close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Analit dov 2011 03 Lugan

код для вставкиСкачать
Состояние окружающей среды Луганской области за март 2011 год
Д Е Р Ж А В Н Е У П Р А В Л І Н Н Я О Х О Р О Н И Н А В К О Л И Ш Н Ь О Г О П Р И Р О Д Н Ь О Г О С Е Р Е Д О В И Щ А В Л У Г А Н С Ь К І Й О Б Л А С Т І СТАНДОВКІЛЛЯ
ЛУГАНСЬКОЇОБЛАСТІ
Березень2011
На даний час в Луганській області стан повітря оцінюється за випадками перевищен-
ня відповідних максимально-разових гранично допустимих концентрацій (ГДК
м.р.
) та серед-
ньомісячних концентрацій (ГДК
с.м.
). Контроль здійснюється за показниками – загальні для всіх міст – аміаку, діоксиду азо-
ту, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, сірководню, фенолу, формальдегіду, пилу та специфіч-
ний для Луганська – фтористому водню. Протягом березня 2011 року в Луганській області спостерігалась наступна ситуація: У Лисичано-Рубіжанському регіоні та в Луганську перевищень ГДК
м.р. вмісту пилу не спостерігалось. В Алчевську максимум склав 1,1 мг/м
3
, а перевищення ГДК відмічене в 16-
ти випадках. Максимальна концентрація оксиду вуглецю по області складала 12 мг/м
3
. Перевищен-
ня ГДК
м.р.
спостерігалось в м. Алчевську у 34 випадках та у м. Рубіжному – 14 випадках. В Алчевську в березні 2011 року перевищення ГДК
м.р.
вмісту діоксиду азоту зафіксо-
вано в 7 випадках, максимум – 0,27 мг/м
3
, у м. Луганську перевищення у 2 випадках, макси-
мум – 0,22 мг/м
3
. Перевищення ГДК
м.р.
сірководню в м. Алчевську зафіксовано в 9 випадках, максимум склав 0,014 мг/м
3
. Також спостерігалися перевищення ГДК
м.р.
вмісту фенолу в м. Алчевську в 21 випад-
ку, максимум дорівнював 0,018 мг/м
3
. У Луганську спостерігалося перевищення ГДК
м.р.
по формальдегіду, максимум дорів-
нював 0,043 мг/м
3
. По аніліну, діоксиду сірки, аміаку, фтористому та хлористому водню, оксиду азоту пе-
ревищень ГДК
м.р
не було зафіксовано. Динаміку концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міст області проілюстровано на рисунку 1 (середньомісячні концентрації надані в частках середньодо-
бових та максимально разових ГДК). Стр.2
1.Станатмосферногоповітря
СТАН ДОВКІЛЛЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
м. Сєвєродонецьк БЕРЕЗЕНЬ 2011
Стр.3
Рис.1 Динаміка концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міст об-
ласті. В м. Луганську діють 4 стаціонарні пости Луганського центру гідрометеорології та 1 пост санітарно-епідеміологічної служби. Перевищення ГДК м.р. у березні у спостерігалося за формальдегідом у 7 випадках з 312 вимірів – максимум дорівнює 0,043 мг/м3. За серед-
ньомісячними концентраціями спостерігалось перевищення санітарних норм по формаль-
дегіду (3,67 ГДК). Рис.2 Середньомісячні концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міст області. СТАНДОВКІЛЛЯЛУГАНСЬКОЇОБЛАСТІ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Діоксид азоту
Діоксид сірки
Оксид вуглецю
Пил
Формальдегід
Фтористий водень
Аміак
Діоксид азоту
Діоксид сірки
Оксид вуглецю
Пил
Сірководень
Фенол
Формальдегід
Аміак
Діоксид азоту
Діоксид сірки
Оксид вуглецю
Пил
Формальдегід
Хлористий водень
Діоксид азоту
Діоксид сірки
Оксид вуглецю
Пил
Формальдегід
Хлористий водень
Анілін
Аміак
Діоксид азоту
Діоксид сірки
Оксид вуглецю
Пил
Формальдегід
Хлористий водень
Луганськ Алчевськ Лисичанськ Рубіжне Сєвєродонецьк
Максимально разові концентрації, у кратності ГДК
Середньомісячна концентрація у кратності ГДК, звітній місяць
Середньомісячна концентрація у кратності ГДК, попередній місяць
Середньомісячна концентрація у кратності ГДК, відповідний місяць минулого року
Протягом березня місяця стан поверхневих вод області відслідковувався наступними суб’єктами моніторингу: Державною екологічною інспекцією в Луганській області, Луган-
ським обласним центром з гідрометеорології (ЛЦГМ) та Сіверсько-Донецького басейново-
го управління водних ресурсів (СДБУВР). Стр.4
2.Станповерхневихвод
СТАН ДОВКІЛЛЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Створи контролю якості р. Сіверський Донець в Луганській області БЕРЕЗЕНЬ 2011
Стр.5
За даними Державної екологічної інспекції в Луганській області У березні 2011 р. аналітичними підрозділами Державної екологічної інспекції в Луган-
ській області проводився інструментально-лабораторний контроль 2 водних об’єктів – р. Сі-
верський Донець, р. Деркул Всього відібрано проб на 4 створах поверхневих водних об’єк-
тів. р. Сіверський Донець: у пункті 0,1 км вище питного водозабору (с. Білогорівка – вхід до області) зафіксовані перевищення ГДК для водойм рибогосподарського призначення за речовинами: ХСК – 1,8 ГДК, розчинений кисень – 2,82 ГДК, сухий залишок – 1,37 ГДК; у пункті 1 км нижче впадіння р. Лугань (Станично-Луганський міст) зафіксовано пере-
вищеня ГДК для водойм господарсько-побутового призначення за наступними показника-
ми: сухий залишок – 1,14 ГДК, розчинений кисень – 1,83 ГДК, БСК5 – 1,27 ГДК; у пункті, що розташований в с. Світличне зафіксовані перевищення ГДК для водойм господарсько-побутового призначення за розчиненим киснем – 1,31 ГДК, сухим залишком – 1,05 ГДК, нітритами – 1,6. Решта гідрохімічних показників була в межах норми. р. Деркул. У контрольному створі, що знаходиться в с. Камишне зафіксовано перевищення ГДК для водойм господарсько-побутового користування тільки за сухим залишком – 1,13 ГДК, розчиненим киснем – 1,86 ГДК. р. Деркул СТАНДОВКІЛЛЯЛУГАНСЬКОЇОБЛАСТІ
Стр.6
2.Станповерхневихвод
СТАН ДОВКІЛЛЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
За даними Луганського обласного центру з гідрометеорології Лабораторія Луганського обласного центру з гідрометеорології протягом березня здійснювала спостереження за станом поверхневих вод р. Сіверський Донець (6 створів) та р. Верхня Біленька (2 створи). р. Сіверський Донець Вміст забруднюючих речовин для водойм господарсько-побутового призначення становив: БСК
5
– 1,43 – 1,77 ГДК, ХСК – 0,67 – 1,62 ГДК, феноли – 1 ГДК, хлориди – 0,86
-1,55 ГДК, сульфати 0,71-3,43 ГДК. Решта гідрохімічних показників була в межах норми. р. Велика Біленька Вміст забруднюючих речовин для водойм господарсько-побутового призначення становив: БСК
5
– 1,73 – 1,82 ГДК, ХСК – 1,76 – 1,78 ГДК, феноли – 1 ГДК, хлориди – 0,8–
0,95 ГДК, сульфати 0,96-1,05 ГДК. Решта гідрохімічних показників була в межах норми. За даними Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних ресурсів протягом березня бу-
ло відібрано проби поверхневих вод області у 21 контрольному створі. Якщо проаналізувати динаміку зміни рівня забруднення води р. Сіверський Донець (за рибогосподарськими ГДК) протягом звітного місяця від питного водозабору в с. Білогорівка (на вході у Луганську область) до трансграничного створу в с. Попівка (на виході з Лугансь-
кої області), то при проходженні по області р. Сіверський Донець отримує додаткове забру-
днення по азоту амонійному (з 0,71 до 1,3 ГДК) сухому залишку (з 0,95 до 1,16 ГДК), хло-
ридами (з 0,61 до 0,71 ГДК), марганцем (з 3,8 до 5,6 ГДК), сульфатами (з 3,11 до 4,3 ГДК). Перевищення та динаміка вмісту забруднюючих речовин наведено на рисунку 3, за ГДК ри-
богосподарськими. Рис. 3 Перевищення ГДК у р. Сіверський Донець на вході та виході з області за даними СДБУВР
У березні місяці 2011 року перевищення вимог санітарних нормативів для води гос-
подарсько-побутових водойм визначено для таких річок басейну Сіверського Дінця, як: 0,0000
1,0000
2,0000
3,0000
4,0000
5,0000
6,0000
Al N/NH4 Fe Mg Mn Cu NO2 SO4 Фенол Cr6+ ХСК Ca PO4 С ухий залишок
БПК-5 р. Сіверський Донець, Білогорівка
р. Сіверський Донець, Поповка
БЕРЕЗЕНЬ 2011
Стр.7
р.Айдар – за магнієм (1,65 ГДК) та ХСК (1,29 ГДК), БСК
5
(1,27ГДК); р.Деркул – за БСК
5
(1,27 ГДК) та ХСК (1,7 ГДК); р.Лугань – за сухим залишком (1,56 ГДК), сульфатами (1,14 ГДК), магнієм (1,46 ГДК), БСК
5
(1,37 ГДК) та ХСК (1,7 ГДК). Решта гідрохімічних показників не перевищувала встановлені нормативи. р. Велика Кам’янка: за результатами лабораторних досліджень виявлено перевищення ГДК для водойм рибогосподарського призначення за такими речовинами: сухим залишком (1,26 ГДК), алюмінієм (2,1 ГДК), марганцем (8,2 ГДК), азотом амонійним (1,76 ГДК), БСК
5
(1,4 ГДК), хромом
VI
(5,0 ГДК), міддю (2,0 ГДК), сульфатами (3,66 ГДК) та фосфатами (3,05 ГДК). Стан Ісаковського водосховища не відповідає нормативам ГДК по вмісту сухого зали-
шку (1,12 ГДК), ХСК (1,2 ГДК) та БСК
5
(1,22 ГДК); Бірюковського – магнію (1,06 ГДК), су-
хого залишку (1,36 ГДК), ХСК (1,17 ГДК), сульфатів (1,03 ГДК) та БСК
5
(1,75 ГДК); Дов-
жанського – азоту амонійного (1,74 ГДК), марганцю (4,7 ГДК), сухого залишку (1,35 ГДК), хромуVI (3,0 ГДК), фосфатів (1,7 ГДК), алюмінію (2,0 ГДК), залізу (1,1 ГДК), сульфатів (4,8 ГДК) та БСК5 (1,85 ГДК); Янівського – ХСК (1,28 ГДК) та БСК
5
(1,27 ГДК). В Єлізаветинсь-
кому водосховищі перевищеня зафіксовано лише за ХСК (1,21 ГДК) та БСК
5
(1,3 ГДК), всі інші показники нижче норми. Спостереження за радіоактивним забрудненням атмосферного повітря здійснюється Луганським обласним центром з гідрометеорології. Радіаційний фон по області у березні місяці знаходився в межах норми. 3.Радіаційнийстан
СТАНДОВКІЛЛЯЛУГАНСЬКОЇОБЛАСТІ
Краснянське водосховище 
Автор
vosxod63
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
98
Размер файла
2 038 Кб
Теги
analit_dov_2011_03_lugan
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа