close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Урусов - Верховая езда - 1913

код для вставкиСкачать
Князь
(. п. yPy(oBЪь
Bep-"":
U..llЕlЕro'rl
tздa.
E.
Pyсскoe l{ниxнoe тoвaPищeствo .АЬятель'.
191з.
лтицa пoетъ свoю пЬснюc't.noгoвopкa
пpимЪнишa кo всъшъ нaшъ'
веpxoвoй Ъздн. У всякагo
взгляды' свoя шкoла.
свoи
"."п;;;;;;;;
задaч! писaть o благo.
тpyднoй
къ
дoлжнЦ- oгoool*o."i i"*y"-"ъ веpхoвoй. Ъзды,мн
читатель не найдетъ
;;;;;;;'-й въ этoй книгъ
6ePейтoPy невсякoмy
6ы
пoкaaлoсь
;;ъ;;;;'"""
нe слЪдyeтъ oт.
;;;;;;;; " "y*""'"""*on*,тaкънoнaзывaемoЙ,,выс;;; ; мы пpЬне6peгae"ъ
'всякaя
ooлЪе,
,"u.'ii*.-""n"""
"""''1y,,i"й..py**дствa
с.. п!т !РБy Ргъ.
тяпoгР^Фlя т-в^ . гPAlv{oтнoотЬ.
яssсkrfi' а2'
iuЫ''*o,oи..
6ou"ъ"i
и
игнoptpyrмъ eя пPивеpжeнцeвъ.
есть искyсствo
-шкoлa..
'вЦсшai
"ъ"". нЬшa
xo цЪль paньщe всeгo пpaк.
i'*n_n"*y""''.,
liu"*"". и мы 6yдемъ пoчитaть сe6я счaстлtвыми'
*o'i скoлькo ни6yДь eя. дoстигнeмъ.
автoPитeтaмъ
6.o""i" дoлжнoe нeсoмнtннымъ
pa.ъ нe пoдчepк,"o.'iъnu, шн нe мoжeмъ eщe
вpeмя, кoгдa пpaкти-
есл"
--.
;;;;. """
xивeшъ въ тaкoe
всей тяжeстью свoею лoжится нa
""opo*.
"Ё"*i" oъ"Ъ.
Чтo ии!eмъ шц въ видy п0дъ .пpaк-
ъ3дoй., o6ъясвить не тpyднo,
"up"o"oйкPaткйМи.
впoлaъ
сoвpeменнoй пpaктичeскoй шкoлЦ сtвсeгда сoxpаflяя paвнo.
дитъ въ с!длЬ yвlpeннo,
n ,no""", i) yпpaвляетъ кoнемъ пo свoемy
"."-""
'n*""*on
oстaвaясь
--.ъ"oo*"
iъ"i"
ytъньr всsднихa д6pжsться
-;)Т";;;вaотся
notoци внyтP6яяиtъ пoв.plнoстoЛ ляш.хъ
,*й".lri"
""
Ь"'irЫ^ri p". i' ; p"*i l:j :Ь":T::l }'"1"**," ;ill;xxffJ;
a Up6n6нatи fl сo!съtъ исчёsд.
;;J;;,;;;;i"
всад.
;;;;";i;
й;" шлDсса tспoлняютъ xoлъни, кoтopыilи
хPlпfto д6pжaться.
иикi дoлxенъ 'l;;'";"-""'
]"
4'
5
и llаскoлькo мы этo yмъeмъ' дать пBсьмeнныо ypo(t Dтoгo' PвньшG воeгo тpсбyющaгo пpaк.
yсмoтpън|ю' н6 oстанавливастся t{ш пcрeДъ кaкиии
пpoпiтстal'ми t въ !a!исимoс'ги oтъ yсЛoвlll пoчвы,
пo кoтopoй ъдстъ, всeгдa въ сoстoянIи ц!лeсoo6paзнo
pдсxoдoвsть сtлЦ лoшaди. всeгo rтoгo нe мoxeтъ
дaть мaнeжнaя tэдa и, нeсмoтpя вапoлнoe гoспoд.
ствo надъ свoимъ кoaeЦъ въ мaнeжъ, нepъдкo
лepвoкласснЦl ъздoкъ не мoжeтъ въ пoлъ бцть
впoлн! yвlpeннышъ въ свoeй лoшaди. Этo, въ сyЩ.
нoсти' lcсьмa пoнятнo' такъ (а(ъ для тoгo' чтoбц
6Цть мsстepoцъ вo всeвoзмoжнЦхъ,,кpyпaдaxъ.. и
,,пиpyэтixъ.. нe тpe6yeтся тoгo' чтo сoстaвляeтъ
глaвнъйЦee yслoвle пoлeвoй iздц. oднaкo мы дoлxнЦ oгoвoPитЬс'l чтo вoвсo нr oтpицaсмъ нo06хo.
димoсти прlсмoвъ .стapoй шкoлы. Ги6кoсть, лoвкoстЬ вepxoвoй дoшaди сyть кaчeствa пepвoй вaжBoсти' и для дoФижeнiя ихъ нeoбxoдимo пoльзoвaться идeямt стaPoя шкoлы.
гIpeдпoФaвъ aти стрoкt' мы пepeхoдимъ къ
сyти дtлa, и хoтя шilo въpимъ въ yсп!шнoсть
пpeпoдaвaнlя oднихъ лисьменныхъ ypoкoвъ вePxo.
вoй ъ3ды' oднaкo жe пoстapaeмся вaчepтать кpaт.
вeдyщlй (ъ ц!ли.
чaйщlй пyтъ,.кpaтiи
мы ни 6Цли' в'се.хe, лo извtсткaкъ..6ы
нoй степeни' пoлнoe pyкoвoдствo дoлжHo зaнять
въ настoящeМъ tздaнiи энaчитeльнoe мъGтo, xoтя
въ сyщнoсти шoxнo 6ц oгр6flичиться fleмнoгtмъ'
пPrдлoживъ ивтеPeсyющимся слЬдyющеe вtpвoe
нa чистoмъ вoздyxъ пoчaцe
пpaвилo:
',катайсяхopoшиxъ ъздoкoвъ'
и въ 06ществъ
пoстoянвo
мъняй лoцaдeй и вы6!paй пo вoзиoxвoсти бoлъe
пepесЪreннyю иъстнoсть. Если ты veлoв!къ фи.
зичeскt здopoвЦй и скoлькo-ви6yДь нa6лpдaтeль.
ннй, тo скoрo и самымъ для тeбя пplятннмъ
06pазoцъ пPlo6pътeшЬ xeлaeмнfl вaвыкъ' сooтвът.
ствyющlй твoимъ сп0с06н0стямъ.. Ho, вЬpoятнo'
aи oдинъ изъ читатeлeй яaшихъ нe yдoвлeтвo.
pится такимъ сжaтЦмъ yцaзaнieмъ' я мы счи.
тaeмъ се6я вынyждeaнЦми' нaскoлЬao aтo
вoз.
мoя(t|o
тики, искyсствa'
il
въ
Aнглlи, этoя лpeимyцeствeннoй стpaнъспop.
тa. гдЪ мoжнo нa каждoмъ шдгy встPътить сaмнxъ
oтiажвцxъ и пpекрaсныxъ Ьздoкoвъ' o6paщaютъ
сpaвпитeльнo мaпo aнимaнlя нa тeoplю. кaкъ тoль.
кo мальчикъ дoстигfleъ 10-12 лътъ,eгoсажaютъ
въ съдлo и 6сpyтъ вs oхoтy, гдt eмy пpихoдtтся
скaкaть пo пepосъчeнaof, мъстнoстt, пPыгaть чpe3ъ
изгopoдиl pвы, кaнaвв. Если мальчикъ aтoтъyвлe.
чeнъ стpaстью oxoтника' тo oнъ всe этo пpoдълцвaefъ' нe oтдавая сe6Ь oтчrтat t' чт06ъ казaться
взPoслЦмъ' 6yteтъ всяreски стapaться ae yпасть.
нeсмoтрi нa пpисyтствie oпнтнЦxъ pyкoвoди.
тeлейr aaчинaющ€мy ъздoкy нe дaDъ никaкихъ
yxaзавiй зa,исклю.ченieмъ oднoгo: 'сиди кpъпкo и
.vпDaвляй лoцaдью пo свoeиy yсмoтpънiю..
Taкимъ o6pазoмъ мoлoдoй lздoкъ yсвoитъ сe6Ь
l внpa6oтaeтъ тaкyю пoсадay, кoтoPaя яаи6oпъe
сooтвЪтствyeтъ eгo тълoслoxеяiD' и xoтя' мoxетъ
стaться, мнoгie найдyтъ въ eгo системъ деpxaться
нa кoн! нeпpавильнoсти' нo никтo не 6y.пeтъ въ
сoстoянlи yпpeкнyть erc въ тoмъ' чтo oнъ сидитъ
нe
пpoчнo.
кoгдa пepвнe гoдЦ тaкoй пpaктикx пpoйдyтъ,
мaльчикa пеpeсажlвbpтъ съ пoнt вa 6oльшyю лo.
шaць' кoтopyю вoзиoжнo чaщe мъвЯютъ. хoтя, кoнeчнo' pyкoвoдитeли егo дaютъ eмy вpeм' oъ врe.
мeни хopoшle сoвътЦ, нo въ o6щeмъ' oflъ всe xe
пpeдoстaвлeнъ сaмoмy се6ъ и 6Iaгoдаpя rтoмy скopo,
пplo6pътаeтъ нyжнyр тexвикy. oдинъ и3въстнвй
aнглlйскiй *здoкъ, кoгдa емy прeдлoжили давать
ypoки вepхoвoй ъ3дц, oтвътилъ, чтo пpoще aтoгo нt.
вepxoЦъ и oткpoй глa3a'
чегo 6ыть нe мoжeтъ;
'ъзди
oтfipoй глазa и Ъзди' вePхoмъ.-тyтъ rвсeyчeнiеI
tздoкъ
извъстнEй
Джeмсъ Филлисъ, сoстoявшiй 1l лътъ пpeпoдaвaтeлeмъ ъздцвъoфицepскoй
1
шкoлt !ъ C..Пoтоp6ypгt, ltиlloтъ' чтo смy 6нл0
8 лътъ, кorдa oгo пopвнl{ pдsъ пoсддили 80 лoщaдь, и кoгдs oнa cгo с6ивaла' eгo сахaли внoвь.
,,Taкoc сypoвoe' яo въ aысшeп стeпeни пoлезнoe
вoспитaнlo paэвилo вo Пнъ' пиш6тъ Филлtоъ, съ
pаяниxъ лътъ yвlpеннoсть въ се6'ь, кpъпoсть пoiaдки и. пoзвoлю се6d сказaть, нeyстрашишoсть...
въ Aнглtи' гдъ такъ paзвитa парфopснa' oхoтa,
вoo6utо p!дкo вотptнaoтся )кoлaюцtlй yчиться въ
мaseжэ, y нaсъ.хe' гдъ тai.oй oхoтЕ нътъ я въ
cypoвьie зимнie иЪсяцц веyдo6нo ъ3дитЬ вaoткpцтЬiъ вoзяyх! _ eстeствeннo' мafleжемъ пpeнe6pe.
нo нe слъдyeтъ oднaкo злoyпoтpe6.
'eniз",yдo6ствoиъ.
"ать
лять Eтимъ
Если ecть вottoхнoсть къ тoиy'тo всeгдa слъ.
дyетъ яaчивaть yчeньe дътefi нa пoни; вo.пepвыхъ'
eЪли мoхнo таaъ выPa3иться, .падaть блиxe.; вoвтopнxЬ пofltt и въ oсo6eflнoстl шетлaнцскle' нe.
o6ыкнoвeнвo yмвн и 6ыстpo пplyчаются къ свoемy
юнoмy Ъзпoкy, пр'вязываются къ немyи' вътpeть.
ихъ, Ь6yяaюшlйся сядeтъ нa лoшaдь 6eзъ тoгo чyвствa стpaxa, кoтopoe внyшaeтъ leмy рoслф -живoтнoе t aoтoPoe въ зaaчитeльнoй стeпeви мъЦаетъ
yсп!шнoсти o6yчeнiя. зaгoвopивъ 06ъ o6yчeвiя ъздъ
дътeй, мЦ пoнeвoлъ дoлжны считaться съ вкopeнившимся в3глядoмъ ,,мaЙашъ,.' чтo ъзда всpxoмъ
вeсьмa pис.loваняoe и oпaснoe. Eъ
-YдoвoльствIo
отoмъ слyчаъ' пoня тoжo имъютъ знaчевie. нaскoлькo вepхoвaя tздa есть yдoвoльствle пoлeзнoe'
xакъ въ чистo-гигleEичeскoиъ смысtrъ' тaхъ я въ
мopaльнoмъt дъйствyя пpeкPaсвo на лeгкiя' нepвнyю
и ЦЦшeчнyю систeмн opганЙзмa, нaстoлъкo xe
вepхoвaя ъ3дa paзвиваeтъ л,хoсть' смълoсть' сaмoстoятeльнoсть я нaхoдчивoстЬ. мЦ Ee 6yдeЦъ
тvтъ ссылатЬся на teдицинскle aвтopитeты' дoкa.
знвaюшle, чтo вepxoвaя :Ьэда имЬeтъ дaжg чистo
цЪпе6вoe,энaчeнli; сo6ствeннo съ rтoй тoчки 3pъ.
нlя иЦ и яe рaз6иpaeшъ вoпрoса
I
i
i
t
a
P
Cамo сo6oю pа3yмъeтся, чтo чъмъ Paньшe чслoвtr<ъ нaчдлъ yчtться, т'Ьмъ лсгчo егo выyчtть
ъэдять. Ho gaтo, Еe Eayчивщ|йся въ иoпoдoсти Eе
нavчится никoгдa.
Чтo6н испDaвить вe впoлflъ пpaвtльнoe yпPaвлeнlo лoшaдip пoсaдкoй' гp. вpaнгeль въ нaчaлъ
o6vчrвlя нe дaвaлъ свoимъ yченикaмъ стpемянъ и
зaстaвлялъ ихъ iздить 6eзъ пoвoдьno.
6pать пpепятствiя и вoльтижиpoвать.
eвъ'"p"ne""n'
Taкимъ o6paзoмъ' сtстeмa Eтe сoстoитъ изъ
чeтыpexъ глaвн!йшиxъ oтдЪлoвъ; 1) ъздa бeФ
стpeмявъ и пoвoдъевъ' 2) игpa въ мЯчъ яa кoнъ'
3) пpЦгaнle чрeзъ лpeпятствlя и 4)
Doвка.
.
вoлЬтижи.
Ъздa 6eзъ стpeмянъ и пoвoдьeвъ развивaeъ
въ Yчeникъ спoсoЪвoсть деpжать paвнoвъсlе (6a.
лaнсъ), т' e. дepжaться въ съдлъ силoю свoей тя.
жeсти' a игpa въ иячъ, вцвoдя всaдвиxа tзъ pав.
нoвъсIя. зaстaвпЯетъ eгo пPи6ъгaть къ пoмoщи
нoгъ, т. e. вцpaбатЦвaeтъ y yчeника шлюссъ.
Тaкимъ o6paзoиъ yчeникъ скopo пpio6pътаeтъ
глaвнtйшee качeствo ъэдoкa-кPъпoсть пoсадки.
Cвaчалa мячъ 6poсаeтся ввepхъ' и ypoкъ пPoдoлжаeтся нe 6oлЪe нетвеpти чaса. мячъ пpивя.
зaнъ на веpeвкъ къ сtдлy вo и36ъжaнle 6е3пpе.
стaнgaгo' yioмитeльнагo слъзaнiя съ лoшaди. зa.
тъиъ, кoгдa yчeнtкъ дoстигъ извъствoй снopoвки
лoaить 6poЦeнянй ввeрxъ мячъ' yчитeль начиfla.
eтъ съ нииъ пepe6pасЦваться. Aллюpъ лoшaди
при пoдo6ныxъ слyчaяхъ слъдyющlй: Цaгъ' мeлкая
и кpyпнaя pнсь. Bнarап! yrитgць
pыс",
"aлon"
вoздepживaться oтъ всякaгo вмъшaтeль.
дoлxeнъ
ствa въ пoсaдкy yчeникa, чт06ы нe вЦзвaть aтимъ
liеeстeствeнaoсти и ватянyтoсти' сoвePшeннo пpe.
дoстaвивъ смy вн6paть пo.aдay нst6oлъe для се6я
пoкoйнyю и yлo6нyю. кoгдa xe yчeникъ бе3ъ вся.
кafo yiouлeвlя вaiнeтъ лoвить шячъ' пpичемъ 06вapyxитъ дoстaтoчнyp пpoчнoсть пoсадки въ с!лл!,
B.
пop6хoдятъ l(ъ пp8гaньD чрeзъ' пpепятствlя' сна.
чвлa чPe8ъ o6opнyтyю сoлoмon палкy' пoлoxсннyю
нa зeЦлp' зaтъмъ нъскoлъкo ee пpипoдшмaютъ нa
pyкаxъ и пpнгаюъ съ pыси и yxё пoтoмъ съ гaлoпa. нaкoвcцъ' пoльзyются внoвь мячикoмъ. oдвo.
вpемeннo съ лepвыми ypoкaми вepхoвoi ъзды нa.
чиffseiсi и вoльтtжиpoвaнie' кoтopoe 3aтъмъ пpo.
и3вoдится пoслъ raждaгo ypoкa.
пo иcт6чeнlи двyхъ.тpсxъ нeДtль yveниrrъ]o6ы.
кнoвeвнo тa(ъ пpивцкaeтъ чyвствoвaть'се6я свo.
60дн0 и ae34висимo на лoшaди, чтo yчитeль мo.
xeтъ сдЬлaть eмy yка3afllя нa.3амъчeнflыe нeдo.
стaтки, 06ъяснить пpинцtпы тoй влt дPyгoil пo.
сaдaи' пPигнaть стpeмeвa и дaльtъfiшee пpeдoстaвить пpактикЬ. Meтoдa этa вaцлa сс6! 6oльшoe
пpим!нeнie въ геpмaнiи и Aвстpo-вeнгplя, дажe
въ кавaлeplи, xoтя Qнa t тpe6yетъ oтнoситeльнo
I
Г
{
J
шнoгo вpeмени.
тeпepь пepeйдeмъ къ pyкoвoдствy для aачина.
юцихъ yчиться 6езъ yчtтeля.
всякaя тeopiя oснoвaна нa пpактвк! д стpe.
мится всeгдa къ ней' и чъмъ сущeствeнaъe вo.
пpoсъ, тъмъ всестopoннъe paзвивarтся тeoрlя' лexaщaя въ ея oспoвaнiи. Мы яе дoлxны забнвaть,
чтo искyсствo вepхoвoй ъ3ды' кaкъ, впpoчeмъ' и
всякoe дpyгoe, дoстyпвo и диллeтaнтy. нaпoмнить
06ъ aтoмъ мы считaемъ яyжнвмъ' тaкъ iaкъ всe
нижeслtдyюцсe Paньшe всeгo кaсаeтся ихъ. для
тoгo xe' чт06ы yдoвлeтвoPить слeцlaлистa' пpишлoсь.6ц исписать фoлiaнтн' чтo yхе laвflo сдъланo 6eзъ вaсъ. къ тoмy-же едвa.ли спeцIaлистъ
и вyхдaeтся въ тaкoмъ pyкoвoдствъ. Дtлo вepхoaoй ъздц_xивoе, тyтъ пpaктикa 6oлъe чъмъ-гдъ
ли60 идeтъ pyкa o6ъ pyкy съ тeoрlей, и eсли xoрoшlй iздoкъ мoжeтъ бнть плoxимъ yчитeлeмъ,
тo xopoЦtй yчитель нe шoжeтъ 6ыть плoxимъ ъ3.
дoкoмъ.
q
fi
I
t
I
I
llToбы псpeдавaть свoи зндПIя Дpyгимъ' нyжнo
o6ладaть oсo6cннof, спoоo6нoстью и и3aъстнoй снo.
poвкoй' не сoставляющими прepoгативъ xoрoшaгo
tздoка. Ho eсля yчитeль пe мoжeтъ пoкaзaть нагляднo yчeникy всъ тъ пpiсмы и peзyльтaты ихъ'
o кoтopыхъ пoaъcтвyстъ' тo дажe прв кpaсвopdчlи
Цицepoна oнъ нe дoст'гнeтъ цъли.
.Цля тoгo, чтo6ц сдtлаться xopoшимъ ъ3дoкoмъ
въ ширoкoмъ смнслъ слoвa, нeo6хoдимa нaлич.
нoсть слЪдyющихъ кaчeфвъ: см!лoсть, тepпън!e'
пDавильвoсть слoжeнlя t талaнтъ. пoслъднeе ка.
чЬствo есть дapъ Бoxlй' имъть кoтoрыЙ чpeзвы.
чaйнo пplятнo, нo oтсyтствie кoтoPагo oднaкo нe
Дoджнo yдеpживать челoвъкa oтъ вepxoвoй ъздЦ'
пoтoмy чтo настoйчивoстЬю мoжвo мнoгагo дocтигнyть. Чтo жe кaсaeтсЯ дo сuъпoсти, тo oнa 6eзyслoвнo нeodхoдимai лoшaдьl вслЪдствie свoей чpeзмъpвoЙ нepвнoсти' вссьмa чyвствитeльна дaxe къ
сaмнмъ gезяaчитeльнымъ движefllямъ pyкъъздoка
и пoтoмy всeгда чyвствyeтъ мaлъйшiй пpи.
знaкъ стpaxa' выpaжающlйся въ eдвa 3амътнoмъ сo.
дpoганiи pyкъ. I(oгдa жe ъ3дoкъ спoкoeнъ t pъ.
шитeлe8ъ' тo этo влlяeтъ yслoкoитeлЬнo нa лo.
шадь' и o8а пoкoрнo пoвинyeтся вoлt челoвЪкa.
въ силy сказаннaгo, смълoсть надo пpизвaть не06х0диМымъ yслoвlемъ yспЬшнoсти o6yченiя' и
вс!мъ тtмъ, кoи oтъ пpирoды нe яaдълeны Dтимъ
кaчeствoмъ' мн дoлхнЦ пoсoвътoватЬ 6ыть кpaйнe
oстopoжным, въ вы6opъ сeбъ вepхoвoй лoшади.
тaк|я лица мoгyтъ сe6я yтtшать тoлькo тtмъ,чтo
мyдpая пpиpoда нa[Ьnaлa нъкoтopнxъ лoшaдeй фи.
лoсoфскимъ yмoмъ и тpoгaтeльнымъ тePпънieиъ.
Elъ pyкaxъ oпытнагo yчитeля' пoсpeдстЕoмъ цъ.
лaгo pядa спeцiальпнхъ yпpажяeBiй, yченикъ мo.
жeтъ выpa6oтaть въ сe6ъ смълoсть и пpio6pъст{
тo, чтo y спopтсмЭнoвъ называeтся
'сepдцeмъ...
какъ
Бe3ъ yчитeля жe мoжнo лишЬ pехoмeндoвать
мoжнo 6oльшe tздить пo самoй pазнoo6paзfloй мъст.
10.
l1
нoсти' пproдoЛiвая мaлoнЬкlя прoпятстilя Ла лoшaди' въ хoтopol,l yцoникъ впoл!.Ь yв1tpot|ъ' и кo.
тoPaя вцpa6oтaнa хopoшимъ ъ3дoкoцъ. Кaкъ xo.
poщlfi ъздoкъ вЦъ3дитъ xopoшo мoлoдyю лoшадь'
тaЕ хopoщo выра6oтaннaя лoшадь наyчитъ мoлo.
дoгo ъздoкa.
нe мeньr смълoсти вaхвo и тepпъвie,6еэъ кo.
тoрагo невo3шoxflo выyчиться ничeмy и eцe шrвьшe
внyчtть ч6ty.ли60 Живoтн06.
стpoeяlс тълa чeлoвъкa' eгo фигypа_ииъютъ
тoчнo тaк!(e зяaчeнlе. челoвъn съдлиннoй тaлiей,
кoрoткимt нoгами и кpyглЦми' иясистЦМи ляшкaми
дoлЖoflъ пpсoдoлtвaть 60льшlя пpeпятствli пpи
o6yчeвit вepхoвof, !злt, н!шъ вeлoвlкъ нopмaльнo
и пpoпopЦioнaльнo слoxеttнвй. Хoтя, пoвтopяeмъ,
тepпънl€ и тpyдъ toгyъ' вьзнaчитeльнoЙ стeпeни'
пoмoчь челoвъкy' кoтdрoмy пpиpoдa oткa3апа въ
пpaвlльEoмъ слoжeнit.
Тeпepь пpистyпиuъ къ вoпpoсy o съдлaнiи. o
тoмъ' xакъ сидъть въ съдлъ' oтлoхимъ дo тoгo
вpеиeнt' кoгда читaтeлЬ 6yдeтъ знать' кaкъ слъ.
дyстъ oсъдлaть лoЦадь.
CAдлo.
Кoгда сo6ствeннo пoявились пеpвыя сtlлa, въ
тoчнoсти неизвъстнo. xoтя въ 385 г. пo P. x. вo
вpеия uapствoвaнiя гpeчeскaгo импepaтoPa oeoдo.
сiя, и eсть кoe.кaкlя yказаBiя o съдлахъ, все же
пoвсeм!ствoe yпoтpе6лeflie съдла нaдo oтнести къ
нaчaлy сpgдниxъ вtкoвъ, къ рыцapскимъ вpeмe.
яaмъ.
дaльнъйшee развитie съдлa шлo чyть.ли нe y
кaждaгo изъ нapoдoвъ свoимъ сaмoстoятeльнЦиъ
пyтeиъ въ 3ависимoстtr oтъ мъстныxъ yслoвIй. Bъ
свoeмъ интepeснoмъ тpyл! Hoлaнъ
oтличaeтъ
пять глaвннхъ кoнстрyкцlй съделъ: тypeцкiя' нъ.
мешкlя, фpaнuyзскlя,
англlйскiя t пoЛьскlя илн вeн-
гсpскlя| къ кoтopнмъ oтнoситсл и казaчьс. Hаи6o.
л.Ьс пoпyляplioо сoвpoмсilнoo съдлo ость,603ъ вся.
xaгo сoшнънlя, англlfiскoe, а пoтoмy и oстанoвиися
на Erмъ.
МЦ защли 6н repeзrypъ дaлекo, eсли 6ы пoд.
Do6нo oстaнoвялись на истopичeскoмъ хoдъ pagви.
ilя сtдлa' тъмъ 60лъе, чтo всЪ сёдла, дaжe на.
чaла прoшлагo стoлътiя' yxe oтoшли въ oбласть
прoЛatltи и слy}кптъ t|ннъ тoлькoyкрaшoнlсмъ всoвo3мoжнцхъ мyзeeвъ.
Aнглiiскoeсъдпo, пo 60льшей чaсти, 06тягивaGтся свtвoй кoжeй' пoдyшки нa6ивaются щеpстью
илt вoЛoсoмъ' пoдпpyги дълаются изъ бълoй,
цвътнoii ткaHи илl nлетеныя и3ъ кoжи.
Чтo касаeтся фopмы съдла' тo въ tнтePесaхъ
пoстeпeнвoстt нaчнсмъ oписaнle съ Цижнeй стo.
poны' пpилeгaющe! къ спиflъ лoщaдt.
съдлo нe дoджнo вплoтнyю o6лeгать тълo лo.
шaди' вoпpeкt мнЁнlю мнoгиxъ, чтo aтимъ избъга€тся сoскальзывaвiG eгo. прaвильнo пpигнаaвoe
сtдлo сoпЁикaсaeтся съ тtлoиъ лoшади въ вiсaoлькиxъ тoчкахъ' a нe въ oднoй, инaчe 6ыли 6Ц
пoстoя8ныя лoвpежденiя кoЖЙ' lnп тarъ на3ывaeмaя на6ивкa. Ч,Ьмъ ueньшe 6yдетъ нажlиъ нa oд.
нy тoчкy' т!uъ пoвepxнoсть съдлa! прилегающая
къ тЪлy лoшaДt, 6yteтъ 6oльutе сoпpиквсaться, нo
ae вплoтнyю' a paвнoмЬpнo, paспpедъляя вtсъ
ъзцoкa пo всeй пoвepхнoсти съдлa.
CyЩествyетъ nъскoлькo сpeдствъ yмeньшить
вtсъ сiдлa, нe иgмъняЯ нижнeйl eгo пoвepxнoсти'
и лyчшеe изъ ниxъ_пpигoтoвлeяie всeгo oстoвa
и3ъ тoiкaгo жeлъзa, oбтянyтaгo кoжей, пpичeмъ
иягкiя части пoдyщки нe прtбитн гвoздЯм', а пpишиты'
Hoвoe aнглiйскoe из06Pътeнie_стеганнoe съдлo'
сдъланнoe изъ peаtны! сoвepшeннo 3aмъняeтъ пo.
дyщки; oнo вeсьма цlлeсoo6pa3нo и пpaктичao.
пoтъ нe всасывaeтся въ пoдyшки' oнъ нe сoгpъ-
lз
вaютcя. и пoтoмy слyчaн нa6ивки лoшaди кpsинe
D!дки. тoчнo тaкжс нcль3я oткaзaть въ пpaктич-
ioсти yстpoйства пoдyrекъ. пpи тaкoмъ pаспoлo.
жеяlи пoдyщeкъ' 6oкoвая нa6ивка сoвеpЦcннo не.
вoзuoжнa, и въ oтoмъ-нeсoмнъннoeпpeимyщeствo
тaaoгo съдла.
пoмимo вадлeхaщагo yстpoйства съдлa пpедст6вляeтся eше сyщeственнo ваxнымъ лpавилЬвoe
DaспDeдълeнle вЪса tздoкa' чтoбы цeнтpъ тяжести
*аxoдnnс" нa сaмoй сepедин! сЬдлa, тaкъ какъ
тoлькo съ sтoй единотвевнoй тoчки вo3мoжнo рав.
вoшъpao pдспродълить въсъ нa всю oстальнyю пo.
всpxвoсть.
Еслt ъздoкъ сидитъ слишкoмъ дaлeкo flatадъ'
тo. eстeствeнHo' дaвитъ на заднюю чaсть съдлa и
чeрезъ вeе на спинy лoшадиt пpичeмъ въ тo жо
вpeмя сtдлo дoлжнo скoль3ить впеpедъ' пoкa нe
yпрeтсЯ въ xoлкy' кoтoрyю тoчнo тaкжe нaти.
Daeтъ.
-
Пpи вы6op! c!длa сл!дyeъ из6Ъгaть слищкoмъ
6oльшoй eгo шиDины, инaчe нoги ъздoxa ве мoгyтъ
пoлyчить нeo6xoдицoй oпopы. спеpeди съдлo oтнюдь
ge дoлxнo дaвить нa плeчв или спoл3ать на xoлкy.
Пoдпpyги дoлxнц 6Еть yкpъплeнн къ саiloй
сеpeя"вi- съдла, инaчe нapyшаeтсЯ paвEoвъсie.
Iинoгle yпoтPe6ляютъ тoлькo oднy пoдпpyry; тeпeрь
пoявилaсь кoxаaaя пoдпpyга изъ слoxeвнагo въ
длинy втPoe кyскa кoж,' щиpинoю oaoлo пoлyap.
.nni; o"u дoвoльнo мягкa' элaст!чнa' yдo6oпpoмы.
вaeмa' 6лaгoдаpя yстpoйствy, и eсли зa вeЙ хoрoшo
yхaживaть' смaзывая съдeльнцмъ мaслoмъ' тo слy-
xитъ
дoвoльнo дoлгo.
oтвoситeльнo вepхнeй пoвеpхнoсти сЬдлa, сo6ственнo сaмaгo сидtнья, вeo6xoдимo 06ращaть сepь.
eзнoe внимаflie. чтo6н oнo пахoдилoсь въ пpaвиль.
Еoмъ oтвoшeнtи къ вЪсy tздoка. кpyпный и гpyз.
ншй ъ3дoкъ, eстествeннo' тpe6yeтъ 6bльшaгo..]сид!нья, чЪмъ. ваo6opoтъ, мaЛeнЬкiй и тoцiй. Ctдла,
пDщнaзначGннЦя для дальниxъ пoЪздoкъ и 6oль.n'* n"oe*oдoвъ. дoлжHы иtъть 6oлъe пoмъсти.
тeльнoe ЪидЪньe' чъиъ o6ыкнoвeнныя съдлa, yпo.
тDе6ляемця для катанья. сpeдв|й въсъ o6ыкнoвeннaгo с!длa oтъ L4|/2 дo 15 фyнтoвъ. Если сЪдлo
легчe. тo всякoe o6лeгченle пoкyпaeтся цънoЙ пPoчнoсти eгo, къ тoмy-жe легкoвъснoe с!длo pъдкo
xoDoшo Лeжитъ на спинъ лoшаДи. Лeгкlя скaкoвыя
сЪдла нepЬдкo дoстигаютъ l!/9 фyвтoвaгo въсa, нo
тyтъ pади yмeньшeвlя въсa игнoриpyются всъ yдoo:
сiва. Чтo кaсaeтся yглy6лeнIя въ сtдъньъ, тo 9тo
дtлo вкyса: ъ3дoки, жeлaющie имЪть 6oльшe yпo6.
ствa' ДЪлaютъ съдлo глy6жe, прeдстaвитeли хe вep-
хoвoгo сnopтa' нaпpoтивъ, пPeдлoчитаютъ вo3мoxнo
66льшyю плoскoсть пoвepхнoсти сидънi'. важяo
тoлькo тor чтo6н yглyблeнiе нaхoдилoсь въ сaмoмъ
цeнтрt сtдлa.
Уiтpoйствo лyкt тoжe весьмa paзнoo6paзнo.' нo
спeцiалистЦ всегдa пPeдпoчитaютъ' чт06ы съдлo
въ пepeднeй лyкЪ, тaкъ кaкъ 6y.
6o,o
"o"o*o
"u
всaднцкa вaзaдъ. тo xe 6yдeтъ' нo
детъ с6ивaть
въ o6paтнoмъ смнслЪ, еслп слишкoмъ высoкa зaд.
Hяя лувa,
Бoкoвыя чaсти сЬдла вли кpылья тoчнo тaкхe
vстDaиваются paличнo; иxъ нaпpaвляютъ впePeдъ
u oЪo"'"o. нliкoлькo назадъ. съдельныe мастеpa
pyкoЬoлс'вyo'ся пpt этouъ слoжeвleмъ ъздoкa'
длинoй и тoлщинoi егo нoгъ' xoтя всe.жe и Eтo
зaвиситъ скopъ€ oъ вкyса' чtмъ oтъ какиxъ-пи6o
ивцxъ сooopаxенlй'
въ скaкoвцxъ съдлaxъ для aмepикaнскoй лo..,
пoдaны сoвepшeннo впеpeдъ' т. e.
сaдки кoнлья
'нa
плечaxъ лoшaди. У итальянскихъ сЪ.
nй.'"
дeлъ тoжe пoданы впeредъ| нo нъскoлькo мeньшe,
a пoдyшкt зaмънeвЦ внyтpeннeй п0д6ивк0й
пoдъ
кpылoмъ' кoтoрaя, нъскoлькo рa3вoрaчввaя пepед.
вiй o6pъзъ кpылa' задepживaeтъ кoл!нo всадникa
oтъ сoскальзывaнiя впeрeдъ. ПoслЪднee
вpемя
l5
t4
итaльянцы нaчaли дълaть съдлa 6eэъ кoжи' изъ
oднoгo вofiлoкa н8 xeлъ3нof, oснoвъ.
Филлисъ yтвсpждaoъ' чтo кopoткIя кpылья мoгvтъ нaтtDaтЬ нoги ъздoка' a длинныя мъшaютъ
6oкa лoшaди. Изъ втoгo мoжнo
e'y
"yвст"oвa'ь
чтo кpцлья дoлxны 6ыть сдълaны сo.
заiлюiить,
Ъздoкa.
o6разнo яoгaмъ
Бoльцlнстao aнглiйскихъ сtдeлъ снa6жeны oсo6ыми пoДyшкaми .6yфaми., съ цълью пpeдoстa.
вять сла6oмy ъздoкy лицнюю тorкy oпoры. oхoт.
fluки и спopтсм!ны избъгаютъ aтoгo' спpавeдливo
yсмaтpивsя въ ниxъ лищнlй 6aлластъ, зaтpyдняю.
цlй пpежнюю пoсадхy' yтеpянltyю нa прыжtъ.
ИiвЪствый aнглtдскlй спeцlалистъ yaйтъ
Мeльвиль пpeдoстepeгaeтъ прoтив.ь этихъ. !'6y60въ,. хoтoDЦe. пo eгo мнънiю, нe тoлькo 6еэп0-
и,
дъйствительнo, если
,".",.
дЬжe и вpедны.
"o лoшадЬ ъyдeтъ 6ить зaдoмъ и вы6po""npni"""
ъ3дoкa изъ съдла нa хoлкy' тo, 6лaгoдapЯ
сиъ
Eтимъ пoдyшкамъ' емy тpyднo 6yДeтъ внoвь oпy.
стtться въ съдлo.
отPсшяннIе Prиви (пyтлишe) o6яJaтельнo дoлxны
6нть сд!лaны изъ лyчЦей кoжи' такъ какъ . нe.
piдки слyчat несчaстiй oтъ пopчи ! pазpыва lтиxъ
iеинея. Пpo6итыя въ нихъ oтверстiя дoлжвЦ 6ытьи
цe 6лижe oдвoгo сaнтиметpa oдвo oтъ дpyгoгo'
пo06ивaн|e этo o6язатeльнo пpoизвoдить съ наpyx.
да6н tзлoкy yдo6нъe 6Цл0 yкopaчи.
"Ьй "'opo"o,
идцl наo6opoтъ, ytлинять стpeмeнa' нe слъзaя
вать
съ лoщaди.
отрeмeнa не дoлxнн 6ыть слишкoмъ велики
t тяжeлн. llиxнeе oсвoвaнiе или пoднoxкa дъла.
eтся Цepoхoвaтoй' чт06ы вe скoлЬзилъ сaпoгъ.
oкpyглевные 6oка y стpeмянъ нe yдoбны и иxъ
слЪдoвaлo-6ы изdЪгатЬ.сyществyeтъ вe малo и306pътeнlй, чт06ы, нa слyчaй пaдeнiя, нoгa tздoка 6ыла
мeханичсски oсвoбoядrнa изъ стpeмeни.
,I1ля
пoлнoтн yпoмянeцъ o стpемeнахъ фpан-
uyзскагo изo6ptтвтeлn lvlyзани, чpо3вычailнo yдo6.
flцxъ тъиъ' чтo нoгa всeгда сoхpaняeъ въ ниxъ
вeDтtrкальнoe пo'oжeBie.
лyчшlя пoдпpyги для 06ыквoвеннагo yпoтpе.
6лeнiя сoстoятъ изъ двyхъ стpeмяaнEхъ пoпoсъ'
лPичемъ oднa шиpoкaя снa6жева нa o6oихъ кoнцaxъ пряжками' дpyгая слyхитъ eй кaкъ-6ы пoдкладкoй' пoдпpyги и3ъ тoнкoй кoжt тaкжe весьиa
практичныt тaкъ кaкъ дoпyскаютъ пpoxoждeнiе
вo3дyхa.
Пoтlики лoдъ съдлa
дълаются oбыкнoвeнвo и3ъ
вoйлoка' Uleрстянoй иатepiи или кoжи и имъютъ
фoрмy с,ьдлa. Лyrшe пpyгихъ_-выpf,зaнныe изъ
кoжи.
пoдклaдыванiе пoпoнъ пoдъ съдлo нe пpaктичнo.
Глaвная цЬль тaкиxъ пoтвикoвъ зaключаeтся въ
тoмъ' чт06ы пpeдoxpaaить сlдeльныя пoдyшки oтъ
пoрчн пoтoмъ' чтo лyчще всeгo дoстигaeтся 06ыкнoвeннымъ пoтникoмъ' и чЬмъ oнъ самъ пo ссбъ
меньЦe сoгPъваeтъ лoшaдь, тъмъ лyчшe.
стипль.чeзнoe съдлo дълаeтся знaчитeльнo лeгче
o6ыкяoвeннaгo. съдлo xe для iлaдкиxъ скaчeкъ
пoлyтopафyнтoвoе и' такимъ o6paзoмъ,
въ сyщнoсти' eсть не 6oлъe, кaкъ твepдыЙ пoт.
никъ для лpикръплеяiя къ немy стpемянъ.
6цвaeъ я
кaвалеpiйскoe oфишeptкoe съдлo 60лъе или менъe сxoднoе вo всъxъ евpoпейскtxъ apмiяхъ' eсть
сo6ствевнo yсoвеpшeнствoвaннoe вeнгepскoе' Aшepи.
канскaя apмlя пoльзyeтся eщe 6oлte yпpoщенннмъ.,
съдлoмъ, кoтoPoe сooтвtтствyетъ всъмъ тpe6oвa.
нiямъ' являясь измЬненнымъ и yлyчщенвшмъ мексиfiaнскимъ нaцioнaльвцмъ съдлoмъ.
Пpи пoкyпкt съдла fleo6xoдишo aсeгдa пoмнить'
чтo мaшинная pa6oтa ни въ aaкoшъ cлyчaъ нe мoЖeтъ сpaвняться съ pyчнoй и xoтЯ вслъдствie свoeй
д€шcвизвц нaхoдитъ 6oльшee примlEeнIe, пo нa
l6
пpвхтикъ o6xoлится дopoжe, тдкъ rаI(ъ знaчитель|lo
хyжr.
Mн пoлагаемъ, чтo скa3aли всe' чтo нeo6хoдимo
yздeчкъ.
знaть tзtoкy o с!длЬ, и пеpeхoдимъ къ
ysдoqsa п шyEдlдтYЕъ.
Ц!ль всякaгo
взнy3дыванlя
лoщaди'-3aставитЬ
.u йnnv*,""" спoсo6oмъ пoвинoвaться вoлъ всilтакъ
дi'" дoстижeнiя 'тoй цъли нeo6хoдимoyшеp6а
""й
йшaдь, чтo6н oвa мoглa 6eзъ
;зйй;
пoвинoвaтЬся
и
всaдникa
n"no,""'" жeлaнtе
вoля,
"u6Ь
чтo6ы живoтнoмy 6ылa пoнятfla эта
e"o
"oль,
лoЦaдЬ знaла' чтo имeвнo oтъ fleа тpeбyется.
чт06ы
тo
кoгдa въ пeрвни pa3ъ садятся нa лoщaдь'
вapyщaeтсяpaвнoвъсie тlт:.:l"*"xlflxxxl"ц1;о"j
и
щt
всeгo зaмЪтнЬе пo зaтылкy
тoчкy oпopЦ,. кивoтпoe лoжится
nony",'"
"o"yo яa yздeчкy' д,lзлaeтся тyгoyздвмъ'
'""."""io
""oiи
нayчится дepжaть ва се6ъ' ъзoяo
iЬ-*i*"
влaдЬть сo6oю, вoзстaнoвивъ Paвнoвъсle,
дoкa и 'on"*o
oпopн и
l"o n"p""...'" нyждaться..въ 9тoй тoчкъ
Изъ этЪгo слъдyетъ, чтo
"""кoy"дo"".
"'.'""i"""n"ь"'"
oгpoмнoе влiянie нa лoшадь; y oдi"дo*"
6ыть тyгoyздoй, y дpyгoгo, вao6o*o"o o"u
"o*"'"
въ пoвoдy. Bсe этo зависитъ oтъ пo.
oo'*. .;.;;;.;"'
съyмЪ-
;;;; """*oи
i''
"o,".u"ou''"
пoсадкa
нo eслt
,"|-*ono*o скopo Ъздoкъ
pавнoвъсte opгaни3мa живoтнагo'
нeдoстaтoчнo кpъпка' тo fleyвъ-
Е
oeнннй Ъздoкъ и сaмъ ищeтъ тoчки oпopы
дЪлаeтъ пoнeвoлt лoшадЬ тyгoyздoи'
пoсaдкa
"
пpoчнaя
yвърeHнaя'
легкaя'
loiou
iiдёч*ъ,
'iu*" лeгкoмy пoвoдy'спoсo6ствyетъ
нaКъ втЪмy слъдyeтъ eщe дo6aвить, чтo тaкъ
тyгoJ3-.
зв"ае"oe кiчeс'вo pта y лoшаяи, тo-rстьивдtвидy
лo"'" ,no, нaпpoтивъ' мягкoсть 6ывaeтъ
nеp"пuoшeйся изъ пoкoлънlя
]ni"o"'""'
6ыть o6ъяснeнo нс вшoлHъ
6"l.
i".'Ъй"ii.r".""pъя*o
"oкeтi
слoжcх|смъl вслъдств|о кoтoрагo лo.
."pyo"o
.aрмoltичнымъ
nooo"Pxtвaть paвнoвъсle свoегo тълa.
.,,iJon
';.;;'"
скaзaннaгo не мoжeтъ пoдлeЖатЬ сo.
*Ь npn взнyздываHiи лoшaди yстpoйствo eя
""ъ"Ь, nono'*""ie uleи имъютъ извъстнoе знaчe.
'opn'u-n тaкъ хe' кaкъ пpяхoдитoя считaться и
"ij..'o""o
съ
-" тeмпepамeflтoиъ
Ё"oЬui"
eя.
наxoдится въ тъснoй связи
сe6ъ
"""y"o"вавie
ЪЪj*o"on ъзл", и' чт06ц пoяснить
мoжетъ
"" ''""o-pй
o6p"""""" xъ пoслъднeй' шeя лoЦaди
pыpычaгoмъ''[Ъятельнoсть
съ
""o.
й"l"-"ii"*n"."'.
-i"*"
къ
ска3aть, пpoxoдитъ черезъ гoлoвy
пo
pазнoсится
yxe
oттyдa
o",.i'un""o'y цеflтpy и o.сoд. яснo' чтo пoлoiou.,"i """'i.', лoшuд"i
pyкъ
ъздoка'
i'J"i"..*",-"""n"'щee oтъ пoлrенiя
'".i
yздечкa или
n'iu"' .yio""'"."нoe значeнie.вa всякaя
гoлoвt лoшади сo.
дoлжны сидътЬ
пpигнaны
тoчнo
6ыть
"""o'.'й
пpaвильнo, дoлжвы
.u"Ъ"o
;;;;";'"
всъ paзмъpы гoлoвы:
n"oо,oди"o
"н.'ь
мopдЦ и длияy eя.
шиpинy
*..Ъ"l.рiиЪкiи
пoлкoвникъ фoнъ дейнгаyзeнъ' из.
чтo средняя вн.
uъ"'"oи. nu"u,"p"стъ' roвopитъ'челюсти
paвняeтся
чaстeй нижнeй
lй.J"""yс"*"
; < """" нo сaмoe стрoeнle ч.люсти весьмa pаз.y
шиpoки,
и
плoски
oнъ
ni'"й y Ъдnъ*' лoшацей
тaкже^и
oou"n*i n.oпoрo"ъl тoлсты и yзкпi тoчнo
A'
i-in"
lli"""*,'''"''i.."лiнo.тu д.лeкo нe oдинакoва.
этo имъетъ сyцeственнoе влiянie
i",.,""й."'ъii,
"i" взнyздывaнiя' Bнyтpеннeе paзстoя.
"u..fru""n''Ъ"""
6еззy6ымв чaстями нихнeй чeлюсти'-
"i"
nnn'""*дy
дpyin'"
въ'oгрoмпoмъ
сno"a"и, шnр,нu язнка
3/l высoты 6eззy.
слyчaeвъ paвняeтся
веooхo.
пoлyчаeмъ
Тiкимъ o6paзoмъ
сi'*"
нaйдeтъ, oснoвЦвaясь
oi"y" "u"""и. Если читaтeль
мъpoкъ
снимaнle
'ъp"y. чтo такoe тoчнoe
i".ip"*''.*ъ'
въ oши6кy,
чеDeзчvDъ лeдантичнo' тooнъ впадаeтъ
i."i',i'ii"'"ь
oсмoтPъть
;"";;.ffi ;;;;n]6o "'y ""nn""",ьнo
нaшeЙ кaвaлepiи' йтoгдa eмy^стa.
"."y1oo"""i".
""
l9
.lв
лr-6ш rснto
Лptчиll
мнoгихъ !aтрyAп6||lиl !o!шn.
xaющиxъ пpи 60льшихъ lepeхoдахъ' тaкъ какъ
внyтpeннeе pa3стoянlc мeждy 6eз3y6ыми чaстЯшt
нижнeй чeлюсти всeгдa вaxoдится въ t3въстнoмъ
oтfloщcнlи къ иxъ вцсoтъ.
я3ы(ъ лoщaди тoxe игpaeтъ нeмaлoвaжнyю
poль. y нъкoтopнxъ лoщaдeй sтoъ opгaнъ н€06ынHoвeннo тoлстъ, y дpyгиxъ тoнoкъ.
llaдo gaмътить, чтo чyвствитeльнЦfi poтъ вcтPъ.
y
{Ioщaдeй' иflъющихъ тoнкiй язЦкъ, внсo.
кlя t oстpЦЯ 6eззy6ыя raсти и тoвкiя ry6ы, и,
нaлpoтиaъ, лoraди съ мясистымъ языкoмъ' ня3.
кимиl шясистЦми 6eззy6ыми частями o6Цкн0венн0
6цвaютъ съ малoчyвствителънымъ pтoмъ'
Пepвoе чaцe нa6людаeтся междy лoшaдЬми 6лa-
чaeтся
гoPoдgыхъ Paсъ, a втopoe-y пpoстыxъ. oтсюдa'
кoнeчнo' eщe нe вытeкaeтъt чтo всъ чистoкpoвныя
лoшaди слa6oyздц или 6oлЪe сла6oyздЦ, чЬмъ лo.
шaди мeнЪe 6лaгopoдннхъ пopoдъ. Hа пpаxтикъ
Eтo дaжe 6ываeтъ Еao6oрoтъ, нo этo слtдyeтъ o6ъясgить тtми спoсo6aмt зatздки и pa6oты, xoтoрвe
пpaктикyются яa иппoдpoмЬ. съ дPyгoй стopoны,
еФь мнoжeствo нeпopoдистЦxъ лoшадeй, кoтoрыя
3ацъчатeльнo слa6oyзды, и этo нaхoдитъ сс6ъ лyч.
шee o6ъяснeнle въ слa6oсти ихъ мyскyлатypы.
Пepexoдв къ oписанlю yдилъ, мы oстaнoвимся
нa пpoстъйшeмъ, тaкъ нaзывaемoМъ тpeflзeлt. пeр.
вoначaльнoe пpoисхoждeнie этoгo yдилa идетъ oтъ
пpoстoй вepeвки, a 3aтtшъ пaлки' влoжeннoй въ
poтъ лoщaди. кyльтypa видoи3мънилa егo' сначалa
пеpeлoмивъ Пa двъ части' сoeдиfleцныя кoльцaми,
а зaтъиъ и сaмыe pa3мъpы уД|лa лpuнялu янoЙ
видъ. съ лoявленieмъ жeлtзa эти yдила дoстигли
свoerc внсшaгo pазвитiя и въ нaстoящее вpeмя
eсть мнoжествo yдилъ тoгo-жe тtпа' нo видoиsMъ.
нeнвыxъ яa Paзныe лады. ,цo вр€мeнъ pимскиХъ
импepaтopoвъ yдилa 9тt сoхpaняли свoЙ пepвoaaчaльaнй пpинципъ вo всeil свoей яeпpикoсвoвeн.
пoявляeтся нoвый
lloстП' lio yжo з.fdмъ въ Pим'ь
деpжится
ip""J"," съ pычaгoмъ и этoтъ тtпъ
ви!oизмtненlяли, въ o6щeМъ мaлo
",nf
пoхoгдa
"".'"ъ"Ь'"p"'" дo вpеменъ фpaвкoвъ,
ii'u.."""i'o"n,
Ercxy вoзprдeнiя
;,";"-;;;;.;;,-'i", кo'opш" и""сyщeствyютъ
пoнынъ.
u""'""Ь paзвитlя
дi"',"nu
^--Цъn" yonno тoвьшe, тtмъ oни, естествeннo'
-n,
]o'o"y для скaчeкъ yпoтpe6ляются сaмыя
""oo,i"' ,oъл"i"y"*
xoiя для лoшацеЙ
ioini"'y,n,u,
нcpвныхъ, гopячиxъ
тoлстыя дyтыя yдилa или съ
пpeдпoчтeнie кoм.
ii"й"и]й"".Ь tздoки oтдaютъ
6"""oЬ""""""" тpeнзeлямъ, дpyгie пpeдпoчятаютъ
вти тpeнзeля стъсняютъ
;;;;;;;';;". йo o6аpекoшендoвать.
тo жe мoжнo
ii'"o" ,i "","." иxъ
Bесьмa пpaктиrны
тpензeлъ.
.;ъ;";киi
;;;;" " плeтeнoмъ
дъйствie ихъ мoжетъ 6ыть
;l;;;"";
хoвeтъ имЪть yДилa
ii".-,oo""*"; eсли ъздoкъпyститЬ
тDeнзeль свo.
тo
дoлженъ
Ёln{"
,u","
;;,.*;
;;;;;, "ipo.i",'
нao6opoтъ, тoлeревepнyть шtnь..Bъ
pези,
вpeмя пр060вали o6тягивaть yдилa
цълe"
"i?nъ].""u
,."d".""*ъ слy"a"," этo нeсoмнъннo стpoги'
"oйl ""
тaкъ кaкъ тaКiя уДилa нe тaкъ
"""Ёй""' хoлoдятъ pта. П-oэтoмy лyяшe пpимЪ.
" ""."Ъn "" pезинy, yпoтpе6ляемyю tтaльянцaми.зa
jше. yno'""y"" o такъ нaзывae'oй
"'ii- "*""y"
ёnъou"'*
i;;;;й;
для
lздЪ,.. пpeднaзначеннoЙyдилa
"ЬЬp"iцo"oи
жyюшиiъ
;;"i"
_iйlo"*,
;ъ;;oъ;,
yдилa и, нaкoнeцъ'
имЬЬщихъ дyрвyю привычкy пepеки.
o,"
yдилaми нyxнo 6ыть oчeвь
;;;";;-;*i. Cъ втими
пoпepекъ' oflи мoгy*
i"'oр*"""", т. a.' ставъ
яшкъ, a y лoшaдей' кoтopыя таr
nopъЬ" '6u""y6o"-*pu".
.,nii.o
i,ij;
й;;;;;
для
вoспprцe-нiя
yпoтpe6лЯeтся 0с06ый
peмaями'
;;;"y;;-"'сна6хeнный двyмя 6oкoвEми нaвеpxъ
пpистeгивaeтся
,"i,i'i-ri *oi'"ц" xoтopыхъ
He.
къ peмeшкy' къ xoтopoмy пpикpъплeнн кoльцa'лиtць
гoденъ
oJyJoo*" ui6'", самo-сo6oю пoнятнo'
пDи выъздкъ Лoщaди.
iЪ,"i""".o.*po""ть poтъ
2\
ф
нopшsльнoс пoлoxснlo гoлoвц бyдoтъ laкoct въ
кoтoDoиъ oнa oтвъснa, a xpaпки лoшади 6yдyтъ нa
oднoii линlи съ 60ками. Пpи тaкoмъ пoлoженIи гoдoвн и шeи и пpи пPaвtльнoмъ дepжанiи пoвoдa
линtя шaртинlaлa 6yдeтъ порпeндикyлярнa къ линlи
vздн. Чtиъ ниже ъ3дoкъ oпyскaeтъ свoи рyки'
itмъ сла6Ье 6yдетъ дъйствle pычaга. этt oснoв.
flыя пpавiлa' зaключaющiя въ сe6t всe yчeнie o
pняагaiъ, зaимствoвaлы и3ъ сoчинeнIя Баyеpa'
издaннalo въ кaчeств,Ь pyкoвoдствa для австplйскofi
кaвaлeplr.
тeпеpь пеpеf,демъ къ o6щимъ пpaвилaмъ взtyздЦванlя' чтo касaeтся paзмЬpoвъ для иapтtнгaлаt
тo o6щимъ пpaвtлoшъ мoжетъ слyжить слъдyющеe:
ниxняя чaсть иapтингaЛa дoлжна быть вдвoe длин.
нъе веpхнeй, пpичемъ слЬдyетъ зaцътить, чтo aтa
мtpа снимaется тoлЬкo пpибли3итeльнo и Ee тpе.
6oльшoй тoчвoсти.
6yстъ
.
Какъ и yздeчкa' шyндштyкъ yпoтpe6ляeтсfl для
oднoй и
тoй
жe цъли-yпpaвлять лoшaдью'
нo
сyщнoсть tхъ дъйствiя нa рoтъ весьмa paзличнa.
Уздeчкa дъйствyетъ пpямымъlдaвЛeнieмъ нeпo.
сpeдствeflнo на язнкъ' и нa yглн pтa лoшaди' no.
этoмy пЪйствie yздeчEaгo yдиlа мoжeтъ 6нть нaзвaвo дaвпевleмъ гopизoнтaпьннмъ. мyндштyкъ хe
eсть opyдIе 6oлЪe слoxнoe я стpoгoe' и пo yстpoй.
ствY свoeмy дъЙствyeтъ тoлькo oтчaсти на языкъ
ino.'
дyжкt), a глaвнымъ o6pазoшъ нa 6eз.
кpа" нижнeй чeлюсти, пpичeмъ дъйствie
i"Ьце"",*oi
nЪ"oo"eв* Daзлaгaeтся нa двъ силы, а имeннo: oднa
пo нaпрaвленiю мyндштyчяыхъ цечeкъ ввеpxъ' 3aдeрживаясь сoпpoтивлeнiемъ цъnки, адрyгaя внg3ъ
n"Ьn""дn*yn"рnЬ къ щeчкамъ (дtйствle pыrагa 2.гo
poдa, гдЪ тoчкoй oпopы слyхитъ кoльцo' пpидepжи8aeмoe цъпкoй въ нeпoдвижнoмъ сoстo'нiи' хoтя
и нe
впoля*).
Бoкoвыя Ьечкt шyндштyкa, вepхвie кoнцы кoтo.
pыxъ пpистoгнyтц хъ сyгoлoвью' a нижнlo сoaдt.
,"o'"".с"
noвЬдьями' пpи нaт'гивaнit лoвoдa къ
дaс!ioкy, изo6paxaютъ изъ се6я pнчaгъ' тo.eсть
ю'ъ всaлникy внигpыщъ силы въ дsa, тpt pазa въ
зависимoсти oтъ пpoпopцlи pычaга| т. e. длинц
цeчекъ oтяoсительнo къ вepxнимъ lxъ кoнцаиъ'
такъ чтo oнъ пpи мeвъцeмъ yпoтpe6лeнiи силы
съ yздeчкoй мoжeтъ скopte зaставить
"o""'n""n""o
лЬ,uд" noд"n""'"cя свoeй
вoлъ.
Какъ и въ yздeчкъ, чtмъ yдилo
мyндштyкa
тoньщe- т!мъ дъйствie eгo стPoхet тaкъ кaкъ oнo
6vлeтъ чYвствитeлЬвъe для десeвъ.
" oснoвЪ*Ie къ взнyздЦванlю иyндштyка или yздeчки выpa6oтaлoсь съ давниxъ пoPъ тoю o6стaнoвкoю, E кoтoPoй пpиxoдtлoсЬ житЬ всадникy. нa.
хиpгизy илt казaкy, кoтoпpиПъpъ' сЦнy стeпей
.имъть дълo съ мaлoкpoвннми'
Dымъ пDихoдится
lла6цми лoшадeнкaми, н!тъ надo6нoсти въ мyнд.
штyк!, тoгда какъ apa6y, тoхe сынy степeй, нo
лю6яшe*y свoю xopoщo кopмлeннyю' гopячyю и
сильнyю лoщадь' не06х0диЦъ мyндштyкъ, ивaчe oнъ
съ нeй нe спpавится; вoтъ пoчемy мylдштyкъ лoявился y apa6oвъ Paньщe, чъмъ въ Евpoпъ' пpц.
o'Ъ"" стpoгiй, т. х. цtпка зaмЬняется кoль.
"е""
цoмъ вoкDYгъ няжнeй чeлюстt. Toчнo такжe и
*oiopo"y, хoтя и неo6хoдимo paзсчитывaть
"opuy,
кaждЦй шaгъ' мyндщтyкъ нe нyxeнъ' тaкъ кa8ъ
лpивычнaя къ гoPамъ' с6итая, кopoткая лoшaдь
6Ьльцинствo двrxeнiй дълaeтъ нa Цaгyi дpyгoe
дълo пнлкaЯ' flеpвнaя лoщaдь. дoкa3атедьствoмъ
9тoмy слyжaтъ такжe дPевнlе рыцapиl кoтopЦмъ
неo6xoдимъ 6ылъ мyндштyкъ нa тypниpаxъt гдъ
oтъ 6e3yслoвнaгo пoдчиненiя тяxелaгo' сильяфo
*o*'
всaдникa зaвисълъ sepъдкo yспъхъ. E}o
Хoнницaхъ ввeдeнц мyндштyки, 6eзъ кofoвсъxъ"o.,ъ
pнхъ нeль3я oтчeтливo yлpaвлять кoнeмъ нa oн.
стpЦxъ аллюpaхъ.
23
пopoxoдя къ вoпpoсy o B!мyuдш1yTo|lьи, мы дoлнa дeснн
x(ны нaпoмнить| чтo мyндштyкъ нaжимаeтъ
дaвитъ нa
лoutaдь пoвинyeтся силь.
l|тo cсли цъпoчкa
нъfiщeмy дaвлсвtю' тo oч6виднo,
6yдeтъ нaдaвливать сильнъe' тo лoшадЬ, пoвивyясь
aioмv давлeнlю' пoднииaeтъ гoлoвy квepхy. Bъ силy
o,д дoлжвд 6yдoтъ сoпрoтивляться пoвoдyi
"тo"o.
Улилa 6ylетъ сильвъe нaжимa
"",".*e
тo лoшaдь дoлжнa 6yдeтъ сдaть гoлoвy'
цЪпorки'' ""*nn"
пoвинyясь пpи3ывy пoвoда' oчевиднo, чтo тoлькo
и язЦкъ въ
пoд6opoдoкъl
тo вpeЦя' кoгдa цъпoчкa
и такъ к8къ
np" uio"" ycлoвtи иyндштyкъ и лplo6ptтaeтъ сloe
дifiствle.
..'..6nъ,Ь""'"n",o'
дoп*нo.Ъo."
oснoвaнieмъ ъзды нa мyидщтyкъ
пpaвилo, sтo6ы yдилa съ цъпoчкoй
6нли тaкъ пpигнaнн, чтo6ы лoшадь oщyщa.
лa 6oл!€ дaвлeнiя вo pтy' чъмъ въ пoд-
6opoдкъ.
Чyвствитeльвoсть.хe
лoшади 9aвиситъ
oтъ yстpoЙствa eя pтаt и' кaкъ 6ыл0 yжe гoвopенo
ioлькo пoдpo6нoe eгo изслъдoванle шoжетъ
"цшё.
сooтвътствyющеe GMy Jдилo.
oпpeдЪлить
Пoвтopяя чaстью скaзaннoe' напoмflимъ' чтo
yдилo дo;xнo лeхaть нa 6eззy6oмъ хpaъ нижнeП
reлюстn, кoтopa" въ тo жe вpeмя слyхитъ лoгo.
Если oщyпaть reлюсть y пoд6opoдкa
"nщu'",""o*".
тo oкaхeтся' чтo имeннo въ тoмъ мъстъ'
лoцaди'
i. с. y.пoд6opoд*", oнa paздъляется нa двъ вътви'
paздълeHiи oка3ываeтся малeнькoe. вoзвышeнtе, пoдлЬ вoтopaгo нaхoдится yглyблe.
пoд6opoдка. Bся- чaсть
вцeмкoю
вlе, навцваемoe
aтoй вЦ€мBи зaмътЕo тoньЦс, чъмъ въ
*o*"
"o'"
кpyглъe.
чeлpстeй
сaмoй выeмк!, и кoсти
и3ъ sтoгo и3слъдoвaнiя чeлюсти виднo' чтo л-o.
шaдь въ выeмкЪ пoд6opoдкa дoлжва 6нть мeflъe
чvвствительнa къ наpyжнoмy давлeн|ю' чъмъ нa
oi'.nьnoм" пpoтяжeнlи кoстeЙ челюсти, a пoтoмy
эioмъ мЬстЪ дoлжвa лежать цЪпка
и пDи сaмoмъ иxъ
""""'Ъ
""
мyндщтyка.
Бr'lльшaя
яли
монЬшaя чyвсtвитсльнoсть всpx.
3aвиситъ oтъ oстplя иxъ и
дcсонъ
""*i...*рuu""
oтъ тoЛщиHЦ кoжи.
-.-в"nГ*"no""n
oчень oстpн
и
пoкpыты тoнкon
чyвствитсльн'he' чъмъ въ тoмъ слy*o,йi,..'o'Ь"ъ
''io*.
и пoшpнaц тoлстoй
oнъ 3акPyглeпы
чтo oднa стoрoнa
""ъ.
;;;ъ;;'ъ;'"""
6oлъe чyвствительнa' нежeли
*ini.i"'.о""."'""ас'Ъ-слy*"e""",
:::":; ";; мохoтъ 6ыть и пpиpoхдeвпышъ' нo
ili,*"-"*
1pyo"я pyки ъэдoкa, пpoизвoдящеfi дaжeи
o"e"" чyвствитeльнoмъ
гpe6яъ нихнeй чeлюсти' чтo
"iй*o. ;;.;;""nъ ""
;;;;;;"
6eззy6ыхъ кpaeвъ.
pu..jy'"нie
oщyпЦвaвleмъ
"p""ъp"'"
""**".
мягкlй' мясистый' a канaлъ
Ё"nn-"".i*"
себъ въ
;;; ;;;; noлoвiна я3нкa нe нaxoдитъ нa н€гo
io пpr к.ждo"ъ дaвлевiи
лoгoвищъ'
свoeмъ
въ
y*n"t'"""""
""'" "ъ"'",
;;;-;,
;;;;-.
""
мeждy yдилoмъ и чeлюстью'
Ёiд"Ъ- й."Ъ*.'iся
6yДeтъ лeжать нa
yзoкъ,
ii]*', i.ъ"o.oрoи чaстью свoeЙyмeньшитсЯ и чyв.
;;;;;"; ;;д" yl,лo"", пoтoмy aъ дaвленIр нa неe
"i"".""*"Ь"ii
vдилa.
.'.'.Ь"-
"""*неf,
чeлюсти
чyвствительнымъ
pтoиъ
",ny "o'""*азаннагo'
тoтъ' въ кoтoPoмъ десны oчeнь
"oй-o-."j"""'" тoн*и'ъ слoемt кoxl' a языкъ
iЪ"'й
въ кaaaлъ' чтo
""-p"."
;;;l;;";" свo6oднo yкладцвaeтся
нa
нa нeгЪ yлиna не pасшиpяeтся
pтoмъ нaзцвaeтсЯ
"i,.o"Ъ"""i"
"твЪpлнмъ..
и мясистня
"Ё""i]-.н"ooopo'",
..iJ"li"n ni'ъЬ."'o*py"n"""ыя
;;;;: -;;;ъ;i
eгo' нaпPoтlвъ,
i]iiii
vзкiй.
,.,'ё,u6ъo'""
я3н8ъ' a кaвaлъ
yдtлo 6yдeтъ' сталo 6Цть, тo' кoтoя3цкъ'
лy*iy, лeжитъ тoлькo н8
oo",-,"ъ"
"n",!o пЁсeвi, тo-eсть сaицxъ чyвстви.
;;;;..;;.й"";"
внцe
и
тoяьшr
;;;;;; "i"'"t p'", и rъмъ yt'лo
дvxка. тЪмъ oвo сильнъe.
мyвдштyкoвъ;
"^Ё;; ;;;
i'п.,o"6n"npo'u*вцхъ
n"o]iiinniiu*
"nецtaльнyр
цъль мъшaть лoщaди
25
24
мoгyтъ сo.
лоuloAи гoЛoвoю вopхllя цlсчки пслaмa
веprеннo oпpoкинyться нaзaдъ. -..iаннooсpiшlи,пeлaмъ.
пpot!!oдить лEыкoмъ !со0o!мo)[!ыa д0иn(6вln, oстo.
дъfiств|я pЦчaга. Пpикp!плeнння xъ
с6poдинъ yдилъ вtсюлЬки къ тoмy )кeзaстaвляютъ
saвлxвaющIЯ
дъйствyстъ сиЛьнъе
знaчитъ elцe врелнъе.
пыlilevкaзaннaгo'
_
Б]дeтъ кст81.и тyl'ъ yrroмяшyгь o6ъ yнивopсaльмoжвo
нo"".nenuмъ, yстpoeннoмъ тaкъ' чтo егo
yдилaми'
Daзo6Daть и сн.6д""ь дe""т"ю pазличныии
лoшaдь xoвдть. Bъ остальлыxr' ,lnyхъ характорttЬl
yдила пoдымaющ|яся и oпyскaющ!яся, частo пpaк.
тикyемвя 3а гpaницей для пoлeвoй ъзды, кaкъ
ooxpaняbtцiя 6oльryю чyвствитeльнoсть pтa.
выъэдra ж9 мoлoдoй лoшдди и вырsбoткa пoвoдa
сoвсpщоннo нGвo3мoЖaы! т. (., вслъдств!с иэлoхeн.
нaгo, !oшадь пoвoдa не вo3ьyeтъ, бyteтъ 6eзпoвo.
дoй,съ6oлтающeися гoлoDoй и сънеyстaнoвлeHнoЙ
въ хoлкъ шeeй. вoтъ пoчeмy лyчше всe.o выъзкатЬ
лoщaдь aa чeтЦpеxъ пoaoдЬ'хъ' нo пpи&plплeяныхъ
n*
-
oтъ тpe6oвaнiй.
сooрyдить paз6opный мyндштyкъ'
иaпpaвлefliи 6ыли сдълaaы пoпытки'
n
ваxoдимъ Dтo излишвимъ, т. к. для кaждoй
нo""мЦ""o""
и пpи3нaнъ
дalr*oй лo.ад, дoлжeнъ 6ыть сдtлaнъ
нa всю eя хизнь, а къ дрyr'мъ
oдnn"
"uЪn"n"o".,
io*'
*u мoжвo
штyкъ.
"ynд.'y""
oнi и нe мoxетъ пoдхoдить' aaкъ нe
nЬ,uд"''
пoд*oдnть сaпoгъ съ aoгя oднoгo чeлoвъкa
"o*еiълюдямъ,
всъмъ
""-ё'-""l"""Ь
yдилa съ oс06ымъ приспoсo6лeкaкъ
io,"д"й ,,6u,yoцихъ я3ыкoмъ..'тaкжe
'i"йi," EaшЕ дoмopoщeявыe 6еpeйтopн' a
гoвoDятъ
ваюъ пpивеpхeнцы ,,пeлaмa.., свoдятся aъ тoмy'
чтo oнъ' д!йствyя хакъ yздeчкЪ, 6лaгoдapя свoeй
фopмA, въ тo хe вpeмя дъйствyeтъ и кaкъ pы-
лъe или мeaъe тorныxъ м:Ьpoкъ пpи взнy3-дЦвaнlи,
эти
тeпeoь жe скaхeмъt какимъ o6paзoмъ дo6ыть
двyмъ незaвисимымъ дPyъ oъ дpyгa yдиламъ,мyндштyчнoшy и тpeн3eпЬнoмy.
мexдy таBъ нa3швaeмЦми лoмaвыми мyядщтyraми 6oльцсй и3въcтaoстью пoльзyeтся пeлaмъ:
вflyтpи pтa oяъ кaкъ yэдeчкa, снapyХt кaкъ мyнд.
къ
сътки для тoй.жe цъли.
caмый глaвный аpгyмeнтъ, яa кoтopЦй yка3ы.
мы
чaгъ.
Mнoгlе изъ извъстннxъ ъздoкoвъ вцсoкo цъ.
няъ
пеламъ
и въ
oсo6еннoсти' для тyгoyздыxъ
лoшileй.
Mы дoлxнЦ зaм!тятъ. чтo' кaкъ 6ылo yжe сказанo' yздечкa дъйствyeтъ и лexитъ въ yглaхъ pта'
a мyндштyкъ нa 6eззy6ыxъ кpaяxъ пpoтивъ вЦемки
пoд6opoдкa, т. e. въ двyxъ paзличнЦхъ тoчкaxъ на
pt3стoянiи oкoлo |l1e-2 дюймoвъ; слъдoватeльнo,
дъйствoвaть oднoвpeменao въ двyxъ paзличнЦхъ
тoчкaхъ някакoe yдилo нe мoжeтъ' a пoтoмy сoвиъстtть yздeчкy и шyндштyкъ нeвoзмoxнo; пpaктичeски хе yдилo 6yдeтъ 6oлтaться вo pтy ввepxъ и
внизъ, Ц!пша вцскaкивать язъ выeмХи и лъзть
квePхy' a въ дoвеpцeнie всeгo пpц взмaхивaнiи
\
\
I
I
I
п
fr
I
т
Ь
нeoднoxpaтнo
гoвopили o нeo6хoдямoсти.-6o.
""oё1"'"* изв!ствымъ вспoмoгaтeльнцмъ сpeд.
eщe счtтaeтся отaнoкъ штaлмeйстеpa
.'"o""
Cтанoкъ этoтъ сoстoитъ изъ oтдtльныxъ
Кляттe."""
мoгyтъ 6Цть пpикp!пленн къ 6ot.o.
;;;;;,;"';;;"
.","","u".""".
шиpина дoстигается
Haдлeжaцaя
oсoo
пpи6aвлeнiешъ или, нao6opoтъ, yдaлеflieмъ
.-._Ь"p-"i"
пtrастивoкъ.
-цхъ
и ниxнlя чaсти мoгyтъ 6ыть ytлинeны
къ
,n' йooo"""o винтиками' пpикPъплeннымикакъ
Если всe этo сдълaнo'
;;;;";;;"
"on"ц"n". npn"."",uu"""" къ гoлoвнoй
;;;;;;;..;.;;;;"
сaдится нa
"o.pyl " и"*n"д"".eтся
пpoи3вoдUтъ
лoшaдь
..-Ъiй""."i"""
yдиЛo. ъ3дoкъ
пpoвъpкy.
и австpiйскlй пpи6opъ, o нo
нeмъ
n
20
ЙЦ но 6yдомъ гoвopить' тaкъ
ка(ъ 0нъ
6oльш0г0 нaвыкa пpи lyпoтpe6лeнit.
тpс6ycтъ
кaкъ нa вoвoe изo6рьтeнiе' yкажeмъ нa
aппa-
paтъ нъмeцкaгo пopyчикa фoнъ Cтpo6ль. Aппа.
Pвтъ aтoтъ сoстoитъ и3ъ слtд. чaстсй: двyxъ 6o"
кoвaxъ, yдилa съ o6oзнaчeнleмъ
сaнтимeтpoвъ'
пapaллeльнaгo eмy винтoвoгo пoпepeчtикa и гaй.
ки. въ л!вoй 6oxoвoй части сдълaяъ чeтнpeхyгoльsЦй рФpъзъ' кyдa вxoдитъ yдилo, вa кoяцъ
кoeгo винтъ съ гaйкoй' гaйка слyжитъ для пpи.
кpъплeвiя yдилa къ 6oкoБofi чaстЕ.
въ пpaвoй 6oкoвoй части eсть oвaлЬнoe oтвepстle'
кyдa прoхoдитъ yдилo тaкoй жe фopЦы пpикpъ.
пляeмoe тoxo вtнтoиъ. oтъ пpaвoй 60к0вoй чaсти
oтxoдитъ eщe назaдъ чaсть, pаздълeннaя тoчнo
тaкжe нa сaвтимeтpн.
пPB yпoтpe6лefllи aппapaтъ пpистeгивается къ
y3дeчsъ; и кoгдa yдиtra пpaвильнo yстaнoвлeнш'
тoгдa стafloвятся пeрeдъ лoЦадью и yстанaвливaюь
yдилa гopи3oнтaльнo: лъвoй pyкoй бepyъ лъвyю
жe стopoнy и пpитягиваютъ къ хpаямъ гyбъ' пpa.
вая xe Pyкa пpoдълнвaeтъ тo жe ъaмoе съ пpa.
вoЙ стopoны' pазвинтивъ пpедвaрителЬнo виflтъ.
кoгдa o6ъ стopoнн oдинaкoвo сoпpикaсаются съ
apaями гy6ъ' тo гaй(a o6o3нaчиъ шиpинy мopды.
чт06ы oпpeдълить вышивy 6eзаy6ыxъ частeй flикнеi чeлDсти' станoвятся пepeдъ лoшадью' пpoсятъ
пoмoгapщагo вынyть языкъ,-кaждaя лoщaдь пo3вoлитъ этo сдtлaть' eсли o6paщaтьсЯ съ нeй нe
гpy6o'_зaтtмъ yпирaютъ 6oльшямъ пaльцeмъ лъвoй pyaи нa вepхнюю чaсть и 6ерyтъ yкфaтeльныцъ пaльцемъ и срeднимъ кoнeцъ пapaллeльнaгo
пoпepeчaикa и paвнoмъpнo' 06ъими рyкaми пoдвигaюъ въ yгдy6ленie пoдъ гy6oй' тoлькo слегкa
сoпpикaсаЯсь
къ нeмy. пoпepeчHt(ъ дepxится въ
тaкoмъ пoлoxrвiи лъвoй pyкoй, пoкa пpaвaя пpи.
тягивaeтъ yкaзaтeльный BiЦтъ' g тaкимъ o6рaзoмъ yстанaвливаeтся внЦивa 6e3зy6нхъ частrй
гaf,ryt стягинихвсй чолрсти' эsтЬмъ yдaлnютъ
8ппa.
,ъ"y" стopoнy yдилъ и вынимaютъ
""".i пoni""u'"i щиpинa мopдн' вышинa
i],"'
*uс.eй и всe aтo зaписнвaeтся.
Ьы""
--..i"oоo
лoгoвищa
бе33y.
языxа'
oпpeдълитЬ Pазмъpы
нa
vпoтЬe6nяe'с" oсo6aя тeсeмка'- пoдрaздълeнная
пeтля' a
нa oднoй стopoнt-тесемки yдo6ства
;;;;;;р".
.aoстpeна для 66льшaгo
;;;;;.;Т;*;
пpoдЪвaнiи.
пoи
.....пp."
вклaдываeтся
]no'p"о,uвiи oстpый aoнeцъ въ кoтoPyю
nJi".6, пЬлyнaстся 06щая
-петля, нe дoлжна
".
no'адn. тeсeмка
"*""""ui"" a"jo*"
лeжaть свo6oдвo' и сяят8я съ язЦкa
*.*
"i"*"' eгo o6ъeмъ.
oнa пoкаxeтъ
-..-в"nn
3, тo пo.
nony*o""oe числo рaзд,Ьлить нa
лoгoвищa.
,y.,i"",npi,*., a пoпoлaмъ'-вЦшинa
..,'ii"p""u.,'oio
бoльшoe зHa.
iu*"
xакъ
troгoвищa имъётъ
yдилъ
нея зaвисиъ пoлoжeвlе
лежaъ.ли кoнцЦ иxъ нa беззy.
oъ
"u.й
"J..o-''u.no*"on,
виxнeй чeлюсти или нa кpaяxъ
i"й.,"""-*"
въ пoслъднeмъ слyчaъ oна
;;;.;;.;;;ъ";;..
nЬn"nn""'" 6oль и, paзyмЪeтся' пaPaлизyoтъ
дъй-
""".3,Ti":x,#j;."ще сп0сo6ъ и3мЬpeнiй . pт.a лo.
нaдех-ныfi; a имeннo: oe.
."on]lo'".n
"'o,"
:;*,.".^""" ""
изъ
какoгo.ни6yдь мягкагo дepeвa
вePшкoвъ'
;;;;;;;; g; rig вepшка и дпинoю въ 8eЙ
палoчкy
;;;;;;'"" пepЬдъ лo,аlьo и.клaдyтъ
легдd
дoлжны
мъстo'
тo
;;;;;-;, *"*" p""" на
*"'" vдnn", нo тaкъ, втo6н o6a yкdaтелъвыхъ.
и лъвый' кa..
i"^*i:."pl"i'я,
лepжaшiя пaлoчкy'
io'ua палoнк,, плoтяo
пplлeгaли
"."""-*p"li"""o
-".-"й"" oдинъ пpoтtвъ дpyгorc. Paзстo'нie
oт.
"i*дi
Ъьo,"'
y*.зaтeльнцмл пaльцaми дoлxнo
*oo
l т!l..'1]i"""+:ll,"""Тu:#.
.io'Ь""
""'i
"i'ii
",'o.yкaзaтФ""1"1..::j:.'1;l
пpaвымъ
зoмъ 6yДeтъ вaйдeнa щиPинa
длЯ
чeлDсти. ",iъoy"i"-,J."nЪp"i" вышинy ниxjefl
29
2q
oloгo дepжатъ тy же пaлoчsy o6oиilи yказaтeлЬ.
нцци лaльцatи нa лъвoй наpyжнoя стopoнъ нижнеfi чeлрсти.
Пaлeцъ лtвoй pyкt дoлxнo деpжaть лoдъ яэы.
кoшъ вa тoмъ мъстъ дeсeяъ' гдЪ oлpeдtлилoсь
Цъстo для yдилa, a лpaвцй пpиставить къ внeмкъ
пoдoopoдкa. ,|'lля 6oлъe въpнагo и3мърeнiя лyчЩe
дePжaть yкaзатeльнцo лaльцы сpoдвими сyстaвами
на oзнaчeннцxъ тoчкаxъ, и6o y 6dльшaio числa
людeя кoвцы yкaaтeльныхъ пальцевъ сoгнvтЦ
къ
сPeднемy пilьцy. PaзстoянIe Мeждy yкa3aтe;ьными
пальцaци дoлxao oлять зaмътить нa пшovкl, tтo
и oпpeдълитъ вEсoтy ниxнeй чeлюсти. Г[o сня.
тдиъ такимъ o6pавoмъ мЪpкамъ oпpeдъляется
Йyнд.щтyкъ вo всъхъ eгo чaстяxъ.
вЦмЬpeннoй шиpин! ртa лoшади, нa.'..!]!!?: пo
Щнpxнa уtvлa' тo eсть paзстoянle мjжly
:::::."]::.
ooкoвЦм{ щeчaaиt' и длинa
цъпoчкl. 3яaя всi
aтl Цъptl' uЦ лeгкo мoxeмъ oпpeдiлиaь
pин,' лoгoвищa я3Цкa' такъ кaaъ шиpинaц rп.
лoгoкъ вЦцинl нижней"veлЪсти, кaкъ
i,lъ"r"",*"
лoгoвища я3ыкa въ свoю oчеpeдь oпрeдyжки для yдилa съ тaEoвoй' а
yдилaxъ тъ тoчки, oъ кoтopыxъ дoл.
::-.o!l|"'"
xlo
начаться pФдълeнle 6oкoвoй щeчки. Пpeждe
чъмъ пepelтt къ дальяъйЦeиy, нaмъ кaжется
не
ли.щниffъ yпoмянyть o нtкoтoрыхъ yсoвepшeнствoвaнихъ въ тeхникъ мysдщтyчнагo дълa.
-.-Ч:!""uшиpинy
дъляeъ
мъстo слtдyeтъ oтвeсти
мyндщтysy
щенoeка
'''"1.l.1ч1*.0е3ъ цtпoчки. Mц нe 6yдeиъ noлpo6"Ь
oли-фвaть всю кoнстpyкцiю этoio изo6ptieнiя,
o-гp.аflщиЙся лищь т.Ьмъ, чтo aтoтъ
мyндштyкъ нe
м.щтъ вцзвaть никaхихъ пoвpеждeнiй,
60к0выя,
части егo.яe мoгyтъ oпyскaться;,,n'ыстaвляться
впepeдъ' Jlицъ, жeлaющихъ пoдpo6нte
oзнaкoмитьс'
6poшюpкЪ
'тeop|я и пpактикa взнyздЦвaнlя..
и-зo6pЬrcнiецъ, oтсылaeмъ къ
::'.,:]у'Т"
мalopа цlёнбeка:
изo6pътснie г. lllпopа лишaeтъ трeнзeль нс06.
xoдиtoй св060ды и пpиближaeтся къ oрдинаpнoшy
мytsдштyкy' т. е. лишaетъ всaдника вoзмoжнoсти
пoдвять t yстaнoвtrть щею лoшaди. Tепepь этo
иэo6p!тенie ссть t въ нъскoлькo yсoвepшeнствo.
ваннoмъ вtдъ.
кoльцевoй пeламъ [Itпopa i) пpio6ptлъ се6ъ тoже
нe мaлo пoклoнникoвъ' пpo кoтopый скaжемъ тo
хe, rтo вoo6щe мoхнo скaзaть o пeламЪ.
,{ал!e, yкaжeмъ нa aмepикaнскoe изo6pътенle
г. вeйтмaнa. Пpи6opъ этoтъ былъ lспнтaвъ oсo.
60й кaвaлepiйскoй кoмиссieй въ Aмepикъ, при3нaв.
шeя eгo вeсьмд пpигoднымъ длЯ пPимъненlя в.'
аиepиiканскoй кaвaлeplя.
нъскoлькo слoжнъG внoвЬ изo6ptтeнный фpaнцy3скtй мyвдЦтyкъ. Мyнпштyкъ aтoтъ имъетъ тo
пpeимyшeствo, чтo.нeo6нкнoвeннo легoкъ.,ЦpyгoЙ
фpaвцyзскlй мyндщтyкъ' !зo6pътeFlя apтtлepiйскa.
io капитaнa тyвeнeвa, вeсьMa yдo6eflъ пo пpoстoтЪ
свoeй и пoтoиy' чтo и3ъ нeдoy3дка oчeнь пpoстo
мoжнo сдълaть ytдeчкy' а пoтoмъ и мyндштyкъ.
Hесмoтpя на l-ю зoлoтyю мeдаль нa выставкЪ'
изo6plтeвie этo Ее пoлЬ3yeтся 60льш0й пonyляp.
нoстью.
}lакoвeцъ' yпoмяflемъ ещe o Myндштyкъ дeмняцa'
пo наPyxнoмy вtдy oяъ нaпoиtнaeтъ мyвд.
штyкъ' нo eсли 6лиже paзсмoтpъть eгo' тo лeгкo
замътитЬ съ лъвoй стopoны o6paщеннyю вни3ъ
задвиxкy' 6лaгoдаpя кoтopой, пpи пoднятlи бoкo.
вoй чaсти пoдъ yглoмъ въ 450, задвижкa выxoдитъ
изъ Мyндштyкa' кoтopнй св060двo выскaльзЦвaeтъ
изo pтa лoшaд'. Этo вeсьмa yдo6нo пpи кopмленIв
и вoдoпot. такъ какъ нtъ нaдo6нoсти снимaть
всю yздeчкy съ гoлoвы лolцaди.
*l выписывать мoжlo oтъ всъхъ изв*стныxъ
масте-
Poвъ зa граяицей. llaмъ пpйхoдилoсь вид.ьlь выпrсанннй
шзъ гaннoвeDs оъ I. плантr.
з0
Чтo6я закoнчить 06ъ !тoмъ, yпoшянeмъ o6ъ
ивo6ptтcннoмъ сщo въ 1?90 г. знaмсвитцмъ 88глl,сrимъ жoкeеuъ cамъ Чифнe мyндщтyкЬ, пo.
хoxeмъ нa иyflдutтyкъ lltён6екa. Myндштyкъ этoтъ
имълъ' сnецiaпъяoe нaзвaчeнie и. aaкъ нeo6ыкнoвеннo стpoгlй, для пpoстoЙ ъздЦ yлoтpeoляeмъ
6Цть не uoжeтъ.
IlЪпorкa пpoтивoдъйствyeтъ наклoненtю впe.
Peдъ веpхвиxъ чaст€}' t вeсь нахимъ iеpexoдитъ
нa 6eззy6ня чaсти ниxнeй чeлюсти' нa Языкъ и
вижнlя'чaсти ниxвeй чeлюсти. въ Aнглiи инoгда
пoлЬзyются и3o6pЬтeнlемъ с8мъ чифяe.
пpeхдe чъмъ пepeйти къ вoпpoсy o сtдланiи
t в3нy3дЦванlи, мЦ скаxeиъ eщe нъскoлькo слoвъ
o цъпoчкъ или цtпк!.
Цъпка дoлжнa бЦть сдъланa тaкъ, rтo6н oнa
Хакъ мoхнo нъжнъe надaвливaлa нa пoд6opoдoкъ.
Ч!мъ 6oл*e цtпxa o6gимаeтъ сo6oй пoд6opoдoкъ,
тъмъ лyчшe pаслpедълeнo eЯ дaвлrнiе; чъмъ плoщe сoeдинены шеxдy с060й eя кoльца' тъuъ къ
6oльшeиy числy тoчeкъ яa пoд6opoдк! oflи прикасaются и тъмъ 6oлte oни yмень4jаютъ pа3дpаже.
нie, пporзвoдимoe давлеЦiемъ цьпoчки, тaкъ кaкъ
чЪмъ 6oльцe тoчекъ' нa кoтoрыя pаспpeдъ'яeтся
давлeale' пpoизвoдимoe нa чyктвитeлЬнyю чaстЬ
тълa, тъмъ теpпимъG вoз6yждаемoe ими дaвлeнle.
пo Eтoй пpичинъ весьмa ваxнo' чт06Ц ц!пoчкa
всeгдa ocтaвaлaсь въ внeЦxъ пoд6opoдкa' a нe лoдвималась ввepxъ. Pa3сматpивaя yстpoйствo нижней
челюсти' мы видъли' чтo въ DЦемкъ пoдбopoдкa
oнa мeнъe всегo oстpoBoстнаl чтo тyтъ oна пo.
кpцтa тoлстoй кoжrЙ, o6poсшeй шepстью; слtдoвa.
тeльвo' и цълoчкa мoжетъ здъсь 6eзврeднo пpи.
кaсaться къ 6oльшeмy числy тoчекъ ! нe вЦ3ывaть
6oли. Ho кoль скopo цъпoчкa' выйдя изъ 9тoй вЦ.
eмки' пoднимaeтся квepхy' тo давленie eя стaвoвится сильнъe, пoтoмy чтo чeлюсть въ oтoмъ мъстъ пoкpЦтa тoнкoЙ soxeй. пoэтoмy кaxдoe кoльцo
вeличtннl чт06ы пoflo
цъпoчки лoлжHo 6нтъ тaкoй
Jlyч]йЬЪo"o'nonъщ"noсь въ высмкъ пoд6opoдкa.
шtpoкiя'
iu-,n,iuЪno'*""n считаются тяжeлыя и
нa шъстъ
ioioool-''*""'"" свoей yдеPхxвaюъ
Если тяжeлaя цЪl!"'iiЪ .i"Ji; ькoвofi щeчки.
oнa нe
тo
пpивятoй'
;;i;;; ;;p" o6нкнoвeвнo
какъ тoлькo
лoшaди.
;;;;;;ъ; i.'*"*o.o "p"лo
тo цъпoчкa
;'";;;;;;" нaчинaетъ свoе дъйствle,
тoгдa пoлeзtloe илt
;;;;;.;";; къ пoд6opoдкy, и oтъ
фopмы кoлeцъ
;;;;;; "; дъйствle зaвиситъ
фoPма цъпoчки
i"i' Ъolo*""r". Cамaя лyвшaя
чъмъ poввъe oднo
;;;-^;;;;; ;;"ьчyxнaя,-итtиъ
oнo лyчще; Ця-
io,iuБ npn."""o къ дPyгoмy'
o,""-"" ion*"" 6ыть тaxoвa,
чтo6ы нe внсoвыва.
пoд6opoдкa. Пolъ uЬпкy застo
иэъ кoжи'
пoдц'Ьпникп
noo*,.д""uoi" спецlaльннe
или pезинoвыe. пeaвиl:н:1:-т
noi6n'Б*
".","и'. yдеpжaнle eя нa свoемъ мъстъ
ioi""iu цъno"*n."
вePxнeй части бo;;;1; ;;";;" oi iазмъpu
лexитъ
*o,]й *""*,, eсли тoлькo yдилo пpaвильнo
i""i ,."-"""""n
на дeснaхъ.
Cйддoввв п шyЕдIIIтyтIoЕio.
снять
Пpсхдe чЬмъ пoлoжtть съдлo, слъдyeтъ
и вытepеть лoщaдь, привести
"'"n"',""
xвoстъ и гpивy и yжc тoгдa пoлo""."oЬЪoo*"
жtть съдлo.
.-....й"oo"
yДo6н!e сяять пoпoнy, надo слoхитЬ eе
nonЬ,iy,
пo кpyny лфaди; такимъ o6.
"'"'y."
вoлoсъ' Если жe стянyть
np,","*"Ъaетс'
пoслъд-
nono'."' i.
il.o"i
;;;";' тo.eсть пpoтивъ шeрсти, тo
eстeственнo, взъepoшитсЯ.
...-'.Ь"no
няя'
noд" сiдлo пpедпoлaгаeтся пoлoxить пo.
,нa6люnaть' чт06Ц fla нeЙ яe
noni,
'o
oднoi склaдки.
6ылo ни "nъoy"''
стo.
Кoнюxъ пoдxoдитъ къ лoщaди съ лъвof,
;;;;;
з2
poны' бepeтъ пoтникъ и' предвapитeльнo поpeтрЯxнyвъ огo' xлддeтъ нa лoшадь.
Чтo6л шepсть пoдъ пoтниaoмъ лeжaлa глaдкo'
ёгo снaчila клaдyтъ на хoлкy и зaтЬмъ oттяги.
вapтъ нtgaдъ пo шepсти. lIа лoтникъ клaдется
съдлo съ noдтяayтыши стpeмoнaми и пoлoцeнными
чPеФ сидъвьe BoАпpуГaмu' пpичемъ лъвofi pyкoй
вдaвливaютъ пoтflикъ въ paзptзъ сЬдла. Если oпy.
щeянoe съдлo ляжeъ нepoвнo' тo eгo слtдyeiъ
внoвь пPипoднять l, ypавнявъ pyкoй' пoтникъ oпy.
стить яa мtстo. Toлькo тaкимъ o6Da3oмъ вoзмoжнo
из6!жать складoкъ и нepoвнoсти шepсти' чтo нe06х0диш0 вo из6ъжeflie яа6ивkи.
Кoгдa съдлo на мъстъ, тo стягивaются пoдпpy.
ги' св8чaлa пepeдняяl a пoтoмъ зaдняя. нижнюю
пoдпpyry aeлшя стягивать сpазy' этo нyжtro дЪ.
лaть пoстепeннo и пaстoлькo, чт06ы мeждy тълoмъ
лoшади и пoдпpyгoй иoгла пpoйти pyка' пPичеMъ
слъдyeтъ смoтpъть' чтoбы мсждy, пoдпpyгами нe
yщeмлялaсь кoжа' oчень тyгo зaтянyтЦя пoдпрyги
сдавливaютъ внyтpeянIe opгaны, нapyшaютъ пpaвильнoсть дЦxaнlя и Еeръдкo Флyкaтъ лpичинoй
oсo6aгo 6eзпoкoйствa лoшaди; 6ываютъ дaжe слyчaи' кoгдa зaтянyтaя лoшaдЬ и двинyтaя впepeдъ
пoдъ всадникoмъ нaчинaeтъ 6Ить rлi eцe чащe
oпpoкидываeтся; a зaтявyтня кpъпкo пoдпpyги нa
скачкaxъ aлeклt тaкoe затpyднeнle дцхaaiя' чтo
лoщaдь re цoглa .пoпaсть въ пEйсъ. скачкиi кoo.
иЬ тoгo, oнt частo вЦзывaютъ кpoвoтечeнie изъ
нoздpей. вepхняя пoдпpyгa яикoгдa нe дoлжна
быть стянyтa 6oльrцe нижнeй, да6ы на нeй нe o6.
paзoвались склaдки.
Ивoгдa вo вpeмя пpoдoлжитeльяoй ъздн пoд.
пpyгtr oслa6ъваbтъ, и вo из6ъЖaнiе oтoгo yпoтpe.
6ляeтся 0с06цй аппaрaтъ' кoтopЦй сoстoитъ изъ
дeвяти спиpaльнЦхъ пpyжинъ' paспoлoженнЦxъ pя.
дoиъ' oдBa вo3лъ дpyrcй' я пpикp!плснннxъ двyмя
пpяxкаЙt. Aппаpaтъ этoтъ нижницъ кoflцoмъ oDи
з3
стeгиваeтся къ пoдпpyгaMъt пoсл! чeгo пoдпрyги
стягивaютcя кaкъ o6Цкнoвeнвo' пpи Eтoмъ спи.
Dальпыя пpyжlнЦ внтлгиваютсЯ' и, eсли o6ъeмъ
живoтa y лoшадt yмeнЬшится' съдлo всe-тaки сo.
хDанитъ свoе пpeжнеe пoлoженle' такъ какъ пpyжины тoгдв стяпyтся.
Блaгoдapя тaкoиy апllаpатy ffътъ нaдo6нoсти
всегдa
oсo6eннo тiгo затягивaть пoдпpyги| съдлo
;" oднoмъ пoлoшенi'; слyчаи на6ивки
pъжe, и пoдпpyги pъже пop"nu'"'uno"o
тятЪя. Taкtя пpeимyщeствa нeoспopимы' яo пpи
этoмъ надo 3амътитЬ' чтo спиральныя прyжпны
;;;;;;;;
оyoyi*
дoлжнЦ 6ыть yстpoены 6e3yкopизненвo.
Есть eще весьмa пpaктичнoe пpЙспoсo6лeнIei
дающee вoзмoжвoсть ъздoкy стягивaтЬ пoдпPyгl-'
He слъзая съ съдлa, имeннo: peмeнь' сoeдиняющlи
пpяxки пoдпpyги съ зaднeй чaстью съдпa; нo тaкъ
*l*" no, лoльзoвaнiи пмъ пoлyчaeтся двoйнoй
6лoкъ, yвeлививaющ|й вчeтвepo зaтягивaюцyю силy' тo нyxso 6ыть oстopoхвнмъ' чт06ы не пepe.
тянyть лoшади'
ko"дu noдnpy"n ст'нyтЦ' кoнюхъ сн'мaетъ нe.
дovздoкъ' пoвoрачиваeтъ лoЦадь и пpистyпaeтъ къ
пpaвoй pyкoй osъ 6epeтъ сyгo"".'дшrv*е""o.
зЬ *uз."ыli"някъ! а лъвoй клaдетъ лoшaди
'o"""
vдилo въ Doтъ'
надaвливая 6oльшимъ пaльцeмъ
,ъ"oл py*n на 6e$y6ый кpaй нижнeй чeлюсти'
а
пpaвoi pyкoй въ тo xe вpeмя пeредвигaeтъ нa3a.
тЦльникъ чеpeзъ yши лoшaди.
нaлo6никъ дoлженъ лeжaть тaкъ' чтooц oBъ
oтнюдь нe тepъ yшeй' a чoлкa кладeтся пoвepxъ
нaлo6никa. },laлo6ннй peшeнь слъдyетъ спyскaть
кaкъ мoжнo ллиннЪe, rтo6ы oнъ не мъЦaлъ лo.
кaвалepiи
цади, кaкъ y3кiй галстyxъ чeлoвъsy. въ.yдилo
при.
oфицepъ самъ пpигoняeтъ мyHдштyкъ.
eсли пpи
а
пoд6opoдкal
гoняeiся пpoтивъ выeики
Этoмъ пoлoхeнiп xaсаeтсЯ клЦкoвъ! тo пoдниtаeт.
ся нa пaлeцъ вЦшe.
лlt. yPyсoвъ.
PЕPх. ъзд^.
i',i
lli,
,.t
,ll
lii
3{
Цъпкy кoвюхъ flадъвaeтъ спорвa aa прaвыЙ
кpючскъ, п6P€6иpsя oe pyкsми, чтoбц кoльцa лeглir poвнo, l yхe тoгдa нaдъвaетъ eе нa лъвый.
тprнзоль лёжитъ пoвepxъ цъпки. У мyнлштyка'
вipнo пpигнвннaгo, цъпкa лon(ит], въ l|oд6opollнof,
и пp""oнястся тaкъ, чт06Ц пpи нaтягивaн|и
"иiъ
пoвoдьoвъ иyндштyчныя шенки o6pазoвaли съ paз.
pъ3oЙъ pтa лoшaди yгoлъ въ 450; eсли лoшaдь
слa6oyзliя, тo yгoлъ мoxeтъ 6ыть l,ьскoльхo 60ль.
шe и нgo6opoтъ. Ha oчeнь мягкиxъ и хopoщo вцtзxeннцxъ лoraдей мoxнo дaxе сoвсъмъ цъпкy
нс нaдъватьi тoгдa вepxнie кoнцы щечeкъyдep'(и.
вдются яa мъст8хъ тoлькo oгoлoвьомъ' a rъ сильнoмy yклoнy щeчeкъ пpи6ъгать нe пр!дeтся.
oнснь xopoши мyндщтyки' въ кoтoрЦxъ щeчки
и3oгв)nы на пoдo6ie 6yквы s; Eтo вaхнo пoтoмy'
чтo iъщaeтъ лoщaди сxвaтывaть ихъ зy6aми.
3втiмъ кoнюxъ пepeкидывaeтъ пoвoдья чepe3ъ
Цeю лoшади' сМeтaeтъ пыль съ нeя МaxaлкoЙ и
нaкDЦваeтъ пoпoяoй.
Кoгдa tздoкъ гoтoвъ, lтo6ы сaлитЬся' кoнюхъ'
спyстивъ стpeмegаl cтaнoвитс' нa' пpaвyю стopoнy
лoшaди' дeржa пpaвoй pyхoй зa щечяыe рeмни) a
лъвoй_стpeмяняoй ремень, притoмъ тaкъ хpъпto,
чт06ц пoдъ влiянlемъ тяжeсти всaдвикa' yпиpающaгoся всeй тяжeстью свoeгo тЬлa нa oднo стpeмя'
съдлo нe цънялo свoегo пoлoжeнi'. зaтlмъ, кoгдa
ъ3дoкъ neренeсетъ лpaвyю нoгy' кoнюхъ oдъвaeтъ
нa нee стpeмя.t ждeтъ пpикaзaнья вцпyстить щеч.
aце pемни.
для тoгo' чт06ы ъздoкъ лeгчe Мoгъ пoстaвить
нory въ стpeшЯ' слtдyeтъ pемeнь -скpyтить спиDальнo пoдъ пpямцшъ yглoцъ къ тълy кoня.
Hoсoвнe pемни весьмa pъqкo встpъчаются y
aнглiйскиxъ yздeчекъ, изъ чeгo мы въ пpaвъ зa.
ключtть. чтo lхъ мaлo yпoтpe6ляютъ въ Aнгдiи'
a мсждy тЪмъ яътъ лyчщaгo сpeдствa для пеpвaгo
пeptoдa o6yreнlя лoшaди, чт06ы oтyчитЬ еe oткpн-
35
ватЬ po1ъ и сDeмяться oсвo6oдить сe6я oтъ шe.
пpiятвагo сfi дiйствlя yзДeчки.
Чтo6ы пoмoщью нoсoвoгo рeмня дoстичЬ DтoЙ
цtли, шeo6хoдимo eгo пpигнaть такъ' чт06ы oнъ
пpиlUслся ка(ъ pазъ нд тy тollry Пoсoвoй кoс1.и,
rдъ oнa кoнчаeтся и Пaчинaeтс'i хpящъ' лpичeмъ
otъ нe дoл'(eнъ 6нть стяяyтъ, иначe шoжeтъ вы.
звaть npи yсилeннoйъ дыxанiи, вo вpeм' 6ыстр0й
'ьзДы,. кРoвoтeчeнlс изъ нoздроii.
кoгдa лoшaдь oсвoится съ мyEдштyкoмъ и нa.
въ негo., тo нoсoвoй peмeнь
yчитоЯ
'лoжиться
вЦшe.
мo'(нo пoднять
изв'Ьстilый спeцlалистъ, маioръ двaepъ, a такжe
итaльянцы peкoMeндyютъ' чтoбы лoшaдь лyчЦe
лoвинoвaлaсьl yпoтpednять мapтингaлъ. Цъль Mаp.
тингaлa_Hс дaть лoшaди зaдtpaть гoлoвy слишкoмъ
Цысoкo и нtскoлькo смягчитЬ тoлчки' пoлyчaeмыe
pтoмъ лoцlади oтъ нeспoкoйнoй pyки всaдникa.
Филлисъ дoлyскaeтъ лишь oдинъ шпpyнтъ' тaкъ
кaкъ oнъ яe ицъeтъ влiяв|я нa poтъ лoшади и вe
сoopикaсaeтся съ pyкoй всaдника. Мартингaлъ
слЬдyeтъ пpигoнять тaкъ' чтoбЦ oнъ нe oттягивалъ внизъ выpaвileвнДхъ и нaтянyтыхъ пoвoдьeвъ и тaкишъ o6paзoмъ нe 3адеpжиEaлъ и нe
стъсяялъ eстeств€нныxъ движeнiй шеи и roлoвы
лoшади'
llижнiй кoнeцъ мapтингaлa идeтъ oтъ
гpyди
лoЦaди мeждy еa нoгами (ъ нижнeй пoдпpyгъ' a
eсли тaкoвoй нe им!eтся, тo къ вepxнeй. веpхнiй
кoнeцъ маpтингалa рaзвътвляется нaпoдo6ie вилы
и сна6женъ кoльцаши изъ мeтaллa или рoга' чepезъ
кotopыя лрoтягивaются пoвoдья oтъ тpен3eля.
Пpи yпoтpe6лeнiи двoйнoгo трeнзеля нихнle
пoвoдЬя пpoтягивaются чpе3ъ кoльцa.
Шпpyнтъ пpистсгивaется къ пol6opoлнoиy рем.
ню yздeчки' a eсли такoвoгo нътъ, тo къ нo.
сoвoмy pемню или къ кoльцамъ yдила. длинa eгo
дoлжнa 6ыть тaкoaa, чтo eсли eгo пpижaть pyкoЙ
з6
пoдъ гopлoflъ лoшадt, тo oнъ вeсь дoля(cнъ llpи.
касaтьoя къ ниxнимъ пoвepxнoстямъ Цeи и ниж.
н6I.i чслюсти.
Если лoшaдь имъeтъ дypнyp пpивычкy стaнo.
виться нд ды6ы, тo пoлoзt|o llля llрoтивoдъйствl'
lтoмy лpикPъплять шпpyflтъ нъ кoльцaиъ тpeнзeля'
a но къ нoс0в0иy peмкю.
эластичЕнй маpтингалъ нe имъrтъ flикакoгo
смцсл8' xoтfl и ynoтpс6ляотся дoвo,lьнo чoстo.
Ita,aъ oltoть Ea JIoIIIaдъ.
Cyшествyeтъ въскoлькo лрiемoвъ, чтo6ы сtсть
въ съдлo; прoстъйшiй и3ъ ниxъслъдyющiй: ъздoкъ,
съ oпyщeaвыцъ хлЦстoмъ въ лъвoй pyк!, стaнo.
вится пo л!вyю жe стopoнy лoЦaди y плечa eя.
пpaвoй pyкoй бeрeтъ пoвoдья и пpипoдЦмaeтъ иxъ,
тoгдa кaкъ нa лЬвoи лежaтъ тpeн3eлЬнЦe пoвoдья.
пpaвaя pyка' нe выпyскaя пoвoдьeвъ, зaхвaтнвaетъ
пyчeкъ гpивы у хoлкЙ А пepедаeтъ яхъ въ лъвyю
Pyкy.
пpaвая pyкa 6ePеъ стpeмявнoй peмeнь' и лъ.
вaя нoгa вклaдцвaeтся въ стpeмя. Ъздoкъ съ кo.
poткими вoгaми, тoчнo сoблюдая скaзa!нoe' eДвa
ли сyмъeтъ пoстaвить яoгy въ стpeмя; oвъ f,oнe.
вoлъ дoлжеяъ стaнoвиться вo3мoжвo 6лиxe къ
тълy лoшади, xoтя пpи 9тoмъ pискyeтъ пoлyчить
yдаpъ нoгoй.
кaкъ тoлЬкo нoгa въ стpeмeяи' пpaвoй pyкoй
yпlpaются нa зaднif, кpай съдлa, oттaлкивaются
нoгoй o зeмлю и 3aнoсятъ пpaвyю нoгy чpr3ъ сIiи.
нy лoшaди. Филлисъ peкoмендyeтъ пpaвyю pyкy
нaклaдывaть нa пepeднюю nyкy, чт06ы вe тepять
yпoPa pyкr вo вPеuЯ перeEесeнiя пpaвoй нolи че.
pe3ъ кpyпъ. этo пoслъднеe движeнlе слъдyетъ
лpotзвoдtть oстoPoжflol чтo6ш вoгoй нe задъть зa
лoшaдь. Зaсимъ пpaваi loгa oтцскивaeтъ стpемя'
хлцстъ пepeдaется въ пpaвyю pyky' и пoвoдья pаз.
6ирaются.
втopoй сп0с06ъ пoдpo6нo oписцвaeтся въ ан.
глIйскихъ книгахъ; oнъ сoстoитъ въ слъдyющемъ:
ъзДot(], станoвптсл y пoдпpyги съ лъвoЙ стopoны,
6еpeтъ пoвoдья въ пpaвyю pyкy y лyки съдла, зaтъмъ пepeдaeтъ ихъ въ лъвyp, пPaвoй дepxитъ
стpемя1 въ кoтopoe кладстъ лtвyю нoгy, схвaты.
Dacтъ гpивy лъвoi pyкоli' пpипoдымаnсь' пepеклaдЦваeтъ пpaвyю нoгy' садится въ съдлo, ,вцпyскаeтъ гpивy и 6еpeтъ пoвoдья въ лъвyю pyкy.
ктo нeaaлъкa, пишyтъ aaгличанe' мoxeтъ
''Bсякiй, o6paзoмъ 6e3ъ всякихъ затрyднeнlй състь
тaкимъ
пa лoшадь...
[laмъ жe ra)кется' чтo нe слъдyeтъ, въ интe.
Deсaxъ 6eзoпaсfloсти. oчень 6лизк0 стoять къ зaд.
нимъ Boгaцъ..
Если лoшадь 6eзпoкoится, кoгдa на нee сaдятсяt
чтo нaблюдaeтся дoвoльнo частo' тo нyЖнo yкopoтить тoтъ пoвoдъ' въ стoрoнy xoтopaгo oна oт.
кидыaaeтъ 3адъ.
ол:Ьэaть cъ лoшaди сл!дyeтъ такъ хe, кaкъ я
садиться нa яeot нo въ o6paтнoмъ пopядкЬ. Пра.
вoй pyкoй 6epyтся зa дyкy' и пpaвaя вoгa oсвoбo.
ждается oтъ стремени' тяжeсть тъла пepeвoсится
нa лtвoe стpeuя' нoгa пepе6paсцвaeтся чеpetълo.
iltадЬ t стaнoвитсЯ нa зeмлIo и т. д.
пoпpaвлять стрeмeвa нaдo тoгдa' кoгдa !здoкъ
yжe сидитъ въ съдлъ.
длинa стpемЯнъ зaвиситъ oтъ ти!a пoсaдки'
слoжеfllя ъtдoка и' дo извъстнoй, стeпеви, ofg са.
мoй лoшaдиi тaЕ' лoшaди съ пизкoй и длиннoй
хoлкoй и сильяo Pазвитoй пoчечaoй частью' oсo6еннo eсли oнь къ тoмy я(e тyгoyзды' тPебyютъ
кopoтквхъ стpемянъ.
з9
мaлcнькими палЬцаMи пpавoй pyки' a 6oльroЙ
,цoltшaЕio пoзoдe.
какъ сnъдyетъ дepжaть пoвoдъ oбыкпoвeннoй
yздeчки нaгляднo noяснитъ читaтeлю слъдyющaя
выд€pжкa.
Bъ издaнiи, сoстaвпeннoмъ дляинстpyктopскaгo
oтдълa кaвaлёpiйокoй шкoлыl.нa стpaницъ ?0 чи.
тaемъ: ,,въ каждyю pyкy 6epyтъ пo пoвoдy. пoвoдья,нэ дoлжны 6ыть зaкpyяeны, a впoлнъ paспpa-.
влeнн и лexaть шepoxoвaтoю стopoнoю кoжи къ шeъ
лoшади. пoвoцъ прoпyскaeтся снapyжи мexдy мизинцeмъ и 6eзымявнымъ пaльцeмъ' хoнцы висятъ
пo o6tимъ стopogaмъ yкaзaтrлЬнaгo пaльцa надъ
втopымъ сyстaвoмъ и прoпyщeньI къ нapyжt кисти.
Кисти yмtpеннo сxaты, a 6oльшiя пanьцЦ слeгкa
сoгayты и лpижииаютъ пoвoпья (мякoтью) къ yкa.
затeльннмъ пaльцaЦъ. кисти дepxатся нa pаз.
стoянir кyлакa дpyгъ oтъ дpyгa и на такoмъ xe
Daзстoянiи oтъ !(ивoтa.l.
Пoивeденнaя выдeржка настoлькo пoлpo6на, rтo
из6aвлястъ нaсъ oтъ нeo6хoдимoсти дальнъйшихъ
пoяснeнlй. Пpи iздt нa мyндштyкъ пoвoдъ дep.
жится слъдyюЦимъ o6paзoмъ: лъвyю pyиy деЁжатъ
нeпoсpедствeaнo вaдъ лyaoю и лyчшe нихe' чъиъ
вЦшe' нaчивaющeмy ъ3дoкy и пpи выъ3дкъ лoшaди
слъдyeтъпoльзoвaтъся и тpeнзeльeыми пoвoдьями'
для reгo нyхнo лъвыll пoвoдъ тpeн3еля дepжaть
въ лъвoй рyкъ, a пpaвoй pукoЙ взять кoнeцъ пpa.
вaгo пoвoдa.
въ Aнглlи нъскoлъкo инaчe дePжитси пoвoдъ.
Есля tздoкъ пoльзyeтся тoлЬкo oднoй pyaoй' тo
oнъ лtвый пoвoдъ клaдeтъ мeждy тpeтьишъ в ма.
лeнъкимъ пальцами и выпyскаeтъ eгo мeждy 60ль.
шtмъ и yкa3aтeльнымъ' a пpaвЦй пoвoдъ лeжитъ
нa лaдoви, тaхъ чтo пoвoдЬя скpещtвaются.
llo если дepxaть пoвoдья 06ъими pyкaми, тo
слъдyeтъ правшй пoвoдъ взять Мr'(дy тpетьимъ и
ц
vка3атeльный пaльцы тoй жe pyки дepxaтъ oстaль.
яой roнeцъ лъвaгo пoвoда. Тo жe oтнoсится и дo
пpaвoй pyки.
yкoDaчивaнie noвoдьeвъ, пpи тaкoмъ пoлoжe.
нiи pyкъ, пpoизвoдится вeсьмa пPoстo и скopo. ъз.
дoкъ.пpoтягиваeтъ лtвyю pyкy пo лЪвoмy пoвoДy,
сxoлькo eмy вyжнo, и зaтъмъ 6epeтъ 6oльшимъ и
vкaзательнымъ палЬцaми пpaвцЙ пoвoдъ' такъ чтo
ПoслЪ oтoгo прaвaя p]lкa
no"oд""
"*peЩn"uются.
пoвoдъ и пpивимаетъ прeжнeе пoлoвЕпyскаeтъ
жeвie. Если xe дepжaть двoйЕыe пoвoдья въ oднoй
pyaъ1 тo yказaтeльннмъ пaльцeмъ oтдъляютъпpaпaльцeмъ*лъвЦe пoвoдЬя. всегo
oo". .
чтo6ы тpензeлЬннe пoвoдья нахoдились
vдo6н!е''pЬ."n""
съ 6oкoвъ. въ Aнглlt
мyндштyчные
a
Ьi
"peдnnъ,
npuкт'кyшся тaкoй спoсo6ъ дeржaнlя пouсe"лu
тoльao спopтсмgнauи,
pyкaши
и
нe
вoдьeвъ 06ъими
нo и !aмaми. въ тъснoй связи съ вoпpoсoмъ дeр.
жанiя пoвoдa нaхoдятся pyки й шeflкеля' тo есть
сpeдствa' кoтopЦми пoльзyeтся iздoкъ, чтo6ы дaть
сe6я пoнять лoшади.
Щeнкeля дЪйствyютъ двoякo' ипr o6a вмъстъ
oднoвpeйeпнo и paвнoмlpнo, или кaждЦй пopo3aь'
въ зaвисимoсти oтъ тoгo напPaвленlя'
кoтoрoe
ъ3дoкy yгoдвo пpидaтЬ свoей лoшади. Чтo xaсaeтся
pyxи' тo poль ея нaстoльao пoпятнa' чтo нътъ нaдoбнoстt eе noяснятЬ.
oтнoсительнo пoльзoвaнlя шeнкелями слъдyетъ
oамътить, чтo сoдъйствle иxъ зaклpчaeтся въ пpи.
кладывaнlв tли въ легкиxъ тoлчкaхъ съ сoxpaн6.
fl|емъ пoлoxeнtя нoгt всадникa и 6e3ъ изм!нeнiя
пoлoжeнiя нeпoдвиЖнoй чaсти тЬла. Пpи пpиклa.
днванiи шeflкeля, кoтopoe пo и!pЬ надo6вoсти мoжeтъ 6ыть и слa6tе, и сильн!e, нaдo из6ъгaть
yдаpа илп тoлчкa' имtpщиxъ свoeooрaзнoe знaчeiIе. прeжяe' чъцъ н8xать щeнкель,слъдyrтъслeг-
кa пpиxaть кoл!нo, tля тoгo' rтo6н
дaвлeнIешсн-
4з
42
нyжнo тoлькol чт06ц oнъ Дyмaлъ oбъ этoмъ' т. к.
лoдъ шягкoст!ю pyxи яoвсe [Iс пoдpaзyмъвaeтс' eя
слa6oсть' нo спoкoйствle' yвъpeннoсть и yстyпкa
вo
вDемя.
lинoгoe eще мoжвo 6Ц скaзaть 06ъ yправленiи
лoщадью' нo этo внвeлo 6ы нaсъ иtъ скpoмныхъ
paшoкъ вaмЪreннoй нами прoгpaМмы' a пoтoMy пeprйдемъ къ пoсaдкъ.
.
IIooaдвa.
..Кaкъ 6ы Пи сидълъ tздoкъ, лишь 6ц сил!лъ
кptпкo въ сЬдлЪ,.. тaкъ гoвopятъ Мнoгie въ нa.
стoящeе врeМя' нo въ тoмъ.тo и дълo, чтo 6езъ
с06людeнiя извtстныхъ лpaвилъ яeльзя сиДътЬ
кpъпкo. пpа(тика, pазyм'lreтся, сама выpa6aтывaeтъ
BpaBuлa' нo тeopiя дoлжlla пoмoчЬ пpio6pътe.
'тЙ lxъ въ крaтчaйшlй сpoкъ.
нiю
здъсь мы 6yteмъ гoвopить o тaкъ gaзываeмoЙ
стapoй aнглiйс(oй пoсaдкъ, кoтopaя f,pигoднa для
всевoзмoxныхъ слyчaевъ ъ3ды' лpивятa пoчти вo
всъхъ apмIяxъ и пoльзyeтс, ,иипатiями 6oльшинствa лю6ителей| кaкъ сaмаЯ yдo6нaя' вeyтoмитeльная и лeгкo пpio6pътаeмaя. о6a итaльявскoit пo.
сaдкъ мы гoвopить 60льше нe 6yпeмъ; этo ДЪлo
мoды! а всякaя мoдa скopo пpoхoдитъ. oднaкo ия.
тePесyюциxся нaпpaвляeмъ xъ квигt П. П. P. и
къ 6poшюpЪ !' П. фoяъ Эксe, хoтя пoлаraемъ, чтo
изъ атихъ сoчиненiй невoзмoжнo пoчepпнyть чтo'
ли6o oпpедъленнoe.
T!лo всaдникa вooбцe paздъляется на тpи чa.
сти. и3ъ кoихъ двt пoдвижныя, a именвo: вepxвяя,
oтъ гoлoвы дo вepхнихъ частeй тa3oвoй кoсти' и
ниЖняя oъ кoл!въ дo пятoкъ (шeHкeль); сpедняя
)ке oтъ вepxниtъ чaстeй тaзoвoй кoсти дo кoлъ.
fla-нeпoдвижна. тoлькo пpи св060дн0й пoсaдкъ'
гoвopитъ Филлисъ' и вoзмoжнo лoльзoваться шrнeеLямЙ g noвoдьями. Если xoтЬ oдl{а часть тълa
!атянyта' тo неминyeмo натягивaются вмiстъ съ
fleю и дpyгIя чaсти, a Ilри 9тoмъ нc тoлькo yпpа.
влять лoшaдью, нo дaжe и Легкo сDдъть нa яeЙ
станoвитс' невo3мox(нымъ.
дъйствle на poтъ лoшaди пpoизвoдитсЯ лeг.
кимъ двlxeнieмъ кисти' a eсли pyки yсиленнo
двигаются_знaчитъ, oнъ нe нa мъстъ.
У
пDавильнo пoсaxeннагo вса.Цвикa 6yлyтъ тpи
тorки ioпpикoсяoвeнlЯ съ съдлoмъ: дв:Ь сtдaлищl|ця кoстя' вa кoтopЦxъ пoкoится вся тяжeстъ тyлoвицlа| и pазpЬзъ. 06Ь съдaлищныя иoстi дoл.
жны вплoтнyю пpилeгaть къ съдлy' paвнo и xвo-
стoвoй oтpoстoкъ, дoлжны 6ыть пoсpeдв с,tдла, нo
6eзъ всякaгo yпopa нa нeгo' инaчe пoдвимaeтся
DазDъзъ.
Кpeстuoвая кoсть' oтъ пoлoхе!iя кoтopoй зaви:
ситъ пoлoжeньe всегo кopпyсa всaдвикa, дoлхнa
веpтикaльнo oпyскaться яa с!дпo. всякoe малъй.
шеe oтклoненle eя oтъ oтвъснагo пoлoжeнiя дълаeтъ пoсaдкy непpaвильнoй. Haклoняя еe назeдъ'
сги6аeтся спинa, oтдъляeтся pa3pъзъ, шeнaeляпoд.
пимaются' и кoлъни пoдaются впepeдъ; тaкyю пo.
саднy имtетъ нeлoвъкъ. сидящiй нa стyлъ; пpи пoлoхeнiи жe кpестцoвoй кoсти впередъ' oбpaзyeтся
такъ называeшoе сидънie вилкoй нa pазp!зt, при
кoтopoиъ шeнкeля t toлъня пoдaются слишкoмъ
нaзадъ' кoрпyсъ теpяeъ свoю yстoйчявoсть, t ъздoкъ pискyeтъ кахдyю секyядy пoтeрять Paвfloвъсiс.
нa глa3ъ, ъздoкъ нa лoшади пpeдстaвляeтъ тPи
линiя:
,кoBepхнюю зaсть тЬла' сpeднюю oтъ таза дo
лъвъ и нижнюю_нoги.
yвъpеннoсть пoсадки и, такъ скaaть' eя пpoчнoсть завясятъ пpeждe всeгo стъ сpeднeй линiи,
такъ кaкъ вxoдящlя въ неe чaсти тълa дoлжны
6ыть нeDаздtльнц оъ съдлoмъ.
Bepхнiя насти ляшскъвмъстьсъ кoлънями дoлжны 6ыть paзвeдeнЦ въ тазo6eдpeнHoмъ сoчлeнeпiи и
4l
40
aeля щлo' тaкъ скaзать' сlepхy вl|и3ъ; въ пpoтив.
нoмъ слyчaь' тo eсть' eсли нaжимagle 6yлстъ идти
сни3y ввepxъ' кoлънo oтдълится oтъ съдлa и пoд.
ницeтся ввepxъ. Тoлчки я yдapы шeнкелeмъ дa.
ются въ слyчaъ нaдo6яoсти 60льссильнaro'скoрагo
пoбyждeв|я или для вo3бyxдeliя внимaaiя лoшaдп.
сoд!йствle шeнкeля цoхeтъ 6ыть
яaжимoмъ
выражeнo
стopoнъ
съ oднoй стopoвыl съ двyхъ
oднoвpeмeннo И o6oямЙ шeнкeлями вмъстъ, яo съ
pазнёй силoй. Bъ пepвoмъ слyчaъ пe принимающ|й yчастiя шeнкeль дoлжeнъ 6ыть нaгoтoвЪ, Да6ы
свoeвpемeннo
пpeдyпpeдить.
пpи пoдаванiи лoшaди
впepeдъ' пpи пoлyoстaвoвкaxъ' пoлныхъ oстaнoв.
кaxъ' пpи сo6иpaнiи лoшaди идвижeнIи eя впcpeдъ
дdйствyютъ o6a шeякeля paвнoмъpнo'_пpи пoдa.
вaнlи въ стoрoнyj пoвoрoтахъ, пoдъeмъ въ гaлoлъ
и pа6oтъ oднoгo изъ ганaшей дъйствyeтъ oдинъ
шeнкeлЬ сильн:Ьe дpyгoгo. чтo жe кaсaeтся тoгo,
наскoльao oдинъ шeнкeль дtйствyетъ сильнъe дpyгoгo' тo пPeдyсмoтpъть Dтoгo нeльз'; rтo oлpeдъ.
ляeтся чyвствoмъ сaмoloъ3дoкaпpи пoтpe6вoстяхъ
лoшади въ и3въствoмъ пoсo6iи.'какъ на пpимtpъ,
yкажeмъ вa пoвopoтыi нapyхвый шeнкeль дъй.
ствyeтъ въ этoмъ слyчаъ ближe къ 3аднeй лoд.
пpyгъ' а внyтpеннiй 6лижe къ пepeднeй' тo eсть
междy пoдпpyгaми, пpичeмъ ц cИлa иxъ въ зaви.
симoсти oтъ тoгo, бyдeтъ ли лoцaдь тopoпитЬся
пepeдoмъ или oтстaвать зaдoмъ, 6yдeтъ paзличнa.
в006ще шeнкель пpиклaдывaeтся oкoлo пoдпpyгъ| еслt.хe желaтельflo yсилить paбoтy 3адa,
т0_6лиже къ зaдy' eсли.Xe yсилить pa6oтy пepeда,
тo 6лижe къ пepeдy.
Cyшeственнo ваХнo, чт06ы Цeнкeля дъйствo.
вaли въ сoглaсiи rлu' ecлh мoжнo такъ выpaзитЬся' въ гаpмoнiи съ пoвoдoмъ. Cамo сo6oю пoнятнo' чтo пpeждe' чъиъ пoльзoвaться шeнкелями'
ъздoiъ дoлжeяъ yсвoить се6ъ ихъ 3нaчeн|e и дъй.
ствie нa лoшадь.
пoвoДa pyкa пoвopачивaeтся
такъ| чтo 60льш0и пaлeцъ лpиближaется къ ъ3.
дoкy, a мaленькiй-къ шeъ лoraди' а l,ля зaaяГИ-
для oслa6лeнiя
ванiя pyкa
пpoи3вoдитъ дви)кeнie спеpeди нaзaдъ'
тo eсть oopaтнoe вышeyкaзaHвoМy' такъ чтo мa.
лeнькiй палецъ лрипoдвимaeтся къ гpyли tзлoхa'
При пoвopoтахъ pyкa дoлхна дъйствoвaть' кaкъ
винтъ' пoвopaчивaя мaленъкiй пaлецъ вянтooбразяымъ движeнleмъ pyки. иначe гoвopя' ьздoкъ} жe.
лaя пoвePнyтЬ лoшадь' дoлжeнъ pyкy' дeржащyю
пoвoдъ' пoвepнyтЬ въ тy же стopoнy' a прoтивoпo.
лo'(нымъ шeнкелeмъ пpидeржать заднюю часть.
кaкъ тoлькo пoвopoтъ сдълaвъ' pyки и шeнкeля
дъйствyютъ сoлидаpнo' чт06ы yдepжaть лoшaдь въ
нoвoмъ нaпpaвленiи. oтЕoситeльнo дъйствiя pyки
слъдyетъ еute Jпoмянyть, чтo oслa6лeнie и задepживанIе nDвoдa дoлжны o6язaтeльнo сooбpaзoвaтЬся съ движeвlями гoлoвЬI я шeи лoшaди. нeoбxoдимo' чтoбы лoшaдь чyвствoвaлa' чтo мyaдштyкъ
ae есть opyдle пнтки' нo слyжиъ лишь для тoгo)
чт06ы 06ъясвить лoшaди вoлю ея ъздoка.
)I(eсткyю рyкy' oсo6eннo, eсли oпa къ тoмy жe
вeспoкofiная' лoшадь 60лтся, нe дoвъpяeтъ eй' всъ
мyскyлы дepxитъ въ гoтoвнoсти дaть oтпopъ' a
пoтoмy и всъ движeнiя y нeя дълaются pъзкaмt'
yглoвaтЦши, нeпplятнЦМи лля всадвикa Ц Iля ca.
voh лoЦa[n' чтo eцe 60лъе yсиливaeтъ ея неyдo.
вo!ьствIe и накoнeцъ вызывaетъ сoпpoтивпeвie.
Тoгдa кaкъ вoздъйствiю мягкoй, спoкoйнoй и yвъpенfloй pyки лoшадь пoдчиняется oчeнь oхoтнo;
oсo6eннo 9тo зaмъчаeтся y нepвяыхъ' мягкoyздыxъ
и ropячихъ лoцaдей.
сyщeствyeтъ дoвoльнo paслpoстpaненнoе мнъEIе' чтo y шoщнaгo' 3дopoвагo мyжчинЦ fle мoжeтъ
6ыть мягкaя рyка' нo 8тo шнъalе нe выдepxtвaeтъ
кpптмки. Кaкъ 6н мoщнo ни 6ылъ слoжeнъ ъз.
дoкъ' flo' eсли пoсaдкa eгo не зaвиcитъ oтъ пoвo.
да' oнъ мoхетъ rг.o_-дlP;Цq]:ryлфtu^-.
44
{5
пoвepнyтн въ сyставaхъ вepтлyхнoЙ впадины плo.
скoю стopoнoю вo внyтPь' ллoтнo' нo 6e3ъ нажaтlя, пpилeгaть xъ лoшади и oпYщeнн вни3ъ лo
06ъимъ стopoяaмъ кoня съ нъкoт;pымъ yклoнoltъ
впеpeдъJ вoзмoжнo цeяьшимъ' пo въ тo жe вpeмя
oтнюдь нe мъшaющgмъ пpaвильнoмy сидънlю нa
треxъ вышеo3нaчeннЦxъ тoчкaхъ,
пoлoxeнlr ляшки зд!сь' o6yслoвливаeтся; po.
стoмъ всадниI(а' eгo слo'iloнleмъ и складoмъ лo.
шaд'l хoтя вo всякoмъ слyчaъ noлoженle ляц!и
,дoлxнo быть таxoвo, чт06ы св060дн0 oпyщенflнй
щeнкeль 6нлъ y бoка лoшади.
Кopпyсъ c!дoкa дoлхeнъ 6ыть oтвъснЦмъ xъ
спинъ лoщaди. Cпинa и пoясвицa всаднякa дoлжaы o6лaдaть извъстнoй ги6к0стью для пaDaлизo.
,ванiя тoлчкoвъ, чтo6ц всадникъ иoгъ, слъдoвaть
всlмъ двиxенiямъ лoшадв, инaчe пpи пeреxoдаxъ
съ тиxaгo нa 6oлte 6Цстpый аллюpъ тyлoвищe
всaдникa бyдетъ o6язaтельвo oтставать oтъ лoшa.
ди (oтвaливатьоя нaзадъ). Плeви дoлжнo дepжать
св060дн0 oпyценнымt' пpичeмъ лoпaткt дoлжны
6Цть с6лижeaц flo нe сжаты.
гpyдь дпя сEo6oднагo дыханiя дoлхнa 6ыть нс.
пpивyхденнo oткPытa. гoлoвa и шeя пеpпeнди.
хyляpны' oтвъсны къ плeчaшъ' a зaтылoxъ слeгка
дoлжeнъ oщyщатЬ кPай вoрoтника, кoвeчнo' если
y всaдникa вoPoтникъ стoячlй. llaклoненl' гoлoвы
слъдyeтъ r36ъгaть' тaкъ кaкъ oнo влечетъ 3a сo60й oги6aнlr спинЦ и ypoдyeтъ 06щ|й виДъ всaднtBа.
чтo кaсarтся пoпoxeвlя кoлtнъ, тo сл!дyетъ
yкaзaть' чтo внyтреaнiя плoскoстЬ кoлънa Дoлхна
пpилeгaть xъ съдлy' a лящxa o6pa3oвывaть съ
шeнкелемъ' тo.есть съ чaстью вoги нихe кoлtна,
тyпoй yгoлъ' вeличtнa кoтopaгo нe
o6yслoвли-
вaeтся вичъмъ дpyгимъ' кaкъ естественнЦмъ спy.
скaнleмъ шeнкeлой пo с06ствевн0й \xъ тlЖеcaЙ.
Шeвкeля дepжатся 6ли3к0 къ 6oкauъ лoшади' яo
oтпюдЬ не приxимаются къ нимъ, eдвa иxъ кaсaЯcЬ. Пoлoкeнie стyлни.не дoлкнo 6цть pa3вepнyтнмъ' чтo лeгкo дoстигaeтся' eсли тaзoбeдpeннЦй
и вepтлyxныЙ сyстEвн дoстaтoчнo вырa6oтaнЦ y
нe слъдyeтъ и слишкoмъ пpивopaчи.
вaтЬ нoски, т. к. oтъ Eтoгo шeнкeль oтoйдeтъ oтъ лo.
шaди. нoсoкъ пpипoднятъ нaстoлькo' чтo6E пoдoшвa
им!пa лpи6лизитeльнo гopи3oнтaльнoe пoлoжeнie'
ъздoкa, нo
кa6лyкъ oттявyть дo тoй стeпeни' чтo6ы нe тepялись €лaстичнoсть и yпpyгoсть въ пoдъeмЬ и нyвствитeльвoсть веpхнeй части шeнкeляl тaкъ кaкъ
oтъ Dтoгo laвисятъ yдepжанle стpeмeши и лpиflя.
т|e Цel{кeлeмъ пеpвoнaчaльнaгo пoлoженlЯ пpи
пopЦвистыxъ двикeнlяxъ лoшaди. Aнгличaнe 06Цкнoleннo )lсваивaютъ се6ъ пpивычкy вклalнвaть
нoгy въ стрeмя дo сaмaгo пoдъeмa. пpи жoкеЙскoй
ьздъ тaкoe пoлoжеEie нorи нeo6xoдимo, тaкъ кaкъ
дaeтъ вoзмoхнocть 60льшаг0 yпopa для o6лeгчeнiя
сnиHц скaкyBа' нo вo всъхъ дpyгиxъ слyчaяxъ'
исключaя pазвъ oхoтE. тацoe пoлoxeвie нoги въ
сyщнoсти яe желатeльнo, a aaчиgaющемy ъз.
дoкy мы pьшитeльвo нe peкoмeндyeМъ такимъ o6.
paзouъ надъвать стpeмя' Sa пoслtднeе вpeшя пo.
явилoсь нъскoлькo пеpвoклaссEЦxъ жoкeeвъ амeри.
кaнцевъ' какъ напp. Paдткe' Бyтвель, Хopнepъ,
Тoмaсъ, кoтopне и яa скaчкахъ дepя(aтъ стpемя на
нoскъ; a пpи итaльянскoй пoсaдк! пp' всeвoзмoх.
ныxъ yпPaжнeнiяхъ и нa пpыхкaxъ стpемя ,иначe
se 6epется' сoxpаняя лищнюю 9ластичнyю пpyхинy
при пepeдaчъ тoлчкoвъ тяжести всадникa на спинy
лordДu.
длs прaктическиxъ занятirt' въ интepесaxъ
yкpъпленiя пoсадки' э. Aндepсoнъ peкoмендyетъ
слъдyющiя yпpaжeeнiя:
Уtl1lомttвнiл 0lя nocоdru. I. oпyстить pysи; вы.
тяяyть ляшки' зaтъMъ,лpивeсти ихъ въ пpежнeе
пoлoxенie; кoлъни пpи !тoМъ сги6aть вo внyтPЬ.
эти yпpахнeнlя пpoизвoдить пovaщe. lI. Пpипoд-
46
ilять o6a кoл'ltпa| чтoб|n ollи сouJлисl| lloпсрхъ ,lyl(l',
и внoвь ихъ пpивссти въ пpeкнеe Лoлo'кeн|с. пpи
8т0мъ нaлocтapаться внyтpeннюю пoвepxHocть ля.
щeкъ пpивeсти въ вoзмoxнo 6oльшee сoпpикoснo.
вeнle съ сядлoмъ, дсpхa всe oстaльнoe тълo Пe.
пoдвижнo. III. yлиpаться ляшкaМи на сtдлo и шa.
xлoнять в6pхl{юto чдстЬ т'Ьлa нaзnдъ дo сoпpиl{oсBoвонlя плeчъ съ кpeстtlомъ. пpипoд||имaться мe.
длcя|o и сaдиться въ сЪдлo. lV. CЬсть глy6oкo въ
сflдцo' дepжaть пpaвильвo ляшки, сoгнyть въ стo.
poнy вePxнюю чaсть тълa, чтoбц ллeчo дoтpaгивa.
лoсь дo гptвы' и мсдлeннo пpинять проxнee пo.
лo'{онle. v. пoвopaчивать въ сIopotlы, вaзaдъ, впe.
peдъ' oпять въ стopoны и приниМать нopмaлЬнoe
пoлoжeяIe.
Уnpaжненiл в7 7швнoa'ъaifu. I. Пepeкинyть пpaвyю
soгy чePe3ъ лyкy нa лЬвyю стopoвy, зaт*мъ пepe.
кинyть o6* нoги нa пpaвyю стopoнy и състь пра.
вильнo' пoставивъ лtвyю нoгy нa пpexнee м'Ьстo.
Il. Пepeкинyть пpдвyю нoгy чepе3ъ лyкy нa лЬвyю
стopofly' пoвepнyть кoрпyсъ нa дяшкахъ лицoмъ
къ xвoстy лoшaди. 3aтЪмъ пaрeкинyть лъвyю, а
пoтoмъ пpавyю яoгy чePeзъ съдлo. пptнять пpeжнee пoлoжeцle' пepeкинyвъ лъвyю нoiy чеpeзъ
лyкy. пpoдълaтЬ тo жeсaмoe въ06paтнoмъ пopядкъ.
Уцпжwiл 0м юш. |. ,цePжaть кoлънo 6л,tз.ь
сtдла, пpипoднимать вЦшe икpш и стyпню oднoй
нoги' a затtмъ дpyгoй, ве дoтpaгиваясь дo лoшaди
и вe мъняя пoлoxенlя кoлtвъ. этo yпpажнеяie
пpoдълывать спepвa щaгoмъ' затъмъ pЦсьp и галoпuнъ' чт06ц ъздoкъ впoлнъ нayчился влaдъть
нoгaми. lI. оидъть сoвеpшeflflo спoкoйнo и яoги
дepжaть свo6oднo. пoвopачивaть въ стopoнy и вo
ввyтpь спeрвa oднy, a пoтoмъ и дрyгyю нoгy. ЦЬль
этoгo yпpажнeнiя-сдълaть нoги ги6кими, нтo сo.
вepшеввo нeo6xoдимo xopoшeмy Ъзloкy, нтo6ы вo
всякoe врrмя, 6езъ пoстopoнней пoмoщи' нахoдить
стDеменa.
41
I|'lln'зllliо il|I JоIlkt)n 6rlь |Dlllе,||лnь. надo встaть
нa лъвyю стopoнy лицoмъ къ плeчy лoшади' взять
пyчeкъ гpивы въ лtвyю pyкy, дepжа 60льш0й пa.
лeцъ квеpхy. пpaвoй py(oй aзятЬ зa пеpедяюю
лyкy такъ, чт06ы пальцы npишлисЬ пoдъ съдлo и
6oльш0й паЛeцъ въ стopofly. Hoгами надo oттoлкнyться oтъ зeмля и пoдtlяться нa pyкaхъ, зaтiмъ
лepeкиayть пpавyю нoгy чeрезъ кpсстeцъ лoulади
и с'Ьсть въ сtдлo. нaчинaющeмy Dтo yпpaя(нeнle
пoкaжeтся снaчала кpайнe тpyдвымъ' нo нa сa.
шoмъ дълъ oнo нe тaкъ тpyднol какъ кaжeтся, и
пoслъ яъскoлЬкиxъ пoпытoкъ пегкo пpoдълывaeтся
кaждымъ. Takoe вскaкиванle въ съдлo сльдyeтъ
дълать яa всъхъ aллюpaxъ; oчeвиднo' чъмъ aллюpъ
6Eстpъe, тъмъ тpе6yeтся и 6oльшaя снopoвкa' пpи.
.чeмъ нa движeнlи, гpyдью пoвopaчивaются въ стo.
poнy движeнIя и 6ъгyтъ' paвняясЬ съ ллeчoмъ лoЦaди.
Clпзанie 6сa noj|oщNa Фnl)e]|aнъ. кaкъ и пpи
взлъзaнlи' слъдyeтъ дeржаться зa гpивy и лyкy;
всю тяжeсть т!лa пepeвoдятъ въ прoтивoпoлoжнyю
стopoнy на вытяЦyты' pyки, кopпyсъ дepхaтъ въ
таaoмъ пoлoжeпiиoднo мгнoвeнle, пepnrндикyляpнo
лъвof, стopoпъ лoшaди и нa нoскaxъ oпyскaются
нa зeмлю.
тoчнo тaкжe и втo yпPaжнeнie пpoдtлывaeтся
на Paзл!чныxъ аллюpaхъ.
oФцiа уnpшнeнiл. I. .цeржaтся за o6Ь 6oкoвыя
частt съдлa, пepевoдятъ тяхeсть тълa нa вытянy.
тыя pyки и пoвopaчивaютъ кopпyсъ спеpвa нa oднy,
a зaтъмъ нa дpyгyю стopoнy. [l. дeрxатся 3a
веpхнiя чaсти бoкoвъ сЬдлa' нaклoяяютъ кopпyсъ,
къ xoлкъ' yпиpabтся нa едва сoгнyтыя pyки' рaс.
кaчивaютъ нoги Цaзaдъl всgидывaютъ ихъ надъ
спинoй лoЩади' скpeщиBаютr' и sатъмъ сaдятся въ
съдлo лицoмъ къ кpeстцy. III. клaдyтъ въ этoмъ
пoдoxeнiи Pyки на пoясницy лoЦaди и стаpaютcя
вышеoписаннымъ дви)кенieмъ lloгъ състь въ съдлo
лицoмъ къ гoлoвъ кoaя.
4B
Филлисъ нo д6стъ yчeuиr8лr, с].рсмяl|ъ! lloкf,
oни н8 всъхъ aллюpахъ нe сидятъ кpъпкo въ
сiдлt.
Кoгдa лoшадь идeтъ шaгoцъ, нe сл!дyeтъ
Dлoтнo пpижимlть ллшки !(ъ с'Ьдлyi ||a тaкoм1'
poвнoмъ и спoкoинoмъ aллюpt дoстaтotнo тяжeсти
prвнoвъс|я' чт06ы пoсaдкa 6ылa yвъpенцaя
никoгда
тiлs и
и пpoчнaя. Cвo6oднaя r уДo6EaB пoсадка
aс дoлжнa леpeхoдtть въ мъшкoвaтoсть.
нaпoмнииъ читaтeлю, чтo нa кaждoмъ aллюpъ
дoЦaдь пpин'цaeтъ сooтвътствeннyю фигypy' а
слъдoватeпьвo пoвoдъ и пoмoщь всaдgикa 6yдyтъ
paзличны; тaкъ' нa шaгy всaдникъ пpедoстaвляeтъ
дoЦади пoлнyp свo6oдy и oтдaeтъ пoвoдъ' дa6ы
oнa мoглat внтянyвъ шeю' сaмa paз6иpaть дopoгy
и свoеo6pазнцмъ aaчанleмъ шеи въ стoDoнЦ пoцo.
гaть 6oльшeмy pa3йаxy шага; на pыси шeя нЪскoлькo сoкpащaeтся B пoдниМaется для o6легчegiя
пepeдаi слъдoвaтeльнo, лoвoдъ нtскoлькo пoд6иpaeтся и нa вeгo дaeтся лoшади н!кoтopнй yлopъ'
шея стoитъ yстoйчивo и спoкoйнo, нoсъ пa вЦсoтъ
xoлки и впepeди лgЦ1g л6a.-I71 галoлъ цeя' пo.
мoгaя pa6oтt спины и зaдa' pаскaвивается въ
тeмпъ гaлoпa' и всадвикъ дoлженъ фъдить зa
Dтимъ paзиаxo!ъ pyxaмl' пpeдoставляя къ яeмy
ioзиoxнoсть. въ пoлевoй ъздъ лoшaди вoo6щe
пPeдoставляeтся 6oльшe свo6oды' чтo6ы oнa сaмa
pаз6иpалась нa ц+стяoсти и нaивЦгoднъйшимъ
для сe6я o6pа3oмъ pасxoдoвaлa свoи силы. изъ
9тoгo нe слъдyeтъ' чт06ы всaдникъ pаспyскaлъ
лoшадь,_какъ тoлькo oнъ пoчyвствyeтъ' чтo лo.
шaдь теPяeтъ гapмoяiю дви)кetiя' дълaeтся мъшкo-
вaтoйt oнъ тoтчaсъ xe дoлxeHъ eй нaпoМнить
дисциплинъ.
o
Bъ oсo6eннoсти вaхнo нe paспyсsaть лoшади'
кoгда oнa yтoмлеfla' тa&ъ кaкъ въ пoслъднeмъ
слyчaъ' спoткнyвшgcь' eh Be лeгкo yдepжaться на
нoгaхъ. Пpи пepеъздaxъ чepезъ гopы и o6pнвЦ
лotuади яeoбхoдимo пpeдoстaви.гь flъкoтopylo свo.
6oдy' дa6ы ofla иoгла вЦтянyть' наскoлЬкo еi надo,
шeю, rтo6ы yдo6нъe пpeoдoлъть пpeпятствie' ъздoкъ
же' плoтнo пpиxaвшись лЯшкац!' стaрaeтся дaть
6(lльпlyю свo6oдy пoвoдy.
Ё}ъ'Ьзжая пa кpyтыe oткoсы' слЬдyeтъ Ьxaть
пpямo' давая pазгoнъ' инaчe лoшaдь непpeиtннo
свepнeтъ въ 6oкъ и сopвeтся внизъ'
f,ричeмъ
всаlникъ дoлхeнъ нaклoнить вeрxнюю часть кop.
пyсa какъ мoжнo 6oльшe вnеpelъ, ятo6ы этимъ
o6лeгчвть pa6oтy лoшaди. Чтo6ы yдepxaться въ
тaкoмъ пoлoжegiи' слъдyетъ схвaтить pyкoй пy.
чoкъ гpивы и дёpжaться За вегo. caмo с060ю Pa.
зyilъeтся, чтo oри aтoмъ пoвoдъ дoлхенъ 6ЦтЬ
впoлнъ свo60днЦмъ.
Cпyскaясь съ oчeнь кpyтыxъ oткoсoвъ нyхao
напpaвлятЬ лoшaдь пpямo,- инaчe fleминyемo пa.
дe!ie'_и тoгдa
oпытнaя лoшaдь
съtзжaeъ
съ гopы,
Xaкъ нa сaлaзкaхъl пoстaвt|въ лёpeднiя нorи poвнo
и съвъ нa зaднiя. всадникъ дoлжetъ сoвepшeннo
oтдaть пoвoдъ и какъ мoжEo кpЪпнс дepжaться
Boлъвями' пpичсиъ, eсли oнъ oткипeтъ кopпyсъ
нaзaдъ, кoлtни oъ Eтoгo сдвинyтся ввepxъ, пoтe.
pяютъ тoгда oпopy' и всадвикъ pискyeтъ съъxaть
чepезъ шeю и гoлoвy лoшaди paньшe, чtмъ oнa
спyстится съ oткoса.
на pЦсяхъ лoЦaдь ведyтъ легкo пoвoдoмъ и
шeнкeлЯми' пoвoдъ yдоpxивaетъ тeмnъ движeнiя'
a Цeнкrля yскopяютъ eгo. пoсадкa воaдниaa
мaяt съ плoтBo пpижaтыми ляцкaми.
пpя.
пpи тaкъ
н83ываeмoмъ aнглlйскoмъ спoсo6ъa
tзды pысью :Ьздoкъ пpипoднмается чepeзъ тeмIIъ
на стpeменахъ; такaя tздa въ знaчитeлЬнoй степeни сбepeгаeтъ силн fiакъ &3дoка, тaкъ и лo.
laanu.
Фpaвiyзскiй кавалepистъ' пoлкoвни[ъ Бoнff.
таl(ъ гoвopитъ oбъ англiйскoй tзд! pысью:
y6ъдиться въ пoль3ь' лoлyчaeмoй пPи такoй',Чтo6ы
ъ3дъ'
50
51
слъдyстъ лpolxдть дистaнцlю въ 50_60 кtлй. *)
ст.p5мъ спocodoмъ и s!тЬмъ aHглlAскимъ. пoслt
п.pвarc, 6сзъ всякагo сoмнtнlя, tздoкъ 6yдетъ сo.
вepЦeflнo yтoшлeнъ' paвнo и лoшади 6yдeтъ нe
лeгкo' такъ кaкъ прt каждoUъ тoлчкъ вся тяжесть
aсaдaикa 6yдeтъ oпyс(aться на неe' oтдaваясь въ
спtfly. Aaглlяскaя xe pЦсь пaрaли3yетъ aти тoлчки,
сoxрaняя спинy лoшaди и свoи силш".
Touц ктo мaoгo ъ3дилъ и сoвepщaлъ 6oльшle
псреxoдц веpxoмъ, xopoщo извъстнo пpeимyщeствo
тAкoгo спoсo6a' a пoтoмy пoяснять' кaкъ сo6ствeннo
пpoи3вoдEтся пoдoбнaя ъздa, нe вадo. Bъ тoтъ иo-'
шeнъ, кoгдa пo дiагoнaли нoги лoшади oтталкивaDтся oтъ зeили' пpoисxoдитъ тoлчекъ' зaставля.
bщlй всадникa пpипoдняться нa съдлъ и тъмъ
сtльнъе, чъмъ тoлвeкъ 6oльшe, пpичемъ y нtкo.
тoPнxъ лoшaдefi aтo пpotсхoдитъ съ такoю силoю'
чтo вaчaнаbщeмy Ьздoкy вaстo кaжeтся' чтo oeъ
вЦлeтaeтъ изъ съдпat чтoбЦ никorдa 6oлъe въ вeгo
вe веpнyться. кoгда жe Ёздoкъ, вoслoльзoвaвшись
Eтишъ тoлчкoшъ' выдepхитъ oдивъ темпъ нaдъ
с!длoмъ, нe сaдясь o6paтнo въ нeгo, тo лorадь
eстeствeннo 6yдeтъ из6aвленi oтъ oдвoгo лишнягo
тoлчка въ спинy.
всeгдa oднa и та хe пapa нoгъ пo д|aгoяaли
вызЦвaeтъ тoлчeкъ и пoлyчaeтъ eгo oбpатнo, и
пoтoмy пpинятo гoвopить
pысью пoдъ пpa.
''ъxaть
вyю нoгy...
Есть лoшaд!, y xoтoрыхъ peaкцiя вo
вpeмя
pыси нe oчeнь сильнai яa такoй лoшади ъздoкъ
6eзъ тpyда иoжeтъ, oлqpaясЬ нa стpeмeна' нaгнyться нeмнoгo впepeдъ кopпyсoмъ и припoдняться
saдъ съдлoмъ въ мoмeнтъ 6oлЬe сильнaгo тoлtкa,
заuъчaемaгo y всякoЙ лoшaди' дажe и нетpяскoй.
Мoмeнтъ припoдыиaнlя 60льшинствouъ ъздoкoвъ
oпpeдъляeтся инстивктивflo. всякiй oпытный ъздoкъ
*) кffЛoмстpъ=0,9з7 вepсты.
ltlпlrрttос rлм'Ьтлл1'. .|тo lI'hко].oрlJn лoUtnди бъryтъ
.ieoo;нoЙ pнсью. тo eсть oднoя пapoй Hoгъ дълa.
ютъ 6bльщie шaги, чъмъ дpyгoй. въ этoмъ слyчaъ
всадникv ничeгo 6oльшe не oстaется дълaть! хaxъ
."""u",'" се6я пoдкидывать нъскoлькo pазъ' чт06ы
oпpeдълить' кoтopaя и3ъ зaдниxъ нoгъ лoшaди
лyчще пoдxoдитъ, чт06ы припoднять егo въ съдпъ,
и тoгда yлoвить Boмeнтъ тoлчкa.
oпытныЙ ъздoкъ Дoлжrпъ Йънять нoгy пoдъ
кoтopyю tлeтъ, чт06ц дaвaть пoпrpeмъннo дiагoнaля;ъ oтдыхъ. Hepoвнoсгь хoда нa pыси o6ъяс.
няeтся чащe всeгo тъмъ' чтo
нeвниматeльныЙ
Ьздoкъ !здитъ o6лeгчeнвoй рЦсью пoдъ oднy ка.
кyю ни6yль нoгy, чъмъ вЬIзЦваeтъ нePавнoмърнoe
paзвnтle дiaгoналeй.
xopoшtй !здoкъ нe noдымaeтся въ сtдлъ вдрyгъ'
нo )кдетъ тoлчкa, чyвствyя eгo при6ликeнlе. чъмъ
pысЬ крyпнъe, т!мъ мeнte flrodхoдимa такaя ъздa'
и на Dысакaxъ. 6!гаюциxъ пoдъ съдлoшъ'-чтo
сильн; paзвивaется съ пpoшлагo гoдa y нaсъ,oнa вoвс; не прaктиiyется. пpи aнглiйскoй ъздъ
ляшки и кoлъни пpижимаются плoтнo къ съдлy'
pyки дepxaтся низкo' плeчи liазaдъ' a шeнaeля нe
дoтpагивaются дo 6oкoвъ лoшади.
Bo вpeмя гaлoпa' сoстoяlцагo изъ pядa прыж.
кoвъ, ъздoкъ садится' деpжась въскoльao вaзaдъl
]'j1y6oкo въ сtдлo. Taзъ пpи отoмъ дoлжeнъ плoтllo
ilp'лeгать къ с,Ьдлy' нe пpыгать на нeмъ' a мягкo
скoльзить. чт06ы y6ъдиться въ мягкoсти пoсадки
нa галoпъ' слЬдyеiъ пoлoжить мoнeтy пoдъ съдлo,
и eсли' пo прoъзцъ гaлoпoиъ' мoпeтa oкажется нa
тoмъ жe мъстъ'._знaчитъ' лoсадкa хоpoшa; въ пpo.
слyttaъ 6yдeтъ яснo, чтo tздoкъ пoд.
тивпoмъ
'(евъ сtдлъ.
пDыгивaлъ
. Галonъ въDeнъ, eсли зaдняя и пepeдняя Hoги
пDoтивoпoлoxнoй дia.oнaли дъйствyютъ oднoвpe.
Mesнo. при галoпtсъпpaвoй вoги лoшaдь дoлжна'
имtя пoстaЛoвлeнiе (.лазъ) нaпpaвo, oтталкивaясь
T*
52
лъвoи зaднeй soгojl
нt
пр&вyю заднюю
(l-й
томuъ), лсpeдатЬ кopпyсъ
и,lъвyю neрсднюю oдHoвpeменнo
(лъвaя дlaгoнaль,-2.il| темnъj и 3aтъмъ' вынесЯ
и3ъ плeчa лpaвyю пepeднюю нoгy' пepедaть нa неe
кoPпyсъ и' oттoлкнyвшись eю oтъ 9eмли (3 тeмпъ),
вoслoлюoвaться иoмeнтoмъ пoДвисaпlя, кoгдa вс*
чeтEpe нoгt въ вo3дyхъ' чт06ы сo6pать иxъ вм!стt
и снoва нaчать движенie съ лъвoя заднeй нoги
(l-гo тeмпa)' пoстaвoвленie въ даннoмъ слyчаъ
дaeтся тoлькo для тoгo' чт06ы Ьздoкъ мoгъ видtть
в€рxнiй (paй opавaгo глaзa лoшaди. этимъ даeтся
вoзмoжнoсть сoгнyтьсЯ бoльше въ пpaвoмъ 6oкy,
т. е. 06лe.чaются пoстaнoвка пpaвofi taдвeЙ нoги пoдъ
и вЦfloсъ лpaвoй пepеднеЙ нoги tзъ плeчa.
Elo вpeмЯ галoпa пo пpЯмoй линiи 6eзpа3личнo'
кaaofl нoги идeтъ лoщaдь' eсли xe' лpи пoвo.
кoPпyсъ
съ
рoтъ наЛ!вo, oна 6yдeтъ иДти съ пpaвoй яoгиl тo'
сстeственнo' eй 6yдетъ вeсьмa тpyднo сoxpaнить
Paвнoвъсle. Галoпъ нe въpeнъ' eсли лoшaдь идeтъ
пepeдн!мt нoгaми спpавa И зatrвИмц cлъвa' тoгдa
гoвopятъ_oнa
зaдoмъ" un\ DКpeсaЙaъ<.
''вpетъ
Перeхoлъ oтъ
шагa къ гацРпy сoвepшается слъ.
дyющимъ o6pазoмъ: сo6pавь лoшaдь и давъ eй на.
пpaвлegiе въ дaннyю стopoЕy, зtстaвляютъ внyт.
peвниши щeнкeлями сoгнyтъся лou!адь вo внyт.
Peннемъ 6oкy и 6oльцe пoстaвить ввyтрeннюю 3aд.
нюю яoгy; зaтъмъ высылaютъ лoщaдь впeрeдъ нapyжннмъ шeнкeлeцъ' пoмoгaя вflyтpeннимъ' и слeгкa oтдaютъ пoвoдъ.
застaвя, такимъ o6paзoмъ' идти лoшадЬ гaлo.
пoмъ, pyка' сЛъдoватeлЬвo, oсла6ляeтъ свoе пepвoflaчaльнoе дъйствle и вoзo6нoвляgтъ eгo внoвь
съ пoмoщью шeнкeля' eсли галoпъ пеpeстaeтъ 6ыть
nлавпымъ и гариoяичнымъ.
Если гaлoпъ oкaжeтся нeв!pннмъ, слlдyeтъ
пеpeвести лoшадь flа щaгъ и пoтoиъвяoвЬ eeпoдяятЬ гaлoпoиъ' нo oтиюдЬ нe с6ивaть въ гaлoпъ
съ
Paзгoна.
*"oо*on""o имъть иэвъс,rный "u,o*,,- ,"ou"J
ono"oЪnn"" съ съдла' вЪpнo или н!].ъ рaбoтаeтъ
лoЬaдь нoгaми. Tpyttro oписaть тo чyвствo' кoтoDoе tспЦтцваeтъ всaдникъ' кoгдa лoшадЬ 'вpeтъ
зn^n'o.,..-u.o пр106pътаeтся пpактикoи.
къ
Пoи,псpехoдЪ oтъ галoпa с,ь правoи нoги
iсть.пpи пepeмънъ нoгъ нагaлoпъ, тpe.
нaвыкъ какъ сo стopoны ъ3дoкa' тaEъ и
6veтcя "o
nЬ,oлn, . испoлняется этa пePемънa въ мoмeнтъ
нoги
noo"иiа.nl" лoшaди' т. е. кoгда всъ четыpe
въ вoздyx!, мeждy 3-мъ и слъдyющимъ
чрезвЦчaЙяo
"uioo"'""
T. к. aтoтъ Moмeнтъ
4.мъ'темпoмъ'
кaкимъ ис.
кoDoтo|(ъ. тo и3ъ 8тoгo мoжнo сyдить'
nъ"oi.
всадникъ' rтo6ы yспtть
пoстaнoвлeнiе' сoтнyть
и3мънить
лoшадЬ нa дpyгoй 60къ и зaстaв!тЬ ee
всъ тpи темпa
въ вoздvxt пoлoжевle нoft' кoгдa
l/в
сeкyнды.
oкoлo
занимa;тъ всeгo тoлькo
oчень сoкpaцeнsый гaлoпъ' дoвeцеflный дo сo.
веprенствa' 6ыстpoтoй свoeй yстyпаeтъ щагy и вe
no"*"n""скагo 3нaчeнiяt хoтя дaется не
""ъu."
ле"no лoшaди!-oнъ yпoтpе6ляeтся въ высЦеи
"u*'
шкoлъ и какъ г;мflастякa. PaстянyтнЙ гaлoпъ'
yпpaжтaкъ нa3ывaeиЦй_пoлевoй' весьмa пoдe3нoe
пpl.
нeнie кaкъ дпя ъздoкa, тaкъ t для лoшaди'
;;;;;;;;; ;;,;;;" о6ладaть
вl oтoтъ мигъ пeрeмънlть
нaскoлькo вoзмoхнo 6oльшe внтягивaться и pa6oтaть сп'вoи.
Упoaжнeнtя въ прыжкахъ начинаюЦiй дoлженъ
i""oщ"" ,o'"д"
нa спotoйнoй, хopoшo
""";ъ;;;;;;
npn"е'- для начала слъдyeтъ
,Ь*uд"'
ся вeсьиа яизкими 6аpьepaмx.
вЦъзженнoЙ
пoльзoвать.
.
IrpБIгaвъo чopegъ бspъepE.
He o6хoдя .вoпрoсa o мexaвизи! двихенiя, мЦя
здtсь пo вoзиoxнoсти хpaткo скaxeмъ o пpыжкъ
o
poЛr всaднflкa вo вpoшя
прцгaвii
лoшaдв.
55
54
Пpыгвть vpeаr, 6аpьeрr' tlа.rиrlаюIIlcмy Мo'(llо
тoДькo fla впoлн,Ь oпытнoй ]|oшaди, такъ кaкъ инaчс яёпpaвильнaя пoсaдка' силЬнЦe тoлчки въ спи.
нy лoшaдt, нопpaвильныЙ yклoнъ кopoyсa и дepганie пoвoдoмъ Мoгyтъ 6цть пpичинoii noрчи лo-
шaди' надoЛгo 0т6ивъ y ноя oхoтy пpнгaть.
кoнeчнo' ссли tздoкъ дoстaтovнo oпытенъ. и
лoraдь сп0с06на' тo вoзмoжllo' чтo oнa и cъ поDв8гo рa3a 6yteтъ пpыгaть, нo, вo
слyrai,
нe пpioбpътя нeo6хoдимoй техIIики"с"кoмъ
въ прыжкaj(ъ,
тaкая лoЦaдь скopo yтoмляeтся. Мн пoмtииъ, кaкъ
6аp. Bилле6pандтъ скaкалъ Кpаснoсельскiй стипль.
чсзъ нa никoгда нe хoдившей !a 6аpЬeры к06ылъ
6p. ильенкo. кo6ылa прыгaла пpeкpaсao,
'Haнa.
нo'
oчевиднo' нe oсвoившись съ пpыЖкaми' тpaти.
лa нa нихъ. мнoгo Eflepгiи и тoлькo лoтoмy пpo.
игpaлa слa6ъйщeмy' нo oпытнoцy пpoтивяикy.
дляJaпpцгивaнlя сyщeствyeтъ нъскoлькo си.
стeмъ. llepвaя' кoтopyю peкoиeвдoвaлъ въ свoe
вpeмя flашъ выдающiйся tздoкъ, пoдп. C. Л. Ho.
сoвичъ, aтo-'зa нeимънieмъ вoзиoжHoсти нaпpЦ.
гtвaть лoцадь на пoлнoмъ скaкoвoиъ хoдy' fle пy.
тать eй paсчeтa пpнжкaми съ шaлaгoxoдa', a пpя.
Мo лyсxaть ee нa 6aрьеpныя и стиплЬ.ч€3ныя скaчки, пpичeмъ' eсли y нeя oкажyтся пpиpoднЦя спo,
сooнoсти' изъ нея внйдeтъ стиплеPъ, а eсли нътъ,
тo слoиaeтсяr. Cцстeмa вe пoдхoдяцая для тЬxъ,
ктo не xoчeъ pискoвaть свoей шеей и нoгaми лoшaди.
втopoй
сп0с06ъ;
_ нaпpыгtватЬ лoшaдь
въ
пуcКaя ту Дa лoшaдь на свo6oдt
',шпpилгaртенaхъ..'
и
пoцгoняя бичaми, кoтopЦмъ хoтя и дoстигаeтсi
пpЦжoкъ съ xoдa' вo 60льЦей частью лoЦхoкъ
шалЦй; пpитoмъ этoъ сп0с06ъ сильнo нepвиpyeтъ
живoтнoe и изo6илyeтъ несчaстннми слyчaями.
спoсo6ъ:--напpыгивaть лoшaдь на ropдъ
- тPетiй
oe3ъ
всaдникa ва мePтвыя пpeпятствin' пoстeпен"
нъ.
нo ||oвнulап иxъ. КorLla !(с лoшддL пpio6pътстъ
неe сaдятся
*o'oo""-"u"'""y пpцжкo. тoгда яа
нo
;;;;;; ;' нiчиiая oпять съ мaлeнькиxъ'
напpыгивaнIe
;;;;;" пpепятствiй, пpoдoлжaeтъ
e. съ pа.гuна' т. к. пpц.
;;';;;;-';; галoпa, i.пpспятствle
6езъ paзгoнa пpи
;;i" ;;p;"" мepтвo;
мoхeтъ кoвчитЬся катa.
o'lи6къ лoшaди
Eтo тo свoйствo тaкoгo напpыгивa.
нeyДo6ствo' a кpoмъ тoгo лoшaдь'
къ лpenoioЬ.oiiu", съ oднoй стopoны, yважeнie
;;;i"-;, гapaнтиpyя дo извъстнoй стeпeни всaд-
"]iТи'Ы в"'"
"'""ЪЬи.
-ii-i *." eгo
nn*u ЪЪ"on."*Ъ"'",
Ъi
дpyгoи стopoнц' частo жepт-
лиЦь 6ы тoлькo пepе.
п'епЯтствle, вЪмъ зaтpytвяeтся
npыж*a и пoнижaется егo
"exниin
"pi"opъ.."ii
тoгo знaчительнo сyживаeтся
;;;ъъъ;". A кpoмЪ
.'il'-*u'""'"o"".пpыжка'
"io"".i ""p"""
слoжныxъ пpeпятствl;;;;;;;;. нaipыгиванiя нaкoтopня
мoжнo пpoдъ.
;Ё.?";.
iй"*""*i"'
"i
пpепятствiями, нс PъшитФ нt
пpепятствlя
9тt
".д."iu,"и
"..i
""
eслg
oi,n"- on""op"uy'"ый ъздoкъ,
Меpтвцми.
сдълaть
-^-чЪЬ"p.i.я
спoсo6ъ нaпpыгивaнlя_итальянскiй'
нaпpыгивaнie съ сaмaгo вaчaлa вeдeт.
no
"Ъ*piny
tсxoдя изъ тoгo сoo6pахенiя'
noд"."сiд"n*o"ъ'
""
лoшaдь пplo6pътаeтъ не тy теxни.
"io."Т""oсЬдъ
всадникoиъ, кoтoPyю' слъпoдъ
*y-nр"**., какъ
Aля
;;";;;;""; пoтoмъ пPидeтся пePедълнвaтЕ.
p"j"'""n"oт" iвoжeствo не60льщихъ пpe.
i"йn"
т' п.
n"iс""iй изъ жepдей' плeтвeй' киpпячeй tпepсхo.
apш. и'зaст.вл"ютъ лoшaдь
'/в
мъста,
дtлaюIъ
съ
и
"e."цще
аллюpЪ
o,.i n*" ва iс"кo"" пoвoPoтЦ| oсaживaнlя' зaoстaнoвкиt
iu*ou
ставятъ пoдъ
"""n
иxъ paспoлoxeнie,
o6pа3oмъ кoм6инирyя и пoвышaя
np"n"'"'вtй, выpa6aтываютъ въ лoцадии
io]йp" ""*n'"
;;;;;ъ;"'; tзъ всях;гo т|oлoжeнiя вцвepнyться
зaтPaтoй силъ
;;;;;;; пpыжoкъ съ нaимeньцeй
въ
лoвкoстью' oставаясь всe вpeмя
'i"",'ъ""o',
ooo" n
".йnЬon.,"и
пoдчи,|сн|и y всдДпикf,. |.лапllaя рс6oта пpourпo.
,lитсЛ дсctдд нa мoJlc|lЬnих,ь llprnnтсl.вlяхъ il дoвo.
дятъ теxникy лpыжкa дo сoвершeнcтвa.
Cистeмa этa несoмaъннo весьмa пpигoднa для
кoнкypoвъ и в006щс лю6итолсi1, llo врсд||д; Paзpyщитсльнo дъЙствyя нa !лoчи, oнa нспpигoдHa для
вoeннaгo дълe; къ тoмy )кe лoшaдь пpивыкаетъ
чepeзчyръ тщатeЛьнo paзсчитывaтЬ npцжoкъ, чтo
влeчeтъ пoтepю вpeшeни' чъмъ o6yслoaливaeтся
пpolгp!шъ на скaчкъ' a всадникъ прlyчается слишaoмъ pa3счятывaть зa лoшaдЬ и пoлpaвлятЬ eя
oши6кt, чтo для скaчeкъ тoжe нcпpигoднo. xoтя
нa скaчкt и итальяflцы гoтoвятъ свoихъ пpщгyнoвъ
н!скoлькo иflачe.
идтeресyющимся кoнкyрами мьl пpивeдeмъ чeм-
пioнатъ пPыжкoaъ въ высoтy: въ 1900 г. 6eльгiйскiй oфицepъ г. Филипo пpыгнyлъ 6 ф. 6e/a д.' вo
Фpaнцlи oфицepъ кpyссъ 7 ф. 2112 Д., въ 1906 г.
тoтъ xе г' кpyссъ пpЦгнyлъ 7 ф. 7Б16 д.' a въ
Aмeрикъ oдипъ tздoкъ f,рнгнyлъ 7 ф. 1o|l2 д'
(цlpoвoй чeмЛ|oнъ). Ha roвкypt въ Англlи фpaя.
цyзскiй лeйтeнaнтъ Xаpaссъ пpЬгнyлъ 7 ф. 2||2Д.
и 3тo фpанцyзскlЙ pекopдный прыxoкъ зa пoслъД.
всe вPeMя.
глaвнoе прaвилo нa прыжкъ'-отo не мъшaть
лoшади' a пoтoмy яапpaвивъ лoшaдь нa 6apьcpъ,
всадни(ъ дoлжeнъ paвнoиlpнo yвeличивaть fla.
жимъ шeнкeлeй дo самaгo пpшжкa' вo время Bo.
тopaгo oсвo6oждaетъ цeю лoшади, нaскoлькo ofla
пoтpe6yетъ, и слtдитъ кopnyсoмъ зa движенieмъ
ЛoUIaди' т. e. вo вpемя пoдъeмa лoшади нa пpы.
хoкъ пoдaeтся вepхняя часть кopпyсa впередъl а
затъмъ пpи пoдкtдывавiи зада лoщади нихflяя
чaсть пoдaeтся впсpедъ, a веpxяЯя вылpямляeтся'
и aтo пoлoжeнIe oстaeтся дo кoнцa пpuжка' Глaв.
нoe- yслoвie кръпoсти пoсaдки нa пpEжцъ'-Eтo
чт06g кoлъни и шeнк6ля плoтяo лrЛ(aЛи
ia
сso.
ltxI' п1llс,lnх1'' f, кoр|IydI, lllrtl MflгtroЙ пoясIlllllh
Ilо
oт0тaвaлъ oт,ь лoшaди. с1.рeмe!д Дл'r llры)ккoвъ
нvжнo пoигoнять нъскoпькo кoPoчel чъмъ oблeгчieтся пЪлoженie {oлънa и eгo yстoЙчивoсть.
yпиpаться сильнo нa стpeмeнa ao время пpьIx(.
кa !е слiдyотъ, равнo яe сл,ьдyeтъ il стpeмиться
лoвoдoмъ пoднять лoшaдь'-oтo тoлЬкo ей пoмъ.
шаeтъ.
}la 6oльшiя пpсl|ятствiя идyтъ всeгдa kopoчe)
yскopяя хoдъ зa нъскoльхo шaгoвъ дo пpeп'тствiя.
чтo6ы лoшaдь нe 3aдеPжалaсь нa нeмъ. Bы6opъ'
съ кaкoй нoги идти нa 6apьеpъ, дoлxенъ 6ыть
пDeдoстaвлeнъ
сaмoй лoшaди.
Если пpихoдится ilpыгaть чpe3ъ бoльшoй po-въ
или чpeзъ 6apьepъ, зa кoтopыflъ канавa' тo ooя-
зaтeльнo идти 6oльшимъ мaхoмъ' eсли.жe poвъ нa.
хoдится пepедъ 6apьepoмъ, тo вЬpн!е нЬскoЛькo
сoхрaтить мaхъ.
Ha слyнaй падeнiя. ъздoкъ мoмeнтальнo 6po.
сaeтъ стpеменаi, стapается сocкoчить' нo не 6poсаeтъ oдвaкo.xe пoвoдa. пoсaдкa кaкъ Ha гaлollъ.
Если. пaчe чaявiя, пoслъ пpЦжкa лoшадь спoты.
кнeт;я, тo ъздoкъ дoлжeнъ сейчaсъ.жe нaклoнитЬ
кoрпyсъ нaзaдъ и пoвoдoмъ дать вo3мoжнo-сть вы.
тявyтЬ eщe щeю, предyпpеждaя тaкимъ oopaзoмъ
пaдЪнie. ПoслЪ пpыжкa надo пpилaскать' oбoдpить
лoшlадь. xлыстъ имteтr, ц'Ьлью вoздъйствIe !а
ynpямствo лoшilи' нa лъflЬ eя, нo 6eзъ paз6opa
пoль3oвaться хлыстoмъ Hе слъдyrтъ.
пoкoйный пoлкoвникъ Фeйхтнеpъ, пpeкрaсяыЙ
Ьздoкъ' гoвopилъ, чтo лoшaдь пeрeдъ прeпятствieмъ слЪдyeтъ дepжaть въ пoвoдy. Если пepедъ пpе.
пятствieмъ oкажyтся двъ лoшaди pядoмъ' тo oтнюдь нe слъдyeтъ 'ьвдoкy зaдepживaть oднy иэъ
нихъ. такъ кaкъ oпытoмъ дoзнавo, чтo лoшaдямъ'
нaхoдящимся 6лизкo tpyгъ oтъ дpyга пeрeдъ пpыжкoмъ, свoйственвo прыгflyтЬ oдвoвpeменHo' и3ъ чe.
гo вЦтo{aётъ| qтo аaдileil лoщaдt пpидeтся дълaть
59
бB
llpцЛ(oкъ |lа ItoЛшoрIty(:д tuшро l|РtJ!(!a сDоcгo сo.
лоPникa, къ тoмy.жс и внимaнlе eя 6yдeтъ o6paщeнo нa сoсъдs, a нe нa лpепятств|е, чтo мoжетъ
cla'
кolчиться пaдeflleиъ.
нa скaчкаxъ съ пpeпятствiяци выгoдвЬe дepхаться съ пpaвoй стopoяы oтъ сoпepника, тaкъ
кaкъ бoлrинствo лoшадeй скopъc закидываются
нaЛъвo| чъмъ направol I(ъ тoмy-жс умoньшдeтся и
oпaснoсть бЦть сши6лoяuымъ зaкинyвшoйсЯ Лo.
I
ouень пpaктиннoе пPиспoсo6лeнie пpикpъплять
шпopн (ъ сaпoгaмъ и3o6pътeнo не тaкъ дaвнo въ
AнгЛiи; oнo сoстoитъ въ тoмъ' чтo кyсoчeкъ кoжи
съ пeтлcй пpишивaeтся къ сапoгy. I(ъ этoмy кyсoч!y кoжи пpистeгtваeтся шпoрa oс060й лyгo.
шaдъю.сoсъдa внyтpЬ кpyга.
}цълo ъ3дoка oпрeдълить' съ кaкoй скoрoстью
лoщадь дoлхнa идтв нa прeпятствie; нo oднaкo.же
Цaгoвъ зa 50 дo лpЦжкa лoшaдь дoлЖвa 6ыть пoe.
дoставлeнa самoй сe6ъ.
o
вичкoй.
такая шпopа yдo6яа' кpaсива и 6e3oпaсна.тaкъ
кaкъ нe задъваeтъ зa стрeмя. Шпopa дoлжна 6ыть
oстPa' щекoтaть жe живoтъ лoшади тyпoй шпoPoй_
3вачитъ тoлькo pаздpажaть eе вмъстo тoгol чтoбы
внyшaть ygaxенie къ вoлъ всaцника' силЬнoй,
стpoгoй шnopoй 0щи60чн0 нa3Цвaть тoтъ лpедметъ
rnпop&хъ'
пытки' кoтopымъ.пoпь3oвались вo вpeмeнa pНцаp.
. Чтo кaсаeтся щпopъ, тo oяt yпoтpе6ляются для
лънивыхъ лoщадeй' нe пoддaюциxся дtйствiю шeн.
кeлей и нeпoвиfyющихся имъ; длЯ лoщaдеЙ yпpя.
мыxъ' стpoптtвыxъ' зaслyживaющиxъ нака3aнIя и'
нaкoнeцЬ въ исключитeльнЦ)iъ слyчaяхъ' кoгдa
oтъ нихъ тpe6yoтся мгнoвeннo6, pъшитeльнoe нa.
пpяжснie всъxъ силъ для пpoизвoдства тp}днaгo
движенiя. ПoслЪднeе 06ст0ятeльствo дtлаeii цпopы вeo6хoдимымъ атpи6yтoмъ всякaгo :Ьздoвa.
IlеpвoнaчалЬнаЯ
фoрма
цпopъ 6Цлa
ваDIдl|tou,ъ Ло !l|oxЛ !с,Iикalю l|орeсслelllя нa.
poдoвъ. Mы-6ы 3ашЛи чеpe3чypъ далeкo, если-6Ц
eщe пoдрo6яъe oстанoвились нa истopическoмъ хoдъ paзвитiя шnopы.
нeo6ыкнo.
вeнao пpoста: oстPый ayсoчeкъ дepевa, цспкaпpи.
кръплялись къ пяткaмъ и ничeгo 6oльшe. Cамыя
дpeвнlя шпopЦ я3ъ цeтaллa oтaoсятся къ Iv вlкv
дo P. x. и пoчти 6e3ъ изМtнeнlя
дЬ
"yшeс'uo"u,n
вpeмеaъ pимлянъ; впoслъдствiи шлopы
стали дълатъся мaссиaнte, кoнчилo oстpьe и 6oльшe. затъЙъ цивилизацlя пptнoситъ яoвyю шпopy, 6лижe
oтвъчающyр классическoй o6yви pимлянъ и 3нa.
чительнo oтличaющyюсЯ oтъ sаpвapскoй, 6eзъ сo-
инъH|'| кельтскoй шпopц. пoявляeтся и3яц{нaя,
пpистcгивaющaяся цпaPa' кoтopaя пoчтt нe имъ-
I
ствa; дoстaтoчнo стpoга шпopa, ,кoлeсикo кoтopoй
дъйствyeтъ сильнъe щекoтки.
нeсмoтpя на всe скa3aннoe' пptхoдится смo.
тptть нa Цпopы кaкъ нa нeиз6ъxнoe 3лo' и пoтo.
мy пPивeдeuъ слoвa t3въстнaгo yaйтa Мельвилля;
iдeвЯть десятЦхъ ёзtoкoвъ пoстyпяли бЦ 6лaгopaзyмнЪe' eсли.6ы oставили дoмa свoи щпopы' такъ
raкъ eдвa ли изъ дeсяти ъ3дoкoвъ oдинъ yпoтpe.
6ляeтъ пpaвильнo 8тo'opyдle..
Bесьмa чaстo yдаPъ' нaпpaвляeмцй шпopoй въ
6oкa лoшaдt, нe дoстигaeтъ назвачeвIя' oстaваясЬ
въ пpoстрaнствъ' всъмъ извъстнo, чтo fla лoшaдяxъ' нe3HaкoмЦxъ сo шnopами' ъtд[ть лeгче' чi!ъ
нa тtxъ' кoтopыя испЦтaли Eтo сepьезнoe срeдствo.
flaчинaющемy ъ3дoкy шпopы сoвеpшeннo и3лишни'
и пусть oнъ пoмнитъ' чтo нeyмълoмy o6рaщeнiю
сo шлopами мы 06я3аны массъ дypнoъзжихъ я съ
испopчeнвнмъ хapактepoмъ лoшадей. Если-жe нe.
o6xoдiмo вoспoльзoвaться шпopaми' тo слъдyетъ
състь глy6oкo въ съдлo' пpeхдe чъмъ иxъ зaстa.
вить фyнкцioннpoватЬ' oтдълить шeнкеля и yда.
6l
60
pить oпyщсннofi внизъ нoгoй въ 6otra ,loцlaли за
lloДltpyгol|. оoA{дсъ.y(о |Ioс,I1l yДдpд ll'ткo
дoЛx(l|д
принять свoe лpeжflee пoлoжeнie' чт06н пpeдyпpедtтЬ втop{чнoe прикoснoвeнie шпoDъ. въ тeoDlи
всe.8тo oчrнь lрoстo и yлo6oпollлтпo, нo ltа tlрoктtrъ пpt нepaвнoмtpныxd тoлчкахъl въ oсo6eвнo.
сти' eсли всадникъ yтoМлrнъ! шпopы мoгyтъ пpи.
чинить мfloгo вpедa.
3aм.Ьтимъ, чтo чoстo |lд6люДа'о|цдЛсл nDивЦt|(ц
лoцaдсл oтмахиваться нoгoй oтъ yдapa шпopы прo.
исIoдtтъ llсключитeльнo oтъ nеyм{лагo o6paщeнiя
сo Цпopaци, пeрвЦе yдapы *o'opo'и 6ыли нe3нa.
читeльнц и напoмняли лoшади yкoлЦoвoдa. Если.
Dы ъ3дoкъ сeйчaсъ-жe pазсtялъ Dтo нeдopaзyмъяle и нъскoлькими yдaрами шпoръ пoяснилъ лoшади сaoи тpe6oвaнiя' тo oнa пoнялa 6ы gтot и
дypння лpивнчки нё пyстили 6ы xoрнсй.
Цля уДaqa шпopами всадникъ нe измъняeтъ пo.
лoЖeнiя ни вepxяей, flи сpедней чaсти тълa;
дaжe
и нижняя чaсть' тo eсть щeнкeля' Лишь oтчaсти.
тoлЬкo нa мгнoвeнiе yдapа, пepeиъняютъ свoe пoлolrснie. дъйствiю Цпopъ дoлжнo
чпpeдшествoвaть
пPиxатIe шeнtелeй къ 6oкy лoшaдt,
зaтъмъ пЯтки
cлeгкa пoвopaчивaются вo внyтpь, нoсoкъ мгнoвeннo oпyскаeтся и oтpЦвистыцъ движенieмъ yдаpяюъ
въ бoкa oкoлo пoдпpyгъ.
длЯ тoгo' чт06ы нaкa3aть прoвинившyюся лo.
мoжнo лoвтopить yдаpы нъскoльio pa3ъ.
lшадь,
yдшть
шeякeль ни пepeдъ' ни лoслъ yдаpа oт;юдь
Jiнaче лoшaдь 6poсится въ стopoнy,
н€-слъдyeтъ'
и сiмнй тoлвекъ 6yлeтi
:::T]"пoльзы
1"" пoвинoвeнiя'
вмъфo
вo вpeдъ ynpaвлeнiю.
шeнкеля
пePедъyдaрoмъ
шпopoй дoл..,..^,,.!1}u.iu
лoшaди пPeдyпpeждающeсзначeнie;
}:.:.:1*]' для лoнятЬ,
лo^щaдь.дoлжна
чтo eсли яe пoдЪйствyeтъ
щeвк€ль' еe oжидaeтъ цпopа.
пpизнаю тoлькo нeпoдвижнyю utпoрy'
встa---,z
Елoflнyю
въ гн,Ьздo, въ ха6лyк!, пяшeтъ Фlлnrcъ;
ona oдtta тoлЬкo держится твepдo' и я въ нeй
yв,Ьpoll]i'.
Пo мнtнiю Dтoгo-хe aвтoDитета въ дЬлЬ внtзд.
ки' вflaчaлъ rlадo yпoтpе6лять щпopы шapoo6paзaыя
и пoстeпc|lllo пcрcхoдить l(ъ цlпoръ съ гладtимъ
репeйкoмъ. 'Цлинy шnopы oпрeдълить дл' всъхъ
слyчаeвъ нeвoзмoжнo. для ъздoкa съ кopoткими
нoгaМи нyжна кopoткая щпopа! тaкъ какъ каблyкъ
crо lIо моx(ст1' 6ыть lиn(c pо6cpъ лoutoди. Если y
ъздoкa длинныя нoги' тo eмy нyжны и длинныя
щпopы' чт06ш яe пpиxoдилoсь слишкoмъ 3aламы.
вaтЬ нoгy.
IlpoдпtroaЕiл вЕyсa Е oти8oтa.
пpиxoдится и съ aтимъ считaться, чт06ы нe
6Цть мишецью для зл.нхъ шyтoкъ.
,пpавилъ снapяженiя
I.laчнемъ съ oснoвнЦхъ
вeproвoй Лoшaди; зaмътимъ' чтo пикакlя yкpашeнii
нe дoлжны 6цть дof,yскaeиы, кoнeчнo' eсли ъздокъ
)келaeтъ 6ыть,Jкoppeктнцмъ... Пepeвивать цвtт.
ннми лeнтами yздeчкy, ъ3дить на pacЦитoмъ съдлъ'
yпoтpe6лять цвътяыe' вышитые пoтвики и т. д. все
Eтo въ глфaхъ спецiалистoвъ-,,пpoфанaцiя искyс.
ствa... въ Poссiи, гдЬ вeрxoвoй спopтъ малo развитъl тaкoй ъздoкъ rдъ.ни6yдь нa oстpoвaхъ въ
Петep6ypгЬ или петPoвскoмъ паpкъ въ Мoсквt
пpoшелъ 6Ц нeзамъчeннымъ, нo въ лoндoнt' пa.
pижъ, вънъ и дажe Бepпинъ eмy 6ы
пpишлoсь
паслyшaться мвoгo гopькихъ истинъ ц ъдкихъ нaсмъшeкъ'
xopoшая мастepскaя някoгдa нe вЦпyститъ тa.
кoгo импpoвизяpoваннaro снаpяжeнiя' и кpoмъMyнд.
штyка' пряжeкъ и стpеМянъ ничтo н€ дoлжнo6лe-
стъть. I{oжa на yздечкъ и съдлъ
хrлтaя; чepная yпoтpe6ляeтся лишь
o6язaтельвo
вoeнными и
тo нe везд.Ь. Пoвoдa тpeнзельныe и мyидштyчнЦe
дoлЖны быть oднoй шиpины.
62
лyqщ|я сьдлs въ Poссtи и!roтoвляютс' Ilа {haбDи.
каxъ; вaльтёра и кoхa въ пeтсp6yрr'Ь и ЦицмЬp.
мaнa въ МocквЬ. Чaстo yпoтpe6ляемы" нau,и"и
щopниxaми пестpня пoдпpyги нe гoдятся; стpeменa
дoлжны 6цть иэъ пoлиpoвдннoй стали.
Heльзя oдtвать, напp.) фopменItoе кaвaлepIйскoe
oгoлoвьe пpи aнгл|йскoмъ сЬдл!, и нao6oooтъ. A
также в006щё нe пpинятo на пpoгyлkаxъl a oсoбсннo съ дамдми, tgдиr'ь ша фopмсtlПыхъ съдлахъ.
нeпpиличнo засoвЦвaть хлнстъ зa гoлeнище сaпoга.
a такжe дёpжaть eгo ввepхъ. Хлыстъ дoлжeнъ 6ытi
въ пpавoй pyкъ' кoflцoмъ внизъ. вдoль плeча лoшaди. Если жe всaдникy пoпад06ится святЬ шляпy
или oтдaть чeстЬ' хлыстъ пepедаeтся въ лъвyю
pyцy. пeкpасивo' Roгда я3ъ-пoдъ нoгъ всадника
высoвываются впередъ кoнцы nyтлицъ' а для aтoгo
кoaцн пoдвepтнвaются лoдъ пyтлицa yсaиoй пpя.
жки.-и зaклaдываpтся вдoль съдлa назадъ.
:тo кaсaeтся кoстюма сaмoгo всaдникаl тo нa
!тoтъ счeтъ сyщеcтвyeтъ стpoгo yстанoвившaяся
мoда' нe пoдлeжaщая 60льшимъ кoлe6анtяМъ.
Есть кaтeгoрiя мoлoднхъ людe4, такъ скaзатЬ'
принишающиxъ гpимъ спopтсмDнa' кoтopымъ пpt
oтсyтствiи кaкoгo 6ы тo нп 6ылo сoцiaльнагoпoлo.
жeвiя, вeсьма вaжнo казaться спoртсм9нaми.
- зa гpаницeй oни 6poсаются въ глазa' тaкъ какъ
Pъзкo oтличaются oтъ oстaльвЦхъ; ихъ чаще видяъ пъшкoмъ съ xлgстикoмъ въ pyкt, въ 6apxaт.
нoй xoкeйскoй шапoзкd, кopoтeнЬкoмъ сюpтyчкъ,
yэкtxъ pейтy3aхъ и въ высoкиxъ лaкирoванныхъ
60тф0pтaхъ съ o.лyшительшo гpeМяulими шпopaми.
въ Aнглiи' lдъ пoчти лля всякагo видa спoD].a
yстанoвленъ свoй кoстюмъ, pъзкo pазличаютъ кo.
стюмъ для ъзды пo гopoдy и зa гoPoдoмъ.
Aaглtчане въ гoрoдъ, паркaxъ и 6лижайшиxъ
oкp-eстнoстяхъ нoсятъ циЛиндpъ' галстyxъ слoжeпнЦ'' нo нe завязывающtйся 'сiмимъ. визиткv съ
oкpyглeнннми кpаями' панталottн щшpoкiя сo штЪllп-
кlмЦ, o6tlкttoneвlIyю oбyвъ бсз1' llltlopъt пcpчaтки
изъ сo6ачьol,l кoкп и xлыстъ. Lцeпстильaцe сынЦ
Aль6loнa тpе6yютъ хoppeктнoст'' и oдътнй такимъ
o6pазoмъ ,,lжeятльмoнъ.. мoхeтъ всeгда' сoйдя съ
лoшали, пoбывать въ гoстяхъ въ тъxъ слyчaяхъl
гдЬ не тpе6yeтся oсo6нfl кoстюмъ (Днeмъ сюpтyкъ,
вeчерoмъ фpaкъ или,'смoкингъ..).
Aнгличанамъ ileлЬзя oтказать въ пDaктичнoсти'
и нaдo сo3нaться' чтo yкa3aнныA
I{oстюмъ чpeзвы.
чaйнo yдo6eнъ. Цилиндpъ легче всъxъ гopoдскиxъ
щляпъ' сядитъ нa гo'oвъ плoтao' не 6oится нeпoгoды. гoтoвый галстyxъ 6aнтикoмъ нe pазвяжется
сaмъ и' кoнeчнo' yдo6нъe для вePxoвoй ъэды' чъмъ
англiйскiй,,шаpфъ.i. oткpытaя спepeди визитка
тoжe весьма yдo6нa, такъ какъ нe пyтаeтся въ
нoгахъ' a шиpoк|я ланталoны знarительнo yпo6нtе
yзкиxъ' yтoмляющиxъ.нoжlыя мышцы и зaтpyдняющиxъ правилЬнoe пoлoжeнie ляшeкъ и икpъ. пеpчaтки изъ сo6aчЬeй кoxи вe 60ятсл сырoсти; хлыстъ!
oлинъ кoнeцъ кoтoPaгo Пe тяя<eлЪe дpyгoгo, нс
yтoмляeтъ pyкъ.
нa пapфopсныя oхoты вЦъ3жaютъ o6язатeльнo
въ кpасaыxъ фpакaхъ, 6ълыхъ peйтyзахъ и сaпoгаxъ съ oтвopoтами' a въ pyкr 6epyтъ стэкъ. He
6yдeмъ пeprчислять инoстpaнныхъ знaмeнlтoстeй
въ сфepъ пopтняянагo tскyсствa, тaкъ кaкъ eдвa
ли (oмy ни6yдь изъ pyсскиxъ читатeлeй пp'дeтся
пoль3oвaтlся uхъ Уcлуragl.
вepхoвaя
rtмъ
:Ьвдп дaшът.
пpистyпитЬ къ дaмскoй ъздь, мы
считаемъ нeo6хoдимыцъ вaпoмнllть o скaзаннoмъ
нaми oтнoситeльнo съдланiя' B3нyздывaнiя и держaвiя пoвoЕ, тaкъ кaкъ всe 9тc въ pавнoй мъpъ
oтнoсится и дo аиaзoaкt. Нo, къ сoжaлънiю,дaмы
въ oгpoм[!oмъ 60лЬщинствъ слyчaeвъ oтнoсятся
чеpeзчypъ пoвepхiloстнo кo всъмъ тpe6oвaнiямъ
Пpeждe
64
Teoplt вepxoвoй tзльt, и пoтoмy tlоp1utкo пpcltссr,ltап
амцaoнкa ЛPoиsDoдЦтъ tla спcцIдлистд yДPyчающео
впoчaтлън|e.
Изъ скaзaннагo, кoнerнo, нe слtДyeтъ вЦвoдить
заключенie, rтo дамЦ нeспoсo6ны iздить пpaвильнo;
!oao,,ltlaп импopaтpицa oвстpIj,tс(aл' г.яи Ilаyopъ
o,Дoнoгью, Лyaзe, Элиза и мнoгlя дpyгlя слyжатъ
тoиy сaиымъ кpаснopъчивЦмъ oпpoвepжeнieмъ.
Жслая 6ыть пoлезHыми вачинaющей aмaэoцкъ'
мц кoснeмся всeгo тoгo, съ ч.tмъ пpихoдится eй
стaлkиватrcя лpи o6yчrнlи t3дt.
Рaньшe всегo слъдyeтъ зaмътить, чтo o6yчeнie
вepхoвoй *здъ нe дoлжнo яачинaться слtшкoмъ
paвo. Мyскyлы дЪвorки слишкoмъ яъжвн и спии.
нoй хpe6етъ сла6ъ, чтo6ы мoжнo 6ылo вaчать :Ьздить
6eзъ yшеp6a здopoвью. пyчшilt вo3pастъ для дъъуrw-|6-77 лътъ, кoгдa xeвскiй oPганизмъ yжe
пepeжилъ тpyдннй лepioдъ сфopмtpoваHlя.
пoкoйнaя импеpaтpицa aвстpiйскaя, чyть ли нe
лyчшая нatздницa нaшeгo вpeшeни' впеpвые сЪлa
на лoшадь 20 лътъ.
и3вьстный запaсъ нryстRaшимoсти' пpавильяoe
олoжeнie и лю60вь къ tзлt-сyть
нeo6хoдимыя
хaчeствa нaчинающсй aMазoнки.
вeсЬмa тpyднo пonoxeнie o6yчaющaгo, кorдa eмy
пpихoдитсЯ иМътЬ дълo съ yчeницeй, нaчaвшeй
yчeнie вeрхoвoй iздъ лo сoвътy вpaча или тpaди.
цloHнo' съ цълью пplo6pъсти
фигyрy".
тaкая амaзoнкa, лишеннa't oхoты 'лyчшyю
я дю6ви къ DтoMy
благoрoднoмy заaятiюl смoтрящaя нa нeгo' кaкъga
сpeдствo} 06ыкн0вeннo пepеxивaeтъ смepтельный
стpaxъ' paздpaЖaюцiй кaкъ лoшадь, такъ и yчитeля.
вoпрoсъ o xoстюмъ въ дaннoмъ слyrаЪ весьмa
вaжeпъ' такъ кaкъ иначe пoсaдка дацц легкo цo.
жeтъ сдълaться sеyдo6нoй.
Кaкъ дoлжнa oдъвaться aмазoнкa' мы скaжемъ
нижe. а тепeDь oстaпoвимъ внимaflie читaтeля нa
кoстpмt яaчицаюЦeЙ t3дить. Извtстнaя aнглiйскaя
г.хa Пayэpъ o'дoнoгью, даетъ пЬ этoмy
прcд;oтy ;л{Дyрщlя yкaзанlя; 6oтфopты съ нe6oль.
.'"" *i6лvкaйи нaи6oлъе yдo6нЦ' o6yвЬ хe съ
пyгoвицам; не peкoмeндyeтся' тaкъ кaкъ цъпляeтся
КpoшЪ тoгo, нaчивающeй вaъздницъ
зi
".peмeн..им,Ьть po,lтyзш и3ъ oлоньeй кo}ки, l(o}lсo6toДимo
тoPыя снapyжи, книзy oтъ 6eдpа, мoгyтъ бытЬ пoкpытн сyкнoмъ' a для из6ъxаHiя тpенiя пoдъ пpaвьй и ;ъвoй кoлънкaми ихъ нa6ивaютъ вaтoй.
скooмпaя тeшнaя aмaзoнкa пonoлняeтъ кoстюмъ.
ГoлoвнoЙ y6opъ сoставляетъ низкaя' кpyглaя фёт.
poвaя шляпа мyжскoгo фaсoна. вoлoсы вадo paспy.
стить. пoтoмy чтo' какъ 6ы кpъпкo ихъ ни пoдкoлoть' o}lи всегдa pа3oйдyтся oтъ тp'ски, и eдвa
yченицa пoчyвствyeтъ' чтo щпильки вылъзaютъ и3ъ
вoлoсъ, дълaeтся веpвнoйl и всe вaимaнie съ лoщади пepeвoдится нa лpичeскy. Если uы yпoмянeшъ
eщс o легI(иxъ хлыстaхъ и пpoчныxъ пepчaткaхъ'
тo вoпрoсъ o xoстюмъ 6yДeтъ исrepпанъ.
l.лaвнъйщaя вець дпя дамскoй ъзды-8тo съдлo.
Bсtмъ знакoмo, вlpoятнo, сoвЁeменнoe дaмскoe
съдлo съ тpемя лyнами' изъ кoтopыхъ двъ пoмъ.
щаются fla лъвoi стopoнъ, a oднa' 3Haчитeльнo
цeнЬшe' нa прeвoй стopoнъ съдлa. пoслъдняя, въ
сyщнoсти' лишняя и пoтoмy дoлжЕa6ытьпaстoлькo
мала| чт06н нe мъшать yпPaвлeнiю пoвoдoмъ пpи
низкoмъ пoлoженlи Pyкъ'
вepxвяя лъвaя лyBa слyжитъ yпopoмъ для пpa.
вoй нoги нaъздвицыl ниt(няя хG слyхитъ для пoд.
деpжки нoги вышe кoлънa. Ч!мъ 6лихe эти двЪ
лyiи paспoлoжены oднa къ дpy.oй' тъмъ 9тo yдo6.
нъe для дaмн съ кoрoткиl.tи яoгами' и нaooopoъ.
лyкa дoлxнa 6ыть пpикpЬплeнa къ съдлy лoмo.
щью винтa, а нe traглyхo, какъ Dтo Eамъ чaстo
вtдъть.
пDихoдилoсь
.
Пoiвижная лyкa имъeтъ тo нeсoинъннoe пре"
имyщeствo' чтo eю мoгyтъ пoльзoваться дaмЦ paзItaъзДltица.
личliaгo тълoсдoжefllЯ' и явлЯeтсЯ
кП. yPусoвъ'
вЕPх. ьзд^'
вo3мoxнoсть
5
66
и3мънять пoлoxeяle лyки вo вpeМя 6oл!e или мe.
нъo пPoдoлжительнoй tздЦ. чтo влlяeтъ вссЬмa
6лaгoтвopнo нa yтoмлeнныe мыЦцы нoгъ.
Пpи
нaдo o6paтить внtма||lе яa тo' чтo.
- виflтъэтoиъ
oЦ
зaкPyчивaлся слъвa нaпDавo. a нe нao6opoтъ, инвнe, пpи flaдaDливaнlи trcлltioмъ' лyка
пoстслeнgo Paзвилчtвaлась 6E, а Be зaвиячивaлaсЬ'
какъ въ oтoмъ слyчаъ.
пPи чистцъ сtдлa лyкa нe дoлжнa 6ыть oтвин.
чивaeма' тaвъ какъ пoстo'ннoe oтвинчиванle и
пpивинr.ивaн|e pa3pyщaютъ пpoчнoсть винтoвoгo
наpъ3a' a Eтo oсo6енflo вaжвot тaкъ кaкъ нeль3я
зa6Цвaть' чтo дaма дepxится, главнымъ o6pазoмъ)
лyкoй.
Кaxъ- 6ц ни 6нлa yстpoeна лyка' всeлдa слъдyетъ oбpaщaть внимaнle aa тo' чт06ц oнa 6ылa
нe слtщкoмъ длиннa и изoгвyтa и oказывала лъ.
вoй-нoгъ aшaзoнки нeo6хoдимyю oпopy.
и слИЦкoцъ и3oгнyтая лyкa мoжетъ
- l{лqEнaя
oЦть
вeсьмa oпаснoй для aмазoнки' пpи вo3мoжнoмъ
падeнiи вмъстъ сa лoшадЬю.
CидЪньe дамскarc сtдлa д9лхнo 6ыть пoчти
гoPизonтФьaoe; pаспpoстpанeняыя въ пpехнee вpeмя съдла съ yглy6ленiемъ тепePь oстaвлсны' такъ
кaкъ oни вынyхдaютъ прaвyю нoгyдълaaь нeylo6.
ный пoвoрoтъ.
Плoщадь сидtнья o6язaтeльнo дoлжяa 6ыть пo
вo3Цoхнoсти 60льще; этo, вo-пepвыхъ, с6eperаeъ
спинy лoшaди' a вo.втoрыхъ' знalитeльнo yДo6нЪe.
сpедвlй вtсъ дaмсxaгo съдла двадцa].Ь фyнтoвъ, a
чto касaeтся дo paзмърoвъ, тo D],o дoлжнo зaвисъть oтъ Poстa и pa3мъpoвъ сaцoй aмaзoнки. Aн.
глiйскaя
o Лoшaди.. сoo6цаeтъ пo
''книгa тa6личкy, нo мЦ нe пpивoдимъe;
'тoмv
пpeдмeтy utлyю
здъсь, пoлагaя' чтo рaзъ съдлo 3aкaзываeтся. тo
мaстepъ'
дo6poсoвtстный
знaя зaказчицy,вц6epeтъ
сaмъ сooтвЬтствyющеe съдлo.
06щимъ правtлoмъ yстaнoвлeнo, чтo дaмскoe
ь1
съдлo| 60зъ o6шиpнoй o6ивки, дoлжнo тoчнo зaнимать сБoe мЬстo на спипъ лoшади.
Пpи этoмъ мы пoзвoлимъ се6Ь o6paтить вни.
Мaнle нaшихъ читaтeльЦицъ' чтo yпoтpe6лятЬ съдлa
сo стeгaпными 6oкaми нe спъдyeтъ' такъ кaкъ oтo
прoтивoръчитъ мoдъ.
Aмaзoнкa' пpидepкивaющaяся пpавилъ спopтa'
дoлжнa знaть' чтo настoящеe щeгoльствo зaклю.
чаeтся но въ 6езцtльншхъ yкpaшeнlяхъ' a въ лрaк.
тичeскoй пpoстoтъ. всемipнyю извъстцoсть пo Eтoй
спeцlaпьfloсти пpio6pЬли лoндoвскiя съдeльвыя
и сынъ..и,'tltlчoлльсъ и к0l..
фиpмы
''yилькинсoflъ
пoслъдшeй
фиpмъ мы o6я3aны изo6pътeнleиъ
нoвaгo пpeдoхpaнитeльнагo стpeмeaи и пpeдoxрaяитeльныхъ рeиseй' чт06Ц aшa3otsкa (ю6sa) нe за.
пyтывалaсь o съдлo нa слyчaй падegьЯ.
Еще нe тaкъ дaвнo излю6лeннымъ cтpeменeмъ
въ дaмскихъ съдлaхъ былo стpeмя-6aщшaкъ. мы
pъЦитeльнo не знaемъl пoчeмy пoявилaсь тaкa'
фopмa, pа3вt тoлькo вслъдствie симвoличeскaгo зна.
чetlя 6aшмaка, гoвopящaгo o влaсти xенщинъ.
Teпepь этo стpемя oставлeнo сoвepЦeннo и
встръчaeтся лишЬ вa старЦхъ съдлаxъ; нoвъйшaя
фopма пpедстaвляeтъ кaкъ бы двa стрeмetи' oднo
въ дpyгoмъ; Меньшee стpeМя пpикpъплeнo къ 60ль.
шeмy пoсpeдсl.вoмъ пoдвикногo вaлькa такъ' чтo
eсли пpи пaдeвiи aaъздницa зацъпится нoгoй зa
стpeмя, пoсЛъдUee лoвepнeтся вorpyгъ свoей oси и
oсв060дитъ нoгy.
oдлaкo, въ самoe лoслъднеr вpeмя paздаются
гoлoсa oтвaxflЦxъ aмa3oяoкъ прoтивъ',предoхpaнитeльныхъ.. стpeмянъ. oн:Ь дoкaзываютъ, нo 6езъ
oснoванiя' впpoчeмъ, чтo при 6ыстpыхъ aллюpаxъ
нoга глyбже вдвигается въ стpeмя и тaк'мъ o6paзoмъ задёDживaется имъ.
Г.хa Пayэpъ o',Цdнoгью ptшительlo peкoмeн.
дyeтъ пoль3oвaться o6ыкнoвeнннмъ oxoтничЬимъ
стремefle!'ъ.
69
6B
Cлишхoмъ лoгкlя сt/lла |lc!(oлsтoлЬнцi тo. чтo
дoстигдотоя сoкрaщонloмъ въсa' тGpяотся въ пpoчtoсти, a шeждy т!мъ, rтo-глaвнъйЦee кaчeствo
дaискaгo съдла' oтъ aoтopaгo всeцълo 3aвиситъ
нaъздницa.
Ctдлo нaклaдgвaeтся нa лoшадь свo6oднo, ятo6ы
oнo нg стъснялo плсчъ' a пoдпpyги дoлхны бЦтЬ
сильнъe пoдтяflyтц' нexeли нa мyжскoмъ съдлъ'
шl шoтopoиъ всqдни8ъ мon(oI"ь ,lxдть и вoвсo 6os.Ь
пoдпpyгъ.
taYe лyvшaя и3ъ нaъздaицъ нe мoЖeтъ и36!жaть нькoтopaгo кoлe6aнiя въ пPавyю стopofly' и
тaкъ хaкъ eй yжe нeльзя рaвнoвъс|eмъ пoстaвить
съдлo нa мъстo, тo' eстествeннo' пpoчнoсть пoлoxeнiя с!дла_вещь сyщeствeнflo важнaя. Если съд.
лo, 6лагoдapя слoженiю дoшaди' мoxетъ сoскaль.
зывaть нa3адъ, тo нeo6xoдимo yкръпить егo нaгpyдникoмъ-
тaкъ какъ нaъ3дflицa' вслЬдствle пoлoхенiя
сaoогo яa съдлъ' вынyxдeнa дepжaтЬ pyки выщe,
чъмъ этo дълaютъ мyxчины' oтчeгo и лoшадьдrp.
xtтъ вЦшe гoлoвy, тo пpи {aмскoй ъ3дъ всeгдa
пoлrзнo пoльзoвaться мapтингалoмъ.
пpexдe чъмъ oпyститься въ съдлo' дaмъ сль.
дyетъ внимательнo oсмoтpъть, aакъ oсъдлaнa пo.
щaдь и' 1юлькo y6ъдивщись въ правильвoстt всeгo,
сaдитьсЯ fla нee.
чтo кaсaетсЯ кoстюмa' тo' върoятвo, намъ пpo.
стятъ нaщп читaтeльняцы' если мы, втopгaясь въ
этy вахнyюo6лaсть' пoзвoлимъ с€6Ь дaть Еъскoлькo
сoвътoвъ и yкaзанiй.
ЧЪмъ кoстюмъ пpoщe! тъмъ 6oльшеe впeчaтлЬ.
нIe oнъ лpoи3вoдитъ' пo кpaйвeй мъpъ' нa интел.
лигeнтнaгo чeлoвъкa. никакiя лeнты, 6aнтн' 6y.
кeты' цвътныe гilстyхи' вyaли и въ oсo6eннoсти
никaкiя дpaгoцъннoсти нe дoлжны aмъть мъстa.
Если нeo6хoдимы часы' тo oни нoсятся въ 6paслет!
или на чepнoЙ тeсьмьl въ гpyднoЦъ каpмaнчикъ.
l.IаП60льtrlсс затpyдшo|Iic-Eтo хopoulo сшитая ацaзoн(a. дд)кe въ Aнглlи нcмнoгo пopтныxъ' 3aслyжившиxъ сe6ъ извъстнoсть въ Bpoйкъ 6езyкopизнeн.
ныxъ aмaзoнoкъ. Bъ Пeтep6ypг! извtстeнъ Тeдe.
ски (yгoлъ Mopскoй и невскaгo).
oпытнaя нatздницa, какъ дамa' 6yteтъ 6езъ
сoмнънlя зopкo слiдить лpя пPtМъркъ' Й eДBa лi
всъмъ назва!нЦмъ пopтнымъ пPидeтся пoxвaстаться'
хoть oднy амogoн(y oilи сщили 6o!ъ пcpo.
чтo
дЬлки.
и тaкъ кaкъ oпытнцxъ пopтнцxъ цilo'авсъмъ
сшить се6t aцaзoвки въ Лoндoнt и въ петep6ypгъ
вeyдo6нo, тo tЦ пoстаpаeмся' нaскoлькo yмъемъ'
пoяснить. въ чeмъ. сo6ствeннo' заключaется кpи.
тика этo;o (oстюма' глaввымъ o6paзoмъ' съ тoчкЕ
3Dънlя пpактикx. эстeтичeскaя жe стopoнa, въpo.
яЬнo, 6oльщимъ чtслoмъ дaмъ 6yteтъ сo6люteнa
и 6eзъ flaшихъ yказaнiй.
начнeмъ oъ лифа. лифы oднo6opтннe, зaстеги.
вaрщieся дo вoрoтa, вышли и3ъ мoдн. въ Aнглlи
нoсятъ тeпepь всюпy лвy6opтный пифъ, плoтнo o6.
тягивающlй 6юстъ, и пaльтo, пoкpЦвapщrе 6eдpa'
съ чepнЦшъ или 6Ъпымъ жилeтoмъ. Для !зды пo
гopoдy и пapкatъ всегдa дЪпаeтся чepнoe пaльтo'
a для дepeвsr мoxнo сдълaть изъ съpaгo' тeмнo.
сtнягo tли кopиЧневaгo Цевioтa.
.Цпя жнлeтa чaщe всeгo yпoтpe6ляeтся тaкъ нa.
зцв. 'цв!тъ птичьягo глaзa., нo всe хe кoppектнъс
чеpннй жилетъ' тo-есть_пoдъ цвътъ амазoнки t
пaльтo.
Cамa ю6кa дoлжна 6ыть сoвepшeннo6eзъсклa.
дoкъ и свъшивaться кaкъ 6ы въ четцpехyгoльвикъ.
Длинa ея дoлxнa 6ыть нe 6oльщe rЪшъ нyxнo, втo6ы
зaкpыть стpемя и Bory' сидя на лoшaдt.
чащe всегo амазoнкa yзкo скpoeнa съ лъвoй
стopoнн, пoIгь сiдлoмъ' а имeнвo aтoгo в нaдo
из6tгать 6oльщe всeгo! тaкъ кaкъ oEa мъшaeтъ
пpавильнoмy сидънью и зaтPyднЯeтъ ваъ3дницy въ
?0
0я движeн|яхъ. съ пpаBoй )кс стopoльl ю6кa Дoл.
xlal напpoтивъ' плoтнo пpилсгдть' traкъ лoсины.
тa чaсть' гдъ пoцъщаeтся кoлъso, дoлкlra 6штЬ
пpавильнo вЦкpoсна' ивaчe пoлyчaeтся веcьма н€кpaсtвoe вo3внщeнle' или' нaпpoтивъ, р6кa въ
Eтoиъ мtст! oчeнь стягиваeтъ кoлънo. вoo6щe нa
Eтo мъстo xeлaтельнo пoлo)китt сyкoннyю пoA-
клaдкy.
Изъ вссгo скaзаняагo ясllo| чтo пpимlpкa амaэoнки тpe6yeтъ 6oльшoгo oпытaсoстopoHы мастepа
и тephtнlя сo стopoнЦ вaъздницы. oвeвидвo, нтo
пpимlpять пepeдъ зepкaлoмъ въ кoмнaтt нецtлeсo.
o6pa3aol sмaзoнкa мoxeтъ сидъть лpeкpaснo, 6y.
дyчи сшtтa плoхo' a какъ тoлькo дамa сядeтъ въ
съдпo, вся кapтинa пepeм!нится. Bo из6Ьжанie
aтoгo нeo6хoдимo пpимЬpкy пpoизвoдtть flа съдлъ.
мeнъe чeтцpeхъ скyчнцхъ пpимЬpoкъ, пo !!нънiю
лyчшихъ пoPтныxъ, 6ыть нe мoжетъ. нo и пoслъ
этoгo яe всe исчepпaвo, тyтъ кстати пoгoвopка:
пyддингa пoзнaeтся вo вpeмя ъды... Б6ль'качecтвo
шaя частЬ aнглiйскиxъ aМaoнoкъ ишъетъ двЬaлaстячныя петли' пpeдна3вaчeuцыя длЯ нoгъ. Цъль
втoгo пpиспoсo6леHlя сoстoиiъ въ тoмъ, чт06Ц
yдepЖивaть ю6кy въ надлежaщемъ пoлoжeнiи. oднa
изъ пeтeль paслoлoжeнa спepеди; дpyгaя сзади
ю6ки. эти элaстичнЦя лeнты дoлxнЦ 6цть пpишиты aaстoлЬкo слaбo' чтo6ы oвъ мoгли oтopвaться
въ слyчaъ пaдeнiя нaъ3двицы иl тaкимъo6paзoмъ'
пe лишитL пoслъднюю вoзмoхнoсти дъЙствoвaть
нoгами. Если иы' 6Цть мoжeтъ, чepe3чypъ пo-
дpo6нo ocтанoвились нa кoстюмъ' тo тoлькo пoтoмy'
чтo въ плoxo сшитoй aмазoнкъ ни oднa наъздницa
нe мoжeтъ xopoшo сtдъть нa лoшaди.
. Упoтpe6ляeмый для вepхoвoй ъздн кopсeтъ дoлxeнъ 6ыть нaстoлькo кoрoтoxъ, чт06Ц нe пepе.
xoдtть нa
' съ
6eдpа.
тoчки spънlя пpsктики и Dстетиxи' длиннЦя
пантaлoны нe шoгyтъ 6ыть peкoмeндoваны. }laряд.
ныя la'ЬздницЦ yпoтро6л'ютъ тoлькo паHталoны
мv'(с(oгo фaсoша съ пoдхoдящими шти6летамц или
съ лeгкимп лaкиpoвaнHыми 60тф0pтaMи нa низкиxъ'
пpямыxъ и шиpoкихъ кa6лyкаxъ. хoрoшo сидящ|я
тaкiя пaнтaдoны шoxeтъ сшить тoлъкo мyxскoй
пoDтнoй. споцlaльнo 3aнимающiilся Eтoй чaстЬю кoс'o*u. cu"o сo6oю paзyмЪется' чтo въ 6oльшихъ
магaзинaxъ eсть мyxчины' дълaющle этy чaсть кo-
Кaкъ пан.
талoныl тaкъ и цти6леты дoлxЕы 6Цть oднoгo
цвътa съ амa3oнкoй. PeйтyзЦ дoлжны плoтao пpипeгaть лoдъ кoлънoмъ и дoxoдить дo гoлени. Hиx.
няя чaсть peйтy3ъ мoжeтъ 6нтьсдtлaнaизъ тРикo
или шeлкa для тoгo' чт06н fle пPиxoдилoсь натягивaть гoпeнищa сaпoБ fla 60лъе тoлстyю ма.
стюмa пo мъPкамъ, снятЦмъxeнщинofi.
теpiю.
Peйтvзы снa6жeвЦ иaленькими
пyгoвицaми
*..nзy o'ъ кoлъъъ. нa пpaвoй нoгъ пyгoвицы oти
пoмъщeны съ внyтpеннeй стopoнЦ для тoгo' чтooн
oнъ нe стъсн'ли. вpядъ.ли rtадo yпoминaтЬ oтoмъ,
чтo нижнiя ю6ки ни въ какomъ слyчaъ нe мoгyтъ
6ыть дoпyщены. Чyлки yкpЪпляются aa pе3инoвЦxъ
свъшивaющихся oтъ тaлiИ, Къ oaoi|
""сe"*u,ъ.
мyжскoй oдeжд! пpинaдлежитъ такжe иyХская py.
6iшкa, кoтopaя oдьвaется пoвepxъ sopсeтa. гaл.
3aвязывaeтсa'
стvxъ
-
Хeлaя слЬдoвать мoд!, яадo замътить, чтo вы.
сoкaя шлЯпa' цилиндpъ, сoвepшeянo впалaвъ нeми.
лoсть y сaмыхъ нapяднцхъ амaзoнoкъ.
oxoтнte всeгo oн! yпoтpe6ляютъ такъ нa3ывaeмEй фeтpoвцй кoтeлoкъ, пoдъ цвътъ хoстюма, и
otяte вoсятся мaлeнькiя' низeнькiя сoлoм.ннЦя
Ьляпки; пoсл!днlя дoпyскaются тoлькo внъ гopoда.
Какvю 6ы шляпy ни надъла наъздница, eй надлeжитъ oза6oтиться o пpичeскъ. luпилeкъ жалъть
fle нa.дo. лишь 6Ц вoлoсa 6ыли yлepжаны въ пopядкЪ и не paспyётились.6ы дopoгoй. пpи Eтoмъ
iaДo зaм!тить' чтo мeтaлличeскlЯ щпильки пPи
't3
72
мaлъишoмъ сoгpъввU|и DЦпддаютъ п81' вoлoс],' n
лoтoмy пo8вoлЯcшъ сe6! flaпpавить внимaнle чи.
тaт€льницъ нa иsoбpътeнныя въ Asглlt щпильки'
кoтopня 06виваются тoнкoй шелкoвoй ниткoй. эти
щпtльки oчсяь yдo6ны, иxъ всогдa цo)кнo сaмoцy
пpигoтoвитЬ, 06м0тавъ тoнк'мъ шелкoмъ.
Если нatздницa нe мoжeтъ 060йтисЬ 6eзъ вyалt, тo дoпyскaeтся тoлькo чepнaя и кopoтxaя' нe
нtжe нoсa.
lllляпa yдеpживaeтся тoнкoй резинкoй' 3aлox€ннoи 3а 3aднюю чaсть пpически.
поpчaтки тoжe изъ сo6aчьeй кoжи' нoмepoмъ
вншe o6цкнoвeflнагo' тpoсть (стэкъ). Pyкy, кoтopая
дePжитъ пoвaдья' всeгдa oсвo6oждaютъ oтъ кoлeцъ.
ll]пopЦ мoгутъ нocить (нa лъвoмъ кa6лy8ъ)
ляшь
тъ
нeмнoгiЯ дaмы, кoтopыя yмъютъ ,съ ними
o6paщaться.
намъ oстaeтся eщe скa3aтьt чтo частaя чисткa
aмaзoнки цeтaoЙ стpaшнo пopтtтъ кoстюмъ. lle
aaдo дaвать гpязиl пpиставшей къ юбкъ, 3aсoхayть'
нeвoзиoжнo, тo над9 пoгpy3ить 3апaчкaннoe мЬстo въ вoдy, слelкa внпoлoскaть и пoв!.
сить плaтьe для пpoсyшки въ тeплoй кo!Eaтъ. за.
м!тимъ ещe, чтo пoстoянвo висЬть амaзoнкa нe
дoлжнa: aтo вeсьЦa вPeдao влiяeтъ нa фасoнъ eя.
a eслr 9тo
веpнyвшисъ съ пporyлки' flaдo oтдaть чeлoвъкy,
6oЛъe пpивыкшемy Bъ сyкoннымъ плaтьяцъ (нo нe
гopнtчнoй), слoxить и вычистить aма3oнкy.
вo вpeмя xoдь6ц амaзoнкa пpидеPживаeтся лъвoй pyкoй, въ кoтopoй наxoдится тaкXe ц хлыстъ.
Bъ т!xъ слyваяxъ, гдъ aмaзoнкь пpиxoдится
6нть въ кoстюмl 6oлъe пpoдoлжитeльнoe вpeмя'
ю6кa пoд6иpaeтсq кpючками и пeтлями fla внyтpeнвeй стoрoнъ яaстoпькo, чтo видвa ниxняя часть
гoлeнищa.
мeждy мнoгими yсoвepшенствoвaнiями, съ utлью
yстранить вo3шoxнoсть зaцъпиться 3а лyкy пpи
llnДot||! амд9oПки| мLц 6tt мoгли пoсoвътывaть 'пв.
тснтoваннoe пpeдoxpaняющee плaтьr. Toмасa.
Caдиться нa лoшaдь съ лoвкoстью и гpaцieй eсть
иск]lсствo' кoтoрoмy дамы нe мoгyтъ внyчиться
сpазy.
нe хeлаЯ състь въ съдлo съ
пoмoutью пpигo.
тoвлeннaгo стyлa' a тaкЖe вe нaxoдя ничегo зaмaнчивагo въ п6pспesтtв! вскaкtванlя въ съдлo,
амазoнкъ ничегo не oстaeтсяl кaкъ tспЦтaть слъдyющеe: кoнюxъ станoвится лередъ лoщaдью' дepI(а
къ кaxдoй pyкЬ пo пoвolyтpeнзeлЯ. IY1yндштyчныe
жe noвoдья никoгдa и ни пoдъ кaкииъ видoмъ не
дoлкны 6paться въ pyки' такъ кaкъ иoгyтъ пpи.
чинить 6oль лoцaди.
Aмaзoнкa пoдxoдитъ къ лoшaди спepeди. въ
слyчaъ' если лoшaдь нe стoиъ спoкoЙнo' ee ста.
вятъ въ yпoръ къ ст!нкЬ, зeмлянoЙy вaлy' 3a6opy
или нaкoflrцъ (ъ дpyгaй' спoкoйнoй лoшaдя.
пoдoйдя къ лoшади съ л:Ьвoй стopoяЦ' наъздницa стaнoвится лицoмъ къ гoлoвъ' какъ paзъ зa
лъвoй нoгoй' пoдъ пpямымъ yглoмъ къ тyлoвищy
лoшади' кoтoPyю oна лaскoвo пoтpeплeтъ пo Цeъ.
3ат!мъ наъздвицa 6eрeтъ xлыстъ и
пoвoдья въ
пpaвyю pyкyt пoлoживъ ee нa веpхпюю лy(y' и нa.
тягивaeтъ пoвoдья нaстoлькo, чтoбЦ лoшaдь чyв.
ствoвaла дaвленle тpензeля. Если лoшадь oчeвь
чyвствитeлЬна' тo надo дepжaтЬ пoвoдья сoвс!мъ
свo6oднo.
Пoсл! этoгo наЬздницa пoдfltмaетъ лъвyю нo.y
и въ тo жe вpeшя лъвoй pyкoЙ пoдЦмaeтъ плaтьe
яастoлькo' чтo6ы нoгa 6нлa свo6oднa. Bъ oтoтъ
мoмeнтъ кoвpхъ или тoтъ'ктo сo6иpaeтся сoпpoвoхдатьдaмy, наги6aется и пoдъ нoгy дамн пoдставляeтъ
скpeщeнння лaдoни. Hаtздницa, yпиpaЯcь ва нtxъ,
кладетъ лъвyю pyкy нa eгo пPaвoe плечo и' oттoлк.
нyвшисЬ пpaвoй яoгoй oтъ зeмпи' съ пoмoщью
пoднявшaгo ee въ oтoтъ мoueнтъ нa падoняхъ кoнюха oчyтится въ съдлъ.
15
't4
Чтo6ц пoмoщь ладoнeй сoвпaлa съ мoмснтoмъ
oттaлкявaнlя oтъ aомли. нoo6xoдимE сoлидapltoсть
въ дъfiствlяxъ' а пoтoмy всю этy пpoцeдypy Пaдo
пpoдtлнвать пo кoмaнд!. кoгда aмa3oнкa скaxeтъ,
чтo всe гoтoвo' пoиoгaюц|я eй в3Лt3aть считаeтъ
,,paзъ, два' тpи.. и пpи пoслъднeмъ слoвЪ сажаeтъ
вatздницy въ съдлo.
3aт!шъ нa!здница 3aкладЦвaeтъ пpaвyю нoгy
sa лyкy' a сoпpoвoждaющlй еe рaз.лaжtвaетъ плa.
тьG и пoдЦмаетъ стpсмя.
,Цaмj 6epeъ пoвoдья въ л!вyю pyкy и.oпpеlЬ.
ляeтъ' пpaвильao.ли пptгнавo стpeшя. Кopoткoe
стPeмя вЦsyждaeтъ наги6aться впpавo' чтot pазyмъeтся, нeкgлaтельнo и мoжeъ вы3вать cyдopoгy
въ лъвoй нoгъ.
Если xe стpeмя длиннo' тo кopпyсъ пeреги-
6aeтся влъвo, и yтoмляeтся floгa въ пoстoвннoi
пoгoнъ за yскoль3aющимъ стpемeнeмъ.
Пpaвильнo пpигнaflo стpeмя тoгдa' кoгдa aиa.
зoнкa 6ytетъ въ сoстoянlи свo6oднo пprпo.
дЦмaться въ съдлъ' yпиpa'сь на стpeмя пpи слenкa
сoгнyтoиъ кoлiн!, tеpжась пpatoй Pyкoй 3a лyкy.
Мнoгiя дaмы нaxoдятъ. чтo слъ3aть съ лoшади
3нaчtтельяo тPyднъe' чъмъ садиться нa нee. пpи.
чинoй sтoмy' въpoятнo, страхъ, внyшaeмнй п-poтя.
нyтнми pyiами пoмoгaющагo дaмъ' a тaкxe 6eзпo.
кoйствo зa свoЙ тyалeтъ' кoтopый легкo мoЖeтъ
прlйти въ 6e3пoрядoкъ.
Если пpи слъзaнiи пoмoгaютъ двoe' тo oдивъ
дepxятъ лoшадъ' a дpyгoй пoмoгaeъ нaъ3дницъ.
нo лeгкo мoжнo oбoйтись yслyгами oднoгo лицa'
aoтopый стaнoвится пepcдъ нalздницeй, лъвoй
вцтянyтoй pyкoй дeржитъ лoшaдь' a нaъздвицa|
вннyвъ нoгy изъ стpeмениt oсвo6oxдaетъ плaaьe
t3ъ ниxней лyки' вЦпyскаeтъ пoвoдъ и' пoлoxивъ
06ъ pyки нa пpoтянyтyю pyкy свoero спyтяика'
спyскieтся съ съдлa' нeшfloгo сoгflyвъ кoлъни. въ
слyчaъ, eсли плaтЬe oчeнь длиннo' чeгo, какъ мы
yшo гoвopилt| слъдyeтъ из6'Ьгать' тo пpeдъ тъмъ,
накъ yпepeться нa pyкy спyтникa' flaъ3дница
дoлжнa зaцъпить кoнчикъ ю6ки зa 60льшoй пaлeцъ
лъвoй pyк'.
при слъзaнiи съ 6eзпoкoйнoй лoшaди неo6xo.
дииo пepeдъ нeю стaвить кoяюxa' чтoбы oнa въ
мoмeптъ слtзавIя нe pвaнyлась впepедъ или нe
кишyлaсь въ стopoяy'
всe oтo шы oпясывaeмъ' пoлaгая, чтo aмaзoнla
сл!зaeтъ съ лoшадя и в3лъ3aeтъ н& нeе пpи no.
мoщи oднoгo илt дaжe двyхъ лtцъ' вo, нeсoмнънHo'
мoцeтъ встрътиться нeo6xoдимoсть слъзaть или
взлъзaть 6eзъ пoстoрoннeй пoмoщи;какъ xe пoстyiить тoгДа? для sfoгo дамa спyскaeтъ стpеЦя нaстoлЬкo' чтo мoжeтъ вставить въ нeгo лъвyю нoгy'
6еpeтъ въ лъвyю }yкy пoвoдъ и дepжится зaвepx.
пюю лyay' a пpaвoЙ 6ерeтся зa зaдAlй кpай съдna
и тaкимъ o6pазoмъ садится въ сЪдлo. Чyвствyя,
чтo сидитъ твepдol oна вннямaетъ лъвyюнoгyи3ъ
стpeМeни' 3aклilцвaeтъ пpaвyю 3а вepxнюю лyкy
и сoкpaщaeтъ пyтлище' наскoлькo aтo нeo6хoдимo.
Если пpи этoмъ aшasoвкa иМъeтъ вo3мoжвoсть вoс.
полЬ3oвaться yслyгами пHя, кaмflя !ли т. п.' тo aтo
ей o6лeгчитъ 9адaчy.
для тoгo xG' чт06ы спyстяться съ съдлa безъ
пoмoщи' нyжнo пpeждq всeгo вынyть Лъвyю нoгy
и3ъ стpeмени' а пpaвyю вЦсвo6oдитЬ Изъ лукИ'
затъмъ нaдo в3ятьсЯ пPaвoй pyкoй3aнижнююлyкy'
a лъвoй, деpя(a пoвoдъ' зa веpxнюю' спpErнyть 9ъ
съцлa, fle выпyс(aя изъ pyкъ пoвoAa.
пеpехoдя тeпepь къ вoпpoсy o пoсaд(ъ, o6pa.
цaемъ вниMавle нaшиxъ чятaтeльBицъ вa тo вax.
нoе o6стoятельствot чтo кpaсивaя и лoвкaя пoсaдкa
пoлyчlтся тoлькo въ,тoиъ слyчaъ' еслr вaъ3дницa
сидитъ твeрдo' yвflpeнмo, кaкъ рaзъ нa сepелинЬ
сЪдлa.
11
16
для пPввильfloй пoсадки ileodхoдиЦo' ttтo6ы кoлtни 6ыли дo!мo)кнo 6лижo oднo къ дpyгoмy; !paвымъ плoтнo o6лсгaть спopоди нaэaдъ вepxнюю
лyкy, лtвoс, пpи пoмoщи стpeмени' yпиpать сзaди
яапсpсдъ t снизy ввepхъ въ лъ!yю pyкy. .(aл!e'
нaдo нe зaвaлtвaть лъвaгo плeча,.и кopпyсъ пoд8вaть слeгкa впepeдъ. пpи зaвaлeннoмъ лъвoмъ
.плeчъ, дaхe fla щaгy' aллюpъ, нa кoтopoмъ aмазoнкд. нe oтдtляeтся oтъ сtдлa, пoсaдкa вcкpaоива;
нo oёa стaнoвится 6езo6pазfloй, кoгдa aмазoнкa
ъдетъ тaкъ нaзывaeмoi aaглlйскofi pЦсью.
вepxнpю чaсть кopпyсa нaдo дepжaть пpямo'
oткинyвъ flaзадъ плечи' лoкти дoлxнц пpилeгaть
къ тълy, a глaзa нaпpaвлeны впepeдъ' мeждy yшa.
ши лoшад'. Еслв пoвoдья дepxaтъ въ лъвoй pyкъ'
тo oни дoлжны нaxoдиться poвнo надъ пpaвымъ
кoлънoмъ, a если въ o6tихъ, тo paздвtнyтц пpи.
6лизительнo fla 3 вepшкa и дepжaться вeпoсрeд.
ствeннo вaдъ пpaвыuъ 6eдpoмъ.
Бrдрo лъвoй нoги и часть нaдъ кoлънoмъ pаc.
пoлoxены yдoбao пoдъ вихнeй лyкoЙ, a гoлeньiтo
eсть нижняя часть яoги' пeРпeндикyляpнo свъши.
вается внизъ.
Нe слъдyeE встaвлять л!вyю вoгy въ стремя
дo пoдъeцa' и пPи ъ3дъ шагoмъ ee нaдo дepxaть
пapaллrлънo тyлoвищy лoшaди' нtскoлькo oпyстивъ
пятty. Пpи гaлoпъ мoхнo oтoдвияyть икpy, яo oт.
flюдь нe внвopaчивaть нoс(a.
пpaвaя floгa oтoдвигaeтся къ зaдy' а нoсoкъ eя
пPипoдыцаeтся ввepхъ' и' вслъдствiс нaпpяxeнlя'
вoжныя мышцЦ пoлyчаютъ тaepдoе пoлoжeнie.
Кpoм! тoгo, sтy нoгy надo кptпкo пpижaть къ
лoщади и дeрхать пaраллeльнo лoпаткt.
Кoль спopo нaъздницa пoчyвствyeтъ' чтo eя
пPaвaЯ нoгa paсxaчивaeтся' или видeнъ изъ.пoдъ
плaтья нoсoкъ, тo oчeвtднo' чтo вышeyкaзaflнoe
пpaвиЛo eю fle сo6людeкo'
Тaкaя пoсадкa вeсьша Лpoчнa' и' чтo 6ы ни вЦ.
д'liлывaла лoшaдь. пoка tlс вс,Ь силн наъзAницы
Лoтpoчоilы, ! пoдпPyги цъл!' лoшaди тPyднo вЦ.
кинyть sмaзoнкy и3ъ съдла'
кoнeчнo, кaкъ ни npqчнa тa(ая пoсaдxа дaмЦ,
oHa всe жo зaвиситъ. кaкъ мы сeлчaсъ ска3аля,
oтъ прoчнoсти пoдпpyъ, къ тoмy.жe амa3oнкa иo.
xетъ лoлЬ3oвaтЬся тoлькo oднимъ щeflкeлeмъ.
Хлыстъ или ст9къ дoЛxнЕ зaм!нять амaзoнкъ
пpавый шeнкeль; вon пoчeмy всeгдa cлtдyeтъ пpедпoчeсть твеpдyю пaлoчкy ги6кoмy xлыстy.
изъ нaичaще встptчaющиxся oши6oкъ пpи дaискoй пoсaдкъ слъдyющiя 6oлЬe всeгo 6poсаются въ
глазa:
дaмц слaщкoмъ сгибaются впepeдъ или чepe3.
чypъ выстaвлЯютъ пpaвoe плeчo' пepeги6аются нa
пpaвyю стopoнy и, чтoбы yдepxaть pавнoвъсle' нa.
клoняютъ влtвo веpxнюю частЬ кopпyса.
Чpсзмlpнoe сгt6aflle вoepедъ пpoисхoдитъ oтъ
oши6oчнaгo мнънlя, чтo такая пoсaдкa кpъпчe, нo
дoстaтoчнo лoщадt paзъ oстyпиться' чтo6ц нaЪзд.
ницa пoчyвствoвaлa всe нeyдo6ствo тaкoi пoзЦ.
Bсякoe oтклoненie oтъ пepпeндикyляpHoй линlи
влiяeтъ дyPнo нa yпpaвленIe лoшaдью. сoгнeтся
кopпyсъ' нaпpицЬpъ, влtвo, пoвятнo' и Pyкt пoлyчaютъ тaкoe xe нaпpавлеlile.
Глaвн!йшyю пoмoщь въ yпpaвленiи лoщaдЬю
надo искaть: l) въ шeпкeлъ t xлыстъ, 2) ьъ лoвoдьяxъ, 3) въ въсъ я 4) въ гoлoсt.
пoмoщь шенкeля сoстoитъ въ
яaдавливавiи
икpoй съ oдfloй, a xлнстoмъ съ дpyгoй стopoны'
лpичeмъ нaдo всегдa дaвить снaчaла слaбo и yсиливaть пoстeлeaнo.
кoгдa съ пpaвoй стopoны, пoмoцьo хлыстa'
дaeтcя шeaкeль, тo лъвaя ffoгa дoлxнa 6нть нa.
гoтoв:Ь, нтo6ы oкaзaть пpoтивoдъйствiе, и тo жс
сaмoe трeбyeтся oтъ xлыста' кoгдa щнкeль дaeтся
съ лъвoй стopoнЦ.
Кaкимъ o6paзoмъ yпpaвлять пoвoдoмъ' 6ыл0
78
сказанo' и шы считaeмъ нyх(нЦмъ сщe pа3ъ пoвтopитЬ' чтo pyка дoлx(на дълствoвaтЬ въ пoлнoмъ
сoгласlи съ шенкeлeмъ.
въсъ имъстъ тo)(с влlянie нa yпpaвлснle лo.
Цадью при пoвopoтaxъ' пpыхкаxъ. Пpи лoвopoтaxъ
вaдo нaклoнятЬ кopпyсъ въ тy стopoнy' кyдa жeлaтeльнo noвсpнyтЬ лoшадЬ' a пpи пpы'(кaxъ oтt(лo8ять ша3адъ. гoлoсъ_xoрoшec yспoкаивaюU{cс
и пooщpяюцеe сpeдствo.
Еслr нaъ3дницъ пpиxoдится вaкaзaтЬ пpoвинив.
шyюся лoшaдь' тo наказавie отo дoлжнo l!oсл,ьдoвaть тoтчасъ жe зa пpoвиHнoстью, иначе t(ивoтноe'
нe 6yteтъ знать, за чтo сo6ствeннo наказyется'
paвнЬ и пpeкpaтиться дoлжflo наказаaie сeЙчасъ
кaкъ тoлЬкo живoтнoe испoЛнlлo, чтo oтъ не.
'(е'тpe6oвали. для пpивeдeнiя въ испoлненie нaкa.
ro
занiя нa!здницa'yсаживaeтся твrржe въ с'вдЛъ и
нtскoлькo pазъ сильнo yдapяeтъ лoшадь хлыстoмъ
пo pe6рамъ. пpи этoмъ ей нaдлeжитъ noднЯть гo.
лoвy лoшади вышe и пoдoдвивyтЬ пpaвyю py(yтак1',
чтo6ы лoщaди lIeлЬзя 6ЦЛ0 пoдняться нa дыбы.
въ 06щемъ' мoжHo пoсoвьтoвaть Haъздilицъ из.
6ъгать, пo вoзмoжПoсти' таких1' оrзeкyцiй,.нe встy.
лaя въ 6opь6y съ лoшalllto' тaк,ь кaкъ раз1, |lnчa.
тaя 6opь6a дoл)квa ooязaтcлЬtlo кoвчиться въ пoль.
зy нatзднвцы, инaчe лoщaдь flавсегдa вцйдeтъ изъ
пoвинoвeяiя.
Teпeрь пeрeйдeмъ къ тpемъ глaвllымъ мoмеп.
тaмъ дaмскoй !здЦ: цlaгъ, рilсь и гaлoпъ.
Кaкъ начинающeмy нaЬзднпкy, тaкъ рaвнo и
нaъздницъ нaдo им!ть въ видy, чтo пpoчнoсть пo.
садки не нaдo искатЬ въ пoвo^ъ.
Чтo6ы заставить лoщадь пoйти щагoмъ, нaъ3д.
ницa п0д6црастъ лoвoдЬ', a лъвой нoгoй и хлыoс"opo*no давитъ нa pe6pa лoшaди. Кaкъ
"'o""
тoлькo цъль дoстигнyтa' нoга и xлыстъ пpинишaютъ
пpежнee пoлoЖrнle. Пoвopoты тoчнo тaкх(e пpoиз.
вoдятся вoгoй и xлыстoиъ пpи yчaстiи пoвoдa'
'19
Чтo6ы вшзвaть pысь, пpимъняются ть жe срeд.
ствa. нo въ сильнъиЦсй стeлeни. пoсaдкa дaМы вo
вpемя pыси дoляtяa 6ыть aнглiйскaя' чтo кpасивъe
и
глaвнoe здopoвъе; пo крaйнeй мъpъ, въ aтoмъ
aвтopитeты мeдициffы.
смыслЪ высказывалисЬ
Asллiйсraя pgсь или' тaкъ сXaзать' pысЬ съ
пpипoднмaнieмъ, лрoи3вoдится oчeвь пpoстo, o чeмъ
мы yжо гoвopили вd сдoeмr, м,ьстъ. д06двимъ лишь,
чтo припoдымaнiя дoлжны npoизвoдиться no вoзмoжtloсти пepпeндикyляpнo къ лoшilt И Bъ лoл.
tloмъ сoгласiи съ eя движeпiями; въ
шoМъ слyчaъ'
сивa-
пpoтив.
ъэдa 6yдeтъ yloмитeльна и aerрa.
TpyлпЪe всегo для начиI{ающей нaъ3дЦицы пoд.
M!тить, кoгдa имeннo llaдo пoдымaтьсЯ. !laiздницъ
дoлжнo 6ыть извъстяo, чтo лoщадь' идя pысью'
oднoвpемeнпo п6peцвигаeтъ нoгB, paспoлox(eнныя
пo дlaгoяaл', и въ тoтъ мoмeнтъ' кoгдa oдна изъ
дIaгoнaльннxъ пapъ нoгъ oпyщeнa на 3eмлю, на.
tздницa дoлжва пpипoдняться нa съдлъ.
,'Bьeйль Myстaшь'. въ интеpeснoмъ сoчинсliи
лoшадь и yздa.. сoвtтyeтъ
свoeмъ
yчиться пoднимaться въ сьдлъ нa с!oкoй.
дaМaмъ ''Бep6epiйсI(aя
tto стoящеli. лoцaди сначалa 6eзъ пoмoцlи стрeмяпъ. Toтъ же aвтopъ нахoдитъ пoлсзнымъ yпpa.
жeяться въ ъздъ pЦсЬю, нe дepжaсь зa пoвoдьяt a
зaлo'(I1въ рyкy зa спинy' пpячeмъ пpaва' Pyкa дoлжна деpжaть лoкoть лtвoй. неoднoкpaтяo цитя.
pyeпая нами г.жa паyэpъ o'.Цoнoгью даcтъ слъ.
дyюriя yl(aзанIл дnя дaмскoй .liзды pысью. .Чтo6ы
пpипoДниматься въ сtдrI,Ь' наЪздницa дoлжна !iяткy лъвoй нoгЦ пoвepнyть сяapyx(и и вo3мoя(нo
мeньшe двигalь нoгoю, пoтoмy чтo paскaчивaть
л.!вyю нoгy, кaкъ маятникъ, lie тoлькo 6eзпoлeзнo,
нo дaжe вpeДнo. Pyки нaдo дepxaть сoвepшеннo
спoкoйшo, пpЛжавъ.лoкти къ sopпyсy. лъвaя нoга
слeгкa yпиpaeтся !a стpeмя' кoгдa лoцадь нaстy.
пастъ нa лъвyp переднюю иoгy' a въ тoтъ мo.
80
мснтъ, шoгда выcтyпастъ пpавaя лсрс,ll|яя 0oгаl
It!1l!д|tицa Itpицo,ltJмдстсЛ !1' с'lvtл,Ь..
чтo касaeтся пoсaдки пpи lзздt pысью, тo дaмы
lастo дЬлaютъ слъдyющlfl oши6ки: прoи3вoдятъ
pъ3к|я движeвlя въ съдл'Ь' нeкpaсtrвыя для глазa
и yтoмитcлЬt|ыя длf, лourаllil' oтoдBигаютl, ,loктlr
oтъ тyлoвищa и' нaкoнrцъ' r|aклoHяютъ всрxнюю
часть кopпyсa впepeдъ, псpсги6aЯсЬ въ тo x(e вpс.
мя влъвo.
Кoгдa нaЪздницa впoднъ сoвлaдаeтъ
съ
tздoй
pысьь пo aнгл|йски, eй сл{дyстъ выyчиться oбxo-
диться безъ стpемeни.
Этo пoкaжeтся вflaчалъ чpeзвычайнo тpyднымъ,
нo зaтtмъ aиaзoнкa Лe пoя(aлъстъ ни трyдoDъ' ни
вpeмeни, затрaченныxъ нa Dтo, кoгдa дoйдетъ дo
тoгo' чтo eя пoсaдкa не 6yлeтъ нyждaться въ yпopt
нa стpемя.
пPи скoлькo н'6yдЬ пpилея(нoй ъзд:Ь этoгo мoж.
нo дoстигнyть пo истeченiи нeдъли.
кopoткiй галoпъ eсть лю6имвй aллюpъ бoльшияствa дaмъ, тaкъ кaкъ l(aчaющеe движeнle' и
yдo6ный, равsoмърнЦй тeмпъ раэсъBваютъ всякoе
чyвствo стpaха' и пoявляeтс} сo3наlliе' чтo никa.
кoй дpyгoй аллюpъ нс пpeдставляeтъ наtздницЬ
6oл{e yлo6нaгo слyчaя вrnказать лич!ыя дoстoинства.
Ho нatздницa fle дoл'(пa никoгдaзa6ывать, зтo
тoлькo въ тoмъ слylat гaлoпъ 6yДетъ имъть жeлaeмый рeзyльтатъ' eсли гapмoн|я иe 6yДeтъ на.
рyreнa нeкpaсивoй пoсaдкoй или неf,paвильншми
двиxeнiями въ съдлъ.
Пoвoдья для гaлoпа нaдo пoдo6paть. Если лo.
шilь пoДымaeтся въ гaлoпъ съ шaга' нaпpимъpъ'
съ правoй яoги, тo нaЪзДницa пpидаeтъ' кaкъ сказанo 6ылo вшшe' нaдлскaщre пoлoхetie лoшади и
этимъ o6легчaeтъ пepедъ лoшадп' o6рeмeнeнный
дaмскимъ сЪдлoмъ. Если пoвoдья дeрxатсЯ въ
oднoй pyкt, тo Лoдымaeтся ми3инeцъl пpичeиъ
пиIIтoоoрnзllo noпoрnчпsncтся n,n ,'o.o o,n^
"'.",,
||oвoдьями квсрхy' пo напplвлrнiю пpавaгo плечa.
Этo дl'лaeтся съ цЪлью yкopoтитЬ пpавЦя пoвoдъ
и лoвepяyть гoлoвy лoшaди нaстoлькo впpавol чтo.
съ сълла мoжпo 6ылo видtть ея пpaвyю нoзлpю
и брosЬ пpaвагo гЛазa. Mсnиy т!мъ' лtвый пo-
бЬI
вoдъ пpoизпoдитъ yдepживaющee дtйствiе. п0д06llыМъ сpедствoмъ yпрaвлeнiя выдвигaeтся впeрeдъ
пpaвoe плeчo лoЦap.ц' И въ тo
вpемя flaъздяи.
'(е
ца дaeтъ yсяленный yдapъ шeнкeля
въ лъвнй
6oкъ' а въ слyчaъ нaдo6Дoсти пyскaется въ хoдъ
и xлыстъ Hа npaвoмъ плeчъ лoшадиi всс sтo дoIloлilяется леrкимъ пpиIцолкивaнieмъ языка.
Bслъдствlе таtloгo сoвilЬстнaгo дъйствiя шенкeля и хлшстa пpaвая зaдняя пoгa выдвигаeтся нЬ.
скoлькo впepeдъ, и тaкимъ o6p4зoмъ лoшадь пo.
бyждaе'гся
къ
пpыя(кy.
какъ тoльto пoслъдoвaлъ лepвый скaчeкъ гa.
лoпa' pyкa дoлхнa пyстить пoвoдъ свoбoднъe' и
затъмъ тeмпъ гaлoпa ypaвниваотся пoслъдoвaтель.
ilымъ нaтягивaнieмъ Пли oтпyскaнieм'ь пoвoдa' въ
3aвисиМoсти oтъ надoбEoсти. Если жe лoшадь дoл.
жнa нaчaть галoпъ съ лъвoй нoги, тo .oловa eя нaвъ этoмъ слylat пpавый пoвoдъ
пDoизвoдитъ задepживaющee дъйствie, мизиЦeцъ
y0равляюцleй pyки винтoo6paзпo noвopaчивaeтся цъ
дtвoмy плочy, хлыстъ дъйствyeтъ нa пpавoй стopoнъ
лoшади' пoзaди пoдпpyги' а пpищелкивaaieMъ я3Цrа
пoдaeтся сиlЕaлъ нaчинaть лaлoпъ' Еlсe oстальнoe
пpoизвoдится 1ъцъ же' какъ 6ыл0 oппсaнo выЦe.
Кoгда д1амы дepжaтъ пoвoдья въ o6tихъ pyкaхъ' тo пoвopoтъ гoлoвы и yправленle лoшaдЬю
UPэйJвoдятся сoвмъстншмъ дъйствieмъ o6dихъ
pyкъ. дaмы 06ыквoвенн0 предпoчитaютъ галoпъ
пplавляeтся влъвo.
впpавo. 9тo o6ъясняется тtМъ, чтo лpи такoмъ
галoпъ сoсpeдoтoчивaeтся 6oльшая часть тя'(eсти
rla лtвoй зaднeй нoгi', a пoтoмy noлyvaeтся 6oлЬe
спoкoйнoe двикеriе для всaдницы.
l(ll' упусonl.. ltвгх.
tr5л^'
6
6J
82
пepexoдъ oтъ'мsнoхнaгo гaЛoпа къ тaкъ нa.
3ывдомoмy пoловoмy пpoизвoДится oслaблcшIсмъ
пoвoдьeвъ и сooтвътствyющимъ вцlшательствoмъ
шeнкeля и xлыста. пoсaДка oстaотся тa жe, тoль.
кo пoвoдья 6еpyтся въ 0611 рyкt.
l(aрьopt' дoэвoЛлотся ].oЛьl(o orlыт|lымъ llп1!зД.
l!ицaмъ t тo нa нaдe)кныхъ лoшадяхъ. важпъйшiя
yслoвlя пpи sтoмъ: глy6oкая, твepдa,l пoсадкa, нc'
пoдвижшoсть кoрпyсаt yпрaплeнie пoвoдьями 06ъ.
ими py(aви' дepжа ияъ нa oдiloll высoтъ съ хoл.
кoй лoйaди, деpжaнie гoлoвы лoшади въ лpямoмъ
и спoкoйнoмъ пoлoжeвiиl yкopaчивaнie и yдлинe.
нie aoвoдa пpи кaждoмъ пpыжкъ перeдHиxъ нoгъ.
при пoвopoтаxъ нa гaлoпъ наtздницa
дoлжнa
ямЬть въ видy, чтo лoшадь нyждaeтся въ пoмoщи'
и дьйствle нaрyxнaгo пoвoда дoлXнo бьIтЬ yси.
лeEo.
Bсe oстальвoе 6ыл0 yжe yкaзaвo въ тoцъ Мъ.
гoвoptлoсь o вeрхoвoй ъздъ мyжчины, a
пoтoцy мЦ нe 6yдeмъ тyтъ пoвтopять скa3aнflaгo.
He лишнимъ oднaкo 6yдeтъ д06авить eщe нъ.
скoлЬкo слoвъ o пpыжкaхъ. М'loгiя 6onзлипнf, ма.
мaшt считаютъ пpЦжкц сoвepfueннo лиl!нимъ дъ.
лoмъ. вeсьмa oпaснымъ и пpпличпЦмъ лишь въ
ц!pкъ. Flo тaкoe мнъяie несoстoятельHo, такъ кaкъ
всяка', дaжe самая спoкoЙнaя лoшадь мoжeтъ ни
съ aoгo' gя съ сeгo сaмoстoятельнo пеpeскoчить
чepe3ъ самyю ничтoхнyю (aнaвy) pyчeй и дажe
тЪнь. Ho yм!ющaя пpыгать дaмa въ этoшъ слytlаъ
р,"кyer" ynuс"". пoэтoмy yчиться пpыгaть нeo6xoдимo' pазъ дaиa ptшаrтся ъздить веpxoмъ.
стt, гдi
Улpaжвeнiя въ пpыжкахъ имъютъ pаньшe все-
гo цЪлью пpедyпредить вoзмoжнyю oпаснoсть' мoпpи всякoй пpoгyлкЪ. Пoмимo
гyшyю
эioй,
и
"с.pЪтnт*ся
пpoiaнte
лаетъ 6oльшyю лрoчнoсть пoсaдкъ
выpa6aтывaетъ
гpацiю.
Если иtъeтся мaнe'(ъ, тo' pазyмъeтся' имъ
yДo6нte пoльзoвaться для пepвыxъ yпpaжненiй въ
лpнlаliil' хoтя маtlсхъ нс
нeo6хoдимъ. надo yкaiaTь' чтo всяПnя лoшадЬ oхoтнъe и Dнepгичпъе 6e.
peтъ естeствeнныя пpепятствiя' чъмъ тpадицioнный,
o6epнyтый сoлoмoй 6apьеpъ, a пoтoмy и въ манe.
хtЪ мы пpeЛлагаeмъ пoльзoвaться низttимъ и кpъп.
ким'ь
|lло.Llleмъ.
06ппнoвeнlIo начинarcтъ пpы)ккoмъ съ oстa.
нoвкиl и хoтя Tакoй l,pыжoкъ зHaчитeльнo тpyд.
нъe, !1rМъ съ хoлаr мы всe.таки сoвtтyсмъ вaяиПaть имeннo съ нeгo.
Пoлorкeнie лoщадt при п0д06н0мъ пpыжкt пd.
чти гopизoнтaльнoе, чтo дaeтъ вoзиoжнoсть лeгчe
yсидъть въ съдлъ.
препятствiя дoJ]жны 6ытЬ вяaчалъ самыя нe.
знaчитeльння; пpи лePвыхъ yпpaжнeнiяхъ впoлнt
дoстатoчtto 1/{ apщинa въ вышинy иt/2 въш'lpинy.
для oтoй цtли гoдятся 6peвнa и кaвавы.
Если лoшадь ireтepпtливo 6poсается нa пpс.
пятстE|e, тo еe слtдyeтъ yлepживать н щo6иtьcя
тoгo, lтo6ы oaa пoдхoдилa нe гopлчaсьl иваче пpы.
жoкъ 6yДeтъ нryвtpeнный и oпaсный. Cъ дpyroй
стopоны' ltс сл,liлyeтъ слtllttкoмъ силЬtlo IIiт'гt|вать
пoвoдЬя, noтoмy чтo oтъ пpвя(кa иo)кeтъ nPoизoй.
ти сильный тoлчекъ' пpичемъ нaъзднliцa пoя(eтъ
легкo вьIлeтtть изъ съдлa.
Aиазoшка yсaя(ивается тDepдo ва сepeдинъ съд.
ла' высoкo дсpжитъ гoлoвy' tlапpaвл'eтъ взглядъ
мeждy ytrlамп лoшади, o6ъПМи pyкaми дepжитъ пoвoдья' пpaвoй нoгoй сильнъe oбхвaтыEаeтъ вeрх.
н|oю лyкyl a лъвyю кpъпкo пPия(имаетъ (ъ нижнeй
лyкъ. пpи Eтoмъ нa стрeмя нe надo силЬнo oпи.
paться, вoпpeки oши6orнoмy мнънiю y нaчиHаюциxъ' чтo все спасeвiе въ предaтельскoй oпoръ
яa стрсмя. сoвсъмъ нaпpoтивъ; ynopъ въ стpeмя
спoсo6ствyетъ тoмy, втo6ы пpи тoлчкъ вылетъть
изъ сЬдiа, и кptпoсть сидън|я въ сtдлt ни въ
какoмъ слyчаъ нe зависитъ oтъ стpeиени' а paнь.
шr всeгo-oтъ сoхpанeнiя рaв!oвъсiя. ,цля тoгo,
в4
чтo6N flрыжoк.Ь l|poilзoulол], no прямoмy'
|.oсoмy ||al'r,nu,loIlilo',lolIIn,ll|
пятствlе пo лpямoll лшil|и.
a !iо
B5
пo
прInn(I(и п1, utиpиlly 6срyтr:я тilкlмl, лtо o6рaзoмъ. l(oгдa шaъздilицa зaм'Ьчaeтъ' чтo задttiя нoги
недoстатoчнo yвъpeflHo стaли aa твepдyю пoчвy, тo
oнa нaкloняeтся впeрeДъ' чт06ы пеpeнeсти цeятpъ
тяхeсти свoeгo тъла нa пeредвiя нoги' и въ тo
|lltlрnliJ||ll(),l.ll lIn lll)o'
пepeдъ пpeпптствlrмъ кopпyсъ oтклoнястся нъ.
скoлЬкo нa3адъ' чтoбЦ oблrгчить пepeдHiЯ aoги лoшади. стeпeвь нaклoнeнI' зaвиситъ oтъ свoйства
сaмoгo пpыжкa; нaпpимьръ' при знaчитrлЬнoмъ
прЦЖкъ въ шиpивy слъдyeт'ь 60льшe пepeги6aться.
Haдo зaмtтить, чтo, tlаклoняя кopпyсъt нс сл,h.
дyeтъ' oднaкo' мънять пoлo}кefiiя съдaлищa и
нoгъ.
хe
вpeмя пoмoгаeтъ зaднимъ нoгамъ*шeнкeлемъ
и xлыстoцъ.
При npыrrкl съ мъста кoрпyсъ наклoняютъ нe,
Mнoгo впeрeдъ' въ тo вpeмяj кoгдa лoшaдь лoды.
М'eтся нa заднiя нoги' нo вo вpемя пpЦжка надo
eгo oтклoвить' Пoка зaднlя нoгt нe дoстигнyтъ
\
Bъ мoмeнтъ,
t(oгдa лoшaЛь пoдвимaeтся для
лpыя(ка' I{адo сй дaть вoзМoжПylo свo6oдy пoвoдoмъ'
олyстивъ рyки' дабы oпa цм.ьЛa Doзl4oя(t|oстЬ вЬI.
тянyть шeю и сooбразить P1змЬрь прc|Iятствiя' кc.
тopoe пpeдстoитъ eЙ пpсoдoлъть.
Если жe pyки недoстатoчllo пoдадyтся впePедъ'
тo или Лe yдaстся пpыя(o(ъ 3aдepжаннoЙ яa нeмъ
nora[ц' qtrц.жe лoшадь стянeтъ шaъздницy tъ сe6ъ
нa шeюl нaсилЬцo дoставивъ сe6Ь свo6oдy.
Boo6цte, вэ вpeмя прыжкa нaъзДницa не дoлкllа
oraзыtsaть ttиl.aкoгo в,IiяlIiя Ila лoшаДЬ; oтъ ttcя
тpс6yeтся лilшь спoкoйнo и кр,ьпкo сид,Ь-гь въсъд.
лъ; a в;e oстaлЬнoо лoшaдЬ nрoизведgтъ сaма. въ
МoмeHiь, кoгдa пeреднiя нoги лotuаци всl,aнyiъ нa
зeмлю' яo oтilIoдь нr paньшe Dтoгo, сЙ дaется пoмoщЬ oднъми pyкaмt' tr сeйчaсъ n(e пoслъ Dтoгo
!opпyсъ прия!мaeтъ пpeжвee пpямoс пoлoжeяie.
Если лoшадь спoткнeтся' тo слъдyeтъ 6ыстpo oт.
кинyть кopпyсъ нaзaдъ и oднoвpeмeнIjo съ oтимъ
кaтaстpoфy лoMoщью пoвoда.
ЛЬнивyш лoшадь слъдyeтЬ gнepгичнo пoдгoнятЬ,
нo oднaкoже не слишкoмъ yвлeкaтЬся пpи этoмъ,
пoтoмy чтo paзъ нaъздницa ляшится спoкoйствiя'
тo нeль3я yя(e ждатЬ и oтъ лoщaдll хлaднoкрoвiя.
закидцвaюцaяся пeрeдъ пpeпятствieцъ лoшадь
пpямo t{о .oдится пoдъ дaмy, a пoтoЙy пe 6yдeмъ
в oписывaт''' какъ rс заставитЬ взятЬ пpепятствie.
пpeдyпpeдить
зeмли.
.t
I
Pyки пpи oтoмъ Дeржaтся eщe нижс o6ыкнo.
вeяrlагo; нo иxъ дъйствiя 6yлyтъ тЪ хe, чтo я при
лpнхкаxъ съ гaлoпa. 3aкaнчивая o пpы!{каxъ, мЦ
зaмътимъ, чтo eдвa ли н3йдyтcя двъ лoшaди) oдинaкoвo пpыгаюцiя' a пoтoмy 6yдeтъ зa6лyждeнiемъ
сo стoрoнн тoй нaъздницы, кoтopaя, прoлtлавъ всt
тpe6yelrыя yпpaжrleяiЯ нa oднoй лoшaди, 6yдeтъ
считaть сe6я дoстигшeй сoвepшeнствa,
нaскoлЬкo paзличнo пpшгаroтъ лoшади, мoжетъ
yбttДиться вспкая вaъздЦица' кoтopaя oднo и тo
же препЯтствie вotьмeтъ нa нъскoлькиxъ лoшaдяxъ. тeпepь o6paтимся къ тoмy' кaкими кaчe.
ствaМи дoлxна бнть надiленa лoшaдь' чтoбы за.
слyжевнo пoльзo8aться нaзванiемъ дaшскoй. Paньшe всeгo' тaкaя лoшaдь дoлжнa сoвepшeннo спoкoйнo стoять, пoка нa нee сaДя'tcя цлИ сънеясЛъ.
заютъ' дoлжнa 6нть 6eзyслoвнo пoслyшнa' нe тyгoyздa. Tpyсливыя нaъздницы и малooпЦтflЦя дoл.
Xны въ oсoбенfloсти имtть спoкoйнЦxъ и нaдeж.
нgхъ лoшaдей' съ poвяыми двшкенiями и не oчeнь
чyвствитeльнЦиъ pтoмъ, пoтoмy чтo нъxflaя дaм.
ская pyчка инoгдa мoжстъ дoвeсти дo 6ъшенствa
лoшaдь'.пpивыкшyю дажe къ сaмoй гpy6oй и 6езжaлoстнoй pyкъ нoвo6pанцa. Taкъ кaкъ дамскoe
съдлo зafимaeтъ гopаздo 6oльше мЪстa, я!мъ мyж.
скoe, тo нe пoвpeдитъl eсли дпItна спиl{ы лoщaдt
B7
06
oкаxeтся яъскoлЬкo 6oльшeй, нeжe;t этo тpе6yrт.
ся для верхoвoй лoЦaди вoo6щe. Ho зaтo нaдo тpс.
6oвать xopoшихъ плeчъ, yвъpeнrlыxъдвикeнiй. пo.
цимo всегo Eтoгo лoщaдь пoдъ дaмскoe сЬдлo дoл'
жнa 6Ilть красивoЙ и пpскpaспo Dыъi)кеннoir.
Apa6скaя гoлoвка' пyшистый, хopoшo пoстав.
лeннЦЙ xвoстъ искyпaютъ и|Joгle яедoстатки и
дaкe пopoки 8кстepьepa. Aнгличaнe гoвopятъ-дo.
6Poта пpeдyпPeждaeтъ кpдсoтy. лъяtвaя,Ioшaдь
нe гoдяа пoдъ дaмy' ъздa нa нeй мyчевьe, а нe
yдo;oльствte. Bцнoсливoсть и снлa такжe нeo6хo.
димы въ видy нepaвloмьpнaгo paспредълевiя тя.
xeстя !tа дaмокoкъ съдл!' и' накoнeцъ' сл{дycтъ
еще o6paщaть внимaвie нa тo, чт06Ц лoшaдь свoeй
вrличинoй и слo)кeнieмъ сooтвътствoвaлa poстy и
фиrypl нatзлниuы; пpt нeсo6людeЛit этoгo пpa.
виЛa мoжeтъ пoлyчитЬся дoвoльпo кyрьeзнaя кa.
Pикатyрa' Mасть лoшади не имъетъ знaчrнiя' хoтя
съpця лoшaди пaчкaютъ aмавoпкy.
Мц fleoднospaтнo yпoтрe6ляли лoнятie 'надежяaЯ" лoщaдь и' чтo6ы нe ввести никoгo въ за6лy.
ждeнiе' дoлжнЦ пoясяить, {чтo 6eзyслoвнo flaдe,(.
нЦxъ лoшaдeй нътъ' t всякaя ъздa вepхoMъ ссть
pискъ' нo' кaкъ ,гoвopитъ
извъстнoй
дo
стeпeни
испaвскaя пoслoвицa' .ктo нe хoчeтъ нtrчъмъ pискo.
вaть' тoтъ не сaдись никoгдa на лoшадь..
Bесьмa чaстo слyчаeтся' чтo впoлнъ спoкoйнaя
лoшадь' всегдa пoслyщHая' вдpyгъ 6e3ъ всякoй ви.
димoй пpичиHы пoдxватитъ и пoнeсeтъ. этoмy
мolyтъ бЦть сaмЦя paзличныя причинц: инoгдa
испyгъ' нeпpавильlloe ЕзнyздEвaнiе или съдлoвкa}
нсдocтaтoчнoe спot{oйствiе всадника' инoгдa 3лoстЬ
или doлъзfleннoe сoстoянle' вЦзваaaoe пpиливoцъ
кpoви къ мo3гy; всъхъ пPичинъ нeвo3мoжнo и пe.
рeчeсть.
всли aмазoнкa чyвствyeтъ' чтo пoтepялa всякoe
влiяяie нa свoю лoщaдь, тo дoлжнa нo рa3дpaхaть
ee 6e3пoлeзflЦмъ кpикoмъ o пoмoщв' твepжe състь.
oткинyть кopлyсъ нaзaдъ и спoкoЙнo стapaться
yдеpжaть лoшaдь' пepeвoдя ee нa 6oлъe тиxiй xoдъ,
пoпepeмъняo, тo зaдepживая пoвoдъ, тo' нaпpoтивъ'
oтпyская eгo. Если нeсyцая лoшадь дepжитъ гoлoвy высoкo' тo нeo6хoдимo дepжать рyки низкo'
eсли жe' нao6opoтъ, лoщaдь пpихимaeтъ гoлoвy къ
гpyди' тo надo стapaтьсЯ пpипoднять гoлoвy' дeржa
рyки выщe.
Ho eсли нatздницa видитъ нeминyeмyю oпaсвoсть' тo eй вичeгo нe oстaeтся' кaкъ сoскoчить;
oднaкo 9тo нe6Gtoпaсвo и pъшиться сoскoчить вa
нeе мoжнo тoлькo нa кpаю лpoпaстиl oпyшки лъ-
са и дpyгихъ прeдиeтoвъ неиз6tжнoй
катастрoфы.
Чтo6ш сoскoвить, нaдo 6ыстpo, яo бeзъ сyеты' oсвo.
6oдить пpaвyю нoгy изъ лyки, с6poсить стpeмя'
вцпyстить пoвoдья, правoй pyкoй взяться зa вepх.
вюю лyкyl лъвoй рyкoй пoдoбpать платЬe и сoскoчить влepeдъ' нa скoлькo вo3мoжнo дaльшe.
такoй пDыкoкъ для спaсeнlя жизни всеtдa
уIaeacя Й, кoнeчнo' имъетъ 60льше знaчeн|я,
чtмъ сoлoминкa для yтoпaющагo. въ тъxъ слyчa.
яxъ' кoгдa лoшадь встаeтъ нa дЦ6Ц, нaъздницa
дoпжнa сoгнyться кopпyсoмъ впеpeдъ и oсвo6oдить
лoвoдъ: Eтo всe! чтo мoжнo тpeooвaтЬ oтъ дaмы.
oднaкo oпытнaя аиaзouкa' кoнeчнo' нe yдoвoль.
ствyeтся Eтимъ и' кaкъ тoлькo непoслyшный кoЕь
oпyститъ пcpeднiя нoги нa зeмлю' oнa floспъшитъ
eмy выpaэить свor нeyдoвoльствie нъскoлькиМи
сильными yдapaми xлыста. Бeзъ всякaгo сoМвънiя,
пoлeзнte из6Ьгaть неnoслyшaнiя лoшaди' чlмъ кa.
paть 3a Eегo. cъ этoй цълЬю, кaкъ тoЛькo наъзд.
ницa зaМъчaeтъ' чтo лr5шaдь сo6иpaeтся пoдняться
на ды6н, oнa 6ыстpo oпyскaeтъ oдинъ пoвoдъ, a
дpyгoй нaтягивaeтъ' какъ мoxнo ниxe oпyскaя пPи
этoшъ pyкy. oтимъ манeрoмъ лoшадь пpинyxдeнa
6удeтъ шaгнyть, въ стopoнy oднoй изъ заднихъ
нЬгъ, r!шъ нapyщитъ pавнoвъсIe, неo6xoдимoe eй
для тoгo, чтo6ц пoдняться нa дн6н.
{J0
B9
Пoслt этoгo 6ыстpо noвopalивaютъ лorадьн.Ь.
скoлькo pa3ъ въ кpyгy и тoгдa yжe мoЛ(Лo пoлaгaть' чтo oнa yспoкoиласЬ. Hа лoщадь' 6ьющvю
задoмъ' нeo6хoдииo лtйствoвать
уlилaми, вaLir
ницa oт(лoняrтся llaзaдъ и зaстaвлЯeтъ лoшaдь
лoлn(снъ 6ы1ь |lа хopoIДo выъзшeПпoй лoшади,
tнaчe oнъ нe тoлькo 6езпoлeзeпъ дaмt, нo мo)кетъ
6ыть и вDeдeнъ eй.
этимъ мы и зaкaнчивaeмъ o дaмскoй *3дъ, нaд'Ьясь' чтo пpинесeмъ пoсильнyю пo,lь3y начинаю.
[lиMъ !a,Ьздtlпцамъ, )кeлаIoцимъ пoсвятить дoсyгъ
тaкoМy 6лaгopoднoмy слopтy' какъ вepxoвoй.
' Mш пeoдBoкpaтнo ссылaлисьнa aEглiйскyюкни.
гy o дaмскoй ъздъ, пpoчeсть кoтopyю весьмa пoлeзEo лю6oзнaтenЬнoй нaъtдницъ; изъ pyсскихъжe
вцсoкo дepжать гoлoDy' и каl(ъ ].oлькo лoшaдь пo.
лытаeтсi oпyстить гoлoвy, нa'Ьздница дeргаeтъ
пoвoдья.
3а.
Мы нe 6yлeпъ дaлъe oписывать,кaкъ Doстvnать
съ дpyгими стpoлтивыМи лoщaдьми, такъ какi всЬ
яaци тeopeтическiя сoo6paжeнiя мoгутъ 6шть
издaнiй дoстoйнaя внимaнiЯ не60льшaя cнижкa
Кн. B.B' У.: "AМазoнкa.. xopoшo издaнная книжкa
вы.
пoлнeны тoлькo такими дaцамиt кoтopыя нe нyждaются въ нашихъ сoв'Ьтaxъ, вс,ь-)кe oстaльлыя
всe pавнo ими нe вoспoльзyются' a пoтoмy пoвтoримъ ещe Pазъ: зaвъдoмo стрoгая' нepвнaя и не.
спoBoйнaя лoщaдЬ нe дoлжва сЬдлaться дaмскимъ
Eтi
къ
скaкoвoii ЪэдЪ лю6итeль мoжeтъ пepeйти
тoгДa' кoг/ia' впoлнъ yтвердивцись въ llaнехнoй
пo-oтfloшенito къ лoшaдямъ сiloтыкaющимся,
мы дo6aвимъ' чтo тaкъ кaкъ пoсaдкa дaМы исклю.
чаeтъ oдиflъ и3ъ щeнкeлeй' тo слtдyетъ пoддеp.
ж,вaть пoвoдoмъ, нe дaвaя лoшади пoтeрять paвнoвъсle и yпaсть.
Пoдымаясь вa кpyтyю гopy, aмaзo'ка сги6аeтъ
_;]
в";;;;"
вpeмя нъкoтopвя даМл начинаютъ ъз.
дить лo.мyжски' яo 06ъ этoй ьsдt мы гoвopить нe 6yдeиъ,_
этo нe aстeтичяo' не гlгleничяo и !e вы3нвaстс! Uикакoв нe.
пepy прcхраснoй на,ьздницы.
сЕaвoв8,fr фsд& ").
съдлoмъ.
кoрпyсъ впepeдъ' п)rскаeтъ пoвoдъ свo6oднoи,,кaкъ
скa3aнo ввшel дepжится зa гpивy' яаМoтaвъ еe
сеoъ вoкpyгъ !aльqa.
Пpи спyскЪ, нaпpoтивъ' кopпyсъ oткидывaeтся
нaзадъ, пpавая нoгa пpижимаeтся къ лyк!, нaтягивaется пoвoдъ' амазoнка yпиpaeтся въ стрeмя.
закaнчивaя o дaмскoй tзлЪ,*) мы нaлoмIlимъ
eщe' чтo сoпpoвoxдaющiй дамy кaвaлepъ всeгда
ъдeтъ съ пpавoЙ стopoнн aga}oflКИ g' paзyмteтся,
llpиl|aдЛся(игъ
ъздъ и пoъ3дивъ дoстaтoчtto въ лoлъ, oltъ зaкoнвитъ пoсл:Ьднягo poдa yпpaжвeнiя ъ3дoй съ паp.
фopсными сo6aкaми пo искyсствeвнoмy сл.Ьдy и нa
I
I
oxoтъ 3a звъoемъ.
Тoлькo этимъ пyтeмъ пpioGpЪтaютсЯ тЬ пoзнa.
нl' и та oлЦтнoсть' кoтopыя тъсвo связaны съ пoнятieмъ o6ъ истиннoмъ ъздoкъ.
Если 6ы лoшaдь 6нлa мaшинoй' тo нe 6ылo 6Ц
нyжды въ стoль дoлгoмъ и oсloвaтельнoмъ изyченlи спoсoоoвъ, кaкимъ 06pа3oмъ пpoскакать въ
нaикpатчайшee вpeЙя извъстнoе paзстoянie; дoста.
тoчнo 6ылo 6ш рeгyлирoвать скopoсть двих(eнiя ме.
xавичeскиMъ пyтeмъ, oткpывaЯ или 3aкрывaя тoтъ
или дPyгoй клaпанъ. съ лoшадью жe нeльзя o6paщaться' (aкъ съ мaщинoйl и чт06ы yиътЬ пpoйти
i) coставляя этy статЁю' мы рyкoвoдствoвaлись бPo.
шюPкoй пoкoйнагo oтстeвнolo гeн..ilаlopa A. A. фcйxтвepа'
лPeкpsсsагo ъsдo{a йа иплoдpoмь, и &нижxoй нe мснte
слaвlагo ъз!oка. пoдпoл{oEянкa c l(. нoсoяича.
90
91
дaннoo paзстoянle въ нaикpатчaйшee вpeмЯ' ъз.
Дoкъ дoля(снъ знaтЬ
кaaъ
причиЛы' вл|яющlя яа
6Цстpoтy двихeнlЯ в006цс' такъ и иtдивидyаль.
ныя свoйствa свoeй лoшади,_.ея дoстoинствa' не.
дoстaткя, теипepaмeнтъ; oнъ дoлжeнъ yмъть вoспoлЬзoвaться всъмt 9тими дattнЦми съ нaи6oлЬшeюдля
со6я вtгoдoю. и тoлЬкo тoгдa oнъ мoжeтъ paзсчи.
тывaть' пpи сoстязaнiи съ дpyгими, пpидти лepвымъ къ выигpншluoмy стoлбy.
Бgстpoта, paзвивaeмaя лoшaдью нa скачкaхъ,
тpe6yeтъ\ oчeвиднo инoй !зды, чtмъ въ манeжЪ
или нa oхoтt. чт06ы нe стьснятЬ силy мaхa зад.
нихъ кoнeчнoстей' oтталкивaющиxъ лoшaдЬ oтъ
зeмли, с!дoxy не06хoдим0 o6лeгчить зaдъ и спинy
лoшадпl встaвъ нa стРемeнa; кopпyсъ дoлжeвъ
6нть нaклoнeнъ нъскoлькo впepeдъ' кoлъни дoл.
xны 6ыть сoгнyты и плoтнo лpижaты къ сЪдлy.
нoгa, глy6oкo 3асyнyтaя въ стpемя' paспoлaгаeтся
паpаллeльнo живoтy лoшaдиl пpичeмъ кa6лyки
дoлжяы 6ытЬ слrгaa oпyщeпц ввизъ. 3aтъмъ' oтъ
6едpa дo кoлъна и oтъ кoлъна дo щикoлки, яo.
гa дoлжна 6ыть нeпoдвижнa, хaЧъ и самaя стyпня.
Pyки нaдo деpжaть спoкoйнo сi o6!ихъ стopoнъ
хoлкt, съ тyгo нaтянyтыми пoвoдъяuи' чтoбЦ' лo.
шaдь съ мЬста шoглa нaйти нaдлежaщiй yпopъ нa
yдила; плeчи дoлжнЦ 6ыть oпyщeны' a pyки при.
trасатъся къ
т!лy, пPичeмъ стpoгo слъдyeтъ
из-
бъгать всякoй нaтянyтoсти въ пaльцaxъ' pyчныxъ
кистяxъl лo|(тяхъ и плeчаxъ,_всъ сyставы дoл.
жны 6Eть yЛpyги я мягки.
BсмaтPиваясь въ tзДy хopoшaгo xoкeя стаpагo
вреueня, нeльзя нe rамътить, чтo eгo плeчи' кo.
л:Ьнo и нoсoкъ наxoдятся пoчти нa oднoй oтвъс.
нoй Линit, и чтo вся пoсaдкa eгo пpи Dтoмъ свo.
бoдяa, кpaсивa и непpинyждeвна
пoлoжeнie кopпyсa дoлxlio сooтвътствoвaть ка.
xдoЦy цaхy лoшaди. тoлькo тaкая пoсaдкa ae эa.
тpyдняетъ шyскyлoвъ и сyставoвъ лoшaди Uа 6ы.
стpoмъ хoдy. PaвпoвЬсie въ скaкoaoй tздt иeн!е
нeo6хoдимo' ч,ьMъ пpt всякoЙ ЛpyгoЙ, такъ кaкъ
пoсaдкa yсиливaeтся yпopoмъ въ пoвoдъ ! стремr.
нa 6oльшe' яtмъ пpи o6ыкfloвeннoй ъздъ' a
,,шлюссъ.. тepяeтъ свoю силy вслълствie 6oлЪe кopoт.
кoй пригoнки стрeм'нъ и зaмъняeтся сильяымъ дeр.
жaнieмъ кoлtняци. слъдyeтъ, oднакoJ oгoвoрятЬся. чтo всc вь!шeизлoжeняoe oтнoсBтся къ такъ
lIазшшасмoЙ стаpoй aнглIйскoй пoсадк'Ь; принципы
жe дPyгoй, къ сoxaлънiю тoжe oставлсннoЙ' apчe:
poвскoй пoсaдки сoвeрщeннo тъ жe, чтo и пpи Maнeжнoй ъ3дъ.
знaMснитьIй жoкeй Aрчepъ сиДЬлъ, кaкъ 6e.
peйтopъ, и кaкъ бepeйтopъ' вeлъ лoшaдь въ шeнке.
ляхъ и пoвoдьяхъ. пoсадкa eгo сoстaвлялa пoлннй
кoнтpaстъ съ пoсадкoЙ бoлЬш!вствa жoк€eвъ eгo
вpeмени' сидящихъ пo-aнглlйски и' слъдoвaтельнo'
eще бoльшiй съ тепepeщнeй амepихaнскoй или,
тoчнъe выpажaясЬ,',06езьяньeй. пoсадкoй.
Apчepъ сидълъ въ сЬцлt пo oтвъсy, на длин.
ныхъ стремeнaxъ и тaкъ глy6oкo' чтo дaжe кoгдa
пoднимaлся яa стpeмeнaxъ' нe 6Цл0 виднo пpo.
свътa мeждy нимъ и съдлoмъ.
Глaвныя дoстoинства е.o пoсaдки' 6лaгoдapя
aoтopымъ oнъ tмълъ пpeимyцествa пeрeдъ дpyгими жoкeями, зaключaлtсь въ тoмъ, чтo oнъ'глy.
6oкo сидя въ сtдл!' лyчшe чyвствoвaлъ лoЦадь и'
смягчивъ пoясaццy, yмълъ нaйти дл' свoeгo кoP.
пyca наи6oлte спoкoйнoe пoлoжeнle вo вpeшяскaчкя, вe мtшaющee и въ тo жe вpeмя дoстaвлявшee
свo6oдy шeнкeляшъ и движeнlямъ лoшaди при вы.
6paсывaнlи еe сo стаpтa нa пoлный мaхъ' пo8a
прoтивники eщe paз6иpались мъстaми. мнoxeствo
пo6Ьдъ въ 6opь6ъ вa финишъ выpывaлъ y свoихъ
кoнкypeнтoвъ Aprеръ, 6лaгoлapя свoей пoсaдкъ.
Heспoкoйная пoсaдкa, 6aлaвсирoвaнie въ съдлъ
3атpyдняютъ лoшaдь' чaстo вы6ивая еe и3ъ мaха.
ни oдrtнъ жoкей нё мoгъ тaкъ пpoскaкать нa p. к.
93
92
,,Кauapгo.., кaкъ въ свoe врсмя гp. A. Fl. ниpoдъ,
зaмъчатeлЬнo спoкoitrнo сид,ЬвшIй въ съдлъ. Уliaсъ
6нлa к. к. .lЙиссъ-Aлисъ., нa кoтoрoй мoIъ yспtшнo скaкaть тoлькo кoнюшcнный мaльчикъ Co.
кoлъ' тaxъ кaкъ лpи мaл'Ьйшeмъ шeвeлeнiи съдoкa
кo6ылa мtняла нoги' пyтaлась въ мaхъ и !тимъ
мнoгo теpялa.
Тoлькo пpи oтнoситeльнo низкoмъ пoлo)кeнiи
гoлoвЦ мoжeтъ 6ыть пpaвиrlьнoс д,ьйствic пoвoдa,
и если лoшaдЬ зaдepгаeтъ гoлoвy' надo oпyстить
Pyки. съ пoвoдьями вoo6щe слъдyетъ o6pащаtься
oстopo'(нo и пoмнить, ятo нe гpy6oro силoю yдеpживaeтся лoшадь' a искyснoй' лeгкoй pyкoй' yмъю.
щей вo врeця oтдaтЬ и нaтянyть пoвoдья.
oчeвь важнo нe нaPyшaть eстeствeflнaгo лoлo.
xefliя шeйныхъ и спиIlвыхъ пoзвoнкoвъ лoшaди.
a пoтoмylyжнo пoсpедствoМъ tlизкaгo пoстaвapy(ъ
стapaтьс' дaть лoшaди сooтвътствyющeе для нe'
пoлoженle гoлoвы и шeи. oпЦтъ пoкaзaлъ, lтo
пoдflятaя гoлoва y лoшади загpyxаeтъ 3aдъ и ли.
шaeтъ св060дш движeнiя спиsy и пoясницy' чтo
влeчeтъ yмeньшeнie р'Ьзвoсти;"пo9тoмy для св060днагo дъйствiя зaдa нeo6хoдиМъ !iи3кiй пoставъ гoлoвв' чтo дoстигаeтся нtэкимъ дepжaнiешъ' рyt(ъ;
всякiй шпpyнтъ мъшaeтъ лoшaди и ей пeпpiятeнъ;
тoлькo иapтингалъ' св060двo пpигнaнный, мoжeтъ
ещe бнтЬ дoпyцeнъ.
Paз6иpая пoсадки для скачокъ' мы вe шoжeмъ
oбoйти мoлчанlемъ тaкънaзывaeмyю амepиканскyю
пoсaдкy, кoтopoй тeпeрЬ пoльзyются всъ жotIeи нa
скaчкaxъ. въ Aнглiю oта
пoсадка лpи.
',o6eзьянЬяl.
шлa изъ AмepикЙ Й Йзъ
Aнглiи pa3oшлaсь пo
всъмy свътy.
Aмepяканскiй жoкей с!льнo нaклoяяeтся впe.
peдъ' егo pyки пpи6лихaются къ yдилaмъ, eгo кoлъви высoao пpипoдняты, сoгнyтц и пpихaты къ
iiopпyсy лoшaди. ПpeиltyЩсствъ oтoй пoвoй пoсaдки Mш личнo нe знаeмъ. нo пoклolll'uки всегo зa.
мoрскагol ссылаясь fla сna6ыя дoкaзaтeльствa aмeрикaнцcвъ, tlaхoдятъ' чтo при тaкoй пoсaдкъ сo.
вepшeннo oсвo6o)кдaeтся спинa лoшaд'' тaкъ кaкъ
вся тяжeстЬ всaдникa пepeмlraeтся въ тoчкy
нaи6oл!e спoкoйнyю вo вpемя движенiя лoшaди;
затъмъ yмeньшaeтся сoпpoтивлeнie вoздyхa вслtд.
ствie yМeflьщeнiя плoЦaди сoпpoтивtreнiя иl нaкo.
нeцъ' 06легчается спoс06ъ Дepжaть лoшадь.
нo, гoвoря 06ъ этихъ кaкyщихся пpeимyщe.
ствахъ, сл!дoвaлo 6ы ytазатЬ и на дъйствитeЛьныe нeдoстатки.
flaжe стopoнники aмeрllканскoй пoсaдки признaютъ' чтo oнa пoнижaeтъ yстoйчивoсть, oсoбesнo
нa стapтъ, нc даетъ св060ды шeнкeлямъ пpи дви.
хaнiл сo стаpтa и пapали3yeтЭ д,Ьйствie всадникa
lta финпIu! въ ptшающiй мoпreнrъ 6opь6ы.
Mы же' съ сqoeй стoрoнt{' являясЬ pъшятeльIlЦми ltPoтивн,iкaми aMepикaнскoй пoсадки' пpиня.
тoй y нaсъ' какъ и всe' чтo диктyeтся нaмъ зa гpa-
ницeй' бeзo всякoй кpитики' нaхoдиМъ' чтo o6лeг.
чeнie в,Ьса для лoщaди нe oпpaвдывaeтся прaктикoй'
тaкъ кaкъ oпt!ть пoкaзaлъ, чтo aмeрикaнс(iй жo.
laвaливaегъ всю тяяeстЬ свoю нa пeDeЛъ лo'(eй
шaди, и вЬсъ Eтoтъ дaвитъ съ yдвoeнвoй силoй'
оть чсгo' безъ всякaгo сoмнънiя, стpaдaютъ плечи.
oпытныя нa6пюдeнiя въ германis yставoвили
нeзн6лемo' чтo al{epяканскiй жoкeй въсoМъ въ 3 п.
24 ф. нaвaливaeтъ нa пepeднiя нoги лoшади тa.
(oji жe в!съ, какъ хoкeй!сидящiй вънopмaльнoмъ
пoлoх(eвiи' пpи вtсЬ въ 7 п. 8 ф.
для скaчекъ съ пDrпатствiяши пoсадla oтаeщe
Мeньс пpигoдна' вслъдствie свoeй нeycтottrчивoсти,
и нa тaкихъ скaчкarъ нeo6хoДимo нъскoлЬкo oтпyстить стpемeна и пoдoйти тaкимъ o6paзoмъ къ стa.
poй англiI1скoй системt ипи xoтя 6ы късoвPeмeB-
нoй итальянскoй.
для пoлeвofi lззды, паpфoрснoЙ и кавалepiйскoй'
амеpикaнскa'l сисгемa пoсaдки сoвеpшеннo яeдoпy.
95
стима' a пoтoмy 6oл!e пoдрo6пo o ueй мы гoвopить считa6мъ лвшнимъ' oтсылa! читaтeлeя къ
книЁ нашeгo пpeкpаснагo tздoка-oхoтникa, нынt
yпрaвляюцагo,Цepвyльскииъ завoдoмъ' пoдпoлкoв.
никa C. Л. Hoсoвияa,-,,Coвpемeнная ъзда, сraчка
и тpeниpoвка.. издaнlя l902 гoлa.3aкoнчимъ o пo.
садкъ пoжелaнieмъ' чт06ы слъпая силaпoдpaжанiя
yстyпила мЬстo 6oлЪe oсмыслeннoй кpитикъ, кoтo.
рoЙ, къ слoвy скa3aть' нeдoстаeтъ вашимъ тeпeрeшнимъ спopтсм8нaмъ.
пepЬдъ пyскавiеиъ нa стаpтъ ъздoкъ дoлженъ
сЪсть глy6oкo и плoтнo въ сtдлo, ятo6ы пpи нeoхидaняoмъ пpыжкъ tли вытягиваl|iи шeи лoшади'
чтo д:Ьлаютъ всъ гopячiя лoшади' яе oчyтитьсл вa
зaднeй или пepeлнeй лyкt.
Cл!дyeтъ вести лoшадь шeвI(eлями на пoвoдъ
и имtть пoвoдья притoмъ дoстaтoчнo
дливныe'
vтo6ы, при oпyскaнiи флaгa, какъ стpЬлa вылeт!ть
впeDедъ и не 6etпoxoитЬ лoшади' кoгдa oнa вытянeтъ цeю и пoпpoсится ta пoвoдъ.
для ъздoкa, пoдгoтoвлeннагo къ сxакoвoмy дълy,
недoстaтoчнo ииъть кръпкyю пoсадкy и xopoшyю
pyкy; тoлькo тoтъ ъздoкъ дoстdтoннo пoд.oтoвлeвъ
къ aтoмy дълy' кoтoPыЙ, нe тoлЬкo oснoвaтeлънo
знaeъ eгo' o6лaдaeтъ дoля(нoю си!лocтью' pъши.
мoстьюJ въ сoeдинeнiисъyмъnleмъ вoспoльзoвaться
всtми
пpедстaвляющимися
емy вылoдяыМи слyчaЙ.
яoстями, вo, пoмиМo тoгo' спoсo6eнъ сдълaть вър.
нyю outнкy 6ыстpoты иaхa свoeй лoшaди-'пDса.
съ дpyгnми сBaчyrими лoшaдьми'
-сpавнитeльнo
vм!eтъ сoo6paзяo съ Eтимъ paзсчитывать xoдъ свoеil
лo.uди n тoчнo oпpедълить, съ кaкoгoимeннoмъ.
ста яaчнeтся oкoнqaтeльная 6opь6a' Этo нyтьe -
oпpeдълять сpaвнительнyю быстpoтy скaчyщихъ лo.
шaдeй_',знaнle пэсa.. eсть oсoбeннaя врoждeнная
спoсo6вoсть' кoтopaя' кoнeчяol Paзвивaeтся при
пocтoянныxъ yпpaжнeнi'хъ.
Кoгда лoшaди сo стаpff pвyтъ' чaстo пpиIo-
лится видъть, кaкъ ъ3лoки Eнepгltчнo ихъ сдеpживаютъ' и пpoисхoдитъ кaкaя-тo 6eзплoдная 6opьбa
мexдy лoшaдью и eя съдoкoмъ, нa кoтoрyю зaтрa.
чиваeтся массa ЭЕepгiи. llикoгдa нe слtдyeтъ зaдeр)кивать лoшaдь настoлькo' чтo6ы с6ивaтЬ ее съ
Maхa; гopa3дo цълoсooбрaзнъс, eсли сpaзy сe сдcp.
xaть нeльзя' пyстить идти poвнымъ MахoмЪ кoтoрый yспoкaиваeтъ сaмъ с060ю лoшадь.
вo всe вpсмя скачкиt кaкъ 6ыл0 yже гoвopeнo,
!3дoкъ стoитъ нa стpемe!ахъ я oпyскается въ
сflдлo тoлькo пpи 6opь6!.
въ rтoтъ мoмeflтъ noвoдья тyгo ват'гивaются'
тyлoпиltlс лсгкo oтклoнястся IIазад1,, aoлъни плoтнo прия(имаются къ сЬдлy, ятo6ы лpи oтталкивaяiи лoшади зaдними нotаии из6ъгнyть тoлчaoвъ
нa стpeмeнa' мoгyщихъ oтoдвинyть сtдалище къ
заднeй лyкъ, чтo. зaтpyдняeтъ мaхъ лoшади. Рyки
t плечи' paвнo иcлoжrнныявъ кyлаки aисти рyaъ
дoлжны сoпрoвoждатЬ каждoе вытягиванie шeи впеpeдъ' нo въ тo.жe вpемя пoвoдъ oстаeтся нaтянyтымъ. не слъдyeтъ дълaть кpyгoo6pазныхъ двиxeнiй pyками и пoвoдьяМи; вoo6щe pyки oтнюдЬ нe
дoлxны сoвepшaть Кaвихъ-лЙ6o движeнiй въ стopotly; слъдyeтъ тoлькo слъдить рyками зa лвижe.
нieмъ шeи лoшaди' a если ъздoкъ сyиъeтъ пepe.
дaть свoю энepгlю лoшaди и 6oлte сильншмъ двиxeнieмъ pyкъ' пouoгая въ тo-жe Еpемя фeн.
кeлями' кopпyсoмъ и съдалищeмъ' за.тавитъ ee
сильнъe и энepгязнte вытягивaть шею, т!иъ сaмымъ paстягивaя 6oльше маxъ; oтo 6yдeтъ тo,чтo нa3ывaeтся''пoсылoМъ...
вcЯкiй мepтвыfi въсъ' нa (oтopый игpa мyскy.
лoвъ ъздoкa не мoжeтъ иМtть влlяпiя' какъ.6ы oнъ
l|и былъ хoporo paспpelЪлeнъ, всeгдa нrвЦгoднo
oтзoвeтся яa лoщaди' въ oсо6евнoсти вo вpeмя
бopь6ы. onытъ yчитъ нaсъ' чтo лoшaдь пoдъ yтo.
МлсннЦмъ или 6eзсильнымъ ъздoкoмъ, хoтЯ бЦoнъ
и сидълъ спoкoй{o' никo.дa не скaчeтъ такъ xo.
91
Doшo.
||('lr,
tак],
сI!Д0кoм1.
l|рll|Ппо|l('llоn(lllix1'
хf,'
ii"'u]". oo*'" эти пpивoДятъ къ заклю'lcнlю, чтo
!здoкъ въ знaчитeльнoй степеttи мo!(eтъ oкaзать
нe пoлotuади мexaнЙчсскylo пoдДepжкy' пo тoлькo
вoдЬями. псpсЛъ т.liм],, l(al(ъ oпyститЬся п1, съдлo
пpиДepxaть
flъскoлькo
пoлeзнo
6opь6ы,
длЯ нaчaтiя
шо с6ивая съ мaха' чтo6t' датЬ сЙ пеiou,"д"'
"o и со6рnrь вс!o спoto яrlоp|.ltо ллn пo-
рс0ссти Дyхl'
слъдilихъ усилlii.
oтнoсиieльнo yпoтpe6лeнiя шпoръ и
xлыстa
пpи скaкoвoй tздt мы имЪемъ скaзaть сл'ьдyющee.
шlnopы npnгoдno лишЬ для лoшaдeй ихъ nrpенo.
no rо6ылъ и лoшадeй съ .пЛoхимъ сepд.
"oщn"";
oтзывaются нpaйrre вpeднo. Cлa6ыйъ
;.;;;.;,ъ
tзлoкaмъ шпopы вe пpигoдны' такъ кaкъ otlъ пpo.
тивъ жeлавlя 6yлyтъ нe пoпадaть въ тсмпъ движенiя я тъмъ шoгyтъ вы6ить лoшадь изъ мaхa'
надпexaщee мъстo для yкoла шпopъ нaxoдится
yкoлa
нeпoсpeдственнo зa пoдпpyгoюi для fiавrсеIl|f,
ou."oo"*nuo",.n тoлькo вoсoкъ' и yкoпъ дълaютъ'
raкoMъ
ви
въ
зaкидывaя
м
нe
кa6лукa
i," noдo"o"
яoгy назaдl.
слyчаъ
.
Хлыстoйъ тoчlio тaкжe злoyпoтpe6лять вe слъ.
мнo.
лveтъ. Мoяtпo съ yDlipсннoстью,сказaть' чтo
йствo лoшадeй ис||oрчсны 6ыли дпя скaчeкъ нe-
.vмъ,Iыми
yлараlЛи
хльlста.
6.1 сажеII), нc мoна"6oльшиии скачtaми и изъ этoгoсЛъ.
6раться за ялыстъ имЪeтъсмыслълищЬ
из"ъс'ilo, чтo лoшаль 6oлъe
*";-;;;;
дy",", ""o
ii-io-ьo
дo пpизoвoгo стoп6а.
хлыстoмъ нaдo yмъючи, и oпнтныи
Bлaдъть"i*"n"
кo.
ъз,oкъ vдаpитъ имъ лиlilЬ въ тoтъ Мol4сllтъi пoioi"i"",,uii. o''o, n и ваeтся заднeй нoгo й, чтo6Ц
тo eстЬ' кoгдa oнa paстягиваeтся'
дu'""o
"nup"д", 6oлъe !неpгячнoc и длиннoe pас.
чтo6ц вoз6yдить
Moмeнтальная
фoтoграфiя пoказывaeтъ
тягивattie.
вa
llaмъ тaкle мoмeнты, кoгда лoшaдь yпирaeтся
сжимaeтся
3еМлю oднoй пepедilей нoгoй' тoгдa oнa
ш. сaмo сoбoФ пoнят|lo- чтo въ та(oл мoмellтъ oпR
oттoлкнyтЬся oтъ земпи 3aднeй нoгoЙ !e мoжeтъ'
а пoтoмy и yдаpъ хлЦста пpинeсетъ лиЦь o6рaт.
нoe дъйствlе, т. е. заставитъ лoшaдь eще бoльше
сn(аться и зaдсршaтЬ мaхъ.
xлыстъ слъдyeтъ дepжaть въ тoй pyкъ, кyда
лoшадь имъeтъ склoннoсть
т. e. oтxo.
',ъaлuтЬс^.|'
хлuс]'а ,loлх(eнь
oтъ nDnмoй линlи. yдaръ
^ить
liрltхoдиться 3a пoдпpy.oli. xлыстъ нaдo всeгдa
деpжaтЬ кoнцoмъ ввизъ, и тoлькo лерeдъ д!йствi.
eмъ eгo нyжнo лepexвaт!ть въ o6xватъ для yцapa'
Moлoдымъ !здoкaмъ peкoмeflдyемъ лyчше сoвсъмъ
tlс 6pать съ сo6oй хлыстa, т' к. вoспoльзoваться
имъ oни нe сyиъютъ' a вынимaя eгo' изъ дeсяти
слyчаeвъ въ дeвяти' выпyстятъ изъ pyкъ пoвoдъ
! тъцъ лoтepяютъ всъ ЦaнсЦ fla вЦигрцЦъ.
пр' yпoтpeблeнiи xлыстa слъдyeтъ, в3nвъ пoвoдЬя въ oдяy pyкy,6ыстpo пoдвять eгo' пpичeшъ
ъздoftъ oпyскaется въ съдлo'дepхtтъ плrcи opяцoi
oтвoдитъ !oги нъсaoлькo назадъ и oтклoняeтъ
кopпyсъ' зaбoтясь o тoмъ, чт06! oтъ в3мaxa pyки
oнъ нe кaчнyлся въ стoрoнy'
опoкoйнyю пoсaдкy сoхpaняетъ npи pа6oтt хлы.
стoмъ лишЬ xopoш|й ъздoкъ, a пoтoмy ллoхoмy
слъдyeтъ вoвсe oткaзaтьсл oтъ хлЦстa.
вoproвeя
дoIIIsдъ.
Bсякая лoшaдь пpeдстaвляeтъ с060ю живoй мeхaнtзмъ съ спoжнoй системof, pычагoвъ (кoстя
кoнeчнoстей)' пpyжинъ (мyскyлц съ жилами), nepeдaчъ и сoeдtненiй (сyстaвы)' питaемый впyтpeн.
вими opгallaMи и пoдчинeнный свo60дн0й вoлъ.
Е!ъ зависимoсти oтъ 6dльшaгo или мeньшагo Da3вит|я oдHъxъ час1,eй Dтoгo меxани3ма вauъ ipy.
гимиl pавнo какъ и oтъ качeствa сaмагo мaтepЬялa машивы (плoтвoсть кoстeй и мyскyлoвъ, раз.
м!pн внyтpeflнихъ opганoвъ и силa вepвoвъ) видotr|l, yгyсоnъ. пЕPx.
n]д^'
7
99
9B
иэмъняeтся Л оnoсo6нoстЬ ся r.ь !ьlлoлвell|ю тoii
иlи дрy.oA рц60тш.
1.aкимъ o6paoмъ, лoшади рaзличныхъ пopoдъ'
имъя paзличнoе стpoeнie и темлeрaмeнтъi сильнo
oтличaютсЯ дpyгъ oтъ дpyгa типoмъ выпoлвяeмoЙ
ихъ мeхaflи3момъ pa6oты.
лoщaди oднoй пopoды' нo pазличныхъ крoвeй'
o6yслoвливaюциlъ въ пoтoмствъ пeредачy инциви.
дyальнЦхъ качeствъ и фopмъ иxъ npедкoвъ' oтличaются дpyгъ oъ дpyгa кaчествoмъ paбoтg oднoгo
и тoгo-xe типа' яапp.' лoшади чистoкpoвныя oднъхъ кpoвeй oтлtчaются pЬзвoстью (т. e. скoрo.
стью гaлoпa на сpaвнитeльвo нeбoлЬшyю дистaн.
цiю)'_дpyгиxъ_силoй (т. e.
пpoдoлцитeльнoстью
нaпpяженiя галoпa)' тpeтьиxъ-выкaзнваDтъ спoс06н0сть къ прнжкаЦъ (т. e. спoсo6вoсть видoиз.
иъяять мaxъ тoгo-xe гaлoпa для пepeпeсeвiя се6я
вмtстЪ сo всaдsикoшъ чepфъ пpепятствlе), чeтвep.
тыxъ_cпoсo6floсть нoсить въсъ (т. с. шe yтoшляться
пpи гaлoпъ пoдъ 6oлЬe тяжeлымъ в.ьсoмъ) и т. д.
накoнeцъ, лoшaди oднъxъ и тъхъ.жe кpoвей
oтличаются въ бoльшинствъ слyчаeвъ тoлькo каче.
ствoшъ oднoгo и тoгo.жe видalи типа pа6oты, сo.
o6pа3нo съ индивидyальнoстью' зaвисяцeй. чaстo
oтъ pa3личныхъ yслoв|й yтрo6нoй я(изни' poждeнiя'
пtтaнiя и вoспитaнiя каждarc хеpe6енка.
вepхoвая лoшадь, чт06ц oтв!чать впoлвъ свoeмy назнaчeнiю' дoлжнa o6лaдaть xачествaми' пpисyщими нe тoлькo лoшадямъ paзличнцхъ сeмействъ,
вo 3aчастyю рaзличныxъ пopoдъ' въ зaвисимoсти
oтъ pа6oты' кoтopyю ей предъявляютъ' и oтъ кa.
чeствa ъздoкa' кoтopый нa rleй 6yдeтъ ъздить. пo.
этoмy' oчeнь вaжнo' вн6иpая лoшадь для ъзды,
pазo6paться въ ся пopoдъ' чтo6ц oтличитeльныя
свoйства кpoвeй сoвпaдали съ 1ъtи тpe6oванlяЦи,
кoтoрыя eй дyшаютъ пpедъявить.
тpe6oвавiя, прeдъявляeМыя вepxoвoй лoшaди,
мoгyъ бнть чPe3вычaйнo paзнoo6paзны' a въ 3a.
пrtсимoсти oтъ oтoгo t{ пoPoдtJ
I
+,
I
(lистня
или смt.
шaнпыя)' гoдllNя пoдъ с,lrl!lo' д'Ьлятс' нa мfioгo
видoвъ. тaкъ' нaпримЬpъ' лoшaдь для прoгyлoкъ
пoж;лoгo' слa6aгo ъздoкa' дoлжнa 6ыть,
'o6n'"n"
глaвнымъo6paзoмъ, хopoшaгo, спoкoйнaгo xаpактсpа, имъть мягкle аллюpы' пoмeньшe тeмпepa.
мeiтa' сoвсtмъ мoжетъ нe иМъть pъзвocти, дoлхвa
o6лaдать мeвьшeй чyвствительнoстью pтa' нe3на.
чительнЦмъ дыхaнteмъ'_.этимъ yслoвlямъ мoжeтъ
yцoвлeтвoptть пoлyкрoвнaя лoшадь съ прилитlемъ
пopoдъ. нao6oPoтъ' лoшaдь для
*oo""
"oлoдnн*"
oхoтникa' хoрoшагo ъздoкa' мoжетъ и
пipфopснaгo
Пe 6ыть спoкoйнагo xаpактepаt а o6ладaть дaхe
60льшпмъ тeмпePaмeнтoиъ' нo 6eзyслoвнo дoлxнa
ицъть oтпичнoe дыxaнie' вЦЕoсливoсть нa пpoдoлжитeльнoмъ гaлoпъ и дoстaтoчнyю ръзвoсть,
чт06в пoспъвaть 3а oхoтoй)'*aтoмy мo)кетъ yдo.
влетвoDить т6лък0. лoшадь съ 60льщ0й дo3oй чи.
стой кpoви и чистoкpoвная',лричeмъ-,чъмъ сepЬe3нъe oхoтa и паpaтъe сo6аки' тiмъ лoшaди дoлжвы
6ыть rpoвнle. Кoнelнo, вtмъ кpoвнъe лoщaдь,
тъмъ 6oльшe y нeя зaoасъ силы' oEepгiи, бoльшe
нepвoвъ' al слъдoвaтeльпol и 6oльшe сpeдствъ для
6oiь6ш съ всaдникoмъ' пoчeмy сла6ыe ъздoки
всgгдa из6tгаютъ чистoкpoвяoй noшади' наxoдя въ
sей мaссy нeдoстaткoвъ| нa сaмoмъ дълъ нe сy.
щeствyющихъ, иaскирyя этимъ Bстиннyю пpичtнy_
50язнь къ нeй, т. к. чyвствyютъ свoю нeспосoбнoсть пo6opoть ея вoлp. xopoшiй.xe ъздoкъ' кo.
тopoмy пpищлoсь xoть pазъ пoъ3дить и испытaть
кpЬвнyю лoшaль въ pa6oтЪ, никoгда 6oльшс нe
nio"ън""т" eе ни нa какyю дpyгyю, sакъ 6ы xopЬшo oнa вЦъзженa ни 6ылa и какимt 6ы инди.
видyальннми дoстoянствaми ни oтличалась.
Меня' пишeтъ гp. вpангeль,
'Чтo кaсaeтся дo
тo.я pа6oл!пнuй пoклoflникъ кpoвнoй лoшaди для
вepхoвoй tзды.' ФnлnИcъ Жe, кoтopыЙ paбoтaлъ
лoшадeй глaвнЦмъ 06раз0мъ нa высшyю шкcлy для
100
tавсжa' пишoтъ въ лaчалъ
t0J
спo0гo сoчишo|llл:
'lя
DЦt!ждю тoлькo чистoкpoвltцхъ лошaдeA.l' )кcЛая
rтtЙъ пoдчeркнyть нeoцъяимыя кaчeствa кpoвнoJi
лoшaди для всякагo poдa pа6oты и дажe дпя Мa.
нсж8' нa чтo' пo yстaнoвившcмyся лoxпoмy мl|ъ-
нIю' чистoкpoвнaя лoшадЬ мaлo пpигoднa пo шeдo.
стaтoчнofi' 6yдтo.6ы, гибкoсти и leспoсo6лoсти (ъ
лerхишъ' красивымъ движенiямъ. ктo видълъ Фил.
лtсд нo огo ltистol{рoпiltJх1l мсpиПдхlt ')I(срми||aл'Ь"
floкaзывавшагo тaкyю высшyю шкoлy
и
'Map(изъ.' въ циpкъ Чинизeлли' кoтopyю llr
въ.пeтеp6yргЬ
мoгъ пoказать ни oдинъ изъ кopифеeвъ 6epeйтop.
скагo искyсства' и видълъ eгo дътeй въ ьIoвoмъ
циpкъ' тoжe яa чистotpoвныхъ дoщaдяxъ' тoтъ
пoлмeтъ' пoчемy Филлисъ тaкъ лю6илъ этy лyяшyю изъ пopoдъ и pа6oталъ исключительнo нa
$
li
fi.
fr
{
{
I
I
I
нeя.
y хpовнцxъ лoшaдей и ихъ ipяиoгo пoтoцствa
eсть неoцънtмая сп0с06нoсть кaкъ нa шедленннxъ'
тaкъ u нa 6ыстpыхъ аллюpахъ
6oль"пoкpывaть
шoe пpoстpaнствo.. Meнte 6лaгopoдныя
лoшaди,
двигaясь нepaвнoмЪpнымъ" тeмпoмъ' пpoи3вoдятъ
впечaтлънle 6oльшeй 6ыс?рoты' нo дoстатoчнo
!хать pядoмъ съ кpoвнoй, rтo6ы y6!диться въ
пpoтlвнoмъ' бeзpaзлячнo кaкиЙъ'6ы aллюp.мъ нс
идти; tсxлючeнle дълaютъ тoлькo чистo pысистыя
лoшади' ицъющlя спoсo6foсть pазвивать 6dлrшyю
6нстpoтy нa pыси' чъшъ всякiя дpyгiя' нo Eтoтъ
аллюPъ y lИхъ Для всaдняBa вeпpiятeпъ и въ
нeцъ нътъ нaдo6нoсти' т. ц. Для yвaлtчeнiя хoдa
eсть дFyгoй eстeствeflflый аллюpъ*галoпъ.
Bслtдствiе вышeизлoxeвнагo и 6лaгoдаpя мa.
лoмy- кoличествy y насъ хoрoшихъ !зДoкoвъ, зa
пoслъднеe вpeмя вoшли въ мoдy вывoднЦя лoшади,
кoтopнxъ eжeгoднo пpивoдятъ въ 60льш0мъ кoли.
чeствъ пoдъ видoмъ oxoтflичьихъ aнглiйскиxъ лoшaдefi ,'гyвтepoвъ.., a на самoиъ дълъ' 60льшсй
чaстЬю, yпpяжныхъ пoлyкpoвныхъ лoЦaдeй oтъ тя.
:
I
х(cЛы*ъ пopoдъ' rдъ всЬ кaчcстlд эaключдются въ
мaлo чyвствитeльfloмъ pтt' съ кoтopЦмъ плoxoй
aсaдникъ мoжeтъ нв стъсняTься' и спoкoйнoмъ'
флeгмaтиtнoиъ xapaктеpЬ, кoтopЬй стeрпитъ вся.
кyю ъздy ц кaкlG yгoднo пPieшЦ yпpaвлeнlя.
Кoнeiвo, пoпадaются изpъдкa мeждy.ними xo.
poшie экземлляры' нo o6язaтeльнo съ каким1-ни.
6yдь нeдoстaткoмъ| иначe за вихъ нyжнo платить
oчснь 6oльu|lл дeньгtl, т. к. въ Aнlл|я' на мtстЬ,
на нихъ цънЦ oчeнь высoки' aoлеблясЬ.междy
5,000-10'000 pу6лeЙ' Й 6аpншникy, кoтoрый иxъ
вeдeтъ' нътъ paзсчeтa платитЬ такiя деньги изъз8 Dискa иxъ нe вo3мъстить. 3a мнoгo мeньшiя
дeньги пPи сyщeствyющeй y нaсъ дешeвизнt нa
чистotpoвнyю лoшaдь, мoжнo пploбpъсти yдoвлe.
твoPитeльннe aкземпляpы нa скaкoвoмъ крyгy и
нa завoдаxъ.язъ чясла тъxъ ,loшадей' roтoрня' нe
лpoявивъ xoрoшeя pъзвoсти, пo свoимъ фopмaмъ
и движeнlяиъ oтвъчaютъ тpе6oванlЯмъ, пpeдъя.
вляемымъ къ вepхoвoйI лoшaди' въ высшeй мъp!.
накoнецъ, для нежeлaющихъ 6paть лoшaдь съ
кpyгa' y нaсъ eсть тeпepь дoвoльao мнoгo зaвo.
дoвъ' пpoизвoдящихъ высoкyю пoлyкpoвflyю лo.
шадь для pемoнтa. пoпaдaя yжe изъ стpoя въ
pyки любителя, тaкaя лoщадь 3a пoслъднee врeмя
иe тoлькo выдepживаетъ кoнкypeвцiD съ вывoдвыми вo всъxъ видaхъ спopтa (кPoмъ скaчки), нo
съ кaxдЦиъ гoдoмъ всe 6oльше и 6oльшe oтвoевыaаeтъ пеpвeнствo; дoстaтoчнo yказaть нa p. м.
''пи(кoлo...
лoшади вoстoчнoй кpoви 6oльшe дрyгихъ гoдятся для дaмскoй t3дE или пoдъ сЪдлo pе6rнка,
такъ кaкъ oпъ fleбoльшaгo poстa' 6лaгopoдныxъ
фopмъ' o6ладaютъ хopoшими движeн|ями' кpoтки t
yмны, xoтя oчeнь чaстo излишвe гopячагo темпeрамeнта. этимъj кoнeчнo' мы 8e хoтимъ сNaзатьl
чтo xopotulй aра6ъ, нaпpимtpъ' нe въ сoстoян|и
yдoвлeтвopить тpe60ванiямъ саМaгo взцскaтeльнаro
102
.hi[oкn, tlo tпniя лоllIaДil y Itnсъ пoсьilа p'hдt.и It
з!дчитcльlto дoрoжe! чtм'ь aнгЛll,iс(|я пoлy(Poвки.
iистaгo apс6в достцть трy^tlo псюдy пъ Епpoпъ, и
6oльutипствo 1|апtихъ арaбoмаlIoпъ довoЛьстпycтся
].llм1'. l,fo y и11, ЛoltпД4jl прfiбскп'i гоЛotiд и хoрDш|й oтдЬлъ xвoста. въ книгi' .yчetlic oбъ экстeрЬ.
сpt. *) читатeль найдeтъ всe касающеeся ,тoгo
]lnoo.". o тyтъ мы ска)кeмъ, чтo лoшадь
6eз1'
аллюровъ' какoй.6ш вшЬшнoсти oнa ни
мoрдoй и xвoстoмъ нe o6ладалa-
'яoou"i"
кaкoи-6ы
iнri''
нe eсть вeрxoвая лoшaдь.
Филлисъ такъ oписывaeтъ вepxoвyю лoшадь:
..лotuадь дoл)кl|a имЬтЬ храсиnyю гoлoвy' гибкyю
iii"o, p.""n'o* затылoкъ, 6oлъc или мeнъe высо.
хvр и;и длиннyю хoлкy, кopoткiя и шиpoкiя спинy
u- no""n,uy' высoкyю' кopoт(yю пoчкy' длиннyю,
oтлoryю ;oпаткy, длинныe и rUиpoкie oкoрoка и
6eдoa. Для пepедa: длиннoe ' ruирoкoe прeдплeчЬe'
*ooЬ'кoе 6epцo, скopte длиннyю, чъмъ кoPoтхyю
6aЪкy...
--6-d5f
-.'";.
'дъ"'",".'
c'п.Б. l9lЗ.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
10
Размер файла
3 237 Кб
Теги
езда, верховая, урусов, 1913
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа