close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

План роботи школи над єдиною методичною проблемою

код для вставкиСкачать
План роботи школи над єдиною методичною проблемою
"Підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом
впровадження інноваційних технологій»
І рік — 2010-2011 н.р.
1. Створити творчі групи, методичні об'єднання по вивченню цієї
проблеми
(вересень, методична рада).
2. Провести анкетування вчителів. (Жовтень Запорожець A.C.)
3. Вивчення літератури з проблеми. (На протязі року.)
4. Опрацювання нормативних документів (На протязі року).
ІІ рік — 2011-2012н.р.
1. Відвідування уроків у вчителів керівниками школи, методичним активом з
наступним оглядовим аналізом.
2. Підготувати і провести засідання педагогічної ради шляхи реалізації
навчально-методичної проблеми школи: "Підвищення якості навальновиховного процесу шляхом інноваційних технологій навчання і виховання
учнів."
( Адміністрація школи).
3. Взаємовідвідування уроків вчителями (згідно графіка) .
4. Обговорення проблеми на профспілкових зборах.
ІІІ рік — 2012-2013н.р.
1. Оформити методичний куточок "Сучасному уроку - наукову організацію,
високу якість". (І семестр).
2. Вдосконалювати всі форми внутрішкільної методичної роботи .
3. Проводити інструктивно-методичні наради з метою доведення до відома
кожного вчителя відповідних інструктивно-методичних листів рекомендацій
з питань переходу на новий зміст освіти, впроваджувати нові і
вдосконалювати існуючі програми підвищення якості і ефективності уроку.
4. Організувати роботу постійно діючого семінару з актуальних проблем
вдосконалення уроку.
5. Впровадження технології підвищення ефективності і якості уроку шляхом
впровадження інноваційних технологій всіма вчителями . (На протязі року)
IV рік — 2013-2014н.р.
1. Вивчення і узагальнення роботи над методичною проблемою дирекцією
школи :
1.1. Відвідування уроків , факультативів, гуртків, позакласних заходів
учителів . (На протязі року)
1.2. Проведення моніторингу дослідження якості навчальних досягнень
учнів
по предметах (На протязі року).
1.3. Оформлення документації , підготовка до засідання педагогічної ради.
(Квітень 2014р.)
1.4. Засідання педагогічної ради по питанню завершення вивчення роботи
над
методичною проблемою "Підвищення якості навчально-виховного
процесу шляхом
інноваційних технологій» (Травень 2014р.)
Перспективний план роботи школи над науково-методичною проблемою
«Формування успішної особистості школяра шляхом використання нових
інформаційних технологій»
Підготовчий етап
(2010-2011 н.р.)
№
Заходи
з/п
1 Консиліум. Результати роботи творчої групи над проблемою з
виробленими рекомендаціями
2 Обговорення й затвердження науково-методичної проблеми школи
педрадою.
3 Складання плану роботи над проблемою, розподіл обов’язків між
членами педагогічного колективу, забезпечення послідовності
накреслених заходів, їх взаємодії з іншими складниками педагогічного
процесу.
4 Дослідження готовності вчителів до роботи над науково-методичною
проблемою (анкетування)
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Заходи
(2011-2012 н.р.)
Оформлення довідково-інформаційного методичного куточка з
визначеної проблеми в шкільному м методичному кабінеті
Створення картотеки рекомендованої літератури з проблеми
Організація наставництва, консультації для молодих учителів
Забезпечення морального і матеріального стимулювання роботи
вчителів над проблемою
Удосконалення роботи педагогічного колективу з обдарованими і
здібними дітьми
Обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях шкільних
методичних об’єднань, вироблення заходів стосовно їх реалізації.
Визначення індивідуальних науково-методичних проблем, виходячи зі
шкільної проблеми, специфіки предмета й уподобань кожного вчителя
Організація взаємовідвідування уроків із метою вивчення роботи
вчителів над проблемою
Організація взаємовідвідування позакласних заходів з метою вивчення
роботи вчителів над проблемою
Випуск методичних бюлетенів із досвіду роботи над проблемною
темою
10
11
12
13
14
15
16
17
На засіданнях шкільних методичних об’єднань розглянути питання:
- елементи розвиваючого навчання на уроках математики (м/о
вчителів початкових класів);
- про роботу над проблемою вчителів-предметників на І етапі
(м/о вчителів гуманітарного циклу);
- технології інтерактивного навчання на уроках природничоматематичного циклу в системі особистісно орієнтованого
навчання (м/о вчителів природничо-математичного циклу);
- про самоосвіту вчителів;
- про роботу з обдарованими;
- метод проектів як засіб активізації пізнавальної активності
учнів
Засідання педради «Інтегративні процеси в умовах модернізації школи»
Методичні оперативки:
- про шляхи підвищення в учнів мотивації до навчання;
науково-методична діяльність і впровадження сучасних
технологій у навчально-виховний процес;
- результати роботи вчителів над індивідуально методичними
темами
Засідання методичної ради:
- виховання культури розумової праці;
удосконалення навчального процесу на основі сучасних
технологій;
запровадження інноваційних технологій у діяльність
учнівського самоврядування;
- аналіз роботи школи над проблемою
Психолого-педагогічний семінар «Психологічні аспекти формування
особистості»
Методична конференція «Раціональна організація праці як засіб
попередження перевантаження учнів»
Оформити папки «Як працювати над науково-методичною проблемою»,
«Як узагальнити свій досвід»
Вивчення професійних умінь рівня кваліфікаційної підготовки вчителів
шляхом діагностування
2-й рік роботи
(2012-2013 н.р.)
№
Заходи
з/п
1 Діагностика рівня сформованості загально навчальних інформаційних
умінь
2 Моніторинг навчальних досягнень учнів з метою вивчення впливу
нових напрямків роботи на результативність навчання
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Удосконалення системи роботи вчителів у контексті роботи над
проблемою
Творчі звіти вчителів за результатами роботи над проблемою (на
засіданнях м/о)
Моніторинг особистого професійного зростання вчителів
Вивчаємо досвід. Взаємовідвідувння уроків. Робота вчителів над
проблемою.
Засідання методичної ради:
робота творчої групи з навчально-методичної проблеми
школи;
- звіти-презентації м/о про роботу над проблемою
природничо-математичний цикл – січень
гуманітарний цикл – березень
початкові класи - квітень
- про організацію роботи на ІІ етапі роботи над проблемою
Психолого-педагогічний семінар
Оформити папки-допомоги щодо запровадження навчально-методичної
проблеми
Організація навчання інформаційних технологій (курси «Intel. Навчання
для майбутнього»
Засідання м/о:
впровадження креативних освітніх технологій в практику
початкової школи;
- розвиток креативного потенціалу учнів на уроках української
мови та літератури;
- використання інноваційних технологій для розвитку творчого
мислення;
- комп’ютерні технології на уроках гуманітарного циклу;
- використання мережевих технологій у підвищенні фахового
рівня (природничо-математичний цикл);
- упровадження медіа-технологій у навчально-виховний процес
(природничо-математичний цикл);
комп’ютерна презентація як засіб розкриття творчих
здібностей учнів (природничо-математичний цикл);
використання комп’ютерних технологій на уроках
природничо-математичного циклу.
Засідання педагогічних рад:
- підвищення ефективності уроку за рахунок упровадження
особистісно
орієнтованого
спрямування
дидактичних,
методичних технологій та морально-психологічного аспектів;
пошуково-дослідницька діяльність за допомогою засобів
інформаційно-комунікативних технологій (березень)
Психолого-педагогічний семінар: «Створення психолого-педагогічних
умов для виховання креативної особистості» (жовтень)
Методичний практикум: «Освітні технології»
15
16
17
18
Методична сесія: «Проектуємо успішний урок»
Роль шкільної бібліотеки у вирішенні науково-методичної проблеми
школи
Сучасні педагогічні технології, комп’ютеризація навчально-виховного
процесу
Інструктивно-методичні наради:
- про шляхи підвищення в учнів мотивації до навчання;
науково-методична діяльність і впровадження сучасних
педагогічних технологій у навчально-виховний процес.
3-й рік роботи
(2013-2014 н.р.)
№
Заходи
з/п
1 Засідання методичних об’єднань учителів:
- Інтегровані уроки – проблеми сьогодення;
- Інновація в конкурсах з інформаційних технологій;
- Розвиток алгоритмічного мислення школярів;
Психолого-педагогічна діагностика як один із засобів
диференціації навчання і виховання учнів
2 Засідання педагогічної ради:
- стимулювання і заохочування учнів до освітньої діяльності;
- інформаційно-комунікативні технології в навчальному процесі
сучасної школи
3 Засідання методичної ради:
- розвиток творчих здібностей учнів як засобу самовираження
особистості;
- моніторингова діяльність методичних об’єднань
4 Методичні оперативки:
- перевантаження учнів: причини, наслідки й шляхи подолання;
- комп’ютер у навчально-виховному процесі;
- участь у видавничій діяльності «Панорама творчих надбань
учителя»;
- формування навичок самостійної роботи учнів у позаурочний
час
5 Круглий стіл «Що таке моніторингові дослідження? Для чого і як вони
здійснюються?». Результати тестування в школі
6 Проведення анкетування, діагностичних вимірів з питань навчальної та
методичної роботи
7 Семінар-тренінг «Методика організації проектної діяльності учнів»
8 Практичний семінар «Інноваційний пошук учителя. Осмислення уроку
як результат застосування інноваційних педтехнологій»
9
10
11
12
Методичний тиждень «Розвиток ключових компетенцій та творчості
учнів через використання новітніх технологій
Звіт творчої групи про роботу над методичною проблемою
Діагностування педагогічного досвіду вчителів
Наказ про підсумки методичної роботи на ІІІ етапі реалізації науковометодичної проблеми
4-й рік роботи
(2014-2015 н.р.)
№
Заходи
з/п
1 Засідання методичних об’єднань учителів:
- упровадження інноваційних технологій на уроках;
- мультимедійні презентації на уроках
2 Виховна робота: компетентнісний підхід до проектної технології
3 Виховання інтересу до колективної творчої діяльності, формування
лідерських та організаторських якостей у старшокласників
4 Моніторинг результативності роботи над проблемою
5 Творчість класного керівника: шляхи звільнення від стереотипів та
шаблонів
6 Засідання методичної ради:
- критичне мислення;
- модель навчання і виховання громадян майбутнього;
- самостійна робота учнів на семінарських заняттях;
інноваційні технології у форматі контрольно-оціночної
діяльності
7 Методичні оперативки:
- організація роботи учнів над створенням навчального проекту;
система роботи вчителя щодо контролю знань, умінь та
навичок;
- ефективність використання варіативної частини навчального
плану
8 Засідання методичної ради:
- мистецтво ведення сучасного уроку як запорука якісної освіти;
- вивчення й узагальнення досвіду із системи роботи педагогів;
особистісне й професійне зростання педагога як умова
розвитку школи життєвої компетентності;
- модернізація науково-методичної роботи;
впровадження засобів нових інформаційних технологій у
навчально-виховний процес:
застосування нових ІКТ в управлінській діяльності
застосування нових ІКТ у навчально-виховному процесі
застосування нових ІКТ у виховному процесі
застосування нових ІКТ психолого-педагогічною
службою
9
Науково-практичний семінар: «Використання новітніх технологій як
засіб розвитку творчих здібностей учнів»
5-й рік роботи
(2015-2016)
№
Заходи
з/п
1 Майстер-клас «Мої методичні знахідки» (узагальнення досвіду роботи
вчителів по темі: «Реалізація використання інформаційнокомп’ютерних технологій активного та інтерактивного навчання»)
2 Конференція: «Підсумки роботи над проблемою»
3 Педагогічна вітальня: «Яки має бути урок якого чекають»
4 Засідання методичної ради: «Синтез інформаційно-комп’ютерних та
інноваційних пед.технологій»
ПЛАН РОБОТИ
МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ШКОЛИ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА
Формування творчої особистості та виховання національної самосвідомості і громадянськості
школярів.
І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
1. Поновити інформаційні матеріали (на стендах) в методичному кабінеті.
Вересень-жовтень
2. Поповнити картотеку ППД району, області та картотеку методичної літератури (педагогічні
й фахові журнали, література навчальних кабінетів).
Листопад
3. Систематично поповнювати куточки "Куточок молодого вчителя”, "На допомогу класному
керівнику”.
Протягом року
ІІ. РОБОТА НАД ПРОБЛЕМНИМИ ПИТАННЯМИ
1. Скласти картотеку літератури з проблемного питання.
Вересень
2. Детально опрацювати літературу (з проблемного питання), ознайомитися з матеріалами
роботи інших навчальних закладів.
Жовтень-листопад
3. Розробити конкретний план роботи школи над науково-методичною проблемою.
Листопад
4. Провести методичний тиждень на тему:”Використання проблемно-пошукових методів у
навчально-виховному процесі”.
Квітень
5. Аналіз роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою протягом
навчального року.
Травень
ІІІ. РОБОТА З ВИВЧЕННЯ, УЗУГАЛЬНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ППД
1. Протягом кожного навчального семестру знайомити вчителів з матеріалами ППД,
опублікованими в педагогічних та методичних виданнях.
2. Ознайомити вчителів з тематикою досвіду шкіл району, який вивчався районним
методичним кабінетом протягом року.
Лютий
3. Творчі звіти вчителів.
Жовтень-березень
4. Вивчити та узагальнити досвід вчителя географії Кобзар С.Є.
Листопад
ІV.УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ
1. Вивчення стану викладання:
-
географії;
-
біології;
-
хімії;
-
фізичної культури.
2. Підготовка та проведення засідань педагогічної ради.
3. Проведення директорських контрольних робіт з рідної мови в 5-му, 9, 11-му класах, з
математики в 9 кл.
4. Перевірка техніки читання в 1-4 класах.
5. Організація та проведення шкільних предметних олімпіад, участь у районних олімпіадах.
6. Перевірка виконання навчальних програм.
7. Визначення рівня навчальних досягнень учнів за кожний семестр у початковій ланці та у 511-х класах.
ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ
Перше засідання (вересень)
1. Організація методичної роботи в школі.
2. Затвердження річного плану роботи ради методичного кабінету.
Друге засідання (вересень)
1. Опрацювання інструктивно – методичних матеріалів.
2. Курсова перепідготовка вчителів за поточний період. (Глагола О.М.)
3. Атестація педагогічних працівників. (Глагола О.М.)
4. Аналіз результатів ЗНО за 2010-2011 навчальний рік
Третє засідання (жовтень)
1. Аналіз участі учнів у І турі предметних олімпіад. (Глагола О.М.)
2. Звіт про роботу МО вчителів гуманітарного циклу. Підготовка до ЗНО (Лісовенко Н.В.)
3. Вдосконалення форм і методів позаурочної роботи. (Дзима Л.Л.)
Четверте засідання (листопад)
1. Аналіз участі учнів у ІІ турі предметних олімпіад. (Глагола О.М.)
2. Про стан роботи з обдарованими дітьми. (Голови МО)
3. Звіт про роботу МО вчителів початкових класів. (Волощенко С.В.)
4. Роботи по профілактиці шкідливих звичок. (Солошенко Н.П.)
П’яте засідання (грудень)
1. Моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр.
2. Підсумки роботи педколективу за І семестр. (Гавриленко Н.А.)
3. Підсумки та завдання ради методоб’єднаннь на ІІ семестр 2011-2012 навчального року.
(Глагола О.М.)
Автор
spishanskaya
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
53
Размер файла
144 Кб
Теги
над, робота, школа, план, єдиною, методичні, проблемою
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа