close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

01 Veles 01-38

код для вставкиСкачать
1
???????-i???????i???? ???????
???????-i???????i???? ??????? ??????????? ???????-i???????i???? ??????? ??????????? ????????? ?????????? ???????????? ?????????? ????????? ?????????? ???????????? ?????????? «????? ?????????? ??????» «????? ?????????? ??????» «?i????i???????? ???????? ?????????? ??????????»
АКТУАЛЬНИЙ
КОМЕНТАР
Ми живемо в епоху докорінних перетворень, якi змінюють соціальну картину світу і відводять суттєву роль розвитку науки. За минуле століття її значення зросло, вона перетворилась на природну виробничу силу суспільства і стала невід’ємною частиною сучасного прогресу. Процес наукового пізнання потребує подальшої диференціації та інтеграції наукового знання, і сама наука перетворилась у великий складний механізм. У цих умовах питання подальшого розвитку науки, підвищення ефективності наукових досліджень набули принципово нової форми не тільки для науки, а й суспільної практики.
За даними науковців, тільки 6-8 % населення може реально займатися наукою, що природно, але розвивати творчі властивості можна й потрібно, і стосується це в першу чергу молоді.
???? ?????????, ???????? ??????????? ????????? ????, ????????, ???????? ???
(???????
?? ????. 5-7)
??I??
??????’? ?????? ?.?.?????
«??????????? ?????? ??????????????
??? ?? ? ???????? ?????, ? ???? ???????????
????????? ?????????????? ?????????» ....................3-5
??????? ?????
?.?. ????????? ???????? — ???? ???????????
?????? ???????? ? ????????? ?????? ........................5-7 ?.?. ??????? ???? ????????? ???????????
???????? ???????? ? ???????? ?????? ...................8-12
?.?. ???????
??????????? ?? ?????????
???????? ????????? ................................................12-13
????????? – ?????????
?.?. ?????
I?????’? ??????? ????????? ? ?????? ?????????? ?????????? .......................... 14-17
??????i? i ????i??????
?.I. ?????
????????????? ???????? ????????????
???????? ..................................................................18-22
?.?. ????????
????????i ??????i??i ???????? ???????, ????? ???i????? ...................................................23-24
???????? ???????i????? ???????
?.I. ?????
?? ??????? ??????????? ???????? .........................23-30
?.I. ????I????
??????????i ??????????? ?????i???i?
«???????? ???????i????? ???????» .....................31-38
?1
?1
ci????-???????? 2011 ????
ci????-???????? 2011 ????
g`qmnbmhj: ЛУГАНСЬКА ФІЛІЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ cnknbmhi ped`jЉnp МАТВІЄНКО Олег Ігорович – директор Луганського інституту МАУП,
професор, академік МКА
ped`j0Pim` jnkecP“:
ЩОКІН Георгій Васильович, засновник і президент Міжнародної кадрової Академії, засновник і голова Наглядової ради Міжрегіональної Академії управління персоналом
ФРОЛОВ Валерій Митрофанович,
доктор медичних наук, професор, академік Академії вищої школи України, завідуючий кафедри «Фундаментальні дисципліни»
ПЕРЕСАДІН Микола Олександрович,
доктор медичних наук, професор, викладач кафедри «Фундаментальні дисцпліни»
ПЕТРУНЯ Андрій Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідуючий кафедри «Соціально-гуманітарнi дисципліни»
НЄМЧЕНКО Наталія Володимирівна,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри «Соціально-гуманітарнi дисципліни», заступник директора Луганського інституту Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад» Міжрегіональної Академії управління персоналом з науки та методики
КОЗУБЕНКО Віктор Олексійович, доктор економічних наук, професор, завідуючий кафедри «Економіка та підприємництво»
АНІСІМОВ Олександр Євгенович, кандидат економічних наук, викладач кафедри «Економіка та підприємництво»
СЕМИЧ Людмила Іванівна,
доктор філософії в галузі державного управління, заступник директора Луганського інституту Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад» Міжрегіональної Академії управління персоналом
ШЕВЧЕНКО Павло Петрович, доктор філософії в галузі державного управління, заступник директора Луганського інституту Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад» Міжрегіональної Академії управління персоналом
КОМАРОВ Володимир Анатолійович,
кандидат юридичних наук, доцент, завідуючий кафедри «Правознавство» АЛЕКСАНДРОВ Юрій Валерiйович, кандидат юридичних наук, профессор, викладач кафедри «Правознавство» ГАРНИК Тетяна Петрівна, голова Комітету з питань народної і нетрадиційної медицини при МОЗ України
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
КОРСАКОВА Любов Олександрівна
???????????? ?????? ???????????????? ?? ????? ????????? ?????????, ?? ????????? ?????????? ???? ? ???? ?????? ????, ?? ????????? ???????? ? ???????????? ????????? ? ?????? ? ??????, ??????????? ?????????????? ???????. ???????? ???????? ? ????, ?? ????????????? ????????? ??????? ??? ????????? ??? ?????????? ????????? ?????????.
Затверджено вченою радою Луганського інституту Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад» МАУП, протокол № від « » лютого 2011 року
2
«ВЕЛЕС» №1/2011
????????? ???????????? ????? ?????????. ??? ??????????? ????????????? ?????????? (? ??????? ?? ?????????? ??????) ????????? ?? ?????? «?????» ????'??????.
???????? ?????????? ??? ??????? ???????? ??????????.
????? ?????????? ??????
??????? ?????????? ???????? ?? ????? ?? ?????????
Відомо, що приро-
да – єдина і неподільна, а сучасне господарство – результат взаємодії природи і суспільства. Отже, суспільство, гос-
подарство і природа – взаємопов’язані, зв’язок цей має глобальний ха-
рактер, стан і доля кож-
ного із компонентів – вза-
ємозалежні.
Ця порівняно проста теза є відправною щодо розуміння низки глобаль-
них геологічних проблем.
На жаль, упродовж ти-
сячоліть людина посилено втручалася в природу, не порушуючи питання про підтримку в ній рівнова-
ги. Зростання потреб су-
часного господарства при-
зводить до великих втрат у природі. Про сучасні екологіч-
ні проблеми та шляхи їх подолання розмова в на-
ступному номері журналу «ВЕЛЕС». ВЕЛЕС
– господар дикої природи. Володар непізнаного. Посмертний суддя та прижиттєвий випробувач. Помічник у практичному житті, але і споконвічний, вічно живий мудрець, а також учитель закону. Покровитель знавців та шукачів, учитель мистецтвам. Бог удачі.
??I??
??????????i? ? ????????
?.?. ????????
???????? ????????? ????????
???????? ? ??????i ..................................................39-41 ????? ???????? ???????
?.?. ?????????? ??????????? ??????? ????????? ??????? ??????????????? ?????????-????????????
???????? ??????? ...................................................42-46 ?.?. ??????, ?.?. ?????????
?????????? ??????’? ...............................................47-53
??????i? ?? ???????????
?.?. ????????
? ????? ?? ?????????????????
????????? ?????????? ??????-
??????????????? ??????? ??????? ....................... 54-56
?i????????i ???i??
?.?. ?????? ?? ?????????? ??????????? ???????? ??? ????????? ..........................................57-60
????i??? i????i?
?.?. ??????
?? ??????? ??? ????????????
????????? 20-30-? ???i? ......................................61-63
?i???? i???????i?
????? ?i??i? ?? ???????i? ..........................................64
Наш журнал відзначається не тільки міждисциплінарною спрямованістю, а й розмаїттям тематичного змісту статей і матеріалів, що публікуються в ньому. Сподіваємося, що рубрики журналу стануть популярними й улюбленими.
Поштова адреса 91002, Україна, м. Луганськ, вул. К. Лібкнехта, 71. Тел. (0642) 93-11-47, 52-42-86, моб. тел.: (050) 668-05-28.
Свідоцтво про державну реєстрацію серія ЛГ № 464, видане управлінням у справах преси
та інформації Луганської обласної державної адміністрації
Підписано до друку Формат А4
Друк офсетний Обсяг
Зам. № Наклад
На 1 сторiнцi ???????-i???????i???? ??????? ??????????? ???????-i???????i???? ??????? ??????????? ????????? ?????????? ???????????? ?????????? ????????? ?????????? ???????????? ?????????? «????? ?????????? ??????» «????? ?????????? ??????» «?i????i???????? ???????? ?????????? ??????????»
?1 ?1 ci????-???????? 2011 ????
ci????-???????? 2011 ????
3
???????-i???????i???? ???????
3
3
??????’? ??????
К
адровий менеджмент багато в чому роз-
вивається водночас із загальносвітовою цивілізацією. Рух за демократизацію в Європі покінчив з тезою про те, що створення спри-
ятливого робочого клімату само собою приведе до найкращих результатів. Виробничу органі-
зацію стали розглядати скоріше як сплетін-
ня інтересів різних груп, а людина поставле-
на на перше місце всієї системи управління. Людський фактор, а також його вміле вико-
ристання на виробництві, стають стратегічним фактором ефективного функціонування під-
приємства в сучасних складних і нестабільних умовах ринку. Задоволення потреб співробітників уже не є кінцевою метою, а стає результатом особистої зацікавленості працюючих. Мета кадрового менеджменту – задовольни-
ти потреби організації у кваліфікованих кадрах та ефективно використовувати їх з урахуван-
ням можливостей самореалізації кожного пра-
цівника в рамках даної організації. У філософії менеджменту людських ресурсів співробітники є активами підприємства, найбільш цінним ка-
піталом, який необхідно берегти та примножу-
вати. Це висуває особливі вимоги до структури організації та політики підприємства у галузі організації праці та управління. Організація комплектування виробництва кадрами як етап кадрового менеджменту пе-
редбачає проведення ефективної профорієнта-
ційної роботи, найм і добір персоналу, його професійну підготовку і розстановку, а також постійне підвищення кваліфікації. Єдиний спосіб успішно здійснити всі пере-
раховані заходи – задіяти власний персонал. Правильно організований кадровий менедж-
мент – це понад усе ефективні методи розроб-
ки кадрової політики і її адекватна оцінка. Багато фахівців прогнозують, що в найближ-
че десятиліття менеджмент людських ресурсів набуде першорядного значення, оскільки за-
гальний розвиток світового менеджменту про-
ходить низку взаємопов’язаних стадій. Так, на початку століття вищі управлінські пости і провiдне положення в розробці проблем управ-
ління займали інженери, які прагнули мак-
симально раціоналізувати і механізувати ви-
робництво. На зміну їм прийшли економісти і фінансисти, котрі бачили головне завдання в одержанні максимально можливого прибут-
ку за рахунок ефективного управління марке-
тингом і фінансовими ресурсами. Потім настав період, коли вища ланка управління почала рекрутувати юристів, вважаючи, що головне в бізнесі і менеджменті – дотримуватися форма-
лізованих приписів, різних інструкцій, норма-
тивних актів та встановлених законом «пра-
вил гри». Наразі керуючими вищого рангу і розроб-
никами глобальних проблем управління ста-
ють вихідці зі структур кадрового менеджмен-
ту, які в центр сучасної концепції управління ставлять людину. За оцінками провідних за-
хідних фахівців, саме персоналознавці будуть займати лідируюче положення в управлінні сучасним світом. Іншими словами, кожен директор – це ди-
ректор з кадрів, кожен керуючий – це керую-
чий персоналом! Саме тому в 1989 році була створена Міжрегіональна Академія управлін-
ня персоналом (МАУП) як недержавна вища навчальна та науково-дослідна установа, яка професійно займається проблемами менедж-
?.?. ?????, ????????? ? ????????? ??????????? ???????? ????????, ????????? ? ?????? ?????????? ???? ??????????????? ???????? ?????????? ??????????
«??????????? ?????? ?????????????? ??? ?? ? ???????? ?????, ? ???? ??????????? ??? ?? ? ???????? ?????, ? ???? ??????????? ????????? ?????????????? ?????????»
????????? ?????????????? ?????????»
«??????
«??????
4
«ВЕЛЕС» №1/2011
№
менту та бізнесу. МАУП нині найбільший не-
державний ВНЗ України (понад 35 тисяч сту-
дентів із 25 держав світу).
Більш ніж за 20 років роботи підготовлено тисячі кваліфікованих фахівців-управлінців: керівників виробництва та бізнесу, менедже-
рів, фінансистів, маркетологів, соціологів, психологів, юристів. 22 вересня 1998 року розпочав свою діяль-
ність Луганський інститут МАУП. З 2002 року інститут очолює Олег Ігорович Матвієнко. Лу-
ганський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад» «Між-
регіональної Академії управління персоналом» має ліцензію II-IV рівнів акредитації Міністер-
ства освіти і науки України зі статусом вищого навчального закладу з правом видачі дипломів державного та міжнародного зразків, що дає можливість продовжити навчання за спеціаль-
ністю і працювати за фахом у провідних краї-
нах світу. З 2009 року в інституті працює коледж, який готує фахівців робітничих спеціальнос-
тей на базі 11-го класу: паспортистів, контор-
ських службовців, касирів банку, на базі 9-го класу за спеціальністю «Оціночна діяльність». Випускники коледжу, як правило, продовжу-
ють своє навчання в МАУП.
На базі Луганського інституту МАУП здій-
снюється підготовка слухачів Українського народного університету. В основу змісту підго-
товки цього університету покладені фундамен-
тальні принципи активізації людського факто-
ра на основах ринкової економіки. Заняття проводять кваліфіковані фахівці, які творчо і з глибокою відповідальністю став-
ляться до своєї праці. В інституті працює 4 кафедри: «Фундамен-
тальнi науки», «Правознавства», «Економіка та підприємництво» і «Соціально-гуманітарнi дисципліни». Усього на кафедрах працює 2 академіки, 8 докторів наук, 48 кандидатів наук, 6 професо-
рів, 23 доценти, 4 доктори філософії, магістр наук, 6 з яких є аспіранти.
На кафедрі «Соціально-гуманітарнi дисци-
пліни» студенти можуть отримати освіту за такими напрямами: «Психологія» (спеціалі-
зація: практична психологія, медична психо-
логія), «Соціологія» (спеціалізація: соціологія міжнародних відносин, соціально-правова ро-
бота, соціологія управління і PR). Крім лекційного матеріалу, викладачі кафедри займаються підготовкою наукових статей і методичних розробок. За допомогою кафедри «Правознавство» в інституті здійснюється підготовка фахівців за напрямами «комерційне та трудове право», «фінансове та банківське право», «митне та господарське право». Професорсько-викладацький склад кафедри «Правознавство» має достатній науковий по-
тенціал. Викладачами кафедри підготовлені і Вченою радою Луганського інституту МАУП затверджені навчально-методичні розробки – навчальні програми з юридичних дисциплін, коментарі щодо зміни навчальних програм, вказівки для самостійного вивчення окремих тем дисципліни. Щомісяця студентами та викладачами ви-
пускається стінгазета «Юридичний вісник». З 1 червня 2004 року видається науково-
інформаційний збірник «Право», з квітня 2005 року – газета «Право». Усе це здійснюється згідно із Свідоцтвом про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 31 вересня 2004 року. Мета навчального процесу кафедри «Еконо-
міки та підприємництво» – формування теоре-
тичних знань і практичних навичок майбутніх фахівців у сфері економіки і фінансів, а також планування, мотивації діяльності працівни-
ків організацій різних видів діяльності й усіх організаційно-правових форм. Особливе місце в інституті займає кафедра «Фундаментальнi дисципліни». Співробітни-
ки кафедри плідно займаються новаторством. Доктор медичних наук, професор, акаде-
мік Академії вищої школи України Валерій Митрофанович Фролов є автором понад 300 винаходів і корисних моделей, а також 100 раціоналізаторських пропозицій, доктор ме-
дичних наук, професор, завідуючий кафедрою «Фундаментальнi дисципліни» Микола Олек-
сандрович Пересадін має 20 патентів на ви-
находи та 50 свідоцтв на рацпропозиції. На кафедрі працює багато докторів і кандидатів ВЕЛЕС
д ц
? ? ? ? ? ? ’ ? ? ? ? ? ? ?
5
???????-i???????i???? ???????
5
5
медичних наук, які є авторами багатьох вина-
ходів і корисних моделей. Адміністрація Луганського інституту МАУП приділяє велику увагу зміцненню професорсько-викладацького складу. На сьо-
годні 67% викладачів мають наукові ступені та звання, і надалі цей відсоток буде збіль-
шуватися за рахунок аспірантів і здобувачів інституту. 80% навчального процесу забезпе-
чується штатним професорсько-викладацьким складом, а також провідними викладачами вищих навчальних закладів міста Луганська, яких залучають до роботи. У Луганському інституті МАУП приділяєть-
ся велика увага пiдготовцi справжніх фахів-
ців, еліти українського народу та національно-
патріотичному вихованню молоді. Робота викладацького колективу спрямована на залу-
чення молоді до світової культури, національних цінностей; підтримку ініціативи самоврядуван-
ня; здійснення роботи із профілактики правопо-
рушень, пропаганди здорового способу життя. Проводиться велика робота щодо розвитку козацтва, а саме Козацької Територіальної Оборони, яку в південно-східному регіоні очо-
лює генерал-полковник, директор Луганського інституту МАУП О.І. Матвієнко, випускаєть-
ся газета «Козацьке братство», студенти зна-
йомляться з історією і традиціями козацтва, а також діяльністю та сучасним станом справ в Українському козацтві, обов’язково залучаю-
чи до своїх заходів громадськість та молодь.
Зокрема, доброю традицією стало проведен-
ня щорічних конференцій до Дня слов’янської писемності та Дня пам’яті жертв Голодомору, участь у київських конференціях «Мова – на-
ріжний камінь національного буття», «Психо-
логічна наука і практика» та інші.
Багатоплановість, різноспрямованість діяль-
ності Луганського інституту МАУП, науковий творчий потенціал персоналу цього ВНЗ, на-
явний досвід видання науково-інформаційних збірників і є закономірною потребою й обґрун-
туванням регулярних випусків журналу, який сьогодні ви тримаєте в руках. Журналу, в яко-
му висвітлюватиметься діяльність усіх кафедр інституту, вчених, студентів, аспірантів і док-
торантів, незважаючи на таку несхожість на-
прямків діяльності. ? ???? ????? ????????? ??????????? ????????? ???? ??????? ??????? ? ????-
??????? ?????? ????????? ? ???????????-
??? ??????, ??????????? ???????????? ?? ? ??????????? ??????????? ??????-
???????? ??????? ?????????? ? ?????? ????????? ?? ? ??????? ?????????? ??-
??? ???? ??????? ?? ??????? ???????-
?????????????? ???????? ??????????? ????????? ????. ? ???????,
?.?. ?????
??????? ?????
?.I. ?????????, ???????? ??????????? ????????? ????, ????????, ???????? ???
???????? — ???????? — ???? ??????????? ?????? ???? ??????????? ?????? ???????? ? ????????? ??????
???????? ? ????????? ??????
?? ?????? ? ????? ?????????? ???????????, ?? ???????? ????????? ??????? ????? ? ????????? ??????? ???? ???????? ?????. ?? ?????? ???????? ?? ???????? ??????, ???? ????????????? ?? ???-
????? ????????? ???? ??????????? ? ????? ?????’????? ???????? ????????? ????????. ?????? ????????? ???????? ???????? ????????? ????????????? ?? ?????????? ????????? ??????, ? ???? ??-
??? ????????????? ?? ??????? ???????? ????????. ? ??? ?????? ??????? ?????????? ???????? ?????, ?????????? ???????????? ???????? ?????????? ?????? ?????????? ????? ????? ?? ????-
?? ??? ????? ?????, ? ? ??? ?????????? ????????.
?? ?????? ?????????, ?????? 6-8% ????????? ???? ??????? ????????? ??????, ?? ????????, ??? ????????? ?????? ????????? ????? ? ????????, ? ?????????? ?? ? ????? ????? ??????.
???? ????????? ???????????
6
«ВЕЛЕС» №1/2011
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ВЕ
ВЕ
ВЕ
ВЕ
ВЕ
ВЕ
В
ВЕ
В
В
ВЕ
Е
Е
Е
Е
Е
Е
Е
ВЕ
ВЕ
ВЕ
В
В
ВЕ
ВЕ
ВЕ
В
В
В
Е
ВЕ
ВЕ
Е
ВЕ
В
В
ВЕ
ВЕ
В
В
В
ВЕ
Е
В
ЛЕ
ЛЕ
ЛЕ
ЛЕ
ЛЕ
Е
Е
Е
Е
ЛЕ
ЛЕ
Е
Е
Е
Е
Е
ЛЕ
Е
Е
Е
Е
Е
Л
Е
Е
Е
Е
Е
Е
Л
Е
Е
Е
Е
Е
Е
Е
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
» »
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
» »
» »
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
№
№
№
№1
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№1
№
№1
1
№1
№1
1
№1
№
№
№1
№1
№
№
№
№1
№1
№
№1
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№1
№
№
№
№
№
№
1
№
№1
№
№
1
1
1
№1
№
1
1
1
1
№
1
1
1
1
1
№
№
/2
/
/2
/
/2
/2
/2
/2
/2
/2
2
2
2
2
/2
/2
/2
/2
/2
/2
2
/
/2
/2
2
/2
2
/
2
/2
/2
2
2
2
2
/2
/2
2
/
/2
/
2
2
2
/2
/2
/2
/2
/2
2
2
2
2
/
/2
/
2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01
0
0
01
01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01
0
0
0
01
0
0
0
01
01
0
0
0
01
0
01
0
0
0
1
1
1
1
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
Л
уганський інститут МАУП, спира-
ючись на ці тези, сформулював за-
гальну наукову проблему, яка і стала фун-
даментом науково- практичних досліджень у системі вищої школи та згуртувала навколо себе науково- педагогічних пра-
цівників, студентів та працівників бага-
тьох організацій. Це «Особистісно орієн-
товані технології екологічного виховання молоді». До вибору цієї теми нас спону-
кало загострення екологічної ситуації в Україні, яка найбільш постраждала від нераціонального, незбалансованого госпо-
дарювання, перевиснаження природних ресурсів, аварії на ЧАЕС, кризових явищ в інших країнах, що потребує екологі-
зації всіх суспільних відносин, перегля-
ду правових і моральних норм природо-
користування. Тому в сучасних умовах саме екологічна освіта постає як відпо-
відна реакція суспільства на негативні прояви антропогенної діяльності.
Стратегія екологічної освіти в Україні, включаючи і систему вищої школи, спря-
мована на підготовку молодого покоління до життя в умовах загострення проблем до-
вкілля. Для вирішення освітньо- виховних проблем використовуються новітні методи науково- педагогічної діяльності, установ-
люється зв’язок науково- дослідної робо-
ти з практикою, запроваджуються такі інноваційні технології і підходи, як ком-
петентнісний підхід, інтеграція науки й освіти у підготовці майбутніх фахівців-
управлінців України.
Луганський інститут МАУП, який іс-
нує вже 1 0 років, має сьогодні достатній науковий потенціал для розробки постав-
леної наукової проблеми. В інституті пра-
цює 4 кафедри: «Фундаментальнi науки», «Правознавство», «Економіка та підпри-
ємництво», «Соціально-гуманітарні дис-
ципліни». Усього на кафедрах працює 8 докторів наук, 48 кандидатів наук, 2 ака-
деміки, 6 професорів 4 доктори філософії, магістри з яких є й аспіранти.
На кафедрах ведуться актуальні дослід-
ження з формування екологічної культури та світогляду студентської молоді (кафе-
дра «Соціально-гуманітарнi дисципліни»), «Правові аспекти екологічного виховання молоді» (кафедра «Правознавствj»), «Еко-
номічні аспекти екологічного виховання студентів» (кафедра «Економіка та під-
приємництво»), «Екологічні фактори, які впливають на здоров’я населення луган-
ського регіону» (кафедра «Фундаментальнi дисципліни»). Викладачами кафедр протягом тільки 2010 року підготовлено 5 монографій, 60 методичних розробок, написано понад 180 статей у наукових журналах, тези до кон-
ференцій.
У контексті виконання наукової про-
блеми була проведена науково-практична конференція «Сучасні екологічні проблеми України», яка відбулася вперше 9 грудня 2008 року за підтримки Управління осві-
ти і науки облдержадміністрації, міської ради, Державного управління з питань навколишнього середовища. В її роботі взя-
ли участь понад 120 учасників, серед яких 12 науковців, 14 аспірантів і докторантів, студенти й викладачі навчальних закладів та представники обласних організацій. У 2009 році були проведені 4 науково-
практичні конференції, які мали різнома-
нітну тематику, у тому числі: студентська науково-практична конференція «Міжна-
родна співпраця у боротьбі з організованою злочинністю» (кафедра «Правознавство»), Всеукраїнська науково-практична конфе-
ренція студентів та учнівської молоді «Еко-
логічні проблеми та здоров’я луганського регіону», науково-практична конференція «Основні проблеми та тенденції розвитку системи оподаткування України» (кафедра «Економіка та підприємництво»), до про-
ведення якої були залучені представники обласної наукової бібліотеки ім. М. Горь-
кого та ін. За результатами конференцій був надрукований Збірник статей та тез на-
уковців, студентів, аспірантів ЛІ МАУП.
Особливе місце у науковій роботі займає праця зі студентами. Впродовж 2009-2010 років були підготовлені 4 наукові роботи на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт. Також були підготовле-
ні 2 роботи на V Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за підтрим-
ки Міністерства освіти та науки України і Всеукраїнської профспілкової організації.
До науково-практичних конференцій студентів та учнівської молоді надають-
ся такі дослідження студентів, як «Стан ??????? ?????
7
???????-i???????i???? ???????
7
7
7
7
7
7
7
7
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
??
??
??
?
??
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
??
??
??
??
?
?
?
?
?
??
??
?
?
?
??
?
??
??
??
?
?
??
?
??
??
?
??
?
??
?
??
?
?
??
??
??
??
??
?
??
?
??
??
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
??
??
??
??
?
?
??
??
??
??
??
??
??
?
?
?
?
??
?
?
??
??
?
??
??
?
?
??
??
??
??
??
??
?
??
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?-
?
?-
?-
?-
?-
?-
?-
-
-
-
?-
?-
-
-
-
-
-
-
?-
?-
-
-
?-
?
-
?
?
?
i?
i?
i
i
i
i
?
i?
i
i?
i
i
i?
i
i
?
i?
i?
i
i
i?
?
?
?
?
i?
i
i?
?
i
i
i
i?
?
?
?
i
i
i
i
i
i?
i
i
i
i
i?
i
i
?
i
i
i
i
i
i
i?
?
i
i
i
i
i
?
i
i
i
i
i
i
i
i
i
?
?
i
i
i
i
i
?
i
i
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
??
??
??
??
?
?
??
??
?
??
??
?
?
?
?
??
?
?
?
?
??
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
i i
i i
i i
i i i i i i i i i
i
i ??
??
??
??
??
??
??
?
??
??
??
??
?
??
??
??
??
??
??
??
??
?
?
?
??
??
?
??
??
?
??
?
??
??
?
??
?
?
??
?
?
??
?
??
??
??
?
?
?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
?
? ? ?
? ?
?
? ?
? ??
??
??
??
?
?
??
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
7
7
7
7
7
7
7
7
7
та оцінка загроз в екологічній сфері», «Екологічне законодавство України», «Комп’ютерна залежність у підлітковому віці» та інші. Активну участь у конферен-
ціях постійно беруть учні 10-11-х класів ліцеїв, гімназій міста Луганська.
Луганський інститут МАУП активно долучився до Болонського процесу і пере-
ходу вищої освіти на кредитно-модульну систему навчання. На кафедрах розроб-
лено методичний посібник та Положен-
ня про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців у Луганському інституті Між-
регіональної Академії управління пер-
соналом (кандидат педагогічних наук Н.В.Немченко), які пройшли експертну оцінку на кафедрах і були видані викла-
дачам для повсякденної роботи та модер-
нізації навчального процесу.
З метою стимулювання наукової роботи розроблена спеціальна програма рейтингу кафедр, в якій відображено особистий на-
уковий внесок кожного викладача та пер-
спективу роботи кафедр.
Стимулює наукову роботу обмін інфор-
мацією в ході проведенні круглих столів.
Основною базою наукових дослі-
джень екологічного напряму є кафедра «Фундаментальні дисципліни». Викла-
дачі зі студентами виконують наукові дослідження пов’язані з впливом шкід-
ливих речовин на організм людини; до-
сліджується вміст нітратів в овочевих продуктах, а також складники так зва-
них харчових добавок.
Професорсько-викладацький склад кафе-
дри також проводять фундаментальні до-
слідження за темою «Синдром підвищеної втомлюванності та імунний статус» та ін.
Великий обсяг наукової роботи ста-
новить докторантура, відкрита при ЛІ МАУП, в якій зараз навчається 25 докто-
рантів. Дисертаційні дослідження докто-
рантів затверджено на засіданнях Вченої ради ЛІ МАУП, періодично проводяться слухання докторантів щодо проведення наукових розробок, які проводяться напе-
редодні захисту наукових робіт.
З метою допомоги у виконанні дисерта-
ційного дослідження в ЛІ МАУП працює консультаційний пункт та запровадже-
но проведення занять «Школи молодого дослідника». Докторанти беруть актив-
ну участь у міжнародних конференціях (м. Донецьк, м. Чернигів, м. Київ). Під-
готовлено дисертаційне дослідження за темою «Управління екологічною безпе-
кою та сталим розвитком луганського регіону».
Науково-допоміжним соціальним ін-
ститутом, що забезпечує акумуляцію документаційно-інформаційних ресурсів, є бібліотека, яка містить і зберігає вели-
чезний фонд різноманітних літературних джерел. Бібліотека Луганського інституту МАУП як осередок наукового та культур-
ного життя разом з відділом національно-
патріотичного виховання (доктор філо-
софії в галузі державного управління, заступник директора ЛІ МАУП Л.І. Се-
мич) постійно проводить масові заходи для учнів та викладачів шкіл, ліцеїв, сту-
дентів, серед яких «День української пи-
семності», «Шевченківські свята», «Чор-
нобильські дні», «Свято Покрова – день Українського козацтва» та багато інших.
Сьогодні Україна має надзвичайно розгалужену науково-практичну базу національної інноваційної системи, яка потребує консолідації зусиль за-
конодавців, урядових, наукових, біз-
несових кіл суспільства на оптимальне комплексне вирішення методологічних, стратегічних і тактичних проблем фор-
мування національної інноваційної сис-
теми, вироблення стратегії інноваційного розвитку України.
??? ????? ??? ????? ?????????, ????? ???? ?????????, ????? ???? ???????, ???????, ??? ?????? ? ?????!
??? ?????? ? ?????!
???????? – ???? ??????????? ?????? 8
«ВЕЛЕС» №1/2011
№
??????? ?????
?.?. ???????, ???????? ????????? ????, ??????, ????????? ??????? «?????????????» ??????????? ????????? ????
???? ????????? ??????????? ???????? ???????? ? ???????? ??????
???????? ? ???????? ??????
«?????????????? ? ????? – ??????? ????, ?? ?????????????? ???????? ? ?????? ??????: ?? ???-
??????? ???????, ?????? ??????, ????????? ????????, ???????????? ???? ?????????? ????, ???-
????? ??????? ?????????????. ? ???????? ?????????? ?????????????? – ?????? ? ???? ????????-
???????? ?????, ??? ??????????, ???? ??????????? ???????????????? ? ???????????? ??????????. ???? ???????? ?????????????? ????????? ???? ???? ???? ???????? ???? ??????? ???????? ?????????? ?????, ???????? ???????? ?????????? ???i???????. ??? ?? ? ?????????, ????????-
?? ?????? ??????????? ???????? ???????? ?????? ?????????????? ??? ????? ???????».
У розвинених країнах світу функція трудового права полягає у най-
більш повному закріпленні та послідовно-
му розвитку прав людини у сфері праці. Багато юристів вважає, що трудове право повинно бути гарантом здійснення широ-
кого комплексу соціально-економічних прав та свобод, якими наділена людина – суб’єкт трудових відносин. Це такі як заборона примусової праці, рівність пра-
цівників, свобода діяльності профспілок, право на колективні договори та страйк, участь працівників в управлінні вироб-
ництвом, захист працівників від свавілля роботодавців, право на безпеку та гігієну праці тощо. Ці умови необхідні для нор-
мального функціонування соціально орі-
єнтованого ринку. Сьогодні трудове право має змінюватись у напрямку оновлення та збагачення його нормативної основи.
Виходячи зі світового досвіду, слід ак-
центувати увагу на процес побудови но-
вого законодавства України про працю, на дотримання прав людини, що значно підвищить роль загальноцивілізацій-
них, загальнодемократичних цінностей, міжнародних трудових стандартів, які закріплені в актах ООН, МОП, Ради Єв-
ропи, Європейського Союзу. Фактично на базі національного та міжнародного нор-
мативного матеріалу повинен скластися самостійний інститут загальної частини трудового права – захист трудових прав людини. Особливо слід урегулювати пра-
вовими засобами добре відоме на Заході явище, що отримало назву «мобінгу», тоб-
то психологічного терору щодо окремих працівників з боку роботодавця та інших органів. Це актуально для нашої країни тому, що чимало підприємців ігнорує нор-
ми трудового законодавства, колективні договори й активно намагається форму-
вати «соціальний простір», вільний не тільки від профспілок, але й від трудово-
го права. Як цьому протистояти? Один із кроків – посилювати роль держави шля-
хом розширення сфери її участі в регулю-
ванні суспільно-трудових відносин. В умовах становлення ринку звужуєть-
ся поле централізованого правового регу-
лювання трудових відносин і розширю-
ється сфера договірних відносин стосовно умов праці. Загалом, напрямок вірний, але надмірне захоплення договірною фор-
мою може призвести до порушення одно-
го з найголовніших принципів стабіль-
ності суспільного розвитку – соціальної справедливості. Адже в умовах переви-
щення пропозицій над попитом на ринку праці, відсталості правової бази його ре-
гулювання виникають і будуть виникати неадекватні форми та методи взаємовід-
носин між роботодавцем і найманим пра-
цівником. Іншими словами, у сучасних умовах роботодавець є монополістом у процесі формування ринку праці, а тому ???? ????
???? ????
9
???????-i???????i???? ???????
9
9
може безкарно експлуатувати найманого працівника, не відповідаючи за свої дії. Справедливість і право – складна тема, бо справедливість виступає в різ-
них формах: як суспільний принцип, якісна ознака, ціннісний критерій, перспективна мета соціальних норм, оціночне поняття законодавства. У практиці сьогодення справедливість – ба-
гато в чому політико-правовий ідеал, ніж інструмент, який повсякденно використо-
вується в правотворчій діяльності. Тому проблема справедливості юридичних норм може бути вирішена лише творчим аналізом фактичного життя, реальних процесів державного будiвництва. Цим ми і займемося, дослідивши процес регу-
лювання трудових відносин чинним зако-
нодавством про працю України. При цьо-
му звернемо увагу на індивідуалізований момент справедливості, що має особливе значення, виходячи із двостороннього ха-
рактеру трудових правовідносин.
Невирішеність проблем, незадоволе-
ність існуючими умовами праці, немож-
ливість забезпечити добробут собі, сім’ї – ці причини нарівні з багатьма іншими можуть стати причинною детермінацією скоєння правопорушень.
Великою мірою питання зміцнення трудової дисципліни, усунення чинни-
ків, що сприяють створенню нездорових відносин між роботодавцем і найманим працівником, адміністрацією (розпо-
рядником робіт), перебувають у безпо-
середній залежності від беззаперечного виконання сторонами трудової дисциплі-
ни, дотримання ними в організації пра-
ці зобов’язань за трудовим договором. Для цього при укладенні трудового до-
говору необхідно закріплювати в ньому формально-юридичне тлумачення прав і обов’язків найманого працівника та ви-
мог, що висуваються до нього роботодав-
цем. У зв’язку із цим було б доцільним нормативно закріпити положення щодо укладення трудового договору виключно в письмовій формі з обов’язковим пере-
ліком змісту трудових функцій чи поса-
дових обов’язків найманого працівника. Це цілком реально. Роботодавець знає, якої фаховості для виконання якої ро-
боти йому потрібен працівник. Право такого вибору законодавець закріпив за власником, коли відмова громадянину в прийнятті на роботу з мотивів невідпо-
відності вимогам не вважатиметься необ-
ґрунтованою відмовою (ст.ст. 5, 25, КЗпП України). Виходячи із цього положення, роботодавець може використовувати пра-
цівника тільки для виконання тієї робо-
ти, на яку його найнято, і невідповідність якій стала підставою для відмови в місці чи посаді особам, котрі не відповідають цій роботі (ст.ст. 31, 28 КЗпП України). При цьому обсяг обов’язків працівни-
ка, зміни чи доповнення нових функці-
ональних складових роботи неможливі, тому що це буде порушенням трудового договору, його цілісності, обов’язковості. Чи так це на практиці? Ні. Тому в ре-
гулюванні, відстоюванні непорушності цих положень головну роль повинна взя-
ти на себе держава шляхом установлення жорстких охоронних норм імперативно-
го характеру, спрямованих на захист ви-
значеного порядку та інтересів найманих працівників, сприяючи таким чином як-
найшвидшому встановленню цивілізова-
них відносин між роботодавцем і найма-
ним працівником.
Держава повинна бути присутньою у трудових відносинах як третя сторона, хоча безпосередньо і не беручи участі в них (якщо вона не є власником), але з правом, у зазначених у законі випадках (зазначити вичерпний перелік підстав), втручатися в ці відносини як арбітр.
Відповідно до статті 43 Конституції України, внесено зміни до статей 33, 34 КЗпП України, Постанови Пленуму Вер-
ховного Суду України №9 від 01.11.1996 року, якими закріплено правило про не-
допущення переведення працівника на іншу роботу без його згоди (за винятком єдиного випадку в якості тимчасової міри – на певний проміжок часу). Ці зміни практично не стосуються статті 32 КЗпП України, особливо її другої частини, де мова йде про переміщення працівника, яке допускається в усіх випадках без зго-
ди працівника. Зрозуміло, що цим зако-
нодавець урахував інтереси роботодавця, надавши йому можливість «маневруван-
ня» трудовим ресурсом. Ніде в законі не вказано, що переміщення – це тимчасова міра, тож вона може бути постійною. Не зазначається кількість допустимих пере-
міщень за певний період, отже, їх може бути необмежена кількість. Перемістити працівника може розпорядник робіт (май-
стер, бригадир), ніяким чином юридично, ??????? ??????????? ???????? ????????
10
10
«ВЕЛЕС» №1/2011
№
процедурно його не оформивши. В основі цього перебуває суб’єктивний фактор (на-
приклад, розпорядник робіт, зводячи осо-
бисті рахунки, може доручити виконання тієї ж роботи на приладі гіршого стану, що призведе до зниження продуктивності пра-
ці, до того ж виконання роботи на іншому місці призведе до нехай тимчасового, але певного дискомфорту, додаткового нерво-
вого напруження, потребуватиме додатко-
вого часу для налаштування виробничо-
го процесу). Наявність самої можливості подібних фактів дає підстави із сумнівом поставитися до того, що процедура пере-
міщення працівника як з формального, так і з юридичного поглядів не така вже й безболісна, щоб не ставити питання про більш чітку юридичну регламентацію цієї процедури, привівши її до певної юридич-
но та організаційно впорядкованої форми. То ж і в цій сфері роль держави як опосе-
редкованого учасника трудових відносин ще достатньо велика.
Ще одна проблема трудового законо-
давства, яка потребує регламентації, – це відсутність правових дефініцій, які визначали б предмет багатьох інститутів трудового права. Відсутність юридич-
них, формально-визначених дефініцій-
них конструкцій предмета регулювання суттєво знижує ефективність правового регулювання цих інститутів. Укладачам нового Трудового кодексу, законодавцям при його прийнятті слід мати на ува-
зі, що перш ніж виписувати процедуру регулювання того чи іншого інституту трудового права, необхідно чітко визна-
чити предмет регулювання, тобто дати юридичне визначення суті явища, яке потребує регулювання. Усунення цих проблем шляхом ухвалення поточних законів створює іншу проблему – безсис-
темності законодавства про працю. Не-
обхідно розробити кодифікований закон про працю, який би відповідав вищим правовим критеріям, а до цього можна піти шляхом інкорпорації чинного за-
конодавства про працю України. Так, відсутнє визначення «переведення пра-
цівника на іншу роботу». Зі статті 32 КЗпП України можна припустити, що переведення працівника на іншу роботу – це зміна істотних умов праці. Якщо це так, то виникає питання, які умови праці слід вважати істотними. Вичерп-
ного переліку цих умов КЗпП України не дає. Серед науковців і практиків іс-
тотними умовами праці вважаються ті, за якими сторонами досягнуто згоди при укладенні трудового договору. Це зрозу-
міло, якщо трудовий договір укладено в письмовій формі. Але зі змісту статті 24 КЗпП України виходить, що письмо-
ва форма трудового договору зовсім не обов’язкова, за винятком перелічених випадків, а практика свідчить, що тру-
дові договори укладаються в більшості випадків в усній формі й оформлюються розпорядженням власника про прийнят-
тя працівника на роботу. Як тоді зазна-
чити істотні умови праці, адже це не теж саме, що необхідні умови трудового дого-
вору. У чинному законодавстві про пра-
цю відсутні поняття «трудова дисциплі-
на», «робочий час», «час відпочинку», перелік умов і підстав притягнення пра-
цівника до дисциплінарної відповідаль-
ності (так само, як і матеріальної) тощо. Ці приклади свідчать про гостру необхід-
ність дефініційних визначень у законо-
давчому регулюванні, за допомогою яких можна вирішити проблему тлумачення суб’єктами трудових правовідносин чин-
них правових настанов. Вирішивши цю проблему, законодавець усуне одну з при-
чин виникнення трудових спорів і суттє-
во впорядкує правозастосовчу практику в регулюванні трудових відносин. Серед інших недоліків нормативно-
правового регулювання трудових відно-
син слід виділити необхідність удоскона-
лити інститут робочого часу, з якого слід вилучити норми, що дозволяють залуча-
ти найманого працівника до понаднормо-
вої роботи (ст.ст. 62-65 КЗпП України), тому що це показник неефективного ке-
рівництва підприємством, установою, організацією, управлінським апаратом. Треба не допускати ігнорування принци-
пу персональної відповідальності за до-
ручену роботу, бо сприяння ухилянню від відповідальності винних осіб створює умови для криміногенних проявів. Це іс-
тотно підвищить віддачу кожного спеці-
аліста при виконанні трудової функції, про що свідчить закордонний досвід, де й досі актуальна вимога Тейлора: органі-
зувати – значить виміряти, або, навпаки, без постійного вимірювання неможливий систематичний розвиток організації.
У контексті підвищення ролі праців-
ника як спеціаліста і закріплення права ??????? ?????
11
???????-i???????i???? ???????
11
11
роботодавця не слід вважати наділення роботодавця правом одноосібного рішення щодо встановлення працівнику випробу-
вального терміну, будь-якого обмеження прав найманого працівника. При цьому працівнику необхідно гарантувати можли-
вість користуватися всіма правами і піль-
гами, передбаченими централізованими і локальними нормативними актами для постійних працівників з першого дня ро-
боти. Випробувальний термін не повинен перевищувати трьох місяців, незалежно від виробництва, тому що цього часу до-
статньо, щоб визначити відповідність пра-
цівника виконуваній роботі. На підтвер-
дження цього, наприклад, не існує більш тривалого терміну професійного навчання без відриву від виробництва, бо за цей час можна не тільки перевірити професій-
ну здатність працівника, але й навчити професії, допомогти відновити професій-
ні навички, що були втрачені. Це дасть можливість власнику більш ефективно ре-
алізувати своє право на вибір найманого працівника, а для самого працівника ста-
не достатньою гарантією. Інших мотивів у цьому разі не повинно бути.
Таким чином, забезпечивши точне ви-
конання працівником трудової функції, обумовленої при прийнятті на роботу, за-
конодавець створить можливості для збе-
реження і розвитку особистості праців-
ника за основними напрямками якісних змін: удосконалення майстерності, вияв-
лення самостійності, підвищення рівня знань, розвитку виробничої демократії, співвідношення техніки й особистості, сприятиме безпеці праці, зміцненню га-
рантії зайнятості, задоволенню естетич-
них потреб працівників у сфері праці.
Прагнення України якнайшвидше всту-
пити в СОТ, Євросоюз призводить до того, що діяльність державного апарату, бізне-
су базується не на принципі соціальної справедливості, а на принципі політичної доцільності, без урахування його згубно-
сті для розвитку суспільно-трудових відно-
син. Гра з показниками статистичного об-
ліку залежно від політичної кон’юнктури, популізм програм соціально-економічного розвитку країни стосовно її різкого прори-
ву в мінімальні строки у групу найбільш економічно розвинених країн Європи, інші «потьомкінські проекти» є нічим іншим, як намаганнями політичної еліти України закріпитися на верхівці суспільної пірамі-
ди, яка де-факто вже реально існує. Нічого спільного з інтересами народу це не має, а тим більше нічого в інтересах народу вища і провінційна еліта не збиралась, не збирається і не буде робити ніколи через те, що вона суперегоїстична і політично недалекоглядна. За 20 років незалежності так і не подолане таке ганебне для будь-
якої країни явище, як борги з виплати заробітної плати. Це найяскравіший до-
каз політичного, соціально-економічного, правового банкрутства держави, повної некомпетентності державного менедж-
менту. Ці явища свідчать, що бажан-
ня у роботодавця своєчасно виплачувати найманим працівникам у повному обся-
зі заробітну плату виникає нерегулярно. Для скорішого подолання цієї проблеми та її недопущення у майбутньому необ-
хідно в КЗпП України включити право-
ву норму, за якою найманому працівнику надавалося б право не виходити на роботу у разі невиплати заробітної плати в по-
вному обсязі протягом місяця, з моменту її останньої виплати. Зарплата для абсо-
лютної більшості найманих працівників є єдиним джерелом існування. Затримуючи чи взагалі не виплачуючи зароблені гро-
ші, роботодавець скоює злочин, спрямо-
ваний не тільки проти трудових прав, а й проти життя і здоров’я людини. Адже вона не зможе отримати необхідної кіль-
кості життєвих ресурсів через елементар-
ну відсутність грошей, необхідних на їх купівлю. Тож держава зобов’язана надати найманому працівнику, який опинився у подібній ситуації, можливість заробити необхідні гроші в іншому місці, викорис-
товуючи при цьому робочий час, що фор-
мально належить основному роботодавцю, який порушує трудове законодавство, по-
ложення колективного чи трудового до-
говору. Більше того, з метою підвищення відповідальності роботодавця і компенсації збитку (у т.ч. морального), спричиненого найманому працівнику, його відсутність за основним місцем роботи може тривати до усунення причини невиходу на робо-
ту і повинна трактуватися як вимушений прогул не з вини найманого працівника, з обов’язковою 100% оплатою йому всього періоду відсутності на роботі. При цьому попереджувати роботодавця про намір за-
лишити роботу не потрібно, тому що це відповідь на неправомірні дії роботодавця. Світовий досвід такої практики вже є, зо-
??????? ??????????? ???????? ????????
12
12
«ВЕЛЕС» №1/2011
№
крема Франція,Німеччина, Бельгія, Шве-
ція, Іспанія, Канада, Нова Зеландія. Так, міжконфедеральною угодою, яка поширю-
ється на всю промисловість, встановлено, що працівник, чия честь та гідність при-
нижені керівником, може призупинити роботу доти, доки не отримає вибачень від винного. Такі дії роботодавця вважаються серйозним порушенням трудового догово-
ру і є підставою для його розторгнення з обов’язковим відшкодуванням роботодав-
цем завданого збитку.
Якщо ми, особливо наша політична еліта, дійсно бажаємо, щоб уся світова спільнота вважала Україну європейською країною не тільки за географічною озна-
кою, а, перш за все, за рівнем життя її громадян, необхідно добитися, щоб нор-
ми кодифікованого закону про працю України були нормами прямої дії, які мають вищу силу відносно норм інших законодавчих, тим більше, підзаконних актів, які регулюють трудові відносини, а внесення змін і доповнень до даного за-
кону повинно відбуватися за правилами, встановленими для подібної процедури щодо Конституції України. 2011 рік – рік соціальних реформ, коли ухвалюватиметься низка законів, пов’язаних між собою (Трудовий кодекс, Пенсійний кодекс, Житловий кодекс, уже прийнятий Податковий кодекс тощо) сферою правового регулювання, – соці-
альним станом людини, її здатністю за-
безпечити собі достатній рівень існуван-
ня, а отже, суспільний статус. Важливо, щоб завдяки реформуванню положення, закріплене у першій статті Конституції, щодо того, що Україна суверенна і неза-
лежна, демократична, соціальна, право-
ва держава, залишилось би актуальним і надалі у пореформенний час.
?.?. ???????, ?????? ????????? ? ?????? ?????, ???????? ??????? «?????????????» ??????????? ????????? ???? ??????????? ?? ????????? ???????? ?????????
???????? ?????????
? ?????? ?????????????? ????? ??????? ???????????, ?? ??????? ???????? ?? ???????. ??????????-
?? ??????? ??????? ??????????? ?? ?????? ??????? ????????-?????????? ??’????.
В
ажливим складовим компонентом механізму ринкової економіки є кон-
куренція. Це економічна боротьба, супер-
ництво між відокремленими виробниками продукції, робіт, послуг щодо задоволення своїх інтересів, пов’язаних iз продажем цієї продукції, виконанням робіт, наданням по-
слуг одним і тим же споживачам.
Основне завдання і головна функція кон-
куренції — завоювати ринок, у боротьбі за споживача перемогти своїх конкурентів, за-
безпечити одержання сталого прибутку.
Конкуренція має як негативні, так і по-
зитивні риси. Негативні риси конкуренції. Дрібні виробники витісняються капіталом, перші розоряються, інші збагачуються, по-
силюється соціальне, майнове розшаруван-
ня населення, загострюється безробіття. Позитивні риси конкуренції. Вона є рушій-
ною силою ринкової економіки. В умовах конкуренції перемагає той, хто створює ви-
сокоякісну продукцію при найменших ви-
тратах виробництва завдяки використанню науково-технічних досягнень, передовій ор-
ганізації праці. Конкуренція несе користь суспільству: стимулює економію матеріаль-
них, трудових і фінансових ресурсів, спону-
кає постійно оновлювати асортимент продук-
ції, що випускається, слідувати новинкам науково-технічного прогресу.
??????? ?????
13
???????-i???????i???? ???????
13
13
Конкуренція позбавлена суб’єктивних вад. Підсумки її оцінюють самі спожива-
чі, віддаючи перевагу тим чи іншим това-
рам. Слід зазначити, що без конкуренції не може діяти закон вартості. Вона є процесом-
причиною, що веде до утворення вартості. Цей причинно-наслідковий зв’язок раніше не визнавався. А саме він визначає сутність закону вартості.
Ще не так давно вважали, що конкурент-
на боротьба веде до хаосу та анархії. Однак життя спростувало таке твердження. Аме-
риканський економіст П. Самуельсон у кни-
зі «Економікс» зазначає, що «конкурентна система — це складний механізм невиму-
шеної координації, який діє через систему цін і ринків, механізм зв’язку, що служить для об’єднання знань і дій мільйонів різ-
них індивідуумів. Без допомоги центральної служби розвідки ця система вирішує одну з найскладніших проблем, яку тільки можна уявити: проблему, що охоплює тисячі неві-
домих змінних і відносин. Цю систему ніх-
то не винаходив. Вона просто розвинулася, і, подібно до людської натури, змінюється. Водночас вона задовольняє не меншою мі-
рою першу вимогу, що пред’являється до будь-якого соціального організму: вона здат-
на вижити».
Отже, конкуренція — головна ознака рин-
кової економіки.
Виникнення ринкової економіки знамену-
ється появою вільної конкуренції. Проте іс-
нування купівлі-продажу товарів, викорис-
тання грошей може бути і без конкуренції. Ось чому треба з’ясувати, як виникає кон-
куренція.
Першою умовою виникнення конкуренції є наявність на ринку великої кількості вироб-
ників будь-якого конкретного продукту чи ре-
сурсу. Якщо виробництво зосереджене в руках одного власника, як в умовах адміністративно-
командної системи, коли при створенні бага-
тьох видів продукції «командувала» тільки держава, панує державна монополія, яка по суті заперечує конкуренцію.
Друга умова виникнення конкуренції – це свобода вибору господарської діяльності ви-
робників. Кожен з них обирає не тільки, що виробляти, а й має право вносити будь-які зміни у продукцію, визначати її обсяг тощо.
Третьою умовою виникнення конкуренції є відповідність між тим, що визначає попит, і тим, що визначає пропозицію. Якщо, при-
пустимо, попит перевищує пропозицію, по-
купець не має свободи вибору продукції. Усі вироблені товари легко реалізуються, оскіль-
ки існує дефіцит. Там, де дефіцит, там немає вільної конкуренції.
Четвертою умовою виникнення конку-
ренції слід вважати наявність ринку засо-
бів виробництва. У конкурентній боротьбі велике значення має встановлення високої норми прибутку, яка по суті є орієнтиром у виборі господарської діяльності. Проте ви-
бір діяльності показує тільки можливість виробництва. Для того щоб ця можливість перетворилася на дійсність, потрібно, маючи грошовий капітал, перетворити його на засо-
би виробництва.
У процесі конкуренції існують стійкі іс-
тотні причинно-наслідкові зв’язки, які свід-
чать про те, що це явище не випадкове, а має силу об’єктивного економічного закону.
Процесом-причиною цього закону є те, що в умовах існування багатьох господарських суб’єктів, які діють незалежно один від од-
ного, кожен з них прагне реалізувати свій економічний інтерес — одержати дохід (при-
буток) при існуванні різних витрат виробни-
цтва і відмінностей споживної вартості, що створюються.
Цей процес-причина діє в умовах ринкової економіки, яка не може створити єдині для всіх виробників і продавців умови реаліза-
ції, тому що діє закон вартості, і споживачі обирають тільки те, що відповідає їхнім ін-
тересам. Отже, об’єктивно існує суперечність між можливостями виробництва товарів та послуг і можливостями їхньої реалізації.
Таким чином, суперечність, яка виникає в умовах ринкової економіки, вирішується через конкуренцію. Сутність її полягає у прагненні виробника задовольнити власний інтерес. Отже, суперечність долається конку-
ренцією, що є процесом-наслідком відповід-
ного економічного закону. Формами вияву економічного закону конкуренції є боротьба за виживання, одержання місця на ринку, привернення уваги споживачів до своєї про-
дукції. Формами цієї боротьби є удоскона-
лення виробництва завдяки досягненням науково-технічного прогресу, зниженню ви-
трат виробництва й отриманню високої нор-
ми прибутку.
??????????
1. ????? ??????? «??? ??????????????? ??????? ???????» // ??-
??????? ????????? ???? ??????? – 2003. – ? 50. – ??. 472.
2. ??????? ?.?., ??????? ?.?. ?????????? ????? ?????????? ?????: ????????? ??? ????????? ????????? ?????????????? ????? ?????????? ????????. – ????: ?????? ???????, 2006. – 352 ?.
3. ????????? ?.?., ??????? ?.?. ???????????? ?????: ???? ??????: ?????????? ???????? ??? ????????? ??????????? ????? – ?.: ???????, 2007 – 228 ?.
??????????? ?? ????????? ???????? ?????????
14
14
«ВЕЛЕС» №1/2011
№
????????? – ?????????
– ??????? ????????, ????? ????? ?????? ? ?????? ?????????? ?????????? ????? ???????? ? ??????????? ????????? ???? ? ?? ???? ???????? ??????????? ????????? – Керуючись вказівками Президента України В.Ф. Януковича в питаннях під-
вищення професіоналізму співробітників органів державного управління, Луган-
ський інститут Київської Міжрегіональ-
ної Академії управління персоналом на-
дає освітні послуги в отриманні освіти європейського рівня. Луганський інститут МАУП має II-ІV рівень акредитації Міністерства освіти і науки України (Серія АВ № 048032 від 10.04.2006 р.) і по закінченні навчання видає дипломи державного та міжнарод-
ного зразків Київської Міжрегіональної Академії управління персоналом, даючи можливість працювати в країнах ближ-
нього та дальнього зарубіжжя . У Луганському інституті Київської Між-
регіональної Академії управління персо-
налом навчання проводиться на кафедрах «Правознавство», «Економіка та підпри-
ємництво», «Соціально-гуманітарнi дисци-
пліни» і «Фундаментальнi дисципліни». Професорсько-викладацький склад налічує понад сто осіб. З них понад 85 – кандидати і доктори наук. В інститу-
ті працюють відділення магістратури та докторантури Міжнародної кадрової ака-
демії Міжнародного відкритого універси-
тету.
– ?? ?????????? ? ?????? ????????? ??? ????????i ????????????? ??????? ?????????? ??????????? – За сформованими традиціями співро-
бітництва в Луганському інституті МАУП навчалися і навчаються в даний час, отри-
муючи як першу, так і другу вищу осві-
ту, співробітники Служби безпеки Укра-
їни, прокуратури, митниці, управління Міністерства внутрішніх справ України, управління Міністерства надзвичайних ситуацій, Податкової служби, органів Лу-
ганської обласної державної адміністрації та Луганської обласної ради. Багато ви-
пускників зараз працює в цих структурах на керівних посадах і гідно несе службу на благо нашої України. Робота Луганського інституту і його керівництва була відзначена Луганською обласною державною адміністрацією та Луганською обласною радою. Колектив Луганського інституту МАУП неодноразо-
во отримував почесні грамоти та відзнаки Луганської обласної, міської та районних рад, Луганської обласної державної адмі-
ністрації, Луганського обласного управ-
ління освіти і науки, відзначена подякою Президента України В.Ф. Януковича. – ????? ??????? ???????? ??????? ??? ????? ? ????? ????? ?????? ???????? ?????????. ??? ?? ???????? ??? ???????? ????? ??????? ???? ????? ? ?? ????? ????????? ?? ??????? ?????????? – Відповідно до Болонської конвенції 2005 року, до якої приєдналася й Україна, вищим науковим ступенем у системі атес-
тації кадрів вищої кваліфікації є ступінь доктора філософії – Doctor of Philosophy (PHD), що є аналогом наукового ступеня кандидата наук, впровадженого свого часу в Радянському Союзі. У Луганському інституті МАУП із 17 січня 2007 року (наказ № 424-О) діє заочне відділення докторантури за напрямками: економіка, право, державне управління. Невід’ємною частиною підготовки док-
торів філософії відповідного напряму є написання і захист дисертації на засідан-
ні спеціалізованої Вченої ради Міжрегіо-
нальної академії управління персоналом, Міжнародної кадрової академії, Міжна-
родного відкритого університету. ?.?.?????, ?????? ????????? ? ?????? ?????????? ?????????? ?????????? ?? ????????? ???????????? ????????????? ??????? «?????»
15
???????-i???????i???? ???????
15
15
По закінченню навчання та за умови успішного захисту видається диплом док-
тора філософії у відповідній галузі знань.
– ??????? ????????, ???????????? ?? ??????? ???????, ??????? ???????? ?????? «???????? ??????????». – Державне управління – це діяльність органів державної влади та їх посадових осіб щодо практичного втілення виробле-
ного на основі відповідних процедур по-
літичного курсу (public policy). Діяльність з державного управління традиційно про-
тиставляється, з одного боку, політичній діяльності, а з іншого – діяльності з фор-
мування політичного курсу. У теорії державного управління існують три основні підходи до формулювання основ-
них принципів державного управління: – правовий підхід; – політичний підхід; – менеджерський (управлінський) підхід. Згідно iз правовим підходом, ключо-
вими цінностями державного управління є цінності верховенства права, захисту прав громадян. Державний службовець підпорядкований не стільки своєму керів-
ництву, скільки вимогам правової держа-
ви і Конституції України.
Згідно із політичним підходом, осно-
вним завданням державного управління є максимально краще втілення волі народу. Державні службовці повинні бути полі-
тично відповідальними (підзвітними), сприй-
нятливими до поточних інтересів громадян. Згідно із менеджерським підходом, основними цінностями державного управ-
ління повинні бути ефективність, еконо-
мічність і результативність, які формулю-
ються по можливості у вимірній формі. – ?? ???? ???????? ?????????? ???????????? ?? ????????? ?????? – Державне управління – це цілеспря-
мований вплив, необхідний для узгодже-
ної спільної діяльності людей. Управління є складним і універсальним суспільним феноменом. Розвиток суспільства, окре-
мих його сфер неможливий без установ-
лення і реалізації певного набору законів, правил, норм, алгоритму поведінки в ці-
лому і його складових зокрема. Процес впливу на соціум є предметом вивчення науки управління. Філософська наука трактує управлін-
ня як функцію організованих систем, яка забезпечує збереження їх структури, під-
тримання режиму діяльності, реалізацію їхніх програм, досягнення їх мети. Наука розглядає суспільство як цілісну, складну, динамічну, самоврядну систему, розвиток якої підпорядковане об’єктивно діючим законам. Як складна система сус-
пільство, у свою чергу, складається з під-
систем різного роду (класи і нації, про-
фесійні, вікові та інші соціальні групи, трудові колективи, громадські організації тощо) і розвивається під впливом механіз-
мів соціальної регуляції. Так і управління є необхідною функці-
єю суспільного життя. Його мета полягає в організації спільної діяльності людей, їх окремих груп та орга-
нізацій, забезпечення координації та вза-
ємодії між ними, а його суть – у здійсненні керуючого впливу на певні об’єкти. Відпо-
відно, управління є цілеспрямованим, ор-
ганізуючим і регулюючим впливом людей на власну громадську, колективну і групо-
ву життєдіяльність, яка здійснюється як безпосередньо (у формах самоврядування), так і за допомогою спеціально створених структур (держави, громадських об’єднань, партій, спілок, асоціацій тощо).
– ?? ???????? ??????????? ??????? ??? ????? ????? ? ???????? – Давайте ми з вами визначимося, що ру-
брика «Державне управління» – це постій-
на рубрика журналу, в якій ми в повному обсязі будемо цілеспрямовано розповідати нашим читачам і про Конституцію Украї-
ни, і про гілки влади в Україні, і про суть та особливості організаційної структури державного органу, і про основні теорії та школи управління, і про Верховну Раду в державному управлінні. Теми для обгово-
рення будуть подаватися в анонсі кожного номера журналу. А сьогодні я пропоную розглянути питання ПРО ЗАСАДИ ПОБУ-
ДОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, а також розглянути ПОНЯТТЯ І ЗАГАЛЬНІ РИСИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Отже, побудова організаційної структу-
ри державного управління, розміщення і взаємодія його елементів, вертикальні і го-
ризонтальні зв’язки, форма зв’язків фор-
муються під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх об’єктивних та суб’єктивних умов і факторів, а саме: • конституційно визначена форма дер-
жави; • конституційно визначені функції дер-
жави, а також цілі та функції державного управління; I???????i? ???? ???i?? ? ????
16
16
«ВЕЛЕС» №1/2011
№
• демократизм і стиль державного управ-
ління; • державна політика; • стан і розміщення об’єктів управління; • компетентність управлінських кадрів; • інформаційне забезпечення державно-
го управління. Функціональна основа передбачає фор-
мування органів державної влади, присто-
сованих спеціально до виконання конкрет-
них функцій управління. Перевагами цієї основи побудови ор-
ганізаційної структури є: висока компе-
тентність спеціалістів, які відповідають за здійснення конкретних функцій; звільнен-
ня лінійних керівників від вирішення де-
яких спеціальних питань; стандартизація, формалізація і програмування явищ і про-
цесів; виключення дублювання і парале-
лізму у виконанні управлінських функцій; зменшення потреби у фахівцях широкого профілю. – ?? ???????? ?? ????????????? ??????????? – Органи державної влади та органи міс-
цевого самоврядування здійснюють функ-
ції державного управління за допомогою управлінської діяльності. Управлінська діяльність – це сукупність вироблених історичним досвідом, науко-
вим пізнанням і талантом людей навичок, умінь, способів, засобів доцільних вчинків і дій людини у сфері управління. Управлінська діяльність відзначається інтелектуальним характером, який вира-
жається в її спрямованості на вироблення, прийняття і практичну реалізацію управ-
лінських рішень, покликаних змінюва-
ти в бажаному напрямку стан і розвиток суспільних процесів, свідомість, поведін-
ку і діяльність людей. Вона повинна бути здатною відображати соціальну дійсність і все, що відбувається в ній, розкривати наявні в ній ресурси, засоби та резерви, знаходити оптимальні способи її вдоско-
налення та переведення на новий рівень. За своєю сутністю управлінська діяль-
ність є інформаційною. Інформаційний характер управлінської діяльності виявля-
ється в необхідності постійного отримання, осмислення, систематизації, збереження, видачі спеціальної, і перш за все, управ-
лінської інформації. Управлінська діяльність є складним соціально-психологічним явищем із чітко вираженою домінантою свободи. Управлінська діяльність завжди є колек-
тивною, оскільки здійснюється в колективі певного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування і водночас перед-
бачає взаємодію з колективом людей в інших органах за вертикаллю і за горизонталлю. У ній має місце спеціалізація за певними предметами, змістом і видами, яка вимагає кооперації з метою досягнення комплексної реалізації компетенції органу й у цілому функцій державного управління. Рисами державної управлінської діяль-
ності також є юридична спрямованість, чіт-
кість і виразність. Тобто це діяльність, яку відповідні органи державної влади та поса-
дові особи повинні здійснювати, причому так, як потрібно для реалізації компетенції кожного конкретного органу, а в ньому – кожної посади державного службовця. Тому більшість елементів управлінської діяльності не тільки юридично описується, а й «прив’язується» до конкретних органів, закріплюється в їх правовому статусі у ви-
гляді процесуальних норм. Усім основам державного управління можна навчитися. У нашій області тільки в Луганському інституті Київської Міжрегіо-
нальної Академії управління персоналом. – ??????? ????????, ????????, ???? ?????, ?? ???????? ?????? ? ????????? ????????? ?????? ? ???????? ??????? ??? ???? ?????????? – Наприклад, управління держав-
ної служби Головдержслужби України в Луганській області, яке засновано у квітні 2005 року. Основними завданнями цього управління є:
•участь у забезпеченні реалізації дер-
жавної політики у сфері державної служби в Луганській області;
•забезпечення дотримання державними органами вимог законодавства з питань дер-
жавної служби та боротьби з корупцією, а також єдиних вимог щодо професійної від-
повідності кандидатів на зайняття вакант-
ної посади державного службовця;
•участь у проведенні адміністративної реформи;
•координація здійснення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ УПРАВЛІННЯ:
•надання методично-консультативної та практичної допомоги з організаційно-
кадрових питань органам виконавчої влади ????????? – ?????????
17
???????-i???????i???? ???????
17
17
та місцевого самоврядування Луганської області;
•координація здійснення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
• здійснення заходів щодо запобігання корупційним проявам в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
• взаємодія із засобами масової інформа-
ції та громадськістю;
• надання роз’яснень з питань про-
ходження державної служби і служби в ор-
ганах місцевого самоврядування;
• координація роботи магістратури дер-
жавного управління – та інше.
УПРАВЛІННЯ ВІДПОВІДНО ДО ПО-
КЛАДЕНИХ НА НЬОГО ЗАВДАНЬ:
1) вносить у межах своїх повноважень Головдержслужбі пропозиції щодо вдоско-
налення законодавства з питань державної служби і служби в органах місцевого само-
врядування;
2) здійснює контроль за дотриманням ви-
значених законодавством умов реалізації громадянами права на державну службу;
3) дає роз’яснення щодо застосування за-
конодавства з питань державної служби і служби в органах місцевого самоврядуван-
ня та інше. – ??????? ????????, ?? ?????? ??????? ???????????? ?????????? ?? ??????? ???????? ????????? ?????? ? ???????, ? ?? ????? ????? ???????? ?????? ? ?????????? ???????, ??? ? ??????????? ?????? ?? ???? ????????
– Держава у нас з вами одна, то й служ-
ба державі повинна бути одна. Та існують обласні державні управління, які став-
лять перед собою завдання, наголошую, загальнодержавні, але стосовно конкрет-
ної території, як, наприклад, ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШ-
НЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, яке є провідним органом у сфері управління природокорис-
туванням та охороною довкілля в області. Воно здійснює комплексне управління та координацію державної діяльності у сфері охорони довкілля, раціонального викорис-
тання і відтворення природних ресурсів, забезпечення регулювання екологічною, ядерною та радіаційною безпекою. ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ЦЬОГО УПРАВЛІННЯ Є: – забезпечення державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, надра, поверхневі води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і рослинний світ, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечни-
ми хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами), екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, запо-
відної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі; – здійснення управління та регулювання у сферах охорони навколишнього природ-
ного середовища, раціонального викорис-
тання, відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпе-
ки, у сфері поводження з відходами, пес-
тицидами та агрохімікатами, організації, охорони і використання територій і об’єктів природно-заповідного фонду України, фор-
мування, збереження та використання еко-
логічної мережі;
– інформування населення через засоби масової інформації щодо стану навколиш-
нього природного середовища на відповід-
ній території, оперативне оповіщання щодо виникнення надзвичайних екологічних си-
туацій та про хід виконання заходів з їх ліквідації. У 2007 році проведена реорганізація Державного управління охорони навко-
лишнього природного середовища в Лу-
ганській області з метою виділення з Держуправління та створення Державної екологічної інспекції в Луганській облас-
ті Міністерства охорони навколишнього природного середовища. Центральне місце та провідна роль у структурі навчальних закладів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців нале-
жить Національній академії державного управління при Президентові України та її регіональним інститутам. Але нагадую, що підготовка кадрів вищої кваліфікації в га-
лузі менеджменту, державного управління та управління проектами, яка здійснюється Луганським інститутом Київської міжрегі-
ональної академії управління персоналом, має стати вагомим внеском у формування нового кадрового корпусу як для державної служби, так і в галузі підприємницької ді-
яльності.
?????? ??????? ?.?. ?????????, ??????????? ???????????? ??????? «?????»
I???????i? ???? ???i?? ? ????
18
18
«ВЕЛЕС» №1/2011
№
???????? ? ???????????
?.?. ?????, ???????? ?????????? ????, ????????? ??????????? ??????? «?????????-??????????? ??????????» ??????????? ????????? ????
????????????? ???????? ???????????? ???????? ???????? ?? ??????????? ?? ??????-????????????? ???????????
«??????????? ????????????? ???????? ???????»
М
ногие годы система образования была направлена на одновариант-
ный тип мышления: технологическое раз-
витие, технократическое сознание челове-
ка; формальная рациональность. Целью образования был специалист, выполняю-
щий технократический заказ «машинного» развития. Чрезмерное увлечение эффектив-
ностью результатов научно-технического прогресса привело к значительному рас-
ширению инженерного образа мышления. Данный тип мышления сложился и рас-
пространился в значительной мере под воздействием классического естествозна-
ния. Начиная со времен И. Ньютона и до начала ХХ века, успехи науки привели к возникновению претензий естественно-
научного знания на всеобщность. Основ-
ные идеи классического естествознания сводятся к следующему: 1) мир – замкнутая система; 2) все про-
цессы в природе полностью обратимы. Ин-
женерное мышление базируется именно на этих принципах, что отвечает ньютонов-
ской картине мира. Об односторонности ин-
женерного мышления известный психолог В.П. Зинченко писал: «Технократическое мышление – это мировоззрение, существен-
ными чертами которого являются примат средства над целью, цели над смыслом и общечеловеческими интересами, смысла над бытием и реальностями современного мира, техники над человеком». С точки зре-
ния технократического мышления, человек – это обучаемый, программируемый компо-
нент системы, он объект самых разнообраз-
ных манипуляций. В науке ХХ века многими специалиста-
ми отмечен переход к представлениям о мире как открытой системе и к науке, из-
учающей также невоспроизводимые процес-
сы, например школа И. Пригожина. Совре-
менная наука строится на синергетических представлениях о мире. С другой стороны, человечество оказалось перед лицом принци-
пиально новых глобальных проблем, порож-
денных необходимостью восстановления и разумного использования природы. Эти фак-
ты показали, что инженерный тип мышле-
ния устарел. Для осмысления современных проблем развития человечества необходимо выработать другой тип мышления. Возни-
кает проблема, как готовить специалистов, обладающих не только инженерным, но и экологическим мышлением. Новое научное понимание мира включает отношение Чело-
века к Природе, процессы взаимодействия естественно – научных и гуманитарных зна-
ний, тенденции интеграции различных кар-
тин мира. Экологическое мышление – это система взглядов на мир, отражающих про-
блемы взаимодействия Человечества и При-
роды в аспекте их гармонизации и опти-
мизации. Экологический тип мышления особенно ярко отразился в новых научных и социально-философских концепциях ХХ века: «Ноосферное учение» В.И. Вернадско-
го, «Мировоззрение Холизма» Е. Нордланд, «Благоговенье перед жизнью» А. Увейцера, «Биогеосистемная экология» И.В. Стебае-
ва, «Экология человека» В.П. Казначеева, «Этика осознания» Р. Хиггинса, «Десять больших идей экологии» В.Джекобсона, экологическая педагогика и психология.
?????????
??????????
19
???????-i???????i???? ???????
19
19
Современная экология становится частью глобального мышления, превращается из специальной области в междисциплинар-
ную. Экологическое понимание мира фор-
мируется на пересечении и взаимодействии нескольких рядов научных дисциплин: от химии и термодинамики, от биологии и ге-
нетики до истории культуры и философии, психологии и социологии. Теоретическим базисом экологического образования, по признанию международного научного со-
общества, является учение В.И. Вернадско-
го о биосфере и ноосфере. В.И. Вернадский синтезировал в новой научно–философско-
методологической концепции эволюции Природы и Человека три картины мира фи-
зическую, естественно-научную и социогу-
манитарную. Этот принцип построения на-
учной парадигмы обеспечивает достижение сразу двух образовательных целей: формиро-
вание специальных научных знаний и созда-
ние целостного представления об эволюции глобальной системы Человек-Природа. Экологическое образование должно стать неотъемлемой составной частью содержания среднего, специального и высшего образо-
вания. В принятых решениях международ-
ных конгрессов по проблемам окружающей среды отмечено, что именно экологическое образование является главным средством конструктивного преобразования и совер-
шенствования сознания современного чело-
века. Формирование экологического мыш-
ления и экологического сознания – главная задача гуманизации и гуманитаризации со-
временного образования и просвещения.
Новая междисциплинарная область зна-
ний – экологическая психология – нача-
ла формироваться в отечественной науке в 90-х годах ХХ века. Предметом экологиче-
ской психологии является специфический вид общественного сознания – экологиче-
ское сознание. Этот термин появился в тру-
дах новосибирских ученых-обществоведов А.Н. Кочергина, А.А. Чечулина, Ю.Г. Маркова в конце 80-х годов; в середи-
не 90-х годов вышли работы С.Д. Дерябо и В.А Ясвина, в которых представлены пси-
хологические аспекты экологического со-
знания. Конкретно под экологическим со-
знанием большинство авторов понимает систему взглядов (естественно-научных, фи-
лософских, социально-психологических, пе-
дагогических, эстетических, нравственных, юридических, культурно-исторических) на проблемы взаимодействия Человечества и Природы в целом (биосферы). Проблемы психологии, как междисциплинарной об-
ласти знаний, выстраиваются на пересече-
нии многочисленных направлений научной и социально-психологической мысли, исто-
рической психологии в общей экологии; эт-
нопсихологии, экологии и истории мировой культуры в целом; психологии окружаю-
щей среды и экологии человека, медицин-
ской психологии и физиологии; истории искусства, теории ценностей и социальной экологии; эстетических концепций приро-
ды и психологии развития; истории фило-
софской мысли и истории науки, истории естествознания, в особенности.
Экологическая психология изучает фе-
номен экологического сознания в трех основных аспектах: социогенез, онтогенез, функционалгенез. Следует подчеркнуть, что экологическое сознание включает целую палитру интеллектуально-эмоциональных аспектов синтетического понимания мира: отражение, созерцание, познание, отноше-
ние, оценка, рефлексия, мышление, чувства, переживание, поведение. Экологическое со-
знание включает научное мировоззрение, религиозное миропонимание, рефлексив-
ное отношение к миру природы, эстетиче-
ское восприятие ландшафтов и пейзажей, научные картины мира. Таким образом, психологический аспект сознания гораздо шире, многограннее, богаче его социально-
философских аспектов. Это первая мето-
дологическая особенность экологической психологии как новой междисциплинарной области знаний. Вторая особенность – при-
рода рассматривается не как окружающая среда, а как мир Природы, как целостный живой организм, как совокупность при-
родных объектов, взятых в их многообра-
зии, единстве и уникальности. Третья ме-
тодологическая особенность экологической психологии – субъектное восприятие мира Природы, восприятие природных феноме-
нов как живых субъектов. Четвертая осо-
бенность экологической психологии – в ней используется понятийный аппарат психоло-
гии личности, психологии развития, соци-
альной психологии, исторической психоло-
гии, возрастной психологии, медицинской и педагогической психологии.
Идея природы – это важнейший регуля-
тивный принцип, задающий исходные ме-
тодологические и онтологические концепту-
альные модели, которым ученые следуют в своих поисках. Эти регулятивные принци-
пы играют роль социально-психологической и философско-теоретической стратегии, во-
площающейся в научно–исследовательских программах. Природа в широком смысле – это все сущее, весь мир в многообразии его форм и качеств. Природа в более узком смысле – это объект исследований, объект естествознания и предмет художественно-
го изображения. Основными характеристи-
ками природы как всеобщего универсума ????????????? ???????? ????????
20
20
«ВЕЛЕС» №1/2011
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№1
№1
1
1
1
№1
№1
№1
1
1
1
1
1
1
№
№
№
№
№
№
№
№1
№
1
№
№
№1
1
№
№
№
№1
1
1
1
№
№
№
1
1
1
1
№
№
1
1
1
№
1
1
1
1
1
№
№
1
1
1
№
№
1
№
№
№
1
№
№
1
/2
/2
/2
/2
/2
2
2
/2
/2
/2
/2
/2
/2
/
/2
2
/
/2
/
/
/
/2
2
/2
/2
/2
/2
/
/
/2
/2
/2
2
2
/2
/
2
/2
/2
/2
2
/
01
0
0
0
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
1
01
0
1
1
1
1
1
0
1
01
0
1
01
01
01
1
01
0
0
01
01
01
01
01
01
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
я в л я ют с я у н и в е р с а л ь н о с т ь, з а к о н о с о о б р а з -
н о с т ь, р а з в и т и е, с а мо о р г а н и з а ц и я, с а мо д о -
с т а т о ч н о с т ь. Од н о й и з г л а в н ых т е н д е н ц и й с о в р е ме н н о г о э т а п а в з а и мо д е й с т в и я ч е л о -
в е ч е с т в а и п р и р о д ы в ыс т у п а е т п е р е х о д о т и д е и а б с о л ют н о г о г о с п о д с т в а н а д п р и р о д о й к и д е е о т н о ше н и я о б ще с т в а и п р и р о д ы к а к п а р т н е р о в, с о и з ме р и мых п о с в о е му п о т е н -
ц и а л у. Пе р в ым т е о р е т и ч е с к и м в ыр а же н и е м э т о й п о з и ц и и я в и л а с ь с о з д а н н а я В.И. Ве р -
н а д с к и м к о н ц е п ц и я н о о с фе р ы.
В с о в р е ме н н о м е с т е с т в о з н а н и и п р о и с х о -
д и т п е р е х о д к и з у ч е н и ю с л о жн ых с и с т е м. В с в я з и с н о в ыми р а д и к а л ь н ыми п р е о б р а з о в а -
н и я ми в е с т е с т в о з н а н и и ХХ в е к а в о з н и к а е т п р о б л е ма фо р ми р о в а н и я н о в о г о т и п а с о з н а -
н и я и н о в о г о ми р о в о з з р е н и я, о т р а жа юще г о к а к с о в р е ме н н о е з н а н и е о п р и р о д е, т а к и р е а л ь н ые жи з н е н н ые с п о с о б н о с т и л юд е й. В к н и г е « По р я д о к и з х а о с а » И. Пр и г о жи н и И. Ст е н г е р с с о в е р ше н н о с п р а в е д л и в о о т ме -
т и л и: « На ше в и д е н и е п р и р о д ы п р е т е р п е в а е т р а д и к а л ь н ые и з ме н е н и я в с т о р о н у мн о же -
с т в е н н о с т и, т е мп о р а л ь н о с т и и с л о жн о с т и ». На т у р а л и с т и ч е с к о е – э т о с п е ц и фи ч е с к о е ми р о в о з з р е н и е е с т е с т в о и с п ыт а т е л я, п о р о ж-
д а е мо е н е п о с р е д с т в е н н ым к о н т а к т о м с п р и -
р о д о й, о с н о в а н н о е н а п о ч т е н и и к Пр и р о д е, н а б л а г о г о в е й н о м о т н о ше н и и к н е й, н а л юб -
в и к п р и р о д е. Бл а г о г о в е н и е п е р е д ми р о м Пр и р о д ы, с о г л а с н о н а т у р а л и с т и ч е с к о му ми р о в о с п р и я т и ю – э т о жи з н е н н о е в а жн е й -
ше е о щу ще н и е, п р о н и з ыв а юще е жи з н ь и н а у ч н у ю д е я т е л ь н о с т ь е с т е с т в о и с п ыт а т е л я. Фи л о с о фы с в я з ыв а ют э т о т фе н о ме н с о з н а -
н и я с в о з р о жд е н и е м н а т у р фи л о с о фс к о г о т и п а мышл е н и я. Но, т е м н е ме н е е, с т о ч к и з р е н и я э к о л о г и ч е с к о й п с и х о л о г и и, н а т у р а -
л и с т и ч е с к о е с о з н а н и е – э т о о д и н и з в и д о в э к о л о г и ч е с к о г о т и п а с о з н а н и я: о н в к л юч а -
е т п с и х о л о г и ч е с к и й н а с т р о й л и ч н о с т и, ма -
н е р у ч у в с т в о в а т ь и д у ма т ь, мн о г о г р а н н о е о с мыс л е н и е п р о б л е мы в з а и мо д е й с т в и я Че -
л о в е ч е с т в а и Пр и р о д ы. « Э т о н е о б х о д и ма я к о мп о н е н т а ми р о о щу ще н и я, о т р а жа юща я у с т р о й с т в о д у ши, с о п р и ч а с т н о й п р и р о д е, в к л юч а юще й о щу ще н и е ч е л о в е к о м с е б я к а к жи в о г о с у ще с т в а в р я д а д р у г и х с у ще с т в, а т а к же в р я д у д р у г и х е с т е с т в е н н ых т е л Вс е -
л е н н о й. Пу т ь к Ко с мо с у п р е о д о л е н ч е л о в е -
к о м, в о с п р и н и ма ющи м с е б я к а к п р и р о д н о е с у ще с т в о ».
Ли ч н о с т н ый у р о в е н ь я в л я е т с я ц е н т -
р а л ь н ым в т в о р ч е с к о м п р о ц е с с е мышл е н и я, т а к к а к и ме н н о о н о б е с п е ч и в а е т т а к и е в а ж-
н ые х а р а к т е р и с т и к и, к а к с и с т е мн о с т ь, ц е -
л о с т н о с т ь, к о н с т р у к т и в н о с т ь. Име н н о з д е с ь о б н а р у жи в а е т с я с п е ц и фи к а и н д и в и д у а л ь н о -
ч е л о в е ч е с к о г о п о д х о д а к р е ше н и ю и н т е л -
л е к т у а л ь н ых з а д а ч; з д е с ь о с у ще с т в л я е т с я п р о я в л е н и е л и ч н о г о о т н о ше н и я к р е ша е мо й п р о б л е ме, а т а к же п р о я в л я е т с я в о з д е й с т в и е в с е г о п р е жн е г о о п ыт а н а в ыб о р р е ше н и я. На л и ч н о с т н о м у р о в н е п р о и с х о д и т ь в ых о д з а г р а н и ц ы к о н к р е т н о й с и т у а ц и и, о б у с л о в -
л е н н о й р е ша е мо й з а д а ч е й. Бо л е е т о г о, « …
л и ч н о с т н ый у р о в е н ь д в и же н и я мыс л и ( п о о п и с ыв а е мо й мо д е л и ) – э н е р г е т и ч е с к и й и с -
т о ч н и к, с т и му л я т о р п р о ц е с с а мышл е н и я в ц е л о м, в н е м к а жд а я к о н к р е т н а я ц е л ь н а -
х о д и т с в о е о б о с н о в а н и е и ме с т о в ц е л о с т н о й жи з н е д е я т е л ь н о с т и ».
Экологическое мышление представляет Э к о л о г и ч е с к о е мышл е н и е п р е д с т а в л я е т собой один из сложных типов мыслитель-
с о б о й о д и н и з с л о жн ых т и п о в мыс л и т е л ь -
ной деятельности, так как оно предполагает н о й д е я т е л ь н о с т и, т а к к а к о н о п р е д п о л а г а е т такое отношение к природе, когда она вос-
т а к о е о т н о ше н и е к п р и р о д е, к о г д а о н а в о с -
принимается не только как среда обитания п р и н и ма е т с я н е т о л ь к о к а к с р е д а о б и т а н и я человека, но как единая самоорганизующа-
ч е л о в е к а, н о к а к е д и н а я с а мо о р г а н и з у юща -
яся целостно-живая Великая Система Мира. я с я ц е л о с т н о - жи в а я Ве л и к а я Си с т е ма Ми р а. Осознание человеком себя как личности в Ос о з н а н и е ч е л о в е к о м с е б я к а к л и ч н о с т и в глобальной системе Природы и всего Космо-
г л о б а л ь н о й с и с т е ме Пр и р о д ы и в с е г о Ко с мо -
са – это целостная система различных ме-
с а – э т о ц е л о с т н а я с и с т е ма р а з л и ч н ых ме -
ханизмов рефлексивного мышления. Совре-
ханизмов рефлексивного мышления. Совре-
менную экологию определяют как живую менную экологию определяют как живую матрицу нового сознания и новой культу-
матрицу нового сознания и новой культу-
ры, как осознание (рефлексию) нашей при-
ры, как осознание (рефлексию) нашей при-
надлежности к Природе и как осмысление надлежности к Природе и как осмысление присутствия самой Природы в глубине че-
присутствия самой Природы в глубине че-
ловеческого существа, являющегося одно-
ловеческого существа, являющегося одно-
временно и частью, и действующим лицом временно и частью, и действующим лицом в глобальной системе Природы. в глобальной системе Природы. Восприятие природы как единого живого Восприятие природы как единого живого организма предполагает множество меха-
организма предполагает множество меха-
низмов субъективно-личностного рефлек-
низмов субъективно-личностного рефлек-
сивного мышления. Можно утверждать, что сивного мышления. Можно утверждать, что экологическое мышление – это внепарадиг-
экологическое мышление – это внепарадиг-
мальная мировоззренческая рефлексия, на-
мальная мировоззренческая рефлексия, на-
правленная на осмысление научной картины правленная на осмысление научной картины мира, проблемы коэволюции человечества и мира, проблемы коэволюции человечества и природы, на выбор новых ценностных ори-
природы, на выбор новых ценностных ори-
ентаций личности, на формирование прак-
ентаций личности, на формирование прак-
тической экологически целесообразной дея-
тической экологически целесообразной дея-
тельности человека.
тельности человека.
Представляет большой интерес описать Представляет большой интерес описать научные открытия В.И. Вернадского с помо-
научные открытия В.И. Вернадского с помо-
щью структурных моделей рефлексии. Он, щью структурных моделей рефлексии. Он, по существу, сравнивал различные модели по существу, сравнивал различные модели мышления, сопоставлял различные карти-
мышления, сопоставлял различные карти-
ны мира, интегрировал несколько научных ны мира, интегрировал несколько научных проблем в одну и получал совершенно новые проблем в одну и получал совершенно новые результаты: новые общенаучные понятия, результаты: новые общенаучные понятия, новые научные дисциплины, синтетические новые научные дисциплины, синтетические картины мироздания, новые типы мыш-
картины мироздания, новые типы мыш-
ления. Так, в предисловии к работе «Жи-
ления. Так, в предисловии к работе «Жи-
вое вещество», он писал о необходимости вое вещество», он писал о необходимости и важности синтеза двух научных картин и важности синтеза двух научных картин мира – физической и натуралистической мира – физической и натуралистической (естественно-научной). Здесь выделяется и (естественно-научной). Здесь выделяется и фиксируется внепарадигмальная мировоз-
фиксируется внепарадигмальная мировоз-
зренческая рефлексия. В «Размышлениях зренческая рефлексия. В «Размышлениях натуралиста» В.И. Вернадский подчеркнул натуралиста» В.И. Вернадский подчеркнул необходимость включения гуманитарной кар-
необходимость включения гуманитарной кар-
???????? ? ???????????
21
???????-i???????i???? ???????
21
21
??
??
?
?
??
??
??
??
??
??
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
??
??
?
??
??
??
??
?
??
??
?
??
?
??
??
??
?
??
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
??
?
??
?
?
?
?
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
??
??
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
??
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
??
?
?
?
??
?
??
?
?
??
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?-
?-
?-
?-
?
?
?-
?
?
?-
?-
?-
-
?
?
?
?-
?
-
-
?
?
?
?-
-
?
?
?-
?
?
?-
?-
?-
?-
?-
-
-
?
?-
-
?-
-
-
?
?
?-
-
-
?
?
-
-
-
?
?
?
?
?
?
?
?
i?
i?
i?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
i?
?
?
?
?
?
i
i?
?
i?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
i
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
i
i
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
??
??
??
??
?
?
?
?
?
??
??
?
?
?
?
?
?
i
i i i i
i
?
?
??
??
??
??
?
?
?
?
??
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
??
??
??
??
?
?
??
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?
??
??
??
?
?
?
?
??
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
тины мира в общенаучную. Можно сказать, тины мира в общенаучную. Можно сказать, что создание биосферно-неосферного учения что создание биосферно-неосферного учения осуществлялось с помощью таких структур-
осуществлялось с помощью таких структур-
ных моделей рефлексии, как синтетическая, ных моделей рефлексии, как синтетическая, историко-научная, методологическая, ин-
историко-научная, методологическая, ин-
террогативная, глобально-космологическая, террогативная, глобально-космологическая, предметная, метапредметная, философско-
предметная, метапредметная, философско-
мировоззренческая. Будучи преподавателем мировоззренческая. Будучи преподавателем минералогии в Московском университете, минералогии в Московском университете, В.И. Вернадский решил перестроить свой В.И. Вернадский решил перестроить свой предмет путем переформулировки основ-
предмет путем переформулировки основ-
ных его задач и поставил совершенно но-
ных его задач и поставил совершенно но-
вую учебную цель и задачу – показать роль вую учебную цель и задачу – показать роль Человека в генезисе минералов. Такой за-
Человека в генезисе минералов. Такой за-
дачи никто прежде из авторов учебников дачи никто прежде из авторов учебников по описательной минералогии не ставил. В по описательной минералогии не ставил. В результате осуществления нового методоло-
результате осуществления нового методоло-
гического подхода к интерпретации предме-
гического подхода к интерпретации предме-
та минералогии В.И.Вернадский пришел к та минералогии В.И.Вернадский пришел к созданию ряда новых естественно-научных созданию ряда новых естественно-научных дисциплин: генетической минералогии (из-
дисциплин: генетической минералогии (из-
учение истории минералов и кристаллов в учение истории минералов и кристаллов в земной коре); геохимии (изучение истории земной коре); геохимии (изучение истории атомов в земной коре); биогеохимии (изу-
атомов в земной коре); биогеохимии (изу-
чение роли живых организмов в процес-
чение роли живых организмов в процес-
сах миграции химических элементов зем-
сах миграции химических элементов зем-
ной коры). С точки зрения рефлексивной ной коры). С точки зрения рефлексивной психологии можно сказать, что в процессе психологии можно сказать, что в процессе научного творчества были использованы научного творчества были использованы различные структурные модели рефлек-
различные структурные модели рефлек-
сии: предметная, метапредметная, логико-
сии: предметная, метапредметная, логико-
эволюционная, естественно-историческая, эволюционная, естественно-историческая, интегрирующая, интеррогативная, внепара-
интегрирующая, интеррогативная, внепара-
дигмальная, мировоззренческая и другие, а дигмальная, мировоззренческая и другие, а также их комбинации.
также их комбинации.
В.И. Вернадский писал в своих трудах, В.И. Вернадский писал в своих трудах, что в ходе создания концепции ноосферы что в ходе создания концепции ноосферы имели большое значение, в основном, три имели большое значение, в основном, три исторических процесса развития научных исторических процесса развития научных знаний:
знаний:
• развитие математики за 6000 лет • развитие математики за 6000 лет (логико-семиотическая рефлексия, анали-
(логико-семиотическая рефлексия, анали-
тическая и синтетическая рефлексия);
тическая и синтетическая рефлексия);
• создание научного аппарата системы • создание научного аппарата системы природы и системы мысли из многочислен-
природы и системы мысли из многочислен-
ных систематизированных научных фактов ных систематизированных научных фактов (методологическая, интеррогативная реф-
(методологическая, интеррогативная реф-
лексия);
лексия);
• научное представление о положении • научное представление о положении Человека в Космосе (мировоззренческая Человека в Космосе (мировоззренческая внепарадигмальная рефлексия).
внепарадигмальная рефлексия).
Эти конкретные примеры механизмов Эти конкретные примеры механизмов рефлексивного мышления служат стимулом рефлексивного мышления служат стимулом для развития способностей к творческому для развития способностей к творческому мышлению. Практические задания могут мышлению. Практические задания могут быть такими: быть такими: а) изобразите картину мира с позиций а) изобразите картину мира с позиций экологического сознания;
экологического сознания;
б) постройте систему экологических цен-
б) постройте систему экологических цен-
ностей по аналогии с общей системой соци-
ностей по аналогии с общей системой соци-
альных ценностей и т.д. альных ценностей и т.д. Конкретные зада
Конкретные задания способствуют разви-
тию экологически ориентированного типа мышления, культивированию рефлексии как одного из главных компонентов творче-
ского мышления.
Исследование проблемы социогенеза эко-
логического сознания позволяет выявить, с одной стороны, культурно-исторические источники современного экологическо-
го сознания; с другой стороны – выяснить психолого-педагогические особенности фор-
мирования экологического сознания в ми-
ровой культуре. В этом плане развитие эко-
логического сознания характеризуется по трем параметрам: – психологическая противопоставлен-
ность или включенность (человек господ-
ствует над природой или он – ее составная часть);
– «объектное-субъектное» восприятие природы (природа воспринимается или как объект воздействия, или как субъект взаи-
модействия);
– «прагматический-непрагматический» характер взаимодействия (природа – мате-
риальная ценность; или же она служит для удовлетворения духовных потребностей).
Экологические проблемы в их теоретиче-
ском и практическом аспектах выстраивают-
ся в основном вокруг концепции взаимодей-
ствия Человечества и Природы. Своеобразие той или иной культуры в концентрирован-
ном виде проявляется через доминирующее в ней представление о Человеке и его ме-
сте в обществе и в целом в окружающем его мире.
Из всех видов экологического знания исторически и семантически раньше дру-
гих зародилась экология человека. Тип мышления в направлении «география человека – экология человека – социо-
логия» сформировался в трудах А. Кон-
та в 1873 г. Под названием «Биология человека» это научное направление раз-
вивалось в работах И.И. Мечникова, на-
пример, его «Этюды о природе человека» (1903 г.). Именно биологи, а конкретно Э. Геккель, определяют экологию как об-
щую науку об отношениях организмов к окружающей среде (1866 г.). Социальная экология зародилась в работах А. Кон-
та, развитых Д. Миллем и Г. Спесером, как раздел биологической экологии, ис-
следующий общественных животных. В рамках биологической экологии совре-
менные исследователи выделяют: физио-
логическую экологию (экологию особей); популяционную экологию, экологию со-
обществ (биоценозов); экологию биогео-
ценозов (учение об экосистемах), био-
сферологию. Самостоятельно существует ????????????? ???????? ????????
???????-i???????i???? ???????
???????-i???????i???? ???????
22
22
«ВЕЛЕС» №1/2011
№
глобальная экология – учение о законо-
мерностях развития экосферы Земли как планеты, взаимодействующей с космо-
сом. Д.С. Лихачев ввел термин «эколо-
гия культуры» для обозначения научной дисциплины, исследующей культурную среду обитания человека (вещественно-
культурные и духовные ценности), зако-
номерности ее функционирования и воз-
действия на людей.
Потребность общества в новом каче-
стве образования – это мощный фактор, который побуждает к изменению самих основ понимания взаимосвязи образова-
ния и развития. Главная ценность новой системы об-
разования – человек как личность. Что-
бы преодолеть однобокость развития личности, необходимо вводить междис-
циплинарный подход в образование. Экологическая психология как новая междициплинарная область знаний и самостоятельная научная дисциплина является эффективным средством обу-
чения, воспитания и развития личности студентов технических университетов. В курсе экологической психологии студен-
ты знакомятся с рядом актуальных про-
блем современной науки, исследованием которых занимаются многие ученые. На-
ука, понятая как проблема, подчеркивал М.К. Мамардашвили, только и может на-
зываться наукой. Феномен экологическо-
го сознания – это проблема настоящего и будущего научного поиска. Что такое экологическое сознание и как его соз-
дать или воспитать? Как совершенство-
вать наше сознание? Как содействовать расцвету новой жизни на Земле? Сегодня эти проблемы волнуют всех.
????????????? ???????? ????????
23
???????-i???????i???? ???????
23
2
2
2
2
2
23
23
23
23
23
23
3
3
23
23
3
2
23
23
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
23
3
23
3
3
2
3
2
2
3
2
3
3
3
3
23
23
23
23
23
23
23
2
23
3
2
23
23
23
23
23
3
23
23
2
23
23
23
3
3
3
3
23
23
3
2
23
23
2
2
23
2
2
3
2
23
3
2
2
2
23
23
23
23
23
2
23
2
23
3
23
23
23
23
3
3
3
23
2
3
23
2
3
3
3
23
2
2
23
23
3
3
Е
кологічні проблеми посідають зна-
чне місце у структурі соціально-
економічного та політичного життя Украї-
ни. Це зумовлено низкою негативних змін, що відбулись у навколишньому середовищi внаслідок людської життєдіяльності про-
тягом останніх десятиріч. До таких змін відносять забруднення довкілля промис-
ловими відходами та радіонуклідами, парниковий ефект, появу озонових плям, виснаження природних ресурсів, зник-
нення окремих видів тварин та рослин, збiльшення хвороб внаслідок несприятли-
вої екологічної ситуації, випадків виник-
нення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Усе це людство називає глобальними екологічними про-
блемами. Характер взаємодії суспільства з навколишнім середовищем свідчить не тільки про рівень індустріального розви-
тку суспільства, а й про культурний розви-
ток, соціально-економічний стан та рівень громадянських свобод. Обговорення нової міжнародної угоди про скорочення викидів парникових газів замість Кіотського прото-
колу, термін дії якого закінчується в 2012 року, проходило на 15-й конференції сто-
рін Рамкової конвенції ООН, яка відбулася в Стокгольмі у грудні 2009 року й не набу-
ла позитивних результатів.
Глобальною проблемою людства є потеп-
ління. Науковці стверджують, що вики-
ди, причиною яких є спалювання палива, є головною причиною зміни клімату. Вче-
ні довели, що необхідно утримати світове потепління в межах двох градусів, інакше людству загрожують катастрофи – урагани, засуха, повені.
Для цього необхідно скоротити викиди парникових газів до 2020 року на 25-40%, а до 2050 року – на 50%. Ведуться пере-
говори щодо скорочення обсягу викидів та надання допомоги країнам, які розви-
ваються, для боротьби зі зміною клімату. Країни, які розвиваються, у тому числі й Україна, звинувачують у глобальному потеплінні індустріально розвинені країни і вважають, що саме вони повинні усувати негативні наслідки. Громадськість у світі стурбована глобальним потеплінням, 64 % опитаних вважають це серйозною пробле-
мою. Водночас, стурбованість небезпекою кліматичних змін знизилась у США, Ки-
таї, які найбільше забруднюють довкілля. До 2012 року викиди газів, якi викликають ?.?. ????????, ???????? ???????????? ????, ????????? ????????? ? ????? ?? ????????
??????????? ????????? ???? ????????? ?????????? ???????? ????????? ?????????? ???????? ???????, ????? ?????????
???????, ????? ?????????
???????? ? ???????????
24
24
«ВЕЛЕС» №1/2011
№
небезпечне потепління клімату на планеті, мають скоротитися на 5% від рівня 1990 р. За даними Міністерства охорони навко-
лишнього середовища, Україна не має на-
разі серйозних викидів в атмосферу, але не через захист довкілля, а через недостатньо розвинуту індустрію. Українські екологи наполягають, що питання клімату – це не тільки питання охорони навколишнього середовища, а й проблема збалансування розвитку промисловості, стабільного спів-
відношення економіки, соціальної сфери та екології. Україні заважає позиція ки-
тайської та американської сторін, які ма-
ють спроби уникнути значного скорочення викидів парникових газів на відміну від інших учасників Кіотського протоколу. В Україні з’явилась можливість реалізувати механізм торгівлі квотами, передбачених протоколом на викиди. Квота на викиди парникових газів Україною становить 922 млн. тонн, реальний рівень викидів – 50% від наданого, тобто зараз Україна може продати 420 млн. тонн викидів вуглекисло-
го газу, а у разі скорочення загальної кво-
ти на 20 % – це буде становити 200 млн. тон. За час дії Кіотського протоколу Укра-
їна змогла продати квоту на викид парни-
кових газів один раз: 30 млн. тонн еквіва-
ленту вуглекислого газу і за це отримала 585 млн. доларів.
У 2009 році було продано квоту на 600 млн. доларів, основними покупцями стали компанії Японії. Гроші, які надхдять від продаж квот можна витратити на модерніза-
цію промисловості, впровадження екологіч-
но чистих, енергозберігаючих технологій, що сприятиме підйому вітчизнянї економіки.
Українські вчені працюють над проекта-
ми скорочення викидів парникових газів, але потрібна суттєва зміна світорозуміння та екологічної культури населення. У най-
більш забруднених районах країни – схід-
ному та центральному, стурбованість еколо-
гічними проблемами, на жаль, залишається відносно низькою.
Отже, реалізація освітніх екологічних програм, проектів, підтримка державних органів влади можуть забезпечити залу-
чення більш широких кіл громадськості до розв’язання екологічних проблем та підви-
щення рівня екологічної свідомості грома-
дян. Це стане наступним кроком у побудовi демократичного суспільства та забезпеченнi його гармонійної взаємодії з навколишнім середовищем. ????????i ??????i??i ???????? ???????
25
???????-i???????i???? ???????
25
25
???????? ????????????? ???????
К
азачество – явление интересное, но весьма сложное. Им занимались не-
мало, но невыясненного все же оставалось в нем до последнего времени очень много.
Слово «казак» – тюркское слово, издав-
на жившее в устах кочевых народов на-
ших степей, известное уже в половецком словаре. В 1303 году к понятию «сторож», «воин» – вполне приложимо было в этом значении к порубежному населению, этой передовой страже Украины. Вместе с воинственностью и выносли-
востью порубежная жизнь развивала лич-
ность, чувство свободы. Слово «казак» – ассоциировалось в со-
знании крестьянина со свободой и неза-
висимостью от помещика. Хозяйствен-
ное освоение Запорожской Сечи казаками теснейшим образом связано с появлением здесь Сечи, сыгравшей впоследствии ве-
личайшую роль в освободительной борьбе украинского народа.
Продвижение феодалов к низовьям Днепра в первые десятилетия ХVI в. слу-
жило грозным предостережением для укра-
инского казачества. Литовские и польские паны стали предпринимать все более ре-
шительные попытки овладеть запорож-
скими землями и превратить в своих под-
данных живущих там казаков. Уже были захвачены пять первых, днепровских, по-
рогов черкасскими староствами. Каневское и Черкасское староства стали служить как бы плацдармом для феодалов в деле осу-
ществления их намерений. В 30-х годах ХVI в. управление обоими староствами получил князь Михаил Александрович Вишневецкий. Род князей Вишневецких принадлежал к числу крупнейших земле-
владельцев Литвы. При М. Вишневецком наступление литовских феодалов на запо-
рожские территории усилилось. С отряда-
ми из шляхты и казаков-служебников он несколько раз вторгался на эти террито-
рии. Запорожцы (казаки, жившие за поро-
гами), успешно отбивали все эти попытки. В 1540 г. Вишневецкий хотел выманить казаков из Запорожья и обратился к ним с королевской грамотой, которая призывала казаков добровольно вернуться в староства. Запорожцы не ответили на обращение. Наоборот, численность запорожских каза-
ков в связи со все усиливавшимся угнете-
нием народных масс и бегством крестьян и мещан непрерывно увеличивалась. Над запорожцами постоянно нависала другая страшная угроза: быть застигнутыми вра-
сплох татарами и захваченными в плен.
Казаки совершали ответные нападения на татар и турок. Опасность, подстерегав-
шая казаков с двух сторон, заставляла их с самого начала заботиться об устройстве укреплений в районе уходов (за днепровскими порога-
ми). В зимнее время казаки воз-
вращались из низовьев в украин-
ские поселения. Но о свободном возвращении казаков в старо-
ства можно говорить лишь по отношению к периоду, предшествовавшему вос-
станию 1536 г. в Черкас-
сах и Каневе. После этого восстания усилились ре-
прессии, и казаки, жившие за порогами, не могли сво-
бодно показываться на волости. Такое положе-
ние вынуждало казаков заботиться об обороне. В районе уходов поя-
вились «городцы», ?.?. ?????, ????????? ????? ???-?????????? ?????? ????????????? ???????????? ??????????? «???????? ??????????????? ??????? ???????», ????????? ??????????, ??????????? ????????? ?????????? ????????? ????
?? ??????? ??????????? ??????????
?? ??????? ??????????? ??????????
26
26
«ВЕЛЕС» №1/2011
№
???????? ????????????? ???????
то есть деревянные укрепления, сечи. Та-
кие городки строились казаками в местах, которые литовские власти считали госу-
дарственной территорией, так и вне ее, за порогами.
К 40-м годам ХVІ века у казаков за по-
рогами уже существовала определенно сло-
жившаяся организация, представленная «Кошем». Казаки, оставшиеся на Коше, составляли его гарнизон, располагавший пушками, лодками. Основание казаками Коша за порогами следует считать, как об-
разование Запорожской Сечи. Это произо-
шло в процессе длительной борьбы казаков против польских и литовских феодалов с одной стороны, татарских и турецких за-
хватчиков – с другой. Эта борьба, как и создание самого сообщества запорожских казаков, продолжалась не одно десятиле-
тие. Только сплочение в одну общину – «то-
вариство» с Кошем, центральным органом управления, могло обеспечить казакам не-
обходимые условия для существования за Днепровскими порогами, превратить их в грозную для врагов силу.
Место образования Запорожской Сечи – остров Томаковка (к югу от острова Хор-
тица). Документальные данные о Запо-
рожской Сечи датированы 1659 годом. По количеству и порядку запорожских сечей много спорных вопросов. Их насчитыва-
лось около десятка. Все запорожские сечи существовали не в одно и то же время, а сменялись одна другой. Не все сечи в доку-
ментальных данных называют запорожски-
ми. Но достоверно то, что остров Хортица и Томаковка являются первыми централь-
ными поселениями Запорожского казачества. На з в а ние ка з а цко й столицы – «Сича, Сичь, Сеча, Сечь», без сомне-
ния, про-
изошло от слова «сек-
ти», «вы-
секать», в смысле ру-
бить. Слу-
чалось, что выбранное место для обустрой-
ства Сечи нужно было укреплять искус-
ственно: для этой цели вырубывали где-
нибудь вблизи намеченного для Сечи места толстые деревья, заостряли их сверху, осмаливали снизу и, подобно частоколу, вколачивали вокруг какого-нибудь острова или мыса, в форме правильной подковы. В этом случае казацкая столица могла по-
лучить название «Сечь» и потому, что об-
ставлялась вокруг высеченными в лесу де-
ревьями. В переносном смысле слова Сечь была столицей всего запорожского казаче-
ства, центром деятельности и управления всеми войсковыми делами, резиденцией всех главных старшин, стоявших во главе низового казачества.
Рядом со словом «сечь» ставилось слово «кош». Это слово заимствовано извне: оно взято у татар, как слова – «казак», «ата-
ман», «асаул», «чауш», «чабан». Что озна-
чало слово кош? На этот счет существует несколько объяснений. Ученый Хартахай замечает, что «Для удобства исполнения пастушеских обязанностей татары часто прибегали к союзам. Во главе союза являл-
ся человек, у которого было собственное стадо, он был хорошим распорядителем. С таким человеком все охотно вступают в союз. Десять соединенных стад составля-
ют одно свободное, под общим названием кхош. Весь кхош разделялся на малые стада в тысячу и менее овец. При каждом стаде находилось по три человека – чаба-
ны. Главное управление всеми отдельны-
ми стадами сосредотачивалось в коше. Там живет начальник союза и верховный пра-
витель коша.
Запорожец Н.Л. Корж объясняет слово «кош» иначе: кочуя зиму и лето по степи, запорожские казаки для защиты пасту-
хов от холодных ветров и дурной погоды употребляли коши: коши эти были напо-
добие палаток. Профессор Григорьев так говорит: «Кош означает всякое временное помещение в пустом месте или на дороге: отдельную кибитку, несколько кибиток вместе и целый лагерь... Поэтому кошем называлась, по заимствованию от татар, и главная квартира Запорожского войска, состоявшего из людей неоседлых, готовых всегда переноситься с места на место».
Возможно и такое объяснение: у татар есть слово «кыш» – зима. От этого слова есть производное слово «кышлак» – вре-
менное для зимы поселение. Запорожцы могли от этих слов придумать себе слово 26
26
«ВЕЛЕС» №1/2011
27
???????-i???????i???? ???????
27
27
?? ??????? ???????????? ????????
«кош» в смысле постоянного помещения для войска.
Слова «сечь» и «кош» запорожцы употреб-
ляли, или не различая, или различая одно от другого: обыкновенно под словом «сечь» подразумевалась постоянная столица, по-
стоянное ядро казаков, постоянный центр всего казачества, и притом у себя дома; тог-
да как слово «кош» чаще всего подразуме-
валось в смысле правительства, иногда в смысле временного места для пребывания казаков, военного лагеря, ставки.
Иногда слова «кош» и «сечь» употре-
блялись одно вместо другого с одинаковым обозначением постоянного местопребыва-
ния запорожских казаков.
Разница жизни сечевых и зимовных ка-
заков в том, что в Сечи жили холостые ка-
заки, а в зимовниках – женатые. Сечевые казаки по своей жизни и по чистоте нравов считали себя мальтийскими кавалерами, и оттого на Сечь не допускали женщин, будь-то мать, сестра или посторонняя жен-
щина. Этот обычай безженства соблюдался строго. Запрещение ввода женщин на Сечь распространялось не только на запорож-
цев, но и на посторонних лиц, постоянно или временно проживавших в казацкой столице.
Обычай безженности запорожских ка-
заков может быть объяснен их военным положением. Постоянно занятый войной, постоянно в погоне за врагом, постоянно подвергаясь случайностям, запорожец не мог и думать о мирной семейной жизни. Бессемейную жизнь запорожских казаков обуславливал и сам строй их воинского по-
рядка: «товариство» требовало от каждого казака выше личного блага ставить благо общества; в силу этого военная добыча ка-
заков делилась между всеми членами «то-
вариства» поровну, недвижимое имущество казаков составляло собственность всего во-
йска. Чтобы сполна выполнить долг казац-
кой жизни, нужно было отказаться от всех семейных обязательств, так как, по еван-
гельскому слову, только «не оженившийся печется о Господе, оженившийся о жене».|
Жизнь запорожских казаков – аске-
тизм, до которого они дошли опытом, а не заимствовали извне: «лицарю – лицарська честь: йому треба воювати, а не біля жінки пропадати».
Для облегчения трудности своей одино-
кой доли, чтобы иметь если не спутниц, то спутников жизни, казаки часто прибегали у себя к так называемому побратимству. Сечевой казак чувствовал потребность кого-то любить, но любить женщину он не мог, нужно было «прихилятися» до тако-
го же «сіромахи», как и он сам. С другой стороны, сечевой казак, который или сам нападал, или от других ждал нападения, нуждался в верном друге и неразлучном сотоварище, который мог бы вовремя по-
дать ему руку помощи или устранить не-
предвиденную опасность. Нуждаясь в этом отношении, друг в друге, два каза-
ка, совсем чужие друг другу, приходили к мнению «побрататься» между собой с целью заботиться, освобождать и даже жертвовать жизнью друг за друга, если в том будет необходимость. Для того чтобы дружба имела законную силу между по-
братимами, они отправлялись в церковь и в присутствии священника давали «заве-
щательное слово», делали собственноруч-
ные значки на завещательном слове, слу-
шали молитву, дарили друг другу кресты и иконы, троекратно целовались и выхо-
дили из церкви словно родные братья до конца своей жизни. Таким образом, на сечи жили исклю-
чительно неженатые казаки, называвшие себя, в отличии от женатых, лыцарями и товарищами. Часть из них размещалась по куреням, на самой сечи, а часть вне ее, по собственным домам. Часть из них питалась войсковым столом, часть собственным, но в общем, жизнь тех и других была одина-
ковой.
Как же проходила обыденная повседнев-
ная жизнь запорожских казаков на сечи? Казаки поднимались на ноги с восходом солнца, сразу же умывались холодной ключевой водой, затем молились богу и по-
сле молитвы садились за стол к горячему завтраку. После завтрака до обеда казаки проводили время по-разному: кто объезжал коня, кто осматривал оружие, кто упраж-
нялся в стрельбе, кто чинил платье, а кто просто лежал на боку, курил, рассказывал о собственных подвигах на войне, слушал рассказы других и излагал планы новых походов. В 12 часов, по звуку котла, в ко-
торый ударял «кухарь», каждый казак спе-
шил в свой курень к обеду. Войдя в курень, казаки находили кушанья уже налитыми в «ваганки», или небольшие деревянные ко-
рыта, а рядом – разные напитки. Прежде чем сесть за «сырно», товарищи станови-
лись в ряд друг подле друга, крестились на 28
28
«ВЕЛЕС» №1/2011
№
иконы, читали молитву о насущном хлебе и потом уже рассаживались вдоль стола на узких скамьях, предоставляя место в переднем углу, под образами, около лам-
падки и карнавки, непременно куренному атаману. Отобедав, казаки вставали, кре-
стились на иконы, благодарили атамана, потом куренного «кухаря»: «Спасибі, бра-
тику, що ти нагодував козаків».
Время от обеда до ужина проводилось в тех же занятиях. Вечером казаки вновь собирались в курене; здесь они ужинали, после ужина одни молились богу и ложи-
лись спать, другие собирались в группы и по-своему веселились: играли на кобзах, скрипках, ваганах, лирах, басах, цимба-
лах и тут же танцевали. Третьи просто пели песни без музыки; четвертые заби-
рались в курени, садились в них по углам и играли в карты, в кости, причем став-
кою были не только деньги, но и добыча, и пленные татары.
В дни больших праздников – Рождества Христова и св. Пасхи – запорожские ка-
заки в течение целой недели ходили с по-
здравлениями к кошевому, судье, писарю и асаулу, приносили им подарки, угоща-
лись у них разными напитками и во вре-
мя угощений стреляли из пушек. Особенно торжественно встречали запорожцы день 6-го января каждого нового года. В этот день все казаки с раннего утра собирались на площади перед церковью и стояли здесь рядами по куреням без шапок до оконча-
ния божьей службы; все были одеты в луч-
шие платья, вооружены лучшим оружием; над каждым куренем развевались особые раскрашенные знамена, которые держали хорунжие, сидя на прекрасно убранных лошадях. По окончании литургии из церк-
ви выходил настоятель с крестом в руке, за ним попарно шли иеромонахи с евангелия-
ми, иконами, все в дорогом облачении; за духовенством стройно, рядами, с развива-
ющимися хоругвами и тяжелыми пушка-
ми двигались казаки; за казаками – масса простого народа, все вместе выстраивались на середине Днепра, возле иордани. Тут все становились рядами и слушали служ-
бу. Когда архимандрит в первый раз по-
гружал крест в воду, то казаки в один вы-
стрел залпом ударяли так громко и сильно, что от того удара земля стонала, а зрители покрывались дымом. Дым расходился, на-
стоятель погружал еще два раза крест в воду, а казаки вновь стреляли на этот раз столько, сколько кому угодно было.
В обыкновенные праздники запорожские казаки иногда развлекали себя кулачными боями. В этих боях они нередко ожесто-
чались до того, что наносили друг другу страшные увечья и даже убивали.
Большие веселья бывали у казаков после возвращения из военных походов. Гоголь писал: «Сечь умела только пить да из ру-
жей палить». Сечевые казаки имели такую вольность, что никаких работ не исполня-
ли, но всегда гуляли и пили, и так до конца свою жизнь проводили. Сечевой казак не хлебороб и не торгаш; из-за беспрерывной войны, он не мог заниматься торговлей, считал низким для себя делом, оттого сло-
во «крамарь» у него было даже бранным словом, обидным для «лыцарской» чести... При таком воззрении на честь сечевому ка-
заку оставалось одно – война, а в мирное время – веселье да широкий разгул, по по-
словице «воля та відвага aбo мед п’є, або кандали тре». После походов казаки в те-
чение нескольких дней ходили по улицам, «тешились непрестанными ароматными и мушкетными громами, весело гуляли и подпивали», водили за собой огромную тол-
пу музыкантов и сечевых певчих – школя-
ров, везде рассказывали о своих военных подвигах и удачах, неустанно танцевали и в танцах выкидывали всевозможные фигу-
ры. Всякого, кто бы ни ехал и кто бы ни шел, гулявшие казака приглашали в свою компанию, угощали.
Пропив деньги, добычу, набрав и в долг всякой всячины, казаки под конец прибе-
гали и к другим средствам, чтобы продлить свое веселье, ибо «не на те козак п’є, що є, а на те, що буде». У казаков было право грабить имущество шинкарей или мясни-
ков, слишком повышавших цены на свои товары против установленной войском нормы. Они собирались в числе около ста человек, набрасывались на имущество ви-
новных и все забирали себе, продолжая пить и гулять. Однако запорожцы не за-
бывались до того, чтобы ставить пьян-
ство и разгул в достоинство приличному казаку, и особенно состоявшей на службе старшине.
В общем, домашняя жизнь сечевых ка-
заков была слишком проста и скромна. «В запорожской черни снискание богатства нимало не уважалось: почитая нужды свои в одном токмо – воинском и промышлен-
ном орудиях, не знали они роскоши ни в ???????? ????????????? ???????
29
???????-i???????i???? ???????
29
29
платье, ни в украшении, ни же в самой пище, которую хозяин и хлопец имел всегда одну и всегда почти одинаковую». «Запорожц
i
, – по казацкой пословице, – як малі діти: дай багато – все з’їдять, дай мало – довольні будуть». Они считали, что только тот, кто победил в себе свои излиш-
ние потребности, в состоянии победить и неприятеля.
Жизнь казаков – зимовчаков складыва-
лась иначе. Они жили в степи по зимовни-
кам. Зимовниками назывались небольшие хутора, при которых «жители имели скот и проживали с ним всегда, а при некото-
рых и рыбную ловлю содержали»; в каж-
дом зимовнике полагалось две-три хаты людского жилья и разные хозяйственные постройки для домоводства. Зимовники разбросаны были большею частью по бере-
гам рек, по островам, балкам, оврагам и байракам; в них жили или семейные запо-
рожцы, или люди, зашедшие из Украины, Литвы и Польши, или холостые, оставив-
шие свою сечевую службу. Официально зи-
мовные козаки назывались сиднями, или гнездюками, в насмешку – баболюбами и гречко-сиями, то есть подданное сословие собственно сечевых казаков. Гнездюки призывались на войну только в исключи-
тельных случаях, по особому выстрелу из пушки на сечи или по зову особых гонцов от кошевого атамана. Несмотря на то, что были женаты, они обязаны были нести воинскую службу беспрекословно, имели у себя ружье, копье и «прочую казачью збрую». Кроме воинской службы, они призывались для караулов и кордонов, для починки на Сечи куреней, возведения артиллерийских и других казацких стро-
ений. Главною обязанностью гнездюков было кормить сечевых казаков. Это были запорожские домоводы. Они обрабатыва-
ли землю, разводили лошадей, рогатый скот и овец, заготовляли сено, устраивали пасеки, собирали мед, охотились, занима-
лись ловлей рыбы и раков, вели мелкую торговлю, промышляли солью.
При постоянном общении сечевых каза-
ков с казаками-зимовчаками между теми и другими выработались особого рода услов-
ные пароли, термины и приемы. Сечевые казаки, приезжавшие в зимовник, не сле-
зая с коней, должны были, прежде всего, три раза прокричать: «Пугу! Пугу! Пугу!». Хозяин, услышав крик, отвечал два раза: «Пугу! Пугу!». Приехавшие на этот дву-
кратный ответ снова кричали: «Козак з лугу!». Хозяин через окно спрашивал: «А з якого лугу – чи з Великого, чи з Малого? Як з Великого, йди до кругу!» Убедившись, что это сечевые казаки, хозяин зимовника кричал им: «В’яжіте коней до ясел та про-
симо до господи!». Гостей встречали хозяй-
ские хлопцы. Гости входили в сени, клали там на кабице свои ратища, в хате прежде всего молились на образа, потом кланя-
лись хозяину и говорили: «Отамане, това-
риство, ваші голови!». Хозяин, отвечая на поклон поклоном, говорил: «Ваші голови, ваші голови». Затем угощал приехавших. Погуляв весело и довольно несколько дней, гости благодарили хозяина за угощение словами: «Спасибі тобі, батьку, за хліб-
сіль! Пора уже по куреням роз’їжджаться до домівки; просимо, батьку, і до нас, коли ласка!». А хозяин отвечал: «Прощайте, пани-молодці, та вибачайте: чим багаті, тим і раді! Просимо не погніваться». После этого сечевики уезжали от зимовника.
Намного проще была жизнь казаков по бурдюгам. Бурдюги, от татарского слова «бурдюг» – означает вывороченную цели-
ком шкуру животного, просмоленную и употребляемую как сосуд для жидкости, у запорожских казаков назывались оди-
ночные, без всяких построек, землянки, ?? ??????? ???????????? ????????
30
30
«ВЕЛЕС» №1/2011
№
кое-где разбросанные по безлюдной и глу-
хой степи запорожских вольностей. В них жили совершенно одинокие казаки, ис-
кавшие полнейшего уединения и от бур-
ной сечевой, и от тяжелой семейной ху-
торской жизни. Бурдюги делались просто: в выкопанной в земле яме ставились че-
тыре стены из плетня, вокруг стен «нагор-
талась» земля, сверху делалась крыша, а все это вместе снаружи обмазывалось гли-
ной и кизяком, обставлялось кураем. В стенах оставлялись отверстия для неболь-
ших круглых окошечек. Внутри бурдюга не было печки, дымохода. Печку заменял мечет, на котором хлеб пекли, да «каби-
ця», на которой пищу варили. Обстановки не было никакой, кроме скамей, оружия, образов. Бурдюги не замыкались, всегда и для всех были открыты. Когда хозяин бурдюга уходил куда-нибудь в степь, то он не замыкал его, а еще клал на столе про-
дукты для еды. Любой человек заходил в бурдюг, варил там себе обед, ел, пил, от-
дыхал. Если гость не успевал увидеться с хозяином бурдюга, то делал маленький крестик из дерева, ставил его посреди бур-
дюга, чтоб хозяин знал, что у него был захожий человек, да пошел себе с богом, куда ему надо.
Проводя молодые годы своей жизни в кругу сечевых казаков среди пирушек и разгула, а более того еще и в жестокой, упорной борьбе с неприятелями различ-
ных вер и народностей, запорожец под старость, видя и чувствуя себя уже более не способным ни к войне, ни к разгуль-
ной жизни, нередко уходил «у ченьці» – монахи какого-нибудь монастыря (Са-
марского, Мотронинского, Межигорско-
го, Афонского). Там, в монастыре, и там заканчивал последние дни своей жизни. Большей частью уходил запорожец из Сечи внезапно и без огласки. Но иногда этот уход делался торжественно, на виду у всех, и сопровождался весельем и гран-
диозной попойкой. Это называлось «про-
щанием казака со светом». В этом случае старый запорожец наряжался в дорогое платье и шел с компанией в путь. По пути ели, пили за счет старого запорож-
ца, танцевали. Подходя к воротам мона-
стыря, он стучал:
– Кто такой?
– Запорожец!
– Чего ради?
– Спасаться!
Скрывшись за стеною монастыря, казак снимал дорогое платье, надевал грубую власяницу и приступал к тяжелому, но давно желанному спасению.
Не все престарелые казаки оканчивали свою жизнь в монастырях. Большинство умирало там, где жило. Если казак уми-
рал на сечи, то его хоронили на особо отве-
денном при каждой сечи кладбище. Если он умирал в зимовнике или бурдюге, его хоронили где-нибудь на склоне глубокой балки, у устья реки, вблизи живописно-
го озера; нередко над могилой насыпали большой курган «для памяти знатного че-
ловека». Умерших хоронили в полном ка-
зацком убранстве: жупане, «каптане», са-
пьянах, шапке и при оружии, в сосновых и вербовых гробах; в гроб ставили иногда фляжку с «горілкою», клали «череп’яну люльку». Над могилой возводили камен-
ный крест; на кресте делали надпись и выставляли белый флаг, в знак безукориз-
ненной чистоты умершего казака.
Большей частью запорожцы погибали в боях, на море или на суше. Если товари-
щам удавалось, то они наскоро выкапыва-
ли могилу саблями и хоронили погибшего. Еще хуже было тем казакам, которые ухо-
дя из турецкой неволи, попадали в дикую безводную пустыню. Томились голодом, мучительной жаждою и умирали.
Возникновение Запорожской сечи имело большое историческое значение. Своей ге-
роической борьбой запорожское казачество оказывало большое влияние на народные массы Украины, поддерживая у них дух протеста против угнетателей и вдохнов-
ляя на борьбу с феодально-
крепостническим строем, с чу-
же з е м н ым гнетом. Тут н а х о д и л и убежище и поддержку выс т упа вшие против соци-
ального и националь-
ного гнета. К. Маркс подчер-
кивал, что с образовани-
ем Запорожской Сечи «дух казачества разлился по всей Украине».
???????? ????????????? ???????
31
???????-i???????i???? ???????
31
31
?.?. ?????????, ??????????? ????????-
????????????????? ??????? ????????? ?????????????? ???????, ???????-?????????, ????????, ???????? ???, ???????? ??????????? ????????? ????
??????????? ??????????? ??????????? «???????? ??????????? «???????? ????????????? ??????? ???????»
????????????? ??????? ???????»
91055 ?. ????????, ??????. ?. ?????????, 71, ???????/???? (0642) 93-11-47, ?-mail: lfmayp@gts.lg.ua
– ????????? ????? ???????? ???????? ??? ????????? ???????, ? ???????? ???? ???????? ????????? ????? ????????????, ????????? ?? ????????? ??? ?????? ????????? ??????. ????? ?????????, ?? ??????????? ????????-????????????????? ??????? ????????? ?????????????? ???????, ?????????, ???? ?????, ????? ??????? ??? ?????????? ??????????? «??? ???????»
– Південно-Східний округ Всеукраїн-
ської громадської організації «Козацька Територіальна Оборона України» (зареє-
стровано Міністерством юстиції України 14.10.2002 р.) є прикладом козацької ор-
??????????i ?????????? ????
? i ? i? ?
?
?
?????????? ?????? ?????????? ?????? ?? ???’?????? ????????
?? ???’?????? ????????
32
32
«ВЕЛЕС» №1/2011
№
???????? ????????????? ???????
ганізації, яка працює на території Луган-
ської області
До Південно-східного оперативного округу Козацької Територіальної Оборо-
ни України, створеного за територіальним принципом, входять Луганська, Запорізь-
ка та Донецька області.
Керуючись Указом Президента України «Про заходи з підтримки розвитку Україн-
ського козацтва» та спираючись на чинні нормативно-правові акти нашої держави, Південно-східний округ Всеукраїнської громадської організації «КТО України» бачить своїм завданням реальне виконан-
ня «Програми відродження і розвитку козацтва» та вважає за мету своєї роботи взаємодію з органами влади, структурами МВС, СБУ, МНС України, Збройних Сил та козацькими осередками щодо запобі-
гання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, сприяння під-
тримки громадського порядку та захис-
ту населення і території від небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф.
Як командуючий округу, я є заступ-
ником голови ради козацьких товариств при голові Луганської обласної держав-
ної адміністрації та координую роботу ко-
зацтва по Луганській області. Козацтво округу вже котрий рік плідно співпра-
цює з Луганською обласною державною адміністрацією та Луганською міською та обласною радами. Бере участь в об-
ласних заходах та самостійно проводить заходи, спрямовані на відродження коза-
цтва i
зміцнення державності. Займаєть-
ся вихованням підростаючого поколін-
ня, вважаючи це турботою за майбутнє нашої держави.
Робота округу проводиться згідно із затвердженим планом, який розробле-
но та затверджено за умовами декла-
рації, підписаної Президентом України Віктором Януковичем з козацькими організаціями країни. Уже стало тра-
дицією щороку проводити заходи ко-
зацького спрямування, такі як посвята в козаки, козацькі змагання, конкур-
си «Красуня-козачка», «Козацьке братство», спортивно-розважальні ко-
зацькі заходи та благодійні заходи до релігійних свят, проведення науково-
практичних конференцій, Дня Перемо-
ги тощо. Заходи, які нами проводять-
ся, сприяють популяризації козацьких традицій як серед молоді, так і дорос-
лого населення. – ????? ?????????, ?????????? ???????? ???? ???? ???? ??????? ? 1998 ????, ?????? ???? ? ????????? ????? ????? га
ні
за
ці
ї яка працює на територ
ії
Л
уган
ВЕЛЕС
№1/2011
1 ?????? 2010 ????? ????????????? 1 ?????? 2010 ????? ????????????? ?? ???????????? ??? ??????? ?????
?? ???????????? ??? ??????? ?????
? ??????????? ????????? ???? ? 2010 ???? ?????????? ???? ? ??????????? ????????? ???? ? 2010 ???? ?????????? ???? ???????? – ?????????? ??????? ? ???????? ???????? ????? ?????? ????????? ???????? – ?????????? ??????? ? ???????? ???????? ????? ?????? ????????? ?? ?????????? ????, ?????i? ????????-???????? ?????? ?????????????? ?? ?????????? ????, ?????i? ????????-???????? ?????? ?????????????? ??????????? ??????????? «???????? ????????????? ??????? ???????» ?? ??????????? ??????????? «???????? ????????????? ??????? ???????» ?? ??????? ???????? ?????????? ??????? «?????????????» ??????? ???????? ?????????? ??????? «?????????????» 33
???????-i???????i???? ???????
33
33
????? ????? ?????????. ??? ??????? ?????? ????????? ??? ?????????
– Одним із важливих свят є святку-
вання Покрови Пресвятої Богородиці–
Дня Українського козацтва, яке відзна-
чається 14 жовтня щороку.
У 2010 році проведено декілька за-
ходів, спрямованих на підтвердження структури козацтва як прикладу консо-
лідації громадських організацій і струк-
тур влади, серед них:
13 березня 2010 р. вперше в Украї-
ні проведено шаховий турнір «Козаць-
кий кубок-2010», 19 лютого 2011 року відбувся вже другий шаховий турнір «Козацький кубок-2011» та «Кубок гу-
бернатора i
голови обласної ради Луган-
ської області».
30 березня 2010 р. проведено зма-
гання з кульової стрільби серед сило-
вих структур Луганської області та ко-
зацьких підрозділів Південно–Східного округу Козацької Територіальної Оборо-
ни України. У змаганні взяли участь 12 команд з міст Алчевська, Перевальська, Краснодона, Лисичанська, Кіровська, Стаханова, селища Веселеньке та міста Луганська, а також команди від МЧС, Луганської обласної прокуратури, СБУ та МВС. Перемогу серед команд учас-
ників отримала команда Луганської об-
ласної прокуратури. До Великодня щороку ми організо-
вуємо охорону церков області у містах дислокації козацьких підрозділів Тери-
торіальної Оборони України.
Щороку в Луганську проводяться ак-
ції на захист навколишнього середови-
ща та здорового способу життя в рамках святкування Дня молоді. 19 грудня 2010 року було проведено благодійну акцію з відвідуванням дитя-
чого будинку № 1 міста Луганська пред-
ставниками козацтва Луганщини.
– ????? ?????????, ?? ???? ???????? ??????? ??????????????? ????????????, ???????? ????????? ??????????? ???????. – Наші студенти мають можливість пройти військову підготовку за програ-
мою офіцерів запасу на військовій ка-
федрі. Зважаючи на історико-географічну обумовленість Луганщини, як краю де зароджувалися, розвивалися та укорі-
нювалися козацькі моральні, духовні та етичні цінності, військово-патріотичні традиції козацтва, багате історичне минуле, Луганський інститут МАУП формує у себе центр національно-
патріотичного виховання та укра-
їнського козацтва. Керівництвом нашо-
го інституту розроблений проект дого-
вору про співробітництво із широким загалом населення міста Луганська та Луганської області, метою цього дого-
вору є сприяння відродженню козацтва, його звичаїв, традицій, підвищенню патріотизму, моральному вихованню громади. Метою нашої діяльності є від-
родження козацтва, впровадження еле-
ментів української культури і козаць-
ких традицій у навчально-виховний процес і прагнення залучати до цієї роботи навчальні заклади Луганської області, укладаючи угоди про співро-
бітництво з ними. – ?????
i
?????? ???????, ????????? ???????????? ??????? ???????? ??????, ?? ?????????? ? ???????????????????, ???????????? ? ??????????? ??????????. ?? ??? ????? ??????????. ?? ?? ????? ?????? ?????????: «? ???? ?????? ?????? ? ?????? ??? ???? ????????? ?? ????????? ?? ?????????? ? ???’? ?? ?????? ???? ???? ?????? ???? ?? ????? ??????? ????? ? ?????? ?????, ????????».
– На нашу думку, причини невихо-
ваності, безкультур’я значної частини молоді полягають у тому, що в останнє десятиліття педагогіка ще не оволоділа системою методів формування в дітей, підлітків і юнаків гуманістичних ціннос-
тей, цілей життя, ідеалів. Потужний по-
тенціал української національної системи виховання ще не реалізується повною мі-
рою. Вивчаючи педагогіку, історію педа-
гогіки і працюючи у школах, ми перекона-
??????????i ?????????? ????
минуле Луганський інститут МАУП
?????-?????????? ?????? ?????-?????????? ?????? ? ?.????????. ??????????? ? ?.????????. ??????????? ???????? ?????????? ????? ???????? ?????????? ????? ????????? ???????? ?? ?????????? ????????? ???????? ?? ?????????? ?.?.????????? ??? 24.01.1919 ?. ?.?.????????? ??? 24.01.1919 ?. 34
34
«ВЕЛЕС» №1/2011
№
???????? ????????????? ???????
лися, що національна система виховання ще чітко не вироблена. У ній ще чимало «білих плям», «пустот» та стереотипів, а також підходів, залишених у спадок по-
передніми десятиріччями. Відчуваючи і переживаючи велику матеріальну скру-
ту, частина педагогів не бачить чітких перспектив, «світла в кінці тунелю». Зна-
чній частині вчителів зовсім невідомі ідеї, праці, науково-методичні розробки кла-
сиків української педагогіки С. Русової, Г. Ващенка, І. Огієнка, С. Сірополка та інш
их
.
Частина вчителів, вихователів, керів-
ників шкіл забула чи не враховує, що в роботі з дітьми і молоддю чільне міс-
це мають займати, з одного боку, ви-
сокі громадянські мотиви, цілі, ідеали, а з другого – романтика й символіка, героїка й оптимізм. Психологи, філо-
софи здавна стверджують, що підлітки і юнаки прагнуть мати високі взірці служіння рідному народу, національно-
демократичній державі, а через них – і всьому людству. Всіх молодих вабить подвижництво, героїзм, шляхетні пори-
ви серця і душі, високі ідеали боротьби за гідність i
честь кожної людини, за волю і свободу кожного народу, нації.
Історичні факти ще глибше нас пе-
реконали в тому, що саме козацько-
лицарські традиції мають у собі всі необхідні умови, фактори, засоби, які забезпечують високоефективне вихо-
вання підростаючих поколінь. Звісно, героїка, лицарський дух козацтва на-
дихає кожну чесну людину на добрі, великі справи. Запорізька Січ є вічним символом свободи України. Дітей, під-
літків і юнаків захоплюють героїчні образи звитяжних лицарів рідного на-
роду П. Сагайдачного, Б. Хмельниць-
кого, І. Виговського та ін. Безперерв-
на національно-визвольна боротьба козацтва із чужоземними гнобителями ось уже півтисячоліття сприяє пробу-
дженню патріотизму, формуванню ви-
соких якостей характеру, світогляду громадянина, віданного інтересам свого народу.
Діти ніби оживають, одухотворяють-
ся, коли збагачуються новими знання-
ми щодо виникнення українського ко-
зацтва, заснування Запорізької Січі, дізнаються про військову доблесть, ви-
соку бойову майстерність і героїзм, гли-
боку духовність козацьких гетьманів, кошових отаманів, рядових козаків.
Козацько-лицарські цінності – у гене-
тичній пам’яті народу. Тому діти праг-
нуть глибоко вивчати історію, куль-
туру, духовність козаків, брати з них приклад.
Вважаємо, що виховання дітей на козацько-лицарських традиціях має стати одним із пріоритетних напрямків виховної діяльності вчителів, батьків, колективів шкіл. Тому ми вивчаємо дер-
жавні документи, зокрема Укази Пре-
зидента України Л.Д. Кучми про розви-
ток Українського козацтва і виховання підростаючих поколінь на козацько-
лицарських традиціях.
– ??????, ?? ????? ?????????? ???????? ??????????. ??? ???? ????????????? ??? ????????? ???????????
– Перед кожним педагогічним ко-
лективом, який дійде до рішення щодо перебудови виховної системи школи, постане безліч питань і проблем. Від-
повіді на них частково дасть педрада «Психолого-педагогічні аспекти впро-
вадження елементів козацької педагогі-
ки у виховну роботу школи», на основі якої потрібно визначити концептуальні принципи виховної системи на засадах народної педагогіки. Етнопедагогіч-
лися що національна система виховання
на національно визвольна боротьба
?????????? ?????? ?? ???’?????? ????????. ??????? ????????
?????????? ?????? ?? ???’?????? ????????. ??????? ????????
35
???????-i???????i???? ???????
35
35
ний підхід у створенні виховної систе-
ми відображений у таких педагогічних принципах виховної діяльності, як на-
родність, природовідповідність, забез-
печення єдності, наступності і спадко-
вості поколінь, культуровідповідність, демократизм, родинно-громадянсько-
шкільна гармонія, систематичність педагогічного впливу, утвердження життєвого оптимізму. Цілі і завдання виховної системи досягаються насампе-
ред через глибоке і всебічне оволодіння учнями змісту освіти, яка втілює в собі національні і загальнолюдські цінності й реалізується такими основними за-
собами, як рідна мова, історія, укра-
їнознавство, національний фольклор, національне мистецтво, народний ка-
лендар, національні звичаї, традиції й обряди. Важливим засобом формування осо-
бистості є шкільне самоврядування. Його виховні можливості багатопланові, адже воно є школою громадянського ви-
ховання учнів і розвитку їхньої націо-
нальної активності та створює умови для самореалізації і розвитку формування особистості.
– ? ????????? ?????????? ? ?????? «???????? ??????????»…
– «Козацька республіка» має свою структуру, яка ґрунтується на враху-
ванні вікових особливостей членів ор-
ганізації.
Членам дитячих, юнацьких та моло-
діжних козацьких організацій на уро-
чистій посвяті надаються козацькі зван-
ня залежно від віку:
– до 10-ти років (1-3-й клас) – коза-
чата;
– 10-14 років (5-8-й клас) – джури;
– 14-18 років (9-11-й клас) – молоді козаки.
Загальне керівництво діяльністю «Козацької республіки» здійснює ко-
зацька рада і рада порадниць. Їх фор-
мують із числа молодих козаків 10-х класів терміном на один рік. Восени на загальних зборах обирають ради моло-
дих козаків у куренях. На зборах по-
передня рада звітує про свою роботу за рік і передає повноваження новообраній старшині. Учні-одинадцятикласники залишаються екс-членами козацької ради і деякий час продовжують відві-
дувати збори.
Хотілося б навести приклад обряду посвячення в джури. Під звуки козаць-
кого маршу вноситься козацький пра-
пор. Прапороносець із прапором стає біля отамана. Отаман зачитує наказ про прийняття до лав козацтва нових джур. Осавул зачитує заповіді джури (слухачі за ним повторюють) і запитує, чи згодні майбутні джури їх виконува-
ти. Потім джури стають на праве ко-
ліно, осавул читає присягу, вихован-
ці за ним її повторюють. Отаман або полковник обходить ряди вихованців і кожному по черзі кладе на ліве пле-
че шаблю, булаву чи інший символ козацької влади. Вихованці по черзі підходять цілувати козацький прапор, уклоняються старшині й повертаються на своє місце. Після посвячення ота-
ман звертається до всіх i
з промовою, зауважуючи, що козацьке товариство поповнилось новими членами, які бу-
дуть жити за козацькими законами і працювати на користь рідної держави. Дуже емоційний, святковий і відпові-
дальний обряд. Погляньмо, що ж то за ?
i
?
i?
?
?
?
13 ??????? 2010 ?. ?????? ?? ??????? 13 ??????? 2010 ?. ?????? ?? ??????? ????????? ??????? ?????? ????????? ??????? ?????? «????????? ????? 2010»
«????????? ????? 2010»
??????????i ?????????? ????
Загальне керівництво діяльністю
???? ?? ???’??? ????? ?????????? ???? ?? ???’??? ????? ?????????? ????????? ?????? ???????? ????
????????? ?????? ???????? ????
36
36
«ВЕЛЕС» №1/2011
№
ОСНОВНІ ЗАПОВІДІ ДЖУРИ:
1. ???? ???????.
2. ?????? ????? ????.
3. ????? ???? ? ?????? ????? ??????.
4. ??????? ????? ???????? ? ???????????.
5. ????? ???????, ????? ???? ???.
6. ???? ???????, ??????, ??????.
7. ??????? ??? ??????, ???? ????????.
8. ?????? ??????? ???????? ?? ???????.
9. ???????? ???’???? ????????.
10. ???????? ????????? ???????? ???????.
11. ?????? ???? ??????’?, ???????? ??????? ? ??????????????.
12. ?????? ???? ???????? ? ????.
13. ????? ??? ????? ???????? ?????.
14. ?????? ????????? ????????.
15. ??? ??????? ?????????.
16. ???? ??????, ??????, ??????????? ? ??????.
17. ?????? ?? ?????? ???????.
18. ???????? ????????? ? ?????.
19. ??????? ???????, ?????? ?? ?????.
20. ???? ?????? ????????? ?????? ???????.
21. ??????? ?????? ????? ??????.
22. ???? ?????? ??????????.
23. ???????? ??????? ???????. А після вивчення цих заповідей козак приймає присягу, яка до речі дається один раз на все життя.
«????????? ??????? ?????? ????? ???-
??? ?????????? ?? ?????????, ??????? ???????? ?????????? ????? ? ???? ??-
???, ???? ??????? ?? ????????????!
???????? ?? ???????? ? ?????????-
??? ???????? ?????? ??????, ?????? ?? ???????? ????????, ??????? ??????? ???????????? ???????????.
????????, ?? ? ???? ?????????? ???? ????? ??????? ???????, ?????????? ???????? ???????, ????????? ?????-
?? ?????? ???????, ???? ?? ???????-
?? ?? ?????? ???????? ?? ????? ????-
??? ?????».
Члени козацької ради займають посади, які мають історичну відповідність щодо ко-
зацького війська XVII-XVIII ст. згідно із циркуляром українського козацтва. Проте обов’язки членів козацької ради мають су-
часне спрямування.
Наприклад:
ОТАМАН – виборний або призначений ва-
тажок, який здійснює загальне керівництво козацьким товариством дитячої чи юнацької організації.
ПИСАР – головний розпорядник, адміні-
стратор і координатор діяльності організації, веде канцелярію і разом з отаманом здійснює заходи статутної діяльності товариства.
СУДДЯ – особа, яка очолює суд козаць-
кої честі. Розглядає спірні питання, негідні вчинки джур, козаків, неправильні дії за-
гонів і окремих представників старшини, включаючи й отамана. Суд честі незалеж-
ний ні від кого і керується лише принципа-
ми лицарського кодексу і статуту козаків.
ОСАВУЛ – виборна особа, котра стежить за поведінкою джур і козаків, за виконанням заходів військово-патріотичного виховання та вишколу козачат, джур і козаків з питань традиційних козацьких військових умінь.
ХОРУНЖИЙ – головний прапороносець, відає козацькими стягами і хоругвами.
БУНЧУЖНИЙ – охоронець клейно-
дів (бунчука, пірнача тощо)Відповідає за культурно-мистецьку і виховну роботу орга-
нізації.
ОБОЗНИЙ – відає господарством і приро-
доохоронною діяльністю організації.
СКАРБНИК – відає коштами громадської організації.
ДОВБУШ – музикант, який грає на ли-
таврах, скликає товариство на збори.
ТОВМАЧ – перекладач.
ОСНОВНІ ЗАПОВІДІ ДЖУРИ
:
???????? ????????????? ???????
???????? ???????? ??????????? ???????? ???????? ??????????? ????????? ???? «???????-???????»
????????? ???? «???????-???????»
37
???????-i???????i???? ???????
37
37
Наведена вище структура козацької ради дає можливість передавати досвід від одного покоління до іншого.
Отже, «Козацька республіка» допомагає виховувати учнів у найкращих традиціях народної педагогіки, зокрема сприяє па-
тріотичному, громадському, національно-
державному, морально-вольовому, фізич-
ному загартуванню особистості. «Козацька республіка» – це шкільна організація зі своїм кодексом і традиціями. Педагогічне керівництво роботою дитячих і юнацьких організацій має базуватися на принципах діалогу, співпраці, глибокої поваги до будь-якого прояву дитячої та юнацької ак-
тивності. Поради, пропозиції, спонукання до самодіяльності, ознайомлення дітей з історичною минувшиною та залучення до співпраці – ось основні методи та прийо-
ми роботи дитячої організації «Козацька республіка»
– ????? ?????????, ?? ?? ??????? ?????? ?????? ????????? ??????. ? ?? ?????? ???????? ???????? ????????? ?????? ? ??? ???? ????????????? ??? ????????-???????????
– Існує Положення про козацькі вій-
ськові звання Козацької Територіальної Оборони України. Воно було затверджено рішенням військової ради КТО України 25 грудня 2004 р. протоколом №14. Козацьке військове звання – це зван-
ня, яке особисто отримує козак у відпо-
відності до посади, терміну перебування у козацтві та заслуг перед КТО.
Вони визначають підпорядкованість у взаємовідносинах між козаками і є важли-
вими складовими правильної організації козацького руху. Спираючись на козацькі звичаї і традиції, визначено 5 ступенів ко-
зацьких звань (див. табл на стор. 38
).
– ????? ?????????, ???????????? ???? ??????, ???????, ??? ????, ?? ??? ??????, ??? ???? ????????? ???????????
– Козацька педагогіка ґрунтується за законами козацької честі і формується на ґрунті української ментальності, в осно-
ві якої лежить синівська любов до бать-
ків та вірність рідній землі – Україні. Виховна система в козацькій педагогіці орієнтує підростаюче покоління на гідну поведінку у громадському житті, виховує мужнього громадянина з яскраво вира-
женою українською свідомістю та само-
свідомістю, допомагає виростити козака-
джуру, козака-воїна, козака-трударя, козака-лицаря. Завдання козацької педа-
гогіки – виховувати захисників рідного народу, громадян з яскраво вираженим національним характером, світоглядом, з орієнтацією на загальнолюдські ціннос-
ті, фізично загартованих, мужніх воїнів. Серед кращих лицарських якостей виріз-
няється пошана до л
iтнi
х людей, батьків-
ських та родових традицій, прагнення до милосердя. ДО НЕПИСАНИХ ЗАКОНІВ ЛИЦАР-
СЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ЧЕСТІ ВХОДЯТЬ:
??????????i ?????????? ????
?
i
?
i?
?
?
?
Ц Д
??????? ????????? ??????????-??? ???????????? ??????? ????????? ??????????-??? ???????????? ????????, ??? ????????????? 14 ?????? ??????? ????.
????????, ??? ????????????? 14 ?????? ??????? ????.
38
38
«ВЕЛЕС» №1/2011
№
??????????i ?????????? ????
??????? ?????????? ?????? ???????? ????????? ??????
1. ?????????? ???????? ????????
???????-?????? (???????-?????), ???????-????????(???????-
?????????), ???????-?????????, ??????? ????? ????????.
2. ??????? ???????? ???????? ????????? (???????), ?????? (?????)
3. ???????? (???????) ????????
??????????? (???????? ?????????), ???????? (?????????),?????? (??????? ?????????).
4. ???????????
???????? ????? (???????? ???????), ????? (???????), ????????? (??????? ???????), ??????? ????????? (???????? ????????).
5. ?????? ????? (???????), ??????? ????? (????????).
– вірність Вітчизні, вірність у дружбі та коханні; – любов до рідної мови, рідного краю, до батьків, до близьких людей; – уміння та бажання турбуватися про свій завтрашній день, своєї родини, своєї Батьківщини; – відстоювання власної свободи, неза-
лежності кожної особистості, народу, дер-
жави; – турбота про збереження національних традицій, звичаїв, дбайливе ставлення до рідної землі та природи; – уміння повсякчас проявляти чесноти, завжди і всюди виявляти готовність до самопожертви, самовдосконалення, само-
освіти, доброчинства;
– самовіддана боротьба за віру, честь і славу України; – постійна турбота про старших, слаб-
ших та дітей; – ретельний, наполегливий розвиток власних фізичних і духовних можливос-
тей, організму та волі; – непорушність принципів народної мо-
ралі, духовності, працьовитості, завзятос-
ті, справедливості;
– послідовна вірність національним ідеям;
– успадкований героїзм у праці та бою, готовність боротися до загину, нехтуван-
ня небезпеки, коли йдеться про життя по-
братимів і долю неньки-України.
??????? «???????? ????????» ??????????? i???????? ???? 2011 ?i?
??????? «???????? ????????» ??????????? i???????? ???? 2011 ?i?
Автор
rodincv
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
223
Размер файла
16 972 Кб
Теги
01_veles_01
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа