close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

1117 kubinskaia santeria

код для вставкиСкачать
КУБ
ИН
С
К
А
Я
С
А
Н
ТЕР
И
Я
Жизнь
и
д
уховные
традиции
а
ф
р
о
-
аме
р
иканцев
Рауль
Канизарес
1
О
ГЛ
А
В
ЛЕ
Н
И
Е
Огл
а
вл
е
ни
е????
?
?????????????????????????
?
???
..
1
Об этой
к
ни
г
е
?????????????????????????????????
..
2
От
а
втора
???????????????????????????????????
.
3
В
в
е
д
е
ни
е
???????????????????????????????????
..
9
Гл
а
ва
1. М
а
н
т
и
л
ь
я
???????????????????????????????
1
3
Гл
а
ва
2. Н
а
с
л
е
д
и
е
???????????????????????????????
.
1
7
Гл
а
ва
3. Эволю
ци
я и
в
ыж
и
в
а
ни
е
са
н
т
е
р
ии
?????????????????????
2
0
Гл
а
ва
4. И
е
р
а
р
х
и
я
??????????????????????
?????????
.
2
3
Гл
а
ва
5.
Синк
р
е
т
и
з
м
и
л
и
д
и
сс
и
м
у
ля
ци
я
?
?????????????????????
..
29
Гл
а
ва
6. Ор
и
ши
са
н
т
е
р
ии
????????????????????????????
.
3
5
Гл
а
ва
7. Оро: бож
е
с
тв
енн
а
я
м
у
з
ы
к
а
????????????????????????
4
7
Гл
а
ва
8.
С
а
н
т
е
р
и
я и
сп
и
р
и
т
из
м
?????????????????????????
...
5
0
Гл
а
ва
9. Эббо: ж
е
ртво
п
р
ин
ош
ен
и
е
????????????????????????
.
56
Гл
а
ва
10.
С
е
к
р
е
т оборот
н
я
???????????????????????????
..
59
Гл
а
ва
11. Эве
Ор
и
ш
а
:
и
с
п
ол
ьз
ов
а
ни
е
тр
а
в и
р
а
с
т
е
ни
й
в
са
н
т
е
р
ии
???????????.
63
Гл
а
ва
12.
Ки
т
а
й
с
к
а
я ш
а
р
а
д
а
???????????????????????????
68
Гл
а
в
а
13. Т
е
м
н
а
я
с
тор
о
н
а
са
н
т
е
р
ии
????????????????????????
72
Гл
а
ва
14.
С
а
нт
е
р
и
я: м
и
ров
а
я р
е
л
и
г
и
я
?
??????????????????????
..
78
Пр
и
лож
е
ни
е
1.
Ч
е
р
н
о
к
ож
и
е
н
а
К
у
б
е
: об
з
ор
????????????????????
..
82
Пр
и
лож
е
ни
е
2.
Иф
а
??????????????????????????????..
89
С
лов
а
рь
са
н
т
е
р
и
а
н
с
к
и
х т
е
рм
ин
ов
????????????????????????
..
91
Приложение?????????????????????????????????..
93
2
ОБ
Э
Т
ОЙ
К
НИ
Г
Е
С
а
н
т
е
р
и
ю,
р
е
л
и
г
и
ю
к
р
ас
оты
и
г
и
б
к
о
с
т
и
,
ч
ас
то
н
ес
п
р
а
в
е
дл
и
во
н
а
з
ыв
а
ют
?
п
р
и
м
и
т
и
в
н
о
й
? в
с
р
а
в
н
е
ни
и
с
мо
н
от
е
и
с
т
и
ч
ес
ки
ми
в
е
ров
а
ни
ями
З
а
па
д
а
.
Это
з
а
б
л
у
жд
е
ни
е
.
С
а
н
т
е
р
и
я
?
это
вов
с
е
н
е
п
р
и
м
и
т
и
в
н
а
я
р
е
л
и
г
и
я
для
н
е
в
е
ж
е
с
тв
е
нн
ых
люд
е
й
.
На
с
тр
а
ниц
а
х
с
во
е
й
кни
ги
Ра
у
ль
К
а
низ
а
р
е
с до
к
а
з
ыв
ае
т,
что
са
н
т
е
р
и
я
?
это
с
од
е
рж
а
т
е
л
ьн
ый
и об
д
у
м
а
нн
ый
отв
е
т
м
у
дрого
н
а
рода
вр
а
ж
д
е
б
н
о
н
ас
тро
е
нн
о
м
у об
щ
ес
т
в
у
.
Это
в
е
ра
т
е
х люд
е
й
,
к
оторые
д
а
же
п
о
с
ле
м
н
огоч
и
с
л
е
н
н
ых
п
е
р
есе
л
е
ни
й и
м
и
гр
а
ци
й
с
о
х
р
а
ни
л
и
е
е
п
е
рво
з
д
а
нн
о
с
ть
т
а
к
же
б
е
р
е
ж
н
о,
к
а
к
и
с
л
у
ж
и
т
е
ли
и
у
д
а
из
м
а
,
п
ро
н
ес
ш
и
е
с
вою
р
е
л
и
г
и
ю
с б
и
бл
е
й
с
к
и
х
вр
е
м
е
н
до
н
ы
н
е
ш
н
и
х
д
н
е
й
.
Общ
е
е
п
р
е
д
с
т
а
вл
е
ни
е
о
са
н
т
е
р
и
и
к
а
к о
п
о
л
и
т
е
и
с
т
и
ч
ес
к
ой
р
е
л
и
г
и
и
и
с
ч
е
з
ае
т
п
ри бол
е
е
тщ
а
т
е
л
ьн
ом
е
е
р
а
сс
мотр
е
нии
.
В
к
а
тол
и
ч
ес
тве
р
а
з
л
и
ч
н
ые
с
вят
ы
е
п
о
к
ров
и
т
е
л
ь
с
т
в
у
ют
р
а
з
л
и
ч
н
ым
з
а
н
я
т
и
ям ч
е
лов
е
к
а
,
н
о
в то
же в
р
е
мя
н
е
н
а
р
у
ш
а
ют
бож
ес
тв
е
нн
ого
е
д
ин
с
тв
а
.
Точ
н
о
т
а
к
же
и
ор
и
ш
и
,
к
а
к
п
р
а
в
и
ло
и
з
обр
а
ж
ае
м
ы
е
в
в
и
де
с
вят
ых
,
?
это
р
а
з
л
и
ч
н
ые
п
роявл
е
ни
я
е
д
и
н
ой
п
е
р
вород
н
ой
с
и
лы
?
а
ш
е
.
Эта
с
и
ла
п
ород
и
ла
зн
а
ни
е
?
Оло
д
у
м
а
р
е
,
а
з
а
т
е
м д
е
й
с
тв
и
е
?
О
л
о
фи
.
Ч
е
р
е
з
Олофи
а
ше
п
рояв
и
л
ас
ь
во
м
н
ог
и
х
п
о
к
ол
ен
и
я
х
ор
и
ш
. Ор
и
ши
п
е
р
е
д
а
ют
о
т
д
е
л
ьн
ые
ас
п
е
к
ты
этой
с
и
лы
в
бол
е
е
-
м
е
н
е
е
п
о
н
ят
н
ом
для
с
м
е
рт
н
ы
х в
и
д
е
.
Это
н
а
п
ом
и
н
ае
т
м
н
е
т
а
йн
ы
К
а
бб
а
лы:
п
е
рво
з
д
а
нн
ое
бы
т
и
е
,
ай
н
,
п
е
р
е
шло
ч
е
р
е
з
з
а
в
ес
ы
б
е
з
ж
изн
е
нн
о
с
т
и
в
з
н
а
ни
е
,
айн
с
оф
и
айн
с
оф
а
у
р,
и
п
рояв
и
ло
с
ь
в
д
ес
яти
из
л
у
ч
е
ни
я
х
,
с
отвор
и
в
ш
и
х
Все
л
е
н
н
у
ю.
К
а
ждый
и
з
э
т
и
х
д
ес
яти
ас
п
е
к
тов
бож
ес
тв
е
нн
ого р
а
з
у
м
а
п
о
н
ят
е
н
н
а
м
ч
е
р
е
з
е
го
во
п
лощ
е
ни
е
в
в
и
де
а
р
х
а
н
г
е
л
а
.
О
с
о
зн
а
в
а
я
э
т
у
с
вя
з
ь
м
е
ж
д
у
н
е
б
ес
н
ыми
и
з
е
м
н
ыми
с
и
л
а
м
и
,
зн
а
ю
щ
и
й
ч
е
лов
е
к
мож
е
т
из
м
е
н
и
т
ь
с
я ф
и
з
и
ч
ес
к
и
и
выр
ас
ти
д
у
х
ов
н
о.
Я
н
е
у
т
в
е
ржд
а
ю,
что
м
е
ж
д
у
К
а
бб
а
лой
и
са
н
т
е
р
и
е
й
бол
ь
ше
с
х
од
с
тв
а
,
ч
е
м
р
а
з
л
и
ч
ий
.
Но
я
с
ч
и
т
а
ю,
что
т
е
м,
к
то
п
ри
и
з
у
ч
е
ни
и
са
н
т
е
р
и
и
н
а
д
ее
т
с
я
об
н
а
р
у
ж
и
ть
е
е
п
р
и
м
и
т
и
в
н
о
с
т
ь
,
с
л
е
д
у
е
т
в
ни
м
а
т
е
л
ьн
е
е огляд
е
т
ь
с
я
во
к
р
у
г
с
е
бя.
Е
с
ли
са
н
т
е
р
и
я
п
р
и
м
и
т
и
в
н
а
,
то
в
с
е мы
тогда
ж
и
в
е
м в од
н
ой
п
е
щ
е
р
е
.
Э
т
у
кни
г
у
ж
д
у
т,
о
с
об
е
н
н
о
т
е
п
е
р
ь
,
к
огда
са
н
т
е
р
и
я
во
т
-
вот
с
т
а
н
е
т
м
и
р
о
вой
р
е
л
и
г
и
ей
.
С
оч
е
т
а
я
в
с
во
е
й
р
а
б
оте
на
у
ч
н
ы
е
зн
а
ни
я и
бог
а
тый
л
и
ч
н
ы
й
о
п
ыт,
а
втор
с
о
з
д
ае
т
п
ро
из
в
е
д
ен
и
е
од
н
овр
е
м
е
нн
о
объ
е
к
т
и
в
н
ое и
у
в
л
е
к
а
т
е
л
ьн
о
е
.
В
э
той
к
н
и
ге
и
с
к
у
с
н
о
п
е
р
е
п
л
е
т
е
н
ы р
асс
к
а
з
ы
и
з
ж
и
з
н
и
са
мого
п
иса
т
е
ля
и
на
у
ч
н
ые ф
ак
ты.
В
о
з
мож
н
о,
это
п
ро
из
в
е
д
ен
и
е
?
с
а
м
о
е
з
а
м
е
ч
а
т
е
л
ьн
ое
и
з
в
с
е
х
к
огд
а
-
л
и
бо
н
а
пи
сан
н
ых
о
са
н
т
е
р
и
и
н
а
а
н
гл
ий
с
к
ом я
з
ы
к
е
.
Ит
а
к
,
я
п
р
и
гл
а
ш
а
ю
в
а
с
н
е
н
а
долго
с
о
с
т
а
в
и
ть
к
ом
п
а
ни
ю
Ра
у
л
ю
К
а
низ
а
р
е
с
у
н
а
е
го
п
ро
г
у
л
к
е
с
н
оч
ь
ю
.
Мож
е
т
быт
ь
,
вы
у
в
и
д
и
те
н
е
я
с
н
ые
т
е
н
и
и
ли
у
с
лыш
и
те
с
тр
а
н
н
у
ю
б
а
р
а
б
а
н
н
у
ю
дроб
ь
.
Но
боят
ь
с
я
н
а
са
мом
д
е
ле
н
е
ч
е
го.
А
н
а
к
а
рте
в
а
ш
и
х
з
н
ан
и
й
доб
а
в
и
т
с
я
е
ще
од
н
а
тро
пи
н
к
а
.
Уи
ль
я
м
Д
ж. Х
е
йм, проф
есс
ор а
н
г
л
ий
с
кого
я
зыка и
ч
л
е
н
кафе
д
ры т
е
о
л
оги
ч
ес
ких
н
а
у
к У
н
и
ве
р
с
ит
е
та Юж
н
ой
Ф
л
ори
д
ы
3
М
о
е
му
бра
т
у
Д
жо
н
у
, мо
е
й
се
с
тре
Д
жа
нн
е
т,
а также
Н
у
н
и, Г
у
ччи,
Д
у
би и Чи
н
о
ОТ
А
ВТ
О
Р
А
Я
от
к
рыл
гл
а
з
а и
у
в
и
д
е
л,
к
а
к
и
з
т
у
м
а
н
а
п
ояв
и
л
и
с
ь
ф
и
г
у
ры
в
б
е
лом.
О
н
и
п
р
и
б
л
и
ж
а
л
и
с
ь
н
ес
п
е
ш
н
о,
п
очти
к
а
к
в
з
а
м
е
д
л
е
нн
ой
с
ъ
е
м
к
е
у Ф
е
л
л
и
н
и
,
а
и
х
с
м
у
т
н
ые
с
и
л
у
эты
п
р
и
обр
е
т
а
ли
в
с
е бол
е
е
зн
а
к
омые
о
ч
е
рт
а
ни
я.
К
огда о
н
и
п
одошли
до
с
т
а
точ
н
о бл
и
з
к
о,
я
п
о
н
ял,
что
з
на
ю
эт
и
х
люд
е
й
.
То
бы
л
и
с
т
а
т
н
ые
ж
е
н
щ
ин
ы
н
а
ш
е
го
дом
а
.
Их
было о
к
оло
д
ес
ят
и
,
с
р
е
ди
ни
х
?
моя
м
а
ть
и
моя
д
о
рог
а
я
м
а
д
р
ин
а
1
Ам
а
н
да
Гом
ес
2
.
Гл
а
з
а
у
в
се
х были
мо
к
ры
от
с
л
е
з
.
Же
н
щ
ин
ы
о
к
р
у
ж
и
ли
с
т
у
л,
н
а
к
отором
я
с
и
д
е
л, и
с
мотр
е
ли
н
а
м
е
н
я,
к
а
к
м
н
е
п
о
к
а
з
а
ло
с
ь
,
с
у
в
а
ж
е
ни
е
м.
В
с
вои
с
е
мь
л
е
т
я
был
с
мыш
л
е
н
ым
и
п
о
н
ят
л
и
вым р
е
б
е
нк
ом,
н
о
с
толь
п
р
ис
т
а
л
ьн
ое
в
ни
м
а
ни
е
в
с
е
же
н
а
п
у
г
а
ло
м
е
н
я.
Мяг
к
о,
п
очти
н
е
о
с
я
з
ае
мо Ам
а
н
да
в
з
яла
мою
бл
е
д
н
у
ю
р
у
чо
н
к
у в
с
вои
бол
ь
ш
и
е
з
а
гор
е
лые
р
у
ки
.
?
Добро
п
ож
а
лов
а
ть
н
а
з
а
д,
Ра
у
л
и
то,
?
с
к
а
з
а
ла
о
н
а
.
?
По
с
л
е
д
ни
е
два
ч
а
с
а
ч
е
р
е
з
т
е
бя го
в
ор
и
л
Ба
б
а
?
.
Ч
е
р
е
з
м
е
н
я
говор
и
ло
бож
ес
тво
(ор
и
ш
а
),
то
ес
ть
од
и
н
и
з
п
о
л
у
б
о
гов
п
а
н
т
е
о
н
а
й
о
р
у
б
а
.
Т
е
олог
и
я
й
о
р
у
ба
у
ч
и
т, что Го
с
п
одь
В
се
мо
г
у
щ
ий
,
н
а
з
ыв
ае
м
ы
й
Оло
д
у
м
а
р
е
,
с
о
з
д
а
л ор
и
ш,
д
а
л
и
м
а
ше
(бл
а
год
а
т
ь
,
с
и
л
у
)
и
с
д
е
л
а
л
и
х
с
во
и
ми
п
о
с
л
ан
ц
а
м
и
.
Ор
и
ши
вы
п
ол
н
я
ю
т
п
р
и
м
е
р
н
о
те
же
ф
у
нкции
,
что
и
а
н
г
е
л
ы
-
х
р
а
н
и
т
е
л
и
:
о
н
и
о
х
р
а
н
яют
и
на
п
р
а
вляют
с
м
е
рт
н
ы
х
. Д
р
у
г
и
ми
с
лов
а
м
и
,
ор
и
ши
п
одоб
н
ы
с
вятым
з
ас
т
у
пник
а
м
в
р
и
м
ск
ом
к
а
тол
и
ц
и
з
м
е
.
В
с
у
щ
н
о
с
т
и
,
и
м
е
нн
о
бл
а
год
а
ря
этой
с
х
ож
ес
ти с
к
а
тол
и
ч
ес
ки
м бого
п
оч
и
т
ан
и
е
м р
е
л
и
г
и
я, р
ас
п
ро
с
тр
а
ни
вш
а
я
с
я
н
а
К
у
бе
с
р
е
ди
п
отом
к
ов
й
о
р
у
б
а
,
н
а
з
ыв
ае
т
с
я
?
с
а
н
т
е
р
и
я
?
. Этот
т
е
рм
и
н
к
огда
-
то
п
р
и
м
е
н
яли
н
е
п
о
с
вящ
е
нн
ы
е
,
и
п
е
р
е
в
о
д
и
л
с
я
он
п
р
и
м
е
р
н
о
к
а
к
?
в
с
е эти
с
вящ
е
нн
ые ш
т
у
к
и
?
3
.
Б
л
а
год
а
ря
к
у
б
ин
с
к
о
м
у вл
и
я
ни
ю
р
е
л
и
г
и
я
й
о
р
у
ба
п
р
е
т
е
р
п
е
л
а
м
н
огоч
и
с
л
е
нн
ые
из
м
е
н
е
ни
я.
Но
о
н
а в
с
е же
с
о
х
р
а
ни
ла
с
вои
в
а
ж
н
е
й
ш
и
е
а
фр
ик
а
н
с
ки
е
э
л
е
м
е
н
ты.
Н
а
п
р
и
м
е
р,
в
е
р
у
в
то,
что
Го
с
п
одь
В
с
е
мо
г
у
щ
и
й
с
л
и
ш
к
ом
д
а
л
е
к
от
с
м
е
рт
н
ы
х
,
чтобы
з
а
ни
м
а
т
ь
с
я
и
х
д
е
л
а
м
и
,
а
т
а
к
же
в
с
п
о
с
об
н
о
с
ть
ор
и
ш
вм
е
ш
и
в
а
т
ь
с
я
в
п
ов
се
д
н
е
в
н
у
ю
ж
изн
ь
ч
е
лов
е
к
а
.
С
огл
ас
н
о
этой
р
е
л
и
г
и
и
к
а
ждой
с
т
и
х
и
е
й
,
к
а
ждой
с
и
лой
п
р
и
ро
ды,
к
а
ждым
мы
с
л
и
мым эл
е
м
е
н
том
о
к
р
у
ж
а
ющ
е
го
м
и
ра
у
п
р
а
вля
е
т
с
вой
ор
и
ш
а
.
Е
с
ть
о
р
и
ши г
р
ом
а
,
р
е
к
,
з
олота и т
а
к д
а
л
ее
.
Люди
в
е
р
и
л
и
, что
ор
и
ши
о
т
з
ывч
и
вы
к
мол
и
тв
а
м,
о
с
об
е
н
н
о
ес
ли
эти
мол
и
твы
с
о
п
ровожд
а
ют
с
я
п
од
н
ош
е
ни
ям
и
,
ин
о
г
да в в
и
де ж
е
ртв
е
нн
ых
ж
и
вот
н
ы
х
.
К
а
к
ой
д
а
р
п
р
ин
ес
ти
то
м
у
и
ли
и
н
о
м
у
ор
и
ш
е
,
чтобы
он
и
с
п
ол
н
и
л
п
ро
сь
б
у
с
м
е
рт
н
ы
х
,
о
п
р
е
д
е
ляли
с
п
омощ
ь
ю
ор
а
к
у
л
о
в.
Э
та
тр
а
д
ици
я
с
о
х
р
ан
и
л
ас
ь
в
п
ро
ц
ес
с
е в
о
с
к
р
е
ш
е
ни
я
а
фр
ик
а
н
с
к
о
й р
е
л
и
г
и
и
и
п
роч
н
о
у
к
ор
е
ни
л
ас
ь
н
а
К
у
б
е
.
В
п
оряд
к
е
во
з
р
ас
т
а
ни
я
и
х
зн
а
ч
и
т
е
л
ь
н
о
с
ти ор
а
к
у
лы
б
ы
в
а
ют
с
л
е
д
у
ющ
и
х
в
и
дов:
к
о
к
о
с
ов
ы
й
ор
а
к
у
л
(о
р
а
к
у
л
и
з
ор
е
х
а
к
ол
а
);
ор
а
к
у
л
и
з ш
ес
т
н
а
д
ц
а
т
и
р
а
к
ов
и
н
ка
у
р
и
;
ор
а
к
у
л
Ифы;
и
,
н
а
к
о
н
е
ц
,
од
е
рж
и
мо
с
ть
ор
и
ш
е
й
.
По
н
я
т
и
е
?о
д
е
ржимо
с
т
ь
?
и
м
ее
т
н
е
г
а
т
и
в
н
у
ю
о
к
р
ас
к
у
в
е
вро
п
е
изи
ров
а
нн
ом
общ
ес
тве (
?
о
д
е
рж
и
мо
с
ть
б
е
с
а
м
и
?
).
Но
в
т
у
зе
м
н
ом общ
ес
тв
е о
н
о
м
о
ж
е
т
о
зн
а
ч
а
ть
п
р
е
быв
а
ни
е
п
од вл
ас
т
ь
ю бож
ес
тв
е
нн
ых
с
и
л.
К
око
с
о
в
ым
орак
у
л
ом
мо
г
у
т
п
ол
ьз
ов
а
т
ь
с
я
в
с
е в
е
р
у
ющ
и
е
.
Он
с
о
с
т
о
и
т
и
з
ч
е
тыр
е
х дол
е
к
к
о
к
о
с
ового ор
е
х
а (в
Афр
ик
е в
м
ес
то
к
о
к
о
с
а
и
с
п
ол
ь
з
у
ют
дол
ьк
и
ор
е
х
а
к
ол
а
),
к
а
жд
а
я р
а
з
м
е
ром
п
р
и
м
е
р
н
о
два
дю
й
м
а
.
При
п
а
д
е
н
и
и
эти дол
ь
к
и
мо
г
у
т
р
а
с
п
олож
и
т
ь
с
я
в
п
я
ти р
а
з
л
и
ч
н
ы
х
в
а
р
и
а
н
т
а
х
, в
з
а
в
и
с
и
мо
с
ти
от
того,
с
к
ол
ьк
о
и
з
н
и
х
у
п
а
ло
б
е
лой
мя
к
от
ь
ю
вв
е
р
х
. З
а
д
а
в
а
я
1
Мад
р
ин
а
(
и
с
п
.
m
a
d
n
n
a
)
?
к
р
ес
тн
ая,
д
ух
о
в
н
а
я
м
а
т
ь,
в
о
с
п
р
и
е
мн
иц
а.
?
П
р
и
м
п
ер
.
2
В
э
т
о
й
к
н
и
ге
п
о
лн
ые
и
м
е
н
а
(
т
а
к
и
е,
к
а
к
П
а
к
о
К
у
э
вас,
Х
е
рм
ан
Пе
р
ес)
п
ри
н
а
д
л
е
ж
а
т
р
еа
л
ь
н
ым
л
ю
д
я
м
.
И
м
е
н
а без
фа
м
и
л
и
й
и
л
и
ин
и
ц
и
а
л
ы
яв
л
яю
т
с
я
п
се
в
д
он
и
м
а
м
и
.
?
П
р
и
м ав
т
.
И
м
е
н
а без
фа
м
и
л
и
й
и
л
и
ин
и
ц
и
а
л
ы
яв
л
яю
т
с
я
п
се
в
д
он
и
м
а
м
и
.
?
П
р
и
м ав
т
.
3
Не
к
о
т
ор
ые
ве
р
у
ю
щ
и
е
с
ч
и
т
аю
т
,
ч
т
о
са
нт
е
ри
я
?
э
т
о
и
с
к
а
ж
е
н
н
о
е
к
о
л
он
и
а
л
ь
н
о
е
н
азва
н
и
е
и
х
р
е
ли
г
и
и
,
и
п
р
ед
п
очи
т
а
ю
т
н
азыва
т
ь
ее
?
л
у
к
у
м
и
?
ил
и
?
а
й
о
б
а
?
.
Но
т
е
рм
и
н
?
с
а
нт
е
р
и
я
?
п
ол
у
чи
л
все
о
бщее
п
р
и
з
н
а
ни
е,
и
м
и
л
ли
о
н
ы с
а
нт
е
р
о
н
е
и
м
еют
н
и
ч
его
п
ро
т
и
в
н
ег
о
,
поэ
т
ом
у я
д
у
м
аю,
ч
т
о его
и
с
п
о
л
ьз
о
в
а
ни
е
в
п
о
лн
е
о
б
о
с
н
о
ва
н
о
.
С
п
о
х
ож
и
м
и
т
р
у
д
н
о
с
т
я
м
и
с
т
о
л
к
н
у
л
и
сь
и
мор
м
о
н
ы.
С
а
м
и
он
и
п
р
е
д
поч
ит
ают
и
м
е
н
о
в
а
т
ь
себя
С
в
я
т
ы
м
и
П
о
с
л
е
д
н
его
Д
н
я,
н
о
о
бще
п
р
ин
я
т
ым с
т
а
л
о
все
ж
е
н
азв
а
ни
е
?
мормо
н
ы
?
,
п
е
р
в
о
н
а
ч
а
л
ь
н
о
с
л
у
жи
вшее д
л
я
и
з
дев
о
к
н
ад
п
о
с
л
ед
о
ва
т
е
л
я
м
и
э
т
о
й
р
е
ли
г
и
и
.
?
П
ри
м.
а
вт.
4
во
п
ро
с
ы,
н
а
к
оторые
мож
н
о
отв
е
т
и
ть
?
д
а
?
и
ли
?
н
е
т
?
,
ч
е
лов
е
к
общ
а
е
т
с
я
с ор
и
ш
а
ми
и
д
у
х
а
ми
и
обр
е
т
ае
т
в
н
и
х
с
ов
е
тч
ик
ов.
Ор
ак
у
л
ом
из рако
в
ин
ка
у
ри
мо
г
у
т
п
ол
ьз
ов
а
т
ь
с
я
тол
ь
к
о
ж
р
е
ц
ы.
Он
с
о
с
то
и
т
и
з
ш
ес
т
н
а
д
ц
а
ти
н
е
бол
ь
ш
и
х
р
а
к
у
ш
е
к
к
а
у
р
и
.
По ч
и
с
л
у р
а
к
у
ш
е
к
,
у
п
а
вш
и
х
отв
е
р
с
т
и
е
м
вв
е
р
х
,
о
п
р
е
д
е
ляют
т
е
к
с
ты
и
з
тр
а
д
и
ц
и
о
н
н
ого
у
с
т
н
ого
с
вод
а
,
к
оторые
с
л
е
д
у
е
т
п
ро
и
зн
ес
ти в
д
а
нн
о
м
с
л
у
ч
ае
,
а т
а
к
же р
е
ш
а
ют,
к
а
к
ого
ор
и
ш
у
с
л
е
д
у
е
т
у
м
и
ло
с
т
и
в
и
т
ь
, чтобы
доб
и
т
ь
с
я
о
п
р
е
д
е
л
е
нн
ого
р
е
з
у
л
ь
т
а
та
и
ли
п
о
л
у
ч
и
ть
ж
е
л
ае
м
о
е
.
Орак
у
л
Ифы
п
р
и
м
е
н
я
ют
тол
ь
к
о
с
л
у
ж
и
т
е
ли
ор
и
ши
п
о
и
м
е
н
и
О
р
у
н
м
и
ла
(О
р
у
л
а
),
т
а
к
же
из
в
ес
т
н
ого
к
а
к
Иф
а
.
Этот
ор
а
к
у
л
п
ро
из
ош
е
л
от
ор
а
к
у
ла
и
з
р
а
к
ов
и
н
ка
у
р
и
.
Он
п
р
е
д
с
т
а
вля
е
т
с
обой
обш
и
р
н
ое
с
обр
а
ни
е
т
екс
тов
?
?
Кни
г
у Иф
ы
?
?
п
од
е
л
е
нн
ы
х
н
а ш
ес
т
н
а
д
ц
а
ть
бол
ь
ш
и
х
р
а
з
д
е
лов,
к
оторые
з
а
п
иса
н
ы
в
форме
гл
а
в,
н
а
з
ыв
ае
м
ых
о
д
у
,
а т
а
к
же
е
ще
н
а дв
ес
ти
с
орок
р
а
з
д
е
лов,
п
о
л
у
ч
е
нн
ых
п
у
т
е
м
в
се
х
во
з
мож
н
ы
х
к
омб
ин
ац
и
й
п
е
рвых ш
ес
т
н
а
д
ц
а
т
и
.
Эти
бо
л
е
е
м
е
л
ки
е
о
д
у
ин
огда
н
а
з
ыв
а
ют
омо
д
у
,
то
ес
ть
?
д
и
тя
о
д
у
?
.
Для ор
а
к
у
ла
Ифы
и
с
п
ол
ь
з
у
ют
ш
ес
т
н
а
д
ц
а
ть
п
а
л
ь
мовых
ор
е
ш
к
ов
и
ли
н
е
бол
ь
ш
у
ю
ц
е
п
оч
к
у (о
п
е
л
е
)
с
п
родолгов
а
т
ыми
и
ли
о
к
р
у
глыми
к
у
с
о
ч
к
а
ми
дл
ин
ой
в
д
ю
й
м
и
з
к
ор
к
и
ты
к
в
ы
-
горля
нки
,
к
о
ж
у
ры
к
о
к
о
с
ового
ор
е
х
а
и
л
и
д
р
у
г
ого
п
одоб
н
ого
м
а
т
е
р
и
а
л
а
.
О
д
е
ржимо
с
ть ори
ше
й
?
это
п
ол
н
о
е
п
одч
ин
е
ни
е
с
о
з
н
а
н
и
я
жр
е
ц
а
р
а
з
у
м
у
ор
и
ш
и
.
Т
а
к
у
с
м
е
рт
н
ых
п
оявля
е
т
с
я во
з
мож
н
о
с
ть
н
а
п
ря
м
у
ю говор
и
ть
с
бож
ес
тв
а
ми
и
с
л
у
ш
а
ть
и
х
н
ас
т
а
вл
е
ни
я.
В
с
вои
се
мь
л
е
т
я
у
же
до
с
т
а
точ
н
о
м
н
ого
р
а
з
был
с
в
и
д
е
т
е
л
е
м
од
е
рж
и
мо
с
ти
ор
и
ш
е
й и
п
о
н
ял,
о
ч
е
м говор
и
ла А
м
а
н
да Гом
е
с
.
По
н
а
ш
е
й
общ
ин
е бы
с
тро
р
азн
ес
л
ас
ь
в
ес
ть
о
то
м
, что
м
а
л
е
ньки
й
са
н
т
е
ро был
во
вл
ас
ти
в
е
л
и
ч
ес
т
в
е
нн
ого
ол
иц
е
твор
ен
и
я бож
ес
тва
О
б
а
т
а
лы,
из
в
ес
т
н
ого
п
од
и
м
е
н
е
м Оба Моро,
и
о
том,
ч
т
о
с
лова
ор
и
ш
и
,
с
к
а
з
а
нн
ые в
э
тот
р
а
з
,
и
м
е
ли
н
е
в
е
роят
н
ое
зн
а
ч
е
ни
е
.
С
т
е
х
п
ор
я
д
е
л
и
л
с
я
са
м
ыми
п
от
ае
нн
ыми
у
г
о
л
к
а
ми
с
во
е
го
ес
т
ес
т
в
а с
ор
и
ш
а
м
и
, ж
е
л
а
ющ
и
ми
говор
и
ть
ч
е
р
е
з
м
е
н
я. И
з
-
з
а этого
н
е
к
от
орые
с
ч
и
т
а
ли
м
е
н
я
н
е
обы
кн
ов
е
нн
ым
ч
е
лов
е
к
ом,
а
н
е
к
оторые
?
п
ро
с
то
п
си
х
ом.
С
р
а
нн
е
го
д
е
т
с
тва я
п
о
ч
у
в
с
тв
о
в
а
л,
что
зн
а
ч
и
т
быть
объ
ек
том г
л
у
б
о
к
ого
у
в
а
ж
е
ни
я
и
ж
ес
т
о
ки
х
н
ас
м
е
ш
е
к
,
а
ин
огда
и
того
и
д
р
у
гого
од
н
овр
е
м
е
нн
о.
Я
в
се
гда
о
ч
е
н
ь
люб
и
л
ч
и
т
а
т
ь
,
н
о
у
ч
е
б
у
ка
к
т
а
к
о
в
у
ю
от
к
рыл
для
се
бя
в
у
ж
е до
с
т
а
точ
н
о
п
о
з
д
н
е
м
во
з
р
ас
т
е
.
К
огда
м
н
е
было
л
е
т
се
м
н
а
д
ц
а
т
ь
-
во
се
м
н
а
д
ц
а
т
ь
,
я
п
ол
се
м
ес
тра
о
т
у
ч
и
л
с
я
в
Б
р
у
к
л
ин
с
к
ом
к
олл
е
дж
е
.
Но
тол
ьк
о
в
дв
а
д
ц
а
ть
се
мь
я
н
а
ч
а
л
у
ч
и
т
ь
с
я
по
-
н
ас
тоящ
е
м
у
,
и
эта
у
ч
е
ба
з
а
в
е
рш
и
л
ас
ь
п
о
л
у
ч
е
ни
е
м
с
т
е
п
е
н
и
м
а
г
и
с
тра т
е
олог
и
ч
ес
ки
х
на
у
к
в
У
ни
в
е
р
с
и
т
е
те
Юж
н
о
й
Флор
и
ды.
Т
а
м же
я
р
а
бот
а
л
в
к
а
ч
ес
тве
а
дъю
нк
т
-
п
роф
есс
ор
а
,
п
о
с
ле того
к
а
к
м
н
е
р
а
з
р
е
ш
и
ли
п
р
и
н
ять
у
ч
ас
т
и
е в
до
к
тор
с
к
ой
п
рогр
а
мме
н
а
к
а
ф
е
д
р
е
а
н
тро
п
олог
и
и
.
К
огда
я
н
а
ч
а
л
з
а
ни
м
а
т
ь
с
я
с
в
о
и
м
а
к
а
д
е
м
и
ч
е
с
ки
м обр
а
з
ов
а
ни
е
м, мо
е
й
пе
рво
н
а
ч
а
л
ьн
ой
ц
е
л
ь
ю
б
ыло
н
а
й
ти
те
с
лов
а
, с
п
омощ
ь
ю
к
отор
ы
х
я бы
с
мог
до
н
ес
ти
до
у
ч
е
н
ы
х
м
у
ж
е
й
р
е
л
и
г
и
ю
мо
е
й
д
у
ши
?
са
н
т
е
р
и
ю.
Д
о
к
тор
Р
об
е
рт Ф
а
рр
и
с Том
п
с
он
и
до
к
тор Д
ж
о
з
е
ф
М
е
рф
и
,
с
оотв
е
т
с
тв
е
нн
о
и
з
И
е
л
ь
с
к
ого и
Джорджт
а
у
н
с
к
ого
у
ни
в
е
р
с
и
т
е
тов,
в
с
во
и
х
р
а
бот
а
х
п
ро
л
и
ли
н
а
э
т
у
р
е
л
и
г
и
ю
н
е
к
ото
р
ый
с
в
е
т.
Но
я
х
от
е
л доб
а
в
и
ть
к
и
х
п
ро
и
з
в
е
д
е
ни
ям голос д
а
в
н
е
го
п
оч
и
т
а
т
е
л
я
са
н
т
е
р
ии
,
г
олос ч
е
лов
е
к
а
,
се
м
ь
я
к
оторого
?
од
н
а
и
з
н
е
м
н
оги
х
,
ч
ь
я
г
е
н
еа
лог
и
я
н
а
ч
ин
ае
т
с
я
в
городе
О
й
о,
р
ас
п
олож
е
нн
ом
н
а
т
е
рр
и
тор
и
и
с
овр
е
м
енн
ой
Н
и
г
е
р
ии
.
М
и
р
на
у
ч
н
ых
и
сс
л
е
дов
а
ни
й
о
пь
я
н
и
л
м
е
н
я.
В
к
олл
е
дже
м
е
н
я
о
х
в
а
т
и
л
п
ыл
с
род
н
и
р
е
л
и
г
и
о
з
н
о
м
у
.
М
н
е
н
р
а
в
и
ло
с
ь
то
у
в
а
ж
е
ни
е
,
с
к
оторым
с
т
у
д
е
н
ты
от
н
о
с
и
л
и
с
ь
к
п
р
е
п
од
а
в
а
т
е
лям. К
са
н
т
е
ро т
а
к
ого
у
в
а
ж
е
ни
я обыч
н
о
ник
то
н
е
п
роявл
я
л, да
и
вооб
щ
е
к
ни
м
з
а
ч
ас
т
у
ю
от
н
о
с
и
л
и
с
ь
н
е
л
у
чш
е
,
ч
е
м
к
у
ро
д
ц
а
м
н
а
к
а
р
н
а
в
а
л
е
.
Я
н
а
ч
а
л
у
ч
и
т
ь
с
я,
чтобы
п
р
и
обр
ес
ти
н
е
о
б
х
од
и
м
ые
зн
а
ни
я
для
п
р
е
д
с
т
а
вл
е
ни
я
людям
са
н
т
е
р
и
и
с
на
у
ч
н
ой
точ
к
и
з
р
е
ни
я.
Но
в
с
к
оре я
н
е
тол
ь
к
о
п
о
н
ял,
что
вл
ю
бл
е
н
в
к
олл
е
дж,
н
о
и
р
е
ш
и
л,
что
являю
с
ь
в
п
е
р
в
у
ю
о
ч
е
р
е
дь
у
ч
е
н
ы
м.
Я
д
а
ж
е
п
е
р
ес
т
а
л
п
р
ак
т
и
к
ов
а
ть
са
н
т
е
р
и
ю,
чтобы
в
з
гля
н
у
ть
н
а
н
е
е с
н
е
к
оторого
р
асс
тоя
н
и
я,
п
р
и
обр
ес
ти
?
объ
е
к
т
и
в
н
ые
п
о
з
н
ан
и
я
? и
н
а
п
иса
ть
о
н
е
й
на
у
ч
н
ые
р
а
боты.
К
огда
в
1992
го
д
у б
ы
ла
в
п
е
р
в
ые
о
п
у
бл
ик
ов
а
н
а
кни
га
?
К
у
б
ин
с
к
а
я
са
н
т
е
р
и
я:
п
ро
г
у
л
к
и
с
н
оч
ь
ю
?
(
?
C
uban
Sant
e
ri
a
:
W
al
k
i
n
g
w
ith
the
N
igh
t
?)
(
с
на
ч
а
ла
п
од
н
а
з
в
а
ни
е
м
?
П
ро
г
у
л
к
и
с
н
оч
ь
ю:
а
ф
р
о
-
к
у
б
ин
с
ки
й
м
и
р
са
н
т
е
р
и
и
?
?
?
W
al
k
ing
w
it
h
the
N
igh
t
:
T
he
Afr
o
-
C
uban
W
orld
of
Sant
e
ri
a
?
),
я
п
о
ч
у
в
с
тво
в
а
л,
что
мои
у
с
и
л
и
я
н
е
п
р
о
п
а
ли
д
а
ром.
К
н
и
г
у
5
х
в
а
л
и
л
и
и
у
ч
е
н
ы
е
,
и
п
р
а
к
т
и
к
у
ющ
и
е
э
т
у р
е
л
и
г
и
ю
лю
д
и
.
По
эт
о
й
р
а
б
оте
я
ч
и
т
а
л
л
е
к
ц
и
и
в
К
а
л
и
фор
н
ий
с
к
ом
у
ни
в
е
р
с
и
т
е
те в Ло
с
-
А
н
дж
е
л
ес
е и
в
к
олл
е
дже
К
олби
в Уот
е
рв
и
лл
е
,
шт
а
т
Мэ
н
.
Хотя
са
н
т
е
р
и
я
у
в
а
ж
ае
т
ин
д
и
в
и
д
у
а
л
ьн
о
с
ть
и
п
р
а
во ч
е
ло
в
е
к
а
н
а выб
о
р, о
н
а т
а
к
же
п
одч
е
р
ки
в
ае
т,
что
в
с
е
в
м
и
ре в
з
а
и
мо
с
вя
з
а
н
о
и
что
ин
огда ч
е
лов
е
к
н
е мож
е
т
у
б
е
ж
а
ть
от
с
у
д
ь
бы.
В
мо
е
м
и
та
(чт
е
ни
и
в
с
л
у
х
н
а
ц
е
р
е
мо
ни
и
п
о
с
вящ
е
ни
я
в
са
н
с
л
у
ж
и
т
е
ля
р
е
л
и
г
ии
,
в
к
отором
п
р
е
д
с
к
а
з
ыв
ае
т
с
я
е
го
б
у
д
у
щ
е
е
)
4
я
у
с
лы
ш
а
л
к
ое
-
что,
в
с
тр
е
вож
и
вш
е
е
м
е
н
я.
Н
а
п
р
и
м
е
р,
м
н
е
с
к
а
з
а
л
и
:
?
Т
е
бе
н
е
л
ьз
я
бол
е
е
т
р
е
х
р
а
з р
асс
т
а
в
а
т
ь
с
я
с
о
с
во
и
ми
д
у
х
ов
н
ыми
д
е
т
ь
м
и
,
и
н
а
че
т
е
бя
о
ж
и
д
ае
т
б
е
з
вр
е
м
е
нн
а
я
с
м
е
рт
ь
?
.
На
К
у
бе
у м
е
н
я
была
тол
ьк
о
од
н
а
д
у
х
ов
н
а
я
д
о
чь
?
моя
м
а
л
е
ньк
а
я
к
у
зин
а М
е
м
е
. Я
п
от
е
рял с
н
е
й
с
в
я
зь
,
к
огда
п
р
и
е
х
а
л в
С
о
е
д
ин
ен
н
ые
Шт
а
ты.
Это
было
п
е
рвое
р
ас
с
т
а
в
а
ни
е
.
В
на
ч
а
ле
д
е
в
я
н
о
с
тых
я
п
е
р
ес
т
а
л
а
к
т
и
в
н
о
п
р
а
к
т
ик
ов
а
ть
са
н
т
е
р
и
ю
(в
е
р
н
у
в
ш
и
с
ь
к
это
м
у
п
о
з
ж
е
)
и
п
е
р
е
д
а
л
мо
и
х
д
у
х
ов
н
ых д
е
т
е
й
?
и
х
было
у
же
н
е
с
к
ол
ьк
о
?
н
а
п
о
п
е
ч
е
ни
е
мо
е
й
п
ож
и
л
о
й
к
у
зин
ы.
В
от
и
второе р
асс
т
а
в
а
ни
е
.
Еще
од
и
н
отрывок
и
з
мо
е
го
и
та
гл
ас
и
л:
?
Н
а
ч
е
тв
е
р
том
д
ес
ят
к
е
л
е
т
ты
у
с
тро
и
шь
р
е
волю
ци
ю
в
м
и
ре
н
а
ш
и
х
д
у
х
о
в
?
.
Им
е
л
и
с
ь
в
в
и
д
у
д
у
х
и
-
ор
и
ш
и
.
М
н
е
бы
л
о тр
и
д
ц
а
т
ь
се
м
ь
,
к
огда
я
н
а
пи
са
л
э
т
у
кни
г
у
.
Я
п
о
д
у
м
а
л,
что,
во
з
м
ож
н
о,
п
р
е
д
с
к
а
з
а
н
и
е
с
было
с
ь
и
м
е
нн
о
ч
е
р
е
з
мои
р
а
боты.
Но
к
мо
е
м
у
с
оро
к
ово
м
у д
н
ю
рожд
е
ни
я
в
ес
ь
мой
м
и
р
н
а
ч
а
л
во
и
с
т
и
н
у
п
е
р
е
в
о
р
а
ч
и
в
а
т
ь
с
я
с
н
ог
н
а
г
о
ло
в
у
.
К
то
м
у в
р
е
м
е
н
и
я
п
очти
п
ол
н
о
с
т
ь
ю
п
р
е
к
р
а
т
и
л
с
вою
д
е
ят
е
л
ьн
о
с
ть
в
к
а
ч
ес
тве
ж
р
е
ц
а
са
н
т
е
р
ии
.
Но
я
п
род
о
лж
а
л
п
оч
и
т
а
ть
с
во
е
го ор
и
ш
у и
д
а
же
н
ас
т
а
в
лял
т
е
х
о
ч
е
н
ь
н
е
м
н
о
г
оч
и
с
л
е
нн
ых
д
у
х
ов
н
ых
д
е
т
е
й
,
к
оторые
н
е
з
а
х
от
е
л
и
р
асс
т
а
т
ь
с
я
с
о
м
н
ой
и
с
мо
и
ми
с
ов
е
т
а
м
и
.
В
1994
го
д
у моя
ж
изн
ь
оч
е
н
ь
с
и
л
ь
н
о
из
м
е
ни
л
ас
ь
п
од
вл
и
я
ни
е
м
ряда
с
обыт
ий
.
В
от
л
и
шь
н
е
к
оторые
и
з
н
и
х:
с
м
е
рть
мо
е
й
м
и
л
ой
м
а
мы,
с
м
е
рть
о
ч
ен
ь
лю
б
и
мого
м
н
ою
д
у
х
ов
н
ого
с
ы
н
а
,
р
а
з
в
од,
п
ож
а
р,
с
и
л
ьн
о
и
з
у
р
одо
в
а
вш
и
й
м
н
е л
иц
о
(
х
отя
в
с
е
з
а
ж
и
ло
с
ов
е
рш
е
нн
о
с
в
е
р
х
ъ
ес
т
ес
тв
е
нн
ым
обр
а
з
ом
?
н
и
од
н
ого
шр
а
ма
н
е
о
с
т
а
ло
с
ь
),
и
п
от
е
ря
п
очти
в
се
го
мо
е
го
и
м
у
щ
е
с
тв
а
.
М
е
н
я
в
се
г
д
а
у
в
л
е
к
а
л
а од
н
а
ч
е
рта
в
х
а
р
а
к
т
е
ре ор
и
ш, о
с
об
е
нн
о
яр
к
о
п
роявляющ
а
я
с
я
у лов
к
ого
в
л
ас
т
и
т
е
ля
п
е
р
е
к
р
ес
т
к
ов
Э
ш
у
,
?
и
х
ч
у
в
с
тво юмор
а
,
з
а
ч
ас
т
у
ю
в
ес
ь
ма
мр
а
ч
н
ого.
В
к
о
нц
е
1994
года
у
м
е
н
я
были
з
а
п
л
ан
и
ров
а
н
ы
с
и
м
п
о
з
и
у
м в Н
ь
ю
-
Йо
р
к
с
к
ом от
к
рытом
ц
е
н
т
р
е и
л
е
к
ц
и
я
в
К
у
л
ь
т
у
р
н
ом
ц
е
н
тр
е
й
о
р
у
б
а
.
К
роме
того, я долж
е
н
был
п
ров
ес
ти
вы
с
т
а
в
к
у
с
во
и
х
к
а
рт
и
н
в г
а
л
е
р
е
е
С
о
х
о. И
з
-
з
а
в
се
х
эт
и
х обя
з
а
т
е
л
ь
с
тв м
н
е
п
р
и
шло
с
ь
бы
н
а
долго
з
а
д
е
р
ж
а
т
ь
с
я в Н
ь
ю
-
Йор
к
е
,
в
д
а
ли
от
мо
е
го до
м
а в Т
а
м
п
е
.
Поэто
м
у я
с
п
ро
с
и
л
д
у
х
ов
о
мо
е
й
б
у
д
у
щ
е
й
п
о
е
з
д
к
е
.
Я
во
с
п
о
л
ьз
ов
а
л
с
я
к
о
к
о
с
овым ор
а
к
у
лом
и
у
зн
а
л,
что
в
с
е
мои
ор
и
ши
х
о
т
е
л
и
, чтобы
я
с
д
а
л
и
х
к
у
д
а
-
ни
б
у
дь
н
а
х
р
а
н
е
ни
е
,
х
отя
и
н
е
ж
е
л
а
ли
го
в
ор
и
ть
п
оч
е
м
у
.
Это
б
ы
ло
п
о
м
е
нь
ш
е
й
м
е
ре
с
тр
а
нн
о.
Я
до
этого
ник
огда
н
е
с
т
а
л
ки
в
а
л
с
я
с
т
е
м,
чтобы
ор
и
ша
х
от
е
л
быть
с
д
а
нн
ым
н
а
х
р
а
н
е
ни
е
!
Это ж
е
л
а
ни
е
к
а
з
а
ло
с
ь
е
ще
бол
е
е
с
тр
а
нн
ым
п
о
п
р
и
ч
ин
е
того, что
я
н
а
н
ял
оч
е
н
ь
н
а
д
е
ж
н
ого
с
торожа
н
а
то вр
е
мя,
п
о
к
а
я
б
у
д
у
в отъ
е
з
д
е
.
К
ороче
говоря,
п
о
к
а
я
от
с
у
т
с
тво
в
а
л,
с
торо
ж
у
п
р
и
шло
с
ь
у
е
х
а
ть
п
о
с
роч
н
ым
се
м
е
йн
ым
об
с
тоят
е
л
ьс
тв
а
м,
а
мой
дом
был
р
а
з
гр
а
бл
е
н
.
Пр
и
ч
е
м
воры
н
а
с
тол
ьк
о
х
оро
ш
о
п
от
р
у
д
и
л
и
с
ь
,
что
мое
ж
и
л
и
ще
было
с
лов
н
о вы
ч
и
щ
е
н
о
п
ыл
ес
о
с
ом
?
в
н
е
м
н
е
о
с
т
а
ло
с
ь
ни
ч
е
го
вообщ
е
.
С
т
а
щ
и
ли
н
е
тол
ьк
о
т
а
к
н
а
з
ыв
ае
мые
ц
е
нн
о
с
ти
?
эл
е
к
тр
о
н
и
к
у
,
а
у
д
и
от
е
х
ни
к
у
,
к
ом
пь
ю
т
е
ры
и
т
а
к
д
а
л
ее
,
?
н
о
и т
а
ки
е
н
е
во
с
п
о
л
ни
мые
в
е
щ
иц
ы,
к
а
к фото
а
л
ь
бомы,
н
а
гр
а
ды,
д
ип
ломы,
доро
г
и
е
се
рд
ц
у б
е
з
д
е
л
у
ш
ки
,
у
н
ик
а
л
ьн
ые
р
у
к
о
пи
с
и
,
кни
г
и
,
а
т
а
к
же
с
у
в
е
ни
ры
и
з
п
о
е
з
до
к
.
Долж
н
о быт
ь
,
для
п
одо
б
н
ой
к
р
а
жи
вор
а
м
п
р
и
шло
с
ь
п
одог
н
а
ть
к
до
м
у
п
о
л
у
п
р
иц
е
п
и
н
ес
к
ол
ьк
о
р
а
з
п
роб
е
ж
а
т
ь
с
я
в
дом
и
о
бр
а
т
н
о,
п
е
р
е
т
ас
ки
в
а
я
н
а
гр
а
бл
е
нн
о
е
.
Но
ник
т
о
и
з
с
о
се
д
е
й
ни
ч
е
го
н
е
в
и
д
е
л.
Ед
ин
с
тв
е
нн
ым,
что
у м
е
н
я
о
с
т
а
ло
с
ь
, были
с
д
а
нн
ые
н
а
х
р
а
н
е
ни
е
ор
и
ш
и
.
Т
е
п
е
рь
м
н
е
с
т
а
ло
до
боли
п
о
н
я
т
н
о,
п
оч
е
м
у
о
н
и
п
ро
с
и
л
и
, чтобы я
у
бр
а
л
и
х
и
з
дом
а
.
Я
в
с
п
ом
ни
л
с
т
а
р
у
ю
п
оговор
к
у
:
?
У
а
д
во
к
а
т
а
,
к
оторый
з
а
щ
и
щ
ае
т
се
бя
са
м,
к
л
и
е
н
т
4
Л
юб
о
е
б
о
л
ьш
о
е
ч
т
е
ни
е,
п
р
и
к
о
т
оро
м
п
ро
и
с
х
о
д
и
т
о
бще
н
и
е
с
ор
и
ша
м
и (
и
но
гда
п
о
с
л
е
п
о
д
н
о
ше
н
и
я),
н
азывае
т
с
я
?
и
т
а
?
.
И
т
а
н
а
ц
е
р
е
мо
ни
и
п
о
св
я
ще
н
и
я в
с
а
нт
е
р
о
с
ч
ит
ае
т
с
я
са
м
ым
ва
жн
ым
в
жи
з
н
и
с
л
уж
и
т
е
л
я са
нт
е
ри
и
,
е
с
л
и
т
о
л
ь
к
о
о
н
н
е
с
т
а
н
е
т
баб
а
л
а
о
,
с
л
у
жи
т
е
л
ем Ифы,
т
о
е
с
т
ь
н
е
п
р
и
м
ет
са
н
,
к
о
т
ор
ый
п
оч
ит
а
т
е
л
и
ор
и
ш
с
ч
ит
а
ю
т
б
о
л
ее
выс
о
к
им
,
ч
ем
зва
ни
е
са
нт
е
ро
.
?
П
ри
м.
а
вт.
6
о
с
т
ае
т
с
я
в
д
у
р
а
к
а
х
?
?
и
с
о
з
во
ни
л
с
я
с
п
рож
и
в
а
ющ
и
м
в
Н
ь
ю
-
Йо
р
к
е
б
а
б
а
л
а
о
М
а
р
к
о
с
ом
Иф
а
ло
н
о
й
,
п
е
рвым
у
р
у
гв
а
й
с
ки
м жр
е
ц
ом Ифы,
с
а
мобыт
н
ым м
ы
с
л
и
т
е
л
е
м и
н
е
обы
кн
ов
е
нн
о
ч
у
т
ки
м ч
е
л
о
в
е
к
ом.
Я
п
о
п
ро
с
и
л
е
го
с
ов
е
р
ш
и
ть
для
м
е
н
я
бол
ь
шое чт
ени
е в
н
а
д
е
жде
н
а то, что
о
н
о
п
омож
е
т
м
н
е
с
п
р
а
в
и
т
ь
с
я
с
т
е
м
отч
а
я
ни
е
м,
в
к
оторое
м
е
н
я
п
ов
е
рг
х
а
о
с
, во
ц
а
р
и
вш
ий
с
я
в
мо
е
й
ж
из
н
и
.
Я
в
с
тр
е
ч
а
л
М
а
р
к
о
с
а
и
р
а
нь
ше
у
од
н
ого
н
а
ш
е
го
общ
е
го д
р
у
г
а
.
Я
мог
выбр
а
ть
б
а
б
а
л
а
о,
с
к
оторым
был
бол
е
е
бл
из
о
к
,
н
о выбр
а
л
и
м
е
нн
о
М
а
р
к
о
са
,
п
ото
м
у
что
х
от
е
л
у
с
л
ыш
а
ть
объ
е
к
т
и
в
н
о
е
ч
т
е
ни
е
.
Под
р
у
к
овод
с
т
в
ом
с
во
е
го
д
у
х
ов
н
ого от
ц
а
,
к
у
б
ин
с
к
ого
б
а
б
а
л
а
о
И
й
а
к
у
мб
ик
а
,
п
р
изн
а
нн
ого
о
д
ни
м
и
з
н
а
и
бо
л
е
е
зн
а
ющ
и
х
жр
е
ц
ов Ифы
С
е
в
е
р
н
ой
Ам
е
р
ики
, и
п
р
и
у
ч
а
с
т
и
и
е
ще
о
д
н
ого б
а
б
а
л
а
о вы
с
о
к
о
г
о
са
н
а М
а
р
к
ос
ч
и
т
а
л м
н
е
.
И
ор
и
ша
п
рор
иц
а
ни
я,
О
р
у
н
л
а
,
с
к
а
з
а
л,
что
м
н
е
с
л
е
д
у
е
т
п
о
с
тро
и
ть
в Н
ь
ю
-
Йор
к
е дом
(
к
о
н
гр
е
г
а
ци
ю)
и р
ас
п
ро
с
тр
а
н
ять
у
ч
е
ни
е
с
т
а
р
е
й
ш
ин
,
к
о
торые
п
о
с
вят
и
ли
в
са
н
мою
д
у
х
ов
н
у
ю
м
а
т
ь
5
.
Т
а
к
же м
н
е
н
а
дл
е
ж
а
ло во
с
с
т
а
н
ов
и
ть
п
р
и
н
ц
и
п
п
о
с
вящ
е
ни
я в
с
л
у
ж
и
т
е
ли
са
н
т
е
р
и
и
н
а
о
с
н
ов
ан
и
и
п
ро
и
с
х
ожд
е
ни
я, тот
п
р
ин
ц
ип
,
к
отор
ы
й
п
е
р
в
ым
и
с
т
а
ли
п
р
и
м
е
н
ять мои
п
р
е
д
к
и
и
з
О
й
о,
а
т
а
к
же
с
о
з
д
а
ть
с
ов
е
т
ог
б
о
н
и
(
с
т
а
р
е
й
ш
и
н
)
и
н
аз
в
а
ть
и
мя
п
р
ее
м
ник
а
.
Еще
О
р
у
н
ла
с
к
а
з
а
л,
ч
т
о
этот
дом,
к
оторым
я
б
у
д
у
у
п
р
а
влять
в
ч
е
т
в
е
р
т
у
ю
д
е
к
а
д
у
с
в
о
е
й ж
из
н
и
,
?
с
о
в
е
рш
и
т
р
е
в
ол
ю
ц
и
ю
в
м
и
ре
н
а
ш
и
х
д
у
х
о
в
?
.
К
огда
я
у
с
л
ы
ш
а
л
э
т
у
п
о
с
л
е
д
н
юю фр
а
з
у
,
у
м
е
н
я
п
рош
е
л
х
олод
о
к
п
о
с
п
и
н
е
,
а
п
о
к
оже
п
о
п
ол
з
л
и
м
у
р
а
ш
ки
.
Ве
дь
то
же
с
а
мое говор
и
ло
с
ь
и
в мо
е
й
и
т
а
!
Ободр
е
нн
ый
М
а
р
к
о
с
ом,
я
отбро
с
и
л
в
с
я
к
у
ю
о
с
торож
н
о
с
ть
и отд
а
л
с
я
н
а
волю ор
и
ш.
Я
о
с
т
а
в
и
л
р
а
бо
т
у
,
се
м
ь
ю,
у
ют
н
у
ю
а
тмо
с
ф
е
р
у
,
в
к
оторой
ж
и
л, и
п
е
р
ее
х
а
л
в
Н
ь
ю
-
Йор
к
,
вм
е
с
то б
а
г
а
ж
а
в
з
яв с
с
обой
тол
ьк
о
с
вою
об
н
овл
е
н
н
у
ю
в
е
р
у
в
о
р
и
ш.
Б
ол
е
е
того,
д
у
х
и
з
а
п
р
е
т
и
л
и
м
н
е ч
и
т
а
ть
л
е
кц
и
и
в
т
е
ч
е
ни
е тр
е
х
л
е
т
(а это
был
гл
а
в
н
ый
и
с
точ
н
и
к
мо
е
го до
х
од
а
).
Ф
а
к
т
и
ч
ес
к
и
м
н
е
было
в
е
л
е
н
о
тол
ь
к
о
с
л
у
ж
и
ть
ор
и
ш
а
м
в
ка
ч
ес
т
в
е
и
х
жр
е
ц
а и
з
а
ни
м
а
т
ь
с
я
п
о
с
тр
о
йк
ой дом
а
.
Я
обр
е
л
у
д
и
в
и
т
е
л
ьн
о
г
л
у
бо
к
ое
у
с
п
о
к
о
ени
е от
с
о
з
н
а
ни
я
то
го
, что
п
о
с
т
у
п
а
ю
п
р
а
в
и
л
ь
н
о, и
с головой
о
к
у
н
у
л
с
я
в
п
о
с
тро
е
ни
е мо
е
го
д
у
х
ов
н
ого дома
?
м
н
е был
д
а
н
тр
е
т
и
й и
п
о
с
л
е
д
ни
й ш
а
н
с
.
Я
н
е
м
ог
до
п
у
с
т
и
ть
тр
е
т
ь
е
го
р
асс
т
а
в
а
ни
я!
Хр
а
м Аш
р
а
м/Иле О
б
а Моро
(
п
о
з
же
п
е
р
е
и
м
е
н
ов
а
н
н
ый
в
х
р
а
м Дв
и
ж
е
ни
я
с
торо
н
н
ик
ов
с
о
з
н
а
ни
я ор
и
ш)
от
к
рыл
с
я
24 м
а
рта
1995
года
н
а
о
с
тр
о
ве
М
а
н
х
этг
е
н
в
С
о
х
о
?
р
а
й
о
н
е
,
из
в
ес
т
н
ом
с
во
и
ми
мод
н
ыми
г
а
л
е
р
е
ям
и
,
ш
ик
а
р
н
ы
м
и
р
е
с
тор
а
н
а
ми
и
д
из
а
йн
е
р
с
ки
ми
р
е
ш
ен
и
ям
и
,
н
о
ник
а
к
н
е
са
н
т
е
р
и
а
н
с
ки
ми
х
р
а
м
а
м
и
.
От
к
р
ыт
и
е
х
р
а
ма
с
т
а
ло
в
о
з
мож
н
ым
бл
а
год
а
ря вл
а
д
е
л
иц
е
з
д
а
ни
я,
в
к
отором он
р
ас
п
олож
и
л
с
я,
?
С
у
ло
П
е
рри
(Ом
и
се
с
у
),
с
л
у
ж
и
т
е
л
ьниц
е бог
и
н
и
Й
е
м
а
й
и
и
, во
з
м
ож
н
о,
п
е
рвой
с
ин
г
а
п
у
р
с
к
ой
са
н
т
е
р
е
.
В
т
е
ч
е
ни
е
н
ес
к
ол
ьк
и
х
л
е
т
п
о
с
ле
того,
к
а
к
хр
а
м
был
з
а
лож
е
н
,
н
а
м
п
р
и
х
о
д
и
ло
с
ь от
н
ю
д
ь
н
е л
е
г
к
о.
Ч
у
до рожд
е
ни
я в
се
гда
с
о
п
ряж
е
н
о с родовыми
м
у
к
а
м
и
. И
в
с
е
т
е
с
ч
ас
тл
и
вые
с
о
в
п
а
д
е
ни
я,
к
оторые
обл
е
гч
и
ли
р
ожд
е
ни
е
х
р
а
м
а
,
были
п
о
и
с
т
и
н
е
ч
у
д
ес
н
ым
и
.
Но
н
е
обошло
с
ь
и
б
е
з
тр
у
д
н
о
с
т
е
й
.
Дв
и
ж
е
ни
е
с
торо
нн
и
к
ов
с
о
зн
ан
и
я
ор
и
ш,
к
а
к
и
люб
о
й
п
ояв
и
вш
ий
с
я
н
а
с
в
е
т
о
рг
а
низ
м,
п
о
с
тоя
н
н
о
с
т
а
л
ки
в
ае
т
с
я с
н
овыми
и
н
овыми
п
робл
е
м
а
м
и
. Од
н
а
к
о
е
ж
е
д
н
е
в
н
о мы
ч
у
в
с
т
в
у
е
м до
с
т
а
точ
н
о м
а
г
и
ч
е
с
к
ого
п
р
ис
у
т
с
т
в
и
я для
того, чтобы
и
з
у
м
л
е
ни
е
и
бл
а
гогов
е
ни
е
н
е
п
о
ки
д
а
ли
н
а
с
н
и
н
а
м
и
н
у
т
у
.
С
е
й
ч
ас
,
к
огда
я в
и
ж
у
в
с
е
те
из
м
е
н
е
ни
я,
к
о
торые ор
и
ши
в
н
ес
ли
в ж
изн
ь
с
т
ол
ьк
и
х
люд
е
й
,
и
с
т
а
н
овлю
с
ь
с
в
и
д
е
т
е
л
е
м
и
х
с
п
ас
и
т
е
л
ьн
ого,
п
р
е
об
р
а
ж
а
ющ
е
го
во
з
д
е
й
с
тв
и
я
н
а
ж
и
т
е
л
е
й
А
зии
,
С
е
в
е
р
н
ой
Евро
п
ы
и
Юж
н
ой
Ам
е
р
и
к
и
, я
с
ч
и
т
а
ю
з
а
ч
ес
ть
быть
м
а
л
е
ньк
о
й
к
а
п
л
е
й
в
э
той
д
у
х
ов
н
о
й
вол
н
е
.
По
с
ле
того
к
а
к
я
о
с
н
ов
а
л
х
р
а
м
и
обр
е
л
п
о
к
ой в
роли
п
а
др
и
н
о
(о
т
ц
а
),
я
п
о
л
у
ч
и
л
от ор
и
ш
бл
а
го
с
лов
е
ни
е
н
а
во
з
об
н
овл
е
ни
е
пи
са
т
е
л
ь
с
к
ой
и
п
р
е
п
од
а
в
а
т
е
л
ь
с
к
ой
д
е
ят
е
л
ьн
о
с
т
и
. В
на
у
ч
н
ых
к
р
у
г
а
х
п
р
и
н
я
то
с
ч
и
т
а
т
ь
, что ч
е
лов
е
к
,
п
р
а
к
т
и
к
у
ющ
и
й
к
а
к
у
ю
-
л
и
бо р
е
л
и
г
и
ю,
н
е
мож
е
т
п
ровод
и
ть
на
у
ч
н
у
ю
р
а
бо
т
у
,
с
вя
з
а
нн
у
ю
с
о
с
во
е
й
в
е
ро
й
.
Д
а
же
те
а
н
тро
п
олог
и
,
к
оторые
п
р
и
м
е
н
я
ю
т
в
с
во
е
й
р
а
боте
м
е
т
о
д
у
ч
а
с
т
ник
а
-
н
а
блюд
а
т
е
ля,
н
е
з
а
ни
м
а
ют
с
я
?
х
ожд
е
ни
е
м
в
н
а
род
?
.
По
с
ле
з
а
в
е
р
ш
е
ни
я
на
у
ч
н
ого
п
ро
е
к
та
о
н
и
п
р
е
д
п
оч
и
т
а
ют во
з
вр
а
щ
а
т
ь
с
я
к
с
во
е
й
тр
а
д
ици
о
нн
о
й
р
е
л
и
г
и
и
, о
к
оторой
п
р
е
д
у
с
мотр
и
т
е
л
ьн
о
п
од
з
а
быв
а
ют во
вр
е
мя
п
ров
е
д
е
ни
я
р
а
боты.
К
о
гда
я
н
а
ч
а
л
ч
и
т
а
ть
л
е
к
ц
ии
,
я
р
е
ш
и
л,
что
моя
гл
а
в
н
а
я
з
а
д
а
ча
?
п
р
е
до
с
т
а
влять
5
Ф
е
рм
ин
а
Г
ом
ес,
о
т
к
о
т
о
р
о
й
п
р
ин
я
л
а
п
о
св
я
ще
н
и
е
ее
к
у
з
ин
а
А
м
а
н
да,
б
ы
л
а,
н
ав
е
р
н
о
е,
са
мо
й
у
ва
ж
ае
мо
й
и
м
у
д
ро
й
с
а
н
т
е
ро
й
н
а
К
у
бе
.
?
П
ри
м.
а
вт.
7
в
е
р
н
у
ю
ин
форм
а
ци
ю
.
И
я
п
родол
ж
у д
е
л
а
ть
это,
н
е
з
а
в
и
с
и
мо
о
т того,
б
у
д
у
т
м
е
н
я
с
ч
и
т
а
ть
у
ч
е
н
ым
и
ли
н
е
т.
С
е
й
ч
а
с я
у
ж
е
н
е о
щ
у
щ
а
ю
н
е
об
х
од
и
мо
с
ти до
к
а
з
ыв
а
ть
в
се
м,
что
я
у
ч
е
н
ы
й
,
и
п
о
э
то
м
у
ч
у
в
с
т
в
у
ю
се
бя
н
а
л
е
кци
я
х
н
а
м
н
ого
бол
е
е р
ас
к
ов
а
нн
о.
М
н
е
н
е
н
а
до
бол
ь
ше
с
д
е
рж
и
в
а
ть
с
вою
п
р
и
род
н
у
ю
н
е
и
с
тово
с
ть
тол
ьк
о
и
з
-
з
а того,
что
я
п
р
е
д
с
т
а
вляю
к
а
к
о
е
-
л
и
бо
на
у
ч
н
ое
у
чр
е
жд
е
ни
е
.
Од
н
а
к
о
обр
а
щ
е
ни
е
н
е
в
е
р
у
ющ
и
х в
са
н
т
е
р
и
ю
н
и
к
огда
н
е
было
з
а
д
а
ч
е
й
е
е
с
л
у
ж
и
т
е
л
е
й
.
Поэто
м
у
н
а
л
е
кци
я
х
я
н
еи
з
м
е
нн
о
с
о
с
р
е
доточ
е
н
н
а
п
р
е
д
о
с
т
а
вл
е
ни
и
точ
н
ых
с
в
е
д
е
ний
,
а
н
е
н
а
обр
а
щ
ени
и
с
л
у
ш
а
т
е
л
е
й
?
н
а
п
у
ть
и
с
т
инн
ы
й
?
.
С
т
е
х
п
ор
к
а
к
о
т
к
рыл
с
я
н
ь
ю
-
й
ор
к
ск
и
й
х
р
а
м,
я
н
ес
м
е
т
н
ое
ч
и
с
ло
р
а
з
ч
у
в
с
твов
а
л
н
а
се
бе
бл
а
г
о
с
ло
в
е
ни
я
ор
и
ш.
Это
были
и
к
ас
к
а
д
н
ые
водо
п
а
ды
б
л
а
г
о
д
а
ти
от
Й
е
м
а
йи
,
и
ог
л
у
ш
и
т
е
л
ьн
ые
п
об
е
ды от
Ш
а
н
го,
и
р
е
к
и
ж
из
н
и
от
О
ш
у
н
,
и
о
к
еа
н
ы м
и
ло
се
рд
и
я
от Оло
к
у
н
а
,
и
п
ол
н
ое
п
о
ни
м
а
ни
е от
Об
а
т
а
лы,
и
д
а
же
п
р
а
во
н
а вы
б
ор
от
Э
ш
у
.
И
н
огда бл
а
го
с
лов
е
ни
е
ор
и
ш
п
роявля
е
т
с
я
н
е
ож
и
д
а
нн
о:
н
а
п
р
и
м
е
р,
в том д
о
с
то
ин
с
тв
е
,
с
к
оторым бол
ьн
о
й
С
ПИДом
у
х
о
д
и
т
в
ц
а
р
с
тво
м
е
ртвы
х
.
Улыб
а
я
с
ь
,
он
т
и
х
о
бл
а
г
од
а
р
и
т
Ба
б
а
л
у
з
а
то, что
тот
на
у
ч
и
л
е
го
ж
и
т
ь
с
о
с
м
е
рт
е
л
ьн
ым
в
и
р
у
с
ом
в
н
у
тр
и
.
Или
в том
с
о
ч
у
в
с
тв
ии
,
к
оторое ор
и
ша
Ош
а
г
инь
я
н
п
р
о
яв
и
л
к
с
во
е
м
у
п
р
и
в
е
рж
е
н
ц
у
Эдди
Об
а
т
а
л
а
.
Этот
ч
е
лов
е
к
у
м
е
р в
с
к
оре
п
о
с
ле
мол
и
твы
с
во
е
м
у люб
и
мо
м
у
ор
и
ше
о
том,
чтобы
тот
и
з
б
а
в
и
л
е
го
от
н
е
вы
н
о
с
и
мого
с
у
щ
е
с
т
в
ов
а
ни
я,
з
а
в
и
с
ящ
е
го
от
м
е
х
а
низ
мов
с
и
с
т
е
мы
ж
изн
е
об
ес
п
е
ч
е
ни
я.
Д
а
, я
был
с
в
и
д
е
т
е
л
е
м
обы
к
н
ов
е
нн
ы
х
,
?
с
в
е
р
х
ъ
ес
т
ес
тв
е
нн
ы
х
?
с
обыт
ий
.
Н
а
п
р
и
м
е
р,
у бол
ьн
ого
С
ПИДом
п
о
с
ле
обр
а
щ
е
ни
я
в
са
н
т
е
р
и
ю
оч
е
р
е
д
н
ой
а
н
а
л
и
з
в
н
е
з
ап
н
о д
а
в
а
л
отр
иц
а
т
е
л
ьн
ы
й р
е
з
у
л
ь
т
а
т.
Или
б
ес
п
лод
н
а
я,
п
о
м
н
е
ни
ю
вр
а
ч
е
й
,
ж
е
н
щ
ин
а вд
р
у
г
о
к
а
з
ыв
а
л
ас
ь
б
е
р
е
м
е
нн
ой
п
о
с
ле того,
к
а
к
мы
в
м
ес
те
с О
ш
у
н
п
ор
а
б
о
т
а
ли
н
а
д
е
е
з
а
ч
а
т
и
е
м.
Ты
с
ячи
с
е
к
т
а
н
то
в,
с
тр
а
н
с
т
в
у
ющ
и
х
п
о
Би
бл
е
й
с
к
о
м
у
п
оя
с
у
6
,
м
о
г
у
т
п
ов
е
д
а
ть
п
о
х
ож
и
е
и
с
тор
ии
.
Но
т
а
ки
е
с
л
у
ч
а
и
в
п
е
ч
а
тляют
м
ен
я
в
с
е
же
н
е
т
а
к
с
и
л
ь
н
о,
к
а
к
п
р
и
м
е
ры
н
ас
т
о
ящ
е
го
п
р
е
одол
е
ни
я и
п
р
е
обр
а
ж
е
ни
я, гор
а
з
до бол
е
е
у
д
и
в
и
т
е
л
ьн
ы
е
, ч
е
м любые
ф
изи
ч
ес
ки
е
из
м
е
н
е
ни
я.
Н
е
к
оторые
ф
изи
ч
ес
ки
е
п
роявл
е
ни
я
мо
г
у
щ
ес
т
в
а
ор
и
ш
н
ас
к
во
з
ь
п
р
о
п
и
т
а
н
ы
в
есе
лой
и
ро
ни
е
й
.
Од
н
а
жды
я
п
о
п
ро
с
и
л
с
во
е
го
бр
а
т
а
,
ж
и
в
у
щ
е
го
в
Т
а
м
п
е
,
н
а
й
ти
для
м
е
н
я
с
у
к д
е
р
е
в
а
,
п
ор
а
ж
е
нн
ого мол
ни
е
й
,
в
е
дь
в Т
а
м
п
е
н
а
й
ти
т
а
к
ое д
е
р
е
во гор
а
з
до
п
рощ
е
, ч
е
м
в Н
ь
ю
-
Йор
к
е
.
С
у
к
был
н
е
обход
и
м
м
н
е
для
в
а
ж
н
ого
п
од
н
ош
ен
и
я,
к
оторое
я готов
и
л
для
Ш
а
н
го,
с
вятого
п
о
к
ров
и
т
е
ля
города
О
й
о,
м
е
с
т
а
,
от
к
у
д
а
п
ро
и
с
х
од
и
т
а
фр
и
ка
н
с
к
а
я
л
ини
я
мо
е
й
се
м
ьи
.
Я
н
а
п
ом
ни
л
бр
а
т
у
,
к
оторый
ник
огда
н
е
отл
и
ч
а
л
с
я
о
с
обым
р
в
е
ни
е
м
в
в
ы
п
ол
н
е
н
и
и
с
во
и
х
р
е
л
и
г
и
о
зн
ы
х
об
я
з
а
нн
о
с
т
е
й
,
что
к
Ш
а
н
го
н
е
с
то
и
т
от
н
о
с
и
т
ь
с
я
н
е
бр
е
ж
н
о,
и
п
о
п
ро
с
и
л
е
го
х
отя
бы
п
о
п
ыт
а
т
ь
с
я
н
а
й
т
и
п
ор
а
ж
е
нн
ое
д
е
р
е
во.
С
п
у
с
тя
н
е
д
е
лю
я
п
р
и
е
х
а
л
в
Т
а
м
п
у
и
,
к
с
во
е
м
у
у
д
и
вл
е
ни
ю,
об
н
а
р
у
ж
и
л
п
е
р
е
д
до
м
ом
бр
а
та
ц
е
л
у
ю
го
р
у щ
е
п
ок
и
з
д
е
р
е
ва
к
орол
е
в
с
к
ой
п
а
л
ь
мы,
в
к
ото
р
у
ю
у
д
а
р
и
ла
м
ол
ни
я.
?
Н
у
и
д
е
л
а
,
Д
ж
о
нни
,
?
с
к
а
з
а
л
я, об
ни
м
а
я
е
го,
?
ты
п
р
е
в
з
о
ш
е
л
се
бя!
Ты
н
е
тол
ьк
о
с
д
е
л
а
л
то,
что
я
п
р
о
с
и
л,
н
о и
у
х
и
тр
и
л
с
я
н
а
й
ти
к
орол
е
в
с
к
у
ю
п
а
л
ь
м
у
,
люб
и
м
и
ц
у
Ш
а
н
го
!
?
?
Э
то было
н
е
т
а
к
у
ж
и
с
лож
н
о, бр
а
т
и
ш
к
а
,
?
у
с
т
а
ло
отм
а
х
н
у
л
с
я
Д
жо
нни
.
?
О
н
а
ро
с
ла
у
н
а
с
н
а
з
а
д
н
е
м
двор
е
,
и
се
г
од
н
я
в
ш
ес
ть
у
т
р
а в
н
е
е
у
д
а
р
и
ла
мол
ни
я
?
.
Ш
ес
ть
?
это
к
а
к
р
а
з
то ч
и
с
ло,
к
оторое
в
с
а
н
т
е
р
и
и
асс
о
ции
р
у
е
т
с
я
с Ш
а
н
го, т
а
к
что это
п
р
о
и
с
ш
ес
тв
и
е
мож
н
о
с
ч
и
т
а
ть
п
о
-
н
ас
тоящ
е
м
у
ин
т
е
р
ес
н
ым.
К
огда эта
к
н
и
га была в
п
е
рвые о
п
у
бл
ик
ов
а
н
а
,
я
п
р
е
до
с
т
а
в
и
л
в
н
е
й м
а
к
с
и
м
а
л
ьн
о
объ
е
к
т
и
в
н
у
ю
ин
форм
а
ци
ю.
Но
н
е
к
оторые
ф
а
к
ты,
п
р
и
в
е
д
е
нн
ые
в
этой
р
а
боте
и
в
е
р
н
ые
с
на
у
ч
н
ой
точ
к
и
з
р
ен
и
я,
был
и
,
к
а
к
п
о
к
а
з
а
л
мой
о
п
ы
т,
в
с
е
-
т
а
к
и
н
е
с
ов
се
м
точ
н
ы.
В
этом
из
д
ан
и
и
я
п
о
с
т
а
р
а
л
с
я бол
е
е
ч
е
т
к
о объя
с
н
и
ть
т
а
к
ое
н
ес
ов
п
а
д
е
н
и
е
. Я
т
а
к
же доб
а
в
и
л
п
р
и
лож
ен
и
е
об
Иф
а
,
р
а
з
у
ж
н
а
т
е
м
у этого
в
и
да
п
о
к
ло
н
ен
и
я
ор
и
ш
а
м
в
е
д
у
т
с
я
т
а
ки
е
с
п
оры.
В
о
з
мож
н
о,
н
а
и
бол
е
е
в
а
ж
н
ым
юр
и
д
и
ч
ес
ки
м
д
о
с
т
и
ж
е
ни
е
м
са
н
т
е
р
и
и с
т
е
х
п
ор,
к
а
к
была
в
п
е
рвые
о
п
у
бл
ик
ов
а
н
а
эта
к
н
и
г
а
,
с
т
а
ла
у
б
е
д
и
т
е
л
ьн
а
я
п
об
е
да
ц
е
р
к
ви
Л
у
к
у
м
и
/
Б
а
б
а
л
у
-
А
й
е
,
р
ас
п
олож
е
нн
ой
в
Х
иа
л
ее
,
в
д
е
ле
об
и
с
п
ол
ьз
ов
ан
и
и
ж
е
ртв
е
нн
ых
ж
и
во
т
н
ых
для р
е
л
и
г
и
о
з
н
ых
обрядов,
к
оторое
р
асс
м
а
тр
и
в
а
л
В
е
р
х
ов
н
ый
С
у
д
С
ША.
В
са
мом
к
у
б
ин
с
к
ом
и
з в
се
х
городов
С
о
е
д
и
н
е
нн
ы
х
Ш
т
а
тов
(
к
у
б
инц
ы
с
о
с
т
а
вляют
т
а
м
80
п
ро
ц
е
н
тов
н
асе
л
е
ни
я) город
с
к
ой
с
о
в
е
т
6
Б
и
б
л
е
й
с
к
и
й
п
о
яс
?
р
а
й
о
н
ы
н
а
Ю
ге
и
С
р
е
д
н
ем
З
а
п
аде
С
Ш
А
.
?
П
ри
м
п
е
р
.
8
п
р
и
н
ял
у
к
а
з
ы,
з
а
п
р
е
щ
а
ющ
и
е
р
и
т
у
а
л
ьн
ые
у
б
и
й
с
тва
ж
и
вот
н
ы
х
,
з
а
и
с
к
люч
е
ни
е
м
т
е
х
,
к
от
о
рые
о
с
у
щ
е
с
твляют
с
я
сп
о
с
об
а
ми
к
ош
е
р
и
х
а
л
а
л.
Д
р
у
г
и
ми
с
лов
а
м
и
,
п
о
л
у
ч
и
ло
с
ь
,
что
ж
и
во
т
н
ых
мож
н
о
было
н
а
за
к
о
нн
ы
х
о
с
н
ов
ан
и
я
х
у
б
и
в
а
ть
н
а
о
х
оте
и
л
и рыб
а
л
к
е
,
р
а
ди
мя
с
а
и
ли
д
а
же
м
е
х
а
,
и
з
г
у
м
а
нн
ых
п
о
б
у
жд
е
ни
й
(
A
SPC
A
7
)
и
ли
д
ля
п
роф
и
л
ак
т
и
к
и
ч
у
мы.
Н
о для р
и
т
у
а
лов
с
а
н
т
е
р
и
и
ж
и
во
т
н
ы
х
у
б
и
в
а
ть
н
е р
а
з
р
е
ш
а
ло
с
ь
,
х
отя
и
у
д
е
и
и
м
у
с
у
л
ь
м
а
н
е
в
с
е
ж
е
могли
п
ровод
и
ть
с
вои
р
и
т
у
а
лы
н
а
б
о
йн
я
х
,
где
ж
и
вот
н
ы
х р
е
з
а
ли
н
а мя
с
о.
11
и
ю
н
я
1993
года
вы
с
о
ч
а
й
ш
и
й
с
у
д
е
б
н
ы
й
орг
а
н
С
ША
ош
е
лом
и
л
в
се
х
е
д
ин
огл
ас
н
ым
р
е
ш
е
ни
е
м
о
том,
что
у
к
а
з
город
с
к
ого
с
ов
е
та
был
д
е
й
с
т
в
и
т
е
л
ьн
о
н
а
п
р
а
вл
е
н
п
рот
и
в
о
д
н
ой
о
тд
е
л
ь
н
о
в
з
ятой
р
е
л
и
г
и
и
(
сан
т
е
р
ии
)
и
что
ц
е
р
к
овь
Л
у
к
у
м
и
/
Б
а
б
а
л
у
-
А
й
е
и
м
е
ла
п
р
а
во
н
а
п
ров
е
д
е
ни
е др
е
в
н
и
х
обр
я
дов с
с
ов
е
рш
е
ни
е
м
р
и
т
у
а
л
ьн
ых
у
б
ий
с
тв
н
е
к
отор
ы
х
ж
и
вот
н
ы
х
. В
з
а
щ
и
т
у
с
л
у
ж
и
т
е
л
е
й
са
н
т
е
р
и
и
н
а
п
ро
ц
есс
е
в
ы
с
т
у
п
а
ли
люд
и
,
из
в
ес
т
н
ые
во
в
се
м
м
и
р
е
,
н
а
п
р
и
м
е
р
до
к
тор
Ва
н
де
Аб
и
мбол
а
.
В
с
е
это
д
е
й
с
тв
и
т
е
л
ь
н
о о
к
а
з
ыв
ае
т р
е
волю
ци
о
н
н
ое
вл
и
я
ни
е
н
а
п
о
к
л
о
н
е
ни
е
ор
и
ш
а
м во в
се
х
у
г
о
л
к
а
х
З
е
мл
и
.
С
п
р
и
бл
и
ж
ен
и
е
м
н
ового
ты
с
яч
е
л
е
т
и
я
др
е
в
н
я
я
с
и
с
т
е
м
а о
р
и
ш
в
н
овь
п
р
и
обр
е
т
ае
т
н
е
м
а
лое
зн
а
ч
е
ни
е
.
Их в
е
ч
н
о
а
к
т
у
а
л
ьн
ые
с
ов
е
ты
и
в
е
к
овые
тр
а
д
и
ц
и
и
и
з
л
е
ч
е
ни
я
бо
л
ьн
ы
х
т
е
п
е
рь
во
с
тр
е
бов
а
н
ы т
а
к
ж
е
,
к
а
к
и
в
с
т
а
рые вр
е
м
е
н
а
.
Мы с мо
и
м
и
д
у
х
ов
н
ыми
д
е
т
ь
м
и
с
м
и
р
е
нн
е
й
ше
ож
и
д
ае
м
н
ас
т
у
п
л
е
ни
я
X
X
I
с
тол
е
т
и
я,
чтобы
во
й
ти
в
н
е
го
вм
ес
те
с
н
а
ш
и
ми
д
у
х
ов
н
ыми
н
ас
т
а
в
ник
а
м
и
. И да
п
р
и
в
е
д
у
т
н
а
с
к
г
а
рмо
ни
и
н
а
ши
п
о
с
т
у
п
ки
!
А
ше
!
7
AS
P
C
A
(
A
m
e
r
ican
S
o
cie
t
y
f
o
r
t
h
e
P
r
e
v
e
n
ti
o
n
o
f
C
r
u
e
lt
y
to
A
n
i
m
als)
?
А
м
е
р
ик
а
н
с
к
о
е
о
бщес
т
во
защ
и
т
ы
ж
и
в
о
тн
ы
х
о
т
ж
е
с
т
о
к
о
с
т
и
.
?
П
ри
м.
п
е
р
.
9
ВВЕ
Д
Е
НИЕ
?
В
п
ол
ици
ю
п
о
с
т
у
пи
л тр
е
вож
н
ый
с
и
г
н
а
л, и
п
ол
иц
е
й
ск
и
е вм
ес
те
с
а
г
е
н
т
а
ми
и
з
общ
ес
тва
з
а
щ
и
ты
ж
и
в
о
т
н
ы
х
вч
е
ра
во
второй
п
олов
ин
е
д
н
я о
т
п
р
а
в
и
л
ис
ь
н
а
у
к
а
з
а
н
н
у
ю
и
м
к
в
а
рт
и
р
у
в
Б
ро
нк
се
.
Т
а
м
и
м
у
д
а
л
о
с
ь
п
р
е
рв
а
ть
примити
в
н
ый
р
е
л
и
г
и
о
з
н
ый
обряд,
п
р
е
д
п
ол
а
г
а
ющ
и
й
р
и
т
у
а
л
ьн
ое
у
б
ий
с
тво
ж
и
вот
н
ы
х
...
Л
юд
и
,
п
ро
ж
и
в
а
ющ
и
е
в
эт
о
й
к
в
а
р
т
и
р
е
,
п
р
и
з
н
а
л
и
,
что
явл
я
ют
с
я
п
о
с
л
е
дов
а
т
е
лями
к
у
л
ь
т
а
,
из
в
ес
т
н
ого
к
а
к
сан
т
е
р
и
я...
[в
которо
м
]
д
оп
ус
ка
ю
т
с
я
ж
е
р
т
в
о
п
ри
н
о
ше
н
ия
жи
в
от
н
ых
и
д
е
т
е
й
?
1
.
В
от
т
а
к
ое
се
н
са
ци
о
нн
ое
с
ооб
щ
е
ни
е
п
ояв
и
ло
с
ь
н
е в
к
а
к
о
м
-
ни
б
у
дь
ж
е
л
том т
а
бло
и
д
е
, а в
у
в
а
ж
а
е
мой
в
се
ми
N
e
w
Y
ork
T
im
e
s
.
Д
е
зи
н
форм
а
ци
я
о
са
н
т
е
р
и
и
с
т
а
ла в
С
МИ
с
к
ор
е
е
н
ормо
й
,
ч
е
м
р
е
д
к
о
с
т
ь
ю
.
Не
л
у
чше
выгляд
я
т
п
одч
а
с и
с
ообщ
е
ни
я,
п
р
е
т
е
н
д
у
ю
щ
и
е
н
а
на
у
ч
н
у
ю
об
о
с
н
ов
а
нн
о
с
ть
И
с
то
к
и
тр
а
д
и
ц
и
й
т
у
з
е
м
н
ых
н
а
родов
Афр
и
к
и
,
И
н
д
ии
, Ав
с
тр
а
л
ии
,
ин
д
ей
ц
е
в
С
е
в
е
р
н
ой
и
Юж
н
ой
Ам
е
р
ики
,
п
р
е
д
п
ол
а
г
а
ющ
и
х
н
е
к
о
т
о
рые д
е
й
с
тв
и
я,
с
мы
с
л
к
оторых
н
е
п
о
н
я
т
е
н
бол
ь
ш
ин
с
т
в
у
п
р
е
д
с
т
а
в
и
т
е
л
е
й
з
а
п
а
д
н
ых
н
а
ц
и
й
,
к
роют
с
я,
во
з
мож
н
о,
в
ц
е
нн
о
с
т
я
х
,
к
оторые
выб
и
р
ае
т
для
се
бя
к
а
ж
дое
общ
ес
тво.
Любые
к
о
нц
еп
ции
,
п
одо
б
н
о
м
у
с
к
у
л
а
м, т
е
ряю
с
вою
с
и
л
у
,
е
с
ли
н
а
д
ни
ми
н
е р
а
бот
а
т
ь
. Обр
а
зн
о говоря, люди
з
а
п
а
д
н
о
г
о общ
ес
тва
т
а
к
д
а
в
н
о
п
е
р
ес
т
а
ли
и
с
п
ол
ь
з
ов
а
ть
?
м
у
с
к
у
л
ы
?
,
с
п
омощ
ь
ю
к
отор
ы
х
о
н
и
мог
л
и бы
в
и
д
е
ть
н
е
тол
ь
к
о
в
и
д
и
мо
е
,
что
з
а
были
об этой
с
во
е
й
с
п
о
с
об
н
о
с
т
и
.
К
с
ч
ас
т
ь
ю,
с
р
е
ди в
се
го
этого
н
е
в
е
р
и
я и
до
к
тр
и
н
е
р
с
к
и
х
п
р
е
д
с
т
а
вл
е
ни
й
о
м
и
ре
ж
и
в
у
т
люд
и
,
и
с
к
р
е
нн
е ж
е
л
а
ющ
и
е
выя
с
ни
т
ь
,
ес
ть
ли
в
др
е
в
н
и
х
т
у
з
е
м
н
ых
тр
а
д
и
ц
и
я
х
ч
т
о
-
то
д
е
й
с
тв
и
т
е
л
ь
н
о
с
тоящ
е
е
в
ни
м
а
ни
я.
Эти
и
с
к
а
т
е
л
и
,
к
а
к
п
р
а
в
и
л
о,
п
о
л
у
ч
а
ют
в
н
а
гр
а
д
у бол
е
е
ш
и
ро
к
о
е
,
ч
е
м
п
р
е
жд
е
,
с
о
зн
а
ни
е
и
с
о
о
тв
е
т
с
тв
е
нн
о
с
т
а
н
овят
с
я
д
у
х
ов
н
о бог
а
ч
е
.
Что
т
а
к
ое
са
н
т
е
р
и
я
?
Э
т
о
н
е
н
ов
а
я
р
е
л
и
г
и
я,
н
о и
н
е
во
сс
т
а
н
овл
е
нн
а
я,
ка
к
,
н
а
п
р
и
м
е
р,
в
икк
а
.
Ее
к
ор
н
и
у
х
одят
т
а
к
же
г
л
у
бо
к
о,
к
а
к
и
к
ор
н
и
д
р
у
г
и
х
с
о
х
р
ан
и
вш
и
х
с
я
до
н
а
ш
и
х
д
н
е
й
др
е
в
ни
х
в
е
ров
а
ний
.
К
а
к
и
са
ма
ж
изнь
, р
е
л
и
г
и
я,
к
о
то
р
у
ю
мы
се
й
ч
а
с
н
а
з
ыв
ае
м
са
н
т
е
р
и
е
й
,
з
а
род
и
л
ас
ь
в Афр
ик
е
.
Е
с
ли
быть
точ
н
ым,
то
во
зн
и
к
ла о
н
а в дол
ин
е Н
и
ла в
н
а
роде т
в
а
.
По
з
д
н
е
е тва р
а
з
д
е
л
и
л
ис
ь
н
а ч
е
тыре г
р
у
пп
ы,
и
к
а
жд
а
я
г
р
у
пп
а от
п
р
а
в
и
л
ас
ь
с
во
е
й
дорого
й
. Т
е
,
что
п
ошли
н
а
с
е
в
е
р,
п
о
з
же
с
т
а
ли
из
в
ес
т
н
ы
к
а
к
т
а
-
м
е
рр
и
а
н
ы
и
ли
эг
и
п
тя
н
е
. От
п
р
а
в
и
вш
и
ес
я
н
а
юг
п
о
л
у
ч
и
ли
н
а
з
в
а
ни
е
а
м
а
з
у
л
у
,
н
а
во
с
ток
?
а
г
и
к
у
й
у
,
н
у а
т
е
,
что выбр
а
ли
з
а
п
а
д
н
ое
н
а
п
р
а
вл
е
ни
е
,
с
т
а
ли
н
а
з
ыв
а
т
ь
с
я
й
о
р
у
б
а
2
.
С
орок
т
ы
с
яч
л
е
т
н
а
з
а
д
н
а
род т
ва
с
о
з
д
а
л
п
р
е
д
с
т
а
вл
е
ни
е
о
Б
ог
е
,
к
о
торое
п
о
з
д
н
е
е
с
т
а
ло
о
с
н
овой
в
се
х
а
ф
р
ик
а
н
ски
х р
е
л
и
г
ий
.
Тва
н
а
з
ыв
а
ли
с
во
е
го
Б
о
г
а
п
ро
с
то
В
е
л
и
ч
а
й
ш
и
м
С
о
з
д
а
т
е
л
е
м в
с
е
го
с
у
щ
е
го,
и
ли Н
е
в
е
до
м
ым. Т
а
-
м
е
рр
иан
ы
и
м
е
н
ов
а
ли
с
во
е
го
Б
ога
Ат
е
н
ом, а
й
о
р
у
б
а
?
Оло
д
у
м
а
р
е
.
Ц
и
в
и
л
и
з
а
ци
я
й
о
р
у
ба
п
о
яв
и
л
ас
ь
п
о
к
р
а
йн
е
й
м
е
ре
з
а
т
ы
с
я
ч
у
л
е
т
до
о
с
н
ов
а
ни
я
Ил
е
-
Иф
е
,
с
вящ
е
н
н
ого
города
й
о
р
у
б
а
и
ц
е
н
тра
и
х
и
м
п
е
р
и
и
.
Уч
е
н
ые
м
у
жи
й
о
р
у
ба
выдв
и
г
а
ли р
а
з
л
и
ч
н
ые
и
д
е
и
о
п
р
о
и
с
х
ожд
ен
и
и
с
во
е
го
н
а
род
а
.
Н
е
к
оторые д
а
же
п
р
е
д
п
ол
а
г
а
л
и
,
что
й
о
р
у
б
а
?
вы
х
од
ц
ы
и
з
с
тр
а
н
С
р
е
д
н
е
го
В
о
с
то
к
а
.
На
с
тол
п
е
Ор
ан
ь
я
н
,
к
оторо
м
у
,
к
а
к
говорят,
ты
с
яча
л
е
т
и
к
оторый
с
ч
и
т
ае
т
с
я
с
и
мволом
й
о
р
у
б
а
,
у
с
а
мой
е
го
в
е
рш
ин
ы
выр
е
з
а
н
а
е
вр
е
й
с
к
а
я
б
у
к
ва
й
у
д
.
К
огда
е
вро
п
е
й
с
ки
е
к
у
п
ц
ы,
эти
торгов
ц
ы
ч
е
лов
е
ч
е
с
ки
ми
с
тр
а
д
а
ни
ям
и
,
в
X
V
I
в
е
к
е
п
р
и
были
н
а
з
а
п
а
д
н
ый б
е
р
е
г
Афр
ики
,
в
е
л
и
к
о
л
е
пи
е
к
у
л
ь
т
у
р
ы
й
о
р
у
ба
у
ж
е
на
ч
а
ло
т
у
с
кн
е
т
ь
. Но
н
е
обы
кн
ов
е
нн
о
к
р
а
с
и
вые
п
ро
из
в
е
д
е
ни
я
ис
к
у
с
с
тв
а
,
с
р
е
ди
к
ото
р
ых
о
с
об
е
нн
о то
н
ки
м
и
с
п
ол
н
ен
и
е
м
отл
и
ч
а
ют
с
я
с
к
у
л
ьп
т
у
ры,
с
в
и
д
е
т
е
л
ь
с
т
в
у
ют
о
в
е
л
и
ч
и
и
ци
в
и
л
из
ац
ии
,
п
ро
с
т
и
р
а
вш
е
й
с
я
к
огд
а
-
то от города
Иле
-
Ифе
д
о
са
мых
д
а
л
ьн
и
х
у
гол
к
ов З
а
п
а
д
н
ой
Афр
и
к
и
.
Л
е
г
е
н
ды о
н
а
роде
й
о
р
у
ба
во
зник
а
ли
н
е
то
л
ьк
о
бл
а
год
а
ря
е
го
и
с
к
у
сс
т
в
у
,
н
о и
бл
а
год
а
ря
е
го
р
е
л
и
г
ии
.
Р
е
л
и
г
и
о
зн
ые м
и
фы
й
о
р
у
б
а
с
во
е
й
к
р
ас
отой
мо
г
у
т
с
о
пе
р
ни
ч
а
ть
с л
е
г
е
н
д
а
ми Др
е
в
н
е
й
Гр
е
ции
.
Р
ас
п
а
д
и
м
п
е
р
и
и
й
о
р
у
б
а
п
ро
из
ош
е
л
с
п
а
д
е
ни
е
м
а
л
а
ф
ин
а (
ц
а
ря)
Ав
а
л
е в 1796
го
д
у
.
По
с
ле
з
а
во
е
в
а
т
е
л
ьн
ых
п
о
х
о
дов
м
у
с
у
л
ь
м
а
н
с
ки
х
п
л
е
м
е
н
ф
у
л
а
н
и
в
н
а
ч
а
ле
X
I
X
в
е
к
а
с
от
н
и
1
Rob
e
r
t
Mc
Fadd
en
R
it
u
a
l
s
l
a
u
g
h
ter
Halted
i
n
Bro
n
x
b
y
P
o
lice
R
aid
N
e
w
Y
or
k
T
i
m
e
s
,
Ma
y
24
,
19
8
0
Sec
2
7
P
1
2
J
o
s
ef
B
en
J
o
c
ha
n
na
n
.
A
n
o
t
h
er
D
i
m
e
n
s
i
o
n
to
Z
u
lu
Ch
r
i
s
t
ia
n
i
t
y
:
T
h
e
L
on
g
Sea
r
c
h
.
D
ub
u
q
u
e
,
I
o
w
a
:
K
e
n
d
a
l
-
H
u
n
t
P
u
b
lish
i
n
g,
1978
.
P
.
56
-
57
.
10
ты
с
яч
й
о
р
у
ба были
в
з
яты в
п
л
е
н
, где м
н
о
г
и
е р
асс
т
а
л
и
с
ь
с ж
изн
ь
ю. О
с
т
а
л
ьн
ые были
п
е
р
е
п
р
а
вл
е
н
ы в
с
тр
а
н
ы
Нового
С
в
е
та
и
с
т
а
ли
р
а
б
а
м
и
.
Гл
а
в
н
ым
бож
ес
тв
ом
у
й
о
р
у
б
а
был
Оло
д
у
м
а
р
е
,
и
ли
Оло
р
у
н
.
Он
р
ас
п
р
е
д
е
лял
п
ор
ц
и
и
а
ш
е
, в
е
л
ик
ой
с
и
лы,
с
р
е
ди
ни
ж
ес
тоящ
и
х
бо
ж
ес
тв
е
нн
ых
с
у
щ
ес
тв,
наз
ыв
ае
мых
ор
и
ш
а
м
и
.
Ве
р
х
ов
н
ый
Б
ог
Оло
д
у
м
а
ре
с
ч
и
т
а
л
с
я
с
л
и
ш
к
ом д
а
л
е
ки
м от
ч
е
лов
е
ч
е
с
тва и
ник
огда
са
м
н
е
п
омог
а
л
людям
в
и
х
п
ов
се
д
н
е
в
н
ых
п
р
обл
е
м
а
х
.
Поэто
м
у
й
о
р
у
б
а
и
и
х
п
отом
к
и
в
Новом
С
в
е
т
е
,
л
у
к
у
ми
и
н
а
го
с
,
обр
а
щ
а
л
и
с
ь
к
ор
и
ш
а
м.
Б
ол
ь
ш
а
я
ч
а
с
ть
з
е
мли
й
о
р
у
б
а л
е
ж
и
т
н
а
с
е
в
е
р
о
-
з
а
п
а
де
с
ов
р
е
м
е
нн
ой
Н
и
г
е
р
ии
,
х
о
тя
м
н
ог
и
е
й
о
р
у
ба
ж
и
в
у
т
т
а
к
же
и
в
с
о
се
д
н
и
х
с
тр
а
н
а
х
?
Бе
нин
е
и
Г
а
н
е
.
В
т
е
м
н
ые
и
п
о
с
тыд
н
ые
вр
е
м
е
н
а
р
а
боторговли
с
от
н
и
т
ы
с
яч
й
о
р
у
б
а
были
оторв
а
н
ы
от
род
ин
ы и от
п
р
а
вл
е
н
ы в
С
е
в
е
р
н
у
ю
,
Ц
е
н
тр
а
л
ь
н
у
ю
и
Юж
н
у
ю
А
м
е
р
и
к
у
,
а
т
а
к
же
н
а
К
а
р
и
бы.
В
н
е
к
отор
ы
х
р
е
г
и
о
н
а
х
Н
ового
С
в
е
та
й
о
р
у
ба
с
у
м
е
ли
с
о
х
р
а
н
и
ть
в
а
ж
н
е
й
ш
и
е эл
е
м
е
н
ты
с
во
е
й в
е
ры.
По
з
д
н
е
е
м
ы
р
а
с
с
мотр
и
м
п
р
и
ч
ин
ы
это
г
о.
О
с
об
е
нн
о
х
орошо
с
о
х
р
ан
и
л
ас
ь
к
у
л
ь
т
у
ра
й
о
р
у
б
а
н
а
К
у
б
е
,
где
этот
н
а
род
с
т
а
л
и
м
е
н
ов
а
т
ь
с
я
л
у
к
у
м
и
,
и
в
Б
р
а
зи
л
ии
,
где
й
о
р
у
ба
с
т
а
ли
из
в
ес
т
н
ы
к
а
к
н
а
го
с
.
П
е
рво
н
а
ч
а
л
ьн
о
н
а
з
в
а
ни
е
й
о
р
у
ба
п
р
и
м
е
н
яло
с
ь
то
л
ьк
о к
ж
и
т
е
лям города
-
го
с
у
д
а
р
с
тва
О
й
о.
В
X
I
X
в
е
к
е
е
го
в
п
е
рвые
и
с
п
ол
ьз
ов
а
ли
д
ля
обо
зн
а
ч
е
ни
я
в
с
е
х
н
а
род
н
о
с
т
е
й
, в
х
о
дящ
и
х в
г
е
г
е
мо
ни
ю Иф
е
.
Йо
р
у
б
а
в
е
рят,
что
город
Иф
е
,
и
л
и
Ил
е
-
Иф
е
,
?
это
к
олыб
е
ль м
и
ро
з
д
ан
и
я.
Ве
р
х
ов
н
ый
п
р
а
в
и
т
е
ль Иф
е
,
к
оторого
н
а
з
ыв
а
ют
О
н
и
Иф
е
,
с
ч
и
т
ае
т
с
я
д
у
х
ов
н
ым
вл
а
ды
к
ой в
се
х
й
о
р
у
б
а
.
Чтобы
выж
и
ть
во
вр
а
жд
е
б
н
ой
с
р
е
де
н
а
К
у
б
е
,
р
е
л
и
г
и
и
й
о
р
у
б
а
п
р
и
шло
с
ь
п
одв
е
рг
н
у
т
ь
с
я
н
е
к
оторым
из
м
е
н
е
ни
ям
(в
п
о
с
л
е
д
с
тв
и
и
о
н
а
п
о
л
у
ч
и
т
н
а
з
в
а
ни
е
?
с
а
н
т
е
р
и
я
?
),
н
о
е
е
п
р
и
в
е
рж
е
нц
ы
н
е
п
е
р
ес
т
а
в
а
ли
п
оч
и
т
а
ть
город
Иф
е
.
Н
а
п
р
и
м
е
р,
н
е
вол
ьни
к
и
во
вр
е
мя р
а
боты
ч
ас
то
п
е
ли
п
ес
н
ю
с
т
ак
и
ми
с
лов
а
м
и
:
?
П
о
к
а
т
е
ло
м
о
е
у
в
яд
а
е
т
н
а
К
у
б
е
,
д
у
ша
м
о
я р
ас
п
у
с
к
ае
т
с
я
ц
в
е
т
а
ми
в Иф
е
?
.
С
о вр
е
м
е
не
м
Ифе
п
р
е
вр
а
т
и
л
с
я в
а
б
с
тр
а
к
т
н
о
е
,
п
очти
п
од
с
о
зн
а
т
е
л
ь
н
ое
во
с
п
ом
ин
а
ни
е
.
Им
е
нн
о
в
п
ес
н
ях
с
о
х
р
а
ни
л
ас
ь
зн
а
ч
и
т
е
л
ь
н
а
я
ч
ас
ть
р
е
л
и
г
и
и
й
о
р
у
б
а
.
Для
и
гры
н
а
б
а
р
а
б
а
н
а
х
и
п
ен
и
я
н
у
ж
н
ы
были
в
се
го
три
в
е
щ
и
:
голо
с
,
две
р
у
к
и
и
тв
е
рд
а
я
п
ов
е
рх
н
о
с
т
ь
.
Но
п
од
к
а
ж
у
щ
е
й
с
я
н
е
з
а
т
е
й
л
и
во
с
т
ь
ю
этого
т
р
и
о
с
к
рыв
а
л
ас
ь
г
и
г
а
н
т
с
к
а
я
с
в
е
р
х
ъ
ес
т
ес
тв
е
нн
а
я
с
и
л
а
.
И
с
п
а
н
с
ки
е вл
ас
т
и
н
а
К
у
б
е
с
ни
с
х
од
и
т
е
л
ьн
о
о
т
н
о
с
и
л
и
с
ь
то
м
у
,
что
р
а
бы
и
гр
а
ли
н
а б
а
р
а
б
а
н
а
х
и
п
е
л
и
.
Но
и
с
п
а
нц
ы
н
е
п
о
н
и
м
а
л
и
,
что
т
а
ки
м
обр
а
з
ом
н
е
вол
ьн
и
к
и
н
е р
а
з
вл
е
к
а
л
и
с
ь
,
а
вы
п
ол
н
яли
чр
е
з
выч
а
йн
о мощ
н
ые
р
е
л
и
г
и
о
зн
ые
р
и
т
у
а
лы.
Е
с
ли
б
ы
к
а
тол
и
ч
ес
к
а
я
в
е
р
х
у
ш
к
а
з
а
п
одо
з
р
и
л
а
,
что
эта
м
у
з
ы
к
а
н
о
с
и
т
р
е
л
и
г
и
о
з
н
ый
х
а
р
а
к
т
е
р,
р
а
б
а
м бы
з
а
п
р
е
т
и
ли
и
гр
а
ть
е
е
,
и
н
е
было бы
н
а
К
у
бе
н
ик
а
к
ой
са
н
т
е
р
и
и
.
К
о
н
е
ч
н
о,
са
н
т
е
р
и
я
во
м
н
огом
п
р
и
вл
е
к
ае
т
с
во
е
й
ч
у
в
с
тв
е
нн
о
с
т
ь
ю.
О
н
а
мож
е
т
быть
н
а
з
ва
н
а р
е
л
и
г
и
е
й
во
п
л
ощ
е
ний
,
е
й
о
тд
а
ют
с
я
в
се
м т
е
лом,
к
оторо
е
,
в
с
вою
оч
е
р
е
д
ь
,
пи
т
ае
т
д
у
ш
у
. Говорят, что
б
а
р
а
б
а
нн
ые р
и
тмы
с
а
н
т
е
р
и
и
вы
з
ыв
а
ют
п
ол
о
ж
и
т
е
л
ьн
ы
й
от
к
л
и
к
в
ч
е
лов
е
ч
ес
к
ом
т
е
л
е
,
п
о
к
р
а
йн
е
й
м
е
ре
,
в
т
е
ле в
е
р
у
ющ
е
го.
В
з
а
в
и
с
и
мо
с
т
и
от
п
есн
и
это
мож
е
т
быть
у
с
п
о
к
о
е
н
и
е
и
ли во
з
б
у
ж
д
е
ни
е
.
Б
л
из
о
с
ть
бож
ес
тв
а
,
е
го
до
с
т
у
пн
о
с
ть
для
са
н
т
е
ро
п
р
и
тя
г
и
в
ае
т
т
е
х
,
к
то был
во
с
пи
т
а
н
с
п
р
е
д
с
т
а
вл
е
ни
е
м
о
том,
что
Б
ог
?
это
н
е
что
н
е
до
с
яг
ае
м
о
е
.
Д
у
х
А
ф
р
ик
и
с
ов
е
рш
и
л
р
е
вол
ю
ци
ю
в
а
м
е
р
ик
а
н
с
к
ой
к
у
л
ь
т
у
р
е
,
н
а
п
ол
ни
в
е
е
дж
а
з
ом,
ро
к
-
н
-
роллом,
р
и
т
м
-
э
нд
-
блю
з
ом
и
а
фр
о
-
к
у
б
ин
с
ки
ми
р
и
т
м
а
м
и
,
а
т
е
п
е
рь
он о
к
а
з
ыв
ае
т
с
вое
во
з
д
е
й
с
тв
и
е
н
а
р
е
л
и
г
и
ю.
Сн
а
ч
а
ла
с
а
н
т
е
р
и
я
была р
е
л
и
г
и
е
й
р
а
бов,
а т
еп
е
рь
е
е
п
р
а
к
т
и
к
у
ют
л
юди
и
з
са
мых р
а
зн
ых
с
ло
е
в
общ
ес
тв
а
.
В
н
е
е
в
е
рят
н
а
З
а
п
а
д
е
,
н
о
са
ма
о
н
а
н
е
от
н
о
с
и
т
с
я к
з
а
п
а
д
н
ым р
е
л
и
г
и
ям.
Эт
о
т
п
а
р
а
до
к
с
у
с
у
г
у
б
и
л
п
у
т
а
ни
ц
у
во
к
р
у
г
во
п
ро
с
а
о
н
р
а
в
с
тв
е
нн
о
с
ти
са
н
т
е
р
ии
. Ее
с
и
с
т
е
ма
ц
е
нн
о
с
т
е
й
н
е
мож
е
т
быть
об
ъ
е
к
т
и
в
н
о
н
а
з
в
а
н
а
вы
с
ш
е
й
и
ли
н
и
з
ш
е
й
п
о
с
р
а
в
н
е
ни
ю
с
с
и
с
т
е
м
а
м
и
ц
ен
н
о
с
т
е
й
з
а
п
а
д
н
ого
х
р
и
с
т
и
а
н
с
тв
а
.
Ск
а
з
а
т
ь
точ
н
о
мож
н
о
т
о
л
ьк
о то,
что
во
с
п
р
и
я
т
и
е
м
и
ра
в
с
а
н
т
е
р
и
и
с
и
л
ьн
о
о
т
л
и
ч
ае
т
с
я
от
и
у
д
е
о
-
х
р
и
с
т
и
а
н
с
к
о
й
и
и
с
л
а
м
с
к
ой
и
д
е
олог
ий
.
С
оотв
е
т
с
тв
е
нн
о,
с
эт
и
ч
ес
к
ой
точ
к
и
з
р
е
ни
я
м
е
ж
д
у
са
н
т
е
р
и
е
й
и
з
а
п
а
д
н
ыми
р
е
л
и
г
и
я
м
и
т
а
к
же
с
у
щ
е
с
т
в
у
е
т
н
е
к
отор
а
я р
а
зниц
а
.
?
В
н
а
ч
а
л
е была А
ш
е
.
К
огда Аше
н
а
ч
а
л
а
д
у
м
а
т
ь
,
о
н
а
п
р
е
вр
а
т
и
л
ас
ь
в Оло
д
у
м
а
р
е
.
К
огда
11
Оло
д
у
м
а
р
е
н
а
ч
а
л
д
е
й
с
твов
а
т
ь
,
он
п
р
е
вр
а
т
и
л
с
я
в
Олоф
и
,
а
Ол
о
фи
и
з
ч
ас
т
иц
ы
с
во
е
го
с
об
с
тв
е
нн
ого
ес
т
ес
т
в
а
с
о
з
д
а
л Об
а
т
а
л
у
?
.
В
с
а
н
т
е
р
ии
,
чтобы
п
о
н
ят
ь
,
что
в
е
р
н
о,
а
что
н
е
т,
н
у
ж
н
о
п
о
н
ять
а
ш
е
.
Аше
?
к
а
к
д
х
арма
у
ин
д
ийц
е
в
?
п
о
н
я
т
и
е
д
ин
а
м
и
ч
н
о
е
,
и
д
а
ть
е
м
у
о
п
р
е
д
е
л
е
ни
е
с
ов
с
е
м
н
е
п
ро
с
то.
С
лово
а
ш
е
довол
ьн
о
ч
ас
то
в
с
тр
е
ч
ае
т
с
я
в
п
ро
с
то
н
а
род
н
ом
к
у
б
ин
с
к
ом л
е
к
с
ик
о
н
е и
п
е
р
е
вод
и
т
с
я
к
а
к
?у
д
а
ч
а
?
и
ли
?
х
а
р
из
м
а
?
.
Но
о
н
толог
и
ч
ес
к
и
о
н
о
о
зн
а
ч
ае
т
н
а
м
н
ого
бол
ь
ш
е
, а
и
м
е
нн
о
?
у
п
оряд
о
ч
е
нн
о
с
ть
и
г
а
рмо
ни
ю в
се
л
е
нн
о
й
.
Аше
?
это
п
е
рво
н
а
ч
а
л
ьн
ый
и
с
точ
ни
к
в
се
го
с
у
щ
е
го.
С
а
н
т
е
ро
?
жр
е
ц
ы
сан
т
е
р
и
и
?
с
ч
и
т
а
ют,
что во
в
се
л
е
нн
о
й
,
п
ом
и
мо
Б
ога
и
ор
и
ш, ж
и
в
у
т
м
н
огоч
и
с
л
е
нн
ые
с
у
щ
ес
т
в
а
,
к
оторые
за
в
и
с
ят
д
р
у
г
от
д
р
у
га и
и
м
е
ют
в от
н
ош
е
н
и
и д
р
у
г
д
р
у
га
о
п
р
е
д
е
л
енн
ые
обя
з
а
нн
о
с
т
и
.
Эти
обя
з
ан
н
о
с
ти
у
к
а
зан
ы
в
т
а
ки
х
у
с
т
н
о
п
е
р
е
д
а
в
а
е
мых
т
е
к
с
т
а
х
,
к
а
к
,
н
а
п
р
и
м
е
р,
?
О
р
а
к
у
л
Иф
ы
?
.
В
ы
п
ол
н
е
ни
е
обя
з
а
нн
о
с
т
е
й
в
е
д
е
т к
у
п
орядоч
е
нн
о
с
ти
и
г
а
рмо
нии
.
Д
и
с
г
а
рмо
ни
я
(
н
е
х
в
а
т
к
а
а
ш
е
)
явля
е
т
с
я
ч
е
лов
е
к
у в
в
и
де эмо
ци
о
н
а
л
ь
н
ы
х
,
ф
и
зи
ч
ес
ки
х
и
ли
э
к
о
н
ом
и
ч
ес
к
и
х
п
о
тря
се
ний
. Для
т
ого чтобы выя
с
ни
т
ь
,
к
а
к
овы
п
р
и
ч
ин
ы
д
и
с
г
а
рмо
ни
и
и
к
а
к
мож
н
о
во
сс
т
а
н
ов
и
ть
н
е
обход
и
мое р
а
в
н
ов
е
с
и
е
,
п
р
и
м
е
н
яют
о
д
и
н
и
з
ор
а
к
у
лов
са
н
т
е
р
ии
.
При
этом обыч
н
о
о
с
у
щ
е
с
т
в
ля
е
т
с
я
п
од
н
ош
е
ни
е ор
и
ш
а
м
и
ли
д
у
х
а
м
п
р
е
д
к
ов.
По
с
л
е этого
ч
и
т
а
т
е
ль
ор
а
к
у
ла
?
к
а
к
п
р
а
в
и
ло,
са
н
т
е
ро
и
ли
са
н
т
е
ра
?
д
ае
т
с
тр
а
ж
д
у
щ
е
м
у
с
о
в
е
т о том,
к
а
к
е
м
у
в
е
р
н
у
ть
п
от
е
ря
нн
о
е
р
а
в
н
ов
е
с
и
е
.
Прот
и
во
с
тоя
ни
е
д
в
у
х
к
р
а
йн
и
х
п
р
о
т
и
во
п
о
лож
н
о
с
т
е
й
,
т
а
к
и
х
,
к
а
к
добро и
з
ло,
Б
ог
и
С
а
т
а
н
а
,
в
са
н
т
е
р
и
и
б
ол
ь
шого
з
н
а
ч
е
ни
я
н
е
и
м
ее
т
3
.
Для
са
н
т
е
ро
?
з
л
о
?
?
п
о
н
ят
и
е
от
н
о
с
и
т
е
л
ь
н
о
е
.
В м
и
ре
н
е
т
ни
ч
е
го
а
б
с
олют
н
ого.
З
л
о,
гр
е
х
и
боль
?
это
н
е
до
с
т
а
ток
а
ш
е
,
д
и
с
г
а
рмо
ни
я.
?
Х
о
рош
и
й
?
п
о
з
а
п
а
д
н
ым
с
т
а
н
д
а
рт
а
м
ч
е
ло
в
е
к
в
са
н
т
е
р
и
и
мож
е
т
с
ч
и
т
а
т
ь
с
я
з
лым,
п
ото
м
у что
н
есе
т
с
с
обой
д
и
с
г
а
рмо
ни
ю.
Пр
и
в
е
д
е
нн
ый
н
и
же
г
и
п
от
е
т
и
ч
ес
ки
й
с
л
у
ч
а
й
н
а
гляд
н
о
п
о
к
а
ж
е
т, что я
и
м
е
ю в в
и
д
у
.
В
л
а
т
ин
о
а
м
е
р
ик
а
н
с
к
ом
город
к
е
с
вящ
е
нни
к
р
и
м
с
к
о
-
к
а
тол
и
ч
ес
к
ой
ц
е
р
к
ви
с
п
и
л
и
л
д
е
р
е
во,
к
оторо
м
у
п
р
ин
о
с
и
ли
п
од
н
ош
е
ни
я
м
ес
т
н
ые
са
н
т
е
ро.
Он
д
у
м
а
е
т,
что
п
омог
с
во
и
м
с
о
се
дям
из
б
а
в
и
т
ь
с
я
от
с
обл
а
зн
а
с
ов
е
р
ш
а
ть
с
м
е
рт
н
ый
гр
е
х
и
дол
о
п
о
к
л
о
нни
ч
ес
тв
а
.
С
а
н
т
е
ро,
од
н
а
к
о,
с
ч
и
т
а
ют,
что
п
а
дре
с
т
а
л
п
р
и
ч
ин
ой
с
и
л
ьн
о
й
д
и
с
г
а
рмо
нии
. Од
и
н
и
з
н
и
х
п
ро
с
и
т
с
ов
е
та
у ор
а
к
у
л
а
.
О
р
а
к
у
л
п
о
к
а
з
ыв
а
е
т,
что
к
а
тол
и
ч
ес
ки
й
с
вящ
е
нн
и
к
п
о
п
л
а
т
и
т
с
я
з
а
с
вое д
е
я
ни
е
.
Той
же
н
оч
ь
ю
п
а
дре
у
м
и
р
ае
т
от
се
р
д
е
ч
н
ого
п
р
и
с
т
у
п
а
.
Хр
и
с
т
и
а
н
е
з
а
являют,
ч
т
о
са
н
т
е
ро
п
р
а
к
т
и
к
у
ют
с
а
т
а
нин
ск
и
й
к
у
л
ь
т и
с
п
о
мощ
ь
ю ч
е
р
н
ой
м
а
г
и
и
у
б
и
ли
п
р
а
в
е
д
ник
а
.
С
х
р
и
с
т
и
а
н
с
к
ой
точ
к
и
з
р
ен
и
я,
к
а
тол
и
ч
ес
ки
й
с
вящ
е
н
н
и
к
п
о
с
т
у
пи
л т
а
к
,
к
а
к
п
р
е
д
пи
с
ыв
а
ла
е
м
у
в
е
р
а
.
А
са
н
т
е
ро
п
ол
а
г
а
ют,
что
он
у
ни
чтож
и
л
с
вятое
с
о
з
д
а
ни
е
,
х
р
ан
и
т
е
ля
а
ш
е
.
З
н
а
ч
и
т
,
он
с
ов
е
рш
и
л
а
к
т
н
е
сп
рово
ци
ров
ан
н
ой
а
гр
есс
ии
,
р
а
в
н
о
с
и
л
ьн
ы
й
у
б
ий
с
т
в
у
.
С
а
н
т
е
ро
п
о
с
ч
и
т
а
ли
бы
е
го
с
м
е
рть
з
н
а
к
ом
того,
что он
д
е
й
с
тв
и
т
е
л
ь
н
о
б
ы
л в
ин
ов
е
н
.
С
то
ч
к
и
з
р
е
н
и
я
са
н
т
е
р
ии
,
гр
е
х
этого г
ип
от
е
т
и
ч
ес
к
ого
с
вящ
енн
и
к
а
был
бы
в
том, что
он
выбр
а
л
д
ля
се
бя
н
е
в
е
р
н
у
ю
с
и
с
т
е
м
у
ц
е
нн
о
с
т
е
й
?
с
и
с
т
е
м
у д
е
с
яти
и
у
д
е
о
-
х
р
и
с
т
и
а
н
с
к
и
х
з
а
п
ов
е
д
е
й
.
С
а
н
т
е
ро
н
е
с
огл
а
ш
а
ют
с
я
с ж
е
с
то
к
ой
мор
а
л
ь
ю
з
а
п
а
д
н
ого
х
р
и
с
т
и
а
н
с
тв
а
,
у
тв
е
рж
д
а
я, что
е
е
д
е
с
п
от
и
ч
е
с
к
и
е
з
а
к
о
н
ы,
с
о
з
д
а
нн
ые
н
е
са
м
и
ми
в
е
р
у
ющ
и
м
и
,
с
т
а
т
и
ч
н
ы
п
о
с
во
е
й
п
р
и
род
е
,
и
п
о
это
м
у в
н
е
к
оторых
си
т
у
а
ци
ях
п
р
и
м
е
ни
ть
и
х
п
ро
с
то
н
е
во
з
мож
н
о.
С
л
у
ж
и
т
е
ли
с
а
н
т
е
р
и
и
в
е
рят,
ч
т
о
тол
ьк
о
с
об
с
тв
е
нн
а
я
а
ше
мож
е
т
у
к
а
з
а
ть ч
е
лов
е
к
у
н
а
и
бол
е
е
р
еа
л
и
с
т
и
ч
н
ы
й
,
н
а
и
б
о
л
е
е
ес
т
ес
т
в
е
нн
ый
и
(д
а
-
д
а!
)
н
а
и
бол
е
е
н
р
а
в
с
тв
е
нн
ый
обр
а
з
д
е
й
с
тв
ий
. О
н
и
с
ч
и
т
а
ю
т
, что
а
ше
п
омог
ае
т
д
о
с
т
и
чь
р
а
в
н
ов
ес
и
я и
из
б
е
ж
а
ть
д
и
с
г
а
рмо
н
и
и
.
Д
и
с
г
а
рмо
ни
я
п
оявля
е
т
с
я,
к
огда
у
ч
е
лов
е
к
а
в
о
зн
и
к
а
ют
т
р
у
д
н
о
с
ти
в
п
о
ни
м
ан
и
и
с
во
е
й
а
ш
е
.
В
этом
с
л
у
ч
а
е
в
е
р
у
ю
щ
и
е
п
ыт
а
ют
с
я
выя
с
н
и
т
ь
,
к
а
к
и
м
с
н
ова
обр
ес
ти это
п
о
н
и
м
а
ни
е
.
Им
п
омог
а
ют
б
а
б
а
л
а
о.
Это
л
ю
д
и
,
обл
а
д
а
ющ
и
е
вы
с
ш
и
м
с
вя
щ
е
нн
ым
са
н
ом в
са
н
т
е
р
ии
.
О
н
и
в
х
од
я
т
в
к
о
н
т
ак
т
с эл
е
дой
?
л
и
ч
н
ым ор
и
ш
е
й
ч
е
лов
е
к
а
,
е
го
?
ан
г
е
ло
м
-
х
р
ан
и
т
е
л
е
м
?
?
и
с
п
р
а
ш
и
в
а
ют,
к
а
к
п
омочь
с
т
р
а
ж
д
у
щ
е
м
у
в
о
сс
т
а
н
ов
и
ть
г
а
рмо
ни
ю.
В
С
ША м
о
е
п
ро
и
с
х
ожд
е
ни
е
п
о
к
а
з
а
ло
с
ь
бы
с
л
и
ш
к
ом
з
а
мы
с
лов
а
тым
(в мо
и
х
ж
и
л
а
х
т
е
ч
е
т
к
ровь
и
с
п
а
нц
е
в,
й
о
р
у
б
а
,
фр
а
н
ц
у
з
о
в
,
и
т
а
л
ь
я
н
ц
е
в,
к
а
н
а
р
це
в,
ф
и
л
и
п
пи
н
ц
е
в и
3
Б
л
аг
о
да
р
я
в
л
и
я
н
и
ю
и
у
де
о
-
х
р
и
с
т
и
а
н
с
т
ва
и
и
с
л
а
м
а
в
с
о
в
р
е
м
е
нн
о
м
м
ыш
л
е
н
и
и
й
о
р
у
б
а
с
т
а
н
о
в
и
т
ся
все
б
о
л
ьше
к
р
а
йн
е
п
ро
ти
в
о
п
о
л
ож
н
ы
х
по
н
я
т
ий
.
?
П
ри
м.
а
вт.
12
а
м
е
р
ик
а
н
с
ки
х
ин
д
е
йц
е
в).
Но
н
а
К
у
б
е т
а
ки
е
с
м
е
ш
е
ни
я
в г
е
н
еа
лог
и
и
?
н
е р
е
д
к
о
с
т
ь
.
П
о
-
мо
е
м
у
,
о
п
р
е
д
е
л
е
ни
е
?
п
л
а
в
и
л
ьн
ый
к
о
т
е
л
?
п
од
х
од
и
т
К
у
б
е
бол
ь
ш
е
,
ч
е
м
д
а
же
С
о
е
д
ин
е
нн
ым Шт
а
т
а
м.
В
ро
д
у м
о
е
й
м
а
т
е
р
и
,
жр
иц
ы
са
н
т
е
р
ии
,
были
жр
е
ц
ы
й
о
р
у
б
а
,
к
оторые
в
е
ли
с
вое
п
ро
и
с
х
ожд
е
ни
е
и
з
г
о
рода
О
й
о
в
Афр
ик
е
.
Ц
е
р
е
мо
ни
я
мо
е
го
п
е
рвого
п
о
с
вящ
е
ни
я
п
ро
из
о
ш
ла
е
ще
до того,
к
а
к
я род
и
л
с
я. На
н
е
й
м
н
е
было
п
р
е
до
п
р
е
д
е
л
ен
о
с
т
а
ть
с
л
у
ж
и
т
е
л
е
м Об
а
т
а
лы,
п
р
е
двод
и
т
е
ля
в
се
х
ор
и
ш.
К
то
м
у вр
е
м
е
ни
,
к
а
к
м
н
е
и
с
п
о
л
н
и
ло
с
ь
се
мь
л
е
т,
я
у
ж
е
п
рош
е
л
бол
ь
ш
ин
с
тво
са
н
т
е
р
и
а
н
с
к
и
х
п
о
с
вящ
е
ни
й
и
д
а
же
к
р
ай
н
е в
а
ж
н
ое
п
о
с
вящ
е
ни
е
к
а
р
и
оча (
н
а
я
з
ы
к
е
л
у
к
у
ми
б
у
к
в
а
л
ьн
о
о
зн
а
ч
ае
т
?у
са
ж
и
в
а
ни
е во
гл
а
в
е
?
).
На этой
ц
е
р
е
мо
н
и
и
у
п
р
а
вляющ
е
го
ч
е
лов
е
к
ом
ор
и
ш
у
п
ом
е
щ
а
ют
е
м
у в
гол
о
в
у
п
о
с
р
е
д
с
твом
с
п
е
ци
а
л
ьн
о
г
о обряд
а
.
В
е
р
у
ю
щ
е
м
у
б
р
е
ют голо
в
у
,
д
е
л
а
ют
н
а
к
оже
н
е
бол
ь
ш
у
ю р
а
н
к
у
и
к
л
а
д
у
т в
н
е
е
т
а
йн
ы ор
и
ши
(в
в
и
де
г
у
с
того
вя
зк
ого
в
а
р
е
в
а
,
к
оторое
жр
е
ц
ы
т
а
йн
о
готовят
з
а
р
а
н
е
е
).
К
огда
р
а
н
а
з
а
ж
и
в
ае
т,
а
ше
ор
и
ши
(
е
го
бл
а
год
а
т
ь
,
с
и
л
а
)
н
а
в
е
ч
н
о
с
т
а
н
ов
и
т
с
я ч
ас
т
ь
ю
са
н
т
е
ро.
В
к
олл
е
дже
я
п
о
с
вя
т
и
л
се
бя
се
р
ь
е
зн
о
м
у
на
у
ч
н
о
м
у
р
а
сс
мот
р
е
ни
ю
са
н
т
е
р
ии
.
Я
п
о
л
у
ч
и
л
с
т
е
п
е
н
ь
м
а
г
ис
тра т
е
олог
и
ч
ес
ки
х
на
у
к
в У
ни
в
е
р
с
и
т
е
те Юж
н
ой
Флор
и
ды.
С
е
й
ч
а
с я р
а
бот
а
ю
н
ад
до
к
тор
с
к
ой
д
и
ссе
рт
а
ци
е
й
п
о
а
н
тро
п
оло
г
ии
.
Я
н
а
х
о
ж
у
с
ь
в
н
е
обы
ч
а
йн
о выг
од
н
ом
п
олож
е
нии
, в
е
дь
я
зн
а
ю
у
с
тро
й
с
тво
са
н
т
е
р
и
и
и
з
н
у
три
и
од
н
овр
е
м
е
нн
о
мо
г
у обо
с
н
ов
а
нн
о
и
н
т
е
р
п
р
е
т
и
ров
а
ть
е
е
с
на
у
ч
н
ой
точ
к
и
з
р
ен
и
я.
Б
л
а
го
д
а
ря
это
м
у я
н
а
д
е
ю
с
ь в
н
ес
ти
н
е
об
х
о
д
и
м
у
ю
си
с
т
е
м
н
о
с
ть
в
у
ч
е
ни
е о
са
н
т
е
р
ии
,
к
оторое
п
р
и
обр
е
т
ае
т
в
с
е бол
ь
ше
п
оч
и
т
а
т
е
л
е
й
и
з
са
мых р
а
зн
ых
э
т
ни
ч
ес
к
и
х
г
р
у
пп
, ж
а
ж
д
у
щ
и
х
п
р
и
общ
и
т
ь
с
я к
н
а
ш
и
м
тр
а
д
ици
ям.
Форм
а
л
ьн
о
я
с
о
с
р
е
доточ
и
л
с
вое
в
ни
м
а
ни
е
н
а
и
з
у
ч
е
ни
и
п
р
и
е
мов
м
ас
ки
ров
ки
,
с
п
омощ
ь
ю
к
отор
ы
х
сан
т
е
ро
с
о
х
р
а
н
яли
с
вою
р
е
л
и
г
и
ю
во
вр
а
жд
е
б
н
ой
с
р
е
д
е
.
Но
я
р
е
ш
и
л,
что
эти
с
в
е
д
е
ни
я
л
у
ч
ш
е
п
р
е
д
с
т
а
в
и
ть
к
а
к
с
о
с
т
а
вляю
щ
у
ю
бол
е
е обш
и
р
н
ой
т
е
ор
е
т
и
ч
ес
к
ой
р
а
боты.
В этой
кни
ге я
р
асс
к
а
з
ы
в
а
ю
н
е тол
ьк
о
о
х
и
тро
с
т
я
х
(д
и
сс
и
м
у
л
я
ци
и
4
)
с
л
у
ж
и
т
е
л
е
й
са
н
т
е
р
ии
,
н
о и
о
д
р
у
г
и
х
в
а
ж
н
ых
ас
п
е
к
т
а
х
р
е
л
и
г
и
и
й
о
р
у
б
а
.
О
с
обое
в
ни
м
а
ни
е
я
у
д
е
л
и
л
и
е
р
а
р
х
и
и
са
н
т
е
р
ии
.
Им
е
я
к
са
н
т
е
р
и
и
са
мое
н
е
п
о
с
р
е
д
с
тв
е
нн
ое от
н
ош
е
ни
е
,
я
п
е
р
е
н
е
с
н
а
с
тр
а
ниц
ы эт
о
й
кни
г
и
м
н
ож
ес
тво
с
юж
е
тов
и
з
мо
е
го
л
и
ч
н
ого
о
п
ыт
а
.
О
н
и
и
лл
ю
с
тр
и
р
у
ют
н
е
к
оторые
ас
п
е
к
ты
са
н
т
е
р
ии
,
к
от
орые в д
р
у
гой
форме
были
бы
с
л
и
ш
к
ом
с
лож
н
ы
для
п
о
ни
м
ан
и
я ч
е
лов
е
к
а
с
о
с
торо
н
ы.
С
обыт
и
я,
о
пи
са
нн
ые
в
эт
и
х
р
асс
к
а
з
а
х
,
вы
х
о
дят
д
а
л
е
к
о
з
а
р
а
м
к
и
р
еа
л
ьн
о
с
т
и
.
Но
я
мо
г
у
с
к
а
з
а
т
ь
,
п
оложа
р
у
к
у
н
а
с
е
рд
ц
е
,
что
я
из
лож
и
л
в
этой
р
а
боте
д
а
л
е
к
о
н
е
са
мые
н
е
в
е
роят
н
ые
и
с
тор
ии
, в
е
дь
з
а
п
а
д
н
о
е
общ
ес
тво
в
с
е
р
а
в
н
о
бы
от
к
а
з
а
ло
с
ь
в
н
и
х
п
ов
е
р
и
т
ь
. Я
с
т
а
р
а
л
с
я,
н
ас
к
ол
ьк
о это во
з
мож
н
о,
п
р
е
д
с
т
а
в
и
ть
м
а
т
е
р
и
а
л т
а
к
, чтобы он выгляд
е
л
до
с
тов
е
р
н
ым
и
с
н
а
у
ч
н
ой
точ
к
и
з
р
е
ни
я. Мож
е
т
быт
ь
, од
н
а
жды
н
ас
т
а
н
е
т
т
а
к
ой д
е
нь
,
к
огда
мы
с
мо
ж
е
м о
с
н
ов
а
т
е
л
ьн
о
об
с
у
д
и
ть
а
б
с
олю
т
н
о
в
с
е
с
в
е
р
х
ъ
ес
т
ес
тв
е
н
н
ые
п
ро
и
с
ш
ес
тв
и
я,
к
отор
ы
м я и
м
н
ог
и
е
д
р
у
г
и
е
в
е
р
у
ющ
и
е
с
т
а
ли
с
в
и
д
е
т
е
л
ям
и
.
И
н
а
к
о
н
е
ц
,
эта
кни
га
б
у
д
е
т
х
орош
и
м
до
п
ол
не
ни
е
м
для
д
р
у
г
и
х
на
у
ч
н
ых
р
а
бот
н
а т
е
м
у
са
н
т
е
р
ии
,
в
е
дь
в
н
е
й
вы
у
в
и
д
и
те
э
т
у р
е
л
и
г
и
ю
гл
а
з
а
ми
у
ч
е
н
ого,
к
оторый
с
са
мого д
е
т
с
тва был
во
с
пи
т
а
н
в
е
е
тр
а
д
ици
я
х
.
В
н
и
м
а
т
е
л
ьн
о
о
зн
а
к
ом
и
в
ш
и
с
ь
с л
и
т
е
р
а
т
у
рой
и д
р
у
г
и
ми
на
у
ч
н
ы
ми
м
а
т
е
р
и
а
л
а
ми
о
са
н
т
е
р
ии
, я
п
р
и
ш
е
л к
выво
д
у
,
ч
то
а
н
глоговорящ
е
м
у
с
ообщ
ес
т
в
у
н
е
п
о
н
ят
н
ы
з
а
д
а
чи
и
обр
а
з
ж
из
н
и
вы
с
о
к
о
п
о
с
т
а
вл
е
нн
ых
с
л
у
ж
и
т
е
л
е
й
са
н
т
е
р
ии
, то
ес
ть
е
е
жр
е
ц
ов и
ж
р
иц
,
а т
а
к
же
п
о
с
вящ
е
н
н
ых
са
мого
вы
с
о
к
ого
са
н
а
.
Я
в
ырос
с
р
е
ди
с
л
у
ж
и
т
е
л
е
й
этой
р
е
л
и
г
и
и
и
п
о
э
то
м
у к
мо
и
м
на
у
ч
н
ым
п
о
зн
а
ни
ям
мо
г
у доб
а
в
и
ть
и
с
вой
у
ник
а
л
ьн
ый
л
и
ч
н
ый
о
п
ыт.
Это
с
оч
е
т
а
ни
е
на
у
к
и
и
в
е
ры
п
омож
е
т
н
а
м
и
сс
л
е
дов
а
ть
до
се
ле
н
е
и
з
у
ч
е
нн
ые
ас
п
е
к
ты м
а
н
ящ
е
го
м
и
ра
с
а
н
т
е
р
ии
.
4
Д
и
сс
и
м
у
ля
ци
я
(от
л
а
т.
dissimulatio
?
с
о
к
ры
т
и
е
)
?
у
т
а
и
в
а
ни
е
бол
е
зн
и
и
ли
о
т
д
е
л
ьн
ы
х
е
е
п
р
и
з
н
а
к
ов.
?
Прим. р
е
д
.
13
ГЛ
А
В
А 1
М
АН
Т
И
Л
Ь
Я
?
Но,
п
а
др
и
н
о
1
,
?
ис
п
у
г
а
нн
о
с
к
а
з
а
л
м
а
л
ь
ч
ик
,
?
я
н
е
мо
г
у
п
о
й
ти
т
у
да
од
ин
.
Я
бою
с
ь
т
е
м
н
оты, я бою
с
ь
н
оч
и
.
?
Не
бо
й
с
я
т
е
м
н
оты,
и
бо
т
е
м
н
ота
?
это
и
с
т
оч
ни
к
са
мой
ж
и
з
н
и
.
И
н
очи
н
е
б
о
й
с
я,
и
бо
н
очь
?
тв
о
й
д
р
у
г
,
к
оторый
п
р
ин
о
си
т
с
с
обой
отдох
н
ов
е
н
ие
,
?
с
к
а
з
а
л
с
т
а
рый б
а
б
а
л
а
о.
?
Н
а
у
ч
и
с
ь
г
у
лять
с
н
оч
ь
ю,
и
о
н
а
с
т
а
н
е
т т
е
бе
в
е
р
н
ой
п
од
р
у
г
о
й
.
М
а
л
ь
ч
и
к
н
е
с
мог
п
о
н
я
т
ь
с
мы
с
л
м
у
др
е
н
ых
р
е
ч
е
й
с
т
а
р
ик
а
и
с
п
ро
с
и
л
е
г
о
:
?
Ты
х
от
е
л
с
к
а
з
а
ть
?
г
у
л
ять
н
оч
ь
ю, в
н
оч
и
?
?
?
Н
е
т,
с
ы
н
о
к
,
н
е
?
н
о
ч
ь
ю
?
и
н
е
?
в
н
оч
и
?
,
а
?
с
н
оч
ь
ю
?
.
Про
й
д
е
т
е
ще
н
е
м
а
ло
в
р
е
м
е
ни
,
п
р
е
жде
ч
е
м
м
а
л
ь
ч
и
к
п
о
й
м
е
т
зн
а
ч
е
ни
е
с
лов,
к
оторые
с
к
а
з
а
л
е
м
у
жр
е
ц
в
т
у
т
е
м
н
у
ю
вол
ш
е
б
н
у
ю
н
о
ч
ь
.
Вс
ю
н
очь
м
а
лыш
д
о
лж
е
н
б
ыл
п
ров
ес
ти
в
од
ин
оч
ес
тве
п
о
с
р
е
ди
с
вящ
е
нн
ой
рощи
н
е
д
а
л
е
к
о
от
дома
с
во
е
го
п
а
др
ин
о,
общ
а
я
с
ь
с
д
у
х
а
ми
л
еса
.
То
была
ч
ас
ть
р
и
т
у
а
л
а
,
п
р
е
д
ш
ес
т
в
у
ю
щ
е
го
п
о
с
вящ
е
ни
ю
к
а
р
и
оч
а
.
С
т
а
р
и
к
п
ыт
а
л
с
я
в
н
у
ш
и
ть
с
во
е
м
у ю
н
о
м
у
п
одо
п
е
ч
н
о
м
у
у
в
а
ж
е
ни
е
к
п
р
и
род
е
.
С
а
н
т
е
ро
от
н
о
с
ят
с
я
к
п
р
и
ро
д
н
ым
явл
е
ни
ям
к
а
к
к
ж
и
вым
с
у
щ
ес
т
в
а
м
н
е
в
с
и
л
у
с
в
о
е
й
н
е
в
е
ж
ес
т
в
е
нн
о
с
ти
и
н
а
и
в
н
о
с
т
и
,
а
и
з
-
з
а
то
г
о,
что
т
а
ки
м
обр
а
з
ом
о
н
и
мо
г
у
т
п
одч
е
р
к
н
у
т
ь
в
з
а
и
мо
с
вя
з
а
нн
о
с
ть
в
се
го
п
ро
и
с
х
одящ
е
го
н
а
З
е
м
л
е
.
Ч
е
р
е
з
н
ес
к
ол
ь
к
о
д
н
е
й
м
а
л
ь
ч
и
к
в
с
тр
е
т
и
л
с
во
е
го
п
а
др
ин
о
в
м
ес
т
е
ч
к
е
п
од
н
а
з
в
а
ни
е
м
М
а
н
т
и
л
ь
я.
К
а
з
а
ло
с
ь
,
н
е было
н
и
ч
е
го
н
е
обыч
н
ого
в том д
а
л
е
к
ом
с
у
ббот
н
е
м
в
е
ч
е
р
е
,
к
огда мы с
м
а
мой
с
об
и
р
а
л
и
с
ь
н
а
ц
е
р
е
мо
ни
ю.
Ба
л
к
он
н
а
ш
е
й
к
в
а
рт
и
ры
н
а
од
и
н
н
а
д
ц
а
том
эт
а
же вы
х
од
и
л
н
а
Г
а
в
а
н
с
к
у
ю
г
а
в
а
нь
.
С
н
е
го
н
а
м
было
в
и
д
н
о
з
а
тя
н
у
тое
т
у
ч
а
ми
н
е
бо.
От
е
ц
мо
й
,
из
в
ес
т
н
ый
м
е
д
ик
, был в
это
вр
е
мя
н
а
од
н
ом
и
з
с
во
и
х
вр
а
ч
е
б
н
ы
х
с
ов
е
щ
а
ний
.
Н
а
ш
шоф
е
р
Р
а
мон
у
е
х
а
л
вм
ес
те
с
ни
м.
В
к
ор
и
доре
х
о
з
я
й
к
у дома
с
в
а
ж
н
ым
в
и
дом
ож
и
д
а
л
А
н
др
ес
,
с
т
е
п
е
нн
ый
бород
а
т
ы
й
м
у
л
а
т
2
,
к
о
торый
вр
е
мя
от
вр
е
м
е
н
и
з
а
м
е
н
я
л
Р
а
мо
н
а
.
?
М
а
ш
ин
а готов
а
,
се
нь
ор
а
?
,
?
с
ообщ
и
л
А
н
др
ес
.
Ч
е
р
е
з
н
ес
к
ол
ьк
о
м
и
н
у
т
?
б
ь
ю
и
к
? мо
е
й
м
а
т
у
ш
к
и вы
е
х
а
л
и
з
п
о
д
з
е
м
н
ого
г
а
р
а
ж
а
.
Мы
н
а
п
р
а
влял
и
с
ь
н
е
в
мод
н
ые
м
а
г
а
з
ин
ы
и
н
е
в
п
а
рк
н
а б
е
р
е
г
у о
з
е
ра
?
из
любл
е
нн
ое
м
ес
то
н
а
ш
и
х
с
у
ббот
ни
х
п
ро
г
у
ло
к
.
Н
а
ш
п
у
ть
л
е
ж
а
л
н
а о
к
р
а
и
н
у
Г
а
в
а
н
ы,
к
м
е
с
т
е
ч
к
у
п
од
н
а
з
в
а
ни
е
м
М
а
н
т
и
л
ь
я.
От
М
а
н
т
и
л
ь
и
до
р
а
й
о
н
а
,
где
м
ы ж
и
л
и
, было
с
ов
се
м
н
е
д
а
л
е
к
о. Но
р
е
л
и
г
и
о
зн
ы
е
,
с
о
ци
а
л
ьн
ые и
р
ас
о
вые р
а
з
л
и
ч
и
я м
е
ж
д
у б
е
лыми
ж
и
т
е
лями
бо
г
а
того,
а
р
и
с
то
к
р
а
т
и
ч
ес
к
ого
а
нк
л
а
в
а
,
из
в
ес
т
н
ого
к
а
к
Эл
ь
-
Ве
д
а
до (
?
з
а
п
р
е
т
н
а
я
з
о
н
а
?
),
и
п
р
е
и
м
у
щ
ес
тв
е
нн
о
ч
е
р
н
ым,
ни
щ
и
м
н
асе
л
ен
и
е
м
М
а
н
т
и
л
ь
и были
н
е
в
е
роят
н
о в
е
л
ики
.
К
о
гда
бол
ь
шой
ч
е
р
н
ый
?
б
ь
ю
и
к
?
о
с
т
а
в
и
л
а
кк
у
р
а
т
н
о вымо
щ
е
нн
ые
б
у
л
ь
в
а
ры
Эл
ь
-
Ве
д
а
до
п
о
з
а
ди
и
п
о
к
а
т
и
л
п
о
к
р
о
в
а
в
о
-
к
р
а
с
н
ой
гря
з
и
м
ан
т
и
л
ь
ски
х
у
л
иц
,
трое
н
а
х
о
дя
щ
и
х
с
я
в м
а
ш
ин
е люд
е
й
с
бро
с
и
ли
с
се
бя
л
и
ч
ин
ы.
А
н
др
е
с был
у
же
н
е т
е
м шоф
е
ром,
к
оторый
н
ес
к
ол
ь
к
о
м
и
н
у
т
н
а
з
а
д
вы
в
е
з
н
а
п
ро
г
у
л
к
у
с
вою
бог
а
т
у
ю
х
о
з
я
й
к
у
и
е
е
м
а
л
е
ньк
ого
с
ы
н
а
. Он
п
р
е
в
р
а
т
и
л
с
я в
с
т
а
рш
е
го
с
а
н
т
е
ро, вво
д
ящ
е
го
с
вою
мл
а
д
ш
у
ю
с
ес
т
р
у
и
е
е
р
е
б
е
нк
а
в м
и
р
п
у
л
ь
с
и
р
у
ющ
и
х
р
и
т
мов
и
м
а
г
ии
,
в
м
и
р,
т
а
к
ой
же д
а
л
е
ки
й
от
Эл
ь
-
Ве
д
а
до,
к
а
к
Л
а
гос от М
а
др
и
д
а
.
1
Пад
р
ин
о
(
и
с
п
.
p
a
dr
i
n
o
)
?
к
р
ес
тн
ы
й
,
д
у
х
о
в
н
ый
о
т
е
ц
,
в
о
с
п
р
и
е
м
н
и
к
.
?
П
ри
м.
п
е
р
.
2
К
у
б
и
н
с
к
о
е
о
бщес
т
в
о
,
п
о
с
у
т
и
,
с
о
с
т
о
и
т
и
з
т
р
е
х
р
ас:
све
тл
о
к
о
ж
и
е
ч
е
р
н
ые
(
м
у
л
а
т
ы)
с
ч
ит
ают
се
б
я
о
т
де
л
ь
н
о
й
г
р
у
п
п
о
й
,
н
е
п
ри
н
а
д
л
е
ж
ащ
е
й
н
и
к
бе
л
ы
м
,
н
и
к
ч
е
р
н
ы
м
.
?
П
ри
м.
а
вт.
14
В тот
д
е
н
ь
п
рош
е
л
с
и
л
ьн
ый
дож
д
ь
.
К
р
ас
н
а
я
г
л
ин
а
м
а
н
т
и
л
ь
с
к
и
х
дор
о
г
с
т
а
ла
вя
зк
о
й
,
к
а
к
ов
с
я
н
а
я
к
а
ш
а
.
В
к
о
нц
е
к
о
н
ц
ов
,
А
н
др
е
с
о
с
т
а
н
ов
и
л
м
а
ш
и
н
у и
с
к
а
за
л,
что
п
о
с
л
е
д
ни
е
50 м
е
тро
в
до
д
о
ма
Ам
а
н
ды,
к
оторый
мы
у
же
у
в
и
д
е
ли
ч
е
р
е
з
п
ро
с
в
е
т
м
е
ж
д
у
к
у
с
т
а
м
и
,
н
а
м
п
р
и
д
е
т
с
я
п
р
о
й
ти
п
е
ш
к
ом.
К
горо
д
у
п
од
с
т
у
па
ла
н
оч
ь
,
и
н
е
бо
было
т
а
ки
м
же
к
р
ас
н
ым,
к
а
к
з
е
мля
п
од
н
а
ш
и
ми
н
о
г
а
м
и
.
А
н
др
е
с
с
ч
е
л
это
зн
а
к
ом
того,
что
Ш
ан
го,
ор
и
ша
мол
ний
,
с
об
и
р
а
л
с
я
в
э
т
у
н
оч
ь
з
а
яв
и
ть
н
а
м
о
с
во
е
м
ц
а
р
с
тв
е
нн
ом
п
р
ис
у
т
с
т
в
и
и
(
к
р
ас
н
ый
?
э
т
о
с
и
мвол
и
ч
ес
ки
й
ц
в
е
т
Ш
а
н
го).
Ам
а
н
да была
с
а
н
т
е
рой
(жр
иц
е
й
), в ч
ь
е
м б
е
м
бе мы
с
об
и
р
а
л
и
с
ь
п
р
и
н
ять
у
ч
а
с
т
и
е (б
е
мбе
?
это
пи
р,
к
о
т
орый
у
с
тр
а
и
в
ае
т
с
а
н
т
е
ро
и
ли
са
н
т
е
ра в
ч
ес
ть
к
а
к
ог
о
-
л
и
бо
ор
и
ш
и
, чтобы
отбл
а
год
а
р
и
ть
е
го
з
а
о
к
а
з
ан
н
ые
у
с
л
у
г
и
).
В
л
а
д
е
ни
я
Ам
а
н
ды
с
о
с
тоя
л
и
и
з
бо
л
ь
шого
п
рям
о
у
гол
ьн
ого
д
е
р
е
в
я
нн
ого
с
тро
е
ни
я
с
к
рыш
е
й
и
з
р
и
фл
е
н
ого
ж
е
л
е
з
а и
ч
е
ты
р
е
х
дом
ик
ов
п
ом
е
нь
ш
е
,
к
рыт
ы
х
с
о
ломо
й
,
к
оторые
были р
ас
п
олож
е
н
ы
п
о
п
а
р
н
о
с
к
а
ждой
с
торо
н
ы
бол
ь
шого
дом
а
.
По
с
р
е
ди
п
о
л
у
к
р
у
г
а
и
з
э
т
и
х
п
яти
с
тро
е
ни
й
н
а
х
од
и
л
с
я
к
у
п
олообр
а
зн
ый
м
а
в
з
ол
е
й
вы
с
отой
п
р
и
м
е
р
н
о
120
са
н
т
и
м
е
тров.
То
был
дом Эл
е
г
г
у
а
,
ор
и
ш
и
,
к
оторый
о
х
р
а
н
я
е
т
дв
е
р
н
ые
п
о
р
оги
и
вл
ас
т
в
у
е
т
н
а
д
тро
п
а
м
и
.
Р
ас
п
олож
и
в
ш
и
с
ь
в
са
мом
ц
е
н
тре двор
а
,
Эл
е
г
г
у
а
с
тоял
н
а
с
тр
а
же
и
ле
(
х
о
з
я
й
с
т
в
а
) Ам
а
н
ды.
Оч
е
в
и
д
н
о,
той
н
оч
ь
ю
н
е
од
н
а
Ам
а
н
да
у
с
т
р
аи
в
а
ла
в
М
а
н
т
и
л
ь
е
б
е
мбе
для
ор
и
ш.
Пр
и
бл
и
з
и
вш
и
с
ь
к
бол
ь
шо
м
у до
м
у
,
мы
р
а
з
л
и
ч
и
ли
д
о
н
о
с
ящ
и
ес
я
с
о
в
се
х
ч
е
тыр
е
х
с
торон
с
в
е
та
н
е
у
с
т
а
нн
ый
б
а
р
а
б
а
нн
ый
бой
и
п
ен
и
е
.
В
э
т
у
п
ол
и
фо
ни
ю
вл
и
в
а
л
с
я
ля
г
у
ш
а
ч
и
й
х
о
р
,
с
о
з
д
а
в
а
я
в
с
оч
е
т
а
ни
и
с
б
а
р
а
б
а
н
а
ми
и
п
ес
н
о
п
е
ни
ями
н
е
обы
к
н
ов
е
нн
о
к
р
ас
и
ву
ю,
н
е
з
е
м
н
у
ю
с
и
мфо
ни
ю.
В
бол
ь
шой го
с
т
ин
ой
у
же
с
обр
а
л
ис
ь
о
к
оло
дв
а
д
ц
а
ти
п
я
т
и
ч
е
лов
е
к
.
Это
были
в о
с
н
ов
н
ом
ч
е
р
н
о
к
ож
и
е
ж
е
н
щ
ин
ы.
О
н
и
о
ж
и
в
л
е
нн
о
болт
а
ли
м
е
ж
д
у
с
обой
и
с
м
е
ял
и
с
ь
.
Обыч
н
ое
п
р
а
з
д
н
ес
тво,
з
а
и
с
к
люч
е
ни
е
м
д
в
у
х
н
е
т
ипи
ч
н
ых
ф
а
к
тов:
п
очти
в
с
е
были
од
е
ты
в
б
е
лое
и
ни
к
то
н
и
ч
е
го
н
е
е
л и
н
е
пи
л
?
у
гощ
е
н
и
е
было
п
р
е
длож
е
н
о го
с
тям
п
о
з
ж
е
.
На
ж
е
н
щ
ин
а
х
были
дл
и
н
н
ы
е
,
ни
с
п
а
д
а
ющ
и
е
с
к
л
а
д
к
а
ми
юб
ки
.
Головы
были
п
о
к
рыты
б
е
лыми
п
л
а
т
к
а
м
и
.
Ш
е
и
м
н
ог
и
х
и
з
н
и
х
у
к
р
а
ш
а
ли
р
а
зн
о
ц
в
е
т
н
ые
б
у
с
ы, о
зн
а
ч
а
ющ
и
е
п
р
и
н
а
дл
е
ж
н
о
с
ть
к
са
н
т
е
р
и
и
.
Т
е
м
н
ый
д
е
ловой
к
о
с
тюм
и г
а
л
с
т
у
к
А
н
др
е
с
а
,
т
а
к же
к
а
к
м
а
м
ин
ы
ч
е
р
н
о
е
в
е
ч
е
р
н
е
е
п
л
а
т
ь
е
и
н
а
ки
д
к
а
и
з
ч
е
р
н
о
б
у
рой
л
и
с
иц
ы,
выгляд
е
ли
се
й
ч
а
с
у
д
и
в
и
т
е
л
ьн
о
н
е
к
м
ес
т
у
.
С
обр
а
вш
ие
с
я
т
е
п
ло
п
о
п
р
и
в
е
т
с
твов
а
ли
м
а
м
у
и
е
е
с
п
у
т
ник
а
. Оч
е
в
и
д
н
о,
з
д
ес
ь
и
х
х
о
р
ошо
зн
а
л
и
. М
и
н
и
а
тюр
на
я
с
в
е
т
ло
к
ож
а
я
н
е
гр
и
тя
нк
а
, л
е
т
се
м
и
д
е
с
яти
н
а в
и
д,
п
одошла к
н
а
м,
м
а
н
е
вр
и
р
у
я
с
р
е
ди
с
обр
а
вш
е
й
с
я
тол
п
ы.
Э
то
была З
е
н
а
,
м
а
ть А
н
др
еса
,
од
н
а
и
з
гл
а
в
н
ых
п
омощ
н
и
ц
Ам
а
н
ды.
З
е
н
а была
из
в
ес
т
н
ой
са
н
т
е
р
и
а
н
с
к
ой т
а
нц
овщ
и
ц
е
й
.
Д
а
же
в
с
во
е
м
п
р
ес
т
а
р
е
л
о
м
во
з
р
ас
те
о
н
а
могла
от
з
а
к
а
та
до
р
асс
в
е
та
и
с
п
ол
н
я
т
ь
с
лож
н
ые дв
и
ж
е
ни
я
др
е
в
н
и
х
т
ан
ц
е
в
в
ч
е
с
ть
ор
и
ш.
По
с
ле
о
бм
е
н
а
п
р
и
в
е
т
с
тв
и
ями З
е
н
а
п
р
и
гл
ас
и
ла
м
а
м
у в
с
вой
дом
ик
,
чтобы
о
н
а
могла
н
е
м
н
ого
о
с
в
е
ж
и
т
ь
с
я
п
е
р
е
д
т
е
м
к
а
к
и
дти
к
Ам
а
н
д
е
.
З
е
н
а
и
А
н
др
е
с ж
и
ли
в
м
а
л
еньк
ом дом
ик
е
и
з
д
в
у
х
к
ом
н
а
т
к
з
а
п
а
д
у
от бол
ь
шого
дом
а
.
Од
и
н
и
з
бог
а
т
ы
х
к
л
и
ен
тов
Ам
а
н
ды
р
ас
п
оряд
и
л
с
я,
ч
т
обы
в бол
ь
шом доме
с
д
е
л
а
ли
с
ов
р
е
м
е
н
н
у
ю
в
а
н
н
у
ю
к
ом
н
а
т
у и
п
р
о
в
е
ли
водо
п
ровод.
Но
в
ч
е
тыр
е
х
о
с
т
а
л
ьн
ых дом
ик
а
х т
а
к
и
х
у
доб
с
тв
п
о
к
а
н
е
было.
Повя
з
а
в
п
ов
е
рх
с
во
и
х
п
л
а
т
ин
ов
ы
х
волос
б
е
лый
п
л
а
ток
и
н
а
д
е
в
дл
ин
н
у
ю,
с
вобод
н
у
ю
юб
к
у
,
к
отор
у
ю
д
а
ла
е
й
З
е
н
а
,
Р
о
к
с
ан
а
п
р
е
обр
а
зи
л
ас
ь
. Почти
ни
ч
е
го
н
е о
с
т
а
ло
с
ь в
н
е
й
от
той
б
е
лой
го
сп
ож
и
,
к
отор
о
й
о
н
а была
е
щ
е
н
ес
к
ол
ьк
о м
и
н
у
т
н
а
з
а
д.
К
а
з
а
ло
с
ь
, что
а
фр
ик
а
н
с
к
ое
н
ас
л
е
д
и
е
,
с
к
рытое
п
од
е
вро
п
е
й
с
к
ой
в
н
е
ш
н
о
с
т
ь
ю,
что
д
о
с
т
а
л
а
с
ь
е
й
от
от
ц
а
, вышло
н
а
с
в
е
т
и
з
к
а
к
ог
о
-
то
у
к
ром
н
ого
у
гол
к
а
в
е
е
т
е
л
е
,
где о
н
о,
п
ог
р
у
зи
вш
и
с
ь
в
др
е
мо
т
у
, ож
и
д
а
ло
с
во
е
го
ч
а
с
а
.
А
н
др
ес
,
м
а
ма
и
я
с
н
ова
вошли
в
бол
ь
шой
дом
ч
е
р
е
з
з
а
д
н
юю
к
ом
н
а
т
у
.
Т
а
м
н
а
с
олом
е
нн
ых
ц
и
н
ов
к
а
х
с
и
д
е
ли
п
ят
е
ро
м
у
жч
и
н
и
т
и
х
о
р
а
з
гов
а
р
и
в
а
ли м
е
ж
д
у
с
обо
й
.
Н
а
ни
х
б
ыли
ж
е
лт
о
-
з
е
л
е
н
ые
п
о
я
са
,
у
к
р
а
ш
е
нн
ые
б
и
се
р
о
м,
?
зн
а
к
того,
что
п
е
р
е
д
н
а
ми
б
а
б
а
л
а
о,
в
е
р
х
ов
н
ые жр
е
ц
ы
са
н
т
е
р
ии
. Од
н
и
м
и
з
э
т
и
х
лю
д
е
й
был
Х
у
а
н
Г
а
р
с
и
я,
н
а
ш
п
а
др
ин
о.
Мы
с
м
а
мой
п
а
ли
ни
ц
к
е
го
н
о
г
а
м
и
п
ро
п
е
ли
?
И
бо
р
у
и
бо
й
а
й
бо
ч
е
ч
е
?
?
др
е
в
н
е
е
при
в
е
т
с
тв
и
е
б
а
б
а
л
а
о
(д
а
же
а
ф
р
ик
а
нц
ы
говорят,
ч
то
это
п
ес
н
о
п
ен
и
е
н
е
п
е
р
е
вод
и
мо,
н
о,
во
з
мож
н
о,
о
н
о
и
м
ее
т
от
н
о
ш
е
ни
е к
тр
е
м ж
е
н
щ
ин
а
м,
к
оторых
с
вя
з
ыв
а
ют с т
а
ин
с
тв
е
нн
ым
п
е
рв
ы
м б
а
б
а
л
а
о
).
П
а
др
ин
о
в
с
т
а
л,
п
омог
м
а
м
е
п
од
н
ят
ь
с
я
и
т
е
п
ло
об
н
ял
ее
,
к
о
с
н
у
вш
и
с
ь
,
к
а
к
п
р
и
н
я
то в
15
са
н
т
е
р
ии
,
е
е
п
л
е
ч
с
во
и
ми
?
л
е
вого л
е
вым,
п
р
а
вого
п
р
а
вым.
Ам
а
н
да
с
и
д
е
ла в
д
а
л
ьн
е
м
к
о
нц
е
к
ом
н
а
ты
н
а об
и
том
к
о
зьи
м
и
ш
к
у
р
а
ми
с
т
у
ле
б
е
з
с
пин
к
и
,
к
оторый
н
аз
ыв
а
л
с
я
?
т
а
б
у
р
е
т
е
?
.
Ви
д
н
о
было,
что
о
н
а г
л
у
бо
к
о
н
а
д
ч
е
м
-
то
з
а
д
у
м
а
л
ас
ь
.
К
огда мы
п
одошли
б
л
и
ж
е
,
о
н
а в
с
т
а
л
а
,
п
род
е
мо
н
с
тр
и
ров
а
в
н
а
м в
с
е
с
вои
ш
е
с
ть
ф
у
тов
ро
с
т
а
.
Это
была
с
тро
йн
а
я
ж
е
н
щ
ин
а
,
у
м
е
ющ
а
я
д
е
рж
а
т
ь
с
я
п
о
-
ц
а
р
с
ки
. Обл
а
д
а
т
е
л
ьниц
а
о
т
к
рытого
л
иц
а
б
е
з
е
д
ин
о
й
морщ
ин
к
и
и огром
н
ых
ка
р
и
х
гл
а
з
,
о
н
а
н
ик
а
к
н
е выгляд
е
л
а
н
а
с
вои
ш
ес
т
ь
д
ес
ят
два год
а
.
Е
е
п
р
е
к
р
ас
н
а
я,
б
е
з
е
д
ин
о
го
п
ят
н
ыш
к
а
,
к
ожа была
ц
в
е
та м
е
д
и
.
Улыб
а
ющ
и
ес
я
г
у
бы
А
м
а
н
д
ы
от
к
рыв
а
ли
ряд
б
е
ло
с
н
е
ж
н
ых
з
у
бов.
М
а
ма
с
об
и
р
а
л
ас
ь
п
ас
ть
п
е
р
е
д
м
а
др
и
н
ой
н
и
ц
с
тр
а
д
ици
о
нн
ым
п
р
и
в
е
т
с
тв
и
е
м
мофор
и
б
а
л
е
,
н
о
та
у
ж
е
об
ни
м
а
ла
е
е
и
ц
е
л
о
в
а
ла
в
щ
е
к
у
.
?
Р
а
д
а
,
что
к
и
н
о
з
в
ез
да
н
а
к
о
н
е
ц
-
то
н
а
шла
в
р
е
мя,
чтобы
п
ов
и
д
а
ть
с
вою
с
т
а
р
у
ю
м
а
др
и
н
у
,
?
п
о
ш
у
т
и
ла
Ам
а
н
д
а
.
?
П
а
п
а
Ш
а
н
го
н
е
д
о
п
у
с
т
и
л
бы,
е
с
ли
бы
я
п
о
с
т
у
пи
ла
п
о
-
д
р
у
го
м
у
,
?
отв
е
т
и
ла м
а
м
а
,
к
отор
а
я
была д
о
ч
е
р
ь
ю
(
с
л
у
ж
и
т
е
л
ьниц
е
й
)
Ш
а
н
го.
И
с
к
а
з
а
ла м
н
е
:
?
Э
то
м
а
др
и
н
а
п
р
е
д
с
к
а
з
а
л
а
,
что
Об
а
т
а
ла
д
ас
т
м
н
е
в
д
е
н
ь
с
во
е
го
п
р
а
з
д
н
и
к
а
с
ы
н
а и
п
ом
е
т
и
т
е
го
с
во
и
м
зн
а
к
ом
3
. И
у
м
е
н
я
род
и
л
с
я ты.
?
Не я
п
р
е
д
с
к
а
з
а
ла это,
Р
о
к
са
н
а
,
?
во
з
р
ази
ла Ам
а
н
д
а
.
?
Р
а
з
ве ты
н
е
п
ом
н
и
ш
ь
, что в тот
д
е
н
ь
я была
мо
н
т
а
дой
[
од
е
рж
и
мо
й]
?
А ч
е
р
е
з
м
е
н
я
п
ророч
е
с
твов
а
л
с
а
м Об
а
т
а
л
а
.
?
А
н
др
ес
,
?
п
родолж
и
ла
Ам
а
н
д
а
.
?
Ск
а
ж
и
д
е
в
у
ш
к
а
м,
чтоб
н
а
к
рыв
а
ли
н
а
с
тол. М
н
е
к
а
ж
е
т
с
я,
го
с
ти
п
р
оголод
а
л
и
с
ь
.
Д
а
,
и
е
щ
е
с
ообщи
и
м
х
оро
ш
у
ю
н
ово
с
т
ь
:
от
е
ц
мо
й
, Об
а
т
а
л
а
,
р
а
з
р
е
ш
ае
т
на
м
се
год
н
я вы
пи
ть
рома
в ч
ес
ть
Ш
а
н
го.
?
Это, б
е
з
у
с
лов
н
о, м
н
ог
и
х
о
бр
а
д
у
е
т,
?
л
у
к
а
в
о отв
е
т
и
л А
н
др
ес
.
В
т
у
н
очь
гл
а
в
н
ым
блюдом
был
п
е
т
у
х
в
в
и
н
н
ом
с
о
у
с
е
.
Ч
у
ть
р
а
нь
ше
в
тот
д
ен
ь
са
н
т
е
ро
п
р
ин
ес
ли
в
ж
е
рт
в
у
Ш
а
н
го
к
ровь
н
ес
к
ол
ьк
и
х
д
ес
ят
к
ов
п
е
т
у
х
ов.
Те
п
р
е
д
м
е
ты,
к
оторые
?
х
от
е
ли
ес
т
ь
?
,
то
ес
ть
обр
е
с
ти
во
в
р
е
мя
ж
е
ртво
п
р
ин
ош
ени
я
с
в
е
ж
у
ю
а
ш
е
,
были
?
н
а
к
ормл
е
н
ы
? этой
к
р
ов
ь
ю
.
Т
е
п
е
рь
п
р
и
шло
в
р
е
мя
отв
е
д
а
ть
п
лоти
п
р
ин
есе
нн
ы
х
в
ж
е
рт
в
у
п
т
и
ц
. По
с
ле того
к
а
к
в
с
е
п
о
е
л
и
, три
б
а
р
а
б
а
н
щ
ик
а б
а
та
з
ас
т
у
ч
а
ли
в б
а
р
а
б
а
н
ы, а
с
п
е
ци
а
л
ьн
о
о
б
у
ч
е
нн
ы
й
п
е
в
е
ц
н
а
ч
а
л
х
в
а
л
е
б
н
у
ю
п
ес
н
ь
ор
и
ш
а
м.
Дл
инн
ые
с
толы,
з
а
к
оторыми
п
рош
л
о
пи
рш
ес
тво,
у
бр
а
л
и
,
и
в
ес
ь
з
а
д
н
и
й двор
п
р
е
вр
а
т
и
л
с
я
в
х
р
а
м,
где
в
с
е
т
а
нц
е
в
а
ли
для
ор
и
ш.
К
огда
п
е
в
е
ц
з
а
в
е
л
мот
и
в
од
н
ого
и
з
др
е
в
н
и
х
п
ес
н
о
п
е
н
и
й
л
у
к
у
м
и
,
во
с
х
в
а
ляющ
и
х
Ш
а
н
г
о
,
в
с
я тол
п
а
п
р
и
с
о
е
д
и
н
и
л
ас
ь
к
н
е
м
у
в
е
д
ин
ом
х
о
р
е
.
К
абоэ,
К
а
боэ,
К
абоэ,
К
а
био
с
и
л
е
4
, о!
Д
обро пожа
л
о
в
ат
ь
,
д
о
бро пожа
л
о
в
ат
ь
,
Д
обро пожа
л
о
в
ат
ь
, мой по
ве
л
ит
е
ль
.
Д
е
в
у
ш
к
у
л
е
т
п
ят
н
а
д
ц
а
т
и
,
п
л
е
мя
нн
и
ц
у А
н
др
е
са
,
вд
р
у
г
н
е
и
с
тово
з
а
тря
с
ло.
К
т
о
-
то
бро
с
и
л
с
я
к
н
е
й
н
а
п
омощ
ь
,
н
о
З
е
н
а
з
а
к
р
и
ч
а
л
а
:
?
Н
е
тр
о
г
а
й
те
е
е
!
?
Ба
рб
а
р
и
та
?
т
а
к
з
в
а
ли
д
е
в
у
ш
к
у
?
п
од
п
рыг
н
у
л
а
,
у
п
а
л
а
,
у
д
а
р
и
вш
и
с
ь
о
з
е
млю,
п
отом
п
од
с
к
оч
и
ла
вы
с
о
к
о
в
в
е
р
х
. Гл
а
з
а
е
е
вы
к
а
ты
в
а
л
и
с
ь
и
з
ор
б
и
т,
л
иц
о
п
е
р
е
к
о
с
и
ло
с
ь
.
Ее
т
а
н
е
ц
с
т
а
л
г
р
у
б
ы
м
и
н
е
ж
е
н
с
тв
е
нн
ым.
О
н
а
к
а
к
б
у
дто
р
а
з
м
а
х
и
в
а
ла
н
е
в
и
д
и
мым м
е
чом
и
ли
т
о
п
оро
м
.
Тол
п
а
п
р
и
шла
в
и
сс
т
у
п
л
е
ни
е
.
По
и
ле
р
а
зн
о
с
и
л
и
с
ь
гром
ки
е
п
р
и
в
е
т
с
тв
и
я
ор
и
ш
е
:
?
Ш
а
н
го
з
д
ес
ь
! Добро
п
ож
а
лов
а
т
ь
,
от
е
ц
мой
и
п
ов
е
л
и
т
е
л
ь
!
?
П
ес
н
ь
Об
а
т
а
ле
тоже
п
р
ин
ес
ла
у
д
овл
е
твор
и
т
е
л
ьн
ый
р
е
з
у
л
ь
т
а
т.
Ве
л
и
ч
а
й
ш
и
й
и
з
в
се
х
ор
и
ш
с
п
у
с
т
и
л
с
я
с
н
е
б
е
с
для
б
е
се
ды
с
о
с
м
е
рт
н
ым
и
.
Ам
а
н
да
вд
р
у
г
з
ас
тыл
а
,
з
а
т
е
м
3
К
у
б
и
н
с
к
и
е
са
н
т
е
р
о
у
с
т
р
а
и
вают
п
р
азд
н
е
с
т
во
в
ч
ес
т
ь
О
ба
т
а
л
ы
2
4 се
н
т
яб
р
я.
В
т
о
т
ж
е
де
н
ь
к
а
т
ол
и
к
и
ч
ес
т
в
у
ю
т
П
р
есвя
т
у
ю
Бо
г
оро
д
и
ц
у
,
а
по
д
ее
?
м
ас
к
о
й
?
к
а
к
р
аз
и
с
к
р
ывае
т
ся
Оба
т
а
л
а.
Е
с
л
и
р
ебе
н
о
к
п
о
я
в
л
я
е
т
ся
н
а
св
е
т
в
м
ес
т
е
с
в
о
д
н
о
й
о
б
о
л
оч
к
о
й
(г
о
в
ор
я
т
,
?
в
с
ороч
к
е
ро
д
ил
с
я
?
),
т
о
п
р
и
ве
р
ж
е
н
ц
ы са
нт
е
ри
и
с
ч
ит
а
ю
т
,
ч
т
о
о
н
п
р
ин
а
д
л
е
ж
и
т
Об
а
т
а
л
е.
?
П
ри
м.
а
вт.
4
?
К
а
б
и
о
с
и
л
е
?
?
ва
р
и
а
н
т
т
р
ад
и
ц
и
он
н
о
го
п
р
и
ве
т
с
т
в
и
я
А
л
аф
и
н
а
О
й
о
(
Ш
а
н
г
о
)
н
а
я
з
ы
к
е
л
у
к
у
м
и
?
К
а
б
и
и
э
э си
н
ил
е
?
,
к
о
т
оро
е
д
о
с
л
о
в
н
о
п
е
р
ев
о
д
и
т
с
я
к
а
к
?
з
а
дав
а
т
ь
е
м
у
в
о
п
ро
с
о
в
н
е
с
л
е
д
у
е
т
?
,
д
р
у
г
и
м
и
с
л
о
ва
м
и
,
?
о
н с
ли
ш
к
о
м
выс
о
к
о
,
ч
т
о
бы
с
п
р
аш
и
в
а
т
ь
его
о
ч
е
м
-
л
и
б
о
?
.
?
П
ри
м.
а
вт.
16
з
а
дрож
а
л
а
,
с
лов
н
о
п
о
е
е
т
е
л
у
п
рош
е
л
с
и
л
ьн
ый
эл
е
к
т
р
и
ч
ес
к
и
й
р
а
з
ряд.
По
л
н
о
с
т
ь
ю
о
тд
а
вш
и
с
ь
воле
бож
ес
тв
е
нн
ого
Об
а
т
а
лы,
о
н
а м
е
дл
е
нн
о
и
в
е
л
и
ч
а
во
т
а
нц
е
в
а
л
а
,
а
в
с
е
п
р
ис
у
т
с
т
в
у
ющ
и
е
н
е
могли
о
торв
а
ть
от
н
е
е гл
а
з
,
с
лов
н
о
о
к
олдов
а
нн
ые
е
е
т
а
н
ц
е
м.
?
О
б
а
т
а
ла
з
д
ес
ь
!
? Тол
п
а
обр
а
з
ов
а
ла
во
к
р
у
г
А
м
а
н
д
ы
-
Об
а
т
а
лы бол
ь
шой
к
р
у
г.
Ор
и
ша
н
а
ч
а
л д
а
в
а
ть
с
ов
е
ты
н
е
к
оторым
и
з
с
обр
а
вш
и
х
с
я.
?
С
л
е
ди
з
а
с
во
и
м
м
у
ж
е
м,
он
в
с
т
р
е
ч
ае
т
с
я
с
д
р
у
го
й
,
?
с
ообщ
и
л
Об
а
т
а
ла
и
с
п
у
г
а
нн
ой
молодой ж
е
н
щ
ин
е
.
?
Сп
ро
с
и
мою
к
а
б
а
л
ь
о
[
Ам
а
н
д
у
]
,
что
н
а
до
б
у
д
е
т
с
д
е
л
а
т
ь
,
чтобы
он
н
е
о
с
т
а
в
и
л т
е
бя
н
ас
ов
с
е
м
?
.
У
к
а
за
в
н
а
ж
и
вот
д
р
у
гой
ж
ен
щ
ин
ы,
Об
а
т
а
ла
с
к
а
за
л:
?
В
от
з
д
ес
ь
у
т
е
бя о
п
у
х
ол
ь
.
По
п
ро
с
и
у
м
о
е
й
к
а
б
а
л
ь
о
н
е
м
н
ого
ом
и
е
ро
[
с
вящ
е
нн
ого
нас
тоя
]
,
вы
п
е
й
е
го,
а
п
о
с
ле
этого
и
ди
к
до
к
т
о
р
у
б
е
л
ых
люд
е
й
и
п
у
с
ть
он
с
д
е
л
ае
т
т
е
бе
о
п
е
р
а
ци
ю.
Не
б
ес
п
о
к
о
й
с
я,
п
отом в
с
е
б
у
д
е
т в
п
оряд
к
е
?
.
З
а
ворож
е
нн
ы
й
,
я
н
а
блюд
а
л
з
а эт
и
м д
е
й
с
твом,
а т
е
м
вр
е
м
е
н
е
м
Об
а
т
а
ла об
е
р
н
у
л
с
я
к
то
м
у
м
ес
т
у
,
где
с
тояла
моя
м
а
т
ь
,
и
с
п
ро
с
и
л
е
е
:
?
Д
очь
Ш
а
н
го,
п
оч
е
м
у
т
ы
е
щ
е
н
е
отд
а
л
а
м
н
е р
е
б
е
нк
а
?
Он
долж
е
н
быть
п
о
л
н
о
с
т
ь
ю
п
о
с
в
ящ
е
н
до
к
о
нц
а год
а
?
.
О
б
а
т
а
ла
п
о
с
мотр
е
л
н
а
м
е
н
я
с
в
е
р
х
у в
низ
,
у
л
ы
б
н
у
л
с
я
и
в
з
ял
м
е
н
я
н
а
р
у
ки
.
Н
а
ши
л
иц
а
б
ы
ли
т
е
п
е
рь
н
а
о
д
н
ом
у
р
ов
н
е
.
Он
с
к
а
з
а
л:
?
Т
ы
мой
с
ы
н
,
мой
в
е
р
н
ый
с
ы
н
. Я
п
р
и
в
е
л т
е
бя в
э
тот
м
и
р, и
я
ник
огда т
е
бя
н
е
п
о
ки
н
у
?
.
Об
а
т
а
ла
об
ни
м
а
л
м
е
н
я,
и
это
н
а
п
ол
н
яло
мою
д
у
ш
у т
а
ки
м
бл
а
ж
е
н
с
тв
ом, что
я
н
е
мог
с
д
е
р
ж
а
ть
с
л
е
з
р
а
до
с
т
и
.
К
а
к
с
ч
а
с
тл
и
вы
в
с
е
са
н
т
е
ро!
К
т
о
-
то
мол
и
т
с
я
н
е
в
и
д
и
мо
м
у
бо
г
у
,
н
а
д
е
я
с
ь
к
огд
а
-
ни
б
у
дь
в
с
т
р
е
т
и
т
ь
с
я
с
н
и
м.
А
в
са
н
т
е
р
и
и
бож
ес
тво
явля
е
т
с
я
в
в
и
де
ж
и
во
г
о
с
у
щ
е
с
тва
и
з
п
лоти
и
к
ров
и
,
к
от
о
рого
мож
н
о
к
аса
т
ь
с
я,
об
ни
м
а
т
ь
, люб
и
т
ь
.
Бе
мбе
А
м
а
н
ды
в
ч
е
с
ть
Ш
а
н
го
было оч
е
н
ь
у
д
а
ч
н
ым.
Чтобы
д
а
ть
с
ов
е
ты
п
р
ис
у
т
с
т
в
у
ющ
и
м,
с
не
б
е
с
с
п
у
с
т
и
л
и
с
ь
во
с
е
мь
и
ли
д
е
вять
ор
и
ш.
Мы с
м
а
мой
о
с
т
а
л
и
с
ь
у З
е
н
ы
н
а
н
очь
и
л
е
гли
с
п
а
ть
н
а
с
олом
е
нн
ых
цин
ов
к
а
х
.
Ночь
п
ро
ш
л
а
,
и
ля
г
у
ш
а
ч
и
й
х
ор
у
м
ол
к
.
В
м
ес
то
н
е
го
з
а
з
в
у
ч
а
л ор
к
е
с
тр
цик
а
д. Про
х
л
а
д
н
ы
й
бр
и
з
са
мого р
а
нн
е
го
у
т
р
а
п
р
ин
е
с с
с
обой
м
е
доточ
и
вый
а
ром
а
т
бл
из
л
е
ж
а
щ
е
й
а
п
е
л
ь
с
ин
овой
рощ
и
. Ч
е
р
е
з
к
в
а
др
а
т
н
ое отв
е
р
с
т
и
е
,
з
а
м
е
н
явш
е
е
о
кн
о,
я
?
с
ов
се
м
е
щ
е р
е
б
е
н
ок
?
с
мотр
е
л
н
а
з
в
е
з
ды,
т
ак
и
е же огром
н
ы
е
,
к
а
к
н
а
р
е
п
ро
д
у
кци
и
Ва
н
Гог
а
,
в
ис
е
вш
е
й
в оф
и
с
е
мо
е
го
о
т
ц
а
.
Н
е
бо
п
р
и
обр
е
ло г
л
у
бо
ки
й
т
е
м
н
о
-
с
ин
и
й
отт
е
н
о
к
.
Долж
н
о
быт
ь
,
Ш
а
н
го
у
с
т
у
пи
л
е
го
Й
е
м
а
й
е
,
в
е
л
ик
ой бог
ин
е
-
м
а
т
е
р
и
,
ч
ьи
м
ц
в
е
том был
с
ини
й
?
ц
в
е
т
се
ми
мо
р
е
й
,
п
одвл
ас
т
н
ых
е
й
.
К
огда
с
о
н
,
н
а
к
о
н
е
ц
,
с
п
р
а
в
и
л
с
я
с
м
о
и
м
д
е
т
с
ки
м
вол
н
е
ни
е
м,
м
н
е
п
р
и
в
и
д
е
л
с
я
д
а
л
ьни
й
к
р
а
й
,
где
п
р
а
в
и
л
ц
а
рь
и
бог Ш
а
н
го, где
л
юди
и
д
у
х
и
ж
и
л
и
бок
о
бо
к
,
к
р
а
й
, оч
е
н
ь
д
а
л
еки
й
от Эл
ь
-
Ве
д
а
до.
17
ГЛ
А
В
А 2
НАС
ЛЕ
ДИЕ
Мой
дядя
Джордж
Ка
низ
а
р
ес
,
с
п
е
ци
а
л
и
с
т
п
о
г
е
н
еа
лог
ии
,
тщ
а
т
е
л
ьн
о
и
з
у
ч
и
л
е
вро
п
е
й
с
ки
е
к
ор
н
и
мо
е
го
от
ц
а
.
С
р
е
д
и
е
го
п
р
е
д
к
ов
было
н
е
м
а
ло
а
р
и
с
то
к
р
а
тов.
Од
н
а
к
о
я
с
ч
и
т
а
ю,
что
мои
п
р
е
д
к
и
п
о
м
а
т
е
р
и
н
с
к
ой
л
и
ни
и
б
ес
к
о
н
е
ч
н
о
бол
е
е
к
о
л
ор
и
т
н
ы,
х
о
тя
и
н
е
т
а
к
зн
а
т
н
ы.
М
о
и
от
е
ц
и
м
а
ть
ро
д
и
л
и
с
ь
в
д
в
у
х
с
ов
е
рш
е
нн
о
р
а
зн
ы
х
м
и
р
а
х.
Пор
а
зи
т
е
л
ьн
о,
н
о
у
н
и
х
,
в
е
роят
н
о,
ес
ть
о
б
щ
и
й
п
р
е
до
к
:
ро
д
н
ой
д
е
д
мо
е
го
от
ц
а
,
г
р
а
ф
Б
рю
н
е
,
был,
во
з
мож
н
о,
п
р
а
д
е
дом мо
е
й
м
а
т
е
р
и
.
Пр
и
бл
и
з
и
т
е
л
ь
н
о
в
1870
го
д
у
п
ят
н
а
д
ц
а
т
и
л
е
т
н
я
я
М
а
р
и
я
была
р
а
бы
н
е
й
в
доме
гр
а
фа
Б
рю
н
е
,
са
м
о
го
бог
а
т
о
го
з
е
мл
е
вл
а
д
е
л
ьц
а в
к
у
б
ин
с
к
ом
городе Тр
и
ни
д
а
д.
М
а
ть
М
а
р
и
и
,
Фр
а
н
с
и
с
к
а
,
род
и
л
ас
ь
в
а
фр
ик
а
н
с
к
ом
город
е
-
го
с
у
д
а
р
с
тве
О
й
о
и
п
о
на
ци
о
н
а
л
ь
н
о
с
ти
была
л
у
к
у
ми
(
й
о
р
у
б
а
).
Фр
а
н
с
и
с
к
а м
н
ог
и
е годы ж
и
ла в г
р
а
ф
с
к
ой
с
е
м
ь
е
.
Г
р
а
ф
отд
а
л
М
а
р
и
ю
в ж
е
н
ы
с
во
е
м
у
п
ож
и
лому
шоф
е
р
у
,
Хо
с
е
П
е
р
е
с
у
.
Х
о
с
е
был
о
с
вобож
д
е
нн
ым
р
а
бом,
о
ч
е
н
ь
п
р
е
д
а
нн
ым
гр
а
ф
у
.
Р
од
и
л
с
я он
в Ар
а
р
е (
в
е
р
оят
н
о, город
н
а т
е
рр
и
тор
и
и
с
овр
е
м
е
нн
ого
Бе
нин
а
).
4
д
е
к
а
бря
18
7
0
года
М
а
р
и
я
род
и
ла
м
а
л
ь
ч
ик
а
.
Этот
д
е
н
ь
в
к
у
б
ин
с
к
ой
са
н
т
е
р
и
и
асс
о
ции
р
у
е
т
с
я
с
богом
грома
Ш
а
н
го.
На
я
з
ы
к
е
у
м
а
л
ь
ч
ик
а
была
п
у
р
п
у
р
н
а
я
род
инк
а
в форме обоюдоо
с
трого
то
п
ор
и
к
а
?
в
е
р
н
ый
зн
а
к
п
р
е
д
ан
н
ы
х
с
ы
н
ов Ш
а
н
го. Н
е
к
оторые
са
н
т
е
ро
у
тв
е
р
жд
а
ют,
что
т
а
ки
е
д
е
т
и
?
это ж
и
вые
во
п
лощ
е
ни
я
о
р
и
ш
и
.
С
т
а
р
и
к
и
р
а
бы,
п
р
ин
а
дл
е
ж
а
вш
и
е гр
а
ф
у
,
у
в
и
д
е
ли
в
рыж
и
х
во
л
о
са
х
м
а
л
ь
ч
ик
а
е
ще од
и
н
з
н
а
к
р
ас
п
олож
е
н
и
я Ш
а
н
го к
м
а
л
ь
ч
и
к
у
, т
а
к
к
а
к
и
м
ен
н
о
к
р
асн
о
-
рыж
и
й
с
ч
и
т
ае
т
с
я
ц
в
е
том Ш
а
н
го. М
е
н
е
е
н
а
бож
н
ые
с
в
и
д
е
т
е
ли
рожд
е
ни
я
м
а
лыша
в
с
п
ом
ни
л
и
,
что
в
молодо
с
т
и
у г
р
а
фа
тоже
были рыж
и
е
воло
с
ы.
М
а
л
ь
ч
ик
а
о
к
р
ес
т
и
ли
Хо
се
,
н
о
в
с
е
з
в
а
л
и
е
го
Ба
н
гоч
е
,
и
м
ен
е
м,
к
оторым тр
а
д
ици
о
нн
о
н
а
р
е
к
а
ю
т
и
з
бр
а
нн
ы
х
с
ы
н
ов
Ш
а
н
го.
Ба
н
гоч
е
и
то
(
у
м
е
нь
ш
и
т
е
л
ьн
ое
от
Ба
н
гоч
е
)
р
а
з
р
е
ш
и
ли
п
р
ис
у
т
с
тво
в
а
ть
н
а
у
ро
к
а
х
в
м
ес
те
с б
е
лыми
д
е
т
ь
м
и
и
з
гр
а
ф
с
к
ого дом
а
, и
т
а
ки
м
обр
а
з
ом
он
п
о
л
у
ч
и
л
н
а
ч
а
л
ьн
ое
обр
а
з
ов
а
ни
е
.
Потом
Ба
н
гоч
е
и
то
о
б
у
ч
а
л
с
я
п
орт
н
я
ж
н
о
м
у
и
с
к
у
сс
т
в
у
.
Но
в
с
к
ор
е
,
бл
а
год
а
ря
п
р
и
р
о
д
н
ым
с
п
о
с
об
н
о
с
тям
к
г
а
д
а
ни
ю
и
ц
е
л
и
тел
ь
с
т
в
у
,
он
с
д
е
л
а
л
с
я
от
н
о
с
и
т
е
л
ь
н
о
п
р
е
у
с
п
е
в
а
ющ
и
м
к
у
ра
нд
е
ро
(
ц
е
л
и
т
е
л
е
м).
Л
е
том
1890
года
гр
а
ф
п
од
а
р
и
л
Ба
н
гоч
е
и
то
н
е
бол
ь
шое
и
м
е
ни
е
,
р
ас
п
о
лож
е
нн
ое
с
р
а
з
у
з
а
п
р
е
д
е
л
а
ми
города Тр
ини
д
а
д,
где т
о
т
н
а
ч
а
л
за
ни
м
а
т
ь
с
я
ц
е
л
и
т
е
л
ь
с
твом.
Пр
и
вл
е
к
а
т
е
л
ьн
ы
й молодой
ч
е
лов
е
к
с
т
а
л
п
р
и
ч
и
н
ой
у
п
а
д
к
а
в
д
е
л
а
х
А
н
др
е
а
Орт
и
с
,
са
мой
из
в
ес
т
н
ой
в
Тр
ини
д
а
де
к
ол
д
у
ньи
.
А
н
др
е
а Орт
и
с была
ж
ен
щ
ин
о
й
с
во
е
обр
а
зн
о
й
.
Урож
е
нк
а
К
а
н
а
р
с
ки
х
о
с
тровов,
о
н
а
п
ояв
и
л
ас
ь
н
а
К
у
бе
п
ри
в
ес
ь
ма
з
а
г
а
доч
н
ых
об
с
тоят
е
л
ь
с
тв
а
х
.
Ее
в
н
у
к
,
Х
е
р
м
а
н
П
е
р
е
с
,
к
оторо
м
у
се
й
ч
а
с
з
а
во
се
м
ь
д
е
с
ят
и
к
оторый
ж
и
в
е
т
в
Н
ь
ю
-
Йор
к
е
,
с
о
в
се
й
се
р
ь
е
зн
о
с
т
ь
ю
у
т
в
е
рж
д
ае
т,
что
А
н
др
е
а
п
р
и
л
е
т
е
ла
в
Новый
С
в
е
т
н
а
м
е
тл
е
.
?
В
д
е
т
с
тве
я
в
и
д
е
л,
к
а
к
о
н
а
л
е
т
а
ла
во
к
р
у
г
с
во
е
й
х
и
ж
ин
ы
?
,
?
с
к
а
з
а
л
м
н
е
Х
е
рм
а
н
,
п
е
р
е
к
р
ес
т
и
в
ш
и
с
ь
.
В гл
а
з
а
х
е
го
е
ще
отр
а
ж
а
л
с
я
у
ж
а
с
,
п
е
р
е
ж
и
тый
т
р
и
ч
е
т
в
е
рти
в
е
к
а
н
а
з
а
д.
Моя
род
н
а
я
б
а
б
у
ш
к
а
,
А
н
др
е
а И
са
б
е
л
ь
,
н
а
з
в
а
нн
а
я
в
ч
ес
ть
с
во
е
й
б
а
б
к
и
А
н
д
р
е
а
Орт
и
с
,
т
а
к
боял
а
с
ь
к
о
л
д
у
ньи
,
что
в
с
ю
с
вою
ж
из
н
ь
о
т
к
а
з
ыв
а
л
ас
ь
п
ро
и
з
н
о
с
и
т
ь
с
об
с
тв
е
нн
ое
и
мя
и
н
а
з
ыв
а
ла
се
бя
Оф
е
л
и
е
й
.
О
н
а говор
и
л
а
,
что
в
18
д
е
т
с
тве
е
й
тоже до
в
е
ло
с
ь
н
а
блюд
а
ть
н
е
обы
кн
ов
е
нн
ый
во
з
д
у
ш
н
ый
с
п
е
к
т
а
к
ль
А
н
др
еа
.
А
н
др
е
а
б
ыла
с
тро
йн
о
й
, ш
и
ро
к
о
к
о
с
т
н
о
й
и
оч
ен
ь
вы
с
о
к
о
й
.
У
н
е
е
были
бл
е
д
н
о
-
се
рые
гл
а
з
а
,
л
иц
о
п
е
п
е
л
ьн
ого
ц
в
е
та
и
се
д
е
ющ
и
е
з
о
л
от
и
с
тые
воло
с
ы,
в
се
г
д
а
у
бр
а
нн
ые
в
т
у
гой
п
у
чо
к
.
В
н
е
ш
н
о
с
ть
А
н
др
е
а
Орт
и
с
п
р
и
вл
е
к
а
л
а
в
з
гляды,
н
о
о
н
а
н
е
была
п
о
-
н
ас
тоящ
е
м
у
к
р
ас
и
во
й
.
Дл
и
н
н
ый
п
р
я
мой
н
ос
и
то
н
ки
е
,
к
р
еп
к
о
с
ж
а
тые
г
у
бы
п
р
и
д
а
в
а
ли
е
е
л
и
ц
у
с
у
ров
о
е
,
се
рд
и
тое
выр
а
ж
е
ни
е
.
Р
а
з
м
е
н
яв
ч
е
тв
е
ртый
д
ес
яток
л
е
т,
о
н
а
ж
и
ла
с
о
с
во
и
ми
ч
е
тыр
ь
мя д
е
т
ь
ми
?
д
в
у
мя
м
а
л
ь
ч
ик
а
ми
и
д
в
у
мя
д
е
в
оч
к
а
ми
?
в
х
и
ж
и
н
е
в
к
о
н
ц
е
дл
и
нн
о
й
,
из
в
и
л
и
с
той
дорог
и
,
в
ымощ
е
нн
ой
б
у
лыж
ник
ом.
У
п
од
н
ож
и
я
х
ол
м
а
,
в
на
ч
а
ле
той
же дорог
и
,
н
а
х
од
и
ло
с
ь
ж
и
л
и
ще
Ба
н
гоч
е
и
то.
Вс
к
оре
в
ес
ь
город
г
у
д
е
л
с
л
у
х
а
ми
о
н
а
дв
и
г
а
ющ
е
м
с
я
от
к
рытом
п
о
е
д
инк
е
м
е
ж
д
у
к
ол
д
у
нь
е
й
с
К
а
н
а
р
с
ки
х
о
с
тровов
и
ю
н
ым вы
с
к
оч
к
о
й
-
л
у
к
у
м
и
.
О
д
н
ажды
Ба
н
гоч
е
и
то
п
о
л
у
ч
и
л
п
о
с
л
а
ни
е
,
к
оторого
жд
а
л:
?
Е
с
ли
у
т
е
бя до
с
т
а
точ
н
о
с
м
е
л
о
с
т
и
,
А
н
др
е
а
п
р
и
гл
а
ш
ае
т
т
е
б
я
в
го
с
т
и
,
н
о
п
р
е
д
у
п
р
е
жд
ае
т,
что
н
а
з
а
д
ты
н
е в
е
р
н
е
ш
ь
с
я
?
.
По
к
ло
нн
и
к
и
Ба
н
гоч
е
и
то
у
моля
л
и
е
го
н
е
х
од
и
т
ь
к
к
о
л
д
у
нь
е
,
н
о
он
тол
ьк
о
с
м
е
ял
с
я
в
отв
е
т
н
а
и
х
у
в
е
щ
е
в
а
ни
я
и
говор
и
л:
?
Я
п
о
к
а
ж
у
этой
с
т
а
р
у
х
е
п
а
р
у
з
а
н
ят
н
ы
х
ш
т
у
к
о
в
ин
!
Ей
п
р
и
д
е
т
с
я
в
з
ять
с
вою
м
е
т
л
у
и
у
л
е
т
е
ть
и
з
Т
р
и
н
и
д
а
да
к
ч
е
ртовой
м
а
т
е
р
и
!
Эт
о
т город
?
мо
й
!
?
Ба
н
гоч
е
и
то
п
р
ин
ял
вы
з
ов
и
о
т
п
р
а
в
и
л
с
я
н
а
в
е
рш
и
н
у
х
олма
в
х
и
ж
и
н
у А
н
др
еа
.
С
ов
е
рш
е
нн
о
н
е
ож
и
д
ан
н
ый
и
с
х
од
о
п
ас
н
ой
в
с
т
р
е
чи
до
с
и
х
п
ор
вы
з
ыв
ае
т
л
у
к
а
в
у
ю
у
лыб
к
у
н
а
г
у
б
а
х
Х
е
рм
а
н
а
П
е
р
е
с
а
:
?
В
н
е
к
отором
роде
б
а
б
у
ш
к
а
была
п
р
а
в
а
.
Ба
н
гоч
е
и
то
д
е
й
с
тв
и
т
е
л
ьн
о
н
е
в
е
р
н
у
л
с
я
н
а
з
а
д.
О
н
и
с
т
а
ли
л
юбов
н
и
к
а
ми
и
бы
л
и
вм
ес
те
до
са
мой
с
м
е
рти
Ба
н
гоче
?
тр
и
д
ц
а
ть
л
е
т.
К
л
асс
и
ч
ес
к
а
я
любо
в
н
а
я
и
с
тор
и
я,
?
п
родо
л
ж
ае
т
Х
е
р
м
а
н
.
?
Им
н
е
п
ом
е
ш
а
ла
р
а
зниц
а
в
п
ро
и
с
х
ожд
ен
ии
,
в
во
з
р
ас
те
и
,
что
са
м
о
е
гл
а
в
н
о
е
,
п
р
ин
а
дл
е
ж
н
о
с
т
ь к
р
а
з
л
и
ч
н
ым
р
аса
м.
В
то
вр
е
мя
от
н
ош
е
ни
я
м
е
ж
д
у
п
р
е
д
с
т
а
в
и
т
е
ля
м
и
р
а
з
л
и
ч
н
ы
х
р
а
с
н
а
К
у
б
е
,
о
с
об
е
нн
о
в
городе
Тр
ини
д
а
д,
бы
л
и
д
а
л
е
к
о
н
е
са
мыми
се
р
д
е
ч
н
ыми
(
с
м.
П
р
и
лож
е
ни
е
1).
О
ч
е
н
ь
р
е
д
к
о
с
л
у
ч
а
л
о
с
ь
,
что
б
е
л
а
я
ж
е
н
щ
ин
а
ж
и
ла
с
ц
в
е
т
н
ым
м
у
ж
ч
ин
о
й
,
н
о
в
е
дь
А
н
др
е
а
была
н
е
обы
кн
ов
е
нн
ой
ж
е
н
щ
ин
о
й
!
У
н
и
х
с
Бан
гоче
ник
огда
н
е
было
п
р
е
др
ас
с
у
д
к
о
в
?
.
По
с
т
а
н
д
а
рт
а
м
X
I
X в
ек
а А
н
др
е
а была
у
же
с
л
и
ш
к
ом
с
т
а
р
а
,
чтобы
и
м
е
ть
д
е
т
е
й
.
Но
,
т
е
м
н
е
м
е
н
е
е
,
у
не
е
и
Ба
н
гоч
е
и
то
род
и
л
и
с
ь
ч
е
тв
е
ро
м
а
лыш
е
й
?
три
д
е
воч
к
и
и
м
а
л
ь
ч
и
к
.
Од
н
а
и
з
д
е
воч
е
к
,
Х
у
а
н
а
(моя
п
р
а
б
а
б
у
ш
к
а
),
бы
л
а
с
л
у
ж
и
т
е
л
ьниц
е
й
Ш
ан
го,
к
а
к
и
е
е от
е
ц
. На
К
у
бе
н
е
с
о
х
р
а
ни
л
ас
ь
т
а
к
а
я
о
с
об
е
нн
о
с
ть
р
е
л
и
г
и
и
й
о
р
у
б
а
,
к
а
к
н
ас
л
е
д
с
тв
е
нн
ое
с
л
у
ж
е
ни
е од
н
о
м
у и
то
м
у
ж
е
о
р
и
ш
е
.
Но
в
се
м
ь
е
Ба
н
г
оч
е
и
то
тр
а
д
и
ц
и
я
п
ро
д
олж
а
ла
с
у
щ
е
с
твов
а
ть м
н
ог
и
е
годы.
Говорят,
что
в
с
е
п
р
е
д
к
и
Ба
н
гоч
е
и
то
в
О
й
о были
жр
е
ц
а
ми
Ш
а
н
го.
Тр
а
д
и
ц
и
я
п
р
е
рв
а
л
ас
ь
,
к
огда
Об
а
т
а
ла
отобр
а
л
мою
голо
в
у у Ш
а
н
го, и
я
с
т
а
л
пе
рвым в
н
а
ш
е
й
с
е
м
ь
е
,
к
то
н
е
п
р
ин
ял
п
о
н
ас
л
е
д
с
т
в
у
долг
с
л
у
ж
е
ни
я ор
и
ше
грома
и
мол
н
ий
.
На
с
м
е
рт
н
ом
одре
Ба
н
г
оч
е
и
то
з
а
в
е
щ
а
л
с
вою
л
и
бр
е
т
у (
з
а
пи
с
н
у
ю
кни
ж
к
у
,
д
н
е
в
ник
)
доч
е
ри
Х
у
а
н
е
,
к
отор
а
я
п
отом
п
е
р
е
д
а
ла
е
е
с
в
о
е
й
с
т
а
рш
е
й
доч
е
ри
А
н
др
е
а
И
са
б
е
л
ь
.
С
е
й
ч
а
с
этот
ц
ен
н
е
й
ш
и
й
и
с
точ
н
и
к
ж
и
в
о
пи
с
н
о
из
лож
е
н
н
ой
и
н
форм
а
ц
и
и
н
а
х
о
д
и
т
с
я
у мо
е
й
т
е
т
у
ш
к
и
А
й
дэ в Г
а
в
а
н
е
.
В
1905
го
д
у
Х
у
а
н
а
,
с
т
а
рш
а
я
дочь
Ба
н
гоч
е
и
то,
с
т
а
ла
гр
а
жд
а
н
с
к
ой
ж
е
н
ой
м
е
л
к
ого
з
е
мл
е
вл
а
д
е
л
ьц
а
и
с
п
а
н
о
-
ин
д
е
й
с
к
ого
п
ро
и
с
х
о
ж
д
е
ни
я
п
о
и
м
ен
и
Ф
е
л
ис
и
а
н
о
З
а
й
а
с
Т
а
рд
и
о.
Он
был добрым,
у
в
а
ж
а
е
мым
ч
е
лов
е
к
ом и
х
от
е
л
р
а
з
в
ес
т
и
с
ь
с
о
с
во
е
й
п
е
рвой
ж
е
н
о
й
,
н
о в те
вр
е
м
е
н
а это
было
н
е
во
з
мож
н
о.
Тр
и
д
ц
а
т
и
л
е
т
ни
й
м
у
жч
ин
а и
е
го
п
я
т
н
а
д
ц
а
т
и
л
е
т
н
яя
гр
а
жд
а
н
с
к
а
я
ж
е
н
а
ж
и
л
и
т
а
к
,
к
а
к
б
у
дто
были
ж
е
н
а
ты
п
о
з
а
к
о
н
у
.
Т
а
к
к
ни
м
и
о
т
н
о
с
и
л
и
с
ь
.
От
этого
с
ч
ас
тл
и
вого
с
ою
з
а
род
и
л
и
с
ь
т
р
и
д
оч
е
р
и
.
Но
п
я
т
н
а
д
ц
а
ть
л
е
т
с
п
у
с
тя
с
ч
ас
т
ь
ю
влюбл
е
нн
ой
п
а
ры
п
р
и
ш
е
л
тр
а
г
и
ч
ес
ки
й
к
о
н
е
ц
,
к
огда
Ф
е
л
и
с
и
а
н
о
п
одд
е
рж
а
л
с
п
ор
о гр
а
ниц
а
х
вл
а
д
е
н
и
й
и
п
р
ин
я
л
отр
а
вл
е
нн
ое
п
и
т
ь
е
и
з
р
у
к
вр
а
ждо
в
а
вш
е
го
с
ни
м
с
о
се
д
а
,
к
оторый
п
р
и
тво
р
и
л
с
я,
что
ж
е
л
ае
т
м
и
р
а
.
З
ак
о
нн
а
я
ж
е
н
а
Ф
е
л
и
с
и
а
н
о,
о
к
о
торой
н
и
к
т
о
ни
ч
е
го
н
е
с
лыш
а
л
в
т
е
ч
е
ни
е
п
ят
н
а
д
ц
а
т
и
л
е
т, вд
р
у
г
объяв
и
л
ас
ь
н
а
п
о
х
оро
н
а
х
и
з
а
яв
и
ла
о
с
во
е
м
п
р
а
в
е
н
а
и
м
у
щ
е
с
тво
м
у
ж
а
.
Х
у
а
н
а и
е
е
т
рое доч
е
р
е
й
в
б
у
к
в
а
л
ьн
ом
с
мы
с
л
е о
к
а
з
а
л
и
с
ь
н
а
у
л
иц
е
.
Х
у
а
н
а
п
е
р
ее
х
а
ла в Г
а
в
а
н
у
,
г
д
е
к
о
е
-
к
а
к
п
е
р
е
б
и
в
а
л
ас
ь
,
у
с
т
ро
и
вш
и
с
ь
н
а р
а
бо
т
у
п
р
а
ч
к
о
й
.
С
т
а
рш
а
я
дочь
Х
у
а
н
ы,
А
н
др
е
а И
с
а
б
е
ль
(
н
а
з
ыв
а
вш
а
я
се
бя
Оф
е
л
и
е
й
),
с
б
е
ж
а
л
а с
ни
щ
и
м
и
с
п
а
нц
е
м
п
о
и
м
е
н
и
Ва
л
е
н
т
и
н
Го
н
са
л
ес
,
к
огда
е
й
было
од
и
нн
а
д
ц
а
ть
л
е
т.
У
н
и
х род
и
л
и
с
ь
две доч
е
р
и
:
моя
19
м
а
т
ь
,
А
н
а
Р
о
с
а (
п
о
з
д
н
е
е о
н
а в
з
яла
с
е
бе
с
цени
ч
ес
ки
й
п
се
вдо
ни
м
Р
о
к
са
н
а
),
и
моя
т
е
т
к
а
А
й
дэ.
Ита
Оф
е
л
и
и
(
н
а
бор
п
р
а
в
и
л,
т
а
б
у и
п
р
е
д
с
к
а
з
а
ний
,
д
а
ющ
и
х
с
я
п
ри
п
о
с
вящ
е
нии
)
з
а
п
р
е
т
и
л
е
й
из
вл
е
к
а
ть
и
з
са
н
т
е
р
и
и
выго
д
у
,
п
оэтому
с
л
у
ж
е
ни
е
о
с
т
а
ло
с
ь тол
ьк
о
е
е
л
и
ч
н
ым
з
а
н
ят
и
е
м.
Ба
б
у
ш
к
а
с
ом
н
е
в
а
л
ас
ь
,
с
то
и
т
л
и
п
о
с
вящ
а
ть
в
са
н
т
е
р
и
ю
с
во
и
х
до
ч
е
р
е
й
.
Ей
было
до
са
д
н
о,
что
н
е
к
ото
р
ы
е
,
м
е
не
е од
а
р
е
нн
ы
е
,
ч
е
м
о
н
а
,
са
н
т
е
ро
п
р
и
обр
е
т
а
ли
в
Г
а
в
а
н
е бог
а
т
с
тво,
в
то
вр
е
мя
к
а
к
е
е
са
н
то
о
с
т
а
вляли
е
е
п
ро
з
яб
а
т
ь
в
б
е
д
н
о
с
т
и
.
О
н
а
н
а
ч
а
ла
з
а
д
у
мы
в
а
т
ь
с
я
о
л
у
чш
е
й
ж
из
н
и
для
с
во
и
х
с
в
е
тло
к
ож
и
х
доч
е
р
е
й
.
О
н
а
з
а
м
е
т
и
л
а
,
что
с
о
с
тоят
е
л
ьн
ые
люд
и
,
ч
ь
ю
од
е
ж
д
у о
н
а
с
т
и
р
а
л
а
,
с
ч
и
т
а
ют
са
н
т
е
р
и
ю
п
р
е
п
я
т
с
тв
и
е
м
для во
с
х
ожд
е
ни
я
п
о
с
о
ци
а
л
ьн
ой
л
ес
т
н
иц
е
.
Од
н
ак
о,
к
огда м
а
ме
б
ыло
т
р
и
год
а
,
о
н
а
у
с
лы
ш
а
ла
с
т
у
к
б
а
р
а
б
а
н
ов
н
а
са
н
г
е
р
и
а
н
с
к
ом
п
р
а
з
д
н
ес
тве в доме
п
о
с
о
с
е
д
с
т
в
у
,
у
б
е
ж
а
ла от
м
а
т
е
ри
и
п
робр
а
л
ас
ь
н
а
б
е
мб
е
.
Т
а
м
в
м
а
лыш
к
у в
с
е
л
и
л
с
я
Ш
а
н
го
и
н
е
п
о
к
и
д
а
л
е
е
т
е
ло,
п
о
к
а
н
е
бы
л
и
и
с
п
ол
н
е
н
ы
н
е
к
оторые
п
р
е
дв
а
р
и
т
е
л
ьн
ые
р
и
т
у
а
лы
п
о
с
вящ
е
ни
я.
В
од
инн
а
д
ц
а
т
и
л
е
т
н
е
м во
з
р
ас
те
м
а
м
а
вы
и
гр
а
л
а
к
о
н
к
у
рс
молодых
и
с
п
ол
н
и
т
е
л
е
й
н
а
р
а
д
и
о.
Т
а
к
н
а
ч
а
л
ас
ь
е
е
с
оро
к
а
л
е
т
н
яя
к
а
р
ь
е
ра
в
р
а
з
вл
е
к
а
т
е
л
ьн
ой
и
н
д
у
с
тр
ии
. О
н
а
вы
с
т
у
п
а
ла
н
а
р
а
д
и
о, в
н
оч
н
ых
к
л
у
б
а
х
,
п
е
ла
для
к
ин
о и
т
е
л
е
в
и
д
е
ни
я. Этот
у
с
п
е
х
,
к
оторый
о
н
а
с
т
а
в
и
т в
з
ас
л
у
г
у
с
во
и
м
са
н
то,
п
о
з
вол
и
л
е
й
з
а
н
ять
с
о
ц
иа
л
ьн
ое
п
олож
ен
и
е
,
к
от
орого
о
н
а
н
е
с
могла
бы
доб
и
т
ь
с
я
д
р
у
г
и
м
с
п
о
с
обом.
К
огда
е
е
к
а
р
ь
е
ра
тол
ьк
о
н
а
б
и
р
а
ла
обороты,
м
а
м
е
п
р
е
длож
и
ли
оч
ен
ь
выгод
н
ый
к
о
н
тр
а
к
т
н
а
т
у
р
н
е
п
о
Юж
н
ой
и
Ц
е
н
тр
а
л
ьн
о
й
Ам
е
р
ик
е
. Пр
е
д
п
ол
а
г
а
ло
с
ь
,
что
э
то
п
е
рвое
п
у
т
е
ш
е
с
тв
и
е
з
а
п
р
е
д
е
лы
К
у
б
ы
с
д
е
л
ае
т
с
л
а
в
у м
а
мы м
е
ж
д
у
н
а
род
н
о
й
.
Ее
а
г
ен
т
к
а
т
е
гор
и
ч
ес
к
и
н
ас
тоял
н
а том,
чтобы
о
н
а
п
р
ин
яла
п
р
е
длож
ен
и
е
. Но,
к
огда о
н
а
у
же
с
о
б
и
р
а
л
ас
ь
сес
ть
в
са
м
ол
е
т,
се
р
ь
е
з
н
ый
ч
е
р
н
о
к
ож
и
й м
а
л
ь
ч
и
к л
е
т дв
е
н
а
д
ц
а
т
и
,
од
е
тый
в
ч
е
р
н
ые
ш
и
ро
ки
е
бр
ю
к
и
и
к
р
ас
н
у
ю
р
у
б
а
ш
к
у
,
п
одош
е
л
к
н
е
й
и
с
к
а
з
а
л:
?
С
е
нь
ор
а
,
н
е
у
ез
ж
а
й
т
е
?
.
М
а
ма от
к
а
з
а
л
ас
ь
п
од
н
ят
ь
с
я
н
а борт,
д
а
же
н
е
с
мотря
н
а то, что
е
е б
а
г
а
ж
был
у
ж
е в
са
мол
е
т
е
.
Им
п
р
е
с
а
р
и
о
п
о
п
ыт
а
л
с
я
у
говор
и
ть
е
е в
с
е
-
т
а
к
и
п
ол
е
т
е
ть
с т
р
у
пп
о
й
.
По
л
у
ч
и
в
от
к
а
з
,
он
р
а
з
о
з
л
и
л
с
я
и
у
вол
и
л
ее
.
На
с
л
е
д
у
ю
щ
и
й
д
е
н
ь
в
с
ю
с
тр
а
н
у
п
отря
с
ли
н
ово
с
ти
об
а
в
и
а
к
а
т
ас
троф
е
,
у
не
с
ш
е
й
ж
из
н
и
м
н
ог
и
х
з
а
м
е
ч
а
т
е
л
ьн
ы
х
, т
а
л
а
н
тл
и
в
ы
х люд
е
й
.
М
а
ма
н
е
п
о
к
ол
е
б
и
мо
в
е
р
и
т,
что
это
Э
л
е
г
г
у
а
м
а
т
е
р
и
а
л
из
ов
а
л
с
я
и
с
п
а
с
е
й
ж
изн
ь
, в
е
д
ь
,
к
а
к
у
т
в
е
ржд
а
е
т
п
ов
е
р
ь
е
,
од
н
о
и
з
во
п
лощ
е
ни
й
Эл
е
г
г
у
а
?
это
в
е
ч
н
ое
д
и
тя,
а
е
го
ц
в
е
та
?
ч
е
р
н
ый
и
к
р
ас
н
ы
й
.
На
п
у
ти
к
с
о
ц
и
а
л
ь
н
о
м
у
и
а
рт
и
с
т
и
ч
ес
к
о
м
у
у
с
п
е
х
у
м
а
ма
с
к
рыв
а
ла
с
вою
п
р
и
в
е
рж
е
нн
о
с
ть
к
с
а
н
т
е
р
и
и
о
т
бол
ь
ш
ин
с
т
ва
н
овых
д
р
у
з
е
й
.
Д
о
ма
о
н
а
п
родол
ж
а
ла
и
с
п
ол
н
я
т
ь
са
н
т
е
р
и
а
н
ск
и
е
р
и
т
у
а
лы
и
в
е
р
и
л
а
,
ч
то
с
л
а
в
у и
бог
а
т
с
тво
е
й
п
р
и
н
ес
ли
са
н
то.
Т
р
и м
а
м
ин
ых
у
д
а
ч
н
ых
бр
ак
а с
выд
а
ющ
и
м
и
с
я
л
юд
ь
ми
?
м
и
лл
и
о
н
е
р
о
м
Б
е
нн
и
Х
а
мм
е
р
о
м
е
вр
е
й
с
к
о
-
к
а
н
а
д
с
к
ого
п
ро
и
с
х
ожд
ен
и
я,
м
е
к
с
и
к
а
н
с
ки
м
а
рт
и
с
том Г
и
л
ь
е
рмо
Ч
аса
ро
(
с
ы
н
ом
п
о
п
у
ляр
н
е
й
ш
е
го
п
е
в
ц
а
М
е
к
с
ик
и
То
н
ь
и
л
я
Н
е
гры)
и
бог
а
т
ы
м
м
е
д
ик
ом
Р
а
у
л
е
м
К
а
низ
а
р
ес
ом
-
Ве
р
с
о
н
о
м
,
гр
а
фом
Б
рю
н
е
,
у
п
р
оч
и
ли
е
е
п
о
лож
ен
и
е в
вы
с
ш
е
м
общ
ес
т
в
е Г
а
в
а
н
ы.
Но
д
а
ж
е
от
м
у
ж
е
й
о
н
а
с
к
рыв
а
л
а
,
что
была
жр
иц
е
й
са
н
т
е
р
ии
. С
мо
и
м
от
ц
ом
о
н
и р
асс
т
а
л
и
с
ь
,
к
огда
м
н
е
было
се
мь
л
е
т
(
ч
е
р
е
з
дв
а
д
ц
а
ть
л
е
т
о
н
и
в
н
овь
п
ож
е
н
ят
с
я).
По
с
ле этого
м
а
ма
с
т
а
ла
п
р
а
к
т
ик
ов
а
ть
са
н
т
е
р
и
ю
бо
л
е
е от
к
рыто
и
п
о
з
во
л
и
л
а
с
т
а
рш
и
м
с
а
н
т
е
ро,
н
а
п
р
а
влявш
и
м
е
е
д
у
хо
в
н
у
ю
ж
изнь
,
п
о
с
вят
и
т
ь
м
е
н
я
в
т
а
йн
ы
са
н
то.
В
са
н
т
е
р
и
а
н
с
к
и
х
и
ле
я
у
с
лы
ш
а
л
волш
е
б
н
ые
др
е
в
ни
е
и
с
тор
и
и
об
ор
и
ш
а
х
и
с
т
а
л
ч
ас
т
ь
ю
з
а
г
а
доч
н
ого
м
и
ра
са
н
т
е
р
ии
.
И
с
тор
и
я
мо
е
й
се
м
ь
и
п
о
к
а
з
ыв
ае
т
в
с
ю
с
л
ож
н
о
с
ть и
д
а
же
п
р
о
т
и
вор
е
ч
и
во
с
ть от
н
ош
е
ни
я
к
у
б
инц
е
в
к
са
н
т
е
р
ии
.
В
с
л
е
д
у
ю
щ
е
й
гл
а
ве
р
ас
с
мотр
е
н
ы
обыч
а
и
и
у
чр
е
ж
д
е
ни
я,
к
оторые
п
омогли
са
н
т
е
р
и
и
во
й
ти
в
к
у
б
ин
с
к
ое
общ
ес
тво.
20
ГЛ
А
В
А 3
Э
В
О
Л
Ю
ЦИЯ И
В
Ы
ЖИ
В
АНИЕ
САН
ТЕ
Р
ИИ
Я
й
о
р
у
б
а
, я рыд
а
ю
н
а
я
з
ы
к
е
й
о
р
у
б
а
,
н
а
л
у
к
у
м
и
.
К
у
б
ин
е
ц
-
й
о
р
у
б
а
,
К
у
б
е
я отд
а
ю
с
вой
п
л
а
ч,
р
а
до
с
т
н
ое
рыд
а
ни
е
й
ор
у
б
а
,
что б
ь
е
т
и
з
м
е
н
я
к
люч
о
м.
Нико
л
ас
Ги
ль
е
н
.
С
о
н
е
т
?
6
Потом
к
и
й
о
р
у
б
а бол
е
е
,
ч
е
м
к
а
к
а
я
-
л
и
бо
др
у
г
а
я
а
фр
ик
а
н
с
к
а
я
г
р
у
пп
а
н
а
К
у
б
е
,
п
р
е
у
с
п
е
ли
в
с
о
х
р
а
н
е
н
и
и
с
во
е
й
к
у
л
ь
т
у
ры
и
д
а
же
п
овл
и
яли
н
а
са
м о
б
л
и
к
К
у
бы в
п
ро
ц
е
с
се
,
к
оторый
в
е
л
и
ки
й
к
у
б
ин
с
ки
й
а
н
тр
о
п
олог
Ф
е
р
н
а
н
до
Орт
и
с
н
а
з
в
а
л
т
р
а
н
с
к
у
л
ь
т
у
р
а
ци
е
й
.
В
с
во
е
й
кни
ге
?
К
у
б
ин
с
к
а
я
п
ол
и
фо
н
и
я
?
1
.
Орт
и
с
р
асс
к
а
з
ы
в
ае
т
об
и
с
т
о
р
и
и
К
у
бы,
бол
ь
ш
а
я ч
ас
ть
к
оторой
с
вя
з
а
н
а
с
э
к
с
п
ортом
са
х
а
ра
и
т
а
б
а
к
а
.
С
огл
ас
н
о Орт
и
с
у
э
ти
тов
а
ры вывод
и
ли
н
а
м
у
з
ы
к
а
л
ьн
ом
ин
с
т
р
у
м
е
н
те
п
од
н
а
з
в
ан
и
е
м
К
у
ба то
н
ес
тро
йн
ы
е
,
то
г
а
рмо
ни
ч
н
ые м
е
лод
ии
.
Бе
лый
са
х
а
р
и
к
ор
и
ч
н
е
вый
т
а
б
а
к
?
отл
и
ч
н
ые м
е
т
а
фо
р
ы
для
д
в
у
х
о
с
н
ов
н
ы
х р
ас
овых
с
о
с
т
а
вля
ющ
и
х
о
с
трова
?
е
вро
пейц
е
в (
и
с
п
а
нц
е
в) и
а
фр
ик
ан
ц
е
в (
л
у
к
у
м
и
,
к
о
н
гол
ез
ц
е
в,
к
а
р
а
б
а
л
и
).
Эти
две
р
ас
ы
п
р
и
ч
у
д
л
и
во
с
м
е
ш
и
в
а
ют
с
я
м
е
ж
д
у
с
обо
й
,
п
о
с
т
е
п
е
нн
о доб
а
вляя
к
к
у
б
ин
с
к
ому
п
е
йз
а
ж
у
н
овые
м
н
о
г
о
ц
в
е
т
н
ые
отт
е
нки
,
и
н
о
гда
н
е
ж
н
ы
е
,
ин
огда яр
ки
е
.
Поэто
м
у и
са
мо
т
е
ч
е
ни
е
ж
и
з
н
и
н
а
К
у
б
е
быв
ае
т
то
н
ес
тро
йн
ы
м,
то
г
а
рмо
ни
ч
н
ым.
К
у
ба
п
ол
н
а
п
рот
и
вор
е
ч
и
й
и
о
д
н
овр
е
м
е
нн
о
н
е
о
быч
а
йн
о
ц
е
ло
с
т
н
а
.
К
а
к
од
н
а
жды
з
а
м
е
т
и
л Ф
и
д
е
ль
К
ас
тро,
эта
с
т
р
а
н
а
с
к
ор
е
е
а
фр
о
-
и
с
пан
с
к
а
я,
н
е
ж
е
ли
л
а
т
ин
о
а
м
е
р
ик
а
н
с
к
а
я.
И
хо
тя
р
ас
овые
в
з
а
и
моот
н
ош
е
ни
я
м
е
ж
д
у ч
е
р
н
ым
и
,
б
е
лым
и
и
м
у
л
а
т
а
ми
в
с
е
гда бы
л
и
до
с
т
а
точ
н
о
б
у
р
н
ы
м
и
(
с
м.
Пр
и
лож
е
ни
е 1),
мощ
н
ое вл
и
я
ни
е
а
фр
ик
а
н
с
к
ой
к
у
л
ь
т
у
ры
в
ц
е
лом
и
к
у
л
ь
т
у
ры
й
ор
у
б
а
в
ч
а
с
т
н
о
с
ти
н
а
я
з
ы
к
,
м
у
з
ы
к
у
и
р
е
л
и
г
и
ю
К
у
бы
оч
е
в
и
д
н
о.
Эр
н
ес
то
Л
е
к
у
о
н
а
,
в
е
л
и
ч
а
й
ш
и
й
к
у
б
ин
с
ки
й
к
о
м
п
о
з
и
тор,
с
о
з
д
а
в
а
л
л
и
р
и
ч
ес
ки
е
пь
ес
ы
н
а
и
с
п
а
н
с
ки
е мот
и
вы.
Од
н
а
к
о
он
был
т
а
к
же и
м
а
с
т
е
ром
а
фр
о
-
к
у
б
ин
ски
х
р
и
тмов.
Его
к
у
зин
а
М
а
р
г
а
р
и
та
Л
е
к
у
о
н
а
,
тоже
из
в
ес
т
н
ый
к
у
б
ин
с
ки
й
к
ом
п
о
з
и
тор,
н
а
пи
са
л
а
,
во
з
мож
н
о,
са
м
у
ю
зн
а
м
е
ни
т
у
ю
а
фр
о
-
к
у
б
ин
с
к
у
ю
п
ес
н
ю
?
Б
а
б
а
л
у
?
,
к
отор
а
я
с
т
а
ла
п
о
п
у
ляр
н
ой
в
С
о
е
д
ин
ен
н
ых
Шт
а
т
а
х
в
и
с
п
ол
н
е
н
и
и
Д
ес
и
А
р
н
а
з
.
В т
а
ки
х
с
л
у
ч
а
ях
и
м
е
нн
о
а
фр
ик
а
н
с
к
ое вл
и
я
ни
е
о
п
р
е
д
е
ля
е
т
к
у
б
ин
ск
и
й
д
у
х
,
х
отя м
а
ло
к
то это
п
р
и
зн
ае
т.
Афр
ик
а о
к
а
з
а
ла во
з
д
е
й
с
тв
и
е д
а
же
н
а
к
у
б
ин
с
к
ое
к
а
тол
и
ч
ес
тво.
С
вя
т
у
ю
Д
е
в
у
М
и
ло
се
рд
и
я,
к
о
то
р
у
ю
П
и
й
X
I
I
н
а
р
е
к
х
р
ан
и
т
е
л
ьн
и
ц
е
й
К
у
бы,
ч
ас
то
из
о
бр
а
ж
а
ют
в
в
и
де
п
р
е
к
р
ас
н
ой
м
у
л
атки.
С
т
а
р
у
ш
к
и
?
ч
и
с
тог
о
?
и
с
п
а
н
с
к
ого
п
ро
и
с
х
ожд
е
ни
я,
к
оторые
у
с
е
рд
н
о
м
а
ш
у
т
ж
е
лтыми
п
л
а
точ
к
а
ми
в
зн
а
к
п
р
и
в
е
т
с
тв
и
я Д
е
ве
М
а
р
ии
,
н
е
п
о
н
и
м
а
ют, что
н
а
са
мом
д
е
ле
о
н
и
вы
п
о
л
н
я
ю
т
д
р
е
в
ни
й
р
и
т
у
а
л
п
р
и
в
е
т
с
тв
и
я
О
ш
у
н
.
Цв
е
т
О
ш
у
н
?
ж
е
лт
ы
й
,
а
са
ма
о
н
а отожд
ес
твля
е
т
с
я
н
а
К
у
бе
с
о
С
вятой
Д
е
вой
М
и
ло
се
рд
и
я.
С
а
н
т
е
р
и
я,
к
а
к
и
в
с
я
а
фр
ик
а
н
с
к
а
я
1
F
.
O
r
ti
s
.
C
u
b
an
C
ou
n
te
rpoin
t.
NY,
194
7
.
21
к
у
л
ь
т
у
р
а
,
н
е вы
х
од
и
т
и
з
п
о
д
п
о
л
ь
я,
н
о
,
т
е
м
н
е
м
е
н
е
е
,
в
н
о
с
и
т
н
е
из
м
е
р
и
мый в
к
л
а
д
в
к
у
б
ин
с
ки
е
м
у
з
ы
к
у
, я
з
ык
и
фол
ь
к
лор.
К
А
Б
ИЛ
Ь
ДО
На
К
у
б
е
, т
а
к
же
к
а
к
и
в
Б
р
а
зи
л
ии
,
с
лож
и
л
и
с
ь
в
ес
ь
ма
б
л
а
го
п
р
и
ят
н
ые
об
с
тоят
е
л
ь
с
тва для
того,
чтобы
й
о
р
у
ба
с
могли
с
о
х
р
а
ни
ть
с
вою
к
у
л
ь
т
у
р
у
.
Н
е
вол
ьн
о
э
т
у
з
а
д
а
ч
у
для
й
о
р
у
б
а
обл
е
гч
и
ли
два
в
и
да
к
у
б
ин
с
ки
х
у
чр
е
ж
д
е
ний
:
и
с
п
а
н
с
ки
е
эт
н
и
ч
ес
ки
е
к
л
у
бы
и
р
и
м
с
к
о
-
к
а
тол
и
ч
ес
к
а
я
ц
е
р
к
ов
ь
.
И
с
п
а
н
с
ки
е
к
ол
о
ни
с
т
ы
н
а
К
у
б
е
были
н
е
од
н
ород
н
ы
п
о
с
во
е
м
у
с
о
с
т
а
в
у
.
Это
были
в
ых
о
д
ц
ы
и
з
Г
а
л
и
ц
ии
,
Бис
к
а
йи
,
А
с
т
у
р
ии
,
А
н
д
а
л
у
си
и
и
с
К
а
н
а
р
с
ки
х о
с
тровов.
К
роме
оф
ици
а
л
ьн
ого
к
ас
т
и
л
ь
с
к
ого
в
а
р
и
а
н
та
и
с
п
а
н
с
к
ого
я
з
ы
к
а
о
н
и
говор
и
л
и
е
ще
и
н
а
д
и
а
л
е
к
т
а
х
,
т
а
к
и
х
,
к
а
к
г
а
лл
е
го,
ка
т
а
ло
н
с
ки
й
и
б
ас
к
с
к
и
й
. На
о
с
н
ове
с
во
е
го эт
ни
ч
ес
к
ого,
р
е
г
и
о
н
а
л
ь
н
ого
и
л
ин
гв
и
с
т
и
ч
ес
к
ого
род
с
тва
ка
жд
а
я
и
з
н
а
ци
о
н
а
л
ьн
ы
х
г
р
у
п
п
с
о
з
д
а
в
а
ла
с
вои
общ
ес
тв
е
нн
ые
к
л
у
бы
и
об
щ
ес
тва
в
з
а
и
мо
п
омощ
и
.
В отл
и
ч
и
е
от
с
в
о
и
х
а
н
глоговорящ
и
х
с
об
р
а
т
ь
е
в,
и
с
п
а
н
с
ки
е
и
п
ор
т
у
г
а
л
ь
с
ки
е
р
а
бовл
а
д
е
л
ьц
ы
п
оощряли р
а
з
д
е
л
е
ни
е
р
а
бов
п
о
эт
ни
ч
ес
ки
м
г
р
у
пп
а
м,
п
ол
а
г
а
я,
что
т
а
ки
м
обр
а
з
ом
н
е
вол
ьни
к
и
н
е
с
мо
г
у
т
объ
е
д
ини
т
ь
с
я
для
во
с
с
т
а
ний
.
Н
а
м
е
р
е
в
а
я
с
ь
обр
а
т
и
ть
р
а
бов
и
с
вобод
н
ых ч
е
р
н
о
к
ож
и
х
в
х
р
и
с
т
иа
н
с
т
во,
ц
е
р
к
овь
п
о
к
р
ов
и
т
е
л
ь
с
твов
а
ла
и
м
в
орг
а
низ
ац
и
и
с
во
и
х
с
об
с
тв
е
нн
ых
общ
ес
тв
е
нн
ых
к
л
у
бов
и
о
б
щ
ес
тв
в
з
а
и
мо
п
омощ
и
.
Эти
у
чр
е
жд
е
ни
я,
н
а
з
ыв
ае
мые
каби
льд
о,
были
з
е
р
к
а
л
ь
н
ым
отр
а
ж
е
ни
е
м
с
во
и
х
и
с
п
а
н
ск
и
х
а
н
а
логов
и
т
а
к
же
с
о
з
д
а
в
а
л
и
с
ь
н
а о
с
н
ове
эт
ни
ч
ес
к
ого, р
е
г
и
о
н
а
л
ьн
ого
и
л
ин
гв
и
с
т
и
ч
ес
к
ого род
с
тв
а
. Е
с
ть
до
к
у
м
е
н
т
а
л
ьн
ые
с
в
и
д
е
т
е
л
ь
с
тва
того,
что
к
1568
го
д
у
а
фр
ик
а
н
с
ки
е
к
л
у
бы,
н
а
з
ыв
а
е
м
ы
е
к
а
б
и
л
ь
до,
у
же
с
у
щ
е
с
твов
а
ли
в Г
а
в
а
н
е
.
Говорят, что
н
е
к
оторые
и
з
н
и
х
в
с
е
е
ще
ф
у
нкци
о
ни
ров
а
ли
п
о
с
л
е
к
у
б
ин
с
к
ой
р
е
волю
ц
и
и
.
Вс
к
оре
п
о
с
ле
п
ояв
л
е
ни
я
к
а
б
и
л
ь
до
у
н
и
х
п
ояв
и
ло
с
ь
н
е
обы
кн
о
в
е
нн
о
в
а
ж
н
ое
п
р
е
д
н
аз
н
а
ч
е
ни
е
?
х
р
а
н
и
ть
?
с
т
а
р
ы
е
тр
а
д
иц
и
и
? А
фр
ики
.
Н
а
и
бол
е
е
се
р
ь
е
зн
ой
за
д
а
ч
е
й
эт
и
х
к
л
у
бов
с
т
а
ло
с
о
х
р
а
н
е
ни
е
и
ми
а
фр
ик
а
н
с
к
и
х
р
е
л
и
г
и
о
з
н
ых
в
е
ров
а
н
ий
.
М
н
ог
и
е
а
фр
ик
а
н
ск
и
е тр
а
д
иц
и
и
до
си
х
п
ор
с
у
щ
ес
т
в
у
ют
бл
а
го
д
а
ря
эт
и
м
у
чр
е
ж
д
е
ни
ям.
Но,
в
е
роят
н
о,
бол
ь
ше
в
се
го
б
л
а
г
из
вл
е
к
ла
и
з
ни
х
р
е
л
и
г
и
я
й
о
р
у
б
а
/
л
у
к
у
м
и
.
Три
в
е
л
ик
и
х
а
фр
о
-
к
у
б
ин
с
ки
х
н
ас
л
е
д
и
я,
п
р
ин
а
д
л
е
ж
а
щ
и
х
р
а
з
л
и
ч
н
ым л
ин
гв
и
с
т
и
ч
ес
ки
м
г
р
у
п
п
а
м,
дошли
до
н
а
ш
и
х д
н
е
й
.
Это
с
о
х
р
а
н
е
нн
ые
П
а
ло
Мо
н
те и
П
а
ло М
а
й
омбе
тр
а
д
и
ц
и
и
т
а
к
н
а
з
ыв
ае
м
о
го
н
а
рода
к
о
н
го, говорящ
е
го
н
а
б
а
н
т
у
;
общ
ес
т
в
а Аб
а
к
у
а
/Н
ь
я
ньи
го
н
а
р
о
да
к
а
р
а
б
а
л
и
,
ч
ьи
м
я
з
ы
к
о
м
явля
е
т
с
я
эф
ик
;
и
са
н
т
е
р
и
я,
р
е
л
и
г
и
я
н
а
рода
й
о
р
у
б
а
.
С
вои
обыч
а
и
с
о
х
р
а
ни
л
и
т
а
к
ж
е и
бол
е
е м
е
л
ки
е г
р
у
п
пи
ров
к
и
, т
ак
и
е
,
к
а
к
,
н
а
п
р
и
м
е
р,
н
а
род
н
о
с
ть фон
(
н
а
з
ыв
ае
м
а
я
н
а
К
у
б
е
?
а
р
а
р
а
?
).
Е
с
ть
о
с
н
ов
а
ни
я
д
у
м
а
т
ь
,
что
л
у
к
у
ми
у
д
а
ч
н
е
й
в
се
х
п
р
и
с
п
о
с
об
и
л
и
с
ь
к
к
у
б
ин
с
к
ой
с
р
е
д
е
.
Пр
и
ч
и
н
ы
у
с
п
е
х
а
са
н
т
е
р
ии
, во
з
мож
н
о,
к
роют
с
я
в
е
е
с
х
ож
ес
ти
с
н
а
род
н
ыми
форм
а
ми
к
а
тол
и
ц
из
м
а
,
о
с
об
е
нн
о
в т
е
х
ас
п
е
к
т
а
х
,
к
оторые
к
аса
ют
с
я
п
о
к
л
о
н
е
ни
я
с
вят
ы
м.
Евро
п
е
й
с
к
о
м
у
к
атол
ициз
м
у
т
а
к
и
н
е
у
д
а
ло
с
ь
до
к
о
нц
а
у
ни
чтож
и
ть
с
во
и
х
?
я
з
ыч
е
с
ки
х
?
п
р
е
дш
е
с
тв
е
нник
ов.
Д
а
же
в
т
а
к
ой
р
а
д
ик
а
л
ьн
о
к
а
то
л
и
ч
ес
к
ой
с
тр
а
н
е
,
к
а
к Ирл
а
н
д
и
я,
в
н
е
к
о
торых
форм
а
х
п
о
к
л
о
н
е
ни
я до
с
и
х
п
ор
о
с
т
а
л
и
с
ь
с
л
е
ды
до
х
р
и
с
т
и
а
н
ск
и
х р
е
л
и
г
ий
.
Н
а
п
р
и
м
е
р, м
н
ог
и
е
с
ч
и
т
а
ют, что
с
в
я
т
а
я
Б
р
и
г
и
тта
?
это
х
р
и
с
т
и
а
н
и
зи
ров
ан
н
а
я
к
е
л
ь
т
с
к
а
я
бог
ин
я.
В
п
о
п
у
ляр
н
ом
к
а
т
о
л
и
ц
и
з
ме
гр
а
ниц
а
м
е
ж
д
у
п
о
к
ло
н
е
ни
е
м
и
с
к
люч
и
т
е
л
ь
н
о
Б
о
г
у и
п
оч
и
т
ан
и
е
м
с
вятых
д
овол
ьн
о
р
ас
п
лывч
а
т
а
.
Р
а
бы
в
и
д
е
л
и
,
к
а
к
и
х б
е
лые
х
о
з
я
е
ва в
зн
а
к
бл
а
год
а
р
н
о
с
ти
з
а
и
с
п
о
л
н
е
нн
ые мол
и
твы
п
а
д
а
ли
н
и
ц
п
е
р
е
д
л
ик
а
ми
с
вяты
х
,
п
од
н
о
с
я
и
м
ц
в
е
ты
и
з
а
ж
и
г
а
я
п
е
р
е
д
ни
ми
с
в
е
ч
и
.
С
ч
и
т
а
ло
с
ь
,
что
с
вят
а
я
В
а
р
в
а
р
а
,
п
о
к
ров
и
т
е
л
ьн
и
ц
а во
и
н
ов,
могла
п
о
с
ыл
а
ть
с
н
е
ба мол
нии
.
С
ообр
аз
и
т
е
л
ьн
ые
а
фр
ик
ан
ц
ы р
а
з
гляд
е
ли
в
этом
во
з
мож
н
о
с
ть
с
о
х
р
а
ни
т
ь
с
во
и
х
др
е
в
н
и
х
богов,
ор
и
ш,
из
обр
а
ж
а
я
и
х
в в
и
де
к
а
тол
и
ч
ес
к
и
х
с
вя
т
ы
х
.
Т
а
ки
м
обр
а
з
ом,
Ш
а
н
го,
ор
и
ш
у
грома
и
мо
л
ний
,
асс
о
ции
ров
а
ли
с
о
с
вятой
Ва
р
в
а
ро
й
.
С
Е
КР
ЕТНО
С
ТЬ
И
В
Ы
Ж
И
В
АН
И
Е
22
Н
ес
мотря
н
а
у
п
роч
е
ни
е
п
олож
е
ни
я
са
н
т
е
р
и
и в
к
у
б
ин
с
к
ом
общ
ес
тв
е
,
бол
ь
ш
ин
с
тво
са
н
т
е
ро,
п
р
и
д
е
рж
и
в
а
я
с
ь
с
т
а
р
инн
ы
х
обыч
ае
в,
в
с
е
е
ще
п
р
е
д
п
оч
и
т
а
ют
и
з
б
е
г
а
ть
от
к
ров
ен
н
ых
р
а
з
говоров
о
са
н
т
е
р
и
и
с
п
о
с
торо
н
н
и
ми
и
п
р
я
ч
у
т
с
вою
в
е
р
у
п
од
м
ас
к
ой
к
а
тол
и
ч
ес
тв
а
.
Д
а
же
чл
е
н
ы
с
е
м
ь
и
н
е
в
се
гда
зн
а
ли
о
том,
что
и
х
род
с
тв
е
н
н
ик
и
п
р
а
к
т
и
к
у
ют
са
н
т
е
р
и
ю.
М
о
й
от
е
ц
,
п
ро
и
с
х
од
и
в
ш
и
й
и
з
а
р
и
с
то
к
р
а
т
и
ч
ес
к
ой
б
е
лой
с
е
м
ьи
,
с
ч
и
т
а
л
са
н
т
е
р
и
ю
п
р
и
м
и
т
и
в
н
о
й и
в
а
рв
а
р
с
к
ой
р
е
л
и
г
и
е
й
.
Он
н
е
п
одо
з
р
е
в
а
л
о
том,
что
од
н
а
и
з
е
г
о
се
с
т
е
р,
е
го
ж
е
н
а и
е
го
е
д
ин
с
тв
е
нн
ый
с
ын были
п
о
с
вящ
е
н
ы
в т
а
ин
с
тва этой
в
е
ры.
Эта
а
тмо
с
ф
е
ра
с
е
к
р
е
т
н
о
с
ти
п
о
с
т
е
п
е
нн
о
у
х
од
и
т в
п
рошло
е
, о
с
об
е
нн
о в м
н
о
го
н
а
ци
о
н
а
л
ьн
ы
х
и
л
е
.
Са
н
т
е
ро
н
е
к
у
б
ин
с
к
ого
п
ро
и
с
х
ожд
е
ни
я
в
с
е
ч
а
ще
с
т
а
вят
п
од
с
ом
н
е
ни
е
н
е
об
х
од
и
мо
с
ть
д
и
сс
и
м
у
ля
ц
и
и (
п
р
и
твор
с
тв
а
) в
са
н
т
е
р
ии
.
Н
е
ж
е
л
а
ни
е м
н
ог
и
х
к
у
б
и
н
ц
е
в
п
у
бл
и
ч
н
о
п
р
и
з
н
а
ть
с
вою
п
р
и
в
е
рж
е
нн
о
с
ть
са
н
т
е
р
и
и
и
м
ее
т
с
лож
н
у
ю,
з
а
п
у
т
ан
н
у
ю
и
с
тор
и
ю. Д
е
ло в
том, что
с
а
н
т
е
р
и
я,
к
а
к
и
д
р
у
г
и
е
а
фр
ик
а
н
с
ки
е
р
е
л
и
г
ии
,
асс
о
ции
р
у
е
т
с
я в го
с
п
од
с
т
в
у
ю
щ
е
м
б
е
лом
к
а
тол
и
ч
ес
к
ом о
б
щ
ес
тве
с т
е
м
и
,
к
ого в
п
рошлом и
з
а люд
е
й
-
то
н
е
с
ч
и
т
а
л
и
,
?
а
фр
ик
а
н
с
ки
ми
р
а
б
а
м
и
.
Это,
од
н
а
к
о,
н
е объя
с
н
я
е
т,
п
оч
е
м
у
с
л
у
ж
и
т
е
ли
с
а
н
т
е
р
и
и
от
к
а
з
ыв
а
ют
с
я
от
к
рыто
и
с
п
ов
е
дов
а
ть
с
в
о
ю
в
е
р
у
д
а
же
в
т
а
к
ой
с
тр
а
н
е
,
к
а
к
С
о
е
д
ин
е
н
н
ые Шт
а
ты,
где
гр
а
жд
а
н
а
м г
а
р
а
н
т
и
р
у
е
т
с
я
с
воб
о
да в
е
ро
и
с
п
ов
е
д
а
ни
я.
Еще
од
н
а
п
р
и
ч
и
н
а
к
ро
е
т
с
я
в
са
н
т
е
р
и
а
н
с
ки
х
ж
е
ртво
п
р
и
н
ош
е
ни
я
х
,
к
оторые
м
н
ог
и
е
а
м
е
р
ик
а
нц
ы
с
ч
и
т
а
ют
в
а
рв
а
р
с
ки
м
и
,
д
а
же
ес
ли
са
ми
е
дят
мя
с
о.
Я
т
а
к
же
с
лыш
а
л
е
ще
об
од
н
ой
в
ес
ь
ма
з
а
н
ят
н
ой
п
р
и
ч
и
н
е
,
п
оч
е
м
у
п
оч
и
т
а
т
е
ли
са
н
т
е
р
и
и
н
е
х
от
я
т
от
к
рыто
п
р
а
к
т
и
к
ов
а
ть
с
во
ю
р
е
л
и
г
и
ю.
Д
е
ло
в
том,
что
н
е
к
оторые
и
з
н
и
х
(в
т
ом
ч
и
с
ле
и
са
н
т
е
ро)
д
у
м
а
ют, что
и
х
в
е
ра
н
е
п
р
ин
о
с
и
т
и
м
н
ик
а
к
о
й
в
ыгоды.
Под
п
ол
ьн
ые
п
оч
и
т
а
т
е
ли
а
фр
ик
а
н
ски
х
р
е
л
и
г
и
й
?
н
е р
е
д
к
о
с
ть
в
к
у
б
ин
с
к
ом общ
ес
тв
е
.
Од
ни
м
и
з
н
и
х
был
п
ро
с
л
а
вл
е
нн
ый
к
у
б
ин
с
ки
й
а
рт
и
с
т
Бе
н
и
Морэ.
В
с
вое
вр
е
мя он
был
п
р
и
зн
а
н
л
у
ч
ш
и
м
п
е
в
ц
ом
К
у
бы.
С
е
й
ч
а
с
е
го
н
а
з
в
а
ли
бы
с
у
п
е
р
з
в
е
з
до
й
.
Б
л
и
з
ки
е д
р
у
зь
я
Б
е
н
и
ч
ас
то
п
ыт
а
л
и
с
ь
выя
с
ни
т
ь
,
и
с
п
о
в
е
д
у
е
т
он
к
а
к
у
ю
-
ни
б
у
дь
а
фр
о
-
к
у
б
ин
с
к
у
ю р
е
л
и
г
и
ю
и
л
и
н
е
т.
Бе
н
и
в
се
г
д
а
отр
иц
а
л
с
вою
с
вя
з
ь
с
м
и
ром
а
фр
о
-
к
у
б
ин
ски
х
в
е
ров
а
ний
,
х
от
я
м
а
ть
е
го
была
ч
ис
то
к
ров
н
ой
л
у
к
у
м
и
.
По
с
ле
с
м
е
рти
Бе
н
и
м
н
ог
и
е были
шо
ки
ров
а
н
ы,
у
зна
в, что он
был
л
и
д
е
ром
у
ж
ас
н
ого общ
ес
т
в
а
Аб
а
к
у
а
(Н
ь
я
ньи
го).
23
ГЛ
А
В
А 4
И
Е
Р
А
Р
ХИЯ
Жи
з
н
ь
п
о
с
вящ
е
нн
ого
п
о
х
ожа
н
а
р
а
д
у
г
у
,
с
к
а
ждым
ц
в
е
товым
п
е
р
е
х
одом
в
с
п
е
к
тре
быт
и
я
п
оявля
е
т
с
я
чт
о
-
то
с
ов
е
рш
е
нн
о
н
ово
е
.
К
а
ждое
с
л
е
д
у
ю
щ
е
е
п
о
с
вящ
е
ни
е
п
родолж
ае
т
бор
ь
б
у
с
о
с
тр
а
х
ом
и
огр
а
ни
ч
е
нн
о
с
т
ь
ю
и от
к
рыв
ае
т
п
у
ть
к
д
у
х
ов
н
ым
и
м
е
т
а
ф
из
и
ч
ес
ки
м
у
р
ов
н
ям
с
у
щ
ес
тво
в
а
ни
я.
Р. Ло
у
л
ор.
Голо
с
а
П
е
р
в
ого Д
ня
1
В
с
а
нт
е
р
и
и
с
у
щ
ес
т
в
у
е
т
тщ
а
т
е
л
ьн
о
р
а
з
р
а
бот
а
нн
а
я
и
е
р
а
рх
и
ч
ес
к
а
я
с
т
р
у
к
т
у
р
а
.
Ее
н
у
ж
н
о
п
о
н
я
т
ь
,
ес
ли
х
оч
е
шь
р
а
з
обр
а
т
ь
с
я
в этой
р
е
л
и
г
и
и
.
И
е
р
а
р
х
и
ч
ес
к
а
я
мод
е
ль
о
с
н
ов
а
н
а
н
а
с
т
е
п
е
н
и
вовл
е
ч
е
нн
о
с
ти
ч
е
лов
е
к
а
в
са
н
т
е
р
и
ю
и
н
а
в
и
д
а
х
п
о
с
вящ
е
ни
я,
к
оторые
он
п
рош
е
л. Я
у
б
е
жд
е
н
,
что,
п
од
ни
м
а
я
с
ь
п
о
и
е
р
а
р
х
и
ч
ес
к
о
й
л
ес
т
ниц
е
са
н
т
е
р
ии
,
в
е
р
у
ющ
и
й
н
а
ч
ин
ае
т в
и
д
е
ть
с
вою
р
е
л
и
г
и
ю
ин
а
ч
е
,
ч
е
м
р
а
нь
ш
е
.
И
з
м
е
н
я
е
т
с
я
м
и
рово
зз
р
ен
и
е
,
с
т
а
н
овя
с
ь
бол
е
е
а
фр
ик
а
н
с
ки
м,
н
е
ж
е
ли
е
вро
ц
е
н
тр
и
с
т
ск
и
м.
Эта
п
е
р
е
м
е
н
а
т
ес
н
о
с
вя
з
а
н
а
с
и
с
п
ол
ь
з
ов
а
ни
е
м
в
са
н
т
е
р
и
и
д
и
сс
и
м
у
ля
ции
.
В
общ
и
х
ч
е
рт
а
х
?
и в
н
е
к
оторой
с
т
е
п
е
н
и
п
ро
из
вол
ь
н
о
?
л
ю
д
е
й
,
т
а
к
и
л
и
и
н
а
че
вовл
е
ч
е
нн
ых
в
са
н
т
е
р
и
ю,
мож
н
о
р
а
з
д
е
л
и
т
ь
н
а
с
л
е
д
у
ющ
и
е
г
р
у
пп
ы
(в
п
оряд
к
е
во
з
р
ас
т
а
н
и
я
вл
и
ят
е
л
ьн
о
с
т
и
):
з
а
и
н
т
е
р
ес
ов
а
нн
ые
с
торо
нни
е
н
а
блюд
а
т
е
л
и
,
с
л
у
ч
а
йн
ые
к
л
и
е
н
ты,
п
о
с
тоя
нн
ые
к
л
и
е
н
ты, обл
а
д
а
т
е
ли
а
м
у
л
е
тов,
с
л
у
ж
и
т
е
ли
Эл
е
г
г
у
а
,
с
л
у
ж
и
т
е
ли
г
е
рр
е
ро
с
,
с
л
у
ж
и
т
е
ли
к
ол
ь
яр
ес
;
и
два
т
ип
а
,
к
а
к
я
и
х
на
з
ыв
а
ю,
вы
с
о
к
о
п
о
с
т
а
в
л
е
нн
ых
с
л
у
ж
и
т
е
л
е
й
:
са
н
т
е
ро и
б
а
б
а
л
а
о.
К
о
не
ч
н
о, это
у
п
рощ
е
нн
а
я
с
х
е
м
а
.
С
у
щ
е
с
т
в
у
ют
т
а
к
же м
н
огоч
и
с
л
е
нн
ые
п
одг
р
у
пп
ы,
н
а
п
р
и
м
е
р
ор
и
а
те
и
и
т
а
л
е
ро.
Но,
чтобы
из
б
е
ж
а
ть
п
у
т
а
ниц
ы,
я
с
о
с
р
е
дото
ч
у
с
ь
н
а о
с
н
ов
н
ы
х
,
п
е
р
е
ч
и
с
л
е
нн
ых
м
н
ою
к
а
т
е
гор
и
я
х
.
За
и
н
т
е
р
ес
ова
нн
ые
с
то
р
о
н
н
и
е
н
абл
ю
д
а
т
е
л
и
.
Это
мо
г
у
т
быть
и
п
ро
с
то
любо
п
ы
т
н
ы
е
,
к
оторым
н
р
а
в
и
т
с
я
ч
и
т
а
ть
о
са
н
т
е
р
ии
, а
мо
г
у
т
быть
и
се
р
ь
е
зн
ые
и
с
с
л
е
дов
а
т
е
ли
(
у
ч
е
н
ы
е
н
а
п
р
и
м
е
р),
к
оторые
т
е
м
н
е
м
е
н
е
е
о
с
т
а
ют
с
я в
н
е
са
н
т
е
р
и
а
н
с
ки
х тр
а
д
и
ц
ий
.
Слу
ч
а
йн
ые
к
л
и
е
н
т
ы
.
Эти
лю
д
и
обр
а
щ
а
ют
с
я
з
а
п
омощ
ь
ю
к
п
о
с
вящ
е
нн
ым
точ
н
о
т
а
к
ж
е
,
к
а
к
о
н
и
обр
а
т
и
л
и
с
ь
бы
к
вр
а
ч
у
и
ли
п
си
х
оло
г
у
.
О
н
и
п
о
се
щ
а
ют
са
н
т
е
ро
и
ли
са
н
т
е
р
у
,
чтобы доб
и
т
ь
с
я
ж
е
л
ае
мого
р
е
з
у
л
ь
т
а
т
а
.
О
н
и
п
р
и
х
од
я
т
з
а
и
с
ц
е
л
е
ни
е
м
от
бол
е
зни
,
з
а
с
ов
е
том
в
п
р
ин
я
т
и
и
в
а
ж
н
ого
р
е
ш
е
ни
я
и
л
и
з
а
п
р
е
д
с
к
а
з
а
ни
е
м
б
у
д
у
щ
е
го.
С
л
у
ч
а
йн
ым
к
л
и
е
н
т
а
м
н
е
обя
з
а
т
е
л
ьн
о
и
н
т
е
р
ес
о
в
а
т
ь
с
я
са
н
т
е
р
и
е
й
к
а
к
р
е
л
и
г
и
е
й
.
Ве
дь
и
м
ж
е
н
е
н
у
ж
н
о
зн
а
ть м
е
д
ици
н
у
,
для
того
чтобы обр
а
т
и
т
ь
с
я
к
вр
а
ч
у
.
М
н
ог
и
е
с
л
у
ч
а
йн
ые
к
л
и
е
н
ты
н
е дог
а
дыв
а
ют
с
я
о
р
а
з
л
и
ч
и
ях
м
е
ж
д
у
са
н
т
е
р
и
е
й
и
к
а
тол
и
ц
и
з
мом
и
д
у
м
а
ют,
что
са
н
т
е
ро,
к
оторый
о
к
а
з
ыв
ае
т
и
м
п
омощ
ь
,
?
к
а
тол
ик
.
Т
е
м бол
е
е что
са
н
т
е
ро
п
р
и
м
е
н
яют
в
с
во
е
й
п
р
а
к
т
и
к
е
из
в
а
я
н
и
я
1
R
.
L
a
w
l
o
r
.
V
o
ices
o
f
t
h
e
Fi
r
s
t
D
a
y
.
R
o
c
h
e
s
te
r
,
Ve
r
m
o
n
t:
In
n
er
T
r
a
d
iti
o
n
s
I
n
te
r
n
ati
o
n
al,
1
991
.
P
.
194
.
24
к
а
т
о
л
и
ч
ес
ки
х
с
вят
ы
х
и
у
п
отр
е
бляют
обыч
н
ые для
к
а
тол
и
ч
ес
к
и
х
с
л
у
жб фр
а
з
ы:
?
З
а
ж
ж
е
м
с
в
е
ч
у
с
вятой
Ва
р
в
а
р
е
?
и
ли
?
Да
п
омож
е
т
н
а
м
с
вятой
Фр
а
н
ц
и
с
к
?
.
По
с
т
оя
нн
ые
к
л
и
ен
т
ы
.
Эти
лю
д
и
,
к
а
к
п
р
а
в
и
л
о,
зн
а
ют,
что
са
н
т
е
р
и
я и
к
а
тол
и
ц
и
з
м
?
н
е
од
н
о и
то ж
е
,
н
о
п
р
и
в
е
рж
е
нц
а
ми
са
н
т
е
р
и
и
се
бя т
е
м
н
е
м
е
н
е
е
н
е
с
ч
и
т
а
ют. К
е
е
с
л
у
ж
и
т
е
лям,
од
н
а
к
о,
обр
а
щ
а
ют
с
я
р
е
г
у
ляр
н
о.
М
н
ог
и
е
выд
а
ющ
и
ес
я
к
у
б
инц
ы
и
ш
а
га
н
е
с
д
е
л
а
ют,
н
е
п
осов
е
тов
а
вш
и
с
ь
с
о
с
в
о
и
м
са
н
т
е
ро.
Обла
д
а
т
е
ли
амул
е
т
ов.
Т
е
,
к
то
н
е
в
е
р
и
т
в
са
н
т
е
р
и
ю,
мо
г
у
т
т
е
м
н
е
м
ен
е
е
ин
огда
п
о
л
у
ч
и
ть в
д
а
р
от
са
н
т
е
ро
к
а
к
о
й
-
л
и
бо
м
а
т
е
р
и
а
л
ьн
ый
о
бъ
е
к
т,
н
а
п
р
и
м
е
р
н
а
р
е
ч
е
нн
ый
к
а
ки
м
-
н
и
б
у
дь
и
м
е
н
е
м ф
е
т
и
ш.
Его
н
а
з
ыв
а
ют
п
о
-
р
а
зн
о
м
у
:
р
е
с
г
у
а
рдо,
г
у
а
рд
и
е
ро,
а
м
у
л
е
то.
У
обл
а
д
а
т
е
ля
а
м
у
л
е
та
п
оявляют
с
я
о
п
р
е
д
е
л
е
нн
ые обя
з
а
т
е
л
ь
с
тва
п
е
р
е
д
с
а
н
т
е
р
и
е
й
:
чтобы
а
м
у
л
е
т
н
е
п
от
е
рял
с
вое д
е
й
с
тв
и
е
,
з
а
ни
м
н
у
ж
н
о
у
х
а
ж
и
в
а
т
ь
,
с
л
е
д
у
я
н
е
ки
м
р
и
т
у
а
л
а
м.
Ч
е
лов
е
к
п
р
и
н
и
м
ае
т
а
м
у
л
е
т,
чтобы
п
о
л
у
ч
и
ть
к
а
к
у
ю
-
то
выго
д
у
,
н
а
п
р
и
м
е
р
п
р
и
вл
е
чь к
се
б
е
у
д
а
ч
у
,
з
а
щ
и
т
и
т
ь
с
я
от
з
л
ы
х
д
у
х
ов
и
ли
о
бр
ес
ти
се
кс
у
а
л
ь
н
у
ю
п
р
и
вл
е
к
а
т
е
л
ьн
о
с
т
ь
.
В
р
е
мя
от
вр
е
м
е
н
и
а
м
у
л
е
т
с
л
е
д
у
е
т
п
р
ин
о
с
и
ть
с
л
у
ж
и
т
е
лю
са
н
т
е
р
и
и
для
о
с
мотр
а
.
Поэто
м
у
е
го
обл
а
д
а
т
е
ль
ин
огда
н
а
ч
ин
ае
т
д
у
м
а
т
ь
, что
у
ж
е
с
т
а
л
чл
е
н
ом
и
ле (дома
и
ли
д
у
х
о
в
н
ой
общ
и
н
ы) жр
е
ц
а
са
н
т
е
р
ии
,
к
отор
ы
й
п
о
д
а
р
и
л
и
л
и
, что бол
е
е
в
е
роят
н
о,
п
род
а
л
е
м
у
а
м
у
л
е
т.
Сл
у
ж
и
т
е
ли
Эл
егг
уа.
Обыч
н
о
из
обр
а
ж
е
ни
е
Э
л
е
г
г
у
а
?
н
е
п
у
т
а
ть
с
?
с
о
з
д
а
ни
е
м Эл
е
г
г
у
а
?
,
о
к
отором
б
у
д
е
т
р
а
сс
к
а
з
а
н
о
ни
ж
е
,
?
д
а
р
у
е
т
с
я
во
вр
е
мя
п
о
с
вящ
е
ни
я
г
е
рр
е
ро
с
.
Но
ин
о
гда
этот
ор
и
ша
-
з
а
щ
и
т
н
и
к
п
е
р
е
д
ае
т
с
я
отд
е
л
ьн
о.
В
с
а
н
т
е
р
и
а
н
с
к
ом
п
а
н
т
е
о
н
е
это
о
з
ор
н
о
й
,
п
о
-
д
е
т
с
к
и
н
е
п
о
с
р
е
д
с
тв
е
нн
ый
п
е
р
с
о
н
а
ж,
и
з
обр
а
ж
ае
мый
в
в
и
де ж
и
во
т
н
о
г
о.
Его
од
н
овр
е
м
е
нн
о
любят
и
бо
я
т
с
я.
Этот
ор
и
ша
оч
е
н
ь
вл
и
я
т
е
л
е
н
.
У
н
е
го
оч
е
н
ь
м
н
ого
п
роявл
е
н
и
й
,
бо
л
ь
ш
е
,
ч
е
м
у
к
а
к
ого
-
л
и
бо
др
у
г
ого
ориш
и
.
Эл
е
г
г
у
а
?
вл
ас
т
е
л
и
н
п
е
р
е
к
р
ес
т
к
ов.
Этот
т
и
т
у
л
п
одр
а
з
у
м
е
в
ае
т,
что
о
р
и
ша обл
а
д
ае
т
вл
ас
т
ь
ю
н
а
д
с
у
д
ь
б
а
ми
люд
е
й
.
К
а
к
х
р
ан
и
т
е
ль
воро
т
,
Эл
е
г
г
у
а
з
а
щ
и
щ
ае
т
ж
и
л
и
ща и
от
к
рыв
ае
т
п
у
ть
к
бл
а
го
п
р
и
я
т
н
ым во
з
мож
н
о
с
тям для
т
е
х
,
к
к
о
м
у
он
и
с
п
ытыв
ае
т
р
ас
п
олож
е
ни
е
.
Он
т
а
к
же
я
вля
е
т
с
я
п
о
с
л
а
н
ник
ом
Го
с
п
о
д
ни
м
и
п
оэто
м
у
е
д
ин
с
тв
е
нн
ым,
п
ом
и
мо
в
е
л
ик
ого
Об
а
т
а
лы,
ор
и
ш
е
й
,
к
о
т
орый
зн
ае
т
то
т
ай
н
ое м
ес
то,
где
ж
и
в
е
т
Го
с
п
одь
Вс
е
мо
г
у
щ
ий
,
Олод
у
м
а
р
е
.
На
ц
е
р
е
мо
ни
ях
п
о
к
ло
н
е
ни
я
ор
и
ш
а
м Эл
е
г
г
у
а
?
и
с
п
ол
ни
т
е
ля
с
тол
ьк
и
х
в
а
ж
н
ы
х
ф
у
н
кци
й
?
с
т
а
р
а
ют
с
я
у
м
и
л
о
с
т
и
в
и
т
ь
п
е
рвым. О
с
н
ов
н
а
я
з
а
бота
в
се
х
с
а
н
т
е
ро
?
с
л
е
д
и
ть
з
а
т
е
м, чтобы Эл
е
г
г
у
а
в
се
г
д
а
был довол
е
н
.
И
са
н
т
е
ро,
и
б
а
б
а
л
а
о
мо
г
у
т
в
р
у
ч
а
ть
Эл
е
г
г
у
а
.
Обыч
н
о
из
в
а
я
ни
е
Эл
е
г
г
у
а
?
это
к
а
м
е
н
ь
и
л
и
ц
е
м
е
н
т
н
а
я
?
г
оло
в
а
?
о
к
оло
ш
ес
ти
дю
й
мо
в
2
в
вы
с
о
т
у
с
г
л
а
з
а
м
и
,
н
о
с
ом,
ртом
и
у
ш
а
ми
в
в
и
де
р
а
к
у
ш
е
к
ка
у
р
и
.
И
н
огда
ф
и
г
у
р
у
Эл
е
г
г
у
а
д
е
л
а
ют
и
з
бол
ь
ш
и
х
мор
ски
х р
а
к
ов
и
н
и
ли
к
о
к
о
с
овых
ор
е
х
ов
(
к
о
к
о
с
овые
Эл
е
г
г
у
а
з
а
ч
ас
т
у
ю
н
е
д
о
лгов
е
ч
н
ы).
И
з
в
а
я
ни
я
?
н
а
ч
ин
е
н
ы
?
т
а
йн
ыми
ин
гр
е
д
и
ен
т
а
м
и
,
н
е
обход
и
мыми
для
того,
ч
тобы
ф
и
г
у
ра
ор
и
ши ож
и
л
а
.
С
т
а
т
у
и
п
е
р
и
о
д
и
ч
е
с
к
и
с
бры
з
г
и
в
а
ют
ж
е
ртв
е
нн
ой
к
ров
ь
ю, чтобы
у
с
и
л
и
ть
и
х мо
г
у
щ
ес
тво.
Ч
е
ло
в
е
к
,
обл
а
д
а
ющ
и
й
Эл
е
г
г
у
а
,
у
же
н
е
мо
ж
е
т
с
ч
и
т
а
ть
се
бя
с
л
у
ч
а
йн
ым
у
ч
а
с
т
ник
ом
са
н
т
е
р
ии
.
К
а
ждое
у
тро
п
о
н
е
д
е
л
ьник
а
в
е
р
у
ющ
и
й
долж
е
н
вы
п
ол
н
ять
о
с
обый
р
и
т
у
а
л
п
о
к
ло
н
ен
и
я
Эл
е
г
г
у
а
,
п
одр
а
з
у
м
е
в
а
ющ
и
й
чт
е
ни
е
мол
и
тв
н
а
я
з
ы
к
е
л
у
к
у
м
и
.
Обя
з
а
т
е
л
ьн
о
дол
ж
н
ы
с
ов
е
рш
а
т
ь
с
я
п
од
н
ош
е
н
и
я
в
в
и
де
к
о
п
ч
е
н
ой
х
у
г
й
и
(гры
з
у
н
а
,
п
о
х
ож
е
го
н
а
о
п
о
с
с
у
м
а
),
с
л
а
до
с
т
е
й
,
обж
а
р
е
нн
ых
з
е
р
е
н
,
и
г
р
у
ш
е
к
и
ли д
а
же дыма
с
и
г
а
р
е
т
и
к
а
п
е
ль
рома
п
рямо
из
о рта
п
оч
и
т
а
т
е
ля.
Ор
и
ш
а
бы
с
тро
з
а
к
рыв
ае
т
дв
е
ри
для т
е
х
,
к
то
н
е
у
м
и
ло
с
т
и
в
и
л
е
го
до
л
ж
н
ым
обр
а
з
ом.
Ф
и
г
у
р
у Э
л
е
г
г
у
а
обыч
н
о
х
р
а
н
ят
в
н
е
бол
ь
шом ш
к
а
фч
ик
е
з
а
п
а
р
а
д
н
ой дв
е
р
ь
ю.
(Од
и
н
б
е
лый
а
м
е
р
ик
а
н
е
ц
н
е
л
а
т
ин
с
к
ого
п
ро
и
с
х
ожд
е
н
и
я од
н
а
жды
с
п
ро
с
и
л
м
е
н
я,
п
оч
е
м
у
к
у
б
инц
ы
с
т
а
вят
т
у
мбоч
к
и
з
а
дв
е
р
ь
,
а
н
е
у
к
ров
а
т
и
!
)
Е
с
ли
у в
а
с
е
с
ть
Эл
е
г
г
у
а
,
то
это
н
а
л
а
г
ае
т
н
а
в
а
с
бол
ь
ш
у
ю
отв
е
т
с
тв
е
нн
о
с
т
ь
.
Ум
и
ло
с
т
и
в
и
те
е
го
?
и он
от
к
ро
е
т
в
а
м м
н
ог
и
е
дорог
и
,
б
у
д
е
те
п
р
е
н
е
бр
е
г
а
ть
и
м
?
и
он
з
ас
т
а
в
и
т в
а
с
с
тр
а
д
а
т
ь
.
2
1
дю
й
м
р
авен
2,5
4
с
м
.
?
П
ри
м.
р
ед.
25
Сл
у
ж
и
т
е
ли
ге
рр
е
р
о
с
.
К
роме Эл
е
г
г
у
а
,
к
о
р
и
ш
а
м
-
во
и
т
е
л
я
м
п
р
ин
а
дл
е
ж
а
т
т
а
к
ж
е О
г
у
н
,
п
ов
е
л
и
т
е
ль
ж
е
л
е
з
а и
т
я
ж
е
лого
т
р
у
д
а
,
Ошо
с
и
,
п
о
к
ров
и
т
е
л
ь
о
х
оты,
и О
с
у
н
,
н
е
од
н
о
зн
а
ч
н
ый
п
е
р
с
о
н
а
ж,
к
оторого
с
ч
и
т
а
ют
мл
а
дш
и
м
ор
и
ш
е
й
и
ли
д
у
х
ом
п
р
и
роды.
С
л
у
ж
и
т
е
ль г
е
рр
е
рос
п
о
л
у
ч
а
е
т
п
ри
п
о
с
вящ
е
ни
и
п
р
е
дм
е
ты,
к
оторые
с
и
мвол
изи
р
у
ют
ор
и
ш,
с
вя
з
а
нн
ы
х
с
е
го
н
овым
са
н
ом:
О
г
у
н
а
в
в
и
де
к
от
е
л
к
а
с
ж
е
л
е
зн
ыми
ин
с
т
р
у
м
е
н
т
а
м
и
,
Ошо
с
и
в
в
и
де
ж
е
л
е
зн
ых
л
у
к
а
и
с
тр
е
лы
и
О
с
у
н
а
в
в
и
де
пе
т
у
ш
к
а
н
а
в
е
р
х
у
н
е
к
о
е
г
о
из
д
е
л
и
я
н
а
п
одо
б
и
е
ж
е
л
е
зн
ого
п
от
и
р
а
,
к
оторо
е
,
во
з
мож
н
о,
в
д
е
й
с
тв
и
т
е
л
ьн
о
с
ти
п
р
е
д
с
т
а
вля
е
т
с
обой
из
м
е
н
е
нн
ы
й
в
а
р
и
а
н
т
п
о
с
о
х
а
а
фр
ик
а
н
ски
х
к
ол
д
у
н
о
в
й
о
р
у
б
а
.
В л
и
ц
е
г
е
рр
е
рос
ч
е
лов
е
к
п
р
и
обр
е
т
ае
т
з
а
щ
и
т
н
и
к
ов
от
в
р
а
гов
ф
изи
ч
ес
ки
х
и
д
у
х
ов
н
ы
х
.
Но
п
о
с
вящ
е
ни
е
г
е
рр
е
р
о
с
?
это
т
а
к
же
и
п
е
рвый
ш
а
г
н
а
п
у
ти
к
п
ол
н
о
м
у
п
о
с
вя
щ
е
ни
ю
в
са
н
т
е
ро.
По
тр
а
д
и
ц
и
и
ц
е
р
е
мо
ни
ю
д
а
ров
а
ни
я г
е
рр
е
рос
м
ож
е
т
п
ровод
и
ть
то
л
ьк
о
б
а
б
а
л
а
о,
х
отя
в
С
о
е
д
ин
ен
н
ых Шт
а
т
а
х
п
оявля
е
т
с
я
сан
т
е
р
и
я
?
б
е
з
б
а
б
а
л
а
о
?
.
Т
а
м
са
н
т
е
ро
у
же
н
е
н
у
ж
д
а
ют
с
я
в б
а
б
а
л
а
о
для
п
ров
е
д
е
ни
я
с
во
и
х
р
и
т
у
а
лов.
В во
п
ро
с
е о
том,
к
а
к
ое
п
о
с
вящ
е
ни
е бол
е
е в
а
ж
н
ое
?
г
е
р
р
е
рос
и
ли
к
о
л
ь
яр
ес
,
?
м
н
е
н
и
я
в
е
р
у
ющ
и
х
р
ас
х
одя
т
с
я.
Оба
о
н
и
оч
е
н
ь
в
а
ж
н
ы,
в
а
ж
н
е
е
и
х
тол
ьк
о
п
ол
н
ое
п
о
с
вящ
е
ни
е
в
са
н
т
е
ро.
Сл
у
ж
и
т
е
ли
к
олья
р
ес
.
Это
п
о
с
вящ
е
ни
е
оч
ен
ь
в
а
ж
н
о
п
о
ря
д
у
п
р
и
ч
ин
,
о
д
н
а
и
з
к
о
тор
ы
х
з
а
к
люч
ае
т
с
я
в
том,
что
н
ош
е
ни
е
м
р
а
зн
о
ц
в
е
т
н
ых
б
у
с
ор
и
ш
?
к
ол
ь
яр
е
с
?
в
е
р
у
ющ
и
й от
к
рыто
п
р
и
зн
ае
т
с
вою
п
р
и
н
а
дл
е
ж
н
о
с
ть к
са
н
т
е
р
ии
.
Т
е
х
,
к
то
п
р
ош
е
л
п
о
с
вящ
е
ни
е
и г
е
рр
е
ро
с
,
и
к
ол
ь
яр
ес
,
в
н
е
к
оторых
и
ле
с
ч
и
т
а
ют
у
же
н
а
п
олов
и
н
у
с
а
н
т
е
ро,
т
а
к
к
а
к
о
н
и вы
п
ол
ни
л
и
у
ж
е
п
олов
и
н
у тр
е
бо
в
а
ний
,
н
е
о
б
х
о
д
и
мых
д
ля
п
о
с
вящ
е
ни
я
в
са
н
т
е
ро.
Обыч
н
о (
н
о
н
е
в
се
гд
а
)
п
е
р
е
д
а
ч
у ож
е
р
е
л
и
й
вы
п
ол
н
яют ж
е
н
щ
ин
ы.
Пр
и
готовл
е
ни
е
б
у
с
?
это
ч
е
р
е
да
з
а
мы
с
лов
а
тых
ц
е
р
е
мо
н
ий
,
тр
е
б
у
ю
щ
а
я
п
р
ис
у
т
с
тв
и
я
н
ес
к
ол
ьк
и
х
жр
е
ц
ов
и
ли
жр
иц
.
С
а
ма
ц
е
р
е
мо
ни
я
п
е
р
е
д
а
чи
б
у
с
,
н
а
з
ыв
а
е
мых
э
л
е
к
е
с
н
а я
з
ы
к
е
л
у
к
у
м
и
,
тоже оч
е
н
ь
с
лож
н
а
.
Ве
р
у
ющ
и
й
п
ро
х
о
д
и
т
р
и
т
у
а
л
ьн
ое
омов
е
ни
е
,
з
а
т
е
м
он
с
бр
а
с
ы
в
а
е
т
с
т
а
р
у
ю
о
д
е
ж
д
у и обл
а
ч
ае
т
с
я
в
н
овые
б
е
лые
о
д
е
я
ни
я.
Дл
ин
н
ые
мол
и
твы
и
пе
с
н
о
п
е
ни
я
н
а
ц
е
р
е
мо
ни
и
?
н
а
лож
е
ни
я
б
у
с
?
,
н
ес
о
м
н
е
нн
о,
и
м
е
ют
а
фр
и
к
а
н
с
ки
е
к
ор
н
и
.
При
п
р
и
г
о
товл
е
н
и
и
к
о
л
ь
яр
е
с
к
п
о
с
вящ
е
ни
ю
б
у
с
ы
р
и
т
у
а
л
ьн
о
омыв
а
ют
в
тр
а
вя
н
ом
н
ас
тое
и
з
воды
и
с
вящ
е
нн
ы
х
тр
а
в
о
р
и
ш.
Н
и
т
к
а
до
л
ж
н
а
быть
х
ло
п
ч
а
то
б
у
м
а
ж
н
ой
и
л
и
и
з
к
а
к
ог
о
-
ни
б
у
дь
х
орошо
в
п
и
тыв
а
ющ
е
го
вл
а
г
у
м
а
т
е
р
и
а
л
а
(
н
и
в
к
о
е
м
с
л
у
ч
а
е
н
е
н
е
й
ло
н
ово
й
),
п
ото
м
у что
е
й
п
р
е
д
с
то
и
т
в
пи
т
а
ть
в
се
бя
ж
е
ртв
е
н
н
у
ю
к
ров
ь
,
к
отор
а
я
з
а
ряд
и
т
е
е
с
и
лой
а
ш
е
.
Цв
е
т
б
у
с
у
к
а
з
ыв
ае
т,
к
а
к
ого
о
р
и
ш
у о
н
и
с
и
мвол
изи
р
у
ют.
Обыч
н
о,
н
о
н
е
в
с
е
г
д
а
,
п
е
рвым
д
а
р
у
е
т
с
я ож
е
р
е
л
ь
е Эл
е
г
г
у
а
,
к
оторы
й
,
б
у
д
у
чи
вл
а
с
т
е
л
ин
ом ворот, от
к
рыв
ае
т
лю
б
у
ю
с
а
н
т
е
р
и
а
н
с
к
у
ю
ц
е
р
е
мо
ни
ю.
Ож
е
р
е
л
ь
е
Эл
е
г
г
у
а
с
о
с
то
и
т
и
з
ч
е
р
е
д
у
ющ
и
х
с
я
ч
е
р
н
ых
и
к
р
ас
н
ых
б
у
с
ин
.
В
н
е
к
отор
ы
х
и
ле
п
е
рвыми
н
а
к
л
а
дыв
а
ют
с
я
б
е
лые
б
у
с
ы
Об
а
т
а
лы,
в
е
л
и
ч
а
й
ш
е
го
и
з
в
се
х
о
р
и
ш.
К
ол
и
ч
ес
тво
д
а
ров
а
нн
ых
ож
е
р
е
л
и
й
н
е
зн
а
ч
и
т
е
л
ьн
о
в
а
р
ьи
р
у
е
т
с
я
от
и
ле к
и
л
е
,
и
са
н
т
е
ро
п
о
з
же
мо
г
у
т
доб
а
в
и
ть
к
ни
м
е
ще
н
ес
к
ол
ьк
о. В
бол
ь
ш
ин
с
тве
с
л
у
ч
а
е
в
,
од
н
а
к
о,
п
е
рвые
п
ять
ож
е
р
е
л
и
й
?
это
ож
е
р
е
л
ь
я
Эл
е
г
г
у
а
,
О
б
а
т
а
л
ы
,
Й
е
м
а
йи
,
Ш
а
н
го
и
О
ш
у
н
.
И
н
огда к
ни
м
доб
а
вляют ож
е
р
е
л
ь
я Ог
у
н
и
Ба
б
а
л
у
-
А
й
е
.
Форм
а
л
ьн
о
с
л
у
ж
и
т
е
ли
к
ол
ь
яр
е
с
?
это
е
ще
н
е
са
н
т
е
ро
(ж
р
е
ц
ы),
н
о
н
а этой
с
т
а
д
и
и
м
н
ог
и
е
у
ж
е
с
ч
и
т
а
ют
са
н
т
е
р
и
ю
с
во
е
й
р
е
л
и
г
и
е
й
. Ч
е
лов
е
к
,
и
м
е
ющ
и
й
са
н
с
л
у
ж
и
т
е
ля
к
ол
ь
яр
ес
,
п
ол
ь
з
у
е
т
с
я
п
о
с
тоя
нн
ым
п
о
к
ров
и
т
е
л
ь
с
твом
ор
и
ш.
К
ол
ь
яр
е
с
д
а
р
у
ю
т
с
я
т
е
м,
к
о
м
у
с
у
жд
е
н
о
с
т
а
ть
са
н
т
е
ро,
н
о
к
то
е
ще
н
е
м
о
ж
е
т
п
о
з
вол
и
т
ь
се
бе
дорого
с
тоя
щ
у
ю
к
а
р
и
о
ч
у (
ц
е
р
е
мо
ни
ю
п
ол
н
ого
п
о
с
вящ
е
ни
я). В
С
о
е
д
ин
е
нн
ых
Шт
а
т
а
х
о
н
а
мож
е
т
с
то
и
ть
от
5
до
50
ты
с
я
ч долл
а
ров,
в
з
а
в
и
с
и
мо
с
ти
от того,
к
а
к
о
й
ор
и
ша
?
с
о
з
д
а
е
т
с
я
?
и
з
в
е
р
у
ю
щ
е
го.
Са
н
т
е
р
о.
С
а
н
т
е
ро
ч
ас
то
н
а
з
ыв
а
ют
вообще
в
се
х
в
е
р
у
ющ
и
х
в
са
н
т
е
р
и
ю,
н
о
н
а
са
мом
д
е
ле этот
т
е
рм
и
н
о
зн
а
ч
ае
т
?
с
вящ
е
нник
,
жр
е
ц
?
.
В
?
н
овой
са
н
т
е
р
и
и
?
С
о
е
д
ин
е
нн
ы
х
Шт
а
тов
в
се
м
н
ов
и
ч
к
а
м
п
р
е
дл
а
г
ае
т
с
я
п
ро
й
т
и
п
ол
н
ое
п
о
с
вящ
е
ни
е
.
Но
в тр
а
д
ици
о
н
н
ой
к
у
б
ин
с
к
ой
са
н
т
е
р
и
и
п
ро
й
ти
к
а
р
и
о
ч
у (
п
е
р
е
вод
и
т
с
я
с
я
з
ы
к
а
л
у
к
у
ми
к
а
к
?
у
с
а
ж
и
в
ани
е
во
гл
а
в
е
?
)
мо
г
у
т
тол
ьк
о т
е
, ч
ь
и
головы
п
отр
е
б
у
е
т ор
и
ш
а
.
26
По
с
ле
долгого
п
одгот
о
в
и
т
е
л
ьн
ого
п
е
р
и
од
а
,
т
р
а
д
ици
о
нн
о
з
ан
и
м
а
ющ
е
го
о
к
оло
тр
е
х
л
е
т,
?
в
С
о
е
д
ин
ен
н
ых
Шт
а
т
а
х
с
и
х
вы
с
о
ки
ми
т
е
м
п
а
ми
ж
и
з
н
и
это
мож
е
т
б
ыт
ь
и
три
м
ес
я
ц
а
?
б
у
д
у
щ
и
е
са
н
т
е
ро
п
роходят
оч
е
н
ь
с
лож
н
ый
о
бряд
п
о
с
вящ
е
ни
я,
к
от
о
рый
мо
г
у
т
п
ровод
и
ть
тол
ьк
о
оч
е
н
ь
о
п
ы
т
н
ые
с
л
у
ж
и
т
е
л
и
.
К
у
л
ь
м
ин
а
ци
я
ц
е
р
е
мо
н
и
и
,
н
а
з
ыв
ае
мой
т
а
к
же
а
с
и
е
н
то
и
ли
а
се
р
с
а
н
то
(
?
с
о
з
д
а
ни
е
с
вятог
о
?
),
?
тр
е
х
д
н
е
в
н
ое
п
р
а
з
д
н
ес
тво,
н
а
к
отором
н
ов
ообр
а
щ
е
нн
ого
п
р
е
д
с
т
а
вляют
чл
е
н
а
м
общ
ин
ы
-
в.
к
а
к
и
х
бр
а
та
и
ли
сес
т
р
у
.
На
К
у
б
е
,
к
а
к
п
р
а
в
и
ло,
и
м
е
нн
о
в
это
вр
е
мя
?у
с
а
ж
е
нн
ый
во
гл
а
в
е
? ор
и
ша
в
п
е
рв
ы
е
в
с
е
лял
с
я
в
с
во
е
го
н
ового
с
л
у
ж
и
т
е
ля.
В
Ам
е
р
ик
е
од
е
р
ж
и
мо
с
ть
ор
и
ш
е
й
,
обя
з
а
т
е
л
ь
н
а
я
для
к
у
б
и
н
с
к
ой
са
н
т
е
р
ии
,
п
р
о
и
с
х
о
д
и
т
в
с
е
р
е
ж
е
.
Мож
е
т
быт
ь
,
это
с
вя
з
а
н
о
с
т
е
м,
что
с
т
а
н
ов
и
т
с
я
в
с
е
с
лож
н
е
е
н
а
й
ти
с
вящ
ен
н
ые
б
а
р
а
б
а
н
ы
б
а
т
а
,
н
е
об
х
о
д
и
мые для
того,
чт
о
бы
ор
и
ша в
се
л
и
л
с
я
в
н
овообр
а
щ
е
нн
ого.
По
с
ле
п
о
с
вящ
е
ни
я
и
м
у
ж
ч
ин
а
м,
и
ж
е
н
щ
и
на
м
д
ае
т
с
я
ж
е
н
с
к
ое
и
мя
?
ий
а
б
о
?
,
к
оторое
п
е
р
е
вод
и
т
с
я
к
а
к
?
н
е
в
е
с
т
а
?
,
н
о
в
с
а
н
т
е
р
и
и
о
з
н
а
ч
ае
т
?
н
ов
и
чо
к
?
.
В
т
е
ч
е
ни
е
п
е
рвого
года
п
о
с
ле
п
о
с
вящ
е
ни
я
и
йа
бо
долж
н
ы
н
о
с
и
ть
б
е
лое и
с
облюд
а
ть
м
н
огоч
и
с
л
е
нн
ые т
а
б
у
. Н
е
к
оторые
и
з
э
т
и
х
т
а
б
у о
н
и
б
у
д
у
т
обя
з
а
н
ы
в
ы
п
ол
н
я
т
ь
в
с
ю
о
с
т
а
в
ш
у
ю
с
я
ж
из
н
ь
.
Э
т
и
т
а
б
у
н
а
ря
д
у
с
у
к
а
з
а
ни
е
м
того
обр
а
з
а
ж
и
з
ни
,
к
отор
о
го
долж
е
н
п
р
и
д
е
рж
и
в
а
т
ь
с
я
?
н
ов
и
чо
к
?
п
о
с
л
е
п
о
с
вящ
е
ни
я,
с
од
е
рж
а
т
с
я
в
и
г
а
.
Ита
?
э
т
о
в
а
ж
н
ое
п
р
е
д
с
к
а
з
а
н
и
е
,
к
оторое
д
е
л
ае
т
с
п
е
ци
а
л
ьн
о
о
б
у
ч
е
нн
ый
са
н
т
е
ро,
н
а
з
ыв
а
е
мый
?
и
т
а
л
е
р
о
?
.
Он
р
асс
к
а
з
ыв
ае
т
н
ов
и
ч
к
у о
том,
к
а
к
ое
е
го
жд
е
т
б
у
д
у
щ
е
е
.
Т
е
м,
к
то
н
а
д
е
е
т
с
я
п
о
с
ле
ини
ц
и
а
ц
и
и
от
к
ры
т
ь
в
к
а
ч
ес
т
в
е
са
н
т
е
ро
с
вою
с
об
с
тв
е
н
н
у
ю
п
р
и
был
ь
н
у
ю
п
р
а
к
т
и
к
у
,
в
и
та
мож
е
т
быть
с
к
а
з
ан
о,
что
о
н
и
н
е
и
м
е
ют
п
р
а
ва
из
вл
е
к
а
ть
и
з
са
н
т
е
р
и
и
выго
д
у
.
В т
е
ч
е
ни
е
этого
п
е
рво
г
о
года
ий
а
бо
и
з
у
ч
а
ют
т
е
х
н
и
ч
ес
ки
е
и
п
р
а
к
т
и
ч
ес
ки
е
а
с
п
е
к
ты
с
во
е
го
н
ового
с
т
а
т
у
са
.
О
н
и
у
ч
а
т
с
я
готов
и
ть
м
а
г
и
ч
ес
ки
е
з
е
л
ь
я,
п
р
е
д
с
к
а
з
ыв
а
ть
б
у
д
у
щ
е
е
п
о
р
а
к
ов
ин
а
м
ка
у
ри
и
говор
и
ть
н
а
л
у
к
у
ми
(
п
о
к
р
а
йн
е
й
м
е
р
е
,
до
с
т
а
точ
н
о
х
орошо
д
л
я
п
ров
е
д
е
ни
я
р
и
т
у
а
ло
в
),
а т
а
к
же
с
мотр
е
ть
н
а м
и
р
д
р
у
г
и
ми
гл
а
з
а
м
и
.
Ч
а
с
то
и
х
м
и
ров
о
зз
р
ен
и
е м
е
н
я
е
т
с
я
с
е
вро
п
е
й
с
к
ого
н
а
а
фр
ик
а
н
с
к
о
е
.
К
т
о
м
у
ж
е
н
а
этой
с
т
а
д
и
и
для
м
н
ог
и
х
са
н
т
е
ро тр
а
д
иц
и
и
й
о
р
у
ба
п
р
и
обр
е
т
а
ют
п
е
рво
с
т
е
п
е
нн
ое
зн
а
ч
е
ни
е
, отодв
и
г
а
я
к
а
тол
и
ч
ес
к
у
ю
ц
е
р
к
овь
н
а
з
а
д
н
и
й
п
л
а
н
.
Я
до
си
х
п
ор
п
ом
н
ю
с
вое
и
з
у
м
л
е
ни
е
,
к
огда
п
о
с
ле
п
о
с
вящ
е
ни
я
я
у
зн
а
л,
что
С
вят
а
я
Д
е
ва
М
и
ло
се
р
д
и
я,
к
о
тор
о
й
я
п
о
к
ло
н
я
л
с
я
к
а
к
Об
а
т
а
л
е
,
н
а
с
а
м
ом д
е
л
е
,
была
с
о
в
с
е
м
н
е
Об
а
т
а
ло
й
.
Т
е
,
к
то
з
а
ни
м
ае
т
с
я
са
н
т
е
р
и
е
й
л
и
шь
п
ов
е
р
х
н
о
с
т
н
о,
на
ря
д
у с
н
е
к
оторыми
с
л
у
ж
и
т
е
лями
н
е
в
ы
с
о
к
ого
са
н
а т
в
е
рдо
в
е
ря
т
,
что
а
фр
ик
а
н
с
ки
е ор
и
ши
и
к
а
то
л
и
ч
ес
ки
е
с
вятые
?
это
од
н
и
и
те
же
с
у
щ
ес
т
в
а
,
т
ол
ьк
о
п
од
р
а
зн
ыми
и
м
е
н
а
м
и
. Оч
е
н
ь
ч
ас
то
у
ч
е
н
ы
е
,
з
а
ни
м
а
ющ
и
ес
я
и
з
у
ч
е
н
и
е
м
са
н
т
е
р
и
и
(
н
а
п
р
и
м
е
р
М
е
лв
и
лл
Х
е
р
с
к
ов
и
ц
),
п
р
и
д
е
рж
и
в
а
ют
с
я этой
же
точ
к
и
з
р
ен
и
я.
К
а
к
-
то
р
а
з
в
п
о
р
у мо
е
г
о
у
ч
е
ни
ч
ес
т
в
а
(м
н
е
было
тогда
се
мь
л
е
т)
я мол
и
л
с
я
из
в
а
я
ни
ю
С
в
я
т
о
й
Д
е
вы
М
и
ло
се
рд
и
я.
К
о
м
н
е
п
одош
е
л
п
а
д
р
ин
о
и
с
п
ро
с
и
л,
ч
е
м
я
з
а
н
ят.
?
Я
молю
с
ь
Об
а
т
а
л
е
?
,
?
отв
е
т
и
л
я.
С
т
а
р
и
к
м
е
дл
е
нн
о
п
од
н
ял
г
л
а
з
а
н
а
с
т
а
т
у
ю,
п
отом о
п
ять
п
о
с
мотр
е
л
н
а
м
е
н
я
и
мяг
к
о
с
к
а
з
а
л:
?
Н
е
т
,
с
ын
мо
й
,
это
н
е
Об
а
т
а
л
а
?
.
Он
отв
е
л
м
е
н
я
в
к
ом
н
а
т
у
,
где
в
с
у
пни
ц
а
х
он
п
рят
а
л
гл
а
в
н
ые
к
а
м
н
и
ор
и
ш.
Т
а
м
он
п
од
н
ял
к
рыш
к
у б
е
лой
с
у
пниц
ы,
в
к
о
торой л
е
ж
а
ли
с
вящ
е
нн
ые
к
а
м
н
и Об
а
т
а
лы.
В
з
вол
н
ов
а
н
н
о
он
с
к
а
з
а
л:
?
В
от
?
Об
а
т
а
л
а
!
? Ув
и
д
е
в
мое
о
з
а
д
а
ч
е
нн
ое
л
иц
о,
он
у
лыб
н
у
л
с
я
и
доб
а
в
и
л:
?
Об
а
т
а
ла
мо
ж
е
т
быть тол
ьк
о
в
о
т
а
н
[к
а
м
н
я
х] и
з
д
ес
ь
?
,
?
и
он
л
е
го
н
ьк
о
п
о
с
т
у
ч
а
л
п
а
л
ьц
е
м
м
н
е
п
о
голов
е
.
Т
а
к
я в
п
е
рвые
з
а
п
одо
з
р
и
л,
что
с
и
н
к
р
е
т
и
ч
н
о
с
т
ь
са
н
т
е
р
и
и
п
р
е
д
у
м
ы
шл
е
нн
а
,
а
вов
с
е
н
е б
есс
о
зн
а
т
е
л
ьн
а
.
Б
абалао.
Ба
б
а
л
а
о
(от
с
лова
и
з
я
з
ы
к
а
й
о
р
у
б
а
,
о
зн
а
ч
а
ющ
е
го
?
О
т
е
ц
Т
а
йн
ы
?
)
?
это
в
е
р
х
ов
н
ые жр
е
ц
ы
са
н
т
е
р
ии
.
Р
ан
ь
ше
б
ол
ь
ш
и
нс
тво
к
у
б
ин
с
ки
х
б
а
б
а
л
а
о,
п
р
е
жде ч
е
м
с
т
а
ть
с
л
у
ж
и
т
е
лями
мо
г
у
щ
е
с
тв
е
нн
ого
ор
и
ши
Ифы,
п
ро
х
о
д
и
ли
п
о
с
вящ
е
ни
е
в
са
н
т
е
ро.
С
т
а
ть
в
е
р
х
ов
н
ым жр
е
ц
ом м
о
ж
е
т
тол
ьк
о
м
у
жч
ин
а и
тол
ьк
о
в
с
л
у
ч
а
е
,
ес
ли
в
е
го
и
та
с
од
е
рж
и
т
с
я
п
р
из
ыв к
п
о
с
вящ
е
ни
ю
в
б
а
б
а
л
а
о.
Тол
ьк
о
добро
п
оряд
о
ч
н
ые
люди
мо
г
у
т
с
т
а
ть
б
а
б
а
л
а
о.
Это
довол
ьн
о
н
е
обыч
н
о,
в
е
дь
са
н
т
е
р
и
я
н
е
с
тр
е
м
и
т
с
я
с
у
д
и
ть
в
е
р
у
ю
щ
и
х
в
тр
а
д
и
ци
о
нн
ом
з
а
п
а
д
н
ом
с
мы
с
л
е
.
С
а
н
б
а
б
а
л
а
о
з
а
п
р
е
щ
е
н
о
п
р
ини
м
а
ть
гомо
се
кс
у
а
л
и
с
т
а
м, ж
е
н
щ
ин
а
м и м
е
д
и
у
м
а
м,
Бе
з
б
а
б
а
л
а
о
н
е
л
ьз
я
п
ровод
и
ть
м
н
о
г
и
е
са
н
т
е
р
и
а
н
с
ки
е
р
и
т
у
а
л
ы.
Обыч
н
о
и
м
е
нн
о в
е
р
х
ов
н
ы
е жр
е
ц
ы
у
м
е
ют
п
р
а
в
и
л
ь
н
о
у
б
и
в
а
ть
ч
е
тв
е
ро
н
ог
и
х
ж
и
во
т
н
ы
х
. (На
са
мом
д
е
ле
н
а
и
бол
е
е
ч
ас
то
в
ж
е
р
т
в
у
27
п
р
ин
о
с
ят
к
у
р.
Ч
е
т
в
е
ро
н
ог
и
х
ж
и
во
т
н
ых
у
б
и
в
а
ют
р
е
д
к
о,
п
р
и
ч
е
м
у
б
ий
с
тво
с
о
в
е
рш
а
е
т
с
п
е
ци
а
л
ьн
о
о
б
у
ч
е
нн
ый
ч
е
лов
е
к
.)
Ц
е
р
е
мо
ни
я
п
о
с
вящ
е
ни
я
в
б
а
б
а
л
а
о
н
а
з
ыв
ае
т
с
я
?
с
о
з
д
а
ни
е
Иф
ы
?
.
На
К
у
бе
и
мя
И
фа
?
т
а
к
н
а
з
ыв
а
ют
бога
О
р
у
л
у
в
Афр
ик
е
?
от
н
о
с
и
т
с
я к
ц
е
р
е
мо
нии
,
а
н
е
к
ор
и
ш
е
.
С
о
з
д
а
ни
е
Ифы
?
са
м
а
я
с
е
к
р
е
т
н
а
я
ц
е
р
е
м
о
ни
я
п
о
с
вящ
е
ни
я
в
са
н
т
е
р
ии
.
Л
юбо
й
,
к
то
п
ро
х
о
д
и
т
ее
,
долж
е
н
п
ооб
е
щ
а
т
ь
,
что
н
и
к
ог
д
а
н
е
р
а
з
гл
ас
и
т
п
од
р
об
н
о
с
ти
того,
н
а
н
е
й
п
ро
и
с
х
од
и
т. Про
ц
ес
с
п
о
с
вящ
е
ни
я
б
а
б
а
л
а
о
х
р
а
ни
л
с
я
в
п
ол
н
о
й
т
а
йн
е
,
п
о
к
а
о
д
и
н
б
а
б
а
л
а
о,
з
а
д
е
л
а
вш
ий
с
я
к
ом
м
у
н
и
с
том,
?
Г
а
бр
и
эль П
ас
ос
?
н
е
р
а
с
с
к
а
з
а
л
в
д
е
т
а
лях
о
с
во
е
м
с
об
с
тв
е
нн
ом
п
о
с
вящ
е
н
ии
,
чтобы
с
ни
с
к
а
ть
р
а
с
п
олож
е
ни
е
К
у
б
ин
с
к
ой
к
ом
м
у
ни
с
т
и
ч
е
с
к
ой
п
а
рт
ии
.
Он
п
ов
е
д
а
л
э
т
у
и
с
тор
и
ю
чл
е
н
у
па
рт
и
и
и
с
о
ци
оло
г
у
Л
у
рд
е
с
Ло
п
ес
,
к
отор
а
я
н
а
пи
са
ла
п
о
н
е
й
к
н
и
г
у и
о
п
у
бл
ик
ов
а
ла
е
е
в
1
975
го
д
у
п
од
н
а
з
в
а
ни
е
м
?
И
з
у
ч
е
ни
е
од
н
ого б
а
б
а
л
а
о
?
3
.
Я
мо
г
у
п
одтв
е
рд
и
ть
точ
н
о
с
ть
п
ов
ес
твов
а
ни
я
П
ас
о
са
.
В
эт
о
й
гл
а
ве
я
во
м
н
огом о
пи
рал
с
я
н
а
е
го
с
лов
а
.
Про
ц
ес
с
п
о
с
вя
щ
е
ни
я
дл
и
т
с
я
н
е
д
е
лю,
в
т
е
ч
ени
е
к
оторой
б
у
д
у
щ
и
й
б
а
б
а
л
а
о
п
ол
н
о
с
т
ь
ю
отр
е
з
а
н
от
в
н
е
ш
н
е
го
м
и
р
а
.
Он
п
ровод
и
т
в
р
е
мя
с
б
а
б
а
л
а
о
и
з
бл
из
л
е
ж
а
щ
и
х
р
а
й
о
н
ов,
к
оторые
с
об
и
р
а
ют
с
я
в
с
е
в
м
ес
т
е
,
чтобы
п
р
ин
я
т
ь
и
п
р
и
в
е
т
с
твов
а
ть
н
ового
чл
е
н
а
и
х брат
с
тв
а
.
Под
и
х
р
у
к
овод
с
твом
н
о
в
и
чок
п
ро
х
о
д
и
т
р
и
т
у
а
лы
оч
и
щ
е
ни
я.
Ба
б
а
л
а
о
п
одв
е
рг
а
ют
е
го
с
п
е
ци
а
л
ьн
ым
н
а
к
а
з
ан
и
ям
и
от
к
рыв
а
ют
е
м
у
с
п
о
с
обы
п
р
е
д
с
к
а
з
а
ни
я
б
у
д
у
щ
е
го,
т
а
ки
е
,
к
а
к
,
н
а
п
р
и
м
е
р,
п
р
е
д
с
к
а
з
ани
е
п
о
о
д
у
и
з
?
Кни
ги
Иф
ы
?
.
В
с
е
и
с
п
ыт
а
ни
я этой
н
е
д
е
ли
п
р
е
д
н
аз
н
а
ч
е
н
ы
д
л
я
того,
чтобы
п
о
с
вящ
ае
мый
отр
е
к
с
я
от
п
рошлого,
п
р
и
н
ял в
с
е
обя
з
а
т
е
л
ь
с
тва
с
в
о
е
го
н
ового
п
олож
е
ни
я и
з
а
н
ял
м
ес
то
с
р
е
ди
с
обр
а
т
ь
е
в
-
б
а
б
а
л
а
о.
С
о
з
д
а
ни
е Ифы
с
о
х
р
ан
и
ло в
се
бе гор
а
з
до
бол
ь
ше
а
фр
ик
а
н
с
к
ого
д
у
х
а
, ч
е
м люб
а
я д
р
у
г
а
я
са
н
т
е
р
и
а
н
с
к
а
я
це
р
е
мо
ни
я
п
о
с
вящ
е
ни
я.
Уч
а
с
т
ни
к
и
р
и
т
у
а
ла
р
а
з
гов
а
р
и
в
а
ют
м
е
ж
д
у
с
обой
и
с
к
люч
и
т
е
л
ь
н
о
н
а
л
у
к
у
м
и
,
п
р
и
ч
е
м
ин
огда
к
ов
е
р
к
а
ют
этот
я
з
ык
т
аки
м обр
а
з
ом,
чтобы
е
го
н
е могли
п
о
н
я
т
ь
п
о
с
торо
н
н
и
е
,
с
л
у
ч
а
йн
о
о
к
а
з
а
вш
и
ес
я
рядом.
Н
а
п
р
и
м
е
р,
в
н
а
ч
а
л
е
ц
е
р
е
мо
ни
и
п
р
е
т
е
н
д
ен
та
п
ро
с
ят
объяв
и
ть
об
и
с
к
р
е
нн
о
с
ти
е
го
н
а
м
е
р
е
ни
я
с
т
а
ть
б
а
б
а
л
а
о.
Он
с
то
и
т
п
е
р
е
д
к
о
м
н
а
той
Од
д
у
а
,
с
вят
и
л
и
щ
е
м,
где
х
р
а
н
и
т
с
я
с
вящ
е
нн
ое
из
в
а
я
н
и
е
Олоф
и
, а
с
т
а
рш
и
й
б
а
б
а
л
а
о обр
а
щ
ае
т
с
я к
н
е
м
у
с
т
а
ки
ми
с
лов
а
м
и
:
Д
а раз
ве
ю
т т
е
б
я
ч
е
т
ы
ре
ве
тра,
Е
с
л
и к
л
я
т
в
ы Бог
у
, и
с
в
я
тому
пр
ес
то
л
у
Ифы, И Го
с
по
д
у
В
се
мо
г
уще
м
у
Не
с
д
е
рж
и
ш
ь
ты.
Д
а раз
ве
ю
т т
е
б
я
ч
е
т
ы
ре
ве
тра.
К
ол
е
н
о
п
р
е
к
л
о
н
е
нн
ый
п
р
е
т
е
н
д
е
н
т долж
е
н
отв
е
т
и
т
ь
:
Ч
е
тыре
в
е
тра
с
та
ну
т
моими з
н
ам
е
н
ами, Ибо
я
,
с
л
у
га Г
о
с
по
д
е
нь
, по
с
л
е
д
у
ю
С
о
ве
ту
моих
н
а
с
та
в
н
и
ко
в
.
В
н
е
к
оторых
р
и
т
у
а
л
а
х
б
а
б
а
л
а
о
отожд
ес
т
в
ляют
с
я
с
ш
ес
т
н
а
д
ц
а
т
ь
ю
п
е
рвыми
л
е
г
е
н
д
а
р
н
ыми
й
о
р
у
б
ски
ми
ц
а
рям
и
.
Од
и
н
и
з т
а
к
и
х
р
и
т
у
а
лов
?
?
п
р
ин
ят
и
е О
р
у
л
ы
?
.
Ве
роят
н
о,
это
н
а
и
бол
е
е
в
а
ж
н
а
я
ч
а
с
ть
се
м
и
д
н
е
в
н
ой
ц
е
р
е
мо
н
и
и
.
Про
ис
х
од
и
т о
н
а
в
п
е
рвый д
е
н
ь
п
о
с
вящ
е
ни
я.
Пр
е
т
е
н
д
е
н
та
бр
е
ют,
н
а
к
л
а
д
ыв
а
ют
е
м
у р
и
т
у
а
л
ьн
ый
гр
и
м
и
н
а
д
е
в
а
ют
е
м
у
н
а
голо
в
у
у
бор
и
з
б
у
с
ин
,
с
к
ор
л
у
п
ы
к
о
к
о
с
ов
ых
ор
е
х
ов и
п
е
р
ь
е
в
к
р
ас
н
ого
п
о
п
у
г
а
я.
Од
и
н
и
з
с
т
а
рш
и
х
б
а
б
а
л
а
о,
ч
а
ще
в
се
го
с
а
м
п
а
др
ин
о,
п
и
ш
е
т
н
а
к
е
дровом бр
е
в
н
е
и
м
е
н
а ш
е
с
т
н
а
д
ц
а
ти
ц
а
рей
и
ли
р
ис
у
е
т
и
х
си
мволы.
З
а
т
е
м
п
ять
д
р
у
г
и
х
с
т
а
рш
и
х
б
а
б
а
л
а
о
р
и
с
у
ют
н
а бр
е
в
н
е
с
вои
с
и
мволы
в
зн
а
к
того,
что
были
с
в
и
д
е
т
е
лями
ц
е
р
е
мо
нии
.
По
с
ле
этого
и
з
т
ы
к
в
е
нн
о
й
б
у
тыл
и
,
н
а
п
ол
н
ен
н
ой
р
е
ч
н
ой
и
ли
дожд
е
вой
водо
й
,
до
с
т
а
ют
дв
а
д
ц
а
ть
од
и
н
п
а
л
ь
мов
ы
й ор
е
х
,
и
л
и
ики
н
,
к
л
а
д
у
т
эти
ор
е
хи
н
а
к
а
ждый
и
з
дв
а
д
ц
а
ти
о
д
н
ого
си
мвол
а
,
п
о
к
рыв
а
ют
и
х
п
е
р
ь
ями
и
п
ол
и
в
а
ют
к
ров
ь
ю
д
в
у
х
п
р
ин
есе
н
н
ых
в
ж
е
рт
в
у
ч
е
р
н
ы
х
к
у
р
иц
.
З
а
т
е
м
п
а
др
ин
о
обм
а
з
ыв
ае
т
3
L.
L
op
e
s
.
E
s
t
u
tio
d
e
u
n
b
a
b
ala
o
.
Ha
v
a
n
a
,
1975
.
28
ка
ждый
и
кин
с
м
ес
ь
ю
и
з
м
е
д
а
,
м
ас
ла
к
а
к
а
о,
п
а
л
ь
мов
о
го
м
а
с
ла
и
к
у
с
о
ч
к
ов
мя
к
оти
к
о
к
о
са
.
При
э
том
он
го
в
ор
и
т:
?
В
от
в
е
л
ик
а
я
и
с
т
ин
а
н
а
ш
е
й
в
е
ры:
у
з
ри
О
р
у
л
у
,
с
д
е
л
а
й
е
го
ч
а
с
т
ь
ю
с
во
е
й
д
у
ш
и
?
.
По
с
вящ
а
е
м
ы
й
,
д
е
ржа
р
у
к
и
з
а
с
пин
о
й
,
долж
е
н
в
з
ять
в рот
к
а
ждый
ики
н
,
оч
и
с
т
и
т
ь
е
го,
п
роглот
и
в
п
о
к
р
ыв
а
ю
щ
у
ю
е
го
с
м
ес
ь
,
и
вы
п
лю
н
у
ть
икин
обр
а
т
н
о
в
б
у
т
ыль
с
в
о
до
й
.
Т
а
ки
м
с
п
о
с
обом
он
в
п
у
с
к
ае
т
в
с
вою
д
у
ш
у
а
ш
е
О
р
у
лы.
П
о
с
ле этого
он
с
ч
и
т
ае
т
с
я
н
овообр
а
щ
е
нн
ым
б
а
б
а
л
а
о.
По
с
ле
этой
ц
е
р
е
мо
ни
и
п
ро
и
с
х
од
и
т
?
з
а
к
люч
е
ни
е
п
а
к
та
с
о
С
м
е
рт
ь
ю
?
.
Уч
а
с
т
ни
к
и
ц
е
р
е
мо
ни
и
т
ан
ц
у
ют
р
и
т
у
а
л
ьн
ые
т
а
нц
ы
и
п
оют
р
и
т
у
а
л
ьн
ые
п
ес
ни
, а
б
а
б
а
л
а
о дог
о
в
а
р
и
в
ае
т
с
я
с
о
С
м
е
рт
ь
ю
о том,
что та
к
о
с
н
е
т
с
я
е
го тол
ьк
о с
р
а
з
р
е
ш
е
ни
я
са
мого
О
р
у
л
ы.
С
к
а
ждым
н
овым
п
о
с
вящ
е
ни
е
м
в
е
р
у
ющ
и
й
обр
е
т
ае
т
бол
е
е
г
л
у
бо
к
ое
д
у
х
ов
н
ое
зн
ан
и
е
и
ч
у
в
с
тво
ро
д
с
тва
с
Афр
ик
о
й
.
В
до
х
н
овл
ен
н
ые
мо
г
у
ч
и
м
д
у
х
ом
а
фр
ик
а
н
с
к
и
х
п
р
е
д
к
ов
и
ж
и
зн
ен
н
ой
с
и
лой
ор
и
ш,
п
о
с
вящ
е
нн
ые
с
л
у
ж
и
т
е
ли
с
а
н
т
е
р
и
и
п
р
и
в
н
о
с
ят
в
с
вое
с
овр
е
м
е
нн
ое
город
с
к
ое о
к
р
у
ж
е
ни
е м
а
г
и
ю
и г
а
рмо
ни
ю
а
фр
и
к
а
н
с
к
о
й
м
у
др
о
с
т
и
.
М
н
ог
и
е
са
н
т
е
ро
ч
у
в
с
т
в
у
ют,
чт
о
в
ж
ес
то
к
ом
з
а
п
а
д
н
ом
м
и
ре
эта
др
е
в
н
яя
м
у
д
р
о
с
ть
д
а
р
у
е
т
и
м
п
о
к
ой и
р
а
в
н
ов
ес
и
е
,
п
омог
а
ющ
и
е
и
м
н
е
то
л
ьк
о
в
ы
ж
и
т
ь
,
н
о
и
доб
и
т
ь
с
я
у
с
п
е
х
а
в
и
х
н
е
л
е
г
к
о
й ж
из
н
и
.
29
ГЛ
А
В
А 5
СИН
К
Р
ЕТ
ИЗМ
И
Л
И ДИССИ
МУ
Л
ЯЦИЯ?
К
у
б
ин
с
к
а
я
са
н
т
е
р
и
я
?
од
н
а
и
з
а
фр
о
-
а
м
е
р
ик
а
н
с
к
и
х
р
е
л
и
г
ий
, р
ас
п
ро
с
т
р
а
н
е
нн
ы
х
н
а
т
е
рр
и
тор
и
и
Юж
н
о
й
,
Ц
е
н
тр
а
л
ьн
ой и
С
е
в
е
р
н
ой
Ам
е
р
ики
,
к
о
тор
ы
е
з
а
ч
а
с
т
у
ю
н
а
з
ыв
а
ют
с
инк
р
е
т
и
ч
н
ым
и
.
В р
е
л
и
г
и
о
з
н
ом
к
о
н
т
е
к
с
те
с
инк
р
е
т
из
м
?
это
б
е
с
с
о
зн
а
т
е
л
ьн
о
е
,
с
л
е
п
ое
п
р
ин
я
т
и
е р
е
л
и
г
и
о
зн
ы
х
в
е
ров
а
ни
й
го
с
п
од
с
тв
у
ю
щ
е
й
к
у
л
ь
т
у
р
ы.
Д
р
у
г
и
е
п
р
и
м
е
ры
т
а
к
и
х
явл
е
ни
й
?
г
а
и
т
я
н
с
к
а
я
в
е
ра во
д
у
н
и
бр
а
зи
л
ьс
к
а
я
к
а
н
до
н
бл
е
.
Я
д
у
м
а
ю,
что
в
с
л
у
ч
а
е с
са
н
т
е
р
и
е
й
мы
и
м
е
е
м
д
е
ло
с
к
ор
е
е
н
е
с
с
инк
р
е
т
из
мом,
а с
д
и
сс
и
м
у
ля
ци
е
й
?
с
о
зн
а
т
е
л
ьн
ым,
н
а
м
е
р
е
нн
ым
и
с
п
ол
ьз
о
в
а
ни
е
м
эл
е
м
е
н
тов
к
а
тол
иц
и
з
м
а
,
чтобы
и
м
е
ть
во
з
мож
н
о
с
ть
б
ес
п
р
е
п
ят
с
тв
е
нн
о
п
р
а
к
т
и
к
ов
а
ть
с
вою
р
е
л
и
г
и
ю.
О
п
и
р
а
я
с
ь
н
а
д
а
нн
ые
и
сс
л
е
дов
а
ни
й
н
е
к
отор
ы
х
у
ч
е
н
ы
х
,
к
о
торые
я,
с
о
с
во
е
й
т
о
ч
к
и
з
р
ен
и
я
са
н
т
е
ро,
с
ч
и
т
а
ю
в
е
р
н
ым
и
,
я р
а
з
р
а
бот
а
л
мод
е
ль
того,
к
а
к
в
са
н
т
е
р
и
и
и
с
п
о
л
ь
з
у
е
т
с
я д
и
сс
и
м
у
ля
ци
я (
п
р
и
твор
с
тво).
Си
н
к
р
е
т
и
з
м
?
до
с
т
а
т
о
ч
н
о
р
ас
п
лывч
а
тый
т
е
рм
ин
,
и
м
е
ющ
и
й
н
ес
к
ол
ь
к
о
з
н
а
ч
е
ний
. В этой
р
а
боте я
п
р
и
м
ен
яю
е
го
с
огл
ас
н
о
о
п
р
е
д
е
л
е
ни
ю
М
е
лв
и
лла
Х
е
р
с
к
ов
иц
а
:
?
Про
ц
е
с
с
из
м
е
н
е
ни
я
к
у
л
ь
т
у
ры...
[
во
вр
е
мя
к
оторого
о
с
у
щ
ес
твля
е
т
с
я]
с
ин
т
е
з
т
у
з
е
м
н
ых
а
ф
р
ик
а
н
ски
х обыч
ае
в и
е
вро
п
е
й
с
к
и
х тр
а
д
иц
и
й
, с
к
оторыми
п
р
и
шло
с
ь
с
тол
к
н
у
т
ь
с
я
[
ч
е
р
н
о
к
ож
и
м
]
?
1
.
П
е
рвым
т
е
рм
и
н
?
с
инк
р
е
т
из
м
? к
а
фр
о
-
а
м
е
р
ик
а
н
с
к
ой
к
у
л
ь
т
у
р
е
п
р
и
м
е
ни
л
Х
е
р
с
к
ов
и
ц в
с
в
о
е
й
н
ов
а
торс
к
ой
с
т
а
т
ь
е 1937
года
?
А
ф
р
ик
а
н
с
ки
е боги
и
к
а
т
ол
и
ч
ес
ки
е
с
вятые
в
н
е
гр
и
тя
н
ски
х
в
е
ров
а
ни
ях
Нового
С
в
е
т
а
?
2
.
Он
и
с
п
о
л
ьз
ов
а
л
с
лово
?
с
инк
р
е
т
из
м
?
к
а
к
с
ин
о
н
и
м
с
лова
?
с
ин
т
е
з
?
.
С
огл
ас
н
о
Х
е
р
с
к
о
в
и
ц
у
,
и
м
е
нн
о
с
инк
р
е
т
и
з
м
н
а
блюд
ае
т
с
я во в
з
а
и
мо
с
вя
з
и
са
н
т
е
р
и
анс
к
и
х
ор
и
ш
и
к
а
т
о
л
и
ч
ес
ки
х
с
вяты
х
3
.
В
к
а
ч
ес
тве
до
к
а
з
а
т
е
л
ь
с
тва этого
Х
е
р
с
к
ов
и
ц
у
к
а
з
ы
в
а
л
н
а
то,
что
а
ф
р
ик
а
н
ц
ы
н
а
К
у
б
е
,
Г
а
и
ти
и
в
Б
р
а
зи
л
и
и
с
ч
и
т
а
ли
се
бя
к
а
тол
ик
а
ми и
од
н
овр
е
м
е
н
н
о
были
п
р
и
в
е
рж
е
нц
а
ми
?
и
доло
п
о
к
ло
н
ни
ч
ес
ки
х
к
у
л
ь
то
в
?
4
.
Но
е
го
из
обр
а
ж
е
ни
ю
сан
т
е
р
и
и
к
а
к
си
н
т
е
з
а
а
ф
р
ик
а
н
с
к
и
х
и
к
а
то
л
и
ч
ес
к
и
х
эл
е
м
е
н
тов
?
н
е
х
в
а
т
а
ло
у
п
ом
ин
а
ни
я
о
творч
ес
ки
х
и
с
о
зн
а
т
е
л
ьн
ы
х
р
е
ш
е
ни
я
х
,
к
о
т
о
рые л
е
ж
а
ли
в
о
с
н
о
в
е
са
н
т
е
р
и
а
н
с
к
ого
с
инк
р
е
т
из
м
а
?
,
к
а
к
з
а
м
е
т
и
л
Джо
з
е
ф М
е
рф
и
5
.
Точ
к
у
з
р
е
ни
я
Х
е
р
с
к
о
в
иц
а
до
си
х
п
ор
р
а
з
д
е
ляют
м
н
ог
и
е
с
овр
е
м
енн
ые
у
ч
е
н
ы
е
.
С
л
е
д
у
я
е
го
мод
е
л
и
,
Х
у
а
н
C
o
c
a
д
ае
т
са
н
т
е
р
и
и
т
а
к
ое о
п
р
е
д
е
л
ени
е
:
?
...
п
о
к
ло
н
е
н
и
е
а
фр
ик
а
н
с
ки
м
бог
а
м
в
л
иц
е
к
а
то
л
и
ч
ес
ки
х
с
вятых
?
р
е
з
у
л
ь
т
а
т
тр
а
н
с
к
у
л
ь
т
у
р
а
ци
и
к
у
б
инц
е
в и
п
ро
и
с
т
е
к
а
ющ
е
го
и
з
не
е
р
е
л
и
г
и
о
зн
ого
с
и
н
к
р
е
т
из
м
а
..
.
?
6
.
Еще
од
и
н
с
овр
е
м
е
нн
ый
а
втор,
д
а
ю
щ
ий
,
к
а
к
в
е
р
н
о
выр
а
зи
л
с
я
И
си
доро
А
н
др
е
с П
е
р
е
с
-
и
-
1
Melville
J.
He
rs
k
o
vit
s
.
T
h
e
N
e
w
Wor
ld
Ne
g
ro
.
B
l
oo
m
i
ng
t
o
n
:
I
n
d
i
a
n
a
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
P
r
e
s
s
,
196
6
.
P
.
3
22
.
2
He
rs
k
o
vit
s
.
A
f
r
ican
G
od
s
a
n
d
C
at
h
o
lic
Sai
n
t
s
i
n
N
e
w
Wor
ld
B
elie
f
.
A
m
e
r
ican
A
n
t
h
ropo
l
o
g
i
s
t
N
e
w
Se
r
ie
s
,
XXX
I
X,
N
o
.
4
(
19
3
7
).
3
He
rs
k
o
vit
s
.
T
h
e
N
e
w
Wor
ld
Ne
g
ro
.
P
.
322
.
4
He
rs
k
o
vit
s
.
A
f
r
ic
a
n
G
od
s
a
n
d
C
at
h
o
lic
Sa
i
n
t
s
.
5
J
o
s
e
p
h
M.
M
u
r
ph
y.
Sa
n
te
r
i
a:
An A
f
r
ican
R
el
i
g
i
o
n
i
n A
m
e
r
ica.
Bo
s
t
o
n
:
B
eac
o
n
P
r
e
s
s,
1988
.
P.
1
21
.
6
J
ua
n
J.
So
s
a
.
L
a
Sa
n
te
r
ia:
A
W
a
y
o
f
L
oo
k
i
n
g
at
R
eali
t
y
.
Bo
ca
R
at
o
n
,
Fl
or
i
d
a:
Fl
or
i
d
a
A
tl
a
n
tic
U
n
i
v
e
r
s
it
y
,
1981
.
P
.
1
01
.
30
М
е
н
а
,
?
о
р
и
е
н
т
и
ров
а
нн
ое
н
а
Х
е
р
с
к
ов
иц
а
тол
к
ов
а
ни
е
с
инк
р
е
т
и
з
м
а
?
7
,
?
это М
и
г
е
н
е Го
н
са
л
е
с
-
У
ипп
л
е
р.
О
н
а
пи
са
ла о
сан
т
е
р
и
и
оч
е
н
ь
м
н
ого,
х
отя
и
с
п
е
р
е
м
е
н
н
ым
у
сп
е
х
ом.
В
ыд
а
ющ
ий
с
я
фр
а
н
ц
у
з
с
ки
й
а
н
т
р
о
п
олог
Р
оже
Бас
т
и
д
п
о
-
ин
о
м
у
,
н
е
ж
е
ли Х
е
р
с
к
ов
иц
,
р
асс
м
а
тр
и
в
а
л
в
з
а
и
мо
с
вя
з
и
м
е
ж
д
у
к
а
тол
и
ч
ес
ки
ми
с
вят
ы
ми
и
а
фр
и
к
а
н
ск
и
ми ор
и
ш
а
м
и
.
По
с
лов
а
м
Б
а
с
т
и
д
а
,
к
а
тол
и
ч
ес
ки
е м
ас
к
и
с
л
у
ж
и
ли
для
того,
чтобы д
а
ть
к
а
тол
и
ч
ес
к
и
й
э
к
в
и
в
а
л
е
н
т
н
е
к
о
торым
ч
е
рт
а
м
х
а
р
а
к
т
е
ра
м
н
огол
и
ки
х
ор
и
ш
8
.
К
а
к
з
а
м
е
т
и
л М
е
рфи
в
с
во
е
й
з
а
м
е
ч
а
т
е
л
ьн
ой
к
н
и
ге
о
са
н
т
е
р
и
и
,
и
д
е
и
Бас
т
и
да
о
?
мо
заи
ч
н
ом
с
и
н
к
р
е
т
и
з
м
е
? и
?
с
и
мб
и
о
з
е
?
д
а
ют
об
этой
р
е
л
и
г
и
и
бол
е
е
точ
н
ое
п
р
е
д
с
т
а
вл
е
ни
е
,
у
каз
ыв
а
я
н
а
то,
что
о
н
а
?
это
н
е
что
бо
л
ь
ш
е
е
,
ч
е
м
?
в
с
е
г
о
л
и
шь
с
м
ес
ь
?
и
ли
п
ро
с
тое
с
л
и
я
н
и
е
р
е
л
и
г
и
о
зн
ы
х тр
а
д
иц
и
й
9
.
Л
и
ч
н
о
м
н
е
б
л
и
же
з
а
к
л
юч
е
ни
я
Бас
т
и
д
а
,
н
е
ж
е
ли
Х
е
р
с
к
ов
иц
а
,
о
том,
ка
к
п
оч
и
т
а
т
е
л
и
са
н
т
е
р
и
и
р
асс
м
а
тр
и
в
а
ю
т в
з
а
и
мо
с
вя
з
ь
м
е
ж
д
у
ка
тол
и
ч
ес
ки
ми
и
а
ф
р
ик
анс
ки
ми
эл
е
м
е
н
т
а
ми
.
?
П
о
с
у
т
и
...
ес
ть
тол
ь
к
о
од
н
а
в
се
л
е
нн
а
я...
од
и
н
Б
ог
и
С
о
з
д
а
т
е
л
ь
.
О
д
н
а
к
о
этот
Б
ог
с
л
и
ш
к
ом
д
а
л
е
к
от
ч
е
лов
е
ч
е
с
тв
а
,
чтобы
л
ю
ди
могли
во
й
т
и
с
н
и
м
в
п
рямой
к
о
н
т
а
к
т
. Поэто
м
у
н
е
об
х
од
и
мы
"
п
о
с
р
е
д
ни
к
и
"
:
у
е
вро
п
е
йц
е
в
это
к
а
тол
и
ч
ес
ки
е
с
вятые
и
ли
а
н
г
е
лы,
у
ч
е
р
н
о
к
ож
и
х
?
о
р
и
ши
и
ли
во
д
у
н
ы.
Р
а
з
л
и
ч
и
я
м
е
ж
д
у
ни
ми
н
е
п
р
и
нц
ипи
а
л
ьн
ы.
В
любом
с
л
у
ч
ае
, од
н
ого в
с
е
гда
м
ож
н
о
"
п
р
е
обр
а
з
ов
а
т
ь
"
в
д
р
у
гог
о
?
10
.
Хо
ч
у до
б
а
в
и
ть
к
о
е
-
что
к
с
лов
а
м
Б
а
с
т
и
д
а
.
Это
?
п
р
е
обр
а
з
ов
а
ни
е
?
,
мож
е
т
быт
ь
, бол
ь
ше
и
д
е
т
н
а
бл
а
го
с
торо
нн
е
м
у
н
а
блюд
а
т
е
лю.
Д
р
у
г
и
ми
с
лов
а
м
и
,
са
н
т
е
ро
у
т
в
е
ржд
а
ют, что
?
ор
и
ши
?
э
то
то же
са
мо
е
,
что
с
вяты
е
?
,
во
з
мож
н
о,
п
ото
м
у
,
что
н
е
п
о
с
вящ
е
нн
о
м
у
п
роще
п
о
н
я
т
ь
м
и
р
са
н
т
е
р
ии
,
ес
ли
этот м
и
р
п
р
е
д
с
т
а
вл
е
н
в в
и
де
зн
а
к
омых
обр
а
з
ов.
Ве
р
н
е
м
с
я
к
Х
е
р
с
к
ов
и
ц
у
,
ч
е
й
в
к
л
а
д
в этот
во
п
ро
с
,
б
е
з
у
с
лов
н
о,
н
е
из
м
е
р
и
м.
Я
п
р
е
дл
а
г
а
ю
п
е
р
ес
мот
р
е
ть
и
п
е
р
е
о
ц
е
н
и
ть
е
го
мод
е
л
ь
,
о
с
об
е
нн
о
в
том,
что
к
а
с
ае
т
с
я
са
н
т
е
р
ии
.
В
с
во
е
м
о
пис
а
ни
и
э
той
р
е
л
и
г
и
и
к
а
к
с
ин
т
е
з
а
а
фр
ик
а
н
с
к
и
х
т
р
а
д
иц
и
й
и
н
а
род
н
о
г
о
к
а
тол
и
ц
из
ма
Х
е
р
с
к
ов
и
ц
н
е
у
ч
и
тыв
ае
т
тот
ф
а
к
т,
что
в
е
р
у
ющ
и
е
н
а
м
е
р
е
нн
о
п
рят
а
л
и
ор
и
ш
л
у
к
у
ми
п
од
м
а
с
к
а
ми
к
а
тол
и
ч
ес
ки
х
с
вят
ы
х
,
с
ц
е
л
ь
ю
с
о
х
р
а
ни
т
ь
а
фр
и
к
а
н
с
ки
е
тр
а
д
и
ц
и
и
.
Я
п
ол
а
г
а
ю, о
н
и
д
е
л
а
ли
э
т
о
а
б
с
олют
н
о
с
о
зн
а
т
е
л
ь
н
о.
Н
е
к
оторые
п
ро
ниц
а
т
е
л
ьн
ые
у
ч
е
н
ые
р
а
з
гляд
е
л
и
в
са
н
т
е
р
и
и
э
т
у
д
и
сс
и
м
у
ля
ци
о
н
н
у
ю
с
о
с
т
а
вляю
щ
у
ю
и
вы
ск
а
з
а
ли
с
вои
во
з
р
а
ж
ен
и
я
п
о
п
ово
д
у о
п
р
е
д
е
л
е
ни
я
са
н
т
е
р
и
и
к
а
к
с
инк
р
е
т
и
ч
ес
к
ой
р
е
л
и
г
ии
, д
а
нн
ого
Х
е
р
с
к
ов
и
ц
е
м. Хорошо
из
в
ес
т
н
ым
п
р
и
м
е
ром то
м
у
с
л
у
ж
и
т
р
а
бота
Б
ас
т
и
д
а
.
Еще
од
ни
м
у
ч
е
н
ым,
п
одроб
н
о
из
ло
ж
и
вш
и
м
с
вои
в
з
гляды
н
а
это
х
орошо
п
р
о
д
у
м
а
нн
ое
п
р
и
твор
с
тво,
с
т
а
ла
Д
ж
у
д
и
т Г
л
и
с
о
н
.
?
П
о
п
а
в
н
а
К
у
б
у
,
ор
и
ш
и
,
чтобы
выж
и
т
ь
,
р
е
ш
и
ли
с
п
рят
а
т
ь
с
я
п
од м
ас
ка
ми
н
е
к
оторых
к
атол
и
ч
ес
к
и
х
с
вяты
х
...
и
н
е
к
отор
ы
х
п
роявл
ен
и
й
Хр
и
с
та
и
Пр
ес
вятой
Д
е
вы.
И
н
е
в
а
ж
н
о,
что
у
п
е
р
с
о
н
а
ж
е
й
х
р
и
с
т
и
а
н
с
к
ого
п
а
н
т
е
о
н
а
б
ыло
м
а
ло
об
щ
е
го
с
а
ф
р
ик
а
н
с
ки
м
и
с
и
л
а
м
и
,
к
оторые
т
а
к
д
е
рз
к
о
п
о
за
и
м
с
твов
а
ли
и
х
и
з
обр
а
ж
е
ни
я.
Ба
ш
н
я, м
е
ч,
ни
щ
е
та
и
бол
е
зн
и
, о
д
н
а
-
две общ
и
х
х
а
р
а
к
т
е
р
и
с
т
ик
и
?
в общ
е
м,
х
в
а
т
и
ло
са
мого
п
ов
е
р
х
н
о
с
т
н
ого
с
х
од
с
тв
а
.
Йор
у
ба
н
а
ш
л
и
ш
ифр,
с
п
омощ
ь
ю
к
оторого
могли
с
о
х
р
а
н
ять
с
вои
в
е
ров
а
ни
я
и р
и
т
у
а
лы,
к
оторые
в
д
р
у
г
и
х
м
ес
т
а
х
были
з
ап
р
е
щ
е
н
ы,
у
ни
чтож
е
н
ы,
з
а
быт
ы
?
[
к
у
р
с
и
в
а
втор
а
]
11
.
И
с
точ
ник
и
в
н
у
три
с
а
м
ой
са
н
т
е
р
и
и
я
с
н
о
у
к
а
з
ыв
а
ют
н
а
п
р
е
д
у
мыш
л
ен
н
у
ю
п
р
и
ро
д
у
д
и
сс
и
м
у
ля
ции
.
С
а
н
т
е
ро Хо
с
е
?
Б
а
н
го
ч
е
и
т
о
?
П
е
р
е
с
(187
5
?
191
5
)
в
на
ч
а
ле
XX
в
е
к
а
с
д
е
л
а
л
в
с
во
е
м
д
н
е
в
ник
е
з
ап
и
с
ь
о
том,
к
а
к
он
п
о
у
ч
а
л
од
н
у
и
з
с
во
и
х
п
о
до
п
е
ч
н
ых
?
б
е
л
у
ю ж
е
н
щ
и
н
у
,
к
ото
р
у
ю
он
п
о
с
вят
и
л
в т
ай
н
ы
Об
а
т
а
лы:
?
А
м
е
л
и
я,
б
е
л
а
я
д
е
в
у
ш
к
а
и
з
К
а
м
а
г
у
эя,
с
т
а
вш
а
я
Об
а
т
а
лой
в
м
а
е
п
рошлого год
а
,
х
оч
е
т
зн
а
т
ь
,
к
то же
н
а
с
а
мом
д
е
ле Об
а
т
а
л
а
:
И
и
с
у
с ли
Н
а
з
а
ря
нин
,
к
а
к
д
у
м
а
ют
з
д
ес
ь
,
и
ли
С
вят
а
я
Д
е
в
а М
и
ло
се
рд
и
я,
к
а
к
говорят
т
а
м
[
в
Л
а
с
В
и
лл
асе
]
.
Я
с
к
а
з
а
л
е
й
,
чтоб
о
н
а
д
у
м
а
ла
н
е
об
од
е
ж
д
а
х
,
а
о
том,
к
т
о
и
х
н
о
си
т
?
12
.
Этот отрывок
и
з
7
I
s
i
do
r
e
And
r
es
P
e
r
ez
у
Ме
па
.
S
p
ea
k
i
n
g
w
i
t
h
t
h
e
Dea
d
.
N
e
w
Y
or
k
:
AMS
P
r
e
ss
,
1991
.
P
.
34
.
8
Rog
er
Ba
s
ti
d
e.
A
f
r
ican
R
el
i
g
i
on
s
o
f
Br
azil.
B
alt
i
m
or
e:
J
oh
n
s
H
op
k
i
n
s
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
P
r
e
ss
,
19
7
8
.
P
.
2
70
.
9
M
u
r
ph
y.
P.
1
22
.
10
Ba
s
l
i
d
e.
A
f
r
ican
C
i
v
ili
s
a
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
N
e
w
Wor
l
d
.
N
e
w
Y
o
r
k
:
Ha
rp
er
T
or
c
h
boo
ks
,
1
9
71
.
P
.
156
.
11
J
ud
ith
Gle
a
s
o
n
.
Sa
n
te
r
i
a
:
Bro
nx
.
N
e
w
Y
or
k
:
A
t
h
e
n
e
u
m,
1975
.
P
.
2
0
6
-
207
.
12
J
o
s
e
?B
a
ngo
c
h
eit
o
?
P
e
r
e
z
.
U
n
p
u
b
l
i
sh
ed
n
o
te
boo
k
(c
.191
1
)
in M
r
s
. Ha
y
d
ee
G
on
zalez's
pr
i
v
ate c
o
llecti
o
n
31
д
н
е
в
н
ик
а
Ба
н
гоч
е
и
то
н
а
гляд
н
о
д
е
мо
н
с
тр
и
р
у
е
т,
что
к
а
тол
и
ч
ес
к
ое
из
обр
а
ж
е
ни
е ор
и
ши
н
е
и
м
ее
т
о
с
об
о
го
зн
а
ч
е
ни
я,
т
а
к
к
а
к
т
е
м,
к
то
обл
а
д
ае
т
зн
а
ни
е
м,
из
в
ес
т
н
о,
к
а
к
о
м
у ор
и
ше
о
н
и
п
о
к
ло
н
я
ют
с
я в л
иц
е
к
а
тол
и
ч
ес
к
ого
из
в
а
я
ни
я
.
Моя б
а
б
у
ш
к
а р
а
сс
к
а
з
ы
в
а
ла
м
н
е
и
с
тор
и
ю
(во
з
мож
н
о, вымыш
л
е
н
н
у
ю
) о том,
к
а
к
в
к
оло
ни
а
л
ь
н
у
ю
э
п
о
х
у
с
а
н
т
е
ро
п
од
а
р
и
л
и
ц
е
р
к
в
и
в
городе
Тр
и
ни
д
а
де
огром
н
у
ю,
доро
г
у
ю
с
т
а
т
у
ю
с
вятой
Ва
р
в
а
р
ы.
Пр
и
х
од
с
к
о
й
с
вящ
е
нни
к
был
с
ч
ас
тл
и
в
п
о
л
у
ч
и
ть
т
а
к
ой
п
од
а
р
о
к
для
ц
е
р
к
ви
и
р
ас
п
ор
я
д
и
л
с
я,
чтобы
с
т
а
т
у
ю
н
о
с
и
ли
п
о
горо
д
у во
вр
е
мя
п
р
а
з
д
ни
ч
н
ы
х
п
а
р
а
дов.
Но
он
н
е
зн
а
л,
что
са
н
т
е
ро
т
а
йн
о
о
с
вят
и
ли
с
т
а
т
у
ю,
д
а
в
е
й
и
мя
Ш
а
н
го,
и
с
п
рят
а
ли в
н
у
три
н
е
е
н
е
к
оторые
ин
гр
е
д
и
ен
ты,
д
а
ющ
и
е
из
в
а
я
ни
ю
с
и
л
у
.
К
о
г
да
это
из
о
браж
е
ни
е
с
вятой
Ва
рв
а
ры/Ш
а
н
г
о
вы
н
о
с
и
ли
н
а
п
а
р
а
д,
п
оч
и
т
а
т
е
л
и
са
н
т
е
р
и
и
мог
л
и
п
у
бл
и
ч
н
о
п
о
к
ло
н
я
т
ь
с
я
Ш
а
н
го, а
к
а
тол
и
ч
ес
ки
е
вл
ас
ти
о
б
этом
н
е
дог
а
дыв
а
л
и
с
ь
.
Не
и
м
ее
т
зн
а
ч
е
ни
я
,
п
р
а
вд
и
ва
эта
и
с
тор
и
я
и
ли
н
е
т.
Гл
а
в
н
о
е
,
в
не
й
говор
и
т
с
я
о
том,
ч
то
н
а
огр
а
н
ич
е
нн
ой г
е
ографич
ес
кой
т
е
рр
и
тории
о
п
р
е
д
е
л
е
нн
ы
й ор
и
ша
о
тожд
ес
твлял
с
я
с
о
п
р
е
д
е
л
е
нн
ым
к
а
тол
и
ч
ес
ки
м
с
вятым
с
о
зн
а
т
е
л
ьн
о и
п
р
е
д
н
а
м
е
р
е
нн
о.
С
а
н
т
е
ро
п
р
и
д
у
м
а
ли
т
а
к
ой
ш
и
фр, чтобы
и
м
е
ть
во
з
мож
н
о
с
ть
вы
п
ол
н
я
т
ь
с
вои
р
е
л
и
г
и
о
зн
ые обя
з
а
т
е
л
ь
с
т
в
а
,
п
одр
а
з
у
м
е
в
а
ющ
и
е
а
к
ты
п
у
бл
и
ч
н
ого
п
о
к
ло
н
е
ни
я.
Чтобы
л
е
гче
з
а
п
ом
ни
т
ь
,
к
а
к
ой
к
а
тол
и
ч
е
с
ки
й
с
вятой
с
оотв
е
т
с
т
в
у
е
т
т
ом
у
и
ли
ин
о
м
у
ор
и
ш
е
,
м
е
ж
д
у
ни
ми
п
ров
е
ли
н
е
к
оторые
п
о
в
е
р
х
н
о
с
т
н
ые
п
а
р
а
лл
е
л
и
.
Ш
а
н
го,
ч
е
й
ц
в
е
т
?
к
р
ас
н
ы
й
,
с
п
рят
а
л
с
я
в
и
з
в
а
я
ни
я
х
с
вятой
Ва
р
в
а
ры,
д
е
в
ы
-
м
у
ч
е
ниц
ы,
к
о
тор
а
я
из
обр
а
ж
ае
т
с
я
в
дл
и
н
н
ой
к
р
ас
н
ой
н
аки
д
к
е
,
с
м
е
чом
и
к
оро
н
о
й
.
Ба
б
а
л
у
-
А
й
е
,
ор
и
ш
а
,
н
ас
ыл
а
ющ
и
й
о
с
п
у
,
н
а
ш
е
л
се
б
е
а
н
а
лог
в л
иц
е Л
а
з
а
ря
(
н
е д
р
у
г
а И
и
с
у
с
а
,
а
п
ро
к
а
ж
е
нн
ого
и
з
п
р
и
т
ч
и
о
бог
а
че и б
е
д
н
я
к
е
).
Д
и
сс
и
м
у
ля
ци
я
в
с
тр
е
ч
а
е
т
с
я
во
в
се
м м
и
р
е
.
С
е
е
п
омощ
ь
ю
у
г
н
е
т
е
нн
ые
н
а
роды
об
ес
п
е
ч
и
в
а
ют
выж
и
в
а
ни
е
с
во
е
й
р
е
л
и
г
ии
.
В
р
а
ж
д
у
я
с
мо
г
у
щ
ес
т
в
е
нн
ой
с
у
нни
т
с
к
ой
в
е
тв
ь
ю
и
с
л
а
м
а
,
к
д
и
сс
и
м
у
ля
ц
и
и
п
р
и
б
е
гли
м
у
с
у
л
ь
м
а
н
е
-
из
м
а
и
л
и
ты.
В
и
л
л
и
Фр
и
ш
а
у
эр
пи
ш
е
т
в
с
во
е
м
п
ро
из
в
е
д
е
ни
и
?
Ага
Х
а
н
ы
?
:
?
З
а
г
н
а
нн
ые
в
п
од
п
ол
ь
е
,
о
н
и
п
р
а
к
т
и
к
ов
а
ли
с
вою
в
е
р
у т
а
йн
о,
п
оло
ж
и
в
н
а
ч
а
ло
тр
а
д
иц
и
и
се
к
р
е
т
н
ого в
е
ро
и
с
п
ов
е
д
а
ни
я,
с
т
а
в
ш
е
й
вто
рой
н
а
т
у
р
ой в
се
х
из
м
а
и
л
и
тов
и
с
о
х
р
ан
и
вш
е
й
с
я
п
о
се
й д
е
нь
.
С
о
к
рыт
и
е р
е
л
и
г
и
о
зн
ы
х
у
б
е
жд
е
ний
,
н
а
з
ыв
ае
мое
taqui
y
a
(д
и
сс
и
м
у
ля
ци
я,
м
ас
ки
ров
к
а
),
с
д
е
л
а
ло
с
ь
во
п
ро
с
ом
ж
изн
и и
с
м
е
рти
и
с
ч
и
т
а
ло
с
ь
с
ов
е
р
ш
е
нн
о до
с
то
йн
ым
з
а
н
я
т
и
е
м
?
13
.
Хорошо
из
в
ес
т
н
ый
п
р
и
м
е
р
у
г
н
е
т
е
нн
ого
н
а
ро
д
а
, вы
н
у
жд
е
нн
ого
п
р
и
б
е
г
н
у
ть к
д
и
сс
и
м
у
ля
ции
,
?
а
н
у
си
м,
и
л
и
и
б
е
р
ий
ск
и
е (
ис
п
а
н
с
ки
е
)
е
вр
е
и
-
м
а
рр
ан
ы.
Н
а
ч
ин
а
я
с 1391 года
э
т
у
н
а
ци
ю
п
р
и
н
у
жд
а
ли
к
п
р
и
н
ят
и
ю
х
р
и
с
т
и
а
н
с
тв
а
.
Но
обр
а
щ
е
ни
е
а
н
у
с
и
м
в
н
о
в
у
ю в
е
р
у
было
тол
ьк
о
в
н
е
ш
ни
м.
М
н
о
г
и
е
и
з
н
и
х
е
ще
долгое
вр
е
мя
т
а
йн
о
о
с
т
а
в
а
л
и
с
ь
в
е
р
н
ыми
п
оч
и
т
а
т
е
лями
и
у
д
а
из
м
а
.
Но
и
с
тор
и
я
м
а
рр
а
н
ов
в
с
е
ж
е отл
и
ч
ае
т
с
я
от
ис
тор
и
и
са
н
т
е
р
и
и
,
т
а
к
к
а
к
в
к
о
н
ц
е
к
о
нц
ов
б
о
л
ь
ш
ин
с
тво
а
н
у
с
и
м
п
от
е
ряли
с
вою
р
е
л
и
г
и
ю и
с
т
а
ли
к
а
тол
и
к
а
м
и
.
Б
ол
е
е
точ
н
ое
с
х
од
с
тво с
от
н
ош
е
ни
я
м
и
м
е
ж
д
у
са
н
т
е
р
и
е
й
и
к
а
тол
и
ч
ес
т
вом
мы
мож
е
м
н
а
й
ти в
Яп
о
н
и
и
, где в
е
р
у
ющ
и
е
п
р
а
к
т
и
к
у
ют
од
н
овр
е
м
е
нн
о
с
ин
то
и
з
м и
б
у
дд
из
м и
н
и
та
н
и
д
р
у
г
а
я
р
е
л
и
г
и
я
н
е
т
е
ряют
с
во
е
й
и
н
д
и
в
и
д
у
а
л
ьн
о
с
ти
и
ж
изн
ес
п
о
с
об
н
о
с
т
и
.
Хотя
п
е
рво
н
а
ч
а
л
ьн
о с
п
омощ
ь
ю
к
а
то
л
и
ч
ес
к
и
х
с
вятых
с
л
у
ж
и
т
е
ли
са
н
т
е
р
и
и
н
а
м
е
р
е
в
а
л
и
с
ь
обм
а
н
у
т
ь
вл
ас
ти и
с
о
х
р
а
ни
т
ь
с
вои
ц
е
нн
о
с
т
и
, б
ы
ло
бы
ош
и
бо
ч
н
ым
у
т
в
е
рж
д
а
т
ь
,
что
о
н
и
в
е
ли
се
бя
н
е
ч
ес
т
н
о.
А
фр
ик
а
н
с
ки
е
р
е
л
и
г
и
о
зн
ы
е
тр
а
д
иц
и
и
н
а
ря
д
у с
а
зи
а
т
с
ки
ми
в
ц
е
лом
э
к
л
е
к
т
и
ч
н
ы
и
н
е
п
р
и
х
от
л
и
вы.
В
о
м
н
ог
и
х
н
е
з
а
п
а
д
н
ых
р
е
л
и
г
и
я
х
н
е
н
а
блюд
ае
т
с
я
н
е
п
р
и
я
т
и
я
д
р
у
г
и
х
в
е
ров
а
ний
,
х
а
р
а
к
т
е
р
н
ого
дл
я
и
у
д
е
о
-
х
р
и
с
т
и
а
н
с
тва
и
и
с
л
а
м
а
.
С
точ
к
и
з
р
ен
и
я
са
н
т
е
ро,
в
п
ол
н
е
н
орм
а
л
ьн
о
в
е
ч
е
ром
в
с
у
б
б
о
т
у
у
с
тро
и
ть
п
р
а
з
д
н
ес
тво
в
ч
е
с
ть
ор
и
ш,
а в
во
с
к
р
е
се
нь
е
у
тром
п
о
й
ти
к
м
е
с
се
.
М
н
ог
и
е
с
а
н
т
е
ро д
е
й
с
тв
и
т
е
л
ьн
о оч
е
н
ь
не
ж
н
о
от
н
о
с
ят
с
я к
к
а
т
о
л
и
ч
ес
ки
м
с
вятым
и
н
ас
л
а
жд
а
ют
с
я
м
е
с
с
ой
точ
н
о
т
а
к
ж
е
,
к
а
к
и
д
р
у
г
и
е
к
а
тол
ики
.
Я
говорю
?
д
р
у
гие
к
а
тол
ик
и
?
,
п
ото
м
у
что,
е
с
л
и ч
е
лов
е
к
с
о
с
торо
н
ы
с
п
ро
с
и
т
у
са
н
т
е
ро,
к
а
к
ой
р
е
л
и
г
и
и
он
п
р
и
д
е
рж
и
в
ае
т
с
я,
тот
отв
е
т
и
т:
?
К
а
тол
и
ч
ес
к
о
й
?
.
Од
нак
о
о
п
ы
т
н
ые
са
н
т
е
ро
п
р
е
к
р
ас
н
о
зн
а
ют
о
р
а
з
ни
ц
е
м
е
ж
д
у ор
и
ш
а
ми
(Hava
n
a).
13
Willi
F
r
i
s
c
hau
e
r
.
T
h
e
A
g
a K
h
a
ns
.
L
o
n
do
n:
Bod
l
e
y
,
197
0
.
P
.
36
.
32
и
с
вятым
и
.
В
ц
е
р
к
овь
о
н
и
х
од
я
т
к
а
к
к
а
тол
и
ки
. Но
ор
и
ш
а
м
о
н
и
п
о
к
ло
н
яют
с
я
п
о
-
а
фр
ик
а
н
с
к
и
,
п
од
с
т
у
к
б
а
р
а
б
а
н
ов,
п
ес
н
о
п
е
ни
я
и
мол
и
т
в
ы
н
а
л
у
к
у
м
и
.
Это
р
а
з
дво
е
ни
е
п
о
ш
ло
о
т
п
одоб
н
ы
х
же
явл
е
ни
й
в
др
е
в
ни
х
а
фр
и
ка
н
с
к
и
х
р
е
л
и
г
и
я
х
:
н
а
п
р
и
м
е
р,
отд
е
л
ьн
ые
п
р
е
д
с
т
а
в
и
т
е
ли
од
н
ого
п
л
е
м
е
н
и
мог
ли
п
оч
и
т
а
ть
бога
д
р
у
гого
п
л
е
м
е
ни
,
п
ри
этом
н
е
п
е
р
ес
т
а
в
а
я
в
е
р
и
ть
в
с
в
о
е
го
с
об
с
тв
е
н
н
ого бог
а
.
В
с
лож
н
ом
м
и
ре
в
з
а
и
м
од
е
й
с
тв
и
й
м
е
ж
д
у
с
а
н
т
е
р
и
е
й
и
к
а
тол
и
ц
из
мом
са
н
т
е
ро
в
с
е
же
п
е
р
е
н
яли
у
к
а
тол
ик
ов
н
е
к
оторые
в
а
ж
н
ые
эл
е
м
е
н
ты
и
х
р
е
л
и
г
ии
.
И
э
то
н
е
те
эл
е
м
е
н
ты,
о
к
отор
ых
н
а
и
бол
е
е
ч
ас
т
о
у
п
ом
ин
а
ют
у
ч
е
н
ы
е
.
Н
а
п
р
и
м
е
р,
с
вя
з
ь
м
е
ж
д
у
ор
и
ш
а
ми
и
с
вятым
и
, о
к
оторой
т
а
к
м
н
ого говор
и
ло
с
ь
,
н
е
с
л
и
ш
к
ом
в
а
ж
н
а
для
са
н
т
е
ро.
И
з
обр
а
ж
е
ни
ю
к
а
тол
и
ч
ес
к
и
х
с
и
мвол
о
в
н
а
тр
я
п
и
ц
а
х
,
к
ото
р
ыми
п
о
к
рыв
а
ют
с
у
п
н
иц
ы
с
о
с
вящ
е
нн
ы
м
и
к
а
м
н
ям
и
,
во
п
лощ
е
ни
я
ми
ор
и
ш, т
оже
н
е
п
р
и
д
ае
т
с
я бол
ь
шого
зн
а
ч
е
ни
я
?
э
т
и
тр
я
п
и
ц
ы
з
а
п
ро
с
то
с
ни
м
а
ют,
а
п
отом
во
з
вр
а
щ
а
ют
н
а м
ес
то.
Но
вл
и
я
ни
е т
а
к
и
х
к
а
тол
и
ч
ес
к
и
х р
и
т
у
а
лов,
к
а
к
к
р
е
щ
е
ни
е
и
ли
п
о
х
оро
н
н
ые м
ес
с
ы,
н
е
о
с
п
ор
и
мо.
К
а
ждого
с
а
н
т
е
ро,
к
а
к
п
р
а
в
и
ло,
к
р
ес
тят
п
о
к
а
тол
и
ч
ес
к
о
м
у
обы
ч
а
ю,
а
н
а
е
го
п
о
х
о
р
о
н
а
х
ч
и
т
а
ют
д
е
вять
п
о
х
ор
о
нн
ы
х
м
есс
.
К
с
т
а
т
и
,
д
е
вять
?
это
си
мвол
и
ч
ес
к
ое
ч
и
с
ло
О
йи
,
о
р
и
ш
и
,
к
о
тор
а
я о
х
р
а
н
я
е
т
к
л
а
дб
и
щ
е
н
с
ки
е
ворот
а
.
В
о
м
н
о
г
и
х
са
н
г
е
р
и
а
н
с
к
и
х
з
а
г
овор
а
х
и
ц
е
л
е
б
н
ы
х эл
ик
с
и
р
а
х
п
р
и
м
е
н
я
е
т
с
я
с
вят
а
я вод
а
.
Эр
н
ес
то
Пр
и
ч
а
рдо,
выд
а
ющ
ий
с
я
са
н
т
е
ро
и
з
М
а
й
а
м
и
,
р
асс
м
а
тр
и
в
а
я в
з
а
и
моот
н
ош
е
ни
я
м
е
ж
д
у
а
фр
ик
а
н
с
ки
ми
и
к
а
тол
и
ч
ес
ки
ми
эл
е
м
е
н
т
а
ми
в
са
н
т
е
р
ии
,
д
ае
т
х
орош
е
е
с
лов
ес
н
ое
о
пи
са
ни
е то
м
у
, что дв
и
ж
е
т
п
о
с
т
у
пк
а
ми
в
е
р
у
ющ
и
х
. По
е
го
с
лов
а
м,
ес
ть два
т
ип
а
си
нк
р
е
т
из
ма
Он
н
а
з
ыв
ае
т
и
х
?
в
и
д
и
мы
м
? и
?
не
в
и
д
и
мы
м
?
.
Пр
и
ч
а
рдо
о
п
р
е
д
е
ля
е
т в
и
д
и
мый
с
и
н
к
р
е
т
и
з
м
ка
к
н
а
м
е
р
е
нн
ое
п
р
ин
я
т
и
е
к
а
тол
и
ч
ес
к
ой
и
к
о
н
о
гр
а
ф
ии
,
п
ов
се
м
ес
т
н
о р
ас
п
ро
с
тр
а
н
е
нн
ой
в
са
н
т
е
р
ии
.
А
н
е
в
и
д
и
мый
с
инк
р
е
т
из
м
?
это
р
е
з
у
л
ь
т
а
т
н
е
точ
н
ого
п
о
ни
м
а
ни
я
р
е
л
и
г
и
и
н
ов
и
ч
к
а
м
и
.
В
с
в
о
е
й
р
а
боте
?
Од
д
у
д
у
а
Об
а
т
а
л
а
?
,
н
а
пи
са
нн
ой
с
овм
е
с
т
н
о
с ж
е
н
ой
Л
у
рд
ес
, Пр
и
ч
а
рдо
р
а
с
с
к
а
з
ыв
ае
т
о
том,
что
п
ро
и
с
х
од
и
т,
ес
ли
жр
е
ц
ом
са
н
т
е
р
и
и
с
т
а
н
о
в
и
т
с
я
ч
е
лов
е
к
,
н
е
с
ов
с
е
м
х
орошо
зн
ак
омый
с
этой
р
е
л
и
г
и
е
й
:
?
Х
у
а
н
был
во
с
пи
т
а
н
в
тр
а
д
ици
я
х
р
е
л
и
г
и
и
?
X
?
.
Пробл
е
мы
с
о
з
доров
ь
е
м
з
ас
т
а
вляют
е
го
и
с
к
а
ть
п
омо
щ
и
в
са
н
т
е
р
ии
.
Е
м
у говорят
,
что
ес
ли
он
с
т
а
н
е
т
сан
т
е
ро,
то
е
го
з
доров
ь
е
у
л
у
ч
ш
и
т
с
я.
На
п
е
рвом
го
д
у
п
о
с
ле
п
о
с
вя
щ
е
ни
я
с
оро
к
а
л
е
т
н
и
й
Х
у
а
н
н
а
ч
ин
ае
т
п
р
а
к
т
и
к
у в
к
а
че
с
тве
са
н
т
е
ро,
х
отя
е
м
у
н
е
х
в
а
т
ае
т
[н
е
о
б
х
о
д
и
мых]
т
е
ор
е
т
и
ч
ес
к
и
х
зн
ан
и
й
?
14
.
Д
а
л
е
е
Пр
и
ч
а
рдо гово
р
и
т, что форм
а
л
ьн
о Х
у
а
н
явл
я
е
т
с
я
в
ы
с
о
ки
м
с
л
у
ж
и
т
е
л
е
м, жр
е
ц
ом
са
н
т
е
р
ии
.
Но
с
а
м
у р
е
л
и
г
и
ю
он
п
о
ни
м
ае
т,
в
л
у
ч
ш
е
м
с
л
у
ч
а
е
,
с
м
у
т
н
о.
Х
у
а
н
б
у
д
е
т
п
о
с
тоя
нн
о
сс
ыл
а
т
ь
с
я
н
а
с
вою
п
рош
л
у
ю
в
е
р
у
,
д
е
мо
н
с
тр
и
р
у
я
т
а
ки
м
обр
а
з
ом б
есс
о
зн
а
т
е
л
ьн
ый
с
ин
к
р
е
т
из
м
?
то
ес
ть
н
е
до
с
т
а
точ
н
ое
п
о
ни
м
а
н
и
е
са
н
т
е
р
ии
.
Е
с
ли
бы
к
а
к
о
й
-
н
и
б
у
дь
а
н
тро
п
олог
з
а
х
о
т
е
л
п
ро
к
о
нс
у
л
ь
т
и
ров
а
т
ь
с
я
с
Х
у
а
н
ом,
то
ин
форм
ац
и
я,
к
ото
р
у
ю
о
н
п
о
л
у
ч
и
л
б
ы
от
н
овоявл
е
нн
ого
с
ан
т
е
ро,
была
бы
н
е
точ
н
о
й
.
Д
р
у
г
и
е
с
а
н
т
е
ро
тоже
мо
г
у
т
п
р
е
д
с
т
а
в
и
ть
е
м
у
с
а
н
т
е
р
и
ю
ка
к
с
инк
р
е
т
и
ч
ес
к
у
ю р
е
л
и
г
и
ю,
н
о
с
д
е
л
а
ют это
п
р
е
д
у
мыш
л
е
нн
о,
т
а
к
к
а
к
о
б
этой
в
е
ре
п
р
и
н
ято говор
и
ть
т
а
к
,
к
а
к
б
у
дто
п
очти
н
и
ч
е
го
о
н
е
й
н
е
зн
ае
ш
ь
.
Эт
о
т
с
п
о
с
об
ч
ас
то
п
р
и
м
е
н
яют
о
п
ыт
н
ые
са
н
т
е
ро,
о
с
об
е
нн
о
ес
ли
р
е
чь
и
д
е
т
о
с
л
и
я
н
и
и
а
фр
ик
а
н
ски
х
и
к
а
тол
и
ч
ес
к
и
х
эл
е
м
е
н
тов
са
н
т
е
р
ии
.
И это
?
е
ще од
н
о
с
в
и
д
е
т
е
л
ь
с
тво
того,
что
мы
и
м
ее
м д
е
ло
с
п
р
е
д
н
а
м
е
р
е
нн
ой
д
и
с
с
и
м
у
ля
ци
е
й
,
а
н
е с
с
инк
р
е
т
и
з
мом.
Еще
в
1950
го
д
у У
и
л
ь
ям
Б
э
с
к
ом,
п
о
с
л
е
дов
а
т
е
ль
й
о
р
у
б
а
,
и
е
го
к
у
б
инк
а
-
ж
е
н
а
Бе
р
т
а
Мо
н
т
е
ро,
п
о
с
л
е
дов
а
т
е
л
ьн
и
ц
а
с
во
и
х
с
об
с
тв
е
нн
ых
у
б
е
ж
д
е
ний
,
об
н
а
р
у
ж
и
л
и
,
что
к
а
тол
и
ч
ес
ки
е
с
вятые
в
са
н
т
е
р
и
и
?
э
то
в
се
го
л
и
шь
м
ас
ки
.
?
По
с
т
е
пенн
о
н
а
м
р
асс
к
а
з
а
ли
о
ф
у
н
д
а
м
е
н
т
а
л
ьн
ом
зн
а
ч
е
ни
и
к
а
м
н
е
й
в
к
у
б
ин
с
к
ой
са
н
т
е
р
и
и
.
В
х
р
а
м
а
х
и
дом
а
х
са
н
т
е
ро л
и
тогр
а
ф
и
ч
ес
ки
е и
г
и
пс
овые
из
обр
а
ж
е
ни
я
к
а
т
ол
и
ч
ес
ки
х
с
вятых
р
асп
ол
а
г
а
ют
с
я
н
а
са
мом в
и
д
у
.
Но
в
д
е
й
с
тв
и
т
е
л
ьн
о
с
ти
это
п
ро
с
то
ни
ч
е
го
н
е
з
н
а
ч
а
щ
и
е
у
к
р
а
ш
е
н
и
я,
б
е
з
к
отор
ы
х в
п
ол
н
е
мож
н
о
14
L.
E
r
n
e
s
to
P
r
ic
ha
r
d
o
an
d
L
ou
r
d
es
N
ieto
P
r
ic
ha
r
do
.
O
d
u
du
w
a
O
b
atala. Mi
a
m
i: St.
B
a
b
alu A
y
e
C
hu
r
c
h
o
f t
h
e
L
u
c
u
m
i,
198
4
.
P
.
2
6
-
27
.
33
обо
й
т
и
с
ь
?
15
.
Ч
е
м
выше
с
т
у
п
е
н
ь
и
е
р
а
р
х
и
ч
ес
к
ой
л
ес
т
н
иц
ы
с
а
н
т
е
р
ии
,
т
е
м
м
е
нь
ше
н
а
н
е
й
с
л
е
дов
к
а
тол
и
ц
из
м
а
.
К
а
к
п
р
а
в
и
л
ьн
о
з
а
м
е
т
и
л
Б
э
с
к
ом,
к
огда
из
обр
а
ж
ен
и
е
с
вятого
т
у
с
кн
ее
т,
п
ри
п
е
рвой
же
во
з
мож
н
о
с
ти
е
го
з
а
м
е
н
яют
н
о
в
ым,
бол
е
е
к
а
ч
ес
т
в
е
нн
ым.
Но
к
к
а
м
н
ям,
ол
иц
е
творяющ
и
м ор
и
ш,
от
н
о
с
ят
с
я
к
а
к
к
ж
и
вым
с
у
щ
е
с
тв
а
м.
С
а
н
т
е
ро
п
о
л
у
ч
а
е
т
к
а
м
н
и
к
а
ждого
ор
и
ши
од
и
н
р
а
з
в
ж
изни
.
Он
о
к
р
у
ж
а
е
т
и
х
в
ни
м
а
ни
е
м
и
з
а
б
ото
й
.
По
с
ле
с
м
е
рти
са
н
т
е
ро
оч
е
н
ь
в
а
ж
н
о
п
р
а
в
и
л
ьн
о
р
ас
п
оря
д
и
т
ь
с
я
эт
и
ми
к
а
м
н
ям
и
.
И
х
мож
е
т
у
н
ас
л
е
дов
а
т
ь
род
с
тв
е
нни
к
и
ли
у
ч
е
н
и
к
у
м
е
рш
е
го.
Или
же
са
н
т
е
ро
п
е
р
е
д
с
м
е
рт
ь
ю
мож
е
т
р
е
ш
и
ть
и
х
с
у
д
ь
б
у
к
а
к
-
то
ин
а
ч
е
,
н
а
п
р
и
м
е
р
п
о
п
ро
си
т
ь
, чт
о
бы
и
х
выбро
с
и
л
и
в р
ек
у
.
О
с
н
овыв
а
я
с
ь
н
а том, что я
из
л
о
ж
и
л выш
е
,
н
ес
лож
н
о
п
р
е
д
с
т
а
в
и
ть
се
б
е
,
н
ас
к
ол
ьк
о
точ
н
ой
б
у
д
е
т
ин
фор
м
а
ци
я о
с
оот
н
ош
е
н
и
и
к
а
тол
и
ч
ес
к
и
х
и
а
фр
и
ка
н
с
к
и
х
эл
е
м
е
н
тов в
са
н
т
е
р
ии
,
п
о
л
у
ч
е
нн
а
я
от
того
и
ли
ин
ого
п
о
ч
и
т
а
т
е
ля
этой
р
е
л
и
г
и
и
в
з
а
в
и
с
и
мо
с
ти
от
с
т
е
п
е
н
и
е
го
вовл
е
ч
е
нн
о
с
ти
в
н
ее
.
Н
а
с
х
е
ме 1
п
р
е
д
с
т
а
вл
е
н
гр
а
ф
и
к
в
з
а
и
мод
е
й
с
тв
и
я
м
е
ж
д
у
к
а
тол
и
ч
ес
к
ой
и
а
фр
и
ка
н
с
к
ой
(в
ч
ас
т
н
о
с
ти
й
о
р
у
б
а
)
с
о
с
т
а
вляющ
и
ми
са
н
т
е
р
ии
.
К
а
к
у
же
говор
и
ло
с
ь
в гл
а
в
е 4,
низк
о
й
с
т
е
п
е
н
и
вовл
е
ч
е
нн
о
с
ти
с
оотв
е
т
с
т
в
у
е
т
вы
с
о
ки
й
п
ро
ц
ен
т
к
а
тол
и
ч
ес
к
и
х
и
н
и
з
к
и
й
п
ро
ц
е
н
т
а
фр
ик
а
н
ски
х
с
о
с
т
а
вляющ
и
х
п
р
е
д
с
т
а
вл
е
ни
я
о
са
н
т
е
р
ии
.
В
ы
с
о
к
а
я
с
т
е
п
е
н
ь
вовл
е
ч
е
нн
о
с
ти
х
а
р
а
к
т
е
р
и
з
у
е
т
с
я
ни
з
ки
м
п
р
о
ц
е
н
т
о
м
к
а
тол
и
ч
ес
к
ого и
вы
с
о
ки
м
п
ро
ц
е
н
том
а
фр
ик
а
н
с
к
ого
эл
е
м
е
н
та
в
в
и
д
е
ни
и
са
н
т
е
р
ии
.
Лю
д
и
,
х
оро
ш
о
о
с
в
е
домл
е
нн
ые о
том,
что
я
н
а
з
ыв
а
ю
?
с
п
е
к
тром
са
н
т
е
р
и
а
н
с
к
ого
с
инк
р
е
т
и
з
м
а
?
,
в
с
в
о
е
й
б
е
с
е
де
с
н
е
п
о
с
вящ
енн
ыми
и
л
и
п
о
с
вящ
е
нн
ыми
н
и
з
к
ого
у
р
о
в
н
я
д
е
мо
н
с
тр
и
р
у
ют од
ин
а
к
о
в
у
ю
с
ни
ми
с
т
е
п
е
н
ь
о
с
в
е
домл
е
нн
о
с
т
и
,
то
ес
ть
б
о
л
е
е
н
и
з
к
у
ю,
ч
е
м
т
а
,
к
оторой
о
н
и
н
а
са
мом
д
е
ле
обл
а
д
а
ю
т.
Б
э
с
к
ом
в
с
во
е
й
кни
г
е
п
о
к
а
з
а
л,
к
а
к
вы
с
о
к
о
п
о
с
т
а
вл
е
нн
ый
с
л
у
ж
и
т
е
ль
са
н
т
е
р
и
и
вы
с
т
а
вл
я
е
т
н
а
п
о
к
а
з
к
а
тол
и
ч
ес
ки
й
ф
аса
д
(для
т
е
х
,
к
то
н
и
к
а
к
н
е
с
вя
з
а
н
с
са
н
т
е
р
и
е
й
и
ли
вов
л
е
ч
е
н
в
н
е
е в
н
е
бол
ь
шой
с
т
е
п
е
ни
) и
п
ряч
е
т
а
фр
ик
а
н
с
к
у
ю
с
у
щ
н
о
с
ть
с
во
е
й
р
е
л
и
г
ии
. На
ц
е
р
е
мо
ни
я
х
,
в
к
о
торых
у
ч
ас
т
в
у
ют
тол
ьк
о
са
н
т
е
ро
и
б
а
б
а
л
а
о,
н
у
жда в
к
а
т
о
л
и
ч
ес
к
ой
а
тр
и
б
у
т
ик
е
,
т
а
к
ж
е
к
а
к
и
в
и
с
п
а
н
с
ки
х
с
лов
а
х
для
мол
и
тв,
от
п
а
д
ае
т.
Д
а
ж
е
с
а
ма
р
е
л
и
г
и
я
н
а
з
ыв
ае
т
с
я
у
же
н
е
с
а
н
т
е
р
и
е
й
, а
л
у
к
у
м
и
.
С
х
е
ма 1
п
р
а
к
т
и
ч
ес
к
и
т
оч
н
о
о
с
в
е
щ
а
е
т
с
оот
н
ош
е
ни
е
а
фр
о
-
е
вро
п
е
й
с
ки
х
эл
е
м
е
н
тов
н
а
р
а
з
л
и
ч
н
ы
х
с
т
у
п
е
н
ях
и
е
р
а
р
х
и
ч
ес
к
ой
л
ес
т
ниц
ы.
В
д
е
й
с
т
в
и
т
е
л
ьн
о
с
т
и
д
а
же
вы
с
о
к
о
п
о
с
т
а
вл
е
нн
ые
с
л
у
ж
и
т
е
ли
мо
г
у
т
п
од
а
в
а
ть
и
н
форм
а
ци
ю
о
са
н
т
е
р
и
и
н
а бол
е
е
низк
ом
у
р
о
в
н
е
,
ч
е
м
н
е
к
оторые люди
с
о
с
торо
н
ы (
н
а
п
р
и
м
е
р
у
ч
е
н
ы
е
).
П
о
д
?
н
еа
фр
ик
а
н
с
ки
ми
(
к
а
тол
и
ч
ес
ки
м
и
)
эл
е
м
е
н
т
а
м
и
? я
п
одр
а
з
у
м
е
в
а
ю
т
а
ки
е
оч
е
в
и
д
н
ые
д
л
я
в
се
х
д
е
й
с
тв
и
я,
к
а
к
п
о
се
щ
е
ни
е м
е
с
с
ы,
чт
е
н
и
е
к
а
тол
и
ч
ес
к
и
х
мол
и
т
в и
обр
а
щ
е
ни
е
з
а
п
ом
о
щ
ь
ю
к
к
а
тол
и
ч
ес
ки
м
с
вятым.
Под
?
а
фр
ик
а
н
с
ки
ми
эл
е
м
е
н
т
а
м
и
?
я
и
м
е
ю
в
в
и
д
у
т
а
ки
е
формы
п
о
к
ло
н
е
ни
я,
к
а
к
чт
е
ни
е
мол
и
тв
н
а
л
у
к
у
м
и
,
и
гра
н
а
б
а
р
а
б
а
н
а
х
и
т
ан
ц
ы,
а
т
а
к
ж
е
ж
е
ртво
п
р
ин
ош
е
ни
я
ж
и
вот
н
ы
х
.
И
с
точ
ник
а
ми
для
п
о
с
тро
е
ни
я
э
той
т
а
бл
иц
ы
п
о
с
л
у
ж
и
ли
и
н
т
е
рв
ь
ю
с
д
ес
ят
к
а
ми люд
е
й
,
с
тоящ
и
х
н
а
с
а
мых
р
а
зн
ы
х
с
т
у
п
е
н
ях
са
н
т
е
р
и
а
н
с
к
ой
и
е
р
а
р
х
и
ч
ес
к
ой
л
ес
т
н
и
ц
ы,
о
п
у
бл
ик
ов
а
н
н
ые и
н
е
о
п
у
бл
ик
ов
а
нн
ые м
а
т
е
р
и
а
лы
у
ч
е
н
ых
и
с
л
у
ж
и
т
е
л
е
й
р
а
зн
ы
х
у
ров
н
е
й
,
а
т
а
к
же мои
с
об
с
т
в
е
нн
ые
зн
а
ни
я,
п
о
л
у
ч
е
нн
ые
з
а вр
е
мя
п
о
с
вящ
е
ни
я
и
о
б
у
ч
е
ни
я
в
к
а
ч
ес
т
в
е
са
н
т
е
ро.
15
W
il
l
i
a
m
R
.
Ba
s
c
o
m.
T
h
e
F
o
c
u
s
o
f
C
u
b
an
Sa
n
te
r
ia.
S
o
u
t
h
w
e
s
te
r
n
J
o
u
r
n
al
o
f
A
n
t
h
ropo
l
og
y
,
v
o
l.
6
,
N
o
. 1
(
1950
).
P
.
6
5
.
34
Схема 1
СПЕКТР САНТЕРИАНСКОГО СИНКРЕТИЗ
МА
16
16
С
м
есь
к
а
т
ол
и
ч
ес
к
и
х
э
л
е
м
е
нт
о
в
и
э
л
е
м
е
нт
о
в
й
о
р
у
б
а,
т
и
п
и
ч
н
ы
х
д
л
я
р
аз
н
ы
х
у
ро
в
н
е
й
п
о
да
ч
и
и
н
ф
орм
а
ц
и
и
,
с
оо
т
ве
т
с
т
в
у
ю
щ
и
х
р
аз
ли
ч
н
ы
м
с
т
у
п
е
н
ям
са
н
т
е
р
и
а
н
с
к
о
й
и
е
р
а
р
хи
ч
ес
к
о
й
л
ес
т
н
и
ц
ы.
?
П
ри
м.
а
вт.
35
ГЛ
А
В
А 6
О
Р
ИШИ САН
ТЕ
Р
ИИ
С
а
мых
и
з
в
ес
т
н
ых
са
н
т
е
р
и
а
н
с
к
и
х
о
р
и
ш
н
ас
ч
и
тыв
ае
т
с
я
н
е
бол
ь
ше
дв
у
х
дюж
ин
, и тол
ьк
о
дю
ж
и
н
у
и
з
н
и
х
с
ч
и
т
а
ют
о
с
об
е
нн
о
в
а
ж
н
ым
и
.
В
с
лож
н
ой
к
о
с
мого
ни
и
са
н
т
е
р
и
и ор
и
ши
н
а
х
одят
с
я
н
а
о
ч
е
н
ь
вы
с
о
к
ом
у
ров
н
е
(
с
м.
с
х
е
м
у 2).
О
н
и
д
е
лят
с
я
н
а
две
о
с
н
ов
н
ы
е г
р
у
пп
ы.
П
е
р
в
а
я
?
ор
и
ш
и
,
к
отор
ы
х
мож
н
о
?
у
са
д
и
т
ь
?
в
голо
в
у
ж
р
е
ц
а
и
ли
жр
иц
ы,
втор
а
я
?
в
с
е
о
с
т
а
л
ьн
ы
е
.
На
я
з
ы
к
е
ор
и
ш
е
й
?
с
д
е
л
а
т
ь
с
я
с
вяты
м
?
зн
а
ч
и
т
п
ро
й
т
и
ц
е
р
е
мо
ни
ю
к
а
р
и
оч
а
.
На
н
е
й
с
п
ом
о
щ
ь
ю
с
п
ец
и
а
л
ьн
ого
р
и
т
у
а
л
а
в
голо
в
у
в
е
р
у
ю
щ
е
го
п
ом
е
щ
а
ют
ор
и
ш
у
,
п
о
с
ле ч
е
го
этот
ч
е
лов
е
к
и
м
ее
т
п
р
а
во
н
а
з
ыв
а
т
ьс
я
са
н
т
е
ро
и
ли
са
н
т
е
ро
й
.
Тр
а
д
и
ц
и
о
н
н
о
се
мь ор
и
ш,
к
о
торых
мож
н
о
?у
с
а
д
и
т
ь
?
в
голо
в
у
в
е
р
у
ю
щ
е
го
и
к
о
торые
в
б
у
к
в
а
л
ьн
ом
с
мы
с
ле д
а
ют
е
м
у
з
в
а
ни
е
са
н
т
е
ро,
н
а
з
ыв
а
ют
Si
e
te
Pot
e
n
c
ia
s
.
К
с
о
ж
а
л
е
н
и
ю,
пи
са
т
е
ли
ч
ас
то
п
е
р
е
вод
и
ли
с
лово
?
p
o
t
e
n
c
i
a
?
к
а
к
?
с
и
л
а
?
.
Но
р
а
з
ве
тол
ьк
о
эти
се
м
ь
ор
и
ш
н
е
с
у
т
в
с
е
бе
с
и
л
у
?
Т
а
к
ой
п
е
р
е
вод
в
д
а
нн
ом
с
л
у
ч
а
е
н
е
в
е
р
е
н
.
С
огл
ас
н
о
п
е
р
в
о
м
у и
ч
е
тв
е
рто
м
у о
п
р
е
д
е
л
е
ни
ям
с
лова
?
p
ot
e
n
c
i
a
?
и
з
и
с
п
а
н
с
к
ого
тол
к
ового
с
лов
а
ря
?
Ар
и
с
то
с
?
,
о
н
о
о
зн
а
ч
ае
т
с
оотв
е
т
с
тв
е
нн
о:
п
р
а
во
д
е
й
с
твов
а
ть
в
о
п
р
е
д
е
л
е
нн
ом
к
а
ч
ес
т
в
е
и
ли
п
ро
и
з
вод
и
т
ь о
п
р
е
д
е
л
е
нн
ый
эфф
ек
т.
.
.
п
ро
и
з
вод
и
т
е
л
ь
н
а
я
мощ
н
о
с
т
ь
)
1
.
З
н
а
ч
и
т, ор
и
ш
и
,
н
а
з
ыв
ае
мые
Si
e
te Pot
e
n
c
ia
s
,
?
это ор
и
ш
и
,
п
р
е
до
с
т
а
вляющ
и
е
п
р
а
во
н
а чт
о
-
то.
Б
л
а
год
а
р
я
с
во
е
й
с
п
о
с
об
н
о
с
ти ф
и
з
и
ч
ес
к
и
с
т
а
н
ов
и
т
ь
с
я
ч
ас
т
ь
ю
са
н
т
е
ро
о
н
и
д
а
р
у
ют
е
м
у
с
п
о
с
о
б
н
о
с
ть
о
с
у
щ
ес
твлять о
п
р
е
д
е
л
е
нн
ые д
е
й
с
тв
и
я,
где
и
с
п
ол
ь
з
у
е
т
с
я
э
н
е
рг
и
я
ор
и
ш.
Н
а
п
р
и
м
е
р,
са
н
т
е
ро
мож
е
т
п
р
е
д
с
к
а
з
а
ть
б
у
д
у
щ
е
е
с
п
омощ
ь
ю р
а
к
ов
и
н
ка
у
р
и
.
Бе
з
а
ше
ор
и
ш это было бы
н
е
во
з
мож
н
о.
Об
а
т
а
ла
(г
л
а
в
н
ый
ор
и
ш
а
)
?
с
а
мый
п
оч
и
т
ае
мый
и
з
Si
e
te
Pot
e
n
c
ia
s
.
Он ол
иц
е
творя
е
т
ч
и
с
то
т
у и
т
е
р
п
е
ни
е
.
У
Об
а
т
а
лы
ес
ть
и
м
у
ж
с
к
о
е
,
и
ж
е
н
с
к
ое
ками
н
ос
(
п
роявл
е
ни
я).
П
е
р
е
д
п
о
с
вящ
е
ни
е
м
б
у
д
у
щ
и
й
ж
р
е
ц
долж
е
н
н
е
тол
ьк
о
выя
с
ни
т
ь
,
к
а
к
ого
ор
и
ш
у
н
у
ж
н
о
п
ом
ес
т
и
ть
е
м
у
в
голо
в
у
,
н
о
и
выбр
а
ть
п
о
д
х
одящ
е
е
к
ами
н
о
этого
ор
и
ш
и
.
Д
е
ло в том, что
у
бол
ь
ш
ин
с
тва
ор
и
ш
ес
ть
с
р
а
з
у
н
ес
к
ол
ьк
о
п
роявл
е
н
и
й
(во
п
лощ
е
н
и
й
).
Эл
е
г
г
у
а
?
х
р
а
ни
т
е
ль
к
люч
е
й
к
б
у
д
у
щ
е
м
у ч
е
лов
е
к
а
.
Б
у
д
у
чи
п
о
с
л
а
н
ник
ом
Б
ога
и ор
и
ш,
он
мож
е
т
р
а
з
р
е
ш
и
ть
и
ли
з
а
п
р
е
т
и
ть
с
м
е
рт
н
о
м
у
общ
а
т
ь
с
я
с
бож
ес
тв
а
м
и
.
Е
м
у
п
е
рво
м
у
п
о
к
ло
н
яют
с
я
н
а
ц
е
р
е
мо
ни
я
х
.
Ш
а
н
го
?
п
ов
е
л
и
т
е
ль
грома
и
мол
н
и
й
,
и
гры
н
а б
а
р
а
б
а
н
а
х
и
т
а
нц
е
в, о
л
иц
е
твор
е
ни
е
м
у
ж
с
к
ой
к
р
ас
оты. Й
е
м
а
й
я
?
ц
а
р
иц
а
о
к
е
а
н
ов, бог
и
ня
-
м
а
ть
в
се
х
ор
и
ш.
О
ш
у
н
?
ц
а
р
иц
а
р
е
к
,
ол
и
ц
е
творя
е
т
ж
е
н
с
к
у
ю
к
р
а
с
о
т
у
и
ч
у
в
с
тв
е
нн
о
с
т
ь
. О
н
а о
х
р
а
н
я
е
т
б
е
р
е
м
е
н
н
ых
ж
е
н
щ
и
н
и
п
р
е
д
о
твр
а
щ
ае
т
ки
ш
е
ч
н
ые
з
а
бол
е
в
а
ни
я.
О
г
у
н
?
п
ов
е
л
и
т
е
ль
ж
е
л
е
з
а
,
во
п
лощ
е
ни
е
во
йн
ы.
И,
н
ак
о
н
е
ц
,
О
й
я
вл
ас
т
в
у
е
т
на
д
шторм
а
ми
и
ж
и
в
е
т у
к
ладб
и
щ
е
н
с
ки
х
воро
т
.
И
н
огда
мо
г
у
щ
ес
тв
е
нн
ого
ор
и
ш
у И
ф
у
,
н
а
К
у
б
е
т
а
к
же
н
а
з
ыв
ае
мого
О
р
у
ло
й
,
тоже
от
н
о
с
ят
к
Si
e
te
Pot
e
n
c
ia
s
.
Но
ц
е
р
е
мо
ни
я
?
с
о
з
д
а
ни
я
Иф
ы
?
,
и
ли
п
о
с
вящ
е
ни
я
в
б
а
б
а
л
а
о,
с
и
л
ьн
о
от
л
и
ч
ае
т
с
я
от
к
а
р
и
оч
а
.
В
о
-
п
е
р
в
ы
х
,
О
р
у
л
у
н
е
?
са
ж
а
ю
т
?
в
г
оло
в
у
п
о
с
вя
щ
ае
м
о
го.
Для
ц
е
р
е
мо
ни
и
?
с
о
з
д
а
ни
я
Иф
ы
?
н
е
об
х
од
и
м
п
р
е
дм
е
т,
п
р
е
д
с
т
а
вляющ
и
й
с
обой
с
вящ
е
нн
е
й
ш
е
е
1
В
А
ф
р
ик
е
?у
са
д
ит
ь
?
мож
н
о
л
юб
о
го
ор
и
ш
у
.
В
е
ро
я
т
но
,
н
а
Ку
бе
н
е
к
а
ж
д
о
го
ор
и
ш
у
мо
жн
о
п
ом
ес
т
и
т
ь
в г
о
л
о
в
у
ве
р
у
ющ
е
го
т
о
л
ь
к
о
п
о
т
о
м
у
,
ч
т
о
ж
р
е
ц
ы, з
н
а
в
ш
и
е,
к
а
к
п
ро
в
о
д
ит
ь
п
о
д
о
б
н
ые
ц
е
р
е
мо
н
и
и
,
л
и
бо
н
е д
о
б
р
а
ли
сь
до
К
у
бы,
л
и
бо
н
е
за
х
о
т
е
л
и
д
е
л
и
т
ься
св
о
и
м
и
с
е
к
р
е
т
а
м
и
.
?
П
ри
м.
а
вт.
36
во
п
л
о
щ
е
ни
е
Олофи
(од
н
ого
и
з
п
роявл
е
н
и
й
Г
о
с
п
ода
В
се
мо
г
у
щ
е
го, Оло
д
у
м
а
р
е
).
По
с
ло
в
а
м
к
у
б
ин
с
к
ого
а
н
тро
п
ол
о
га
Н
а
т
а
л
и
и
Б
ол
и
в
а
р
А
р
о
с
т
е
г
и
,
этот
п
р
е
дм
е
т
?
в
е
роят
н
о,
с
вящ
е
н
н
ы
й
,
п
одг
о
то
в
л
е
нн
ый
с
п
омощ
ь
ю
с
п
е
ци
а
л
ь
н
о
го
р
и
т
у
а
л
а
др
е
в
ни
й
к
а
м
е
н
ь
?
был
п
р
и
в
е
з
е
н
н
а
К
у
б
у
в
к
о
нц
е
X
I
X
в
е
к
а
.
В
1880
го
д
у
н
а
К
у
бе
отм
е
ни
ли
р
а
б
с
тво, и
н
е
к
оторые
о
с
вобожд
е
нн
ые
р
а
бы
р
е
ш
и
ли
в
е
р
н
у
т
ь
с
я
в
Афр
и
к
у
.
Од
ни
м
и
з
н
и
х
был л
е
г
е
н
д
а
р
н
ый
са
н
т
е
ро
и
з
п
ро
в
и
н
ц
и
и
М
а
т
а
н
сас
,
Э
у
ло
х
и
о
Г
у
т
и
эрр
ес
.
К
огда
он
п
р
и
был
в Иле
-
Иф
е
,
О
ни
,
и
м
п
е
р
а
тор
Иф
е
,
п
р
и
з
н
а
л
в
н
е
м
обу
(
ц
а
ря)
и
в
е
л
е
л
е
м
у
п
р
ин
я
ть
п
о
с
вящ
е
ни
е в
баба
л
ао,
жр
е
ц
а
Ифы.
Г
у
т
и
эрр
е
с
с
ч
а
с
тл
и
во
п
рож
и
л
в
Афр
и
к
е
д
ес
ять л
е
т,
п
о
с
ле
ч
е
го
Ифа ч
е
р
е
з
с
вой
о
р
а
к
у
л
п
р
ик
а
з
а
л
е
м
у
в
е
р
н
у
т
ь
с
я
н
а
К
у
б
у и
п
ро
в
од
и
ть
т
а
м
п
о
с
вящ
е
ни
я
б
а
б
а
л
а
о.
Г
у
т
и
эрр
е
с
н
е
о
х
от
н
о
в
е
р
н
у
л
с
я
в
М
а
т
а
нс
а
с
в
м
ес
те
с
о
с
вящ
е
нн
ым
в
о
п
лощ
е
ни
е
м
Олоф
и
. Т
е
п
е
рь
он
был
бог
а
тым
ч
е
лов
е
к
ом
и
к
у
пи
л
т
у
са
м
у
ю
п
л
а
н
т
а
ци
ю
са
х
а
р
н
ого
тро
с
т
н
ик
а
,
где
к
огда
-
то был р
а
бом,
п
о
с
ле
ч
е
го
о
с
н
ов
а
л
к
у
л
ь
т
Ифы
с
р
е
ди
к
у
б
ин
с
к
и
х
са
н
т
е
ро.
С
ч
и
т
ае
т
с
я,
что
д
р
у
гое
во
п
лощ
е
ни
е
Олофи
к
о
н
тр
а
б
а
н
д
н
ым
п
у
т
е
м
п
р
и
в
е
з
н
а
К
у
б
у р
а
б
п
о
и
м
е
н
и
А
с
у
н
с
ь
он
В
и
л
ь
яло
н
га в
6
0
-
х
го
д
а
х
Х
I
Х
в
е
к
а
.
Но
он
м
н
о
го
л
е
т
п
рят
а
л
с
в
о
е
го
Олоф
и
.
В
и
л
ь
ял
о
н
га т
о
же
п
о
с
вящ
а
л в
е
р
у
ющ
и
х
в б
а
б
а
л
а
о, тол
ь
к
о д
е
л
а
л это в
а
тмо
с
ф
е
ре
с
трож
а
й
ш
е
й
т
а
й
н
ы.
Н
а
с
к
ол
ьк
о
м
н
е
из
в
ес
т
н
о,
н
а
К
у
бе
п
о
с
вящ
е
ни
е
в
б
а
б
а
л
а
о
п
ро
и
с
х
од
и
ло и
до
с
и
х
п
ор
п
ро
и
с
х
о
д
и
т
с
п
омощ
ь
ю
эт
и
х
д
в
у
х
во
п
лощ
е
ни
й
Оло
ф
и
.
Пол
а
г
а
ют,
что
К
а
рлос
О
х
е
да в 60
-
х
год
а
х
XX в
е
к
а
п
р
и
в
е
з
од
н
ого
и
з Олофи
в М
а
й
а
ми
и
о
сн
ов
а
л
к
у
л
ь
т
Ифы
в
С
о
е
д
ин
ен
н
ых
Ш
т
а
т
а
х
.
К
роме
Si
e
te
Pot
e
n
c
ias
и
Ифы
е
с
ть
и
д
р
у
г
и
е
в
а
ж
н
ые
ор
и
ш
и
:
Б
а
б
а
л
у
-
А
й
е
(бог
п
ро
к
а
з
ы,
о
с
п
ы
и
д
р
у
г
и
х
к
о
ж
н
ых
з
а
бол
е
в
ан
ий
),
Агг
а
й
у (бог
в
у
л
к
а
н
ов,
т
е
с
н
о
с
вя
з
а
н
с Ш
а
н
го),
И
н
ле
(бог
л
е
ка
р
с
тв
е
нн
ых
тр
а
в),
О
са
и
н
(бог
в
с
е
х
р
ас
т
е
ний
),
Ошо
с
и
(бо
г
-
о
х
от
н
ик
), Иб
е
й
и
(ор
и
ш
и
-
бл
и
зн
ец
ы,
п
р
е
д
п
олож
и
т
е
л
ьн
о
с
ы
н
ов
ь
я
Ш
а
н
го),
Оло
к
у
н
(мо
г
у
щ
ес
т
в
е
нн
ый д
в
у
п
олый
п
ов
е
л
и
т
е
ль
о
к
еа
н
с
ки
х
г
л
у
б
ин
,
т
ес
н
о
с
вя
з
а
н
с
Й
е
м
а
й
е
й
),
Ор
и
ш
а
о
к
о
(бог
се
л
ь
с
к
ого
х
о
з
я
й
с
тв
а
),
Д
а
да (
с
т
а
рш
а
я
с
ес
тра
и
ли
п
р
и
е
м
н
а
я
м
а
ть
Ш
а
н
го),
Й
е
ва
(ор
и
ш
а
-
д
е
в
с
тв
е
нниц
а
,
п
о
к
ро
в
и
т
е
л
ьн
и
ц
а
к
л
а
дб
и
щ),
Н
а
н
а
Б
у
р
у
к
у (
л
у
н
а
,
с
вя
зан
а
с
Ба
б
а
л
у
-
А
й
е
и
с
о
з
м
е
ям
и
),
Обба
(
з
а
к
о
нн
а
я
ж
е
н
а Ш
а
н
го),
Од
д
у
д
у
а
,
ин
огда отожд
ес
т
в
ля
е
мый
с Об
а
т
а
ло
й
. Эт
и
х
ор
и
ш
,
к
а
к
п
р
а
в
и
ло,
н
е
?
с
а
ж
а
ю
т
?
в
го
л
о
в
у
.
С
а
н
т
е
р
и
а
н
с
ки
е
жр
е
ц
ы
и
жр
иц
ы
?
а
ин
огда
и
п
о
с
вящ
е
нн
ые
бол
е
е
низк
ого
у
ров
н
я
?
к
а
к
бы
?
о
бр
е
т
а
ю
т
?
и
х
н
а
п
о
с
вящ
е
нн
ы
х то
м
у
и
ли
ин
о
м
у ор
и
ше
ц
е
р
е
мо
ни
я
х
.
И
ес
ли
а
ше
Si
e
te
Pot
e
n
c
ias
?
в
к
л
а
дыв
ае
т
с
я
? в
голо
в
у
са
н
т
е
ро,
то
з
д
ес
ь
с
и
ла
ор
и
ш,
п
р
е
д
с
т
а
вл
е
нн
а
я
в в
и
де о
с
обого
с
в
ящ
е
нн
ого
п
р
е
дм
е
т
а
, во
з
л
а
г
ае
т
с
я
с
л
у
ж
и
т
е
лю
н
а
п
л
е
чо,
чтобы
он
с
мог
п
о
ч
у
в
с
т
вов
а
т
ь
,
и
ли
?
обр
ес
т
и
?
,
а
ш
е
и
п
о
к
ров
и
т
е
л
ь
с
тво
ор
и
ш
и
.
Од
н
а
к
о
в
э
том
с
л
у
ч
а
е
а
ш
е
н
е
с
л
и
в
ае
т
с
я
с
д
у
шой
и
т
е
лом
в
е
р
у
ю
щ
е
го,
к
а
к
это
п
р
о
и
с
х
о
д
и
т
п
р
и
п
о
с
вящ
е
н
и
ях
Si
e
te Pot
e
n
c
ias
и
ли
И
фы.
Д
р
у
г
и
х
ор
и
ш
н
а
з
ыв
а
ю
т
мл
а
дш
и
м
и
.
Э
то
А
н
ь
я (
д
у
х
б
а
р
а
б
а
н
ов
б
а
т
а
,
с
л
у
га
Ш
а
н
го), О
с
у
н
(
х
р
а
ни
т
е
ль
дв
е
р
е
й
,
с
л
у
га
Эл
е
г
г
у
а
), Иро
к
о (
д
у
х
х
ло
пк
ового д
е
р
е
ва
к
а
п
о
к
) и
О
ш
у
м
а
р
е
-
р
а
д
у
г
а
.
Е
с
ть
и
д
р
у
г
и
е
о
р
и
ш
и
,
у
п
ом
ин
а
ни
я о
к
оторых
в
с
тр
е
ч
а
ют
с
я в
д
н
е
в
ник
а
х
к
у
б
ин
с
к
ой
са
н
т
е
р
и
и
в
п
л
о
ть
до
н
а
ч
а
ла
в
е
к
а
,
н
о
о
к
отор
ы
х
се
й
ч
а
с
п
о
бо
л
ь
ш
е
й
ч
ас
ти
у
же
п
оч
е
м
у
-
т
о
з
а
был
и
.
С
р
е
ди
н
и
х:
Оло
с
и
(ор
и
ша о
з
е
р
и
л
а
г
у
н
),
Оло
с
а
(
с
т
р
а
ж
д
в
е
р
н
ых
п
орогов,
ч
ь
и обя
з
а
нн
о
с
т
и
в
з
яли
н
а
се
бя
Эл
е
г
г
у
а
и
О
с
у
н
),
А
ро
н
и
(
с
об
а
ч
и
й
бог),
Огг
а
н
,
О
бон
и
Огбо
н
и (
п
омощ
ни
к
и
Об
а
т
а
лы),
А
й
а
н
а (р
е
ч
н
а
я
ор
и
ш
а
),
Ад
ж
а (ор
и
ша
р
ас
т
е
ний
,
во
з
мож
н
о
,
з
а
м
е
щ
е
нн
а
я
И
н
ле
и
О
с
а
и
н
),
Ч
у
г
у
д
у (
е
ще
од
и
н
с
л
у
г
а
Эл
е
г
г
у
а
),
А
й
а
о
(
с
ес
тра
О
йи
)
и
Б
оро
м
у (ор
и
ша
п
у
с
ты
нь
, ч
е
й
к
у
л
ь
т
и
с
ч
е
з
, в
е
роят
н
о,
п
о
то
м
у
, что
н
а
К
у
бе
п
у
с
т
ы
н
ь
н
е
т).
На
с
х
е
ме
2
из
обр
а
ж
е
н
ы
с
ф
е
ры
вл
и
я
н
и
я
о
р
и
ш
и
и
х
с
вя
з
и
м
е
ж
д
у
с
обой
и
с
вовл
е
ч
е
нн
ыми
в
са
н
т
е
р
и
ю
с
м
е
рт
н
ым
и
.
1.
М
а
т
ер
и
аль
н
ый
у
р
о
в
е
н
ь:
м
и
р
п
лот
и
. Что
кас
а
е
т
с
я
люд
е
й
(ж
и
во
т
н
ые
и
р
ас
т
е
ни
я
от
н
о
с
ят
с
я
и
к
м
а
т
е
р
и
а
л
ьн
о
м
у
,
и
к
д
у
х
ов
н
о
м
у м
и
р
у
),
то
этот
у
ров
ен
ь
д
е
л
и
т
с
я
н
а
а
л
е
й
о
,
н
е
к
оторые
и
з
к
оторых
п
отом
с
т
а
н
овят
с
я
са
н
т
е
ро,
а т
е
,
в
с
вою
оч
е
р
е
д
ь
, мо
г
у
т
п
отом
с
т
а
ть
б
а
б
а
л
а
о. Эти
с
т
а
д
и
и
?
а
л
е
й
о,
сан
т
е
ро, б
а
б
а
л
а
о
?
о
п
р
е
д
е
ляют
с
т
е
п
е
н
ь
п
р
и
б
л
и
ж
е
нн
о
с
т
и
к
д
р
у
г
и
м
у
ров
н
ям.
2.
Духов
н
ый
у
р
ов
ен
ь:
м
и
р
д
у
ш
и
,
н
а
з
ы
в
ае
мый
е
ще
м
и
ром
ис
т
ин
ы.
Это
?
е
с
т
ес
т
в
е
нн
а
я
37
с
т
а
д
и
я,
в
к
ото
р
у
ю
мы
в
с
е
в
с
т
у
пи
м,
к
огда
п
о
к
ин
е
м м
а
т
е
р
и
а
л
ьн
ый м
и
р, то
ес
ть
у
мр
е
м.
Он
на
се
л
е
н р
аз
л
и
ч
н
ыми
с
у
щ
ес
тв
а
м
и
.
На
м
а
т
е
р
иа
л
ьн
ом
у
ров
н
е
у
к
а
з
а
н
о,
н
ас
к
ол
ьк
о
в
о
з
мож
е
н
п
рямой до
с
т
у
п
к д
р
у
г
и
м
у
ров
н
ям.
Вс
е ор
и
ши
и
у
р
ов
ни
, к
к
оторым
и
м
е
ют
до
с
т
у
п
а
л
е
й
о, до
с
т
у
пн
ы
т
а
к
же и
для
са
н
т
е
ро.
Ба
б
а
л
а
о, в
с
вою
оч
е
р
е
д
ь
,
мо
г
у
т
в
о
й
ти
в
к
о
н
т
ак
т
с
о
в
се
м
и
ор
и
ш
а
ми
и
у
ров
н
я
м
и
,
до
с
т
у
пн
ыми для
са
н
т
е
ро,
что
н
е
в
с
е
гда
мо
г
у
т
с
д
е
л
а
ть
а
л
е
й
о
(
п
о
к
а
з
а
н
о
с
п
лош
н
ыми
л
и
н
и
ям
и
).
А к
н
е
к
оторым ор
и
ш
а
м и
у
р
о
в
н
ям
и
м
е
ют
до
с
т
у
п
тол
ьк
о б
а
б
а
л
а
о
(
п
о
к
а
з
а
н
о
п
р
е
рыв
и
с
тыми
л
и
н
и
ям
и
).
3.
У
р
ов
е
н
ь О
ч
и
(о
р
и
ш
и
,
к
о
т
о
р
ых мо
ж
н
о ?у
с
а
д
и
т
ь?).
юда
в
х
одят
тр
а
д
ици
о
нн
ы
е
Si
e
te
Pot
e
n
c
ia
s
,
се
мь
ор
и
ш
(
ин
огда
и
х
н
аз
ыв
а
ют
оч
а
м
и
,
чтобы
н
е
п
у
т
а
ть
с т
е
м
и
,
к
оторых
у
с
а
д
и
ть
н
е
л
ьз
я),
к
оторых
мож
н
о
вл
о
ж
и
ть
в голо
в
у
са
н
т
е
ро во
вр
е
м
я
ц
е
р
е
мо
ни
и
к
а
р
и
оч
а
. Эти
ор
и
ши
?
Об
а
т
а
л
а
, Э
л
е
г
г
у
а
,
Й
е
м
а
й
я, О
ш
у
н
,
Ш
а
н
го,
О
г
у
н
и
О
й
я,
а т
а
к
же
О
р
у
л
а (О
р
у
н
м
и
л
а
,
Иф
а
),
д
а
ющ
и
й
з
в
ан
и
е б
а
б
а
л
а
о,
?
са
м
ы
е
гл
а
в
н
ые
в
са
н
т
е
р
ии
.
О
н
и
обл
а
д
а
ют
с
п
о
с
об
н
о
с
т
ь
ю
в
се
лят
ь
с
я
в
с
во
и
х
д
е
т
е
й
(
з
а
и
с
к
л
ю
ч
е
ни
е
м Ифы,
к
оторый
ник
огда
н
е
в
се
ля
е
т
с
я
в б
а
б
а
л
а
о
) и
п
ол
ь
з
у
ют
с
я огром
н
е
й
ш
и
м
п
оч
и
т
ан
и
е
м.
4.
М
ла
д
ш
и
е
о
р
и
ш
и
.
И
н
огда
и
х
е
ще
н
а
з
ы
в
а
ют
д
у
х
а
ми
п
р
и
роды.
К
а
к
п
р
а
в
и
ло,
д
а
р
у
ют
с
я
в
м
е
с
те с
к
а
к
и
м
-
л
и
бо
и
з
се
ми
гл
а
в
н
ых
ор
и
ш.
Н
а
п
р
и
м
е
р,
О
с
у
н
в
с
в
о
е
м
к
а
ч
ес
тве во
и
т
е
ля
п
е
р
е
д
ае
т
с
я
в
м
ес
те с О
г
у
н
ом
и
Эл
е
г
г
у
а
.
О
с
о
бо
г
л
у
бо
к
ого
п
о
к
ло
н
е
ни
я
и
м
н
е
вы
к
а
з
ыв
а
ют.
5.
О
ри
ш
и
,
к
о
т
о
р
ых
?об
р
е
т
а
ю
т
?.
И
х
а
ше
н
е
п
р
е
д
н
а
зн
а
ч
е
н
о
д
л
я
того,
чтобы
х
р
ан
и
т
ь
с
я
в
голове
в
е
р
у
ю
щ
е
го.
В
о
з
мож
н
о,
п
ото
м
у
,
что
у
Оло
к
у
н
а
с
л
и
ш
к
ом мо
г
у
ч
е
е
а
ш
е
,
а
у Иб
е
и
й
?
с
л
и
ш
к
ом
н
е
з
р
е
лое и
н
е
о
б
у
з
д
а
нн
о
е
.
Или
п
ото
м
у
,
что
н
а
К
у
бе
н
е
с
о
х
р
а
ни
л
с
я
с
п
о
с
об
п
ом
е
щ
а
ть
эт
и
х
ор
и
ш
в
ес
т
ес
тво
в
е
р
у
ющ
е
го.
Т
а
ки
м обр
а
з
ом,
с
т
а
ть
эт
и
ми
ор
и
ш
а
ми
н
е
л
ьз
я.
И
х
?
обр
е
т
а
ю
т
?
с
а
н
т
е
ро
п
о
с
ле
ц
е
р
е
мо
ни
и
к
а
р
и
оча
и
ли
д
а
же
а
л
ей
о,
в
з
а
в
и
с
и
мо
с
ти
от
об
с
тоят
е
л
ь
с
тв.
И
н
огда
и
х
п
о
л
у
ч
а
ют вм
ес
те
с од
ни
м
и
з
ор
и
ш
се
м
е
р
к
и
Si
e
te Po
t
e
n
c
ia
s
.
Н
а
п
р
и
м
е
р, Оло
к
у
н
п
е
р
е
д
а
е
т
с
я вм
ес
те
с
Й
е
м
а
й
е
й
.
Эти
ор
и
ш
и
,
з
а
и
с
к
л
юч
е
ни
е
м
Ба
б
а
л
у
-
А
й
е и
Агг
а
й
у
,
ник
огда
н
е в
се
ляют
с
я
в
с
м
е
рт
н
ы
х
.
Т
е
м
н
е
м
е
н
е
е
в
и
х
ч
ес
ть
и
с
п
ол
н
я
ют
с
я
х
в
а
л
е
б
н
ые
п
ес
н
и
и т
а
нц
ы.
П
е
р
е
д
а
ч
а
Ол
о
фи
и
Од
д
у
д
у
а
п
ро
и
с
ход
и
т
оч
е
н
ь
р
е
д
к
о
.
Эт
и
х
ор
и
ш
мо
г
у
т
?
о
бр
е
с
т
и
?
тол
ьк
о
н
е
к
оторые
б
а
б
а
л
а
о,
к
оторых
п
о
с
ле
т
а
к
ой
ц
е
р
е
мо
ни
и
н
а
з
ыв
а
ют
оба
и
ли
о
л
у
о.
Л
и
д
и
я
К
а
бр
е
ра
у
т
в
е
ржд
а
е
т,
что
в
С
о
е
д
ин
е
нн
ых
Шт
а
т
а
х
н
е
т
б
а
б
а
л
а
о,
обл
а
д
а
ющ
и
х
Ол
о
ф
и
.
Н
о
и
з
р
аз
н
ы
х
и
с
точ
н
ик
о
в до
м
е
н
я
до
х
о
д
и
л
и
с
л
у
х
и
о
том,
что
К
а
рлос
О
х
е
да
был
об
л
а
д
а
т
е
л
е
м
Олоф
и
,
т
а
к
же
к
а
к
и
ж
и
в
у
щ
и
й
н
ы
н
е
в
М
а
й
а
ми П
и
ло
П
е
нь
я.
На
К
у
б
е
Олофи
с
ч
и
т
ае
т
с
я
н
а
и
бол
е
е до
с
т
и
ж
и
мым
п
р
о
явл
е
ни
е
м
Б
ога (Оло
д
у
м
а
р
е
,
Оло
р
у
н
а
).
В Афр
ик
е
б
а
б
а
л
а
о,
с
л
у
ж
а
щ
и
й
Олоф
и
,
обр
е
т
ае
т
Ал
а
ф
ин
а А
ий
е
,
то
ес
ть
с
а
мого
Од
д
у
д
у
а
(
н
е
п
у
т
а
ть
с А
л
а
ф
ин
ом Оло
р
у
н
ом,
Го
с
п
одом
Вс
е
мо
г
у
щ
и
м).
6.
Об
и
т
ал
и
щ
е
Г
о
с
п
о
дн
е
(Иле
Оло
р
у
н
).
И
м
е
нн
о
з
д
ес
ь
в
п
ол
н
ом
од
ин
оч
е
с
тве ж
и
в
е
т
Го
с
п
одь
Вс
е
мо
г
у
щ
ий
.
Тол
ьк
о
два
с
у
щ
е
с
тва
ин
огда
п
о
се
щ
а
ют
е
го:
Об
а
т
а
ла
и Эл
е
г
г
у
а
.
Оло
д
у
м
а
р
е
/
О
ло
р
у
н
?
это
в
е
р
х
ов
н
ый
бог
са
н
т
е
р
ии
.
О
н
п
о
к
и
н
у
л
м
и
р
и о
тд
а
л
и
л
с
я
от
н
е
го,
п
од
е
л
и
в
огром
н
у
ю
долю
с
во
е
го
а
ш
е
н
а
ч
ас
ти
и
р
а
з
д
а
в
е
е ор
и
ш
а
м,
к
оторые
с
т
а
ли
в
са
н
т
е
р
и
и
объ
ек
т
а
ми
г
л
у
бо
к
ого
п
оч
и
т
а
ни
я и
к
у
л
ь
тового
п
о
к
ло
н
е
ни
я.
Но
о
Го
сп
оде
у
п
ом
ин
а
ют
в
с
е
же
довол
ьн
о
ч
ас
то,
п
ро
с
то
п
ото
м
у
,
что Он
Го
с
п
од
ь
. А
з
а
м
и
л
о
с
т
ь
ю
и
бл
а
го
с
лов
е
ни
е
м
обр
а
щ
а
ют
с
я
к
ор
и
ш
а
м, ч
а
ще
в
с
е
го
к
Si
e
te Pot
e
n
c
ia
s
.
38
М
ат
е
риа
льн
ый
у
ро
ве
н
ь
по
д
раз
д
е
л
яе
т
с
я
н
а
с
т
а
д
ии в
за
в
и
с
имо
с
ти
от
с
т
е
п
е
н
и
д
о
с
т
у
па к
ори
ш
ам.
В
с
е
ори
ш
и,
д
о
с
т
у
п
н
ые
а
л
е
йо,
д
о
с
т
у
п
н
ы
также
и
с
а
н
т
е
ро;
в
с
е
ор
и
ш
и,
д
о
с
т
у
п
н
ые
с
а
н
т
е
ро,
д
о
с
т
у
п
н
ы
и
б
а
ба
л
а
о,
х
о
тя мог
у
т
быть
н
е
д
о
с
т
у
п
н
ы
а
л
е
йо,
как показа
н
о
н
а
схе
ме
(
с
п
л
о
ш
н
ые
л
и
н
ии).
В
то
же
в
р
е
мя
е
с
ть
ори
ш
и,
д
о
с
т
у
п
н
ые
л
и
ш
ь баба
л
ао
(это показа
н
о
н
а
схе
ме
пр
е
р
ы
в
и
с
ты
м
и
л
и
н
и
я
ми).
ЭЛЕДА
В
са
н
т
е
р
и
и
говор
и
т
с
я
о
том,
что
у
к
а
ждо
г
о
ч
е
лов
е
к
а
е
с
ть
н
е
тол
ьк
о
з
е
м
н
ы
е род
и
т
е
л
и
,
н
о
е
ще и
р
о
д
и
т
е
л
и
-
ор
и
ш
и
.
Б
ол
е
е
т
ого,
в
р
е
б
е
нк
е
мо
г
у
т
п
рояв
и
т
ь
с
я
к
а
к
ч
е
рты,
у
н
ас
л
е
дов
а
нн
ые от
зе
м
н
ых
род
и
т
е
л
е
й
,
т
а
к
и
н
е
к
оторые
к
а
ч
ес
тв
а
,
с
во
й
с
тв
е
нн
ые
е
го
род
и
т
е
ля
м
-
ор
и
ш
а
м.
С
ч
и
т
ае
т
с
я,
что
у ор
и
ш
ес
ть
и
до
с
то
ин
с
тв
а
,
и
н
е
до
с
т
а
т
ки
.
Об
и
х
н
е
до
с
т
а
т
к
а
х
мож
н
о
у
з
н
а
ть
и
з
с
вящ
е
нн
ых
и
с
тор
ий
.
С
вящ
ен
н
ые
и
с
тор
и
и
(
?
п
а
т
а
к
и
с
?
)
о
п
р
е
д
п
ол
а
г
ае
мых
с
л
а
б
о
с
тях
ор
и
ш
п
омог
а
ют
л
юдям
п
о
н
ять
с
вои
с
об
с
тв
е
нн
ые
н
е
до
с
т
а
т
ки
, то
ес
ть
те
ч
е
рты
х
а
р
ак
т
е
р
а
,
к
оторые
мо
г
у
т
п
р
и
в
ес
ти
к
н
е
х
в
а
т
к
е
а
ш
е
,
и
т
а
ки
м
обр
а
з
ом
н
а
й
ти
с
п
о
с
обы
и
з
б
а
вл
е
ни
я от
д
и
с
г
а
рмо
нии
,
и
з
-
з
а
н
и
х
во
з
ник
а
ющ
е
й
.
Из
д
в
у
х
род
и
т
е
л
е
й
-
ор
и
ш
од
и
н
вл
и
я
е
т
н
а
ч
е
ло
в
е
к
а
бол
ь
ш
е
,
ч
е
м
д
р
у
го
й
,
и
с
т
а
н
ов
и
т
с
я
е
го
39
гл
а
в
н
ым
д
у
х
ов
н
ым род
и
т
е
л
е
м.
Гл
а
в
н
ых
д
у
х
ов
н
ых
род
и
т
е
л
е
й
н
а
з
ыв
а
ю
т элед
а
м
и
.
С
а
н
т
е
ро
у
т
в
е
ржд
а
ют, что мо
г
у
т р
асп
о
зн
а
т
ь
д
у
х
ов
н
ого род
и
т
е
ля
п
о
в
н
е
ш
н
е
м
у в
и
д
у и
п
ов
е
д
е
ни
ю
ч
е
лов
е
к
а
.
К
р
ас
и
в
у
ю,
к
о
к
е
тл
и
в
у
ю
д
е
в
у
ш
к
у
с
ч
и
т
а
ют
доч
е
р
ь
ю
О
ш
у
н
.
М
у
ж
е
с
тв
е
нн
ого
м
у
ж
ч
и
н
у
, обл
а
д
а
ющ
е
го в
з
рыв
н
ым
х
а
р
а
к
т
е
ром и
л
юбящ
е
го т
а
нц
е
в
а
т
ь
,
н
а
з
ыв
а
ют
с
ы
н
ом
Ш
а
н
го.
М
и
ролюб
и
вы
е
,
с
п
о
к
о
йн
ы
е
,
д
е
рж
а
щ
и
ес
я
с
д
о
с
то
ин
с
твом
люди
?
в
бол
ь
ш
и
н
с
тве
с
во
е
м
д
е
ти
Об
а
т
а
лы.
И
н
огда в
ч
е
лов
е
к
е
н
ас
тол
ьк
о
з
а
м
е
т
н
ы
м
и
ф
и
ч
ес
ки
е
н
е
до
с
т
а
т
к
и
ор
и
ш
и
(
на
п
р
и
м
е
р,
чр
е
з
м
е
р
н
о
б
у
р
н
ый
т
е
м
п
е
р
а
м
е
н
т
Ш
а
н
го),
что
е
м
у
п
р
и
х
о
д
и
т
с
я д
е
л
а
ть
вл
и
в
а
ни
е
и
з
а
ше
е
го эл
е
д
ы
и
т
а
ки
м обр
а
з
ом в
о
сс
т
а
н
а
вл
и
в
а
ть
г
а
рмо
ни
ю в
е
го
д
у
ш
е
.
Ва
р
и
а
н
т
т
а
к
ого
вл
и
в
а
ни
я
?
це
р
е
мо
ни
я
к
а
р
и
оч
а
,
н
а
к
оторой
а
ше ор
и
ш
и
п
ом
е
щ
ае
т
с
я
в
е
р
у
ю
щ
е
м
у
в голо
в
у
.
С
огл
ас
и
вш
и
с
ь
н
а
то,
чтобы
эл
е
д
у влож
и
ли
е
м
у в
голо
в
у
,
ч
е
ло
в
е
к
т
е
м
са
м
ы
м
з
а
к
люч
ае
т
с ор
и
ш
е
й
о
ч
е
н
ь
се
р
ь
е
зн
ое
с
огл
а
ш
е
ни
е
.
В
к
а
ч
ес
тве
омо
(
д
у
хо
в
н
ого
д
и
тя
т
и ор
и
ш
и
)
п
о
с
вящ
е
нн
ы
й
о
бя
з
у
е
т
с
я
с
облюд
а
ть
о
п
р
е
д
е
л
е
нн
ые т
а
б
у
.
В
з
а
м
е
н
ор
и
ша д
а
р
у
е
т
омо
п
о
к
о
й
,
у
м
и
ротвор
е
нн
о
с
т
ь
,
з
доров
ь
е
и
д
р
у
г
и
е
б
л
а
г
а
.
Т
а
б
у мо
ж
е
т
з
а
к
люч
а
т
ь
с
я
в
н
е
к
оторых
пи
щ
е
вых
огр
ан
и
ч
е
ни
я
х
{омо
мож
е
т
н
е
р
а
з
р
е
ш
а
т
ь
с
я
ес
ть
с
вящ
е
н
н
у
ю
для
ор
и
ши
п
и
ш
у
). Или
это
мож
е
т быть
н
а
с
тоят
е
л
ьн
а
я р
е
к
ом
е
н
д
а
ци
я
и
з
б
е
г
а
ть
о
п
р
е
д
е
л
ен
н
ых
м
ес
т и
с
и
т
у
а
ций
. Омо,
с
ог
л
ас
и
вш
ий
с
я
н
а
п
о
с
вящ
е
ни
е
,
т
е
м
с
а
мым
с
ог
л
а
ш
а
е
т
с
я
п
е
р
и
од
и
ч
ес
к
и
с
облюд
а
ть
н
е
к
оторые
р
и
т
у
а
л
ы.
Э
л
е
да
з
а
щ
и
щ
ае
т
омо
о
т
н
е
з
ас
л
у
ж
е
нн
ых
н
ес
ч
ас
т
ий
.
Но
ор
и
ша
н
е
б
у
д
е
т
огр
а
жд
а
ть
с
вое
д
и
тя
от
в
се
х
н
ес
ч
ас
т
и
й
п
о
л
н
о
с
т
ь
ю,
п
ото
м
у что
к
а
ждый
ч
е
лов
е
к обя
з
а
н
отв
е
ч
а
ть
з
а
те
и
з
с
во
и
х
п
о
с
т
у
пк
ов,
к
от
о
рые
н
е
с
у
т д
и
с
г
а
рмо
ни
ю.
ИТА
?
В
ы
,
к
у
б
инц
ы,
с
у
м
а
с
ш
е
дш
и
е
,
?
с
к
а
з
а
л
м
н
е
од
и
н
мой д
р
у
г
и
з
Н
и
г
е
р
ии
.
?
В
ы
и
с
к
ов
е
р
к
а
ли
мою
р
е
л
и
г
и
ю! С
ч
е
го вы
в
з
ял
и
, что И
е
мо
н
джа
(Й
е
м
а
й
я
) и
О
с
у
н
(О
ш
у
н
)
?
к
ров
н
ые
сес
тры?
В
ы
говор
и
т
е
,
что
О
р
у
н
м
и
ла
(О
р
у
л
а
)
?
мл
а
д
ш
и
й
бр
а
т
С
а
н
го
(Ш
а
н
го).
Это
же
с
у
щ
и
й
бр
е
д!
В
ы,
что,
н
е
п
о
ни
м
ае
т
е
,
ч
то
О
р
у
н
м
и
ла
п
р
и
с
у
т
с
т
в
ов
а
л
п
ри
с
отвор
е
ни
и
м
и
р
а
,
а
Ш
а
н
го
?
это
обож
ес
твл
е
нн
ый
ц
а
р
ь
,
и
с
тор
и
ч
ес
к
а
я
ф
и
г
у
р
а
,
ч
е
тв
е
ртый
а
л
а
ф
и
н
(
ц
а
р
ь
) О
й
о
?
К
а
к
в
а
с
п
о
н
ят
ь!
?
Ита
?
это
а
г
и
огр
а
ф
и
я
л
у
к
у
м
и
,
ж
изн
е
о
пи
са
н
и
е ор
и
ш.
Поч
и
т
а
т
е
ли
сан
т
е
р
и
и
в
е
рят, что
эти
м
и
фы
н
е
с
у
т
в
се
бе
в
е
ч
н
ые
и
с
т
ин
ы
и
ц
ен
н
ые
н
ас
т
а
вл
е
ни
я,
и
п
е
р
е
д
а
ют
и
х
и
з
п
о
к
ол
ен
и
я
в
п
о
к
ол
ен
и
е
у
ж
е
с
от
ни
,
а в
н
е
к
оторых
с
л
у
ч
а
ях
и
ты
с
ячи
л
е
т.
Хотя
ор
и
ши
н
а
К
у
бе те
же
с
а
мы
е
,
ч
то
и
в
п
а
н
т
е
о
н
е
й
ор
у
б
а
,
к
у
б
ин
с
ки
е
п
а
т
а
к
и
с довол
ьн
о
з
а
м
е
т
н
о отл
и
ч
а
ют
с
я
от
а
фр
и
к
анс
к
и
х
.
С
а
м
а
я
бол
ь
ш
а
я
р
а
зн
и
ц
а
м
е
ж
д
у
ни
ми
з
ак
люч
ае
т
с
я
в
том,
что
н
а
К
у
бе
в
с
е
ор
и
ши
с
ч
и
т
а
ют
с
я
к
ро
в
н
ыми
р
о
д
с
тв
е
нник
а
м
и
.
С
е
м
е
й
н
ые
от
н
ош
е
ни
я
с
т
а
ли
п
р
и
п
и
с
ыв
а
т
ь
с
я
а
фр
ик
а
н
с
ки
м
бож
ес
тв
а
м
с
р
а
в
ни
т
е
л
ь
н
о
н
е
д
а
в
н
о,
п
р
и
ч
е
м
в
н
ес
к
ол
ь
к
и
х р
а
зн
ых
ч
ас
тях
К
у
бы.
П
оэто
м
у
род
с
тв
е
нн
ые
с
в
я
з
и
м
е
ж
д
у ор
и
ш
а
ми
в
а
р
ьи
р
у
ют
с
я
от
и
ле
к
и
л
е
.
О
с
об
е
нн
о
ж
а
р
к
о
са
н
т
е
ро
с
п
орят
о
том,
ка
к
с
вя
з
а
н
Ш
а
н
го
с
Агг
а
й
у
,
бр
а
т
он
е
м
у
и
ли
с
ын
(
и
с
тор
и
ч
ес
к
и
Агг
а
й
у
?
п
л
е
мя
нни
к
Ш
ан
го),
п
р
и
ч
е
м
к
а
ждое
и
л
е
у
в
е
р
е
н
о
в
п
р
а
воте
и
м
е
нн
о
с
во
е
го
у
т
в
е
рж
д
е
ни
я.
Уд
и
в
и
т
е
л
ь
н
о,
н
о
в
с
е
и
ле
с
х
одят
с
я
в том,
что
в
се
х
ор
и
ш
н
е
об
х
о
д
и
мо
р
асс
м
а
тр
и
в
а
ть
к
а
к
од
н
у
с
е
м
ь
ю.
Эти
вымышл
е
нн
ые
с
е
м
е
й
н
ые
у
з
ы
ор
и
ш,
бывш
и
х
в
Афр
ик
е
оч
е
н
ь д
а
л
е
ки
ми
и
л
и
д
а
же
с
ов
е
рш
е
н
н
о
н
е
з
а
в
и
с
и
мыми
д
р
у
г
от
д
р
у
г
а б
о
ж
ес
тв
а
м
и
,
во
з
мож
н
о,
п
ро
и
с
т
е
к
а
ют
и
з
того,
что
люд
е
й
,
говорящ
и
х
н
а
я
з
ы
к
е
й
о
р
у
б
а
,
п
р
и
в
е
з
ли
н
а
К
у
б
у
н
ас
и
л
ьн
о, а
в
п
о
с
л
е
д
с
тв
и
и
о
н
и
с
т
а
ли
е
д
ин
ым
н
а
родом,
н
о
с
ящ
и
м
и
мя
л
у
к
у
м
и
.
?
Н
а
ци
я
?
л
у
к
у
ми
н
а
К
у
бе
с
о
с
тояла
и
з
п
л
е
м
е
н
,
в
Афр
ик
е
ж
и
вш
и
х
н
а
с
ов
е
рш
е
нн
о
р
а
з
л
и
ч
н
ых
т
е
рр
и
тор
и
я
х
.
Э
т
и
п
л
е
м
е
н
а
были
н
и
к
а
к
н
е
с
вя
з
а
н
ы
м
е
ж
д
у
с
об
о
й
и
могли
д
а
же
вр
а
ждов
а
ть
д
р
у
г
с
д
р
у
г
о
м.
Ч
у
в
с
т
в
у
я
н
е
об
х
од
и
мо
с
ть
объ
е
д
и
н
е
ни
я
п
е
р
е
д
л
иц
ом
у
г
н
е
т
а
т
е
л
е
й
,
н
а
роды,
говорящ
и
е
н
а
й
о
р
у
б
а
,
с
т
а
ли
с
ч
и
т
а
ть
се
бя
е
д
ин
ой
н
ац
и
е
й
.
И
х
р
аз
н
оо
бр
а
зн
ые
к
у
л
ь
товые в
е
р
о
в
а
ни
я
были объ
е
д
ин
е
н
ы в од
н
у
р
е
л
и
г
и
ю
, а
и
х
бож
ес
тва
?
в од
и
н
п
ан
т
е
о
н
.
П
а
т
а
ки
с
,
к
оторые
я
се
й
ч
а
с
б
у
д
у р
а
сс
к
а
з
ыв
а
т
ь
,
?
это
тол
ь
к
о
к
ро
ш
е
ч
н
а
я
ч
ас
т
иц
а
бог
а
т
е
й
ш
е
го
к
л
а
д
е
з
я
м
и
фов
л
у
к
у
м
и
.
Н
е
к
оторые
и
з
н
и
х
м
н
е
р
асс
к
а
з
а
ли
Ам
а
н
д
а
,
Х
у
а
н
Г
а
р
с
и
я,
е
го
м
а
т
у
ш
к
а
,
к
оторой
у
ж
е
с
то
л
е
т,
и
П
а
к
о
К
у
эв
а
с
.
Д
р
у
г
и
е я
н
а
ш
е
л
в
д
н
е
в
ник
а
х
40
д
р
у
з
е
й
и
род
с
тв
е
нни
к
ов,
а
т
е
р
а
з
р
е
ш
и
ли
м
н
е
п
е
р
е
пи
са
ть
и
х
и
п
е
р
е
в
е
с
т
и
.
Я
х
от
е
л р
асс
к
а
з
а
ть
н
а
и
бол
е
е
из
в
ес
т
н
ые м
и
фы,
м
н
ог
и
е
и
з
к
отор
ы
х
мож
н
о
н
ай
ти
в т
а
к
и
х
н
а
д
е
ж
н
ы
х
и
с
точ
ник
а
х
,
к
а
к
р
а
бо
т
ы
Л
и
д
и
и
К
а
бр
е
ры.
В
а
ж
н
о
п
ом
ни
т
ь
,
что
эти
п
а
т
а
ки
с
п
р
е
д
с
т
а
в
л
е
н
ы
з
д
ес
ь
в
тол
к
ов
ан
и
и
и
л
е
,
с
п
р
е
д
с
т
а
в
и
т
е
лями
к
о
торых
я общ
а
л
с
я.
Ч
и
т
а
я
эти
м
и
фы,
м
н
о
г
и
е
са
н
т
е
ро
с
к
а
ж
у
т:
?
Д
а
не
т
ж
е
,
он
чт
о
-
то
н
е
д
о
п
о
н
ял,
в
с
е
было
с
ов
се
м
п
о
-
д
р
у
го
м
у
!
?
И
б
у
д
у
т
в
к
а
к
о
й
-
то
с
т
е
п
ен
и
п
р
а
вы
.
Но
з
а
пи
са
ть в
с
е
с
у
щ
ес
т
в
у
ющ
и
е
в
е
р
с
и
и
к
а
ждого
м
и
фа было
бы
н
е
п
о
с
и
л
ь
н
ой
з
а
д
а
ч
е
й
,
н
е
говоря
о
том,
что
у
м
е
с
т
и
ть
и
х
в
с
е
в
од
н
у
кни
г
у было
бы
с
о
в
се
м
н
е
п
ро
с
то.
В
ОЗНИ
К
Н
О
В
Е
НИЕ
В
н
а
ч
а
ле
была
Аш
е
,
и
Аше
была
в
с
е
м.
К
огда
Аше
н
а
ч
а
л
а
д
у
м
а
т
ь
,
о
н
а
п
р
е
вр
а
т
и
л
ас
ь в
Оло
д
у
м
а
р
е
.
К
огда
Оло
д
у
м
а
р
е
н
а
ч
а
л
д
е
й
с
т
в
ов
а
т
ь
,
он
п
р
е
вр
а
т
и
л
с
я
в
Олоф
и
, а
Оло
ф
и
с
о
з
д
а
л
Об
а
т
а
л
у
,
п
е
рво
г
о
ор
и
ш
у
.
В
те
в
р
е
м
е
н
а
н
е
было
р
а
з
д
е
л
е
ни
я
м
е
ж
д
у
н
е
бом
и
з
е
мл
е
й
, и
Оло
д
у
м
а
ре
о
ч
е
н
ь
ч
ас
то
с
п
у
с
к
а
л
с
я
н
а
з
е
м
л
ю.
В
од
и
н
и
з
т
аки
х
д
не
й
Олофи
с
л
еп
и
л
и
з
гря
з
и
люд
е
й
,
н
о
н
е
д
а
л
и
м
голов и
о
с
т
а
в
и
л
и
х
б
есс
мы
с
л
е
нн
о
б
л
у
жд
а
ть
п
о
с
в
е
т
у
.
Об
а
т
а
ла
з
а
в
е
рш
и
л
р
а
бо
т
у
Олофи
и
д
а
л
людям
головы.
Поэто
м
у
он
до
с
и
х
п
о
р
вл
а
д
ее
т
голо
в
а
ми
в
се
х
люд
е
й
.
Чтобы
п
р
ин
ес
ти
в
м
и
р
п
лодор
о
д
и
е
,
Об
а
т
а
ла
р
а
з
д
е
л
и
л
с
я
н
а
две
п
олов
ин
ы:
м
у
ж
с
к
у
ю
и
ж
е
н
с
к
у
ю.
Об
а
т
а
л
а
-
м
у
ж
ч
ин
а
н
аз
в
а
л
се
бя
Од
д
у
д
у
а
.
Жен
щ
ин
а
н
а
з
в
а
ла
се
бя Й
е
м
м
у
.
П
е
рв
ы
ми
ч
е
т
ы
р
ь
мя
д
е
т
ь
ми
Од
д
у
д
у
а
и
Й
е
м
м
у был
и
:
Оло
к
у
н
(мор
е
,
н
е
в
е
роят
н
о
мо
г
у
щ
ес
тв
е
нн
ое д
в
у
п
о
лое бож
ес
тво),
Агг
а
й
у
(горы
и
в
у
л
к
а
н
ы,
п
ов
е
л
и
т
е
ль
с
ол
н
ц
а
),
Ор
и
ш
а
о
к
о
(
у
ро
ж
а
й
)
и
Ба
б
а
л
у
-
А
й
е (болото,
бог
бол
е
зн
е
й
).
Эти
ч
е
т
ыре ор
и
ши
обл
а
д
а
ют
огром
н
ой
с
и
ло
й
. У
н
и
х
п
о
ч
ти
с
тол
ь
к
о же
а
ш
е
,
с
к
ол
ьк
о и
у
Об
а
т
а
лы.
КР
О
В
О
С
МЕШЕНИЕ
Об
а
т
а
ла
-
Од
д
у
д
у
а
был
об
ес
п
о
к
о
е
н
т
е
м
в
ни
м
а
ни
е
м,
к
оторое
е
го
ж
е
н
а
,
Об
а
т
а
л
а
-
Й
е
м
м
у
,
о
к
а
з
ыв
а
ла
и
х
с
ы
н
у
О
г
у
н
у
,
бо
г
у
ж
е
л
е
з
а
.
Й
е
м
м
у
в
е
ла
с
е
бя
с
с
ы
н
ом
н
е
к
а
к
м
а
т
ь
,
а
к
а
к
влюбл
ен
н
а
я
ж
е
н
щ
и
н
а
.
У
Од
д
у
д
у
а был
во
л
ш
е
б
н
ый
п
е
т
у
х
,
О
с
у
н
,
к
оторый
долж
е
н был
р
асс
к
а
з
ыв
а
ть
е
м
у обо
в
се
м,
что
п
ро
и
с
х
од
и
ло
дома
з
а
вр
е
мя
е
го
от
с
у
т
с
тв
и
я.
До
с
и
х
п
ор О
с
у
н
к
а
к
б
у
дто
н
е
з
а
м
е
ч
а
л
ни
ч
е
го
п
одо
з
р
и
т
е
л
ьн
ого
в
от
н
ош
е
ни
я
х
м
е
ж
д
у О
г
у
н
ом
и
е
го м
а
т
е
р
ь
ю.
С
п
у
с
тя
н
е
к
оторое
вр
е
мя
Од
д
у
д
у
а
з
а
м
е
т
и
л,
что
е
г
о
с
ын
Э
л
е
г
г
у
а
,
в
е
ч
н
ое
д
и
тя,
с
т
а
л
к
а
ким
-
то
и
с
тощ
ен
н
ым и
п
о
н
у
рым.
?
Что с
тобо
й
, Эл
е
г
г
у
а
?
?
с
п
ро
с
и
л Од
д
у
д
у
а
.
?
Поч
е
м
у
ты т
а
к
ой
гр
у
с
т
н
ы
й
?
?
Ба
б
а
-
м
и
,
?
отв
е
т
и
л
Эл
е
г
г
у
а
.
?
М
н
е
бо
л
ьн
о
говор
и
т
ь
т
е
бе
об
это
м,
н
о
О
г
у
н твор
и
т
с
м
а
мой
у
ж
а
с
н
ы
е
в
е
щ
и
.
Он
отд
ае
т
в
с
ю м
о
ю
е
д
у
О
с
у
н
у
,
и
О
с
у
н
з
ас
ы
п
ае
т.
А
м
е
н
я
о
н выго
н
я
е
т
н
а
у
л
и
ц
у
и
запи
р
ае
т
дв
е
р
ь
.
Поэто
м
у
я
н
е
в
и
ж
у
,
что
т
а
м,
в
н
у
тр
и
,
п
ро
и
с
х
о
д
и
т.
Но я
зн
а
ю, ч
е
м
о
н
и
з
ан
и
м
а
ют
с
я.
В
тот
в
е
ч
е
р
Од
д
у
д
у
а
в
е
л
е
л
Й
е
м
м
у
с
обр
а
ть
е
м
у
е
ды
н
а
два
д
н
я
и
с
к
а
з
а
л
е
й
,
что
у
ез
ж
а
е
т.
С
то
и
ло
е
м
у
с
т
у
п
и
ть
з
а
п
орог,
к
а
к
Ог
у
н
и
Й
е
м
м
у
з
а
н
ял
и
с
ь
любов
ь
ю.
Од
д
у
д
у
а
, отъ
е
х
а
вш
и
й
с
ов
се
м
н
е
д
а
л
е
к
о,
в
е
р
н
у
л
с
я
и
з
ас
т
а
л
ж
е
н
у
с
с
ы
н
ом
з
а
и
х
п
о
с
тыд
н
ым
д
е
я
ни
е
м. В
у
ж
а
с
е
з
а
к
рыв л
иц
о
р
у
к
а
м
и
, О
г
у
н
во
с
к
л
ик
н
у
л
:
?
Не
п
ро
к
л
ин
а
й
м
е
н
я
,
Ба
б
а
-
м
и
,
и
бо
я
с
а
м
с
е
бя
п
ро
к
л
ин
а
ю.
До
к
о
н
ц
а
д
н
е
й
с
во
и
х я
б
у
д
у
н
е
у
с
т
а
нн
о
р
а
б
о
т
а
т
ь
,
б
у
д
у т
р
у
д
и
т
ь
с
я
д
е
н
ь
и
н
оч
ь
.
Не
б
у
д
е
т
м
н
е
бол
ь
ше
п
о
к
оя.
Я
на
у
ч
у
ч
е
лов
е
ч
ес
тво
к
о
в
а
ть
ж
е
л
е
з
о.
В
и
д
и
ш
ь
, д
а
же
вл
ас
т
е
л
ин
ом ж
е
л
е
з
а
я бол
ь
ше
н
е
б
у
д
у
.
?
Да
б
у
д
е
т
т
а
к
,
?
м
о
лв
и
л
О
д
д
у
д
у
а
.
?
А
се
й
ч
а
с
у
х
оди
и
ник
огда
н
е
во
з
вр
а
щ
а
й
с
я. Потом
п
ов
е
р
н
у
л
с
я к
Й
е
м
м
у
и
с
к
а
з
а
л:
?
Т
е
бя
я
п
ро
к
ля
с
т
ь
н
е
мо
г
у
,
и
бо
т
а
ки
м
о
б
р
а
з
ом
я
п
ро
к
лял
бы
са
мого
се
бя.
Но
с
л
е
д
у
ю
щ
е
го
с
ы
н
а
,
к
оторого ты род
и
ш
ь
, я
п
о
х
о
ро
н
ю
з
а
ж
и
во.
По
с
мотр
е
в
н
а
с
во
е
го
л
юб
и
мого м
а
л
е
ньк
ого
с
ы
ни
ш
к
у
Ш
а
н
го, Од
д
у
д
у
а
п
родолж
и
л:
?
Ш
а
н
го
б
у
д
е
т
ж
и
ть
с
о
с
во
е
й
сес
трой
Д
а
дой
н
а
в
е
р
х
у
ш
к
е
п
а
л
ь
мы.
Р
ядом
с
о
м
н
о
й
о
с
т
а
н
е
т
с
я тол
ьк
о Эл
е
гг
у
а
.
41
А О
с
у
н
у
Од
д
у
д
у
а
с
к
а
за
л:
?
С
этого
д
н
я
б
у
д
е
ш
ь
ес
ть
тол
ьк
о
то,
что
т
е
бе
б
у
д
е
т
бр
о
са
ть
Эл
е
гг
у
а
.
И
б
у
д
е
шь в
е
ч
н
о
с
л
у
ж
и
ть
е
м
у
.
О
Р
УЛА
2
Вс
к
оре
п
о
с
л
е
того,
к
а
к
О
г
у
н
был
и
з
г
н
а
н
и
з
д
ома
Од
д
у
д
у
а
,
Й
е
м
м
у
з
а
б
е
р
е
м
е
н
е
л
а
.
К
огда
род
и
л
с
я
р
е
б
е
н
о
к
,
Од
д
у
д
у
а
п
р
ик
а
з
а
л
Й
е
м
м
у
п
о
х
оро
н
и
ть
е
го
з
а
ж
и
во.
Уб
и
т
а
я
гор
е
м, Й
е
м
м
у
з
а
к
о
п
а
ла
е
го
в
з
е
млю
п
о
ш
е
й
к
у
п
од
с
в
ящ
е
нн
ым
д
е
р
е
вом
Ир
о
к
о.
Й
е
м
м
у
зн
а
л
а
,
что Иро
к
о
п
о
з
а
бот
и
т
с
я
о
е
е д
и
тят
и
,
к
оторого
о
н
а
н
а
з
в
а
ла О
р
у
ло
й
.
У
И
р
о
к
о
О
р
у
ла
н
а
у
ч
и
л
с
я
и
с
к
у
сс
т
в
у
п
р
е
д
с
к
а
з
ы
в
а
ть
б
у
д
у
щ
е
е
.
З
а
к
о
п
а
нн
ый
у
с
вящ
е
нн
ого
д
е
р
е
в
а
в
з
е
млю
п
о
ш
е
ю,
о
н
с
т
а
л
в
е
л
и
ч
а
й
ш
и
м
п
ро
р
иц
а
т
е
л
е
м,
б
а
б
а
л
а
о,
и
ли От
ц
ом Т
ай
н
.
К О
р
у
л
е
п
р
и
х
о
д
и
л
и
лю
д
и и д
а
в
а
ли
е
м
у
пи
ш
у в
об
м
е
н
н
а
п
р
е
д
с
к
а
з
а
ни
е
с
у
д
ь
бы.
С
л
а
ва
О
р
у
л
ы
м
н
о
ж
и
л
ас
ь
д
е
н
ь
ото
д
н
я
. Од
н
а
жды
к
н
е
м
у
п
р
и
ш
е
л Эл
е
г
г
у
а
и
у
зн
а
л в
н
е
м
с
во
е
го бр
а
т
а
.
?
Не
б
ес
п
о
к
о
й
с
я, О
р
у
л
а
,
?
с
к
а
з
а
л Эл
е
г
г
у
а
.
?
Я
п
о
п
ро
ш
у
от
ц
а
п
ро
с
т
и
ть
т
е
бя. Долгое
вр
е
мя
Эл
е
г
г
у
а
в
се
ми
с
п
о
с
о
б
а
ми
п
ыт
а
л
с
я
у
б
е
д
и
ть
О
д
д
у
д
у
а
п
ро
с
т
и
ть
с
во
е
го
с
ы
н
а О
р
у
л
у
.
Н
а
к
о
н
е
ц
,
с
т
а
рый
ор
и
ша
п
р
и
ш
е
л
к
О
р
у
л
е
.
Ув
и
д
е
в
молодого
ч
е
лов
е
ка
,
з
а
к
о
п
ан
н
ого
п
о ш
е
ю
в
з
е
млю,
он
з
ап
л
а
к
а
л.
Потом
п
о
д
н
ял
р
у
к
у и
п
р
и
к
а
з
а
л
з
е
мле о
с
вобод
и
ть
О
р
у
л
у
.
?
В
ы
х
од
и
,
с
ын
мо
й
,
и
д
е
м домо
й
. Ош
е
ломл
е
н
н
ы
й
, О
р
у
л
а
с
к
а
з
а
л:
?
Пр
о
ш
у
от
ц
а
п
ро
с
т
и
ть
м
е
н
я,
н
о
я
н
е
могу
о
с
т
а
в
и
ть
Иро
к
о,
и
бо
он
с
т
а
л
м
н
е
м
а
т
е
р
ь
ю.
Од
д
у
д
у
а
п
о
с
мот
р
е
л
н
а
бог
а
-
д
е
р
е
во и
с
к
а
з
а
л:
?
Не
б
ес
п
о
к
о
й
с
я, О
р
у
л
а
, Иро
к
о в
се
гда
б
у
д
е
т с
тобо
й
.
Од
д
у
д
у
а
вытя
н
у
л
па
л
е
ц
,
вы
п
у
с
т
и
л
в
д
е
р
е
во
э
н
е
рг
е
т
и
ч
ес
ки
й
л
у
ч,
и
о
н
о
п
р
е
вр
а
т
и
ло
с
ь
в
к
р
у
гл
ы
й
п
од
н
о
с
,
к
о
торый
О
р
у
ла б
е
р
е
ж
н
о
у
н
е
с
с
с
о
б
о
й
.
На этом
п
од
н
о
с
е О
р
у
л
а
и
е
го
д
у
хо
в
н
ые
н
ас
л
е
д
ник
и
?
б
а
б
а
л
а
о
?
д
е
л
а
ют
с
вои
п
р
е
д
с
к
а
з
а
ни
я.
ШАНГО
С
а
мый
из
в
ес
т
н
ый
в
сан
т
е
р
и
и
о
р
и
ша
?
Ш
а
н
го,
п
ов
е
л
и
т
е
ль
грома
и
м
о
л
н
и
и
.
Ни
п
ро
к
а
к
ого
д
р
у
гого
ор
и
ш
у
н
е
с
у
щ
е
с
т
в
у
е
т
с
тол
ьк
о м
и
фов.
Ве
роят
н
о,
Ш
ан
го
был
и
с
т
о
р
и
ч
ес
к
ой
ф
и
г
у
ро
й
, ч
е
т
в
е
ртым
ца
р
е
м
й
о
р
у
ба и
тр
е
т
ьи
м
а
л
афи
н
ом
(
ц
а
р
е
м) город
а
-
го
с
у
д
а
р
с
тва О
й
о. Имя
е
го
обр
а
с
т
а
ло
в
с
е
н
овыми
л
е
г
е
н
д
а
м
и
. Его
с
т
а
ли
отожд
ес
твлять
с
бол
е
е
др
е
в
ни
м
бож
ес
твом,
Д
ж
а
к
у
то
й
,
и
п
р
и
п
и
с
ыв
а
ли
е
м
у
м
н
ож
ес
тво
м
и
фов,
с
вя
занн
ы
х
с
эт
и
м
богом. Е
с
ть
н
ес
к
ол
ьк
о
м
и
фов о
рожд
е
ни
и
Ш
а
н
го.
В
т
ом,
к
оторый
я
у
же
р
а
с
ск
а
з
а
л,
Ш
а
н
го
?
с
ын Од
д
у
д
у
а
и
Й
е
м
м
у
.
В
д
р
у
гом
м
и
фе
е
го
от
ц
ом
с
т
а
н
ов
и
т
с
я
Агг
а
й
у
,
а
м
а
т
е
р
ь
ю
?
Й
е
м
а
й
я.
Е
с
ть
е
ще од
и
н
м
и
ф,
в
к
отором говор
и
т
с
я,
что
Олофи
п
о
с
л
а
л
м
л
а
д
е
нц
а Ш
а
н
го
в
ог
н
е
нн
ом ш
а
ре
н
а
з
е
млю,
а
Й
е
м
а
й
я
у
с
ы
н
ов
и
ла
е
го
и
во
с
пи
т
а
ла
к
а
к
с
во
е
го
с
об
с
тв
е
нн
ого
с
ы
н
а
. Ам
а
н
да
говор
и
ла
т
а
к
:
?
Об
а
т
а
л
а
-
Й
е
м
м
у
?
е
го
м
а
т
ь
,
н
о
Од
д
у
д
у
а
выг
н
а
л
е
го,
и
р
а
с
т
и
ла
е
го Й
е
м
а
й
я
?
.
Д
а
л
е
е
я
п
р
и
во
ж
у
н
е
к
оторые
и
з
м
н
огоч
и
с
л
е
нн
ых
м
и
фов о
Ш
а
н
го
.
В
Р
А
Ж
ДА МЕ
Ж
ДЕ Ш
А
НГО И ОГУНОМ
Чтобы
п
р
е
дотвр
а
т
и
т
ь
в
с
во
е
м
до
м
е
е
ще
од
н
о
к
рово
с
м
е
ш
е
ни
е
м
е
ж
д
у м
а
т
е
р
ь
ю
и
с
ы
н
ом,
Од
д
у
д
у
а ото
с
л
а
л Ш
а
н
го к
Д
а
д
е
.
Но т
е
м
н
е
м
е
н
е
е
он
оч
е
н
ь
люб
и
л
с
во
е
го
п
р
е
л
ес
т
н
ого
м
а
л
еньк
ого
с
ы
н
а
.
Од
д
у
д
у
а
р
ас
п
оряд
и
л
с
я,
чтобы Ш
а
н
го
п
р
и
вод
и
л
и
к
н
е
м
у
к
а
ждый
д
е
нь
.
К
огда
с
ын
вырос и
п
р
е
вр
а
т
и
л
с
я
в
к
р
е
пк
ого
молодо
г
о
ч
е
лов
е
к
а
,
Од
д
у
д
у
а р
асс
к
а
з
а
л
е
м
у о
к
ров
о
с
м
е
ш
е
ни
и
м
е
ж
д
у
О
г
у
н
ом
и
Й
е
м
м
у
.
Ш
а
н
го
в
о
зн
е
н
а
в
и
д
е
л
бр
а
та
и
п
о
к
лял
с
я отом
с
т
и
т
ь
2
О
р
ул
а,
и
л
и
О
р
у
н
м
ил
а,
?
а
ф
р
ик
а
н
с
к
о
е
и
м
я
Ифы,
п
о
к
р
о
в
ит
е
л
я
вс
е
х
б
а
ба
л
а
о
.
?
П
ри
м.
а
вт.
42
з
а
от
ц
а
.
?
Ба
б
а
,
к
то ж
е
н
а
О
г
у
н
а
?
?
О
й
я,
ц
а
р
иц
а
штор
м
ов и
к
л
а
дб
и
щ
е
н
ски
х
вор
от.
?
Я
у
к
р
а
д
у
у
О
г
у
н
а
ж
е
н
у
,
и
он
б
у
д
е
т
с
тр
а
д
а
ть
т
а
к
ж
е
,
к
а
к
с
тр
а
д
а
л
ты,
?
с
к
а
з
а
л
Ш
а
н
го.
Обл
а
ч
и
вш
и
с
ь
в
ц
а
р
ск
и
е од
е
жды,
Ш
а
н
го
о
с
е
дл
а
л
с
во
е
го
в
е
л
ик
ол
епн
ого
ж
е
р
е
б
ц
а Эч
ин
л
у
и
от
п
р
а
в
и
л
с
я
к
О
й
е
.
От
в
а
ж
н
а
я
и
п
р
ек
р
ас
н
а
я
ц
а
р
и
ла
штормов
н
е
с
могла
у
с
тоять
п
е
р
е
д
Ш
а
н
го,
са
мым
к
р
ас
и
вым
м
у
жч
ин
ой
н
а
с
в
е
т
е
. О
н
а бро
с
и
ла г
р
у
бо
в
а
того О
г
у
н
а и бол
ь
ше
н
и
к
огда
к
н
е
м
у
н
е
в
е
р
н
у
л
ас
ь
.
С
того
д
н
я
Ш
а
н
го
и
О
г
у
н
с
т
а
ли
з
а
к
лятыми
вр
а
г
а
м
и
. Поэто
м
у
,
к
огда
в од
н
ого
са
н
т
е
ро
в
с
е
ля
е
т
с
я
О
г
у
н
,
а
в д
р
у
гого
?
Ш
а
н
го,
и
х
н
а
до
д
е
рж
а
ть
п
од
а
л
ь
ше
д
р
у
г
от
д
р
у
г
а
,
чтобы
од
и
н
и
з
бо
г
ов
н
е
н
а
ро
к
ом
н
е
у
б
и
л
каба
ль
о
(м
е
д
и
у
м
а
) д
р
у
гого.
Т
Р
И
Ж
ЕНЩИНЫ Ш
А
НГО
З
а
к
о
нн
а
я ж
е
н
а Ш
а
н
го
?
это Обб
а
, горд
а
я
ц
а
р
иц
а
е
го
з
а
м
к
а
. Од
н
а
к
о бо
г
у
м
у
ж
ес
тв
е
нн
о
с
ти
н
е до
с
т
а
точ
н
о
од
н
ой
ж
е
н
щ
и
н
ы.
Ш
а
н
го
н
у
ж
н
ы ого
н
ь
и
с
тр
ас
т
ь
,
к
оторые
д
а
ют
е
м
у
д
в
е
е
го
гл
а
в
н
ые
любов
н
и
ц
ы,
О
й
я
и
О
ш
у
н
.
Обба
б
ес
к
о
не
ч
н
о
п
р
е
д
а
нн
а
Ш
а
н
го,
о
н
а
д
ае
т
е
м
у
п
о
к
о
й
,
и
бо
о
н
а
ор
и
ша
?
п
о
к
ров
и
т
е
л
ь
н
иц
а
х
о
з
я
е
к
д
о
м
а
.
О
ш
у
н
,
й
о
р
у
б
с
к
а
я
Афрод
и
т
а
,
д
а
р
у
е
т
Ш
ан
го
ч
у
в
с
тв
е
нн
ое
у
дов
о
л
ь
с
тв
и
е
,
к
оторого
он
т
а
к
ж
а
жд
е
т.
А
О
й
я,
в
е
роят
н
о,
е
го
люб
и
м
иц
а
?
е
д
ин
с
т
в
е
нн
а
я
и
з
в
се
х
ж
е
н
щ
ин
,
к
ото
р
у
ю
он
б
е
р
е
т
с
с
обой
н
а
во
й
н
у
. О
н
а
ни
ч
у
ть
н
е
у
с
т
у
п
ае
т Ш
а
н
го в во
инск
ом
и
с
к
у
сс
тв
е
.
УХО О
Б
Б
Ы
Обб
а
,
горд
а
я
ж
е
н
а Ш
а
н
го,
х
от
е
ла во
з
б
у
д
и
ть
в
с
во
е
м
м
у
же
т
а
к
у
ю
ж
е
с
тр
ас
т
ь
,
к
а
к
у
ю он
п
и
т
а
л к
О
ш
у
н
.
Х
и
тр
а
я
О
ш
у
н
п
р
и
твор
и
л
а
с
ь
,
что
с
о
ч
у
в
с
т
в
у
е
т
Об
б
е
,
и
п
о
с
ов
е
тов
а
ла
е
й
отр
е
з
а
ть
у
с
е
бя
у
х
о
и
п
од
а
ть
е
го
м
у
ж
у
вм
е
с
те
с
е
го
люб
и
мым
блюдом
и
з
к
у
к
у
р
у
зн
ой
м
у
к
и и
о
к
ры
3
,
ама
л
ой.
Б
ол
ь
ше в
се
го
н
а
с
в
е
те
О
б
ба
х
от
е
ла до
с
т
а
в
и
ть
м
у
ж
у
у
д
о
вол
ь
с
тв
и
е и
с
д
е
л
а
ла
т
а
к
,
к
а
к
е
й
с
к
а
з
а
ла О
ш
у
н
.
К
огда Ш
а
н
го
в
е
р
н
у
л
с
я
домой
и
с
ъ
е
л
а
м
а
л
у
,
он
з
а
м
е
т
и
л
п
овя
з
к
у
у
Оббы
н
а
у
х
е
.
У
зн
а
в,
что
о
н
а
с
д
е
л
а
л
а
,
Ш
а
н
го
п
р
и
ш
е
л
в
яр
о
с
т
ь
.
Обба
с
т
а
ла
е
м
у
отвр
а
т
и
т
е
л
ьн
а
.
Он
гр
о
могл
ас
н
о
во
с
к
л
ик
н
у
л:
?
К
ля
н
у
с
ь
мо
и
м
от
ц
ом,
н
и
к
огда
бол
ь
ше
я
н
е
б
у
д
у
с
п
а
ть
с
тобо
й
!
Т
о,
что
ты
с
д
е
л
а
л
а
,
ом
е
р
зи
т
е
л
ьн
о!
Ты
н
а
в
се
гда
о
с
т
а
н
е
ш
ь
с
я
мо
е
й
ж
е
н
ой
и
х
о
з
я
йк
о
й
мо
е
го
з
а
м
к
а
,
н
о я
н
и
к
огда
б
ол
ь
ше
н
е
ля
г
у
с
тобой
в
п
о
с
т
е
л
ь
?
.
С
того
д
н
я
Обба
с
т
а
ла
с
и
мволом
с
во
йс
тв
е
нн
ого
ж
е
н
а
м
с
а
м
оотр
е
ч
е
ни
я
и
п
р
е
д
а
нн
о
с
т
и
.
В
с
во
и
х
с
л
у
ж
и
т
е
л
е
й
о
н
а
в
се
л
я
е
т
с
я
р
е
д
к
о,
н
о
о
н
и
л
юб
ят
т
а
нц
е
в
а
ть
для
н
е
е м
е
дл
е
нн
ы
й
,
в
е
л
и
ч
ес
тв
енн
ый
т
а
н
е
ц
,
з
а
к
рыв
а
я од
н
о
у
х
о
р
у
к
ой
в
зн
а
к
п
а
мяти
о
е
е
ж
е
рт
в
е
.
ПОЧЕМУ ШАНГО
Б
О
ИТ
С
Я
ПО
К
ОЙНИ
К
ОВ
Од
н
а
и
з
са
мых
с
вящ
е
нн
ых
т
ай
н
са
н
т
е
р
ии
,
к
от
о
р
у
ю
от
к
рыв
а
ют
тол
ь
к
о
из
бр
а
нн
ым,
з
а
к
люч
ае
т
с
я
в
том,
ч
т
о
Ш
а
н
го
?
е
д
ин
с
тв
енн
ый
ор
и
ш
а
,
п
о
зн
а
вш
и
й
с
м
е
рт
ь
.
С
а
н
т
е
р
о
с
и
л
ьн
о
н
е
рв
н
и
ч
а
ют,
к
о
гда
говорят
о
т
а
к
н
а
з
ы
в
ае
м
о
м
с
л
у
ч
а
е
?
о
б
а
к
о
с
о
?
(до
с
лов
н
о
?
ц
а
рь
н
е
п
ов
ес
и
л
с
я
?
).
Од
н
о
и
з
с
во
й
с
тв
х
а
р
а
к
т
е
ра
с
л
у
ж
и
т
е
л
е
й
Ш
а
н
го
?
и
х
с
тр
а
х
п
е
р
е
д
м
е
ртв
е
ц
а
м
и
.
Для
са
н
т
е
р
и
и
это
к
р
а
йн
е
н
е
обыч
н
о,
в
е
дь
в
эт
о
й
р
е
л
и
г
и
и
п
оч
и
т
ан
и
ю
у
м
е
рш
и
х
п
р
и
д
ае
т
с
я
огром
н
ое
зн
а
ч
е
ни
е
.
Е
с
ть
т
а
к
а
я
са
н
т
е
р
и
а
н
с
к
а
я
п
оговор
к
а
:
?
No
h
a
y
s
a
nto
sin
mu
er
t
o
? (
?
Б
е
з
д
у
х
ов
у
с
о
п
ш
и
х
н
е
б
ыв
ае
т
ор
и
ш
?
).
Вс
е
ц
е
р
е
мо
ни
и
са
н
т
е
р
и
и
на
ч
ин
а
ют
с
я
мол
и
тв
о
й
у
с
о
п
ш
и
м,
и
во
в
се
х
р
и
т
у
а
л
а
х
и
м
ен
н
о
п
р
е
д
к
а
м и
д
у
х
а
м
-
х
р
а
ни
т
е
лям
п
о
к
ло
н
я
ю
т
с
я
в
п
е
р
в
у
ю оч
е
р
е
д
ь
.
3
О
к
р
а
?
о
в
о
щ
н
ая
к
ул
ь
т
у
р
а се
м
е
й
с
т
ва
п
а
л
ь
мо
вых
(
h
i
b
i
s
c
u
s e
s
c
u
l
e
n
t
u
s);
т
а
к
ж
е
н
азывае
т
ся
ба
м
б
и
я,
га
м
б
о
.
?
П
ри
м
р
ед.
43
К
а
к
гл
ас
и
т
л
е
г
е
н
д
а
,
Ш
а
н
го,
из
в
ес
т
н
ый тогда
е
ще
к
а
к
Дж
а
к
у
та
и
з
Ил
е
-
Иф
е
,
с
вятого
города ор
и
ш,
бол
ь
ше в
се
го
н
а
с
в
е
те
х
от
е
л
п
о
ч
у
в
с
тв
о
в
а
т
ь
,
что
же
это
т
а
к
ое
?
быть
с
м
е
рт
н
ым.
Ш
а
н
го
с
п
у
с
т
и
л
с
я
в
город
О
й
о и
с
т
а
л
е
го
а
л
а
ф
ин
ом
(
ц
а
р
е
м).
В
этом
п
роявл
е
ни
и Ш
а
н
го
н
а
з
ыв
а
ю
т Ал
а
ф
ин
ом и
п
р
и
в
е
т
с
т
в
у
ют
ф
р
а
з
ой
?
К
а
б
и
о
с
и
л
е
?
.
Ц
а
р
с
тво
в
а
ни
е Ш
а
н
г
о
-
ч
е
лов
е
к
а было
н
е
о
ч
е
н
ь
у
сп
е
ш
н
ым.
Л
у
ч
ше бы
он
н
и
к
огда
н
е
п
о
ки
д
а
л
Ил
е
-
Иф
е
.
Ш
а
н
го
был
в
п
о
с
тоя
нн
ом
н
а
п
ряж
е
нии
, т
а
к
к
а
к
е
го
п
одд
а
нн
ые
в
с
е
в
р
е
мя
ж
а
лов
а
л
и
с
ь
,
а тр
е
м
е
го
ж
е
н
щ
ин
а
м в м
и
ре
с
м
е
рт
н
ых
бы
ло
вообще
н
е
п
о
се
б
е
.
Од
н
а
жды
н
оч
ь
ю
т
е
р
п
е
ни
е
Ш
а
н
го ло
п
н
у
ло.
В
о
ч
е
р
е
д
н
о
м
п
р
ип
а
д
к
е
г
н
е
ва
он
п
о
ш
е
л
в
л
е
с
и
п
ов
ес
и
л
с
я
н
а
к
е
др
е
.
Н
ес
к
ол
ьк
о
е
го
п
одд
а
нн
ы
х
о
б
н
а
р
у
ж
и
ли
т
е
ло
и
п
у
с
т
и
ли
с
л
у
х
:
?
О
ба
с
о
? (
?
Ц
а
рь
п
ов
ес
и
л
с
я
?
).
Ш
а
н
го,
б
ож
ес
тво,
о
к
а
з
а
л
с
я
в
м
и
ре
ик
у
,
м
е
ртвы
х
.
Этот
о
п
ыт
е
м
у
н
е
с
у
жд
е
н
о
было
з
а
быт
ь
,
и
мы
с
ль о
н
е
м
б
у
д
е
т
в
е
ч
н
о
п
р
е
с
л
е
дов
а
ть
ор
и
ш
у
.
С
п
у
с
т
я
се
мь
д
н
е
й
Об
а
т
а
ла
у
зн
а
л,
что
п
ро
из
ошло, выт
а
щ
и
л
с
ы
н
а
и
з
м
и
ра
м
е
ртвых
и
в
е
р
н
у
л
е
м
у
б
есс
м
е
рт
и
е
.
Из
Ил
е
-
Ифе Ш
а
н
го было в
и
д
н
о
,
к
а
к
е
го бывш
и
е
п
одд
а
нн
ые
с
м
е
ют
с
я
н
а
д
ни
м,
п
р
и
гов
а
р
и
в
а
я:
?
Оба
с
о!
Оба
с
о
!
?
И
с
п
ол
ь
з
у
я
с
вою
вл
ас
ть
н
а
д
мол
н
и
ям
и
,
Ш
а
н
го
п
ор
а
ж
а
л
к
а
ждого,
к
то
говор
и
л
:
?
О
ба
с
о
!
? С
т
е
х
п
ор
к
а
ждый
р
а
з
,
к
огда
гр
е
м
и
т
гром,
люди
и
з
О
й
о
говорят:
?
Оба
к
о
с
о
?
(
?
Ц
а
рь
н
е
п
ов
ес
и
л
с
я
?
).
Э
т
у
и
с
тор
и
ю
р
асс
к
а
з
ыв
а
ют
р
е
д
к
о,
т
а
к
к
а
к
с
ч
и
т
а
е
т
с
я,
что
Ш
а
н
го
н
е
люб
и
т,
к
огда
в
с
п
ом
ина
ют
о
е
го
тяж
е
лых
и
с
п
ыт
а
ни
я
х
в
к
а
ч
ес
тве
с
м
е
рт
н
ого
и
м
е
ртв
е
ц
а
.
С
е
й
ч
а
с
м
н
ог
и
е
са
н
т
е
р
о
п
р
е
н
е
бр
е
г
а
ют
зн
а
ч
е
ни
е
м
выр
а
ж
е
ни
я
?
оба
к
о
с
о
?
.
Д
а
же
Л
и
д
и
я
К
а
бр
е
ра
н
е
в
е
р
н
о
п
е
р
е
в
од
и
т
е
го
к
а
к
?
ц
а
рь
гор
о
да
К
о
с
о
?
.
К
огда
К
а
б
р
е
р
а
п
о
п
ыт
а
л
а
с
ь
у
зн
а
ть
и
с
тор
и
ю
с
м
е
рти
Ш
а
н
г
о,
од
и
н
зн
а
ю
щ
и
й
ч
е
л
о
в
е
к
с
к
а
з
а
л
е
й
:
?
В
са
н
т
е
р
и
и
ес
ть
в
е
щ
и
,
о
к
оторых
н
е
л
ьз
я
гово
р
и
т
ь
,
и
о
д
н
а
и
з
н
и
х
?
от
д
о
х
н
ов
ен
и
е
Ш
а
н
г
о
?
.
?
О
тдох
н
ов
е
ни
е
Ш
а
н
г
о
?
?
эвф
е
м
из
м,
и
с
п
ол
ь
з
у
ющ
ий
с
я в
са
н
т
е
р
и
и
п
ри
у
п
ом
ин
а
ни
и
о
е
го
с
м
е
рт
и
.
ШАНГО С
О
Р
УЛОЙ О
Б
МЕН
И
В
АЮТ
С
Я
ДА
Р
АМИ
Ш
а
н
го от рожд
е
ни
я
о
бл
а
д
а
л д
а
ром
п
р
е
дв
и
д
е
ни
я. Он
м
о
г
п
р
е
д
с
к
а
з
а
ть
ч
е
лов
е
к
у
б
у
д
у
щ
е
е
,
п
ро
с
то в
з
гля
н
у
в
н
а
н
е
го.
О
р
у
ла
же был
л
у
ч
ш
и
м в
м
и
ре т
а
нц
ором и б
а
р
а
б
а
н
щ
ик
ом.
Тол
ьк
о
эти
с
вои
т
а
л
а
н
ты
он
о
с
обо
н
е
ц
е
ни
л,
п
отому что
с
тр
а
с
т
н
о
х
от
е
л
с
т
а
ть
л
у
чш
и
м во
в
с
е
й
в
се
л
е
нн
ой
п
рор
иц
а
т
е
л
е
м.
О
р
у
ла
п
отр
а
т
и
л
годы
н
а
и
з
у
ч
е
ни
е
в
с
е
х в
и
дов
п
р
е
д
с
к
а
з
а
ний
,
н
о
е
м
у
т
а
к
и
н
е
у
д
а
л
о
с
ь
с
т
а
ть
т
а
ки
м же
в
е
л
ики
м
п
рор
иц
а
т
е
л
е
м,
к
а
ки
м был Ш
а
н
го. В
с
вою
оч
е
р
е
дь Ш
а
н
го о
ч
е
н
ь
х
от
е
л
и
м
е
ть
м
у
з
ы
к
а
л
ьн
ый т
а
л
а
н
т О
р
у
л
ы.
Ск
ол
ь
к
о
н
и
с
т
а
р
а
л
с
я
п
р
е
к
р
ас
н
ый
бог
гром
а
,
т
а
н
е
ц
е
го
о
с
т
а
в
а
л
с
я
не
у
к
люж
и
м,
да
и
в
и
гре
н
а
б
а
р
а
б
а
н
а
х
он
бол
ь
ш
и
х
у
с
п
е
х
ов
н
е
доб
и
л
с
я.
На од
н
ом
п
р
а
з
д
н
ес
тве
Ш
а
н
го
с
з
а
в
и
с
т
ь
ю
с
мотр
е
л,
к
а
к
т
а
н
ц
у
е
т
О
р
у
л
а
.
Пот
о
м
п
одош
е
л к
бр
а
т
у
и
с
к
а
з
а
л:
?
Я
бы
с
р
а
до
с
т
ь
ю
о
бм
е
н
ял
с
вой
д
а
р
п
р
е
дв
и
д
е
ни
я
н
а
твой
м
у
з
ы
ка
л
ьн
ый
т
а
л
а
н
т
,
Орула.
Орула не верил своим ушам. Неужели Шанго действительно собирается отдать ему
в
е
л
и
ч
а
й
ш
и
й
и
з
в
се
х
д
а
ров
в
обм
е
н
н
а
т
а
к
у
ю
е
р
у
н
д
у
?
Не
ж
е
л
а
я
об
м
а
н
ыв
а
ть
бр
а
т
а
,
О
р
у
ла
п
р
е
д
у
п
р
е
д
и
л
е
го:
?
По
д
у
м
а
й
х
орош
е
н
ь
к
о,
п
р
е
жде ч
е
м г
о
вор
и
т
ь
,
бр
а
т
е
ц
,
в
е
дь
ты
п
р
е
дл
а
г
ае
шь
м
н
е
в
е
л
и
ч
а
й
ш
и
й
и
з
в
се
х
д
а
ров.
?
Н
е
т,
О
р
у
ла
Ве
л
и
ч
а
й
ш
и
е
и
з
в
се
х
д
а
ров
?
это
к
р
ас
ота
тво
е
го
т
а
нц
а
и
твоя
лов
к
о
с
ть
в
и
гре
н
а б
а
р
а
б
а
н
а
х
.
Е
с
ли
б
я тол
ьк
о мог
з
а
п
о
л
у
ч
и
ть
и
х
, я бы
ч
у
в
с
твов
а
л
се
бя
са
м
ы
м
с
о
в
е
рш
е
нн
ым
с
у
щ
ес
твом
н
а
с
в
е
т
е
.
?
То
гда
х
в
а
т
и
т
р
а
з
говоров,
?
с
к
а
з
а
л
О
р
у
л
а
.
?
Об
ни
м
е
м
с
я и
отд
а
д
и
м д
р
у
г д
р
у
г
у
с
вои
д
а
ры.
По
с
ле
того
к
а
к
ор
и
ши обм
е
н
ял
и
с
ь
д
а
р
а
м
и
,
Ш
а
н
го
с
т
а
л
д
а
же
л
у
чш
и
м,
ч
е
м
О
р
у
л
а
,
т
а
нц
ором и б
а
р
а
б
а
н
щ
ик
ом,
а
с
п
о
с
об
н
о
с
т
и О
р
у
лы
п
р
е
д
с
к
а
з
ыв
а
т
ь
б
у
д
у
щ
е
е т
а
к
е
го во
з
вы
с
и
л
и
,
что
н
е
к
от
о
ры
е
с
ч
и
т
а
ют
е
го
р
а
в
н
ы
м
в
мо
г
у
щ
е
с
тве
с
а
мо
м
у О
б
а
т
а
л
е
.
Ни
тот
н
и д
р
у
гой
ор
и
ша
н
е
п
ож
а
л
е
л
о
с
во
е
м
р
е
ш
е
нии
,
и
к
а
ждый
был
у
в
е
р
е
н
,
что
вы
и
гр
а
л
от
этой
с
д
е
л
ки
.
44
В
ЕЛИ
К
ИЙ П
О
ТОП.
П
ОЧЕМУ ЛЮДИ ТОНУТ
К
огда в И
л
е
-
Ифе
было
тол
ьк
о
ш
ес
ть
ор
и
ш,
д
в
у
п
олый
бог
моря
Ол
о
к
у
н
о
с
м
е
л
и
л
с
я
бро
с
и
ть
вы
з
ов
в
е
р
х
ов
е
н
с
т
в
у Об
а
т
а
лы
н
а
д
ор
и
ш
а
ми
и
с
м
е
рт
н
ы
м
и
.
Оло
к
у
н
об
л
а
д
а
л
н
е
в
е
роят
н
ым
мо
г
у
щ
е
с
твом.
Олофи
с
ов
е
р
ш
и
л
ош
и
б
к
у
,
д
а
ров
а
в
п
ов
е
л
и
т
е
лю
мор
е
й
с
л
и
ш
к
ом
м
н
ого
с
и
лы. Чтобы
п
о
к
а
з
а
ть
Об
а
т
а
ле
с
вое
мо
г
у
щ
е
с
тво,
Оло
к
у
н
з
ас
т
а
в
и
л
во
д
у
п
од
н
я
т
ь
с
я.
В
ода
п
о
к
рыла
з
е
млю
и
у
б
и
ла
в
с
е ж
и
во
е
,
к
роме ор
и
ш
да
е
щ
е
н
ес
к
ол
ьки
х ж
и
вот
н
ы
х
и
л
юд
е
й
,
к
оторые
с
могли
у
хв
а
т
и
т
ь
с
я
з
а
се
р
е
бря
н
у
ю
л
ес
т
ни
ц
у
,
с
п
у
щ
е
н
н
у
ю Об
а
т
а
лой
и
з
Иле
Оло
р
у
н
?
с
н
е
б
ес
,
где
н
а
шли
у
к
рыт
и
е
в
с
е
ор
и
ш
и
.
Д
а
же
О
б
а
т
а
ла
н
е
с
мог в
од
ин
оч
к
у
о
б
у
з
д
а
ть
Оло
к
у
н
а
,
н
о
т
у
т
Оло
д
у
м
а
р
е
,
к
оторый
р
а
н
е
е
п
о
к
л
ял
с
я
ник
огда
бол
ь
ше
н
е
вм
е
ш
и
в
а
т
ь
с
я
в
ми
р
с
ки
е
д
е
л
а
,
с
д
е
л
а
л
р
а
д
и
т
а
к
ого
с
л
у
ч
а
я
и
с
к
люч
е
ни
е
и
е
ще
бол
е
е
у
си
л
и
л
н
е
обыч
а
йн
ое
м
о
г
у
щ
е
с
тво
Об
а
т
а
лы.
Об
а
т
а
л
а
, с
п
омощ
ь
ю
са
мого Оло
д
у
м
а
р
е
,
с
вя
з
а
л Оло
к
у
н
а
с
е
м
ь
ю
огром
н
ыми
се
р
е
бря
н
ыми
ц
е
п
ям
и
.
Оло
к
у
н
с
д
а
л
с
я,
н
о
п
о
п
ро
с
и
л
Об
а
т
а
л
у отд
а
в
а
т
ь
е
м
у в
д
е
н
ь
п
о
о
д
н
о
й
ч
е
лов
е
ч
ес
к
ой
ж
изни
.
Об
а
т
а
ла
с
огл
ас
и
л
с
я.
В
от
п
оч
е
м
у
люди
то
н
у
т
и
п
оч
е
м
у
п
отом
к
и
л
у
к
у
ми
н
а
К
у
б
е
ник
о
г
да
н
е
с
т
а
н
овят
с
я
моря
ка
м
и
.
Эта
и
с
тор
и
я
т
а
к
ж
е
п
о
у
ч
а
е
т
ник
огда
н
е
д
у
м
а
т
ь
,
что
Го
с
п
одь
Все
мо
г
у
щ
и
й
о
с
т
а
в
и
л
м
и
р
н
а
в
е
ч
н
о.
Хоть
он
и
д
а
л
е
к
о,
н
и
к
то
н
е
зн
ае
т,
к
огда
к
н
е
м
у
п
р
и
д
е
т
с
я обр
а
т
и
т
ь
с
я
з
а
п
омощ
ь
ю
.
ПОЧЕМУ ГО
С
ПОДЬ
П
О
К
ИНУЛ ЗЕМЛЮ
Сн
а
ч
а
ла
Олоф
и
,
ор
и
ш
и
и
с
м
е
рт
н
ые
ж
и
ли
в
п
ол
н
о
й
г
а
рмо
н
и
и
.
Од
н
а
к
о
в
с
к
оре ор
и
ши
с
т
а
ли
тр
е
бов
а
ть
у Го
с
п
ода
в
с
е
бол
ь
ше
и
бол
ь
ше
а
ш
е
.
Н
е
к
оторые
д
а
же
з
а
м
ышляли
п
рот
и
в
н
е
го
з
а
говоры.
Тол
ьк
о
Эл
е
г
г
у
а
в
с
е
гда
о
с
т
а
в
а
л
с
я
е
м
у
п
р
е
д
а
н
н
ым.
Д
а
же
Об
а
т
а
л
а
,
к
оторый
был ч
ас
т
ь
ю
са
мого
Го
с
п
од
а
,
ин
о
г
да
за
щ
и
щ
а
л
с
во
и
х
люб
и
м
ы
х
с
м
е
рт
н
ы
х
до т
а
к
о
й
с
т
е
п
е
ни
,
что
в
с
т
а
в
а
л
н
а
и
х
с
торо
н
у в
и
х
с
п
ор
а
х
с
Б
огом.
Од
н
а
жды
О
лофи
в
з
ял
н
а
р
у
к
и ч
е
лов
е
ч
ес
к
ого
м
л
а
д
е
н
ц
а
,
а тот
и
с
п
а
ч
к
а
л
е
го
с
в
о
и
ми
и
с
п
р
а
ж
н
е
ни
ям
и
.
Это
в
н
у
ш
и
ло отвр
а
щ
е
ни
е
б
е
з
у
п
р
е
ч
н
о
м
у бож
е
с
т
в
у
.
Но
н
а
с
а
мом
д
е
ле
Олофи
п
о
к
и
н
у
л
з
е
млю
и
з
-
з
а
того, что
с
т
а
л
с
л
и
ш
к
ом
с
вя
з
а
н
с
з
е
мл
е
й
.
К
а
ждый
р
аз
,
к
огда
к
а
к
о
й
-
н
и
б
у
дь
с
м
е
рт
н
ый
выт
а
с
ки
в
а
л
и
з
з
е
мли
к
ор
е
шок
се
бе
в
пи
щ
у
,
Олофи
к
а
з
а
ло
с
ь
,
что
е
го
во
л
о
с
ы
тоже
выд
и
р
а
ют
с
к
ор
н
е
м. У
с
т
а
в
от
в
се
го
этого,
Олофи
п
о
к
и
н
у
л
з
е
млю
и
р
а
з
в
е
рз
п
ро
п
ас
ть
м
е
ж
д
у
с
во
и
м
об
и
т
а
л
и
щ
е
м и
о
с
т
а
л
ьн
ым
м
и
ром.
Тол
ьк
о
Об
а
т
а
ла
и
Эл
е
гг
у
а
зн
а
ют,
к
а
к
п
о
п
ас
ть в
е
го
ж
и
л
и
щ
е
.
Оло
фи
з
ас
л
у
ж
и
в
а
е
т
п
оч
и
т
а
н
и
я,
п
ото
м
у что
он
Б
ог.
Но
е
го
н
е
с
л
е
д
у
е
т
п
ро
с
и
ть
о
м
и
ло
с
т
и
.
О
н
с
п
е
ци
а
л
ьн
о о
с
т
а
в
и
л
н
а
з
е
мле
ор
и
ш, чтобы те
з
а
бот
и
л
и
с
ь
о
н
у
жд
а
х
с
м
е
рт
н
ы
х
.
К
АК
В
МИР
В
ОШЛИ
Б
ОЛЕЗНИ
К
а
к
-
то
р
а
з
Об
а
т
а
ла
д
а
в
а
л
в
Ил
е
-
Ифе
пи
р.
Вс
е
ор
и
ши
т
ан
ц
е
в
а
ли
и
п
е
ли
н
а
эт
о
м
пи
р
у
.
Т
а
нц
е
в
а
л
д
а
же
м
о
г
у
щ
е
с
тв
е
нн
ый
х
ром
о
н
ог
и
й Шо
п
о
н
а
.
В бы
с
т
р
ых
т
ан
ц
а
х
о
н
и
з
-
з
а
х
ромоты
дв
и
г
а
л
с
я
не
у
к
люж
е
,
и
н
е
к
о
торые
ор
и
ши
с
м
е
ял
и
с
ь
н
а
д
ни
м
.
Я
ро
с
ть
з
а
х
л
ес
т
н
у
ла
Шо
п
о
н
у
, и
он
н
а
п
у
с
т
и
л
н
а м
и
р в
се
во
з
мож
н
ые бол
е
зни
. Об
а
т
а
ле
е
два
у
д
а
ло
с
ь
с
д
е
р
ж
а
ть
р
ас
п
ро
с
тр
а
н
е
ни
е
з
а
р
а
з
ы
с
р
е
ди
ор
и
ш,
н
о
у
ни
чтож
и
ть
е
е
в
м
и
ре
люд
е
й
он
у
ж
е
н
е
с
мог.
За
с
вой
п
о
с
т
у
п
ок
Шо
п
о
н
а был
из
г
н
а
н
и
з
Ил
е
-
Иф
е
.
И
от
п
р
а
в
и
л
с
я
он
в
з
е
млю
Ар
а
р
а
.
Т
а
м
он
с
т
а
л
в
с
е
ми
люб
и
мым
Ба
б
а
л
у
-
А
й
е
,
От
ц
ом
М
и
р
а
.
В А
р
а
ре
он
р
а
с
к
а
я
л
с
я
в
с
в
о
е
м
д
е
я
ни
и
и
п
о
с
вят
и
л
се
бя
и
с
ц
е
л
е
ни
ю
бол
е
зн
е
й
,
к
о
торые в
п
р
ип
а
д
к
е г
н
е
ва
н
ас
л
а
л
н
а м
и
р.
Эта
и
с
то
р
и
я
у
ч
и
т
н
а
с
н
е
с
м
е
ят
ь
с
я
н
а
д
у
в
е
ч
н
ыми
люд
ь
м
и
.
В
Афр
ик
е
Ба
б
а
л
у
-
А
й
е
с
ч
и
т
ае
т
с
я
богом
о
с
п
ы.
Е
м
у
п
о
к
ло
н
яют
с
я
и
з
с
тр
а
х
а
.
В
са
н
т
е
р
и
и
Ба
б
а
л
у
-
А
й
е
л
юбят
к
а
к
бож
ес
тв
е
нн
ого
от
ц
а
,
с
ч
и
т
а
ют
добрым и
з
а
ботл
и
вы
м.
В Новом
С
в
е
те
обр
а
з
Шо
п
о
н
ы
с
т
а
л
бол
е
е мяг
ки
м и
се
рд
е
ч
н
ым,
во
з
мож
н
о,
бл
а
год
а
ря вл
и
я
н
и
ю
х
р
и
с
т
и
а
н
с
тва
и
ли
р
ан
н
и
х
а
фр
и
к
а
н
с
к
и
х
п
р
е
д
с
т
а
вл
е
н
и
й
об эт
о
м ор
и
ш
е
.
45
И
С
ТО
Р
ИЯ
О
Б
И
Од
и
н
и
з
д
е
т
е
й
Об
а
т
а
лы,
кн
я
з
ь
О
б
и
,
ж
и
л
в
п
р
е
к
р
ас
н
ом
с
в
е
р
к
а
ющ
е
м
двор
ц
е
вы
с
о
к
о в
к
ро
н
а
х
п
а
л
ь
мовых
д
е
р
е
в
ь
е
в.
В
с
ю
с
вою
с
в
и
т
у
Оби
обл
а
ч
и
л
в
б
е
ло
с
н
е
ж
н
ые
од
е
ж
д
ы
н
ес
к
а
з
а
нн
ой
к
р
ас
оты. Об
а
т
а
ла
с
д
е
л
а
л
Оби
о
р
и
ш
е
й
-
п
о
к
ров
и
т
е
л
е
м о
д
н
ого
п
ро
ц
в
е
т
а
ющ
е
го
к
р
а
я.
Оби
с
од
е
рж
а
л
с
а
мый
ро
с
к
ош
н
ый
двор
в м
и
р
е
.
Ц
а
ри
с
о
в
се
го
с
в
е
та
п
р
и
е
з
ж
а
ли
к
Об
и
,
чтобы выр
а
зи
ть
е
м
у
с
в
ое
п
очт
е
ни
е
.
Б
р
а
т
Об
и
,
н
е
п
р
е
д
ска
з
у
е
мый
Эл
е
г
г
у
а
,
з
а
м
е
т
и
л,
что
молодой
кн
я
з
ь
с
т
а
л вы
с
о
к
ом
е
р
н
ым
и
чв
а
н
л
и
вым. Он
п
р
е
н
е
бр
е
г
а
л
з
а
ботой
о б
е
д
н
ых
и
п
о
п
а
вш
и
х
в б
е
д
у
, а
в
с
во
е
м
з
а
м
к
е
п
р
ини
м
а
л
тол
ьк
о
бог
а
т
ы
х
и
мо
г
у
щ
ес
тв
е
нн
ых
го
с
т
е
й
.
К
а
к
-
то
р
а
з
н
а од
и
н
и
з
пи
ров
Оби
были
п
р
и
гл
а
ш
е
н
ы
тол
ьк
о
са
м
ы
е
бог
а
тые
ц
а
р
и
.
Эл
е
гг
у
а
,
п
е
р
е
од
е
в
ш
е
го
с
я
ни
щ
и
м, в
з
а
мок
бр
а
та
н
е
п
у
с
т
и
л
и
.
?
К
а
к
с
м
ее
шь
ты
н
а
д
е
ят
ь
с
я,
что
п
ро
й
д
е
шь
н
а
пи
р
в
т
аки
х
л
о
х
мот
ь
я
х
?
!
?
з
а
во
п
и
л
Об
и
,
н
е
у
зн
а
в Эл
е
г
г
у
а
.
?
С
тр
а
ж
а
!
Ув
е
д
и
те
этого ч
е
лов
е
ка
!
Эл
е
г
г
у
а
п
ом
ч
а
л
с
я
к
Об
а
т
а
ле
и
р
асс
к
а
з
а
л
е
м
у
о
том,
что
с
л
у
ч
и
ло
с
ь
.
Об
а
т
а
ла
тоже
п
е
р
е
од
е
л
с
я
н
и
щ
и
м и
о
т
п
р
а
в
и
л
с
я в
з
а
мок
Оби
вм
ес
те
с
Эл
е
г
г
у
а
.
?
Это
что
е
щ
е
т
а
к
о
е
?
!
?
г
н
е
в
н
о
во
с
к
л
и
к
н
у
л
Об
и
.
?
Е
щ
е
од
и
н
оборв
а
н
ец
?
Б
ро
с
и
ть
обо
и
х
в т
е
м
н
и
ц
у
!
?
Я
д
у
м
а
ю, ты ош
и
б
а
е
ш
ь
с
я, Об
и
.
Кн
я
з
ь
Оби
с
р
а
з
у
у
зн
а
л
вл
ас
т
н
ый
от
ц
ов
ск
и
й
г
олос
и
,
у
па
в
н
а
к
ол
е
н
и
,
з
а
к
рыл
л
и
ц
о
р
у
к
а
м
и
.
?
Про
с
ти
м
е
н
я, от
е
ц
,
н
е
в
е
д
а
л я, что творю,
?
с
к
а
з
а
л о
н
.
Оби
у
бр
а
л
р
у
к
и
от
л
и
ц
а
и
у
в
и
д
е
л
О
б
а
т
а
л
у
в
е
г
о
п
р
и
выч
н
ом
с
и
яющ
е
м
обл
ик
е
?
Ц
а
ря
Бе
лых
Од
е
ж
д
?
.
Под
н
яв
р
у
к
у
,
Об
а
т
а
ла
п
ро
изн
е
с
п
р
о
к
лят
и
е
:
?
От
н
ы
н
е те б
е
лые
од
е
жды,
к
оторыми
ты т
а
к
горд
и
л
с
я,
б
у
д
у
т
в
н
у
три
т
е
бя,
а
с
н
а
р
у
жи
н
а т
е
б
е
б
у
д
у
т
гря
зн
ые г
р
у
бые ло
х
мот
ь
я.
Сн
ова и
с
н
ова ты б
у
д
е
шь
п
а
д
а
ть
с этой
п
а
л
ь
мы, а
д
е
ти
р
а
ди
за
б
а
вы
б
у
д
у
т
пин
а
ть
т
е
бя
н
ог
а
м
и
. Твои
бр
а
т
ь
я
-
ор
и
ши
и
с
м
е
рт
н
ы
е
п
рор
иц
а
т
е
л
и
р
а
з
р
е
ж
у
т
т
е
бя
н
а
к
у
с
ки
, и
с
т
а
н
е
ш
ь
ты
са
мым
п
ро
с
тым
и
з
в
се
х
ор
а
к
у
л
о
в. Т
е
бе
п
е
р
ес
т
а
н
у
т
п
о
к
ло
н
ят
ь
с
я
?
т
е
бя
б
у
д
у
т
и
с
п
ол
ьз
ов
а
т
ь
.
Т
а
к
п
ояв
и
л
с
я
к
о
к
о
с
о
в
ый
ор
а
к
у
л.
Д
а
ж
е
се
й
ч
а
с
зн
а
ющ
и
е
са
н
т
е
ро
и
с
п
ытыв
а
ют г
л
у
бо
к
ое
п
очт
е
ни
е
к
к
о
к
о
с
ово
м
у ор
е
х
у
.
О
н
и
зн
а
ют
о
былой
с
л
а
ве
О
б
и
и
о
том,
что
р
а
нь
ше он
был
ор
и
ш
е
й
.
К
АК
ОШУН
С
ТАЛА ПО
КР
О
В
И
ТЕЛ
Ь
Н
ИЦЕЙ
К
У
Б
Ы
4
Это
од
и
н
и
з
са
н
т
е
р
и
а
н
с
к
и
х
м
и
фов,
у
к
оторого
н
е
т
а
фр
ик
а
н
ски
х
к
ор
н
е
й
.
В
о
з
мож
н
о, э
т
у
и
с
тор
и
ю
с
р
а
в
ни
т
е
л
ь
н
о
н
е
д
а
в
н
о
п
р
и
д
у
м
а
ли
са
ми
к
у
б
инц
ы.
О
ш
у
н
,
бог
ин
я
любви
и
р
е
к
,
с
г
р
у
с
т
ь
ю
н
а
блюд
а
л
а
,
к
а
к
е
е д
е
т
е
й
на
с
и
л
ьн
о
у
во
з
ят
в
д
а
л
е
ки
й
к
р
а
й
,
н
а
з
ыв
ае
мый
К
у
бо
й
.
Не
с
у
м
е
в
о
с
т
а
н
ов
и
ть
ч
у
ж
е
з
е
м
н
ых
б
е
л
ы
х
люд
е
й
,
к
оторые
з
а
б
и
р
а
ли с
с
обой
е
е
п
оч
и
т
а
т
е
л
е
й
,
р
ас
т
е
рявш
а
я
с
я
О
ш
у
н
от
п
р
а
в
и
л
ас
ь
з
а
с
ов
е
том
к
с
во
е
й
с
т
а
рш
е
й
с
ес
тр
е
,
М
а
т
е
ри
Й
е
м
а
й
е
.
?
М
у
др
а
я
с
ес
тра
моя,
что
п
ро
и
с
х
од
и
т
?
Поч
е
м
у
я
н
е
мо
г
у
о
с
т
а
н
ов
и
ть
э
т
у тр
а
г
е
д
и
ю
?
?
Т
а
к
долж
н
о
было
с
л
у
ч
и
т
ь
с
я,
О
ш
у
н
,
?
п
е
ч
а
л
ьн
о
отв
е
т
и
ла
Й
е
м
а
й
я.
?
Д
е
ти
н
а
ши
р
асс
к
а
ж
у
т
о
н
а
ш
и
х
ч
у
д
е
са
х
в
се
м
у м
и
р
у
,
и
м
и
лл
и
о
н
ы
з
а
бывш
и
х
н
а
с
с
н
ова
б
у
д
у
т
на
м
п
о
к
ло
н
я
т
ь
с
я.
Дв
и
ж
и
м
а
я
н
е
одол
и
мым ж
е
л
а
ни
е
м
о
с
т
а
т
ь
с
я
с
о
с
во
и
ми
н
ес
ч
а
с
т
н
ыми
д
е
т
ь
м
и
,
О
ш
у
н
4
Од
н
у
и
з
ве
р
с
и
й
э
т
о
го
м
и
фа
п
р
и
в
о
д
и
т
Ме
р
седе
с
К
ро
с
С
а
н
д
о
в
а
л
ь
в
св
о
ей
р
аб
о
т
е
?
L
a
r
el
i
g
i
o
n
a
f
ro
c
u
b
a
n
a
?
(
Ma
dr
i
d
:
P
la
y
or
,
1975
).
P
.
1
1
-
12
.
?
П
ри
м
.
а
вт
.
46
р
е
ш
и
ла от
п
р
а
в
и
т
ь
с
я
н
а
К
у
б
у
. Н
ик
огда
е
ще О
ш
у
н
-
р
е
к
а
н
е
п
о
ки
д
а
ла
п
р
е
д
е
лов
с
во
е
го
ц
а
р
с
тв
а
,
и
се
й
ч
а
с
о
н
а
и
с
п
у
г
а
л
ас
ь
.
?
Ск
а
жи
м
н
е
,
Й
е
м
ай
я,
ты,
ч
ь
и
се
мь
мор
е
й
л
ас
к
а
ют
в
с
е
з
е
мли
м
и
р
а
,
к
а
к
а
я
о
н
а
,
Куба?
Величавая царица на мгновение
задумалась, а потом ответила:
?
Она похожа на этот край: жаркие дни, длинные ночи, сочная растительность,
с
п
о
к
о
йн
ые
р
е
ки
.
?
Е
с
ть
ли
н
а
К
у
бе
ч
т
о
-
то т
а
к
о
е
, о ч
е
м я до
л
ж
н
а
зн
а
ть
з
а
р
а
н
ее
?
?
Д
а
,
?
о
тв
е
т
и
ла
Й
е
м
а
й
я.
?
Не
у
в
се
х
лю
д
е
й
т
а
м
ч
е
р
н
а
я,
к
а
к
у
н
ас
,
к
ож
а
.
Е
с
ть т
а
м и
б
е
лы
е
.
С
о
с
во
й
с
тв
е
нн
ой
е
й
и
м
п
у
л
ьси
в
н
о
с
т
ь
ю
О
ш
у
н
п
о
п
ро
си
ла
Й
е
м
а
й
ю
ис
п
ол
ни
т
ь
два
ж
е
л
а
ни
я:
?
С
д
е
л
а
й
мои
воло
с
ы
бол
е
е
п
рямым
и
,
а
к
о
ж
у
бол
е
е
с
в
е
тло
й
,
чтобы
в
с
е
к
у
б
инц
ы
в
и
д
е
ли
во м
н
е
се
бя.
Ве
л
и
ч
е
с
тв
е
нн
ым
в
з
м
а
х
ом
р
у
к
и
Й
е
м
а
й
я
и
с
п
ол
ни
ла
ж
е
л
а
ни
я
сес
тры.
В
от
п
оч
е
м
у
у
к
у
б
ин
с
к
ой
О
ш
у
н
дл
инн
ы
е
,
вол
ни
с
т
ые
воло
с
ы
и
с
в
е
тл
а
я
к
ож
а
.
В
от
п
оч
е
м
у
?
К
а
ч
и
т
е
?
(л
ас
к
а
т
е
л
ьн
ое
п
ро
з
в
и
щ
е
О
ш
у
н
)
п
о
к
ло
н
я
е
т
с
я
к
а
ждый
к
у
б
ин
е
ц
,
н
е
з
а
в
ис
и
мо
от
ц
в
е
та
с
во
е
й
к
ож
и
.
О
Р
А
К
УЛЫ
Н
е
к
оторые
у
ч
е
н
ы
е
,
из
у
ч
а
вш
и
е
й
о
р
у
б
а
,
п
о
п
ыт
а
л
и
с
ь
п
р
и
р
а
в
н
ять
?
К
ни
г
у
Иф
ы
?
к
с
вящ
е
нн
ым
кни
г
а
м
и
у
д
е
о
-
х
р
и
с
т
и
а
н
с
тва
5
.
Но я
с
ч
и
т
а
ю,
что
т
а
к
ое
с
р
а
в
н
е
ни
е
н
е
в
п
ол
н
е
у
м
е
с
т
н
о.
?
Кни
га
Ифы?
п
р
е
д
с
т
а
вл
я
е
т
с
обой
с
обр
а
ни
е
с
вящ
е
нн
ых
и
с
тор
и
й
(
п
а
т
а
ки
с
),
к
оторые
б
а
б
а
л
а
о
з
а
у
ч
и
в
ае
т
н
а
и
з
у
с
т
ь
6
.
Б
ро
с
а
я
ц
е
п
оч
к
у
(оп
е
ле
)
с
во
се
м
ь
ю
вог
н
у
т
ыми ов
а
л
ьн
ыми
и
ли
к
р
у
г
л
ыми
к
у
с
оч
ка
ми
к
ож
и
,
к
о
к
о
с
ового
ор
е
х
а
и
л
и
ты
к
в
е
нн
о
й
к
о
р
ки
, б
а
б
а
л
а
о
п
о
л
у
ч
а
е
т
ф
и
г
у
р
у
,
к
отор
а
я
у
к
а
з
ыв
а
е
т
е
м
у
,
к
а
к
у
ю
о
д
у
(гл
а
в
у
)
и
з
?
Кни
ги
Иф
ы
?
с
л
е
д
у
е
т
п
роч
и
т
а
ть
в
д
а
нн
ый
мом
е
н
т
то
м
у
,
к
то
з
а
д
а
л
во
п
ро
с
.
Эти
и
с
т
о
р
ии
,
к
а
к
п
р
а
в
и
ло,
н
е
и
м
е
ют
од
н
о
з
н
а
ч
н
ого
тол
к
о
в
а
ни
я.
Ба
б
а
л
а
о
долж
е
н
п
ол
а
г
а
т
ь
с
я
н
а
с
вою
а
ш
е
,
чтобы
п
р
а
в
и
л
ьн
о
и
с
тол
к
ов
а
ть
т
у
и
ли
и
н
у
ю
гл
а
в
у
для
о
п
р
е
д
е
л
е
нн
ой
си
т
у
ации
.
Ор
а
к
у
л
Ифы
с
ч
и
т
ае
т
с
я
о
ч
е
н
ь
н
а
д
е
ж
н
ым,
н
о
к
н
е
м
у
об
р
а
щ
а
ют
с
я
в
с
е
ж
е
н
е
т
а
к
ч
а
с
то,
к
а
к
к
ор
а
к
у
л
а
м
и
з р
а
к
ов
и
н
ка
у
р
и
,
к
оторые
с
ч
и
т
а
ют
с
я
у
с
т
а
ми
ор
и
ш.
Вс
е
са
н
т
е
ро
и
с
ан
т
е
ры
и
м
е
ют
п
р
а
во
на
у
ч
и
т
ь
с
я
и
х
м
е
т
а
т
ь
.
Ор
а
к
у
л
к
а
у
ри
н
а
м
н
ого
п
роще
с
и
с
т
е
мы
Ифы
.
В
?
Кни
ге
Иф
ы
?
ф
и
г
у
р
и
р
у
ют
256
о
д
у
,
а
для
п
р
е
д
с
к
а
з
ан
и
й
п
о р
а
к
ов
ин
а
м
ка
у
ри
и
с
п
ол
ь
з
у
е
т
с
я
тол
ьк
о
16
л
е
тр
(э
к
в
и
в
а
л
е
н
т
о
д
у
).
Г
а
д
а
ющ
и
й
м
е
ч
е
т
ш
ес
т
н
а
д
ц
а
ть
р
а
к
ов
и
н
ка
у
р
и
,
з
а
т
е
м
п
о
к
ол
и
ч
ес
т
в
у
р
а
к
ов
ин
,
у
п
а
вш
и
х
отв
е
р
с
т
и
е
м
в
в
е
р
х
,
о
п
р
е
д
е
ля
е
т,
к
а
к
у
ю
л
е
тру
е
м
у
с
л
е
д
у
е
т
з
а
ч
и
т
а
т
ь
.
Л
е
тры
с
п
е
рвой
п
о
дв
е
н
а
д
ц
а
т
у
ю
мож
е
т
ис
тол
к
ов
а
ть
люб
о
й
са
н
т
е
ро
и
ли
са
н
т
е
р
а
.
Л
е
тры
с
тр
ин
а
д
ц
а
той
п
о
ш
ес
т
н
а
д
ц
а
т
у
ю мо
г
у
т
п
роч
и
т
а
ть
то
л
ьк
о б
а
б
а
л
а
о.
Бе
з
у
с
ло
в
н
о,
с
а
мый
п
о
п
у
ляр
н
ый
в
са
н
т
е
р
и
и
ор
а
к
у
л
?
это
с
и
с
т
е
ма
оби,
и
ли
п
р
е
д
с
к
а
з
а
ни
й
п
о
к
о
к
о
с
овым
ор
е
х
а
м.
Ей
мож
е
т
на
у
ч
и
т
ь
с
я
любо
й
,
д
а
же
н
е
п
о
с
вящ
е
нн
ы
й
.
В
с
и
с
т
е
ме оби
г
а
д
а
ющ
и
й
м
е
ч
е
т
ч
е
ты
р
е
к
у
с
оч
к
а
к
о
к
о
с
ового
ор
е
х
а
.
В
з
а
в
и
с
и
мо
с
ти
от
того,
с
к
ол
ьк
о
к
у
с
о
ч
к
ов
у
па
ло
б
е
лой
мя
к
от
ь
ю
вв
е
р
х
,
он
п
о
л
у
ч
ае
т
од
и
н
и
з
п
я
т
и
во
з
мож
н
ы
х отв
е
тов,
н
а
п
р
и
м
е
р,
?
д
а
?
,
?
н
е
т
?
,
?
м
о
ж
е
т
быт
ь
?
и
ли
?
обр
а
т
и
т
ес
ь
к
бол
е
е
с
лож
н
о
м
у ор
а
к
у
л
у
?
.
Мож
н
о
з
а
д
а
в
а
ть
тол
ьк
о
т
ак
и
е
во
п
р
о
с
ы,
н
а
к
оторые
ес
ть
о
тв
е
т
?
д
а
?
и
ли
?
н
е
т
?
. Е
с
ть
н
ас
тоящ
и
е
м
ас
т
е
ра
п
р
е
д
с
к
а
з
а
ни
й
п
о
к
о
к
о
са
м.
К
а
к
говорят,
?
у
н
и
х
м
н
ого
а
ш
е
?
.
Т
а
ки
е люди
мо
г
у
т
из
вл
е
чь
и
з
этого
п
ро
с
того
ор
а
к
у
л
а
у
д
и
в
и
т
е
л
ьн
о м
н
ого от
в
е
тов.
5
Sa
m
u
el
О
.
A
bo
g
u
r
i
n
.
E
t
h
ics
in
Y
or
u
b
a
R
el
i
g
i
ou
s
T
r
a
d
iti
o
n
.
N
e
w
Y
or
k
:
P
a
r
a
g
o
n
H
o
us
e
,
1989
.
6
А
нт
ро
п
о
л
о
г
и
Дж
у
д
и
т
Г
л
и
с
о
н
и
У
и
л
ьям
Бэ
с
к
о
м
с
о
зда
л
и
св
о
и
п
е
р
е
в
о
ды
?
Кн
и
ги Иф
ы
?
н
а а
н
г
л
ий
с
к
и
й язы
к
:
J
ud
ith Gle
a
s
o
n
.
A
R
ecitati
o
n
o
f
I
f
a.
N
e
w
Y
or
k
:
G
ro
s
s
m
a
n
,
1973
;
W
i
lli
a
m
Ba
s
c
o
m.
I
f
a
Di
v
i
n
ati
o
n
:
C
o
mm
u
n
ic
a
ti
o
n
B
e
t
w
een
G
o
d
s
a
n
d
Men
i
n
W
e
s
t
A
f
r
ica.
B
l
oo
m
i
n
g
t
o
n
:
I
n
d
ia
n
a
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
P
r
e
ss
,
1969
.
47
ГЛ
А
В
А 7
О
Р
О:
Б
ОЖ
Е
С
ТВЕ
НН
АЯ
МУ
ЗЫ
К
А
И
с
п
ов
е
д
у
ющ
и
е
са
н
т
е
р
и
ю
говорят,
что
ор
и
ш
и
,
чтобы
п
о
п
ас
ть
н
а
К
у
б
у
,
п
е
р
е
се
к
ли о
к
еа
н
вм
ес
т
е
с
о
с
во
и
ми
п
оч
и
т
а
т
е
лям
и
,
р
ас
твор
и
вш
и
с
ь
в
и
х
п
ес
н
я
х
.
Р
а
бовл
а
д
е
л
ьц
ы л
и
ш
и
л
и
н
ес
ч
ас
т
н
ых
п
р
а
к
т
и
ч
ес
к
и
в
се
го,
н
о
н
е
с
могли
от
н
я
т
ь
у
л
у
к
у
ми
?
т
а
к
н
а
з
ыв
а
ли люд
е
й
и
з
н
а
рода
й
о
р
у
б
а
,
п
о
п
а
вш
и
х
н
а
К
у
б
у
,
?
к
люч
е
й
к
бож
ес
тв
е
нн
о
м
у
.
К
лючи
эти
были в м
е
лод
и
ях
н
а
у
с
т
а
х
р
а
бов и
в
с
лож
н
ых
р
и
тм
а
х
,
к
оторые вы
с
т
у
ки
в
а
л
и
и
х
р
у
ки
.
С
огл
а
с
н
о
п
ов
е
р
ь
ям
са
н
т
е
р
ии
,
ис
к
у
с
н
ые
п
е
в
ц
ы
и
б
а
р
а
б
а
н
щ
ики
,
о
с
об
е
нн
о
б
а
р
а
б
а
н
щ
ик
и
б
а
т
а
, обл
а
д
а
ют т
а
йн
ым
д
а
ром
с
о
з
д
а
в
а
ть
и
з
с
оч
е
т
а
ни
я
з
в
у
к
ов и
р
и
тмов мо
с
т,
с
о
е
д
ин
яющ
и
й в
и
д
и
мое
и
н
е
в
и
д
и
мо
е
,
м
а
т
е
р
и
а
л
ьн
ое
и
д
у
х
ов
н
о
е
,
Б
ога
и
ч
е
л
о
в
е
ч
ес
тв
о
1
.
К
огда
с
т
у
к
с
вя
щ
е
нн
ых
б
а
р
а
б
а
н
ов,
н
а
к
оторых
и
гр
а
ют
п
о
с
вящ
е
нн
ые б
а
р
а
б
а
н
щ
ики
,
н
а
з
ыв
ае
мые
а
л
а
нь
я
ми,
с
л
и
в
ае
т
с
я
с
п
ес
н
ями
и
в
о
з
гл
аса
м
и
, с
н
е
б
е
с
с
х
о
д
ят ор
и
ши
и
н
а
вр
е
мя
в
се
ляют
с
я
в
с
во
и
х
п
оч
и
т
а
т
е
л
е
й
,
з
а
к
люч
а
я
т
е
м
с
а
мым
м
и
с
т
и
ч
ес
ки
й
с
оюз
с в
е
р
у
ющ
и
м
и
.
Чтобы
до
с
т
и
чь
ж
е
л
ае
м
ого р
е
з
у
л
ь
т
а
т
а
,
к
а
жд
а
я
п
ес
н
я долж
н
а
быть
и
сп
ол
н
е
н
а
точ
н
о т
а
к
,
к
а
к
в
е
л
и
т
тр
а
д
и
ц
и
я.
Од
и
н
п
ро
п
у
щ
е
нн
ый
у
д
а
р,
о
д
н
о
н
е
в
е
р
н
о
п
ро
и
зн
есе
нн
ое
с
лово
?
и
ор
и
ши
н
е
п
р
и
д
у
т.
На
З
а
п
а
д
е
,
чтобы
п
о
н
я
ть
о
р
и
ш,
и
х
п
ыт
а
ю
т
с
я
п
р
и
р
а
в
н
я
т
ь
к
а
р
х
е
т
ип
а
м
Ю
н
г
а
.
С
а
м
я
н
е
с
то
ро
нни
к
этого
м
е
тод
а
,
х
отя
оч
е
н
ь
м
н
ог
и
е
от
н
о
с
ят
с
я
к
н
е
м
у в
е
с
ь
м
а
с
е
р
ь
е
зн
о.
Ар
х
е
т
и
п
Ю
н
га
?
это
п
рот
о
т
и
п
и
ч
ес
к
ое
явл
е
ни
е
,
ч
ас
ть
т
а
к
н
а
з
ыв
ае
мого
к
олл
е
к
т
и
в
н
ого
п
од
с
о
зн
а
т
е
л
ь
н
ого,
до
с
т
у
пн
а
я
для
п
од
с
о
з
на
ни
я
к
а
ждого
ч
е
лов
е
к
а
в
отд
е
л
ьн
о
с
т
и
.
С
ч
и
т
ае
т
с
я,
что
эти
а
р
х
е
т
ип
ы
о
тр
а
ж
а
ют
ч
е
лов
е
ч
ес
ки
е мы
с
ли
н
е
з
а
в
и
с
и
мо
от
м
ес
т
а
,
вр
е
м
е
н
и и
к
у
л
ь
т
у
ры.
Поэто
м
у
с
торо
нн
и
к
и
с
р
а
в
н
е
ни
я
ор
и
ш
с
т
а
ки
ми
а
р
х
е
т
и
п
а
ми
у
б
е
ж
д
е
н
ы,
что этот
с
п
о
с
об
п
омож
е
т
людям
н
еа
фр
ик
а
н
с
к
ого
п
ро
и
с
х
ожд
ен
и
я
п
о
н
ять
са
н
т
е
р
и
а
н
ски
х бож
ес
тв.
При
т
а
к
ом
р
асс
мотр
е
ни
и
и
гра
н
а
с
в
ящ
е
нн
ых
б
а
р
а
б
а
н
а
х
б
а
т
а и
п
е
ни
е
с
т
а
н
овят
с
я
ин
с
т
р
у
м
е
н
т
а
м
и
,
с
п
омощ
ь
ю
к
отор
ы
х
с
о
з
н
а
т
е
л
ьн
ый
р
а
з
у
м
мож
е
т
м
е
л
ьк
ом
у
в
и
д
е
ть
э
т
и
а
р
х
е
т
ип
ы.
Афр
ик
а
н
с
к
и
й
т
е
олог Джон
Мб
и
ти
с
к
а
з
а
л:
?
А
фр
и
к
а
н
с
к
а
я
м
у
з
ы
к
а
?
это
х
р
ан
и
л
и
ще
тр
а
д
ици
о
нн
ы
х
в
е
ров
а
ний
,
и
д
е
й
,
м
у
дро
с
ти
и
ч
у
в
с
т
в
?
2
В
от
н
ош
е
ни
и
са
н
т
е
р
и
а
н
с
к
ой
м
у
з
ы
к
и
это
с
п
р
а
в
е
дл
и
во,
в
е
дь
и
м
е
нн
о
ч
е
р
е
з
н
е
е
др
е
в
н
яя
м
у
др
о
с
ть
й
о
р
у
б
а
п
е
р
е
шла
к
л
у
к
у
ми
н
а
К
у
б
е
.
Игра
н
а
б
а
р
а
б
а
на
х
в
са
н
т
е
р
и
и
п
очти
п
о
л
н
о
с
т
ь
ю
о
с
н
ов
а
н
а
н
а
м
у
з
ы
к
а
л
ьн
ы
х
р
ис
у
нк
а
х
й
о
р
у
б
а
.
П
ес
н
и
са
н
т
е
р
и
и
?
это
й
о
р
у
б
с
ки
е
п
ес
ни
, в
е
к
а
ми
х
р
а
ни
вш
и
ес
я
н
а
К
у
б
е
.
Поэто
м
у мож
н
о
у
т
в
е
рж
д
а
т
ь
,
что
о
н
и
отр
а
ж
а
ют
бол
е
е р
анн
и
й
м
у
з
ы
к
а
л
ьн
ый
с
т
и
л
ь
,
ч
е
м тот,
к
оторый
п
р
е
д
с
т
а
вля
е
т
с
обой
и
гра
н
а
б
а
р
а
б
а
н
а
х
в
Афр
ик
е
в
н
а
ше
вр
е
мя.
С
а
н
т
е
р
и
я
с
н
е
обы
кн
ов
е
нн
о
й
точ
н
о
с
т
ь
ю
с
о
х
р
а
ни
ла р
и
т
у
а
л
ь
н
у
ю
а
фр
ик
а
н
с
к
у
ю
м
у
з
ы
к
у
.
С
а
н
т
е
р
и
а
н
с
к
а
я
м
у
з
ы
к
а
в любом
е
е
п
роявл
е
ни
и
н
есе
т
в
се
бе
м
и
рово
зз
р
ен
и
е
й
о
р
у
б
а
.
И
н
огда
для
во
с
х
в
а
л
е
ни
я
ор
и
ш
и
с
п
ол
ь
з
у
ют
п
ро
с
тые
ци
л
и
н
др
и
ч
еск
и
е
од
ин
оч
н
ые
б
а
р
а
б
а
н
ы
и
т
а
к
н
а
з
ыв
а
е
мые
б
а
р
а
б
а
н
ы
к
о
н
г
а
.
Но
н
а д
е
й
с
тв
и
т
е
л
ьн
о
в
а
ж
н
ых
ц
е
р
е
мо
ни
я
х
1
Д
л
я
б
о
л
ее
де
т
а
л
ь
н
о
го
и
з
у
ч
е
н
и
я
и
г
р
ы
н
а
са
нт
е
р
и
а
н
с
к
и
х ба
р
аба
н
а
х
и
ее
з
н
а
ч
е
н
и
я
д
л
я
с
а
нт
е
ри
и
с
мо
т
р
ит
е
р
аб
о
т
у
Р
о
бе
р
т
а
А
л
а
н
а
Фри
д
м
а
н
а
?
П
р
е
в
р
аще
н
и
е
а
бс
т
р
а
к
т
н
о
го
м
и
р
а
в
р
еа
л
ь
н
ы
й
?
(F
r
ie
d
m
a
n
R
.
A
.
Ma
k
i
n
g
a
n
A
b
s
t
r
act
Wor
ld
C
o
n
c
r
et
e
.
A
n
n
A
rbor
:
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
Mic
ro
f
i
l
m
s
,
19
8
2
).
2
J
oh
n
M
b
iti.
A
f
r
ic
an
R
el
i
g
i
o
n
s
a
n
d
P
h
il
o
s
oph
y
.
N
e
w
Y
ork
:
D
o
u
b
le
d
a
y
,
1970
.
P
.
87
.
48
и
гр
а
ют
то
л
ьк
о
н
а
с
вящ
е
нн
ых
б
а
р
а
б
а
н
а
х
б
а
т
а
.
Ба
та
?
это
о
с
обые
д
в
у
х
то
н
а
л
ьн
ые б
а
р
а
б
а
н
ы,
к
оторые
м
о
ж
н
о
н
а
й
т
и
то
л
ьк
о
у
п
р
е
д
с
т
а
в
и
т
е
л
е
й
н
а
рода
й
о
р
у
ба
и
и
х
п
о
том
к
ов
в Новом
С
в
е
т
е
,
в
ч
а
с
т
н
о
с
т
и
,
у
л
у
к
у
ми
н
а
К
у
бе
и
у
н
а
г
о
с
в
Б
р
а
зи
л
ии
.
Ба
та
д
е
л
а
ют
и
з
к
р
ас
н
ого
д
е
р
е
в
а
.
О
н
и
и
м
е
ют
фор
м
у
у
с
е
ч
е
нн
ого
к
о
н
у
с
а
?
а
н
а
К
у
б
е
фор
м
у
не
м
н
ого
ас
и
мм
е
тр
и
ч
н
ых
п
ес
оч
н
ых
ч
ас
ов
?
с д
в
у
м
я
о
сн
ов
а
ни
ями
р
аз
н
ого
р
аз
м
е
ра и
то
н
а
л
ьн
о
с
т
и
. О
с
н
ов
а
ни
я
обтя
н
у
ты
к
о
з
л
и
н
ыми
ш
к
у
р
а
м
и
,
с
о
е
д
ин
е
нн
ыми
м
е
жду
с
обой
к
ож
а
н
ыми л
е
н
т
а
м
и
.
Д
р
у
г
и
ми
к
ож
а
н
ыми
л
е
н
т
а
ми
са
ми
ш
к
у
ры
п
лот
н
о
к
р
е
п
ят
с
я
к
б
а
р
а
б
а
н
у т
а
ки
м о
бр
а
з
ом,
чтобы
п
ри
у
д
а
ре он
из
д
а
в
а
л
н
у
ж
н
ы
й
з
в
у
к
.
К
л
е
н
т
а
м
п
р
ик
р
е
п
ляют
с
я
м
а
л
е
ньки
е л
и
тые
к
оло
к
о
л
ь
ч
и
к
и
.
В од
н
ой
у
с
т
а
н
ов
к
е
б
а
та
?
три
б
а
р
а
б
а
н
а
.
С
а
м
ы
й
бол
ь
шой
н
а
К
у
б
е
н
а
з
ыв
а
ют
И
й
я,
с
р
е
д
ни
й
?
Итот
е
л
е
,
а
с
а
мый
м
а
л
е
ньки
й
?
О
к
о
н
к
о
л
о.
В
Афр
ик
е это
И
й
я И
л
у
,
О
м
е
ле
и
К
у
д
и
.
Т
е
х
н
и
к
а
и
гры
н
а
б
а
р
а
б
а
н
а
х
б
а
та
с
ч
и
т
ае
т
с
я
од
н
ой
и
з
са
мых
с
лож
н
ы
х
в
м
и
р
е
.
У
н
е
е
ес
ть
в
а
ж
н
а
я
р
и
тм
и
ч
ес
к
а
я
ч
е
р
т
а
?
т
е
м
п
ы
тр
е
х
б
а
р
а
б
а
н
ов
ин
огда
с
ов
е
рш
е
нн
о
п
рот
и
в
о
п
олож
н
ы
д
р
у
г
д
р
у
г
у
.
К
а
жд
а
я
и
з
ш
е
с
ти
р
у
к
,
у
ч
ас
т
в
у
ющ
и
х
в
п
ро
ц
есс
е
и
гры
н
а
у
с
т
а
н
ов
к
е
б
а
т
а
,
и
с
п
ол
н
я
е
т
с
вою
т
е
м
у
,
и
в
с
е
т
е
мы
с
о
е
д
ин
яют
с
я
в
од
н
у
,
п
ол
и
р
и
тм
и
ч
ес
к
у
ю
?
с
огл
ас
о
в
а
нн
ый
с
ин
т
е
з
р
и
тмов, то
н
а
л
ьн
о
с
т
е
й
и
г
а
рмо
ний
.
С
ч
и
т
ае
т
с
я, что б
а
р
а
б
а
н
ы б
а
т
а
у
м
е
ют
?
г
овор
и
т
ь
?
.
И
й
я
и
Итот
е
ле
о
б
ыч
н
о
в
е
д
у
т
м
е
ж
д
у
с
обой
с
лож
н
у
ю
б
есе
д
у
,
а О
к
о
нк
оло
п
о
д
д
е
рж
и
в
ае
т
о
с
н
ов
н
ой
р
и
тм
.
С
а
н
т
е
ро
в
е
рят,
ч
т
о
долж
н
ым
обр
а
з
ом о
с
вящ
е
нн
ые
б
а
р
а
б
а
н
ы
?
это мо
г
у
ч
и
е
ж
и
вые
с
у
щ
ес
тв
а
,
м
а
т
е
р
и
а
л
из
а
ци
я в
е
л
ик
ого
д
у
х
а А
ньи
.
Для
о
с
вящ
е
ни
я
б
а
р
а
б
а
н
ов
н
е
о
б
х
од
и
мо
п
ров
е
с
ти
т
р
и
оч
е
н
ь
с
лож
н
ы
е
ц
е
р
е
мо
нии
. П
е
рв
а
я
п
ро
и
с
х
од
и
т,
к
о
гда
и
з
д
е
р
е
ва
выр
е
з
а
ют
к
ор
п
у
с
а
б
а
р
а
б
а
н
ов
;
втор
а
я
?
к
огда
и
х обтяг
и
в
а
ют
к
о
з
л
и
н
о
й
ш
к
у
ро
й
;
а
тр
е
т
ь
я,
ин
о
г
да
н
а
з
ыв
ае
м
а
я
?
б
л
а
г
о
с
лов
е
ни
е
м
б
а
р
а
б
а
н
о
в
?
,
?
у
же
п
о
с
ле
того,
к
а
к
б
а
р
а
б
а
н
ы
готовы,
н
о
п
е
р
е
д
т
е
м,
к
а
к
н
а
ни
х
п
е
рвый
р
а
з
с
ыгр
а
ют. Чтобы
и
з
готов
и
т
ь
б
а
т
а
,
с
п
е
ци
а
л
ьн
о о
б
у
ч
е
нн
ый
и
п
о
с
вящ
е
нн
ый
м
ас
т
е
р
выб
и
р
ае
т
с
п
омощ
ь
ю
ор
а
к
у
ла
три
к
у
с
к
а
к
р
а
с
н
ого
д
е
р
е
в
а
.
Потом
п
ро
и
з
вод
и
т
с
я
п
о
к
ло
н
ен
и
е
и
мо
л
и
тва о
бл
а
го
с
лов
е
ни
и
О
са
и
н
у
,
ор
и
ш
е
,
вл
ас
т
в
у
ю
щ
е
м
у
н
а
д
р
ас
т
е
ни
ям
и
.
З
а
т
е
м
к
у
с
к
и
д
е
р
е
ва омыв
а
ют
в
ом
и
е
ро,
с
в
ящ
е
нн
ом
н
ас
тое
и
з т
р
а
в,
к
оторый
н
а
ч
и
н
ае
т
п
ро
ц
ес
с
н
а
п
ол
н
ен
и
я б
а
р
а
б
а
н
ов
с
в
е
р
х
ъ
ес
т
е
с
тв
е
нн
ой
с
и
л
о
й
.
По
с
ле
э
того
д
у
х
у А
нь
е
п
р
и
н
о
с
ят
в
ж
е
рт
в
у
к
а
к
о
е
-
ни
б
у
дь
ж
и
вот
н
о
е
,
к
а
к
п
р
а
в
и
ло
п
е
т
у
х
а
.
Потом
с
п
омощ
ь
ю
к
о
к
о
с
ового
ор
а
к
у
ла
А
нь
ю
с
п
р
а
ш
и
в
а
ют, довол
е
н
ли
он
ж
е
ртво
й
.
На
второй
ц
е
р
е
мо
н
и
и
н
е
о
б
х
од
и
мо
п
р
и
с
у
т
с
тв
и
е
тр
е
х
б
а
б
а
л
а
о,
а
л
а
нь
и (
п
о
с
вящ
е
нн
ого
б
а
р
а
б
ан
щ
ик
а
,
у
к
оторого
е
с
т
ь
с
об
с
тв
е
нн
а
я
у
с
т
ан
ов
к
а
б
а
т
а
),
ор
и
а
те (
с
т
а
рш
е
го
ж
р
е
ц
а
)
и
б
у
д
у
щ
е
го
а
л
а
нь
и
(ч
е
лов
ек
а
,
для
к
оторого
гото
в
ят
б
а
р
а
б
а
н
ы).
К
огда в
с
е
в
с
бор
е
,
н
а
б
а
р
а
б
а
н
ы
о
п
ять
л
ь
ют
ом
и
е
ро
и
п
ро
с
ят
бл
а
го
с
лов
е
ни
я
у ор
и
ш
-
во
и
т
е
л
е
й
?
Эл
е
г
г
у
а
,
О
г
у
н
а
,
Ошо
с
и
и
О
с
у
н
а
Потом
м
о
лят
с
я
Иб
е
й
я
м
,
Ш
а
н
го,
Об
а
т
а
ле
и
е
ще
р
а
з О
са
и
н
у
.
Е
с
ли
х
отя
бы
од
и
н
ор
и
ша
отв
е
т
и
т
отр
иц
а
т
е
л
ь
н
о,
то
и
з
г
о
товл
е
ни
е
б
а
р
а
б
а
н
ов
п
р
е
к
р
а
щ
ае
т
с
я.
До
п
у
с
т
и
м,
в
с
е
ор
и
ши
д
а
ли
с
вое
бл
а
г
о
с
лов
е
ни
е
.
Тогда
три
б
а
б
а
л
а
о
обр
а
щ
а
ют
с
я
к
ор
а
к
у
л
у
Ифы
и
вы
я
с
н
яют
,
к
ака
я
о
д
у
?
с
вящ
е
нн
а
я
п
ророч
ес
к
а
я
гл
а
ва
?
б
у
д
е
т
от
н
о
с
и
т
ь
с
я
к
к
а
ждо
м
у
б
а
р
а
б
а
н
у в
отд
е
л
ьн
о
с
т
и
,
а
т
а
к
же
к
ак
ое
общ
е
е
и
мя
б
у
д
у
т
н
о
с
и
ть
в
с
е
три
б
а
р
а
б
ан
а
.
В
это
ж
е
вр
е
мя,
к
а
к
п
р
а
в
и
ло,
у о
р
а
к
у
л
а
с
п
р
а
ш
и
в
а
ют,
к
а
к
ое ж
и
вот
н
ое
(
и
ли
н
ес
к
ол
ь
к
о
ж
и
вот
н
ы
х
)
долж
н
о
быть
п
р
и
н
есе
н
о
в
ж
е
р
т
в
у
ка
ждо
м
у
и
з
д
у
х
ов,
к
о
т
орые
б
у
д
у
т
вл
а
д
е
ть
б
а
р
а
б
а
н
а
м
и
.
С
ч
и
т
ае
т
с
я,
что
эти
д
у
х
и
ж
и
в
у
т
в
м
а
л
е
ньк
и
х
ж
е
л
е
зн
ы
х
к
от
е
л
к
а
х
,
с
п
е
ци
а
л
ьн
о
для
этого
п
р
и
го
т
овл
е
нн
ых
и
н
а
ч
ин
е
нн
ы
х
м
а
г
и
ч
ес
ки
ми
ин
гр
е
д
и
ен
т
а
м
и
.
К
от
е
л
к
а
м
и
са
м
и
м
б
а
р
а
б
а
н
а
м
тоже
п
р
ин
о
с
ят
ж
е
ртвы.
По
с
вящ
е
нн
ый
а
л
а
нь
я
к
л
а
д
е
т
в
к
о
т
е
л
к
и
н
о
в
ой
у
с
т
а
н
ов
к
и
н
е
к
оторое
к
о
л
и
ч
ес
тво
с
од
е
рж
и
мого
с
во
и
х
с
об
с
тв
е
нн
ых
к
от
е
л
к
ов.
Т
а
к
он
н
ас
ыщ
ае
т
б
а
р
а
б
а
н
ы
с
и
ло
й
.
Потом
к
о
т
е
л
к
а
м д
ае
т
с
я
общ
е
е
и
мя.
Поч
и
т
а
т
е
ли
са
н
т
е
р
и
и
в
е
рят,
что б
а
р
а
б
а
н
ы
говорят
с
о
с
во
и
м
в
л
а
д
е
л
ьц
е
м
ч
е
р
е
з
эти м
а
г
и
ч
ес
ки
е
к
от
е
л
ки
.
С
л
е
д
у
ющ
и
й
эт
а
п
и
з
г
о
товл
е
ни
я
б
а
та
?
обтяг
и
в
а
ни
е
б
а
р
а
б
а
н
ов
к
о
з
л
и
н
ыми ш
к
у
р
а
м
и
.
К
п
е
рво
м
у
к
ож
а
н
о
м
у об
х
в
а
т
у
ка
ждого
б
а
р
а
б
а
н
а
к
р
е
п
и
т
с
я
о
с
обым
обр
а
з
ом
п
р
и
готовл
ен
н
ый
ор
е
х
к
ола (
е
го
н
а
з
ыв
а
ют
?
и
м
п
л
и
н
?
).
П
е
рв
ы
м готовят
са
мый
бол
ь
шой б
а
р
а
б
а
н
?
И
й
я.
С
о
бр
а
т
н
ой
с
торо
н
ы
ш
к
у
ры,
к
отор
а
я
б
у
д
е
т
о
б
тяг
и
в
а
ть
м
е
нь
ш
е
е
п
о р
а
з
м
е
р
у о
с
н
ов
а
ни
е
,
м
е
лом
и
ли
к
р
ас
н
ой
к
р
аск
ой
пи
ш
у
т
о
п
р
е
д
е
л
е
нн
ые
о
д
у
,
а
т
а
к
же
д
р
у
г
и
е
зн
а
ки
. Потом
в
н
у
трь
И
й
я
к
л
а
д
у
т
афо
у
бо,
т
а
к
н
а
з
ыв
ае
мый
се
к
р
е
т
?
к
ож
а
н
ый
м
е
шоч
е
к
с
п
е
р
ь
ями
п
о
п
у
г
а
я, д
в
у
мя
49
бол
ь
ш
и
ми
с
т
е
к
л
я
н
н
ыми
б
у
с
ин
а
ми
и
д
р
у
г
и
ми
п
р
е
дм
е
т
а
м
и
.
С
ч
и
т
ае
т
с
я,
что
в
а
фо
у
б
о
ж
и
в
е
т
А
нь
я.
М
е
шоч
е
к
п
р
и
б
и
в
а
ют гво
з
д
е
м
из
н
у
три
к
ор
п
у
с
а б
а
р
а
б
а
н
а
.
П
о
с
ле
И
й
а
готовят
Итот
е
ле
и
О
к
о
нк
оло.
З
а
т
е
м
п
р
и
н
о
с
ят
в
ж
е
рт
в
у
е
ще
н
ес
к
ол
ьк
о
ж
и
во
т
н
ы
х
.
На этот
р
а
з
м
у
жч
ин
ы
мо
г
у
т
п
р
и
готов
и
т
ь
и отв
е
д
а
ть
и
х
мя
с
а (ж
е
н
щ
ин
ы,
к
а
к
пр
а
в
и
ло,
н
е
у
ч
а
с
т
в
у
ют
в
ц
е
р
е
мо
ни
ях
о
с
вящ
е
ни
я
б
а
т
а
).
По
с
л
е
д
н
е
е ж
е
ртво
п
р
ин
ош
ен
и
е о
б
ыч
н
о
с
о
с
то
и
т
и
з
тр
е
х
б
е
лых
п
е
т
у
х
ов, тр
е
х
к
о
р
н
у
эл
ь
с
ки
х
к
у
р
иц
, тр
е
х
к
ор
и
ч
н
е
вых
к
у
р
иц
,
тр
е
х
б
е
лых
го
л
у
б
е
й
,
тр
е
х
ч
е
р
н
ы
х
го
л
у
б
е
й
,
од
н
ой
ч
е
р
е
п
а
х
и
,
од
н
о
й
х
у
т
и
и
(
к
у
б
ин
с
к
ого
гр
ы
з
у
н
а
,
п
о
х
ож
е
го
н
а о
п
о
с
с
у
м
а
),
тр
е
х
люб
ы
х
в
о
до
п
л
а
в
а
ющ
и
х
п
т
и
ц
,
к
о
п
ч
е
н
ой
рыбы,
п
а
л
ь
мового
м
ас
л
а
и
т
е
ртого
к
о
к
о
с
ового
ор
е
х
а
.
З
а
т
е
м
ш
к
у
ры
з
а
к
р
е
п
ляют
н
а
в
се
х
тр
е
х
б
а
р
а
б
а
н
а
х
.
Тр
е
т
ь
я
ц
е
р
е
мо
ни
я
у
с
и
л
и
в
ае
т
а
ше
н
овых
б
а
р
а
б
а
н
ов.
Сн
а
ч
а
л
а
н
а
с
в
о
и
х
б
а
та
н
а
ч
ин
а
ют
и
гр
а
ть
о
п
ы
т
н
ые
б
а
р
а
б
а
н
щ
ики
,
п
отом о
н
и
д
а
ют
п
о
и
гр
а
ть
н
а
н
и
х
н
ов
и
ч
к
у
,
а
са
ми в
это
вр
е
мя
и
гр
а
ют
н
а
тол
ь
к
о
что
о
с
вящ
е
нн
о
й
у
с
т
а
н
ов
к
е
.
Т
а
к
о
н
и
д
е
лят
с
я
с
во
е
й
а
ше
с
н
овыми
б
а
т
а
.
З
а
т
е
м
н
овоявл
е
нн
ый
а
л
ан
ь
я во
з
вр
а
щ
ае
т
с
во
и
м
с
т
а
рш
и
м
с
обр
а
т
ь
ям
и
х б
а
р
а
б
а
н
ы.
Те
в
с
вою
оч
е
р
е
дь
отд
а
ют
е
м
у
н
ов
у
ю
у
с
т
а
н
ов
к
у
.
И
вот
он
в
п
е
рвый
р
а
з
и
гр
ае
т
н
а
с
во
и
х
с
об
с
тв
е
нн
ы
х
с
вящ
е
нн
ых
б
а
т
а
.
Д
а
же
т
а
к
ого
п
ов
е
р
х
н
о
с
т
н
ого
о
п
и
са
ни
я то
г
о,
к
а
к
с
о
з
д
ае
т
с
я
у
с
т
а
н
ов
к
а
б
а
т
а
, до
с
т
а
точ
н
о,
чтобы
п
о
н
ят
ь
,
с
к
ол
ьк
о
с
и
л
у
х
од
и
т
н
а
е
е
из
готовл
е
ни
е
.
Не
у
д
и
в
и
т
е
л
ьн
о,
что
са
н
т
е
ро
с
ч
и
т
а
ют
з
в
у
к
э
т
и
х
б
а
р
а
б
а
н
ов м
а
г
и
ч
ес
к
и
м.
С
е
й
ч
а
с
м
н
ог
и
е
у
же
н
а
ч
ин
а
ют
п
р
и
зн
а
в
а
ть
с
п
о
с
об
н
о
с
ть
а
фр
и
к
а
н
с
к
и
х
и
а
фр
о
-
а
м
е
р
ик
а
н
с
ки
х
б
а
р
а
б
а
н
о
в
з
а
тр
а
г
и
в
а
ть
т
а
ки
е
д
у
ш
е
в
н
ые
с
т
р
у
нки
,
о
с
у
щ
ес
твов
а
ни
и
к
отор
ы
х в
з
а
п
а
д
н
ом общ
ес
тве
зн
а
ли
д
а
л
е
к
о
н
е
в
се
.
До
к
тор
Джон
Б
олл
ин
,
выд
а
ющ
ий
с
я
п
си
х
и
а
тр
и
з
Н
ью
-
Йор
к
а
,
п
р
и
з
н
ае
т
п
олож
и
т
е
л
ь
н
ое
т
е
р
а
п
е
вт
и
ч
ес
к
ое
вл
и
я
ни
е
а
фр
ик
а
н
с
к
и
х
б
а
р
а
б
а
н
ов.
Он
с
ч
и
т
ае
т,
что тр
а
д
ици
о
нн
о
й
з
а
п
а
д
н
о
й
пс
и
х
и
а
тр
и
и
н
е
х
в
а
т
ае
т
к
а
к
ог
о
-
то
в
а
ж
н
ого
д
у
х
ов
н
ого
эл
е
м
е
н
т
а
.
В
с
во
е
м
н
ов
а
тор
с
к
ом
о
п
ыте
с
у
ч
а
с
т
и
е
м
моло
д
ых
а
фр
о
-
а
м
е
р
ик
а
нц
е
в
и
з
Г
а
рл
е
ма
до
к
тор
Б
олл
ин
г
и
с
п
ол
ь
з
у
е
т
ка
к
ч
ас
ть
т
е
р
а
п
и
и
а
ф
р
ик
а
н
с
к
у
ю
м
у
з
ы
к
у
,
в ч
ас
т
н
о
с
ти
и
г
р
у
н
а
б
а
р
а
б
а
н
а
х
.
Он
говор
и
т:
?
М
у
з
ы
к
а
и
и
гра
н
а
б
а
р
а
б
а
н
а
х
,
о
с
об
ен
н
о
и
гра
н
а б
а
р
а
б
а
н
а
х
,
п
омог
ае
т
д
у
ше до
с
т
и
чь
г
а
рмо
ни
и
с
о
с
во
й
с
тв
е
нн
ыми
е
й
р
аз
л
и
ч
н
ыми
у
ров
н
ями э
н
е
рг
и
и
?
.
Афр
о
к
у
б
инц
ы
п
ол
ь
з
у
ют
с
я т
е
р
а
п
е
в
т
и
ч
ес
ки
м вл
и
я
ни
е
м
са
н
т
е
р
и
а
н
с
к
и
х
б
а
р
а
б
а
н
ов
у
ж
е
с
от
н
и
л
е
т.
Я
п
р
ис
у
т
с
твов
а
л
н
а
с
от
н
я
х
б
е
мбе
н
а
К
у
б
е
,
в
Н
ь
ю
-
Йор
к
е
,
П
у
эрт
о
-
Рик
о,
К
а
л
и
фор
н
ии
,
М
а
й
а
ми
и
Т
а
м
п
е
.
З
а
ч
а
с
т
у
ю
я
п
р
и
вод
и
л
с
с
обой
го
с
т
е
й
,
н
е
зн
а
к
омых
с
са
н
т
е
р
и
е
й
. Н
е
к
оторые
и
з
ни
х
н
и
к
огда до этого
н
е
с
л
ы
ш
а
ли
а
фр
ик
а
н
с
к
и
х
б
а
р
а
б
а
н
ов Ч
а
ще в
се
го
п
о
с
л
е
п
ро
с
л
у
ш
и
в
а
ни
я
т
а
к
ой
м
у
з
ы
к
и
эти
люди
говорят,
что
п
о
ч
у
в
с
тво
в
а
ли
н
е
о
пис
у
е
мый
выбр
о
с
э
н
е
рг
ии
,
п
од
о
б
н
ый
и
з
в
е
рж
е
ни
ю
в
у
л
к
а
н
а
.
У
м
е
н
я
н
е
т
н
и
т
е
н
и
с
ом
н
е
ни
я
в
то
м, что эти
мо
щ
н
ые
п
ес
н
и
сп
о
с
об
с
твов
а
л
и
р
а
з
в
и
т
и
ю
н
е
обы
к
н
ов
е
нн
ого, гордого
д
у
х
а
а
фр
о
-
к
у
б
ин
с
к
ого
н
а
род
а
,
ч
ь
я
г
о
рдо
с
ть
п
роявля
е
т
с
я
в
с
п
о
с
об
н
о
с
ти
с
о
х
р
а
н
я
т
ь
н
а
ци
о
н
а
л
ьн
ые
тр
а
д
и
ц
и
и
д
а
же
п
ри
н
е
обыч
а
йн
о
тяж
е
лых
об
с
тоят
е
л
ь
с
т
в
а
х
.
50
ГЛ
А
В
А 8
САН
ТЕ
Р
ИЯ И СПИРИ
Т
ИЗМ
Спи
р
и
т
из
м
?
н
е
отъ
е
мл
е
м
а
я
ч
ас
ть
с
ов
р
е
менн
ой
к
у
б
ин
с
к
ой
са
н
т
е
р
ии
.
Т
е
рм
и
н
?
спи
р
и
т
из
м
? от
н
о
с
и
т
с
я
к
к
а
рд
е
ци
а
н
с
к
о
м
у
у
ч
ени
ю,
о
с
об
е
нн
о
то
м
у
,
к
оторое
п
р
а
к
т
и
к
у
ют
в
Л
а
т
ин
с
к
о
й
Ам
е
р
ик
е
,
а
т
е
рм
и
н
?
с
пи
р
и
т
у
а
л
и
з
м
?
?
к
м
е
д
и
у
м
и
с
т
и
ч
ес
к
о
м
у дв
и
ж
е
ни
ю,
во
зн
и
к
ш
е
м
у в
X
I
X
в
е
к
е
в
С
ША.
В
бр
а
зи
л
ь
ск
ой
р
е
л
и
г
и
и
у
м
б
а
н
да
с
п
и
р
и
т
из
м
с
м
е
ш
а
л
с
я
с
а
фр
ик
а
н
с
ки
ми
к
о
нц
епц
и
ям
и
,
в
р
е
з
у
л
ь
т
а
те
ч
е
го
во
з
н
ик
ла
р
е
л
и
г
и
о
з
н
а
я тр
а
д
ици
я,
н
а
з
в
ан
н
а
я
афро
-
с
пиритич
ес
кой.
Спи
р
и
т
из
м
н
е
и
гр
ае
т
в
са
н
т
е
р
и
и
т
а
к
о
й
в
а
ж
н
о
й
рол
и
,
к
а
к
в
у
мб
а
н
д
е
,
н
о
в
с
е
же он
н
е
об
х
од
и
м
для
вы
п
ол
н
е
ни
я
о
п
р
е
д
е
л
е
нн
ых
обя
з
а
т
е
л
ь
с
тв
п
е
р
е
д
у
с
о
п
ш
и
м
и
. Хотя
с
пи
р
и
т
и
з
м и
п
р
и
с
у
т
с
т
в
у
е
т
в
са
н
т
е
р
ии
,
он
в
с
е
же
н
е
с
т
а
л
е
е
ч
ас
т
ь
ю.
На
К
у
бе
е
с
ть
п
оговор
к
а
:
?
Вс
е
са
н
т
е
р
о
?
с
пи
р
и
ты,
н
о
н
е
в
с
е
с
пи
р
и
ты
?
са
н
т
е
р
о
?
.
Вес
ь
ма
с
п
р
а
в
е
дл
и
во
с
к
а
з
а
н
о.
В
са
н
т
е
р
и
и
п
р
и
м
е
н
яют
с
я
о
п
р
е
д
е
л
е
нн
ые
с
пи
р
и
т
и
ч
еск
и
е
п
р
и
е
мы,
н
о
са
м
с
пи
р
и
т
из
м
?
о
с
об
е
н
н
о
е
го
к
а
рд
е
ци
а
н
с
к
а
я
р
а
зн
ов
и
д
н
о
с
т
ь
?
с
о
х
р
а
ни
л
с
вои
у
ник
а
л
ьн
ые о
с
об
е
нн
о
с
ти
и
с
вою
н
е
а
фр
ик
а
н
с
к
у
ю
п
р
и
ро
д
у
.
Алл
а
н
К
а
рд
е
к
,
о
с
н
ов
а
т
е
ль
к
а
рд
е
циз
м
а
,
н
ас
тоящ
е
е
и
мя
к
оторого
И
п
ол
и
т
Л
е
он Д
е
низ
а
р
Р
и
вэл
ь
,
ро
д
и
л
с
я
3
о
к
тября
18
04
года в
Л
и
о
н
е
(Фр
а
нци
я).
В
ыд
а
ющ
ий
с
я
п
е
д
а
гог,
п
о
л
у
ч
и
вш
и
й
отл
и
ч
н
ое обр
а
з
ов
а
ни
е
,
Ри
вэль
в
п
е
р
и
од
с
1824
п
о
1849
год
о
п
у
бл
ик
ов
а
л во
се
мь
н
а
у
ч
н
ых
р
а
бот.
Е
м
у был
п
ят
ь
д
ес
ят
од
и
н
год,
к
о
г
д
а
,
доб
и
вш
и
с
ь
п
роч
н
о
й
р
е
п
у
т
а
ци
и в
на
у
ч
н
ом
м
и
р
е
,
он
з
ан
ял
с
я
с
пи
р
и
т
из
мом.
В
с
е
р
е
д
ин
е
X
I
X
в
е
к
а
С
е
в
е
р
н
у
ю
А
м
е
р
и
к
у
з
а
х
л
ес
т
н
у
л
с
пи
р
и
т
у
а
л
из
м.
В
п
е
р
и
од
с
1854
п
о 1855 год
м
е
д
и
у
м
и
с
т
и
ч
ес
ки
й
ф
е
н
ом
е
н
и
з
С
о
е
д
ин
ен
н
ых Шт
а
т
ов
п
р
и
ш
е
л в Евро
п
у
.
Ри
вэл
ь
,
с
и
л
ь
н
о
у
в
л
е
к
а
вш
ий
с
я
р
а
з
л
и
ч
н
ыми
п
а
р
а
н
орм
а
л
ьн
ыми
явл
е
ни
ям
и
,
тоже
п
о
зн
а
к
о
м
и
л
с
я
с
с
еа
нс
а
ми
в
е
ртящ
и
х
с
я
и
говорящ
и
х
с
толов.
Уб
е
д
и
вш
и
с
ь
в в
е
р
н
о
с
ти
с
пи
р
и
т
у
а
л
и
с
т
и
ч
ес
ки
х
п
р
е
д
с
к
а
з
а
ний
,
Р
и
вэль
н
а
ч
а
л
с
ч
и
т
а
ть
се
бя
из
бр
а
нн
ым
д
у
х
а
ми
для
п
р
и
в
е
д
е
ни
я
сп
и
р
и
т
из
ма в
с
и
с
т
е
м
у
.
Он
в
з
ял
се
б
е
и
мя
ч
е
лов
е
к
а
,
к
отор
ы
м
он
был
в
п
рошлой ж
из
н
и
, д
р
у
и
да
и
з
др
е
в
н
е
й
Г
а
лл
и
и
Алл
а
н
а
К
а
р
д
е
к
а
.
К
а
рд
е
к
н
а
п
р
а
в
и
л
с
вой
огром
н
ый
т
а
л
а
н
т
н
а
н
а
пи
са
ни
е
кни
г
о
сп
и
р
и
т
из
м
е
.
Он
п
р
и
в
е
л
е
го
в
с
и
с
т
е
м
у
,
о
х
в
а
тыв
а
ю
щ
у
ю
в
с
е
е
го
ас
п
е
к
ты,
в
р
а
бот
а
х
?
Q
u
'
e
s
t
-
c
e
-
que
le
S
pi
r
itism
e
?
?
(
?
Что
т
а
к
о
е
с
пи
р
и
т
из
м
?
?
,
1859),
?
L
e
liv
r
e
d
e
s
m
e
dium
s
?
(
?
Кни
га
м
е
д
и
у
м
о
в
?
,
1861),
?
L
'
Ev
a
n
g
il
e
s
e
l
o
n
de
spi
r
itism
e
?
(
?
С
у
щ
н
о
с
ть
с
пи
р
и
т
и
з
м
а
?
,
1
8
64).
?
Э
нцик
ло
п
е
д
и
я р
е
л
и
г
и
и
?
д
а
е
т
к
р
а
т
к
ое
из
лож
ен
и
е
к
а
рд
е
ци
а
н
ск
ой
с
пи
р
и
т
и
ч
ес
к
ой
д
о
к
т
р
ин
ы:
?
Е
с
ть
т
а
ки
е
д
у
ш
и
,
и
ли
д
у
х
и
,
у
м
е
рш
и
х
,
к
о
т
орые
и
м
е
ют
с
п
о
с
об
н
о
с
ть
общ
а
т
ь
с
я
с
ж
и
выми
п
о
с
р
е
д
с
твом
м
е
д
и
у
м
и
с
т
и
ч
ес
ки
х
явл
ен
ий
.
О
н
и
п
р
ин
а
дл
е
ж
а
т
н
орм
а
л
ьн
о
м
у
,
х
отя
и
н
е
в
и
д
и
мо
м
у
,
м
и
р
у (в
к
а
рд
е
циз
ме
н
е
и
з
у
ч
а
ют
м
а
г
и
ю,
ч
у
д
е
с
а
и
с
в
е
р
х
ъ
ес
т
ес
т
в
е
нн
ые явл
е
ни
я).
Н
а
д
эт
и
м
н
е
в
и
д
и
мым и
н
е
м
а
т
е
р
и
а
л
ьн
ым м
и
ром мож
н
о
э
ксп
е
р
и
м
е
н
т
и
ров
а
ть
к
а
к
н
а
д
ч
ас
т
ь
ю
н
орм
а
л
ьн
о
го
м
и
р
а
.
Но
в
отл
и
ч
и
е от
н
орм
а
л
ьн
ого
м
и
ра
м
и
р
д
у
х
ов
в
е
ч
е
н
,
он
с
у
щ
ес
тво
в
ал
в
с
е
гд
а
,
и
гл
а
в
н
ые
е
го
с
во
й
с
тва
?
это
доброт
а
,
ч
и
с
тота и
м
у
дро
с
т
ь
.
С
у
щ
ес
т
в
у
е
т
д
у
х
ов
н
а
я
и
е
р
а
р
х
и
я.
С
а
м
а
я
ни
ж
н
яя
е
е
с
т
у
п
е
н
ь
н
а
и
бол
е
е
бл
изк
а
к м
а
т
е
р
и
а
л
ьн
о
м
у
у
ров
н
ю
(и
т
а
ки
м
обр
а
з
ом
к
з
л
у
,
д
у
х
ов
н
ой
н
е
ч
и
с
то
п
лот
н
о
с
ти
и
н
е
в
е
ж
ес
т
в
у
),
а
с
а
м
а
я
в
ы
с
о
к
а
я
н
а
х
од
и
т
с
я
н
а
ур
о
в
н
е
д
у
х
ов
н
ой
ц
е
ло
с
т
н
о
с
т
и
.
51
Б
ог
?
это
п
е
рво
п
р
и
ч
ин
а в
се
го
м
а
т
е
р
и
а
л
ьн
ого
и
д
у
х
ов
н
ого.
Он
п
ор
о
жд
ае
т
д
у
х
ов.
И
х
отя
д
у
х
и
п
о
л
у
ч
а
ют
м
и
сс
и
ю
и
п
од
ч
ин
я
ю
т
с
я
з
а
к
о
н
у
н
е
п
р
е
рыв
н
ого
р
а
з
в
и
т
и
я,
и
м
т
е
м
н
е м
е
н
е
е
п
р
е
д
о
с
т
а
вля
е
т
с
я
с
вобода
вол
и
.
Д
у
х
и
н
е
у
к
ло
нн
о
с
тр
е
мят
с
я
к
С
ов
е
рш
е
н
с
т
в
у
.
О
н
и вы
п
ол
н
яют
с
вою
м
и
сс
и
ю
п
о
с
р
е
д
с
твом
у
с
п
е
ш
н
ых
р
е
и
н
к
а
р
н
а
ц
и
й
н
е
тол
ьк
о
н
а
З
е
мле (
к
отор
а
я
с
ч
и
т
ае
т
с
я
п
л
ан
е
той
и
с
к
у
п
л
е
ни
я),
н
о
и
в
д
р
у
г
и
х
м
и
р
а
х
.
П
о
з
а
к
о
н
у
п
р
и
ч
ин
ы
и
с
л
е
д
с
тв
и
я
ч
е
ло
в
е
ч
е
с
к
ое
с
ч
а
с
т
ь
е
и
ли
н
ес
ч
а
с
т
ь
е
?
это
п
о
с
л
е
д
с
тв
и
я
добра
и
ли
з
л
а
,
с
ов
е
рш
е
нн
ого
в
п
р
е
ды
д
у
щ
и
х
ж
изн
я
х
.
Х
р
и
с
т
и
а
н
с
к
ое
м
и
ло
се
рд
и
е
?
это
в
ы
с
ш
а
я доброд
е
т
е
ль
(Хр
и
с
та
с
ч
и
т
а
ют
са
м
ым
с
о
в
е
рш
е
нн
ым
д
у
х
ом
и
з
в
се
х
к
огд
а
-
л
и
бо
с
у
щ
ес
тво
в
а
вш
и
х
),
к
от
о
р
а
я
д
е
л
ае
т
д
у
хо
в
н
ое р
аз
в
и
т
и
е во
з
мож
н
ым.
Почти
т
а
к
о
й
же в
а
ж
н
о
й доброд
е
т
е
л
ь
ю явля
е
т
с
я
м
у
др
о
с
т
ь
.
С
ч
и
т
ае
т
с
я
, что общ
ес
тво
к
а
к
п
ро
д
у
к
т эволю
ц
и
и
и
м
ес
то, где
в
с
е
д
у
ши
с
тр
е
м
я
т
с
я
е
д
ин
с
тв
е
нн
о к
м
о
р
а
л
ьн
ой
с
вобод
е
,
д
а
же
с
о
в
с
е
ми
с
во
и
ми
н
ес
п
р
а
в
е
дл
и
во
с
тями
и
н
е
р
а
в
е
н
с
тв
а
м
и
,
в
к
о
н
е
ч
н
ом
с
ч
е
те
во
з
д
ае
т
ка
ждо
м
у
долж
н
о
е
.
А
з
а
п
о
и
с
к
с
ов
е
рш
е
н
с
тва
о
тв
е
ч
а
е
т
н
р
а
в
с
тв
е
нн
о
с
ть
к
а
ждого
отд
е
л
ьн
о в
з
я
т
о
го
ч
е
лов
е
к
а
?
.
К
а
рд
е
циз
м
бы
с
тро
д
обр
а
л
с
я
до
Л
а
т
ин
с
к
о
й
Ам
е
р
ик
и и
п
р
и
об
р
е
л
огром
н
у
ю
п
о
п
у
ляр
н
о
с
ть
н
а
К
у
б
е
и
в
Б
р
а
зи
л
и
и
.
В
Б
р
а
зи
л
и
и
он
п
ро
н
и
к
во
в
с
е
к
у
л
ь
т
у
р
н
ые
с
ф
е
ры.
К
а
рд
е
к
из
обр
а
ж
е
н
д
а
же
н
а од
н
ой
бр
а
зи
л
ь
ск
ой
п
очтов
ой
м
а
р
к
е
.
К
а
тол
и
ч
ес
к
а
я
ц
е
р
к
овь о
с
у
ж
д
а
ла
е
го
кни
г
и
. Т
е
м
н
е
м
е
н
е
е
к
а
рд
е
ци
а
н
с
ки
е
сеа
н
с
ы
п
о
л
ьз
ов
а
л
и
с
ь
б
е
ш
е
н
ой
п
о
п
у
ляр
н
о
с
т
ь
ю
в
Г
а
в
ан
е
и
д
р
у
г
и
х
к
у
б
ин
с
к
и
х
город
а
х
.
О
н
и
с
т
а
ли
люб
и
мой
са
ло
нн
о
й
и
грой
а
р
и
с
то
к
р
а
тов.
Р
ас
п
ро
с
тр
а
н
е
ни
е
к
а
рд
е
циз
ма
с
р
е
ди
с
о
с
тоят
е
л
ьн
ы
х
люд
е
й
с
ов
п
а
ло
в
к
у
б
ин
с
к
ой
са
н
т
е
р
и
и
с
и
с
ч
е
зн
о
в
е
ни
е
м
эг
у
н
г
у
н
о
в
.
Эг
у
н
г
у
н
ы
были
в
е
л
ик
ол
е
пн
о
о
б
у
ч
е
нн
ыми м
ас
т
е
р
а
м
и
,
б
е
з
к
отор
ы
х
н
е о
б
х
од
и
л
ас
ь
н
и
о
д
н
а
п
о
х
оро
н
н
а
я
ц
е
р
е
мо
ни
я.
О
н
и
о
бл
а
д
а
ли
с
п
о
с
об
н
о
с
т
ь
ю
с
т
а
н
ов
и
т
ь
с
я од
е
рж
и
мыми
д
у
хо
м
у
с
о
п
ш
е
го,
что было
н
е
отъ
е
мл
е
мой
ч
а
с
т
ь
ю
п
о
х
ор
о
нн
ого
р
и
т
у
а
л
а
л
у
к
у
м
и
.
В
и
д
и
мо,
н
а
К
у
б
у
п
о
п
а
ло
н
е
т
а
к
м
н
ого
эт
и
х
м
ас
т
е
ров,
и оч
е
н
ь
м
а
ло
рожд
е
нн
ых
н
а
К
у
б
е ч
е
р
н
о
к
ож
и
х
у
с
п
е
ли
на
у
ч
и
т
ь
с
я
и
х
и
с
к
у
сс
т
в
у
. К
с
е
р
е
д
ин
е
X
I
X
в
е
к
а
к
ол
и
ч
ес
тво
э
г
у
н
г
у
н
ов
н
а
К
у
бе
за
м
е
т
н
о
с
о
к
р
а
т
и
ло
с
ь
.
Ка
к
у
к
а
з
ыв
ае
т
Л
и
д
и
я
К
а
бр
е
р
а
,
ес
ли
б
ы
к
а
к
ой
-
то
ч
е
лов
е
к
з
а
х
от
е
л
п
ро
в
ес
ти
р
и
т
у
а
л
вм
е
с
то
э
г
у
н
г
у
н
а
и
п
ров
е
л
бы
е
го
н
е
с
ов
се
м
т
а
к
,
к
а
к
в
е
л
и
т
тр
а
д
и
ци
я,
то
с
р
а
з
у
бы
у
м
е
р
1
.
Не
у
д
и
в
и
т
е
л
ьн
о,
что
н
е
м
н
ог
и
е р
и
с
к
н
у
ли
на
у
ч
и
т
ь
с
я
эт
ом
у
м
ас
т
е
р
с
т
в
у
.
И
с
ч
е
зн
ов
е
ни
е э
г
у
н
г
у
н
ов в
X
I
X
в
е
к
е
п
р
и
в
е
ло
в
у
ж
а
с
с
л
у
ж
и
т
е
л
е
й
к
у
б
ин
с
к
ой
са
н
т
е
р
ии
,
в
е
дь
вм
е
с
те
с
эт
и
ми
м
ас
т
е
р
а
ми
в
ы
м
и
р
а
ла
о
с
н
ов
н
а
я
тр
а
д
и
ци
я
к
р
ай
н
е
в
а
ж
н
ого для
л
у
к
у
ми
к
у
л
ь
та
п
р
е
д
к
ов.
Пр
и
м
е
р
н
о
в это
же в
р
е
мя
д
о
м
а
ш
ни
е р
а
бы
и
з
н
а
рода
л
у
к
у
ми
с
т
а
ли
з
а
м
е
ч
а
т
ь
,
что
и
х
х
о
з
я
е
ва
?
н
о
ч
а
ще
ж
е
н
ы
и
х
х
о
з
я
е
в
?
с
т
а
н
овят
с
я
од
е
рж
и
мы
д
у
х
а
м
и
с
во
и
х
с
об
с
тв
е
нн
ых
п
р
е
д
к
ов
во
вр
е
мя
з
а
н
ят
и
й
т
а
к
н
а
з
ыв
ае
мым
с
пи
р
и
т
из
мом.
Р
а
бы
у
в
и
д
е
л
и
,
что
б
е
лые
го
сп
ода
п
ри
этом
н
е
и
с
п
ы
тыв
а
ют
н
и
к
а
к
ого
с
тр
а
ха
з
а
с
вою
ж
и
з
нь
.
С
о
с
во
й
с
тв
е
нн
ой
а
фр
о
-
к
у
б
ин
с
к
о
й
к
у
л
ь
т
у
р
е
н
е
обы
кн
ов
е
нн
о
й
с
п
о
с
о
б
н
о
с
т
ь
ю к
а
д
а
п
т
а
ц
и
и
са
н
т
е
ро
п
е
р
е
н
яли
т
е
х
н
и
ч
ес
ки
е и
м
е
х
а
ни
ч
ес
ки
е
ас
п
е
к
ты
к
а
рд
е
циз
ма (мол
и
твы,
а
тр
и
б
у
т
и
к
у
,
з
а
к
л
и
н
а
ни
я) в
к
а
ч
ес
тве
з
а
м
е
н
ы д
е
й
с
тв
и
ям э
г
у
н
г
у
н
а
.
И
х
отя
в
са
н
т
е
р
и
и
ф
ак
т
и
ч
ес
к
и
п
р
е
н
е
бр
е
г
а
ют
ф
и
ло
с
оф
с
ки
м
ас
п
е
к
том
к
а
рд
е
циз
м
а
,
к
а
ждый
са
н
т
е
ро т
е
м
н
е
м
е
н
е
е дол
ж
е
н
обя
з
а
т
е
л
ьн
о
у
м
е
ть
с
т
а
н
ов
и
т
ь
с
я од
е
рж
и
мым
д
у
х
а
ми
м
е
ртвы
х
.
К
а
рд
е
ци
а
н
с
ки
й
с
пи
р
и
т
и
з
м
с
у
щ
ес
т
в
у
е
т
н
а
К
у
бе и
к
а
к
о
т
д
е
л
ьн
ое явл
е
ни
е
.
Он
о
с
об
е
нн
о
ш
и
ро
к
о
р
а
с
п
ро
с
тр
а
н
е
н
в
во
с
точ
н
ом
городе
С
а
н
т
ь
яго. Но
в
а
фр
о
-
к
у
б
ин
с
ки
й
р
е
л
и
г
и
о
з
н
ый
м
и
р
к
а
р
д
е
циз
м
вош
е
л
в
к
а
ч
ес
тве
з
а
м
е
н
ы
са
н
т
е
р
и
а
н
с
к
и
х
э
г
у
н
г
у
н
ов.
По
с
лов
а
м
Л
и
д
и
и
К
а
б
р
е
ры,
?
н
а
К
у
бе
с
пи
р
и
т
и
з
мом
з
а
ни
м
а
ют
с
я
ты
с
ячи
и
ты
с
ячи
е
го
п
р
и
в
е
рж
е
нц
е
в,
а
т
а
к
же
ты
с
ячи
и
ты
с
ячи
м
е
д
и
у
мо
в.
Но
это
н
е
зн
а
ч
и
т,
что
о
с
л
а
бла
в
е
ра
в ор
и
ш
и
ли
что
и
с
ч
е
з
ли
а
фр
ик
а
н
с
ки
е
к
у
л
ь
ты.
Спи
р
и
т
и
з
м
с
у
щ
е
с
т
в
у
е
т
с
ни
ми
бок
о
б
о
к
,
в т
ес
н
ом
с
ою
з
е
?
2
.
О
к
а
з
а
ни
е
п
оч
ес
т
е
й
у
с
о
п
ш
и
м,
з
а
ч
ас
т
у
ю
н
е
в
е
р
н
о
н
а
з
ыв
ае
мое
?
п
о
к
ло
н
е
ни
е
п
р
е
д
к
а
м
?
,
и
м
ее
т
в
са
н
т
е
р
и
и
п
е
рво
с
т
е
п
е
нн
ое
зн
а
ч
е
ни
е
.
К
а
к
говор
и
л
мой
с
т
а
рый
п
а
д
р
ин
о
:
?
Сн
а
ч
а
ла
и
д
у
т
м
е
ртв
ы
е
,
п
отом
Эл
е
г
г
у
а
,
п
отом
д
р
у
г
и
е
ор
и
ш
и
?
.
?
А
Б
о
г
?
?
?
с
п
р
а
ш
и
в
а
л
я.
?
Он в
е
з
д
е
?
,
?
1
Lydia Cabrera
. La Sociedad secreta abakud [The Abakua Secret Society].
Miami: Coleccion del Chichereku,
1970. P.
33.
2
Cabrera. Р. 29
-
30.
52
отв
е
ч
а
л
п
а
др
ин
о.
О
д
и
н
и
з
люд
е
й
, д
а
в
а
вш
и
х
Л
и
д
и
и
К
а
б
р
е
ре
с
в
е
д
е
ни
я
для
е
е р
а
бот,
п
отв
е
ржд
а
л, что
п
р
е
д
к
и
и
м
е
ют вл
ас
ть
на
д в
с
е
м
с
у
щ
и
м:
?
М
е
ртв
ы
м
с
л
е
д
у
е
т
до
с
т
а
в
л
ять
у
довол
ь
с
тв
и
е
.
В
о
в
с
е
х
[
а
фр
о
-
к
у
б
ин
с
ки
х]
р
е
л
и
г
и
я
х
м
е
ртвые
д
а
ют
ж
изн
ь ор
и
ш
а
м...
П
е
р
е
д
т
е
м
к
а
к
о
к
а
з
а
ть
п
оч
ес
т
и
ор
и
ш
а
м,
с
л
е
д
у
е
т
п
о
к
ло
н
и
т
ь
с
я
у
с
о
п
ш
и
м
?
3
.
В
с
овр
е
м
е
нн
ой
са
н
т
е
р
и
и
м
е
ртвым
п
о
к
ло
н
яют
с
я
н
е тол
ьк
о
н
а обя
з
а
т
е
л
ьн
ой
к
а
тол
и
ч
ес
к
ой
м
ес
с
е
н
а д
е
вятый
д
е
н
ь
п
о
с
ле
с
м
е
рт
и
,
н
о
и
н
а
ми
с
е
э
с
пир
и
т
у
а
л
ь
(
с
пи
р
и
т
и
ч
ес
к
ой
м
е
с
се
).
Эта
м
ес
с
а в
к
люч
а
е
т
в
се
бя
т
а
к
же и
к
а
рд
е
ци
а
н
с
ки
й
с
еа
н
с
.
Чтобы
во
с
п
ря
н
у
ть
д
у
х
ом в
д
н
и
гор
ес
т
е
й
,
п
оч
и
т
а
т
е
ли
са
н
т
е
р
и
и
ч
и
т
а
ют
?
И
з
бр
а
нн
ые мол
и
тв
ы
?
К
а
рд
е
к
а
.
Э
т
у
кни
г
у
в
ы
н
а
й
д
е
те
дома
у
л
юбого
са
н
т
е
ро,
х
отя
бол
е
е
ф
и
ло
с
оф
с
ки
ми р
а
бот
а
ми
К
а
рд
е
к
а
в
с
а
н
т
е
р
и
и
п
р
е
н
е
бр
е
г
а
ют.
С
р
е
доточ
и
е
р
и
т
у
а
л
ьн
ы
х
д
е
й
с
т
в
и
й
в
о
т
н
ош
ен
и
и
п
р
е
д
к
ов
?
бо
ве
д
а
э
с
пирит
у
а
ль
.
Это
а
лт
а
р
ь
,
п
р
е
д
с
т
а
в
л
яющ
и
й
с
обой
с
тол,
на
к
рытый
б
е
лой
с
к
а
т
е
рт
ь
ю,
с
п
ро
з
р
а
ч
н
ыми
с
т
а
к
а
н
а
ми
воды
н
а
не
м.
К
а
ждый
с
т
а
к
а
н
с
и
м
вол
изи
р
у
е
т
о
п
р
е
д
е
л
е
н
н
ого
п
р
е
д
к
а
и
ли
д
у
х
а
-
н
ас
т
а
в
ник
а
. На
с
тол т
а
к
же
с
т
а
вят
р
ас
п
ят
и
е и
фотогр
а
ф
и
и
у
м
е
р
ш
и
х бл
и
з
к
и
х
.
Д
у
х
и
-
н
ас
т
а
в
ник
и
?
э
то
ч
а
ще
в
се
го
д
у
х
и
л
у
к
у
м
и
,
к
о
н
гол
е
зц
е
в,
р
а
в
н
и
нн
ы
х
и
н
д
е
йц
е
в
и
ли
ц
ыг
ан
. Появл
е
ни
е в
к
у
б
ин
с
к
ой
са
н
т
е
р
и
и
р
а
в
н
и
н
н
ы
х
ин
д
ей
ц
е
в
к
а
ж
е
т
с
я
с
тр
анн
ым.
В
о
з
мож
н
о,
это
п
рямое
с
л
е
д
с
тв
и
е
а
м
е
р
ик
а
н
с
к
ого
с
пи
р
и
т
у
а
л
из
ма
X
I
X
в
е
к
а
,
где
д
у
хо
в
ин
д
е
йц
е
в
вы
з
ыв
а
л
и до
с
т
а
точ
н
о ч
ас
то.
Для
обыч
н
ой
ми
с
ы
а
лт
а
рь
бо
ве
д
а
с
оо
р
у
ж
а
ют
в доме
м
е
д
и
у
м
а
.
М
е
д
и
у
м
ы
и
го
с
т
и
,
од
е
ты
е
,
к
а
к
п
р
а
в
и
ло,
в
б
е
ло
е
,
р
а
с
са
ж
и
в
а
ют
с
я
н
а
с
т
у
л
ь
я
х
,
р
асс
т
а
вл
енн
ы
х
т
ак
и
м
обр
а
з
ом,
чтобы
в
с
е
у
ч
а
с
т
ник
и
в
и
д
е
ли
с
т
а
к
а
н
ы
с водо
й
.
М
н
ог
и
е
с
пи
р
и
т
и
с
ты
п
р
а
к
т
и
к
у
ют
г
а
д
а
ни
е
н
а
вод
е
,
п
о
с
во
е
м
у
п
р
инц
и
п
у
с
х
ож
е
е
с
г
а
д
ани
е
м
н
а
хр
у
с
т
а
л
ьн
ом
ш
а
р
е
.
Для
с
е
а
н
с
ов
и
с
п
ол
ь
з
у
ют
с
вя
т
у
ю
в
о
д
у
и
з
к
а
тол
и
ч
ес
к
ой
ц
е
р
к
в
и
,
тр
а
вя
н
ые
н
ас
тои
и
од
е
к
оло
н
,
к
отор
ы
й
з
д
ес
ь
н
а
з
ыв
а
ют
фло
р
и
д
с
к
ой
водо
й
.
Вс
е
у
ч
ас
т
н
и
к
и
о
д
и
н
з
а
д
р
у
г
и
м
п
о
д
х
одят к
бо
ве
д
е
и
п
р
ик
л
а
ды
в
а
ют
од
и
н
и
л
и
п
о
оч
е
р
е
ди
в
с
е
с
т
а
кан
ы к
в
и
с
к
а
м,
л
а
до
н
ям
и
д
р
у
г
и
м
ч
ас
тям т
е
л
а
.
С
ч
и
т
ае
т
с
я,
что
это
д
е
йс
тв
и
е оч
и
щ
ае
т
с
пи
р
и
т
и
с
тов
от
н
е
г
а
т
и
в
н
ых
в
и
б
р
а
ци
й
и
гото
в
и
т
и
х
к в
с
тр
е
че
с
д
у
х
а
ми
у
м
е
р
ш
и
х
, ч
а
ще
в
се
го
добр
ы
м
и
.
З
а
т
е
м
ч
и
т
а
ют
в
с
т
у
п
и
т
е
л
ьн
ые
мол
и
твы
и
з
?
И
з
бр
а
нн
ы
х
мол
и
т
в
?
К
а
рд
е
к
а
,
п
о
с
ле
ч
е
го
д
у
х
и
н
а
ч
ин
а
ют
в
се
лят
ь
с
я
в
м
е
д
и
у
м
о
в.
Е
с
ли
д
у
х в
х
орош
е
м
н
ас
тро
е
нии
, он
д
ае
т
с
о
в
е
ты.
М
е
д
л
ящ
и
м,
н
е
о
х
о
т
н
о
и
д
у
щ
и
м
н
а
к
о
н
т
а
к
т
д
у
х
а
м
п
омог
а
ют
мол
и
тв
а
ми
и
з
а
к
л
ин
а
ни
ям
и
.
Н
а
к
о
н
е
ц
,
ч
и
т
а
ют
з
а
к
л
юч
и
т
е
л
ь
н
ые мол
и
твы,
и
ми
с
а
з
а
к
а
н
ч
и
в
ае
т
с
я.
Я
в
п
е
рвые
п
о
з
н
а
к
ом
и
л
с
я
с
о
с
пи
р
и
т
из
мом в
1
963
го
д
у
,
п
р
и
м
е
р
н
о
г
о
д
с
п
у
с
тя
п
о
с
ле
с
м
е
рти
мо
е
й
б
а
б
у
ш
ки
.
Р
е
ш
е
н
о
было,
что
м
н
е
н
у
ж
н
о
п
о
у
ч
ас
твов
а
т
ь
в
ми
с
е
п
о
п
ово
д
у
годовщ
ин
ы
е
е
с
м
е
рт
и
. До
этого
я
н
е
у
ч
ас
твов
а
л
н
и
в
о
д
н
ой
ми
се
,
т
а
к
к
а
к
был
з
а
н
ят
с
во
и
ми
обя
з
а
нн
о
с
тями
и
й
а
бо
(
са
н
т
е
ро
н
а
п
е
рвом
го
д
у
п
о
с
ле
п
о
с
вящ
е
ни
я).
М
и
с
а
долж
н
а
была
с
о
с
тоят
ь
с
я
в
доме
у
А
м
а
н
ды.
К
огда
мы
с
м
а
мой
вошли
в
х
орошо
з
н
а
к
омый
н
а
м
дом,
т
а
м
ц
а
р
и
ла
а
тмо
с
ф
е
р
а
,
от
л
и
ч
н
а
я
от
то
й
,
что
я
п
р
и
вык
т
а
м
н
а
х
о
д
и
т
ь
,
к
а
к
б
у
дто
м
ы
п
р
и
шли
в
с
ов
е
рш
е
нн
о
н
е
зн
а
к
омое
м
ес
то,
а
н
е
т
у
д
а
,
г
д
е
я
п
о
л
у
ч
и
л
с
тол
ьк
о
н
а
ч
а
л
ьн
ых
зн
ан
и
й
о
са
н
т
е
р
ии
.
В
го
с
т
ин
ой
п
ом
е
н
ял
ас
ь
об
с
т
а
н
о
в
к
а
.
По
к
р
у
г
у
были
р
а
сс
т
а
вл
е
н
ы
с
т
у
л
ь
я,
в
ц
е
н
тре
это
г
о
к
р
у
га
с
тоял
с
тол. На
н
е
м были
к
р
ас
и
во р
а
с
с
т
а
вл
е
н
ы
ц
в
е
т
ы,
с
т
а
к
а
н
ы с
водой
и
с
в
е
ч
и
.
Я
у
в
и
д
е
л
з
а
с
т
о
лом
Ам
а
н
д
у
и
бро
с
и
л
с
я
к
н
е
й
,
чтобы
п
о
к
л
о
н
и
т
ь
с
я
е
й
п
о
тр
а
д
и
ц
и
и
л
у
к
у
м
и
,
н
о
ее
,
к
а
з
а
ло
с
ь
,
это
с
м
у
т
и
ло.
П
ро
изн
ес
я
по
-
и
с
п
а
н
ск
и
:
?
Д
а бл
а
го
с
лов
и
т
т
е
бя Го
с
п
од
ь
?
,
?
о
н
а
в
е
л
е
ла
м
н
е
с
ес
ть
рядом
с
м
а
мой
и
т
е
т
у
ш
к
о
й
.
Я
огляд
е
л
с
я
во
к
р
у
г
и
у
в
и
д
е
л
м
н
ого
зн
а
к
ом
ы
х
м
н
е
люд
е
й
,
в
том
ч
ис
ле
З
е
н
у и
А
н
др
еса
.
Но
в
к
ом
н
а
те
бы
л
и
и д
р
у
г
и
е
го
с
т
и
.
Их
я
в
и
д
е
л
в
п
е
рвы
е
,
и
о
н
и
б
ыли
б
е
лым
и
.
И
н
и
к
то
н
е
н
а
д
е
л
р
и
т
у
а
л
ьн
ых ож
е
р
е
л
ий
.
Си
дя м
е
ж
д
у
т
е
т
у
ш
к
ой
и
м
а
мо
й
, я
у
с
л
ыш
а
л
и
х р
а
з
говор.
?
Зря
о
н
а
была
т
а
к
г
р
у
ба
с
м
а
л
ь
ч
ик
ом.
От
к
у
д
а
е
м
у
зн
а
т
ь
,
что
се
год
н
я
о
н
а
н
е
в
е
л
ик
а
я
ийа
л
оча,
a
c
onsum
a
te
e
spi
r
itist
a
?
?
с
к
а
з
а
ла
т
е
т
у
ш
к
а
А
й
дэ.
?
Т
сс
,
А
й
дэ,
?
р
е
зк
о
оборв
а
ла
е
е
м
а
м
а
.
?
Не
н
а
до
о
с
у
ж
д
а
ть
м
а
др
и
н
у
.
В
е
дь м
н
ог
и
х
3
Ibid. Р. 62.
53
и
з
эт
и
х
b
l
a
n
c
os (б
е
лы
х
) от
п
у
г
н
у
ла
бы
с
а
н
т
е
р
и
я. Ам
а
н
де
п
р
и
х
о
д
и
т
с
я
у
гожд
а
ть
и
м.
По
с
ле
в
с
т
у
пи
т
е
л
ьн
ы
х
мол
и
тв
и
р
и
т
у
а
л
ьн
ого
оч
и
щ
е
ни
я
у
ч
ас
т
ник
и
сеа
н
с
а
с
п
е
ли
н
ес
к
ол
ьк
о
оч
е
н
ь
к
р
аси
вых
п
есе
н
н
а
и
с
п
а
н
с
к
ом.
В
н
е
з
а
пн
о
З
е
н
а
с
од
р
ог
н
у
л
ас
ь
и
з
ас
ты
л
а в
с
тр
а
нн
ой
п
о
з
е
,
с
з
а
к
рытыми
гл
а
з
а
м
и
.
В
з
оры
в
се
х
с
обр
а
вш
и
х
с
я
обр
а
т
и
л
и
с
ь
н
а
н
ее
.
В то
ж
е
са
мое
в
р
е
мя
я
п
о
ч
у
в
с
т
в
ов
а
л
рядом
с
с
обой
ч
ь
е
-
то
п
р
ис
у
т
с
тв
и
е
,
н
а
м
ен
я
п
ов
е
яло
х
олодо
м
,
во
с
п
р
и
ят
и
е в
се
го
п
ро
и
с
х
одящ
е
го
р
е
зк
о
о
бо
с
тр
и
ло
с
ь
.
З
е
н
а от
к
рыла г
л
а
з
а
и
,
глядя
п
рямо
н
а
м
е
н
я,
с
к
а
з
а
л
а
:
?
П
рямо
з
а
с
пин
ой
Ра
у
л
и
то
с
то
и
т
н
е
обы
кн
ов
е
нн
о мо
г
у
щ
ес
тв
е
нн
ый
д
у
х
. М
н
е
к
а
ж
е
т
с
я, он
х
оч
е
т
п
р
е
д
с
т
а
в
и
т
ь
с
я
е
го
д
у
хом
-
х
р
а
ни
т
е
л
е
м
?
.
М
а
ма
п
р
и
шла
в
н
е
обыч
а
йн
ое
вол
н
е
ни
е
и
з
ас
ы
п
а
ла
З
е
н
у во
п
ро
с
а
м
и
:
?
Это
добрый
д
у
х
?
Это род
с
тв
е
н
н
и
к
?
Е
м
у
н
у
ж
е
н
с
в
е
т
?
?
Ам
а
н
да
с
д
е
л
а
ла
м
а
ме
зн
а
к
з
а
молч
а
т
ь
.
Я
п
оч
у
в
с
т
вов
а
л,
к
а
к
этот
к
т
о
-
то
з
а
мо
е
й
с
пин
о
й
п
одв
и
н
у
л
с
я
бл
и
же
к
З
е
н
е
.
По
к
р
а
йн
е
й
м
е
ре
п
ят
е
ро
и
з
ш
ес
т
н
а
д
ц
а
т
и
п
р
ис
у
т
с
т
в
у
ющ
и
х
п
о
с
л
е
дов
а
ли
гл
а
з
а
ми
з
а
э
т
и
м
н
е
в
и
д
и
мым
для
д
р
у
г
и
х
с
у
щ
е
с
твом.
Я
н
е мог р
а
з
л
и
ч
и
ть
е
го
с
и
л
у
эт,
н
о я точ
н
о
зн
а
л, где
д
у
х
н
а
х
од
и
т
с
я.
З
е
н
а
к
а
з
а
ло
с
ь
у
ж
а
с
н
о
н
а
п
у
г
а
нн
о
й
.
?
Я
т
а
к
ое
т
ол
ьк
о
в
к
и
н
о
в
и
д
е
л
а
.
Это
н
ес
к
а
з
а
нн
о
к
р
ас
и
вый
п
ож
и
л
о
й
м
у
ж
ч
ин
а
,
е
го
к
ожа
т
а
к
ого
же
ц
в
е
т
а
,
к
а
к
у
Ам
а
н
ды,
н
о
он
н
е
а
фр
ик
а
н
е
ц
.
У
н
е
го
дл
и
нн
а
я
п
рям
а
я
г
ус
т
а
я
б
о
рода и
дл
инн
ые
п
рямые
се
д
ые вол
о
с
ы.
Его гл
а
з
а
с
п
о
к
о
йн
ы,
н
а
н
е
м
дл
инн
ое
б
е
лое
од
е
я
ни
е
,
он
н
е
м
н
ого
п
о
х
о
ж
н
а
Б
ог
а
-
От
ц
а
и
з
к
а
тол
и
ч
ес
к
и
х
ц
е
р
к
в
е
й
?
.
М
а
ма
тоже
и
с
п
у
г
а
л
а
с
ь
.
?
Р
а
з
этот
д
у
х
с
то
и
т
т
а
к
бл
и
зк
о
к
мо
е
м
у
с
ы
н
у
,
я
долж
н
а
зн
а
т
ь
,
ч
е
го он
х
оч
е
т. По
к
р
а
йне
й
м
е
р
е
,
с
к
а
жи
м
н
е
, добрый
ли
о
н
?
.
?
Н
е
зн
а
ю,
н
е
мо
г
у
с
каз
а
т
ь
,
н
е
в
и
д
е
ла
р
а
нь
ше
ни
ч
е
го
п
одо
б
н
ого...
И
ии
и
и
и
ии!
?
?
З
е
н
а
из
д
а
ла
д
у
ш
е
р
а
з
д
и
р
а
ющ
и
й
к
р
ик
,
и Ам
а
н
да
бры
з
н
у
л
а
н
а
н
е
е
с
вятой
водо
й
, од
н
овр
е
м
е
нн
о
ч
и
т
а
я
?
О
тче
н
а
ш
?
.
З
е
н
а
с
т
а
щ
и
ла
с головы б
е
лый
п
л
а
ток
и
з
а
к
р
ыла
и
м л
и
ц
о
. Потом о
н
а
у
с
е
л
а
с
ь
в
а
б
с
олют
н
о
ес
т
ес
тв
е
нн
ой
п
о
з
е и
з
а
говор
и
ла
н
а
н
е
п
о
н
я
т
н
ом я
з
ы
к
е
.
Вс
е
с
обр
а
вш
и
ес
я
были
в
п
ол
н
ом
н
е
д
о
у
м
е
нии
.
Эмма
Р
ол
ин
г
с
,
м
а
м
ин
а
п
о
в
а
р
и
х
а
,
тоже в
п
е
рвые
п
р
ис
у
т
с
твов
а
в
ш
а
я
н
а
ми
се
,
н
а
к
о
н
е
ц
п
о
н
ял
а
,
что
З
е
н
а говор
и
ла
н
а
а
н
гл
ий
с
к
ом,
н
о
с
о
с
тр
а
нн
ым
а
кц
е
н
том,
и
с
могла
р
а
з
обр
а
ть
е
е
с
лов
а
.
Эмм
а
,
у
рож
е
нк
а
Я
м
а
йки
,
с
ообщ
и
ла
н
а
м,
что
в
с
тр
е
ч
а
ла
у
се
бя
н
а
род
ин
е
тр
ин
и
д
а
д
ц
е
в
о
с
т
-
ин
д
с
к
ого
п
ро
и
с
х
ожд
ен
и
я,
к
отор
ые
говор
и
ли
с
т
а
ки
м же
а
кц
е
н
том,
к
а
к
и
с
у
щ
е
с
тв
о
, в
се
л
и
вш
е
е
с
я в
З
е
н
у
.
Од
и
н
и
з го
с
т
е
й
у
д
и
в
и
л
с
я:
?
К
а
к
З
е
н
а
с
могла
з
а
говор
и
ть
п
о
-
а
н
гл
ий
ски
?
Я
зн
а
ю
е
е м
н
ого
л
е
т,
о
н
а
и
по
-
и
с
п
а
н
с
к
и
-
то
гово
р
и
т
с
т
р
у
д
о
м
!
? По
с
м
е
явш
и
с
ь
н
е
м
н
ого,
Ам
а
н
да отв
е
т
и
л
а
,
что,
х
отя
яв
л
е
ни
е
это
оч
е
н
ь
р
е
д
к
ое
(бол
ь
ш
ин
с
тво
д
у
х
ов
говор
и
т
н
а
я
з
ы
к
е
т
е
х
,
к
то
и
х
вы
з
ыв
ае
т),
д
у
х
и
ин
огда
п
р
е
д
п
оч
и
т
а
ют общ
а
т
ь
с
я
н
а
я
з
ы
к
е
,
неиз
в
ес
т
н
ом
м
е
д
и
у
м
у
, чтобы
до
к
а
з
а
ть
р
еа
л
ьн
о
с
ть
с
во
е
го
п
р
и
с
у
т
с
т
в
и
я
и
р
а
з
в
е
ять
о
п
асе
н
и
я
у
ч
ас
т
ник
ов
сеа
нс
а
н
ас
ч
е
т
ж
у
л
ьни
ч
ес
тва
и
са
мооб
м
а
н
а
.
Я
был
з
а
ворож
е
н
т
е
м,
к
а
к
п
р
е
обр
а
зи
л
ас
ь
З
е
н
а
.
О
н
а
д
е
рж
а
л
ас
ь
ц
а
р
с
т
в
е
нн
о
и
вм
ес
те с
т
е
м
оч
е
н
ь
е
с
т
ес
тв
е
н
н
о.
На б
е
лом
п
л
а
т
к
е
,
п
о
к
рыв
а
вш
е
м
е
е л
иц
о,
я
я
с
н
о
в
и
д
е
л
л
иц
о
бород
а
того
дл
и
н
н
оволо
с
ого
м
у
жч
ин
ы,
к
оторого
о
н
а о
пи
са
л
а
.
Л
иц
о
было
с
лов
н
о
с
п
ро
е
к
т
и
ров
а
н
о
н
а
б
е
л
у
ю
т
к
а
нь
,
к
а
к
это
б
ыв
ае
т
в
кин
от
еа
тр
а
х
. Эмма
с
т
а
ла
а
к
тр
и
с
о
й
,
и
гр
а
ющ
е
й
в
с
тр
а
нн
о
й
пь
есе
,
п
р
е
д
с
т
а
вш
е
й
н
а
ш
и
м гл
а
з
а
м, в
а
ж
н
у
ю
роль
?
роль
п
е
р
е
водч
ик
а
.
С
у
щ
ес
тво
из
р
е
к
ло
с
л
е
д
у
ющ
и
е
с
л
ова
(у м
а
м
ы
до
с
и
х
п
ор
с
о
х
р
а
ни
л
и
с
ь
з
а
пи
с
и о том д
н
е
):
?
П
р
и
в
е
т
с
т
в
у
ю.
Да
п
р
е
б
у
д
е
т
с
к
а
ждым
и
з
в
а
с
м
и
р
и
с
ог
л
ас
и
е
.
П
е
р
вый
и
е
д
ин
с
тв
е
нн
ый
р
а
з
я
п
о
з
волю
се
бе
в
м
е
ш
а
т
ь
с
я
в
с
обр
а
н
и
е
,
п
одоб
н
ое
это
м
у
,
н
о
я
дол
ж
е
н д
а
ть
в
а
м
п
р
е
до
с
т
е
р
е
ж
е
ни
е
.
Я
М
а
х
а
Ба
гв
а
н
М
а
н
у
с
т
а
в
а
,
и
я
к
а
рм
и
ч
ес
к
и
с
вя
з
а
н
с
эт
и
м молодым
ч
е
ло
в
е
к
ом
(
т
у
т
он
у
к
а
з
а
л
н
а
м
е
н
я).
Ум
е
рщвл
е
ни
е
ж
и
вот
н
ых
и
з
а
н
я
т
и
я
м
а
г
и
е
й ч
е
р
е
з
к
ровь
?
н
е
для
не
го.
Это
н
е
е
го
дорог
а
.
Не
д
а
в
а
й
те
е
м
у
ни
к
а
к
ого
мя
са
,
к
орм
и
те
е
го ф
р
у
к
т
а
м
и
,
к
оторые
в
из
об
и
л
и
и
д
а
р
у
е
т
в
а
м
з
е
м
ля.
Од
н
а
жды
он
п
о
й
м
е
т,
п
оч
е
м
у я
п
р
и
х
о
д
и
л
се
год
н
я
?
.
Потом
д
у
х
п
о
с
мотр
е
л
п
рямо
н
а м
е
н
я,
и
в
н
е
з
а
п
н
о
м
н
е
п
р
и
в
и
д
е
ло
с
ь
,
что
в
с
я
к
ом
н
а
та
о
п
у
с
т
е
ла
и
в
н
е
й
о
с
т
а
л
и
с
ь
то
л
ьк
о
я
и
о
н
.
Д
у
х
с
к
а
з
а
л
м
н
е
:
?
Е
с
ли
к
огда
-
ни
б
у
дь
п
од
к
р
а
д
е
т
с
я к
т
е
бе
отч
а
я
ни
е
и
ли
п
е
ч
а
л
ь
,
и
ли
б
у
д
е
шь
ты
н
у
жд
а
т
ь
с
я
в
у
т
е
ш
е
нии
,
п
о
втори
н
ес
к
ол
ьк
о
р
аз
:
?
П
о
к
о
й
,
з
а
мри
и
п
о
й
м
и
,
что
я
Б
о
г
?
.
С
д
е
л
ае
шь
это
?
и
н
е
б
у
д
е
т
в
тво
е
й
ж
и
з
н
и
54
п
ор
а
ж
е
ни
й
?
.
До
с
и
х
п
ор
э
та
фр
а
з
а
,
ка
к
ник
ак
и
е
д
р
у
г
и
е
с
ло
в
а
,
п
омо
г
ае
т
м
н
е
обр
е
с
ти
у
с
п
о
к
о
е
ни
е и
п
ог
р
у
зи
т
ь
с
я в
с
о
с
то
я
ни
е
з
а
д
у
м
ч
и
вого
с
о
з
е
р
ц
а
ни
я.
Д
у
х
у
ш
е
л,
о
с
т
а
в
и
в
с
п
и
р
и
т
и
с
тов
и
са
н
т
е
ро
с
ов
е
рш
е
нн
о
ош
а
р
а
ш
е
нн
ым
и
,
а З
е
н
а
р
асс
к
а
з
а
ла
н
а
м
об
о
х
в
а
т
и
вш
е
м
е
е
ч
у
в
с
т
в
е
а
б
с
олют
н
ого
с
ч
ас
т
ь
я.
?
У
ж
е м
н
ого
л
е
т
м
н
е
н
е было
т
а
к
х
орош
о
?
,
?
з
а
яв
и
ла
о
н
а
.
М
а
ма
была
в
з
вол
н
ов
ан
а
.
?
Этот
п
а
р
е
н
ь
и
з
М
а
ни
тобы,
к
а
к
бы
он
т
а
м
се
бя
н
и
н
а
з
ыв
а
л,
?
долж
н
о быт
ь
,
з
лой
д
у
х
. И
н
а
че
он
н
е
с
т
а
л бы вы
с
к
а
з
ыв
а
т
ь
с
я
п
рот
и
в
н
а
ш
е
й р
е
л
и
г
и
и
?
.
А
м
а
н
да
п
о
п
ыт
а
л
ас
ь
в
е
р
н
у
ть
х
од
сеа
н
с
а
в
н
орм
а
л
ьн
ое
р
у
с
ло,
н
о
в
с
е были
т
а
к
с
б
и
ты
с
тол
к
у
,
что
у
ж
е
н
е
могли
с
о
с
р
е
д
оточ
и
т
ь
с
я.
Тогда
о
н
а бы
с
тро
п
е
р
е
шла
к
з
а
к
люч
и
т
е
л
ь
н
ым мол
и
тв
а
м и
з
а
к
о
н
ч
и
ла
ми
с
у
.
По
с
л
е того
к
а
к
в
с
е
п
о
с
торо
нни
е
у
шл
и
, т
е
т
у
ш
к
а
А
й
дэ
с
п
ро
с
и
ла
Ам
а
н
д
у
:
?
М
а
др
ин
а
,
что,
ч
е
рт
во
зь
м
и
,
з
д
ес
ь
п
р
о
из
ошл
о
?
Э
то
был
э
с
п
ириту
б
у
р
л
он
[п
о
л
т
е
рг
е
й
с
т
]
?
Ам
а
н
да
з
а
к
у
р
и
ла
н
е
бо
л
ь
ш
у
ю
с
и
г
а
р
у
и
, м
е
дл
е
н
н
о вы
п
у
с
к
а
я дым,
с
к
а
з
а
л
а
:
?
Я
з
а
ни
м
а
ю
с
ь
с
пи
р
и
т
и
з
мом
у
же
бол
е
е
п
я
т
и
д
ес
яти
л
е
т.
Я
в
и
д
е
л
а
з
лых
д
у
х
ов,
к
оторые
п
ыт
а
л
и
с
ь
оговор
и
ть
н
а
ш
у
р
е
л
и
г
и
ю,
и
добрых
д
у
х
ов,
к
оторые
п
ыт
а
л
и
с
ь
н
ас
т
а
в
и
ть
к
ого
-
то
н
а р
е
л
и
г
и
о
з
н
у
ю
тро
п
у
.
Но
я
ник
огда
н
е
с
лыш
а
л
а
,
чтобы
о
н
а
ш
е
й
р
е
л
и
г
и
и
п
л
о
х
о
от
з
ыв
а
л
с
я
добрый
д
у
х
.
К
а
к
он
п
робр
а
л
с
я
ч
е
р
е
з
с
трой
н
а
ш
и
х
д
у
х
о
в
-
н
ас
т
а
в
ник
ов,
в
е
дь
бол
ь
ш
и
н
с
тво
и
з
н
и
х
п
ри
ж
и
з
н
и
был
и
са
н
т
е
ро?
И
к
а
к
у
ю
ж
и
з
н
ь
он
с
ов
е
тов
а
л
в
ес
ти м
а
л
ь
ч
и
к
у
?
Что
зн
а
ч
и
т
е
го
с
ов
е
т
н
е
е
с
ть
м
я
с
о
?
Я
н
ик
огда
н
и
с ч
е
м
п
одоб
н
ым
н
е
с
т
а
л
ки
в
а
л
ас
ь
.
?
Что
н
а
м д
е
л
а
т
ь
, м
а
др
ин
а
?
Эт
о
т
д
у
х
н
а
вр
е
д
и
т м
а
л
ь
ч
и
к
у
?
?
Не
зн
а
ю,
что
с
л
у
ч
и
ло
с
ь
,
?
вм
е
ш
а
л
ас
ь
З
е
н
а
.
?
Ве
дь
п
о
с
ле
то
г
о,
к
а
к
с
т
а
р
и
к
в
се
л
и
л
с
я
в
мое
т
е
ло,
я
была
н
е
з
д
ес
ь
.
Но,
у
в
е
р
яю
в
ас
,
это
н
е
з
л
о
й
д
у
х
.
Я
с
л
у
ж
у
м
е
д
и
у
мом
у
ж
е
с
е
м
ь
д
ес
ят два
год
а
,
и
н
и
к
огда
мое
т
е
ло
н
е
п
р
и
н
и
м
а
ло бол
е
е
вы
с
о
к
ого го
с
тя.
?
А
к
а
к
же
ор
и
ш
и
?
?
с
п
ро
с
и
ла
м
а
м
а
.
?
Я
говор
и
ла
о
с
во
е
м
с
пи
р
и
т
и
ч
ес
к
ом
о
п
ыт
е
. Очи
(
S
i
e
te
Pot
e
n
c
i
e
s
)
?
это
с
ов
се
м д
р
у
гое
д
е
ло.
Ам
а
н
да
к
у
р
и
л
а
,
г
л
у
б
о
к
о
вды
х
а
я
дым
с
и
г
а
ры,
и
т
и
х
о
н
а
п
е
в
а
ла
мо
л
и
т
в
у Об
а
т
а
л
е
,
п
р
из
ыв
а
я
е
го
д
а
ть
е
й
м
у
др
о
с
т
ь
.
Н
а
к
о
н
е
ц
,
о
н
а
с
к
а
з
а
л
а
:
?
Я
в
п
ол
н
ой
р
ас
т
е
ря
нн
о
с
т
и
.
Н
а
м
л
у
ч
ш
е
п
о
с
ов
е
то
в
а
т
ь
с
я
с Ифо
й
?
.
Б
ыло
р
е
ш
е
н
о, что в
с
я
н
а
ша
к
ом
пани
я
п
ров
е
д
е
т
н
очь
у
Ам
а
н
ды,
а
н
а
с
л
е
д
у
ю
щ
и
й
д
ен
ь
в
с
е мы
п
о
е
д
е
м
в
Л
у
й
а
н
о,
чтобы
вм
ес
т
е с
п
а
др
ин
о
с
п
ро
с
и
т
ь
с
ов
е
та
у
Ифы.
М
е
н
я т
а
к
в
п
е
ч
а
тл
и
ли
с
лова
?
ч
е
лов
е
к
а
и
з
М
а
ни
тоб
ы
?
, что я
д
а
же
о
т
к
а
з
а
л
с
я
ес
ть
с
э
н
дв
и
ч
с
в
е
тч
ин
о
й
,
к
оторый
Ам
а
н
да
п
р
и
г
о
тов
и
ла
м
н
е
н
а
з
а
втр
ак
.
Я
х
от
е
л
с
л
е
дов
а
ть
с
ов
е
т
а
м
д
у
х
а
.
М
а
м
у
это
р
асс
тро
и
ло.
?
Т
ы долж
е
н
ес
ть
мя
с
о,
и
н
а
че
ты
у
мр
е
ш
ь
!
?
В
Л
у
й
а
н
о
п
а
др
ин
о
п
о
с
ов
е
тов
а
л
с
я
с
ор
а
к
у
л
о
м
Ифы
и
с
к
а
з
а
л:
?
Эт
о
т
д
у
х
н
е
был
з
лым.
Он
в
се
гда
б
у
д
е
т
рядом с м
а
л
ь
ч
ик
ом,
и
мы
ни
ч
е
го
н
е
с
мож
е
м
п
од
е
л
а
т
ь
.
Он
п
о
с
т
у
пи
л
к
а
к
н
е
з
в
а
н
ый
го
с
т
ь
,
к
оторый
са
м
н
е
п
о
ни
м
ае
т,
к
у
да
п
р
и
ш
е
л.
Е
с
л
и
е
м
у
с
у
жд
е
н
о
быть
н
а
с
т
а
в
ник
ом
н
а
ш
е
го
м
а
л
ь
ч
ик
а
,
то
он
н
е
долж
е
н
был
являт
ь
с
я
с
е
й
ч
ас
.
М
а
лыш
н
е
мог
п
о
н
я
т
ь
е
го
у
к
а
з
а
ни
й
и
мог
бы
д
а
ж
е
с
о
й
ти
с
у
м
а
.
Но
я
в
с
е
ж
е
ч
у
в
с
т
в
у
ю,
что
Р
а
у
лю
п
р
е
др
е
ш
е
н
о
в
с
тр
е
т
и
т
ьс
я
с
?
ч
е
лов
е
к
ом
и
з
М
а
ни
тоб
ы
?
е
ще
р
а
з
.
А
се
й
ч
а
с
я
с
д
е
л
а
ю
т
а
к
, чтобы
этот
д
у
х
в б
л
и
ж
а
й
ш
е
м
б
у
д
у
щ
е
м
н
е
п
оявлял
с
я
в ж
из
н
и
м
а
л
ь
ч
ика
?
.
До
с
во
е
го
тр
ин
а
д
ц
а
т
и
л
е
т
и
я
я бо
л
ь
ше
н
е
п
о
л
у
ч
а
л
ник
а
к
и
х
из
в
ес
т
и
й
о
т
?
ч
е
ло
в
е
к
а
и
з
М
а
н
и
тоб
ы
?
.
Но это
у
же
с
ов
с
е
м д
р
у
г
а
я
и
с
тор
и
я.
Ам
а
н
да
была
н
е
довол
ь
н
а
т
е
м,
к
а
к
п
рошла
ми
с
а,
п
оэто
м
у о
н
а
р
е
ш
и
ла
п
ров
ес
ти
е
ще
од
и
н
с
е
а
н
с
,
н
а
эт
о
т
р
а
з
б
ес
п
л
а
т
н
о,
и
д
а
ть
в
о
з
мож
н
о
с
ть
вы
с
к
а
з
а
т
ь
с
я
д
у
х
у
мо
е
й
б
а
б
у
ш
ки
.
То,
ч
е
м
у я
в
м
ес
те
с
др
у
г
и
ми
п
р
ис
у
т
с
т
в
у
ющ
и
ми
с
т
а
л
с
в
и
д
е
т
е
л
е
м
н
а
этом
сеа
н
се
,
мож
е
т
п
о
к
а
з
а
т
ь
с
я
н
е
н
орм
а
л
ь
н
ым
и
с
в
е
р
х
ъ
ес
т
ес
т
в
е
нн
ым.
Д
у
х
,
н
а
з
в
а
в
ш
ий
с
я
д
у
х
ом
мо
е
й б
а
б
у
ш
ки
,
в
с
е
л
и
л
с
я
в
А
м
а
н
д
у
.
Р
од
с
тв
е
нник
о
в,
с
обр
а
вш
и
х
с
я
н
а
ми
се
,
это
н
е
в
пе
ч
а
тл
и
ло. О
н
и
д
а
же
з
ас
ом
н
е
в
а
л
и
с
ь
в
и
с
к
р
е
нн
о
с
ти
м
е
д
и
у
м
а
,
п
ото
м
у что
б
а
б
у
л
я
говор
и
ла
в
д
р
у
гой м
а
н
е
р
е
,
н
е
ж
е
ли
обыч
н
о,
и
н
и
к
о
го
и
з
н
а
с
н
е
н
а
з
ыв
а
ла т
е
ми
л
ас
к
а
т
е
л
ьн
ыми
и
м
е
н
а
м
и
,
к
оторые о
н
а
п
ри
ж
и
з
н
и
55
и
м
е
ла обы
к
н
ов
е
ни
е
у
п
отр
е
блять
п
о
о
т
н
ош
ени
ю
к
н
а
м.
О
н
а
п
ро
с
то
с
к
а
з
а
л
а
,
что
с
к
у
ч
а
е
т
п
о
н
а
с
и
что
е
й
в
с
е
е
ще
н
е
н
р
а
в
и
т
с
я
быть
м
е
ртво
й
.
В
н
е
з
а
пн
о,
п
о
с
ле
н
е отм
е
ч
е
нн
ого
ни
ч
е
м
н
е
обыч
н
ым
в
изи
т
а
я
к
обы
мо
е
й
б
а
б
у
ш
ки
,
п
ояв
и
л
с
я
д
у
х
,
н
а
з
в
а
вш
ий
с
я
е
е от
ц
ом. Он
в
се
л
и
л
с
я
в И
н
ес
,
н
е
вы
с
о
к
у
ю
т
у
ч
н
у
ю
ж
е
н
щ
и
н
у
. Его
в
из
и
т
п
ор
а
зи
л мо
и
х род
с
тв
е
нник
ов,
т
а
к
к
а
к
И
н
е
с
говор
и
ла
в
точ
н
о
т
а
к
ой
же
м
а
н
е
р
е
,
к
а
к
и
мой
п
р
а
д
е
д,
п
р
и
ч
е
м о
том,
ч
е
го
о
н
а
зн
а
ть
н
ик
а
к
н
е
могл
а
.
?
Я
б
ыл
к
р
у
пн
ым
м
у
ж
ч
ин
о
й
,
к
р
у
пне
е т
е
бя,
?
с
к
а
з
а
л
д
у
х
,
глядя
н
а
од
н
ого
и
з
род
с
тв
е
нн
и
к
ов,
ро
с
т
к
оторого
был
о
к
о
ло
190
са
н
т
и
м
е
тров,
а
в
е
с
?
о
к
оло
120
ки
логр
а
ммо
в
,
?
и
я
до
к
а
ж
у эт
о
?
.
С
эт
и
ми
с
лов
а
ми
к
оротыш
к
а
И
н
е
е
?
е
е
р
о
с
т был
н
е
бол
ь
ше
145
с
ан
т
и
м
е
тров
?
б
е
з
о
в
с
я
к
и
х
у
с
и
л
и
й
п
о
д
н
яла
н
а
р
у
к
и
в
е
л
ик
а
н
а
,
к
к
оторо
м
у о
н
а
об
р
а
щ
а
л
ас
ь
,
в
с
ки
н
у
л
а
е
го
с
е
бе
н
а
с
пи
н
у и
н
а
ч
а
л
а
,
с
м
е
я
с
ь
,
б
е
г
а
ть
с
ни
м
п
о
к
ом
н
а
т
е
.
С
л
е
д
у
ющ
и
м
п
ояв
и
л
с
я
д
у
х
н
ас
т
а
в
ник
а
З
е
н
ы,
д
а
в
н
о
у
ж
е
у
м
е
р
ш
е
г
о
вы
х
од
ц
а
и
з
К
о
н
го,
к
отор
ы
й
лю
б
и
л
пи
т
ь
аг
у
ар
д
и
е
н
т
е
.
З
е
н
а
была
зн
а
м
е
ни
та
т
е
м,
что
е
е
д
у
х
-
н
ас
т
а
в
ник
,
в
се
л
и
вш
и
с
ь
в
н
ее
,
в
ы
пи
в
а
л
огром
н
ое
к
ол
и
ч
ес
тво
аг
у
ар
д
и
е
н
т
е
.
Поэто
м
у од
и
н
мой
род
с
тв
е
нник
,
д
у
м
а
я,
ч
т
о
в
ес
ь
с
е
а
н
с
?
с
п
лош
н
ое
ж
у
л
ьни
ч
ес
тво,
п
р
и
не
с
с
с
обой
4,5
л
и
тра рома
?
Б
а
к
а
рд
и
?
.
К
огда
в м
ини
а
тюр
н
у
ю
З
е
н
у
,
к
оторой
было тогда
у
ж
е
п
очти
во
с
е
м
ь
д
ес
ят л
е
т,
в
се
л
и
л
с
я
Ф
р
а
н
с
иск
о
Т
а
т
а
б
у
,
в
с
е
м
п
о
к
а
за
ло
с
ь
,
что
о
н
а
с
т
а
ла
в
ы
с
о
к
ой
и
с
и
л
ьн
о
й
.
Ее голо
с
,
обыч
н
о
мяг
ки
й
и
м
е
лод
и
ч
н
ы
й
, т
е
п
е
рь
с
т
а
л
м
у
ж
с
ки
м
и
г
р
у
бым.
К
огда
д
у
х
п
отр
е
бов
а
л
аг
у
ар
д
и
е
н
т
е
,
мой
род
с
тв
е
нн
и
к
с
к
а
з
а
л
е
м
у
,
что
у
н
е
го
ес
ть
с
с
обой
н
е
м
н
ого рома
Ба
к
а
рд
и
.
?
М
а
л
а
ф
о
б
е
лого ч
е
лов
е
к
а
с
л
а
б
ее
, ч
е
м д
а
ж
е
вод
а
,
н
о я
вы
пь
ю
е
г
о
?
.
З
е
н
а
?
и
ли
д
у
х
,
к
ото
р
ый
в
н
е
е
в
се
л
и
л
с
я,
?
з
а
л
п
ом
п
рогло
т
и
ла
в
с
е
4,5
л
и
тр
а
.
А
п
отом
з
а
яв
и
л
а
:
?
Н
е
п
ло
х
о,
а
се
й
ч
а
с
я
х
о
ч
у
в
ы
й
ти
н
а
у
л
и
ц
у
?
.
О
н
а
м
ол
ни
е
й
выл
е
т
е
ла
и
з
дом
а
, а
з
а
н
е
й
п
о
с
л
е
д
ов
а
ли
в
с
е
с
обр
а
вш
и
е
с
я. Чтобы р
а
з
в
е
ять
с
о
м
н
е
ни
я т
е
х
,
к
то
е
ще
с
ом
н
е
в
а
л
с
я в
ч
ес
т
н
о
с
ти
сеа
н
са
, З
е
н
а
з
а
яв
и
л
а
, что
с
об
и
р
ае
т
с
я в
з
л
е
т
е
т
ь
.
Вес
ь
ма лов
к
о для
с
во
е
го
п
очт
е
нн
ого
во
з
р
ас
та
о
н
а
в
с
к
а
р
а
б
к
а
л
ас
ь
п
о
с
т
е
н
е
дома
и
в
с
т
а
ла
н
а
к
р
а
ю
к
рыш
и
.
Дом был
в
се
го
ч
у
ть
бол
ь
ше д
в
у
х
м
е
тров вы
с
о
то
й
.
?
В
от
т
а
к
?
,
?
с
к
а
з
а
ла о
н
а и
с
п
рыг
н
у
ла в
низ
,
к
а
к
б
у
д
т
о
п
е
р
е
д
н
е
й
был
б
ассе
йн
,
а
н
е
ж
ес
т
к
а
я
з
е
мля,
и
у
п
а
ла
н
а
бо
к
.
Я
в
з
дрог
н
у
л, м
н
ог
и
е
з
а
к
рыли
л
и
ц
о
р
у
к
а
м
и
.
Но
З
е
н
а
в
с
к
о
ч
и
ла
н
а
н
о
г
и
и
п
р
ин
ял
а
с
ь
т
а
нц
е
в
а
ть
и
п
е
ть м
а
мбо
?
е
го
к
о
н
го
л
езс
к
у
ю
р
а
зн
ов
и
д
н
о
с
т
ь
, а
н
е в
се
м
из
в
ес
т
н
ый
т
ан
е
ц
,
к
оторый
о
т
н
е
е
п
ро
из
ош
е
л.
В эт
о
й
з
а
б
а
в
н
ой
м
а
мбо
были
с
лов
а
;
?
P
luma
de
c
oto
r
a
c
olo
r
a,
que bonitia,
pluma de
c
oto
r
a
c
olo
r
a
?
(
?
П
е
ро
к
р
ас
н
ого
п
о
п
у
г
а
я,
к
а
к
ое
о
н
о
к
р
ас
и
во
е
,
п
е
ро
к
р
ас
н
ого
п
о
п
у
г
а
я
?
).
И в
с
к
оре
е
й
п
о
д
п
е
в
а
ли
у
же в
с
е
с
об
р
а
вш
и
ес
я.
К
а
ждого
о
х
в
а
т
и
ло
с
тр
а
нн
ое
ч
у
в
с
тво
р
а
до
с
т
и
.
К
огда
ми
с
а
з
а
к
о
н
ч
и
л
ас
ь
,
З
е
н
а
с
н
ова
с
т
а
л
а той
м
и
лой
ж
е
н
щ
и
н
о
й
,
к
а
к
о
й
мы
е
е
зн
а
л
и
,
а в
е
е
п
ов
е
д
е
ни
и
н
е
о
с
т
а
ло
с
ь
и
с
л
е
да
о
пь
я
н
е
ни
я.
С
п
у
с
тя
н
ес
к
ол
ьк
о
л
е
т,
п
ыт
а
я
с
ь
во
сс
т
а
н
ов
и
ть
в
п
а
мяти
к
а
рт
и
н
у
того,
ч
то
п
ро
и
з
ош
л
о
н
а
том
сеа
нс
е
, я
с
лы
ш
а
л д
е
й
с
тв
и
т
е
л
ьн
о
н
е
л
е
п
ые р
асс
к
а
з
ы о т
о
м,
ка
к
З
е
н
а л
е
т
а
ла во
к
р
у
г
х
и
ж
ин
ы.
Т
е
,
к
то
н
е
в
е
р
и
л
в
до
с
тов
е
р
н
о
с
ть
п
р
о
и
с
х
о
д
и
вш
е
го
в
тот
д
ен
ь
,
од
н
а
к
о,
п
р
и
зн
а
л
и
, что
ж
е
н
щ
ин
а
вы
пи
ла 4,5
л
и
тра
8
0
-
гр
а
д
у
с
н
о
го
ром
а
,
п
отом
с
п
рыг
н
у
л
а
с
к
рыши
дома Ам
а
н
ды,
а
вы
й
дя
и
з
тр
а
н
са
,
н
е
п
роя
в
и
л
а
ник
аки
х
п
р
и
зн
а
к
ов о
пь
я
н
е
ни
я
.
Т
а
ки
е
н
е
объя
с
ни
мые
п
ро
и
с
ш
ес
тв
и
я
?
н
е
р
е
д
к
о
с
ть
к
а
к
в
с
а
н
т
е
р
ии
,
т
а
к
и
в д
р
у
г
и
х
с
и
с
т
е
м
а
х
, до
п
у
с
к
а
ющ
и
х
с
у
щ
ес
тв
о
в
а
ни
е
с
в
е
р
х
ъ
ес
тв
е
нн
ого.
56
ГЛ
А
В
А 9
ЭБ
Б
О:
Ж
Е
Р
ТВ
ОП
Р
ИНОШ
Е
Н
И
Е
В
од
н
о
й
т
е
л
е
п
рогр
а
м
ме
я
в
и
д
е
л,
к
а
к
с
у
д
е
б
но
-
м
е
д
иц
и
н
с
к
и
й
э
к
спе
рт
и
з
од
н
ого города
Юж
н
ой
Флор
и
д
ы,
где
ж
и
в
у
т
м
н
ог
и
е
п
оч
и
т
а
т
е
ли
са
н
т
е
р
ии
,
и
з
добрых
п
о
б
у
жд
е
ни
й и
оч
е
н
ь
се
р
ь
е
зн
о
у
мол
я
л
в
е
р
у
ющ
и
х
п
р
е
к
р
а
т
и
т
ь
в
а
рв
а
р
с
ки
е ж
е
ртво
п
р
ин
ош
ен
и
я
ж
и
во
т
н
ы
х
. Он
с
к
а
з
а
л
(
ци
т
и
р
у
ю
до
с
лов
н
о),
что
?
е
с
ли
сан
т
е
р
и
а
нц
ы
п
е
р
ес
т
а
н
у
т
п
р
ин
о
с
и
ть
в ж
е
рт
в
у ж
и
вот
н
ы
х
,
то
и
х
п
р
и
м
у
т
в
се
м
ь
ю
ци
в
и
л
из
ов
ан
н
ых
р
е
л
и
г
и
й
?
1
.
В
Н
ью
-
Йор
к
е
н
е
ки
й
са
н
т
е
ро
п
о
и
м
ен
и
Э
л
ь
А
к
о
ни
,
и
м
е
ющ
и
й
довол
ьн
о
м
н
ого
п
о
с
л
е
дов
а
т
е
л
е
й
,
п
у
бл
и
ч
н
о
о
т
к
а
з
а
л
с
я
от
ж
е
ртво
п
р
ин
ош
ен
и
й
ж
и
вот
н
ы
х
.
В М
а
й
а
ми
от
к
ров
а
вых
р
и
т
у
а
лов
от
к
а
з
а
л
с
я
е
ще
од
и
н
зн
а
м
е
ни
тый
са
н
т
е
ро,
К
а
рлос
К
а
н
е
т.
Мо
ж
е
т
п
о
к
а
з
а
т
ь
с
я,
что
р
е
ш
е
ни
я
эт
и
х
люд
е
й
з
ас
л
у
ж
и
в
а
ют
во
с
х
и
щ
е
ни
я.
Но
д
р
у
г
и
е
са
н
т
е
ро
п
р
и
шли к
з
а
к
л
ю
ч
е
ни
ю,
что
т
е
п
е
р
ь
,
от
к
а
з
а
вш
и
с
ь
от
ж
е
ртво
п
р
ин
ош
е
ний
,
р
е
л
и
г
и
я
,
к
ото
р
у
ю
б
у
д
у
т
п
р
а
к
т
ик
ов
а
ть
э
т
и
жр
е
ц
ы,
б
у
д
е
т
н
а
з
ыв
а
т
ь
с
я
к
а
к
у
год
н
о,
тол
ьк
о
н
е
са
н
т
е
р
и
е
й
.
Б
ол
ь
ш
ин
с
т
во
са
н
т
е
ро
с
ч
и
т
а
ют
от
с
т
у
пник
а
ми
т
е
х
,
к
то
п
е
р
ес
т
ае
т
с
о
в
е
рш
а
ть
р
и
т
у
а
л
ьн
ые
у
б
ий
с
тва
ж
и
вот
н
ы
х
.
Н
ес
ом
н
е
нн
о, бол
ь
ше
в
с
е
го р
а
зн
огл
ас
и
й
п
о
п
о
в
о
д
у
ж
е
ртво
п
р
ин
ош
е
ни
й
н
а
блюд
ае
т
с
я в
С
о
е
д
ин
ен
н
ых
Шт
а
т
а
х.
С
а
н
т
е
ро
с
ч
и
т
а
ют,
что общ
е
с
тво,
к
оторое
п
от
в
ор
с
т
в
у
е
т
м
а
с
с
ово
м
у
у
м
е
рщвл
е
ни
ю
ж
и
вот
н
ы
х
,
з
а
ч
ас
т
у
ю
в
у
ж
ас
н
ых
у
с
лов
и
ях
и
тол
ь
к
о
р
а
ди
мя
са
,
н
е
и
м
ее
т
п
р
а
ва
к
р
и
т
и
к
ов
а
ть
р
и
т
у
а
л
ьн
ые
у
б
ий
с
тва
ж
и
вот
н
ы
х
,
с
ов
е
рш
ае
мые
в р
е
л
и
г
и
о
зн
ы
х
ц
е
л
я
х
.
В
н
а
ш
е
й
се
год
н
яш
н
е
й
з
а
п
а
д
н
ой
к
у
л
ь
т
у
ре
ж
и
вот
н
ые
п
о
с
тоя
нн
о
п
о
д
в
е
рг
а
ют
с
я т
а
к
о
м
у
ж
ес
то
к
о
м
у и
б
ес
ч
е
л
о
в
е
ч
н
о
м
у обр
а
щ
ени
ю,
к
а
к
ого
н
е
было
н
и
в
од
н
ой
и
з
к
огд
а
-
л
и
бо
с
у
щ
е
с
твов
а
вш
и
х
к
у
л
ь
т
у
р.
Ловля
и
и
с
п
ол
ьз
ов
а
ни
е ж
и
вот
н
ы
х
д
ля
и
сс
л
е
дов
а
ний
,
а т
а
к
же
и
х
м
асс
овое
р
а
з
в
е
д
е
ни
е
н
а
ф
е
рм
а
х
п
ро
ис
х
одят
з
а
ч
а
с
т
у
ю
в оч
е
н
ь
ж
ес
то
к
и
х
у
с
лов
и
я
х
. Эти
у
с
лов
и
я
к
а
ж
у
т
с
я
н
е
вообр
а
зи
мыми и
н
е
п
р
и
е
мл
е
мыми
люд
я
м
т
у
зе
м
н
ых
к
у
л
ь
т
у
р,
к
оторые
в
о
х
оте и
р
и
т
у
а
л
ьн
ых
ж
е
ртво
п
р
и
н
о
ш
е
ни
я
х
п
роявля
ю
т
ц
е
л
е
н
а
п
р
а
вл
е
нн
о
с
ть
и
ч
у
в
с
тво
м
е
ры.
Эти
люди
ч
у
в
с
т
в
у
ют
эм
п
а
т
и
ч
е
с
к
у
ю
с
вя
з
ь
с
ж
и
вот
н
ы
м
и
.
О
н
а
п
р
оявля
е
т
с
я в
п
р
и
вя
з
ан
н
о
с
ти
и
у
в
а
ж
ении
,
с
к
оторыми
лю
д
и от
н
о
с
ят
с
я
к
ж
и
вот
н
ы
м,
в т
е
л
е
п
а
т
и
ч
е
с
к
ом общ
е
нии
,
в
обож
ес
твл
е
ни
и
ж
и
вот
н
ы
х
к
а
к
п
о
с
л
а
нн
и
к
ов
н
е
б
е
с
и
в
у
б
ий
с
тв
а
х
р
а
д
и
п
р
ин
есе
ни
я
в
ж
е
рт
в
у
и
ли
р
а
ди
пи
щ
и
.
Э
т
а
с
вя
з
ь
н
а
п
р
а
вля
е
т
д
е
й
с
тв
и
я
в
е
р
у
ющ
и
х
и о
п
р
е
д
е
ля
е
т
и
х
м
ес
то
в
о
в
се
л
е
нн
о
й
.
Т
а
к
ое
от
н
о
ш
е
ни
е
к
ж
и
во
т
н
ым
т
и
пи
ч
н
о
для
к
у
л
ь
т
у
р
ы
й
о
р
у
б
а
, чр
е
в
а
,
и
з
к
ото
р
ого
п
ояв
и
л
ас
ь
н
а
с
в
е
т
с
а
н
т
е
р
и
я.
Р
асс
м
а
тр
и
в
а
ть
к
ров
а
в
ые р
и
т
у
а
лы
с
ин
т
е
лл
е
к
т
у
а
л
ьн
ой
точ
к
и
з
р
е
ни
я
было
бы
л
иц
е
м
е
р
и
е
м.
В
н
а
ш
е
м общ
ес
тве в
с
е
,
д
а
же в
е
г
е
т
а
р
и
а
нц
ы,
борю
щ
и
е
с
я
з
а
п
р
а
ва ж
и
во
т
н
ы
х
,
долж
н
ы
п
р
и
зн
а
т
ь
с
я,
что
н
е мо
г
у
т
обо
й
т
и
с
ь
б
е
з
ин
фр
ас
т
р
у
к
т
у
р
ы,
в
к
оторой
д
о
п
у
с
к
ае
т
с
я
ж
ес
то
к
ое обр
а
щ
е
ни
е с
ж
и
вот
н
ым
и
.
Вс
я
п
р
и
р
ода о
с
н
ов
а
н
а
н
а
цик
ле
и
з
ж
и
з
н
и
и
с
м
е
рт
и
,
к
оторый
з
а
тр
а
г
и
в
ае
т
л
юбые
формы
ж
изни
,
от
са
мых
п
ро
с
тых
до
са
м
ых
с
лож
н
ы
х
.
К
а
ждый
н
а
ш
в
з
д
о
х
у
б
и
в
а
е
т
д
е
с
ят
к
и
ты
с
яч м
ик
ро
с
к
о
пи
ч
ес
к
и
х
орг
а
н
и
з
мов.
В
м
е
с
то
т
ого
чтобы
р
асс
м
а
тр
и
в
а
ть
с
м
е
рть
к
а
к
н
е
отъ
е
мл
е
м
у
ю
ч
ас
ть
ж
и
з
ни
,
н
а
ше
о
б
щ
ес
тво
в
и
д
и
т
в
н
е
й
п
робл
е
м
у
,
к
ото
р
у
ю
н
а
до
п
р
е
одол
е
ть
с
п
о
мощ
ь
ю
к
а
к
ог
о
-
н
и
б
у
дь
из
о
бр
е
т
е
ни
я
и
ли
от
к
оторой
н
а
до
вообще
и
з
б
а
в
и
т
ь
с
я.
Т
а
к
ое
о
т
н
о
ш
е
ни
е
п
р
е
д
с
т
а
вля
е
т
н
а
ш
у
с
вя
з
ь
с
о
с
м
е
рт
ь
ю
в
и
с
к
а
ж
е
н
н
ом
с
в
е
те
и
л
и
ш
ае
т э
т
у
с
вя
з
ь
п
оэт
и
ч
н
о
с
т
и
.
В
с
во
е
м
п
ро
из
в
е
д
е
ни
и
?
E
l
S
a
nt
o
? (
?
L
a
O
c
h
a
?
)
Х
у
л
и
о
Г
а
р
с
и
я
К
орт
е
с
р
асс
к
а
з
ыв
а
е
т
1
Врач, о котором идет речь, просил ме
ня не называть его имени. Со времени той передачи он изменил свое
мнение и теперь говорит, что ему неловко от того, насколько он был ?глупым и наивным?.
?
Прим. авт
.
57
и
с
тор
и
ю
о
том,
к
а
к
с
м
е
рт
н
ые
п
от
е
ряли
с
вя
з
ь
с
Б
огом
и
были
р
ас
се
я
н
ы
п
о
в
се
м
у м
и
р
у
.
Им
е
нн
о
тогда
Го
с
п
одь (Оло
д
у
м
а
р
е
)
в
п
е
рв
ы
е
р
а
з
р
е
ш
и
л
и
м
у
п
отр
е
бля
т
ь
ж
и
вот
н
ы
х
в
п
и
щ
у
. Но
п
е
р
е
д
п
р
и
готовл
е
н
ие
м
е
ды
люди
долж
н
ы
были
в
зн
а
к
бл
а
год
а
р
н
о
с
ти
о
к
ро
п
и
ть
з
е
м
л
ю
к
ров
ь
ю
у
б
и
того
ж
и
в
от
н
ого
2
. С
д
р
у
гой
с
торо
н
ы,
Джо
з
е
ф М
е
рфи
р
асс
м
а
тр
и
в
ае
т
ж
е
ртво
п
р
ин
ош
ен
и
я
к
а
к
с
п
о
с
об
у
к
р
е
пи
ть
с
вя
з
ь с
ор
и
ш
а
м
и
:
?
П
од
н
о
с
я
ор
и
ш
а
м
ж
и
во
т
н
ы
х
и
р
ас
т
е
ни
я,
с
м
е
рт
н
ые
п
ы
т
а
ют
с
я
с
к
ло
ни
т
ь
и
х
к
о
тв
е
т
н
ым
д
а
р
а
м.
Жизн
ь
з
а
ж
из
н
ь
,
а
ше
з
а
а
ше
?
люди
ж
и
в
у
т
в
п
о
с
т
о
я
нн
ом обм
е
н
е э
н
е
рг
и
е
й
?
3
.
В
с
а
н
т
е
р
и
и
с
ч
и
т
ае
т
с
я,
что
к
ровь
н
есе
т
в
с
е
бе
огром
н
ое
к
ол
и
ч
е
с
тво
а
ш
е
,
то
ес
ть
д
у
х
ов
н
ой
с
и
лы.
К
а
м
ни
, в
к
отор
ы
х
,
к
а
к
в
е
р
я
т
п
оч
и
т
а
т
е
ли
са
н
т
е
р
ии
,
п
ом
и
мо
д
р
у
г
и
х
и
н
гр
е
д
и
е
н
тов
х
р
а
ни
т
с
я
е
ще
и
а
ше
ор
и
ш,
н
у
ж
н
о
п
е
р
и
од
и
ч
ес
к
и
с
бры
з
г
и
в
а
ть
ж
е
ртв
е
нн
ой
к
ро
в
ь
ю,
чтобы
о
н
и
н
е
т
е
ряли
с
вою
с
и
л
у и о
с
т
а
в
а
л
и
с
ь
?
ж
и
в
ым
и
?
.
Ж
е
ртво
п
р
и
н
ош
е
ни
я
ж
и
вот
н
ых
н
е т
а
к ч
ас
ты
в
са
н
т
е
р
ии
,
к
а
к
п
ол
а
г
а
ют
н
е
к
о
торы
е
.
К
р
у
пн
ых
мл
е
к
о
пи
т
а
ю
щ
и
х
п
р
и
н
о
с
ят
в
ж
е
рт
в
у
к
р
а
йн
е
р
е
д
к
о,
т
а
к
к
а
к
в
ес
ь
ма
н
е
м
н
ог
и
е жр
е
ц
ы
обл
а
д
а
ют
п
р
а
вом
и
х
у
б
и
в
а
т
ь
.
В
сан
т
е
р
и
и
ж
е
ртво
п
р
и
н
о
ш
е
ни
е
п
ро
и
с
х
о
д
и
т
п
о р
а
зн
ым
п
овод
а
м,
о
н
о
мож
е
т
б
ыть
оч
е
н
ь
п
р
о
с
тым
(
с
вя
зк
а
б
а
н
а
н
ов
для
Ш
а
н
го),
а
мож
е
т быть
и
оч
е
н
ь
с
лож
н
ым (
н
е
ск
ол
ьк
о
к
о
з
лов,
к
у
р и
ц
ы
п
лят
н
а
ц
е
р
е
мо
ни
и
п
о
с
вящ
е
ни
я). Форм
а
л
ьн
о
в
с
е
ж
е
ртв
о
п
р
ин
ош
е
ни
я
н
а
з
ыв
а
ют
с
я
?
эбб
о
?
,
н
о
н
е
к
оторые
са
н
т
е
ро
н
а
з
ыв
а
ют бол
е
е
м
е
л
ки
е
и
з
н
и
х
?
а
дд
и
м
у
?
.
В
са
н
т
е
р
и
и
п
я
ть
о
с
н
ов
н
ых
в
и
дов
ж
е
ртво
п
р
и
н
ош
е
н
и
й
:
бл
а
г
од
а
р
с
тв
е
нн
ы
е
,
и
с
к
у
пи
т
е
л
ьн
ы
е
,
п
р
е
д
у
п
р
е
д
и
т
е
л
ь
н
ы
е
,
с
вя
з
а
нн
ые
с
п
о
с
вя
щ
е
ни
ями
и
ж
е
ртво
п
р
ин
ош
ен
и
я
з
а
м
е
н
ы
4
.
В
н
е
к
отор
ы
х
с
л
у
ч
а
ях
од
н
о
ж
е
ртво
п
р
ин
ош
ен
и
е мож
е
т
с
оч
е
т
а
ть
в
се
бе эл
е
м
е
н
ты
д
в
у
х
и
ли
с
р
а
з
у
не
с
к
ол
ьк
и
х
и
з
э
т
и
х
в
и
дов.
В
ообще
говоря,
люди
мо
г
у
т
отв
е
д
а
ть
мя
с
а
тол
ьк
о
т
е
х
ж
и
вот
н
ы
х,
к
оторые были
у
б
и
ты
н
а бл
а
год
а
р
с
тв
е
нн
ых
ц
е
р
е
мо
ни
я
х
и
л
и
ц
е
р
е
мо
ни
ях
п
о
с
вящ
е
ни
я.
От
т
у
ш
е
к
,
о
с
т
а
вш
и
х
с
я
в
р
е
з
у
л
ь
т
а
те
д
р
у
г
и
х
в
и
дов
ж
е
ртво
п
р
ин
ош
ен
ий
,
и
з
б
а
вляют
с
я
р
а
з
л
и
ч
н
ыми
с
п
о
с
об
а
м
и
,
н
е
в
с
е
и
з
к
отор
ы
х
с
ч
и
т
а
ют
с
я
п
р
и
е
мл
е
мыми
в
а
м
е
р
ик
а
н
с
к
ом общ
ес
тв
е
.
Б
л
а
год
а
р
с
т
в
е
нн
ым
п
од
н
ош
е
ни
е
м мо
г
у
т
быть
п
ро
с
то ф
р
у
к
ты,
п
олож
е
нн
ые
п
е
р
е
д
из
обр
а
ж
е
ни
е
м
ор
и
ш
и
,
а
мож
е
т
быть
и
ро
с
к
о
ш
н
ый
пи
р
н
а
н
ес
к
ол
ьк
о
с
от
е
н
п
р
и
гл
а
ш
е
нн
ы
х,
для
у
с
тро
й
с
тва
к
оторого
у
б
и
в
а
ют
и
гото
в
ят
с
от
н
и
ж
и
во
т
н
ы
х
.
Т
а
ки
е
п
од
н
ош
е
н
и
я
п
ро
и
с
х
одят
в
зн
а
к
п
р
из
н
а
т
е
л
ьн
о
с
ти
л
и
бо
п
ро
с
то
з
а
р
ас
п
олож
е
ни
е
с
у
д
ь
бы,
л
и
бо
з
а
к
а
ки
е
-
то
о
с
обые
м
и
ло
с
ти
о
р
и
ш.
И
с
к
у
пи
т
е
л
ьн
ые
ж
е
р
тво
п
р
и
н
ош
е
ни
я
н
е
о
б
ход
и
мы,
к
огда
к
а
к
о
й
-
ни
б
у
дь
ор
и
ша
тр
е
б
у
е
т,
чтобы
е
го
у
м
и
ло
с
т
и
в
и
л
и
.
Это
п
р
о
и
с
х
о
д
и
т,
ес
ли
омо
(
п
оч
и
т
а
т
е
л
ь
)
п
р
е
н
е
бр
е
г
с
во
и
ми
обя
з
а
нн
о
с
тями
в
от
н
о
ш
е
ни
и
этого
ор
и
ш
и
и
ли
п
о
м
е
н
е
е
я
с
н
ым
п
р
и
ч
и
н
а
м.
На
т
а
ки
х
це
р
е
мо
ни
ях
мя
с
о
ж
е
ртв
е
нн
ых
ж
и
вот
н
ы
х
п
р
ак
т
и
ч
ес
к
и
н
ик
огда
н
е
е
дят.
Пр
е
д
у
п
р
е
д
и
т
е
л
ьн
ые
ж
е
ртво
п
р
ин
ош
ен
и
я
п
о
х
о
ж
и
н
а
и
с
к
у
пи
т
е
л
ь
н
ы
е
,
тол
ьк
о
п
ро
и
с
х
одят о
н
и
д
о то
г
о
,
к
а
к
ор
и
ша
о
н
и
х
п
о
п
ро
с
и
т
.
Ж
е
ртво
п
р
и
н
ош
е
ни
я,
с
вя
з
а
нн
ые с
п
о
с
вящ
е
ни
е
м,
п
роводят
с
я
в
п
ро
ц
е
с
с
е
ц
е
р
е
мо
ни
и
п
о
с
вящ
е
ни
я.
Для
к
а
р
и
оча
ин
огда
у
б
и
в
а
ют
о
гром
н
ое
к
ол
и
ч
ес
тво
ж
и
вот
н
ы
х
.
И
х
п
отом
с
ъ
е
д
а
ют
в
т
е
ч
е
н
и
е
тр
е
х
д
н
е
в
н
ого
пи
р
а
,
н
а
к
от
о
ром
в
м
и
р
вводят
н
ового
са
н
т
е
ро
и
ли
н
о
в
у
ю
са
н
т
е
р
у
.
Т
а
к
же
р
а
з
р
е
ш
ае
т
с
я
е
с
ть
ж
и
вот
н
ы
х
,
п
р
ин
есе
нн
ы
х
в
ж
е
рт
в
у
н
а
м
е
н
е
е
к
р
у
пн
ых
ц
е
р
е
мо
ни
ях
п
о
с
вящ
ен
и
я
(
н
а
п
р
и
м
е
р,
дом
а
ш
н
и
х
п
т
и
ц
н
а
ц
е
р
е
мо
ни
я
х
п
о
с
вящ
е
ни
я
к
ол
ь
яр
ес
).
На ж
е
ртво
п
р
ин
ош
е
ни
я
х
з
а
м
е
н
ы
бож
ес
тв
а
м
отд
а
ют
ж
и
вот
н
ое вм
ес
то
ч
е
лов
е
к
а
, ж
из
н
ь
к
о
тор
ого
н
а
х
од
и
т
с
я
в
о
п
ас
н
о
с
т
и
.
Я
п
ом
н
ю,
к
а
к
о
д
н
а
жды,
к
огда
м
н
е
было
ш
ес
ть
л
е
т, мы
с
м
а
мой
от
п
р
а
в
и
л
ис
ь
к
п
а
др
ин
о
н
а оч
е
р
е
д
н
ое чт
е
ни
е
.
Эб
е
н
ов
а
я
к
ожа
п
а
др
ин
о
с
т
а
ла бл
е
д
н
о
й
,
к
огда
н
а
с
во
е
й
таб
л
е
ро
(г
а
д
а
т
е
л
ьн
ой
до
с
к
е
)
он
у
в
и
д
е
л,
что
м
е
н
я
ож
и
д
ае
т.
?
С
м
е
рть
тр
е
б
у
е
т
эт
ого
р
е
б
е
нк
а к
се
б
е
,
?
с
к
а
з
а
л
п
а
др
ин
о
м
а
м
е
.
?
Л
е
тра т
а
к
с
и
л
ьн
а
,
что
я
н
е
зн
а
ю,
с
мо
г
у ли
я
у
ни
чтож
и
ть
е
е
?
.
П
а
д
р
ин
о
с
т
а
л
с
п
р
а
ш
и
в
а
ть
И
ф
у
о
том,
к
а
к
ое ж
е
ртво
п
р
ин
ош
ен
и
е
с
л
е
д
у
е
т
п
ров
е
с
ти
в этом
с
л
у
ч
а
е
.
Н
а
ч
а
л он
с
с
а
мых
п
ро
с
тых
в
и
дов
и
,
к
о в
се
общ
е
й
р
а
д
о
с
т
и
,
у
зн
а
л,
что
2
Julio Garcia Cortez
-
El Santo (La Ocha). Miami: Ediciones Universal, 1983. P. 97
-
105.
3
J
oseph M. Murphy
. Santeria: An African Religion in America. Boston: Beacon Press, 1988. P. 15.
4
Эти категории я вынес в сокращенном виде из книги Дж. Осмораде Аволалу ?Верования и жертвенные
ритуалы йоруба? (
Osmorade Awolalu
J. Yoruba Beliefs and Sacrifici
al Rites. London: Longman, 1979. P. 143).
58
н
у
ж
н
о
в
се
го
л
и
шь
п
о
д
н
ес
ти
ч
е
р
н
ого
п
е
т
у
х
а
О
г
у
н
у
.
Он
н
е
м
е
дл
е
нн
о
п
ош
е
л
н
а
з
а
д
н
и
й
двор
и
выб
р
а
л
н
ес
ч
а
с
т
н
у
ю
п
т
и
ц
у
,
к
оторой
п
р
е
д
с
тояло отд
а
ть
з
а
м
е
н
я
ж
изнь
.
П
а
др
ин
о
о
к
ро
пи
л
м
е
н
я
с
вящ
е
нн
ой
ж
е
ртв
е
нн
о
й
к
ров
ь
ю,
п
о
с
ле
ч
е
го ор
а
к
у
л
с
ообщ
и
л,
что
ж
е
ртва
п
р
ин
ята и
чт
о
моя
ж
изн
ь
в
н
е о
п
ас
н
о
с
т
и
.
?
С
т
у
п
а
й
домой
и
н
е
с
п
у
с
к
а
й
с
н
е
го
гл
а
з
,
?
с
к
а
з
а
л
п
а
др
ин
о
м
а
м
е
.
?
С
ни
м в
с
е
-
т
а
к
и
мож
е
т
с
л
у
ч
и
т
ь
с
я
к
а
к
а
я
-
то
н
е
п
р
и
я
т
н
о
с
т
ь
,
х
отя
ж
и
з
н
ь
е
го
у
же
в
н
е
о
п
ас
н
о
с
т
и
?
.
К
огда
н
а
п
у
ти
д
омой
м
ы
у
ж
е
п
одъ
е
з
ж
а
ли
к
н
а
ш
е
й
а
вто
б
у
с
н
ой
о
с
т
а
н
о
в
к
е
,
вод
и
т
е
л
ь
а
вто
б
у
с
а
от
к
рыл
дв
е
рь
е
ще
до
того,
к
а
к
а
втоб
у
с
о
с
т
а
н
ов
и
л
с
я.
В
с
ю
доро
г
у я
с
и
д
е
л
у
м
а
мы
н
а
к
ол
е
н
я
х
,
н
о
т
у
т
п
од
ск
оч
и
л
и
,
выб
е
г
а
я
и
з
а
вто
б
у
с
а
,
п
од
с
к
ол
ьз
н
у
л
с
я.
Моя
н
ога о
к
а
з
а
л
ас
ь
п
од
е
го
п
е
р
е
д
ни
м
к
о
л
ес
ом.
К
с
ч
ас
т
ь
ю,
моя
к
рош
е
ч
н
а
я
с
т
у
пн
я
п
о
п
а
ла
в
рытв
и
н
у и
н
е
была
р
а
з
д
а
вл
е
н
а Я
п
о
л
у
ч
и
л
тол
ьк
о
ожог
от
ш
ин
ы.
У
м
е
н
я
до
с
и
х
п
ор
о
с
т
а
л
с
я
ш
р
а
м,
н
а
п
ом
ин
а
ю
щ
и
й
о
т
о
м
с
тр
а
нн
ом
п
ро
и
с
ш
ес
тв
ии
.
Б
ыло
чт
о
-
то
с
в
е
р
х
ъ
ес
т
ес
тв
е
нн
ое в
ж
е
ртво
п
р
ин
ош
ен
ии
,
к
оторое
п
о
с
ов
е
тов
а
л
н
а
м
Иф
а
,
в
е
дь
в
н
е
к
от
о
рых
ч
ас
тях
Афр
и
к
и
с
ч
и
т
ае
т
с
я, что люд
е
й
,
п
о
г
и
б
а
ющ
и
х
в
а
вто
к
а
т
ас
троф
а
х
,
з
а
б
и
р
ае
т к
се
бе
и
м
е
нн
о О
г
у
н
.
М
н
ог
и
е
са
н
т
е
ро
п
о
ни
м
а
ют,
что
для
того,
чт
о
бы
са
н
т
е
р
и
ю
п
р
и
з
н
а
ли
?
н
ас
тоящ
е
й
?
р
е
л
и
г
и
е
й
,
долж
е
н
быть
р
е
ш
е
н
во
п
рос
о
ж
е
р
т
во
п
р
ин
ош
ен
и
я
х
ж
и
в
от
н
ы
х
.
Об
ес
п
о
к
о
е
нн
ые
гр
а
жд
а
н
с
ки
е
вл
ас
ти
в
н
е
к
оторых
р
е
г
и
о
н
а
х
Ю
ж
н
ой
Флор
и
ды
п
о
п
ыт
а
л
и
с
ь
вм
ес
те
с
г
р
у
пп
ой
са
н
т
е
ро
выр
а
бот
а
ть
с
огл
а
ш
е
ни
е о
с
овм
е
щ
е
н
и
и
р
е
л
и
г
и
о
з
н
ой
п
р
а
к
т
ик
и с
с
облюд
е
ни
е
м
п
р
а
вового и
мор
а
л
ьн
ого
к
од
е
к
с
а
в
се
го
а
м
е
р
ик
а
н
с
к
ого общ
ес
тва
в
ц
е
л
ом. В
об
щ
е
м,
с
а
н
т
е
ро
была
п
р
е
до
с
т
а
вл
е
н
а
с
вобода
ж
е
ртво
п
р
ин
о
ш
е
ни
й
в
с
л
у
ч
а
я
х
,
ес
л
и
:
1)
п
р
а
в
и
т
е
л
ь
с
тво
у
в
е
р
е
н
о
в
том,
что
ж
и
в
от
н
ы
е
,
у
м
и
р
а
я,
н
е
м
у
ч
а
ют
с
я;
2)
мя
с
о
ж
е
ртв
е
нн
ых
ж
и
в
о
т
н
ы
х
и
д
е
т
в
пи
щ
у
;
3)
у
б
и
в
а
ют
тол
ьк
о
ж
и
во
т
н
ы
х
,
к
отор
ы
х
тр
а
д
и
ц
и
о
н
н
о
у
п
отр
е
бляют
в
п
и
ш
у
;
4)
от
т
у
ш
е
к
и
з
б
а
вляют
с
я
п
р
и
с
то
йн
ым
обр
а
з
ом.
В
о
з
мож
н
о,
в
с
е
это
з
в
у
ч
и
т
р
а
з
у
м
н
о,
н
о
я
мо
г
у
п
о
с
п
ор
и
т
ь
,
что
м
н
ог
и
е
са
н
т
е
ро
п
о
с
ч
и
т
а
ют
э
т
и
у
с
лов
и
я
н
е
п
р
и
е
мл
е
м
ым
и
.
С
точ
к
и
з
р
е
ни
я
са
н
т
е
ро,
п
е
рвое
и
з
ни
х
л
е
г
к
о
вы
п
ол
н
и
т
ь
:
жр
е
ц
а
м
с
а
н
т
е
р
и
и
п
р
а
в
и
т
е
л
ь
с
тво
мож
е
т
д
а
ть р
а
з
р
е
ш
е
ни
е
н
а
у
м
е
р
щ
в
л
е
ни
е
ж
и
вот
н
ы
х
и
с
л
е
д
и
ть
з
а
т
е
м,
чтобы
у
б
ий
с
тва
п
ро
и
с
х
о
д
и
л
и
в
г
у
м
а
нн
ой
форм
е
.
В
т
о
рое
вы
п
ол
ни
ть
н
е
во
з
мож
н
о.
Н
е
к
оторые
в
ыд
а
ющ
и
ес
я
са
н
т
е
ро говорят,
что
п
о
с
ле того,
к
а
к
ор
и
ш
а
м
п
од
н
ес
у
т
к
ровь
ж
е
ртвы,
п
лоть
е
е мо
г
у
т
отв
е
д
а
ть
с
л
у
ж
и
т
е
л
и
.
Но
это
в
е
р
н
о
то
л
ьк
о
д
ля
н
е
к
о
то
р
ых
в
и
дов ж
е
ртво
п
р
и
н
о
ш
е
ний
.
На
са
мом д
е
ле д
а
л
е
к
о
н
е в
с
е
т
у
ш
к
и
ж
е
ртв
е
нн
ых
ж
и
во
т
н
ы
х
о
к
а
з
ыв
а
ют
с
я
н
а об
е
д
е
нн
ом
с
тол
е
.
Д
е
вя
н
о
с
то
п
ро
ц
е
н
тов
п
р
ин
о
с
и
м
ы
х
в
ж
е
рт
в
у
ж
и
вот
н
ых
п
од
п
а
д
а
ют
п
од
к
а
т
е
гор
и
ю,
у
к
а
з
а
н
н
у
ю
в тр
е
т
ь
е
м
у
с
лов
ии
,
н
о
и
н
огда
тот
и
ли
и
н
ой
о
р
и
ша
тр
е
б
у
е
т
се
бе
к
а
к
ое
-
ни
б
у
дь
ж
и
вот
н
о
е
,
к
оторое
обыч
н
о
в
пи
щ
у
н
е
у
п
от
р
е
бляют.
Ч
е
тв
е
ртое
у
с
лов
и
е
то
ж
е
тр
у
д
н
о
вы
п
ол
ни
т
ь
,
т
а
к
к
а
к
са
н
т
е
ро,
к
а
к
п
р
а
в
и
ло,
н
е
зн
ае
т,
к
а
к
ор
и
ша в
е
л
и
т
е
м
у
р
ас
п
оряд
и
т
ь
с
я
т
у
ш
к
о
й
.
Б
ож
е
с
тво мож
е
т
п
р
ик
а
з
а
т
ь
,
что
б
ы
е
е
от
н
ес
ли
н
а
ж
е
л
е
зн
у
ю
доро
г
у
,
н
а
п
е
р
е
к
р
е
с
то
к
,
н
а
к
л
а
дб
и
щ
е
,
н
а
к
у
к
у
р
у
зн
ое
п
оле
и
ли
к
бол
ь
шо
м
у
д
е
р
е
в
у
.
О
ч
е
в
и
д
н
о,
бол
ь
ш
и
н
с
тво
эт
и
х
м
ес
т
п
о
к
а
з
а
ло
с
ь бы
а
м
е
р
ик
а
нц
а
м
н
е
п
р
и
е
мл
е
м
ы
м
и
.
Но
е
с
ли
и
з
б
а
в
и
т
ь
с
я
от
т
у
ш
к
и
н
е
т
а
к
,
к
а
к
в
е
л
и
т
ор
и
ш
а
, то ж
е
ртво
п
р
ин
ош
ен
и
е
н
е
п
р
и
н
есе
т
н
у
ж
н
ого р
е
з
у
л
ь
т
а
т
а
.
Ч
ес
т
н
о
г
оворя,
я
н
е
в
е
рю,
что
п
ро
б
л
е
ме
ж
е
ртво
п
р
ин
ош
ен
и
й
б
у
д
е
т
н
а
й
д
е
н
о
л
е
г
к
ое
р
е
ш
е
ни
е
.
С
лож
н
е
е в
се
г
о
б
у
д
е
т
р
е
ш
и
ть
во
п
рос о
з
а
х
ор
о
н
е
н
и
и
т
у
ш
е
к
.
С
а
н
т
е
ро
б
у
д
у
т
е
ще
м
н
ог
и
е годы
п
одв
е
р
г
а
т
ь
с
я
п
р
ес
л
е
до
в
а
ни
ям
з
а вы
п
ол
н
е
ни
е
у
к
а
з
а
ни
й
ор
и
ш
в
этом от
н
ош
е
н
и
и
.
Мож
е
т
б
ы
т
ь
,
бол
е
е
п
о
п
у
ляр
н
ой
с
т
а
н
е
т
та
в
е
твь
са
н
т
е
р
ии
,
где
с
л
у
ж
и
т
е
ли от
к
а
з
а
л
и
с
ь
от
ж
е
ртво
п
р
ин
ош
ен
и
й
ж
и
во
т
н
ы
х
. Хотя
тол
ьк
о
вр
е
мя
п
о
к
а
ж
е
т,
п
е
р
е
ж
и
в
е
т
ли т
а
к
у
ю
п
е
р
е
м
е
н
у
тр
а
д
ици
я,
в
к
оторой
в
се
гда
с
толь
а
к
т
и
в
н
о
п
р
и
м
е
н
ял
и
с
ь
к
ров
а
вые р
и
т
у
а
лы.
Е
с
ть
т
а
к
же
в
е
роят
н
о
с
т
ь
,
что
са
н
т
е
ро
н
а
й
д
у
т
к
а
к
о
й
-
ни
б
у
дь
х
и
трый
в
ы
х
од
и
з
п
олож
е
ни
я,
н
а
п
р
и
м
е
р,
выб
е
р
у
т для
з
а
х
оро
н
е
ни
я
т
у
ш
е
к
н
ес
к
ол
ьк
о
п
е
р
е
к
р
ес
т
к
ов,
з
а
к
оторыми
б
у
д
е
т
у
с
т
а
н
овл
е
н
м
у
ницип
а
л
ь
н
ый
к
о
н
тро
л
ь
.
Чтобы
н
а
й
т
и
,
н
а
к
о
н
е
ц
,
п
р
и
е
мл
е
мое для
в
се
х
р
е
ш
е
ни
е
,
са
н
т
е
ро
н
у
ж
н
о
б
у
д
е
т
х
орош
е
ньк
о
о
б
д
у
м
а
ть
э
т
у
п
робл
е
м
у
. П
е
р
с
п
е
к
т
и
вы,
в
к
о
нц
е
к
о
нц
ов,
н
е
б
ез
н
а
д
е
ж
н
ы.
Афр
ик
а
нц
ы,
п
о
п
а
вш
и
е
н
а
К
у
б
у
,
и
к
у
б
инц
ы,
п
о
п
а
вш
и
е
в
Ю
ж
н
у
ю
Ф
лор
и
д
у
,
с
во
и
ми
д
е
й
с
тв
и
ями
д
о
к
а
з
а
л
и
,
что
п
о
с
л
е
дов
а
т
е
ли
са
н
т
е
р
и
и
?
люди
и
з
обр
е
т
а
т
е
л
ьн
ы
е
,
с
п
о
с
об
н
ые
п
р
е
к
р
ас
н
о
п
р
и
с
п
о
са
бл
и
в
а
т
ь
с
я
к
о
к
р
у
ж
а
ющ
и
м
у
с
л
о
в
и
ям.
59
ГЛ
А
В
А 10
С
ЕК
Р
Е
Т
О
Б
О
Р
О
Т
НЯ
К
огда
я
был
ий
а
бо
(то
ес
ть
в
ес
ь
п
е
рвый
год
п
о
с
ле
п
о
с
вящ
е
ни
я
к
а
р
и
о
ч
а
),
я
к
а
ждый д
е
н
ь
бр
а
л
у
ро
к
и
у
па
др
ин
о.
И
н
огда
он
р
асс
к
а
з
ыв
а
л
м
н
е
о
в
е
л
ики
х
з
а
быт
ы
х
т
ай
н
а
х
,
о
с
и
л
а
х
,
к
оторые
п
омог
а
л
и
м
у
ж
ч
ин
а
м
и
ж
е
н
щ
ин
а
м
с
т
а
н
ов
и
т
ь
с
я
ж
и
вот
н
ым
и
.
В то
вр
е
мя
я м
е
чт
а
л
с
т
а
ть
ф
и
л
и
н
ом.
Я
с
п
ро
с
и
л
у
п
а
др
ин
о,
с
мо
г
у ли
я
п
р
е
в
р
а
т
и
т
ь
с
я
в
ф
и
л
ин
а
,
ес
ли
на
у
ч
у
с
ь
и
с
к
у
с
с
т
в
у
п
р
е
вр
а
щ
е
ни
я
в
ж
и
вот
н
ы
х
.
Он
п
о
с
мотр
е
л
н
а
м
е
н
я
и
м
е
дл
е
нн
о
к
и
в
н
у
л.
?
Т
ы точ
н
о т
а
к
ой
же
ф
и
л
ин
,
к
а
к
я г
ри
ф
?
,
?
с
каз
а
л о
н
.
В
о
м
н
ог
и
х
к
у
л
ь
т
у
р
а
х
с
у
щ
ес
т
в
у
е
т
п
ов
е
р
ь
е
,
что
н
е
к
оторые
люди
с
п
о
с
об
н
ы
п
р
е
вр
а
щ
а
т
ь
с
я
в
ж
и
вот
н
ы
х
.
В
с
во
е
й
р
а
боте
?
П
ро
и
с
х
ожд
ен
и
е
в
е
ры
в
о
борот
н
е
й
?
К
эрол
а
й
н Тэ
й
лор
у
т
в
е
ржд
а
е
т,
что
?
п
очти
в любой
с
тр
а
н
е м
и
ра
ес
ть
люд
и
,
у
б
е
жд
е
нн
ые в том,
что ч
е
лов
е
к
с
п
о
с
об
е
н
п
р
ини
м
а
ть
обл
и
к
ж
и
вот
н
о
г
о
?
1
.
Д
а
л
е
е о
н
а
пи
ш
е
т:
?
В
е
р
а в
оборот
н
е
й
п
ояв
и
л
ас
ь
оч
е
н
ь
д
а
в
н
о,
е
ще
в
п
е
р
вобыт
н
ые вр
е
м
е
н
а
.
В
к
а
ждой
к
у
л
ь
т
у
р
е эта
в
е
р
а б
а
зи
р
у
е
т
с
я
н
а
од
н
ом
и
том же
?
н
а
п
р
е
в
р
а
щ
е
ни
и
ж
и
вого
ч
е
л
о
в
е
к
а в
ж
и
вот
н
о
е
.
На т
е
рр
и
тор
и
я
х
,
где
ч
ас
то
в
с
т
р
е
ч
а
ют
с
я
вол
ки
,
ч
е
л
ов
е
к
п
р
е
вр
а
щ
а
л
с
я
в
во
л
к
а
,
а
в
а
фр
ик
а
н
с
к
и
х
с
тр
а
н
а
х
мог
с
т
а
ть л
ь
в
ом,
г
и
е
н
ой
и
л
и
л
е
о
п
а
рдо
м
?
2
.
Хотя
в
а
фр
о
-
к
у
б
ин
с
к
ой
к
у
л
ь
т
у
р
е р
е
л
и
г
и
я
с
тро
и
т
с
я
от
н
юдь
н
е
н
а
в
е
ре
в
оборот
н
е
й
,
т
е
м
н
е
м
е
н
е
е
т
а
к
а
я
в
е
ра
ш
и
ро
к
о р
ас
п
ро
с
тр
а
н
е
н
а
и
пе
р
и
од
и
ч
ес
к
и
п
о
л
ь
з
у
е
т
с
я
п
овыш
е
нн
ым
ин
т
е
р
ес
ом.
Поэто
м
у о
н
а
з
ас
л
у
ж
и
в
а
е
т о
с
обого р
а
сс
мотр
е
ни
я.
Афро
-
к
у
б
ин
с
к
а
я
тр
а
д
и
ци
я
из
о
б
и
л
у
е
т
р
а
с
с
к
а
з
а
ми
о
мо
г
у
щ
ес
т
в
е
нн
ых
са
н
т
е
ро и
нь
я
н
ьи
го,
к
оторые
могли
п
р
е
вр
а
щ
а
т
ь
с
я
в
ж
и
вот
н
ы
х
,
к
огда
и
м
в
з
д
у
м
ае
т
с
я.
О
с
о
б
е
нн
о
это
к
асае
т
с
я
нь
я
ньи
го,
п
о
том
к
ов
л
е
г
е
н
д
а
р
н
ого
п
л
е
м
е
н
и
Л
е
о
п
а
рдов.
Э
то
п
л
е
мя
об
и
т
а
ло
в р
е
г
и
о
н
е
К
а
л
а
б
а
р
в
З
а
па
д
н
ой
Афр
ик
е и
п
р
ин
а
д
л
е
ж
а
ло
к
се
м
ь
е
п
л
е
м
е
н
,
говорящ
и
х
н
а я
з
ы
к
е эф
ик
.
С
ч
и
т
а
ло
с
ь
,
что
о
н
и
обл
а
д
а
ли
с
п
о
с
об
н
о
с
т
ь
ю
п
р
е
вр
а
щ
а
т
ь
с
я
в ж
и
вот
н
ы
х
,
ч
а
ще в
с
е
го
в вол
к
ов
и
л
е
о
п
а
рдов.
Н
а
К
у
б
е
о
нь
я
н
ь
и
го
х
о
д
и
ли
п
о
х
о
ж
и
е
и
с
тор
и
и
,
х
отя
с
ч
и
т
а
ло
с
ь
,
ч
т
о
п
р
е
д
с
т
а
в
и
т
е
ли
этого
н
а
рода
у
же
п
от
е
ряли
с
п
о
с
об
н
о
с
ть
п
р
и
ни
м
а
ть
н
е
ч
е
лов
е
ч
ес
ки
й
обл
ик
. На
Г
а
и
ти
с
у
щ
е
с
твов
а
ли
с
к
а
з
а
ни
я о ч
е
лов
е
к
е
-
в
о
л
к
е
.
К
у
б
ин
с
ки
е вл
ас
ти
ош
и
боч
н
о
с
ч
и
т
а
л
и
,
что
для
з
а
в
е
рш
е
ни
я
п
р
е
вр
а
щ
е
ни
я
нь
я
н
ь
и
го
тр
е
бов
а
л
с
я
ж
и
р
б
е
лых
д
е
т
е
й
.
Это
н
е
л
е
п
ое
с
у
е
в
е
р
и
е
,
в
е
роят
н
о,
отр
а
ж
а
ло
е
вро
п
е
й
с
ки
е в
з
гляды
н
а
ч
е
р
н
у
ю
м
а
г
и
ю
и
н
е
и
м
е
ло
н
и
ч
е
го
общ
е
го
с
любой
и
з
а
фр
ик
а
н
ски
х
к
у
л
ь
т
у
р,
с
о
х
р
а
ни
вш
и
х
с
я
н
а
К
у
б
е
.
Говор
и
л
и
, что мой
п
а
др
ин
о,
Х
у
а
н
Г
а
р
с
и
я, о
б
л
а
д
а
л
с
п
о
с
об
н
о
с
т
ь
ю
п
р
е
вр
а
щ
а
т
ь
с
я
в
ж
и
вот
н
о
е
.
Он
у
м
е
л
п
р
ини
м
а
ть
об
л
и
к
г
р
и
ф
а
.
Э
т
у
с
п
о
с
об
н
о
с
ть
он
п
р
и
о
б
р
е
л
н
е
в
са
н
т
е
р
ии
,
а у
од
н
ого
ин
д
е
йц
а
и
з
М
е
к
с
и
к
и
.
?
Э
то
с
л
у
ч
и
ло
с
ь
с
р
а
з
у
п
о
с
ле
того,
к
а
к
о
д
и
н
п
е
в
е
ц
,
к
о
торого
ты
зн
ае
ш
ь
,
с
т
а
л
зн
а
м
е
ни
тым
?
с мо
е
й
п
омощ
ь
ю,
к
о
н
е
ч
н
о,
?
с
к
а
з
а
л
п
а
др
ин
о.
?
М
е
к
с
ик
а была второй
п
о
с
ле
К
у
бы
с
тр
а
н
о
й
,
где
п
р
и
з
н
а
ли
е
го
огром
н
ый
т
а
л
а
н
т.
Ит
а
к
,
п
о
с
ле того
к
а
к
о
н
п
о
д
пи
са
л
1
Caroline Taylor Stewart
. The Origin of the Werewolf Superstition.
Columbia: University of Missouri Press,
1909. P.
i.
2
Ibid. P. 4
-
5.
60
к
о
н
тр
а
к
т
с
о
з
в
у
к
о
запи
с
ыв
а
ющ
е
й
к
ом
п
ан
и
е
й
?
RC
A
-
M
e
x
i
c
o
?
,
он
п
о
п
ро
с
и
л
м
е
н
я от
п
р
а
в
и
т
ь
с
я
с
ни
м
в
дл
и
т
е
л
ь
н
у
ю
г
ас
трол
ь
н
у
ю
п
о
е
з
д
к
у
п
о
этой
ч
у
д
е
с
н
ой
с
тр
а
н
е
?
.
П
а
др
ин
о
п
о
п
ы
х
и
в
а
л
с
и
г
а
ро
й
,
е
го
бол
ь
ш
и
е
т
е
м
н
ые
гл
а
з
а
з
а
т
у
м
а
ни
л
и
с
ь
.
Он
п
ог
р
у
зи
л
с
я
в во
с
п
ом
ин
а
ни
я.
З
а
т
е
м
п
родо
лж
и
л:
?
Это
было
в 1948
го
д
у
.
Я
был
е
щ
е
н
е т
а
к
с
т
а
р,
что
б
ы м
е
н
я
н
е
у
в
л
е
к
а
л ч
а
р
у
ющ
и
й
м
и
р ш
о
у
-
б
изн
еса
.
?
Т
у
т он
у
с
м
е
х
н
у
л
с
я.
?
Мой д
р
у
г г
ас
трол
и
ров
а
л
п
о
М
екс
ик
е с
п
отря
са
ющ
и
м
у
с
п
е
х
ом.
Но
в
од
н
ом
г
о
род
к
е
н
а т
е
рр
и
то
р
и
и шт
а
та О
а
кс
а
к
а м
о
е в
ни
м
а
ни
е
п
е
р
е
к
люч
и
ло
с
ь
с
ш
о
у
-
б
изн
ес
а
н
а
р
е
л
и
г
и
ю. Я
от
п
р
а
в
и
л
с
я
н
а
а
вто
б
у
с
н
у
ю
э
к
с
к
у
р
с
и
ю
в
од
н
у
и
з
ин
д
е
й
ски
х
д
е
р
е
в
е
н
ь
того
р
е
г
и
о
на
.
К
огда
я
ш
е
л
п
о д
е
р
е
в
н
е
вм
е
с
те
с
д
р
у
г
и
ми
чл
е
н
а
ми
г
р
у
пп
ы,
м
е
н
я
п
отя
н
у
л
з
а
р
у
ка
в
к
а
к
о
й
-
то
м
а
л
ь
ч
и
к и
с
п
ро
с
и
л,
н
е
з
о
в
у
т
ли
м
е
н
я
Х
у
а
н
ом Г
а
р
с
и
е
й
.
Я
с
к
а
з
а
л,
что
и
м
е
нн
о
т
а
к
м
е
н
я
и
з
о
в
у
т.
Тогда он
п
о
п
ро
с
и
л
м
е
н
я
с
л
е
дов
а
ть
з
а
ни
м
и
п
р
и
в
е
л в
м
а
л
е
нь
к
у
ю
д
е
р
е
вя
нн
у
ю
х
и
ж
и
н
у
.
В
н
у
три было чт
о
-
то вроде
а
лт
а
ря
и
з
н
ес
к
ол
ь
ки
х
д
е
р
е
вя
нн
ы
х
с
т
у
п
е
н
е
й
, в
е
д
у
щ
и
х
п
очти
к
са
мо
м
у
п
отол
к
у
.
Это
с
оо
р
у
ж
е
н
и
е было
з
ас
т
е
л
е
н
о
р
а
с
ш
и
тыми
бл
ес
т
к
а
ми
п
о
к
рыв
а
л
а
ми
к
р
а
с
н
ого, б
е
лого
и
з
е
л
е
н
ого
ц
в
е
т
ов.
На
в
е
рш
ин
е
этого
с
во
е
обр
а
зн
ого
а
лт
а
ря
гор
е
ли
д
ес
ят
к
и
с
в
е
ч
е
й
. Он
п
рям
о
-
т
а
к
и
го
с
п
о
д
с
твов
а
л
н
а
д
в
с
е
м
ж
и
л
и
щ
е
м.
У
е
го
п
од
н
ож
и
я
л
е
ж
а
ли
р
а
з
л
и
ч
н
ые тр
а
вы,
н
е
к
оторые
и
з
к
оторых
я
у
зн
а
л,
д
р
у
г
и
е
же
были
м
н
е
н
е
из
в
ес
т
н
ы.
Я
ин
с
т
ин
к
т
и
в
н
о
к
о
с
н
у
л
с
я
п
ола
п
а
л
ьц
а
м
и
,
а
п
отом
п
о
ц
е
лов
а
л
и
х
в
зн
а
к
у
в
а
ж
е
ни
я.
И
н
д
ее
ц
,
н
а
в
и
д
ч
у
ть
с
т
а
рше
м
е
н
я,
в
н
е
м
н
о
го
п
о
н
ош
ен
н
ом
к
ор
и
ч
н
е
вом
к
о
с
тюме
и
в
к
от
е
л
к
е
,
с
г
а
в
а
н
с
к
ой
с
и
г
а
рой
во р
т
у
,
п
ротя
н
у
л
м
н
е
р
у
к
у
.
?
Добро
п
ож
а
лов
а
ть
в
мой
дом,
д
о
н
Х
у
а
н
.
Я
Тор
и
н
о
,
и
м
н
е
к
а
ж
е
т
с
я,
мы
мож
е
м
п
од
е
л
и
т
ь
с
я
зн
ан
и
ями
д
р
у
г с
д
р
у
г
о
м.
?
Про
с
т
и
т
е
,
с
эр,
?
у
д
и
вл
е
нн
о от
о
з
в
а
л
с
я я.
?
Но от
к
у
д
а
вы
зн
ае
те
м
ое
и
мя? Тор
ин
о
от
д
у
ши
п
о
с
м
е
я
л
с
я
и
с
к
а
з
а
л,
что
он
п
а
д
р
ин
о
м
е
к
с
ик
а
н
с
к
о
й
п
е
в
иц
ы,
к
отор
а
я
г
ас
трол
и
р
у
е
т
вм
е
с
те
с
мо
и
м
д
р
у
гом.
О
н
а
и
р
а
сс
к
а
з
а
ла
е
м
у
о
мо
и
х
у
д
и
в
и
т
е
л
ьн
ы
х
с
п
о
с
об
н
о
с
тя
х
.
?
М
н
е
бы
с
то
и
ло
п
р
и
р
е
в
н
ов
а
ть
е
е
к
в
а
м,
?
з
а
яв
и
л
Тор
ин
о.
?
С
а
н
дра
говор
и
т, что
в
а
ш
д
р
у
г
д
а
л
е
й
т
а
л
и
с
м
а
н
,
из
готовл
е
нн
ы
й
п
о
в
а
ш
и
м р
е
ц
е
п
т
а
м,
и
эта в
е
щ
иц
а оч
е
н
ь
п
омогла
е
е
к
а
р
ь
е
р
е
.
?
С
р
е
ди
мо
и
х
к
л
и
е
н
тов
и
д
у
х
ов
н
ых
д
е
т
е
й
н
е
м
а
ло
люд
е
й
и
з
шо
у
-
б
изн
еса
,
?
отв
е
т
и
л
я.
?
Д
у
м
а
ю,
м
н
е
д
е
й
с
тв
и
т
е
л
ьн
о
у
д
а
ло
с
ь
с
о
с
т
а
в
и
ть
н
ес
к
ол
ьк
о
эфф
е
к
т
и
в
н
ы
х т
а
л
и
с
м
а
н
ов
для этой
о
б
л
ас
т
и
.
?
Ид
е
м,
Х
у
а
н
,
п
о
с
и
д
и
шь
с
о
м
н
ой
и
р
а
з
д
е
л
и
шь
с
о
м
н
ой
п
и
щ
у
.
Мы
долж
н
ы
п
оговор
и
ть
к
а
к
п
а
др
и
н
о
с
п
а
др
и
н
о,
?
с
к
аза
л
То
р
ино
.
И
п
род
ол
ж
и
л:
?
Говорят,
что
к
у
б
ин
с
к
а
я
са
н
т
е
р
и
я
м
о
ж
е
т
д
а
ть
с
п
о
с
об
н
о
с
ть
п
р
и
тя
г
и
в
а
ть
к
се
бе
д
е
н
е
ж
н
ые
п
р
и
был
и
.
Т
а
к
ли
эт
о
?
?
Я
с
лыш
а
л,
?
отв
е
т
и
л
я,
?
что
м
е
к
с
и
ка
н
с
ки
е
к
у
ра
нд
е
рос
у
м
е
ют
л
е
ч
и
ть
о
т любых
б
о
л
е
зн
е
й
, а
н
е
к
о
торые
мо
г
у
т
п
р
е
в
р
а
щ
а
т
ь
с
я в ж
и
вот
н
ы
х
. Т
а
к
ли
эт
о
?
Т
у
т
Тор
ин
о
у
д
и
в
и
л
м
е
н
я
фр
а
з
о
й
,
к
ото
р
у
ю
я
с
ов
с
е
м
н
е
ож
и
д
а
л
у
с
лы
ш
а
ть
от
ин
д
е
й
с
к
ого
к
у
ра
н
д
е
ро:
?
В
и
ж
у
,
вы
х
от
и
те
п
о
л
у
ч
и
ть
к
ом
п
е
н
са
ц
и
ю
з
а
в
а
ши
з
н
а
ни
я,
д
р
у
г
мо
й
.
Что
ж,
л
е
ч
е
ни
ю
к
а
к
ой
бол
езн
и
м
н
е
на
у
ч
и
ть
в
а
с в
о
бм
е
н
н
а р
е
ц
е
п
т
в
а
ш
и
х
т
а
л
и
с
м
а
н
ов для
ш
оу
-
б
и
з
н
еса
?
?
Я
и
са
м
п
р
е
к
р
ас
н
ы
й
л
е
к
а
р
ь
,
дон
Тор
ин
о.
Что
м
е
н
я
д
е
й
с
тв
и
т
е
л
ь
н
о
ин
т
е
р
е
с
у
е
т, т
а
к
это в
с
е
эти
ш
т
у
к
и
с
оборот
н
ям
и
.
?
Е
с
ли
бы
к
т
о
-
то
др
у
г
ой
п
о
п
ро
с
и
л
м
е
н
я
от
к
рыть
эт
о
т
се
к
р
е
т,
то
я
бы
тол
ьк
о
п
о
с
м
е
ял
с
я,
?
отв
е
т
и
л
дон
Тор
ин
о.
?
Но
в
ы
м
у
ц
р
ый
ч
е
ло
в
е
к
,
а
в
н
е
к
оторых
обл
ас
тях
д
а
же
бол
е
е
зн
а
ющ
ий
,
ч
е
м
я,
е
с
ли
с
у
д
и
ть
п
о
с
в
е
ч
е
ни
ю
в
а
ш
е
й
а
у
р
ы.
Я
д
у
м
а
ю,
что
с
мо
г
у
на
у
ч
и
ть
в
а
с
это
м
у
з
а
т
р
и
д
н
я.
?
И
м
е
нн
о
с
тол
ьк
о
вр
е
м
е
н
и
м
н
е
п
о
н
а
доб
и
т
с
я
для
того,
чтобы
на
у
ч
и
ть
в
а
с
из
готовл
ен
и
ю
т
е
х
а
м
у
л
е
тов,
к
оторые
в
а
с
т
а
к
ин
т
е
р
е
с
у
ют.
?
с
к
а
з
а
л я.
Мы
п
ож
а
ли
д
р
у
г д
р
у
г
у
р
у
ки
, и
ч
е
р
е
з
три
д
н
я
ка
ждый
и
з
н
а
с
п
о
л
у
ч
и
л то, что
х
от
е
л
?
.
П
а
др
ин
о
у
мол
к
.
М
н
е
с
т
а
ло
я
с
н
о,
что
д
а
л
ь
ше
говор
и
ть
он
н
е
с
о
б
и
р
ае
т
с
я,
и
я
п
р
ин
я
л
с
я
61
у
молять
е
го
п
родолж
и
ть
р
асс
к
а
з
. Но он
от
к
а
з
а
л
с
я.
?
Твои
род
и
т
е
ли
мо
г
у
т
с
к
ол
ьк
о
у
го
д
н
о
го
р
д
и
т
ь
с
я
тво
и
м
в
е
л
ик
ол
е
пн
ым
а
й
-
кь
ю,
м
а
лыш.
Но
ес
ть
в
е
щ
и
,
к
оторых
н
е
п
о
н
я
т
ь
се
м
и
л
е
т
н
е
м
у
м
а
л
ь
ч
и
к
у
,
каки
м
бы
с
мышл
е
н
ым
он
н
и
был.
К
то
м
у
ж
е
с
а
м
п
о
се
бе
ты
н
е
т
а
к
у
ж
и
у
м
е
н
.
Про
с
то
т
е
бе
п
ов
е
з
ло,
что
Об
а
т
а
ла
в
се
гда
с
то
и
т рядом с
тобой
и
ш
е
п
ч
е
т т
е
бе
н
а
у
ш
к
о
.
М
н
е
с
т
а
ло
г
р
у
с
т
н
о,
и
я
ч
у
ть
было
н
е
з
а
п
л
а
к
а
л,
в
е
дь
м
н
е т
а
к
х
от
е
ло
с
ь
на
у
ч
и
т
ь
с
я
п
р
е
вр
а
щ
а
т
ь
с
я
в
ф
и
л
и
на
.
З
а
м
е
т
и
в
мое р
а
з
о
ч
а
р
ов
а
ни
е
,
п
а
др
ин
о
п
огл
а
д
и
л
м
е
н
я
п
о
воло
са
м,
у
л
ыб
н
у
л
с
я и
с
к
а
з
а
л:
?
Я
п
о
к
а
н
е
мо
г
у
на
у
ч
и
ть
т
е
бя
п
р
е
вр
а
щ
а
т
ь
с
я
в
ф
и
л
ин
а
,
н
о
я
с
д
е
л
а
ю
о
д
и
н
ф
о
к
у
с
,
к
оторый
п
о
н
р
а
в
и
т
с
я
т
е
бе
н
е
м
е
нь
ш
е
.
С
е
го
д
н
я
п
о
с
ле
об
е
да
с
т
у
п
а
й
в
с
вящ
е
н
н
у
ю
ро
щ
у
,
т
у
д
а
, где
ты
у
ч
и
л
с
я
г
у
л
ять
с
н
оч
ь
ю,
и
п
о
сп
и
т
а
м
н
е
м
н
ого.
Я
с
д
е
л
а
л
т
а
к
,
к
а
к
м
н
е
было
в
е
л
е
н
о,
и
в
роще
м
н
е
п
р
и
с
ни
л
с
я
чр
е
з
выч
а
йн
о отч
е
тл
и
вый
с
о
н
.
В
этом
с
н
е
я
был
бол
ь
ш
и
м
ф
и
л
и
н
ом.
Я
л
е
т
а
л
п
о
в
се
м
у
о
с
тро
в
у
К
у
б
а
и
з
а
глядыв
а
л
в
д
е
р
е
в
н
и
и
город
а
,
к
оторых
ник
огда
п
р
е
жде
н
е
в
и
д
е
л.
Про
с
н
у
л
с
я
я
в
п
р
е
к
р
ас
н
ом
н
ас
тро
е
ни
и
,
довол
ьн
ый
т
е
м, что
х
о
ть
н
е
н
а
долго,
н
о в
с
е
-
т
ак
и
с
т
а
л ф
и
л
ин
ом. Прошло ч
е
тыре
год
а
,
п
р
е
жде
ч
е
м
п
а
др
ин
о о
п
я
ть
в
е
р
н
у
л
с
я к
этой
т
е
м
е
.
?
Из
тво
е
го
и
та
я
у
зн
а
л,
что
ты
н
е
о
с
т
а
н
е
ш
ь
с
я
н
а
К
у
б
е
.
По
к
а
ты
б
у
д
е
шь
з
а
мор
е
м,
я
п
о
к
и
н
у м
а
т
е
р
и
а
л
ьн
ый
м
и
р.
Поэто
м
у я
п
е
р
е
д
а
л
бол
ь
ш
и
н
с
тво
се
к
р
е
тов
Р
эю,
о
н
с
т
а
рше т
е
бя и
с
мож
е
т
л
у
чше
с
о
х
р
а
ни
т
ь
и
х
. Но од
н
а
жды
Р
э
й
, твой
с
т
а
рш
и
й
бр
а
т
п
о р
е
л
и
г
и
и
,
п
од
е
л
и
т
с
я
и
ми
с
тоб
о
й
.
?
Р
эй
был
н
а
д
ес
ять
л
е
т
с
т
а
рше
м
е
н
я
и
с
т
а
л
б
а
б
а
л
а
о
в
т
у
н
е
д
е
лю,
к
огда
я
с
д
е
л
а
л
с
я
са
н
т
е
ро.
Он
п
ро
и
с
х
о
д
и
л
и
з
се
м
ьи
,
н
ас
ч
и
тыв
а
в
ш
е
й
н
е
од
н
о
п
о
к
ол
е
ни
е б
а
б
а
л
а
о,
и
се
р
ь
е
зн
о
и
з
у
ч
а
л
И
ф
у
.
С
п
у
с
тя
годы
я
н
а
х
о
д
и
л
с
я
у
н
е
го
в
у
ч
е
ни
ч
е
с
тве
в
Новом Орл
еа
н
е
, где
п
од
и
м
е
не
м Ифы П. он
у
ж
е
с
т
а
л
мо
г
у
щ
ес
тв
е
нн
ым р
е
л
и
г
и
о
зн
ым
л
и
д
е
ром.
К
огда
м
н
е
п
о
к
а
з
а
ло
с
ь
,
что
н
ас
т
а
л
п
од
х
одящ
и
й
мом
е
н
т,
я
о
п
ять
с
п
ро
с
и
л
у
п
а
др
ин
о,
д
е
й
с
тв
и
т
е
л
ьн
о
л
и
он
м
о
г
п
р
е
вр
а
щ
а
т
ь
с
я в гр
и
ф
а
.
?
С
лово
?
д
е
й
с
тв
и
т
е
л
ьн
о
?
п
очти
н
и
ч
е
го
н
е
з
н
а
ч
и
т,
?
о
тв
е
т
и
л
п
а
д
р
ин
о.
?
Я
мог бы
р
асс
к
а
з
а
ть
т
е
бе
о
с
от
н
ях
л
юд
е
й
,
к
о
торые
п
ог
и
бли
в
обл
и
к
е
ж
и
вот
н
ы
х
.
Т
е
,
к
то
и
х
у
б
и
в
а
л,
н
е
зн
а
л
и
, что
пе
р
е
д
ни
ми
были
н
е
з
в
е
р
и
, а
люд
и
.
?
П
а
др
ин
о,
?
с
п
р
о
с
и
л
я,
?
н
ес
к
ол
ьк
о
л
е
т
н
а
з
а
д
ты
р
асс
к
а
з
а
л
м
н
е
,
к
а
к м
е
к
с
ик
а
н
с
ки
й
к
у
ра
нд
е
р
о
на
у
ч
и
л т
е
бя
п
р
е
вр
а
щ
а
т
ь
с
я в гр
и
ф
а
.
Ск
а
жи
м
не
, это
п
р
а
вд
а
?
П
а
др
ин
о
н
ес
к
ол
ьк
о р
а
с
се
рд
и
л мой
во
п
ро
с
. Он
отв
е
т
и
л:
?
Д
а
в
а
й
вот
к
а
к
н
а
э
то
п
о
с
мотр
и
м.
Е
с
ли
р
я
дом
с
тобой
к
огд
а
-
ни
б
у
дь
о
к
а
ж
е
т
с
я гр
и
ф,
н
е
об
и
ж
а
й
е
го,
п
о
то
м
у
что
в
этот
мом
е
н
т
о
н
,
в
о
з
мож
н
о,
б
у
д
е
т
п
ыт
а
т
ь
с
я
п
омочь
т
е
б
е
. Е
с
ли
ты
п
р
и
ч
и
ни
ш
ь
е
му
в
р
е
д, то ты
п
р
и
ч
и
ни
ш
ь
вр
е
д и
м
н
е
.
М
н
ог
и
е
годы
п
о
с
ле
того,
к
а
к
в
1966
го
д
у я
э
м
и
гр
и
ров
а
л
в
С
о
е
д
ин
ен
н
ые
Шт
а
ты,
я
р
а
з
мышлял
о
том,
что
в
ш
у
т
к
у
н
а
з
ыв
а
л
?
в
о
п
ро
с
ом
об
оборот
н
я
х
?
.
В
1972
го
д
у я
рыб
а
ч
и
л
н
а
о
з
е
ре По
н
ш
а
ртрэн
в Но
в
ом Орл
е
а
н
е с Ифой
П.
Тогда я
и
п
о
л
у
ч
и
л
отв
е
т
н
а этот
во
п
ро
с
. Ифа
П.
с
к
а
з
а
л м
н
е
:
?
М
е
к
с
ик
а
н
е
ц
н
а
у
ч
и
л
н
а
ш
е
го
п
а
др
ин
о
т
е
х
н
и
к
е
са
моото
ж
д
ес
твл
е
ни
я
с о
п
р
е
д
е
л
е
нн
ым
ж
и
вот
н
ым.
Т
у
т
в
с
е
д
е
ло
в
оч
е
н
ь
с
и
л
ь
н
ой
с
о
с
р
е
до
т
оч
е
нн
о
с
ти
н
а
од
н
о
й мы
с
л
и
.
?
И
в
с
е
м
е
к
с
ик
а
н
с
ки
е
к
у
ра
нд
е
рос
у
м
е
ют
п
р
е
вр
а
щ
а
т
ь
с
я
в
ж
и
вот
н
ых?
?
с
п
ро
с
и
л
я
друга.
?
По словам падрино, дон Торино не был курандеро. Он был... ммм... не м
огу
с
к
а
з
а
ть
т
е
бе
это
с
лово.
Об
е
щ
а
л
п
а
др
ин
о,
что
ник
огда
н
е
п
о
в
торю
е
го.
?
(Н
ес
к
ол
ьк
о
л
е
т
с
п
у
с
тя
я
у
зн
а
л,
что
с
л
о
во,
к
оторое
н
е
х
от
е
л
п
р
о
из
н
о
с
и
ть
Ифа
П.,
было
?
ч
е
лов
е
к
-
д
ь
яво
л
?
).
?
В
об
щ
е
м,
он
был
к
о
е
-
к
е
м
д
р
у
г
и
м.
Д
о
н
Тор
ин
о
р
асс
к
а
з
а
л
п
а
др
ин
о,
что
мож
н
о
до
с
т
и
г
н
у
ть
о
с
обого
из
м
е
н
е
нн
ого
с
о
с
тоя
ни
я,
ес
ли
вы
пи
ть
н
ас
той
и
з
в
а
р
е
н
ых
гр
и
бов
и
к
ор
н
е
й
о
п
р
е
д
е
л
е
нн
ого рода
и
п
ро
п
е
ть
с
п
ец
и
а
л
ьн
ые
и
н
д
е
й
ск
и
е
з
а
к
л
ин
ан
и
я.
С
п
омощ
ь
ю этого
с
п
о
с
оба воля
ч
е
лов
е
к
а о
к
а
з
ыв
ае
т
с
я
в
н
у
три
ж
и
в
о
т
н
ого.
Т
е
п
е
рь этот
ч
е
лов
е
к
в
и
д
и
т гл
а
з
а
ми
ж
и
вот
н
ого,
х
о
д
и
т,
л
е
т
ае
т
и
п
л
а
в
ае
т
в
ш
к
у
ре
ж
и
вот
н
ого.
Жи
вот
н
ое
с
т
а
н
ов
и
т
с
я ч
е
м
-
то
вро
д
е т
е
л
е
к
а
м
е
ры:
то,
что
о
н
о
в
и
д
и
т,
п
е
р
е
д
ае
т
с
я
т
е
б
е
.
Д
р
у
г
и
ми
с
ло
в
а
м
и
,
п
ро
и
с
х
од
и
т
а
б
с
олю
т
н
о
е
с
а
моотожд
ес
тв
л
е
ни
е
с
о
п
р
е
д
е
л
е
нн
ым
ж
и
вот
н
ым.
Е
с
ли
в
это вр
е
мя
с эт
и
м
62
ж
и
вот
н
ым чт
о
-
то
с
л
у
ч
и
т
с
я,
то
ч
е
лов
е
к
п
о
л
у
ч
и
т
си
л
ьн
е
й
ш
е
е
н
е
рв
н
ое
п
отря
се
ни
е
и
,
во
з
мож
н
о,
у
м
р
е
т.
Т
а
к
вот
в
ч
е
м было
д
е
ло! И
з
м
е
н
е
нн
ое
с
о
с
тоя
ни
е
,
с
в
е
р
х
ч
у
в
с
т
в
и
т
е
л
ьн
ы
й
в
и
д т
е
л
е
п
а
т
ии
.
В
н
е
з
а
пн
о
в
е
ра в то, что
ч
е
лов
е
к
мож
е
т
п
р
е
вр
а
щ
а
т
ь
с
я в
ж
и
вот
н
о
е
,
п
о
к
а
з
а
л
ас
ь м
н
е
н
е
т
а
к
ой
у
ж
н
е
обо
с
н
ов
а
нн
о
й
.
Р
а
з
ве
ч
е
лов
е
к
н
е
мож
е
т
п
о
т
е
л
е
фо
н
у
п
е
р
е
д
а
в
а
ть
с
вой голос
з
а
ты
с
ячи
к
и
лом
е
тров?
Я
н
ес
м
е
т
н
ое
ч
и
с
ло
р
а
з
был
с
в
и
д
е
т
е
л
е
м
того,
что
с
к
е
п
т
и
к
и
н
а
з
ыв
а
ют
?
т
а
к
н
а
з
ыв
а
е
мыми
с
в
е
р
х
ъ
ес
т
ес
тв
е
н
н
ыми
явл
е
ни
ям
и
?
.
И
это
н
овое от
к
ры
т
и
е я
с
ч
е
л
с
о
в
е
рш
е
нн
о
н
орм
а
л
ьн
ым и
в
п
о
л
н
е
объя
сн
и
мым.
Не
т
а
к
д
а
в
н
о
я
в
с
тр
е
т
и
л
п
о
с
л
е
дов
а
т
е
л
ь
н
и
ц
у
м
е
к
с
ик
а
н
с
к
ого
?
ч
е
л
о
в
е
к
а
-
д
ь
явол
а
?
,
к
отор
а
я
зн
а
ла
о
е
го
щ
е
дро
с
ти
к
мо
е
м
у
па
др
ин
о.
О
н
а
объя
с
ни
ла
м
н
е
,
п
оч
е
м
у
Тор
ин
о
от
к
рыл
мо
е
м
у
д
у
х
ов
н
ом
у
н
ас
т
а
в
ни
к
у т
а
к
у
ю
в
е
л
и
к
у
ю
т
а
й
н
у
.
?
Т
ор
ин
о
д
е
й
с
т
в
и
т
е
льн
о
был
ч
е
лов
е
к
ом
-
д
ь
яволом
(
d
iabl
e
r
o
)?,
?
с
ообщ
и
ла
о
н
а
.
?
Но
ч
е
ло
в
е
к
-
д
ь
явол
н
е
обя
з
а
т
е
л
ьн
о
долж
е
н
быть
з
лым.
Это
п
ро
с
то
ч
е
лов
е
к
,
к
ото
р
ый
у
м
е
е
т
п
р
е
вр
а
щ
а
т
ь
с
я
в
ж
и
вот
н
о
е
.
То
р
и
н
о
люб
и
л
?
да
и
се
й
ч
а
с
люб
и
т
?
ч
и
т
а
ть
и
у
зн
а
в
а
ть
н
овое
о
том,
к
а
к
е
в
ро
п
е
йц
ы
п
ов
л
и
яли
н
а
ц
в
е
т
н
ы
х
.
М
н
ого
л
е
т
он
и
з
у
ч
а
л,
к
а
к
е
го
н
а
р
о
д,
ин
д
е
йц
ы,
п
о
л
н
о
с
т
ь
ю
и
с
ч
е
з
с
К
а
р
и
б
с
ки
х
о
с
тровов
и
к
а
к
а
фр
ик
а
нц
ы
с
у
м
е
ли
с
о
х
р
а
ни
ть
с
вою
к
у
л
ь
т
у
р
у
н
а
К
у
бе
и
в
Б
р
а
зи
л
ии
.
О
н т
а
к
же
ч
и
т
а
л
о
п
л
е
м
е
н
и Л
е
о
п
а
рдов
и
з
К
а
л
а
б
а
ра
и
об
и
х
к
у
б
ин
с
к
и
х
п
отом
к
а
х
,
к
о
торые
в л
е
о
п
а
рдов
п
р
е
вр
а
щ
а
т
ьс
я
р
а
з
у
ч
и
л
и
с
ь
.
Тор
ин
о
о
б
у
ч
и
л
Х
у
а
н
а
с
в
о
е
м
у
ис
к
у
сс
т
в
у
,
п
ото
м
у что т
а
к
он
с
мог
в
е
р
н
у
ть
н
а
ро
д
у
Л
е
о
п
а
рдов
ч
ас
ть
того, что о
н
и
п
о
т
е
ря
л
и
?
.
И
с
тор
и
я
о
п
од
а
р
к
е Тор
ин
о
мо
е
м
у
у
ч
и
т
е
лю
в
ес
ь
ма
п
о
к
а
з
а
т
е
л
ьн
а
.
О
н
а
п
о
к
а
з
ыв
ае
т
готов
н
о
с
ть
п
р
е
д
с
т
а
в
и
т
е
ля
од
н
ого
т
у
з
е
м
н
ого
н
а
рода д
е
л
и
т
ь
с
я
т
е
м,
что
о
н
,
во
з
мож
н
о,
с
ч
и
т
ае
т
с
во
и
м
в
е
л
и
ч
а
й
ш
и
м
с
о
к
ров
и
щ
е
м,
с
п
р
е
д
с
т
а
в
и
т
е
л
е
м
д
р
у
г
ой
т
у
з
е
м
н
ой
к
у
л
ь
т
у
р
ы
. О
н
а
т
а
к
же
с
в
и
д
е
т
е
л
ьс
т
в
у
е
т
о
том,
что
у о
ч
е
н
ь
р
а
зн
ы
х
н
а
родов
е
с
ть
н
е
к
оторые
общ
и
е в
е
ров
а
ни
я.
Т
а
к
н
а
з
ыв
а
е
мый
во
п
рос об
обо
р
от
н
я
х
,
н
а
п
р
и
м
е
р,
п
од
н
и
м
а
л
с
я
в
с
а
а
м
с
ки
х
, ф
ин
ски
х
,
се
в
е
ро
а
зи
а
т
с
к
и
х
,
ин
д
е
й
ски
х
,
а
ф
р
и
ка
н
с
к
и
х
л
е
г
е
н
д
а
х
, а
т
ак
же
в
м
и
ф
а
х
И
н
д
и
и
и
Б
ор
н
е
о. Он
с
у
щ
ес
т
в
у
е
т
и
в
п
р
омышл
е
нн
о р
а
з
в
и
тых
с
тр
а
н
а
х
, в
к
оторых
лю
д
и
ч
ас
то
з
а
быв
а
ют,
к
а
к т
ес
н
о
мы
н
а
са
мом
д
е
ле
с
вя
зан
ы
с
з
е
мл
е
й и
к
а
к
п
е
р
е
п
л
е
т
е
н
ы
в
с
е
н
а
ши
с
у
д
ь
бы.
К
а
к
говор
и
л
п
а
др
ин
о:
?
Н
е
у
б
и
в
а
й
м
у
х
у б
е
з
п
р
и
ч
ин
ы.
Н
ик
о
г
да
н
е
зн
ае
ш
ь
,
что
з
а вл
ас
т
е
л
и
н
в
н
е
й
с
к
рыв
ае
т
с
я
?
.
Довол
ьн
о
н
е
я
с
н
а
я
п
оговор
к
а
, т
е
ряющ
а
я
п
ри
п
е
р
е
воде ч
ас
ть
с
во
е
го
с
м
ы
с
л
а
.
В
н
е
й
говор
и
т
с
я
о
пи
щ
е
вой
ц
е
п
и
и
о
том,
что
мы
н
е
долж
н
ы
с
т
а
ть
п
р
и
ч
и
н
ой
вым
и
р
ан
и
я т
е
х
и
ли
ин
ы
х
в
и
дов
ж
и
вот
н
ы
х
.
Ве
дь
мож
е
т
т
а
к
п
о
л
у
ч
и
т
ь
с
я,
что
к
а
к
о
й
-
н
и
б
у
дь
к
а
ж
у
щ
ий
с
я
н
е
зн
а
ч
и
т
е
л
ьн
ым в
и
д
о
к
а
ж
е
т
с
я
гл
а
в
н
ым
к
а
м
н
е
м в
ф
у
н
д
а
м
е
н
те
пи
р
а
м
и
ды,
н
а
в
е
рш
ин
е
к
оторой
мы б
а
л
а
н
с
и
р
у
е
м.
63
ГЛ
А
В
А 11
Э
В
Е
О
Р
ИША:
ИСПО
Л
Ь
ЗО
В
А
Н
ИЕ
Т
Р
АВ
И
Р
АС
ТЕ
НИЙ В
САН
ТЕ
Р
ИИ
В этой
гл
а
ве
с
од
е
р
ж
а
т
с
я
с
в
е
д
е
ни
я,
п
о
л
у
ч
е
н
н
ые
м
н
ою
в
р
е
з
у
л
ь
т
а
те
долг
и
х
л
е
т о
б
у
ч
е
ни
я
у
м
н
ог
и
х
зна
ющ
и
х
л
юд
е
й
.
С
е
й
ч
а
с
я
у
ж
е
н
е
п
ом
н
ю,
к
то
и
з
ни
х
что
и
к
огда
с
к
а
з
а
л.
Од
н
а
к
о
т
р
и
ч
е
л
ов
е
к
а
з
ас
л
у
ж
и
в
а
ют
о
с
обой
бл
а
год
а
р
н
о
с
ти
з
а
т
о,
что
б
ес
к
оры
с
т
н
о
п
од
е
л
и
л
и
с
ь
с
о
м
н
ой
с
во
и
м
др
а
го
ц
е
нн
ым
зн
ан
и
е
м.
Это
б
а
б
а
л
а
о
Х
у
а
н
Г
а
р
с
и
я,
П
а
к
о
К
у
эв
а
с и
н
е
з
а
бв
е
нн
а
я
Ам
а
н
да
Гом
е
с
и
з
М
а
н
т
и
л
ьи
.
Сп
ас
и
бо
и
м
и
м
и
р
п
р
а
ху
и
х
.
Вс
е
с
а
н
т
е
ро
у
м
е
ют
л
е
ч
и
ть
тр
а
в
а
м
и
,
а
н
е
к
ото
р
ые
обл
а
д
а
ют
п
о
и
с
т
ин
е
у
д
и
в
и
т
е
л
ьн
ым
зн
ан
и
е
м
м
е
д
ицин
ски
х
с
во
й
с
тв
р
ас
т
е
ний
.
Любо
й
,
х
отя
бы
п
ов
е
р
х
н
о
с
т
н
о
з
н
а
к
омый
с
са
н
т
е
р
и
е
й
ч
е
лов
е
к
с
л
ы
ш
а
л о я
к
обы
ч
у
д
ес
н
ы
х
и
с
ц
е
л
е
ни
я
х
,
с
ов
е
рш
е
нн
ы
х
са
н
т
е
ро
п
о
с
ле того,
к
а
к
тр
а
д
ици
о
н
на
я
м
е
д
и
ц
и
н
а
с
очла
с
л
у
ч
а
й
б
е
зн
а
д
е
ж
н
ым.
Од
н
а
к
о
са
н
т
е
р
и
я
н
е отв
е
рг
ае
т
на
у
к
у
.
С
а
н
т
е
ро
мож
е
т
п
ор
е
к
ом
е
н
д
о
в
а
ть
к
л
и
ен
т
у
с
д
е
л
а
ть
о
п
е
р
а
ци
ю
и
ли
п
р
о
й
ти любое
д
р
у
гое
тр
а
д
ици
о
нн
ое
л
е
ч
е
ни
е
,
н
о
п
е
р
е
д
эт
и
м
д
ас
т
е
м
у вы
пи
ть
ом
и
е
ро,
м
а
г
и
ч
ес
к
ого
тр
а
вя
н
ого
н
ас
тоя.
И
н
огда л
е
ч
е
ни
е с
п
ом
ощ
ь
ю
са
н
т
е
р
и
и
п
омог
ае
т
из
б
е
ж
а
ть
вр
а
ч
е
б
н
ого
(в
ч
ас
т
н
о
с
ти
х
и
р
у
рг
и
ч
е
с
к
ого)
в
м
е
ш
а
т
е
л
ь
с
тв
а
.
Н
ап
р
и
м
е
р,
в
1984
го
д
у я
в
е
л
н
а
р
а
д
и
о
то
к
-
ш
о
у и
о
д
н
а
жды
п
рямо в
эф
и
ре
п
от
е
рял г
о
ло
с
. М
н
е
с
т
а
ло
м
у
ч
и
т
е
л
ьн
о б
о
л
ьн
о р
а
з
гов
а
р
и
в
а
т
ь
.
Отол
а
р
ин
голог
с
к
а
з
а
л,
что
м
н
е
н
у
ж
н
а
с
роч
н
а
я
о
п
е
р
а
ци
я.
Но
моя
м
а
м
а
с
д
е
л
а
ла
н
ас
той
и
з
са
мых
обы
кн
ов
е
нн
ы
х
с
ор
н
я
к
ов,
к
оторый
о
н
а
н
а
з
ыв
а
ла
rom
e
rill
o
.
Н
ес
к
ол
ьк
о
д
н
е
й
я
п
оло
с
к
а
л
и
м горло, и
г
о
лос
к
о м
н
е
в
е
р
н
у
л
с
я.
В
50
-
е
годы
с
од
н
ой
ж
е
н
щ
ин
о
й
п
о
и
м
е
н
и
Эл
е
н
а
п
ро
и
з
ош
е
л
с
л
у
ч
а
й
,
к
огда
с
п
омощ
ь
ю
са
н
т
е
р
и
и
б
ы
ло
н
е
й
тр
а
л
и
з
ов
а
н
о
д
ейс
тв
и
е
п
орч
и
,
м
е
ш
а
вш
е
й
вр
а
ч
а
м
с
п
р
а
в
и
т
ь
с
я
с
е
е
бол
е
знь
ю.
Эл
е
н
а
б
ы
ла
з
а
м
у
ж
е
м
у
ж
е
в
т
е
ч
ени
е
п
я
т
н
а
д
ц
а
т
и
л
е
т,
к
о
гда
н
а
ч
а
ла
з
а
м
е
ч
а
ть
с
тр
а
нн
ые
п
е
р
е
м
е
н
ы
в
п
ов
е
д
е
ни
и
м
у
ж
а
.
Он
с
т
а
л
п
о
з
д
н
о
п
р
и
х
о
д
и
ть домо
й
,
а
е
го
од
е
жда была
п
ро
п
и
т
а
н
а
к
а
ки
м
-
то
н
е
обыч
н
ым
а
ром
а
том.
Эл
е
н
а
п
ыт
а
л
ас
ь
н
е
обр
а
щ
а
ть
н
а
это в
ни
м
а
ни
я,
н
а
д
е
я
с
ь
,
что
в
с
е
р
е
ш
и
т
с
я
с
а
мо
с
об
о
й
.
Но
до
н
е
е
с
т
а
ли
до
х
од
и
ть
с
л
у
х
и
,
что
у
е
е
м
у
ж
а
ро
м
а
н
с
г
а
и
тя
н
к
о
й
,
и
с
п
ов
е
д
у
ющ
е
й
р
е
л
и
г
и
ю
во
д
у
н
,
к
ото
р
у
ю
м
н
ог
и
е
к
у
б
инц
ы
н
е
в
е
р
н
о
отожд
ес
твл
я
ют
с
ч
е
р
н
ой
м
а
г
и
е
й
.
Эл
е
н
а б
ыла
ч
е
р
н
о
к
ож
е
й
,
н
о
ник
огда
н
е
п
р
ин
а
дл
е
ж
а
ла
н
и
к
о
д
н
ой
и
з
а
фр
о
-
к
у
б
ин
с
ки
х
р
е
л
и
г
ий
.
Од
н
а
жды
о
н
а
с
ъ
е
ла гр
е
йп
ф
р
у
т,
п
р
ин
есе
нн
ы
й
м
у
ж
е
м,
и
е
й
вд
р
у
г
с
т
а
ло
о
ч
е
н
ь
п
л
о
х
о.
Ее
п
р
и
шло
с
ь
с
роч
н
о
до
с
т
а
в
и
ть
в бол
ь
н
и
ц
у
.
В
отд
е
л
е
ни
и
с
к
орой
п
омо
щ
и
ж
и
вот Эл
е
н
ы
р
а
з
д
у
л
с
я
до
н
е
в
е
ро
ят
н
ых
р
а
з
м
е
ров.
Л
у
чш
и
е в
р
а
чи
Г
а
в
а
н
ы
н
е
зн
а
л
и
,
что
д
е
л
а
т
ь
.
О
н
и
н
е
з
н
а
л
и
,
к
а
к
о
й
д
и
а
г
н
оз
п
о
с
т
а
в
и
т
ь
Эл
е
н
е
, и
у
ж т
е
м бол
е
е
н
е
зн
а
л
и
,
к
а
к
е
е л
е
ч
и
т
ь
. Н
е
с
к
ол
ьк
о
д
н
е
й
ж
е
н
щ
и
н
а была
н
а гр
а
н
и
ж
изн
и
и
с
м
е
рт
и
.
К
огда
е
е ж
и
в
о
т
в
з
д
у
л
с
я
до
т
а
к
ой
с
т
еп
е
н
и
,
что
готов
был
в
от
-
в
от
ло
п
н
у
т
ь
,
с
е
м
ь
ю Эл
е
н
ы
п
о
п
ро
с
и
л
и
п
р
и
й
ти
н
а
вр
а
ч
е
б
н
ый
с
ов
е
т.
С
а
мый
с
т
а
рш
и
й
и
з
тр
е
х
п
р
ис
у
т
с
т
в
у
ющ
и
х
н
а
с
ов
е
те
в
р
а
ч
е
й
с
к
а
з
а
л,
ч
то
ни
ч
е
го
у
ж
е
н
е
л
ьз
я
с
д
е
л
а
ть
и
что Эл
е
н
е
о
с
т
а
ло
с
ь
ж
и
ть
в
с
е
г
о
н
ес
к
ол
ьк
о ч
ас
ов. П
о
с
ле
того
к
а
к
он
вм
е
с
те
с
о
с
во
и
м
молодым
п
омощ
ник
ом
п
о
к
и
н
у
л
к
а
б
ин
е
т,
о
с
т
а
вш
и
й
с
я
с
се
м
ь
е
й
ж
е
н
щ
ин
ы
вр
а
ч,
ч
е
р
н
о
к
ож
и
й
молодой
ч
е
лов
е
к
,
с
к
а
з
а
л:
?
У
м
е
н
я
мо
г
у
т
быть
н
е
п
р
и
ят
н
о
с
ти
и
з
-
з
а того,
что
я
се
й
ч
а
с
в
а
м
с
к
а
ж
у
.
Но
м
н
е
к
а
ж
е
т
с
я, что
у
не
е
н
е
обыч
н
а
я бол
е
знь
,
ес
л
и
вы
п
о
ни
м
ае
т
е
, что я
64
и
м
е
ю
в в
и
д
у
.
Н
а в
а
ш
е
м
м
ес
те я
б
ы
п
о
и
с
к
а
л
п
о
мощи
ин
ого
род
а
?
.
О
д
и
н
и
з
род
с
тв
е
н
н
ик
ов
Эл
е
н
ы,
в
е
р
у
ющ
и
й
в
са
н
т
е
р
и
ю,
с
р
а
з
у
п
о
н
ял
о
с
торож
н
ые
с
лова
м
олодого
до
к
тор
а
.
От
р
е
ш
и
мо
с
ти
Эл
е
н
ы
н
е
п
р
и
б
е
г
а
ть
к
с
р
е
д
с
тв
а
м
са
н
т
е
р
и
и
н
е о
с
т
а
ло
с
ь
и
с
л
е
да
п
е
р
е
д
л
иц
ом
н
е
м
и
н
у
е
мой
с
м
е
рт
и
.
Р
о
д
с
тв
е
нн
и
к
и
вы
з
в
а
ли
к
н
е
й
К
о
н
ч
у
,
л
е
г
е
н
д
а
р
н
у
ю
с
а
н
т
е
р
у и
ц
е
л
и
т
е
л
ь
ни
ц
у
.
На
фо
н
е
х
орошо
од
е
тых
д
р
у
з
е
й
и
род
с
тв
е
нник
ов,
д
е
ж
у
р
и
вш
и
х
у
п
о
с
т
е
ли
Эл
е
н
ы, б
е
л
а
я
ж
е
н
щ
ин
а
в
из
н
ош
е
нн
ой
од
е
жде
выгляд
е
ла
оч
е
н
ь
с
тр
а
нн
о.
На
е
е
л
иц
е
были
с
тр
а
ш
н
ые
с
л
е
ды
п
ро
каз
ы,
и
н
е
к
оторые
и
з
п
р
ис
у
т
с
т
в
у
ющ
и
х
с
отвр
а
щ
е
ни
е
м
отв
е
р
н
у
л
и
с
ь
.
К
о
н
ча
п
р
и
б
л
и
з
и
л
ас
ь
к
Эл
е
н
е
,
т
е
ло
к
оторой
к
это
м
у вр
е
м
е
н
и
п
об
а
гров
е
ло,
и
с
к
а
з
а
л
а
:
?
Эти вр
а
чи
н
е мо
г
у
т
п
ом
оч
ь
т
е
б
е
,
д
е
в
о
ч
к
а
.
Ты
с
т
а
ла
ж
е
ртвой
б
у
р
у
нд
а
н
га,
п
орч
и
.
Твой
м
у
ж
п
р
ин
е
с
ф
р
у
к
ты,
п
р
е
д
на
зн
а
ч
е
нн
ые
для
т
е
бя, в
дом
с
во
е
й
любов
н
и
ц
ы.
О
н
а
з
л
а
я
бр
ух
а
(
к
ол
д
у
нь
я).
В
о
с
п
ол
ьз
ов
а
вш
и
с
ь
у
доб
н
ым
м
о
м
е
н
том,
о
н
а в
п
ры
с
н
у
ла во
ф
р
у
к
ты
яд
и
з
с
у
ш
е
н
ой
ж
а
бы.
Поэто
м
у ты
и
р
а
з
д
у
л
ас
ь
,
к
а
к
ж
а
б
а
?
.
Пош
а
р
и
в
в
гря
зн
ом
х
олщовом
м
е
ш
к
е
,
К
о
н
ча
выт
а
щ
и
ла
и
з
н
е
г
о
т
е
м
н
о
-
з
е
л
е
н
у
ю
б
у
ты
л
оч
к
у с
к
а
к
о
й
-
то
ж
и
д
к
о
ст
ь
ю.
?
К
а
жд
о
е
у
тро
п
е
й
п
о два
гло
т
к
а
до
т
ого,
к
а
к
вы
п
и
ть
чт
о
-
то
е
щ
е
.
Это
?
ом
и
е
ро,
с
вящ
е
нн
а
я
ж
и
д
к
о
с
т
ь ор
и
ш.
О
н
а
из
готовл
е
н
а
и
з
тр
а
в
и
в
с
я
ки
х
п
ро
ч
и
х
ин
гр
е
д
и
ен
тов,
о
к
о
т
орых
т
е
бе
зн
а
ть
н
е обя
з
а
т
е
л
ьн
о.
Гл
а
в
н
о
е
,
п
е
й
е
е
т
а
к
,
к
а
к
я
т
е
бе
с
к
а
з
а
л
а
.
К
огда
ж
и
д
к
о
с
ть
в
б
у
т
ыл
к
е
з
а
к
о
н
ч
и
т
с
я,
ты
б
у
д
е
ш
ь
п
о
л
н
о
с
т
ь
ю
з
доров
а
?
.
Р
од
с
тв
е
нн
и
ц
а
,
к
ото
р
а
я
п
р
и
в
е
ла
са
н
т
е
р
у
,
п
о
п
ыт
а
л
ас
ь
в
с
у
н
у
ть
е
й
в
р
у
к
у
б
а
нкн
о
т
у в
п
ят
ь
д
ес
ят
п
ес
о,
н
о
К
о
н
ча
о
т
к
а
з
а
л
ас
ь
,
с
к
а
з
а
в:
?
З
а
с
вои
у
с
л
у
ги
мо
г
у в
з
ять
тол
ьк
о
од
и
н
долл
а
р
и
п
ять
ц
е
н
тов.
Но
к
огда
Эл
е
н
е
с
т
а
н
е
т
л
у
чш
е
,
п
у
с
ть
о
н
а
п
р
ин
есе
т
ц
в
е
ты и
с
в
е
чи
н
а
а
лт
а
рь
мо
и
м
са
н
то
с
?
.
Почти
с
р
а
з
у
п
о
с
ле
эт
о
го
з
доров
ь
е
Эл
е
н
ы
п
о
шло
н
а
п
о
п
р
а
в
к
у
.
З
а
с
е
мь
д
н
е
й
о
н
а вы
пи
ла
в
с
е
д
у
р
н
о
п
а
х
н
у
щ
е
е
,
м
у
т
н
ое
с
од
е
рж
и
мое
б
у
тыл
ки
,
а
н
а
с
л
е
д
у
ю
щ
у
ю
н
очь
и
з
н
е
е вышло
бол
е
е
50
л
и
тров т
а
к
ой
же
д
у
р
н
о
п
а
х
н
у
щ
е
й
ж
и
д
к
о
с
ти
?
п
о
с
лов
а
м о
к
а
за
вш
е
й
с
я рядом
с
в
и
д
е
т
е
л
ьн
и
ц
ы,
ж
и
д
к
о
с
т
ь
была
?
в
точ
н
о
с
ти
к
а
к
ом
и
е
р
о
?
.
Д
ва
д
н
я
с
п
у
с
тя
Эл
е
н
а в
се
м
вр
а
ч
а
м
н
а
у
д
и
вл
ени
е вышла
и
з
бол
ьни
ц
ы. О
н
а
у
в
е
ров
а
л
а в
с
а
н
т
е
р
и
ю
и
от
п
р
а
в
и
л
ас
ь
к
К
о
н
че
п
ро
с
и
ть
о
п
о
с
вящ
е
нии
.
К
у
д
и
вл
е
ни
ю
Э
л
е
н
ы,
К
о
н
ча от
к
а
з
а
ла
ей
:
?
О
р
и
ши
н
е
х
отят т
е
бя.
Мож
е
шь
п
од
н
о
си
ть
и
м
ц
в
е
ты
и
пи
щ
у
,
н
о
с
т
а
ть
са
н
т
е
рой
т
е
бе
н
е
с
у
ж
д
е
н
о
?
.
П
о
с
ле этого
с
л
у
ч
а
я Эл
е
н
а
е
щ
е
н
е
р
а
з
обр
а
щ
а
л
ас
ь
к
К
о
н
че
з
а
с
ов
е
том.
Р
А
С
ТЕНИЯ
И
О
Р
ИШИ
Л
и
д
и
я
К
а
бр
е
ра
н
а
з
в
а
ла
с
вой
мо
н
у
м
е
н
т
а
л
ьн
ый
т
р
у
д
о
р
ас
т
е
ни
ях
в
са
н
т
е
р
и
и
?
El
Mon
t
e
?
(
?
Н
е
во
з
д
е
л
а
нн
а
я
з
е
мл
я
?
),
т
а
к
к
а
к
и
м
е
нн
о
в
д
и
к
и
х
,
п
у
с
ты
нн
ых
к
р
а
ях
х
р
ан
и
т
са
н
т
е
р
и
я
с
в
о
и
т
а
йн
ы
1
.
Р
ас
т
е
ни
я, в
о
с
об
е
нн
о
с
ти
тр
а
вы,
?
не
отъ
е
мл
е
м
а
я
ч
ас
ть
к
а
ждого
са
н
т
е
р
и
а
н
с
к
ого
р
и
т
у
а
л
а
.
С
об
с
тв
е
нн
о
говоря,
о
н
и
и
гр
а
ют
в
э
той
р
е
л
и
г
и
и
гор
а
з
до
б
ол
е
е
в
а
ж
н
у
ю
рол
ь
,
н
е
ж
е
л
и
ж
е
ртво
п
р
ин
о
ш
е
ни
я
ж
и
вот
н
ы
х
.
С
ч
и
т
ае
т
с
я,
что
к
а
жд
о
е р
а
с
т
е
ни
е
п
р
ин
а
дл
е
ж
и
т
о
п
р
е
д
е
л
е
нн
о
м
у ор
и
ше
(
и
ли
с
р
а
з
у
н
ес
к
ол
ьки
м
ор
и
ш
а
м).
Е
с
ли
р
а
с
т
е
ни
е
п
р
и
м
е
н
яют
в
м
е
д
ицин
ски
х
и
ли
р
и
т
у
а
л
ьн
ых
ц
е
л
я
х
,
са
н
т
е
ро
долж
е
н
з
н
а
т
ь
,
к
а
к
о
м
у
о
р
и
ше
мол
и
т
ь
с
я
в
том
и
ли
ин
ом
с
л
у
ч
ае
.
Ка
ждо
м
у ор
и
ше
п
р
ин
а
дл
е
ж
а
т
с
вои
р
ас
т
е
ни
я,
н
о
н
а
д
в
се
ми
р
ас
т
е
ни
ями
вл
ас
т
в
у
ют два
ор
и
ши
?
И
н
ле
и
О
са
ин
.
С
т
а
рые
са
н
т
е
ро
р
а
с
с
каз
ыв
а
ли
м
н
е
, что
п
е
рв
о
н
а
ч
а
л
ьн
о в
се
ми
р
а
с
т
е
н
и
ями
вл
а
д
е
л И
н
л
е
,
н
о
п
о
з
же
он
у
с
т
у
пи
л
с
вою вл
ас
ть
О
с
а
ин
у
.
О
са
и
н
обл
а
д
а
л
бол
е
е
ш
и
ро
ки
ми
з
н
а
ни
ями о
м
а
г
и
ч
е
с
ки
х
с
во
й
с
тв
а
х
р
ас
т
е
ний
,
а И
н
ле
зн
а
л
тол
ьк
о
о
ц
е
л
е
б
н
ых
с
во
й
с
тв
а
х
тр
а
в
2
.
И
н
ле
с
ч
и
т
ае
т
с
я
н
е
в
е
роят
н
о
мо
г
у
щ
е
с
тв
е
нн
ым
ор
и
ш
е
й
,
р
е
д
к
о
в
се
ляющ
и
м
с
я в
с
во
и
х
п
оч
и
т
а
т
е
л
е
й
.
Л
и
д
и
я
К
а
бр
е
ра
у
п
ом
ин
ае
т
о
с
у
щ
ес
тво
в
а
в
ш
е
м
в
X
I
X
в
е
к
е
о
бщ
ес
тве
л
е
с
б
и
я
н
о
к
,
п
о
к
ло
н
яв
ш
и
х
с
я
И
н
л
е
3
.
От
с
во
и
х
жр
е
ц
ов
и
ж
р
и
ц
(обя
з
а
т
е
л
ь
н
о
ж
ен
щ
ин
,
у
к
оторых
у
же
н
ас
т
у
пи
ла м
е
н
о
па
у
за
)
И
н
ле тр
е
б
у
е
т
п
оло
в
ого
во
з
д
е
рж
а
ни
я.
Оч
е
в
и
д
н
о,
у
п
омя
н
у
тые
К
а
бр
е
рой
1
Lydia Cabrera
. El Monte. Miami: Collection del chichereku, 1986.
2
Nicolas V
alentin Angarica
. Manual del Orihate, Religion Lucumi. Havana, 1955. P. 22.
3
Cabrera.
P. 58.
65
ж
е
н
щ
ин
ы
н
е
д
у
м
а
ли
о
том,
что
и
х
се
кс
у
а
л
ьн
ые
у
т
е
х
и
шли
вр
а
з
р
е
з
с
з
а
п
ов
е
дями И
н
л
е
.
В
с
ов
р
е
м
е
нн
ой
са
н
т
е
р
и
и
об
И
н
ле
м
а
ло
к
то
п
ом
ни
т.
О
са
и
н
ф
а
к
т
и
ч
ес
к
и
о
с
т
а
л
с
я
е
д
ин
с
тв
е
нн
ым
вл
ас
т
е
л
ин
ом в
се
х
р
ас
т
е
ний
,
ц
а
р
е
м
н
е
во
з
д
е
л
а
нн
ой
з
е
мл
и
.
У
О
са
ин
а
н
е
т
н
и
о
т
ц
а
,
н
и
м
а
т
е
р
и
.
На
с
в
е
т
он
п
о
я
в
и
л
с
я
и
з
п
очвы.
Обыч
н
о
о
н
д
е
рж
и
т
с
я
в
од
и
н
оч
ес
тв
е
,
х
отя оч
е
н
ь
п
р
и
вя
з
а
н
к
Ш
а
н
го. О
са
и
н
п
р
ек
р
ас
н
о
з
н
ае
т
о
с
во
е
м
у
р
од
с
т
в
е
. У
н
е
го тол
ь
к
о од
н
а
с
т
у
пн
я, од
и
н
гл
а
з
и
о
д
н
а
р
у
к
а
. Уши
ас
и
мм
е
тр
и
ч
н
ы:
од
н
о
у
х
о
оч
е
н
ь
бол
ь
шо
е
,
д
р
у
г
о
е
оч
е
н
ь
м
а
л
е
ньк
о
е
,
од
н
о
н
и
ч
е
го
н
е
с
лыш
и
т,
д
р
у
г
о
е
,
н
а
оборот,
с
лыш
и
т
а
б
с
олют
н
о
в
с
е
,
д
а
же
п
а
д
е
ни
е л
и
с
точ
к
а с д
е
р
е
ва
н
а д
р
у
гом
к
о
нц
е
з
е
мл
и
.
С
вою ч
е
р
е
с
ч
у
р
бол
ь
ш
у
ю
го
л
о
в
у О
с
а
и
н
обыч
н
о
п
ряч
е
т
з
а
с
олом
е
н
н
ой
м
а
ск
о
й
.
К
а
к
и
Ошо
с
и
, О
са
и
н
?
и
с
к
у
с
н
ый
о
х
о
т
н
и
к
.
С
ни
м,
о
д
н
о
р
у
к
и
м,
в
с
тр
е
л
ь
бе
и
з
л
у
к
а
н
е
мож
е
т
с
о
п
е
р
ни
ч
а
ть
ни
к
то.
Е
с
ть
н
ес
к
ол
ьк
о
м
н
ени
й
п
о
п
ово
д
у того,
к
а
к
О
са
и
н
с
т
а
л
т
а
ки
м
у
р
о
дл
и
вым.
П
а
к
о
К
у
эв
а
с
р
а
сс
к
а
з
ы
в
а
л
м
н
е
,
что
О
са
и
н
т
а
ки
м
ро
д
и
л
с
я.
Н
е
до
с
т
а
ющ
и
е
ч
а
с
ти
т
е
ла
е
м
у
за
м
е
н
я
е
т
б
у
ш,
д
ики
й
к
р
а
й
,
где
он
п
оя
в
и
л
с
я
н
а
с
в
е
т.
Б
л
а
год
а
ря
с
в
о
е
м
у
у
р
од
с
т
в
у
О
са
и
н
в
се
гда
п
ом
ни
т
об
э
том.
Х
у
а
н
Г
а
р
с
и
я
говор
и
л,
что
О
с
а
и
н
п
от
е
рял
к
о
н
е
ч
н
о
с
ти
в
с
х
в
а
т
к
е
с
О
р
у
ло
й
.
Но
п
о
з
ж
е
,
к
огда
О
р
у
л
е
п
о
н
а
доб
и
л
и
с
ь
тр
а
вы,
е
м
у
п
р
и
шло
с
ь
мол
и
ть
О
са
ин
а
о
п
рощ
е
ни
и
.
О
са
и
н
люб
и
т
Эл
е
г
г
у
а
.
Б
о
г
-
об
м
а
н
щ
и
к
тоже
оч
е
н
ь
п
р
и
вя
з
а
н
к
с
во
е
м
у
у
р
одл
и
во
м
у д
р
у
г
у
.
О
са
и
н
н
и
к
огда
н
е
с
т
ан
ов
и
т
с
я
ж
е
ртвой
е
го
п
р
од
е
ло
к
.
С
а
н
т
е
ро
в
е
рят,
что
н
е
к
о
торые
лю
д
и
?
р
ожд
а
ют
с
я
с
д
а
ром
О
с
а
ин
а
?
. Эти
о
с
аи
н
и
с
ты
мо
г
у
т р
а
бот
а
ть
с
тр
а
в
а
ми
и
б
е
з
п
о
с
вящ
е
ни
я.
В
о
м
н
ог
и
х
г
а
в
а
н
с
к
и
х
и
ле
тр
а
д
ици
о
нн
о
с
ч
и
т
а
ло
с
ь
,
что
са
н
т
е
ро
долж
е
н
бр
а
ть
тр
а
вы у
б
а
б
а
л
а
о,
а
то
т
,
в
с
вою
оч
е
р
е
д
ь
,
?
у
о
с
аи
н
и
с
то
в
.
Од
н
а
к
о
се
й
ч
а
с
э
т
у
п
ро
ц
е
д
у
р
у
с
облюд
а
ют
д
а
л
е
к
о
н
е в
се
.
В
С
о
е
д
ин
е
н
н
ых
Шт
а
т
а
х
са
н
т
е
ро,
к
а
к
п
р
а
в
и
ло,
п
о
к
у
п
а
ют р
ас
т
е
ни
я
в
м
ес
т
н
ой
бота
н
ике
4
.
С
а
н
т
е
ро
п
о
л
а
г
а
ют,
что
р
ас
т
е
ни
я
обл
а
д
а
ют
н
е
тол
ь
к
о л
е
ч
е
б
н
ыми
с
во
й
с
т
в
а
м
и
.
Их
т
а
к
же мож
н
о
н
а
пи
т
а
ть
м
а
г
и
ч
ес
к
ой
с
и
ло
й
,
п
одвл
ас
т
н
ой
тол
ьк
о
н
е
к
оторым
з
н
а
ющ
и
м
людям,
н
а
п
р
и
м
е
р
жр
е
ц
а
м
и
ли
к
ол
д
у
н
а
м.
Т
а
ки
е
р
ас
т
е
ни
я
и
с
п
ол
ь
з
у
ют
с
я в р
и
т
у
а
л
а
х
и
м
а
г
и
ч
ес
к
и
х
з
а
гов
о
р
а
х
.
?
Я
п
ою
для
О
са
ин
а
,
к
о
гда
р
а
бот
а
ю
с
тр
а
в
а
м
и
,
?
говор
и
ла
Ам
а
н
д
а
.
?
Я
н
е
с
т
а
н
у омыв
а
ть
к
ол
ь
яр
е
с
,
ес
л
и
н
е
с
п
ою
для
О
са
ин
а
се
мь
су
й
эр
е
с
(мол
и
тв)
?
.
Омов
е
ни
е
к
ол
ь
яр
е
с
?
это
п
р
о
ц
есс
,
в
х
оде
к
оторог
о
са
н
т
е
р
и
а
н
ски
е
ож
е
р
е
л
ь
я
омыв
а
ют
в
ом
и
е
ро
и
т
е
м
са
мым
н
ас
ыщ
а
ют
и
х
с
и
лой
(
а
ш
е
).
О
м
и
е
ро
ч
а
ще
в
се
го
п
р
е
д
с
т
а
вля
е
т
с
обой
н
ас
той
и
з
дв
а
д
ц
а
ти од
н
ой
р
а
зн
о
в
и
д
н
о
с
т
и
тр
а
в
,
х
отя
и
х
к
о
л
и
ч
ес
тво
мож
е
т
м
е
н
ят
ь
с
я
в
з
а
в
и
с
и
мо
с
ти
от
того,
для
к
а
к
ого
ор
и
ши
г
о
тов
и
т
с
я
ом
и
е
ро.
Пр
и
готов
и
ть
ом
и
е
ро
с
ов
се
м
н
е
п
ро
с
то.
?
Для
ом
и
е
ро
н
е
л
ьз
я
бр
а
ть
во
д
у
и
з
-
п
од
к
р
а
н
а
,
?
п
о
у
ч
а
ла
А
м
а
н
д
а
.
?
Я
и
с
п
ол
ь
з
у
ю
м
а
й
с
к
у
ю
дожд
е
в
у
ю во
д
у
и
з
тр
е
щ
ин
ы
в
с
вящ
е
нн
ом
д
е
р
е
ве
и
ро
к
о
5
,
р
е
ч
н
у
ю
во
д
у
,
н
а
бр
ан
н
у
ю
в
д
е
н
ь
с
вятого Ио
а
нн
а
, и
мор
с
к
у
ю,
н
а
бр
а
н
н
у
ю р
а
нни
м
у
тром
в
С
вя
т
у
ю
с
у
ббо
т
у
?
.
Пр
е
д
п
ол
а
г
ае
т
с
я,
что
о
м
и
е
ро
?
у
с
п
о
к
а
и
в
а
ющ
а
я,
о
с
в
е
ж
а
ющ
а
я
ж
и
д
к
о
с
ть
?
н
е
н
есе
т в
се
бе
ник
а
к
и
х
а
гр
есс
и
в
н
ы
х
в
и
бр
ац
ий
.
Все
гда
с
ч
и
т
а
ло
с
ь
,
что
са
м
ый
л
у
чш
и
й
ом
и
е
ро готовят
ж
е
н
щ
ин
ы,
т
а
к
к
а
к
о
н
и
бол
е
е
м
и
ролюб
и
вы,
н
е
ж
е
ли
во
и
нс
тв
е
нн
ые
м
у
жч
ин
ы.
Омов
е
ни
е
к
ол
ь
яр
е
с
с
ов
е
рш
а
ют
тол
ьк
о
п
о
с
вящ
е
нн
ые
са
н
т
е
ры. Д
р
у
г
и
е
тр
а
вя
н
ые
н
ас
тои
и в
а
нн
ы мож
е
т
п
р
и
гото
в
и
ть
л
юбой
в
е
р
у
ющ
ий
.
В
са
н
т
е
р
и
и
р
ас
т
е
ни
я
т
а
к
же
п
р
и
м
е
н
я
ю
т
для т
а
к
н
а
з
ыв
ае
мых
д
ес
по
х
ос
?
д
у
х
ов
н
ого
оч
и
щ
е
ни
я
ч
е
лов
е
к
а
и
л
и
е
го
ж
и
л
и
щ
а
.
Т
е
ло
ч
е
лов
е
к
а обм
а
х
и
в
а
ют
о
п
р
е
д
е
л
е
нн
ыми
тр
а
в
а
ми
и
ли
д
р
у
г
и
ми
р
ас
т
е
ни
ям
и
.
Е
с
ли
н
у
ж
н
о
оч
и
с
т
и
т
ь
ж
и
л
и
щ
е
,
то
п
у
ч
к
ом
н
у
ж
н
ых
тр
а
в
б
ь
ют
п
о
с
т
е
н
а
м.
Д
ес
п
о
х
ос д
е
й
с
т
в
у
ют
в
д
в
у
х
н
а
п
р
а
вл
е
н
и
ях:
о
т
п
у
г
и
в
а
ют
з
лых
д
у
х
ов и
п
р
и
тя
г
и
в
а
ют
п
олож
и
т
е
л
ь
н
у
ю
э
н
е
рг
и
ю.
Пр
е
жде
ч
е
м
вы
п
ол
ни
ть
д
ес
п
о
х
о,
са
н
т
е
ро
с
ов
е
т
у
е
т
с
я
с ор
а
к
у
ло
м
и
ли
у
зн
ае
т
п
о
н
е
ки
м
з
на
к
а
м
о
том,
к
а
ки
е
тр
а
в
ы
е
м
у
с
л
е
д
у
е
т
и
с
п
ол
ьз
о
в
а
т
ь
.
Эт
и
ми
тр
а
в
а
м
и
,
к
а
к
п
л
е
т
ь
ю, он
и
б
у
д
е
т
с
т
е
г
а
ть
оч
и
щ
ае
мого.
С
ч
и
т
ае
т
с
я, что р
ас
т
е
ни
я
п
р
и
тя
г
и
в
а
ют
к
се
бе в
с
е
4
Ботаники
?
магазины, специализирующиеся на продажах сантерианской атрибутики. Их название связано с
тем, что в них можно купить различные травы и растения. Бота
ники часто служат верующим местом для
собраний и обмена информацией.
?
Прим. авт
.
5
Ироко (milicia exceles)
?
одна из широко распространенных в Африке пород деревьев; наиболее часто
встречается в лесах, раскинувшихся от Берега Слоновой Кости до Камеруна.
?
Прим. ред.
66
н
е
г
а
т
и
в
н
ые в
и
бр
а
ции
,
о
с
т
а
вляя
тол
ьк
о
п
о
лож
и
т
е
л
ьн
ы
е
.
Тр
а
вя
н
ые в
а
нн
ы
п
р
и
м
е
н
яют
с
я в
о
с
обых
с
л
у
ч
а
я
х
.
Н
а
п
р
и
м
е
р,
о
н
и
мо
г
у
т
п
р
и
вл
е
чь
у
д
а
ч
у
,
п
омог
а
ют
вы
з
в
а
ть
р
ас
п
олож
е
ни
е
с
у
п
р
у
га
и
ли
н
ай
ти
р
а
бо
т
у
.
Н
а
и
бол
е
е
ч
а
с
то
са
н
т
е
ро
н
а
зн
а
ч
а
ют
с
во
и
м
к
л
и
е
н
т
а
м
с
л
е
д
у
ющ
и
е
в
а
нн
ы.
Дл
я при
в
л
е
ч
е
н
ия
у
д
а
ч
и
во
зь
м
и
те
н
е
м
н
ого
б
а
зи
л
и
к
а (
л
у
ч
ше
с
в
е
ж
ес
р
е
з
а
нн
ого),
н
ес
к
ол
ьк
о
ц
в
е
т
к
ов
л
и
л
и
и
и
б
е
л
о
й
р
о
з
ы.
З
а
моч
и
те
и
х
в
в
е
дре
с водой
и
о
с
т
а
в
ь
те
н
а
н
ес
к
ол
ьк
о
м
и
н
у
т.
К
ол
и
ч
ес
тво
р
ас
т
е
ни
й
н
е
у
т
о
ч
н
я
е
т
с
я,
н
о
обыч
н
о
б
е
р
у
т
п
о
п
ять
и
л
и
се
мь ш
т
у
к
к
а
ждого.
Пр
ин
яв
д
у
ш,
о
п
оло
с
ни
т
ес
ь
эт
и
м
н
ас
то
е
м.
П
о
вторя
й
те
п
ро
ц
е
д
у
р
у три
д
н
я. Еще од
и
н
с
ов
е
т
для
обр
е
т
е
ни
я
у
д
а
ч
и
:
к
огда
б
у
д
е
те
п
р
ини
м
а
ть
в
а
н
н
у
,
доб
а
в
ь
те в во
д
у л
и
с
т
ь
е
в м
ин
д
а
л
ь
н
ого
д
е
р
е
в
а
.
Е
ще од
н
а
?
с
м
е
с
ь
у
д
а
ч
и
?
,
доб
а
вля
е
м
а
я
в в
а
н
н
у
,
с
о
с
то
и
т
и
з л
и
л
и
й
,
б
е
лых
и
ли
ж
е
л
т
ых
ц
в
е
т
к
ов
д
е
вя
с
и
ла
(
э
то
т
а
к
ое
р
а
с
т
е
ни
е
с
ц
в
е
т
к
а
м
и
,
п
о
х
ож
и
ми
н
а
к
оло
к
ол
ь
ч
ики
),
ро
з
о
в
о
й
воды
и
ц
в
е
т
к
ов
а
п
е
л
ьсин
ового
д
е
р
е
в
а
.
К
ол
и
ч
е
с
тво
р
ас
т
е
ни
й
о
п
я
т
ь
же
н
е
у
точ
н
я
е
т
с
я.
Т
а
к
у
ю
в
а
н
н
у
с
л
е
д
у
е
т
п
р
ин
и
м
а
ть
во
с
е
мь
д
н
е
й
п
одряд.
Дл
я
с
тим
у
л
я
ции
л
иби
д
о
с
л
е
д
у
е
т
п
р
ин
ять
в
ан
н
у
с
о
?
с
м
е
с
ь
ю
О
ш
у
н
?
,
с
о
с
тоящ
е
й
и
з
п
яти
ж
е
лт
ы
х
ро
з
,
п
я
т
и
п
а
лоч
е
к
к
ор
иц
ы
и
п
я
т
и
ч
а
йн
ых
лож
е
к
м
е
д
а
.
Дл
я
при
в
л
е
ч
е
н
ия
у
д
ачи
в
д
е
н
е
ж
н
ых
д
е
л
ах
у
О
ш
у
н
е
с
ть
в
а
нн
а
с
о
с
м
е
с
ь
ю
и
з б
а
зи
л
и
к
а
,
п
яти
ж
е
лт
ы
х
ро
з
,
п
у
ч
к
а
п
е
т
р
у
ш
ки
,
п
яти
к
а
п
е
ль
от
п
я
ти
р
а
з
л
и
ч
н
ых
д
у
х
ов и
п
яти ч
а
йн
ых
лож
е
к
м
е
д
а
.
Я
р
асс
к
а
з
а
л
в
а
м
тол
ьк
о
о
н
ес
к
ол
ь
ки
х
во
з
мо
ж
н
о
с
тях
и
с
п
о
л
ьз
ов
а
ни
я т
р
а
в
и
д
р
у
г
и
х
р
ас
т
е
ний
.
В
кни
ге
Л
и
д
и
и
К
а
бр
е
ры
?
Н
е
во
з
д
е
л
а
нн
а
я
з
е
мл
я
?
с
од
е
р
ж
а
т
с
я
с
от
н
и
р
е
ц
е
п
тов
из
готовл
ен
и
я тр
а
вя
н
ых
н
ас
т
о
е
в.
В
эт
и
х
и
д
р
у
г
и
х
др
е
в
ни
х
фор
м
у
л
а
х
з
а
лож
е
н
огром
н
ый
л
е
ч
е
б
н
ый
п
от
е
н
ц
и
а
л. К
с
ч
ас
т
ь
ю,
се
й
ч
а
с
эт
н
обот
а
ник
а
у
с
и
л
е
нн
о
р
а
з
в
и
в
ае
т
с
я.
Др
е
в
ни
е
с
а
н
т
е
р
и
а
н
с
ки
е р
е
ц
е
п
т
ы
(
н
а
п
р
и
м
е
р,
о
п
ол
ас
ки
в
а
ни
е волос
н
ас
то
е
м
ром
а
ш
ки
)
о
к
а
з
а
л
и
с
ь
в
е
р
н
ыми
и
с
на
у
ч
н
ой
т
оч
к
и
з
р
е
ни
я.
Бе
з
у
с
ло
в
н
о,
эта
обл
ас
ть
з
ас
л
у
ж
и
в
ае
т
в
ни
м
а
т
е
л
ьн
ого
и
з
у
ч
е
ни
я.
В
т
а
бл.
1
у
к
а
з
а
н
ы:
и
с
п
а
н
ск
и
е
н
а
з
в
а
ни
я
н
е
к
о
тор
ы
х
р
ас
т
ен
ий
,
и
с
п
ол
ь
з
у
е
мых
в
са
н
т
е
р
ии
;
и
х
р
у
сс
ки
е
н
а
з
в
а
ни
я
(
ес
ли
т
ак
и
е
с
у
щ
е
с
т
в
у
ют);
ор
и
ш
а
,
к
оторо
м
у
п
р
ин
а
дл
е
ж
и
т
д
а
нн
ое р
ас
т
е
ни
е
;
и
с
о
с
т
оя
ни
е
,
от
к
оторого
это
р
ас
т
е
ни
е
и
с
ц
е
ля
е
т.
К
а
к
п
р
а
в
и
ло,
са
н
т
е
ро
н
е
у
т
оч
н
яют
к
ол
и
ч
ес
тво
р
ас
т
е
ний
,
к
оторое
с
л
е
д
у
е
т
и
с
п
ол
ьз
ов
а
ть
в той
и
ли
ин
о
й
с
м
ес
и
,
з
а
и
с
к
люч
е
ни
е
м
т
е
х
с
л
у
ч
ае
в,
к
огда
тр
а
д
ици
я в
е
л
и
т
п
р
и
м
е
н
и
ть
и
м
е
нн
о точ
н
ое
к
о
л
и
ч
ес
тво
д
а
нн
ого
р
ас
т
е
ни
я.
В
б
ол
ь
ш
ин
с
тве
ч
ае
в
н
а
од
н
у
ч
а
ш
к
у
п
р
и
х
од
и
т
с
я
п
р
и
б
л
и
з
и
т
е
л
ьн
о
од
н
а
ч
а
йн
а
я лож
к
а
с
у
х
и
х
и
л
и
с
в
е
ж
и
х
ч
ас
т
е
й
н
е
об
х
о
д
и
мого р
ас
т
е
ни
я.
67
Т
аб
л
ица 1
Т
Р
А
В
Ы И
И
Х П
Р
ИМЕНЕНИЕ
В
С
АНТЕ
Р
ИИ
Испанское
название
Русское
название
Господству
-
ющий ориша
Применение в медицине и других сферах
Almendro
Миндальное
дерево
Обатала
Миндальное мас
ло очищает кожу от пятен.
Чай
из коры выводит из организма червей и
паразитов
Anis
Анисовое
семя
Ошун
Чай из
анисового семени избавляет от
расстройства желудка, снимает нервозность
и усталость.
Acacia
Акация
Обатала
Чай из корней и листьев снимает усталость.
Albahaca
Базилик
Все ориши
В толченом виде применяется как наружное
средство от опухолей. Чай из листье
в
избавляет от расстройства желудка. Настой
из листьев и цветов помогает при головной
боли.
Arroz
Рис
Обатала
Рисовый отвар останавливает диарею.
Рисовая каша
?
хорошее наружное средство
от угрей. Пища из риса улучшает цвет лица.
Boniato
batata
Сладкий
к
артофель
Ошун,
Оришаоко
Его сок, смешанный с молоком, укрепляет
кости, мозг и благотворно влияет на кровь
Cebolla
Лук
Все ориши
Натуральное мочегонное средство. Вареный
лук избавляет от бессонницы. Сырой лук
?
профилактическое средство против гриппа и
про
студы.
Canella
Корица
Ошун
Чай из корицы хорош при кишечных
расстройствах. Избавляет от тошноты и
останавливает диарею.
Саnа de
azucar
Сахарный
тростник
Шанго
Чай из корней применяется как мочегонное
средство. Сок тростника, смешанный с
соком лайма и пом
еранца, лечит малярию.
Fruta bomba
lechosa
Папайя
Ойя
Говорят, если ее готовит опытный осаинист,
она избавляет от безумия.
Manzanilla
Цветки и
листья
ромашки
Ошун
Чай из них полезен для желудка. Хорошее
успокоительное средство. Применяется
также для кише
чных и вагинальных
орошений. Ополаскивание волос таким чаем
препятствует образованию перхоти.
Maravilla
Гамамелис
Обатала, Йева,
Ойя
Натуральное вяжущее средство. Чай из
корней избавляет от колик. Сок сразу из всех
частей растения уменьшает опухоли. Сок,
втертый в кожу, отпугивает москитов
.
Mango
Манго
Ошун
Порошок из семян, разведенный в спирту,
?
прекрасное дезинфицирующее средство.
Maranon
Кешью
Ошун, Инле,
Шанго
Нитку со свежесобранными орехами носят
под одеждой, как пояс. Считается, что она
избавляе
т от геморроя: орехи высыхают и
отваливаются, и геморрой отступает.
Mani
Арахис
Бабалу
-
Айе
Стимулирует половое влечение.
Mejorana
Майоран
Осаин, Ошун
Чай из него облегчает родовые муки.
Yeiba buena
Мята
курчавая
Йемайя
В смеси с ромом применяется как на
ружное
средство от угрей.
68
ГЛ
А
В
А 12
К
И
Т
АЙС
К
АЯ ША
Р
А
ДА
На
К
у
бе
и
в
С
о
е
д
ин
е
нн
ых
Шт
а
т
а
х
м
н
ог
и
х
ин
т
е
р
е
с
у
е
т,
к
а
к
же
в
е
р
у
ющ
и
е
в
са
н
т
е
р
и
ю,
з
а
ч
ас
т
у
ю
о
ч
е
н
ь
б
е
д
н
ые люд
и
, мог
у
т
п
о
з
вол
и
ть
се
бе
п
ро
х
о
д
и
ть
с
р
а
в
н
и
т
е
л
ь
н
о дорог
и
е
ц
е
р
е
мо
ни
и
п
о
с
вящ
е
ни
я.
Ц
е
р
е
мо
ни
я
к
а
р
и
оч
а
,
н
а
п
р
и
м
е
р,
мож
е
т
обо
й
т
и
с
ь
ч
е
лов
е
к
у с
низ
к
и
м
до
х
одом
в
с
у
м
м
у в
с
е
х
е
го
з
а
р
п
л
а
т
з
а
два
го
д
а
.
Н
а
этой
ц
е
р
е
мо
ни
и
в
ж
е
рт
в
у
п
р
ин
о
с
ят
доро
г
и
х
ж
и
вот
н
ы
х
,
и
з
к
отор
ы
х
п
отом готовят
блюда для
гр
а
н
д
и
о
зн
ого
п
р
а
з
д
н
и
ч
н
ого
п
и
рш
ес
тв
а
.
По
с
вящ
а
е
мый
в
д
е
н
ь
с
во
е
й
?
к
оро
н
а
ци
и
?
д
о
лж
е
н
быть
обл
а
ч
е
н
в в
е
л
ик
ол
е
пн
ые
р
и
т
у
а
л
ьн
ые
од
е
жды.
С
у
пниц
ы,
где
б
у
д
у
т
х
р
а
ни
т
ь
с
я
с
вящ
е
нн
ые
к
а
м
н
и
и д
р
у
г
и
е
с
и
мволы
ор
и
ш
,
тоже
с
тоят
н
е
м
а
ло.
А
е
ще
н
у
ж
н
о
о
п
л
а
т
и
ть
у
с
л
у
ги
в
се
х
,
к
то
п
омог
ае
т
в
п
р
о
в
е
д
е
ни
и
ц
ер
е
мо
нии
.
Н
е
р
е
д
к
о мож
н
о
у
с
лы
ш
а
ть
р
асс
к
а
з
ы
о
люд
я
х
,
год
а
ми о
т
к
а
з
ыв
а
вш
и
х
се
бе
во
в
се
м,
чтобы
н
а
к
о
пи
ть
н
а
п
о
с
вящ
е
ни
е
.
Но
ес
ть
и
с
тр
а
нн
ые
р
асс
к
а
з
ы о
т
е
х
в
е
р
у
ющ
и
х
,
к
ото
р
ые
вы
и
гр
а
ли
д
е
нь
ги
н
а
ц
е
р
е
мо
ни
ю
в
лот
е
р
е
е
и
ли
в
к
а
к
о
й
-
н
и
б
у
дь
а
з
а
рт
н
ой
и
гр
е
,
п
о
с
ле
т
ого
к
а
к
ор
и
ша
и
л
и
д
у
х
-
х
р
а
н
и
т
е
ль
н
а
з
в
а
л
и
м
ци
фры,
н
а
к
о
торые
с
л
е
дов
а
л
о
с
т
а
в
и
т
ь
.
С
а
н
т
е
ро
в
е
рят,
что
о
р
и
ши и
д
у
х
и
-
х
р
ан
и
т
е
л
и
мо
г
у
т,
е
с
ли
з
а
х
о
тя
т
,
п
р
е
д
с
к
а
з
а
ть
н
ом
е
р
а
,
к
оторые вы
п
а
д
у
т
в лот
е
р
ее
,
и
ли
у
к
а
за
т
ь
,
к
а
к
а
я
лош
а
дь
вы
и
гр
ае
т
з
а
б
е
г.
Но
д
у
х
и
и ор
и
ши
в
е
д
у
т
се
бя
в
э
том
о
т
н
ош
е
ни
и
в
ес
ь
ма
к
а
п
р
изн
о
и
оч
е
н
ь
р
е
д
к
о
говорят
точ
н
ые
ци
фр
ы.
В
м
ес
то
этого
о
н
и
д
а
ют
з
а
ш
и
фр
о
в
а
нн
ые
п
од
с
к
а
зки
,
ис
тол
к
ов
а
ть
к
оторые
н
е
во
з
мож
н
о
б
е
з
с
п
е
ци
а
л
ьн
ой
п
одготов
к
и
.
И
с
к
у
с
с
т
во
и
х
тол
к
ов
ан
и
я
п
р
и
шло
к
са
н
т
е
ро
и
з до
с
т
а
точ
н
о
н
е
ож
и
д
а
н
н
ого
и
с
точ
ник
а
?
и
з
Ки
т
а
я.
С
к
о
нц
а
4
0
-
х
п
о
н
а
ч
а
ло
7
0
-
х
годов
X
I
X
в
ек
а
н
а
К
у
б
у
п
р
и
был
и
о
к
оло
125
000
ки
т
а
й
ски
х
р
а
боч
и
х
-
к
о
н
тр
а
к
т
н
ик
ов.
По
с
лов
а
м
бывш
е
го
р
а
б
а Э
с
т
е
б
а
н
а Мо
н
т
е
х
о,
к
и
т
ай
ц
ы
з
а
ч
ас
т
у
ю
р
а
бот
а
ли
н
а
т
е
х
же
п
л
а
н
т
ац
и
я
х
, что
и
а
фр
и
к
а
н
с
ки
е
н
е
вол
ьн
и
ки
.
К
а
н
то
н
ц
ы
п
р
и
в
е
з
ли
с
с
обой
и
г
р
у
н
а
п
одоб
и
е
лот
е
р
е
и
,
на
з
ыв
ае
м
у
ю
н
а
К
у
бе
б
и
чо
ко
л
га
д
о
(в
и
с
ящ
и
й
ж
у
чо
к
).
В
одящ
и
й
в
эт
о
й
и
гр
е
,
к
оторого
н
а
з
ыв
а
ли
ба
н
ко,
пи
са
л
н
а
л
и
с
т
к
е
б
у
м
а
ги
ч
и
с
ло
от
1
до
36,
з
а
т
е
м
с
к
л
а
ды
в
а
л
л
и
с
ток
и
п
одв
е
ш
и
в
а
л
к
п
ото
л
к
у
н
а
ни
т
к
е
т
а
к
,
чтобы
в
с
е
могли
е
го
в
и
д
е
т
ь
,
н
о
н
е
могли
до
н
е
го
дотро
н
у
т
ь
с
я.
Ба
н
ко
д
а
в
а
л
м
а
л
е
нь
к
у
ю
п
од
с
к
а
з
к
у о
том
,
к
а
к
ое
ч
и
с
ло
он
з
ап
и
са
л.
Для
того
чтобы
р
ас
ш
и
фров
а
ть
э
т
у
п
од
ск
а
з
к
у
,
н
у
ж
н
о
было р
а
з
г
а
д
а
ть
с
п
е
ци
а
л
ь
н
у
ю
ш
а
р
а
д
у
.
Пр
и
с
у
т
с
т
в
у
ю
щ
и
е
з
а
пи
с
ыв
а
ли
с
вои
п
р
е
д
п
олож
е
ни
я,
п
о
с
ле ч
е
го
ба
н
ко
о
п
у
с
к
а
л
л
и
с
ток
и
объявлял
с
вое ч
и
с
ло. То
м
у
,
к
то
е
го
у
г
а
д
а
л,
ба
н
ко
вы
п
л
а
ч
и
в
а
л л
и
бо
к
а
к
о
й
-
то
п
р
о
ц
е
н
т
от
с
обр
а
нн
ых д
е
н
е
г, л
и
бо
з
а
р
а
н
е
е
н
а
зн
а
ч
е
н
н
у
ю
с
у
м
м
у
.
Шара
д
а
п
р
е
д
с
т
а
вляла
с
обой
п
ортр
е
т
к
и
т
а
йц
а
в
п
о
л
н
ый
ро
с
т,
и
с
п
е
щр
е
нн
ый
к
рош
е
ч
н
ыми
из
обр
а
ж
е
ни
ями
л
ю
д
е
й
,
ж
и
вот
н
ы
х
и
р
а
з
л
и
ч
н
ы
х
п
р
е
дм
е
т
о
в.
Р
ядом
с
к
а
ждым
из
обр
а
ж
е
ни
е
м была
ц
и
фр
а
.
Н
а
п
р
и
м
е
р,
ба
н
ко
п
од
с
к
а
з
ыв
а
л:
?
М
е
нь
ш
е
,
ч
е
м лоб
с
т
е
р
?
.
Это
могла быть
к
р
е
в
е
т
к
а
.
В
ш
а
р
а
де
к
р
е
в
е
т
к
а
н
а
р
ис
ов
а
н
а рядом с
ч
и
с
лом
30.
Ба
н
ко
мог
д
а
ть
и
м
е
н
е
е
оч
е
в
и
д
н
у
ю
п
од
ск
а
з
к
у
.
Ч
и
с
л
у 30,
н
а
п
р
и
м
е
р,
т
а
к
же
с
оотв
е
т
с
т
в
у
е
т
м
у
ж
с
к
ой
п
оловой
орг
а
н
. Это
с
л
е
д
у
е
т
и
з
того, где
н
а
п
ортр
е
те
к
и
т
а
йц
а р
ас
п
олож
е
н
а
к
р
е
в
е
т
к
а
.
Сн
а
ч
а
ла в э
т
у
и
г
р
у
и
гр
а
ли
тол
ьк
о
к
и
т
а
йц
ы.
Но
с
к
оро
китай
с
кой
ш
ара
д
ой
у
вл
е
к
л
и
с
ь
и
ч
е
р
н
о
к
ож
и
е
.
Им
тоже
п
р
и
шло
с
ь
в
ы
у
ч
и
ть
в
с
е
с
оот
в
е
т
с
тв
и
я
м
е
ж
д
у
из
обр
а
ж
е
ни
ями
и
ц
и
фр
а
ми
н
а
п
о
ртр
е
те
ки
т
ай
ц
а
,
к
оторо
м
у
с
у
ж
д
е
н
о
было
с
т
а
ть
о
д
н
о
й
и
з
са
мых
из
в
ес
т
н
ы
х
и
т
и
р
а
ж
и
р
у
е
мых
н
а
К
у
бе
к
а
рт
ин
.
Од
н
а
жды
к
т
о
-
то
з
а
м
е
т
и
л
н
е
к
от
о
рое
с
оотв
е
т
с
тв
и
е
м
е
ж
д
у
с
н
а
м
и
,
ци
фр
а
ми
в
69
ш
а
р
а
де
и
вы
и
грыш
а
м
и
в
а
з
а
рт
н
ых
и
гр
а
х
.
К
а
з
а
ло
с
ь
,
ор
и
ш
а
м
н
р
а
в
и
ло
с
ь
п
од
с
к
а
з
ыв
а
ть
ци
фры,
и
с
п
о
л
ь
з
у
я
ш
а
р
а
д
у
.
В
н
а
ч
а
ле
XX
в
е
к
а к
тр
а
д
ици
о
н
н
ым
тр
и
д
ц
а
ти
ш
ес
ти
ч
и
с
л
а
м доб
а
в
и
ло
с
ь
е
ще
ш
ес
т
ь
д
ес
ят
ч
е
тыр
е
.
Т
е
п
е
рь
в
ш
а
р
а
де
было
ров
н
о
с
то
ч
ис
е
л.
Н
и
же
п
р
е
д
с
т
а
вл
е
н
ы ч
и
с
ла
от
1 до 100 и
н
а
и
бол
е
е
ч
а
с
то
с
вя
з
ыв
ае
м
ы
е
с
ни
ми
п
о
н
я
т
и
я.
Ве
р
у
ющ
и
е
тол
к
у
ют
п
о
ш
а
р
а
де
н
е
то
л
ь
к
о
с
н
ы,
н
о и
р
а
з
л
и
ч
н
ые
н
е
обыч
н
ые
п
ро
и
с
ш
ес
тв
и
я.
Н
а
п
р
и
м
е
р,
ес
ли
ч
е
лов
е
к
а
у
к
у
с
и
ла
с
об
а
к
а
,
то
в
этот
д
ен
ь
о
н
мож
е
т
п
о
с
т
а
в
и
ть
н
а ч
и
с
ло 15.
С
а
н
т
е
ро т
а
к
же доб
а
в
и
ли
к
ш
а
р
а
де
с
и
мвол
и
ч
ес
ки
е ч
и
с
ла ор
и
ш (у Ш
а
н
го
это
?
4,
у
О
й
и
?
9,
у
О
ш
у
н
?
5
и
т
а
к
д
а
л
е
е
).
Од
н
и
ч
и
с
ла
от
н
о
с
ят
с
я
к
а
фр
ик
а
н
с
ки
м,
д
р
у
г
и
е
?
к
к
а
тол
и
ч
ес
ки
м
п
о
н
я
т
и
ям
.
К
а
ждо
м
у ч
и
с
л
у
с
оотв
е
т
с
т
в
у
е
т м
н
ож
ес
тво
зн
а
ч
е
ний
,
д
а и
ор
и
ши
с
ообщ
а
ют
в
ы
и
грыш
н
ые
н
ом
е
ра в
е
с
ь
ма
з
а
мы
с
л
о
в
а
тыми
с
п
о
с
об
а
м
и
.
Поэто
м
у
и
н
огда
н
у
ж
н
о
об
л
а
д
а
ть
п
ро
ниц
а
т
е
л
ь
н
о
с
т
ь
ю
Ш
е
рло
к
а
Холм
с
а
,
чтобы р
ас
тол
ко
в
а
ть
к
а
к
о
й
-
л
и
бо
с
он
и
л
и
п
р
о
и
с
ш
ес
тв
и
е
.
Од
н
а
са
н
т
е
ра
и
з
П
у
эр
т
о
-
Рик
о
н
е
д
а
в
н
о вы
и
гр
а
ла
в лот
е
р
е
ю,
р
у
к
овод
с
т
в
у
я
с
ь
с
л
е
д
у
ю
щ
и
ми
с
ообр
а
ж
е
ни
ям
и
:
?
М
н
е
п
р
и
с
ни
ло
с
ь
,
что
мой
от
е
ц
п
од
а
р
и
л
мо
е
м
у быв
ш
е
м
у
м
у
ж
у
с
т
а
т
у
ю
с
вятого Л
а
з
а
ря.
Д
е
н
ь
с
вятого
Л
а
з
а
ря
?
17 д
е
к
а
бря.
Мой
от
е
ц
у
же
у
м
е
р
?
ч
и
с
ло 8. Он
был моря
к
ом
?
ч
и
с
ло
3.
Я
в
се
гда
в
о
р
ч
а
ла
и
з
-
з
а
того,
что
у м
о
е
го
м
у
жа
был...
Н
у
,
в
об
щ
е
м,
п
р
и
рода щ
е
дро
е
го
о
д
а
р
и
л
а
.
К
ороче говоря,
п
о
с
л
е
д
ни
м
ч
и
с
лом
было
30.
Ит
а
к
,
17,
8,
3,
30. И
?
о
ч
у
д
о
! Я
вы
и
г
р
а
ла до
с
т
а
точ
н
о
д
е
н
е
г
для
того,
что
б
ы
з
а
п
л
а
т
и
ть
з
а
п
о
с
вящ
е
ни
е
Ба
б
а
л
у
-
А
й
е
,
к
оторое
было м
н
е
т
а
к
отч
а
я
нн
о
не
об
х
од
и
м
о
?
.
Ш
а
р
а
д
у м
о
ж
н
о
р
асс
м
а
т
р
и
в
а
ть
к
а
к
п
ро
с
тое
р
аз
вл
е
ч
е
ни
е
,
н
о
в
са
н
т
е
р
и
и
м
н
о
г
и
е
от
н
о
с
ят
с
я
к
н
е
й
оч
е
н
ь
се
р
ь
е
зн
о,
в
е
дь
и
м
е
нн
о
ч
е
р
е
з
н
е
е
ор
и
ши
с
ообщ
а
ют
в
ы
и
грыш
н
ые
н
ом
е
ра
в лот
е
р
е
е и
д
р
у
г
и
х
а
з
а
р
т
н
ых
и
гр
а
х
.
И
с
п
ол
ь
з
ов
а
ни
е
а
фр
о
-
к
у
б
инц
а
ми
к
и
т
а
й
с
к
ой
ш
ара
д
ы
е
ще р
а
з
д
е
мо
н
с
тр
и
р
у
е
т
и
х
с
п
о
с
об
н
о
с
ть
п
е
р
е
ни
м
а
ть обыч
а
и
д
р
у
г
и
х
к
у
л
ь
т
у
р,
н
е т
е
ряя
п
ри
этом
с
во
е
обр
а
зи
я и
п
е
рво
з
д
а
нн
о
с
ти
с
во
и
х
тр
а
д
и
ц
ий
.
70
КИ
Т
АЙСКА
Я
Ш
А
Р
А
ДА
71
ШИФР
К
К
ИТАЙ
СК
ОЙ ША
Р
АДЕ
1.
Лошадь
2.
Бабочка
3.
Моряк
4.
Кошка
5.
Монахиня
6.
Черепаха
7.
Ули
тка, морская раковина, экскременты
8.
Смерть
9.
Слон
10.
Крупная рыба
11.
Петух
12.
Женщина
13.
Павлин, сутенер
14.
Тигр, полосатая кошка
15.
Собака
16.
Бык
17.
Луна
18.
Мелкая рыба
19.
Земляной червь
20.
Пестрая кошка
21.
Большая змея
22.
Жаба, лягушка
23
.
Пароход
24.
Голубь
25.
Драгоценный камень
26.
Угорь
27.
Оса
28.
Козел, анальное отверстие, влагалище
29.
Мышь
30.
Креветка, мужской половой член
31.
Олень
32.
Свинья
33.
Гриф
34.
Обезьяна
35.
Паук
36.
Трубка
37.
Магия
38.
Рак
-
отшельник
39.
Небольшая змея
40.
Католический священник
41.
Ящерица
42.
Утка
43.
Скорпион
44.
Выделанная кожа
45.
Акула, президент
46.
Дым
47.
Птица, гомосексуалист
48.
Таракан
49.
Пьяный
50.
Полицейский
51.
Рядовой солдат
52.
Велосипед
53.
Электрический свет
54.
Белая курица
55.
Кра
б
56.
Королева
57.
Телеграмма
58.
Прелюбодеяние
59.
Фонограф
60.
Неяркое солнце
61.
Пушечное ядро
62
.
Супружество
63.
Убийца
64.
Ружейный выстрел
65.
Тюрьма
66.
Развод
67.
Удар ножом, кинжалом
68.
Большое кладбище
69.
Колодец
70.
Кокосовый орех
71.
Река
72
.
Поезд
73.
Парк
74.
Воздушный змей
75.
Кино
76.
Балерина, танцовщица
77.
Флаги
78.
Епископ
79.
Красивая модная машина
80.
Врач
81.
Театр
82.
Лев
83.
Трагедия
84.
Портной
85.
Мадрид
86.
Женский монастырь
87.
Нью
-
Йорк
88.
Очки
89.
Лотерея
90.
Большое зеркал
о, старик
91
.
Трамвай
92.
Воздушный шар
93.
Революция
94.
Мачете
95
.
Война
96.
Вызов
97.
Большой москит
98.
Фортепьяно
99.
Торговец углем
100.
Гостиница, мотель
72
ГЛА
В
А 13
ТЕМНАЯ
С
ТО
Р
ОНА
С
АНТЕ
Р
ИИ
Люб
а
я
с
и
с
т
е
м
а
,
в
к
оторой
п
р
ак
т
и
к
у
е
т
с
я
м
а
нип
у
л
я
ци
я
э
н
е
рг
и
е
й
,
п
р
и
т
я
г
и
в
ае
т
к
се
бе
н
е
м
а
ло
б
е
с
п
р
ин
ц
и
п
н
ы
х
и
ж
а
д
н
ы
х
люд
е
й
,
ж
а
ж
д
у
щ
и
х
и
с
п
ол
ь
з
ов
а
ть
э
т
у э
н
е
рг
и
ю
в
с
во
и
х
н
е
бл
а
гов
и
д
н
ы
х
ц
е
л
я
х
. З
а
ч
а
с
т
у
ю
д
у
х
ов
н
ой
с
и
лой
са
н
т
е
р
и
и
з
л
о
у
п
отр
е
бляют,
п
р
и
м
е
н
яя
ее
,
н
а
п
р
и
м
е
р,
для
того,
ч
т
обы
отом
с
т
и
ть
к
о
м
у
-
л
и
бо
и
ли
н
а
ж
и
т
ь
с
я
н
а
н
е
й
.
Я
с
ч
и
т
а
ю
,
что
этот
ф
а
к
т
вр
е
д
и
т
р
е
п
у
т
а
ци
и
са
н
т
е
р
и
и
н
а
м
н
ого
бо
л
ь
ш
е
,
н
е
ж
е
ли
ж
е
ртво
п
р
ин
ош
ен
и
я
ж
и
во
т
н
ы
х
(
х
отя
о
н
и
х
и
д
е
т
н
ес
р
а
в
ни
мо
бол
ь
ше
п
е
р
е
с
у
д
о
в).
Люд
и
,
из
бр
а
нн
ые ор
и
ш
а
ми
для
п
е
р
е
д
а
чи
бож
ес
тв
е
нн
ой
э
н
е
рг
и
и
,
и
с
п
ол
ь
з
у
ют
с
вой
д
а
р
для
о
с
у
щ
ес
твл
е
ни
я
с
об
с
тв
е
нн
ых
ник
ч
е
м
н
ы
х
ж
е
л
а
ний
.
М
н
ог
и
е
са
н
т
е
ро
творят
з
ло,
п
р
и
к
рыв
а
я
с
ь
н
е
са
н
т
е
р
и
е
й
,
а тр
а
д
и
ц
и
е
й
п
од
н
а
з
в
а
ни
е
м
па
л
о.
Афро
-
к
у
б
инц
ы
с
ч
и
т
а
ют
са
н
т
е
р
и
ю
р
е
л
и
г
и
е
й
,
в
к
оторой
в
е
р
у
ю
щ
и
е
п
о
с
вящ
а
ют
се
бя
вы
с
ш
и
м
с
и
л
а
м.
П
а
ло
н
а
К
у
бе
от
н
о
с
ят
к
?
д
е
л
и
ш
к
а
м
?
,
то
е
с
ть
к
м
а
г
ии
.
Эта
р
е
л
и
г
и
я во
зн
и
к
ла
с
р
е
ди
п
отом
к
ов
к
о
н
гол
е
зц
е
в.
Ва
ж
н
у
ю
роль
в
н
е
й
и
гр
а
е
т
дво
й
с
тв
е
нн
о
с
т
ь
,
с
оч
е
т
а
ни
е
в
любом
п
о
н
ят
и
и
добра
и
з
л
а
.
Па
л
е
ро
н
а
м
е
р
е
нн
о
т
в
ор
и
т
з
ло.
Р
е
з
у
л
ь
т
а
т д
е
й
с
тв
и
й
са
н
т
е
ро тоже
мож
е
т
быть
н
е
бл
а
го
п
о
л
у
ч
н
ым.
Но
са
н
т
е
ро
в
се
г
да
д
е
й
с
т
в
у
е
т
и
з добрых
п
о
б
у
ж
д
е
ний
,
п
ыт
а
я
с
ь
п
р
и
в
ес
ти
а
ше
в
г
а
рмо
ни
ч
н
ое
с
о
с
тоя
н
ие
.
В
р
и
т
у
а
л
а
х
п
а
ло ч
ас
то
и
с
п
ол
ь
з
у
ют
с
я
ч
е
лов
е
ч
ес
ки
е
о
с
т
а
нки
,
п
оэто
м
у
м
н
ог
и
е
с
ан
т
е
ро
с
ч
и
т
а
ют,
ч
т
о
са
н
т
е
р
и
ю
н
и
к
о
и
м обр
аз
ом
н
е
л
ьз
я
с
вя
з
ыв
а
ть
с
этой
р
е
л
и
г
и
е
й
.
Но
н
ес
мотря
н
а
п
р
е
н
е
б
р
е
ж
е
ни
е
и
н
е
п
р
и
я
т
и
е
,
к
оторые
п
а
л
е
ро
вы
з
ы
в
а
ют
у
п
отом
к
ов
й
о
р
у
б
а
,
н
е
к
оторые
с
а
н
т
е
ро
п
о
к
ров
и
т
е
л
ь
с
т
в
у
ют
и
м в
с
во
и
х
л
и
ч
н
ы
х
и
н
т
е
р
е
с
а
х
.
Од
н
а
с
т
а
р
а
я
са
н
т
е
ра
и
з
М
а
й
а
ми
к
а
к
-
то
с
к
а
з
а
ла
м
н
е
:
?
В
с
а
н
т
е
р
и
и
бож
ес
тва
и
с
п
ол
н
я
ю
т
ж
е
л
а
ни
я
в
е
р
у
ющ
и
х
п
оч
т
и
т
а
к
же м
е
дл
е
нн
о,
к
а
к
в
[к
ато
л
и
ч
ес
к
о
й
]
ц
е
р
к
в
и
.
В
ы
о
ч
е
м
-
то
п
ро
с
и
те
с
вят
ого,
а
п
отом
ж
д
е
т
е
,
к
огда
он
в
а
м
п
омож
е
т.
В
п
а
ло
и
х
га
н
гас
1
с
л
у
ж
а
т
и
м
к
а
к
р
а
бы,
о
н
и
с
д
е
л
а
ют
в
с
е
,
что
и
м
п
р
ик
а
ж
е
т
п
а
л
е
ро...
Е
с
ли
вы
х
от
и
те
г
а
рмо
ни
и
в
д
у
ш
е
,
вы
п
о
к
ло
н
я
е
т
ес
ь
ор
и
ш
а
м.
Е
с
ли
х
от
и
те
п
о
л
у
ч
и
ть
к
о
н
к
р
е
т
н
ый
р
е
з
у
л
ь
т
а
т, обр
а
щ
ае
т
е
с
ь
к
п
а
л
е
р
о
?
.
Н
е
л
ьз
я
с
пи
с
ыв
а
ть
в
с
е
н
е
добрые мом
е
н
ты,
с
л
у
ч
а
ющ
ие
с
я
в
са
н
т
е
р
ии
,
н
а
п
а
ло.
Но
з
а
быв
а
ть
о
е
го вл
и
я
ни
и
н
а
р
е
л
и
г
и
ю
й
о
р
у
ба
в
с
е
же
н
е
с
л
е
д
у
е
т.
С
об
и
р
а
я м
а
т
е
р
и
а
л для
этой
к
н
и
г
и
, я р
а
з
гов
а
р
и
в
а
л с
не
с
к
ол
ьки
ми
м
о
и
ми
род
с
тв
е
нн
и
к
а
м
и
,
к
оторые
были
и
ли
п
ро
д
олж
а
ют
о
с
т
а
в
а
т
ь
с
я
са
н
т
е
ро.
От
од
н
ого
и
з
ни
х
я
у
с
лы
ш
а
л,
п
ож
а
л
у
й
,
са
мый
трог
а
т
е
л
ьн
ый
р
асс
к
а
з
и
з
в
с
е
х
,
что
в
к
люч
е
н
ы
в
э
т
у
кни
г
у
.
Э
т
от
мой
род
с
тв
е
нни
к
се
й
ч
а
с
р
у
к
овод
и
т г
р
у
п
п
ой
С
в
и
д
е
т
е
л
е
й
И
е
говы. М
н
е
х
от
е
ло
с
ь
з
н
а
т
ь
,
п
оч
е
м
у
он
о
с
т
а
в
и
л
са
н
т
е
р
и
ю
и
,
бол
е
е
то
г
о,
с
т
а
л
е
е
у
б
е
жд
е
нн
ым
п
рот
и
в
н
ик
ом
.
В
е
го
р
асс
к
а
з
е
п
р
и
в
е
д
е
н
п
р
и
м
е
р того, что я
н
а
з
ы
в
а
ю т
е
м
н
ой
с
торо
н
ой
э
той
р
е
л
и
г
и
и
.
М
н
ого
л
е
т
н
а
з
а
д,
к
о
г
да
н
а
м
обо
и
м
было
п
о
д
ес
ять
л
е
т, м
а
ть
э
того
ч
е
лов
е
к
а
у
н
ас
л
е
дов
а
ла 32
000
д
олл
а
ров.
Для
н
е
е это
было
ц
е
лое
с
о
с
тоя
ни
е
.
Из
к
ом
м
у
ни
с
т
и
ч
ес
к
ой
К
у
бы
о
н
а
с
могла
т
айн
о
п
е
р
е
д
а
ть
э
т
и
д
е
нь
ги
с
о
с
во
и
м
м
у
ж
е
м,
отч
и
мом
мо
е
го род
с
тв
е
нник
а
.
1
Га
н
га
?
к
о
т
е
л
о
к
п
а
л
е
р
о
с
ч
е
л
о
ве
ч
ес
ки
м
и
о
с
т
а
н
к
а
м
и
в
н
ут
р
и
.
?
П
ри
м.
п
е
р
.
73
Тот
с
о
б
и
р
а
л
с
я
от
к
рыть
н
а
э
ти д
е
нь
ги
с
вое
д
е
ло
в
С
о
е
д
ин
ен
н
ых
Ш
т
а
т
а
х
и
,
к
а
к
тол
ь
к
о
д
е
ло
п
о
й
д
е
т
н
а
л
а
д,
вы
з
в
а
ть
к
се
б
е
ж
е
н
у и
п
ас
ы
нк
а
.
В
М
а
й
а
ми
этот
ч
е
лов
е
к
, П
е
п
е (
и
мя
вы
м
ышл
е
нн
о
е
),
в
с
тр
е
т
и
л
с
т
а
р
у
ю
зн
а
к
о
м
у
ю.
К
огд
а
-
то
о
н
а вл
а
д
е
ла в
Г
а
в
а
н
е
н
ес
к
ол
ьки
м
и
к
л
у
б
а
ми
с
ом
ни
т
е
л
ьн
о
й
р
е
п
у
т
а
ц
ии
,
а
т
е
п
е
рь
у
н
е
е
был
п
о
л
у
р
а
з
в
а
л
и
вш
ий
с
я,
н
о
бол
ь
шой
и
выгод
н
о р
ас
п
олож
е
нн
ый
б
а
р
в
М
а
й
а
м
и
.
Эта
ж
е
н
щ
ин
а
(
н
а
з
ов
е
м
е
е
Лоло
й
)
п
р
е
длож
и
ла П
е
п
е
50%
от
до
х
одов б
а
р
а
,
е
с
ли
он
влож
и
т
в
н
е
го
с
в
о
и
32
000
долл
а
ров и
п
омож
е
т
е
й
с
во
и
м
о
п
ытом (в Г
а
в
а
н
е
П
е
п
е
был
у
п
р
а
вляющ
и
м в
н
оч
н
ом
к
л
у
б
е
).
П
е
п
е
с
о
с
р
е
доточ
и
л
в
с
е
с
в
о
е
в
ни
м
а
ни
е
н
а
об
н
овл
е
н
и
и
з
а
в
е
д
е
ни
я
Лолы.
Ч
е
р
е
з
н
ес
к
ол
ьк
о
н
е
д
е
ль
во
с
торж
е
нн
ым
в
з
ор
а
м
мод
н
ой
п
у
бл
ик
и
п
р
е
д
с
т
а
л
с
и
яющ
и
й
ог
н
ями
н
овый
н
оч
н
о
й
к
л
у
б.
П
е
п
е
был
с
ч
ас
тл
и
в:
е
го
тяж
е
лый
т
р
у
д
и
влож
енн
ый
к
ап
и
т
а
л
во
т
-
вот
н
а
ч
н
у
т
п
р
ин
о
с
и
ть
п
л
о
ды!
Од
и
н
е
го
д
р
у
г,
к
оторый
к
огда
-
то
был в
Г
а
в
а
н
е
а
дво
к
а
том,
с
п
ро
с
и
л
е
го,
из
лож
е
н
ы ли
у
с
л
о
в
и
я
е
го
п
а
рт
не
р
с
тва
с
Лолой
н
а
б
у
м
а
г
е
.
П
е
п
е
в
к
а
ч
ес
тве дов
е
р
е
нн
ого
л
иц
а
р
ас
п
оряж
а
л
с
я
ч
у
ж
и
ми
д
е
нь
г
а
ми
с
п
ят
н
а
д
ц
а
ти
л
е
т,
п
ри
этом
н
е
п
о
д
п
и
са
в
н
и
е
д
ин
ого
к
о
н
тр
а
к
т
а
,
и
д
у
м
а
л,
что
с
р
е
ди
к
у
б
инц
е
в
т
а
ки
е
форм
а
л
ьн
о
с
т
и
,
к
а
к
пи
с
ь
м
ен
н
а
я договор
е
нн
о
с
т
ь
,
из
л
и
ш
ни
.
Лола
с
к
а
з
а
л
а
,
что
о
н
п
о
л
у
ч
и
т
п
ят
ь
д
ес
ят
п
ро
ц
е
н
тов,
?
зн
а
ч
и
т, т
а
к
и
б
у
д
е
т.
Б
е
с
п
о
к
оя
с
ь
з
а
д
р
у
г
а
,
бывш
и
й
а
дво
к
а
т
с
к
а
з
а
л
П
е
п
е
,
что
в
С
о
е
д
ин
ен
н
ы
х Шт
а
т
а
х
у
с
т
н
ое
с
ог
л
а
ш
ени
е
н
е
и
м
ее
т
ник
а
к
ой
с
и
лы,
и
п
о
с
ов
е
тов
а
л
е
м
у
з
а
к
люч
и
ть
с
Лолой
к
о
н
тр
а
к
т в
пи
с
ь
м
ен
н
ой
форм
е
.
П
е
п
е
добро
д
у
ш
н
о
о
с
в
е
дом
и
л
с
я
у Лолы
о
к
о
н
тр
а
к
т
е
.
О
н
а
р
а
с
с
м
е
ял
ас
ь
е
м
у в
л
и
ц
о
и
з
а
яв
и
л
а
,
что
он
о
с
т
а
не
т
с
я
н
и
с
ч
е
м,
к
л
у
б
п
ол
н
о
с
т
ь
ю
п
р
ин
а
дл
е
ж
и
т
е
й
.
По
с
ле
ч
е
го
о
н
а
в
е
л
е
ла
с
во
и
м
выш
и
б
а
л
а
м
выг
н
а
ть
П
е
п
е
,
а
п
о
з
д
н
е
е
доб
и
л
ас
ь
п
о
с
у
д
у
з
а
п
р
е
щ
е
ни
я
е
м
у
п
р
и
б
л
и
ж
а
т
ь
с
я
к
к
л
у
б
у бл
и
ж
е
,
ч
е
м
н
а
тр
и
д
ц
а
т
ь
м
е
тров.
Т
а
ки
м
обр
аз
ом
П
е
п
е
о
к
а
з
а
л
с
я
н
а
у
л
иц
е
,
голод
н
ый
и
б
е
з
гроша в
к
а
рм
а
н
е
.
Е
г
о
ж
е
н
а в Г
а
в
а
н
е
п
р
и
шла к
мо
е
й
м
а
др
ин
е
, Ам
а
н
д
е
,
с
п
ро
с
ь
бой
отом
с
т
и
ть
з
а
м
у
ж
а
.
Но
Ам
а
н
да
п
о
с
о
в
е
тов
а
л
а
е
й
п
одожд
а
т
ь
,
п
о
к
а
п
о
с
т
у
п
ок
Лолы
са
м
н
е
п
р
и
в
е
д
е
т
обм
а
н
щ
и
ц
у
к
п
ог
и
б
е
л
и
.
Си
л
у
ор
и
ш
н
е
л
ьз
я
и
с
п
о
л
ьз
ов
а
ть во
вр
е
д
людям,
д
а
ж
е
е
с
ли
эти
л
ю
ди
того
з
ас
л
у
ж
и
в
а
ют.
В
это
же
в
р
е
м
я
в
го
с
тях
у А
м
а
н
ды был
и
мой
род
с
тв
е
нн
и
к
,
п
ас
ы
н
ок
П
е
п
е
.
У
не
е
он
п
о
зн
а
в
а
л
о
ч
у
,
до
р
о
г
у
о
р
и
ш.
В
и
дя,
что м
а
ть
п
од
а
вл
е
н
а
и
р
а
сс
тро
е
н
а
и
з
-
з
а
н
е
ж
е
л
а
н
и
я
Ам
а
н
ды
вы
п
ол
ни
ть
е
е
п
ро
с
ь
б
у
,
он
тоже
з
а
г
р
у
с
т
и
л.
Е
м
у
з
а
х
от
е
ло
с
ь
к
а
к
-
то
п
омочь
е
й
.
В
м
а
л
е
ньк
ой
х
и
ж
ин
е
з
а
домом
Ам
а
н
ды,
н
а
п
олов
и
н
у
с
к
рытой
к
у
с
т
а
м
и
,
ж
и
ла др
е
в
н
яя
с
т
а
р
у
х
а
,
б
а
б
у
ш
к
а
Ам
а
н
ды.
Д
е
ти
б
оял
и
с
ь
п
р
и
б
л
и
ж
а
т
ь
с
я
к
это
м
у
с
тр
а
нн
о
м
у
с
у
щ
ес
т
в
у
,
к
оторое
н
и
к
огда
н
е
р
а
з
гов
а
р
и
в
а
ло
и
в
ы
х
од
и
ло
и
з
с
во
е
го
т
а
ин
с
тв
е
нн
ого об
и
т
а
л
и
ща
то
л
ьк
о
з
а
т
е
м,
чтобы
о
п
орож
н
и
ть
с
вой
н
оч
н
о
й
горшо
к
. Э
т
а
вы
с
о
х
ш
а
я
с
т
а
р
у
х
а
у
ж
е
н
е
п
р
а
вдо
п
одоб
н
о
д
а
в
н
о
о
т
п
р
а
з
д
н
ов
а
ла
с
вой
с
отый д
е
н
ь рожд
е
ни
я.
В
е
е
с
в
е
тло
-
го
л
у
бых
гл
а
з
а
х
,
п
о
к
р
ытых
т
о
нк
о
й
с
л
е
з
ящ
е
й
с
я
п
л
е
нк
о
й
,
от
с
т
а
р
о
с
ти
у
же
н
е было
н
и
з
р
а
ч
к
ов,
н
и
р
а
д
у
ж
н
ых
оболоч
е
к
.
Мо
й
род
с
тв
е
нн
и
к
с
и
д
е
л
з
а домом
А
м
а
н
ды,
к
огда
с
т
а
р
у
х
а
з
а
говор
и
ла
с
ни
м.
На
р
е
д
к
ом
бо
з
а
л
ь
с
к
ом
д
и
а
л
е
к
те
о
н
а
п
ро
и
зн
ес
л
а
;
?
Я
зн
а
ю твою
п
е
ч
а
л
ь
. З
а
й
ди
в
мой
дом,
и
я
п
омо
г
у
т
е
б
е
?
.
В
о
й
дя
в
х
и
ж
и
н
у
,
мой
род
с
тв
е
н
ни
к
п
ор
а
зи
л
с
я
то
м
у
,
к
а
ки
е т
а
м
ц
а
р
и
ли
п
ор
я
док
и
ч
и
с
тот
а
.
З
а
п
а
х
т
о
л
ьк
о
что
выгл
а
ж
е
нн
ых
п
ро
с
ты
н
е
й
н
а
п
о
л
н
ял в
с
ю
х
и
ж
и
н
у
с
в
е
ж
ес
т
ь
ю.
С
т
а
р
у
х
а
п
родолж
а
ла
говор
и
ть
н
а
бо
з
а
л
ь
с
к
ом.
Этот
д
и
а
л
е
к
т
п
о
ни
м
а
ет
бол
ь
ш
и
н
с
тво
к
у
б
инц
е
в,
т
а
к
к
а
к
он
и
с
п
ол
ь
з
у
е
т
с
я
в
тр
а
д
ици
о
нн
ы
х
т
еа
тр
а
л
ьн
ы
х
п
р
е
д
с
т
а
вл
е
ни
я
х
,
х
отя
в
п
ов
се
д
н
е
в
н
ой
ж
из
н
и
н
а
н
е
м
говорят
р
е
д
к
о
.
Ба
б
у
ш
к
а
А
м
а
н
ды
с
ообщ
и
ла
мо
е
м
у
род
с
т
в
е
нни
к
у
,
что
о
н
а
зн
ае
т
о
с
л
у
ч
и
в
ш
е
м
с
я
с
е
го
м
а
т
е
р
ь
ю
и
отч
и
мом
и
готова
п
омочь
в
и
х
б
е
д
е
.
?
И
б
е
й
и
оч
е
н
ь
мо
г
у
щ
е
с
тв
е
нн
ы,
это
два
м
а
л
ень
ки
х
м
а
л
ь
ч
ик
а
,
два
с
ы
н
а
Ш
а
н
го
и
О
йи
. Е
с
ли
ты и
твой
м
а
л
е
ньк
и
й
бр
а
т
с
д
е
л
ае
те
т
а
к
,
к
а
к
я в
а
м
в
е
лю, то
этой
з
лой
па
н
чагара
(
п
ро
с
т
и
т
у
т
к
е
),
что
у
к
р
а
ла
с
б
е
р
е
ж
е
ни
я
тво
е
й
м
а
т
е
р
и
,
п
р
и
д
е
т
с
я
п
о
п
л
а
т
и
т
ь
с
я
з
а
с
вой
п
о
с
т
у
по
к
?
.
Мой
род
с
тв
е
нни
к
с
огл
ас
и
л
с
я
с
д
е
л
а
ть
в
се
,
к
а
к
с
к
а
ж
е
т
с
т
а
р
у
х
а
.
?
В
о
-
п
е
р
в
ы
х
,
н
а
м
н
у
ж
н
ы
к
а
ки
е
-
ни
б
у
дь
л
и
ч
н
ые в
е
щи
этой
ж
е
н
щ
ин
ы,
и
н
а
че мы
ни
ч
е
го
н
е
с
мож
е
м
с
д
е
л
а
т
ь
?
.
М
а
л
ь
ч
и
к
о
б
ъя
с
ни
л,
к
а
к
т
р
у
д
н
о
б
у
д
е
т
до
с
т
а
ть
л
и
ч
н
ые
в
е
щи
ч
е
лов
е
к
а
,
ж
и
в
у
щ
е
го
в
М
а
й
а
м
и
.
Но
с
т
а
р
у
х
а
н
ас
т
а
и
в
а
л
а
,
говоря,
что
б
е
з
ни
х
ни
ч
е
го
н
е
п
о
л
у
ч
и
т
с
я.
На
с
л
е
д
у
ющ
и
й
д
е
н
ь
мой
род
с
тв
е
нник
,
к
с
во
е
м
у
у
д
и
вл
е
ни
ю,
об
н
а
р
у
ж
и
л
к
ороб
к
у
с
н
ош
е
н
ы
м
и
б
л
у
зк
а
м
и
,
ни
ж
н
и
м
74
б
е
л
ь
е
м
и
д
р
у
гой
од
е
ж
д
о
й
,
к
о
то
р
у
ю
Лола
п
р
и
с
л
а
ла
е
го
м
а
т
е
ри
е
ще
до
того,
к
а
к вы
с
т
а
в
и
ть
П
е
п
е
з
а
дв
е
р
ь
.
Н
е
к
оторые
в
е
щи
были
д
а
же
н
ес
т
и
р
а
н
ы.
М
а
л
ь
ч
и
к
выбр
а
л
о
с
об
е
н
н
о
п
о
н
ош
ен
н
ый
и
н
ес
в
е
ж
и
й
бю
с
тг
а
л
ь
т
е
р
и
о
т
н
е
с
е
го
с
т
а
р
у
х
е
в
х
и
ж
и
н
у
.
Т
и
х
о
чт
о
-
то
н
а
п
е
в
а
я,
с
т
а
р
у
х
а
с
д
е
л
а
ла
к
у
к
л
у
и
з
ч
е
р
н
ого
тря
п
ь
я
и
н
а
ч
ини
ла
е
е
ло
с
к
у
т
к
а
ми
бю
с
тг
а
л
ь
т
е
р
а
,
во
с
к
ом
ч
е
р
н
ой
с
в
е
ч
и
,
к
а
ки
м
и
-
то
т
о
н
ки
м
и
,
к
а
к
воло
с
ы,
к
ор
е
нь
ям
и
,
а
т
а
к
же
р
а
з
л
и
ч
н
ыми
п
орош
к
а
ми
и
тр
а
в
а
м
и
.
З
а
т
е
м
о
н
а
з
а
ш
и
ла
к
у
к
л
у
,
а
и
з
о
с
т
а
т
к
ов
бю
с
т
г
а
л
ь
т
е
ра
с
к
ро
и
л
а для
н
е
е
п
л
а
т
ь
и
ц
е
и
п
л
а
ток
н
а
голо
в
у
.
?
П
о
з
ови
бр
а
т
а
?
,
?
с
к
а
з
а
ла
о
н
а
м
а
л
ь
ч
и
к
у
.
К
огда
тот в
е
р
н
у
л
с
я
с бр
а
том,
с
т
а
р
у
х
а
з
ас
т
а
в
и
ла
и
х
р
а
с
п
л
ас
т
а
т
ь
с
я
п
е
р
е
д
д
е
р
е
вя
нн
ым
из
в
а
я
н
и
е
м Иб
е
ий
, ор
иш
-
бл
и
зн
е
ц
о
в, а
с
а
ма
п
р
ин
ял
ас
ь
ч
и
т
а
ть
дл
и
н
н
у
ю мол
и
т
в
у
н
а
я
з
ы
к
е
л
у
к
у
м
и
.
?
С
д
е
л
а
й
для
Лолы
г
роб
и
к
и
з
к
а
рт
о
н
а
?
,
?
в
е
л
е
ла
б
а
б
у
ш
к
а
Ам
а
н
ды мо
е
м
у род
с
тв
е
нни
к
у
.
?
В
ы
и
м
ее
те
в
в
и
д
у
,
для
к
у
к
лы
?
?
?
с
п
ро
с
и
л
о
н
.
С
т
а
р
у
х
а
с
х
в
а
т
и
ла
е
го
з
а
п
л
е
чо
н
е
в
е
роят
н
о
с
и
л
ьн
ой
р
у
к
ой
и
с
е
рд
и
то
с
к
а
з
а
л
а
:
?
П
о
с
л
у ш
а
й
,
е
с
л
и
х
оч
е
ш
ь
,
чтобы
в
с
е это
п
од
е
й
с
твов
а
ло,
н
и
к
огда
н
е
н
а
з
ыв
а
й
Лолу
к
у
к
ло
й
.
Это
Лола
?
с
т
е
рв
а
,
к
ото
р
у
ю
мы
х
о
т
и
м
от
п
р
а
в
и
ть
н
а
т
от
с
в
е
т
?
.
У
с
п
о
к
о
и
вш
и
с
ь
,
с
т
а
р
у
х
а
м
е
дл
е
нн
о
п
овтор
и
ла
п
р
и
к
а
з
:
?
С
д
е
л
а
й
к
а
рто
нн
ый
гроб
и
к
и
с
к
р
еп
и
е
го дв
а
д
ц
а
т
ь
ю
од
н
о
й
о
с
трой
б
у
л
а
в
к
о
й
.
В
от
кн
и
Лоле три
о
с
трых
б
у
л
а
в
к
и
в
т
е
м
ес
т
а
,
где
р
а
н
а
о
к
а
з
а
л
ас
ь
бы
с
м
е
р
т
е
л
ьн
о
й
,
н
а
п
р
и
м
е
р в
с
е
рд
ц
е
и
ли в голо
в
у
. Потом
з
а
ж
ж
е
те
с
бр
а
том д
е
вят
и
д
н
е
в
н
у
ю
ч
е
р
н
у
ю
с
в
е
ч
у
и
б
у
д
е
те
о
п
л
а
ки
в
а
ть
Ло
л
у д
е
вять
д
н
е
й
, а
з
а
т
е
м
п
о
х
оро
н
и
те
е
е
з
а
п
р
е
д
е
л
а
ми
к
л
а
дб
и
щ
а
,
н
о
н
е
н
а
о
с
вящ
е
нн
ой
з
е
мл
е
?
.
Д
е
ти
быв
а
ют
бол
е
е
из
обр
е
т
а
т
е
л
ьн
ы,
ч
е
м
мо
г
у
т
п
р
е
д
п
олож
и
т
ь
в
з
ро
с
лы
е
.
М
а
л
ь
ч
ик
и
с
д
е
л
а
ли
в
с
е
,
к
а
к
и
м
б
ыло
в
е
л
е
н
о,
и
ник
то
в
се
м
ь
е об
этом
н
е
у
зна
л.
Про
к
лят
и
е долж
н
о было
п
од
е
й
с
твов
а
ть
ч
е
р
е
з
дв
а
д
ц
а
ть
о
д
и
н
д
ень
.
Прошло
дв
а
д
ц
а
ть
п
я
т
ь
д
н
е
й
,
а
н
и
о
к
а
к
ом
н
ес
ч
ас
т
ь
е
с Лолой
в
с
е
е
ще
н
е было
с
лыш
н
о.
Мой ро
д
с
тв
е
н
н
и
к р
е
ш
и
л,
что
с
т
а
р
у
х
а
, во
з
мож
н
о,
с
олг
а
ла
и
ли
же
о
н
и
с
бр
а
том
с
д
е
л
а
ли
чт
о
-
то
н
е
т
а
к
.
Но
н
а
тр
и
д
ц
а
тый
д
ен
ь
о
н
у
зн
а
л,
что
Ло
л
у
у
тром
этого
д
н
я
у
б
и
л
г
а
и
тя
н
и
н
,
к
оторого
о
н
а о
д
у
р
а
ч
и
ла точ
н
о
т
а
к
ж
е
,
к
а
к П
е
п
е
.
М
н
ог
и
е
годы
мой род
с
т
в
е
нни
к
н
е
мог
и
з
б
а
в
и
т
ьс
я
о
т
ч
у
в
с
т
в
а
в
ин
ы
з
а
с
л
у
ч
и
вш
е
ес
я
с
Лоло
й
.
Уже
в
з
р
е
лом
во
з
р
ас
те
он
п
о
зн
а
к
ом
и
л
с
я
с
отл
и
ч
н
ым
п
си
х
и
а
т
ром,
к
оторый
м
н
ого
зн
а
л
и
о
с
а
н
т
е
р
ии
.
Э
тот
ч
е
лов
е
к
из
б
а
в
и
л
е
го
от
тяж
к
и
х
мы
с
л
е
й
,
с
ооб
щ
и
в,
что
с
м
е
рть
Лолы
н
е была р
е
з
у
л
ь
т
а
том
п
ро
к
лят
и
я.
?
Я
зн
а
ю
это
п
ро
к
ля
т
и
е
,
?
с
к
а
з
а
л о
н
.
?
О
н
о д
е
й
с
т
в
у
е
т ч
е
р
е
з
д
е
вять
д
н
е
й
и
ли
ч
е
р
е
з
дв
а
д
ц
а
ть
од
ин
.
Или
н
е д
е
й
с
т
в
у
е
т
вооб
щ
е
.
Не
быв
а
е
т
т
а
к
ого, чтобы
о
н
о
п
о
д
е
й
с
твов
а
ло
н
а
т
р
и
д
ц
а
тый
д
е
нь
.
К
то
м
у
ж
е
это
п
ро
к
л
ят
и
е
н
а
п
р
а
вл
е
н
о
н
а
т
е
х
,
к
то
д
е
й
с
тв
и
т
е
л
ь
н
о
е
го
з
ас
л
у
ж
и
л.
Т
а
з
л
а
я
ж
е
н
щ
ин
а
п
ро
с
то
п
о
л
у
ч
и
ла
п
о
з
ас
л
у
г
а
м
з
а
с
вои
п
о
с
т
у
пки
.
Уд
и
в
и
т
е
л
ь
н
о
,
что
е
й
н
е
п
р
и
шло
с
ь
п
о
п
л
а
т
и
т
ь
с
я
е
ще
р
а
нь
ш
е
?
.
П
с
и
х
и
а
тр
п
омог
е
м
у
об
р
ес
ти
н
е
к
ото
р
ое
у
с
п
о
к
о
е
ни
е
.
Но
мой
род
с
тв
е
н
н
и
к
п
о
л
н
о
с
т
ь
ю
о
т
к
а
з
а
л
с
я
от
са
н
т
е
р
ии
.
Он
обр
а
т
и
л
с
я
к
С
в
и
д
е
т
е
лям
И
е
го
в
ы
и
говор
и
т,
что
с
ни
ми
он
в
н
овь
обр
е
л
д
у
ш
е
в
н
у
ю г
а
рмо
ни
ю.
В
ы
с
л
у
ш
а
в
е
го
р
асс
к
а
з
,
я
п
о
н
ял,
п
оч
е
м
у он
обр
а
т
и
л
с
я
в
р
е
л
и
г
и
ю
,
с
ов
е
рш
е
нн
о отл
и
ч
н
у
ю
от
то
й
, в
к
о
т
о
рой
мы
были
с
д
е
т
с
т
в
а
во
с
пи
т
а
н
ы.
По
к
а
о
н
г
овор
и
л,
я
в
с
п
ом
н
и
л т
а
ин
с
тв
е
н
н
у
ю
с
м
е
рть
Лолы
и
то,
что
п
р
и
м
е
р
н
о
в
это
вр
е
мя
мо
е
м
у
р
од
с
тв
е
н
ни
к
у в
п
е
рвые
п
отр
е
бов
а
л
с
я
с
ов
е
т
п
р
оф
есс
и
о
н
а
л
ьн
ого
п
си
х
и
а
тр
а
.
У
м
е
н
я
н
е
х
в
а
т
и
ло
д
у
х
у
с
к
а
з
а
ть
е
м
у
,
что
для
и
с
п
ол
н
ен
и
я
т
о
го
з
а
к
л
ят
ь
я
н
е
с
у
щ
ес
т
в
ов
а
ло
к
а
к
ог
о
-
то
о
п
р
е
д
е
л
е
нн
ого
с
ро
к
а
и
что
о
н
о
в
п
ол
н
е
могло
п
од
е
й
с
твов
а
ть
и
ч
е
р
е
з
тр
и
д
ц
а
ть
д
н
е
й
.
Н
е
к
оторое вр
е
мя
н
а
з
а
д
я
с
тол
к
н
у
л
с
я
с
п
о
х
ож
и
м
ин
ц
и
д
е
н
том,
к
отор
ы
й
п
ро
и
з
ош
е
л
с
се
м
е
йн
ой
п
а
ро
й
,
п
р
а
к
т
и
к
ов
а
вш
е
й
са
н
т
е
р
и
ю
и
п
а
ло.
Я
п
ров
о
д
и
л
и
сс
л
е
дов
а
ни
е о в
з
а
и
мо
с
вя
з
и
п
а
ло
с
са
н
т
е
р
и
е
й
и
с
л
у
ч
а
йн
о
об
н
а
р
у
ж
и
л
а
лт
а
р
ь
,
н
а
к
отором
с
тояла фотогр
а
ф
и
я
о
д
н
ого
мо
е
го
оч
е
н
ь
бл
и
з
к
ого
д
р
у
г
а
.
С
у
д
я
п
о
п
олож
ен
и
ю
фотогр
а
ф
и
и
н
а
а
лт
а
р
е
,
е
м
у
х
от
е
ли
п
р
и
ч
и
н
и
ть
с
тр
а
ш
н
ы
й
вр
е
д.
С
е
м
е
йн
а
я
п
а
р
а
,
о
к
оторой
и
д
е
т
р
е
ч
ь
,
н
е
зн
а
ла
о
мо
е
й
д
р
у
жбе
с
эт
и
м
ч
е
лов
е
к
ом.
Я
чр
е
з
выч
а
йн
о
в
с
тр
е
во
ж
и
л
с
я.
Что
м
н
е
было д
е
л
а
т
ь
?
Эти
лю
д
и
т
е
п
л
о
п
р
ин
я
л
и
м
е
н
я
у
с
е
бя
дома
и
п
омог
а
ли
м
н
е
в
мо
е
м
и
сс
л
е
д
о
в
а
нии
. Но в то
же
вр
е
мя
я б
ы
л
п
оч
и
т
а
т
е
л
е
м
с
а
н
т
е
р
и
и
довол
ьн
о д
а
в
н
о и
зн
а
л, что д
е
й
с
тв
и
я этой
п
а
ры
н
ес
ли
с
м
е
рть
мо
е
м
у д
р
у
г
у
.
Я
и
в
с
а
мом
д
е
ле
за
м
е
т
и
л,
что
е
го
д
у
ш
е
в
н
ое
с
о
с
тоя
ни
е
п
о
с
л
е
д
н
е
е вр
е
мя
з
а
м
е
т
н
о
у
х
у
дш
и
ло
с
ь
.
Я
зн
а
л,
что
н
а
р
у
ш
а
ю
з
а
п
ов
е
д
ь
у
ч
е
н
ых
о
том,
что
н
е
л
ьз
я
п
р
и
м
е
н
я
ть
н
а
п
р
а
к
т
ик
е
т
у
р
е
л
и
г
и
ю,
75
к
о
т
о
р
у
ю
и
з
у
ч
ае
ш
ь
.
Но
я
в
с
е
же
во
с
п
ол
ьз
ов
а
л
с
я т
а
к
т
и
к
о
й
,
к
отор
а
я
могла
бы
л
и
ш
и
т
ь
м
е
н
я
ж
из
н
и
.
К
огда
го
с
т
е
п
р
и
и
м
н
ых
х
о
з
я
е
в
н
е
было рядом,
я
выт
а
щ
и
л
с
вя
щ
е
нн
ые
р
а
к
ов
ин
ы
ка
у
р
и
,
с
од
е
рж
а
щ
и
е
а
ше
ор
и
ш
и
,
и
з
с
у
пниц
ы,
п
е
р
е
д
к
оторой
с
тояла
фотог
р
а
ф
и
я
мо
е
го
д
р
у
г
а
.
Т
а
к
я
л
и
ш
и
л
п
ро
к
л
я
т
и
е
с
и
л
ы.
В
бл
и
ж
а
й
ш
и
е
д
н
и
з
доров
ь
е мо
е
го д
р
у
га
н
а
ч
а
ло
у
л
у
ч
ш
а
т
ь
с
я.
К
с
ч
ас
т
ь
ю, я
ни
ч
у
ть
н
е
п
о
с
тр
а
д
а
л, а
в
е
дь
д
у
х
, ж
и
в
у
щ
и
й
в
с
у
пниц
е
,
мог
д
а
же
у
б
и
ть
м
е
н
я.
Н
а
д
е
ю
с
ь
,
я
бол
ь
ше
ник
огда
н
е о
к
а
ж
у
с
ь
в
с
и
т
у
а
ции
, где
м
н
е
о
п
я
т
ь
п
р
и
д
е
т
с
я д
е
л
а
ть
т
а
к
о
й
же
выбор.
Алч
н
о
с
ть
и
с
во
е
к
оры
с
т
и
е
п
р
ис
у
ш
и
,
к
о
н
е
ч
н
о
,
н
е
тол
ь
к
о
ж
и
т
е
лям
С
о
е
д
ин
е
н
н
ых Шт
а
тов.
Но
м
е
н
я
ин
о
гда
п
ор
а
ж
ае
т,
к
а
к
а
м
е
р
ик
а
н
с
к
а
я
о
з
а
боч
е
нн
о
с
ть
м
а
т
е
р
и
а
л
ьн
ыми бл
а
г
а
ми
п
овл
и
яла
н
а
с
а
н
т
е
р
и
ю
и
са
н
т
е
ро
в
этой
с
тр
а
н
е
.
В
1972
го
д
у в
Нов
о
м
Орл
е
а
н
е
я
н
а
х
о
д
и
л
с
я
в
у
ч
е
ни
ч
ес
тве
у мо
е
го
д
р
у
г
а
Ифы
П.
(вымыш
л
е
нн
ое
и
мя).
В
то
вр
е
мя
он
был
е
д
ин
с
тве
нн
ым
б
а
б
а
л
а
о
в шт
а
те
Л
у
изи
а
н
а
.
Од
н
а
жды Л
а Мор
а
,
гл
а
в
н
ы
й
са
н
т
е
ро
того
к
р
а
я,
п
р
и
ш
е
л
к
о
м
н
е
и
в
з
во
л
н
ов
а
нн
о
с
ообщ
и
л,
что
и
з
Ло
с
-
А
н
дж
е
л
ес
а
тол
ьк
о
что
п
р
и
был
н
овый б
а
б
а
л
а
о. Я
п
ош
е
л
п
о
с
мотр
е
ть
н
а этого б
а
б
а
л
а
о и
об
н
а
р
у
ж
и
л, что
мы с
ни
м д
а
л
ьни
е род
с
тв
е
нни
к
и
:
е
го
дочь
была
з
а
м
у
ж
е
м
з
а
с
ы
н
ом
двоюрод
н
ого бр
а
т
а
мо
е
й
п
р
а
б
а
б
у
ш
ки
. Ам
е
р
ик
а
нц
ы
с
очли
бы
т
а
к
ое
род
с
тво
н
е
с
у
щ
ес
тв
е
нн
ым
и
н
и
к
ч
е
м
у
н
е
обя
з
ы
в
а
ющ
и
м.
Но
в мо
е
й
се
м
ь
е
д
а
же
д
а
л
ьн
е
е
род
с
тво
с
ч
и
т
ае
т
с
я
с
вящ
е
нн
ым,
п
оэто
м
у
,
у
зн
а
в,
что
н
овый б
а
б
а
л
а
о
?
н
е
ч
у
жой
м
н
е
ч
е
лов
е
к
,
я
п
о
с
т
у
п
и
л
т
а
к
,
к
а
к м
н
е
и
с
л
е
дов
а
ло
п
о
с
т
у
пи
т
ь
,
?
п
р
и
гл
ас
и
л
е
го
о
с
т
а
н
ов
и
т
ь
с
я
у
м
е
н
я
в
дом
е
.
П
ак
о
К
у
э
в
а
с
о
к
а
з
а
л
с
я
ч
е
лов
е
к
ом
н
е
обыч
а
йн
о
й
м
у
др
о
с
т
и
,
у
к
оторого
я
м
н
ого
м
у
н
а
у
ч
и
л
с
я
и
к
оторого
я
ник
ог
д
а
н
е
з
а
б
у
д
у
.
Чл
е
н
ы
са
н
т
е
р
и
а
н
с
к
ой
общ
и
н
ы
выг
н
а
ли
П
а
к
о
и
з
Ло
с
-
А
н
дж
е
л
ес
а
з
а то,
что
он
во
з
р
а
ж
а
л
п
рот
и
в
н
е
р
а
з
гл
а
ш
е
ни
я
т
ай
н
са
н
т
е
р
ии
.
П
а
к
о
готов
был
от
к
рыть
любо
м
у
с
а
м
ы
е
с
о
к
ров
е
нн
ые
т
а
йн
ы этой
р
е
л
и
г
и
и
.
Он
говор
и
л,
что
и
м
е
нн
о
т
а
к
,
у
в
се
х
н
а
в
и
д
у
,
е
е
п
р
а
к
т
ик
ов
а
ли
в
Афр
ик
е
.
Сн
а
ч
а
ла
Ифа
П.
т
е
п
ло
от
н
есс
я
к
п
р
и
е
з
д
у П
а
к
о
,
н
о
п
отом
с
т
а
л
з
а
в
и
дов
а
ть
н
ово
м
у
б
а
б
а
л
а
о, в
е
дь
тот
зн
а
л бо
л
ь
ше
е
го и
н
е
вол
ьн
о
п
е
р
е
м
а
ни
в
а
л к
се
бе
е
го
к
л
и
е
н
то
в
.
Од
н
а
жды
Ифа
П.
п
отр
е
бов
а
л,
чт
обы
я
с
т
а
л
ш
пи
о
н
и
ть
з
а
П
а
к
о.
Он
с
к
а
з
а
л,
что
п
а
др
ин
о
н
а
з
в
а
л
е
го,
И
ф
у П.,
мо
и
м
во
с
п
р
и
е
м
ник
ом
в
С
о
е
д
ин
ен
н
ых
Шт
а
т
а
х
и
что
я
обя
з
а
н
х
р
ан
и
ть
е
м
у в
е
р
н
о
с
т
ь
.
Я
отв
е
т
и
л,
что
н
е
мо
г
у т
а
к
п
о
с
т
у
пи
т
ь
,
т
а
к
к
а
к
П
а
к
о
?
м
о
й
род
с
тв
е
нник
.
К
то
м
у
ж
е
я
был
у
в
е
р
е
н
,
что
на
ш
г
а
в
а
н
с
ки
й
п
а
др
ин
о
н
е
одобр
и
л
бы
т
а
ки
е
д
е
й
с
тв
и
я.
Ифа
П.
з
а
м
е
т
н
о
р
ассе
рд
и
л
с
я
и
з
а
яв
и
л:
?
Х
в
а
т
и
т
с
м
е
н
я
П
а
к
о
К
у
э
в
ас
а
?
.
И бро
с
и
л
с
я
вон
и
з
мо
е
го дом
а
.
П
а
к
о
с
ни
м
а
л
в
е
л
ик
ол
е
п
н
у
ю
к
в
а
рт
и
р
у
н
а
Ел
и
се
й
с
к
и
х
Полях
н
е
д
а
л
е
к
о
от
мо
е
го дом
а
,
н
а
п
рот
и
во
п
олож
н
ой
с
торо
н
е
у
л
иц
ы.
В
т
у
н
очь
было
н
е
в
ы
н
о
с
и
мо
ж
а
р
к
о,
и
я
н
е
мог
з
ас
н
у
т
ь
.
Я
с
и
д
е
л
в
с
па
л
ьн
е и
с
мотр
е
л
в о
кн
о.
О
к
оло
п
о
л
у
н
очи
я
о
т
ч
е
тл
и
во
у
в
и
д
е
л,
к
а
к м
а
ш
ин
а
Ифы
П.
п
р
и
т
о
рмо
зи
ла
п
е
р
е
д
п
о
д
ъ
ез
дом
дома
П
а
к
о,
а
з
а
т
е
м
р
е
зк
о
с
орв
а
л
ас
ь
с м
ес
та
и
у
м
ч
а
л
ас
ь
п
роч
ь
.
Р
а
н
о
у
тром
с
л
е
д
у
ющ
е
го
д
н
я
к
о
м
н
е
п
р
и
ш
е
л
П
а
к
о.
Он
был
оч
е
н
ь
в
з
вол
н
ов
а
н
и
з
а
яв
и
л,
что
с
роч
н
о до
л
ж
е
н
у
е
х
а
ть
и
з
Нового
Орл
еа
н
а
. Я
п
о
п
ыт
а
л
с
я
р
а
з
у
б
е
д
и
ть
е
го,
н
о он от
к
а
з
а
л
с
я
м
е
н
я
с
л
у
ш
а
т
ь
.
П
а
к
о
се
л
в
п
е
р
в
ый
же
а
вто
б
у
с
н
а
М
а
йа
м
и
,
о
с
т
а
в
и
в
в
с
е
с
вое
и
м
у
щ
е
с
тво
и
п
ро
ц
в
е
т
а
ю
щ
у
ю
п
р
а
к
т
и
к
у
.
Н
ес
к
о
л
ьк
о
л
е
т
с
п
у
с
тя
до
м
е
н
я
дошли
с
л
у
х
и
,
что
в
т
у
н
очь
Ифа
П.
р
а
з
в
е
ял
у
е
го
п
орога
п
орошок
и
з
з
е
мля
н
ого
а
н
гол
ь
с
к
о
го
п
е
р
ц
а
,
в
е
роят
н
о,
в
с
м
ес
и
с
бол
е
е
с
и
л
ь
н
од
е
й
с
т
в
у
ющ
и
ми
в
е
щ
е
с
тв
а
м
и
.
Этот
р
и
т
у
а
л
н
ас
ыл
ае
т
ж
е
л
а
ни
е
с
п
аса
т
ь
с
я
б
е
г
с
твом.
П
а
к
о
?
ч
е
ло
в
е
к
о
ч
е
н
ь
п
орядоч
н
ый
?
н
е
был
готов к
т
а
к
ой м
е
лоч
н
о
с
ти
с
ч
ь
е
й
-
л
и
бо
с
торо
н
ы.
К
огда
я
у
з
н
а
л
о
п
о
с
т
у
пк
е
Ифы
П
.,
я
п
от
е
рял
к
это
м
у б
а
б
а
л
а
о
в
с
я
к
ое
у
в
а
ж
е
ни
е
и
т
а
к
т
и
ч
н
о
о
т
к
а
з
а
л
с
я
от
д
а
л
ь
н
е
й
ш
е
го
о
б
у
ч
е
ни
я
у
н
е
го.
По
з
д
н
е
е П
а
к
о
К
у
эв
а
с
в
е
р
н
у
л
с
я в
Ло
с
-
А
н
дж
е
л
е
с
и
п
рож
и
л
т
а
м
е
ще
м
н
ого л
е
т.
С
т
а
л
к
и
в
а
я
с
ь
с
п
одоб
н
ыми
ин
ц
и
д
е
н
т
а
м
и
,
я, с
од
н
ой
с
торо
н
ы,
п
ор
а
ж
а
ю
с
ь
,
к
а
к
с
в
е
р
х
ъ
ес
т
ес
тв
е
нн
ые
си
лы
мо
г
у
т
о
с
т
а
в
а
т
ь
с
я
д
е
й
с
тв
е
нн
ыми
в
с
а
н
т
е
р
и
и
С
о
е
д
и
н
е
нн
ы
х Шт
а
тов.
С
д
р
у
гой
с
т
о
ро
н
ы,
х
от
е
л
бы
я
з
н
а
т
ь
,
п
ро
и
з
ошло
бы
п
о
д
об
н
ое
м
е
ж
д
у
д
в
у
мя б
а
б
а
л
а
о
н
а
К
у
б
е
?
В
с
л
е
д
у
ющ
е
м
р
а
с
с
к
а
з
е
п
р
е
д
с
т
а
вл
е
н
е
ще
од
и
н
ас
п
е
к
т
т
е
м
н
ой
с
тор
о
н
ы
са
н
т
е
р
ии
. Зд
ес
ь
р
е
чь
п
о
й
д
е
т
у
ж
е
н
е
с
тол
ьк
о
о
к
оры
с
т
олюб
ии
,
с
к
ол
ь
к
о
о
н
е
в
е
ж
ес
т
в
е
.
К
а
к
я
у
же говор
и
л,
76
п
ро
ц
ес
с
?
с
о
з
д
а
ни
я
с
вятог
о
?
в
С
ША
з
а
ни
м
ае
т
н
е
три
г
о
д
а
,
а
три
м
ес
я
ц
а
.
Это мож
е
т
п
р
и
в
ес
ти
н
е
тол
ьк
о
к
н
е
д
о
п
о
н
и
м
а
ни
ю
с
а
н
т
е
р
и
и
и
си
нк
р
е
т
и
ч
н
о
с
ти
п
р
а
к
т
ики
,
н
о
и
к то
м
у
,
что
н
овые
са
н
т
е
ро
б
у
д
у
т
п
ыт
а
т
ь
с
я
к
а
з
а
т
ь
с
я
т
е
м
и
,
к
е
м
о
н
и
н
а
с
а
мом
д
е
л
е
н
е являют
с
я.
О
п
ыт
н
ы
е
,
а
втор
и
т
е
т
н
ые
са
н
т
е
ро
ч
ас
т
е
ньк
о
д
у
р
а
ч
а
т
н
о
в
и
ч
к
ов,
п
ро
с
т
о вым
а
ни
в
а
я
у
ни
х
д
ень
ги
и
н
е
об
ес
п
е
ч
и
в
а
я
н
ик
а
к
ой
з
а
к
о
н
н
о
с
ти
и
х
б
у
д
у
щ
и
м
д
е
й
с
тв
и
ям. П
е
ч
а
л
ьн
ый
п
р
и
м
е
р эт
о
м
у
я
п
о
л
у
ч
и
л
н
ес
к
ол
ь
к
о л
е
т
н
а
з
а
д
н
а
од
н
ом б
е
мб
е
.
Это
б
е
мбе
п
ровод
и
л
в
ч
ес
ть
с
е
м
и
л
е
т
и
я
с
во
е
го
с
т
а
т
у
с
а
са
н
т
е
ро
б
е
л
ый
а
м
е
р
ик
а
н
е
ц
н
е
л
а
т
ин
с
к
ого
п
р
о
и
с
х
о
жд
е
ни
я
п
о
и
м
е
н
и
Дж
и
мм
и
,
омо
Ш
а
н
го. Он
п
р
ин
я
л
п
о
с
вящ
е
ни
е в Н
ью
-
Й
ор
к
е от
оч
е
н
ь
у
в
а
ж
а
е
мой
п
у
эртор
ик
анс
к
ой
са
н
т
е
ры,
А
с
у
н
ты
С
е
рр
а
н
о,
п
о
с
ле ч
е
го
б
е
з
у
с
п
е
ш
н
о
п
ыт
а
л
с
я
доб
и
т
ь
с
я
того,
чтобы
с
л
у
ж
и
т
е
ли
к
у
б
ин
с
к
ой
са
н
т
е
р
и
и
в Н
ь
ю
-
Йор
к
е и
М
а
й
а
ми
п
р
и
н
и
м
а
ли
е
го
к
а
к
р
а
в
н
ого.
За два г
о
да до
б
е
мб
е
,
о
к
отором
и
д
е
т
р
е
ч
ь
,
Дж
и
мми
п
о
се
л
и
л
с
я
н
а
отд
а
л
е
нн
ой
ф
е
рме
в
о
к
р
ес
т
н
о
с
тях
Т
а
м
п
ы.
Он
п
ыт
а
л
с
я
с
ни
с
к
а
ть р
ас
п
олож
е
ни
е
са
н
т
е
ро
и
з
Т
а
м
п
ы,
н
о
и
з
-
з
а т
о
го,
что
он
был
б
е
лым,
о
н
и
в бол
ь
ш
и
н
с
тве
с
во
е
м
во
с
п
р
ини
м
а
ли
е
г
о
п
ро
с
то
к
а
к
к
а
к
у
ю
-
то д
ик
ов
и
н
у
.
С
а
мые
а
втор
и
т
е
т
н
ые
с
а
н
т
е
ро
?
т
е
,
у
к
ого
б
ы
ло
бол
ь
ше
в
се
го
д
у
х
о
в
н
ых
д
е
т
е
й
,
?
п
ро
и
г
н
о
р
и
ров
а
ли
б
е
мбе Дж
и
мм
и
.
Но
в
го
с
ти
к
Дж
и
мми
п
р
и
шло
до
с
т
а
точ
н
о
к
у
б
инц
е
в
для
того,
чтобы
голова
у
н
е
го
з
а
к
р
у
ж
и
л
ас
ь
от
р
а
до
с
т
и
.
Од
н
а
к
о,
п
р
и
дя
н
а
п
и
рш
ес
тво,
я
об
н
а
р
у
ж
и
л
к
ое
-
что,
и
з
ч
е
го
мож
н
о
было
п
р
е
д
п
олож
и
т
ь
,
что
п
р
а
з
д
н
и
к
з
а
к
о
н
ч
и
т
с
я
п
ров
а
лом.
В
о
-
п
е
рвы
х
, вм
ес
то того
чтобы
н
а
н
ять
из
в
ес
т
н
ы
х
п
о
с
вящ
е
нн
ы
х
б
а
р
а
б
а
н
щ
ик
ов б
а
т
а
,
Дж
и
мми
н
а
н
ял
гр
у
п
п
у
м
у
з
ы
к
а
н
тов,
и
гр
а
ющ
и
х
са
н
т
е
р
и
а
н
с
к
у
ю
м
у
з
ы
к
у в
с
т
и
л
е
,
бол
е
е бл
и
з
к
ом
к
тр
а
д
и
ц
и
о
н
н
о
м
у
м
у
з
ы
к
а
л
ьн
о
м
у
с
т
и
лю
й
о
р
у
б
а
,
ч
е
м
к
т
е
х
н
ик
е
м
е
лод
и
й
л
у
к
у
м
и
. Го
с
т
е
й
он
у
гощ
а
л
пи
рогом
с
о
ш
пин
а
том и
с
т
е
блями
се
л
ь
д
е
р
е
я
?
н
е
т
ипи
ч
н
ыми
для
а
фр
о
-
к
у
б
ин
с
к
ого
б
е
мбе
блю
д
а
м
и
.
М
у
з
ы
к
а
н
ты
и
гр
а
л
и
,
го
с
ти
т
а
нц
е
в
а
л
и
,
а
Дж
и
мми
отч
а
я
нн
о
п
ыт
а
л
с
я
с
д
е
л
а
ть
т
а
к
,
чтобы в
п
р
и
с
у
т
с
т
в
у
ю
щ
и
х
н
а
ч
а
ли
в
се
лят
ь
с
я
ор
и
ш
и
.
Он
яро
с
т
н
о
з
в
е
н
е
л
с
е
р
е
бря
н
ым
к
оло
к
ол
ь
ч
ик
ом
О
б
а
т
а
лы
рядом
с
о
с
л
у
ж
и
т
е
л
я
ми
этого
о
р
и
ш
и
.
С
ч
и
т
а
ло
с
ь
,
что
этот
с
п
о
с
об
у
ск
оря
е
т
п
р
и
х
од
бож
ес
тв
а
.
Н
а
к
о
н
е
ц
д
р
у
г
Д
ж
и
мм
и
,
д
е
вят
н
а
д
ц
а
т
и
л
е
т
ни
й
п
у
эртор
ик
а
н
е
ц
,
з
а
являвш
ий
,
что
п
р
и
н
я
л
п
о
с
вящ
е
ни
е
в
М
а
й
а
м
и
,
т
еа
тр
а
л
ьн
о
у
п
а
л
н
а
п
ол.
У
п
а
ла
и
е
ще
од
н
а
са
н
т
е
ра
с
о
м
ни
т
е
л
ьн
о
й р
е
п
у
т
а
ци
и
(
и
з
к
у
б
ин
с
ки
х
и
с
точ
н
и
к
ов
я
у
зн
а
л
,
что
о
н
а
вообще
н
е была
п
о
с
вящ
е
нн
о
й
).
Дж
и
мми
был
в
во
с
торге
?
е
го
п
р
а
з
д
ни
к
п
о
се
т
и
ли
два
ор
и
ш
и
!
С
а
н
т
е
ро,
в
к
о
то
р
у
ю
я
к
обы в
се
л
и
л
ас
ь
Й
е
м
а
й
я,
п
о
п
р
и
в
е
т
с
твов
а
ла од
е
рж
и
мого
Об
а
т
а
лой д
р
у
га
Дж
и
мм
и
.
Дж
и
м
ми
и
сс
т
у
п
л
е
нн
о
з
а
к
р
и
ч
а
л,
к
а
к
б
у
дто
п
ыт
а
я
с
ь
у
б
е
д
и
ть
са
мого
се
бя:
?
С
мотр
и
те
в
се
,
Й
е
м
ай
я
п
р
и
в
е
т
с
т
в
у
е
т
О
б
а
т
а
л
у
Р
е
г
и
са
.
Это
зн
а
ч
и
т,
что
Об
а
т
а
ла
д
е
й
с
тв
и
т
е
л
ьн
о
з
д
ес
ь
!
?
К
р
у
пн
ый
м
у
жч
ин
а
л
е
т
п
ят
и
д
ес
яти
с
н
е
бол
ь
ш
и
м
в
з
ял
м
е
н
я
з
а
р
у
к
у и
выв
е
л
и
з
дом
а
. Это
был
Ба
л
у
,
са
н
т
е
р
о
-
п
а
л
е
ро,
п
р
а
к
т
и
к
у
ющ
и
й
в о
с
н
ов
н
ом
п
а
ло, оч
е
н
ь
у
в
а
ж
а
е
мый
в
Т
а
м
п
е
ч
е
лов
е
к
,
и
м
е
ющ
и
й
с
от
н
ю
д
у
х
ов
н
ых
д
е
т
е
й
.
Я
ник
огда до
этого
н
е в
с
тр
е
ч
а
л
с
я
с
Б
а
л
у
,
н
о
я
п
о
н
ял,
к
то
с
т
о
и
т
п
е
р
е
до
м
н
о
й
,
и
он
тоже
у
зн
а
л
м
е
н
я.
Он
с
н
ял
ч
е
р
н
ые
оч
к
и
и
п
о
с
мотр
е
л
м
н
е
п
рямо
в
г
л
а
з
а
.
Он
н
е
п
ро
изн
е
с
н
и
с
лов
а
,
н
о
я
п
о
н
ял,
о
ч
е
м
он
д
у
м
ае
т.
Н
е
зн
а
я,
что
д
е
л
а
т
ь
,
я
с
к
а
з
а
л:
?
Й
е
м
ай
я
и
п
р
а
вда
п
р
и
в
е
т
с
твов
а
ла
е
го.
Р
а
з
ве
это
н
е
зн
а
к
того,
ч
т
о..
.
?
Б
а
л
у
п
е
р
е
б
и
л
м
е
н
я:
?
Од
и
н
мош
е
нни
к
п
р
и
зн
а
л
д
р
у
гого
мош
е
нника
?
.
Я
н
е
с
мог
у
д
е
рж
а
т
ь
с
я
от
с
м
е
х
а
.
Дж
и
мми
вы
с
о
к
о
ц
е
ни
т
мое
м
н
е
ни
е
.
Он
с
ч
и
т
ае
т,
что
я
с
мо
г
у
п
омочь
е
м
у доб
и
т
ь
с
я
п
р
и
з
н
ан
и
я
с
р
е
ди
к
у
б
инц
е
в
?
п
р
и
з
н
а
ни
я,
к
от
о
рого
он
т
а
к
ж
а
жд
е
т.
В
тот
в
е
ч
е
р
м
н
е
с
т
а
ло
ж
а
л
к
о
е
го,
в
е
дь
он
в
се
гда
б
ыл
т
а
к
п
р
и
в
е
тл
и
в
с
о
м
н
о
й
.
Я
п
о
д
у
м
а
л
о
том,
чтобы
п
о
с
ов
е
тов
а
ть
е
м
у
обр
а
т
и
т
ь
с
я
к
Оми
Д
и
н
е
и
з
Т
а
м
п
ы.
К
э
то
м
у
а
м
е
р
ик
а
н
с
к
о
м
у
с
а
н
т
е
ро
к
у
б
инц
ы обр
а
щ
а
л
и
с
ь
р
е
д
к
о,
н
о т
е
м
н
е
м
е
не
е
п
р
изн
а
в
а
ли
з
а
к
о
нн
о
с
т
ь
е
го
п
р
а
к
т
и
к
и
. Я
т
а
к
же
п
ыт
а
л
с
я
д
а
ть
Дж
и
м
м
и
п
о
н
я
т
ь
,
что
для
т
ого,
чтобы
быть
са
н
т
е
ро,
е
м
у
н
е
н
у
ж
н
о обя
з
а
т
е
л
ьн
о
п
ол
ь
з
ов
а
т
ь
с
я
р
ас
п
олож
е
ни
е
м
к
а
к
о
й
-
то
о
п
р
е
д
е
л
е
нн
о
й
на
ци
о
н
а
л
ь
н
ой
г
р
у
пп
ы, в
е
дь
са
н
т
е
р
и
я
у
ж
е
с
т
а
н
ов
и
т
с
я
м
е
ж
д
у
н
а
род
н
ой
р
е
л
и
г
и
е
й
.
К
огда
п
очти
в
с
е го
с
ти
р
а
з
ошл
и
с
ь
,
Дж
и
мми
с
п
ро
с
и
л
мое м
н
е
ни
е
о
п
р
а
з
д
н
ик
е
.
Он
х
от
е
л
77
зн
а
т
ь
,
в
п
е
ч
а
тл
и
л ли
м
е
н
я,
жр
е
ц
а
Об
а
т
а
лы,
в
из
и
т
в
е
л
ик
ого б
о
ж
ес
тв
а
,
к
оторым
тот
у
д
о
с
то
и
л
н
а
с
ч
е
р
е
з
Р
е
г
и
са
.
Ч
а
с
был
у
ж
е
п
о
з
д
ний
, и
я был
оч
е
н
ь
у
томл
е
н
.
Мож
е
т
быт
ь
,
п
оэто
м
у
у
м
е
н
я
в
м
ы
с
лях
во
з
н
и
к
обр
а
з
Ам
а
н
ды.
К
огда
в
н
е
е
в
с
е
лял
с
я
Об
а
т
а
л
а
,
о
н
а
з
а
м
и
р
а
ла
н
а
м
е
с
т
е
,
ч
е
рты
е
е
л
иц
а
п
р
е
об
р
а
ж
а
л
и
с
ь
,
а
голос
к
а
к
б
у
дто
п
р
ин
а
дл
е
ж
а
л
с
у
щ
ес
т
в
у
и
з
д
р
у
гого
м
и
р
а
.
И
т
у
т
же
я
в
с
п
о
м
ни
л
Р
е
г
и
са
,
к
оторы
й
,
за
к
рыв
гл
а
з
а
,
п
ыт
а
л
с
я говор
и
ть
в
а
фр
ик
а
н
с
к
о
й
м
а
н
е
р
е
,
н
о
н
а
са
м
о
м
д
е
ле
п
ро
с
то
н
е
с
а
х
ин
е
ю.
В
с
р
а
в
н
е
ни
и
с Ам
а
нд
ой
он
выгляд
е
л довол
ьн
о ж
а
л
к
о. Я
т
а
к
т
и
ч
н
о отв
е
т
и
л Дж
и
мм
и
, что, во
з
мож
н
о,
Р
е
г
и
с
п
о
ч
у
в
с
тв
о
в
а
л
п
р
ис
у
т
с
т
в
и
е
Об
а
т
а
лы
оч
е
н
ь
бл
и
зк
о
о
т
се
бя
и
п
р
ин
ял
э
т
о
з
а
од
е
рж
и
мо
с
т
ь
. Я
с
к
а
з
а
л, что
н
е
с
ч
и
т
а
ю
н
ас
тоящ
е
й
од
е
рж
и
мо
с
т
ь
ю
ор
и
ш
е
й
у
в
и
д
е
нн
ое той
н
оч
ь
ю. Дж
и
мми
п
о
п
ыт
а
л
с
я в
оз
р
а
зи
т
ь
:
?
Но Й
е
м
а
й
я
той
са
н
т
е
ры
п
р
и
в
е
т
с
твов
а
ла
Об
а
т
а
л
у
Р
е
г
и
с
а
!
?
?
А
с
ч
е
го ты в
з
ял, что о
н
а
была
д
е
й
с
тв
и
т
е
л
ьн
о
од
е
рж
и
м
а
?
?
ото
з
в
а
л
с
я я.
?
Раз
ве
ты
н
е
зн
ае
ш
ь
, что в Т
а
м
п
е
е
е
с
ч
и
т
а
ют м
о
ш
е
нн
и
ц
ей
?
?
С
п
у
с
тя
н
е
д
е
лю
п
о
с
ле
б
е
мбе
Дж
и
мми
я
п
о
л
у
ч
и
л
от
н
е
го
пи
с
ь
мо.
В
э
т
ом
пи
с
ь
ме
он
с
ообщ
а
л м
н
е
, что
о
ч
е
н
ь
об
и
ж
е
н
н
а
м
е
н
я
и
з
-
з
а
т
ого, что я
н
е
п
р
изн
а
л
о
д
е
рж
и
мо
с
ти
ор
и
ш
е
й
,
п
ро
из
ош
е
дш
е
й
с
е
го
д
р
у
гом в то
т
в
е
ч
е
р.
Он
т
а
к
же
пи
са
л,
что
Ба
л
у
,
в
с
е
ми
у
в
а
ж
ае
мый
са
н
т
е
ро
-
п
а
л
е
ро,
с
об
и
р
а
л
с
я
п
у
бл
и
ч
н
о
бл
а
го
с
л
о
в
и
ть
Р
е
г
и
с
а и
объяв
и
т
ь
о
п
одл
и
н
н
о
с
т
и
е
го
од
е
рж
и
мо
с
т
и
.
Ба
л
у
с
о
б
и
р
а
л
с
я
с
д
е
л
а
ть
это
н
а
б
е
мб
е
,
к
оторый
он
п
л
а
ни
ров
а
л
у
с
тро
и
ть
у
се
бя
дома
в
ч
е
с
ть
Об
а
т
а
лы
Р
е
г
и
са
, и
з
а
п
ро
с
и
л
з
а
это в
се
го л
и
шь
7000 долл
а
ров.
Я
н
е
и
м
е
л
н
и
м
а
л
е
й
ш
е
го
п
р
е
д
с
т
а
вл
е
ни
я
о
том, что
Р
е
г
и
с
и
Дж
и
мми
п
о
л
у
ч
а
т
з
а
с
вои
7000
долл
а
ров,
да
я
и
н
е
х
от
е
л
э
то
выя
с
н
ят
ь
.
Я
р
е
ш
и
л
н
е
х
о
д
и
т
ь
н
а б
е
мбе
к
Ба
л
у
.
В
м
ес
то
этого
м
н
е
з
а
х
от
е
ло
с
ь о
с
т
а
т
ь
с
я
дом
а
,
з
а
к
рыть
гл
а
з
а
и
в
с
п
ом
ин
а
ть
А
м
а
н
д
у
,
М
а
н
т
и
л
ь
ю
и
д
а
л
е
к
у
ю
волш
е
б
н
у
ю
н
очь
в
к
р
а
ю
в
е
ч
н
ого
л
е
та и
о
с
в
е
ж
а
ющ
и
х
дожд
е
й
,
в
к
р
а
ю,
к
оторый
с
у
щ
ес
т
в
у
е
т т
е
п
е
рь
тол
ьк
о в мо
и
х
с
н
а
х
,
к
р
а
ю о
р
и
ш,
к
р
ас
оты и
бл
а
горо
д
с
тв
а
.
78
ГЛ
А
В
А 14
САН
ТЕ
Р
ИЯ:
М
И
Р
О
В
АЯ
Р
ЕЛ
И
Г
ИЯ?
В
С
о
е
д
ин
е
нн
ы
х
Шт
а
т
а
х
са
н
т
е
р
и
я
п
е
р
е
х
о
д
и
т
с
вои
тр
а
д
и
ци
о
нн
ы
е
эт
ни
ч
ес
ки
е гр
а
ниц
ы.
Ее
п
р
и
зн
а
ют
м
н
огоч
и
с
л
е
нн
ые
а
фро
а
м
е
р
ик
а
нц
ы, а
т
а
к
же
в
ы
х
о
д
ц
ы
и
з
Вес
т
-
И
н
д
и
и
н
е
л
а
т
ин
о
а
м
е
р
ик
а
н
с
к
о
г
о
п
ро
и
с
х
ожд
е
ни
я и
б
е
лые
ж
и
т
е
ли
С
ША.
П
р
ин
я
т
и
е
этой
р
е
л
и
г
и
и
н
е
к
у
б
инц
а
ми
п
р
и
вод
и
т
к
е
е
п
е
р
е
х
о
д
у
и
з
п
р
и
м
и
т
и
в
н
ого
с
о
с
тоя
н
и
я,
в
к
отором
о
н
а
н
а
х
о
д
и
л
ас
ь
,
н
а в
се
м
и
р
н
ый
у
ро
в
е
нь
. Эт
ни
ч
еск
и
й
с
о
с
т
а
в в
е
р
у
ющ
и
х
м
е
н
я
е
т
с
я. Е
с
ли
р
а
нь
ше это
были
и
с
к
лю
ч
и
т
е
л
ьн
о
к
у
б
инц
ы
и
п
у
эртор
ик
ан
ц
ы,
то
т
епе
рь
он
с
т
а
н
ов
и
т
с
я
м
н
ого
н
а
ци
о
н
а
л
ьн
ым.
С
лож
н
о
п
р
е
дв
и
д
е
т
ь
,
ч
то
т
а
к
а
я
п
е
р
е
м
е
н
а
п
р
е
дв
е
щ
а
е
т
са
н
т
е
р
и
и
в
С
о
е
д
и
н
ен
н
ых
Шт
а
т
а
х
. Но
оч
е
в
и
д
н
о,
что
о
н
а
и
м
ее
т
огром
н
ое
з
н
а
ч
е
ни
е
и
п
о
это
м
у
з
ас
л
у
ж
и
в
а
е
т тщ
а
т
е
л
ьн
ого р
асс
м
о
т
р
е
ни
я.
П
е
рво
н
а
ч
а
л
ьн
о к
са
н
т
е
р
ии
,
и
л
и
р
е
л
и
г
и
и
л
у
к
у
м
и
,
к
а
к
е
е
н
а
з
ыв
а
ли
н
а
К
у
б
е
, был до
с
т
у
п
тол
ьк
о
у
й
о
р
у
ба
а
фр
ик
а
н
с
к
ого
п
ро
ис
х
ожд
е
ни
я.
По
з
же
е
е
с
т
а
ли
и
с
п
ов
е
д
ов
а
ть
а
фр
ик
а
нц
ы,
н
е
п
р
ин
а
д
л
е
ж
а
щ
и
е
к
н
а
ро
д
у
й
о
р
у
б
а
,
а
т
а
к
же
а
фро
к
у
б
инц
ы
и
,
н
а
к
о
н
е
ц
,
б
е
лы
е
. Я
с
лыш
а
л
ра
сс
к
а
з
ы о
сан
т
е
ро, эм
и
гр
и
ров
а
ш
и
х в
П
у
эрт
о
-
Рик
о в
п
е
рвой
п
олов
ин
е
X
I
X
в
е
к
а
. М
и
г
е
н
е
Го
н
са
л
е
с
-
У
ипп
л
е
р,
п
у
эртор
ик
а
нк
а
, от
к
рыто
п
рово
з
гл
а
ш
а
ющ
а
я
са
н
т
е
р
и
ю
и
н
а
пи
са
вш
а
я
п
о
н
е
й
н
е
ск
ол
ьк
о р
а
бот,
у
т
в
е
ржд
а
е
т, что,
к
огда
е
й
было
п
ять
л
е
т,
е
е в
п
е
рв
ы
е
п
о
зн
а
к
о
м
и
л
с этой
р
е
л
и
г
и
е
й
ч
е
р
н
о
к
ож
и
й
с
л
у
г
а
-
п
у
эртор
ик
а
н
е
ц
,
к
оторого
п
о
с
вят
и
л
в
са
н
т
е
р
и
ю од
и
н
и
мм
и
г
р
а
н
т
с
К
у
бы.
В
о
м
н
ог
и
х
и
с
точ
н
и
к
а
х
п
е
рвым
са
н
т
е
ро
С
о
е
д
ин
ен
н
ых
Шт
а
тов
н
а
з
в
а
н
Фр
а
н
с
и
с
к
о
(П
а
н
чо)
Мор
а
.
Он
п
р
и
е
х
а
л
с
К
у
бы
в Н
ью
-
Йо
р
к
в 1946
го
д
у
.
Но
я
на
ш
е
л
до
к
у
м
е
н
т
а
л
ьн
ые
с
в
и
д
е
т
е
л
ь
ства
того,
что
в
1939
го
д
у в
городе
А
й
бор
(
се
й
ч
а
с
ч
ас
ть
Т
а
м
п
ы,
шт
а
т
Флор
и
д
а
)
у
ж
е
с
у
щ
ес
тво
в
а
ли
а
фро
к
у
б
ин
с
ки
е
р
е
л
и
г
и
о
зн
ые
г
р
у
пп
ы.
Од
н
а
а
фро
а
м
е
р
ик
а
нк
а
л
е
т
с
оро
к
а с
л
и
ш
ни
м
п
о
и
м
е
н
и
М
е
р
се
д
е
с
р
а
с
с
к
а
з
а
ла
м
не
,
что
е
е
п
р
а
д
е
д
и
п
р
а
б
а
б
к
а
,
п
р
и
бывш
и
е в А
й
бор
с
К
у
бы в 1
8
76
го
д
у
,
были
са
н
т
е
ро.
Долж
н
о
быт
ь
,
с
р
е
ди
т
ы
с
яч
а
фр
о
-
к
у
б
инц
е
в, р
а
бот
а
вш
и
х
н
а
т
а
б
а
ч
н
ых
ф
а
бр
ик
а
х
в
Т
а
м
п
е
и
К
и
-
Уэ
с
те
в
п
о
с
л
е
д
ни
е
д
ес
ят
и
л
е
т
и
я
ХГХ в
е
к
а
,
тоже
п
о
п
а
д
а
л
и
с
ь
са
н
т
е
ро.
С
трог
и
е
п
р
а
в
и
ла
х
р
а
н
е
ни
я
т
ай
н
са
н
т
е
р
ии
,
долж
н
о
быт
ь
,
с
т
а
ли
е
ще
с
троже
в
те
вр
е
м
е
н
а
а
н
т
ин
е
гр
и
тя
н
с
к
ой
п
р
о
т
ес
т
а
н
т
с
к
ой
мор
а
л
и
,
к
отор
а
я
с
у
щ
ес
тво
в
а
ла
в
юж
н
ых
ш
т
а
т
а
х
.
Д
а
же
т
е
п
е
р
ь
п
ото
м
к
и
т
е
х
р
а
боч
и
х
т
а
б
а
ч
н
ых
ф
а
б
р
и
к
о
с
т
а
ют
с
я
од
ни
ми
и
з
са
мых
с
к
рыт
н
ы
х
са
н
т
е
ро,
с
к
оторыми
м
н
е
к
огд
а
-
л
и
бо
п
р
и
х
од
и
ло
с
ь
с
т
а
л
ки
в
а
т
ь
с
я.
П
е
рвый
до
к
у
м
е
н
т
а
л
ьн
о
з
а
ф
ик
с
и
ров
а
нн
ы
й
с
л
у
ч
а
й
обр
а
щ
е
ни
я
в
с
а
н
т
е
р
и
ю
ч
е
лов
е
к
а
,
н
е
являющ
е
го
с
я
л
а
т
ин
о
а
м
е
р
ик
а
нц
е
м,
?
это
п
о
с
вящ
е
ни
е
а
фро
а
м
е
р
иканц
а
Уолт
е
ра
К
ин
г
а
,
к
оторое
п
рошло
н
а
К
у
б
е
в 1959 го
д
у
.
Кин
г
п
о
з
же
с
м
е
ни
л
и
мя
н
а
Оба
О
се
дж
и
м
а
н
Ад
е
ф
у
ми I
и
с
т
а
л
из
в
ес
т
н
ым
д
е
ят
е
л
е
м
дв
и
ж
е
ни
я
?
В
л
ас
ть
ч
е
р
н
ым
!
? в
60
-
е
годы
XX
с
тол
е
т
и
я.
По
ни
м
а
ни
е
са
н
т
е
р
и
и
с
м
е
ш
а
ло
с
ь
у
н
е
го
с
ч
у
в
с
твом
гордо
с
ти
з
а
с
вой
ч
е
р
н
ый
н
а
род.
С
е
й
ч
а
с
он
во
з
гл
а
вля
е
т
дв
и
ж
ен
и
е
п
о
во
з
рожд
ен
и
ю
на
рода
й
о
р
у
б
а
,
шт
а
б
к
оторого
н
а
х
о
д
и
т
с
я
в
город
к
е
О
й
о
т
у
н
дж
и
,
ш
т
а
т Юж
н
а
я
К
а
рол
ин
а
. У Ад
е
ф
у
ми
н
ес
к
ол
ьк
о ты
с
яч
п
о
с
л
е
до
в
а
т
е
л
е
й
,
бол
ь
ш
и
н
с
тво
и
з
ни
х
?
а
фро
а
м
е
р
ик
а
нц
ы.
Хотя
форм
а
л
ьн
о
А
д
е
ф
у
ми
бол
ь
ше
н
е
п
р
а
к
т
и
к
у
е
т
к
у
б
ин
с
к
у
ю
са
н
т
е
р
и
ю,
е
го
дв
и
ж
е
ни
е
о
п
и
р
ае
т
с
я
н
а
н
е
е
для
п
о
д
т
в
е
ржд
е
ни
я
с
во
е
й
з
а
к
о
нн
о
с
т
и
и
79
обо
с
н
ов
а
нн
о
с
т
и
.
П
е
рвым
б
е
лым
ч
е
ло
в
е
к
о
м
,
обр
а
т
и
вш
и
м
с
я
в
са
н
т
е
р
и
ю,
о
п
о
с
в
ящ
е
ни
и
к
оторого
с
у
щ
ес
т
в
у
е
т
до
к
у
м
е
н
т
а
л
ьн
ое
с
в
и
д
е
т
е
л
ь
с
тво
(а
н
е тол
ьк
о
у
с
т
н
ое
у
п
ом
ин
а
ни
е
),
с
т
а
ла
из
в
ес
т
н
ый
а
н
тро
п
олог
Д
ж
у
д
и
т
Гл
и
с
о
н
.
Гл
и
с
он
п
р
и
н
яла
п
о
с
вящ
е
ни
е
в
Н
ь
ю
-
Йо
р
к
е
от
п
у
эртор
ик
а
н
с
к
ой
са
н
т
е
ры
А
с
у
н
ты
С
е
рр
ан
о
п
р
и
б
л
и
з
и
т
е
л
ьн
о
в
1963 го
д
у
.
С
а
н
т
е
р
и
я
п
р
е
д
с
т
а
в
ля
е
т
с
обой
в
е
л
ик
ол
е
пн
ый
п
р
и
м
е
р того,
к
а
к
а
фр
ик
а
нц
ы
у
м
е
ют
с
о
х
р
а
н
ять
с
вои
тр
а
д
и
ции
.
По
э
то
м
у
н
е
у
д
и
в
и
т
е
л
ьн
о,
что
о
н
а
п
р
и
т
я
г
и
в
ае
т
в
с
в
о
е
ло
н
о
а
фро
а
м
е
р
ик
а
нц
е
в
и
ч
е
р
н
о
к
ож
и
х
в
ес
т
-
ин
д
и
й
ц
е
в.
К
ол
и
ч
ес
тво
в
е
р
у
ющ
и
х
с
р
е
ди
п
р
е
д
с
т
а
в
и
т
е
л
е
й
эт
и
х
д
в
у
х
г
р
у
п
п
р
ас
т
е
т
бы
с
тр
ее
,
ч
е
м в любых
д
р
у
г
и
х
г
р
у
пп
а
х
н
е
л
а
т
ин
о
а
м
е
р
ик
а
н
с
к
о
г
о м
и
р
а
.
Од
н
а
к
о
с
а
мой
бол
ь
шой
п
о
п
у
ляр
н
о
с
т
ь
ю
п
ол
ь
з
у
ют
с
я б
е
л
ы
е
са
н
т
е
ро
н
е
л
а
т
ин
о
а
м
е
р
ик
а
н
с
к
ого
п
р
о
и
с
х
ожд
ен
и
я.
Я
и
з
у
ч
а
л
од
н
о
и
ле в Юж
н
ой
Фло
р
и
д
е
,
к
оторым
у
п
р
а
вл
я
е
т
б
е
л
а
я
с
е
м
е
йн
а
я
п
а
р
а
.
И
м
у
ж,
и
ж
е
н
а
и
м
е
ют
отл
и
ч
н
ое
об
р
а
з
ов
а
ни
е
. О
н
и
во
з
г
л
а
вляют
м
н
ого
н
ац
и
о
н
а
л
ь
н
у
ю
г
р
у
ппи
ров
к
у
,
в
с
о
с
т
а
в
к
оторой
в
х
одят л
а
т
ин
о
а
м
е
р
ик
а
нц
ы,
а
ф
ро
а
м
е
р
ик
а
нц
ы
и
б
е
лы
е
.
Это
и
ле
отл
и
ч
ае
т
с
я
о
т
м
н
ог
и
х
д
р
у
г
и
х
т
е
м, что
в
се
,
к
то
т
а
к
и
ли
ин
а
че с
ни
м
с
вя
з
а
н
,
?
х
орошо
обр
а
з
ов
а
нн
ые и
с
р
а
в
ни
т
е
л
ь
н
о
с
о
с
тоят
е
л
ьн
ые
люд
и
.
Э
та
общ
ин
а
н
е
с
оотв
е
т
с
т
в
у
е
т
тр
а
д
ици
о
н
н
о
м
у
о
п
р
е
д
е
л
е
ни
ю
са
н
т
е
р
и
и
к
а
к
р
е
л
и
г
и
и
н
из
ш
и
х
с
л
о
е
в общ
ес
т
в
а
.
12
о
к
тября
1987
года
н
а
с
тр
а
ниц
а
х
N
e
w
Y
ork
M
agazine
п
ояв
и
л
ас
ь
с
т
а
т
ь
я,
в
к
отор
о
й
р
асс
м
а
тр
и
в
а
л
с
я
во
п
рос
об
обр
а
щ
е
н
и
и
б
е
л
ы
х
в
са
н
т
е
р
и
ю.
В
н
е
й
т
а
к
же
у
п
ом
ин
а
ло
с
ь
о
зн
а
м
е
ни
то
с
т
я
х
,
п
у
бл
и
ч
н
о
выр
а
зи
вш
и
х
с
вой
ин
т
е
р
е
с к
са
н
т
е
р
ии
,
в
ч
ас
т
н
о
с
ти
о
н
е
д
а
в
н
о
у
м
е
рш
е
м
а
к
т
е
ре
Ки
те
Хэр
ин
г
е
, Д
ж
у
д
и
т
Гл
и
с
он
и
б
а
р
а
б
а
н
щ
ик
е Джо
н
е Ам
и
р
е
. В
с
т
а
т
ь
е
п
р
и
в
е
д
е
н
ы
с
лова
Ам
и
ры:
?
Я
п
р
и
ш
е
л
в
са
н
т
е
р
и
ю
и
з
п
о
п
-
м
у
з
ы
ки
,
обл
ас
т
и
,
н
е
и
м
е
ющ
е
й
ни
ч
е
го о
б
щ
е
го с этой
р
е
л
и
г
и
е
й
.
Сн
а
ч
а
ла я
с
и
л
ьн
о
у
вл
е
к
с
я р
и
т
у
а
л
ьн
ой
м
у
з
ы
к
о
й
, а в
с
к
оре
и
са
мой
тр
а
д
ици
е
й
?
.
В
л
а
т
ин
о
а
м
е
р
ик
а
н
с
к
ой м
у
з
ы
к
е
с
са
н
т
е
р
и
е
й
д
а
в
н
о
с
вя
з
ыв
а
ют
и
м
е
н
а Т
и
то
П
у
э
н
те и
Ч
а
н
о
По
с
о.
И это
не
у
д
и
в
и
т
е
л
ьн
о,
у
ч
и
тыв
а
я
то
огром
н
ое
зн
а
ч
е
ни
е
,
к
оторое
и
м
е
ют
для
р
е
л
и
г
и
и
и
г
ра
н
а
б
а
р
а
б
а
н
а
х
и
а
фр
ик
а
н
с
ки
е
р
и
тм
и
ч
ес
ки
е
р
ис
у
нки
.
А
н
е
д
а
в
н
о
п
о
п
-
м
у
з
ы
к
а
н
ты
Дэв
и
д
Б
и
рн и
Пол
С
а
й
м
о
н
,
н
е
з
а
в
и
с
и
мо
д
р
у
г
от
д
р
у
г
а
,
з
а
пи
са
ли
к
ом
п
о
з
и
ц
ии
,
в
к
отор
ы
х
п
ро
с
л
е
ж
и
в
ае
т
с
я
зн
а
ч
и
т
е
л
ьн
ое вл
и
я
ни
е
к
а
н
д
о
н
бл
е
,
бр
а
зи
л
ь
с
к
ого
а
н
а
лога
са
н
т
е
р
ии
.
Пр
и
ток
в
са
н
тер
и
ю
л
ю
д
е
й
н
е
л
а
т
и
н
о
а
м
е
р
ик
а
н
с
к
ого
п
р
о
и
с
х
ожд
ен
и
я
н
а
блюд
ае
т
с
я
и
в
и
ле
?
с
ообщ
ес
тв
а
х
,
в
к
отор
ы
е
п
р
е
жде
в
х
од
и
ли
и
с
к
л
юч
и
т
е
л
ьн
о
к
у
б
инц
ы.
С
т
е
х
п
ор
к
а
к
в
1972
го
д
у И
фа
П.
п
р
и
был
н
а
К
у
б
у
,
я
н
е
п
е
р
ес
т
а
в
а
л
с
л
е
д
и
ть
з
а
р
а
з
в
и
т
и
е
м
е
го
и
л
е
.
Ифа
П.
был
б
а
б
а
л
а
о,
и
в
Новом
О
р
л
еа
н
е
е
го
т
е
п
ло
п
р
ин
я
ли
в
м
а
л
е
ньк
ое
с
а
н
т
е
р
и
а
н
с
к
ое
с
ообщ
ес
тво,
т
а
к
к
а
к
д
р
у
г
и
х
б
а
б
а
л
а
о
в
том
р
е
г
и
о
н
е
тогда
н
е
было.
В
1973
го
д
у в
е
го
и
ле
в
х
о
д
и
л
и
у
ж
е
дв
ес
ти
ж
и
т
е
л
е
й
Л
у
изиан
ы
и
с
о
се
д
ни
х
шт
а
тов.
Вс
е
о
н
и
были
к
у
б
инц
а
м
и
.
В
1974
го
д
у Ифа П.
п
е
р
ее
х
а
л
в
М
а
й
а
м
и
.
Т
а
м
е
го
п
р
а
к
т
ик
а
п
ро
ц
в
е
т
а
л
а
.
Он
у
тв
е
рж
д
а
л,
что
у
н
е
го
ты
с
я
ча
д
у
х
ов
н
ых
д
е
т
е
й
(в
сан
т
е
р
и
и
э
то
?
з
н
а
к
у
с
п
е
х
а
),
д
е
вят
ь
с
от
и
з
к
о
т
орых
?
к
у
б
инц
ы,
а о
с
т
а
л
ьн
ые
?
п
у
эрт
ор
и
к
а
нц
ы
и
к
о
л
у
мб
ийц
ы
1
.
В
1990
го
д
у
и
ле
Ифы
П.
в
к
люч
а
ло
в
с
е
бя
у
ж
е
п
ять
ты
с
яч
в
е
р
у
ю
щ
и
х
с
о
в
се
х
у
гол
к
ов
С
о
е
д
ин
е
нн
ы
х
Шт
а
тов,
Юж
н
ой
и
Ц
е
н
тр
а
л
ь
н
ой
Ам
е
р
ики
.
Уд
и
в
и
т
е
л
ьн
о,
н
о
се
й
ч
а
с
Ифа
П.
говор
и
т,
что
60%
е
го
д
у
х
ов
н
ых
д
е
т
е
й
?
н
е
л
а
т
ин
о
а
м
е
р
ик
а
нц
ы. Из
н
и
х
50%
а
фро
а
м
е
р
ик
а
нц
е
в,
25%
ч
е
р
н
о
к
ож
и
х
с
К
а
р
и
б
с
к
и
х о
с
тровов
(гл
а
в
н
ым об
р
а
з
ом с
Г
а
и
ти
и
с
Я
м
а
й
к
и
), а
в
с
е
о
с
т
а
л
ьн
ы
е
чл
ен
ы общ
ин
ы
?
б
е
лы
е
.
Ифа
П.
у
т
в
е
ржд
а
е
т,
что
отр
и
ц
а
т
е
л
ьн
ое
о
с
в
е
щ
е
ни
е
са
н
т
е
р
и
и
в
с
р
е
д
с
тв
а
х
м
асс
о
вой
ин
форм
а
ц
и
и
п
одогр
е
ло
ин
т
е
р
е
с
п
у
бл
ик
и
к
этой
р
е
л
и
г
ии
.
В
р
е
з
у
л
ь
т
а
т
е
н
е
к
оторые
з
а
н
ял
и
с
ь
е
е
ис
с
л
е
дов
а
ни
е
м,
а
п
отом
и
у
в
л
е
к
л
и
с
ь
е
ю
п
о
-
н
ас
тоящ
е
м
у
.
П
о
выш
е
ни
е
н
а
род
н
ого
ин
тер
ес
а
к
н
е
тр
а
д
и
ц
и
о
нн
ым
р
е
л
и
г
и
о
зн
ым
п
роявл
е
ни
ям,
к
о
торым
ч
ас
то
д
а
ют
общ
е
е
н
а
з
в
а
ни
е
N
e
w
Age
(
?
Ф
и
ло
с
оф
и
я
Нового
Ве
к
а
?
),
т
а
к
же
доб
а
в
и
ло
са
н
т
е
р
и
и
п
о
п
у
ля
р
н
о
с
т
и
. Ифа
П.
го
в
ор
и
т,
что
бол
ь
ш
ин
с
тво
е
го
п
о
с
л
е
до
в
а
т
е
л
е
й
-
н
е
л
а
т
ин
о
а
м
е
р
ик
ан
ц
е
в
п
р
и
с
о
е
д
и
н
и
л
и
с
ь
к
е
го
и
ле
в
1
Нес
к
о
л
ь
к
о
са
нт
е
р
о
с
оо
бщ
и
л
и
м
н
е,
ч
т
о
к
ол
у
м
б
и
йц
ы,
связ
а
нн
ые
с
п
о
д
п
ол
ь
н
ым
р
ас
п
ро
с
т
р
а
н
е
ни
ем
н
а
р
к
о
т
и
к
о
в,
и
щ
у
т
у
с
ве
р
х
ъ
ес
т
ес
т
в
е
нн
ы
х
с
и
л
са
н
т
е
р
и
и
п
омо
щи
в
защ
ит
е
о
т
в
л
а
с
т
е
й
.
Од
и
н
са
н
т
е
р
о
с
к
азал
м
н
е,
ч
т
о
т
о
л
ь
к
о
п
ри
т
в
ор
яе
т
с
я,
б
у
д
т
о
дает
за
щ
и
т
у
н
а
р
к
о
т
ор
г
о
в
ц
у
:
?
М
о
и
s
a
n
t
o
s
н
е
п
о
зв
о
л
и
л
и
бы
м
н
е
защ
и
ща
т
ь
т
а
к
и
х
л
ю
де
й
.
Е
с
л
и
ес
т
ь
в
о
з
мо
жн
о
с
т
ь, я
всегда
в
о
зь
м
у
с
н
и
х
де
н
ь
г
и
,
а
вза
м
е
н
дам
н
ик
ч
е
м
н
ые
а
м
ул
е
т
ы
?
.
М
н
е
к
а
ж
е
т
ся
и
нт
е
р
ес
н
ым
т
о
т
ф
а
кт
,
ч
т
о
н
а
р
к
о
т
ор
г
о
в
ц
ы
ин
о
г
да
с
т
а
н
о
в
я
т
ся
ж
е
р
т
ва
м
и
о
б
м
а
н
а
са
нт
е
ро
.
?
П
ри
м.
а
вт.
80
п
о
с
л
е
д
н
и
е
п
я
ть л
е
т.
К
эр
и
,
вл
а
д
е
л
иц
а
о
д
н
ой
и
з
бота
н
ик
в З
а
п
а
д
н
ой
Т
а
м
п
е
,
р
асс
к
а
з
а
ла
м
н
е
,
что
п
о
с
л
е
д
ни
е
два
года
ч
и
с
ло
б
е
лых и
а
фро
а
м
е
р
ик
а
нц
е
в,
п
о
се
щ
а
ющ
и
х
е
е м
а
г
а
зин
,
ро
с
ло
довол
ьн
о
б
ы
с
трыми
т
е
м
п
а
м
и
.
О
н
а
т
а
к
же
з
а
м
е
т
и
л
а
,
что бол
ь
ш
и
н
с
тво
и
з
н
и
х
о
ч
е
н
ь
х
орошо
о
с
в
е
до
м
л
е
н
ы о
са
н
т
е
р
ии
.
Од
ни
м
и
з
р
е
з
у
л
ь
т
а
тов
п
р
и
то
к
а
в
са
н
т
е
р
и
ю
гр
а
жд
а
н
родом
н
е
и
з
Л
а
т
и
н
с
к
ой Ам
е
р
ик
и
с
т
а
ло
то,
что т
е
п
е
рь
н
е
о
б
х
од
и
мо
с
ть
с
облюд
е
ни
я
и
з
д
а
в
н
а
с
у
щ
ес
т
в
у
ю
щ
е
го
в
этой р
е
л
и
г
и
и
к
од
е
к
с
а
се
к
р
е
т
н
о
с
ти
п
о
дв
е
рг
ае
т
с
я
с
ом
н
е
ни
ю.
М
н
ог
и
е
н
овообр
а
щ
е
нн
ые во
с
пи
тыв
а
л
и
с
ь
с
с
о
зн
а
ни
е
м
того,
что
с
вобо
д
а в
е
ро
и
с
п
ов
е
д
а
ни
я
?
н
е
отъ
е
мл
е
мое
п
р
а
в
о
к
а
ждого
ч
е
лов
е
к
а
.
Эти
л
юди
н
е
в
и
дят
с
мы
с
ла
в
том,
чтобы
с
к
рыв
а
ть
с
вою
п
р
и
в
е
рж
е
нн
о
с
ть к
др
е
в
н
е
й
р
е
л
и
г
и
и
,
к
о
тор
а
я
п
о
с
у
ти
с
во
е
й
ни
ч
е
м
н
е
х
у
же
д
р
у
г
и
х
. Афро
а
м
е
р
ик
а
н
с
ки
е
са
н
т
е
ро
о
с
об
е
нн
о
горят
ж
е
л
а
ни
е
м
п
рояв
и
ть
с
в
о
ю
п
р
и
н
а
дл
е
ж
н
о
с
ть к
са
н
т
е
р
ии
.
М
н
ог
и
е
и
з
н
и
х
о
т
к
рыто
н
о
с
ят
р
аз
н
о
ц
в
е
т
н
ые ож
е
р
е
л
ь
я,
зн
а
к
с
во
е
й
в
е
р
ы.
Р
а
н
е
е я
у
п
ом
ин
а
л
об
и
л
е
,
с
о
с
тоящ
е
м
и
з
п
р
и
н
а
дл
е
ж
а
щ
и
х
к в
е
р
х
у
ш
к
е
с
р
е
д
н
е
го
к
л
асс
а
люд
е
й
.
Его чл
е
н
ы
р
а
с
с
м
а
тр
и
в
а
ют
с
а
н
т
е
р
и
ю
в
к
а
ч
ес
тве
с
р
е
д
с
тв
а
,
с
п
омощ
ь
ю
к
оторого
мож
н
о
до
с
т
и
чь
н
е
к
отор
ы
х
ас
п
е
к
тов
?
к
о
с
м
и
ч
ес
к
ого
р
а
з
у
м
а
?
,
к
отор
ы
х
н
е
т
а
к
-
то
п
ро
с
то
до
с
т
и
чь
п
о
-
д
р
у
го
м
у
.
Эти
люди
от
к
а
з
а
л
и
с
ь
от
м
н
ог
и
х
п
р
а
в
и
л
тр
а
д
и
ц
и
о
нн
о
й
к
у
б
ин
с
к
ой
са
н
т
е
р
и
и
(
н
а
п
р
и
м
е
р,
от
з
а
п
р
е
та
н
а
об
с
у
жд
е
ни
е
р
е
л
и
г
и
и
с
п
о
с
торо
н
ни
м
и
),
с
ч
и
т
а
я
и
х
п
ро
с
то
у
с
т
а
р
е
вш
и
м
и
.
М
н
ог
и
е
са
н
т
е
ро
п
о
с
тоя
нн
о
б
оят
с
я,
что
и
х
отр
а
вят
и
ли
н
а
в
е
д
у
т
н
а
н
и
х
п
ор
ч
у
,
ес
ли
о
н
и
б
у
д
у
т
н
е
до
с
т
а
точ
н
о
о
с
торож
н
ы.
И
з
-
з
а
э
того
у
ни
х
р
а
з
в
и
в
ае
т
с
я
н
ас
тоящ
а
я
п
а
р
а
н
о
й
я.
От
т
а
к
ого
вл
и
я
ни
я
са
н
т
е
р
и
и
с
е
й
ч
а
с
п
р
е
д
п
оч
и
т
а
ют
из
б
а
влят
ь
с
я
д
а
же
в
н
е
к
отор
ы
х
к
у
б
ин
с
к
и
х
и
л
е
.
М
н
о
г
и
е
к
у
б
ин
с
ки
е
са
н
т
е
ро
н
е
е
дят и
н
е
п
ь
ют
в
н
е
с
во
е
го
дом
а
,
н
е
п
о
з
воляют
н
и
к
о
м
у
п
р
ик
аса
т
ь
с
я
к
с
во
е
й
голов
е
,
а
т
а
к
же
п
ыт
а
ют
с
я
из
б
е
ж
а
ть
того,
чтобы
и
х
фотогр
а
ф
и
ров
а
л
и
.
Б
ол
е
е
п
рогр
е
с
с
и
в
н
ые
и
ле
отр
а
ж
а
ют
с
р
а
в
ни
т
е
л
ь
н
у
ю
н
е
п
р
е
д
у
б
е
жд
е
нн
о
с
ть
а
м
е
р
ик
а
н
с
к
ого общ
ес
т
в
а
. Их
чл
е
н
ы объ
е
д
ин
е
н
ы
гор
а
з
до бол
е
е
с
и
л
ьн
ым
д
у
х
ом тов
а
р
и
щ
ес
тва
и
н
е
с
ч
и
т
а
ют
н
у
ж
н
ым ч
е
г
о
-
то
п
о
с
тоя
н
н
о
о
п
аса
т
ь
с
я.
В р
е
з
у
л
ь
т
а
те
того,
ч
т
о
в
р
е
л
и
г
и
ю
в
с
т
у
п
ае
т
в
с
е бол
ь
ше
н
е
к
у
б
инц
е
в,
са
н
т
е
р
и
я
п
от
е
ряла
ч
ас
ть
эт
н
о
ц
е
н
тр
и
з
ма
и
з
а
к
рыто
с
т
и
.
П
у
р
и
с
ты
с
ч
и
т
а
ют,
ч
т
о
са
н
т
е
р
и
я
н
е мож
е
т обо
й
т
и
с
ь
б
е
з
К
у
бы
и
б
е
з
о
п
р
е
д
е
л
е
нн
ых
ас
п
ек
тов
к
у
б
ин
с
к
ой
к
у
л
ь
т
у
р
ы,
в
е
дь
в
н
е
к
отор
ы
х
са
н
т
е
р
и
а
н
с
к
и
х
р
и
т
у
а
л
а
х
жр
е
ц
ы
говорят
н
а
ис
п
а
н
с
к
ом,
а
са
м
а
с
а
н
т
е
р
и
я
т
ес
н
о
с
вя
з
а
н
а с о
с
об
е
нн
о
ж
ес
т
к
о
й
,
ис
п
а
н
с
к
ой
форм
о
й
к
а
тол
и
ц
из
м
а
.
Н
е
к
ото
р
ы
е
жр
е
ц
ы
са
н
т
е
р
и
и (
н
а
п
р
и
м
е
р
п
о
к
о
йн
ы
й
б
а
б
а
л
а
о
П
а
н
чо
Мор
а
)
н
е
п
р
и
з
н
а
ют
б
а
б
а
л
а
о
?
M
a
de
in
the
U
S
A
? и
с
ч
и
т
а
ют, что в
е
р
х
ов
н
ый
жр
е
ц
мож
е
т
п
р
ин
ять
п
о
с
вящ
е
н
и
е
тол
ьк
о
н
а
к
у
б
ин
с
к
ой
з
е
мл
е
.
О
н
и
у
б
е
ж
д
е
н
ы
в том,
что
для
п
о
с
вящ
е
ни
я
в б
а
б
а
л
а
о
н
е
об
х
о
д
и
мы
с
вящ
е
нн
ые
к
а
м
ни
,
то
ес
ть во
п
лощ
е
ни
я
Оло
ф
и
,
к
оторые
к
огд
а
-
то
были
п
р
и
в
е
з
е
н
ы
и
з
Аф
р
и
к
и
.
А
э
т
и
к
а
м
н
и
,
п
о
с
л
у
х
а
м,
н
а
х
одят
с
я
н
а
К
у
б
е
.
Од
н
а
к
о
Ифа
П.
говор
и
л
м
н
е
,
что
с
в
о
и
ми
с
об
с
тв
е
нн
ыми
гл
а
з
а
ми
в
и
д
е
л
од
н
о
и
з
во
п
лощ
е
н
и
й
Олофи
в
доме
у
зн
а
м
е
ни
того
б
а
б
а
л
а
о
и
з
М
а
й
а
ми
К
а
рло
с
а О
х
е
ды,
ко
торы
й
, долж
н
о быт
ь
,
п
р
и
в
е
з
е
го с
К
у
бы.
Н
е
к
у
б
и
нц
ы в
е
р
н
о
з
а
м
е
ч
а
ют, что
о
с
тров
К
у
ба
н
е
т
а
к
в
а
ж
е
н
для
са
н
т
е
р
ии
,
в
е
дь
са
ма
эта
р
е
л
и
г
и
я
была
з
а
в
е
з
е
н
а
н
а
К
у
б
у
и
з
Афр
и
ки
.
О
н
и
у
тв
е
р
жд
а
ют,
что
ес
ли
р
е
л
и
г
и
я
п
е
р
е
ж
и
ла
долгое и
о
п
ас
н
ое
п
у
т
е
ш
ес
тв
и
е и
с
могла
п
р
и
с
п
о
с
об
и
т
ьс
я
к
к
у
б
ин
с
к
ой
с
р
е
д
е
,
то
о
н
а выж
и
в
е
т
и
в
п
у
т
е
ш
е
с
тв
и
и
ч
е
р
е
з Флор
и
д
с
к
и
й
п
ро
л
и
в и
с
мож
е
т
п
р
и
с
п
о
с
об
и
т
ь
с
я
к
а
м
е
р
ик
а
н
с
ки
м
у
с
лов
и
ям.
Е
с
ли
са
н
т
е
р
и
я л
и
ш
и
т
с
я
с
во
е
й
з
а
в
и
с
и
мо
с
ти
от
К
у
б
ы и
к
у
б
ин
с
к
и
х
обыч
ае
в, то о
н
а
п
р
е
вр
а
т
и
т
с
я
и
з
п
р
и
м
и
т
и
в
н
ой
р
е
л
и
г
и
и
м
е
с
т
н
ого
зн
а
ч
е
ни
я,
н
е
р
а
з
рыв
н
о
с
вя
з
а
нн
ой
с
к
у
б
ин
с
к
ой
з
е
мл
е
й
,
во
в
се
м
и
р
н
ое р
е
л
и
г
и
о
з
н
ое явл
е
ни
е (
х
отя
и
с яв
н
ым
а
фр
ик
а
н
с
ки
м отт
е
нк
ом),
от
к
рытое
д
л
я в
се
х
ж
е
л
а
ющ
и
х
.
С
е
к
р
е
т
н
о
с
ть
ото
й
д
е
т в
п
ро
ш
ло
е
.
Пр
и
то
к
у в
а
м
е
р
ик
а
н
с
к
у
ю
са
н
т
е
р
и
ю
н
е
л
а
т
ин
о
а
м
е
р
ик
а
нц
е
в
и
выт
е
к
а
ющ
е
м
у
и
з
этого
п
р
е
обр
а
з
ов
а
ни
ю
р
е
л
и
г
и
и
у
д
е
ля
е
т
с
я
н
е
до
с
т
а
т
оч
н
о
в
ни
м
ан
и
я.
Но
я
с
ч
и
т
а
ю,
что
п
одоб
н
ы
й
ф
а
к
т
тр
е
б
у
е
т
тщ
а
т
е
л
ьн
ого р
асс
мотр
е
ни
я.
Д
о этого
н
и
од
н
а р
е
л
и
г
и
я, о
с
н
ов
а
нн
а
я
н
а
а
фр
ик
а
н
с
к
о
й
,
з
а
род
и
в
ш
е
й
с
я
в
С
а
х
а
ре
й
о
р
у
б
ск
ой
тр
а
д
и
ц
и
и
,
н
е
п
р
и
в
л
е
к
а
ла
к
се
б
е
с
тол
ьк
о
п
р
и
в
е
рж
е
нц
е
в
и
з
С
о
е
д
и
н
ен
н
ых
Шт
а
тов.
С
р
е
д
и
е
е
п
оч
и
т
а
т
е
л
е
й
е
с
ть
и
а
фро
а
м
е
р
ик
а
нц
ы,
и
в
ес
т
-
ин
д
и
й
ц
ы,
и
,
что о
с
об
е
нн
о
в
а
ж
н
о,
е
вро
а
м
е
р
ик
а
нц
ы.
Я
н
а
д
е
ю
с
ь
,
что
это
явл
ен
и
е вы
з
ов
е
т
81
у м
н
ог
и
х
г
л
у
бо
ки
й
ин
т
е
р
ес
.
Это
п
р
и
в
е
д
е
т
к
л
у
ч
ш
е
м
у
п
о
ни
м
а
ни
ю
в
се
х
п
от
е
н
ц
и
а
л
ьн
о в
а
ж
н
ы
х
п
е
р
е
м
е
н
, бог
а
тых
во
з
м
о
ж
н
о
с
тями
для обш
и
р
н
ых
и
сс
л
е
дов
а
ний
.
Д
е
вя
н
о
с
тые
го
д
ы
н
е
с
у
т
с
с
обой
н
о
в
у
ю
во
л
н
у люд
е
й
с
з
а
п
а
д
а
,
с
тр
е
мящ
и
х
с
я
к
а
фр
ик
а
н
с
к
ой
ф
и
ло
с
оф
и
и
.
В
о
з
рожд
ае
т
с
я
д
у
х
на
родов,
и
с
п
ов
е
д
у
ющ
и
х
н
е
з
а
п
а
д
н
ые р
е
л
и
г
и
и
.
О
н
и
о
т
к
рыв
а
ют
для
се
бя
с
и
л
у
с
во
и
х
с
об
с
тв
е
нн
ых
тр
а
д
и
ц
и
й
и
у
б
е
ж
д
а
ю
т
с
я
в
том,
н
ас
к
ол
ьк
о
мо
г
у
щ
ес
т
в
енн
а
и
х
в
е
р
а
.
Б
у
д
е
м
на
д
е
ят
ь
с
я,
что
в
се
,
к
то
с
тр
е
м
и
т
с
я
з
а
н
ять
с
вое м
ес
то
в
а
фр
ик
а
н
с
к
ой
тр
а
д
иц
и
и
,
б
у
д
у
т
с
тр
е
м
и
т
ь
с
я
т
а
к
же
и
к
то
м
у
,
чтобы
из
б
е
ж
а
ть
ош
и
бок
п
рошлого
и
н
е
п
о
д
д
а
т
ь
с
я
о
с
л
е
п
л
е
ни
ю
от
обр
е
т
е
нн
ого
мо
г
у
щ
ес
т
в
а
,
а
т
а
к
же
и
с
п
о
л
ьз
ов
а
т
ь в
е
р
у
н
е
в
с
во
и
х
с
об
с
тв
енн
ы
х
и
н
т
е
р
еса
х
, а
н
а
бл
а
го ч
е
ло
в
е
ч
е
с
тв
а
.
82
П
Р
И
Л
О
Ж
Е
НИЕ
1
Ч
Е
Р
НО
К
О
Ж
И
Е
НА
КУ
Б
Е
.
О
Б
ЗОР
?
Д
о
того
к
а
к
к
вл
ас
ти
п
р
и
ш
е
л
К
ас
тро
,
н
а
ш
о
с
тров
был
р
ас
овым
р
ае
м
,
где
к
у
б
инц
ы в
се
х
ц
в
е
тов и
отт
енк
ов вм
е
с
т
е
,
р
у
к
а
в
р
у
к
е
,
н
ас
л
а
жд
а
л
и
с
ь
щ
е
д
р
ыми
п
лод
а
ми
с
во
е
й
с
вобод
н
ой
з
е
мл
и
..
.
?
Эти
с
лова
и
з
п
о
п
у
л
яр
н
ого
п
ол
н
ом
е
тр
а
ж
н
ого
до
к
у
м
е
н
т
а
л
ь
н
ого
ф
и
л
ь
м
а
, вы
п
у
щ
е
нн
ого
в
С
ША
к
у
б
ин
с
ки
ми
эм
и
гр
а
н
т
а
м
и
,
выр
а
ж
а
ю
т
ч
у
в
с
т
в
а м
н
ог
и
х
к
у
б
инц
е
в. Н
е
д
а
в
н
о
в
Т
а
м
п
е
,
шт
а
т
Флор
и
д
а
,
м
е
н
я
п
р
и
г
л
а
с
и
ли
п
р
и
н
ять
у
ч
ас
т
и
е
в
р
а
д
и
о
п
рогр
а
мме
о р
ас
из
м
е
,
где г
о
с
ти
отв
е
ч
а
ли
н
а во
п
ро
с
ы
п
о
т
е
л
е
фо
н
у
.
М
е
н
я
б
ез
ж
а
ло
с
т
н
о
з
ас
ы
п
а
ли
з
во
нк
а
м
и
,
т
а
к
к
а
к
я
п
о
п
ыт
а
л
с
я
р
а
з
в
е
н
ч
а
ть
м
и
ф
о
том,
что
для
к
у
б
инц
е
в
ц
в
е
т
к
ожи
н
е
и
гр
ае
т
ник
а
к
о
й
рол
и
. И
н
т
е
р
ес
н
о,
что
те
з
в
о
ни
вш
и
е
,
к
оторые
п
р
е
д
с
т
а
влял
и
с
ь
б
е
лым
и
, р
е
ш
и
т
е
л
ьн
о
во
з
р
а
ж
а
ли
п
рот
и
в
мо
е
го
у
т
в
е
р
ж
д
е
ни
я,
что
р
ас
из
м
н
а
К
у
бе
и
м
ее
т
дол
г
у
ю
и
с
тор
и
ю,
в
то
вр
е
мя
к
а
к
т
е
,
к
то
п
р
е
д
с
т
а
влял
с
я
?
ц
в
е
т
н
ым
и
? (
к
у
б
инц
ы
до
с
и
х
п
ор
у
п
отр
е
бляют
этот т
е
рм
ин
),
з
а
яв
и
л
и
, что
п
одв
е
рг
а
л
и
с
ь р
ас
овой
д
и
с
к
р
и
м
ин
ац
и
и
с
о
с
торо
н
ы
с
во
и
х
к
у
б
ин
с
к
и
х
с
обр
а
т
ь
е
в.
Д
р
у
гой
у
ч
а
с
т
ни
к
п
рогр
а
ммы,
у
ни
в
е
р
си
т
е
т
с
к
и
й
п
р
о
ф
есс
ор
к
у
б
ин
с
к
ого
п
ро
и
с
х
ожд
е
ни
я,
с
огл
ас
и
л
с
я
с
о
м
н
ой
в
том,
что
р
ас
из
м
н
а
К
у
б
е
с
у
щ
е
с
т
в
у
е
т.
Но
он от
с
т
а
и
в
а
л
м
н
е
ни
е
,
что
к
к
у
б
инц
а
м это
явл
е
ни
е
п
е
р
е
шло
и
з
С
о
е
д
и
н
е
н
н
ых
Шт
а
тов в
п
е
р
и
о
д
а
м
е
р
ик
а
н
с
к
ого
вл
и
я
ни
я
н
а
К
у
бе
(189
8
?
1959).
М
н
е
к
а
ж
е
т
с
я,
что
р
ас
из
м
с
т
а
л
н
е
отъ
е
мл
е
мой
ч
ас
т
ь
ю
к
у
б
ин
с
к
ого общ
е
с
тва
за
долго до того,
к
а
к
С
Ш
А
а
к
т
и
в
н
о вм
е
ш
а
л
и
с
ь в
ж
и
з
н
ь
о
с
тров
а
.
Б
ол
е
е
т
ого,
в
к
у
б
ин
с
к
ом
р
ас
из
ме
ес
ть
с
вои
о
с
об
е
нн
о
с
т
и
,
от
л
и
ч
н
ые
о
т т
е
х
, что мы
н
а
х
о
д
и
м в
т
а
к
н
а
з
ыв
ае
мой
мод
е
ли
Юж
н
ых
ш
т
а
тов.
В
А
м
е
р
ик
е
ес
ли
о
ч
е
л
ов
е
к
е
из
в
ес
т
н
о,
что
у
н
е
го
был
х
о
тя
бы
од
и
н
н
е
гр
и
тя
н
ски
й
п
р
е
до
к
,
то
эт
о
т
ч
е
лов
е
к
с
ч
и
т
ае
т
с
я
ч
е
р
н
о
к
ож
и
м.
Ч
е
р
н
а
я
р
а
с
а
п
р
е
д
с
т
а
вля
е
т
с
обой
е
д
и
н
у
ю
п
одг
р
у
п
п
у
,
и
ли
?
ка
с
т
у
?
.
На
К
у
бе
н
е
т
этого
п
р
а
в
и
л
а
,
п
о
к
оторо
м
у
?
д
о
с
т
а
точ
н
о
од
н
ой
к
а
п
ли
н
е
гр
и
тя
н
с
к
о
й
к
ров
и
,
чтобы
быть
н
е
г
ро
м
?
.
Тол
ьк
о
т
и
т
у
л
ов
а
нн
а
я
а
р
и
с
то
к
р
а
т
и
я
обр
а
щ
ае
т
в
ни
м
а
ни
е
н
а
г
е
н
еа
лог
и
ю.
На
К
у
б
е
р
ас
ов
о
е
р
а
з
д
е
л
е
ни
е
п
ро
и
с
х
о
д
и
т
п
о
бол
е
е
с
лож
н
ой
с
и
с
т
е
м
е
,
о
с
н
ов
а
нн
ой
н
а
ц
в
е
те
к
ожи
и
ф
и
з
и
ч
ес
к
и
х
х
а
р
а
к
т
е
р
и
с
т
ик
а
х
.
Отт
енк
и
к
ожи
к
у
б
инц
е
в
п
р
о
х
о
д
ят
в
ес
ь
с
п
е
к
тр
от
?
ч
ис
то
б
е
лог
о
?
(
н
а
и
бол
е
е
п
р
и
в
и
л
е
г
и
ров
ан
н
ого) до
?
ч
и
с
то
ч
е
р
н
ог
о
?
(
н
аи
м
е
н
е
е
п
р
и
в
и
л
е
г
и
ров
а
нн
ого).
Р
ас
овые
от
н
ош
ени
я
с
и
л
ь
н
о
п
овл
и
я
л
и
н
а
р
а
з
в
и
т
и
е
к
у
б
ин
с
к
ой
са
н
т
е
р
ии
.
Чтобы
п
о
н
ять
са
н
т
е
р
и
ю,
н
у
ж
н
о
п
о
н
ять
ч
е
р
н
о
-
б
е
л
у
ю
д
ин
а
м
и
к
у
к
у
б
ин
с
к
ого общ
ес
тв
а
.
На
К
у
бе
р
а
бовл
а
д
е
ни
е
п
р
и
обр
е
ло
м
ас
шт
а
б
н
ые р
а
з
м
е
ры
п
о
з
д
н
ее
,
ч
е
м
в
д
р
у
г
и
х ч
ас
тях
Нового
С
в
е
т
а
.
В
1501
го
д
у
н
а
К
у
б
у
п
р
и
в
е
з
ли
п
е
рв
ы
х
а
фр
и
к
а
н
с
к
и
х
р
а
бов.
Это
было
с
вя
з
а
н
о
с
т
е
м,
что
и
с
п
а
нц
ы
к
то
м
у вр
е
м
е
н
и
и
с
тр
е
б
и
ли
з
н
а
ч
и
т
е
л
ь
н
ый
п
ро
ц
е
н
т
м
ес
т
н
ого
н
асе
л
е
ни
я
и
к
ол
и
ч
ес
тво
т
у
з
е
м
н
ых
р
а
боч
и
х
з
а
м
е
т
н
о
с
о
к
р
а
т
и
ло
с
ь
1
.
В
1639
го
д
у
п
а
п
а
Урб
а
н
V
II
I о
с
у
д
и
л
р
а
б
с
тво
и
в
ы
п
у
с
т
и
л
б
у
л
л
у
,
в
к
ото
р
ой
он
п
ор
и
ц
а
л
р
а
боторговлю
и
п
р
ик
а
з
ыв
а
л
к
а
тол
ик
а
м
от
к
а
з
а
т
ь
с
я
от
этого отвр
а
т
и
т
е
л
ь
н
ого
з
а
н
я
т
и
я. В
1683 го
д
у
к
ороль
И
с
п
а
ни
и
из
д
а
л
у
к
а
з
,
в
к
отором
говор
и
ло
с
ь
,
что
?
р
а
б
о
торгов
ц
е
в
б
у
д
у
т
п
р
ес
л
е
дов
а
ть
п
о
з
а
к
о
н
у и
с
у
р
о
во
н
а
к
а
з
ыв
а
т
ь
?
.
П
оэто
м
у до
X
V
II
I
в
е
к
а
р
а
б
с
тво
н
а
К
у
бе
н
е
и
м
е
ло
бол
ь
шого
р
а
з
м
а
х
а
.
1
Не
к
о
т
ор
ые
ку
б
ин
ц
ы
и
м
е
ю
т
и
н
де
й
с
к
у
ю в
н
е
ш
н
о
с
т
ь,
н
о
н
а
са
мо
м
де
л
е
т
у
зе
м
н
о
е
н
асе
л
е
н
и
е
К
у
бы
п
ол
н
о
с
т
ью
и
с
ч
ез
л
о
в
н
а
ч
а
л
е
XVI
ве
к
а.
?
П
ри
м.
а
вт.
83
К
у
б
ин
с
ки
е
н
е
вол
ь
н
и
к
и
н
а
х
о
д
и
л
и
с
ь в
до
с
т
а
точ
н
о
выгод
н
ом
п
олож
е
ни
и
п
о
с
р
а
в
н
е
н
и
ю
с
р
а
б
а
м
и
,
т
р
у
д
и
вш
и
м
и
с
я
н
а
т
е
х
К
а
р
и
б
с
к
и
х
о
с
тров
а
х
,
к
оторые
н
е
п
р
ин
а
дл
е
ж
а
ли
И
с
п
а
нии
,
и
н
а
а
м
е
р
ик
а
н
с
к
ом
Юг
е
.
Од
н
а
к
о
в
1713
го
д
у Утр
е
х
т
с
к
и
й
договор
д
а
л
п
р
а
во
Б
р
и
т
а
нии
,
н
овой
с
в
е
р
х
д
е
рж
а
в
е
,
торгов
а
ть
р
а
б
а
ми
в
и
с
п
а
н
с
к
и
х
к
ол
о
ни
я
х
.
В
1762
го
д
у
,
в
х
оде
С
е
м
и
л
е
т
н
е
й
во
йн
ы, бр
и
т
а
нц
ы
з
а
н
я
л
и
Г
а
в
а
н
с
к
у
ю
г
а
в
а
н
ь
и
н
а
ч
а
ли
м
асс
о
вый
ввоз
р
а
бов
и
з
Афр
и
к
и
.
А
н
г
л
и
ч
а
н
е о
с
т
а
в
а
л
и
с
ь
н
а
К
у
б
е
т
ол
ьк
о в т
е
ч
е
ни
е од
н
о
го год
а
,
н
о э
к
о
н
ом
и
ч
ес
ки
е
п
о
с
л
е
д
с
тв
и
я
и
х
п
об
е
ды
н
а
в
се
гда
из
м
ени
л
и
обл
и
к
к
у
б
ин
с
к
ого
общ
ес
тв
а
.
Р
а
н
е
е
тол
ьк
о
и
с
п
ан
ц
ы
могли в
ес
ти
торговлю
н
а
К
у
б
е
,
а
т
е
п
е
рь
о
с
тров
б
ыл
от
к
рыт
для
п
р
е
д
п
р
ини
м
а
т
е
л
е
й
с
о
в
се
й Евро
п
ы.
К
о
второй
п
оло
в
ин
е
X
I
X
в
е
к
а
в
Евро
п
е
з
на
ч
и
т
е
л
ьн
о
у
в
е
л
и
ч
и
ло
с
ь
п
о
тр
е
бл
е
ни
е
са
х
а
р
а
.
К
о
н
т
и
н
е
н
т
с
т
а
л
н
е
в
е
роят
н
ым
?
с
л
а
д
к
о
е
ж
к
о
й
?
,
и
,
чтобы
у
дов
л
е
твор
и
ть
е
го
з
а
п
ро
с
ы,
К
у
ба
и
з
м
е
л
к
ом
ас
шт
а
б
н
ого
п
о
с
т
а
вщ
ик
а
са
х
а
р
а
, т
а
б
а
к
а и
к
р
у
пн
ого рог
а
того
с
к
ота
п
р
е
вр
а
т
и
л
ас
ь
в
са
м
о
е
бол
ь
шое
в
м
и
ре
?
п
о
л
е
?
с
а
х
а
р
н
ого
тро
с
т
н
ик
а
.
К
а
к
з
а
м
е
ч
ае
т
Дэв
и
д
Б
у
т:
?
Р
а
с
ц
в
е
т
п
л
а
н
т
а
ци
о
нн
ого
р
а
бовл
а
д
е
ни
я
н
а
К
у
б
е
н
ас
т
у
пи
л
п
о
з
д
н
о,
и
это
о
к
а
з
а
ло р
е
ш
а
ющ
е
е
вл
и
я
ни
е
н
а
т
у
с
о
ци
а
л
ьн
о
-
р
ас
о
в
у
ю
с
т
р
у
к
т
у
р
у
,
к
отор
а
я
с
фо
р
м
и
ров
а
л
ас
ь
к
н
а
ч
а
л
у дв
а
д
ц
а
того в
е
к
а
?
2
.
На
з
а
ре
X
I
X
с
тол
е
т
и
я
бр
и
т
а
н
ц
ы
р
е
ш
и
т
е
л
ьн
о
вы
с
т
у
п
а
ли
п
рот
и
в
р
а
б
с
тв
а
.
С
тэ
н
л
и
Урб
а
н
пи
ш
е
т:
?
А
н
гл
и
я
и
Фр
а
нци
я
н
ас
т
а
и
в
а
ют
н
а
том,
чтобы
И
с
п
а
ни
я
отм
е
ни
ла
р
а
бовл
а
д
е
ни
е
н
а
К
у
бе и
з
а
м
е
ни
ла
е
го
си
с
т
е
мой
вол
ьн
о
н
ае
м
н
о
го
т
р
у
д
а
.
Эти
тр
е
бов
ани
я
р
е
зк
о
обо
с
т
р
и
ли
с
о
ци
а
л
ь
н
у
ю и
п
ол
и
т
и
ч
ес
к
у
ю об
с
т
а
н
ов
к
у
н
а
о
с
тров
е
?
3
.
Но
и
с
п
а
нц
ы,
о
п
аса
я
с
ь
э
к
о
н
ом
и
ч
ес
к
ой
н
ес
т
а
б
и
л
ьн
о
с
ти
и
р
е
волю
ц
и
и
,
отм
е
н
и
ли
р
а
б
с
тво
н
а
К
у
бе
тол
ьк
о в 1880 год
у
.
По
с
ле
п
об
е
ды
в
1804
г
о
д
у во
сс
т
а
ни
я
р
а
бов
в
С
а
н
т
о
-
Дом
ин
го,
б
л
и
ж
а
й
ш
е
м
к
К
у
бе
го
с
у
д
а
р
с
тв
е
,
м
н
огоч
и
с
л
е
нн
ые
б
е
лые
и
?
ц
в
е
т
н
ы
е
?
п
л
а
н
т
а
торы
п
о
к
и
н
у
ли
с
о
з
д
а
н
н
у
ю
в
этой
с
тр
а
н
е
ч
е
р
н
у
ю
н
а
ци
ю
г
а
и
тян
и
п
р
и
бы
л
и
н
а
К
у
б
у
в
п
о
и
с
к
а
х
у
б
е
ж
и
щ
а
.
Их
у
ж
а
с
н
ые р
асс
к
а
з
ы
з
ас
т
а
в
и
ли
к
у
б
ин
ски
х
п
л
а
н
т
а
торов
с
е
р
ь
е
зн
о о
п
аса
т
ь
с
я во
сс
т
а
ни
я ч
е
р
н
о
к
о
ж
и
х
. В
п
е
рвой
п
олов
и
н
е
X
I
X
в
е
к
а
с
тр
а
х
?
ч
е
р
н
ой
о
пас
н
о
с
т
и
?
н
а
ч
а
л
п
р
ин
и
м
а
ть
н
а
К
у
б
е
фор
м
у
и
с
т
е
р
ии
.
Н
е
к
оторые
у
ч
е
н
ы
е
, и
с
р
е
ди
н
и
х
Р
об
е
рт Л. П
а
к
е
тт,
с
ч
и
т
а
ют, что, во
з
м
ож
н
о, этот
с
тр
а
х
п
е
р
е
д
го
с
п
од
с
т
в
ом
?
ц
в
е
т
н
ы
х
?
з
а
д
е
р
ж
а
л
у
с
т
а
н
овл
е
ни
е
н
а
К
у
б
е
н
е
з
а
в
и
с
и
мо
с
ти
к
а
к м
ини
м
у
м
н
а
п
ят
ь
д
ес
ят
л
е
т.
В
1836
го
д
у
и
с
п
а
н
с
ки
й
м
и
ни
с
тр
К
а
л
а
тр
а
ва
гордо
с
ообщ
а
л
К
ор
н
е
л
и
у
с
у
Ва
н
Н
е
с
с
у
,
п
о
с
л
у
С
ША
в
И
с
п
а
нии
:
?
О
п
аса
я
с
ь
н
е
гр
и
т
я
н
с
к
ого
во
сс
т
а
ни
я,
мы
д
е
рж
и
м
а
рм
и
ю
в
100
т
ы
с
яч
ч
е
ло
в
е
к
.
Это
з
ас
т
а
в
и
т
б
е
лых
[
н
а
К
у
б
е
]
от
к
а
з
а
т
ь
с
я
от
люб
ы
х р
е
волю
ци
о
н
н
ых
п
л
а
н
о
в
?
4
.
В
н
а
ч
а
ле
40
-
х
годов
X
I
X
в
е
к
а
г
р
у
ппи
р
ов
к
а
,
с
о
с
тоящ
а
я
и
з
п
рогр
есс
и
в
н
о
н
а
с
тро
е
нн
ых
б
е
лых
и
?
ц
в
е
т
н
ы
х
?
к
р
е
олов,
о
р
г
а
низ
ов
а
ла
во
сс
т
а
ни
е
п
рот
и
в
к
оло
н
и
а
л
ьн
о
й в
л
ас
т
и
,
из
в
ес
т
н
ое
п
од
на
з
в
а
ни
е
м
?
Ла
Э
с
к
а
л
е
р
а
?
.
Мят
е
ж
ник
а
м
п
омог
а
л
бр
и
т
а
н
ск
и
й
к
о
нс
у
л в
Г
а
в
а
н
е
Дэв
и
д
Т
е
р
н
б
у
лл.
По
з
д
н
е
е
е
го
з
а
оч
н
о
о
с
у
д
и
ли
к
а
к
?
г
л
а
в
н
ого
з
а
ч
ин
щ
и
к
а во
сс
т
а
ни
я
Ла
Э
с
к
а
л
е
р
а
?
.
В
о
з
мож
н
о,
дв
и
ж
е
ни
е
н
е
п
о
л
у
ч
и
ло
ш
и
ро
к
ой
п
одд
е
рж
к
и
и
з
-
з
а того, что
е
го
н
а
и
б
ол
е
е
из
в
ес
т
н
ый
п
р
е
двод
и
т
е
л
ь
,
п
оэт
Пл
ас
и
до, был
м
у
л
а
том.
Пл
а
с
и
до был
п
ов
е
ш
е
н
п
о
п
р
и
к
а
з
у
исп
а
н
с
к
и
х
вл
ас
т
е
й
.
К
се
р
е
д
ин
е
X
I
X
в
е
к
а
э
к
с
п
а
н
с
и
о
н
и
з
м
С
ША и
с
тр
а
х
к
у
б
инц
е
в
п
е
р
е
д
?
ч
е
р
н
ой
о
п
ас
н
о
с
т
ь
ю
?
с
т
а
ли
п
р
и
ч
ин
о
й
того,
что
обе
н
а
ци
и
с
т
а
ли
в
се
р
ь
е
з
з
а
д
у
мы
в
а
т
ь
с
я
об
объ
е
д
ин
ен
ии
. Пр
е
зи
д
е
н
т
С
о
е
д
ин
ен
н
ы
х
Шт
а
тов Фр
а
нк
л
и
н
П
и
рс
п
о
п
ыт
а
л
с
я
у
б
е
д
и
ть И
с
п
а
ни
ю
п
род
а
т
ь
е
го
с
тр
а
н
е
К
у
б
у
.
Ве
роя
т
н
о,
е
го
п
одд
е
рж
и
в
а
ли бол
ь
ш
и
н
с
тво
б
е
лых
к
у
б
ин
с
ки
х
п
л
ан
т
а
торов.
В 4
0
?
5
0
-
е го
д
ы
X
I
X
в
е
к
а эта
ч
ас
ть
к
у
б
ин
с
к
ого
н
асе
л
е
ни
я
с
тояла
з
а
с
о
х
р
а
н
е
ни
е
р
а
бовл
а
д
е
ни
я
и
б
е
з
оговороч
н
о
п
одд
е
рж
и
в
а
ла в
этом во
п
ро
с
е Юг
С
о
е
д
ин
ен
н
ых
Шт
а
тов.
2
Da
v
id
Boo
t
h
.
Cu
b
a,
C
o
l
o
r
a
n
d
t
h
e
R
e
v
o
l
u
ti
o
n
.
Sci
e
n
ce
a
n
d
S
o
ciety
X
I
,
N
o
.
2
.
P
.
13
3
.
3
С
St
a
n
l
e
y
U
rb
a
n
.
E
l
te
rro
r
a
la
a
f
r
ic
a
n
izaci
o
n
d
e
C
u
b
a,
185
3
-
55
.
R
e
v
i
s
ta
B
i
m
e
s
t
r
e
Cu
b
a
n
a
L
XX
I
I
.
J
a
n
?
J
un
e
1957
.
P
.
1
5
5
.
4
Ц
ит
а
т
а
п
р
и
в
е
де
н
а
в
р
аб
о
т
е
Р
о
бе
р
т
а
Л
.
Па
к
е
тт
а
?
С
а
х
ар
н
а
к
ро
ви
?
(
P
a
k
ett
R
.
S
ug
ar
is
Ma
d
e
w
i
t
h
B
l
ood
.
Mi
dd
let
o
w
n
:
W
e
s
l
e
y
a
n
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
P
r
e
s
s,
1988
.
P
.
8
1
).
84
Пр
е
зи
д
е
н
т
П
и
рс
с
то
л
к
н
у
л
с
я
с
т
р
у
д
н
ор
а
з
р
е
ш
и
мой
п
робл
е
мо
й
:
К
у
ба
х
от
е
ла
во
й
т
и
в
с
о
с
т
а
в
С
ША
в
к
а
ч
ес
тве
р
а
бо
в
л
а
д
е
л
ь
ч
ес
к
ого
шт
а
т
а
!
Е
с
ть
н
е
к
а
я
и
р
о
ни
я
в том,
что
к
у
б
инц
ы
в
X
I
X
в
е
к
е
с
тояли
н
а
с
то
р
о
н
е б
е
лых
юж
а
н
,
а в
6
0
-
е годы
XX в
е
к
а
и
х
п
отом
ки
,
п
р
и
е
х
а
вш
и
е
в
С
ША
в
к
а
ч
е
с
тве
п
ол
и
т
и
ч
ес
к
и
х
эм
и
гр
ан
тов,
п
одв
е
рг
а
л
и
с
ь
в Юж
н
ых
ш
т
а
т
а
х
р
аз
н
о
г
о рода
д
и
с
к
р
и
м
ин
а
ц
и
и
.
С
то
и
т, од
н
а
к
о,
о
тм
е
т
и
т
ь
,
что
д
а
же
н
ес
мотря
н
а
с
тр
а
х
п
е
р
е
д
?
ч
е
р
н
ой
о
п
ас
н
о
с
т
ь
ю
?
,
р
ас
ов
ы
е от
н
ош
е
ни
я
н
а
К
у
бе
б
ыли
н
е т
а
ки
ми
н
а
п
ряж
е
нн
ым
и
,
к
а
к
в
С
Ш
А
.
Н
а
п
р
и
м
е
р,
п
оэт
Пл
ас
и
до
был
в
х
ож
в
с
а
мые
а
р
и
с
то
к
р
а
т
и
ч
ес
ки
е
са
ло
н
ы
К
у
бы.
В
1846
го
д
у од
и
н
юж
а
ни
н
з
а
м
е
т
и
л:
?
И
с
п
а
н
с
к
а
я
г
а
л
а
н
т
н
о
с
ть
н
а
бр
а
с
ыв
ае
т
в
у
а
ль
н
а л
иц
а
а
фр
ик
а
н
с
к
и
х
д
е
т
е
й
[
до
с
лов
н
о
]
.
Зд
ес
ь
,
д
а
ж
е
в
в
ы
с
ш
е
м
общ
ес
тв
е
,
мы
т
а
к
ч
а
с
то
н
а
р
а
в
н
ых
в
с
тр
е
ч
а
е
м
с
я
с
ц
в
е
т
н
ым
и
,
что
н
а
ша
юж
н
а
я
гордо
с
ть
н
а
вр
е
мя
от
х
о
д
и
т
н
а вт
о
рой
п
л
а
н
,
и
мы
р
а
з
ыгрыв
а
е
м
и
з
се
бя
и
с
п
а
нц
е
в,
с
т
а
н
овя
с
ь
у
ч
т
и
выми
с
о в
се
м
и
,
к
ого
б
ы
н
и
в
с
тр
е
т
и
л
и
?
.
На
К
у
б
е
в
п
р
и
л
и
ч
н
ом
общ
ес
тве
о
х
от
н
е
е
п
р
ини
м
а
ли
бог
а
того
ч
е
р
н
о
к
ож
е
го
и
ли
м
у
л
а
т
а
,
н
е
ж
е
ли
б
е
д
н
ого
б
е
лого.
Еще
од
н
а
о
с
об
е
нн
о
с
ть
к
у
б
ин
с
ки
х
р
ас
овых в
з
а
и
моот
н
ош
е
н
и
й
з
а
к
л
юч
а
л
ас
ь
в
том,
что,
х
отя
а
р
и
с
то
к
р
а
ты
и
могли
обр
а
т
и
т
ь
в
ни
м
ан
и
е
н
а
п
ро
и
с
х
ожд
е
н
и
е
,
т
е
м
н
е
м
е
н
ее
,
ес
ли
ч
е
лов
е
к
выгляд
е
л
б
е
лым,
к
н
е
м
у и
от
н
о
с
и
л
и
с
ь
к
а
к
к б
е
ло
м
у
,
н
е
з
а
в
и
с
и
мо
от
того,
к
а
к
ой
ц
в
е
т
к
о
ж
и
был
у
е
го
п
р
е
д
к
ов.
Д
р
у
г
и
ми
с
ло
в
а
м
и
,
н
а
К
у
бе
у
ч
е
р
н
о
к
ож
е
го
в
п
ол
н
е
мо
г
у
т
бы
т
ь
б
е
лые
п
отом
ки
.
Им
е
нн
о
п
оэто
м
у
в д
е
могр
а
ф
и
ч
ес
ки
х
с
вод
к
а
х
п
р
и
в
е
д
е
н
ы
с
и
л
ь
н
о
п
р
е
у
в
е
л
и
ч
е
нн
ые
(
п
о
к
р
и
т
е
р
и
ям
С
ША) д
а
нн
ые о
том,
что
н
а
се
л
е
ни
е
К
у
б
ы
с
о
с
то
и
т
и
з
?
70
п
ро
ц
е
н
тов
б
е
лы
х
?
.
М
н
ог
и
е
к
у
б
инц
ы
с гордо
с
т
ь
ю
у
к
а
з
ыв
а
ют
н
а
эти
ци
фры
и
з
а
являют,
что
?
К
у
ба
?
са
мый
б
е
лый
и
з
в
се
х
К
а
р
и
б
с
к
и
х
о
с
трово
в
?
.
Я
п
очти
н
е
с
л
у
к
а
в
л
ю,
ес
ли
с
к
а
ж
у,
что
е
с
ли
бы к
к
у
б
инц
а
м
п
р
и
м
е
ни
л
и
п
р
а
в
и
ло,
п
о
к
оторо
м
у
?
д
о
с
т
а
точ
н
о
од
н
о
й
к
ап
ли
н
е
гр
и
т
я
н
с
к
ой
к
ров
и
, чтобы быть
н
е
гро
м
?
, то
с
тр
а
н
а
о
к
а
з
а
л
ас
ь
бы т
а
к
ой
же
ч
е
р
н
о
й
,
к
а
к
Н
и
г
е
р
и
я.
В
1868
го
д
у
была
п
р
е
д
п
р
и
н
ята
п
е
рв
а
я
се
р
ь
е
зн
а
я
п
о
п
ыт
к
а
с
в
е
рг
н
у
т
ь
и
с
п
а
н
ски
й
к
оло
ни
а
л
ь
н
ый
р
е
ж
и
м.
К
у
б
инц
ы
н
а
к
о
н
е
ц
сп
лот
и
л
и
с
ь
в
е
д
ин
ом
н
а
ци
о
н
а
л
ьн
ом
п
орыв
е
.
Пр
е
двод
и
т
е
л
е
м
в
о
сс
т
ани
я
был
к
у
б
ин
с
ки
й
г
е
рой
К
а
рлос
М
а
н
у
эль
де
С
ес
п
е
д
ес
.
Он
о
с
вобод
и
л
в
се
х
с
во
и
х
р
а
бов, чтобы о
н
и
могли
др
а
т
ь
с
я
з
а
с
вою
з
е
млю
н
а
п
р
а
в
а
х
с
вобод
н
ы
х
гр
а
жд
а
н
.
Од
н
а
к
о
С
еспе
д
ес
,
б
у
д
у
чи
б
е
лым
п
л
а
н
т
а
тором,
был
ч
е
лов
ек
ом
н
е б
е
з
р
ас
овых
п
р
е
др
ас
с
у
д
к
ов.
И
з
в
е
с
т
н
о,
что
он
тр
е
бов
а
л
от
С
о
е
д
ин
е
нн
ы
х
Шт
а
тов г
а
р
а
н
т
и
й
того,
что
в
с
л
у
ч
а
е
п
а
д
е
ни
я
и
с
п
а
н
с
к
ого
р
е
ж
и
ма
ч
е
р
н
ые
н
е
п
о
л
у
ч
а
т
в
л
ас
ти
н
а
д
о
с
тровом,
к
а
к
это
п
ро
из
о
ш
ло
н
а Г
а
и
т
и
.
А
выд
а
ющ
ий
с
я
г
е
н
е
р
а
л
А
н
то
н
и
о
М
асе
о,
зн
а
м
е
н
и
тый
т
а
к
т
и
к
к
у
б
ин
с
ки
х
во
й
н
з
а
н
е
з
а
в
и
с
и
мо
с
т
ь
,
б
у
д
у
чи
м
у
л
а
том,
вы
н
у
ж
д
е
н
был
ж
а
лов
а
т
ь
с
я
С
ес
п
е
д
е
с
у
,
п
р
е
зи
д
ен
т
у
?
в
оо
р
у
ж
е
нн
ой
р
ес
п
у
бл
ик
и
?
,
н
а
то,
что
ч
е
р
н
о
к
о
ж
и
е
с
олд
а
ты
п
одв
е
рг
а
л
и
с
ь ж
ес
то
к
ой
р
ас
овой
д
и
ск
р
и
м
ин
ац
и
и
с
о
с
тор
о
н
ы б
е
лых
оф
и
ц
е
ров
р
е
волю
ци
о
нн
о
й
а
рм
ии
.
В
о вр
е
мя
Д
ес
ят
и
л
е
т
н
е
й
в
о
йн
ы
(186
8
?
1878)
н
ес
к
ол
ьк
о
ч
е
р
н
о
к
ож
и
х
и
м
у
л
а
тов
п
рояв
и
ли
се
бя
н
е
в
е
роят
н
о
т
а
л
а
н
тл
и
в
ы
ми
во
е
н
а
ч
а
л
ьник
а
м
и
.
Н
ас
т
у
пи
л
п
е
р
и
од
р
ас
о
вой
г
а
рмо
ни
и
?
т
а
к
,
п
о
к
р
ай
н
е
й
м
е
р
е
,
могло
п
о
к
а
з
а
т
ь
с
я
с
о
с
торо
н
ы. О
с
об
е
нн
о
г
а
рмо
ни
ч
н
о р
а
с
ов
ы
е
от
н
ош
е
ни
я
с
к
л
а
дыв
а
л
и
с
ь
с
р
е
ди
ин
т
е
л
л
и
г
е
н
ц
ии
.
О
д
н
и
м
и
з
н
а
и
бол
е
е
т
а
л
а
н
тл
и
в
ы
х
?
ц
в
е
т
н
ы
х
? р
е
волю
ци
о
н
н
ых л
и
д
е
р
о
в
был
зн
а
м
е
ни
тый
Х
у
а
н
Г
у
а
л
ь
б
е
рто Гом
е
с
(1
8
5
4
?
1935).
Р
од
и
т
е
ли
Х
у
а
н
а
Г
у
а
л
ь
б
е
рто
были
р
а
б
а
м
и
,
н
о
вы
к
у
пи
ли
с
вобо
д
у
с
ы
н
у
е
щ
е
до
того,
к
а
к
он
род
и
л
ся
5
.
О
б
р
а
з
ов
а
ни
е он
п
о
л
у
ч
и
л
в П
а
р
и
ж
е
,
где к
людям
а
фр
ик
а
н
с
к
ого
п
ро
и
с
х
ожд
е
ни
я
о
т
н
о
с
и
л
и
с
ь
в
ес
ь
ма
д
р
у
ж
е
люб
н
о.
К
у
б
ин
с
ки
е
и
с
т
о
р
ик
и
с
очли
н
у
ж
н
ым
у
п
омя
н
у
ть
о
Х
у
а
н
е
Г
у
а
л
ь
б
е
рто
л
и
шь
од
н
о
й
с
троч
к
о
й
:
?
Он
был
х
орош
и
м д
р
у
гом
н
а
ш
е
го
а
п
о
с
тол
а
,
Хо
с
е
М
а
рт
и
?
.
Н
а
с
а
мом
д
е
ле д
е
я
т
е
л
ьн
о
с
ть
этого
ч
е
лов
е
к
а была
к
у
д
а бол
е
е
а
к
т
и
в
н
о
й
:
он
был
п
л
а
м
е
нн
ым
п
а
тр
и
отом
с
во
е
й
с
тр
а
н
ы,
пи
са
т
е
л
е
м и
п
р
е
двод
и
т
е
л
е
м дв
и
ж
е
ни
я в
з
а
щ
и
т
у
гр
а
жд
а
н
с
к
и
х
п
р
а
в
к
у
б
инц
е
в.
В
1889
го
д
у
Ве
р
х
ов
н
ый
с
у
д
И
с
п
а
ни
и
п
о
с
т
а
н
о
в
и
л,
что
н
и
од
н
о общ
ес
тв
е
нн
ое
м
ес
то
н
е
5
По
и
с
п
а
н
с
к
о
м
у
за
к
он
у
c
on
t
r
a
ci
o
n
р
абам
р
а
з
р
еша
л
о
сь
вы
к
уп
а
т
ь
св
о
ю
св
о
б
о
д
у
.
?
П
ри
м.
а
вт.
85
мож
е
т
от
к
а
з
а
ть
в
п
р
и
е
ме
ч
е
лов
е
к
у т
о
л
ьк
о
и
з
-
з
а
е
го
р
ас
о
в
ой
и
л
и
эт
н
и
ч
ес
к
о
й
п
р
ин
а
дл
е
ж
н
о
с
т
и
.
Х
у
а
н
Г
у
а
л
ь
б
е
рто
Гом
е
с
х
от
е
л
п
ров
е
р
и
ть
с
и
л
у
этого
с
у
д
е
б
н
ого
п
р
ик
а
з
а
и
орг
а
низ
ов
а
л, в
оз
мож
н
о,
са
мый
п
е
рвый
в
об
е
и
х
Ам
е
р
и
ки
х
п
р
о
ин
т
е
гр
а
ци
о
нн
ы
и
а
к
т
гр
а
жд
а
н
с
к
ого
н
е
п
ов
и
н
ов
е
ни
я б
е
з
п
р
и
м
е
н
е
ни
я
н
ас
и
л
ь
с
тв
е
нн
ы
х
м
е
тодов. Он
с
обр
а
л
н
а
и
бол
е
е
выд
а
ющ
и
х
с
я
?
ц
в
е
т
н
ы
х
?
гр
а
жд
а
н
Г
а
в
а
н
ы,
п
о
п
ро
с
и
л
и
х
н
а
д
е
ть
са
м
у
ю
из
ы
с
к
а
н
н
у
ю
од
е
ж
д
у
и
з
и
х
г
а
рд
е
роба
и
к
у
пи
ть
б
и
л
е
ты
в
п
а
рт
е
р
и
б
е
л
ь
эт
а
ж
?
T
ea
t
r
o
P
a
y
re
t
?
. На
эт
и
х
м
ес
т
а
х
р
а
н
е
е
могли
с
и
д
е
ть
тол
ьк
о
б
е
лы
е
.
По
тр
а
д
иции
,
т
ол
ьк
о
в
е
р
х
н
и
й
я
р
у
с т
еа
тр
а
,
к
оторый
н
ас
м
е
шл
и
во
о
к
р
ес
т
и
л
и
la
c
a
zu
e
la
(
?
кип
я
щ
а
я
к
ас
трюл
ька
?
),
был
от
к
р
ы
т для
?
ц
в
е
т
н
ы
х
?
.
К
огда
у
ч
а
с
т
ник
и
ак
ц
и
и
Гом
ес
а от
к
а
з
а
л
и
с
ь
с
мотр
е
ть
п
р
е
д
с
т
а
вл
е
ни
е
и
з
la
c
azu
e
la
и
п
отр
е
бов
а
ли
п
о
са
д
и
ть
и
х
н
а м
е
с
т
а
,
у
к
а
з
а
нн
ые в б
и
л
е
т
а
х
,
и
х
н
е
м
е
дл
е
нн
о
а
р
ес
тов
а
ли
з
а
н
а
р
у
ш
ени
е общ
ес
тв
е
нн
ого
п
о
ряд
к
а
.
Х
у
а
н
Г
у
а
л
ь
б
е
р
т
о
п
р
и
ш
е
л
в гл
а
в
н
ое
п
ол
и
ц
е
й
с
к
ое
у
п
р
а
вл
е
н
и
е и
п
о
тр
е
бов
а
л,
чтобы
а
р
ес
тов
а
нн
ых
о
с
вобод
и
л
и
,
а
р
у
к
овод
с
тво т
еа
тра
п
р
из
в
а
ли
к
отв
е
т
у
з
а
н
а
р
у
ш
е
ни
е
з
а
к
о
на
.
Он
у
к
а
з
а
л
н
а
то,
чт
о
,
с
огл
ас
н
о
р
е
ш
е
ни
ю
и
с
п
а
н
с
к
ого
с
у
д
а
,
з
р
и
т
е
ли
могли
з
а
ни
м
а
ть
л
юбые м
е
с
т
а
,
з
а
к
ото
р
ые о
н
и
в
с
о
с
тоя
ни
и
з
а
п
л
а
т
и
т
ь
.
Т
еа
тр
п
р
и
з
н
а
л
е
го
п
р
а
во
т
у
,
и
р
а
с
ов
а
я
се
гр
е
г
а
ци
я
в
общ
ес
тв
е
нн
ых
м
е
с
т
а
х Г
а
в
а
н
ы
п
р
а
к
т
и
ч
ес
к
и
п
р
е
к
р
а
т
и
л
ас
ь
(
с
п
у
с
тя
го
д
ы
о
н
а
во
з
об
н
ов
и
л
и
с
ь
в
к
л
у
б
а
х
и
н
а
п
ляж
а
х
,
у
п
р
а
вля
е
мых
а
м
е
р
ик
а
нц
а
м
и)
6
.
В
общ
ес
т
в
е
нн
ых
м
ес
т
а
х
Г
а
в
а
н
ы
и
д
р
у
г
и
х
бол
ь
ш
и
х
городов,
т
а
к
и
х
,
ка
к
,
н
а
п
р
и
м
е
р,
С
а
н
т
ь
яго,
с
л
у
ч
а
е
в от
к
рытой
р
ас
овой
д
и
с
к
р
и
м
ин
ац
и
и
н
е было.
З
в
у
ч
и
т
п
а
р
а
до
к
са
л
ьн
о,
н
о
р
ас
ов
а
я
с
е
гр
е
г
а
ци
я
с
охр
а
ни
л
ас
ь
т
а
м,
где
вл
и
я
ни
е
а
м
е
р
ик
а
нц
е
в
о
щ
у
щ
а
ло
с
ь
м
е
нь
ше
в
се
го,
?
в ш
к
ол
а
х
, общ
ес
т
в
е
нн
ых
п
а
р
к
а
х и
н
о
ч
н
ых
к
л
у
б
а
х
. П
е
рв
ы
м б
е
лым
к
у
б
ин
ц
е
м,
з
а
ин
т
е
р
ес
ов
а
вш
и
м
с
я
б
о
г
а
тым
а
фр
ик
а
н
с
ки
м
н
а
с
л
е
д
и
е
м
К
у
бы
с
на
у
ч
н
о
й
точ
к
и
з
р
ен
и
я,
был
а
н
тро
п
олог
Ф
е
р
н
а
н
до Орт
и
с
.
В
1906
го
д
у
н
а
с
в
е
т
п
ояв
и
л
ас
ь
е
го
р
а
бо
т
а
?
L
o
s
n
e
g
r
os
b
r
ujo
s
?
(
?
Н
е
гр
и
тя
н
с
к
а
я
м
а
г
и
я
?
).
С
этой
к
ни
г
и
н
а
К
у
бе
н
а
ч
а
л
ас
ь
эра дв
и
ж
е
ни
я
н
е
гри
с
мо.
В
п
е
р
и
од
н
е
гри
с
мо
а
фро
-
к
у
б
ин
с
ки
е
в
и
ды
и
с
к
у
сс
т
в
а
з
а
во
е
в
а
ли
в
ни
м
ан
и
е
м
е
ж
д
у
н
а
род
н
ой
общ
ес
т
в
е
нн
о
с
т
и
.
К
с
ож
а
л
е
ни
ю,
это
дв
и
ж
е
ни
е
н
е
п
ро
н
и
к
ло
в
?
ц
в
е
т
н
у
ю
?
с
р
е
д
у и
п
о
с
во
е
м
у
х
а
р
а
к
т
е
р
у
о
с
т
а
ло
с
ь
п
р
еи
м
у
щ
е
с
тв
е
нн
о эл
и
т
а
р
н
ым.
Бе
лые
н
е
были
з
а
ин
т
е
р
ес
ов
а
н
ы
в
том,
чтобы
п
олож
е
н
и
е
?
ц
в
е
т
н
ы
х
?
н
а
К
у
б
е
у
л
у
ч
ш
и
ло
с
ь
.
По
ни
м
а
я
это,
ч
е
р
н
о
к
о
ж
и
й
п
о
и
м
е
н
и
Эв
а
р
и
с
т
о
Э
с
т
е
н
ос
о
с
н
ов
а
л
П
а
р
т
и
ю
н
е
з
а
в
и
с
и
мо
с
ти
?
ц
в
е
т
н
ы
х
?
.
Но
это
дв
и
ж
е
ни
е
,
во
п
лот
и
вш
е
е в
се
бе в
о
сс
т
а
в
ш
у
ю
горд
о
с
ть
ч
е
р
н
ых
к
у
б
инц
е
в, было
ж
ес
то
к
о
п
од
а
вл
е
н
о.
Его
у
ни
чтож
е
ни
е
с
т
а
ло
од
н
ой
и
з
са
мых
мр
а
ч
н
ых
с
тр
а
н
и
ц
к
у
б
ин
с
к
ой
и
с
тор
ии
.
Б
у
т
пи
ш
е
т:
?
В
1912
го
д
у был
п
о
лож
е
н
к
о
н
е
ц
н
е
д
о
лго
м
у
с
у
щ
ес
твов
а
ни
ю
этой
у
ник
а
л
ьн
ой
с
т
р
у
к
т
у
р
ы.
П
р
а
в
и
т
е
л
ь
с
тв
е
нн
ые
с
и
лы
п
од
а
в
и
ли
"
ч
е
р
н
ое
во
с
с
т
а
ни
е
"
п
о
д
п
р
е
двод
и
т
е
л
ь
с
твом
л
и
д
е
ра
п
а
рт
и
и
Эв
а
р
и
с
то Э
с
т
е
н
о
са
.
Прол
и
ло
с
ь
н
е
м
а
ло
к
ров
и
,
ч
т
о
з
ас
т
а
вля
е
т
в
с
п
ом
ни
ть
об
а
н
а
лог
и
ч
н
ых
с
обыт
и
я
х
,
п
р
о
и
с
х
о
д
и
вш
и
х
в
т
о
т
же
п
е
р
и
од
в
С
ША. Да
и
б
е
з
п
одд
е
рж
к
и
о
тт
у
д
а
н
е
обошло
с
ь
?
.
От
р
у
к
о
з
в
е
р
е
вш
и
х
б
е
лых
п
о
г
и
бли
бол
е
е
тр
е
х
ты
с
яч
ч
е
р
н
о
к
ож
и
х
.
С
лово
?
л
ин
ч
е
в
а
т
ь
?
п
роч
н
о
вошло
в
к
у
б
ин
с
ки
й
л
е
к
с
ик
о
н
.
На
К
у
б
е
п
ояв
и
л
и
с
ь
?
с
т
р
а
нн
ые ф
р
у
к
т
ы
?
,
о
к
оторых
п
е
л
Б
и
лли
Хол
и
дэй
(ч
е
р
н
о
к
ож
и
е
,
п
ов
е
ш
е
нн
ые
н
а д
е
р
е
в
ь
ях
п
о
с
у
д
у Л
ин
ч
а
).
В
1933
го
д
у
?
ц
в
е
т
н
о
й
?
се
рж
а
н
т
п
о
и
м
е
н
и
Ф
у
л
ь
х
е
н
с
и
о
Ба
т
и
с
та
во
з
гл
а
в
и
л
во
сс
т
а
ни
е
оф
иц
е
ров
з
а
п
ас
а
п
рот
и
в
н
е
н
а
в
и
с
т
н
ого
в
се
м
д
ик
т
а
тора
Х
е
р
а
рдо
М
а
ч
а
до,
у
тв
е
рд
и
вш
е
го
с
я
н
а
п
о
с
т
у
п
р
е
зи
д
е
н
т
а
.
Мят
е
ж
Ба
т
и
с
ты
з
а
к
о
н
ч
и
л
с
я
у
д
а
ч
н
о:
в
п
е
рв
ы
е
в
и
с
тор
и
и
К
у
бы
у вл
ас
ти
о
к
а
з
а
л
с
я
?
ц
в
е
т
н
о
й
?
. М
н
ого
говор
и
ло
с
ь
о
том,
что
Ба
т
и
с
та
был
с
вя
з
а
н
с
а
м
е
р
ик
а
н
с
ки
ми
г
а
н
г
с
т
е
р
а
м
и
, а
п
ол
и
т
ик
а
е
го была
ж
е
с
то
к
ой
и
к
о
р
р
у
м
пи
ров
а
нн
о
й
. Поч
е
м
у
-
то
н
е
м
н
ог
и
е
з
а
д
у
м
а
л
и
с
ь
о
п
о
з
и
т
и
в
н
ы
х
до
с
т
и
ж
е
ни
я
х
е
го
р
е
ж
и
м
а
,
о
с
об
е
нн
о
т
е
х
,
что
к
аса
л
и
с
ь
п
олож
е
ни
я
ч
е
р
н
ых
и
м
у
л
а
тов.
Ба
т
и
с
та
был
с
в
е
тло
к
ож
и
м
м
у
л
а
том,
н
о
п
о
с
лож
н
ой
с
и
с
т
е
ме
р
ас
овой
к
л
а
сси
ф
и
к
а
ц
и
и
н
а
К
у
б
е он
ник
а
к
н
е мог
от
н
о
с
и
т
ьс
я
к
б
е
лой
к
а
т
е
гор
ии
. Д
а
же
к
огда
е
го
из
бр
а
ли
п
р
ез
и
д
е
н
том
р
ес
п
у
б
л
ики
,
е
м
у от
к
а
з
а
л
в
чл
ен
с
тве
г
а
в
а
н
с
ки
й
я
х
т
-
к
л
у
б для б
е
л
ы
х
.
Тр
и
у
мф
Ба
т
и
с
ты
а
к
т
и
в
н
о
об
с
у
ж
д
а
ли
в
горо
д
е Тр
ини
д
а
д.
Н
ес
к
ол
ьк
о
ч
е
р
н
о
к
ож
и
х
6
Ang
eli
n
a
E
d
r
ei
r
a
d
e
C
aba
ll
e
r
o
.
J
u
an
G
u
al
b
e
r
to
G
o
m
ez.
H
a
v
a
n
a:
R
.
Me
n
d
ez,
1954
.
P
.
1
18
.
86
тр
и
н
и
д
а
д
ц
е
в
р
е
ш
и
ли
на
р
у
ш
и
ть
м
е
с
т
н
у
ю
тр
а
д
иц
и
ю
и
от
п
р
а
в
и
т
ь
с
я
с
с
е
м
ь
ями
н
а
п
ро
г
у
л
к
у
в
?
б
е
л
у
ю
?
ч
а
с
ть
ц
е
н
т
р
а
л
ьн
ого
п
а
р
к
а
.
Но
п
р
и
в
е
рж
е
нц
ы
к
о
н
се
рв
а
т
и
в
н
ых
в
з
гляд
о
в
п
одговор
и
ли
н
ес
к
ол
ьк
и
х
головор
е
з
ов
н
а
п
ас
т
ь
н
а
г
у
ляющ
и
х
и
п
о
б
и
ть
и
х
д
у
б
инк
а
м
и
.
В Тр
ини
д
а
д
е
,
п
е
ч
а
л
ьн
о
из
в
ес
т
н
ом
с
во
и
ми
р
ас
и
с
т
с
ки
ми
п
оряд
к
а
м
и
,
н
а
ч
а
л
ас
ь
н
ас
тоящ
а
я р
ас
ов
а
я
во
й
н
а
,
п
о
л
у
ч
и
вш
а
я
н
а
з
в
а
ни
е
?
От
б
е
л
и
в
а
ни
е
Тр
ини
д
а
д
а
?
.
На
ч
е
р
н
о
к
ож
и
х
и
м
у
л
а
тов
б
е
лые
н
а
п
а
д
а
л
и
тол
п
а
ми
и
к
л
я
л
и
с
ь
,
ч
то
из
б
а
вят
с
я
от
в
се
х
?
ц
в
е
т
н
ы
х
?
в
город
е
.
В
о вр
е
мя
б
ес
п
оряд
к
ов
б
ы
л
у
б
и
т
из
в
ес
т
н
ый
?
ц
в
е
т
н
о
й
?
ж
у
р
н
а
л
и
с
т
Ф
е
л
ик
с
Х
у
с
то
Пр
о
в
е
й
е
р.
К
а
к
в
се
гда
в
п
одоб
н
ых
с
л
у
ч
а
я
х
,
в
ин
ов
н
ые в этом
п
р
ес
т
у
п
л
е
ни
и
о
с
т
а
л
и
с
ь
б
е
зн
а
к
а
з
ан
н
ым
и
.
Ба
т
и
с
та
н
е
вм
е
ш
и
в
а
л
с
я
в
х
о
д
бо
й
ни
,
чтобы
н
е вы
з
в
а
ть
г
н
е
в
б
е
лы
х
,
к
о
торых
в городе
было бол
ь
ш
и
н
с
тво.
Ба
т
и
с
та
н
а
ч
ин
а
л
се
рж
ан
том
и
до
с
л
у
ж
и
л
с
я
до
г
е
н
е
р
а
л
и
сс
и
м
у
са
.
Б
у
д
у
ч
и
у
в
л
ас
т
и
,
он
р
а
з
р
е
ш
и
л
?
ц
в
е
т
н
ы
м
?
з
а
ни
м
а
ть
вы
с
ш
и
е
а
рм
е
й
с
ки
е
долж
н
о
с
т
и
.
К
19
4
9
го
д
у
д
вое
ц
в
е
т
н
ых
в
с
т
а
ли
во
гл
а
ве
воо
р
у
ж
е
нн
ых
си
л
и
п
о
л
и
ц
ии
. Гл
а
вой
шт
а
ба
Ба
т
и
с
ты
тоже
был
?
ц
в
е
т
н
о
й
?
.
Од
н
а
к
о
б
е
лые
к
у
б
инц
ы
в
се
гда
были
н
ас
тро
е
н
ы
п
рот
и
в этого
ч
е
л
ов
е
к
а
.
Бе
л
а
я
п
р
е
с
с
а
о
к
р
ес
т
и
ла
е
го
Гор
и
лло
й
.
Ф
и
д
е
ль
К
ас
тро
мог
п
о
к
а
з
а
т
ь
с
я
к
у
б
инц
а
м
бол
е
е до
с
то
йн
ым,
ч
е
м
Ба
т
и
с
т
а
,
п
р
а
в
и
т
е
л
е
м
с
тр
а
н
ы
ч
ас
т
и
ч
н
о
бл
а
год
а
ря
с
во
е
м
у
б
е
з
у
п
р
е
ч
н
о
б
е
ло
м
у
п
ро
и
с
х
ожд
е
ни
ю.
К
у
б
инц
ы,
п
р
и
н
а
дл
е
ж
а
вш
и
е
к
с
р
е
д
ни
м
и
в
е
р
х
н
и
м
с
лоям
общ
ес
т
в
а
, в
и
д
е
ли
в
н
е
м
?
в
е
л
и
к
у
ю
б
е
л
у
ю
н
а
д
е
ж
д
у
?
,
ч
е
лов
е
к
а
,
к
оторый
и
з
б
а
в
и
т
и
х
от
н
е
от
еса
нн
ого
?
ц
в
е
т
н
ог
о
?
м
е
р
з
а
в
ц
а
,
н
е
з
а
к
о
нн
о
с
тоящ
е
го
у
в
л
ас
ти
у
же
м
н
ого л
е
т.
Ф
и
д
е
ль
тр
и
у
мф
а
л
ьн
о
в
с
т
у
пи
л
в
Г
а
в
а
н
у 1
я
н
в
а
ря
1959
год
а
.
Пр
и
ш
е
дш
и
е
с
ни
м
п
ов
с
т
а
нц
ы
р
е
ш
и
ли
о
т
п
р
а
з
д
н
ов
а
ть
это
с
обы
т
и
е в мод
н
ом
н
оч
н
ом р
ес
тор
а
н
е от
е
ля
Х
и
лто
н
.
Бе
лых
во
е
н
н
ых
т
а
м
п
р
ин
я
ли
с
р
ас
п
ро
с
т
е
ртыми
объя
т
и
ям
и
,
а
?
ц
в
е
т
н
ы
м
?
д
а
же
н
е р
а
з
р
е
ш
и
ли
во
й
т
и
.
С
н
а
ч
а
ла
Ка
с
тро
ник
а
к
н
а
э
т
о
н
е
отр
еа
г
и
ров
а
л,
н
о
22
м
а
рт
а
,
п
очти
ч
е
р
е
з
три
м
ес
я
ц
а
п
о
с
ле
с
в
о
е
го
тр
и
у
мф
а
,
он
вы
с
т
у
п
и
л
с
се
р
ь
е
зн
ой
р
е
ч
ь
ю
о
п
робл
е
ме
р
ас
из
м
а
.
С
мы
с
л
е
е
з
а
к
люч
а
л
с
я
в
т
ом,
что
р
е
волю
ц
и
я
р
ас
из
ма
н
е
п
о
т
е
р
п
и
т.
По
с
лов
а
м
оч
е
в
и
д
ц
а
, р
е
чь
и
м
е
ла
ош
е
ломля
ю
щ
и
е
п
о
с
л
е
д
с
тв
и
я:
?
П
а
ник
а о
х
в
а
т
и
ла в
с
ю
к
р
у
п
н
у
ю
б
е
л
у
ю
б
у
р
ж
у
а
зи
ю
и
бо
л
ь
ш
у
ю
ч
ас
ть
м
е
л
к
ой
б
е
лой
б
у
р
ж
у
а
зи
и
(а т
а
к
же
с
о
с
тоят
е
л
ьн
ы
х
м
у
л
а
то
в
).
В
у
ж
а
с
е были
д
а
же
т
е
,
к
то
е
ще
н
е
д
а
в
н
о
с
об
и
р
а
л
с
я
отд
а
ть
з
а р
е
волю
ци
ю
ж
и
з
н
ь
.
Пр
е
м
ь
е
р
-
м
ини
с
тр
мог
с
т
а
ки
м
же
у
с
п
е
х
ом
с
ообщ
и
ть
о том,
что
н
а
о
с
тров
н
а
с
л
е
д
у
ю
щ
и
й
д
ен
ь
у
п
а
д
е
т
а
т
о
м
н
а
я
бомб
а
.
Б
ог
а
тые
п
р
и
городы Г
а
в
а
н
ы,
С
а
н
т
а
-
К
л
а
ры,
К
а
м
а
г
у
эя,
С
а
н
т
ь
яго и
д
р
у
г
и
х
городов были
о
х
в
а
ч
е
н
ы вол
н
е
ни
е
м.
Мом
е
н
т
а
л
ьн
о
а
к
т
и
в
и
з
и
ров
а
л
и
с
ь
к
о
н
трр
е
волю
ц
и
о
н
е
р
ы
.
О
н
и
з
а
яв
и
л
и
,
что Ф
и
д
е
ль
К
ас
тро
р
а
з
р
е
ш
и
л
"
ц
в
е
т
н
ым" втор
г
а
т
ь
с
я
в
а
р
и
с
то
к
р
а
т
и
ч
ес
ки
е
с
вят
и
л
и
ща
и т
а
нц
е
в
а
ть
с любой
д
е
в
с
тв
е
нн
ой
в
ес
т
а
л
к
о
й
,
к
ото
р
у
ю
до
этого
тр
еп
е
т
н
о
о
х
р
а
н
яли
о
т отвр
а
т
и
т
е
л
ьн
ого
из
л
у
ч
е
ни
я,
и
с
п
у
с
к
ае
мого
ч
е
р
н
ой
к
о
ж
е
й
.
Эта
б
и
о
л
ог
и
ч
ес
к
а
я
у
гро
з
а
,
э
та
се
к
с
у
а
л
ьн
а
я
к
а
т
ас
трофа
н
а
в
и
с
ла
н
е
то
л
ьк
о
н
а
д
б
е
лым
н
асе
л
е
ни
е
м,
н
о
и
н
а
д
р
е
л
и
г
и
е
й
,
н
а
д
се
м
е
йн
ыми
от
н
ош
е
ни
я
м
и
,
н
а
д
ч
ас
т
н
ой
с
об
с
тв
е
нн
о
с
т
ь
ю
и
н
а
д
з
а
г
а
доч
н
ыми
ин
д
е
к
са
ми фо
н
дового
ры
н
к
а
.
Из
г
л
у
б
и
н
ч
е
лов
е
ч
е
с
к
ого
п
од
с
о
зн
а
ни
я в
с
п
л
ы
ли
в
с
е
з
лов
е
щ
и
е
л
е
г
е
н
ды,
п
р
и
д
у
м
а
нн
ые во
вр
е
м
ен
а
р
а
бовл
а
д
е
ни
я...
И
з
в
е
рг
а
л
с
я
в
у
л
к
а
н
п
од
н
а
з
в
а
ни
е
м Н
е
грофоб
и
я... Почт
е
нн
ые
б
е
лые
д
а
м
ы
п
о
к
и
д
а
ли
с
тр
а
н
у
,
п
овторяя,
что
п
о
с
ле
вы
с
т
у
п
л
е
ни
я
Ф
и
д
е
ля
К
ас
тро ч
е
р
н
ые
с
о
в
е
рш
енн
о
р
ас
п
оя
са
л
и
с
ь
?
7
.
В
и
д
и
мо,
К
ас
тро и
са
м
п
о
ч
у
в
с
тв
о
в
а
л, что
з
а
ш
е
л
с
л
и
ш
к
ом д
а
л
е
к
о
, т
а
к
к
а
к
ч
е
р
е
з
три д
н
я
он
объяв
и
л
п
о
н
ац
и
о
н
а
л
ь
н
о
м
у т
е
л
е
в
и
д
е
ни
ю,
что
?
р
е
волю
ци
я
н
е
с
об
и
р
ае
т
с
я
ник
ого
п
р
и
н
у
жд
а
ть
к
то
м
у
,
ч
т
обы
т
а
нц
е
в
а
ть
с
к
е
м
-
л
и
бо
п
ро
т
и
в
с
об
с
тв
е
нн
ой
вол
и
?
.
Об
од
н
ой
и
з
п
р
и
ч
и
н
м
асс
овой
э
м
и
гр
а
ци
и
к
у
б
инц
е
в
у
п
ом
и
н
а
ют
р
е
д
к
о:
т
е
,
к
то
п
о
ки
н
у
л
род
и
н
у од
ни
ми
и
з
п
е
рвы
х
,
б
е
ж
а
ли
з
а
ч
ас
т
у
ю
н
е
от
к
р
ас
н
о
г
о
к
ом
м
у
ни
с
т
и
ч
ес
к
ого
р
е
ж
и
м
а
,
а
от
ч
е
р
н
ой
у
г
ро
з
ы
?
у
гро
з
ы
того,
что
с ч
е
р
н
ыми
п
р
и
д
е
т
с
я
общ
а
т
ь
с
я
н
а
р
а
в
н
ых.
По
к
а
з
а
т
е
л
ьн
о,
что бол
ь
ш
и
н
с
тво
к
у
б
инц
е
в
п
о
се
л
и
ло
с
ь
в
М
а
й
а
м
и
,
где р
ас
ов
а
я
се
г
р
е
г
а
ци
я
п
р
ис
у
т
с
твов
а
л
а в
п
ол
н
ом объ
е
м
е
.
Т
а
м к
н
и
м от
н
о
с
и
л
и
с
ь
б
о
л
е
е
и
ли
м
е
н
е
е т
а
к
ж
е
,
к
а
к
к
б
е
лым.
В ш
ес
т
и
д
ес
яты
х
,
в
п
е
р
и
о
д
бор
ь
бы
а
м
е
р
ик
а
нц
е
в
з
а гр
а
жд
а
н
с
ки
е
п
р
а
в
а
,
к
у
б
ин
с
ки
е эм
и
гр
а
н
ты
н
е
п
одд
е
рж
а
ли
7
R
e
n
e
De
p
e
s
t
r
e.
Р
о
r
l
a
r
e
v
o
l
u
ci
o
n
,
ро
r
la
po
e
s
ia
[
F
o
r
t
h
e
R
e
v
o
l
u
ti
o
n
a
n
d
f
o
r
P
o
et
r
y
]
.
H
a
v
a
n
a:
C
a
s
a
l
a
s
A
m
e
r
ica
s
,
1969
.
P
.
96
?
9
7
.
87
а
фро
а
м
е
р
ик
а
нц
е
в.
О
н
и
т
ак
же
ник
огда
н
е
п
одд
е
рж
и
в
а
ли
ч
е
р
н
о
к
ож
и
х Юж
н
ой
Афр
и
ки
.
В
Юж
н
ой
Флор
и
де
о
т
н
ош
е
ни
я
м
е
ж
д
у эм
и
гр
а
н
т
а
ми
с
К
у
б
ы
и
а
фро
а
м
е
р
ик
а
нц
а
ми
о
с
т
а
ют
с
я
в
ес
ь
м
а
н
а
п
ряж
енн
ым
и
.
Э
т
и
м д
в
у
м г
р
у
пп
а
м
е
ще
п
р
е
д
с
то
и
т
н
а
й
ти
с
овм
ес
т
н
ое
р
е
ш
ени
е
м
н
ог
и
х
с
п
о
р
н
ы
х
во
п
ро
с
ов.
На
К
у
б
е р
ас
о
в
а
я
д
и
с
к
р
и
м
ин
ац
и
я
в
общ
ес
тв
е
нн
ых
м
ес
т
а
х
п
р
е
к
р
а
т
и
л
а
с
ь
.
Но
р
ас
из
м
п
родо
лж
ае
т о
с
т
а
в
а
т
ь
с
я
ч
ас
т
ь
ю
к
у
б
ин
с
к
ого
у
к
л
а
да
ж
изни
.
Б
у
т
з
а
м
е
ч
ае
т:
?
Бе
лы
е
,
з
а
ни
м
а
ющ
и
е р
у
к
оводя
щ
и
е долж
н
о
с
т
и
,
о
с
об
е
нн
о
в
у
ч
р
е
жд
е
н
и
я
х
,
к
о
торые были
п
р
е
жде
з
а
к
рыты
для
т
е
м
н
о
к
ож
и
х
,
н
а л
и
ч
н
ом
у
р
о
в
н
е и
в
з
а
в
у
а
л
и
ров
а
нн
ой
форме до
с
и
х
п
ор
п
роявляют
к
л
и
ц
а
м
д
р
у
гой
р
а
с
ы
н
ес
к
ол
ьк
о
н
еа
д
е
к
в
а
т
н
ое
от
н
ош
ен
и
е
... Ч
е
р
н
о
к
ож
и
е
к
у
б
инц
ы
р
асс
к
а
з
а
ли
а
вто
р
у
об этом явл
е
ни
и
в
1969 го
д
у
?
.
К
а
рлос
М
у
р
у
тв
е
рж
д
а
е
т,
что
м
ни
мый
а
н
т
и
р
ас
из
м
К
ас
тро
в
д
е
й
с
тв
и
т
е
л
ьн
о
с
ти
был
с
м
ес
ь
ю
р
а
ци
о
н
а
л
ьн
ого
п
од
х
о
д
а
,
с
ни
с
х
о
д
и
т
е
л
ьн
о
с
ти
и
от
е
ч
ес
к
ого
р
ас
из
м
а
8
.
В
1964
го
д
у
М
у
р
об
н
а
р
у
ж
и
л,
что
в
к
а
б
ин
е
те м
ини
с
т
р
ов
п
р
а
в
и
т
е
л
ь
с
тва
К
а
с
тро
н
е
т
?
ц
в
е
т
н
ы
х
? м
ини
с
тров.
М
у
р
п
р
и
в
о
д
и
т
этот ф
а
к
т
к
а
к
с
в
и
д
е
т
е
л
ь
с
тво
того,
что
м
о
д
е
ль
д
и
с
к
р
и
м
и
н
а
ц
ии
,
п
р
ис
у
т
с
твов
а
в
ш
у
ю
н
а
К
у
бе
в дор
е
волю
ци
о
нн
ый
п
е
р
и
од,
с
м
е
ни
ла д
р
у
г
а
я мо
д
е
ль
?
п
о
с
л
е
р
е
волю
ци
о
нн
а
я.
З
д
ес
ь
я
н
е
с
о
в
с
е
м
с
ог
л
а
с
е
н
с
М
у
ром,
т
а
к
к
а
к
в
к
а
б
ин
е
те
К
ас
тро
был
п
о
к
р
ай
н
е
й
м
е
ре
од
и
н
?
ц
в
е
т
н
о
й
?
м
ини
с
тр
?
б
есс
м
е
нн
ый
к
ом
м
у
нис
т
и
ч
ес
ки
й
л
и
д
е
р
Б
л
а
с
Р
о
к
а
.
До
са
мой
с
во
е
й
с
м
е
рти
в
н
а
ч
а
ле
в
о
с
ь
м
и
д
ес
ятых
этот
чл
е
н
к
у
б
ин
с
к
ого
п
о
л
и
т
б
юро о
с
т
а
в
а
л
с
я
с
а
мым
вл
и
ят
е
л
ь
н
ым
?
ц
в
е
т
н
ы
м
?
гр
а
жд
а
нин
ом
о
с
тров
а
.
С
обр
а
в
д
а
н
н
ые
во
с
е
м
ь
ю
год
а
ми
п
о
з
ж
е
,
то
ес
ть
в
1972
г
о
д
у
,
Б
у
т
у
в
и
д
е
л,
что
п
олож
е
ни
е
т
о
л
ьк
о
у
х
у
дш
и
ло
с
ь
:
т
е
п
е
рь
п
о
л
н
о
с
т
ь
ю
б
е
лым
был
н
е
тол
ь
к
о
к
а
б
и
н
е
т
м
ини
с
тров,
н
о
и
н
е
д
а
в
н
о
с
о
з
д
а
нн
ы
й
с
ов
е
т м
ини
с
тров.
Эт
о
т
с
ов
е
т
с
о
с
тоял
и
з
с
е
ми
з
а
м
ес
т
и
т
е
л
е
й
п
р
е
м
ь
е
р
-
м
ин
ис
тр
а
,
а
с
р
е
ди
н
и
х
н
е было
н
и
од
н
ого
?
ц
в
е
т
н
ог
о
?
.
Б
ол
е
е
тог
о
,
во
в
р
е
мя
с
во
е
го
в
изи
та
н
а
К
у
б
у в
1969
го
д
у
Б
у
т
у
в
и
д
е
л
н
а
у
л
иц
а
х
оч
ен
ь
н
е
м
н
ого
п
а
р,
в
к
о
то
р
ых
м
у
ж
и
ж
е
н
а
п
р
ин
а
д
л
е
ж
а
ли
бы к
р
а
зн
ым р
аса
м.
Мои
с
об
с
т
в
е
нн
ые
к
у
б
ин
с
ки
е
и
с
точ
н
и
к
и
п
о
дтв
е
ржд
а
ют
и
з
ы
с
к
а
ни
я
Б
у
т
а
,
а т
а
к
же
с
ообщ
а
ют,
что
в
п
о
с
л
е
д
ни
е
д
ес
ять
л
е
т
р
ас
из
м
н
а
К
у
бе
п
р
и
обр
е
т
ае
т
в
с
е
бол
е
е
от
к
ры
т
у
ю фор
м
у
.
Б
ол
ь
ш
ин
с
тво
с
олд
а
т,
к
оторых
К
ас
т
ро
п
о
с
л
а
л
во
е
в
а
ть
в
Афр
и
к
у (в
А
н
го
л
у
, Эф
и
о
п
и
ю и
д
р
у
г
и
е
с
т
р
а
н
ы),
были
ч
е
р
н
о
к
ож
и
м
и
.
Этот
е
го
п
ол
и
т
и
ч
е
с
к
и
й
х
од
п
о
дв
е
рг
с
я
с
у
р
о
вой
к
р
и
т
ик
е
.
Мо
ж
н
о,
к
о
н
е
ч
н
о,
с
к
а
з
а
т
ь
,
что
он
был
в
п
о
л
н
е
обо
с
н
ов
а
н
с точ
к
и
з
р
е
н
и
и
с
тр
а
т
е
г
ии
:
ч
е
р
н
ым
к
у
б
инц
а
м
л
е
гче
с
от
р
у
д
ни
ч
а
ть
с
а
фр
и
к
а
нц
а
м
и
.
К
роме
того,
ч
у
в
с
тво р
е
л
и
г
и
о
з
н
ой
и эмо
ц
и
о
н
а
л
ьн
о
й
с
вя
з
а
нн
о
с
т
и
с
Афр
ик
о
й
могло
п
р
и
д
а
ть
ч
е
р
н
о
к
о
ж
и
м
к
у
б
ин
с
ки
м
с
олд
а
т
а
м
э
н
т
у
зи
а
з
ма в бор
ь
бе
з
а я
к
обы
п
р
а
вое д
е
ло
ч
е
р
н
ы
х
.
Но
э
ти
обо
с
н
ов
а
ни
я
ни
ч
е
го
н
е
зн
а
ч
а
т
для
м
а
т
е
р
е
й
п
ог
и
бш
и
х
ч
е
р
н
ых
во
ин
о
в,
к
оторые
з
а
д
а
ют
с
я
во
п
ро
с
ом,
п
оч
е
м
у
в д
ж
у
н
глях
Афр
и
к
и
н
е
п
о
г
и
бли
с
ы
н
о
в
ь
я
и
х
б
е
л
ы
х
с
о
се
д
е
й
.
На
К
у
бе
с
у
щ
е
с
т
в
у
ют
и
бол
е
е
то
н
ки
е
п
роявл
е
ни
я
р
а
с
из
м
а
.
На
к
о
н
к
у
р
са
х
к
р
ас
оты,
п
роводящ
и
х
с
я,
н
а
п
р
и
м
е
р,
во
вр
е
мя
к
а
р
на
в
а
л
а
,
с
в
е
тло
к
ож
и
е
м
у
л
а
т
ки
,
к
а
к
п
р
а
в
и
л
о
,
з
а
ни
м
а
ют
вы
с
о
ки
е
м
ес
т
а
.
Но
к
орол
е
вой
к
а
р
н
а
в
а
ла
н
и
к
огда
н
е
с
т
а
н
ов
и
л
ас
ь
д
е
в
у
ш
к
а
с т
е
м
н
ой
к
ож
е
й
.
По
в
се
й
в
и
д
и
мо
с
т
и
,
р
а
й
д
ля
р
а
боч
и
х
е
ще
н
е
с
к
оро
с
т
а
н
е
т
р
ас
о
вым
р
а
е
м. Д
а
,
это
п
р
а
вд
а
,
что
Кас
тро
из
б
а
в
и
л
с
я
от
п
о
твор
с
тва
р
ас
из
м
у в
о
бщ
ес
тв
е
.
Но
т
е
п
е
рь
н
е
п
р
и
я
т
и
е
люд
е
й
д
р
у
г
о
й
р
ас
ы
с
у
щ
е
с
т
в
у
е
т в
за
в
у
а
л
и
ров
а
нн
ой
форм
е
.
Про
ц
в
е
т
а
ют
т
а
к
же
н
о
в
ые в
и
ды р
ас
овой
д
и
с
к
р
и
м
ин
ац
и
и
(
н
а
п
р
и
м
е
р,
ч
е
р
н
о
к
ож
и
х т
е
п
е
рь
мо
г
у
т
п
о
с
л
а
ть
н
а
в
е
р
н
у
ю
с
м
е
рть
в Аф
р
и
к
у
).
К
ас
тро
н
е
н
а
в
и
дят
к
у
б
ин
с
ки
е
эм
и
гр
ан
ты
и боготворят
ж
и
т
е
ли
о
с
тров
а
.
Мож
н
о
с
к
а
з
а
т
ь
,
что
о
н
ол
и
ц
е
т
в
оря
е
т
с
оч
е
т
а
ни
е
и
с
п
а
н
с
к
ого
и
а
фр
ик
а
н
с
к
ого в
л
и
я
н
и
й
н
а
К
у
б
е
.
Е
с
ть м
н
е
ни
е
,
что он
т
ай
н
о
п
р
а
к
т
и
к
у
е
т
с
а
н
т
е
р
и
ю.
Кас
тро
?
это
с
м
ес
ь
п
рот
и
вор
е
ч
ий
. Он
з
н
ае
т о той
в
а
ж
н
ой
ро
л
и
,
к
о
т
о
р
у
ю
с
ыг
р
а
ла в
к
у
б
ин
с
к
ой
и
с
тор
и
и
Афр
и
к
а
,
и
это,
н
ес
ом
н
е
н
н
о
, явля
е
т
с
я
гл
а
в
н
ой
п
р
и
ч
ин
ой
е
го
п
отря
са
ющ
е
й
сп
о
с
об
н
о
с
ти
с
о
х
р
а
н
я
ть
з
а
с
обой
вл
а
с
ть
д
а
же в
са
мых
т
р
у
д
н
ор
а
з
р
е
ш
и
мых
к
о
н
фл
и
к
т
а
х
.
К
а
к
бы
то
н
и
было,
К
ас
тро
о
к
а
з
а
л
н
а
с
и
т
у
а
ци
ю
в
м
и
ре
огром
н
ое
в
л
и
я
ни
е
,
к
а
к
о
г
о
ни
к
то
н
е
мог
ож
и
д
а
т
ь
от
гл
а
вы
м
а
л
е
ньк
о
й
и
с
р
а
в
ни
т
е
л
ь
н
о
б
е
д
н
ой
с
тр
а
н
ы.
К
у
б
ин
с
ки
е эм
и
гр
а
н
ты
8
C
a
r
l
o
s
M
oo
r
e.
L
e
P
e
u
p
le
no
ir
a
-
t
-
i
l
s
a
p
lace
d
a
n
s
la
r
e
v
o
l
u
ti
o
n
C
u
b
ai
n
e
[B
lack
P
e
op
le
a
n
d
T
h
eir
P
lace
in
Cu
b
a
'
s
R
e
v
o
l
u
ti
o
n
]
.
P
r
e
s
e
n
ce
A
f
r
i
-
c
a
i
n
e52
.
P
.
199
-
2
0
8
.
88
обв
ин
я
ют
ф
и
д
е
л
и
с
тов
в
том, что
о
н
и
с
о
х
р
а
ни
л
и
н
а
К
у
б
е
р
ас
из
м.
А
п
р
и
в
е
рж
е
нц
ы
н
ы
н
е
ш
н
е
го
к
у
б
ин
с
к
ого
р
е
ж
и
ма
обв
ин
яют эм
и
гр
и
ров
а
вш
и
х
в
том,
что
те
н
е
з
а
х
от
е
л
и
ж
и
ть
в
е
д
ин
ом
общ
ес
тв
е
.
В
эт
и
х
у
п
р
е
к
а
х
,
ош
и
боч
н
ых
с
и
с
тор
и
ч
ес
к
ой
точ
к
и
з
р
е
ни
я,
ес
ть
и
доля
п
р
а
вды.
Д
е
ло
в
том,
что
р
ас
ов
ы
е
п
р
е
др
а
с
с
у
д
ки
,
к
а
к
долго
з
р
е
ющ
и
й
н
а
рыв,
с
у
щ
ес
тво
в
а
ли
в
н
а
ш
е
м
к
у
б
ин
с
к
ом
н
ас
л
е
д
и
и
до
л
ь
ш
е
, ч
е
м
п
р
из
н
а
ют
са
ми
к
у
б
инц
ы. Пробл
е
ма р
а
с
из
ма до
с
и
х
п
ор
с
о
х
р
а
н
и
л
ас
ь
п
о
обе
с
тор
о
н
ы
Ф
лор
и
д
с
к
ого
п
ро
л
и
ва И
н
т
е
р
ес
н
ым до
с
т
и
ж
е
ни
е
м в
с
ообщ
ес
тв
а
х
к
у
б
ин
с
к
и
х эм
и
гр
а
н
тов
с
т
а
л тот
ф
ак
т, что б
е
лые
к
у
б
ин
с
ки
е
са
н
т
е
ро
с
к
рыв
а
ют
с
вои
з
а
н
я
т
и
я
г
о
р
а
з
до
м
е
н
е
е
тщ
а
т
е
л
ьн
о
,
ч
е
м
о
н
и
д
е
л
а
ли
это
н
а
К
у
б
е
.
В
М
а
й
а
ми
м
н
ог
и
е выд
а
ющ
и
ес
я
с
л
у
ж
и
т
е
ли
са
н
т
е
р
и
и
?
б
е
лы
е
.
С
р
е
ди
ни
х
?
са
н
т
е
ро
Эр
н
ес
то
П
и
ч
а
рдо,
С
ес
и
л
и
о
П
е
р
е
с и
б
а
б
а
л
а
о
К
а
рлос
О
х
е
д
а
.
Од
н
а
п
р
е
с
т
а
р
е
л
а
я ч
е
р
н
о
к
ож
а
я
са
н
т
е
ра
ж
а
лов
а
л
ас
ь
:
?
Б
е
л
ые
у
к
р
а
л
и
у
н
а
с
в
с
е
, д
а
ж
е
н
а
ш
и
х ор
и
ш
?
.
Я
с
ог
л
асе
н
с
о
с
л
е
д
у
ю
щ
и
м
у
тв
е
рж
д
е
ни
е
м
Д
э
в
и
да
Л
о
у
э
н
т
а
ля:
?
Ви
д
е
ть
р
а
з
н
и
ц
у
н
е
зн
а
ч
и
т
от
н
о
си
т
ь
с
я
с
п
р
е
д
у
б
е
жд
е
ни
е
м.
Но
ч
е
лов
е
к
,
н
е
и
м
е
ющ
и
й
р
а
с
овых
п
р
е
др
ас
с
у
д
к
ов (
и
ли
п
р
и
творяющ
и
й
с
я
т
а
к
овым),
м
о
ж
е
т
н
а
с
а
мом
д
е
л
е т
а
и
ть
в
д
у
ш
е вр
а
жд
е
б
н
о
с
ть
и
ли
с
и
л
ьн
ый
с
тр
а
х
?
9
. Эти
с
лова
Л
о
у
э
н
т
а
ля о
ч
е
н
ь
точ
н
о
п
о
д
х
одят
к
о
пи
са
нн
ой
м
н
о
ю
с
и
т
у
а
ции
. О
с
тров
н
ые
и
эм
и
гр
и
р
о
в
а
вш
и
е
к
у
б
инц
ы
п
е
р
е
бр
ас
ы
в
а
ют
с
я обв
ин
е
ни
я
ми
в р
ас
из
м
е
,
з
а
быв
а
я
п
ри
этом
о
с
во
е
м
от
н
о
ш
е
ни
и
к
п
р
е
д
с
т
а
в
и
т
е
л
я
м
д
р
у
г
и
х
р
ас
.
Эм
и
гр
а
н
ты
п
отр
а
тят
к
у
ч
у
с
и
л
н
а
то,
чтобы
б
е
з
з
а
п
ин
к
и
о
т
т
а
р
а
б
а
ни
ть
и
м
е
н
а
в
се
х
ч
е
р
н
о
к
ож
и
х
,
до
б
и
вш
и
х
с
я
бог
а
т
с
тва
и
с
л
а
вы
до
того,
к
а
к
к
в
л
ас
ти
п
р
и
ш
е
л
К
ас
тро.
Но
н
и
од
и
н
к
у
б
ин
е
ц
н
е
х
оч
е
т
в
с
п
ом
ин
а
ть
о том,
к
а
к
в
3
0
-
е
годы
Г
а
в
а
н
у
п
о
с
ет
и
л
са
мый
зн
а
м
е
ни
тый
ч
е
р
н
о
к
ож
и
й
того
вр
е
м
е
н
и
Джо
Л
у
и
с
, а
е
м
у
от
к
а
з
а
л
и
с
ь
п
р
е
до
с
т
а
в
и
ть
н
о
м
е
р в го
с
т
ин
и
ц
е
?
S
e
vill
a
?
.
Д
а
же
этот
б
е
глый
об
з
ор
п
о
к
а
з
ыв
ае
т,
что
р
ас
из
м
н
а
К
у
бе
с
у
щ
е
с
т
в
у
е
т
и
с
у
щ
ес
тво
в
а
л с
т
е
х
п
ор,
к
а
к
н
а
о
с
трове
п
ояв
и
л
с
я
п
е
рвый
а
ф
р
ик
а
н
е
ц
.
Хо
с
е
М
а
рт
и
,
ч
ь
и
р
а
боты
у
к
а
з
ыв
а
ют
н
а
то,
что
э
тот
ч
е
лов
е
к
был
п
о
л
н
о
с
т
ь
ю
с
вобод
е
н
от
п
р
е
др
ас
с
у
д
к
о
в
,
м
е
чт
а
л
о
К
у
б
е
,
в
к
оторой
н
е
было
бы
б
е
лых
и
л
и
ч
е
р
н
ы
х
,
а были
бы
тол
ьк
о
к
у
б
инц
ы.
К
с
ож
а
л
е
ни
ю,
оч
е
н
ь м
н
ог
и
е
и
з
е
го
б
е
лых
с
овр
е
м
е
нник
ов
н
е
р
а
з
д
е
ляли
е
го вы
с
о
ки
х
и
д
еа
лов.
С
е
год
н
я о
с
у
щ
ес
твл
е
ни
я
и
д
е
й
М
а
рти
ж
е
л
а
ют
к
у
б
инц
ы р
а
з
л
и
ч
н
ы
х
р
ас
,
и
м
е
ющ
и
е р
а
з
л
и
ч
н
ые
п
ол
и
т
и
ч
ес
ки
е
у
б
е
жд
е
н
и
я.
Но
чтобы
у
то
пи
ч
ес
к
а
я
м
е
чта
М
а
рти
с
т
а
ла
р
еа
л
ьн
о
с
т
ь
ю,
в
с
е
к
у
б
инц
ы для
н
а
ч
а
ла
д
о
лж
н
ы д
а
ть
объ
е
к
т
и
в
н
у
ю о
ц
е
н
к
у
с
в
о
е
м
у
с
об
с
тв
е
нн
о
м
у
от
н
ош
е
ни
ю к
п
р
е
д
с
т
а
в
и
т
е
лям
д
р
у
гой
р
ас
ы.
9
D
a
vid
L
o
w
e
n
t
ha
l.
W
e
s
t
I
n
d
i
an
S
o
cietie
s
.
N
e
w
Y
o
r
k
:
O
x
f
o
r
d
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
P
r
e
ss
,
1972
.
P
.
I
.
89
П
Р
И
Л
О
Ж
Е
НИЕ
2
ИФА
По
в
се
й
в
и
д
и
мо
с
т
и
,
с
л
у
ж
и
т
е
ли
к
у
л
ь
та
И
ф
ы
п
ояв
и
л
и
с
ь
н
а
К
у
бе
в
п
о
с
л
е
д
н
е
й
ч
е
тв
е
рти
Х
I
Х в
е
к
а
.
П
е
р
выми
к
у
б
ин
с
ки
ми
жр
е
ц
а
ми
И
ф
ы
с
ч
и
т
а
ют
с
я
т
ро
е
:
Р
е
м
и
х
и
о
Эрр
е
ра (Ад
ес
ин
а
),
Э
у
ло
х
и
о
Г
у
т
и
эрр
е
с и
А
с
у
н
с
ь
он
В
и
л
ь
яло
н
г
а
.
Вс
е
о
н
и
род
и
л
и
с
ь
н
а т
е
рр
и
то
р
и
и
с
овр
е
м
е
нн
ой
Н
и
г
е
р
и
и
.
Б
ол
ь
ш
ин
с
тво
к
у
б
ин
с
к
и
х
б
а
б
а
л
а
о
в
е
д
у
т
с
в
о
е
п
ро
и
с
х
ожд
ен
и
е
от од
н
ого
и
з
э
т
и
х
тро
и
х
л
юд
е
й
.
Д
у
х
ов
н
ый
вождь
й
о
р
у
ба
?
это
Оо
н
и
и
з
города Иф
е
.
Д
а
же мо
г
у
щ
ес
тв
е
нн
ый
и
м
п
е
р
а
тор
н
а
рода
й
о
р
у
б
а
,
Ал
а
ф
и
н
и
з
О
й
о,
н
о
м
и
н
а
л
ьн
о
п
одч
ин
ял
с
я Оо
ни
.
Оо
н
и
до
с
и
х
п
о
р
п
р
и
з
н
а
ют
ж
и
вым ор
и
ш
е
й
,
ч
е
лов
е
ч
ес
ки
м в
о
п
лощ
е
ни
е
м Од
д
у
д
у
а
. Ш
ес
т
н
а
д
ц
а
ть
жр
е
ц
ов
Ифы
?
л
и
ч
н
ые
п
рор
и
ц
а
т
е
ли
Оо
ни
,
А
в
о
Оо
н
и.
Н
е
к
оторым
и
з
ни
х
жр
е
ч
е
с
тво
п
е
р
е
д
а
е
т
с
я
п
о
н
ас
л
е
д
с
т
в
у
,
к
а
к
,
н
а
п
р
и
м
е
р,
п
рямо
м
у
п
отом
к
у
О
р
у
н
лы
и
п
р
е
д
се
д
а
т
е
лю
с
ов
е
т
а
б
а
б
а
л
а
о
?
ч
е
ло
в
е
к
у
п
о
и
м
е
н
и
Ар
а
б
а
.
Д
р
у
г
и
е
п
р
и
н
и
м
а
ют
вы
с
о
к
и
й
са
н
бл
а
год
а
ря
с
во
и
м г
л
у
бо
ки
м
п
о
з
н
а
ни
ям
.
Се
й
ч
а
с
с
а
мое в
ы
с
о
к
ое
п
о
с
ле
п
отом
с
тв
е
нн
ого б
а
б
а
л
а
о
п
олож
е
ни
е в
с
ов
е
те
?
этот
с
а
н
н
а
з
ыв
ае
т
с
я
А
в
и
с
э
А
в
о
Ни
Агбайэ
?
з
а
ни
м
ае
т
п
роф
есс
ор
Ва
н
де
Аб
и
мбол
а
.
Ав
и
с
э
?
п
р
е
д
с
т
а
в
и
т
е
ль
б
а
б
а
л
а
о
и
з
н
а
рода
й
о
р
у
б
а
во
в
се
х
с
тр
а
н
а
х
м
и
р
а
.
К
огда
Ав
и
с
э
о
к
а
з
а
л
м
н
е
ч
е
с
т
ь
,
п
о
се
т
и
в
м
о
й
дом
в
Т
а
м
п
е
,
я
п
р
и
гл
ас
и
л м
ес
т
н
ых
к
у
б
ин
с
к
и
х
б
а
б
а
л
а
о
выр
а
зи
ть
с
вое
п
очт
е
ни
е
вы
с
о
к
о
м
у
го
с
тю.
Пр
и
ш
е
л
то
л
ьк
о од
ин
.
Он
д
е
р
зк
о
з
а
я
в
и
л
Ав
и
с
э,
что
н
а
К
у
бе
с
о
х
р
а
ни
л
ас
ь
н
а
с
то
я
щ
ая
р
е
л
и
г
и
я,
а
а
фр
ик
а
н
с
ки
е
й
о
р
у
ба
з
а
были
с
вою
п
е
рво
з
д
а
н
н
у
ю
в
е
р
у
.
Д
е
р
з
о
с
ть
е
г
о была
п
лод
ом
е
го
н
е
в
е
ж
ес
т
в
а
.
В
о
з
мож
н
о
,
это
з
в
у
ч
и
т
н
е
л
е
п
о,
н
о
к
у
б
ин
с
ки
е
б
а
б
а
л
а
о
н
е
п
р
и
зн
а
ют
с
во
и
х
а
фр
ик
а
н
с
к
и
х
к
о
лл
е
г.
О
с
н
ов
н
ые
п
рот
и
вор
е
ч
и
я
м
е
ж
д
у
ни
ми
с
вя
з
а
н
ы
с
рол
ь
ю
ж
е
н
щ
и
н
в жр
е
ч
е
с
тве
Ифы.
На
К
у
б
е
ж
е
н
щ
ин
ы
п
р
и
ни
м
а
ют
п
о
с
вящ
е
ни
е
,
к
от
о
рое
н
а
з
ыв
ае
т
с
я
кофа.
Это
э
к
в
и
в
а
л
е
н
т
м
у
ж
с
к
ого
п
о
с
вящ
е
ни
я
Ифы,
н
а
з
ыв
ае
мого
а
в
офака
(Овоо
Фа
К
а
н
),
и
ли
ма
н
о
д
е
Ор
у
л
а.
Это
?
п
р
е
дв
а
р
и
т
е
л
ьн
ое
п
о
с
вящ
е
ни
е
в
т
а
йн
ы
Ифы.
На
п
о
с
вящ
е
ни
и
м
у
ж
ч
ин
ы
п
о
л
у
ч
а
ют
п
о
л
н
ый
н
а
бор
п
ророч
ес
к
и
х
ор
е
х
ов
ик
и
н
ес
,
а
ж
е
н
щ
ин
ы
?
тол
ь
к
о
о
д
и
н ор
е
х
!
М
у
жч
ин
ы,
п
о
л
у
ч
и
в
ш
и
е
а
воф
а
к
а
,
ч
ас
то
в
п
о
с
л
е
д
с
тв
и
и
с
т
а
н
овят
с
я
б
а
б
а
л
а
о.
Ж
е
н
щ
ин
а
,
п
о
к
у
б
ин
с
ки
м
п
р
а
в
и
л
а
м,
н
е
и
м
ее
т
п
р
а
ва
п
р
е
д
с
к
а
з
ыв
а
ть
б
у
д
у
щ
е
е
с
п
омощ
ь
ю ор
а
к
у
ла
Ифы,
п
оэто
м
у
е
й
и
д
ае
т
с
я
тол
ьк
о
од
и
н
ор
е
х
.
К
у
б
инц
ы
говорят,
что
ж
е
н
щ
ин
ы
н
е мо
г
у
т
с
т
а
ть
п
рор
иц
а
т
е
л
ьн
и
ц
а
ми
Ифы,
т
а
к
к
а
к
и
м
з
а
п
р
е
щ
е
н
о
в
и
д
е
ть
б
ог
ин
ю
О
д
у
.
В
и
д
и
мо,
к
у
б
ин
с
ки
е
б
а
б
а
л
а
о
с
ч
и
т
а
ют,
что
н
е
л
ь
з
я
п
р
и
н
ять
п
о
с
вящ
е
ни
е в б
а
б
а
л
а
о
б
е
з
О
д
у
.
Мож
е
т быт
ь
,
в
этом
и
к
ро
е
т
с
я
п
р
и
ч
и
н
а
н
е
в
е
р
н
ого
п
р
е
д
с
т
а
вл
е
ни
я
о
ж
е
н
с
к
и
х
п
о
с
вящ
е
ни
я
х
.
В Афр
ик
е
ж
е
н
щ
ин
а
м
т
а
к
же
н
е
р
а
з
р
е
ш
ае
т
с
я
в
и
д
е
ть
О
д
у
,
ж
е
н
у О
р
у
н
л
ы.
Эта
бог
ин
я
была
н
а
м
н
ого
с
т
а
рше
с
во
е
го
м
у
ж
а
и
,
с
т
ы
дя
с
ь
этого,
п
о
к
о
н
ч
и
ла с
с
обо
й
.
Ор
у
н
л
а
п
р
и
ш
е
л
к
о
р
у
н (
н
е
б
ес
а
м)
и
п
о
п
ро
с
и
л
в
е
р
н
у
ть
е
м
у ж
е
н
у
.
Но
О
д
у
п
о
п
ро
с
и
ла
о
р
у
н
сп
рят
а
ть
е
е
в
т
ай
н
ом м
ес
т
е
,
где
н
е было
бы
ж
е
н
щ
ин
.
Говорят,
ж
ен
щ
ин
ы,
у
в
и
д
е
вш
и
е О
д
у
,
с
л
е
п
н
у
т.
Од
н
а
к
о,
п
о
с
лов
а
м
до
к
тора
Аб
и
мболы,
?
О
д
у
явл
я
е
т
с
я
н
е
в
се
м
б
а
б
а
л
а
о.
О
н
а
явля
е
т
с
я
оч
е
н
ь
н
е
м
н
ог
и
м
?
.
В
ы
х
од
и
т,
ч
то
ж
е
н
щ
ин
ы мо
г
у
т
м
е
т
а
ть
о
п
е
л
е
,
то
ес
ть
з
а
н
и
м
а
т
ь
с
я
т
е
м
ж
е
,
ч
е
м и б
а
б
а
л
а
о.
Т
а
ки
х
ж
е
н
щ
и
н
н
а
з
ыв
а
ют
ийа
н
ифа.
Но
в
и
д
е
ть
О
д
у о
н
и
в
с
е
же
н
е
мо
г
у
т.
У
к
у
б
инц
е
в
н
е
т
э
к
в
и
в
а
л
е
н
та
и
й
а
ни
ф
а
, и
о
н
и
д
у
м
а
ют,
что
в
с
е
б
а
б
а
л
а
о
долж
н
ы
в
и
д
е
ть
О
д
у
.
В р
е
з
у
л
ь
т
а
те
п
о
л
у
ч
ае
т
с
я,
что
ж
е
н
щ
ин
е
н
е
л
ьз
я
с
т
а
ть
жр
иц
е
й
Ифы,
т
а
к
к
а
к
о
н
а
н
е
мож
е
т в
и
д
е
ть
О
д
у
.
К
у
б
инц
а
м
с
то
и
ло
бы
п
о
н
ять
а
фр
ик
а
н
с
к
ое
тол
к
ов
ан
и
е
жр
е
ч
е
с
тва
Иф
ы
,
с
огл
ас
н
о
к
оторо
м
у
жр
ец
ы
н
е
обя
з
а
н
ы
90
общ
а
т
ь
с
я
с
О
д
у
н
а
п
ря
м
у
ю,
?
и
ж
е
н
щ
ин
а
м
было
бы р
а
з
р
е
ш
е
н
о
п
р
и
н
и
м
а
ть
п
о
с
вящ
е
ни
е
.
Ад
ес
ин
а
п
р
и
был
н
а
К
у
б
у
,
к
огда
п
рошло
у
же
м
н
ого
вр
е
м
е
н
и
с
т
е
х
п
ор
к
а
к
з
а
Оо
н
и
и
з
Ифе
было
п
р
и
з
н
а
н
о
д
у
х
ов
н
ое
в
е
р
х
ов
е
н
с
тво
н
а
д
в
се
ми
б
а
б
а
л
а
о.
Йо
р
у
б
а
с
ч
и
т
а
ли
Оо
н
и
са
м
ы
м
в
ы
с
о
к
очт
и
мым
ч
е
ло
в
е
к
ом
н
а
зе
мл
е
.
В
се
,
что было
с
ни
м
с
вя
з
а
н
о,
с
ч
и
т
а
л
о
с
ь
с
ов
е
рш
е
нн
ым.
Т
а
ки
м обр
а
з
ом
с
ов
е
т
и
з
ш
ес
т
на
д
ц
а
ти
б
а
б
а
л
а
о,
с
к
от
о
рым Оо
н
и
об
с
у
жд
а
л
с
вои
д
е
й
с
тв
и
я,
с
т
а
л
ол
иц
е
твор
е
ни
е
м вы
с
ш
е
й
п
ророч
ес
к
ой
с
и
лы
в
з
е
мле
й
о
р
у
б
а
и
,
с
л
е
дов
а
т
е
л
ьн
о,
во
в
се
м
м
и
р
е
.
Э
тот
п
р
и
н
ц
и
п
п
е
р
е
н
яли
м
н
о
г
и
е
п
од
в
л
ас
т
н
ые
Оо
н
и
з
е
мли (
ц
а
р
с
тв
а
).
У
к
а
ждого
ца
ря
и
ли
ц
а
р
иц
ы
т
о
й
и
ли
ин
ой
з
е
мли
п
оя
в
и
л
с
я
с
об
с
тв
е
нн
ый
с
ов
е
т
и
з ш
ес
т
н
а
д
ц
а
ти
б
а
б
а
л
а
о.
Б
л
а
год
а
ря
бл
а
г
о
с
лов
е
н
и
ю
Оо
н
и
к
у
л
ь
т
Ифы
р
ас
п
ро
с
тр
а
ни
л
с
я
п
о в
се
й
з
е
мле
й
о
р
у
ба
и
п
о
с
во
е
м
у
мо
г
у
щ
ес
т
в
у
п
р
е
в
з
ош
е
л
в
с
е
м
ес
т
н
ые
к
у
л
ь
ты.
На
К
у
б
е
с
о
х
р
а
н
я
е
т
с
я
п
очт
и
т
е
л
ь
н
ое
о
т
н
ош
ен
и
е к
п
ро
р
иц
а
т
е
лям
Ифы,
а
са
н б
а
б
а
л
а
о
до
с
и
х
п
ор
с
ч
и
т
ае
т
с
я
с
а
мым
в
ы
с
о
ки
м
и
з
в
се
х
жр
е
ч
ес
ки
х
з
в
а
ний
.
В
Б
р
а
зи
л
и
и
э
т
о
го
н
е
т.
Т
а
м
р
е
л
и
г
и
я
н
а
рода
й
о
р
у
ба
р
а
з
в
и
в
а
л
ас
ь
б
е
з
б
а
б
а
л
а
о.
В
с
в
о
е
й
кни
ге
?
И
ф
а
и
с
ц
е
л
и
т
н
а
ш
бол
ь
н
ой
м
и
р
? до
к
тор
Аб
и
мбола
п
р
и
з
н
ае
т,
что
м
е
т
а
ни
е р
а
к
ов
и
н
ка
у
ри
?
бол
е
е
д
р
е
в
ни
й
с
п
о
с
об
п
р
е
д
с
к
а
з
а
ни
я,
ч
е
м
м
е
т
а
ни
е о
п
е
л
е
,
то
е
с
ть
ор
а
к
у
л
Ифы
1
.
Б
ол
ь
ш
ин
с
тво
п
о
с
вящ
е
нн
ы
х
в
т
а
йн
ы
ор
и
ш
и
м
е
ют
п
р
а
во
м
е
т
а
ть
к
а
у
р
и
.
Ба
б
а
л
а
о,
од
н
а
к
о,
н
е м
е
ч
у
т
к
а
у
р
и
.
В
м
ес
то
это
г
о
о
н
и
м
е
ч
у
т
дво
й
н
у
ю
ц
е
п
оч
к
у
,
н
а
з
ыв
а
е
м
у
ю
оп
е
л
е
,
и
ли
п
а
ль
мовые
ор
е
х
и
,
н
а
з
ыв
ае
мые
и
к
и
н
ес
.
Н
е
к
оторые
б
а
б
а
л
а
о
у
тв
е
рж
д
а
ют,
что
ор
а
к
у
л
Ифы
т
а
к
ой
же
др
е
в
ний
,
к
а
к
са
ма
в
с
е
л
енн
а
я. Но, оч
е
в
и
д
н
о, это
с
р
а
в
н
е
ни
е
от
н
о
с
и
т
с
я
к
м
у
дро
с
т
и
,
з
а
лож
е
нн
ой
в
этом
ор
а
к
у
л
е
,
и
е
го
н
е
с
то
и
т
во
с
п
р
и
н
и
м
а
ть
б
у
к
в
а
л
ьн
о.
В
о
зь
м
е
м,
н
а
п
р
и
м
е
р,
гл
а
в
у
и
з
?
Кни
г
и
Иф
ы
?
п
од
н
а
з
в
а
ни
е
м
От
у
ра
Ме
д
жи.
По
с
лов
а
м
до
к
тора Аб
и
мболы,
в
од
н
ом
и
з
р
а
з
д
е
лов
этой
гл
а
вы
ч
е
лов
е
к
у д
а
е
т
с
я
с
ов
е
т
п
р
ин
я
т
ь
и
с
л
а
м.
И
с
л
а
м
п
ояв
и
л
с
я
то
л
ьк
о
в
V
I
I
в
е
к
е
н
а
ш
е
й
эры.
Поэт
о
м
у м
ож
н
о
у
т
в
е
ржд
а
т
ь
,
что,
п
о
к
р
а
йн
е
й
м
е
р
е
, эта
ч
ас
ть
ор
а
к
у
ла
б
ыла
с
о
з
д
а
н
а
н
е
р
а
нь
ше
V
I
I
в
е
к
а
.
А
н
а
К
у
бе
в
нек
оторых
о
д
у вообще
и
д
е
т р
е
чь
о
пи
с
тол
е
т
а
х
и
а
втомоб
и
л
я
х
!
Ве
к
а
ми
ор
а
к
у
л Ифы
о
с
т
а
в
а
л
с
я
у
с
т
н
ой
тр
а
д
иц
ие
й
. А
у
с
т
н
ые
тр
а
д
иции
,
к
а
к
из
в
ес
т
н
о,
бол
е
е
п
одв
е
рж
е
н
ы
п
е
р
е
м
е
н
а
м
и
л
у
чше
п
р
и
с
п
о
с
обл
и
в
а
ют
с
я
к
н
овой
с
р
е
д
е
,
ч
е
м
тр
а
д
ици
и
,
о
с
н
ов
а
нн
ые
н
а
пи
с
ь
м
е
нн
ы
х
и
с
точ
н
ик
а
х
.
До
к
т
ор
Н
а
т
а
н
К
а
т
ц
,
мой
п
р
е
п
од
а
в
а
т
е
ль
т
е
олог
и
и в
У
ни
в
е
р
с
и
т
е
те
Юж
н
ой
Флор
и
ды,
р
асс
к
а
з
а
л
м
н
е
о
том,
к
а
к
н
ек
и
е
др
е
в
ни
е
п
л
е
м
е
н
а
,
на
у
ч
и
вш
и
с
ь
из
готовля
т
ь
м
а
ч
е
т
е
,
н
е
к
оторое в
р
е
мя
с
п
у
с
тя
у
ж
е
д
у
м
а
л
и
, что этот
ин
с
т
р
у
м
е
н
т
в
се
гда
был
ч
а
с
т
ь
ю
и
х
об
и
х
од
а
.
К
а
к
тол
ь
к
о
т
р
а
д
иц
и
и
з
а
ф
и
к
с
и
ров
ан
ы,
о
н
и
с
р
а
з
у т
е
ряют
с
п
о
с
об
н
о
с
ть
м
е
н
ят
ь
с
я,
а
з
а
пи
са
нн
ые
л
е
г
е
н
ды
с
т
а
н
овят
с
я
н
е
п
одвл
ас
т
н
ыми
вр
е
м
е
ни
.
1
W
and
e
Ab
im
bo
la
I
f
a
W
ill
Me
n
d
O
u
r
Bro
k
en
Wor
ld
R
o
x
b
u
r
y
,
M
a
s
s
A
i
m
Boo
k
s
,
19
9
7
P
91
С
Л
О
В
А
Р
Ь
САН
ТЕ
Р
ИАНС
К
ИХ
ТЕ
Р
М
ИНОВ
А
г
т
а
й
у
?
од
и
н
и
з
т
а
к
н
а
з
ыв
ае
мых
с
т
а
рш
и
х
ор
и
ш,
в
к
у
б
ин
с
к
ой
са
н
т
е
р
и
и
е
го
п
р
и
з
н
а
ют от
ц
ом
и
ли
с
т
а
рш
и
м бр
а
том Ш
а
н
го.
Он
?
бог
г
ор
и
в
у
л
к
а
н
ов.
Ал
а
ф
и
н
?
т
и
т
у
л
ц
а
ря
О
й
о.
Ал
е
й
о
?
ч
е
лов
е
к
с
о
с
торо
н
ы,
н
е
са
н
т
е
ро.
А
ш
е
?
это
д
и
н
а
м
и
ч
ес
к
ое
п
о
н
я
т
и
е
и
м
ее
т м
н
ож
ес
тво
тол
к
ов
а
ни
й
.
С
ловом
?
а
ш
е
?
м
о
г
у
т
н
а
з
ыв
а
ть
х
а
р
из
м
у
,
у
д
а
ч
у
,
д
у
х
ов
н
у
ю
с
и
л
у
,
с
у
д
ь
б
у
и
т. д.
Б
аба
?
от
е
ц
;
т
а
к
и
н
ог
д
а
н
а
з
ыв
а
ют Об
а
т
а
л
у
, в
е
л
и
ч
а
й
ш
е
го
и
з
ор
и
ш.
Б
абалао
?
жр
е
ц
О
р
у
л
ы
(Ифы),
в
е
р
х
ов
н
ый
жр
е
ц
са
н
т
е
р
ии
.
Б
абало
ч
а
?
са
н
т
е
ро
(тол
ьк
о
м
у
ж
ч
ин
а
),
с
т
а
вш
и
й
д
у
х
ов
н
ым от
ц
ом
н
овообр
а
щ
е
нн
ого.
Б
аха
?
т
р
и
с
вящ
е
нн
ых б
а
р
а
б
а
н
а
, с
п
омощ
ь
ю
к
оторых
вы
з
ыв
а
ют ор
и
ш
.
Б
е
мбе
?
пи
р
в ч
ес
ть
к
а
к
ог
о
-
л
и
бо
ор
и
ш
и
,
во
вр
е
мя
к
оторого,
к
а
к
п
р
а
в
и
ло,
и
гр
а
ют
н
а
б
а
р
а
б
а
н
а
х
б
а
т
а
.
Б
о
т
а
н
и
к
а
?
м
а
г
а
зин
, где
п
ро
д
ае
т
с
я
с
а
н
т
е
р
и
а
н
с
к
а
я
а
тр
и
б
у
т
ик
а
.
Г
е
рр
е
р
ос
?
п
о
с
вящ
е
ни
е
с
р
е
д
н
е
й
с
т
у
п
е
ни
,
н
а
к
отором
с
л
у
ж
и
т
е
лю
п
е
р
е
д
а
ют
п
р
е
дм
е
ты,
с
и
мвол
изи
р
у
ющ
и
е
ор
и
ш
-
во
и
т
е
л
е
й
, то
ес
ть
Эл
е
г
г
у
а
, О
г
у
н
а
, Ош
о
с
и
и
О
с
у
н
а
.
Г
уа
р
д
и
е
р
о
?
т
а
л
и
с
м
а
н
и
ли
а
м
у
л
е
т,
к
оторый
и
н
огда
и
з
гот
а
вл
и
в
а
ют
и
з
р
е
л
ь
с
ового
к
о
с
тыля
и
ч
а
ще
в
с
его
и
с
п
ол
ь
з
у
ют
для
того,
чтобы
отвр
а
т
и
т
ь
з
ло.
Д
е
с
п
охо
?
р
и
т
у
а
л
ьн
ое оч
и
щ
е
ни
е
, обыч
н
о с
п
р
и
м
е
н
е
ни
е
м тр
а
в
и
ли
др
у
г
и
х
р
ас
т
е
ний
.
Иб
е
й
и
?
два
с
ы
н
а
-
бл
изн
е
ц
а Ш
а
н
го.
И
дд
е
?
бр
ас
л
е
т
и
з
б
у
с
ин
.
К
а
к
п
р
а
в
и
ло,
и
дде
?
это ж
е
лтый
и
ли
з
е
л
е
н
ый
бр
ас
л
е
т,
к
оторый
б
а
б
а
л
а
о д
а
ют в
е
р
у
ющ
и
м в
к
а
ч
е
с
тве
з
а
щ
и
т
н
ого
а
м
у
л
е
т
а
. Е
го
н
о
с
ят
н
а
л
е
вой
р
у
к
е
.
И
й
або
?
б
у
к
в,
?
н
е
в
ес
т
а
?
;
н
овообр
а
щ
е
нн
ы
й
;
ч
е
лов
е
к
,
п
о
с
вящ
е
нн
ый
в
са
н
т
е
ро,
с
мо
м
е
н
та
п
о
с
вящ
е
ни
я
к
оторого
е
ще
н
е
п
рошло год
а
.
И
й
ало
ч
а
?
с
т
а
рш
а
я
с
а
н
т
е
р
а
,
п
роводящ
а
я
п
о
с
вящ
е
ни
я.
И
ф
а
?
а
ф
р
ик
а
н
с
к
ое
и
мя
О
р
у
лы;
ц
е
р
е
мо
ни
я,
н
а
к
отор
о
й
б
а
б
а
л
а
о
п
р
ини
м
ае
т
с
вой
са
н
,
н
а
з
ыв
ае
т
с
я
?
с
о
з
д
а
ни
е
Иф
ы
?
.
Иле
?
?
до
м
?
;
и
м
е
е
т
с
я
в в
и
д
у
Дом ж
р
е
ц
а
и
ли
жр
иц
ы и
в
се
,
к
то с
ни
м
с
вя
з
а
н
.
Иле
-
И
ф
е
?
с
вящ
е
нн
ый
город
н
а
рода
й
о
р
у
б
а
.
Йо
р
у
б
а
с
ч
и
т
а
ют,
что
он
н
а
х
о
д
и
т
с
я
т
а
м,
от
к
у
д
а
н
а
ч
а
ло
с
ь
с
о
т
во
р
е
ни
е
м
и
р
а
.
Иле
Оло
р
ун
?
дом
Б
о
ж
ий
,
н
е
б
еса
.
И
т
а
?
н
а
бор
п
р
а
в
и
л,
т
а
б
у и
п
р
е
д
с
к
а
з
а
ний
,
д
а
ющ
и
х
с
я
п
ри
п
о
с
вящ
е
н
и
и
.
Й
е
ма
й
я
?
ор
и
ша
се
ми
мор
е
й
, в
х
од
и
т в ч
и
с
ло
гл
а
в
н
ых
ор
и
ш
са
н
т
е
р
ии
.
К
абальо
?
и
с
п
а
н
с
к
ое
с
лово,
б
у
к
в
а
л
ьн
о
о
з
на
ч
ае
т
?
л
ош
а
д
ь
?
.
В
са
н
т
е
р
и
и
т
а
к
н
а
з
ыв
а
ют
омо, в
к
оторого в
се
л
и
л
с
я (
к
оторого
?
о
с
е
дл
а
л
?
) ор
и
ш
а
.
?
К
аб
и
о
с
и
л
е
?
?
т
р
а
д
ици
о
нн
ое
п
р
и
в
е
т
с
тв
и
е
Ш
а
н
го
и
е
го
ц
а
р
с
тв
е
нн
ых
п
отом
к
ов,
п
р
а
в
и
т
е
л
е
й
города
О
й
о.
К
а
нд
о
н
бле
?
бр
а
зи
л
ь
с
к
а
я форма
р
е
л
и
г
и
и
н
а
р
ода
й
о
р
у
б
а
,
с
х
од
н
а
я с
с
а
н
т
е
р
и
е
й
.
К
а
ри
о
ч
а
?
са
м
а
я
в
а
ж
н
а
я
ц
е
р
е
м
о
ни
я
в
са
н
т
е
р
ии
,
е
е
т
а
к
же
н
а
з
ыв
а
ют
?
с
о
з
д
а
ни
е
с
вятог
о
? и
ас
и
е
н
то.
На
н
е
й
в
г
о
ло
в
у в
е
р
у
ющ
е
го
п
ом
е
щ
а
ют
(
?
у
с
а
ж
и
в
а
ю
т
?
)
ор
и
ш
у
.
По
с
л
е
этой
ц
е
р
е
мо
ни
и
ч
е
лов
е
к
с
ч
и
т
ае
т
с
я
п
ол
н
о
с
т
ь
ю
п
о
с
вящ
е
нн
ым
са
н
т
е
ро.
К
олья
р
е
с
?
с
и
мвол
и
ч
ес
ки
е
ож
е
р
е
л
ь
я ор
и
ш.
Ли
б
р
е
т
а
?
и
с
п
а
н
с
к
ое
с
ло
в
о,
о
зн
а
ч
а
ющ
е
е
?
з
апи
с
н
а
я
к
ни
ж
к
а
?
.
Пр
и
м
е
н
я
е
т
с
я
к
к
н
и
ж
и
ц
а
м,
к
оторые
са
н
т
е
ро
п
о
л
у
ч
а
ют
во
вр
е
мя
п
о
с
вящ
е
ни
я.
До
са
мой
с
м
е
рти
жр
е
ц
а
л
и
бр
е
та
о
с
т
ае
т
с
я
е
го
в
е
р
н
ым
с
ов
е
тч
ик
ом и
н
ас
т
а
в
ник
ом.
М
а
дрин
а
?
и
с
п
а
н
с
к
ое
с
лово, о
зн
а
ч
а
ющ
е
е
?
к
р
ес
т
н
а
я, во
с
п
р
и
е
м
ниц
а
?
.
Д
у
х
ов
н
а
я
м
а
т
ь
.
М
о
й
умба
?
мол
и
тва
п
р
е
д
к
а
м,
к
ото
р
у
ю ч
и
т
а
ю
т
п
е
р
е
д
к
а
ждой
са
н
т
е
р
иа
н
с
к
ой
ц
е
р
е
мо
ни
е
й
.
М
о
н
т
а
д
а,
мо
н
т
а
д
о
?
?
о
с
е
дл
а
нн
ы
й
?
.
Т
а
к
говорят
о
са
н
т
е
ро
и
ли
са
н
т
е
р
е
,
к
оторых
?
о
с
е
дл
а
л
?
(в
к
оторых в
се
л
и
л
с
я) ор
и
ш
а
.
М
о
ф
о
ри
бале
?
п
а
д
е
ни
е
н
и
ц
п
е
р
е
д
с
т
а
рш
и
ми
са
н
т
е
ро в
зн
а
к
у
в
аж
е
ни
я к
ни
м.
92
Оба
т
ала
?
в
е
л
и
ч
а
й
ш
и
й
и
з
в
се
х
о
р
и
ш.
Оби
?
в Афр
ик
е о
зн
а
ч
ае
т
?
ор
е
х
к
ол
а
?
.
В
с
ан
т
е
р
и
и
это
с
лово
п
р
и
м
е
н
я
е
т
с
я
в
от
н
ош
е
ни
и
к
о
к
о
с
ового
ор
е
х
а
,
а
т
ак
же
к
о
к
о
с
ового
ор
а
к
у
л
а
и
л
е
г
е
н
д
о
н
е
м.
О
г
ун
?
бог
ж
е
л
е
з
а
,
оч
е
н
ь
с
и
л
ьн
ый
о
р
и
ш
а
, од
и
н
и
з
во
и
т
е
л
е
й
.
О
д
у
?
гл
а
ва
и
з
?
Кни
ги
Иф
ы
?
.
О
й
я
?
ор
и
ша
?
ц
а
р
иц
а
ш
тормов,
ж
и
в
у
щ
а
я
у
к
л
а
дб
и
щ
е
н
с
к
и
х
ворот.
Оло
к
ун
?
н
е
обы
кн
ов
е
нн
о мо
г
у
щ
е
с
тв
е
нн
ый
ор
и
ш
а
. Он
ж
и
в
е
т
н
а
д
н
е
моря.
И
н
огда
е
го
н
а
з
ыв
а
ют
г
е
р
м
а
фрод
и
том.
В
с
а
н
т
е
р
и
и
Оло
к
у
н
с
ч
и
т
ае
т
с
я од
ни
м
и
з
п
роявл
ен
и
й
Й
е
м
а
йи
.
Оло
ф
и
?
т
а
к
в
с
а
н
т
е
р
и
и
ч
а
ще
в
се
го
н
а
з
ыв
а
ю
т
Го
с
п
ода
Все
мо
г
у
щ
е
г
о
.
К
роме
того,
Олофи
с
ч
и
т
ае
т
с
я
с
а
мым
до
с
т
у
пн
ым
п
роявл
е
ни
е
м
Б
ог
а
. Д
р
у
г
и
ми
п
роявл
е
ни
ями
являют
с
я
Ол
о
р
у
н
и
Оло
д
у
м
а
р
е
.
Ом
и
е
р
о
?
тр
а
вя
н
ой
н
ас
то
й
,
н
е
о
б
х
од
и
м
ы
й
для
н
е
к
отор
ы
х
са
н
т
е
р
и
а
н
с
к
и
х
р
и
т
у
а
лов.
О
ри
ш
и
?
бож
е
с
тва
и
л
и
д
у
х
и
,
к
оторым
у
с
е
рд
н
о
п
о
к
л
о
н
я
ю
т
с
я
п
р
и
в
е
рж
е
нц
ы
са
н
т
е
р
ии
.
О
р
ула
?
Иф
а
,
О
р
у
н
м
и
л
а
:
ор
и
ша
п
рор
и
ц
ан
и
я,
мо
г
у
щ
е
с
тв
е
нн
ый
п
о
к
ров
и
т
е
ль
б
а
б
а
л
а
о.
О
г
ан
?
гл
а
в
н
ые
к
а
м
н
и
са
н
т
е
р
ии
. В
н
и
х
з
а
к
л
а
д
ыв
а
ют
а
ше
ор
и
ш.
О
ч
а
?
ор
и
ш
а
,
к
оторого
мож
н
о
?у
са
д
и
т
ь
?
.
О
ш
ун
?
ор
и
ша
ч
у
в
с
т
в
е
нн
о
с
т
и
,
вл
а
дыч
и
ц
а р
е
к
.
Па
др
и
н
о
?
и
с
п
анс
к
ое
с
лов
о, о
зн
а
ч
а
ющ
е
е
?
д
у
хо
в
н
ый
от
е
ц
, во
сп
р
и
е
м
ни
к
?
.
Са
н
т
е
р
а,
с
а
н
т
е
р
о
?
ч
е
лов
е
к
,
к
оторый
п
рош
е
л
п
о
с
вящ
е
ни
е
к
а
р
и
оча
и
с
л
е
д
у
ющ
и
й
з
а
ни
м
год
у
ч
е
ни
ч
ес
т
в
а
.
Ж
р
е
ц
и
ли
жр
и
ц
а
са
н
т
е
р
ии
. Этот
т
е
рм
и
н
и
н
огда
не
в
е
р
н
о
п
р
и
м
е
н
я
е
т
с
я
вообще
к
о в
се
м,
к
то
исп
ов
е
д
у
е
т
са
н
т
е
р
и
ю.
Ша
н
г
о
?
с
а
мый
из
в
ес
т
н
ый
ор
и
ша
са
н
т
е
р
ии
;
бог
гром
а
,
эт
а
лон
м
у
ж
с
к
ой
к
р
ас
оты, любов
н
и
к
м
н
о
г
и
х
ж
ен
щ
ин
,
в том
ч
и
с
ле
О
ш
у
н
,
О
й
и
и
Оббы.
Эббо
?
ж
е
ртво
п
р
ин
ош
е
ни
е
,
п
од
н
ош
ен
и
е
,
д
у
х
ов
н
ое
оч
и
щ
е
ни
е
.
Эл
егг
уа
?
этот
о
р
и
ша
вы
п
ол
н
я
е
т
н
а
и
б
о
л
е
е
в
а
ж
н
ые
ф
у
нкци
и
в
са
н
т
е
р
и
и
.
Б
ог
п
е
р
е
к
р
ес
т
к
ов,
х
р
а
н
и
т
е
ль
ворот,
од
и
н
и
з
п
о
к
р
о
в
и
т
е
л
е
й
во
ин
ов.
В
са
н
т
е
р
и
а
н
с
к
и
х
р
и
т
у
а
л
а
х Эл
е
г
г
у
а
п
о
к
ло
н
яют
с
я
пе
рво
м
у
.
Э
т
у
?
а
фр
ик
а
н
с
к
ое
и
мя
Эл
е
г
г
у
а
и
о
д
н
о
и
з
е
го
к
у
б
ин
с
к
и
х
и
м
е
н
.
93
П
Р
ИЛО
Ж
ЕНИЕ
О
,
Й
емайя!
К
омби
н
иро
в
а
нн
ая
т
ех
н
ика (ак
в
а
р
е
ль
, акри
л
о
в
ая
кра
с
к
а
),
4
0
x
55
с
м
Ж
р
иц
а
, од
е
рж
и
м
а
я Й
е
м
а
й
е
й
?
К
а
к
с
ч
ас
тл
и
вы
са
н
т
е
ро!
К
т
о
-
то мол
и
т
с
я
н
е
в
и
д
и
мо
м
у бо
г
у
,
н
а
д
е
я
с
ь
к
огд
а
-
ни
б
у
дь
в
с
тр
е
т
и
т
ь
с
я с
ни
м А в
са
н
т
е
р
и
и
бож
ес
тво
явля
е
т
с
я в в
и
де ж
и
вого
с
у
щ
ес
тва
и
з
п
лоти
и
к
ров
и
?
94
Ш
а
н
го
К
омби
н
иро
в
а
нн
ая
т
ех
н
ика (акри
л
о
в
ая
кр
а
с
ка, т
е
мп
е
ра, ч
е
р
н
и
л
а, фотографи
я
),
270
x
135
с
м
Ш
а
н
го
?
бог
грома
и
мол
нии
,
и
гры
н
а
б
а
р
а
б
а
н
а
х и
т
а
нц
е
в,
ол
и
ц
е
твор
е
ни
е
м
у
ж
с
к
ой
к
р
ас
оты.
95
Ошун
Комбинированная техника (акварель,
чернила), 20x25 см
Из коллекции профессора Шерил
Таунсенд
-
Джилкес, колледж Колби,
штат
Мэн
Ошун
Акриловая краска, 125x135 см
Ошун, царица рек, олицетворяет женскую красоту и чувственность
96
Деспо
х
о
Акри
л
о
в
ая
кра
с
ка, 60
x
9
0
с
м
В
с
а
н
т
е
р
и
и
р
ас
т
е
ни
я
п
р
и
м
е
н
яют
для
т
а
к
н
а
з
ыв
ае
мых
д
ес
п
о
х
о,
р
и
т
у
а
л
ов,
с
о
в
е
рш
а
е
мых
н
а
д
т
е
лом ч
е
лов
е
к
а
.
В
х
оде
эт
и
х
р
и
т
у
а
лов
ч
е
лов
е
к
и
с
ц
е
ля
е
т
с
я и
д
у
х
ов
н
о оч
и
щ
ае
т
с
я.
97
Элеггуа
Комбинированная техника, 30x45 см
Элеггуа
?
бог перекрестков, посланник Господа Всемогущего, ориша, открывающий пути к
успеху.
98
Наверху:
Одна из многочисленных ботаник в Западной
Тампе.
Внизу слева:
Появление в сантерии скульптурных образов равнинных индейцев кажется
странным. Возможно, это
?
прямое следствие американского спиритуализма
XIX
века.
Внизу справа:
Изображение святой Варвары/Шанго Оказывая почести этой святой,
почита
тели сантерии могли публично поклоняться Шанго, а католические власти об этом не
догадывались.
Фото автора
99
Танцующие женщины
Расписанная вручную фотография, 20x25 см
?Длинные столы, за которыми прошло пиршество, убрали, и весь задний двор превратился
в
храм, где все танцевали для ориш?
100
Огун
Комбинированная техника, 45x60 см
Огун, вечный соперник Шанго, божественный кузнец, научивший
человечество ковать
железо.
101
Ра
у
ль
К
а
низ
а
р
ес
,
п
р
е
п
о
д
а
в
а
т
е
ль У
ни
в
е
р
с
и
т
е
та
Юж
н
ой
Флор
и
д
ы, м
а
г
и
с
тр
т
е
олог
и
ч
ес
ки
х
на
у
к
,
род
и
л
с
я
н
а
К
у
бе и
с
т
а
л
с
л
у
ж
и
т
е
л
е
м
са
н
т
е
р
и
и
в
во
з
р
ас
т
е
се
ми
л
е
т.
В
о
з
гл
а
вляя
о
с
н
ов
а
нн
ый
и
м М
а
н
х
э
т
т
е
н
с
к
и
й
х
р
а
м
Общ
ес
тва
С
о
зн
а
ни
я
о
р
и
ш,
он
обл
а
д
ае
т
р
е
д
к
ой
во
з
мож
н
о
с
т
ь
ю
и
сс
л
е
дов
а
ть
э
т
у
у
ник
а
л
ь
н
у
ю
р
е
л
и
г
и
ю
и
к
а
к
са
н
т
е
ро, и
к
а
к
у
ч
е
н
ы
й
.
В
этой
к
ни
ге
Ра
у
ль
К
а
низ
а
р
е
с
от
к
рыв
ае
т
т
а
йн
ы
са
н
т
е
р
и
и
?
у
д
и
в
и
т
е
л
ь
н
ой
др
е
в
н
е
й р
е
л
и
г
ии
,
во
з
н
ик
ш
е
й
с
р
е
ди
а
фр
ик
а
н
с
к
ого
н
а
рода
й
о
р
у
б
а
,
п
р
ин
есе
нн
ой
е
е
п
р
и
в
е
рж
е
нц
а
ми
н
а
К
у
б
у и
от
т
у
да
р
а
сп
ро
с
тр
а
ни
вш
е
й
с
я
п
о
в
се
м
у
м
и
р
у
.
П
а
н
т
е
он
ор
и
ш,
ц
е
л
и
т
е
л
ь
с
к
а
я
п
р
а
к
т
и
к
а
с
и
с
п
о
л
ьз
ов
а
ни
е
м
р
ас
т
е
ний
, м
а
г
и
ч
ес
ки
е
р
и
т
у
а
лы,
н
е
п
о
с
р
е
д
с
тв
е
нн
ое
общ
е
ни
е
с
д
у
х
а
ми
?
в
с
е
это
са
н
т
е
р
и
я,
и
а
втор
р
асс
к
а
з
ыв
ае
т
о
н
е
й
к
а
к
у
ч
ас
т
ни
к и
оч
е
в
и
д
е
ц
.
О
н
с
ч
и
т
ае
т,
что
н
ас
т
а
ло
вр
е
мя
от
к
рыть
в
се
м
ч
а
р
у
ю
щ
и
й
м
и
р
р
е
л
и
г
и
и
е
го
п
р
е
д
к
о
в,
и
бо
о
н
а этого д
о
с
то
йн
а
.
Автор
arara
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1 117
Размер файла
4 551 Кб
Теги
1117_kubinskaia_santeria
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа