close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Обеспеченность учебным оборудованием

код для вставкиСкачать
 Й†Й­Й§ЙўЙ°ЙўЙ©ЙљЙҐЙ¶Й§ЙЁЙџпЂѓЙЁЙ›ЙіЙџЙЁЙ›ЙЄЙљЙЎЙЁЙњЙљЙ¬ЙџЙҐЙ¶Й§ЙЁЙџпЂѓЙ­Й±ЙЄЙџЙ ЙћЙџЙ§ЙўЙџ В«Й‹ЙЄЙџЙћЙ§Й№Й№пЂѓЙЁЙ›ЙіЙџЙЁЙ›ЙЄЙљЙЎЙЁЙњЙљЙ¬ЙџЙҐЙ¶Й§ЙљЙ№пЂѓЙІЙ¤ЙЁЙҐЙљпЂѓЙ«. Й‹Й¬ЙљЙЄЙµЙЈпЂѓЙЏЙЁЙ©ЙєЙЄ И»ЙљЙҐЙљЙІЙЁЙњЙ«Й¤ЙЁЙќЙЁпЂѓЙЄЙљЙЈЙЁЙ§ЙљпЂѓЙ‹ЙљЙЄЙљЙ¬ЙЁЙњЙ«Й¤ЙЁЙЈпЂѓЙЁЙ›ЙҐЙљЙ«Й¬Йў В» КЅМЌМ–М­МЄМ–МёМ–М¦М¦МЁМ­МЇМЅпЂѓМ±МёМ–МЌМ¦МјМҐпЂѓМЁМЌМЁМ¬М±М”МЁМЏМЊМ¦М›М–МҐ О¶пЂѓМЄН�МЄ.
Л„МёМ–МЌМ¦МјМњ МЎМЊМЌМ›М¦М–МЇ К»МЊМ›МҐМ–М¦МЁМЏМЊМ¦М›М– МЁМ­М¦МЁМЏМ¦МЁМђМЁпЂѓМЁМЌМЁМ¬М±М”МЁМЏМЊМ¦М›НЃпЂѓМ›пЂѓМЎМЁМЈМ›МёМ–М­МЇМЏМЁ
1
КҐМ›МЁМЈМЁМђМ›НЃ, МµМ›МҐМ›НЃ
ˌ̡̨̣̦̽̌́̨̡̭̔̌ –
1.
ˁ̨̯̣̼̸̸̡̛̛̱̖̦̖̭̖ - 8. ˁ̯̱̣̽́̸̸̡̛̛̱̖̦̖̭̖ -16. ˁ̨̯̣̸̡̛̛̱̯̖̣̭̜̽ – 1 ˁ̯̱̣̸̡̛̛̱̯̖̣̭̜̽ – 1 ʶ̨̥̪̯̖̬̽̀ – 1 ̨̨̛̦̯̬ - 1 ʻ̭̯̖̦̦̼̜̌̡̬̦̾̌ – 1 ʿ̨̡̨̬̖̯̬ -1 ʶ̨̨̡̛̣̦ -2 ˌ̴̡̼̌, ̨̭̯̬̖̦̦̼̖̏̏̭̯̖̦̖ -4 ̣̔́̵̛̬̦̖̦̌́̨̨̛̛̪̭̍̨̪̵̛̛̛̥̛ ̨̨̛̛̛̣̍̐ ˌ̴̡̼̌ – 5 ̣̔́̵̛̬̦̖̦̌́̵̸̵̡̛̛̛̥̖̭̡̨̛̬̖̯̌̏̏̛̨̨̨̛̬̱̦̍̔̏̌́ ˁ̛̯̖̣̣̙̌ -2 ̣̔́̵̛̬̦̖̦̌́̸̨̡̨̛̥̖̯̖̭̜̔̛̣̯̖̬̯̱̬̼̌̛̵̦̣̦̼̌̐́̔ ̨̨̛̪̭̜̍̨̪̨̨̛̛̛̣̍̐ ʿ̸̖̯̦̼̖̌̨̨̛̪̭̍́̨̪̵̛̛̛̥ ʶ̨̡̥̪̣̖̯̶̛̯̣̌̍̨̪̵̛̛̛̥ 8 ̡̣̭̭̌ – 31 ʶ̨̡̥̪̣̖̯̶̛̯̣̌̍̨̪̵̛̛̛̥ 9 ̡̣̭̭̌ - 57 ʶ̨̡̥̪̣̖̯̶̛̯̣̌̍̨̪̵̛̛̛̥ 10 ̡̣̭̭̌ - 44 ʶ̨̡̥̪̣̖̯̶̛̯̣̌̍̨̪̵̛̛̛̥ 11 ̡̣̭̭̌ – 40 ʿ̸̖̬̖̖̦̽̸̨̨̱̖̦̍̐̨̨̨̛̬̱̦̍̔̏̌́̡̛̦̖̯̌̍̌̵̛̛̛̥. ˌ̛̯̯̼̌̏ ʿ̨̡̛̭̯̔̌̏̣̔́̨̨̡̛̪̬̬̍ ʿ̨̛̬̬̍̣̔́̶̨̛̛̖̥̦̭̯̬̔̌̛̭̭̼̦̏̌̏̌́̨̼̏̔ ʶ̨̨̡̣̦̌̶̨̨̛̭̬̦̦̌̔̍̌́ ʿ̨̛̬̬̍̣̔́̡̨̛̣̖̯̬̣̾̌̚̨̭̣̖̜ ʿ̨̛̬̬̍̣̔́̡̨̛̣̖̯̬̣̾̌̚̨̭̣̖̜ʿˑˁ ʿ̨̛̬̬̍̣̔́̸̨̛̪̣̱̖̦́̨̐̌̏̚ ʽ̨̨̦̯̬̌̚ ʿ̨̛̬̬̍̣̔́̸̨̛̪̣̱̖̦́̨̡̨̣̖̦̣̦̐̌̐̌̌̏ ˁ̸̡̡̛̛̯̦̌̌ ʶ̶̨̡̛̣̣̖́̣̔́̡̱̬̭̌̵̛̛̛̥ (̨̨̡̣̦̏̌ ) ʶ̶̨̡̛̣̣̖́ «ˌ̡̖̣̡̛̭̱̭̭̯̖̦̦̼̜̏̛̡̨̛̭̼̏̚ » ʶ̶̨̡̛̣̣̖́̡̹̖̣̡̛̭̱̭̭̯̖̦̦̼̜̏ ʶ̶̨̡̛̣̣̖́ «ʿ̣̭̯̥̭̭̼̌̌ » ʶ̶̨̡̛̣̣̖́ «˃̨̛̪̣̏̌ » ʶ̶̨̡̛̣̣̖́̸̡̡̱̱̌̌ ʶ̶̨̡̛̣̣̖́̵̨̪̣̖̦̼̚̵̡̨̛̭̪̖̥̼̌ ʶ̶̨̡̛̣̣̖́ «ʰ̡̛̖̭̯̦̏́̚ » ʶ̶̨̡̛̣̣̖́ «ʶ̥̖̦̦̼̜̌̨̱̣̐̽̛̨̡̪̬̱̯̼̔̨̖̐̨̡̛̪̖̬̖̬̯̌̍ » ʻ̴̖̯̽̛̨̡̪̬̱̯̼̔̖�̨̡̛̪̖̬̖̬̯̌̍ ʶ̶̨̡̛̣̣̖́ «ʶ̨̬̯̦̌ » ʶ̶̨̡̛̣̣̖́ «ʥ̱̥̌̐̌ »
К¶МЁМЈМЈМ–МЎМ¶М›НЃ В«пЉєМ–МЇМЊМЈМЈМјпЂѓМ›пЂѓМ­МЄМЈМЊМЏМј В» К¶МЁМЈМЈМ–МЎМ¶М›НЃ В«ЛЃМЇМ–МЎМЈМЁ, М›пЂѓМ›МљМ”М–МЈМ›НЃпЂѓМ›МљпЂѓМ­МЇМ–МЎМЈМЊ В» К¶МЁМЈМЈМ–МЎМ¶М›НЃ В«К¤МЈНЂМҐМ›М¦М›Мњ В» К¶МЁМЈМЈМ–МЎМ¶М›НЃ В«Л„МђМЁМЈМЅпЂѓМ›пЂѓМ­МЇМЊМЈМЅ В» К¶МЁМЈМЈМ–МЎМ¶М›НЃ В«К¤МЄМЊМЇМ›МЇВ» К¶МЁМЈМЈМ–МЎМ¶М›НЃ В«КїМ–М­МёМЊМ¦М›МЎ В» К¶МЁМЈМЈМ–МЎМ¶М›НЃ В«ЛЊМЎМЊМЈМЊпЂѓМЇМЏМ�М¬М”МЁМ­МЇМ› В» К¶МЁМЈМЈМ–МЎМ¶М›НЃ В«ЛЃМЇМ–МЎМЈМЁМ¦М›МЇМЅпЂѓМ›пЂѓМ­МЇМ–МЎМЈМЁМЇМЎМЊМ¦М› В» ЛЃМЄМ›М¬МЇМЁМЏМЎМ› К¦МЁМ¬МЁМ¦МЎМ› К»МЊМЌМЁМ¬пЂѓМ­МЇМ–МЎМЈМЁМЄМЁМ­М±М”Мј КїМ›МЄМ–МЇМЎМ› К»МЊМЌМЁМ¬пЂѓМ­МЇМ–МЎМЈНЃМ¦М¦МјМµпЂѓМЇМ¬М±МЌМЁМЎпЂѓМ­пЂѓМ¬МЊМљМ¦МјМҐпЂѓМ”М›МЊМҐМ–МЇМ¬МЁМҐ К§М›МђМ¬МЁМҐМ–МЇМ¬Мј ЛЊМЊМ¬МЁМ­МЇМ–М¬М™М¦М–МЏМјМ–пЂѓМҐМЁМ”М–МЈМ›пЂѓМҐМ–МЇМЊМЈМЈМ›МёМ–М­МЎМ›М– ЛЊМЊМ¬МЁМ­МЇМ–М¬М™М¦М–МЏМјМ–пЂѓМҐМЁМ”М–МЈМ›пЂѓМЄМЈМЊМ­МЇМҐМЊМ­М­МЁМЏМјМ– пЉєМЊМЎМ–МЇпЂѓМЎМЁМ¦МЏМ–М¬МЇМЁМ¬МЊ К°МЁМ¦М¦МЁпЌІМЁМЌМҐМ–М¦М¦МЊНЃпЂѓМ±М­МЇМЊМ¦МЁМЏМЎМЊ К¶МЁМҐМЄМЈМ–МЎМЇМјпЂѓМЎпЂѓМ›МЁМ¦М¦МЁпЌІМЁМЌМҐМ–М¦М¦МЁМњпЂѓМ±М­МЇМЊМ¦МЁМЏМЎМ– пЉєМ–М¦МљМ±М¬МЎМ› КїМ¬МЁМЌМ›М¬МЎМ›пЂѓМµМ›МҐМ›МёМ–М­МЎМ›М– К»МЊМЌМЁМ¬пЂѓМ­МЇМ–МЎМЈНЃМ¦М¦МјМµпЂѓМЇМ¬М±МЌМЁМЎ пЂѓК»МЊМЌМЁМ¬пЂѓМµМ›МҐМ›МёМ–М­МЎМ›МµпЂѓМ¬М–МЊМЎМЇМ›МЏМЁМЏ ЛЊМЎМЊМґпЂѓО¶ 1 КїМЁМЈМЎМЊ I
КЅМЎМ­М›М”Мј
1 КЅМЎМ­М›М”пЂѓМҐМЊМ¬МђМЊМ¦М¶МЊ 100 МђMnO2 2 КЅМЎМ­М›М”пЂѓМ™М–МЈМ–МљМЊ III400 Мђ,30 Мђ Fe2O3 3 КЅМЎМ­М›М”пЂѓМЊМЈНЂМҐМ›М¦М›НЃ 50 МђAi2O3 4 КЅМЎМ­М›М”пЂѓМҐМ–М”М› II180 Мђ, 200 МђCuo К¶МЊМ¬МЌМЁМ¦МЊМЇМј
1 К¶МЊМ¬МЌМЁМ¦МЊМЇпЂѓМҐМЊМђМ¦М›НЃ 80 МђMgCO3 2 пЉєМ¬МЊМҐМЁМ¬ 50 МђCaCO3 3 К¶МЊМ¬МЌМЁМ¦МЊМЇпЂѓМҐМЊМђМ¦М›НЃпЂѓМЁМ­М¦МЁМЏМ¦. 100 МђMg(OH)CO3 4 К¶МЊМ¬МЌМЁМ¦МЊМЇпЂѓМҐМ–М”М›пЂѓМЁМ­М¦МЁМЏМ¦. 50 МђCu(OH)CO3 5 КЄМЏМ±М±МђМЈМ–МЎМ›М­МЈМјМњпЂѓМ¦МЊМЇМ¬М›Мњ 50 МђNa2 CO3 КїМЁМЈМЎМЊ II
Л‡МЁМ­МґМЊМЇМј
1 Л‡МЁМ­МґМЊМЇпЂѓМЎМЊМЈМЅМ¶М›НЃ 25 Мђ,30 Мђ, 150 МђCa3(PO4)2 2 К»МЊМЇМ¬М›МњпЂѓМґМЁМ­МґМЁМ¬М¦МЁМЎМ›М­МЈМјМњ 700 МђNa2HPO4 3 Л‡МЁМ­МґМЊМЇпЂѓМЎМЊМЈМ›НЃпЂѓМЎМ›М­МЈМјМњ 15 МђK2 HPO4 пЉєМ–МЇМЊМЈМЈМј
1 К®М–МЈМ–МљМЁ 150 Мђ,50Мђ, 10Мђ Fe П®К¤МЈНЂМҐМ›М¦М›Мњ 100 Мђ, 200 МђAI ЛЃМ›МЈМ›МЎМЊМЇМј
1 ЛЃМ›МЈМ›МЎМЊМЇпЂѓМ¦МЊМЇМ¬М›НЃ 50 МђNa2SiO3 КїМЁМЈМЎМЊ III
К»М–МҐМ–МЇМЊМЈМЈМј
1 Л„МђМЁМЈМЅпЂѓМ”М¬М–МЏМ–М­М¦МјМњ 300 Мђ
C
2 ЛЃМ–М¬МЊпЂѓМҐМЁМЈМЁМЇМЊНЃ 25 МђS ЛЃМ±МЈМЅМґМ›МЇМј
1 ЛЃМ±МЈМЅМґМ›МЇпЂѓМ¦МЊМЇМ¬М›НЃ 150 Мђ ЛЃМ±МЈМЅМґМЊМЇМј
1 ЛЃМ±МЈМЅМґМЊМЇпЂѓМЎМЊМЈМ›НЃ 50 Мђ KSO4 10 ЛЃМ±МЈМЅМґМЊМЇ МЊМҐМҐМЁМ¦М›НЃ 20 Мђ (NH4)2 SO4 2 ЛЃМ±МЈМЅМґМЊМЇпЂѓМ¦МЊМЇМ¬М›НЃпЂѓМЎМ›М­МЈМјМњ 20 Мђ NaHSO4 3 ЛЃМ±МЈМЅМґМЊМЇпЂѓМ¦МЊМЇМ¬М›НЃ 20 Мђ, 10 МђNa2SO4 4 ЛЃМ±МЈМЅМґМЊМЇпЂѓМ™М–МЈМ–МљМЊ II25 МђFeSO4 5 ЛЃМ±МЈМЅМґМЊМЇпЂѓМҐМ–М”М› II30 Мђ, 20 МђCuSO4 6 ЛЃМ±МЈМЅМґМЊМЇпЂѓМҐМЊМђМ¦М›НЃ 40 МђMgSO4 7 ЛЃМ±МЈМЅМґМЊМЇпЂѓМЊМЈНЂМҐМ›М¦М›НЃ 20 Мђ, 25 Мђ, 30 МђAi2 (SO4)3 8 ЛЃМ±МЈМЅМґМЊМЇпЂѓМ™М–МЈМ–МљМЊ III10 Мђ, 15 МђFe2(SO4)3 9 К¶МЊМЈМ›МњпЂѓМЎМ›М­МЈМјМњпЂѓМ­М–М¬М¦МЁпЌІМЎМ›М­МЈМјМњ 10 Мђ, 15 МђKHSO4 ЛЃМЁМЈМ›пЂѓМђМЊМЈМЁМђМ–М¦МЁМЏ
1 КҐМ¬МЁМҐМ›М”пЂѓМ¦МЊМЇМ¬М›НЃ 30 МђNaBr 2 К¶МЊМЈМ›МњпЂѓМњМЁМ”М›М­МЇМјМњ 75 МђKL КїМЁМЈМЎМЊ IV
Л€МЈМЁМ¬М›М”Мј
1 Л€МЈМЁМ¬М›М”пЂѓМЎМЊМЈМ›НЃ 50 МђKCI 2 Л€МЈМЁМ¬М›М”пЂѓМҐМ–М”М› (II) 10 Мђ,10Мђ, 40Мђ, 100Мђ CuCI2 3 Л€МЈМЁМ¬М›М”пЂѓМЎМЊМЈМЅМ¶М›НЃ 5 Мђ, 10Мђ, 15Мђ CaCI2 4 Л€МЈМЁМ¬М›М”пЂѓМЊМҐМҐМЁМ¦М›НЃ 20 МђNH4CI2 5 Л€МЈМЁМ¬М›М”пЂѓМЊМЈНЂМҐМ›М¦М›НЃ 10 МђAICI3 ЛЃМЁМЈМ›пЂѓМЎМЁМҐМЄМЈМ–МЎМ­М¦МјМ–
П­К¶МЏМЊМ­М¶Мј 20Мђ, 50Мђ, 300Мђ 2 К¤МҐМҐМЁМ¦М›МњпЂѓМ­М–М¬М¦МЁМЎМ›М­МЈМјМњ 120Мђ 3 пЉєМЊМ¬МђМЊМ¦М¶МЁМЏМЁМЎМ›М­МЈМјМњпЂѓМЎМЊМЈМ›Мњ 10Мђ 4 ЛЃМ±МЄМ–М¬МґМЁМ­МґМЊМЇпЂѓМЄМ¬МЁМ­МЇМЁМњ 200Мђ 5 К¶МЊМЈМ›МњМ¦МЊНЃпЂѓМ­МЁМЈМЅ 50Мђ 6 ЛЃМ›МЈМЅМЏМ›М¦М›МЇ 200Мђ, 120Мђ 7 пЉєМ–МЇМЁМЈ 180Мђ КїМЁМЈМЎМЊ V
К»М›МЇМ¬МЊМЇМј 1 К»М›МЇМ¬МЊМЇпЂѓМ¦МЊМЇМ¬М›НЃ 25Мђ, 50Мђ NaNO3 2 К»М›МЇМ¬МЊМЇпЂѓМЊМЈНЂМҐМ›М¦М›НЃ 25Мђ, 50Мђ, 15Мђ AI(NO3)3 3 К»М›МЇМ¬МЊМЇпЂѓМЎМЊМЈМ›НЃ 25Мђ, 50Мђ KNO3 4 К»М›МЇМ¬МЊМЇпЂѓМЊМҐМҐМЁМ¦М›НЃ 20Мђ, 15Мђ,10Мђ, 10Мђ NH4 NO3 5 К»М›МЇМ¬МЊМЇпЂѓМ­М–М¬М–МЌМ¬МЊ 10Мђ AgNO3 6 К»М›МЇМ¬МЊМЇпЂѓМЌМЊМ¬М›НЃ 20Мђ Ba(NO3)2 ЛЊМЎМЊМґО¶ 2 КїМЁМЈМЎМЊ I
ʥ̨̱̯̦̣̌ – 1 30̐,50̐ ʦ̨̨̨̬̔̔̌̡̛̪̖̬̖̭̽ 10̐ ʽ̡̛̭̽̶̥̬̦̌̐̌̌ 100 ̐ ʿ̖̬̥̦̦̯̌̐̌̌̡̛̣̌́ 1̐ ˁ̛̪̬̯̨̛̱̯̣̼̜̍̏̨̦̬̥̣̦̼̜̌̽ – 50̐ ˁ̛̪̬̯̨̨̛̛̱̯̣̼̜̍̏̚ 30̐,40̐,15̐,20̐,20̐ ˄̡̭̱̭̦̼̜̛̛̦̬̌̐̔̔ – 15̐ ʿ̨̡̣̌ II
К¶МЊМЈМЅМ¶М›МњпЂѓМҐМ–МЇМЊМЈМЈМ›МёМ–М­МЎМ›Мњ 100Мђ
КёМ›МЇМ›Мњ 30Мђ К»МЊМЌМЁМ¬ МєМ–МЈМЁМёМ¦МЁМљМ–МҐМ–МЈМЅМ¦МјМµпЂѓМҐМ–МЇМЊМЈМЈМЁМЏ К»МЊМЇМ¬М›МњпЂѓМҐМ–МЇМЊМЈМЈМ›МёМ–М­МЎМ›Мњ 100Мђ,25Мђ КїМЁМ¬МЁМ№МЁМЎпЂѓМҐМЊМђМ¦М›М–МЏМјМњ 25Мђ,25Мђ Л‡МЁМ­МґМЁМ¬пЂѓМЎМ¬МЊМ­М¦МјМњ 10Мђ КїМЁМЈМЎМЊ III
К»М–МґМЇМЅ 50Мђ,50Мђ,50Мђ400Мђ,400Мђ,400Мђ,200 Л„МЎМ­М±М­М¦МјМњпЂѓМЊМ¦МђМ›М”М¬М›М” 50Мђ,50Мђ,25Мђ Л‘МЇМ›МЈМ–М¦МђМЈМ›МЎМЁМЈМЅ 30Мђ КїМЁМЈМЎМЊ IV
КҐМ¬МЁМҐ 15Мђ К¦МЁМ”М¦МјМњпЂѓМЊМҐМҐМ›МЊМЎ К§М›М”М¬МЁМЁМЎМ›М­МЅпЂѓМЎМЊМЈМЅМ¶М›НЃ 50Мђ,30Мђ К±МЁМ”пЂѓМЎМ¬М›М­МЇМЊМЈМЈМ›МёМ–М­МЎМ›Мњ 700Мђ К¶МЊМЈМ›Мњ М¬МЁМ”МЊМ¦М›М­МЇМјМњ 30Мђ К¶МЊМЈМ›МњпЂѓМ”МЏМ±МµМµМ¬МЁМҐМЁМЏМЁМЎМ›М­МЈМјМњ 20Мђ К¶МЊМЈМ›МњпЂѓМ™М–МЈМ–МљМ›М­МЇМЁМ­М›М¦М–М¬МЁМ”М›М­МЇМјМњ 25Мђ, 800Мђ,800Мђ К¶МЊМЈМ›МњпЂѓМ™М–МЈМ–МљМЁМ­М›М¦М–М¬МЁМ”М›М­МЇМјМњ 40Мђ К¶МЊМЈМ›МњпЂѓМµМ¬МЁМҐМЁМЏМЁМЎМ›М­МЈМјМњ К¶МЊМЈМ›МњпЂѓМµМ¬МЁМҐМЁМЏМЁМЎМ›М­МЈМјМњ 10Мђ,10Мђ,15Мђ,30Мђ КЅМЎМ­М›М”пЂѓМЎМЊМЈМЅМ¶М›НЃ 50Мђ Л€МЈМЁМ¬М›М”пЂѓМЌМЊМ¬М›НЃ КїМЁМЈМЎМЊ I
К¶М›М­МЈМЁМЇМј К¤МҐМ›М¦МЁМ±МЎМ­М±М­М¦МЊНЃ 50Мђ,50Мђ,20Мђ,200Мђ КёМ›МҐМЁМ¦М¦МЊНЃ 15Мђ КЅМЈМ–М›М¦МЁМЏМЊНЃ 30Мђ КїМЊМЈМЅМҐМ›МЇМ›М¦МЁМЏМЊНЃ 10Мђ,50Мђ ЛЃМЇМ–МЊМ¬М›М¦МЁМЏМЊНЃ 10Мђ Л„МЎМ­М±М­М¦МЊНЃ 300Мђ ЛЌМЊМЏМ–МЈМ–МЏМЊНЃ 30Мђ ЛЃМЁМЈМ›пЂѓМЁМ¬МђМЊМ¦М›МёМ–М­МЎМ›МµпЂѓМЎМ›М­МЈМЁМЇ Л„МЎМ­М±М­М¦МЁМЎМ›М­МЈМјМњпЂѓМЎМЊМЈМ›Мњ 30Мђ Л„МЎМ­М±М­М¦МЁМЎМ›М­МЈМјМњпЂѓМ¦МЊМЇМ¬М›Мњ 50Мђ,150Мђ Л„МЎМ­М±М­М¦МЁМЎМ›М­МЈМјМњпЂѓМ­МЏМ›М¦М–М¶ 20Мђ,30Мђ Л‡МЇМЊМЈМ–МЏМјМњпЂѓМЊМ¦МђМ›М”М¬М›М” 10Мђ КїМЁМЈМЎМЊ II
КїМЈМЊМ­МЇМҐМЊМ­М­Мј 1.К¤М¶М–МЇМ›МЈМ¶М–МЈМЈНЂМЈМЁМљМЊ 70Мђ 2.ЛЃМЇМ›М¬МЁМЈ 20Мђ Л„МђМЈМ–МЏМЁМ”Мј К§МЈНЂМЎМЁМљМЊ 20Мђ,50Мђ,25Мђ,30Мђ,25Мђ 2.ЛЃМЊМµМЊМ¬МЁМљМЊ 25Мђ 3.К¶М¬МЊМµМҐМЊМЈ 50Мђ
КїМЁМЈМЎМЊ III
К¤МҐМ›М¦Мј КЄМ›МґМ–М¦М›МЈМЊМҐМ›М¦ 2Мђ К»МЊМЌМЁМ¬пЂѓМЊМҐМ›М¦МЁМЎМ›М­МЈМЁМЇ Л„М”МЁМЌМ¬М–М¦М›М– К¶МЊМЈМЅМ¶М›М–МЏМЊНЃпЂѓМ­М–МЈМ›МЇМ¬МЊ 100Мђ Л‡МЁМ­МґМЁМ¬М¦МЊНЃпЂѓМҐМ±МЎМЊ 200Мђ Л”МєМ›МЎ
К¶М›М­МЈМЁМЇМј
1 К¤МљМЁМЇМ¦МЊНЃпЂѓМЎМ›М­МЈМЁМЇМЊ 300 Мђ, 300 Мђ, 200 Мђ. 2 ЛЃМЁМЈНЃМ¦МЊНЃпЂѓМЎМ›М­МЈМЁМЇМЊ 370 Мђ, 100 Мђ. 3 Л„МЎМ­М±М­М¦МЊНЃпЂѓМЎМ›М­МЈМЁМЇМЊ 300 Мђ 4 КЅМ¬МЇМЁМґМЁМ­МґМЁМ¬М¦МЊНЃпЂѓМЎМ›М­МЈМЁМЇМЊ 15 Мђ КїМ–МёМЊМЇМ¦МјМ–пЂѓМЄМЁМ­МЁМЌМ›НЃпЂѓМЄМЁпЂѓМЌМ›МЁМЈМЁМђМ›М› К¶МЁМҐМЄМЈМ–МЎМЇпЂѓМЇМЊМЌМЈМ›М¶пЂѓМЄМЁпЂѓМЌМ›МЁМЈМЁМђМ›М› 6-9 МЎМЈМЊМ­М­МЁМЏ -1 К¶МЁМҐМЄМЈМ–МЎМЇпЂѓМЇМЊМЌМЈМ›М¶ В«К¦М–МєМ–М­МЇМЏМЊпЂѓМ¬МЊМ­МЇМ–М¦М›Мњ. К¶МЈМ–МЇМЁМёМ¦МЁМ–пЂѓМ­МЇМ¬МЁМ–М¦М›М– В» -1 К¶МЁМҐМЄМЈМ–МЎМЇпЂѓМЇМЊМЌМЈМ›М¶ В«ЛЂМЊМ­МЇМ–М¦М›М–пЂѓМ™М›МЏМЁМњпЂѓМЁМ¬МђМЊМ¦М›МљМҐ В» -1 К¶МЁМҐМЄМЈМ–МЎМЇпЂѓМЇМЊМЌМЈМ›М¶ В«ЛЃМЇМ¬МЁМ–М¦М›М–пЂѓМЇМ–МЈМЊпЂѓМёМ–МЈМЁМЏМ–МЎМЊ В» -1 К¶МЁМҐМЄМЈМ–МЎМЇпЂѓМЇМЊМЌМЈМ›М¶ В«Л€М›МҐМ›НЃпЂѓМЎМЈМ–МЇМЎМ› В» -1 К¶МЁМҐМЄМЈМ–МЎМЇпЂѓМЎМЊМ¬МЇМЁМёМ–МЎ В«ЛѓМ›МЄМјпЂѓМ­МЁМ–М”М›М¦М–М¦М›НЃпЂѓМЎМЁМ­МЇМ–Мњ В» - 1 К¶МЁМҐМЄМЈМ–МЎМЇпЂѓМЎМЊМ¬МЇМЁМёМ–МЎ В«ЛЃМ¬М–М”МЊпЂѓМЁМЌМ›МЇМЊМ¦М›НЃпЂѓМ™М›МЏМјМµпЂѓМЁМ¬МђМЊМ¦М›МљМҐМЁМЏпЂѓМ› М¦МЊМ­М–МЎМЁМҐМјМµ В» - 1 К¶МЁМҐМЄМЈМ–МЎМЇпЂѓМЎМЊМ¬МЇМЁМёМ–МЎ В«Л‘МЇМЊМЄМјпЂѓМ¬МЊМљМЏМ›МЇМ›НЃпЂѓМЄМЁМљМЏМЁМ¦МЁМёМ¦МјМµ В» - 1 К¶МЁМҐМЄМЈМ–МЎМЇпЂѓМЎМЊМ¬МЇМЁМёМ–МЎ В«КЅМ”М¦МЁМЎМЈМ–МЇМЁМёМ¦МјМ–пЂѓМЏМЁМ”МЁМ¬МЁМ­МЈМ› В» - 1 К¶МЁМҐМЄМЈМ–МЎМЇпЂѓМЎМЊМ¬МЇМЁМёМ–МЎ В«ЛЃМЇМ¬МЁМ–М¦М›М–пЂѓМЎМЈМ–МЇМЁМЎпЂѓМ¬МЊМ­МЇМ–М¦М›МњпЂѓМ›пЂѓМ™М›МЏМЁМЇМ¦МјМµ В» - 1 К¶МЁМҐМЄМЈМ–МЎМЇпЂѓМЎМЊМ¬МЇМЁМёМ–МЎ В«Л‰М›МЎМЈМјпЂѓМ¬МЊМљМЏМ›МЇМ›НЃпЂѓМЄМЊМ¬МЊМљМ›МЇМ›МёМ–М­МЎМ›МµпЂѓМёМ–М¬МЏМ–Мњ В» - 1 К¶МЁМҐМЄМЈМ–МЎМЇпЂѓМЎМЊМ¬МЇМЁМёМ–МЎ В«Л‘МЏМЁМЈНЂМ¶М›НЃпЂѓМ¬МЊМ­МЇМ–М¦М›МњпЂѓМ›пЂѓМ™М›МЏМЁМЇМ¦МјМµ В» - 1 К¶МЁМҐМЄМЈМ–МЎМЇпЂѓМЎМЊМ¬МЇМЁМёМ–МЎ В«К¶М¬М±МђМЁМЏМЁМ¬МЁМЇпЂѓМЌМ›МЁМђМ–М¦М¦МјМµпЂѓМѕМЈМ–МҐМ–М¦МЇМЁМЏ В» - 1 К¶МЁМҐМЄМЈМ–МЎМЇпЂѓМЎМЊМ¬МЇМЁМёМ–МЎ В«КЅМ­М¦МЁМЏМ¦МјМ–пЂѓМђМ–М¦М–МЇМ›МёМ–М­МЎМ›М–пЂѓМљМЊМЎМЁМ¦Мј В» - 1 К¶МЁМҐМЄМЈМ–МЎМЇпЂѓМЎМЊМ¬МЇМЁМёМ–МЎ В«ЛЂМЊМљМҐМ¦МЁМ™М–М¦М›М–пЂѓМ¬МЊМ­МЇМ–М¦М›МњпЂѓМ›пЂѓМ™М›МЏМЁМЇМ¦МјМµ В» - 1 К¶МЁМҐМЄМЈМ–МЎМЇпЂѓМЎМЊМ¬МЇМЁМёМ–МЎ В«К§М–М¦М–МЇМ›МЎМЊпЂѓМёМ–МЈМЁМЏМ–МЎМЊ В» - 1 Л„МёМ–МЌМ¦МЁпЌІМЄМ¬МЊМЎМЇМ›МёМ–М­МЎМЁМ–пЂѓМ›пЂѓМ±МёМ–МЌМ¦МЁпЌІМЈМЊМЌМЁМ¬МЊМЇМЁМ¬М¦МЁМ–пЂѓМЁМЌМЁМ¬М±М”МЁМЏМЊМ¦М›М– КҐМ›МЁМЈМЁМђМ›МёМ–М­МЎМЊНЃпЂѓМҐМ›МЎМ¬МЁМЈМЊМЌМЁМ¬МЊМЇМЁМ¬М›НЃ - 15 К¦М–М­МјпЂѓМЈМЊМЌМЁМ¬МЊМЇМЁМ¬М¦МјМ–пЂѓМѕМЈМ–МЎМЇМ¬МЁМ¦М¦МјМ– -1 ЛѓМ–М¬МҐМЁМҐМ–МЇМ¬пЂѓМЈМЊМЌМЁМ¬МЊМЇМЁМ¬М¦МјМњ -2 Л‰М›МґМ¬МЁМЏМЁМњпЂѓМҐМ›МЎМ¬МЁМ­МЎМЁМЄ -1 Л‘МЈМ–МЎМЇМ¬МЁМ¦М¦МЁМ–пЂѓМЄМЁМ­МЁМЌМ›М– -1 ЛѓМЁМ¬М­пЂѓМёМ–МЈМЁМЏМ–МЎМЊ -1 К¶МЁМҐМЄМЈМ–МЎМЇпЂѓМЄМЁМ¬МЇМ¬М–МЇМЁМЏпЂѓМ±МёМ–М¦МјМµ - МЌМ›МЁМЈМЁМђМЁМЏ -1 К»МЊМЌМЁМ¬пЂѓМҐМ›МЎМ¬МЁМЄМ¬М–МЄМЊМ¬МЊМЇМЁМЏ - 4 К»МЊМЌМЁМ¬пЂѓМҐМЁМ”М–МЈМ–МњпЂѓМЄМЁМљМЏМЁМ¦МЁМёМ¦МјМµпЂѓМ™М›МЏМЁМЇМ¦МјМµ -1 К¶МЁМҐМЄМЈМ–МЎМЇпЂѓМђМ–М¬МЌМЊМ¬М›М–МЏпЂѓМ¬МЊМљМ¦МјМµпЂѓМђМ¬М±МЄМЄпЂѓМ¬МЊМ­МЇМ–М¦М›Мњ -1 К°М¦МЇМ–М¬МЊМЎМЇМ›МЏМ¦МјМ–пЂѓМ¦МЊМђМЈНЃМ”М¦МјМ–пЂѓМЄМЁМ­МЁМЌМ›НЃ -11 К¶МЁМҐМЄМЈМ–МЎМЇпЂѓМҐМ±МЈМЅМЇМ›МҐМ–М”М›МњМ¦МЁМђМЁпЂѓМЄМЁМ­МЁМЌМ›НЃ В«КҐМ›МЁМЈМЁМђМ›НЃ 5-9МЎМЈВ» -1 К»МЊМЌМЁМ¬пЂѓМҐМЁМ”М–МЈМ–Мњ В«КЅМ¬МђМЊМ¦МјпЂѓМёМ–МЈМЁМЏМ–МЎМЊпЂѓМ›пЂѓМ™М›МЏМЁМЇМ¦МјМµ В» -1 К»МЊМЌМЁМ¬пЂѓМҐМЁМ”М–МЈМ–Мњ В«К°М­МЎМЁМЄМЊМ–МҐМјМ–пЂѓМ™М›МЏМЁМЇМ¦МјМ– В» -
1
К»МЊМЌМЁМ¬пЂѓМҐМЁМ”М–МЈМ–МњпЂѓМЄМЊМЈМ–МЁМ¦МЇМЁМЈМЁМђМ›МёМ–М­МЎМ›МµпЂѓМ¦МЊМµМЁМ”МЁМЎ В«КїМ¬МЁМ›М­МµМЁМ™М”М–М¦М›М– МёМ–МЈМЁМЏМ–МЎМЊ В» -1 К¶МЁМҐМЄМЈМ–МЎМЇпЂѓМ­МЎМ–МЈМ–МЇМЁМЏпЂѓМёМ–МЈМЁМЏМ–МЎМЊпЂѓМ›пЂѓМЄМЁМљМЏМЁМ¦МЁМёМ¦МјМµпЂѓМ™М›МЏМЁМЇМ¦МјМµ -1 К¶МЁМҐМЄМЈМ–МЎМЇпЂѓМҐМ±МЈНЃМ™М–Мњ В«КїМЁМљМЏМЁМ¦МЁМёМ¦МјМ–пЂѓМ™М›МЏМЁМЇМ¦МјМ– В» -1 К¶МЁМҐМЄМЈМ–МЎМЇпЂѓМҐМ±МЈНЃМ™М–Мњ В«КїМЈМЁМ”МЁМЏМјМ–пЂѓМЇМ–МЈМЊпЂѓМ№МЈНЃМЄМЁМёМ¦МјМµпЂѓМђМ¬М›МЌМЁМЏ В» -1 К¶МЁМҐМЄМЈМ–МЎМЇпЂѓМҐМ±МЈНЃМ™М–Мњ В«КЅМЏМЁМєМ›пЌІЛ‡М¬М±МЎМЇМј В» -1 ЛЃМЎМ–МЈМ–МЇпЂѓМёМ–МЈМЁМЏМ–МЎМЊпЂѓМ¦МЊпЂѓМ¬МЁМЈМ›МЎМЁМЏМЁМњпЂѓМЄМЁМ”М­МЇМЊМЏМЎМ– -1 пЉєМЁМ”М–МЈМ›пЂѓМЁМЌМ»М�МҐМ¦МјМ– К»МЊМЌМЁМ¬пЂѓМҐМЁМ”М–МЈМ–МњпЂѓМ¶МЏМ–МЇМЎМЁМЏпЂѓМ¬МЊМљМЈМ›МёМ¦МјМµпЂѓМ­М–МҐМ–МњМ­МЇМЏ -1 пЉєМЁМ”М–МЈМ›пЂѓМ¬М–МЈМЅМ–МґМ¦МјМ– К»МЊМЌМЁМ¬пЂѓМҐМЁМ”М–МЈМ–МњпЂѓМЄМЁпЂѓМ­МЇМ¬МЁМ–М¦М›НЂпЂѓМЁМ¬МђМЊМ¦МЁМЏпЂѓМёМ–МЈМЁМЏМ–МЎМЊ -1 К»МЊМЌМЁМ¬пЂѓМҐМЁМ”М–МЈМ–МњпЂѓМЄМЁпЂѓМ­МЇМ¬МЁМ–М¦М›НЂпЂѓМ¬МЊМ­МЇМ–М¦М›Мњ -1 К»МЊМЌМЁМ¬пЂѓМҐМЁМ”М–МЈМ–МњпЂѓМЄМЁпЂѓМ­МЇМ¬МЁМ–М¦М›НЂпЂѓМЌМ–М­МЄМЁМљМЏМЁМ¦МЁМёМ¦МјМµпЂѓМ™М›МЏМЁМЇМ¦МјМµ -1 2
К»МЊМёМЊМЈМЅМ¦МјМµ МЎМЈМЊМ­М­МЁМЏ (1,4) КЅМЌМЁМ¬М±М”МЁМЏМЊМ¦М›М–
КЄМЁМ­МЎМЊ -1 КїМЊМ¬МЇМј -9 ЛЃМЇМ±МЈМЅНЃ -18 ЛЊМЎМЊМґМј -2 К¶МЁМҐМЄМЈМ–МЎМЇпЂѓМЇМЊМЌМЈМ›М¶ 1 МЎМЈМЊМ­М­ - 4 М№МЇ К¶МЁМҐМЄМЈМ–МЎМЇпЂѓМЇМЊМЌМЈМ›М¶ 4 МЎМЈМЊМ­М­ - 4 М№МЇ. пЂѓКїМ–МёМЊМЇМ¦МјМ– МЄМЁМ­МЁМЌМ›НЃ: КёМ›МЇМ–М¬МЊМЇМ±М¬М¦МЁМ–пЂѓМёМЇМ–М¦М›М–: М›МЇМЁМђМЁМЏМЊНЃпЂѓМЊМЇМЇМ–М­МЇМЊМ¶М›НЃпЂѓМљМЊпЂѓМЎМ±М¬М­пЂѓМ¦МЊМёМЊМЈМЅМ¦МЁМњпЂѓМ№МЎМЁМЈМј: МЇМ›МЄМЁМЏМјМ–пЂѓМЇМ–М­МЇМЁМЏМјМ–пЂѓМљМЊМ”МЊМ¦М›НЃ. ЛѓН�К¤Н�К¶М¬М±МђМЈМЁМЏМЊ.- пЉє.:М›МљМ”.В»Л‘МЎМљМЊМҐМ–М¦ В», 2010Мђ 7 М№МЇ пЉєМЊМЇМ–МҐМЊМЇМ›МЎМЊ: М›МЇМЁМђМЁМЏМЊНЃпЂѓМЊМЇМЇМ–М­МЇМЊМ¶М›НЃпЂѓМљМЊпЂѓМЎМ±М¬М­пЂѓМ¦МЊМёМЊМЈМЅМ¦МЁМњпЂѓМ№МЎМЁМЈМј: МЇМ›МЄМЁМЏМјМ– МЇМ–М­МЇМЁМЏМјМ–пЂѓМљМЊМ”МЊМ¦М›НЃ. КёН�К¤пЂѓК°МЈНЃМ№М–М¦МЎМЁ.-пЉє.:М›МљМ”.В»Л‘МЎМљМЊМҐМ–М¦ В», 2010Мђ 7 М№МЇ ЛЂМ±М­М­МЎМ›МњпЂѓНЃМљМјМЎ: М›МЇМЁМђМЁМЏМЊНЃпЂѓМЊМЇМЇМ–М­МЇМЊМ¶М›НЃпЂѓМљМЊпЂѓМЎМ±М¬М­пЂѓМ¦МЊМёМЊМЈМЅМ¦МЁМњпЂѓМ№МЎМЁМЈМј: МЇМ›МЄМЁМЏМјМ– МЇМ–М­МЇМЁМЏМјМ–пЂѓМљМЊМ”МЊМ¦М›НЃ .К°Н•К¦Н�ЛЌМ–МђМЈМЁМЏМЊ.-пЉє.:М›МљМ”.В»Л‘МЎМљМЊМҐМ–М¦ В», 2010Мђ 7 М№МЇ КЅМЎМ¬М±М™МЊНЂМєМ›МњпЂѓМҐМ›М¬: М›МЇМЁМђМЁМЏМЊНЃпЂѓМЊМЇМЇМ–М­МЇМЊМ¶М›НЃпЂѓМљМЊпЂѓМЎМ±М¬М­пЂѓМ¦МЊМёМЊМЈМЅМ¦МЁМњпЂѓМ№МЎМЁМЈМј: МЇМ›МЄМЁМЏМјМ–пЂѓМЇМ–М­МЇМЁМЏМјМ–пЂѓМљМЊМ”МЊМ¦М›НЃ .К«Н�К§Н�К¶МЊМЇМЎМЁМЏМЊ -
пЉє.:М›МљМ”.В»Л‘МЎМљМЊМҐМ–М¦ В», 2010Мђ 7 М№МЇ пЉєМ–М™М±М–МЏМЊпЂѓЛ“Н�К¦Н�ЛЂМ±М­М­МЎМ›МњпЂѓНЃМљМјМЎ. КїМ¬МЊМЏМЁМЄМ›М­МЊМ¦М›М–пЂѓМЄМЊМ”М–М™М¦МјМµпЂѓМЁМЎМЁМ¦МёМЊМ¦М›Мњ М›МҐМ–М¦пЂѓМ­М±МєМ–М­МЇМЏМ›МЇМ–МЈМЅМ¦МјМµ. КЄМ›М”МЊМЎМЇМ›МёМ–М­МЎМ›МњпЂѓМ¬МЊМљМ”МЊМЇМЁМёМ¦МјМњпЂѓМҐМЊМЇМ–М¬М›МЊМЈ. ЛЃМЊМ¬МЊМЇМЁМЏН—КёМ›М¶М–Мњ,2010 -7М№МЇ пЉєМ–М™М±М–МЏМЊпЂѓЛ“Н�К¦Н�пЉєМЊМЇМ–МҐМЊМЇМ›МЎМЊН�ЛѓМЊМЌМЈМ›МёМ¦МЁМ–пЂѓМ±МҐМ¦МЁМ™М–М¦М›М–пЂѓМ›пЂѓМ”М–МЈМ–М¦М›М–: КЄМ›М”МЊМЎМЇМ›МёМ–М­МЎМ›МњпЂѓМ¬МЊМљМ”МЊМЇМЁМёМ¦МјМњпЂѓМҐМЊМЇМ–М¬М›МЊМЈ. КёМ›М¶М–Мњ,2009Мђ ЛЃМЊМ¬МЊМЇМЁМЏН—КёМ›М¶М–Мњ,2010Мђ 7 М№МЇ пЉєМ–М™М±М–МЏМЊпЂѓЛ“Н�К¦Н�ЛЂМ±М­М­МЎМ›МњпЂѓНЃМљМјМЎ. КїМ¬МЁМЏМ–М¬НЃМ–МҐМјМ–пЂѓМЌМ–МљМ±М”МЊМ¬М¦МјМ–пЂѓМђМЈМЊМ­МјМ–пЂѓМЏ МЎМЁМ¬М¦М–пЂѓМ­МЈМЁМЏМЊ . КЄМ›М”МЊМЎМЇМ›МёМ–М­МЎМ›МњпЂѓМ¬МЊМљМ”МЊМЇМЁМёМ¦МјМњпЂѓМҐМЊМЇМ–М¬М›МЊМЈ. ЛЃМЊМ¬МЊМЇМЁМЏ::КёМ›М¶М–Мњ,2010Мђ 7 М№МЇ
пЉєМ–М™М±М–МЏМЊпЂѓЛ“Н�К¦Н�ЛЂМ±М­М­МЎМ›МњпЂѓНЃМљМјМЎ. КїМ¬МЊМЏМЁМЄМ›М­МЊМ¦М›М–пЂѓМЌМ–МљМ±М”МЊМ¬М¦МјМµпЂѓМЁМЎМЁМ¦МёМЊМ¦М›Мњ М›МҐМ–М¦пЂѓМЄМ¬М›МЈМЊМђМЊМЇМ–МЈМЅМ¦МјМµпЂѓКЄМ›М”МЊМЎМЇМ›МёМ–М­МЎМ›МњпЂѓМ¬МЊМљМ”МЊМЇМЁМёМ¦МјМњпЂѓМҐМЊМЇМ–М¬М›МЊМЈ.. ЛЃМЊМ¬МЊМЇМЁМЏН—КёМ›М¶М–Мњ,2010 7М№МЇ К§М–М¬МҐМЊМ¦пЂѓКЅН�К°Н�пЉєМЊМЇМ–МҐМЊМЇМ›МЎМЊ .К¶МЊМ¬МЇМЁМёМЎМ›пЂѓМљМЊМ”МЊМ¦М›Мњ.-ЛЃМЊМ¬МЊМЇМЁМЏН—КёМ›М¶М–Мњ,2007 7 М№МЇ пЉєМЁМ¬М№М¦М–МЏМЊпЂѓКёН�К§Н�пЉєМЊМЇМ–МҐМЊМЇМ›МЎМЊН�КїМ¬МЁМЏМ–М¬МЁМёМ¦МјМ–пЂѓМ¬МЊМЌМЁМЇМј.- КЄМ›М”МЊМЎМЇМ›МёМ–М­МЎМ›Мњ М¬МЊМљМ”МЊМЇМЁМёМ¦МјМњпЂѓМҐМЊМЇМ–М¬М›МЊМЈ. ЛЃМЊМ¬МЊМЇМЁМЏН—КёМ›М¶М–Мњ,2007 7М№МЇ 3
К»МЊМёМЊМЈМЅМ¦МјМµ МЎМЈМЊМ­М­МЁМЏ (2,3) КЄМЁМ­МЎМЊ -
1
ʿ̬̯̼̌ – 12 ˁ̯̱̣̽́ - 22 ʶ̨̥̪̯̖̬̽̀ - 1 ʿ̸̖̯̦̼̖̌̨̨̛̪̭̍́: ˀ̨̬̌̍̚̨̭̣̏̨̪̨̭̭̯̱̌̏ ˁ̨̡̛̪̭̴̨̨̬̬̥̥̐̌ ʿ̡̥̯̌́̌̣̔́̨̬̯̼̌̍̦̌̔̨̡̛̛̹̥̍̌ ʶ̡̌̨̛̪̬̖̖̣̯̔̽̛̏̔̡̯̖̭̯̌ ʶ̡̌̛̪̭̯̌̽̨̖̱̬̦̖̍̔̌̚̸̨̛̣̦̖̸̨̡̨̛̦̦̖̌̨̣̣̐̌̐̌ ˋ̛̭̯̌̸̛̬̖ ʿ̨̛̛̬̪̭̦̖̌̏̌̨̨̪̬̖̣̔̐̏ ʿ̛̖̙̌̔ ˃̶̛̣̌̍̌̨̛̱̥̦̙̖̦́ (̭̨̛̯̖̯̥̏̌ ) ˃̶̛̣̌̍̌̨̛̱̥̦̙̖̦́ (ʿ̴̨̛̬̌̐̌ ) ˄̨̛̥̦̙̖̦̖̭̸̛̛̭̣̥̌ 1, 0. ʪ̛̖̣̖̦̖̭̸̛̛̭̣̥̌ 1, 0. ˃̶̛̣̌̍̌̶̛̛̖̦̔̛̣̦̼̔ ˃̶̛̣̌̍̌̶̛̛̖̦̔̛̬̖̥̖̦̏ ʻ̡̨̨̖̯̬̼̖̡̱̼̍̏̡̨̨̛̣̯̦̭̌̐̴̛̣̯̌̌̏̌ ˀ̡̛̛̥̭̖̶̴̛̬̼. ʯ̛̪̭̌̽̸̛̭̖̣̡̛̛̛̬̥̭̥̶̴̛̛̬̥̌ ʿ̛̛̭̯̖̣̌̏̸̨̦̣̦̜̌̌̽̡̨̹̣̖ 4
ЛѓМ–МµМ¦МЁМЈМЁМђМ›М› )
ʪ̨̡̭̌ –
1
ˁ̨̯̣̸̛̱̯̖̣́ -1 ˁ̯̱̣̸̛̱̯̖̣́ -1 ˁ̯̱̣̸̸̡̛̛̱̖̦̖̭̜ -7 ˌ̴̡̌ – 3 ʦ̡̖̬̭̯̌̭̣̖̭̬̦̼̜̌ – 3 ̹̯ ʦ̡̖̬̭̯̌̨̭̯̣̬̦̼̜́ – 4 ̹̯ ʿ̴̨̨̡̣̱̱̦̐̌ – 6 ̹̯ ˃̡̛̛̭̭̣̖̭̬̦̼̖̌ – 3 ̹̯ ʻ̶̨̛̙̦̼̸̬̼̙̦̼̖̌ – 1 ̹̯ ˀ̨̡̱̦̍̌̡̨̨̛̛̥̦̬̦̦̼̜̍̏̌ – 6 ̹̯ ̡̨̛̬̥̖̯̬ - 1 ̹̯ 5
ЛѓМ–МµМ¦МЁМЈМЁМђМ›М› КЄМЁМ­МЎМЊ 1
ЛЃМЇМЁМЈМј 4 ЛЃМЇМ±МЈМЅНЃ 9 ЛЊМЏМ–МњМ¦МјМ– МҐМЊМ№М›М¦Мј (М¦МЁМ™М¦МЊНЃ ) 1 ЛЊМЏМ–МњМ¦МјМ– МҐМЊМ№М›М¦Мј (М­пЂѓМѕМЈМ–МЎМЇМ¬МЁМЄМ¬М›МЏМЁМ”МЁМҐ ) 2 К»МЁМ™М¦М›М¶Мј 4 КёМ›М¦М–МњМЎМЊ МљМЊМЎМ¬МЁМњМєМ›МЎМЊ 4 КёМ–М¦МЇМЊ М­МЊМ¦МЇМ›МҐМ–МЇМ¬МЁМЏМЊНЃ 4
Л‰М›М¬МЎМ±МЈМЅ 1 Л„МђМЁМЈМЅМ¦М›МЎ 1 КёМ›М¦М–МњМЎМЊ 50 М­МҐ 2 К»МЁМ™М¦М›М¶Мј В«МљМ›МђМљМЊМђ В» 1 ЛЌМ�МЇМЎМЊ МЄМЈМЊМЇНЃМ¦МЊНЃ 1 Л„МЇНЂМђ 1 КЇМ–М¬МЎМЊМЈМЁ 1 пЉєМЊМ¦М–МЎМ–М¦ М±МёМ–МЌМ¦МјМњ 1 КЄМ›М”МЊМЎМЇМ›МёМ–М­МЎМ›М– МҐМЊМЇМ–М¬М›МЊМЈМј К¶МЁМЈМЈМ–МЎМ¶М›НЃ МЏМЁМЈМЁМЎМЁМ¦ - М№М–М¬М­МЇМЅ 1 - МµМЈМЁМЄМЁМЎ 1 К¶МЁМЈМЈМ–МЎМ¶М›НЃ МЇМЎМЊМ¦М–Мњ - М№М–М¬М­МЇНЃМ¦МјМ– 1 - МµМЈМЁМЄМёМЊМЇМЁМЌМ±МҐМЊМ™М¦МјМ– 1 - М›М­МЎМ±М­М­МЇМЏМ–М¦М¦МјМ– 1 ЛѓМЊМЌМЈМ›М¶Мј: КїМ¬М–М”М±МЄМ¬М–М™М”М–М¦М›М– МЄМ›МєМ–МЏМјМµ МЁМЇМ¬МЊМЏМЈМ–М¦М›Мњ пЉєМ–МµМЊМ¦М›МљМҐМј М¬МЊМЌМЁМёМ›Мµ МЁМ¬МђМЊМ¦МЁМЏ К¶МЁМ¦М­МЇМ¬М±МЎМЇМ›МЏМ¦МЊНЃ М­МµМ–МҐМЊ МҐМЊМ№М›М¦Мј ЛЂМ–МђМ±МЈНЃМЇМЁМ¬Мј М¦МЊМЇНЃМ™М–М¦М›НЃ М¦М›МЇМ› ЛЃМµМ–МҐМЊ М­МҐМЊМљМЎМ› КЇМЊМЄМ¬МЊМЏМЎМЊ М¦М›МЇМЁМЎ КїМ¬М›М­МЄМЁМ­МЁМЌМЈМ–М¦М›НЃ МЎ М№МЏМ–МњМ¦МЁМњ МҐМЊМ№М›М¦М– пЉєМ–МµМЊМ¦М›МљМҐМј М¬МЊМЌМЁМёМ›Мµ МЁМ¬МђМЊМ¦МЁМЏ МҐМЊМ№М›М¦Мј пЉєМЊМ№М›М¦М¦МЊНЃ М›МђМЈМЊ М› МҐМЁМЇМЊМЈМЎМЊ ЛЃМµМ–МҐМЊ МЁМЌМ¬МЊМљМЁМЏМЊМ¦М›НЃ МёМ–МЈМ¦МЁМёМ¦МЁМђМЁ М­МЇМ–М™МЎМЊ пЉєМЊМЇМ–М¬М›МЊМЈМј МЄМЁ МЄМ¬МЁМ–МЎМЇМЊМҐ: К»МЊМђМЈНЃМ”М¦МЁ МЁМґМЁМ¬МҐМЈМ–М¦М¦МјМ– М¬М–МЎМЁМҐМ–М¦М”МЊМ¶М›М› КЅМЌМ¬МЊМљМ¶Мј МЇМЏМЁМ¬МёМ–М­МЎМ›Мµ МЄМ¬МЁМ–МЎМЇМЁМЏ 6
пЉєМЊМЇМ–МҐМЊМЇМ›МЎМ›
КЄМЁМ­МЎМЊ -
2
ʿ̬̯̼̌ – 11 ˁ̨̯̣̸̛̱̯̖̣́ – 2 ˁ̯̱̣̽́ - 23 ʶ̨̥̪̯̖̬̽̀ – 1 ̨̡̨̛̖̪̬̖̯̬̔̌ – 1 ʧ̴̨̨̡̨̬̪̬̖̯̬̌ - 1 ʿ̸̖̯̦̼̖̌̨̨̛̪̭̍́: ˃̶̛̣̼̌̍̨̪̡̛̥̯̖̥̯̖̌̌ 5-6 ̡̣̭̭̼̌ – 66 ̹̯. ˃̶̛̣̼̌̍ 7 ̡̣̭̭̌ – 44 ̹̯. ˃̶̛̣̼̌̍ 8 ̡̣̭̭̌ - 31 ̹̯. ˃̶̛̣̼̌̍ 9 ̡̣̭̭̌ – 14 ̹̯. ˃̶̛̣̼̌̍ 10-11 ̡̣̭̭̼̌ – 23 ̹̯. ʪ̡̛̛̭ˁ D: ʰ̡̛̦̯̖̬̯̦̌̏̌́̡̛̥̯̖̥̯̌̌̌. ˑ̡̨̣̖̯̬̦̦̼̜̯̬̖̦̙̖̬̌̨̪̡̛̥̯̖̥̯̖̌̌̡ ̸̡̛̱̖̦̱̍ʻ�˔. ʦ̡̛̛̣̖̦̦̌ «̡̛̯̖̥̯̌̌̌ » 5-6 ̡̣̭̭̼̌. ʰ̡̛̦̯̖̬̯̦̌̏̌́̡̛̥̯̖̥̯̌̌̌ 9-11 ̡̣̭̭̌. ˑ̡̨̣̖̯̬̦̦̼̜̯̬̖̦̙̖̬̌̨̪ ̡̛̥̯̖̥̯̖̌̌ ʰ̡̛̦̯̖̬̯̦̌̏̌́̡̛̥̯̖̥̯̌̌̌ 5-11 ̡̣̭̭̌. ˑ̡̨̣̖̯̬̦̦̼̜̯̬̖̦̙̖̬̌̨̪ ̡̛̥̯̖̥̯̖̌̌ ˑ̡̨̣̖̯̬̦̦̼̜̸̡̛̱̖̦̍̸̨̡̛̭̪̬̦̌̏: ʤ̣̖̬̐̍̌ 7-11 ̡̣̭̭̌. ʮ̛̏̌́̨̛̖̥̖̯̬̐́. ʦ̛̬̯̱̣̦̌̽̌́̡̨̹̣̌ʶ̛̛̬̣̣̌̛̴̨̛̖̔́. ˀ̨̛̖̪̖̯̯̬̨̪̡̛̥̯̖̥̯̖̌̌. ̛̛̱̣̯̥̖̜̦̼̖̽̔̨̛̛̪̬̣̙̖̦́̡̨̪̬̬̥̥̖̐̌̨̪̡̛̥̯̖̥̯̖̌̌ 5
-
11 МЎМЈМЊМ­М­Мј. 7
К§М–МЁМђМ¬МЊМґМ›М›пЂѓМ› М›М­МЇМЁМ¬М›М› КЄМЁМ­МЎМЊ
-
1
КїМЊМ¬МЇМј -9 ЛЃМЇМ±МЈМЅНЃ -18 К¶МЁМҐМЄМЅНЂМЇМ–М¬ -0 Л„МёМ›МЇМ–МЈМЅМ­МЎМ›МњпЂѓМ­МЇМЁМЈ -1 Л„МёМ›МЇМ–МЈМЅМ­МЎМ›МњпЂѓМ­МЇМ±МЈ -1 Л‘МЈМ–МЎМЇМ¬МЁМ¦М¦МјМ–пЂѓМ¦МЁМ­М›МЇМ–МЈМ› -9: НЁК°М­МЇМЁМ¬М›НЃ -5МЎМЈМЊМ­М­ В» НЁК¦М­М–МЁМЌМєМЊНЃпЂѓМ›М­МЇМЁМ¬М›НЃ 5-6 МЎМЈМЊМ­М­ В» НЁК¦М­М–МЁМЌМєМЊНЃпЂѓМ›М­МЇМЁМ¬М›НЃ 7-8 МЎМЈМЊМ­М­ В» НЁК°М­МЇМЁМ¬М›НЃпЂѓЛЂМЁМ­М­М›М› 20 МЏ 1Мё.В» НЁК°М­МЇМЁМ¬М›НЃпЂѓЛЂМЁМ­М­М›М› 20 МЏ 2Мё.В» НЁКЅМЌМєМ–М­МЇМЏМЁМљМ¦МЊМ¦М›М– В» НЁЛ‘МЎМЁМ¦МЁМҐМ›МЎМЊпЂѓМ›пЂѓМЄМ¬МЊМЏМЁ 9-11МЎМЈМЊМ­М­Мј В» НЁК¤МЇМЈМЊМ­пЂѓКЄМ¬М–МЏМ¦М–МђМЁпЂѓпЉєМ›М¬МЊ В» НЁЛЂМЁМ­М­М›НЃпЂѓМ¦МЊпЂѓМ¬М±МЌМ–М™М–пЂѓМЇМ¬М–МЇМЅМ–МђМЁпЂѓМЇМјМ­НЃМёМ–МЈМ–МЇМ›НЃ В» КїМ–МёМЊМЇМ¦МјМ–пЂѓМЄМЁМ­МЁМЌМ›НЃ: К¶МЊМ¬МЇМј 22М№МЇ: 1 В«ЛЂМ›МҐМ­МЎМЊНЃпЂѓМ¬М–М­МЄМ±МЌМЈМ›МЎМЊ 3-1 МЏпЂѓМ”МЁпЂѓМ¦Н�Мѕ.В» 2 В«КїМ–М¬МЏМЊНЃпЂѓпЉєМ›М¬МЁМЏМЊНЃпЂѓМЏМЁМњМ¦МЊ В» 3 В«КҐМЁМ¬МЅМЌМЊпЂѓЛЂМ±М­М›пЂѓМЄМ¬МЁМЇМ›М›пЂѓМ›М¦МЁМљМ–МҐМ¦МјМµпЂѓМљМЊМµМЏМЊМЇМёМ›МЎМЁМЏ В» 4 В«ЛЂМ±М­М­МЎМЁпЌІНЃМЄМЁМ¦М­МЎМЊНЃпЂѓМЏМЁМњМ¦МЊ В» 5 В«ЛЂМЁМ­М­М›НЃ 17-18 МЏМЏВ» 6 В«К«МЏМ¬МЁМЄМЊпЂѓМ›пЂѓМЌМЈМ›М™М¦М›МњпЂѓК¦МЁМ­МЇМЁМЎпЂѓМЏпЂѓМѕМЄМЁМµМ±пЂѓК¶М¬М–М­МЇМЁМЏМјМµпЂѓМЄМЁМµМЁМ”МЁМЏ В» 7 В«К§М¬МЊМ™М”МЊМ¦М­МЎМЊНЃпЂѓМЏМЁМњМ¦МЊпЂѓМЏпЂѓЛЂМЁМ­М­М›М› В» 8 В«ЛЂМ±М­М­МЎМЁМ–пЂѓМђМЁМ­М±М”МЊМ¬М­МЇМЏМЁпЂѓМЏ 1328-1533МђВ» 9 В«КЄМ¬М–МЏМ¦М›МњпЂѓК¦МЁМ­МЇМЁМЎНѕК¤МљМ›НЃпЂѓМ›пЂѓК«МђМ›МЄМ–МЇ )В» 10 В«Л‰М–М¦МЇМ¬МЊМЈМЅМ¦МјМ–пЂѓМ¬МЊМњМЁМ¦МјпЂѓЛЃЛЃЛЃЛЂНѕМѕМЎМЁМ¦МЁМҐМ›МЎМЊ )В» 11 В«К§М¬МЊМ™М”МЊМ¦М­МЎМЊНЃпЂѓМЏМЁМњМ¦МЊпЂѓМЏпЂѓЛЂМЁМ­М­М›М› В» 12 В«ЛЂМ›МҐМ­МЎМЊНЃпЂѓМ›МҐМЄМ–М¬М›НЃ (1-3 МЏ) 13 В« К«МЏМ¬МЁМЄМЊпЂѓМЏ 9-11МЏМЏВ» 14 В«КЄМ¬М–МЏМ¦М–М¬М±М­М­МЎМЁМ–пЂѓМђМЁМ­М±М”МЊМ¬М­МЇМЏМЁ 9-11МЏМЏВ» 15 В«К¦М–МЈМ›МЎМЁМ–пЂѓМЄМ–М¬М–М­М–МЈМ–М¦М›М–пЂѓМ¦МЊМ¬МЁМ”МЁМЏ В» 16 В«К«МЏМ¬МЁМЄМЊпЂѓМЏ 14-16 МЏМЏВ» 17 В«КЄМ¬М–МЏМ¦М›МњпЂѓК¦МЁМ­МЇМЁМЎ (К¶М›МЇМЊМњ, К°М¦М”М›НЃ )В» 18 В« КҐМЁМ¬МЅМЌМЊпЂѓЛЂМ±М­М›пЂѓМ­пЂѓМ›М¦МЁМљМ–МҐМ¦МјМҐМ›пЂѓМљМЊМµМЏМЊМЇМёМ›МЎМЊМҐМ› В» 19 В« КЄМ¬М–МЏМ¦НЃНЃпЂѓК§М¬М–М¶М›НЃ В» 20 В« ЛЂМЁМ­М­М›НЃпЂѓМЄМЁМ­МЈМ–пЂѓМ¬М–МґМЁМ¬МҐ 1861 МђВ» 21 В«ЛЂМЁМ­М­М›НЃ 1600-1613 МђМђВ» 22 В«К¦М–МЈМ›МЎМЊНЃпЂѓКЅМЇМ–МёМ–М­МЇМЏМ–М¦М¦МЊНЃпЂѓМЏМЁМњМ¦МЊ В» К¤МЇМЈМЊМ­Мј: 1 К°М­МЇМЁМ¬М›НЃ КЄМ¬М–МЏМ¦М–МђМЁпЂѓпЉєМ›М¬МЊ -9 2 К°М­МЇМЁМ¬М›НЃпЂѓЛЃМ¬М–М”М¦М›МµпЂѓМЏМ–МЎМЁМЏ -10 3 К»МЁМЏМЊНЃпЂѓМ›М­МЇМЁМ¬М›НЃ -6 4 К°М­МЇМЁМ¬М›НЃпЂѓЛЂМЁМ­М­М›М› 8-18 МЏМЏ-10 5 К»МЁМЏМ–МњМ№МЊНЃпЂѓМ›М­МЇМЁМ¬М›НЃ -2 К¤МЈМЅМЌМЁМҐМј: 1 К¦М–МЈМ›МЎМ›М–пЂѓМЄМЁМЈМЎМЁМЏМЁМ”М¶МјпЂѓМ›пЂѓМґМЈМЁМЇМЁМЏМЁМ”М¶Мј -1 2 К§МЁМ­М±М”МЊМ¬М­МЇМЏМ–М¦М¦МјМ–пЂѓМ­М›МҐМЏМЁМЈМјпЂѓЛЂЛ‡ -1 3 КїМЊМҐНЃМЇМ¦М›МЎМ›пЂѓМ¬М±М­М­МЎМЁМњпЂѓМЊМ¬МµМ›МЇМ–МЎМЇМ±М¬МјпЂѓМ›пЂѓМ­МЎМ±МЈМЅМЄМЇМ±М¬Мј -1 4 К¤МЈМЅМЌМЁМҐпЂѓМЄМЁпЂѓМ›М­МЇМЁМ¬М›М›пЂѓМЎМ±МЈМЅМЇМ±М¬МјпЂѓК°М­МЇМЁМ¬М›М›пЂѓКЄМ¬М–МЏМ¦М–МђМЁпЂѓпЉєМ›М¬МЊ -1 5 К¤МЈМЅМЌМЁМҐпЂѓМЄМЁпЂѓМ›М­МЇМЁМ¬М›М›пЂѓМЎМ±МЈМЅМЇМ±М¬Мј К°М­МЇМЁМ¬М›М›пЂѓЛЃМ¬М–М”М¦М›МµпЂѓМЏМ–МЎМЁМЏ -1 ЛЂМ–МЄМ¬МЁМ”М±МЎМ¶М›М›
-
11
1 «ʦ̡̨̭̣̦̭̥̌̏́̨̪̭�̡̣̖ » 2 «ʿ̨̣̖̀̔̽ » 3 «ʸ̨̨̖̖̔̏̨̨̛̪̺̖̍ » 4 «ʥ̡̡̛̭̌̌ » 5 «ʿ̨̨̡̛̖̦̔ » 6 «ʻ̡̛̖̌̏̭̨̡̨̭̜̏ » 7 «ʿ̨̨̡̭̯̬̜̌ˁ̡̦̯̌ʿ̖̯̖̬̱̬̍̐̌̛̪̬ʿ̖̯̬̖ I 8 «˄̡̛̬̣̭̖̌̽̸̨̛̬̖̌̍̛ʿ̸̱̐̌�̏ » 9 «ʿ̨̬̙̔̌̌̵̡̨̬̖̪̭̯̦̼ » 10 «ʰ̛̦̦̖̐̌̚̛̛̬̥̌ʻ̨̨̪̣̖̦̌̌ » 11 «̨̡̨̡̛̭̭̜̏̡̬̖̥̣̽̛̪̬ʰ̦̖̏̌ʶ̛̣̯̖̌ » ʶʰ̼ ʫʧˑ ʽ̨̛̺̖̭̯̦̦̖̍̏̌̚ 2009-2011 ̐-1 ʫʧˑʰ̨̛̭̯̬́ 2009-2011̐-2 ʧʰʤʽ̨̛̺̖̭̯̦̦̖̍̏̌̚ 2011 ̐-1 ʧʰʤʰ̨̛̭̯̬́ 2011-2 ʧ̴̨̛̖̬̐̌́: . ʦ�ˁ�ˀ̵̨̨̣̏˃̨̖̭̯̼̖̏̛̦̌̔̌́̚̨̪̨̨̛̛̪̬̬̖̖̦̔̏̔̀ 5 ̡̣̭̭̌, «ʪ̴̨̬̌ » 2008, -1 ʰ�ʦ�ʶ̨̡̛̣̖̭̦ˀ̸̨̌̍̌́̯̖̯̬̌̔̽ 6 ̹̯. «ʸ̶̛̖̜ »2010̐. ˀ�ˈ�ˈ̛̛̱̣̦̌̍̍. ˀ̸̨̯̦̼̜̌̔̌̚̸̡̡̛̛̛̯̖̭̜̔̔̌̛̥̯̖̬̣̌̌̨̪̴̨̛̛̖̬̐̐̌ ʤ�ʸ̛̖̯̦́̐˃̖̭̯̼̨̪̴̨̛̛̖̬̐̐̌ 3 ̹̯ ʫ�ʦ�ʥ̸̡̨̛̬̦̌̌̏˃̖̭̯̼̨̪̴̨̛̛̖̬̐̐̌. ʽ�ʶ̨̛̣̥̦̌̏̌˃̖̭̯̼̨̪̴̨̛̛̖̬̐̐̌ ʸ�ʫ�ʿ̨̖̬̣̏ʧʰʤ - 2011 ̨̪̴̨̛̛̖̬̐̐̌. 9 ̡̣. ʤ�ʥ�ˑ̬̯̖̣̽˃̸̡̛̛̖̥̯̖̭̖̌̯̖̭̯̼̣̔́̨̨̨̡̛̪̯̔̐̏̡ʧʰʤ -9 ʸ�ʫ�ʿ̨̖̬̣̏ ʪ̸̡̡̛̛̛̯̖̭̖̔̌̸̡̨̡̛̬̯̌ - ̛̦̌̔̌́̚̨̪̴̨̛̛̖̬̐̐̌ 10-11 ̡̣. ʦ�ʦ�ʥ̨̬̦̌̌̍̌̏ʫʧˑ 2009 ʫʧˑ 2010 ʫʧˑ 2011 ˁ�ʧ�ʦ̨̡̡̛̭̬̖̭̖̦̭̜ʧ̴̨̛̖̬̐̌́ˁ̨̡̨̬̯̭̜̌̌̏̨̛̣̭̯̍̌ 15 ̹̯. ˑ̡̨̣̖̯̬̦̦̼̖̨̛̛̦̭̯̖̣ 1.ʧ̴̨̛̖̬̐̌́ 7 ̡̣̭̭̌. ʻ̹̌̨̥̔ – ʯ̖̥̣́. - 1 2. ʻ̸̣̦̼̜̌̌̽̡̱̬̭̴̨̛̛̖̬̐̐̌ 6 ̡̣̭̭̌. - 1 3. ˑ̸̡̨̨̡̛̦̥̖̭̌́̛̶̨̛̭̣̦̌̽̌́̴̨̛̖̬̐̐̌́̛̥̬̌ 10 ̡̣̭̭̌. 1 4. ʿ̨̛̬̬̔̌ˀ̨̛̛̭̭ 8 ̡̣̭̭̌. - 1 ʿ̸̖̯̦̼̖̌̨̨̛̪̭̍́. ʶ̬̯̼̌. 1.˃̴̸̨̨̡̛̪̬̖̭̐̌̌́̡̬̯̌̌. 2. ʶ̸̡̛̛̛̣̥̯̖̭̖̌̨̪̭́̌. 3. ˇ̸̡̛̛̖̭̌́̚̡̬̯̌̌˓̨̙̦̜ʤ̡̛̛̥̖̬. 4. ʿ̸̨̡̛̛̣̯̖̭̌́̡̬̯̌̌ʫ̛̛̬̏̌̚. 5.ʶ̸̡̛̛̣̥̯̖̭̌̌́̡̬̯̌̌ʤ̴̡̛̛̬. 6. ʶ̸̡̛̛̣̥̯̖̭̌̌́̡̬̯̌̌ʫ̛̛̬̏̌̚. 7. ˑ̸̡̨̨̡̛̦̥̖̭̌́̡̬̯̌̌ʤ̛̛̭̯̬̣̏̌. 2 ̡̛̹̯̱. 8. ˇ̸̡̛̛̖̭̌́̚̡̬̯̌̌ʤ̡̛̦̯̬̯̼̌̔. 9. ˇ̸̡̛̛̖̭̌́̚̡̬̯̌̌ˁ̨̖̖̬̦̜̏ʤ̡̛̛̥̖̬. 2 ̡̛̹̯̱. 10. ʶ̬̯̌̌̨̛̪̣̱̹̬̜̌.
11. ˁ̯̬̦̼̌ʫ̨̬̪̼̏. 2 ̡̛̹̯̱. 12. ˇ̸̡̛̛̖̭̌́̚̡̬̯̌̌ʦ̡̨̛̛̛̛̖̣̬̯̦̍̌. 13. ˁ̯̬̦̼̌ʤ̡̨̨̛̯̭̌̐̚̨̛̬̖̦̐̌. 2 ̡̛̹̯̱. 14. ʯ̨̖̬̦̼̖̏̡̱̣̯̱̬̼̽̛̥̬̌. 15. ʮ̨̨̨̨̛̯̦̭̯̏̏̔̏̛̥̬̌. 16. ʶ̬̯̌̌̨̨̦̬̌̔̏̛̥̬̌. 17. ˃̵̸̡̛̛̖̦̖̭̖̡̱̣̯̱̬̼̽̛̥̬̌. 18. ˀ̛̭̯̯̖̣̦̼̜̌̽̛̨̛̙̯̦̼̜̏̛̥̬̛̥̬̌. 19. ʿ̨̨̣̯̦̭̯̽̛̦̭̖̣̖̦̌́̛̥̬̌. 20. ˇ̸̡̛̛̖̭̌́̚̡̬̯̌̌̛̥̬̌. 21. ʿ̸̨̡̛̛̣̯̖̭̌́̡̬̯̌̌̛̥̬̌. 22. ʶ̬̯̌̌ˀ̨̡̨̛̭̭̜̭̜ˇ̶̛̛̖̖̬̔̌. ̯̣̭̼̌̌ 1. 6 ̡̣̭̭̌ - 4 ̡̛̹̯̱. 2. 7 ̡̣̭̭̌.- 5 ̡̹̯̱. 3. 8 ̡̣̭̭̌ - 4 ̡̛̹̯̱. 4. 9 ̡̣̭̭̌ - 4 ̡̛̹̯̱. 5. 10 ̡̣̭̭̌ - 2 ̡̛̹̯̱. ̨̨̨̛̬̱̦̖̍̔̏̌ 1. ʧ̨̣̱̭̍. 2 ̡̛̹̯̱. 2. ˃̛̖̣̣̱̬̜. 1 ̡̹̯̱̌. ˀ̸̨̯̦̼̜̌̔̌̚̛̥̯̖̬̣̌̌. 1. ʶ̸̨̡̛̬̯̌ – 6 ̡̣̭̭̌. 1 ̡̨̡̥̪̣̖̯. 2. ʶ̸̨̡̛̬̯̌ – 7 ̡̣̭̭̌. 1 ̡̨̡̥̪̣̖̯. 3. ʶ̸̨̡̛̬̯̌ – 10 ̡̣̭̭̌. 1 ̡̨̡̥̪̣̖̯. ʶʰ̼. 1. ʧʰʤ 9 ̡̣̭̭̌. ʰ̛̦̖̔̌̚ˑ̡̨̭̥ 2011 ̨̐̔. 2 ̡̛̹̯̱. 2. ˑʧʫ 11 ̡̣̭̭̌. ʰ̛̦̖̔̌̚ˑ̡̨̭̥ 2010-2011 ̨̐̔. 2 ̡̛̹̯̱. ˀ̶̨̡̛̛̖̪̬̱̔. 1. ʿ̨̛̬̬̔̌ˇ̛̛̛̦̣̦́̔. 2. ʿ̨̛̬̬̔̌ʤ̛̛̣̦̍̌. 3. ˁ̨̖̖̬̏ – ˇ̶̡̬̦̱̭̌̌́̚̨̛̦̥̖̦̦̭̯̽̚. 4. ˀ̛̭̯̯̖̣̦̼̜̌̽̛̥̬̡̨̛̥̯̖̬̌̏. ʥ̯̯̌̌. 6. ˁ̵̬̦̼̜̌̌̨̡̛̯̬̭̯̦. 7. ʶ̡̬̼̥̭̌́̨̭̭̦̌. 8. ʸ̖̭̛̚̡̨̛̭̖̜̏. 9. ˑ̡̨̛̣̪̯̼̜̏̌̏̣̖̭. 10. ˁ̦̦̼̜̌̏̌̣̖̭. 11. ʤ̦̦̭̌̌. 12. ˈ̨̣̖̦̖̍̨̖̬̖̔̏. 13. ʪ̨̛̬̖̦̼̖̏̏̔̨̨̡̛̛̪̪̬̯̦̌. 14. ˁ̖̣̭̽̏̌. 15. ˀ̨̛̭̯̯̖̣̦̭̯̌̽̽̛̪̱̭̯̼̦ʻ̛̛̥̌̍́. 16. ʿ̵̨̨̡̡̛̛̬̯̖̦̭̌̌́̯̜̌̐̌. 17. ˃̸̨̡̨̛̬̪̖̭̖̡̨̬̖̣̖̭̖̔̽. 18. ˌ̨̡̨̛̛̬̣̭̯̖̦̦̼̜̏̣̖̭ ʤ̸̪̪̣̖̜̌̌. 19. ʦ̨̡̨̨̼̭̬̦̐̌́̪̱̭̯̼̦́˃̛̖̯̍̌. 20. ˁ̡̨̛̱̯̬̣̦̼̜̍̾̏̌̌̽̣̖̭. 21. ˁ̨̨̛̬̖̖̥̦̥̬̖̔̽̚. 22. ˁ̖̖̬̦̏̌́̨̨̛̦̣̐́. 23. ʥ̨̛̣̬̐̌́. ʪ̨̛̣̦̌̨̬̚. 24. ʰ̨̦̔ – ʧ̡̦̭̌̐̌́̨̛̦̥̖̦̦̭̯̽̚. 25. ˓̨̐ – ʦ̸̨̨̭̯̦̌́ʤ̛̦̣̐́. 26.ʽ̸̯̖̖̭̯̖̦̦̼̖̏̛̬̱̖̙̦̼̖̌̍̚̡̛̛̪̱̯̖̹̖̭̯̖̦̦̏. 27. ˁ̖̥�̦ʪ̛̖̦̨̛̖̯̐̍̌ˋ̡̨̡̛̱̯̭̜ ̨̨̨̪̣̱̭̯̬̏. 28. ̵̡̨̛̣̱ – ̡̣̜̌̌ ̦̌ʻ̨̨̜̏ʧ̛̦̖̖̏. 29. ʽ̡̛̯̬̼̯̖ʪ�ʶ̡̨̱̥ʤ̛̛̭̯̬̣̏̌. 30. ˀ. ˁ̡̨̯̯̦̌˓̨̙̦̥̨̪̣̭̖̀. 31. ̖̣̣̦̌̐̌̏ʿ̨̡̨̯̦̭̥̌̌̐̨̛̪̬̣̖̏. 32. ʰ�ˇ�ʶ̬̱̖̦̹̯̖̬̦̚̏ʽ̡̛̛̖̦̌. 33 ʤ̴̛̦̭̜̌̌ʻ̡̛̛̛̯̦̏ʰ̛̛̦̔. 34. ʦ�ʤ̬̭̖̦̖̽̏̦̌̡̨̭̣̦̖ˁ̵̨̛̯̖ – ʤ̛̣̦̽́. 35. ˁ̵̖̥̌̸̡̡̨̛̛̣̥̯̖̭̜̌̨̨̡̛̭̯̦̍̌̏̏ʤ̴̡̛̬̖. 36. ˁ̵̖̥̌̸̡̡̨̛̛̣̥̯̖̭̜̌̨̨̡̛̭̯̦̍̌̏̏ʤ̛̛̭̯̬̣̏̌. 37. ʻ̛̛̙̦̖̨̛̭̣̴̨̯̥̭̖̬̼̌. 38. ˁ̵̖̥̌̯�̨̨̪̣̐̛̵̨̨̨̨̣̦̔̐̴̨̨̬̦̯̏. 39. ʯ̨̛̛̭̥̭̯̌̏̽̡̛̣̥̯̌̌̨̯̨̛̛̣̭̯̍̚̨̡̨̖̦̌̏. 40. ʯ̨̛̛̭̥̭̯̌̏̽̡̛̣̥̯̌̌̨̯̴̸̨̡̨̛̖̬̖̭̜̐̐̌̨̛̹̬̯̼. 41. ˁ̨̛̯̬̖̦̖̸̨̬̖̦̜̨̛̣̦̼̔. 42. ʿ̴̨̛̬̣̽̸̨̡̡̨̨̛̖̦̖̭̌̐̦̔̌. 43. ʯ̨̛̛̭̥̭̯̌̏̽̡̛̣̥̯̌̌̨̯̴̬̖̣̖̽̌. 44. ʪ̛̛̙̖̦̖̏̵̨̱̹̦̼̏̔̚̥̭̭̌. 8
ЛЂМ±М­М­МЎМЁМђМЁпЂѓНЃМљМјМЎМЊпЂѓМ› МЈМ›МЇМ–М¬МЊМЇМ±М¬Мј КЄМЁМ­МЎМЊ -
1
ʿ̬̯̼̌ - 9 ˁ̯̱̣̽́ – 18 ʶ̨̥̪̯̖̬̽̀ – 1 ʿ̛̬̦̯̖̬ - 1 ˄̸̡̛̛̯̖̣̭̜̽̨̭̯̣ – 1 ˄̸̡̛̛̯̖̣̭̜̽̭̯̱̣ – 1 ˌ̴̡̌ – 2 ʿ̸̖̯̦̼̖̌̛̛̦̔̌́̚: ʶ̨̡̥̪̣̖̭̦̼̜̛̦̣̌̌̚̡̯̖̭̯̌. ˀ̸̨̌̍̌́ ̯̖̯̬̌̔̽ 8 ̡̣̭̭̌ 9̹̯̨̡̭̏̌ ˃ˉ ͨˁ̴̖̬̌ »,2008 ʶ̨̡̥̪̣̖̭̦̼̜̛̦̣̌̌̚̡̯̖̭̯̌. ˀ̸̨̌̍̌́ ̯̖̯̬̌̔̽ 9 ̡̣̭̭̌ 15 ̹̯�̨̡̭̏̌ ˃ˉ «ˁ̴̖̬̌ »,2008 ʶ̨̡̥̪̣̖̭̦̼̜̛̦̣̌̌̚̡̯̖̭̯̌. ˀ̸̨̌̍̌́ ̯̖̯̬̌̔̽ 10-11 ̡̣̭̭̼̌ 15 ̹̯. ̨̡̭̏̌˃ˉ «ˁ̴̖̬̌ », 2009 ʶ̛̛̦̦̐̌�ʿ. ˀ̡̛̱̭̭̜̡̼́̚ 9 ̡̣̭̭̌̯̖̭̯̼: ̏ 2 ̸. ˁ̨̬̯̌̌̏: ʸ̶̛̖̜, 2009 ʶ̸̨̨̡̨̬̯̖̦̏̌ʸ�ʦ. ˀ̡̛̱̭̭̜̡̼́̚ 10 ̡̣̭̭̌̯̖̭̯̼: ̏2 ̸. ˁ̨̬̯̌̌̏: ʸ̶̛̖̜, 2009 ʶ̸̨̨̡̨̬̯̖̦̏̌ʸ�ʦ. ˀ̡̛̱̭̭̜̡̼́̚ 11 ̡̣̭̭̌̯̖̭̯̼: ̏2 ̸. ˁ̨̬̯̌̌̏: ʸ̶̛̖̜, 2009 ˀ̛̖̪̦ʤ�ʦ�ʸ̛̯̖̬̯̱̬̌̌ 8 ̡̣̭̭̌̸̨̨̪̬̖̬̦̼̖̏̨̬̯̼̌̍ˁ̨̬̯̌̌̏: ʸ̶̛̖̜, 2007 ˀ̛̖̪̦ʤ�ʦ�ʸ̛̯̖̬̯̱̬̌̌ 9̡̣̭̭̌̸̨̨̪̬̖̬̦̼̖̏̨̬̯̼̌̍ˁ̨̬̯̌̌̏: ʸ̶̛̖̜, 2007 ˀ̛̖̪̦ʤ�ʦ�ʸ̛̯̖̬̯̱̬̌̌ 10 ̡̣̭̭̌̸̨̨̪̬̖̬̦̼̖̏̨̬̯̼̌̍ˁ̨̬̯̌̌̏: ʸ̶̛̖̜, 2007 ˀ̛̖̪̦ʤ�ʦ�ʸ̛̯̖̬̯̱̬̌̌ 11 ̡̣̭̭̌̸̨̨̪̬̖̬̦̼̖̏̨̬̯̼̌̍ˁ̨̬̯̌̌̏: ʸ̶̛̖̜, 2007
ʶʰ̼ ̨̪ʧʰʤ 15 ̹̯.(2008-2010) .: ʿ̨̛̬̭̖̺̖̦̖̏ ʶʰ̼̨̪ʫʧˑ 8 ̹̯. (2005-2010 ) .: ʿ̨̛̬̭̖̺̖̦̖̏ ˃̖̭̯̼ ˀ̡̛̱̭̭̜̡̼́̚ . ˁ̡̛̛̦̯̭̭̌̛̶̡̛̪̱̦̯̱̌́. 8-9 ̡̣̭̭̼̌.: ʪ̴̨̬̌, 2004 ʪ̸̡̡̛̛̛̯̖̭̜̔̌̛̥̯̖̬̣̌̌̨̪̡̨̬̱̭̭̥̱̡̼̱́̚. 9 ̡̣̭̭̌ (̬̬̖̦̼̖̌̚̚ ̸̡̨̡̛̬̯̌̣̔́̨̛̛̛̦̱̣̦̜̔̏̔̌̽̨̬̯̼̌̍ ). – ʦ̨̨̣̬̐̐̌̔: ˄̸̛̯̖̣̽, 2002 ˁ̨̛̣̬̏̌: ʦ�ʦ�ʽ̶̨̛̦̔̏̛̬̔. ˌ̡̨̣̦̼̜̽ ̨̭̣̬̏̌̽̵̨̛̦̭̯̬̦̦̼̌̨̭̣̏.: ʿ̨̛̬̭̖̺̖̦̖̏, 1983 ˀ�ʰ�ʤ̨̦̖̭̏̌̏ˀ̡̨̱̭̭̖̨̛̣̯̖̬̯̱̬̦̖̌̨̨̛̛̪̬̦̹̖̦̖̚.: ʿ̨̛̬̭̖̺̖̦̖̏, 1984 �ˇ̭̥̖̬̌ˑ̸̨̨̡̛̛̛̯̥̣̖̭̜̐̨̭̣̬̏̌̽̡̨̨̬̱̭̭̐̡̼́̌̚.:ʿ̨̬̬̖̭̭̐ 1985 ˁ̨̣̬̏̌̽̨̨̛̛̭̦̦̥̏ʸ.: ʻ̡̱̌̌, 1975 ˁ�ʰ�ʽ̨̙̖̐̏ˁ̨̣̬̏̌̽̡̨̨̬̱̭̭̐̡̼́̌̚.: «ˁ̨̡̖̯̭̏̌́̶̡̨̛̛̦̣̪̖̾̔́ », 1973 ʻ��ˌ̡̛̦̭̜̌̛̬̔. ʶ̡̛̬̯̜̌̸̨̨̡̛̛̛̯̥̣̖̭̜̾̐̨̭̣̬̏̌̽̡̨̨̬̱̭̭̐̡̼́̌̚ .: ʿ̨̛̬̭̖̺̖̦̖̏, 1975 ʽ̴̸̨̡̛̛̬̪̖̭̜̾̨̭̣̬̏̌̽̡̨̨̬̱̭̭̐̡̼́̌̚ . ʿ̨̨̛̛̬̦̹̖̦̖̚, ̛̱̬̖̦̖̔̌, ̸̡̡̛̛̬̥̥̯̭̖̐̌̌̴̨̬̥̼. .: ˀ̡̛̱̭̭̜̡̼́̚, 1985 ʤ̨̣̥̼̽̍: ʤ̨̣̥̽̍̨̪̛̣̯̖̬̯̱̬̖̌ (6 ̡̣̭̭̌ ) ʤ̨̣̥̽̍̨̪̛̣̯̖̬̯̱̬̖̌ (7 ̡̣̭̭̌ ) ʤ̨̣̥̽̍̨̪̛̣̯̖̬̯̱̬̖̌ (10 ̡̣̭̭̌ ) ʤ̨̣̥̽̍̨̪̛̣̯̖̬̯̱̬̖̌ (10 ̡̣̭̭̌ ) ʤ̨̣̥̽̍̨̪̛̣̯̖̬̯̱̬̖̌ «ʸ�ʻ�˃̨̨̣̭̯̜ » ʤ̨̣̥̽̍̨̪̛̣̯̖̬̯̱̬̖̌ «ʤ�ˁ�ʿ̡̛̱̹̦ » ʤ̨̣̥̽̍̨̪ ̛̣̯̖̬̯̱̬̖̌ «�ʤ. ˌ̵̨̨̨̣̏ » ʤ̨̣̥̽̍ ̨̪̛̣̯̖̬̯̱̬̖̌ «ʤ��ʧ̨̡̛̬̜̽ » ʤ̨̣̥̽̍̨̪̛̣̯̖̬̯̱̬̖̌ «ʿ̨̬̯̬̖̯̼̵̡̛̬̱̭̭̛̪̭̯̖̣̖̜̌ XIX ̡̖̏̌ » ʤ̨̣̥̽̍̨̪̛̣̯̖̬̯̱̬̖̌ «ʿ̨̬̯̬̖̯̼̵̡̛̬̱̭̭̛̪̭̯̖̣̖̜̌ XX ̡̖̏̌ » ʿ̡̛̪̌: «ʿ̨̨̨̡̯̔̐̏̌̡ʧʰʤ » (3 ̹̯) ͨʿ̨̨̨̡̯̔̐̏̌̡ʫʧˑ » (2 ̹̯) ͨʪ̸̡̡̛̛̛̯̖̭̜̔̌̛̥̯̖̬̣̌̌̡̨̡̱̬̥̌̡̨̨̬̱̭̭̐̡̼́̌̚̏ 7 ̡̣̭̭̖̌ » ͨʪ̸̡̡̛̛̛̯̖̭̜̔̌̛̥̯̖̬̣̌̌̡̨̡̱̬̥̌̡̨̨̬̱̭̭̐̡̼́̌̚̏ 8 ̡̣̭̭̖̌ » ͨʪ̸̡̡̛̛̛̯̖̭̜̔̌̛̥̯̖̬̣̌̌̡̨̡̱̬̥̌̡̨̨̬̱̭̭̐̡̼́̌̚̏ 9̡̣̭̭̖̌ » ͨʪ̸̡̡̛̛̛̯̖̭̜̔̌̛̥̯̖̬̣̌̌̡̨̡̱̬̥̌̡̨̨̬̱̭̭̐̡̼́̌̚̏ 10 ̡̣̭̭̖̌ » «ˀ̨̡̛̬̯̌̌̍̚̨̡̨̱̬̏̡̨̨̬̱̭̭̐̡̼́̌̚ » ͨʿ̨̛̣̯̖̬̯̱̬̦̼̥̌̥̖̭̯̥̌ » ͨʿ̨̬̯̬̖̯̼̵̡̛̬̱̭̭̛̪̭̯̖̣̖̜̌ » ͨʪ̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̼̜̽̛̥̯̖̬̣̌̌̨̪̛̣̯̖̬̯̱̬̖̌ » ͨʰ̛̣̣̭̯̬̯̦̼̜̀̌̏̛̥̯̖̬̣̌̌̡̨̡̱̬̥̌̛̣̯̖̬̯̱̬̼̌ » ͨˀ̨̡̛̬̯̌̌̍̚̨̡̨̱̬̏̛̣̯̖̬̯̱̬̼̌ » ͨʪ̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̼̜̽̛̥̯̖̬̣̌̌̡̨̡̱̬̥̌̛̣̯̖̬̯̱̬̼̌̏ 9 ̡̣̭̭̖̌ » ͨʪ̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̼̜̽̛̥̯̖̬̣̌̌̡̨̡̱̬̥̌̛̣̯̖̬̯̱̬̼̌̏ 10 ̡̣̭̭̖̌ » ͨʪ̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̼̜̽̛̥̯̖̬̣̌̌̡̨̡̱̬̥̌̛̣̯̖̬̯̱̬̼̌̏ 11 ̡̣̭̭̖̌ » «̛̯̖̬̣̼̌̌̣̔́̨̨̨̡̛̪̯̔̐̏̡̨̛̛̣̥̪̥̌̔̌̛̡̨̡̦̱̬̭̥̌ » ͨˀ̨̡̛̬̯̌̌̍̚̵̡̦̖̣̭̭̦̼̏̌̨̛̛̥̖̬̪̬̯̜́ » «ˀͬˀˈ̨̡̛̛̱̙̦̔̛̵̛̡̛̬̯̦̼̌ » ˑ̡̨̣̖̯̬̦̦̼̖̨̛̛̦̭̯̖̣:
В«ЛЊМЎМЁМЈМЅМ¦МЊНЃпЂѓМѕМ¦М¶М›МЎМЈМЁМЄМ–М”М›НЃпЂѓМЄМЁпЂѓМЈМ›МЇМ–М¬МЊМЇМ±М¬М– В» НЁЛЂМ±М­М­МЎМЊНЃпЂѓМЈМ›МЇМ–М¬МЊМЇМ±М¬МЊ 8-11 МЎМЈМЊМ­М­. пЉєМ±МЈМЅМЇМ›МҐМ–М”М›МњМ¦МЊНЃпЂѓМѕМ¦М¶М›МЎМЈМЁМЄМ–М”М›НЃ В» НЁК°МЈМЈНЂМ­МЇМ¬М›М¬МЁМЏМЊМ¦М¦МјМњпЂѓМѕМ¦М¶М›МЎМЈМЁМЄМ–М”М›МёМ–М­МЎМ›МњпЂѓМ­МЈМЁМЏМЊМ¬МЅ В» (2 МёМЊМ­МЇМ› ) НЁК¦М›М¬МЇМ±МЊМЈМЅМ¦МЊНЃпЂѓМ№МЎМЁМЈМЊпЂѓК¶М›М¬М›МЈМЈМЊпЂѓМ›пЂѓпЉєМ–МґМЁМ”М›НЃпЂѓЛЂМ–МЄМ–МЇМ›МЇМЁМ¬пЂѓМЄМЁпЂѓМ¬М±М­М­МЎМЁМҐМ± НЃМљМјМЎМ±. 2006В» НЁЛЂМ±М­М­МЎМ›МњпЂѓНЃМљМјМЎ. ЛЃМ¬М–М”М¦НЃНЃпЂѓМ№МЎМЁМЈМЊ. 8 МЎМЈМЊМ­М­. ЛЃМ–МҐМ–МњМ¦МјМњпЂѓМ¦МЊМ­МЇМЊМЏМ¦М›МЎ В» КїМ¬МЁМђМ¬МЊМҐМҐМ¦МЁпЌІМҐМ–МЇМЁМ”М›МёМ–М­МЎМ›МњпЂѓМЎМЁМҐМЄМЈМ–МЎМ­. ЛѓМ¬М–М¦МЊМ™М�М¬ В«Л‡М¬МЊМљМЊ В» НЁК«К§Л‘Н�МЇМ¬М–М¦М›М¬МЁМЏМЁМёМ¦МјМ–пЂѓМЇМ–М­МЇМј В» 9
К°М¦МЁМ­МЇМ¬МЊМ¦М¦МЁМђМЁ НЃМљМјМЎМЊ КЄМЁМ­МЎМЊ -
1
КїМЊМ¬МЇМј -9 ЛЃМЇМ±МЈМЅНЃ -17 К¶МЁМҐМЄМЅНЂМЇМ–М¬ -1 Л„МёМ›МЇМ–МЈМЅМ­МЎМ›МњпЂѓМ­МЇМ±МЈ -1 Л„МёМ›МЇМ–МЈМЅМ­МЎМ›МњпЂѓМ­МЇМЁМЈ -1 КїМ–МёМЊМЇМ¦МјМ–пЂѓМЄМЁМ­МЁМЌМ›НЃ : КїМЈМЊМЎМЊМЇМј: 1.ЛЃМ›МҐМЏМЁМЈМјпЂѓЛЂЛ‡ -3 2.К¤М¦МђМЈМ›МњМ­МЎМЊНЃпЂѓМЊМљМЌМ±МЎМЊ -2 3.КЄМ¦М›пЂѓМ¦М–М”М–МЈМ›Н•МҐМ–М­НЃМ¶МЊ -1 4.Л‰МЏМ–МЇМЊ -1 5.К¤М¦МђМЈМ›МњМ­МЎМ›М–пЂѓМЄМ¬М–М”МЈМЁМђМ›пЂѓМ”МЏМ›М™М–М¦М›НЃ -1 6.К¤М¦МђМЈМ›МњМ­МЎМ›М–пЂѓМђМЈМЊМђМЁМЈМјпЂѓМ­пЂѓМЄМ¬М–М”МЈМЁМђМЊМҐМ› -1 7.Л„МЄМЁМЇМ¬М–МЌМЈМ–М¦М›М–пЂѓМЊМ¦МђМЈМ›МњМ­МЎМ›МµпЂѓМ­МЈМЁМЏ a lot of,much,many,(a)few,(a)little-1 8.К¦М›М”МЁМЏМ¬М–МҐМ–М¦М¦МјМ–пЂѓМґМЁМ¬МҐМјпЂѓМЊМ¦МђМЈМ›МњМ­МЎМЁМђМЁпЂѓМђМЈМЊМђМЁМЈМЊпЂѓМЏпЂѓМ­МЇМ¬МЊМ”МЊМЇМ–МЈМЅМ¦МЁМҐ МљМЊМЈМЁМђМ– -1 9.Л„М­МЈМЁМЏМ¦МјМ–пЂѓМЄМ¬М–М”МЈМЁМ™М–М¦М›НЃпЂѓМЏпЂѓМЊМ¦МђМЈМ›МњМ­МЎМЁМҐпЂѓНЃМљМјМЎМ– -1 10.ЛЃМЁМђМЈМЊМ­МЁМЏМЊМ¦М›М–пЂѓМЏМ¬М–МҐМ–М¦пЂѓМЏпЂѓМЊМ¦МђМЈМ›МњМ­МЎМЁМҐпЂѓНЃМљМјМЎМ– -1 Л‘МЈМ–МЎМЇМ¬МЁМ¦М¦МјМ–пЂѓМ¦МЁМ­М›МЇМ–МЈМ›: 1.КЄМ›М”МЊМЎМЇМ›МёМ–М­МЎМ›МњпЂѓМ›пЂѓМ¬МЊМљМ”МЊМЇМЁМёМ¦МјМњпЂѓМҐМЊМЇМ–М¬М›МЊМЈН�К¤М¦МђМЈМ›МњМ­МЎМ›МњпЂѓНЃМљМјМЎ 5-6МЎМЈ-1 2.К¤М±М”М›МЁМЄМ¬М›МЈМЁМ™М–М¦М›М–пЂѓМЎпЂѓМ±МёМ–МЌМ¦М›МЎМ± В«К¤М¦МђМЈМ›МњМ­МЎМ›МњпЂѓМ­пЂѓМ±М”МЁМЏМЁМЈМЅМ­МЇМЏМ›М–МҐ В» М”МЈНЃ 4 МЎМЈ.-1 3. К¤М±М”М›МЁМЄМ¬М›МЈМЁМ™М–М¦М›М–пЂѓМЎпЂѓМ±МёМ–МЌМ¦М›МЎМ± В«К¤М¦МђМЈМ›МњМ­МЎМ›МњпЂѓМ­пЂѓМ±М”МЁМЏМЁМЈМЅМ­МЇМЏМ›М–МҐ В» М”МЈНЃ 3 МЎМЈ.-1 4.КїМ¬МЁМґМ–М­М­МЁМ¬пЂѓЛ€М›МђМђМ›М¦М­ -1 10
КЅКҐК®
Л„МёМ›МЇМ–МЈМЅМ­МЎМ›Мњ
М­МЇМЁМЈ
-
1
КїМЊМ¬МЇМјпЂѓМЄНЃМЇМ›МҐМ–М­МЇМ¦МјМ– -3 ЛЃМЇМ±МЈМЅНЃпЂѓМЁМґМ›М­М¦МјМ– (МҐНЃМђМЎМ›М– )-16 КЄМЁМ­МЎМЊпЂѓМҐМ–МЈМЁМЏМЊНЃ -1 МЏМ›М”М–МЁМ”МЏМЁМњМЎМЊ LGKF-15ЛЂ 22К¦-1 М”М›МЊМЄМ¬МЁМ–МЎМЇМЁМ¬пЂѓКёЛ‘ЛѓК° -60-1 К¶МЁМҐМЄМЅНЂМЇМ–М¬ ROLSEN-1 КїМ¬М›М¦МЇМ–М¬ - 1 ЛЃМЇМ–М¦М”Мј -7 ЛѓМ¬М›МЌМ±М¦МЊ -1 КїМЁМЈМЎМЊпЂѓМ±МђМЈМЁМЏМЊНЃ -1 ЛѓМ±МҐМЌМЁМёМЎМЊ
-
1
ЛЊМЎМЊМґМјпЂѓМ¦МЊМЏМ–М­М¦МјМ– -10 КїМ¬М›МЌМЁМ¬пЂѓКЄКї -5К¤-1 КїМ¬М›МЌМЁМ¬пЂѓКЄКї -22К¦-2 пЉєМ›М¦МЊпЂѓМЄМ¬МЁМЇМ›МЏМЁМЇМЊМ¦МЎМЁМЏМЊНЃпЂѓМ±МёМ–МЌМ¦МЊНЃпЂѓЛ„пЌІЛѓпЉє -62пЉє -2 К¶МЁМҐМЄМЈМ–МЎМЇпЂѓКЅКЇК¶ -1 КёМЁМЄМЊМЇМЎМ›пЂѓМ­МЊМЄМ�М¬М¦МјМ– -5 К¦М›М¦МЇМЁМЏМЎМ›пЂѓМЄМ¦М–МЏМҐМЊМЇМ›МёМ–М­МЎМ›М–пЂѓК°К® -38-2 КїМ›М­МЇМЁМЈМ–МЇпЂѓМЄМ¦М–МЏМҐМЊМЇМ›МёМ–М­МЎМ›МњпЂѓК°К® -40-1 К¦М›М¦МЇМЁМЏМЎМЊпЂѓМЄМ¦М–МЏМҐМЊМЇМ›МёМ–М­МЎМЊНЃпЂѓМЄМ¬МЁМ›МљМЏМЁМ”М­МЇМЏМЊпЂѓК§КЄЛЂ В«КЇМ±МЈМЅВ»-1 КїМ›М­МЇМЁМЈМ–МЇпЂѓМ­МЇМЊМ¬МЇМЁМЏМјМњ -1 КїМ¬МЁМЇМ›МЏМЁМђМЊМљМјпЂѓК§Кї -5-14 КїМ¬М›М¶М–МЈМЅМ¦МјМњпЂѓМ­МЇМЊМ¦МЁМЎ -1 ЛѓМ›М¬пЂѓМЄМ–М¬М–М¦МЁМ­М¦МЁМњ -1 ЛѓМ¬М–М¦МЊМ™М�М¬пЂѓМ­МЇМ¬М–МЈМЎМЁМЏМјМњпЂѓМѕМЈМ–МЎМЇМ¬М›МёМ–М­МЎМ›Мњ -1 11
ʰ̴̨̡̛̛̦̬̥̯̌̛ ʰʶ˃ ʪ̨̡̭̌ –
1 ʿ̬̯̼̌ – 3 ˁ̯̱̣̽́ – 14 ˁ̨̯̣̼̡̨̥̪̯̖̬̦̼̖̽̀ – 6 ʶ̨̥̪̯̖̬̽̀ – 5 ˄̸̡̛̛̯̖̣̭̜̽̭̯̱̣ – 1 ˄̸̡̛̛̯̖̣̭̜̽̨̭̯̣ – 1 12
ЛЃМЄМЁМ¬МЇМљМЊМЈ МЎМЁМљМ–МЈ МђМ›МҐМ¦МЊМ­МЇМ›МёМ–М­МЎМ›Мњ
-
1
̡̨̦̽ -1 ̨̭̯̣ ̛̯̖̦̦̭̦̼̜ , ̡̨̛̪̣̭̯̼̜̌̏ -1 ̨̭̯̣ ̛̯̖̦̦̭̦̼̜, ̖̬̖̦̦̼̜̔̏́ -4 ̛̣̼̙̡̨̛̪̣̭̯̼̖̌̏ -20 ̪̬̌ ̛̦̯̖̣̐̌ - ̡̨̭̖̱̦̥̖̬̔ - ̶̡̨̨̣̽ ̡̨̨̭̖̯̣̦̖̍̌̍̽ -2 ̥̯̌ ̸̡̛̛̛̥̦̭̯̖̭̜̐̌ -4 ̡̛̭̔ - ̭̪̦̖̬̾̌̔ - ̛̛̬̐ - ̡̦̯̌̌ -1 ̶̨̨̡̛̬̭̖̍̏̡̡̛̱̬̯, ̨̱̍̏̽ – ̨̛̭̪̬̯̦̏̌́̴̨̬̥̌̣̔́̡̨̥̦̼̌̔̸̡̨̛̥̣̌̽̏ – ̨̛̭̪̬̯̦̏̌́̴̨̬̥̌̣̔́̡̨̥̦̼̌̔̸̨̡̖̖̔̏ – ̸̛̥́̡̨̭̖̯̣̦̼̖̍̌̍̽ ̸̛̥́̨̨̣̖̜̣̦̼̖̏̍̽ ̸̛̥́̴̨̱̯̣̦̼̖̍̽ – ̸̛̥́ ------ ̡̛̪̖̬̖̣̦̌̔̌ -1 ̵̹̥̯̼̌̌ -5 ̡̛̹̹̌ -5 ̴̛̣̌̐̣̔́̨̛̪̬̖̖̦̏̔́̨̨̛̭̬̖̦̦̜̏̏̌ -12 ̡̡̡̛̭̣̌̌ - ̵̵̣̱̪̼̌̌ (̸̨̛̬̱̍ ) – ̡̨̪̬̼̙̼̖̏̨̡̛̭̔ - 13
Л‡М›МљМ›МЎМ›
̸̨̬̖̖̌̍̨̥̖̭̯̸̛̱̯̖̣́ ̸̨̬̖̖̌̍̨̥̖̭̯̸̨̱̺̖̭̌̐́ – 14 ̡̣̭̭̦̌̌́̨̡̭̔̌
̸̡̛̛̯̖̥̯̖̭̖̌̶̛̯̣̼̌̍̨̪̴̡̛̛̖̚ ̨̣̦̥̖̯̬̐̌̽̏̌ – 1 ̨̛̬̪̬̖̭̭̐̔̶̨̨̛̖̥̦̭̯̬̦̦̼̜̔̌ -2 ̯̯̥̖̯̬̏̌̶̨̨̛̖̥̦̭̯̬̦̦̼̜̔̌ -1 ̡̛̭̔̛̬̺̺̜̏̌̌̀ – 1 ̨̣̯̥̖̯̬̏̽̭̨̨̣̦̥̖̯̬̥̐̌̽̏̌ – 3 ̡̨̣̖̯̬̥̖̯̬̾ « ʥ̬̱̦̌̌ » -1 ̛̣̦̼̚̛̦̣̦̼̖̌̏̨̪̣̼̖ -1 ̖̭̼̏̡̨̹̣̦̼̖̽ – 5 ̡̨̯̖̣̖̭̪ – 1 ̥̪̖̬̥̖̯̬̌ˑ 86-̌ – 1 ̪̬. ̬̬̌́̔̚ -1 – 1 ̸̨̡̛̛̭̯̦̛̛̪̯̦̌́̶̨̨̛̖̥̦̭̯̬̦̔̌. – 1 ̯̬̖̍̌̌́̡̨̨̦̖̦̭̯̬̔̌̌ – 1 ̨̬̥̖̯̬̍̌ – 1 ̶̴̨̨̛̭̣̣̬̐̌ʽˌˌ -3 – 1 ̦�̬. ̨̪̡̨̛̛̣̖̯̬̦̖̬̾̾̐ -1 ̪̬�̡̭̪̖̯̬ -1 – 1 ̨̦̬̌̍̡̣̖̯̬̾. ̛̛̱̭̣̯̖̣̖̜ -1 ̥̪̖̬̥̖̯̬̌̨̨̣̬̯̬̦̼̜̌̍̌ -5 ̨̖̦̖̬̯̬̐̌̵̡̛̛̦̚̸̨̭̯̯̌ -1 ̡̨̛̛̪̭̪̾̔̌ -1 ̨̖̦̖̬̯̬̐̌̡̨̨̱̜̏̏̚ -1 3.ʽ̸̨̖̭̪̖̖̦̦̭̯̍̽̸̨̨̱̖̦̍̐̶̨̪̬̖̭̭̌̵̸̡̛̛̛̯̖̦̖̭̥̛̭̬̖̭̯̥̔̏̌̸̨̛̱̖̦̍́ ʻ̨̛̛̥̖̦̦̖̌̏̌˃ˁʽ
К¶МЁМЈ
-
МЏМЁ
К§МЁМ” МЏМјМЄМ±М­МЎМЊ
К§М”М– М±М­МЇМЊМ¦МЁМЏМЈМ–М¦МЁ ЛЃМЁМ­МЇМЁНЃМ¦М›М– НѕМ›М­МЄМ¬МЊМЏМ¦МЁМ–, М¦М–М›М­МЄМ¬МЊМЏМ¦МЁМ– ) пЉєМ±МЈМЅМЇМ›МҐМ–М”М›МњМ¦МјМњ МЄМ¬МЁМ–МЎМЇМЁМ¬ 1
2008
К¶МЊМЌМ›М¦М–МЇпЂѓМЌМ›МЁМЈМЁМђМ›М› М›пЂѓМµМ›МҐМ›М› К°М­МЄМ¬МЊМЏМ¦МЁ пЉєМ±МЈМЅМЇМ›МҐМ–М”М›МњМ¦МјМњ МЄМ¬МЁМ–МЎМЇМЁМ¬ 1
2009
К¶МЊМЌМ›М¦М–МЇ МҐМЊМЇМ–МҐМЊМЇМ›МЎМ› М›М­МЄМ¬МЊМЏМ¦МЁ
МЎМЁМҐМЄМЅНЂМЇМ–М¬
1
2008
К¶МЊМЌМ›М¦М–МЇпЂѓМЌМ›МЁМЈМЁМђМ›М› М›пЂѓМµМ›МҐМ›М› К°М­МЄМ¬МЊМЏМ¦МЁ МЎМЁМҐМЄМЅНЂМЇМ–М¬
1
2008
К¶МЊМЌМ›М¦М–МЇ МҐМЊМЇМ–МҐМЊМЇМ›МЎМ› М›М­МЄМ¬МЊМЏМ¦МЁ
К§М¬МЊМґМЁМЄМ¬МЁМ–МЎМЇМЁМ¬ 1
1988
К¶МЊМЌМ›М¦М–МЇ МҐМЊМЇМ–МҐМЊМЇМ›МЎМ› К°М­МЄМ¬МЊМЏМ¦МјМњ К¶МЁМҐМЄМЅНЂМЇМ–М¬
1
2003
К¶МЊМЌМ›М¦М–МЇпЂѓМ¬М±М­М­МЎМЁМђМЁ НЃМљМјМЎМЊпЂѓМ› МЈМ›МЇМ–М¬МЊМЇМ±М¬Мј М›М­МЄМ¬МЊМЏМ¦МЁМ–
КїМ¬М›М¦МЇМ–М¬пЂѓМ¶МЏМ–МЇМ¦МЁМњ, М­МЇМ¬М±МњМ¦МјМњ
1
2003
К¶МЊМЌМ›М¦М–МЇпЂѓМ¬М±М­М­МЎМЁМђМЁ НЃМљМјМЎМЊпЂѓМ› МЈМ›МЇМ–М¬МЊМЇМ±М¬Мј М›М­МЄМ¬МЊМЏМ¦МЁ
КїМ¬МЁМ›МђМ¬МјМЏМЊМЇМ–МЈМЅ В«ЛЃМ–М¬М–М¦МЊМ”МЊ 406В» 1
1975
К¶МЊМЌМ›М¦М–МЇпЂѓМ¬М±М­М­МЎМЁМђМЁ НЃМљМјМЎМЊпЂѓМ› МЈМ›МЇМ–М¬МЊМЇМ±М¬Мј М¦М›М­МЄМ¬МЊМЏМ¦МЁМ–
пЉєМ±МљМјМЎМЊМЈМЅМ¦МјМњпЂѓМ¶М–М¦МЇМ¬
1
2002
К¶МЊМЌМ›М¦М–МЇ М›М¦МЁМ­МЇМ¬МЊМ¦М¦МЁМђМЁ НЃМљМјМЎМЊ М›М­МЄМ¬МЊМЏМ¦МЁМ–
К¶МЁМҐМЄМЅНЂМЇМ–М¬ 1
2000
К¶МЊМЌМ›М¦М–МЇ М›М¦МЁМ­МЇМ¬МЊМ¦М¦МЁМђМЁ НЃМљМјМЎМЊ М›М­МЄМ¬МЊМЏМ¦МЁМ–
МЏМ›М”М–МЁМ”МЏМЁМњМЎМЊ LG KF
-
15ЛЂ 22К¦
1
2004
К¶МЊМЌМ›М¦М–МЇпЂѓКЅКҐК®
К°М­МЄМ¬МЊМЏМ¦МЁМ–
К¶МЁМҐМЄМЅНЂМЇМ–М¬ ROLSEN
2003
К¶МЊМЌМ›М¦М–МЇпЂѓКЅКҐК®
К°М­МЄМ¬МЊМЏМ¦МЁМ–
М”М›МЊМЄМ¬МЁМ–МЎМЇМЁМ¬пЂѓКёЛ‘ЛѓК°
-
60
1995
К¶МЊМЌМ›М¦М–МЇпЂѓКЅКҐК®
К°М­МЄМ¬МЊМЏМ¦МЁМ–
пЉєМ±МљМјМЎМЊМЈМЅМ¦МјМњ
Л‰М–М¦МЇМ¬ 1
2008
К¶МЊМЌМ›М¦М–МЇ М¦МЊМёМЊМЈМЅМ¦МјМµ МЎМЈМЊМ­М­МЁМЏ ) М›М­МЄМ¬МЊМЏМ¦МЁМ–
ЛѓМ–МЈМ–МЏМ›МљМЁМ¬
1
2007
К¶МЊМЌМ›М¦М–МЇ М¦МЊМёМЊМЈМЅМ¦МјМµ МЎМЈМЊМ­М­МЁМЏ К°М­МЄМ¬МЊМЏМ¦МЁМ–
DVD
1
2007
К¶МЊМЌМ›М¦М–МЇ М¦МЊМёМЊМЈМЅМ¦МјМµ МЎМЈМЊМ­М­МЁМЏ М›М­МЄМ¬МЊМЏМ¦МЁМ–
МЎМЁМҐМЄМЅНЂМЇМ–М¬
1
1999
К¶МЊМЌМ›М¦М–МЇ К»МЊМёМЊМЈМЅМ¦МјМµ МЎМЈМЊМ­М­МЁМЏ К°М­МЄМ¬МЊМЏМ¦МЁМ–
ЛЃМЎМЊМ¦М–М¬ Canon
КїМ¬М›М¦МЇМ–М¬пЂѓМЈМЊМљМ–М¬М¦МјМњ КїМ¬М›М¦МЇМ–М¬пЂѓМ­МЇМ¬М±МњМ¦МјМњ Canon IP-
1900 HP Deskjet 2050 (МЄМ¬М›М¦МЇМ–М¬, М­МЎМЊМ¦М–М¬, МЎМЁМЄМ›М¬ ) пЉєМЁМ”М–МҐ ZyXEL Hab D-Link DES-1016D 1
1 1 1 1 1 2008
2008 2008 2010 2009 2010 К¶МЊМЌМ›М¦М–МЇ М›М¦МґМЁМ¬МҐМЊМЇМ›МЎМ› К°М­МЄМ¬МЊМЏМ¦МЁМ–
К°М­МЄМ¬МЊМЏМ¦МЁМ– К°М­МЄМ¬МЊМЏМ¦МЁМ– К°М­МЄМ¬МЊМЏМ¦МЁМ– К°М­МЄМ¬МЊМЏМ¦МЁМ– К°М­МЄМ¬МЊМЏМ¦МЁМ– КїМ¬М›М¦МЇМ–М¬пЂѓМЈМЊМљМ–М¬М¦МјМњ, МҐМ¦МЁМђМЁМґМ±М¦МЎМ¶М›МЁМ¦МЊМЈМЅМ¦МјМњ 1
2010
МЌМ›МЌМЈМ›МЁМЇМ–МЎМЊ
М›М­МЄМ¬МЊМЏМ¦МЁМ–
КїМ¬М›М¦МЇМ¦М–М¬пЂѓМ­МЇМ¬М±МњМ¦МјМњ, М¶МЏМ–МЇМ¦МЁМњ
1
2008
К¶МЊМЌМ›М¦М–МЇ М”М›М¬М–МЎМЇМЁМ¬МЊ М›М­МЄМ¬МЊМЏМ¦МЁМ–
ЛЃМЎМЊМ¦М–М¬ 1
2008
К¶МЊМЌМ›М¦М–МЇ М”М›М¬М–МЎМЇМЁМ¬МЊ М›М­МЄМ¬МЊМЏМ¦МЁМ–
3.КЅМЌМ–М­МЄМ–МёМ–М¦М¦МЁМ­МЇМЅпЂѓМ±МёМ–МЌМ¦МЁМђМЁпЂѓМЄМ¬МЁМ¶М–М­М­МЊпЂѓМЎМЁМҐМЄМЅНЂМЇМ–М¬М¦МЁМњпЂѓМЇМ–МµМ¦М›МЎМЁМњ О¶пЂѓМЎМЊМЌ
К»МЊМ›МҐМ–М¦МЁМЏМЊМ¦М›М–
К¶МЁМЈ
-
МЏМЁ
МЎМЁМҐМЄМЅНЂМЇМ–М¬МЁМЏ
S(МЄМЈМЁМєМЊМ”МЅ )
К»МЊМЈМ›МёМ›М– М­М–М¬МЇМ›МґМ›МЎМЊМЇМЁМЏ К¶МЁМЈ
-
МЏМЁпЂѓМ¦МЊ 1-МЁМђМЁ МЁМЌМ±Мё. К°М¦МЇМ–М¬М¦М–МЇ
О¶ 5
Л€М›МҐМ›М›, МЌМ›МЁМЈМЁМђМ›М›
1
33
М–М­МЇМЅ
М–М­МЇМЅ
О¶ 2
К»МЊМёМЊМЈМЅМ¦МјМµпЂѓМЎМЈМЊМ­М­МЁМЏ 1
52
М–М­МЇМЅ
М–М­МЇМЅ
О¶ 11
К¶МЊМЌМ›М¦М–МЇ МҐМЊМЇМ–МҐМЊМЇМ›МЎМ› 1
50
М–М­МЇМЅ
М–М­МЇМЅ
О¶ 7
К¶МЊМЌМ›М¦М–МЇпЂѓКЅКҐК® 1
30
М–М­МЇМЅ
-
М–М­МЇМЅ
О¶ 10
ЛЂМ±М­М­МЎМЁМђМЁпЂѓНЃМљМјМЎМЊпЂѓМ› МЈМ›МЇМ–М¬МЊМЇМ±М¬Мј 1
46
М–М­МЇМЅ
М–М­МЇМЅ
О¶ 12
К°М¦МґМЁМ¬МҐМЊМЇМ›МЎМ› 5
32,4
М–М­МЇМЅ
М–М­МЇМЅ
О¶ 6
К°М¦МЁМ­МЇМ¬МЊМ¦М¦МЁМђМЁпЂѓНЃМљМјМЎМЊ 1
48,8
М–М­МЇМЅ
М–М­МЇМЅ
О¶ 13
МЌМ›МЌМЈМ›МЁМЇМ–МЎМЊ
1
16,5
М–М­МЇМЅ
М–М­МЇМЅ
К¶МЊМЌМ›М¦М–МЇпЂѓМ”М›М¬М–МЎМЇМЁМ¬МЊ
1
15,9
М–М­МЇМЅ
М–М­МЇМЅ
6. ʥ̨̡̛̛̣̯̖̍̌ ʽ̛̺̜̍̴̨̦̔̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍̨̭̭̯̣̖̯̌̏́ - 6750 ̡̨̖̥̪̣̬̾́̏̚. ˄̸̖̦̍̌́̛̣̯̖̬̯̱̬̌̌ - 1315 ̡̾̚., ˁ̸̨̪̬̦̌̏̌́ - 1377 ̡̾̚. ̡̛̖̯̖̔̌̌ – 58 ̡̾̚. ʽ̻̖̥̍̸̵̱̖̦̼̍̛̛̦̜̔̌̚, ̵̡̨̨̬̖̥̖̦̦̦̼̔̏̌̨̛̛̦̭̯̖̬̭̯̥̏̨̨̛̬̦̍̌̏̌́̚ˀ̨̛̛̭̭̣̔́ ̨̨̛̛̭̪̣̦̽̏̌́̚̏̨̨̨̬̯̖̣̦̥̍̌̏̌̽̚̶̨̪̬̖̭̭̖, ̨̭̭̯̣̖̯̌̏́ 1315 ̡̾̚. ̸̨̱̖̦̜̍̛̣̯̖̬̯̱̬̼̌. ˇ̨̦̔̨̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̜̔̽̛̣̯̖̬̯̱̬̼̌ (̡̨̖̥̪̣̬̾́̏̚ ) ̪̬̖̭̯̣̖̦̔̌̏ - 3000 ̸̡̡̨̛̣̭̭̖̭̜̌̵̱̔. ̨̛̣̯̖̬̯̱̬̜̌ ʿ̸̨̡̛̛̛̖̬̖̭̖̔̛̛̦̔̌́̚ – 1 ̨̛̛̦̥̖̦̦̖̌̏̌. ʻ̌̨̨̨̦̔̐̸̨̨̱̺̖̭̍̌̀̐́̵̨̛̛̪̬̯̭̔́ 16 ̡̾̚. ̸̡̨̛̱̖̦̍̏̛̸̵̱̖̦̼̍̨̨̛̪̭̜̍, 64 ̡̾̚. ̸̨̨̭̪̬̦̌̏ -
̴̸̵̨̡̛̛̛̛̣̬̖̭̍̍̐̌̨̛̥̯̖̬̣̌̌̏. ʻ̸̛̛̣̖̌̏̨̡̛̛̣̯̖̖̍̍̡̨̨̨̥̪̯̖̬̦̽̀̐̨̨̨̛̬̱̦̍̔̏̌́ - ̖̭̯̽. ʶ̡̌̨̛̭̪̣̱̖̯̭̽́̚ – ̨̪̸̛̦̦̖̦̌̌̀̚ 
Автор
272   документа Отправить письмо
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
21
Размер файла
125 Кб
Теги
учебный, оборудование, обеспеченность
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа