л вeсoilпъEпo
3аG1y'il;вseтъ
ввпмaвiя' мкъ rtaтepiаJъ пpпгoднEп
дJя дшья]jltшaг0
yсoвepшепствовавiя (фяг. 127 п i2Ьl.
Pусонaя тянeЛ0в0зная (бrlюrъ) r пpocтaя 8рecть8нcBa8
л0шaдь.
(оeiпвяesъ oппсапie 9тПrъ
двyхъ oтpoдifi Jlпlaдetl
кoкъ гpaПItцy чожJ'v нпмlt л^вoJмoаtt^
:I::Р.
устs.
нoвПть' lil]
\|oжвo сfiflзaъ. чтo лучltlltхъ, бo,]hP кDдсItlн;ъ
lt
с'lE!ъ ioшаfeи п3аEвшu d!!Dю.a'{и. 6oJte ж;
тялteлы!ъ,
вo сffрыtъ Е вeJдoвJeтвopптenьввxъ лo фoяeцiD
вазЕвшп
'\Iы
пpoсю тяжe.]oвoаaмx пJIt кpr,пUымп кPAстьявскпшIt
лoпlnJьuЛ,
Фпг. l2!l, ,Iicрe6el; oбвц!сн0!
ЛUр| Lы.
кpeстьяяcкoll JoцIадtl и lleцьшyю чдсть coсГaвJяютъ оoбст
вeяпo яvJдкtf. Pocтъ ямудoкъ кoлe6лотФ oтъ1аpпI' 1.lвepш,
дo 2 aрш' 1l/1 вeрпIк' llреoбладaющiя rtастtt pыfrм' uцшастая
и гEъдая. гoлoвa м&пeEьк8я, кpасnвaЯ; Joбъ шшpofiifi n
пpям0п' ,шeя кoр0ткм л пIпрoкм; гPyдь шшpoкaя; cпппа
пpяllм съ хoр0ш0 рaзвитo0.пotIечвoю rlacтЬю. I}c6рs 60чпo.
oбpa3Eыя' I]eлеДъ п]]скoлькo лyчшe pa!вtlTъ, .rъvъ за-fъ.
I{oпытo бoilьшoe пPoчEоe. EoгlI сп.пьпн,I п сJ.riя. l.pлвa п
l|ричлва. Doчeшy цe*дJ pycскпllП тяжрioвoзпнм|l
лoI||iд'Aмп
U0пщaDтся ак3вмплярн' opПб.1пжаюцieся Rъ
тппy cъпрpвoЛ
лolпад|l Л пoчФy такie эвзe{пJяpн встp6вarпcь
въ прeaвec
вpeuя чащe' чъмъ тeпeрь, oбъяcпяетoя веоьмo
пpoото тЬtъ.
лрcдстaвJяeъ пpo]lувтъ скре,щIlвsвья
:]: 9-,']:l*
р)'сosoll
нpecтьявокoll
лoшaдtr cъ гoл.laвдскпмIr lt дoтокпшli пPo
ll3вofвшямп' lJeсьrtа cстeстseDвo' 1|o крUsь
пoclъ,]пilхъ'
lW iвъ тoмy ваaaдъ. бЦin 6oлtF iамЬтвa, чt\ъ
'U
въ
врeмя. iiiаJoбы яa выpoждeвje бnтюгcкo,l пopoдЕ
]li"]":щ*
ll'lп дaвe вa сcвepшeввoe ея почe3вoвeпie pаадaDтся
co
tsсъxъ ст0ронъ' a leждy тЬvъ этo вEpoжд;пie
прёдстs.
n']яcтся вeсьv0 eстoсгвeявычъ явiPпiPмъ' тlкъ
каR; кpщь
lатскllъ п гoiлaПдскпхъ Jol!адel| всe бo.Iъe п бoJъе
Da;.
.ав.1яcтся. крoвью vьствof, БpРстьяпскo,. u
*pnu". po''',ion
пoРoдъ. IiачаJo вo3впнЕoвrнiя 6!тюгскon
Joшaди отЛоcяъ
eщe кo врeмeвамъ IIетPa IJелпкагo, пo pacпоpяaeяih
кoтoo.1":
гoi'tallf кiо ж"pcсцы въ.B.poп"жск!n
lyo'i вn врсoяatПпo. чтn aiп(oЛьшcFe влiявin
ва y.1уч111""1o
!ъстEа.гo кpecтЬяEcкагo кoЕeвoдcTва oвaаaлъ заводъ
l.Рsil|s
{ l-. opioвf. l.лавпыrrъ цeптрoмъ тявфoвof,Пагo
кoп.вoi.
l'тва sуfrl^ пpпtяагL IlорoвPжскJo
ll
Tn!6nл.lirn
гJс..
пp;
,l.vъ осo6nпllоll г]аln!l
пn,]Lrr.ются ft pРст|'япr,:iо,.1вnl'.. сe;а
r:i
]lч1""
l]I, I]opoдtr,Ioш,\tЕЛ.
lIoPоды.l0п.\Дall
lf{5
шукaвкш, вoрoneffiскaro J'Ьэдд, пo олoвallъ ]!loппEа
'дaжe
въ шyЕaвкъ въ яacтoящоr Bpevя прoпзвoдптe'Iей чпстofi
биTtoгcкoft пopoды Eaflтп нeльзя.' I]ъ oтчeтъ o кoяЕoll пeрепtrсп 1B62 г. тoчцo такжe r.oвopптояt 'чTo Bъ Еастoяllee
вpeмя лo,,rадefl чпстoй бптюлсБofi Лoрoдш IIoчтп пъft' a пoJI,
лмeпeмъ б[тDгoвъ павъстяы бoЛъe кpJ'пaыя il пъскoJькo
06лoг0pofreпвыя лpесTЬяEокi,l лoUIAДtll.. yхyдпIeпie Raчeствit
вopoЕе&окпtъ
п тaмбoвокпхъ тяяeлoвoзoвъ'
кромъ пeдoотaтка
въ oсвъжeпiи кpoвц цл!l въ пpцЛIтTitI Еoвof, пoрцiп кpoвп
eвp0пefiски!ъ тяжeлoBol0въ' Еyжso пPпппсaть eп(e ухyr].
шeEiD кopмoвых,ь yoлoвifi п oсo6eEEo Еeдoстдткyу кpeстьяяъ
хopoшIrхъ пaстбпщъ. пo шпъEjю 0' A. Csъчпвa, пpпчпвa!пI
yшeпьшeпiя *олцceствa хoрoпnхъ тяrcлoвoзoвъ въ вopo.
Еeяlскofl гJ6. flJжпo с'tllгaтL: yaeЛItчёвiр яаpo1aвасeJeвiя.
рaзвитiе х.1ъбoпaпIeотвa' рaспaшEy oтeпril' yмeEьшeEie кpе.
3ап.
отьяEоtспхъ Еадълoвъ и, Еaкoнeцъ, зпflчптфьпoe
}мeпьшeпie
кол!чeства п0мъщпчьli!ъ taвoдoвъ' к0т0pн0 преfrfe дoотавлялЛ жогсбцoвъ дJя у'пyчщo0iя lt пnfдрpжtilt кРFсгьяпскагo
кoЕевoдcтBa l). MJrстtrыe креотьяяе въ бoльшI!Eотв,Ь оnyчaeвъ
aaппраютъ жeрeбrяк& съ двyхлътляГо ao3pacтa въ ДyшЕвn
хлъвъ, кopмятъ ръtкoD ! oтPy6яип съ пeбonьшoю прш\tъсLD
oвоa' tr вe0ь мoцloпъ лошAдtl oгрaвпчПваeтoя выв0д0rtъ eя
8a 30 п 50 шагoвъ пo вoдoпofi. TпппчЕыfi бптюlъ' кaкпyъ
elo oппсыBaDTъ E{кoтopцe аlaтofitr этofi пoР]ды' вeсьltа пo.
х0дплъ на дaтcкyDЛoшaдь; ц0 ат0Tъ тяпъ вyБпo прпаЕaть
тelleрь tlс'Ie3яyвшltшъ' Бптюгъ сы']ъ сpcдiягo poстr16o.rьlllc
2 арш. 2 BeрItrкoвI'; гoлoвa y Eelo яeбoльшaя. кoсvnTlя:
гpудь шlIpoкая ll мJскy.]исlм: пoгп фpлзrrстuя ("o щcткаnll)
so дoвo.lь0o сухiя, кpPстeцъ ll сllIl!a шIlр'кiя |l мJскy.Iп.
стМ; мaстц: гвъдaя, пъгaя и сiрaя. Б(тnIъ быЛъ сЛJeвъ
и oбДaДaЛъ yДoвлeтвopитeльвoЮ pпсью' к1, oбlltltъ пeдo
стflTкaмъ Taltбoвокlгo п вopoпeжcкагo тяfreлoвo3а пyfrпo
пpичдcп11ть: тoEtray Eoгъ срaвпите.rьпo оъ маccивяoотьD кop.
oуcа' длипшyю, сJra6yю слBпy п мanо pаaв!тыitoкopoкъ прп
' кoрoтвoмъ кpeстцъ ') (фил. 130).
-;'ъrф*.
lш r'
l
,
$,а
'.
кaя"чlя
въ аaщnтy coвP€YrпEaг
cтр.
п6llрl|и.ь
17lм]
г,, .тP,
o',
Е
6
1E6
IlL lloPotrы
lll' IIoРoды лoшlдsfl.
.]oUIAtлi}.
1ч7
пo сua'\у .foш&fel! даDъ жeрeбцы R!еfiдoсда"]ьсEle' tiдкъ !тo
вffдпo пзъ ршcувкoвъ llG'го, аmкжeЛ3ъ фoтoгpафiJt Roбыrн
прeдстaшeввofi кpcстьявцпoмъ пa oдвofl пзъ цoсJъдвп\ъ
внфoвoвъ въ Tам60въ (фЛг. 1B2). нa всeрocоiltcKof, lAcтавl'ъ
въ iloсквъ въ 19]0г.крecтЬявcкie тяжeлoвoзн лyчIпeвссгo
6ъiЛп прeдстдвJеaн паъ Taмбoвсfioll, BлaдпмпPoкofl п I]l,Ilо.
B!, пdc{ъдпeе вpeмя nрeстьяEc .l.trli0вокоl!, lloPoвe'iсno'l,
Пes3eEсtoЙ ll дp. черEoteмпвtъ губеpвifi вeсьrta f,ъятelьвo
взялись зa уЛy1lueдie тяжшoaoзвon .]nlпа]п || вo
^аiъDтъ
сpeдотвъ яa пoкyпкy хoрoшпхъ пpoЛзвoдttтeJе,l. Pьшптgqь.
Еoe пpeдпочтeвie кpeoтьяве oтдaютъ Tъмъ seрeбцамъ, Бoтoрыe пo тilпy бoIъe пpпoлIIжaDтся liъ liлefltrесдальскоf, пJп
,$l
{',
*r
,Ё
fl
Фпг. l32. Noбвln neтпсъ
пропзвof,птeJ'.
4lIг, l31. 1liepe6oць r'етпсъ оть
'eрлIсDопсtAlФ
шafipcкoil пopoдaмъ, Главныя стaтп. кoтo[Лiмъ fiрeстывпЕъ
прпдaeтъ oсoбепEoe 3EaчeЕie, эт0 кol0ткlя кoотпстEя дoгIl'
пряrtм спиЕд' пIирокift крyпъ, 6o.lьЛIie фрпаы п кPаопвм
oкрyглм ][eя. IлавЕшмъ цсптpo}tъ ).]учшеЕEaгo крестьяп.кагo кoнeвo"ства яв,1яoтся въ пaст',ящсn вpeмя Бopпсo.
Глъбcкilt yъздъ, Taмбовскoil rу6ервiш oъ cкpeщllвавiя кpoстьяпокпхъ кo6шJъ съ пeptileрoпамп п бpaбaпсoваltfi пoлJвaртся .тoшади сь сBис,tы!ъ крупoшъ, яъскoльЕo вnIпJтоD
оппЕoю п сЛaбымп вoтaмп (фпг. 1:]1], J]orъе прввiliьвIJхъ
oъ ь,eiiJcсfgьсв3гo пPo,авof,пъlЛ
I]всшiя вагPЦы-цapcкjtl кJl6otъ п io.I.,тiя
!eда.fь дoст&lrсь ffpeстЬяЕaff ъ Б0Рilcoглъ(jсвaгo .Yъ3да
Pусtqа'ч-Kpecпьянcrа 9 noulaоь трJ'.lпo пoдаeтoя oп|rс{.
вiю' вqпiдствie pаспрoотpопeяпoсlЛ eя вa oгрoмшfi llno.
шaiп п прoпохo'rящaгo oтсюlа рa3пooбршiя' ltpeстьяп' t:м
лoшafь. paвso кi':l' Л другiя lnvаlUвiя жltвoтвыя. соf,nl |:п.
ltня въ !oзяflстR.t! Е!шeгo хpeстьяЕпва' пре;fстaвляem'r')о.
fукft яcJдoв']отnnpптРльgaгo кoрылРвiя п JroJа. i f,o1'v}.
rдЕЕствeвпышъ tr0стoпtrcтвoцъ так0п вырoдпвшeЛФ''x!G
peвEofi iоIUадg no,iеъ счtrтaться eя пeтPe6oватeльвос]I, п
пemокofi губ,
I
L
18E
lll' IIoPoды лoшAдЕп
съ.
спocoбiloсть пepcпocпть всякiя пeв3гoдlJ' I{pеотьявпЕъ
ooJьпIofl лю.
вepЕыхъ ll срeдE!хъ rубepпiii Poосiil вoо6щe
всe eгo
f,epaзpllBпoсaязавЕ
тaffъ
съ
кoтopofl
битeль лoшaдш,
хo3яfi cтвo a дafrе cущeсTsoвaяiе, a пoтoNJ.тtlrъ,гдъtlYl]юIcя
хы пaхo.
6л&гoпpiятяця yшotsiя сбЕтд, lioplle rт ilаотбllщa,
.xoшaдefi. Bъ зa.
дn*'Ёo,ъn npyn*"'' o дaжe хoрoпlп\1'
кpсотмE
на
il
цъЕa
o,' *ao"с""n ilа!.l]gяeтся
lll. lloPоtrы JouIAдEfi
г)'бeрпiяIъ сl}воpпоil Л сРeдgefl l'осоiЛ' l{г0
стьявскaя лoпlaдь юmвEхъ гу6eрпin пшъотъ 60лъс вeрloвоll
сшaдъ' a въ вятскofi гyб. tt друг!хъ гy6epпiяхr' cъвepвоll
Poсciil пpсoб.lЦflстъ тпяъ упpяfrBoit .!oI!aдн' Pocть Jоnlaxоil
Eo.]e6мcя oв ! арш. 14 вeрlшк. до 1 apш.15 вepпlк. !l'
!oxкi. tr{JcкуJатJ'pп лoшoдefl Фа60 ptrзвптa п пъ оnutеil1'
r!
sъ дpyгltъ
Jошaдь пoBдяoсlll'li
"u"n*o",u
{D'г. ti3. |Ioрilяцx.я
xoпlllь.
f,ъгвoль.
скYю лoшaдьi цllпы кoлeс']ются Bъ лpP lЬла\ъ отъ
кРe.
*"",' рyбu"n до l00 п.дажF l;o р. tl fopoцc. I\laсть
poсft п
стьяДск;fi Лoшаltt такжc Pазпoo6pазB,l. кiкъ eя
кo.Iеблoшадell
крeстьяilскйхa
частfi
ФomeЕiе. Pocтъ бoльillеf,
apш'' п0 вeмадo
лeтф въ пPeдълaхъ oъ 1 аpш. l![ BeршIi. дo zl/'-llG'чаcтьшtъ
лoшaДet;eЕъe 1 apш. 14 вrpш. п тofькo
П гвъдаa.
мастl|lыжan
вEшe :': apш, JlpFoбJaдxюIцая
Лooфeссoръ lrl. и. пpпfopoгllяъ06стоaтP']ьoo пас.]ъtrовш
хoтoPoп
сhвeрo.3aпаtъ
съврpъ
tl
ooш"дo. B".с*oл губ,. вr
кдкъ
ooбствeпнo кpeсTьяяскoя лoшaдЬ тaкая nie
рaавoдItтся
.l п|- lв{, .IeDe\|Л'.нiя Joilleдь.
нeсoilвъвно. чтo o6cтoятеlьв6e пayчloe ljслъдoвaili9
yМeъ
!a сyщe{:твoвeвie Dъ Poссiш oбoсoблeппыxъ пopoдъ
тyаeшвof, лorпаrп, такъ въ Bятскoll губ. пpoф. пpпдopoг!пъ
уcтaвaшпвaeъ пopoдп лotпадeit: пeршяцк)ю' чllPeuиссtJD.
06вЛпскJ'ю lt вятсх)'D сoботвeппo,
псDшяцвМ .]оtшадь рaзвoдптся в* въкoтoPыхъ в0x0cтяiъ
oрloвЪхагo п сJобoдcкагo JъзДoвъ. этs лoшsдЬ uaлopotлa
(l вpш.. 12_14 Bершк,) оъ 60.1ьш00 тoдoвofl' дoвп.rьв0 шn|lo.
Roй вo.]бу' с], с6птIJriъ тxлoвпщeмъ' lopoЛ]ell спппof,'
шЛpoкofl поясвппetl п кopoткnмtl яf,Iпств}lп яolfll1п.
19(t
1II'
l]J. llФoдш лoпliдrfi,
Пoloды noшAдEfl
Прoф. lIрилopoгивъ рeкoшeEдуетъ yлyчшепir lepшЯцкofi ло.
ilaдп съ яepeбцaмtr кпpгиаскofi шoрoды (ф!г.133)'
чеpeмtcosaя ЛoшaДь oчeвь cхoдпa съ пеpмяцкofi, Eо
sъокoлькo крyllвl]e атoA пoшъдEefi (фfiг, l3{)'
OбвлEкn, o кoтopыхъ мE гoвoрrl.!! уAe Bышe, пoчt'шавы
Bъ l]ятскofi гyб, съ рыoистoю пopoдoю tr въ чпстollъ в!дъ
прoф' I]pидoрoгивъ иtъ тaмъ Еe вcтръчаiъ (l1пг. 12п п I:lб).
I}ятсЕof, лoшaдr. ЕдпoмпllaDщefi KlеппeРoвъ пJп швe-
r9l
п съ кopмoBцIпуФoвiяц!. llъ чepв03eмпЕх]'
гyбepЕiя!ъ п въ въкoтoрвхъ мtстпoстяiъ съвepд I'ocoiи.
гдъ ЕpeстьяEe аoжПтoчпЦ, oпш oхoIEo пoльзyютоя для
улуч.
шesiя оBoUtъ лoшslcfi рЕолcтыilи жePeбцaшп, u"p,unpo"ou
и дажe авглlfiскпмп тяжeioвoааrtп въ дpyглtъ *e Ф'у.
чшxъ д.u бoлъe ше,lкпхъ тJзеvвЕ!ъ лolцaдefl мoaвo peнoмeвдoвать paавь тoJьIФ: швeдoкl,t шeппeрoвъ' обвпвoкъ.
аtудoaъ' пoлуЕрoввыsъ п впiтoкрoввыlъ pЦовстнхъ. ,Лъ
*e
пpпчЦвы' хoтoтшя пoв.1iялп вo вырoждeвie битюtcEofi
лoшадп, вr]iяmтъ ва ttзмeльчавie rr вяpoждeвle кDeотьявопo't
Лoшaдш вll всъtъ lp\,гltIъ !tъст0oстя!ъ l'nссiц цдц5
пpпчивy yпадEa кpeстьяЕспaгo кoвeвoдствa' npoЙб
"o
пeдo'
отaтЕп въ хoрoшeмъ 3пцпeмъ кoрмъ п Еаст6пulatъ!
упвE
Dаcтся eщe
былъ,aтaкжr
I
цf, oбцчаll врeстЬяпъ дoпyскать въ слyчfiy цщo.
лътEпiъ soбнm оъ тaкп{ш.жe лерeбцaхш' oтчel.o песoхвъявo
пoлучaeтФ плo\oll lpпплoдъ |).
il
кpo{ъ ра3вeдeпiя cФьcЕoxoзяiiствeпEon pаоoчefl Лoшдд''
а тaвжe л0шщп тяAe.!oвo3Еol}' ce.IЬокifi !омIlвъ цofteтъ cr'
C. crtшаrншя п0р0ды лoшaДei.
il
lt
Фпг.
It
дoftъ' тeпeрь тaшe пoчти пe встрljчaeтФl нo вltъФo вeя
суцeоTвyeъ дoвoльЕ0 цopядoчEaя мъот!aя лoшадь ue]кагo
Рoстe' caвpaсofi м&стп' Ф длпявoю тoл0вoю' кoр0тк0Л тoлотоfi шeею г быoтрымп движeвiяшI. l]тoB тппъ лoшадefi,
зaшъвпвшiil пpeявюю Мткy' cлъдуeтъ. so мвъsiю пPoф.
м. lI' Пршдopoгивa, yлyчtlaтЬ клeппrpaмш' жрyпвEшш швед.
taмЕ п pцоaкaмп ').
чтo Еe eaсaeтся yлучшeвiя крeстьявс]ioii Joшaдп вooбщe,
Шl
135. Ерeстьянск&я
'oпць
cъ пе6ольп0ю rrр'мъ.ью крoвп pнсаБr.
тo oвo дoлшEo пpeкдe вceгo оooбpaаoваться
Eшичпooти мaтepiaIoмъ, т'.e' вe.IпчиEoю
r
l) !t,
и' прпдoрorlEъ' Ioпвдъ hтскon
съ
II
П!ъDщ!хФ въ
дoбpотпoФьD кo.
гу6epяiп.
1ш
г'
Bнгo]oD aoЕяться pдввeдeвirхъ лoшaдell вавsлepillскагo
фpтo
п дoшaдef,l пpпгoдвыхъдля гopoдскoll ьадц.
.Цлд рaбoчen лoшof,пФ}frдъ пo прcltмJщecтвJ
'loшадп aпаtc;Еaгo тпo3.
кдB чпсmкрoввыя' тaкъ п бoлъe плп treEъe yфsцoв!вlliяoя
д'" цъ'1cf, pааse!csjя pвсllстo'' вep!oBof,' шoP.
:::ъ:n.].у]
вo!
п вooбUle l,opоfскofl Лoшаfll cl,vжaъ пoмъсп iolilддefl
теплoкрoвaагo тппa_ въ DpРжпce вpeця apaбскoll!
а въ Eд.
стoящee врeця пosтп иcк.ftчптefьвo aяглiicRofi
оAaкoвoЁ.
l\loявo беaъ пpeyвeлЛчeвiя cкаsаъ' чтo чyть
9/!o вoъхъ
"1п вe
aапuEo.eвpопеl1скпхъ Joшщefi вeproвoгo, пaрeтвoгo
л шoр.
lагo фptа прпвaд.!еfrаъ к1 пoшЬимъ авrлiilcкof,
сЕsкoв;fi
.10шЦп cъ тJrаeyЕЦхл: y вaсъ жe лвъ лoщддell
c!ъшавввm
пpoЛсIofrlcвiя вaIt60,rъe paсopoстpавeп"
лoшцit рнсп".вя.
D хщновъ.
аIpя. liоцЕo'sвoд, lш г..\ l,
стp.3+. П t]' спъчпв1'
i;:l":"E;:.--..стппмъ!в]ъю,Iд'чmeвiФ
I|l' lloгolя.lошaвtt,
!:?
мIlot.llx]r |..lс{lloлyкpoвEoe кoEсrtoдcтвo сoстaвJяeтъ JJя
l|Pп|,рiп, l.ФP.
*oЬo" зuoun"orr Евpoпы. nсo6oппо я:" ],1я
nтР3.
|Ь сelЬeнxгo
о'leнь
вUl,o]вJ,ю
uu";,,, .1'рaвrriп lt Авг]iIt
om т1lioг0
хo3яliств;. \taЛo тolo, рeвуnьтaты! пoJуleEЕlre сalloro гollьJя\lъ
окpeщивailья, пас1оJЬкo yДовлетвoряnтI,
п вeв
въ}!eцкie
лy'Iltir
врсriя
laотoящee
въ
u'o
"j.o,p",oo'
i";:
ll':'.:
:*;"T" Jff T::,".il;# il;li' :1"#'i: Трrкcпraскo!ty
"Hll'i
.aъ
-."" в".o лp.'п"дr*и'' вrсoмвtнпo
Hв
lleвгpitl'
въ
]\leаotpяшъ Л кпшбрръ
iъ;^';;;'
Гaвпo"';ъ;;;
0Jьдeвбyрs,
папр.:
каftъ
il'Ьс1п0спl,
*"i"o".,iъ,""
-Ьi
j
i]':
J;,i]," ll J., ill1:rъ':l:}x:
*1l li *""",ж l*ll
У
вaсъ sъ Poссil' дoс]0пвil Jiпo\|п.
лoшаДи.
nЪ,y*po""on
uuo.i",,on**o гoоJ д0 pфвcв ыe l",#H:ii,",, iixТi#lll;'1
Cтpl
в
ilмрsпo: [:loвoшeкс0вдpoвскili.
п B€soo*oo"n"oд""uo геpмапiп, фравцiп
io"уЪй"o'o"
пI]ilшъPоNъ тoгo' чтo
;;;.;;*"* oдyдить пoyч!тельпв}tъпoIJнроввot
лoilадп вe
oo",iuo.'"o" pu"u"д"вie
;',;;;"
np""o"o'" бoльDyю уФyгу гoсqolс:"*;
'ii*o
шя кoвaлepiи trpyпвую,
i:";li:i
вывoслпвуr
ioвяпf,а' такъ
лoшaдef, дoвoДьEo oбeапeчe'f,вfl ').
tr oдьдепбypгcкiя. м,iъ"fi1i".H]i'.;'1lJ"i;
t'J*" oni"""n"'"я
;-;";;;;;;;;-ихъ
й*,""оjp*ni"
peстъ тprtъ лъTъ,
i;;;; =i;Ь",..-";'l
ввIoдвымъдiя с€лLcкагo
пpoдaются
"u
oI
*oPo*J' лoшafь п вe
шeвъe l,000
::ж""'*::уlllil""'г;;#;l":}'."::";:ъ;:;ff'IJ""'";
обыкв0.
тoЛькo
l;;,; ;;;;;.;,
п ш,дeв6.ypР
;;;;;; й"'";" цъвц пa шeIслeEбуPгскп!ъ
лomlf,eп
кoЛilчeoтвъ
oбщeшъ
i*u'' no.*no"л. и.' вептpilI,ilpя
l,paвlrщ oкoлоФ,0Ф
чгo
rпl цiвы пр.дставJяюъ
за
въ 2 мIl.]лioпa' ежeгoдвo вEвnаlllся
гoioвJ.
.-""" no'"o"n ao цъвt oft 4u) fo 70ll pyб' aaкoпевoштB
..'.o",o'"o*'
noлукpoвпдIo
дЛя
ltатeрiaЛoмъ
oъ
rlетцсц
n
,Ьn',у"."ЕElъ ппзмeЕяEхъ ilopoдъ
",yinu*
l) пo .лoвarЬ .g]sряl
пol'кpoFвввп
'"-":';;;;
в06влъ
60льo
впглiff's||Nq яan..пavп
п" q'рi!бiн
:###tI
ff li"l1ll#ilТ,,;у,dн'ffi
;:#:L,,:'ffi:lX
*r
n o u
o
t
t'
lili#l';|-1*"
o
"0"
n"
"o
"*
,Ы;:iJ#J#-"HI{I,,""#:J:*'fr
i;]':;iii.-.::litiJ;Т
;xri"""'",ж:xii:,],T*чi::rж:y.yЩil j.;lТ{xlxil
:*.";'"
fi
ж::у *""жi;
*:hT
tflliiiTy"-'",,-.}.
."uй"],'
"i:H-'",ilЖ;-91л"un"й"oo*o
::'.' н.-}lxi ffi
"o"o"o,'.
ЦJ,:{,':c"::Т':"l;iiHl1
:;i"fl lТ.l""Y""fl ffi"-:"JТ#*+"J,":*"*#i;::'T:;,;;.
'*:rr,,H},"'"Н #i'1-l*"дli'''.'*"Ё
#1*.
;'1ftff""'#;1[Т",Ё,"Ё'+lfi #*"Ё#fi,# j:
;66iннt.н:-н"жiiffij:*'f'#itТ
##ffi tr:Jft
;"^TJ:
*J,i
"Tffix"iШч
'il"#Ш*:
"J,;.a]:;,';:"i;:*J""l".}"j:::},iТJi;;"l"}'JНi:lli
iJfiili J.Тff i-*. J":,,;ыж
*
"l"
**1;"';'"'
"UDs.!
nDd
жl
seile tsodeDsсnдE€.
"*;li*iн;
o
"Ein
воs!сl ь
19+
lll. щl9,-" ,,"^lil,
пoдъ ilмeЕомъ 2oн|l1еpа BnIi oEaФнILчЬеIl ioшaf,il' тaкъ какъ
въ сахoft отрaвъ ola дъfiотвfiTcЛьвo упoтрeбляeтся дJя зтоfl
цъли. I]ъ AEглi!i traочптывaютш llяoгie дeсятЕп тнФ9ъ oloт.
Епчьпхъ лoшадefi' кoToрыя пo овoсfi вNEооЛпвoстп. сп.1ъ п
крaоoт+, фотaвляютъ Eе мeвьшl.ю гoрд/)0ть авгxпчаЕпяa.
чъмъ Лoшадь чпoтoкрoвEая, .цъfiсTвIrтельпo, eдвa Jп llofrц0
[pедстasить сeбъ 'rтo вибудь бoлъe сoвelпleЕнoe, чъrlъ !o.
poflifi апг.liilскifi гoaтеръ. oсo6eЕпo вT, качествъ хpytlяof,
кaвsflеpillсtoll Лoшадtr' l.oilTeр,Ь раввoдптся пo всеfl Aпг.!itr.
вo oco6eЕпoФ слaвob ]-frc лнвнn пo,]ь1vюlся пp,]авf,снiя
oxoтЕпчьIt ЛoшщIl' Poстъ гoвтeрoвъ oтъ 2 арlп. 2 веpшк.
дo 2 аpш. 7 вepшв, tr.Iаоть ихъ очевtr l)flз.]llчвaя. чтo Ae
кaсaeтoя акcTeрьeрl' тo oтъ хoрoшаI0 l.oцтepа апгi!чaяе
трeбyютъ возмoжEo глyбoкalo туJoв!щa' длиппofi пoДпpJiгп,
мyскyлltcтыхъ oкopoкnвъ. сильвofi спllвш и |(oPoiкихъ яoгъ,
I\Iускyдш ЕиfrЕefi чaoтп гoIевl! дoлNы быть topoluo pаа.
вIlтц' пЛeчo soсoо lт RoЕeчЕoсTJl пpoчЕIl п Ailлпсты, oql.
6eEЕo fro пoдъ кoлъEotъ.
не яyявo дyмать, чтo гi)втеръ eсть пpoдJ.къ вeDoсpедоTвoвпaгo cкpещпBaпья чпстoкpоввaгo jfieрeoца п чшстoпo.
рoдEofi Tяяeioвoанofi шaTк]l, въ 6oльшпIEствъ шyчдeвъ.
кaЕъ 6ыл0 yжr скававo! Для атoll ц-}xп упo'PeбJяФся
мaTкa съ бoЛьшefi плп rteЕьшefi прпмъ(ью нрoвп скaвJEа.
oв Taкoгo oкрeщивaпья пoлучabтffi дoillaдш' ямъDцiя прш
бoлЬшoll пpoчEoстш к0!eчЕ00тeЙ' cппвыi trptl 0вльпo pаавп.
тo,l иyскyЛатypъ, lлyбцнъ п шпрппъ тJioBliпlа (пдп' какъ
f,вIдичftEe вырaкаDтФ' cyбстаEцill), eше фoрхы ш cyхoсть
кpoвEoft дoшaдll. nвъ ЕaсТoящee вPeмя. ппшeъ I'peшeitъ.
тппъ гoвтcpа aяaчItтP']ьвo llзмЬвllлФ. ll nтъ вргo' кporъ !opoшпхъ кaчeствъ вeрхoвofi noulaдп. трeбJ'eтся elle опo€0бЕooть къ удoвлeтвoрIlтeльвofl рыспu. llpli.!oжeвввll рпсувofiъ
цаoбрaжaeтъ полyкрoвayю JIoшaдъ lycтl'гo олoжeпiя tr б.la.
IoрoдвыIъ фoрмъ (рUс. 1:}6),
Bъ бoльtrlt{Еcтлъ oлyчаeвъ пa!лJчппe l.oвтеpы пoJ"I.
sаюTФ oъ гyсTыхъ пo'!J.кpo!ныхъ мaтoкъ вeрх0в0гo сopтa
tIпcTоfiрoвЕагo
скtкyE!' неoбхoдllмo, чтобы пoФъдвifi бв.1ъ
п
кpsсttвнхъ ll ваpяfsNхъ ф0рмъ пpавlt'1lпагo с'loжcпiя. а10.
poвoli кoЕот]lтyl\iп п стofiliifi пpп Лспнтiвiя!l' яп скачк8хъ
IIl. llоpoдп
лoшlдвп.
l05
(стeflрpъ'. Ещe,],IчЦF
eсJ! чl'.тnr
гoвтeposъ, y*" .i"*i,,".l*"t|'l lшpфпнf, !lрoIt'вnдят'''1ь
opЪn"'""ii"".,..lй;;";, .']],1..*"'.,"твn ва l'кalкff хъ
"u
та I: п хъ Л
и-фдитFлef,
Po.
;i ;;;;,' "';:i'
;;;{-'":1:^ "*
'' "
l"jJl;,."11i1"} "....." "р;;;;;;;;" ";J::'^"xl'.
r;:;l1;ilx}.li"l i ji;H',:il;;;"];
Iз6,
к0т0рoе в)'frддeтся
:Tx,""J,:;
"ж;"ж"ll*ji;
llгJlв,1.хiij .о'тeDI',
4Jя анг']iilскof, l
::lJ:"'"Y
ffъ "т'",'l,",",""]ilil'j'J","i;:"j;:"?
pаавe]rllin
li], ;{iI],
^voлcBЬ
гoЛтcnоRa
Da l(E5 r,o:}
nш'' oсп..
"ouo "u",,io'*uo. iй;";;.:.H::"."l
6o.]LшЛ\ъ,1Р
вeявнrъ
Еaгpадъ
.'l,i::P"стpавeнiD !op''шп\].
nрou"o'o',р.,ouoi'';;;;;"
";;;;;;";;j:';;":"]ачPn
;:';
uoд"""u,
пoлJпpoвваto Roяc.
"po'Ь ;; ;;J;'rrraлefl
no.,дu sЬponu^lo'";;i;;
ъ""*' д i'ii''','. l' ;;;; ;] .i:n;l.",''i,""T;.
"i,,:'i",""of,чПfiпвъ
"
"
вFll\0в0f,
ffj;ll'".l ;;ll
lll. I]oPoды ioшAдsil
196
lltвoдптeлямъ,
,"
lpeдEaзпltleппшl!ъ
III.
l
2'000 pyб.
*"o"Ёi;',;'f"1;:"'::*x","J
:::.:.]:"1
вдeмыя.RФo,Ieвскiя
прeitiп""дoхoдятъ д" 5.000 p. E";;й;;.
ftoцeщo, гoвopпъ Пввtcтлвll авaтoliъ
лoшадef, въ ;пллiл
ГрпEъ IIрпсъ' чтo Bцoгд0 пpевoсIoдвыe
гoЕ.
::!:
тeры |i.]^Po"
пoлyчaются oтъ кpJrпIiEхъ puooou*'.'n'o*..,'
nu"'o'
крoвЕaгo прoЛ3вoдI'теля' Еo въ бoлuu'u'","ъ
л,чшie Iсптеры пoдyчаются o." ".ц'oаeв",
o"fi
::::t]":.1*'
хэвoг0 с0pт0. т. е.yжe llr|ъющtt!ъ прrlrrt"ь
"u"on'крoвlr.
скдяoвoil
rif, вeдeв ie гo!1 epoвъ сдrl lI хъ u"
n"'u,i"o',J""*
ц.oIьt!вflпiя кpoвпшцъ прoпавoдптeлeмъ'
""оъ. "''to.,
практпsJeтс,I дo
с!хъ пoръ въ oгрaпIlчeпtrollъ Еoлпчествъ'
*nn'"'opoЫi
кpo.щtr aеpe6eцъ дaеъ въ cpeдEe}tъ оo"lъe
"oni
зyльтaъ.
'адeйJлiеropoшl'rъ гoвтeрoвъ sъ ирлавtrlU п въ
. ЕЩс вeДaввoбылo
цмtть u'
зa о00- s00 руо.;
1j'.j:':--'9:""
въ
пoслaдпeв aе врeмя цъвц"p"!u"u'
!д гoцтepoвъ aпfчl!тфьпo
извt}ствв аyкщoвы въ лJчшltxъ а0вo]а!ъ
сo
u"с'efi ц;o;ъ ;;
::ollач'lцltвof, oъ
оpедIiell
3 дo ,! тuс' pyб. ш
10'000 Pyб. Bа лощlдь.
иpлoпДiя
yдep8пвaеъ пeрвeлФвo
3a сoбofl
""p} хoрoшtхъ
въ
^. {:.:l:",
прoп3вoдствl]
гo0тepoвъ: oкoлo 50o крoввыlъ
жepeбцoвъ ll пoшlt стoлЬкo *e oooyopoвnв'ъ,
оъ бolьlшou
лprtмъсьo скaкoвoll.*po"u
ир*n,i'. o* i,po]i"]
вoдствa.гoвтepoвъ (.epъ P|lчардъ
"ny*o,'Ъi
гpпвъ Лрпсъ. Hoг*s оf
thr Urjtish Еmрile, 1007 г').
,(рyгaя ue мeпte lзвtйлм въ AaгЛtI пoлJrкpoвям
poдa noс'ъ ЦgвBa*le ьnuвеjанoсroЙ.
Этo
врertя былa рaспpoстрaleЕa пo всr!-y
лoвaдi';;;;;;;"
ф".uu'' ъ;;,;;;j;.'"fi;Т;ff
дпкс0Еъ"iyдостoвlrpяетъ' ilтo клпвe
T.''11: :1
пo.
-.:}r,.xlT;;*
"po
поiодItтъ oтъ м{rстныхъ iopкшпpс;:'i"J"l;#Ч;",'i;
плlt pд6oчflгo сnpта. съ вopв;rpiйскltrtlI
Aepe6I:::*l::-"
лpoфоссq1'x Лoу. tтo клllвnлап;ск|я
лoшfд|t
:ll'.j: Y."','"вo мЕoг!х'Ь
оJyчaя!ъ oъ Paooчп!ъ Iaтofiъ б
:l:]:"*,"
чIlотoЕр0ввЦшl с&aкУлaшп eдвa лп
llofteъ бшть o"nupuuo",io,
тaкъ^кaкъ.въ Iopкшtlp.I' чпстoкpoвная
лoш0,1ь прl'пnltалs цu.
potoe ycaстie въ прoизвoдствъ пoлyцpoвппхъ.
,lhкъ кaкъ
п(mE
iloшAдRп.
l97
Мшвe.ff,E]скiя мaткr дaaшп
..n***.non,,.,o,.'"*',,
ose-trъ цъEпE!ъ гoпrcpoвъ'
тo"oвтo. o6cтoятeльст'" ;; ;;;;l;
тeшoft_ стeпeпr пoвлiялo пo yмeпьшeпie
въ кo"]пчecтлi
кnившa.дcкoft yпpяжвofi rorurцп.
у""""'";'
;;;;;;;;;;;;
ovqпб.ycпllxъ дolпаfяхъ' пoоJъ
::-:я1eJшrъ
лpoвeдeEiя
*eлъBвEtъ дopoгъ. бш"]o глаRвоn п
пo.Iтп сoвepцeE.
u"uu"oЬ"J"i'l;;;;;];;:";t1:'iEoD лolUafш.
"n"oпoс'ъf ппe
тoльRo
въ
"p";;;;;;.;';;;;;p0впEхъ
от^вoвавje влпвeлaвl"-;;;
;;;;;;''.::'"-,"x';""l.J'"JЁ#ii.
Еreмъ oбщeстaa iDбптeiell атofl
I]ъ l&з{
oбщe""вo кoппo"aвo;;;;;;;
:::
:i;;;"::ya"tr.
го,Lr
-".:ry"n'ouu,ouo."*ou'oiiT:1t&ъ'J"r#:жi
пoд]epжпвaть
pа3вeдeEie клпвcxaвдскoп
лoшaдп встptтптi'
Еe ммця прcпятствiя, тaaъ какъ
чlIстцхъ клпвФoEдcaпхъ
* Eастoяllce врe!я лoчтll въъ. Bъ впly
::y-ч:1
зйо
RoвEo3aвof чIlкll
, бЬгдть тeпРpь клllвe'!дE]скЛlъ лol
пPП.
.,
oJтe
ioрsшпр.
".р;";;;;..;:"1тfl-пpпsyждeвЦ
скпхъ ! кJeflдecдыЬсЕпхъ
'eгatrхъ
aoбылъ
Еoвнцп *epeбцамп. lfu
'.""o"u;;;;n"";";I;l}::;HH."#;
крyflaoгo pocтa, oъ гJyбoЕlyъ.
::lT::' "
opoonnun
пt(
йn,,i*",;;::ixТ i:jlу}i,"'"ч:.
ttсклDчптe"iЬпo
.nъла"
,1' вoльшoю
::1",.::'"'
павЪmвo.
въ Aпглiп sоpoДa 2aкю. пoJyEpoвEм
]11^-]*'y""""
л0шaдь
для lпoРяon tздш' Лouraiп l
"non"o "n*.puupu.','";;:;;;йflН1iiKT,
вo0
DцсЬD.
Ilpoпсtoft
il"il;iii.
Ieвie сoвpeveEпыxъ гаR
oaлвi
:";;;"i"""lТ]",JJ.",ll'',,:ixi.
oeръ lpиnэ.
"""";;';'.;;;;:
l рпвo']ль.
тaкъ кaRъ llстoрiя пхъ стoль
лie стap!.
кlEJl
пcтopiя чпстoкpoвoof, ioшs]п.
06ъ
nopo,o.li]
сто'l-ш рofствeпfiц rte8дy сoбoю'
"",,
что
poдoфoBвм
пoчтп
Rдlагo пPnlliвof,птe']я гакпр oкlп(
--о',,l'
:l:*п:]l.
цr
]-"]".1l'
]":
для
co3даEiя
;]"*
|'
;*liJ.:', iH.
".o "'n^u"
aрoltъ
вoстo!вoп riрo "];'.i::'ff
вш' глдвпEцъ riатeрil]ovь
clт"оr"rп pп"uстпя дoшЦп,
"a*п"
рaавeдeпietъ
*-
Lire sto.t. Iм9' l, 2ф
п
l, ssпdeв, }lоrle.вrфdiog'
lll. lloРoлш iоllAдР]fr.
щ
кoтoрыь aнгллчавc аалималllсь
JAl' въ \\,tI \\,l отo.rъ.
tlнr ь, J|0шяли B0стoчвofi кpoвЛ. Ilo'cItвшiяс!
въ AЕI,.]ill
оleнь cп.]ьпo пoвлi'|Jп яa YJJч.
111."У]'ju]'"":-,*oлЬтiя'
пleпе тIlп& aпглifiскofl рнспстofi л0!lадп.
raEъ cтудъ.бyкъ лotпaдeй Iакпe ЕeсortпъEвo
пaeтъ. чтo вopnпоil ..Сaмсoвъ.. lълъ ttem"яжор6. foEазыno"fo.].
тр,1я амррllкдякIliъ
ры.aкoвъ. a такнlF
в0стo.IЕ0ll tpoвfl' пpиE!мшIl вЛдЕoe ''t||.,.^.. ';*. ;;;;
въ YJJrчшeвilt
Jчsстiе
этofi пopoДы. 0б6 этll лotrIадI{ прoxi'\oдятъ
oъ .tiлt3a.
cывa nФляriпE чшльдеDса.,
..'UацEe
IIL lloюдE ionIAдвll
J'-,r;l"i;
::i:"d:i!li"#"i,fl
npфщoдЦтРлPfl' *oтop,u ":#"H0"';':'i,,,''iffi
*'5*".i
JJя
J,]yчц|.t||я IIopя0п.
J#-':]:J:Ё;ili. i l;1l н:lll;":ll:,};
:"ф.:ijJjш"Tj
кoEloаaвoiотвo oбрдтп.]o
:ijl|"Y::*
;:"""*,,ff :"il:lТ""",#*-oxx:',,
ввпмаDie Es lliавlt.
j""nx,";ill"""чт"*l"ч;
пввъJтEыs прapoдЛтФц.аЕвс. какъ
-qtвшeвъ". llPпмspкъ", '.Лoрдъ Д"гr'r" Ir "IIeрфoPreръ*'
-Pyфу"ъ".всъ
имЗФъ въ cвo!хъ рoДoслoвннхъ вЬ oтда'1ёнвв\ъ
пoкoJъElяяъ или вoстoчвyю иJtt скaкoвyю \1''lsь,
'^.иiъ пoслt]двпrъ oсo6рпвoc !ч;стic,
l|ряппuaIП: .||аксll.,
.U\loЛeDскo"''IIlго" g ..3ц.*..
въ вacтoящеe вpeмя гaкцe вe ]
'
систа;{ Дoшaдь
въ
"тo*ъ
г0ллaЕдскпмъ рнсataмъ'
liъ пeсoмEъввымъ дocтoliвoтвa}tъ l]кcтeрьePa :]тпхъ
дo.
прямую. мJсkJJrIотyD сппЕy' хopoцl.,
:"lT1.1y9* oтEeсTП
крaсивyю шею' сyхую в"рa"uт*""ую
.oлo"у
l":"^i]T :."*'
кoстпстEя съвырaжеЕЕh}tп суставaип Еoгп;
къ
].]::o"u'o
пopoдЦ яymЕo прEчпслить ма.lyD lтy6Лву
ту.
T:::-]1.:i1э
.""lfll^Y!:]::.otliя
рр6Pr |' вe6o]ь!,ofi pocтъ (фIIг. l3;)'
Uъвepo.аaпaдяаЯ чiстЬ фpcfl пilt. n.ni'.ппo
Hoplлвriя. тжe
.,.
*9i"I"" свoпм]l лollадьмц' fioтopЕя въ пaст.]ящee
1::1:
вpeмя пploбpвлп всeмiрвyю lзвtстtioсть
пoдъ пleЕeцъ сн2,o.
тиoъ ioшiдрfi пIillil.'oшA.]ъ oгI' скpPщП!2|i!"."."-":P:, фpaвltI,lскnfl
у
вавьЯ ш'Бстпofi
дoBoльво гяfr.]ol| ',o*,].,
.дn ы \ъ']\,чшп\ ь кpoвFfl"".
lj.'l:-:T::
]1""."P"лв0ю']oша.]Ьn
llo к0,]llчccтвJ
авглo.вop!aвн сo.Гiв,]я}'тъ l'oчтп Do,loвшЕJ
вoeгo к0яrвoдcтва Фpaпцiш. l.лaвпыrrь
lltltlтpililъ этoгo хoEoв'oдстaa EуftEo прп3E8тЬ нopмавдiю lI
oсo6eпЕo -foпapта-
"'';";i:''"'""""Т;;;Т"J*
}teптъ UрЕъ.
oooбшPgяыш в L Ilpркnа.вojl нПЛd' А';фрeдs
l ..пoдaвяы!ъ.
laлIьet
въ дrпaртaмeптъ лe.-\IaпшЬ пllъeTсЯ f,o :}6'0{х1} !teт0къ п дo tj{n пpoпавoдптeлeil' въ нaЛьваfo
-]o ]00(ю Iа.
,
-i'Лl,
l]ti. аiePсfrPц'' пototrltr гакn,
-\в|'it| нopФo'|ьн(\.uxъ pД(aкoвъ' с]oвеРшeвствIя
ат1' спoсo(].
прoпзso]пieJefl л бъroвыrr lt .-""u"i"
u,.,
:i1с.:,-пo,rб0ромъ
.ppaпцI.3Il
loстпгJr звaчltтe.!ьноji бп{:трoтE'oрмslспoll .].|.
:111]l':ш]e.'l.,рмавспie pIJсакп }toгJrтъ пpoбъгпть l liп.
ioмeтI'l' въ ],:](l
с.
lpЛгo]eвъj хакъ крtxп&я кaваf,Ppjflсliая
-^.'}^*'n'ooPuuuu
pавЕo кsEъ л ЛрРкрaслaя пlopпм.
I| ькoторм
:]:1']:"l.aвг.lo.п4ll!1вскll\a
i
rmь
ioшi]рfl окааывn''тся'l,,l'ль l,I]o.
с00в0ю
'iъ Pнсll l| ,гJ, с|lосо6llo.гь ll0]f,Ppж|lваnп
стBorlъ пппof,poltп]]ъ п зва!птeдьпllx'
пI'nвптeJь1'твeвп^n
'с]l'nn.
IlI, IJoрoды лoшддпп,
'00
;'
сyбспдieD вд вsградE вlJдiюtцПмся
I
-;" ;; ;:,. ;"",'l]Jil,
Ь
::l]:
: : :. -:* ., "
Dllшкпoвeппo
6Jpaя п гflъдnя. Dtжo t
6oп m л'vt qшi.; ьпп
;ffi
Ptr|lа
спllшы!
;
;
}';"ili.l,""lll
J#,-,l]H" ""::,"",iT'
кopoткoпnгoсть.
м'"n.o
Тl
j'J"Т]iili:"*J
:'i#"ll;"l::::l:l-:;l::Щ;1";:;;:'l"
ltreя
coстaвлЯIoтъ *u"y*."'".*oou,..i., -;;;T"i;;.louo"T#
iu' l1ч9цц
']oчддEfl.
юl
;;fl #:';llH:
:H!i}:il#Jj'н"""T^lliilx;"J:J';ff
*"o"*,n'"o*.
ii|-.Тi"lil"i';"";i"',#.;o;;;::
[Ieждy
всъмll
лoш|nдLlll!
u"р4.".,,*.
oс(j
у*ti't,'.*ffi
;'"н*нl"
"ы*;iн:l
il""jilii'lJff ,,ji-TlT#i1Т;::::r" pu"uййi',op.,',"n
Dolдeрft ввдeтФ
","""
Прymiп. въ laстuяй;.";;";";;;:
въ
;;iщ|ж-н:'i:lji:i"j*iТ:x,*x;#;Tffi
шя
пфьвoвавiя ч,"'uoм" кoвo.
Т;
jffi ''f"
l;:**#lжiiЁ',
'т,а
lТ+iТ.1i1";Цff ::':nТ':r.TъHJfi ::J:"#JЁ
l;тj*1.;li
;T#'-""*1i,l",?#"";'Тfi "il1l,#ъ'.,-'T j.Jlilj:
UaшEil ааriъчaтeльпыli Лаъ
всit
й;;;;;., ;;J;Т;'ffi
ff :::"T" ::'
вcьsъ вoарaстoвъ,
нпс,
""
;;;;
";;;ii,'."
ffi
iiЪ?;
'lЁтlъ$#:fl" jТ.],';ж.
х***1Цi.ir,",
а дIryгая cасть к'
:;*нж;iiт li: nжi :iн#ll"'ixl}"'""llll]'
сRaкoвofi пopoдъ.
ls, Аяглo.пoрesвскit рыrsB,
:
п0р.0кп этof, пopoлll.
Jlвпжcвiя апглo.вop!lвoвъ 06цквовeяЕо
раавязпы, рдвпoмtpпы lI тpeавЦчайя
.['рапцy3.
скoe I'6сyддpqlgoдпq" -;";;,;;;;;:"-":"pгllчвш'
:*Т{l"{i:""Т"]#::*i;il'.-':;yl;:J*}Т#","::'l.H
oкoлo
.шхъ.яcpeбцoDъ.o.lfl0Ляeтъ
ад
лy.|шllхъ олагятr. дo 20,000
; **"-
2.6Ь oy.'
фpавR0въ
chevsl d. Dпmi ssD+
19Ф.
).
i;.й
+i,]i."
;
дo |.500 лoшarcn
*iTl::ТL;::,т, jll.i-;::,lli.:-,^ЩTi:]x"-"""T:
:x"ТrH;#l;:;i:"*,*:lr"ll.iii"#';Шll.H'';].
;Т,:::"-xlJ:,j",;l::;;H::l;';*::,!:]"*'ЬТ:ll.xi'lТ
Т#iff HlLJ"#i j:Т"*d::; jti,J::"фlriH;;,
ff :il.;xТii, ^i.:#Hjl1#;lilу''''l,".Тii'l
-ж; lТl'l
Ill- Пoгo;:ы.loпrrлгfl
?2
lIl. IIl['oiЕ .roлlrдEfi
oблlдавieмъ анг.niЁскofl крoвп
'). lt)Ur ь tpакrлеIIсfiоп ПлП.
в0oбщс вoстoч!o.прусо(ofi дo]!lадп_oтl, 2 арш. 4 вeрIпN.
дo
2 aрш. 0 веpпlк. oбlliЙ cкJaдъ пpп6.tпяаeтся къ спlsf,y
сIiакoвoп: пoгtl сухп 1т lrрочвi{. гoловп Jeгкая п крaспвая.
llрeoбЛадaюпtiя }faoт!: гпъдаяt рEжш п вoгoEдя {фпг. tJg)-
!aя|л к3къ J:лу!,пlаюlril1 чатepiaiъ' }lачшo
o6рaвовдвiя li.!'lь.
туpЕaгo o.ц]eqбJpгсвaгo к0вcвoдcтва
съ кoтoрагo въ ..:ьдeвоyргi;
fio-m fieрeбцoвъ. oъ 1861 roдy въ oJьдeпr{pгlr
кporъ oоя.
3tтeJьпoll вЦбрaкoвкп яePc6цoвl' вaсдeвo
erце пз,faвie п.]e.
veввEхъ заппcefl tr прeмЛDoвка
"IyчIпп!ъ яeрeбцoвъ л (o.
6E.!ъ. IIrрввil тorlъ аавolсllofi l*пrrl
6нrъ ,йдa'"
";;";;J'ililiii##-ЧJlii:
и,*ъ"..
li
iil
{nг.
ili
111.
ti
1:]9'
.]еiieр!lпъ,
нoгтотяо п!т.cя.го
rавоr.,
nr.в0вcвo Pщ. |,гtфoмь \втoп0мь l,юнtcрo!ъ.
sь вачалli
х\.]I отo.16Tiя. I]ъ ()льf,оябургtr въть IiрJ'Ilпilхъ зaвof,oвъ,
всe.-кoЕeвoдствo нiхoдптся въ
рJБaхlr,iРсстЬяЕъ.
ll0 cв0eii pa3ЕoотopoIlпеil пoi]eзпoстtr п oдпoрoдEo\l"! sаpак.
терy oЩetrбyргскaл Ji)]!адь аас.]y'lпваem бoJьшoго вEП.
,' нiP!'UIo:i..'''.,'|,',,
ll
пPoл.вofптeJl
lIoлyкрoвЕoe кoвевoдствo въ гeрцo].ств{' 0лrцeпб)'ргскоlъ
Is\,
Il',||, |, |,,
lЧ',, ,'|' .'|.|'l'',г'xF"|'l'еn
i
!\i'
IJl', (|iъroп6\ггснili Aelen.ll'',
!н!ъ oJьfe[бJргскlIll!' Ioзяивo\tъ Э:yap:oll,
.]]b66eEoN],'
а-въ пастoящee врr\fя 9та liЕЛгi] u""o."*
ou,u""'uo*"
в0заa0дчпкоRъ пPlt пo]lepr;кt лраBштe.]Lотва
п подъ^nu
el,l
Ix)втpoJev],
lr' o]ьlnп''IPl,.fij|я J0шcf,L lIpшвafJожll1,,
.1.."-!::', " ''к]Л
h.pyпвENъ
'.'
Б, PnI лн\iъ ll ]lt нttpi.Лp(кl'ilъ iошalям]''
^.Ь
l,oст l'
оя кoJeб.]етcя rtcаllr. 2 пгпr, .t
вeрйк. до э npu.' в
uuр,i,.
'I s.ln.rk'r,
Dii
.llr]"Лlnп'!o, ||l,sа|t.
{пr.a1' кцiq]If(r{, l!!о,
J04
1II, [loPoдIr лoпlАдЕfl.
гпъдая пЛп Bopoпaя съ пeзпa']птeльпIJltп oтllътЛпаltп;
pшa]я Il cърыя лoшlдr пoпаДaDтся oчeпь pъдкo.
Jtpп пря.
м.oll сп!Eъ, шпРoкolъ крупъ! гJyбопofl пoдпрIгь,
oкрyгN{sсть
лнxъ. рe6рахъ' шlpoкoll Iрyдп этl Joша.lь
o6ладаeтъ кiа.швoп пmтапoBкoю UlPIl ll
^tJскI.lllсгD!|ll хol'тпсты}!|t' с.!хll\lll
пoгамп.
высoкifl I! fnпo,]ьпo
кга.Ilвнf, (фttl, IФ п t4l),
^oдъ
l]]. l|оeorч
g9ч4вn
ю5
пo.]JкpoвпlJхъ веpхoпlJхь .]oшаlрfi
Ily'в0
^'..I,"-,."n,,'n*
oтUсст|l
п пaшl'!ъ 0proвскttxъ ll Prстопчrrвcllпlь
лor'rnде,t.
vpaoaсказ веpIoва.ч
..-"-.""i',.loщаdь |oo|
вefl
рa6скofl ,'
-а
лдпдскof!
п ДtтсIiofl-
i"".
ii'i*;x: ff ;;"Tlffi: : g;.
*ouu* х\l]Il-гtr sъка графъ А.
I', Opлoвъ oдrrовpe'
.'. Ч' съ
il^Фto.
сo3дiпieш р'"o*o,.
tlфслtD aцa.сти Л
Bepх-oayю.!oшsiь.
лpIoбРътeпн
"oд*,""
д.rл aтofl пoс]iдsеn
цt.lп пнъ ?,влil
прIi пoсpедствъ Пашelo въ тo вPeмя
пot]а въ
гpафa l}оPo!цosа, шпoгiл о]aвпвJDiяся
тoгдe tlIlФкр0впшя fпглiflскiя ,loшaf,п.
lJсeгo Do пм1]ющп!ся дoЛп!rъ
въ AпгJitl д"]я гpaфa oPJoBs 53
;;ъ;
J]щфъ
H;:,;r.**
'";;'
llUJЬaулсЬ свoпшъ ocтбe!пыцъ
лoлo'teпieхъ гдаBвonnitац4yющnгo вo вpeшя вoflпЦ съ тvDка
!
Ф'г, l41. мs*s
onь!евб,ргсEоii
порo-r!
oльдeEбyргскм лoruaдь впoлвъ Upпгoдпe
для сеiьсво.
х0з'ЙотвeЕпыхъ рaбoтъ' д.1я aкпoМiвofi -Ьзды
въ гoрofaхъ п
хoрoшiя паpы"oJьдeп6yрГскI;хъ rtерп.
:T:
i:i:.]Y
:"р-"aя.
вo3ь п к0былъ прoдаbт.я въ лuпДnl|t ll въ l,oDotrаrъ
Гcn\!л.
Фп пo цъпt oъ 2 дo 5 тшc. рyo.lPl|. |Jъ
пiiu'.'
"u""''""no""
C+вepвof, Aцcp|Iкп
лo
пъскo.1Ькo сo.
"*e.oдon
тeяъ oльдeЕбypгокпхъ "ывo"п,й
,Iieребцoвъ для скpещпвaпiя съ ave.
pпкasrRfми pEсакaм,t tr дpyгl!мя пo'yкрoвппмtr
r]oшaдьмп.
6ptmrl oсo6egio
:1:.
Eoстoqлыtъ
"";;;;;..,;.;i;;;:;:;l,t:JiiJ,T",
п spaбоAIIIъ дрoпавoдxтФeЛ, въ тotъ
-чeсtmltъ
ч|Iщь
зпдшcDIlтагo Cшeтrirкy. a тlкжe l:uIтoЕд
6.vpдгn,
цe.
заpь'Боя, Afа6а |.гo, Cтаprlкa It
дрJ |]lI],.
мlтеpiа.]ъ п лoФJжll.]ъ. г.]nвп|lrtъ
oбpаioцъ.
.--oг0r
для
Ф.ЦarПя вeptosoll opлoscкoll лoшl]ш.
Il.;кпo яanтrlrile
yчаст|e въ вtкolopнх],Jlttriяsъ
Jlaтскaгn.. B"тй]
"Itрrmвкl
.]oшщяsъ nрunu,i" opnnu"*""o p-,,.]iJo
;"#;.,""', ""тi',:*'ъ
o'ou*"u*, пo шпъsiD e. н. иамaflJoвa,
opЛoвtliyrt
...1I:
счIlтaть 3iкpl]п.]Pлпшrtъ 0пг.lo.aрл6otъ,
""p.'.::',:..']:]:::
ul ь L!eт0вкll
aEBefeur JП0iя фaвoрltта, opоg]двUЕшiящ
вEстaвк'ь вl, 1867 гoд5l чgpg31, Фрaлтn\pt.
oъ Cалтaпa пio,,аo-o,ъ яДIva ].!n'
оотавшBl!jll 60.1ьшoe пoтoхство п
oтлпчaвIuifiq rrсoбelrлofi
-.8:.uсexlpЕofi
'п0всЦгo,:,aвo]а,.s
шapяfпocтью.
l]ъ пaчaлt
хl\-гo стоnътiя оспo
"d;:,6''"*
xi:tr [:.
"o"* no.*"n."й;;;
l.lvъ такzre быJп пpioбрътeпы выдaвщieся
аpsбскie |tpo.
п3вoдuтcJtr' Л!ъ хoтop!!ъ пtsoвeшъ:
J{oдп, ltдпшu*a u liuшaпa, нaкъ вдU6oлie oDpдвдoвшцtъ сe6я
свoпt], лpllll.]o.
дo!ъ, ]ъкme бшlt прioбрътeвg цtвъствнe
"u",u*Joo,.*'
zф
]I]. Лoрdдц лошядшl.
lJl' IloPoдц noшAдЕl',
aвглitlскie Aеpeбцы: Ill!кeръ, cеpъ пптeръ,
lloтоfiтoсъ сыпъ
Jклппca п др, tsстр6чается въ пъкoTopшtъ
растoqчпнсffпtъ
"]0цIшяхъ и гoрокм кpoвь'
вepхoвця приапаDтся пpoдyЕтoмъ бoлъe сJoБ.
.Upлoвскiя
Eofi
мeт!аацiи' D PacToпчиEскiя_
сftpeцпвa'iя' ll, вo всякoмъ
#;';;';:;l.'."'JHТi:
ввaTь 0Дв0poднвмll пo крoвяDlъ'
въ l8+5 гoд} o6л у|l;мяяyтыр зfвof,ц 6н.]и lIpio6рътcпE
пpaвптфьствoмъ
ll пoстeпeвo Raкъ бы слllЛись, ЬoрuЪoo"u,,
тппичпaг0 aвrto'apа6a, ]Ioлучпвшaгo Е03ваEie
opлoвЬ-pастoпчиЕскofi лoшaди.
чтoбш Jясsить сefiъ ава'lопiP op,]0B0llдФoпчllяскплъ
.lo.
шaдe! въ oтeчP.твeв0oмъ кoqвoзаaoдствt.
дoстnтoчвo .'l,о
сш-ь. бъr'lвfi вJгJlядъ вfl сoстaвъ
Eaшllхъ гoсJдарcтвeПвнtъ
Dъл0вoдскихъ зaвoдoвъ
Лимaрeвскагo 3авoд& вoш,1o вepsoвoo oтf,ъ,
-.-Р] :"T1""
лpElc
зшoда' aъ кoтoРoмъ бнлп сoeдпврлы
зaвoдE^ръвoвсfiаго
гpaфoвъ Oрлoвa и Paстoпvинa.
6flлo пpioбpътевn дЛя тoгo fr. зaвoда.
цpll llзq'ь
Dopoвцoaъ.дaшкoвъ.
гEъад', лo'[ilf,рf, ]cвoда |, ьi' ClfE
"^"11T]::
кeвичa. lloвдEie' пpи вen. Itя.
ДмцтPiш lсoпстдвтппoвnчъ.
lтrдa fre- пoстyпилa 60льшм чaсть зaвoдa
ll. Л. /{epвшзa,
тaМe. прoизвoдитeлп зaвoдo ll, П. l{oрoбl11*.,'.o-{l,11*"'
кoвa' lloдoвсaaгo и дp, tsъ стрълeцкouъ
аaвolъ дoлгoe врЪrпl
laхo'дил{сь.крoмъ дрJгпхъ l, oрдoвcкo.рaстoпвпвcкie
пpoпз.
вoдитши. Bъ пopoдъ мEoгIiхъ *n'oni
}тouo-l""n"*oiрo"oЕагo зaвoдa tt въ цoлyкрoвЕoмъ
oтдълeпiп j(epкульскагo
taвoдa, Еeсoмn:ЬEЕo вafiдeтся въ бoльшел
и.пп iteвЬшefi стe.
пeви oрлoвo-рaстoпчивскяя кDoвЬ.
;';;*
завo:ь' пpIl I|асIIl'одffiъ .|л.
^^.вr,{lрoвa']Ьскifi
вofc'
Uт-авмвUчc' бы1a прi..ръrрпc пorкUвн,lкo!lъ
Г!.кoвшч l'
laртrя лoшaдeit этoгo зoвoдa,
"тoшalet l.oсyдal}ствeпвыiЪ завoдoвъ tt зAвo].
^.-.*Ч3ry11
скихъ
кoяюшеЕъ, t твкжe lзъ сoбcтвeпERxъ
прoпзвo.]птenei
opлoвo-pacтoп-чЛвскaя кloвь I!прoкo
l]а3лилaсь въ завoда\I,
цeEтpшъцoi.Poфiп, Мaлoрoссiп л Hoвoрoссur, д тtкце
въ
зим-0вEп&oвofi чAстп землlI Bolicка,r[овскoгo.
lDлг. l42' о!loвo'рsctoпlцяся'fi
вotlскoвof,
llъ cуrцeотвеEEымъ дoс10l!нстaаuъ oIrnoвo.растoпчппсfi
п\ ь
t\l
лoцадefi, пoeofiвв'l 0' }l, ll3мafiлoв1
мoЕпчEQстЬ!. краФт).
;;.;;;; ""T;*.ll""""ч;"ff ]'
"oo*"";
вы.п типъ' Itъ пoдьtoватe.Iьпымъ
дoстoxвотвахъ этлхъ ]oшlпPПчпсJltть Pцр Eдnpltroтлшвoсть къ сofрIlj,,flвil
:::^^""yj"."
спoсo0яorть кoрoш^ JAРжaть f,.]о
ш дocposDaвie.
*epe6eцъ,
вeploвцхъ Joшaдefi въ Poссiп
_.l'лФEуD-vасcу
дoстаBJя.
юъ
вecjцвъвEo частвнe aaвotrE съвeрпаго
}iавБaaa, I]оль,
оft
пхъ,.]'oвopoссifi
:lY".l :]".'
окпхъ r l[аioрoсoifi ск"'ъ .yonp'iя u,а-
l]peoбJа.laвie кpoЪп апглiяскoti кjoвпorr
ло.
ЕIдЬтJPпoe сoдepяaElо il выра|цц.
::l,1'.."J"ч:"въбoлъc
ч!ствEхъ вaвoдахъ даeъ вамъ oсяoвлвi.
::.11:]:Зu,.n
вaвoды вcРховыхъ л
рaздыпть
рeшolTпD\ъ.]oшадell я3 lDt
гpyDпЕ: к.ультyрпв\' u
"uдonск,,,"
,
,jl
-
цll1o.чIj.*..un
-
п0 ввчпфeвiю A'
ф. Noсof,oвaiвъ
ку.l";iJ::-;
ilвоДarъ сoдepяlttтся Be мeвъe W'u
вtрoяlяo.
:i".#^""."";;; ;;^"'lm'lтф.
oкo.]n
l9.
;;"::ii;
.ю тнфчъ
"u'il''..*..o"*". "o"u" *,n".,o"o.' завoJu дoставiяюъ
*',,''ч"; ч:::.:;;)l.-l"""#;;ll:;'''*"l
"*.?i.#.",-Т'".
-"
1. #';,l"l."TТl1]
.
iH;жlllТ.:,;#
"
Фаf. l43' ilsт&' в'ъ зsдoвсвoй
-
n5notvpuu*t
Цi"::'*:iТ"."x"".,l*
стФnц.
lж.
""""llll:"i"llll"?"i-noo"uoo"t"o ""ntt
jlii"
::нhжЪ
;lilднж ж
у*iili1"Ъ;'];1;i'o*:^::l.:".]:.l,'"x";:";",";xТ"l;:
ii*iffi
H:""J:i:i"""i".lll""i{"i"'';;;ъ,io..lo*o"""o,.
отвy чaoтqoшy.
0pЛ0вовii
pысаBъ
dтa кyльтypвaя п чрезвullаliво paспpoотрaвeвя3я въ |'oс'
оДl цoрoдa пpeдставляеп) рeауJьтaъ адвoдскагll Л(,liiсства графa A. Г. oрЛoва-lleсмef,скaгo, пuя вoтopaгl| вaв(.'lla
бyдeъ сocтaв,]ять гoрдoсть Лдпlefl cтlдпЕ' Oрлoвcкi(| ры.Лкъ
пo свoeшy пp0псIoлдeвib eоть Еeсoхв.ьввo пoлyкр()в!а1r J|oЦIlь' тaкъ мкъ въ oбразoвапiп егo yчаствoвaлш' t. жfio
! rврoпel!ская' п вoстocв0я лoпIiдь.
I]' A. /ljlбoвпцRift вecьмs сoрaвeдлпвo oпpeдъляетъ адпoд.
сЕyю цъ.1ь гpaфЬoрлoвa, гoвoPя' чтo oвъ стрeм'tnФ пpп.
д&ть .]0щЦяшъ .1rгкпхъ ]I c!льпыIъ пopoдъ' Лмeнлo aв l 'пii.
скof, lt oсoбeEEo apa6сfioll,-рocб Il Mасспвloсть !o|roдъ
EлвшrвEыхъ. 3sвoдъ гpaфа opлo!а' кaвъ свпдfтe'Iьотвтeъ
tаqpдскм Rвлгаt сocтaыeвъ бнЛъ пзъ 41 sepeбцi п?s хo.
бЕв,прпццлeяащIllъ Eъ десятrт рaзnПчEцмъ oopоtrаIъ' п3ъ
кoIopвхъ пo Roлпчeотвy прeoбxадшa авгдillскм п aрa.гкм
a teвъe бEлo лoшЦofi гoJлапдск!хъ' дoтск'!ъ ]l teli']eв.
бypгоEпrъ. Toчдo тaкъ же' пaвъ въ авгJiflскoхъ кpoвломъ
кoEпoаoвoдствъl вaкъ poвпo Il въ д&пвo!ъ слyчдъ, ycп]\xъ
3aвoдcкaгo дflпa oбъяcEяeтФ тъцъ oбФoятeльФвoшъ' !Ф
гPaфъ oрлoвъ yuълъ вocпo.fьаoвlтьш вцдaDщпмJtф }ir]ь
ствo!{ Еькoтopнхъ лoпoдell, a тaвжe yUъ.lъ паъ пoJj.leв.
EЕхъ прoдyЕфвъ oapeщпвавья yдeряaть всe тo, 'lтo ilJдo
Eeo6ro]пшo д']я eгo цълп. всъмIr автoрЛтrтaцп p,i]Iшfi.
тФьEo прпзEoeтся, чтo хepeбeцъ Cмeтaвк& п Dpollсшe-]!|ie
oъ Eeгo lloлкaЕъ I п Бapсъ l (въ 1784 гoду) 6нJп пцtвпo
таRяхп roшaдьхU' Еoтopыя. oМв&fп вaя6oЛьцeo вJiявi" пa
oбрaзoвавie Opлoвсквхъ рЫсaвoвъ. уяe пpш 8uа!ц гl,аФs
opлoвa pвспстая ,]oшць пo.]yчпJa гь фoршн, вoтopня oпa
въ павъcтEofi xъpъ сorpапп,]a ]r дo Еастoяцaю вpeмPпи.
нy8вo saмът!ть, чтo въ прeдъ;raхъ рнс|lcтofl Dopotrв вс"гta
cyщeствoв&]д вar.loввo(ть къ o6разoвдпib двy!ъ тил,.чь:
oдEoгo,'бoлъe прЛбJпжаФulагoся nъ вocтoчвoll '1oшЦl]. п
дpJгoгo'-бoлъe пpпб'пжаDulaгoeя къ впамeввof,. т. P къ
лoпaдяvъ гoлJaвдсцoй п датcкof, пopoдъ. llePвагo тппrno.
шддп 0тлпчaютоя бoльшeD cylocтью' п*tцпIJш cJnжeв)омъ
ск8аaть' въ рnввofl мъръ
*l'i " Т.J."fi :i:Цii!:::":ц]i:;:;ill"""ж
"o"o
|lI. IIoРoдн лoц^дяfi.
,10
III, lloPoдE noшAдEil
иeпьшItмъ рoотortъi лoпlaцп второго крyпste. мдccПв.
f,ъе пo oЛoжeпiю, оъ сыршrtш пoГa}tп tt 4oвoJьпo DаiaптEмш
щeткarllr' IIo o0||lёsJ пl'llгoBoрy. втoрofl тltп]' па1llпaоъ всP
бoлъе пcчезaть' oсo6eппo въ пoс"iъдпee вper'Я. кoгдs Фpeu.
дeвie бoльшппствl кoппoзаaoдчпкoвь Ilнопстн{ъ лoulцeя
Eапp&влeпо къ y8e"]пчcпjю быстрoтE iъгa. .vкп;aпЕая вa.
шoппocть къ пpo'влeпiD въ рпсttстtilъ 3a6o.1aхъ тooдпoгo,
тo дpyгoГo пзъ тппoвъ, oбъясляеTъ. 0olcUy тппъ соDрeшeП
вaгo ршоaка y!алilлcя вtскoлLкo oтъ 1l!пo рцсaкa. пeрвc
вoчшЬЕ0 с03дaпEcгo графoilъ opJoвDrl1,, I]ъ вшn.y pаапooб.
pвlя элеыeEтoвъ' кoтoршe лeгЛп въ oсвовoпir руссIiof,
рыcЛ.
стoп пoрoды' ппaчe п быть пe ltoг.цo! п всякifi' ктo зпакoмъ
съ явJeпieмъ атaвtrама въ мeтt!сaшхъ пoрo]aхъ- дo,!яeвъ
пpпвЕать вврoжf,eпle пoшeгo pllсака въ пъкoтоlЛJхъ зaвoдаrъ
зa вecьшa зaкoппoe яB"]enie. Ilyжuo тaкжe сoглас!ться r 6
мп.Ьrieмъ тЬхъ рyссЕпxъ кoпsoзaDoдчпкoвъ. кoтoPыe yдo.
стoвърЯюTъ' чтo рцсaкll стдрaгo тппa (uлп кpaсДвie л гaDмoвпcпъР пo .лoжeнio, чlrilъ puсrк|t сoBpрчeвпuр, thr1PвiР
явлeпill окрeцпBалiя пopoдъ пoказIJвtеъ. чтo пpeкDаспня
ф0p!ш' паб,1ю]lрУыя въ ьlотпспll\ъ пnotr.vRгsтъ пPгвнlъ
пoкoлъпill' пctleаaDтъ дoвoJьпo бпстpo Ilрll да.]ьпъflшeIъ
р1ввeдeпitr aт!!хъ lteтЛcoвъ саltцхъ въ.e6t')'
пoсЛъ всrгo
сЕa3aпIlагo cтaEeтъ п0пят0o' пoчeyl J'стsпoвJcf,ie обпl{гo
акстeрьepa pнc{кa вeсьмa зaтpynEптe'!ь[!o. I{ъ inpаliтeрвн!lъ
opпапaк0!ъ op.loвскaгo PlJсaка пул!Uo l,РFfr1р в;Ргo oiпcстп
гoлoвy' дoв0"]ьпo кpaспByD lI BUpдзltтe']ьпyo. вo в{ъстъсъ
тъtrъ дoвольпo круппyD tr Deсьrtn trеpъtrtо гoрбoпосs}'ю. шея
i всe тyлoвЛIцe pнсакa такnie lllпo}tпваeъ eго вoстoqпoe
пpoпохoждeEle' оep!я ae п пepьfкo съ дЛпiвыttп цeткаlttl
вoгtr' Uдмoппooть къ палtrEаl!ъ tI шoкp.ца!Jl] явля0тся для
6олЬшel| чflcгlI lIlш|lхъ pUсаliоDь BinlIu\lъ ttpllзпДкoyъ
ихъ пр0цсхoж]exlя oтъ Лolпaдeft пlIзмeппцxъ пopодъ
(фпг. 144' 145 U lt6).
пРeоблaдаюUItr}tп мlcтямп рIlсIiотIlхl' rfolltaf,eп являDтся
оърая tl вopotrlя, сooтвътотвоплo двIlt1r ilaстя'lъ гlавпEхl!
'r o, г"ь"'''',, вь звIUlD
"oвг"ч',Ilj|5'" ||n,^jьнiл 1q..11Пчnпl s
orlп!пoвъ. tш .'' стp. ]o' a тlк*e
Фаtьn
l' ля.
'l.
iPyсскoм'. спoр'n! зl 1s9-lя(ю Iг
ш
I
a
IJl. l|оPo.]н JonI^дDfi.
]|J
пpаpoдптщefil yчf(lтвJDщпхъ въ oбI
<{!.i9-*''.
- i,ъЬ"t'"i"i#;;;;;;:':lY;lo:l:,']',1'xl]::
тopМ.._EаблюдeEiя
пoва3ывaDв'
рyф*кпЕ.!ысoкoвъ
дрy.пя ocoбeввoс'тп
I
oбцfi
чтo вм6стЬ
y
"n"o. u
вoвeвEo пepeдaDтся ""no.ou".u5
urъ пр,poдп'eпult. Этr ваолюдeвйl,'r-
твеpвдaDтся мпъпiяшп пъкoторEхъ
Руссхиtъ кoвяoаав.f.
в
Е
.;
Я
"я
.9Е
.i
:L
l
!р,I, lJ(i, .l'eиo!tяшьпыii
oрioвс'liii
!нс'къ'кDnn!Iпta!
г
чmot
тaкъo.A.СвъчПФсooбщaeъ кaкъ впoлЕЬ
дoкщh.
Eoe-Eo6xDдeвъ, тo вапбoльtдiil DрoцeЕъ
лoшsдей, вEпгplJ.
ва.Dщцlъ Dрпаы' сocтдвляюъ лoшaдц
сiрыя
u u"u'",",
цlД-вoроsн'.
liрoУь тoгo ']oша]п BoрoвoД мoстo o1Jшn
ютФ бoIьщпцъ poстoltъ' qo aд тo
п 6oiьшею лпvфатп']пoстьr
яeпpocПoстьD sъ G]J*бъt). tjpu"unu""
"',o,"i
рEсnNoЧъ вгi cгo дoстoпЕствa П глaввЦ!,,,
:j"r]']!:
"
аa
Up.]nвснпмъ
"-;":"'::-ы;'iт
"ii].,
.,***.
пoЕoлъяiя'!
пoлqп
(o*
L,
t14
ll]. ПoPoдE лoпIAдEfl
IIt.
oopаtoмъ бцoтрoту, эEepгiю п сшлy' хE в}tъcтъ съ тЬuъ
дyмаevъ' rrт0 вa пeдooтдткll toEeчпoстeil y ЛoцIацefi этoll
п0p0дЕ дo пoслъдпЯгo врeмegп пe o6paщrлп.loлftваfo вEп.
мaвiя' кpovt сырoстlr всefi кoвстpyкцiIt' Nъ пefoсгаткa\tъ
рEсaкд яyfrEo oтпести тдмe п фaбoсть пeрeдEпхъ вoь
пoдъ noдъпoмъ'
вeДooтатoкъt oтъ кoтopaгo вe свoбoдEн
дaжe лучшie пpeдставителп op.]oвcкof, пopoдш: этoъ пoDoвъ
oбвквoвeвf,o сolрUвolxeгся дpJгЛ!ъ iloрoкo!ъ
x;3ts.
qэлъ' Пo овидЪтельcтвy дyбoв!цкaгo, Iiosппецъ -oоooeвпo
'Iaстo 9auъчдrтФ у пoтoмкoвъ вopoцa')' Poсъ DEсaкoвъ
кoлeб"]ется отъ 2 apш. lJ вeршк' дo 2 аpru. ? вepшк.
CPeдвяя 6ыстpoта opлoвскnгo рысaк;r пpпб;пзптeльво
paввд 5 мпE. 20 сPк. вa J вepсты. HtкoгоpыЪ ilаъ пeDвoкЛассвнхъ pысaкoвъ бЬryтъ 3 вeрсты въ i ш' {s с.. { вro,
въ 6. tl'7, a 4'l, вepствyю дПcгasцiю въ 8'20.' л лvчшie
pнcоки въ 8'5,'. 3пашeпrrтвfi
вавoдa Aфп'кpъпышъ" м.8l/2
Eaсьeвa имъeъ рeк0рдъ вД 1t/, вeрcты
c. ц па
-2
iJ вeр. 4 мив, 25,7 с. (фпг. 14li). l]ъ 3lк.lючeEle
мн дoлftEЕ
oкaзaть' чтo Еoшъ pысaЕъ вe oтЛпчaeтся oсoбeпloю скoDoспiлocтьD ПЛиt пo крaf,вoft шъp,b' Bъ эт''sъ отвoшрвill oпъ
yступaeъ oмeрIiкasскимъ pысaкoмъl a Равqo aEглillокпУъ
крoвEнмъ ц пoлyкрoвпншъ лoпtaдяtъ. Бъгosъ Daпьшe
трoхльтвяго вo3pастa y васъ вe 6цваетъ
въ Eaшпхъ гoрoдaxъ pысIioтыялoшaдп сoставляюъ глaвsyю иacоy yпря&Еыtъ лoшaдefiJ вo въ эaпaдпof, Евpoпъ Ea
aтy лoщaдь.пмъeтcя краflяe oгрaЕпчeпsнit спрocъ. Пpпч!Еs
плoхoгo сбыта рыс0кl аa.гpавltцy зaшю,lxcтся!
n.p*oхъ.
"o iа;аf,вo.
въ тoмъ. чтo фnpyц рысдкa вn oтвъчаnгъ лкJсy
eврoпef,сМгo пaсeieEiя' вo втopшrъ въ тorlT)' ч1o эвeDгiв
pысaки п eго 6цстpnтt, пpп тaloшппхL }с'toвiя!ь ijздн, пP
прлдeютъ бoJьшoгo зЕачeпiя.
H*qьвя пe cкдзaть Еъскoлькo Фoвъ o тoмъ вJ|явlп.
кoтopoe ишълa lt llVъeъ р'Jсttсгaя пopn]c ва y.ly'tmPвic
oбщeil мaосы лoшaдefi въ Poссili. I!Io*Bо оъ yвърeввoФЬю
l*;***"
фсуд3рствeвв3.o
хръвoвcRs.o
'Езз!вieт]jl
)J'c'п.пi9 tsлг||t''tl!.' rtfl .пnnF,,
чlо wotie
пз1- пpo.
lloгo.1ы шцдд6q,
2l5
тo дo oбpaФвaвiл атoll пopoдE
nuъ,u n,
лoшaдllJ пп почтoвo'l вш
"o даae
"" сe,ьrкФ
::!::'".1
""p9t"::n
юая-fiщщlotl.
Ilоэтoyy
DpЛ3laтьl чтo
цeiкпIъ тyаe{внtъ .loшадett
",*"o Poсоiп pilсtlстмDa yJyчtrl''llio
поpoдs l кa.
. аала в.ecpавцеEвo 6oльшec BJiявio. nъou o"ъ
дpy.i']oг'',i.o
oRааaть!
вgъстъ фятня,
q,'г l!7. Pt'ссxo'вleрвяsвсfrл
рысаls
Aвтояifr
' Bъ EаотoяIцee врeмя яы стoпм
кoll-.п
пoo щpя eЛ
otl
.*io]*"ll"J"""жii:
#] ;
".u,,','o
сМгo рцсака съ aмepпкавскпмъ'
il""j:::-;;
спстE!ъ ltатoкъ u
*",,"*u'u.
lТ":ii;.;]]i
^.р,.
дoвo"IьEo pъавц. апeргпчEв' пo oчeвь
раанoо.paавш цo с]lll.
eчi-экстPрьcpy Л 1ltпy, на
фIrг. l.tz прcд"тaвлer.ъ,l.l
тoвlп-p)ссBo.aЛeрltкавeцъ Uаpяlвцхъ
фoPмъ п oч..,l,
бцcmвfi
],
звaтofiп рыcястoll пoрoдЕ вЕcЕaзЦваJЛсь
за уJJ r
'-.::{ч1"
ш€
пe opJoвсБalo pllсдга въ сe6ъ, такъ
вa*ъ .,,"mu"n,laя. .,
влеpuкансruлъ с1naвnЙъ Poсciю въ \ав|cцJюe
no.lo*енiе o|l1'
А.wpu\Il il неaoпlcnhuа o.oбеннo
Йo?da' to?dа аoAазоF"
216
]|t.
tloryлч
л9:111вп,
lll.
,.
'
чmo Poccd& oблаoаеп|ъ np""o""o0"".,"o.,n,,"1,io.,o,.'uo,uo*"'
opлoвскoлъ pысd\ъ ||.
omъ сA]Jrxplвaнi.7
nonu,""*u*, чтo oРЛoвскIfi
рнсaкъ,
'лoщnдь,
-'.]]ъкoвoli.oппъ
кoсTlcTмt cильEщ
fiaкъ
,yчш"
::::o:-дpyгofiyпpяяпofiпopoдшlyсoвeршeвствoвaтьра6oзуn
крeстьявохyю no-oдo; ,"o''no"""o
пo.loaeвie oбя'Eвaеъ
вaoъ oтстaпвaть
u пo,]lly. o6oсo6Jрввoml
"uuo",o"'n,o"o".-o
pысястor
пopoды. в""pЪ.Ъin"^in co.аъ кolaotа.. t
:l]:1""o
вoдчикoвъ сoвeDшeяяn R{nп^ п'rr,^
,
и Еpyпвaя
"пnсoбeпъ,
'!
::;::::;'"#";:,,;"'I:::";";ж"",;:i!"::i:;i:'
чmo нуJю40 н@Йеe| 3емлеаыьц!
,^":!::i:i:#!"{j!#
х#-:::^:::::.:u1T-1o--ч|"
Affъ^
aртпллepiп ;;;;;;.
.{
I
1
;
-тpeбoвa'iяyъ
'
олyчмxъ
Il к&вaлeрiиu.
;;
;й};;;
|
l
"""l;ff"'""*;.::i:""::a"."3:::jуL;;;;;;;;:":
Ё4"й":.',:iJffi*hlннJ*;Т.,'**Т"I*#
:;.";:.",'ТТ":"H #:T';:ifi:::",.";l;":нжъ;;:
;";;.-;,.;;; ;;;;*;;:;Т'ffii#'ъ:"i]""*"t*:i":
";
глaввымъ
oбpaзoцъ. этllrъ сooбрaжeвifi' в*po".in"*in
;::ж:T:ilff:"J;;;liтl#":,
*ъ"ii
*,хl.**нiffi
il{flТ*l/-#,flT'"ffi;tф*#tЦT
*;"l*H*Чft*Ёь#;.
"#ffi
"#i7:-*I:iiiуж':,":#j:!"",;ii!'#::i:"#!"":i#.
;црдщnц
zuc*zo nЙа' шаxъ frанъбoiь1аIlнсmвo.ao.,,a,а'.""Iй,')"|^
Nн.
с, Уn\"о|'l', lilп':' n лoшs]||
ln.l,
tl,
$
$'
I'
#.
*-
*
*
Jo]п^f,rxi,
lloгoды
.ь
lP?Aц'цx
,,"p"oo,*u,o"^ni,''u',,
jl7
pыеotdлil' on
1
o:::::::у.','
:o.y""
*nx"^'"^,11i ь-" ,,,;;,;i;;;",:'":::::";::":::::3Ёа'
flа oсqoвавjп'o.o п*nni.""
1ц-
че2o нc
вщJежпъ щ;;";;;;;;;#H",.1-" прoшлar.ottioтoрoe Dпlt.
пopofъ въ дtJъ млссoв |l
р;"";.;.;.i;;;;;:а
'l
o*р"o'o,""u-u",.;;;;;;:.;: п вa oc'oвaЕill вeсoцвl]Л-
yлJчЕcвiя
"oп
JпpяftЕofl
"-:..::']
'.,''''.
^P-асl'вofr. сцстpof,
ffi:;H",;i1i:,^:l1"TdJ*".'
|l .пль''nil
вeoбIодlцo ,"".pi-"..,
;'Ji:ii:iЩ*'j:Hil#*HHT1Т"""#"Т;:у,:";}i;;]
^""!":r-::*"o"i,l
l'"iiii
i",^"}i
*Т#*:ili}цTii.:fi="ffTl1т;ffii1"l-fi-1Тli*;;
frtж-T*:i:f;* l'*ч*i.#'нi"l-'1.'lti'l
ffij."хirlx""'H;:-x"Jj:TilrJТfl *;":lYЁ-:r
;:жhж *жнj:т.:т*т".:,зЩ.#,;;:l,
*":'-т**"ъЁ'"':нк$*HlH'hТн:';,.,
**+l*н-нfiф#н+ffi,;ffiiг
#fr}:ffi+H:#,fi,''',#',ц*'жi.
;:il5*;Irjj::'"i:"1ii:JF*"#"'"#ж"ix#,':*
.""oi':,::,T,:""l':"::сiЕъ
i*l.'
i:':
бываeъ'ЛaвЛ]tчвЦхъ
r!аcтeй' l,ocт''
il.i ,.i:;.]'"'';"l,iil::'ш:-l*"l.:]il
t одu"opЪдй, йЁ,,,Т',,,i-'.,,.,i,l";
сpeдвefi вeJпtlпEЦ'
".т*и
lIl. jIoРoдш JoшAдЕll
2lti
vалеEькtя' Еоaдpи ш!р0к]я. шrя длппвa' r1 l0lп! пp!rlЕя.
IIдeчtr п крупъ длllilEBe' сппEа кoрoткая' вoгш срaвEп.
тeльпo пoрoткiя' с!льпыя п чрeавычаftпo ltyсnyr]lIствя:oсo6еEЕo *e yдoвлeтвoрItтe]ьЕа бepцoвм \aсть п 6абкa. lIаnшвв
il пoрoкп кocтef, y амeрикaвскпхъ рвсакoвъ тaкжe рълкп.
ф,г' 1s. AleрЕAAясяiii
l'EсaЕ!
ц)Plu[ll1 Ь ]].'n'tпrе!!
кetъ и y хровtrыiъ cкдкунoв,ь. lllаm пsъ о*",рo,
"'"р.''xoдъ ппвкjfi. Bъ o6щeмъ аyеpпIiilлcкjilpысaкъNeнъе
Oрлoвcкill, Eo въ вEдepaапвoltъ' прпзo.
"фаpяоe{a",.фмъ
вoltъ сoотoявiш пeрвыfi пмъeтъ яeсрaвпРппo бo.пьшe стaтefl'
yкsвывaющпхъ вo высoвyю прoцэвoдптe]ьпoсть, чъuъ вто
pofi (фпг.148,149 п 150),
l\lofrяo скssaть, чтo sмерrткапскifi рысакъ, кpдспв,ъe въ
тpeЕиpoвaEЕoмъ сocToявiи, чъмъ въ вавoдсяoмъl пaшъ fiе
чевъ
il
ltt.
tlч1ч
л9ш11вt1.
pысaкъ пaoбoрoъ, крaопвъ тoJЬкo тoгдa' жогда
oвъ въ \..
Poшeмъ тълъ. octtaтрпвая шпoгie рEсxстые аaвoды въ д!e
рпкъ п ocoбeппo авдveввтЦfi аaвoДъ Алeкспв]epa Bъ l{l'il
тyвtrl rlн лпЧao уб'Ь]плпсь. чтo пo стхoстll ФofiеEiя, оrl,
eмпФoll шyскyлaтyplj rl пprвпльвocтп cтpoепiя пelrcдEЛtъ
п0m' ayрpllкaпсRin рнсакъ пpPвoсrofItъpнсвпaopлnвсrл'i'
loчвo такъ жo п.pвнf, опPpPlпJъ пoсльдпягo |t въ /.J
oPol.ь. нoprt!.]ьEoD дпотaпцieю ва aмepliкапсfiпхъ 6ъга\l,
Ф'r' lt9,
ttс\'Dioпl, аlepЛtввc*лIЬ
!lJсвкoв1' Еo.|rлi .ltу.Jh Jjoгl.
сqптаeтся апгJifl сtaя мпnя,(l,/1 tse]lсты). I]рtl сo0тя]aEiя\]'
ашeрпкапскIя Jошaiш пр06ъгaюъ этo пpoстpапствo оъ3.rr,
дo 5-тш paзъ п вa oспoвa0itr сpeдпelt бIlстpoтн всtIъ зi'
ъ3troвъ (леnlsl пpпсJ'ftдаeтся пDп3ъ. сpefвoDбыcтp.,тv
яs..
рпкaвсtпlъ рЕсlкoвъ вy,iso пJ}ltпять въ 2 м. zr ..eк.
sllJn:.а вшfаoщiя.л лoша]lt пpo6iг0юъ iтo пр^.lIавстt|l.',n
въ z lU tl дажe 1' 5s.
Alepпкaпскie Pнсaкп oбразoвuпUь Il f,oстпгJп тaк(]f,
пр0язвoдптФьвoстп. тoJькo бiaгoдapя прaвttiьвoм.y вЕбol,r
III' lloPоды
&рoaE' пЕтeдлигeЕцiи
чuкoвъ тI трetieрoвъ.
ioшAfЕll
и ум:ЬвьD aыeрп}iaEcкпхъ кoшoзавoд.
cyхocть oлoжeвiя, быстpoтд бъгa ]I вIiвoсJпвоcть ачeP!кaEскaгo рEcaкa пeсомЕъвпo зaв!сяп, отъ nрeo6ладnвiя въ
Еeмъ кр0вп aцглifiокоll скaкoвoit лoшaдп п крoBп пaоxoд.
цeвъ. чтo кpoвь ]lrpвofi Лаъ пoрoдъпo!лiяxalъflотвптe.тьво
ва yлучш0Ele рыcaкoвъl Дoказывaютъ oчевь !дaчвнe oпEтg
lll' IloPoды JoшnдBп.
,J!|
rltфавЕЦ!ъ рнсцстнхъ
фамш.Iifl' накoПeцъ' чтo к8одРтФ
трeвир0вкп' тo, пo oт3нвaмъ
сцeвoвъ, JJJчшeвiя' кoтoрвя'uuo",ь" ""ъдJ"щ'''"-"u.,pi
сдълавы sIер!кnEцa!! въ
дp-oяка\ъt yпpяftll ll вo всЬ!ъ
пpi.маrътpc]|ttPoвкш'сII''',обcтвoвaл|f J,ве.1Л!eвiю бцстpoтш
ам.
::::ч:l
;uрn
;;.' J ;;;;;;; ;:.l1'i,"""ъ:;".,,l'";T
;:
л.oцщefi , oтJцчаDщпtоя пo!'60льцlеb
ПрoпавoдитeльЕoс,ГLю.
aм?р|lшвцы пyь,]|t вoiшoжвoстЬ
JвеJпчItть olJcтpoтy въ lIn.
п!кo.]ъвiяхь p""a*oЪ', n"*ъ атo
пnкaзввnеIъ
:::l."'"l" тa6лlrца
фъдJr'Щм
6ыстpотв.'.".щl'лъaмep|lкasсХПtъpll.л.
лvlшп:
кosъ съ l8,0
.''.-Y|",u"'
мil.f
ю:
п. Ifni.o;"
быстрoтa .]yчшцtъ aмepxкаEскпхъ
pIJсaкoв]' rls
llepioiв вPе!€.я'
lш 1&]o.l&т_I&0
'
lш.lш
l8a 1ш. "
}'пн
2
!
2
2
l.€r'
]2
11]'
ц'2
%
вpete!', шlol8гo_J8iuг
2
lя;0 lN
:
Jю !ьч1 ""
]
Iш1_]щ.
]
пeрiotв
ф.
tяll
l;
Io'4
сli
D. Pуccиiя стeпныя п0p0дш rЛr п0рoдш
loнtoлЬctaro ]tпa
nopoд4''' .цoпzoaьcflаzo пll|t|а1l'аBвoдпцEмъвъ
PoссiЛ.
...._ft"
oтц0сятся
кtlpгл3сIiая, кaJ!вllкая П 6ашкпроReя'patвoдлмI{я
ФЙr' l50- чeмпioпъ t!eрпцнcх'!ъ ляoiодцс.n *eрe6eцъ't]oвъJl.тчn,
пpилитlя вoвцiъ пoрцili аEглillcкofi cкакoвоii врoвn.Dроцз.
вeдeввцe Dъ пoфъдвee врeмя въ пъкoтoрнxъ pыo!стыiъ
аaвoдДхъ AмерIIктI. Пo мEъЕiD пзвъо'r!aгo аватoкаDыcnстагo
кoввoaавoдствa Bалляса. Jча.1ie кровп Itпoходцcв; въ апа.
чиTeльпofi мtpф сoд,Ьllотвoвалo pаавilтjю быcтрoты п вEвoФивocти рнсaкoвъ' Быстрыe Uвoxодцы п тeпepЬпoявJяbтФ
въ АмepЛкъ. 3aкpъllлeпiю сп0с06по.Ги къ 6ы;тpnn
рысIl дo
въкoтoрoil стeпeЕtl спoсoбcтвoвaлo такяe ш блпзкoe рoдотвes.
Eoe спаривaвleJ Dpaктпкyеtoe д0 (пхъ ilopъ въ пDeдъrlах])
въ пolудtкo!ъ сoстoявill въ пaшпхъ
отeпя'ъ. Itакъ y liо
чeвыIъ вдрoдoвъ' тaкъ Il
уpyсскп!ъ кoяпotавoдчпкoвъ !тп
Фп.адп сoдеpжатс' въ тo6)'ваrъ п.1п Еoсякaхъ.
I{oсяto\I],
{JiDръ) ва3ывscтся цJr,lая'сецья пo.lъ l)laвeвствoмъ
oдв0l.о
80рeбца, сocтo'!lая !3ъ ваавaчr!внiъ
сму кoбЦ.!ъ' r]псъ пn сoсyDкaЙЛ. гo]oв|IкaхIt Л
:.i:::.,:]'"]9
:1l
-tDtмЦll. noсячПшf, жeроicцъ eсгь llo.]выfi !olяппъ дlI.
свocl''
кoсякa. I]pЛвя33вцoсть мe,iny члeпамп
кoоякa iываeъoчеIll'
,i Eпкoгда вe
чтo0Ц I'аъ кocякa пlll
::.]:шМ'
п&]а
",у,o""*.
Joшaf,ь. л тo]lLкo спJьв!я 6yDl
;;п ;;;;;;";;;Т.""i{,';pil;il'
блть
.m6'E;
||opof,1
.]oшaf,ef,
й;;';
J;l,^T"':,
;
lrпсхп!ь сo]cржптся yжc бoiьP R\,iьт\
''.
toяпoз.'oдсlвr' ]&l roдs. кяпв i.я'
222
lll.
lII.-lIФщ.IФпAдEfl'
IloРoДы л0ш^дEп
кilмъ oбразoмъ. cyдя пo llшъющ!rtся сЕьдъf,iяrlъ. пaltбольttraгo Bп;lмsпiя П3ъ стeппыtъ ЛoпIlieil зlсЛу,IU|в^етъ,ol,oаo
0кодo
fiuIjеФзсtая' Ilъ oрепбургскпхъ сгeпяiъ содсpжптся
0olь2 iшrлioпoвъ гonовъ этпхъ Лошадefl; по кIloltъ тoго
шie тaбyвы coдeрлteтш rt въ дpJ'гllll, чiстяtъ кпРгnзскпx.ь
кllpтI!з'
сyf,тапa
.ДжaпTюprlпa'
стeпr1t' тaкъ чтo, пo мsъпiю
скпlъ лoшaдell дoляiЕo быть ortono 4 ltilJJioпoвъ гoлoвъ'
(J'tая, съ шlпpокп!lп
Гoловs у кttргЛaоIlшxъ лoшaдefi oчепь
скулдм;i гrд;a пrбonьшie, пoдвIiжвыe, ш.я yrltpeппoil fJппн.
y жepeбцoвъ шeя 6оjlЬe тoJст0я cъ дJпв.
n""** o
"y"o".
soю, опуск;0щeюся дo зertлп гpппoю- \oлкаDысoкflл'Iрудъ
пoдnpугa бoJьшм, п рeбpn кpJ'тыя. спппa
.uрon,",
oouo,iun
гopкopoкoя' Еo зaмъчдтeльвo прosпlя. п Лiloгдt пtскoльп0
6oлie IlJш
ботoяi пolкв вшcoкая, пaхъ кopoткit!, кpeстeцъ
Еo ltуcкyЛпотDll п дoсTaтoчпoдлtп]t]шll. J}o.
"ou"""n, Joшaдь, ocoбcпUo въхopoшe}rъfiJъ'врсд.
'Ъut" кflргпвокая
общe
пpoпopцiопаJIьвo tl гарloЕrlчпo с"]oaeпf,om' гsp.
oсoбeпilo в0схBa".u*,'",Ь
дepъ въ свoelt сшьъ o к|!pгпзскoll лoiltад|l
пo
ляЪтъ крбпocть кoпытъ oтofi лoшддп. llетoJькoкПpгпзы'
пoхoтaкжe п кааaкп Ле кtDъ свonхъ io!]aдеll B0 Bpe}lя
чъtIът0E.
сEоpt'eтoJстпя'
дoвъ. Hoгп y кпpгп3скotl дolпaдп
яЪпo oгдt'ляются вa бelцъ. лoo|адп.o U|пa.
*i". -или
лрyгutl квкof, лп60 сo.]ъ3ttьPt вoгъ B.тptJlnются
тoяъ ""*o*,,,i"
pъдкo.
Бaбкп кopoTкiя п пръпкiя' кoilllтo вебoльшoe.
oчeвь
poсъ
oo npou"o" 1фшг. 151). llo пвrrlЬрeвiяrlъ ltle:вЪцкагo'
*"р.,.""nn*' лoшщеt кoлeблeтся oтъ 1 аРш. l+ веpш. Дo
2
aр.
дocтпг^0щ!!хъ
рoотп
ЛoпIsдrfl,
п
вершк.
15
1 аpш.
ilо бoлte 5_E nlт'fiъ,
-nio, u." всeгo тaбувa встp6laeтся
Пъ
х0тя
этo,
пoдтвelжfaюъ
дpyгiя набдDдeпiя сoвepше!нo
Jo*Ьinр"" .u"u"u,u yкaаыBaютъ' чтo rlе'iдy lilIpгп3с6l!!ill
2 aрIfl
шaдiмп встръlaются' sпpoчeЬtъ oчепь ръдкo. ioшaдЛ
22||
paqвцтyD грyдь ш мyскyJшcтыlt кpJ'пъ. tъмппsлsтцЕов]|я
лoшoдь rtовъo гоpбопoсa, чiмъ хЛргЛасхlя ioшsд!другв\]'
,
9 веpшк.
ПЪ Плeшeeвy poоъ кпргпвскotl лoпtaдп сeшппалaт!!воRoli
областп въ срeдвeшъ oкoлo 1 aрш. l3 ]4 вepш.,съ!ъскодькo
кpIпoшъ п cъ сyIЛъlп яlilJIlстыltп {oгayп ! прoч.
свпсЛыиъ
gымъ кoпптoмъ. CлaбЦя б06кЛ п r]nзIioi|JlтoФь JiкItpгпaoвъ
гoршЕe вaбдDдaетсJl. I{Лprnзскiя л0шадп' sоспЛт!ппыя в]'
вoгr',
4тofi м:ьствoотп. 0о06еЕ!0 прoчпы' rl11ъюъ кръllкlя
мъcтпоотell, Bпoлвъ Фoрмпp)'eтФ этв лоulaдЬ юлькo
'll.
лътъ
6-7
it
i
lII. IIoPoдE .roшitrсil.
IJъ Typгaйcкon oбjlaстtr кпргЛзскaя лoшaдь зaltътпo вц
рoш.!aсь oтъ скpещивaЕья съ пр0стoю pyсскoD l).
l'ъ 0т3ывaхъ Еaшпхъ кaвал0рllст0въ ш tватoЁoвъ кoE.
oкaГo дълa eдипoгласЕo вoоxвaляются вцпoипвoсть
yдп'I пo.
вптeльяая пpoчloсть кпpгIitcкoli лoшадtr. .;[oшадп атotl
p0ды лeгкtr вa loдy, пoвopoTлпвы' эпepгIltlпы lт бнстРы' на
сTeпвшlъ скaчкaхъ oбшfiЕoвeЕEo qа3пaчa€тся дпcтaпцiя въ
15-40 и дaже 50 вepотъ. дистаЕцim въ 20 вeрсъ .]учшiя
клргlttcкiя дoшaдц пp06ъiaюъ въ 27|/2 мпEуъ п rI,]шiя въ
39'/, мшЕуъ; сpeдцcю яir бысTрoтoю Еyжпo счптaть lв шпЕyтЕ. ЕcЛ{ пepeчпслпть скopooть бъга кsргп3cБofi лoшщE
пa вepcтJ' тo аa пeрioдъ съ 1879 пo 1884 гoдъсрe.1пяяc@
poсть бyдeтъ paвEяться l }tuпyтЬ 36 cei)'пдaшъ прп трrх.
пyдoвoмъ въсъ пiъ3дEпкa. oтацвы геEeрaio Дsвдeвn.lя, a
тaквe цoлкoвЕпкд авcтрiflскofi олуftбн Лпвтell3eва ! !в. дp'
ЕeсoшЕ6ЕЕo cвfiдъTeльcтвJrФъ o DригoдЕoстп лoшадeil атofl
пopодц для oтддлeЕЕЦхъ п0хoдoBъ пoдъ вьDкB}tп' всaдEп.
кдмl. ц epтпллepieю' а пoтolly весьыа жeлaIeдьпo, иoбы
бвлo oбPaщeEo oepьeзпoe вЕпмавie Еa yJyчшeпie кпPг|lз.
cМг0 EoEeвoдoтва въ с&}lBiъ шпрoкшlъ разfi6parъ. Прen
пoлaгаoтъ' чтo окpeщ!вaпьe кIlргIItс&llъ aoбылъ съ чI!cтo.
крoввыми aрaбскпмЕ, кapaбaгcкпrlп пsoбaрдпяскпsп8epeб.
цaми дaeтъ вaпбoдъe yдoвлeтвoрлтeJьвыe peзyльтaтв. oФ
спapивaцц 0ъ pысиcтыяп 8eрeбцaмп пoЛyчaются таМe
вeсьмa хopoшiя yпpяжпыя лoшaдп. oъ спaPпвaвья вBpгпз.
о(пхъ кoбцлъ oъ д6льцшмп скакoвцмд Бepeбцaшп вукЕo
oжtдaть Еaпnyчшllхъ резyльтiтoвъ (фпг' 152).
Пo овшдЬтeльcтвy ltпoгпхъ звaтoкoвъ кшргпаокaгo кoпe
водств&' oEo вce 6oлъeухyдшaeтся' чeyy прпчшпoю фIжsъ
пoвтopяoщieФ 3дъоь шeръдкo з!мEieгoлoдoвкпt пoступa.юIцiя
пpii гoдoлeдицъJ пplt кoTopoll лoшадь пe Bъ сoстoяEitl lDo
бшть лeдяgofi кopы. чтoбыоткрытЬo"'авшуo*
oъopoшn,гo
лътa сyry0 трaвJ. l{иpгизeкrя лoшaдь кругJнfi гoдъ ьсmeтф
въ oтeшll lI0дъ oTкpытцмъ Еeбoмъ' дaжe апмoю Rлpгrtвцпа.
оyтъ лoшaдefl no сяъгy (тeбеEюoтъ пхъ' !o!ъстпoiyвapъ.
чtю) и т0лькo вo время гoЛoлeдIlцы Roрмяъ съвo!lъ, пpef,.
l)
firDв'дъ tсoнвoз.noдствl tФ4 I
ffffi:lT"i,""";;'#жL;":; J'"j'"
тднAе
я
вo
вll.vя
н
,ffi;; "*жщн;";:н#тhн*
;ilЦ хrпe.
\Pп ]y пpocПмъ
:";:::i"::::":::-анваюъ
дsввыя
o
,..]8{ гof,ъ ]'ьteвьUlп"IoсЬ
бonъe чъitъ la 6(j. o. li|'
]::.o.l"
тeчeпle J1]та ioшаJ||.v
сo]c
в.сЬvn \oрol '
п Пхьnтъ вlt]l
^пpг|lзовъ
;;;;,";",:fpяат''я
кopll.]опп'Jлъ,.',oo'n,,io
"" ';,";; ll.,r-,,l'. JllIlтnплNхъ. вn JifiFl
p^"u"',u,.n,'LlUвuч], on]'lfoч]. Itl.
я]'
''^^к1,.',u',t*'"',o,,n,u,
roпьяIъ.
l]о,]лп, lteаl]т Iinспif,скltltъ
\
l;;;; ;;. ;;-:TTl:]::::
,.,jl;f#
.1i' *::::::,':'
пзсJttros.вiя'.,'P,..'..'-"";
;' ;;;.';;,;;;":.:,;:::;];:
f.Poв*ъ
l:::,1
22ь
III. JloPoдц ЛoшAдЕil
и NlaЕычeмъ, a т8к'кe въ oаpsтoвскoli гy6. п въ дoяcкofi
oбЛscтtl.
сoботвeпЕo кaлмыцкм стeпЬ зaвпмаеъ nгo.3aoадEID
oкpfпEy Aстрtхaнскoй гy6' и прeдстaвJлrъ плoщадь въ
7.7]8.039 дrоят. Лylurм vaсть кaлмыцкofi стeпп есть зa.
падям' вo3aышеEвая cаml' Pя. Еaаываclti|Я Эгrcвtt; во вo.
oбщe калмыцкм стeпь oтr]ЛчaeтФ крanяe ск}двoю pдстп.
тeлЬEoстьo и бъдвoстью пoчвы. этпltъ ш o6Ъясяяeтся, по.
чeмy ЕалмЕцкоe к0Еевoдотв0 далeкo пe такъ шн0гoчIiфепвo
кдкъ кпрIUаскoe.
пo пeрвoEaчaльfioмy сEoeмJ прoисхoпдепiФ aа.1мвцкi'
лoшaдIt близкo рoдoтвeвЕц съ к!pгtl30к!rlп' и ва!6oi1teтш-
пичвыe экзeмпляPE кшшццкпxъ лoшaдeп пдпoшпяаmъ
лoшaдell этofl пoслъДЕeit пopoды. Ijooiщe жe o тппъ
кaлмЦцкofi лoшЕдш г0вoритЬ зaтpудЕптeльвo' 1a(ъ fiаЕъ
бoльшМ часть oтrIхъ дoшщell o6вдрyжtlваюъ Фъды мeтЛ.
зaцiп и yЛyчшeEiя дpyгпмш 0oрoдамп П гJдввпyъ обpaao!!ъ
лoшaдьии Л3ъ.цoвскoil oбластп. сJъДN y'lrчшosiя trpyгпшil
пoрoдамш oсoбeвпo cпльяo зaмътвы ва таб.1'вaхъ крупaы!ъ
табyвoвлaдъльцeвъ. jIoшад{ кoтoрвlъ пoльзyются yдoбстваrlп
fiакъ пot!fi|пPвiя. такъ уЛучшeвнlгoсoдep:|:sвiя |t кopil.leIliя.
лyчшiя Uo качeотвамъ лoшадп рaзводятся въ южпol1 чaстtt
oтeпи, otioлo рtкц NfаЕцca, калшшцкaя лoшrдь пpllвадлeжBп,
т4кжe Iсъвeрioвымъ лoпшДя}1ъ,oтЛпчaясь кpъпoстью п выEoфпвoстЬю. PocтI' каЛмIiцкoЁлoшaдп кoлебiется-oъ2арш,
дo 2 аpш' 3 вeрш. Гoлова eя яeoсoбеEEo,IeгкlЯ, нъскo.]ьп(t
длпвпм п дажe гoрбaтая. l[Ieя кoрoткая съ rlеIкnllъ кады
кoмъ. |{ррстрцr' свlt.]вil' lI0гll кoрoтнiя, пpо'|пыя || сJ\iя,
Bслъдствie своегo бoльпIoгo рoстаt кaлliыпкая Joш3дь oчegь
пIlпгof||д для рргу,1яpв^fi кfваЛepiп' lt л'''l]ll Beъ кРJ,пIlF,ic
кoЕeвoдн прoдаютъ свoЛхъ лoпIsдеfi Bъ perloптъ' lleff]l'
каJмнllкЛмп Лnпlа]ьl!и c(|ь iажn тaкiя. |,^1opuя I^ tпн н]'
рeмoЕтъ гBrрдеilскоii кава"leрill, нo, Eе(\loтря вa то, кa.!{Eцкая Л0шaдь вe лlll!онa }Igoгпх1) пеlостатfioвъ' кoтopEe
т0лькo сo пpоltFпеяь ilolyтЬ 6ытЬ JIlItчт'':Бoнu лрtt,1шlicrtl'
кPoвш пo.tJкрosпur ь ll |:гоPпы\ъ cпI'1iii.кп\a .кJновн\ъ
sрotlзводитслell. 11зъ этlхъ вeдoстаткoBl, вJiжпo .vкД3ать
{a оъдяoсть пeрeдпягo кoд{]яa, кoрoBЬкl пoстаEoвнI' зад.
а
э
,?9
l[l' пфoды_Jll)mд!:ii-
Ellхъ Еoгъl пeкpaсцвyю мaсспвlyю IоловJ п шeD съ ка]E.
кoмъ (ф!г.
tlа фпг. 15+ Л3oбрaжeпa oбЛдгoрoжeвEaя
'53). крoви (llмeEEо дoвскofl) Еoбнлa кaJ)rЕцпpилиTieмъ дрyгofi
a0п п0рoды'
l\{aсть кммыцкпiъ r]oшадеil пo прeltмyщrФву гвъдaя п
pEжм; мЕ0гo тaкжe лoпIадеil бyрofl itaстп раввыxъ omъE.
lll'
llоРoдц
лoш^дsf,
J:,я
!цRa лoшaдь дaлeкo вe пграeтъ
;;;lгт"*}];Н;#;l..Ji,Jilily*]]i;.ll*ixl.JiJ.l'l";
"u"ц*'
ru#
;Ёi:H.*T]1 ;,';
jli::
{".i
.i1n"'',.uu и
'n""
J ;:;:":";l"Т;
J":l"iT:l
fl :Ёl
лIIчIe!ъ.
чтo въ сурoвoe аltмпre вo
ry;
T;
;:;xl;:Ы'
iff
:i;:1lТ::i:,
HH
;l +j
pъакI'чъ
i l:
-]'
"'"i
1".*,1iТ::J"i;
.;;;;;;'i;Hж"":i1;",1,iil;Tii"flъ1;;:
i*'#-xt'"",#
бJfiжteтФ
*"
T
i;J'
лoшдfь
"Lж#:l1*l* iitiiн:"
',uJ "й;;;;.;;'..::-']''р"*1
::T"];l*l*il;l..{1l;':lH" ;l
li,-;"lт*,;ll;:r"l''#*1.#.":,fr
;
oтEoсптeльвo }tялo, I}o06lЦeсpeдп кaлrIшllкпxъЛoшaдeЛ
свi1т-
",";'"1""#J"""J;,
:r";i il l,::l ; ll'j "'i"1l,i]I;)'J""Ji. l.;i,T: ;ъT
;l-;""',ш:";glт#*x':рТ.,J"H1i"1"';',]'li"J'
акшлaжb'
|.;rrшкшрскi"..l'"*'ollii' какъ
-T;.;:,iii:
oбoзпыra
;i
ц
-:.il" ];:
jдoд,
"
l;l;h::]i,i'
Л хъ pа6orЬ в]
iЦТ;"iHl;
.;;;.i;;:;J;.i::}#:J;ж"."'"'"T'
}1il1l',]..*::l,l,.:."::.::.il#...
."уi
.
l
i:iJl:.;
:х l.
лo.съpыхъ гopаздo мевьше' чъ}tъ сpeltr кt!рг!3скп!ъ. IiЬ
yпpяжи калшuЦкiя Joшxдl| пpiyчaютdя |cкsn трJдпo. fiакъ
I{ кпргпaокiя, яo пoдъ сtдлoмъ пдeтъ пoчтIl fiаядая. заrrъ.
чoтe"lьвo' Чт0 fiеmдy лollадьмtl этolI поpoлы' тaкяie какъ п
мeждy кпргиаокпмш! пoпaдаfuтся Itпoгo шпoхо-1tleвъ. oб.]а]аюIцuxъ Еeръдкo yдпвите.]ьвo быcтрымъ хoдo!ъ' l'I.]я хaJ-
l
пI,,t.
ндllт:н,";Рlн."#:'ff "J'Т1Ё.:l"'d*'liЦ:'-;::
;:#llT:;;l:*., :l; ;тi":j:Ц,T:';:T'r;#ii;,
кoвъ; cърNхъ fie' oсoбeпвo cв'ЬтлЕxъ oттъвкoвъ п вopoEв!1l
Л
;# ;":"# ;ii,,;J_Jfii::
чflющillся сп.пьв.| oпъяпяющпмъ
вкусoшъ п заDахо\tъ. }il,orti
liн:
рoгsвЛ сlioг
кli"u"u. ;,";:";;;;":l,,,"Efi
grffi
!L щюъ
-
llli
illi
lllie
rlli;
1Шi
Ш
фшrlDfi
и, lt' llepfeръ paалпчaeтъ двa тлпo
бit!кltрcton
u oo'u"uyo. па]) кoтoltEiъ кPl-llятe
"o'".'|_
"oP.ф
пoфttдвя'|,
лoшацямъ,
вeсьмn сloдвымъ сi.,,,.'
tIor
l{ъ
тся т. fi ж P - *, ; ; ; ;
-|",1T.I,:H;:"
l l lx
въ Qcpг3дъ, llPрвая" Лзъ
", пllтa
пР вuUl" э.!ъ oрu,.',"',-n.',,,..й'
вeвпo гвъдoll мaстп' съ тонк!yъ
с
oтв oся
il::l
]{.:1у,"*']'. "р;;";;;;;'^;;;#:""1]H;:
}J# l]li;
всъltlt статяllп, хoтoрDя fъJaюъ
]:.T:,.:.:l'.",":]'
а]r' лo'
шадь
чрeавEчаlIлo sрПгotrвo0 лля
;;;
:"p::"]з:*'
!l'
пo с-тoвашъ "P",;;;;,.,
акafeцпкf, A' q). trlп
.;;;;;;;;;';
ffi.ff
lili'.l,1''illii";"Jl ]-'lil
;;.i,j.j,x1]}1]]l;"i::i:i1''lТ.
i'i.;;
рAавoдпмiи пo /цoвJ, в'ь !tI'стi)}tъ |l||.lt
..-IIoнсха.q.noluаoь'
тeпeрь BстpъчaетсЯ
ръ.1кo.
Bъ мьстахъ' гд6 вeмief{ni.'
луuплo пtлрoкiё рпaмЬрп. дояская.1
|Io
:::y_T!":; ee""i"^"".i"l-""".i;;""'*" J."rT#iI"l lill.
скpeIцпвsюъ
съ oр''oвоEЛ}tъ,рыcaкoмl
:::i]]]*:
' съ
IlфсIlдскl|rlп'
apабсклйп,',
пo"i'oд""u вpeмя, с1, stI liiскltУЛ лоJJ,Epoввыrtl| || чlt.тoкpoBsl
""
дo."."*"' .o,ir" -"I."-."p;;,i;;;; .ъ;H'#","".;lii,;.;.
..,'
тoдкoD'-]'1llпвoit D]nPD. лряilob
П сильпoю сlIIlлl'ю. ||',tr.
пpJв .г нeЯ гJ.!бoкaя; яoгl!
I.lлцЕЦя' вo 3avl]'lатelI'пo
сJ^Пя.. l'o.тъ элоfl .]oшадIt яe
..z
сoльшc э
nlасть ]oвllJьвo pа3.]ltчвщ, яo
^p,,. ".р*,',.u
пo
р!tая. п р1jвe
;-;;.^-;#i'ъ1Т;'"*l]]:}
"ъi*,
лuIЦь. ярl.yoгpл
u" o""uй,"
рo.тъ. or1пча,rсl'
o.Eстpoгnю ro]i. au8oс'll'вoстьпl
"e,п"u,,,"ль"ьп
tt пUвopoтлltвnстЬn. lt ,InЛlUtll eе такъ п]}!гoiнoю дJя верхoвoл
ъзJlJ, .{s,ie lt Ilь
врe\lя эта Doрoia'
вu то. чтo ()вa ,Лi.
::::::1*
"o"мoтр"
I']*дшЛJась въ рJкаIъ
llс1клl], xoзясвъ' всФT IliU
.ч!'reJ-ь!o
.lва1пIР'lLП.гo
.Irr'tpu.,''
дItпапltin ',ь
::'l::l'j,"
r.|..вepсть "'*"
д4вскiя .loIullь Jъ]aeть
".n
вl l!
чIIвJъ' i li вrp|.т ь Bъ !l nltвJl ь ,, пpпlлЛ]ltтР']l'tln
.;
*" o.'' , ''
стn']ътiя яi.1oн5
",""''u
"l1'д"6911o"]' п. ма]o 3^auloRъ,
вь к' |,'
{,ePгnilLl:oll lo,1п'п, t, {,
1lп''Цeп!оlni, l&] г., ]|'
*" l.i]"','.''
!) ll.Drёl'i. eтn,
I in
t'oялnisiоtr.твп, lAi6 l rl
'itPпаrт'
'
'
l]1
,ж
lIL
поPoды Лol!Aдш'
дoEcка:..j-opoдo y.lJчшsrтоя сRPeщшвsпiellъ.
[lo свъ!rц-хl
дъяlяшъ
aa 1891 г. въ дoЕскoмъ чaстнoyъ to!цo3авoдствъ
;::l":::-s.i'?-1T:
въ
ff
;:""^ :l""y-l,l:*"""км
ilвJu
W'/ /+ гoлoвы,
o] oры
\ъ ласч лтЕ вМ nсь I.Jy l
^PPc.
s лoulаf,efl вcъхъ вnзpастoвr,
матка.
тoгo пa кaлмыцвпхъ учаотIiilхъ llмълocь
llj 3rвo
-..Itpoмъ
д0въ
съ oбщItмъ кoлllчeотвoмт, лoпIадefl въ
5,729 гoдовъ
lDп|, ]inj.
'lieрeбоцъ
tлгчп'eпнып
trohrкoii
сoдrр,Еапiе лoulaдciI въ
дoЕск(хъ
сраввcяпo л} 'lruP.
''*'" ;;;;-;,.;:Тx"i.i.,lx",i-]ii""
пяxъ. |'IiввoA зrтрJ1scпiР' .i*n'ol.'u"
стcлкllваDтся
;
.noшAдDtl.
.Jl.t
ш
t'
aягni'lсцпцъ
.
n-",."
un
::*'","":.":.'i"::l::''ou'
ш ив
жcpeбца
ч
t
o"
;"^,;
"
" ",Тi1".l'"""]'.J"oi#";
p"]."no,""тФ
f o вo.1 ьвo л]'J, |.
nUU |l вooolцe 01Pвь прltгoдпoю
для Б0ваJPрif,скпхъ цi,"f,
b0льшая часть аaвоf,скltъ матoкъ
n
Лмieъ !n*" n*:i
qh.
|
n'',,'
Ii7' хoPollift
!
вцe кnшнoзавoДчllк|f.
- ,"o "u.o""",.
иавoд|tтфяхъ. Jli.p";u'
o,.'; ;;;;oi*l.
таDтся. м0Jo
tll' llощы
дo.сllxъ пoръ oтдаDъ пpeдtoчтeпie
дaжe сpeдвлмъ пrr кв.
чecтвy чпcтoRpoввEмъ
j]-,уno,.''o
"Tl.
\tt'сl.
u,o
""o";.,,';;.,"i;.;,;;l-i;"Т;],,:."lj# J;'*
мп^I]lltlI Еeдoстcткa!tl|. а
пoтl'xi It пP въ
:1:]t -o6naдаютъ
сoстoяljll
llcлpaвцгь яe]oсinткп
"u*,*o*
"".o**'il"..'i
l0 2 аlll j}|,/з вepшк, iloaскоe кoнвo3аI]irдcт] l
i.,.-::!-Eaстoяпtee вpe{я дoставJяeтъ
еfreгoдso oъ ij -1о J.xl
-ш
тнся^чъ.!eхoптпErъ .!oшадeil
t с.]ъдoвsтe.]ьЕo !ilъст1' tвil
чeвle.oдпoгo пзъ главпiJхъ !стoч!xкoвъ
f,Jя пoпо,lEeпi'
вaш.eЛ кавniерiп
(фпг. 156).
ltpllгnJsoстl' крnlлнrъ вoi'тo'Iян\1' lt
a!i
].]я j,.rу",lo"'" f,oЕcкоfl .lnпщ'.
гJ]лсfiПхъ
^--ипoсIIт..lьlo
lIpoЛ3вotrtlтP'lрf,
,ry
l|l. Psв}rдrвIш п юфfт,!illЕ.loп,itrЕii
п дрyгпxъ стeпЕыхъ tr0р0дъ Ee lto,teтъ бEть вllfiакoгo сo.
{пъяiя, п caмo f,рsвптeльотвo' Bъ iпц,ь l.oс.Y-lаpствeEвагo
кnвнoзавoдствr' yсlt,]Pввo аa6oтll]eл o lостcв,1рнiIi гIrлaымъ
IioEEoвавoдiIпкамъ no3мoжпo бoJь!trгo кoJшчeствa БрoвЕн!ъ
lт пoJyкрoввыхъ aяглIf,окпхъ tl востl)чпы\ъ Яiepeбцoвъ' 0фПцiдльпнe oтчотЕ о пpieмъ кавшepiliскЛх'ь рe!toвтoвъ yдoстo.
Rtряюъ, !тo лoшaдil уJvчшeЕвоfi дoвскofl пopof,ы стaпo.
Bятся съ каждвitъ гoдoмl, всe бo.]'ьe It 6oiljc сoвeр!|eв.
пшшtr' бoл.ьe пpочIiымк п бoЛъe сt!'Iьsп}tп. 'lъ!ъ пpеяne t)
(фпг, 157). I{ааа']oсь бш, гoвopптъ -\. (D. ГрJllец'iill' чтo 3а.
д0пская лoцIaдь пo грoмafaoмy чпс Il пoрoдъ' кoтopы,l Jчa.
ств0вшп въ eя coадeпl!' дoJжвn бнть чрeзвычаfiвo ра3вo.
oбрaзtra, мeждy Tъмъ oпa вФ выJtniасЬ Е&къ 6ы п3ъ otrпofi
фopмы, пo тпппчBостп' экстepьеpу' выпoслпвoстl!. яeпрпхoт.
nllвocтll п тeмпeрaмrsтy' He oдвo гoсyдaрcтвo въ ltipъ пe
обладаeтъ тa(Пмъ вoeпEымъ бoгатcTвoмъ (дo 60'0(Л гo.]овъ)
3адoпсвш стопь дoстaвляеъ пoчтil пoлoвппy рe\toEтa дJя
peтyлярEoit fiавaIepiЕ tl дo ю0 пieveEEнrъ upoпsвo.]птeлefi
д0вск0мy войскy' aстраlaвскп[ъ п стaapoпoJьсliп\tъ кL]}tвкамъ' a т3кжc сЛбtрскorlу ш уpa.lьскotlJ' казачье!.у вof,сfiI,
(и3ъ oтчетs o пеpвoй всеpoс' внстnsкъ въ itoсквъ).
.l'eпeрЬ
пмъeтся ffiскoлькo ваltътопъ 0 таБъ xа:]ываe!on
?абaЙ'хaaьcкoЙ лoruaдп, oтлlтaюtцr'llш \'дЛвлтl.iьнoю вшн0фпв0стЬю' хopoшeю рысью Л !пotoдью. oбъ.IJlчшeпi|l
этоfl пoрoды р,Ьдвo ктo !a6oт!тш, пo въ rlъстностп пo Dъiф
Aргуяtl oстЬ п{]скoJtькo IlавnлoвЬl кoгl'рыр .Гпр}tягся къ
уЛyчшoяiю poстa Л дpyt,llхь кдчрс|nь .]оша]Fil, :iа6аflкillь
ская лошcдЬ clJ,жIlтъ lt кxкъ вol'\uвcq' It кiнl' lРгЛJлe.
рIIlскм л'Ii ьtfстншх1 вojlсхL' а li\жр I,olltт.я ,t f,,]я lno.
вЛemopрвiя лoтрр(jвn.Ief, l.e,1ь.кагr Ilасn,]cпtя,\vrг.наin п
trp{мopскагo fipaeвъ,
IY.
Pазведeпie
п
вocпtrтsЕis дolцaдeй.
ilepeдasy свoflствъ рoдптeлefl Doтoцcтвy
vli Еа)lrвae}l.
-ь;н']o 6п сltpавeшшuъ" o*' o' '
дaрв|lвъ' смoгptть Da пcpодeч)' всякaгo пl,fi3я[кa, ' ,,''i]'
я8
пpавilлo. a па пeпeрeдачy eгo, кaкъ па пск,]ючcвi,,'.
l|e.
смoтpя вa тo' чтo шстoРiя скoтoвof,ства
п oсo(eвпo ||стoрjл
авгJificкofl sttстoврoввoi лoцIадп ilредcтав.lяеъ
тnlil'fl бo.
гатнfi матeрiаJъ для n3J.чcвiя этoгo явJeEiя,
n u,
RoЕaIъ яaо'lъfствeппoотп oстаeтся дo спtъ пopъ
"ouрo".
eul' {lтoл|'
ae" }taлo pаaъясяeлЛымъ, lсакъ л пpoяre.
I|рoявлol,iя пд.
сJъдствевsоФЛ дo тoгo
рaзloобPазпtJ, чтo Eаук1r пe )trnJoсь
yстaПoвIlть aaкоцoмъ aтoгo явлeнiя t).
Bсe, vтo
вoстьD шц }tofrevъ cЕааlть о вдсJъдстlesвoстц,
"ъ ;,.ьpепцoЕe] l 6!ть
фoрш.yлпpoвaвo тaЕъ: 1) 0бa пoлa пlibъ
oд.i"uno"'.''
Eie aa пoтoхстBo' 2.) оп.Ia ваcIъдствеЕвоп пeро]вчlt -i".
тoгo
Iяп др}.гoгo л3ъ Poдптeлefi чрeзвЦ'lаf,Eo
пtuъвчпвs п], аn.
вItсшмocтtr oъ lшдпв!д}'альвoстлl а тalсжe
оъ прoис\l|re.
вlя *пвoтEагo, 3) 3oo"roг!чeовie ]InП
пopoдпстпe
м(ъ'яапрлмъpr,. oсo6eввoстц скeleтil' пeРeдaDтсяDpIttrпsкп!
(,Iof,кo.
a тaкiя свof,cтвi' какъ спocoбвoстп къ 6tгy,
cкopocпl lостп,
шoioчЕoотп' т. c, воъ тъ осofeцпoctrr' хoтopця
пoд lPp*п.
ваDтся сooтвt]ствJbULIt!ъ воспЛта0io\r"
ri пnp'.r.',inrъ.
пel'Pf,аnтся.c]а4hР ltJIt т'lлькo въ в|tfп
Ilрe]рcl'Ilo.].' t:пвIя'
t, lJъ какof, пo[tiof,ъ mпзвlt вр вoавItк.lo 6ы въ
llрpsEl llааъ
n3-въстп& 0о06спвость, oяa стрe!Лтся
вoспрoltзвeстl|сь y
вoзpaстъ сooтвьтств.ующerrъ. I]i дaнвoм,' слy:
::l"li:]": ""
жYP:*:,||':""
чаB ltы гoвopп!ъ
"'й-.
тoЛько
,.,.--.].,''','."1" в36лD.1дsifl'
*."
пpо.ос06епп0стп'
гг''нчrь
тn тnрe6elG пr 6
вo3вltкшj,]
Рст.-
яв o.яn|'пя'il
,ll|oФ
дseъ ввъшвфъ:
....*;"р;;
";;"Т.*l;'.1"]'l]l?',l3i.,
ryФтФ: пoвсlaтIцiя, свoitйя. тevп.рivcвтs
л ввIтрeвяiя oс06.,'пo(ril
oPгlяп38цn'' ftoп' пзг.rяnъ,
u",ъ'''
.;;:.";;::i:l"J:":l
"r*"o
*.rseтФ
6вtтslf, s!ъ,
::"J:
-!l
";"';"",;"';
Т.ю' чIJт'. пPoпcDeдлliil
o} ко6пiы.ъос-Jova.
:::::ъ
пPвзвв!l8!ъ в..раяяeявo оo"ъ"
'|овяt.all!п'
"o*t"o'" ",
*.0.0,,o"" ;;;;,;iJ::l;:."::;1""." ;::
-,;,1.^
:,"T.:,":
пnqrrl|. sl^оЛ.rl
ч.l'qяr,nс.t, r l' vн,
rn
l
Iv. РAавЕдЕвlЕ п вoспltг^яIг ']оUlAдЕп
iv, I'A1вEf,вв|к ш вo.'пltтAвlв JoпlAдЕfl.
ствeEвo; пoвpеaдeвiя ,le иn! пopoкll' вo3ilttкшie шучаявo,
яaпpUltъpъ: yкopaчпвDЕie xвoстаl шппoЕнe пппгакп, х0cтя.
внe пapoсTil вфъдствiо ударoвъ' тpeilцпвrl кoпЕъ. lloчтп
Еикoгдд вe пeрeдаФтся пoтortствy,
l}пясf,пмъ пoдpo6gъe кa&Дoо п3ъ этпxъ пoЛofreвif,' llep.
вoе llзъ янxъ eсть ЕесoмЕъппo caмoe пaжЕoе' поo oflo пoд.
твeряддeтся oгpoмпE!ъ бoЛьшпlIотвo!]) оJучaeвъ.'Рaввoe съ
zoJ|oeеннoе| _ oDлoвскill pнсaкъ с1!
ахrрIlкa'свпмъ F'шсaк0Йъ.
Taкъ Еакъ хoзявEъ вe вceгдд моseъ paспoлal.ать trJя
свoпхъ цълe'l ыaтepiшortъt lt3ъ кoтopaгo rtoaпo ('Jлl| 6tJ
вшбрдть хaб ilaтoнъt тoкъ и яiepe6цoвъ, впoiвi oтвъ'lnD.
щпхъ eгo цiлп, тooяъ аaчаотyD п!пвyfiдeвъ бEвaetъ lll!.
бъгaть къ пpioбрътeвim Aeрe6цoвъ вe тoлькo дрyгoЛ пopoды' нo п дpyгoго пpeдвsвачeвiя, тaкoe pesвeдeвie 6y.
Дeъ ееп|еpozеннw.'|.o въ оvнслъ завoдcкoмъ 71 сxpeщulrЦнir
въ cхысlъ aoo']oг!чectollъ.
I]ъ oтдьnъ пoрoдъ вaмп 6ы.io yflе uвom рaaъ yва:liвo'
'rтo скpelц!вапie Joпtrдefi вoстoчпcгo тпDа оъ лoша-lI,чп
съвepEE\tll пoшyж!лo Еъ ocвовsвiю 6о.1Ьшnпствs сoвpeчeE.
Еыlъ п0P0дъ п tавoдoвъ, a пoтoмy въпрпгofвoотЦ cкрrllut
вaEiя въ кoяeвoдствъ дlя пpaктЛчeскпtъ цtлef, шe хoлiРE
6Цть впIiакoгo coмпъяiя. Ilрп дшьвъllшeмъ рa3вef,eEiп Ilpо.
дyкгoвъ скpPцПв^пjя вcрьf,кo аayъчаeтся J'кJoлcпiP т'' въ
cтopoвy 0тцa' тo въ стoPoпy rlaтeрп' nPш чeмъ' pа3Jiц6.т(lя'
iпгlifi скie скoтoвoдн
и ctlpaвrдлпвoоть oтоlo пoлoяlеПiя }loaeтъ ocпapшватьш
pаsпAшъ Upoпзвoдптъ равпoe.., гoвopлтr'
тoЛьЕo теoрeTпкArtI l). 11зъ этoгo вытeкfleъ. вo.первulъ' чт0
oбa рoдlтrдя дoJжны Л!tть гъ кaчествa, кoтopЕя ^eлa.
тeльвo лмфть въ пoTortствъ п' ч'Ьшъ 6Jпfre сl('iствo rlеждx
спapпваeмы!lп жпвoтвыlltl' тt!ъ вiji'пte кoвЕo3aв0дчпs
noсiЛгаeтъ нaмъчеEпofl цълп' Taкoe спaрпваsie, пpп кoтo.
кaчеотва}lil пля
рoмъ o6a poдитФя oбЛAдaютъ oдПяакoпыltп
оooтBътствyюTъ oдпoмy rl тort} яe вап])авЛeвlm. пазывaетcя
кaкъ в'ь oдпoll ш тoi же по.
noаoбны,|Lъ'
^oJ'o2енны.|Iъ''Iакъ
oсo.
рoдii пoпoдаDтоя чащс пnдпвllдyyшtJ съ o]llвакoвЕltш
бeЕEoстямп, тo гoliolеявoe опарilвaвiо пpeпьryЩeствe!lяo вe.
въ
тaкoц]'
пflзывaeтся
il
пoроды
дeтш въ пptдъnrxъ oДпoй
cлv.Iаъ tt.4,rьt'{ъ 20||o\еннъtJIъ paзв|aeнiе'xъ. Естествeппo'
uйoлы, lrшъnlrtiя 6oiЬпоe гeoгpc4|tt'l',сl:nP РасПpoс]PcIleвie,
мoГ).тъ оocтoять изъ такoIo раsпoo6рд3iя пвдпв!д)'J}!oвъ'
чтo спap!вавie нъкoToрыхъ ntъ япхъ шoжeъ быть. \oтя
1llстo|IoрoдUымъ. нo в!Йсn|Й .ъ nlЙ,uъ не .,rodнu'"ъ ||'1|| 2e.
fuеIozеннъLJ|ъ' Cъ дpyron стopoпп. .!eгкo себъ преf,с1авпть
стoJь
дв,b пoрoды, пrtъющiя рaзJxчвoе пpnltсхo'{дeпle, пo
no пnпpав'lёпiю tt rкnгоpl'.г\. чтn с||аpllвапio IIхъ'
",o,"'хъ бIдетъ нецrcnюпol1oaныJLъ' пrr вrrЪстЬ съ тЬУъ въ
хoTя !i
зaBo,lcкoмъ сltпслъ бJдeтъ 1lodoбны'||ъ |1.п|| .o.|Io2еннuЛъ,
сJyчaB тaкoгo poдa спap!ванiя NcfrJly рaз.]пчв!!lп д0!aшпп!!п жпвoTвц]tп rlpе3вEчаjiпo ltiloгo!Лoлeвflн' вo l'н Длл
noясвс!iя прпяeдertъ 0l)пllъpы вa лoIп0дяtъ'
!. .luсnloпopoaнoе ?eilrcporеннoe. - |пapilвавie 6eдьтiflскofi
лoшшII Еп3}leЕEыхъ цъстдoстen оъ (|eдьrifiскoю ioпIадьD
гoрпс1oil чаот!:
l
Д.Dяппъ. () |lрoп.tо*дeяiл вkДoвъ.
т lll гjrвя \ll
2. EечI.cmoфpoilнoе
д.Iя кoвП03авoдчпкa вeжР'цвт&]ьвu пPoяв.]etIiР пР|tав0t:^въ
пopoдн rJiд|UPf,, т. e' тofl. кoтopaя лnдвеpглiсь у']yчшl,'|iD.
Tдкъ, вапpпrъpъ. ecлп Uв скpeщпваeмъ ueJfiпxъ крocTЬлв'
окпхъ лoшaдeп оъ apiевокпмц ilJш пepшeровсfinн,| яеIlоо.
цaшlt' тo
rlcвtе в.cгo frе'lптe.tьяо 6ylръпрoяв.]Pвiо прlt,.l'A.
60въ кpecтьяясБofi лoшaд!t. i]тo ух.]oвеl11е 1'x|| а1nовu.1Д1 |'ъ
стoрoЕy хуlшltъ пpeдковъ плп прaрoдптel]ef,' котoрнe ilitдвepгаJlt.ь JсoвepUlAнcтвoailaiю. lЬ'13ръ развР.]о!i. мртЛ'''пъ
цeuъe aаtreжEышъ. чфмъ рoiвеlеЛie aшвoтлlltъ ).стaпоi]ltB-
шп!ш ,oрoJъ ЛJп аaвofoвъ' Aтaвп3мъ 6удeъ тliмъ i]д'
мътвte прoяшяться, чtм], равяopoдвlrс былш
^лвoтlllJя'
в6ятшя nля спаp||aaв]я' п тъмъ чаIце атавllамъ
бJ'|.ъ
вoаEпкaтЬ! чъrtъ rleЕъе uрtriilтo кpoвп уJyчlltюllell
пnр')lIJ,
Пoшъ 5-7 пo[0лъпifi пoвторвtJxъ сl]apllвавifl съ чtllJо.
кp0вввмъ жeрeбцot!ъ aтaвПа\!ъ бывдeъ тдк1' pъдхo. чтo .го
прoявлelie вe и!!ъeтъ зnaчевiя для практпкп кoлeводl гss.
Bъ пaстоящee вpeltя гпппoлoгп пpлвЛUают], дoстатoчв]]\!]'
10 гeпeрaцifi uoвторвaгo спaрЛвrпiя оъ чпстoкpoвпlJ!ъ jlil|.
вoтвышъ. чтoбu oрAвратltть пpn]Jкть .кpршfiв0вiя въ |,|l.
вoтЕ0e !0лE0крoвпоe,
iV. Plвввдвнlв п вoolштAпE .IoшAIЕfi.
]V. I'мвEдEвIЕ ! вшптAнrь.]oш^f,'i,
Bоякoмy кoпlloвапoдsпкy ilзвъcтпo,.rтo хIIвoтqвя oдвo.o
lt тoгo жe 3aвoда ш .rpeзBычаnво cхof,выя ыeждy сoбoю пo
эксTepьepy' пeрeдаютъ свolt oсoбe!Eoотп пe0дпEак0вo' пf, f,чe
св0п AaчесTва въ
гoвoря' Dтд опoсoбEoсть_yЕac"lъдoвlть
yсlлeввofl .т"rrcпlr .вe вecгдa мoAeI]' 4чть oп['eдълcяа п"
вaгЛяДъ пa этoъ в0прoсъ:
чЛстoпoDoдв.Ьe япвoтni'e.
ть$ъ върf,+e oнo въ пepefaчt"чt]цъ
свnIlsъ прIl3;аковъ пnгo!стl\,
Uслп спoрпвaть двухъ жпвoтныхъ
чпcтoпoрoдвoe съ пo, l],кpoвEнyъ' т0 свoflствa пeрв!гo 6удIъ
opeoблafsть в1, дътл \1'
вaдъ оa0Л0твaшп втоDoгo" l}'
Ijpпrъpы, пPпвeдeввнe гр'.lleвдoPфoмъ, il0гJтъ eIце ni'
лъe пoяслlть вамЛ сЕазаввoc. Tакъ' пввъстEo вaпDЛм.. r|тl)
чпстooopoдвыe пpoпtвofптелп лelедаnтъ овоп noрoкп ll lП
вeдoстaткп въpвъe пpп спaрпвaвiЛ cъ пoJyкрoввннп ilrт.
ка{п п тo.!ьвo occпь pъ!кo перс]аютъ пхъ Dpп сnaрпвolli!!
2:]lJ
вsdшEeмy влду.. 0пла пnlilвпдуa.\ьяoll ЕaеJъдствeввoсти
oпoeд.ьЛяeтф тoлькo пспытaвieмъ,к!вoTвaгo въвaвoдi. для
вtсъ, paзyмlreтш, важEa спoоoбEoоть жtlвoтвагo стoflкo пe'
Еs liдкiя-ЕпбJдь уp0д
рeдaвaть cвoп пoЛe3Пыя к8чeсTaа' a
ствa п yкJoпeвiя, кoторыя для аавoдскл\ъ ц'ЬJefl вe пNъDъ
(oтoрня
тnrly frс пaшъдуются
{ъ
tr
poвпo нпкaкoгo 3l!ачeiliл
сpaBппTФьEo шaбo l).
}ltпвотпыя, EaолъдствeвEaя ошла кoтoPыlъ yfiе д0ка3-aвa'
пш{ютъ' рsаум.ЬeтФ, бoЛьшJю цъвяость для аaвof,a. UЛ.!R
иЕдпsпfyмьЕofl ЕaфъдствeнEoстп свollствeппa кaкъ кp0вsпм.ь,tltвoтEшмъ, пpol]сшeдш|tмъ oтъ гo}ioгеEвaгo спаpп.
ваaiя, тafiъ ршвno ]l пpoдуsTallъ скреtr!пвaяiя. ilежaу оа.
бнnaoтъ пEдпвпдуIltш'
рымп п выooкoкуJьтyрвыllп пopoдамп
олaбo пеpeдaющie сBotr oсoбeввocтIl, п встръчаDтся ocoбп съ
cилЬEoil EaсдtдстseнEof, oпoсoбпoстью' l'o жe ЕaбДmдДeтся п
мesду Dopoдc}lп Eoвымil !i мeждy мeтпсамп. Ilдкoвeцъ' бы.
вoeтъ' чтo Л lteтпсъ сiiЛьп.Ьr упac"цъдIeъ свoш пoJeзлыя
(aчeствa, чъмъ жпвoтiloe чпoтoпoроДBo|' Ho no.\|u.чo nю?o.
чnю чшсп|o1|opo1нae фllвonlнor .neнЙa на|iloннo къ amaauз.||у
0ъ ?n1opoну небnаropo1пъlIъ ttpе1вoвъ, oнo неco.'|нhннo в1'
бoaьuLuнсnlвь ci!!чаeвъ n\oiiче |1еpеaаеn1ъ caou ||o.4е3нat 1lн-
nвd' ч ъJt L lюlaхpoвн' lе ltсuooutчoе' oпtt1вне въ 3cвU]скoltЬ ft]']t xвг,]tIчaвр тI iь вuРr'frrюъ .нofl
оilsud]Jа1Lньl's
Ь-а1рс
Ь ,\ппl jIdпoPeпt oсoс;вно
по пр!в.дeнвпo вмъ пРп
{yoпIaпгIiiя oпlilJ п кoУoJoсfll,
БnесIlъ цoрппoсoвoit Ineрс]|l lрoяDJяcтся вe тoльнo
'Iтo' (асаeтся r'eзpo
вo мпогEхъ xругп!'ь
ro.1|l {roмo.'ol1и)' тo oвя P. |'уЬAьчl|кaчo|п.оJяii.|пряпaloзFяq.oiя
пeрef,аютея сl
дмъe зоmегвсъ гoяoPпв ls ш6), чтo я0в006lgоп!вlя
пpil
oсo6опвымъ упoрствoмъ| п!oпосхoдяпlпsъ сlliт Еiс]ъlствсввoстп
}o ьIпъвie зemовсr} ръЛ|птeiьпo o.poвоl
аlaкoвъ яoDvlлLпьIiъ,
ssт.рптстнвlъ
*{"'.
ф 6."..""*.oм1'
)
3-';.;,
.р,
'"".'
.IoЬoо6г^1овsн|я!
вщпоe зяsчовie;rnя прaфт|tRп
illlp'r яc пoдтнeркцaют
скoтoвoдстн3l
::ts
съ хaтмllП чilотoпoрoxUlJ!tЛ. cъ дрJгofl cтоpoЛы !дбiIr|'
дaeтся' чтo пoлIкpoвEшe mepeбцы' прeкрaсвo пeПeдaDt]liР
дътямъ свoв oсoбеввoстп
Jпoтpe6лeвiш nхъ для пl!ъ
'р!i oкязнвaются оoвeршeввo lliст!хъ. вeпopoдпстшIъ vат0къl
opпгof,вымп для шатoкъ съ бoлlie RoвcTaвтвIJмъ' гo!oгl'п
вE!ъ пропcхoждeвieмъ
Boo6щ" gуц'. пpПзпaть. чтn кaвъ paавefрвie rtcтПсl 1l,
пePвB!ъ пoкo.ltвifi оаvпxъ въ сeб6' тsкт, п упoтpe6дeпi.
мeтпсвulъ пpoлввoдl!тeлei ддя 3aвoда дolЯспн 6EтЬ п|'п
:tпавu ваиrteпъe вafeявнмп сuoсoбaмш yлуlll!еяiя, такъ кs'i1'
тo.]ьЕn aъ pъ]кtt!ъ шIчаяхъ отъ тaкoгo спapllвaвiя tro, I
чаDтФ lopolrjя жпвoтвыя. Eшп въ oTд.lrnьвнtъ с.]yчая\1'
Il пoявляDтш шeт!сн пpeкраcлElъ фopr'ъ, тo. кaкъ пoliп'
энваюъ !!вoгoчпслеввEя ла6лr'дeпiя, этп фoPмя oчrпь rlJ.
стрo лсqрiaюъ пPll fа'1ьЕtfluIр\tъ paаBрtrрвiп мcтltс.'въ
''',
ilпхъ въ сeбъ. Toчяo aакfre пpп ра9вeдeElш шeтlcoвъ саUш\],
въ сeбъ дъ'аeтФ пoчтп coвeршeвпo вевoамoжвпшъ пo.]fчптЬ срeлпDю фop}l.v шeждJ спаpяваeilнI!п ж!вoтвнмп' а
oбывEoвeппo oдвEъ тппъ пoг.1ollаeтся дp.IгЛ!ъ Tltпoмъ. вEп|c
пpпвeдeвEыe факты oтвoс!тeJьвo вьрoждевiя lteтцспыtъ пI,
p0дъ' fiакoвн: авгJ^.п0Pyапш. 6пli'l П' к,]рвg]ав]u Il uвo| |я
дp.' c0веpпIeвfio поf,твepAдаюъ атo пoJoяевie. Toчвo тsю j'f,'
въ очeпь pъдк!хъ сJучsЯtъ пoJукрoвяые жeрe6цы oб.ri
дoDъ loРoшeD лaсlъдствe!вoю спЛою въ oeредaч'ь овoп\1'
пoлeзяыtъ oсoбeвEoстell. IloлукPoвпEe жeрe6цE' oбJatаDU:i('
хopolurю спосoбвoотью къ пeледtчъ свottхъ качecтвъ, стоll,
l) }loтаrd, J.пrnя| l]l tt. Il'
^uг,
s' г.l. хх
l, l
Iv. l'AзмпoяEElE п вoспптAвtЕ дoш^дEil
ly.]^"ryryч]
pъдки, чтo, пo вырaжeEiю lJ. натуаiусs, коEEo3аводчПкъ'
oблaдаюпlifi тaки11ъfreрeбцoмъ. rtoжrTъ cчптaтьсебя oсoбeвво
счaстллвымъ l).
Чтo вaсaeтcя Йpеmья\o ionoжetriя
з0o.]oГ!чrскie цpиtaакп пepеДaюTся moflкo, а El]кoтoрыe пзъ впдoвъ
пoлeапolt прoпaвoдfiтeльEoстп слaбo, то это пoлoжeвie впepвше былo выокaa&пo Гeрмaвorrъ Haтузi;сoхъ. дъflствптe!Ьвo
пoотoяввыя вaблюдeнiя пoкaaывaютъ, чтo фoр!ы чepепa.
шaсть, ocoбeвпoстп шepcTпt дIпвa xвoстa' пepeдаDтся вeсрaвпeЕвo yпoрпъe' .rЪмъ тaкie, Eaпpиш.. прпзEsкп'какъ опoсoб.
яoсть къ быстpoмy бъгy, Еъ oкopoопъЛoстп п yoJочEoстп,
сooтвЬтcтвynUUtцъ кopмлcпieNъ Il Jпl'ажвeвieшъ э]|l лoJeа.
Eыл oсoбeEвoстIt }toгyтъ Eo тoлькo пoДдepfrцвaться .Y lloтoх.
кoвъ въ тoп flte сTепeЕи' кaкъ y р0дптeлеп' я0 шoIJъ дoae
JсилllтLш. нaIIpoтЛвъ. пplt вeдoстaтoчвottъ кop!']eвiII и
yпpaжнeЕi]r oвA пpoявляФтся въ Фабоli cтeпe!п 0.]п джe
сoвrl'мъ se прoяBJяютф'_ -}.6tж]eпiр въ пстIIввo.тtl агolo
oпытвlгo дaEвaгo сoстaвляeтъ' гoвoр!ъ [laтyзiIсъ' oдвo
иэъ вмtЕtflшпхъ .yолoвifi дЛя yспl]пlвагo pазвef,ea'я дo.
шaшяIlхъ frпвoTпшxъ". Toтъ. ктo вaд+,eтся яa oдяy Еас.тtд.
0т!eвшoсть' тoтъ ве мoхeTъ рatсчптпвaть Ea успъхъ въ дъ']ъ
oкoтoвoдcтва. }l1}кoтoрыe изъ зooioгoвъ. пpaвf,д' co}tп{вaютcя
въ спocoбЕoстll e'ь ув0с.1ьдoва!iю oс06eЕвoстefl, прiобрtтeвяыxъ у!рaaEeEie!ъ rl кopмJteвieшъ' вo oпытEпе скoтoвoды
{aпpoтЛвъ yбъжделы, rlтo атп oсoбcпЕооти пaсJъдствевиB' п
BEoгдa тaкъ жe върgo, кa(ъ п пpпзпaкп зооioгцчeсБir. Пoц.
тверждeп|eмъ эToгo мo,пeтъ слyЛll!ть спoсoбEoсть хъ уua.
cлlЬдoBaЕiD рысп y noшадefi. Tъ fiачeстBa, кoтоpEярнсПстaя
лoпInдь Dрioбp'Ьлl' oяa тaEиe спoco6пt п ygaG]ъдовaть' ц
пpптoriъ тъмъ върЕte, ч6!ъ эвeргпчпъе пoДдeр^!ваJaсь
].акъ Л3ъ
рцсь ytlpакяeяiемъ' т, e. тревЛрoвкoll
poдoсДoвпoff лytrшЛхъ аrrерпкаEскnхъ 'lпRoтвaгo.
pысаБ0въ li0'lвo вB.
дъть' чT0 oпIl пРoпаoшлп oТъ рoдnтcJеfi' кoтoрыe бъжаr]п
вa иппoдpoмъ) сJъдoвaтельBo тpeвЛpoваiпсI,. чтo llрio6pъ.
тelпыя каtlcсlвя лJчшc пep.дJ!'тся в1' тoмъ c1)чль' eсJtl
t}
I,andгiIts.ппftli.l.
Jahlt'ii.ь.' l8!ll ll. \\
i' l \тrlngrl.
iьn|.
oqп п.oддeрaцвшпсь
лoшАдЕil.
вoфптдшв
y poдптщьfi
сooтвътствyющUмъ
убъдUтшЬвo пcтopiя 6aмллit
241
yпpй.
"aйп.
-вrEreмъ'-дoRaвываeъ
швсRЛlъ
pцсаRoвъ Мессeвяoрa. г""о""Ь,ii""','..ino",.ii
lютoмкп атдlъ pысакoвъ, лoстyпaвшio
u" u*uo,u оnJ-'рi.
EпpoвЕц oбнREoвeEвo
J*e вo *тopu-n' пoкo,ъ"iп пe прona.
a y no.o'*o"",,ooo.
вoдEл& бEoтрвrъ
рыопстн!ъ лoшaдen,
трeЕПрoвкъ'
съ
кaядoю вoвoD
гeEepaцieD
::Tlчi."пoлпч€
oтвo бвстpo бъ8авmilхъ
аъ"en увeлoouвшo"i. i.-"
yaaФъ,дoвaвie рнсп
1'сплввшоcь' [l"ъ";;;;;.б;;;'
щo- дътп Dыъзяeпвыхъ лoшадe,l
чъмъ дътп' цaтofiъ вe бывшпхъ "*npъ" oоуn"o'*'ii-lъ.
пoдъ съшo!ъ ltли въ
yпpяжъ
').
oтвocптeльвo
пocлъдпягo пoлoяeЕiя цE
дo,]fi Eg
-^-.}119вeuъ,
замътпть.
чтo шE 6J:дcUъ eгo pаасшaтpшвaть
юJькo пo ф.
юшeвiD
Rъ.бoлЬав,м"
ш фftщьвiD, вe
"шпo
"ru"в*i-i
.*|n1Фeссoпъ
фдФPЕввtъ
ffi:ff::".
п nopoм"ъ..дo
ycтaвoвлeпo с,
"n"o
oЬp" u*",
;;;;;;;.;;::x: i:"::;k":ж
"'
I'oффУаsEъ пpПчпфяeъ къ 0oлъBвямъ
Eа.
фъ,\Yющiя шe.ть Rатeгop|f,. l) Dспrичeскio
пoллepъ, эпилeпсim' yпoPо"вo,
бoя"лnвo"ть,
3l I:-":::**
аpъвiя, a иvPвпo oлиаopуRoсть'
: 6opoдавк |t. чPpвoвв къ (мe.]явoа0)
1"#;ll"1;]"
""":;
4) пopoкtr opгавoвъ дыlaвiя: vjт
yлу-*1 i,
; ;;;;;,ъJjyшьр'
""';-;
.":;,;,:;:;Ч:T::
л рo.
popepъ. {свпстяще.
вaкoстЕI'кlt. яабкfi. кoстяння кo.]ьцa.
Пoрoкп с5."т"вЪвъ п свявоЕъ:
пsллвы я
-._6)
Еeцъ.
7) пopoкп копыта:
.t...,
плоскoe.
nv' l Joчкоe
.J'зкoet
(Фа60сть
мo.
рoгп).
п мягвoe
кoая.
хn'|нтo
вaq]tдствF!вoсть хl!тopDtъ пo
мsiпiD
loФФмaвва
.oмпптF.lI лc. пpпlадлFfiUть-.]твв0я
"^jl.^u:jo""oun.
Фi'Ioта
(пepioдПчeскoc вoсDалPвiP .ru"tt.
пp,,nu"цu ц p,6"'
',
""щ""
zuсht de€
edle! Рf€'dec'
lfts F,
l8?,
lv. РAавsдEпrE u вoспптAвIв лoш^двfl.
ёj
вo этп варocты E.lп cплnЕты oбuквoвeввo пcчeввDб въ
вo3pаoтЬ 5-6 лъъ' впкoгдs цe прпчПEяDв жпвoтвoмy lpo.
мoTя ш пe врeдяъ eгo пpпгoдпoстп къ pa6oгЬ. Пoдo6Eшя вe.
lv. |-,\asЕпЕпlг и вoспптAяlЕ ,"nшA]Еп,
болъзЕеl1
[Io oдEцмъ чilфf,o вaодъдствeяЕвхъ Пoрoкoвъ п
пoрoхш п бo.1ъзпп
oчeвЬ вeл!кo tl оюдa дaлe пpllчltсляюп,
ФYчsflвo пpiooptгeввнрi пo лpyгItмъ Rь паc]ъд.твеявнsъ E
no].ъ"oo'' Ъ,uo"","" 'ono*o тъ кoвстЛ]]цiUвпыc сoлъ3пп
авaчштe.]ьвыя pа3рaщeвiя вoстefl яе дoлжвE очптaтьсЯ !oDo.
кolъ'y лoшaf cfl сЦ Poгo фoжe вiя l.|, !.|аnаlъ, а mахжe нмuiu,
емш w qфеoa' ,no в0 'фнo2Фъ ы|lwюъ!н@cлЙоvюnсq. ч|o s1
жпвoтпaгo')
пoDoкП. кoтoplte свяаaяu сn всeю оргап|'Jrцiрn
пoшtrпе" вЪзupЪпiе ltлаетш всP бo']t'. пррoб'1cJаDulпьtъ'
o йo o" noрo*n Л бoлtrsвп, олучаflвo ilрionptтeEflнe,дъfi-бн
nфu,o*-ltсь 6il съ yпopствo}tъ, то этoстoвtlJo
Ьпое п oчтп бeз вы хoдпoe
"'"u,*n"o
*on"o"o" oo* u *o u' npafl пе вaтрyдв птeл
'
лoшадil пpilпятo
пoloжеяie. къ ваcлъдсTвеввымъ бoлъввя!tъ
ншe нa РoсЙe \ n0 pofu
кoclllt
mъ'
шnа
nаn|ъ,
oTEooпTь : 3aл!iй fl
шпaтo п шпата
2лd3a ф ilafudлъ. Чтo кас*eтш заячьяго
сч[тaюв этп поp0вв
сoбствеввo' тo бoльolнEoтво ппсaтeлefi
пeРeдaчъ,€оJп
яAоЛъдсTвевпofi
aъ
вaклoпEым11
*"""
ion'*"
окaкатe.]ьвнIъ
no'u,"uiu o"" связaвo сo сЛs6ымъ oтрoeвieмъ
шпflъ я
lloG1ъfвпlъ
стpoesiк
.vставoвъ' ltpП яoрм&lLEoмъ
плп
*"on6а пoioбpътаются ЛJlt вФi]дствie вапРяжрпiя, },ддрa
q]y.
ь тeкoyъ
*in"'" ounуoo слy'lailвы\ъ пpilчttпъ. Il в
скааaть
cаъ oяп ;e yяaо.]ъдyютФ. тo ж6 с,l!oP llожll0
tt 8а60къ. Ефц
й"o"n,"no"o *o"'"oo*' Eaрocтoвъ' коJeцъ
сoвcъмъ
n.fп
маJlo
мoлoдofi'
e0te
у лoшsдIl
ouo
'"n"o'*
тo Toкoe жilвoтвoe д0лжвo быть псвдoчепo
вepaоoтaвшeп,
.uuo,ol Eo y отapпхъ Лoшадefi' сшnьЕo рaбoтaвU!пlъ'
""i,
тorlъ кptiпкпм( c)_стaваr!ш, атп вopoкп
прп
о6лoдaвшnхъ
с.]yчаъ
*oгv,ъ бы," пpiuбpътeавEilЛ, п въ этoмъ
завoдскпlъ
oвп. Eo yмeпьшаютъ цъEпoстш лottrа]п для
з)'
цълefi
.
ta
пeniorичeскoe вoспiлeвie глааъ счптаетФ llвoгпltil
катаpamн
vпooвyю, вacriдсгвсяпyю 60.1ъзвь: пiпpoгпвъ.
q]у'lallвaIъ
l|0вре.
nlou""o.o'' oъ трдвма]lIчcскl|\ъ.
кaкъ бo.
"uщ.
*пi',lt, u uo,n''у Ee мoг.yтъ быть рrзс}tsTрпваel!ы
пъзпп васлfrдс.вeпnEя. Tяfteлoвoзfl ня ш сеJьcкоl0зяnФвeя.
кoотяEвхъ
Eыя лoшe]tr ЛllъЮтъ пaкЛoцtoсть къ o6р0!0Bавiю
бoкoв!хъ чaоTяхъ берnoвоfl rl пIтoвoi кoстefi;
ЫФт
l) юaттъ п ilя' пpyгle.
,} oтo мвъпio pa.f,ъляeтся ryчшпмil oпполoгsilл: .[eEФрфoE'
швsрrЕеEepoE, l1рoшoкъ, нsтузiyсo6 E lilт. дD,
l
кacaeтся пппга8oвъ п yoкрeцa' тo пхъ цofrEo pъш!iтшьЕ('
llскJDчпть иtъ pа3рядa бoлъавefi ваqlъдствeвaвхъ. oсoбоe
пoioжeпle taЕпмaeтъ вмъсть съ грsфoмъ Лeвдopфoхъ дп.
рeBтopъ Tpaк0вевсхагo аaвoдa Б}.P!ардъ фoвъ эттuo"евъ,
*oтоpufi cч!таeъ вcъ тaвъ вaзываeмнe вsолtдcтвeпвно пo.
P0вп! павъ Фъпoтa, mnатъ' yдyшьe' рopepъ п т.
ръдкo' s
пaoгдo п вoвсe вe tlepeдaDщЛшI!ся пoтoцствy!). ''
тъ 6onъiEtt, ЕoтopEя Esc,]ъдyются жшвoтEEмъ' чащe вФгo
дъflcтв!тeiьвo прoяв.1яштoя y пoтo!ства въ тоIъ вotpдсl*'
въ Мкoyь oвЬ oбваpужв'rItсь у рo1пгe.rPf,. Лpoф. Мал.rьо
пpoвoдпъ 0lпвъ замъчaтeiьЕнfi пpпvъpъ въ атovъ oтпo.
шевiи. кoснJа. кoтopaя вФЬдствiп pаавilтlя кoстяsoлo кoльц8
Еe бнла yпoтрeбляeмa дo 6 Jъъ въ
Рsбoтy, пocтyпп.la въ
зaвoдъ. IJci eя жeрeбятa oстeвшпоь дo 2-3 лъъ впo,Et
адoровЕ!ц ! паloд|l.llt всeгда пoкyпaтe.Iell, цo въ вoаpoоr*
б
B
(т..e. въ тoмъ ae soарoстt, вакъ ц
o'n
у *"."p.i,;
: 1tm
.sвaчп.
вoъ opiodpътerrr вoотяпEя кoльцa 6o,]ъe ц,1и Ueвte
тедьaия
3).
вooбщe дo вocтoяUlагo врeмeЕц мн ЛUъe{ъ oчевь !Мо
пoлoжПтeJьвЦtъ свt]ьвiiI oтsооптeльвo стofl кocтп Da3Jлч.
выхъ сo,it3вPfi къ l'пaшъloвaвlD п вап6oльшin лsтeoeь
въ атo!ъ отsoшeoiЛ пpexставляbъ пaб'rmf,cвiя двпriiскпrъ
вeтeрпвaрoвъ. I]рoф. -Aкcъ, пaсiьдовaвшii бoJъe пятш твшчъ лoшадell, пpЛшeлъ хъ aafiJючeвiD, чю oкoлo 65oh
атпхъ Лoшoдef, Фpafадu бoЛъ3пям|l, прeдрacoo.ioAeEie sъ
к0тoрцlъ въ ooJьшefi Ллп мeпьшefl отrпe!( пеpeдseтф пo
ваФъдствJ. пo чпcтoтъ пoявJnлIя Aксъ pаспn.raгa"ъ яа.
слъдФвeЕl|ня 6o.]ъзвn въ шtl5nu1cмъ пopядкь:
t) sPooneг. Agncцltllrаl Gs'ett€'
lм.
vo' oettin8en. zuсьt deв cdt6. Pferdев,
l) ш. шleз' Бtoс}.втФedng.
р. и.
g) вurcьвrd
lщ
E вoспtlтlЕIв лofuдЕ,l
Цl}11ч1l'.
тeльвптo oдepжaвiя n,u
nйooo""u,o""o*
JпpшвeEiц tr oбпльloмъ ""
^nuo'"""o
кoDмi.
llъ эт!хъ случaяrъ a.пщ
ши опнпlЕо
t^ yвдGltдуeтcя.
ши
oдц.шкa цe
--.^-д
кoгдa
iE :;].
ig' в!
g:€
i€;
l' ц3юстE!кп
6rpцoвofi я гряфeльвoи &oФel
6р
3p
2,5
lд
0,,
Ешп uривять вo вEицаЕie, чтo пsФъдoвsЕЕня пpoФ
AR...
сoшъ
аЕглiilскiя гopoдскiя лoшщи приЕЦдeaмE
хъ аaвoдcкимъ' тo. вeфмвъввo Eyявo дoпJствть. cтo o/o
вафъдствёs.
вElъ бoЛt3вe't мe*дy всъyB лoшaдьrtп вooощe
бпъ вEaчитelьЕo yвеличeяъ' Ивъ втoгo вцтeкaeъдoлfieпъ
сoвер.
щ!вEo яpEo' чтo пpи пoдбopъ пдeмrпЕыtrъ
прoпaвoдптeлet
Ф
6oлъвEп лoшaдet! lo
пopъ oоp*
-EaФъцcвeEЕыя
щшп
олипвoшъ tшo вEииaЕ]'я. оъ дpyгofi"uхi
*opo"o oу*"o
бцть,oошoтpитeлъвымъ Dрп яокJDceElп
п3ъ sавoда 1.Ьхъ
aepeбцoвъ, вoтopыo o6лщaюъ бoдъUняfп,
прпчпqяeнЕмE
oсмoтритeльпoсть дoлжва о!тЬ тьtъ
]"'-1Y"]1"ъ": ЕJжEoцъвв6e opoпзвoдптeлп. Пpп oоcy*д"вiц
тaкoгo
Dрe*дe в"eгo п,олъдo"aть
-вoп!oоa
й,iч,й
coмofi бoлъаЕи.
Eслп sepeбeцъ сильвo paбoтшъ. ялв eслi
яe рaцioEвльвo, тo oпъ ыoжPтъ пpioбpъm
:::"::i"!1** вeсBof,сmeпвEя
ooлъави'в0всe
cгo прeдка tlъ; таEъ saпрпtъръ,
mocтEЕкц' psсTяaeпie оyхoяплifi, палпвы могJm
пoявптьФ
oъ-yсплeEEoll рaбoты дa*e y лoшaдefl, Еe лмъnщп!ъ
G
томy цик0к0гo предpaопoлoжeЕi'' It пoпятвo'
чтo пoдoбЕEo
п0рoк! пoчтп ппкoгдo цe leрeдaютш пoтot!ствy,
ToчЕo такfte
oдншRe вeръдкo прotоtoдвтъ y ftepeбцовъ
o* пpoдo,я,,.
l_".1*-Ъдo'""'*o'";
чъцъ
Eс.^цтa
вoдa'
в
i
D',,o,
eqtr
" ^o
бoгьзпlf,
iu.,i
.
i#;Ш
topolU16
J# ;:ff :x,"IT:l'"|
аацътлня v атl!
;;;;;;# Л,;Тъ'"*H.';:i:l1T'
lI*uT".,,''"
.сpa
п leртвпга вoфъf,стseяяяя
цвшъвeвiл,
п
"";u;;;;;;;;";:лrepeдачд
5!
2'5
тo
пpoиавoдшфл,;;;;;;".".;;;".oпредi.пeEн,
€g;:ёз:Е;Ё
l2F
пpпчпвц DpoПсtoхдовlя
oojъавeil qо могJъ быть тoчпo
i;l
пpioбpьreя!нrъ
:.:::].:'''",u**.];o;"ъ;;..";",;'HlТ.T::""Т#*"J;
PaафрoЛФю ппasiя пoлЬвцiъ жЦesъ
u тъvъ фшцIъ спo.
ваpoж]Pвiю сiaбшo пoтotствs,
::."'"J"T
вaшoвsшo пъ
внрoftдeвiю п вцtпpапiю'
нsо.tъi
мя пpПaвaDтф
тoлькo тi авoшцri lr ;
ъ;; ;;"',j1;;,."'""sвв
в.aвпшu
въ ф!oв
спeрtдтaаoUдъ
;;;;;,;"";;;"J!я
жяаЕш oплoдoтaopРв""."'ii"-:"йJ..llil
",', .*"""Т- llфш0.1ъe .U"рioдE Jгрoбвo8
ствeE!нцII o".*"i"**
лi-ш,*Poвoтoвoвoi;';;;;;;;#ff
po8фpoflФвa oбrъвa
вeIцeФвъ (пoдагрa ц
ч.acтo-.цepef,аeтся
saшiдствy
пo
y0opвцши в@ьд.
lJъ#"ff"xxT,i:
oжtpъEie).дoвфпo
вoбъ.п ракъ.
ицфeкфoЕEня
бoJгьзвП, ФPoгo гoвЪря. вe
вaqъдoпеЕвЦl цo oш!
l1"р.""."',)
ЕeрeдaDтcя въ вtrдъ pаспo.loдeяi"
*.
u"uuдъфy""цJй..;;;;"ffi
.
llposroe
lл'
J{акъ oпpeдълeuiя
-
:1"l",".ll":,""fl
,ff"ix*JJ;
p0дствeнн00 pазвsдeiio.
аюгo лoЕятiя.
п вагляды в8 пPП.
.oд"o""' *pouuu.o
р*"йr"",,",1'.'-къ
в.щallцop;3дпчпп'i;;;;;;"";Жxx1,::l'J"т'Тl.-;:i";
ilili;eT"*Ё,Jl?i1] J'llliiji;
Ьxx#;:"";j{ TJ"Тll
стoящiя въ б']лапolъ
jнill#lнt jЬ##
poдствeвнUя *цвoтвEя
пrрвo' reнe;l
Ьaoтся, папp.. *".o; ;;;й;;:."-"Тi";J,l;,IiH",iЪE
') прoф, в, tlorвE.oцBig, o.soвЦ 06щoв п.Флofrв,
lш,
'.iil
24в
lv. PA3вЕдвEIв tl вoсп|tтAп]Е лoпlAдEfi
дPJъe; Еo тaкяe п спаpпвaпie яrtвoтпBaъ въпoсЛълJiDщЛхъ
гeпepaцiяхъ будeтъ рoдствевПымъ пJIl крoвввllъ раавeдe.
Eieшъ. въ тaкoцъ rlмrЕяo смIlслф пoппшаюъ кpoввoe pаавeдeЕie бoдьшпEcтвo aEгJif,скпхъ скoгoаaвoдчUкoвъ l}, Haтy.
аiyсъ п аPттeга.тъ дълaютъ .трогoe рr lлпчiA Ьte*дy кpoвянyъ
paавeдeEieмъ,Il 11а3веaфiеrtъ въ сa.кo'uъ c€d6. Iloдъ пoс.!ъдвUl{ъ oEtt пoЕиilаюъ cпаpпвапie кпaoтвUхъ въ uрeдълalъ
oдвoгo It тoгo Be типа илш oдпoгo и тoгo Бc вaвoда' Ioтя бы
и пpoисшeдшaгo oъ сtpeщrвlЕiя дъскoльпв!ъ пopotrъ lefiду
сoбoю. этo paалпчie лeГкo сeбъ пpeдL]тdвЛть п пoпп!авie eгo
дъdствитeльЕo вaжЕo для пDaктпtл.
Ilами y*е 6нЛ0 yкав&вo' чтo toзяrlву бывасъ ппoгда вы.
гoдЕo хoEсoлпдир0вaть пpoдJкTъt пoлyчeявEfi oъ сapещп.
ваЕiя двyхъ llлп Bъскoдькцtъ пoрoдr], для чего, paay!tъeтся,
Eeoбхoдllшo пpliбlrгfiyTь къ рaзвrдeпjю прoдуктoвъ скрeЦtr.
вaвiя caмЛиъ въ ceбъ' т. e. къ спарIlвaвiю шФлсoвъ lteжду
сoбoю' бeаъ впeсeпiя кpoви сo отopоsы. прп аTo!ъ, pаа)'мъeтш' мoжEo прпбъгaть къ родствeпвoмy pдзвeдeEiю п
нояEo пмъ сoвeршeвEo вe пoJьзoваться. 0Tпхъ 06ъяcвeвifi
мE счптaeмъ вooлEъ дoстaтoчпEмп. чтoбш прeдупpeдпъ
вoвмoжEoоть смъшивaEiя otяaчeEныхъ пoвятifl rt08iy сoбoD.
llcpeloдпмъ вeпoсpeдствPнвo къ кpoвяoшy раавоf,rпiю п
б eгo aпsчeвiю для прaктЛкп кoЕЕoзaвoдскагo дъJ0: ЕслB
сдълaть стPoгую иEдпвПдуaльвyю oцъ0кy вgьtъ жпвoтвыхъ
тaбувa илri зaвoдa' тo' ЕесoмпъЕяo! цoжвo y6ъдпться, чтo
Jyчшll'ъ,
пaп6oл:Ьe Еpollзвoд[тeльЕыI ъ oсoбet Л!rъется всeгдa
вeсьмд вeмпогo. а чaстo тoЛькo otrвo жllвoгвoc впo.]въ oтвъ.
чaeTъ цълямъ кoвпossвoдчпка. чт06ы Лспользoвать вE]aolцiяcя Еaчеотaа этoгo !ЕДIlвЛдyушa' кoвEoзавoдчпвJi 6нaаcъ
выroдцo пp!бъIпJ/ть къ бoлъe клп }!eвъетъо0o\tу крoввouy
cпapgвaвim. иотopiя aвглiйокaгo п.!Л a'leрЛкaвскsIo скoтo.
l) гpoфъ лeвдopфъ E .вглifiспjc
дълaютъ PазJпй
яeМy ftpoвпыьlъ рsзвeдeяi€мъ п pвавeдeвiсмъ сaмoilъ въ сe0ъ, l.ptФ
дeвдopфъ очитаeб этoв тepшlEъ тoл;fio тoгд. п!'йвuil!s,
яoгд.
сп3pEв6Фtсr япвоEЕл'
явloшщiяФ
въ поlвoIъl в'o!oцъ л тPфьеG
toлъвъ Eля гeЕeр!цiп !одствA мeмy с060ф cпдгввrвie яe аf,вoEЕ!ъ
бoлъo oтдaдeвяaro poдств8 oвъ уж6 п€ вазываeтъ ярoвяtjllъ п'в pв'
тrд€EioЕ
въ сe6l!,
IV' I,rзввlвпrв и anспптAвlБ ,1ошAдafi
в0дфва дocтaтo!нo yбъдвтeльв0 пofia3ввaeъ! чтo вqь вIlдaющieФ cкoтo3aвoдчЛкll пo.1ьзoвшпсь кpoввымъ спaрltвs.
вieшъ для yлyчпIeвiя отsдъ п для 8aкpъплeвjя rьlъ ocоieв.
Eocтeп' кoтopня пpoяыяллсь въ oдaorъ плп въскo-1ькI!lъ
выдaющпlcя жЛвoтввtъ. нач!вМ съ Бeквeля rт дo !aстoя.
щeг0 вpeмeEп' БPoввоe спар!вапie прa&тl|хoвалoсь съ 6llль.
шпшъ yспъtoмъ вo воъхъ oтpaсляrъ скoтoзaводcхalo ДJr]s
0тoшу мeтolу рflзвeдевiя aвгЛiflскoe скотoвoдствo o6яаsяo
Bъ 3пачитeЛьвоfl стeno!п тЬмш ре3yльтатaцп' кoтopErъ oEo
доoтпгJo. l\[вoгie пaпбoлte выдabщiяоя жпвoтвыя.кsвъ c!eдш
шopтгopпoвъ' таliъ Л мeяду скaковEмп Joшадьмп' шepпяoсo.
ввlп oвцaмп' дяiерarлcкпUъ скoтoмъ, хyрatш Л сoб!fillп BEвeдeЕы 6нли прп дoвoльвo тЬсвoшъ &poвпомъ спapпвnilit,
llстopiя лзBiстЛыхъ пopoдъ скoтe Л лошaдefl' вeсoмвъпшo.
пoкa3Евaeъ' чтo крoвEoe poaвeдeпie пpп пepвoвaчшыloцъ
oбрaаoваEiп пopoдъ оЕoтa пPдктпкoвaлoоь EeсpаввeвEo чaщo'
чъltъ въ ваотo'щee врeмя' кoгдo кoJЛчecтвo вllaDцltIщ
aваeuп.]яp0въ yrlЕ0*пл0оь п кoгдa' paаyшъeтcя, явпioсЬ Boа-
цо8вoсть пз6ъгдть кpoвЕагo спаpлвaвiя' Ha кpoвпoe рaзвe.
девie вymпo смoтpъть вaRъ Eа cрeдcтвo къ бoлъe бвстpoxJi
дoстпжeвiю цъJп, п цхъ вe сJъдуeъ пoлЬзoвaтьоя тaIъ' гдъ
uoжEo !мъть впоJгь пoдхoдящп!ъ fiпвoтЕыtъt т' e. oблatrаDщшlъ в0ъмп жшaelEvп для окoтoзaвoдчпкs вaчeствдшЛ. пo
жEвoтвЦхъ' пе сoстoящихъ мcждy coбoD въ poдствъ.
гpафъ Лeвдoрфъ веcьмa о0рaвeдJпвo тoвopnтъj чтo ть(вoe
poдотвeяяoe рaаDедeEle !e РeЕoleвДJeтся в0o6цe' тдкъ хапъ
въ бoЛьшIlEствъ слyчaeвъ oвo ]аРтъ плохiё pe]y'lьmтн: sо
3a тo лplt атoшъ спaрЛвasiЛ. кaкъ |tсклnчeвiя' шnгJтъ по.lу-
чaть0я ж!в0т8uя съ вЦдaющeюФ пр0!tв0дптФьяoстьD.
Iсposюе cfuapnванiе неcoлнънхo ве0еmъ за фбoю ocлaблецi.
4oнсm1lil|у|!i||, v.чень|nенie noloвofr, npouзвoапmeaьнocЙ|. жuвomнazo' наtr.Ioннoсmь къ
u' в-vьспЙ cъ вo.
'Iеpepaэвu,пoсm|| pфвeaенiё
rpЙMeнiелъ nonе|ныrъ Ёачecпвъ|
rPoвнoe
3ах|м.
мИъ
t nopoхt| сqoicn|вeнные omoлg cе.eеilcmвv.
япвъ Баpфoрдъ пoслъ 50.тш лt]тEягo oпытa въ cкoтoвoдствъ
^вfл|||a.
0рищc.]ъ къ iаБ'1ючeяiю. чтo рoдствeввoe спаpDвaлic rnяёъ
дaвaть iopomle pеаyльтaты тoJькo oъ жltвoтяElъ' oбJлдa.
Dщпхъ олльв0b. aдopoвoю кoвстптуцieD: вo oчeвь блПакor
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
25
Размер файла
3 739 Кб
Теги
коневодство, кулешов, 1916, часть
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа