close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Інформаійна робота шкільної бібліотеки

код для вставкиСкачать
 ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ
Важлива роль у відродженні національної освіти, інформатизації освітнього простору належить шкільній бібліотеці, яка є структурним підрозділом загальноосвітнього навчального закладу і здійснює бібліотечно-інформаційне та культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу, формує науковій світогляд особистості, виховує в учнів культуру читання, шанобливе та бережливе ставлення до підручника, художньої, науково-популярної та іншої літератури, задовольняє національно-культурні запити учнів, педагогів, батьків, комплектує книжкові фонди.
Інформаційна робота - забезпечення користувачів необхідною інформацією. Бібліографічна робота передбачає надання довідок та інших бібліографічних послуг (консультацій). Основними напрямами бібліографічної діяльності шкільної бібліотеки є: створення ДБА (довідково-бібліографічного апарату); організація бібліографічного обслуговування, що включає такі процеси: * довідково-бібліографічне обслуговування (виконання разових читацьких запитів та видання різноманітних довідок);
* бібліографічне інформування (систематична робота, спрямована на задоволення поточних і постійно діючих запитів читачів);
* рекомендаційно-бібліографічне обслуговування (використання бібліотекою рекомендаційних покажчиків);
* популяризація бібліотечно-бібліографічних знань як складової інформаційної культури особистості. Бібліографічне інформування передбачає регулярність доведення до читачів бібліотеки бібліографічної інформації з основ наук, інноваційні процеси в педагогіці. Поділяється на масове і диференційоване.
Масове бібліографічне інформування покликане сприяти інформуванню широкого кола читачів, зацікавлених у систематичному отриманні відомостей про нові надходження.
Поширеною формою масового бібліографічного обслуговування є випуск інформаційних бюлетенів, у яких відомості про нові надходження в бібліотеку розташовуються в певному порядку, частіше у систематичному.
Інша форма: виставки нових надходжень.
Комплексні форми масового інформування: День інформації - передбачає інформацію про нові надходження, а також їхній бібліографічний огляд. Про такі дні бібліотека повідомляє читачів з допомогою оголошень, запрошень. Вони проходять у читальному залі бібліотеки один-два дні. Література групується за основними галузями знань, і розкладають її на столі чи стелажі.
Диференційоване бібліографічне інформування - це обслуговування керівників, педагогічних працівників, відслідковування для них літератури, відповідно до їхніх потреб та інтересів.
Важливою базою для інформаційної та довідково-бібліографічної роботи є довідково-бібліографічний фонд, що складається з довідкової літератури, різної за тематикою і типами видань.
Довідково-бібліографічне обслуговування полягає у наданні різноманітних довідок. Вони виконуються з використанням енциклопедій, довідників, словників, картотек.
Популяризація бібліотечно-бібліографічних знань
Важливим напрямом бібліографічної діяльності є популяризація бібліотечно-бібліографічних знань. Вона ведеться диференційовано з урахуванням цілей читання, інформаційних потреб та інтересів; проводиться на бібліотечних уроках, різних масових заходах - читацьких конференціях, вікторинах, конкурсах.
Серед індивідуальних форм роботи з читачами вирізняють бесіди різного характеру і форми індивідуального інформування.
З огляду специфіки шкільних бібліотек важливе значення мають бесіди, що забезпечують безпосередній контакт бібліотекаря з читачем, урахування його інтересів і вікових особливостей. Серед бесід розрізняють бесіди про рекомендовану літературу, про прочитані книги, бібліотеку та інформаційні ресурси.
Бесіда у процесі запису до бібліотеки дає можливість зібрати відомості про учня, що бажає стати читачем бібліотеки. Під час цієї бесіди його знайомлю з правилами користування, можливостями та ресурсами бібліотеки, вивчаю культуру читання того, хто записується. Бесіда про рекомендовану літературу. Під час її проведення я ураховую зміст книг, рівень читацького розвитку особистості учня, з яким проводжу бесіду, його інтерес та характер читацьких інтересів.
Бесіди про прочитані книги. Їхня мета - виявлення рівня читацького розвитку учнів (чи зрозуміла їм дана книга), виявлення думок читачів про дані творі та їхніх авторів, проведення порівняння з іншими творами того ж автора. Оцінка книги, яку здав читач, може бути використана в бесідах з іншими. Видача книги - це не кінець роботи з читачем, а тільки її початок.
У своїй роботі для учителів, адміністрації школи використовую форми індивідуального інформування з певної теми. Індивідуальне інформування полягає в постійному інформуванні про надходження з тем, які їх цікавлять. Підготовка до застосування системи індивідуального інформування включає: уточнення теми; погодження джерел інформації; визначення типів і жанрів документів. До форм індивідуального обслуговування відносяться й консультації, що включають питання підвищення інформаційної компетентності читачів, у тому числі: алгоритми пошуку в каталогах і картотеках, вибір книг у фондах відкритого доступу. Групове обслуговування читачів розглядається як сукупність форм і методів, спрямованих на задоволення культурно-інформаційних потреб груп читачів, що об'єднані спільними інтересами. Наочні форми інформування і рекомендації літератури базуються на показі нових надходжень з актуальних для школи тем.
Книжкова виставка - комплекс спеціально відібраних і систематизованих документів, розташованих таким чином, щоб викликати увагу читачів, зацікавити та задовольнити існуючий інтерес, інформаційну потребу. Виникненню інтересу сприяє розташування виставки, стиль її художнього оформлення, технічне оснащення і використання нових конструктивних матеріалів. Безпосередню увагу викликають виразні заголовки, яскраві ілюстрації, символи. До числа основних видів виставок відносяться тематичні виставки і виставки нових надходжень. Тематичні виставки організовуються з актуальних проблем суспільного життя; з проблем науки, культури, мистецтва, тем, орієнтованих на певну групу читачів бібліотеки; тем, пов'язаних із річницями знаменних подій і діяльністю видатних людей; на допомогу навчальному процесу; з метою популяризації окремих видань, видів чи жанрів літератури, де крім самої книги, експонуються публікації, що висвітлюють зміст твору, критичні статті, ілюстровані матеріали, біографічні довідки про автора. До заходів рекомендаційно-інформаційного характеру відносяться бібліографічні огляди - жива, дійова технологія популяризації літератури. Вони допомагають якнайкраще розкрити книжковий фонд бібліотеки, ширше популяризувати художню, науково-популярну, пізнавальну, довідкову літературу, періодичну пресу. Огляд літератури варто проводити біля книжкових виставок, вони можуть передувати або ж завершувати літературні вечори, обговорення книг. До проведення бібліографічних оглядів потрібно залучати педагогів, учнів старшокласників.
Презентація (прем'єра) книги - під час такого заходу відбувається детальне ознайомлення читачів з її змістом. Проводиться дискусія за змістом книги. Усний журнал - оперативний спосіб інформування про новинки галузевої і художньої літератури. За аналогією з друкованим, усний журнал складається з ряду розділів (сторінок). Відкриваючи такий масовий захід, як усний журнал, ведучий коротко повідомляє його зміст, потім надає слово виступаючим. Сторінки ілюструються за допомогою аудіовізуальних засобів, книжкових виставок. Закінчується усний журнал коротким заключним словом ведучого.
Голосні читання - поширена технологія спілкування шкільного бібліотекаря з читачами молодшого шкільного віку. Голосне читання має закріплюватися бесідою, до якої шкільної бібліотекар повинен готуватися особливо ретельно.
Читацька конференція передбачає обмін думками про книги в широкій читацькій аудиторії. Предметом обговоренню можуть підлягати не тільки художні творі, але наукова, навчальна, довідкова література. Можна організувати зустрічі з редакціями журналів, представниками видавництв.
Важливим напрямком роботи шкільної бібліотеки є інформаційна робота. Щоб бути ефективною, вона повинна мати систематичний, оперативний, випереджувальний характер. Свою діяльність бібліотека проводить спільно з педагогічним колективом, згідно з планом навчально-виховної роботи школи на навчальний рік.
У період становлення національно-виховної системи освіти, яка сприяла б реалізації індивідуальності учня, виникає нагальна потреба в пошуку нових методів вивчення інформаційних потреб двох основних категорій читачів шкільної бібліотеки: педагогічного колективу та учнів. Завдання вчителя - донести знання до учнів, розкрити їхній потенціал, завдання учня - освоїти ці знання і реалізувати свої потенційні можливості.
Приступаючи до вивчення інформаційних потреб вчителів, бібліотекар насамперед вивчає шкільні плани і програми, а при вивченні інформаційних потреб учнів ще й літературу для додаткового читання.
Крім того, для учнів я використовую методи анкетування, аналіз читацького формуляра, бесіди. Вивчення інформаційних потреб педагогічного колективу
Вивчення документів,
навчальних планів і
програм, планів роботи школи
Аналіз
читацьких формулярів
Анкетування
Складання тематичних папок, інформаційних списків літератури, проведення днів інформації, оформлення книжкових виставок і полиць,
проведення індивідуальних консультацій, виконання складних тематичних
запитів, інформаційних оглядів літератури
Вивчення інформаційних потреб учнів
Вивчення програм, рекомендаційних списків, літератури для позакласного та додаткового читання із шкільних предметів
Аналіз читацьких формулярів
Анкетування Бесіди
Складання тематичних карток, рекомендаційних списків літератури, індивідуальних рекомендаційних списків літератури, виконання тематичних довідок і консультацій, індивідуальних бесід, проведення днів інформації, тематичних бібліотечних уроків, оформлення книжкових виставок і книжкових полиць, тематичних папок для учнів різного віку та вчителів
Поширеною формою масового обслуговування є випуск інформаційних бюлетенів.
Групове інформування вчителів відбувається шляхом складання списків нових надходжень, літератури з актуальних педагогічних проблем, питань навчання і виховання, з методики викладання окремих предметів. У нашій бібліотеці для вчителів щомісячно виходять інформаційні бюлетні "Новинки педагогічної преси", "Інформаційний бюлетень нових надходжень" з фізики, математики, хімії, біології, української мови та літератури. Для проведення педради організовується книжкова виставка за матеріалами фахових газет та журналів з певної теми. Важливою формою бібліографічної роботи шкільного бібліотекаря є складання бібліографічних картотек. Для послуг учителів пропонуються тематичні картотеки:"На допомогу вчителю предметнику", "За сторінками шкільних підручників", "Компетентнісно - орієнтовний підхід у навчально - виховному процесі", "Позакласний час", "Вчителю історії та правознавства", "Ця дивовижна наука біологія", краєзнавча картотека "Пізнай свій край", У цих картотеках - описи статей із педагогічних газет та журналів. Інформаційна робота серед учителів включає оформлення постійно діючих книжкових виставок та тематичних поличок, виставки нових надходжень, а також їхній бібліографічний огляд.
Серед індивідуальних форм роботи з читачами-учнями в шкільній бібліотеці найбільше значення мають бесіди, що дозволяють здійснювати безпосередній контакт між бібліотекарем і читачем. Серед бесід розрізняють бесіди про рекомендовану літературу, про прочитанні книги, бібліотеку та інформаційні ресурси. Найбільш перспективною та важливою в бібліотеці, на мою думку, є робота з дітьми молодшого шкільного віку, зокрема під час запису та екскурсії до бібліотеки. Індивідуальна робота з учнями молодших класів починається з другого класу, коли вони стають читачами шкільної бібліотеки.
Проводиться свято: "Посвячення в читачі", літературна вікторина, казкові розповідають про правила користування бібліотекою. Учні вголос повторюють клятву юного читача.
Індивідуальний підхід - важливий принцип роботи бібліотекаря, в основі якого лежить вивчення особистостей дитини. Найбільш поширеною формою особистісного спілкування з юним читачем є бесіда. Діти потребують допомоги у виборі книг. І тут вирішальне слово повинно належати бібліотекареві.
У процесі проведення рекомендаційної бесіди я прагну викликати інтерес до видання. Для цього я пропоную розглянути малюнки, знайомлю з коротким змістом. Звертаю увагу на обкладинку, титульну сторінку, знайомлю із структурними елементами, формую навички користування книгами, адже без цих елементарних умінь неможлива самостійна робота дітей з книгою.
Важливим напрямом бібліографічної діяльності є популяризація бібліотечно-бібліографічних знань, яка ведеться диференційовано. Проводяться бібліотечні уроки.
У молодшій школі основними завданнями проведення бібліотечних уроків є : - формування в учнів загального уявлення про бібліотеку;
- надання початкових знань про елементи книги: обкладинку, корінець, сторінку, ознайомлення з правилами читання та бережливого ставлення до книги; з роботою бібліотеки, правилами користування бібліотекою, довідковою літературою для молодших школярів ("Книги, яки знають усе", "Як побудовані енциклопедії, словники, "Як користуватися довідковою літературою), ознайомити дітей з періодичними виданнями.
У четвертому класі зростає запит на різного роду інформацію. Діти люблять читати про подорожі, пригоди. Разом із тим, вони починають працювати з довідковою, науково-популярною літературою. Їм необхідно підказати, допомогти зорієнтуватися в цій роботі. Так формуються навички самостійною роботи з книгою.
Для молодших школярів цікавими є колективне читання віршів, оповідань.
Інформаційна робота серед учнів-читачів включає оформлення постійно діючих книжкових виставок та тематичних поличок. До числа основних видів виставок відносяться тематичні виставки і виставки нових надходжень. Тематичні виставки організовуються з актуальних проблем суспільного життя ("Сьогодення та майбутнє України ", "Державний прапор - святиня нашого народу"); проблем науки, культури (День української писемності та мови - "Золотий передзвін давнини"); тем, пов'язаних із річницями знаменних подій (До річниці Голодомору в Україні: "І мертвим, і живим, і ненародженим", до річниці Чорнобильської АЕС: "Дзвони Чорнобиля") і діяльністю видатних людей ( До дня народження Т.Г.Шевченка).
Школярам молодшого шкільного віку не треба експонувати багато книг, значне місце мають знайти ілюстративні матеріали, які допомагають розкрити зміст виставки.
При організації виставок для дітей середнього шкільного віку треба шукати нові аспекти - це розкриття теми (тематичної виставки) виставки в цитаті, у підзаголовках розділів, назвах самих книг. Хороший результат у забезпеченні інформаційних потреб учнів дає спільна робота вчителя та бібліотекаря у визначенні тематики, добору матеріалу для інформування.
Під час проведення загальношкільних предметних тижнів у бібліотеці організовується відкритий перегляд літератури, який може бути адресований як учителям, так і учням:
Тиждень математики: "Математика - цариця наук";
Тиждень біології: "Знай, люби, бережи";
Тиждень географії: "Цікава географія";
Тиждень української мови та літератури: "Нащадкам мову передам як скарб".
Таким чином, шкільна бібліотека розвиває пізнавальні інтереси та сприяє успішному засвоєнню навчальних програм учнями, сприяє підвищенню методичної і педагогічної майстерності вчителів через відповідне інформаційно-бібліографічне обслуговування.
Автор
samarenko.oksana
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
781
Размер файла
269 Кб
Теги
робота, шкільної, бібліотеки, інформаійна
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа