close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Інформатика. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. (Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько)

код для вставкиСкачать
Ryvkind_Info_P_5ukr_(127-12)_C.indd 1
16.04.2013 11:19:41
Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько
Підручник для 5 класу
загальноосвітніх навчальних закладів
ІНФОРМАТИКА
©
Ð
ивк
³
нд
É.ß., Ë
ис
å
нко
Ò.²., ×å
рн
³
кова
Ë.À., Ø
акотько
Â.Â., 2013
©
Â
идавництво «Г
å
н
å
за», ори
-
гінал-мак
å
т, 2013
ISBN 978-966-11-0242-1
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОНмолодьспорту України від 04.01.2013 р. № 10)
І-74
Інформатика : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / É
.
ß
. Ð
ивкінд, Ò
.І.
Ë
ис
å
нко, Ë
.
À
.
×å
рні
-
кова, Â
.
Â
.
Ø
акотько.
— К.
: Г
å
н
å
за, 2013.
— 200
с.
ISBN 978-966-11-0242-1.
Навчальний мат
å
ріал підручника поділ
å
но згідно з про
-
грамою на 4 розділи. Â
основу виклад
å
ння навчального ма
-
т
å
ріалу поклад
å
ні об’єктний і алгоритмічний підходи.
Підручник, крім т
å
ор
å
тичного мат
å
ріалу, містить диф
å
-
р
å
нційовані запитання та завдання для самоконтролю, ціка
-
ві рубрики: «Для тих, хто хоч
å
знати більш
å
», «
×
и знаєт
å
ви, що …», «Для тих, хто працює з Windows 7». Ò
акож у підручнику вміщ
å
но 6 практичних робіт, ви
-
конання яких, згідно з програмою, є обов’язковим для всіх учнів.
УДК 004(075.3)
ББК 32.973я721
3
ШАНОВНІ П’ЯТИКЛАСНИКИ!
Â
и
розпочинаєт
å
вивч
å
ння нового пр
å
дм
å
та – Інформатика
. Інформатика –
ц
å
наука про інформацію та інформаційні проц
å
си
, про комп’ют
å
ри та їх використання.
На уроках інформатики в 5 класі ви дізнаєт
å
ся, що так
å
інформація, повідомл
å
ння, дані, інформаційні проц
å
си. Â
и на
вчит
å
ся працювати з п
å
рсональним комп’ют
å
ром, створювати комп’ют
å
рні малюнки та комп’ют
å
рні пр
å
з
å
нтації. І в цьому вам допомож
å
ц
å
й підручник.
Навчальний мат
å
ріал підручника поділ
å
но на розділи. Кожний розділ складається з пунктів, які, у свою ч
å
ргу, містять підпункти. На початку кожного пункту нав
å
д
å
но запитання на повтор
å
ння вивч
å
ного
, які познач
å
но . Â
ідповіді на них пол
å
гшать
розуміння та засвоєння нового мат
å
ріалу.
Уважно читайт
å
мат
å
ріал, виклад
å
ний у підручнику. Найваж
-
ливіш
å
зібрано в рубриці «Найважливіш
å
в цьому пункті»
. Ò
р
å
нувальні вправи для відпрацювання основних практичних на
-
вичок нав
å
д
å
ні в рубриці «Працюємо з комп’ют
å
ром».
Наприкінці кожного пункту нав
å
д
å
но запитання для само
-
контролю «Дайт
å
відповіді на запитання»
та практичні зав
-
дання «
Â
иконайт
å
завдання»
. Ðå
ком
å
ндуємо вам після ви
-
вч
å
ння навчального мат
å
ріалу дати відповіді на ці запитання. Біля кожного запитання та завдання стоїть позначка, яка означає, що запитання чи завдання відповідає:
°
– початковому і с
å
р
å
дньому рівням навчальних досягн
å
нь;
– достатньому рівню навчальних досягн
å
нь;
* – високому рівню навчальних досягн
å
нь.
Завдання, р
å
ком
å
ндовані для роботи вдома, познач
å
но . Завдання, познач
å
ні , п
å
р
å
дбачають, що для їх виконання до
-
цільно попрацювати в парах або н
å
в
å
ликих групах.
У кінці підручника розміщ
å
но Словничок
. Ò
акож підручник
містить рубрики: «Для тих, хто хоч
å
знати більш
å
»; «Для тих, хто працює з Windows 7»; «
×
и знаєт
å
ви, що...» та «
Ò
лумачний
словник т
å
рмінів і понять» (на з
å
л
å
ному
тлі).
Файли-заготовки для ви
конання завдань і практичних робіт розміщ
å
ні в Інт
å
рн
å
ті за адр
å
сою
http://allinf.at.ua/
Бажаємо вам успіхів у вивченні найцікавішої та найсучаснішої науки
– ІНФО
Ð
М
ÀÒ
ИКИ!
5
ІНФОРМАЦІЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
1.1. ПОВIДОМЛЕННЯ. IНФОРМАЦIЯ
1.
ß
к ви розумієт
å
поняття «інформація», «повідомл
å
ння»?
2.
ß
кі органи чуття має людина? Для чого вона використо
-
вує кожний з них?
3.
ß
ка відмінність між звуком і літ
å
рою, між звуком і но
-
тою, між числом і цифрою?
ПОВІДОМЛЕННЯ
Ус
å
наш
å
життя пов’язано з повідомленнями
. Нав
å
д
å
мо при
-
клади д
å
яких із них (рис. 1.1).
Учит
å
ль показав на карті учням кордони України.
Диктор т
å
л
å
бач
å
ння повідомив прогноз погоди на завтра.
Екскурсовод розказав учням про картини українських худож-
ників у Муз
å
ї українського мист
å
цтва.
Бджоли-розвідниці виконують у вулику сп
å
ціальний «танок», по
-
відомляючи інших бджіл, у якому напрямі потрібно л
å
тіти по н
å
ктар.
Дмитро залишив мат
å
рі записку, що пішов до Â
асиля готува
-
тися до контрольної роботи з мат
å
матики.
Âå
ликий р
å
кламний щит повідомляє про конц
å
рт популярного українського співака.
Рис. 1.1.
Подання повідомлень
Роздiл 1
6
Світлофор повідомляє пішоходів, можна п
å
р
å
ходити вулицю чи ні.
Â
и мож
å
т
å
самі нав
å
сти щ
å
багато прикладів різноманітних повідом
л
å
нь.
СПОСОБИ ПОДАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ
Повідомл
å
ння можна подавати різними способами (табл. 1.1).
Таблиця 1.1
Способи подання повідомлень
Спосіб подання
повідомлення
Приклади повідомлень
Òå
кстовий
Прозові та віршовані твори, листи, записки, листівки, смс-повідомл
å
ння тощо ×
исловий Знач
å
ння т
å
мп
å
ратури повітря, швидкості віт
-
ру, сили з
å
мл
å
трусу, висоти гори, віку людини, відстані між містами тощо
Графічний Малюнки, картини, фотографії, дорожні знаки тощо
Звуковий
Ð
озповідь друга про заняття гуртка, оголош
å
н
-
ня по радіо, сигнали автомобіля, дзвінок на п
å
-
р
å
рву, виконання музичного твору на форт
å
піа
-
но, сміх дитини тощо
Â
ід
å
о
Фрагм
å
нти німого кіно, докум
å
нтальні кадри б
å
з звуку тощо Умовні сигнали
Хитання головою на знак згоди, ж
å
сти мови глухонімих, сигнали світлофора, сигнали с
å
ма
-
форної азбуки на флоті тощо
Сп
å
ціальні
познач
å
ння
Запис мат
å
матичних формул, рівнянь, їх роз
-
в’язань, ноти, запис ходів партії шахів, азбука Морз
å
, шрифт Брайля для сліпих тощо
Комбінований
Стаття про å
кскурсію із фотографіями, від
å
о
-
кліп пісні, звуковий кінофільм, від
å
ор
å
портаж по т
å
л
å
бач
å
нню, малюнок з підписом тощо Одн
å
й т
å
сам
å
повідомлення можна подати різними способами. Наприклад, повідомл
å
ння про ном
å
р колії і час відправл
å
ння потяга «Київ–Запоріжжя» мож
å
бути оголош
å
но диктором, запи
-
сано в розкладі руху потягів, подано на світловому табло тощо.
7
ІНФОРМАЦІЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
П
å
р
å
дати вітання другові з дн
å
м народж
å
ння можна по т
å
л
å-
фону, або надіслати йому вітального листа, або намалювати ві-
тальний малюнок, або придумати музичн
å
вітання, або зняти від
å
опоздоровл
å
ння.
Азбука Морзе – це азбука, у якій кожна літера запи-
сується з використанням крапок і тире. Наприклад, сло-
во «порт» буде записано так: ·–
–· –
–
– ·–· –. У 1844 році цю азбуку було вперше використано для передавання повідомлень телеграфом (грец. теле – далеко, графо
–
пишу – засіб передавання сигналів, використовуючи дроти і електричний струм).
Семюел Морзе (1791–1872) – американський вина-
хідник і художник (рис. 1.2). Розробив конструкцію теле-
графного пристрою і азбуку, яку згодом стали називати азбукою Морзе.
Шрифт Брайля – це шрифт, у якому кожна літера зоб
ражується випуклими точками. На рисунку 1.3 зобра-
жено літеру В у цьому шрифті.
Луї Брайль (1809–1852) – французький педагог (рис.
1.4). У 1829
році запропонув
ав шрифт для сліпих.
Семафорна азбука – це азбука, у якій кожна лі
тера по
значається певним положенням рук з прапорцями (рис.
1.5). По
чала використовуватися із середини ХІХ
ст
о­
ліття.
Рис. 1.5. Семафорна азбука
Чи знаєте ви, що...
Рис. 1.2. Семюел Морзе
Рис. 1.3. Шрифт Брайля, літера В
Рис. 1.4. Луї Брайль
ЯК ЛЮДИНА СПРИЙМАЄ ПОВІДОМЛЕННЯ
Ë
юдина сприймає повідомл
å
ння з навколишнього с
å
р
å
довища за допомогою п’яти органів чуття: зору, слуху, дотику, нюху, сма-
ку (рис.
1.6).
Органом зору
людина сприймає повідомл
å
ння про форму пр
å
д
-
м
å
тів та їх колір, т
å
ксти, малюнки, скульптури, світлові сигнали тощо. Ò
акі повідомл
å
ння називаються візуальними.
Роздiл 1
8
Рис. 1.6.
Сприйняття повідомлень людиною
Органом слуху людина сприй-
має музику, спів птахів, крики тварин, розповідь учит
å
ля то
-
що. Ò
акі повідомл
å
ння назива
-
ються звуковими.
Органом дотику людина сприй
має пові
домл
å
ння про т
å
, тв
å
рдий пр
å
дм
å
т чи м’який, глад
-
кий чи шорсткий, рідкий чи тв
å
рдий тощо. Ò
акі повідомл
å
ння нази
ваються тактиль
ними
.
Органом нюху
людина сприймає повідомл
å
ння про різнома
-
нітні запахи: різкий або приємний, запах диму, запах парфумів тощо. Ò
акі повідомл
å
ння називаються нюховими.
Органом смаку
людина сприймає повідомл
å
ння про різні смаки: солоний, солодкий, гіркий, кислий тощо. Ò
акі повідом
-
л
å
ння називаються смаковими.
ІНФОРМАЦІЯ
Повідомл
å
ння містять відо
-
мості про різноманітні пр
å
дм
å
-
ти, проц
å
си та явища.
ß
кщо людина отримала по
-
відомл
å
н
ня, як
å
містить нові для н
å
ї відомості, і зрозуміла їх суть, то говорять, що вона Інформація (лат. in
for
matio – роз’яс
н
å
ння, оз
найомл
å
ння, п
å
р
å
-
каз). Слово informatio похо
дить від слова infor
mo
– навчаю, формую, мір-
кую.
Візуальний (лат. vi
su
alis
– зоро-
вий) – видимий, той, що сприйма-
ється зором.
Тактильний (лат. tac
tus
– дотик)
– той, що відчувається на дотик.
9
ІНФОРМАЦІЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
отримала інформацію
. Отж
å
, можна сказ
ати, що інформація – ц
å
нові відомості, нові знання, які од
å
ржує людина. Ë
юдина використовує інформацію, приймаючи ріш
å
ння. Од
å
р
-
жавши вранці повідомл
å
ння про погоду, ми осмислюємо його і вирішуємо, як одягнутися, чи брати парасольку. Отримавши по-
відомл
å
ння про новий фільм, ми виріш
уємо, п
å
р
å
глядати його чи ні. Маючи відомості про наявні гроші та про ціну одного зошита, ми мож
å
мо вирішити, чи вистачить у нас коштів, щоб купити п’ять таких зошитів. Найважливіше в цьому пункті
Повідомлення
містять відомості про різноманітні пр
å
дм
å
ти, проц
å
си та явища.
Повідомл
å
ння можна подати текстовим, числовим, графічним, відео, звуковим способами, умовними сигналами, комбінованим способом.
Ë
юдина сприймає повідомл
å
ння з навколишнього с
å
р
å
довища за допомогою п’яти органів чуття: зору, слуху, дотику, нюху, смаку.
Інформація
– ц
å
нові відомості, нові знання, які од
å
ржує лю
-
дина на основі повідомл
å
нь.
Дайте відповіді на запитання
1
.
Що містять повідомл
å
ння?
2
.
ß
кими способами можна подавати повідомл
å
ння?
3
.
ß
к людина сприймає повідомл
å
ння?
4
.
Що так
å
інформація?
5*.
×
ому для людини важлива інформація?
Виконайте завдання
1
.
Нав
å
діть приклади повідомл
å
нь.
2
.
Нав
å
діть приклади т
å
кстових, числових, графічних, зву
-
кових пові
дом
л
å
нь.
3
.
Нав
å
діть приклади повідомл
å
нь, поданих умовними сигна
-
лами.
4
.
Нав
å
діть приклади повідомл
å
нь, поданих комбінованим способом.
5
.
Нав
å
діть приклади подання одного й того самого повідом
-
л
å
ння різним
и способами.
Роздiл 1
10
6
.
Нав
å
діть приклади п
овідомл
å
нь, які людина сприймає ор
-
ганами зору, слуху, дотику, нюху, смаку.
7
.
Поясніть взаємозв’язок між повідомл
å
ннями та інформа
-
цією.
8
.
Назвіть способи, якими подають повідомл
å
ння:
а) диктор т
å
л
å
бач
å
ння;
б) матрос-сигнальник на флоті;
в) покажчики в парку відпочинку;
г) суддя футбольного матчу;
д) шкільний дзвоник; å
) таблички з ном
å
рами кабін
å
тів у школі;
є) розмітка пішохідного п
å
р
å
ходу на вулиці;
ж) міліціон
å
р-р
å
гулювальник;
з) диктор на залізничному вокзалі;
и)
учит
å
ль батькам. 9
.
Назвіть способи, якими подано нав
å
д
å
ні повідомл
å
ння:
а) лист до р
å
дакції журналу;
б) бій годинника; в) автомобільні поворотні сигнали;
г) від
å
офільм про å
кскурсію;
д) гавкання собаки;
å
) розповідь учит
å
ля;
є) р
å
кламна афіша циркової вистави.
10
.
Назвіть органи чуття, якими людина сприйняла, що:
а) цук
å
рка солодка;
б) музика гучна;
в) н
å
бо блакитн
å
;
г) іграшка м’яка;
д) пісок т
å
плий;
å
) сіно пахуч
å
.
11*
.
Дайт
å
відповідь на запитання, використовуючи різні спосо-
би подання повідомл
å
нь.
а) Котра година? б) ß
к пройти до бібліот
å
ки?
12*
.
Поясніть, яка інформація вам потрібна для того, щоб при-
йняти ріш
å
ння про:
а) н
å
дільну прогулянку до лісу;
б) відвідання завтра кінот
å
атру для п
å
р
å
гляду фільму;
в) підготовку святкового стола на д
å
нь народж
å
ння. 11
ІНФОРМАЦІЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
1.2. IНФОРМАЦIЙНI ПРОЦЕСИ
1.
Нав
å
діть приклади п
å
р
å
давання повідомл
å
нь. 2.
×
и зб
å
рігаєт
å
ви повідомл
å
ння? ß
кщо так, то поясніть, у яких ситуаціях. 3.
Â
и прочитали умову мат
å
матичної задачі. Що ви робит
å
далі, щоб отримати відповідь?
ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
Â
и вж
å
знаєт
å
, що вс
å
наш
å
життя пов’язано з повідомлен-
нями. Щоб н
å
забути важливі по
-
відомл
å
ння, щоб мати змогу використати їх у майбутньому, щоб інші люди мали змогу з ними ознайомитися, ми зб
å
рігаємо повідомл
å
ння.
Ми зберігаємо повідомлення
, коли записуємо в щод
å
нник до
-
машнє завдання, робимо фотознімки, знімаємо від
å
офільм тощо.
Повідомл
å
ння можуть зб
å
рігатися в пам’яті людини або твари
-
ни, а також на (рис. 1.7): •
пап
å
рі;
•
кіно- і фотоплівці;
•
д
å
р
å
вині;
•
магнітних і оптичних дисках;
•
тканині;
•
фл
å
ш-картах
•
м
å
талі;
тощо.
Рис. 1.7.
Носії повідомлень
Процес (лат. processus – прохо-
дж
å
ння, просування) – послідов
-
ність вза
ємо
пов’язаних дій, що тривають протягом п
å
вного часу.
Роздiл 1
12
Мозок людини або тварини, папір, плівка, диск тощо – ус
å
ц
å
носії повідомлень.
Ми передаємо повідомлення, коли надсилаємо листи, розмов-
ляємо по т
å
л
å
фону, спілкуємося на п
å
р
å
рві. Учит
å
ль, що розпо
-
відає на уроці новий мат
å
ріал, п
å
р
å
дає повідомл
å
ння учням. Коли світлофор вмикає п
å
вн
å
світло, він п
å
р
å
дає повідомл
å
ння пішохо
-
дам і водіям. Повідомл
å
ння пішоходам і водіям п
å
р
å
дає також міліціон
å
р-р
å
гулювальник.
Для п
å
р
å
давання повідомл
å
нь використовують каб
å
льн
å
і су
-
путников
å
т
å
л
å
бач
å
ння, мобільний і дротовий т
å
л
å
фонний зв’язок, поштову службу, сп
å
ціальних кур’єрів тощо.
П
å
р
å
дають повідомл
å
ння один одному н
å
тільки люди, а й твари
-
ни. Наприклад, д
å
льфіни поп
å
р
å
джають один одного про н
å
б
å
зп
å
ку різким звуковим сигналом. Ë
юдина мож
å
п
å
р
å
давати повідомл
å
ння і різноманітним при
-
строям. Наприклад, натиснувши кнопку потрібного пов
å
рху в ліфті, ми п
å
р
å
даємо йому повідомл
å
ння, на який пов
å
рх ліфту потрібно піднятися. І навпаки, мож
å
відбуватися п
å
р
å
да
вання повідомл
å
ння від пристрою, наприклад т
å
рмом
å
тра, людині, яка дивиться на нього.
П
å
р
å
давати повідомл
å
ння один одно
му можуть і автоматичні пристрої, наприклад, ви мож
å
т
å
п
å
р
å
дати смс
-по
ві
дом
л
å
ння зі сво
-
го т
å
л
å
фону на т
å
л
å
фон свого товариша (рис.
1.8). П
å
р
å
давати пові
-
домл
å
ння можна також від одного комп’ют
å
ра до іншого.
Ð
озв’язуючи задачу або під час напи
сання п
å
р
å
казу, ми опра-
цьовуємо пові
дом
лення
. Прочитавши умову задачі, уч
å
нь опрацьо
-
вує повідомл
å
ння, які вона містить, створює розв’язання задачі, у р
å
зультаті виконання якого отримує нов
å
повідомл
å
ння
– роз
в’язок задачі. Наприклад, отримавши повідом
-
л
å
ння, що турист за 5 годин пройшов 20
кілом
å
трів, уч
å
нь визначив, що він ішов зі швидкістю 4
км/год. Ø
видкість турис
-
та
– ц
å
нов
å
повідомл
å
ння, що отримав уч
å
нь у р
å
зультаті опрацювання двох по
-
відомл
å
нь про відстань і час руху туриста.
Ð
озглян
å
мо щ
å
кілька прикладів опрацювання повідомл
å
нь. У районних змаганнях з л
å
гкої атл
å
ти
-
ки брали участь двадцять п’ять бігунів на дистанцію 100 м. До фінального забі-
Рис. 1.8. Передавання смс
­
п
овідомлень
13
ІНФОРМАЦІЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
гу мали бути допущ
å
ні вісім найкращих. Для визнач
å
ння учасників фіналу було про
в
å
д
å но поп
å
р
å
дні забіги. Ð
озташував
-
ши р
å
зультати цих забігів від найм
å
ншо
-
го до найбільшого, судді отримали список восьми учасників фінального забігу. ×
итаючи ноти, піаніст визначає, які клавіші форт
å
піано і з якою тривалістю слід натиснути для відтвор
å
ння музично
-
го твору, і натискає їх (рис. 1.9). У р
å
-
зультаті цього чуємо музику.
Ò
урнік
å
т м
å
тро, отримавши повідом
л
å
н
-
ня, що було опущ
å
но ж
å
тон, розпізнає його і повідомляє пристрій, який закриває прохід ч
å
р
å
з турнік
å
т, що можна пропустити пасажира. Пристрій, що вмикає та вимикає освітл
å
ння вулиці, постійно приймає та опрацьовує повідомл
å
ння про рів
å
нь освітл
å
ності. Коли ц
å
й рів
å
нь досягає встановл
å
ного знач
å
ння, пристрій вмикає або вимикає ліхтарі.
Отж
å
, у р
å
зультаті опрацювання повідомл
å
нь отримують нові повідомл
å
ння.
ß
кщо нам потрібно, наприклад, підготувати виступ про одного з видатних українців, ми шукаємо повідомлення про цю людину. Ø
укати потрібні повідомл
å
ння можна (рис. 1.10):
•
читаючи книжки, зокр
å
ма å
нциклоп
å
дії та довідники, газ
å
-
ти, журнали, рукописи тощо;
•
слухаючи розповідь учит
å
ля, друзів, радіоп
å
р
å
дачі, звукоза
-
писи тощо;
Рис. 1.9.
Відтворення музич-
ного твору на фортепіано
Рис. 1.10. Пошук повідомлень
Роздiл 1
14
• проводя
чи б
å
сіди, спост
å
р
å
-
ж
å
ння, опитування, анк
å
ту
-
вання тощо;
•
п
å
р
å
глядаючи фотографії, ві
-
д
å
омат
å
ріали, т
å
л
å
п
å
р
å
дачі то
-
що;
•
проводячи досліди та å
ксп
å
ри
м
å
нти;
•
в Інт
å
рн
å
ті, в інших інформаційно-довідкових сист
å
мах тощо.
Під час пошуку повідомл
å
нь відбувається їх п
å
р
å
давання та опрацювання. Проц
å
си зб
å
рігання, п
å
р
å
давання, опрацювання і пошуку по
-
відомл
å
нь називаються інформаційними процесами.
Давні люди передавали повідомлення про своє життя, вдалі місця для по-
лювання наскельними малюнками (рис. 1.11, а). Часто для передавання повідомлень використовували спеціальних людей, які вміли швидко бігати, – гінців (рис. 1.11, б). Відомою є історія про гінця в Давній Греції, який так хотів швидко принести повідомлення про пе­
ремогу грецьких воїнів у битві біля міста Марафон, що, передавши це пові­
домлення, помер від утоми. На його честь проводять забіги на марафонську дистанцію завдовжки 42 км 195 м, саме таку, яку пробіг цей гонець.
Наші предки, запорізькі козаки, для передавання повідомлень про небез-
пеку використовували сигнальні вогнища і дзвони (рис. 1.11, в).
Рис. 1.11. Способи передавання повідомлень
Регулярна поштова служба в Україні запрацювала з 1669
року.
Першою бібліотекою Київської Русі була бібліотека князя Ярослава Мудрого (983–1054), яка зберігалася в Софійському соборі в Києві. Вона на-
лічувала понад 1000 книжок з історії, географії, астрономії та інші. На жаль, до нашого часу вона не збереглася.
Чи знаєте ви, що...
а) б) в)
Інтернет (англ. inter – між, net­
work
– м
å
р
å
жа)
– вс
å
світня ком
-
п’ю
т
å
рна м
å
р
å
жа, у яку об’єднано комп’ют
å
ри, що знаходяться в усіх частинах З
å
млі.
15
ІНФОРМАЦІЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
Найважливіше в цьому пункті
Інформаційні процеси
– ц
å
проц
å
си зб
å
рігання, п
å
р
å
давання, опрацювання і пошуку повідомл
å
нь. У р
å
зультаті опрацювання повідомлень
отримують нові пові
-
домл
å
ння.
Носії повідомлень
– пам’ять людини або тварини, папір, д
å
р
å
-
вина, тканина, м
å
тал, кіно- і фотоплівки, магнітні та оптичні дис
-
ки, фл
å
ш-карти та інш
å
.
Дайте відповіді на запитання
1
.
Для чого людина зб
å
рігає повідомл
å
ння? 2
.
ß
кі носії повідомл
å
нь ви використовуєт
å
? 3
.
Хто і кому мож
å
п
å
р
å
давати повідомл
å
ння?
4*.
Для чого людина шукає повідомл
å
ння? 5*.
×
и мож
å
шукати повідомл
å
ння автоматичний пристрій? 6*.
У чому полягають проц
å
си зб
å
рігання, п
å
р
å
давання, опра
-
цювання і пошуку повідомл
å
нь? 7*.
ß
кі інформаційні проц
å
си відбуваються під час навчання? 8
.
ß
кі пристрої використовує людина, здійснюючи інформа
-
ційні пр
оц
å
си?
Виконайте завдання
1
.
Нав
å
діть
приклади інформаційних проц
å
сів.
2
.
Нав
å
діть приклади опрацювання повідомл
å
нь людиною.
3
.
Нав
å
діть приклади опрацювання повідомл
å
нь автоматич
-
ними пристроями.
4
.
Ð
озкажіть, як ви використовуєт
å
кожний з інформацій
-
них проц
å
сів. 5*.
Назвіть с
å
р
å
д нав
å
д
å
ного нижч
å
носії повідомл
å
нь: а) пам’ять людини;
г) диск з музичними творами;
б) å
кран т
å
л
å
візора;
д) киш
å
ня;
в) зошит;
å
) повітря.
6
.
Â
изначт
å
, про які інформаційні проц
å
си йд
å
ться:
а) ви пиш
å
т
å
твір; б) ви дивит
å
ся кінофільм; в) ви читаєт
å
листа;
г) вранці вас будить будильник; д) лікар визначає діагноз хворого. Роздiл 1
16
7
.
Укажіть, до яких інформаційних проц
å
сів нал
å
жить: а) зйомка кінофільму; і) фотографування;
б) мисл
å
ння;
ї) в
å
д
å
ння записів на уроці;
в) т
å
л
å
фонна розмова; й) показ пантоміми;
г) кс
å
рокопіювання; к) надсилання листа.
д) відповідь учня на уроці;
å
) написання листа; є) шифрування повідомл
å
нь;
ж) написання контрольної роботи;
з) виставл
å
ння с
å
м
å
стрових оцінок; и) в
å
д
å
ння щод
å
нника;
8
.
Д
å
який пристрій отримує два числа, опрацьовує їх і видає р
å
зультат. Сформулюйт
å
правило опрацювання чис
å
л, за яким діє пристрій: а) № п/п 1 число 2 число Результат
1 3 5 8
2 12 10 22
3 2 2 4
4 4 30 34
5 3 0 3
б) № п/п 1 число 2 число Результат
1 1 2 4
2 2 3 7
3 2 2 6
4 4 3 11
5 3 0 6
9*.
Складіть кросворд, у якому використовуються слова інфор­
мація, повідомлення, процес, телевізор, світлофор, лист, учитель.
10*.
Підготуйт
å
повідомл
å
ння про отримання та п
å
р
å
давання
повідомл
å
нь тваринами і рослинами. 11*.
Підготуйт
å
повідомл
å
ння про інформаційні проц
å
си в житті
ваших батьків.
17
ІНФОРМАЦІЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
1.3. ДАНI ТА ПРИСТРО
¯
ДЛЯ РОБОТИ З НИМИ
1. Нав
å
діть приклади повідомл
å
нь. 2. Нав
å
діть приклади інформаційних проц
å
сів.
3. ×
и використовували ви дані на уроках мат
å
матики?
ДАНІ
Після закінч
å
ння відповіді учня на уроці учит
å
ль зазвичай по
-
відомляє його та й інших учнів класу про оцінку за відповідь. Ц
å
повідомл
å
ння учит
å
ль заносить до класного журналу та щод
å
н
-
ника учня, тобто виконує оп
å
рацію зб
å
р
å
ж
å
ння повідомл
å
ння. Після цього ц
å
повідомл
å
ння зб
å
рігатим
å
ться в класному журна
-
лі та щод
å
ннику.
Òå
, що повідомл
å
ння (у даному випадку, оцінка учня) зб
å
ріга
-
тим
å
ться на п
å
вному носії, дає змогу використовувати його в по
-
дальшому. Із цим повідомл
å
нням ознайомляться батьки і зроблять висновок про успішність своєї дитини. É
ого можна буд
å
порівню
-
вати з поп
å
р
å
дніми та наступними оцінками цього учня. Â
оно буд
å
враховано вчит
å
л
å
м під час виставл
å
ння т
å
матичної оцінки. Ц
å
повідомл
å
ння буд
å
зб
å
рігатися, п
å
р
å
даватися, опрацьовуватися, тобто братим
å
участь в інформаційних про
-
ц
å
сах.
Повідомл
å
ння, зафіксовані на п
å
в
-
ному носії та подані у виді, зручному для п
å
р
å
давання й опрацювання люди
-
ною або пристроєм, утворюють дані.
Дані, які використовує людина, мо-
жуть бути подані числами, словами, звуками, графічними зображ
å
ннями, сп
å
ціальними познач
å
ннями тощо (рис. 1.12).
Дані, які використовують пристрої, подаються у сп
å
ціальному виді. Для різних пристроїв подання даних мож
å
бути різним. Рис. 1.12. Дані
Роздiл 1
18
КОМП’ЮТЕР
– ПРИСТРІЙ ДЛЯ РОБОТИ З ДАНИМИ
У наш час одним з найпош
ир
å
ніших пристроїв для роботи з даними є комп’ютер
. Комп’ют
å
ру мож
å
п
å
р
å
давати дані людина (користувач), або інший комп’ют
å
р, або інший пристрій. Комп’ют
å
р зб
å
рігає п
å
р
å
дані йому дані на сп
å
ціальних носіях, опрацьовує дані, розв’язуючи різноманітні задачі, у тому числі задачі пошуку даних, п
å
р
å
дає дані користувачам, або іншим комп’ют
å
рам, або іншим пристроям. Ò
обто комп’ют
å
р
– ц
å
пристрій, який р
å
алізує всі інформаційні проц
å
си над даними.
Комп’ют
å
ри використовуються майж
å
в усіх сф
å
рах життя.
У магазинах розрахунок покупців за придбаний товар, облік наявного та про-
даного товару відбувається з використан-
ням комп’ют
å
рів. Наприклад, у продукто
-
вому магазині на кожний товар заздал
å
гідь або під час зважування накл
å
юють сп
å
ці
-
альну å
ти
к
å
тку, на якій у вигляді штрих-
коду подано дані про товар: назва, ціна, маса, вартість. У касі сп
å
ціальний при
-
стрій зчитує ці дані і п
å
р
å
дає в комп’ют
å
р (рис.
1.13). Комп’ют
å
р опрацьовує ці дані: додає вартість товару до загальної вартості по-
купки, запам’ятовує, що вказану масу товару вж
å
продано тощо.
У касах продажу квитків на потяги й літаки комп’ют
å
ри зб
å-
рігають дані про всі р
å
йси, про вартість квитків, про вільні та продані місця та інш
å
. Покуп
å
ць квитків п
å
р
å
дає касиру дані про дату поїздки, початковий і кінц
å
вий пункти маршруту, кількість квитків. Касир п
å
р
å
дає ці дані в комп’ют
å
р, який опрацьовує їх і, якщо потрібні квитки щ
å
н
å
продано, друкує їх, а також змінює дані про віль-
ні та продані місця.
Інж
å
н
å
ри та конструктори викори
-
стовують комп’ют
å
ри для створ
å
ння про
å
ктів нових будинків, мостів, авто
-
мобілів, літаків, складних в
å
рстатів тощо (рис.
1.14). У комп’ют
å
рах вико
-
нують розрахунки для п
å
р
å
вірки їх на міцність. Ц
å
дає змогу значно зм
å
нши
-
ти час розробки і випробувань нових пристроїв.
Рис. 1.13. Зчитування штрих
­
к
оду
Рис. 1.14. Використання комп’ютерів в інженерії
19
ІНФОРМАЦІЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
На кіностудіях і студіях мультипліка-
ційних фільмів комп’ют
å
ри використову
-
ють для створ
å
ння сп
å
ціальних å
ф
å
ктів, музики, малюнків, для розробки кос
-
тюмів і мод
å
л
å
й за
чісок г
å
роїв тощо (рис.
1.15). При цьому використовується в
å
ликий набір даних, до якого входять уж
å
існуючі сп
å
ц
å
ф
å
кти, фрагм
å
нти му
-
зики, малюнків, костюмів, зачісок тощо.
Â
икористовуються комп’ют
å
ри і в школі (рис.
1.16). Комп’ют
å
ри є в дир
å
к
-
тора школи і його заступників. Â
они ви
-
користовуються для складання розкладу уроків і гуртків. У них зб
å
рігаються й опрацьовуються дані про всіх учнів школи, їх батьків, про вчит
å
лів, що працюють у цій школі.
У шкільній бібліот
å
ці комп’ют
å
ри зб
å
рігають дані про всі на
-
явні підручники та інші книжки: які з них і кому видано, коли їх потрібно пов
å
рнути. Працюють комп’ют
å
ри і в навчальних кабін
å
-
тах. Їх використовують вчит
å
лі при підготовці та пров
å д
å
нні за
-
нять або позакласних заходів, а також учні для виконання обчис-
л
å
нь, пошуку н
å
обхідних даних тощо. Â
икористовуючи комп’ют
å
р, на уроці музичного мист
å
цтва можна якісно відтво
рити музичний твір, на уроках образотворчого мист
å
цтва можна п
å
р
å
глянути р
å
-
продукції картин з муз
å
їв світу, на уроках природознавства мож
-
на побачити визначні місця України та інших країн світу.
Рис. 1.16
. Комп’ютерний клас
Рис. 1.15
. Використання комп’ютерів у мультиплікації
Роздiл 1
20
Перший комп’ютер Colossus було створено в 1942 році в Англії. У 1950 році в Києві під керівництвом Сергія Олексійовича Лебедєва (1902–
1973) (рис.
1.17) б
уло введено в дію перший в Україні універсальний комп’ютер МЭСМ (рос. Малая Электронная Счётная Машина – мала електронна обчис-
лювальна машина) (рис. 1.18).
Рис. 1.17. С.О. Лебедєв Рис. 1.18. Мала електронна обчислювальна машина
Чи знаєте ви, що...
КОМП’ЮТЕРИ БУВАЮТЬ РІЗНІ
Найпошир
å
нішими на сьогодні є так звані персональні комп’
ю­
тери
(ПК) (рис. 1.19). П
å
рсональними вони називаються тому, що признач
å
ні для одночасної роботи однієї людини (п
å
рсони). Сам
å
такі комп’ют
å
ри використовуються в школах, магазинах, у квар
-
тирах, різноманітних організаціях.
Рис. 1.19. Персональний
Рис. 1.20. Суперкомп’ютер
Рис. 1.21. комп’ютер
Промислові роботи
21
ІНФОРМАЦІЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
À
л
å
можливості п
å
рсональних комп’ют
å
рів є н
å
достатніми, якщо н
å
обхідно розв’язувати задачі, що потр
å
бують в
å
ликих об
-
сягів складних обчисл
å
нь, наприклад для розрахунків орбіти по
-
льоту космічної станції. Для цього використовують суперком­
п’ютери (рис.
1.20). Кожний такий комп’ют
å
р можуть одночасно використовувати багато користувачів, які знаходяться навіть у різних країнах світу.
Крім п
å
рсональних комп’ют
å
рів і суп
å
ркомп’ют
å
рів, широко застосовуються мікрокомп’ютери
. Â
они вбудовуються вс
å
р
å
дину різних пристроїв промислового і побутового признач
å
ння (рис.
1.21). Мікрокомп’ют
å
ри є складовими частинами в
å
рстатів з програмним управлінням, літаків, автомобілів, промислових роботів, праль-
них машин, т
å
л
å
візійних сист
å
м тощо. Один з перших персональних комп’ютерів був створений у 1965 році в Ки-
єві в Інституті кібернетики Академії наук України під керівництвом ака
демік
а В.М.
Г
лушкова (рис. 1.22). Називався він МИР
– Машина для Инженерных Расчетов (рос. машина для инженерных расчетов – машина для інженерних розрахунків) – і призначався для використання в навчальних закладах, неве-
ликих інженерних бюро та наукових установах (рис. 1.23). Для введення і ви-
ведення даних у ньому використовувалась електрична друкарська машинка.
Рис. 1.22. В.М. Глушков Рис. 1.23. МИР
Глушков Віктор Михайлович (1923–1982) – видатний математик, кіберне-
тик, керівник Обчислювального центру, а потім Інституту кібернетики Академії наук України з дня його заснування. Під його керівництвом розроб
лено цілий р
яд комп’ютерів, а також проектів з використання комп’ютерів в управлінні заво
дами і фабриками. Його внесок у розвиток комп’ютерної науки високо оцінено не тільки в нашій країні, а й за кор
доном.
Чи знаєте ви, що...
Роздiл 1
22
Першим персональним комп’ютером, який мав вигляд, схожий на сучасний персональний ком­
п’ютер, був комп’ютер Apple II, створений у Спо
лучених Штатах Америки в 1977 році (рис.
1.24).
У 2012 році найпотужнішим комп’ютером у сві-
ті визнано суперкомп’ютер Sequoia, створений у Сполучених Штатах Америки.
Найпотужнішим комп’ютером в Україні того са-
мого року визнано суперкомп’ютер СКІТ Інституту кібернетики ім.
В.М.
Г
лушкова в Києві.
Рис. 1.24. Комп’ютер Apple II
ІНШІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ РОБОТИ З ДАНИМИ
Крім комп’ют
å
ра, людина використовує й інші пристрої для роботи з даними (рис. 1.25 і 1.26). Нап
å
вно, кожний з вас має мобільний телефон
. Òå
л
å
фон
– ц
å
один з пристроїв для роботи з даними. Â
ін п
å
р
å
дає повідомл
å
ння від одного співрозмовника до іншого, мож
å
записати дані на авто
-
відповідач. Òå
л
å
фон зб
å
рігає дані про дзвінки та про контакти. Òå
л
å
фон мож
å
опрацьовувати дані, впорядковуючи, наприклад, дані про н
å
прийняті дзвінки. Багато люд
å
й використовують для своєї проф
å
сійної та нав
-
чальної діяльності диктофони
. Â
икористовуючи диктофон, жур
-
наліст мож
å
записати інт
å
рв’ю із цікавою людиною, а потім на основі цього звукозапису написати статтю в газ
å
ту або журнал, створити т
å
л
å
візійний сюж
å
т. Уч
å
нь або студ
å
нт мож
å
з дозволу викладача записати хід уроку або л
å
кції і потім використовувати Рис. 1.25
. Пристрої для роботи з даними
23
ІНФОРМАЦІЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
ц
å
й звукозапис для пі
дготовки до наступних занять. Отж
å
, дикто
-
фон отримує, зб
å
рігає, п
å
р
å
дає і опрацьовує дані.
У багатьох установах для п
å
р
å
давання даних використовують факс
– пристрій для п
å
р
å
давання даних, зафіксованих на пап
å
ро
-
вому носії. Факс-п
å
р
å
давач зчитує дані з аркуша пап
å
ру, опрацьо
-
вує їх і п
å
р
å
дає т
å
л
å
фонними лініями на інший факс. Факс-
приймач приймає дані, також опрацьовує їх і виводить на аркуш пап
å
ру.
Ø
ироко розповсюдж
å
ний пристрій для виконання мат
å
матич
-
них обчисл
å
нь
– калькулятор
. Нап
å
вн
å
і ви користувалися ним. Калькулятор отримує від користувача дані (числа та оп
å
рації, які потрібно над ними виконати), опрацьовує (виконує обчисл
å
ння) і п
å
р
å
дає їх користувач
å
ві (висвічує на å
крані). Калькулятор мож
å
також зб
å
рігати дані (наприклад, проміжні р
å
зультати обчисл
å
нь).
І діти, і дорослі люблять грати в різноманітні ігри. Ø
ироко розповсюдж
å
ні комп’ют
å
рні ігри, грати в які можна б
å
зпос
å
р
å
д
-
ньо на комп’ют
å
рі. Крім того, існують сп
å
ціальні пристрої для від
å
о
ігор
– ігрові приставки. Ці пристрої можна підключити до звичайного т
å
л
å
візора і грати в ігри, які зб
å
рігаються в приставці. До сучасних ігрових приставок можна приєднувати пристрої, на яких зб
å
р
å
ж
å
но ігри, і п
å
р
å
давати їх до приставок для подальшо
-
го використання. Щ
å
один пристрій для роботи з даними
– плеєр
. Ц
å
й пристрій мож
å
отримувати, зб
å
рігати і відтворювати для користувача музи
-
ку, аудіокнижки, в
ід
å
о
фільми.
Рис. 1.26
. Інші пристрої для роботи з даними
Роздiл 1
24
Інші пристрої для роботи з даними
– ц
å
фотокамери і кі-
нокамери. Багато люд
å
й ви
-
користовують їх для в
å
д
å
ння сім
å
йних альбомів, щоб зали
-
шити спогади про чудові та ці-
каві місця, які відвідали під час å
кскурсій і походів. Ці при
-
строї отримують дані у виді зо-
браж
å
нь і звукових сигналів, опрацьовують і зб
å
рігають їх. У подальшому ці зб
å
р
å
ж
å
ні дані можна відтворити на пап
å
-
рі, å
крані монітора або у вигляді від
å
офільму.
Ø
ирокого застосування в наш час набули щ
å
одні пристрої для роботи з даними
– мультимедійні проектори
. Â
они створюють про
å
кцію на в
å
ликий å
кран зо
бра
ж
å
нь, од
å
ржаних від фотокам
å
ри, кінокам
å
ри або комп’ют
å
ра.
Сучасні автомобілі та автобуси часто використовують GPS
­
навігатори
(англ. Global Positioning System
– глобальна си
-
ст
å
ма позиціонування)
– пристрої, які про
-
кладають маршрут слідування (рис.
1.27). Користувач вводить до навігатора дані про початковий пункт і пункт признач
å
ння. Навігатор опрацьовує ці дані, і використо-
вуючи їх, а також карти, що зб
å
рігаються в навігаторі, прокладає маршрут і показує його вод
ію. Протягом руху на
вігатор контролює місц
å
знаходж
å
ння транспорт
-
ного засобу, відповідність його полож
å
ння проклад
å
ному маршру
-
ту. При відхил
å
нні від маршруту навігатор повідомляє про ц
å
во
-
дія і за потр
å
би прокладає новий маршрут.
Чи знаєте ви, що...
Слово калькулятор походить від англійського слова calculate
– обчислювати, а слово calculate
– від латин
-
ського слова calculi. Так у Давньому Римі називали мор-
ські камінці, які використовували в одному з найдавні-
ших обчислювальних пристроїв
– абаку (рис. 1.28).
Навігатор (лат. navi
ga
tor – мор
å
-
плав
å
ць)
– ц
å
å
л
å
ктронний при-
стрій, який вказує маршрут сліду-
вання для авто
мобіля, літака, корабля тощо. Прий
має сигнали від сп
å
ціальних супутників, має вбудований мікро
ком
п’ют
å
р.
Рис. 1.27. GPS
­
навігатори
Рис. 1.28
. Абак
Мультимедіа (лат. mul
tum
– багато, medium
– ц
å
нтр) – ц
å
поєднання різ
-
них способів подання повідомл
å
нь: аудіо, від
å
о, графіка, анімація тощо.
25
ІНФОРМАЦІЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
Найважливіше в цьому пункті
Дані
– ц
å
повідомл
å
ння, зафіксовані на п
å
вному носії та подані у виді, зручному для п
å
р
å
давання й опрацювання людиною або пристроєм.
Для роботи з даними використовують комп’ютери, калькулято-
ри, фото
­
і кінокамери, навігатори, ігрові приставки, плеєри, те-
лефони, диктофони, факси та інші пристрої. Дайте відповіді на запитання
1
.
Що так
å
дані? 2
.
З яким інформаційним проц
å
сом пов’язано утвор
å
ння да
-
них?
3
.
ß
кі пристрої використовуються для роботи з даними? ß
к
å
признач
å
ння кожного з них? 4*.
ß
кі інформаційні проц
å
си р
å
алізуються в кожному з відо
-
мих вам пристроїв для роботи з даними? Виконайте завдання
1
.
Нав
å
діть приклади даних.
2
.
Нав
å
діть приклади даних, які ви використовуєт
å
в на
-
вчальному проц
å
сі.
3
.
Нав
å
діть приклади даних, які ви використовуєт
å
в повсяк
-
д
å
нному житті. 4
.
Поясніть взаємозв’язок між повідомл
å
ннями і даними.
5
.
Поясніть, як працюють з даними комп’ют
å
р, т
å
л
å
фон, диктофон, фотокам
å
ра, пл
å
єр, факс, мультим
å
дійний про
-
å
ктор, GPS-навігатор.
6*.
Підготуйт
å
розповідь про пристрої для роботи з даними, про які н
å
сказано в цьому пункті.
27
ЮТЕРОМ
ОСНОВИ РОБОТИ З КОМП
’
2.1. СКЛАДОВI КОМП
’
ЮТЕРА
1.
ß
кі ви знаєт
å
типи комп’ют
å
рів?
2.
ß
кі ви знаєт
å
інформаційні проц
å
си? 3.
×
и чули ви про такі пристрої: миша, клавіатура, монітор, принт
å
р? ×
и мож
å
т
å
ви пояснити, для чого признач
å
ний кожний з них?
СКЛАДОВІ КОМП
’
ЮТЕРА
Â
и вж
å
знаєт
å
, що комп’ют
å
ри бувають різні. À
л
å
коли вжива
-
ють слово «комп’ют
å
р», то в більшості випадків мова йд
å
про п
å
р
-
сональний комп’ют
å
р. П
å
рсональний комп’ют
å
р, як і більшість інших комп’ют
å
рів, складається з пристроїв, які заб
å
зп
å
чують здійсн
å
ння інформаційних проц
å
сів. Дані п
å
р
å
даються до комп’ют
å
ра ч
å
р
å
з пристрої вв
å
д
å
ння (
кла-
віатура, маніпулятор «миша» тощо), опрацьовуються (процесор), за потр
å
би зб
å
рігаються пристроями зб
å
р
å
ж
å
ння (накопичувачі на жорстких магнітних дисках, накопичувачі на оптичних дисках, флеш
­
накопичувачі
тощо) та п
å
р
å
даються користувачу в зручно
-
му для нього вигляді пристроями вив
å
д
å
ння (
монітор, принтер, звукові колонки тощо). Пристрій опрацювання даних розміщуєть-
ся в системному блоці
. ß
к правило, там ж
å
розміщ
å
но й більшість пристроїв зб
å
р
å
ж
å
ння даних. Загальний вигляд п
å
рсонального комп’ют
å
ра подано на рисунку
2.1.
Рис. 2.1.
Персональний комп’ютер
28
Роздiл 2
ПРИСТРОЇ ВВЕДЕННЯ ДАНИХ
Основними пристроями для вв
å
д
å
ння даних є клавіатура та ма
-
ніпулятор «миша» (далі просто миша). Клавіатура
(рис.
2.2) признач
å
на для вв
å
д
å
ння літ
å
р, цифр, розділових знаків, інших символів, а також команд на виконання п
å
вних дій.
Рис. 2.2.
Клавіатура персонального комп’ютера
Більшу частину клавіатури займають клавіші для вв
å
д
å
ння літ
å
р, цифр, розділових знаків та інших символів. На рисун-
ку
2.2 ці клавіші познач
å
но цифрою 3 та жовтим кольором. Ц
å
так звані алфавітно
­
цифрові клавіші
. На більшості з них зображ
å
но різним кольором літ
å
ри англійської, української та російської аб
å
тки. Â
икористовуючи їх, можна, зал
å
жно від увімкн
å
ного р
å
жиму, вводити т
å
кст різни
-
ми мовами. Âå
рхній ряд цієї групи клавіш використовується для вв
å
д
å
ння цифр і різних символів. По ц
å
нтру найнижчого ряду розміщ
å
но найдовшу клавішу, яка використовується в основному для вв
å
д
å
ння пропусків між слова
-
ми. Â
она так і називається
– Пропуск.
Клавіші, познач
å
ні на рисунку 2.2 цифрою 1 та синім кольором, використовуються для вв
å
д
å
ння різноманітних команд. Ц
å
клаві
-
ші з написами та позначками: Alt, Ctrl, Shift, Enter, Esc, Tab, Caps Lock, Backspace, Print Screen, Scroll Lock, Pause, ,
. Признач
å
ння кожної із цих клавіш розглян
å
мо пізніш
å
.
Індикатор (лат. indicator – вказів-
ник) – пристрій, признач
å
ний для інформування про стан якогось об’єкта.
29
ЮТЕРОМ
’
ОСНОВИ РОБОТИ З КОМП
Клавіші з написами Home, End, Page Up, Page Down
та із зоб
-
раж
å
ннями стрілочок (рис. 2.2, 5, ч
å
рвоного кольору) використо
-
вуються для п
å
р
å
міщ
å
ння об’єктів по å
крану монітора, а клавіші Delete та Insert
– при вн
å
с
å
нні змін до т
å
кстів і виконанні інших оп
å
рацій над об’єктами.
Справа на клавіатурі розміщ
å
но гру
-
пу клавіш (рис. 2.2, 6, сірого кольору), яка використовується або для вв
å
д
å
ння чис
å
л та знаків мат
å
матичних дій, або для п
å
р
å
міщ
å
ння та виконання інших дій над об’єктами, вн
å
с
å
ння змін до т
å
кстів тощо. Наприклад, клавіша з цифрою 8 і стрілкою, направл
å
ною вниз, в одному р
å
жимі використовується для вв
å
д
å
ння числа 8, а в іншому – для п
å
-
р
å
міщ
å
ння об’єктів вниз. П
å
р
å
мика
-
ються ці р
å
жими натис
н
å
нням на кла
-
вішу Num Lock
. Признач
å
ння клавіш зі знаками мат
å
матичних дій (+,–,/,*) та клавіші Enter
н
å
змінюється при зміні р
å
жиму.
Миша
– ц
å
н
å
в
å
ликий пристрій, що вміщається в долоні, з дво
-
ма або більшою кількістю кнопок. Основними є лі
ва (рис.
2.3, 3) і права кнопки (рис.
2.3, 1). П
å
р
å
міщ
å
ння миші по пов
å
рхні стола або сп
å
ціального килимка приводить до п
å
р
å
міщ
å
ння вказівника на å
крані монітора. Ц
å
й вказівник мож
å
мати вигляд стрілки або інший: , , тощо.
Більшість мод
å
л
å
й миші має сп
å
ціальн
å
коліщатко (рис.
2.3, 2) для прокручування зображ
å
ння на å
крані. ПРИСТРОЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ
Для зб
å
р
å
ж
å
ння даних в комп’ют
å
рах використовують різно
-
манітні пристрої. ß
к ви записуєт
å
розв’язання задачі в зошиті або домашнє завдання в щод
å
ннику, так і пристрої зб
å
р
å
ж
å
ння запи
-
сують дані на відповідні носії даних
. Â
учня носієм даних є зошит або щод
å
нник, а в комп’ют
å
ра
– магнітні та оптичні диски, флеш
­
пам’ять тощо.
Основним пристроєм для зб
å
р
å
ж
å
ння даних у п
å
рсональних комп’ют
å
рах є накопичувач на жорстких магнітних дисках. Ці пристрої, як правило, розміщ
å
но вс
å
р
å
дині сист
å
много блока. На
-
Рис.
2.3.
Маніпулятор «миша»
1.
Права кнопка
2.
Коліщатко для прокручу
­
вання
3.
Ліва кнопка
30
Роздiл 2
копичувачі на жорстких магнітних дисках можуть містити в
å
лич
å
зні обсяги даних, більші, наприклад, за вміст шкільної біб
-
ліот
å
ки. Їх щ
å
називають вінчестерами.
Зчитування та запис даних на оптичні диски здійснюють сп
å
ціальні пристрої (рис. 2.4). ß
к носії даних у цих пристроях використовують оптичні диски різних ти-
пів
– CD, DVD та BD. Оптичні диски ви-
користовуються зд
å
більшого для створ
å
н
-
ня фонот
å
к і від
å
от
å
к та для тривалого зб
å
рігання копій даних. Рис. 2.5. «Флешки» Рис. 2.6. Передня панель сис
темного блока
Для п
å
р
å
н
å
с
å
ння
даних від одного ком
п’ю
т
å
ра до іншого часто використовують фл
å
ш-накопичувачі, або «фл
å
шки» (рис.
2.5).
Для зчитування або запису даних на диск чи «фл
å
шку» їх тр
å
-
ба вставити у відповідний пристрій (рис. 2.6, 2) або в гніздо (рис. 2.6, 1), які, як правило, розміщуються на п
å
р
å
дній пан
å
лі сист
å
много блока.
ПРОЦЕСОР Пристроєм, що здійснює опрацюван
ня даних в комп’ют
å
рі, є процесор (рис. 2.7). Проц
å
сор отримує дані з пристрою вв
å
-
д
å
ння чи з п
ристрою зб
å
р
å
ж
å
ння даних та опрацьовує їх від
повідно до вказівок користувача. Ðå
зультати опрацювання від проц
å
сора п
å
р
å
даються до пристрою Рис.
2.7.
Сучасний процесор
Рис. 2.4.
Оптичний диск у пристрої для його читання/запису
31
ЮТЕРОМ
’
ОСНОВИ РОБОТИ З КОМП
вив
å
д
å
ння чи до пристрою зб
å
-
р
å
ж
å
ння даних для запису на відповідний носій. Проц
å
сор розміщується вс
å
-
р
å
дині системного блока
. Ø
вид
-
кість роботи проц
å
сора найбільш
å
впливає на швидкість здійсн
å
н
-
ня інформаційн
их проц
å
сів у комп’ют
å
рі. СИСТЕМНИЙ БЛОК
За зовнішнім виглядом системні блоки можуть бути різними. Найбільше розпо-
всюдження отримали системні блоки, у яких висота більша за ширину (див. рис. 2.1, 1). Така форма схожа на вежу, тому їх називають Tower (англ. tower
– вежа, башта). Системні блоки, у яких ширина більша за висоту, називають Desktop (англ. desk
– стіл; top
– верх) (рис. 2.8). Таку назву вони отримали тому, що їх роз
-
міщували на столі. Рис. 2.8
. Системний блок Рис. 2.9. Персональні комп’ютери
типу Desktop
типу моноблок
В останні роки дедалі більшої популярності набувають комп’ютери, у яких біль-
шість складових системного блока розміщується в моніторі і як окремий пристрій системний блок відсутній. На рисунку 2.9 подано варіант такого персонального комп’ютера типу моноблок (грец. μovoς (monos) — один). ПРИСТРОЇ ВИВЕДЕННЯ ДАНИХ
Ðå
зультати опрацювання даних комп’ют
å
ром п
å
р
å
даються (ви
-
водяться) для п
å
р
å
гляду користувач
å
м. Основними пристроями вив
å
д
å
ння даних у комп’ют
å
рі є монітор, принт
å
р і звукові ко
-
лонки. Для тих, хто хоче знати більше
Процесор (англ. processor – той, що за-
б
å
зп
å
чує проц
å
с, опрацювання) – голов
на складова комп’ют
å
ра, яка ви
-
конує опрацювання даних.
32
Роздiл 2
Монітор
(англ. monitor
– слідкувати), або дисплей (англ. display
– відображу
-
вати),
– ц
å
пристрій для відображ
å
ння даних на å
крані (див. рис. 2.1, 2). Принтер (англ. printer
– друкар)
– ц
å
пристрій для друку даних на пап
å
рі або сп
å
ціальній плівці (рис. 2.10).
Звукові колонки використовуються для вив
å
д
å
ння звукових даних (див. рис. 2.1, 3).
Перший у світі мікропроцесор – Intel
4004 (рис. 2.1
1) був створений фірмою Intel (Сполучені Штати Америки) у 1971 році та почав широко використову­
ватись у калькуляторах. Процесор міг виконувати 45 команд. Перший пристрій для зберігання даних на жор-
стких магнітних дисках був розроблений корпорацією IBM (англ. International Business Machines Corporation
– міжнаро
дна корпо
рація машин для бізнесу) у 1956 році під керівниц
твом Р
ейнольда Джонса. Модель, що була використана в ком
п’ют
ері RAMAC 350, називалася IBM 350 Disk File. Пристрій був розміром з велику шафу для одягу (рис. 2.12) і мав вартість близь-
ко 50 тис. доларів.
Перші комп’ютери не мали клаві-
атури. Дані вводилися з використан-
ням перемикачів, перфострічок або перфокарт. Уперше пристрій, схо-
жий на друкарську машинку (попе-
редник сучасної алфавітно
­
ци
фро-
вої клавіатури), було використано в комп’ютері Whirlwind (англ. whirlwind – вихор), розробленому в Массачусет-
ському технологічному інституті (США) в 1951 році.
Ідея створення пристрою для керування роботою комп’ютера, який теп
ер називаємо мишею, належить американському вченому Дугласу Ен-
гельбарту (нар. 1925 року). Перша демонстрація маніпулятора (рис. 2.13) відбу
лася в 1968 році.
Перші комп’ютери не мали моніторів і для виведення даних використовува-
ли перфокарти, перфострічки, друкуючі пристрої. Одним з перших комп’ютерів, у якому застосували монітор (рис.
2.14) для
відображення даних, був той са
мий комп’ютер Whirlwind. Чи знаєте ви, що...
Рис. 2.11. Процесор Intel 4004
Перфокарта (перфострічка) (лат. perforo – пробивати) – сп
å
ціальна карта (стрічка), що має в п
å
вних місцях отвори, комбінації яких кодують п
å
вні числа та команди.
Рис. 2.10
. Принтер
33
ЮТЕРОМ
’
ОСНОВИ РОБОТИ З КОМП
Рис. 2.12. Рейнольд Джонс біля IBM 350 Disk File
Рис. 2.13. Перша миша
Рис. 2.14. Монітор комп’ютера Whirlwind
Правила безпеки і санітарно
­
гігієнічні норми при роботі в
комп’ютерному класі
Сьогодні ви роз
починаєт
å
роботу виконання практичних вправ з комп’ют
å
ром. П
å
р
å
д цим обов’язково ознайомт
å
ся з правилами б
å
з
-
п
å
ки і санітарно-гігієнічними нормами при роботі в комп’ют
å
рному класі. Â
они розміщ
å
ні на форзаці підручника і в повному обсязі в Додатку в кінці підручника. ß
кщо н
å
дотримуватися цих правил і норм, то можна суттєво нашкодити н
å
тільки власному здоров’ю, ал
å
і здоров’ю інших учнів класу.
Комп’ют
å
р мож
å
стати другом або заклятим ворогом, мож
å
до
-
помогти в біді, а мож
å
і створити купу пробл
å
м. Кожним благом тр
å
ба вміти користуватися. Ця вимога повною мірою стосується і комп’ют
å
ра. Ò
ому н
å
обхідно повсякчас дотримуватися правил б
å
з
-
п
å
чного поводж
å
н
ня з ним.
Працюємо з комп’ютером
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.
Робота з тренажером миші Poli
­
M
1.
П
å
р
å
д початком виконання вправ покладіть руку на мишу так, як показано на рисунку
2.15. 2.
Оп
å
рація «Навести вказівник на об’єкт», або «Вказати на об’єкт». На å
крані з’являтим
å
ться об’єкт п
å
вного кольору. Â
аш
å
завдання
– п
å
р
å
міщуючи мишу по столу і відслідковуючи п
å
р
å
мі
-
щ
å
ння вказівника по å
крану, розмістити вказівник ус
å
р
å
дині цього об’єкта, напри
-
клад так, як показано на рисунку
2.15. Об’єкт зникн
å
з å
крана.
Рис.
2.15
34
Роздiл 2
Повторіть цю впр
аву для інших об’єк
тів, що будуть з’являтися на å
крані.
3.
Оп
å
рація «Клацнути ліву кнопку миші», або «Вибрати об’єкт».
На å
крані з’являтим
å
ться об’єкт п
å
вного кольору. Â
аш
å
зав
-
дання
– розмістити вказівник вс
å
р
å
дині цього об’єкта так, як у по
-
п
å
р
å
дній вправі, коротко і швидко натиснути ліву кнопку миші та відпустити її (клацнути ліву кнопку миші). Об’єкт зникн
å
з å
крана.
Повторіть цю вправу для інших фігур, що з’являтимуться на å
крані.
4.
Оп
å
рація «
Клацнути праву кнопку миші».
Завдання так
å
сам
å
, як і в поп
å
р
å
дній вправі, тільки після на
-
в
å
д
å
ння вказівника на зображ
å
ння фігури потрібно коротко і швидко натиснути праву кнопку миші та відпустити її (клацнути праву кнопку миші). Повторіть цю вправу для інших фігур, що будуть з’являтися на å
крані.
Найважливіше в цьому пункті
Комп’ют
å
р має такі пристрої:
•
вв
å
д
å
ння даних (
клавіатура, миша та інші);
•
опрацювання даних (
процесор);
•
зб
å
р
å
ж
å
ння даних (накопичувачі на жорстких магнітних дисках, накопичувачі на оптичних дисках, флеш
­
накопичувачі та інші);
•
вив
å
д
å
ння даних (
монітор, принтер, звукові колонки та інші).
Пристрої опрацювання та зб
å
р
å
ж
å
ння даних, як правило, роз
-
міщуються в сист
å
мному блоці.
Â
икористовуючи мишу, можна виконати такі оп
å
рації: Вказа-
ти на об’єкт (нав
å
сти вказівник на об’єкт)
, Вибрати об’єкт (клац-
нути ліву кнопку миші), Клацнути праву кнопку миші.
Дайте відповіді на запитання
1
.
ß
кі складові комп’ют
å
ра ви знаєт
å
?
2
.
ß
кі пристрої використовуються для зб
å
р
å
ж
å
ння даних?
3
.
ß
кі пристрої використовуються для опрацювання даних?
4
.
ß
кі пристрої розміщуються, як правило, вс
å
р
å
дині сист
å
м
-
ного блока?
5
.
ß
кі пристрої для вв
å
д
å
ння даних ви знаєт
å
?
6
.
ß
к називається пристрій для вив
å
д
å
ння даних на å
кран? На папір? 7
.
ß
кі клавіші в
икористовуються для вв
å
д
å
ння літ
å
р і цифр? Д
å
вони розміщ
å
ні?
8
.
Що означає «клацнути ліву кнопку миші»?
35
ЮТЕРОМ
’
ОСНОВИ РОБОТИ З КОМП
Виконайте завдання
1
.
Назвіть послідовність виконання оп
å
рацій з миш
å
ю для випадків, коли потрібно:
а)
нав
å
сти вказівник на ч
å
рвоний трикутник;
б)
клацнути ліву кнопку миші при нав
å
д
å
нні вказівника на жовт
å
коло;
в)
клацнути праву кнопку миші при нав
å
д
å
нні вказівника на з
å
л
å
ний прямокутник.
2
.
Нав
å
діть приклади пристроїв вв
å
д
å
ння та вив
å
д
å
ння да
-
них, які використовуються в комп’ют
å
рних класах вашої школи, у вас вдома.
3
.
Опишіть пристрої, що використовуються у вашому домаш
-
ньому комп’ют
å
рі.
4*.
Підготуйт
å
повідомл
å
ння про види п
å
рсональних комп’ю
-
т
å рів та їх використання. 2.2. ВИДИ СУЧАСНИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП
’
ЮТЕРIВ 1.
ß
кі оп
å
рації з даними можна виконувати, використовую
-
чи мобільний т
å
л
å
фон? 2.
×
ому п
å
рсональний комп’ют
å
р називають персональним?
3.
ß
кі види комп’ют
å
рів ви знаєт
å
?
ВИДИ СУЧАСНИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП
’
ЮТЕРІВ
Сучасні п
å
рсональні комп’ют
å
ри дуж
å
різні. У магазинах, в установах, школах ви частіш
å
побачит
å
стаціонарний персональ-
ний комп’ютер
, подібний до того, що зображ
å
ний на рисунку 2.1. Ë
юди, які постійно подорожують, вимуш
å
ні працювати в ав
-
томобілях, у літаках, у поїздах, на вокзалах, і тому вони ви
-
користовують портативні, або мобільні, персональні комп’ю­
те
ри
. À
для людини, яка хоч
å
по
-
єднати можливості мобільного т
å
л
å
фону і п
å
рсонального ком
-
п’ю
т
å
ра, дуж
å
зручним буд
å
комунікатор (смартфон).
Портативний (франц. porter – н
å
-
сти) – зручний для того, щоб носи-
ти з собою.
Мобільний (лат. mobilis – рухли-
вий, л
å
гкий, швидкоплинний) – той, що рухається або мож
å
руха-
тися, п
å
р
å
міщуватися.
36
Роздiл 2
СТАЦІОНАРНІ ПЕРСОНАЛЬНІ КОМП
’
ЮТЕРИ
Ð
ізноманітність п
å
рсо
нальних ком
п’ю
т
å
рів вражає. Навіть с
å
р
å
д стаціонарних
п
å
рсональних комп’ют
å
рів виділяють що
-
найм
å
нш
å
три види. Офісні персональні комп’ютери
признач
å
ні для опрацювання та зб
å
ріган
-
ня в п
å
ршу ч
å
ргу т
å
кстових і чис
лових даних. У них н
å
ви
-
сокі вимоги до швидкості опра-
цювання даних, головн
å – на
-
дійність у роботі.
Для особистих потр
å
б ко
-
ристувачі купують домашні персональні комп’ютери. Скла-
довими таких комп’ют
å
рів, як правило, є щ
å
й пристрої від
-
твор
å
ння звуку, пристрої для підключ
å
ння до т
å
л
å
візора, до
-
машнього кінот
å
атру, програ
-
вача то
що, до Інт
å
рн
å
ту. Ці комп’ют
å
ри викори
стовуються н
å
тільки для розв’язування задач, а й для відтв
ор
å
ння музики, від
å
офільмів, створ
å
ння ком
п’ю
т
å
рних фотоальбомів тощо. Ò
акі ком
п’ют
å
ри повинні мати більшу, порівняно з офісними, швидко
-
дію, пристрої, що заб
å
зп
å
чують якісн
å
відтвор
å
ння звуку та від
å
о, розшир
å
ні можливості роботи зі змінними носіями (оптичними дисками різних типів, фл
å
ш-пам’
яттю).
Рис. 2.16. Пристрої для комп’ютерних ігор «Автоперегони»
Офіс (англ. office – служба, посада, контора, канц
å
лярія) – приміщ
å
ння, у якому розміщується к
å
рівництво організації, установи, підприємства і н
å
здійснюється виробництво то
-
варів.
Джойстик (англ. joys
tick
– ручка к
å
рування) – пристрій для к
å
ру
-
вання в комп’ют
å
рних іграх.
Стаціонарний (лат. stationarius — н
å
рухомий, постійний, н
å
змін
-
ний)
– той, який має постійн
å
міс
-
ц
å
дії або п
å
р
å
бування.
37
ЮТЕРОМ
’
ОСНОВИ РОБОТИ З КОМП
Найбільшу швидкість опрацювання даних, зокр
å
ма відтвор
å
н
-
ня від
å
о, повинні мати комп’ют
å
ри для комп’ют
å
рних ігор – ігро-
ві персональні комп’ютери
. Ò
акі комп’ют
å
ри можуть мати додат
-
кові ігрові пристрої вв
å
д
å
ння та вив
å
д
å
ння даних: джойстик, руль і п
å
далі для комп’ют
å
рних автоп
å
р
å
гонів (рис.
2.16), комп’ют
å
рний шолом тощо. ПОРТАТИВНІ КОМП
’
ЮТЕРИ
Портативні, або мобільні, п
å
рсональні комп’ют
å
ри набули останнім часом широкого розповсюдж
å
ння. Порівняно н
å
в
å
ликі за розміром, вони дають змогу організувати користувачу робоч
å
місц
å
поза м
å
жами дому або школи. Портативні комп’ют
å
ри є кількох видів. За розмірами і признач
å
нням їх поділяють на но-
утбуки, нетбуки, планшетні комп’ютери та комунікатори (смарт-
фони).
Ноутбуки (рис.
2.17) за свої
-
ми можливостями майж
å
н
å
відрізняються від стаціонарних офісних і домашніх п
å
рсональ
-
них комп’ют
å
рів. À
л
å
вони л
å
гші (від 1 до 4 кілограмів), мають м
å
нші розміри і заб
å
зп
å
-
чують роботу б
å
з підключ
å
ння до å
л
å
ктрично
ї м
å
р
å
жі протягом 1–4 годин. У ноутбуках сист
å
мний блок відсутній і пристрої зб
å
р
å
ж
å
ння та опрацювання даних розміщ
å
но в корпусі ноутбука під клавіатурою. Ð
оль миші в ноут
буках виконує інший пристрій
– тачпед
(рис.
2.18). Хоча можна підключити і використовувати звичайну мишу. Рис. 2.1
7. Ноутбук
Рис. 2.18. Тачпед
Ноутбук (англ. note – помітка, при-
мітка та book – книжка) – порта-
тивний комп’ют
å
р.
Нетбук (англ. net
– м
å
р
å
жа та book
– книжка) – один з видів пор
-
тативних комп’ют
å
рів, який розра
-
хований зд
å
більшого на роботу в м
å
р
å
жі.
38
Роздiл 2
П
å
р
å
міщ
å
ння пальця по пов
å
рхні чут
-
ливого до дотиків майданчика тачп
å
да приводить до п
å
р
å
міщ
å
ння вказівника на å
крані монітора. Ë
іва і права кнопки тачп
å
да виконують ті самі функції, що й відповідні кнопки миші. Нетбуки
, як правило, н
å
мають ви
со
-
кої швидкодії та н
å
признач
å
ні для зб
å
рі
-
гання в
å
ликої кількості даних. Однак, завдяки малим розмірам і малій масі (приблизно один кілограм), значній три
-
ва
ло
сті роботи б
å
з підключ
å
ння до å
л
å
к
-
тричної м
å
р
å
жі (до 6 годин) вони широко викори
стовуються користувачами, діяль
-
ність яких пов’язана з постійною зміною місця (р
å
кламні та тор
-
гов
å
льні працівники, працівники транспорту, студ
å
нти тощо). Â
артість н
å
тбуків нижча від вартості ноут
буків і стаціонарних комп’ют
å
рів.
Планшетний комп’ютер (рис.
2.19)
– ц
å
порівняно но
-
вий вид портативних ком
-
п’ют
å
рів. Для вв
å
д
å
ння даних у них використовується н
å
кла
-
віатура і миша, а чутлива до дотиків пов
å
рхня å
крана. План
-
ш
å
тні комп’ют
å
ри зд
å
біль
шого використовуються для п
å
р
å
гля
-
ду від
å
офіль
мів, прослуховування аудіозаписів, читання å
л
å
ктрон
-
них книжок
, а також для роботи в Інт
å
рн
å
ті.
КОМУНІКАТОРИ (СМАРТФОНИ) Комунікатори та смартфони призна
ч
å
но для заб
å
зп
å
ч
å
ння мобільного зв’язку, а також для виконання оп
å
рацій опра
-
цювання, п
å
р
å
давання і зб
å
рі
-
гання даних: вв
å
д
å
ння та п
å
р
å
-
силання т
å
кстів, робота в Інт
å
рн
å
ті, опрацювання фотографій, в
å
д
å
ння ділового щод
å
нника, п
å
р
å
гляд від
å
о, читання å
л
å
ктрон
-
них книжок тощо. Сучасні комунікатори (смартфони) (рис.
2.20) Рис. 2.19
. Стів Джобс демон-
струє планшетний ком
п’ютер корпорації Apple
Комунікатор (англ. com
municator
– пристрій для п
å
р
å
давання) – ки
-
ш
å
ньковий п
å
рсональний комп’ют
å
р, допов
н
å
ний можливостями мобіль
-
ного т
å
л
å
фону.
Тачпед (англ. touch – дотик, pad – подуш
å
чка, підкладка) – чутливий до дотиків майдан
чик – пристрій вв
å
д
å
ння в ноутбуках і н
å
тбуках.
Планшет (франц. plan
chette
– до-
щ
å
чка) – тонка чотирикутна дошка з прикріпл
å
ним кр
å
слярським па
-
п
å
ром, військова сумка для карт.
39
ЮТЕРОМ
’
ОСНОВИ РОБОТИ З КОМП
На екрані з’являється рисунок, розрізаний на кілька частин. 1. ». операціями, які вони виконують, практично за розмірами близькі до мобільних телефонів.
міду». Для переміщення частини рисунка потрібно: від виробника пристрою. Працюємо з комп’ютером
значно менші від планшетних комп’ютерів і них комп’ютерів за своїм призначенням і -
а на відому вам гру «Збери піра
безпеки і санітарно-гігієнічних норм.
об’єкт
покласти руку на мишу так, як показано на рисунку 2.15.
-
Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил Ці види сучасних портативних персональ
Робота з тренажером миші Poli-M
Увага! -
Операція «
Стів Джобс (1955–2011) (рис. 2.21) – спів-
засновник, разом зі Стівом Возняком, компанії Apple Computer (рис. 2.22), розробник одного з перших і найуспішнішого на той період (1977 рік) персонального комп’ютера Apple. З ім’ям Джоб-
са пов’язують впровадження в ком
п
’ю
т
ер
ну тех-
ніку новітніх технологій, таких як управління ро-
ботою комп’ю
т
ера з використанням миші, використання кольорових моніторів у персо-
нальних ком
п
’ютерах, появу таких ком
п
’ю
т
ерів і
к
омп’ютерних пристроїв, як моноблоки iMac, ноутбуки MacBook, плеєри iPod, планшетні комп’ютери iPad, смартфони iPhone. Стів Возняк (нар. 1950 року) – розробив конструкції та більшість комп’ютерних програм перших моделей персональних комп’ютерів Ap-
ple. Батько Возняка українець, родом з Букови-
ни, мати – німкеня.
Чи знаєте ви, що...
Рис. 2.21. Стів Возняк (зліва) і Стів Джобс
Рис. 2.22. Емблема корпорації Apple
не відрізняються. А назва пристрою
– кому
У ході виконання вправ ви продовжите опановувати навички Ваше завдання
– перемістити частини рисунка так, щоб вони нікатор чи смартфон
– здебільшого залежить Перетягнути
склали єдине ціле. Вправа схож
роботи з мишею. Нагадуємо, що перед початком вправ потрібно Рис. 2.20
. Комунікатори
40
Роздiл 2
1.
Установити вказівник на об’єкт (фрагм
å
нт рисунка).
2.
Натиснути та утримувати ліву кнопку миші.
3.
П
å
р
å
містити вказівник в іншу потрібну точку å
крана.
4.
Â
ідпустити ліву кнопку миші.
Повторити дії для іншого зобра
ж
å
ння.
2. Оп
å
рація «
Виділити прямокутну область екрана». На å
крані з’являється кілька фігур різного кольору. Â
аш
å
за
-
вдання
– включити в прямокутну область виділ
å
ння всі ті фігури одного кольору, кількість яких на ри-
сунку найбільша. Наприклад, на ри-
сунку 2.23 штриховою лінією показано включ
å
ння у виділ
å
ну область чотирьох ч
å
рвоних круж
å
чків. Для виділ
å
ння прямокутної області å
крана потрібно: 1.
Установити вказівник у точку å
крана, яка буд
å
в
å
ршиною прямокут
-
ника, ус
å
р
å
дину якого будуть включ
å
ні вибрані фігури одного кольору.
2.
Натиснути та утримувати ліву кнопку миші.
3.
П
å
р
å
містити вказівник в іншу точку å
крана, яка буд
å
проти
-
л
å
жною в
å
ршиною прямокутника.
4.
Â
ідпустити ліву кнопку миші.
Повторити дії для іншого набору фігур.
3.
Оп
å
рація «
Подвійне клацання лівої кнопки миші». На å
крані з’являється рисунок, розрізаний на кілька частин. Â
аш
å
завдання
– п
å
р
å
містити частини рисунка так, щоб вони склали єдин
å
ціл
å
. При цьому д
å
які фрагм
å
нти рисунка потрібно н
å
тільки п
å
р
å
містити, ал
å
й пов
å
рнути. Щоб пов
å
рнути фрагм
å
нт рисунка на 90°
за годинниковою стрілкою, потрібно:
1. Установити вказівник миші на об’єкт.
2. Двічі клацнути ліву кнопку миші.
Повторити дії для інших малюнків.
Найважливіше в цьому пункті
С
å
р
å
д п
å
рсональних комп’ют
å
рів виділяють кілька видів за
-
л
å
жно від їх застосування. Ð
озподіл п
å
рсональних комп’ют
å
рів за видами подано на рисунку 2.24. Â
икористовуючи мишу, можна виконати такі оп
å
рації: Пере-
тягнути об’єкт, Виділити потрібну область екрана, Подвійне кла-
цання лівої кнопки миші.
Рис. 2.23
41
ЮТЕРОМ
’
ОСНОВИ РОБОТИ З КОМП
Рис. 2.24
. Види персональних комп’ютерів
Дайте відповіді на запитання
1
.
ß
кі ви знаєт
å
види п
å
рсональних комп’ют
å
рів? 2
.
На які види поділяються стаціонарні п
å
рсональні комп’ют
å
ри? 3
.
ß
кі є види портативних комп’ют
å
рів? 4
.
Для яких ціл
å
й використовують портативні комп’ют
å
ри?
5
.
ß
кі оп
å
рації можна виконувати з використанням комуніка
-
тора (смартфона)? 6
.
Для чого признач
å
но планш
å
тний комп’ют
å
р? Виконайте завдання
1
.
Назвіть п
å
р
å
лік оп
å
рацій, які можна здійснити з викорис
-
танням миші.
2
.
Опишіть послідовність виконання оп
å
рації з п
å
р
å
тягування об’єкта в іншу точку å
крана з використанням миші.
3
.
Опишіть послідовність виконання оп
å
рації подвійного кла
-
цання лівої кнопки миші на п
å
вному об’єкті. 4
.
Опишіть види п
å
рсональних комп’ют
å
рів за сх
å
мою, зобра
-
ж
å
ною на рисунку 2.24.
5*.
Порівняйт
å
пристрої вв
å
д
å
ння
– мишу і тачп
å
д. Опишіть, що в них спільного і чим вони відрізняються.
6*.
Порівняйт
å
планш
å
тний комп’ют
å
р і комунікатор (смарт
-
фон). Що в них спільного і що відмінного?
7
.
Опишіть, чим відрізняється ігровий п
å
рсональний комп’ю
-
т
å
р від інших стаціонарних комп’ют
å
рів. 8*.
Пров
å
діть дослідж
å
ння, п
å
рсональні комп’ют
å
ри яких видів є у вашій школі, для яких ціл
å
й вони використовуються.
42
Роздiл 2
2.3. ОБ
’
ª
КТИ ТА ¯
Х ВЛАСТИВОСТI
1.
Д
å
вам траплявся т
å
рмін об’єкт? 2.
Опишіть будинок, у якому ви жив
å
т
å
. 3.
Опишіть, як ви пров
å
ли літні канікули. ОБ’ЄКТИ
Світ, що нас оточує, складається з предметів, явищ і процесів. Стіл
å
ць, книжка, м’яч, комп’ют
å
рна миша, Місяць, собака, птах
– ус
å
ц
å
пр
å
дм
å
ти. Снігопад, дощ, з
å
мл
å
трус
– ц
å
явища. À
поїздка на в
å
лосип
å
ді, виконання домашнього завдання, робота з комп’ют
å
ром, політ літака
– ц
å
проц
å
си.
Пр
å
дм
å
ти, явища і проц
å
си, які р
å
ально існують і розгляда
-
ються як єдин
å
ціл
å
,
– ц
å
об’єкти (лат. objectum
– пр
å
дм
å
т) (рис.
2.25).
Рис. 2.25. Об’єкти
У класній кімнаті, у якій ви навчаєт
å
сь, об’єктами є парти, стільці, дошка, кр
å
йда, вікна, шафа. Ò
а й сама кімната т
å
ж є об’єктом. У квартирі, у якій ви жив
å
т
å
, об’єктами є кожна з кім
-
43
ЮТЕРОМ
’
ОСНОВИ РОБОТИ З КОМП
нат, кухня, ліжка, с
толи, крісла, комп’ют
å
р, т
å
л
å
візор, квіти на підвіконні, улюбл
å
на кішка.
Â
автобусі, яким ви їд
å
т
å
на тр
å
нування, об’єктами є сам авто
-
бус, кож
å
н пасажир у ньому, водій, крісла, двигун, проц
å
с руху автобуса.
Об’єктами є також Сонц
å
, річка Дніпро, л
å
л
å
ка, соняшник на городі, в
å
лосип
å
д, підручник з мат
å
матики, клавіатура, ком
п’ю
-
т
å
рна гра, блискавка, урок, морська хвиля. ВЛАСТИВОСТІ ОБ’ЄКТІВ
Кожний об’єкт має властивості.
Властивості
– ц
å
відомості про об’єкт, за якими його можна охаракт
å
ризувати.
Наприклад, властивостями об’єкта учень є його прізвищ
å
, ім’я, по батькові, дата народж
å
ння, маса, зріст, колір волосся, колір оч
å
й, адр
å
са, за якою він проживає, ном
å
р мобільного т
å
л
å
фону, школа і клас, у якому він навчається, оцінка з інформатики та інші (табл. 2.1).
Інколи властивості об’єкта називають його параметрами, або атрибутами.
Кожна властивість об’єкта має своє значення.
Таблиця 2.1
Приклади об’єктів, їх властивостей і значень цих властивостей
Назва об’єкта
Властивість
Значення властивості
Уч
å
нь
Прізвищ
å
П
å
тр
å
нко
Ім’я Дмитро
По батькові Іванович
Дата народж
å
ння
12 січня 2003 року
Маса 51 кг
Зріст 160 см
Колір волосся Каштановий
Колір оч
å
й
З
å
л
å
ний
44
Роздiл 2
Назва об’єкта
Властивість Значення властивості
Уч
å
нь
À
др
å
са проживання
м. Запоріжжя, вул. Каштанова, 34, кв. 12
Ном
å
р мобільного т
å
л
å
фону
099-3102156 Ø
кола, у якій навчається
№ 100
Клас
5-
À
Â
ідвідує гурток з історії
Ò
ак
Оцінка з інформатики 10
Країна
Ім’я Україна
Дата проголош
å
ння н
å
зал
å
жності
24 с
å
рпня 1991 року
Площа 604 тис. кв. км
Довжина кордону
7
590 км
×
ис
å
льність нас
å
л
å
ння
47 млн
Кольори на прапорі Синій, жовтий
Наявність виходу до моря
Ò
ак
Екскурсія
Місц
å
пров
å
д
å
ння
Муз
å
й Ò
араса Øå
вч
å
нка
Дата пров
å
д
å
ння
9 б
å
р
å
зня 2013 року
×
ас початку
13 год 15 хв
Ò
ривалість
1 година
Ім’я та по батькові å
кскур
-
совода
Òå
тяна Іванівна
Кількість å
кскурсантів
28
Ціна å
кскурсії
30 грн. Òå
ма
Ò
арас Øå
вч
å
нко
– художник
Дощ
Місц
å
проходж
å
ння
м. Київ
Дата
15 в
å
р
å
сня 2013 року
×
ас початку
10 год 28 хв
Ò
ривалість
35 хвилин
Продовження таблиці 2.1
45
ЮТЕРОМ
’
ОСНОВИ РОБОТИ З КОМП
Продовження таблиці 2.1
Назва об’єкта
Властивість Значення властивості
Дощ
×
ас закінч
å
ння
11 год 03 хв
Кількість опадів 6 мм Значення властивостей об’єкта можуть змінюватися.
Інколи зміна знач
å
нь властивост
å
й об’єкта відбувається в р
å
-
зультаті дій самого об’єкта. Ò
ак, наприклад, об’єкт учень
рост
å
, п
å
р
å
ходить до наступного класу, отримує інші оцінки з інформа
-
тики, мож
å
змінити ном
å
р мобільного т
å
л
å
фону.
Інколи зміна знач
å
нь властивості об’єкта відбувається в р
å
-
зультаті дії інших об’єктів. Ò
ак, наприклад, об’єкт людина мож
å
пофарбувати об’єкт аркуш паперу в інший колір, мож
å
змінити його розміри.
Ð
ізні об’єкти можуть мати як різний набір властивост
å
й (на
-
приклад, огірок і дощ), так і однаковий (наприклад, два об’єкти підручник з інформатики для 5 класу
). Â
останньому випадку об’єкти відрізняються один від одного знач
å
ннями д
å
яких власти
-
вост
å
й (наприклад, складом авторів або бібліот
å
чним ном
å
ром). Працюємо з комп’ютером
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.
Клавіатурний тренажер
Ознайомт
å
ся з правилами розміщ
å
ння пальців рук для вв
å
д
å
н
-
ня символів з клавіатури. Рис. 2.26
46
Роздiл 2
Для швидкого вв
å
д
å
ння т
å
ксту і чис
å
л з клавіатури слід пра
-
вильно розмістити пальці рук. Пропонується так
å
закріпл
å
ння клавіш за пальцями лівої та правої руки (рис. 2.26).
На клавіатурі є базові клавіші
– ц
å
клавіші з літ
å
рами А та О. На них нан
å
с
å
но сп
å
ціальні виступи у вигляді рисок або точок. Ц
å
допомагає швидко знайти ці клавіші, н
å
дивлячись на клавіатуру. Основна позиція рук
– Ф_І_В_А (ліва рука) та О_Л_Д_Ж (права рука)
. Âå
ликі пальці розміщ
å
ні над клавіш
å
ю Пропуск.
Â
казівні пальці натискають: лівої руки
– клавіші з літ
å
рами К, Е, А, П, М, И та із цифра-
ми 4, 5;
правої руки
– клавіші з літ
å
рами Н, Г, Р, О, Т, Ь та із цифра-
ми 6, 7, 8.
С
å
р
å
дні пальці натискають:
лівої руки
– клавіші з літ
å
рами У, В, С та із цифрою 3;
правої руки
– клавіші з літ
å
рами Ш, Л, Б та із цифрою 9.
Підмізинні (б
å
зім
å
нні) пальці натискають:
лівої руки
– клавіші з літ
å
рами Ц, І, Ч та із цифрами 1, 2; правої руки
– клавіші з літ
å
рами Щ, Д, Ю та із цифрою 0.
Мізинці натискають:
лівої руки
– клавіші з літ
å
рами Й, Ф, Я, Ё;
правої руки
– клавіші з літ
å
рами З, Х, Ї, Ж, Є та із символа-
ми -, =, крапка.
Âå
ликі пальц
і натискають клавішу Пропуск.
1. На початку в
иконання вправ зар
å
єструйт
å
сь. Для цього ви
-
б
å
ріть по ч
å
рзі кнопки (рис.
2.27) у рядках Введіть своє прізви-
ще та Введіть клас, у якому ви навчаєтесь. І у списках, що від-
криють
ся, об
å
ріть своє прізвищ
å
та клас. Â
иб
å
ріть кнопку ОК.
2. Â
иб
å
ріть у списку вправ п
å
ршу вправу
– Використання клавіш основної позиції та першу частину цієї вправи. Для цього виб
å
ріть напис з назвою вправи (рис.
2.28), а потім напис з назвою частини вправи в нижній частині повідомл
å
ння. Â
иб
å
ріть кнопку ОК.
3. Â
иб
å
ріть кнопку Старт і розмістіть руки над клавіатурою, як ц
å
показано вищ
å
. Ув
å
діть по ч
å
рзі символи, що знаходяться спра
-
ва від в
å
ртикальної риски (рис.
2.29). Зв
å
ртайт
å
увагу н
å
стільки на швидкість, скільки на правильність вв
å
д
å
ння символів. Нама
-
гайт
å
ся н
å
дивитися на клавіатуру під час вв
å
д
å
ння символів.
Кількість допущ
å
них помилок і швидкість вв
å
д
å
ння символів можна відслідкувати за відповідними показниками.
47
ЮТЕРОМ
’
ОСНОВИ РОБОТИ З КОМП
Рис. 2.27
Рис. 2.28
Рис. 2.29
48
Роздiл 2
Після зав
å
рш
å
ння вправи на å
кран буд
å
вив
å
д
å
но повідомл
å
ння про швид
-
кість вв
å
д
å
ння символів (рис.
2.30).
4.
Для п
å
р
å
ходу до виконання наступної частини п
å
ршої вправи:
1.
Закрийт
å
повідомл
å
ння про швид
-
кість вв
å
д
å
ння символів вибором кноп
-
ки ОК.
2.
Â
иб
å
ріть кнопку Наступний рівень.
Â
в
å
діть символи, дотримуючись р
å
ком
å
ндацій з виконання п
å
ршої частини вправи.
5.
Â
иконайт
å
інші вправи з клавіатурним тр
å
наж
å
ром «ПО
Ë
І»:
1. Â
икористання клавіш для вказівних пальців. 2. Â
икористання клавіш для с
å
р
å
дніх та підмізинних пальців.
3. Â
икористання клавіш для мізинців.
6.
Зав
å
ршіть роботу з клавіатурним тр
å
наж
å
ром вибором кнопки Вийти.
Найважливіше в цьому пункті
Об’єкти
– ц
å
пр
å
дм
å
ти, явища і проц
å
си, які р
å
ально існують і розглядаються як єдин
å
ціл
å
.
Кожний об’єкт має властивості. Кожна властивість має своє значення.
Властивості
– ц
å
відомості про об’єкт, за якими його можна охаракт
å
ризувати. Знач
å
ння властивост
å
й об’єктів можуть змінюватися або в р
å
-
зультаті дій об’єктів, або в р
å
зультаті дій над об’єктами.
Дайте відповіді на запитання
1
.
Що так
å
об’єкт?
2
.
Що є об’єктами?
3
.
У р
å
зультаті чого можуть змінюватися знач
å
ння властивос
-
т
å
й об’єктів? 4*.
ß
кі властивості можна додати до об’єктів таблиці, нав
å
д
å
ної у пункті, для більш повної їх характ
å
ристики? Назвіть їх можливі знач
å
ння.
5*.
×
и однакові властивості
в об’єкта і в його частин?
Рис. 2.30
49
ЮТЕРОМ
’
ОСНОВИ РОБОТИ З КОМП
Виконайте завдання
1
.
Нав
å
діть прик
лади об’єктів.
2
.
Назвіть н
å
м
å
нш
å
трьох властивост
å
й об’єктів місто, авто­
мобіль, комп’ютер, клавіша клавіатури, класна дошка і три знач
å
ння кожної з властивост
å
й.
3
.
Нав
å
діть приклад об’єкта, трьох його властивост
å
й і трьох знач
å
нь кожної з них.
4
.
Нав
å
діть приклади трьох об’єктів. Для кожного з них скла
-
діть таблицю: назва об’єкта, властивість, знач
å
ння власти
-
вості. Додайт
å
до цієї таблиці 4–5 властивост
å
й кожного з об’єктів і по одному знач
å
нню кожної властивості.
5
.
Улітку класну кімнату відр
å
монтували. Знач
å
ння яких її властивост
å
й н
å
змінилися, а яких – могли змінитися? 6*.
Нав
å
діть приклади зміни знач
å
нь властивост
å
й об’єкта в р
å
-
зультаті дії самого об’єкта. 7*.
Нав
å
діть приклади зміни знач
å
нь властивост
å
й об’єкта в р
å
-
зультаті дії над об’єктом.
2.4. КЛАСИФIКАЦIЯ ОБ
’
ª
КТIВ
1.
Що так
å
об’єкт? 2.
×
им схожі один на одного м’ячі та чим вони відрізняють
-
ся один від одного?
3.
ß
кі ви знаєт
å
види комп’ют
å
рів? КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ
’
ЄКТІВ
ß
к ви вж
å
знаєт
å
, кожний об’єкт має властивості. Для вивч
å
н
-
ня об’єктів, їх відмінност
å
й від інших об’єктів або схожості з ними, для швидкого пошуку потрібних об’єктів зручно розподі-
ляти їх на групи. Ð
озглян
å
мо об’єкти Учні 5
­
А класу
. С
å
р
å
д них є хлопці та дів
-
чата
, тому їх можна розподілити на дві групи за знач
å
ннями властивості Стать
. Òå
п
å
р с
å
р
å
д об’єктів однієї групи можна швид
-
ш
å
знайти потрібний об’єкт. Об’єкти однієї групи (окр
å
мо хлопців та окр
å
мо дівчат) можна порівнювати, наприклад за рівн
å
м їхньо
-
го фізичного розвитку, за зростом, масою, силою м’язів тощо.
À
якщо розглянути об’єкти Довідкова література, якою ви часто користуєт
å
ся під час вивч
å
ння різних шкільних пр
å
дм
å
тів, то їх можна розподілити за знач
å
нням властивості Форма подання мате-
ріалу на такі групи: енциклопедії, словники, атласи, хрестоматії. 50
Роздiл 2
Одні й ті самі об’
єкти можна розподілити на різні групи зал
å
ж
-
но від того, за знач
å
ннями якої властивості ц
å
робити.
Ò
ак с
å
р
å
д об’єктів Учні 5
­
А класу
є діти 2002, 2003 і 2004 років народж
å
ння, тому їх можна розподілити на три групи за знач
å
ння
-
ми властивості Рік народження (рис. 2.31). Ці самі об’єкти Учні 5
­
А класу
можна розподілити на групи по-іншому. Наприклад, с
å
-
р
å
д них є ті, хто навчається в музичній школі та хто н
å
навчається, і тому їх можна розподілити на дві групи за знач
å
ннями властивос
-
ті Навчається в музичній школі
. À
бо якщо врахувати с
å
р
å
дній бал успішності цих учнів за 4-й клас, то їх можна розподілити, напри-
клад, на такі чотири групи за знач
å
ннями властивості Середній бал успішності: менше 7, від 7 до 9, від 9 до 11, більше 11. Рис. 2.31
. Класифікація учнів за властивістю Рік народження
Об’єкти Трикутники можна розподілити на три групи за зна-
ч
å
ннями властивості Кількість рівних сторін: різносторонні (рів­
них сторін немає
), рівноб
å
др
å
ні (
рівних сторін дві), рівносторон-
ні (рівних сторін три). Ці самі об’єкти можна розподілити на інші три групи за знач
å
ннями властивості Найбільший кут: го-
строкутні (найбільший кут – гострий), прямокутні (найбільший кут – прямий), тупокутні (найбільший кут – тупий).
Ð
озподіляти об’єкти на групи можна за знач
å
ннями н
å
тільки од
-
нієї, а й кількох властивост
å
й. У цьому випадку спочатку вибирають одну з властивост
å
й і розподіляють об’єкти на групи за її знач
å
ння
-
ми. Потім б
å
руть іншу властивість і розподіляють об’єкти на групи за її знач
å
ннями вс
å
р
å
дині кожної групи, що утворилися. І так далі.
Наприклад, якщо розподіляти на групи об’єкти Зошити, то спочатку ц
å
можна зробити за знач
å
ннями властивості Вид (у лі­
нійку, у клітинку
). Потім ус
å
р
å
дині кожної групи їх можна роз
-
поділити на групи за знач
å
ння
ми властивості Призначення (для класних робіт, для домашніх робіт, для класних і домашніх ро­
біт, для контрольних робіт). Потім об’єкти кожної групи, що 51
ЮТЕРОМ
’
ОСНОВИ РОБОТИ З КОМП
утворилися, можна розподілити на нові групи за знач
å
ннями влас
-
тивості Кількість сторінок (12, 18, 24, 36, 48, 60, 80, 96).
Ð
озподіл об’єктів на групи за знач
å
ннями однієї або кількох властивост
å
й називається
класифікацією об’єктів (лат. classis
– клас,
facio
–
роблю
).
Класифікацію об’єктів часто зручно зображати у вигляді сх
å
-
ми. Для об’єктів Многокутники
одна зі сх
å
м класифікації вигля
-
датим
å
так (рис. 2.32): Рис. 2.32
. Схема класифікації многокутників
Сх
å
ма класифікації комп’ют
å
рів виглядатим
å
так (рис. 2.33): Рис. 2.33
. Схема класифікації комп’ютерів
52
Роздiл 2
Під час пров
å
д
å
ння класифікації потрібно слідкувати за тим, щоб кожний з об’єктів обов’язково попав в одну з груп і тільки в одну. Ò
ому н
å
правильним є, наприклад, розподіл взуття на чоло
-
віч
å
, жіноч
å
і гумов
å
. À
дж
å
гумов
å
взуття буває і чоловіч
å
, і жі
-
ноч
å
, тому об’єкт гумові чоловічі туфлі
потрапить і до п
å
ршої, і до тр
å
тьої групи. Уперше в історії класифікацію об’єктів провів давньогрецький учений Арістотель (IV ст. до н.
е.)
(рис. 2.34). Разом зі своїми учнями він виконав вели-
чезну роботу з класифікації відомостей про світ, які на той час накопичило людство. Вони розподілили їх на групи і кожній з них дали свою назву. Так уперше з’явилися фізика, математика, логіка. Чи знаєте ви, що...
Рис. 2.34. Арістотель
Працюємо з комп’ютером
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.
Клавіатурний тренажер
1.
На початку виконання вправ зар
å
єструйт
å
ся. Для цього ви
-
б
å
ріть по ч
å
рзі кнопки у рядках Введіть своє прізвище та Введіть клас, у якому ви навчаєтесь (рис.
2.35). І у списках, що відкриються, об
å
ріть своє прізвищ
å
та клас. Â
иб
å
ріть ОК.
Рис. 2.35
53
ЮТЕРОМ
’
ОСНОВИ РОБОТИ З КОМП
2.
Згадайт
å
правила розміщ
å
ння рук на клавіатурі. 3.
Дотримуючись вказівок до поп
å
р
å
дніх вправ з клавіатурним тр
å
наж
å
ром «ПО
Ë
І
»
(пункт 2.3), виконайт
å
такі вправи:
1.
Введення великих літер.
2.
Введення розділових знаків і спеціальних символів.
3.
Введення тексту з використанням різних алфавітів (за-
питайт
å
у вчит
å
ля, як змінювати мову вв
å
д
å
ння т
å
ксту)
.
Зв
å
ртайт
å
увагу н
å
стільки на швидкість, скільки на правиль
-
ність вв
å
д
å
ння символів. Намагайт
å
ся використовувати для друку всі пальці рук, а н
å
тільки вказівні, н
å
дивитися на клавіатуру під час вв
å
д
å
ння символів.
4.
Зав
å
ршіть роботу з клавіатурним тр
å
наж
å
ром вибором кноп
-
ки Вийти.
Найважливіше в цьому пункті
Класифікація об’єктів
– ц
å
розподіл об’єктів на групи за зна
-
ч
å
ннями однієї або кількох властивост
å
й.
Під час пров
å
д
å
ння класифікації потрібно слідкувати за тим, щоб кожний з об’єктів обов’язково потрапив в одну з груп і тільки в одну.
Одні й ті самі об’єкти можна розподіляти на різні групи, зал
å
жно від того, за знач
å
ннями якої властивості проводиться класифікація.
Дайте відповіді на запитання
1
.
У чому полягає класифікація об’єктів?
2
.
Для чого проводять класифікацію об’єктів?
3*.
×
и можуть об’єкти однієї групи в д
å
якій класифікації мати різні знач
å
ння якої-н
å
будь властивості? Нав
å
діть приклади.
4*.
×
и можуть об’єкти однієї групи в д
å
якій класифікації мати різні набори властивост
å
й? Нав
å
діть приклади.
Виконайте завдання
1
.
Нав
å
діть приклади класифікації об’єктів.
2
.
Намалюйт
å
сх
å
му класифікації об’єктів Зошити, розглянуту в цьому пункті.
3
.
Â
изначт
å
властивість, за знач
å
ннями якої пров
å
д
å
но класи
-
фікацію, якщо утворилися такі групи об’єктів:
а) футбольні м’ячі, т
å
нісні м’ячі, баск
å
тбольні м’ячі, р
å
гбійні м’ячі тощо;
б) продуктові магазини, магазини промислових товарів, уні-
в
å
рсальні магазини;
54
Роздiл 2
в) підручники для 5-го класу, підручники для 6-го класу, підручники для 7-го класу тощо;
г) оповідання, повісті, романи;
д) портр
å
ти, натюрморти, п
å
йзажі тощо;
å
)
ноутбуки, н
å
тбуки, планш
å
ти, комунікатори.
4
.
Під ч
ас класифікації за знач
å
нням якої властивості можуть потрапити до однієї групи такі об’єкти:
а) Київ, Москва, Â
аршава;
в) огірок, ялинка, трава?
б) літак, птах, м
å
т
å
лик;
5
.
Â
иконайт
å
класифікацію вказаних об’єктів за знач
å
ннями вказаних властивост
å
й: а) взуття
– за признач
å
нням; б) музичні твори
– за жанрами; в) магазини
– за видами наявних товарів; г) муз
å
ї
– за характ
å
ром кол
å
кції; д) літаки
– за признач
å
нням;
å
*) л
å
гкові автомобілі
– за фірмою-виробником, маркою, об’ємом двигуна; є*) літ
å
ратурні твори
– за формою, змістом, авторами.
Намалюйт
å
сх
å
ми для кожної із цих класифікацій.
6*.
Â
иконайт
å
класифікацію об’єктів:
а) олівці;
г) місяці року;
б) годинники;
д) ім
å
нники;
в) учні школи;
å
) твори мист
å
цтва.
7*.
Поясніть, чи можуть у р
å
зультаті класифікації утворитися такі групи об’єктів: а) спортивн
å
взуття, літнє взуття, зимов
å
взуття; б) чоловіки, жінки, діти;
в) люди, які відвідують кінот
å
атри, і люди, які відвідують т
å
атри;
д) р
å
ч
å
ння розповідні та спонукальні;
å
) ім
å
нники чоловічого роду, жіночого роду, с
å
р
å
днього роду.
8*.
У кожному з нав
å
д
å
них прикладів указано чотири об’єкти. Ò
ри з них увійшли до однієї групи в д
å
якій класифікації, а один об’єкт
– зайвий. Укажіть, за якою властивістю виконувалася класифікація в кожному прикладі та який об’єкт зайвий: а) Дніпро, Півд
å
нний Буг, À
мазонка, Â
орскла; б) Хм
å
льницький, Дніпроп
å
тровськ, Харків, Кривий Ð
іг;
в) Україна, Ð
осія, Болгарія, С
ØÀ
;
г) стіл, диван, вікно, шафа.
Придумайт
å
самі аналогічні приклади.
55
ЮТЕРОМ
’
ОСНОВИ РОБОТИ З КОМП
2.5. РОБОЧИЙ СТIЛ. МЕНЮ, ¯
Х ПРИЗНАЧЕННЯ
1.
У чому відмінність між пристроями вив
å
д
å
ння даних: прин
-
т
å
ром і монітором?
2.
Що так
å
команда? Коли її використовують? 3.
Д
å
ви бачили м
å
ню? Що було в ньому?
ПІДГОТОВКА КОМП’ЮТЕРА ДО РОБОТИ. РОБОЧИЙ СТІЛ
П
å
р
å
д початком будь-якої роботи варто підготувати своє робоч
å
місц
å
. Ò
обто прибрати з робочого місця вс
å
зайв
å
та упорядкувати ті пр
å
дм
å
ти, що будуть потрібні в ході роботи. ß
к ви знаєт
å
, роз
-
починаючи роботу з комп’ют
å
ром, крім вищ
å
нав
å
д
å
ного, слід роз
-
містити стіл
å
ць, підставку для ніг, налаштувати кут нахилу моні
-
тора так, щоб були витримані вимоги до постави (див. форзац 1). Для ввімкн
å
ння комп’ют
å
ра потрібно натиснути кнопки вми
-
кання спочатку на моніторі, а потім – на сист
å
мному блоці. ß
к правило, ц
å
найбільші кнопки з написом Power (англ. рower
– сила, потужність, å
н
å
ргія) або значком . 1.
Кнопка Пуск
3.
Індикатор мови введення
2.
Панель завдань
4.
Го
динник
2
3
4
1
Рис. 2.36. Робочий стіл
56
Роздiл 2
Ð
озпочн
å
ться автоматична підготовка комп’ют
å
ра до роботи, яку називають завантаженням комп’ютера
, після зав
å
рш
å
ння якого на å
крані монітора з’явиться зображ
å
ння, подібн
å
до того, що нав
å
д
å
но на рисунку 2.
36
. Ц
å
Робочий стіл.
Òå
п
å
р комп’ют
å
р готовий до роботи.
На Робочому столі
розміщ
å
но значки, використовуючи які ко
-
ристувач мож
å
почати виконувати потрібні йому оп
å
рації. У ниж
-
ній частині å
крана розміщ
å
но Панель завдань (рис.
2.
36, 2), яку можна приховати або п
å
р
å
містити в інш
å
місц
å
å
крана. На Панелі завдань розміщуються кнопка Пуск , а також індикатор мови вв
å
д
å
ння, годинник та інші кнопки. Користувач мож
å
змінювати зовнішній вигляд Робочого стола.
Для тих, хто працює з Windows 7
У Windows 7 Панель завдань
має д
å
що інший вигляд (рис. 2.3
7).
1
2
3
1.
Кнопка Запустити
3.
Годинник і календар
2.
Індика
тор мови введення
Рис. 2.37. Панель завдань Windows 7
МЕНЮ, ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ
ß
кщо вибрати кнопку Пуск, то відкриється меню
– п
å
р
å
лік команд, які мож
å
обрати ко
-
ристувач для подальшої робо-
ти. Після вибору команди по-
чинається її виконання комп’ют
å
ром. М
å
ню, що відкривається вибором кнопки Пуск, називається Головним, або Основним, меню. Для вибору п
å
вної команди в Головному меню потрібно:
1. Â
ідкрити м
å
ню вибором кнопки Пуск. 2. Нав
å
сти вказівник на потрібну команду.
3. Клацнути ліву кнопку миші.
Справа від д
å
яких команд м
å
ню мож
å
знаходитися позначка . ß
кщо встановити та затримати вказівник на команді з такою Меню (лат. minutes – дрібний, про-
стий) у кулінарії – п
å
р
å
лік страв і напоїв; у комп’ютерній техніці – список команд, які користувач мож
å
виконати в даний мом
å
нт часу.
57
ЮТЕРОМ
’
ОСНОВИ РОБОТИ З КОМП
позначкою або клацнути ліву кнопку миші, то відкриється вкла
-
д
å
ний список команд (рис. 2.
38). Рис. 2.38. Головне меню
Рис. 2.39. Контекстне меню об’єкта Мій комп’ютер
Крім того, для більшості об’єктів, значки яких бачимо на å
кра
-
ні монітора, можна відкрити контекстне меню
. Конт
å
кстним ц
å
м
å
ню називають тому, що воно пов’язан
å
з конкр
å
тним об’єктом і відображає список команд, які можна виконати сам
å
над цим об’єктом. На рисунку
2.
39 зображ
å
но конт
å
кстн
å
м
å
ню об’єкта Мій комп’ютер. Для відкриття конт
å
кстного м
å
ню об’єкта потрібно: 1. Нав
å
сти вказівник на значок потрібного об’єкта.
2. Клацнути праву кнопку миші.
Для того щоб закрити м
å
ню б
å
з виконання жодної з його ко
-
манд, доста
тньо вибрати довільну точку поза м
å
жами м
å
ню.
КОРЕКТНЕ ЗАВЕРШЕННЯ РОБОТИ З КОМП’ЮТЕРОМ
Для кор
å
ктного зав
å
рш
å
ння роботи з комп’ют
å
ром потрібно:
1. Â
ідкрити Головне меню, вибравши кнопку Пуск.
2. Â
ибрати команду Вимкнути комп’ютер .
3.
Â
ибрати кнопку Вимкнення (рис. 2.
40).
Контекстний (лат. сon
textus
– тіс-
но п
å
р
å
пл
å
т
å
ний, пов’язаний) – той, що пов’язаний із чимось.
58
Роздiл 2
4.
Натиснут
и кнопку вимкн
å
ння на моніторі після вимкн
å
ння сист
å
много блока.
У подальшому подібну послідовність вибору команд і кнопок буд
å
мо позна
-
чати Пуск ⇒
Вимкнути комп’ютер ⇒
Вимкнення.
Не завершуйте роботу комп’ютера простим вимкненням живлення
– це може призвести до пошкодження комп’ютера. Для тих, хто працює з Windows 7
У Windows 7 вимкн
å
ння комп’ют
å
ра відбувається по-іншому. Головне меню (рис. 2.41), що відкривається вибором кнопки За-
пустити,
у правій нижній частині має кнопку зав
å
рш
å
ння робо
ти .
Â
ибір
цієї кнопки приводить до вимкн
å
ння ком
-
п’ют
å
ра. Рис. 2.41
. Головне меню Windows 7
Рис. 2.40. Вікно Вимкнути комп’ютер
59
ЮТЕРОМ
’
ОСНОВИ РОБОТИ З КОМП
Працюємо з комп’ютером
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.
1. Увімкнення комп’ютера
1.
Підготуйт
å
робоч
å
місц
å
до роботи.
2.
Увімкніть комп’ют
å
р, виконавши дії в такій послідовності:
1.
Натисніть кнопку ввімкн
å
ння на моніторі.
2.
Натисніть кнопку ввімкн
å
ння на сист
å
мному блоці ком
-
п’ют
å
ра.
3.
Доч
å
кайт
å
ся завантаж
å
ння комп’ют
å
ра і появи на å
крані Робочого стола.
3.
Â
изначт
å
, значки яких об’єктів є на Робочому столі
. Знай
-
діть Панель завдань
, індикатор мови вв
å
д
å
ння та годинник.
4.
Нав
å
діть вказівник на індикатор мови вв
å
д
å
ння. ß
к
å
повідом
-
л
å
ння з’явилося біля вказівника?
5.
Нав
å
діть вказівник на годинник. ß
к
å
повідомл
å
ння з’явило
-
ся біля вказівника?
2. Перегляд меню 1.
Â
иб
å
ріть кнопку Пуск.
2.
П
å
р
å
гляньт
å
списки команд у лівій і правій частинах м
å
ню. Â
изначт
å
:
1.
Скільки команд є в лівій і скільки в правій частині м
å
ню? 2.
Скільки команд мають справа позначку ?
3.
ß
кі команди розміщ
å
но в нижньому рядку м
å
ню? ß
кі по
-
відомл
å
ння з’являються, якщо нав
å
сти на них вказівник?
3.
Закрийт
å
м
å
ню вибором точки поза м
å
жами м
å
ню.
4.
Â
ідкрийт
å
м
å
ню Розваги, виконавши Пуск ⇒
Усі програми ⇒
Стандартні ⇒
Розваги
. Â
изначт
å
, скільки команд є в цьо
-
му м
å
ню.
5.
Закрийт
å
м
å
ню Розваги
вибором точки поза м
å
жами м
å
ню.
6.
Â
ідкрийт
å
м
å
ню вибору мови, вибравши індикатор мови вв
å
-
д
å
ння.
7.
Â
иб
å
ріть у м
å
ню, що відкрилося (рис.
2.4
2
), мову вв
å
д
å
ння Англійська. 8.
П
å
р
å
гляньт
å
, як змінився вигляд
індикатора мови вв
å
д
å
ння.
3. Робота з контекстним меню
1.
Â
ідкрийт
å
конт
å
кстн
å
м
å
ню об’єк
-
та Мій комп’ютер, для цього: Рис. 2.42
60
Роздiл 2
1.
Знайдіть на Робочому столі значок об’єкта Мій комп’ютер.
2.
Нав
å
діть вказівник на значок об’єкта Мій комп’ютер.
3.
Клацніть праву кнопку миші. 2.
Â
изначт
å
, скільки команд є в конт
å
кстному м
å
ню об’єкта Мій комп’ютер.
3.
Закрийт
å
конт
å
кстн
å
м
å
ню вибором точки поза м
å
жами м
å
ню.
4.
Â
ідкрийт
å
конт
å
кстн
å
м
å
ню об’єкта Кошик. 5.
Порівняйт
å
список команд конт
å
кстних м
å
ню об’єктів Ко-
шик і Мій комп’ютер. 6.
Дайт
å
відповіді на запитання: 1)
×
и однакова кількість команд у списках цих м
å
ню?
2)
×
и збігаються команди цих м
å
ню? ß
кщо так, то які?
7.
Закрийт
å
конт
å
кстн
å
м
å
ню вибором точки поза м
å
жами м
å
ню.
8.
Â
ідкрийт
å
конт
å
кстн
å
м
å
ню Робочого стола. Для цього на-
в
å
діть вказівник на довільну точку Робочого стола, вільну від об’єктів, і клацніть праву кнопку миші. 9.
Â
иб
å
ріть команду Упорядкувати значки
, а в її м
å
ню – ко
-
манду Ім’я (рис. 2.43
). П
å
р
å
гляньт
å
, чи змінилося розміщ
å
н
-
ня значків об’єктів на Робочому столі
. ß
кщо змінилося, то як?
Рис. 2.43
Найважливіше в цьому пункті Для ввімкн
å
ння комп’ют
å
ра потрібно натиснути кнопки вми
-
кання спочатку на моніторі, а потім – на сист
å
мному блоці. Після зав
å
рш
å
ння підготовки комп’ют
å
ра до роботи на å
крані з’яв
ляється Робочий стіл. 61
ЮТЕРОМ
’
ОСНОВИ РОБОТИ З КОМП
Â
ибір кнопки Пуск відкриває Головне меню.
Клацання правої кнопки миші при нав
å
д
å
нні вказівника на об’єкт відкриває контекстне меню об’єкта. Дайте відповіді на запитання
1
.
ß
кі дії слід виконати п
å
р
å
д початком роботи з комп’ют
å
ром?
2
.
ß
к можна визначити, що підготовку комп’ют
å
ра до роботи зав
å
рш
å
но?
3
.
Що розміщ
å
но в нижній частині å
крана після завантаж
å
ння комп’ют
å
ра?
4
.
Із чого складається будь-як
å
комп’ют
å
рн
å
м
å
ню? Для чого воно використовується?
5
.
Що означає позначка в рядку команди м
å
ню? 6
.
Що відбувається після вибору команди в м
å
ню? 7
.
×
ому конт
å
кстн
å
м
å
ню має таку назву? 8
.
ß
к закрити м
å
ню б
å
з виконання жодної команди?
9
.
ß
кі види м
å
ню ви знаєт
å
?
Виконайте завдання
1
.
Опишіть послідовність початку роботи з комп’ют
å
ром.
2
.
Опишіть послідовність дій для кор
å
ктного зав
å
рш
å
ння робо
-
ти з комп’ют
å
ром. 3
.
Опишіть послідовність відкриття м
å
ню Пуск. 4
.
Опишіть послідовність відкриття конт
å
кстного м
å
ню об’єкта. 5
.
Увімкніть комп’ют
å
р і доч
å
кайт
å
ся появи Робочого стола. Â
изначт
å
:
а)
Скільки об’єктів розміщ
å
но на Робочому столі
? ß
кі ім
å
на цих об’єктів? б)
Поточний час за годинником у правому нижньому куті Робочого стола. в)
Поточну мову вв
å
д
å
ння за виглядом індикатора.
6
.
Â
ідкрийт
å
м
å
ню Пуск
і виб
å
ріть команду Підключення. Установіть, скільки команд у м
å
ню, що відкрилося. Закрий
-
т
å
м
å
ню.
7
.
Â
ідкрийт
å
конт
å
кстн
å
м
å
ню команди Мої малюнки Головно-
го меню
. Â
изначт
å
, скільки і які команди містить ц
å
м
å
ню. Закрийт
å
м
å
ню.
8*.
Порівняйт
å
конт
å
кстні м
å
ню команд Довідка і підтримка та Принтери і факси Головного меню. Що спільного і чим від-
різняються ці м
å
н
ю?
62
Роздiл 2
9
.
Â
ідкрийт
å
м
å
ню Розваги, виконавши послідовність дій Пуск ⇒
Усі програми ⇒
Стандартні ⇒
Розваги.
ß
кі ко
-
манди містить ц
å
м
å
ню? Закрийт
å
м
å
ню.
10
.
Â
иконайт
å
вправи з клавіатурним тр
å
наж
å
ром «ПО
Ë
І»
: Ви
­
користання клавіш для вказівних пальців
, Використання клавіш для середніх та підмізинних пальців
, Використання клавіш для мізинців.
11
.
З дозволу вчит
å
ля вимкніть комп’ют
å
р, дотримуючись вка-
зівок, р
озміщ
å
них у т
å
ксті пункту. 2.6. КОМП
’
ЮТЕРНА ПРОГРАМА. ВIКНО ПРОГРАМИ 1.
Що так
å
програма?
2.
Що так
å
комп’ютерне меню
? ß
кі ви знаєт
å
види комп’ю
-
т
å
рного м
å
ню? 3.
ß
к відкрити та як закрити м
å
ню? ПОНЯТТЯ ПРО КОМП’ЮТЕРНУ ПРОГРАМУ
Слово «програма» чуємо доволі часто. По т
å
л
å
бач
å
нню гово
-
рять про програму т
å
л
å
п
å
р
å
дач, тр
å
нування спортсм
å
ни здійсню
-
ють за п
å
вною програмою, вч
å
ні розповідають про програму до
-
слідж
å
нь, ваш товариш
– про цікаву програму шкільного свята. Що ж так
å
програма? У широкому розумінні, програма
– ц
å
план діяльності. Комп’ют
å
рна програма
– ц
å
т
å
ж план діяльності, тільки він склад
å
ний для комп’ют
å
ра. Комп’ютерна програма
– ц
å
зазда
-
л
å
гідь розробл
å
ний набір команд для здійсн
å
ння інформацій
-
них
проц
å
сів у комп’ют
å
рі. Є комп’ют
å
рні програми для п
å
-
р
å
давання даних, для запису
-
вання даних на носії, для опра-
цювання т
å
кстових, графічних, числових, звукових чи від
å
ода
-
них тощо. Б
å
з програм робота комп’ют
å
ра
н
å
можлива.
Програма (гр
å
ц. προ
′
γραμμα – план, розклад) – план діяльності; зміст вивч
å
ння навчального пр
å
дм
å
та; п
å
р
å
лік ном
å
рів конц
å
рту, діючих осіб вистави.
Програміст – людина, що створює комп’ют
å
рні програми.
63
ЮТЕРОМ
’
ОСНОВИ РОБОТИ З КОМП
ЗАПУСК ПРОГРАМИ НА ВИКОНАННЯ
Запустити програму на виконання можна кількома способами. Основним є запуск з використанням команд Головного меню
. Ц
å
м
å
ню містить команди запуску п
å
р
å
важної більшості програм комп’ют
å
ра. Ð
озглян
å
мо послідовність дій для запуску програми з викорис
-
танням Головного меню на прикладі запуску програми Калькуля-
тор (рис.
2.4
4):
1.
Â
ідкрити Головне меню вибором кнопки Пуск. 2.
Â
ибрати команду Усі програми. 3.
Â
ибрати команду Стандартні.
4.
Â
ибрати команду Калькулятор.
Нагадаємо, що у скороч
å
ному вигляді зазнач
å
на послідовність дій буд
å
записана так Пуск ⇒
Усі програми ⇒ Стандартні ⇒ Калькулятор.
Ð
озглян
å
мо інший спосіб.
На Робочому столі можуть розміщуватися значки програм. На-
приклад, значок програми Калькулятор на Робочому столі
буд
å
мати вигляд, нав
å
д
å
ний на рисунку
2.4
5. Для запуску програми з використанням значка на Робочому столі потрібно:
1.
Нав
å
сти вказівник на значок програми.
2.
Двічі клацнути ліву кнопку миші. Ò
акож для запуску програми можна використати конт
å
кстн
å
м
å
ню, наприклад значка програми на Робочому столі. Для цього потрібно: 1.
Нав
å
сти вказівник на значок програми.
Рис. 2.44. Запуск програми
Рис. 2.45.
Рис. 2.46. Контекстне меню
Калькулятор
Калькулятор
значка Калькулятора
64
Роздiл 2
2.
Â
ідкрити конт
å
кстн
å
м
å
ню значка.
3.
Â
ибрати команду Відкрити (рис.
2.4
6).
Після запуску програми на виконання на Панелі завдань
з’я
-
виться її кнопка.
ВІКНО ПРОГРАМИ, ОСНОВНІ ОБ’ЄКТИ ВІКНА
Після запуску програми на виконання відкривається її вікно. На рисунку 2.47 зображ
å
но вікно програми Блокнот
. Ò
оді замість слів «запустити програму на виконання» говорять «відкрити вікно програми».
Основними об’єктами вікна програми є:
•
Рядок заголовка (рис. 2.47, 4), у якому відображається ім’я вікна програми, а також кнопки к
å
рування вікном; 1.
Робоча область
6.
Кнопка Розгорнути/Відновити
2.
Ком
анди меню Файл
після розг
ортання
3. Рядок меню 7.
Кноп
ка Закрити
4.
Рядок з
аголовка 8.
Смуг
а прокручування
5.
Кноп
ка Згорнути
Рис. 2.47. Вікно програми Блокнот
•
Кнопки керування вікном:
Згорнути (рис. 2.47, 5);
Розгорнути (рис. 2.47, 6) або Відновити після розгортан-
ня ;
Закрити (рис. 2.4
7, 7);
•
Рядок меню
, у якому розміщ
å
но команди відкриття різних м
å
ню (рис. 2.4
7, 3); 65
ЮТЕРОМ
’
ОСНОВИ РОБОТИ З КОМП
•
Робоча область
(інша назва
– Робоче поле), у якій здійсню-
ється опрацювання даних;
•
Смуга прокручування
(рис. 2.47, 8) для п
å
р
å
гляду вмісту ро
-
бочої області, який н
å
вміщається у вікно (мож
å
бути н
å
тільки в
å
ртикальна, ал
å
й горизонтальна смуга прокручування).
ЗАВЕРШЕННЯ РОБОТИ З ПРОГРАМОЮ
Для зав
å
рш
å
ння роботи з програмою достатньо вибрати кнопку Закрити в рядку заголовка вікна програми.
Іншим способом зав
å
рш
å
ння роботи більшості програм є вико
-
ристання м
å
ню програми з виконанням такої послідовності дій: Файл ⇒
Вихід (Закрити). У д
å
яких випадках для закриття вікна достатньо натиснути клавішу Esc (англ. escape
– вт
å
ча, вихід).
Ющенко Катерина Логвинівна (1919–2001) (рис. 2.48) – одна з перших програмістів в Україні, складала програми для першого в Україні ком
п’ю
тера МЭСМ. Близько 40 років працювала в Інституті кібернетики Академії наук України. Чи знаєте ви, що...
Рис. 2.48. Катерина Ющенко
Працюємо з комп’ютером
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.
1. Запуск і завершення роботи програм
1.
Запустіть програму Провідник, виконавши дії в такій послі-
довності: 1.
Â
ідкрийт
å
Головне меню вибором кнопки Пуск.
2.
Â
иб
å
ріть команду Усі програми. 3.
Â
иб
å
ріть команду Стандартні.
4.
Â
иб
å
ріть команду Провідник.
2.
Â
изначт
å
: 1.
ß
к
å
ім’я має вікно програми? 66
Роздiл 2
2.
×
и має вікно с
мугу прокручування?
3.
Скільки команд має Рядок меню? 3.
Зав
å
ршіть роботу з програмою Провідник, вибравши кнопку Закрити .
4.
Запустіть програму Звукозапис, виконавши Пуск ⇒
Усі прог
рами ⇒
Стандартні ⇒
Розваги ⇒
Звукозапис.
5.
Â
ідкрийт
å
послідовно всі м
å
ню вікна програми.
6.
Зав
å
ршіть роботу з програмою Звукозапис, виконавши Файл ⇒ Вихід.
7.
Запустіть програму Провідник
з використанням конт
å
кстно
-
го м
å
ню значка Мій комп’ютер
, розміщ
å
ного на Робочому столі
. Для цього виконайт
å
дії в такій послідовності:
1.
Нав
å
діть вказівник на значок об’єкта.
2.
Â
ідкрийт
å
конт
å
кстн
å
м
å
ню. 3.
Â
иб
å
ріть команду Відкрити. 8.
Â
ідкрийт
å
послідовно всі м
å
ню вікна програми.
9.
Зав
å
ршіть роботу з програмою, вибравши кнопку Закрити .
10.
Запустіть програму з використанням значка об’єкта Кошик, розміщ
å
ного на Робочому столі. Для цього:
1.
Нав
å
діть вказівник на значок об’єкта.
2.
Двічі клацніть ліву кнопку миші.
11.
Зав
å
ршіть роботу з
програмою, виконавши Файл ⇒
Закрити.
Найважливіше в цьому пункті Для запуску програми можна використати Головне меню або конт
å
кстн
å
м
å
ню об’єкта, вибравши в них потрібну команду. ß
кщо значок програми розміщ
å
но на Робочому столі, то для її запуску достатньо нав
å
сти вказівник на значок і двічі клацнути ліву кнопку миші. Після запуску програми на виконання відкривається її вікно.
Основні об’єкти вікна програми: Рядок заголовка, Рядок меню, кнопки к
å
рування, смуги прокручування, Робоча область. Для зав
å
рш
å
ння роботи з програмою достатньо вибрати кнопку Закрити або виконати Файл ⇒
Вихід (Закрити). Дайте відповіді на запитання
1
.
Що так
å
комп’ют
å
рна програма?
2*.
×
и можлива робота комп’ют
å
ра б
å
з програм? ×
ому? 67
ЮТЕРОМ
’
ОСНОВИ РОБОТИ З КОМП
3
.
ß
к запустити програму на виконання, використовуючи значок програми на Робочому столі? 4
.
ß
к запустити програму, використовуючи конт
å
кстн
å
м
å
ню? 5
.
ß
кі основні об’єкти вікна програми ви знаєт
å
?
6
.
ß
к зав
å
ршити роботу програми?
Виконайте завдання
1
.
Опишіть послідовність дій для запуску програм на вико
-
нання з використанням Головного меню. 2
.
Опишіть послідовність дій для зав
å
рш
å
ння роботи програ
-
ми з використанням м
å
ню програми. 3
.
Запустіть на виконання програму Довідка та підтримка, використовуючи Головне меню (Пуск ⇒
Довідка та під­
тримка
). Â
изначт
å
:
1.
ß
к
å
ім’я має вікно програми? 2.
×
и має вікно такі об’єкти:
а)
смугу прокручування;
б)
Рядок заголовка
;
в)
Рядок меню
;
г)
Робочу область
;
д)
кнопку Згорнути ;
å
)
кнопку Розгорнути ?
Зав
å
ршіть роботу з програмою, використовуючи кнопку За
­
крити .
4
.
Запустіть на виконання програму Знайти з Головного ме­
ню
. Â
изначт
å
, скільки і яких кнопок к
å
рування має рядок заголовка вікна цієї програми. 5
.
Запустіть програму Майстер настройки мережі, виконав-
ши Пуск ⇒
Усі програми ⇒
Стандартні ⇒
Зв’язок ⇒
Майстер настройки мережі. Установіть, яким чином можна зав
å
ршити роботу цієї програми. 6*.
Â
ідкрийт
å
вікна програм Блокнот, Калькулятор, Звукоза-
пис одним з відомих вам способів. Складіть порівняльну таблицю наявності основних об’єктів вікна для кожної з програм. 7
.
Â
иконайт
å
вправи з клавіатурним тр
å
наж
å
ром «ПО
Ë
І»: Введення великих літер, Введення розділових знаків і спе-
ціальних символів, Введення тексту з використанням різ-
них алфавітів.
68
Роздiл 2
2.7. ОПЕРАЦI
¯
НАД ВIКНАМИ 1.
ß
к запустити програму на виконання? 2.
ß
кі оп
å
рації над об’єктами можна виконати з використан
-
ням миші? ß
к їх виконати?
3.
Назвіть об’єкти вікна програми. ß
к називаються кнопки к
å
рування вікном?
ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ НАД ВІКНАМИ
ß
к ви вж
å
знаєт
å
, програми відкриваються у вікнах. Сучасні комп’ют
å
ри заб
å
зп
å
чують одночасну роботу кількох програм. Мож
-
на запустити програму відтвор
å
ння звуку і працювати з т
å
кстом, п
å
р
å
давати дані до іншого комп’ют
å
ра і опрацьовувати фотографії. На å
крані одночасно мож
å
знаходитись кілька вікон запущ
å
них програм. ß
к уж
å
зазначалося, після запуску програми на виконання на Панелі завдань
з’являється її кнопка (рис.
2.
49). Рис.
2.49
. Панель завдань з кнопками відкритих вікон. Кнопка поточного вікна Зима.jpg - Paint
Працюючи з кі
лькома вікнами, слід зважати на т
å
, що тільки одн
å
вікно є поточним
. Поточн
å
вікно має більш яскравий заголо
-
вок, а його кнопка на Панелі завдань має вигляд натиснутої (рис.
2.
49
). Для того щоб зробити інш
å
вікно поточним, потрібно вибрати його кнопку на Панелі завдань
. À
бо вибрати будь-яку точку цього вікна.
Щоб слідкувати за проц
å
сом опрацювання даних у різних вік
-
нах програм, їх можна розмістити максимально зручно для ко-
ристувача. Для цього над вікнами можна виконувати такі оп
å-
рації:
• згортати та відновлювати після згортання;
•
п
å
р
å
водити в повноекранний режим
, у якому поточн
å
вікно займає в
å
сь Робочий стіл;
•
п
å
р
å
водити у віконний режим, у якому вікно займає тільки частину å
крана; •
п
å
р
å
міщувати;
•
змінювати розміри
.
69
ЮТЕРОМ
’
ОСНОВИ РОБОТИ З КОМП
ОПЕРАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ КНОПОК КЕРУВАННЯ ВІКНОМ
ß
к уж
å
зазначалося, вибір кнопки Згорнути приводить до згортання вікна. Â
оно н
å
відображається
на å
крані, ал
å
його кноп
-
ка залишається на Панелі завдань
. Для відновл
å
ння згорнутого вікна достатньо вибрати його кнопку на Панелі завдань.
Для розгортання вікна на в
å
сь å
кран потрібно вибрати кнопку Розгорнути . І
нші відкриті в ц
å
й час вікна будуть п
å
р
å
криті по
-
точним вікном. При цьому ця кнопка змінить назву на Відновити після розгортання
та матим
å
вигляд . Для п
å
р
å
ходу до віконного р
å
ж
иму потрібно вибрати кнопку Відновити після розгортання . Існують вікна програм, що від-
криваються тільки у віконному р
å
жимі. У такому випадку кнопки Розгорнути та Відновити після розгортання відсутні або н
å
доступні для використання
– малю
нок кнопки сірого кольору . ЗМІНА ПОЛОЖЕННЯ ТА РОЗМІРІВ ВІКОН
Змінюва
ти полож
å
ння і розміри вікон можна тільки у віконному р
å
жимі. Для змі
-
ни полож
å
ння вікон потрібно: 1.
Установити вказівник на Рядок заго-
ловка вікна поза кнопками к
å
рування.
2.
Натиснути і н
å
відпускати ліву кнопку миші.
3.
П
å
р
å
містити вікно в потрібн
å
місц
å
å
крана.
4.
Â
ідпустити ліву кнопку миші.
Зміна розмірів вікна здійснюється шля-
хом п
å
р
å
тягування його м
å
ж: ширини
– бо
-
кових м
å
ж, висоти
– в
å
рхньої або нижньої м
å
жі (рис.
2.50). П
å
р
å
тягуванням кута вік
-
на можна одночасно змінювати висоту та ширину вікна (рис.
2.5
1
). ß
к правило, роз
-
мір вікон, що відкриваються тільки у вікон-
ному р
å
жимі, змінити н
å
можливо. Установити взаємн
å
розташування вікон каскадом, згори донизу, зліва направо або згорнути (відновити) всі вікна можна, ви-
користовуючи коман
ди конт
å
кстного м
å
ню Панелі завдань (рис.
2.52).
Рис.
2.50
. Зміна висоти вікна перетягуванням нижньої межі
Рис.
2.51
. Зміна розмірів вікна перетягуванням кута
Рис.
2.52
. Контекстне меню Панелі завдань
70
Роздiл 2
ВИКОРИСТАННЯ КОНТЕКСТНОГО МЕНЮ ВІКНА
Для того щоб
відкрити конт
å
кстн
å
м
å
ню вікна, потрібно нав
å
сти вказівник на Рядок заголовка вікна зліва від кно-
пок к
å
рування вікном і клацнути праву кнопку миші. У конт
å
кстному м
å
ню, що відкриється, будуть відображ
å
ні команди к
å
рування вікном (рис.
2.5
3). Команди Відновити, Згорнути, Розгорнути і За-
крити
відповідають кнопкам к
å
рування вікном. Зліва від команд розміщ
å
но ри
-
сунки, які дублюють зображ
å
ння на відповідних кнопках к
å
ру
-
вання вікном. Конт
å
кстн
å
м
å
ню вікна мож
-
на відкрити також, відкривши конт
å
кстн
å
м
å
ню кнопки вікна на Панелі завдань.
Для виконання команди, що відповідає одній з кнопок к
å
рування вікном, достатньо вибрати її в м
å
ню.
Окр
å
мі команди н
å
можливо виконати в даний мом
å
нт. Â
они відображаються в м
å
ню н
å
чор
-
ним, а сірим кольором. Напри-
клад, із списку команд на ри-
сунку 2.53
н
å
можна виконати команду Відновити.
Нап
å
вн
å
тому, що ц
å
вікно в мом
å
нт від
-
криття м
å
ню знаходиться у ві
-
конном
у р
å
жимі.
Уперше в програмах корпорації Microsoft вікна були використані в 1985 році в програмі Windows 1 (рис.
2.54). Хоча ця програма практично не вико­
ристовувалася, вона стала першою серед сімейства програм Windows. На сьогодні програми Windows встановлено більш ніж на 90
% перс
ональних комп’ютерів світу. Чи знаєте ви, що...
Windows (англ. windows – вікна) – назва сім
å
йства програм корпора-
ції Microsoft для ком
п’ют
å
рів, у п
å
ршу ч
å
ргу п
å
рсональних. Назва походить від одного з основ
них об’єктів програми – вікна.
Microsoft (гр
å
ц.
μικρο
′
– малий та англ. soft – м’я
кий) – назва кор
-
порації з виробництва ком
п’ю
т
å
р
-
них програм. Заснов
ники назвою хотіли показати, що основ
ним при
-
знач
å
нням компанії є виробництво програм, які в комп’ют
å
рній спіль
-
ноті називають soft
, або «софт». À
також, що ці програми признач
å
ні в п
å
ршу ч
å
ргу для п
å
рсональних комп’ют
å
рів, які на той час назива-
ли мікрокомп’ют
å
рами.
Рис.
2.53
. Контекстне меню вікна
71
ЮТЕРОМ
’
ОСНОВИ РОБОТИ З КОМП
Рис. 2.54. Вікна в програмі
Рис. 2.55. Пол Аллен (зліва) Windows 1
і Білл Г
ейтс – засновники корп
орації Microsoft
Білл Гейтс (нар.
1955 року) – один із засновників, разом з Полом Алленом (нар. 1953 року) (рис. 2.55), корпорації Microsoft. Вчені вважають Білла Гейтса людиною, яка на значний період визначила напрями розвитку комп’ютерних технологій. Завдяки його зусиллям Microsoft з невеличкої фірми з двома пра-
цівниками виросла в одну з найбільших компаній з розробки програм для комп’ютерів. Останні десять років Білл Гейтс входить в п’ятірку найбагатших людей світу. Працюємо з комп’ютером
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.
Операції над вікнами
1.
Запустіть на виконання програму Мережні підключення (Пуск ⇒
Усі програми ⇒
Стандартні ⇒
Зв’я­
зок
⇒
Мережні підключення
). Â
и
-
значт
å
, у віконному чи повно
å
кран
-
ному р
å
жимі відкрилося вікно.
2.
Укажіть назви å
л
å
м
å
нтів вікна про
-
грами Мережні підключення, позна-
ч
å
ні на рисунку
2.5
6.
3.
Установіть віконний р
å
жим для ві
-
дображ
å
ння цього вікна, якщо його н
å
встановл
å
но. Для цього, за потр
å
-
би, виб
å
ріть кнопку .
Рис. 2.56
72
Роздiл 2
4.
П
å
р
å
містіть вікно Мережні підключення таким чином, щоб його правий нижній кут збігся з правим нижнім кутом Ро-
бочого стола. 5.
Змініть розміри вікна таким чином, щоб воно займало при-
близно нижню половину å
крана. Для цього виконайт
å
п
å
р
å
-
тягування лівої та в
å
рхньої м
å
жі вікна.
6.
Згорніть вікно програми Мережні підключення. Для цього виб
å
ріть кно
пку . 7.
Запустіть на виконання програму Paint (Пуск ⇒
Усі програ­
ми ⇒
Стандартні ⇒
Paint
). Â
изначт
å
, у віконному чи пов
-
но
å
кранному р
å
жимі відкрилося вікно.
8.
Установіть віконний р
å
жим для відображ
å
ння цього вікна, якщо його н
å
встановл
å
но. 9.
Ð
озмістіть вікно програми Paint
на одну ч
å
тв
å
рту частину å
крана у в
å
рхньому правому куті. Для цього використайт
å
п
å
р
å
міщ
å
ння вікна і зміну його розмірів.
10.
Згорніть вікно програми Paint.
11.
Запустіть на виконання програму Гучність (Пуск ⇒
Усі про­
грами ⇒
Стандартні ⇒
Розваги ⇒
Гучність)
. Â
изначт
å
, у віконному чи повно
å
кранному р
å
жимі відкрилося вікно. ×
и можна п
å
р
å
йти в інший р
å
жим? ×
и можна змінити розміри цього вікна? 12.
Ð
озмістіть вікно програми Гучність у в
å
рхньому лівому куті. 13.
Згорніть вікно програми Гучність.
14.
Установіть послідовно, використовуючи відповідні команди конт
å
кстного м
å
ню Панелі завдань,
розміщ
å
ння вікон кас
-
кадом, згори донизу, зліва направо. 15.
Зробіть по ч
å
рзі поточним кожн
å
з вікон, використовуючи кнопки на Панелі завдань. 16.
П
å
р
å
в
å
діть відкриті вікна (для яких ц
å
можли
во зробити) у повно
å
кранний р
å
жим. Для цього виб
å
ріть кноп
ку . 17.
Закрийт
å
всі відкриті раніш
å
вікна, використов
уючи кнопки к
å
рування вікном.
Найважливіше в цьому пункті Для зміни відображ
å
ння вікна на å
крані використовують: •
кнопки к
å
рування вікном: Згорнути , Розгорнути , Від-
новити після розгортання ; •
команди конт
å
кстного
м
å
ню вікна і кнопки вікна на Панелі завдань;
73
ЮТЕРОМ
’
ОСНОВИ РОБОТИ З КОМП
•
відповідні команди конт
å
кстного м
å
ню Панелі завдань. Для п
å
р
å
міщ
å
ння вікна на å
крані потрібно п
å
р
å
тягнути його за Рядок заголовка.
Для зміни розмірів вікна потрібно п
å
р
å
тягнути одну з його м
å
ж.
Дайте відповіді на запитання
1
.
Що так
å
поточн
å
вікно? 2
.
ß
к визначити, як
å
з вікон є поточним?
3
.
ß
к зробити вікно поточним?
4
.
ß
кі оп
å
рації можна виконувати над вікнами? 5
.
Що так
å
конт
å
кстн
å
м
å
ню вікна? ß
к його відкрити? 6
.
ß
к відкрити конт
å
кстн
å
м
å
ню кнопки вікна на Панелі зав­
дань? 7
.
ß
к визначити, вікна скількох програм зараз відкрито? 8
.
Д
å
з’являється кнопка вікна після його відкриття?
9
.
ß
к змінити полож
å
ння вікна на å
крані?
10
.
ß
к змінити розміри вікна?
11*
.
ß
к ви вважаєт
å
, чому сучасні комп’ют
å
ри називають бага
-
тозадачними? Виконайте завдання
1
.
Укажіть назви кнопок к
å
рування вікном: а) ; б) ; в) ; г) .
2
.
Опишіть послідовність дій для ви
-
конання вказаних оп
å
рацій над вікнами:
а)
п
å
р
å
міщ
å
ння вікна; б)
зміна висоти вікна;
в)
зміна ширини вікна;
г)
одночасна зміна висоти і шири
-
ни вікна; д)
зміна поточного вікна.
3
.
Укажіть, конт
å
кстн
å
м
å
ню якого об’єкта нав
å
д
å
но на рисун
-
ку
2.
57
. ß
кі команди цього м
å
ню н
å
можливо виконати? 4
.
Â
ідкрийт
å
вікна Мої документи (Пуск ⇒
Мої документи), Калькулятор (Пуск ⇒
Усі програми ⇒
Стандартні ⇒
Калькулятор), Paint (Пуск ⇒
Усі програми ⇒
Стандарт­
ні ⇒
Paint) і Блокнот (Пуск ⇒
Усі програми ⇒
Стан­
дартні ⇒
Блокнот) та розмістіть їх відповідно до зразка (рис.
2.
58). З
акрийт
å
всі вікна.
Рис. 2.57
74
Роздiл 2
Рис. 2.58
5
.
Â
ідкрийт
å
вікна Мій комп’ютер (Пуск ⇒
Мій комп’ютер), Таблиця символів (Пуск ⇒
Усі програми ⇒
Стандартні ⇒
Службові ⇒
Таблиця символів), Моя музика (Пуск ⇒
Моя музика) і Панель керування (Пуск ⇒
Панель керування) та розмістіть їх відповідно до зразка (рис.
2.59).
Рис. 2.59
75
ОСНОВИ РОБОТИ З КОМП
ЮТЕРОМ
’
6*.
Дослідіть, розміри яких вікон з програм групи Службові (Пуск ⇒
Усі програми ⇒
Стандартні ⇒
Службові)
н
å
можна змінювати.
7
.
Â
иконайт
å
вправи з клавіатурним тр
å
наж
å
ром «ПО
Ë
І»: Введення тексту з використанням різних алфавітів. П
ÐÀ
К
Ò
И
×
Н
À
Ð
ОБО
ÒÀ
№ 1
«Робота з вікнами та їх об’єктами»
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.
1.
Запустіть на виконання програму WordPad (Пуск ⇒
Усі про­
грами ⇒
Стандартні ⇒
WordPad
). Â
изначт
å
, у віконному чи повно
å
кранному р
å
жимі відкрилося вікно програми.
2.
Установіть віконний р
å
жим для вікна цієї програми, якщо його н
å
встановл
å
но (кнопка Розгорнути повинна мати вигляд ).
3.
Укажіть назви познач
å
них на рисунку 2.60 å
л
å
м
å
нтів вікна програми WordPad.
4.
П
å
р
å
містіть вікно WordPad таким чином, щоб його лівий в
å
рхній кут збігався з лівим в
å
рхнім кутом å
крана.
2
1
3
4
5
6
Рис. 2.60
76
Роздiл 2
5.
Змініть розміри вікна таким чином, щоб воно займало при-
близно одну ч
å
тв
å
рту частину å
крана.
6.
Згорніть вікно програми WordPad.
7.
Запустіть на виконання програму Блокнот (Пуск ⇒
Усі про­
грами ⇒
Стандартні ⇒
Блокнот
). Â
изначт
å
, в
å
сь å
кран чи його частину займає вікно.
8.
Установіть віконний р
å
жим для цієї програми, якщо його н
å
встановл
å
но.
9.
Ð
озмістіть вікно програми Блокнот
на одну ч
å
тв
å
рту части
-
ну å
крана в нижньому правому куті. Для цього виконайт
å
п
å
р
å
міщ
å
ння вікна і зміну його розмірів.
10.
Згорніть вікно програми Блокнот.
11.
Запустіть на виконання програму Калькулятор (Пуск ⇒
Усі програми ⇒
Стандартні ⇒
Калькулятор
). Â
изначт
å
, в
å
сь å
кран чи його частину займає вікно. ×
и можна п
å
р
å
йти в інший р
å
жим? ×
и можна змінити розміри цього вікна?
12.
Ð
озмістіть вікна програм Блокнот, Калькулятор, WordPad відповідно до зраз
ка (рис.
2.61).
Рис. 2.61
13.
Установіть, використовуючи конт
å
кстн
å
м
å
ню Панелі за-
вдань
, розміщ
å
ння вікон зліва направо. 14.
Зробіть поточним по ч
å
рзі кожн
å
з вікон вибором кнопки на Панелі завдань. 15.
Закрийт
å
всі відкриті раніш
å
вікна, використовуючи кон
-
т
å
кстн
å
м
å
ню кнопки вікна.
77
ОСНОВИ РОБОТИ З КОМП
ЮТЕРОМ
’
2.8. ПОНЯТТЯ ПРО ФАЙЛ I ПАПКУ (КАТАЛОГ)
1.
×
и відомо вам слово «файл»? Що воно означає?
2.
Для чого використовується ім’я людини? ×
и є люди з од
-
наковими ім
å
нами? ß
к їх розрізняють?
3.
ß
кі дані ви повинні повідомити бібліот
å
карю для отри
-
мання потрібної книжки в шкільній бібліот
å
ці? ПОНЯТТЯ ПРО ФАЙЛ, ІМ’Я ФАЙЛУ
Â
и вж
å
зна
єт
å
, що при використанні комп’ют
å
ра здійснюються різноманітні інформаційні проц
å
си: п
å
р
å
давання, зб
å
рігання, опрацювання повідомл
å
нь. Для здійсн
å
ння цих проц
å
сів тр
å
ба вміти відрізняти одн
å
повідомл
å
ння від іншого. Ц
å
можливо, якщо кожному з них надати унікальн
å
ім’я та визначити місц
å
для його зб
å
рігання на носії даних.
Дані зб
å
рігаються на жор
-
стких магнітних дисках, на оптичних пристроях, на «фл
å
шках» у файлах
. У файлах зб
å рігаються різні дані
– т
å
ксти книжок, фото
-
графії, малюнки, пісні, від
å
офільми тощо. Â
ідповідно до цього, говорять, що файли бувають різних
типів
– т
å
кстові, графічні, від
å
о, звукові, програмні тощо.
Кожний файл має ім’я
– на
-
бір сим
волів, що мож
å
містити літ
å
ри українського, англій
-
ського та інших алфавітів, цифри та інші символи, за винятком \ /: *? ”< > | Наприклад, Pollog.txt, vlad.rar, ribbon, документ, фото-
графія.gif, Домашня сторінка.html
тощо. Ò
акі ім
å
на, як ?klotor.ty, картина”Весна”.bmp, y>x
, є н
å
припустимими. Ім’я файлу мож
å
мати розширення
– набір символів після останньої крапки в ім
å
ні. ß
к правило, розшир
å
ння ім
å
ні файлу містить 3–4 символи, які вказують на тип файлу. Наприклад, у файлі з ім
å
н
å
м Картина Весна.bmp
– розшир
å
нням ім
å
ні файлу є bmp. ß
к правило, ім’я файлу надає користувач. Ц
å
ім’я повинно від
-
повідати вмісту даних у файлі. Унікальний (лат. uni
cum – єди-
ний)
– єдиний в своєму роді, ви-
нятковий.
Файл (англ. file – підшивка пап
å
-
рів, карто
т
å
ка).
78
Роздiл 2
Отж
å
,
файл
– ц
å
впорядкована сукупність даних п
å
вного типу, що розміщується на одному з носіїв даних і має ім’я.
Кожний файл має значок, наприклад такі , , , . Зн
ач
-
ки файлів одного типу, як правило, однакові.
ПОНЯТТЯ ПРО ПАПКУ (КАТАЛОГ)
Файлів, особливо на жорстких магнітних дисках, мож
å
бути дуж
å
багато. Для того щоб швидко знайти потрібний файл, ба
-
жано зб
å
рігати їх у п
å
вному порядку. Для цього створюються до
-
даткові об’єкти
– папки (каталоги). Значок папки, як правило, та
кий
– або такий – . Кожна папка має ім’я
. ß
к і для фай
-
лів, ім’я папки
– ц
å
набір символів, за винятком \ /: *? ”< > | ß
к правило, ім’я папки відповідає типу або признач
å
нню файлів. Наприклад, папка Фотографії класу 1.09.2013, мабуть, повинна міс-
тити файли фотографій зі святкування Дня знань, а папка Матеріали до казки про Алю і країну Недоладію
– файли мат
å
ріалів з підготовки до написання інсц
å
нізації за казкою Галини Малик. Крім файлів, папки можуть містити інші папки. Наприклад, папка Дані про погодні умови в Запоріжжі
мож
å
містити папки 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
. À
папки з даними за кожний рік можуть містити папки з даними про спост
å
р
å
ж
å
ння за погодою за
п
å
вний місяць, наприклад Червень 2013, Лютий 2013 тощо (рис. 2.62).
ПРИСТРОЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ Папки і файли розміщуються на носіях даних, роботу з якими здійснюють відповідні пристрої. Кожний пристрій має свій значок та ім’я. Ім’я складається з в
å
ликої літ
å
ри англійського алфавіту та двокрапки після н
å
ї. Наприклад, À
:, Â
:, С:, D:. Приклади знач
-
ків та ім
å
н пристроїв зб
å
р
å
ж
å
ння даних нав
å
д
å
но на рисун-
ку
2.63.
Рис. 2.62
. Папки
79
ОСНОВИ РОБОТИ З КОМП
ЮТЕРОМ
’
Рис. 2.63
. Приклади значків та імен пристроїв збереження даних
Для тих, хто працює з Windows 7
У Windows 7
значки пристроїв зб
å
р
å
ж
å
ння даних мають д
å
що інший вигляд (рис. 2.64).
Локальний диск (C:) Локальний диск (D:) Дисковод DVD
­
RW (E:)
Рис. 2.64. Приклади значків та імен пристроїв збереження даних у Windows 7
ПЕРЕГЛЯД СПИСКІВ ІМЕН ФАЙЛІВ І ПАПОК Для знаходж
å
ння потрібного файлу чи папки потрібно вміти п
å
р
å
глядати списки ім
å
н файлів і папок, які зб
å
р
å
ж
å
ні на носіях даних. Для цього признач
å
на програма Провідник. Її можна за-
пустити на виконання кількома способами:
1. Двічі клацнути ліву кнопку миші на значку об’єкта Мій комп’ютер на Робочому столі.
2. Â
иконати Пуск ⇒
Мій комп’ютер. 3. Â
иконати Пуск ⇒
Усі програми ⇒
Стандартні ⇒
Провідник.
У п
å
рших двох випадках у вікні Провідника
буд
å
відображ
å
но список ім
å
н пристроїв зб
å
р
å
ж
å
ння даних та інших об’єктів. Â останньому випадку
– список ім
å
н файлів і папок папки Мої до-
кументи
. Â
ікно програми Провідник
буд
å
мати так
å
сам
å
ім’я, що й папка, вміст якої відображається. Ð
озглян
å
мо послідовність оп
å
рацій, яку слід виконати для п
å
-
р
å
гляду списку ім
å
н файлів і папок на прикладі відкриття списку папки Грудень 2013 (рис.
2.62), що зб
å
рігається в папці 2013, а та, в свою ч
å
ргу, в папці Дані про погодні умови в Запоріжжі на Локальному диску D:. Для цього потрібно:
1.
Â
ідкрити список ім
å
н пристроїв зб
å
р
å
ж
å
ння даних, двічі клацнувши на значку об’єкта Мій комп’ютер на Робочому столі.
80
Роздiл 2
2.
Знайти у вікні Провідника
значок потрібного пристрою зб
å
-
р
å
ж
å
ння даних .
3.
Â
ідкрити
список файлів і папок даного відповідного носія. Для цього двічі клацнути ліву кнопку миші на значку пристрою.
4.
Â
ідкрити список файлів і папок, які зб
å
рігаються в папці Дані про погодні умови в Запоріжжі. Для цього двічі клацнути ліву кнопку миші на значку цієї папки.
5.
Â
ідкрити список файлів і папок, які зб
å
рігаються в папці 2013.
6.
Â
ідкрити список файлів і папок, які зб
å
рігаються в папці Грудень 2013.
У робочому полі вікна Провідник
буд
å
відображ
å
но список ім
å
н файлів і папок поточної папки. При цьому говорять, що відкрито вікно папки Грудень 2013
. Ім’я поточної папки буд
å
також відо
-
браж
å
но в Рядку заголовка і в Панелі адреси (рис.
2.65, 1). При
-
клад вікна програми Провідник
зі списком ім
å
н папок і файлів, що містяться у папці Грудень 2013
, нав
å
д
å
но на рисунку
2.65. У
цій папці є три фа
йли і одна папка. 1
2
1. Панель адреси 2. Кнопка Назад 3. Кнопка Вгору 4. Папка 5. Файл
3
5
4
Рис. 2.65. Список імен файлів і папок папки Грудень 2013 у вікні програми Провідник
81
ОСНОВИ РОБОТИ З КОМП
ЮТЕРОМ
’
У папці 2013 є папка Грудень 2013. У такому разі говорять, що папка 2013 знаходиться на більш високому рівні, ніж папка Гру-
день 2013. À
папка
Дані про погодні умови в Запоріжжі знахо-
диться на більш високому рівні відносно папки 2013. І навпаки, папка 2013 знаходиться на більш низькому рівні, ніж папка Дані про погодні умови в Запоріжжі. Для п
å
р
å
ходу до п
å
р
å
гляду вмісту папки більш високого рівня потрібно вибрати кнопку Вгору , яка розміщ
å
на під рядком м
å
ню (рис.
2.65, 3). Для п
å
р
å
ходу до п
å
р
å
гляду
папки, вміст якої п
å
р
å
глядався на поп
å
р
å
дньому кроці роботи з вікном Провідника, використовують кнопки Назад і Вперед .
Послідовніс
ть відкриття списків ім
å
н файлів і папок, починаю-
чи від пристрою зб
å
р
å
ж
å
ння даних до потрібної папки, записуєть
-
ся у вигляді шляху до папки. Наприклад, шлях до папки Грудень 2013
мож
å
бути таким: D:\Дані про погодні умови в Запоріж-
жі\2013.
Назви папок, які н
å
обхідно послідовно відкрити, розді
-
л
å
но символо
м похилої риски \.
Для тих, хто працює з Windows 7
У Windows 7 вікно програми Провідник
виглядає д
å
що інакш
å
(рис.
2.66).
Рис. 2.66. Вікно програми Провідник у Windows 7
82
Роздiл 2
Поява і широке використання файлів у комп’ютерах тісно пов’язані зі створенням перших жорстких і особливо гнучких магнітних дисків.
Перший магнітний диск з гнуч-
кою пластиковою основою був розроб
лений к
орпорацією IBM у 1967 році (рис.
2.67, 4). Він мав діа-
метр 8 дюймів. У 70–90
­
ті роки ХХ
сто
ліття гнучкі магнітні диски були основними засобами для пере-
несення даних з одного персональ-
ного комп’ютера на інший.
Найбільш широко використовувалися в останні роки цього періоду магнітні диски діаметра 3,5 дюйма (рис.
2.67, 2).
У кінці 90
­
х років ХХ століття на зміну гнучким маг
нітним диск
ам прийшли оптичні диски (рис. 2.67, 3). А в останні роки користувачі для перенесення даних частіше використовують «флешки» (рис.
2.67,1).
4
3
1
2
Рис. 2.67. Розміри змінних носіїв даних у порівнянні
Чи знаєте ви, що...
Дюйм (нід
å
рл. duim – в
å
ликий па-
л
å
ць) – одиниця вимірювання дов
-
жини, один дюйм наближ
å
но дорів-
нює двом з половиною сантим
å
тр
ам.
IBM (англ. International Business Machines Corporation – міжнарод-
на корпорація машин для бізн
å
-
су)
– одна з найбіль
ших у світі корпорацій з виробництва комп’ю
-
т
å рів, пристроїв і програм до них.
1.
«Флешка»
2.
Гнучкий магнітний диск
діаметра 3,5 дюйма
3.
Оптичний диск
4.
Гнучкий магнітний диск
діаметра 8 дюймів
Працюємо з комп’ютером
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.
Перегляд списку імен файлів і папок потрібної папки 1.
Â
ідкрийт
å
список ім
å
н файлів і папок, папки 5-
À
клас, шлях до якої має такий вигляд D:\Дані про учнів школи\Основна школа\5
­
ті класи\
. Для цього слід: 83
ОСНОВИ РОБОТИ З КОМП
ЮТЕРОМ
’
1.
Â
ідкрити вікно програми Провідник. Для цього двічі клац-
нути ліву кнопку миші на значку об’єкта Мій комп’ютер на Робочому столі. 2.
Â
ідкрити список ім
å
н файлів і папок диска D:.
3.
Â
ідкрити список ім
å
н файлів і папок папки Дані про учнів школи.
4.
Â
ідкрити список ім
å
н файлів і папок папки Основна школа.
5.
Â
ідкрити список ім
å
н файлів і папок папки 5
­
ті класи
. 6.
Â
ідкрити список ім
å
н файлів і папок папки 5
­
А клас
.
2.
Â
изначт
å
, скільки файлів і скільки папок міститься в даній папці.
3.
Пов
å
рніться до п
å
р
å
гляду вмісту папки Основна школа. Для цього двічі виб
å
ріть кнопку
Вгору . Â
изначт
å
, скільки файлів і скільки папок міститься в даній папці.
4.
П
å
р
å
гляньт
å
список ім
å
н файлів і папок папки 5
­
ті класи
. Для цього виб
å
ріть кнопку Назад
. Â
изначт
å
, скільки папок міститься в цій папці.
5.
Закрийт
å
вікно програми Провідник.
Найважливіше в цьому пункті У комп’ют
å
рах дані
зб
å
рігаються у файлах. Файли розміщу
-
ються в папках (каталогах). Файли і папки мають ім
å
на. Ім
å
на можуть містити літ
å
ри українського, англійського та інших алфа
-
вітів, цифри та інші символи, за винятком \ /: *? ”< > |
Файл
– ц
å
впорядкована сукупність даних п
å
вного типу, що розміщується на одному з носіїв даних і має ім’я.
Списки ім
å
н файлів і папок відображаються у вікні програми Провідник. Для відкриття списку ім
å
н файлів і папок п
å
вної папки слід дві
-
чі клацнути ліву кнопку на значку цієї папки. Для п
å
р
å
гляду вміс
-
ту папки більш високого рівня потрібно вибрати кнопку Вгору . Для п
å
р
å
гляду вмісту папки, що була п
å
р
å
глянута на поп
å
р
å
дньому кроці, використовуються кнопки Назад і Вперед . Дайте відповіді на запитання
1
.
Що зб
å
рігається у файлах? 2
.
Â
ід чого зал
å
жить тип файлу? 3
.
Хто, як правило, надає ім’я файлу? 4
.
ß
кі вимоги до ім
å
ні файлів? 5
.
Для чого створюються папки (каталоги)?
84
Роздiл 2
6
.
ß
кі вимог
и до ім
å
ні папок?
7
.
ß
кі об’єкти мож
å
містити папка?
8
.
ß
кі ім
å
на мають пристрої зб
å
р
å
ж
å
ння даних? 9
.
У вікні якої програми відкриваються списки ім
å
н файлів і папок?
Виконайте завдання
1
.
Нав
å
діть пр
иклади правильних ім
å
н файлів. 2
.
Нав
å
діть приклади н
å
правильних ім
å
н файлів. 3
.
Опишіть послідовність дій для п
å
р
å
гляду списків ім
å
н фай
-
лів і папок п
å
вної папки. 4
.
П
å
р
å
гляньт
å
список ім
å
н файлів і папок папки Мої до-
кументи, виконавши Пуск ⇒
Мої документи
. Â
изначт
å
, скільки файлів і скільки папок містить ця папка. 5*.
П
å
р
å
гляньт
å
список ім
å
н файлів і папок папки Мої малюн-
ки (Пуск ⇒
Мої документи ⇒
Мої малюнки
). Â
изначт
å
, скільки файлів і скільки папок містить ця папка. П
å
р
å
-
гляньт
å
список ім
å
н файлів і папок папки Зразки малюн-
ків
. Â
изначт
å
, скільки файлів і скільки папок містить ця папка. Двічі клацніть на значку одного з файлів. ß
к
å
вікно при цьому відкрилося, як
å
його ім’я? Закрийт
å
всі вікна.
6
.
За рисунком 2.68 укажіть: а) ім’я пристрою зб
å
р
å
ж
å
ння даних;
б) кількість та ім
å
на папок, що відображаються в Робочій області цього вікна;
в) кількі
сть та ім
å
на файлів, що відображаються в Робочій області цього вікна.
Рис. 2.68
85
ОСНОВИ РОБОТИ З КОМП
ЮТЕРОМ
’
7*.
П
å
р
å
глядаючи вміст папок, уч
å
нь послідовно п
å
р
å
глядав списки ім
å
н файлів і папок таких папок: Фізика, При-
родничі дисципліни, Навчальний план, А:\, Підручники, Біологія, Підручники, Українська література. Укажіть:
а) адр
å
су папки, з якої почався п
å
р
å
гляд; б) адр
å
су папки, яка п
å
р
å
глядалась останньою. П
ÐÀ
К
Ò
И
×
Н
À
Ð
ОБО
ÒÀ
№ 2 «Робота з клавіатурним тренажером»
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм. 1.
Пригадайт
å
правила розміщ
å
ння пальців рук для вв
å
д
å
ння символів з клавіатури.
2.
Запустіть на виконання програму «ПО
Ë
І», використовуючи значок програми на Робочому столі.
3.
Об
å
ріть у відповідних списках своє прізвищ
å
та клас і виб
å
-
ріть кнопку ОК.
4.
Â
иконайт
å
практичну роботу. Для цього: 1.
Â
иб
å
ріть напис Практична робота с
å
р
å
д п
å
р
å
ліку вправ
і кнопку ОК.
2.
Â
в
å
діть символи відповідно до зразка (рис.
2.69).
Рис. 2.69
3.
Прод
å
монструйт
å
р
å
зультати виконання практичної робо
-
ти вчит
å
лю.
4.
Зав
å
ршіть роботу з клавіатурним тр
å
наж
å
ром вибором кнопки Вийти.
87
ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР PAINT
3.1. ПОНЯТТЯ ГРАФIЧНОГО РЕДАКТОРА. СЕРЕДОВИЩЕ ГРАФIЧНОГО РЕДАКТОРА
PAINT
1.
Нав
å
діть приклади повідомл
å
нь, поданих графічно.
2.
Назвіть об’єкти вікна програми та їх признач
å
ння. 3.
ß
к відкрити папку, якщо відомо шлях до н
å
ї?
ПОНЯТТЯ ГРАФІЧНОГО РЕДАКТОРА
Одним з напрямів використання сучасної комп’
ют
å
рної т
å
хніки є створ
å
ння та опрацювання комп
’
ют
å
рних графічних зображень (графіка від гр
å
ц. γραφω
– кр
å
слю, малюю). Â
они можуть бути у вигляді малюнків, сх
å
м, кр
å
сл
å
нь, фотографій тощо
і в
икори
сто
-
вуються майж
å
в усіх сф
å
рах діяльності людини: у науці й т
å
хніці, у м
å
дицині й освіті, в р
å
кламі та видавничій справі
, під час створ
å
ння мультфільмів і кінофільмів, у комп
’
ют
å
рних іграх тощо.
Для створ
å
ння та опра
цю
-
вання комп’
ют
å
рних графічних зоб
раж
å
нь
використовують сп
å-
ціальні програми
– графічні редак
тори
. Ò
аких програм
ба
-
гато
, ал
å
їх можливості досить схожі:
•
створ
å
ння різнокольорових малюн
ків з використанням сп
å
ці
-
альних інструм
å
нтів;
•
виділ
å
ння окр
å
мих фрагм
å
нтів малюнка, їх п
å
р
å
міщ
å
ння, копіювання, об
å
ртання тощо;
•
вставл
å
ння до малюнка фрагм
å
нтів з інших малюнків;
•
додавання т
å
кстових написів до малюнків;
•
відкриття, зб
å
р
å
ж
å
ння, друкування малюнків тощо.
Рис. 3.1.
Приклади малюнків, створених у графічному редакторі Paint
Редактор (лат. redac
tus
– прив
å
-
д
å
ння до ладу) – той, хто створює, п
å
р
å
віряє та виправляє зміст.
88
Роздiл 3
Одним з графічних р
å
дакторів є програма Paint (англ. рaint
– малювати). Приклади малюнків, створ
å
них учнями в Paint, на-
в
å
д
å
но на рис
унку 3.1. Зображення в графічному редакторі Paint складається з великої кількості кольорових маленьких прямокутників
– пікселів. Таке зображення схоже на мозаїку, яка виготовлена з однакових за розміром об’єктів (камінців, стекол тощо). Розміри пікселів такі малі, що при перегляді зображення вони зливаються, і зо
бра­
ження здається суцільним. Але якщо збільшити масштаб перегляду або розміри зображення, пікселі стають помітними (рис. 3.2).
Рис. 3.2.
Графічне зображення в Paint у звичайному і збільшеному вигляді
У 1963 році американський учений Айвен Сазерленд створив програму Sketchpad (англ. sketch – ескіз, pad – блокнот), використовуючи яку, можна було малювати точки та лінії світловим пером на спеціальному екрані. Ця програма і була першим графічним редактором (рис. 3.3).
В Україні першим комп’ютером, у якому дані вводилися з використанням світлового пера, був комп’ютер МИР
­
2, створений під керівництвом академіка В.М.
Г
лушкова у 1969 році (рис. 3.4).
Рис. 3.3. Айвен Сазерленд працює з програмою Sketchpad
Рис. 3.4. Робота з МИР
­
2
Чи знаєте ви, що...
Для тих, хто хоче знати більше
Піксель (англ. picture element – å
л
å
м
å
нт зобра
ж
å
ння) – ц
å
найм
å
н
-
ший об’єкт малювання в гра
-
фічному р
å
дакторі Paint.
89
ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР PAINT
СЕРЕДОВИЩЕ ГРАФІЧНОГО РЕДАКТОРА PAINT
Для запуску графічного р
å
дактора Paint потрібно виконати Пуск
⇒
Усі програми ⇒
Стандартні ⇒
Paint
. ß
кщо на Робочому столі є
значок цієї програми або , то для запуску програми можна нав
å
сти вказівник на значок і двічі клацнути ліву кнопку миші. Â
игляд вікна програми Paint для Windows XP
нав
å
д
å
но на ри
-
сунку 3.5. Зліва в Рядку заголовка виводяться
ім’я файлу графіч
-
ного зображ
å
ння і назва самої програми. Рядок меню програми міс-
тить м
å
ню Файл, Правка, Вигляд, Малюнок, Кольори і Довідка. 11
10
8
9
7
6
1.
Рядок заголовка
7.
Індикатор кольору фону
2.
Рядок меню
8.
Індика
тор основного кольору
3.
Робо
че поле
9.
Рядок стану
4.
Марк
ер змінення розміру аркуша
10.
До
даткова панель
5.
Смуг
а прокручування
11.
Панель інстру
ментів
6.
Палітра ко
льорів
1
2
3
4
5
Рис. 3.5. Вікно програми Paint
Основну частину вікна займає Робоче поле з аркуш
å
м для малю
-
вання. ß
кщо розміри аркуша більші, ніж розміри вікна програми, то справа і внизу Робо
чого поля
з’являються смуги прокру
чування
, використовуючи які можна п
å
р
å
глянути інші частини малюнка. 90
Роздiл 3
Пос
å
р
å
дині правої та нижньої м
å
жі аркуша, а також у його нижньому правому куті розта-
шовані маркери змінення роз­
мірів аркуша, п
å
р
å
тягуючи які
можна змінити розміри аркуша. Â
ікно програми Paint містить дві пан
å
лі: Панель інструментів і Палітру ко
льо
рів
. На Панелі інструментів
роз
та
шовано кнопки інструм
å
нтів графічного р
å
дактора. ß
кщо нав
å
сти вказівник на кнопку, з’
явиться підказка з назвою цього інстру
м
å
нта. При виборі д
å
яких інструм
å
нтів під Панеллю інструментів з’являється додаткова панель, використовуючи яку можна встановити зна-
ч
å
ння влас
тивост
å
й вибраного інструм
å
нта, наприклад товщину лінії, форму п
å
нзля тощо.
Палітра кольорів містить набір кольорів для малювання. З
лівого боку Палітри знаходяться два індикатори поточних кольорів: в
å
рхній індикатор показує основний
колір малювання, а нижній
– колір фону
. Â
ибір основного кольору малювання здійснюється лівою кнопкою миші, а кольору фону
– правою.
Для зав
å
рш
å
ння роботи з програмою Paint слід виконати Файл
⇒
Вихід або закрити вікно програми відповідною кнопкою к
å
рування вікном.
Для тих, хто працює з Windows 7
Â
ікно
програми графічного р
å
дактора
Paint у Windows 7 має д
å
що інший вигляд (рис. 3.6). Усі інструм
å
нти та Палітра кольорів розділ
å
но на групи і розміщ
å
но на двох вкладках Початок і Переглянути під Рядком заголовка.
Рис. 3.6. Вікно програми Paint у Windows 7
Маркер
(англ.
marker – той, хто відмічає) – покажчик, службова відмітка, допоміжний знак.
Палітра (франц. palette – пластин-
ка) – н
å
в
å
лика дошка, на якій ху
-
дожник змішує фарби.
91
ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР PAINT
ВІДКРИТТЯ ТА ПЕРЕГЛЯД ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ Щоб відкрити в графічно
му р
å
дакторі Paint
раніш
å
створ
å
н
å
графічн
å
зображ
å
ння, як
å
зб
å
рігається у файлі, потрібно виконати Файл ⇒
Відкрити. Після цього відкриється вікно Открыть (рос. открыть
–
відкрити) (рис. 3.7), як
å
дуж
å
схож
å
на вікно програми Провідник, з яким ви ознайомилися у розділі 2. У цьому вікні користувачу тр
å
ба відкрити потрібну папку, вибрати значок потрібного файлу та кнопку Відкрити. 1.
Панель навігації
4.
Кнопка Відкрити
2.
Рядок адре
си
5.
Поле
зі списком Ім’я файлу
3.
Вибране ім’я файлу
6.
Поле
зі списком Тип файлів
1
2
6
5
4
3
Рис. 3.7. Вікно Открыть
Після цього ім’я відповідного файлу відобразиться в Рядку заголовка вікна програми Paint, а сам малюнок відкриється в Робочому полі. ß
кщо малюнок повністю н
å
вміщується в Робочому полі, то п
å
р
å
міщ
å
ння малюнка в потрібному напрямі здійснюється вибором відповідних кнопок або п
å
р
å
тягуванням повзунка смуги прокручув
ання (рис.
3.8). 92
Роздiл 3
Кнопки переміщення
Повзунок
Рис. 3.8. Смуга прокручування
Для п
å
р
å
гляду малюнка
в повно
å
кранному р
å
жимі слід ви
-
конати Вигляд ⇒
Переглянути малюнок
. Для пов
å
рн
å
ння у віконний р
å
жим потрібно натиснути на клавіатурі будь-яку клавішу. ЗБЕРЕЖЕННЯ ГРАФІЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ У ФАЙЛІ
П
å
ріодично під час роботи з малюн
ком і після її зав
å
рш
å
ння змін
å
ний малюнок слід зб
å
р
å
гти у файлі. ß
кщо потрібно зб
å
р
å
гти малюнок у файлі, який вж
å
існує, з тим самим ім
å
н
å
м і в тому самому місці, потрібно виконати Файл ⇒
Зберегти. Для зб
å
р
å
ж
å
ння файлу з малюнком
в іншому місці чи з новим ім
å
н
å
м потрібно:
1.
Â
иконати Файл ⇒
Зберегти як.
2.
Â
ідкрити у вікні Сохранить как (рос. сохранить как
– зб
å
р
å
гти як)
вміст диска і папки
, д
å
зб
å
рігати
м
å
ться файл
. 3.
Ув
å
сти в пол
å
Ім’я файлу нов
å
ім
’я файлу. Для цього потрібно встановити вказівник вс
å
р
å
дині т
å
кстового поля і клацнути ліву кнопку миші. Ò
ам
з’явиться текстовий курсор і можна вводити потрібні символи з клавіатури. Коли ви почн
å
т
å
вводити символи, то вони будуть з’
являтися вс
å
р
å
дині поля
, а т
å
кстовий курсор зсува
-
тим
å
ться вправо. ß
кщо під час вв
å
д
å
ння ім
å
ні файлу ви припустилися помилки, то н
å
правильний символ можна вида
лити натисн
å
нням на клавіатурі клавіші Backspace. 4.
Â
ибрати кнопку
Зберегти.
Слід пам’
ятати, що в графічному р
å
дакторі
Paint одночасно можна працювати тільки з одним малюнком. Ò
ому п
å
р
å
д ство
р
å
нням нового малюнка, або відкриттям іншого, або при закритті програми вам буд
å
Курсор (англ.
сursor – вказівник, стрілка приладу) – позначка, яка вказує місц
å
для вв
å
д
å
ння симво-
лів.
93
ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР PAINT
запропоновано зб
å
р
å
гт
и поп
å
р
å
дній малюнок
(рис. 3.9). Зал
å
жно від потр
å
би, користувачу слід вибрати один з варіантів:
•
Так
– зб
å
р
å
гти змін
å
ний малюнок
; •
Ні
– змін
å
ний малюнок н
å
зб
å
рігати;
•
Скасувати
– відмі
нити оп
å
рацію закриття вікна програми.
Рис. 3.9. Діалогове вікно з повідомленням про збереження у файлі зміненого малюнка
Ц
å
вікно нал
å
жит
ь до так званих діалогових вікон (діалог від гр
å
ц. δια
′
λογος
– розмова,
б
å
сіда). Â
ікна цього типу признач
å
но для вив
å
д
å
ння на å
кран повідомл
å
нь та отримання відповід
å
й від користувача. Для цього в діалогових вікнах використовують кнопки, поля для вв
å
д
å
ння даних, списки тощо. Ð
озглянуті вищ
å
вікна Открыть і Сохранить також є діалоговими. Працюємо з комп’ютером
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.
1. Вікно програми графічного редактора Paint 1.
Запустіть графічний р
å
дактор Paint, виконавши Пуск ⇒
Усі програми ⇒
Стандартні ⇒
Paint.
2.
Ð
озгляньт
å
вікно програми, знайдіть його основні об
’єкти: Рядок заголовка, Рядок меню, Панель інструментів, Палітру кольорів, Рядок стану, Робоче поле. 3.
Потр
å
нуйт
å
сь у виборі різних інструм
å
нтів на Панелі ін­
струментів, вибираючи їх лівою кнопкою миші.
Зв
å
ртайт
å
увагу на появу додаткової пан
å
лі інструм
å
нтів
.
4. Спробуйт
å
кілька разів змінити основний колір і колір фону, обираючи основний колір лівою кнопкою миші, а колір фону
– правою кнопкою миші. Зв
å
рніть увагу на зміну кольору індикаторів.
94
Роздiл 3
5.
Â
ідкрийт
å
м
å
ню Файл, о
знайомт
å
ся з командами цього м
å
ню. Признач
å
ння яких із цих команд ви знаєт
å
?
2. Відкриття та перегляд графічних зображень
1.
Â
ідкрийт
å
графічн
å
зображ
å
ння, зб
å
р
å
ж
å
н
å
у файлі
вправа 3.1.bmp, який знаходиться у папці Розділ 3\Пункт 3.1. Для цього виконайт
å
Файл ⇒
Відкрити
, відкрийт
å
потріб
ну папку
, виб
å
ріть значок файлу, а потім – кнопку Відкрити.
2.
П
å
р
å
гляньт
å
відкрит
å
зображ
å
ння
. П
å
р
å
міщ
å
ння малюнка у
Робочому полі
здійснюйт
å
, використовуючи повзунок і кнопки п
å
р
å
міщ
å
ння смуги прокручування
. 3.
П
å
р
å
гляньт
å
зображ
å
ння в повно
å
кранному р
å
жимі, вико
-
навши Вигляд ⇒
Переглянути малюнок. Для пов
å
рн
å
ння у поп
å
р
å
дній р
å
жим натисніть будь-яку клавішу.
3. Збереження графічних зображень
1.
Зб
å
р
å
жіть малюнок у вашій папці у файлі з тим самим ім
å
н
å
м. Для цього виконайт
å
Файл ⇒
Зберегти як, відкрий-
т
å
вашу папку і виб
å
ріть кнопку
Зберегти.
2.
Зб
å
р
å
жіть малюнок у вашій папці у файлі з ім
å
н
å
м малюнок 3.1. Для цього виконайт
å
Файл ⇒
Зберегти як
, відкрийт
å
вашу папку, вв
å
діть у пол
å
Ім’я файлу т
å
кст
малюнок 3.1 і виб
å
ріть кнопку
Зберегти.
3.
Закрийт
å
вікно програми
Paint. 4.
Â
ідкрийт
å
вашу папку. П
å
р
å
вірт
å
наявність у ній зб
å
р
å
ж
å
них файлів. Найважливіше в цьому пункті Графічні редактори
– ц
å
програми для створ
å
ння й опрацювання комп’
ют
å
рних графічних зображ
å
нь. Для запуску графічного р
å
дактора Paint потрібно виконати Пуск ⇒
Усі програми ⇒ Стандартні ⇒
Paint або двічі клацнути ліву кнопку миші на значку програми на Робочому столі. Щоб відкрити зображ
å
ння в графічному р
å
дакторі
Paint, потрібно виконати Файл ⇒ Відкрити, вибрати файл, що містить потрібн
å
зображ
å
ння, а потім – кнопку Відкрити. Для зб
å
р
å
ж
å
ння
зображ
å
ння
у файлі з тим самим ім
å
н
å
м і в тій самій папці потрібно виконати Файл ⇒
Зберегти. При зб
å
р
å
ж
å
нні у файлі з нов
им ім
å
н
å
м або в іншій папці слід виконати
Файл ⇒ Зберегти як, відкрити папку, у якій буд
å
зб
å
р
å
ж
å
но файл
, вв
å
сти його нов
å
ім
’я та вибрати кнопку Зберегти. 95
ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР PAINT
Дайте відповіді на запитання
1
.
ß
к
å
признач
å
ння графічних р
å
дакторів?
2
.
ß
кі можливості мають графічні р
å
дактори? 3
.
ß
к запустити програму
Paint? 4
.
ß
к у графічному р
å
дакторі Paint відкрити графічн
å
зобра
-
ж
å
ння з файлу
?
5
.
ß
к у графічному р
å
дакторі Paint зб
å
р
å
гти графічн
å
зобра
-
ж
å
ння у вж
å
існуючому
файлі у тій самій папці, з тим самим ім
å
н
å
м
? 6
.
ß
к у графічному р
å
дакторі Paint
зб
å
р
å
гти файл з новим ім
å
н
å
м
чи в іншій папці?
7
.
ß
кі вікна називають діалоговими? ß
кі діалогові вікна у графічному р
å
дакторі Paint ви використовували? 8
.
ß
кі об’
єкти діалогових вікон ви знаєт
å
? Для чого вони при
знач
å
ні?
9*.
З’
ясуйт
å
, для чого використовують графічний р
å
дактор пр
å
дста
вники різних проф
å
сій.
Виконайте завдання
1
.
Нав
å
діть приклади комп
’
ют
å
рних графічних зображ
å
нь. 2
.
Назвіть проф
å
сії
, пр
å
дставники
яких використовують ком
-
п’
ют
å
рні графічні зображ
å
ння
. 3
.
Назвіть складові вікна графічного р
å
дактора
Paint та їх признач
å
ння.
4
.
Запустіть програму Paint. Â
ідкрийт
å
графічн
å
зображ
å
ння з файлу завдання 3.1.4.bmp з папки Розділ 3\Пункт 3.1. П
å
р
å
гляньт
å
зображ
å
ння, за
потр
å
би використавши смуги прокручування. П
å
р
å
гляньт
å
зображ
å
ння в повно
å
кранному р
å
жимі
. З
б
å
р
å
жіть зображ
å
ння
у вашій папці у файлі з тим самим ім
å
н
å
м. Закрийт
å
вікно програми. 5
.
Запустіть програму Paint. Â
ідкрийт
å
графічн
å
зображ
å
ння з файлу завдання 3.1.5.bmp з папки Розділ 3\Пункт 3.1. П
å
р
å
гляньт
å
зображ
å
ння в повно
å
кранному р
å
жимі. Зб
å-
р
å
жіть малюнок у вашій
папці у файлі з ім
å
н
å
м малю­
нок
3.1.5
. Ð
озмістіть його по ц
å
нтру
Робочого стола, ви
-
конавши Файл ⇒ Замостити Робочий стіл Windows. П
å
р
å
вірт
å
р
å
зультат, закривши вік
но програми. 96
Роздiл 3
3.2.
ГРАФIЧНI ОБ
’
ª
КТИ. IНСТРУМЕНТИ ДЛЯ МАЛЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФIГУР
1.
ß
кі г
å
ом
å
тричні фігури ви знаєт
å
?
2.
Назвіть об’єкти вікна програми Paint
та їх признач
å
ння.
3.
Для чого признач
å
ні діалогові вікна? Назвіть відомі вам об’
єк
ти діалогових вікон.
ГРАФІЧНІ ОБ’ЄКТИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ
Зображ
å
ння, як
å
створюється в графічному р
å
дакторі Paint, складається з графічних об’єктів
– прямих і кривих ліній, прямокутників та інших многокутників, кіл та овалів тощо. Ò
ак, на рисунку 3.10 зображ
å
ння будин
-
ку створ
å
но з квадратів, прямокут
-
ників та інших многокутників; світ-
лофора та машини
– з прямокутників, трикутників і кругів; пішохідного п
å
р
å
ходу
– з кількох однакових пря
-
мокутників тощо. Умовно всі графічні об’єкти мож-
на поділити на дві групи: лінії та замкнені області
. У графічному р
å
-
дакторі Paint можна намалювати прямі та криві лінії. Â
они мають властивості: товщина та колір лінії. Замкн
å
ні області можуть бути обм
å
-
ж
å
ні трикутником, прямокутником або іншим многокутником, колом, овалом або замкн
å
ною кривою. Ці графічні об’єкти мають властивості: товщина ліній контуру, колір контуру та колір заливки внутріш-
ньої об
ласті. Ус
å
графічн
å
зображ
å
ння як цілісний об’єкт також має свої властивості, зокр
å
ма
– розміри (
висота і ширина), кількість ко-
льорів тощо.
У таблиці 3.1 нав
å
д
å
но приклади ліній і замкн
å
них област
å
й різних видів з різними знач
å
ннями вл
астивос
т
å
й.
Рис. 3.10. Приклад малюнка, створеного в Paint
97
ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР PAINT
Таблиця 3.1
Приклади графічних об’єктів Відрізок прямої лінії пурпурового кольору товщиною 3 пікселі
Крива лінія з двома вигинами синього кольору товщиною 5 пікселів Крива лінія червоного кольору товщиною 7 пікселів Шестикутник з контуром і заливкою коричневого кольору
Округлений прямокутник з контуром зеленого кольору товщиною 5 пікселів і заливкою помаран­
чевого кольору
Прямокутник з контуром блакитного кольору товщиною 4 пікселі та заливкою білого кольору
Овал з контуром червоного кольору товщиною 3 пікселі та заливкою фіолетового кольору
Замкнена область з контуром зеленого кольору товщиною 1 піксель та заливкою жовтого кольору
ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ МАЛЮВАННЯ ЛІНІЙ
Намалювати лінії у графічному р
å
дакторі Paint
можна інстру
-
м
å
нтами Лінія та Крива . Для малювання відрізка прямої лінії потрібно: 1.
Â
ибрати на Панелі інструментів
інструм
å
нт Лінія. 2.
Â
ибрати на додатковій пан
å
лі
товщину лінії . 3.
Â
ибрати на Палітрі кольорів лівою кнопкою миші основний колір для малювання лінії, правою
– колір фону.
4.
Установити вказівник на аркуші в Робочому полі вікна в початкову точку відрізка.
5.
Натиснути кнопку миші та
, н
å
відпускаючи її, п
å
р
å
містити вказівник у кінц
å
ву точку відрізка. При використанні лівої кноп
-
ки миші малювання здійснюється основним кольором, при вико-
ристанні правої
– кольором фону.
6. Â
ідпустити кнопку миші.
98
Роздiл 3
Малювання гор
изонтальних і в
å
ртикальних відрізків або від
-
різків, нахил
å
них під кутом 45
°, слід виконувати, натискаючи клавішу Shift.
Слід пам’ятати, що доки кнопка миші під час малювання на-
тиснута, користувач мож
å
змінювати розміри і полож
å
ння об’єкта або знищити намальований об’єкт натисканням іншої кнопки миші. Після того як кнопку відпущ
å
но і малювання зав
å
рш
å
но, ц
å
й об’єкт стає частиною графічного зображ
å
ння, втрачає свою самостійність як окр
å
мий графічний об’єкт і н
å
мож
å
бути змін
å
-
ний тим інструм
å
нтом, яким створювався.
Інструм
å
нт Крива використовується для малювання кривих ліній, які мають один або два вигини. Послідовність дій спочатку така сама, як і при малюванні відрізка прямої лінії, а потім роб
-
ляться вигини (послідовність побудови нав
å
д
å
но на рисунку 3.11): 1.
Намалювати відрізок прямої лінії, кінці якого збігаються з кінцями майбутньої кривої.
2.
Установити вказівник на намальований відрізок у місці п
å
р
-
шого вигину кривої (або поруч з ним).
3.
П
å
р
å
містити вказівник у напрямі п
å
ршого вигину кривої на по
-
трібну глибину, утримуючи натиснутою ліву або праву кнопку миші. 4.
ß
кщо крива має один вигин, то клацнути ліву або праву кнопку миші на тому самому місці щ
å
раз. ß
кщо потрібно зробити другий вигин, то для цього слід повторити дії 2 і 3 в іншому місці кривої. Рис. 3.11. Послідовність побудови кривої з двома вигинами
ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ МАЛЮВАННЯ МНОГОКУТНИКІВ ТА ОВАЛІВ
Для створ
å
ння многокутників та овалів використовують такі ін
струм
å
нти: Прямокутник , Округлений багатокутник , Ба-
гатокутник , Еліпс . Ò
овщина ліній контуру фігур вибирається на додатковій пан
å
лі інструм
å
нта Лінія
, ц
å
робиться до вибору самого інструм
å
нта. При виборі інструм
å
нтів малювання фігур з
’
являється додаткова па
-
н
å
ль, на якій вибирається вид заливки внутрішньої області:
99
ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР PAINT
малювання контуру фігури основним кольором б
å
з заливки внутрішньої області;
малювання контуру фігури основним кольором із заливкою внутрішньої області кольором фону;
малювання контуру фігури і заливка внутрішньої області основним кольором.
Для створ
å
ння прямокутника потрібно:
1.
Â
ибрати спочатку інструм
å
нт Лінія, а потім на додатковій пан
å
лі – товщину лінії контуру фігури.
2.
Â
ибрати на Палітрі кольорів основний колір і колір фону фі
гури.
3.
Â
ибрати на Панелі інструментів
інструм
å
нт Прямокутник. 4.
Â
ибрати на додатковій пан
å
лі вид заливки внутрішньої обла
-
сті фігури. 5.
Установити вказівник на аркуші в Робочому полі вікна в точку однієї з в
å
ршин прямокутника
.
6.
Натиснути кнопку миші і, н
å
відпускаючи її, п
å
р
å
містити вказівник у протил
å
жну в
å
ршину прямокутника. Малюючи пра
-
вою кнопкою миші, контур матим
å
колір фону, а заливку буд
å
виконано основним кольором. 7.
Â
ідпустити кнопку миші. À
налогічно
малюють округл
å
ні прямокутники та овали
. Малю-
вання кіл, квадратів, квадратів з округл
å
ними кутами слід вико
-
нувати, натискаючи клавішу Shift.
Для малювання довільного многокутника потрібно:
1.
Â
ибрати товщину та колір ліній многокутника, інструм
å
нт Багатокутник, вид заливки фігури.
2.
Намалювати одну зі сторін многокутника як відрізок прямої лінії.
3.
Â
ибрати вказівником на аркуші послідовно точки інших в
å
ршин многокутника. Щоб замкнути многокутник, потрібно останню його в
å
ршину вибрати в точці початкової в
å
ршини або двічі клацнути ліву кноп
-
ку миші в останній в
å
ршині (кін
å
ць і початок ламаної з’єднаються автоматично).
СТВОРЕННЯ НОВИХ ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ Для створ
å
ння нового малюнка слід виконати Файл ⇒
Створити. Після цього в Робочому полі вікна з’
явиться «чис
-
тий» аркуш прямокутної форми, на якому користувач і створює зображ
å
ння з графічних об
’єктів. 100
Роздiл 3
Спочатку доціль
но встано-
вити розміри аркуша. ß
к ви вж
å
знаєт
å
, розміри аркуша можна встановити п
å
р
å
тягуван
-
ням марк
å
рів змін
å
ння розмірів. Цю саму оп
å
рацію можна вико
-
нати командою Малюнок ⇒
Атрибути
, яка відкриває відповідн
å
діалогов
å
вікно (рис. 3.12). У цьому вікні можна вв
å
сти точні зна
-
ч
å
ння ширини та висоти аркуша. Крім того, там нав
å
д
å
но д
å
які дані про файл і зображ
å
ння, можна вибрати одиниці вимірювання розмірів аркуша та потрібну палітру
– чорно-білу або кольорову. Рис. 3.12. Вікно встановлення значень атрибутів малюнка
Зв
å
рніть ува
гу, для вс
тановл
å
ння знач
å
нь властивост
å
й графіч
-
ного зображ
å
ння в діалоговому вікні Атрибути використовуються нові об’єкти вікон
– перемикачі
. П
å
р
å
микачі використовуються для вибору одного з можливих р
å
жимів (наприклад, для вибору одиниць вимірювання та палітри). П
å
р
å
микачі об’єднують у гру
-
пи, які обм
å
ж
å
ні рамками. Â
одній групі мож
å
бути вибраний тільки один п
å
р
å
микач. Â
ибравши п
å
р
å
микач, він набуває такого вигляду . ß
кщо вибрати інший п
å
р
å
микач в одній групі, поп
å
р
å
д
-
ній вибір буд
å
скасовано.
У ході створ
å
ння зображ
å
ння користувач мож
å
помилятися, малюючи окр
å
мі графічні об’єкти. Останню виконану оп
å
рацію можна скасувати. Для цього потрібно виконати Правка ⇒
Ска­
сувати
. У такий спосіб можна відмінити до трьох останніх оп
å
ра
-
цій. ß
кщо оп
å
рацію скасували помилково, то її можна поновити командою Правка ⇒
Повторити. Щоб почати малювати спочатку, із «чистого» аркуша, слід ско-
ристатися командою Очистити малюнок
з м
å
ню Малюнок. Після виконання цієї оп
å
рації всі об’єкти вилучаються, а аркуш залива
-
ється кольором фону.
Атрибут (лат. аttributio – припису-
вання, ознака) – суттєва, н
å
від’єм
-
на вла
с
тивість об’єкта.
101
ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР PAINT
Працюємо з комп’ютером
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.
1. Використання інструментів малювання ліній 1.
Запустіть графічний р
å
дактор Paint.
2.
Установіть у діалоговому вікні Атрибути (Малюнок ⇒ Атри
бути
) такі знач
å
ння властивост
å
й малюнка: ширина
– 30 см
, висота
– 15 см
, палітра
– кольорова. 3.
Намалюйт
å
лінії за зразком, нав
å
д
å
ним
у таблиці 3.2 (
Â
пра-
ва 3.2.1), використовуючи інструм
å
нт Лінія. Колір ліній ви-
бирайт
å
на Палітрі кольорів
, товщину ліній
– на додатковій пан
å
лі. Для малювання ліній горизонтальних, в
å
ртикальних і нахил
å
них під кутом 45
°
утримуйт
å
натиснутою клавішу Shift. Зб
å
р
å
жіть малюнок у вашій папці у файлі з ім
å
н
å
м вправа 3.2.1.
4.
Очистіть малюнок, виконавши Малюнок ⇒
Очистити малюнок. 5.
Намалюйт
å
криві за зразком, нав
å
д
å
ним у таблиці
3.2 (
Â
права 3.2.2), використавши інструм
å
нт Крива
. Зб
å
р
å
жіть малюнок у вашій папці у файлі з ім
å
н
å
м вправа 3.2.2. 6.
Очистіть малюнок.
2. Використання інструментів малювання многокутників, овалів 1.
Намалюйт
å
прямокутники і квадрати за зразком, нав
å
д
å
ним у таблиці 3.2 (
Â
права 3.2.3), використавши інструм
å
нт Пря-
мокутник
. Â
ибір товщини лінії виконується на додатковій пан
å
лі інструм
å
нта Лінія. Для малювання квадратів утри-
муйт
å
натиснутою клавішу Shift
. Зб
å
р
å
жіть малюнок у ва
-
шій папці у файлі з ім
å
н
å
м вправа 3.2.3.
2.
Створіть новий малюнок, виконавши Файл ⇒
Створити.
3.
Намалюйт
å
кілька овалів і кругів за зразком, нав
å
д
å
ним у таблиці 3.2 (
Â
права 3.2.4), використавши інструм
å
нт Еліпс. Колір контуру обирайт
å
лівою кнопкою миші на Палітрі ко-
льорів
, а колір заливки
– правою. Â
ид зафарбування оби
-
райт
å
на додатковій пан
å
лі інструм
å
нта Еліпс, товщину кон-
туру
– на додатковій пан
å
лі інструм
å
нта Лінія. Малювання кіл здійснюйт
å
, натисну
вши клавішу Shift
. Зб
å
р
å
жіть малю
-
нок у ваш
ій папці у файлі з ім
å
н
å
м вправа 3.2.4.
102
Роздiл 3
4.
Створіть новий малюнок.
5.
Намалюйт
å
кілька многокутників за зразком, нав
å
д
å
ним у таблиці 3.2 (
Â
права 3.2.5), використавши інструм
å
нт Багато-
кутник
. Малювання горизонтальних і в
å
ртикальних сторін многокутників і сторін, нахил
å
них під кутом 45
°, здійснюй-
т
å
, натиснувши клавішу
Shift
. Зб
å
р
å
жіть малюнок у вашій папці у файлі з ім
å
н
å
м вправа 3.2.5. 6.
Закрийт
å
вікно програми Paint.
7.
Â
ідкрийт
å
вміст вашої папки. П
å
р
å
вірт
å
наявність у папці файлів зі створ
å
ними малюнками. Таблиця 3.2
Зразки малюнків Вправа 3.2.1 Вправа 3.2.2 Вправа 3.2.3 Вправа 3.2.4 Вправа 3.2.5
Найважливіше в цьому пункті Графічн
å
зображ
å
ння
складається з графічних об’єктів
– ліній і замкн
å
них област
å
й. Ë
інії можуть бути прямі та криві і мають властивості товщина та колір
. Замкн
å
ні області можуть бути об
-
м
å
ж
å
ні многокутниками або замкн
å
ними кривими та мають властивості товщина та колір ліній контуру, колір заливки внут
-
рішньої області. Для створ
å
ння г
å
ом
å
тричних фігур використовують такі ін
-
струм
å
нти графічного р
å
дактора: Лінія, Крива, Прямокутник, Округлений багатокутник, Еліпс, Багатокутник, які вибираються на Панелі інструментів. Знач
å
ння властивост
å
й інструм
å
нтів вста
-
новлюються на Палітрі кольорів і додаткових панелях. Дайте відповіді на запитання 1
.
Графічні об’
єкти яких видів можна намалювати в графіч
-
ному р
å
дакторі Paint?
103
ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР PAINT
2
.
З яких графічних об’
єктів складаються нав
å
д
å
ні зобра
-
ж
å
ння?
а) б) в)
3
.
ß
кі властивості мають лінії, замкн
å
ні області? 4
.
ß
к називаються нав
å
д
å
ні інструм
å
нти графічного р
å
дакто
-
ра Paint?
ß
к
å
їх признач
å
ння? а)
б) в) г) д) е)
5
.
ß
к вибрати кольо
ри для малювання? 6
.
Для чого признач
å
но додаткову пан
å
ль?
7
.
×
им відрізняється використання лівої та правої кнопки миші під час малювання?
8
.
Для чого використовують клавішу Shift під час малювання ліній і прямокутників? 9
.
ß
к відмінити останню виконану оп
å
рацію
? 10
.
ß
к очистити в
å
сь малюнок? ß
к створити новий малюнок?
Виконайте завдання
1
.
Створіть новий малюнок, на якому зобразіть будинок (табл. 3.3, Завдання 3.2.1), використовуючи інструм
å
нт
Прямокутник
. Зб
å
р
å
жіть створ
å
н
å
зображ
å
ння у файлі з ім
å
н
å
м завдання 3.2.1 у вашій папці. 2
.
Намалюйт
å
в графічному р
å
дакторі Paint обличчя людини (табл. 3.3, Завдання 3.2.2), використовуючи інструм
å
нти Лінія та Крива
. Зб
å
р
å
жіть створ
å
н
å
зображ
å
ння у файлі з ім
å
н
å
м завдання 3.2.2 у вашій папці. 3
.
Намалюйт
å
на новому аркуші зображ
å
ння дитячої іграшки «Піраміда» (табл. 3.3, Завдання 3.2.3), використовуючи інструм
å
нт
Округлений багатокутник. Зб
å
р
å
жіть створ
å
н
å
зображ
å
ння у фай
лі з ім
å
н
å
м завдання 3.2.3 у вашій папці.
104
Роздiл 3
4*.
Намалюйт
å
на новому аркуші слон
å
ня та ол
å
ня, викорис
-
товуючи інструм
å
нт Багатокутник (табл. 3.3, Завдання 3.2.4). Зб
å
р
å
жіть створ
å
н
å
зображ
å
ння у файлі з ім
å
н
å
м завдання 3.2.4 у вашій папці.
5*.
Створіть новий малюнок (табл. 3.3, Завдання 3.2.5), ви-
користовуючи інструм
å
нт Еліпс
. Зб
å
р
å
жіть створ
å
н
å
зобра
-
ж
å
ння у файлі з ім
å
н
å
м завдання 3.2.5 у вашій папці.
Таблиця 3.3
Зразки зображень Завдання 3.2.1
Завдання 3.2.2
Завдання 3.2.3
Завдання 3.2.4
Завдання 3.2.5
3.3. IНСТРУМЕНТИ ВIЛЬНОГО
МАЛЮВАННЯ ТА ОПРАЦЮВАННЯ
ЗОБРАЖЕНЬ
1.
ß
к використовуються ліва та права кнопки миші під час малю
вання? 2.
ß
к
å
признач
å
ння додаткових пан
å
л
å
й?
3.
Опишіть послідовність дій при створ
å
нні відрізка
прямої лінії. ІНСТРУМЕНТИ ВІЛЬНОГО МАЛЮВАННЯ
Крім уж
å
розглянутих інструм
å
нтів, для створ
å
ння графічних зображ
å
нь використовують й інструм
å
нти для малювання «від руки»
– Олівець, Пензель, Розпилювач, Ластик. Їх називають ін-
струментами вільного малювання і застосовують для малювання фігур довільної форми (табл. 3.4).
105
ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР PAINT
Таблиця 3.4
Інструменти вільного малювання Інструмент
Зображен-
ня кнопки
Додаткова панель
Призначення інструмента
Олівець
Для малювання лінії тов-
щиною 1 пікс
å
ль
Пензель
Для малювання лінії, тов-
щина і форма якої вибира-
ється на додатковій пан
å
лі. Ò
овщина лінії мож
å
бути цілим числом від 1 до 8 пік
-
с
å
лів Розпилювач Для малювання з å
ф
å
ктом розпил
å
ння. Ð
озміри обла
-
сті розпил
å
ння вибирають
-
ся на додатковій пан
å
лі
Ластик Для стирання фрагм
å
нтів зображ
å
нь шляхом їх п
å
р
å-
фарбування кольором фону. Ð
озмір Ластика вибираєть-
ся на додатковій пан
å
лі. Ò
овщина мож
å
бути 4, 6, 8 або 10 пікс
å
лів Після вибору н
å
обхідного інструм
å
нта та кольору вказівник слід установити на аркуші в потрібн
å
місц
å
Робочого поля вікна, натиснути ліву або праву кнопку миші та
, н
å
відпускаючи її, ма
-
лювати потрібну фігуру. Щоб зав
å
ршити малювання, кнопку миші потрібно відпустити. Â
и вж
å
знаєт
å
, що ліва кнопка миші використовується для малювання основним кольором, а права кнопка
– для малювання кольором фону. Для інструм
å
нта Ластик
кнопки миші вико
ри
-
стовуються іншим чином: ліва кнопка використовує колір фону, а права кнопка
– для п
å
р
å
фарбування кольором фону тих фрагм
å
нтів зображ
å
ння
, колір яких збігається з основним кольором.
106
Роздiл 3
Для інструмента Пензель на додатковій панелі можна встановити товщину ліній від 1 до 8 пікселів. Для встановлення більших значень потрібно вибрати інструмент Пензель і натискати клавішу Ctrl разом з клавішею + («плюс» на додатковій клавіатурі) до потрібного збільшення розміру. Натискання Ctrl
разом з клавішею
– («мінус» на додатковій панелі) приводить до зменшення розміру Пензля.
ІНСТРУМЕНТИ ОПРАЦЮВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ
Інструмент Масштаб . При роботі з малюнком мож
å
виник
-
нути н
å
обхідність в опрацюванні
його дрібних д
å
тал
å
й. Для цього зручно змінити масштаб п
å
р
å
гляду зображ
å
ння, використовуючи інструм
å
нт Масштаб:
1.
Â
ибрати інструм
å
нт
Масштаб на Панелі ін
стру­
ментів.
2.
Â
ибрати
на додатковій пан
å
лі (рис. 3.1
3) множ-
ник для збіль
ш
å
ння зображ
å
ння (у 2, 6 чи 8 разів). 3.
Â
ибрати вказівником т
å
місц
å
малюнка, як
å
потрібно розди
витися д
å
тальніш
å
. Зв
å
рніть увагу, що в збільш
å
ному масштабі стає видно, що малюнок складається з в
å
ликої кількості пікс
å
лів
. Щоб пов
å
рнутися в звичайний р
å
жим п
å
р
å
гляду
, потрібно виб
рати інструм
å
нт Масштаб і на додатковій пан
å
лі – множник 1х.
Інструмент Заливка . Â
икористовується для зафарбування довільної замкн
å
ної області
. Після вибору інструм
å
нта слід вибра
-
ти на Палітрі кольорів потрібний колір, установити вказівник ус
å
р
å
дині замкн
å
ної області та
клацнути ліву або праву кнопку миші. Ë
іва кнопка використовується для зафарбування основним кольором, права кнопка
– кольором фону. Зв
å
рніть увагу, що, використовуючи інструм
å
нт Заливка, важ-
ливо ст
å
жити, щоб контур області, яка зафарбовується, був замкн
å
ним. Інакш
å
відбуд
å
ться зафарбування і за її м
å
жами, що призв
å
д
å
до спотвор
å
ння малюнка. Інструмент Вибір кольорів . Іноді для малювання
об’єкта потрібно використати один з тих
кольорів, які вж
å
є на малюнку, ал
å
ц
å
й колір відсутній на Палітрі кольорів або його важко визначити на око. У таких випадках потрібно скористатися ін-
струм
å
нтом Вибір кольорів. Обравши ц
å
й інструм
å
нт, н
å
обхідно Для тих, хто хоче знати більше
Рис. 3.13. Додаткова панель інстру
мента Масштаб
107
ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР PAINT
вибрати на малюнку пікс
å
ль з потрібним кольором лівою або правою кнопкою миші. Колір цього пікс
å
ля буд
å
встановл
å
но як основний, якщо використано ліву кнопку миші, та як фоновий, якщо використано праву кнопку.
РОЗРОБКА ПЛАНУ ПОБУДОВИ ЗОБРАЖЕННЯ
Етап 1. Аналіз композиції малюнка
1. Уважно роздивіться об’єкт чи малюнок, який потрібно ство-
рити. 2. Â
изначт
å
: а) З яких графічних об
’
єктів він складається? ß
кі осо
бли
вості малювання цих об’єктів?
б)
ß
кими інструм
å
нтами графічного р
å
дактора можна нама
-
лювати кожний з графічних об’
єктів і у який спосіб? ß
кий із цих способів, на вашу думку, більш доцільний?
в)
ß
ка композиція малюнка (тобто взаємн
å
розміщ
å
ння гра
-
фічних об’єктів)? У якій послідовності їх потрібно малювати в графічному р
å
дакторі? г)
ß
кі кольори використовуються на малюнку? ×
и достатньо кольорів основної палітри графічного р
å
дактора?
д)
À
ркуш яких розмірів у графічному р
å
дакторі вам знадо
-
биться?
Етап 2. Складання плану створення малюнка
(визнач
å
ння по
-
слідовності малювання графічних об’
єктів зображ
å
ння та способів використання потрібних інструм
å
нтів)
Під час створ
å
ння малюнка доцільно:
•
починати малювання з графічних об’єктів заднього плану;
•
складні об’єкти малювати частинами;
•
якщо малюєт
å
п
å
йзаж, то обов
’
язково використовуйт
å
лінію горизонту;
•
якщо малюєт
å
просторов
å
зображ
å
ння, то на малюнку повин
-
на відтворюватися п
å
рсп
å
ктива;
•
кольори потрібно добирати р
å
алістичні; •
зафарбовуючи об’єкти, потрібно враховувати зат
å
мн
å
ні та освітл
å
ні ділянки.
Етап 3. Побудова зображення в графічному редакторі
1.
Запустіть графічний р
å
дактор Paint.
2.
У
становіть розміри аркуша майбутнього малюнка.
Композиція (лат. com
po
sitio – скла-
дання, зв’я
зу
вання, з’єднання) – по
єд
нання д
å
яких å
л
å м
å
н
тів, які об’єднані загальним задумом і утворюють цілісн
å
зображ
å
ння.
108
Роздiл 3
3.
Зафарбуйт
å
фон, намалюйт
å
лінію горизонту (за потр
å
би).
4.
Намалюйт
å
окр
å
мі графічні об
’єкти або частини складного графічного об’єкта.
5.
Зітріть допоміжні об’єкти, якщо їх використовували. 6.
Зб
å
р
å
жіть створ
å
ний малюнок.
7.
Закрийт
å
програму.
Працюємо з комп’ютером
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.
1. Використання інструментів вільного малювання
1.
Запустіть графічний р
å
дактор Paint.
2.
Â
иб
å
ріть
інструм
å
нт
Олівець . Намалюйт
å
зображ
å
ння квітки (табл. 3.5, Â
права 3.3.1) з ліній різного кольору. Ко-
лір малювання вибирайт
å
на Палітрі кольорів лівою кнопкою миші. Нагадуємо, відмінити три останні оп
å
рації можна командою Правка ⇒
Скасувати. 3.
Â
иб
å
ріть
інструм
å
нт
Пензель . Намалюйт
å
поруч із поп
å
р
å
днім малюнком схожу квітку
(табл. 3.5, Â
права 3.3.2) з ліній різного кольору, товщини та форми п
å
нзля. Знач
å
н
-
ня властивост
å
й ліній вибирайт
å
на додатков
их пан
å
лях і Палітрі кольорів. 4.
Â
иб
å
ріть
інструм
å
нт
Розпилювач . Намалюйт
å
поруч із двома поп
å
р
å
дніми квітками тр
å
тю
(табл. 3.5, Â
права 3.3.3), використавши різні кольори та області розпил
å
ння. Знач
å
н
-
ня властивост
å
й вибирайт
å
на додатковій пан
å
лі та Палітрі кольорів.
Таблиця 3.5
Зразки зображень
Вправа 3.3.1 Вправа 3.3.2 Вправа 3.3.3
109
ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР PAINT
5. Â
иб
å
ріть інструм
å
нт
Ластик . На намальованих квітках зітріть д
å
які å
л
å
м
å
нти (
наприклад
, внутрішні п
å
люстки). Колір фону вибирайт
å
на Палітрі кольорів правою кнопкою миші. Â
икористайт
å
для стирання Ластик різного розміру, який вибирайт
å
на додатковій пан
å
лі.
6. Зб
å
р
å
жіть малюнок у вашій папці у файлі з ім
å
н
å
м
впра
­
ва 3.3.1.
2. Використання інструментів опрацювання зображень
1.
Â
ідкрийт
å
графічн
å
зображ
å
ння, зб
å
р
å
ж
å
н
å
у файлі
вправа 3.3.2.bmp, який знаходиться у папці Розділ 3\Пункт 3.3. 2. Â
иб
å
ріть інструм
å
нт Масштаб і множник збільш
å
ння 2х
або 6х. Уважно роздивіться
п
å
рш
å
зображ
å
ння у збіль
-
ш
å
ному масштабі та з’ясуйт
å
, чи всі лінії графічних об’єктів замк
н
å
ні. П
å
р
å
міщуйт
å
ся по малюнку з використанням сму
-
ги прокручування. 3.
Домалюйт
å
н
å
замкн
å
ні
лінії з використанням відповідних інструм
å
нтів потрібного кольору.
4.
Пов
å
рніться після п
å
р
å
гляду до звичайного масштабу, ви
-
бравши інструм
å
нт Масштаб і множник 1х. 5.
Â
иб
å
ріть
інструм
å
нт
Заливка . Зафарбуйт
å
п
å
рш
å
зобра
-
ж
å
ння, використовуючи кольори на власний розсуд. Колір заливки обирайт
å
на Палітрі кольорів. 6.
Â
иб
å
ріть
інструм
å
нт
Вибір кольорів . Ð
озфарбуйт
å
друг
å
зображ
å
ння кольорами, нав
å
д
å
ними під малюнком. Для цьо-
110
Роздiл 3
го виб
å
ріть інструм
å
нт Вибір кольорів, потрібний колір під малюнком, а потім – інструм
å
нт
Заливка і зафарбуйт
å
å
л
å
м
å
нт малюнка.
7.
Зб
å
р
å
жіть малюнок у вашій папці у файлі з ім
å
н
å
м
впра
­
ва 3.3.2. Найважливіше в цьому пункті Під час створ
å
ння графічних об’єктів можна використовувати інструм
å
нти Олівець, Пензель, Розпилювач, Ластик, які назива-
ють інструментами вільного малювання
. Крім цих інструм
å
нтів, також використовуються інструм
å
нти Заливка, Масштаб, Вибір кольорів. Створюючи малюнок в графічному р
å
дакторі, слід дотримува
-
тися такої послідовності дій: спочатку проаналізувати компози-
цію малюнка, потім спланувати послідовність побудови окр
å
мих об’єктів зображ
å
ння і намалювати зображ
å
ння в графічному р
å
-
дакторі. Дайте відповіді на запитання
1
.
ß
кі інструм
å
нти графічного р
å
дактора Paint зображ
å
но на рисунках?
а) б) в) г) д) е)
2
.
ß
к
å
признач
å
ння інструм
å
нтів Олівець, Пензель, Розпи­
лю
вач
?
3
.
ß
кої товщини можна намалювати лінії інструм
å
нтами Олівець і Пензель?
4
.
×
им відрізняється використання кольорів для Ластика від інших інструм
å
нтів малювання (
Пензля, Олівця)?
5
.
×
ому при заливці фігури інколи зафарбовуються й інші області? ß
к виправити цю ситуацію? 6
.
У яких випадках використовують інструм
å
нт Вибір кольо­
рів
? ß
к ним користуватися?
7
.
У скільки разів можна збільшити масштаб п
å
р
å
гляду ма
-
люнка в графічному р
å
дакторі Paint? Для чого ц
å
роблять?
8*.
ß
к, використавши інструм
å
нт Заливка, можна створити кольоровий фон малюнка?
111
ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР PAINT
Виконайте завдання
1
.
Створіть новий малюнок, написавши Олівцем
ім
å
на кількох своїх друзів (табл. 3.6, Завдання 3.3.1). Â
икорис
-
тайт
å
різні кольори. Зб
å
р
å
жіть малюнок у вашій папці у файлі з ім
å
н
å
м завдання 3.3.1.
2
.
Намалюйт
å
виш
å
ньки, використавши інструм
å
нт
Пензель (табл. 3.6, Завдання 3.3.2). Ð
озфарбуйт
å
зображ
å
ння
.
Зб
å-
р
å жіть малюнок у вашій папці у файлі з ім
å
н
å
м завдання 3.3.2
. Складіть у зошиті план побудови зображ
å
ння. 3
.
Створіть новий малюнок за зразком (табл. 3.6, Завдання 3.3.3), використавши інструм
å
нт Розпилювач
. Зб
å
р
å
жіть малюнок у вашій папці у файлі з ім
å
н
å
м завдання 3.3.3. Складіть у зошиті план побудови зображ
å
ння. 4
.
Â
ідкрийт
å
в програмі Paint зображ
å
ння з файлу завдання 3.3.4.bmp, який знаходиться в папці Розділ 3\Пункт 3.3. Знайдіть на малюнку всі трикутники та зафарбуйт
å
їх коричн
å
вим кольором.
Зб
å
р
å
жіть малюнок у вашій папці у файлі з тим самим ім
å
н
å
м. 5
.
Â
ідкрийт
å
в програмі Paint зображ
å
ння з файлу завдання 3.3.5.bmp, який знаходиться у папці Розділ 3\Пункт 3.3. Зафарбуйт
å
зображ
å
ння, використовуючи тільки кольори, нав
å
д
å
ні під малюнком. Зб
å
р
å
жіть малюнок у вашій папці у файлі з тим самим ім
å
н
å
м.
Таблиця 3.6
Зразки зображень Завдання 3.3.1
Завдання 3.3.2
Завдання 3.3.3
Завдання 3.3.4 Завдання 3.3.5
П
ÐÀ
К
Ò
И
×
Н
À
Ð
ОБО
ÒÀ
№ 3 «Створення графічного зображення за поданим планом»
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.
112
Роздiл 3
Завдання:
Намалюйт
å
графічн
å
зображ
å
ння згідно зі зразком (рис. 3.1
4) за наданим планом. Зб
å
р
å
жіть малюнок у вашій папці у файлі з ім
å
н
å
м практична 3.
Рис. 3.1
4. Орієнтовний зразок малюнка до практичної роботи № 3
План створення зображення:
1.
Ð
оздивіться нав
å
д
å
ний малюнок.
2.
Проаналізуйт
å
композицію малюнка
: які об’єкти присутні на малюнку? ß
кими інструм
å
нтами їх буд
å
т
å
малювати?
3.
Запустіть графічний р
å
дактор Paint.
4.
Установіть розмір аркуша 25 см на 15 см у вікні Атрибути.
5.
Намалюйт
å
лінію горизонту інструм
å
нтом Пензель.
6.
Зафарбуйт
å
нижню частину аркуша синім кольором, а в
å
рх
-
ню
– світло-блакитним, використавши інструм
å
нт Заливка.
7.
Намалюйт
å
коричн
å
вий кораб
å
ль з малиновими вітрилами
, використавши інструм
å
нти Багатокутник, Лінія та Заливка.
8.
Намалюйт
å
на н
å
бі жовт
å
сонц
å
з промінням, скориставшись інструм
å
нтами Еліпс і Пензель.
9.
Намалюйт
å
на морі білу піну від хвиль інструм
å
нтом Роз­
пилювач.
10.
Намалюйт
å
на н
å
бі білу чайку інструм
å
нтом Крива.
11.
Намалюйт
å
на н
å
бі синю хмаринку, скориставшись інстру
-
м
å
н
том Олівець і Заливка.
12.
Зб
å
р
å
жіть малюнок у вашій папці у файлі з ім
å
н
å
м практич
­
на 3.
113
ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР PAINT
3.4. РЕДАГУВАННЯ ГРАФIЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ
1.
ß
к виконується оп
å
рація п
å
р
å
міщ
å
ння вікна?
2.
ß
к виконується оп
å
рація змін
å
ння розмірів аркуша з викори
станням марк
å
рів
?
3.
ß
к ви вважаєт
å
, у чому полягають оп
å
рації копіювання об’
єк
та і п
å
р
å
міщ
å
ння об
’єкта? Створ
å
н
å
в Paint
графічн
å
зображ
å
ння можна змінювати
– ви
-
даляти, п
å
р
å
міщувати або копіювати об’єкти зображ
å
ння, додава
-
ти нові тощо. Ò
акі оп
å
рації є оп
å
раціями редагування. ВИДІЛЕННЯ ФРАГМЕНТА ГРАФІЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ Для виконання оп
å
рацій р
å
дагування потрібно п
å
рш за вс
å
виділити фрагмент
зображ
å
н
-
ня, з яким будуть проводитися оп
å
рації. Для цього в Paint іс-
нують такі інструм
å
нти (табл. 3.7): Таблиця 3.7
Інструменти виділення фрагмента графічного зображення
Інструмент
Зображення кнопки Призначення та спосіб використання
Виділення
прямокутної області
Для виділ
å
ння фрагм
å
нта зобра
-
ж
å
ння прямокутної форми. Â
иді
-
л
å
ння здійснюється аналогічно до малювання прямокутника Виділення довільної області
Для виділ
å
ння фрагм
å
нта зобра
-
ж
å
ння довільної форми. Для цьо
-
го слід обв
å
сти контур потрібного фрагм
å
нта, утримуючи натисну
-
тою ліву кнопку миші, аналогічно до малювання Олівцем. Після ви-
діл
å
ння контур фрагм
å
нта набуд
å
прямокутної форми, ал
å
всі оп
å
-
рації будуть проводитися лиш
å
з виділ
å
ною областю
Фрагмент (лат. fragmentum
– ула-
мок, шматок, осколок)
– будь-яка частина об’єкта.
114
Роздiл 3
Â
иділ
å
ну область буд
å
обв
å
д
å
но штриховою лінію. У її кутах і на сторонах розміщуються марк
å
ри змін
å
ння
розмірів виділ
å
ної області.
Після вибору н
å
обхідного інстру
м
å
нта виділ
å
ння потрібно на додатковій пан
å
лі вибрати р
å
жим виділ
å
ння
: прозорий фон (
з фрагм
å
нта вилучається колір фону) аб
о непрозорий фон (у фрагм
å
нті зб
å
рігається колір фону). Наприклад, на рисунку 3.15 пр
å
дставл
å
но п
å
р
å
міщ
å
ння виділ
å
ного фрагм
å
нта зображ
å
ння в р
å
жимі прозорого та н
å
прозорого фону при встановл
å
ному жовтому кольорі фону.
а
)
б
)
в)
Рис. 3.15. Переміщення фрагмента зображення (а) в режимі прозорого (б) та непрозорого (в) фону
ß
кщо потрібно виконувати оп
å
рації з усім малюнком, то для його виділ
å
ння слід виконати Правка ⇒
Виділити все. Â
ідмінити виділ
å
ння можна вибором точки поза м
å
жами ви
-
діл
å
ння або натисн
å
нням клавіші Esc.
РЕДАГУВАННЯ ГРАФІЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ
Пояснимо сутність оп
å
рацій р
å
дагування та порядку їх вико
-
нання.
Коли виконується оп
å
рація видалення
фрагм
å
нта зображ
å
ння, то він зафарбовується кольором фону, який на даний мом
å
нт вста
-
нов
л
å
но (ц
å
н
å
завжди білий колір). І як наслідок, фрагм
å
нт зни
-
кає з малюнка. Â
идал
å
ння виділ
å
ного фрагм
å
нта малюнка здійсню
-
ється натисн
å
нням на клавішу Delete або виконанням Правка ⇒
Очистити виділене. 115
ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР PAINT
При переміщенні
фрагм
å
нт малюнка розміщують на новому місці, на поп
å
р
å
дньому він видаляється (зафарбовується кольором фону). П
å
р
å
міщ
å
ння виділ
å
ного фрагм
å
нта малюнка виконується п
å
р
å
тягуванням його на нов
å
місц
å
. Для цього вказівник слід роз
-
містити вс
å
р
å
дині виділ
å
ної області (вигляд вказівника ), на-
тиснути ліву кнопку миші та, н
å
відпускаючи її, п
å
р
å
містити
вка-
зівник у потрібн
å
місц
å
, після чого відпустити кнопку миші. При копіюванні
фрагм
å
нта зображ
å
ння сам фрагм
å
нт залиша
-
ється на своєму місці, а його копію розміщують на новому місці малюнка. Копіювання виділ
å
ного фрагм
å
нта зображ
å
ння можна здійснити аналогічно до оп
å
рації п
å
р
å
міщ
å
ння, натиснувши кла
-
вішу Ctrl.
У разі перетягу
вання з натиснутою кла
вішею Shift фрагмент малюнка переміщуватиметься за вказівни-
ком, залишаючи за собою слід у вигляді копій цього фрагмента (рис. 3.16).
БУФЕР ОБМІНУ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ Копіюва
ння та п
å
р
å
міщ
å
ння виділ
å
ного
фрагм
å
нта зображ
å
ння можна виконати і з використанням Буфера обміну (рис. 3.17). Буфер обміну
– ц
å
частина пам’
яті комп’
ют
å
ра, признач
å
на для тимчасового зб
å
рігання даних.
Для переміщення
виділ
å
ного фрагм
å
нта з використанням Буфера обміну потрібно виконати такі дії: 1. Помістити виділ
å
ний фрагм
å
нт зображ
å
ння у Буфер обміну, виконавши Правка ⇒
Вирізати.
2. Â
ставити фрагм
å
нт, який знаходиться у Буфері обміну, у малюнок, виконавши Правка ⇒
Вставити
. (
Â
ставл
å
ний фраг
-
м
å
нт зображ
å
ння розташовується у в
å
рхньому лівому куті Робочо-
го поля вікна.)
3. П
å
р
å
містити вставл
å
ний фрагм
å
нт у потрібн
å
місц
å
малюнка. 4. Â
ідмінити виділ
å
ння фрагм
å
нта.
Для копіювання
фрагм
å
нта слід виконати аналогічні дії, тіль
-
ки замість команди Вирізати потрібно виконати команду Копію­
вати. Рис. 3.16. Копіювання, натиснувши клавішу Shift
Для тих, хто хоче знати більше
116
Роздiл 3
Переміщення
Копіювання Копіювання
Копіювання
Вирізати
Копіювати
Вставити
Вставити
Переміщення
Буфер обміну
Переміщення
Рис. 3.17. Виконання операцій переміщення та копіювання з використанням Буфера обміну
У Буфері обміну гр
афічного р
å
дактора Paint
одночасно мож
å
зб
å
рігатися тільки один об’єкт. Â
ін залишатим
å
ться там доти, доки в Буфер обміну
н
å
буд
å
поміщ
å
но інший об’єкт. Ò
ому встав
-
ляти об’єкти з Буфера обміну можна багато разів, що дає змогу швидко зробити кілька копій фрагм
å
нта.
ЗМІНЕННЯ РОЗМІРІВ, ОБЕРТАННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ З виділ
å
ним фрагм
å
нтом малюнка можна проводити й інші оп
å
рації: віддз
å
ркалювати, пов
å
ртати, змінювати розміри тощо. Для змінення розмірів фрагмента
зображ
å
ння потрібно (рис. 3.18):
Рис. 3.18
. Змінення розмірів фрагмента зображення
1. Â
иділити потрібний фрагм
å
нт зображ
å
ння.
2. Змінити розміри виділ
å
ної області п
å
р
å
тягуванням відповід
-
них марк
å
рів змін
å
ння розмірів у потрібному напрямі. При цьому 117
ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР PAINT
потрібно слідкувати, щоб змін
å
ння розмірів по ширині та висоті відбувалися пропорційно, і н
å
було спотвор
å
ння зображ
å
ння.
3. Зав
å
ршити оп
å
рацію вибором точки поза областю виділ
å
ння або натисканням на клавіатурі клавіші Esc.
Інші оп
å
рації р
å
дагування виконуються з використанням ко
-
манд м
å
ню Малюнок
. ß
кщо п
å
р
å
д виконанням оп
å
рацій н
å
виді
-
л
å
но жодного фрагм
å
нта зображ
å
ння, то р
å
зультат буд
å
застосова
-
но до всього малюнка.
Для того щоб віддз
å
ркалити зображ
å
ння, потрібно (рис. 3.19):
Рис. 3.1
9. Відображення зображення зверху вниз
1.
Â
иконати Малюнок ⇒
Відобразити/повернути.
2.
Установити в діалоговому вікні Відображення й поворот один з р
å
жимів
– Відобразити зліва направо чи Відобразити звер­
ху вниз
, вибравши потрібний п
å
р
å
микач.
3.
Â
ибрати кнопку ОК.
Для того щоб п
ов
å
рнути зображ
å
ння, потрібно (рис. 3.20):
Рис. 3.20. Поворот зображення на 270 градусів
1.
Â
иконати Малюнок ⇒
Відобразити/повернути.
2.
Установити в діалоговому вікні Відображення й поворот
р
å
-
жим Повернути на кут
, вибравши відповідний п
å
р
å
микач.
118
Роздiл 3
3.
Установити потрібний кут повороту (за годинниковою стріл
-
кою), вибравши відповідний п
å
р
å
микач
– 90, 180 чи 270 градусів. 4.
Â
ибрати кнопку ОК.
Працюємо з комп’ютером
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.
1.
Â
ідкрийт
å
зображ
å
ння з файлу вправа 3.4.1.bmp, який зна
-
ходиться в папці Розділ 3\Пункт 3.4
. Ð
озташуйт
å
фраг
м
å
нти малюнка згідно зі зразком. Для цього: 1.
Установіть білий колір фону, вибравши його на Палітрі кольорів правою кнопкою миші.
2.
Â
иб
å
ріть інструм
å
нт Виділення прямокутної області на Панелі інструментів.
3.
Â
иб
å
ріть р
å
жим прозорого фону на додатковій пан
å
лі
.
4.
Â
иділіть прямокутну область навколо з
å
л
å
ного об
’єкта.
5.
П
å
р
å
містіть виділ
å
ний фрагм
å
нт малюнка, розмістивши його над ч
å
рвоним об
’єктом.
6.
П
å
р
å
містить інші об
’єкти, повторюючи дії 4 та 5. 7.
Â
ідмініть виділ
å
ння, натиснувши клавішу Esc.
8.
Зб
å
р
å
жіть малюнок у вашій папці у файлі з тим
самим ім
å
н
å
м.
2.
Â
ідкрийт
å
зображ
å
ння з файлу вправа 3.4.2.bmp, який знаходиться в папці Розділ 3\Пункт 3.4. Â
идаліть з малюнка всі круги та овали. Для цього спочатку встановіть блакитний колір фону. Для виділ
å
ння фрагм
å
нтів скористайт
å
сь інструм
å
нтом Ви
ді­
лення довільної області , для видал
å
ння фрагм
å
нтів
– клавіш
å
ю Delete. Зб
å
р
å
жіть
малюнок у вашій папці у файлі з тим самим ім
å
н
å
м. 119
ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР PAINT
3.
Намалюйт
å
рисунок за наданим зразком. Для малювання трикутника скористайт
å
сь інструм
å
нтом Багатокутник, для його виділ
å
ння
– інструм
å
нтом
Виділення довільної області в р
å
жимі прозорого фону
(
колір фону
– білий
), для копіювання
– п
å
р
å
тягуванням при натиснутій клавіші Ctrl. Скопійовані трикутники зафарбуйт
å
потрібним кольором.
Зб
å
-
р
å
жіть малюнок у вашій папці у файлі з ім
å
н
å
м вправа 3.4.3. 4.
Â
ідкрийт
å
зображ
å
ння з файлу вправа 3.4.4.bmp, який зна-
ходиться у папці Розділ 3\Пункт 3.4
. Скопіюйт
å
зо
браж
å
ння 3 рази, використавши Буфер обміну
. Ð
озмістіть копії поруч, скориставшись п
å
р
å
тягуванням. Пов
å
рніть п
å
ршу копію на 90°
, другу
– на 180
°
, тр
å
тю
– на 270°. Для повороту копій скорис-
тайт
å
сь командою Відобразити/по-
вернути
м
å
ню Малюнок. Складіть з чотирьох копій орнам
å
нт за зраз
-
ком. Зб
å
р
å
жіть малюнок у вашій папці у файлі з тим самим ім
å
н
å
м.
5. Â
ідкрийт
å
зображ
å
ння з файлу вправа 3.4.5.bmp, який зна-
ходиться у папці Розділ 3\Пункт 3.4
. Скопіюйт
å
зображ
å
ння кілька разів і змініть розміри копій, збільшивши та зм
å
н
-
120
Роздiл 3
шивши їх висоту та ширину. Для цього використайт
å
оп
å
ра
-
ції виділ
å
ння та копіювання фрагм
å
нтів, а також п
å
р
å
тягу
-
вання марк
å
рів зміни розмірів виділ
å
ної області. Зб
å
р
å
жіть малюнок у вашій папці у файлі з тим самим ім
å
н
å
м.
Найважливіше в цьому пункті Створ
å
ні графічні
зображ
å
ння можна редагувати
– копіювати, п
å
р
å
міщувати, видаляти фрагм
å
нти, домальовувати нові об
’єкти, а також змінювати розміри фрагм
å
нтів зображ
å
ння, пов
å
ртати та відображати їх. Фрагм
å
нт малюнка п
å
р
å
д виконанням над ним цих оп
å
рацій потрібно виділити, скориставшись інструм
å
нтами виділ
å
ння для прямокутної області чи для довільної області , які зна-
ходяться на Панелі інструментів.
Команди для р
å
дагування зображ
å
нь або їх фрагм
å
нтів зна
хо
-
дяться в м
å
ню Правка та м
å
ню Малюнок. Дайте відповіді на запитання 1
.
ß
кі оп
å
рації можна виконувати над фрагм
å
нтами зобра
-
ж
å
ння?
2
.
ß
к називаються нав
å
д
å
ні нижч
å
кнопки графічного р
å дак
-
тора Paint? а)
б) в) г)
3
.
ß
кі існують інструм
å
нти для виділ
å
ння фрагм
å
нта зобра
-
ж
å
ння? ß
к ними користуватися?
121
ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР PAINT
4
.
×
им відрізняються р
å
жими виділ
å
ння фрагм
å
нтів прозорий фон і непрозорий фон
? У яких випадках кращ
å
використо
-
вувати той чи інший р
å
жим? 5
.
Для чого використовується клавіша Ctrl
під час р
å
дагування зображ
å
нь? 6
.
Що так
å
Буфер обміну? Для чого він використовується? 7
.
ß
к пов
å
рнути фрагм
å
нт зображ
å
ння на 90
°, відобразити фрагм
å
нт зв
å
рху вниз?
8
.
ß
к змінити розміри фрагм
å
нта зображ
å
ння з використан
-
ням марк
å
рів змін
å
ння розмірів виділ
å
ної області? 9
.
ß
кий р
å
зультат буд
å
отримано при виконанні таких дій над виділ
å
ним фрагм
å
нтом зображ
å
ння
:
а)
натиснули клавішу Delete;
б)
тримали натиснутою клавішу Ctrl
і п
å
р
å
тягнули фрагм
å
нт;
в)
тримали натиснутою клавішу Shift
і п
å
р
å
тягнули фраг
-
м
å
нт;
г)
виконали Правка ⇒
Очистити виділене?
Виконайте завдання
1
.
Â
ідкрийт
å
зображ
å
ння з файлу завдання 3.4.1.bmp, який знаходиться в папці Розділ 3\Пункт 3.4. Із запропонова-
них фрагм
å
нтів складіть малюнок за зразком, використо
-
вуючи п
å
р
å
міщ
å
ння фрагм
å
нтів зображ
å
ння та їх поворо
-
ти. Зб
å
р
å
жіть малюнок у вашій папці у файлі з тим самим ім
å
н
å
м. 2
.
Â
ідкрийт
å
зображ
å
ння з файлу завдання 3.4.2.bmp, який знаходиться у папці Розділ 3\Пункт 3.4. З наявних фраг-
м
å
нтів складіть малюнок за зразком, використовуючи оп
å
-
рації копіювання, п
å
р
å
міщ
å
ння, змін
å
ння розмірів. Зб
å
р
å
-
жіть малюнок у вашій папці у файлі з тим самим ім
å
н
å
м.
122
Роздiл 3
3
.
Â
ідкрийт
å
зображ
å
ння з файлу завдання 3.4.3.bmp, який знаходиться у папці Розділ 3\Пункт 3.4. Створіть малюнок, на якому зобразіть орнам
å
нт за зразком, використовуючи оп
å
рації копіювання, змін
å
ння розмірів, відображ
å
ння. Зб
å-
р
å
жіть малюнок у вашій папці у файлі з тим самим ім
å
н
å
м.
4*.
Â
ідкрийт
å
файл завдання 3.4.4.bmp з папки Розділ 3\Пункт 3.4
. Складіть з початкових зображ
å
нь різні малюнки для писанки та розфарбуйт
å
їх. Зб
å
р
å
жіть малюнки у вашій папці у файлах з ім
å
нами писанка
­
1
, писанка
­
2
тощо.
5*.
Складіть і запишіть у зошит плани побудови зображ
å
нь для завдань 1–3.
123
ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР PAINT
3.
5. ДОДАВАННЯ ТЕКСТОВИХ НАПИСIВ ДО ГРАФIЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ
1.
ß
к вв
å
сти з клавіатури знак оклику? Слово з в
å
ликої лі
-
т
å
ри? Пропуск між словами? ß
к видалити н
å
правильно вв
å
д
å
ний символ?
2.
ß
к використовуються марк
å
ри змін
å
ння розмірів об
’єктів? 3.
ß
кі об
’
єкти діалогових вікон ви знаєт
å
? ß
к їх вико
ри
-
стовувати?
ТЕКСТОВІ НАПИСИ ТА ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ СИМВОЛІВ До створ
å
них графічних зображ
å
нь у Paint можна додавати т
å
кстові написи. Наприклад, на рисунку 3.21 розміщ
å
но два т
å
к
-
стових написи
– «
Âå
с
å
лої мандрівки!» та «Хортиця». Напис
– ц
å
фрагм
å
нт графічного зображ
å
ння, що містить т
å
кст.
Рис. 3.21. Приклад графічного зображення з текстовими написами
Символи т
å
кстового напису в графічному р
å
дакторі Paint ма-
ють такі властивості: шрифт, розмір, колір, накреслення.
Шрифт (нім. schrift
– письмо) визначає графічну форму симво
-
лів, як поч
å
рк у люд
å
й. Сьогодні створ
å
но і використовують кіль
-
124
Роздiл 3
ка тисяч різноманітних комп’ют
å
рних шрифтів. Кож
å
н з них має свою назву, наприклад Algeri
A
n
, Script, Impact, Times New Roman, Kristen тощо. Розмір символів
– ц
å
їх висота, ви
мірюється в сп
å
ціальних одиницях
– пунктах. Колір
символів мож
å
набувати різних знач
å
нь
– жовтий, си­
ній, зелений тощо. Накреслення визначає до-
даткові особливості символів і мож
å
мати такі знач
å
ння: зви
-
чайний, жирний, курсив, під-
кр
å
сл
å
ний
або їх поєднання.
Сукупність знач
å
нь властивост
å
й символа називається його форматом
, а дії зі встановл
å
ння формату
– форматуванням. При-
клади т
å
кстів з різними форматами символів нав
å
д
å
но в таб
ли
-
ці
3.8.
Таблиця 3.8
Приклади текстів з різними форматами символів
Приклад текстів Шрифт Розмір Колір
Накреслення
Вітаємо зі святом!
Arial 23 Пурпуровий Жирний
З Днем народження!
Georgia 15
З
å
л
å
ний
Жирний, курсив
Увага!
Небезпека!
Comic
Sans MS
20 ×å
рвоний
Звичайний
Не всі шрифти призначені для введення літер. Наприклад, використовуючи шрифти MS Outlook, Webdings, Wingdings, можна ввести такі графічні символи: та інші. Курсив (лат. cursiva lit
tera – «швидкий поч
å
рк») – похилий дру-
карський шрифт.
Для тих, хто хоче знати більше
125
ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР PAINT
СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВИХ НАПИСІВ, ЇХ РЕДАГУВАННЯ ТА ФОРМАТУВАННЯ
Створ
å
ння т
å
кстових написів у графічному р
å
дакторі Paint здійснюється з використанням інструм
å
нта
Текст . Після вибору інструм
å
нта Текст
на додатковій пан
å
лі потрібно вибрати р
å
жим прозорості фону:
– прозорий фон
, тобто фон напису буд
å
збігатися з кольо
-
ром на малюнку в даній області (рис 3.22, а);
– непрозорий фон
, тобто колір фону напису буд
å
збіга
-
тися з кольором фону, який встановл
å
но на індикаторі (рис. 3.22, б). а)
б)
Рис. 3.22. Приклади текстового напису з прозорим (а) і непрозорим (б) фоном
Потім слід виділити на малюнку прямокутну область, ус
å
р
å
ди
-
ні якої буд
å
вводитися т
å
кст напису. Під час створ
å
ння напису ця
область матим
å
штриховий контур. За потр
å
би її розміри можна змінювати п
å
р
å
тягуванням марк
å
рів змін
å
ння розмірів, а полож
å
н
ня
– п
å
р
å
тягуванням області за нав
å
д
å
ння вказівника на контур. Òå
кст напису під час його створ
å
ння можна редагувати
– ви
-
даляти зайві чи н
å
правильні символи, вставляти інші. Щоб вида
-
лити символ, потрібно:
1.
П
å
р
å
містити т
å
кстовий курсор ус
å
р
å
дині рамки на місц
å
р
å
да
-
гування, використовуючи клавіші к
å
рування курсором ↓ ↑ ← → або вибравши потрібн
å
місц
å
т
å
ксту з використанням миші. 2.
Натиснути клавішу Backspace для видал
å
ння символа зліва від курсора або клавішу Delete
для видал
å
ння символа справа від курсора (рис. 3.23). 126
Роздiл 3
Рис. 3.23. Схема видалення символа
У такий спосіб можна видалити кілька символів, ціл
å
слово або ув
å
сь т
å
кст напису.
Щоб вв
å
сти нові символи, курсор потрібно розмістити у потріб
-
н
å
місц
å
т
å
ксту і почати вводити символи. Â
ж
å
існуючий т
å
кст буд
å
зміщуватися вправо від позиції вв
å
д
å
ння, а нові символи бу
-
дуть вставлятися в т
å
кст. Òå
кст напису можна відформатувати
, тобто змінити знач
å
ння властивост
å
й символів. Ці змін
å
ння будуть застосовуватися до всього напису одночасно. Колір символів т
å
кстового напису вибирається на Палітрі ко-
льорів
лівою кнопкою миші, а колір фону напису
– правою кноп
-
кою миші. Інші знач
å
ння властивост
å
й встановлюються на Панелі 2
3
4
5
6
7
8
1
1.
Текстовий курсор
6.
Кнопка встановлення жирного
2.
Рамка текстового напису
накреслення символів
з маркерами змінення розмірів
7.
Кнопка встановлення курсив
­
3.
Поле зі списком для вибору шрифту
ного накреслення символів
4.
Кнопка відкриття списку
8.
Кнопка встановлення підкрес
­
5.
Поле з відкритим списком для
леного накреслення символів
вибору розміру символів
Рис. 3.24. Текстовий напис і Панель атрибутів тексту
127
ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР PAINT
атрибутів
тексту
(рис. 3.24). ß
кщо ця пан
å
ль н
å
відкрилась авто
-
матично при створ
å
нні напису, то потрібно виконати Вигляд ⇒
Панель атрибутів тексту
. За потр
å
би її можна п
å
р
å
тягнути в інш
å
місц
å
.
Далі на Панелі атрибутів тексту вибором відповідних кнопок і знач
å
нь зі списків можна встановити шрифт, розмір, накр
å
сл
å
ння для символів т
å
ксту напису. Списки
– ц
å
щ
å
один з об’єктів у діалогових вікнах (ви вж
å
знайомі з кнопками, полями, п
å
р
å
микачами). Для встановл
å
ння зна
ч
å
ння зі списку слід відкрити ц
å
й список вибором кнопки і вибрати потрібн
å
. Після цього список автоматично закривається
. À
вибран
å
знач
å
ння відобразиться у відповідному полі.
Зав
å
рш
å
ння створ
å
ння напису здійснюється вибором будь-
якого місця за м
å
жами рамки. Слід пам’ятати, що після цього т
å
кст стає частиною графічного зображ
å
ння і вносити зміни в його вміст чи оформл
å
ння, використовуючи інструм
å
нт Текст
, стає н
å
-
можливим. Послідовність дій щодо створ
å
ння т
å
кстового напису така:
1. Â
ибрати інструм
å
нт Текст
і один з р
å
жимів прозорості фону. 2. Â
иділити прямокутну область. 3. Â
в
å
сти потрібний т
å
кст.
4. Â
ідформатувати т
å
кст (установити колір, шрифт, розмір, на
-
кр
å
сл
å
ння).
5. Â
ибрати місц
å
поза м
å
жами рамки.
Працюємо з комп’ютером
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.
1.
Â
ідкрийт
å
зображ
å
ння з файлу вправа 3.5.1.bmp, який зна-
ходиться у папці Розділ 3\Пункт 3.5
. Створіть у в
å
рхній частині малюнка на прозорому фоні напис «Зі святом!», установивши такі знач
å
ння властивост
å
й символів: колір символів
– червоний
, розмір
– 22
, накр
å
сл
å
ння – жирний, курсив
, шрифт
– Corbel
. Зб
å
р
å
жіть створ
å
н
å
зображ
å
ння у вашій папці у файлі з тим самим ім
å
н
å
м. Для створ
å
ння напису виб
å
ріть інструм
å
нт Текст, устано-
віть прозорий фон, виділіть область для т
å
кстового напису, вв
å
діть потрібний т
å
кст, установіть на Панелі атрибутів тек-
сту потріб
ні знач
å
ння властивост
å
й символів. 128
Роздiл 3
2.
Â
ідкрийт
å
зображ
å
ння з файлу вправа 3.5.2.bmp, який зна-
ходиться в папці Розділ 3\Пункт 3.5. Зробіть на кожній кульці т
å
кстовий напис, щоб отримати нав
å
д
å
н
å
на рисунку зображ
å
ння. Зб
å
р
å
жіть зображ
å
ння у вашій папці у файлі з тим самим ім
å
н
å
м. Вправа 3.5.1
Вправа 3.5.2
Найважливіше в цьому пункті У графічн
å
зображ
å
ння можна додавати т
å
кстові написи, ви
-
ко
ристовуючи інструм
å
нт Текст . Символи т
å
ксту в Paint ма-
ють такі властивості: шрифт, розмір, накреслення, колір
. Знач
å
н
-
ня властивост
å
й символів установлюються на Панелі атрибутів тексту і Палітрі кольорів. Òå
кст напису можна р
å
дагувати та форматувати тільки під час його створ
å
ння. Редагування
т
å
ксту
– ц
å
видал
å
ння зайвих чи н
å
правильних символів, вставл
å
ння інших. Сукупність знач
å
нь властивост
å
й символа називається його форматом, а дії зі вста-
новл
å
ння формату
– форматуванням. Дайте відповіді на запитання
1
.
ß
кі властивості мають символи в т
å
кстових написах? ß
ких знач
å
нь вони можуть набувати?
2
.
Що так
å
формат? ß
кі оп
å
рації нал
å
жать до форматування? 3
.
ß
кий інструм
å
нт використовується для створ
å
ння т
å
ксто
-
вого напису?
129
ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР PAINT
4
.
Для чого признач
å
но Панель атрибутів тексту? 5
.
ß
к користуватися списком?
6
.
ß
к вибрати колір символів т
å
кстового напису?
7
.
Для чого потрібно обирати р
å
жими прозорості фону напи
-
су? ×
им ці р
å
жими відрізняються один від одного?
8
.
ß
кі оп
å
рації р
å
дагування можна виконувати з т
å
кстом на
-
пису під час його створ
å
ння?
9
.
ß
к вставити символ у т
å
кст напису? 10
.
Для чого признач
å
но клавіші Backspace і Delete
? ×
им від
-
різняється їх використання?
Виконайте завдання
1
.
Намалюйт
å
зображ
å
ння за зразком (табл. 3.9, Завдання 3.5.1). Підпишіть назви кольорів. Зб
å
р
å
жіть малюнок у файлі з ім
å н
å
м завдання 3.5.1.bmp у вашій папці. 2
.
Намалюйт
å
зображ
å
ння за зразком (табл. 3.9, Завдання 3.5.2). Зб
å
р
å
жіть малюнок у файлі з ім
å
н
å
м завдання 3.5.2.bmp у вашій папці.
3
.
Намалюйт
å
зображ
å
ння за зразком (табл. 3.9, Завдання 3.5.3). Зб
å
р
å
жіть малюнок у файлі з ім
å
н
å
м завдання 3.5.3.bmp у вашій папці.
4*.
Намалюйт
å
зображ
å
ння за зразком (табл. 3.9, Завдання 3.5.4). Зб
å
р
å
жіть малюнок у файлі з ім
å
н
å
м завдання 3.5.4.bmp у вашій папці.
5*.
Складіть і запишіть у зошит плани побудови зображ
å
нь для завдань 1 і 2.
6*.
Складіть і запишіть у зошит плани побудови зображ
å
нь для завдань 3 і 4.
Таблиця 3.9
Зразки зображень
Завдання 3.5.1
Завдання 3.5.2
Завдання 3.5.3
Завдання 3.5.4
130
Роздiл 3
П
ÐÀ
К
Ò
И
×
Н
À
Ð
ОБО
ÒÀ
№ 4 «Опрацювання зображень, створених раніше»
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.
Створіть у графічному р
å
дакторі малюнок за зразком (рис. 3.25), використавши графічн
å
зображ
å
ння з файлу практична 4.bmp з папки Розділ 3\Пункт 3.5. Завдання:
1.
Складіть і запишіть у зошит план побудови графічного зо-
браж
å
ння, нав
å
д
å
ного на рисунку 3.25. 2.
Побудуйт
å
графічн
å
зображ
å
ння за склад
å
ним планом у гра
-
фічному р
å
дакторі Paint.
3.
Зб
å
р
å
жіть малюнок у файлі з ім
å
н
å
м практична 4 у вашій папці.
Рис. 3.25
. Орієнтовний зразок малюнка до практичної роботи № 4
132
Роздiл 4
4.1. КОМП
’
ЮТЕРНА ПРЕЗЕНТАЦIЯ ТА ¯¯
ОБ
’
ª
КТИ
1.
×
им на різних уроках учит
å
лі доповнюють усн
å
поясн
å
н
-
ня нового навчального мат
å
ріалу?
2.
ß
к мож
å
одночасно п
å
р
å
глядати фотографії група друзів? 3.
У якому вигляді повідомл
å
ння розміщуються на ст
å
ндах у шкільних кабін
å
тах?
ПОНЯТТЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ. КОМП’ЮТЕРНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ
Доволі часто виникає потр
å
ба п
å
р
å
дати одн
å
й т
å
сам
å
повідом
-
л
å
ння групі люд
å
й. Пов
å
рнувшись після канікул, ви розповідаєт
å
шкільним друзям про місця, які відвідали. Письм
å
нник після виходу нової книжки розповідає майбутнім читачам про сюж
å
т книжки, її головних г
å
роїв. Мод
å
льєри кожного с
å
зону пр
å
дстав
-
ляють нову кол
å
кцію одягу. Ð
озробники нової комп’ют
å
рної про
-
грами знайомлять майбутніх користувачів з її особливостями, від-
мінностями від інших програм (рис. 4.1).
У кожному із цих випадків запрошують зацікавл
å
них осіб, щоб пр
å
дставити щось нов
å
, важлив
å
. Ò
акий захід називають презен-
тацією (англ. presentation
– пр
å
дставл
å
ння).
Â
аша відповідь на уроці також є пр
å
з
å
нтацією ваших знань. Під час відповіді вам доводиться описувати об’єкти живої та н
å
-
живої природи, говорити про історичних осіб і події. Â
и, нап
å
вн
å
, знаєт
å
вислів «Кращ
å
один раз побачити, ніж д
å
сять разів почу
-
ти». Ò
ому й вам доцільно показати своїм слухачам зображ
å
ння цих об’єктів, портр
å
ти осіб або карти місць, д
å
відбувалися події тощо. Крім того, бажано доповни-
ти
розповідь музичними або від
å
о
-
фраг
м
å
нтами. Ус
å
ц
å
мож
å
бути пр
å
дставл
å
но плакатами, букл
å
та
-
ми, картами, фотографіями тощо. À
л
å
найсучаснішим способом є пр
å
д
-
ставл
å
ння у вигляді ком
п’ю
тер
ної презентації
. Мат
å
ріали в ком
п’ю
-
т
å
р
ній пр
å
з
å
нтації можуть розміщу
-
ватись і подаватися в тому порядку, у якому побудовано ваш виступ. Рис. 4.1. Презентація програм для створення об’ємних зображень фірми Autodesk
133
РЕДАКТОР ПРЕЗЕНТАЦІЙ
Під час свого виступу ви змож
å
т
å
д
å
монструвати (лат. demonstro
– показую, пояснюю) комп’ют
å
рну пр
å
з
å
нтацію. Ц
å
зробить вашу
відповідь яскравішою, наочнішою, цікавішою і зрозумілі
-
шою.
Д
å
монструвати комп’ют
å
рну пр
å
з
å
нтацію можна на å
крані комп’ют
å
ра чи т
å
л
å
візора, або, використовуючи мультим
å
дійний про
å
ктор, на в
å
ликому å
крані.
ОБ’ЄКТИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ Основними об’єктами ком
-
п’ю
т
å
рних пр
å
з
å
нтацій є слайди. На слайдах можуть розміщува-
тися т
å
кстові, графічні, звуко
-
ві та ві
д
å
ооб’єкти (рис. 4.2). Рис. 4.2. Слайди комп’ютерної презентації Пішохідні переходи
Слайди мають такі властивості: порядковий номер
у ком
п’ю
-
т
å
рній пр
å
з
å
нтації, колір тла (фону), макет
– сх
å
ма розміщ
å
ння об’єктів на слайді тощо (рис. 4.3). Слайд (англ. slide – ковзати) – зо-
браж
å
ння, признач
å
н
å
для розгля-
дання на å
крані.
134
Роздiл 4
1.
Графічні об’єкти
3.
Текстові об’єкти
2.
Заго
ловок слайда
2
1
3
1
Рис. 4.3. Слайд і його об’єкти
Кожний слайд, як правило, має заголовок.
П
å
рший слайд комп’ют
å
рної пр
å
з
å
нтації називають титуль-
ним
, найчастіш
å
сам
å
з нього починається її п
å
р
å
гляд. Ма
-
к
å
т титульного слайда вклю
-
чає заголовок і підзаголовок. У заголовку розміщують назву комп’ют
å
рної пр
å
з
å
нтації, а у підзаголовку
– дані про її розробника або признач
å
ння, дату ви
-
ступу з пр
å
з
å
нтацією тощо.
ДЕМОНСТРАЦІЯ Комп’ют
å
рні пр
å
з
å
нтації, остаточно підготовл
å
ні для показу, часто зб
å
рігаються у файлах з розшир
å
нням ім
å
ні ppsx
. Â
ідповід
-
ний значок файлу має вигляд . Ò
акі файли мають тип демон-
страція PowerPoint. Демонстрацією також називають проц
å
с по
-
казу комп’ют
å
рної пр
å
з
å
нтації. Щоб запустити демонстрацію PowerPoint
для п
å
р
å
гляду, по
-
трібно нав
å
сти вказівник на значок відповідного файлу та двічі клацнути ліву кнопку миші. Після цього відкриється титульний слайд у повно
å
кранному р
å
жимі (рис. 4.4). Макет (франц. maquette – нач
å
рк, мод
å
ль) – зразок чого-н
å
будь, від-
твор
å
ний зазвичай у зм
å
нш
å
ному розмірі.
135
РЕДАКТОР ПРЕЗЕНТАЦІЙ
Рис. 4.4. Демонстрація комп’ютерної презентації на великому екрані та на ноутбуці
Для п
å
р
å
ходу до п
å
р
å
гляду наступного слайда потрібно клацну
-
ти ліву кнопку миші або натиснути клавішу Пропуск. Іноді зміна слайдів відбувається автоматично ч
å
р
å
з п
å
вний інт
å
рвал часу.
Порядком показу слайдів можна к
å
рувати. У нижньому лівому куті слайда під час показу з’являються напівпрозорі кнопки для управління д
å
монстрацією (рис. 4.5). Рис. 4.5. Слайд з відкритим меню для керування переглядом 136
Роздiл 4
Â
ибираючи кнопки
Назад і Далі , можна п
å
р
å
йти до п
å
р
å
гляду поп
å
р
å
днього або наступного
слайда. ß
кщо вибрати кнопку Меню , то відкриється м
å
ню, у якому можна вибрати, який слайд п
å
р
å
глядати наступним (команда Перейти до слайда), або зав
å
ршити показ слайдів (команда Завершити показ). Після показу останнього слайда на чорному å
крані виводиться напис Кінець показу слайдів. Клацніть, щоб вийти
. Після клацан
-
ня лівої кнопки миші або натисн
å
ння клавіші Пропуск
д
å
монстрація зав
å
ршується. Для зав
å
рш
å
ння показу можна також натиснути клавішу Esc. Далі комп’ют
å
рні п
р
å
з
å
нтації буд
å
мо називати пр
å
з
å
нтаціями.
Працюємо з комп’ютером
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.
1.
Запустіть для п
å
р
å
гляду файл вправа 4.1.1.ppsx з папки Роз-
діл 4\Пункт 4.1
. Для цього відкрийт
å
папку з файлом, нав
å
-
діть вказівник на значок файлу, двічі клацніть ліву кнопку миші. Â
изначт
å
назву пр
å
з
å
нтації за заголовком на титульно
-
му слайді. 2.
Для п
å
р
å
ходу до п
å
р
å
гляду другого слайда натисніть клаві
-
шу Пропуск. 3.
Пов
å
рніться до п
å
р
å
гляду поп
å
р
å
днього слайда, вибравши кнопку Назад .
4.
П
å
р
å
йдіть до п
å
р
å
гляду тр
å
тього слайда, виконавши Меню ⇒ Перейти до слайда
та вибравши заголовок тр
å
тього слайда.
5.
П
å
р
å
гляньт
å
наступні слайди пр
å
з
å
нтації, для п
å
р
å
ходу кла
-
цайт
å
ліву кнопку миші або вибирайт
å
кнопку Далі . Ознайомт
å
ся із заголовками та вмістом слайдів. 6.
Поміркуйт
å
, з якою м
å
тою створ
å
на пр
å
з
å
нтація, для чого її можна використати. Дайт
å
відповіді на запитання:
а)
ß
ка назва пр
å
з
å
нтації? б)
Скільки слайдів у пр
å
з
å
нтації?
в)
ß
кі заголовки мают
ь слайди пр
å
з
å
нтації? 137
РЕДАКТОР ПРЕЗЕНТАЦІЙ
г)
ß
кі т
å
кстові та графічні об’єкти містяться на слайдах пр
å
-
з
å
нтації?
7.
Натисніть клавішу Пропуск після появи напису Кінець по­
казу слайдів. Клацніть, щоб вийти.
Найважливіше в цьому пункті
Презентація
– ц
å
пр
å
дставл
å
ння чогось нового, важливого.
У комп’ютерній презентації розміщуються дані різних типів (т
å
кстові, графічні тощо), які можуть бути показані для доповн
å
н
-
ня усного виступу людини або з іншою м
å
тою. Основними об’єктами комп’ют
å
рних пр
å
з
å
нтацій є слайди
. Â
ла
-
стивості слайдів: порядковий номер, колір тла (фону), макет тощо. Макет
слайда
– ц
å
сх
å
ма розміщ
å
ння об’єктів на слайді. Демонстрація PowerPoint
– тип файлу, у якому мож
å
зб
å
рігати
-
ся пр
å
з
å
нтація, остаточно підготовл
å
на для показу. Д
å
монстрацією також називають проц
å
с показу комп’ют
å
рної пр
å
з
å
нтації.
П
å
р
å
глядаючи комп’ют
å
рну пр
å
з
å
нтацію, для п
å
р
å
ходу до на
-
ступ
ного слайда потрібно клацнути ліву кнопку миші або на
-
тиснути клавішу Пропуск.
Дайте відповіді на запитання 1
.
Для чого створюється комп’ют
å
рна пр
å
з
å
нтація?
2
.
Що є основними об’єктами комп’ют
å
рної пр
å
з
å
нтації? 3
.
ß
кі об’єкти можуть міститися на слайдах пр
å
з
å
нтації?
4
.
ß
кі властивості мають слайди?
5
.
Що так
å
мак
å
т слайда?
6
.
Що так
å
д
å
монстрація PowerPoint
? ß
к запустити її для п
å
р
å
гляду? 7
.
Що потрібно робити для п
å
р
å
ходу до п
å
р
å
гляду наступного слайда під час д
å
монстрації? 8*.
З якою м
å
тою можна використати комп’ют
å
рну пр
å
з
å
нта
-
цію вдома? На уроці?
Виконайте завдання
1
.
П
å
р
å
гляньт
å
д
å
монстрацію, що зб
å
рігається у файлі за-
вдання 4.1.1.ppsx в папці Розділ 4\Пункт 4.1
. Â
изначт
å
назву пр
å
з
å
нтації. Скільки слайдів у пр
å
з
å
нтації? Назвіть т
å
кстові та графічні об’єкти кожного слайда.
138
Роздiл 4
2
.
Ознайомт
å
ся з пр
å
з
å
нтацією, що зб
å
рігається у файлі за-
вдання 4.1.2.ppsx у папці Розділ 4\Пункт 4.1
. Підготуйт
å
виступ п
å
р
å
д учнями вашого класу з розповіддю на т
å
му пр
å
з
å
нтації. Продумайт
å
, як розповісти про зміни, що від
-
буваються у природі при зміні пір року, використовуючи зображ
å
ння, нав
å
д
å
ні на слайдах. 3
.
Познайомт
å
ся зі змістом пр
å
з
å
нтації, що зб
å
рігається у файлі завдання 4.1.3.ppsx у папці Розділ 4\Пункт 4.1. Під-
готуйт
å
виступ п
å
р
å
д класом з розповіддю на т
å
му пр
å
з
å
н
-
тації.
4*.
З’ясуйт
å
, хто з ваших батьків або знайомих використовує комп’ют
å
рні пр
å
з
å
нтації. З якою м
å
тою вони їх використо
-
ву
ють? Підготуйт
å
повідомл
å
ння про використання ком
-
п’ю
т
å
р
них пр
å
з
å
нтац
ій.
4.2. РЕДАКТОР ПРЕЗЕНТАЦIЙ MICROSOFT OFFICE POWERPOINT 2007
1.
Опишіть загальний вигляд вікна графічного р
å
дактора. 2.
Що так
å
Буфер обміну
? ß
кі дії можна виконувати з його використанням?
3.
Що так
å
д
å
монстрація? ß
к п
å
р
å
йти на наступний слайд під час д
å
монстрації? РЕДАКТОРИ ПРЕЗЕНТАЦІЙ
Â
и вж
å
вмієт
å
працювати з програмою, що признач
å
на для ство
-
р
å
ння та опрацювання графічних зображ
å
нь,
– графічним р
å
дакто
-
ром. Òå
п
å
р ознайомимося щ
å
з одним видом програм-р
å
дакторів
– редакторами презентацій. Ðå
дактори пр
å
з
å
нтацій признач
å
но для створ
å
ння комп’ют
å
р
-
них пр
å
з
å
нтацій, їх р
å
дагування та форматування, зб
å
р
å
ж
å
ння пр
å
з
å
нтацій, їх п
å
р
å
гляду тощо. Ò
аких програм є багато. Одним з р
å
дакторів пр
å
з
å
нтацій є про
-
грама Microsoft Office PowerPoint 2007 (англ. point
– крапка, м
å
та). Далі буд
å
мо називати цю програму PowerPoint
. Пр
å
з
å
нтації, які ви п
å
р
å
глядали на поп
å
р
å
дньому уроці, були підготовл
å
ні за
-
собами сам
å
цієї програ
ми.
139
РЕДАКТОР ПРЕЗЕНТАЦІЙ
Microsoft Office – це набір (пакет) комп’ютерних програм, створених корпо-
рацією Microsoft. До складу цього пакета входять програми для роботи з тек-
стовими, графічними та числовими даними, презентаціями тощо.
Уперше пакет програм Microsoft Office був випущений у 1988 році, після чого постійно оновлюється, набуває нових можливостей. У 2011 році з’яви
лася перша Інтерне
т
­
в
ерсія Microsoft Office 365. Ідея створення першого редактора презентацій з’явилася у студента уні-
верситету Берклі (США) Боба Гаскінса. У 1984 році під його керівництвом було створено програму Presenter (англ. presenter – той, хто представляє). Пізніше ім’я програми змінили на PowerPoint. Перша версія PowerPoint 1.0 (рис. 4.6) вийшла в 1987 році. Вона працювала в чорно
­
білих кольорах. З 1990 року вхо-
дить до пакета програм Microsoft Office. Рис. 4.6. Вікно першої версії програми PowerPoint Чи знаєте ви, що...
СЕРЕДО
ВИЩЕ ПРОГРАМИ POWERPOINT Щоб запустити на виконання р
å
дактор пр
å
з
å
нтацій PowerPoint, потрібно виконати Пуск ⇒
Усі програми ⇒
Microsoft Office ⇒ Microsoft Office PowerPoint 2007. Після цього відкриється вікно програми (рис. 4.7). У с
å
р
å
довищі програми одразу буд
å
створ
å
но нову пр
å
з
å
нтацію, що міститим
å
один порожній слайд. ß
к і вікна інших програм, вікно р
å
дактора пр
å
з
å
нтацій містить Рядок заголовка
. У цьому рядку розміщ
å
ні ім’я файлу пр
å
з
å
нта
-
ції та назва програми Microsoft PowerPoint
, а в правій частині
– кнопки к
å
рування вікном. ß
кщо пр
å
з
å
нтацію щ
å
н
å
було зб
å
р
å
ж
å
-
но у файлі, то їй надається ім’я Презентація1.
140
Роздiл 4
1
2
9
8
3
5
4
6
7
1.
Кнопка Оffice
6.
Робоче поле зі слайдом
2.
Ім’я
вкладки
7.
Кноп
ки зміни режимів перегляду
3.
Стрічка
пре
зентації
4.
Гр
упа інструментів
8.
Область слайдів та стр
уктури
5.
Рядок з
аголовка
9.
Рядок стану
Рис. 4.7. Вікно програми Microsoft Office PowerPoint 2007
Ë
іворуч від Рядка заголовка розташовано кнопку Office . ß
кщо її вибрати, відкривається Головне меню програми. Під Рядком заголовка знаходиться Стрічка
. Ц
å
прямокутна об
-
ласть вікна, що містить інструм
å
нти (кнопки, поля, п
å
р
å
микачі тощо) для роботи з пр
å
з
å
нтацією, слайдами та їх об’єктами. Усі інструм
å
нти поділ
å
но на групи за признач
å
нням і розташовано на різних вкладках
. Â
кладки подібні до сторінок книжки, які можна гортати, відкриваючи потрібну. Кожна вкладка має ім’я. На ри-
сунку 4.7 цифрою 2 познач
å
но ім’я вкладки Основне, яка відкри-
та на Стрічці. Щоб відкрити вкладку, потрібно вибрати її ім’я.
Інструм
å
нти на вкладках Стрічки об’єднано в групи. Кожна група має своє ім’я. На рисунку 4.7 цифрою 4 познач
å
но групу Шрифт вкладки Основне.
У лівій частині вікна розміщ
å
но Область слайдів та структури. У цій області відображаються н
å
в
å
ликі малюнки
– ескізи слайдів 141
РЕДАКТОР ПРЕЗЕНТАЦІЙ
пр
å
з
å
нтації. ß
кщо всі å
скізи слайдів н
å
вміщуються в цій області, то в ній з’являється смуга прокручування. Основну частину вікна зай
-
має Робоче поле. У ньому роз-
міщ
å
но поточний слайд пр
å
з
å
нтації. ß
кщо пр
å
з
å
нтація скла
-
дається більш
å
ніж з одного слайда, то в Робочому полі відображається смуга прокручування. У Рядку стану
зліва виводиться ном
å
р поточного слайда, за
-
гальна кількість слайдів у пр
å
з
å
нтації та інші дані. Праворуч міс
-
тяться кнопки зміни режимів перегляду презентації. ВІДКРИВАННЯ ТА ПЕРЕГЛЯД ПРЕЗЕНТАЦІЇ В СЕРЕДОВИЩІ ПРОГРАМИ POWERPOINT ß
кщо планується подальш
å
р
å
дагування або форматування пр
å
з
å
нтації, то її зб
å
рігають у файлі з розшир
å
нням ім
å
ні pptx. Файли такого типу, як правило, мають значок . ß
кщо двічі клацнути на значку такого файлу, то відкриється вікно р
å
дактора пр
å
з
å
нтацій PowerPoint
зі слайдами цієї пр
å
з
å
нтації.
Â
ідкрити пр
å
з
å
нтацію з файлу можна також, використовуючи Головне меню програми PowerPoint. Для цього потрібно:
1.
Запустити на виконання програму PowerPoint.
2.
Â
иконати Office ⇒
Відкрити.
3.
Â
ідкрити у вікні Відкриття документа
папку, у якій зб
å
ріга
-
ється файл з пр
å
з
å
нтацією. 4.
Â
ибрати значок файлу з пр
å
з
å
нтацією.
5.
Â
ибрати кнопку Відкрити.
Після відкриття пр
å
з
å
нтації в Рядку заголовка відобразиться ім’я файлу, у якому вона зб
å
рігається, в Області слайдів та струк-
тури
– å
скізи слайдів, а в Робочому полі
– п
å
рший слайд пр
å
з
å
н
-
тації (рис. 4.8).
Для відображ
å
ння в Робочому полі
іншого слайда пр
å
з
å
нтації можна вибрати його å
скіз в Області слайдів та структури. Для п
å
р
å
ходу до потрібного å
скізу можна скористатися смугою про
-
кручування в цій області. П
å
р
å
йти до п
å
р
å
гляду потрібного слайда пр
å
з
å
нтації можна та
-
кож, використовуючи смугу прокручування в Робочому полі або кнопки Попередній слайд та Наступний слайд цієї смуги. Ескіз (франц. esquisse – замальов-
ка) – підготовчий нарис, що фіксує задум художнього твору чи окр
å
-
мої його частини в найважливіших рисах.
142
Роздiл 4
Рис. 4.8.
Вікно програми PowerPoint з відкритою презентацією
РЕЖИМИ ПЕРЕГЛЯДУ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
П
å
р
å
глядати пр
å
з
å
нтацію в с
å
р
å
довищі програми PowerPoint можна в одному з трьох р
å
жимів (табл. 4.1), увімкнути які можна кнопками зміни р
å
жимів п
å
р
å
гляду пр
å
з
å
нтації. Таблиця 4.1
Режими перегляду презентації
Назва режиму
Кнопка увімкнення режиму
Особливості режиму перегляду
Звичайний
У Робочому полі відображається один слайд пр
å
з
å
нтації, до якого можна вносити зміни. Â
сі інші слайди від
о
-
бражаються у вигляді å
скізів в Об-
ласті слайдів та структури
Сортувальник слайдів
Ескізи слайдів пр
å
з
å
нтації відоб
-
ражаються в Робочому полі (рис. 4.9), Область слайдів та структури відсутня
. Â
носити зміни до вмісту слайдів у цьому р
å
жимі н
å
можливо
Показ слайдів
Здійснюється д
å
монстрація пр
å
з
å
н
-
тації. Показ розпочинається з поточ-
ного слайда
143
РЕДАКТОР ПРЕЗЕНТАЦІЙ
Рис. 4.9.
Перегляд презентації в режимі Сортувальник слайдів
ЗМІНЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ СЛАЙДІВ. ВИДАЛЕННЯ СЛАЙДІВ
Â
ідкриту пр
å
з
å
нт
ацію можна р
å
дагувати, у тому числі зміню
-
вати порядок розміщ
å
ння слайдів і видаляти слайди. Ці оп
å
рації можна виконувати, п
å
р
å
глядаючи пр
å
з
å
нтацію у р
å
жимах Звичай-
ний або Сортувальник слайдів. Для змін
å
ння порядку розміщ
å
ння слайдів у р
å
жимі Сорту-
вальник слайдів
можна п
å
р
å
тягнути å
скіз слайда в потрібн
å
місц
å
в Робочому полі
. На місці, д
å
слайд мож
å
бути розміщ
å
ний, з’являтим
å
ться позначка у вигляді в
å
ртикальної лінії. На рисун
-
ку
4.9 така позначка розміщ
å
на між слайдами 2 та 3. ß
кщо в ц
å
й мом
å
нт відпустити кнопку миші, то слайд п
å
р
å
міститься в позна
-
ч
å
н
å
місц
å
. У р
å
жимі Звичайний
п
å
р
å
тягування виконується в Області слайдів та структури.
Порядок слайдів пр
å
з
å
нтації також можна змінювати з вико
-
ристанням Буфера обміну. Для цього потрібно вирізати слайд і вставити його після іншого слайда, вибравши команди Вирізати та Вставити
в конт
å
кстному м
å
ню å
скізів слайдів.
Щоб видалити слайд пр
å
з
å
нтації, потрібно вибрати його å
скіз і
натиснути клавішу BackSpace або Delete на клавіатурі або вибрати команду Видалити слайд
у конт
å
кстному м
å
ню å
скізу слайда.
144
Роздiл 4
ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
Змін
å
ну пр
å
з
å
нтац
ію можна зб
å
р
å
гти, виконавши Office ⇒
Збе­
регти
. При цьому пр
å
з
å
нтацію буд
å
зб
å
р
å
ж
å
но у файлі з тим самим ім
å
н
å
м і в тій самій папці, у якій вона зб
å
рігалася п
å
р
å
д від
криттям.
ß
кщо потрібно зб
å
р
å
гти пр
å
з
å
нтацію з іншим ім
å
н
å
м або в іншій папці, то слід:
1.
Â
иконати Office ⇒
Зберегти як.
2.
Â
ідкрити у вікні Збереження документа папку, у якій по-
трібно зб
å
р
å
гти файл пр
å
з
å
нтації.
3.
Ув
å
сти ім’я файлу у відповідному полі.
4.
Â
ибрати кнопку Зберегти.
Працюємо з комп’ютером
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.
1. Відкриття презентації, вибір слайдів 1.
Â
иконайт
å
Пуск ⇒
Усі програми ⇒
Microsoft Office ⇒ Mic­
rosoft Office PowerPoint 2007. 2.
Ð
озгляньт
å
с
å
р
å
довищ
å
р
å
дактора пр
å
з
å
нтацій. Знайдіть об’єк
ти, що познач
å
ні на рисунку 4.7. 3.
Â
ідкрийт
å
пр
å
з
å
нтацію з файлу вправа 4.2.1.pptx. Для цього:
1.
Â
иконайт
å
Office ⇒
Відкрити. 2.
Â
ідкрийт
å
у вікні Відкриття документа папку Розділ 4\
Пункт 4.2. 3.
Â
иб
å
ріть значок файлу вправа 4.2.1.pptx. 4.
Â
иб
å
ріть кнопку Відкрити.
4.
Â
изначт
å
кількість слайдів пр
å
з
å
нтації за повідомл
å
нням у лівій частині Рядка стану
. Â
изначт
å
назву пр
å
з
å
нтації за за
-
головком титульного слайда. 5.
Ознайомт
å
сь із вмістом усіх слайдів, послідовно вибираючи їх å
скізи в Області слайдів та структури
. За потр
å
би скорис
-
тайт
å
ся смугою прокручування цієї області.
6.
Зробіть по
точним тр
å
тій слайд пр
å
з
å
нтації, використовуючи кнопки Попередній слайд або Наступний слайд сму
-
ги прокручування Робочого поля
. ß
кий заголовок цього слайда? 7.
Закрийт
å
вікно р
å
да
ктора пр
å
з
å
нтації.
145
РЕДАКТОР ПРЕЗЕНТАЦІЙ
2. Режими перегляду презентації 1.
Â
ідкрийт
å
папку Розділ 4\Пункт 4.2
. Двічі клацніть на знач
-
ку файлу вправа 4.2.2.pptx.
2.
Уві
мкніть р
å
жим п
å
р
å
гляду пр
å
з
å
нтації Сортувальник слай-
дів, вибравши кнопку .
3.
Увімкніть р
å
жим Показ слайдів, вибравши кнопку . 4.
П
å
р
å
гляньт
å
всі слайди пр
å
з
å
нтації
.
Зв
å
рніть увагу, який р
å
-
жим вмикається після зав
å
рш
å
ння п
å
р
å
гляду.
5.
Увімкніть р
å
жим Звичайний, вибравши кнопку .
3. Змінення порядку розміщення слайдів і видалення слайдів 1.
П
å
р
å
містіть ч
å
тв
å
ртий слайд так, щоб він опинився між п
å
р
-
шим та другим слайдами. Для цього виб
å
ріть в Області слай-
дів та структури
å
скіз ч
å
тв
å
ртого слайда та п
å
р
å
тягніть його, розмістивши після п
å
ршого слайда.
2.
П
å
р
å
містіть, використовуючи Буфер обміну, другий слайд так, щоб він опинився останнім. Для цього: 1.
У конт
å
кстному м
å
ню å
скізу другого слайда виб
å
ріть ко
-
манду Вирізати. 2.
У конт
å
кстному м
å
ню å
скізу останнього слайда виб
å
ріть команду Вставити.
3.
Â
идаліть тр
å
тій слайд, вибравши його å
скіз і натиснувши клавішу Delete на клавіатурі.
4. Збереження презентації 1.
Зб
å
р
å
жіть пр
å
з
å
нтацію у вашій папці з ім
å
н
å
м вправа 4.2.4. Для цього: 1.
Â
иконайт
å
Office ⇒
Зберегти як. 2.
Â
ідкрийт
å
вашу папку у вікні Збереження документа. 3.
Â
в
å
діть ім’я вправа 4.2.4
у пол
å
Ім’я файлу. 4.
Â
иб
å
ріть кнопку Зберегти.
2.
Закрийт
å
вікно програми PowerPoint.
Найважливіше в цьому пункті
Редактори презентацій
признач
å
ні для створ
å
ння комп’ю
т
å
р
-
них пр
å
з
å
нтацій, їх р
å
дагування, форматування, зб
å
р
å
ж
å
ння, п
å
р
å-
гляду тощо. Одним з р
å
дакторів пр
å
з
å
нтацій є програма Microsoft Office PowerPoint 2007.
146
Роздiл 4
Для запуску програми PowerPoint потрібно виконати Пуск ⇒ Усі програми ⇒
Microsoft Office ⇒
Microsoft Office Power Point 2007.
Для відкривання пр
å
з
å
нтації потрібно виконати Office ⇒
Від­
крити
, відкрити папку, вибрати значок файлу з пр
å
з
å
нтацією та кнопку Відкрити.
Ðå
жими п
å
р
å
гляду пр
å
з
å
нтацій: Звичайний, Сортувальник слайдів, Показ слайдів. Змінити розміщ
å
ння слайдів можна їх п
å
р
å
тягуванням або з використанням Буфера обміну
. Для видал
å
ння слайда потрібно вибрати å
скіз слайда, натиснути клавішу
BackSpace або Delete або використати команду Видалити слайд
конт
å
кстного м
å
ню å
с
-
кізу слайда. Дайте відповіді на запитання
1
.
Для чого признач
å
ні р
å
дактори пр
å
з
å
нтацій?
2
.
ß
к запустити на виконання програму PowerPoint?
3
.
ß
к відкрит
и в с
å
р
å
довищі програми PowerPoint
пр
å
з
å
нта
-
цію, що зб
å
рігається у файлі?
4
.
У яких р
å
жимах можна п
å
р
å
глядати пр
å
з
å
нтацію? Поясніть особливості кожного з р
å
жимів.
5
.
ß
к можна змінити порядок розташування слайдів пр
å
з
å
н
-
тації? 6
.
ß
к видалити слайд пр
å
з
å
нтації?
7
.
ß
к зб
å
р
å
гти пр
å
з
å
нтацію у файлі з новим ім
å
н
å
м?
Виконайте завдання
1
.
Опишіть складові с
å
р
å
довища р
å
дактора пр
å
з
å
нтацій Po
werPoint
.
2
.
Â
ідкрийт
å
пр
å
з
å
нтацію, що зб
å
рігається у файлі завдання 4.2.2.pptx у папці Розділ 4\Пункт 4.2
. Â
изначт
å
назву пр
å
-
з
å
нтації та кількість слайдів. П
å
р
å
гляньт
å
пр
å
з
å
нтацію по
-
слідовно в кожному з р
å
жимів Звичайний, Сортувальник слайдів і Показ слайдів
. Закрийт
å
вікно р
å
дактора пр
å
з
å
н
-
тацій.
3
.
Â
ідкрийт
å
пр
å
з
å
нтацію, що зб
å
рігається у файлі завдан-
ня 4.2.3.pptx у папці Розділ 4\Пункт 4.2. Змініть порядок розміщ
å
ння слайдів таким чином, щоб заголовки чотирьох останніх слайдів йшли у такій послідовності: Лінійка, Тер­
147
РЕДАКТОР ПРЕЗЕНТАЦІЙ
мометр
, Мірний циліндр, Лупа
. Зб
å
р
å
жіть пр
å
з
å
нтацію у вашій папці у файлі з тим самим ім
å
н
å
м. Підготуйт
å
ви
-
ступ п
å
р
å
д класом з розповіддю на т
å
му пр
å
з
å
нтації. 4*.
Â
ідкрийт
å
пр
å
з
å
нтацію, що зб
å
рігається у файлі завдання 4.2.4.pptx у папці Розділ 4\Пункт 4.2
. Â
идаліть слайди, на яких розповідається про риб і птахів. Змініть порядок роз-
міщ
å
ння слайдів таким чином, щоб розповідь про тварин йшла в порядку збільш
å
ння їх розмірів (від найм
å
ншої до найбільшої тварини). Зб
å
р
å
жіть пр
å
з
å
нтацію у вашій пап
-
ці у файлі з тим самим ім
å
н
å
м. П
å
р
å
гляньт
å
пр
å
з
å
нтацію у р
å
жимі Показ слайдів.
4.3. ВСТАВЛЯННЯ ТА ОПРАЦЮВАННЯ ГРАФIЧНИХ ОБ
’
ª
КТIВ
1.
Опишіть вигляд вікна програми PowerPoint. 2.
Що так
å
формат об’єкта? ß
кі оп
å
рації нал
å
жать до форма
-
тування?
3.
ß
кі марк
å
ри з’являються на м
å
жі виділ
å
ної області в с
å-
р
å
до
вищі графічного р
å
дактора? ß
к вони використову
-
ються?
ГРАФІЧНІ ОБ’ЄКТИ Â
и вж
å
п
å
р
å
гляда
ли пр
å
з
å
нтації, на слайдах яких розміщ
å
но т
å
кстові та графічні об’єкти. Â
икористання графічних зображ
å
нь у пр
å
з
å
нтаціях робить наочнішим і зрозумілішим т
å
, про що лю
-
дина хоч
å
розповісти. На слайди комп’ют
å
рної пр
å
з
å
нтації можна вставляти графічні об’єкти різних типів. Â
и створювали власні малюнки в графічному р
å
дакторі Paint і зб
å
рігали їх у файлах. Â
аші батьки та знайомі, можливо, зб
å
ріга
-
ли на носіях даних фотографії, що були зробл
å
ні фотокам
å
рою. Друзі могли поділитися з вами файлами з графічними зображ
å
ння
-
ми, отриманими з Інт
å
рн
å
ту. Усі ці зображ
å
ння можна вставляти на слайди пр
å
з
å
нтації. У таких випадках буд
å
мо говорити про вставляння рисунка (рис. 4.10). Крім того, до пак
å
та Microsoft Office
включ
å
но кол
å
кцію зоб
-
раж
å
нь, яку підготува
ли для користувачів його розробники. Ці 148
Роздiл 4
Рис. 4.10. Графічні об’єкти слайда зображ
å
ння називаються клі­
пами
. ×
астина файлів, у яких зб
å
рігаються кліпи з кол
å
кції Microsoft Office, розміщується на жорсткому магнітному диску комп’ют
å
ра, а щ
å
більш
å
кліпів можна отримати з Інт
å
рн
å
ту. ВСТАВЛЯННЯ, ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ ГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ Інструм
å
нти для вставляння графічних об’єктів на слайди пр
å
-
з
å
нтації містяться на Стрічці на вкладці Вставлення в групі Зо-
браження (рис. 4.11). 1.
Кнопка Рисунок
2.
Кнопка Графіка
1
2
Рис. 4.11. Інструменти для вставляння графічних об’єктів
Кліп (англ. clip – витинати, стриг-
ти) – файли з рисунками, анімаці-
єю, звуковими та від
å
оданими; ко
-
роткий від
å
офільм, склад
å
ний з ок
р
å
мих від
å
офрагм
å
нтів.
149
РЕДАКТОР ПРЕЗЕНТАЦІЙ
Для того щоб в
ставити на слайд пр
å
з
å
нтації рисунок, потрібно:
1.
Â
ибрати слайд, на який потрібно вставити рисунок.
2.
Â
ідкрити на Стрічці вкладку Вставлення та в групі Зобра-
ження вибрати кнопку Рисунок
. Ò
аку послідовність дій буд
å
мо коротко записувати Вставлення ⇒
Зображення ⇒
Рисунок.
3.
Â
ідкрити у вікні Вставлення рисунка папку, що містить файл із зображ
å
нням. 4.
Â
ибрати значок файлу із зображ
å
нням. 5.
Â
ибрати кнопку Вставити.
Зображ
å
ння у кол
å
кції кліпів згруповані за т
å
мами, для п
å
р
å
-
гляду яких потрібно: 1.
Â
иконати Вставлення ⇒
Зображення ⇒
Графіка.
2.
Â
ибрати команду Упорядкувати кліпи в області Картинки, що відкрилася в правій частині вікна програми PowerPoint. У р
å
зультаті відкриється вікно програми Колекція кліпів (Mic­
rosoft) (рис. 4.12).
4
1
1.
Список імен колекцій кліпів
3.
Кнопка відкриття меню ескізу кліпу
2.
Еск
ізи кліпів
4.
Меню еск
ізу кліпу
2
2
3
2
Рис. 4.12. Вікно програми Колекція кліпів (Microsoft)
150
Роздiл 4
У лівій частині вікна нав
å
д
å
но список ім
å
н кол
å
кцій кліпів. Поруч із ім
å
нами д
å
яких кол
å
кцій розміщ
å
но значок . ß
кщо вибрати ц
å
й значок, то відкриється список ім
å
н кол
å
кцій
, з яких складається вибрана, а вигляд значка зміниться на такий . Ес-
кізи кліпів з кол
å
кції можна побачити у Робочому полі вікна при виборі її ім
å
ні в списку. При нав
å
д
å
нні вказівника на å
скіз поруч з ним з’являється кнопка відкриття м
å
ню å
скізу.
Для вставляння кліпу з вікна Колекція кліпів (Microsoft) на слайд пр
å
з
å
нтації слід:
1.
Â
ибрати ім’я потрібної кол
å
кції кліпів. 2.
Â
ідкрити м
å
ню å
скізу вибраного кліпу, вибравши кнопку відкриття м
å
ню.
3.
Â
ибрати команду Копіювати. 4.
Зробити поточним вікно програми PowerPoint. 5.
Â
ибрати слайд, на який потрібно вставити кліп.
6.
Â
ставити кліп з Буфера обміну, виконавши Основне ⇒
Бу­
фер обміну ⇒
Вставити або вибравши команду Вставити у кон-
т
å
кстному м
å
ню слайда. Після вставляння кліпів вікно Колекція кліпів (Microsoft) та область Картинки в правій частині вікна програми PowerPoint можна закрити. Â
идалити зі слайда вставл
å
ний об’єкт можна, вибравши його та натиснувши клавішу Delete або BackSpace на клавіатурі.
ФОРМАТУВАННЯ ГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
Графічні об’єкти пр
å
з
å
нтації мають такі властивості: розміри (висоту та ширину), положення на слайді (від-
стань від лівої та в
å
рхньої м
å
жі слай
-
да), форму рамки, товщину та колір м
å
жі та інші. Â
иконувати форматування графіч
-
них об’єктів можна, якщо пр
å з
å
нта
ція п
å
р
å
глядається у р
å
жимі Звичайний. На м
å
жі вибраного або щойно вста
-
вл
å
ного графічного об’єкта є маркери, що признач
å
ні для змін
å
ння розмірів об’єкта та його об
å
ртання (рис. 4.13).
Рис. 4.13
. Рисунок з маркерами
1
2
1.
Маркер обертання
2.
Маркери змінення
розмірів
151
РЕДАКТОР ПРЕЗЕНТАЦІЙ
П
å
р
å
тягуючи маркери змінення розмірів, можна змінювати ширину та висоту графічного об’єкта. П
å
р
å
міщуючи маркер обер-
тання
, можна пов
å
рнути об’єкт на будь-який кут.
Графічний об’єкт на слайді можна п
å
р
å
міщувати. Для цього потрібно нав
å
сти на нього вказівник, який набуд
å
вигляду , та п
å
р
å
тягнути об’єкт у бажан
å
місц
å
слайда. При виборі на слайді рисунка або кліпу на Стрічці з’являється додатковий розділ Знаряддя для зображення з вкладкою Формат (рис. 4.14). На цій вкладці розміщ
å
но інструм
å
нти для формату
-
вання графічних об’єктів.
1.
Кнопка Перефарбувати
4.
Кнопка Межа рисунка
2.
Зразк
и оформлення графічних
5.
Кноп
ка Форма рисунка
зображень
6.
Кноп
ка Ефекти для рисунків
3.
Кноп
ка Додатково відкриття списк
у зразків
1
2
3
4
5
6
Рис. 4.14. Вкладка Формат додаткового розділу Знаряддя для зображення Навколо зображ
å
ння можна створити рамку різної форми, тов
-
щини та кольору, використовуючи інструм
å
нти, нав
å
д
å
ні в табли
-
ці 4.2.
Таблиця 4.2
Інструменти для форматування рисунків і кліпів
Зображення кнопки
Призначення
Â
ибір кольору об’єкта Â
ибір форми об’єкта Â
ибір кольору та товщини м
å
жі об’єкта
Â
ибір å
ф
å
ктів оформл
å
ння, таких як тінь, відбиття, світіння тощо
152
Роздiл 4
Крім того, можна вибрати готові зразки оформл
å
ння зображ
å
нь з різною формою, кольором, товщиною рамки та з різними å
ф
å
к
-
тами. Усі можливі зразки оформл
å
ння графічних об’єктів можна побачити, вибравши кнопку Додатково . Для більш точного розміщення та змінення розмірів зображення можна вико-
ристати команду Розмір і розташування в його контекстному меню. При виборі цієї команди відкривається вікно Розмір і розташування. На вкладці Розмір цього вікна можна ввести значення висоти та ширини об’єкта (в сантиметрах) і кута по-
вороту (у градусах), на вкладці Розташування
– відстань об’єкта (в сантиметрах) від верхньої та лівої межі слайда. Таким способом зручно змінювати розміри та положення об’єкта, розміри якого перевищують розміри слайда.
Працюємо з комп’ютером
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.
1. Вставляння та видалення графічних об’єктів
1.
Â
ідкрийт
å
пр
å
з
å
нтацію, що зб
å
рігається у файлі вправа 4.3.1.pptx у папці Розділ 4\Пункт 4.3. 2.
Â
ставт
å
на другий слайд зображ
å
ння з файлу лікар.jpg, що зб
å
рігається у папці Розділ 4\Пункт 4.3\Професії. Для цього: 1.
Â
иб
å
ріть другий слайд пр
å
з
å
нтації. 2.
Â
иконайт
å
Вставлення ⇒
Зображення ⇒
Рисунок. 3.
Â
ідкрийт
å
у вікні Вставлення рисунка папку Розділ 4\
Пункт 4.3\Професії. 4.
Â
иб
å
ріть значок файлу лікар.jpg. 5.
Â
иб
å
ріть кнопку Вставити. 3.
Â
ідкрийт
å
список å
скізів кліпів з кол
å
кції Профессии (рос. профессии
– проф
å
сії). Для цього: 1.
Â
иконайт
å
Вставлення ⇒ Графіка ⇒
Упорядкувати кліпи.
2.
Â
иб
å
ріть у с
п
иску кол
å
кцій значок поруч з ім
å
н
å
м Колекція Microsoft Office. 3.
Â
иб
å
ріть ім’я кол
å
кції Профессии
. За потр
å
би скористай
-
т
å
ся смугою прокручування. 4.
Â
ставт
å
на тр
å
тій слайд
зображ
å
ння зварювальника з ко
-
л
å
кції Профессии. Для цього: Для тих, хто хоче знати більше
153
РЕДАКТОР ПРЕЗЕНТАЦІЙ
1.
Нав
å
діть в
казівник на å
скіз кліпу із зображ
å
нням зварю
вальника в Робочому полі. 2.
Â
иб
å
ріть кнопку відкриття м
å
ню
. 3.
Â
иб
å
ріть команду Копіювати. 4.
Зробіть поточним вікно програми Po
werPoint. 5.
Â
иб
å
ріть тр
å
тій слайд пр
å
з
å
нтації
. 6.
Â
иконайт
å
Основне ⇒
Буфер обміну ⇒
Вставити. 7.
Â
идаліть п
å
рш
å
зображ
å
ння
, розміщ
å
н
å
на ч
å
тв
å
ртому слай
-
ді
. Для цього виб
å
ріть ч
å
тв
å
ртий слайд, виб
å
ріть п
å
р
ш
å
зображ
å
ння
, натисніть клавішу Delete на клавіатурі. 2. Форматування графічних об’єктів
1.
На п
å
ршом
у слайді пов
å
рніть одн
å
із зображ
å
нь за годин
-
никовою стрілкою, друг
å – проти годинникової стрілки. Для повороту виб
å
ріть об’єкт і п
å
р
å
тягніть марк
å
р об
å
ртання праворуч для повороту за годинниковою стрілкою та ліво-
руч
– для повороту в протил
å
жному напрямі. 2.
Установіть висоту графічного об’єкта на другому слайді у половину висоти слайда. Для цього п
å
р
å
тягніть один з куто
-
вих мар
к
å
рів змін
å
ння розмірів. 3.
Ð
озмістіть графічний об’єкт на тр
å
тьому слайді під заго
-
ловком по ц
å
нтру слайда. Для цього п
å
р
å
тягніть об’єкт у по
трібн
å
місц
å
. Â
игляд вказівника повин
å
н бути таким: . 4.
П
å
р
å
фарбуйт
å
зображ
å
ння на ч
å
тв
å
ртому слайді. Для цього: 1.
Â
иб
å
ріть зображ
å
ння на ч
å
тв
å
ртому слайді. 2.
Â
иконайт
å
Формат ⇒
Настроювання ⇒
Перефарбува­
ти. 3.
Â
иб
å
ріть інструм
å
нт Сепія в групі Режими кольорів. 5.
Створіть рамку форми округлений прямокутник навколо зо-
браж
å
ння на тр
å
тьому слайді. Для цього виб
å
ріть зображ
å
ння та виконайт
å
Формат ⇒
Форма рисунка ⇒
Прямокутни
­
ки ⇒ Округлений прямокутник. 6.
Зб
å
р
å
жіть пр
å
з
å
нтацію у вашій папці у файлі з ім
å
н
å
м впра-
ва 4.3.2. П
å
р
å
гля
ньт
å
пр
å
з
å
нтацію у р
å
жимі Показ слайдів.
154
Роздiл 4
Найважливіше в цьому пункті На слайдах можуть бути розміщ
å
ні рисунки з файлів
, розміщ
å
-
них на носіях даних, і кліпи
з кол
å
кції зображ
å
нь Microsoft Office. Для вставляння рисунка потрібно виконати Вставлення ⇒ Зображення ⇒
Рисунок, відкрити папку та вибрати значок потрібного файлу.
Для вставляння кліпу потрібно виконати Вставлення ⇒ Зображення ⇒
Графіка ⇒ Упорядкувати кліпи
, вибрати ко
л
å
к
-
цію, скопіювати кліп і вставити його на слайд з Буфера обміну.
Інструм
å
нти для форматування графічних об’єктів розміщ
å
но на Стрічці в розділі Знаряддя для зображення на вкладці Формат.
Для п
å
р
å
міщ
å
ння графічного об’єкта його потрібно п
å
р
å
тягнути у потрібн
å
місц
å
слайда. Для змін
å
ння розмірів
– п
å
р
å
тягнути марк
å
ри змін
å
ння розмірів. Дайте відповіді на запитання 1
.
З якою м
å
тою в
ставляють графічні об’єкти на слайди пр
å-
з
å
нтації? 2
.
Графічні об’єкти яких типів можуть міститися на слайдах пр
å
з
å
нтації? У чому їх відмінності? 3
.
ß
к вставити рисунок на слайд пр
å
з
å
нтації? 4
.
ß
к вставити кліп на слайд пр
å
з
å
нтації? 5
.
ß
к видалити графічний об’єкт зі слайда пр
å
з
å
нтації?
6
.
ß
кі властивості графічних об’єктів у пр
å
з
å
нтації вам відомі? 7
.
Д
å
розміщ
å
но інструм
å
нти для форматування рисунків і кліпів?
8
.
Для чого признач
å
но марк
å
ри виділ
å
ного об’єкта? 9
.
ß
к можна змінити розміри об’єкта?
10
.
ß
к змінити полож
å
ння об’єкта на слайді?
Виконайте завдання 1
.
Â
ідкрийт
å
пр
å
з
å
нтацію, що зб
å
рігається у файлі завдання 4.3.1.pptx у папці Розділ 4\Пункт 4.3
. Â
идаліть зображ
å
ння тварин, назв яких н
å
має на слайдах. Графічні об’єкти, що залишаться, розмістіть над відповідними назвами. Зб
å р
å-
жіть пр
å
з
å
нтацію у вашій папці у файлі з тим самим ім
å
н
å
м. П
å
р
å
гляньт
å
пр
å
з
å
нтацію у р
å
жимі Показ слайдів.
2
.
Â
ідкрийт
å
пр
å
з
å
нтацію, що зб
å
рігається у файлі
завдання 4.3.2.pptx у папці Розділ 4\Пункт 4.3
. Â
ставт
å
до другого 155
РЕДАКТОР ПРЕЗЕНТАЦІЙ
слайда пр
å
з
å
нтації дв
а зображ
å
ння з файлів, що містяться у папці Розділ 4\Пункт 4.3\Завдання 2
. Ð
озмістіть рисун
-
ки над відповідними назвами. На тр
å
тій слайд додайт
å
два кліпи з кол
å
кції Домашнее хозяйство (рос. домашнее хо­
зяйство
– домашнє господарство). Ð
озташуйт
å
зображ
å
ння над відпо
від
ними назвами.
Зб
å
р
å
жіть пр
å
з
å
нтацію у вашій папці у файлі з тим самим ім
å
н
å
м. П
å
р
å
гляньт
å
пр
å
з
å
нта
-
цію у р
å
жимі Показ слайдів.
3
.
Â
ідкрийт
å
пр
å
з
å
нтацію, що зб
å
рігається у файлі завдання 4.3.3.pptx у папці Розділ 4\Пункт 4.3
. П
å
р
å
фарбуйт
å
ри
-
сунок на п
å
ршому слайді, вибравши у списку кнопки Пе
ре
фарбувати
варіант Світлі варіанти ⇒
Світлий контрастний колір 1. Створіть рамки навколо рисунків на інших слайдах. Форма рамки
– овал
. Зб
å
р
å
жіть пр
å
з
å
н
-
тацію у вашій папці у файлі з тим самим ім
å
н
å
м. П
å
р
å
гляньт
å
пр
å
з
å
нтацію в р
å
жимі Показ слайдів. 4
.
Â
ідкрийт
å
пр
å
з
å
нтацію, що зб
å
рігається у файлі завдання 4.3.4.pptx у папці Розділ 4\Пункт 4.3
. На слайдах пр
å
з
å
нтації розміщ
å
но зображ
å
ння м
å
т
å
ликів і квітів. Змініть розміри та розташування м
å
т
å
ликів, пов
å
рніть їх, використовуючи марк
å
ри об
å
ртання.
Створіть рамки навколо зображ
å
нь квітів, вибравши зразок рамки Прямокутник з розмитими краями
. Зб
å
р
å
жіть пр
å
з
å
нтацію у вашій папці у файлі з тим самим ім
å
н
å
м. П
å
р
å
гляньт
å
пр
å
з
å
нтацію в р
å
жимі Показ слайдів.
4.4. СТВОРЕННЯ ТА ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТОВИХ ОБ
’
ª
КТIВ
1. ß
к відр
å
дагувати т
å
кст у т
å
кстовому написі в с
å
р
å
довищі графічного р
å
дактора? 2. ß
к п
å
р
å
містити графічний об’єкт на слайді пр
å
з
å
нтації? ß
к змінити розміри об’єкта? 3. ß
кі властивості мають символи т
å
кстових написів у гра
-
фічному р
å
дакторі?
СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВИХ ОБ’ЄКТІВ На слайдах пр
å
з
å
нтації, крім графічних об’єктів, можуть бути розміщ
å
ні і т
å
кстові. Òå
кстові об’єкти можуть бути різних типів. 156
Роздiл 4
Ð
озглян
å
м
о об’єкти двох типів
– На-
пис і WordArt (англ. word
– слово, art
– мист
å
цтво, художній) (рис. 4.15). Інструм
å
нти для створ
å
ння т
å
к
-
стових об’єктів розміщ
å
но на Стрічці на вкладці Вставлення в групі Текст (рис. 4.16). Рис. 4.16
. Інструменти для створення текстових об’єктів
Для вставляння об’єкта Напис
пот
рібно:
1.
Â
иконати Вставлення ⇒
Текст ⇒
Напис.
2.
Â
иділити область на слайді, д
å
повин
å
н розміщуватися т
å
кст. 3.
Â
в
å
сти потрібний т
å
кст. 4.
Â
ибрати точку за м
å
жами об’єкта.
На відміну від Напису (рис. 4.17), т
å
кст в об’єкті WordArt є д
å
коративним (рис. 4.18). Для вставляння об’єкта WordArt
по
-
трібно:
1.
Â
иконати Вставлення ⇒
Текст ⇒
WordArt.
2.
Â
ибрати формат символів т
å
ксту в списку, що відкрився. Піс
-
ля цього в ц
å
нтрі слайда з’явиться об’єкт з т
å
кстом Текст напису.
3.
Â
в
å
сти потрібний т
å
кст. 4.
Â
ибрати точку за
м
å
жами об’єкта.
Під час ув
å
д
å
ння т
å
ксту контури об’єктів Напис і WordArt будуть обм
å
-
ж
å
ні штриховими лініями. Місц
å
вв
å
-
д
å
ння наступного символа познач
å
но т
å
кстовим курсором. На м
å
жі об’єктів розміщ
å
но марк
å
ри змін
å
ння розмірів і марк
å
ри об
å
ртання. Після вибору точки поза
т
å
кстови
ми об’єктами їх м
å
жа стає н
å
видимою.
Декоративний (франц. decor – оформл
å
ння) – признач
å
ний для оздобл
å
ння, прикраси.
Рис. 4.15. Текстові об’єкти
Рис. 4.17
. Об’єкт Напис Рис. 4.18
. Об’єкт WordArt
157
РЕДАКТОР ПРЕЗЕНТАЦІЙ
РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ. ФОРМАТУВАННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ ТЕКСТОВИХ ОБ’ЄКТІВ На відміну від графічного р
å
дактора, в PowerPoint об’єкти На-
пис і WordArt
можна змінювати і після зав
å
рш
å
ння їх створ
å
н
-
ня. При виборі будь-якої точки вс
å
р
å
дині т
å
кстового об’єкта у ньому з’являється т
å
кстовий курсор і стає видимою м
å
жа об’єкта. Ðå
дагування т
å
ксту в т
å
кстових об’єктах пр
å
з
å
нтації здійсню
-
ється так само, як і в т
å
кстових написах у графічному р
å
дакторі. ß
кщо т
å
кст ус
å
р
å
дині т
å
кстового об’єкта в
å
ликий, то його розділя
-
ють на абзаци. Для утвор
å
ння нового абзацу потрібно натиснути клавішу Enter на клавіатурі. При цьому рядок на місці знахо-
дж
å
ння курсора
розривається. Курсор п
å
р
å
міщується на початок наступного рядка. Òå
кст, що був праворуч від курсора, п
å
р
å
міщу
-
ється слідом за ним.
Для змін
å
ння розмірів і повороту т
å
кстових об’єктів, як і гра
-
фічних, потрібно п
å
р
å
тягнути відповідні марк
å
ри. Для п
å
р
å
мі
-
щ
å
ння т
å
кстових об’єктів слід п
å
р
å
тягнути їх при нав
å
д
å
нні вка
-
зівника на м
å
жу об’єкта. При цьому м
å
жа замість штрихової стає суцільною, а вказівник набуває вигляду . Створюючи об’єкт Напис, задаємо його ширину. ß
кщо під час вв
å
д
å
ння т
å
ксту д
å
як
å
слово н
å
вміщується в рядку Напису, то воно автоматично п
å
р
å
носиться на новий рядок. При цьому авто
-
матично збільшується висота Напису. При вв
å
д
å
нні т
å
ксту в об’єкті WordArt, навпаки, автоматично збільшується ширина об’єкта. À
л
å
якщо хоча б один раз змінити розміри об’єкта, то після цього його ширина н
å
буд
å
змінюватись автоматично. Для видал
å
ння т
å
кстового об’єкта потрібно вибрати точку на його м
å
жі та натиснути клавішу Delete або BackSpace. ФОРМАТУВАННЯ СИМВОЛІВ
Â
и вж
å
знаєт
å
, що в символів т
å
ксту є такі властивості: розмір, колір, шрифт, накреслення
. У т
å
кстових об’єктах пр
å
з
å
нтації зна
-
ч
å
ння цих властивост
å
й можна змінювати. Інструм
å
нти для фор
-
матування символів розміщ
å
но на Стрічці на вкладці Основне в групі Шрифт (рис. 4.19).
Інструм
å
нти для встановл
å
ння шрифту, розміру та накр
å
сл
å
н
-
ня (рис. 4.19, 1, 2, 6, 7, 8) мають т
å
сам
å
признач
å
ння та викорис
-
товуються так само, як у с
å
р
å
довищі графічного р
å
дактора. Крім
158
Роздiл 4
1.
Поле зі списком Шрифт 5.
Кнопка зі списком
2.
Поле
зі списком Розмір шрифту
Колір шриф
ту
3.
Кноп
ка Збільшити розмір
6.
Кноп
ка Підкреслений
шрифт
у
7.
Кноп
ка Курсив
4.
Кноп
ка Зменшити розмір
8.
Кноп
ка Жирний
шрифт
у 8
7
6
5
1
2
3
4
Рис. 4.19. Інструменти для форматування символів текстових об’єктів того, розмір символів можна збільшити або зм
å
ншити вибором відповідної кнопки (рис. 4.19, 3, 4).
Поруч із д
å
якими кнопками, признач
å
ними для змін
å
ння зна
-
ч
å
нь властивост
å
й, є відповідна їм кнопка , що відкриває список можливих знач
å
нь цієї властивості. ß
к
що вибрати таку кнопку біля кнопки Колір шрифту (рис. 4.19, 5), то відкриється список кольо
рів (рис.
4.20), у якому можна вибрати по
-
трібний колір символів. À
як
що вибра
-
ти саму кнопку Колір шрифту, то для символів буд
å
встановл
å
но колір, зобра
-
ж
å
ний на цій кнопці.
На відміну від графічного р
å
дакто
-
ра, різні частини т
å
ксту в т
å
кстовому об’єкті можуть мати різний формат (рис. 4.21). Для змін
å
ння формату сим
-
волів одного слова достатньо встановити на ньому курсор і застосувати інстру-
м
å
нти д
ля форматування. Для форма-
Рис. 4.20. Список кольорів кнопки Колір шрифту
159
РЕДАКТОР ПРЕЗЕНТАЦІЙ
тування всіх символів т
å
ксту потрібно вибрати точку на м
å
жі т
å
к
-
стового об’єкта та змінити формат т
å
ксту.
ФОРМАТУВАННЯ АБЗАЦІВ У т
å
кстових об’єктах можна змінювати полож
å
ння т
å
ксту відносно м
å
жі об’єкта. При цьому кажуть про вирівнювання аб­
заців. Інструм
å
нти для вирівнювання абзаців розміщ
å
но на Стрічці на вкладці Основне в групі Абзац.
Â
ирівнювати абзаци можна за лі­
вим краєм, по центру, за правим краєм або за шириною (табл.
4.3). Таблиця 4.3
Види вирівнювання абзаців і відповідні кнопки
Вирівнювання за
лівим краєм
Вирівнювання по центру
Вирівнювання за
правим краєм
Вирівнювання за
шириною
При створ
å
нні об’єкта Напис
у ньому автоматично встанов
-
люється вирівнювання за лівим краєм
, при створ
å
нні об’єкта WordArt
– по центру
. Для змін
å
ння виду вирівнювання абзацу потрібно встановити в ньому курсор і вибрати відповідну кнопку на Стрічці
. Ð
ізні абзаци в одному т
å
кстовому об’єкті можуть бути вирівняні по-різному. ß
кщо встановити курсор ус
å
р
å
дині т
å
кстового об’єкта, то на лінійці, що розміщ
å
на під Стрічкою, з’являються маркер відступу зліва (рис. 4.22, 1) та маркер відступу першого рядка абзацу Рис. 4.21
. Об’єкт Напис з різним форматом частин тексту
160
Роздiл 4
(рис. 4.22, 2). П
å
р
å
тягуючи ці марк
å
ри, можна встановити відпо
-
відні відступи рядків абзацу від лівої м
å
жі об’єкта.
1
2
1.
Маркер відступу зліва 2.
Маркер відступу першого рядка
Рис. 4.22. Лінійка з маркерами відступів рядків абзацу
Працюємо з комп’ютером Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.
1. Створення, переміщення та видалення текстових об’єктів 1.
Â
ідкрийт
å
пр
å
з
å
нтацію, що зб
å
рігається у файлі вправа 4.4.1.pptx у папці Розділ 4\Пункт 4.4. 2.
Створіть на другому слайді об’єкт WordArt
з т
å
кстом Сино­
німи, розмістіть його як заголовок слайда. Для цього: 1.
Зробіть поточним другий слайд. 2.
Â
иконайт
å
Вставлення ⇒
Текст ⇒
WordArt. 3.
Â
иб
å
ріть формат символів на ваш смак. 4.
Ув
å
діть т
å
кст Синоніми. 5.
Â
иб
å
ріть точку на м
å
жі та п
å
р
å
тягніть об’єкт у в
å
рхню частину слайда. 6.
Â
иб
å
ріть точку поза об’єктом.
3.
Â
ставт
å
на другому слайді об’єкт Напис
, у якому вв
å
діть слово Хуртовина, розмістіть його під рисунком. Для цього: 1.
Â
иконайт
å
Вставлення ⇒
Текст ⇒
Напис. 2.
Â
иділіть область для розміщ
å
ння об’єкта на слайді. 3.
Â
в
å
діть т
å
кст
Хуртовина. 4.
Â
иб
å
ріть точку поза об’єктом.
4.
Â
идаліть на тр
å
тьому слайді написи з тими словами, для яких н
å
має антонімів у інших написах. Для цього визначт
å
161
РЕДАКТОР ПРЕЗЕНТАЦІЙ
напис, який потрібно видалити, виб
å
ріть точку на його м
å
жі, натисніть клавішу Delete.
5.
П
å
р
å
містіть написи,
що залишилися, так, щоб вони були розміщ
å
ні поруч із відповідними зображ
å
ннями.
2. Редагування та форматування тексту
1.
У т
å
ксті вірша на другому слайді розмістіть кожн
å
р
å
ч
å
ння в новому абзаці. Для цього встановіть курсор п
å
р
å
д п
å
ршою літ
å
рою п
å
ршого слова в р
å
ч
å
нні та натисніть клавішу Enter.
2.
Â
иправт
å
помилки у словах, виділ
å
них ч
å
рвоним кольором
. Для видал
å
ння символів використовуйт
å
клавіші BackSpace або Delete. Щоб вставити потрібні символи, встановіть кур-
сор на місц
å
вставляння та вв
å
діть їх.
3.
Змініть колір слів, що виділ
å
ні ч
å
рвоним, на синій. Для змі
-
н
å
ння кольору: 1.
Установіть курсор вс
å
р
å
дині слова. 2.
Â
иконайт
å
Основне ⇒
Шрифт. 3.
Â
ідкрийт
å
список кнопки
Колір шрифту
та виб
å
ріть по
-
трібний колір у списку. 4.
На тр
å
тьому слайді встановіть розмір шрифту 54 для об’єкта WordArt, що є заголовком слайда. 3. Форматування текстових об’єктів 1.
На тр
å
тьому слайді змініть розміри напису з означ
å
нням по
-
няття Антоніми так, щоб т
å
кст розміщувався у два рядки. Для цього виб
å
ріть довільну точку в написі та п
å
р
å
тягніть марк
å
ри змін
å
ння розмірів.
4. Форматування абзаців
1.
На другому слайді в написі з вірш
å
м зробіть відступ абзацу з прізвищ
å
м автора на 2 см
від лівої м
å
жі. Для цього встано
-
віть курсор у будь-якому місці рядка та п
å
р
å
тягніть на лі
-
нійці вправо на 2 см марк
å
р відступу п
å
ршого рядка. 2.
На тр
å
тьому слайді вирівняйт
å
т
å
кст у написі з означ
å
нням поняття Антоніми по ц
å
нтру. Для цього виб
å
ріть довільну точку напису та виконайт
å
Основне ⇒
Абзац ⇒
По центру. 3.
Зб
å
р
å
жіть пр
å
з
å
нтацію у вашій папці у файлі з ім
å
н
å
м впра-
ва 4.4.4.
Найважливіше в цьому пункті
Об’єкти Напис і WordArt
є т
å
кстовими об’єктами на слайдах пр
å
з
å
нтації.
162
Роздiл 4
Для вставляння Напису потрібно виконати Вставлення ⇒ Текст ⇒
Напис, виділити область на слайді, вв
å
сти т
å
кст
.
Для вставляння об’єкта WordArt потрібно виконати Вставлен­
ня ⇒
Текст ⇒
WordArt, вибрати тип оформл
å
ння, вв
å
сти т
å
кст.
Для утвор
å
ння нового абзацу в т
å
ксті потрібно натиснути кла
-
вішу Enter на клавіатурі. Інструм
å
нти для форматування символів розміщ
å
но на
Стрічці на вкладці Основне в групі Шрифт,
інструм
å
нти для форматуван
-
ня абзаців
– у групі Абзац
. Â
ирівнювати абзаци можна за лівим краєм, по центру, за правим краєм та за шириною. Для встанов-
л
å
ння відступу п
å
ршого рядка абзацу використовують відповід
-
ний марк
å
р на лінійці.
Дайте відповіді на запитання
1
.
Òå
кстові об’єкти яких типів можуть міститися на слайдах пр
å
з
å
нтації? У чому їх особливості?
2
.
ß
к вставити т
å
кстовий об’єкт на слайд пр
å
з
å
нтації? 3
.
ß
к змінити полож
å
ння т
å
кстового об’єкта на слайді? ß
к змінити його розміри? 4
.
ß
к видалити т
å
кстовий об’єкт?
5
.
ß
к створити новий абзац у т
å
ксті? 6
.
Знач
å
ння яких властивост
å
й символів можна змінити при форматуванні т
å
кстових об’єктів? ß
кі інструм
å
нти для цього використовують?
7
.
ß
к змінити формат символів одного слова в т
å
кстовому об’єкті? ß
к виконати форматування усього т
å
ксту в т
å
к
-
стовому об’єкті?
8
.
Знач
å
ння яких властивост
å
й абзаців можна змінити при форматуванні т
å
кстових об’єктів? ß
кі інструм
å
нти для цього використовують?
9*.
×
им відрізняються дії з форматування т
å
кстових об’єктів у графічному р
å
дакторі та в р
å
дакторі пр
å
з
å
нтацій? Виконайте завдання
1
.
Â
ідкрийт
å
пр
å
з
å
нтацію, що зб
å
рігається у файлі завдання 4.4.1.pptx у папці Розділ 4\Пункт 4.4. Додайт
å
до слайдів пр
å
з
å
нтації написи з назвами тварин, зображ
å
ння яких на
в
å д
å
но на слайдах. Ð
озмістіть написи під відповідними зображ
å
ннями. Установіть такий формат символів: роз
-
163
РЕДАКТОР ПРЕЗЕНТАЦІЙ
мір
– 24
, накр
å
сл
å
н
ня
– жирний
, шрифт
– Arial Black, ко-
лір
– темно-зелений
. Зб
å
р
å
жіть пр
å
з
å
нтацію у вашій папці у файлі з тим самим ім
å
н
å
м. 2
.
Â
ідкрийт
å
пр
å
з
å
нтацію, що зб
å
рігається у файлі завдан-
ня
4.4.2.pptx
у папці Розділ 4\Пункт 4.4. Â
ставт
å
на дру
-
гий слайд пр
å
з
å
нтації два написи та ув
å
діть у них назви спортивних ігор, учасників яких зображ
å
но на слайді. Ð
оз
-
містіть написи під зображ
å
ннями. Установіть такий фор
-
мат символів: розмір
– 32
, накр
å
сл
å
ння
– курсив
, шрифт
– Cambria
, колір
– бірюзовий
. На тр
å
тій слайд вставт
å
об’єкт WordArt
та ув
å
діть у ньому т
å
кст, що мож
å
бути заго
-
ловком слайда. Формат об’єкта виб
å
ріть такий самий, як формат заголовка на другому слайді. Ð
озмістіть об’єкт по ц
å
нтру у в
å
рхній частині слайда. Зб
å
р
å
жіть пр
å
з
å
нтацію у своїй папці у файлі з тим самим ім
å
н
å
м. 3
.
Â
ідкрийт
å
пр
å
з
å
нтацію, що зб
å
рігається у папці Розділ 4\
Пункт 4.4 у файлі завдання
4.4.3.pptx. Â
ідр
å
дагуйт
å
т
å
к
-
сти написів на слайдах пр
å
з
å
нтації, розмістивши кожн
å
р
å
ч
å
ння з нового абзацу. Â
иправт
å
помилки у словах, що виділ
å
ні ч
å
рвоним кольором
. Змініть ч
å
рвоний колір сим
-
волів на чорний.
Â
ирівняйт
å
т
å
кст заголовків слайдів по центру
. Для власних назв у т
å
ксті встановіть накр
å
сл
å
н
-
ня
–
жирний. Зб
å
р
å
жіть пр
å
з
å
нтацію у вашій папці у файлі з тим самим ім
å
н
å
м. П
å
р
å
гляньт
å
пр
å
з
å
нтацію в р
å
жимі
Показ слайдів.
4.5. РОЗРОБЛЕННЯ ПЛАНУ СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦI
¯
. ФОТОАЛЬБОМ
1.
З якою м
å
тою створюють комп’ют
å
рні пр
å
з
å
нтації?
2.
ß
кої послідовності дій потрібно дотримуватися, створюю
-
чи малюнок у графічному р
å
дакторі? 3.
Що так
å
мак
å
т слайда?
РОЗРОБЛЕННЯ ПЛАНУ СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
Для успішного виконання будь-якого завдання доцільно спла-
нувати свою роботу. Ц
å
стосується і створ
å
ння комп’ют
å
рної пр
å
-
з
å
нтації. 164
Роздiл 4
П
å
рш за вс
å
потрібно визначити мету
її створ
å
ння, тобто виріши
-
ти, хто буд
å
вашими слухачами та що сам
å
ви хоч
å
т
å
їм розповісти. Наприклад, якщо ви готуєт
å
звіт про відвідування зоопарку для виступу на уроці природознавства, то м
å
тою створ
å
ння вашої комп’ют
å
рної пр
å
з
å
нтації буд
å
прод
å
монструвати вчит
å
лю та од
-
нокласникам, яких тварин ви побачили, повідомити, що нового про них дізналися та як
å
враж
å
ння отримали від спост
å
р
å
ж
å
ння за ними. Потім потрібно підібрати мат
å
ріали, які будуть розміщ
å
ні на слайдах пр
å
з
å
нтації.
Наприклад, після п
å
р
å
гляду всіх фотографій, що зб
å
р
å
глися у вас після відвідування зоопарку, ви відібрали лиш
å
вісім з них для розміщ
å
ння в пр
å
з
å
нтації. Наступний å
тап
– визна
-
ч
å
ння структури
комп’ют
å
рної пр
å
з
å
нтації. Для цього потріб
-
но визначити порядок розта-
шування вибраних мат
å
ріалів, кількість слайдів, потрібних для їх розміщ
å
ння, підібрати заголовки слайдів, вибрати мак
å
т і вміст кожного слайда.
Наприклад, фотографії, які ви відібрали, ви вирішили розміс-
тити в такій послідовності: спочатку фотографії звірів, потім
– птахів, на зав
å
рш
å
ння
– плазунів. Для цього мож
å
знадобитися п’ять слайдів: титульний слайд із заголовком В гостях у тварин і підзаголовком з вашим прізвищ
å
м; кожний із чотирьох наступ
-
них слайдів міститим
å
заголовок (наприклад, Звірі наших лісів, Звірі гір та пустель, Птахи, Плазуни), по дві фотографії, роз-
міщ
å
ні поруч, та підписи під ними. Ц
å
і буд
å
структура вашої комп’ют
å
рної пр
å
з
å
нтації-фотозвіту.
Після того як визнач
å
но м
å
ту створ
å
ння комп’ют
å
рної пр
å
з
å
нтації, відібрані мат
å
ріа
-
ли, що будуть розміщ
å
ні в ній, та визнач
å
но її структуру, по
-
трібно продумати послідовність ваших дій щодо створ
å
ння її у с
å
р
å
довищі р
å
дактора пр
å
з
å
нтацій, тобто скласти сценарій ство-
р
å
ння пр
å
з
å
нтації. При створ
å
нні зображ
å
ння у графічному р
å
дакторі плануємо послідовність побудови окр
å
мих об’єктів зображ
å
ння. Ò
ак само Структура (лат. struc
tu
re – побудо-
ва, роз
міщ
å
н
ня) – внутрішня будо-
ва чогось, вза
ємо
зв’язок скла
дових частин цілого.
Сценарій (лат. scaena – сц
å
на, май-
данчик, д
å
відбувається виста- ва)
– д
å
тально розробл
å
ний план про
в
å
д
å
ння якого-н
å
будь заходу, здійс
н
å
ння яких-н
å
будь дій.
165
РЕДАКТОР ПРЕЗЕНТАЦІЙ
при створ
å
нні пр
å
з
å
нтації у р
å
дакторі пр
å
з
å
нтацій нам потрібно спланувати послідовність створ
å
ння окр
å
мих об’єктів пр
å
з
å
нта
-
ції
– слайдів, т
å
кстових і графічних об’єктів тощо. Ð
озглян
å
мо, яким мож
å
бути сц
å
нарій створ
å
ння пр
å
з
å
нтації-
фотоальбому в програмі PowerPoint.
ФОТОАЛЬБОМ
Фотоальбом
– ц
å
пр
å
з
å
нтація, що признач
å
на для д
å
монстрації фотографій. У програмі PowerPoint
є сп
å
ціальний інструм
å
нт, признач
å
ний для швидкого створ
å
ння фотоальбому з п
å
вною структурою.
12
11
10
9
8
1
2
3
4
5
6
7
1.
Список Рисунків в альбомі
8.
Поле зі списком Форма рамки
2.
Кноп
ка Видалити
9.
Поле
зі списком Розмічування
3.
Обла
сть Перегляд
рисунка
4.
Кноп
ки обертання зображення
10.
Кноп
ки переміщення зображення
5.
Еск
із слайда
11.
Прапорець Назви під УСІМА
6.
Кноп
ка Створити
рисунками
7.
Кноп
ка Огляд
12
.
Кноп
ка Файл або диск
Рис. 4.23. Вікно Фотоальбом
166
Роздiл 4
Фотоальбом, створ
å
ний з використанням цього засобу, склада
-
ється зі слайдів, на кож
ному з яких, за виключ
å
нням титульно
-
го, розміщується однакова кількість зображ
å
нь (1, 2 або 4). Слай
-
ди фотоальбому можуть містити заголовки та написи для вв
å
д
å
ння поясн
å
нь до зображ
å
нь.
Створ
å
ння фотоальбому розпочинається з вибору кнопки Фото­
альбом на Стрічці на вкладці Вставлення в групі Зобра-
ження. У р
å
зультаті відкривається діалогов
å
вікно Фотоальбом (рис. 4.23). Â
икористовуючи інструм
å
нти вікна Фотоальбом, можна підго-
тувати список зображ
å
нь для розміщ
å
ння у пр
å
з
å
нтації, вибрати мак
å
т слайдів, форму та колір рамки для зображ
å
нь, кольоров
å
оформл
å
ння слайдів тощо.
ПІДГОТОВКА СПИСКУ ЗОБРАЖЕНЬ
Щоб вибрати фотографії, які планується розмістити у фотоаль-
бомі, потрібно:
1. Â
ибрати кнопку Файл або диск у вікні Фотоальбом.
2. Â
ідкрити папку, що містить файли із зображ
å
ннями, у вікні Вставлення нових рисунків (рис. 4.24).
Рис. 4.24
. Вікно Вставлення нових рисунків
3. Â
ибрати файли для вставл
å
ння у фотоальбом. Для вибору одного файлу потрібно вибрати його значок. Для вибору кількох файлів
– вибирати їх значки, утримуючи натиснутою клавішу 167
РЕДАКТОР ПРЕЗЕНТАЦІЙ
Ctrl
. Для вибору всіх файлів з папки потрібно вибрати п
å
рший з них, після чого натиснути клавішу Shift та, н
å
відпускаючи її, вибрати останній файл.
4. Â
ибрати кнопку Вставити.
Ім
å
на вибраних файлів будуть вив
å
д
å
ні у списку Рисунків в альбомі вікна Фотоальбом (рис. 4.23, 1). Â
області Перегляд (рис. 4.23, 3) відобразиться å
скіз зображ
å
ння з файлу, ім’я якого буд
å
вибрано в списку. У майбутньому фотоальбомі зображ
å
ння будуть розміщ
å
ні в тому самому порядку, як ім
å
на файлів у списку Рисунків в аль­
бомі
. Ц
å
й порядок можна змінити, п
å
р
å
містивши д
å
які ім
å
на ближч
å
до початку списку, а д
å
які
– ближч
å
до кінця. Для цього потрібно вибрати ім’я файлу та натиснути кнопку для п
å
р
å
мі
-
щ
å
ння вгору або кнопку для п
å
р
å
міщ
å
ння вниз (рис. 4.23, 10).
Для того щоб видалити зі списку зайв
å
зображ
å
ння, потрібно вибрати його ім’я у списку Рисунків в альбомі та вибрати кнопку Видалити (рис. 4.23, 2).
ß
кщо зображ
å
ння на д
å
якій фотографії розміщ
å
но н
å
в
å
рти
-
кально, а горизонтально, то потрібно натиснути кнопку для повороту зображ
å
ння на кут 90 градусів проти годинни
кової стріл-
ки або кнопку для повороту за годинниковою стрілкою (рис.
4.23, 4)
. НАЛАШТУВАННЯ ФОТОАЛЬБОМУ
У вікні Фотоальбом
можна виконати д
å
які налаштування майбутньої пр
å
з
å
нтації. У списку поля Розмічування рисунка (рис. 4.23, 9) можна вибрати однаковий мак
å
т для всіх слайдів пр
å
з
å
нтації (за виключ
å
нням титульного). Â
ибраний мак
å
т від
о
-
бразиться на å
скізі слайда (рис. 4.23, 5). У списку поля Форма рамки (рис. 4.23, 8) можна вибрати однакову форму і колір ра-
мок, у яких знаходитимуться всі зображ
å
ння фотоальбому.
ß
кщо вам потрібно підібрати кольоров
å
оформл
å
ння вашого фотоальбому, то ви мож
å
т
å
вибрати один із зразків
оформл
å
ння. Для цього потрібно вибрати кнопку Огляд (рис. 4.23, 7), у вікні Вибір теми
(рис. 4.25) вибрати зразок оформл
å
ння слайдів і кноп
-
ку Вибрати.
168
Роздiл 4
Рис. 4.25
. Вікно Вибір теми
С
å
р
å
д об’єкт
ів вікна Фотоальбом
є новий для вас об’єкт
– пра-
порець. Прапорці використовують для встановл
å
ння п
å
вного р
å
-
жиму або його скасування. Для встановл
å
ння р
å
жиму потрібно вибрати прапор
å
ць, після чого в ньому з’являється позначка тако
-
го виду: . Для
скасування р
å
жиму прапор
å
ць вибирають по
-
вторно, після чого позначка зникає. ß
кщо встановити позначку прапорця Назви під УСІМА рисунками (рис. 4.23, 11), то при створ
å
нні фотоальбому під кожним зображ
å
нням буд
å
створ
å
но напис. Òå
кстом
написів будуть ім
å
на файлів зображ
å
нь. Після вибору у вікні Фотоальбом кнопки Створити (рис. 4.23, 6) створюється пр
å
з
å
нтація, що містить таку кількість слайдів, яка потрібна для розміщ
å
ння всіх вибраних зображ
å
нь, з усіма вибра
-
ними налаштуваннями. РЕДАГУВАННЯ ФОТОАЛЬБОМУ
Для зав
å
рш
å
ння роботи над створ
å
нням фотоальбому потрібно відр
å
дагувати т
å
кст у заголовку та підзаголовку титульного слай
-
да, у заголовках інших слайдів, а також у написах, розміщ
å
них поруч із зображ
å
ннями. Створ
å
ний фотоальбом можна змінити, вибравши у списку кнопки Фотоальбом (рис. 4.26) команду Редагувати фотоальбом. У р
å
зультаті відкриється вікно Редагування фотоальбому такого самого виду, як вікно Фотоальбом
, лиш
å
назва кнопки Створити зміниться на Оновити. У цьому вікні можна змінити налаштування 169
РЕДАКТОР ПРЕЗЕНТАЦІЙ
фотоальбому, у тому числі додати або видалити зображ
å
ння, змінити їх поря
-
док тощо та зб
å
р
å
гти зміни вибором кнопки Оновити.
До створ
å
ного фотоальбому можна додавати інші т
å
кстові та графічні об’єкти.
Ò
аким чином, сц
å
нарій створ
å
ння фотоальбому мож
å
бути таким: 1. Застосувати інструм
å
нт для створ
å
ння фотоальбому (викона
-
ти Вставлення ⇒
Зображення ⇒
Фотоальбом). 2. Â
ибрати та впорядкувати зображ
å
ння. 3. Â
ибрати мак
å
т слайдів та оформл
å
ння пр
å
з
å
нтації. 4. Застосувати вибрані налаштування.
5. Â
ідр
å
дагувати створ
å
ний фотоальбом.
Працюємо з комп’ютером
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.
1. Створення фотоальбому «В гостях у тварин» за структурою, наведеною в тексті пункту
1.
Запустіть на виконання програму PowerPoint.
2.
Â
иконайт
å
Вставлення ⇒
Зображення ⇒
Фотоальбом.
3.
Â
иб
å
ріть кнопку Файл або диск у вікні Фотоальбом.
4.
Â
ідкрийт
å
у вікні Вставлення нових рисунків папку Роз
­
діл 4\Пункт 4.5\Тварини.
5.
Â
иб
å
ріть значок файлу Білка.jpg та, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl
, виб
å
ріть значки файлів Кабан.jpg, Верблюд.jpg, Гірський козел.jpg, Фламінго.jpg, Павич.jpg, Ящірка.jpg, Черепаха.jpg. 6.
Â
иб
å
ріть кнопку Вставити
. Зв
å
рніть увагу на заповн
å
ння списку Рисунків в альбомі та відображ
å
ння å
скізу зображ
å
н
-
ня в області Перегляд. 7.
Змініть порядок ім
å
н у списку Рисунків в альбомі так, щоб на п
å
рших двох зображ
å
ннях були білка та кабан, наступ
-
ні
– в
å
рблюд і гірський коз
å
л, далі
– птахи, останні
– плазу
-
ни. Для впорядкування зображ
å
нь вибирайт
å
в списку ім’я файлу та кнопки Вгору або Вниз .
8.
Â
иб
å
ріть у списку Розмічування рисунка
мак
å
т слайдів 2
рисунки з заголовком.
Рис. 4.26. Список кнопки Фотоальбом
170
Роздiл 4
9.
Установіть позначку прапорця Підписи під УСІМА рисун­
ками.
10.
Â
иб
å
ріть кнопку Створити.
11.
П
å
р
å
гляньт
å
пр
å
з
å
нтацію в р
å
жимі
Показ слайдів.
2. Редагування фотоальбому
1.
Â
иб
å
ріть п
å
рший слайд і змініть т
å
кст заголовка Фотоаль­
бом на В гостях у тварин, т
å
кст підзаголовка на ваш
å
пріз
-
вищ
å
.
2.
Ув
å
діть заголовки слайдів 2–5: Звірі наших лісів, Звірі гір та пустель, Птахи, Плазуни. 3.
Змініть підписи під зображ
å
ннями, підібравши власні å
піт
å
-
ти та порівняння, наприклад Руденька білочка, Верблюд
– корабель пустелі, Рожевий фламінго. 4.
Â
ідкрийт
å
на Стрічці на вкладці Вставлення у групі Зобра-
ження список кнопки Фотоальбом.
Â
иб
å
ріть команду Реда-
гувати фотоальбом.
5.
Â
иб
å
ріть у списку Форма рамки
знач
å
ння Проста рамка, біла.
6.
Â
иб
å
ріть зразок оформл
å
ння Сонцестояння. Для цього ви-
б
å
ріть кнопку Огляд, у вікні Вибір теми
виб
å
ріть значок файлу з ім
å
н
å
м Solstice.thmx та кнопку Вибрати. 7.
Â
иб
å
ріть кнопку Оновити.
8.
П
å
р
å
гляньт
å
пр
å
з
å
нтацію у р
å
жимі
Показ слайдів.
9.
Зб
å
р
å
жіть пр
å
з
å
нтацію у вашій папці у файлі з ім
å
н
å
м впра-
ва 4.5.1. Найважливіше в цьому пункті
При створ
å
нні комп’ют
å
рної пр
å
з
å
нтації потрібно визначити її мету
, відібрати потрібні мат
å
ріали, визначити структуру, скласти сценарій
її створ
å
ння. Фотоальбом
– ц
å
пр
å
з
å
нтація, що признач
å
на для д
å
монстрації фотографій. Для створ
å
ння фотоальбому потрібно виконати Вставлення ⇒
Зображення ⇒
Фотоальбом
, вибрати файли із зображ
å
ннями, мак
å
т слайдів, виконати налаштування пр
å
з
å
нтації, вибрати кноп
-
ку Створити.
Об’єкт вікна прапорець використовується для встановл
å
н
-
ня п
å
вного р
å
жим
у або його скасування.
171
РЕДАКТОР ПРЕЗЕНТАЦІЙ
Дайте відповіді на запитання 1
.
З яких å
тапів складається план створ
å
ння комп’ют
å
рної пр
å
з
å
нтації? У чому полягає кож
å
н з них?
2
.
Що так
å
фотоальбом? У яких випадках пр
å
з
å
нтацію до
-
цільно створювати як фотоальбом? 3
.
ß
кі дії потрібно виконати для створ
å
ння фотоальбому? 4*.
ß
к вибрати кілька файлів під час вибору зображ
å
нь для фотоальбому? ×
им ці способи відрізняються? 5
.
ß
к змінити порядок зображ
å
нь у фотоальбомі? ß
к пов
å
р
-
нути зображ
å
ння?
6
.
Що визначає мак
å
т слайда у фотоальбомі? ß
к вибрати ма
-
к
å
т для слайдів фотоальбому?
7
.
Для чого признач
å
ний і як використовується об’єкт діало
-
гового вікна прапорець?
8
.
ß
к створити написи під усіма зображ
å
ннями фотоальбому?
9
.
ß
кі дії потрібно виконати для р
å
дагува
ння фотоальбому?
Виконайте завдання
1
.
У вас є фотографії вулиць, будинків, парків, пам’ятників, визначних місць вашого нас
å
л
å
ного пункту. Â
изначт
å
: а)
ß
кою мож
å
бути м
å
та створ
å
ння фотоальбому, у якому ви використаєт
å
ці фотографії? б)
П
å
р
å
д ким ви змож
å
т
å
виступити з такою пр
å
з
å
нтацією?
в)
ß
кою мож
å
бути структура цієї пр
å
з
å
нтації? Скільки слайдів мож
å
бути у цій пр
å
з
å
нтації? ß
кими можуть бути заголовки слайдів?
2
.
Запропонуйт
å
структуру фотоальбому, якщо вашою м
å
тою є повідомл
å
ння на класній годині про Олімпійські ігри 2012 року в Ë
ондоні та участь у них українських спортсм
å
-
нів. Â
важаємо, що у вас є відомості про Олімпійські ігри, å
мбл
å
ма ігор, фотографії міст, у яких вони проводились, та п
å
р
å
можців у різних видах спорту. 3
.
Створіть фотоальбом Квіти для д
å
монстрації п’яти фото
-
графій садових квітів. Файли з фотографіями виб
å
ріть з папки Розділ 4\Пункт 4.5\Квіти. Ð
озмістіть на кожному слайді заголовок та одну фотографію. Â
иб
å
ріть рамки для фотографій і зразок оформл
å
ння на свій смак. У заголо
-
вках слайдів вв
å
діть назви квітів, що зазнач
å
ні в ім
å
нах файлів. У підзаголовок на титульному слайді вв
å
діть ваш
å
прізвищ
å
та ім’я. Зб
å
р
å
жіть фотоальбом у вашій папці у файлі з ім
å
н
å
м завдання
4.5.3
. 172
Роздiл 4
4
.
Створіть фотоальбом Домашні улюбленці для д
å
монстрації фотографій тварин, птахів і риб, яких люди утримують вдо
ма. Файли з фотографіями виб
å
ріть з папки Розділ 4\
Пункт 4.5\Домашні улюбленці.
Ð
озмістіть на кожному слайді заголовок і чотири фотографії. Â
иб
å
ріть рамки для фотографій і зразок оформл
å
ння на свій смак. Заголовки слайдів Тварини, Птахи, Рибки
. Підписи під зображ
å
ння
-
ми
– назви тварин, птахів і рибок, що зазнач
å
ні в ім
å
нах файлів. У підзаголовок на титульному слайді вв
å
діть ваш
å
прізвищ
å
та ім’я. Зб
å
р
å
жіть пр
å
з
å
нтацію у вашій папці у файлі з ім
å
н
å
м завдання
4.5.4
. 5
.
Створіть фотоальбом Картинна галерея для пр
å
з
å
нтації картин відомих художників. Â
иб
å
ріть по одній картині кожного художника. Файли із зображ
å
ннями містяться у папках з прізвищами художників у папці Розділ 4\Пункт 4.5\Галерея.
Ð
озмістіть на кожному слайді заголовок, одн
å
зображ
å
ння та підпис. Оформіть кожн
å
зображ
å
ння ком
-
бінованою чорною рамкою. Â
иб
å
ріть зразок оформл
å
ння Апекс (ім’я файлу Apex.thmx
). Підписи під зображ
å
ння
-
ми
– назви картин, що зазнач
å
ні в ім
å
нах файлів. Заголо
-
вки слайдів
– прізвища та ім
å
на художників, що зазнач
å
ні в ім
å
нах папок. У підзаголовок на титульному слайді вв
å
-
діть ваш
å
прізвищ
å
та ім’я. Зб
å
р
å
жіть пр
å
з
å
нтацію у вашій папці у файлі з ім
å
н
å
м завдання
4.5.5
. 6*.
Створіть фотоальбом Моя сім’я для виступу на класній го-
дині. Самостійно доб
å
ріть мат
å
ріали, розробіть структуру та об
å
ріть оформл
å
ння фотоальбому. Підготуйт
å
виступ п
å
-
р
å
д класом з ро
зпо
віддю на т
å
му пр
å
з
å
нтації. П
ÐÀ
К
Ò
И
×
Н
À
Ð
ОБО
ÒÀ
№ 5
«Створення фотоальбому»
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.
1.
Створіть фотоальбом Пори року для розповіді на уроці при-
родознавства про зміни в природі та заняттях люд
å
й у різні пори року. Файли всіх зображ
å
нь для пр
å
з
å
нтації містяться у папці Розділ 4\Практична 5.
2.
Ð
озмістіть на кожному слайді заголовок, два зображ
å
ння
– природа та заняття люд
å
й, підписи під зображ
å
ннями. 173
РЕДАКТОР ПРЕЗЕНТАЦІЙ
3. Â
иб
å
ріть рамку
для зображ
å
нь Округлений прямокутник. 4.
Â
иб
å
ріть зразок оформл
å
ння Потік
(файл з ім
å
н
å
м Flow.thmx).
5.
Â
в
å
діть заголовки слайдів
– назви пір року. 6.
Â
в
å
діть підписи під зображ
å
ннями
– опис змін у природі та заняття люд
å
й. 7.
Змініть колір заголовків слайдів: Зима
– синій, Весна
– з
å
-
л
å
ний, Літо
– ч
å
рвоний, Осінь
– жовтогарячий.
8.
У підзаголовок на титульному слайді вв
å
діть ваш
å
прізвищ
å
та ім’я. 9.
Â
ставт
å
на титульний слайд одн
å
із зображ
å
нь, що відобра
-
жає всі чотири пори року. Ð
озмістіть його в нижньому лівому куті слайда. 10.
Зб
å
р
å
жіть пр
å
з
å
нтацію у вашій папці у файлі з ім
å
н
å
м прак-
тична 5. Зразок виконання:
4.6. СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦIЙ 1.
З яких å
тапів складається розробка плану створ
å
ння пр
å
-
з
å
нтації? У чому полягає кожний å
тап?
2.
Що визначає мак
å
т слайда пр
å
з
å
нтації? 3.
ß
к вставити на слайд пр
å
з
å
нтації графічний об’єкт? ß
к вставити т
å
кстовий об’єкт?
174
Роздiл 4
ПОНЯТТЯ ШАБЛОНУ При створ
å
нні пр
å
з
å
нтації важливо н
å
просто розмістити на слайдах т
å
кстові та графічні об’єкти, а бажано надати їй приваб
-
ливого вигляду, оформити її. Â
и вж
å
бачили пр
å
з
å
нтації з кольо
-
ровим оформл
å
нням і вибирали зразки оформл
å
ння до фотоальбо
-
мів. При оформл
å
нні можна змінювати формат об’єктів пр
å
з
å
нтації: шрифт, розмір і колір символів написів, колір тла (фону) слайдів тощо (рис. 4.27). Рис. 4.27
. Слайд презентації з різними значеннями властивостей об’єктів
Підібрати оформл
å
ння слайдів можна самостійно. Â
и вж
å
вмі
-
єт
å
форматувати т
å
кст написів і вставляти зображ
å
ння. Для вста
-
новл
å
ння кольорового тла слайдів є сп
å
ціальні інструм
å
нти на Стрічці на вкладці Конструктор у групі Тло.
Ò
акож для оформл
å
ння слай
дів можна скористатися зразка
-
ми,
які запропоновані розробниками програми PowerPoint. Â
и
-
користовуючи їх, можна швид-
ко змінити одночасно шрифт, розмір і колір символів, колір тла слайдів тощо. Ò
акі зразки
називають шаблонами оформ-
лення.
При самостійному оформл
å
нні слайдів, р
å
алізуючи свої творчі задуми, можна надати пр
å
з
å
нтації унікального вигляду. À
л
å
при цьому на оформл
å
ння витрачається більш
å
часу. Крім того, можуть бути поруш
å
ні правила композиції та гармонії кольорів. У той самий час оформити пр
å
з
å
нтацію на основі шаблонів простіш
å
, її вигляд буд
å
гармонійним. À
л
å
готовий шаблон складно змінити за власним смаком, тому н
å
всі ваші задуми можуть бути втіл
å
ні в оформл
å
нні пр
å
з
å
нтації.
Ø
аблони оформл
å
ння пр
å
з
å
нтацій у програмі PowerPoint 2007 називають темами. На рисунку 4.28 нав
å
д
å
но вигляд слайдів пр
å
-
з
å
нтації, в оформл
å
нні якої використано т
å
му Подорож.
Шаблон (нім. schablone – зразок) – зразок, за яким виготовляють од-
накові д
å
талі; приклад, який на-
слідують.
175
РЕДАКТОР ПРЕЗЕНТАЦІЙ
Рис. 4.28
. Використання теми Подорож для оформлення слайдів презентації
Крім шаблонів оформл
å
ння (т
å
м), у програмі PowerPoint вико-
ристовуються й інші шаблони. Â
они можуть задавати різні мак
å
-
ти слайдів, містити поради до змісту пр
å
з
å
нтації та прийомів її ство
р
å
ння. СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ НА ОСНОВІ ШАБЛОНУ
Створ
å
ння пр
å
з
å
нтації завжди починається з вибору п
å
вного шаблону. Â
и вж
å
знаєт
å
, що після запуску програми PowerPoint одразу створюється нова пр
å
з
å
нтація з одного слайда. До н
å
ї авто
-
матично застосовується шаблон Нова презентація
. Â
ідповідно до цього шаблону об’єкти слайда мають такий формат: шрифт симво-
лів
– Calibri
, розмір символів у заголовках
– 44
, у інших написах
– 32, колір символів – чорний, колір тла слайдів – білий тощо. 1.
Список імен груп шаблонів
3.
Ескіз вибраного шаблону
2.
Еск
ізи шаблонів вибраної групи
4.
Кноп
ка Створити
1
2
3
4
Рис. 4.29. Вікно Створення презентації
176
Роздiл 4
Можна створити пр
å
з
å
нтацію на основі іншого шаблону. Для цього потрібно виконати Office ⇒
Створити та вибрати шаблон у діалоговому вікні Створення презентації (рис. 4.29).
У лівій частині вікна нав
å
д
å
но ім
å
на груп шаблонів. Ø
аблони з п
å
рших п’яти груп розташовано на вашому комп’ют
å
рі. Багато шаблонів для створ
å
ння пр
å
з
å
нтацій є в Інт
å
рн
å
ті. Отримати їх можна, вибравши ім’я групи в розділі Microsoft Office Online, якщо ваш комп’ют
å
р підключ
å
но до Інт
å
рн
å
ту. ß
кщо вибрати ім’я групи шаблонів, то в ц
å
нтральній частині вік
на з’являються å
скізи шаблонів цієї групи. Â
ибраний å
скіз можна побачити в збільш
å
ному вигляді у правій частині вікна. ß
кщо шаблон вас влаштовує, потрібно вибрати кнопку Створити. Після цього будуть створ
å
ні слайди пр
å
з
å
нтації, оформл
å
ні відпо
-
відно до вибраного шаблону. Â
ибраний шаблон оформл
å
ння можна змінити. Для цього по
-
трібно на Стрічці на вкладці Конструктор у групі Теми вибрати один з å
скізів (рис. 4.30)
. Рис. 4.30. Група Теми вкладки Конструктор
Ув
å
сь список установ
л
å
них на вашому комп’ют
å
рі т
å
м оформл
å
н
-
ня можна побачити, вибравши кнопку Додаткові параметри . ДОДАВАННЯ СЛАЙДІВ ДО ПРЕЗЕНТАЦІЇ
Â
и вж
å
знаєт
å
, що розробляючи структуру пр
å
з
å
нтації, визна
-
чають мак
å
ти її слайдів. Щоб додати до пр
å
з
å
нтації слайд з п
å
в
-
ним мак
å
том, потрібно відкрити список кнопки Створити слайд на Стрічці на вкладці Основне в групі Слайди
та вибрати å
скіз мак
å
та (рис. 4.31). ß
кщо н
å
має мак
å
та, що повністю відповідає вашим потр
å
бам, то можна вибрати найбільш близький до задуму мак
å
т і відр
å
дагувати його після створ
å
ння слайда.
ß
кщо виконати Основне ⇒
Слайди ⇒ Створити слайд, то буд
å
створ
å
но слайд з таким самим мак
å
том, що й поп
å
р
å
дній. У
разі, якщо поп
å
р
å
днім є титульний слайд, буд
å
використано мак
å
т Заголовок і об’єкт.
177
РЕДАКТОР ПРЕЗЕНТАЦІЙ
Рис. 4.31. Макети слайдів
Після створ
å
ння сла
йда його мак
å
т можна замінити. Для цього потрібно виконати Основне ⇒
Слайди ⇒
Макет і вибрати інший мак
å
т у списку, що відкрився. ВИКОРИСТАННЯ ПОКАЖЧИКІВ МІСЦЯ ЗАПОВНЕННЯ
На слайдах будь-якого мак
å
та, за винятком мак
å
та Пустий слайд,
розміщ
å
но покажчики місця заповнення. Ц
å
об’єкти, що признач
å
ні для заповн
å
ння слайда вмістом. М
å
жа покажчика об
-
в
å
д
å
на пунктирною лінією.
Є покажчики місця заповн
å
ння, що признач
å
ні для вв
å
д
å
ння даних одного типу
– т
å
ксту
або зображ
å
ння (рис. 4.32). Покажчи
-
178
Роздiл 4
ки з написом Заголовок слайда, Підзаголовок слайда, Текст слай­
да признач
å
но для вв
å
д
å
ння т
å
кстових даних. З такими об’єктами ви вж
å
працювали, створюючи фотоальбом. ß
кщо напис у покаж
-
чику Клацніть піктограму, щоб додати зображення, то такий об’єкт признач
å
ний для вставл
å
ння рисунка.
1.
Покажчик місця заповнення для введення текстових даних
2.
Покаж
чик місця заповнення для вставлення рисунка
3.
Кноп
ка для вставлення рисунка
1
2
3
Рис. 4.32. Слайд презентації з покажчиками місця заповнення для введення тексту та вставлення зображення
Інший вид покажчиків місця заповн
å
ння
– комбінований. Â
ін признач
å
ний для вставл
å
ння даних різних типів: т
å
ксту, таблич
-
них, графічних і від
å
оданих (рис. 4.33). 1.
Позначка позиції для введення тексту
2.
Кноп
ка Вставити рисунок з файлу
3.
Кноп
ка Графіка
2
1
3
Рис. 4.33. Комбінований покажчик місця заповнення 179
РЕДАКТОР ПРЕЗЕНТАЦІЙ
При вв
å
д
å
нні т
å
ксту вс
å
р
å
дині комбінованого покажчика місця заповн
å
ння ліворуч від кожного абзацу буд
å
з’являтися сп
å
ціаль
-
на позначка
– марк
å
р списку. É
ого вигляд зал
å
жить від вибраного шаблону оформл
å
ння. По ц
å
нтру комбінованого покажчика місця заповн
å
ння розмі
-
щ
å
но кнопки для вставл
å
ння об’єктів різних типів. С
å
р
å
д них кнопки для вставл
å
ння рисунка з файлу (рис. 4.33, 2) та для встав
-
л
å
ння кліпу з кол
å
кції Microsoft Office (рис. 4.33, 3). Після вибору цих кнопок для вставки об’єкта потрібно виконати вж
å
знайомі дії зі вставляння зображ
å
нь. Сц
å
нарій створ
å
ння нової пр
å
з
å
нтації визнач
å
ної структури на основі шаблону у програмі PowerPoint
мож
å
бути таким:
1.
Â
иконати Office ⇒
Створити. 2.
Â
ибрати шаблон оформл
å
ння.
3.
Заповнити покажчики місця заповн
å
ння на титульному слайді, вставити інші т
å
кстові та графічні об’єкти.
4.
Створити наступний слайд пр
å
з
å
нтації з мак
å
том згідно з ви
-
знач
å
ною структурою.
5.
Заповнити покажчики місця заповн
å
ння створ
å
ного слайда, вставити інші т
å
кстові та графічні об’єкти.
6.
ß
кщо створ
å
но щ
å
н
å
всі слайди, то повторити кроки 4 та 5.
Працюємо з комп’ютером Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.
Створення презентації на основі шаблону оформлення Завдання
: створіть пр
å
з
å
нтацію Пішохідні переходи на основі т
å
ми Міська для виступу з повідомл
å
нням на уроці основ здоров’я. На слайдах пр
å
з
å
нтації покажіть види пішохідних п
å
р
å
ходів і від
-
повідні дорожні знаки згідно з нав
å
д
å
ним зразком. Усі файли із зображ
å
ннями містяться в папці Розділ 4\Пункт 4.6\Вправа 1.
Зразок виконання:
180
Роздiл 4
1.
Запустіть на виконання програму PowerPoint.
2.
Створіть нову пр
å
з
å
нтацію на основі т
å
ми Міська. Для цього виконайт
å
Office ⇒
Створити ⇒
Інстальовані теми, ви-
б
å
ріть å
скіз Міська та кнопку Створити. 3.
На п
å
ршому слайді клацніть ус
å
р
å
дині напису Заголовок слайда та вв
å
діть т
å
кст Пішохідні переходи.
4.
Клацніть ус
å
р
å
дині напису Підзаголовок слайда
, вв
å
діть т
å
кст Основи здоров’я, натисніть клавішу Enter
, вв
å
діть т
å
кст 5 клас.
5.
Â
ставт
å
рисунок з файлу Увага на дорозі.gif.
Ð
озмістіть його відповідно до зразка у в
å
рхньому правому куті слайда.
6.
Створіть новий слайд з мак
å
том Порівняння. Для цього ви-
конайт
å
Основне ⇒
Слайди та у списку кнопки Створити слайд виб
å
ріть мак
å
т слайда Порівняння.
7.
Â
в
å
діть у заголовок другого слайда т
å
кст Наземні переходи.
8.
Â
в
å
діть у покажчики місця заповн
å
ння, що мають кольоров
å
тло, т
å
кст Нерегульований та Регульований відповідно до зразка.
9.
Â
иб
å
ріть у п
å
ршому комбінованому покажчику місця запо
-
вн
å
ння кнопку Вставити рисунок з файлу
і вставт
å
рисунок з файлу нерегульований.jpg.
10.
Â
ставт
å
в другий комбінований покажчик місця заповн
å
ння рисунок з файлу регульований.jpg.
11.
Â
ставт
å
на другий слайд рисунок з файлу наземний перехід.
jpg
. Ð
озмістіть його відповідно до зразка у в
å
рхньому право
-
му куті слайда.
12.
Створіть новий слайд з мак
å
том Порівняння.
13.
Â
в
å
діть заголовок слайда Підземний та надземний перехо­
ди, т
å
ксти Підземний перехід та Надземний перехід відпо-
відно до зразка. 14.
Â
ставт
å
рисунки з файлів підземний.jpg і надземний.jpg у покажчики місця заповн
å
ння відповідно до зразка.
15.
Â
ставт
å
рисунки з файлів знак підземний.jpg і знак надзем-
ний.jpg
. Ð
озмістіть їх у в
å
рхньому лівому та правому кутах слайда відповідно до зразка. 16.
Зб
å
р
å
жіть пр
å
з
å
нтацію у вашій папці у файлі з ім
å
н
å
м впра-
ва 4.6.1. 17.
П
å
р
å
гляньт
å
пр
å
з
å
нтацію у р
å
жимі
Показ слайдів.
18.
Підготуйт
å
виступ п
å
р
å
д класом з пр
å
з
å
нтацією про пішохід
-
ні п
å
р
å
хо
ди.
181
РЕДАКТОР ПРЕЗЕНТАЦІЙ
Найважливіше в цьому пункті
Шаблони оформлення (теми)
задають формат об’єктів пр
å
з
å
н
-
тації: шрифт, розмір і колір символів, колір тла (фону) слайдів тощо.
Для створ
å
ння пр
å
з
å
нтації на основі шаблону потрібно викона
-
ти Office ⇒
Створити, вибрати шаблон і кнопку Створити. Для створ
å
ння нового слайда потрібно відкрити список кнопки
Створити слайд на вкладці Основна у групі Слайди та вибрати мак
å
т слайда
. Дайте відповіді на запитання 1
.
Знач
å
ння яких властивост
å
й об’єктів пр
å
з
å
нтації можна змінювати при її оформл
å
нні?
2
.
ß
к
å
признач
å
ння шаблонів оформл
å
ння пр
å
з
å
нтацій?
3
.
У чому п
å
р
å
ваги та н
å
доліки самостійного оформл
å
ння пр
å
-
з
å
нтації порівняно з використанням шаблонів оформл
å
ння? 4
.
ß
к створити нову пр
å
з
å
нтацію на основі шаблону?
5
.
ß
к змінити шаблон оформл
å
ння пр
å
з
å
нтації після її ство
-
р
å
ння? 6
.
ß
к створити новий слайд пр
å
з
å
нтації?
7
.
ß
к
å
признач
å
ння покажчиків місця заповн
å
ння?
8
.
ß
кі є види покажчиків місця заповн
å
ння? Виконайте завдання
1
.
Створіть пр
å
з
å
нтацію Особистості в історії інформатики на основі т
å
ми Відкрита з групи Інстальовані теми для виступу з повідомл
å
нням на уроці інформатики. Структу
-
ра пр
å
з
å
нтації: 1.
Ò
итульний слайд. Заголовок Особистості в історії інфор­
матики, підзаголовок
– прізвища учнів.
2.
Слайди 2–4. Мак
å
т
– Два об’єкти. Заголовок
– прізвищ
å
, ім’я, по батькові вч
å
ного: Лебедєв Сергій Олексійович, Глушков Віктор Михайлович, Ющенко Катерина Логви­
нівна
. У п
å
рший покажчик місця заповн
å
ння на слайді вставт
å
фотографію вч
å
ного. Файли виб
å
ріть з папки Розділ 4\Пункт 4.6\Інформатика в Україні. У другий по-
кажчик місця заповн
å
ння вв
å
діть т
å
кст: роки життя та вн
å
сок уч
å
ного в розвиток комп’ют
å
рної т
å
хніки. Мат
å
ріал візьміть з підручника (пункти 1.3, 2.6).
182
Роздiл 4
Зб
å
р
å
жіть пр
å
з
å
нтацію
у вашій папці у файлі з ім
å
н
å
м зав­
дання
4.6.1
. 2
.
Створіть пр
å
з
å
нтацію Історичне минуле нашого народу на основі т
å
ми Папір для виступу на уроці української лі
-
т
å
ратури. Мат
å
ріал для пр
å
з
å
нтації знайдіть у підручнику з української літ
å
ратури, фотографії
– у папці Розділ 4\
Пункт 4.6\Літописні оповіді
. Структура пр
å
з
å
нтації: 1.
Ò
итульний слайд. Заголовок – Історичне минуле нашого народу, підзаголовок – Літописні оповіді «Повісті мину­
лих літ». Зображ
å
ння
– малюнок зі сторінок літопису.
2.
Другий слайд. Мак
å
т
– Порівняння
. Òå
кст заголовка
– Повість минулих літ. У комбінованих покажчиках міс-
ця заповн
å
ння фотографії
– пам’ятник Н
å
стору Ë
ітописцю в Києві та сторінка з літопису, підписи фотографій
– Нестор Літописець і Сторінка літопису. 3.
Ò
р
å
тій слайд. Мак
å
т
– Зображення з підписом
. Òå
кст заго
ловка
– Заснування Києва. У покажчику місця за-
повн
å
ння
– фотографія пам’ятника засновникам Києва, підпис з ім
å
нами засновників і часом заснування. 4.
Слайди 4–6. Мак
å
т
– Зображення з підписом
. Òå
кст за
-
го
ловків
–
Князь Святослав, Князь Володимир, Князь Яро
слав. У покажчиках місця заповн
å
ння
– фотографії па
м’ят
ників князям. Òå
кст написів
– 3–4 приклади про роль князів в історії.
Зб
å
р
å
жіть пр
å
з
å
нтацію у вашій папці у файлі з ім
å
н
å
м зав­
дання
4.6.2
. Підготуйт
å
виступ п
å
р
å
д класом з пр
å
з
å
нтацією про Н
å
стора Ë
ітописця, літ
å
ратурну пам’ятку «Повість ми
-
нулих літ» і г
å
роїв літописних оповід
å
й. 3*.
Сплануйт
å
та створіть пр
å
з
å
нтацію Віртуальна подорож до Львова. Ø
аблон оформл
å
ння виб
å
ріть за власним смаком,
мак
å
ти слайдів
– за
зразком, що нав
å
д
å
ний на рисунку
4.28. Â
икористайт
å
такі дані про місто Ë
ьвів: заснован
å
у ХІІІ
сто
-
літті, розміщ
å
н
å
на річці Полтві, засновник
– король Да
-
нило Галицький. Краєвиди Ë
ьвова
– собор Святого Юра та площа Ð
инок. Â
иб
å
ріть мак
å
т і створіть ч
å
тв
å
ртий слайд із заголовком Львів сучасний, розмістивши на ньому одну фотографію сучасного міста та такі дані: нас
å
л
å
ння
– близько 800 тис., ц
å
нтральна вулиця
– просп
å
кт Свободи, головна площа
– площа Ð
инок. Фотографії виб
å
ріть з папки Роз
­
діл 4\Пункт 4.6\Львів.
Зб
å
р
å
жіть пр
å
з
å
нтацію у вашій пап
-
ці у файлі з ім
å
н
å
м завд
ання
4.6.3
. 183
РЕДАКТОР ПРЕЗЕНТАЦІЙ
4*.
Створіть пр
å
з
å
нтацію про свій нас
å
л
å
ний пункт для виступу на класній годині. Самостійно розробіть структуру та доб
å
-
ріть оформл
å
ння пр
å
з
å
нтації. Підготуйт
å
виступ п
å
р
å
д кла
-
сом з розповіддю на т
å
му пр
å
з
å
нтації.
П
ÐÀ
К
Ò
И
×
Н
À
Ð
ОБО
ÒÀ
№ 6
«Створення презентації на основі шаблону за наведеним планом»
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.
1.
Створіть пр
å
з
å
нтацію Збережемо природу України на основі шаблону оформл
å
ння Пересічна з групи Інстальовані теми для виступу з повідомл
å
нням на класній годині. Усі потрібні зображ
å
ння містяться у файлах папки Розділ 4\Практична 6. Зразок виконання:
Структура пр
å
з
å
нтації: 1.
Ò
итульний слайд. Заголовок слайда
– Збережемо природу України, підзаголовок
– ваш
å
прізвищ
å
та ім’я.
2.
Другий слайд. Мак
å
т
– Два об’єкти
. Заголовок слайда
– Червона книга України. У п
å
ршому покажчику місця за
-
повн
å
ння
– зображ
å
ння ×å
рвоної книги, у другому
– три абзаци т
å
ксту: Заснована у 1976 році, Вперше опубліко
-
вана у 1980 році, Містить відомості про зникаючі види тварин та рослин. Установіть розмір символів
– 28.
184
Роздiл 4
3.
Ò
р
å
тій слайд. Мак
å
т
– Порівняння. Заголовок слайда
– Вони потребують захисту. Òå
кст підписів
– Тваринний світ, Рослинний світ, вирівнювання
– по центру. У по-
кажчиках місця заповн
å
ння
– зображ
å
ння обкладинок відповідних книжок. Установіть ширину зображ
å
нь
– 7
см
, оформл
å
ння зображ
å
нь
– Прямокутник з тінню.
4.
Слайди 4–5. Мак
å
т
– Рисунок з підписом. Ð
исунки
– фото
-
графії пр
å
дставників із ×å
рвоної книги України, у заго
-
ловках слайдів
– їх назви. Òå
кст слайда: п
å
рший абзац
– Тваринний світ або Рослинний світ, другий абзац – Птах або Квітка. Установіть розмір символів у заголовках
– 32, у підписах
– 20.
5.
Ø
остий слайд. Мак
å
т
– Заголовок розділу. Заголовок слай-
да
– Пам’ятай!
, т
å
кст слайда
– Вони потребують нашого захисту! Установіть розмір символів
– 40
. Â
ирівнювання т
å
ксту
– по центру.
2. Зб
å
р
å
жіть пр
å
з
å
нтацію у вашій папці у файлі з ім
å
н
å
м прак-
тична 6.
185
Додаток 1
Правила поведінки і безпеки життєдіяльності в комп’ютерному класі
Кабін
å
т інформатики та інформаційно-комунікаційних т
å
хно
-
логій оснащ
å
но різноманітною å
л
å
ктронною т
å
хнікою, яка жи
-
виться від å
л
å
ктричної м
å
р
å
жі зі струмом, н
å
б
å
зп
å
чним для жит
-
тя людини. Ц
å
потр
å
бує дотримання правил б
å
зп
å
ки під час пров
å
д
å
ння навчальних занять і позаурочних заходів.
До початку роботи з комп’ютером:
•
з дозволу вчит
å
ля займіть своє робоч
å
місц
å
за комп’ют
å
ром, налаштуйт
å
висоту стола, стільця, підставки для ніг (за по
-
тр
å
би), кут нахилу монітора так, щоб (див. рис.):
с
å
р
å
дина å
крана монітора зна
хо
-
ди
лася трохи нижч
å
горизонталь
-
ної лінії зору;
відстань від оч
å
й до пов
å
рхні å
к
-
ра
на становила 40–80 см, зал
å
ж
-
но від розмірів об’єктів на å
крані;
лінія від оч
å
й до ц
å
нтра å
крана мо
нітора була під кутом 90
° до площини å
крана;
пальці рук вільно л
å
жали на кла
-
віатурі;
руки утворювали в ліктьовому су
-
глобі кут, близький до 90
°;
клавіатура л
å
жала на пов
å
рхні стола або на сп
å
ціальній по
-
лиці на відстані 10–30 см від краю і була нахил
å
на під ку
-
том 5–15°;
спина спиралася на спинку стільця;
ноги спиралися на підлогу або на сп
å
ціальну підставку;
•
нав
å
діть порядок на робочому столі, приб
å
ріть з нього пр
å
д
-
м
å
ти, які н
å
потрібні для роботи;
•
п
å
р
å
вірт
å
чистоту своїх рук, за потр
å
би вимийт
å
їх і витріть насухо;
•
за потр
å
би з дозволу вчит
å
ля і тільки сп
å
ціальною с
å
рв
å
ткою протріть å
кран монітора, клавіатуру, килимок і мишу;
•
п
å
р
å
вірт
å
відсутність зовнішніх пошкодж
å
нь комп’ют
å
рного обладнання, у разі їх наявності – повідомт
å
вчит
å
ля;
•
з дозволу вчит
å
ля ввімкніть комп’ют
å
р.
Рис.
6.1.
Постава під час роботи з комп’ютером
ДОДАТКИ
186
ДОДАТКИ
Під час роботи з комп’ютером:
•
тримайт
å
робоч
å
місц
å
охайним, н
å
розміщуйт
å
на ньому сто
-
ронніх р
å
ч
å
й;
•
витримуйт
å
правильну поставу – н
å
нахиляйт
å
ся близько до по
-
в
å
рхні å
крана, н
å
згинайт
å
ся, тримайт
å
руки б
å
з напруж
å
ння;
•
після 15–20 хв роботи або при відчутті втоми виконайт
å
вправи для оч
å
й і для зняття м’язового напруж
å
ння;
•
н
å
намагайт
å
ся самостійно усунути п
å
р
å
бої в роботі комп’ю
-
т
å
ра, при їх виникн
å
нні н
å
гайно покличт
å
вчит
å
ля;
•
н
å
торкайт
å
ся задніх стінок монітора та сист
å
много блока, н
å
чіпайт
å
дротів живл
å
ння;
•
акуратно вставляйт
å
і виймайт
å
змінні носії;
•
н
å
торкайт
å
ся å
крана монітора руками (ц
å
забруднює і пору
-
шує його покриття);
•
кат
å
горично забороняється знімати кришки корпусів при
-
строїв комп’ют
å
ра, самостійно, б
å
з дозволу вчит
å
ля, приєд
-
нувати і від’єднувати пристрої комп’ют
å
ра.
Після закінчення роботи:
•
приб
å
ріть своє робоч
å
місц
å
;
•
з дозволу вчит
å
ля вимкніть комп’ют
å
р або закінчіть с
å
анс роботи.
Додаток 2
Основні операції, що виконуються з використанням миші
Назва операції Послідовність дій Â
казати на об’єкт 1.
Установити вказівник на об’єкт
Â
ибрати об’єкт
1.
Установити вказівник на об’єкт.
2.
Одноразово короткочасно натиснути (клацнути) ліву кнопку миші
Â
ідкрити конт
å
к
-
стн
å
м
å
ню об’єкта
1.
Установити вказівник на об’єкт.
2.
Клацнути праву кнопку миші
П
å
р
å
тягнути об’єкт 1.
Установити вказівник на об’єкт або в потрібну точку å
крана.
2.
Натиснути і утримувати ліву кнопку миші.
3.
П
å
р
å
містити вказівник у іншу потрібну точку å
крана.
4.
Â
ідпустити ліву кнопку.
(
Â
иділ
å
ння області å
крана приводить до вибору об’єктів, які в ній розміщ
å
ні.)
Â
иділити область å
крана
187
ДОДАТКИ
Назва операції Послідовність дій Â
ідкрити вікно об’єкта
1.
Установити вказівник на об’єкт.
2.
Двічі підряд (з короткою паузою) клац
-
нути ліву кнопку миші
Двічі клацнути Додаток 3
Об’єкти вікон (елементи керування)
Назва Зображення Призначення
Â
кладка
Для відкриття вмісту
однієї зі сторінок. Для цього н
å
обхідно вибрати потрібну вкладку
Кнопка
Для виконання н
å
обхід
-
ної команди, як
å
здій
-
снюється вибором відпо-
відної кнопки
Кнопка зі спис-
ком
Для виконання н
å
обхід
-
ної команди, як
å
здій
-
снюється вибором відпо-
відної кнопки, або вибору п
å
вного знач
å
ння зі спис
-
ку кнопки
М
å
ню
Для відкриття списку
команд
П
å
р
å
ми
-
кач
Для встановл
å
ння одно
-
го з можливих р
å
жимів. Мож
å
бути вибраний тільки один з п
å
р
å
мика
-
чів даної групи Пол
å
Для вв
å
д
å
ння т
å
кстових і числових даних
Пол
å
зі спис-
ком, що відкри-
вається
Для вв
å
д
å
ння т
å
кстових і числових даних або ви-
бору одного з å
л
å
м
å
нтів списку, що відкривається вибором кнопки Продовження таблиці
188
Назва Зображення Призначення
Прапо-
р
å
ць
Для встановл
å
ння або від
-
міни вказаних р
å
жимів. Наявність позначки вс
å
-
р
å
дині квадрата означає, що даний р
å
жим встанов
-
л
å
но. Можна вибрати або відмінити вибір кожного прапорця
Смуги прокру-
чування
Для п
å
р
å
міщ
å
ння вмісту вікна Продовження таблиці
ДОДАТКИ
189
СЛОВНИЧОК
А
Атрибут
– суттєва, н
å
від’ємна властивість об’єкта, стор. 100.
Б
Буфер обміну
– частина пам’яті комп’ют
å
ра, признач
å
на для тимчасового зб
å
рігання даних, стор. 115.
В
Вибрати
– команда роботи з об’єктами, для виконання якої н
å
обхідно
нав
å
сти вказівник на потрібний об’єкт і клацнути ліву кнопку миші, стор. 34.
Видалення
– оп
å
рація р
å
дагування, у р
å
зультаті якої об’єкт знищується, стор. 114.
Вирівнювання абзаців
– змін
å
ння полож
å
ння т
å
ксту відносно лівої та правої м
å
жі т
å
кстового об’єкта, стор. 159.
Віконний режим
– р
å
жим, у якому вікно займає тільки части
-
ну Робочого стола, стор. 68.
Вказівник
– об’єкт на å
крані монітора, який вказує на місц
å
виконання дій над об’єктами. ß
к правило, має вигляд стрілки (мож
å
мати інший вигляд: тощо), стор. 29.
Вкладка
– об’єкт вікна, на якому розміщ
å
но інші об’єкти (кнопки, поля, п
å
р
å
микачі тощо). Кожна вкладка має ім’я, ви-
бравши як
å
можна відкрити потрібну вкладку, стор. 140. Властивості
– відомості про об’єкт, за якими його можна оха
-
ракт
å
ризувати, стор. 43. Г
Гнучкий магнітний диск
– носій даних, використовується в змінних носіях даних
– диск
å
тах, стор. 82.
Графічний редактор
– програма для створ
å
ння та опрацювання комп’ют
å
рних графічних зображ
å
нь, стор. 87.
Графічні зображення
– малюнки, сх
å
ми, å
скізи кр
å
сл
å
нь, пла
-
ни, карти, фотографії тощо, стор. 87.
Графічні об’єкти малюнка
– відрізки прямих, криві, прямо
-
кутники та інші многокутники, овали та кола тощо, стор. 96.
Графічні об’єкти презентації
– графічні зображ
å
ння (рисунки, кліпи та інш
å
),
що вставл
å
ні на слайди пр
å
з
å
нтації, стор. 147. 190
СЛОВНИЧОК
Д
Дані
– повідомл
å
ння, зафіксовані на п
å
вному носії, подані у виді, зручному для п
å
р
å
давання, зб
å
рігання та опрацювання лю
-
диною або пристроєм, стор. 17. Демонстрація
– 1) проц
å
с показу комп’ют
å
рної пр
å
з
å
нтації, 2) тип файлу, у якому зб
å
рігається пр
å
з
å
нтація, остаточно підго
-
товл
å
на для показу, стор. 134.
Діалогові вікна
– вікна, признач
å
ні для вив
å
д
å
ння на å
кран повідомл
å
нь та отримання відповід
å
й від користувача, стор. 93.
Додаткова панель
– об’єкт вікна графічного р
å
дактора Paint, признач
å
ний для встановл
å
ння знач
å
нь властивост
å
й інструм
å
нтів малювання, стор. 90.
Дюйм
– одиниця вимірювання довжини; один дюйм наближ
å
-
но дорівнює двом з половиною сантим
å
трам, стор. 82.
Е
Ескіз
– підготовчий нарис, що фіксує задум художнього твору чи окр
å
мої його частини у найважливіших рисах, стор. 140.
Ж
Жорсткий магнітний диск
– носій даних, входить до складу накопичувачів на жорстких магнітних дисках, стор. 29.
З
Запуск програми на виконання
– оп
å
рація початку роботи з програмою. Запуск можна здійснити, використавши Головне ме­
ню, значок програми на Робочому столі
або конт
å
кстн
å
м
å
ню цього значка, стор. 63. Звукові колонки
– пристрої вив
å
д
å
ння даних, використовують
-
ся для відтвор
å
ння звукових даних, стор. 32. І
Ім’я пристрою збереження даних
, як правило, містить в
å
лику літ
å
ру англійського алфавіту та двокрапку після н
å
ї, стор. 78.
Ім’я файлу або папки
– набір символів, що мож
å
містити літ
å
-
ри українського, англійського та інших алфавітів, цифри та інші символи, за винятком \ /: *? ”< > | , стор. 77.
Інструмент Вибір кольорів
– інструм
å
нт графічного р
å
дактора
Paint для вибору кольорів на малюнку, стор. 106.
Інструмент Заливка
– інструм
å
нт графічного р
å
дактора
Paint для зафарбування довільної замкн
å
ної області, стор. 106. 191
СЛОВНИЧОК
Інструмент Масштаб
– інструм
å
нт графічного р
å
дактора
Paint для п
å
р
å
гляду графічного зображ
å
ння в збільш
å
ному вигляді, стор. 106.
Інструменти вільного малювання
– інструм
å
нти Олівець, Пен-
зель, Розпилювач, Ластик
графічного р
å
дактора
Paint, стор. 104. Інструменти малювання фігур
– інструм
å
нти Лінія, Крива, Прямокутник, Округлений прямокутник, Еліпс, Багатокутник графічного р
å
дактора
Paint, стор. 97.
Інтернет
– вс
å
світня комп’ют
å
рна м
å
р
å
жа, у яку об’єднано ком
п’ют
å
ри, що знаходяться в усіх частинах З
å
млі,
стор. 14.
Інформаційні процеси
– проц
å
си зб
å
рігання, п
å
р
å
давання, опрацювання та пошуку повідомл
å
нь,
стор. 11. Інформація
– нові відомості, нові знання, які отримує людина на основі повідомл
å
нь,
стор. 8.
К
Клавіатура
– пристрій для вв
å
д
å
ння літ
å
р, цифр, розділових знаків, інших символів, а також команд на виконання п
å
вних дій,
стор. 28.
Класифікація об’єктів
– розподіл об’єктів на групи за знач
å
н
-
нями однієї або кількох властивост
å
й,
стор. 51.
Кліп
– графічн
å
зображ
å
ння з кол
å
кції зображ
å
нь пак
å
та про
-
грам Microsoft Office, стор. 148.
Кнопки керування вікном (Згорнути, Розгорнути/Відновити після розгортання, Закрити
)
– об’єкти вікна, що використовуються для к
å
рування відображ
å
нням вікна на å
крані,
стор. 64.
Композиція малюнка
– поєднання об’єктів графічного зобра
-
ж
å
ння загальним задумом для отримання гармонійної єдності ма
-
люнка, стор. 107.
Комп’ютерна презентація
– набір слайдів, на яких розміщуються т
å
кстові, графічні та інші об’єкти і які можуть бути показані для до
-
повн
å
ння усного виступу людини або з іншою м
å
тою,
стор. 132.
Комп’ютерна програма
– заздал
å
гідь розробл
å
ний набір команд для здійсн
å
ння інформаційних проц
å
сів у комп’ют
å
рі,
стор. 62. Комунікатор (смартфон)
– один з видів портативних комп’ю
т
å-
рів з функціями мобільного т
å
л
å
фону і кишенькового персональ-
ного комп’ютера. За своїми розмірами він близький до мобільного т
å
л
å
фону,
стор. 38.
Контекстне меню
– м
å
ню команд, які можна виконати над п
å
в
-
ним об’єктом. Â
ідкривається конт
å
кстн
å
м
å
ню після нав
å
д
å
ння вказівника на об’єкт і клацання правої кнопки миші, стор. 57. 192
СЛОВНИЧОК
Копіювання
– оп
å
рація р
å
дагування, у р
å
зультаті якої створю
-
ється копія об’єкта, стор. 115.
Курсор
– позначка, яка вказує місц
å
для вв
å
д
å
ння символів,
стор. 92.
М
Магнітний диск
– носій даних. Ð
озрізняють жорсткі та гнучкі магнітні диски, стор. 29. Макет
– сх
å
ма розміщ
å
ння т
å
кстових, графічних та інших об’єктів на слайді пр
å
з
å
нтації,
стор. 133. Маркер
– покажчик, службова відмітка, допоміжний знак,
стор. 90.
Маркери змінення розмірів
– позначки на м
å
жі об’єкта, п
å
р
å
-
тягування яких змінює його розміри, стор. 90.
Меню
– список команд, які мож
å
обрати користувач для по
-
дальшої роботи з комп’ют
å
ром,
стор. 56. Миша
– пристрій для вв
å
д
å
ння даних в комп’ют
å
р,
стор. 29. Монітор (дисплей)
– пристрій
для відображ
å
ння даних на å
к
-
рані, стор. 32.
Н
Накопичувач на жорстких магнітних дисках
– основний при-
стрій для зб
å
рігання даних
у сучасних п
å
рсональних комп’ют
å
рах,
стор. 29. Накреслення
– властивість символів, яка визначає особливості накр
å
сл
å
ння символів і мож
å
набувати знач
å
ння: звичайний, жир­
ний, курсив, підкреслений та їх поєднання, стор. 124. Непрозорий фон
– р
å
жим виділ
å
ння фрагм
å
нта зображ
å
ння в графічному р
å
дакторі Paint
зі зб
å
р
å
ж
å
нням кольору фону,
стор.
114. Нетбук
– один з видів портативних комп’ют
å
рів, який розрахо
-
ваний зд
å
більшого на роботу в м
å
р
å
жі,
стор. 38.
Носії повідомлень
– об’єкти, на яких зб
å
рігаються повідомл
å
н
-
ня (пам’ять людини або тварини, папір, д
å
р
å
вина, тканина, м
å
тал, кіно- і фотоплівки, магнітні та оптичні диски, фл
å
ш-карти та інш
å
),
стор. 12.
Ноутбук
– один з видів портативних комп’ют
å
рів,
стор. 37.
О
Об’єкти
– пр
å
дм
å
ти, явища і проц
å
си, які р
å
ально існують і розглядаються як єдин
å
ціл
å
. Кожний об’єкт має властивості. Кожна властивість має своє значення, стор. 42. 193
СЛОВНИЧОК
Об’єкти вікон
– Рядок заголовка
, кнопки к
å
рування вікном (Згорнути, Розгорнути/Відновити після розгортання, Закрити), Рядок меню, Робоча область (Робоче поле), Смуга прокручування тощо, стор. 64.
Оптичний диск
– носій даних, що використовується для п
å
р
å
-
н
å
с
å
ння даних від одного комп’ют
å
ра до іншого, створ
å
ння фоно
-
т
å
к і від
å
от
å
к та для тривалого зб
å
рігання копій даних. Ð
озрізня
-
ють оптичні диски типу CD, DVD та BD, стор. 130.
П
Палітра
– н
å
в
å
лика дошка, на якій художник змішує фарби,
стор. 90.
Палітра кольорів
– об’єкт вікна графічного р
å
дактора Paint, признач
å
ний для вибору кольору малювання,
стор. 90.
Панель атрибутів тексту
– об’єкт вікна графічного р
å
дактора Paint
, признач
å
ний для вибору знач
å
нь властивост
å
й символів т
å
кстового напису,
стор. 126.
Панель завдань
– об’єкт, як правило, у нижній частині å
крана, на якому розміщуються кнопка Пуск, кнопки відкритих вікон, індикатор мови вв
å
д
å
ння, годинник тощо,
стор. 56. Панель інструментів
– об’єкт вікна графічного р
å
дактора Paint, признач
å
ний для вибору інструм
å
нтів малювання,
стор. 90.
Папка
– об’єкт на носієві даних, у якому зб
å
рігаються інші папки та файли, стор. 78.
Перемикач
– об’єкт діалогового вікна, признач
å
ний для вибору одного з можливих р
å
жимів,
стор. 100. Переміщення
– оп
å
рація р
å
дагування, у р
å
зультаті якої об’єкт змінює своє розташування, стор. 115. Персональний комп’ютер
– один з видів комп’ют
å
рів, що ви
-
користовуються одночасно, як правило, одним користувач
å
м. Ð
оз
-
різняють стаціонарні та портативні (мобільні) п
å
рсональні комп’ют
å
ри,
стор. 20.
Піксель
– найм
å
нший об’єкт малюнка в графічному р
å
дакторі Paint, стор. 38. Планшетний комп’ютер
– один з видів портативних комп’ю
-
т
å
рів, у якому для вв
å
д
å
ння даних використовується чутлива до дотиків пов
å
рхня å
крана,
стор. 38. Повідомлення
– містять відомості про різноманітні пр
å
дм
å
ти, проц
å
си та явища,
стор. 5.
Повноекранний режим
– р
å
жим, у якому поточн
å
вікно займає в
å
сь Робочий стіл, стор. 69.
194
СЛОВНИЧОК
Покажчик місця заповнення
– об’єкт, що признач
å
ний для вставл
å
ння на слайд пр
å
з
å
нтації т
å
кстових, графічних та інших об’єктів, стор. 177.
Поле
– об’єкт діалогового вікна для вв
å
д
å
ння даних,
стор. 92.
Портативний (мобільний) комп’ютер
– порівняно н
å
в
å
ликий за розміром п
å
рсональний комп’ют
å
р, який можна використовувати поза м
å
жами офіса, школи або дому (
ноутбуки, нетбуки, планшет-
ні комп’ютери, комунікатори, смартфони), стор. 135.
Прапорець
– об’єкт діалогового вікна, що
використовується для встановл
å
ння п
å
вного р
å
жиму або його скасування,
стор. 168.
Презентація
– пр
å
дставл
å
ння чогось нового, важливого для людини, стор. 132. Принтер
– пристрій
для друку даних на пап
å
рі або сп
å
ціальній плівці, стор. 32.
Пристрої для роботи з даними
– комп’ют
å
ри, мультим
å
дійні про
å
ктори, калькулятори, фото- і кінокам
å
ри, навігатори, ігрові приставки, пл
å
єри, т
å
л
å
фони, диктофони, факси та інші,
стор. 22. Провідник
– програма для п
å
р
å
гляду списків ім
å
н файлів і па
-
пок та виконання оп
å
рацій над ними,
стор. 79.
Програміст
– людина, що створює комп’ют
å
рні програми,
стор. 62.
Прозорий фон
– р
å
жим виділ
å
ння фрагм
å
нта зображ
å
ння в гра
-
фічному р
å
дакторі Paint
з видал
å
нням кольору фону,
стор. 114. Процесор
– пристрій, що здійснює опрацювання даних в ком
-
п’ют
å
рі,
стор. 30.
Пуск
– ім’я кнопки відкриття Головного (основного) меню, стор. 56.
Р
Редагування
– проц
å
с змін
å
ння об’єкта (копіювання, п
å
р
å
мі
-
щ
å
ння, видал
å
ння тощо),
стор. 113.
Редактор – той, хто створює, п
å
р
å
віряє та виправляє зміст,
стор. 87.
Редактор презентацій
– комп’ют
å
рна програма, признач
å
на для створ
å
ння комп’ют
å
рних пр
å
з
å
нтацій, їх р
å
дагування, форма
-
тування, зб
å
р
å
ж
å
ння, п
å
р
å
гляду тощо. Одним з р
å
дакторів пр
å
-
з
å
нтацій є програма Microsoft Office PowerPoint 2007, стор. 138.
Рисунок
– графічн
å
зображ
å
ння, що вставл
å
но на слайд пр
å-
з
å
нтації з файлу, розміщ
å
ння якого на носії даних відомо корис
-
тувачу, стор. 147.
195
СЛОВНИЧОК
Робоча область (Робоче поле
)
– об’єкт вікна, у якому здійсню
-
ється опрацювання даних, стор. 65.
Розмір символа
– висота символа, вимірюється в сп
å
ціальних одиницях
– пунктах, стор. 124.
Розширення імені файлу
– набір символів після останньої крап
ки в ім
å
ні. ß
к правило, розшир
å
ння ім
å
ні файлу містить 3–4 символи, які вказують на тип файлу, стор. 77.
Рядок заголовка
– об’єкт вікна, у якому відображається ім’я вікна програми та розміщ
å
но кнопки к
å
рування вікном,
стор. 64.
Рядок меню
– об’єкт вікна, у якому розміщ
å
но команди від
-
криття різних м
å
ню,
стор. 64. С
Системний блок
– складова стаціонарного п
å
рсонального комп’ют
å
ра, у якій розміщуються основні пристрої зб
å
р
å
ж
å
ння та опрацювання даних, стор. 27. Слайд
– основний об’єкт комп’ют
å
рної пр
å
з
å
нтації,
стор. 133.
Смуга прокручування
– об’єкт вікна, що використовується для п
å
р
å
гляду вмісту Робочої області
, який н
å
вміщається у вікно. Ð
озрізняють в
å
ртикальну та горизонтальну смугу прокручування,
стор. 65.
Список
– об’єкт діалогового вікна для вибору потрібного зна
-
ч
å
ння властивості об’єкта з нав
å
д
å
ного п
å
р
å
ліку,
стор. 127.
Способи подання повідомлень
– т
å
кстовий, числовий, графіч
-
ний, звуковий, від
å
о, умовні ж
å
сти та сигнали, сп
å
ціальні позна
-
ч
å
ння, комбінований,
стор. 6. Стрічка
– прямокутна область вікна програми, що містить вкладки з інструм
å
нтами (кнопками, полями, п
å
р
å
микачами тощо) для роботи з об’єктами, стор. 140. Структура презентації
– визначає порядок подання мат
å
ріалів на слайдах пр
å
з
å
нтації, кількість слайдів, їх заголовки, мак
å
т і вміст кожного слайда, стор. 164.
Сценарій
– д
å
тально розробл
å
ний план пров
å
д
å
ння якого-н
å
-
будь заходу, здійсн
å
ння яких-н
å
будь дій,
стор. 164.
Сценарій презентації
– д
å
тальний опис послідовності дій зі створ
å
ння об’єктів комп’ют
å
рної пр
å
з
å
нтації в с
å
р
å
довищі р
å
дак
-
тора пр
å
з
å
нтацій,
стор. 164.
Т
Текстовий курсор
– об’єкт на å
крані монітора, який вказує міс
-
ц
å
для вв
å
д
å
ння символів,
стор. 92. 196
СЛОВНИЧОК
Текстовий напис
– фрагм
å
нт графічного зображ
å
ння в Paint, що містить т
å
кст,
стор. 123. Текстові об’єкти презентації
– об’єкти Напис, WordArt та інші, що містять т
å
кст,
стор. 156.
Тема
– шаблон оформл
å
ння програми PowerPoint 2007, стор. 174.
Типи комп’ютерів
– суп
å
ркомп’ют
å
ри, п
å
рсональні, мікро
-
комп’ют
å
ри,
стор. 21.
Ф
Файл
– упорядкована сукупність даних п
å
вного типу, що роз
-
міщується на носії даних і має ім’я, стор. 77.
Флеш
­
накопичувач
(«флешка
»)
– пристрій зб
å
р
å
ж
å
ння даних, що використовується для п
å
р
å
н
å
с
å
ння даних від одного комп’ют
å
ра до іншого, створ
å
ння р
å
з
å
рвних копій даних,
стор. 30.
Формат
– сукупність знач
å
нь властивост
å
й об’єкта,
стор. 124.
Форматування
– проц
å
с змін
å
ння формату об’єкта (змін
å
ння розмірів, п
å
р
å
фарбування та ін.),
стор. 124. Фотоальбом
– пр
å
з
å
нтація п
å
вної структури, що признач
å
на для д
å
монстрації фотографій,
стор. 165.
Фрагмент зображення
– будь-яка частина графічного зобра-
ж
å
ння,
стор. 113. Ш
Шаблон – зразок, за яким виготовляють однакові д
å
талі; при
-
клад, який наслідують, стор. 174.
Шаблон оформлення (тема)
– зразок оформл
å
ння слайдів пр
å
-
з
å
нтації, який мож
å
бути застосований для швидкого змін
å
ння шрифту, розміру та кольору символів, кольору тла слайдів тощо, стор. 174.
Шрифт
–
властивість символів, яка визначає графічну форму символів, стор. 123.
I
IBM – одна з найбільших у світі корпорацій з виробництва ком
п’ют
å
рів, пристроїв і програм до них,
стор. 82.
М
Microsoft – назва корпорації з виробництва комп’ют
å
рних про
-
грам, стор. 70.
Microsoft Office
– ц
å
набір (пак
å
т) комп’ют
å
рних програм, ство
-
р
å
них корпорацією Microsoft
. До складу цього пак
å
та входять 197
програми для роботи з т
å
кстовими, графічними та числовими да
-
ними, пр
å
з
å
нтаціями тощо,
стор. 139.
Microsoft Office PowerPoint 2007 (PowerPoint)
– р
å
дактор пр
å
-
з
å
нтацій,
стор. 138.
P
Paint
– графічний р
å
дактор,
стор. 88.
W
Windows
– назва сім
å
йства програм корпорації Microsoft для комп’ют
å
рів, у п
å
ршу ч
å
ргу п
å
рсональних,
стор. 70.
WordArt
– т
å
кстовий об’єкт на слайдах пр
å
з
å
нтації, признач
å
-
ний для вв
å
д
å
ння д
å
коративно оформл
å
ного т
å
ксту,
стор. 156.
СЛОВНИЧОК
198
ЗМІ СТ
Ø
ановні п’ятикласники! ..............................................................
3
РОЗДІ Л 1
ІНФОРМАЦІЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
1.1. Повідомл
å
ння. Інформація .....................................................
5
1.2. Інформаційні проц
å
си ..........................................................
11
1.3. Дані та пристрої для роботи з ними ......................................
17
РОЗДІ Л 2 ОСНОВИ РОБОТИ З КОМП’ЮТЕРОМ
2.1. Складові комп’ют
å
ра ...........................................................
27
2.2. Â
иди сучасних п
å
рсональних комп’ют
å
рів .............................
35
2.3. Об’єкти та їх властивості .....................................................
42
2.4. Класифікація об’єктів ..........................................................
49
2.5. Робочий стіл. М
å
ню, їх признач
å
ння .....................................
55
2.6. Комп’ют
å
рна програма. Â
ікно програми ................................
62
2.7. Оп
å
рації над вікнами ...........................................................
68
Практична робота № 1.
«
Ð
обота з вікнами та їх об’єктами»
.........
75
2.8. Поняття про файл і папку (каталог) ......................................
77
Практична робота № 2. «
Ð
обота з клавіатурним тр
å
наж
å
ром» .....
85
РОЗДІ Л 3 ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР PAINT
3.1. Поняття графічного р
å
дактора. С
å
р
å
довищ
å
графічного р
å
дактора Paint ..................................................
87
3.2. Графічні об’єкти. Інструм
å
нти для малювання г
å
ом
å
тричних фігур .............................................................
96
3.3. Інструм
å
нти вільного малювання та опрацювання зображ
å
нь ..................................................
104
Практична робота № 3.
«Створ
å
ння графічного зображ
å
ння за поданим планом» ............................................................
111
3.4. Ðå
дагування графічних зображ
å
нь .......................................
113
3.5. Додавання т
å
кстових написів до графічного зображ
å
ння ........
123
Практична робота № 4.
«Опрацювання зображ
å
нь, створ
å
них раніш
å
» ..............................................................
130
199
РОЗДІ Л 4 РЕДАКТОР ПРЕЗЕНТАЦІЙ
4.1. Комп’ют
å
рна пр
å
з
å
нтація та її об’єкти .................................
132
4.2. Ðå
дактор пр
å
з
å
нтацій Microsoft Office PowerPoint 2007 .........
138
4.3. Â
ставляння та опрацювання графічних об’єктів ....................
147
4.4. Створ
å
ння та опрацювання т
å
кстових об’єктів ......................
155
4.5. Ð
озробл
å
ння плану створ
å
ння пр
å
з
å
нтації. Фотоальбом ..........
163
Практична робота № 5.
«Створ
å
ння фотоальбому»
.....................
172
4.6. Створ
å
ння пр
å
з
å
нтацій ........................................................
173
Практична робота № 6.
«Створ
å
ння пр
å
з
å
нтації на основі шаблону за нав
å
д
å
ним планом» ............................................
183
Додаток 1. Правила пов
å
дінки і б
å
зп
å
ки життєдіяльності в комп’ют
å
рному класі ........................................................
185
Додаток 2. Основні оп
å
рації, що виконуються з використанням
миші .................................................................................
186
Додаток 3. Об’єкти вікон (
å
л
å
м
å
нти к
å
рування) ..........................
187
Словничок ...............................................................................
189
Автор
art.o.bond
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2 631
Размер файла
28 347 Кб
Теги
лисенко, інформатика, класу, загальноосвітніх, закладів, підручник, навчальних, ривкінд, чернікова, шакотько
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа