close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

temy diplomov bukha

код для вставкиСкачать
 1. Зміст і структура дипломної роботи Обсяг окремих розділів курсової роботи залежить від особливостей напрямку теми дослідження, при дотриманні таких умов:
- загальний обсяг дипломної роботи не повинен перевищувати 35-40 сторінок машинописного тексту, чи 40-45 сторінок рукописного тексту формату А4 (без додатків);
- кількість сторінок в окремих розділах не регламентується, але має відповідати вимогам достатньої інформації та обґрунтованості;
- аналіз, висвітлення положень і рекомендацій мають бути конкретними без зайвих пояснень і викладень загальновідомих формулювань та міркувань;
- великі таблиці, громіздкі методики, обґрунтування необхідно виносити у додатки.
Зброшурована дипломна робота включає: -титульна сторінка; -зміст; -вступ;
-перший розділ (теоретичний);
-другий розділ (природно-економічна характеристика підприємства);
-третій розділ (основна частина);
-висновки і пропозиції;
-список використаних джерел;
-додатки.
Зміст роботи складається з переліку розділів, підрозділів та інших структурних частин, що позначаються номером початкової сторінки.
Втуп містить наукове обґрунтування актуальності і значення обраної теми, визначається мета і завдання роботи, методи дослідження і матеріали, що будуть використані, а також указується назва підприємства, на матеріалах якого виконана курсова робота.
В першому розділі "Теоретичні основи обліку ..." на основі літературних джерел розкривається економічний зміст об'єктів бухгалтерського обліку по темі дослідження та огляд наукових праць.
Так, наприклад, по темі "Облік основних засобів ..." повинно бути викладено економічний зміст основних засобів, їх класифікація, визнання та оцінка, відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
При розгляді сучасної наукової літератури коротко викладаються існуючі точки зору і пропозиції окремих авторів з питань, що розглядаються в курсовій роботі, а також висвітлюються дані науки і передового досвіду. Тут також висловлюються критичні аргументовані власні думки на ті чи інші точки зору щодо досліджуваної теми, які викладені авторами опублікованих наукових робіт. Різні точки зору по одному й тому ж питанню узагальнюються.
Мета розділу - вказати на наявну проблемну ситуацію, яка стосується теми дослідження.
В другому розділі "Природно - економічна характеристика господарства" надається коротка характеристика господарства: місце розташування, показники, які характеризують у динаміці розміри та спеціалізацію підприємства (вартість валової і структуру чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг), розміри та структуру землекористування, вартість основних виробничих засобів, забезпеченість трудовими ресурсами та інші); дані, які характеризують фінансовий стан підприємства, величину прибутку (збитку) і рівень рентабельності окремих галузей і підприємства у цілому.
Економічні показники наводяться у порівнянні за останні 3-5 років (не менше як за 3 роки). Бажано вище перелічені показники наводити у порівнянні з середньо районними показниками, або з аналітичними показниками передових господарств району. В цьому ж розділі розкривається організація обліку в господарстві (форма обліку прийнята в господарстві, наявність документообігу), та загальні відомості про природні умови, фунти, тощо.
В третьому розділі (основна частина) висвітлюються питання, що розкривають зміст теми курсової роботи. При цьому належить викласти не тільки теоретичні положення, але й практичний досвід організації обліку в даному господарстві з зазначенням недоліків, що мають місце, та облікової політики з теми дослідження. Висвітлення питань основної частини необхідно обов'язково доповнювати формами первинних та зведених документів, облікових регістрів синтетичного та аналітичного обліку, схемами кореспонденції рахунків, розрахунками тощо.
При розкритті питань слід акцентувати такі моменти:
- системи і форми внутрішньогосподарського обліку;
- зміст облікової політики;
- графік документообігу;
- постановка аналітичної роботи;
- недоліки в організації обліку.
Характеризувати стан обліку за об'єктом дослідження доречно за такою схемою:
- порядок та організація документування господарських операцій за об'єктом дослідження;
- методика та організація синтетичного і аналітичного обліку;
- проведення інвентаризації об'єкта дослідження;
- розкриття інформації про об'єкт дослідження в облікових регістрах тощо.
В останньому параграфі цього розділу на основі опрацьованої літератури та матеріалів підприємства розкриваються напрями удосконалення обліку щодо обраної теми. Одним із напрямів удосконалення обліку є його автоматизація із застосуванням персональних комп'ютерів.
Висновки і пропозиції повинні коротко відображати зміст всієї роботи без читання основного тексту, її сутність, з зазначенням виявлених в результаті дослідження недоліків та наданням пропозицій по їх усуненню, що сприятимуть покращенню організації фінансового обліку в господарстві.
В список використаних джерел включаються всі використані літературні джерела (Закони України, Постанови Уряду, інструктивні листи міністерств, підручники, довідники, журнальні статті тощо).
Додатки включають ілюстративний і фактичний матеріал по темі дипломної роботи (копії окремих форм первинних та зведених документів і регістрів аналітичного та синтетичного обліку, таблиці, схеми, малюнки, графіки тощо).
2. Вимоги до оформлення дипломної роботи
Роботу оформляють на аркушах форматуА4 (210 х 297 мм) темними чорнилами (до 28-29 рядків на сторінці). При друкуванні роботи на комп'ютері використовують шрифт текстового редактора Word розміру 14 через 1,5 міжрядкових інтервали. В таблицях слід використовувати одинарний міжрядковий інтервал, шрифт 12. Текст розміщується з одного боку аркуша білого паперу з дотриманням відступів: лівий - 30 мм, правий - 20 мм, верхній і нижній - 20 мм. Текст рамкою не відкреслюється.
Червона строчка абзаців формується шляхом вказування параметру: відступ 1,25.
Структурні елементи "Вступ" , "Висновки і пропозиції", "Список використаних джерел" та "Додатки" не нумеруються.
Розділи та підрозділи повинні мати заголовки. Заголовки структурних елементів роботи і заголовки розділів слід розташовувати у центрі рядків і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи.
Перенесення слів у заголовках не допускається.
Відстань між заголовками і подальшим текстом має дорівнювати 1 міжрядковим інтервалам, а між текстом і наступним заголовком підрозділу - 2 міжрядкові інтервали. Кожен розділ розпочинається з нової сторінки.
Не допускається розміщення назви підрозділу в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.
Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту роботи. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті аркуша без крапки в кінці. Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок, проте номер сторінки на ньому не проставляють. Початок поставлення номерів сторінок розпочинається з другої сторінки вступу.
Розділи та підрозділи нумеруються арабськими цифрами, без крапки після них.
Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу відокремлених крапкою. Наприклад:
1. Теоретичні основи обліку грошових коштів.
Економічний зміст грошових коштів та вимоги до організації готівкових розрахунків.
Таблиці слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. Нумерувати таблиці слід арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводять у додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремленого крапкою, наприклад: таблиця 2.1 - перша таблиця другого розділу. Розміщують номер таблиці в правому верхньому куті, вище назви таблиці.
При перенесенні громіздких таблиць на другу сторінку в правому верхньому куті цієї сторінки відповідно позначається яка таблиця перенесена (наприклад: Продовження табл. 2.1).
Таблиці розміщуються в тексті таким чином, щоб їх можна було читати без повороту або з поворотом за годинниковою стрілкою.
Кожна таблиця повинна бути описана та проаналізована.
Ілюстрації (діаграми, графіки, схеми, креслення, тощо) іменуються рисунками і їх слід розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше або на наступній сторінці. Кожний рисунок повинен мати назву, яку розміщують під ним.
Рисунки нумеруються арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком наведених у додатках. Наприклад, рисунок 3.2 - другий рисунок третього розділу.
Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначити порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад "...у роботах [7. 9, 14]", "... у роботі [12]...", "Михайлов М. Г. [48] вважає...". Якщо зазначається і номер сторінки, остання також береться у квадратні дужки, наприклад: [12, с. 6] - сторінка 6 літературного джерела, яке у списку літератури значиться за номером 12.
При посиланні на розділи, підрозділи, ілюстрації, таблиці та додатки зазначають їх номер.
Посилання слід писати "...у розділі 2...", "...на рисунку 1.3...", "...у таблиці 3.2...", "...у додатку Б...".
Літературні джерела у "Списку використаних джерел" слід розміщувати в абетковому прядку початкових букв бібліографічного опису.
Зразки бібліографічного опису літературних джерел відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 "Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" наведені нижче.
Опис на одного автора
Лишиленко О.В. Фінансовий облік: підручник / О. В. Лишиленко. - К.: Центр навч. літератури, 200&. - 556 с.
Опис на двох авторів
Лень B.C. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: навчальний посібник / B.C. Лень, В.В. Гавриленко.-К.: Центр учбової літератури, 2008.-608 с.
Опис на трьох авторів
Плаксієнко В.Я. Бухгалтерський облік у сільському господарстві України: підручник / В.Я. Плаксієнко, Л.М. Письмаченко, Є.І. Рябий; за заг. ред. В. Я. Плаксієнко. - К.:.Центр учбової літератури, 2005. - 490 с.
Опис на чотирьох і більше авторів
Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: підручник / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Л.Г. Панченко [та ін.]; за ред. М.Ф. Огійчука. -К.: Алерта, 2007.-979 с.
Нормативні документи
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: закон України від 16.07.1999 р. № 996 - 14// Все про бухгалтерський облік.-2007.- № 66. - С. 2-4.
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291// Все про бухгалтерський облік. - 2009. - № 20. - С. 37-44.
Стаття із журналу та збірника наукових праць
Гончаренко Н. Визначення справедливої вартості біологічних активів з урахуванням цін активного ринку: методичні та інформаційні аспекти / Н. Гончаренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 1. - С. 3-13.
Селиванова Н.М. Теоретичне обґрунтування формування доходів та фінансових результатів від реалізації сільськогосподарської продукції в умовах ринкової економіки / Н.М. Селіванова // Аграрний вісник Причорномор'я. Економічні науки. Вип. 44. - Одеса: Імідж - Прес, 2008. - С. 167 - 170.
Додатки розміщуються після списку використаних джерел у порядку появи посилань на них у тексті роботи. Додатки нумеруються в правому верхньому куті і позначаються великими літерами української абетки за винятком літер Ґ, Є, З, І, ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, Додаток А, Додаток Б і т. д. Перед додатками повинен бути аркуш зі словом "ДОДАТКИ", розташованим посередині.
В кінці курсової роботи ставиться дата закінчення її написання і підпис студента.
3. Теми курсових робіт
1. Облік касових операцій
2. Облік коштів на рахунках в банку у національній валюті
3. Облік коштів на рахунку в банках у іноземній валюті
4. Облік поточних фінансових інвестицій
5. Облік довгострокових фінансових інвестицій
6. Облік операцій з короткостроковими векселями
7. Облік операцій з довгостроковими векселями
8. Облік розрахунків з покупцями та замовниками
9. Облік зобов'язань за розрахунками з постачальниками і підрядниками
10.Облік розрахунків з різними дебіторами
11.Облік довгострокової дебіторської заборгованості та інших необоротних активів
12.Облік розрахунків з учасниками і за іншими операціями 13. Облік розрахунків з підзвітними особами 14. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків
15.Облік розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість 16.Облік розрахунків з бюджетом за податком на прибуток
18. Облік розрахунків за виплатами працівникам 19.0блік розрахунків за страхуванням
20. Облік короткострокових позик
21. Облік довгострокових позик
22.Облік довгострокових зобов'язань за облігаціями
23.Організація складського господарства та облік запасів на складі
24.Облік виробничих запасів
25.Облік готової продукції і товарів 26.Облік основних засобів
27. Облік нематеріальних активів
28.Облік інших необоротних матеріальних активів
29.Облік малоцінних необоротних матеріальних активів
30.Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів
31.Облік операційної оренди
32.Облік операцій з фінансової оренди
33.Облік зносу (амортизації) необоротних активів та витрат на їх поліпшення 34.Інвентаризація активів і зобов'язань підприємств
35.Облік капітальних інвестицій в придбання та виготовлення необоротних активів
36.Облік капітальних інвестицій в капітальне будівництво
37.Облік статутного капіталу в акціонерних товариствах
38.Облік статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю 39.Облік пайового капіталу
40.Облік джерел фінансування майбутніх витрат і платежів
41.Облік доходів і фінансових результатів діяльності підприємства 42.Облік фінансових результатів та нерозподіленого прибутку (непокритих збитків)
43.Облік реалізації продукції (робіт, послуг)
44.Облік інших витрат операційної, фінансової та надзвичайної діяльності 45.Облік розрахунків з іншими кредиторами
4 Рекомендовані плани дипломних робіт Рекомендовані плани дипломних робіт можуть за необхідності змінюватись та доповнюватись.
Тема 1 Облік касових операцій
Вступ
1 Теоретичні основи обліку готівкових коштів
1.1 Економічний зміст грошових коштів та вимоги до організації готівкових розрахунків
1.2 Наукові основи організації обліку касових операцій
2 Природно-економічна характеристика підприємства
3 Облік касових операцій
3.1 Організація готівкових розрахунків та порядок оформлення касових операцій
3.2 Синтетичний і аналітичний облік касових операцій
3.3 Контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою
3.4 Напряму удосконалення обліку операцій з готівкою Висновки і пропозиції
Список використаних джерел Додатки
Тема 2 Облік коштів на рахунках в банку у національній валюті
Вступ
1 Теоретичні основи обліку грошових коштів
1.1 Економічний зміст та завдання обліку грошових коштів
1.2 Наукові основи організації обліку грошових коштів
2 Природно-економічна характеристика підприємства
3 Облік коштів на рахунках в банку у національній валюті
3.1 Порядок відкриття і закриття рахунків в банках
3.2 Документальне оформлення безготівкових розрахунків
3.3 Облік операцій на поточному рахунку в бухгалтерії підприємства
3.4 Напрями удосконалення обліку безготівкових операцій Висновки і пропозиції
Список використаних джерел Додатки
Тема 3 Облік коштів на рахунку в банках у іноземній валюті
Вступ
1 Теоретичні основи обліку грошових коштів
1.1. Економічний зміст та завдання обліку грошових коштів 1.2 Наукові основи організації обліку грошових коштів
2 Природно-економічна характеристика підприємства
3 Облік коштів на рахунку в банках у іноземній валюті
3.1 Порядок відкриття і закриття рахунків в банках у іноземній валюті
3.2 Документальне оформлення безготівкових розрахунків у іноземній валюті
3.3 Облік операцій на поточному рахунку в бухгалтерії підприємства
3.4 Напрями удосконалення обліку безготівкових операцій Висновки і пропозиції
Список використаних джерел Додатки
Тема 4 Облік поточних фінансових інвестицій
Вступ
1 Теоретичні основи обліку фінансових інвестицій
1.1.Економічна суть та види фінансових інвестицій
1.2.Організація обліку фінансових інвестицій відповідно до П(С)Б0.12 "Фінансові інвестиції" та їх оцінка
1.3.Наукові основи обліку фінансових інвестицій
2 Природно-економічна характеристика підприємства
3 Облік поточних фінансових інвестицій
3.1.Види цінних паперів та документування операцій з ними
3.2.Синтетичний та аналітичний облік поточних фінансових інвестицій
3.3.Напрями удосконалення обліку фінансових інвестицій Висновки і пропозиції
Список використаних джерел Додатки
Тема 5 Облік довгострокових фінансових інвестицій
Вступ
1 Теоретичні основи обліку фінансових інвестицій
1.1 Економічна суть та види фінансових інвестицій
1.2 Організація обліку фінансових інвестицій відповідно до П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" та їх оцінка
1.3 Наукові основи обліку фінансових інвестицій
2 Природно-економічна характеристика підприємства
3. Облік довгострокових фінансових інвестицій
3.1 Види цінних паперів та документування операцій з ними
3.2 Синтетичний та аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій
3.3 Напрями удосконалення обліку фінансових інвестицій Висновки і пропозиції
Список використаних джерел Додатки
Тема 6 Облік операцій з короткостроковими векселями
Вступ
1 Теоретичні основи обліку операцій з векселями
1.1 Поняття про векселі та їх види
1.2 Наукові основи обліку операцій з векселями
2 Природно-економічна характеристика підприємства
3 Облік операцій з короткостроковими векселями
3.1 Документальне оформлення вексельних операцій
3.2 Облік операцій при застосуванні простих векселів
3.3 Облік операцій при застосуванні переказних векселів
3.4 Напрями удосконалення обліку операцій з векселями Висновки і пропозиції
Список використаних джерел Додатки
Тема 7 Облік операцій з довгостроковими векселями
Вступ
1 Теоретичні основи обліку операцій з векселями
1.1 Поняття про векселі та їх види
1.2 Наукові основи обліку операцій з векселями
2 Природно-економічна характеристика підприємства
3 Облік операцій з довгостроковими векселями
3.1 Документальне оформлення вексельних операцій
3.2 Облік операцій при застосуванні простих векселів
3.3 Облік операцій при застосуванні переказних векселів
3.4 Напрями удосконалення обліку операцій з векселями Висновки і пропозиції
Список використаних джерел Додатки
Тема 8 Облік розрахунків з покупцями та замовниками
Вступ .
1 Теоретичні основи обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками
1.1 Сутність дебіторської заборгованості, її види, визнання та оцінка
1.2 Форми розрахункових взаємовідносин та їх характеристика
1.3 Наукові основи обліку розрахунків з покупцями та замовниками
2 Природно-економічна характеристика підприємства
3 Облік розрахунків з покупцями та замовниками
3.1 Документальне оформлення розрахункових операцій з покупцями та замовниками
3.2 Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками
3.3 Методи визначення резерву сумнівних боргів та його облік
3.4 Напрями удосконалення обліку розрахунків з покупцями та замовниками Висновки і пропозиції
Список використаних джерел Додатки
Тема 9 Облік зобов'язань за розрахунками з постачальниками і підрядниками
Вступ
1 Теоретичні основи обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками 1.1 Економічна сутність зобов'язань, їх види, визнання та оцінка
1.2 Форми розрахункових взаємовідносин та їх характеристика
1.3 Наукові основи обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками
2 Природно-економічна характеристика підприємства
3 Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками
3.1 Документальне оформлення операцій з постачальниками і підрядниками
3.2 Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з постачальниками і підрядниками
3.3 Нестачі при отриманні товарно-матеріальних цінностей і їх облік
3.4 Напрями удосконалення обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками Висновки і пропозиції
Список використаних джерел Додатки
Тема 10 Облік розрахунків з різними дебіторами
Вступ
1 Теоретичні основи обліку розрахунків з різними дебіторами
1.1 Економічна суть дебіторської заборгованості, її визнання та оцінка
1.2 Форми розрахункових взаємовідносин та їх характеристика
1.3 Наукові основи обліку розрахункових відносин
2 Природно-економічна характеристика підприємства
3 Облік розрахунків з різними дебіторами
3.1 Документальне оформлення операцій з різними дебіторами
3.2 Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з різними дебіторами (за виданими авансами, нарахованими доходами, претензіями та іншими дебіторами)
3.3 Формування резерву сумнівних боргів та його облік
3.4 Напрями удосконалення обліку розрахунків з різними дебіторами Висновки і пропозиції
Список використаних джерел Додатки
Тема 11 Облік довгострокової дебіторської заборгованості та інших необоротних активів
Вступ
1 Теоретичні основи обліку довгострокової дебіторської заборгованості
1.1 Поняття дебіторської заборгованості, її класифікація, визнання та оцінка
1.2 Наукові основи обліку розрахункових відносин
2 Природно-економічна характеристика підприємства
3 Облік довгострокової дебіторської заборгованості та інших необоротних активів
3.1 Документальне оформлення операцій з обліку довгострокової дебіторської заборгованості та інших необоротних активів
3.2 Синтетичний та аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості та інших необоротних активів
3.3 Напрями удосконалення обліку довгострокової дебіторської заборгованості та інших необоротних активів
Висновки і пропозиції Список використаних джерел Додатки
Тема 12 Обліку розрахунків з учасниками і за іншими операціями
Вступ
1 Теоретичні основи обліку розрахунків з учасниками
1.1 Економічний зміст зобов'язань, їх види, визнання та оцінка
1.2 Наукові основи обліку розрахункових взаємовідносин
2 Природно-економічна характеристика підприємства
3 Облік розрахунків з учасниками і за іншими операціями
3.1 Облік розрахунків за нарахованими дивідендами
3.2 Облік розрахунків за іншими виплатами
3.3 Напрями удосконалення обліку розрахунків з учасниками Висновки і пропозиції
Список використаних джерел
Додатки
Тема 13 Облік розрахунків з підзвітними особами
Вступ
1.Теоретичні основи обліку розрахункових взаємовідносин
1.1 Сутність дебіторської заборгованості, її класифікація, визнання та оцінка
1.2 Наукові основи обліку розрахункових взаємовідносин
2 Природно-економічна характеристика підприємства
3 Облік розрахунків з підзвітними особами
3.1 Умови видачі готівки під звіт та відшкодування витрат на відрядження
3.2 Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами
3.3 Контроль за дотримання порядку видачі готівки під звіт та за її використанням
3.4 Напрями удосконалення обліку розрахунків з підзвітними особами Висновки і пропозиції
Список використаних джерел Додатки
Тема 14 Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків
Вступ
1 Теоретичні основи обліку розрахунків за відшкодуванням завданих збитків
1.1 Поняття дебіторської заборгованості, її класифікація, визнання та оцінка
1.2 Наукові основи обліку розрахункових взаємовідносин
2 Природно-економічна характеристика підприємства
3 Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків
3.1 Визначення розміру збитків від розкрадання і нестач матеріальних цінностей
3.2 Синтетичний та аналітичний облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків
3.3 Напрями удосконалення обліку розрахункових операцій Висновки і пропозиції
Список використаних джерел
Додатки
Тема 15 Облік розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість
Вступ
1 Теоретичні основи обліку розрахунків з бюджетом
1.1 Поняття податків і зборів у системі оподаткування та їх види
1.2 Наукові основи обліку розрахункових взаємовідносин
2 Природно-економічна характеристика підприємства
3 Облік розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість
3.1 Платники податку, об'єкт оподаткування та ставка податку на додану вартість
3.2 Синтетичний та аналітичний облік податку на додану вартість
3.3 Напрями удосконалення обліку розрахунків з бюджетом Висновки і пропозиції
Список використаних джерел Додатки
Тема 16 Облік розрахунків з бюджетом за податком на прибуток
Вступ
1 Теоретичні основи обліку розрахунків з бюджетом
1.1 Поняття податків і зборів у системі оподаткування та їх види
1.2 Наукові основи обліку розрахункових взаємовідносин
2 Природно-економічна характеристика підприємства
3 Облік розрахунків з бюджетом за податком на прибуток
3.1 Платники податку, об'єкт оподаткування та ставка податку на прибуток
3.2 Синтетичний та аналітичний облік податку на прибуток
3.3 Напрями удосконалення обліку розрахунків з бюджетом Висновки і пропозиції
Список використаних джерел Додатки
Тема 17 Облік розрахунків за виплатами працівникам
Вступ
1 Теоретичні основи обліку розрахунків за виплатами працівникам
1.1 Економічний зміст, форми і види оплати праці
1.2 Наукові основи обліку розрахунків за виплатами працівникам
2 Природно-економічна характеристика підприємства
3 Організація обліку розрахунків за виплатами працівникам
3.1 Первинний і зведений облік праці та її оплати
3.2 Облік утримань із заробітної плати та нарахування на неї
3.3 Синтетичний та аналітичний облік розрахунків за виплатами працівникам
3.4 Напрями удосконалення обліку розрахунків за виплатами працівникам Висновки і пропозиції
Список використаних джерел
Додатки
Тема 18 Облік розрахунків за страхуванням
Вступ
1 Теоретичні основи обліку розрахунків за страхуванням
1.1 Економічна сутність зобов'язань, їх види, визнання та оцінка
1.2 Наукові основи обліку розрахункових взаємовідносин
2 Природно-економічна характеристика підприємства
3 Облік розрахунків за страхуванням
3.1 Облік розрахунків за єдиним соціальним внеском
3.2 Облік інших розрахунків за страхуванням
3.3 Напрями удосконалення обліку розрахунків за страхуванням Висновки і пропозиції
Список використаних джерел Додатки
Тема 19 Облік короткострокових позик
Вступ
1 Теоретичні основи обліку позик
1.1 Економічний зміст кредитів банку та їх види
1.2 Наукові основи обліку позик банку
2 Природно-економічна характеристика підприємства
3 Облік короткострокових позик
3.1 Порядок надання банківських кредитів
3.2 Синтетичний і аналітичний облік короткострокових позик
3.3 Напрями удосконалення обліку кредитів банку Висновки і пропозиції
Список використаних джерел Додатки
Тема 20 Облік довгострокових позик
Вступ
1.Теоретичні основи обліку позик
1.1 Економічний зміст кредитів банку та їх види
1.2 Наукові основи обліку позик банку
2 Природно-економічна характеристика підприємства
3 Облік довгострокових позик
3.1 Порядок надання банківських кредитів
3.2 Облік довгострокових позик
3.3 Напрями удосконалення обліку кредитів банку Висновки і пропозиції
Список використаних джерел
Додатки
Тема 21 Облік довгострокових зобов'язань за облігаціями
Вступ
1 Теоретичні основи обліку довгострокових зобов'язань за облігаціями
1.1 Економічний сутність зобов'язань, їх види, визнання та оцінка
1.2 Наукові основи обліку взаєморозрахункових відносин
2 Природно-економічна характеристика підприємства
3 Організація обліку довгострокових зобов'язань за облігаціями
3.1 Визначення облігацій та їх види
3.2 Синтетичний та аналітичний облік довгострокових зобов'язань за облігаціями
3.3 Напрями удосконалення обліку довгострокових зобов'язань за облігаціями Висновки і пропозиції
Список використаних джерел Додатки
Тема 22 Організація складського господарства та облік запасів на складі
Вступ
1 Теоретичні основи обліку запасів
1.1 Економічний зміст запасів, їх визнання та оцінка
1.2 Наукові основи обліку запасів
2 Природно-економічна характеристика підприємства
3 Облік запасів на складі
3.1 Організація складського господарства
3.2 Облік запасів на складі
3.3 Сальдовий метод обліку запасів Висновки і пропозиції
Список використаних джерел Додатки
Тема 23 Облік виробничих запасів
Вступ
1 Теоретичні основи обліку виробничих запасів
1.1 Економічний зміст, визнання та оцінка виробничих запасів
1.2 Наукові основи обліку виробничих запасів
2 Природно-економічна характеристика підприємства
3 Організація обліку виробничих запасів
3.1 Первинна документація з обліку виробничих запасів
3.2 Синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів.
3.3 Облік переоцінки та недостач виробничих запасів
3.4 Напрями удосконалення обліку виробничих запасів Висновки і пропозиції
Список використаних джерел Додатки
Тема 24 Облік готової продукції і товарів
Вступ
1 Теоретичні основи обліку готової продукції і товарів
1.1 Економічний зміст, визнання та оцінка готової продукції і товарів
1.2 Наукові основи обліку запасів
2 Природно-економічна характеристика підприємства
3 Облік готової продукції і товарів
3.1 Документування операцій з обліку готової продукції і товарів
3.2 Облік готової продукції і товарів на складах
3.3 Синтетичний і аналітичний облік готової продукції і товарів
3.4 Напрями удосконалення обліку готової продукції і товарів
Висновки і пропозиції Список використаних джерел Додатки
Тема 25 Облік основних засобів
Вступ
1 Теоретичні основи обліку основних засобів
1.1 Економічний зміст, визнання, класифікація та оцінка основних засобів тваринництва
1.2 Наукові основи обліку основних засобів
2 Природно-економічна характеристика підприємства
3 Облік основних засобів
3.1 Документальне оформлення обліку основних засобів
3.2 Облік зносу (амортизації) основних засобів та витрат на їх поліпшення
3.3 Інвентаризація основних засобів та відображення її наслідків в обліку.
3.4 Напрями удосконалення обліку основних засобів Висновки і пропозиції
Список використаних джерел Додатки
Тема 26 Облік нематеріальних активів
Вступ
1 Теоретичні основи обліку нематеріальних активів
1.1 Поняття нематеріальних активів, їх визнання та оцінка
1.2 Наукові основи обліку нематеріальних активів
2 Природно-економічна характеристика підприємства
3 Облік нематеріальних активів
3.1 Організація первинного, аналітичного та синтетичного обліку нематеріальних активів
3.2 Амортизація нематеріальних активів
3.3 Інвентаризація нематеріальних активів та відображення її наслідків в обліку
3.4 Напрями удосконалення обліку нематеріальних активів Висновки і пропозиції
Список використаних джерел Додатки
Тема 27 Облік інших необоротних матеріальних активів
Вступ
1 Теоретичні основи обліку інших необоротних матеріальних активів
1.1 Економічний зміст, визнання та оцінка інших необоротних матеріальних активів
1.2 Наукові основи обліку інших необоротних матеріальних активів
2 Природно-економічна характеристика підприємства
3 Облік інших необоротних матеріальних активів
3.1 Документування операцій з обліку інших необоротних матеріальних активів
3.2 Синтетичний та аналітичний облік інших необоротних матеріальних активів
3.3 Амортизація інших необоротних матеріальних активів
3.4. Напрями удосконалення обліку інших необоротних матеріальних активів Висновки і пропозиції Список використаних джерел Додатки
Тема 28 Облік малоцінних необоротних матеріальних активів
Вступ
1.Теоретичні основи обліку малоцінних необоротних матеріальних активів
1.1 Економічний зміст, визнання та оцінка малоцінних необоротних матеріальних активів
1.2 Наукові основи обліку малоцінних необоротних матеріальних активів
2 Природно-економічна характеристика підприємства
3. Облік малоцінних необоротних матеріальних активів
3.1 Документування операцій з обліку малоцінних необоротних матеріальних активів
3.2 Синтетичний та аналітичний облік малоцінних необоротних матеріальних активів
3.3 Інвентаризація малоцінних необоротних матеріальних активів 3.4 Напрями удосконалення обліку малоцінних необоротних матеріальних активів Висновки і пропозиції
Список використаних джерел Додатки
Тема 29 Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів
Вступ
1 Теоретичні основи обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів
1.1 Економічний зміст, визнання та оцінка малоцінних і швидкозношуваних предметів
1.2 Наукові основи обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів
2 Природно-економічна характеристика підприємства
3 Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів
3.1 Документування операцій з обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів
3.2 Синтетичний та аналітичний облік малоцінних і швидкозношуваних предметів
3.3 Інвентаризація малоцінних і швидкозношуваних предметів та відображення її результатів в обліку
3.4 Напрями удосконалення обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів Висновки і пропозиції
Список використаних джерел Додатки
Тема 30 Облік операційної оренди
Вступ
1 Теоретичні основи обліку орендних операцій
1.1 Сутність оренди, визначення основних понять та її види
1.2 Наукові основи обліку орендних операцій
2 Природно-економічна характеристика підприємства
3 Бухгалтерський облік операційної оренди
3.1 Порядок укладання договорів оренди 3.2 Синтетичний та аналітичний облік операційної оренди
3.3 Напрями удосконалення обліку орендних операцій Висновки і пропозиції
Список використаних джерел Додатки
Тема 31 Облік операцій з фінансової оренди
Вступ
1 Теоретичні основи обліку орендних операцій
1.1 Сутність оренди, визначення основних понять та її види
1.2 Наукові основи обліку орендних операцій
2 Природно-економічна характеристика підприємства
3 Облік операцій з фінансової оренди
3.1 Порядок укладання договорів оренди
3.2 Синтетичний та аналітичний облік фінансової оренди
3.3 Напрями удосконалення обліку орендних операцій Висновки і пропозиції
Список використаних джерел Додатки
Тема 32 Облік зносу (амортизації) необоротних активів та витрат на їх поліпшення
Вступ
1.Теоретичні основи обліку зносу (амортизації) необоротних активів
1.1.Економічна сутність амортизації та методи її нарахування
1.2.Наукові основи обліку амортизації необоротних активів
2.Природно-економічна характеристика підприємства
3.Облік зносу (амортизації) необоротних активів та витрат на їх поліпшення
3.1.Облік зносу (амортизації) необоротних активів
3.2.Облік витрат на поліпшення основних засобів
3.3.Напрями удосконалення обліку зносу необоротних активів та витрат на їх поліпшення
Висновки і пропозиції Список використаних джерел Додатки
Тема 33 Інвентаризація активів і зобов'язань підприємства
Вступ
1.Теоретичні основи інвентаризації активів і зобов'язань підприємства
1.1.Поняття, мета і завдання проведення інвентаризації
1.2Умови обов'язкового проведення інвентаризації
1.3.Наукові основи проведення інвентаризації
2.Природно-екоиомічна характеристика підприємства
3.Інвентаризація активів і зобов'язань підприємства
3.1.Методика проведення інвентаризації
3.2.Документування процесу інвентаризації
3.3.Відображення результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку Висновки і пропозиції
Список використаних джерел Додатки
Тема 34 Облік капітальних інвестицій в придбання та виготовлення необоротних активів
Вступ
1.Теоретичні основи обліку капітальних інвестицій
1.1.Економічний зміст капітальних інвестицій та завдання їх обліку
1.2.Наукові основи обліку капітальних інвестицій
2.Природно-економічна характеристика підприємства
3.Облік капітальних інвестицій в придбання та виготовлення необоротних активів
3.1.Первинний облік капітальних інвестицій
3.2.Синтетичний та аналітичний облік капітальних інвестицій в придбання та виготовлення необоротних активів
3.3.Напрями удосконалення обліку капітальних інвестицій Висновки і пропозиції
Список використаних джерел Додатки
Тема 35 Облік капітальних інвестицій в капітальне будівництво
Вступ
1.Теоретичні основи обліку капітальних інвестицій
1.1.Економічний зміст капітальних інвестицій та завдання їх обліку
1.2.Наукові основи обліку капітальних інвестицій
2.Природно-економічна характеристика підприємства
3.Облік капітальних інвестицій в капітальне будівництво
3.1.Облік капітального будівництва, яке виконується господарським способом
3.2.Облік капітального будівництва, яке виконується підрядним способом
3.3.Інвентаризація незавершених капітальних інвестицій
3.4.Напрями удосконалення обліку капітальних інвестицій Висновки і пропозиції
Список використаних джерел Додатки
Тема 36 Облік статутного капіталу в акціонерних товариствах
Вступ
1.Теоретичні основи обліку власного капіталу
1.1 Визначення власного капіталу, його складові та функції
1.2 Наукові основи обліку власного капіталу
2 Природно-економічна характеристика підприємства
3 Облік статутного капіталу в акціонерних товариствах
3.1. Формування та облік статутного капіталу в акціонерних товариствах
3.2 Бухгалтерський облік при ліквідації товариства
3.3 Напрями удосконалення обліку власного капіталу Висновки і пропозиції
Список використаних джерел
Додатки
Тема 37 Облік статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю
Вступ
1 Теоретичні основи обліку власного капіталу
1.1 Визначення власного капіталу, його складові та-функції
1.2 Наукові основи обліку власного капіталу
2 Природно-економічна характеристика підприємства
3 Облік статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю
3.1. Формування та облік статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю
3.2 Облік при ліквідації товариства
3.3 Напрями удосконалення обліку власного капіталу Висновки і пропозиції
Список використаних джерел Додатки
Тема 38 Облік пайового капіталу
Вступ
1 Теоретичні основи обліку власного капіталу
1.1 Визначення власного капіталу, його складові та функції
1.2 Наукові основи обліку власного капіталу
2 Природно-економічна характеристика підприємства
3 Облік пайового капіталу
3.1 Формування та облік пайового капіталу в кооперативах
3.2 Облік при ліквідації кооперативу
3.3 Напрями удосконалення обліку власного капіталу Висновки і пропозиції
Список використаних джерел
Додатки
Темп 39 Облік джерел фінансування майбутніх витрат і платежів
Вступ
1 Теоретичні основи обліку джерел фінансування майбутніх витрат і платежів
1.1 Економічна сутність джерел фінансування майбутніх витрат і платежів та порядок їх формування
1.2 Наукові основи обліку джерел фінансування майбутніх витрат і платежів
2 Природно-економічна характеристика підприємства
3 Облік джерел фінансування майбутніх витрат і платежів
3.1 Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів
3.2 Облік цільового фінансування і цільових надходжень
3.3 Напрями удосконалення обліку джерел фінансування майбутніх витрат і платежів
Висновки і пропозиції. Список використаних джерел Додатки
Тема 40 Облік доходів і фінансових результатів діяльності підприємства
Вступ
1 Теоретичні основи обліку доходів і фінансових результатів діяльності підприємства
1.1 Економічна сутність доходу, його визнання та оцінка
1.2 Наукові основи обліку доходів і фінансових результатів діяльності підприємства
2 Природно-економічна характеристика підприємства
3 Облік доходів і фінансових результатів
3.1 Облік формування доходу від реалізації продукції (робіт, послуг)
3.2 Облік формування доходу від іншої операційної, фінансової діяльності та іншого доходу
3.3 Облік формування фінансових результатів
3.4 Напрями удосконалення обліку доходів і фінансових результатів Висновки і пропозиції
Список використаних джерел Додатки
Тема 41 Облік фінансових результатів та нерозподіленого прибутку (непокритих збитків)
Вступ
1 Теоретичні основи обліку фінансових результатів та нерозподіленого прибутку
1.1 Поняття фінансових результатів та порядок їх визначення
1.2 Наукові основи обліку фінансових результатів
2 Природно-економічна характеристика підприємства
3 Облік фінансових результатів та нерозподіленого прибутку (непокритих збитків)
3.1 Формування та облік фінансових результатів за видами діяльності
3.2 Формування та облік фінансових результатів сільськогосподарської діяльності
3.3 Облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків)
3.4 Напрями удосконалення обліку фінансових результатів Висновки і пропозиції
Список використаних джерел Додатки Тема 42 Облік реалізації продукції ( робіт, послуг)
Вступ
1.Теоретичні основи обліку реалізації продукції
1.1 Економічний зміст реалізації, визнання та класифікація доходів
1.2 Наукові основи обліку реалізації продукції
2 Природно-економічна характеристика підприємства
3. Облік реалізації продукції (робіт, послуг)
3.1 Документальне оформлення операцій з реалізації продукції (робіт, послуг)
3.2 Синтетичний та аналітичний облік реалізації продукції (робіт, послуг)
3.3 Облік витрат на збут
3.4 Напрями удосконалення обліку реалізації продукції Висновки і пропозиції
Список використаних джерел Додатки
Тема 43 Облік інших витрат операційної, фінансової та надзвичайної діяльності
Вступ
1 Теоретичні основи обліку інших витрат операційної, фінансової та надзвичайної діяльності
1.1 Сутність, визнання та класифікація витрат
1.2 Наукові основи обліку інших витрат операційної, фінансової та надзвичайної діяльності
2 Природно-економічна характеристика підприємства
3 Облік інших витрат звичайної, операційної, фінансової та надзвичайної діяльності
3.1 Облік інших витрат операційної діяльності
3.2 Облік фінансових витрат
3.3 Облік витрат на запобігання надзвичайним подіям і ліквідацію їх наслідків
3.4 Напрями удосконалення обліку інших витрат операційної, фінансової та надзвичайної діяльності
Висновки і пропозиції Список використаних джерел Додатки
Тема 44 Облік розрахунків з іншими кредиторами
Вступ
1 Теоретичні основи обліку розрахунків з іншими кредиторами
1.1 Економічна сутність зобов'язань, їх види, визнання та оцінка
1.2 Форми розрахункових взаємовідносин та їх характеристика
1.3 Наукові основи обліку розрахункових взаємовідносин
2 Природно-економічна характеристика підприємства
3 Облік розрахунків з іншими кредиторами
3.1 Документальне оформлення розрахункових операцій з іншими кредиторами
3.2 Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з іншими кредиторами
3.3 Напрями удосконалення обліку розрахунків з іншими кредиторами Висновки і пропозиції
Список використаних джерел Додатки
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
219
Размер файла
57 Кб
Теги
diplomov, bukh, temy
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа