close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

0 Зміст Вступ.

код для вставкиСкачать
ЗМІСТ
ВСТУП...................................................................................................
1. СТАН ПРОБЛЕМИ І ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ.............................
1.1.Основні положення про механізм корозійно - механічного зношування металів та сплавів.............................................................
1.2.Вплив тертя на електрохімічні характеристики матеріалів
в умовах корозійно - механічного зношування...................................
1.3.Вплив хімічного складу і фізико - механічних властивостей
металів на КМЗ.....................................................................................
1.4.Механічні характеристики пар тертя.............................................
1.5.Вплив активності середовища на трибологічні властивості
боридних покриттів..............................................................................
1.6.Обробка поверхонь тертя концентрованими джерелами енергії..........
1.7.Висновки. Мета роботи. Задачі.....................................................
2. РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ...........
2.1.Логічна модель прогнозування впливу вхідних чинників на результати вхідних параметрів трибологічної системи.....................
2.2.Обгрунтування вибору матеріалу.................................................
2.3.Рекомендації щодо технології зміцнення поверхонь тертя
легованими боридними покриттями...................................................
2.4.Методика дослідження КМЗ за схемою замкнутого контуру.....
2.5.Визначення зносостійкості методами акустичної емісії..............
2.6.Визначення взаємозв'язку між структурою і фізико - механічними властивостями боридних покриттів методом
деформаційно - спектрального аналізу.............................................
2.7.Дослідження корозійної стійкості легованих боридних покриттів у статичних умовах.............................................................................
2.8.Методика визначення трибологічної електрорушійної сили в умовах корозійного зношування........................................................
2.9.Технологія лазерної обробки боридних покриттів.......................
3. ДОСЛІДЖЕННЯ КОРОЗІЙНО - МЕХАНІЧНОЇ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ЛЕГОВАНИХ БОРИДНИХ
ПОКРИТТІВ В АГРЕСИВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ...........................
3.1.Визначення корозійної стійкості легованих боридних покриттів.
3.2.Вплив вхідних чинників на механізм корозійно - механічного зношування.....................................................................
3.3.Вплив технологічних чинників на корзійно - механічний знос..........
3.4.Умови роботи легованих боридних покриттів при КМЗ в
"чорному ящику"................................................................................
3.5.Вплив легувальних елементів на трибо - електрорушійну силу..
(ЕРС) при корозійному зношуванні легованих боридних покриттів.
3.6.Зносостійкість легованих боридних покриттів............................
ПЕДАГОГІЧНА ЧАСТИНА ...............................................................
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ.......................................
Список використаних джерел............................................................
ВСТУП
Поліпшення якості машин та обладнання визначається значною мірою роботоздатністю їхніх складових рухомих частин, що працюють на тертя в різних умовах. Ресурс машин забезпечується параметрами зносостійкості деталей вузлів тертя, які визначаються застосуванням сучасних технологічних прийомів для виготовлення деталей машин та матеріалів. Для цього необхідні знання з матеріалознавства, виробництва, а також машинознавства, одним з розділів якого є триботехніка, що базуються на вмінні аналізувати процеси, що відбуваються безпосередньо у вузлі тертя.
Складність трибологічних взаємодій матеріалів вимагає розробки і створення логічних та математичних моделей для розрахунку й оптимізації "феномена тертя" в трибосистемах. Успішного вирішення досягається узагальненням вхідних параметрів і застосуванням моделювання на основі системного аналізу. Для вирішення значної кількості задач найчастіше застосовують фізичне моделювання, що дозволяє уточнювати природу явищ в лабораторних замовах на модельних парах тертя з участю активного середовища. Правильний підхід до здійснення поставлених задач за допомогою методів моделювання дозволяє практично безпомилково і швидко впроваджувати нові технічні рішення, направлені на економію дефіцитних матеріалів і трудових ресурсів.
При проектуванні виконують здебільшого розрахунки майбутніх вузлів та механізмів на міцність і не враховують зносостійкості і довговічності окремих деталей. Це деякою мірою можна показати відсутністю наукових розробок та достовірних методик, які б враховували складність трибологічннх взаємодій елементів пар тертя в сукупності з навколишнім середовищем. Практичне виконання розрахунків на зносостійкість значно складніше, ніж на міцність. Застосування лабораторних та стендових випробовувань окремих деталей майбутнього механізму вкрай необхідні, оскільки тільки так можна наблизитися до реальної оцінки зносостійкості вузла тертя, а такий підхід досить трудомісткий і потребує значних часових та фінансових витрат. Перенос моделі вузла тертя в реальні умови потребує додаткових ресурсів. Можливість уникнути багатьох помилок і попередити вихід механізму з ладу є основним напрямком існуючих розрахунків з регламентних і ресурсних ремонтів техніки будь - якої складності. Модельний підхід дозволяється ще на стадії розрахунків міцнісних параметрів вчасно уникнути помилкових рішень. Застосування методів математичного планування дозволяє заощадити час і ресурси на стадії розробки вузла тертя. Використання моделі в дослідженнях спрямовано на доскональну, глибинну розробку вузла тертя в умовах тертя ковзання у корозійному середовищі безпосередньо в зоні взаємодії поверхонь. З огляду на те, що роботоздатність деталей вузла тертя визначається властивостями їхнього поверхневого шару до 100...120 мкм, зміцнення цього шару буде достатньою умовою підвищеня довговічності механізму. Насичення поверхні сталевої деталі бором на вказану глибину значно підвищує її зносо - і корозійну стійкість при роботі в умовах тертя без мастила і в активному корозійному середовищі.
Мета і задачі роботи
Метою магістерської роботи є підвищення довговічності та надійності механізмів, що працюють в умовах тертя без змащування та в корозійних середовищах шляхом використання боромістких легованих покриттів.
Задачі роботи, виконання яких зумовлено досягненнями доставленої мети:
1.Розробити методичний комплекс, спроможний змоделювати умови роботи реальних вузлів тертя.
2.Надати рекомендації щодо розробки моделі трибологічної системи в умовах корозії при терті ковзання.
3.Надати рекомендації щодо дослідження корозійних властивостей боридних покриттів у статичних та динамічних умовах взаємодії з активним середовищем.
4.Визначити вплив легуючих елементів на трибологічні та механічні
характеристики боридних покриттів в умовах тертя без змащування та в корозійно-активних середовищах.
5.Розробити рекомендації щодо практичного застосування легованих боридних покриттів у авторемонтному виробництві.
Об'єктом дослідження вибрані вузли тертя працюючі в умовах абразивної та корозійної дії активних середовищ, роботоздатність яких забезпечується корозійно-механічними властивостями поверхонь тертя захисних матеріалів.
Предметом дослідження визначені дешеві вуглецеві сталі, збільшення роботоздатності яких досягається з допомогою високоефективних захисних боромістких покриттів, які використовуються в вузлах тертя механізмів працюючих в умовах абразивної та корозійної дії активних середовищ. Наукова новизна одержаних результатів
1.Розвинено методику комплексного дослідження КМЗ; розроблено та виготовлено пристрій для замірювання електрорушійної сили в режимі корозійного зношування; побудовано логічну модель впливу вхідних чинників на вихідні параметри трибологічної системи.
2.Вивчено взаємодію поверхонь тертя легованих боридних покриттів працюючих в активних середовищах; визначені робочі межі на режимах тертя ковзання.
3.Розроблено новий метод обробки двофазного боридного покриття з високодисперсною бездефектною структурою з підвищеними трибологічними характеристиками в умовах тертя ковзання без мастила, в результаті чого зносостійкість підвищилася в п'ять разів.
4.Розроблено новий метод легування двофазного боридного покриття хромом для збільшення корозійно-механічних властивостей в умовах тертя ковзання, внаслідок чого зносостійкість підвищилась в два рази.
4
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
45
Размер файла
58 Кб
Теги
вступ, зміст
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа