close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

«СТИЛІСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ» для 10 - 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів

код для вставкиСкачать
Авраменко О., Чукіна В. ПРОГРАМА ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСУ
Авраменко О., Чукіна В.
ПРОГРАМА ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСУ
«СТИЛІСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ»
для 10 - 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Лист ІІТЗО від 02.07.2013 № 14.1/12-Г-260
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Пропонованою програмою передбачено послідовне й детальне висвітлення питань стилістики
сучасної української мови, а саме: функціональних стилів та їх особливостей, стилістичних можливостей
фонетики, лексики, фразеологізмів, морфологічних категорій та синтаксичних одиниць, стилістичних
засобів словотвору, комунікативно-стилістичних якостей мовлення.
Основна мета факультативного курсу “Стилістика сучасної української мови” – засвоєння
стилістичних норм сучасної української мови, оволодіння знаннями про особливості усіх функціональних
стилів мови, формування вмінь і навичок добирати стилістичні ресурси відповідно до ситуації мовлення,
формування навичок комунікативно виправданого використання засобів мови з додержанням етикетних
норм спілкування.
Завдання курсу:
дати ґрунтовні й систематичні знання про особливості функціональних стилів мови (сферу й мету
використання стилів, жанри, в яких реалізується кожен стиль, мовні особливості та стилістичні ресурси
різних рівнів мови);
сформувати вміння й навички комунікативно виправдано використовувати стилістичні ресурси мови,
залежно від ситуації мовлення;
ознайомити з поняттям авторського (письменницького) стилю;
виховувати потребу вивчати рідну мову, повагу до української літературної мови.
На вивчення факультативного курсу „Стилістика сучасної української мови” передбачено 70
навчальних годин (по 35 годин у кожному класі).
Тематично програмовий матеріал супроводжує зміст основного курсу «Рідна (українська) мова» (10 і
11 класи): якщо поглиблення й систематизацію найважливіших відомостей з фонетики, лексикології,
фразеології та морфології передбачено в 10 класі, то й стилістичні ресурси фонетики, лексикології,
фразеології й морфології паралельно вивчають у цьому ж класі.
Також за тематичним принципом до вивчення певних тем зі стилістики додано для повторення (або
для використання на етапі актуалізації опорних знань) матеріал із лінгвістичної змістової лінії основного
курсу „Рідна (українська) мова”, зокрема відомості з орфографії й пунктуації.
У програмі чітко визначено міжпредметні зв’язки, які виразно простежуються на різних мовних
рівнях, оскільки стилістика як явище проявляє себе і в літературі, і в різних видах мистецтва.
Факультативний курс «Стилістика сучасної української мови» (10 – 11 класи) рекомендовано учням
шкіл (класів) з поглибленим вивченням української мови й літератури або гуманітарних дисциплін, ліцеїв,
гімназій, колегіумів.
10 КЛАС
(35 год, 1 год на тиждень)
(3 год для використання на розсуд учителя)
Зміст навчального матеріалу
Вступ (1год)
Стилістика як розділ науки про мову. Зв’язок
стилістики з іншими розділами мовознавчої науки.
Практичне значення стилістики
Вимоги
до рівня загальноосвітньої
підготовки учнів
Учень:
називає предмет вивчення
стилістики;
пояснює зв’язок стилістики з
іншими розділами науки про мову;
усвідомлює практичне значення
стилістики
1
ФУНКЦІОНАЛЬНА СТИЛІСТИКА (6 год)
Функціональні стилі сучасної української мови (6
Учень:
год)
розрізняє й характеризує
Загальна характеристика функціональних стилів
функціональні стилі мови;
сучасної української мови. Поняття мовної норми.
визначає ознаки різних стилів мови;
Офіційно-діловий стиль.
знає й дотримується норм сучасної
Науковий стиль і його підстилі.
української літературної мови;
Публіцистичний стиль.
наводить приклади різних стилів
Художній стиль. Мова фольклору як різновид
мови
художнього стилю. Конфесійний стиль.
Розмовний стиль. Епістолярний стиль
Міжпредметні зв’язки
Мистецькі стилі (література, образотворче мистецтво,
архітектура, музика та ін.)
СТИЛІСТИКА МОВНИХ РЕСУРСІВ (60 год)
Фоностилістика (2 год)
Учень:
Стилістичні можливості фонетики. Експресивні
називає засоби милозвучності мови;
властивості звуків мови.
пояснює стилістичні можливості
Засоби милозвучності мови. Явища поетичної
фонетики;
фонетики (звукопис, ритміка вірша, асонанс, алітерація,
розпізнає явища поетичної фонетики
рима та ін.) Інтонація як засіб вираження змісту мовлення
(асонанс, алітерація, рима тощо);
оцінює випадки вдалого й невдалого
Відомості з орфографії
Чергування у – в, і – й. Написання префіксів з- (зі-, с-).
використання засобів фоностилістики в
Прийменники у – уві, з – із – зі, над – наді та ін.
різних стилях мови
Міжпредметні зв’язки
Віршування. Теорія звукопису (література)
Лексичні та фразеологічні ресурси стилістики (7
Учень:
год)
розпізнає стилістично нейтральну й
Стилістично маркована й нейтральна лексика.
марковану лексику;
Багатозначність як стилістичний засіб.
відрізняє багатозначність і
Стилістичні можливості омонімії, синонімії та
омонімію;
антонімії. Паронімія як стилістичний засіб і як вада тексту.
називає стилістичні можливості
Використання іншомовних слів. Неологізми та
омонімії, синонімії та антонімії;
застаріла лексика в різних стилях мови. Використання
розпізнає іншомовні слова й
старослов’янізмів у художніх текстах. Стилістичні функції
використовує їх стилістично вправно;
термінів, професіоналізмів, жаргонізмів та арготизмів.
розпізнає старослов’янізми й
Роль діалектизмів, розмовної та просторічної лексики визначає їхню стилістичну роль;
в різних стилях мови.
знає, у чому полягає роль
Тропи (порівняння, епітет, метафора, метонімія,
діалектизмів та просторічної лексики в
синекдоха, гіпербола, літота, персоніфікація, алегорія та
різних стилях мови;
ін.).
називає тропи (порівняння, епітет,
Стилістичні можливості фразеологізмів
метафора, метонімія, синекдоха, гіпербола,
літота, персоніфікація, алегорія та ін.);
Відомості з орфографії
Правопис слів іншомовного походження (апостроф,
з’ясовує стилістичну роль
м’який знак, подвоєні букви в іншомовних словах, правило
використання певного тропу;
«дев’ятки»).
оцінює випадки вдалого й невдалого
використання різного роду тропів;
Відомості з пунктуації
Відокремлення фразеологічних зворотів на письмі
визначає стилістичну роль
використання фразеологізмів
Міжпредметні зв’язки
Терміни, застаріла лексика, діалектизми, фразеологізми,
тропи (література, історія, математика та ін.)
Стилістичні засоби словотвору (2 год)
Учень:
Засоби словотвору, використання їх у різних стилях
називає засоби словотвору;
мови
уміє визначати й використовувати
засоби словотвору в різних стилях мови;
Відомості з орфографії
2
Написання суфіксів –ськ-, -цьк-, -зьк-; -ств-, -цтв-, зтв-. Правопис складних слів
Міжпредметні зв’язки
Використання зменшувально-пестливих суфіксів
(література)
Граматичні (морфологічні) ресурси стилістики (12
год)
Поняття граматичної (морфологічної) синонімії
(умотивованість використання синонімічних закінчень
іменників чоловічого роду –ові, -еві (-єві) та –у (-ю);
прикметникових закінчень –ім та –ому; синонімічних
закінчень стягнених і нестягнених прикметникових та
займенникових форм
-а(-я) та –ая (-яя); займенникових форм їх та їхній).
Категорія роду як стилістичний засіб.
Категорія числа як стилістичний засіб.
Прикметникові форми, використання їх у різних
стилях мови (стягнені й нестягнені форми, ступені
порівняння прикметників).
Використання граматичних форм дієслів у різних
стилях мови.
Стилістичні можливості службових частин мови.
Вигук, його роль в усному мовленні
Відомості з орфографії
Відмінкові закінчення іменників. Написання дієслівних
форм. Правопис часток
Міжпредметні зв’язки
Використання прикметників, дієприкметників та
дієприслівників з метою створення образності (література)
Стильові особливості різних жанрів риторики (3
год)
Стиль різних жанрів риторики (стилістичні можливості
фонетики, лексики, фразеології, морфології)
Міжпредметні зв’язки
Особливості мовлення відомих ораторів минулого й
сучасності (література, історія, правознавство та ін.)
оцінює випадки вдалого й невдалого
використання засобів словотвору
Учень:
називає поняття граматичної
синонімії;
використовує категорію роду й
числа як стилістичний засіб;
використовує різні прикметникові
форми в різних стилях мови;
використовує граматичні форми
дієслова в різних стилях мови;
називає стилістичні можливості
службових частин мови;
знаходить і виправляє помилки у
стилістичному використанні
морфологічних засобів;
оцінює випадки вдалого й
невдалого використання морфологічних
засобів стилістики
Учень:
називає різні жанри риторики;
визначає стилістичні можливості
фонетики, лексики, фразеології та
морфології в різних стилях мови;
виступає з повідомленнями на
морально-етичну тему, самостійно
добираючи й аналізуючи мовні приклади
на підтвердження висловлених суджень
Робота над темами, визначеними вчителем (3 год)
11 КЛАС
(35 год, 1 год на тиждень)
(3 год для використання на розсуд учителя)
Повторення вивченого в 10 класі
(2 год)
Функціональні стилі сучасної української мови, їхні
особливості.
Стилістика мовних ресурсів (фоностилістика, лексична,
словотвірна та граматична (морфологічна) стилістика)
Граматичні (синтаксичні) ресурси стилістики (14
год)
Стилістичні можливості простого речення. Порядок
слів у реченні (прямий і зворотний). Стилістичні
особливості односкладних речень.
Учень:
називає функціональні стилі сучасної
української мови та їхні особливості;
визначає стилістичну роль
фонетичних, лексичних, словотвірних та
морфологічних засобів мови
Учень:
називає стилістичні можливості
простого речення;
застосовує конструкції з однорідними
членами речення в різних стилях мови;
3
Застосування конструкцій з однорідними членами
речення в різних стилях мови.
Обумовленість відокремлення членів речення у текстах
різних стилів. Відокремлення обов’язкове й авторське.
Стилістичні можливості звертання.
Використання вставних слів і вставлених конструкцій
у різних стилях мови.
Стилістичні можливості складного речення.
Обумовленість використання різних типів складного
речення в різних стилях мови.
Пряма й непряма мова в тексті. Цитата.
Форма мовлення як стилістична ознака (монолог,
діалог, полілог).
Період, його стилістичне використання.
Синтаксичні стилістичні фігури (еліпс, повтор,
градація, риторичне запитання, звертання й ствердження,
асиндетон, полісиндетон, парцеляція та ін.)
Пунктуація як стилістичний прийом
Відомості з пунктуації
Відокремлення вставних слів, вставлених конструкцій,
звертань, другорядних членів речення
Комунікативно-стилістичні якості мовлення (8 год)
Нормативність мовлення. Варіантність мовної норми.
Правильність, точність, логічність і чистота мовлення.
Образність і доречність мовлення.
Риторика як складова стилістики.
Комунікативно-стилістичні функції жестів і міміки.
Український менталітет і стилістика української мови.
Мовний етикет українців
Авторський стиль письменника (8 год)
Стилістичні особливості мови «Слова о полку
Ігоревім», І.Вишенського, Г.Сковороди, І.Котляревського,
Т.Шевченка, Панаса Мирного (чи І.Нечуя-Левицького), Лесі
Українки, І.Франка, М.Коцюбинського, П.Тичини,
М.Хвильового, Ю.Яновського, Є.Маланюка, М.Стельмаха,
О.Довженка, В.Симоненка, Г.Тютюнника, Л.Костенко,
Е.Андієвської, Ю.Андруховича, О.Забужко.
Між предметні зв’язки
Особливості художнього й публіцистичного мовлення
українських письменників (література)
мотивує обумовленість
відокремлення членів речення в текстах
різних стилів мови;
з’ясовує стилістичну роль звертання;
використовує вставні слова й
вставлені конструкції в різних стилях мови;
називає стилістичні можливості
складного речення;
мотивує обумовленість використання
різних типів складного речення різними
стилями мови;
оцінює випадки вдалого й невдалого
використання стилістичних засобів
синтаксису простого й складного речення;
визначає стилістичні ознаки різних
форм мовлення (монолог, діалог, полілог);
називає синтаксичні стилістичні
фігури (еліпс, повтор, градація, риторичне
запитання, звертання й ствердження,
асиндетон, полісиндетон, парцеляція та ін.);
розпізнає різні синтаксичні фігури в
різних стилях мови;
оцінює випадки вдалого й невдалого
використання стилістичних фігур
синтаксису;
називає й використовує стилістичні
прийоми пунктуації.
Учень:
називає норми мовлення;
дотримується норм, що визначають
правильність, точність, логічність і чистоту
мовлення;
називає комунікативно-стилістичні
функції жестів і міміки;
визначає зумовленість українського
менталітету й стилістики української мови;
володіє нормами мовного етикету
українців;
уміє стилістично виправдано
використовувати комунікативностилістичні можливості жестів і міміки;
оцінює випадки вдалого й невдалого
використання жестів і міміки під час
озвучування текстів різних стилів мови
Учень:
називає стилістичні особливості мови
найяскравіших представників українського
красного письменства;
визначає стилістичні особливості
мовотворчості українських майстрів
художнього слова;
виступає з повідомленнями на
лінгвістичну тему щодо авторської
стилістики, самостійно добираючи й
аналізуючи мовні приклади на
4
підтвердження висловлених суджень
Робота над темами, визначеними вчителем (3 год)
ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
10 КЛАС
35 год на рік
Резервний час – 2 години
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1819
20
Дата
Зміст заняття
Примітка
Стилістика як розділ науки про мову. Зв’язок стилістики з іншими
розділами мовознавчої науки. Практичне значення стилістики
Функціональні стилі сучасної української мови (6 год)
Загальна характеристика функціональних стилів сучасної української
мови. Поняття мовної норми
Офіційно-діловий стиль.
Науковий стиль і його підстилі
Публіцистичний стиль. Епістолярний стиль
Розмовний стиль. Художній стиль. Мова фольклору як різновид
художнього стилю.
Конфесійний стиль.
Тренувальні вправи (функціональні стилі сучасної української мови)
Узагальнення й систематизація вивченого про функціональні стилі
сучасної української мови
Тематична контрольна робота (ТКР)„Функціональні стилі сучасної
української мови”
Фоностилістика (2 год)
Стилістичні можливості фонетики. Експресивні властивості звуків мови
Засоби милозвучності мови. Явища поетичної фонетики (звукопис,
ритміка вірша, асонанс, алітерація, рима та ін.) Інтонація як засіб
вираження змісту мовлення.
Лексичні та фразеологічні ресурси стилістики (7 год)
Стилістично маркована й нейтральна лексика. Багатозначність як
стилістичний засіб
Стилістичні можливості омонімії, синонімії та антонімії. Паронімія як
стилістичний засіб і як вада тексту
Використання іншомовних слів. Неологізми та застаріла лексика в різних
стилях мови. Використання старослов’янізмів у художніх текстах
Стилістичні функції термінів, професіоналізмів, жаргонізмів та
арготизмів
Роль діалектизмів, розмовної та просторічної лексики в різних стилях
мови
Тропи (порівняння, епітет, метафора, метонімія, синекдоха, гіпербола,
літота, персоніфікація, алегорія та ін.), стилістична роль тропів
Стилістичні можливості фразеологізмів
Узагальнення й систематизація вивченого з тем “Фоностилістика” та
“Лексичні та фразеологічні ресурси стилістики”.
ТКР “Фоностилістика” та “Лексичні та фразеологічні ресурси
стилістики”
Стилістичні засоби словотвору (2 год)
Засоби словотвору, використання їх у різних стилях мови
Граматичні (морфологічні) ресурси стилістики (12 год)
Поняття граматичної (морфологічної) синонімії (умотивованість
5
використання синонімічних закінчень іменників чоловічого роду –ові, еві (-єві) та –у (-ю); прикметникових закінчень –ім та –ому; синонімічних
закінчень стягнених і нестягнених прикметникових та займенникових
форм на -а(-я) та –ая (-яя); займенникових форм їх та їхній)
Категорія роду як стилістичний засіб
Тренувальні вправи (стильова умотивованість використання граматичної
синонімії)
Категорія числа як стилістичний засіб
Прикметникові форми, використання їх у різних стилях мови (стягнені й
нестягнені форми, ступені порівняння прикметників)
Тренувальні вправи (категорія числа як стилістичний засіб; стилістична
умотивованість використання прикметникових форм)
Використання граматичних форм дієслів у різних стилях мови
Стилістичні можливості службових частин мови. Вигук, його роль в
усному мовленні
Тренувальні вправи (стилістичні можливості дієслова та службових
частин мови)
Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Граматичні
(морфологічні) ресурси стилістики»
ТКР «Стилістичні засоби словотвору» й «Граматичні (морфологічні)
ресурси стилістики»
Стильові особливості різних жанрів риторики (2 год)
Стиль різних жанрів риторики (стилістичні можливості фонетики,
лексики, фразеології, морфології)
Робота над темами, визначеними вчителем
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3132
3334
35
Підсумковий урок за навчальний рік
11 КЛАС
35 год на рік
Резервний час – 3 год
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Дата
Зміст заняття
Примітка
Повторення вивченого в 10 класі (2 год)
Функціональні стилі сучасної української мови, їхні особливості
Стилістика мовних ресурсів (фоностилістика, лексична, словотвірна та
граматична (морфологічна) стилістика)
Граматичні (синтаксичні) ресурси стилістики (14 год)
Стилістичні можливості простого речення
Порядок слів у реченні (прямий і зворотний). Стилістичні особливості
односкладних речень
Застосування конструкцій з однорідними членами речення в різних
стилях мови
Обумовленість відокремлення членів речення у текстах різних стилів.
Відокремлення обов’язкове й авторське
Стилістичні можливості звертання
Використання вставних слів і вставлених конструкцій у різних стилях
мови
Тренувальні вправи (стилістичні можливості простого речення)
Стилістичні можливості складного речення. Обумовленість
використання різних типів складного речення в різних стилях мови
Пряма й непряма мова в тексті. Цитата
Форма мовлення як стилістична ознака (монолог, діалог, полілог).
6
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
3334
35
Період, його стилістичне використання
Синтаксичні стилістичні фігури (еліпс, повтор, градація, риторичне
запитання, звертання й ствердження, асиндетон, полісиндетон,
парцеляція та ін.)
Пунктуація як стилістичний прийом
Тренувальні вправи (стилістичні можливості складного речення та
синтаксичних фігур)
Узагальнення й систематизація вивченого з теми«Граматичні
(синтаксичні) ресурси стилістики»
ТКР «Граматичні (синтаксичні) ресурси стилістики»
Комунікативно-стилістичні якості мовлення (8 год)
Нормативність мовлення. Варіантність мовної норми.
Правильність, точність, логічність і чистота мовлення
Образність і доречність мовлення
Риторика як складова стилістики
Комунікативно-стилістичні функції жестів і міміки
Український менталітет і стилістика української мови. Мовний етикет
українців
Тренувальні вправи (Комунікативно-стилістичні якості мовлення)
Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Комунікативностилістичні якості мовлення»
ТКР «Комунікативно-стилістичні якості мовлення»
Авторський стиль письменника (8 год)
Стилістичні особливості мови «Слова о полку Ігоревім», І.Вишенського
й Г.Сковороди
Мовотворення І.Котляревського, Т.Шевченка
Стилістичні особливості мови Панаса Мирного (чи І.Нечуя-Левицького),
Лесі Українки, І.Франка й М.Коцюбинського
Стилістичні особливості мови П.Тичини, М.Хвильового, Ю.Яновського
й Є.Маланюка
Стилістичні особливості мови М.Стельмаха, О.Довженка, В.Симоненка й
Г.Тютюнника
Мовотворення Л.Костенко, Е.Андієвської, Ю.Андруховича й О.Забужко
Тренувальні вправи (розпізнавання авторського стилю)
Узагальнення й систематизація вивченого про авторський стиль
письменника
ТКР «Авторський стиль письменника»
Робота над темами, визначеними вчителем
Підсумковий урок за навчальний рік
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994.
2. Дудик П.С. Стилістика української мови. – К.: Академія, 2005.
3. Пономарів О.Стилістика сучасної української мови. – Тернопіль: Навчальна книга “Богдан”,
2000.
4. Пономарів О. Культура слова. Мовностилістичні поради. – К.: Либідь, 2001.
5. Антонечко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К.: Радянський письменник, 1970.
6. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Львів: Світ, 2003.
7. Вихованець І.Р. Таїна слова. – К.: Радянська школа, 1990.
8. Клименко Н.Ф. Як народжується слово. – К.: Наукова думка, 1991.
9. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. – К.: Видавництво КДУ, 1987.
10. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К.: Вища школа, 1982.
7
11. Коваль А.П. Слово про слово. К.: Радянська школа, 1986.
12. Кравець Л. Стилістика сучасної української мови (лексика і фразеологія): Збірник вправ. – К.,
2002.
13. Кравець Л. Стилістика сучасної української мови (фоностилістика, стилі): Збірник вправ. – К.,
2002.
14. Культура української мови: Довідник / За редакцією В.М.Русанівського. – К.: Либідь, 1990.
15. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови. – К.: Вища школа,
2003.
16. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика. – К.: Вища школа, 2003.
17. Сучасна українська літературна мова. Стилістика / За редакцією І.К.Білодіда. – К.: Наукова
думка, 1973.
18. Чабаненко В.А. Стилістика експресивних засобів української мови. – Запоріжжя, 1993.
19. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К.: Літера, 2002.
20. Ужченко В.Д. Народження і життя фразеологізму. – К., 1988.
21. Чак Є.Д. Барви нашого слова. – К., 1989.
22. Губенко Л.Г. Ораторське мистецтво: практичний посібник. – К.: Парламентське видавництво,
2002.
23. Сербенська О.А. Культура усного мовлення. Практикум: Навчальний посібник. – К., 2004.
24. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002.
25. Українська мова. Енциклопедія. – К.: Видавництво «Українська енциклопедія ім. М.П.Бажана»,
2000.
8
Автор
krimchanka75
Документ
Категория
Образование
Просмотров
558
Размер файла
139 Кб
Теги
курс за вибором, факультатив, Українська мова
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа