close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ЭДМ 2-7

код для вставкиСкачать

Лабораторна робота № 2-7
Визначення ціни поділки та внутрішнього опору гальванометра
Мета роботи: визначити внутрішній опір та проградуювати гальванометр
Обладнання: лабораторна установка, два гальванометри, два магазини опору, перемикач.
Теоретичні відомості
Гальванометр - це прилад, котрий можна застосовувати для виміру малих значень струму, або напруги, або як нуль-індикатор у місткових та потенціометричних схемах. Найчастіше гальванометри належать до приладів магнітоелектричної системи. Принцип дії таких приладів побудований на взаємодії магнітних полів сталого магніту та вимірювальної котушки, яка може обертатися разом з індикаторною стрілкою. Вимірюваний струм тече по котушці, створює магнітне поле, яке змушує котушку обертатися в магнітному полі сталого магніту. Протидіючий обертальний момент створюється двома спіральними пружинами.
Оскільки протидіючий момент, за рахунок спіралей, є пропорційним куту закручування котушки (), а момент за рахунок взаємодії магнітних полів, - силі струму, що тече по котушці () , - то між силою струму та кутом закручування повинна існувати пряма пропорційна залежність:
(1)Кут відхилення котушки, своєю чередою, пропорційний до кількості поділок шкали гальванометру, звідси маємо залежність: (2)Де -кількість поділок, на які відхилилася стрілка, а -шукана ціна поділки відносно струму.
Падіння напруги на гальванометрі визначається струмом та внутрішнім опором гальванометру () згідно до закону Ома (), отже, напруга на гальванометрі дорівнює (3), а поміж ціною поділки відносно струму та відносно напруги є простий зв'язок: (4).
Задля знаходження шуканих величин () застосовують схему, зображену на малюнкові 1. За допомогою правил Кірхгофа можна отримати наступні формули для шуканих величин:
(3)Де ()- конкретні опори зі схеми мал.1, а ()- відхилення стрілки гальванометру (у поділках), при певних умовах, які детально описані в розділі "Порядок виконання роботи" нижче. Окрім того, :
(4)Які і є розрахунковими формулами роботи.
Опис експериментальної установки
Мал.1 Принципова електрична схема установки. На схемі: PV1- гальванометр, що використовується як вольтметр, PV2- гальванометр, що досліджується, SA1- перемикач, R,R1-магазини опорів, R0-сталий опір на 5 КОм, Е- джерело живлення.
Порядок виконання роботи :
1. Вмикнути схему перемикачем SA1.
2. Підібрати опір на магазині R (лівому) так, аби стрілка гальванометру PV1 (правого ) відхилялася приблизно на повну шкалу, причому опір на магазині R1 (правому) повинен бути нульовий (R1=0). Записати показання гальванометру (відхилення стрілки в поділках)
3. Не змінюючи опору лівого магазину (R) , підібрати опір на правому магазині (R1) так, аби стрілка правого гальванометру відхилилася приблизно на половину шкали. Записати в таблицю значення R1 та .
4. Записати показання вольтметру.
5. По формулах (3,4) знайти шукані величини.
Обробка результатів
Результати вимірювань заносяться у таблицю наступного вигляду :
№,Ом, Ом, Ом,1/А,1/В1
...
7Оцініть похибки (абсолютні та відносні) шуканих величин стандартним шляхом. Запишіть результати.
Контрольні запитання
1. Опишіть принцип дії приладів магнітоелектричної системи.
2. Дайте визначення поняттям "ціна поділки", "клас точності приладу".
3. Характеризуйте призначення елементів схеми мал.1
Література
1. Савельєв И.В. Курс общей физики. М.: Наука, 1970, т.2
 G. P. Chuiko, 1999-04-28.
Лабораторна робота № 2, лабораторія основ електродинаміки, методичні вказівки. Розробив В. Омельяненко
Лабораторна робота № 2, лабораторія основ електродинаміки, методичні вказівки. Розробив Г. Чуйко, 25.04.99
- 1 -
- 2 -
Херсонський державний технічний університет
Кафедра фізики, лабораторія основ електродинаміки
- 1 -
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
21
Размер файла
126 Кб
Теги
эдм
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа