close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Аналіз роботи 16-17 план (1)

код для вставкиСкачать
Аналіз роботи
районного методичного об’єднання
за 2016-2017 н. р.
Районне методичне об’єднання вчителів 1 класів працювало над науковометодичним проектом «Інноваційна діяльність вчителя як умова розвитку
креативності учнів початкових класів»
Завдання на 2016-2017 н.р. були поставлені такі:
 Методичний супровід реалізації нового Державного стандарту
початкової освіти;
 Удосконалення змісту, структури уроків, форм та методів навчання,
спрямованих на формування компетентностей учня початкової школи;
 Надання допомоги вчителям у розв’язанні актуальних проблем
навчально-виховного характеру шляхом проведення теоретичних та
практичних семінарів;
 Стимулювання творчих пошуків вчителів та шляхи їх впровадження у
педагогічну діяльність як передмову підвищення професійної творчої
активності;
 Спонукати творчо-працьовитих вчителів до висвітлення досвіду роботи
у фахових виданнях та інтернет порталах.
Роботу над реалізацією цих завдань необхідно продовжити над і в
наступному навчальному році.
На засідання районного методичного об’єднання у 2016- 2017 н. р.
розглядалися нормативно-правові документи щодо забезпечення процесу
викладання предметів, рекомендації щодо організації навчально-виховного
процесу; розроблялися та обговорювались методичні рекомендації щодо
вивчення окремих предметів, актуальні проблеми методики викладання
шкільних дисциплін, матеріали моніторингу якості навчально-виховного
процесу, результати ДПА, фізичного стану учнів.
Протягом року були проведені три засідання районного методичного
об’єднання, творчі звіти вчителів, що атестуються, звіти вчителів про
проходження курсової підготовки.
На засіданнях практикувались творчі звіти вчителів, що атестуються: Таран Л.В.,
Ремінська В.О., Курілкіна О.О., Щербакова І.В.., Плахтієнко Н. І.
Члени методоб’єднання ознайомились з цікавими і результативними
формами роботи цих вчителів
Члени методоб’єднання своїм досвідом роботи діляться з колегами на
планових засіданнях. Всі вчителі мають можливість якомога повніше розкрити
свої здібності й талант, розвивати ініціативу та творчий пошук,
самореалізуватись у професійній діяльності. «Вчити самого себе» – девіз кожної
особистості, який став найактуальнішим сьогодні.
В роботі використовуємо нетрадиційні підходи до проведення засідань
методичного об’єднання, організовуючи їх у вигляді «Круглих столів»,
педагогічних вернісажів, ділових ігор, диспутів тощо.
Учителі початкових класів продовжують працювати над вивченням та
впровадженням в практику сучасних освітніх технологій навчання,
різноманітних систем і навчальних програм.
У своїй роботі впроваджують елементи нестандартних сучасних методик,
підходів опанування теми, володіють уміннями організовувати навчання на
різних рівнях складності.
Організація методичної роботи з педагогічними кадрами спрямована на
кінцевий результат, конкретну допомогу вчителю у вдосконаленні його
професійної майстерності.
У цьому навчальному році РМО вчителі початкових класів буде продовжувати
працювати над навчально-методичною проблемою «Інноваційна діяльність
вчителя як умова розвитку креативності учнів початкових класів» і ставлять такі
завдання:
1. запроваджувати новітні педагогічні стратегії та конкретні технології
соціалізації, накопичувати досвід управління інноваційними процесами в
освітній діяльності ;
2. продовжувати розпочаті нововведення, забезпечуючи системний підхід до
досягнення мети науково методичного проекту;
3. спрямовувати всі напрями методичної роботи на розвиток творчого
потенціалу вчителя в контексті реалізації проблемного питання;
4. організовувати дієву самостійність роботи членів методоб’єднання з
визначеної проблеми;
5. підвищувати рівень навчальних досягнень, вихованості, розвитку учнів;
6. створювати сприятливі умови для навчання і розвитку обдарованих учнів.
Педагогіка партнерства – новий формат педагогічної діяльності вчителя
нової української школи.
Можна зробити висновок, що педагоги району намагаються у своїй роботі
використовувати новітні технології для забезпечення глибокого засвоєння
учнями програмового матеріалу.
План засідань РМО вчителів 2-х класів
№ Зміст заходів
Місце
п/
проведення
п
Засідання
методичного
об′єднання
1. Особливості
організації
навчального
процесу
початкової школи в світлі
реалізації концептуальних засад
нової української школи
2. Конкурсна
(навчальноділова) гра «Ерудит» з теми
«контрольнооцінювальна
діяльність учителя» (за статтею
академіка НАПН України О.
Савченко
«Дидактикометодичні вимоги до організації
контрольно-оцінювальної
діяльності вчителя»)
3.
4.
1.
2.
Науково-практична
конференція
Інтегроване
навчання
та
міжпредметні звязки на уроках:
спільне, відмінне, особливості
реалізації
«Круглий» стіл»
Розвиток професійної
компетентності педагога як
фактор
підвищення
якості
освіти в умовах впровадження
нового Держстандарту
Тренінг
«Вчитель – вічний учень»
Відкриті уроки
Реалізація сучасних технологій
в навчальному процесі
Індивідуальноорієнтовні
моделі взаємодії педагога з
дитиною.
«Застосування творчих завдань
для підвищення пізнавальної
активності учнів на уроках в
початкових класах».
Заходи
Дата
проведення
Серпень 2017р.
Жовтень 2017р.
Січень
2018 р.
Березень
2018р.
Жовтень
2017р.
Березень
2018
Відповідальний
Примітка
Засідання 1 серпень
Тема: Особливості організації навчального процесу початкової школи в
світлі реалізації концептуальних засад нової української школи
№
з/п
1.
2.
Зміст роботи
Підсумки минулого року
Нормативно - правове забезпечення
початкової освіти на 2017-2018н.р. і
завдання, що випливають з Державного
стандарту початкової загальної освіти
та оновленого змісту Програми
початкової школи.
3.
Методичні рекомендації щодо
організації навчально- виховного
процесу у 2 -х класах загальноосвітніх
навчальних
закладах.
4.
Реалізація оновленої Програми
початкової загальної освіти у 2 класі.
План роботи РМО на навчальний рік
5.
Рекомендації першого уроку
6.
Форми і
Відповідальний
методи роботи
Доповідь
Методичний
коментар.
Засідання 2
жовтень
Конкурсна (навчально-ділова) гра «Ерудит» з теми
«Контрольно- оцінювальна діяльність учителя» (за статтею академіка НАПН
України О. Савченко «Дидактико-методичні вимоги до організації контрольнооцінювальної діяльності вчителя»)
Мета: Підвищувати професійну компетентності вчителя в умовах реалізації
Держстандарту; спонукати вчителів до самоосвітньої діяльності; закріплювати
знання педагогів щодо різноманітності функцій, видів, способів контролю та
оцінювання навчальних досягнень молодших школярів.
ІІІ засідання січень
Тема. «Інтегроване навчання та міжпредметні зв’язки на уроках: спільне,
відмінне, особливості реалізації»
Мета: виявити актуальний досвід вчителів, визначити шляхи його
використання.
№
з/п
Зміст роботи
Форми і методи роботи
Відповідальний
І.
Організаційний блок
Вступне слово
ІІ Теоретичний блок
1. Реалізація інтегративного
підходу до навчання та
міжпредметних зв’язків на
уроках – важливий фактор,
що сприяє підвищенню
якості навчально-виховного
процесу у початкових
класах.
2.Інтегрування змісту
випереджальної освіти для
сталого розвитку в н/в
процес.
ІІІ Методичний блок
3. Бінарні, інтегровані уроки
у початковій школі згідно
нової програми
Доповідь
Методичний
діалог.
3.Особливість планування і
проведення інтегрованих і
бінарних інтегрованих
уроків у початковій школі
ІІІ. Практичний блок
Майстер – клас
«Застосування творчих
завдань для
підвищення пізнавальної
активності учнів на уроках в
початкових класах».
ІУ Підведення підсумків
семінару
Члени РМО
Обговорення
Рефлексія
IV засідання березень.
Тема. «Круглий» стіл» Розвиток професійної компетентності педагога як
фактор підвищення якості освіти в умовах впровадження нового Держстандарту.
Мета. активізувати творчий потенціал педагогічних працівників;
стимулювати бажання педагогів підвищувати свій фаховий рівень;
сформувати та удосконалити уміння критичного і творчого мислення у процесі
вирішення професійних завдань; сформувати вміння працювати в команді.
№
з/п
Зміст роботи
1
Організаційний блок
Вступне слово
2
Теоретичний блок
1.Професійний стандарт педагога
3
4
Методичний блок
«Вчитель- вічний учень»
Практичний блок
1.Панорама педагогічної
майстерності вчителів, що
атестуються, та вчителів, що
підвищували кваліфікацію на курсах
при ДОІППО
2.Техніка самоаналізу діяльності.
5
Підведення підсумків «круглого
столу»
Форми і методи
роботи
«Круглий»
стіл»
Тренінг
Обмін
досвідом
Рефлексія
Відповідальний
Автор
tamila.cherepanova
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
14
Размер файла
577 Кб
Теги
аналіз, робота, план
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа