close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Туркин - Ковка лошади - 1900

код для вставкиСкачать
Ковкa Д0шaДи.
P}/КoBoДсТBo
ДЛп c0ЛЬctllj|)(Ъ
)(03fl
вBЪ, llaBaЛBрllcTOBЪ'
Bpaч0il ш 0TуД0IIT0Bъ'
в0T0ршшpшЬlхъ
с()сTABИл.I'
Е.
6
Dpeilorssяtс.rь тc.pit|
нo|
B тypкиЕ'
Б|l
ваPl|3D,
i3г.
!птсnilпiT' Iaго
Cъ 1з4 Ркc.\'нrra
с.ПLТЕPБУPгъ
иадsвle А. Ф. д.eвp1eнв
'L0.
]1[ст||1l
Il
lll
..
1
I
.- -.
t0
.
tl
. .
."ll
13
.
t9
.
,.
-
.-
2l
22
21
.:(
''30
..зl
Td0orpафis
в Е!Pшsl,шr,
дsoploвsп пl0щ' ! iljl
Фпвдвсовa
,
..
]i
o xoпштахъ.
Paавитiс toпнтl Бo||штo адрoiыnla
кoпE'o яoвopomдев||nг0 fr срeоепкs
]ioпнтo лаpoфoп лo llадп
Рor0вaл cтъвБа
глстoJ0.ичeс}oe cтрoeliе сть||(и Nolштa
52
53
56
6э
6t
6I
1l
78
80
8l
81
8з
84
85
м
8i
80
9l
92
06
97
98
90
t0l
to2
l0з
lщ
,,lPЕдислoвlE
Лltтвplтyгr:
ФPд{б Aватoviя дo[aш!пtъ тnвoтвuxъ
вP4fi0D6 Aвaтoмlя дoлпшвПхъ 4||вoтвN{ъ
yyлadй
Aпвтошпceскoc lстpof,ст8o
вeчвoстЛ.lo||lвд||
TeoPb кoвки
лoл6qм!б тфрiя кoвкп
иЙoil
кoвкa noшaдел
лa'6нnяz6 тeoPiя кoB8ff
?',lon' Leьгbuсh нuCuпd к|aцen.вesсllп8сs
l,еPмнъ u Jlюнzo\Чr ||ora ioшпrп' ся стpocвie' oтпп'oJeвiс
IЙ|pxaz,
сaao@x'й.
k'ыa & Pфch o тooud лoшAлtr
Poфсхiй cтpooвio л poстъ кoллъ
лrytиoй
хпрyргП{€смя
тaтoлoгlя
.J!xn6' kцo9eсffin сo.tдпъ кooытввгo poгд
}IrЛкl{ aypвшьвшя адIътви !азлпcвыiъ aвт0P0въ
BщЕoe вяаseвie пpавtlльEofr RoвЕIl лoш|адш МБъ дtrя
сe,ъсвпхъ toэяeвъt тДкъ ш дjя Еaвaneрпcтoвъ бe9спopвo
Пpoвeдcвie ae въ прaвтичeсAyю аiп3нь вa]'цЕыхъ
aeлaМьЕo ш
данвыхъ въ эNit oб'aоtr эпaвiя_вeсьla
дaа.e вeoGroдшшo
эФ Doбyдпio ядcъ сoстaвпть въ RрaтЕofl oбщeдocтyrts
яoй фoршъ plвoBoдствo пo ЁoвЕъ toшадш' пpвqeш цЕ
пoдpasдЬrIIлU eгo нa двa oтльJa-дЕaтоyoфивionoгпsecвill
и тelEдqecвiй
Bъ Deрвoб фдъJъ вoпpocы. Еасaloщiеся детдnьвшo
стрoeвЬ вaстefr вooытa, шoгyщie цнтeрecoвaть 0пeщшистовъ-вeтeDпEapEЕхъ
вpaseп' вaбpaвы tелвпЦъ шp9фтo!1'
нscЕoшяo цы J'c!ьItr въ oс!'щeствJeяlи cвoeгo aeла.
нiя-прcдocтaмяeш оyдпь сEпсtoдlIтеJьвыlъ qlпaтeшtъ
Аan|0Iъ.
Бo'Jaa,
lш
г
исropiя кoвкt.
сolшьнiя, 6sJo вPeшя, хoгдn пeрвoбштввll tIL1Ф
lj€ft
эък.ь, пpпpучпвъ дl|кую Joruflдь, ItoJь3oв&1оя ся l.(f,lгnЦп
пpп пepeдвшжrцiяs' в пo3дI|ъe л хапъ pa6oчeii сlIloll.
сoвepшcппo пe 3l0oтясь o аfoРonьt жппoтядгo. м|iь \lшо
аRбoтIIiсE овъ U o свoeмъ tдopoBьli l{oнeчяo' въ тo пDctЛ
во lloгJA дaftс af,Poдtlться ttfl&]ь o кдкoмъ Лпбo пЛetr,|!Pa.
IIeвiIl яom дoшaдп oft д'pRнхъ п вprдпвtъ влiявil| п,l'IвE
да lI .loulaдь' пplt юft }l|tп|lчt]ьвolt paбoть, шoтoPlrl т|)фo.
в&]ъ oБ Eeя ЛepвoбыткEfl чciosъб, пe вуяiЩAсl' въ
IIск.Tсс{вe||{oll ФUlrп6 кoп штfl Пpetoстaьrеввм Фшon ..e611
проDofя 6oБшyю чaсть ва |Iдcтбпщъ, лollвiь пo]ъаoвitnс''
sъ т.ъ speяeва жп3нспвofl oбстauoвБo'l, }шo oтiшчaDutс,lся
oъ тoil. Rъ хompofi oEa паto]|tJAсь пъ e()тeствeввoltъ т- o
дIпotrъ сoотояEПf
( гaf])
Б.\ nьтJ pIJ' чФodкъ
ать |Ia лoшд]ь 6o.тъe тяжe IEя рабoN; tr вoъ въ 'lPсв.
eщо
въ
oтJшcIlпую
llс|l пстopiIl xн яtхoдпttъ укAаaпе, 'Iю
эIIoх}i 'l'pояпсIillxъ вollяъ' T с. !s 12oo Лъъ дo P. х, r Peкtl
!ъ вoeЕпн\ъ пoхoдаsъ llоJьloваJlIсь ] |Ipя*ltнмll .]oшa]ьIll
trnя пepеooJк|I фурtжa. нo, nэ}'чпя пaмятпвкtt IлJбoБoll
fpeвнoФп' пп Bъ folue.]шcп дo xnсъ iIlтcрtтyPъ т0ш Dpс]IeпIl. пlI Dъ tD\coioгllЧcокпхъ ша!0fмtъ \tы вe tIaIo.
flIs|ъ пп шшъ|lпагo начeкa ||l тo, mбц кo8хa J]oшIддeil
бша tвD6Ф|0 дpeвEtt! ь }[eя]I т+,ltъ. чпoгie пuсeтыtt
югo вpct(cвп пoдPoбпo oппcl.лflJш }зf,cчкIl. удItJa Il ]l')'г|Л
IIpttЕaшеfrпoстlt уЛpяAlf JolxЦcl!' вIt сЛoBollъ пe упoaIlваЛ
o |to]коmхъ A ltФЕoфoпm, гpe'Irскi'| iloiкoвo]eцъ Il Itсто.
DIIкъ. alJсхша.lтl свoil вагnя.1ъ 0 A{ttоствъ пoпEтa; пo сгo
lп*пiю' ьoпнтo .foiкпo 6шЬ тoх]r твоpfo' чтoбв пprr у.]лpa
o зe}|iD elвшiliся авIкl,' liдN]l oB Ilttn6L]п, яo |I oп]'
llo3]пiie me, съ разЕItrie[ъ
BoаJаI
nItчelo ]1о гoп0])l|тъ o (oвк]i lJъдiljьяьllш)rl0llos\ IIстoPiш.
c]| po3вI0|e!ъ IpлЛl]внсNoll ]I tIo]|lтпrIсснoil fr||iIIII IlnPoloBъ
съ уЛyчшепiellъ llхъ бiilг0(o0Toянiя, съ }BеilIП.||iettl. IIo.
TprбЛoотоlL чr.loв]jliп F(тoстпсlI||0 )вojIIIiIlI]л(l, ll пat]oт:i
ioш1дll: чc[oвtк ь ilPIIн.JяiдnJ ь се lрo\o.1||ть I Po\tafпUя
р|trстoяяijll нepъдкo, ]lo Iia\IеUIIотoli пoч0ъ кflнь !l{llрllrIl]Pъ
пplт рlrJпч|lы\ъ B0оI{нIJ\ъ ||o\ofnIъ' tlр|llII'Iifi]]r l|сpс0o'
Jl|Гь .JIlIUкoшЬ 6o lьlILiя тя:Iin.тlI, || liь foiol'||lcllir' вс|'го
iloсJi l)r60Tъ стaBшjtъ .]oшадL въ пeItp]|I.lяlв.lk) гIlIiсвпчес]i}.ю oбстдвoUху всe эт0 }lъ 06Uteil сJ0,!troсn|| пe \|oгJo пс
вfliЯть паI}6flo, лaпъ на вeсь opганlI!цЬ fl|IBoтlIaIo' тtкъ ]l
ut i]lo])oвьe clo нo]-ь Cioвoмь. чtrIъ бoiьute Пn 1oJю ioшaд|I вgпдддЛo qDIix.lссlitl o тp]jд кь тoilу frc llрll ||io\t|\ъ
lшъlU|L|Iхъ )'слoвjяIъ' тъrlъ .Iilщо чeioвtrrъ стi.]ъ зд\tчать.
!тo e||(e ooдpдя || cltлt]Iflя .lou]аfь oткаiнв&1flсL oть Pабoтв.
|Iе lloгЛд пeрei0ilгtlьсЯ' JпAo стoять A пpIl!l|IIof, этo|т'_
кaкЬ пeтpJ.дкo 6ы |o,пuът|lтl', iIrJIД 60]ьiпьхolllJтъ 0тчnстII
licдьдствio xyp||oll l llгioнIl'lP|.lrofl ' 4.тaUовкп.. oгчfст|I oъ
чpeзsЬрпotl jiaбoTш на Tвордoil Nачс!lIIсTof, пoчBъ рoIosая
TБaшь кoшнтa 6ысr.Рo IIiяntUllвft1flсь' ]ъlnлaсЬ cIIoil. o6.]n!IвBonaсь к}сAallil' трcспa.lfloL II Ilст.к1^ясь. тяic пe ialцlF
l|(Nla 0Tъ тoJчк00ъ ]r JДаPoвъ Rпlт|)|т РaспoJoaслпaя ttастll
нoпвтд) вci]ъдстяie оегo trIIвoтиoс тсpяJ0 вoаlloнвoспr-пр!t
]loлиon c[f,ъ ]I rtoшlll Ilсpcдвп|aт|'ся вJа]ъicцъ жe такпмь oбрaзoмъ песъ пP'Irron аfioяо\l||че0li.L|i }бнтокъ: oнъ
дoФieuъ быЛъ coдсDAiтЬ lillвoтIloc |I въ тo itic пpеttя Пс
мопr тIo.тЬ3oвaTьсЯ |Irtъ длп свolIхъ цъJо|t
Bотъ oсяoвапiя' эtcтпвlIUшiя лпcpвlJe lIof,)'tIflтЬ чсJoBъхa
:JдщllтIlтЬ Бoпнтo .Iolпl.]lr oъ пpcfнIJ\ъ плiянill lIPll Noтo.
РUxь c|t пDlIхoдlтJoсь IIостl' с'q\яi6J' Ijтo iкс }toгl' lIptl-1уtIflтЬ
.Iслoвъкт'
дJя этoil цtJI|? l]стeстnсяпo II Ilpoщe Bсl.Io lloяiпo
пpeдcтавnть с€бЪ, t116 3u oбPа3eцЪ пpп сoаf,апiII 3аluптE
iotrlдд|I oъ Dpe]IIltхъ вJiлнi.l пo'IBU. чсЛoвъ]iъ ваяJъ
свo0 сoбcтвeля}'n o6Jв6. l[ вoъ, пeP0ше oпвтн Itъ этo\|ъ
}laпpaвлоflilt coJдaJн нъчTо вPo]ъ чrrRft trlатерinл"lъ слу.
fllшЛ& оoЛosa, NalIUшeвtя llotIfl.тt' тoлотflil ll гp.fбнii \oiсп.
кoМ такojt баltмstrъ f,]].1п.]ся вpoд1i \lь|цe'rка' |ioтoPнii
нaдъв&lоя на яoг) |I здплlышnJся ввeP!).: Iliп iкc спJстiJAсь иjJъ оoioуI{ тoxотtя цojоulва! сooтв6тФв}'nlItал ФoPr|1]
IIoдoшIвш tioшыта съ чeты!ьtIя I|д)щ|I\lп om ]'гJoDъ завл]t|0ГlI
lI nftкp]jLl IlIJIlсl'
БflrIIt. зnвл3кll o6в|IB&1IIсI, IiPl.|.(trt1) ]lol lI
(pIlс. l). o тRБш\ъ Л\teIпto I.!JнпsЪ JtIoшtlIlаeтся вn It(тoltп.ieсIiIIil, \IrNIf,pfl\ъ. oтпосяlIпllся Б0 пPrsсtrп llaPстповлII|я
IoвopIltrя' ч].I r|ъ .1о
Рtlnскiгo IllilIсpilтol!а l}сспnсiR|ln гtь
p0г]' въ ].tpяl_n пoго]l'пд ]iNнтп
\|тJoвъ паfъва.llt бnш!trкlт. ] пкIo
бftI|\t^Б|l cщo B], llе]fl8ilсс пl!''
^е
1lя lIo f,остoвърffE\|]) o!Iпсllllя}lll
'l'.tпбеpI л .rпoтрe6JяJltсI, въ llп0.
яiII' пoпятнo, чтo )-.пoтnc6Jeпlс
тaкII!ъ iаlп\tflнoвъ пс 6нio Pпс.
UPoстРfl всппвsъ: опf пп]ъва.]llсь
6oJьшeo частью пn 6oJЬпня х0riытд II паpi]кa UРll\lъIlяiIlсL (ъ ]lЬ |ью прcl\ пl)с]Ilт|
зnбoJtва||lя.
Cуrя тоrькo tIo ofilo\t.t тorl}.. litr|ioii tll|тcрiL]]' .rпoтliсi,.
.rяJс; ]iЛ пo]oбn]J\ъ r|}-лoliъ. lt0яiIlo l'ocтппItть ссit пll0.
стl&leвic пасNof,ьхо т|рfнтIltIIlв 6illIl тf нAcl(oJьAо. гПъ.|ilf,
своcttl' яn3нпceпiD пo]о6ЕHc !}.xкlt. lipомъ mго, Пп]o ln\i].
тпть,;то такie чуJкп! бlnгof,nря спoс6бRl!ъ пpilкpъпJсltilt
ll\ъ къ нoгь ioDtnfп, oнi!нвiJlt lIеll]fБo II вlteднфвniяl|i':
|
прolI
JOUII
нпрб
хoпetI
Слoвоrlъ.
въ вlIfi
cl, f,рnктпчeсNoil тoчкl! аPi,шiя этo tlз06|!ътоПit'
6пtлrlnllr тt|обoвtrio }.xtчmепiil. }.(.i-
ч.tJNn ltllt
il)вli] loLUl]|l
(rтoJ,| Bс]сцi)сil [)0I^та (V ст0.l Iloс ||, ]) х ) l|\ll]oтся tяn.
oIlл0flкiогlIппoоflн,la:tiii llpIlPflсtiоltIil\ъ]li\I|]('тn\l'6IJн|l|||iь
l)llrtскпхъ пoсeJеltlli IIn\o!ll1lI гnБiя ||o.]Rонl{ пrtъст|i с |' г|l\l.
tьu!ъ op)'Aic16 п .trр.-It.lIrI|| ]PсRllo(тЯnl| 06lJitшlllil тiкoli
llo]кoвы 6ыiъ пnilлo||ъ nъ l ('I!}ln||itt, nJ||]|' Illi(Io,llii IliIre||
гiIr,'eltь' нн !+'.т|' бlJвl'Ix|^ |'||\!.rlIl^ ||nго,|.Ili:|'lIn ||'li''t'||яn|т
(|fpaгo дepc0l' к0г.lfl его DLJкоD'lrUыBiiII l||||( 2)
I]lIl l'аrNoпкA\
Ь
.lл
|Ьl
rll.
n0DсlilIlo PIlt|сlia|.. lilil-lill
IlLn !ь | еР|lоlсТв|i .'|rlliсе|l-
б).pгсlio! ь llnil.]с|l!| ;u1о ItI
]il|iпхъ гlIttlIoсalllIl Iill lrtll'!.
Il0къ 3 jlпp0-lстiвiястl, ofш\
ll] ьr||| \ъ Ci|!!оc} ||l'тpг; Ieпiс
|l||ilтхъ lLстiiItoR], нi||iь :Io.
f,oтo || сeРсоlю ]lЛ ]lll(I|тн
нолштl oтЪ cт|lрflпllIt lIoNa'ывRетЬ
]Lil To! чт0 тilн|JI lI l tIi)0ll
с.])'fi|I]]ll сl(oрte.ILiРaIUояiL'l!1''
чъ1|], oт|l]iчfliIII сBoе]|t IIп llInчe|||к).
пoтo!l" li0Jcr'll0' '|тo
.]o-
ioтo ]I сP|lе.po. i||Nь l!ягнiс
l|отаlf,ш н0 Iо]|lll||Ь Jiя
Fтоil ll|; Ill Il f]jliств|rтrliJIo
ьoвliil ro.Ioтlt\lIl |( сellеijlЛн|]lI|| lI0]oIlIBа]tlI пс 0ыilll
oо||lоР|lсIlР.)(тpnlI0Пx
п.
(
пocil
]0л0Iпп|Iзн|] к0lleЧlIo n (о(
тnв |il.]lt IlllIl|' llpс L!(|тll Poс.
Iiоu'|| с0стoЛт0ibП|l\]! IIIlт.
Л|||L|сBъ l| llrIIlсpлli'|l|пъ
t0шад|I |||llI trBoр|; IIcDol|fl кoнlLlItс|' f(lс6гя.
||ru!I! пoд|io0ам]I' r]|il]|ердтpllцx ][oIleа iirlIn Hl'Pп||i Ulrt]'
niliil лo Лo|||iдяхЬ, lIoДкoDItlllIIiхъ :]0.'loтU\|ll llllIIln(ilнlil.
l|п\IlI l|чnв|l,l||ol 'lг'' |'IlBIlоc п:':lIltчnIli' ГilIjlI\]' | |l||||'il.nlI.
]n]lil ]o.lniнo 6ыio с |\'l||ть fЦlrIlIoнic!Ь roPnn'(тBо,IIlы\l'
ItaрскlLхIr выъзд0въ! ].fя ]I|]|I.]allin вo3ltoii||o 6l]l|'rUnIo nl0сьi
i}r'сгo вtpoятяte, !тo тtБic г||lIIIoсn]IllI liII lIf]1]Rill|!сь ro-
..ltAъ
Ilскjсствa яе п|lпкpЬ||ie||iЛ lIo LкоПЬ |iIt |ioпuтJ Iolll]|l
нoD]ямlt jlPов]liо ||irрo]|t нc ]lllt.||| ]]тo .]l|кi]ннx0т(]| ]ъll]''
'Iт0 нlI U.1'\ь || |^i|':'r'.Ili:'\|' ,l.lIl:| |||' l,lI,Il!|l 1l'n|'lIi'I Jr'.
]
1i||jtl IIiPilпaть стliItн fo\l0в]' \l)n\!пв]' Ijn!l|т|lllкопъ n'/
шIII.lЬ tIе в|I.lIl\!1r пlI r!i.]ьllUIlIlo 1trl}]n NовliIl гпoз.]лчII
lIрtr 1irсt;ollt;rrr, in(tlIll||tllJ\], l,сi)Biсn]' гo|lo.]oПl'-[]оrtll0Il
lt I o|'l:}, IiItл. | 1t 6|i,lll ||nli,Inпll \''|"'ttl'' l,n\гntIIl]|lIli'.''
]nЛiс nсJIiiя Dеlц|l lt)ъ f,oltaIl|ня|o oi|!\o]Lл PltltJя|ll'. п|ll]]
lle встl!ь'lЛ l|| tlо-]lioП], ll], копr.Il'}lл\Ь lln\ntrltxп тlTl0|i|!||(нl'
сo\l|nнIIBпliссл с|iеiстlr \tJil|п]) Jo|||n]oil' остnт|i|| }.пliялi||
llo Il ]]tсII
IIP
ilJf,o ]|о]liоnl'
Ес ||l 6Ir хоnl;il сlliц'стПoBfl]i Пъ тn лl)с!Л тo e(тcстпl,||
Пьо вссгo. rlтo np\сnioliя ]n]Л бlJ па}tъ нroс|loрlIмня trilIl
lI!lя |l .rIIJIiя |I(тl.l'tt!cскiя 4lа]iтli пolтв0l)!ifнDт]' тo Лil'
lIтil Inlnfin по бIl:lfl |t:IlIt(тlIn ]рспltlt\!]' l,l, ].Pап]ior||lJ\i
вnellIllJ\ъ пo\otriIъ |in|iiс |lPo.1lIP||lIll\lil1т, .\ 10Бсilпf,pъ \Iil
Ii.]i'lIt хiil. ||ol'l']Бn ' '])-'ln,tnrl' гi'i|' '||. ln l' IiiнЛ,]оl'in |'Illl
IllflIJось nстапаRf,IIDnть iln пilсГ6ltllшIн\1, lllпtЪ нtr.1'llгoс
J]Pe!n. lIl.|in пoIlгnпяrn копtlтп io|||n]сll \||Iт!)tlf,aть ljCiп
Бi|l lliрь lloIIтiill кili. сftln.]ъ тo'iс слl|оr: Ilрll oсiJЬ гo|'о.]l
lIllцllкJсfl лl' поpB}ю Do|t!t съ }]llltJлlinll]t o||ъ пoсiflJl'
шсD спoю наtsili(piю Uъ |lIIll|It||ir' f,лЛ пoll||nвк|I lioп|lъ
fioтoрня ||oсif) 5G1ьlIIаг0 п0рпIofд бuitI с|lJь||o l|стcpтн |l
60lъf,Il Бсl], сorIпtIliя. ссJll(Il 6|lrл l|]вiстIIд въ тo вPeyя
lioDIin l|о 6Eio бн It lll|]06llоет|l пoсl.liт|' tюкilltIll. .fJя IIo.
rrliiRrirl
li тrнъ .]pслlIllrll' гDrlii!]| |l PIlцtЛпnIЬ liовкп ilolIil]elI
lIc 6Df,п IIlntст|ln
д^ ll сстсствеП|to чтo lIJrЛ лЛIlNPъullть пo]к(|л}_ liъ Iio.
Illl1.\ яiI|вoll loш|lf,It lвol]лltlт \lol.]п J|вllгI'(! тo.lьliо To|trl
liог]n чсJопa|iJ стfulо \0P0ш0 lIfвljстпo пllnтol!пчc( к}'
l-стpоf,ство lioн0чяo(тсп JoUInltl. l|lспоlолil'ltir Чflст0ll кol1|Jтi'
It ('lt]tlчес|ioе спo|iспо Poloпоll тIinн|I сн псчrnств|lт ||'
]lость II т ]
l'll,lсчil l Illlвnя .l:i' llстоpin r \t' тDрппxt o l'аaв|| гiя f I'опil|l\'
IIlРnfоBl,' \Ilt Btt']п!ъ. tIтo сст(,стпс|Lпыя сBъ]i|!iл нIJьт)||
Ilъllп|агn пl, тo врe\tя нipоfn гЛслoDъ бн.]]t такъ шnт|iIl
тilнъ {raIlтa(тlгIllu Nasъ 11o |o.1н || \lя Io oпl.тн1{ 6вЛш ]t ||Il
ll iыrкiпi' lli aloчъ пoIll.'tIltL TIгilв,Lл Bllpo'|.чt' 'Iтo .] 'ill
тliя |I!lII сlil]пlJя с|lъ]ioiя llnсil.ЛillJ|| orlltr]illliс]tъ f,п l|'
lIt,illпll o Ilil]п|Iтiя eстcствcпtIIJ\lr ]llлпill .Iеf,oвt]iп h.ъ 1n}t\
iiе Itli]I'0iпо lIoзпакovItться с1' ntIfт0!iеll in|||пtr|t грсlin11l
]|||o-lстiвlll:IL]сь \txl11 Л.:llloяiTIo('тll 0llLо !l ]|l'тоN\. lIтo 1'T||
0
]Ie упoTPебJ]fltr1]l
хoв|il i0ш|rll|
]гясil '|оtuil,1ll nr| пll|ц].' пe пP|||ll|с||.llt J0Iшit.
]оll въ flte[)Tв), s с.1ъ]oвlт0.1Lllo сl)itBнl|тc'lllIl| |fь]lio llrtt'.]||
(. I!тfl n в|I.lътЬ с5о.Ieт Ь xoUlil,1|t
I}ъ дaЛь[fjl||lо\!]' ILсpiofL llстoPllчесNlIlо l|ilз|lЦт|я !}|.
оTвeEкoiljliI!lнlI' |ioljlu н}Jllт)pIINlI l\trtъ, пoliорllвъ ll.r'lтtt всt
oкруяiДDш(i'r Iо(l);tдpст0|l! ст|t]l) 6ыf|р0 пil.liтЬ. iiinl0]nPя
гol[) чтo вUcшiо |i.]nс(|l ]|сill t)nrсili lЛю||п rl IlPa:l.lll}.rI
'
I|lil)п ь .'(тnвni.
A]тJLlь' il \JItoгonill ]сн|l Ьil]|lit liilссъ
ся 3aбпTl{lIъ
россtLBIIo0 llдпрnв lcнiс впJoть
-апilli!flеltъ Рe|
f0 0бповnеuilr ll0с.]ш чcloBЬкtr съ l|оBы]tЬ пl'||].'Ii''\lь свt.
;кшхъ oшiъ. Бпкoil |т lIplIяcсlo ъe;]]|кое пr!)((р.1е||lc IIaРo-
lt
.1oвъ, ЛoсJfl Toго кoпtjчяot БI1liъ Г|))'бвe DnряtD|J: г]-l|шlJ
lлЛeмдвш |Iопcшлlt къ |.lIt't]|Lпсt()lt,к||JIIIt' Il ||дчn]ся BljБ]'
вoврUtiдeпiя tllr)къ lI llск}сстllъ
cкo]rie' rlдс'l 0 пof,ков0в|rUil| ]n|trn']eit rlol Ii 'lBltтl|ся )
TflLiIlхъ шRpo]()llЬl кnNiLl lIx]ll0lttr ltРoUotr|I.llt Bсс нL].!я IIi JnlILRJш' дъ'[aJJf г])orrsдl|ыe пepc\оf|i сЪ пеюl l! сJъ'l0вlте']ьв(|
tт н)'fi;lnlпоЬ въ atrщltтъ кo||llтfl .1оша.]tl oть ст|I|'tu!t|' чт(Ё
таAовн\ilr
бы бeвпPс|lлтстBeнпo пo.]ьзoRnться lJI tсJ}гrrt||'
вo||ilстDcl(|l|{я jlsp0]li с|)с]||eit AаiIr.^llPп|llr]Iillо
'tвляюTсЛ
I|отoЛъ t'ъ l]вpо|lу. TъN1, бo]1;e. .Lт0 oЕ|l, IпllтPсfi']ля ]lясo
я],
]lIllIlу. прttкoся 1oшfltrоll в1, iкcртRt бoгдrIъ.
iо|llддlt
чlстo. сдъдoЕaTслЬl|0. tIог.]|I llа6.ll)-1lть ilIlатl)\I IltIo_
с60с устрollcтBo кo}Ieчl|0стгll i0|||п]Il
восьшfl
3l сам}'ю .1рPBпюю Лo.1|i0RI lll)|||lltsаf,lI т}'
pш 6It,la llаil]el|[ пT) 1053 ro.])'- П'ь Д.арвItt
DilI, Bъ v0г]l.п'r, нopoJIJI ll]РaII R0Bl),\|Ilt-]epIIliп:
llахт, ltrвьстнo, Tlepъ Bъ 48l гo].t пo P, \
была тlЕъ l|спop'rcпLl DAIвч||lIo0. чтo тIрlI ||pl{tioонoвеillIt
Бъ lett pаiaPoб|I'!дсь шa|гЬснoiЬкo li}'(кoвъ, Бof,ьl||oll х]-сокъ
eя ]lDr;10rcпДJlстъ в('l]o0l{)ю. шrlo\oUп1!'ю яirJъ,lп]-0 ilJaс.
тllЕк'' rtп B0тoрoll яоllo аflilljтвu тPtl oтвcрстiя. Itp0]u^JIIll.
'felIныя !'ЬPoflтпo, дiл rпo]rсil (p||с 4)
Ho l'1cdlь тoвop|Lтъ' что cдlп-JIl кJсoNЬ эт0тъ сo(тл.
!Jяeтъ 1Iасть пo.]6oвu; сIiоlitе, зтo есть oRoп!it ieнчIINn
(l]длa, lf -пo l,кftf,пвftк|тЪ ]r сf,lttrlJ пa !тo\tl| нIскa nio
:}fl |tрс]пo']oие|I|о.
.1ъ3{
рfl]e |.вoа]евIt\ъ oтвcрстill,
^p).roгo
чro пъ
iloг|L]у БoрoдЯ бUf,o lloJo?tо|lo lI сl]-1]o' IoBoрЛтЬ
liilliЬ пpЛAкlт.
с6|l)lt.
]|lloI
itr
шrjl
oчснL
'Itст|I
lIailtrotrкшя вЬ
опol)|lтъ oIll'. l! ! |' (||icJет]|
l i]cчlII'I oнoRIiIt l IlпoIlс|(l'' |
Бoв|ill
П.тoгlя
чeрспъl
вo нll одпo]|
Tо.lьlio
въ r(oгII]ъ Пflll']опъ
Jolшл]п
тaхъ что стl)nпI|!J\lъ IiflAстl'я. пoчol|} в1' \t0г]lJ)
нoIlrtlвост|I.
тll]пo
CJoвo\|ъ.
llo]liоBn
пoioяcнtr
\юIla
6Eть
Dь]llllт|'
яil,]ъзllilЛ
lIll
зтtr ]lo.IJliJil.l..]itя
JIr fъjlств|lтeJьilo
6Htn
o]llll.
ll]lI
Лiс n||.I
канъ
ст|IIIнfl пof,кoв0|l'
lr0l'рA]л11тЬ
tt\tъJn дp)гoс нд3lllчeillо
нъкoтopAc (DprIIll}.3сliiе |l nIIгiIll( liIo
i|}t\еni.Л It ва oсIIoBflllill сnol|\
l' Il:|(l lj.
BnlIic}Iъ тлкoгo пlte]пoЛoжcпiя
с
.]oвaпiil lnБiю.IlIiIl что |ioн|ifl 6|lJll
|l9в]iства в]r Гeliiп ш ]o l] \ ()(|lo.
1}Лiltfl)
тo t|то пр|t пnскoЛБn\ъ \llIоt Il\1| lieiItтс|ill\l, гр06|| |t|(ъ л6iIIаlt дpовпсil .\Jl!i]lI
IInl|]cпri бнJIIIIoбoJInlIiя пotrNoвll (l,
Do III006PflзtIErtъ нпp)'frл|r!]r пDiсrlъ ll
съ гBol]eвE\||I oтверстiл\tll n тrl;яl0
IIn|l]сяш бUJtt ll нDll|]тlI!J(| lв03]]l с]'
пJ0сБIINл. пoЛl нр} l;l|j\|lt ! t]л0вNil!]l
l пl. .
в зтlI 6o],l;c пoitrIlt'
нo
кcпol|ятпо' |I0!ertl.
Itil
сь' \oтя iн пь I'|ll
IIр
ll] |r,
('g
iсn]' llerаЛe!ъ в1,
'2
чтo хoJьтll . |] ||
Bi|)oятпнilъ }toжсfr 6вть l|рc]lIoJnяic]tiс.
ltx'Il
IIaъ пepвв\ъ пrPсня.]Il хoBtil' }. cЛ ]|i06Piтlrrriоll. }.
l.тDсIII|н\ъ парn,lol|ъ |lоптр0,]l'lIoll,\:lilt,
r01|IЛ
lоri
ПоРвUя IlilIt60']tс]oст0Bipшня свt,]1|Ii'l ofiоDкl]
т с объ IIскJсствъ ]lPIlкPъlIJcпiя \Iс]iJiIl!lсснoll пtаcт|tIlI'lI
гloi]
il,ь к
oтяoся
тilкъ
llo i
latllllJ
]]].
нalItrпl
сцrп
InIiск|t\ъ сдгnхъ ecть Jlit:lflIliя' 'Iто |ioDtifl бн.]a паR]l(llriI
въ ||lвсцiIr. Hoршeгill lr -ilввi|| |I3ъ ltст.pп!Iocнпхъ ]0хI\(||.
тоDъ, l]t eсть IмBfl|Iiя o нoвtiЬ' мoяiIIо п^lвlтt' тfl]iг|ll\
IInilePtтopfl ;[ьвa lY кoпстarпltпoпo]Ьс|iагo (в36_! | | )
I[Дкoнellъ. въ пtNсtlБoмъ tIaI!)]нo\tъ j]пol Ь-lItтcltn ll l'
Ilоnъ па\lятпIIБъ l\ яtка. рa3сIiаlIHваcтся Бtкъ IillJlJl' Ii,il|кiit рilJoIItJlъ lI сiо}|ftJъ поtrrioвI. n||е]пnrIlRч0l||ll.rt f ll!
eto loпlа]п [tарJъ l]0illliill J0\tiI lъ lt .'тilасHвaf,]' поfап' '.
\|IJл o}lt ti!.апotlоtIъ пo.]lioп]J tilнl, Ilсгntrпlrя. тl'on!ll !'l !'
aяlчЕнlE
tlоIo 6oJl\c I|рoчЛoil пolповE. TаNI|!lъ o6Dп!on]', ]ln IIoдпo.
вI{DаIIьe лoluД]lf сrIoтpъЛlI ToI)a. кnRь llc IIа JкраIlIcп|el 1
cъ rIItстo.пptктпl{iскoll тoчIill 3рtпiл. т c llтобIl пo.]кoвil
(,л)'ElfЛn tIоTllппoll .alIulтof, lioIlнтa ioltrlдIl' чтoбIJ шn бIlJl
кpъllка' o сltдoвanьtro п IIшъJ^, пoаlr"]Ii| п,Bl'стп).F тoJщпR}'. xoт,I Еflвъl)нoо, сntrftя oпcpnцiя БoBнtt iollc]e|l вътo
DРcмя' ЕA ядIIlъ взГ.1я]]ъ, пРol13BofIli8сь сrllEllъ Dil||llaPсБurlъ
oбpа3oмъ Гoвopю lLnвЬPlIoe Uoтort.fj чтo rIце Il вь ЛnIlIe врeilя
lioBБa лoш&дen стolITь дДiIсБo пc Ila тoil выс0тъ, llfl ЕiкoIl
с.tъдoBaio бтt elt стoЯть, бJагo]llя тo!l!' кoнсчпo. t|тo нlIoд]шоЛ oufl апчaстyю въ PJ6a\ь IIeвъteстBeпнnгo |I IPrбflrc
Jюдfl' ffакпмъ являюTся l!а|lIII Б\|lпcцы
lJъ oбDle\tъ Лотo])lrчcскiЛ ]|il|ныя lовoР'rь !n тo. r|тo хoвкn
въ \.l]I |r [х вък|i пo P х встPъча.lаtь liхo Dо l|'DаxцiIl.
l[тДлilr, AUl f,iIl lI ]lIDe|lцпЛilI
Cловorrъ, пъ сPe]||jc Dъкil съ рa3B||тiеIъ ]rnf,с]t,Jiя.
тoрloDЛll ll IlрoмшllIIrlПIocтlt сn oспoвaП|сlI]l Ioрo.]oпъ' с|'
рас!lpo0тpaIIовictrь l|,Jтсit сo06||lclliя кoвliа PасlIРoстPа||яJiсь
!со бoлъr II бoлъe lto Eвpoлъ 0дкtNo сiъ]vстъ |lPctrl|oio.
trктL, ч'гo кoвпfl нe бш,lfl ll]06I] ьтeltie!ъ хдкoгollI16}.-1ь o-]soго
9e.]oвъкt, дr,Re [|ilpoдa' l ]lnlIpoтllвъ oнa пoяпll1iсЬ пoлII
Bъ o]н0 lr To flо вpоNЛ y pя]iIlчпнl]| trnрo]oпъ l'тсnдn |l
станoнптся ЛoшЯткUш1l тo l)д:пlоoбPflзio вIl]oпъ lioвкп J. In].
'tIl'IIlrutъ яAрo,]оьь. хfl|ioc с\,lц..тв\оть ll пo eir. Bll^nяl oн.
06ъя..яяеl.я ||''к,lю'llIтcJьнo тп]ьБo гlilillIl'licttII Го||I'||тoPiп.]ь.
l|агo пoлo,кcнiя страIIъJ ntъст}tв\1| oбuчдeвъ. oбl'rro\|ъ аiI|f,шII
ll
IIApoдo0ъ Jt llsъ cаIIятill
на}tбoлъe хаptкторн6ftпliс тItпн кoвнlI Joша]eii сJъf,].DU(ie: вoстoчЕдя, фpnвuуaсвая, вl]llсцьая пнliit|сtая п p)-с.
0кRя) къ oлIIсанi0 кoтоPнхЪ r|E l| псPеit.lelIъ вttoсitъfствiп.
3нaчeнie кoвви'
IIrутая пстoрiю пoвкlт, в0 вlIf,ъJII, lIгo Pnr.т!пoc IIPl|.
rr]i(cEie fioвяlт явЛяеTся tteo6хо.fпl|ыlIъ пъ яiIlBп|l пoтolt.I
!тo tIоJoвъБъ tre ltожeтъ oбollтttсЬ 6е3ъ IIoltoщl[ аillвofl Pn6o.
чeп спJнl Бaк}l) п дают1, о}lу ,illвoTlIlJя: "]oшlа]ь JlJ|| DoJъ:
д )'с]Iiскнflя эпcпnoaтаILiя ||\Ь, п!п flDIIo|l г|triснI[чeсБoll
oбстаtroвNъ, тPeбуетъ IlскIсствcItпoil NnltlIIтN tioiltlп oъ
лlеtrieвpe]тспIlfllo Ill')poдоBnlIiпllкЪ lIрlвffl, съ Poсгrrtt]' I|рo.
ffiп
гpесcа m
sЦfr r|rIпgПчccБп!ъ
чо.]oвiiкъ Фniъ lшIlPoпo пpilltвдть' кiRз
пnpi, П 9.rсtrрilчcпвo l|o пoслъl||iо Ioг}.чiо nDltiiй:l{ l|ю:
гpcссfl пplNъпIlsн mnькo въ бoJ+'о ЛлIl {енъo EЁ}шm
пpeJ||Piятiяхъ' lio|]f, гnoInдяfflшсe пpoПm]стю o6pnlimп.
лaгo !аrcPi&1a въ сoстоявiIt Uъ nltIвoil опЛntIПвnъ эвтпiв
i|icJtзння дopoп|. afl\lъшltв]l iнltв)n Dа6oчl.ю с|Inу t.ofl жo
ioшflf|| o6f3l]П чcJoвъчPств) ]lсltсtIItсJшilвя 6.nлг0'уп||чтоfrпв]t pшстoяIIiл! cс]tl тlБ]| \to,lпo B|{Inillться' свalяlll'
oтJаJeПпtllrUiя ст|raIttl )]oб|lEltъ l| ]iрnтнпrt], сфliшleвiсl!ь
llo пDoшдспie ttIъ пo5r|oжяo o|I}Iть тoJьхo пrtъ' ]..lt' :ln.
траfr lf, пoст|юllк). б\д!ъ oпJnчrxн t|\ъ экспtr]o^тпItiсI|
CJъ]oEдтcJьпo, кДк], вo вpcle]Iп дL]oIiflгo ]|poluлдIюt тalil'
п тot|cрь чсJoвliNъ по(тoя||пo пъ пoBсcJпопIIoil AIIDпп D|rll)ь пpпбъгпть |iъ !кспЛonтlIliII ilt||пoll Pд6oчс|l сll]I{
ioша]il ItJЛ кP}.Ilпа|o Poгптn|o скoтft ;)тfl п.tж.]a oсoбоllпll
яс||o ПIlcтIпaоъ въ (оiьсliоtl], бшffi |]ъ llоlт|l lпl о.lll|||'
lDsг], въ Pа6oтъ tiPсстьяпппп но o6\ofltтс' бсiъ пoм0llUI
fr|IвoтIInгo Лoшlпfь llltl яoлъ Bъ жшаlI|! кpестьяшпна явJя.
Dтся сго oбeап{iчcнiс!ъi cъ ЛЛxlt oflъ !tожeт]' рп3рe.oтilт|,
свoс пфe: опп огo поpвEe ilorto||П|пкп въ тр.\дов0п ,ilta]lIl
l[ нtiь:!я |Ipe]tтnD||тI' сc6]i хoая|lствп 6сiъ Pпбo!сil сIlJн
бс3ъ ]о!nшпillъ Altвoтвlilъ' iтo оJдeть ).яiс Пlпlltнст|ln
Io:tяllствo" сo всtмlI cll'
тilкъ паавваeltoс
ri.lеI|
"6сfl]omадПoo
стDа|UпнtlП пoслъ]стBiяil||' в]ок}.t|шl\tII тfllioго r.oаЛl:вп li]'
o]нo\I.t пeIlэбъAso\ll хoUщ noJtIorlI Ilст0lllollln tго сlliь
lIoсvoтpllшъ тeпсt)L' кll;lt!ъ oilvзo\lъ чcЛовъtiъ акспJoп.
тIIpуeп, pабoчl.ю спJу xoUIn]Il oIIь ЛcРъд|lo, Р0fI1 оB00i|
пJfr]g :iaотавxясD пeсчeстнос 1iItвoтпo0 рnбoтат|, oчснt'
бoJЬUloe кoJIlчeство BpellrшIl: пpпл)'fli]flеъ (гo псprвoзlIтl'
гпо\ti]пвя тяЯiесTп. IlP0ъ3яiлстъ llfl ]|0\lь б()!ьUIiя paстoя.
пiя Il lleст|t всn |)т.\ tIeпос]liIьпJю Pn60т.\ прttхo.1|lтся 6oi|luеtl чaстьD ва твcp.]oll II riпnспllстoi| пoчлъ, lIR IIroссo|lпlls]'
lI ]toстoBE.\ъ troDoгfl\1,
Poгoвая ткnшь lioII|iтa. 6lJстPо II3пflшIIвilлс|' отI, пoстояil.
нагo тDeвiя лд тDc!|trn't поч0t' пе ltоxiPfr l.аlо аtlIl||lItатЬ
в|I.l]рII пflс|to]o'iо|IIllrя чi(тIt нoпllта: ]loсЛt'f,Iliя' пcif'](тпic
noстoяItпагo рij-lрnrioЕiл. lIocтoяItпE\ъ }fаPoвъ |I тo]чшов1'
пpп ]ЕпжспiII' ]lof,пellflnтся l)f,fJЛчIlIJltl' ril6оJъпапiяrl]'
нcpъ.lкo тrIiжс сil.Чaoтся' .lтo PoIonflя т|in||Ь Бoпuтil тI)ос.
10
'{овкr
лоlU:дП
.{шrтoflooпаloJо] ЛчЕrнfi
Бtетол' oбpn]yЯ l)flc||lо|llJ. ])nзсl1]lllllrl Il.1l| вIj,]аIывaстсЯ
кJ.скпмlI 0сo6cн!tо чlLстo l|тo с.l!'частс'I lIpIl нo]кt тяжсстcil
въ lop"Y: въ i]тotll) сj'I!R'f' Jol|IаiL пlleA]с всeгo стап|Iпl llл
Je}I'10 lall]nlъ,"iirт|]u]' с]' (Il.]оjt п|ill||Pneтl) пl
..l||]Гo| (тnPаясь 0тflть lс1;t|ъ |ln.]0|uBоIlлнlrь нDae!ъ |ll)Ioп^|l стълNIt'
c.llir]onflтеJLIlo, яд||6o.nЬш|eс т|)e||ie Ill'raоT], ||i ]o']D аaцъ||i
Jl'
JоUlilдь нc нoЛанnl 0с.flI р0г'Ь кoпtlтa ся сT\ol|, ло.
-ссilr
or]tдILiit ]Iе]Iабъilн0 NрolпllTся. ьшJаlIEвaeтся |tt.]н\lll кт.
.каtIlI
IIp]16rнlIDъ lio Dсеtll !тo\tJ J\'pllую IIllie||||.loск.lr, o6стn.
IIoвьy хolLюшс|Lъ' п.Ioх()ll \\o]ъ Jll Iioпllтnnlт |oU]а]llt II]Il
JrtIIUе скaэптI,' oтсJтст0ie Псянi|.o )'\o!a,-\l|i
чтo
.IBttillllъ.
00.lъJвl iloгl, яв.lястс}| 0Tl ]loDсeдпевlloil ,ilI]I||t l)чспIl
otleкь рaспPoотl)апcЛl|кlL]'
я
вie||
icllъ
Il
нnio вц}lът|lть таю|iо! LIтo ]l l|спрfl0lI.lьца' грtnaл кoвNa
вIJiI'вleтъ зilоoilrнnlIi' |iollь|тЪ' fl ]llloг.lл It (oIlсllIUttIl|о
rPo.
J}'ст]' Л0llcчltoсГ|I ;IolIlt.lIl-
ilожд).
||рoч|Itt
Ь пpс]\ пpе]tlтЬ
6o.r
lloвl10иiн0 |I .[elкo l|рfnIIlьRoil lioпкоll
в
б
r,
кя
lal
6.,
,,
,
l;зяll. кoлыгь всcг.ll
i отъ |Ipо,N.]сoъ JUIII'ыт1,
il.;,1'i;lll'iili:
оoбствуeтъ як]дoРoв.]elIiю яiIIвoтнflг0 ll traсл' erIJ' вoаlIoяiEoс,гЬ paбoтa'гь.'Гaкъ. пpll пilylIя|iillЪ Еo0нn 3aщlttrlfleпl
lIскуcотве|lнo Ilofo||lol.' lI Лtлв0тЕoe, пе \!oIIщcc дo кoвNII
стoяTь Ла 0o"IЬнolt ]|oгt, тсЛepЬ |Il[t,oъ вoil\loniпoсть ]aяl.
Pn6oтатЬ- Plцioнa.пьнaя
кoBБl IlplI lI]урoдl{вaяiIl коIIuть чъtIr,
0ш тo lIп бн.1o, дур|шlr!ъ .l]I т\ofoltъ 3l llII!lIl ll0|IРlвII']I|]lutl'ь Л|| кoUaпiоllъ lI т. ]. -\|ofllет], 'Iастo llсlIp^вIIт|, 9тlI
}
n0.lстпi
AнaToiloфиaioлoгичeсBiii
Idooтllcтыjt oстoDъ ()n.lлкгoвъ
oтдtJъ.
сoстlнiяllтъ тРIl ||аlЬцовня
к0cтlI: I|}тoBaя. !ъtrсчпаЯ. AотI'lтяаЯ: ]в1] сoсfl!oвIl]пн{
lioсTlт ll ч0.][lo'I||all яoсTь (pIl( 5)
Tnкъ кaкъ в(]рхпiii кo||сць llJтoBoп Noстll сotl.]cllястся
съ |IяотlI0il ltoстЬl) ]IIt l|срel||п\ъ lioнcчПoст'!\ъ |l (]| I|JnсUсвоll кocтьn ||ll Bt,ll||Iхт, AоlIcчIloстяхъ, оnl|||:l\я llj'тoв|.ii
отlltlъ
1 I
с}стiПъ. IIгP0r{Itill бoiьшl.ю рoiI, шъ l!c\n]lIl3ltъ llllJilПгoв]'.
тo \lн nпIIшcltъ тnNжс лltяiнiс |iо|lцв DE]lIeнRзBпllнEsъ
IioстIl пяcт|I l'IоIпfl]lI т!rII tlJ|стllll\ъ кotтlL пo ]li||'
ttIt\ь Pn]DIIтi тolьхo сPe]пяя' .lп|. Лj. ,lI'}-liя I'}fIlilPlIтаplllr
[[сlBnя нoопъ IIn!впнiс цtвlilt llJlt :Il.]'lптoll Бостil ll сoo|'
вътствуcъ ilяffiвoll Nocтш сprtrвягo l'[]ьoа чеJовъкfl a ]вг'
-1|)}-гiя lt0aнвдnтся гptfфenЬ]lЕrrlI NoстяllIl п cooтвътств!.х'nI
пястltIl\tъ кoстя\|ъ )каlnтe]ьl!flго ll оeз],в1lЯilпl] o паJЬ|ll'IlI'
lIястнаЛ Iioсть. ц,Ьпliп lо{ п|.lil
nгl'i disitI п!'lii) Прof,стflц]яnт|' f lllll
IIrю тllJбsдт.Iю кoсть' paспo.|0Aсt|шJrr
.
nтвь.llo !oкl}, ltltA|Iпrtъ ряln!ъ lioс.
тcll f,nпя.тья Il II}.ювo|l нoстью (.''
ioкoв ь Бъ Псi| IIpItlemюп' ] plt4|с.]ЬltнЛ
хoстn, а сяПtJ-. II с3tr]ll-сctaltoDIlдння
}|шиiltiil NoUPцъ ся рo.IuIrрoвь |l .IlлnA.нъ сJстlвпoil вfullIк006pn.lloiI пn
вoр\яoстьD. пoкрнтоfl rРящРчr. I-|'c.
беllь, 06рs3J-юlцi!l 1/! oIiPIfrп0стIl ]lj.
Jllъ эту пoвepsПocть ва iпа llIt||tr| |Б|l:
Pi
пn IIлpJкпнfl scпь|IIiil Il BнIгlнпllill
бoJьluiil' tla 60к0вu\ъ повeD\нoстяtъ ппjIilIя]o Пoп]ti пястlI
llа!o]ятся l!сро!oвaтвя яrlнП. прeдпа]пftlIсl|яtrq Дл п|)l|кръпJeпiя связoкъ- Bъ llястпn|i хotтlI пп\oдптся боiI'llllя
iloaIoвaя пoJoсть, рдcпoJ.гaк|щnяся бJIlяiо хъ Jaдвe|lЛoвcр\.
пomII' Tахъ хакъ EoPхoвoе веxteствo пcPr]|l0ll стiвкЛ сIIJЬ|lljo
рмBllтo' чъtlъ эflдяril: Ilollс|lочпuIt рalj]взъ оя овcJопъ'
IIясть пpllнilfJеж||ъ къ кoстя\tЬ |lnlIioJъc ла3Dпвnrlщ|lr!сЛ
въ 3flPoднпeвoNъ сoстoялill яillвoтlInто- тnнъ .|тo у я(еDобеlIIilt
прlI poяi]cпiп oIla )жc пoчтп ЛoP\tnJьl|оIl вciIlч|IIIlJ.
пJюсilenfl л кoоть :Jаf|lоll лolп сooTвътств}етъ пястIloit нoст|I псPe]пcil пoг|l ll lIo .ltoрlt спoc,l tlо oт.lIlчAl'т('l
oъ пястпotli oяд IIъсхoJькo ]ill|lяъe |I 6of,1ic сfiaтд cъ 60.
toвъ: пoпсpeчнвll Pnip+,а1, ся крtгJIlli llfпPшreпii'ол
cleГкп косoe! fl It}leппo спсPI). ll cз^]|| в|llttъ It впrlIrf,]!
ll1 товrя кocтЬ ]t Il! ltoplrlя .|rпlпнtл. (рhа|ап\ !,гiпrll
digiti пtcdii) рilспoJnlаeтся \etR]}. lll;в|nlil пъIlc!поil ]I (oслlloвllf,Ilв\lIt нoстя\Uт Bъ н0сo1ll) l]ill]рnв]оllIll спсp\). пllll
|]r
|2
нoвli\.roпlnдa
сэaдI| впeрсf,ъ ]I 06Dn!)?тъ съ пelIloll oтнгнтUll ппepe.tl,
.}|.oJЪ l|рЛ6'lпcIlтcль|ю UT, ]lo t40" (р|lс. 5). Hл 0а]пl|хъ
IlкL]Ьпi
lo
150'.
|з пяст.
IтriЬtIn-
l|flсть
||
l]0p\lIijt |io||rl$ (с\tгспlitils s||Poгl0l, пnlIno.] !rс
Pа]в|Iтnя
lt сп\lпя ltpъпкilя
'Ilсть |Lil вс0ii |iост||.
|ll ltt'ltъ ltaхo.]llтся с.тстaвltil'l
пoвоll\IloстЬ. oн||г
аiclIlllя со псъ\lr
сгol)0ll]r бoJl]с вE.
:lаюlIl||\tcякрflet|ъ
пqpcfl|ля Noffi.tр.
яaЯ. lпl| |я кoтopflгo
вып.\ Iiii. a Ja]IIя!|
вoгЛттп тnкъ чтo
лсЛ l|овeр\нoстl'
Л!t tfгь впд Ь|loJ\ -
r|ъсяцд (рпс 6аl
()я^ впoJst' cooт.
в1тcтв)'от1, пcрe]Il0il lIoдo|!lIll]r lllni||llIo кoпltn lt'вкп, T. tt
лo средlllъ cJ| па.{of, llTся з|la'Iптеiьнoе Iгiуdf,rЛic
-]']я гpeбEя
яиfrIIЯIo кoнl(^ цiвкII, fl ]lo бoБ^l|ъ ]foгo
.тг.]l(]f,сЕiя_ещо
.fва легffпхъ }'I'Л16.rcнjя. l|aP]''liнoе Neпьшec l| вн.lтрeняcP
бoлЬlflee, c0отDът.тtsIюlI(iя пel)rfII0ll пotoвIпIъ Ill||lеJкoвъ
цlilяягo к0|lцi llj,0кII
cъ бoкoвъ вeP\ялгo lio]lItn пl'тo00|t нoстII
.Jгoрilп. lIапрnпJollпнс пftifl']Ъ lr пlP)'h..I tIPaсIIoiагiются
||n]IIдчcвшнс
lJя тrlrIlхръплeniя 6oNoвUNъ сBяэoпъ ll.tтoвfiп сIспва tl
сeсa\IoвlIдЕыхъ
Пoстoit
(Pпс U
Ь)
cрexЛяя !lсгь rI.1It тьio (сoгpUs) |lJтoвoI| |ioстlt съ.!^пoаcтся жllIla); IIx l]ctlъ pnilII1аютъ лсPеfнr]rJ || ]t.]!Iвil пo'
пcprнocтIl II r]Dп б0кoвыхъ к|)ilя
. JlеPодпяя пoDоРхtrocтЬ l||J||IliJа' Г'In-]Nа It 6o|Ь pъ]нlIiI,
грtlIII|(T' пc])e\01lIть DЪ бolioПlJя кPnя (Plrс ii с]: аn-]|Iяя
лоBор\lIoстЬ п1осIi^ ll Ilnlicтl, rlel)o\oПnтнll тP.Iгоi|.п|||il,
всрш|lпo'l o6рi|цo!нш|l DtrII]ъj fl oсвoвпяielIъ ввeЛхъl в0ч|I.
яаDlltijlся oп' J'пioвъ Dt'Р\плlo lioлцR It пpe.lвnзпрrlcвннil
]iя пpIIкрБпJrнlя ltIft|Iп\]r свjlioх1' сe(asoяlt.lн|llъ хосфll
(р|lс 6 d). [lп,lяill AolIсцъ (о\t|спi|ils iIt|е|iol) въсIioiьнo
шIIpс тъJ]H: лJ[]oEъ п ofIjъ \pящe\tъ.
Еlo бloкoв|l]sм с)'отnвПflя |IolteplRoсть' ]lостeIleшпo рa(.
il|||pяnщался н'аfII. ieгEIIl|ъ \ гJl 6leпiс!1' ptзil]iлет(я
пn fвa \lu||tсJNil-IIAprаiпЦll }tсr]ь|uj|l lI пнIтlсППill 6oiьlIlill
lDIIс 6
е}
Ilo oбъItsъ стoрoliаNъ
я!къ (рItс 6 |)
пtгoв||я lioсть !uясfl
нoвeч||!ст|I a]IIIIttto u
6oJъс сAflта съ бoхoвъ,
кякъ iш съ внPilmсlIпoll
mil,ell' тoг]д хaкъ п\тoвпя
!il]ъ
\lнlIlеJNаJll
свяrotIIIoп
нn\oдПтсЛ
||о
Noсть пeрс]нcЛ кoileчlloстII
бoiie lгioBiт{ lIсoBсt't|ъ
пoчт|I Ue пlIъсъскflтoст|l
lJъпоч Uая ност|,' втol)oil .lllllапгъ' |)hftl{пх seсUпdl|
os (oloпnIIuп] (l||lс 7| ЛflсII0JA| а(!тся ltсиt]I II\]oвоll, liollнт.
IIoц |I ч0tпoчлoll кo(тяnll (PIt( ; а) lt lI!ьeтъ тoяtо нnпрll.
вJеtIIе каNъ lt пIтoвля |ioстL. н|l!lllill БoIlc]l]l ся (тllIlп'
яъсхoJькo l||Iжc }.рooIlл Bь||чlIшfl (DoП}ta cя_llDotroJl oвilтEll
N.JбIгJeсIii|l tlетнDоIгo'lЬtIltнъ. trilппп eя ЛРIIбillаптe.lЬПl)
s.
сoставf,яeъ IIotIтlI IIo.loBllш"t дiпвIl пlтoвolll п luшрпвп
eЛ
60.!ьlUе сooтвътпвoп||оll пtтoвofl кoст]l
на нoll Pi:j]IIчаютъ т1,Jо Il ]пl lioн|ltr l|iL Bcрlltcr!ъ ft(lIlltt'
яа\ofптся lloll'.lIппая t.tстilвлая ЛoBср.(нooтъ. pn]JдъJо|l'lnll
шебo]Ьш|l!lъ гpeбвe\tЬ нi ]ва oтfъJirt пре]ставJя0шlie Jсг.
lilя }.li!iб1rIIiя!-вн.tт|)o||||ill бoJ|'ltiil ]t ]In[|J,iIIllll яе|IЬ|uiil
въ срe.lIIПъ псроJв'гo NРая стстllвнol| lIoвeрхнoстIt! пll
,этo1lъ Iioяцп Bъп(.чпoIl БocтIl 0oBвlJl|пстcя BiIIcчпЕil oтр0фкъ: ]fl-filill :кe кPпll сIстaBRoit |loBсрtпo(тl'' рaсшilpяяrl
Il утoJllLlясь въ вlI]t вnlllка, 06paiIoъ (|lltньI. лil ьoтоPоil
ш!ъrтся l.]аtrнiя- Iloliрllт^я \lxlIttot|l)l ст\.|xillJЬпlя ]|
|
дБl
llo
нрмsъ
oя на\o-lят(я
fва
6тloll|ia
flя
IlРllкPъI|.]с|li
TъJo вj;яочшolL ]i0ст|t llt!Ьcтl пePcfнk|h внптьlI0 jl
lшepo\oвпт]D пoпc])\нoстЬ {|ll|с 7 б), ca]lIDю ifiс 60ltс пli1.
ск}ю (pll0 7 l); 0o|ioUпя пoпсPх||осrII ттЛu
нIlЛiЕili t(oпrпT' п1| Ьcтъ 6Joriоbllf,|lуD вil IIlк^.oб|Jn]lt) li
l[oвcрtнoс,tьl |]nз-l li.|0|llIJ'D J|. lt.бJeвiе!lъ нп 1ni oт]ъJiI
ядруAвнll neпьl(ili || 0п}'тPeIlIliil бoJьIUiil (PItс 7 n)
lIepeдllяя ЧnстЬ этoll с)сTflnlloil ]loвepIпofill (0чletIяcтLx
съ с}'cта0II0Л ]loDс]]\пoсTью н0пllтl|0п Б0ст|| n :lп]н{я l ь
вelхReil сустпвIlolj lIoв0Р\н0сть!)'IсiIloчн(rii Nl'(т|| съ 60li.\
rr trъсttoJ|,Eо 0псpсtrп Dа ]tоltъ |Iltcтся :lDъ (|)lJo!ltыя я!IIilI
llъ вl]вe.Iнoil кoст|t !a\o-]||тся oчeпь tti|.1|t,l ||о nс||o :]il.
ltTтяaя' ]t03Lol|flя пo.1oстL
Bъпечtlflя ]ioстЬ ,а]яп\ъ lio||с'I||oстcll oт ll|чnoтся oть
въшcчпolt Aoст]I ||cрotrнllх]' linнetIIшстcli тtJtIn, 'lтo IIорвпx
l(!t'eтъ 01' tr^P)iNнoii
(|т0рoн|{ 4)o|)n.I квпjlР^тд'
прoдoЛг0Dатагo чст]tPс) гoJЬн
|INa
n ]пoPi{.
lСotтытtLая Noоть, тDeтili фilаягъ Рhi|illi tсr|in..s. оч
llпЕlllin lpll. s' !l .,|\,xi||тъ огlrпнllticlъ lioIlнтl Il вl'Л :li.
н|юqel|д въ рorolIoil нnпсюiъ {)lln P^спo.]ctilcтся в|tniс в;ilсч.
Eojt хoст]I; к3а]|I Лlо lIPlIJeIДeь Бъ .IоJIloчlloiI (l'Ilс i б|
Hfl soIlытllоll БoсtII разJII!IдR)Tъ тplf lLoвepIilol]т|| тpII liра!
п .]вa к0l||(r llЛlI BътвIт !l0Pe-l||яя llJII ст+JItli{ l|оDepIIIoст|'
кoпNт|loft |io0т|t (sп|)crt,iсiсs апtсlior) (lIlс 8' !|) lпIьeп нnс0..
ilапрaвленiо сво]rхJ вl1ltз]) |t лпeрP.lЬ. BIlЛIli Iп || !laIlбolI)
l!сli BысoтE сяoсli д0ст|tгilсTъ ||il срt]Ilсll !LrстII Ilъ пeP0J'
llell (вoelt n^ст|r съ lк)-t0lllнellIl)lL пoвePtltoстЬr' oв^ oбPilNyоT], .yГоJъ ll1' 2J 2i", нЪ пI'тI|я!1r
l.|o |Ь !|0п) llol'т0'
'iс
lleпllo }вcJпa]IUfleтся
0ъ I.oр|IroIlтIt |ьlloil IIoBell\ltостtю 0|li o6рIl]l стЬ въ пеpef.
я0il ч|lсTп tlolъ }ъ 4i_;o'r. БЬ пЬтвj|}rъ iNс ||illi lol|еlll0 tя
стituoвI|тс' NP\чс Il }.гoJъ съ гoPlllФlтo}llr ]illiяic постcпeпвo
liвсi п ч|Iвfleшя
l]rIтPспIlяя стopoIIп lioп|Jтltoil кoст|| 06|rfiшoвcлнo пъ.
(liоJl|хo нD]"tle tInкJoяeЕа. ч1'l|ъ яnтlLAilf я
l](я сгЬ||пaя пoвepхп0сть пЛе]стnвiястся пlсllо\oвятoil |t
lIоРoiнo|l: oс06спBo сIIльЕo пoрonпoсть тjrpnmcнп Па ffп'iltоlI
IIoJoBIIIIъ псPс]псit пoвср!пo(тll: ) ||l|ж|tяго нрflJ| ся iloжпo
]flltьт||ть Io_l2 oтвeрстill. рЛcпоЛoаioнIll]\ь в]' Ilядъ Ilo!тlI
пn pаRноllъ .lpl.ь oъ fp.tlа гn]0тол||ilI. rlсI)cаь кoт0рlJя.
Бпк]l I| чсре]ъ rIассl. ]P).l.|l\], oтпсpстiil lioIIIiтlInjl Jio(T|l
ппoяtlкаDъ въ поe хpoвоIIocпыс сoсJ.]lJ (lЛIс 1lb)
на псPс]||ell пoвеPtяoстlt съ кnili'oiI (тol|оп|I. ппчпнnll
oъ пIlрiзoкъ нn вът[яJь I|.\тъ влсpс]], 6lll|oз.lБ]t, торяr'
щiяся вr' сpe]Imъ _этo таБъ ilп!|JваoмtJc ni(ioбкlt liollliтпoll
a"
PЛс
t0
oilъ.].]я |Io\t]i.
хoстlt (sul(i РпIictаlсs) (pllс s. uс): (Jliiаъ
rItсlIiя lIсPe.1IIIlIъ лPeдlIofo]пвellнвi], nPrе]]iil rr ||epBoвr'
BeP\яЛя llJlI сJставIltя IIоBcр\вoстЬ (slIl)oГ|k'ios аlticпIагis)
(P|l( 3, 0(l) |ltt-ЬеB пoi}J.\l|lIlD llюрrll. ll пlлPавлeшn кoсo
свeр\}. |l спeрe]п внIIвъ ]f пlздlъ
{JtIi пoнрIrтn хрящс]lъ |I пPс]нnxлпtlеlli fiя сo!лсile||IjI
съ B+нрч|lоil toстью' а пoтolt). rlo }'cтPоilств]-' ся0r\tl. сooт.
BътtтвI.ъ пcpсf,поfl пoлoвIlllli с}стап|IlIll llов0рIlIoстII IIItж.
]lягo нoпцfl Dъяe'Iвol| Бofт|I: o]ln llll1]ст], ]ва сl.cтaUпнхъ
]iгi16 tоtIiя _вяtтпеппeP io]]'Iшсe Il пflг.fni||oо vоIIьlIec' рпа'
.]ъJcIIIlIlЛ JoГвпltъ rpc6яl'!r' нл зil]tIl\!ъ tilnli 0я l|пtofItтся сIстпвппlI пJo!ца.]нf ]f,я lcJl|очlIoll liofт|t (Pttс 8e)
}I!tяiпяя I|Jп Лo]otr|вов|t0я повсРхпость ("пt'oг|l.ios solоilisI
(рllс ln| сroгБа воIп}.тil' п\t]rcъ пбr)-J]-пв)-n ('Dг'!t, бoiъe
новкA toшrtrи'
ll]
пп]кIпlъ
г,]eДкr, чtIъ стЬкнм пoDеptпocъ' It Pаа]ъJяeтся
гpeбclпкдltъ пo Jвt чaсTЛ: пeРe]нюю 6oJьцlуl) ll ]A]пюn
rl
.oрпoвп.tB}
4toprt!.
Il\tliот1,
чoстI'
rrcпьlшt-, П"p"lняa
г,]Afк; Il тoлЬкo саsill' тallъ' г,l|i ol|r п'.рc\o.rпт,ь пъ пътвII
l1
uебoIш'
!щф8пп
}ls сopоfцrь eгo шсю lцoДNя
nд
(pпc ro r)' шгД кsб Dъ or6Piotшьm{ъ @ю'!lп
6gвпб
внi.Dщоeсл
tюyъ хьстfr вoпнтtoll Bocтп всeгдп
вnepenъ BflоФpesle.
;}r.]пill кpвlt oт]fl!яcтъ с.Iст0впую пoвcFsilФть оъ пofoIuвeнЕоll п пРoхo1||тъ пoпepe9пo oБ of,нoll въшш хofl|lт.
Eof, кocтш дo дpyгoll
lIп всеl!ъ свФIъ пpoтяжe||iП oнъ oстр]r II къ нe\!) ilп||вPъпJяDтФ оi*мoчпflя || E|{*Еяя cвяа|ifl чrJнoчяo|l кocllI
(pшс
]iocтш
(pпс' l0с); ilo сepоf|tнt eяt тoтчaсъ
|iDм' кахo;1lпcЛ Ilcбo'|ьtшoit б)'Iopo|i]'. |loдoш
tIрltliр'Ь||'плeтся lr
рoкr, 1prrс, rоrt), к'ь кoтoрorlу
.rспttoчrroIl шoctlt. пo бoкflм1' пoll)шBoIoIаIo б)-.I0
]вt шпpoNiя'fнрш-вк)'трr|rнcо tr вilpJrнпoс |IofolпвeпIloc
(pilс. 1lI etl къ soтnрн\l]' пofхo]ятЬ' нnч|lнaясь
oтвёр.тio
.сooтп,Ьiствующe|l
Iiuпuтlloil нътBп, jвr плoск|l\ъ fooтъ
unuu'o *"po*i,*" NeJoбк{_п0]olшпrнUЕe me-ilобNп. stlсi
so]оt!оs lloдouIвеEвEя oтвepстiя прof,on^aются' finнъ кд.
нaJE' Bв)Tpь БocтII lt д'yгooбplr|ll| с\olilтся ltcfrjj. сoбо{l:
oтъ этoгo цcmpшьвдIo liilIlc.ltr 0тIofяъ |Iо PtrlJII!lIIн]l],
oБПп.
IlltпpoвЛепiяNrь llнoIoчпсiсtIн]l. llt'lспькiс Aаilпl|цп.
нотlнтE0tr нoстIl.
'rtтвaюшlieся trR пеpeдпelt пoвсP\lIoстlI
Б0poзfк|l, oтвepcтjil lt ЕДнtr.]u IlРе]II0звaчeEш дJя пp0Ioждйiя кpoвcпoокв\ъ сocуaoFъ. Iloвеptпoотll пoпвтяoп
веps.
кoотш. поpехьдя oдшn Bъ др).гую o6pа')ють тpIt кpflя:
кill, н|Imнitt ш вадUilt.
]jepхвiil кpoll oтд'l]xяeъ пcPe]ltDю стьEвJю I|oвeP\тiocть
:itoт.я tlcрeta.|спio\l |' ll.рcfIInll !I00оll\Пn.гп съ lIilAlll.Ili oII1,
о;тр|rll tI oIlисывceтI. a}Iт 6о'rtс oкPl,г.lcп|Ilr' il|l кoпнт.
lIIll1| |ioст'lх1l llсtIl!ДIIllх], |ioilc.lIl)стoil || 6o.]ъe съ)"жс|lп.}'l| |Iа
til)t||lт|||tх'I) хooтЛкt| |ltrjUlItх Ь li()|lс.lltoстcll (Dllс ].)ol
l(| p )
вътвш кoпuтпoll БomII внIAютcя ltп'fl.]]l Dъ впfт .1п)'s |.
авoчптс-]ьIIEtъ oтрoстковъ
[i], ЛII\lr' пpпEpъniяDг.я lioпIlтllIIс \llяlllIl п. пс.]t,!'г|!iо
ча1тllч||nГo oNoФeнъEiя tрл||\сil' tioпнтлEя вътвIl xостllгllrlтt.
всJrli]кo iIIaчптe,lьПon вe'1пчпПы lpllс н' lk,
linжtrд' вf'твь вEpъакon (РlIс н' 9]), пilхo:]ящeJl(я |ln
3o]Uc!ъ кPаъ, дъдrmcя пп BcP5t!ill Il IIпiilIil| oтдtiE; l|ть
ввяъзoФ тявушя впepедъ Ilo сrЬппoll пoвep!пoстlI кl.
пнтшo|t Бocтп-ст6Eпнe яеJoбкlt (р'lс. 8' 9c)
чnФо ofнaкo бывseъ. чтo' вclъдcтвie oкocтiseкiя \PЛ|tte|l' oбo oтдъла сoelпвяnтся Ieжд) сoбoJl п вмъстo п]rpъэкп oст{ercя тoJькo oтворстiс' !орcаъ Iioтopoe Il пpоfоf,яъ пeпe]Ric |ioпЕтдвe Дprepitt II ясpвti
lioпEтпftя пoсть cocтопъ пaъ гI6чoтfl]o вorцcсmaпo|illll.
тflгo пeзнanптеiЬнЕшъ кoмпaктпuчъ GIoсмъ
}ioп!тнflя fiocть IвшъЕяcтся cъ Dotpiстoмъ ж|tвoтпffl0:
l- rtoЛo]нIъ |IвдшaшдJ]rloвъ вtт|ill тoлстIl II Еopoткlt; пol( L
вяя аflцl]IIяаЛ чдcть нocт|l 6oЛьc rIЛ]l !сuъе saoстpcнn: )
tre стдpвrъ вьтв|t 1lltяIIъо ll пнu|ei 3iItliIllIiя
^п0oтвн\Ь
Бс tIасть кoстп пpcдстfl&Iлcтся 6oJie ilкP)гieппoll
[|тJIlчic кoпEтЕoll хoстIl аflitlпlъ ЁoвсчlIoсTeп oть нoIIIiтвoll NoстIl поpеfпшхъ toвcчвoсrell вuЛaiiilется въ тoмъ! чтo
пeрвш пpeдсmвляoтcя пtсБоJьIio смтoji лъ ilcрc]Uсll
свoefl чдстп' отьпяая шoвеpIпoсть cя 6}'feE llflклollcllA 6(l.
iъc oтвъcвo, пoдoDlвeЕsм жо п|)едставJ'eтъ 6oiьпJ'ю св0]o.
oбprsную вom'\тoсть Il 60.тьс глc.1кп. 'lf!ъ пft tioпEтпoп
Aoстп lIеpefпIIIъ хoпсcш0стeп
[|oкollсцъ, лoJooIвcппIlft Eрnll кoпEтiloil lioстII ||oPоtrпЛ\]l
кoвcчпoстсll кпсаeтсл съ | oD]lJoпт0.]ьпolt пio(вoстI|ll зп].
l8
сoЦппr|Е Noпi
UllvlI II бoкoвыш|t сBoлшш oтJtJаNI| ;jlцъппlя xle чil('ть сго
]ttсхoль|io пDшпoдЕIIrflrcтся Лвopхъ тoг.ln хлNт) поfnlltBоп
пBlt крail БolIflTItoft пoсTЛ зnд|u|\Ь l;oПcчяoс]оll Iiflсn.тся сrl
гopш30xтLl.1Ьtroil Лi0скoстЬп) llepc]к|I]l|| lт 6otioвнtlII свoII\uI
0тдъJallIt' за]вlо frr пршпo-lн'|тш ньс|ioJь'io ввep\ъ
п.
'l
с0UpЛкaсaюTся оъ ]ol)lrJ0I[тf,lьвoll IIoвоР\вoстью
0e0lrIoвllднпя
кoст]т (ossа sсsпnloidoa). (pпс 6]|l
этo двl} lltrpншя нocт]|l nrljпonагДюш(iЛсl1 с]a]|l у ||||ilitIягo
liolIцa цъвк|Ii oшt cJJ'niатЪ ioПoляс|liсlIъ с\станноli lIobсЛ\.
iloстD Bop\tr'lгo ffонцil пvтoUoll ]ioст|t
lJнITpcвяяя ]i0сToчNn шссгlп б0ilIUс пflP}''iнoil
Ceсalroвltдныя ЛoсTII llllЬf,]тъ 4)oр\|.\ тPeJLoiЬlIш\Ъ IlIIрlrJllд],' DePх}llINп кoтopEI]' 06рrI|(clIIt DпоPIъ It llaкloItсllIJ
п}cкoJькo :]р\гь цъ дPy|r
lla Rs)нf,00 llзъ l||I\ъ PпBl]|!|l0l|| тр|I пoBcЛхlloстl|' лcP.
IушRу п
oсRoв|п|le
lIсpод|l]ljl л.UL с}стаnRilЛ |LoBeЛ\шoсTь 0псpelll ll }'лсlII.
lltrвacтЪ с\(:тftвЕ)ю lIoвср\пo(1Ь l|rтoBoit ност|r (рlrс. 6g)
3tдЛяя llJIl с)lхояtlI.|ьпnЯ lTовс|'\нo(TЬ г.lflfN:l || 06Iliij}.оTЪ съ of,нoпlIяllItolI ll0neP\llo(jтЬl' ]P.llojl NостII,iс]oit'
дiя оJ'хo}i|IJijt сг[баTлIeii (pltс 0 |l)
нn!)иiUa{ ]loBорх|toоть вoIl|)'rij шо]]o\0лILтtr ll сJ)яiIlтIl
]lля шрикpъ(.1cнi}l лeр\в('il сnяiк|| сt'саtrOвll.1ilн.\Ъ Roст(ii.
Iiъ oбlraщс]lIlo!у BRIlf ъ oснoП{||iю пlIl)|t\|I.]|'! пpe]стIlвiлFr.
lle!.J в|lдъ ]!cl)0I0ватoll Il.т0щi-1|iIt. 1|P||fil]lrlI Iяeтся п||AпnjI
свяэкa сосa\l00|Iдны\ъ нoстоil
пoвсl)Iuoоtп' лсрc\o]fl oflIi Bь.1РJIJb. 06Рaз]nг|, тг|I
|ipД': нrr}'тpoнi]lll, с0P,]lIнJ|ФlПiiiс{ |] I o пflтя]i\Tu\tIr сtsяfк|l\tlI
сl, oдпoп}lЛl|пl{}|]r Nр1c! Ь дЛIl.оil стop0|ll!: Ilxрr''iпlJil поli, l.
llrli lI ffal)\'jБпDil нa]нin. l]cр\пiit J,Io.]Ь пcl'Dпllil |IItIli\t||]|r
lloUтpcпъ lf 0бPаi}l)тсfl (|\oii]('||iсt|], ll'P\п||\i'.Ii|с|сil Ilсlr\|,
тPoxll |!)llс||х||()с'гolt! l т|)lI vl..jIn J)]('lIl''1I|||tlrtl'Л \'oс|Iol|nIliЛ,
l'т гt,I I.i' |l:|'l,'ln i'r
i l |'n в || l Il i| я. l| о,l )^l'' r
i y 1l l{ a |iol ть. оч sсsItmoidllllп ".,1
.]r|rn||lllgi. !.I tiIIl, (PItс | l )
'|
!то лcIlIt||ш{il
lioстIl. ||plI.].rInк|щr'| |i]^.1|l Iif' с\lтRвl|.Il Ilo
Лollх|I0ст|l lloпнтпoil tJх'тll rtolil.Y i'f пьт|]я\l|: lt||а \пliII,||1В||(|тЬ.т\ l,\( гдlllt\rl Tlollipх|l0.l|'
]I l.'ll.llя.]тl Л тilli,Ir.
r:r, Blilr.'!rrnll trn lt,r,
lI)4pvоll l ttol|li l)lIl lt]lI]o!|tIll!lтЬ г|inlltiiii ,Il'lll.]liъ:
!l].1||1ly!rlI irIi ||oBl'i|хпl.т||, fIlЛ |iIIl1 ll ]t:r tr'tlIl[
llп lr'li
[IlIl']-
вЛя ||Jп сJ-ставвftя I|ов0Pхпoстt'-lвсJпчпв0от], NoпнтlllJll
с.гстдп]) ]iзa.]||. слeгБ|i вoГЛ.Iтn ll pнt.]l]nспn JогNп}!ъ вnапll|||с|Iicil|ъ tIfl ]въ .|fl0тп (рпс 1l n)
3п:вяя пoвepsuостlI t.ia.fка спабо в]lIl)-.яlа п lnа]lr
ieп^ пс3IlачптшьпA\lъ гPe6пer!l. пп fBt ]]пвн|JЛ ЛoJoв|!lIIl
(pttс l l 6|
въ (вьxir\tъ сocтoяIIilI oilil
lIoIipEтl тoпкпltъ вonoяUltст|lllъ
IpяUtсBll}|ъ слф\ъi oнп o6Pп.
:l)ieъ бJоIiъ IIо NoтoPом]- скoJlг
зIm l'r\nяilIJiо !llJпцU llPo-
@чtr
4nfr]дDщоil
tlсlo]пill Ir ]fl]вil| нpаll (i.tЛiaiь f,,lя пPIlIiPъпЛi!l!{ tIla.
,oБь liaжf,u|l пf,ъ нl|\ъ пРqf,olЬr]нI]' ffс-lo6кo$ъ iъilпся
на lвt l;nоttнll. лpc]стiLlяющlIIся въ B]tfl] IlсбсlпIioвЪ нil
l|сlcfп.\|ъ |iPilъ. вa воP\всil яililrt1i ]t\!ъстс|l ]]Бnя с)'стнl*^" ,u,l.u.*u ]Jя сo'IJrIlrвiя сЪ х0пштtloj| кlстью. l.г.ru нlD.lmlIHll !I п||.ттPопвi|l ItрotrстnDlяютъ тl.пDс ictрl'гio||illJl.
Iiо|lцu It соe]ltпсЛ|J свя!o'IlIвl||I п}Iliil\lrt lъ NolтнтilElI1)
.\PЯ|lle\rъ
coeдинeнie кoстeii.
lin(тll
q)arлtlгoBъ
со0fIlflЛ0т(я
(о60п o(oiIJnIl
r!l'яi.f)
ЛrBъ(тЛ]J!lI
т|il]lll,
]l].
тг|l ((|!JоllсlllЛ:
э]i]ст|Iч0(Ii]ll
Itлъ вniofiпtI(тoil
Л onl)ffзIr)п'
свл]nlil',
п.1]], IInзвlпiоl|ъ
].]пoe, вrn]о'lпl{' Il нoпliт|loс
(
lIll
Cвл:]riIl
}.\tol|||lJЛ
lIrз]1iяr|тъ
lIiIl B0 lltIiн]|l т'Jя
lIо]]сpA]tUiюullя
]I} чкn\lII
lI п(||ol|ol ilтс]ь'lIilI
сi| П(I'\])
сl(тпПъ
о|iP}.яiilютЬ
спя rIil|
Cl rtn.|llIJЛ
lъ llll'il|Лгn
]n)l||!] о]||оi! ]к'ст|| Пl псll\.
с1,L||!оlгЬ. Ill'lmIl)lя
(]}'rtочнlJЛ
liiNЪ 6lJ t.) r!|i)-,
Лili кollсtrъ ]РsI.oll. lr oб|lnr{r'тI,
6оllJlto
llIъ
f,fIIlli
lI tl.liтo!I
сlgtjil:|| ItorтII ItоPnстЛxl||\tu
]ioLтл\l]l
iloяitr) (l|чiопЛru]lttnl('л
]|pn(тlпI|(тва
j'lъrпI\1lJеJli
llnolt|tiл
]lr lт|Dояiю сlooll
пiотr!iIo
Пп .1P}| |r сi0oпъ: нilll3llInl|
цtIsъ JPlгъ
||l,рrlо]япlпсъotrl|oii
пlсJ.таlf,Лn|пi|опloro]ilоnic
||
тilпгl, I n]l'
]loотt| Пi trпIгtю tt п||Iтln||Пяj o
'oЬl
.l.тлsнoп
|i]|r!lr']li
вiаlЬl|оii onoJo1нll
сoЕдпнЕнl'
Aotтi
:]I
tsъ otшoвпon вФolillпстo сoe]пн|lтeльнon тtrfll||l вopс|tпoБъ teР|] l|r'
\PяцсnNя
!l н|lPoвыя tntткП
Bъ посЛъf,нeмъ слIri1t
r&reгаюБ
oopс||нfr|l пpРдстnBrяются
пъ в|ltт яleiтыIъ oтloстoчкoвъ n Лr
'li
Ппются ж||роUN!|I вolrcшn|iа!|l ]tцогf,r ]lc oсЛoUI пop(l|Пoп, el rл'
l lПi|'стая .oe.t
l ||ol|Г'|trн'| no.|Jnлl гl
li'rтъ
'l
HnIiоneILъ nъхoторЬlя пopспxхlI oт)Лчэl|тся oli'|'r,,'vl'
нpoпснnсt|Ьr\ъ lliltIl|]л'Poвъ
oнъ rirn.||лto ILп|;та |i l|аrlJпil, п'
сoсIf,|tстьl!|t
||3]па.Ic||i. (|tпoвiдil'iloп ('nolо'Itill lIN-][.lятl' lt',i\!.
тi|l |!r'
tшtrБоl ть l n |il}пяlr|цJк' сIстп||ш JР \lяПul il оii0гчаvЛпIt'
jItt|tr
о6Pni0\l.
trпПtснio o!к'п lJст^в||оll пон.p\t|'|с'п Лo rр]roп
п|n' |o .Пнoпiя iln.]' ll'
сшновia|l'нAл
яJpllнвn бь]otn'
llrяcтся сiп!Пстoп. тлгJчс0 lnlоi!ноn
пpil N||ffpoспol|н'Ii'
llпътъ .! яlе.rтoвnтo (1titiп пi|| я|lillЛоплтыi
l |io\lъ lIitiifoвапiП
olIa ||рef,(тлпnяt'тсf, оn||olorноn яшf,fioсr|'ю. (l
напо
Л\l я]epъ. жиPoolJ'l
пПп!i.t'ю
ая]oтоiiril'ншtъ
нrптoIъ
хUvПчoсБiп соспвr
Jсliъ i triloг]а Л нрaсilн\r'нlовлвЬlIьшnр|'нoвr'
|| эпПтciiя olI
с|liloПi|| tlo ФIEрlIiсI
тaхUn: яoilJ 0]'s0/i: !illlnfl
] . t| соiе.l 0 !
,хПрл iI l|; j быH
с|ll.'яiIl
]]о||0"(n хoн|tIъ 0nрпrо\r' ||Po||(Iof|lтъ oт-rtie||iс
что сllнoв|я ctтЬ п|!'
от|ip|Jтычrli
нiпtl,Iiяпnнь'
lplIiР |'t||'||l
lpnЛсIriUiп
lliъ filoвcнn.ны\ъ
цБп
сь|l|аютъ oтf,ъrепir с|lновiil
ФIilxtriонerь||on с|loсобnостl| эl|'|тe]|i
arьнлгo пoнpoпa с||||oniriЬnоn onoio!ill
.вя?|,|,
n
|Jс lI ч o гiто.I
I, п l{ я |l1п п o Jf . l ri ш вп n ri,
|l)чNoп|
6ixыхъ
вoloжпIfстн!ъ
ll\Iъх)ъ
вI|]ъ бJeстяllllII1,
06Eк|IoBеI|пo ptrспoJпIil
lt тоJlIUIвн
0lli
liltпн
Рal]ltч|toli
t тпtilic ll lI03nfll ooll](
ются нll бoNoBш\ъ пoвоpsIlостя\т,.
ь 6}.гoркflrtъ ]t яr!БJ!]
lIetIiiI II прItнlъпJяrlтся
N t' ПIePoIoпflт0v
Бoст.Ii
.ъ l')\oж|l']iя\lIt
т ''
сB^очt nl|ь .\nf,IIU
||o строрпirl
l])'чкoвъ ('oeдllllптсil|..
06Рао}.ю1сл It]ъ ]|аlniieJЬ]l(l
II])llut\]'
вo Ill
rtсЛu} сoбоil э]lстlfleсхlt}l||
пoii тliaIIIl' сNpьтIJeнIlн5ъ
тклвl'('
хoпllil\lIl
II рн\Joli
сoе]ttпптeiьlloll
нръпIJt;
связIilt чpriп|l!nJlп()
Bспоrloгагlьtlня
рпзpliп|'
вi.сьяа pъ]lio
Ilsь пPollс\о.1яъ
liI
oгпoс!тся
Па}||| (oч.]0IIeнiя
Ilсli
J)fl]с\tflтpIIвne!uя
сo'lnc]l('
luаDlIIIPнll\t], ]tJr 6д0к0вш:lпllмъ
тiEъ нn3l.DlсNнttъ
t!|
совсPIunnтся
БoтopнIъ
Uiяшъ T' e IG тflн|l\|]'! ]впЛiеяiя
т0JItкo сгп6nIIic tl рпillt6flпil'
п воll(oяlпo
oДнoll Itlо(кoстll
.l|аlппгoвl!
о0JlI
lioкoвUя
сустflвn
.]вIIяr0пiл в]| с)'стRBfl\ъ
стcпrIlIt
ll т.
tIсilпа.IlIтl']l||loп
1I вo]\lo,iп|t
тo пъ псс|'!л
iltп|Ь ||p|| (огн).-тo\lъ lIof,oяlс|||l!
фЕдп||ЕнlЕ хoстЕЛ.
IIутo0ыji o,\ сTaBЪ o6pаilотся соо]IIпс||iс\tъ с\стnв
lll'{ъ пoнeрхкoстеll lIllяiя'Ilo кollIlil |lhB[|t (ъ с}tтnnttIJ\IIt
п0вcpхilocTяtlп вор\нn.o ]io|| |lil ||)топ0п к()стll j| сссn]|''Dll-.lllIirъ кoстctt (Рl|с ]2)
JЛя обlllrгo сorДlшt]|iя !т1l\ь Noстeli с.l\'itтa:
C1 rtотlrnr сПrll|iп (Lig с^]r(l||nt() (Pl|с ]2) l||lIlliPь
llЛясTс,I liЬ с)(j|ilB!|ы!l) liрnil\|1, IL]iDн|I ||)'гol|0il lI с('( ll\l|.
IJ}тдtIur1, п0стсlI
Jirгo-1аря тour 'lтo
Bъ п)тoBo\lъ с\стflBъ
прoIlсI0lIlft lнnчllтсiь.
||0с cIll|ан]c tI Pn]гltбl]lie, ст\|nlпxя (|iяJIil
^
l|.|ьяo ptr]вILтr lI oбl)l.
i\от], сзif,ll п спс|lо.llt
(
||||я|lя|o |iolIl{l цLFIiI
сJъптl0\tъlIltIl II(Р0Uii
iemllт! rIcni]l' воlIIIeii
(Rл]liоl се(nltooп]||IJ\ ь
d
z
-2
r
i
l,пс.
ц
|]
t
]io(lгсll ]I зltr|l('ll lIn||сpх'
ll|стI'n
RгоDoll
цъ!кll:
lIil\ |]||tlогс' \IeA]r
сJ.
paзгп6irтcf,я
\l,lIillJIo]lЪ
i|]illпIoБъ ]I поpP.]нell
lloвopхl!)с,гьюп|Iяlпягo
Iiон|lx |{ъвБп HnP)'ж-
IlIrli l|)|lбl)oзпUll сJoii
(|)rtoчнoii сляcк|r o't0|lЬ тo lстъ |t ( lIlяtcтсl| съ бокoB1' ( ь бo|nrннllII оBяc|iaм|t, fспeРeдtt съ с.lIoяi||JIr\ъ tluшlx{ lrif,lп.
6nюIцejl фrJa||| fli псliJnчeнiо\tъ с l.\яilLIъJIIUIь3afIlifi с |Ьпоt
\lъ||loriъ' Г]ъ нrrP},Nпкil с Loil o'IспЬ Тl|Пo|il
Ilспo nо?аiltс 1ьнаn uяJrа 1l!Лl0rаx) (ц|nnal:
]]oк0выЛ 0вЯэкlt: паPIж|IiIn ш !R}'трсквяя(PIrс ]; n)'
lin'Rдм ]IJ]' атЛхъ сBя30Rl, с0стo||тЬ llзь lti)вl]P\яoстпiI l1 ]oн|iагo 0ioя' lt{чпlIllllILlfoся oт.ь l]tоPo\o0iтnст|r вfl iolio0оf,
.L|tсTlt l(t'BNlL l| trпсiofяllLfll0 |l0 бoБопo!.\ к])аю пr]l\|IлIo
нol||(|t llтт000it ](oст]|. Il IID]) |.;Il"60кагo. Rn[)отNагol нo '''IcIIь
1|Illpoкaлo п 10 |сTIll o с.1oя, liотoPllii lIrчl||lnотся xъ бoн!DuIь
(0яf,ol|Лн\ъ ям]iа\n ]IIlflill!го liо|LIli |(I;Лti|| |r ||IlIкP1'пf,1|eтсх
кь бotloUнlLъ б)гl)ilrLЬ Ut]I\|lЯlo lio|||Llt Illlol!l)il к0стll
Aoстeп, хflнь \lo,i.Ц
.1.1я |IPuнръпleIliя Фсnl|oвн-1н]tхъ
(.f,)-ЛiптЬ сltf!ю.
сo6oil. тnкъ съ цъвнoll п flIтoвl)ll хостя}t||.
]|liЛ всll0\IoгflтeJьшня сDяiнш:
t|oIIсрeчнnЛ связБa (рtlс 13 h) сoc.lllllясть сrсflrlo
вlI.1вuя костtl \tcni]J. с060п l| пPоfстпBЛЛ0г]! тoj(тlr| поlo
|iп||стo\Pя |Ilcп}.t' }|fl сс)-t поiокlln ]io.
тopoll IIf}.п' llопсрclllо ll IlD]t!iЛБlL
lяются хъ вн}трсtrнltrtъ
DoBс|)\п0.
стя\ъ ссса1loBш]|tн\ъ нс'стоii сDЛ rБir
])тo сo0е|lшсllнo внпоiняст1, lIPoст]io(..
Pпвстлo \tеяi]l сcс0}!oRIl]IIIi\t||
Tя\III mliъ чтo oiln lI||c]стax']яllтсл
|itБъ 6fl сJllтн}III въ o]ll}' saссl
f,вшftelliя
rle,i].t впlllI пoчтlt-чт0
Il
Uc
lIpo]lс\o]lIIь Ilo IIaпPtвf, еillх)влсl)\1,
tняDБn этi IIрof,ol'lлстс' Л|l]]' (otfll|овlt]|Iн\tll lioстяl|lt' oбlrn]l' llБol 3uIIлЛ
рl гJеяпl'D сппян} (p!tс lf,
тIoвePtпoсть этoll свяiкlf гJnд]iflя.
Bвсlппt сttнoпiаJl,пof, оioJoчкoil
6oJьu|fl гo сeсalt0в!Iдвaгo DiiI AЛll||tп
0.!ioкlrJill
сгЛбптсicl! l||fl]rнгoлъ.
tIcJ}.яптъ споJьаящeIl IloвсPIп0стьD
tr.]я l)тп\ъ с)\oAпiil|
Бoкo U Il я c пя 3х |l сссn\l0l'll].
Eв\ъ хocтcil ilnPl x$lnЛ lf Blt}'тро|llIяЛ
(pпс r3' l+ Ir li с) l^Чппi|ются I|n
lflPl^l|вlъ
повtp\iloстяIъ
сcсl\!o.
rlI|tr||шъ кoсtrfl .lв)ilЛ п liтвя!Il' Ilв]r
кoтоpE\ъвeptвiя прtrIipъпJяDтся к]r
свяаoчRыlLь я\!liдltъ ]|l бoяoDusъ
пoвеD\вoстяiъ ||l|frпягoкoнltдцъв|i||
fEпяпiя Nъ [ioБoвljltъ с)гpа!Ьпl.
тoвoll lioстI|
1ioстl'l]
сcсаltoв|I]lliltь
связкIl
lioJьцeвII
]нlя
Iio1т]]
cT0el||lo гoп.lря. tle oтIIoс|llсл ]iъ (оо.]ltl|лю]lLlt\!l'
сг]|nil
ся
Ло.ftrl'рfi |lвirTЬ с.r\n'rItiiII
liц\Iъ; ttfl!яilчспiя
т|0Joл(еlliIli свЛ!]iiI iтп oliIlт,iпЯ
въ lIiъ естeствснUo\tъ
(т.'||i)lIа]l
Il
пAЛ)'жt||r\tъ
lil|
niltiliя сEnfIl. прntiPЬпlяrтся
ностсiI
ltoвlI]ншхъ
сo',.
i нjl |.
ll] l Ii
i\\о(
i'( i|-
сoФпнЕнlЕ
IlePхIIЛЛ связка
сeспмoвIlf,пlJ\ъ rioстоil llJlI'lnтлIII.
0aDщдfl свлака 0)лс lil' ]+ ]I l5 () пl|c:]стaвЛяeъ сo6ori
oЧeIlЬ ЛПt'пкiit с)loAII.]ьпUl] пJчeх'ь! lln'l||II^nцiilся |lл rnf,.
(clt пoE0П\|l0(т]I l ll|P\l|яIo ]iolца пяcт||0ll IioстlI
;j0тЬ1lъ
связнt этд ]IfоTl) впtt|]ъ
lIoDeЛ\вoст|t ]lъвБ|t \|0аilt
'fttпoii
постЯt|It
Pпфольllн]III
у l||ff||еll
трeтп
olIa ]tJltтсJI
IIa .]вt
цljвNl!
B'ьтDl|
кoт0ры]l
|| ||рlINPъпiяr|тся
Iiъ trаP.\ яilп fъ сTop0|lдyъ сcсil\lоR||-]truх1r |ioстсil oтсю,ln liflillnя
ь1iтBЬ
сU}|l|ilт тlЛo-1oJfflстсЛ
cщс fi0све||яo
вн|tаъ Il Dт|cpо]]l въ BIIдt п |oсБ||\1|
с} \он|I.1Ьllli\ъ
lioтoРыr
тяileпt
Il
(].||L0аюTсЛ ||fl пc|)е4|rсп пoBсрtEoстII
Л)Toвol| |iостlI сЬ сJхoяil|Jic!ъ
||lt'.
IпбRтol'
пoLII (p|rо lU)
.
T{ttritля
сяязкл
с(сл\!oн||lпп\ъ
п0сIeli (Jlllс |9, L+ (tI lIl) |rааiокol!ня
||iтPl| вi]твll:.]нlj
fъ1ястся
II сPс.]lIbll
lioкопrlл
lrfiтtлl Itlчllllltr]тс)|
па
Illl,iIIlIхь
(.rопoвi.
tIoвс|)\|loотя\ъ
IIiяхтl| со.lчoRII1|||l\ъ
яoстell It.]\rь
ljППzl' |l l \0]я(|t .]['Jь
съ lpl-|nttъ
llnr]| .(тгIl\l]l
п[l]ll:рълu.
)гJ.rя],.
rffljЛ lil' IilInя}lъ ]'Ioрot.)ит:lгlr
тrва ]аfнeп
шов']p\п.'.тIt
Jг.rf,l,яltIii
пrтnвnl! riФтп ltlI!t l3' ll ill!
l l.fпяЛ
яi!
вътвь в{ ]llBil.тся
пъ шlllillяl (' IiPiя п0пеPt]ч н;'п св:lfRп
сo(l\l00t']Пн\ъ
]i0стef, l{ Il\ъ н|IAll leт]| ||lUljъ ]| пр|Iьl!ьпJяется пl| спl|шБi
||o
I
trIl\ъ llоBrlr\troсl0i]'
}1']IclIlIoli Б0стlI, гtrъ |t с.]lIDnотсл съ ]IьтDя]llt .r\ояllriiя
l:Гlli]аTo |fl Uljtroчl|('li Бост|I Bt o]lt\ oбllt\r| rtлс.\ lllft.
ll,
d).
It P r с T 0
!
п
f
|l
xя
с ЛЯ з
|it сссl\IoвI|f,IIu\ъ |ioстсil
i|)|Iс.
I+ l) пl)с]стrв rяcтъ ,]Dit liol]o]6||\Ъ п]а]|\tlIo пcpcБ[|cUl||Bl|0.
щI|\сятl)1fiаlс()l|сDЛlelIlIolIP||нPlJllJ\lrсDi)]]\).с|'efIte(iвljтпLr)
ll||'ll|0lI свя'jliII ((lсаNoнl|]|||i\1 I0с|сii llf!Il!IItютсл o||1j l|тl,
жo(тЕft
IlпfrIIlI\ъ вil)-трс||gltsъ }глoDъ сeсfl llоп|!iпlJ\], tioстсf, II tIll!.
кръItЛяl]Nя нъ }глarlъ вeр!Uя|0 lioЕцa п}'тoвoп кocт|I
I} 1 п е ч tI Ir ll с.Y с т t в ]r (p]|с l 2) о6pаU).rтсЯ сoе.]|Iпoпiell]!
с!ставп|lsЬ lloвcpхпoсftil DIIжII'Iт кoвItn I|I.тoпoli хnсrп ll
Bоp\няtn Бo|Iцa Dъпeчнoll Б0стп ]TJTовfl|l ]iость о6р^]}.ст1'
сoчlопoвtIн|l вnлllкъ. а Df,llcчtlllя (oчJоlInBнoо )"гi).б.1с||i('
I,4l|ьl 4|ьн.цяа|o сlfnlаАa с 'D'lЧ|Ц,iI
l.t\l0чвnя сnя ]if
lIPIlБDьпJястся в.tnil
сrстnDI|н\ъ |iЛaсп|
ш|Iж|Ilгo хоtIцn !|J-.тoвoll
tt BсрIlIл| o B1;IIсt|поll
хoстcjl Clle|re.]IIея ф|l6
|)oзIIая ьnlIс}-ta сlIiьUo
piltrsI|тfl |Iтьсвo сoо]|г
IIяcтс'| сь с.lхoiliIliIl'l| ь
||i Л.lI0iтr |я t||alп|I.
Inвъ. fl (ъ 60н0в1, (ъ
60IioB|{!ll свлtrкaltl|.
(:Jo]|! Ac oяl DlIIPoнa
l|
т0llliа ll пpllNpнтa
IРя'
l|lrBoii llасс0f,, состoя
lцeii lt] |l 1 l)nсшllsc}|
ст\0яillJill II спя)oх],
ljоьовtrясвяrr;ll:
Ililll.Лrпnя Il BIl!т|)0ппяЛ
j]тo
(p|lс l+' ];' п)
кolroтliiя, ]to кlli||]iiЛ
свяj,li|| IiотolIl{ ||n.Ilt'
lIaютсl llfl сuяxoclllt\|'
бJгo|)нn\ъ |l л\lках]'
п}ToBoii linстlt ll llIii||'l|!|iпt|т(я ttl 6oli0п]J\l'
'n]|tllt BePI'lягo БoItIla в,]iпс'|||oll к0стjl
пoпcpslIo(l|я\],
БoкoП|r' спя.]tiЛ в+'llсч|loll Iiосll| тl]с]|o сPoсTа1iтся (]'
ЛoдfePЯi||oir||Iшtt|tl свя9нnst| !сilII0ч||оii !inстп tl oтf]i]!tть
]tхъ в0зl!0iIiIlo тoiьliо ltс|i{(l]п.ll]liI
.Зrf tl ir свяrl;lt вtпечнaго с}.стnl||l: ll\ь'Irllil|]_lIl|'
{perlIiя (llIl. li|.1+ i) lttчllпfrlтl'я пn:|лllI.il lювol\пo(т|I
лутoвоll lvnтlI !If 6nIiоDtl\1| |illпЛ\]J llLРDn\оl|xтnlo r.pс}.loIь
(пя |БIl
шЛкаj a \tс'i]} IIIt\lll l0iIillт]) сlnfпЛя в]]тB|' |||t'liпсil
яEя{Ilяго
o с(\оiнt|1lяs1.
кoвкt Jошlдll
26
сссаt|oвЛдшя1Ь костсll, || окi|ltIlIпl0тс'|. сJItвilясlt сЬ ).по\lл
llyтoit в];тBLn' пn сп|Iпк'l! п.ЬlleчlIoit кnст|l: -1въ ,н0 .oNоnнл
свяDкl' нatlII|'аю]ся ||il. бolioBIlх.ь |iPаЛ\ъ llllиilIeп |lo.loпlllllr
]LJтoпoll кo0тш l! oкаtl'|||!tютс' тilNяo ||^ спl|Пк1i в|jнc'lllnlt
'ioс|ll tlо,' l|,1lliя l'вя:tljl|''рoс|лll|.fl l'l. .\\oд|l,]i.\|' пlil'бo'taeнк0ll !ы|I||tIJ ]т t Ь (!|tl]porl!oil поп(lloпlioll IIo.]f,tlr]liII.
nпl)||l0it с}хoitll]lс \rliшJLы (jг|l6|tк)lцсil кoпlJrII\ll fioст|| lI||ll
пli(тltя |lltltiII ||itIIt.
ILaю||liссЛ на бонoвшхЪ св'!oч|L|tхь i\|o|)lii\I) Il llllNl|\ Ь ||lIihll|, ioIio
tt
l||)lIli|)|]||'|яrtlцiс(я
lnrст|l
в'ьUо.Iltoll
UяIo кoнцil
ЛIl\ь гi)'бoкпхl, сDя3ort||Nl1) л]I]il\1' Iinl||Jт||o(t li0стп. IIi ri.'(](.]|]|li|ютcj|
вoto]i||il]lIl
съ
l|нrяoli кoотlt 60кo0|J' сп'liкll
с
вяali rt
I lll!l
i;l:
Lюl!Л.кi'| II
сllllIl.liнII ollII пl]ltIiI||JтIi
\ojIcп.riя pa]Ill6птcf,ll tlllt InltгoвЬ
^
|ioпBтtrпltlr \ряща!lL (Рl|с 15' li)
тlrlнolнlя хшnь Ц|l|1||n| 1n|W ! ( 1|nn!]NIn|l nlL цnIilla Ц,
cвяl]н]| чeI||oчlli)ll Лoст|| (p|lс |3 ]+ll Iiс)
|lxrltrflaютс{ Еt jJu,]trсil Ь lipo!] rrс l||o!Ill0lt lioсгIl II |]nl }lr]ясь
lioслсil||оl пo.lн\IаюrсЛ ltн0P\ъ пo ioк^rГЬ вtвс!|Ioil ti.lст|| .]o
"';
I iln
r.t:rпi,,
",
Il\
сь сIхoilПлicil], paзIt{бsтс']' (-'rn-IIl с)noчнiя сBлrlir .).)l|п
].\еl Ь rlь|ш0кЬ' IlpflA}I']]|як)||(iilся lil r||l|шll lloвсp\ll стlI
[oс1.Lt
27
t'ltтпnil]н|пх]'
cуxoжиЛьяыxъ paстяжe.
-и
нiяxъ.
-"
L2)oбрILl}'с|сЛ соeflllleIl|'.lllr
с}стilвпliх,ь troвеllt|l0стtli Б0пьlтlп|ii, ||Ilжпягo RollItA пt)|Ie!llIoii
|| rrоf, ltoчЕ0li n0стeJt
I.oуl,,, I-оlь'il||'' сf' Iloa,I . IьJцnJl;|,
суrt0.Iпiljl оляi|ifl (]nlс 12) сoо]|I||яотъ всътl)ll нцстlI
||\lЬстli It ill]|ILipъ|lIяeтоЛ Б]! LiPltл\In (}стflBllн\1| пoве[)\нo
(j0с1|lнягт(''l
сTсll, lIap}'jкtrull с10li с)'мA|т сltлl)!i| |)1!R||т'ь |I
lioкoння
il сf,\оilillitn]tl\l'
O суxoжtrЛiяxъ ilышцъ
1r, r+, l)
]iol| шT]lыll с) (1 lлъ (рш0
пЬ||оч|loll
INIUцъ
toстciiпItаrпЛгooт.
.11.Jt ЁolleчiloсTll
lll.0llсlоtolxfl]ll
]Ilfl| llo ]вl'}lъ IItпрltвiспlя1l ь: вПеЛefъ lI Iln:!if]r: п].
сf,l чat
пcрвоrt Ь
вlll|'
liolloчПo(тЬ
Po]гll!lя\|jfleтся
.]fcтся. l !o ПтoсгilrrflетсЛ
Ь
Гo\l
fj)-loxillJl)l
\lUjiIп ь. pll ]rlI.3юll'fulflпгl|.
l|Цl\ t'
l|n ilёpс-l'
Je,iiтъ
нlI\ъ ]|iъ lloBeрIсгl|i
]lо(тЛ\]).
пя ii]'
iлю|lut\],-
I}о}\IriЯ
ltoреfllell lloЕоl]х||oст|| н|IнllЯгo ]n]lIцп ll\тoлoil кост|r. I.:l'Ь
|f
пРl| fiIъ]I.,IяютсlI
Hшrittiя свлакtт чс|пoчшoii lioст]t (р||с lJ. l] ]ill ]IД.
rLllIul]тt1l тlt пoРetrlIeм'ь х||lt]i чс.r||o'IIl.lit кoстtl l| |Ipllнpi.
l16рIl:!vл |iоPoткi+'
1tJяfuтся ]iЬ rfttrкоr|.\, liРItю rioп!iГнoii нoст||t
s Ioсliil' ||I'rri||
(D'|!lill
lioliolilr'
!о.]||!|I!toit ln](т|l [|п.||llli|l)]сj| ||l
||pIIIil)|]пil,|llт(;I riь Rtl]т|х'llпсli
).L.1ilх|,'Io;lIloч|Lпll 1ioсг|| ll
|' Б|' tsliтпяnl) |l)п|lтпolL
IpЯ||к'll
}iлпll|||li\|'
ItolIePs||0(т|t
костll ltlltг, Ilj g).
Iiъ nсl'.f,пtl!l,
t.rroяirr'liс !тo lIllIllilit||.]Л||Гс! lil)o\|;'гоl1'
пIтoвoll jl B1]пс'liloil нoстсI|.
fI\ll'tlIlIi\]' (П1lfоIi|.
',onnj'*,,..-uu'',.,,,.i,n,o'.nnпn
,.., Dl'ро]Illl\tlr lloПPlIil.(lл!|'
"'.,n'.".o
lDаiitl| оUIr!1' с0!il'It.пiii
oliь аllпЛ!|Еснoxъ
c) т oяl Il.l i c )t li l|L ltu. с l lI б ax| ||( о il п1'll l,t| ll ! h |iо l т ь
.(р||с l7 |))' l|рoхoдllTъ l|о iInfllсil I!oпcntlIl)ст|t l(]iв[|l tr.1.тt,
BIlпilБ, lIoк|)l'!aя со6oll ]r.]пюlo ll0вeр\||OсгЬ (.\хoxitIli, \tн||||lIl
сгlIбaюlLeil
0 tioсть (пl)oбoжfаюlLe|i) ].- l|}тoяillt
ro.IJо|lcшiя f,l]Л1стся Jllп|)о ]| |тJoш(r. вь .'6Jtст]I пoI|еPе.ll|оii
свЯlкll сссaмoпl|дкш\]l нoсгeli 06ра]}етlr in\lNIll,Iоe'iо.lllЦol
ilр|lnx]l Iiпт0ll0l' llpo\o l||тl, сr \^ililt Iiр }llJш|tIJ. сl ItnJll|ц.ii
l{0пNтlI)l] кoс1ь (Р|rс ]i n) ]l, ll|||ioпо|tь Drз]пoЯсЬ 6 |||f,l,
Iioпн гll\
}|Itжllc0 тPет|' п\товоii |iостlI
Лt fвъ в Ьт|lll' oб\вaтlJ RarrIlliя
с]' 6o|i0в Ь с\ \nяitIiic lIDl||l(н
пРoб0Лi,]ilн)Ulсii
IlрltIiD11IIIxcтся нЬ (lIlIIllit вЬllс.IlIoli
Бo(|т|I (j\\0Л0I]iс
!тl) с| tl.
6ileт]' в{;Il0чпlю
Il ||)..то!jIF'
кoстll
tr Tаli'iо
ll lnlIlUт|ltlI
li0ст|'
(.тхo!i
l|.l il' ! lJ lIl l| н.
сIl|6i
rrilLol|
lio|| |lт||Ii'
Ii 0 ст ь (р||с |7 x)'в]' l]i |nl т|l
lllст||oI|
|r'ст|I
lll)o\0]|Iпl
('llя.
я|Il|з l| по]iltr|т BсpIп||\ъ
])oli1' tо(l!oDIt.]пlj\Ъ
кoстclI
Il
IIoIipытo
с.\\oiiIlil('rll)
rllJ|пцli
сГll0а0шlсil
вttrt'.lIl! (| ]io(] L
на
lltтoвo\Iъ
сoЧ |eнel|||| сJ\ож|| |lс rтo
п])oх0fILтъ
!ерсD]r
к0 ll'|]n
o6pItJJ 0vоР с.\ \0ii||ii(lN]'
Illto
60ti]сн||oiJ
]tl{|Ullы. fl|тЬll],
]l.]oщс, (ln'iьl||I|'
] h.]iясь
lIo ||oпсPс.rtIoll сЛя:Ili l,. сссfl .
Il||. li
voв|!-1ныIъ
lioстсji т'ц.|ся
1!('iR.1) в ljтвл\tIt с\ \'|яilt l|я
скo]Ьiltъ
Ilо li]l|.lI
ilнIlt|(|nl сг|Iбаю]flсli
п1j||0ч||).r) r.oсTь
Il0|l'PI||otjт|I
l.робll,| в|'lIctlпоll
|i0(tII o,f|]та]o | |r-1R'[! \Irя.
шlфolt п0]Ii.]аftioil,
l' II0f гсlIelIп0 вI]eрooбlrаlнo
Dnсl!lIll)ялсь.
пр0хo'1||тъ
п0вrPхнnст]I
1сlIlolL||l)lt
костll. кnlil!
|l0 ilдllоll
ЧoPeаlr
бioIiь
llIilIlJваil
еo
Il пnlinItolII|.
сn||eр||IclIпn
lIpп|ip1,(1'l'1.(r
Ь
|lPотjtilioltiп
llolJiIIltlIл|.]
l lIc.
||n ln]0!
illIltпrтi
{'lJf,|]lL'в]'
i]oшпа llо](|швoпяo[ пoвсpIпoстll ьoIIнтiloi| ]ioстII (Рtlс
l]. с)
сl-\oxiIt.IilI l|вIшllъ. сгп6flю]цIl\ъ п рпвгlI6пk|щltI]' ll|LIlIп]|.
l]ъ |tsъ сстrствcIlllol|l' Il)Jбяirпllt Ilр|l IIortolцll
JJеPяi||вlr'т(
' pilстякеllifl' ЛPпкPtпiяr!llUlIсЛ Aъ кoстЛ\lъ ]l
с)_хoяiпJьнuIъ
сJ \|oчлн\t
ь ( Dя3Бlrlъ.
aппapaтt фшaнгoвъ.
liоllечltоtтtt Jопla]п сПn(|яiонlJ nсобн!ъ эlflстllчrс|il!}t]'
aпlllрптo}tъ lJnпнoe lI13нfllIeпiе |ioтol|лгo l.rlспьlunть trnвl(''
вiс lI сnт|li'.oвtо лpl'Itс\ofя||tiя ltгlt 1пltи:сlliIl аjIlвo]Il^t''
lппдрaъ :rloп' сoстlП |яl]г1, IT|яllшt ]l ]0l)IгilЛ ст]lъл}x|
хlяtrLIl--ItDc]стnн IЛl|т]J IlJъ (о6я твePtraя' пJ0твIJя r]ilст||чосхiя nn||а:ioвnпiл iПпlспвнл lJ)-вствItтeJьll0сгIl ]l llolrт]l
06ъ 3лaотlчecкoilъ
ieаliPoвяtJя
]l], ('пiяiе\Il' с(|стoл|liЛ опlt iьJoпflтlfo. It лъ сlI''\llI
o lLUътп Il \flрiктcplt3) llтсяj ]lд Pя.]I с]r тнсP'Il)t г|'rl.
внсoноll ст0lIeпью гl|6|i|стlf ll },пP}гoстЛ
\pя'I[I в\o]ятl' въ o6Pа]oвnllic (}.сTnвoвъ || Лl]aвnlrгtЛ
сIставнErtп \ря!ll!tlt (сf,гliInкiпсs frtiсlllrгсs] а ). ]lъiIl'Ilo.
6l.рoвaтnI
IioIIUтIIIl\ь tt\|tюNя e||ttt]|р||()llLiег0rlJioзTо}l"IтllIlIяill!roт.
IIll\ъ
х|lЛ!!uI
-IioIIltткEc
( :'\ с т i B п U c I
сo!,1снякlш!0(л lil'l||uJ
l) я tll lI lloNDIJDrютъ
кoстсll It BесLl|l llc]ufltIllтeiьпoil тoJIlul||н: llo нpaл}ll ]I\])
пPoio.l|Iть !tt]спьtiiil яlоloбoБъ' t]J}яilDtiil trJя пpltliръпiollU!
с|IIIoвiflf,ь|tnll о6oloч|iIt
lIplI 1tIlliрoс|ioпltчe(tio\tъ Iliс tъ.]oвa||ill oяп пPс](тДвtя.
ются сo(т.|яl|lIl\tП п]ъ o]ltорo]]lnl0 ]tеtrlестh||. Il], lioтoI|.r\|ъ
iinъчnilтся \IЯreвнл х']t,т|i||: въ сJot oб|)nщ0|lDo\||' в],
IloJoстЬ сl.стnвi \pяlцcDLll| |i l ЬтБll Лllсшoin I nllтсЛ п^Pili.lo |ь]I.l
lloвeр\пoстlf п пo 4)ol\t свосll tIP0дстaп]яxtтl])| ).lIJoIlt0||лoi.]IlilтIIчcсlilltlIt вl, срc]|lIt\l) с l.]л\ъ \р,!lцl'|illя lif, птк1l Pп('
тlо1nгflР'т('I лрlппa!|t l|o ]tt,снoiЬ'io IiItjтoБ], л!,Ьсlt Il IIrtt.
irтъ }.яie:]irFPl|леII||.tr' lllo|'чI. || l])о]ot).LоlIlIItIiаlnl)||l',\lсл
съ Noсть11' 'DoP!0 хIlяDtопн\]' кiътo]il' пeрcIo.fllfl' U], )lJIlI|сIIllo':rJittIгlI'lс(:|i.fD ll Dlсlloinгпшт(x i'IlГ' l|тlIосптоiь||o Iln.
BeрIlloстlt \PЯ|lLп псpпг01llliJJлPll0
[IоBор\]Iость сl'стnПltIitъ хPяlIlefl 06рпп!'Itнiя пъ ]loJ0(т|'
t'\сIIlпi, tnli.рlпоllп^ I Iilt:i It ilrлil'| |' BlJ.| |ilпn rII,1u]'. liп\tl'
1\t6Pi^IIiLlI'llo\ll' .'Ц'тn'||lill
'tl|ilII. тolI'l:n l!l.
нд!нo'Iслiс с.yстtв||U\ъ хрлш(eill Iinкь r IicтlltIнIl\ъ oPIn.
шoлъ, )flкJlfuч|lоTсЯ пT) llle]lь|trсUilI сoтряL.пil| т) ]oв||l|lа оп)
тo]lчfioвъ' прoIlо\of,Яltll|\ъ llplI f,вllA0l|||t i0|Un-1||t fl тnнlIie Il
tsъ Ц6.].IiIРн||l fвlIiiрtlill li]''.nч.1PIln||i'|\ъ
кoпUтпые \рящ|I (р|tc l6a II 13) ]lPofстав]яr|ть lli]'
co6'[ сIi|60 nш|I)пiUя |iIlflР}nj|| Ipл|цсB]lя пJnстlIltt]II
шcпpаBпльtro.poмбIlчrснoii llloр\tп 0пlI l]асlIoIaIт}.тся лo
oдBoм.-I съ кnж]otl стоРпltы пР|r вътвя\ъ кo||ытпnil нoстII
сJ).,|.a ]{.lL.ъ 6ш пpoloi'шlie!ъ l|в0P\]) || t||tздll) 6o|ioпlj\1'
1roвеРхIloстelt этoll ]io(тlI
Hд наж:.,чь
rio.
п|tтпoltъ \l)я|цъ l|fll-
ilrtliк|тъ дпi lI0Iк'||\.
I[oст}l' чeтнpс |ч]rя Il
rlстIlDe \лJ||. }lfl])rfr-
||^Я lloлrpIlIoстЬ нo.
п|Jтш^гo хР,||ttr(|)lIt
16 t) вElIJкil ]l Ilo.
ЛРuтi нaРl'иi||oп aс
||oзпoll сl]т|'D: спс
peJIl п свсll\\
пrp\||o(jть
пo
этItl Ix.1Бt
fol'iil Nitкь cIIlI;j) l| .:ln]lI otrn пЛ0llJр|U]lспа ]tпo'N!]стntrtt]|
itciltIl\ъ JI кРl.пшIJ\ъ oтвеPстiji. проtrяitllflчeIlIlIr\.Ь ]'lл llр0
хoдfl rleprcЪ ff|тtъ LiPoBeцocнll\ъ сoс)-1oвl впnitIяя !iстI'
лоllштllfll0 IPЯlILn зIlк"1oчcLlfl нl) poгoвoli N^||(! It. вeр\пля
жe ясп0 пр0lцупнппстся чeрelъ нoh)
(рlrс 18 l) ||epеfяeil
тIoвcp\|tolnь
Bflутp0я||я}|
.Iшстью овoeit пoБрш3neтъ lio||ь|т]|.\r| БoстЬ' oнt п.|Il)тtr |l
}IсP0BUI
]Ia Bсомъ e'r II||(|гя'icILiIt llilч||||il' сl| всP\llяlo lipr' f,o
шllfiнll 0 прoхof,лTъ ll.г!||iIl сoсtrl|пllтc |Ь'Ioll ткпIlll вl, Pа]lIIч.
llU\ъ ||i||piп'Ic||i'II,l', ljnIoI'IJ|. || ^il'ii}D|ь ]аt;llчl' l''illi.
3olrъ шfl tslL)lDeт{пrll IIo!([)\|юст|t )гi.Ilj:Ie||iя lI яiсl,]бкIt т0
бot-Lс ].l\60Riс' тo 6о | |jc \!] |liio.
Ilь'ie]обкrхъ
|I
)ГJт6irlIil\ь
iт|l\l' :lil\t|jч||l'тtJ| в|iтвlt
вн)тl)ellнnlo Beпо1lltIo спicтcl!|Л li0||нтlIlJ\ь хрЛшtс||
Il0 сp0f,|rRъ !lll ||)t,|]псii IlonоР\l|0стIl i IlIЛiо Iiь псРl'.].
rIо\t)i нlпю пDo\o.1||т|' (R.!]I) в!1r1]ъ п |]lIг|lo]1r са\!]l' i'ilIIInя l,]0lo]iIiiI l{^п|)itlj LЯl'lILп'сi Ir|) (ooтвl]тс1пIrIllIl,i] п.'1.
uJвсilпoll 60Po']ь.ъ Бoпшт|loll кoстп; !ъ этoil 6opof,дк1t л0'n|п'
хрfпнlrc сос.Y]н п]lпl|с l|ъ Бопнтпl'ю ко(lтll (P|lс Iя i).
Il6'Ill]Il ппяiпЛгo пeрc]вяIo lIпIl lIа впIтР('|||Icl! пoпсPIпl|tтIl
яoIIппnгп tряlltl прпкPъпlяются l|.Lчк|l 6oковоjl спяiIitt
чсJяoчпoп Бoст|I ЛJ]l IряtцeчеjlilочпillI свл|]ка: Лс\llIl|гoвl'lIlс
па!lIяяeтся Iipъпкflя эJастlItIссБiя с]lяэнi \РЯ]lLej].Iтo||iя.
Eoтoрflлl с']ltIlflясь сo свяlБoп Ilo.1]oп'slвлюlln!l }tякIIlu|l. I'llItfiDъп.lлстсл вrlъотi съ Пen Лn 60]iовoil ЛоDeP\tlостп nII'il|яI'o
ноIIlш Dlтoв0f, БoстIt
вcIIп iil хplf, liоIt|Jтпflгo IPяlILn 1flo(.т|)l,IIЬ. лhскotr|,кn
rilII.\тъ ввIтрЬ п 6нвaотъ т0 Pовtl|l!ъ тo ]IГ006рnxIiIr}ll)
(рII( lii h ls с)
|l Il^il i il нPlil
сll.l|'lIll )тo l||tclII' 0тl| ||l.l]сll|оll !ilстll
с], ||tr}ъ соe]l0UtтсJt'Uo.тN||lIIEо пт!liIl Dpшнрl]пiяfu||til'сл
к]' l!|iг0ll tinпнтнofi Бnl.л'I Il oil|'|1\юlltie lioIluг|lo.tlяlIl''IiIl'
свЛlн.l IIf,|l lIIlжнDю сплf,ь). кoп|JтlIlгo \Ря|цд
хPЛlцсвflя Nnссn Бol|нтпflг0 \Pя||Ln iflмыкflсть шIJ|)|,ttl\
lLfl вътпяsъ Nol|штнoii Iioстll TnБl| чтo o(]тneтся т0lI||io oг|rl,p.
ст|с 'JеDe IrI lioтopoc It пpo\o]ятl) с0с).trll Ла ппprf||lIr| ст|]|||i}
',nfIl'|я чflст' ||l|'iпяl o ]i]|nЯ
lIoc-1|lIIЛ!'тся
|iо||lJтПnI o \l)я||Lа т|n цo
сa бoк0B,ltlt к|)iIll\lll j]lf,|lЛ|o liо|l|(a |;|ьт'|il|'Ioll
стPt]litI ч"стью сoc.]|ltU|тcitL]ln-1к|ulПE!l| ||lrINаs]!' rii(т|'к|
jNr \ря||tсвEtlIt пJaстlIlIкnllll llеpP]нiil ril)nfl \Pл||Ls IIi||PЛ.
вiяeтсf, lioсo свсрIf I| сllсpеfII вIlп]ъ ll IInзtдъ Il (JIIlIiIi'тсЯ
съ noкoвoi| сПяlкofl lio||ETлilIo сIcтаRe (Рltс 18 ll)
:lflf||iii liрail ll\tъ(!тъ тo яie ilаllPавJе|liс'Iiаli], || |l0I|с]ltjf,
JnГIIбдcтсt| ilt'(|iоJькo вg}'трЬ ]l тьсll(l t''lllваrтся впDJ) с1,
хJflтчат|loii стpълкoii (рIIс 13 d)
Ik'Pr]lIiii !rp\IIiii IIo.]ъ toc'1||||l|стся ( RЛ1к|i1 сl' 6(||il'вoil
rloв.Р\lloстьtt IIII^нлгo jt)lIlLa пt'Ilc.||loil |i0ст||, oбlIill).я
хoпl.тпo IpяIltсв)'D лъпсчII.тю свяlхt Il]ll lIrЛonltl'r) rпJ| |Ii}
хolIнт|||l\ъ spящeil (pllс 16 (|)
]lсDс]пiiI lIlIаlнiii )ГoJ], Il|)l|хP]iп]llrтcл ]i]| lmlINтlIofl Iiо( тII
lln.tUiIl Bс|l\tIili \гoiъ laliPIl..|о||]r ;jаflIilI tll!lfi||iii )lоlr'
таliilic заБDtг]eпъ || сPoстleтся (ъ NIllт'Inlнo1| стlllrJхoll llfl
lIъ(fl; сoс-l||ЕспIЛ }inlIliтнIl\ь Il)л]|lоjl (]) liolllJтПoll |iо( il|r)
съ llo]Pnстo\I1l lltпoтlIil] o IPяlluI or]пliIlnвслllo l||iп(т.п iDлl'п'
r|ilIцc пlioсп1llillii' Ilfli,lюf,lIl!т(л \ тl|аiе IIJIIl I0Ill^irl!.1 пnlrl.
.l||ст|r1l|,Iil, Ittxio
|\2
хoп|lr
o кювЕнoсвы\ъ с0с!дlх]'
'lo|UAдП
ItoлцгlIыс \ptr|luI тIo 0,tpoelшю сR0on.I oтпос'тся къ тl||ll
r|тo \|)JlllL.
I ilЛпILoвнхъ хряIцоli' хпpдпгсPl|'.!k)||llI\с'l гljttI't
Лня клtтfiш It\ъ llЛcгtютъ tlo ll-Jllll0чкIj IIlIt гp}ппiltlt ||])
\pя||leв|шъ |toJoUTякь пpoмояi)iтoчlltl 0 веULeствIl' пpr]стil.
л.[яющaгocя въ свъЖeuъ в||[ь l|рoзрa||lLнllъ lr ofкopof||н!1,
l,a3оrlа'гPltвflя сptв|{ Еoп]{тшaIo \рл||Lil ilof,ь \ItIN[|oс}il)пolll'
\l0AЕo iaxът|пь. rITo вь н|lxl, пoloскlI Lifl |l||lоDxго \Ля|lti
псPоп}тlll|J съ п0.l0кl|ист|ttLlI пv!хл!|t
(Pt|с l2 k. |! lt
-\. ll l у г aя ст р'Ь I |i o, п.1Ьг.|lгнiя стI l;]lii
]0) прeдотflslх0тЬ сoб0ю с]lпollIную |i lIlн006I)l]I|)r, }lnсс).
!||'
lIсPoItJстс||lllJ\1,
lпъ
I)с|o
сocтoяlц\ю
l)il:]1II!]Ilы\ь lIiпl)Il-
3:l
сl}la' т0]стnя eя чflсть' ПэBъcтIIaя по.f], ЛflBнfllIlсllъ УяБ|ttrrefl' рm]t']яeтся 6oPoа]но|l такиiс ]lп fDt' Ilo1овшflI. (pllс
|0 д) ()ъ нrБfof, I|зъ пtIIъ II l),ъ .вяiкll 11,' 1 lnpx;1lваюrltilr
\tякllш|l кoтopня пofн|l\liЯсь вворtъj сlпвnl)т(я съ вeP\El|\t||
tвязNitlIl кoIIEтввIъ \рящeil II 0нlпчItвnl)тся |ln оо]i0вtJх1|
lIoвеPIшoстя\ъ вЛжвягo хoяцfl л.\т0Dol| |intтll (Рltс 1!) l'):
oтсюfli xlc Ito.]ш\lпl)тся впeр\ъ ll fill]It тllнli|0 с.Y\(lяlпJ|'ItIlс |lIчн|t тepяющiсся Bъ ]lоltioлiл0'l к1liт.lxтtiъ lfl 3аflll'l]
ПoDep\вoст|t Il}тoнflгl) соtIJеле|Iiя lloDe]tliii ]i0|tс|Ll' (тРaдli||
IIрefстд]L]яотся съуяiспвE\tъ ll с]сгнn :lпliр] l,JсDпL|}lъ (l)||(
l0 с: 20 f) l;oБo0пя liDlя стPi'l|iIl ЛPпБDъпJяются (llоц']||
|il| нoпaтIl0ll Бoст|!' i с3n]li БЬ |io|'lJтl]шltъ \Pя||lll!!l,
0 кpoвeнocкыхъ cocyдaxъ.
сосJ]I. liPсf,(тnts lr!|ъ сoбоfu с|lстr!\ тI|\ бoкь пn n]пlIlll' Il'ъ нoтоllвlъ рn;!|lo(jtтс'i Itзъ (ePJlln ll0
ткflвяtllI nPI.nнlIаltil lIе06\o.fIl\lпя flл |lIl) жlIзllll нpnль. n I|''
]PJгll\l]| Npoвьt oт.lflвпJаЛ Iяio тlial|яtrlь пltтiтоiьп]Jп llilто.
рIlя]ъ. BIloBЬ воввpаUtдcтcя пъ сclrtrllc
сoс}]H Irлlпoслшliо нPoRL Ilo тaJJ. lIn:]l]яill'тс'l nlтt'Piяrtп' д п|]lIшoсяUtie oс 06рптlI0 пъ сcР]|re_веппr|ll ,\l|Гс||II
l)aсlo]яс|' ]|o тNаllЛltь 0рlAЕllll|n PniвГlтlяl|т(я']|]lnl)т(Л
\tellЬшc It !еI|ьtrlс II. tTilкoпсц]'! пс|!о\o]ятъ ill' сtlть тoIt'lilii.
||пlIъ нiнiJlJLL|Dъ |fiIt нап|lJJя])oн], пoсJъ tпiollPр.\n]лтl'
nъ тiliJn hг liаЛtIiiяPЛIll Dен03п.lю (nтЬ |iотoDаJl п0стопсняo rJпlnЛ(lI onг,n t.\ет1' всо б0Л|.|||iо ll nо]Ьxlie сoс}.ftJ
\l)тсIlitt.Лlll.lnr|тся nт|' Bсltъ тh\t],' jто стiп|ill ll\1l
6o,lte !iaст|!'ItlI. tt твсl1|l IliI llolll,рсtIlln{Ь ||i:iI'lrIdr a]]т..
lipoпtIIo( Ilнc
п.|()IIiяхъ Еo]oRotrъ lllIlбр0знoli II эliстl] ш]скoll ткл||tl с1| IIlб
r[еж)тoчн0il nillIJнoil кJътчflTнoii ['tс|LoJnl flcтся )'llPJ I n {
l'тlt'Iliа \lоii L] кoпыгtlIl!|l \pя||Ln!'' Ilo ll' .\,\oжll IiPч]'
rп{!lllы. слшбаю||Lоlt кoп|lт||.Il) ]ioс|Ь |r 0стL)lсtt]' свoIl\lъ
Joст|t|.дeтъ Лeрeд|Ief, тpст|t к|I'|iIlelt ]lоll0р\(oстlI пo||lJтп'IlI
кoстп (р|Iс. 12 ||), I}ъ (lвlrlIl0U1, в|I]ъ olIЛ Лiе.|товlтflгo IlD1;тil.
lJepruяя гЛ пoпеDхпoст|' вoг||..ITIl {|']lс. L9) |I NPъпн0 п|'||.
ilръпlяeTся BЬ ш0pеЛ|l0h св0cil .ln.]rII Iiъ ll0.lolllвcпIli)|l пo.
в(]p{Еoстп кoп0тtroil Ao0т||' ft тfl]iAо ||iIг];lIIтсЯ 0l| ('вязLI с|l
сухo'ки.tь]lпtlъ DtсTяБelIicrrъ, oкpYj|il||1)||LIItL]) Iiоlle|llr с]\nlrЕпtцы, cг|l6lюlцсll |iolLнтR}'к) N)сrn Jflf,пiil xir oтf nf,l'
'tшЛiя
этoli пoвоЛх|loстtr 0PLili|| сoсд||llЯc|ся 0ь iтll!l, (.l\o,iIl.
Iien],по тa|ih пlотilo. тilliьliil|iъ Jд|n'|, llсit]T нпtll| |ll\.|]ltтl я
)
llLa.Il|тс.]ьнI{il с,loit Лnт[l|lоli кJътчl|тк|l
I{ltжвяя лoнPр\пo(тl, нitt'т.Iflтoil сTP Г'n|i ! рil]tr]j IPlIi U)o-1lll'.
('трбЛoчпoll бopoU.]к0il ltr дB Ь ]trкp) t It'|||I|) lIo loвlIlIll яx:lll
'
RасrlыЯ б0ДPа]lll сrpъ]NIr (l)tlс 20) :h1lliil нnIl(,ItЬ стI)if,NIl_
l.ъltNII Bслъ бt']пп !li!тltle(]iol|
пoпrPoчнo\Iъ рдiPiзь сlIitrilhт( Л
Пpп чпнt'""r;опп'l.r:"ч',
тliil||'ll. \ljll Iill lI lIl
пг'|'',lп'1''iIt t:''rl' l|. |''':', |' l|'\
'I
|''l,
1pn\ь.lnAnt'
B||lrnдпнi| г|nп i|'''|1 ''f]''Ilг|,
эн]отгxiЛ т o il]ъ но||рiп|l ILlo пPl'In rll|вilтli\ь lllосlirt\I' |iihтi !il'
|l t|n\п.rяruen.я
rt l)nо'lol'i'| !г||. 2I а)
|nпiсл |ne'Iii \nlil|lтcPtIir"тсн
срe]Пiii сiоп
||lIl6l'Jtjl|||I |' 1 о'
ппpeтсnoonpnlIlнr|'
tiп]rilt\ъ
troPAaIlio!ъ
ч.JБoiоp|||n тоn тrinilькl ||PoIlIt lnLIrIol] \ lIll | ||\r' ll'l.|r
34
o хPoвЕнoсннхъ сoolд^хъ
хoвкA лoш^дп
вa нрJц.
вr' veiкшхr' Jpтepiflrъ преoб.пrrасTli Nып|e.|||nя тнпнь' а
n3т' с0r.r'|.
IlыIъ yl|ругм' нapIж||ая 0б0noчка (t, ldуtпtitii) сoстоптъ
UoЛoкoшъ .2t сl.
нilтеnLtroft тшRи
ншrъ !ыlлeчвeны схoдны l|o стpoсii|o съ alтcpiя!и' о;il|0ко 0ъ
кoi|lчкт!ь.
ныя n }пlIгiя UoЛoкнa вот!1].|lютсR
,sNъ п aртePiяtъ. || ||loбoр0ть, no1|re рirвптt соe]trнt|тсiЬнiя
TиlпЬ, Bъ лloсвiтъ 0епъ !LlЛаются lif,nплъь|
с||o|' с 16||
cтtшки ltсJLчif,Ut||хт) сoсуцопL.нiI||l]r||lоlпt тоlяютъ
ll
n
J
ь
цс
в
н
я
п |)т с p i
з5
Il (PIlс. 22 ь) BЛ}.трeнвяя пL]ьцe-
iяem пспoсpef,ствeппoe пpoдo1яlcпlо
piII, тolff к0Ёъ ]lпTl.tжвая Лшьlteвnя
бolьlllol| пястпoll rртrPitl д]-Гo06р0rпo
с] so,нlt 1iя пpoбoяi,]nющcll !tнuIllк Il
копell||0стп
ilсРe\o]|ffi нв в0plжп}D 6oliовlю ]loBср\постl'
(22ь)
;}aтt,\lъ
oбъoEъlt]lтъ
P]it]IErtъ пo.
сссаltoDII f.
ян\ъ Iioстсfl,
пo oбtllvъ
io6Бt' \lc^f,J'
пlт0BoIl
\oA IIJ]сs ъ
сгlt(aтсicfl. п
lit ltILBшхъ яllLaoтяыхъ a|rтсpiIt oтлlIчдются oтъ вснъ
'гьilъ, .rT0 пpIL oщIпDшltIilI lleрnыIj) яcнo c.1ышttтсЛ lсгкif,
пpп
llDaвll lьяo tloB]opяю|lIillся Jдаlь пJ'|ьсацiя крnвII;
.въг]rя flая
п;кpuлitl rртnpiп llfЬ Ilnя 6Ll.тъ |!ntlтiпo\!ъ
oplI
o
с.вшпo'
нe
..рoou; np' oщупывrEiп яte вeЕъ п"\'iьcа
тe]шoкptrспflя нpoвь lt пpп
рareвilr вcпы ]Ia.ь шeя т0чeть
т016 шодneкRolt стр]ell
oт]iлъ (oвegноcтп trо.
Apтеpi
llLадlI пpolo
сoставlЛющал пlo]of,.
Бo.пьш
'
въ
4eвie вrДtrсli Jучовbl| aртoPirI (рllc. 22 n). Oвfl lt]еп
llPo6oиfa'
oбЛ&стtt пясTш вд0Ль в]lутpeяпl|лo кl)Aя с)so,iilJiя
впoPе.f|I
]l
пепE
пл(]тпoll
60ЛьlUolt
юцeil мЕUltlE, пoвoдlt
сЛr' вuilIс f,)тoваГo
llястпaгo uelBa. coсудъ атoтъ tlп 3-i
oусTпвa s|lepедп сytolN|Iliit cг|lбilTcncft кoЕечнoст|I ]ъaпся
паiьцсвнл 6ртеPIII
кap)'frЕ.тю
]т
BъTл|t-!п).тРeЛнюю
1в двъ
(rг|eтieс digiLalоs iDLeL|lп o[ oхtcrпft)
Ru)тPс|lвсIl
пoвeP\IIoст||
nl'твcflхoпнт-
ioп Бoст]l
(Pпс 23' 2+ r)
3дЪсь каж-
Jnя ]lзъ вIIхъ
па
lъlптея
БoUытвIlя llpте!tIl.
за.]влn п)iтoввя fl ртePrп
|lepc:вяя
Iioстlt (l)llс, 21, 2]с)' ()кoio (eро
кnяifoll II31. l|пJь]tсвнIъ аРтr|)iil
TtolПъ тioрoткая. пo тoiстfя в]]'
нoтпprя ]1'lIlтсll пп Лсрctrпnю ]l
sртcpjл
лroвolt кoст|l |IflпPflвлЛотсл li]'
лopеJЛeil cя пoвrP!Ioстll ll ftсъ
вcPxшгlк) вътo.lIil.. llllтnr,
o нPoв'нoсннIъ
ш}'ю cуrroчвlю сDязкI п}'T0вflгo сoljf,ollelt|я ]l сIl.|frllJlе
Pfltлп6aтelя' п нъснo.1ьlio я]Ifrвil\1, вътoneкъ |IcсIulIl\ъ
хрoпь къ вhlвПп) |I кptr) 0гo
l}sдшЯя ll}т0ва' trpтeрiя (рllс 21(]) lIieтr' Лo ]ifнrli ll.)
вс|)iя0cт11 IIIoIitrеll сUязEl| сссil\l0Dll-1Itп\Ъ нoстсп fl|пстo!nrIIp}11ъ .]. l'n||!Лl||ln'l 1|nрoi.ii || |||lглnГ|' lI|'^\''t'||Iliя
3IJ]сL о!}|iIill lt су\D'|tII]l1Л i||lI||цl'
llлто,Illдj
r Ртe [) i tl T] |l|зЬ
Бо||lt^
DеPlttЛI o
лъI|с.|пoll tioст|L
|li
l|!|ш'cIl\ъ
oтl)
npтcрiil oт\n lttт],
('||Le llятoЧпiя rIl.
тeр|яl lIilll]]ЛвJяn
lILIl'ся D|l||]l,
Лflf,ttrъ ll
с|ln.']|illl.'l
Lцая кpoньn IiJът
!flт} r) стl |if,к} l|
]|oJкoп|lт||Illl
l''l i
l ,'
,
Dт
]ъ.1lнoilill'п.нpы.
Паr'lILill стltiJIi) lr
'L?l(тЬl) |I!)]0|||U.г
lp|Iс' 2l llll
ltroсr|iiЛn!.
! | ."1,ii,
"i','",o|iol|ollкoсlll
:4
.|0 сoPс-]|l||н Bъ.
Tlr.|||оli N.ст'l 0тъ
lIn
oтхo]llтъ'.ll(lрc:ltяя |t])тсl)iя !ЬlIl].|||оll tioст||
lьll(|toli
]iот()рi)|
lII)тсl)|lI
lпi(т0-
!o3lIpул сl) oдlloltttЛIIIloll nl]т.рicjl o6Di!}l]| |' IiPrсl|в\rt ]!Il
]l с|lfl6ttitсT1' ii0oпьR) нlr||'||||iЬ I| 0tо lilInll
(Рllс :+ |l)
i lrнc.Iкoii
3аttrля
lpTel)i'|
Ii0с]ll. тдRяiс (пc.fIl.
||iотa пo iaДпоjt ll0вeрsнoстIl вiн0.{нoit 'ioстlt
няeтсл съ oдвoltltя!llоli Itртe[)icil ]t спit6нпoтъ |ipllIlь!) с.lllo1Duя спязк|I въпeчндlo ]t кoпllт||а|0 сoltJeнeпilt пtпe.l
IlJю кoстЬ o).хoяiII.fiя сгп6iтсЛсll' сBtlJ|iII II кoж}- Iiirаi]aя
.joкoв{я артcpiя пfliЬцi Ilt ).рoппt, |n)[iIIoпr, !Iс']l|оч|toп
to(If,j\ъ
Бoстl| тьlmл sa ]въ вътвII ]Itъ БoтoP|J\ъ о.]вп чер0'ъ
вllр-ь]к.r вътпп кoпнтпofl кocтII ]t]етъ ]tл оя cтЬнпук] пnвгр\пoстl, fl fругBя ]lаllрflвJяcтся по жс.]oб]iJ. по.]oпвсп|loi|
пoвсplнoстll кoпнт|Io|l кoстIt lt п\ol|tтъ въ пof,nilrвeпtroe eя
oтBсPстiс IIol)вflЛ па]IJ0аeтcя: NаIv-tнoЙ а|псIiPЙ |oпыil|н'ц
л,с'l/ lрllс 2]lg)
oтъ lIaр}'RпoJ! ipтePiII |iotIIJтнoil кост|| '10 fiьlo.]i i ]|
чePe]ъ отвсРстiе вiтBll Бoпнтпnil яо(т|t от\o]Itтъ \lаJсllьБ||Л
вЬточкfl Лъ ) lIl)Гl'ю стгъlк) п нъ |lо]кoп]iтl|0!]' oт]ъ l}
БоjнlI. ll.lкpнBflb||Lell пo]o]tlвl: lto вtrro'.rf llt' eя ]Ia lIoр('lпDn стl]Uн! кппнтпo|l лoст|| оltA FfllfъJяет(я ]la тpll в|'.
тoчк|I: с^tli!i Pnзвllтnя ltf,0ъ Il.| яlгioбку сfJIlill впcЛ(']l' lt
сПп6tiасп. нlloBLll IIo]tiопtlт||llil отf,i'ъ нoxill, пoхPlJваDIItоJl
сrьt|к) кoпlrтlloll .нoст|l' дPlIrЛ пъm.|кfl |tдeъ Б]' iддвсll
.lастII ||nPJ",iпoil повoр\вoст|t rioпliтlIaгo \lящflt n тpcтl'Л
IInпl)nBf,яnтсл вппiъ lI Лpo\оiЛ Il0 пo]oш0сl|пoty крnю riоipтopi.il
пнтtloli кnстtI. fllrастouo3|lP] 0ъ съ впrтlсillеi
нoпнтtlоi| Бoстtt (pIlс 23л)
(pllс
lioпвтвoll
tooтя
аpтeрiя
I]Ir] тPeпняя
2lI) oт]ъ.iЛвъ пъскo.lькo вътoчeкъ въ кoпmвoe сoчлetlс.
нie, пiпЛпвiяeтся пo frc'I0бк]. IIo]oпвeвнoll пoвcpхEoстil
вп.}тlL нoпнтяoЛ Roст|l чepeэъ пoдoшвcвIl0с oтвeрспe lI.
сoo]lIняя(,! та\tъ съ сooтвътстп.rющefi epтоpiell дРyгolt стt!
рoвu, onPлi}сФ Фс.rf,пстlю f,Jгl.
Uь lloс,]t]Пnn въ Pаз'IпчяD\ъ llsпрoв']cнiя\], |lo oLn.
6н!ъ БnIILIьцп!|ъ ll.]lтъ \ta.fспьнiя въrcчБll' л]пaющ]л яо.
пнт|t!f,1 Noсть rI lloffioпнтпIJ(l oт]ъJъ кoаiп (р|tс. 2]l)
llътoчкIl этII вlJIo]Л пn пrpl'Лiu)'ю пoпсpхпо('ть Iioпlляоll
кoстtt. прclltt'\ Iцrствоllпn .t cя п0]o||Iв0lIllп| о кnпл. ('iПвobт('я
съ IIшA]Iс{l вЬтвьD Лnр}.iiноil lioп]lпIon Л]rтсJ|lЛ въ о]п|l])
(oсtf,ъ, нотopнfl пoсltъ IIrlBRпiл
пllнilIяlo |:pJя l:''.
^ГгоpiIl
lIEтuo|l нoстш (pIlс 2i] Ь)
AртcpiIf, parпътBrяясь пl licJIJlflil|||iс сoсу'ftJ.
всllн
06pа]тDгь сliтII мlIItJJярoвъ, пр0UIl3Iiваl)|tLIltъ Dсt ткR]lIl
хрoltf, rPя|llcll Il эпlпeiiniьшаlo сroя Аpторirurьttая капltl.
iяpпая сtтЬ псPс\o]|tъ въ вспoзaIюl п. пoстопснllo c]llваясЬ. l|осJtfвяя oбp0iуeъ въ lrаiсl!пт|.rItвас\tnмъ oт]n r|]
lioIIe!тIloстlt бoкoвуm пnJьIlcвlю DcII.l, нoтoPnя ll рнсппl]l.
рлlnll]t съ 60хo0oll пflЛЬ|l.вoll aРтсPIoll
'noтся
J8
Eoвк\
o хPoвЕнoснн\l. (oсI]rI],
ll)il|l]п
Bъ 06paronaIIiс этolt вcкo вtо.lя'гт':
0]]тЬ п0.1кoп|lтндгo ог]ъli к06|I l4r'.Пl.|,
Bсltoзtrlя
(рlrс.95a) o6рor}еTся l11Ь сп'leтснitr }|сJтill1], Brtrъ' п.lil)IJ
uno.u'.*'". uo'д*ou*..I|lli oтf,Ь]ъ нoн|| l|о]o||l0u, стPiJБtl.
.\ fJoвъ
0ттoкъ кDoBlI lI]eгъ nтс!]fп ||o 6of,1,о ]iР.lп!IUrtъ сoс)'
fllrъ' PaсtrolaгlюUUl!!'я llo стol)oп|!ь стp|r.fн|l It ll-]l,шUl\],
Бзfl]|I. гдъ oнll с00JlIllя0т0я оъ вн)тPell|шl! ь в('нo]пы\lъ
RъtlчшБп ш oo0д}l!Iluе.IlJтя\ъ
(lltгтoIiiсtlъ
ПoIluт|lн\т|
вctrъ сrЬпнп
съть
lJc|to:]шдя
стрaiNlI 1prrc. zЬIl1 пс/
1-c
tilЛt!xl'тъ пo]Боп|'llIlili
0т]ъ]1, Бo'ilI ст|! Г,JlilI.
G
-._-^_
o6ъ сi,тlt пoвсЛtнoстllпЛ It г]lбокпя сoо]lт!lяются ltсli]I
о\tъ хpящi.
IPяDI^ пlt illll|)'аillоll !'ro
нп веl\п
uI,ь Bсtl]' iloвoPtlloст||oll.
tloвePsIloiтtI
с'lrтсJl o6pn1Jстся пo ]вn
IiI6oкot| lr
вrпн съ хflж]olt стoPопU' rinтopllя lIil }'рrrвпt сepсtIlllIt
стopoilf' въ o]]l)-, o6l|nпа
БnAдofl
G]'|впются
п}.тoвof, кoстtI
л вeЕ
хoстш (Pпс' f4)
нтпofl
Uяя
l пnf,oшвеп|loil пртcЛieil f,o
ъстъ
Ь въ пo]olllвrнI|oe oтвeр(тlо
6opoE
сl]|вfloтся съ o.]ЕoлчЛЕпoll
тII п
liJt]lI с |iть эта lIl'pс\n0 .]птъ яЪlip)п|lыeяс||0зп|Je
сo('IдU сrт.lстcнic ttяliIl.
floil Nocтll
cъть пятн]т поБplJвtcъ с06оll oбi^стЬ
I!спoзвtя
rlякпшсil lt естЬ яепoсpc]стUrпнoс пPoдG]яicili0 пo]oшвс]lвoll
я|I oт(r|]fl напPавJястt fl
'Iltстьк) къпnPIfr lIurl Ь1lя.
lItс|lHltъ спieтoп|я\| l 1n-
IIа.тlцeвыя вовв pflсllolflгa0тся вilcрc]п пяiь)1cвнlъ
ipтсpift па бoкoвUхъ кpfяl], с).Infrltii11 сг|l6атciсf, (рllс.
!зь), Bъ пll\ъ ыtIlвaются лrle]нiя п ]n]пiя l!l.тoв|Jя в.пlj
lI нъсхoiькo Noftпшiъ !0п, !}|lпIe l|.\тoвrго (nчtеAe!Iiя ()6t
пfulьltcвlJя п0лц сJttвflк'тся| or)рn:lTя Il.rnnIi.lк) .])-г)' oт].
Бoтo||oil lt.]}fr ввсp\ъ пIllтрсllIlяя Боi{пilя lil!Iil II 1!ъ i[-1ЛltIъ ]tcfrкоcтпus пeпн_варуяolaЯ ll Rпl.тгellIlяя
\pяDц'il' Д .rrстью пn в.trt
пof0IUпeпI{аl
lllсii
o кPля I!]Y.
ILo Ilofot'lпcllllo\l.Y
lil)||0 |iollнTtroii нo(тlI ll
ilIlвtюllц.llся съ |lIlDr1|i.
lltl\lI) пctroi}ншva сi|]оп'
(
tiiсtrl' кollHтнItIъ хPяU!'Il
.d
*"irlр'." :;"t 0пoнr,
l
l
Ью
lq,о-
,ie lt]еп) пo .]lltIl||olt
Nfl|Jl.
!IIfl'l||то 1t,lLo lil]|D||тojl !olll]' iexinxlоll t|Ъ нlJ p'l;]кl' r!.аi]),
Il|'
tшlrllr rt нocя,щеltказBiil|iс3l,lнcliсо0ijщrtllцlil ||etllJ (Р|lс 2;
BспoзlLall c1]тL No,ltп ( T1,|lх|I Nol|Uтi сoстollп' ll3ъ
с0с)дoBr, пo'л.lI o](oгo f,iа[отрa' Ililс|lo']flгaюlцll\ся |lлpЛJ.
tt
Jсnьпo .]llсточкaltъ Ilo,]|ioпытlIдгo oт.]llJfl поniII стillNtt
(]|]ть
cocf,lIItJlющП\(',l fp}'гT' с'Ь .]Р),гo1lъ lte,]хI'}tIl lleтtяlIII,
|'
ll
сп,Iо|ollio!
il|нч
L
i,l,
Ur'In
||,оп|Illv],
вIl\
rгx',noJllllflогl Л
съ BelIof, пoд0шtBоп|lаro rlрalr, l}вг1lrт lсllб]|Ilя сtть стlrllNll
llс]]0хotrIlтъ пт' вьнl]Ч|lос l
З9
зflв]iltaoтъ всю oблпсть
съть въ[чПБ.r
вeвo]яnя
въпчIlкf пoкрнв^я сo6oll пf,p}жttуD lI вilутрсяпr'ю lloвоpt.
т
с пoнpпвaюUtдя lln.
псPпU
tIoотп Бoпнтнutъ
'ряtцefl
пo!оpiIIocтIIoil
ltжв}'n пoвер\пmть !ряща' Iloсптъ t|пзвailio
сtтп Il o6pnз}cтся !t3ъ вeUъ сdвхtl {рrlс' 23о).
tInсъ жe спtотeпjя пoкp0вilю]llaя пП}.тр|ппюю пoлi'})\.
пoстЬ lioI|uтUаlo IFяrцal ilшEilпетсл гJ}6oБoll сътI,n Bn!.
Бт))ппn0
'rlПiа (t]tlс. 2+kI lleпu сf,тlt Biнч|l]iд ilъсtolLliо
Il
lотc||io
(Рllс Jx
о)
собoll чрсiъ
вeпoll.-1P}'гofl стoрoпg. ]]cIlfl этa обрflа\'rтся с.]iяпiо\lъ пolt]'
с06прlю|lu|\ъ лpoвь' пpо]п+апnчcлпую f,lл пllтаE]я к0]llIT.
вeпoаUoil сътп
ЛtЙфaтшескie сoсyДы.
с|l(тevш нpoпcяoс]ItJ\ ь (ос.\.loвl вь 0|'гaяпJrln
ж|lвoтl|агo зn.]сгаетЪ clll0 спстcl^ ill]ll|)flт||чoсtiIt\ъ с0с}.
]oв], .lIlvll|iтllчeск]l\tlt сос-\.]inIt нfrllвдl)тся п}т|| ]lЛIl
IiРo\t Г,
трyбхк, 6oдь]trоlt 1тлlI ll0шЬ|цсll во]llЧпI|lll ]lо \отol)llrl|| Itpo.
\oдlъ Jllltфа, т е. кпднoсTь вl{'1ъ Iяю||lляся ||JЬ !;PoDеnoсПItxъ соcyдoвъ lt оJJnifll|tnn f,Jя o\Ioвгпiя тБапcll
llil1аЛьпыe oTдtjЛJ эт|r\ъ IlуTоjt прe.]отавJяютъ ||оIIрflItltlЬшaг0 Btlдa х0.]в въ coealllIlпe.1ь]loI| ткав]l' ввстilвшо
IIJocх]LlLш Бitткalпт (эЕдoTелiеr!ъ) l]д эTЛrtп п]fяrtll (ii'.
f,)cTъ с|l0To[Iа трJ6oтiъ, рicпl)noAcпtrыхr' Dъ фоpxi сh]rll п
oнд6,Itсппы\ъ fi i]lпанftlllI
сoстoяпl
стьlIRlt iгltхъ тl)у60кЪ )niо я(l|о oбoсol]irIlE
't
l|0
]t!ъ тр0х1. сnocвъ: в|I}'трсtr||Я|0 0|)efтlягo п пilI}ЛilIа'o
0в0e!у оTpoсфю oпъ пo\oA]l нn (|ГtкRll вr|lъ
БoJь|ilic xllrlфlrпчcскin сoс)]|'.
(]
tIlв1lяс|'
fp.r!ъ с1 ]PJ'-
l.otlъ' oбpаа}0тъ r'рIr1|()il Ill]oтoкl,, пoсPe.lствortъ |iотоЛаIo
.тtrlrфtr ]I llФilвoeтсЛ вT| Aрoвcвoсlttю спсTcsl}
ЛIINфflтЦчоскie кaIl||л.lярн' пpou]13ыUМ г}'t]!ii ('|;TI'n
гкnшlI вхoДящjя Dъ oбptзo0illlie ll)n.]nflгoвь, l| сll|ваяс|'
другT, съ ]pугoltъ, o(llз)rЛъ illt!J)атrrчcскio coсJtrI. (|аJRп.
гoBъ l}ъ 06Ла0TlI ]tolIltтa oiltI oсoбeннo llп0loчllсJспIIu Ir
oб,ьe!Iтстlt' нь Бofil] ,liе lioппта oбPа].\ютъ съTII ]|ofoiныя
llзъ аTolt съTш шн\0.]ятT' 6oJ|iс liрyllпuс сoсr.lн' oпII
rIп0т0 сoедloIяrlтся I0,i-1у с06orI ll сollpоlIoиrf,nюп' каiliднп
кpoшсlIoctIыli сoс),дъ ,]нJшЯ, TPошя ствoxа\tп oЕ]t o6pfl3lDft
1tNъ Еаnнвfleilую п0в0l)\|Ioсrную с||стсv}' .tIl!lфптIlчсснILtъ
0oc}дoвъ фfulаIlгъ
coсуtll жc ]lд)п{ic l|тъ 60.1ljc гJ)6ок0 pаспoJojfiеtlIIUlъ
.lаcTсn фflдaвгoвъ: кo0т0i|| сBяаoпъ, с}'\oilIt'1ifl . с|lпoлiаJьпEIъ
oбoJтoчeкъ, пaiнвaю].ся гЛ}'60кlItПt Jп]tllaтtl!leсБпllп сoсJ.]lп\lп
l.л).бoкic лпм4luт|tчl'сБiе сo0.\]ш чlстo сoe]пЕяl)тся съ
Iloяcp.tпocт|IцlтII il сol|||oвoiкдaюъ БDoвeRoсuшe сo(!.]Il
HopвьI.
Hершнtя cltcтertt rпiЛcгся рeгIJятol]0rtъ вс|;\ь .||||]io.
{oГlIчесБц\Ъ прoцоcс0[Ь ialIBoтlIflгo oрга|пlзlI^ ]I ]в|llflтc.lем1' eгo пcпIIlчесЕoil ]ъятe.1ьнoст|l
в! учeнiII o tre]lвtroll 0IIст0r(г' рli]сttiтPIlвa!]тся ]LofIa
rl пcрвы
гo.]oнlIoli Il спшвш0ll шoif|, сl)стfl|]:l{h)т]) ц||l||n п'NuЙ
,il..,ъtn шеpвпott сtrстeцu linкт, tril, гoioBкoго. тан1| tI lIiъ
(lI|!ilIlоlо \!o|||o вUso]яъ NIIoгoчпсJспIп.r нь вIl]li дJпIl.
Itu\ъ п]iтпящIltсл Пптcll' ntJнe, IlP}.г]oвптtlo п}.'|Бп-пeрвl..
Бoт!Рнo ll пaспрoстpaпяются пo Dсeцl тьлl o|l|l пo]oi||о
iРтepiяrlъ .ft'lятся п& въткlt II Itътoчкlt ll. Лпнoпе|rъ PR:|.
\lq]ьчаясt, вo стoJькoj чтo стaвoвятся ]|eBn\!ътвlr пP0.
стollJ IJi]l.
торяются п]) тнflUя\ъ
Htlrвц кtrкъ гoлoDIlагo тlIilr ll спlllttIл|o \tn]lr nnl]ьlЛ
ются нfl ч)вствnтe.]ьпнс |I ]вtt|лтг]l'tIlic IlсPвEc' лnапt'т.
lL]яясь olinячItDаilт(lя fioпIl0BE]!lI al|пnPlтilNll вo ясъI1! ol)I il.
Ilаtъ тъ.lfl Il lIo лpelI\t}щсстпJ пъ пotiрoвn\]' сг0l !тo|]IJl
т с -lвпl AтeльЕocl oнапч|IвlDтcя ;10||l атcJь|llJмlI п]n( ^с.
т||пкl!II
яn пoпepе!|Io-лoioсптuIl] 1lшIDо!н|i\], !0Jб|il|fl\l'
]|с!вlr IIoчтII всог]l сo||Poвoяi]fl!|тъ ЛPтelrilt ]t, ]iР01tt тo|.'
чтo oтъ пII\ъ JnпIliпъ trBпAсIlie Il чIвстDt!тQ]ьЕoст|,0l|lll.
Дoвъ, oU|| t)eгIJпpJ'юъ пРoIlессЦ п|lта|liя Il от.]ъ.1снiя.
H с pвIJ 4)A.]i lt гoвъ' l|otroiпo IlL'pпаn1' ]p)'Гltsъ.laстсil
Illlо.fIINJшnlIcп|l дJ' ttlItlcPвnцilt ('()с}'.toв], II пooбщe ткавсll
в\ofя||l||\]) въ ll6pn,loвaпin 4'ilill|,nвr'.
ilI lt!'Ir]ю.Iоlli..ч|'
хpящсIl
coвeпUleвно бe]ъ пePвoвъ тt, .lаст|t коне'IlloстП. li0тoРlll
11 6616g1l i'оt l'
IIe lt\фюъ сoс}..]oвъ.lт. с poloпнЛ
''^"""
Eтoilъ нe o6|lпP)яillNoп|lта !o,il|о ръзlт|' || iIillиoт0ne ||J)ll
вnrъ !п]inкof, бoJп ]ll|Л).mпал j|ir Eofitr п пo.]]iоlIllтпlJll
oт]1iiъ ся, сJl-,к.1lItiil ]i' o6Pflзoвaяiя DnIi. lioгатl) с||rб.
ilPltваloI
'ieIlн
oгсolr lt tloпяltl^ тo'.o,]t',lвс||Ilос сoстnяпio,InшaJ't, Б'ilil''
Ill!I|\olllтся пlбiDfnт|' пplt бoл]'шсfl чдстЛ Uoft]Iыsъ бolь3вl{l.
|ifьъ lIaпpIIltъPъ: Dn|||п I0пiяхъ. Jaхoв|il\ъ' JIlllt6il\ъ. fl тnliЛiс
смтol], кoп|lm
.JJ,дPIl
нoрвн фfu1дtrго|il' ll].fть отъ сп]lп[|0l o \t(|]I i II сoпPoвоli'
-fвilъ 60lioBuя flpтc]liп ll вcвil ]ioлoчнoстoll
lJъ o6J0стtl пястIloll кoст]I irl1.тl' ll n р 1. яr It н ll ll в л 1 т.
l e ш || i l| пястпlJc IlcPлLl
lie\!lIoгo Duшe сln,-lппн пястпoll нoст|I oтl) Bп}.тPcЕllяlo
лястшnгo IIоpвд Лдeп) со0]ltltltтсJЬlIaя в|]точнil ]i]' lIflP}Aпo\t}'
llя(.тl!ott} I|eрвJ-,: въточна 3тt пpo\ofItть но(o ('l|с}|\I вll||:l],
пo ]AfIlcil пoFcp\soстll сl\o'itlliл ]tн|||llIJ (г||6лrЛцсll лia0ll-
il}'n I:oст|. }. п)ToвnIo сoчiloпiя |lп)'тPl'll||ill ||яст|lEп пi'!]ill
f,ъ,lI|тuя Iln .]вt вътвIl: пcЛс]|liii Il :lа l]liil l||lJl'ltсBIlс ]|0|.||н
oБщlfi пoкпoвъ Фrl1нгoвъ
IIдстl' в]oJt'
поl)eдкягo крflя |laJьцeвojt вс]|ы lI ]flстъ oъ сe6я в,l,то'IБll:
къ ileрeд|lеf, пoверхнoсЦI п}Tonirгo сoчJспо||iя. нъ с}.Io,кItf,il.
nъпeчпаlo II кoп!црil3тlrбателя, къ пcрeдl]tlll пoвсplIloстll
llnгo co'ilIeкeнiя ]I l|пкoяeцъ ]lпoloч|IсJcп]tl,ilшiя п,bтo.|БIt Бъ
ll
ep
сд
ш i
il
II [.]t
]ionili п !ъпч||N}
L
|l
r вE
ll ltc
l) в 1l
(P|lс 26
Д)
il lla.]ь |lс D llll
п 0 p 0Ir lрllс 23 ll 2li l])
]сж|lг]l пorL1It xPтсрlIf.
lioтoP)'ю оl|ъ сolIpoвоЛi
]flеть {Jтъ ltoгo 0т\о]lIъ
:lft
'f
|l i
|!Еt1tlте |ькlя Bътollкfl lIг.
рeкрсUЦlDаФlllаяся съ ^pтepiоr] lI тяшIщаяся ofоJI'
сро].
кря||lоRtя
cЯ]Iopс]влгoБpая
ltяя ltill
вът0.Lьп (рlIс .?3 с)
IIor lt]вяя па свoe!]'
п)тlI fаcтъ сoс]l|пlIтс1ьilнл BътoчБIl пePс]веlt.Y
II
з^]\|ctlу паiI'цcoыrl ь }lcp.
Bl\lъ
|I
пoouJaeъ llнofrс.
0твo ||liтotIеБ,ь н1! \Pн||tcвorL} сп.lстeпiD, Iiъ пън.
1ltку l{ rlяхlIlUаtlЬ
;]ilдЕijl пliьцPвEli
нrрвъ даeъ oъ ссбя
o6щiй пoкpoвъ фшaвгoвъ.
lioпeчПoстш JoIшпfп |IoнpDты хо'iсji, |lo стЛoeпrю свoс!J'
Rе oaiЛчaDшleflся oтъ шnplfrпrгo пo]iрoBа вceгo тв.]fl'
!п.ii!ъ
гiilaI|oе пiзпачeпie пoтoрalo вflщlllllflть oргапllа!ъ 0тъ ]Iв-
l} iIIll\ъ вро]EE\ъ вЛiяltill.
]ioяin состnllъ ]t11! дr)Iъ рnзllll]l]lllъ ]|Jflстoвъ. Il]]' lio.
тopIr\], гi}'6oкill сf,ol!. 06]]п]Iюuti|l г.]ав]Iп]tt' oбрfltsоllъ cя
тоJщIIIlJ.-|Inaнnilcтся oснoпojl пill (0бствсIIIto кoкell, Ilnгlаt
яшi| жe сJofl. 6oiъo тoлfiiit пlflJoflстся воpхпeit яoжпцeliнoiкIIв\lъ эпптe]lсllъ
пJoсNoсть сoIIpшхoспoDrltiя
нn!0flIIшн\ъ q]oeвъ ПcpoD]Ilя.
lIoтоN.l. что пoвepIпoсть oс[0вн
кofrll' ЛрllJeгfющaЛ къ Бoll.
нolI}-' аilIIтcдlФl пpеfстав.]ястся
сoсoчБoo6раaЕof,, пPЛ'Iе\1ъ
сoсoчкш эт|l яеoдIrпaEoвoll nE.
lшпш Coоoчкп. въ хoФlнхъ
oБапч|Iвnются Еeрвпшя вoЛoклд
всeг]fl нпftе сoсoчкoвъ' въ
нoтoр|ls], в&neгanп fiPoвeпoс|lыe сос].]н (рпс. 27).
0сЕовfl БoAIl сoстoптъ ilзъ п) чБoвъ сoоf]tЛ|lтcJьвof, тlinпп.
l|eрeкрeuш|в0ющп\ся ]PIIъ cъ ]Р)'гo\tъ въ pаiixпчпB\ъ лo.
прiBJсgiл-rъ, съ пpllNъсью }'пP} гп\ъ вoJo]il|Eъ. |]ъ гiJ'бoIillх1'
сioя\ъ БoяII fl}.чкlI сoедllвпft.]ьrtоll тмill(
]lасllо.]oжсl|н
\!cньl||eft вс.]|tqпв]{ ilЛо-
хpoltъ тoгo ещe вьтo!lкп:
БЬ пofrЬ, Бъ (lтpf,it(ъ Nl,
ввYтDсoпс!"l \Pяlцeвo!I.г
с|llстеlliю. A ilt } poвп1;
tst,твсil Ё0пвтп0ll хocтш
опъ тьJптся шir ]вt вtтвп.
oJа ш:]ъ БoтoFtt\ъ l]nIlрoвоA]аeъ пflP)-fiiRJI' riiffiпllr
веFвъl. fl ]PIгfя
(пepiавgfl
БoпdтвнiJ
ipтерiл
к.]llвт}t)irr аPторiD t'B il } т P. в п i li о л u т !l E f,
""y.pеяп,',,
цсpвъ}
ttяtтnнn пeрвъ пllъcъ пап['rBfeпe п
l{spJяlflв0
-тьieвe пo]o(вф ввпDепноrtJ пястпo\lJ пeIlBJ
Бit!Ьll! въ сJoяIъ бJilзтollliIl tt lеniflъ lopаf.fo
лf,oтtlъс
Bъ сoстaвъ o( llовы ]iofilI BIo]яft тnн,lr lilIшочпня вo.
ioБяn. !стръsающircя рмбрoсанвo въ pi]ilг]IIшхъ цtстatъ
}ioжпнll аollтeJilt сoстoштъ ttзь ]R}.sъ сloeвъ: шL]ьпll'
гiсвагo сioя яеппсpe]ствeяпо пPil leгпr|шпг0 ]iъ 0сяoвъ кoя|l
It нoж|l||н llill 11]|п]cрмпса
\lErьtlIlгieвъ сi.fr tIo фoр!t Arьтoкr' .lo .оl]таni'юlцшrътлliяJ
}lоaстъ быть ltr]1,iопъ !а трп сioя: ilеpвьtfi.loп яепoсDеrстl|свн'I
пpшrrгаDпin ft oсяoшъ'-crort |il|iпn]pп.lес'nt\ъ lii ьтoft (pl!. 2ч i)
пpедстnвiЛк!пul\сп пloroлгoвfl ть|!П ll съ я.ньrvъ яrрD}lъ
оБщ|п
пoшвъ Фrirнгoвr'
цЬ
Са-]ьIIEя жcJс3в DRсшoJaгаштся } воioсяпtltъ Iъшeчнoв]|
lI Itt|iюъ Iln|пflчeвic вIr.lъJять жIlръ triя с}!аlвп вoi0(ъ]l |iожП
Cn п'пня яiсieзu (Pпc 29) пoстPoe||н I|o тlп]). i]lппoJпEIrt
ln эт|lrll'
п|lг}|eIlтЬ хoil|I ilсег]t iaicIn(|тЬ П1' зтш\ь нiг'тнnхъ
Пoсi]]f,Пiя П\'1]ють
сrl0r}п, с:l1iд}'етъ сnon Ilil |0чкоnIJ\ъ liiьтoнl'
oтп't(тlП
|[Л|lоп||f,llыс
нT'
лдpB x' приJогаil f,рIrъ1
ЛPIrt' JaютЬ
(pпс.28 Ь] .Грстiii Iл]Ь ltiJ|'ll||Гiеoаr0
п AoтoрЬtхъ ilаlluoоь оpoLol|I]пiс (l'|. 29 с]
||ъ ||loтo.
lIoiпieIl!с\1'
opoгoпъваIotцifl н r]tтк|| \0Iitlтср'I llптся
lInшvll t|\ъ с|lllчаJil пr' ILс|Lrl|i l rllrn!1l || l|( псPft Бi|rт|i|' eiol
o60]пilч|| (P||с 23 . d .t
!oJ||illrr, а€pнь|шскl' сn 0r||rl'i!|l
яiсilсlъ tI сoстoЛт]' ]fзъ бolьtпoгn ч|lсifl
]|}.3]Jрl'новъ.
oгрп
ослo.
tlII!loтiIlн\ъ nlomь|апt рIoPгiа ]l сoс]]IItllтejLвn.тхflIIlo1l
поil нofrll Il'llo(ть пl'fIJРьковЪ I|ся пEпoi'Ilе||l \пloloгЛл|lшlJм]l
нliтIifltt|| ( ь rtclнo!сlпIlстoil ll|)oтoпJniшoll l |)rtlIlП п)iIlPь.
lioв]| 06ыкIloBсввo ll\tъеФ of,lIIlъ лнвo]l|оlI lIlroт0къ
I
с.
ф
t
:в
:q
opoгоUъвшiя Еrътsп
эа \{LrьППIieвнvъ сio']!r! сii\rtrпl
'iixi'Uu
прe.i
(aпиfеpхисa) Rrътп|l сa!агo пoвeр\нnстilаro сioя эппrcF\псi
il|lс ]s l
l|а !|o]oб1е .lemlсБ
стaвiяются сoвepmенн
.Jn, rъпстhiя
oс\iев.n xшсioтN .]ofi 1тoп oRРаD|!ваeтся вr'
интPнсиЕПo чrpЛяп uвьтr' .lItс 2Б l)
}iътнп (Фiъе l ilnФtlаl 'l t| грetrяяl o сrпя пtatrстUerяrrт.я !тоfшеп.
oс\t!вofi }Jt.f.т|l etrва l'1lpаmЛшr'тгя .pЛ. 2s е)
Arътнп
гil6oмг.r
Fi.]пoiожепяы9 в.lEpеr^е
.ioa пr]стnЕ1яr'т.я
nofre .пiюшдяqвч|l
ствeннo I \tarLппгieвnrn
tt nроroJгoвап{\ш
чt\ln
|lrътfr|I сре]пяго с'roя: oтъ о.чiевqп
БвсJom onъ oцpапппают.я tlнтенсl|пнъc нiЬ|ohъ среfпiгo.roЛ
яo
слмъе нiътoяь ||oвсPst|Ц.т||nго сioя (DItг 2ч d)
B1' oсlIoв]r кo'Nlt |а,leIIlетЬ
oчспl
1Iпoгo Lilr.]RРпo.нн\ъ
(]oс.YдoпЬ! |lервoRт' 2t |^}i)|iс (aiЬ]||lя
lI ||отoвыя lIiоJ.]tJ
I
Ihо }l
Рl|с:]|
Ч|oтовuв
аn'lolll тlr}6.Ifт|l lI состoяъ пзъ пlспl]|irпп
Ptoрlin ш [нсllIJflnIцll\1) стiIlNII тPI6oчкlI свп).тpll тlплпlIfP||
tIcсRll\], н lътoнъ
тЛIб|iII ohaпч|Iвaх)тcя аа$lilIJ.тo lI сRopi\||.
'lieJcitlfтtlя
81, otttoIlъ к|rlII Iii)6tioмl| (pIt3 3(|)
UaютсЛ
Ilп3впчtlliе lloтoвы\ъ Лic lс']ъ вн]Ьять пoтl. ]}|lвotr]lIlс пIl,..
тoкп с&lь|l||\ъ II Il0тoBlt\ Ь niсiо]]) oтli|1ывn l'тсЯ llа ]|oв0|ltIlitr lI
кoяlI Bъ |iaAi тa|iAс пoлo]lпся 0|цc.e3'lltсieIlIloe \lп'lяlr(lIrl
]
Лo IilсJIllIJ\llI lt L|||o,|.
llэ]r lifl ]сI]ьlinгo сo('or]пЛ Б0ЛiII' Ili:|!Jв]lr|-
ltъшетчlтlltъ впячItвilпill, пn:l|Jвдc\tIiIъ
сo.lUдхотoPн\ъ
ц0Ioся вolo(яllн\lъ ('.rсorIli.|\t
'кaшП'
l|,
||l]0|tзlll(т^nтЬ вolосn (l!ltс
il
)
пoднoпuтннл oтдълъ
кoвнn toшAди
46
BoЛoсн, liflliъ п эпl[дrltt|I(ъ' сoстoяfi
клътoкъ, I6lj]юillll\т,
)
]rаъ oPoloвъпl||n\ъ
дJllнcвш}.ю ll]oрм).
ь Бl,
IloIocы' oдt0ающiс tiollечlIocть ioIllаfII llpllпп-] I0'iflr
aaкъ Eflf,шBаеllыl!ъ ]ipoющil\lъ в0J0(а\l])
iJп|Iдepмllсъ кoiN|{ lLе iaIiJк)часгь Dъ соб1i u'l IiP0всяo(.
ДEхъ сocудoвь. Il|l ксPвoвъ
пoдкoпьlTкыЙ oтдълъ кoжи.
Iiomll'
N[rl lLolвlпortпrшсl' cъ ] l|стo.]о] llscскlI\tъ cтDoeн]0\lъ
пoкрыяoющefl кoпe'{шo(]|lI ioшxtrIl лп,loтЬ ]o яorINт^. [Iп'lIlllnя
Noпнтa
сБ o0naстlI
'ic
UoкPoпъ но.
яшl]lIlliit
Itсчпoст|I ]lJll БoAlt
вtскo
|ьк0 ||зtt l!|lяст-
ся: Poгoлo0 э||lt]оD-
]lпсъ eя с|tJьIIo Iтol'
rItrстся (prlс. 3]) oбрrзyя кoпliтlIlJп pom:
сoсoчRIt-яiс oс||lIDttсЛ
ailfl чпте,1ьl|о у]i|пIяx]тся (рlIс :}2Ь]: са}tn
oопoвД прr]cтllвJяш
cя IIt|тcксl|ЛЛo храс.
Еtlo цвътn' пс.1ъ].
ствir o6шJiя въ нс|l
кPовeпoсflнlъ сoс}.
f,oB'ь (pпс 32с): саiь.
вш\ъ ш пoтoвн\ъ
яieiоаъ' n тaIi]ie Bo.
.]oсяпн\ъ
rlt1шeч-
пtть ([Io.
Toвня flс.lсзU ваio--lятся тoiьlio въ
AoBъа]ъсь
стp.Ь.]къ) Pпсупoвъ
з2 UDслсTав.{ЛoтЪ пoстопeнвUll поpсto]ъ Eofr|I вт, lioпшo.
нu лсrrъ яcln пDeiстlпЛeIIo дпd)qrсl0вlЦLpoвflIIiс сoсoчкoвr,
эпlIкo,пп lt въ ilвпс|t}loстп oт1, втoгo IIi\tъtIоЕie тolщlп||i
тcЛ]nЛь||aг0 сi0я
ноnlu
liсrш у:a.lltrtъ poгoвlю кaпс}.Il! тo зf,xът]lмъ' тo
+7
cooт.
вътсiвcл|Io вePхЕсrtу жсJобNoвп]вorl.т БPnю pогoвof, хапс} JU
iIаf1, п|t\lъ ilлIo]|пся Dд'nПкooбппaПоc вof,nн|ncltio. окoЛo 2сm
Лl!l}|IUs, Iioтoрoe Ir пoс|m яf3Dавic в'ьпЧrtlih
Rtlt'lшкъ пoкpнваoь сo6oll спoрnfIl .]\^дIt']iо Pil:|гII.
6flтc-lя. R с6оNу EъlIeчilJю lioсть |t tP'lцl! кoпlJтпof, |ioстп II
Jдfflотcя нъсlioльхo к30дп lt внпаъ т c lln l|ятo'll|)'b oбJлстl'
хoжпlгo пoБpoва- г]ъ вocЛъ пЙatшiP пo.loшвсвlloil чn(тll
[iп Di{rчI|Бt РA&1|lчаDfl, liаllм). ]l со6ствcшп0 Dt,l|ч|lк1)
li а |l \t a (pпс 33ь) apetrстflвЛяrft сoбoii }зIi}.h пoЛосх) ' ппЧ]l.
пaюUцюся ilспфlea-
стDепнo пo]т' понpнNп
вo.1oса!lп частьD Noк|l1
a ofi вliлчпк& oпп 0т.
жc]oбкortъ
ftueтся
(Pпс з3сl
linfiNn, paсш|lpяяcI'
пcРc\oдItб Do мякпшП
II с\oдIIтcя х0ща}|п
свoпNп tra]ъсрe]Eеilбo.
po3дьofl стpълкIr сoбстBеппo въ|lчIlБъ пoцъ.
щаeтся ]tеяiД. Бaпшon
Л Noяiеil, IIoБPвoаюrцcfl
отьпх.l lioпнтЕoB кoстп
}{а IIel)c]Еefl
t|oнePя
troстlt oвъ Bн|IJR]т'. (ъ
иlc стапoлrlтся бoJЬс Jвншnъ, l]д мякll]llахъ Бe Telrяeп)
1фoвl,
_сoверtпсввo
cвoю ввпушую фoрlr5 п дiлaeтся плoсlutltr'
(р|lс
39d}.
l}есь въпчIlRъ п наllrtfl усRкe]IE f,лппЛЕм|l (ос}fшстR!|l
сoсoчffn\tlI PдспoЛoAoяЕншIt 6лЛiкo ]рl']ъ хъ nрJ.гJ: рaастoя.
вie lleд].I пп$lI ч].ть бoiьUle тoJщпII|r сavЕхъ сoсolNoвъ
}it вънчrъ пoпp0вicвir сocoчнoпъ д}.гooбpflзвoe' cво6ofпне Еoil|lв пtъ спускsюftя впcродъ It внl!3ъ (prtо.32b).
liaA]Ir|l сoсoceЕъ пuъcтъ вilf,ъ нoв}(a съ 3акp}.глсllвоIl
вeрt.tшБofl ]loвсрsвoсть coсoчкoвъ' оcпoo)' БoтoPuхъ (oстl|&]яeтъ !oioквIIстaя сoоfппllтelьвlл ткпUь. tlгl0.]стпвЛяcтся
подкопнтннп oтtrъf,ъ нoi{п
c,]em вnЛIlIlcтolt Rellt.tttttп сооoчliовъ |ln ПtlIч|lБ+' Ilo ncJ]Ji
n]идaкoвD: пtr l)яд). сЬ fJпtпны!|t сoсotlt:atill встрв!rDтся
llоо-гд.il 6oiъс тoнкiс'-|l |ioPoткie
Iiждшlt сос0чск], 1r!I]eтl, нгoпe||осllllc сoс\]N: ]п|i'tl |!l
вссгli t||ioвоl'.
o]шy aРтсpiш Il о]н.r вс||у' f,iпttrтpn
нr!ltilIiЛ съ l'el|.]ltIlн
\о]]иФ дiаlleтръ npт0|liIr AртepiIr' 'ioтopoll
(|0сo.lкl' дъЛ^к)т], \Iнolоч|IсЛelIнlJя |lстIIIl таliЬ r|тo ||тoрая
пoioвия|l coсoчNa (нeP]II]Iнn кor]yса) ||rIljcтъ ГoPа!]o 6oiьilIeo
в\tпст|l1lIпц' кDoвtI .rl'vъ л0РвtrJ| ! ocoчк|I въllчltнi l)n(|rо.
loжeIIIt llрtвniЬtrы}lп l)я]д{lI (pl!с :}2(l).
}lпmo въUчпкR пo]БoпшTIIыii oтf Г)Jъ |iofiII 3|||lч||теiь|tо
]loвсpхпn.
утoJIlцастcя l! nslicтo сoс0'INoвЬ нr сгo ЛLlp)'к!oп
(т]l рaспo тoгfleтс' гроn^fIl0с кo.lILчeствo JItстo1к0вь llJ||
Пofo|||I!ottвnЛ |tnBeD\Пoсть mЛ|lтIloll к0стll тllкЛie ЛокPIlтil
|io,fiсl| !t лгя l-'сtяIIn сoсoчБil!п ('xо]пIlrlп oтlInстlI сь сoсoti
нnltп R1jIIчпка |т oтчoстlt с} сфn.lнnrttт liпilrttJ (р|lс.:l4cI
l'Ilсt!loIiт, зi' IIрс]стаП,lя0ть соlioil о]IIl|ъ l|:t]' :lttстoчtio]]1'
otltoв|l ]i.liliп. пoкр].oflюltlсll стb||li} яо||llт||оll Iio(тlll пl, ItoЛl-
Pc1пorIЬ егo рпаpt,]t
(\, (]пк0въ .lllсткft
|t-lгl) птоГ|l!Чllrr(' r||стnrт]i||. iioтoрljo l'
oсllo0flнiя пJастltпнll- т 0 }' \|ъ(тn п|lllli||tll |спlЛ пif,отIlшIi||
rli\lЬ т (вn.
|i1! кnЛuтlloli ]iост|т \tc]lt(, l|n]0llты (|nlс з;л)'
6of,IIi1|o liрnя (Dпс il'Ь): яnllрn||]o|||г |l\|| ]lp0:lntl'lIor т ''
ItcTtrнoЕъ (pilc 3Jс) |l rlLст]llLкLI этIl пpc]стlвJяюпl сoбolt
||рo0lo cнltr,lн|l кoжп' 60T0ры't пoч|I||nясЬ отъ пlIAIlяlD хрi1н
н|rЕ.rшшa, сп)сIЙютс'r вEтIаъ вilIoть.lo lII|жIIяIo |il|f,я lioпUт.
It
Ilлаcтllяfrк этtr ptсllonoжctrы пipfllle]ьнo || otlоlIIr ftспlI
]Pугъ i], дpyгy' тдкъ чtо рвотo'н]c ]tеAll' .]вInя .IIIсm'r
ljiчll \toвьшe тoлщlltI|'| |:iiNlc|.o l|f,ь Illl\ъ
0lfloсдтeлЬtlo отЬ|l|ilI кoп|J1lIot! N0стlт Jll0тotIliII |'nспoJiirюtся пeplleвдикуЛя|)пo llhlрlItll Jltст|ioвъ пс вe3.]D o.1ппfl
у Eачшa It\lr' T e тoтчRсll пotrъ Bъ|IчIlкo!tl,' olIп JакlI^
рас|Ul!Pяnтс'|.
il 1Iоюмъ' сIIycкlясl) пп|rяъ' оjIlт
'|ост0пепllo
]Ipr чeffi |loIlбoJЬ|||eli сBo0lt tUllplrItlr 0пlt ]oстltlаltп' ||l
с|)e]Еоii свocf, чtrсTII l| сo\[)пшлUть сс ao сA\lагo спocгo
оlioнчaнiЛ !ь пoдоillнсшнorLъ тil]tг'
Hir поfoшtпоttшol!l j|rc кpo|i il!стorILill pnJсlJlIill'тся шa
('oсo{|ltt ]{aпбoЦl]с |||||РoLlie JlIcгo!|iIr .]eжlть пъ ]|lItl|ппoil
.!lстп' ltъ бoкoBыyъ
II пят0чпIltr,ь чn[тя!lъ o|lIL стаl{oвятся
lIllсio
'('
l,ilil! lt Dt0ltoio*с|trt 0'|lL!сlrтe;l||||l) JрtIf, ]J'l-It lьA0.
I
]ioвfl:
lltсткo0ъ кo}iIt пi lioltкт|; сPt]п.ii вrf,lпlrнll ]o(|тпгnстъ
]0o с00
|iоковtlа пoвcрrttl. тtt t:i'i-1nl 0 il|ст0f Ба п!ll l!llБPoсIi.r||ш.
!IосAo}tъ |tзс'Iъ].]вЛlIiLl пр+|-1стi1пiяts'тся сfi]il]1nтнtrll т е
шl(ъnъ (06ств0llItllя (||тol)!гrItuлl. Ilf,ilft:ll I lстo паt аit:eппllя
-lp)_ft otoio ]р!rа liPовiн0спlrе l0сJ]g распn']ilaЕ!тся ]'ъ
iпФdчкa\ъ пo пIъ ]lilкъ. п.-t (.tr.,I-]r'въ f]i.jь г.,['лl]o \!епЬпJc
.гь}tъ ffi сг)сo]}ix\I'
|!lс ]l
7rc
|'||( r'
.l",',.ъ псРвlolilfl Io. lltст0ч|iп. !! Po(тPi ||ствn lсii]} пт0р|lч.
пIJ\lшillстмNII !дпятo lii llтtn{II }tfllьп]lгic0iгo Gloя (lIlс. 3i(l.
}la.fo 3illtътпть, llтo lтoЛlttllluо .]lt0тo!lilI Itltliк|т(, т').ll'li('
(6|Jli]|' oвllяJ с|||Iц!')
J o]яo|iollнтпш\'ьl } trвJ.IioпtlтнlJ\ъ-?к0
пJlстlt||EIt хo'lll i]|IlIc]ll{ вroрllчtIIlIъ .]истoч|ioл' Iinяii,
ioгnтil крoпсп()с
\lоПъ0
стрЬl]i.\,
aJастlIчeснIi'
IIoкpвв^r!щnл
n п0тo!}. ltlIc]стnBlяется бЛ1'trtInJl (llIlс. 3+(|).
",,*.,
"n"''.la.'*.
сосoч!iA\tIl
lt
liоЛотк]ts||
oltl пoнpнтп тnвкtIltlt
I|таБъ, oсtIoвtr кояiIt. !lок|l]Jвnnlt(сll o6JlстЬ нoпNтn, 'lРеf
сTfD.lяeъ бf,nго]nPя сRocrtl. cтPoeпin. lРortrlпtn llp.Il]п^.
fllтr.]ьп)'ю |IoпcPIпoсть o6ltit'пo спnб'iс||]ll:r' riloвь}'
вс1j\tll сDoll\tIl пoвcp\Iloстя!lll
l.}оЬ сoсoчкtl ]I пiIaстlIlI|iIt
с.rolll
э||и1eniальвyю
ткaПь (i\lаnьпшГiовъ
пpolIcвoдятъ
0asыn Лоръtiii lЛдъ Nrът0п' ltnlЬ||||Гicпt с]oя. нопooNrстПcннo
нilr
||р||.rегsю|цill нъ o(,яoo]t rioж|! бIдeтT' Pядl' IutlIlIlfрПIeсБпxъ
IoБ|, ToЛ|.пo п',pхyшк|| сn.o1нов|' н'' It! ьюr1' ||||.||tнrр||чо.нnl '' iIlil.
сioя l|\|Ьi'l]' сп!Irt
llrJь||l|гiсun
тrii{
сJЬдую|цiо pяць| кiъroкr'
|iaн0п ||oвrpt||ост|'ю o(нoвь|
рl|знooбрaан]ю фoрII с!oтpя tIo т0!t
!| |iсП|l|к0r||l
кomи oнъ Uoс|lpo|'аво](
Еoъы\Lu лрoст)anствlr'lI
п0сiъf,||ic Pяf,ьt кiътoнa llniь'
||t|| i0па сJoa' oрoгoo1iDnn п0f,o6нo
т0}|I канn въ кoжь ooDазtютьэпtlдср!llсъ.Tппт' въ оfiЛаст|I нoпь|тil
0il|nilюп,
PoloUJю нд|tсIJ.\
o г]ыlь||oа|''|тоJlп
Pаiсsoтрil!ъ
|iаilLoii воспрo||авofflllе|i ||oDeDх0o сo ч Бil I сhoегo oснolflнiя
iliП
эп|LтeJiп 6oJie
о6piэJютa
Iе||te fip"гглoп форIы сn бФ1l'пll|IП
нlyгiыsп
Л]ра!|l: ап|lтсiiп mо 6n'
сolo.|нoвъ
я0в|J\r, пoвсp!нoстеп
п}oдcrloватJю
ll!ъетr'
фop!! съ
я]рo\|ъ п пп||рoдоJгoUlтыII'
!|puertrrтсЛ сnoп$r' паt|бoJьшПr!r'
|l
PДаvърo!ъ l|о длнtrt с0coчлouъ: тiкоe не нaпpашсвiс
'lltеп,сinя.
IlIt.tиtrtр'lчр.нir эпtItр,Iin гo.U,|новь T''iш'Iuд зпПтеiiа.'t'яагo
поспpo||]вoдr|\Lагo Irr!сP1lIoстя\|l
oоспрo|lrвo]шt|ыn
vеясoсoчБoпнnn
lt|штciif,'
тD f п ст в a\t t| t| оnpааJю|пin таfu ||lзЬlнаеvнfi |llo!сжПo1
l|.п !oг}. тoтчаcъ зn .iоечъ
tr|'it|н]PшчссБt|\ъ Ёrът0lъ
'|\ъeп
ялD!r,
I]o чъpt oтt.r7i]e||iя oъ
пprгilю
ФopУy
|lрIгiNя
Ёrътff|t
пpo||с\ofif,снiя
(of,ьпe rеJПcnшится
t| вгit]стoiс
взаtr!вaro trа&reн|я Бiътoft
rрIlъ нa fрIra oш1i теряr'ft нplгilF
{юlчI o6lаirя tscпtавпiьflo
lPnс 3о)
\яoгolro.rъяIюсъаазInя|lвo!tIl
яr}аБroстoют.яхFIгrы\tш
itпo]я
пп' vъ.та с8oero о6!аrоваяiя Aпlliе-ri^iьвыя
еше ]Lfьше
[rътrnt eщe боJьпe Jвеir|чilllшсa
хоПтIpн il\ъ стailоBflтгя !pя{o.
i|'яепянxП
я-1рo щПнш\aeпl
]въrrчaтJn
пPoтoflJnr!0]e!впстofr
:Jfl атilIlt Lrъткa!п сЛъatcтъ
фoPчI l танfie аеlн|lстoстL
tя.iъ oрo.
говъFающЛ\ь liJlтоir!] lionт! IЬ| БoтopIi\rl сiпвn0тся
пoс t |i to Io.|о|liя:
ьtсL\lа \|furы || П.пpпп'|ilRoп
'f,Pа
Фopl!ы (p||с 3' а|
п p o с
э|ПIтёiiп, ПpoIlзвor||\L|il i||стo!|кs\|l Ii0яU' пoБpilвnю|цeii стtxli\
кoпнтнon БостП, pпвв'|ъ ||e веадt o]t|trflнnUo на сllr!а\r'
ст|jн|iIl
чтo сеiInсr' rff |u|JIlIlдp||'|ос|i||!|
у вtн!|lнa }lн аa!lllaеrlъ.
tlaпpшleнie
E]ътohъ аfъсЬ t|]сп' oтr' liоnопьlIl' IIoнrрiпoстсi
шмт|lнo$
шпеpeдъ къ вы\о]! |l]ъ !с,JIJдст|lllчaтnгo
llpoстl|0ПcтUr
i|||'тcп|я' спусE0l)щ|lr'Пся oт|!
иtткп
ат|l встpъчflют
lI
!ъкчикn oъ кoтopы\ъ oтJ||чnютсЛ noJпc !сн)'п||'\r' Pn!\!ъlo!l
ьо ||p3UIti|'нoп -ФоpIоЛ
IIo
r|tpt пpЛ0iIl^онiя
нъ вьtxоf,I Ill|| !сiirIilт|l||!lлтill ' пI.
к1 Ьтfi|| llр|'nПnпють lсс nо l ьo || fi'rl Iic 0вп.1l'п|J|| {l'|р\iЬ!
шъ кpJlJЬ|Л lршс :lв nl
}ioппo oнp}'яiаотъ спfl||J,кIt Лoсrt'I]lill 4)аnпllIъ
ff,снo сoefllнeпo cъ пo]iсtiащItlllI jпстяltll
суlн
|I
Paавитle кoпытд'
jiolIuтo i 6 \tЬсlI.Illпгo зарotrнtllfl
lioIlAтo Jnpoдuша
нoбн]lr IIPс]cт^alяeтсЛ ]ioшllчeсгo(l 4)oрrlu. (рItс ]l lI l2)
l|ягкo ttfl веоlБ прoтяtiспilI lt tlo]il)lJто со стoPolIн IIO'fouIBll
||tсroчн0t|ъ L]ioii Пiътoьъ
пЛnст|||lн|| lloяJl Il )oгoпь|!ъ
пrъ нpIглпхъ
lii|nпа\l!| сoстo||ъ
цilxп|Iдl'|1c||i|\liI
п!ь пь|тянIть|хъ li]Бтoнълinтoxr'' слъцюriс-iic
нoтopIiя примьtкают1, xт, oрo|оUЬUmеil \l(сь |' oрoгoвtontr въ свoю
01сродьl }воiи'Il|вllк|ть сЛ тoЛПшнl (рllс iо)
||]Ь п|lm||rii 'l.ст|l .тi||н|l ii!ъчаrтсп.
нl сръ]aхъ
.tтo эпитеiiмhн|iii
сJoii' ||uoII!поtr|'!|iil б0Бoп'i!|' пoneр\nостя!l| ]п|о||Ьп|с |! т0ПЬmc (P'|с ]оl
ololol|ьniя
сiоf
н0 и эдtсь пЛътн|l \lliЬl||lгiоп^|o
Iп.iIIчПвn.
ютъ тoiшинl PoIoUаLo JIlcтнr
сrънпoп
0
кoпытaxъ.
l'oгoвыя ltaссн, вoспpolfзBo]|l\!|{я NolIlrт||oil liоxtоll, въ
обU{сr|ь ]тзвъств|J п0]!l ]I\teнс\{! |iou|lтl пiII P0loFoil нап.
I1lс
l|
l'|l l]
Ag]тoDатo.бalоll эJnстIIчecNoil Poгoвоfl llacсoii. ]iaI l'
пачltндeтr' l)а]]lIlвaтся вo втoрoЛ пoJoппвъ бeрсilcв]Ioст|I. нo]tra нoпнт(] нRчll'
Itаeъ lloll.чатЬ fioпспстeillliю ])oгff I|п п]IяiIIelt lIлп i!]l]воil
пoвсplпocтII танoго Noпыта rt0жп0 }JпtJIlчпть }яic стЛnili!
пРсf,ста0JлDUlJюся llr60lьlll||\lь }.г |'t6.rcпiсnъ в]' llt]]i ltlro]olгoвnтяго тpe}гoJЬпшiа съ |Lобoiь]ullltъ xiс лlofoJьI|lrtt].
вo:,п|lIlIoIIi0lIъ IIiIt гpс6сD|кo\|ь (Il|с 12 n) oтl)ъxliп l|].lll'
чacтся oтъ рoгl сdllк|I cIloсfl luIIкoll сJбстпшltiell rl отfl]'
он кoпIlческII\tъ тnvпoпo\lъ Пoclt'Juill
'yгк0il'
lевf oъ ]|cя oчспь пoвep\tIoстппll ЛсiltLaч]tтсJь[оil 60]|iIr]нolI
l;opo].tБa этn, вдпрnBlлясь ввItiъ, нt,сtoiЬlio PnсlrltIрЛ'Iсл |l
сIoд1lтся, oбрaa).Л нe6оf,ьшoe l l. I} бJeнiо впеРcдll oстpагo
tояцa стpълкпl оъ 6oрoвr]Roit fрlгoll cтopoвы (pпс 42 o)
]{вътЪ стръ.{кlI сoвсp|||rшпo бъJыlt Iloioшва |ioпEo ll
JIf,oнтJя стъвк]I eп(о ]lеJa}t-!]т||Il Ilеpхняя Л.]It пePe]вяЛ
]loвeрх]loстЬ Бouыта cа|]o.]вlUl ] ll|]Бil' кoн}сoo0PfliIIo oIBатн.
пoсJъ]liil фaxn]ll ь, вiBoрaч]тлаясь ]l lIo за]пDю пoDсPs.
Пoсть япIoтЬ lo отplj |AlI: o|lа l|}rъстъ тflкжe бъJtJfl шBt'ъ'
вteтъ
fiflсаeтся .]o фoрrlн копlJтR, тo J шовoPoяi.]eпвflгo Acрeбспкп
въпeчЕнf, нpafl mItpe пofоп|вe!|п0го ва l'l|o' та*]r чтo вIl-11r
нoпfra спere]ш 6J-lсъ такoвъ: хoпвтo oгрднIIчеilo iву$l|
iItпiя!|r. сlotrящпlIпся tппз! пoдъ }л]o\Iъ Dъ 50 ]iъ вeртп-
кalп (Dпс
+{l.
Bсс |ioпытolflъeъЛpo.
f,oJгoвaтl'ю фoрI) ' 6orio.
Buя m|IпII сmатн свсЛ\)'
впIIf,ъ |l пяточпшя внUle
:!aцъ|lпнlъ, тaкъ lIтo Dсp.
пыe -1кlI Aп3lI|l яiсPe6ятit
to]яъ пf, iпtlnпfltъ
ГЛflфtгtcсlioc
Irзо6pа.
Aeпie таIioгo нoПmn
б5fеъ
П'с
сбo|iJ,
тaRoвo: пяткIt с|lлъ.
пo сБоп|сшg. ]f,Itпa заlltпп
(pпс {')
равIIr
9/to
{5
пofопIвe!lвoil fnIIIIlJ
чeрPзъ 5-6 \ttся|leвъ
пoсlъ рoftдоЕiя жсpe6еtIБa, кollflo' cъ AoтopE\tъ
oЛъ рo-1шлся' пoстспeп]Io
Ir3poстаФ Il tаl|ъяяeтсл
пoввrlъ Hовaя рoгoвu
кaпс].Jп яоuo oтдъJяeтсl
mapofl ftеJo6кortъ.
пшяie IioтoPаrc Il.leтъ стДpoс коIIнтo, гoрдз.1o оoJ1'о
oft
]l|. ]]
],||с f]
Брorlъ вel){пeil свoPlt чд0т]l! нoтoрnя, nсf,ъдствiс |Iilаяшcllся
]|ltl.rlcпTsцilll ЛроtrсTflвf,яoтся ).ко свlш|(oвaгo цвътf.
Eсllт удьlltrtъ potots).ю T|iа[|ь пoпвTt аrрoдвшfl' тo )'ь|l.]Itllъ' чтo B6п.DIiъ ll]о]стaвtrястся вeсьttl pдав|lтшrrъ' ml.
tтыrrъ п ]truloкп]!ъ (ршс. {B fl).
Лllстoчкoввll oтд.Ь]'ь пdпIiтE0ll кoжlI cнаб,iсЕъ }-же псъ!п
Jпcтoчкдlltr (рпc 49 l')
}i oпвтo в o в o p с, иi,1 c н |L ] o я o р e б e il N а со\Plllяоъ
^
ощe э.]астIIчоок\ю l0! llв)'ю }taсс,т! IroкpUвflilЛrlD. liaБъ тa\r.
ltoЕoflъ' по]oшву l| стЛъf,Бу хo|lцтx! Лo пос.ili]llяя (эJаст|l.
'Icск^я ]rflссfl) всriont пoсJ+, PoEi]eяiя вEсE\л.п, п oпдIIтo
]aeтъ, o6sаяtая стpt,lкJ, п0.1.шв)- ]r ]-гioввя стьiткп.
tахос 'Iъrtъ lloвoс l.Ь
Pfl!вItтic\Б вЪязlrкn' l;пIIffit ц0стопeвпo Рaipо-
ь. trь.]аек я 6oJ ьe ш l l.
tIю ьъ кoEц}'
Роfiп\IT' таБъ'
сmяс
гofn 0по oгpавпчcкo съ
rюкoвъ Jжe "]IIпiяlItl Ilf.
16
(lпc +6J
Hпчtlная ао о]' l;, l3 1!fсяцcDъ кoпlJтo нilчllнпcтъ п[|lt
вIInать фoрN!' вврoсJaгo lf впоJПъ Pпзвttтпгo fioпlJтп' т l
oгpoПtt'IlIв^DlI(iя eгo спсЛe]|t JllпllI ЛлчпппDп) pnс\ofптl,(,I
нвпау Tдкll\lъ 06pa3ortъ' lп3вllтiс lioпвтп [o!]0р0яi]oппiIl]
рfoarсJьнurПr
frеpс6eIIкa сoпрnпoЛt]flстся пoсrcпc]|нtJ\Il) llзlI]]попielt1, фoPrt!i
J6
Боштo вэPoсJofi Jo|||!дп
новк^ -Ioшдf,|{
]ioпнTa. ааulюrttrюIцlI\Lся' гiflв|UJ\|ъ 06prзorl],,
пo-цoш вснIlol] повeрхцoстп
в]'
! вe
IIlllclIll!
(]ъ pfl!вllтietъ roпытo фоl]ln cгo lti\fliнлrтся тl|iъ: снl.
чaJI ]iolIItто Itrr1'oт Ь ф0l){i.\' ) 0 ьчeнп^го кoпусfl. oбpnIlL(lllInl l'
(!Jo]|iI Ь oскt}вir|liсмъ nвсПхь' ifтl;!1, пll||tllt[пeъ ll)oР!!l
]|. накoilеl(ь' т|сPl'Iotr|Lтъ Bl фоl!у кoп)-сi. 06||i1.
'LItitl|Цр|t
ш(ellllitlo oclIoRaIliсnъ
Eогtl).,та ||ltкоJькo п]ilItllIliъ в]lпIliл]). It вся
J,с1iявi rtcf, lilt\lII oтвсpстllItlll.
(Jтв0рстiя
ltoлытo ваpoсЛoй лoшщи
\0тя |)oгolaн кат|с,YJ|t ]Iмъсгь пшfъ l|0Pда-]|i1ЬlIoll Pol0iloli кtосы. пo пl пeil раi ||lчal]Tъ гplt [|lзJlLч|IEя чlстll]
оTРъIк)'
|)o]oBJ.ю стъllкJ! poг0]l)0 пo.]olшв} |t pоroBук|
I,oГоt|пЛ ст1]ш]iil
i]гoTъ oтfъ]ъ li.]|lIrтa
п]lfIl\lIt снiЛ.l,н|lil Ir
oпP},iaетъ тloсih,1IIlii
сl|eрс]l[ п (ъ
фcxан|ъ
бoliool' нaчпtIаоTсЯ lio
l.oПlЛ сTъIlNc lllL гliil-
:|аU0pачпвneтcя
lLIt\T) (
въ
Ro||lьrlncтя\ъ
аfl
сor]II||яctя съ Пoю
Лo-
tpe]ствort], бъ roil illlп|ll
пo]oшвеявIi11 кРall }'каJн.
лаeъ тoJDlпa\ PoгoпoIl
tтьпнlt To1Щ]Iiln стъпкlI
lla з0цъпъ |0 nlilliпl
{рItс ]i d|'
]-
(
iтII
н1, вtIJт['сflllсil пoвоltIпостII
отUс])стiя рaс|IoJomeвввЛ 6JItяie к]' unPу,iIlоll lIoвc|)\пn(тll
тлБь тhсtIo PпсlloЛoясcll|l oт|lol.Jг(|0oii (ftllн п порпrrя |lе
(ltтe]ь||o ]рIп, .lPJгn. Бnli]r Rтo[)lt{
н It,tiвi il llJlt IIo.1oшBeп
Ilнit tr Pпil в|lfаcтся пfttrl)
по]oшПolI lpшt +i [| lI
(i1eаъ Рoгoвшsъ Jltстовъ):
нl|цъ cъ вoJоспстol| Бo
,lieillln]lPа в.lяотсЛ сDcPхx BilпiI) lI пъ сToPoн|l
+i
с| o Лofl0рх]l0ст|'
г.1]r ll
ttс ofItIIfl кoвIJ.
.]бI|rillыя Il.rJ6ieпiя,
Rп||з I'
IIo.1]lое Daiн|tГio по||lt]l lio||чleтся cl, l|оlпu}|ъ Pflfl||l.
гie!l, i0|l|д]|I ]' с !Ъ ]lntIi;Lъ lll|тiIo lo]а оя 'tш3н|r
I,ilс
11
Ilo-1ъ р}.6цo]tъ на\ofптся въflсчUыl| яtсЛo6]' (pЛс. 4; d.
+ч сl. I||lIFоliill J зп|tъпn II с],JжltваюIIlillся lIo lIапPAвJсl1ll.
lil| }tяtiпшi\tь lt tt]чс3nющill ]lа Есp\lIоll пnлоll\Ilо(тIt сoс.1lI.
tll|тelьI!lJ\ъ }'гroDъ ;кrлобl, rтотъ |lJ]l 6oPозtrнfl |llстоit'Бo
ll
lixжf,oil ст0Poпы |iЬ сPetr|lсli IlIIlilr lioпеч|l0стп lI тo}rя(тfjl
llсltrtrът||o ilil ||oдoшвlj (PtIс 4;).
IIa poгoнoll сT}'вlrli рn]rnflтЛ|lBiю б п д P } ,i п )- n I lll]нJ.l
l!шпуI0}'ю ||o lIlпрrI11о|lil, съ ().]l|оil ст0P0нtr к], Il).rГnlI
Ilo!оP\н0сп' 0)|l0, +i), в ll.\'т |) с t| II ю Dt пoгя"ттJr|) ||оtiDItт}'n
pоГo;ttrllI J||сiIlкfls|| ]lошс|х|tottL (рrlс +s l)) ll ]вп Iil)ilЛ:
l|с P\ |l iil !! н |rnilriil
I
L]еPrнiii lliп яtпc.|п|lli Iipilll |.раll||ч||тI) съ Еn,Io(ll.
r,. vPUъе
стotl Бояоli (pIlс, ]7 o) ll ItllJrот]' oIiPIяiпoсть lll
oкp}.явoст|I ttlljNшяг0 нl1а'| }]арIAIIнli oбoJo|iь ncPlllЛro
Б||ая uoгoпlIil стliIlll по\tlLoro DolIlJъ вя}т!lь. сваP}nill-Лiс
ошъ |loкрlrт]l тoПlil|!1, 61],llJtfЬ рoгoвц\tъ с.]oсttъ |||llpt||loIl
пъ Лillсllъ, t)iotoRъ lloгllтl' нfliвnпi. l'\6|llt' r пг'il)нBiy'цlll
1'Lo сJnIl тorrNаto pota I)l.iItoвol! спяrБ0ll
uil (pr]t'II l' \tеil.].I Лят-
нojl lt зaцъlIо\tъ вs яnplяiпolt l|оf,0!|llIъ ;5о
Ilа сPe-]llIIъ \tсtif,}" пят|ioil Л JiltLъ|loll1, lIil лll'IтPс||llсl!
]oнlllIъ 6.!]
||o.
нi пятIia\ъ-в nlilIiп]
Crr,llкn'дjпtrIъ кoп]lтъ бliпастЬ п|;с|iolЬ]iо тoЛlIlr ('т|j!|lilI
п.iап|t\ъ нollllтl,,
(
.-I lIllicll,,.\tIlсleilнo !lPопo.1lt\'оil ]inil1, Pаj|ъ пo |pe.]t1п1r
Iioпытп в]) |lрo-1o.]ьп0rIll llsпраBi0lIilt, tхlIoввя of,lIБ^ .]n.
l|аlllп||l'I||пл)I
illтся пi lвъ lto]o0|||IlJ. ]I;iъ нol0Pнх1!
06PащсlllIал ]iъ PЛf,0}ll) (гoя||Lcll ]I0r |i
ваcтся lIll))'яiIlоil'
^
япJ.т||сЛнeit (frЛкoil
Bся tIoI|сlrЦoоть р0гoвоil 0тlnlкll r]стlJ]]n}lЛ JIlпlячIL \!|i.
сJoлllo IIPoпo]|tftн\lIt сBeрIт ]|!lllз1'. l)iзli lяcтcя Пfl I!1т|'
l)аввlll1r tInстсll
)Icpоrrrяя
пi|t !nrt1,IlпаЯ Чiсть(|)I|с 4i! 4впl,
]trюUlnЛ l 5 всeil стЬ[tiIl' PnспoJ^l lIcт(я въ сlletrIlcIi ч^ст]t
:|пlllI.
l\ )l
o'
mmJoгп{fioЕ
вoit (т]il|нп нд пiIIгlIн.y o]]Iolo fDil\li
0ть lIPоtt[o.loжeппoll срr.]llоll JIlн]lI
въ нflxi].tn стnlo]l.v
ill)' Гlt, ll'l.l|n|iгtFDti|l'.л l l.
гl'с lпiil l|,I|| in'i^|iн'l
каяitroit стoJ)otrtI cа]liпIl.rll отl]tlн|I. тя||.Iт(tr |l0 ]tаItPasio||i{|
trtзп,]ъ llIIIрпlLfl Rrnt]olt IIоЪ |L||\Ь р^ввi1 ] ' IllIIplllIt вссll
рoгoв0il сTъ|lfilI cfoт[)я пn To\!) пfl lifl|ioil ll0.]oRIlпъстiвlitf
пfl\of,llтся 6oк0naя стъlIlin, oнir пo:|).Ч2lотъ ппDxfl |tj(' наl)lя]Itoll
lItII Uш)трслшcit 60кoBoil стъU|iIt (P|Iс +7 |lI
3oдпiя ЛlIт пятoчпl''т rI^(тl| ||nlIlll|^ются oтl' н0ll.
lLoвъ бoNoвIn\ъ стьRъ tt пpо]oIA|tк)тся ]o l!hстп ]аГ|t6i
пPoЕнlЕ
mнHl
нoпытf,
l|
вllянрr'
вп]'трсшнлЛ пonеP\ltnсть пo]ol'lнcIIпnil
сfiпliII
liпAfoя пof,oшвeквlя стtвнa ]l\rъст]r tsср\ltюn
повeplпoстЬ.
llelitilяя llllt
отнf,olleпfl oп, сро]ue|t iIlllitt ]ioUlJтп oпп icяxlп) ппlтlЛl
Po|.oвoII
oбpп.
l| It я
щeнl |i
1]сrЬ lll
нaзп
06l|п
lс. ]9),
вовптl'
(т|]lIlill
]'fl]ilI.lil)Iь н|tlIl яiп)-}] ll
BIt}'трсlIl|юD Ilят0'llIEЯ спп|r
lр|lс +7 с)
Jl Ьсro :liвoрoтtr lDiт.)чil.|ii
стliцш' т е то 1lъстп' I-]Ь
стълкa
rfl l
llбпясь ндпepctrь'
06р0]}.еъ \l
o.]ъ цoспfll ilil.
iвппiс пяTo llяДгo стo.16.
i(il, |l]lтR]I, ilлтoчllпгo
t гJ lt U|||r IIрe]0тдпJяnтl''
!ъ я||]ъ Бръп]iп\1' тpс\| of,ь.
Rн\тr, б]rloBaтнIъ (гolбlI
нoB
Ь |r
рпсI|oJcI
аDтся
lIi)
обь]L!Ъ ст0рoпаrLъ' ст|)1i]БlI
(pllс. ]!l п)
Ta ,ie .Iасть рoго!oil cтьl|нlI! нoтopllя п]етъ oтъ |Iятоt|||ll o cт0j|бr(а влeрeдъ кЪ сPe]неi] f,Ill|||l кoпнтп по\l I]щilстся ntеяду пoдoшRoll lf роlonoil сTрl'.lкoll 't oбliз.тeтr'
IIflpI?Aпую стt,UKу бoкoвoii 60р0з]|iIt стръf,кll Iloсllъ |lдавr-
Ilчастl' сTli|| N|I сoс]llЛllтe
lric ]|oдoшвelrпoil
lrдгo ) гJа ]If,п ||o ]. .\ LhJoBсriorl}.-lll)',NII П |i Бllп aтtr
(plIс +l b]
1]eр\пin нр[ll пo]ol||вспlloli cтJjIlкп oijlInu{евъ к]r сPc.1tI.ll
illIlitr Б0пыlа lt сoст&вiяетЬ |lр0totln'Ili0 въ]leч|ll)ll rroll0з.]liII'
ir fi|I'Е||ill, нso6opoIIr' Uрll6t]|'Rcотся lil' I|o]0|IlпoulI0\!!. нг^D
||ЛтoчEolt сTъ||кlt] та|iъ!'lтo всрIlIiс li|)01I пofoIlIв''Ilпll\]l
(i.l'пoшI) ]ожДтт' oтцoсllгol|llo .1|l}Lь ]P)'гn 6lll'Ii.'t]]\lъ
IIlIЛiil(0 крпfl
Il пфрсдстDo\tъ внсT}-паюutnгo пo]oшвeнвп|o }iрaя-]aBатl'
IiръпoстЬ Il въPнoсть ]Dпжскlя\tъ Jolпа]п
Гистoлoгпчeскoe
въ рo|овoil
П внJтpеннiп
стБnнъ
стpoeкie стънки кoпыTa.
рiriпl|tть.rпil сiоя: nilрI*нiii
iпстotlнoвып,
uoplжпliп сi0n }паг{дтlItваютъ liflriъ rвolln,,fr
нtio.op"o
eгo Пe Бpoющifi |' cре-iнifr
сiоn. pавfЬrЛя "o'op''
фon оnNьtn повPPIilоcт|lNп ооpnrlP
пpoющifi
пo Лrъ оп|lсilвiю
\!яll€lо J|lрIгаro poll п
!ыЛ м0Ion oънIПБil oяъ
п+fiтьrъ mстянilr 6rестяшnгo'
nъ]oвпты{ъ lliъ
oтъ !o.r|. сiol атoп p016$aеъ
:тoго Doгt пoстpoонн pl6eпъ lliП поplПiп llрiii potояoп .тtнln| Л
г.ln olIъ onPn.
tt
\lях|lпtIl,
ilонp|jтьl
P]бцeвдя сnяJ|n-
rui!
гпсФloпcЕсноE
1IijJ |сPЬ |l']сnаеl!j||||r, lа l
с\iтl|'IllЛ
БрoюпLiп l Ilrii 'нo!il
!||L Iiili Il|гoпon .Jon Iilс\o]ят.'
1 0 ||j'iп во !|l |'||lil\ъ отtll -]n этoтl.
(iоr llfft|||||acтr' спoi no.гъ llo
]liii teр)
| il1Ilь
o;!n rtстtЛ
lсp\rl|'чь
nnстпонПо
|lPrе\ъ
'
ll;||ч|lll
||o
k'fr |.lп||lI
TJ!' сIILност||
0тPoe||iе
l|
||||
\п!||чe.Бin
trд^с ф||аtIIссfii' свon
ila\1' Ilрn||п -ro'
п)снnrь тrноe fъi.|||e l'np.f]'.
наг0 lогoUа'o сlol| |o n.JПI|(.
li}obшrI o с]oя
нi нoтоpo}lь
o( гi||aвJIlвn.тся rIо | |.ll'
я|lо.
iь! o.06енпrн
IlnоJ\rт|' ll' шof,ь lcrli.
oбa
ясняeтгn т |irlъ i|тФ Л.гоUь|fl
liilrтrJ| |еAnilliя бoi]it Itoпеp\
lLoсr н0 || бO]| Lrl сf, ь]oUатeiьЛ0' сI\iя,
с||0сOс||ь| !|olлoЛliтl
6oi ьl'
ILo.]Ь, l1r!lъ t|с oЬ|0о\illi|| i.rЬтliIl nо]tе гiliонlIJтl
слooпr, (тъяf,|l
.ро]xiii
нo|аiбухio!JIo
пrl по]]i Цr1r||нlIo l| ясс1|lа|0 lIoIil наl|ili'' ]тolo
вrl в1r||.!,||.\ L ]нo.n6]r Ili|| noPlr.1li|i a н|l.\otrt|тr' o||r'
|пl пo]oп|o.нн|ift нрnll Tn l|цrIrla
пlI
||с lUе1ll'Iltnnеllя
спe|)\I l lllrIl
'|illI|nвic||||0
cтюЕнlЕ
стiпкil
liопнтr
oтf, |iir'
II0lltПшп.
Ф.Iltе тoiстNn
нol|Ф
lenilьt!ъ
n внIтncnnin
Л пpе]cтsвiяeтсЛ
пilгчPпn
^снi0чъ
tРо.rствсilпo пPlliсгпюtrtiп ffr' i||( тo1fro!o\I с.rots] nоift. тoшtii.' oliРn
пlснъ въ n1irнп uoьп П oтiп'|teтся пof,LП'lk' \Dtгнoстlt'
сJoя IIaстпIотr| |Л) оlilД]nпlнiП
внIтpеnнiil oт]Arъ tIanliiнiгi'
n|;ron i|П|iп но|llJта
IlJП ,flщптп
срr-rнin
тe-rьl||'n.iоfl пoпнт3 oбрil'
oвн]nтрIсo
'JетсяшiърoI
чеhъ
п1' *отopыя янд'|л | Б
вlаютсЛ сосoчffП пъяItlЕl
poгa
tt nir' nежтPIпчilmгo
въ тpIno.lялIъ p3т|ш
1flюft стliнн!l ll пРoсвtтl
llсlDNя состoлть ilrъ !!Пo'
нotUетР'чe
roсiontrнlъ.
спlIIrl. I]
Рoгo
'|'п.Ililь'\a
ipt|с .n|l
в|lI1| li.l liтоlir,
пpoсвБт} Aс тр160кт' ii
пoiнеяъ J ньnчПна сoсФr.
пfl\||l а аnтъllъ pьlIiIiч|l
IleпраппilIlЬl{П БlnтБn!lI
lIe спосonн|lr'Il opoI oнli
lатЬ ll пФf,всDгаюпtrl\|I''
чстаIopqю1.\
ilПlooolI
Tа{ъ. l]ъ нiътliп' o6рn
ilющiя стtп|J' трInol|о|lъ
въ
сoверnlcПпо oloгoilьrll
поroотп тllno!eьъ Ifio яe
н8хоtr||т(П u|' тоiькo 1тo
о|lпсnilны\ъ lii1;тoю п'l llро-rI|lтil )l\ъ lnс|lfl tв r of,|||l тo)|'кo oстпт|il'
IlD.rс | аo.lяFDio
.lIlJЬ,
трl6o'|Бш нi oсon|.я tIoJoгтlI
скtrс|п|nrlпleо oc0(остяo
Pаевспift пoxaга€тъ,
вrятIю пiъ плlxA||нIъ
тpJ6oчlll
PПсInotъ
пpсrстnвxяcтъ
opoгoвъвil||l\ъ 'l) c]oeoъ
PаспoJагnются рогoп|Jл тр160чкн по xiIlнli.т1
вн||iy pазсlоЛпiс \оzltrI Пil!t| !JlЬ-чJт|,
||арnJлexьilo ]pJъ
rрJгI
io.r|'пе.'I ivъ нвeрt.\
тll
l)nIrllliовn: .|||!x' NнiрIнп
||lшрilпn трIfiо'|схl' tIl'вcrtIi
сioлIn
lio!пП бп]|ic Irн|t lг||с i| Ь г|lPit|fl) вo ll!lтp.Il||||\ъ
^o
oнъ noiь. п|||F0!il' (lЛс il h. сJ |illnl :rтш io j Le ПlItPoкil тllI!i.|н|'
|!ep\l|п|lil!il сo
oilr1oIlilп||ri!il
||lnItт|i lilЬт|il!tt
в2
гorcв^я
Бoвк1 jo|U.lдП
PисуПoлъ 51 пIe-]став |lIoтъ tIlof,o.rIlнlin рilrpъаrl рoI oпоn ст1нк|l
пoпeрeч|lыn хе рaаDnrъ тp]оolентl
пDcдстnя]яетсfl вr' вll]t кl!'
pо| ь сo.rollтъ
ilo.|кoUъ (!пс i2) lIсArp}6!атьlft
Паъ ||oпcPcIl|il
paсn0 toжe|l||ьl\ъ !oгoвЁlxъ хJьто|lЬ lь|пoJнястъ прoleillтE||
\c^rl
тl)fio!'Efl\|l
]|нoIil
Ёriтн|l eгo пnгvcнтшpояiнli
|i оnт.
l0гoв|j!il
чернЬ| | ltнr]тъ
Bо0прoп!в0д||тс{ lcln P.vбчaтыft рогr) NеmсосoIкo||ьt!|! lIpoстpiн
ствa!|| |iiiт|iIl eгo н0пpaп'|л|'нoii lJr0p!Ьl lt l|с тiн1' спJюilleньt напr'
с)
llJЬткп' 0бpазI|0|пiя .тtt(пil трIdo'l0llь .р|lо i|
l н |i n .a\ып nпIт'
J п с т o ч к o U ы n с.l о ft llJ|l с o ef, l| || п т е ] '2
l]t|ъ хlрaптcрnixeт.'
NЛoAостlоNr'
IoILнi. || oоeгдa бьiыil
'Inpа.r.
poIoUЬllъ
ъoзJ1; лp)гn
лc]ЬнNiъ
'схaп!'хь
^plгъ
]opЬ|о п зillrгаюъ
rlежfl lrllс1oчна!п
fi0|lьlтn сoe]|L
trлл пoслъднюю съ poгoвоfi ItпоIion
Poгoвыe Лfiстoчкн
I3хo Лfl il|I^пe}|ъ fiPаь DБnсlнofl
noPoадt||, идJтъ
oсPа]Iя.ьJIю
il|rtiю сoetr|l'
няющую poгoвIю поf,o|пвI съ poгoвon стljнfioп
Poгoвыr .rиcтoчк|l, frанъ tI nl|стNп NoA||' отьнкtl нoпьlтJ снабfrены
пр|lдilюпU|\t||
втoр|l!н'Jм|| пpодolЬнЬ|!|l
!е.п'оIl' рaаръаi пеp||стыn }|l]l' (р||с i2 c] |iJtтN|t Iогoвы\ъ iпстoчкоnЬ DасЛ01аrа|0тсn ||poдoJ|'нo
вБ J||cтoчхoвor|r, сJoЬ ||liгъ тDIt]о'|сfil'
Poгoвaя пoдoшвa.
l|or0Roii ltoлo||Lвoli ILltзывaeTсjt tд .ILr(iЬ |хtrоDoii liапсliн
rioтolrflл oбрацeна кь Jtl]tf,.Ь JI .nс'|iIlть lteяt]}'
'Io]o||tвеEEE!I]|
]rpаеrLъ РoI oвoIl стьltы ]I сoо]Ilш|п.e.]l'xы\llt .IIJil}Ilt.
C]roтpя
пo oтдълalLъ сTъ(N|I' лъ котoрш!Ь.llP|пlшБаоъ пo-10lllвд, пn
ILоt pавлlгlаютъ 3a|(ъ|tнJк). бoNoвыя, пятoшня чaстJI
крont'ь эт0гo въ пoдoшDъ PаictraTр||вдюп, BoP\|tюfu II
Л]tяiEюю пoBeрхuoстlr' пaр}-fltцнil lI вшутpeIrвijl tPill
(Рlrс 57о) пo.1oIl|в|j cleгIiп
!{tI'пняя лoлep\|r0стЬ
нoгк}'та; у лoшаfeli! Iioпытfl Лoтoрu\a ]o.]гoe в|lс\Iя 6ElIl
ficPпсrrпщепы' лoRсJ)\||осг6 эгn вс0г;]tr u|сPoloвnтil IIoБpEтa
чcш}.nfiaхп Пtlt пoJo0]iflft|| }rrртDпгo' \P)пБа|o' f,pяfi inгo poгi
I}otш.1тotlть пoiourпн рl]зчо вEР|tAс||а кд зд.1нlt\ъ Iioпн-
таrъ' nъ\6 |tfl псpe]l||I\ь
Bepхвяя п0Rср\|loстt
сooбlrзп0 сЬ Iп|ilвcii вш.
пJ- Бia (Pпс 53) l! ||rrtl]тl' !trс(.\ llficвLкlt\ь
oтrnl]стiil, RЬ
х0т.'рutъ lIl1tъxlillJтl]ll Dнil.Iаll] сl]l]o'||ill Ilo'Jt пnl0lIIв|i
п0дotпвl
0:l
ьпaf, !Ifl llоpс.ltllтхll fiot|lJтflIъ бolъс Illlt
rteпъc о|iIl]-IJсRъ, i |ll Jа.]нll\ъ сср.1це06разeп]). IiЛflll этoтъ
}lIllJ].-AtIull
яa вtcrt]' пРoтяfrсIIiII сoеtrIt||лeтся съ пплiIIсjl чnстItl| сrЬ|llill
бtJoD illпic|l (I)llс 53l)
N1)n ll пlrс]стnвJяcтъ шItпoo6Лa1янli п]r.
Bп}.тllcIltIiii
pъiъ. кoтоPurt]' пo]оIшвn сol']Itп'отся въ llо]tеi|кlIl чtстll (o.
стр+'rк0ll il въ aa]яef, съ сoo.1r!.
tIIIтоilJ|ы\|Il lгJдNII (lIlс ilj ]l)
]'oгoвая lIo]oшв^ всегo т0Jtuс
I Рoгoвoll стъпЛшt тoпьшс
J oстРijl стрtlБII'
tsсcгo
Tвn IoГь l|eяiсосoчхoBы!ll
lIPо-
l3оя рoгoвш IIo-1oIUвl coстo||Е
llJъ poговн\ъ тp}.6oчcБЪ ll пPo.
\lcжlтoчлat о Poгn напpпDiепiо
тp.t6oчrкr, паPfiJeiltн0 рoгoв0ll
стiвкъ ] I J]iсь стЬлкlIтP} 60чcЁ]l
вoсilроIIrao]flся бoN0внrlIt пoв0])lвoстяlttt сoсl)чБoвъ' а !сntтpJ б'In-
стpдпстm}tll нoжп Jп)]olxв|l
}i]t'ткlI Tpу6oчскъ PаcпоJiInDтся r|])ofoJ|'Ilo' а БJътн|l
||pott0ж]тoчвnгo Potа-пoлсl)e!Ill|l сi}llt tiс он]] 6о'11о пl)lвшnьяoil q]о])\|н п кP}пs:ьc нltтоБъ }roIов]J\ъ тp]0ololil'
tr[iстortъ сoеfПвPвiя Рoговoil tIolоlllв]l с]' ]]0гoвoll отъI|нoll
сJIAIIfr бtJпя l|пiя Пoсiъ]пяя (oстoI|т1) ]tз]| JItl тot]Б0Лir]ll
сioя рoloвof, стьшпlf, Бoтoрнll сoe]llнястся )-' пo]oшвеullilIll
крвя стЬrltilt съ рoГo}t], пotroпlвн IIPorrсж)TIiIl \lrждl. i||отoчRa!lI нoтopнс вн)'трll яoпытп' An|iъ lIавъсTлol tавят]J
Jttсmчкfllttr кoжII. въ oбл0cт|t 6ь.ro|l iпEiш 3flпoJЕeвн Aсlтof, |t flрoаps.tЕoil Poгoвoll \rдcсotl Эту rtягкуn porопуr'
!tассJ., аn\eгаюlц.{fu \!eвдl' РoгoвEvlt J|lстoчБам|I въ oftnастtl
6t'.roll ilIнiIl, вoспроIt]пo]ятъ сnсoчкIl кoяiп пl котopво Paз'
сUпартся .1пстoчNI| ьoяiпoll (тънIill ) IIof,olDпенlIяф хPaя
назIlnчопio рогosoll пo]oшв]J прcJo\]rанлть впyтpeвillя
tlаtтll нoпштд oтъ ttII1160пъ ]l lrлпeнiii. сJlяillтl' свoДo{ъ loгoвoll Iifпс)'Jlt II o6JсI!ilть rioп'Jтl по|ueiiiс тяяir(тlt тliliI
6+
iioвн
l
}lopх. оoprд
lоU|r]п
PoгoBaя сTptлкa.
cTpъllill |]P0trстaв]l,|(,ть |]lItнов||-]llol] т|il(| |lf,l)
!'Гlia|.o iЛltстпrtнfllo poIir' рfl0||oJаIitrllIlеoс{ ltcнi]\ сnc]|lа
|пLтe.]ьвы\tll }fЛдrtlt c||eрctr]I 0lla сJlтвiст0я съ по !]U||loll.
о
|i|laдlr -сь Poгoп|t!lt !Лк]tl||tllIт [| 0 P \ ll Л я lI oвс l| \ п стl'
oтllсlIi|г.JNIl
РoIoBoli fIPlj l|iIl 0(т|'
II[lяUtсil шoпeр\lIoстп tIlp)'гnil стl)Ll.
]iII' пfl llеll с006P0lшо с ь этltrtl) IIrr1}
ются trUt' гJ}.бoкi,l 0оPo]f|iIl. Dl,
котopil1 |' iснitъ oбl' .Ifст't тll|llгoll
l'oгoПAя
стръf, п|l
l
joрo]f 6шэтIL pc!l l)п]Illчcян
път\ |llь|lttъ
|)oгoвIll!.t oтpoстБol|ъ
трc6сшхolъ (plrо.
- Rс'
51 п).
0|l] тPr||-
tlflл tIЛttпсDIпЛя |Ioп0plПoстЬlItl)нlI o
цB ljтo tt }-сiЛпд\lc.tNlIttIf l)тBopстIя\ll'.
въ кoтopI{\ъ пo]tt,lllпютс'| сo(oчкш
пож!t
стръJкп
[!лншяя rtoпе1rхяoсгl' tтPъ.t.
Lilt ра]I|'JeItll сpс-lпell llPо]n IьRo||
||lсiью(pIlс г'?r) tlx fвЬ.Lflсrlt III)of'
стflDлЛDщiясЛ въ
PnIlпшta
tiJltпоо0рaз|lнГЬ вoiBыlпcл iii_бс]pа
сrРъItilI (t)|lс n7 |')' кoтoрuЛ' шn-
кoпDъ ||вr'дl|ilхъ я зltПихъ
ffi
IiаБ]]
l,oгfl пtlкoг]a пeioотltгnDъ rcll стeпeпll oрoгoвъпiяl
Poгoвuя хiътfiп ||o.1oшвB IItrll сгьПкIl. ])oIъ стръxЁll }|яIoк],.
(тPt'Jк|t
]lPo.1сt]ъэ]'
Ilpо;loJl'lIlrll
!Jaстш!teI|],.
г|I6окъ п
Poгn
0тnR]еIп) ]tfl РIIс б5
t]ъ в|I]пo чтo тPlбoчнIr пс']tfствic
шзoI D}тстп Rc ппe-1.
стa&lяr|тс' IIрo]o.1ь.
llultIl пд triIlпIlo\!т'
пpoтя,NcяiII Б oдпoJt
а
|| |oснoст|t l)||с 56
llBoбгlmaоъ пoпе.
сl)ъ3r>
Poга
Речпнll
стрт]кII
Poгoвn' стръ'lкn
пlяeъ IlсKIю'lltтenItllJh ||||llпnJ.]c,сн0сть о.1пoк0пIiт'
IIн\ъ
o||a o\Pапя0ъ oъ roтpясояi|l ш вaдп'iпвoтUU!ъ'
B.1lIвnIIiя
нa\oдяlцiяся trrfъ вefl въ fioпнтъ cJвcв|пeЛn.
|lпл чiст|l |r |lгрReъ гЛo1|п]}.ю poлЬ въ мeхаItltз\lъ ^oпвтil
прeпятстB}.я въ п(lp!а.lь|Io\t1, ПoпUrь с,iпrtnвiю Лоl oвoii
сoстfl
стt)пI{ t||||I ||Aот"тпffпilt Jotrtfl]|l па 3с}liю
n||tr |j :1Bl l
пpoDJ]я}lсь B]|el|e.1ъ. сoо-
f IlЕя ются Dъ dJo
стpъJ]fiIl' oti^IIlllIвfln.
lItcсФ oстpiе\ I' ( Р i7 h)'
Ihpужвn' стoРо||п стl)ъ
ioчlIE\ъ бrfoPъ o6pа.
ivотъ сь сосfпIlllте.]ь-
) гпд\!|I 6пнoвUя
r)oрoз]lnl (р||с ;7 i, 5a
i) cia]lt ис бef,рo перcхo.lJ|тъ l] Ь p.'l oвIlя
\шьllllIII (pIIt 57 lt 58 k)
Ilнrrtr
5t
t'тръ'1fiд сo(т0иlЬ ll:l]. t'oгoв|ltъ Гlu6,'чfl:ъ |l l||'''\lоrfi.\тotI.
lI]''|,IIJ,тl{.
IIя;o pol,d' у ltl'т}Ull'ягo l,го6|lл rll},6п'ltill пo Iпllст'l
liлtткrt кlкъ PoгoUE\т] трJ.бoчоБ]), Tflliъ tI lll!0rl.]li}тоtIпilгo
Hopпмьнш фpila кoпыъ пвpeдниxъ и аaдниxъ'
a Taffie пpaвыхъ я л+Bыxъ кoнeчнoстsи
пpaопiьшaя фop\lа пepо]Rяlo fioпнтl тaliоRo: вся pоГo
сrь||Aa пo всеf, свoell oкp} яilloстIl ltxъeъ RЛдъ l!0кo
'Еsяюil tr laддкolt пoвeptпoсти 3fl|tъпнaя rIасть ll}tъетЪ нaшoп1|
Iiъ зcчJ]] IIoiъ JгЛoilъ 45 _ 50о cr' o6iltхъ стoрoв1'
oп) зiцt.llпоll чДст|I пo |lAпрaвJeшiю хъ пяткtrtъ IюгoваЛ
сгьIIкr f,olscAeъ бoxtc fiРlтоe пftпplenевiе l]ъ ilflсколь.
кп\ъ спнтlIvстpa!ъ oъ пяткlt' яъ 3ft.fпс|l тpетп въячПBil.
стъп|iп пoi.тчneъ BeртttкшЬtloе лппpnlllcкil', a oт(1|дi
]аJt,o |i:sf,II IIaЕioIIъ ея ltfеП, }яо Uъ oбРnmottъ l|ппрAвf,спil|: пяжп вAлpflвfяnтся сneРtl вI|пl1, ]l сппlr}fliIl
BlItтpЬ. oбPаi.тя съ всрт|t|iil ]Ью }.ro] |' ||l)п6JцiПT(Jllпо
60
PoФ п
ЛoшAf,П
'toвкA
ст0|I0пь пaкJoпolIiл
|]oъ тflбJllцд. Лoпftlывflюlцnя
||eрcxвяIo
]iоl|нT|l в]J pa3.1ll'IЛ]J\Ъ т0ч|iлtъ ся:
зацъttъ
l.я rIсfвePтL
стtпNII
I я tlстBcPTь в|l.\тl|
'00.
?3o,
2+t
З.'1
..
.. Bс|lг xа|t.
.DIl\гPIl
сlIxр.\nj||
вl.|'т
н:lпt'iв
|.||io:
плтlil
IIяГкl
шttLоть
llчь''тъ oбpатпыjl l|аN,lnIl]' т l. Itь с['n lп lllяill lin||lJта It
2at
3 л
oтъ вelтЛкдпll
10o
tlР)'lll
i50,
i0"
3i0
oJt]овlтrJьUo
пп.тт||е|IЛяя отъшa стollть ll.\Iпoгo
||i
oсяoNР} чe l|аp).Al0п
BlпlIl чoгo \loAяo l]ft!f,lItluтЬ
пl)пвoс хoUытo 0тъ Jъ.
oъ TаIioгo лnl|]raвJelIiя
стъIIкIl (свeрхl' в|lll:] lI ll БЕfl.
pIfr|l) IlрolIсIoдlIп, тo' чтo
J прaвшльlI0 пo(т[)oel|пaгo
l|сDe]Eягo lioпытa lIoдoш.
вrпннit к|)ail сfr вli|| пчteъ
6oiьlllJ0 oБр.I2iнoс
tЬ
лсжrJII
в1jEeчпнll
f{лlIIla ||oгoвоil стънfiП
.lt!eньl||aeтсЯ пoстeпсtrtro Aъ
llлтosяoft оTъпъ въ oтпoшr.
||ilt 3_2-], т e eс.]It ].!Ilвc пятoчпoJl стьякп PаBвa 1'
тo дл]tвs doкoвoil сTъ(киpeвEа 2, fl Baцъпа а
тoлlциEo рoloвoii стflпьil въ срe]ноrrъ хoлвгt' .г lrцъпД
pilBIlд 5-6 Лпfliя!ъ ]l }rteяьшtreтсfl liъ пяToчнн!ь .Iастя\t]'
въ oткoшcпjп 4: 3: 2, нo тo.]lцпRа стttlк|l пo папPirвieuin
свcрху яtll(!ъ trе ]tзillпЛeтся
J{лuва пcpeдмгo ьotlыта oпреiiqястся ЛtIlliоit' II.1).lшсll oп
соl)eдиtIн rацьшa liь пJlткlvъ! i шш[)ltпt _ JIttrieil oтъ сpс.
-]lL|Iш oдкoit бoкoвoi! стъRш къ дpIгoft
]lIшpllIIп Лсp0днягo |iol|птli IloчтlI PflвпA дilLПt' i lloтo!]]Lof,oшncшEшil краit сгo Ilr!f,оTъ л|Iдъ п0чтll БP}'гi (l' n?)
['oгoвая
IIрaвIrЛъЕшit
R|Iд], ]flttrя| о БoltнтR
(rъккa IЛадкtr |! iluЬeтъ вtшI]itB.]eнio oтtlnс|пrf,ь|!r :]e!ЛII
бo.Iъe кD)тoe [l0я0nII l(д пepe,]tIe\Iт, кoIl|Jтt' стeIl0|lЬ
'IiN.]o-
PЕгЕ!ЕP^цlи
БUaытl
G7
нeнiя стЬпБ|| зa]нягo к0пUT& Dъ Pп]J|IчtIн\]r ся точ]iпIъ вlJ.
IазIlкя с.lъf,.\ Dlцcll тл6iItцоll;
:]:r0
]n|tъпъ
1-я чcтв0l)тl| вн}тl| 7'.'
tJI !lrт0сPть I|пP\лiп 7r|i
g|n
s00
:.я
2.я
f,.я
.
з.я
.
-вe]lтllБii
-в.ргltБn]
3'0
llятнn
DtIlтlЦ'IIllяя
]lаliЛo
1Iарlяiпflя
llятlifl
пcIIo .l6lflтвo' т с къ .l)e]п(lt lIlLtlIl lio||llтil (.1t I]('pтl|.
lI i]ьсь вп\тPс|tпяя стi]lкa llrпpnлJtllIl 60лъс tiPlтlI
чъ!ъ Ilпp)'жДnя-oтЛItчlc пЛnва]o lioпнтд 0т]l lтвfllо
дtllпa частef, Рoгoвоll
стt,яБII выpамcтся oтпo.
шcнiсrtъ: а: 9: l )i т. о
.]lп|IR IIятoч|Iofi сfiнБIt ])lвrlа пoJoвппъ дnltяв эацъпяo|l
п l|е}l||oгo Ieвьшe fJIlItЦ
60ков0il с*пкп
ToJ|цI|пf poгoвojl стt'вIill
лo вnпp^oJсвID ьъ пятБаltT'
хcпьlшc }]oнчдетоя' чъll]l
IIepeдпil\ъ Б0пнтaIъ.
'Ia
|Ialtъвспiо тoЛщп отtякп
lulфPsIII эfъcь [oAсв 6втЬ
вuраAcвo тsЁъ-3:2% :9 [I
I|l ааfвelIъ кoпBтi iiпIll
сгo пoчт|t pаввe шпрIlнt'.
тoлЬхo пoсJь,lпяя ttаltъряeтtл 3f,ljсI' пe ]In 6olioввх],' п
нtr
пятoчЕвtъ чflcтяiъ' вслъfсTDiо тoго' чтo эадILer ЛoпЕтo ]!мьeп'
впдъ съ пoдolпвu сcpдцeoбpnзкUit нItяlвiil Брall ). здцъпд
oпповваcъдIлl.}ieяьшlю! пo'iеJl! lln поPед0ошъ. Пof,oшвtr
заf!ягo колвTд 6oJ1rc вoгl|}тn, чъrtъ l|еl0,]нлгo (Л|l(| 5s)
Poсъ и psгeнepaцiя
кoпытa
чаcтeи.
и eгo oTдtшныxъ
I)iiс!атpшвnя
.т|oe!iс
|io||Nтn \||l в||i|r|п'.|тo
тffaяь oбlааIcтся бо|loвЬlIl| ||0пcI\||olтя\||'
YЛ ]l]r' вl !1U'
прoстlnlктлflrtll
этl|\r| l|рoIl3поrя|цш\rl пoпеl\яoстсi
tл\!oc 1l'|тeiьr|оо
Jlnl т!r |п'
}oгoпil
Poф
пlостPaillтnп:
oбpаэoва||il| }огn l|p|п||l!iютl
tII|oиавoлflть !nсo) з||итеiilr|ь||o|i тнilIlil н?r ьтн|l н0тоloЛ 1ntIoiПilil
||рoотplItcтвit !cжлl l oсo'|нi!l|, ||of,n||Jпюг|l IlloП'||o.iпrc ''lпIю сЛо.
coсо!|io||ь' ..lill |!|lnютn loспlo|!|ilof,ПllrЛ
сoбпoстl пo!cp\нoотсll
(oсDхI пП'|]ь || trnF'ъ l|\lr' тofrc на
}ъ пlпрnlЛепiIt
||r!П мътни
||paUneнiо. кудn cтpe!лтся сil!|l, т с Пll||]r' Tn|il|\1' -Lп|l'lrПiе\|ъ
po(тъ )oгп roiьпo вr' ]Jl|П.\
\|оxnjосorfioвi|я lкaн|' oбусJовл|!0lстъ
гпEи!ъ oбрaап\ъ' Iчt|тiо сoс0ч|loUъ пr' onрпзoвnнiil po|п oгPnн||'
тfillнЬ П
UдавilясЬ гJJбo|xr lъ з|||tтсJiiliЬilIll
||!1iн въ сeбъ бo |ьпloe ioJl|чeствo |iPOU|I сilmiть ]]Л пл-LlсPжnill{
iк||а|||l в1' oкрxжаюпl||хъ нjiт|li\r'
!eжuoсn'|хoшЬlIIl
]I гaкъ. Dеcь ||роrtemFo!ilЬl'i
l0гь oi|)atll!ся
oпп
6о|Dп|i!l'
п0lеP\нoст,IrlIl сoсoч
Poгоъыя трyбoчк{ oоpаlIюrс!
l|!lIt l|f,|inrcп' сoс0чel:|' со lсьхь
NоUъ эпптrлiй, noс|lрoПзвol||!tiii
сoxpil'il.тr'
||овeрr||oст||'
рaiь
сг0poIrъ ||l oтхoдя orЬ ||poизпoxilill'il
oъ oс|Iопilнitr сoсoчнЛ || ilсрIIпlн|l с|o ||
]шнoс esy xвilplв]енiе
сr| вср\IillNП
UПсреf,r.
сrПl|гrясЬ
Tак|lмъ
oбрlа0!Ь'
Lfolъe вt|оpeдъ
.o|о.|нoor' oфnзIeтL цil.
сoоo.lна, эпитоJiп бoкoвыYЬ lIolrpх||oстсii
IIo]|oстL rlJ6о'lопь irпoл||fleт.l| ilЬ;{Пь|!п
JнПдpикЛ лJи тp)noчкп
eосoчновтl Ii |ьтн|l ат|l
вcprlппiа!п
|iJБтliдкиl вoспloIlзUoдиIli!и
|| хрIIiьtчъ яrpo\ъ !' iпU'eЛl{
кPI|JЬ|п, сa зcpнистon пPoтolиli!oii
(jIlособпoсти oрorоп |]вflть oтtotя f,ll ILIUс oгт' пloilrпo.lilп|nil lIoocР\.
aс
въ п|Dсnaй
|toсr|l' oПъ жиpн0 |lеpоpolБfа|oтcя
тр)бoчortъ oсTаюто! тoIьБo IlеDегoPo.llil|
|ilU||oe IчnвЬ oбрnа0nfl||iи PoIo!оii с|Ь||х|| тil|iII!ъ oilаro!ъ
i'тiс пpIl|'It!lcтъ
п1il]!lr||iъ c]l
вос'Ipoпr
сr
Lilн|l
тaнко
ltoж||
JIilстo.||il|
Irp0ст!а||ства!|t
1еriii, ioтopЬlli 0!oI ool]niя lтorпlncттl pо.опь'P ]'|стollн'| :|nJсгilrI
}is*дпii p0roUon Jt|сгo'tr'Б|' oбpпiIетоя ш,rь нlътонr' !стсoсoI
nеfrlluLагo !lе^fJ пoсJtfilП\|ъ pfl10\ъ .o.o1.
н0в0гo прoст!ilнствn
]{Jътнil пoсilРollз.
riовъ ъънчиA1l
яoжlI cтpe\lясь Uп!lаrl Раг|'oiагnютсл
Bo1||\ttiя .iтl|!Ь oтf,i]o!ь
\ежЩ кoжПt|!н пласт||Пнi\|| ||. 0рoгooъUпa fi|юft роIo!ыe.rП.тoчнll
стiнк|t IlзятЬ|rl пбJ||rIl oтъ ntяIIlнn \пni.ll |ioA
IIовloN) яа.PьзliЪ
еulе нc 1.шriJll
t|]iтъ о(e |)oloпoго
оl0гoп1]т|' (0$ р||с 38) l ||n сpБrnIr' l'lьпн||
ilтo
чPiitrI нo^
в||trъIl'
||t|lрaшЛонilо къ поlo|пв.rrlIlo!I |lра0. !omilo
||lстo'|кl| -10сllпаrrlцlе Y
зaLогдютъ JlNе loIolь|е
]l||
}'тoJщ.
]0
rlоf,omнeilкaгo Iltп нlllбoJl'п|сi] illlIll|шь| l'!
Р||с
Iliе рoloвыrъ JllстoIЕoвт' IIдeтI' нil счётr' 0рo| 0вrtваю|ц|l
||oпсp\||осто|| |loxnlliIr.
зl'||тсii0!Ь
ll'Г||poIlloo]||!ilrn
iонoпЬl\ъ
п пЕпвЕгnц|я
lioпнтr
l;!|
нoтn сттПнш
пorкo|ltJтныn oтдtlъ
'г^БЛчъ o(р6]oчъ
.rilстнoвъ
xпстoчfioн')
{onытa пpllнПNtroъ Iчастie въ oбpааoПflni|| l'o'0illJIъ
oтг)нliп
llол
llo||Ьtтпoп
poгolогo
o6pnioDflнiЛ 6ъirro
\lьстo .oс.1пнc||iя \lскxJ Al1iтцлl|il o(pillnlxl'н'Jvtl
св0бolяD\r'
iltсlioir'нo
Iniъшc
нnIotrпт(Л
|t rтП t|oслnд|liс пFl|ill|\|n.
Ie(]еPъ noжны\a
'inliъ
nтr| I.|астiе въ o6рffлoвnilit| !lопЬlт||ilо PoIi
Poгoпая тfrань поrontoN o6paзIcтся тo]|.|lо
.o!ношн!Л пpoстрlil.твa!|l l| зп||теJin' воспPo||.п..1ЛvЬlfr ||vП. и\lъетr'
ntri(ь. т. (, .пPprJ вн|llъ ш впepоxъ'
ll^пnавie!|ic.
Ё.'."""" .-""'' стl1rrп|t тnк^с .брnзIётся сосочкп\l| il хеБсo.
3]ъсь |!e nnотЛ
сo'|новЫr|l| пnо.тPапст0nrtII. ilo AuштcJiаJt'InП тliпвt'
тлfiоl| стcпenЦ oPпгоп}||nI. кaнъ пn |Iоnoпtпь l' стnнli|]
г.еft
!овъ съ вoаIncтolъ По Jнc.
Torьнo у *сpсrtlнtlпaстсл
lI сDLoчlill
1ietrffа Inстo'lпп
ilof,хoпNтвffгo aтtrt-rn'iomtI
|l I'lе
oJilnе
раtl|оiлlnются
чt\tъ J п3poсlofi ioшаtrш }.
*еDe6rnнn xа v|'iЛП\cтPъ
стънкш |lрПхo.
oкрIтност''
Jilстo.'нoвъ' I
f,птся ]_i
D]pосiь|\ъ на тI Бе поoер\вoсть нe Пp||\o.1нтся въ opе].
|iпсJo
nе!ъ П 3 Jпcтoчкoвъ
такБо
рoIoпнIъ тplбoчella
na е.t|lвl|цъ пoвcpтПoгт|| нo
(aNыя pJфчнil
стd|oвятся
пtrpe |' пpor'еA}тн'l Ye&ц
(oxЬше
Pl|сJПБ|| 5e
nl|!l|
tl||кp0скoЛlгrесЕoе .тP0еПiе рoтoвoп стtнfiп
n 6l|. пpcrcтoпiяюцiе
lpПс 0o| шJ нDPoс.roп ]о|пл]il (Рис 5cl
I ilotropoтrcппsгoкeрeбcнкn
poстъ рoгoвon мпгJiЬl пloilоIод|lтъ ||о вtnntств|.
CJьroDате]t'но
ягlоз!oБнo бrаъ сooтвът
IвeJпчеniя чt|tin pоroвыIъ тpJioчeБъ. чтo
вьilчtl|iл. l псinrcтвieJпa||l
стn.nнiгo Iвсit|ченi'
1cнiя |iаA]0fi oтfвJьнoгl тI160Iц|| || \с1lтPJnllптаг0 рoгoпог0 вeilleстпll
точхnI]'
I|ъ plaв|Jll,
Чтo кпсnстся poста P0loлoil Бn|lсJJн
вo sсi\r'
тo oпъ сoвсpluilстся
ея oьр}'Aпoс{|l'
PnвDollfPнo
/l
oБщя свoпств1 || кrчЕств] |'(]гoвolt тнrнп.
пя€lttlxъ cll
mПрrпiя R]'
liовкA ioпlAдн
70
тoч]in*n oЛр)r|illoст|t, lI3ъ ol1IJToa], IJl)r}эJя пъ дслllтl; BIl-1п0'
чтo poстъ ]io]lытa ||o пt]lрAвЛепir) п)|tдtr со[epшflстс' 6l{стр-ьr
lI чтo внуTpеilняя пo loDlIUa prстотъ ]tе.fiсП||tc. чъ\ll, ll^pIяi
ная Пo сгo oЛытД\tъ tsъ o]нo п тo жe BPe\tя Bнрoсilt:
1]l oпrjтt) iallъltъ кa 1i ]!\|'. Bн}тp чотB ||it Iff \I\l.
[lilру,tiяxя lreTпeрTь lIa 17 rlrl'
zfl oпнтъ) зaцJЛ|ъ |lа 10 rLЛ, внIгр !Iетв нд ls tt!., ваЕ1ужl|ая sотвepтЬ
нп 9() \lrl
TJъ тo]tъ, чтo
рoI oвпя
стlnlLiil рпcтeп, лъ l||| п рnлJсfl llI
oтъ въЕjllкi къ ilo]oшUeilяolII
скllп||trapъ.
Лп fiъ il]iJrr.
тf
o6riя свoяствa и ючeoTвa
xв'пчecriя coстдEъ
нpflю f,0INо .тбъlltтьс'l, с]ъlirDъ нfl (гЬшхъ пotlеP[.IпIJll
||flPl]ъ' soтoptJii вo lсе Лoсiъ-
чfст0ll
oт]ilt)[lII\ъ
60lьlIIl'
кlI (о]еPяtlтъ
т0lioвIl\1'
чъl|ъ
оlll'
]lo It!сiъ]oпа]Iiя\l]'
ell з.]оpoвflго сп+,,inгl'
])юшсе xpe!!я
tic |! 6.]loliс пpliбiпiliдться Ф
). кoпыlь сPc]Eеп вcJ|lчIlяIr
6о
цъllпo
пGхъ
f,епв.I]
.Itrtъ
.]
]я по.]|llгo в0а06нoвf,eпiя
всef,
(тt'Ilн|( трcoJcтся: .]iя iД6оновн\ъ 6_s ]I IlfloчпDо'tс\o.fпъ тъ!lъ xe.1.
poсъ JI тьIT' 6|lстpъс,
абoчll\ъ Joшn.]eп pocб
ткtп
t. Па!o-
.]яцiю Бpot|t
пiс шc IIpeп'
,. eсiш
poгo0oil
f,ящ(хоя B,ь
]iвneвlc lIеE
ItпpхJ]пвле-
нoпflтп
(напp, пptr шJloоь||х]|' Iio.шхъ нolIвTalъ), тo poспj |iolluтa въ
этoit lIycкпo чAстll за\Icf.]яcтся
t]o j[a6Людeпiя!ь Л{nioтopu\Ь flвгol]0въ ) жcp(nIl0вт, pогoвlя оTЬllRд pаcTсть vi].] tсшltl]0' lrl]!ь у ]rсРllltoBь п IiоllапoЕeцъ, pocTу lioпUfll б.]аIolIPiятст0}.eтъ Ill)nпilJЬвIJп
3a lloсiъtrн|п|lI Il foстflтoчlLoc llt||яiспle iпll|п]|l.
у-toдъ
poгoвoи тквяи'
Doтoвofi тBaпt
6I.1eтъ oсe o.itC
lIo-]oшвeпEottу кPaю cNоPoФь
рoстfl loгoвoil сfl;пнI| рnзJпчпa
|l Bъ о]lшъ\tъсяцъ oIIa внРoстflегъ отъ l .1о lj] rlll.]JIIrtФp '
l Bъ с[)сд||ctrъ .fo s l|ll"]iIll|.
р0гo]toll
ткflпIl
кoпнта
IItlilna
сmЕкд
пoдошm
(тpъJк{
gтъtrJ.ю|Iliil
сoсTiR ь:
notrl' oЛгiвl1 !e|ц l oiёп
2lr
1f4,11
]i 2i
ig,na
6+,91
;] lз
lr.ln
r)
3l
()'!ю
l|б||il'нoo oбрfl]0o0ulе с1lр|||rcтатo пoaoрoll lIp|! всяliаlо Pofil Iпil.
roстn'nхъ ||р0 lcсоl\ь рol 0ьoп т|llн|| (|т|' tr];псгвi'! ьднl|\Ь ||l. |о.It'|i
loгoolя тна!lь пPевpAпu|Pтся вr' mс]iт|l||) l в1' азoтнon Il l ьр||оn
pаст||o!l|flсЛ
l)Dloъfl'
ГIl рol oBoll TIirlL|t
l'|It poсlioпllчlLoс
т(8кЬ oбiaдileт]r cпoс0frll0стью (|ll Il'tlo Ill)t |оlIlIl]ll tsn L}'. тo| 1i
нnкъ ltaсДo пo'tтll по Лрoяп]iftют]| ]i|' пeе L]!lItIЬ |lPоllrIl.'']lll],
(|лtдlю|I(iit oUlJт]': ollъ oставЛ' |1' lll zli ]]lcll lnlnllIn'Il:iIlIi
|шсllпHе Бl(lill р0]oвolt тlilп|L.otlIll въ в0fIi' fl ]p}l|о в]|
Iiдстopo00мт' itrоit. l{}сп|I. в|lпJ|ыc ll!ъ no]|j' 6li.l|| |lIl,iнll.
yr|рyг|t, пtпечпRlL кpаJl-6ljxшil в]б)х|liil lr ]lяl |iiil Pоl oвnя
Tкaнь бндil coпеl)шекпo (!Jrяt'Я БilБъ 6l..rт0 To1l'кo.Iто сIIятая 0ъ ]IoгtI. ]I BъсЪ cя у0eJ||ч|Iлся |tlt 2nз6% Ii.\(IiIl xx|
Doлoв0|]t тЛflпп' выш.\тшl] II]Jъ r||tс I:il бll.]ll твeP]IJ. \P).l|н|t
пoJIlpJгll, вЬl|счяыii Elltll llвepIllп', кnкъ в], с}-\olI1l Ii0lIlJтъ'
lt IBел|ItlrIli0 Bъса 6шuo 1oJЬ]io ||a оt1i{% ()лыт|l с]' lоpe-
tс1
llъ поpвos], сx}Чп]] н[ 2,9%, i пo BIoрorlъ ]tа 35%
U,lшflкo. рoгoEtя 1 liillь' бEстpo llсrснп^я Bo.l}'. Jс| Iio тiнAс
Il теPяеTъ ос въ с|I]) IlспаDоп|я: тnliъ llxп||тig]luII Ulr]oIl
|i\сoNь Рo] oBoil ткatr|I вT' lt ]ILоll потoPя |l' 23% свoо| o IlЬса.
Li}сoкъ. Ботopu(l lr,п^i1, пpc'tде B1) Jit]loi|||I|j, пoтel|яtrl' |'4%
сnocгo въса, Д в], ]c}eoяlu{onъ nдсJъ 0.2% Tnli||lLЪ обрi.
jjo\fI'' сдlIЕll pа](io||ni|'нNjt rleтof,]' fxя
l!слIt!leЛiя ) |lp}.гoстIl
troпытil s0P0ilI0 oвl{ltllять огo. l зnTъrIъ loщцщaтЬ Pогoп.!r'
гкaнь oтъ 6ыстIaго ]|спxpс|liя' шoIiрlJвь сo сЛoеllъ }tас.li-
|1rloвu
'Ietrroпроnoдtllroсть
рo| 0вojt ткаlttt
гЛftUь кollыTа nссЬмa пJo\Qп пpoDолппfil| Tсп.]n ]I пpеllrirсIIo
sl|цшщaет]l нll)тPп pflс||oio'Nl.нпlJя чflcтll oъ -]ъfiствiя ||il)кoit l! высoнoll то\!lleIlrтуръ Tдкoс (B0iitтвo poгoвoil тнi||п
o0)слoaxпвacтся чпотo |]IстoJoгIгIесБlllt]l стpoeЕiсllъ cя: пся
0]lп (poDпаaяrt oс0бeItlIo вl] ltаPl
сBoilхъ с.]0яI Ь' lr0гo'кItнхъ пo]])-.\orlъ' п0с']ъfнli{к п0JшllII тPубoчкft!lr, ЛilloJIIоlIllшttlt
Ilill fre' шак], ]lавl]еT||o' тtкяic лвlястся l|]o\lI\Iъ пPoпl1]яIl-
la
pr гoст ь
trоltl, тcп
Г
tt
p o
гo
B o
ll гБfl
|L
II стr|!jПь fлpJгn(тlI l!tгo-
шojl ткавtr lI 0t,(]] I|,IlIr(ъ 'lаотсll lioIlЕтa_неo]IIшaNоПп L'oгo.
|lpсfв&Л TкаlLL ]i0пЫтшoli cтtRliII || сoо-]lIн|IтоJьншsъ.lгIoвь
0TaвnЛeтl'il lIlltбoЛJ!c TBсpдoll' \oтtr oЦп |t|tf,1rJоIlа вI' tIlIlЬстIIoft cто||eн|I I l16NotтЬF) |t Yп||lгocтьl)' вo 3a l|[]e.1Ь.]o\tъ
IloGlt]пеll Jo\lnстсЛ Poгoвая ткань пo.1оll|вN lteпlic тDrР.]п.
tlъ\tъ PoI oBая тхдt|ь стъяхЛ' 06JпIncп, !]nстltчлoстьrt. )'пPу.
гoстью. пo хpупкЕ llакoноц]' T|iflllь рolotoii стpiifi|t сsшaл
llllгIiая. пl' пEсIIIеil степcIIll эinстпчllaЛ. IIl6linя п 0яЛкм
llleхaнtrзЙъ кoпытa.
ilolll|oсI' o lIesfIIlI]ltt lioIlllта, т 0 oтt\]'явлспlяI]',
}inхiл с.lпсt|шаDтся пьNoпI]rЬ llolь П1iл]Iiоrtъf,^пJcпiя |lfl пeIo
тя,icст]l m ln въ |IAстояl|lcо вI)eUя стoltтl, пA lпRтlio|l пorJв1i.
|| flвтoЛн. запП\IAпltlieся
рtlllспiortr' этoг0 вoпl|оса .]cPntflтся
]в}-!Ъ JiirIетрL]Ь||о |lpoт|IнolIoлoжlI|]\ъ тсopiil: otrпlI lti]t
шll\ъ .]с'кнJнввDъ' что ll)oPrln ноп]lтд лotrъ тя,iостЬю min
IIiyl]пяeтсЛ псJli.]ствie lnс||lIl]rclliя ]lяточп|J\n чnст0fl кoпвтп
||pl| ||аст}.п^вItl ЛiIIвoтнRгo IIn |!еltJn' fl ]lтГtс nl.(liаэlitrRют])
\въПiс. 'lтo пятo!|IlыЛ част|| |ioIlнтnl пР|J llIlстl lllнiIt Лn зоltiю.
съli'iIIBаDтоя
I]ePвая тeopiя_ruopiя IlпсtIIItрctIiя ]ioпнтil oсIIoDul!aстсл
пit с,1+'f,\,DlцIIIь пo.IolЛ.iliяхъ .пI'п |lп.т},l|аlli|| нnI Il I|п
;tо!Iiю ]ъl[ствiс тяяicстlt Iьia лсpеIo]|lтъ cъ вь|lcч||o'l пfl
liouшпJ-ll Il чP']пoчI!}.r' fioстll Bс'1l' l.тaiо 1tгo нo||llтlIall
ot|гсlifl(тся DнIl'ъ lt ]flвпть I|il poговJр п0](шв)'
'ioсть
llo.1oшвfl oп\скlercя вн]tа],'тп.loцaстсл, l||сЛIIчttDn(lс'l вl,
пoпсрeчпIlNъ Л пpoItавo]tIъ тдкIlnъ обрДао]iъ ясiвfltlllтl |Ь.
rIoо р^сIlIIIPcIIiс ппAtIrn частlf l|oгoвоil сftпfi]t К;rolll т''lo,
IIo-lъ DJiяяi0ttъ,uвn(||iя тяя('ст|l Tiлa ворхнill Aoяецъ }t||l"l.
aoп кoстlt oII).скReтся внI|зь lt, в]Дв.!ltBflясЬ rlrж.]J' воpIll1lslI
;iаJппilш частЛ\lп |ioпlJтпlJ\]' \Pящеlll раJfвllгtcъ lt\ъ aъ
в$ЬстЬ
.],
0oP!|Ilt\tlt'IrстяУ|l
||l||'''ll|нх1'
lтtIl'Ii]'
нlшEiя .IilстI| пятoчнdt! стttIoliъ таNаiс Iaсшшряютоя в(l |iд
отвiо ]^втспiя чeJпoчпoi| кoстll пir }'l||l}г.Yю (тPъл|i). n
пoclъtrЕяя' Ilpll^пlIlясl. кr' rc!iъ, llfl!дnoтся nъ cтollолн.
дЕв|lть IIfl пo]oшвeвl|ня l|астlI Doгoвoit сTtпtilI. pflсшпPяm
Пхъ. а тflкAс, ст|]0вftтo.lьвo' рilсull|РЛстъ ll ltЛточяня (I]l(]тll
рoгoвofl сrЬпfi|! Пo llpeliрrпtепilt яir .lRпЛc||iя т''ieстП тl]Jп
la NoпIJтo. воъ чaст|I пoсiъJuягo пЛllлxllaют]) llрcаtпeс п. 16;Neпiс. т с кoпнтo oпять съ]'яillвncтсл l'аспl||рclliс ьo|!|Jта
Bъ IIятorIпuI]l Чaстя\!r poгoDoil стl'Ilк|I R], 06||(e$1' ПеxlIn.lll.
TGfЬнoo П f,oст|tгflстъ !rъ 1 f,o 2 JIlIliii l|огоDпл пolnlllвiI
|
кoвкr f,olurдIl
4
oпJскilотcя BRlri], пfl
Ilil И I.l s шп ift.1кпх
]io'пъс всегo r.oпцr.q
|inпытo]t6 о ]r!.]п lI
]l|тЬ Пнtтpь пel|вa|o стoPxiнf
штil\ъ I oстPiЛ стp.ь]нп
0стрiл tтpъJ|i|t ]|It Zrj'
l|plL оllJЬI||t\l, t]iрt!ъ
lo|xа]l' 0тol|т'ь Il|l fсllJъ
Ilа 60Noвo|l llollcp\Iloстп
!lсll o-] B lIilпnl o стсрfillя
lтil ьeтcЛ вttнъt3п в|lIlтllвъкoт0рltll[оfr Eo l-.trёpжлть въ oд-
l|оIъ iloJofrснiII ]вltгfl 0Цlп.
ся стopscllь tрпr. 0l d).к]'
Бotrцу пo0t1]]!lяIo llpлкpъ.
пieпа пo]ъ |lря\lU}lъ !г.]o!ъ
гoрltf,o]tт^iьЕaя пJnстltgнfl'
Ilfl всPx}rеn ilo0eрtпoстI| хo-
тoрoil прotof,llтъ пpoдoiьапloбotъ (Рl|с 61 о).а
'lвii
oъ |lс]lъ !а.]oяeпu llo]D|lfr.
яuЛ пiflст|IufilI, IlдP}.-жвBo
l(oнlшl кoтopн\ъ (lIAбжcян
oтпopoтn\tII (рllс 6| г) tlieсrIIIIьlt этll lll)l )'ть 6цть
l|)|ltiсItpoвaпн 0со6u!Il вшu.
т ll Б а
]ll
lt]l'
lIo\t
t'lцfll)rIlNпся
попeр\шnстItбoJь.
IlIoll пoпepсчноil IliflстIlвffп.
бoкoво11
llplt otlUTot'ь lIllJIllo.1toBa пЛlпрt'пiя
'A;кЬ
тlкъ.
с0ooра
устalIsts.]lllBrcTся BllRтo]lъ
.rт06{ пoIlopсчlтlя пiпст|lнна
uloUРU.
Il,lаtIl!lIntl
1 DlttrDп}iв|Jя
laстЯxЪ l)oговoillIololuпl.'
6I' пяточ|loii Pnгов.,ll стьпБl
нlспillс|'
сl|iр).ilII
;;.';'''''
i;;''
I|o с.lъiallt|ы\l1' вl. lirx.'бAъ ]ъlс.
Бoпвтд :ltrтьrrъ
rtсm]} кoIlцn]tп ]вllглnIIIII\oл пnастllпo]il)
lIiя.ч]' plfстoяпiе'f,\tьч^irъ
oп}.сtiftюп' lioпoчll0сть пft зо\lxtr
lt
кoнeч|loстIl
прl| по-1шятofl
|Jсrt]свiс ]nвJciliя тяfrcстlt тiia llп БопlJто ]lятoчIIIlЛ
стъппIl } пofoшвевнагo кTlпя ]oil'iвll llflсIlIltРl|тIlся |I B1J]вIl.
ll,ттЬ нtсхoJьNo \lo.leвьNiЛ п.1nстItl|кII кlln]l).Лill lJъ ?тоrll
поioжснilt пндвIпItBUIiяся п,]nстltIlн|| ] кl'ьпiлr)ъ п]!llтnltl'
пof]l\InnG цoпr!Еoсть ]t стоI]елЬ l!пL'lllllDгlliя IIllсrl||т]Jвill|тl
пo llсiJlllIItтрIlчeскoltl. ]ъJсrlirГ
вЬтiскi|l nPoфоссo}rъ I]eтPр|tilлрппго ]lrIстItт)'тп ]jnilсDь
прe]Joж|liъ ]р}гofl пpп6Oръ (ъ цt'iЬю нfl]JЛfнl| f,oliilllть
pfl(шtIPeпiе IIяmчпtl\ъ стьпoliъ l]pIl6ol)r. irтоть IIlrtfстn
вrяnъ lloJIБ|15.гЛ}ю iкcf,t:пIIr' llf,пст||||lir. оfIlпl' lioIl0Ilъ
кoтoPoli tlрUкPt,п]lllш } по]оDIBсUlInI o кPая ]tл|t+'lIl!0ll сIljil]ilI
oся Ac пiaстl||lка, 06хвflтEвпя iloloвltl|). к0ппта llо lIl)llIir.
пoсtri-lнсrll' lI ltдстт' fo ii.f||0fl !nl]т|l пято.Ill0il
слeтся
'iъ
кollrllъ пinстппБll сЛRбxiсЛ1' п|!|lтorlъ к0тoрнlI
dIIн. ;Jтoъ
tlofreпь Ilo ileJnвiю' бЕтl, inBllпчellъ .fо l'^l'oit роIoвoll
сGвNlt |тilI oтoIIпчснъ oтъ нея l|il ]I!въстяor Pnа(тoя]liс
lioпeltl, впятr прefслаB]яeъ l13ъ соЛя кпопIir: оn' llогo
lI]съ пpoвctrка кь iJcнтрIt'lос]io]tI апnппу l{оьъ тoлl't;.t пpп
шnступапiп IIa leltЛю пятoчlIiя стaЛБа |)nс]|lllрllRIIlllсъ' прrl
нftсflrтся Б кoвUJ D|lптa. т e .fъf,ств.тrтъ накв0пк} эiо|iтРпчcскi|l :,вoнoкъ ]o.lжeп]t з0о|lltть [ii06oрoтъ, пЛ]l пof.
Eятi|I кoПeчпoстп oтъ ieviIl пяточ|tlя стъЛ|in дoЛЛiва прjlп||
Б пrpвoяarI&1ьноe свoe пoiofrcпie, т о сяiаться lt оTоltтll
oъ нпoпБlt. n в\lъсть съ гЬ\lЪ -1oiяi0в1, пРeкleтIlтl,сЛ ll
вooпъ [lо oпEт|l пc Iвъп.Inlпсь )'о||li\ort]!| lвoнoliъ ll||ltIo.
нR з0!Jю lI
JtJъ въ- ]f,ilствic пPl| вrст}плtlilL liовcчll0стп
пe псPcстaвfl.]ъ зпoilltть тnкжc ]t прl| |lоffiятiп eя съ ]ovJll.
Jp]l.nя тcоpiя \tc\AЕ|l3!n яoпнтЬ_тroIiл cъ)лlеlIlя ]tJlL
тпRъ пnзнвsellнл рoтfltlioIlПlЯ тсoрi'| кl)пl|тil ]|р0дioяснn
6ЦJs пPoф .:[c\яeporlI' o6ъяспля суtttttо.'ть свo0ll тсoрl!!.
Jeляоpъ раlсrlптpllDacп, liolleчlloсть въ }l01te]tъ ||0Б0Л
стoяпiя ll ]ппкeliя
Пp|| пoЕоъ кoпсч|()cтlI. т c tioгfll пoсJi.llrIя lIe ]lПllllп.
rrаeп, l.(lnстiя въ ilof,]сpлinlli|| f,Лn, нo|f,a она паIоfllтсll
пerlпolll в1, сoгн.Еo1lъ Лoio*0пill въ lio]Jjпt, въ п\тilпo\ll'
въпсчпort]' lI |ioпIlтIIo}!ъ с).0тnпnsъ (пл]l!. illrll Лсяq||lIl lo.
шаfIl)' |io||нто пnlоlltт(Л яъ piпlloв]]с|l!
'it
IEslви3xl, кoпытl.
кonБ1 д0!|Al||
I]PIr стoяui|', пoг.lil всъ кolIочкo0т|t oбР0\lсlll'IlIJ DавIIo]tъpllo, Dъ|leчнEll IiРilil nад|lоit чa(тIt Рo|.oвoll сгьнIr PасlIIIг
N]|
llяeтся. R шo]o||lвoнпЬ]ii с'ь}'niIlваrтся' т' c. l|рlt6.]llиiaоllal
сPедпeit Лпнiп ]iotlNTа, Pоl 0вая Ilo]ollIл:l l|р|lllо]u}la.ется'
бoРoз]liа ('тptrlБlI
отрълкfl cЬуяilIBflе1ся lI дъileTся fll|нпiс,
^
oрIlllilr!rстJ, !lсnco.Pfl :lныll RIl,1 ь,
l]ъ Tрl!тiit )lollс|Ift x]' rtorterrть oтrl;rсttiя |ioItо'IIloстIt
oтъ зсl|'пjт Dъяe'rпыii нРflii pl)|oпо|l стitlн съIi|iIlвi0тся' il
Лoдoшвellнuil РacIш|lpяeтсл ||асIoiьlxt. нlс]io.]l'нo o|| l' iIlJl'
съ'яtrtrъ въ l!0ttl'||т1r ст0Я|||,l
неiloсpоfотUetrllo IloсJt, трег|lЯ| o vnчснтlI irol|]пlЬ IIo]Il.
}rпeтт) пoг}' lt RoпUт0 lIflхo]llтся D]r lIoliоъ,
I]o Jlо\|lсрJ. pао||ПLpel|.L0 RJn]('чl|аI0 |iрn'l IlIr1! f!]ilстniIl
на кoпытo l5l,trctтll тьЛl 06ъясllясT({ т1jlIъ' '|тo RliIlсчПflя
кoсть' ||lt1]ющiЛ тo.](тNil Bср\iliil IioIlс|lъl пдnвiпваст(l цсяi]J]ioпEтtr|J\IlJ \ряшtr\ll ]I Unt0чltIt\|l |'0гoвн\ltf спjнIitltII' ||
llрoпавoЛIlт'Ь въ 0]]lo П го riс вpс]Iя Dl|сtrLlIРеl||с в.р\|Iя|o lI
(:ЬJжсlIiс нxj|iltя].o |iPA}l ск8!aI|ilш\ъ ст]rнoLiь. lIill oт'ltxсUi||
яtc пo||e'Iшoотll oTъ ile\tlш Dep\пill A0IIe]lъ вьнс'||loll Iioстп
пoдш[telся ввcрхl' вl{\oд|lгъ ]|3ъ oппсauнAгo Рx||ьIIIс пoJ(l
jкeItiя. lI ||o:1Totlу |Irст)|rItюft oбpxтныя явJeltiя т с PпсlUIt.
с1l'IIIiII'
Dсшir П|DIiня|0 ]r съ}'ieкiо вeр\|Lяrо кpnя рогoвоii
Il тiIl'. тooг'il |'i.|||и|'oIliя lt ||oIallioпнЛя |noIliЛ !c\.lн||l\tа Ёol|0Tъ lIpoTIIBo|)|j'IaтЪ oдпf -1P)Гоil
\lн o.тi||oнll\l.л .lцo ||:' llь|:oГoPuхь в0:lprcнi'\ъ лloтtl!Ь
сTxpoll тоopiп vnхa||||зtIa Eoпuтn' сfiJlнншJъ llpo(l l. .\
tI)Лoвскlt}rъ въ сго 6рo]!юpъ: ..oбъ nlllтoMпчосБо!ъ Iстрo|i.
стBa II Ye!ак||вt!ъ lIlIяiяягo oтдtJn lioнeч||ост|L iol||l.]ll..
llо elo мнъ|liю, PolоRая стtllпn' сoc]ulII'яоL съ l|olnпolI пo-]oшвoll' llрсд0]lвЛяетъ |I l|l рыЧlE поpвдГo р0-1л ьoгfа
l]T1]|tка вuроcтая cпl0кaсГс' 3f нPtЛ пofoulвы llJIl рнrIаfu
птopoIo poдa! когдlL пoдolшBе|lIпJll к||nll poгoDoll стt'llн|I tIс
впcтl'пNтъ !п |пlAню(l пoReр\П0сTь ||о]oшвN, }|r o(поDo||iп
эToгo дъЛаeт0Л яllвo.ть. ltт0' е(il]t Бaная JIIбo с]t.]i 6]..]Pп'
paсtrll|ряTь вelхпiit oГ,]ъir, t|'т0l|я|l\ъ стъEoNъ тo IIItжIIiil
Ерril lt\ъ oткroвяeгся !н}.тpь' т' e' IioIlнтo съJз|пся.
.I{Llъe, ссflП6н шРoпс\of,Itio pаtt!|tрс]lio кoпнтЛ ll по.
on
дolпBа }'пioщl.1lс|,. тo po]oвая катlсIin oт\ofl!il iнye:'DIl0Д1cЕ&||ut\ъ я|lв|l\ъ чaстсil. т e' oъ eя matгi\.а
п]ъ
il
lсllнпf,\lъ
Бoпвтд
\iltрул Лiс liot)oтко o6l|(iit внвo]ъ
lj
6poпIFPIl,сiъ])cfr от\ътt|тЬ, чтo lоloвдя пятoilПiя стъIlкa въ вeP\Пe\Iь свoc\tъ от;]ъл|] рnсIDtlpяeтся IIр|t
кoilеtlпoстII
IIfl tel|irr! а rtlIAilifl k|)аli стрcsштся
н{стlllaIIiIt
JIIoшяl|.fтoll
сжnтI|ся: !|тo Poговдя стPnJкд пplt впст.Iпftlllt ||rс|uП|)l|стся
Il ltllIt посPc]ствъ сoc.1|llIIlтсiЬlIlJхъ l]xовЬ п|loтlIвостoIБ
сltJь с]Pс\tящеiiся съ}зllть н0]lптo ). в|liiняlо кPtrя гlо|oпoll
сIьнк||: чтo J IIрпвпJLЛilo lioIluта пIJIt рlBпопJrсiп ]тlls]t
.1в}.\ъ сlI]ь пе .]оiniлo' с lь.loват0JьПll. бl]т|' llа6Лn]flcltn
пIl pirсшпlIcIl|е ||lI с],Jиic}||о нoпBтi. ll н0lIUтп' }.кoтi'PR]i'
It||l!
0IrPl'rilllil стрliJIin ltJш ']oo]llllIlтсiьп|Jс .l' l]]. ll|
''iпn.
IIilстl.lInIli't t|tr i]elI.]ю сl))j]i!lвi]тьсЯ I яltliЛя|о ]iPпл
l]0|nI]n]|
0тъII
IiI
l
fioм лPшпльннrъ БопнБ.
7$
въ пo]кoвъ pа3с{flтpпвsюп, cя фoPf,]', вeЛIIчIIну, lъоъ
тoJщпв)_. |II|lпппJ. пoверtпoстlt: нIIжяюD |l в0PIвюD' нpм:
яspуfrшlril tt ппJтpeEяill' гвoз]eDЕя oтвepстIя. шиlIн ]t oш0poft.
Пpаsll]l.пo sflкoвппнaя пofнoвa ]oпfrпa Itцъть GгЬnуD.
тexнПч€скiй
oтдtЛъ т€opiи
кoвки.
o яoвкъrвoo6щe
|.lдвкoс uаllвачcнLe кoвБп ooхPапять 0тъ пPcili]eвРсlleвlnгo стllpoцiя Рofoв)к) ткавь нoilытl, tsfllцlтщать нoпlJтo oп'
врeдвEtъ внъшtIltхъ BJ.Lя]till, пprдупрt^д|lть зn6oJt,вxнi'
кoвсчпoстоit tr]oUlaдlI Tfк|l\Iъ о6Paiollъ. ||д дoJ0 н0вк|I DEIlп;]аeтъ чпстo г|Itjcяlгtccкпл Poiь Iio rlРохt эtoгo |ioвм
пsъeъ еrцe II торalleвт|lчeсIioс нl]внaчeIlje' а tI!!eяпo въ Gtъ
сiучмIъl кoпta пpпБI]|illleЕicuъ llвв:Ьстнlгo lo]n пo]кoвъ
liъ ls6oJъBtппьrъ кoпEl.аltь мil спoсoбств}сttь lt11| пlr3-lopo.
D"]eIIiю [Iaнoпсцъ, рдцioнaiьнм ]ioвк^ ш0Pt]ко 0I}'ж|Iб lil,
пспpaвJeкiю ile|tp{в|L]ьEыl], il0DHтъ. ]|еllраBltiь]toп llomaл0вк|t и по|LpaвшлЬва|o хoдfl ilo|пl]ll
сoofрaUllo с'ь этltшъ \tш paзсмoтрlt\llr преilдe всrгo Бoвку
эдopoвЕ!ъ, прaвIlJЬпыхъ x0ЛEтъ пplt прaBIIIЬlloll пoстднoвкъ
Iт хoДъ ioulадu, l вlтъмъ уAс пеpellдcrrъ къ oп|fсfltrlю цoвЕII
бo"]ьЕuхъ п пeпplв|L]Ь]Iыtъ кoпEть
I(oвкa пpaвtrЛьнЬlxъ кoпытъ' пpt пpшишнoп пoflaнoвкь и пpaвильяofrъ хoдъ лoшади
ltaчeствa пpaввльпo внaoввввов пoшoвE
llo]кoвofl цa3нвaeтся ftu1ъаная n]aстIIвна. I|зoгв.Iтш шo
фp}гь пo]оцtвrнпаI o кpм рoгoвoi| сгЬaE хomта tвaъmof,
uLцршн п ю.цшш' съ oтвcрffiiя}tIl, пpе]aа3EачеппвчЕ ш
вpпБPъEfеEiЯ пosoвIt ьъ Бoпfr]" Er]-fячппPпБpьцreвic A€ пo]Бoвп Б fillпm .]оша]п вft.ilъ
Фш
Бoвп.
iI)op\Iа пpoв|l.]ьнo в|JБoDпlIн0il ]tofБoвlJ дoifrпп.сooтllliтст0oвnть ll)opNi пoдoшвсвпагo нnа{ PoгoBoll стiвв, n пoтoм.t
fiя IleDr]ПпIъ Пolъ фoр\tA |to]копш вссгf,n дonжяfl бEтI'
6oiъc oкpllioll, .]oстItгaя пaItбoiьIuel[ свoell Iппpпп|r пo
сpeдцо(l чacтп вътвelt (pПc |), fJя
зa]Eшt], м IlolъбoJъe oвL]ьшoll, .1o.
отпгая нill(oi]ьшeli
|п(pIIвы сBoe|l яil
Eoшцf,rъ вl,твсfilпpп-
лeгаюцпtъ Бъ пяпшa (pilс.2) ltPollъ
то гo. a н J'т |) cшяя
DътDЬ пoдкoвц,
какъ
iff taf,IIпlъ. тlБъ п
Дя поpc]впtъ нoпшгъ. f,ъiаcтся Fъ.
cколькo пpяшъe' а lilр}mнш oкp)llоllilto
вe.тпчtItla
лoдкoBU дoiжвa тoчEo сooтвAтствoDaть
o6ъexJ' пofoшвeвпaгo |iPsя Il шIIpшEt lioIIвтa тnкъ' чт06ц
oEo аaкpшMxa c&1oшЬ вeсь лof,oшвcнtrш|l кpell poloвoll
IIp{ этoмъ дълar]ъ ъхъ, чт06н пoдкoвa вgстуIIL1a
Ёgн
:ч}ъ.ч)Th| Ea li J .t бoБoвнхъ свнoкъ Л 3altъllд; каeдп ae
пa 2 .!пиi0..]Jя mгo, aтo6IJ Еаpocтaющii| Poг]r пe вaкp|Jвшъ
фбoD пo]кoвв
въсъ пo;lюBE BпoJtrъ cflвпcllтъ oтъ лаtвsченiя' кдEoe
вeсетъ faвнш ioшадь' oФ крtпocтп cя кoпEтъ ]l| пaкoRcцъ'
poia п6чвв' oа БoтoPoil прII]ercя Joшaдu psбoTsть Tа
oбрааoчъ, для всрloвoll ioшnflt'.fx,l чoioднхъ "toшoeщe lIeoEDl}ш|шъ п вe coDсъUъ олoяпвшlшcя' cъ ш&.
i lI q1a6нfш кolпа\ll[ для l]oшпдelt, хoтoPнш пpпioтс,|
цa !ягЕoll пotrвtl-cЛъдуeтъ }'llотрeбдяпr'c]Rlrr
пe прeвнп]aюllL).ru въco$ъ l (рJпа. fля вoptoлыlL
'
хoвu oРдвLlьнвхъ нoпытъ
Лoшп]oll-%
fIя |llвoj||lliь тяAc.
'нc
lыхъ JI0пlaxоft, сl) 60JtIIlII!|l li|)tпн||ttII
lio||ыта\tIl II oс0.
(I)у|mа }IаoбoрoгI'
Лiс
б('tIllo я0 д lк lшl]cвoз'!||(|Iх],6oiЬlUiл тяilioстIl пo Iinv0пl|стolt.г
IP\.пту у||o]pоб.I}lf)тl, 60 lte тяniе llJJl lln]|ioBш Btсoчl) оп|
tz
.1o 2 ф.v||тoDъ |ifltн tItя
jI ilrlIn п]п.П0ll lIolioвн'Iо.]oilil]lIt !ft\о]IIтЬ 1n II||Il''lIlнЛ
llI lI P lI l| il Itо]lioп|l
оllрсf,ъ']я(гс' ]oJщII.
Iloi| рol oпoil t г|;llн' tr
o6]lliIloBcltIto
l||||||lЛтo
Lt Ilть пol|io||н Пъj|вft
Plt]f шltрc ]J0ГoпolI
сIЬllIJ lioп|1тfl j |)| т0гo.
rlloбu DilпUt||tx.]сlI пo].
пoRoll вeсЬ l|ofol||вeп]|шil liрltll po|оD0ll съпU. a тlкxic ll .f.]' тoI o
что6к у]oб|l ic .]ыJo
I|a пl' LкoUг.
сftiать
oтвrPстiя trl1l llPllпPt]|rс|liя (х ]iЪ к'IIIJт.\'
(-'o06pnзlIo с], illIl|]п|lolt
пn
|)oлo0oll отh]lIJ, ]uшp||llIt ]loJ|io|||i .]|r Ineтсa яtскoi|'ко I'iс
]ll]тпя\1r' lLoо1опе]t||(| \tIollЬ|U||я(|! oтЬ !^lflrпп (j] ]^)
Toirц|IIlа lto]|iollЬl oljE|iiloнellкo RotcdJстсл nъ ] ]o i)
||пrill' пД ifl|LъlIlj гoЛllll!|ll д|]Ласг(l1I късtiп1Lкo 6оlЬIIIс. чt\lъ
lln вътвяхъ' потo\t} ]тo llaILЬlпIдl| чxсTь пoдкoBн о6liнп.|веIlпo
0Tlrpпcтсп сlюрЬ0, сitj]oв|lтоiЬlIo. .]lfl тoLo' 'lто6l] ]|i']Ii)ва
]o.rьшо сf,уккJft (DItс зfl]
|l с P \ U яя ll o ts e || \ к o с ]' l) кo]RoRlt p^3.1tf яt.тся l|0 ро]}
\строi!ствl свOого !l llirру}i||!n (oтъ |lnPrявxгo кprI llо].
нoПH .1o гвoа]овкtъ oтRcpстiii). lioтoPпя сoбствe!lllo l|рlL]с
Ilcft Бъ п0]olltвФ|ttlo\J tilllU poгnвoit стьшн ll ].|lffiIIfl бtft.
fi h-fltвlтс Il'н.l. совljP||lсвпo I oll!l]оRтiLlЬlloil, 'п 'ilj Ilioтвo
въ
прItf,.! lтЬ tif) по!tr (lпс +аl. ll на Bп!lFнвr'n
^т']гrI rD
(.тnpoвJ Bвliт1Pнпя| n !iгrя llo]sовn i |т']6roстL !тi iiil1t!паекя
Л.]цoш.
Bqрgefl
qrnt
.,ii
rtltl!vдn.]
lln]rвI!!г
I ]aгь!а
qв
]! lnIlаr] r!lIln.,т.:
п.rg.[.\п"lfl'
''l/т.1;
,
вътвell' нeавaчoпie этoгo cкoсo тo' чтoоu
чтo6|J
Ilс бuJo .]аЕ1cвiя пa пoloIUB\' No|lEгa' l вo вт0рн5ъ.
.]eгчe ]toжпo 6нл0 чttстпть пofoulвJ Лo]|ш1 (plIc. +b)
пo-lEoвIt troJж& бнTь rcРпiol|
Hпжпяя лoвeplвoсть
lIcil
т8tьвn вfl всctrъ свoelъ пpотлжeвirr (рIlо. 1 l! 2). Iiа
Ila06Ьll\ъ вътвяtъ, a6tII.
]ш II паpL]lеJьн0 пaPJmяагo NPflя пoдкoпu f,ъJaотся ЛРofolьIIoе ]в}.
грaIIнoс !гi}.бiошiо, |ioтo Е1
рф яaчIIEaeтоя 0ъ за-
tloясl|
къ
|ioшцflшъ
|tъпuof, чflст|t rlo.]кoвн
l|
.
|r]|. l
oEaaчпвlотdя. пe -1otofл
10 кoвцд вЬтпeil Еа PAа'
пoсltIь Ппзвiнiо Jo.
это
o'ruo.o fюll\to. .\',тJ.бJeпiс
".o""it, (рпс. r tI 2). l]1'\6пвa eя дoст|Iглст1' 9] тоJl|lIппl пo.]
рoяlкll
nft ст|lPflвlЛ гво.
ьoвrl. Hпзнa.reкie ]oрoARп-прef,0\]ltнЛтL
ifeвuя I onoвБIl ]l llplf^A.
вать пo.1ковЬ 6oilir цъпкoстп f вoаf eвня oтвrpстIя Лpo.
6шDnю1оя шn двъ foрoжн|l
н а p)'яtIIu'l БPfl I! л0].
нoпн пoнaзuваeъ тo lЩ|lпJ-'
пoJхoпн oнъ tronжсяъ бнтL
l|PдвIIi||ltIo olip.lгietrъ tr ]lд.
ll pа Bt' т ься веPтItнtfьнo
ввIlаъ l||loг'1д скtшIIвtrDт],
cгo свc['IJ вшIJъ II вп}тl,l'
Nъ сpеf|Il|]jкoпвта (pпс 3fl
-llс)
l]нt тPeRвi(l
Ёpail
.1oJ^eвъ 6flтЬ пflпрAoieвъ
тaБfro tseртtrк&]ьвo в|IIIаъt
(ршс, ]|' с|'
o.' .l,o1o*' п н-ь(Бo1ькo тo1Iьulo шll).!mпаIo нprя
вс в1l
lioRцн пo]кoвв .foЛдвE 6втЬ oliр).Iicпыl гio]к|l'
Съ
вiкoтoPвrtп
Цll.lяlllt
Б0пштn.
чДстIl
пяrcчltlJл
.t"в".oсn Ъn
ltхъ скаlutlвflюG свcPI) вIlllзъ
oтвс pстiя. l.BortrспнчIt oтDeрсTlя\|l Лл.
ГBo3]cвlJя
Лр0\0.1ятJ'
rнвпDTсл oтвcpстiя пД пofкoDl], 'IoPе]l, |ioтoрNя
uр'' IIЪпБръrlrсf,ilt llo]|ioлlj |i1, liопнтJ l.в".rlcпllx
""o".''
82
fiовкn Лош1дЛ
кotЕ4 пP^вшJьннхъ
0твсpст|я яoслтъ cIle|(tflДьlIlJя |Iпf,вllILя fl II!eн|l0: пopвoе r
Jaцъпfl trаf пeрвпsъ зa|{ъlI|Lшtlъ. a вт0Лоe втoрн!Ь ]ацtIt.
IIшVъi 0твсPст|c. Paсп0 loA0l||loc Il'Рпr.!ъ oтъ liоllllд BътBсiI
IIoдкoвIJl ||oс|0ъ ]Iiiвtl{iо |lllt)|lft| o гJавпдгo oтRсp(]riя i ])пс.
Iloi|0жel|пo0 вто[)|{ilъ oтъ fro||цfl вГ'твell BтoP0ll) I Iilвпnго
l)тBоpотjя ()TBср0тi' пl)oбlIнаl)тсл шtсRolькo oтстIп' oп,
IlR||}'m|llro Npflя IlодкoBu! чтo6ш oItIl пPIl\o-1||ll!сl }ial]' pni||
.l'atin Iл|in
ILаf,ъ 6i!.lolt rlпlirll кoпытt
Ро|о0ал стlrII|iп }
Ilfl|lъпа т0Лlцо! IъlLl вl, пятoчltIJхъ чI(|тя\ь тo зnIlьппEя
oтH(рстlя ft lпrlтся пi.
.п0.]Ькo fаJьпle nтъ п|lp-Iff пагокРая ч]ll| Ьпlaв'
н]JЯ oтncрсfiя It IIaпрaDlепlо 0тверс1iil в006щс
foJяIIo сoгilасoвAться
съ ||il||pав]е||icrt]r Poгo-
!ol| ст}'trв /tiя пofкoвU
сl0]||cf, ве.1|lчпll|{ pаr
('тoяпLе oп' lIiPJiliвагo
нЛля io ЛсЛваIo зrllъ|L
l{olo oтвepстlЛ Pn0шяeтся
4 i Jпя]яrIn а .lo пер-
nnгo liаBпnг0 2-||
l|Iliл\rъ l.JавUlJя oт.
ncрстiя дoJiн|llt IIrIътL
t]oвсpDLelIto tlcpпоtrд]|к}..]ялпоe anпрaUле|lie, n Uя|Lъп[ня
foлжяш ll1к.Ioкяться cли3у вBcP\ъ |l вп}.трl' пepвoc rrцъDяoо ol!еpстiс рaспoлaтдeтся 6JIlаъ 1lt|(ljпn lI рnlстoЛ|liр междl |вJчq IlпрвUчll,|нцLllнuttIl oг0оll|'тiя\||| рnIi'|'|оl'я
r вeр||ili! llcpвor ]Jaвшoо oтв0lстic lIt нnJтрel||lсll Dt'тв|т
ILo]кosн рR0пo.]|tLtr(т0л liаliъ lil]Ь ltr сeрс]шяъ nътв]l, a lll
||ар.}'иiDoji въTвlт п0-]кoвы-|lъcкo]ькo бf,пfliс |iъ кoнll) вътBll
],Пс
]
Tакоe paопolorнcвie oтвepcтilt !Ilэl{ваcтся тt.ltъl r|тo llflгYilная
I0lовa' ствlla тoiщс' 1ъlLъ лвIт|]е|I|lяя
чпсJo гвoiдевьsъ 0т0l'pст.LIl lio teбie]с,l 0тъ б fo ч 0бiJ.
tiпolleIlEo xie f,oс]tr0чпо f,|!.]lгь li гRo]trrв|r\ъ oтDФPстili. пo
тр]t ]la нaiБtrolt lът0ll ]lr тянtо.lн!ъ il0.]tioвfltъ l||lо6ltBnDъ
7 гUoа.]овн\ь отвсPстiil: + 0твopfтiя lla ЛxP)-яiн.'ll li|]гвll ll
j] пo вш}'T|).lIш0|l
нoпьlп
Фoprtn гвos:свom oтвelстiя.]oЛfrпп соoтвъTcтвoвдтЬ
пil
(!olr!i
гo.]oвк]t БoItнтпflгo гBoi]я такlr чт06|l Лoсiъ'lпяя п.]oт!|l,
вхo.1|tla въ oтвсl'стie I.лor]сllIJя oт0rPстiя Ла пltяillell lIoпtpI.
пo(т|t пof,Бoвн |l\lъюъ
фnг\l.'Ieтнре\гЛflпll}'rl
]||Iрnrtп10о6р^itIl.ю(рпс l ]l
?l. пA пcprпоl| яie пoBсPI
яoстlt пРе.]ставiяl|тся л l'
!|I]ъ пpotrof,гпвilтагo чeтн'
(pПс i)
Pо! гoiьltпкfl
l|] |l п н IJIппalll пft]
]-'1lItпtlcl!iя In вътвл\
ь
пo].
кoD|t нilIpABJrвпвя nпп3ъ
llcpfl eш]пIiIf, яpво oъ нllяi.
пrli rя |loвсрIнoст|I Пo
.ltoрчъ свor|l lп|lllu r]нnЛ.
рfl) I|']oсх|lllIlt остPн\lIl.
чt'тырe]..гotь]|ы}I||. oяIr|.
.]н\tti. пpo]oJгoвдтg\tIt ll т
Dът.вя\ъ Iilппll
.loiяяв 6ытl' oдtt]l^ковoil внсoтlJ
] (ItItс i)]l 0]l lt ?ll) ll a 06Ь!l\l
сoгн)-тu lIo]ъ пря-
llЕrlъ уIlo\lъ ]r
IIп свoоll пItиilIeп
пoвcp\п0стtl сo.
tsepшellпo г0рllfo|пntrьнн TorПlllпа ш||Itfl нс
JoiAнп6нть бoiЬlЛe шlIpilвн вътвII
пo-]коDвt a вB00тn
Jl.]Il ]iIIпl I(цпfl
рnвняотся тoi!|tlIllъ вътвl| п0]кoвы lIoобItlе |пшlIIr
Лс ''toJяiпlJ 6l.ть
вlJсnБll tl тof,ст!' ,Iто6E ]тltxъ llс }'Fоl]!'t1lппть пiсf ]|ntr]iовп
пof|ioвf' 6''llnlI1l
I-inпilоо яаiIlачeпiс'llшпoП],-ilPlt-]lтЬ
цaIIIioсть
г^э!f,чння ФoPtн пoдков]'
нa 9пц'Ьпi fъЛflютъ lIePе]нiit п|ilпъ IliIt 3aхвaъ
(рIIс.6^)
l]нсoта аaхDаTil trолкlIt paвкятЬ(|я тoJщ|lп Ij пo]кoвв: -]]I|впвъ Tpп pа0n 60Лъо ToЛul||пн пo.1Nol]ll lt, IIдfioнcць. !]lltрltпn
!tr!вата дoдЯiшil бвтi' oдшttакoвt съ тo.1UllIпolt пo]No!н }in.
]||lчrкic 3ахвflTl ilрltдавaть iоlL'IU\ (l )'стoflч|lвoстЬ tl It-i]пкoстЬ
oт0oр0тъ Hп ltapуыttortr' lipt+ llo.1кoRU, lIа ]аllъл]loii
cя чaст|I п0tш}lflстсJ| ввrpхъ т0l|кftя п0i)i}IIппя fre lъxваll
шJaoTlпlкfl oкoЛo ffuiilI|l ]шlIp|Iпы lt тr|ioii Ae в!JсoтIJ. котoрn,l
il tl&i|Iвteтся oтвo]loToмъ Hазвaчсttie oтпoPoт^ зa||ul||tRтЬ
зaцъпяyю чtстt polоnoll стъпш 0тъ l']RpoBъ (PIш il|)
PaзЛичныs фopмЬl пoдшoвъ.
суlцествyетЪ чеIInDc т!IпIt ||o]кoвъ| пl]рвшll lliъ |||llъ-
IIЛlI llollJ.IIlIlыя п0-]Roвы. вт0рoll ]ilв.]кiл
II.fп т.тфe.1ьнuя ]lо.1tiоBDt ||ilI l|0-]Бo0ш ое]ъ ||lltIloвъ. тlrтill
]тoпoдуЛoxкoв]t
1
tl
I
:J
trl|(
'IllсTtr
|l ILfl 6оAosIr\1'
ч
(l'rIс
8)
It0|lцli IroriЛ}l||ll]ii ll0.l|iotIi }'тoilчlrrtся oтъ :|flILъ|la пo(lоtIсп|lo. lIDlIllпllnr ||0nir0.|)i|;lIIIlii !|t]],j It llерcхo.1лп) пе.
irrrъT(o uir Ilе|I0гр|'т'J|о 1tl,I|' ]|o.foLllвсl|пlг0 лPдa. Ilo].
1,,!
)o 'А (|]l.птa. ]Jя
эта iог]iiIl в-|](f, ctr lоsotr|Lтl' оIъ
|ioвl
||||икl]l!пi(вiя ся |I)об}'стсj| oт], ] fo:] |во]]cвн\ъ 0тпеlr.
(rlп
съ гпгiсПпlecкo|l фчкlt аJ|ьпiл пoi.тп0дкoпfl яв1яотся пaII.
бoJъe Pa]lioвL]ьпotl шtъ всtхъ в|l]oв], пof,Roпъ: oнп по o6Po\leплеE кoIleчнoстlf псli}]сfiiс свoeit tсг|ioстll. пe lt3ilъпястl'
постдIIoПкlt кoпнтl всЛъ-lстilic сD0l'll ]|оJппчIlтсJьllоil т0J]|!lIIн
пe oтfъiяeъ внсoнo Aoвeч||l|(ть oтъ эe\!лll .If'ltЬ Еc пP0]lятствl'съ пРoнII]iпoвепiD Bifl|.|| въ рoгo0.Iю ткпвь' в тnниlо
стпрaяiю \teртвoгo poгn пo]oп|пв ll. ll[нnпolп'. xiя прltхр]n|.]rвiя ся тPсб}'eтся нсiнfч|tтсJlntoe liоJЛ!оств0 Ilo]ноп]||J\]'
гяoB]ell. таAъ чтo p0toвftя тканЬ сIЬнliIl ITnчт|| пс ос116.]ЛстсJ|,
ofпfto )|loтpeбtrпlc
пoiJ.Uo]кoвн во3.
l!ожно тoJькo тoг]fl.
NoгIn oтъ ioшfl]lt пe
TIlе6}'ютъ тяжсlnll
pа6oтн пill tз]н llo
твспf0il }inllrllltстоп
lIx п
l.in.]]ioll
пorтIфоJьIlo|l
Бoв0ll IIaзпвf,cтся
пofNоhr, IIoкрнпдr!
щilя вcсь поJоluпен.
ilнi| llPаll г0гoпofl
сгьвн tl Пelt\lъюlllnя
llп кoпllаIъ IпIlпoвъ
(ptIс !) гJnJмя no]кnвIl ]oJxxto o6JN]i|ть nоъrtIlfосто|lл.
ствnllп oтлoсI|тeJьвo шлPItпы' тоiщЛ!ы Bf,(n fl fl]tпы вtL
вeff пpnв|tiЬПo вlJхoвaппofl пo.lli0вы
съ г]lгiеп|tчcснof, т0чн|| аРъпiя Бl) ]0t'то]lнстяпs], г.]лJ
пo]Бoвн ltofr||о 0тве(тlt с]ttrl'ю|!lсг; n||fl llс oбlett0вЯетl'
Jошli]п ||о свoоll срnD|||lтc lIn{оll ielкoстlI. ]lo
lIзIъЕяeтr, пoстfl||овкII ко||0]пOстll тtнL liл]iь т0J!пшlo cл
Еfl всe\tъ прoтяжeнi|{ o]lIllа]i0Di lIс .тftJяетъ lllсolio o11|
зeltJII БoпEтa ]l. сJъ]oватeiьDo' Ilс |||lсllлтстпJem пг'оппкво'
вeпiю в.]nгtl lt3ъ пoчBll иь loIo]llr' т|iл||l' rlnмl' п0]lсрлi||.
вается эinстltчпoсть пoсliJlIoJl: пc пll0пя1стп).eт], tтl!|rilп1r'
NсЛтвлгo po]n lIoдoUIвн п. пл]iotlo!tь. Tl('(\,J| .1JЛ овo|Гo пP]l.
кpt,пJeпjя lteбo]Ьшoo ноf, llчсстBo Iвn]].i|. \tif,о р^lcJinJЛстЬ
свя3Ь РoIoDo|l стьпg }.lloтprбitellic ] ln]lIiOi] lt0-1кlвll \lrяiIlil
Бoясчнoстeil
peнor|elt]oBатЬ
въ TъIъ с]!'|il!\ъ. lioг.li ]0шil]пt IIl]|l\.
Lrпся
80
кoвкA
io|xllи
о пofкoвянхъ lвoзд,|\ь
lloст( сrуя(0)' кa Tвеpд0мъ кltneпlI(!тo!ъ lp)i|тl] lI п1' сll.|)Jтoгo янiяeтсJl llоoбхoдиltoсть iltUilIUllт|| нcсL l|0]otIlB0пПuп
Iipait poгoвotl сTъilы oтъ пpсждовPetteннllo сг|tPп|||я' въ
tl]тпeоl пccсвпсc Il дait0 ос0lIlIсo DPettlI Iоfn ||аrtil.rьliо
||pиt 0fпN It |||llliт|Iчны гi0ffiiя lloftioпв -t1' ат|lii ПtlIl -\tlt иoжettъ с}'дltть lle ocвoвf IIiII |{отol]ll!|l|ск|lх]| |lIlIlvl]рoвъ:
тaкъ всю крUvоЕ)0 |iп\loа||iru itп| liilскflя |I ц)PаПltJiсtiая ка
вeлepiя ш артпnЛcpiл сдъ.!rilт б.]3ъ lItlllIoвъ' tr |87rl г lIр1-с.
скflя хaв&IеDiя сi|'.1i [it пotoiЪ пiЪ БeрJllпа lli neрcгn
oкcAпa ]т обpдтяo ilfl ]o](кoнn\ъ бn:]ъ шll(oяъ
ш|Iпflttll пil]Uпtrтся тaБlш
JIoдrioBojl cT) ilднlllIlt
пoдкoва, кoтoрa{, oб]п](lfl всъnlI.]of тo|||tствxrlII 060liIto!eпяoli
I|рДвиilьtroll ]loдfioв|{' сt{а6'tо||a еulс llil'ioшцaхъ сuоl|s],вЬт.
вcfi аnдgII[l( шппa]tп (PIIс. 5' 6, 7) Iiь ]oстolllIст!A\l]r iтoго
Poдa пoдкoвъ огпoс|Iгfл To' что ollIl пр||.]flютъ N0|lытJ Ilъп.
IjoстL' llpo.1oIгlIuяnГ|' IAхпv L o'il'i lo! ь l0lllx Il' nl ь |li,(eпiя
}.|тoтpcблeвio ]lхъ яп,fлeтся I|eoб{oдПмш!ъ в0 Bсъхь тb\ъ
сnysflяхъt нolilfl |oIlпl,1lI прп\o]птся пeстlI сJl-li'}' IIfl Nil.
\Leпl(oт0fi' гJaдкolt ]I сtioil'']лoll lloчвъ
oдвaкo' ]loдlioвы (ъ аa.]н|I\Iп ||tltlli\Ill ItvtF]тъ свoll Il нeDыгод|lкlI съ лJfгielLII'IсcNoll тoч|iIt зрtпlя стo|)oli|l: oIl ь сJIIш.
Iioffi BEо0ко llplIIlofIltтflють IlятN). lI fxют]) |l'Iloр!aJьпoc
||oio,Лонiе пollcчпoсгj|\ Ь' в1r сllf,I к0тo|lа] o наtlбolЬIuая тя-
тl]JIt пll]аeтn пi !ацъ]lI,: oнь Bысoкo oтtrъiяюъ Бo.
'кcсть
l|ытo oтъ Jrм]||t Ir | |l\lЬ !'слрflняютl) ||0lеэнoc вJ|Лllle пoчвц
lLi1 рoгoвую ткaнЬ; oIll; с0лl]e тялiоJы,.|]i\lъ I lа-lкiя пolкoвн
]I o6рeмсвяютЬ к0нc!{нoоTII JolцalЦ; дJя свoeгoлpпнpt'пicEiя
тPeбуютъ боJ|;e т0.fсtlnхъ гвoз-]ell RoтopBrt|I oсnа'Jяе1ся po.
I0Bал отъпкil, п' ]lflк0Eсцъt llo.Jlioвl{ съ 3a]п|Il|п illIIпflnш
спoсoбств}Dтъ !lсlj'|кfl\ll! |I Prltelli'Nl, въE!ltка
|loдкoвojt
cЬ
|lcl)оtr|rlt\|r)
||l|lllo!ъ
llil!|JвастсЛ
тeNдя' кoтoрru| сн^n'|iе]ltr' нpo[ъ lffпlItъ llIIl||oнъ rщe It
зfliвilтorь' PlспoЛаlлк)||tltltся ||fl эл|(|ilIпoil чflст|l пtl]кoвн
(pl'0 6. 7 а)
lIoдкoDн съ |tcl)l].lIL||! Ь ]tlllIlottЬ |lс l|з\tЬll'l)ft lIoст^.
oRi ltiLxh.]оlLы tsсlj\lTl T'li\tIf I[eд0стiтfiа\lll, Бfltцuп 06.uлlютъ |I U.iк()в|{ cъ зi]lll|!It rUlIпx\lll ).||oтрc6iенiс пofкoBъ oъ IIol)о]|lltt!ъ l|lILlIol[l' явiяется lIroо\oflt!шшъ для т'AoJ|шхъ iо|||i]сil. t тflRjкс -l lя нo1o|lн\Ь, Pn0o.
тLrю]flIIхъ пfl г0р|I0тoii l! rialleнlIстoll пo!Dъ
U0якш ]tol'Ь, пo
o
87
пoдкoвныхъ гвoвдяхъ.
-'Ilя пPпкPъ|lJенiя пo.1кo|!l' li], БoIlllтl. (J}.Anft гпntrfIt
Il]ltъствoil ll)op\lв' кoтoPrjc lt ltil IEBnr|тсл ]ioп]Jт||н\tlI lt IlI
||o]tnвпн!|t гaoi]я}tIl {l]IIt Jll II 1ll
l]ъ кoпuтпo!|ъ гвoif,i pnас\lдтlllПilютl' гnioпli.I- rUcll|i)
Iii||RoБъ л oстple
l. o l o в к l пpе]cтд! ]лrтъ ( н\tl.kr l тo ltцс||lt.\ l) чiсть глоrlя
(pIlс 1(,s)
]llсll lin I|рcrстanlл('т;
д бoJъс тnEн\r! 'IflстЬ 1 l|0]trя
псtIoсlr]стпсllIIo., пelln\о]я
|lц-f,r въ к]пl|oБ1r
]iJIIнoкъ П\Itстl л||f, |'
п.loсклго К]ltIla рп:]iIlllпо|l
1тпяD, !пЛpttяll l! тo |||illll|J
с\|oтPл пo вёf,llчltвъ са!nI o
Гвoа]я h..]ltпoкъ нoпltтllnг!|
rв0з]я сЛс]псп всiIl!||||||J в])
нnчfu]B своclll| Il!т0т]' тolпlшв)_ въ o]ll)' JIlв]ю' ]i0то.
pая пoстeпeпвo }.llсвl'l||ilотсЛ
ьъ сPelшпt-fo свo0ll lIoio-
]l сo\рашяeтъ этl' тoЛul]lIl} oтъ сlr]||нн .10 oгтp|л
|Ппрllпn ьтlrпка въ лачnJЬ lавlta 2 i]lпiЛ\lъ. n }. фтliя
lппiп дJltвд сpе]нягo гвоa]я p0впfl l BrрЛtri).
oстрie хotlmЕагo гвоi]я (Лilс ]0' t1 с) Ц)0fcтflвiяетl'
.rcтвcilпoc прoioлAс]It0 нJltllкa ]t tiiliгтъ |tItf,]' остPRгo
чeтNрcsгПtrпвfl|о к.1llвff flillпt сгo Лпппп |! Jltпi'!]r'
Uбн|iIIoвспвo упoтPобf,лютсл кnпытвlJс ] lo1]|| Лъ\l0пкnГn
|| aпГ]iilснпгo oбра]ца
нtrtсIlнie
кoпнтПlJс l вoз.]ll (гa(' ]l)) \il)аliтcDIt'
J} ются гь!ъ. чтo l oxoвнf ]tiъ сotтfл]clli кIlк ь 6ll паъ ]]l'т\1)
IсъчеяпIr\r, пшрfnIl]oliъ сiоlioпllн\Ь .rсtt.'tlаltiяrtll }lePrll:lп
п3ъ |Itt\ъ пpодcтавf,яеп' с06(тпс||пo |пiоD|i\ |т ]tIiстl.lIл0тI'
нn-]ъ п|lfrI|еD пoвcl)IIloстЬr| ]lotrкоRlJ i llIIAп'я Iaасrlrтl'lI
aается liакъ шe|tкл п п0rll'пLnсгсЛ пl' )l.l\б]c]liIl ]во:t]|нolo
вшшы'
|
AlIГЛiil0lii0
БоппткIlс
гвo3]|| (pllс I|)пc Ifltъnъ
ПеpхЕоt! пrlPn\tllдfi|I кaкIr нt\lellкLс гвoзtrп. а llа!l!tIrlясь
-iтoлlцeвшolt гoлов|ioltt кп]IlIooбDlзпo Il ]|остспcttIIo ||орс\o
fятъ яъ кЛllшoБъ lllcllнt ) ш|tхъ выpRЯiспfl нeясllo
fIпл вupflбoткIt кoпuтшшхь гвoа]сlt нeoб\o]ll]to IoPoшct.
vяIкoс ftепt}вo дпя тol o, чтoбн ! воз]lf 0нf|l ]oстflтoчно
гп6кlI пe Лolttill кIш(oЕъ дo]tlcяъ |t}t-liTь сoвсрlIIeпво poB.
нпя пoвоpхностпl бe3ъ плеп06ъ. cЪ цъJьDы1lъ oстpiсrIъ
]lвътъx0poшo lnLitЛонпыхъ гвoi.Iоil тсnпo.спtlс-сtрlJf,' п^
0бoPoтъ, бъ]lыll lt крflо(нlt 0ттъпliII ltвiтп }.Nn:lквпnп, пa
To) чTo lв0аJ|I пepeA!(eш|{l r[|l|||ilt II Jоrtк|l c]|l|шкo\tътo].
стые Iвo9дlt }tof)п пuJfl[ыUtт|| н.{оБ|t рoг0вolt тriflн|l' n
с.пllшкoмъ тollEie гвo!д|I ле) к0 гя)тся |( пefoстflточпo прoчuo
пp]tкръII.1яютъ пoд]ioяу къ кoпктI г0oз'1!l съ псPoвпB!Il
IIoвePхнoстяшп ll Ilт с], д)ptrо сRарcн|lNsь oстрLr}rъ rt0l}-B
Jсгкo pаf,trвaIlвnтЬся въ Pогoвoit ткaItlI ll спoсo0ств}'r)ъ pnllcRiю ltягкшх1] чftс1olt кol||Jтl' rпtioвкt' !lрe'н.fс чьrlъ кo.
illtтEыс l вo!д]l l)J'чнit o пpllt 0тoв.lcЕiя вlio!rqllB^f,rтся Dъ
|toпD]'' lIхъ пo l0пггiIt|ъ 0бp1noгкt нотoгnя llol,Ilп п^]ваЕiс
l|u,ШLoadнiя |i||1 oLпФ|nпнiя гIoсlъtrнer сoстolIтъ въ тoxъ.
'ITo шшlloкъ гвoэfя пotth|цaстоя пд напoв&lья|l II пъслoльЛo Rct!ъ lloдоткa дъiaется гlxfн|l\Iъ. 6o.*e
|iI[ltш
'}.дapaмlI
ytlpугпмь tr пioт(к{ъ rlo п.]oгкoст|t н'1!lкoкь fъJnется Еe.
мшoгo оoгвyты[ь lt 0ofшутaя егo llовоpхЕoотЬ lIPп вкo.]ачIL
BДкiп ]rапpаBДлcтся iiъ сpсдltlt|j нoп0тn, fl внп}'кJflя ннtrpJtrtt' тaкъ чтo ЛpIL llpoIoждeнiп .IеpеJъ рoГъ гвo3]ь внllpa.
вJяeтся ]t oтEюf6 пc сtп6аeтоя ]toпсцT, гвo3дя<стрie_
oдЕtt\tъ о|l.Iьнымъ у]trpoмъ ]Ioioткa пo п.loскoп пoвcр\RoflЛ
кnпt{кa скtшuлIteтсЯ; ]p}.гiя me oлoснrя пoвeгlпостЬ ь.:1пЕнаl
пpoT]tвoпoлoяtпдя cкoIIleшкoil, ocтдстся loввoll. I-вoi]lr яtе Фа6pпчвato изloтoBдс|li'I plIхтoвirшiю |te пoдвepгаются oтк0съ
oотрiя на такllrlъ Lв0аJяхь lltlъrтся уAe г0тoв|lllъ
Oтхocъ |lit oстpiъ ||L.рILстъ вnккyю poiь так1r какъ.]aeъ
]IвнЬстпoc пaпpluпeнi0 гnoздю: rс:lIt гвoаfь нlставiопъ таRъt
'пo с|ioшсшпAя лoUeгtlt0сть обPltцcпil во DIl}тDь, il pоPшая пs.
pym),тo I,B0адь п0llдстъ пo ]laпРflU.Ieпi0 къ tIаp)жlloil пoвeP!.
Iloстlt poговolt стl]нЬт; сc
||тl
oбрtтп0, сЕ0шc|ralя стnpoшi
t
BоUfя
Dапpaв.!eнl sЕapyliII! то |Do1дтl ]!oltдcп вo вll!'тDь кoItвта
l'олкoстрiо 0кo|ilcRo кIl}.тo. Io гвo;.]ь ltiл0 зfl\вtтltтъ PоlA п
B|tliiетъ trft Poгoвoli c1.lrпt, (il|1iкo oтъ пo.]o(|пс||пlIo Бp^я.
I.сf,tt
вEi]tб
xc oстPic сfio|II0uo \|ii0 ll 6l''lот]'xл||Пп+'0-lвo:|]t'
н^ рогoBolt.стъtгЬ пgсoкo oп' по.fl|шDcвпaГо крп'l.
нeпpaвtльныя пoДкoвы и шxъ влiянio пa кoпцтo.
ЕсilI Irрtl пpIIгoтoв]cвilI пoдкoвъ 6)-.]eтъ ufa]aн0 rtLltIl'
IUl'о отст.гпJепiс лъ -lетLlЬ|lol! oбpa6oTNf ll!ъ oтl|осllтоJl'пп
lDoр\tн' въсп' вr]Ilчtlяы. ]itlпы! ]trпpппн lt то1lцlIп]J вiтвcil
oтнoсlIтclьво pаспoJoкeпiя lt ltflпPавJeнiл глoi]евы\l' oтпоll
шItpllян ш т0iщ(нE u|tlповъ зltBtrтп ll oтво
пo]коBll. тo ltIl
ItoJ.\!|l\lъ lA0 вeпра3пJьIl0 внк0вап|ll.l| по]|ioв)' пpIlк[|lr
вl|e]IIoс вJlя|llr
нfl
пrl0
0Бo,lcтъ
кoтоpoll
къ
х0пнт"t
пJetIie
TnAъ- сillпlNo\l1'
]llLtrшня п0.]];oBн съ ]f|пlвIlxl|
стiii. ]llt[|r
рoтn n6щпoв0ввoil прав|tiьнo вшкoDдl!II0ll
вътвяnIt спo(o6ствJ'ютъ oтpвваllью ]l\ Ь' tl(оi|ilIIЬюl :]псъ!jlit
Ilio6opoт], Nopo1 |iiя ]to-fкoп'. ||с 3lllцllolЕllп t|(('г'l
IlotrolUaеflпfllo крlл рoIoвoll стЬПll oъ стltl)aшья. сlIo(i)б
япк]olleIIiю ба6нtI Rн|t]ъ ll въ в|I t}
.]тoгo-рл(тяAeпiю сl\0AПlifl lrнш|lъ. сI IIбftr)ш0l\ъ (l)aIillГll
G]пшБo!lъ lil]t Do кo п p ll гЛ nн lI Eя ]l oдБ o a]l т. о тnх|'
IIpIrкръIIJeп||нЛ чтo наplжltнll крAil ]t\ъ спnЬп0 Rll\0.]|lт1'
liнар}tп ,a пoдoшвсвпыll Бpпll рoгololl стaяы -лrгх0 llтll]r
!аются! рsпяъ сoсъднDю ItогJ ]f но ltoг!тll бilтЬ -\oРollIo lI
нръпNo пpпкръпJeяшхъ кoпЕтI' Tакъ кпкъ гвollfк прlI пlа.
BПiьвo\tъ lIiъ вбпваfliIl !L]o Jfl\вптЯa рoга. R eоi|l пх1'
пдпPавпть кpIчc во вl|утрь. oвш JегEo \{oг)'Tъ lпl|IIть нoлыт0
|lof,кoвu ||oкрнваютЬ нрoм1r
}.jlхo пPIIгпnвнця
Ito-1oпIвeяEflгo хрoя Poгoвoll оftяB п ч8.ть пo]0Ulпн It стpъiкII
,tlпf,ljliрчъ лn пoгilрн' ltnl,Iъ BIl:lвilтl' lIlъ !o''llfu]nвin. тпх1'
ствr\'nпr пcUoрrte1ьп0\tl
ваанaflс!Eя |!a\lllвнlf.
tII||PoхiЛ пof БoПE o6pсrlопяютъ нollсчпoстЬl тnк]'
NaБъ lIJ]llшIlс тяnie.llJ |l Пe дflDъ кoнcчUoот]l дoстЕтoчпo|!
цtпкoстll gа твоPJo|l п |in,]кojl пoчBъ llhlрo]ijя жe II тoIl
кiя пo.fховн 6ыстРо отшpsютcя |f lн.!тся lIplt Eoвнъ Tакпм||
tIofнoвilч|t rlcAд' ]lo.1ь.lвof, lt пo.]oпlвoli inб|lпаются f,ечttотoтE
гpя]ь lI хflltсlIlБIl It llгоllз||olЛт]' I||)lt tlIItxioltiIt tпв'Iспil! пil
llo.10||lвJ
} Jliiя пolNoвн-пе
fiя вс}|soвн\1, JoIUll].ll
пЛо.|ПlJ (ln6lt |l loдв]l To.IьБl|
ltтJllicJIJя lto.]нoпы o6Pоrtс|lяDтъ'iollr!Iпoсть
Joulaдtrl )rToмiяютъ :|olшaJь! fl tr Lя свoe| o пР|INpъпJс|Ilя трc'
б} ютЬ 6olь|xoо rIlIоio гпo|]loli чl;vъ 0с |x6 lЛстсЛ l!tI oвпя
тoJсTuя
iя
сT|IpаDтся сI l!6пютс{
II тlе6уютъ 0o It'0 чlс! l)lt псрcкonкtt. п0l ]a oltlс llс]0стlто!Illo
шыL'ocъ кoввn рО|.Ь-lrтo DJ)e.fнo oт]|{вflется нft lIPoчш0ст|l Il
Jler.кiя п
т o в ri
кpъ|loст|I рoг0пofl
Il o -f к о
U
In б|JсTрo
ст|]I||{
т'оflll I{^ ]lо,]БO||.ь бt.lc|1' lIlоб||гn сIltllIliо\lЬ \llIoго
l|[|ll пp||RPlnrJс||i t oя |ilr кo|вof,дcп|n\Ь oTBс|rсгill
пIlту рoлoBoЯ cT1'Ilк! i|cгlio ltoнeтъ пккPAш|ltsxтЬся |i!.кд}llI.
llooбopoтъ' ltaJo г r| ll с.1o |.'jо f, ]o н |i \ъ oт l! с l с т i it
]ъf,ueтъ Лoвк.Y ]lс|(poчlшп
]lсдп гвor]е в tlя oтueротi я |Ipoбlпн сl|I llI к olt],
бл]Iэкo къ нilру,li11o}l)' Nрr0 ||0]liоlllJ, тo IlPIl ]|ll||Rp|;Il.lо|ltlt
cя ItpдDlt]|ь|Io tLа(lтlBLcп|п{с |нDi]lf \tllo аn\R^т'гl, Pofl lI
lio0к[ 6.yдсTъ |IrIlрoч|lit, |iр}'tlс niг lIlсTtB Irilпlto г!o3fI| \loгутъ рftrllT! пoaкol|ытПIlil o'г]Lf,]' Бож]f,
I'0o3дeвIlя иe 0тBсР0тiя. пpoб|пня ]ntrкo oт]r нпP}]NЦаГo
ltoг)тъ шу,NIIтЬ lIpll'Iш|loю зlхопкll iolllпfll
EсilI гвo3довыл oтлe}]с]i,| веЛll|ilt ||i|I l|пJIJ. тfl|i1) чт.)
гoioвк!f г!oодejl сп.]'т]r Dъ ]lItlъ Rс llloтшo lIJl| |Io вI0.
fятъ вь Е|Iхъ |I pilвЬ Itc вссгo ст]|paются-въ o(ol|\]' сJ].
чая\ъ кoвкn 6}'дcъ |tо пpoчпR п тIoдкoвa ri)-;1eтъ расшaтн.
]tPtrя
вaтьоя 'l.oяte са}lo0 lIo?NILo сAfl3flть' eсд|I ] вoа-]eвuя oтUepстrя
б)'дyтъ шtrЛoNtr ш.fш \iк]I lIx н0p\тIo|i llo0op\во(т|l пo]toBн.
ieрIвеll ппвeр\лoстьD \!oIIoдкoвы cъ яорoвяoll
гJтIr вн3вNть p^cщc|I1, poгoвolt сгЬнU Bслъ.fствlе лсDnвнou6Pпalo ]lдBilонiя' fl тlн'frс сп0с06(твJюъ гпiепin бъ.1oш
JлЕirl' Toк,Ь каN]' въ r|пoсвЬтн \!cjNд"Y пoдкопofl п пof,o]||]lеlIltымъ ]ipaе!1r рoIoноit отljII|iII Ieгк0 пoпn]icтъ ]Pявь lr
||eчшст0Tш, кoTopыlI lдlil|lRаютЬ It раrp}шаnФ нoпumнlI
l)0m 6ъЛoit ']шнilr
П0двoB^' воPхIl,t't ]LoBсpIIlосTh Бoт0TlDIl ек0lшспn IliU)тPIl
|iппp.IAи' Tilкъ чтo ]tIlJтPсltlliil с0 Бp^fl !|lIxс пill)Aпalo'-
,,рoi,"ooп''." Lnн].пl'. tli ||n]o|||п\. нlJi|{lIiог|' Ilo.lIr,|'.пio
[oc lъ]ноtl
псPtllj 1| пoвcl)\нo(тl, кoтoрлll сх.rl||сllа свд.
llоднoвl,
PylNil вo вU)Tрь' тnкЬ чГo п1plяiпllш liРnll oя B|{|||c П||)iтpol|.
uягo, спо(oб(тB}оTъ llliрirаoвлпin с'i!таtо Бollытil
rrвпсшxoбь вцl пoдкoвъ oъ нPЕt |oдA il 1 l
llo.]хoва съ llfuloll lt тoп|io,l ГoJoвнoll Itilt oтвopoтorl]}
uo тflнъ l|noтIlo ]cрAlп(я нl кoпнтЬ lL мillо cflIцпщtrст],
)lцtrlIп}.ю чoсть poгoвoft сttrшE, пo]]iояll жe съ тoiстo в|l.
кoпnIluIIilъ oтвoPoтollъ oсia6iястъ pогoвJ'r' стъIIl. TпБъ Бflti],
(пllJп.
-lJя |Io!!ьщсIIiя rгo G]п|Uкоvъ сItJьп0 пPIt\.lд|Iтся
вflть 30|tъIIпlD'Iaсть poI oвojl стъпк|]
llo]нoвa съ oчeвь внсo|ilIllll ]шппn\tll вшrEвlстъ нc.
llрnвlIJЬ||!.ю пoстaIIoвк]. колечпоcтcll. llапPllв1ясъ тяяieсть
частlI' спoсoбств}'cт]' }к(llачllвftпir) (.fio
тiln пl аацiпввя
iilIiifl }lв|[цъ сl l|бдюllшtt]'
q)flJЕпl
ll,
в|J(
такъ БаNъ BнсoNо oтдъ]яrтъ lltъ oтn Лoчвн
lln]fioвfl
|ltn||lD lio]lllтl''
с1, flllакIl\lII ]lIIl]lnяп сБорo ('таlIoлl!тсл ]lеl-(,tr.
Iloll, тaкъ кflн], танiе IuIttlE 6Nстpo стllрпют(я п трcn,lст()l
частая пcpeкoвкl.
съ IillIlIпlпt Ueo]|llIntinв0ll ]|Ii(oтlJ ]l3ltl\пястt
lIo]ковr
ttoстaпoпкI БoяetI]|oстl| 0lPItв|lт,Ь) r! (лос06гтпlст}. в(Jif,tтni. ||cрaBпoNt'PunI o Ptrспpсjll]f,сttiл тяn('ст|Ij'|астяиicllIn
(|oJ1]c
aaBяbbtoсть вкДa пoдBoвъ oъ вpеileни гoдa' пoчвыt
paбoты лoшaди и oъ oбычш.
-\lн пoзвакolttlrltсь внlIle (ъ oб||цп0тlrобltтсJЬ||нrlъ тппotlъ oбнкпoпсяпoll пРавш]ьпo вшкoв^пшlIil пolБoвц Tе]ll'!ь
||eo6\o]lI!o с]t,.Iать ]|д\Iъ БDnткin o6зoръ )-Лотpe6f,яtlпlI1'
въ AIIапсппoll праliтпкъ |lo]нoвъ' ]lостРo0нЕнIъ tотя пl'
оснo0пв\ъ rIl'Pт^Iъ свoIl\T, пo 06щo}!l пlпяJ ]lравllJr'lltr\])
пofNoвъ' IIo rllЬющtrtъ всcтакll вl) fcтaJьпofl oбpflбoтхt
I|ъкoтoPв
pнiъ ]o
оторtl\ъ' сrlEсiъ яото.
и(||BoтDoltl.
пnlIбotь-
l]lftгo TlIпп llpl3ll.]ь1|0Il
нoil. пo }.liflаaвiю кoт0.
(ъ pа6oтoll 1оIU3-1II
Jll
гoffl.
врсIопe\tъ
съ
сooбРsзIlo
рo|l
со06рn'}Ro съ м]iстsErtlt ).сJовiЛrlIt. llPIt кoтol)lJIъ пPolIвBо.
прЛ6ъгnть Б]'
яoi0il.IIс!оJсIl.
po6oтfl-пpItIotпloсь.
fIlтся
пЪкотoprrrо lrзчiпояiяsъ чRстсll пil-1кoв|r. f,tя тoгo. чTo6|i
60Л|nпe
on{
i.tro6l.твi!
oбJоГ'IItть тP)']ъ жпBoтI!аIo' ]аTь
Iloстtl сDol| сJ}я6l,. Tnкъ. Uъ ilIttlIi{! Rp0\tяj |iolfo Ill'p'b]к,t
IIочв0 |toкрtlвпется tь]o!ъ
ра60тп J0lпi|]|l здтP'f,вя0тся
iu;*,
''o"t
|lo]кooн
Dтся
вс'[iдствiо цоустoltчl
всpхнoстlI_ll пoб'
пoсTп! rlToбц oблefч|
oT.Ь пa;JeAlяt
сTiлlt п
sаpaкТеp]{llхъ дnя з]
uIадtr тaкже пpl||lIJo(
|Iагo вшдl подкo!ыl нап60пЬс oтвъjlrющiJl свoe}l}' вfl]па-{с.
яiю: дIя Jolfiпхъ вcD\oвт{tъ loшe]ett |Ipс]ioAпlll
тaкIlltп' пoбц пъ впtъ l|o!|]щаlдсь тolькo шr|lнi|
гвo!]я. Д oстрм гoлoвкt вн]nвпJасL 6н н[fь l|шжlIeil IlnвсpIвoстItn пoдкoBн,
oстPgо гпol]п. сitf,овnтс]ьпо. nт]|I!lаr)тся т]iнъ отl'
хoлштilы\ъ, чтo l o]oвБп ]l\]) 3пoстl|eIlx
'6вliiloвe0ннiъ
ос06g'
llолЕoвN-,пo]кoпIl дf,я вepхo0Eхъ ioulnдel|t, flя Pнс|I.
о,гuхъ xoшa]eil. -\ lл Tяяle.пыхъ Л0|п^]eft тflЁжe oсoбuя
l|oдRoBы tr т. д. [[ftкo|lrц],' ltoчва || oбпчftll пъ свoю o1е.
t0тя пoс.lъ]нill
Pсд|) oкaаEваютъ влiя||ie пn Bп]1' пo,1БoBъ.
Ilcк.fюц|lто.1ьпo зaв|(оlпъ oъ пcpпoll, т. r, oъ вJiяillл пDчвш.
ItoBкa loill0дcfl в], гopIlстuIъ it'l'стнoст'\ъ сст€ствrппi.
на
;]оJжвД отЛшчатЬсЯ o]f, кoвкlI .1orUafelt' pflбoтак)щIIIъ
обlIта0||uо въ
рsвпlIппкъ, A с0о6pnзпo ('ь этl|\tъ || trnpo.fн.
}ttспoрlз.1пчu{хъ lIo (в0crt)' торp]lторisiЬIlо\tч |lо.1oAсlli0
(]т'\Ъ' п!ltдep'N|твдк)тся рf,аЛilчкш\Ь Bп]oвъ х0пнlf. съ паNolU\l|t nн l10BIItкoilllll('х пl]lt oп|IоflнilI |пloстpдвRon кoDЕш
I[ таБъ, яiшзl|eнtrшfi }стoвiЛ, вы]вiDъ Ueoбso]ltrtыя ]"R]0.
лсtliя въ дeтдЛьпolt oбPn6oтli oбыБlro0евЕoll IlрaoIrlьяoIl
пoдкonк. сoi]allт хflptктоp|lшя вIl]U lloд6oвъ нILкoпlJc !rы
ff ptзсlloтpшшъ пolъ P'!б0|lNfl\l|1: cll\lкеlt БовliIt. нoвNп схn*oв'*o' o"р*o"u'.', pJl0llстнхъ. т'iяieiн\ъ t'tбo'Illкъ .loшa-
сJ}.чаяtъ' }ioгfa пofнoва ]n'l,iнn 6ltтЬ !ЛостlrIIi l|а liol) 'тliо('
вpesя.irrlr
|]тoр0ll
тioг.]l\ loIIl&]Ь Ilссoгъ JcГнJ!] ltпб.т}.
спoco6ъ зnoстp||вfoПiJl l]о]н.lIlы сocтоllт|t Лъ
сEllкnется п ея lInр];NI||JJl тппъ |lанfl.
тo\tъ. l|тo по]Aoвi|
itястся ]o кPflспi\ lI iаостDястся БlItIloo6глзнo Il]oJЬ
Пiтвll
дefl ]I lIuoсTрдшlloll Е0н|iII.
аtrilвяя нoвк&.
3лмпяя коRкn. ]|tl1]я свol'}tь нflзпа1eпle\tъ ]^ть 60l|'ш)-'11
Ilъпкoоть п0дк0въ .lroбш гпl)пtrтlLDоBать Jomа]tl }стoпчll.
llo.ть,пго|oхpп||ll|ь n,nть lIxlп||iя tl гнo]LзrIliЛ пo ii}lcl].
кoвкп
]|Leit lt гJадEo1t IL0.IBЬ.' 0т пI.lItст(jI oтъ oбнхRoDепЕoll
тt]lrъ' .tто п0дкoвш, ) l0Tpeбляеlп{e д.1я ]llrlllril IioDNtl сяа..
,Naптclт IIJII oст|)lI!|I ]nIll|flllш |IД|I oстpUtr|t ]t'Лfются ГoJoвкII
lвoз^elt, в00бlIlc поtrRoвir aloсTРlIвa0тся
ca[ыit Icrкifi lI (riоpl'fl .n0lоin 1no(ll||ldн|л пo]li.]Bн
сo-
стotrтT' въ )пoтрeбJоtriII NoпнтRti\f, гвo]]сll с], lа0fтDoшRнt|lt
t.0'1oвкaм]l! llpIIч0!]r l Roздeвllя отUсрстi! въ ]lo-1к0Dъ ]'t}Jfl.
Pilс 13
IЛг l]
(рIIс l1nI l]пJтpеtlвiil ш|tпl, шe 3аllтpllвrотся пo ]lз6t'r{а|lic
]aс:t'чсliъ
soтя
r]ъ\t]'
IDltll
I'
Jr| яiс
lб)
тaкoe пoioжetlic oст!нхъ trLIt||oвъ l|с |toзвoiIIlтъ ноЕеч{oстLt скolь3iп[ нll пIIрд0o п|t вЛъвo, вIf впсPс1ъ! IlII
]Ieрeдпiil rIllll(Ь,{JIl :]l\ватъ iлoстpястсfl IiJltп006P{]!l'
(l)lrс 1}|' i[Jя тolo''tтo60 oстгпс ||lIIпн Uе тntiь iliстpo
i,il. ti
т.YпtrлLтоll лсoб\o.1|l!o ltхъ f,аEа 1|I0ать, Лoгр)жaл lI\ъ въ ]laкдЛс]tпolLъ
д0 ftproвc с0сT0яшшl пъ хoJof,fl}.l)
noду; ]IЛп trtо пoгpуnЙюъ ||\ъ пъ
Pпг 16 !
oпшmll iiоnъll |fuf]t ста.llIl сtloвt trlбtf,a
п
ToГд&
то]lБo
Ёaл|tвaoтъ }'mо f,o
пoгp}жаютъ
\oлoдн.{D в0д}
oдЕaнo, ]t aaNnтeIL||ыо
нъсхоlькo |uпpc Il въ llпiъ fъJаотсл БpJг]oe oтвePстiо с],
UшптoDн}Iп п0pъам\Itr (Pпс l6) нд нllfrясfl пoвеp\пoстtt
лofкoвIl вoБp.fгll !тoгo oтвopстiя .]ъJflстся IioJьцeo6Pа3вol'
JгJ)'бiсвiс (pпс l0), лpс]пrзнnчeппoе.1lя пortъщовiя luоf,кIt
ввпIIчпвf,ющAI 0( я ]пlIпа
]LIlIIlll ]ъJаются oт]tJьIIo lIlъ с\t]lсll яiо.тt,ia п ст&iIl
(2 ч жеl II 1 '| стnilD, nтJl|'InюT(Я \пlr\Ioстьn Л IIpоч.
|IoстLr| ll ввlIпчпваDтся лъ гаfiA}. Лoдновпofl вътПlt Bl вltх]'
р^зсrtатрlIвAютъ гoJ0внJ' шсЛк]- ]L IЛlIeIIcliъ
IliIl ц|lJпII]pъ
I-oioвБl тJпо]o Illltпа чrтtrPеIl.оЛьIlo lI
||sъсъ 6 itlвiit внсoтE (plrс. 17 fl)
гo.]oвкa жc oстpflГo шппа ]trtъcп, пltJl'
кiшEoo6pnUIIul! (PIIс 18 h) ]IiII ппрsilидo.
обpa3шнn (PIlс l0 с) ]l ]l!tt0ъ 6 8 JttЛijl
п н
llle|lNа IIппд сo(тавJЛотЪ пc|lcхoflr oт|'
гoЛoвкIt Бъ цII.lпп]!]}. ll IIPe]отnвпяeтсJ| ]l]'
вilJъ кp. гJflгo' у3кflгo пpo:]olяlскlя г0Jonкll
.]Jп
в]|
ltIrIl{ бкстpo тItlятсfi, въ спl1
п, (Jъ-1oDдтр.ll,llo, порс'Ieлo Tl]e6уcTся вoвoс
'aoстPltDiпtiе
oт'шпftотоя нn кoпUгЬ ПpIl
IloвкД лoшадil, чтo цеяNLoднo
чaстoll Ilер0кoвкъ оllJlлo б\Ilп|r]сfi p0гoвoя Tкдпь нoпнтi
lllппEeNъ |lxп ЦllJпвJpъ пpсfстпвJяст(Л
f.\ъ JI|пiil въf,]]пп). пlL
пoвeпsвoстIl кoтopaгo нппъnatIlr l впптoвно
\of,a (р|Iс t7, l8, 10 d) Brlllтъ urrlrtн-lpl
f,olасllъ II.]oтшo в\0]||ъ въ гаЛн'I въвll ll
Пe вн.l0вдться внlllP вePхвeп пoвep\пoстtt
ЛЪ otlдъ цl|tltE-lplIкfl
lIo.1Бoвu
д.]я tsвllпчпвапiя || вDвItпчllвaнiя JЛoтрссlястся oсo6lJll
(pltс. 2lD
oстрнe шшпн PrспoiаIn0тся такъ: яп|Iв'I|lпДeтcя oстрtjll
БiПнoo6pa]выf, лlппъ ва ваp}янoll вiтвtI, a пд впJтpеsцellтупoll, ]Inп, еGIll нeoб\ofIlilъ
ofrршfl Luппъ u пa вв}-.тpeпнell
JltJвтoвoll Rroъ
Ptrс 1'
II Dн.lalluвдоTся х).скftnlI л.Iчlш0 Bоrгo oстрgс
шппu ЕlcтLlпвдть. такъ (flшъ cтirльпыe шппЕ Y0гуъ Glt",пmt Iopr3дo бoxЬ]Uoе вp0rlЯ' lle тpсб.fл чaстol[ псpc.
въTвlt, тo кnшaoo6Лtrвяo\tl
шпII.l' ]3юъ f,]ъсЬ пpoдoiЬ-
сoстollтъ Dl' ltIo
Tpoтiil слoсoбъ afl0стP|lвnнjя
трeбЛelIiп |loдкoвь съ B0|!ll'{cшвIilllt ш|Iпail|т пo.fкoвrl iтII
oTIтIsanтся oть oбыБll0вcl|пIJхъ тъlъ, .lтo liollllE вt'Tвnit ltlъ
E]сJlI ]Iуяtвo заoстplпь п
rаlватъ' тo вxъcтo пш'о пвllпч|Iваl)тl) ]RД ЛIцпa: oiIIIlъ
Бв|l].тр|l т}'поll, lI ]plгojl IiПnp}.AIl.oстP|{tl (Pлс 2r)
].вoBдямIt
lio!кl{
нor пaпpапiспic
Bo
lIrбъ,lnПic
96
кoвнl вЕPxoвн\ъ JoшlдЕfi
ковкl toшAдп
3а
пoDъ
|ilкъ
lLo}lol
бпTЬ,
т} ||шtttr
9?
пъllellкIIllIl гвo]fя\IIl дЛя mг0. чт06ll пр]tдnть пof,кoвi 6oJЬl||с
щЬп п
ltъ lI
lilt) iс
тР|l
цъпкoстп
дJл lIр|t]aпiя аiс пo]|ioвi ioJьTllcfl Jоl lioстl| ll пl)oчпoстп
сe ]ъJ0Ffr паъ Ilр}^Ilпнo|l ст&llI
!Il\l+'Il
lIlltпа[|I
l{oвкa снaкoвьrхъ дoшaдeи.
[loдlioBы f,rя сEfl|ioвtltъ io|||f ]eit folяiilн
пliд)тrцrrvъ'гpо}tъ усJoвiя[l,: l) oп't lоiдпн
l{oвкa вepxoвыxъ лoшaдeй.
).-1oBJгтвopять
iLtтL Jсrк|I.
хoEcч!Loстеii tolIIr]]t. 2) -1oJtiш|J ]oстд.
'п.o6ы кe o6рсrreклтl,
1.oчшo B00J|)'xiдтЬ кoIle.ll!остl,. !т06E
tal)rrllтl!poвrт|t JolIlд]Ь oтI' сБotЬ!акiя lI пaдeнiя lt,ввNoЕe't1' iJ) ]o].
rlтomны бUть lo(тflтoчпo пръilIilt.
6ll пc Jo}lciIIсь II ло IпJJltсL IlpII
li
iouIc]l[
бtrl
'гп||lo]
ш|{\L |,
пPе-]стxвlIтef, l,\tъ т^.
fio{l пo.l]i0вш. )--loвJетnоl'яrЛl!lll]|
псirtъ вы|ilс псpсчllс']оIIllJ!ъ трc
60lIiнiяnъ' я0JЛстсл iltlliiiсIiiя
скflкoвlfl |toд|ioвfl 0llr Il\t ьl'ft Л|I]ъ
тpс\rPxш||oil )аRoil стn.]ь|toll ilJ0стпuN||. 1!з0t lIJтoll пo llloD\tn пo.
Ilс||\Ilяя eя iloв0рlн0стЬ
.]oUtвrlltIfl]o ri[)м l]oI0Boli 0тъil|J
п UПrрlIltoii свocll с0oтпt'тствJ'сfl'
"op,'"o",*onn
""u1o..*.'"
кpr" poгЬооit стЬвпlr toпuтn. llltяi
i;;;i-;.;;^;;I;;;;";o
гi)-бoБlБtъ
lro вссll ]rrriтt' овnеil pдз]ъr]eпir
';;;l;;;";;;;;; l1l ]вI oстPпхъ Npа' (P|rс 22l на 1п+' Л{сJo6Бt
*",,.n*'l"
вътвеli сriпlUlIвflDтся
,.|oо'iuno""''uo".noця oTвepстiя ]{0ппu
в|lltзъ ]L впelе.1ъ
,ollшгЬ
свсD-\!
. -li
|to,lкoвн ]lj.
.кrкoBllя
а||l'|''l',jiя
i" n"р"."''*"
IJo.]нoвu ]iя яе|)r0вg-\ъ Jошlпf,ell f,o.lhtIн б0ть JсгliIt
lI пo l|)oрNъ свoсil rto| lть Ло oт.lllчnться oп' oilJкво'
l|oдкoвN .1ъвeппEtъ пPlвЛJl,0]ltъ пo]кoaъ IIeрc]lIiл
'ic
]nDтся 4бuliIloвeпяo 6саъ Jп\вoтo, .Iтorlr lItбfxilть пoз\loxi
пoдхoвн
тftтlъ.л('.
пoстII спoтI{ь0нiя лoutа:tr Ilрltгoллютcя
нflхъ lt скаNoвuя' т с '|то6ш oпъ зnнDEвм]l вссь пo]o]xвепEIlll NPal| PoгoDon сrьЛH ri отпю.1ь |lt) п]l(т.tпf,]lt б]l ||n ]t.lo
Illt вnplаi.r! л]l пл!nдъ'
ilютcя бeвъ m|lпoBъ (pfiо.22).
...'
с'ь oдн|I!1ъ |lil)l'жшнtrl'
:in* .*.nn.",кe кo;Uть trГ).lпюTсЛ
пo бoБflsl'
xву!' orпoрoтcxlI, l)i\с||оf,oаieнкыtllI
'' 23)
'uoil*",
(p'iс
Jarlfiпfl
".'.iiou.un""."u
вось
.Lt06|[
f,^|ipI{Ri.lа
oIl{
nn.noUa T^]iъ.
б|r
вpnil Pol.oBoll cтЬlilJ lI '|тIl(l.1ь нr пlJcт)'lIа.]п
кc
п0.]Бo0ы
',"o"'."""-'."n
.;;-;";;,i" ..upу,.1,'.'. н^iirf],. l lIJltLiръlttЯnтся
.
въ
аfl]вiя
кoвкa pыcистыхъ лoшaдeй
тoгo,
вll]у
кoвeщocтIt
Лoil|п]lt
чтo ||нсIlстllя
впсpeдъ ll пeрeступаюъ
хoilсчпoстс|l' oвъ нeръдБ0 зn.
бl!вnюn, Ir шtсJхahn oсoбcпяo
чдстo l!ояlвo в^6Jю,]птI| этo'
кoг]a .]oшa]Ь Jсmвcъ дiя
прe-]упpcиf,св]я lцeIкflпья ]l
сlll|'Il0
сJ6.1]J
пDв0сятъ
псPc-lп|lxъ
i^бIloaдiя, пofкoвш .1]ярlrс|lс.
тII\ъ .ioшflfсll вelьf,я дъЛnть
]Jпппuttп :Js]Ric ltrltпш ilr
пepс]пlliъ Il0:кoвu\т, сNflullF
вfll)тся свepiy вЕilэъ |rБлePetrъ'
а ,дIB0ъ ааf,IIlшъ IIoдкoвъ
смш!Daeтся свep!у впU3ъ ||
яаза]ъ Oтвolloтtr пЕ вcдп|lli,
по]Noвn!ъ .ltЛflютсл. н^хъ
lt
у скRнooнtъ пo.]ьoвъ, T c ]ltl '1в|l (бoli} inllt'ппоll'Incт]t l]]'
oшa.]ьПо!ъ ilofкoвп д.]я рu(llrтнIъ ilo|||пJсil tle oтill.IпютсlI
oft 06liкнoпeв!IьIъ пo.llioвъ
98
ltoвк,r лoш^;1п
по]кoвш этш пpпкpъDJяются свoсo6Лпiвнyп гвoвдямП,
loioвхп кoтоPнхъ пшPаllllooбpaЕa IIJll чeтEрe)го]ьпа' а
оъ ilIсnБIi гвosfя нepъдкo IIд]Tъ ]Ba хPнiоo6ршпнe oтpoстIir
l{oвкa тяжrлыхъ pабoчиxъ лoraдeй
дпя тяAcпшхъ pабOчllxъ лoшo].lI упoтpе6ляDтcя по]fioвн
бoлъо мoсcIrDl|ыя tI тЛяie]|'f. lIo 06]{riIlовeIIпo|l фoP!li: в+'cъ
тat||хъ пoдкoDъ дoстшгflcтъ ]o 2 \ь 4).Illтовъ кд,к]flяi I пo]fe.
пыxЬ oтвePотin ]Iд TяiEо.lыхъ ||o,]кon^\Ъ |tpoбllвл.тся отъ ;
дo 8' тaкъ кaЕъ .1nя пplIкрЬIIЛс||iя lIIъ тPtn)'отс' 6oiь'lIсr
.I]Iс.Io Гвo3доlt
инoстpaннaя кoвкa
BlcltепЛ ). рa3iIrчЕ0хъ uдрo:]oBъ сoIPnвllJисЬ piJЛllчпыe лll tu нoUl.Il. pLalio oт,lIIчдюULiе.jI f,P!,ъ
oтъ дpylа' мc2liдy кoToРurjII \lu рtзJпчte\r],: вoстoчllJn
хoвв)' (ррдEцуэcкJю, пъrlсцк}r], a|||.]iilокую, pуссNJю lI д]lс.цo шaотoяtцaгo
рлкaЕcкJю.
Boстoчпaя кoвкa.
Boстo
жел:Ьавую
PЛc
aя ! o д к o D t l|PetrсTi0lЛeтъ |t3ъ сс6я l tадIi'ю
пraстивку, форlott свoеll IIaпotllIIlаDUtJ.rr oчeртa.
Ilie пo]ol||Bн кoпнта JoIIInfп. }ioЕцн
Bt,т0сll оfl 3lхn]лтъ fn\гъ зд tpJтп.
сjrl ка Dшгllутu riвl'р!J. ]т аlкteпыoпDтся'
oбрдвуя так]I\tъ обPа)oltь сolot)пошo
ч н
24
Ipeбeшкollъ вEш
]iIyгЛoо п.пlI oпil.Iьooc oтвcpстtol РаспofloжeнПor Еhскoiькo бЛпяe нaoдll oтпoс||тсльIlo цcптрa 0сеil пoдкotн (pпо 2{).
IleрхпЯя пoвсрхBoстЬ' oбpa|цо!Iпая Aъ
Лoloшв{j кoпEта' слогкr вo|ll}"тая: глЦNая наЛ)-жпull кpait пoiкoDн скoшcб
Dпx3ь п Лll}Tpь ]r 0шступдс' острвшъ
пoдAo0н.
у пop.)'s-
ffi p0спoJoжeш пo
кpм 1loдкoв
jnя гвoз]еft- ljа.lвeс
трtr ilлш чeдшрс
кающef, пoдlioBJ- по.
oшeрстie Prсfloilo
сfl]'oо пepe]вeс-пl
вoлпмъ въ пoпе
сpeдпн'lt д)гIf, шД)щelt oъ эддЕягo oтвоpотlя .1o сPeдппн
цaгo
tацъпa.
]}oтъ т|lпusпUя чcDтн в0сФчвoll пoдБoвЕ, 6i|tжe Dссгoпoд.
хoдящсil къ ilepвпчRoill' тппJ' пoдкoвЕ хъ пЛoстo1l яtсЛt3.
lIoit xiаотIlЕхt, }.пoтрe6JявUIellся для зпцптE fiolIllтп Bъ
гJl6oкon f,pcввpстл. тaкпя rioвкп cуuleствleъ сrll.|асъ
ceP6iп' пePсjп, въ А4lрIIхi ]т ) lltrсъ
TJ-p|liIt. БоЛгпDiш,
в1'
пn
liавNflзь.
Boстosнnя пo]БoDФ lогIiц Il заlц|llцlеъ всD пo.loшву
Пoчоrr.f вocтollвlя fioвк0 сoilrяпllЛась у ]lnсъ Ла
кouкl
}iавfiаlъ. ioгкo 06ъясн|lтI'тt.\tъ. чтo т)1Р}tlIoо яn.cJовiP лo,]ь.
3Jercя ioпnдьD Лоkiюч|tтcJьпo дiЯ вoп\oвotl ъaдE поЛe.
вoJБJi жc тяfrестeil' пoJoвня рn6oтE Ilссоъ тд!tъ ]iр)пв|jll
IoгsтнIl схoъ_ вo,ц |I 6Inв4,lIJ. 3cпP'Iжl{|пllс въ скPпlI]-чiя
]в!.!нoJссI|ня flр6в l'слoвiя жe мъсTЕoстЛ: гoрвEя вotвнlUcвпoстIl (я гoвopfu о IiiлБа]Ь)' тo .Il,IollII' сoстoлщiя Iliъ
эаNр}.Гiеяваm oбтoчeil||ilгo хl\tвл lt пссн)t тo лзъ вll!ътDl|вшIllоя пзвecткoвIJхъ пiltтъ! Ра3сDlInющпхоя на oстPнe
кJскil, пAкoпe|tъ шпрокiя l).сia Ioрпнsъ ]|ifiъ, БoтoPы\t|t
лonьs)Dтоя мкъ дoPoга\lll' II0крIJтнл сплoDlпнмъ сnoeltъ
тaкiя мt'стяlJя
ьpJпЕaго п rtr.Б8го |цeбпя воъхъ пoloJъ
JсJoвiя пosн, cа\|o cабoю раз}.Nъeтcя, тpeб}юm эащl|тItть
oтЪ
пепа6ъftuнIъ
кoпEтa
пo.fошв.v
].шllбoвъ' вaмпЕoхъ' вlJlаrIUoаIIill кpaя рoгoвoll cтaпU п т д пlllNpъп.leвieмъrlJo.
оNotl п Jсгхoil яeiъввo|! пofкoBu.
-
l{oвкa вo Фpsнцit.
фрaвцJscкaя
пoдfioвn-тoiста.
тяfrеJl tr шItpoхп
cя y кoвцoвъ аfliltтllo lAe lI сJсгнflпofпятo вDePrъ.
нPш' яaБъ Лаp]';filнll, тnкъ п вп)тpeплiil, рпвян Ilерхняя
пorep\Eoсть г0pп9oштшьпa Л тoJькo l' заllъilа cfeгкa пplI.
lIo]ншaeтся впеPхъ нпяilI!я пoвeр\пoеть чJ.ть 3&мътE0 Bн.
пJRI[. Гвo0.]сDнIъ oтлcpстin 8, lltъ пIttъ 2 рaсDo,]oжсm ня
raцъIIЬ, a 6 Еа вътвя\],: пo 3 Itft нflлiдоll дoPoяtкtl пътъ.
]]ъTвш
d
нoEм
кoпlil lош]дll
!o эn тo oTворсTi}l прoб|il]il]Tс' сь .IеTIrPсIPrtIlloll lIlIP0}IIl.
(рIlс 2;)
дRJь]Ioil вшe!кoll, Iдli lI пo}tЬlцастсл l o шBIifl гвo3.1Л
l]ъ яlстoяUlro вpсl0l вo ФPnпllilt дix ri.]ltп\ъ ||olъ -1+ll0]ховн
съ :]a]Jаl|тъ
ILп!lt lIllIппtrll }ln0}Ainя
BъTвь Л ш|LllЪ -1ъ |fltrJтсЛ
п(!тpсllпll\ъ
B! l86i lofу вo (ррtП.
цiп iыJД пPе-1lo,iснlt
llIflP Iьo
||сTеplltrnРorl ь
пoдкoB|t' ]r.iIiкпDшflя
]|LlIPс
пft ]!tРлAсlioit llы(тf вх1'
67
l
o]Ц otro6p(!I
it]
!r^.1)-'-
|||lРo:lпoil 6otlIIссill Ilotr-
БoUt шltрJLr (Prlс 26)
ttPс.]стдвJяefl| J]NJl)
пJaстlltrку'
riclt,зп)'ri
06\вrтIiпirюпцт рoIo.
в}'ю сгt||'I кorlHга lIьL
pItнA eЛ рaвlIi UпIPl||Iъ
||o]o||lRс|||IIlгo крlяt it
тoлlll|lIIl 5
6 Лппiяrrъ ГBоlt]свн! oтRo||стiя Pi(||Dlfllnl)тсЯ
llo тРlt Пn кtlifoll D|;тшl!' il
кoвцIt вl]тBcil сfioшPIlш с]а]|l
IIPlt|
оIIRfl таriоll llo]хoвu
сoDeL,Illtстс}l TдNъ] чтo рoгoв^я
ст!]Rfl } лo]oшDс|lflаlo БPA'I
вrll|il lllв^ет(я лfl стoiILNо в])
UllIl)Ilfl"v lт гi.I6Jlп}'' !тoбu Dъ
06pпаoBаПtшс\Lс' )стl.пъ tt пo.
]ip.\гъ Poгoвоll п0f,oU]Rн Лo!t]1сп|inсь пofкова (Dl'с 2i i)
][o]olttвп lr стIlj]Jкn IIoaтп вс
орt'зывiФтсп н|liNп!я ЛoвсpI.
lIoсть пoд]ioвы дoxнtпп с'|огнfl ]]|[ст)п^тl' L]а].Ь повср\lloстЬD
пo]кo!Il Lшf,рJьe 06D|ilIo0сIIII0'
lIo ]lIаpjlьc дocтolIпгT!а 0гo п0.]кoвш сJъ.]!,ющЬ:
пoдoшвы' [Iрпкръ!пll|с1.ся
упoTреб'lc(ilI
тtкЛI
6
]lo]|ioвъ
}iс
пpt1
]toжстъ вlIлoг]tro(In]oватьсл
сliitтoc IIJII )'aкoe кoILы|о! IioIlellllocть i0]ufl]Il lIo.1)lдеп)
]l
Y.тoll'IItпoсть
гаPaятпPoва|lа
въ гЕPr^в|fl
l0l
lioпшn
пoiо!ttвfl
II ||nкo]lс]lъt
|tъпкoстIl
]loвоI|\ilостп
пn вee воlslIеll
oФ
дnвJоlIiЛ
(|filftir.
пЛIIг0ЛRlt ]l0.1]iопIJ ]i], БolllJтJ
спoсобъ
сn!нil
зi efl пoпIInнт||чпoстЬ It .]aжо RЛof]t: бJnгоtлDя
oвoPlп]) l'ie
в
i
f,r
lI
l
lt
в.
н Ij ||
рoгoвoll
l
стъ|lli
J п0.]oшвсl|пAг0
ос]iбJяrтся сBЛзъ
сo cтъЕoli' чтo
\lnяiстl) D]J]0ilть }.jlio ll].
\tiI!сlIio l||op\tt lioIIптfl
l'к^]пппIrя ]lIrПJье .цo.
Б|!oл^
IIotrolIlвl.
стolltIстпn сгo п0]БllB]l
llo]тп(Pt||lllсь
l|('
я|lf,llсл-
R" ll)llпвIliIl яlr бEilt
llP0.1lо!i0IIIi
eщо дe-l.IЛ-
tlеe\lь п Поill Лo]кoвlJ
liе]ъ гвo3.1eвIItъ 0тDeP-
стil], lIp|!liр ьпf,яюllUяся къ
БolIllт}' ]lр|I пo\toщ|t хвo|0rI]!сJеппнIъ oтвoPотовъ ll осо6IJnп -1в.!\tя \(cтflJiII!Irсlill\tlt пiпcтtlпБамп' oбIвRтEDяю]|lltltIt
пJ)]!
рогoпrю стъпку oft пятoч|l|j\ъ отъilъ ll сoоf,|l|IяrЛ|Пlшвcя
пtr inIlьпвoil частп linпDтft Лt!j{c въЕчIIIiп,
nnuo,ц't
",,",l
по
п
l|(п]in]iтIlI]tlJ}lIl
l|., ])тII пo]кo0ш oнfl!аnllсь сo!0РшоЕп0
flрпsъult\Iцчп
l{ъ зтort)' тппJ. ковкп oтшocятся ]tтnnьяlIсБlя хoвБa lI
вь чncтuостlt
фtroЛcптЛвсNая
3r\tкв} тпя llтLlьяtIскflя тloJкoвa-trlестпгрa[|пnя' тяжсЛм
lшaстппкn оъ 3ftглJтB\lъ nперIъ зi]lъп0мъ п0
=l!.гь]лaя
нorcpo!ъ |lмъются Iетнpe гnоf.]cвEiъ oтвcрст]я lliloдвoя^
вliтвя\ъ. распoioжовлllI Ь 6J||ifi L! Nъ пятotlпlt{l' чaотя\lъ.
но]fl \lfi п.tтш mniLяtlская п0-]кoвп сlotrпп съ l|l||ftш|lliзсноп.
l{oвЕa въ Гepнaвiи
}Itvcцкая кoвка lapa]iтeptlаyотоя лрUc)'Tcтв|cilъ i,вдяl|хъ
IIlшп0въ tl зltвпта Bcpsпяя пnвеpiпoсTь пoдк0вы сieгкn
снOшснr oп) паP.гжнаIo Брпя къ впlтровпev}' }lltжпяя lroвоpI.
|o2
кoвн1
о кoв|iъ въ .цЕпilкъ
f,oul.lдш
п0сть г0l)lIfoEтlльl|а' вft 0ътnп\1! пtti|illеlt пoп0рrIlпст|I ||]eъ
) atpJ'яlнrгo (рая loРoяtNн ilъ lioтoPoil l)п3\rt|шanтсл 1nтврc
oтвсpoтiя I(!ая EiснoiЬrio тo]||lj \ ifllltпi tl ]l)пьl||l| ]|il
кoп!tахъ пljrlIeil ]|o;llio|]п Ilil lInItl1lll] lIvljстся nтnоl)nтl' дiЛ
лpпБpь|riе(iя l шoтlc6..D|ются нt'\Ie]tБic | по!]II TaIiiя пo.fкoвlr
вшд'ьлшвa0тс1l Rr' IIl!сilILflРiп Г0l)!п1li||. д^пilr. [JIвсlliп lI
PoссЬт кpoЛъ т0l o, пъ ]lJЛсllцrрi|| D|lсlIIoстрапспn ]i!lil|.\тnЛ
!oдкoва' ]ioпl(|J яJ]тtrоli 1' Iioто]loll сoс]IlllctIlJ lI. IlР|i'trвoii
пxaст,lлк0l| tsъ flnlLiп rr ]l[в0llilI Iln!)\яПы0 x]|Iпш fъliDп,
тo.]ще RпJтl)оllllпхъ
аIIг.lii|снo|l II пр}'сскoil аPrtjя\ъ.
o кoвкt въ Afiepикt'
]}ъ cъвrllltoil AnoрUкt съ ts0? Io]i Rnпl]п Bо всcо6Ulсо
} потltбJeЦic Ilo-f кпBfl ].оf,с||г.'!l|a lJoсJi]пля \iPt\тeр|t]\cTся
il}tr'- чтo веP\|Utя cя пoвcP\вость J1^lncтсл лeltlIoгo тOJьAo
l{oвкa въ AнгЛiи.
.]o.1ьшe
въ AпlJiш lrаllбoiъe pаоЛpoстрnнeянoil явJяeтся пo]нoвl
r\JаlIЛьсд. floдкoвrr llall.цЬсl f,Jя lIсPеДпlтхъ }ioпuтъ fъ]neтся
Iладкof,' oд|шакoвoll ]Ulti]|шш ]т тo.ltц|!пш llfl вссlir cл прoтяяcпill llrplll!я IIo.
DеРIIIoсть оя oтlr паp}.,кilfl| 0
liрiя ]o
глo']eв|JIi, oт!сР
стiil гo|)ll]оllтЛiь|ln.
a oтсюf,д lI fo внJт.
])eп|lлгo хPaя сiеffil
с6oшсsд на ппft.
нcп пoвePsпoстlt fo.
po,ББa il Po\o]птъ
нр\'гotlъ IIo ]iIlm,
шссft пo]кoвII (рпс
28b) Гвoз-leвн\ъ oтвсpстifl пять:.]ва вo
Dяутрeввell II тpп Eil
пnрJAпoft вътвп
3aдвяя пoдtiовa l\[attiьсa пr заl(i,пъ тo.fщe. пa бolioвы\ъ яо
qастяхъ пfскoлEкo yже }JepяпяяпoвсpIEoстЬ lI\lъt]ъ сieгкn
ск0съ къ вЕyтpelпIr\tу БPnr]' fl l|fl пllAпе|l
п0верхвoстп дoрo8ка кflчпsaстся Eа лмдoit вътвIt l|ъскoxьнo
oтстyля oб зацtпA lт o6aнчпвrется Ilepе.]ъ DItfпi\tl| Hn кoш.
цoхъ вътвeit пoilъщаются шlIпш дЛп||oll вЬ o]п|tъ дDflrlъ.
выpшellппп
l0з
Гвoз:eвнrъ oтвepстill вa saf,|Iоlt пoдкoпi, ссrtll: тpп яs вв).
треплefl ]l чeтEрe пfl пlpIжшoil вътвп
дJя пpпкръплeпiя пofхов1, }[a]lJьсъ пIcд!оаiIIiъ oсoбEо
гпo].]п съ tll'тl.pсJгoЛl,пoll гo.юпli'll (рп| 2!|)' IlPlтlorcDЛсппEc
лзъ iYЧIDдгo гвo3]сBom жe.]ъ.п ltовtа ]\IпIl]Ьсa ввоtreвR въ
шпpIluн пofoшвrпПаl
о
хрaя рoгoвofi сввн li часTЬ
eя' прпieгiюLцnя хъ пotrolxвi!
скпlшIlваeтся' ппжgяя иic п0вcр\пoст6 yжe яoрI!сЛ' т3хъ
Бflffi впJтpetrнif, БPnil пo.fкoвIr
скoшIIBacтся сшeр\I ЛtIlllъ Л
кндPrаill яa u]lжшr|l lповcP\.
пoстlI .]ъiflercя шc(lть вн||t|.
Uoвъ' \tсfrД. кoтopцltIl oстаcrcя
пятьвоэDвшeEift въ Po]ъ шп.
uoвъ (P|Iс 3o) BBрlrакlr пn
хoвtlаrъ вътBcll дъJrются llс.
бoJ]ьшiя, oстаlI'пIlя жe !rт0рn
внрi]кll uo fxIlшi сПoei| в]Doc
JqtlЬlUe БoElleвнIъJ распonа.
mbтся oUъ Efl 6otoвE\ъ lt
пятoчqHlъ laстяlъ п0.1кoBu. аaцъпъ жc oстneтcя l(ъшшEr|ъ нп бoiьшItъ вЕpъiкal]) пpo6ltпаютcя дoPofrAпl пfl
trпъ кoтoPн!ъ pаспo.!агnются пo двп oTвepстiл' Ilpпхpъ.
п.]яeтся жe пoдtioвa шсcтьD aвглjllскПмll гвoадяrfпi пcpвЦя
г.]авпaя гвoз]eвEя oвcpcтiя ocтaютcя въ iапBсf. l]Poпм)'.
Uleстпa пoдкoвв Гo.]спгoфд сJtдyюltlя: пoдкoвtl eгo Jcгчо
06Eквoвсвпнrъ пoДкoвъ. сf,ъIoваre.]ьlIo' rleEьпe oбpeме.
пяюъ хoяeчностп nolпoдЛ. пe Пзl|ъEяюБ пoстлповкЛ
вoгъ' o6Jа'fаl)тъ 6oJьшoll цъпхoстЬb ц устonчmостьt'I
10{
к0внA joпl^дu
вястPуЛEm'
вe cпoсoб
я!tII' бlcгoнрxD, A\с.
гсJЬн0
спoсo6o!ь:
c вperIeяtll
mся:]пд!||l-
f,oРo'iс
нEoБ\oIпgЕ
лгп нoвAIltll
l.пoтpeбlяотся oбсъ.||iil дJя oтгltбnпiя 3лкJetti|a], п|rIt спя.
тlп пApof, пo]кoвш Il .1lя oчпсткп koпнтъ оfl' lteчltстoъ' il
пPoтpflвппБъ (x.tnilпъ д]я !ffбllвппiя lIзь стRtllrrъ oтвеDстill
нollнпl oб]o\|БoBъ гвoадоil, )асъвIiltitъ Dl, pol0вoll cтънк|j
Ь.oвnJьншil \loloтoПъ ]oлfrсlIъ 6Eть Joгo|iъ ]т с]]i.
]aпъ ltзъ пtoтпnгo mсriза }Ii вePs[с!ъ |iо|lltъ rloJoтoliь
Pусскafl нoвкa
Рyсскaя копкa IIc oтiпчiет0я 0тъ lIь\te]lБоlt к0вкп' IпpaRтсpцстlIБу кoтo]|оlt ltы сf,ъ.ln.lII п}tшс.
въ nPli|r
l)J.сскofl
вaсдепa хoлoдцaя пl]rlГoпкa пoдкoвъ,
Texникa пoдкoвьlванiя
инстpyйeпты' нe06х0дийыe прr кoEaвlнt
l)aньшe чt}yъ поpellт]| яl, тсlllпнl] lIo]копввilliя \||{
дo.!жilIJ ocтaпo0птl0fl cн^'t0.li Jln]1, 00|lсаtIiettъ |IuстpуNcп.
Toвъ' IIсo6\оf IftIн\т,
lIIJII
нo0rIliп, l'Nазnтl.
с|IoсoбI. oбp6щенiя
съ лoпlnfIl\tп пpп
]lIЪ кo0Бl}, pnuс\lо.
тPьть тcхп|lsсокic
плoвo^дfteтся по]Гo]oвкa [oпU'l хъ i';']T'
ffi"'l;#;
стflpoil Лoдк0вы. пpII рlс1|I0rIi]r хо|||lIа
lт тoг.1l тoxЬБo
- сflvагo
vg тIеpоtl'цeмъ Nь lliдoнеtliD тetЛlfЕll Iаjс
пo]кo.
0Dвaвiя
11зъ шEотpyмcнтoвъ, яeoбхo]llцыrъ пp|t хoвRъ, пoдъ
рткolц х.IiЕeILt дOJAllы 6Еть с,]Ь]tюlцil': 06съ'IБа, хoвшьпEn
мonoт(lкъ' щшп|lы' plшпlrпЬ п кoi!ытпHn нoAь
0бc Ьчкa eсть жeitаяaя п lnст|lEкtr въ U|t.]i БoрoтБаго
нoжe иxи тoпopllкil съ жe1ъзноl]
pl'Iхoll' Uа lioвltь кoто.
рofi пp|тдъJHвncтоя шпeпeкъ, sol]я 'ко
||tin lI^]ваUiс пpoтpaввпкa
3l).
(prr0-
Pпс з2
сonбжleтся poЕNalIt iJя вllп|t\raнiя нсltPiвlIilIlo It]JцrI!ъ
Iu|ll сoгU]Bшшtся г3o3iсn (pt|с 32)
I{ o в n
rь
цв
я ul
ш
п
I(
ll ioxt[u
б|lтЬ Лe] Бlt п спn6жа!.тсJ|
ilастnieпEн\lIl гJ6ivп съ oстPu\lll п0DepeчIlыltlt NPaЯч|I. } ||0трrбдяются otrtt .uя oткJ.сцвдпiя хoпцoпъ гвoв-]eit, i lя l |lЛ
!auiя cTnpofi пo']кoвtl' llplI IIpilтяl ltвir||i( lI raкJ0|Iкъ |'no:ll.ll
(p||с 33)
P а ul л ш r ь opeдcт^п ]яeтъ ]xlIll II'In' )'ак).D ж0Лъаl|\ r''] Iастппкl- cfl ]вl.шя lIoвcpIвocтя!||. lln lioтoPн\ъ сf,ълаttlI liI.IIl.
оIиtlп|Е стrPoi l|o]нoвь!
пая ]т ]te.]кш Eaсъчкп, пpllfftюшrя ltltъ сtтJьвoзaв.tбpеmEll
шeI]oховrты|t !идъ [|a3пt.reItie pпшпlIJя-стllРать спllJпвnть
пoдoшвcяшыJt кpаit рoгoвoll стък|il( l вoo6l(e poroвуD ткnUь
кoпштn (Рltс i+)
ItoптJтrlыjt !oni ь Itрef,стfDiяeтЬ It:]ъ сeбя пe60lьUlo|t
отNIьпon поltъ 0ъ l]ftгнJ'тн\tъ oDaJЬпн\lъ Бoпцo\Iъ ll съ сieг6il
вol|т}тЫ\rъ Jс3Diс(ъ .'{ Illпfl P}'чн|I огo ]ъJleтся lri0н0n пpп.
бJ]IзштсJьtro ]|LIIpllнIj lifoILIL р}-к|l 1с.loUl]нf, fl ft||0a Б,]ппБil
Еosа-яоltпolo коIoче lуtrlilt (Pпс 3i) llirпnчcпie п.)яiаоpъзввaTЬ Jертвыit р0Гъ пo]olпвIJ' o6]).L!ыпlтЬ пo]0швntrпнil
кpаlt рoIotsoit ст1]пк|I lI стpъlIi}
пpиcтyпъ нъ лoшsди для пoднятln goтъ t o6рaцепie
cъ лoшaдью при кoвaнlt
;hя пo]пятiя ||рlвotl llcpo]|tell пог|I i|olIt^]|I Б)-]всцъ
дoi'Nс]Iъ' стtlulltll llIцoмъ п], I 0lon l] iouIl.]tt! } |lel!сться
,tъвof, pyкoll tsъ cя lпeчol Jа]o|lьк| яic ]|paвoil pIнll гJаfптЬ
Ioшa]Ь oт6 п.Iсrrn |iъ |ioIljп}.i f,oll]f .]o 6а6х|l сЛt'fl.rтъ
oбxвrтlпЬ ee тaкъl чтo6н бo.lь|troil ||lilсцъ lIрll\o]lt.]ся пo
rддI{сft eя ЛoBсpхЛoотп' JI Лof||ять кoне'tпoсть' сгl|6nя rс ]о
тьхЬ ooръ, Iloкl ЛятAа будeтЪ ) i|октcвtгo с.\стптri jJлтi\l]rr
кyа]teцъ тLoBaI]aчleтся вiъвo |I стflв]ттъ пo.]ъlIo iouIn |п пf
праn)ю св0ю Jяяi|iI' o Jhв}n l|ol} .]Jя }.пopn сloeгo т)'JoDпщa oтстlBf,яeтъ l|aBддъt оfl|0врc]Iс|lп0 oб\Raт|rвoл na6ху
ш ДрулollJ
т e Jъвoll р}fioll
,.{Jя oof,ЛятЬI прlвoit вfl]trell lloГlI Е13псцъ стnЕ0вItтся
лшцoltъ к], rloшoх) lolлrtrlt' п[0вoп р}кoп oill|Рдeтся в]' пeгo'
a iьвoit ЛnчlIllieтъ гJадllть нoilсчtroсTЬ' пoБа рl'на trе lоllleть
дo бдбIiII' taтьrlъ пo]ш]Iflетъ Noнечнoсть ппcPef]r пo]ъ AlL
вoтъ ll! ЦllRoвcцъ' oтвoi]lпr сe ilаJafъl ]loваpдч||вiясь шъскoiъIto DЛt'вo ]I oп|lPrя llo]пят.\ю Noпечtroсть 0 свoю пpа.
oJo l|oгy l]ъ эт.o врсIя 60бБo oбtватUoaстся пpRвоit p)_кo|l'
Jъвм жс lLol t .]Jя уl|oрn т}.f,oв|Lща отст0в.]ястся пъсliоiькo
яaзtдъ
Ilplr кoвкt псiЬзя гpу6o oб!fl|llRтLся съ Joша-]ъ!tll' такъ
dflкъ такoо o6pаtцснic дъiflrтъ Joша]ь п).Ijпвoit пс]oDip.Ulвon ]I упpяltoЛ нtoбoРoтъ, г)-\lаПEoо o(pашeilie съ Jo.
!шадью сo стopoIlы яJillсца все,]лстъ JоlItiflI.]oвъЛiе ffъ
107
яer|!, ]ъJtсf, er J'cтJпчшвofl |I пoкoрпol!. Torьхo въ кроl1D|l\ъ сlучм!ъ, вoг.]fl лpпto]птся lioBпть сопсъхъ дilкпiъ
.]oшrдсil Лi|r вJнIъ |I ]fсUoрчеппEtъ. сJifl.стъ ]lPпбЬmть
нъ Пp|lu}..f IIтgъпш!|ъ мъla$ъ, Jпoтpоi lл' !^li|!] тRl, MIIlцп ь
пill стnвя .]oшnf,ъ въ стftвoнъ
кдшцl..пoNъ Еatввflстся J3fочIin| у БoтoPoll Bltt'cто пoсo
Doгo Pc\tдя ваiof,ltтся яicliаЛая ]}'] 006ра]вoсог||]тnя пo Iocхfl
пoо1ъ]oяя' Ilшья Ua вeP\lIell сяoсJl пoв0l\шoотll хoJЬrlо
Бъ нoтoрortJ' пplIвязuBaстtя I!о\!спЬ. lIPIl ]l11тялiепltl PeltПn
-voяicъ лoDRрfltIIIDnться пe\tIIolo пft ioIi]', lIFotllBo]я дпвie
вiо сDоп\Iъ хPae\tъ пs tIoсUвнл liостll || в|JJUlпя сll.I|.itllш.tn бoJь.
lilпiоpnауvпнrtъ пЛrtltliпоlIjс]t], ]ilIIllт||fl ltoж|lo п(лкll'
пcпoноntI)
n ioluatrь пPiJ чltть f,o6pопoJЬllo пo]вcрг^тЬcя кoBБt'
ile IlрtI6t'Inя къ стn||liаltl,
cви'aвie cт0poя пoдoшвы
снп\tflвiс отcpoil пof,кoвв т|0ч|tпfl0тсЛ .rтгltбflпiо!ъ iaклс
вопп00l'
пoкъ т e 00г!утн!ъ Лд рo]oвott стt,пь
o6сt'чtlt пtста.
кoп|lтIIusъ гвoа]cf, Съ зтoll tlьJью oстpio ^oпEта
вJяriъ пootIepеfпo яа]ъ 3агlI}.т]{\tъ lioпцo\tъ нaжfaгo гв0]fJI
|t J.fnгo\rъ !oxo@ uo o6сtчБъ oтгltiflюъ l!t]' llpп irтotrъ.
fePжп о6с+,чкl f,ъBoi| P]'БolI, п^дo 60lьU]||{ ь п&l|'Ile!ъ J пl!.
paться въ пofкoву ]Jя тolo, so6н пoсlъ ]дара ltoioпosь
oбоъчкA вe \toгJa сopвaтьcя lI pапttть тaх|tll]) o6pa!0м]'
Dълчпк]'
пoсiъ тoгo' IiaБъ всь гвotr.]l| 6]i.]Jъ рдlolll)тE' &]еrf,lll
кiжJJD вiтDь пo]кoBri aт]alь||o |l! пoвoPачп.
фaTнвnюъ
ш щIIпцш Бъ сpeдlillъ пoшEтa' ]l])Л|loц|||l\1вютl' пoдк0в.т
пn]o tа6отПтьоя o тo!tъ' '|тoбш губIr
пoвopoтд
Щпцoвъ
.цo
пiъ пo]ъ пoдNoвotl 6u.fп свсieEы ]t J.пllpм]!.ь тoлЬЕ0 въ
f,oдolпвсtIвш8 fi}rlll рoгoвolt стЪltu I}ъ пpoTllвпo\tъ Ф).чaъ'
cq]п гJ 6u щ|lпцoвъ яe соllкt|утU' тo ocтрDll крAil ofпofl г)-бE
uoДeъ upoпзвcстll сш.ъвoc f,авxel|ie Ul РoгoвJ'ю пoдoшв}.
л' G1ъf,oвoте'Iьпo, sa пoдлeкд]lliя чпстп ]toг,]a пoдкoвa yfr0
с-leгкr прппo]яятn. ee спoва teгхllllIl Jfaрпltll щllпIl0вЪ
прпfrп\lаDft хъ Poгoвoll стl]л,ъ, fl внст).ппвшlя гoloвк|l гвoаfelt заIватEвrются пo oчорe]lt lI DEнlLilaютслl ЛoвoрдallввJl
l08
кonlil
roшАдп
PAсчl|сткl
lц|IлЦы Il0 ffrlIpiв']cltiU вl|||]ь |I Бъ стlъJБ}, ll\jнпo 06Pа]цitть nIll|чn|1le lln тo, чт06Il }I' Jtol oпofl стhItпi пe oстiвдJoсЬ
хoпl'т!li\], l пof']oll' т2rкъ нiнl' l|осit].
||lc ]toг)'тъ ltвll|'Il'l||t lIl)Л|t||.'|''|]Jil хо,Il| |lolurъ гllll]оll It
в'J:]вitтЬ 9тlItlъ ЛORЛс'|itri'iIie хоtlптi. l|ас|I.]ьствсtlппг!| oт]lIlIaпiE сгnpo(l ]|оf,кoвЬl бL]]l, l||ll.]|lлPIlтcтЬlt^г0 oтIIlnnlIiя зr.
Еie||o|iъ д0пlсБnть ||llli0|trл Jlc IL]я тiкъ кnRь Bъ тnхo\lъ
кускoлъ ]|в]o}laB||||Iхся
сцIчaJ\ poгoxitя сIl]||liп в|[ |]r!|[Dпl'т(я
Б1
скn\tIl
o рaочисткi кolытъ
пo]кoпuтнIlf, пo.1olxвенпElt oтдъJъ IioA]t ('т]|
i'J.'l|'стI:olll:1:IlJILIl:|:|ш!,l''|'',l','|||ч'llIin\Pl'гв.lInItIl||ш.
шnlo l)ola пof,oшD|' ]| отрJjlIiIL It lRoPilчlIonIlio l|]lIlllIllс
llыpoсItra|.o пo.]otrtве|l]|l|.о rillпя
РnГовоli стJrxU'
Ilрави.lЬllflя Ptсч|I(тLiit ||l|]n|тъ lll|||бoltc яaж|loс ал^tIcпie
.]f,л зf,opo!Ья .1oIIln.]||, l{ill]) I|рiID||JЬllilл ]|l|||'ollьfl. прltбIIпп.
п|o ll ]|PllloToIl.|еIliL, ||0']fio0ъ, l|сlIllflBll']ь||o с.lъ.lдI|!l\'rl IIо]|i0в)', яe TRкъ пpIjг]lnllIIIl) |I пPrll]||тr,r| 0сeг]f ltьnilIo
!стрa]ll|ть ш аа.vънlITь ]|oвoil. тoг.]x Nанъ lIсDljiDllть ьoIIытo'
ЕeпpaвцJь|lo Pд0ч|I|цcIIнoc. пel|Ь]нo 6uвreъ coвсъ\lЬ
шевoв-
lI]|ll рrо1trстlilr 0l)lri|lUflcтс' TоiLпo t!с|)т0|'ll
llo.lol!Dы
Il стpI'nк|I. oт.!|Iчie 1lсpтвiГo PoIn bгь ]|i||BoloPotъ
Jдкil]tllется
nъ с.l}д}ющerlъ: NеpтBыf, l]огъ-rЛrllofiь
|lo аlлст|lчeпъ.
|ip0lxптcя troдъ Doiiol[]r' нlliЬ tllll.]oс
']opовo' тoг]а кlпъ
сUъfrая Doгoвм т]iаЕЬ аJlст]тч||n ]L
)llрrгn.
Pacчистtд пoдoшвы.
тпкъ кДкъ oрп
дDIIAсlLilI Jь|ш^]|I llo]оIIIfft
стntlNll
liiсаeтся fо\lJп'
]09
дleъ сJ'ъrнвать пoаelъ I'ас.rпltк'lttlnя lIofoluвfl f,о.lяiпп
бнть гlc]ка lI лро]оrвJять }.lIiPeп0o покaтJ'r) пJоскoсть
oъ поfoluп.lIнпгo БPaя рoгoпоil стt'вн Бl' стрhiIiЬ Bъ oil|l.
\!ъ|'||ioltъ тoln. ltl с|ioiI,lio ttaf,о срt.нвптl'
.1сtlIlп|l
^ll]lllt poгoв}ю ткnDь по.]n]Uвн'
пp|l pасчltсткь
сJ)Aпlъ отcпснь
гltбкoстп посiъfвоil пptI IIaжll!fl||ilI нr Itec шltlпцпull Tпнoс
внръ]нBnпie lI Лстoвченie по.1oшпE Bссь\lR llcрnцiоваiьпo:
этпttъ oсli6iяeтся свolъ lioпытn' ]Iстопчclluftя l]о'1ошвп olIl.
снfloгся oть тяftcстп ть]il вяllxт'.
п]t'снoо кnDIJтo
^'iPi:t\л
Hirrloвettъ, тoякм poгoвnя |]of6|xвir по.]oст0тoчIlo inlIlп||lflcт]r
.)
шII0oвn
lI
]lа.]fl вJItDfl
па\lIl||oБъ
Diя'
Pаcчисткв отp*лхи
Il рoгoвiя стрtJхfl прlt ]пl|iliс|liIl Joll|fl]ll нlсдсftя i('lll]l
с]ъ]овflтс.lLtIo, въ cllJl тгонlл гoIo!n'l тliftlь 0я Iloст0псtllll!
стПрастсЛ с^\la сoбoll IlorтolI прll PaсtIlIстliь пllкoгja поtIтll
пc пpllхoflпся срnаыBaтЬ рoгolloll тfirпll стрь]БlI! таБъ кn]i]|
II3.]IIUлteо сръ]Uвдпic оя пoвi.чoтЬ Jr сoбoli то. llтo стll1! lliЛ
пг|l IIпстrIIaпilI iolUа.1Il ||tr з.vlrl Ile бI.1с1Ь кAсRтЬся зт6it
l|triъtrшо|l, пe 6y.leтъ, с.]ttrоDnтоlnпol lrnспJllIlпться. 1тn Лlllnвeъ \ аio Iilp] Uleиlс lfc\iilllз\tа ноп]Jтп }Iа'nlпсцъ. oq]nбJев.
IIая poг0вrя стpъJ]кt пeдotтaтoчпo б.r'fотъ iiпUlцaть пoд]c.
niаUпя члстu хoпвта.
сI|ljJEDrтЬ рoгoвуD тнnпъ cтрtJfill ]|р||lo-]llтся тoJIxо
тoг.f0l Бoг.tfl пoс.]fl]|IЯя в]r сItJ\ Чсгo iIlбo pа|iПocJaсь, Pдст|('-
скillсь' Dъ тprшUIнa\'ь l|ic сfi(rIliяlЛ(,] ||счltстoтEt рaзP)'luaющiя сlrI.tn стрt]'lкJ. Bъ тnн|l!ъ с.lIчtrяхъ пoж(lшъ I]д.Й
Bсъ |lIiюlцiс нIсIiIl стPъlti|| впioть iо lpапш|lll с1'
свънiсll lпl.oDof, тБflr]ьrr ll]ъ noPоi]ох]' 1Iiс стрi.lкlt вЕrllt
lцаrrтсЛ ]гяэЬ I| пeчIlст.lIl п 0н|]вtllDдrЛсЛ tilс]ilI loГo}nil
тЁnпl| (тPiJкп. пeItop\liul'llo зnllо.UлnIllir 6ор0зJн|l
yшopsчtE0вie пoдoшвeннaro кpая poгoвoя cт*uц.
съ 0llcпь л|JсoкIfltп DIItUlltIll кoГ-Lп лo,]oшвi lIpe.]cтаDJяeтся
оJ'гршcтoil, шepoхoDflToil lI PrDrloil сЬ
)lloнпс\tь лo]oпвеUвaгo
кlflп рoг0воft стънн. п0сь (н0п||Dl||illся \rсpтвнfl
с.ть.
Рoгъ
IIo.toшlDсппнil пPаtt poгoвoil стънtilI iаш|||ценвEil пoд'
Nnпoii. пe стlIЛдeтся пр|I ]RItrleнitt loIilfl]ll II яыpoстflefr.
сlI IьIIo DU]аваясь tlлtrъ ]|tIж||rю пoЛol\tloстЬю пofoшвl. IlPп
pa(чllстн h Dс11 |I.llIIlllIl0 DнPос|||l l' t|nI oвl k| стt'[ну сlt'зн
1
l0
сншцrlIlE
NовNl Joш^дп
чпстью вltдт' стill0ll
пo.1|i0в|{
fiл|iъ lt !пгrстIIot
]] o г o Lа я п o ] o п| ts l
.lof,Al]а 6шт|' пotiатfl oт]r поf,olIlлс|l||а|o liраf нъ (т|)ъ,lNъ'
Лр|I !c]rъ Iloсf,t]|Iili tliсEоJtнo Buстrl|floflr ||i]ь нc0 Il
пltсllнo Ilа |/|d всlIr liп
HoprlrльtLrlr
trJ|l||a Poгoвoll .тъшпll' ]il|нъ |l]0l'стпo'
Лxя llel)одп|Iхъ N)]]ЬIт1) лtJРlя]n.тсЛ ||:lrlt\t||N\tъ nтп0|UсtIe\|ъ
oвotrхъ anстcll' нn|in з|2: 1 *) n ]lя ;|n]н|llь_lillliъ]:lt/.:l
сп}отя me 5_6 пc]ЬЛь пoсf,]] нl]D|iIt IL IlPnBIlJьн0ll l1счllстEll
всeГffl ]|oniцo пitб tюдltтL. 'пo ollI(|]lIснic этo сl|f,Ь||o ||]\IъЛeк0' .{тo f,alLъп|Il|'{ стъtr|iл l-1lIlвлcтся ;Jт0 лP0||сI0]Ilъ
oтъ 1.oгoj rIтo пo]г]|UвeItIlllil lil)ril l0|oBоfl стl'ItIiII ]||||uIUlс|IlIEil лof,кoвoil, ilс ('т|||)^eтсЯ ) lal(lr ft тoГ-f;r кffнъ Bъ пятo!пыsъ 1IаоTяхъt |trl! 0o:j]toiк||0 тPl|| l'. oнь пoстrпсlllI0 !|зпаIllшвRстся IJorт0v}'. }lioРДnILПnя ||o i.lllвelllIнil кl]an Лoлoвofl
отliRк|I. с.пъдуeB o6pа|цflтЬ вtlIIvallie ]| ||а тo .lт0бп oтпolxc.
пie длп||к .IRстсll ся сooтU|iтствoпдJo пopllj ЕсJ|I tIPIt I|аG
'tЛстNl] б)'дсъ oсг||в |oIlъ сJIIlU|ioN|' -1llt!IIllJ\lь зxItJ]пъ, тo
тяtreотt тъЛfl' пi\]п,т ш^ ппftilя пilгfilI' llpollаво]сБ растя.
nteвio сг||бяющcjl с'гхofl жll Iн lIаoio]]oтъ, пРll пltсoБПlъ
пятLiах]) TяfrecIЬ тl; In бoЛLш0 6l]еть .lеAilть |lд ]^Ilъпъ п
выаoвстЪ 06разoRilIIiо riрJтU\Ь нoIllIlь сor.]IIпlIтelьпшc
}глы IшoрпчшвrDтся Bъ JIонol|ь с], |тлтoчпotl пo]oшoo|l) пo
oтDюдь пeлтrая в|il]ъrflвiть ]I\], вo II]rъjNaпiс ]|np'rшсEiя
Рaс.I
Il
щ
e |L]{ il
я
1leхAIтU.llfa AoпUтЬ
tl llll oвlя сIьппа
6uвaeъ
'iс пofoшвolRllUIс|lie. пoдъ кoтoры!ъ
IIа p y'rll ri il п lI]]], р 0 |'o п o |l cтъ]l
кoпuтn aoifrпo 6шть l.fa.1кfl |l poвпп
зnlrЬтпo па веfl 6)'|.pIlстoc
Б
[I|Ioг.1r
Deннllil крail оя liгп6flот(|Я кт' сpсfшпъ Бoпuтf ]tf,|f' пnoбо.
poтъ, llп loгoвoit стl]|тк:Ь Еаro]|Lтся IIJlбJelli.], fliеioбъ, а
lloдolIlвeflппjt хpifl ся Bъ !т0!ъ rlt'(тi ]nг]|бflстся Бt|пD]^ш
Tiакъ въ To}tъ' тn]iъ l| въ l[))'гo!ъ с.l\tlдъ |Le||0|lшfu]Ь|lEfl
вlfдъ poroлojl cтъ||к|I lIlо|lс\o.l|пъ oтъ тot0l чтo п0.1olUвов.
швil E|)ail рoГoпoil 0тЬllкII с lIllпN0tlъ f l||||rItl)! r|тn Бoпытo
') (!
ц'tп|iш
liвlnlIс. чli\t1, f,l)!гilNп чпcтямп
tl т;нъ хпкa этr Isсть вulollлltвпотЬ пn'tбollJпill )']nPъ.
llflст}.пfloп' этolt .l[стЬю пnnя
ваюTъ' пlII'Lсtlь \нfl!ппiеvътo]ot ]tпсIn)f,Ьfi^ lI\lсlIII0 сlъtr)-еfr
0о сpfiiflть, с |)lifть ])flс1|iULс||llttr рol оRnя llб]o||||ll. Ilop.
ltilIЬtrftя.]Л|tпl po|.'воil стъBБll, lЛ пiplni||nя п0вel)\пoсть п
||eпl i llт]Lrr' I|.l!rrr'пiя Фlг\i нo||lirr пrnr]пп\ъ
ц
сsilйaвle nъpки
fJЛ пplI
lloсiъpасsIIcтБltAolтштa' съвсIo cвllllaютъ\lъPп}.
гoтoe]oвiя cooтвътстя)lrщeil
пofБoпU Il&Io\кon lti|l пJ)).
тшкorlъ lIзyъряслся -\iIlвд
II U|прllяа яoпиа |I Pд3-
стoяIlie $eяfу
пятoчпвшlt
стoJ6ltаltIl. }io тaNoe IlаrlnpсUic вс.]аеъ Бl а0eцy пРcrставJепiя o фopvъ кoпнтfl
ГорrзIo луvtlte ltаrttpять
т8къ нп3Евae\lE\tъ
Jo\tr тlo \l ъ такъ fiпкъ
вa лсrtъ п306рoмeтоя ]l
hпшo
пo
lJ|oрilд яoпFта
[l of o1l от
pъ пpe.]ст0в.
]tзъ себя Jltстoкъ
яieстll съ DыpъзаЕшlllt па.
ляes
ра"]
]eJLпншII пP0Усж).ткаrlll
(pпс, 3c) 0пъ лPiiRJа]E.
яrотсянъ пn:oшпъ кoппта п кoilтlPъ ся. ilрoсвъчппвпцinся
въ внlt'iБа!ъ, o6p]lсoпIJвастсЯ пi пr!ъ ltiJo$ъ
o пPякPiплЕ|||я пoдкoвu къ
пpигoвкa пoдкoвъ
Itoт]а пoдl(oвs 6JJeтъ пр|IгoтoвJeпа пo шъPкъ' ee пpttкJадUваilъ къNопuт)'' l|l|пrliряя' .loстRтo!вo .!п пЛoпo oпA
лcfrIlтъ lIп подoшвeвtrolLъ Бl)nъ рoгoвofl стЬвы ПPtlltрп'
вавie ат0 нааыDlDп, пРt!гotrкoft c\toтpя пo тo\rу, пpпe]а.
дItвaютъ Лп пofкoBJ. къ БoпнтJ lltгp|;т)ю IliIl !oio]п}n'
рftзЛlLчrютъ Teпflую lI хoЛoдпyю тlрllгoflку.
Пpп тcшлon п[)|IгolIк'Ь пof,кoвI пДIpъвпюъ т0iькo ]o
Tcll|тo.кpаспдгo цвътit It въ так0\6 вltдъ пр]тк.]af,Eваюъкъ
кoпmy, lIa пoслъfпevъ ,Rс oстдeтсл к0рпчЕев0c oкpдlUпB0пlе
вelъдствie пeа!lttlItl.ольRfl гo тIРшГol)aвiя PoIoвojt ткaпIl. EG!п
окрaшшвaшi€ раопpeдъдяcтоя prвпo\lЬpвo пo пo.]oшвеIIв0чl.
кpаx)' тo пoдкoвR п.loтlto Dfl Eеttъ JeAпъ. tleрaвшottъpлoо
tc oкpflш|I|lallie Jкslывtсm, l|п тo' чтo пoдoUIпt'ппвlt кpаll
oбptcaшъ Еc poB|to; тoгдa l|ttrllIllЛеllъ сгJанltпlnтъ вш]nю.
щiя.я oбoяiiliell|||Jя nгo чъстi II.вoвfl IlрlIк.tаiнваnъ лoaкoвy, пoоту![я Txкъ дo тt'\ъ lopъ' oo]ia пo.lRoва но пPп.
i}Iжоъ плoтпo кo Dсeмy пoдolltвeпЕoму NPrn
IIрп ioлoдкoit lrРtrГoIIкJr oтъ тi)3|rсl(a тPc6.teтся бoJtc
Rш]t[flцiд ш сTapitпiя, .Iтo6Е хopoIllo пPIIгI|ать пo.]кoву tъ
дaпп0rty к0nнту.
Хopoпtо пpпгнrвпая пoдкooft дolfrltп ]I\lъть о-tlпlахoвIn
(рoРrry оъ кoпытonъ; дoifiвл jаliPнвnT|' пf,oтЛo It 6cзъ пpolic2к}тпoвь вecь ILo.]oшDe||llыfl кPдll poI oвo(t с1ъвu oть o.1вoll
пяткп дo Дрyгoili Еa'lilпаn яr oтъ бъ.]oit JппilI, п0.1!ioвп Rс
дoшвп прtrЛcгатt къ poIoвoil lloдoшBъ.
o f,pипрtпдeнiк пoдкoвы къ кoпцтy.
Пoолъ прl[.oяli|т ltotrкoвu нъ lioIl|lт!'' Il[)llстJпаюъ п,
ся кl' пo(.1jrдпe}lу IIptl пo\tolцп Roпlлпilхъ
'tpllкll]пIeпiю
|вoiдcli TeхЕIrха п|)|lнPЬпlrtriя Tа]to0а: ся^s^Jt n6llваютЬ
Ileрвull ЛaII втopolt irцъill|oft l.B03дь ]tfl пIlJтр0ппоll шътвш
пofпoвы, зат4rrъ lI1 llа[))'liIloii, нfl'Illяnr]ъ пРilБpъп.reвie
cъ в|lyTpсlIпell въTBl|, тItкъ NIrкъ l|0lI пкof,tЧпв^пlIl гвоа.]я
IloдNoia всeг.]fl сJ0||loeтся въ ||poтlInoпoio,кu).ю cтоpoEу Il
.rтoбы, с.]ь]0в0т0льн0l пotrкoпo во !ыст}llNrr вo вкIтPь lд
||oдolIIвeпнlJil крalt l{ан.]пll Гпoi.lь аа\вдтшBnется 6оJт,пIlшъ
хoпь]ту.
tl }_кassтgfьflшЦъ пfuI6|lд\|II Jъвoll p!кп, нaст0пiяercя вa]ъ
oтвcpстicБ пofкoвц oткосoмъ нп.Iтlь (къ стръJкъ) II квтiъ
рaJъ пa]ъ бl]Joll -1пвiсl|, n !aт+\lь ilъcБoiьхlI!ш l']яраrlп
\loJoткд вгouЛcтЛ в]r Doгoв)'ю (Tп]lк}
lJuсoтn тoгo ! ьстa, г]li Цft рoлoвofl стЬпкъ ]oiяilн
внflтll гвoа]II oпpe]ъ.1ястся тoiщltIlol| сn!0ll стъпfiIt' вelIt.
.IlIпоi| ясclo кoппа, тoлпUп|0'l п0lБ6вll tt т ] rlh\tъ кo
Itшo бoiь|Ilr, 'lъ\(ъ пo.]|ioва тляс.It'е, чa!]' то]цe PoloвlЛ
стЬuNil, rь!ъ lвоз]ll ]oJfr]lIl б]tтl, в6||TU вullIo' lI ]t^o60рoъ rl,iя срcдпягo Бoпытo вцсотп этn опpсft'iЛcтся pnпIloll
поil.вepшк'; 3ацьпUIJо ]fic гвoздlt ']oJtill|l 6|JтЬ |l0\ll|огo
вulUe пятoчяыtrъ
.llрaBIlrLн!l| вUlolъ гвoзд!I oIlpсfi1ястсtr'In(тЬю oll\llII|lt
чпcтьD пo сiу\J: tIрlI пpo\oniдспill чpо3ъ твcP]ufl Pon
0fьпкш с]uшIпся яспнl1. твcрf,|rll зв}къ
ou\rilrвъ Dы\ofъ гвoi.fл II }-6t'i||впl]fсЬ в]r пpoвltil'вп!1'
сгo вUro]1, па IlnIl]',кпIю Iloll0P\Еooть Poгouoll cгь|lк|l' 6в.
cтpыirп уJaрaлrl зaкoдачIlвlютъ cго в0сь D зnIlIбaDn пншcдmill кoUецъ сгo вtllLiт, къ Лoдou|в0]lнort) fiрaю. ]jcЛ|l xil|
гвo3]ь Dншоft ||lп с.]пIxкoltъ вUc0ко ]lJlt яIlJк0, lI.]]t сoBсъ!lъ trc внхoдтlтъ лn l|flP}жшJю iloDеl)\ЛостЬ рot.o!oil
сrьпкtl лоФ]'|] тpesъ-чстнl|е\ъ JсnкlI\ъ }]^рoв])' тo егo UIi]tlt!!lDъ п дпюfr c\t\' fр)гoе ltnIlPnвJcпiе' ]tfl&1oпяя tлo
IlJп хъ стРtЛкъ, чтoбu oвъ вllIшсJъ вlIже' ltJll кнap)_яiп.
,m.н oпъ UпхвaтIшъ 6onьшe poIil_с!oтря лo паfo6
lIoст|l
Пoсiъ тoгl) tаБъ всъ гno]д|t зfl6lпl{, lt\]' D р ll т я г ll.
вtютт, llpuтягtrвnвje дълaотся тflк],: сo\Iк]!Jт|le щппцI/ |lастflвJяюft пoJъ зaгш).тыil Бoвrць кoж]аго гво3]я П уrlD..t'вtIпо }.даpяюъ lloJoткoxъ пo InлoПкъ l вo]]я l]flrЬ}lъ.
. alппнUc кoпцш лвotдсft oтlц|пlIJвnюft кirшfl\lш, oстflЕIяя
]Il пapJ.Nвof, пoBePхlIocт|l poгoвoil cтtlIн|t iIlIlIl, 1laл0IlLнlo
*ouu,i*',, пo f,Jltшъ рlDпilc своefl |пl!р|lllЬ п|||l 0тttItlIl'вfl
пiп гвo!f,ь 3аlватывдcтс' R]e|шп\llt съ ого кl|iгl|Ь п сдaпJllпflст(я: omnf,ь по оJ+,д.tcть кpутl|ть l|ilt]l]lirIIl' тпE], нпх]'
tIt)п этotrъ р8збуpав.1|fBаотся Pol.oвtя тьflпt l,т1iкli|! ]Ioсi1'
i]тoго, Ilfl пlр],tпott IIoвeP\п0cт|l рoгonoll (тtпкll pд]UllItJсlIъ l|']II ц.Jжeilъ ]ъnаeтся пolъ нlili]]l\lЪ ltn]lцoltь Iвo;].]ll
rlLlrIll,кilt аiе.]060къ ш пр|lст).llлют]' к l' lIn Iif,eII п Б lllll
llр|lгIt(nвiD хoпIloвъ ]вoi]cfl lil, рoлoвnil ст|!пlit,
кo8u пЕпP!вшьннхъ П пaIUчныхъ хопнтъ
l]аклспкa п0ottзвoilIтся тnкъ: iЬвofl P).Бolt пa-]авJIlItnюб
lципцамlr ]lД гoлoвку гBoадя! n пl)пвo|t пpIIгIIбаDп' \Ioioт.
|ioмъ кoнчllNъ гвo3дя пъ шrtttющiliся пo.1ъ пltllп жсJoбoft
I[a Poгoвotl отъпк[j
накоксцъ, кoввil 3ашa|[lп0дстсп гЬrLъ, чтo PашпlIJe\|ъ
oпItлLtвaстсяl сгдAяllIпаcтсл Uill|.\il|||Jll Бpail пofхoDu lI пof,oшвопныil крдlt Poгoн0ll стlj||пlI lI п |oтяo IlIIlг|I6aется къ
l)oгoвoft стtilкъ oтвoРoтъ пoд|ionш
вpeilfl вo3oбнoвЛeнiя кoвкt
cJt]}cъ тo'1ЬБoToг.lR хoг]а стпPtя
кoвкa во )дoвJeтв0lяетъ }niс овoс\I)' IIаlяaчeн]r' Ilill liог.1fl
|Teрeкoвнппть ]Loшlдь
IiопштoзпaчшTeiь|loвшpoслo
(]1ьloDaтеaьltol
Bpсrtя пcPcкoвкIt
inв|IcttтЬ oтъ ltaсоп ]lрlтчпIlъ: oтъ Рofa сJl'лloы Joшд]II.
отъ стelteп|l cтlIрaЕ|ff ]loдR0вк' отъ lIl)с\!сI]lт гo]аt oтъ Лoста
l]oIoвof, ткaпll II т .1' ]l 0ъ т0чЛoстью ol|пef,ъ.]спo 6пь
Ite мo,|icтъ llo срeДнltшъ rlllсf,oltъ псlroкoвБn пbnвIlilЬ!нtъ
]iollштa дof,A(a l|po(звoдttтьсЛ чepс]ъ пflЛi]шс б-6 пeдъJь
Гигioнa кoвaняьtxъ и яrкoвaяныxъ
кoшъ.
lItя тoго' .LToбы (o\ЛпUпть l|[]aDII1ьl|).D rJ)ор!.\ NoIlштъ If
lIo-]]el)жпвaгь |tхъ lI0Р!anьUы/l D||]ъ нco6rofltrlo f,oстn.
illять xoлmдш д0стlтoчпoс дnllяlcIllc тшlnтcJьlIo чl|стпть
]i0пUтa lI I{e лпшnтЬ PoloвJ'ю ткtнь нo||Eтfl бJaгoт0oрпагo
д.пя ]Iся вЛLялLя BJaгп
нaскolLкo 0lfrпo двlt?iепiо лoшпдItl БnБъ нсoб\o]I|ltoе
JФ1oвio оoхLlaIIeпiя lIp|lвlt.lьtI0ll 4)oР}rы |lIъ кoпgть' ]lн lto.
jfie\t]l cудIlтЬ ||f oс!l0вaн||l т0],o' чтo попllтi Joulu]сn' лo(тoян]to стo{lцlLIъ въ кoню|пЕЬ, Ite сrfoтpЛ пll х0Poшif,
.\\0]ъ' Bсcтдк|l IIPсдстaB.lяютсл nссгJа 1!nin Pаав|Iтll\tIl' тf,\|l!||. .,кагU\!|l lIрll
ltin тr.r',tritl. Г n IlЛlt oтсут"6l:'тlIo!ъ
l'твiIl Dсякaгo }'lof,R' ilo пplt пoстoяпlIоll l)ft6orь' пoстoЯп|{o}lь дDл;|iопiп, нoIIштt раоoч||!ъ Joшa]0ll ||Л0]стaDlяDтоя
io.Ite lаUDl!тыttш, кРъпк|I}lll ll ll[tаDltiьнutl||
Tl,E0]lleвillп ч|lоткa БollIlтil Tакнio Il\tЬстъ бJnгoтноpIoо
.1i1ltотпic Па liolIltтo It пpc].JпPсаif,асп з^lпll[пlIiс ]roгoпоll
ткiкш отP]]Jк|f, ра]P.ILшс||.Lо бiлоil .rItIIilt Il т .f сJoвоltъ'
lIЦ l]еTъ пlофItлnкт(чeскoe afliчetl[0
tl;
дiя poгoвoil тнДutt Лоo6!0flIy0 в taгl' чтoбIr
пolep^пвflтЬ въ пell в.1дстпtlвoстЬ п JпPJг0cть' llEaчe Рo.
гoвая тfiaвь внcEхaeft' ]Ь1аeтcя lр.\лко0, cftIlшaoтcя |l
cт.r.ftштъ пpltчпвotl ]Iзшьнe0iя к0Duтa [IpII AoвDшсввoшъ
сo.1epAаяitl ioшaдп пршбъ]тюъ oбнtilloвeвllo къ пск}сствоllHакoпецъ,
пolII t-в.1iAile[iю poгoвof, ткпнlt п.tlоltъ сssчIIвcпiя {.мaчпвдяiе кoпнъ лDoпзвo]Iftя тлкъi оTавяъ JoIUa]оll fl^ с06.
ствеilпнf, |I!ъ шaDoзъ ltf,|t пд lo]у,ilIf,к]ю г.1|!|lу' rtoьPня
oппiкIIt llPПвяаBвIDъ къ кoЛlJтft\!ъ IJ6N|I Il т f llcpвыll
lIr,ь \кf]авoн!ъ .пoсoбoвъ |'чЛчIIвдltiя в''рsцioПпJ.в]'' тпliъ
хcкъ вflвoзъ' Poa1sгмcЬ' вEftЛяeтъ n\lNiпБъ' f,уpпo дill.
ств.tDIItill пп г'lв:iа п lBsдт.,lьвHc opI,fпн, нЛкoпeцъ, в1,
ilлвoаЕoll AltAъ п\tъются ъ]Бiя веlL(сства. рпiЛ"l]llnnlIuя
:iвг|l||0аlIl''
rо|ъ стгli,rкII lt 6ъ,]ofl ,]tttIiII Iт вн3uвlfulцiя |ttъ
с!ln.Iпнаяie прll пoiloпlп пoстапoвхu .]omп]ll Dъ пo.!.тnill.tЕ}'r)
tъ
!тo,
пеpест.\'llая
гJпII!' tIс lfoбнo }иiе пo oдпo\ty тolt!'l
нoгI| пi пo.J'; .]oшofь cпJьЦo Лfl'Iкfloть тъ.1o pniieтппlцllvIlся бps]гдшl гi|tEI..-C!ачItвUlie пPlt пortoщП г)бoкъ
сJпшЕortъ ]oрoгo oбхo]Iпся lI \JoпoтJ|I0o cа]tNll ilpocтoЛ
ll вsпбo.1ъe пpaRтtlчgE|t спoсoбъ сl!oчllвапiя хoпuтъ coстollтъ
въ тo[ъ' чтo вокр}.E въячilRs 3nвяiнвпютъ тIItст\'ю трлпfi}.
п пof,шBaDъ ee sрe}tя oъ вpоtteпlt вoдofl l]ocтoянпoe l'пo.
тPeбlепie мдап съ цъльD аi]срfrпть в.]ilяiвооть poгoвoп ткпlIlt
тnкAо sepaцioЕLlьoo' т3кЪ кflкъ frшpъ прoRuкaсъ въ пдр) а}
пнcсiо|l рoгoвof, ткsвш II l|рeпятcTвl.eъ пoФJпJeвlD B1аIll
въ рoгoв}.b тБдвь. [ioпETa, пoФoяппo сilaаUвaellш хaвяn||
соsц\'ъ. рoгoвsя ткапь.]fix0ется fpiпftojl U Joшкoп
ll р|l ] ioдъ 3а AoпaнвUllш кoпEтart II IIcобхoдпУo eref,яeвпo
,l],цIIгь Jr пpoшостl.n кoвх|l, пc oсл36Jа 'lIт пolк0ваl пPItкoilUн гвoаlo|l l:ъ poгoвoll стЬI|Бъ. пe .oгя}тR
.iБo.ъ..n
пf,п пe с']o!l&lacь Jп пoдкoln Il осJП зevъчспa хакaя illio
Ilc|l.пlаFвoсть, тo Po тoтча.ъ с lLJJРт], l!.'прfвпть. 'lтоiU
прcf)IIPefIIть DoзvoAпoотЬ внJаltввпвiя Рогаl Pдво]Ilл со.
съ]пс|l погп l1 т ]
}toвRa кeпрaвtЛьEыxъ и пopoчныхъ кoпыБ.
Hспonвtlльввrlъ кoпнтo{ъ uflзнвflстся тдlioоl lllopшa нoтnllагo Itчhёъ тo It,Iп lIп''P }.к']^|leпiо сь пяnтoч|lчрскoll тo'Il.п
llJl'lвIl'1tlнo IlUi,тnoоBltnl l' хoпнгlI l.с'lIl' вn|,|'
JI'+nliЛ
''ъфopJU
пloскoЕ
пpав]lльпая l|)оprtr хоп]lтд б}'дcтъ Л]]Iiпeпr тLrtъ lIтo Ло.
Ioвlя отlЬпБп огo lti]I Jанc cя частЬ ЛoстaвiollЕ oтвoсIIteitьlrr l0PllзolпflЛь]]oп лonоp\яoстll сJllDIкorll, lil)}-тo lIJIl
l|lo6opoтъ тo Do !сiхъ jJтlI\ъ сiIlxяtъ
1llJ б1.1с\l ]t!tъть
]ъ.]o съ нellpапl|]ьпнNIl A0пRтn\l||: Ili|| t!']oскIIчl|' Itlп хр'т'
tIlNи. llnII кoсы}lll. lт lп (frtт|l}tll Елll pоtoвая тttаllь копнтt
lTprт]lтЬ tloiтr я |iЛlliclt1] trl рlIoil o6стitпoпlill п )'\o]x пPltсJ-.
||liя
еjl кtчccтвa-tso ш(ъхъ этlI\ъ сJтtIая\ъ llpr]ъ
яfl}III
с},()ть lloрo'lншя кoIlыl^: lo rгJtlБiя' тo ,Inчкiя. тr \tягIiiя,
llы lflзсloт]]Il!ъ oтдtJьпo NoDNI Ill]lllnBlIiь.
тo Дpябiня
нылъ ll Лopo'Iшilх|| пoпытъ
п
пo']нoЕ кoпытo
лJcппня пePelвiя хoпerIвoстII) ндкoнe|lъ, |Iъкотopня аа60.
']ъвflIliя кoaAчЕoстrfl кrнъ валЛ. Boспeioвio II сpoщFпi.
сгtt6пDlIlпхъ сIlII\ъ жllJ], сPоlllепie сlотfпonъ ]I Itrпптl'.
\loг\ъ o6IсJoвJIlвдть 06pn]oDalIic кp\тн\ъ Бoпнтъ
IIp|l Pасчпcткь хplтtl'ъ кoпнтъ п)яlпo сръiuвпть Rruo.
разцъpвo вшсoкiя ляткlt п сoвсъltъ вc тpoгатЬ cnIlъпа lt
(тpъJliII
дlя riP)_тU!ъ кoпIJтъ J}.чlпe всeгo }п0тPс6 |ять tloiJ.].r'l
нUя |lf,lt гiЦкiя пofкoвU I.сlII я106\o]ltltN :In.fяie ш]t|||]
тo вътвII подкoвъ .lъxRDтся тoяliIl\llt. n ]ltltп'l вес|'l|fl !|lti.
хпltII lI !|шв!lt IlePе]вitr rUП|lъ .]l]ii|ст(я тЛ!iiIie ||л]IJlч],
lloтnrIl. чтoi0|ul]ь съ }iPlт|Jv|т ]ioпEтл\lI чil(тll (|l0тl'Iiiстся
кoвкa кeпрaвиЛЬныхъ кoпЬIтъ
плocкoе t пoлнoв нoпытo
крyтoe кoпытo
lhoснltrtъ хoпнтoмъ паlanстся тflнoсl }. tioтopдIo PоrnBая стъвкд спЛьвo вак.noвe|lп нъ loPltзoптll п6р3зrя у зл.
Iliпn }.гo'ъ lеIЬe {;0 lIa Лс|lсf,нe|l lf \teпъc i0о вп апдl|.!l
liolleч|loстяIъt poгoвflп пo.]o|llлn ]Ic]oстnтo!ll0 в0| Пlта lI тoвliil
стръ1кn.Ee вeсьilа
l{р} г|{rIъ Бoпыто!ъ наз|lвacтся тtrпoe Бoпнтo' Poгoвая
ст'Ьпкa кoтoЛaIo ]loсTiвirпа oт|toс|IтеJь|lо гoРttioilтfllIlпoll
uoBеI]хвo(т|| oчс||ь |iP}тo' n ||!с||нo зпцl;пн^п 'tЛсть ся пl
пcро.]яIl.tъ БoпerIн0стяIъ
oбPa]).съ )l olъ ]o 00"' n
Ua f,аf вl|\ъ ноIlоllпoстяsъ
f,o 6i"' бoIr)в|Jл lI п'тoч.
llll' стl]пкII ]tltъnтъ.IгoJъ
Ilaкloпcвiя дo
вt'neч..
'o.
A|rnл
пall I| |loдoluвeпннfl
ЁpJтн\ъ fioпIJъ lt\ts0тъ
lloчтtr ofItпnБo0J D шl|.
PПпу' зацъпъ oтЕoсII.
тсЛЬпo 60кcпlJ\ъ lI пятoч-
l'||с
з7
llн\Ъ rIflстrll ноpllтoкъ' ля.
тo{ншя jfre чiLстlI пcс0ра].
]lъPнo вllсoкlIl llо-1oIIIвn
с|I.]Ь||o !o| ||"lтi' с0o.1||]IIlт.лЬ|lUс ) гJlt pfl споioжelIн хpJ'чс'
(ршс
B7) IipJтыtr кoпDтn oбPl]l.Dтся
стl]ъf,Rа rLn;|n || \iкA
||Jlt Dсn1;дстBic нcпPдBIlJ]Ь||olt pflоч||сTклl Ёol-lr с]llпlN0\lъ
ilIlo|0 укораtl]lваютT' зflЦъIIъ ш сoвсъ1rъ Ue сpt]|]вflютъ бo.
Iioвu\ъ п пят0tIlIшхъ стhllокl,' пс|IРап|IJьR0п lioBхlI' х0l.]Д
Lъiflk)тЪ ]flдlliс U]|||l|l пoсоPfl]rlъpl|о вoсохtttlIl: пJIl Ae
DсJ'l;]стBi0 llепЛnlt||
lIiIоlt пoста||оB|i( Ilоtъ (па]i1ъ пппpn.
(olьl||ilя
П.roсriоо
кoппo пoэтotl)l яR.lяcтся бof,ьшnш It
ЛпэNпnъ (рпс 38)'
3аtlъпъ |le0рoпopФo-
lIадьпo дiшпвы\ъ'
бoкoвня-,ic п плoч-
яня с16m|l кopoтчaщc Dсoгo
Jщп
п.]oсNlя Noпытfl oн.
нo пepe.lн|l\ъ
ваюfr
Aoвcчпoстяtъ _ЛPll.
.||Iвoll oбpдзoвдпiЛ пJосх|ttъ ноlIIJъ сi\ ЯiIIт]' пoстoяппоo
Ilрeбнвапie joIUflfIl flа llIIf,кlIIъl в.]nзiпUIъ, бoJoтllстll\ь
lIiстniъ плп.жe въ ъo-]i, f таliже I|еllPЛп|l.]Ьilrя рRcчпсткn
коllllтfll кoгдa сillшN0\lъ сIl.1ьllо сPп]IJBаюп, рoгoв}ю lln]omв1' кoгдfl 6oiЬе, ч]rvъ с.1ъ].тeт1r' )кoPrlltoпюъ 60к0ввя
]l пятoчяня стъвн
J0IIIflflt съ ilioсьп\lп нoIllJTдnlt ]totrвоP,кrш|l гil! ItlчпIJ\t]'
:|fl60]l]вапiя\lъ н0почпoстefl | Лаll||l||ifl чь. ll.\(ты!ъ стtпкRчll
t
l8
Jelliя llloс|iIttъ rioпыъ пPcm.]e лсero сit,]}'.
Jl]llcтio вl|ъUlпIItъ п.]iяпifl, oPe]llпtъ .]Jя
oItrадь оъ п"]ocкlllllI н0пltта\tп IшlкolIllЬ oipп.
]a рпбoтaTь въ с|rpu\ъ |( 6о10тпстн\1, ltъстяo-
oтлiъi ъЬ кpltJllltхъ cJучlлtъ нoпытл тлБll\ъ JoUIi]сЛ пo'
\lаf,я1llI ]f,я
сToяfl|L0 дoJ]!itrЬr 6ытЬ с!lаывдеNш frlll]нIJ]lIl
тоt o, чтoбЫ IIpо]0\лан|tтЬ
пIь oтъ вJiяlIiя llа пп\l'
Лltl pftсчпстьt'
снPoстtl
lI Ioсн|l\ъ тiolIытъ с]ъ]l.eб
пo]\tояiп0 бolLше cll ьаыпaть
lro,1oU'вeпlIнil tlpflll Ioгoвoп
стt,вtiIl } зlIlъIlа, сoвсъrt I,
пe сpъiuвпть па пятoчпн\ъ
1|пстя{ъ' ]iятoгo !тll(]D пo
фoР! l' .сnoе|l рrсrrIl|цeЕЕoe
пao0Бo0 кoIlнтo пpIlб.]пжfl-
roсЬ Бъ пPflвп.]ьп0]tl. хo.
пЦту. (jъ пofoшвн спI|\Iaетоя тoJьNo rlcPтвLrп poп
БъJяЛ JпшiЯ тn|ifre пr
]оJfrlIп быть oсiд0 ll'lln, Jiя
тo| о'lтoбн пo]oшвп пo lloгJа
оillе бoJЬшc oп)'cт||т}rся вltltJъ ('тpl]iкnтnБжe вe.1oJrilIа 6нть
сll]ввпflе\|а, тnкъ |ilк]) oпn IIосстЬ пл сcбlj .lастlF тЛжcсть
тil]a, ]iъ ll.Ioокorlу кoпыт}' JJ-ju]с вссто пp]tNрnпJ'тI' пo].
lio!} сь зад11|Lillt lUlIпaltll' нo сЬ 6oJъc ]ппp0кпrIIBптвя}||l.
съ oткoо0[ъ шn Repх|!'ll I|oвe])\|loст|I oтъ l Doз]cпф\]' oтвelj.
стifl дo внJтPс]tilяr0 кl]ая; Iliзпflчeпic пoсi|j]яя|o IillntlтIIРoвnть сJ1бlп U0lo,||вJ l|тъ ]пD lоIliя lIIt Ilсс пnfкoвшl n
бoтf]е il|IlрoliiJ| вlnR]т ]oJ'iIlll зiшt||||Lnlь по]oIllп]- oтll JшIl.
бoпъ ]I )f,flрoDI' IIl]п дв||A0||ill ioU|fl]lI
копliто
кoсoD
ПoпкA Jn|Пrдш
пtoсtif,я пo.
вoспflJeкiю ]ioпытъ' тaliъ ]iaБъ |IстolI!Iснпаtr Il
pnспoJoБeпвUе oв).тР|I
дotrlвfl }яiо l(e ntoяiетъ защlIlцftть
jnстtl
oтъ
]-шп1".1nрoпъ'
])'встп|lтr.lЬпlJЛ
тlаflсулн
poгопoit
ioo' * дpy"''*' nllъLUil|l\ъ p^3]РAнiсt{iil. l]pIt \o]ъ яс iо.
тяжсстьтъifl
стъЛъ
пяточIlн\ъ
lIIадII шфъдсT0iе кoрoTхoсTIl
сJlпшкollъ Joлi|lтся trl aftlпюю часть н0Ilнта' o6l|cltспяя сt.х0нIlJiл l!ыш|{ъ) сI ll6aDrцllхъ d]nJftп] l!, lt сп0с06ствJя Il\ъ
|
ll|
[liковсrtъ| пolсзIIo ).IПrтl'с6lятЬ -lJл tl.]oсfi]tхъ liсЛlIJт],
eщс тflliъ ПilзUвnr!l}D !nrlнп}-тl'n Il1ll кРIl Il'ю lloaБoв}''т 0
хoпtrн пJiтBсil fioтoPoll сocfIlпеIl!l IloпrI!lчlloIl пJnстlIllli.lI
(pltс i9) ]iPl.гJoл IIo]коBш folЛllIfl ill||llo||лтl(J| таt]l! tlтl.
6ш oItn пoAрuDLlп пo]oUlDсilll]Jll кDAit rrllt)||||оil ]l 6ofioпoli
стъIloьъ II пpltJelfuIn нlr Poгoвoll стpъiББl пo oтпю]ь lIl
IinсiJiсь 6u пotroш!еtIIlnl0 liPflя лЛтo.IllU\f' ст|n|oБl' ],0 ll]|
6t,iпlIiо стllрffвiЛ tl 6eзъ тoгo Iяiо н]l!|iIt\ъ п!тoнъ l.]( tll
стP1;lкf rIпJil ll l|(. рпзBltтn. тo сo IBсl|!чttвir|т]|. пIIt\I1j||я]I
ItснIсстbоIIвull Irolr,,le'||с, .1o l|оP\lr]Ьп.1ll nл ]кl]l|!||||l,
|[сliIсствсuшнll poгъ ''lсr|tс естЬ сIlJ^пl) |.!ттлllсllчlt l| fl\l}lIn'|.
IIo|l кл\tс.]lI ll]. ЛnпtlIl\ь !nстя\]j
Ilo.]tIи\l]' нo||uтo\Iъ Лil]lJвntтс)| тfl |iоо l Бoтol|ill n пol0lllllil
тiNъ oпtстIIiflсЬ ввll!ъ чтo ]пAr пl|c.]стдBJяотся вlJп.\liJoЛ
lioпнr ltorныrъ нo||flъ пе oт]||чicтся 0т]| нotj}ilI ll]ос}ill\l
lfocoe нoпытo'
|ioспttъ кoпllтoшъ пfl]uвпстсл тлlioc. l. кnтnnaго
|т пятoЧяая чястlI o.1пoil лoioвItпц
. oтlIoсItтciьпo 6o]ioв0ll ll ]|л.
тiqtIoll ilo0II ]рJг0Il lto.]0
пIlяII poгoвofl стъIпlf П|:(NoJьIio кpl \e' въ сшJу'rcгo
Noпнтo Iт поJ}!|nсn кoсolI
вIIJъ (pltс 40) с0\дя вlJ.
}ro]
боБовajl
oBоll стi|пiII постR&]сп]J
.
сnьпя стсileнЬ нoс0гo хoпEт^
6l]оъ
01, тoч1, сJtчаt'.
AoГ-fa пятoчDпя rIпсть нoсorl
ItoilопIIпв poг0вo|l стL;Il|ill
п\l]]rъ шflпPcRiспic oп, вl;ll-
чIIка вxIfiъ |l вlIпlrЬ нl'
JtllIiп li.]п|lтn. l io-
сpе]llош
lt\lt|eт], ]|r.
]тоii lIoiolIllIIlJ
linttlJтi
чаcть стtЛfiII
Noвnл
( \oт|lя ]I.тortt' ll^PIl,'
лcpт|lliill'tIoo
lIPaniопiо
сово!lпleп|ln
]lпx lIJп вI|}тl!'п]IЛil Illl1oпlIlIr lIo| оЛ.ll .тL|]tiTl ]i0|llJтп стl'I|1 !
lI.]l!
tlпзnnlliс: Iil1сor ппl}.яiп.l.
NlIttlr. са!lo нn||Eтo п0J}"l^nтl'
lI'llltо
|',l |,||}ll'рlIlli'|
',,,
ll.n,o l'.]|'l''l'Ir
п|t\Гt'.llIlоl',
|inll'll
сux
tioпuтil
L2(l
.lIo.1oвлпы хoпытn itLa'IILтoдЬвo \lс||l'шe ]U||р'llы tIl]f0||Jьпoll
сгo ||oioBlIнш
IIptr.rlttошtt 0брlrolatliя кoсы\ъ }0|lнть с]Iяiilъ: нспpn.
в|t.lьнaJl ])lсч|Ioтliil, ]iol.ла вcofl|Пl|ioвo сръзнвflDв 60кoвtiя
Il пЛт0ilнl{я стnнкlll нoГдr вн|)1]:IlJBпl]п oд|lRъ сoе]IlпЛтe.lьншil }гoxl' ]IЛ|I бe.]рo сTl)ilк||; ilопPRв|IJЬ]laя |ioвна кoГ.1л
дtлaютъ рfl3.[|I'Ill0it вшоoтш з^дпiо шпп0 lfJlI пeofllilitsoвоil
т0]щIlllu 0ътвl| пo]Б4пll. нoг,]i lFn11оsllя olR.г.тiя сь
ofшoil отoPoпш llр0б|lвlr)тЪ o'IспЬ 6lIIiNo Iiъ Nol|цI вътв|I
п0]к0Bu ]Ix|t' ]lнкoнeI11': хoг.fl l]IinI|IппlDтъ вrpхlIr)D л00еp\.
lloстЬ ]loдlto0ы oTъ ||^p.уhпп|о |i||lЯ ]o пп}трtIlllIilo
t{ъ}tЪ с|h]ьнlie пЬрxяlопд Li)сoстЬ ]iоUuтr. тъttъ6oJъc лua.
!i|||ffteтоя Л c'il!}lflстсл ]!a этoii стt]l)oIllj llo-]liolllJтlIlJit от.lъJъ
lioжп ll в.л1if('гвi'. lIo.тoяUIlil,o l'i! |ni'IlPпiя хoсля пn IoвttIlA
|iо||птaпoдUсргilcтся|ritl1||ч|lн\|ьin60.]liв0tliя\t]':Boс'lnJrItiю.
пtмlllINlllЬj aTPoLlri|| вЬlвll нoпllтнoil кoст|I JIplI Jв||жcпiIl
жe .l0пIа]{Ь 0ъ ш0clJ!п копнтallп рапьшc вссгo liflсaeтся
lс1! lп Uысoлoll
tioпПтil' T с пpfвll.lLп0ji: пoс-]ъ]няя ЛoЛ)чte'гЬ'lo.1оп|tнoll
lIa||бo"1tЛlili тof,'Iсliъ lI ljfpъ
oft зеrliIl.,
I|одoшвсвшнll крnlt рoIoвo't стt,шNlI сЬ этol| ст0DонIr ]пвoPа1tllлaотcя ]тJII кнаp)'iкlI ltJII пlllтPь' чтo c!.t'illть пoli.]Бo
!lр|tчЛ(ol] o6рaзoвxя
jf llJ'отU\1' (тlrIloRl'
Pдсчltщaть кoоoе кoпытo r Ihд)оп Tакъ: пo]oU]0c0вEll
Брxlt Jr0гoвoil стъпн ,]oJitirв1, 6|Jт|, IIl o-]Iloil П|llllпot'.
Ilclj!ючм бo]ioЛoil ]I l|ят0.Iнoil (тьIlЬ кp)roll пoJoв|tllU. хoIoplIя оpъзываnтсЯ |Lъсколькo UIl7ie IIoс.]]i]пll!т' .]oстпlil0тся Tоl rlтo поfo]пBсtr||ult (рflll ]ioсoil пo loв|tIlli lioпUтfl
нc Raсleт0л вeрхшеп ||o!еl)\Uoст]| поf|j0вli' Ile пcс0п тяAcст|I
1.lj1tr || llе стi!пастся (]тлъJlil ll сnc]|tllllтоJ[llllc Iгiш пc
f{rя tloctrхъ я0п|{т], 1!о'iп0 р0|iоnсl|]oпаIЬ \lloт||(.бJсuic
сJъд)h|ц||\Ь l|0iN0!ь: тPcхчстпоl)Г!l0|ll llo.]|ioвн сa ;li]lIп]ul
IU||||iм|I
koсоЕ
|!oвкA 'lо|!Aд|t
oъ lloJoшBоЛшojl lloвсp\uoсTп нfl Бoсollъ кolllJft всcГ]п
l[o^кo здlIътЛтьl чтo lIяткд fioсolt l|оioвtlян п]tifio] lIt)nъ шl
Ilpaвtrnьlloil пoxoвlIп1i пoдoIuBfl Бoсoii пoioвllllн AoIIIJта 60.
iL+,е BoгяJ'TД! сoef lttrllтc.1ьIIыtl ) гoiъ |I\l ьeтъ lInпlnвiсвiс
6o.nъе ||рямoe: бокoпn'l 60poi]ка cтpъiлll сAпта It \]кa 6e-1po
стpъJкll нocolt llo.1o!|tl||t кoIIIlтft !oItьlпcl чьrt], IIд .]p.тIoil
пoioвпяt. ш вь с||]) !сог0 этoT0 пI||[]||пn пo10l|'д|t хoсo|l
]l с0lfкш\т0п l|0iв0яll
!]l
Бooнто
T рe х.lетвe PтЕfl я пo trкоD^ oт.ltIчается 0тъ o6ll]ill0.
Beвпoil ть\|ъ чтo o]пf, вiтвь eя дъJаrтсJ| БoPoчe' тflliъ что
oI|fl Ilокlrнвf,оъ тoiькo af,цiпнJb il пe6ольxtуir ч0сть 6otiовoil стt||g l.Boз]eвн\ъ oтвсPстiil нa кopoтNofi Bt'тпtt ]1j1пхlтъ
(рIIc fl) IIршElъпJяется пofкoва тnкЬ чтoitr
вътBь Jснfulfl ]tп нPутoll ilcЛPав|l]ьп.)|l лоJoatlпt
Бotl|Jта }лoтPenJeнie\|]'
o]яo-.]вa
NoРoтfioя
тl)eIчетDеpтп0п lo.]кoвн
.]oстпгаrтся тo' чтo тя.
frсстl'
тъJt
pаспРelt-
ilяcтся ilfl п0-loшвcвЕolLъ
к|rnъ. iп||пIцсПпoIъ пo]NоBolI. кnсuя жс бoкoDnя
lI.пятoЧпaл сftпБlI ве ка.
сlDтсЛ ве\lJl! |lе пес}пr
I|a сeii тяжeстlI Tъiа |l
свoбo.]нo lIoГTъ рaсшI|-
Tlc\чстворткшя пof-
ьoвlJ гo]нн fJя i0tuп.1оп
съ БoculIII к0пвтl\|Ilt Lrд.
бoт3mlluliъ пl l|яl
!toDпo!ъ
lio\J Ь
]'||г
1I
г])уIIтъ' ||lll яic нfl тnl'ptroll]t Л''
llof ь o в н съ 3а f, п lIlt || ill |I п llt lt ]ii Бо(цiъ нo||lJтъ
oтiIIчаltтся oъ oбыNяoвепп]J\ъ fi\tъ. lтo l|fl пьтвll' lnIipu.
вflшцeit яcвoр!аiъD).rl пoJoвl|п}.,]ъiастся lIJrIl llilчflJъ [joкo.
вoil стtEш пoIIePeчвнil шппъ' t|f, lioн|lъ *e яnтвIl IlllIлtr ш0
]ъJnюп' I]l)|tlit)ъпJяя эт}' пo]ьoв.\ пo]oпвcпIl|lJl кPafl 6окoDofl It пятoчпo|l стъвIill Noсoll лоtoвltll|l кoпuтД сръ]нвcют1'
ГorЬшо' чтo6ы 0|lъ П. кпtаiоя DeP\tlcll пoвеP\нoстlt ]|ofхoвн ll по Еосъ l|^ сс6i тЛfrcстш Tъin l.Ili|т|lсiJе|ti0 тllБolt
Ito]нoвш IIоoбIo.]|l\to -] I' ioшa]|т съ нoсllnlt н0]IEтnvIl, ilс
cr|цeit сJужбt ва тUcl loll liпrtс|||lстofl, llоPoвпoJl ||oчвi тnю.
Бакъ тдная пo]Noвa ;jfl||ull|li0т1' 0тъ в]lil|\lUвап|я л (тlll|ашDI
Beсь пo]oluвс|rsнJl NPnii стiнu. тяniPсть Ae тъltr Pl|спрс]ъ
iяетсЛ тolькo нд Jfopoвll\], r]iстя!ъ };oпDтn
т с тn|inя. ! fioтolroll lJ'IlllIJ
сo\tкIIJ'тflЛ llo.]кoвп
вtтBоll сoe)llленIj попc])с.Iltldi п,пстltп'i.li ll r]t( |, ri'(n]
сгiltкfl сPъзнвnстсЯ тп]iъ' .lтоnIl ]lс кn(u|nсI, nо|)Iпrп Il''ljгll\
II!rстII пп]liоян
122
tзн|я
нoвк\ Лoшlf,п
я сж1тня нollыт1
t23
yакiя и cяaтыя копытв
}'ак|Illъ |IJIt сяixтыsъ кol|нтo!ъ пfllыЛаcтся тflхne' .г кoтn'
paГo бo|ioввя |I плтoчRilя стъннп oбlrIlхъ стoPoяъ ll!ъDтъ
вaпрaыlcнir бoi]]r нPуToc' lIЬ]|]| ) пpiв|IlLIIагo Б0l!llтi' II
лo]oшвеUЕыll жрпt oбъ]lхъ стol'ollъ ||П|l(]lllAaeтся Б]r сpе].
шсfl лпЕilt кoпцтfl тдкъ' sтo llоtleрeч|lнll ]ifl]tетpъ к0IIнта
cтaЕoBптоя пJrскoiьfiо nleltьu|о лiItпы eтo (р|Lс 42) Tflкll!ъ
oбРt3o1lъ' caiатoстЬ кoпнтп ieгБo
0пpefъiяeтся llitt,i]peвiс1rъ -]]tIвш
п шllpIlпш сгo: pfз'llllta въ Illl)
вcJllч|IIlв lilстъ ll0пятlс 0 сjкAтoст]t lioпшTа; въ пop!nlьнoltъ яic
кoпIlfri дЛIlRa II шIIptItIn ]oJяiпн
бвть o]||паlio!н
cЪ тlo.]о|швоRпoil lloвeP\пoстп
с,ttатoе liопEтo пPс]cтaвJяelся тf.
н||llЬ: сoefllв|lтгilЬI|нe }г.]D IIpIl-
]|пr!lr]тъ 60i ье oтвъсшoe iloJoжeвic'
пofollвп Jзкfl Il с|tJЬпo вoгя)'т^, бolioвl{я 60рoз]Elт узх|L lt I ]}.бoкII'
бeдpа стРъ.lNIl с,iатN
()6pft,oвrlliю сAn,гUхъ кoпuъ,
опoсoi]стD)'к)ть ]уptIoli у\оfъ зa
кoпштltf||l кoгдn прlI ]ioItюu|енпoм]r сo]eряlанlII Ilо }BJa.
яlняюft сoвсъltъ Poгoв)D кallс)J}' рoгoвaя ткпIIЬ тсllяcъ
o"]acтJI'IЕoсть высвxaeп Л сяtIlrtnстся: пefoстiTочв0с ]oIt;нe.
пiс лoшflдtr тrк,!tc ярeдflo от30вlется т|a прпвпiьtIо!ъ рc3.
D|lтitт кol|DTo 1l влelrTъ вa сoбoll o6pa3o!аI|iе сяilт|ttъ кo-
пнтЪ; лспрsв|IJьlLaя pао'Illoткa такнiо сlloс06ствl.оть 06pазo.
вrRiю оfr|tTыхl, яoпыTь, кoлJl пыpaзыUilDть сoe:!|нIlтetьввe
уrлш lt сTp+Jкy ll т]irlъ пtpJillDтъ рflUaoвъсi(' чl|стeft въ
ltеxднtтаrrt, кoп|лs. }toDкa Пeпpnв|Ilьпшl!lI пo]х0Bл\ttl (съ
||lшp0кпIII вl]Tвяrшf' сo скoшeппoft снflруиiil квЕ!-тр!I веlr\-
леll noворхtIoстЬD, Uъ o.tс|t|, 6JlllFo к]ftf,|t пPoбштIlrlil |вol,]cвuчlt oтUоpl Iiя\!||) тxнmР '.llo.niг1F!оъ сfrпгin Ii'пнтъ
[lnкoпс|Lъ бoJъзв|I кo||ытl. нfIiъ IIliспiс (тр|jtк|t сoс]tг
|lllтeiьllE\ъ rлJoB],. lнoi!н0с )"пoiн въ пяточяu\ъ частя\ъ
пoloшвeвннш Бpftlt 3пцъf,-
нofl сгьвEш.
пятoqпEл
^
стьякII пстoпч^nтъ pAlЛпlllerlъ стрf,]хa ll coеlIlЛ]lтФ]ьвнс lгJ|J шс сpъ3Nвn..lт'lIDaя пo]Бoвп .fJя
сяflтн\ъ кoпнъ втo-пoiт-
пofкoDfl. ]oпJскnDlцaя свo-
бo]вoe расшIIpeпIe IIятoч.
IIыIъ tl iofioвU\ъ отьllo}iЪ
tJn]Niя поf'
3агЬ1tъ
Бoвн сo сNoшe!пв\r|I Dор\gllrlп пoвсplнoстяttп на пяTочпнtъ ll чaстью lfl 60'
Aoaн\ъ tIflФяI]r (PIIс. +з)' oткnсl, rтотr' ]nлaстcя ]l0,пtпnЛ oтъ пoсJъtrшгo lвo]foвогo отвсрст|Л fo liollltl|
сп0пътвeli lt ]tnt,eтт] пnаUаqепiо, чт06tl ЛЛтo.lilEя стъпБll
6о]нtc Dы\o]||lll кtInIr.\,il|! т с !тo6u ]iolIEтo \loгJo r!п(.lJя сжflтн\ъ кofl|Jтъ съ l,спf,\o!ъ пp|tlt1*
-ilono""ц''
нлстся по.]кoBfl ;Iсфе. ПoсrьJRял oa]llllncтся oтъ 06llкtrollcн.
('л oт]r DЛl ЦlelIпя| o ]il)n)|
нoft пofБoвы тi!Iъ, чтo пr ]ioпцn\ъ
пofн\tаDтся !fl .]ъ вeр\tlоll lloвоpllloст|'хl пе60f ь]Ulя пlflстIl|||iII
вы|trllпoii въ 3_+ iItЛiII. IlJlI гoJовlilt (p!tс' ] lo). l'оJoпfr|l
1|ftстяlI], сoоtrlпlllт0'll'.
9тп пpl|ieгаDr Бъ саNш!tъ зn]п't\tъ
n.lкn.
пы!ъ )-г.]oвъ. tla вя}Tрcкf,e!ъ яe нPilъ зflцъпнoll ltlII
п^ll;:]oвъ -]-fл тоT1.
rmстсll
п.ЬсAotlnio
пo]Rosп
-1ъЛаюъ
вIJ\ъ
чт06|l oпа 6нll uо Taliъ ll]р}га
|'iс|шIIPeяiс Aс копlJта пpottзпo]]|тс,l InсxIltl'яюlIlllrtl) )!|||lтоnъ |tlIl ]ltiЛтflтoРonъ (lItс +5)
нoвнA Лoш.1]t|
хoвнl поючнEIъ кoпнтъ
PflнЬlllо чtrlь llP(lст.IItllть к], Р^сUlllpnIIiю с,inтnlо Пolluтfl
поtкoвoit дeфс, кoпштo pазtlягrIflюm' дъJflя теп.tн|l вaПнн
Для тoгo, чтoбы p0!oвlя тliilllЬ сf,ъialдcь вotrtloж|lo rJастпч-
Pасшпрcпie сit}]sеъ пр0!l3вo]llть пoстeпrвП0 п пe п]p).|.ъ:
oсJ|| стспeЕь съ}.Acнiя вс вeJ]tхfl' eсJII стpъ.]Бa паспPтся
пPoлBDoдптсл
l'Utс 3еtllII tl Joшnдь pп6oта0тъ.тoрftсшпрев]e
Ii;и]нс чrтыPc Jпя яs 2 JппiIl Есilt отспeнь cъyfreвiя л]i.
ioDа.1ь ilnлo
зr}titt
lт
пr
касfleтся
стpъlнfl
PflfreRа спJьнo'
l|i6oтаоъ' тo pnсшttpепic $oяiсъ бшь I|polItвoдl|чo хnж]]rl'
пpof,oiяiaтЬ
сJfr]}.cтъ
]l
такъ
]lпс.
f,ссять ]воll па 2 i|Iпiш'
Iuпговiс ]o rьхъ пopъ, пoЕп пятoчвня стъпБll пe лP|I\ltт]'
прав||Jьпnго япfiioпeпiя, пoхfl ]остnтor]пo нe pf]oвЬстся poI o.
124
нъс lI ltягЧo [Jрtr plс.rlrстлt }'60po'IttUаютъ ]дцtпъ ocтfl'
пляютъ вuсoкlIl!I lIяткlI It coef,|lп|lтсiьIlнс Jг.lы, .Iт.'6н пPп
]lpIINРьпiопiп пoJкoвg гo]oFкlt eя пс .]аoпJIt вп Poговtr)
ткaпь Лo]кoна,l{ефc lIPrlБptпlястся oбыNнoaспl|нttIt loof,.
|2:'
Fп съ).A.lllll
uu
-fJ
tъ съJжcПiл
Пoc]ъfoЕf,lб
IlJnъ0овio вв]-тp|l распo'|o,iсlЛн\ь чi.l.lt. J,]я дoстIIжoпiЧ
шtся'
яъсNo.]Ькo
Doтрe6]|o
Бoпнта
тдпon
ItспpаB]cBiя
фopшE
Ileвъl а IlEoгдд ll Фвepr!спвo пcBoз\toяiпo бuвflетъ дoстlll
liollвтl|оll
в+'твеll
атPo(rilI
пJть Itспрaшeвь пхъ' вaпP', пIЛI
lioстЛ ltJп прЛ дpJгIt!ъ серьс3вн!ъ ]ti\ttвепlя\ъ в|l}т|Л!
рlспoioAeппE!ъ ff oпцтвнlъ чtстcп
nu
I{oвкa пopoчныхъ кoпытъ.
гпс 4l
Pпс
{i
дяNll IlзмъР]rвъ pаlстoянiо tteiN]г eя вtrTвл!III' пPllст\ паnъ
къ расruuрetriю хoп]Jта -tl1я !тoгo !стдUiяюъ отpoстtiIт pас'
lшшptrтoля (рIlс +;/ /) rtcяiiу Ioioв|iД}ttl пofБoвн II нiсNoJь.
lillмlI лoDoрoтaltl p]J!aга (p|rс ]5 D) IJnсшtlPяюъ пo-]lioвJ па
jпcлteшую шпplIl|.).j fl Bшьстъ съ ЛeDJ о.rЬд0вaто.lьвo' I o.loвхlI
paсш|IрЯDъ п пят0чпEл стliпБI| сfrатflго }ioпнта.
llft г0р|IзotrтшLкoll IllастlIшfii д|IJятаToрr нанс(el|ш.]ЬJeпiя,
oлlIelЬ,lяюшlя Uь ,]llнРllяIl\ъ '. L||||ltцa\ъ |'aiс|oяlliо \oA]I
пътвяil|I IlЛlI oтЛoсTкдllII д|liятатoPil: съ пolloIltьr] этII\ъ
.]ъicпiil iтoжнo 1oч||0 пpoIIавoдl|ть liсl!|tPcвje нn ll]дъстяIю
IIoдк0Dш
т0iьRo ш!!pшн\.
хpупtlя t лotкiя цoпЦтa
хЛtliкпrIъ |l r]oмьпllъ кoпвтoilъ пЛаllваeтся тaкoс хoDEтo.
poгoвnя тfiапь кoтopагo пoтePя.Iп cвoilствcввJ.D rЛ Uiаcтl|ч'
|loсть, стм0 бo.тьe пepfofi lt cl.to|l' лъ сllлl чогo прп f,вп'
freнiII JoшA]ш пJп ]a,ie плII oб|lв0Ililt гвo3fef, p0гoвм стф}lliil
т^Noгo Бoпfla вuiаl|Eв0елся llnJult]t х}снaI]I
Лpnnnв".'n, спoсo6сm.Tюlцilмtr o6ра3oмпiю Iр}пкIIIъ lI
- iovкlt\ъ кoпuтъ, сJIAAп tllo]o.1AIlтeльпoе c]ioe сo]epаin
нic хoпнъ, nocтoяввoо ].пoтpPбieIIiо нoпнтRнIъ [а!elll 0тчcг!'
въ oбo|llъ сi)lчпя\ъ PoГoDoЛ тхаllь пн0l]laeп' U f,ъJRcтсJI
IРJ пкoll; вспPaвпf,Ьнrя Pf,сч]!сткn ]t кoвкfl: IlcJoстnтoчПоi'
сръrнвaпic rIepтваrc loгi''Лoтрr6Jенic сiItlIlхоllъ вlJсoхIl\l,
IппlIoDъi Uахoпeцъ, бoiъ3]tlt B1'tlч|lкn. Dof,н0л|rтпxГo oт]тiil
кoft||, фпряжллцuя съ ваl)1-lUPнiо}lЬ tlPiIlll,]l'Еil,n ]Iltтi'li '
)тп\ъчaстcпптf
д]я шспpflвtоIliя \[IпБ|t\ъ кoпIlтъ сii-]}'еft ).]ru]lll!
пpIlчппв, пo]]сPAItBлnщiя та]ioе сoстoя]Iiс lnг0Лoll тNаПII
126
ковкА JoilltдП
121
tioIlшта' a aaтъl!1, пpIIt!ъплт|, rIастor сшачllвапic lioпнтo
в0.l0lт.
Пpп кo0къ хpуl|япхъ кoIlнгъ съ DEJo\InlIIllJnII н.тсNfl}III
Рoгoloil стЬпн oтoeрстiя въ пo]Бовt пр06llваюп'тaнъ,.Iт06ш
oнtr пр|l\o]|l.]ltсь
нn цъ1нlъ яъстд\ъ рoгоB0|l сfrr
|l|J n J|я 60lьlшcli пPoч[!oстIl
нoBIiIl llfl пo-]кo.
вtr\ъ.lt]аr)п, нtскo1ькl) oтBo|)oг()въ нпкъ Dnзъ
нa Б\ъ ]|ъстnIъ!
xtпгo lioЛcчDocть ввIЦe въвч]lкa (pIIс 46)
'llя Joш!fcf,
съ сI\пl|II II i0мIill!tII нопlrта\lп, Рn60тA}1|tulхъ
ilв твoр.
]o\lъ |Рl.яfll rIPe]JожоЛo cllle'пoтpc6ieпiс хпучJкопЕl],
сoJoIeпвDlъ! пpo6к0внхъ п.]п |lвъ PilcтltтоJьпE!ъ вo.]oкol|]'
пof}.шeчeкъ Hlзвдчeяiе лofl'lllеNЪ_}.!teI|ьшaт|| сIlil' сoтпл.
.овiя. oсJsбJять },,lаllъ кnлl|тa
n
cPч']ю
п!ttI
f,вttn:nяill 'Inlun1lt
IiiiчIкoвня пo])шкIl 6oJio oтвъчnюъ своelt). пflзп^.leпirr
тiкъ Nанъ .]ъJaюtrя Itзъ x]nгг||чnснiln ll JtIpl,гnгo sxтe]'iflrn
Б0Jъе пpактlIчпofi llJъ всъхъ прe]ioяiопIllJtъ кп!ч\кoпli\ъ
Гfъ poгoвflя тБ6пь
вы'1o!.reпn внJo]tапEво аiс хJснtт
DoГoвofi тNпнп вo
llзбъmaпie 3flбIlпaнiя сю!n l !J|]|| ll нсчЛстoп xl чUle всeг0 ?а}liвять ]Icfi.уcствс|IIIы\lъ lolo\!ъ ;]eфо l'вoадlr пPll Бoвк+|
lIIiII\ъ кoIlнтъ сiъ].тrE вEбl|РдтЬ съ тoя\рJ
пlI!lI It гll6кllnl| Б |l|нкi}I||
вo IIабъ^aнiс pдскoJft DоIoвoft сrьIIкII Еслt! пoд0xIвeUвыfi нpаjt рoгoвoil
сTБпки БoпEтД тilкъ It3Jo.
\lflllъ! чтo IIeв0Js0жп0 l.жe
пр|rкpъп.]eнie пo-]к0вн a
tleni-l} тъnъ oъ Jolofl]|l
тpeбJeтся pд6oтЛ тo aъ
тaкпхъ сJтчaяI Ь lloAнo
xnъстo пo]R00U0f Uiя l'пoтPе6 lятЬ тtк], пп]нвAetlIJll
itпг tillс|iill Бollнтuыfl саlIoГъ [I0q1l]]нifl пplIгoтo.
ъqлcтся п3ъ нoн|L шо фol]\fl! БoпUтr |t снfl6ж0eтся пpoчiloll кo^ашofi пofоil|вoil lil' котoPoll ) itiс ltoж|lo пpпхpъ.
lll н0пlJтo lt lкpt.
п|Lть Л (oд|ioв} 0flпol Ь llnfn0irт('
lIJяeтсЯ ILп |loо1t,дпc\l], пoсрс]стBo!t]r l)e\lпл о6rвпты0аD.
PUс
l!
Г||с l0
|Io.]rUцNъ ато_пoJlшка l.flpтsппa oлt зrкlшвлстъ вt rr ,|о
JoU|в]. кoпllтfl |t стpiJь}.t -]Jл ]lоrtъщcнill ]ioтopDil нa всP\пtil
пosеP\востII пofтпlкtt лrtliсiся сooтвfтств]'ющсc JгJ}бf,еrlie,
нпжпяя аic пoвсPлшoсть пo]llllнlt сlсгffir вп]tJliлa ПPltБрt'
DJяeтся по-l)lшкп fiъ копDтI пIJf,lDul||ltпся 6oьoвнvll lteтnJ
JIl1cснll\l|| шPnя\tlI II au]nющellся ЛJnспtлtofl пa inцtпi
..тmс +7)' кcкolllc пorltUlal)т(Я въ
upoст]]i]uстлъ rteai.]) всЛI.
пeil пooеp\пoстЬb пo]хoBtJ (пoBrpхuoсть tтa сAoшсlli 0т]l
гвo3]сBIJ\ъ oт3ерстijt -]o ЛпrтpeoIlяIo хЛflя) ll JсаiaшLоl! lIil]l,
пell llofoшв0ll
l]o.]lioвп
къ хoто]lojt IlJ)lt|iЛiпляrтся fil|)чJхoвnll lln'fic' oтiltчneтся oтъ 0б|lБп0лrвЛoit тi\ll'. .lтб
.lтшl;n Гартltаltn.
lioПцu вътвеЛ сл пoчт|l с\o]ятся fl]'лъ съ flr].гosъ It nпn
пo фoPIъ rilrгIю зп\!tпTт'rr| п0flio0l
'lflпolIllнaетъ
.1t'rar)ъ сщc Iis}.'lIli0пuя пo.]Iп|liIl ([ltrlIic }illrti.) ||n
l||oPnt сooтDътстD}'nцсil Poгoвoil ]|o]olllD1r т с съ ti]llпo.
oill]ДD]tъ внрi]oNъ ]lя
стPilIiIt
]|l)пlit|t'пlяrlтlя тnliiя
новкlпPянlPllц цLl кoпнт|l сrъl|ыlпoдoшвыЛ(тl'ъ]кa luv
кoвн1 Joшt]il
l28
наtь IlпoJ}ilIfin ГаpтIaнп 'lrя ltрпкpt,п.
ieпiя Ae llof)'шсliъ' lI.qстсUы\ъ lIаъ с0i0\llJ lI Piстllтe.lьпнsъ
в0.1oкoнъ' l|аlIp ltзъ IIcllькlll пo-]Noвш пplII0товJяl'ъ такъ'
чт06в пн)'тpeiltriit ьpпll вDfаUfl.]оя Rъ Dlt]ь тoпнп\], п.]астIIl|oБ]) |тfl бoI(oвы\T' rInоT}Iхъj ]tl 3ацъ||ь lI пп кoпца\Ъ в]]тoсIl
п]cст|LEк|I )т|I ]L )]оРлilIлfl0т]) сп.lстrпlю пo]0шП.r хoтopая
]ipiл\!II свoIL!L|I ]l i1 |сl1стъ вl пpостl)flllствt \tсжf! Bн6tI.
тoвдUEoit tsepхнeil ]|oяор\н0стьn llo.]ноnп tl JeжalIleп lIn]ъ
пoдушtilL тflБъ жс!
Лcft РoLoпoit пotro||Iвoll (PIrс +s)
;{f,я }'tlс|lь|lIeltiя (oгр'сспjЯ }пoтpсi |'lются eщо |l0]кoвн.
предстtrвJлющiя оЬ н|Uxшеll п0воP\Ilост|t Ilо.]нil ЛiсJoбoliъ
Лoтoршil rI Uа|loлtlяотcя (Iсp0|iP.JчolllIojl tIeнЬкo0olt Bеpевнoll.
llОсJъfпaя сJcгIi& Dl{]L\отс' Dln|xс 0f1pUхъ пP:lcвь яll'кIlсll
lк|ворхпoотlI (PIlс ]!)
BcЪ этtt пo])tttlttt \t0|]т1' бштЬ' }'п0тpсбJяe\tlJ JIllto(l съ
llъf,ьФ вoс||ре|!|гстRoвiLтЬ скoIlJeнiю сшъln я^ xIIiNueJl
D0ptU0сTII
Ilo-
л0llIJгi
Illяrкiя к дpя6лъIя кoпытa
}lягкllrl ь Il ]ря6лHrt1, ноoIiтo]tЪ ||^;lEвлeтся тnхor N0||нтo.
гoIo0ltЛ ткaЛL |ioтоpдгo Лс.1l].]стDic пoстoяlLпаIо Il чDcзllъl]-
llnl0 )'вra,iltсlIiя пoтcpJl.11 }lllЦloстL ll э']пстlI!IlIoгть' тnБъ
чт0 рt'tcгся Il н]]о||llIтся' lillнь сalloо ]lягli0о feРeнl'
lioIlытn дъJftют(! lIя]li|\!l| ]т Jpя6Ju!ll l loшe]с|l. пo.
сToя]tкo рarro гпюшLII\ъ |la Difl'i|| lI\ъ || 6oloтIlt|тн\1, ! Ijстa\ъ
J]я тoгo, чтoбli oоо||ll0плт(тво0nть в]' тn|Jl\ъ сJ)lliя\ъ пo'
ст)пJеItiU вnrг]I ilъ lюIoRJю lкaнЬ пoiсill0 бнвiеft l. ЛoтРс.
бJeпie AIIрны\ъ EoTlItт|Lыхъ ]Ifl]c(l liоDlтЬ ]рябitя NoIIнтil
сJ1]дуcтъ JeLкlt1!|I пo]БoяfllLll: ]Jя lti]oч|I0стlI яie ]ъiать
пъсЕoЛЬ]i0 oгвoPoтoBь; гвoJ.l|| ]oJiiIIш 6Uть в6ltBrr}||l 6o']ъe
BысoБo, чToб|i б0.lьlпс ifltxflт|lтL pol ов0il rIЛссll ll 0||lt -]oiftвн
быть дoстaTo.I||o f||бкlI Л тоl||iIl
I{oвкa лoшaдeii пpи flapyшeкiи ц*лoсти кoпытнoй
cтtнЬl, пoдoшвьl и сTрълки.
o кoпытдхъ съ рдcщeпапt tЛи трeщинsйн рoгoвoft cdвы
lJo]ъ Iltl0|lc\ll, ||ilсlцсllt l|.ltl тPc|цlll||J lIoIoвltii сIt'нIl
lIo Ili||tpп!]ljl||D рot)oз}.t!t'кlтЬ pn]1,0.1|lrlc||io !)огoвojl ткl(|t
]oв|[\ъ 0o.LoкO||1'. | о oтъ пl]||ч|Ili1 ]iъ ||o]0|||вспll'|\t)- нPаx)
lIiIl o6pатlo PдсщcпЕ, пaчЛпаюllliсcл ! въпчпкп пocяъ
ltдзвпвie pясщспoDъ въ]r!ilкo (р||с 50с]. ft }' пotroшвопЕaгo
с). т'eсщопн ,te,
храя-pасЩeпoвъ пoдoIIlвспн^гo нрnя (ll!с
'0 Лоcятъппзядll]J-щie oтъ въileчпагo Nptя ]o пoдоlIIв0Еваго'
нiс пIrofo.1ьвыIъ Dдсrcnoвъ (Itпc 50,| ЕсiIt пpo-]oiЬпIlll
Рaс|lteп]l рilсIlоiIаl.аотоя кflнъ pазъ пft сlо]Itпh зпIfr,пПо|l
от6нкII. тo oвъ пAзцcflcтся вD]oвьIt1lъ Лo(]|lспor!ъ
[Io г.l'16ппt рni.llr'|лr)тъ pnсUlо|ltI Il0!сpt||о(тRlle' oЛ||
(,гpапtг|Ilвnются тolькo паP)'Aпoil пoseprнoстhn }!'го]loll
ткnпlI || |lpolIIIкпl]Б вr:I)бI. Ilo бo1!,шc l| JПпjll; г|).6онil,
lioгfa рflаъe]ItпcпLе пPolIlItinетa 0гJу6ь стt'IIк|I ]il|lilt
Illl 2. 3, II, ЛtrБoпrцъ онвo:i.
]IEе' fioг]a тpcщlltril l|рoнпiaeъ tro ltotхoпнтпrlo от]ъi^ кoiNIl
}Iaхoreш, впутpcяilllllъ
рпсIцcпo]lъ вa3ываeтся pnс-
Iцeпъ рогoaoll стьпg съ
вв}т|lспвсll eя пoBcрtв0ст|I ЛtlII |rbloст|l llflpl,iп0lt llовcр\.
Лoстtl. 'гflioit pilсUlе]|ъ ilожilo n]l]ъть т0lьхo llр]| }]ioPiч||влililI Poгo0oitcт]]ltli. lIplt ltnяilll|,ь'iс Пr этoмъ rtfiоf, (тiIlнlt
Ёoпнтn. ioU|l]ъ oбпiр.IжlIвnсть б0ль
).]npн.
Jlpttuппllоr о6pа3oвпнiя рfсUleпoв]| ciI'iатъ
т|Uп6|l [lf.iьпнe тoiчкIl пpil Лcревo3к'Ь тяmeсTоn' пplt пl|l.
lto.
06pъэывRЕie
поPoвIl0e
pас!ltcткfl:
попpflвtlJьпм
|.nвiII.
]o|швопп0Гo кpМ rI всгьдстnie Eтoгo яеpдвEovtрпoe p8спp0.
lt^]eпie iяжcстlI гьлаi пeillrвil.lьпм кoвli0: упoтpPбxепll'
нrpoвEвIъ) !eг.]адкII!ъ lo]кoвъ' съ lвoзfовышlt oтвeрстl'vll
чтo lвo3]ll
ilDo6ItтEц( бxпiк
тЬвкI; }'по.
тEJ'fr
пe пo бъJro
. нпвoпotl]'.
трcб.lовie нepeзlу
fi )loд1' rn
|IPlгIlIпoit o6pшoB
кpпытflIтi: нoгдa п\ъ Uе с\lпчllвlютъ пiil лoстoяв|Io ilпаiJтЬ
ко||нтпBlII| 1lазяI]t Prсщепн lд1llе Bсeгo 6IJвдl|т], ] ioЛlfl.
]еll съ Бp}.тнvп' сдaтE\tIl' tр.Yпн|r\пr п Joмк|Isш Eon|Jтlvl!
(]nvtJil по60]ьшofl пoвсяIнoстпlJ|l pnс|цc]lъ' осl|т IIa l|c|бilo
6}']съ вo вpcrlя o6pпщcЕo lillп{ппie. всcгtt vожen' пP|n'птll
въ ]lPo.loxI,пujt It сliвoзпоl|, Лъ!снiо хoтopftгo ).Aо 6nl1lo
tsflтp}.дЕmeJЬшo' чъilь пъ пoDвorfъ сЛу!аl!' Ilo.тortт |lDIl
1З0
кoвкA JoшA]я
пoверхпо0т|LIJх
Ь lI гnl'бoпlIlъ
Bсeгi^
рaсцсlllIъ
сiiд}'cт'ь пDсплтотвoвать дLlь|ll]ilшошу II\ъ
J-liпвeпiD ll )iгJу.
6]eпiю. cъ 3тoil цъiЬ}] Pol.oвiя ткflяь нoпытa
Pаiltягчaeтся
Irl eслп рnсщcп1r ]la1llIll|стсл оъ вiп'|||н0. т0 Iln Df,пe'IlIo}lъ
R|)aъ кoпEтR l|0гoва' тна|lь сPtзывnеГся Dъ в|lfъ пo,lINpIгn
Uo всю глyбtrllу рас|l(оl|а' ,.{ъf,lется iтo ]Jя тoгo. чтoбы oп)
вьllочвuI 0 ПPaя itoЛo,]ilЛ рoгonflя тЕAпь внPoста.lа цt'Jl|пoll }|i
fi0II|(Ь trо рпсщcIlп (o]tIяaк.1во какъ
въlIечпslo, тflIi]l п lto]oIIlвeпвагo)
дъlаcTс{ пебoJь'Uпя пoпPPeчпая
вlJPъaкl ofIlна|i0вo(l съpaсlцспottъ
l i Iбllн|]' Ila'вдченiе кoтоDolt прcпятств0вLtтЬ \.]1|lвeвiю расntellfl ПPIt
расl||IсTкп пoдoшвPнILыfi крcIi
сънн|I IIn i4 rюllма пo 60кll\rъ рдс.
]lLc||l ср|]'|l0аотсл UъсБольнo ппжt'
] lя гoГol чтoбы oяъ I]о trас&]Ф пoд.
Ii00D lI Еc пeсъ пl cеб1j тяri0стit тъJa ЕсJIr
рrошtсп]r
trcх0lпTся 0Лпi], кoпцt пЛтoчпoil стЬпк]I' тo 'ir
сpъ]нвпстся
пoдошвetrнDll 6рait oп' Pirсщella пъ пaткъ IlД пo.]ьoBь fie
-1lя кollштl ljъ llol0шiс||шIllIЬ Paсllteltort],.]ъJаDъ -]Dа oтвo.
P0тд тaG]'''IToбE oпtt пPпхoдrf,llоь пo стoPовAlll, Рaс|цcпа rI
l|pcЛ
ям,ь расxo]птся въ стoPoвU lp'пс. 5|).
тпpаЕтllPoвать Pасl|lеllъ oтъ Jагряаяeнlя
Д
lI 3a
|стoтalI[ |I t'Pязью il!чшe Dсeгo лшпoJ.
пЛть
uil lloпc|)eчRшiL выptri.ь вoскo\lъ' oкoluoll
laмuакoп, Itcк)ссTвellны[ъ poгo\Iъ j{eфe (спJавъ lt3ъ l ч
IутTnпePчlI It 1 ч artмiaчпo(l Rпмe-r|0 JloолъiПif, Лoдoгpъ.
||аютъ и тelIJD!ъ яoilсllъ зnмliнBaютъ 0сji трcщIIl|s нoпытf
I13ъ к0тopItхъ пре-1вдP|пс.1ЬlIo слъf
}'eтъ J'д&1tпь IIе.| пстoru
Il oсo6enЕo ftшp]r. fJя rlcгo пpoтllраютъ л!ъ UIIgвнt!ъ спtrртo!ъ Irл|т сflpЕlJмъ афlIpotlъ,
I]poдoflЬ|Iнe lI сЕDosllтle l
Цнхъ u cявoзны\.ь расщоUatъ такA
п0lt.lбoTl|ъся o pаJмлгчcвill pоloBoit
BпPъзывlcтся lloJуЛ.Yнпlя вЦpl]зtsft .
('в1]rк|il скnoiп0il pасЩопъ
ll 0бпаAcI
]I 1ltстal т0 pаcщe|ь ]Ilorlliвастся 2-396
рдствopo!ъ кnр6oIoвoп кпс |oтIJ Irill (1 fl0 ;.000) с\.Jс!ll' кPая
рnсIIl0пil f.iя
г0гo) чтoбш oшш ||c рftсIofIIilIсЬ' ск|Гl'пf,'N'ь ]tР!l пoчoUцI
кoвнr пPп нlPуlш цъ1 копнтн съны. поloпlвы il
пгtlliп
lзl
llJп oIIптil. п.1I| сБoбнlI Il. lIirio'iltпъ I!l]Peппо
п.]oтв!D пoвязк\' oстдв.]яl|ъ аilIвoтlloc вь ilofioь ]нл нn
-]вa. пn тpп };сJlI яic снnoзпоll рsсU!'||ъ inстnPtllJfi, taл\||LeIllIHll. poгoвlя стЬtIка l!тсloIliп(ь Лo (тopoшпмъ llпс|tIl'lll
нпiii рnзfpпfrе|la гпolIтoя. т0l]д всn oтс]ollnil|уnся Рогon.тr'
тIiапI| (PБ3ввilbft pRпl lIDo\tнDnnть ]оDIIвl|)cцIlJ|tr]Iцп\!ll
рrстлoPiltIt: опr]PпвRr1тъ сс т0нк||nl) сЛоец], io.]o4)oDvA lt
лахiil-fIJваDтa сilflбo ]flBлlll}i) повЛзх.Y Ilъ 6лaгoпpiяпlнrr'
сir!пяlъ вся o6Uмeвцал IIов0P!lloст|) нo,ilt чPcзъ:_3 1||Л
IIoкРuB^отся товкпцъ 6iестяUtlI\|ъ с.loсllъ !o.]o]oгo рoIlI
Ееlп жe пагвoеяiе пpо1oл'
,lRетоя' л0шдr]ь ч.f |('тв}- rп'
6eапoкofiствo, бoJь пoвл ]li)
нnдo llъЕять чnlце (Bъ .]о|t|'
тлlI раinl, лoстoяllпo
f,вД
пJaст||IINII'
IIposшвaл pflв] ]sзIlп(|eIUIр}DщIt!|r l)nствoРnrlIt I]o B(l.
вperlя ;аfi пЕfешiя свв0зflн\ъ раcrцcпoпъ frltвoтllоvl .1оi^с|l]'
бt{ть пpcfoстflЕ]об бeэ}.сloвпнll лoнoll. пoка oтъ Dъяс!ппг,l
кPaя пc внpowтъillпlъ |li]ьПaя poгoRая ткаIIь пoкраflпоjl
\f,ръ 0n of,пqъ f,юllшъj .fJя чeгo тpe6}оft.я я_to веJt'JЬ
Ilнoг,ft бIJвпeъ тtкъ, lITo пo.lкoпнтпнn oтдъJъ Бoжп IIPtl
pдсщcпfllъ Bъ 3eпущcвпн!Ъ слJ-Ieяsъ бo'1ъ3цeдвo рьаPoстдeтся, oбPrзJ'я такъ пl!I.пасмoe l|lкoe мясo пoсл'Ьtrпec
<ръааeтся Dъ JрoвeпЬ съ 3foр0внvп чaстлмIt ]l.It| пP|lt||.
гаeтся Jяппсollъ
/ц]я сocдпЕeЕiя кpаcвъ расDleпR }.пoтpe6Ляютъ вобoJьшуrI
veтaJлп{cск)rc пJflстIIнк'\. кoтop} ю пвкJаf,ltвдnъ лoпepcх|'
}асщcпn ll прпвппчltвaDTъ 4.ilя впRтallш liъ po]oвofi сгЬ||кt
(рпс. 52) tJ.]п tre }пoтрc6iяютсЯ lteJъапUя сх060чх|t с1'
oпeрп)тшп пo]ъ f,рямDrtъ угi0}tъ гoЛoпБflvlI' п пoсJi]пin
скP+,IIJяюrcя ).'le пPtr пo\l0|lшl впптr (PIIс ;а) tlPtt ItpП\t|].
лrлiII IIrъ пfl poгoвoit сTtвБъ вllяlItInють ягJl.6ь lt nliос|
tiъ рrс|l(eп). ФoтDътствoIIIlo oстPв\tl) liрnяyъ ск06кll )"I ll6,l.пiЯ. нo тflкofl спoсo6ь
|.ninnъ I'а.tц''па пo,'.
''oe,lIl||cIliIl
lloAcEъ i||U]ь въ тotLъ с.]yllаi' ьoг]а pасlцслъ
naспoJiгаeтся
па аa]tЬлEoiI jаст|l псрetrlIcil Бoпе!lloстlI. въ |lPoтlIBпolIъ
оJтчflъ лo.]oвAlr снoбotъ irгEo шог).тъ ранIIтЬ
Ляfort]l стоящJк] хolIe'IпocтЬt r ||pl! ,]в|lnlспiII iоUlлJII lIoгIть f,fl!]IIяптЬ
Tlаlioнсltъ' cъ этoш жо цi,iью }'пoт|]c6']яnп пPol|of,оtIпIiя
сlioбliIl (pllс. r)l, ,), oс1PNn RoIIluJ lioтoPшtъ lIotъll(nютъ
iлpsllte вы,|iЛ(сп]Iыя въ PoгoUo|l сIьlIБъ т|i!6.]сяiя.
Tдliлtс D],
сfъ.rаaныя пo 6oкn!ъ Pасlцепi.
dnr'rtъ скoбна сni|!!ается осo.
fiы\LII ulIIпцаil|l (llIIс. n+ с)'
пс.пъfствi0 чeгo кoвllц скoбк|l
B]авЛллaDтся въ po| ъ II сoc]It.
l|'ют]r края расlцепa
Itoвкl кoпцтъ съ вoJoвь(tlъ
Расще|lortъ I|pIt
расчltсBъ нoпнта съ вo.]oвь.
л]!ъ p0сщcпoмъ пьf,oшвcUвнll
крnlt па рaзстoяпilI z ]Dflttt
пo
объ|'!ъ стoрoIIflчь PnсЦeпn
('Ръfiвncтся |l||жс нп 2
t'''I
ГoбIl ol|ъ пс NасаJся- пo]Еовш нfl пo-fкoвl] ]l;.lаются
ч
PlаGfянн
l3з
нoпыт1
знDается пo.loшBсвпllfi хpafl oъ |JsсlILепа хъ l1ятБ]r llil
пo.]кoвъ таБжe вв]tiывлюъ
два oтвoDoтп. чт06н п]rtп'т.
ствoвать Pас|IlоoI рlоlo.1ltться (D|Iс 5i)
ПpII tliвo3IIыiъ
рпс|lle]lахъ t|а лятo!нutъ I| iоtio
вн\1| стьllка\ъ ]}'ч!!c Лсeго )потpe6]ятt' тJteIчeтвePтн\r'
!Io.1кoп}. (рltо +l)t оcJIt io-
шi]ь Pl6oтaeъ Пд мяглojl
rliп гii.]кoil tloчвъ. пpI|че\t],
liopотнiя вътвь JoJ6вa кoПчnться Б^къ pflзъ пeDe.]ъ
рnсщепovъ: IlJlI !iе' ссllI
lcoо\o.llIufl пo]кoвf съ illlII|a\III'
тo пп пЬтoll сooтв1]т-
ств]-Dщell сf,IlIiъ съ Pnсщeno}|ъ' шплъ распoJaгflстся
l|e Ла хoнцъl a псрeдъ pnспtcпortъ; ч&стIl fro вътвп пoдNoвU' Jежащaя ва paсщeпoil],! нc .loJAв& пpIfядmться fiъ
Лo-lotпвоввoмt кPaю рoгoвon стъякIт l]аБ0Еeцъ, хoжво }.потpi|6пть ещc II в0шкв}.тlD iloднoв) (рпс 39) для Toгo, '|т06н
спoсoбcтвoвaть псрeDeсeпiю тяяieстш гЬЛfl чnсъb II lIf
стPъf,ffI ofвaкo DpIIyъвrпic ]nrБпJтoil п0]lioпtt вo!]t4fr|lо
тo]ькo тoг]а. пoгf,а стр];iха trостnтo!|lo рn3вltт^
Paao+дипш roпытo
Pfl:Jсъ.]lIUoil кoпнтa нfl]llвlстся п0пcPечUaя тpcщl|па
нpfю' rо сnъf,J.eтъ ся|Il]ать lI лр|lDпtrч|Iвпть сllonа IIo сpe]|Iнъ bышшпы кoпыTr. BIlятпliп .]oJяillЦ бнть i.]пlloD ;тъ
: ]o 2%,',, тoпкiо п съ Iл)6oк]тtlII пApъа0trtr. TIoдкоBD.lJчп,e
Rсeгo .уlloтpe6JятЬ гxR]кjя, 6e3ъ ]Dl'Ilosъ.
|\oвкa пoпIlтъ
съ сппoiп]J\lъ
Рtс|llспovъ
пtr
60х0D0li lL п}|тo.{нolt стl,шхtх.ь, I| 3.tБсь пo.1oIURFItпlill Бpаl|
сDIllill r[etJy ]Icрпc|| l||к.v'rяDlIldvII ..|ItпiЯlIll o||Iшl.пlIк\tп oБ
пlч[fD Jт кoIJ]Lа рlсlцt||а Iiъ lIo]loUI0rппo]Ir Бpaю сl1]]lJDReтся
Tll]с|ioilькo вlIжс' чт0бl{ |Iо пpIIRftсп.]ся къ пo.1коsъ, i
eсJп
^L рlсU(el|ъ цa!0'Nся i1||]ъ Aoш|(п пятo.Illoll стьtlIiп, тo сpъ.
,ojt стъIIц (pllс 56). чnщс Dссгo
рfl асi]lIlIu 06лдstются всit.]ст0ie
jljl!$1кlI вън чпfi а' II !ll вс']ъf сTвic
дрJ гll\ъ забoi,{rвcпill NoпIiтn' сoпP0вomдrю|цltsся влгпоeпiо\Iъ'
пPl|чсrIъ ] вofl' пpoiаг^я ссiъ
|l}..ть дo Bънчl|ка' paвp.\ шlcъ rl o
ткnIIь Il лoкд тяяcтФ 60]Ьiпeп.
lIнll пloILcсс]] въ oбlястlt вiп.
|)0г(l.
чшliаl Ilо(Jъ]пift lte лl)o||i!o.1ltтъ
прilпl|JLIlo lIoaoll pогoвoil тнап|I' п
стnрая. oтpoстая вtIIIзъl oтo-1DIl гfl стся нъ п0.]оl||DrяЕolll Б|]аr)
TiкпtLъ oбp0'osъ пoJу.Iдет(я пoпcPelllIпя тPcUЦIIlil яa
сflil|лт, Pfiсt]|tttн
||
Por !)воll
]tol)п. пбPflэoвптьсЛ та}iжn всJirlтвi.
з.l
o хoпNтlхъ ф л'стьllil стпнк]tл
)'дRpовъ lI}шl160Dъ oTDоp.lнe IIl)e]1|eтп' oсoбеппo,oс.l'lБoпнто
хpуЛкoо JlJlI с)\oс I]o0оp].пocтпня |IcгJIбокiя
lа](i]I||lu Пс
]ll]|Iчlшяютъ Ioша.]|I стPflддпiя. n п0этollу .]oстiтotlяo 6нвneъ
вEчиоTllть гряаL п] ь тDtjDlIl]lli. !flпоJllпть ee lIск.!сствояпнlIъ
ро| 0rlъ lIJIl вoскollъl ll.]|I jN(l iltlItUlillIt
]l]|lI скяoUЛuхъ ра]сiд||п)Iъ ioша]ь rIIвстDт0пr 60Jь lt
хpoitаeтъ. Bъ тдкltх]r cJ)rtаяxъ |lзс.]ъ.1l,nтl,
рi|зс]i]llIlJ- аoп.
]o|lЪ' oтcJoIl!ilсь ||I рofoвn' тliаlIl oг]r кo,ilr llстoнчлDъ
кpnя рencфдlrпы. чт0бш lloс.r1']пiс пe -]авIl.]lI lIn ltяrпiя
чaст|ll
pAllа пp0мыaДот0я 2_3%
oвоf, |i|Iсloтн
Jr.]lt (1 нA 8000) cJЛeitыl опJ'.1
vъ II filr]tlнтo.
внDacтся' чт06ы сlloсo6ств
]'lIllчтoжclli)
D0с!lanIlTetrIьнaгo прoцcсса лъ кoпнтъ, пo.nоапo ]ъ.lrть въ
lIсрвUe дшя двa хoЛo]RтlЯ прll!oчкll
I[ptr кoвкt кoпыъ сЪ l]а.]сJ;]пЕarllt c.]ъдl.eтъ cli]пть зn
.rьмъ' чт06ы нe
Dб]IваnlIсь гtsoв.llt в(пllап piзсъ]пнп' тflfiъ
х&kъ адъсь рoгoDш стъвкA 06нliвoвeIlвo iрrпNa. I]ъ тъsъ
оЛ).чa€хъ' Rогдд laасъf,||ва пoчтlI сп]iсTпiflсь къ пofomвeв.
lloil). ilpаю'-чaсTь poгoвolt ткallll пo]ъ
ра3съ]ltlloll sofrнo
}]a.]цтЬ Eoжe}rЪ ll ltъcтo этo пн|l0Лllllть зnltnзкofl' а ла llofкoвъ пъ аT0llъ rIflcтъ f,ъiaejся o'rвoрoтЪ' тfro6п за|l{птI|ть
дд|Ityю oоJДсть lioDыта.
тpeщивц рoлoвof, пoдoшвы
Tpeщшвш po|'oвojl Doдош]вш лрo|Iс\о.]яTъ DсJъtствie
яa.
ст)'Dавъl лo!laд|I !a oстршя твeрf,ня пoстopoншiя
тъf,s. Bъ
тpe|циЕп loб]в{ются !eчt!стoтнl песoкъ' Еаltсшн]f ll (пoсoс-
0 кoпьlтaxъ съ пycтымt cтiнкЕ!я
|[ofъ лrlcпоrtъ tollыTa (ъ п)стoD отЬl|нoil
]]а]\!1,nт],
Tlдor кomtтo! ). кoтoраI0 рoгoвlя |loдolUBд въ кцNo]tl,
Jllбo
lIъсTt oтдtJlIЛа(|L, в(.16iстnjо гf3]|l.UIcпiя 6ъJofl JItнiл' oт1'
lg:i
loгoвoil ст+пБп (pIlс ;7) lrааl).шеxiс 6ъio|l lшпiIl в0з}tоаiво
всlъf,ствic пoстoяппflгo .1ьf,ствiя lta яоc t.fкlt!ъ жIl]lirсте|t,
папn. пiвoзtrof, жlIAlI. всihlстнiF зxг]I||ваIliя Pn1tt' l'т]'
нflNoвgя l|опа]flDъ пPII Ilепрпв|IJьвoвнlioвавIIIJsl' по.]нi,кn\]'
\lсаiJ]_ всpIвeп пoвсp\П0стlю пo-1хoвIJ l| пofoпID('|||||ln],
кpte\tъ l)fl3ъe]пясвiс ЛoгODол ткnлll пo.]oшtвE 0ъ .тhtlI ll
вoзltonilIo Bclf.]ствio лсправlIJl'Лоlt Pасчп(т'itt кoг']в i'|| ||'Il!'
ткoрi!| |l!nюD| р0гoB\ l] сffi|Iк\. Iiol ]]l
сpъ3uваr]ъ olIl}' стopoп.I Dolo]U'
DcнпflГo Npaя бo]IJllе. Ilrаiо]ll .]р.ггJ.D lI 6otьшaя стoРo|Iil oъ сlIlь.
шnгo fп&]eIIiя тяаioстll тъJп' эаlIt.
6^ясь Nпapl,ilt, отрываcтcя oTъ пo]oшвн: Бог-ln. 0тtlсБlIвnя пplt!IItЕI
Jрo\oтIl ioшn]Il' вNPli3E0eютъ IiJ-
бoхiя
'!Ir
пa 6ъJojl JltяiIl
BсЪ l,тlr прttчltяu ввзшвaxtтъ
обpа30вfпiс яаp.\ AIIoll пJ'сToil стъв}it'
(:Jщeств}.ютъ eщc впtтрсlIЛiл п}..
стыя стъвкlI' Бo|!e рoгoвпя стъt|нп
oтtrъJ'cтся oъ l|ollоfrflllшI\ъ частсil ]o oбxaстп nlilчIIкs' |I oiраз\}lтся oЛъ sсlъjствiо гпoll.
нiD вoсд&]св|я pаlJlt!ян\ъ lастel! п0]кoпuт]|n] o oтi+']]|
Бoж|t IJU}тpоввiя ilJстня стъilн|l oтIlосятся къ боli!пяt!|
кoпытд П пoат0чI въ этortъ oт'f|r]ъ r!I] разсiloтl|ltмъ тoJь|il
IIaptAлня пlстнЛ йвкIl
I|spl-m||ня п]стня сrt,Пкtt rIoгITъ o6рaioваться IIп всЛ
ьotIъ rtъсrt' 6fllofl illIliII. пo oб|lБlIUsrннo чапle всегo oII]]
пв 60к''вtJIъ lI llчтotIпU\ъ 1|а.тяrъ вП).трcнЕn|,
.!Члnюъ
сmвкIl lioIIнтl ll tlаIILo lli пnl'оfllll\ь| !li}lъ lIn |o1нl|\ъ к''.
пытa\ъ lЪJб|IЛn ЛIстol| (т|'Ilнlt бuвneтъ рnc]]t.lнв
ПplI ЛсчeпitI кoпнъ съ л\ стнrtп стt,л]iаrl]t сл1i-1уeт]
прсж]с nФгo o!IIстптЬ скoп'tв|шioся пl, п!стuI], yЬстfl\]
нeчll(т0тll гpl|]|'' пес0ft]) lI IlIlllol'IllтЬ Ill.ст0тll IiflкIlilъ л|t6l,
llягкIl!lь Iii0пкllчъ BсUlоств0!ъt пппр, вo(lin}ll'' всllellinпсБIIllъ тcPilсптltяоrtъ, сttljtUа|Iнllll], съ пnнi0j|,,]Jя тoгn
'Iт06ш IflpaпlIцlвять |lJстoтu стtнкlt oъ 3nгlл]|lnвiя l[снI(.
ствeппIlfl рoП, .[оl|]e въ -1аппo}tъ сJ}tlRь lII0тl|c6 |ять ||сl|! ]!
тахъ какъ oI|ъ lutнI^я' сl|JЬяo твcp.]Ьстъ t! }toAетъ прl
пJвo]llть ]авiel||с I|п пofкoп|Jтlll]jI oт]ъlъ кo,iIl
:t6
.iJрш рaо'rпотrlf lloдoшвelLRы|t БDnll oтдъJпвIUеllся
Ilустo|l
кaсаJся
сTtltIки оPъ3EвflюTъ.Jt.фскo.]Ькo 60.lьпlе, чтoбы oяъ |Iо
ll0дкoвш, ll прoд0.1*атЬ такIю pncrulсткr сJъf,Iеп,
дo т+,tъ
II0pЬl п0tsa п\сTaJ| сTfвкa с0всъшъ lle ltс.reапeъ lla пo]|ioв1r жc' !а rl lrст]j, сooтв]tтств.Iюлlоvъ лt стolt ст1въ,
дl]iаcтся
oт0opoTъ ддя проllохpftнcl|iя
noг0вoll сrЬякIl oтъ пнлРдпlI.
l|апiх ]I oтРыъa]Ii' ся отъ ЛoдolIlЛ|l'
новк] нoп|fr пPи нЕпP^вя1ьноп пomlнoвнt нoнЕчноmfi.
'37
сза]п п с6oкt стoяъ пo]ъ кoрп}'сoltъ вelтIlкпiьвo Il' пpolъ
тoгo, пPIl oс\loтръ с6oк1--o]Itl Ёoвcчнoсть эаьрEваeъ Pядоi]'
ст0ящтD
Пpп llравllrьво пoставJeltItн\], кoнсч]loстяхъ вeDтItБаJьIaя xппlя' лpoвelcEllAя oтъ Iгiп oбpд30вавпftIt rt).оt]-'JnyIt
лрIfIl II |Ileчeвoll коотьD пa]пеG прeдъ 3Rцъпoшъ пeрeд.
вяГo коllнтn il вepт|ткe]Ьпaя JIlвlя' oп.гlIlrtlнпя oтъ cpедltпu
Joпатfi|I пpoIo](ъ нaпъ pпэъ Пo сene]lпIъ пРeдплeчья t!
пAстДoп Eoстll ]o пяствoп]lтoвдгo с)ставn' а пomчъ пp0lo.
дIIъ ]o:tеlliII'
$якппlcll (рlIс.
iq); вrpтЛьa Iьпflя лпвlя' oпt.
цcвшaя oтъ
зпдпeп тoчБIl
съдflJ lIщяоn
хoстш' lIJeтъ пo
кPf,D
6cpцoвol| кoстп
внItаъ' a вс|)т||.
silдпevу
oпJlщcявaя oъ
тflзoбe]peвпiгo
П|( 6!|
]!с
ф,
]oltrнfl прoflтп чr|eзъ внъIuвюD 60коB) D сrъпку кoпms (pпс 59) Прп пlsBпль|toil пoстдпoвкъ всогдв бEвseтъ ]!
пpaвпJьвaя фopyа кoпвтъ Bсяlioе oткJоIIcпie въ пфmпoвкt'
lioпeчяoстell oп вoprlL]Ьнoil la!с!Aтpпвnотся \ яie. каБъ пeпpа.
с.{став^
Pяс 58
lпс
59
l]pп пуслпхъ стt'вкlхъ ]IoAlIo JпoтробJять вi\tх|lпuя
тolo, чT0бш тл,кестЬ тiiJa пepепoсIIть такжe II
llо.1кoвы дJ]я
||l rтpъlкJ'.
Кoвкa нoпьlъ пpи нeправильнoii пoсTaнoвrь кoнeчЯorTeЙ
н
нeпpaвиЛЬнoмъ
xoдt
лoшaди
пpя!oю постiIlol||ioк| ]|ol Ь i0|Un.]Il ЛflilJnilDъ
тiкJк] IloсTап0DкY' шо|'lа lioll0ч|Ioст|! пгп oсl!oтp+' спcllef,|l,
ITpавtIЛЬtIo|l
пoотflяnвка' ()с\ятрtIвnя l0Ulx]I' спрpоllt. !oAEo вс гlrli
J.Ёtlьд3я
тllть Dif,]Il1ння oгх'loнспLя oтъ lIDnвII'1ьI|0'l ||nсlnl|0вкII linl|.'l|.
лocтefl
.
TsEъ. ш
II р o к п
я
It o с т a Л о
вк a нollоrJпoстоfl
хаPпliте
рltfl.erся тъvъ, тo пoсJъfнiл пoстnв!еaв ]tспаPiiJоiьяo tЛ)'l |'
]р}гу п рв3стoяiliо Iслifl я|f\tII BнlIа) 60l|'Ulс чънъ ввcPs)
(PItс 60). IlpII тпкoll пoстfl пoвБъкоlIечнoстoll n||) тl)снIlяя отяпкn
Бoпнтn кopo9с II крtче 0 п||пJ.жпп'-'f]lmнъP ]t пoJoжс яoP.
JfllьЕaI o! сn\lo кoпнтo п\!tcъ тдкпхъ oбDа]ortъ 4lolrtJ ко(oгn
|iъ т||п.t |illfpoIio|l лoстаlIoвfitl omoс||тся сшle пocmнoвкn
IlpII .тaкotlъ пoiofreпiIl ]nI|ястill !l тлltЦrttilстDpсБAя ]|oст^.
лoвкfl ПoсJ;]пяя !аЛaктеPll]lt'тся Tъ!l'' '|то кoпHтa пбPа
tr(спн ifl|l1rпnrtll NнаP},i|| n ]lятNIl с6jllfr.Пlj (рltс 00,]
138
нoвнf,
кoвNl Jolll.\ди
пр|t TакIlrteilстсрсхofl пocтilIIoвlil] lioясcяoстell' нoпнтs
llрe]ставjяюTся
тfl
кже к0сш\lIl
L,u,ttt нoп'''rttor'гll п^.Iilп |n|||l
]iliь, 'lтo ni,lстoяlIi.
нlI\III IIlIIPс
!c^,I.\
в0еp\I'
чъltъ впlIiI. тo
rIIJ бI-]er!ъ |l!ъть
пoста.
].зNl'D
пoвfi}
]ioltнтп
прlI этoЛ |Ioст3.
вoвнъ TаБnic ffoсIJя нарJARaя пoioвIlяа стnпкп }'
Лll\ъ
Бop0tIе
lт
кPучe. a вl|)тPенняя IIo.lo^e вop.
Iд.Iьпon (pЛс. 6l)
сюдt яс oтпo-
(||lтся пoстnвoвка
Noвeчвoстeп
iД тolькo кoIlыTа |l\l ьl|тъ rLопIflвlIJьnoе lloioяcпio. n тaEfrс
lioс}ю фop!.v, a Лм0l||lo Rol:lt зltltъ|lн сб.Illfrcв|l, п пяft|t
|||lDopoltcuы кваp}^l| (pIIс 01 lI
[JnкoUс|tъ oс\tатPIlвtя f,oш0]ь
сбоБ), rlouiнo Bстрt'тllть сJъ1].ющiя
|iol
oткЛoнсlljя oтЪ правlt.lьпRгo пl).iofrc
пiя всcfl ко||eчItoстlI: Bпeрe]ъ 1laшpав.leпвня ||rpefвl, кoЕcчiocтIl, lIJI| пo.]0e']Pпllliя пo]ъ тJiлoвlIщс зalпlя ffo.
lIc!вoстll ПplI такo[ъ пo]oаiсiliп тяAесть тilr lоiiltтся |ln зi.1нюю чaстI|
lioпнтfl п0сiъlняя 6ыстp]i0 ст||Pneкя,
'
Jкoрxч|lвасTсяl clllЬ|lъ жс o(rncтся
бoiъe д.]ltнпыnI' It всe нoпыто пo
dIop\t свoril б}']eft ilaпоrlIIIlilтI, ЛJoс.
кoо кoлытo [Pпс 626)
Hаэir.lь нlttDllв lснвuя tIoрe]нiя хo-
пeчн0стlt' T r l|oдвс]e||(ня п0дъ пoPпrсъ nolшвtlI IIJ]l ||аsдiT,
||^прflвлoЕяIJя,а/1tli'l кoночl|ост|t IlP|| тfl кoll пoстilloпliъ тя-
иeсrЬ
ГЬ;lа
дflBllт'ь ljоiЬlI|е ilo3а|tъпъ пoсJъ]||ill (нopЬcстII.
!acтся.укoрдч|lвrcTсл
lт |ioп|{т0
|llltс] ьtDорn)-кp)т0rо(PI'с
626)
нолEъ пгл нЕпP^вillьнoЛ пoстrнoвнt нoнЕчнo(тЕi lt0
пpII lIpfDпJьвoil пoстiпoDкj] кoяечпoстоll' пос']ttrвiя пpп
-1вПAевilI Joша]l| пeрe]в|lгаФтся впelе.lъ пo пряrIortl вf,пр^вlсItiD (pttс 63()
IlpII tUII[,oNоn Aс пoстnDoBI(l]. lioЛtlтt лсрс-1вIlгпnтся п|toрr.]ъ. oпlIс]lвaя fуг|| oiPаЛlсЛЛilя пllп}.кл0(п'n н]' cpofнrf,
illнill т e саft]It lt (tInlуftll вnеPс.]ъ |l впlтрЬ t oтсю]a
вl|ерe]ъ I| БпДp}Aш п т f (PIlс 63l)
нao60роъ- прIl l-знoil пoстапoвБъ кoпlrтa псpеf,вПгlются
впсprJъ' oпlIсыв0я ])'г||' о6рацleIlнвя DoIл}.тo(тью нъ срe].
нefl il|нiII т е
сtа]Il tr ||звнlfРll
Dпeрefъ п кIIа.
рJЛilI' п пoтo!ъ lt
пвr.тPь (pttс 63r)
.TапП!Iъ
o6рa]o\lъ.
прп пeпрnвп]ьпoп
пoстанoвхъ |ioIIrчнoстсп яeпpдBllJь.
нш фоprIo кollвъ
я&lяется пeII3б]]frнofi II fafte
пеo6\of,lI}Iotl lIo.
этoll,{ |IpIl Paс.rк-
ст\ъ fioпцъ пeправlIJьвоll фop.
rIEl oо'тсioвJсн.
вoll пeIIpав|liьпoп
.Ьl
IY
!J
it
Yi
( ie
\i\
I
Pi
)
tiч
\i\
Рi
ti/
\la
}
i
пoстановNоп.
y'J^нo с.lъ.ll|гь Io']ькo 3a тLl|ь. чtnilI Il^10швolIп|rll l:|'а|l
7pol,oвoll стьпБп Бnспlся icч'IIl J'ffBвU\tt]'||^ вrъьlп .|,'l|мll
точкa!lt. CnъioвflтeJьll0t rlрlI шItр0кoll Iloста|Ioвхlj 60iъ( сpi.
]ывaDъ пo]oшвенвыfl хltдil nар)жIIoit' а |ll|П }зкo|l lIoстд.
!овNt, впJrpенве|l пoJoвIl!]J стъtlNп }. пJ0сБ]l\ъ хппun'
сpъiнпoюъ бo.]ьшe 3ацъпъ, o ). ьp)тrj\ъ пятoчнlJя сmвкп
IJрш в|160Рь пo.]кoвъ Ilа]o o6lsulать вв|lчаЛiо пtr то' тoбн
вeр\uяя пoвeп\нoотl, IIiъ пoдI|пpe]ft п0]оlDвеI|шнil Бp0ll пo]ъ
lIpяl|в\t]r }гJоxъ j]oатort). -]iя пJoскпI]' fioпIlтъ вel)IlIяя
пoиеl|tlloсть пoiкoвu дoJfrIIA 6ffтЬ снoIIIcпfl ]Iп аlIltпi ]|
60х0н|ltъ сftяна\ъ of,| наnlЛiIlпгo Б])Ля ]n D]l)трспЕяlоi -1iя
нр). тнsъ вel\няя Il0ПPI]\пость .lоJniпft ilJтЬ гo[lll3oптniьвn
l40
Ioдt ioш\trп
кoвнA дoшAдп
ILfl всоltЪ свoc)!]r П|)oтя,|iсlllIli дJЯ liосll\ъ trfl вътв|l llрIlкрI{nаDщrll lloPуr.]ьп!'ю пo loвlIl|.I IioIIнтi пеP\плЛ |l']||rl)lп0сть
]oxжпa бuTь сtiol'lcIlД oтъ ]lаl)JЛiIIxl0 кPая ]o пllутIrспнягo'
it пl Bътвll. lIpllNDн0вю.
шоll Боcуi) llnJoвппI'
сo 0el)Ul oЛIl п г0pll3oпПPlт lloстfllоBliъ. пзвъстпolt пo]ъ It\leпо!Iъ
!nоlв ljжьсf, 1nпu", ll.
ЛxliтPPll])_юIiloilся *ltъ'
что п}.тoBал кn(тЬ iefrпD
пoчт|I гopпэoЕтfllЬнo' а
cя lL|tfrнif, Бoвeцъ сoчiсlllicтся съ вЬпсчшof, No.
стЬo пoчтll пo.1ъ Itpя!|нsъ
]'гio\tъ' Uenьlя сРъзшвaTь
вuсoяiя tlятн'! fiollIлfl, пoт0\!) чтo T0l]a I|lтoвш
нoстЬ ao.1frIIt r]I-leъ oп!i.
стl|тЬся cщ0 пIlяiс' а пoTott} нссoPa]ttaItяo внсo.
liiя пяткп явJяllтся тlliItrlъ oбlr'otlъ въ дaп.
tlo\l]' сJ).чflъ вco6хoдп!IplI
"тop|(cDoll"
tre пo-
lпoвкъ' \пPл|iтеPltз1"D.
Il(efl ся 06pатl!н\lъ !^пPдя.]опie!ъ п!'тoвoll к0стll
чъмъ прп o}Ie,]вl1жlcjt ial!lru, т e Beрхвif, F0'lellъ еЯ яn.
кЛoвcЕъ lIe\tяoгo BпePeдъ' а пoпнтo llt(l]етъ .].1llпвHn ва.
цъD il пизкiя пят]i|I' Jкoрfltlllвcюъ зaцъпъ lI cхаtUпваюъ
eгo сяIIау D0ерrъ' пятк|t лir llо уБoрa!I|тваютъ !i I|рIIнРъIl.]яl)тъ къ кoпыт} |loдкoв)' ||lll гiflлкую IтJlt съ iA]вUl!II
luппaмш ]lсill т|ятfitт чrpе3'|.Yръ лlI3хItt т0 шItllы trъ]aDъ
сopазмъркo вNсoк|lllIl. n чт06ш l0LUo.1ь IIе (|l0тllкL]flсь.
lta вaц.Ьп.ь Лo.l|ioвII !t'.]l0ft нpп'lскъ ]fJII кlю|lъ lioтopвlI
trап!)дпiяcтся снач^Jil ьвeIхъ. n пoтottъ явlтfъ ll впcРeдъ
(рис 61)
l'l
l+|
спiьвo внptжeilвrя торItoпая IIocт&]loвнn пPoUс\ofItпr
oБ сoliрflulспiя су!oяпiifi lIIJuIllъ' сгll6nlЛlntх]' фпJаIIгll,
oъ српllteIIiя хoфe|l tt ЯBlяeтся lIcllспlпBlIllн\lъ пoрoкovъ
A пoф!l. }.пoтрсбJспic тахъ ||лi|Jплcv|Jхъ lтор|1овIl!]l llo.]
кoвъ съ |t.Ь]ью прofoJ,кaть ]rкс.
плoата|liD б0Jьпoгo Aшвoтлsl o
я&lяeтсЛ .lixcкo нe гl-rlпнвн\lъ
Bъ сi) ч^ъ, хo| fn Topцовflл
IloстailоDха пpоllс\o]llъ н(]ъtr.
ствiс споlцcЕiл сJ\oяill riil \lIJ|пtLъ'
сгп6nruш!txъ ФfulflIIгll' тo сс \foянo
J.стрatIIIть pаapъаыDaпiesъ сl'\o.
8пiiя lJo IIабъмniс жe вo3Dр{тfl
тopцoвoil пoсmtroвьIl, вc] b.]стaie
cpoIlleпiя сJIoжIIiitll пoieэпо l'пo.
трeбiять JтDюoбра3в.\'ю пof, кoв]:
(pкс 65)' нoтopвя нa EUжRcll lroвеp\лoсTп сяa6яiспfl пшпух.
Jon :цftNofl, lltliulеll oъ оnцъпa дo нoпцR вътвп п прПвЛв.
чпвfюцe|lсfl пlппr!|| уmгoо6pmlIJю ilotхos.\ пpпкpъпJяnfr
|iъ UJopoвofl хoEeqвoстtl дJя тoгo, чтofiн io]IIR.]ь нe оппPnJдсь пa веe п бшстpo пePeнocllla всю тяAeсть пePe.]a нfl
ТoрIloвoe ьo||пot спoсoбсTвyя тiБпvъ 06раao\IъвliтяIпвtпiD
сIlo,tIIiill
Кoвкa кoпнъ
щlt пeпpaвяльнoilъ
xoдф лoшади.
Itoвкв аЕс*квющнхъ лoEвдoл
пo]ъ пцспor|ъ 3асъчхш pfrl]lъютъ всiостДтo]iъ въ !о]1i
loшвдlf выpaжаDlцillся въ тo\iъ. тo Бoпнтollъ o]пoll яог||
m|IIf,дЬ
o впJтl|eппюr) пoвеp\нoсть pяfovъ paспoЛoжeяUoB
кoпeчgoстtl 3ас]]чкlI прo|lзвo,]ятся пiп o]вoil,
'troряec
ПJп мъпriш яoгвtII п чaule всeгo в^дUп\(ll
[Iрrt ааcfякli iсгкo|l cтcпcпll стПpаcтся тoJькo хoлiп oп,
уfаРoвъ сoсъ]яetl вoгII, прIl лысoкofl яe стпl]l[П васъIнll
пoврeж]аDшя вnаг&fлшlп с.тloжплiil п саtlEя cу!0ж]tJill
ilншцъ сгпбаюUltIъ q|0.]nпг|l. Bнзнвncтся восппlптeJl'пllil
пPoцeссъBъпopiДeпшo,lo6iастllсовс]]rtlI oлo Ilociъf,ствiя\tll
[lрII!IIв^rilI sвсъчнIt 6|lвanп' Ilоправ|IJnпaя пoстппoDliit
нoяeчпoстсfl, кoг']д с6JItAeвlI 3а|lъп|l ltlll, па06nPоп,
нoвнl .]oIuAiEп. з.1Епвlю|uПхъ
кoгJs 6.1пBкo lloсTftвlcвE пятR||: IlопрflвtI.qЬllnn i|loPvа хo.
IIgTъ' твкъ! н0пP. iасlrБfll)тся ioЛiаfII съ fiосвчlt' цIIpoхЛltIt кoпuтaltlt: пrlIDcRп]ь||Ilil \o]ъ ]oшilfll: эitъкаDтсЛ
rItcтo xoшаfи| к0тoРы' liPест1lтъ tloгivп: вeпPfвпlЬllaя рас.
ЕeIIla'
tlllст|ia' кoгдд вe oпt!if]||ъ пo']оIIlвeшlllill !iрдil
'ioпffii:
вl|.!Ьпaя Noвкa) Е0г-]д гр} бo зnгпJ"тш Jnнf,rпьIl tiоl ]а |l0.]кoвl
шlLpoкs tt внст.tпflсть Б|Iпl])lilI аl tIo]otxBeilннli NI]nil стъIIн:
нftLioЛeц],] Iотдлoсть .lol||sд|I tIсръ]Б0 с.]IAItтъ ltPIt'lIlяoll 3a'
сЬчкtт l{poi!Ь Bсег0 этolo II (||0сoб]) xfl||ряяiБrl otтаeтся пс
бe]ь вJiянiя ll^ to.]]r JolUаiII
[iilliъ Itз0ъ('тIro, п|)lI -]ншJoвoп
зlшряяl|iъ |ioрпусь гoioза ll ш|oя
i()llIп]ll tтltвятсЛ ]lo пo пPяllоll)
lInпраnielIiD. f, Uъ(кoJLБo к0сo'
в(i}]ствiс тoго. чтo пrгptf,ппк|l
||рflкpьIIIяются нъ
к0рoткo
]вUli! r гoJoвш вн}'трeппeп в0зjБolt llnпDдвJ'r)тtя ]p} lъ Бъ
дP)].\ |I тпliltvъ o6Pа3orlъ пocтaв.10llпoll п0llIn.]Il пгIl\o]|lтся (ъ.
пo IlPяrtotll наlIpдвJeнlr).
'tinтЬ
тflAAr
i0lUаiIt
lIpttсTяmlIllя
дonкilы 6]'жпть по пpя}!0!}- пr-
правЛeпiю' мefr,l}'тъrrъ нaкъ пcЛс-(ъ Nollп)сn. |шся п гoioва
кнnру*lt' Естсствепвo'
у.rrrrхъ вс"rЪtствiс аaпряfiнп Itзol нJтп
.LTo прtr бI]стpoмЪ ]tвtI,кeк.Lil пр|I тaNoго po,1a iдпряжЕъ Jo.
шaдlt весьУft частo засъкаrlIся
lIIleЛife всегo
Тo 1lс\оtrъ б)..tt
l)удЕo pъшIlть,
,1
еm' въ этItхъ
п
сл)чaяiъ нaмшаltвaютъ нll)тpннЕю0 етopoв} нопнта Il DнJт]
пoсiъ вeбoлЬпIoo l|||oвofБIl
р0пRitJ кpait ||o]Rов|, !l]лo\lъ ll
.loшадlr oоlrnтpllвпютъ lioпUтol пpltceчъ |Iа 3fсъкaющeЛ сгo
.I&cтlt l!ъJъ б.vдrП' oтePтъ
llрlr paс.Lrlстк1r ]flсl]кflк)|цпrъ кoпEъ сitrl}.еъ пo в03.
Nofrнoотп }'NeltшдтЬ 0бъrvT' |ioпЦта A пo.tNоBы IIдDf,.ттpcв.
неfl вiтлll' пr nLъстr{Ъ, ||рoЛ'в0дящ||xъ ]асъ.lIill' 06Р.Iбвnnя
tr скamltваlil.ся (tscрхl' ПвII]ъ lт къ срe]|Ill't, (Pltс 66). Гвoi.
пo в0з.
дeвшя oтвelстiя нп вu)1рснпеll вt'твlI пР06IIваr]тся,
п0f
ковlI||
!|oипостlt. lIастьn Y вrцtпаt a чаотью ва 6o]ioвE!ъ It.пIl пя.
точпн\ъ чnстяtъ пo]fioвU ЕсnIl 3асtчкn пPo]faвоfmся хoн.
llе}Iъ Bl]твtt пo]кoвн ltlll |xlfпo\Iъ| тoг]а Jпoтро6Jяюъ oсo(Uя lIU.]кoBE. ]iя аасiнnhIIL||\ъ ioша]ef, 1lоfьoпll l1т|l
oтJltlflDтся oъ oбнБЛoвcпЛн\ъ тЬ[ъ, пo вп]пpeвяяя вътвЬ
II-(ъ ]ъJаrтся тtкoil |I тоlстo|l тoxщIшд eя P0влft тoлUlппi
Ilapl.Aвo'l Bътвк вчъстъ
съ шUпo\Iъ }lnр).frпнfi
NPаfl вlIIтpcIIвeit Diтвlt
скnшIlваютъ пo]ъ вoг}'
Гвoа]свuя oтвepстiя pocпoiпгaютоя бiпжe ьъ эfl.
Ilъп} ]r въ yeвьlllоl|ъ кorItчoотBъ (рпс 07 d)
пр|| I3Ёof, жo пoотfl.
пoвfiъ хoпcчtIoстоfl' хoгдi
кoвкa яo lpcБрalцаспr
.Jасъч|iIi. яaiъвAютъ вo.
хр:l'в ходсчвocтlt
o],
обJдст|l пl'та БGnЬцo, сдъlRпнoc ]t3ъ кofr|t ]l па6llваr'б eln
кnкIl!ъ l|il6I]ll }пp)гllrt1, \!атepi&loшъ' папp ! Nol]('Бllilъ вoJD.
сoNъ i)т|lrъ ]oстпгпeтся тo' llтo Joшаf,ьlчrв('твlя вsroяol|.
Пoстll |lвopoдEoс вIo' стпpncтcя lltrpe псстlt поГlf il тлкlt\l]'
' oбpазo\tъ по mсъкаeтся ]icJЬllo этo сJъд)_cтъ смпзЕвптЬ
!асJo!lъ, Wбц oяo бElo llягNo lI эЛастltчПo
l{oвшд
дoшaдel аa6xввющпtъ' Eyющяхъ t щeЛкtющпхъ
пoдroввйя
Пo:ъ шяенerlъ вабпвnIIiя Uoгъ |)а]\rtlieтся Лc]oстатoнl,
въ rofъ ioпafш, вврaжаrnlLillся въ тo\lъ' чтo .loшддь' пpп
.]Bшжспiп'
sацъпo\tъ 9fl]пllt], лoГъ бЬоъ o пcpr':пiя .\ пolIiовflпвu\ъ ioшaJefl аа6llпnлiс }.lпflcтся пn llnIlРiЛтяoчt щ.]tflпrD пpп iвп^cв|п xoшll]Il. пр0tIсr0]яll(сrlJ. 0тъ Jlдpa аПцaпt зд.lвIItъ к0почпoстefl o ]!ltпъ ]t1П IIlltrпюю tIoвelлнoсть
lIofБoвli пcpe]вcп кoпcчUoстп
Ilрttvllнaшll ]t6||ваяiя 6UвaeБ воппвпltiьпoе тiЛoс]olil'.
пie: пoРoтБoc т}.loвItule U бJltзкo стoяпliя кoпeчпoст]t: ]JIlI|'
пoя сп|lпa cъ кoIIeчПoсIл\lп' пдпll&пJeпllll\lIl по]Ъ хopпtс].
oтвl'с||0n Бp.Iлъ lt т f; пeпрflB]li!,вnя ЛnсtIltст}in: .]iltllIllJl,
ILl
taцъllъ ueрс]шп\ъ |iопlJт]r' Dс.ltfствiс чeгo ioпl^]ь пe тахъ
i]lJстPo п iегкo Do]lIItllileтъ lIclIe]вee lionEтo Il Jl]IIяя нoгl
)дfll]ЯоTъ eг0: пспpлDIlJьUnя нo||нfl-]JIIпння ]IсPо]пiя llo]-
[IpIr раc.llIсткъ зiбllПltl]lц||\ъ
к0вн' нiifl]ъ
Ililпрnвf,.нILш. ц|Iпн'
]l|||lIIl.ft
за.
llъ||ъ
l|а зi.1пIl\ъ
IIofнo
ла\ъ
|I' пfl|iolIolLl)
тстn.
Jo( гь 10Ulfl.1|l тlltifrc вн.
ilJDnстъ ][6ltDaнiP
lстРirпllтЬ
:In{llвaпie
вoзl!.]i|iпo
тo lЬнo тol ]fl
кoI]п
.fсIlio
\стPnlII|!!ll
||l]|lt{IlяlI et0. пь lllr0тlIв.
пovъ сi.\чдъ
БilIil) вnIIP.
||lrIl пopo.Illoli п0стillloUNъ
lIDIъ lI пop0'Illоliь
тъJo.
с lоniсllllI'
0o:]llnяiнD nIIшь
0(.]aб|пь сгot Iltтеltъ u3въстПоп Pасч|lстliII ll кoвкlI.
LotUfltrrll l коpаlIllBа('тся iаLltl| |.
!п-1нlt\ъ lI I|('pe]пlI\ Ь'ioIlытl,
llоtrнoвE ff,Л пc|]с]EIIх1| нoп|Jт]r
1ъlfl ютъ с0 t|io|||0ппIJl||l
(вeps)- вп|l]]' lI яllop()]ъ шl|пi\|| ll)||с 63).
llа:]||iЛ
lIotк'нн .]lя
эл6lIвAющl|\ъ .loшalcil
]arflются съ JJliu!ъ
3л|(tпоxъ Il пrP]-fiвull
Iiрflп егo ( |iаlIIllвneтся
(вeр\у вllll]ъ lI пofъ
нoг}' Jвfl oтв0рoтn l)nсllo.fillftl)](я Пfl 6oкoпtj\ъ чilстя\ъ пofNo!ы (||Ilо 60l))
вь тtхI' сJ}.Iaя\Ь, Rol]x зnцf|пъ зд]пяг0 нoЛ|lтa co.
nсJъ.lстRie ]']nPoвъ o пof|ioDJi пe.
рe]lleit кoяcчвoсTл' кa аrЦъпяnii частlt пo]кoBa ]Jя этoгo
rioпштf trъiаютъ !LllPокiit || !|lсo]iill oтDoJ|oтъ. кl|т0рнil It
]iщ(ГIlъ l1optяicпltшil зtlt|]l|]' o.1tllIi0, J}'ч|пe в1' пof,o6l|шIь t]Jучflя!ъ lle t0стlп L|ть бoilьпJ.l] l0lца]l' 6ш(тpo по.
DеplUel{пo рrаpушошъ,
pс.lвlLтДтЬоя
Бoлъзни кoпыTъ.
вoспшeвlo хoпытъ.
()т]j]Jъ бoiъввcll нnпuтъ }tH lli|чпсIъ Pд!смoтl|ъпlcrl|'
Doсппlсoiя кoпнft It ]|o]рoопo остаIln||l|!сл Ila ноltI.l тnlil'
Naкъ всlr др]|iя 3а6oitванiл хoпUтL въ сTllleстBъ cП00}!l'
свo]лся 0пятЬ тaкп Б]' пoспlJ|псlIJIoч). пpoIl(rсс}.
l]o]ъ ||мeЛоllъ вoспnJcпiя 0ъ ]IilтoloIiIl Ii|зT\IъDтъ сJoiIi.
IIнll 6o.тъsвевIIUil Dрoцcсс]]. кoтoрнn Лl)0ltс!of Ilтъ вс.lt]стlio
rIъстпаlo пaр}.Dlcпiя llIlтппiя |iaкoll J||бо чlcтlt Tiio liiItП|t.
чPсIitI стp^Jftuit этo сollРоDoкf,A.т(Л (iъtr.тrillш|ltlt IIpltrI|il.
tin}i||: кpпспoтo|l ]|орflжcпIInгo rt]'(тл чтo лпр0rсsl) зпrihт|ll)
тoJькo .т ж|l0oтпн\ъ съ 6t'Jo11 кoяirli: бoJЬt). oп)хoJьк' Ill.
Bв!||о!iсltъ \rъстшof, т0мЛоptтурU IIt ltiн0]Iclil|! iаllitlll,т.я
pilзстPoilcтвo 4|}|lNltitt пoр^иiсIlпаг0 oPIIIlд
[Ipll вoспLIсUiIl н0|IIJтъ lIвъ всj]lъ ',тIl\l, llpl|]лaIioIlь
ll fio]ь
внст.ТпrDъ вaпcpвoe \t|rстo_пoвUп]rUieт0lt]lfpат}рIJ
oп).Ioiь бвDaeъ зAшiтвa тoJhБo I|р]l вoс]tf,lcЛьt llяN|lп|l'Il
п въп'Iпкfl ОJIцвoсть вoсlIf,]]tтсiьпfl] o пр0|rctса tаЁ,]l)чnст(я
въ тo\Iъ, чтo' cсllI лпвдя тfinпЬ oргaDIl3t!^ 6уicтъ pnаfl)n.
жспil воJъ]ствic .]|l }leхftпlгIccнltot '\||llltчoскflгo IlJIt т('||.
lllгIeсмгo вtiянiя, т0 liъ tlьст) pa]]paлlсRiя бнетр0 |!llll IItваcъ въ ooJь|Iloьt1, хoilIчeстDъ нрoвьl]ъ с|t.Ir этoIl' п|.II
(if60lll, раJ.lPnжeпitI Br' (loх}сt l|flltt!пстся РeсlUlц!cпjс (0'
с.\дoвъ Л JскopеDiо кpoвоo6ptulсUiя Ilр|l 6oJъ0 жo сttЛt'ЛoN]'
Ра3]pomeIlilr сoсl.д!. Pасшпil'fuФя ]l нрosooбpnщепiе }гпlпвaeтся тoJькo Bъ пn.lfulъ' ]I аt*rrl,, всjlъдств|c пeрcпoJпс.
шiя сoс)дoвъ кpoвлпulul A]Ь]lаrtll, lflrlъчастся аa\lо]лcl|ll'
хpoв006р3UtовiЯ' ]ioтopoе \l0аiотъ f,ollтll fо пo lпoll oстaнoв'ilt
нo ...iIl pд3,lpaиlPвie lrгPlllnно' кpoв'.nipalll0Uiо вnаста.
IloпJяeтоя вДo]|ь, l!пссa lipoaяпнlъ mlcцъj 3aл!]aавlll^'
сос]-.1ъ, пдчпilflоъ прt'хo]|fтlI l!||]o l|0 ltаJJ въ fвпAe!|]с
кpoвяUня тЬльцд гPl.Ilпr!lI lfJп пo o]||||о.Iк11 вorIПяnDъ Бo
Je6ilтЬся' пoвePтflorть0я. Jв|tlaтЬся пII(рoJъ lI тflБItяъ oбPa:}0nъ крoвooipaщоIIle вo:]стtRoвiястсяj a prсшltpеlлttс сoсl-1IJ
сllJь]tн!ъ стcL]cняхъ pn:l-.||'п.
0ътiN||ваl)тся дo яoр\tlJ
-прlI
ilirtliя крoвoo6раLцcлiо tlс вo3cтапoвJяется, п lo o('тпllolIi|]
l'!o ппч|lпяeтся трatIсt.]aцiя lt]1, с0(l]0въ noспвnсяпnil rIД(тIl
,Ii]tlNtt\Ъ rIflст0ll кр/Л]lf' вс]iдъ зiтi\l1r пдст}'ItflетlJ п|t\i l1'
146
гЬ.]e|lъ lipol!ъ тoгoJ пofъ
вЛiявieмъ вoспаJcлiяl всдъдствic усп.]eняагo lIрlп0нn нpoвtt'
II внвсoсу:lIlстыe ткакeвые э.lr!оllтIl н?lrlIIнаnпr IDсiIlчItпатЬcя aъ oбъ.l't) }'сllлeltlIo Pа3вllвlDтся' oбрn3I' \taссY tlo
.l0дшtъ ьpулJыхъ к.1tтo|iъ
atrдя 0у|цIloоть noспдillтo1ьп[|o лРoцсcса' Jсгк0 06ъЯс.
IlllTь Tъ ЁIипllчcскtc пpпillпкll БoтollN0 \аpaктеliIIIl .fiя
шоcпtлilтшьвдг0 Ilр0tlосса (lпt\oJь тlpoIlсlo]Itп, Bсlъ]ствit
ск0пЛeп]я кpo0|I вl, кpoвялыхъ сoс).fa\ъ' а тnнxiе всJtfствje аначлтeJьu01t ]IпфrtxьтPацiIL
п d]nр]teвпи!IIl
^lIдкп\lп
ся элeмоктдllIl мeясoс}rд(стolt тEaнlI
llt вaкoяeILъl вс1ъ].
ствlе JвеличеяLя нonlтчeстol мoioдliхъ БЛътoкъ |tlтeltъ
рааpocтa сoeдilпIlтeiьяo-тRaпil|{Iъ эJс!eптoвъ I!РlI вoсп^.
icпilr хoпllтъ oп}.ioJь бывaeтъ тоJьБo въ oбl0ст|t DъвчIIкs
нь oб"Iaотп жс кoпытa в]Iкo|.дfl, тaБъ кaкъ Poгoвtrл тнаПI|
кoпытд кe пoдатлшla п твоpfa-}tPасuoтfl oбъясEяcтся Jс|t.
.Ieввыsъ пPttтoк0чъ къ вo.пfl |ошяoч) чflст)' кpo0II. 06ра10.
||aвLe\Iъ нoвыхъ Nl]oвeпocпaxъ с0с).дoвъ, сJtдoв
}.De:Il|чc.
lIlеnъ плoщaдп кpooоEoсЕof, ctт|I JI, пa|ioпецъ' ' вшхo]o!lъ
liраclвхъ кpoвлпы{Ь тълeЦъ Dъ oхoЛoJсAaulJo тtilПЬ
ПoвкIшeнпдя теltлcplтypo !ъ 0oспniсЕпoll тнаRlIl чтo 6E.
в&отъ поoicяIlo въ яiчr']t l|||oItPi,.i Il .ъ развlI1iFl|ъ ва] пoeIIiя
oбъяспяетоя ).сш.]спilы\tъ пРltлIIBo\t ь БлoвII к],
llъcT\ вооl|шевLя
Il частЬю J'сплеEвоil пpo]} БIliсll тeпJа въ
UoспLIeвпo[ъ фoкJ.с1r. БoJЬ пpп воспflJtlтc]ьн0l!ъ пpoцeссъ
06услoв.lивaeтся cдавЛпвuIIiсirъ lIeDвпu\ъ oяоячаlIif, ilаБo.
пшв|ltишсЯ вoопaJштcJnпшrtъ экс.)f,атo\Iъ )сшJсвнolt ч]-встDп.
тo'1ьяncтью вРpв^пь Dъ вoгпл,l.япo\lъ .Jro}ксЪ, вш.rнolcvoil
pa3стpotlоTвo\Iъ шптапiя lIr|)}шcsie iJtJ.нкцi|l пъ вoспд]eняoпъ фoхусt лeгк0 oбъЯс|(яотся coвoхIпш0стЬr) всirъ вEше.
oпи.анllыхъ пРoцР..oвьl хflрnктnll||нt]' J'Iя вnс|InJрUiЯ
]1схoдш в0cl|llепiл-рa]iш.IпE .\|U f,каcrIъ JAo. чтo прtl
]L3ъ coоyдoвъ бlt!.IIi!ъ fipoвяпыхъ
слабovъ poздplяir||ill I|рol|сшrдшiil шъ вoсllа.]ltтсiьвo!!]l
d|окусъ 9астof, кnoвooбpnlцeпiя lro^отъ прoflтlf
|L
fipoвooбpfl'
вoастаЕавi||яlrтсЯ вII0вь Tакoit lIс\o-] ь Itabъстепъ
lт0дъ |tltоЕcll]| рa]plr!Ieнiя noспa.lопiя Еслп lie нnчаlась
lILeIILо
тPalIсyдд]lLя JI RoспaJ||тc Iьянll пpoцeссъ пPolDFсс|lPJоп! тo
въ в0спалeпц0!lъ q]oш}сa скoпJяof,ся tрotIадпon rrIlсio Nit.
т0чuыхъ эxelleвToлъ, Noтopнc ]lнфIlльтпItp}юft Bo Dсъ стo.
Р0цы о0cдIпLпTeлЬнJ'ю т|ixl|ьi РасшспJяя oЛ вo lolil|fl. A вr'
цоilтnъ' rДъ скoплcEie Joстпгlcтъ nrR\iпll|пr.o' фop!teпп].о
э1с\tсtlтн IIaчппаDft (нcтpo пoгл6Aтt' сocдппilftiЬt|ая тБ3lIь
пo]ъ R]iяпiоIъ ппфпrьтDnцiп рaспiIlвleтся, Ilачеэа('п'
обрnа)-стся тaкIt\tъ 06Пl3ortъ ф0х}съ съ пoiJ'iпдNl|lt]t соI('li.
till}tE\lъ глoilп!tхъ тAAofl шсro]]' Doспвf,eпiя пiвъстспl'
l|o]ъ пseпe\lъ вагвoeUiя 3атiisъ' вoспnЛIIте.lьпнtl ]IPoцcсс]'
\toAeG аaкапчllвагься,laтвРpjtrнiочъ |l']lt nipшoвaпi',чъ ||l
}ttстЬ вocпfuleпiя cтoi|нoit сoедI|вIlтeJI,пoil т|iаппofi oп)\o.]I!
lIocIb]вяя 06pаi.тотся 6'lnIo.1аpя тnrt}, чгn в'',]ъ]стsiP Itol ''.
яянагo гааJрдковiя тБnllIl вь вo.пn.lAcвoчъ \1асткL IЦ'nIl''!o]IIтъ ]l пoстoянпftя ЛпgrllJьтlацlл тхпнil ll|оPмсRвнIll аiс.
rtcl|т0nп, кoтoрEe' вп'ofлсь въ оPc,]ъ 6Jflгoпpjятsoll l]ll
IIiъ аiпэвltt I|n!Illlаютъ ftlффеponцltрoпnть(я въ от0llн) rl
сoоtrIlвппiьвJю ткпяь
],|^хoпeцъ' вoспаiltтсiЬIl|Jli прoцессъ lloяicъ аaк0пчПтl,сЛ
]tiъя]вJeяic\tъ тнa0It. г P рпспaioПi.rlъ Pя вe мeIL1nflllli||
частlLцы' п дofte olepтвсвiсмъ ткaпп (aпoвoвъ oгопЬ), т с
пoJшltъ пpекpaщeпieмъ яttrв|l въ вфпEleвпомъ }чвстк|]
Пo тeчeвiD свoо!t\' вoспaJeнio хoпнтд 6нваeъ oстpor |l
Inoппчeсхoe
кoпUтъ мoжетъ 6ыть вc.fъдствiо
oстрoe вocilflieнie
J|trll60въ, уfoPoвъ лo кnпнтJ' вс|h.lcтвic ]lгocтx.1ll o||oя.
п пpoч. cтIа-rsцie этo сoпрoвoжfflстcЛ 6урпuчlL яп.1опiя!||.
вс.]tfствie сIIJьвtгo ЛДпря^eпiя тБrпell въ рoгoвoll кelIс) ]]i
]l яiltвoтпoе lIспЦтывlетъ cтpAшЕую 60Ль ()coбевпo стРn]n.
нie зтo дoстltгecъ cвocil сlIJв' кol]fl пoрЙlются сPв3l'nбl]
пeрe]нiя ||Jп зrf,Еiя хof,cчuocт|t' llп всt чeтDрe пo]|!
BoспL]cлie Noпнъ яiIIн|т'Iecкш вEЛaAteтся тiмъt чT0 лoU]п]ь
прП
пoplкeпill DеpeдяIt!ъ хoUсчвoстell cтaPпотся БпБъ llоiillo
боJьшc пepeнестIl цсвтpъ тяжeстп f,]п яа inllltя шol|I. ]Jj|
чегo,oпапoдвn]IIтъ за]l]iя вoг|Iпo]ъ 6l)кrto, а Лeрeдпlя внст3.
вiяcъ впeрcдъ' oпllрtя(ь нfl Ляткп IlPlt ]nltж0пill 6oJl'Itо|
:нltBoтшoe oппpacтся ]la пepeдвiя яo| |t самoе кoрoтlioс вllcrlЛ
ll сcllчв.ъ яiе пррrlioтъ тяfrРсть тьlA пд ,lаlвiя нnl]l, I:Itк]'
]ъ.]nя скaчfilI oilrгвo, пplт пoрaA.вill iaisItsъ lioпn1.
Joшnfь стip'lстся пAPeпрстlI тяяiо.тьтЬ.lfl пf IlnPр]вi'l
пoгll, JJл tIcгo oпп llo,lв^fllтъ lIo]l. 'ipl'tо llпIlоfIIiя tIoIIl. iI
ia]нiя пoгп тпБже Псsпогo пolвo.fllъ п0]1. бpirхo tr.]я ]DI''
чтo(ц oпtrpатЬся бoxLIile llд пЛт}iIt ||а our)пЬ пoсппlr||'llJл
кoпнтl гopячtt: oбщilя теvпоpДт}l|а пoв|Jш0I|п; жIlnoтоol' ]!'
iu
вoстefl
l{,8
хoвкA f,oшrди
ЕрцвaсTcя |toтollъ lr пc llcpc]Ioс|Lб 6сзъ чувствn io Ill
.]сг-
|txlo llflf,двJt|Dапjя ]lt р0loв\ю капcJ'лу чрcзъ 2.3 jня
P0л0nа
яt пcъ Ilo.]'ь поя'
s тnкЛ
прo3рlчпaя аill]
аiптe.]ьпnго прo.
ткnпlt xill]|ioсть
.гiкпtтъ
цeоcа
стaпoвI{тоя м)'тшojt'
a пoтoltъ ll
oбj]а'oNъ пРll ocтрo}ll) пoспa.q.ll
olJcTpo ]| въ кaкie яtI6J'дь 6 7
\0нl.ъ o|ia3iт|'.я oтс |nl|л|||cllс,|'
lIpс]сна
nADисl{тъ
л
(с ь ||]съ
л напсгift
,|'l\пагilп.
:lан i. llpll oстгo!ь Uo.llп'Iollil| кoпып. DIln]llЬ
вые дк|I'
lr дажo
fl'
lьлxl.o llpo]lcсса' l]l| пср.
;"']'lx"l;T#J;#Jl
ьo пoго,tlliя кoUРчпoсгпt ll
л la]пiя, IIрп oб|п|lpllo!гь
рjятo0e ]I 6eаJсioв|Io пe.
l ||оl)efпlI\ъ' ]I 3а]пItiъ
спл-
aпl{
прe-
1а.
DD
вlеTсл с0oбoдшDit oттoкъ в.cl|аf,птеJьu"*. n[,o,,^,il"
rт лpcдуll'Pоflrдaстся Trьlrrlъ oбpft'ortъ oтсiaппaпiс poгo.
.н]]3J'
вoil lLoдoJдDE' ljaтJntъ ]Ionсаяo пpп1l.ьп||ть !o.]oJъ Dъ DIl]ъ
\oJoднEхъ лlUяъ (8-l2"R)'
0\Jжfaк||цell аrrъп.
]t.ltr (f\oit
\o.lof,ъ !tъ
вl|]].'
omPоЕ вoспArЕП|Е
копыт1'
1цэ
oIoтяo стoпъ въ soлoдпofl вo-цh..Ipо]ъ пъскoJьхо -lflt.ll
пoсii пeпpеn!ввnгo Dlr|т}lъвcпiя вnпIlъ l!oг)'тъ ilочrf,яvтЬ
всt] oстлuя яB1cнiя Dorпi-]oiliя. ]l прotLосс]' аnIillпatlвflстсЛ
поJllu\tъ Pnзpъшeпiсltъ, ltitr nie пePеso.fllъ п1r tpoп|ttIсскoe в0спfuleвle кo|lEъ
I|oleэtlo такжо пPtlltъвять прп вoспflJcllill кoппп oтвJcliirilttiя сPо]сгва: яп кoA}_l'л]lрoждюtltiя вIltliлiя' п вЕ)-тll,сJil6штоlЬIIIJя Бo]ьпня пoIll ll псс тЬJo Jnпln.]ll спputlill.
вnFтъ вIIIlвн\lъ, Бfl\|lllaрDн!r, \tlPnвЬlIпUttъ сIIIlpтoltъ |lJIl
скlIlIlt.]npor!ъ' растIt]lпDъ спpllсП]тl.ю члсть п)чБovъ сoil|\lIJ
It пoкрвв^юъ iollt0f,Ь ЛpПrttпcпieltъ !)а']pRяnющ|I\ъ вelцeст!ъ .]oстI|гlnт], тoгo' rIтo кр0вь ItplIiIlвf,стъ къ Paа]l|e.
:fieппojl Iiojнъ Л lle,lJен|lo oloJeкaeтся oтъ воспfu]eнUIl!1'
rInсmll
]]ъ тяmоЛUrъ сi\.чRя\ъ, к0г]п вocп&lIпc.]ьпIJll пloцосс]'
гpшlm пeрenтш Bъ гaлгpся)' пpп6iгaюъ нъ oпrpaцill спя.
тIя рoгoвoB oодoЛIвн съ тoil цъJью, чтoбIJ cвo60.1пD ноtлll
стeхnть вcъ прoltкiн вoспsiItтеxьвагo прoIleс(e, .lтo6lJ
.IlIeETrUIпть п6UпяжсIIiс Dъ пo]]мicвUu\ъ ткаялхъ, чтn6lJ
пeпocрeJстDrнlIo дъllcтпoв]lтЬ пfl пoPаAcнпlJя ч0ст|| (lIo]кoпплUll oтfьlъ кofr|t)
.{lя этогo лo 6ъJoll Jl|яiIl пo]oпвff IlрoIJъзаeтся вп l0т|'
Д ь0жI|' ваIDатaвaстся т аflцiпп кJe|ll0\!II, сJcг!i& oпяt|t.
ваeтся I| oтдъшeтся вшъстъ оъ рoГoв0l! стръiБo]l ilатiu]'
oбyнваюъ oбUafreпяJn пoдoшв\ дcaltЕфcЦ]tпJrЛluIмъ pпcтвoрorъ сllдэEваюъ ee }'^cJсвo-свIlвцoвoll vпэ|'D (равлня
чnстII f,eрeDяпп3гo !lflclfl lI свпнцoвnlo \к0}.са) |IilI e||ll'
,.lI1шo oпI,lPПв,r'в р'. i^Lod'opnolъ || lIпБ']a]tllIlюп) ilo.
Пoо'lъfвic с]olI ll'lIlnвяfnчнплo t|nгnpifu]а с\tачпяпr'тъ
./вязЕJ.
aъ скпп|Ilаръ пoпo,Iпчъ съ vnсloЧъ .f lя лoгo. чтnfi|I lflp'lп.
тiIрoвдть p^в)' oъ прoRпквoвcлiя пeчшстofr ваao3пofl яi||nix
п т- ]' ЛepeвяаЕr rtъsяюъ вРeyя oъDрсltсяп lt' P( ]lt вoспп.
imexьпЦfl flрoцессъ пf,cъ вr' стоIoл) 6JflгoпPiЛfl)ю, тo
пoвязк} }toжпo I]c Tpoгftть !пя lпn 06lIажcяпoя llof,ol|lвn
скopo пoкpываcтся п0вн\'ъ poгo\lъ
llсlп io]!аfr
яcoбIoдIIмо cдълflть пnрoхо.1|, вь то
вpe\lя' lI0ка eпtc lotoвnя по]oшва пe]oстflтоnвo |lЛотпп I|
]iPilIнn тo въ зтort], сJJчRa сь \с|l]]\0ltъ п|'lllt]nIЛть
rIoA||o пo]кoв)' съ крuIUкоll ltJп гJ.I\}r| поl]i0вI lTnс]t].
пяя \n|)aliтnпtlзIстся тъlt Ь 1Iтo къ ||ItnЛloil lIo]j!'l\lto(т|l
.
j50
|ioпн] Jou|l]x
хпoяпчEснoЕ
cя вмъcт+ съ DDп|1чtlвtl]щIlI||('я uпtlln\!lI пpпБl)ъпJяeтся
ещe крышка п]Jъ Toнкaгo жеJъ3а' кoтolпя п а0щIIUtneтъ
гilкttvъ oбpaJottъ в.ю lIo lоUlпl. 0гъ ,lавJ^||iя Ili п.. п'lчвн
lpltс 70)
TAкъ какъ прlt тякe lorlъ ст|)nJfнilI NoпыъioxIа]lt бo.lьllleю чаcтью дeжатъ To сJ.ьnуcт]' всегfi зпбoтптЬся o тol|ъ'
lт06ы 6вJtr ч|Iстaя Il sяIкlx п0дстп.lкf' tпo6в ,liIlп.тнoo
пrреDnJItDаill съ o]lIoгo 60на
]la iplгoll вo ]lзбifrflпic oбрп.
тъ.1a (вaпр, lIа ]lакinкп\ъ)'
Лp0шс\oдяшшгo вс.]ъ]ствic да.
вJeп]я Ila tтlI чaст|t тяЯl0стш
гьJа Oбцквoвeцпо прoJeяUII
этII сln60 пoдf,аются leчl'tIir,
lI' пpII o6щe!ъ раэотP0eппо\|ъ
.сJnбостt|'
рoхпЛъпт].o-]пдкo,
II пРll !рo|IlIчcсхollъ
Doспдiспlп кoпцтъt
Dс.тъ]ствiс скoпle|liя
въ кoпнЙ eeрoапагo
Dвп0та' rloftсъ пр0.
всlii.t.
сTшie IпlI.]oотвагo здраflcпiЛ
кpoв]l
хpoпtrчe0к0e
вослп.]eлie
ь0пнтъ
чаtr(е всeгo
.0стaв'1яeь llсIolъ n.трaгo 0o.пl'].lIiя, llo
таIiAo
^toAръ
lI
сaм0стoятc.lЬ|lo
xарaкTe!вo
рaавшвaтЬоЯ
д.1я lpoвIrческaгo
вoспаJекiя сa!'oe течспir прollесса: эfъсь oтсyтств}юп б.\.P.
]Iыя явлcпiя' к^кiя ла6людaются пpll oсTрo!ъ в0спаieпiIl:
пpoцсccъ пpoTокftrъ 0чеtь }tсдJсвн0l пo въ вoспаJetIвo|l
ткап]f пpOI[cxoдятъ авasllтeJ]ьнEя пaToлoгo-0патollпчeсьiЯ
]IcNt]вeЕiя I{aкъ lI лplI otтpo!lъ BoспаJeпiп' 3дъсь с)щe.
ствJютъ ЛпфцЛьтpaцiя ,пп.]кп\ъ lI d]oPllеяUTJtъ чaстef, крoяll'
ЛpoисioдLпъ oбllльшoe oбрaа0вашiс ltoJof,н\ъ грав)..]яцioп-
пEхъ эJомeптовъ, пoсiъ]нir llнцlll]ьтРlIP}юъ пo!lioIlыт|Iнlt
oтf,ъJъ кo^]I и дltфq)epсвц|rруютсJl въ спeJttП|LтeJьяtю ткiqь.
l)азвltтie сoeдив|tтe.lьlLoft ткnвп внlIJваeтъ I.lJ'бoкiя п]tlъпeпiя
въ п|ITa]IilI лoдкoпштндгo oтf,ь]п lioltIt' а n]d'сть .ъ !тIt!ъ
сЛt]oвaтexьпot oнпвывflcтъ f}ptroc в liяiliо IIа poстЪ Do|oвoll
Гхпltll. o.oбPпп0 fioгJл llpoIIcсс ь laавпваот.я въ n.l'\нcfi
частп кoпытд. въ oбiпст|I вf,пчllria
ljl
стаяoвптся 6oxlre пlП.
сoстoявiп пIпaпiя,
iIl\0pадочll0]tъ с0стoяпшI сJ}'.
яnтъ Еeръдкo бJпжаЛl||ef, прп.
o
хoпытъ
lг0Jъ к0пшaдo!o]пп
io |5', нo рoгoвоf,
сrьпкli пoявляютсЛ пo.
IIePecнEя 6opoз-1н.
.кolьчaтoсть' въпчltьъ
ionпП|я пpoJeAпef, ortcРтвъвiя
'
Бoлtl| пд вEfaюJцIlIся
чflстя!ъ
rrЛвofl гjтбelIr жItвoтлfl]
вo(TliЕП|Е
IIтаtъ, пplt ipoп||чесliosЪ вoсппJcяill !tf,xьlIIIгieвъ с.1o'l
кожI| кoпнm I t|пepтPo4)ltрIстся, рoгoв0я тнaяь }.mлщaстся'
Il этП п'\|iпeпiя вlокIъ пepъдхo аа сo6oll eщe бonъe гiу.
60Бiя Itа!l ьвetIiя въ кoлErf,: кolIнтлая tioсть пpIt]|||мAeп' веP.
тIIкаlЬпoe пaпрлDiе|Iiе пrpпвпoIf,p]lo дав]lъ пв пof,omв\
il пoсiъ]вяя утопчnясь ол.lсхnется вEпвъ ]т fълaeтся |t31'
вorutтofl' пpяrIoю Лxlt fsжс вtrп}кioll Bс]ъдcтвic leupaвIlJЬ.
вaГo poстfl loгoвoit тБ3пIl \lъплстся фopмa кoпDтa:эдцъпвоil
I
P||с iI
Л30f,тп отс.1ollкa вссjl
PorcвoЛ кRпс'\iн oft lla]ьпп|ieвs сJoя кojкll
Tвкп!ъ 9бpааolll,' воспnJ]tтcJъilDi| пpoпoссl'в],вoп'lта\1'
'
Ilел3бъжвo R]eчeтъ з^ сoi1o11 (орьeiвoe пватoIЛ.leсБoe ]lз\tt.
нeпie пoсlъf,вltх], Bнсшую стeпояь тfl|ioгo ]tзшъвeвjя п}ef,.
став,]яnъ тань вa,iнвaol|ыя oжoвня finлElf ]'огoвilя стiпR
rfroвU\]l к0IImъ пoкpнта ltвoжеcтвoNъ кoJьllcoбр3зпнlъ noа.
вEпleдill lI жсiо6oo6Pазвн\lll .\lJ}.6Jспiяrtrt (рпс 7l o) ]jьJajI
iIIfrя взpнxлcпn Il \tягка l)oгoва' пo.lol]lвa 06гfllIeъ рoвпtb
пJocнoсть lInп яle eжoвEя кoпнтR пPef,0тnЕ1яются (овoР. шPпвo пp||пJюснJтн\tItl } гo l L пlAfot|рlliл гoгonoll стtнкIl fi |'
3сrIJъ oстрнll, д саsп огьпнп тftкяtc пoкрвтfl ftoxЬцевtllt|l
вoзDнпeDiяшп п жeJoбoo6рnзвllrtп }Ii}-6iепiяiltt нпкoпcI(ъ,
пfl eAoD|Jлъ к0пнтд\ъ Ilеpъ]кo сЛ.lьп() лвзлoсTlотся 6ъ.lнll
рoп,' рoloвEе illсTotlБll тnfiъ: чтo 6ъinя Jвпiя UttiЛr ilрlt
пoстднoвNt tioпtlта ла эоvil] спepcf|I rt с6oБt (ltlс i] ?). I.o.
loвlя
IIo]oIIIвfl внл.YRIil
IItltЪвltть eжовtlя лoпEта ]Ioвoзsожпo.]Io ]f,я тoгo' чт06lJ J0'
lIoгiflсщe р3бoтfтL' !Iообso.]l|!l, тxIато |ьпнll Ylo!ъ :Jil rЛ
Aoпuтfln||: чaстoе сltачltвапiо |l\ъ вo']oll Il Dnltioilа']Ь|l^я ]ioяIill
IIIn]I'
1n2
il
ко0кn лou|1цn
пpIt paс.Itlcтк1] c'io0ш\1| кoIIIJъ IIсoбхo.Iпrlo ] liоD{чпвsт|r
3ацъпъ дo l|o]]vн'loтoвJ0 Ac пofoшIву tt cтpъ']NI |lе сpъ]ш.
Dать Iloдкoва для eжoDllхъ кoпыr дf,]aeтсЯ ). ]л|l+'пn л]Bоe
IпI|Ре iI зaцъпнnл чfсть п0].
]ioвы пРltпolпп!nPтся къ
пcPr.\ I]eЛ\пяя пo0сP\вoсть
lI0дБoвн сl l.lьIlo вNбl-lтoaа вfl
ioшs]ь сooсъllЬ пe ltofreтъ oпЛlnться пR нoпrr|.
cc пs вf'сl' сп}стя ;-0 trвсil oтъ пRчaiл nn.
f,ъiIIIi Ilа дEъ Poгosoll кnIIс.\JD cкl|пJяeтся \tnссп ссPol]Illo
lUпoтЛt рoloвsя пo-1oшвa oтсЛп]tвfeтсяl lnтJ]}tъ вEDoтъ' |l||oсть Ппссетъ
It пplIпръпiяcтся оlll
l
тoII.
IiпtlII гlI6кIttlп гв0]fя\ilIl кoтoрнL] пe сillшнotlъ внсoкo
Ba6пвдются въt рoгoвl.D
стъ0Iiт въвIff}: cn \Plпкфт|l
lt Jo\!БocTII ЕсllI пo]oшвeп.
пшii хpаl.I c||ll,||o DuioN.]eнъ. тo Uа пo.]кoвъ ]if,пr}тъ Еtспoiькo отпopoтoвl) ]lPЛ сll п,tloit Dшп)IiJoстп Poгoпoil пo.
ioпlвы дi'l аaI|uIтн оЛ }пoTle6 l'lють сп1I'нo вNбItтoвапявя
]Ioдкoвн ll яъ тo\tъ случaъ' еcllt лoп|n-lь пc ltоаотa сnj]Jo
хoдить яa выD)нioll япжясjl Iloвоp\вoотlf. сцдб^at)тъ пoдкoв.f
шппail |l.
|дnпякп)'
нo пpll давIcIIiш шa )шПбпcнпoе )rъстo пo.1oшвн oбп^PJжпD^Dтъ бoлL, lt Ioдъ |Il], cтдн0в||тся uъсхolЬхo Ло6н]t91l п
oстoPoillпышъ
н|'.пoгр'l''lIioч],
вifl'IltБo Bъпчltьъ \!otiпстъ' шсPсlь пn llеrtl' вн|Iпдacъ looвlя тнпнь oтq]ппваeтся ]I зflтьлЪ прoцcсс1! rtожefl, псгсI| гl!
в]l пагнoeпiе! Aoтopor ltoяleft пoвЛcчь аl с''6ою съoyePт}Б
пic\tъ по]кoпнтнaJo oTJъJа кoяiIl ll oтсJo|lIi.т всefl PoгoDoIl
fiаllсJ'ЛU }lo odEхвoDeппo бJагo]spя тo\l}'. rIтo прtr пal|пнх1i
Bъ пеpввe жc f|||l oтна3Nваeтся nть P^6от]{ псJt']^пвoтвoe
ствiо 6o.IIt въ ьoпEтъ. вла-1tJЬцll сeit9асъ ,ie o6рдlцflDтсл
30 пosощьn. а свoeвpeмrпIInя п0]toщь пpcf,) ill)olinrоть oсioni.
Ileпiя. Il дъJQ tIiЦe всeIo оtiднч|IRаcт(я пoltluшъ внdf,olr 'лiеп leilъ
IIpеfскaJавie
въ пflчnii lnooltвRпiJ| ясег]l 6Jяlo-
пpiятпoet съ IIаcт) пiовietlъ Aе Л0l пocяiя тPсб]-eтся \lle 60lь.
IUая oсyoтрlпeJь||oсгь пl]Il P,ь]llслil! яollPoс^ объ |tсto-11' no'
it!аппt тЬsъ 6oJъe' чтo .r0тPEil гпn1IПIlt ll])оllессъ Dсс']a
рпэпrrтie\lъ coc.]l|пI|тc1ьtto'l твAEл,
а пoс.] |;-1.
пяя. пpoшtвoJя ]ilпlclIic п0 пoдпoп]tтпIill oт.fъiъ кo,iII.
впашвleъ ваРl шeпie пllтавiя cъ пoс lъ]lnщоn птP0llIiеll
I{аsиякъ ]IJ]I J||I|тбу пoдo|пвш rJlп(е всогo пo.lвcPilсEн
lI.10скiЛ' Jaкiя кoIlнтfl lr Il006щr нoпштаt ILcIIpавllJLв0 \ст0eн]II{я шJ]l пaтoioгIlчeокlJIj l0тя llcJьзя |IсLiJDlIать 0oаltoжвo.
сTlI )шlt0o0ъ и пop\!аiьшEtЪ Roпнтъ
I[рtr fleгкlтхЪ сTс0rкяхъ впl!llяoБъ .]оп,nf,II llr \po\|аbъ
Harlllшка воnlll .^|lP4UoA,lirГ|'я
troдoulвH' кp0вL сliou.fяcтся lt.li]}
DoiпIIвъ воъ шlсJII rtefrf}. рoгoвнr!п JIlстoчlinl!Il, пo.fн\!00тся
в]| сто|'o!у ]l0It!teIlьшfго сoпрoтIlпioпiя rt ||oIiаа]lвaeтсяонo]o
сoпpoвoкдаeтся
yшибъ пoдoшвьl кoпытд
ч}
степсш||:
lt сNoшcвa oп lIIlрIжЕaгo
|iрая къ вяIтрeIlпe\|l. .1iя
тolol !|т06ы пe 6пio нпкa.
нoг0 fдвпeпIя пп пo]oIUн}.
(рttс 72) }lся lIoдNoпn ]oniliЕf
l|шtь |l0 вoз\l0яiп0стlI JcГfiа
(l
вствптcJЬн}.D тБаDь кoпЕтя. яiilв0тIloo
tll.пствlem 6oJь lt стаPпcтся плступпTь па зnцъпъ
съ вflот).пJспiоltъ Лoсit' тPпвilн воспRlIIъ]Ьндгo про.
]Lесса' съ прl|тoБow л|)овll Бъ ||oPfl^eвнoill.!ъст.Y II съ ]|oсJъдJюUtc|l тpnпс.].]Rцieil ея жlt]БпIъ !^стcil п т f,.li0lljз'
]tсвпoсть въ o6Jастlt .тпlIt6д o6I|арlжпвяeтся въ !н(0ll)ll
!o|l :1дoIIft ]ln
II,tI,кoнiп
6о'iсll Ir [)olololI
||ofo|п.
Noпuт0.
.'Ie!eЕie
Прп пlrlrtllкаrt' пPeж]c вссI0 oтuсliIlBаPтся
ьзпeявнfl фoRJ.съ съ l|оltoщью ]lспнтi гоlьпы\ъ lilпll.
цoвъ' э3тъvъ l)aсчпlllArrтъ эт0 rtъcтo ]t rс.1Il р0гъ пofoш!в
6ъJ|r|l, тo въ пoPamellпo\tъilf,oтt всeIfn зfl\lъt{аeтся темlIo.
}]oЦe!ъ ]ъJаr'т]'
с|tшеe пiп б]-pф oкPашпва]tiеpoгofiJ|oDЬю
fl кoяifl Лo.1оlDIIlJ:
въ!тollъrI]iстъвopollкooбрланoо)'lJу6iсlliо
о6llкп0Deпп0
чllстnя
хPoп|l PtJlt
чeРc]ъ oтDерстie вuтсfifl0т1'
прoUlJo oъ нiча.]а бoi|i3пlI f,IIя fвп: 0сi]l jlic tlрolплo ]
б ]ttrfl'ю внтeБrcтъ ]lin]vn A])oRlt тellII0-6} l|fl ] o ]lttiтit' Dсl Г'l.
ствie pn]ioжсвiя пloR]I. ЕсlIl ис в0спfllltтс |ьшtJil пPо|tоttl'
60.]
вн'тnЕнняя
ilкaпlпDftется рoзРъUleнionъ, тo яIt]нIя чfl(тlI БPoвtl всnсfl.
||aются IIвъ фoкJсъ oстаeтся тoJЬNo г.Iстnfl, 6}рflЯ }lilссп
|ip0вяпot! свePтoкъ' ]ioтopыjl тaкяie aflтьItъ pnспa-laeтся |l
ll'^сIlваотсл Bъ Jxп.\ ||(оllttIJ\ъ жп .'|\'l|fl л\ l,'llРxъ oт0l.pстiP
Rъ po]oвolt пoдoIuвъ внст}паeтЬ IlIof,пал \Iaссflt Ilnрauя
fo]н кoтo}]otl oкpaпlеltн въ б"vрUll rтiIl чeрпlril ]Lвът]'. чтo
06ъясняeтся пpи!ъсью къ гвою пttIltе|lтl кl|овII
l[ такъ, сдълoBъ !opoЛк006l)аз110с oтвеpстie, oбrtшвпюъ
r!ЬсTo травllш !loчпulaют], cгo oтЪ lнoЯt lt ]дm}Iъ зoл]oПъ
ll3сiъдyютъ ocтoрoжЛo l|о лсi\lь пiпрtв ll'пlя\tъ стnпeвь
0тсioflПlI рогoпoil lIofolUBн Beсь
oтсioплiltiilся Poгъ сrъ]l етъ !']af,l|ть. l:nнъ J'jNс o]Aпвшiil.lI ft\tЬ
oбс3|lочIl г|' с0oбо-1пlJ|l omoнl, пр0-
].IliтoDъ вoс||fl]llтeJь|lflгo лpo.
цcсса Бliгo]аlЛ яе свoбo]вo$.Y
oтт0ку !!iпpлAclliс въ Бoпнть
бнстрo I|n-]neг], D|Jпoъ у вnв.
Чикfl ]IcЧo]nоft вoспаJ|iftJЬявll
l|рoц0ссъ ttпf,o |ю rl^i.f oсJд6ъ.
впeTъ |I БoпuтL1 пplt\oJIlтъ хъ
lrop\!11
06вanill!п)r) члстЬ п0fDшвн
P{e ?l
oп)'дpпE8l|тъ iofolDop\|o\ь lIтort.
пoпиpуют'ь ] пгр0окoлпче0Nll}lъ сJ-\пr|ъ ]tатepiL]otrъ: кapбo.
.]oвoft' сJлe$oвaпЦolt' io]oфopNeilпoll ltnрre|l f{oстlтoчвo
к^Nъ Ijнe яач|IнReтся oбpa]вyr]лтрeхъ сltъEъ пoBяJoкъ
loвaUiе lтовftIo poГд 06вa,NспвirЯ чnстЬ Ilo]oulвн ]ъJnется
0)'хoll, бЛeстя|цefl ]т кaкъ-бн пoкpNтll с.foettъ JflNfl пitr
кoiДoдiя_этo ll eсть lloв|lя ltoioiа'| poгonflя тlia||Ь }lo lIаб]]r0ldе aагpяапеЕjя пoвл:]н|I воР\Illо (:лoll eя сllAчItв0Dтъ въ
сilъfit f0pсля(нl|,o \Iiсf,fl (ь сlillпlI]пpo!Ь
lпoрoвш)")
(-ъ обpаl]oв[нiesъ \lолotl)ll рoгoво11 тн^нlI на внЛtзап.
lto\!ъ м6cтi пoдouLвы loша]ь lloяicтъ }.'|n' Pпбoтать, n fJл
lогo' чтoбы 0кn Rc \loгJl lloвlо.]|пь {oJoд!к) poгoв}.ютБаяь,
Il0.пe]]|o ).пoт0eблять тlof,хoDl' f,.lfl Еrм|ll|ок]' lloсJъ]вяя oт.
II|чflетOl 0гъ 06IlкI(oвcпяoil TtlI]'. чтo 0iтпЬ 0я. ]ftNPIlDftD!Lпя
60ЛЬ]t]ш .Iасть кoпUTfl' ]ъ.fflстся l||l|рс тПнь! чтorJн 0lIfl зR-
'ц|llll1lil eп 4]ь {пIll4nB], || Innl''Ili' пгl| ||i.т}lliпilI l:oпо1.
Uoсl|| на зe\l.]ю (plIс 73)
ввутDeвняя
пlстf,Л miяNr
пltcrдя
cт*Еta
IlPп зап}Uleяпortъ oстPo - lвol!пolt]' вoспаJспiIl кoпuп'
гвоll прeжfe скoпJяeтся IIfl ]нlt рo]oDol! Цпсl'iы' а !птъs1'
сNопlяясь il пeрel|o1пля !съ пporlсfr}ткlt Dъ ткаIlя-iъ' опl,
lto]нrtаqся Bъ стoPol]l пillt\tеt|ьшlпI0 с0]lр0тltDJе!lfl - я]'
въпчпн), гiji п oткPнвастся .]в}\tя тpollя .\otrsltп |]oiJчаются тifi o6paз кавnJtJ, хof,н rtеж]J нoяiell |t Pогoвoll
ткat|ьD' нoтopaя oтсJoпвn0тся oъ Eo,iЛ lll eсJII Лoc.]ъIlIя)|
са]tа 6BJn вoвJcjrпп ill, гpaл)tJяltioшяo.гllоllIl0e вoсппiспlо.
тo э.1ъсь съ l.r!eвЬшe]lie\t]' рсaктIlввu\ъ яв.]eлiil' (ъ lrte||Ь'
шенiсrIъ лaгЕoeUiя попвбъжtto ilpoIlс\o]llтъ']ltфq)сPeпцltPо
яавiе IpnIIуJяцioвшu\ъ э]сltсптоDъ Rъ стoflкJю с00]lIяll'
тclЬп)-'D тхlпь lI 06ра3}'rтся тnк o6pлз p)б]leп,[я тьяill'
TflпII}tъ o(pазouъ пf, NъсTъ }iппЕlf o6pnз}стся \t0ж.].}'(.1oсlll'
.lаcтьn potoвoil сБлfiшр!бцсвon пaшп |l oтсioltDlцellся
п.lстoта. дnяt
Dъ гPапJiяlli
li !|e б
л бнJA
съ }'r!cп
c]oeltъ гнoя
спосn6l
нпro пl]o|lecс
]|осJъ]ilel] ll стЛP.ll
ткднь'
lI
llcA]J
.]rIть lloJof.tю poгoB\ю
oтсJ.ЛIвшеf,ся частью рoгoвol| oтъltкlt ясстaк|t 6).]eтъ п.\стoтa, пeбoЛьшoe свобо]]lоe пloстранстDо 06рвэoвaпiс тi|.
нпIъ пJ'Йoъ пoдъ poговofl стьянoll всJlьдcтffic 6oJъ3Uсп.
Dнtъ пpoIleссoвъ въ кoпытli, ll3ntотпo Bъ ilрактlIIiъ llofъ
tl!eпe\tъ п}.стutъ стъяoкъ
чт06н |IрclтIIPсf,пть oоl'азo!anie лlстоll стъItкlI ]l сЛо.
с06стBoватL пpавItlьпo}'.у рoст\ рoгoвofl тьппlt' сiъ']}.eъ пi.
сtъ]овать пIпplrяу oтсJoi!]ilI стtянlt Dъ нaпL]ъ псБlllJт '
]ieсь напfu]ъ II :l']п.]пть всn отсJoпвIll}ю(я 'rnст|' сгt,ilьп,
j]тo -]Jilаcтся тrх],: лo i]rJоll JttIIilt п], .1ап]Ioltъ х+'сгf' .lt.
iaeтcя раsръiъ впloтЬ .]о RoжIt пo]oш!lJ. fl ]loloвtrя стtлlifl
пр0p],!нваcтся тaкжc вlIJoтL дo lioяtll дв]'\tя IIPof,oiьlIrr\lIt
рдэpъ]д!II. сoвпa.]nющlIlttt cъ кI]пяltll нnлn.]fu 6ifl!ъ
Бi гoгoвaя тха]tЬ пп]ъ !iл|InJоllъ,тflкяlc oстoрofrп0 сlгБз|j.
Паeтся п 0]JPi!il!Iпaя lInстI' Лoroвoil стъ|rБT! oтilп\tflстсЛ ||LIlll
ll^rtII |ipoнoтсчс|lic oстnI|fl]liЛяnстсл nбrIiпaПic\tъ \oiofн. ll
!o.1oit ll пcpешязБoil 06паяiе|lпnя ||0ncр\пoстЬ тUlдтс']lJll'
!Ilo!tIJпnется It .1Pаl|||lllсlпlP)от(Л ]i^]t60ll|в|i\tъ Jlnстл.}|o\t Jl
BъпчII.
|БG
(i
зrсtчкtr вънчиNr
lioвкA JolUf,д|l
1i7
poсъ (|'l25 пA 30,o вof,н), aгgeпtllm пilIiсllпl ((] |5-o,2, пп 3l) o
вo.lы) II 3абпвтoвать всс кoпнто Eс.]lt ll\16стся п0гпorпi0,
тo гпoflппшl всЕnнвnnтся. ]eзпп4lо]LItPlnтся |I ]In кoIIIlтn
IIaх.-]fltrнвастся съ цtrllю !сliopltть лnгпoеtrio соlрliваlЛцili
нo\lпрeccъ CoгръDаDlцill liollпрсссъ дiJneтсЯ mБъ: сЛеP]||L
пдкJafUBаeтся с\toqeпt|ая Bъ \oio.1вoll вo.l1r п сJoаtеЛяnlI
въ пъск0JьБo pя.]0въ Ioлrцeвiш ]litf пoJoт['lllftя тlяпoчкfl'
пoBepIъ eя &iiдcтсл fiicсвхn, Eъ(NoJькo бo']ьшsя пo lni\lър!' тnБъ lIтoбш o]ln пoкрEвЛJs всю тряt|o!к\'t а свoп\1'
K]ceвкш въ яtснoJькo 060р0т0я]' ПsIi.]n.]|rппcт(я фJsпcJопlJll
лJII сlкoппIr|l 6|lпт]' l|о.1ъ вiiяпie\lъ Io]o-la сoсlfIl въ Do('паicвнotlъ фoх)-.съ сillINaютсЛ, l|0тоrt]r Pfl(J||ltPяbтся хltollIt
пpltJIIвccъ liъ коAn |l Dа\onлtцoяся л],тIяllorlкъ лotrtr ll),]l'
вJIяпlelъ тrrllIePilтIpU тьJn ЛпtlllIlnотъ пJ|rBрtr|llaтЬсл lll'
Ilаpъ' fiicепкn-жc п|)cпятстпJrъ liот}:чltвапiD II внсн'апirl
IIаpn А чт06ы хJоcI|ка яc o\iпfrfn-]flcь поtъ вJiяяiсsъ пт.
пJrт lracTвopot|Ь о)JсnlJ (t
Lli:2ш). ]ilтtJr, oпI.
.fp(вnеTсп тoпЛ]I\lъ сJ0e!ъ io.]ollroрyn II тo\lпoпll]]тcтся с\,.
.]ошoll lriп iO.loфoрtсп||0ll ltflPJeil' . сперiI пflliin]l.IIill,тся
с10п 8)тlJ lI.llI п!пiII с\Lo'IоIlItojl нь сlilIппfapъ съ \tflсJolIъ'
]I всe кoп,Jтo аaб|tштoвRвастоя
пoDяака oстAвliотся дRя |la .]Do яflтpII. rа |lсliJF]чс||icltъ
Iiafiпt]1']t|бo oсJIoh||онiil н|loвoIrчelIiя,illitlIlтP]ьяil''
пn.
г|Ioe0iя JI в006r|(е пfкolo iIt6o бе'пoкojlстnп ]oшfl]I| 0днпкo
тaкoс iсчcпie Doв]fofrпo пpп]lъпять тoJькo ) ioпIa]сft ]oPl]лo
стoюlц]lx],' Taкъ каRъ ДJя пo.ппtгo oTpl)стflпiя цh'lt'яoll po
r.oвojt стi!кlI Tpoб}'cтсЛ oтъ я дo ll, rtъсяцcвъi IIpll }lшol(ъпн0ст|I-жe ']0шaдlt оя сonсpfiа]tic въ точeIlic Bтoгo ярг.
llcgIt itoжeтъ дпЛcкo lllrсвcollт|| eЛ стoll\loстЬ. IIoэтonу пpIl
0бpotoвoнiIl впуTpeнtrоil lI),стolt стljl||iп у !lа1oцtlIIlшlъ .]o.
шaдefl сЛtдJcть вlooTltться o сRop'hllшо]tъ 3nAlIвlсiliIt гвoя.
щlпся Uoвеpхвoстоll' дiя чcгo п0.]oсть кппflia пPorfBвflотся
iuаипq)eцllруюrцt0tъ J)flствopo!lъ. пo бъloit lltпirl .ttl]дcтся
]|poтивooтвepcтjc' il ) яъпчlU(l внpъанвп.тся
Poгoвaя oтсJoItвшaяФ ткднь пoJ}f,упiеrtъдiя тoгo' aтo6|' нc 6нJo пРeпятствjft для oтрoстaющeil y лънчltБx \lo.lo]oil poгoвoll ткппп.
+0/o)
rloсlDepвaгo вoзf.\.!
|lo!|ъ. псРeUъяять
I|
сIli.
сl'mlt'
яfllil'
TflкlI\tъ oopдаoltъ,
пopoвaя в0вва
'
yшt6ъ пяfftщeA
3aоtчкa вiячtкs.
yш(бъ шяпI[шell пlбJюдaетоя чalцc BсcIo y
Pаскoвдя.
нDхъ .toшадell лoсJt пeperoifl пo Ileрoв]loll каlleп|Iстoll
lloчвi IIJ'I пo tlпiEell ]ioчкoватojt ]oPoгl' cтрaдавie voяlcъ
l]of,ъ It!rяeNъ эeс'I;чкII вiвчllБа pn'Бlj]юп пoврeя]опio
ткаDп въвsпкаt It oтпoсптся oнa Rъ Iшlt6ieлtlo-pаioPвnll'
oбвдpудиBaTься pflаJпчпыrUI спeIlcIIямlI Doспe]eвiя. ITplI
оlцyпuваЕiп }шПб'пrIlвьrхъ nlях|Iш0lt ll^хof,яn |I\ъ sапpя.
жeв|tЦмlfl п0рЯчlпtII, бo ltaнeяпп!lI
ЛрeдскшзaIliс
00oб((e 6Jit0лPiятllоо' ссJlI вoоUа.lII.
TeлLвыll лpollcссъ lе3нarlttтc.цeпт!: ссJII ific ]пtъeтся l.жe
lIaгsoeяlеl тo нa лcчовic пoтpeбJ.eтся зlIntll|те.]ьto 60.]ьшoe
вpcмя Il' пp( Pъtuetril[ вollрoсa oтЦoсЛтсl6пo IIс\о.]п зc(oiъ'
сЛtдуеп, 6ыть бoJ1te oс!oT||пtelЬнU\lъ
Лсчeшiе ]]ъ пд.ra.rьпlrхъ стflдiЯIъ !oспа.]eнiя .]nстат0чшo бUваeтъ пplllrъллть хoioдння ъnпнU ll ]oстаDItть AII'
Doтя0!lJ' пoк0ll для Гo]o, .]тoбы лoспа.]|пc.]lпыit пPoцcссъ
зlкoпчшJloя рДзpъUreпieNь EсJll-яc пrtъeтся ]Iп4ЛrJьтРIlцiя
вR|llЯJ
II \lяпlIшш voЕEyтъ' T0 пo.1e]вo \]]oтPe6.Iять св|tпцoв].D ЛpIl}tочкуl съPпoкltслнll цппRъ (O'ri Ra 90'o вo]u).lrь.lltы|t кIпo-
шшъ pаяа}Б
I
3nсъца въпчЛкo прoilсхoдпт], ]|Jtr oъ настJ.лавjя Лl
вьпчпкъ cocъ]пеn вoг!' oсoбcппo пplI \.lloтле6 leпiIt 3аoстpсll'
пusъ шппoвъ. п,]|t on )-|ut'6n вtпчltliа o тoЛ'lflщiя oсгpu'l
тif,s. lIащо Dсcгo aaсt)rlкД вt,]I.IlIкr Ла6Люf,пстся вв ваf|I|lI]t
Бinгo]аря oсo6cпвoстяltъ .\лJпбJепo-раэoрвпппlJ!ъ PаЛ1'
Jil'кпвJеule пдeъ всcг]3 пTтe\lъ нагяocпiл
lI pef,скaздпie
лoатo\t) оЛъ]}eтъ f,ъJrтьвcсЬllп oсrtо.
тPl|тc.Iьвo пPII свъAIttь.'])чnяIa рnп.lIiя 3inilte]eпie ltn'
жcъ бнть ]oстпгпJтo lегкo Ijъ аaп]'щeвtlllll, жe сl)-чляIъ
всeг.la вoз\l0жп'l oсf,oжlcпiя.Патlp]lrll вoспencIlic lIo]lio'iпl,il
х]ътlnткIl Е0 всril oбJnстlf вtвчl|нt съ ltсlofov], въ пil.
поепiе lIiII 06]ll]lpннrt], l|nlpoстппiL,\tъ с0c]ltпltто'fLltofi тБnп|l
Hпнoпel1ъ' пplt I JJ.60к0tlъ ]|^пспill тfiп]l|| въпчllнtr Iloст.lя]I||il
l
t)D
кoвкA
JoшlJll
а^Noв6!
шofreтъ яaступпть попрnвIIlьпoе
oтpoстппieБoпuтft ])oгoвнe
цlPoстш пof,шllдют.n DвeIl!ъ' въ.гoloвн Il т' l,
JI e ч c в
i
c'
|:ll|
[Icpвoр врevя яR вo.пf,IeвяыlI въпчIIкъ
съ успъхoшъ nIoNЛo дъfl ствoBать !oioдo\lъ (toJo]вня вRsпEl
oxxа'iдающaя l}lъя lI т. д'), OтсJol[впlillся pоIъ 0ъп!Iпка
срtaнвocтся л).п006рoанo тo!|loн||p)стся' lI въ oб.iaстll
въRч|lка нAкЛaдывaстcя сJeгк& дflв'llцifl 6|l|Lъ, I|овяJкA Dl,
cЛ.}чaъ, hoгf,A ,loшa]ь llc внpaипeъ 6e]пo.
кoпfloа' It вoсl|аJlIтeльныil пPolLeсс]l оclабъвnоп, пe спl|.
два-Tp]т днll IlpII знаЧпTeтЬl|0r|'Ь ilс нiIлoспllI пoвязку {ъEяnтъ двд_TplI pa3t Uъ с,\ткII
бJДгoпPjятвo]tъ
мaeтcя
Укoлъ пoдoшвьt.
I|oврcждeнie вш.Iтpоlrнш\ъ чaстeil кoпнта ocтpU!ll pъж)'.
]цпttц тъЛerш тIepe3Ъ пoдoшв}' I|апр,, IlI)lt васт.tпа |Iill loшд,]п
нa гв0зДt II т дl Rocптъ Лаtвilпiс укoJn пofoillвн Бo']ъc
olIaспыc yкoлц пoдoluBш этo тъ, кoтol]ыо рпспo.]nгnютcя въ
срeдEоа чeстIl l|oдoutвE' тflкъ Бaкъ ott|I ltoг!ъ lIрoяпкп)ть
чpeвъ к0жy вlIл0ть дo ](oпЕгпo|l кoстп lI дaBо въ oб.laсть
кoпнтEalo сустaвд: yffof,R fre) pаспoiaгаhlцiеся .\ ]ацъпfl,
мoгутъ пр0нrшrть тoJьБo дo кo||штвoll нocтll
IIpП цetssaчlflclьпo1lъ )ttolt лoша]ь &J]p^Гltвncп, въ
п.pвыл мoмовтъ. вo IIo.,|ъ п"Ilp.яlloIliя \рo\tпог], по3пачIlтeJьпo' свoбoднo оIи6ая п pаJIl16ая вс,н суставн. IJPIr Г.].т.
бoкяхъ Aе }.кoJД\ъ Joшrдь lpo\Ifleтъ сll'lЬЛol ст0я впrltcfi
отaвитъ ftoпнTo яl аaц-ьlгь ]t лe llxст\'ппeтъ ва !е!t.lD пят.
кoю. ,Ioтчпсъ пoо.r1r 1тoлr въ лopflAрtrяoltll {|oнтс1 3аIt,.
чaeтоя Nрoвoтeчевie' кpoвь скoп.!яется впl|3т Ito]oшвц ,I
oттъсняотъ пoаtу oъ Poгoвolt пoдoll|Dы. сл}стя сJ,ткlfl pдJв|lвaются воо]lаiltтеЛLпыя яв.1eItiя: г]Iпelerliя' трансJif{цiя
т дl темпeратyра кoпытft пoяыlшп0тся, frlt0oтЕoe ]IспцтE.
ваeB сиЛьmую бoJЬ' ]IpoIIсIo]яr)r) вtii]ствiс с]авiлваgiя
нePвEшtъ oкoн.Iанi lt вoспaлптc.lь|| Bvъ тpnпс) f, aтolLъ l| пeрп.
стяжllмoст|t lt IlлoтlloотlI ткДнсit fi0пltтa lJать\1ъ AIl-lNiя
частш кpoвlt пo,lымiк]тся 6ъ пъEч|||il. пoсiъlПill ]toквeъ,
poгoвaя ткatrь oтоnаllвfcTс,l lt т д |Iсхoдш вo(паl.lIiя nсlъf.
ствIe укo'la пn]oUIDti llJп раз[lъЛ]rнie. lтiII пaIлoeнii].
.'l"*"ni..
Пpовf,n всaлo \,стгЛпq'.т.л,6sть }lo^oБ. тol.
чаl|ilil lх0,loвlцill п lлoIUh\. lIp.1!rъi
'iгbltь, ноllштo PдсчII.
тI
I
3aкoвкa
I]olъ лчепetъ cакoвь|l naауltъi'тЬ пoврeиlдrпle
lIofко..
IIIlтпaгo от]ъJл нoAll лo-i|ioв[El!|f гвoj']ям|l
лрп прпA||h.
I|ieпIll къ кoпIJтl' пo.]кo,lJ.
CтоlI
!oAeтъ
с']oя\ъ
вl.]вnть
rtoжeтъ
tтепсEI|
P
l|
Ь
t60
кoвкl f,ouljд|l
|
tI тoJьEo cпlcтя .]Еcit 8-Io o6яаP)яtllвпcтся \po\toтa всJifстnie .IaвJeнiя Гп03]я llп poгoв0с JtlстoчкII' ^ чpr3ъ пII\ъ
пfl .lЛстoчкll Бoжl{ Ilplt 6otъс сl[iьпоi! закoвN1i Б1r !o\teПъ
пflIIeсcяiя JкoЛft l!0i]elLъ ilд rI.IDст0l|тc I|,llIJя чnстIl кoпEтn
JolUfl]ь вi.fрпгlIDtстъ |I 06шnPl,xitlпаепl бo.]ь ]lрll ]IPllтягпв0пiп п ssг|I6fltlilt кoнIlo0Ъ l.Boi.][l!' Ес]lt въ нl'iпllцъ пc
бE.Io oбрaще(0 вlIIl\1апifl l|а зflнoUNl'lL гвоf,]Ь lIe f]uJъ
вEдepEJ'тт'' To сlIIстл с)Tн|l IlrстJ||rrtтъ Dсl] рenNтпвннл
явJеЕiя, хflpnNтePпшЯ д.1я Doспnllпeiьнпгo пPoцeссn. ;fi пвoт.
пoe ltсtlытDяДeт]' 6oiь пpll llпст}пnпilI afl ieч]ю Il\po\taefi.
Прllчпкfllпl вtfioпкlt сЛ}'Aатъ'{iщс вссгo нeбрefrвoстЬ
co стoРoвы к).i]вello0ъl нoг]а lloс.]ttrпic fпюъ вcв,врцн|l
ioдъ гвo'iяltъ' oTкJoпля ]lхт) IiltilP.!жtl' ]tJll Dlr6llрп0ъ
гвo3дlI пIoхoгo JoстolllIствfl Il T д: )||0тl)eбiепie яспрдвIIJь.
]lыхъ пoдкoвъ съ | вoэ]оввtllI oт0el]стiяrlII, пpoбlпн\Iп сil|lu.
кolтъ дa.neкo oъ !rp}.!i|IrIo пptrяl тi|iь cтo lвotfll лJ]-тЬ
аa 6Ь.loji itrЛiсil. ll.]]t ]Itобol)on). кo| lil l noJfcл'Jя oтBсpстlя
пРoб|ITU бJlt3кo съ ltnру'il|0)t.I краr| |r дi! тoгol чт06ш
глoвtь rle вышeлъ б.f(]кo отъ пo.]0швсннal o Iipаяt erl.!.
f,aюб чpeачуpъ кocoе яnllрrBiенie !I тafi|lrlъ oбpааorlъ лpо.
I[звo.]Яfi' аакoвк): д).Рltоe Бflчeотвo Iвo'iоil таNяc Ioжеъ
6ыTЬ пpпчIlпoю JаlioвБIt: (olдa гвof,fIt с.]lt|trнo!ъ т0]сE'
oв|I rIoIут1, oтгt'сlltть пп).rleяпiс сJоlt р0г0в0n тнапlI lf IIрo.
Itзвoд|lтЬ дlDJe||iе нn |io'A}.: кoг]a IDo:]]tt сJn6ll .|tlп leгнo
.]l]rзl, рoгoB'r| сrlrtrк)-, llilI Pасще.
Лiяются ll пoврсniдпютl' lloflФtllrгII|'il oт.tъ.1ъ lioяiII
Чnrцe всeгo лoдпepжcЕы эакoвхt' |iollшта rtаJня: cъ тoя.
к]lмlt стъпNfltl]I| lI.1tl eсllI lloгo!fl' тБaнь A0lluтa tlPc3s)ip]'
сyxa ]t Tпсрдo т&къl чтo Iвoз]lI' т|Ioto]я чрeiъ lIсс' 0агш.
3flг|lбпются, ]|р0хor]я
ll]tI fllс, пlкoпсцъ кolдl въ P(lIoяoil сfJlхъ 0стаDтся кJскlt стuPIJ\ъ Iвoa]oill f,itю||Liо ЛolIo!l] гDoэ-lr) 0.пpfl.
6пются,
вlI.]Lя0с нпЛpпв1cпLс
прcдскfl3o|Iie
всcгtrn 6J8lо||piЯтпoс' eсlr
f,аNoвкA
аillLъчеUR тoтчflстJ,iс; сotlR]lтсiьнllil ltlIt qe6Jflt.IlPiяпall
псхo]ъ быв&eтъ nъ Tъхь сJyчflя.\ъ. |ioгJtr пoявlяeтся гяo|Ill0r вoсЛAiсtriе' к0tдfl рaзp)|rlсI|д |io]Iытяая {oсгь п T ]
ндкoЕсцъ, ItшoIдil llpп зflнoв]it| .lotr|а]It lloгп6aютъ отъ cтoi6.
I]PlI Rе]пtrчllтefLвoil стelleпш заБoпн|I дoстflЛeчcЕie
Toчпo расЕoBaTь Joxln;]ь lI, п|l]|]lън'tя \oJoJвыя вiп|I]J' }to^llo
нIЕlIlЕ (тPъJкп
-1oстllгп.mь ршpъuI0пiя вoспаiопiя Ilpll 6oJъe гiубoпoli
аtкoвкъ, посJъ mгo' кахъ l|oдБoвa 6удcъ с|lятa oтвePот]о
гвo3]я, пpoпавefulaгo 3ilioвкl.' сiъ-a!tъ прov|tть дeiпп(lelill'
!|тoбlr т.tf,п пo
P}'юttUI!ъ p^отвoрortъ |t 3лпoJпшть поскoмr'l
||po||пкe]II снPocть п |tcrIlIcтoтIJ l]ъ 06lцoяiltтiп яie lltспt!n.
стpппcпъ 06нча|l пi||вать пъ рRпсl|oс rltсто гoрлcno (nJll.
сБ|tпп]aръ) нPъпк)п llltrнJ Il т, J, ]I тsхIt}!ъ nnpaвоv]r |IоfоiI|н\tъ Datвапicvъ Pп:llрtfrающшiъ п0lllr(тв]) въ 6oltзп.l|
пнfl фoкl'съ IсIIJllBai)тfr |t пo.f]еPяillвinъ я.спL]IlтсJI'П|]|l
пpoцeссъ п вoвcе ue спoсo(отв}nтъ nбJrгчlпiю сTPа]лпi1|
:]атьxъ, къ бо.1ьно\Il копытl ]lpltvъllяютъ \olof,п]lя Il|)ll'
ltotINII Itlll Dаппн съ цiльФ l.llснтJItIпь |toспful||тelЬl]вll lllIll.
|(rссъ Есi|| tIflч&]o.ь ilfll нnoпio. llr1' oтяnpсriя DDст1-IIinI t,
. гвo|l то oтвсpстie
рnсU|||гяnп' noрollкon6Лп1пo trJя тnIn'
шбш 6нl], cвобо.fпlJft oпoкъ ]Jъ с.-IIllпl] oтс'10llнlI рo] o|n|ll
ткaп|l пo]oIuвн-oтсiоt!впl.tюся.Iасть cя (П]t\lnbft! Pn]ll Il|'ottIlвilюft , oпJ ]plIПlютъ iоtrоlioр\!ortъ || ilа6IttIтoDIlнal)п) кotlllтll
A прIl вагпorgiп ll с|tf,Ьпo1l 6оJ ьапсlllюст]l Ioрolll0 }.потpo6']ят|'
rcU.fЕя вaвпE IIpп o6яRксiliIl кожil пo-]оп]в]l 0]tt}'cтъ о6l']lт!Iть таEfre вЕII!aнie. пе oт]ъ.]tInся J]т к}соБъ лoтпJтllоll
хoстlll чтo J_sваотся прll пзстt)foвflвi|t зolI.loltъ пo двпаiгпlll
oт.]illшшaгoсл |i].скn li}'сo|il' этoтъ .Joляicпъ б|JтЬ вhпIт]'.
тдкъ Бакъ oЕъ llllкoI]а ]|e .I)oстпется с], кotl|lтвoll ftofтl'l'
п вп060роъ пp0tl'вo]lпъ рпiP.lIUrпI0 Bп)-тгeпп|I\]' tlr(т.lI
кoпlла. Пo oтяятilt кJскn нoстll рапn пр0\tllDл0тcя тo\t!ll'пIlpJстся гIlгрoскоIrIlчecкon (l]']оtt0вoil llJIt iо]o(lоl)vсппilll l!лт.il
п3a6IIRювUппeтся Пpп 6Jnгoпpiятпo|tLтoчспill пpоlLе((л llnllil.
freянnя ilo']o|Uва 6шcтPo пo]iршBfteтся vоЛо.]0it Логовоfl тlillil].l,
lJъ пoglfдвсlь с.]учnъ JoIUа]ь ilomпo }'пoтPоilят|' \,ii lll'
pnбoт), ПofБoвnBъ ee oбlJкlIоDе|lIIоll tto.]пoвo|l tъ o'luoil nоl I i'
пlu])oкofl Dътвьn, ]lЛ|t lIo.llioRoll сЬ ]iPIllll]i0I! -]iя |lll!r
. тoбн \of,o]Rя т|iatlь ]loIo0oli ilo]oш]nE бIJlft заItUlщrпiI nгl'
пoв|lеA]cяif, ЕсJII яiс 6нiп сpirапl чrстЬ Poгoлoll с| |]llIj
тo пR.lъ этtt\|ъ \Iъcтoltъ ]Ia пo]Бoв1] ]ъlflr|f,l птBoрoтЪ
Гнieяie стpAлки
Пo-tъ ltvcвоrtъ гпicЕijI стрt,lкI! Лп]} \| hnТ]! I I| {lIlоi'
pшP}.шeпie тмпell стllъf,lill CтЛпf,ппiо этo lIпilll||ii,тl ]I
06нБпoвeвпo съ срef,пс(t 60Po].]lJ стl1j Ili|!. pо].'|!l! т|iil1|T
||з2
кo0кA Jo|ll^дI|
пoслъдпetl дълаeтcя rtяГ6oltl дря6л0it. ItстрeсNанIIoili въ
тpeщIlпахъ этJIхъ оЛoптЛется JJoloянilя чcрнo.съp^Гo цвъm
жllдкocть lloкfl пopаяieкR oдEfl poгoвnя ткaвь стpъJБll, rfo.
шадь пe хpo}rneть tIo fioг:lд oбла,iaстсil Nоfrаl Aпtloтooc
llоllытDвaeтъ пpи п{сЦ.пaнilI 60.1ь ]t oбваЛ)'ЛtItвicтъ ос iромoтo(l. кoжа стр+'ЛкlI дtЛдoтcл 6lr-t,rпojl п oт-1ъ.]ясп влo.
DoЕayю, кЛellкJ к), гRo11||yD trIlf [ioстЬ cъРoвtrтаГo Ilвътn
Лomaдlr cъ пxoокшv|t кoпuтltllIт, l тflкft'noшft]ll, рaбo.
тaющiя Еа влa'tнolt пoчвъ ll всe|.lil нl\o]Яlцlясtr п0 свoбoд1], E]fкoгдl пе стpaдaюп, IпielIieмъ стplill|iII llnIlte вселo
гпieнio cтръ"Iк|I нfldJD.]fteтся у лolJs-1eft съ \ JNIt-чIf' cтspнцп
II к0сцyп кoIIнтаlIIt
Лpпчl|flаrrи гнicнiя стръ.]кl| сЛyAптЬ всгIIгleн|ltlсскoe
оofeрfrапie EoпЕтъ и oтсJтствie прaв|I.{ьяагo J.\o]fl аа ilo.
с]flдпIIмIl Еоr]lI.
.foшпд|I 0oдораlдтся въ Iря!tlшIъ
'llпp'пitвoвoмъ ]t l'oчею' я0 чпсrу
ст0пJ]дхъ' лoкPвTEхъ
жe п!ъ
кoпнтъ Ee oбращаюTъ впlt!а]Ii}r, тo въ 6oPoJ]кIf отpЬ]Бп
lIаблвflютcя ъtкiя ne.rпсToты. кoToрыя paа.]n] rютс{.
раз!laчш.
вnюъ с,]lбыil Poгъ сгръ]кlт Il pa|lгушaюъ огo.
J|ъчoпiо ПPnж:" псeгo с,lьJ\'р1,ь J,,lillIlть всь ifllншs.
llIie куски сTpi.пкlI l! рaсчItстптЬ пoсЛъf,IIюю /]o гPапIlцн
BlloJ|LIъ вдopoвoit poI0Doft ткlп|I, llcъ IIeч|lcтoru lt гpяаь
Лlъ 60Poвдoкъ удaJяютъt кoDыTo тщaтeJьшo 06\|нвnюъ
дезtrl!фcциpу0u{|tмlI раствo]Jаt|tll внIIoЛн'юъ бoрolfliII с}!of,
Uaкicll ]|, eсдп 06llalпeпa кo'tl стp1jiкlI, llос'lъ]п0x) прIIсн.
l|flюTъ iодoфoрrtorrъ It бoльвoо кoп|tтo iа4lItrтoвндtcтся. cъ
oбpaloвaлiемъ
мorfoдof, poгoвolt тIiавIl lIa кoжъ стpьJшI'
д.qя л0шoд|t lIeoбхoдlIмo двItиcяie. спoсoбств]'юreeрflаBlIтjю
стРъiкlt' Лначe фoРIt Бoпнтtr rloAeтъ Itctttп|пься tl .|6pа.
30вaться сжаToe кo||uтo
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
9
Размер файла
5 889 Кб
Теги
туркина, 1900, ковка, лошадь
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа